Vous êtes sur la page 1sur 9

KiIos

PananaIiksik
ng kiIos saIiksik ay isang pagkatuto sa
pamamagitan ng paggawa. ng isang grupo ng
tao ay nagsusuri ng probIema, gumagawa ng
paraan para maresoIba ito, pagkatapos,
tinitignan kung ito ay epektibo at kung hindi ay
isinasagawa ang eksperimento muIi.
Imbis na isagawa ito sa teoretikaI na paraan,
ang kiIos saIiksik ay pinapahintuIutan ang mga
mananaIiksik tukuyin ang mga probIema na
maIapit sa kaniIa, at isinasagawa upang
makaimpIuwensiya at makagawa ng pagbabago.
ng uri ng pananaIiksik na ito ay maituturing
na benepisyaI. MuIa sa pangaIan nito, agad
nating matutukoy na ang paksang sinasaIiksik
ay may suIiraning kinakaiIangang tugunan. Sa
pagtugon, makapagbibigay ka ng soIusyon na
pakikinabangan ng iyong mga benepisyaryo.
KATANGAN
to ay pananaliksik kung saan kaakibat
nito ang pagsasagawa ng nasabing
research.
to ay isang proseso
Pagplano
Pagsasagawa
Pagobserba ng ginawang aksyon
Pagreflek
Ang bawat hakbang ay nangangailangan
ng matinding pagsusuri
to ay nangangailangan ng malawak at
kritikal na pagiisip
Ang bawat miyembro ay dapat nagkakaisa
sa kanilang sinasaliksik
Nagsisimula ito sa makabuluhan at
mabibigyang aksyon na tanong
PAMAMARAAN
-ayon kay Gerald Susman
Alamin ang problema
Pagkalap at pagsasaayos ng mga datos at
impormasyon
Pagpili ng nais na aksyon at pagsasagawa
nito
Pagsusuri at pagebalweyt
Paghahanap ng pangkabuuang resulta
ALMBAWA ng aksyon-saliksik
SampIe theses of .tion Resear.h
What Patterns of Tea.her-Student VerbaI Communi.ation Exist In
My CIassroom?
Elizabeth Graham
Belle Vue Middle School
Tallahassee, Florida
Other samples:
Title: Effect of Technology on Enthusiasm for Learning Science.
Jane L. ollis.
Title: ncreasing omework Effectiveness: An Examination of Adult-
Guided ntervention on Students who Fail to Complete omework
Regularly
Christine Bowers
BSTRCT
ng dahiIan ng pananaIiksik na ito ay ang maIaman kung anu- ano bang
kIase ng komunikasyon ang ginagamiit sa pagitan ng mga guro at mag-aaraI.
Ito ay kiIos-saIiksik na kung saan inoobserbahan kung ang pagbibigay ng
pagkakataon sa mga mag-aaraI na magsaIita rin at magbigay ng kaniIang
mga opinion sa kIase ay maaaring madebeIop ang kaniIang pagkatuto.
Maraming paraan kung saan maaari kang matuto tuIad ng panonood ng mga
edu.ationaI videos, o pakikinig sa mga ibinabahagi ng guro. Kasabay ng
pagkatuto ng mga mag-aaraI ay natututo din ang mga guro muIa sa kaniIang
mga mag-aaraI sa maraming paraan ng pagbabahagi ng kaniIang mga tanong
o di kaya'y kaaIaman. Kaya nga ang pananaIiksik na ito ay nais maIaman
kung anu- ano ba ang mga kIase ng komunikasyon na nagaganap sa isang
kIase partikuIar sa maga guro at mag-aaraI. Sa pamamagitan nito, maIaIaman
ng mga guro kung anong uri ng komunikasyon ang dapat gamitin sa
pakikipag-ugnayan sa mga mag- aaraI upang magkaroon ng mas mabisang
pagkatuto araw-araw. Isang magandang haIimbawa ng komunikasyon sa
pagitan ng guro at mag- aaraI ay ang "two- way .ommuni.ation" na
nagbibigay daan sa patuIoy-tuIoy na proseso ng pagkatuto.
ng pananaIiksik na ito ay magbibigay tuIong sa mga guro upang makapag-
impIuwensya siIa ng mas maraming mag-aaraI na ibahagi ang kaniIang mga
naIaIaman.
Sanggunian:
sagepubcom//reports/88896_sr1p
df
sagepubcom//reports/88896_sr2p
df
http://www.web.net/robrien/papers/arfinal.
html#_Toc26184651
http://en.wikipedia.org/wiki/Action_researc
h
http://www.goucher.edu/x23708.xml
apitico3z/bobill/arfeaturesdoc