Vous êtes sur la page 1sur 3

B

1. Bakit hindi lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan ay kayang tugunan?


A. Sapagkat ayaw gumastos ng malaki ang bansa B. Sapagkat limitado lamang ang pinagkukunang yaman ng bansa C. Sapagkat mahirap lamang ang bansa

B 2. Alin sa mga pahayag ang naglalahad ng TAMANG kaibahan ng kagustuhan sa pangangailangan?


A. Ang pangangailangan ay ang mga bagay na tumutulong sa isang tao na mapagaan ang kanyang buhay, samantala ang kagustuhan ay ang mga bagay na dapat mayroon ang isang tao tulad ng pagkain, damit at tirahan upang mabuhay B. Ang pangangailangan ay ang mga bagay na dapat mayroon ang isang tao tulad ng pagkain, damit at tirahan upang mabuhay , samantala ang kagustuhan ay ang mga bagay na tumutulong sa isang tao na mapagaan ang kanyang buhay C. Walang pinagkaiba ang kagustuhan sa pangangailangan

3. Bakit hindi maaaring tugunan ang kagustuhan?


A. Dahil ayaw ng pamahalaan B. Dahil walang sapat na badyet ang pangulo para rito. C. Dahil walang katapusan ang kagustuhan ng tao

4. Saan nakabatay ang pagsukat ng kakapusan?


A. Sa pangangailangan ng bansa B. Sa pangangailangan ng tao C. Lahat ng nabanggit

5. Ayon kay Abraham Harold Maslow, ang dapat nating unahing tugunan ay ang:
A. Pangangailangang sekundarya B. Pangunahing pangangailangan C. Wala sa nabanggit

6. Alin ang HINDI kabilang sa baitang ng pangangailangan ni Maslow?


A. Pangkaligtasan B. Pangangailangang makipag-away sa kapwa C. Pisyolohikal

A 7. Pinakamataas na pangangailangan ay ang katuparan ng kaganapan ng kanyang pagkatao. Saklaw nito ang:
A. Mithiin at ambisyon o pangarap ng isang tao B. Mga gadyets C. Mga laruan

B tao?

8. Anu-ano ang nagpapanumbalik sa normal na estado ng mag mineral sa katawan ng

A. Pagtulog at paglakad B. Pagkain at pag-inom C. Pagkain at pag-ehersisyo

C 9. Ano ang ikalawang baitang na maaaring magbigay kulay sa mga hilig at pangangailangan ng tao
A. Ang mithiing makamtan ang kanyang pangarap sa buhay B. Ang mithiing makamtan ang pagmamahal na kanyang minamahal o iniibig C. Ang mithiing makamtan ang mga kanais-nais na katangian ng isang maunlad na lipunan

A 10. Sinong ekonomista ang naglahad na may tatlong pangunahing kanais-nais na katangian ng maunlad at progresibong bayan?
A. Michael Todaro B. Adam Smith C. Abraham Harold Maslow

A 11. Dapat bang isaalang-alang na nais ng tao na mabili ang higit na maraming produkto at paglilingkod? Bakit?
A. Opo, upang matamo ang kasiyahan B. Hindi, upang hindi maghirap sa lahat ng oras C. Wala sa nabanggit

C 12. Ang ikatlong pananaw na tinatawag na batayang empirikal ay nagpapaliwanag sa mga:


A. Pangangailangan ng mga tao B. Hilig ng mga tao C. Lahat ng nabanggit

A 13. Ano ang kinakailangang matiyak ng isang tao sa tuwing gagawa siya ng pasya sa pagpili ng kanyang kagustuhan?
A. Kinakailangangang matiyak na pinakakapaki-pakinabang ang mga ito B. Kinakailangangang matiyak na galing ang mga ito sa ibang bansa C. Kinakailangangang matiyak na naghahalaga ang mga ito ng malaki

14. Paano malulunasan ang kakapusan?


A. Malulunasan ito kung ang mga tao ay uunahin ang mga luho sa buhay higit sa pangunahing pangangailangan B. Malulunasan ito kung ang mga tao ay pagsasabayin ang pangunahing pangangailangan higit sa mga luho

C. Malulunasan ito kung ang mga tao ay uunahin ang pangunahing pangangailangan higit sa mga luho

15. Saan dapat nakatuon ang pamahalaan sa pagbibigay ng prayoridad?


A. Kagalingang pang-edukasyon B. Kagalingang panlipunan C. Kagalingang pang-isport