Vous êtes sur la page 1sur 2

Nedeqne Novine ARAN\ELOVDAN Srpska Pravoslavna Crkva je 21.

novembar posvatila Svetom arhangeku Mihailu i ostalim bestelesnim Silama U nedequ, 21. novebra, Srpska Pravoslavna Crkva }e obele`iti praznik Aran|elovdan, jednu od naj~e{}ih slava u na{em narodu. An|eli Bo`iji praznuju se od davnina. Ali, to praznovawe se ~esto pretvaralo u obo`avawe an|ela (IV Car. 23, 5). Jeretici su sva{ta pri~ali o an|elima: neki od wih su u wima videli bogove, drugi su ih smatrali stvoriteqima celog sveta. Laodikijski pomesni sabor, koji se odr`ao pet godina pre Prvog Vaseqenskog sabora, svojim 35. pravilom odbacio je poklowewe an|elima kao bogovima i ustanovio je pravilno po{tovawe an|ela. Za{to se ovaj praznik slavi 21. novembra? To je ustanovqeno u vreme aleksandrijskog patrijarha Alkeksandra. Smatra se da je stvarawe sveta bilo u martu, a novembar je deveti (9 an|elskih ~inova) mesec posle marta. A dvadesetprvi dan novembra je izabran zbog toga {to je to po crkvenom (julijanskom) kalendaru osmi dan (8 arhangela). ^inovi an|elski su: {estokrili serafimi, mnogooki heruvimi i bogonosni prestoli, gospodstva, sile i vlasti, na~ala, arhan|eli i an|eli. Ko su arhan|eli? To su Sveti Mihailo (~uvar vere pravoslavne i borac protiv jeresi sekta{kih); Sveti Gavril (krepost Bo`ija) blagovestio je Bogorodici da }e roditi Spasiteqa; Sveti Rafail (isceqewe Bo`ije); Sveti Uril (svetlost Bo`ija); Sveti Salatil (molitvenik Bo`iji); Sveti Jegudil (slaviteq Boga); Sveti Varahil (blagoslov Bo`iji) i Sveti Jeremil (uzvi{ewe Bo`ije). Vojvoda cele vojske an|elske je arhan|el Mihailo. Kada je satana, Lucifer, otpao od Boga i povukao za sobom u propast jedan deo an|ela, tada je Mihailo ustao i uzviknuo pred neotpalim an|elima: Pazite, stanimo smerno, stanimo sa strahom!. Sve nebeske vojske vernih an|

ela gromovito su zapojale: Svet, svet, svet Gospod Savaot puno je nebo i zemqa slave Tvoje!. Me|u an|elima vlada savr{eno jednomislije, jednodu{nost i qubav, a uz to i potpuna poslu{nost ni`ih ~inova vi{im i svih ukupno svetoj voqi Bo`ijoj. Svaki narod ima svog an|ela ~uvara, kao i svaki hri{}anin. Treba se uvek podse}ati da ma {ta ~inili, javno ili tajno, to ~inimo u prisustvu na{eg an|ela ~uvara. Na dan Sta{nog Suda sabra}e se ogromno mno{tvo svetih an|ela nebeskih oko prestola Hristovog i pred svima }e objaviti dela, re~i i pomisli svakog ~oveka.

Vladimir Vasojevi}