Vous êtes sur la page 1sur 1

`ÉÇ fx|zÇxâÜ _|zx?

[xÜz|z? Äx EE }â|Ç

e°ÑÉÇwtÇà õ ÄËtÑÑxÄ wâ ZÜtÇw Wâv äÉÇ ^Ü|xzÄ|àé? }x áâ|á tÜÜ|ä° tâ}ÉâÜw:{â| õ [xÜz|z? xà v:xáà ÜxÅÑÄ| wËtÄÄ°zÜxááx Öâx }x äÉ|á xÇy|Ç? tâ@wxÄõ wxá V{âàxá wâ _ÉâÑ? õ ÅÉ|Çá wx w|å Ä|xâxá wx vxààx ÑÄâÅx? Äxá VÉÄÄ|Çxá wx ^ÉÜäxÜ? Öâ| uÜ|ÄÄxÇà tâå vÉÇy|Çá wâ v|xÄ? wtÇá Äx áÉÄx|Ä vÉâv{tÇàA `ÉÇ Ü£äx áxÜt|à wx ÑtÜàtzxÜ vx ÅÉÅxÇà täxv iÉâá? xà täxv Äx ZÜtÇw Wâv? Öâ| vtÅÑx xÇ vx ÅÉÅxÇà Å£Åx õ ÄxâÜ Ñ|xw? ÑÜ£à õ ÜxÑÜxÇwÜx vx Öâx Äxá v{|xÇá ÉáàÄtÇwt|á ÇÉâá ÉÇà äÉÄ° |Ä ç t v|ÇÖ á|¢vÄxáA

f| }x Åx ÑxÜÅxàá? ÑtâäÜx VÉÅàx átÇá VÉÅà°? wx äÉâá °vÜ|Üx õ vxààx {xâÜx? v:xáà Öâx }x Çx Ñâ|á áâÑÑÉÜàxÜ xÇvÉÜx ÄÉÇzàxÅÑá ÄË|ÇvâÜ|x wx Åt áâéxÜt|Çx? át Ä°z¢Üxà°? xà áÉÇ ÅtÇÖâx wx yÉ|A ]x Åx äÉ|á wÉÇv wtÇá ÄËÉuÄ|ztà|ÉÇ wËxÇ Ü°y°ÜxÜ õ äÉâá? _âÅ|¢Üx wxá hÄÜ|vt|Çá? `tßàÜx wâ fxÑàxÇàÜ|ÉÇA

[âÅ|Ä|°á Öâx ÇÉâá áÉÅÅxá ÑtÜ Äxá {°Ü°à|Öâxá? vÉÇàÜt|Çàá wx äÉ|Ü âÇx ytÅ|ÄÄx w°z°Ç°Ü°x Ü°zÇxÜ áâÜ ÄËXÅÑ|Üx? ÇÉâá |ÅÑÉátÇà áxá Ü|àxá |w|Éàá? xà ÄËtwÉÜtà|ÉÇ áàâÑ|wx wËâÇ täxÇàâÜ|xÜ? ÇÉâá Çx ÑÉâäÉÇá ÜxáàxÜ Äxá uÜtá vÜÉ|á°á? tÄÉÜá ÖâËhÄÜ|v ÇÉâá xÇäÉ|x âÇ á|zÇx wxá Çâtzxá xâå@Å£Åxá 4

_t ÅÉÜà wâ }xâÇx gtááxÇ|Çv~ Ç:xáà Ñtá âÇ tvv|wxÇà? ÅÉÇ fx|zÇxâÜ _|zx? v:xáà âÇ ÑÜ°átzx 4 VËxáà hÄÜ|v Äâ|@Å£Åx Öâ| ÇÉâá ÑÉâááx õ ÜxÑÜxÇwÜx vx Öâ| ÇÉâá tÑÑtÜà|xÇà wxÑâ|á àÉâ}ÉâÜá? xÇ xåà|ÜÑtÇà wxá àxÜÜxá átvÜ°xá wx ÄËbáàÄtÇw Äxá Ütv|Çxá ÑÉâÜÜ|xá wxá gtááxÇ|Çv~A

V:xáà ÑÉâÜÖâÉ| }Ët| Å|á àÉâá Äxá ÅÉçxÇá wx ÅÉÇ báà? yt|uÄxá vxÜàxá? Åt|á ÑÜ£àá õ ÅÉâÜ|Ü ÑÉâÜ Äx fx|zÇxâÜ hÄÜ|v? ÑÜ£àá õ ÅÉâÜ|Ü tâ áxÜä|vx wâ ZÜtÇw Wâv? ÑÜ£àá õ ÅÉâÜ|Ü ÑÉâÜ iÉâáA

]ËxáÑ¢Üx Öâx äÉâá áÉâà|xÇwÜxé vxààx w°ÅtÜv{x? vtÜ }x Ät yt|á wâ ÑÄâá ÑÜÉyÉÇw wx ÅÉÇ v‚âÜ? täxv âÇx á|Çv°Ü|à° Öâ| ÇËt wË°ztÄx Öâx Äx ÑÜÉyÉÇw ÜxáÑxvà Öâx ÇÉâá äÉâá ÑÉÜàÉÇáA

dâËhÄÜ|v äÉâá ztÜwx 4

VÉÅàx _âwxÇ{Éy