Vous êtes sur la page 1sur 8

Avantajele formarii continue si dezvoltarii de noi competente Obiectivul general al proiectului"Instruirea moderna incepe cu ECDL online!

" este promovarea cre terii productivit ii angaja ilor la locul de munc n scopul sus inerii unei calit i mai ridicate a locurilor de munc , precum i cresterea competitivit ii i adaptabilit ii for ei de munc in regiunea Nord Est. Proiectul isi propune atingerea acestui obiectiv major prin dezvoltarea abilitatilor de operare PC recunoscute prin Permisul european de conducere a computerului (ECDL) pentru 100 adulti cu varsta cuprinsa intre 25-64 ani, barbati si femei, din regiunea Nord Est. In cadrul Consiliului European de la Lisabona (martie 2000) s-a stabilit ca obiectivul general al Strategiei Europene de Ocupare este ca pana in 2010 rata generala de ocupare sa creasca pana la 70\%, rata de ocupare in randul femeilor pana la 60\% si cea din randul varstnicilor pana la 50\%. Astfel, fiecarui stat membru i-a revenit sarcina de a elabora programe nationale de reforme (PNR) care reflecta directiile concrete de crestere a participarii si mentinerii pe piata muncii, promovarea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, cresterea investiilor in capitalul uman prin educatie si formare profesionala mai buna si adaptarea educatiei si formarii profesionale la cerintele pietei muncii pentru o dezvoltare durabila. Prin imbunatatirea capacitatii administrative, imbunatatirea calitatii si managementului cheltuielilor guvernamentale, realizarea unei piete a muncii favorabile crearii locurilor de munca, stimularea ocuparii fortei de munca, gestionarea resurselor naturale sau reducerea poluarii se realizeaza atingerea performantelor economice si de ocupare recomandate de Strategia de la Lisabona. Avantajele competitivitatii oricarei economii se bazeaza pe o forta de munca flexibila si superior calificata, ce poate reactiona eficient la modificarile constante inregistrate pe piata muncii. Astfel, din intelegerea necesitatii de a asigura resurse umane bine pregatite si astfel, competitive, pe piata de munca europeana s-a contituit unul dintre obiectivele generale ale PNR-ului Romaniei, si anume dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru o participare ulterioara pe o piata a muncii moderna, flexibila si echitabila, pentru 1.650.000 de persoane. Echivalentul a aproximativ 18\% din populatia ocupata a Romaniei. Conform datelor Institutului National de Statistica, in domeniul formarii profesionale continue, Romania inregistreaza o rata foarte scazuta de participare n rndul popula iei din grupa de varsta 25-64. Conform statisticilor oficiale, doar 1,1\% dintre salariatii romani au urmat cursuri de perfec ionare n 2005, ultimul an n care au fost centralizate datele oficiale. Importanta dezvoltarii competentelor in obtinerea unei competitivitati maxime este una dintre cele mai importante probleme c reia trebuie s i se g seasc o solu ie. Existen a cursurilor de formare ce nu sunt recunoscute la nivel na ional conduc la perpetuarea situa iilor n care un angajat al unei companii care a fost instruit acolo ntr-un anumit domeniu i este angajat intr-un alt loc de munc , nu mai are recunoa terea competen elor sale n domeniul respectiv. De aceea, pentru eficientizarea procesului de formare continu este necesara finalizarea cursurilor ce au beneficiaza de aceasta recunoastere la nivel national, n concordan cu cadrul european al calific rilor profesionale. Cu atat mai mult, obtinerea unei certificari internationale simplifica coordonatele acestei probleme, reusind nu numai sa inlature aceste situatii, dar sa si promoveze dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii romanilor oriunde in lume. COSTURILE FORMARII PROFESIONALE Daca participarea la cursuri este initiata de firma dvs.atunci trebuie sa suportati toate cheltuielile legate de acestea(conform art.194 din Codul Muncii). Daca un angajat al firmei solicita participarea la o forma de pregatire profesionala,Codul Muncii prevede ca,impreuna cu reprezentantii sindicatului,dvs.va revine sarcina de a analiza cererea,de a decide aprobarea acesteia si de a hotari daca veti suporta in totalitate sau partial costurile respective. In evaluarea costurilor formarii profesionale trebuie sa luati in calcul urmatoarele elemente:

Plata formatorilor/instructorilor; Finantarea cursurilor externe urmate de angajati; Pregatirea materialelor si a locului de desfasurare a cursurilor interne; Cheltuielile administrative(cazare,masa,transport) Costurile implicate de incetarea totala sau partiala a activitatii angajatilor care participa la cursuri. Daca pregatirea unui angajat pentru o pozitie superioara in companie presupune costuri foarte ridicate si timp indelungat,va recomandam sa renuntati la formare si sa apelati la recrutarea unei persoane competente din exterior. Ori de cate ori trebuie sa luati o decizie cu privire la formarea profesionala a angajatilor,verificati daca exista nevoi reale ale angajatilor,daca noile cunostinte si deprinderi sunt intr-adevar utile si daca acestea pot fi aplicate in companie. IN CE SCOPURI SI PENTRU CE BENEFICII SA ASIGURATI FORMAREA PROFESIONALA A ANGAJATILOR? Formarea profesionala poate avea urmatoarele obiective: -adaptarea angajatului la cerintele postului sau ale locului de munca; -obtinerea unei calificari profesionale; -actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; -reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice; -dobandirea unor cunostinte avansate,a unor metode si procedee moderne,necesare pentru realizarea activitatii profesionale; -prevenirea riscului somajului; -promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale. Avantajele formarii profesionale sunt multiple: -angajatii dobandesc calitati necesare realizarii sarcinilor postului; -cresc flexibilitatea si stabilitatea angajatilor; -se imbunatateste satisfactia pe post(cu conditia ca angajatii sa fie incurajati sa puna in practica cunostintele si abilitatile dobandite); -cresc perspectivele de promovare a angajatilor si este asigurata succesiunea pe posturi.

n limbajul uzual se folose te adesea termenul de formare profesional . n acela i timp ns am constatat c mul i dintre cei care l utilizeaz cunosc ntr-o m sur mai mic ceea ce prevede legisla ia actual n leg tur cu acest procedeu. Formarea profesional este reglementat n Romnia de c tre Codul Muncii. Voi prezenta n continuare cteva articole din Codul Muncii, de la capitolul formare profesional , pe care le consider relevante pentru n elegerea acestui termen, la care am ad ugat cteva comentarii pentru a demonstra importan a cunoa terii i n elegerii ntregului proces legat de formarea profesional , privit din perspectiva legal .

Referitor la cadrul legislativ al form rii profesionale, articolul 188 din Codul Muncii prevede c :

(1) Formarea profesional a salaria ilor are urm toarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerin ele postului sau ale locului de munc ; b) ob inerea unei calific ri profesionale; c) actualizarea cuno tin elor i deprinderilor specifice postului i locului de munc i perfec ionarea preg tirii profesionale pentru ocupa ia de baz ; d) reconversia profesional determinat de restructur ri socio-economice; e) dobndirea unor cuno tin e avansate, a unor metode i procedee moderne, necesare pentru realizarea activit ilor profesionale; f) prevenirea riscului omajului; g) promovarea n munc i dezvoltarea unei cariere profesionale. (2) Formarea profesional i evaluarea cuno tin elor se fac pe baza standardelor ocupa ionale. Comentariu: Prin termenul de formare profesional se n elege orice procedeu prin care un angajat ob ine o calificare atestat printr-un certificat sau o diplom , eliberate conform legisla iei n vigoare. Termenul de formare profesio-nal continu se refer la procedura prin care un salariat, care are deja o calificare ori o profesie, poate dobndi noi competen e cognitive i anumite abilit i. Tot n aceast arie, ntlnim i termenul de comitete sectoriale de formare profesional , prin care sunt avute n vedere anumite structuri de dialog social autonom care dezvolt , actualizeaz i valideaz calific rile din ramura respectiv de activitate. Formarea profesional i formarea profesional continu cuprind i teme din domeniul rela iilor de munc , care pot fi convenite ntre reprezentan ii angaja ilor sau sindicate, acolo unde e cazul, i, respectiv, angajatori. n mod normal, ar trebui ca angajatorii i angaja ii s acorde tot sprijinul solicitat de c tre CNFPA ca Autoritate Na ional a Calific rii Adul ilor pentru a elabora sistemul de standarde ocupa ionale, bazat pe competen ele i calific rile care pot fi validate i introduse n Registrul na ional al calific rilor. Acest sistem este creat pentru a fi utilizat la evaluarea i certificarea calific rii salaria ilor. Mai mult dect att, formarea profesional a angaja ilor se organizeaz pentru ocupa ii, meserii, specialit i i profesii care sunt numite, la modul general, ocupa ii, i care sunt cuprinse n Clasificarea ocupa iilor din Romnia, COR. Aceste preg tiri se realizeaz pe baza standardelor ocupa ionale i a clasific rilor elaborate de comitetele sectoriale. Spre exemplu, un salariat identific un curs de formare profesional pe care l g se te util pentru postul ocupat, i care e organizat de persoane/firme ter e. n acest caz, acesta va prezenta dolean a sa de a urma acest curs angajatorului s u. Angajatorul va analiza cererea acestuia mpreun cu reprezentan ii salaria ilor, sau sindicatul (dup caz). Participarea angajatului la respectivul curs r mne la aprecierea angajatorului dac va avea loc, precum i n ce condi ii va suporta contravaloarea respectivului curs. Aceste aspecte sunt prev zute legal n articolul 193, Codul Muncii: (1) Participarea la formarea profesional poate avea loc din ini iativa angajatorului sau la ini iativa salariatului. (2) Modalitatea concret de formare profesional , drepturile i obliga iile p r ilor, durata form rii profesionale, precum i orice alte aspecte legate de formarea profesional , inclusiv obliga iile contractuale ale salariatului n raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional , se stabilesc prin acordul p r ilor i fac obiectul unor acte adi ionale la contractele individuale de munc . A a cum se poate observa, textul mai sus-men ionat stabile te modalit ile de participare la programele de formare profesionale: fie din ini iativa angajatului, fie din ini iativa angajatorului. Printr-un act adi ional la contractul individual de munc se poate prevedea n mod concret care sunt drepturile i obliga iile p r ilor, durata, precum i alte aspecte legate de formarea profesional . n sprijinul acestei idei, salaria ii care au ncheiat acte adi ionale la contractul individual de munc i au beneficiat de un curs sau stagiu de formare profesional mai mare de 60 de zile cu scoaterea integral din activitate, dac p r sesc organiza ia din motive imputabile lor nainte de mplinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obliga i s suporte cheltuielile ocazionate de acestea, cu excep ia cazurilor prev zute la art. 81, alin. (3), propor ional cu perioada nelucrat din perioada stabilit conform actului adi ional la contractul individual de munc .

Tot n Codul Muncii sunt prev zute i formele de organizare i implementare ale form rii profesionale, conform articolului 189 care stabile te c : Formarea profesional a angaja ilor se poate realiza prin urm toarele forme: a) participarea la cursuri organizate de c tre angajator sau de c tre furnizorii de servicii de formare profesional din ar sau din str in tate; b) stagii de adaptare profesional la cerin ele postului i ale locului de munc ; c) stagii de practic i specializare n ar i n str in tate; d) ucenicie organizat la locul de munc ; e) formare individualizat ; f) alte forme de preg tire convenite ntre angajator i salariat. Comentariu: Practic, prin intermediul acestui articol sunt stabilite concret formele prin care se poate realiza formarea profesional a salaria ilor. Aici vorbim despre o gam ampl de astfel de forme i anume: unele simple, cum ar fi cele care se organizeaz f r participarea efectiv a angajatorului (de exemplu: formarea individualizat ); alte forme complexe care presupun participarea angajatorului (de exemplu: cursuri organizate direct de angajator, inclusiv ucenicia la locul de munc , et cetera); sau participarea la anumite cursuri cu acordul angajatorului (care pot fi cursuri sau stagii de practic /specializare n ar i n str in tate, s.a.). Codul Muncii mai instituie i obligativitatea pentru angajatori de a- i forma angaja ii periodic. Articolul 190 stipuleaz c : (1) Angajatorii au obliga ia de a asigura participarea la programe de formare profesional pentru to i salaria ii dup cum urmeaz : a) cel pu in o dat la 2 ani, dac au cel pu in 21 de salaria i; b) cel pu in o dat la 3 ani, dac au sub 21 de angaja i. (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesional , asigurat n condi iile alin. (1) se suport de c tre angajator. Comentariu: n practic , Codul Muncii stipuleaz prin acest articol obliga ia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesional a tuturor salaria- ilor, la anumite intervale de timp, cu asigurarea cheltuielilor necesare particip rii la programele de formare. Acestei obliga ii i corespunde dreptul salaria ilor de a avea acces la formarea profesional , prev zut de art. 39 alin. (1) lit. g) din acela i Cod. Pentru firmele care au un num r de angaja i mai mare de 20, Codul Muncii introduce articolul 191 care prevede c : (1) Angajatorul persoan juridic care are mai mult de 20 de salaria i elaboreaz anual i aplic planul de formare profesional , cu consultarea sindicatului sau, dup caz, a reprezentan ilor salaria ilor. (2) Planul de formare profesional elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anex la contractul colectiv de munc ncheiat la nivel de unitate. (3) Salaria ii au dreptul s fie informa i cu privire la con inutul planului de formare profesional . Comentariu: Prin acest articol se reglementeaz condi iile n care se elaboreaz i se aplic planurile de formare profesional efectuate de c tre angajator. Salaria ii au dreptul de a fi informa i referitor la un asemenea plan, deoarece face parte integrant din contractul colectiv. Mai mult, prevederile Codului Muncii sunt completate de cele ale Ordonan ei de Guvern nr. 129/2000 care stipuleaz c planurile de formare profesional elaborate de c tre angajatori trebuie s fie n concordan cu programele de dezvoltare i strategiile sectoriale i teritoriale ntocmite de ministere, agen ii na ionale i alte organe ale administra iei publice de specialitate. Articolul 194 din Codul Muncii face referire la modul n care se vor gestiona cheltuielile cu formarea profesional : (1) n cazul n care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional este ini iat de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceast participare se suport de c tre acesta. (2) n cazul n care, n condi iile prev zute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional presupune scoaterea par ial din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel: a) dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad ce nu dep e te 25% din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toat durata form rii

profesionale, de salariul integral corespunz tor postului i func iei de inute, cu toate indemniza iile, sporurile i adaosurile la acesta; b) dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad mai mare de 25% din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de baz i, dup caz, de sporul de vechime. (3) Dac participarea la cursurile sau stagiul de formare profesional presupune scoaterea integral din activitate, contractul individual de munc al salariatului respectiv se suspend , acesta beneficiind de o indemniza ie pl tit de angajator, prev zut n contractul colectiv de munc aplicabil sau n contractul individual de munc , dup caz. (4) Pe perioada suspend rii contractului individual de munc n condi iile prev zute la alin. (3), salariatul beneficiaz de vechime la acel loc de munc , aceast perioad fiind considerat stagiu de cotizare n sistemul asigur rilor sociale de stat. Comentariu: Textul acestui articol prevede o regul privind cheltuielile ocazionate de formarea profesional ini iat de angajator, care sunt suportate de acesta. Alineatul (2) stabile te care sunt drepturile b ne ti n cazul n care salariatul este scos par ial din activitatea depus n cadrul firmei, cu scopul de a participa la acele cursuri de formare profesional . La rndul lor, alineatele (3) i (4) stipuleaz care sunt drepturile angajatului n cazul suspend rii contractului individual de munc . Acest lucru se poate ntmpla doar n cazul n care participarea la acele stagii de formare profesional presupune scoaterea integral a angajatului din activitatea depus n cadrul organiza iei. Aceste alineate fac referire la urm toarele aspecte: indemniza ia pl tit de angajator, vechimea la locul de munc i faptul c perioada respectiv e considerat stagiu de cotizare n sistemul asigur rilor sociale de stat. Articolul 195 din Codul Muncii: (1) Salaria ii care au beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesional mai mare de 60 de zile n condi iile art. 194 alin. (2) lit. b) i alin. (3) nu pot avea ini iativa ncet rii contractului individual de munc o perioad de cel pu in 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesional . (2) Durata obliga iei salariatului de a presta munc n favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional , precum i orice alte aspecte n leg tur cu obliga iile salariatului, ulterioare form rii profesionale, se stabilesc prin act adi ional la contractul individual de munc . (3) Nerespectarea de c tre salariat a dispozi iei prev zute la alin. (1) determin obligarea acestuia la returnarea tuturor cheltuielilor ocazionate de preg tirea sa profesional , propor ional cu perioada nelucrat din perioada stabilit conform actului adi ional la contractul individual de munc . (4) Obliga ia prev zut la alin. (3) revine i salaria ilor care au fost concedia i n perioada stabilit prin actul adi ional, pentru motive disciplinare, sau al c ror contract individual de munc a ncetat ca urmare a arest rii preventive pentru o perioad mai mare de 60 de zile, a condamn rii printr-o hot rre judec toreasc definitiv pentru o infrac iune n leg tur cu munca lor, precum i n cazul n care instan a penal a pronun at interdic ia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. Comentariu: Angajatorul face anumite eforturi financiare pentru a nlesni participarea salariatului la formarea profesional . De aceea, e normal ca acestor eforturi s le corespund obliga ia angajatului de a presta munc pentru acel angajator pentru o perioad minim de cel pu in 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau a stagiului de formare profesional . Aceast perioad se stabile te prin actul adi ional la contractul individual de munc . n cazul n care angajatul alege s nu respecte prevederile actului adi ional, va trebui s suporte cheltuielile efectuate cu ocazia preg tirii sale profesionale, propor ional cu perioada nelucrat . n aceea i manier se va proceda i n cazul n care contractul de munc nceteaz din vina sa. Articolul 196: din Codul Muncii: (1) n cazul n care salariatul este cel care ini iativa particip rii la o form de preg tire profesional cu scoaterea din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, mpreun cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentan ii salaria ilor. (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulat de salariat potrivit alin. (1), n termen de 15 zile de la primirea solicit rii. Totodat angajatorul va decide cu privire la condi iile n care va permite

salariatului participarea la forma de preg tire profesional , inclusiv dac va suporta n totalitate sau n parte costul ocazionat de acesta. Comentariu: i angajatul, la fel ca i angajatorul, poate avea ini iativa particip rii la o form de preg tire profesional cu scoaterea sa din activitate. n aceast situa ie, angajatul se va adresa angajatorului, care va analiza cererea sa mpreun cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentan ii salaria ilor. De asemenea, se reglementeaz i termenul de solu ionare a solicit rii din partea angajatului i anume: 15 zile. Mai sunt prev zute i posibilit ile de care dispune angajatorul pentru a ndeplini interesele angajatului referitoare la preg tirea sa. Articolul 197: din Codul Muncii: Salaria ii care au ncheiat un act adi ional la contractul individual de munc cu privire la formarea profesional pot primi n afara salariului corespunz tor locului de munc i alte avantaje n natur pentru formarea profesional . Comentariu: Acele avantaje despre care se men ioneaz n acest articol din Codul Muncii pot fi: materiale legate de respectiva formare profesional , manuale, produse de papet rie i birotic , cazare, mese gratuite, transport, s.a. La toate acestea se mai poate ad uga salariul corespunz tor locului de munc . Toate aceste beneficii se acord pentru a sprijini angaja ii n ceea ce prive te procesul de formare profesional .

Art. 188. - Obiectivele form rii profesionale


(1) Formarea profesional a salaria ilor are urm toarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerin ele postului sau ale locului de munc ; b) ob inerea unei calific ri profesionale; c) actualizarea cuno tin elor i deprinderilor specifice postului i locului de munc i perfec ionarea preg tirii profesionale pentru ocupa ia de baz ; d) reconversia profesional determinat de restructur ri socioeconomice; dobndirea unor cuno tin e avansate, a unor metode i procedee moderne, necesare pentru realizarea activit ilor profesionale; e) prevenirea riscului omajului; f) promovarea n munc i dezvoltarea carierei profesionale. (2) Formarea profesional i evaluarea cuno tin elor se fac pe baza standardelor ocupa ionale.

Art. 189. - Tipologia form rii profesionale


Formarea profesional a salaria ilor se poate realiza prin urm toarele forme: a) participarea la cursuri organizate de c tre angajator sau de c tre furnizorii de servicii de formare profesional din ar sau din str in tate; b) stagii de adaptare profesional la cerin ele postului i ale locului de munc ; c) stagii de practic i specializare n ar i n str in tate; d) ucenicie organizat la locul de munc ; e) formare individualizat ; f) alte forme de preg tire convenite ntre angajator i salariat.

Art. 190. - Obligativitatea programelor de formare profesional


(1) Angajatorii au obliga ia de a asigura participarea la programe de formare profesional pentru to i salaria ii, dup cum urmeaz : a) cel pu in o dat la 2 ani, dac au cel pu in 21 de salaria i; b) cel pu in o dat la 3 ani, dac au sub 21 de salaria i. (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesional , asigurat n condi iile alin. (1), se suport de c tre angajatori.

Art. 191. - Planul de formare profesional


(1) Angajatorul persoan juridic care are mai mult de 20 de salaria i elaboreaz anual i aplic planuri de formare profesional , cu consultarea sindicatului sau, dup caz, a reprezentan ilor salaria ilor. (2) Planul de formare profesional elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anex la contractul colectiv de munc ncheiat la nivel de unitate. (3) Salaria ii au dreptul s fie informa i cu privire la con inutul planului de formare profesional .

Art. 193. - Reglementarea activit ii de formare profesional


(1) Participarea la formare profesional poate avea loc la ini iativa angajatorului sau la ini iativa salariatului. (2) Modalitatea concret de formare profesional , drepturile i obliga iile p r ilor, durata form rii profesionale, precum i orice alte aspecte legate de formarea profesional , inclusiv obliga iile contractuale ale salariatului n raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional , se stabilesc prin acordul p r ilor i fac obiectul unor acte adi ionale la contractele individuale de munc .

Art. 194. - Cheltuielile cu formarea profesional salariatului

i drepturile

(1) n cazul n care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional este ini iat de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceast participare sunt suportate de c tre acesta. (2) n cazul n care, n condi iile prev zute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional presupune scoaterea par ial din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel: a) dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad ce nu dep e te 25% din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toat durata form rii profesionale, de salariul integral corespunz tor postului i func iei de inute, cu toate indemniza iile, sporurile i adaosurile la acesta; b) dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad mai mare de 25% din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de baz i, dup caz, de sporul de vechime. (3) Dac participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesional presupune scoaterea integral din activitate, contractul individual de munc al salariatului respectiv se suspend , acesta beneficiind de o indemniza ie pl tit de angajator, prev zut n contractul colectiv de munc aplicabil sau n contractul individual de munc , dup caz. (4) Pe perioada suspend rii contractului individual de munc n condi iile prev zute la alin. (3), salariatul beneficiaz de vechime la acel loc de munc , aceast perioad fiind considerat stagiu de cotizare n sistemul asigur rilor sociale de stat.

Art. 195. - Obliga iile beneficiarilor form rii profesionale


(1) Salaria ii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesional mai mare de 60 de zile n condi iile art. 194 alin. (2) lit. b) i alin. (3) nu pot avea ini iativa ncet rii contractului individual de munc o perioad de cel pu in 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesional . (2) Durata obliga iei salariatului de a presta munc n favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional , precum i orice alte aspecte n leg tur cu obliga iile salariatului, ulterioare form rii profesionale, se stabilesc prin act adi ional la contractul individual de munc . (3) Nerespectarea de c tre salariat a dispozi iei prev zute la alin. (1) determin obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de preg tirea sa profesional , propor ional cu perioada nelucrat din perioada stabilit conform actului adi ional la contractul individual de munc . (4) Obliga ia prev zut la alin. (3) revine i salaria ilor care au fost concedia i n perioada stabilit prin actul adi ional, pentru motive disciplinare, sau al c ror contract individual de munc a ncetat ca urmare a arest rii preventive pentru o perioad mai mare de 60 de zile, a condamn rii printr-o hot rre judec toreasc definitiv pentru o infrac iune n leg tur cu munca lor, precum i n cazul n care instan a penal a pronun at interdic ia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

Art. 196. - Preg tirea profesional din ini iativa salariatului


(1) n cazul n care salariatul este cel care are ini iativa particip rii la o form de preg tire profesional cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, mpreun cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentan ii salaria ilor. (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulat de salariat potrivit alin. (1), n termen de 15 zile de la primirea solicit rii. Totodat angajatorul va decide cu privire la condi iile n care va permite salariatului participarea la forma de preg tire profesional , inclusiv dac va suporta n totalitate sau n parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 197. - Avantaje n natur pentru formarea profesional


Salaria ii care au ncheiat un act adi ional la contractul individual de munc cu privire la formarea profesional pot primi n afara salariului corespunz tor locului de munc avantaje n natur pentru formarea profesional . i alte

CAPITOLUL 2 - Contracte speciale de formare profesional organizat de angajator

Art. 198. - Tipuri de contracte de formare profesionala


Sunt considerate contracte speciale de formare profesional contractul de calificare profesional i contractul de adaptare profesional .

Art. 199. - Defini ia legal profesional

i durata contractului de calificare

(1) Contractul de calificare profesional este cel n baza c ruia salariatul se oblig s urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobndirea unei calific ri profesionale. (2) Pot ncheia contracte de calificare profesional salaria ii cu vrsta minim de 16 ani mplini i, care nu au dobndit o calificare sau au dobndit o calificare ce nu le permite men inerea locului de munc la acel angajator. (3) Contractul de calificare profesional se ncheie pentru o durat cuprins ntre 6 luni i 2 .

Art. 200. - Autorizarea calific rii profesionale


(1) Pot ncheia contracte de calificare profesional numai angajatorii autoriza i n acest sens de Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale i de Ministerul Educa iei i Cercet rii. (2) Procedura de autorizare, precum i modul de atestare a calific rii profesionale se stabilesc prin lege special .

Art. 201. - Defini ia legal a contractului de adaptare profesional


(1) Contractul de adaptare profesional se ncheie n vederea adapt rii salaria ilor debutan i la o func ie nou , la un loc de munc nou sau n cadrul unui colectiv nou. (2) Contractul de adaptare profesional se ncheie o dat cu ncheierea contractului individual de munc sau, dup caz, la debutul salariatului n func ia nou , la locul de munc nou sau n colectivul nou, n condi iile legii.

Art. 202. - Durata contractului de adaptare profesional


(1) Contractul de adaptare profesional este un contract ncheiat pe durat determinat , ce nu poate fi mai mare de un an. (2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesional salariatul poate fi supus unei evalu ri n vederea stabilirii m surii n care acesta poate face fa func iei noi, locului de munc nou sau colectivului nou n care urmeaz s presteze munca.

Art. 203. - No iunea de formator


(1) Formarea profesional la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de c tre un formator. (2) Formatorul este numit de angajator dintre salaria ii califica i, cu o experien profesional de cel pu in 2 ani n domeniul n care urmeaz s se realizeze formarea profesional . (3) Un formator poate asigura formarea, n acela i timp, pentru cel mult 3 salaria i. (4) Exercitarea activit ii de formare profesional se include n programul normal de lucru al formatorului.

Art. 204. - Atribu iile formatorului


(1) Formatorul are obliga ia de a primi, de a ajuta, de a informa i de a ndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesional i de a supraveghea ndeplinirea atribu iilor de serviciu corespunz toare postului ocupat de salariatul n formare. (2) Formatorul asigur cooperarea cu alte organisme de formare i particip la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesional .

CAPITOLUL 3 - Contractul de ucenicie la locul de munc

Art. 205. - Defini ia legal

i durata

(1) Ucenicia la locul de munc se organizeaz n baza contractului de ucenicie. (2) Contractul de ucenicie la locul de munc este contractul individual de munc de tip particular, n temeiul c ruia: a) angajatorul persoan juridic sau persoan fizic se oblig ca, n afara pl ii unui salariu, s asigure formarea profesional a ucenicului ntr-o meserie potrivit domeniului s u de activitate; b) ucenicul se oblig s se formeze profesional i s munceasc n subordinea angajatorului respectiv. (3) Contractul de ucenicie la locul de munc se ncheie pe durat determinat .