Vous êtes sur la page 1sur 93

1

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

1
E
G
!W[ZL :;@
~i Z EG34]vZ G
G
gXg Zi !
zg Z v` ZHZ :*

gW
sZ
ZwW:pZ ~ e8x Z
www.islaminurdu.com :V
d
z
info@islaminurdu.com :
Zg

b 6V
d
z ~g ~ ]g pZ ~ e 8 [ KZ ] Z| :hZ
X ,Zg !
$Z'
VT e
:V
d
zv
!W www.sistani.org
c

gb)1ZvZ G
G
ey Z egzZi ZzWz]gzwqZ yC

www.duas.org
B
iZzWCgz
Z % { < > kg www.hussainiat.com

ey Z e6
b!
iZzWCgzZ% { < > kg www.islamonmobile.org
B

YykZ tzz.
c
i
8
gsz6
~]c
WW
:z
Bo*yW
ZkZMg x H

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

j ^ 1

gg Zi !
zg Q 38W
X*
042-37122772:y

p*
et ]
{L;k

w Z
E

E
G
EG34]Z +W ZvZ G
!W[ZL
G
cZ= ZC
Z G
!Yk

r;ZZ
gg Zi !
zg Z v` ZHZ
yZ/
C

[ x *

;@
W
*
i
8

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

E
G
]Z EG34]vZ G
!W
G

E
E
G
G
!WL
*!J W \WX y
Z { 0
Z y{ 0
Z EG34]vZ G
q
Za ~ EG34] Z ydvg)
G
1ah
'
q~z LZZZ6 Cg +
qzg L LgzZ xsZ L LgzZ wj IyX
X H c sZ
g x
c
WgzZx Z E
Z vg )
~ ( t Z) D
Z0Z]|0.ZZ +u>Z \]|Z \ WV;z
Y \ W~ { i ZX W^:Zz { i Zq Z i YZG
x Z U Z%vg )

z k QkZ H[ Z Zi
$
.-
F
Z\WZX H qzt ZzgV;zQgzZ ZLG
ay

y V( ~
q{1e
. ) PK
X g (Zwi ~]ZgzZwZz}g G
0.Ligji Z:
V@
! xsZzZX
3g~y\WgzZ g

g !
\ W6
Y { ig I #
+" {

&
C\
X
H^
6
i Z- ZgzZ {
Z\W6
Zpg i ZL X3ZgzZ gyL E

W
I
E
G
G
4^Z > [E
/ EG

kz bg G
Z! 0G
0_Iq bL L~X} hgg U
Wd EG34]L
L {L;k
X
gzZZVg {z wZg ZD
gzZ { f 7Z+ 5
izY ZC
i]|0

i
- \ WZ

z kZ l| 1360 { g f WB 20X:%i z@igzZ ]z%z m z t Z \ WnZ


/V; ( oo) V Zg bZ@g Y p=+
Y K nY Z M Z i ~ q Z]
X L~}
]n l^F ] n ^
nu
r ;ZZ

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

|
{yva]y
W )zgqkZC
p ~b ZX ~g6
gzZpT WG
!zg]
Kc
g p Z
D t Qx Z ]|O *
6
*
\vZ~ Zz%ZzZv Z !
:c

P W
^ &n u ]m ] &n u m ]
-Z GE
4E^)
0G
( 678m3g CE

X
ggzV;z ~0

zZ}
4VgzZzntLaV;z Z}
L 7VL L
:9z 6
Y kZZzv]k QgzZZzO~0

zZ}
Z
GL Z w Z
: x Z X { zgZ Z
ZzX: uF
Zz bkZ *
Z
O] Z k Qgz Z *
q Z
G-o!
5B eJ
V B 0
gZ
gz , gz6
O X w qZ { z X } : uF
] E
X 7[ Z~ uF
y Qp [ Z N~ ~gz W
IgzZ {x Zw\vZ bkZ *
uF
yQ
H I V!
XgzZ Vzq x Zwn~uz
Zuz kZX }IZ
ZZ{z [g ZT {z{x ZwXg Z
z,kZV!
kZpX g kl qg
~ uF
gzZ 4 *
: T {z { {z(X }uF
];z({zt c
4X3 eQ
Vk
gzZVzqx Zw%}uz J/G
x gzZ] X{zX 7[Z6
6 @
0
wJ~~0

zZ}
g !
: VY gzZH HkZ 16Vzqx Zw
ZYX}Z { c
i *
6
: c

\vZ
DNS km QE n j] # ] f$jm ^$]
X
@
wJ( wqZ )Vzg 6
sZ}
L L
:c


g Z ~
xZwggzZ
x] ^ _$ ] o m^ f] ^ % ] o m
# ZhaBZ f lp3 bT bkZ g 6a "
5Z L L
( Z-Z >) X
1a ^jm ^ ^] 12] ^+
{ c
i OwqZiZ *
6 { k

tX YyWT1*
qZ {L;k

:CY]c
Zzg~]okZX Z
kna] o ]u i 6n l^m]
:e
Zzg

:c

D t Qx Z]|
Do]]E ^$ _i o] F # ] oF] g% u] ] v] i

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

G-o! 5
-B gg ZD
za~pk Qq
4
\vZ *
3: x ZwL L
X
4{ c
i"7
i E

:e
Zzg ~uz

( Z-Z >) f$ r$ u n f # ] m ] u ]
&zZ}
X
'

Z'

w=eG.Ocq
4
LE
b:Zz kZgq
Z L L:c

D t Qx Z]|

:e
Zzg ~

:c

D t Qx Z]|
] i $ ] ]jq] ]% q
]n m ^ ] ^e im m o f m$ $ ^ (] i
m m o f m
^e im ]

( 235mX Z-Z >)


:[ Zy

QgzZg
]g q
ZYz:
*
i Z jO: wqZ(
Zz{ c
iOwqZiZ L L
]g qkZg @
[Zy

BgzZ}5g
{z ( @'

kZ )gzZ CG]g q{z g g x p


Z }
X
:L Yg Z-
. o] 1q k 1 k`e
:e
Zzga

o ^ r $ ] ^ m q ^ $r] o r # ] # ] ^vf ^ DE o% f$] ^


DNOQ o]] E ^ vj ^]n ^ n ] ] i ] ^m$] F DE ^ n % $r]
-Od
&zZ}
Z
q
F
t
@
|
gq
Z~0akZ LE
vZy CE
Z :c

~
Z}
g]|
V? *
g eqkZpV; L L;c

]| f|
g ~0a}g (Z
Z L L;HngzZ
Z9
X z : {
}v Wak Q

:e
Zzg,v0

g_v] ^$] m ^ ^m ] m v]
( Z-Z >zwZ )X ~v W 6 1*
3yZZL L
1a ojm q l^f p ]u

:e
Zzg

[ % % ] # ] ^m n (^$] oF] e n ^ i ^fr l^v] ^n ] m ] ] $ n rn


n ] ] f ^n % ] o1 |]] ] ^ $F n $ ] ^ ^m m ]^ DE ^
kZ z !
V iz b Vz h N ) w qZ ( X V ~ + Z y #
L L
IG
gz Z _7i ; V ; L L c

? g Z
i vt H ! vZ wg c
L L Hn ( t ) X Y c
7
~ 3L $ W7Z
w ') X D 7^ I " 6kZ Qq *y Z Z
pX D g Z
~ ] z ] Zggz Z n
g { izg
X ( n
g: t
~x Zwz
1a H^ 6n ^] knf ^] u
:e
Zzg,

] ] o$ ] oF^ i # ] ou ] $ n #] oF$ o% f$] ^


u oin e ^jn e ]i (

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

DNOR o]] E 6 ] m oFju p$ m n e o m ^^ ] ^ ] o^ u] p ^f


y ~ ( ]
)) Vzy}gzZ Zg ex KZ Z s\vZ=L L:c

~
Z}
g]|
~ Z9ai {z
Z~
qkZXf}g vh} ~ Vz }~
qkZ *
: 4Z~( K )
X}
: :Zz kZ h{zJ
Z
Vg @
6
kZ
:e
Zzg,^W

:c

~
]W2
^ # ] fm $ ^] u ] ( n $ ] kn e oF p ^m ^ # $ ]
c
Z
Zz { Zp @
7wJkZ Z}
@
3x Zw @
i ZzW kYZ
]ZgC

q
Z \vZ L L
X
1a ^ia f >i^ 1 p^+ na
:e
Zzg,

E q^u e $ ] # ] f m ^m^v^ ] i oFju j ^i ^ ] i oj#u jn $


Do]]
bygzZ Ygz$ b~g { izggkZgzZ ~
~}ig} 9~i bkZ ?
Z L L
X
: z@iZzp
gi !
Vk
k0
}g vJ
Z
@
7wJ?\Z}
Q Y
1a ^ 6n knf o ^ ^+
:e
Zzg,

k^ ^ q^ j q^u ] q^ e^v] q e oF $ V$ ] n
^ jn pn e
jq^u
] ^$ $ vjm ] jf^ _] oFju r oF ^m n ] # ] oFu ^
DMNQ o]] E!g% u]^ oF]
x LZ .Z
Q ~
q }>{z ~ [ZyZ Z sq
Zg
D .]|
q ~g vp~ C~g (Z}~gzW'~
~
q ~g v
Z L L c

\ W ~}>Q A
W:Zz rg
X @
~g7
w q Z kZ ~ Q Y
y
kZ} } > Z n }t
Z w i *
kz6 . \ 0

z Z}

} 6 V k
) O Q I =gz Z} : Z
zg kZ I *
= q { zJ
V Vz7w J
X
uzgq J { k
:gz ( O ] Z gz Z
1a l^f onu ^ i ^+

:e
Zzg,g

^^j ] $ ] pFj$^e ^e ^$] f ] i ^ ] m] ]


% m $^ n e ^e
Do]]E XXn j$] # ] f$jm ^$]ZZ oF^ i f$jm
G
G
O3!
\WLZBgzZ Y g Z
] { c
i
@
z[AZ { k
akZX
+ *
6 Vk

O'
VY ~gZlp
Z BT Z w={zGX : O% X zx Z E#G

X @
wJ( wqZ )Vzg 6
sZ}
@

\vZ 6:

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

[gZ
p kZ w=gzZ @
:XWZ { g wJ: VY Zg vp
Z g (Z ~gz { k
?
Z
X YY7N
ggzZqJs
Z=Z
1na^2 ^3e 1 ^+
43X e xg gzZ J/43X e *
( yZgzZ @
g x ( kZ Y A
J/G
i { k
n
gO$ VZzg yZ
G g e { c
4X3 e *
}g , ZX Y !
'
gzZ {z[ g Z{ k
Z IX J/G
J
] Yg dZgzZwi og Z z[
% wWV
43X exgg yvgzZ
X @
}fwqZ( LZV;LZy
ZTJ/G
6na 1j a +] | o ^f+ ^] n
] $ ^f ^ r ] ^ oF] ^ ZZ $ q $ #] DE #] f ^e] k ^ ^ e ^ n
Do]] E m $ ] u ]] ] ^ F o ^f] ^^n e $ ] ^ ] ^ ] #] ^ ] ^ XX
]gzp k Q Hp Y7 ~}g !
Z}
wkZ D t Qx Z]|~ H-{0yL L
C{ c
i# Vz ~^wqZyZp
Zn Z}
;c

]| 1~ Z bVzg fkZQ ~ ^
X 7D hgZ {z @
g Z%x ZwgzZ { k
t yZZ
1Vg Z
$
5E
7zgwqZ,ZD{n Z6
~cbg z

6
>%~x ZwgzZ: wqZyZv]g E
X C7
C+:
{ k
]Zz]Z C
g
utD
Kbg
ukZyZZz G*9ZmE)
X
1+ 6n^q 6n kq . ^+ n ^ 1e
^ '$ o$ ] g u] o0 e o$ ] ] e jm p ^f $ ] oF oF] oF^i # ] oFu ] DE # ]f e] ^
^ oj n ^f ] o^ $ ] ^n % ] o % ] oF ^m oF^ i ^ $ ^ h ^m oF ^
n $ ] o oj n . ^$ f ] ^$ ] $r] o ^n % ] o ]$ ] ^$ ] n ] # ] oFu ^ [] ^ oF
Do]] E n j ] ^$] j ] o^ o^ $ ] ^$ ] n u] n ^m oF ]
7q
4
}{ZGc

gzZ wi *
kz6 .]|\zug nvZ :c

x?Zz> }W ZmWt ]| L L
&{z .} Z ;c

\vZ ?,q&{z Zz% 0


}n .]|X%Vzq&{h
I~1Y
c
O,qt !g gz6
:Hn
x?Zm.]|X *
t

sp}gzZ *
6Vk
gzZx @i~* ,q
x (ZaV Zzt

ge}gzZ 0aV Zzh


x @i~* :c

? [Z Nz`
Z HakZ
k6
i !
wqZtx "aV Zz6

*
~pX 7RIgzZ {zyZV
X
V4Z~0[%gzZ Z 7[z[ wqZyZ1

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

{Rz{L
;k

1 ^je gf ^ + 1 n h^jq] 1 nf
>g 6X jQxzaLZ \vZX C7k6
i!
Vk
LgkZ }6
{L;k

Z
:@

~30e
WY Z
DOL km !P E ^m % i ^n i^ ^f ] f jri ]
, (]hZ ?gzZ,g

g Vk
( {R)}g v g {Ly;k
? ~ yZ
Z L L
O Vk
X Yc
g Z
{g E
Lg *
[ AZVk
} (
Zg vgzZ
6na 1 1^ 1 7^+na c] 1 k`e
G
3T Z}
y7(Z { yY~~]g 0~EE
k Q n:c

\ W e
Zzg ~
Z}
g]|
kZ} i Zzg0t 1g (Z ~Egz {L y;k
gzZg { izg ypg ug I { O i Z
Zz% 0
~
-X!
:E

]zg It
W*~
]WkZXN Yt
( : Z )X c
k^
[ Z%gzZ7wJ .
ZkZgzZ7^
Yi kZX {z}:/gzZiu{Lk
T

% Wz ~

]|q
Z ~ :WXZ agzZ Ywq
kZxza \vZt1X @
Z
:
gZ ~
]WpOX
oj $ ] ^f] oj ^ l $ ]
( Z-Z >Xg ZZg b3` )
G!OQ~
{faZ
Z>%{L;k

:c

gzZX
~L L
( Z-Z >Xg ZZg b3` ) n f n ^ v] ^$ ^ oj ] ^f ] oj ^ ^$]
G!OQ ~
Vzg V ZzuF
{L;k
p ( m)aV ZzO{L;k

~L L
X 7{ ~
Pa
1na^2 oa 6n` gf ^ pn 1 kn k^
}uzgzZ g )

z y
gzZ % g Z[WgzZ ~
xZ 9\vZt7 ~|
Zg
Vzg { k

'

yZ Y H!Zj7Z Z
Z_ O$~ {L y;k
YX g Z x Z ZV Zz
O !
@
C
g
q Z h z F
ZgzZ~Vz9gzZ yW
gzZX Y H^
6%gzZx bV2z}uzyZ
G3O{!q
::
]P`
6G
t {z xi*
f Vq X :

Zf
yZ~ ckZVgzZ
X}/:
^ o 6n n] o l^r
gzZ Y VZ e gyZt X s Z% Z eB; ~ j ZgzZ 3C
i *
:/gzZ *
{ k
~yZ

ZzgzZZ e et]!
~uzXN YWx
ZzgzZZ e @
7Za 3C
iYX = u `

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

gb{z @

{ k
bZX }g h ]gzZ} {g *
w4Z~ VgC
i1N Y Z
Vz
X Yq Ug
Zzlg \%
1a oia ] m] 1 6n 7 ni o l
: e
Zzgx Z Z]
Z LZD ix Z]|
n % m ! ] $$ u] j_ n f] oF W$ ] n ^ [l ]^ n]n n ^
! ] ] p ] pm f ] m i mvi ^$ ] !e ] h] e ^e ^$ ] !e ] n e ^e ^$ ]
^$ ] !e ] h] e f ] ^n ^] ^$ ^ ] e ] n e $ f ] ^ n _] ^n ] ]
f ] ni^m ^u n ] . m^ pm ! oF ] ] ^u^ pm p$] ] f ]
] i ] n] ] ^ !^j ^e ^] qm ^]] e # ] mm $ $ ^ i ^ f
gZZg b3` ) ] %F$ e $ ] ^j ^ vi n ] $ ^ $ q $ # ] e ] ji

( g Z i Z
~&:( [Z ) Wk0
!
gzZ ?:c

P W h7 p] D >ZZ]| L L
spgzZ
z n {z c
Cz [ Z ~$
Z c
CY ~ ~p~$
ZX C Zz]y
Z~
qq
Z
X @
gez]n{z 7gzZ Lg~
q F
gzZ D)x kZgzZ Lg2~
43X e 'Y :
{ Zp$
Zg p CY ~ ~pVz~$
ZZX @
7g C{zX @
g Z
Zg
z Zg J/G
X gg

~[ Z ;g @
#~g
{z Hs ZuZgzZ6LZ T (Z {z Hx Z kZ7xgzZ ~
q D) {zp
zz
~g 8 7~z)}g gzZkZ \ vZ :X CW~
qgzZ kZC
zspgzZg e]kZgzZg
X Y3{z
:XW
{k
, Z " gz ZX z:g Hgz Z N
g[ Z0

z Z}
X z
Z Z ] Zgz ZX z(
z}) :
X
Yg
w &1 C7
~g X g
7a ^iJ 1 e 6n c^e c^`i 6n
j o ] $ ] n # ]f oe k
!n ^^ oF $r] o ^j n % i
j$ $ ] n ^
!^f n% h % ] $ ] ] k q k ! $r] o # ] % W
$ ] n ^
$ i] # ] F o f$] o] ^_] of ^e $r] o % nF ] o ^$ ]
! f] o n
Do^E ^n ] m oF] i n u f ] $ ] n ^ f ] ^ k
E
m0/ L L
g { Zpx }g } t \W ~ Hc
g P8Ex Z]| ~ Hh
XVV
XV

{z ! s ~n\ vZ :c

y#
L L c

( ? V~ 0 HQ ) Z (gzZ { c
i {k
" ;V Y y!
6\ W~ :Hn ~Q

G
'+
&zZ}
@
gec i'

~}g !}g n LE
p XV4Z~0
?
zyZ c
]|
~
X
CJ
y#

z%]kZG c i'

;c

!
Z ? qH c i'

L L;Hn~X V

www.islaminurdu.com

10

1{Ly;k

^+ 1^`e 1
# Z ~
:c


gZ~ekZX N
s#&E
LE
xZ wg]|
# ] m ^vn ^ ^n k e oF] ]] f ] $ ^ ^f ] g jq] ! $ i $ ^f vi
) ]n e ] ] n e ^n e $ ] i k ^ $ ] v n k ^$ % ri m oF^ i
( gZZg bX 17
G
kZg(Z" }6{k
LZ {Z
y#
Yz6 Vk
} (
gzZz:g O{$HgzZ N
g{k

LL
C
zigWgzZ0
t LZwqZ$

z(LZq
ZC
y {z#

\vZ
zkZW3
gzZypV\W
:c

w ~
xZ wg]|gzZ X Y,gzyxgVk
gzZkZp }
Do^E ^ e g oF rn f ] $ ]
X Y3g{~3wq
ZZ~Zw{k
q
ZC
}"L L
6n` k^ 1n 1 7] 1 ^ nu ^
xZ]|OX xz
ZzKHi y6
gZz~VZzgX @
g~{L;k
s#Z i
:c

D tQ
i e $ j] ^j ^ ^i

X Hi VMQ7VyZ
~gL L
:c

\W w~
xZ wg]|
( g ZZg b) XX # ] v] o$ m F$ ^e $ j] o n ZZ
( g ZZg b)X YV7q
4
}6
W
nj{znvZ7{znvZX 7{z @
g Hi L L
gzZ
*
@
~/~yZ
gzZ *
_ O$~Vk
~8gzZ :Vk

@
C
kZ
X #
Zz6

1a ^jm j ^m] ^+ ^m
@
(Z LX Yg *ByZZ Z
@
Wx
z kZ
Hf~}g !


+ZgzZ @
YVJ
ug Z7
~{zgzZ @
Ywg yZZ@
~/gzZ_ O${ c
i~Vk

kZX Y%{z Z e 1 3C
i$gkZ T # kZX @
Yg h ]{zQ~
q
X 7{Z
Zlg \Zz
bZX Y7` kZZ e~]g
( 49e
WX74{g) n ^$ ] ^ i^
: @

g Z~10e
Wxzg{
gOX V@
rZ6
ftZzgzgzZfe
Wq
Za]o} kZ~
! jm^ e ] ^ # ] l^mFeF ] e$ ] p5 % ] ]+ ^] m$] f ^ ^ $ $
%Nx Z yZZE
%NVXQ L L
X H6{ ByZgzZ c
PVW Z}
VyZY ZZE
1a ^jm ^n ^+
:c

D t Qx Z]|g
u
F g h^i]^ ]5 j j t ^f g] ]^ ^n e j f o $ ] f ^
]F$ ]
F ] h % ] o pF^i ]
n] oF] f u^ q m ^n f ] o_6 ]^ ^n f] o_m ojFu ] $ ]

www.islaminurdu.com

11

1{Ly;k

( [ ) f m ]^^ e oF ] e $ oF^ i ]e ]
CY$
({z}/
ZX @
W`{ (ykZ @
{ k
Z
X @
`Cq
Z~wkZ17{ L L
6
`CZ
X g=
~C~g7w {zJ
V CYf(
(w ;g { Wg @
gzZ
[ze~Vk
{z
Z

g Z 6X ._Z y
e
Zzgt X,7qg sL w,Z @
Y Y {66g
X

8
i6
VyZD ( $
)wqZvt]!
77L L:
^ia 6n` $] ^ kvn ^ng
Sg !
yTh: YN {n h:xzWX YO g @
W8
i Vk
~wyZ
: Z

g Z D t Qx ZaZX @
W3 Zg ! pzgzZwJ:

kZn] E
O~ @

gzZ 8 Q Z}
gzZ @
x { k
{LX @
7 ) kZ1 @
{ Zg Z { k
L L
X V7

N~
C
$
4O /gzZ t Zs Z\hzz { k
5E
0G
kZ {zv ]g E
C=/Q:gzZ Lgxz G

X @
Y7{ k
k Q~T
YN
C
Y c
ge Vk
x D tQx ZD
~bg
ukZ E) O
@
y ) {k
X:.
g

gth

^J 1 7a^+ j +
43X e xg D zggzZ Dg e Vk
aX :
#

~g { k

7zyEZY J/G
*LZyZZ L X3Z
xzg*gkZgzZ Z ]n T { k

{zZzZ

Vz g gz6

70

D x Z
]nz,{ k
z7ygzZ7/iu{ k
TtiuZz0

{ k
nkZ%ZX N Y
G
E

zZ}
{ g !
akZX @
xzg gz6
c
Vk
yQX N Y4Z} i Zzg/D~gZizq O$~~0
X \vZY
ZX YHfkZi/gzZX , yZ/ wVk
,ZgzZ
S
gf ^ 1a 1a gq ^ n] k^
4X3 e
7:
]P`

*
gzZgz
q Zx y*
~-
ag { k
J/G
GG
"OyQ
gZ z[
=Z ggzZ Y ^
6A
Z%{z @
CZ Za ggzZ ts/*
Zz/} gzZ
X Y[x~6
x dZ
1na ^2 ^a ]a oe
43X e *
spaX ~gzZ}
sp~wByZ
X J/G
7Zz6s~uzgzZyZ
sq
Z
YkCkZC
zspQ~
qZ egZzyZ
gzZxz ggz6
7o

$ XqYg
~[Zci'
J
] D{zv ]g E
5E

: isQ
V WLZ}: Z}
:gz
gzZq
% g Z
IZ z ;gqQkF
zsp yZgz kZgzZ
Qgg

X YZ
Z yQ
] `n kne a] ^nn
3y Zt q
Z ~ y ZJ
tZzg ~} g !
] Vzg Z+z%
I Zgz Zx V
t p gzy EZ
!
a } g V W} g gz Z Zz e
y Z ~g ] c
Zzg +Z :X $
7v W

www.islaminurdu.com

12

1{Ly;k

G3O{!2, : y EZzy Z
X F:
!
~86G
g
v ] n
Y %zx VyQ@
X%
IZ B~uzgzZX 6]*
Zz ]c
Zzg0 qkZ
4]I\WLZ {zQgzZ q'~yZyzDVrZ
}XB7.
Z:vZ]Z+
IZ 0G
Vg )
Vz yZ 0yZ Dg ~[Zg;ZY+ t Qx Z]|gzZ
!
x Z ]| 0[
0~ i LZ Z ~wYg D{zkZX , qgsyZ~b) c
V
X :| (
,j+ 1 m o^ o e v
" 1ZgZg)
NE
0G
VztL L:gzZ syZ Nq
X q~#
}
q
B~i WZ G

t%q
Z
1Hc
g:
t

yQX zggzgZiVz F
tX % gZ
IZX
gzZ~Q
I
E
GG3O{B\xq
Z\W
!
Zgu {p) ! xZgzZ z@i X ~s ( tZ0Q]|)
XV4 g\WN
Zk

5
ZpgkZ~gxZgiZ\WX (u0
6na n onu 1] 1 pn o ^]
: D
D .]|ZZ[ !
OXg zcyQ~g %zg Zx M
}kZ[ V;
( g ZZg b) ^^ ^e pFj] ^ ^$ fi] ^ n ^j n ^$]
E
G
I$
wqZ}g gzZ- 6x L }g }~zc ~g ( ~]qx ) {z s Zg 7gzZ {zkZ L L
X}
Y ZMZ
,j+ o D o lu >i^ 1 7n >3
X ;g W\W{z

Z <X zg czz 0
q
eXg YC
!
K D .0ZZ]|]Zgq
Z
}g vzz H :c


gZgzZ gVzn yZ ]WX \ W : Hn ? yv ?: c

\ W
:c

? H#
V! :n?CY0
7
6
Vzn
e ^n ] _f ] (^n ] % ] hu ( ^f ] n ] ( $ ] q ]
!n ^] f n ( ^ % ] ^ ]
( G*9Z ?
g Zz Zi ZXg ZZg b)
@
0

V\WyZ:
zg {c
i Z}
spDgi}nyQ ~gZ
{c
i~ Z}
]L L
yZ ] @
Z5"yZ6
Y p
g{c
i{izg Cu#yZ
!
gw'{c
i~]
X V;g rZ6
VZzg&Vaq:Zh
'
x Z MgX
@
c
YZ sp6
yZgzZD.

6n` o^ pF 1n 1 1a n
$ ] n q oe] e^q
^j n ^ # ] !kn f ] ] ^fve m ] n%j] vjm o jm]
! ^] # ] i$] $ ]
&
gzZ}s%LZ {z taH :c

\WD D
!
)OA x Z]|'
YL L
X
@

Zx ZyZgzZ @
g eZ}
7gzZ ZkZZg n Z}
?Vg Z+z %
L X3Z~
$ j] oF] ^ oe^v] i ] l ] ]] $ ] n # ]f e] ^ ^ e

www.islaminurdu.com

13

1{Ly;k

Do^E oe^v] . F . F km] ]] e] $ ^q ^ ^


@
6
Vk

BdkZ T e'T[Z}g?
Z :c

/0D t x Z]|L L
X [Z}v
9 Z
Z,Z}?Z
X@
gZzyZ[ZNkZ{zgzZ@
ge {c
i{LZgzZ
n o ^ ] ^$ n $ ] n ^ DE # ]f oe] oF] o] # ]f e oFn
]F o ^ mm ] ] ^*
Do^E ]u] ]
G
O
+
kZq
4
}g :gzZ7~{z:c

q~#
}
D t Qx ZvZ! Z]| vZ0}L L
yZZ
IZ
Xg 6{ c
i kZ ( )) Wq
ZV;zgzZV !
Wq
Z~ ]
43X e*
X
: Zuz .
kZ J/G
4
~gzZ
X c

G
!O_Z
L Q~u 0
xLZ\vZO
F ] kvF # ] ] ] m$] $ ]
DSkm UT E m$f ] n
X +4vKx iZgzZ yZZv" L L
:c
6X D Z y G
5G4]I Z%G!O_ZL e
Zzgt~
x Zg]|gzZ
j n k] oi ^i
Dru e] n^i !]] !o] g^ pf niE n n ] ( ^n ] m
pgzZZgkZ
%yZ \vZ y#
X \ WgzZ\ W Z%Xmf]nZ! Z} Z L L
X
VZ}
{
I
h
{zgzZV~
q
km
X B/g Z[WgzZ PZ m
Z X IZ 0
]{z q e
z g Z
IZT7
:c

D gx ZO
^n$ rm$ ] oF^ i # ] oF ' u ( jr$ u # ] ^ ^ e ]n q ^ ^n$ & fm ] # ] oF u
F ] u n v # ] ] % ] n m] n nf]
( gZZg b) ^n
? kZX ; g Cgzp{n kZ f \vZ *
gD~
q +Z y #
g Z+z} g L L
GBO9kZgz Zzg
zY ZzY m
Zy#
( e
z r
)
z} g f\vZXC
q
4
vZ E
X =g+ 4V itgz Z N
gDB
6na ^n o 1 km 1na^2 ^^q ,
: ~}g !
p~e
z~+s Z [
e o^j$] n ] ] ] ] ^%j ] m] o ^f i] $ ] n kn f ] ] f$r Wxj^e m ]
! ] ^ ] o
O8yQ%Z VzqXgzZ *
H I VzqXgzZ *

OG
~zc~gZ gzZ %
IZB'

ie
zL L
G3OB&Z%e
Zz E

zZzpkZe
zX e
zx *
6
x y Qt ZzwqZgzZ xggzyZ
&
X
c


Ze
zD x Z~T wD
!
)OAx Z]|{gZgig
u?ykZ}X
1a f ^ ] km o D o lu
Nh]Lx|y*kZ
Z G
:V-]gkZX D gxZ tz
H{.Zpg
u<
OE
!oe] ] ou o ou g^_n e] e o m oF^i # ] ^

www.islaminurdu.com

14

1{Ly;k

X ; gp[Z}{z4Z~} :XZe
z
! Z0Z: @

\vZ L L
G
" L X3Z7~ kZ
gz ~zc ]ZpzgzZy- 4Z~e
z % ]g z
LG3E
*
g zc V-xyZ~ wZ Zz wdZx tX *
4Z~ { C Vzg Zg )
yZgzZX xggz G
V7yZgzZ k

+
M
43X e*
43X e'YX J/43X e
aX J/G
C
W~{ CVzg Zg )

yZ=g fz
g7ms(
{ C~L) E{B J/G
G
!
G3O{ :X
{ C~( d)kZ {z G @
~zcT
Zd~
q~gyV{z @
2~ G
X @
Y~x Zy-gzZ {g $OZ gzZ @
`g { D
^n ^ 6n 1 1 n
I

W k !L
-Q8L EG
M L E
&L QNRy!
i w+ g )

6
gip H ( z%y-vZ~V
{ C) LGE
Z L 3Q Z E
:H{zgzZq
Zt kZgzZ~{ {0

gg DT# kZ @
~zcy]Qg y
WX @
74Z~gzZ @
7
w(KZ {z}z!
X V { C~kZ~H
Z
X 0
]A
Y4Zg0
ZF
{z:gzX }g @
Z^v
1na ^2 ^a ] 6n 1
43X eQgpVzx {z Let :
~zc D .0ZZ]| ~o\vZ J/G
X Y7A
%kZVZB
~}y!
igzZ ~x Zy-n{z3 Z Z}

ZX Y4Z
[1a o^ pF o^e ne 1 ] ^n
F m $ $ $ i]$ ^n g% u] m ] q$ ] gu g ]]
e $ f i e^q^m
! ^
! ^m$] f%u j$e m i n fj$m $ $ o n # ] DE # ] g% u] o] ^
] nFi] n ] # ] oF] ^f ] g% u] e] u] n e #] n e n #] ^ ] ] #] ]i^
^ r$ u u] oF #] oF ^] ] e^ ^ j ^_e $ ] #] oF] h$ jm #] e^q^m ! j ^_e
Do^E ! ] ^e $ ] ^jm ^i ^ ^ ^n^ # ^ o% ^ # ^n _
g

z D Z~ I Z c
W !'
Y} Z :c

y] V D
!
x Z]| L L
43XZ6giz!
~
Z}
wg~"
ZX @
7~zc % GG3E
} kZX qe
z yZ=gzZ V
E
"
3
.-GFpt [ Z } kZ ) X V0G
4]I~gzZ 4 D Z ~
LZ ~
Z}
LE
vZ wgY V
g
z
GG3E
4X3Z
4OyQ ~
yZ:gzZ D7OE
0G
wg
Zz!

L (
N @
~}g !
~zc
gzZ \vZYX Ywq
}g vgkZ @
zg evZ ?:X 7{Z
Z X Zc6

<
X @
{ c
i
gzZ@
ge { c
i
{z{+F
m
gzZ+F
{h
Iq
4
vZX 7~g Zgyxg
1a ^ia ^u 1 oa
:c

3k
*
^ j r$ u u] oF # ] o ^$] ] e ^ ^ j ^_e $ ] # ] oF] h$ jm # ] e^q^m
Do^ h^jE ] ^e $ ] ^jm ^i ^ !' ^ ^n^ # ^ o' ^ # ^n _
"yZ : z
Z k0
V}gZ
X @
7 b
Z kZ%Z [
n Z}
!'

Y} ZL L
Q e Z}

Z)X 7?
.
~Z {g!
VL ItX 7)*
k0
}g ~ZiW 3 ZIg]

www.islaminurdu.com

15

1{Ly;k

ZvZ :X ( z

ZgX,j 0L 7{zts 0

zZ}
Y Y2~[Z
G3O{!gzZ( gZ+z ) zZgzZz
X $
7qbzZe
z~ggzZX Zg{zg G
1] o or j 1 ^] o pFi

:9g e D
mvZyZgE) O

X *
6
] Z%T@
qgzL ( 1)
X: { Wx Zw @
*
6
Vzq`GqgzL ( 2)
spkZ 7 : ] q V }X V: 2~ V zq x Zw @
*
uF
Vzq b I T qgz L (3)
X N Y>% Z I
X: 60
ZZ[gZx Zwp
ZX Ys~V{/gekZZ}
)9qgzL ( 4)
kfv
G
E
$
G
" L 3XZ]Z|
Qe
yZVgZyZZT B]g t
VZzg E4Oh IZ yZg Z'

gzZ % g Z
LG3E
4z kZ 4z vg )

ZYX Cq ~gz ~zcy-gzZ 46Zp


'
kZ
gzZ \vZ ~zc ^ ]ZpgzZ 4z y-X # V7gzZ Ogg Z
'
4z V2z[8t)i
X ^zg ~(

~{ Zg % g Z'

ZI Z
]P'

Cbe
zxZXggz{Zgy-
'

yZ D ZyZgZ+zvZY
Z
43X e
P a ZzkZX O7

^ ]ZpQ BCgzZ
Z@'

kZ J/G
7:

X @
YH{g
Zsg
qZ
1a oi ke^$ ^] kfv
pF] kf$$ # ] ^ j$f$ $ ] ] k$ u] g o o g$ u # ] kf $^ DE ^f ] ^
D]]^veE
lC~xkZ ~(~wT4zD Z]| 0

zZ}
:c

D
!
x Z]|L L
X x PZxZzQ}uzgzZ@
Za"
U
~kZ XQvZ CW7
kn op
^] e^q h^q
f$ve pF ] kjf $ e %e $ i ]
D^vf] n ] tE
]Vk
xV2zZ:vZ]Z+
L 3XZ
Z L L `~zKZ }g Z'

Y]|
X }Za \vZf)xZuzzz]Z|yS
Z9:

^j] o 7j 1n 1 7]j 1 o
lu
GE
4O] I Z ~ g Z Z g b O X D g l Z5 a %
z
I Z y Zg Z+z "
U
t VZzg
: e
Zzgt
Z
jm
] n f g^_n e] e o q # ] @^DE # ] ]
^n ] m oF] n f v
Dg lZJ
#
aV2zyZgzZ6
yQa
5tX G Za g ZD
G.Ocg D Z]|0

zZ}
L L

www.islaminurdu.com

16

1{Ly;k

X g
1a oj]J q 7a^+ kfv o D o lu
]|e
Zzgt k 0Z~g ZZgbOX +Vk
4z D Z]| e
Zzg Z~}g !
kZ
: ~
Z}
wg
!g_v] ^$] ^i ^ h % ] ^+m g^ oe] e o% g% u
X C~v WbT bkZVk
D Z]|L L
g
'
{ O
l$ '
Vz'
Z wfg
g^ wZ m O9 i Z ]n yZ
iZ : Zb

iz'

zZ E
O 8i
( !
g)
y Z ]ny #
X } 0
Z ] Zg q
g @
e S bkZ ( w D Z]|
0
43X e ~ w y Z gg ^ Zz gBkZ1X n] z
) X J/G
Z: A ~A
X ( } : lZ
\ vZg
u
6na ojm ] 7a ^+ 6n e ] 7^n ^m
% @
@
2~V V *
~ *V2zg{ k
%
IZ \z ug nvZ e
Zzg~}g !
kZ
u 0
[ZJ
S c i'{ c
i kZ
Z ; 0yY { c
i {k

ZX N Yu 0
Vk

O! v W3V 7s gzZ V !
{k
]J
Zy g{ k
gkZ {z n!
X
Vk
gzZ [ E
aX g7~3{z{g f yZZgzZ %
IZ
~wT{zgzZX Ys zu 0

O[Z
X maZ:vZ]Z+wg
IZ y=gzZg E
1a ^j ^u n 1 ]] 1 kfv
Y gzZ] O]I %
IZ gZzgZ gg
] O${ c
ic
~Z [Z CY; ;b kZ8
~~/ Z~O[OX c
kZ

z]]Zh
{ c
iX6
>yZ c

Y
Z {q
Z~}g!
q
ZC
D Z]|X 0
]z~|
173X%
IZ
~OZ
#
C
Z~(
zggZg)

yS X , :| 7{~Z
LZ {zJ
Z
M7gZ
zyjJ

zkZ~
E
e
t~wYggzZZ>gt
tzZ *Z~gzu
o I Z[xk
EZ }zOX
: V-kZX
g {nCz cugzZ W]gzpr
n
X
)q
Z 5#<

z] z r

~! gzZC
`{ (q
Z b zg6}ny Z~Y z Z ZX gg Z k\Z ] gzZg !
g !
X
"gzZ {6X V Fp #
5gzZ lp5#X
{ ( bwg @
{nZg J
V X
\ W HyZ

% Vzg e" } Z .0ZZ c


: c
cg s Z1gzZ B@W c

Wl%q
ZX ~g
WC
6 %
y Qgq
Z n Z}
~ ZX g Z kZg !
& ? Du| (ZBV2z LZ
:ts_Z ~pX b0
e] Zg, aug InJ
V X
@
W
l^j f%v orm%

^n $ ] ] ] h

www.islaminurdu.com

17

1{Ly;k

XM
}7]
z LZ D ZV Zzy (Z ^
oi^n F ] o^
$q k oe
Xj{ k
}\vZ GgzZVZ4Z~0~ng gz6
}
l^] oFju ^n ] %i
o ^n ] n ] ] e^
Xgg Z+z D ZJ
x D% D ZZg Z+z} Z]g t
:
l^^e u] e ]u]
n e ] % i e $ $

X ,yZn
gs zZ]#
Z}vP X0

i
{g
D\ WkZ
*gzZX @WX Hg Z
Z y!
i e
z D .0ZZgzZ
g ~
Z}
9+
Zuz vZg Zg e yZ
X g J
6na H^ 6n ] o kfv l^a]
wZ:vZ] Z+ W ; y ^ Zpgz Z{ c
i
zz w ~E @
Z Z L
G
" L X3Z
] Dg
u{ z ~ q Tgz Z D Y w % g Z
LG3E
z D%v6Y
Z ; : ~
a kZ
!

Zgz Z {e q *
f V y Z X tZzg ~ } g !
kZ X @
Wz s
z
X CY r Z6lg Z *
o ^rm k] ]
kZgzZ, Za %
IZ {c
i{c
i~w LZyZZ IZt{z @
~
Z^kZ
%NvZY
X gpx Z} E
Z @
,[AZ{L y;k
S{k
C
gzZ,wwVzq~uz{z
6m ^j] 6n kn k
:tx *
V2zLZ D t Qx Z]|
j m ] l$ ] ]
o ^ f i ] u # ] ^ ] ] o k] fi oFju n e
n n $ $ !^i$ vjm ] ^ m q$ $ ]
ve ji ] n ^
^ ^ ^
jn$
^$] !^e ^ ]
D] ] ^veE e n
O8\vZ Hbzg~
vg )
G
q ZgzZ 0
x ZB] qz wqZ +4E z/~g v T e ?
Z L L
~0

zZ}
) Ygzf VZ {Z
]c
w 0

zZ}
gzZzs~VE
*
kZVzkZ: (Z}X Y
s {z7Zz kZ @
g Z 4z ~g c
Lg @
c

IZ z] E
OkZC
gzZ ( z: s~ { Zg C
X Y( Zw ) { k
^LZkZgzZ, YZ +
KZ?Y @
N
c
m1
^ ei ] om^i o ^+
$ ] n ^ DD %] oF] l^% ] qm ] m$] o% #]EE oF^ i n i o DE ^$ ]
n F ] ] m$] EE $ q $ #] ^ ^ ] % j m ] e j$] ] oF] h % ] l^ o m
$ ] i ] ^$ ] oF ] ^ $] oF ]Fe o ^$] DDl^% ] o] %] qm l ^_$ ]
^$ ] ^$] #] gq ^ !] l^ oF] ] j m e ]q #] n ^q ^ ]
( wZi Z68m)
]|
@
~ zgw Vg @
7Z` yZZ
6
u VyZ Z}
L ~}g !
Z}
kZ L L

www.islaminurdu.com

18

1{Ly;k

YX @
Y sg]ngzZ/ Vg @
Vk
VyZ \vZ :c

\W Y7 D t Qx Z
X qe
z % x Z {g !
V Z[svZgzZw x Zq
ZC
VyZ
wZ e ~ Vg @
w zgyZ y-
6
u Z Hg(Z VXgzZ L L{ ~y
W e
WkZgzZ
6xsZg v L L7gzZ ZkZftWkZ { Zg Z \Z}
c


g ZV- ~}g !
( 257 e
W{g)X
X sVg @
xsZgn kZX7vZ[g D~zcV Zh*
gzZq
ZC
kZ
X ~h
g Z
Z
ZzayZv W3BVz
\vZ:
o 1 n ] nf
]Z W
Z >%c
uF
kZgzZmZp{ k
{LX {RgzZ {L;C9z { k

ZZzt
_*
X,y ZyZgzZ Z%{L{ k
[ZX x{zDA
%
^[ kZ y ]Z ZgzZ ]%Zx yZX Z }uz q
Z wZ Zx Zf6qkZ
g ZgzZ b[ ]Z|qZp,Z *
{Z
Vx gzZg "Z n~g Va X Y w$

X ,qgs
5OkZ 1ZvZ G
!W
!W
G
IZG
IZ z wYzR._
U Z%gzZx Zf~XkZ
G
G
G
WI
$

]Z
s D rZg \ Z X
y ~ Z >z
) x Z _ Z[!
{ Z W
[ ~ mSS
G
$ {L{ k
4O
:CbkZ jge EG
VrZX DfV
[1a ^n nf ^+
%
IZX { c
i:e ZVk
nkZX
c
g Z
{L q~g
uzyW
{ k
{zC
{L ( 1)
X Dtz=] c
ZzgyZ[ ZX
Hy6
gZz~g
q Z
GE
4O]gzZyW
z yW
6gZzt c
~z 36g Zza >% T~ {x
{ k
{zC
{L ( 2)
:~
xZwg w}Xg817f {z3>W~g
u
G
$ uF
4G
X @
~'
f9kZgzZ \vZ {z SE
5G
i 1yYTL L
Pzgas
z]yZ VZzg ~uzpX 7f~p Z Zz1 {z3>W mg
Z~e
ZzgkZ
:c

+ t Qx ZgzZ
!
x Z]| 6X Q
! ^$] n # ] ] ^ % ^f]
X H{z3\Z}
6
T { k
{zC
{L{ k
L L
GE
4O]c
z
~ yW
{ Zp{z Z [ Z kZX fW w @ AZ{ Zix Ze
Zzg {zgzZ
X 7t
~g Z
GE
4O]c
{k
{z ,g Z({ c
i kZ { k
Zuz .
kZ
ZX {L{ k
6g0 zg {x
yW
{k
{zC
( 3)
GE
4O]zyW
O x HL ~g
u9[80ZOX "
U
Vz
gzZ ~{L y;k
O}X
GE
4O]+Z c

~u 0
yW

Z :X Zc
{z[ ZaL
~yW
gzZX
H[C{L{ k
~]g Zz
}X {L{ k
{ k
{z~]gkZ { k
Z(
O{ k
V#YZztpkZ Yx&
: { k
Z (
O{z E
&Og
g Z~yW
~}g !
~0Z
j] f ] j ]

www.islaminurdu.com

19

1{Ly;k

X @
[C~{Ly;k
@
Za kZ

z kZ { k
V#}Yqt bkZX { k
Z(q
4
Z
ZI<gzZg Z + { k
{z {L ( 4)
E
4
&
45G}g J
G
w" Z}
U{ YXgzZ Y 6X WDg{L{ k
EG
D x9U i
+E
X Dg ~{L{ k
{)z{)zbNgzyW
v!
fc
*
BE
Kp
G
$ {L{ k
4
O

E
~}g !
X {Ly;k
{z n~XX K y c

6jg e G

X CYy~sf,kZ"
U
*
{Ljq
Z ~Vh&!
X
l^f ] o oF$] j 1 7m ^2
!^ v o ] o^ ] r n f ^ e % $] ] n % o (n f] n ] DME
GE
4O]zyW
{k
{zC
{L L L
LZf q
ZC
( {c
i:eZ ) {L y;k
nkZ["
U
{L q~
X q
!^ ] ^vm $% ] ] h^j] o ^ n ^$^e n j] ] DNE
GE
4O]gz Z y W
{ k
{ z {L c
LL
X ~z 86gZza>%T~ {x
!^$^e ^ n ]] ] ^f ] u] ] ] ] h^j] o ] DOE
GE
4O]c
X
H{z3>W6
Tc

Hg Z(
{ k
}uz Z{ k
q
Z~{x
yW
{k
{zC
c
LL
! $ ] ] ] o n ^ ] DPE
X ,[C{ k
Z(
qIZ& { k
{zC
{L c
LL
G
!
X B,(KZ =q
ZC
gzZD]c
Zzg 3OyZgzZug Z{L;k
Sr[Z
km] o`
k ^ o^%$] q e ] o$ $ u ^ o v] # ]f e n ] f ^f ] n o $ ] ^
^ $ ] n # ]f oe] o n f e m DE q e oF oe] k V m oe]
] $ $ !u] ] $ ] ^f f jrm m$]EE m? ] F 6 i q $
^f ] ] ] g% u] ^ [
DSNkm!QE!$r] n # ] $ u # ^e m% oF^ i # ] h^j
E
oB
~:c

\W
e
Zzgt Zj ZvZ0AZ]| ( { Zix Z )~g I Zy tzL L
.x Z]|~ VrZgzZ D gx Z]|g Zg )

-ZzLZ ~ VrZgzZ ( ix Z ) U
Q1Z
0z/ xs{z Z
X q~ #
}
D t QvZ! Z]|D0z/yq
ZD
{z D
:
]ze
WkZD
\W :c

D t Qx Z g l{k

~hkZ X D6 V"gzZ {L;k


v{zL L
vg )

~{L;k
x z/} Z :c


g ZkZX Le *
~
ZgzZ 'Y{Ly;k
Z}
[ ~Hn?VYl{
X c
x Zw0Z}
6
kZ c
q
Z}
Tg c
L L c

p 6X bg Z
q
\vZ { k
+F
{g) ! ^] ] $ ] # ] |$ m^m V m oF^ i # ] $ oF^ i # ] | $ ^n ] e DNE
( 87e
WX 12
Vz
{z
Z g vZ @

p\Z}
YX {L{ k
*
yZ *
g \vZkZgzZ L L
X @
7yZ *
gzZ

www.islaminurdu.com

20

1{Ly;k

DUUkm!S E ^] ] $ ] # ] ^m m $ q $ $ # ] ] $ $ DOE
s ZZ}
g c
:
g Z F
'
zvg )

Z}
OX {L { k
*
g e:( zx Z *
)(\vZ L L
X
g&
ZzVZ N
v
^n ]^f$q ^ ] q ^vf # ] $ m] ] ^ DPE
:c

\z: 4vZY +-Zzt q


Z~{Ly;k
L L
XX^n ]^f$q m m] e] e ZZ
X :y
*
zugzZq] X~h\!
V L Z L
X c

@gzZuy
*
\!
V V
!DD^ n ]^ $ q + ] rEE m $ q $ # ] v^e $ ] # ] $ u oj $] $] j DQE
: @

\vZ~}g !
kZYX x Zw( {L{ k
) *
Oh*
L L
^n ^e] $ ] n # ] g ^ n ]^ $ q r ] j% ^ + jm
OkZ )Z eg 1yYgzZ L L
CZ Z}
6kZX g~kZ {zgzZ ciz ZwkZ ( 7{g E
" [ ZJZ(
( 93e
WX 4{g) X 3gg G
5OG
akZgzZ gzZ c
J e
!]n n ]^ _e o ^m ^$] m oF^ i $ !l^v] DRE
: w t \ vZ ? TX {L{ k
b s Z c
*
i]gc
%Z 0
LL
!n h] ? ] ^n % ] o ] l^ ] l ^] l^v] m m$] $ ]
DNOkm!NPE
Z(
6yZgzZX ( Z}
)~]y
WgzZ *6
yZDo( *
i)6VggZyZZgzZ" Z 0
v "L L
X [Z( J)
!] n n $ ]^ _e o ^m ^$]EE m oF^ i # ] $ n j n ] ^ ] DSE
:c

zZ}
6X {L{ k
*
3dwgzZ L L
DMLkm!PE ]n n ]^ _e o ^m ^$] ^ oF^jn ] ] ] ^m m$] $ ]
X V3Zzd
kgzZD}g Z'~LZ {zD c
Yi
h*
wVBv L
e * oF] ]n vj ] ^j ^vj $ ] e m m m oF^ i # ] $ u$ ] ] ] DTE
n ] e $ q F^ # ] ge
( 16e
WX 8{g)
~ Z Z kZ ( g c
) gz Z L L @

\ vZ 6X {L { k
*
Y v O 7~
Oy Z y kZ ( gz Z ) Y k0
~ Z}
( QC
) D{ z }" KZ sg E

) c
Z
%N( H ) { zgz Z 3: 1kZgz Z
X : 1ZE
W
! ] _6 n $ ] _f$jm p$] m^$ ] m ]e ] ^m m$] V m oF^ i #] $ ]e ] ] DUE
: c

\vZ 6 ~gpq
Z~{L;k
L L
X c
kZZo:fy-TV}9bkZ1:}9y#
{zD3vL L
F
!]e ] $ u n f ] # ] $ u] ] e ] % n f ] ^$] ^ $^e

www.islaminurdu.com

21

1{Ly;k

&L6bkZ {zzzkZtL L
&Lqn(zn ~E
X c
x ZwgzZ c
g Z
w'Z}
~E

? ] o ^ ]j] ] oF^ i $ v] DMLE

" ~]y
W{zZg Zh
y
( VZ'
z Y) yZ` yYG{zL L @

\vZO X {L{ k
( z Y)HgzZ L L
X
m] ^ ] ] ^ f
X D B l X V Y K Z V rZ $
T Z ( ( z )" g z Z L
F m$ m oF^ i # ] $ ^ ] DMME
^^ n m ( ^n ] m h] ] ^m ^^$] m
: @

\vZ~yW
aX *
i Lq
Z~{Ly;k

F m$ m v^e $ ] # ] $ u oj $] $] jm ^F] # ] m m$]


m
!^^ n m h] ] ^m% ^^$]
DRU(RTkm MUE
:gzZ D7Oh*
kZ c
x ZwZ}
g yYTgzZ D7-6q}uzBZ}
v{zgzZ L L
z?f ~kZgzZ Yc
k
z[ZakZy#
X
Zw{ k
LZ\ W{z} (ZgzZX D *
i
X gg Zp
? ] n ^$ ^m] #] e jm m$] $ ] V m oF^ i #] $ q^] ] n n ] DMNE

DSSkm!OE n ] h] n m ^nF] m `n ] m #] m ? ] o
Z}
9gzZLZv"L L:
gZ\Z}
~}g!
TX nKk Lq
Z~{L;k
L L
J
]!
yZ Z}
y#
gzZX 7z~]y
WWZzV7Zf
z(~E) Zh$
yQ
X [Zu*
gayZgzZX }u0
(nVk
)yQ:gzZX }(g)syQ:gzZ7}
! ^n ] m $ ^e l^m m m oF^ i # ] $ ] DMOE
: @

\vZOX w0q
Z~yZqm~}g !
Vk
X
f i$] ] m kf^$ % oF i $ $ ^n ] m $ ^e l^m m$ $ m ] of ^^
DMRN(MRMkm!OE !n ] e $ q # ] e e # ] ]
$)qzy#
4E
Z}
E
0G
q }gzZX}{z7y
c
t(

) L L
C
kZ {z
0
~ Z}
>X Y7_hbyZgzZX 0
$
Zg7G LZQgzZX ( t
%NH{zgzZ 3: 1TgzZg
X : 1ZE

~Z}
Y'
Z'

! eq ^f q^ e pF j m oF^ i # ] $ ] (F$ ] DMPE


: @

\vZ~}g !
TX {Lk
)zg > 2iZ
ZzL L
!n ] h] e f #] n f o ^ m $ ] g $ ] m m$]
X z ~lp[ Zu*
gyZw
g} Z D7ay

~{ Zg Z}
kZgzZD YD ~0
egzZ *
vgzZ L L
V m oF^ i # ] $ % ] ^ DMQE
! % ] ]f jq]
X z6
Z K? L L:
@

\vZ 6X {L{ k
b Z KgzZ L L

www.islaminurdu.com

22

1{Ly;k

!n i ^e #] f $! $^ ^ jm ^ $ ] ] ji m oF^ i #] $ ^ $ ] ^j DMRE

X }Y[pkZ Z}
D v ?gzZg { k
w kZ" gzZX :Z ? L L
!^$ ] ^f oF ^ ^ oF] oF^ i $ ] h DMSE
: c

OX
HI46
6X c
"

IkZ~yW
\vZY {L{ k
~gp[ ZgzZ L L
m
DNMUkmNE ^ $ f ] ^ $] ^$ ^ $ n f $] ^n n ] ]
( }Z
)gzZX { k
Z(~ Vz yZz <X yZ ?y7 ~}g !
gzZ[Zv ?wg} Z L L
X ZJ(
{k
yZ}Z
yZgzZX
] j F$ ] i DMTE
X {L{ k
*
uF
i 1yYgzZ L L
! $ #] e ] j F$ ] i ^ #] $ $ q $ #] ^$ ^n ]DMUE
~
Z}
wg]|aX ~{L y;k
*
uFU~g Z
Z
Zz\vZ + ]c
gzc
LL
X `g {y ZwgkZgzZ0

zZ}
G} hgi 1yY c

] DNLE
: @

\vZ~}g !
TXg ~{L{ k
(
L L

] ^%n e # ] m m$]
DNQkm! E
X s Z e h yezZ}
v{zgzZ L L
F ] ] o m m% ]e # ] ] ^ _m m oF^ i # ] $ u$ ] n_ DNME

DNQkm! E !]$ ] $ ]
: @

\Z}
~e
W!
{gOX {L{ k
*
s]Vzg ZggzZ L L
v,ZX DQ D ; Y~}i zggzZD s7Z c
Z}
p
g ( ]b!
)XgzZ L
%NWZzV,ZgzZ aX
X ( 3) yZE
!
C
Z HtB gzZ c
D0z/~zZg c

J
x !ZxLZy{L y;k
D t QvZ! Z]|Z

X }gZazD]Z|\ WgzZZg LZ {z
7
~
hGL L:

X x !Z6
De
Zzg
km ] p
o ^ [ o ^f ] m DE v] oe] oF] ^e^v] e o gj ^ h f v e xn v o
!l^e f $ ] ^ ^ ]] i^n $ ^$] n # ] ^ gjq] ^f ] DE gj [
T D gx ZdZ! Z]|B}Y Ng}L L:kZ e
Zzgt ~9[80Z L L
G
$ yZgzZ H Z{L y;k
4O
:c

V- D ]W? Hpa EG


Y7~
/gz Z ) H6 y Z
Z X
c
>W za Zz >% X { k
{ z {Ly ; k
L L
: ] { z {z [ Z6V k
XX "{ k
kZ \ vZ (
( x ZwOkZ *
g yY ) ] v] $] j

www.islaminurdu.com

23

1{Ly;k

( *
t +-ZzgzZ ) m] ]
( *
3gzZ )
]Fe] ]
( sqY{g !
z]) r] e h% j$]
( *
o *
i6
]gZu 0
gzZ ) v]
( *
3dwgzZ ) j n ] ^ ]
( *
Yg Z
k
f ) $ ] ] ]
4hIZbz)X e
( [ X G
Zzg[80ZJ
V
km] pni
$ v^e $ ] #] $ u oj $] $] j$ #^e ] ^f ] ] f ] V^ DE #]f oe] k^$ ] oe] m] o
!$ q $ #] ]^ ^] u$ ] ]] l^v] m] ] oF^jn ] ] ] ]
\vZ ( 1) { k
Z (

~{Ly;k
:c

D \W H D t Qx ZvZ! Z]|#
! Z
G
G

VB( 3) 5 Z Z
Zz<zgi Z {z1 bg yYZ c
g Z
x Zw \vZOT ( 2) *
q
a
+
YF

'
zvg )

Z}
( 7) *
Y v k
f ( 6) *
o *
i6
VgZu 0
( 5) *
t +-Zz( 4) *
3w
X *
g Z+] c
gz~g @
Z
# ] oF h] V^ DE rm oe] m] o ^ u ^] DE n% e Fu$ ]f m] o
o n$ ] o n v] $ $ ] o !^f] ^n ] oF oF
( Z[X bz) ] v] kn e vj ] $ ] ]
9
"}
! Zgz ZX {L{ k
g Z t %
I Z
e
Zzgt D ]WM0Z E.WZ L L
{Ly ; k
-0
!
^6x Z :z Zgz Z ~
x Z wggz Z \vZ ( 9) : c

\ W e
Zzgt D ]W
G3Orz ( 10 ) ~%e
gz Z ( 1 2 ) X
H[C~ {L{ k
*
xz _g Z6~ G
Zzg tzgz Z X g ~
X ( c
g Z
Z Y \vZT ) {L{ k
'Y w '*Z$
~ Z}
U { ._e
Zzg%Z
Z|Z +[
km] oi2
!o ^f] h^j q] ^] oF] gj ^n (^$ ] ]^ e ] m^^e ^f ] n o
{Ly;k
~T Hf kZ D gx Z]| yZ f
0a !Zj Zx~g I Z y[
:t]g D ]WX y ~}g !
6

X c
g Z
x Zw\vZg yYVXoF^ i ] $ u oj$] $] j( 1)
*
*
igzZ ^ ] ( 2)
*
~gagzZ $ ] ( 3)
[ ZgzZ ] h ( 4)

*
+-Zzt gzZ m]] ( 5)
k
k
f u ] ] ] ( 6)
*
3dw C c
iznj n ] ^ ] ( 7)
kZgzZ *
3
g 0^ypg Z%~g6%gzZ n # ]n ]^ m] v ] jn ] ] ( 8)

www.islaminurdu.com

24

1{Ly;k

X {L{ k

1x *
Z}
)6
T*
3
f
X *
3"
U
gzZ Zz n f] e ]e ] ] ( 9)
*
3x ZwwgzZ kv] ( 10)
oZgzZ ^] n ] ( 11)
*
~w\ *
gzZ ] n ] ^n] o f ] ( 12)
*
o *
i6
VgZu 0
l^v] ( 13)
*
$
B%%gzZ ] ] ( 14)
*
k- g\vZgzZ # ] | ^n ] ( 15)
*
g e:( gzZx Z *
)(\vZgzZ # ] ] ( 16)
*
y$
Z}
ggzZ # ] u ] ( 17)
*
yzV>gzZ n ^ ] ( 18)
gw V>gzZ `n ] ] ( 19)
*
3nKgzZ ] n n ] ( 20)
gzg h%~g6zgzZ n v] f u ( 21)
1^gzZ h] ( 22)
&gzZ f ] ( 23)
.OG
*
E
*
ay
{ c
iu ] ] ( 24)
GLZ n mfj] ( 25)
*
ay

w ~Z}

bgzZ ^n ] ( 26)
b: ZvZ
egzZ s v^e ^j ] ( 27)
*
BV2zvZgzZ # ^^n e ^v] ( 28)
xgw'~zgzZ oa ^e ^j ] ( 29)
X *
g ZZ6
Vk
gzZ h ] oF ] ] ( 30)
X Vy~K{L;k
tZzgv2=gzZF
VZzgyS vZY
Z
u ^ m]
nZ ZV6
q{Ly
;k

E
E4O! ZyZgzZ
?7VY G
H7VYy }O!~yW
qqZgkZ ( 1)
~ 0
ZyZ ~ e
Zzg ? VY ]%Z yxg {gZz g
qZ ]g z yx~}g !
kZ ( 2)
M5G
" ~ kZ ]c
]] E
Zzg@k0ZJ
VX ywZgzZRZ~] c
Zzg]
X ] !
ZV ZVz[ZX Gg {L;k

h]q ^ ]j] 1`( 1)


E4O! Z{L;k
!
{7 ~ kZgzZ c

xz Z (6Vz LZ \vZ c
: G
~W

E4O! Z
zz ^]ZpgzZ
{zyZX
H I XD[ AZ Vk
4Z sv C G
Z n

www.islaminurdu.com

25

1{Ly;k

kZX (7g [g Z{ k
{zVk
{znDw t Z *
gzZ D]P`
[g ZVk
}uz
X D_C~]x gzZ D Y8~x Z{ k
gzZ! Zy

{zb
C
uF
gZXgzZX}{C
b !
"gzZ ~8~zuggz6y!
$LZ {gZ$
gzZ Z'
{z:[
gc
XCZa]P`
J(
xs{L {k
"gzZ~8nkZ}xZ{zQ
" {Ly;k
W W C'
Zz6
~}g !
kZ
Z c

I { R y;k
L L VzLZ\vZa
X Yu!
1a nf oe D]iE ]] ^ n ^+
O !
{L{ k
6
>%{R{ k
g!
g !
h ]!
taX C:

{Lg Z{R{ k

n~ekZ
X,y,~[!
g ZZ6
{R{ k
L L ckZvZY
ZX @

gz Z , [ AZ V k
}uz } kZ @
X ggz Z \vZ ~ {Ly ; k
:
zg6kZWp O @
Z

{L 'V k
L gt ~
q
Z eZ N Y : _ O$~ {Ly ; k

X Y Z e
1a gf ^ ov 1 h]$ ^< 6n oe]
{R;k

Lgxz [Z Nz`
ZV>yZ { 7~ VZy
{Ry;k
( Y[Z nZ Z t)
n kZX @
gz Y: ~zy
Z c
~e~ kZ c
vZgi !
T{zC
VaX @
Y c
6uF

kZgZg Tg Zl{ k
%ZX @
Yc
j{Rk
{z
'

~gz{Lk
Y>%{R{ k
{Z

Zn~pvZZ
,Z'
{zX $
kZ }[AZ{ k
} (
]gz!
%ZX @
Z
Y{ (w
X
[ Z N{z hg
[ Z NuF
{k
gzZX gzg ez~]y
Wc
* VZy
{ k
kZ>% {Rk

Zx ykZ
: c

x?Zmx9gpZZ

X gxz
n v] h]$ i^ n n ] h # ] g
( Xn:q[ Z N{ k
F
)xz[Z NViZ Gvt
]nVk
Vzg { k
Z}

1na^2 ^ q o k
ne ]DNE
E
"
.-G3F
0*J'Z 2 ~
xZLE
]| z =yZp Zf6g~W
b
_ }uz yZt
X
:
W
kzgzZzD ~V { 0
g Z
8E
Z%syZVzgzZX
<z=g fx AZX
Z
:
g Z \vZp~}g !
kZO
c

n ] ^ ]
$ j$m $ n ] ^ ^$ n fj ]
DPPkm!MR E
pv{z @
zys s yZ ? G wi *
nVx Z @
f Hwi *
yW
k0
}g vgzZ
G
" L X3Z bZgzZX ,zg
PG3E
: @

~pW
nqg6
gis Z}
g
( 43e
WX 16{g) i j ] ] ] ] ^
X g7f IZ Y7?
Z
[6na 7n a]^`] kne a]

www.islaminurdu.com

26

1{Ly;k

G
"I Z Z%Z IZk0
PG3E
y >t q
Z ~y ZX g Uw
g
}g tZzg ~}g !
kZ
fgzZ g z Z% Z I Z q~ >kZ %O fX Z I Z L L:c

D gx Z Z
~
:c
[ Zy Z ]| X gZze
g
F rm # ] ^vf
^f] nE ] m ] ^$] m m oF] ^ m]]
DDE^]
qX , qg Y fg gzZ{z}V \Z}
^
YgzZ ? YetvZy4L L
\WH ),] sLZ{zX 4 xsZ +gzZ h'
+ Zg }Y fyZ } qg
Z
X ( ,wJ]kZ
?M
7? yW
~]mZ} LZ\WH L LHny :
F ] v DE # ] ] ! ^
_$ ] o m &n u oF^ i # ] h^j o n e
DMM(ML m El^f f # ] l^m n ]jm$ $ ] n ] # ] ] ] m$]

: ? ~e
WtyW
~}g !
c qkZX IZyZgzZ~
wg]| Z%f !V; Y c

LL
X k7
tWZz~g t }gv wg{z c
fsyZZ}
yZZv

VrZ H D .0ZZgzZ D t Qx Z]| VrZX *q


Z ~ ( <
IZ ))f
zbyZX
yU~yW

_Z 0
zZ}

~VZzg ~uzgzZX f IZ c

xE
zC
-: i *"yZ\ WLZ

c
C
qgs %
IZVzLZ \vZ
4X3 e xgZ l ]Zzf yZgzZ J/43X e 'qi * % wW
] X~$
ZgzZ e
zgzZyZJ
VX J/G
G
X Yq
h]q ^ ]j] c
"Z:vZ]Z++C
gzZg {L y;k
6E
5E
[W}g Zz]!
t g
q ZgzZ]c
Zzg {g
Hfi ZggzZyi)ZOXT e 7*
y{Ly;k
~[ZV Zz{7 X7~h
t
-B 6X
D wWt ]| e
Zzg~ O70@G
p{L{ k
~V Y1g rLzz X

:c


gZ
Do^E ^] n # ] ]^ % ^f]
X H{z3>W\vZ ( aV Zz>%X){ k
{z{Ly;k
L L
6n ] c nf ^+
H7f{ k
}uz X Y W{L{ k
Zuz~K{L{ k
q
ZaD7g{L{ k
L% +C
[W
X ]~D Z [ {L;k
:c

\WX D t Qx Z]| e
Zzg{gZgi0D 6X

u$ ] ] ] ^ n j n ] ^ ] n f ] e ]e ] ] m] ] $] j # ^e ]
i ] f ] n j n ] ^ ^ k ! ^ ^f] f ] ]F k ^ r] e h% j$]
^ $ ] o p% ] DE ^ ^f ] o F$ ] i l ^ k (F$ ] i $ ] n ^ F$ ]
k
4hIZbzX [ ) $ n o m ^ F$ ] ^i $ ^ DE ^ ] k
[X G
(

www.islaminurdu.com

27

1{Ly;k

dw 0z( 5)Zz*
3 ( 4) *
t \ !
V ( 3) *
Ox H( 2) *
g ZzvZ ( 1)
X s
]( 7) *
Yv( )k
( 6) *
3
?g ~Vk
} (
tH Hn~

Z(*
hgi :c

?*
uF
i c
{k
Z (*
3gq
Z dw C c
iz Hn~QX 9c

D xZ
~ ?Hg {L{ k

~ Y7 D x Z ?H7VYg~ {L{ k
*
uF
i \WQ Y7 Q ~X { k

\WakZX ( @
W~ Kv!
> }Z ug @
Y )? %
Zz uF
i c

X *
g Z Z}
Hn
X c

7f i uF
D
7+Ze
Zzg nX 7f {Ly;k
BbgzZ6g~g
q Z J
x9x ykZ
{L{ k
gzZ ZyZtB OZgzZVf ZBbgzZ6
g{Ly;k
~T( zY )
X Y7

E
oB
E3BtO
y;k
21 D t Qx Z]| @
x zg6kZX [ f - ZAZ{ ZP]|0G
CfG

ZX C
!
D zggzZn
g7
G
{ c
i kZ {zX Cg yW
D0z/{L
Vk
yZ~ [kZ Zg Le *
nt x H Mg ~Xg

g Zh
'
D x Z f
x gzZ
X{ k
!
X g Z {L;k
67ZDf :gzZX gzZ "
U
*

~]
X7*
yb
O !
xi6
yxakZX 7 h *
{RVk
yZX g~[kZgzZ7"
U
*
{L~}g!
y;k
J
V X V M
: "
U
7Z gzZ V {L{ k
Zz ykZY ,6 Vk
ZgzZx yZ
X
c
g Z
{k
Z(
ZXDqzyzc{L
///

# ^e ]
x Z]|z D .0ZZ]|z ~
xZwg]|~}g !
kZgzZ -0
!
u6\vZ {L{ k

D t Qx Z]|OX
]Z
g Z Zz % ix Z]| gZx Z]| .x Z]| t Q
:c

4hIZbz) # ^e ] ^f ] f ]
( [X G
:@

w\0

zZ}
p?TX -0
!
u6
\vZ{k
Z(
Vk
xL L
F ^ m e m% ] m # ] $ ]
( 52e
WX 4{g) m$
X ]n e{z&Vk
}uz {zugzZ c
g Z
q
kZTkZ 7Z}
GL L
: @

gzZX Y]n e{z&{zugzZ7.


Y{z
a*u
Z
( 76tWX 5g) ^] n ^$ ^ ^$] F^ $r] n # ] $ u # ^e m $]
aV>gzZ g Z
3: 1 kZgzZ @
x Zw06kZ Z}
G }g Z
q
\vZ " L L
X 7Zz

www.islaminurdu.com

28

1{Ly;k

: ~0

zZ}

g Zh
'

( 13e
W31{g) n ( ] $ ] # ^e i
X Z(
u"z#
gZ
q
\vZ L L

( 52e
WX 4{g) ^n ^$] pFj] # ^e m
X Z>%{ k
} (
gzZ J0
!
^kZ GJ0
!
uB\vZTL L
~}g !
{ k
{L u]c
Zzg %}9gzZ] c
W W
} {L{ k
zgizguyC

g gz6OX ,6 Vk
x yZ @
'Y A
Z%kZgzZ pu{z Z { c
iq 17~gz *

: @

~yW

DPMkm!P E ^n e ] i # ]f ]
X z:q
BkZqgzZz] vZgzZ L L
Fu bZgzZ 6A
Z%Ft X gZ + O X kZgzZ 7O.
u Zz
:]Yg
X ~x Z}
]Z f ugzZ ( 1)
X ~x Z}
]ugzZ ( 2)
X ~x wdZugzZ ( 3)
X ~x
ZugzZ ( 4)
X ~x ] ugzZ ( 5)
X,y,6
qq
ZC
gwq
Z=
Z[Z
x

] l
] nui
XZ
kC)c
VkC{ Zp ykZ Z}g {zX i ZgzZ *{z *
t kZ]Z f [!
g Zg
"OX u ' C~x kZgzZX
GO
3I
i ZgzZ*VzgzZX ]
'
Z'z]b
t E
]c
WW
ah
F
Z

kZX C
Zx *
kZ { Z'

gzZ VZ mx *
T PJV>q
ZX
: \~g !

g ZOX b Zz
DTLkm!RE # ] '
X svZ
(~
} Z )z <XL L
gzZ ~ wqgzZ gzZ7}u~kZ{ t {zgzZ ]q
Z~[ ZyZ
kZwqX [gzZ gzZ
gzZ ~g ?i Z c
X

ZEW~z {W
XN Yx qLZ,y,
ug

#QS ( Z}
NQZ N zgzZ ( }g
Zaq
q
ZC
gzZb( LZ) kNG
) EE
\!
) S RZ *&<
|
!W{Z
: @

~73G
{g~h
F
yZ \zug nvZX mW
ZgzZ{
G
!u]$ F] $ ] F] ^ $ $ $ &^$ #] $ ] ] ^ m $]

www.islaminurdu.com

29

1{Ly;k

X
G{z( uyxgk;Z bzggzZ } Z}
: Z) q
Z~&v
Z
L bkZv L L
( PJ] Zx )X 7qZuz Z Z}
q
X n
g {oe<
|$
gzZ<
a'

bZ

bgZ
q
Z}
46

"

MOQZ NO L &g Z
X q Q3E
ggz6
Zaq C
q
]~g

6
nq
"
Z ut
: @

~yW
\vZ~h
F
Z
yZX Z{ ZgzZ Z}
Za0
I
kZ
( 6e
WX 12{g) ^$ ] u] ] # ] ] n j% h^e ]
X
'

iz Z}
c
iZqZ]
Z]
>(zgZg f ) L L
x Zuz

nui 6n ] l^
'YuZzZ}
]~uz# yZgzZ { Zg Z]gD]]CZ f Z}
t Z% ~Z]
43X e 'gzZg y Z}
})X J/G
gzZ 'Y]ng zZ
Zi6]Z f ]]tZkZX '7Z]
gzZ
D) Z ]t : 9z u~ ~0

zZ}
VX ( Z ng ~ 7CZ f ]gz Dz ]ah
i
Q( } 7
' *]x kZ *p Z}
]Z f)~]gZX 3YZ
Zih ]Z f ( {)z]z]g
q}g *
{E
kZVX "
U
(KZy} kZyZX [ {
Z ) {otOX D WxiY
X `g{
: +
Y Z}


]hZ]

|gzZ Yxza\vZ
yZ
ZD YstA
Z%x ]hZ
s zZ w}uzgzZ z ]gz D]Z|yZ {oZg 0 % g Z[WgzZ Y m
ZO X ._
I
g76
gCZ f {zq
Z X g gz6
%
ykZZgtX 5;0*g8Fu{z 5 7Zn
kZ ` ZvZ, Z
X _ qgzZ e]akZX ` Z}uz 76]Z f LZz ]Z}g
X Y7Za pi Z {z7]CZ fgzZ y~ U
kZX *
hZ
bZX , Za
#O'
X ~izggzZ @
EG
]hZ ._gzZ { Zg Z LZZ zgzZX @
` Z[!
g I Z[g {zG
:DH
LZL

]Z f g g7sgzZs Zzp
gD]x Zz!
t ` Z'
gzZ
6 Wq
ZC
t
DZL L :6
pKZ }s '!
: 6
Y ( +u)
6
g rLpX kZ
c

%= \vZ DZ H{z
Z O kZX {)z {)z
~1~
z ~ { Zg Z Z]g~
X @
._|gzZX
oz
g ZzavZ
z ~X ~ vZ ]g~X
,ZX
g _ }uz q
Z : NZ g Z
Z !
i kZ Y~ ]gZu Cp
wZzi~0

zZ}
~]gyZgzZX @
W7~g ZzZ t { LZ]Z {zt#

X @
7kCp
pgzZp{zt#
~uzgzZX Lgg eQ
:Dgepvg 6

www.islaminurdu.com

30

1{Ly;k

E
: D
Dy]~ x 0E
08 L L D .0ZZ]|O
$ # ] !o oe ] oe pn oe ] ^] n ^m ^$ ^ u] oF]]
E
(, Z X x }0E
08 ) m ^ o ] %m ^$ ] o q] m ^e o]i
LZ~ HgzZ @
g e kZ ( g 6
) {z ~}g !
kZ p ~ yZ Z
LL
] E
OZ [g { gkZX }Y bhZ;gzZ}g gz6ZgzZ ( ZpW) X V }Y { c
i Vzuz
N=TZz pX: { ~
Z kZ ~ p~ vt q}} Z : Hzs
X }Y7b Z O$Z}jVk
yQ}gzZ}g Z
F
!
kZ=X V7IZ kZ~ ;g

:7q
~] Z}

]Zgzy {z Y}gZ
q
b~t ZY zz z" Z}
gzZ c
\WLZu O!q
Z
Q
-QdNL L H%F~
L Hg !
g !
{zgzZX V&{ 0
zu0

zq
nC
Z}
LZ~v
Z CME
*zv
N)QAMR L
X
g7t Z pgzZ ZkZX mag gz6
sx lZgzZ & rx

gzZX 5 {z 5gzZ
g7wpi Z %Z}
YB+u O!
: \~g !
~
g ZO` Z kZp CgzZ CZ f kZ

XXn v] o% ] # ] # ] oF] ] ] j] ^$] ^ m% ^mFZZ


( 15e
WX 35{g)
N( s )gz Z ` ZZ 7E
N(
X zzg Zz Zwgz Z i *" (
) Z 7E
zC
)

? L L
0.ZZ]| 6X D66g Zu bVzuzgzZ ppKZv
6zz
*
[AZ ]zp Z, Z X Zf Z {z c

~}g !
g e p~
pgzZ]ux?Zm
X V
gq c
V#~L L}@
g Z pgzZ ~i *" zw4Zy
ZX e

gZ 9
]|
H-
- { i Zzg V~gZ { g!
&Z
c
g g0
Z y
~ ]WX c
H
~
WZ wg ]| WG
?y\W L Lc

^] m p$] # ^e $ ] _m o [^] ^] m DE t !^] DE g =^] ^


Dn^]]]E ^$ ] ^] ^f$r]
'Y) ?yZz~L LY7gzZ p=C
!
ygzZ u wEZ *
Z L L]
W: ~
L LkZ
G
43X e
X Vg O<X ~gzZVg ~L
L H\ WLZ {zX 7g ZzZw kZ gzZ Z0

zZ}
( J/G
uyzg

:kZ ZzzkZuyzg
p oF jn i ] ^$]
~0
q

zZ}
~EZig\WLZ yzg Z
X Zqzz ( 6 )DLZ=(
zzwt)
X c

~[ZkZ\vZ *
Z

] # ] $ ] m ]
^ q %]$ $ % ] ] f

www.islaminurdu.com

31

1{Ly;k

( 78e
WX 28{g)
X| m
| (
}~gzZ]kZ Z euhVkZvZ H: wtyzg H
?eX:VY
h\WLZ
g
z]gnpi Zyzg
ZnkZ
X g Y ZJyZ 7CZ f{z B
gt ]x }uzgzZ] z]gzD%Z$

x Z

] nui 6n ^]
43X e *
( qzg ) ] c
( ~ ) o { z { Zp Z } g J/G
q t Z% | ~ w d Z
: Zg z Z
1 g k Zc e ' Y6gDgz Z 7g z Z Z}
Z Z z w zNgz Z'
z y Z V n
g m
4X3 e ' Y V 7 & n V Z z ~ Zx gz Z } i z y W
6X J/G
1 g k Zgz Z 7q
~
q ~
: ~ y W

$ ] m o oF # ] $ ] ] j $ n e ] $ jm $ % ] $ l]F f p$] # ]
DMNkm!RQ E !^ o e ^u] # ]
qC
Z}
yYv ? @
X Lg @
wi *
Z}
~yZX }i'

Z'

7ZgzZG Za y W]T Z}
L L
X ~zq6
qC
~DLZ Z}
"gzZXg 6
43X e*
s Z yZJ
ZG Za }g *g " kZ J/G
gzZXce 'YZzZa V W0

zZ}
gzZ
Zzg q
ZC
gzZn
gw{eq
ZC
X G c
g}g *gz
q
Zs ] Wh
]
X Z7
X @
l

~g ZmLZ%Z}uzq
ZC
gzZ
DMNkm!MRE ^e l] $ r%]
X g Z
( }g v)Z}g *gzZ L L
s, t
37 ~Z zg !gkZX Z(k
{ }i ~g w T `gq
Z~ Vzg *yZ
y
HX Clgz6
]Zx ZgzZ Qzgn}i ~g TX BJ
}i ~g ~J W
X F

'
zvg )

{kZ
! ] ^ # ] ^vf
gV0
8
g"
8

8gnC

~ VYgzZVyZgzZ m}7 g ZpV *


gzZx lZVY kZh M }i Z}
(Z {z
{!
]{zkZX CyT1$
gzZp T ( f))
]ny
Z T zX @

X ByYZzZa LZ2kZgzZ{@x]go @
Za ( f )

( Zzh MgzZ
) pF$] gv] ^

czZuzgzZ @
;~Zah
uZgpgzZ a

zJ WkZX @
Za s ~ { (Z {z
0
}iX @
Za wYV Zz HZ f Z8
gC
gzZnC
kZJ
VX @
zkZ W W~
7Q @

%BZ f ] y
ZaVSZ f ZX C Za Z Z8
ggzZBZ f Qq
Z 7ZZgzZ
X yTQgzZY{ i Z0
Z xz3ggzZ Z}
LZ\Vzg "
( ~Vg @
&) '$ l^ o

www.islaminurdu.com

32

1{Ly;k

9
E
o!c
-I
Vg @
*G
OgzZ ( 3) 3g ( 2) ( 1)y
ZXK Za ]*
ZnC
}nT ] Z f# " {z Z}

z\vZzgy
Z @
W==g fIF
zgn]gKZkZX H Za ~
d
X ,{@x!
]Z}uzgzZLZgzZX Ng U
0
W
|zg Zpyp}n

Vzg Zpy
ZzyZ)g fVC*
y
{zgzZ |zs zu 0
ypu 0
*
gzZ}nT {zZ}

X W~
DRRkm!MRE n e^$ ^^ ^^ ^f $ $ ' n e _e o ^$ n
aV Zz
D ( w)|z{ ? ~ kZ Z Z ( ypgzZ'

)~( ]*
Z) L L
X gZp
C
X]gzZ0

iVzgZ0
YzX Z}
Zz|z{@
b
3Zn^~
qkZt
X]iYZgzZz!kZ (J
}uzgzZ@
gTggzZx gzZ+
YQgzZZzY
# ] '
X +
Y\vZ
!~
wg} Zz L L

@
wJ ~izg

C gz* (Z {zX ~B;Z}


6
gb { c
i c
*
tigX ~izg]x ]Z f +Z {z
%N e {z TX ~g7~
t pwdZg X @
gzZE
qkZgzZX
wJ
$X *
5E
X x| # ]^] F]fv]g E
Za~wQ'p # ^e^] u
Z}
W
qC

G
$ Z}
X @
+
Y Z}
ggU
WyZgzZn
g O
]gU
WkZbZZ}
0

iqC
bT
6)X @
@'

kQgrLW
Z Y Z W
Z"
U
yZ]
zgzZ/OX ~c
YC
p gZl{z{Zp
X yW,g"ZkZ( X W
qC
Z}
Yc
sp~uQkZ ]gZwW
Zz! >W

7Z
1gy

nC
{z z] hZ ~uz {zkZ Zz]wqy.6
gzZkg c
C
}g C

Vz0

zZ}

*u! pgzZ
wdZgzZY Z}uz {)z ] o_] gn r] % ^$ ] ^$] kn ] (onv] ] $ ] ] p. ^f ] ^] # ]
gzZN Y0( c
gx
Z
gw~

%a G
0;XWZ Zx =Z[gg I 0*gzZ1
1g\0

zZ}

{g ~g Z~iZ%ZZy*Z p
lgz6gzZ
F
x gzZ Y0
*x e r]qzy
1g
:
g Z~yW
6Y
%e ^q oe l^ i ] f vf ] oe l^ ]] vf] ^
( 1 0 9e
WX 18{g) !]
ggz6}kZ IY0( ( 0
)gWZz ( )V!
ggz6}
Z ( w
g} Z ) L L
X N WkZ ( ggzZq
Z ) (zp
Z YgV'!
*
Z y
Z

www.islaminurdu.com

33

1{Ly;k

c
{ ZgZgzZ L*
Z Z \vZ Z}
{z
g]g ~wdZ LZ Z}
z y
ZZg
Xn}x ZwdZz{z @
IG
$E

!
~Z
L
z
Z-
zg'

=
&
5E
gZ-
' 1

E
]

C
E
G
I$

yZ
ZD W6
g Z- zgz L gz}g t
X# g Z- L {zH7zg6
Z

0
zZ}

W
gZ
Z

0
zZ}
!
g Z0

g Z0

w
{z 7=k0
T Cg Z Zpy
Zq=] Z
X @
7g Z
Z Z}
z
[a
iZ
,

@z

Z
0
gZp i Z 8
g g W'
#Z c
? } YH % VVYVgVz%c
? YwHV~
G
"
z
G3E
k

Z}
"
z
u0
g.
z
?
/
+
g
gpz
{
X c
~z]ZggzZy}zg`ggzZ0
eD

zk

TZ}
" zu 0
{z
g>c
+
g2$

0
YEkI$
gi
c
+
s5 E
:
~&
Z
zgz 8
g& l (ZgzZ ` Z Z

: ]gzg2: T {
!
i * " (Z {z
X C7
7]gz
YE
i Z yZg ! z gW Vz'
L 5_ i Z *
YE
E
(
5

4
5
X
<
E
E
! S
i Zg
L
Q
iZ
G
X @
g 1'
Z} QgzZ @
Z
@
'

lg !
w !
gzZ m* 0
{z
zZ
gz
x
g0
Z
K
@
#
gZD
i
*
h
&
O
z

!
( ~)
X : y zO 8,zg ZD
kZ ,
]!
~}g !
xz3gVc
0
"vZJ
#
]x
Z
!^ vi # ] ] % i ]
X j7g yZ eSVzvZ ?
Z L L
G
G G4OhI!
5O!~
] Oy
CG
Z
G Z}

G
4OhI!*
7 eZp @

{ Zg Zax Z gZ y
Z 6 CzgzZ ~=
~ m
Z
LG
Z y
Z
@
x s % W
|gX @
0
7J
x Zx {z6 Y }u*
Z KZ c
@
Yc{ Zg Z k Q
X
uzgakZ
! }} Z Hc
gD 0.ZZ]|O

www.islaminurdu.com

(,Z [)

34

1{Ly;k

e$ k n
] ] ] e # ] k DE ^ [

X 1yTUIVgzZcVz Zg Zk Q~c

: ?*
T\vZ P W L L
g OZ6 QgzZ 'Y Z}
g] yZ D Y 0
g U
WZ~ Y ZXgzZ W
] Zx Z}
s

L YZa ]!
kZ}Z
X D[xv~6%dZ kZ X x +F

yQCC
k Q6
gi7gzZZ}
ZW

yZV( qzg ) kC)c
V( ~ ) kC{ ZpykZ
X Z}
p#
q
Z~
]

{za@
g e 7LqgzZ%yZ Z>%{z Vk
XgzZ g gz6LZ^
6x
%]i YZ \vZX ` \vZ

]~uzgzZ
x WXZzg0

6
0

}g [yY
l
?qg eQ q6
NZkZZ
X yv:gzZ YVn+
YyZ
E
G
"
4E
4E
C+E
7z
5E
5E
Z

LG3
Y
iE
E

Z}

@Zp @

X Y^7vq
Z e: Z}
J
Z
kZ N YW~
w,g Z * ~g s
Z
z

s
yZ
Z}

iZ
zZ

s
g
z

C
w

X ~g (ZZ}
wVzYs Z}
#gzZ
z
%N

e
ZE

Z}

z
^n # ] ^i $ ] n n ] % u e
Zzg
: D
~}>xZ
g]|}g e:qgzZBZ}
tu~y
W
f m $ ] oF ?]
D]]^ve!MQqE o^e] o$
X 7{ Zz6
q=Q 76
zZ}Z
Z ! Z0

zZ}
L L
]e n]

n gzZ {zZ}

6 (Z 7

g W
Z W
}uz ZvZ~ ykZ L qt
Z
: Z

gZ
0.ZZ]|O
g7yZ
Df] s` f_E e$ $ ] u] $ q m
43X e g7yZ Zg gz6LZ ~?

%Za gzZz C
gzZ Z}
Z
C
Z{g
Z 6J/G
n] neZZ: @

~yW
Os Z}
{z BJ

}uzq
Z n{zC
bZ z
: @

~y
W- {g( X @
akZxlgzzg YVp LZ )X ~B;g gz6
n
m ]
DMSkm!RE $ ] n e m ] ^ e # ]
Y Y7uzg ) {Z

ZgzZX 7Zz kZ ZkZ 1n?Z}

Z
: @

(~uzgzZg 6
qC
{ z(

www.islaminurdu.com

35

1{Ly;k

! # ] e^

~( qzg )]gzZ ( ~ )o L ZZz[Z X s Z}

Q?gzZ L L
X b
t kZgzZ}Z}

]f Fu$ ] oi ! $ ] ] l]F$ ] o % ]
( 93e
WX 19{g)
X {{

,q~}izy W
w$
~y*
yZ kZ xzZ *0

zZ}
g ZzyZ}uz {zg gz6LZ~x LZ
Z
X W<s L LZ {z @
X
Do]] E pn ] _
X 0
!
Vzuz Vz^VgyZVzg ZzyZx yZ~

*
Z Z]

43X e*
eAqC
{z ~B; Q]Zx a J/G
Z Z] Zz Z}
W
ykZ L X

X mavZ=x v
:Z L LBz LaZ gz
'

z
1a oe D]E ^ o^$
g] M{z7^
Y *
pz] kZ kZp xi *
Z Z]gzZ b kZ ;gtigz)g f
Z
kZ @
Z
{z gz6gzZ c
g Z
az gzZ \vZ g ZzZw p kZ gz
N @
sx9 6}Z Zt]kZ A
Za
( 15g ZZg b) ^]m ] m
E
3!
E
3!
X c
7O] ( L ) {LZ {zc
H7Z Zt]t( ~i WL ) T
-Z G
4E^) ^$ ] # ]
E
0G
( 7091g CE
XyNV{ c
i
@
zg Z*]vZ { c
i
yxg}g v
X Z2~uZz6
gxZ}

Z7~kZ
n 6n | o
g ItWD t Qx Z]|
( 1 0 6e
WX 12g) ! $ ] # ^e %]+ m^
X D YK u1D 7y ZZ6Z}
{ z
qt V Zgz Z
tq
Z~x lZu c

~}g!
u
F
m ^e ^e o^n ^ ] ] kf k q$ ]
( g ZZg b) !k e o$ # ] $ ]
V#
Z Y bkZgzZ CY=qV#@
: V#
ZX @
7~
h~@
: WV#
Z Y
AO+Ew!
g NZ (Z~|

ZX ,Z Z
Zz% 1? ]!
kZ'g nkZ D YF
}D:
@
7
~
h~@
H: yZ6
)g f WV#0

zZ}
: V-
Z c

]
WkZ u{z
X t 7`w~]gkZ

www.islaminurdu.com

36

1{Ly;k

^ ] D ^ ^] lu
g!
D
\WXq~#
}
bq
Zn
gp=~ -! D t Qx Z]| e
Zzg<Z0 .
zNvZ L L:c

]W:X Y c

ZX 7]gzkZ= HnbX Y c
pq
Z gZZ c

1VZbX c

%Z VZug I
gZ: Z&[7WX Zq~#
}
b ZuzkZX 7c
1X }

:gzZ
o p$] n ^ ] h # v]
X ~izg=Tag g7x zz~g L L
%NV ZgZJ
Q D ]WX c
OZ}
]{g !
z bX c
gzZ%zF
VugI
Vz ! YI:c

b\WX gHn?b k0
}c

c
gxLZ\W ;g Z9{zZ
X YIgzZ Zg f :c

: VQkZX}

m u
% ]F n ^ ] h # v]

X 7q
ZX Xs~~izgtc
Z}
X mag G
g7x =~g L L
E
.
k]QT H Z Z] Z}
kZgzZ 1XQbXXZ :c

gzZ ~Qg @
Z G3 KZX YIZ :c

%a
X
: ZzggzZ} , YZN\vZ Z}
} Z :zs]|b
zkZX Hxy

zlpgzZ c

!
g
Xn
g ~g Yh
'
\W @
O Z}
sgzZ @
:zs D x Zb
Z H~zZg .
i ] nui
4X3 e (
6
)unkZX D~B;( E
[ Zx ! [
g c
~gZ}g LZ J/G
E4h!) ZzZa :
G
$ q{z { Zp
hZzg gz6LZ ,yZ kZ~
qC
XZz gz yvzgyZ c
V n
g O
4X3 e'YZX e
wLe: Z}
1N Y Z
akZ[ Zx
ZX Z}
Zg Z[Zx J/G
X }Za :
bZ
]gLe*
Z
Z}
gzZN Y
kZe[ Z ~C
x bkZX YVZ
X Y7gQ LegpZ Z}
pN Yo
Z[Zx g
Z
ni ] nui
43X e7O
z ]Lz n%z
f z ]}@gZgzZ}ntLa Zl
z Va t Z ]Zglx J/G
EG
: g Z zKZ~gZyZgzZX}:

g ZgzZnZ Z ny!
C
izw~gZ] z]ZzG
0G3g$ gzZ]
43X e *
zZ c
w =vZ Itc
X VYx

gkZ Z 7VYlg !
Lv
L Vc
X J/G
bkZ ?ZVY (Z }X}
'!
bkZX c
g Z
VYx ZwkZgzZ Z
Zzq kZ vZ ?;g Jh1 V#gzZ
%~ Z yZ:VYyZ V#X ~ 7VY
X g Z
q
LZ~
1gkZgzZ: Z Z}
|g Zz
m u # ] ]f ^ $ ]
^ ] ^ kn f ] ] r% q F$ ] ]i! F$ ] ] ^]
Fe ]^ e o
F] q ] p$] $ ] o% f$] # ] o ] ^ $ $

e EE m ] F i $ $ (n
] o ] rm $ $ n e r ^n vm oFju + m
DD!^n i ] m! kn ^$ ^q u
!n j$^e n VDE # ]f e] ^ $ $

www.islaminurdu.com

E
( 6g
uv!
uZ[!
X ZzyZZ[ wZ )

37

1{Ly;k

ypg { gzZNOe Z}
: {gzZ, > 2igzZ,i gzZ,] 7q
T Z}
v
Z L L
E
"
.-G3F
\vZ 0x ZyZkZX Og { izg
~w c
?H7VY (Z :}gzZ,nZ Z
~
Z}
LE c
ng gz6
}gv~
wg} Z::
]ze
WtkZXVu{zQ,:g Z
Zy!
ip
Z,g
w b kZz ? ( 7 )Q ( N : ) q LZ ?~Vzb!
LZ4z @
V: F vt
E
X zt xi6
?c

D t x ZkZ ( 65e
W h$ g)X ( ,: nZ ZgzZ ) BtkZlplp V:
% g Z
[WgzZ *
gZ WZg *
kZ @
Z}
C
g
ut D
~ b E
X u*
:tkZg
X Z
Zz )zg nZ Z~}g!
Z ,wgzZy!
i KZ N Yg
~ z IZZ
,Z'

43X e *
x ZwuZu J/G
7(Z ?ZVYt :I6gnZ ZpX {h
I ^
Y*
c
zt

6]V2zgzZVzm
%Z
X
kfv ] nui
43X e 'YBg *6uZz Z}
V ,qgzZX ]Z}g gzZ kZpg gz6
J/G

G
g ZzZw4zgzZ :X ~]g
L ^\vZ Cz[ Z ~C
gzZX xza Z}
QkZ TgzZ
4X3 e D
{z p kZ g-0
!
g 4z
ZV; X J/G
g74zZz gzZZ}
]Z f ZX ] Z f kZ
4E
&Z 6 Z}
gzZ % [Wz G
5E
gzZ Z}
4z kZa X
Z Z}
E
[8r
''gzZX Z}
[8L L
L 8Z}
X *

I
kZgzZ Z[
TO Z}
L]{z wkZ @
g gz6`t *
Za \5 ZakZ c
i Z0
ZZ}
~p@'
kZX ggz6] *
~E]z w gzZwz IZ }X Yq ~p
J
V Z}
gzZ] O]I{ c
i 4z Z}
)
ZX @
2~u
}qc
yZ
Zg { Z'

~w}X [ Z{zakZX x Zw{zu F


4z Z}
)~]gx VVz
7
qZgzZtW W
g
~}g !
kZX} Z Z ] Zz ._Z}
L 7eakZ Z *w { c
i Z}

:CYtZzg&gX g Zz
n n e$ oFm p$] n $ ] g] DE ^ n ge # ] oi] $ ] oF^ i # ]f e ] DME
]
n g % DE ^ ( ] u]
( mZ[ !
X wZ ) ^
: K
c
g pg IWkZD t Qx ZvZ1Z]| L L
!n ge # ] oiF] $ ] e$ ^ m m
vZZ
{zw :c

D \WXq gZ}
t1,7{Z
zZzw y#
L L
X .

h{zgzZu~Tw {zC
X 0
:~kZ}uzgzZ ZkZ }] 5
$ ] n # ]f e] ^ DNE
] n e] $ n ] g$ u] # ] m oFju # ^e ^m] q vm
^$] ^ ]
DNLM !M q ^vf] nE
\!
V m
LZB\vZ {zJ
VY7{ Z{yZZ :c

D t Qx Z]| L L

www.islaminurdu.com

38

1{Ly;k

X}
{ c
iw c
Vx gzZ ~ zZ
"dy]| L L ( 3)
4E
5E
gkZ~? zgVY=~g Z : { KZ } m

q
Z~#
gzD E
5G
X VzN~c
g VQaKZy]| Ve
Z
g
g ? !
i Y7gzZ c
Z~g !
gVzgzZ Z{zc
J
V D y]|]!
} m
Z

Le*
g Z g )

KZ7g Zt ~,KZ~V!
p7

:Hn?M
C
36
gi{z
4X3 e 7#
VY ?c

c
{ D y]|X J/G
m
56V!
Zz yxgt zgzZX Y[%{z @
7
z Z{zX ;g N
{zvZwg c
:n{ X ;g ?{ zXgZ"gzZ Z

zgkZ
] LZJ
y:egzZX zg {zgzZ Z W
O V!
yZw D y]|:XB}uzkZa
X}u 0
}uz {z} h LZw} m
0

zZ}
gzZX7C
!
{
E
-Z G
4^)
0G
( 200 2g CE
E
x a

] nui 6n k^]
%OgzZ ZztiggzZ Zz Za} YB
GG3O4X ZkZX q
gzZ
Zs]~ggzZ CZ! %zE
GG3OE
"1g
xiZ gzZ @
tq:gzZ @
7~g Z
gzZ {zuZz Z}
zg yZZgzZ=X 7q
~
G
KZ]x X n
g7wgzZz b
.
] Oz]gkZ ]Z}uz {z LZgzZ }Y
Z
Xg (Z zgzZ]z]:gzZ$
q g:X g 6
q a] Z f
!] $ ^i^n u$ ^i $ ] $ ^ m
U%gZZ}
tgzZ }6e
z p Z}

Z%ZX mc vZ g (Zz 46
ue
zY
XvZ[{zY
ZZ
Zzi{z~]gkZ }g Z

%z
x Z{h
IvZ

E
E
G
G
34 U i {z % @ [Zx Z m
34gzZ { [Z ~
G
G
Z p] Z e
z
LE
%O [Z~ i
LE
: ~W
~}g !
XX @
6
DNTkm!PE # ] ^] $ ] _m%
X ~g Z
vZkZ~|~g Z
wgTL L
:
g ZgzZ
!] j7^ ^ ^ $ ] ^i! ^
( 7e
WX 59{g)
X gi !
kZ,ITgzZz 1Q,%Zwg? L L
: @

g Zh
'

DRN km !PE ] o ] $ ] n ] # ] n] ] m$] ^ m% ^mF


X z
Z y Z % Z y x ~ ?gz Z wggz Zz
Z Z}
! y Z Z x } Z L L
[ 6 n a ] o ]

www.islaminurdu.com

39

1{Ly;k

GBO9zDwtX x Z%kZX wZ Z F
GE
4O]IZ~}g !
ZX {?gzZ E

%Zyx
Zz
+ Z {))z: . WLZ: # ^]Zp:C
{ c
i
~+ YZ}

gzZX:
ZgzZq
: w[0/ 6X `g {cq}g '!
vX D Wxic
!^ u] ^] # ] o ^j$ v ^j j
3!)pz L L
3!gzZ e 0G
X c
g Z
x ZwVz~gzZw'~ iZ}
wg ( Y
0G
43X eZ } Y%Z zZyZ :
yY x ZwgzZX Hs Z Z kZp 6Yw'p._Z}
9 J/G
X @
Wxic
+ Z Dg Zz0kZgzZ q
Z qZ
X c
}kZ 6B
4X3 e9
?tzc
J/G

Z
r

B}*
D Z:c

6X c
g Z
x Zw~
Z}
w
g]|} YZ
Zz*
k
BD Ztz}
D ZWgzZ D Z]| \vZgzZ Z
Zz 4z yQ ~
x Z9Z
p
g D ZtzgzZX *

:Z]
:@
yW
~}g !
kZOX c
g Z

g LE
DNNkm!PNE oeF ] o $ ] $ ] ]q] n ]
G
"IZ )VzgZ"
PG3E
X 7,?Z (
Z
LZ (
g V
) kZ~z ?( ~
wg} Z ) L L
D Z]| *
t%Z zZtzgzZ z* yZgzZ P]|i
Z ~
wggzZ Z}
~]gkZ

( X @
Wxi+c
q Z~]gkZ)X sZk
gzZp
g
6n` 1n 1 + m] ] o]
LZgzZ KZ
Z%Z zZ\Z}
Y s {gW'max zY Z%Zs%Z zZ
E
!
%~ c

7 5%Z zQ Z RaZX ~
Z}
g
Z
Z %Z zZ c

f
Z wg
y ZX q
Z VzX ~
wg
Z %Z zZ
Zp,!
X
HwEZ zZz O g Z ZZ
E
O
!

4 }g
%ZzZx bZX 7ma x a EG
Z %ZzZ~
WZwg]|X 7t
yxg
x9z u0
znC
gzZ bwgp%Z zZ 7
gt ~Y ZX Z
Zz
Z %Z zZ~
X
ZgzZ ~zcyZyEZ @
6na ^ ] 1 ] o] ^n
X D7x9Y fqX Y f Z%%Z zZ IyZX @
Zzyw%Of
_{g
E
&tX Z}uzq
VgzZ%Zm!
f LE
Z Zg WyZgzZwZ ZY fzzX BZ ^
Y

4X3 e *
X J/G
+
Y ( ) ~
9kZgzZZZ}
[ NZz%Z zZakZX {7
6na ] o] ^] ^e
gq
Z~yZX K~
zZ
[W L
L %Z zZ~XX ]c
ZzgxgzZ
X F
ZL Lq
4
Vzx zm{ Cf V6
gZje
Zzg
6na 1i^ ^ne ^ ] o] fn
wggzZ \Z}
~ Y7 ~
]W ~ VrZX we
Zzgt ~g ZvZ0Z'

Y[
yZX [WV gzZY #}}%Z zZ !'

Y} Z :c

~
]WX }Y7%Z zZ1V} Y~
Z}

Z0yZ D Z0Z0

i
yZyZ D @yZ D yZX D
! Z0Z Z ~

www.islaminurdu.com

40

1{Ly;k

yZ D ZyZ D .yZ D QyZ Ixs ZyZ ]5 yZ ~g vX


!
~e
g XD
vZ {zX R~RkZgzZ x *
Z{zc

1x *
D dZ0ZuZ
D yZ D ZyZ D
$ gzZu6VzkZ s
E
bkZ yxgVzc LZ {zX }g Z
<[fgzZ tQ \vZX vZ G
0G
G
": i VT
Xc
i W\vZw X, Z1,7& zyZv6E
5E

X {Z
y ZVH !vZwg c
: Hn~'
Y
X Dq{]ZEzg `g~}6
w !
bTV[ c
;bkZvX V;Y :c

-:X!
'
h
{z kZ X ( : Z Ei Z w) Z}

Z
Z % g Z
IZ @
x g
ukZ
![Zp]
X g
q Z{a gzZg
ug e <
IZ~59[ !
[kZX , qgsx ZZ G
G
X wg
q Z27gzZg
q Z<
IZg e~#
Z[ !
,eq
Z[Z
k^] o `jr ^
E
_ ZZ Y~ iD x ZM
-G
[Z
{zYX P Z
Z
Z mZX Z
Zz
Z >XG
X Z~pZz
\vZu]|OX [+
Yx Z
o^^u e] ^ ^ ^u] ^ ] u ^u o ^%mu p ^ oF] ] ]
]$ ^ ^n % ]$ ] !$ ^n $ j] #] ve ^$^ fm ^ve u ]^ ^^u n j q
Do^ h^jE #^e ]u oF # ] o
e
Zzgg
q Z ~g ( Zz ~zc %
IZgzZ ~z Z ) ~ ?d s kZ z
X Vg Z
Z
q Zg v~kZ" X ZYZg6
nZ ?:X }Y{zx Z}g gzZX 8 x Zwzw'}g gzZ
}g X @
g Zzh
F
mZg -gzZX @
s #Z Z}
GZE: wJZ }g ~}g !
x Z}g {z
XuvZ !
uZ

zgx Z
1a e^ 1 pn n]
]nkZX: !
~ wkZX:
wz { Yz]~EX: 6 * {z oa
Zm~g Z !
gg
uq
Z y*ZOXg 6{ c
i kZ Zuz p
Zce ~zc
:t]g T D ~jx Z]|~}g !
uuZz~` Z[
m% ] ] ! ^n _ ] ^^ m ^ ^u ^^ ^ ] ^
]g+Z .LZp C
gzZ # ^]Zp+yZLZ {z~Y
4X3 e~zckZx Z~
X Z
Zz#~g Z
D x Z
ZkZX J/G
1a ] k^] oe k^] o m ]
GLZ ~g Z'
c
g Z
x Zw *
1yZ~yW
n kZX Z}

V
X # VyZ
Z +-Zz
: c

yZ+-Zz, f
Z KZ\vZX
e% oF
^ $ i ^ ] ^ u] f ] $ f m ^$ ] ^^u] m] ^e ^m$] $ ] ] f i $ ]
o^n e$ ^ ^ u ] h u$ ] % ] |^q ^ ] !^m ^ $ ^ i $ ]
DNP !NO km !MSE ]n
}Vz c
Z ~yZ
q
ZX *
n \ !
Vgz Z *
: ] }uz kZ Z c
g gz6}g vgzZ

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

41

:gzZ ( *
:g Z WZg *
gzZ]) I: J
s Z~[ZyZg Z ( N Y ` Z#
}
~gzZ )q9J(t
z ( ~ hyZ )gzZ g qU ~g {gzZ[ Zzi *t yZgzZX z [ Z (
I )gzZ )Q
X
3g6
yZ bZ lgz6
~~VzyZ bTZz% 0
}} Z
1j 6n`]^ ]u] 1 gq] m ]
E
5S.t
x Zw{z oz
Z yZ 7
Z Z
Zz +-Zz6
g~ Zz%ZzZx ~gz'Y t E
Zz 0kZ~ yW
aX xl
Z w
ggzZ Z}
~ ]gkZX , I x Z Z
Zz:gzZ ,:%Z
:y
n^ oe j ] ^q ] ^u m] e ^ ] ^n
29{g) ^ _i e

( 7e
W
+Z,g66]!
kZ \!
V }N
Z ( t)gzZ c
z @

'
YZ \!
V LZy
Z
X *
:
Z+-Zz7J
DN( q
)X q
Zq
yZYX Y 0: :
1gzZ WZg *
+-Zz #gzZ
*
zZ gkZ [z
Z \ !
V
i,x s %yZa1,Ic
, x Z x \!
V
ZakZX x ZwyW
zgi Z b 1
X x Zw#gzZ Z
Zz
Z yZ~]gkZX 1ZgzZVnZg *
6
g
ni o km] 6n k^ o m]
D nZg *
: C71yZ zx zZ1 Dc
q \!
V~ ]gkZp
{z Q {zp zg Y6
^0

i
LZ +-Zz}X 7x Zw#~ ]gkZX 7 Z Zq {z~yZYX
C^t k
:
e
f Z c \ !
V ]
) kZ s '
kZX b I^a kZ D7nZg *
Y6
^
X eg{ izggzZYS7
~g7i X
k^] o pne 1a
yW
OX
Z ~~hC
q
Z~yZ @
Y'

Z'

Z w
ggzZ Z}
*
O
Z Z
ZX
:
g Z~
l^Fj^ kvF # ^ ] ] ] ] ^e e oF e # ] $ ^e ^] o ]$ ^q]
# ] u ^e gn l^_ ^u

X ~ 6( ]g) V W ( %) V W Z}
YX ( h ) 46
ugzZx ~gZVgVz%
bT1:yZgzZX C~g Z@
( VzC
) Vvlp:X D ay

w CZ6( Vg)%( {zkZ )


X C( qC
) c
Z}

xzaLZVz%Vg c
n kZ (
6
uzyZ ) yZgzZ ~6VgVz%\vZ
z uZgpVg zz Vzq yZ {z kZ X {)z {)zagzZ ] KD
C c
i =X c


C
gzZC Zz
Z \vZ~e5Z Z t VzC
'g:X {)z$gzZx zu
7
E
G
X B
gp\ WLZ ( %)gzZwZZC
gzZz
O KZ~~q)
:c

~
xZw
g]|{zkZ
DMTM h^e |^ h^j n] ^E ^ q ri ] ] l u rm ] ]u] l ]

www.islaminurdu.com

42

1{Ly;k

X }{>C
LZ {z ~
~@
^
Y
ZX ,{>}uzq
Z7^
YtL L
1a gq] ni 6n ] 1 pne 7^n
C
~gZx t ]!
<E
O.
a&Zpp QtZzg ~}g !
xi6~
Z C

O !
Zz h q
Z
4
*

Z C
~}g!
~_pX ] +4ayZgzZ*
q ~p
0

z{
Z X *
Ya ] yZ c
]5 \!
V p
Z X Z
Zz
]i YZC
a YC
!
ygzZ
X D6
kZ5zggzZ
Zzg~}izyWJ
3ZzYC
!
y%]i YZ
6nna^2 1a 1 l^q] o ^ l^q]] gvj
oZg 2
~gzZX}: VY ay

w CZ f LZ {zp
Z ~gz*
qyf ZC
~~]YZy
Z
~}g !
C
n\!
VgzZVzg Zg R
z> 2ize Z
Zz}]Zz%ZX}}]i YZQC
96
LZaq ~pg gz6LZ]g
C
ZX @
7A
%W
Z Q}I{z 7xi
yf Z
X O] +4{zX ~zc x ZwggzZ0

zZ}
kZ GZ
Zzc
VwqZ {zp
Z O
Z
1na^2 ^ 6n` q o ^u ^
V Z {g !
gzZ ~
Z}
9O Z
Zz
Z kZ}Z}
TgzZ
Z z ] Z}
Zxt
X Z
Zz*
qgsyZa Z}
x ZgzZkOG!q
ZX Z
Z}uzgzZx ZZ
Z
C6 ^
Y*
bZ *
e
~g !
g yZ c
*
q~VpZgzZ *
qgsgx aVhgzZ} 1
GB\N) {z
=g fVpZ+ZX *
qg#

t Qx Z]|OXBhkZw {zp
Z x ZwgzZ (
X c


g Z D
^je^$ ^u ^ ] ^jv ^m ^$^ vm ^ l ^_$ ] oF] ^vi ^$^ ^e ] u o n ] ^vi
4hIZbz)
( 11[!
Y ,[ G
zu) ]gZ} nkZ" X h*
c
F
6h kZp
Z}]
Z ~
Zg q
Z L L
GB\N{
kZgzZX c
g Z
qz CZ ( Z}
)q
kZ6q p
Z ( x ZwgzZs Z}
+ )
X "
U
*
h
: @
qgsg qyW
!
( 5 9e
WX 4{g) $ ] # ] oF] % o o j ^i ^
X ( sqgzZVu: )zqgswgzZ}
~%ZkZ zs %Z~]!
?
Z:L L
6n` e^ 1 pn ^ 1e
c
g b)XgzZx Z bZ qgsg qD+
OhbT
E
G
- Zi W L L_ Z+X qN*
Hy~yZ ~zc>XG
qgs" g wz{ YgzZ * w a
Ec
-G
+
ZX [Y
~}g !
kZX c
g Z
qN*
qgsyZX 7^
Y *
~zckZ @
F
Z7Zg76_ ZyZ>XG
X CY7]c
Zzgzs
6na cn9 1 ] ] ^ k ^n
: e
ZzgD t Qx Z]|
] oF] # ] oFu ] !g$ u] ^e vm o g$ v $ ^ m oF i$^ ^n ^&fv ^ ] jm] ]]

www.islaminurdu.com

43

1{Ly;k

F ] $ ^ !oj fv m % n ^n % ^e ^ j ^^
n e on e ri
p ^f m ^_$
( wZ ) e oi ^q ^ u ] ] e ] ^ oF ] $ ] mm]
[8LZ gz Z
q kZ
g q T " X :g Z + kZ d
z * ?Z
LL
" d Z ]| \ug nvZ OX ( 7g zu ]y
4OE
5E
:
w i *
kz6D E
5G
W Z * r
T) C
(Z ) } uzg 5 Zg ~ ?t X 2~ * z:g Z
Zz , Z y xg LZgz Z} ! Z} Z
N Zz U3 Zg Vz Zz WJ
2
.H
n X } G
{ g !
~Y f, Z GX (
z * 6LZ ?
X V Vy Z z ti *zi ZgBLZ~t { z V YBy Z
1na^2 ^a n 1n 1 #]
]$ f jn n ] ^$] q e m ] % ] e ^m ] ^ ] e o ^f n ] g DE q oe]
Do^E $ ] x i ^m ] $ ] !^]
KZzVgp
c
g c
BVz" c
BY f
Z e
Zzg D
!
x Z]| L L
kZ {zX q Z ( ~g Zu)
c
gX c
v W(ILZkZ @
qDawzK+
Y
X 7aDIZ1g ZzZwaIZ
6na ]
]Zp g (Z {g )1 yY E
&Og f +
Y yZgzZ % gZ
IZ Z
Zx {z |g
G
tWkZgzZ ( Zz uF
vZ x Z ]gz!
) O!L Lv,Z qg sVzuz{ Zg7 ^
:t Z]f
DNO m n$^q E F F] i$] km] ]
X 3g qZp ^KZTkZ? L L

x VZv0

] nui 6n l^f
'zgkZX , ~q~{ g !

kZ ~x ]Vzx ag ZxzaxLZ g gz6


G
y: VA W kZ N Y ^
6]Yg ,ZgzZ ,q;g " VzV *
gzZ
G
X] Xg O{$gzZWw:=
m ] ^ ^e ] q n ] $ o ] ^$ i
DMS kmON E
X gqe ( q
4
vZ )uQV\Wtt~Z b
wqZyZ7}Yt L L
^r n^] h
(^r o^ e
z ZZ CZ f Z WgzZgz}u0
vZ ( u0
!
Zgu {p) h^e ] h% h]j%^ ._wkZ
?O&L L gzZZz q*
e*
*
Zp"

E
a) M
g7x

6o !z WzZ[
C
%/
]Z yZgzZ bzaZ}
y % @
[WzY m
Z ?{]|!
KZ zlZ}
akZ (
$ gf
X YegJ
qLZa {x VgoyZ @
c
g Z
"

0G
GOE
58E
0*
Z7w$
]gz@
g 6 bT CYsp
gzZ @
W
ObkZ
Zgz

www.islaminurdu.com

44

1{Ly;k

0
Z%x QX CYgz O g @
A
VgzZ @
H kq
g@
]Z W
Z Zg] Z}
bZ CY
X M
qs! pzyzgx6
o Z

'

]
6n kn
GG3OE
" o Z
_ Z c ] Z J
yY~ 6 (Z m~ X *
Za m~

0 qkZ~yW
gz { c
igzZ { LZ}g )g *
:XZ { g[H7{]Z
ZX *

:Cf Srq
ZP~yZX tW
( 4e
WX 98{g) m$] n # ] ] f n $ ] ] ] ^
X ,-6
vZBmS
c
7( gzZ ZkZ )yZ
( 14e
WX 29{g) ^?u m] $ ^ # ]f ] ] l ] o ]
X V z Z}
{ n Z]
c
t = ( ~
} Z ) z
DNU km !S E m] n ]
X kZ] ~73
akZ
]u] e ^f e m $ ^v^ n e ^ q m ^
( 110e
WX 18{g)
:q
~] g gz6
LZgzZce*
O( {) YZZ qzig Wqt ggz6
LZ
X ( ,6
.\c
g)X}
1a ^ ^m
kZg
~ [Zgz6{zgzZ oz uZz x } z3 @
~
Z t ]c
Zzgx
X
:

G-o!
yZgzZF

d
t{zv Z !
6
g
c
g c
gx{z e~] E
5B c
~]Zzc
gkZ { Zp
kZgzZX
gp ~g Z
Z}
L'ZBBkZgzZX @
] f~pyZgzZx H\ WLZq
4
( ] x gunkZ ) qzig W"

ze
g
J
4&g
Y
gq
Z~yZX g Yf Vfc
WF0 qkZa Z
] h
'
x HE
LG
: e
Wt
# ] m ^] ]m oF^ ] ^ F$ ] oF] ] ^ ]] ^ # ] ^m n ^] $ ]
F n e n ee n $ ]
( 142e
WX 4{g) ? F oF] ? + F oF]
"7i Z
vt X Zz !$
d

z( yZ 7Z Z}
q d

Z}
( ~ w LZ ) oo"
tX D c
Z}
wX D c
ggzZD 3VgzZX D} 9>
Z ( gzZ " ) D} 9
Vz
: ( }!
yZVY )B:X gw~
q F
yxgyZZgzZv
X ( n
gxgzZyC
a)B
: c

~y g
DPkm!MLS E + m m] ^ i m$] n m
LZ vt ( 7ZkZ ) Tg" z i KZ g a Vzg Z
i ( g c
g ) yZ [ZJ

www.islaminurdu.com

45

1{Ly;k

X ( ,pyZv @
)DWZz} z3wqZ
1a ] ^m
:c

~
x Z9]|
! m ]DE ^ ] ] ^ n ] ] n ^]^ ] $ ]
ri ^n % ] o + ] i j m$] oF] ] f ] ^ ^e ^f ] ^q]] ^n] m oF^ i # ] m
D]]^veE !^ ] h] $
H uL g 9
} Z Hn X Z u{ z sp F
{ c
i= q T~} g !
} g v"
Vy Z ? L L
Vzg c
g Y Z b
w qZVz L Z \vZ Z
y#
X Y c
g { z c

? Z%
N, y Z H, w qZ LZ 7ZX x Z w qZ(~ * a q ~pXz qgs
X ( 7

) ? e
C
1a ^jm 1] ^ ^m
# ] ^m $^ # ] ] ^i $ ] o ^r$] ^$] DE ^ [] ^r$] ^n DE # ]
# ] ] ^e n DE ^ [ # ] ^m n n ! m mF ^m ] m m
$^ m ] ] f jq] # ]i$^ ! n e mm $ $ e
] e ^e ^n ] m oFm o ] $ ] ! # ^e
q] _e
fu ^^m ^ ^m q^^m ^^m
$ q] j^ ! n ]
D] ] ^ve ! ^n f] r$ v E! i k
~i !
B\vZ ~ Z]c

?q] y#
Y7 ~
Z}
g]|
gg{z

ZX
kZ yZZgzZ ( !$
Z )X Z Z}
vZ " X }:
)pkZ1 @
OZ}
{ c

? Y}d

z\vZ Y7XZ}
: \WLZ
V*
g eg c
gy#
" X -0
!
uvZ c
g GX z6 c
ggzZzg evZ ?: @
~p Z}

wz ~ ` WX
[ Z Nz`
Z ZgzZ!
Z ( g Vc
i )u{} Z ( g k)g } Z ( g )`
} Z
} Z ; Y Zg
X [Z Nz`
ZZOwqZt? a T YX 7
1a oi 1 7^ ^m . o q
: e
Zzg+ t Qx ZgzZ
!
x Z]|
]f $ ]
^ ^ ^$] u] o n ] $ $ ? ] ]$ ] # ] q e g_m$
D]]^veE

gzZ g vZpkZgzZ c
x ZL) Z}

Z"L L:c

\W e
Zzg ~
xZ9]|
X 0
gZ
u{z
~pt~kZ
Z*
q[ Z N]y
W
oj$] ^$] u ^ [ ^$] sm n DE # ] ^m n !^m ] ] r% m ^$] $ ] of$]
!^ e e m
X D c
:

Vzg c
g 3L 3XZgzZ v W3" L Lc

\W e
Zzg ~
xZ9]|
X @
c
z!*

3[Z2vg c
g~T ]
v Wc

? Czg bv W vZ wg c
Hc
g
:c

D >ZZ]|

www.islaminurdu.com

46

1{Ly;k

D^vf] n ] qE i ^f oF] ^f ^f ^f tn DE ]$ v & e # ] $ ]


,g+
Y] Z}
uzg -6
VVzkZ 5n kZ~
]|0

zZ}
"
X
1a oj3n o .?] l^f o ] ] + l ^f of
*}kZX gZ
i ~*N}q
Zy#
e
ZzgD t Qx Z 1Z
wZ e~ v WkZ :X k7i hZ td}gzZ ,Zu b ~g vv t{g v1 S7,i ?~
z{g v}v @
tp{g v
z]z} kZX yW

~g N}uzkZX,
} kZX ZL D ,q}XN Y sv WkZ : hZ ]P

Zz ay

~ Z}
Zg Wa XN Y ~3kZX q gzZyZUZ(V#}v p{g v
( 8[!
g Z O)XN Y~3kZQ}M?v pZg v}kZX
X ayZZIZgzZwxX @
ug c
gQtZzg F
Z g
q Z
k o ^ ^m ] kn o
~* {zW~3>WgzZz [Z Nz`
Z {g ~]y
Wag c
g @
{ .ZV- VZzg
$X Y7q Z%KZ {z
q] zZ Z X :[x~kZX *
Za ;
%z] E
Oq
4
tzpkZv]g E
5E
X g ezZggzZ
F ? ] ^n % ]
!n f] ] ]
X N
v gzZ c
VZ N
v ( Vz )]y
WgzZ * L L
t Qx Z]|OX x Hz m
~ VzV~ * kZ {z[Z Nz`
Z]y
Wy
Z 4@'

kZ
:g IWD
(e
W~y
W{g) ]u] e ^f e m ^v^ n e ^ q m ^
43X e *
Z
gyZ qt g gz6LZ L L
:q
~ ] g gz6LZgzZ J/G
X }
:c

~kZ
]F ^$] e m$ ] ojm ^$] n i g_m ^$] # ] q e g_m h] %$] ^n m q$ ]
^ !]n oF^ i # ] m ojFu ]e] ^m$ ] kf ] n j f ^ ^ $ $ ! # ] ^f e ] p$]
Do^ h^jE!]j # ] m oFju ^m$ ] kf ] jm f
Le wgzZgQ ZpY zzp V @
O 7{~p\vZkZ1 x Z( L L
X c
q
Vzuz~] g gz6LZ T {zt:c

Xw=gzZq] @
[gzZ BZv
x kZy!
$Z}
gy
W @
( OavZsLZ )g {7( LZ7{ c

kZ
Y @
g

: iV V1( ,pkZgzZ- : V @
)g: }'
LZ7{ gzZX @

Zg DW6
X ( Y@
g Zpz?f )x uVZ'

kZ \vZ
1a ^ia + q ]
:c

D t Qx Z]|

www.islaminurdu.com

47

1{Ly;k

g i o n %^e ^$] ] ] ] ] ^$ %] # ] ] n ^e $ q $ # ] ] ]
Do^ h^jE n o m ] $ ] # ] oe] n e
Vz{zgzZ @
C
6
V J m
J(
kZ *0

zZ}
Vzlp\vZsLZ}{ Zg Z L L
^z~gZ
gzZZ)1z K~TO{ c
i{ c
i
Z ( @'

kZ )X @

{~
V gzZ 6x N
g LgMkZ0

zZ}
;g
ZgzZ *
q zz b V+
kZ1
X ( ,]kZvJ
V)X } J

1 o` (]^
43X e*
kZQX J/G
y~Vs~]g+Z
g{ZgZ/gzZZ~{L{k
u~]
Z
X}+
OavZ{{W}gzZ}{ZgZuF
a{k

O {g !
zyZ Zz c
g~ V X}uzX}]ng lZ Vk
* Z
Zz izZ
~pg gz6
~yxg;g~kZ Z}
)J
ZZZ p,!
z c
Bc
g] ~g7{ Zp
nZzh
BkZgzZ ~}p~g Z'
y
0

zZ}
> 2iZ
Zz }X

/~]qx y ZX}7 px Z ZgzZ g )


Zzh
c
g { Zg Z gzg c
q
X Z
Zzb > 2i{g !
zaZ}
~

qgs
6OBc
g zb
J
Vzb
q
Z c
Zz3 x @
77t
t "7{g !
z i
~c
}
~
) i a} z3 6Y4Z c
g~ c
}g Z{g !
z Z -7]
X !
i ]gYS7
i
zwzZ c
Y
^m 6n l^f n
x
Y akZX 7? Zz ~}g !
x Zw~g c
g~ kZ 7g ~] gZ ~E{
gZ ~EJ
VX D6 A
Z%x Y c
gyZZIZ ]zo Z { Zgp7 :0#
wkZ
] x * w gzZ *X ]z
z kZgzZ **u ~g c
gX D[ AZ V b IgzZ
X CYe
Zu~g c
g~Z] W W gg (Z] O]IgzZ CY7
Z

:D
yV~}g !
c
g~gZ Cg )gzZ] ~[ *
XX^nf]rvZZ
;xj%
GG304X c
Y Z Yg {gzZ ~zc c
gi c
g ( k]gzZ]gz^)
g $
:0
{zx a} z3~gZXg c
g
X sf
,gzZ0gZ ~zy
Z c
Cc
g0*gZq
ZC
~yZX c
g~
^m oeDME
]~~gZ
gzZ Z}
zsp}gZgzZ} gz$y$
LZWt Z% c
g $
~]gZ ~zy
Z
~gZ ~zy
Zp c
X -gZ {izgZv @
gVc
X Zy$
~TZz[uZgpz[ZpgzZ
~En~uz c
g $
X Lgw'~gZ ]ZgygzZX g6Z(t,v @
}3
X5 YZgzZ*
~VzVX gzZ
izd
i0
N

~ LZ Z%TX c
g$

~gZ
^m o ^f ] l DNE
3 Zg c
X0
<
z[Z Wt,yv @
*
s ZzrVs}:c
gu
7z~gZ ~zy
Z
{)z *
* uF
Xk] }n *
C
%
g U
W {>gzZ W Wg z!
gzZu
z

www.islaminurdu.com

48

1{Ly;k

X {)z

YKZzyV @
+
}@d
i} %gzZ {3 * IZ CbkZ c
gu
7~gZ ~E
X}wzK
^m o DOE
/dgzZ g )
zKZ c
Yw'~f
wVbt V }:c
gwZ Z~gZ]y
W

E
%Z~zWgzZ}zza
X: m~wgzZ Zg e+q 5.Z4zszH!
X N YbgzZ,x Z Z kZv @
*
g Z ] LZt V Z%c
g ~gZ ~E bZ
v @
}g Z ~g^!
igzZWlpBq
ZC
X -qZgzZ!
Zv @
}g Z KZ {zc6qT
X N Y3kZ
^m o DPE
*
q zqbw@zqg *
]zVgD_7
i t V 6~g c
g~~zy
Z
X ,ggZ
] gzZ+kZvakZsb] gzZ *
*
3 *
O]g c
ize g} izgzZ
Zz
{zgzZ}MZ v @
*
ay
g ._yDgkZ V;z e
Z VV }
x ~g c
g~~E
X}]g Zz{yZgzZ}]V~ ZM ay
g ~(
c
0
]
^m 6n ] oq^ ] one DQE
*c
g+ZX gZ Yg {mT @
yn,v0
[ ZX B
gm ]Z f y
Z c
gnVzg e*
%~ >Y fgzZ Vzg Z + t wV c
g~gZ ~zy
ZX C Zz~gZ ~zy
ZgzZ ~E b
gzZ
zDg Z +Zv @
} ]kZ~ yLZ c
YY Vzg 6gzZg Z*] c
X}
a} z3
@
*
gzW{ c
i~g !
gV
!
gzZ V Zx}X qN~g c
g ~gZ ~E bZX ,wd Vg )

X}q
_LZ}d

Z
Z b{ {zbkZgzZVbfzW
ZkZv
1a oia e 1 ^m
lpyZgzZ %q
4
yZ c
3V {zC
vp !
X 6p WgZzg Z c
g Zz
c
g~ wqZ yZ |g 7BV ~ec
g n0
{g X ~zy
Z c
~E {z eX c
g {z x Za
ZpX ] tc

Op~g Z'
y
c
~pvZ
Z }X}:+
gzZp c
gJ
Z
C74Z
ZgzZ ]

gpg Z ~0

zZ}

Z~ yk+4c
*
@d
ik]iZ bZX c
g [Zz3
X(N
qg+
Y[ _- qkZ
Z )X CY0c
g aU%z

www.islaminurdu.com

49

kc

1{Ly;k

y
gzZ] OE
~0

zZ}
g {L{ k
Zuz
ZT @
Yk Q~bzg # ] | $ ^n ]L LX ~yZ *
XQs
Zg
~ u 0
yW
X C Za - O kZ n
g 7 NZ 6p
g gzZ xz a ]g g gz6v
X
c
g Z
Vz
7Z
F] ] $] # ] | $ ^n m $]

Oz
( 87e
WX 12{g) X g E

1 @
7yZ *
Z}
g" L L
X Hg ~{{L{ k
- Z}
g% ix Z]|gzZ .x Z]|t Qx Z]|
^+ ]<e 1 g e 1
k- sC
{zZ
@
_ O$
z Z y
Z~ { k
YX Y7{ k
Z ( ~yZ *
{k
u
gzZ]n{z7akZ.
]nk- pX
]nkZ \vZ @
}g lZz/g { k
(Z e%ZX
X Yg ~0

zZ}
[
gzZ}/{z<Yp
g7z6

*X V5gzZg{ k
~ H{zJ
V @
_ O$ Zz6
~Vk
}g k(
W kZZ
k-
X Vz~g7]ZpKZ~
kZ @
YHyV` - gzZx lZx { k
kZt
oX { k
Z(

kc
ZxkZ
X gp

h^f] gf ] h^f]
GOagZ ~sz ~g]y
6X c
g Z
~gz[Zz
WgzZ *!
gzZn]gKZ \vZ
ZzgzZ *
qg sZ ea~g F
]!
zau k\ wEZ gpZa ~gZ ~g
z:
~gZ ~sbZX g Z
iCz [Z~gZ {)z {)z *
4z]
gzZ ua~Mz ~g Z *
*
3
~zcx9a^
6
x X yZZgzZ#
Z0

z/a0
] ZZg{ k

6 ~gzA
X xi{)z*
Za mZ~aq]Yg ~zy
ZgzZ *
A
Z%} gzZ
J
Z
7eJ

zkZtgzZ *
Za ckZgzZ 'T{e
z n-Z ~z]a
E
Z
7.
i Z0
Z W
Z6gx\ WLZ [ZYX \vZ { Cz [ Zp: {oB
E4h! J
43X e *
% e Z}

ZX J/G
7 :gzZ lpy
Z Za [Z ~C
akZX}: Za|@
~kZ[ Z
Xg 6
xzn{zgzZ Ysp~
q{q( ))xznAz:

^i 6n` ^ gf
V [ Z
Z @' kZ X @
z6]g Z}
gz Z C Y lpy
Z6 Za [ Z
X
g i
z s]g a1 zg kZX @
{ `
"t w Z
Lt ZuzX B: W
6gx[Z @
W
Z"gzZg " Cz [ ZL6E
5E

www.islaminurdu.com

50

1{Ly;k

kZgzZ N Y: zZ'w~
q yZZ IZ @
@
Za :
]gKZ Vxzn[Z}u}Vg r
X CYfVBVPas
z

wV

^j:^ 6n` ^2 ] oiq 6n` .


"dZ'
4OE
5E
&X c
}u{kZ W
Z ]g Zw z!>W L L aD E
5G

Z]|
X c
N~v W[@
6gz)gfD ]WOX M
7h Q~ c}0

6 Zz h Q6A gz
:c

[v WgzZ 1kZ W
Z Wg kZz!
X B
g{v W
^$ ] e o ^^m
]|~u] 60
Z : s
L kZ
ZJ
VZa ~ukZ Ug X Y~Qv W} Z L L
X CYi Zz6
~K$u 0
bzgD Z'

Z
g gz6H{ Zg Z %f D Z]|d
LZ D Z'

Z]|Z
1 @
R x ~q! bZ
X i ZzWq
ZkZX c
Ngz~qD \ W
zkZX c
{g *
W
ZU
o^ m n r] o ^m n ]
X
uzg=Y[ggzZ U=vZ2L L
wV~uz

oF
LZaOgzZ % @
[WzY m
ZX ZzZ
~E [Z k0
X x W
Z !
gzZ V
!

'
Y
y*Z y
gzZ D .]|OX c
{g *
yZ6
{Az:
1F
Zg z'

Cz[ Z
9
gzZ
I 1 Le )zg ~g LgW D .y
~ ZZ X ]o} kZJ
Z ZZ
GG
4OhI!aX c

5~u { ": ;
kZ \vZ*
Z z]gz!
X O7QQX Za D .
X 0
lgz6
~kZgzZ~yy
pD .]|OX n
g7p~sz~ [ Zt ~ m
Z
o n $ k^

X uQV\W~gzZ ~^t y
C
LZW L L
wV~

^a h] ^ f ] u ^ ae]
Vzg nC
H ~g gzZV gZ; s{
!
Za ~
Ym
Z ?{]|wT
1yEZgzZZ(
6
ZgzZV g "'
ZX : Zzg+
Yl~u *
'

Zp{ nZ}
U{
O!
yZzy

Zz ;e {:
VgzZ c
8[ZgzZy kZi {g eVzg e"gzZ[Z E
E4h!
X c
J(
:Wxq
ZV;1c
gziaYx ZwKX u
XBLZ~VgzZ a Vc
&q
ZC
X gZ%~c}0

6 *
!
Zg " 7
eZs~uz
X 4Zg0
Z}ig

M~q
ZC
X g 6
uY q
Z ~q
ZY~c6
zZ>[
Z {z
E
!
[Z7Z ZzkZX y
J

u}O V~g !
g{
kZgzZ X {0

iY q
ZX uh
%Zy
W
7
Z x L yZgzZ 7Z x 0E
0_ ] z ~
Ym
Z ?{ ]| ~ [ g @
O X 7Z x wkZ

www.islaminurdu.com

51

1{Ly;k

X Zz~w,e

wVa

vi ^~
^nf] i^ lu
\vZ ge
zKZ~Vlx gzZ Vz
\ yp~6lug Iz~
Z ?{]|
o
Z ~ z~g[Z}g5Wx J
y
Wi W]tyZOX Cg
~(
Z~U]c
q
W
pg { W9gL~
]W
E
iz

'
m
Z

Zg
0Zl

iq
ag
+

wV,v0

1a ^i ]n ne 1 gf pa^
"t }g BVnkZX @
Za n]gKZ D:[Z ~C
gZ ~ z ~E \vZ
= *%]|gzZ W~z x%\!
gzZV {z D x WZ1Z]|q
Z~yZX g
J
D ]|z!
p$ c
zziyZgzZ~
qfgzZ9J(D c
i]|X Z D [}]|%g
X !
{g ]|ZyZgzZvZ2M z!
X c

e
D t GZ]|aD Z'

Z]|gzZ c

Za
^^q 6n ^, o o ku ^~
v lu
W
gzZy\WkZz!
p 5r: y:7p=gL~
Ym
Z ?{]|
$X 1z]z]Z7$ Y m
]qtv]g E
5E
Zx ]Z f ~
\W Xn
gg6sg zxE
X Za %[ ZzC~C
s zZg"Zs '

!
]
Z
1a ^i p 6njq^u 1 gf ne
X Z
Z'" zg6}g @
}@x}g OX @
gz V`gzZwJN VzLZyg0

zZ}

~g7 Dq yZ 0

zZ}
W
ZV kZp y.6z yZ{zgzZ` ^I gkZgzZ Vc
[ Z ~C

V2Zg,ZmZ } y~ V ZX c
"VzMZ" V%yZ *

'
]X ,
X M
: a{zT]
X~7
~~ gZzg
qZtgzZ3*Zg"nkZ
'gzZ+
GG3.G
: c

ybkZ~^g Z
>ZZ[]
gy40

zZ}

o ] ^$ m
o _ #
X Yug y
Zg ZZgzZf e
.tX xzp
gvZ6

o r$ ] g] e t$
e oFi] m
X gz{z0
ZzVNgzZX @
{g WgF~V- gZJ
n i ^i
o ^e $ ]
^u^f e ^i ]
X @
Ysp~
z]{zx
gzZ @
{`y
Z~gZ
e k^]]
o ] ] u] ^e %
^ m ] u ]
Xz6
F
'
zvg )

uZzz
Z}
N Yg ez;]qgzZ gZ}Z

www.islaminurdu.com

52

1{Ly;k

u
D o g
4$yZ- ~ c
5E
xi 5 LZ: Z q
Z C {
!
D b ~G
OZ nzg L L[ KZ wc
xZ
}[Z H{
!
Zy.6x[ZX} zCkZ agzZ
B; akZ C{z C ZX HZj
H qz -7
g ZyZ xZX YivZY
ZX7
Bmzt!
gkZ OX
c
O5gzZh Cq
Z gzZ gFO{
!
gzZ c
W Wq
Z s{
!
~
z Z kZ
X Yc
s`Ug h CkZ {
!
ZX Y[ c
{zY
^r] ^ e
O
v{z 6X W
Z" z !87Z \vZ DCz[Z7Zn
gm]y
W ~sgZ {z
X ^
6
Vt%{z Z
[Zlpz] X BLZ
X D 0
gZ
!
wqZyZ6
>%Vk
} (
gzZ: ~zcVz9mZnkZkZp
oje e pe] ] ] ^e e
&
F
Q6# Z}
9: i LZ{~g7 Zp
z{
!
pX ^
6V Z ]YggzZ]g!
E
E
4

E
G
Z~yW
X
g

a~( Z_Z ) 6,3gzZ


~wY]Zp ^{zX c
W
G
I
4h$
-E
X ~>XG
& m ji ] & m n vi ] g] % %
X g y!
iz hg
ZgzZgy!
izg \

ZT kZwVkZ L L
nfi
4X3 e *
%N9C
7zz6]Z f KZ L7Q7^
6]Yg~s yZZyxgzZcIZ
q ~E

{zgzZ J/G
[Z ~C
C
g
z pX ] Z f \vZs{ z OZ

%] Zx aX g`{x /~
43X e'Y7W
6
gxgzZ EZ

Xg 6
W
Z"[Zx
{YX J/G

kf^ u
~} g !
kZ X K G
5O;X&[ Z xz aL Z g gz6 xzn !
[ ZzgZ ~s]y
Z
W
3}{ z0
Gf [ Zw q
.6~ Vz 0E
Zz gz Z $
z ]z Vg " ~T tgz ZtZzg
xz akZX ' 7
e Z N ]g^Zg Qgz { LZ mZkZ z !
X
X
{gy Z0

Z(KZ'zC
$
} @xV zZy Zgz Z '[ Z
z!uV o ~ a
ZX
+ ^q o

z YX {L{ k
Z
gzZg !
zg {ne
.~

z Y ~g b Za$
V zgzZ @

z Y
E
|gzZ wq
yZg gz60!
$z7
eZ } 9aVz9g;ZYD .]|
]|qX 7[%'
Z'{g f V Jy
J
VX < z
q yZ Ug X Wt yZ
X H{z
c
gzw Vz

z Yy
~]g
6
D .
q ] mm] $ _
(50tWX 26{g) f ^e oF] ^$] ^ n ] ^ n q] $f $

X 7{ Zz6 1( 6Z ) {zX,}
?gzZBZ e^V 0
s~uzgzZB; sq
Z}g vL L

www.islaminurdu.com

53

1{Ly;k

X *
Y^sg gz6
LZ~wqC

oi i^ m] n
gg Z*0

i]zHe
.~y
W]|X ` Zc~zy
Zz~s Le&\vZ
3! yZZw yZ7
Vf Zy

~ ztw \ WJ
ukZgzZ Zg OE
eZpw
zz~z*
. \WgzZX g 6tLZ\ W ~%0
e
.gzZ W: l ~]m0
e
\Wz!
T
rV *
gzZ
~y
W\WgzZ ;g YHL\ W
zTX c
yZ yZZ6
D .]|wgkZgzZg gz6
B~8
: t{LZ\ W g
o r$ o r $r] o ^jn e o e] h k^ ] ] ] ] m$ % # ] h
DMMm!NRE n ^$ ] ]
VLZa}!g gz6
kZZ
X
ywV (W ) ~y
a( - )Z}
gzZ L L
X }]{z

=gzZ}]*g kZgzZy
=gzZ yq
Z~0
^v]
` h
zG@
e
Z}

k XggzZk

iz{
!
k vt CY C] ZX [Z
E
~EO X
kZ {o!
k 7Z zg yZZ[yZ I@WyZ G
S X D
X l7zg~ggzZ- sVgzZVzh NhgDs^]ZpgzZ]zgZMZ
E
Xgpz~g @
x *
yZJ
#
X Kf }O!~0g Ig]qyZ
p]ne 1` 1 l
G
YH7g O{$ ]{ ZgyZh0

z@gkZ_ O$~{Ly;k

W~ g { k
,Z
yZg y
WX g lZz/gzZ x *
iq
6K LZgzZ Zwq
yZxza\vZ~~" pX Y
XVgDB Z
Zlp#
izg {zX 0
x Z! pzE
1+ ^ l^ oa 1ia ^
C~
7xH #V Zz\LZ~k
7NQX ~& %Lq
Z~VlpyZ
kZX ( y )` W:c
[Z V Zz\?D7VY]kZQ X 7VY : ?9gzZ
& %5[Z ~g ZFz x Z
X 7wJt 7ZX BcZ {zX g D .+ % : ~
pgzZ ~Zj~
]W
z ~g KZ kZX gZ w {zX c
W yZZgzZ Zq~ #
}
~
]W
X
zzwGLkZ]Zx Zg @
YX
Y ZD D g~k
yZy

oje pe]
gZ Tk c
a kZX c
g66I~ gz Z c
uzg Y : Zz 3 Zg D Y Z <XI
gh
m0w
X 8 Z ~y
Wgz Z[ xx Zg izg Z
pC W: y Z ] C
_ O$~ gz Z { k
} ( Z
G3!
q q s~ { z

Z X Zx *
6K L Zgz Z / kZX w q
Z gz aX
EE
: ~ ]g t
Q k0
kZ D @x Z ]|~ ] ~y
WZ
OX Z[ c
; lp~$
Z bkZgz ZX
% ]
j$ ^ ' u k]

www.islaminurdu.com

54

1{Ly;k

X 3gx *
ZV ~ Zi W L L
1a ^ia n] ^ ^n
G
4X3 e *
43X e *
~yZ *
nkZp
Z ? YYA
Z%dZ+

Z J/G
7g O{$t gzZ J/G
7yZ *
Ly
Z
[ Z ~C
ag7]Yg qzg 7d
iytaQ 7{L{ k
c
x Zw( - Zg )
[Z ~C
{g mZ 7

(ZX g g0E
C
!_
gzZ
&x gzZz a
Z }W

nc
gr
gzZ Z'! yZ/ n0jX ` V6] +F
yb
Z}
gaZ
1 xz
X _yZ
zgzZ9J(
g Z[Zp
zkZvtX {)z
.e ^+ p n] ^
xzan]gkZ\vZ TX s Zg Z y
z ]+Z[ggzZ)igU
Wu 0
*
-

GG3OG
ZigzDgzZ
kZz]gkZX Zz
F
z L Zx gzZ Zz Za ykZZ}g {z }YgzZ 1yT
G
.O>-!~~yZ *
gz G
OX g *Z ]gz
C
]x X p
gz
X {L{ k
~yZ *
zzX @
7Za wZ
m] o^] k
g _Z
^ @
Z
jz IF
yZ ZZ{zLg7 ~g Za ~3gV {
GG3OE
G3^6

Y kZX
g7
Z
%Y ZZ6 {zn kZX @
ui *
.{nkZ @
e
WC
!
.cIN ZZ *kZ n
4M))g fg LG
Za ~y$
kZ
ZZ
X @
Z ( S}L{ SE
5ME
g
X @
Za g'm!
z~C
~uz bZgzZ @

%Z ngzZ UZ C
X @
` Zlgz6gzZ ~g ZkZgzZ @
VZ *
z ^ ~Za Y ZZ !
$kZgzZ ]g
yx Zg W]Zg {z @
7Zg Z *
Z]
kZ yWq
Z bkZ t~ wVxvZ n Zg7 kZ
: D

gZ~V LZx9nZ y!
6

kZ]*
kZx gzZu
o ] oe] ] ^m
X y!
$zb{ c
i\!
V }g gz6
}Z
1na^2 ^a n] 6na
Z}
y !
$L Zgz Z g gz6{
ot Hzg6y Z N 7f V ' !
~uz ; g ZD
gz ZW{g
7(Z

G X } {V gy Zqgz Z} g Z - a Wx c
C
b & Z % Z
E
43X e xgy Z69C
X J/G
~ w qC
V z t O7
1a k o o ^m pn] ^
, b & Z LZmZ,ZakZgzZ ~" ]gz g gz6LZQ c
m!
-
X Vg ~{L{ k
'gVzv]gz
3O! x {z ~ ]gkZ YyZ *
&zZ}
{G
g gz6LZ~ x yZZ6 LE
u O!
: @

g Z~yW
~}g !
kZX @
Y
DTSkm!MNE ! ^] ]$ ] # ] | $ m^m $]
X @
7yZ *
gzZV
Zg Z}
GL L

www.islaminurdu.com

55

1{Ly;k

1a oia je] 1 n] l_ o m] a
gJ
Z
gzZ @
7k- [g LZ {zJ
A
@
7J0
ZWw 8 ~DzZ]KZ WJ
Z

zz
ZX
gyZt Nz @
7{yZ( z

%) PJLZ6
g Lgzg~wkZyZZ
vZX } b & Z gZ kZ YygzZ} c
Qzsg { C" { LZ Yg ez - L
X }]nkZ \
t ^ pn] ^

` gZ~ O$* :

] lDME
43X e O
z Wz kZ Tg k QX gzZq*
t ]gp
g gz6~
q]x gzZ kZ /G
G
Z 3g~l

BzgzZe
. 7xgzZ Z}
ZgU
WzXy WVgzZ}i O!
yZz b
q Z]gz kZ ~w.X 7wW7z :aq
Z '

Z'

}u%k Q
?VYyZ s (ZZ
X 7

? b
C
{zZzg~
q}q
Z Ht g gz6
zx(ZX
l^eri oi] DNE
43X e *
( Vg @
&)_]g X Zi Z V8gzVzm!
z ~C
~ 0

zZ}
J/G
kZ
]c
gz~%C

zC
X ;g7kZ q
ZgzZ c
~zg Z*sgg _gzZ3gZ^
XX c

yW])gzZ VE.6 ~ nZ%Z ZX ] Vpq u *


e
.X H 7Z% f
X [{g"8
q ~gc
? zc
b
Zzg~
q ~g {zH ?a~yZ *

yZz!
X Zi Z Vz
! ^^u!n] # ] j]
6n ^% oq^ DOE
D YK iZ \vZ 7k- g gz6LZp 2~g z .6e
. <5] qVyZ
{g/gzZ zZ" }X c
yZ%K wZyZ L X wq {W{zgzZ XwJN yQ \vZX

X ~
zZ ~/~y
W*0

zZ}
z!
kZX!
~X
k- 6

m ] D na]e] lu
E
w} 'c
} O$ {g ]|)Hzzi\ WgzZwq
Z ._e
Zzg ~uz {g !
q
Z D Z'

Z]|
X
e
g
\ W~]g t
yZ
\vZX : zZ p
!h m vF] ] $ vF^ e ^ ^ $ f kv ^ i] ]
\
\
BW ZgzZ ~ ~lp ( Za) BW Z 7Z ~ 7|t {z ~9 ( {g ) ~D Z'

ZgzZ L L
X [
gn r o ]F $ ] ^n o e ]F$ r ^] ] ojFm mF k^
%N~X V^[ Z~N ;' {zL L
X ]!
&~(
tX h1Vx}gzZVHE
n r$ n u $] kn f] ] n i^ e # ] u # ] ] n fr i] ] ^
kZ ( Vwi *
) Q'
gzZg Z}
6?]t
IZ} ZX C ]g Z}
?H1 ~[ZkZ
LL
X vg )

zz.
{z7~

www.islaminurdu.com

56

1{Ly;k

\
X Za BW Z]|VyZgzZ wq
{g ]|zD Z'

Z]|~0

zZ}
gt
o
nFvm lu 1 ] ]^m lu
: k- ~0

zZ}
g\Wz!
fgkZX w} VZ ~yZgzZw} 'p/ c
i]|
:g Di *zi Zgg gz6
gzZ
^ e ] $ ^fn ]$ ] j] o ] o] h ^
o] $ o] ] k o ] ^n h

$ o g ] ^ oi ] ] k^
^$] ^m$ ^m ^n h q] h m ! 'm o $ m$ ^n
$ ] ^ oi] ] k^$ F o m oF] h ^ ^n f $ r oFnvm ] Fe f
i f
j $ n o$
e% ^
F ^ ^n j f] ke
^n
~ { g!
~ Zz% 0
} ZX `Cw!
u9J (X gz$Vc
A ~! Zz% 0
}} Z :nL L
qFZ Zi R }LZuZ Z I)V @
g e VNg Zz LZ ( %LZ )~gzZ V ;g7yZ *

~
( 0

i
)dYq
Z{ g !
KZ:X!
( yZ/
xx Z ) ~~gzZ ( , ay

s %\ W
gzZ x *
T ~lpq
Z ? ( c
i} Z ) : c

X {+
kZgzZ _Z[gzZ
!
~~t
qgzZ Za Y =>!g gz6
}} Z :nc
iX H Za 7x *
kZkZ
X V[V9J(
{ c
iupgzZ
( z c
LZ ? )gzZX yW ( 7g Z )6]!
t : @

ggz6Zg v( 1 )
qX s ( c

Z}
)
X : ?q H Za ?kZ
X -]|gzZ
wJ D c
i\vZg y
W
t X 7 { V !
z t y Z *
gz Z ; g 7` kZgz Z 2~ ~g F Zz ] D
C
Z
gz Z ] Y oz ~ - n%t ~uz X {g V k
kZ ~g F g
q Z ._
X CY[q] bkZX Cq
6n e ] D hm] lu
43X e *
w{g VZv e
Zzg'
c
w]X J/G
_]q D [- Z]|aq]gzZ #
Z0

y
Z
:Hn2~1zn%h

!n u]$ ] u ] k] % ] o $ o ] h
X ( yZ ~gzZ ) Zz3g{ c
i
[ ZX Vgez( zY)g~" !g gz6
}} Z L L
X c
} :Zz
zzwgzZ
~g F
wJ \vZ
1a n ku 6n oj -i
z4kZtwzZX 7C
!
VpqztzD]{ZgsVzgegzZ;g~
q .6
iZg
Z
lpgzZ
wJ%
{ .6
kZgzZ @
g(Z~MZ @
{ Wp{zZZ
Z C{7z+Z~.6
X DYi*"WzxZgWZ
zx
{zf
gZ*~Z"gzZ~Me
.
z vtzX Lgwq
k 6n >i^a o^
~^e~ H`
@
Z (
Z :t{zX CYV { hIZ`
q
L L[ d
zq
Z6
g%
w#a~
q g6
x q
ZX 0
!
~# LZ~&$]ZC
ZgzZg bg ZD
&B}X

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

57

~akZ ]{
zzw k0
}aX : e3ZzpX c
W c
=Ygz FWV;zX
$z
}g ggzZ U}vP t }} i ZzgVE.6gzZ V- g
:Zzz Z
C ZX7W
OVZP
~ !

'
wD Zzw gzZ p q[xZ
zX sp~
f ]~X B; }wZZ
~0
ZX z n~0
e~ * wB}X ~ ] ]Zg yZgz]
)X
g66hgz W
gU
Wz~z C ZX
` g Z*]Zg~ {
) q
ZB~KZ~X g lg !
{z]Zg
.OX V Y% u~:gzza3i Z=~X ] z^gzZ g Z%
e
Z hkZX c
}Z ~0
e ~X { i Zzg~(
C
~g6X
6
yklz
~!q
Z~.6
YL
^I@'

}8X Z 7 ~gzZ V 0
}q
4
: {
)Z
tX c
=~@'

}8gzZ
"gzZ g 86Vzg g LZ V; Vz
Y 0

i
: e}
z kZX

{z ~ kZgzZ
H ?]Zg S WkZ~i ZzW=wu 9kZ Wq
ZX ykg Zy
!
zt X c
qz *
zgi ZzWg (Z
?y??g[Zy

VYx Zg W}g gzZgzg


X zx?g6
~0
esH c
zgZg t {zc

Q UZ`
x CZ~6Z
z~~gzZ~
zkZpX 7g Z *
zsgkZ~ } Y4Z}
:~X
Vh
'
w ZV!
kZ
V#X q]zW
gzZ H e~wV#n Z}
X Vy.6

q^gzZ ~~X yY]u^


=gzZ,g evZ\ WX p
z gzZaX7W
O~ T$~C
Z *
gzZg bg ZD
&6w2
%N
{z ?gb7 VYt6kZ= \ W gzZ c
W*
zg= ?
H$~ [kZ'!
tZ
X }: >ZE
X Vzhg7~ C:
$KZJ
Z
gzZ c
WC
!
y
LZ kZX c
CyZ ~X V agzZ ~} gzZ
yLZ {zB; ZN CV*
kZ ~:
g Z%Z
X , Z
]c
gzvgzZ ~}(~ ZuxwLZgzZ c
WgzZ
xOX W 7Q Y c
x
yZ~X ;g g bk: ZizggzZ ;g @

Zk

byJ
5
y kXgD?J
[ c
~KZ
?g !
zg H Zg vHwZkZQ?VYli ZgkZy
W ZzV!
X V
g]g'~kZgzZV&]g ~
X c
qzg!
zg ~gzZ =g bzQX z qz|
z
zh
y

6
Z ?X V @
Z
tu ?~y!

ZX ~e^ $zt X c
W $q
ZgzZ
~} #}uz {zX H7t kZ Zq {Z
A]
X ~e^ $ztvZvZvZ :~c
WlZ
X
l" ~J
VX Z pu"N
X 0

i]zHgzZU} i Zzgg{g !
zkZX N
zLZ]i YZgzZ H Z Z]\vZ~
% $ ^n ]f% vi ] oF n $ ^n ] i ] oF
%N~h}g v{zqzIq?7=gzZ4~h}g v{zqzI*
X ~E
q?7=L L
]m m # ] rn
X } c Z
;d

Z}
L L
t ^ pn] ^ 6n l
/J43X e*
X G
wzKzKZsVzqz Y2~]U
q i
Z
X Y7$yZ gzZ Sg C Z]U
qgzZ i W
zC
0

i *kZtw Z

www.islaminurdu.com

58

1{Ly;k

/J43X eg6] q}'


yjw {` .
bSZ F

$
qkZ G

gzZVE.6V}uzt }uz
43X e *
G
ivg "~aX J/G
7yZ *

Z
C
L .g9 Q Yg ezxWzT
ry
ZX @
q
G
`
L[OX ]yZ g Z}
17g O{$ }g gzZ g ez T
rgzZ ]U
q d
z
O Z
Zgz W.6
s
z X tZzg VyZ { c
i 0
G0@[ Mx H~ > hI
X Zi WmZg

~VgW
ZY zgzZ
'

]O+ g )

@
]!
}g {zkZX B
2~ ~g Z *
zL7
eZX w
zz ~ H {z; we
Zzgt vg )
~ [ {g
~g^ZgzZ c
3kF
N
q ~\ WX n.6KZ[c
g !
~#
}
P Q]|[OX

G
$


gZ c Oh~g Zt2H
^ m l ] ] ri
m_$ ] $ ] o l m]
X ~Wzx ZgW] O$s?aX *
: ~" g~y
Z
]^n ] f jm ] $ ^
n $ ] # ]
X CwC
wvZgzZX WC
" :
^n ] $ ^ jm
n om # ] $
X}i *" N~] O$vZh

X~yZ *
G*
: k-
e e i
$
n r^e oF ] # ] $ ^
X uZg7{zCZ~ZciZvZ GX *
Y:y$
[g LZnZQ
^ m ] $ ]
] p ^] ^
4GV
X @
~V;Y Zs
zzw * ':
Za tig G
Z

g_ h^^ ]] n*i
gn r gr gn ] o
5O!Z *
X {7d
z]g{6
:aX *
: G
Y~wY?
Z !g Z
g I sp~ yZ Vc
yZ *

{ yEZ gzZ pgZ g Zt D x Z ~ Z


H ~zZg
X c
Zi Wz\vZgzZUt }} i Zzg
qi e^
Y]zgIe
WtcgzV`gzZxzx}g e
Zzgt~
xZwg]|~[ kZ
vFf k] $ ] F]
^n e ] oe # ] !n ^$ ] k o ]
HDzZ]gzZ

{g qz ? ]!
kZ- a F
Vk
$

x - [
g c
~yZ *
et%ZX w*
m Zz% 0
kZ Lg~ wyZZ'

Z'
{g f J
Z
:gzX

www.islaminurdu.com

59

1{Ly;k

GG~
X}/{ k
~yZ *
gzZ Yzs :XWZ 0^ZzgQN Y{,yZ ~g 6
g~g
6na e e^ ^+ c^ ^%j]ne
/z #
Z0
Diu y
Z { k
x 6gHzY ]Z%C
]!
kZ g
qZ F
ZgzZyW

: @


g Z~yW
\vZOX 7.
/*
Zz/{ k
V# ItgzZX .

i^ m l^n$ ] m e j$] fm p$]
DNQkm!PN E
X } Y Q D ?gz Z @
s V k
gz Z @
w J/ Vz L Z zgz Z L L
E
M
Zzg

gVk
g] ] Zz]n{ c
i Zz ^ ZzwJ/h] ix *
CZvZ
X 3gZzwJ/h j$ ] e^
54%Z 0g Ig~}g !
kZX c
/yZgzZ ~] sKZVzg { k
Y ]Z%0

z Z}

X ge
WS X CYgz ~yZ *
Vzg { k
~]gkZ YHg
Z6
x|e
W,z
!n u$ ] ] $] ^ n q h % ] m #] $ ] #] u$ ] _i ] oF ] ] m$] p^f ^m
g

uo Z
Z ) V c
i6V Y KZ ( {L{ k
) VMz }} Zz ?~
wg} Z L L
X y!
$( 6
Vz)gzZ ZzZ (
Z}
"X }jVk
}g ( }g v) Z}
" *
:yZ *
Z}
v ?(
l^ n_
ZX zg{ k

} Z XX^ ]^ m%] ^mL Lc

7tz}} Z p ^f ^mL Lc

twzZ :5.
]P~f t
WkZ
tzX Yw$
~yZ ~yZ *
}g Z%zw @
sKZQX _ O$~Vk

p
{z:gzZ: (
w g { k
@
( zg } Z ) XX] _]L Lc

7gzZ MUe
gzZ3
~[ kZX c

XX] ]L
L
X Yk-
1a ]u pn] ^
ZwEZ4+VX *
:yZ *
Z}
gv ? XX]_i L Lc

Z
Z>%~Vk
\vZtN
Z
X x Zw*
yZ *
]ngzZ qN*
k- Z}
g C
6
gZz]!
t X
G
$
Y ]Z \vZ h % ] m $ ] $ ] c

ZgzZ]q
Z6
gN @
z!
kZX Oh XX]_i L
L tNa
X @
yZa]nVk
x
]nVk
x 7ma{ k
m{~0

zZ}
n @
zgt XX^n qZZ
NVZv0
X ]g t

X y!
$ZzVk
x \vZX c

g Z ]~N @
XXn u$ ] ] $]ZZ%~uzN
1a oia f ei oe o i^ 1 fn
^ [ e i ^ ^ n e ^ kj ] ] ] # ] o$ f^m k^DE of$] ] ] k^q ^ $] e^q
oF] q i ^ $] ^ f # ] m k ke ^i $ $ ^n f n f kj ^ $] n e $ v p$] ^
g^j$] $ ] h] ] n e ^$ | j e j$] h^e $ ^ ^ oF ^ je i # ] f$ ]e ] n ]
DNO!Oh^e !^f] o]E g g$ ]

Z ngz Z q~ #
}
~
Z}
wg]|]gq
Z V,Z w ~
g ZvZ0'
Y L L

www.islaminurdu.com

60

1{Ly;k

~
~ ]g Tn Z}
kZ c

\ W ?/ a kZ H } Oa L ZB; L Z ]g
-#F
.E.G
, ]gkZ
Z y Y
p, !
} Ymgz Z CkZ \ Z}
gz Z} /x *
{ zgz Z HOVz E
{ i Zzg /" N Y s { k
kZgz Z Y wJ/kZgz~ ]gkZ } 7C{g !
z
X: H{ k
}u kZ& (Z Zz / V k
Ggz Z J
[f t
1a pn]^ oe 6n ^ knf
Y k- bgz Zn : q q J { zp} \ vZ n
_~zy
Z c
q
~
Z
gz Z @

6g{ zY C7

{z kZgz Z C{z \ vZ e 'Y i RX 'gz kZ


C
: @

g Z~ y W
6 H{z q J
^ ]]
( 186e
W2{g) o ]f n rjn ^ ]] ]$ ] gn q] gm o ^ o p ^f
~ @
C
wZZ
gzZX V k0
yZ~(z ) 7 ?wq Z}}Z
( wg} Z )
: @


g Z6
x gzZq
Z bZX V@
"
YZ (
oZ
)gzZV@
wJ Zz
grj] o ] e% ^

X VzwJ~gv~? @


gZggz6
ZgvgzZ
43X e*
:yZ *
nkZX Y@
~qJ 6
zzl0
zZ}

t]g~uz
X J/G
oia 6n` f ^ &^e 1 7a^+
kZxz CZ0

z Z}
C n kZ@
~ { g wJ |g C7wJ zz Vk
L
vg )

Z(KZ bY =
q
~]@
gzZ Le *
[x~
_LZZ} =g !
g !
gzZ Le *

X Z

X Le
g !g !
i ZzW}gzZ Le*
[ |{zY kZg y
WY
t`z.
Zuz
1a ke &^e n^i 6n ^knf
F

d
~0

z Z}
g gg Z
'
kZgzZX ] +F
vg )
Y C@
n kZ~{ gwJY L
X @
@
~wJY kZ } i Ze
zgzZ}=! pz Le{z& nkZ
:

kZ~ V
Z gzZV- !
WZ'
Z]| e
Zzgg
uRz 9t
!
x Z]|~[Z] E
)
V !
} kZ _7
i q
Z~yZyyq
ZV,ZX ,q]g gz6
DQn
]
{zJ
V Yq
4
kZgzZ Z
qkZZ'

Z]|X g i ZzWkZ cgzZ


X
rg i
G
G
'+
'+
?Ve Z
@
Vy Zg CVz4zB}V LeX WIlzgt ~g = c

Z'

Z ]|
X Vj] 5
X Y7gV;zV@
g

~VnkZ
?VY c

X V6
zZ 0
~kZ
Eg!
Bq
ZVz !^ZX Y?O 0
n}Z}
z ~]g6
zZ0
? T Z}
{z c

\W
G
'+
X VzIy}g ~]Zg ` WgzZ

www.islaminurdu.com

61

1{Ly;k

X
P-4Z'
]kZX 1gc
g| 7vZ p G

Z]| 1g0
c
gvZ p kZ q
4
c
g Z

X J{ c
iVx y
Hc
gkZ
Z'

Z]|4Z~yVzkZX
X }Y Z b
wqZVzLZvZZ
+F
Jy {z$

Xgpy kZ Z}
,Y Vz W
Z'

Z]|
X ,Y cg pVz Wc

v
Z2]| ~e
Zzg ~uz
7~g7 J
[Z {z1 V ;gY wMc ~
qq
Z \vZ~Y Vz7Y ~ $

X Vz7c_kZ~ZVR~
q ~uz
gzZ}i *zi Zg!
g !
qLZ {{z @

uzgY kZ
g
z}vZ Z
$
} Z :c


Z'

Z]|
X}:Y {z @
wZ e- ~wkZ c
CY[|Ug Y mZ
g#{vZZ
gzZX}
G
'+
7wJ ~
q H~g CY7$
P W
gzZ {zX ;g {n Zg w) z T a ,Z q
Z ;g| 7i ~ V(Z y q
Z :Hn
~kZ ? y Y7~X !~
t c
[Z ?g Y
t Y7 kZ ~X ;g Zl
Vc

X} ZZgzZ} Zz]gc
iD Z'
Z
z LZ :V;g ~
zkZX ZVg
D Z'

Z Z}
2
X c
D Z'
Z]|X
lp$
:X V~D Z'

Z {zX wJ ~[Z :c

D Z'

Z]|
X ~h]ozVzkZX c
OZ}
]gzZ taV;gzZV\Wu
///

X Zf o kc
~kZ
y Z{L;k
~g
uTD gx Z]|IkZ
X o L L : kCs
DkZgzZ tZg ~yZ *
w~}g !
Z
g
kc
X ~g Zm{o gzZ CwEZ~g Zx kc
D
t ZY f~}g !
t
yxgo gzZ kc
kZY ZgzZ YC
~`g { W
Z kZgzZg (Z]~yZ *
m!
nkZZ
X @
wEZa~yZ *
ws
X o
qkZ k- {zBug]
X $E
{zN YC
g U
W~yZ *
V!
TU
1a ^m ^ie pn] ^ 1 ^
X YVJ
w2 C7yZy
Zk- X kc
*
uF
~
q~yZ *
wY f
{z 2{z~V6XX @
wJ/:gzZ @
73g6kZ Z}
} $
g gz6LZ {t x|o gzZ
E3BtOX ;g 0
%NLZ @
x Z 6X CG @
]!
kZ V ( 39) ,}Z t =0G
ZwwqZ} E
y
: D
D
^ ^m m ]
%NgzZ wqZ(} YakZ ~yZ *
{ c
iwqZ} E
Vy$
: V7k- ]~~L L
X Lxzzk- { g !
~g { k
F

'
zkZkZ]Z f ~:gzX

www.islaminurdu.com

62

1{Ly;k

~g 6X q
Z~]oozWtX g ~{L;k
Yggz6
7
: ]+Z[g
gZ
$ ] $ # ^e n ^$ ] l^] n ] l^ ^ ] n ^ ] h m
%N~ h Z}
48{g) X @
wi *
[Z6yZ n
g w} E
'gugzZ%ugzZ 'ggzZ% ogzZ L L
( 6e
W
1a &^e ^ ] o^+ e
:c


!
~
Z}
wg]|
u ^q # ^e ve $ ] ? ] ^n % ] n % o_] ^ $ ] F] p$] # ]
# ^e e $ ] ^j ] e j] e ^ # ] h m $ ] F] p$] n + ] h^nj ] ]
^ $ ] # ^e f $ vm $ ] F] p$] n + e^n j] ^q$ ni
] u^ ^q $ m $ $ $ ] e u] f m ] ovjm m # ] $ # ]
Do^ ]E n ] ] f ] $ $ ] (# ^e
X
gy YZBg gz6LZ1c

7s]y
Wz*

X 7q
C
Tn Z}
kZ L L
q
{uz Z}
kZ nXgi !
\WLZgzZ t ZiZ {zgzZ
ghZzyZ ]Z f kZ
gzZ} Z$
}@
~ "0
!
yZ kZgzZ y$
vZ 1 7[ Zg lZ z/
X }
Y B] (kZ Z}
B\vZX 7qgzZ ZTvZkZ n
X}u|s yZzykZgzZ
kZ{ C ZX *0
zZ}

X YZgskZgzZz 3g]iZBvZ ?:
knf o ^ ] l n]
Zzg ~
q } gzZ } jQvZ / { k

ZgyZ ~g7 {t pp
gg gz6
43X eD
X
e
[Z NgzZ wJvZ J/G
gyZ O(
ZX }
X gzZ
uZu*
yZ[ Z N%Kx ZZswqZiZ1 xiwq*
y ]np
pn] ^ 6n ] p] ] pn
kZ u0
yW
O X
gm ~yZ *
V8g ~EoD
yV- t
yxgo gzZ kc
tZY f
:*
~}g!
n v] o% ] ju$ m _ ^ e &n ] m p$]
( 27e
WX 42{g)
X Y zz(gzZ)igzgzZ@
; lg!
LgKZgzZ @
'

zYyZ*
Vzz{zL L
:
g Z 6X B
gmV8g ~zy
ZtD
Y f~}g !
kc
] ] m
X k- ]y
W|g L L
1a j`e kf o ^m

www.islaminurdu.com

63

1{Ly;k

X @
Y{g qz6
o Yxz~$
Z] X{ #
]!
kZ ( $
)o Zg
yZ~ wkZ @
{z
ZX
U{z ;g ~ {y$
kZg Za i W~wkZt :
kZ
X CY{g !
kZ kc
pX 2~}0
Z
gz Z}
g {z +Z
qZ
Z: VY>% yz o Z
Z {zp
Z
kZX 0
!
yZ
gggz6LZX !
Zg DzZ]gzZ bq {6 { k
yxgqz ? ]!
X Ygz[s~]g

ay
Zo ZX @
4Z~yZuo akZX 7g ZzZwg

gz,o gzZ ]n.


kc
Z
X ~(
( y#Z bzgi Zw)
///

zZ}

$X p" zZz6
sz *
gzZx Zg gz6
LZ Wv]g E
5E
S (
q
Z~{Ly
;k

x Z]|pOX {L{ k
q
Z t*
:J
kZ g

~Z [ZzzVk
LZgzZ *
~]zH
X c
g Z
~{Ly
;k
*
ge:Z(
gZx Z]|gzZ
.x Z]|z t Q
: @

g Z~ yW
{zkZ
( 97e
WX7{g) ^ $ l^n e ^^e n i ^m ] pF] ] ^]
( yEZ ) {zZ
Y W]ZgVZg[ZZg 6yZsp" ]!
kZZzgVyZ H
X V
( 98e
WX7{g) f m $ ov ^^e n i^m ] pF] ] ] ]
X Vw'~{zW[ ZZg } h Jy6
yZsp"kZ ZzVyZ H
( 99 e
WX7{g) ^] ] $ ] # ] ^m # ] ] ^]
ZzVZ N
v1D7sp" [Z *
Z}
(g c
) ?zsp"Z}
D

z( )vtH L L

V Zz g e: Z[Z~ e
W~y
WgzZ
46gZz~}g !
g e: Z[ Z~ VW&yZ
OZY {z ]y
IZX [Z Vzg k
gzZg E
W[Z Z% T H {z
Zz VZ N
v~y
W
X c

7ZzVZ]g ~yW
]z0
\vZp~8z !
" ]Zi Wz[Zg gz6 {L{ k
xg Z( "
U
t g
uzyW

wVgn X '
Z'
Z
zg Zz%ZzZkZgzZ s Zg Z
z kZgzZ g e:
ZxgzZx Z{
!
{zt kZ ,
*

z {
!
!
" z x Zc
Wq
Z n
MM
pX { k
Z ( .
*
# bkZwZ zgi ZX c
]z gzZ B7
ZZ
ZzZX

q p"gzZ Zz6kZX }]P`


#y
ZgzZHB V z Zz y<Y

www.islaminurdu.com

64

1{Ly;k

: c
V.
{ k

Z Zz y kZX }g lZz/y
q KZ {zt 17.
gzZ {L{ k

z[Z AgzZ .
]n{zgZ { c
i Z}
sp~ w{ gT6spgzZ Z
q g k
pt V
XgzZgz]n Z u!
"Z}
x Z
: @

g Z~*y
W
pOX @
Ywi *
7
eZZ [Z6
g k

t Z%Z(t
p jm ] ^ ] gvm]
? ZZhg Zi W( x ") {z @
yy
Z H
]
X Y 5Z L Lq
Z~x lZZ(
GE
4O]t Za y
Z q
~J
g ZeZg { k
'
Z'
yVzy?y
Z}]*
g W
} Zw~g x
ZX:iu{ k
T7(Z{}9Ztzz kZX CY ~
7x
: \~g !

g Z~*yW
6XN Yuh

gzZ g7!
g Z0
Y6
}izg 1 x ZgzZ ~
DRMkm!MRE o% q] oF] m F $ e$] ^ n i^ e ^$] # ] ]Fm
G

yZJ

z{g O!q
Z {z1@
hg: !
g Z0
Yq
Z 6
}izg @

VE
*
VzLZ Z}

ZgzZ L L
X
,/y Vk
*{zJ
VX VzLZy!
$Z}
t Z% ( )Y 5Z}uz
$ gi !
zIZ@'

kZX 7{Z
IZgzZyZZyxnkZX ,{ Zg Z OF
Vk
{WgzZ
gZ(7
eZ @
m
_: e ^]ZpyZJ
V @
Z { k
6{ k
~] ay?
"yZu 0
4E
-E
5G
: @
>XG
xOX @
wi *
DMTOkm!S E nj pn $ ] o ]
X oJ( "
. *
)NZ"X V( ~* )yZ~gzZ L L
$

'
zvg)

\WLZ {zX
!
pakZC
p
Zn[Zb
Z
gzZ 0

i[x /s`
z
v]g E
5E
G
X
(& nq
ZZx ZgzZze nkZ|gp @
g O{$ F
D1a E ^m k` ] e
: @

~G @
kZyW

n o ^$] ] m$] $ f vi
( q ) 4~hyZ {z g} ]Z rg zyZ ,: wt

{ z
C
v L L
[Z Zz Zg a yZ y
WgzZ B { k
[p {z @
g } zz kZ s ( ~ 0

i * ) ]Z rg gzZ
( 178e
WX 3{g) X
:c


g ZD gx Z]|
-Z G
4E^) ] % ] oe # ] e$ ^ # ]
0G
( 551mX 2`g CE
E
X ( CY~~* Z @
Y QY 5Z )J{ c
iZwY R$Z
H7[ZqyZ Z{nL L
: D
D =x Z]|
n ] o f^ _6 n $ ^i p ^]]
j ^ o e p ^^ o
xg k~ )

www.islaminurdu.com

65

1{Ly;k

( t Z
0{ Zl
y-/~Z
gzZ Y s~
ZgzZ ~uZu/s~
/( +Z )=( Z0

zZ}
) L L
X ( Ywi *
6
zZkZI) Y sKZgzZHbzg ~Y
t ] j ]
Z MyZ Z
q
X Zzzq gzZCvX nq
Z Z(` Zg+Z
y6Vk
LZ kCq{z :X @
{ i @
Z{ k
q
6yZ Z}
X g D>%{ k
6
!
, Z X D >%
*
6
*
'
h
X lZ
{ k
}uO Z Z Z}
]gzZ /
: y
vZ~}g !
V
Z
m &n u qjj ^i^mF^eF ] e $ m$]
X : 7ZXN Y~( 3) W W7Z c
PVW~g VXgzZ L L
-Z G
4E^
0G
`g~442 m1 `g CE
E
e fi$] ^f g^ ] f e # ] ] ] ]] ^j ] m$ e f i] ^f g^ ]n f e # ] ] ] ]]
! m &n u qj oF^ i ^j ] n n
4G
5!{z @
~g

YE
0OE
@
2~Q Z}
X @
{ k
{z: Le *
ZZ
}\vZZ
L L
%NkZ}Z
>% { k
{z : Le *
g ez6 wqZ} E
gzZ @
/gzZg lZakZX { k
Z:

7Z ) Z% Z}
w X Y wg lZ/g
u {z @
C { i @
QkZX @

X ( : 7ZN Y~3 W WbkZ


1a ^j] i oF ^ t] j]
( n n ] ^ rm o n g$ ] gm f ] V^ t] j ] DE # ] f e ]
DMRN !TT h^e !^`q h^j !n] ^E m &n u tj ^j ]
{k
{:c

P W
Hc
gx| ` Zg+ZZ
D t Qx Z]| L L
( X *
w ~uzq
Z pkZq
4
t ZfgzZ WF
Znc
Ys~x/xtp~` Zg+ZX 1)

T ms
h W W{zX
gi !
glZz/{z:X @
Z
{ i @
gzZ Z 4
X Z(gzZ ` Zg+Z
qkZX @
"gzZ{z
:c

D \W ~z%D >ZZ
F m m l] o $ $]
^ ] ^q] ]
( 162m15`g b)
( Z( ) {zX (1) ` Zg+ Z |g gzZ ^t X}: ygzZ {z zvZ ZGYz !" L L
X ( @
Wyyja)g:sp"
o 1e 1 o`F]
gzZ )X ]z F

'
zvg )

Z}

{)zg^gzZgJ *gygD)]

www.islaminurdu.com

66

1{Ly;k

{)z[ GZh
gzZ-w rg g D]

X @
Zg eDQX ~lpD)WO
n ] h] ] oe] $ ] O n u$ ] ] ] ^] o] p ^f of

( 49e
Wv{g)
X [ Zu *
g Z (
[ZZgzZVy!
$ZzZ(
~"z{ WVz}~
wg} Z L L
: @

g Z6
x gzZq
Z
_$ ] p h^ ] m h j$] e^ g$ ] ^
X xzar
Zz[ZJZzwJ/gzZ ZzVk
L L
( 2e
WX 40{g)
gzZ $] ^$] on f ^ ] % ]{zgzZ~xgz, u$ ] ] o :ZZ3gZ{z
X~xh
!$

1a o^ o k n]
X jVk
/ kZ
ZX Qe
yZ kZ%Z it *
TD]yZ[g LZ T
]Z-ZgzZgzg^{zakZX @

yzH "
YZ s@ kZX @
e
Z b
+4gzZ @
wJ }]
X
sp~w}~+ T~z ] b Q C~ yZ}c] )bT
z/}
'
spkZX g e z x Z c
x Z Z }g (Z { k
@
g e { z X f
g(Z ]
X C=g lZ
1na^2 ^J 1 h^i] 1 ^+
43X e *
g ez)YiZ }{ ZgZ { k
Z

L>%{ k
kZY
~ Z
ZyZ {zh

X J/G
:c

\ W e
ZzgD t Qx Z 6Xg:.
]nzg
oq oi$ n h% $ ] ]$ f n$ ]f ] ^e$ $^ ^ m n e $ DE # ] f e] ^
F e
]
( wZ ) ]e ]
43X eZ ( uzgZp ) 1p{ k
]kZg gz6
@
{ k
{L" X}:x Z n J/G
TL L
X V7NkZn~g Zg)

z]~: @

gzZ @

43X e *
YX J/G
g ex ZZ{ k
} (
c
LgC
akZX.
*
{z @
iu y
Z { k
{zC
eakZ
{zgzZ Dq *
gzZ Lg~ Zz ]P`

D,Z {z 7.
]n { k
{z VZzg
[OX c
O WV# Ac
7x Z { k
Z( Z ~d H c
H{ k
V#~ : H~i Z0
Zt Zz6

: D
V- D wWt
[l]$ v] ^ k i ^ $^ h % ] l] $ v] ]i$]
F n o m $ ] o oeF n g$ ] gm q$ ] W^
DPNh^e ^`q h^j n] ^E
43X e *
H\W ( VzqH)]Z:Hn~( H~zZg) D Y7{zG:X J/G
geVk
LgL L
AH7{ k
Z ( Z ~Vd~ HgzZ @
gN
gZgzZ @
_ O$~Vk
{:c

\ W? Z%

www.islaminurdu.com

67

1{Ly;k

X c
x Z WV#

1na^2 ^a ^n 1 q na ^j+ ]
43X e xg`{Q /g { k
: Z { gwJzzkZXg: _ ZZ Y/kZ eY J/G

Z
X Y(
/gzZn: z6
kZ
H : s{ k
yZgz/h

gzZ
4X3 e gyZ Zxz aO
43X e *
J/G
Zz ] }X J/G
gZ
0

iyxgyZgzZ spJ
/y
WaZ
43X exgDg e BkZX wJ
' YgzZX Yc
H: (Z
ZX YW:~RZw} J/G
X}kZ yZgz
1a oe 6n l o 1a p kq^u
43X e *
4X3 e *
J/G
g e A
~ i Z qJs
ZgzZ 7[|zz Vk
} J/G
g e : wJ
Z
X~~g7~
qkZi ZakZX: Zg Z
i ZzWkZZ}
gzZz%Zg!
{z eY
1a mi k o]q
Yqx q
Z ~ ( z [ Zz D) ~s] c
Y t kZ { i Zzg q
Z~c[Z1Z
Z
43X e*
X J/G
g e6
Vzq{qgzZ rZ6
Z

zLZ
gzZxz xza\vZ {z
z kZ 1x :gzZ @
~OZ]gzZ c
lZ
xz\vZ
Z
>ZZOX [Z+F
JZ]
q
4
cIZgzZ YZ]
[8{z~]gkZX 2~Zg ~$
Z

5. D
: D

gZ~ G
] oF f] n
e] oF lf oe p pn$ oF] ^m o f

g ~1V6
[ Z}~ Y!ggz6
}} ZgzZ }} ZgzZ W}gzZq}} Z c
LL
X VjY6
Z]

1na^2 ^a 6n k^u i
a X F
6: c
EgZ zg Z $
gzZ lpYg @
g e8{/KZ y
Z ~gzt
Xs^*kZVZ

!
]z~/y
WgzZ ~gZ

~] XzC
/~g V{ Z}@x}g
h^f ] o ] ^m] fj ^
X =yx} Z]kgyZ:L L
1a ^i^q ^n ^vj] 1 g
4X3 e *
Y ]Z% ^
6A
Z%XyZZ IZx a X J/G
g e ]*
JZ +F
JvZ lZ
.
*
]!
tgzZ
4G
5!yW
: @
E
0OE
OX g ez}
DNkm!ORE jm ^$ ] m ] ] jm% ] ^$] gu]
X Y1: yJZ yZgzZN Y hgyZZ Z ( s)Dyv H L L
. ] D na]e] lu
Z}
a}v
Z,L Lc

D \W sv W|0
!
~D vZ2Z'

Z]|Z

yQ g gz6H ]!
~(Z
D vZ 2X 7]gzyzgzZ ZZ}
aqC
~
qC
X

www.islaminurdu.com

68

1{Ly;k

D Z'

Z]|X Vz Zg7 kZ~ @


C ~
qn
Z D Z'

Z} Z :Hn kZX 5D LZgzZ ;e


yJZ
X 71gz~
q ~ c

43X e Tp
a kZX 7"
q ~{z :c
D vZ2X B kZ J/G
g Hn D LZ
X 7]gz%1
h^m ^ 6n ^vj]
CZgzZ 7Zgpg~g^
[HgzZkz}ZD LZ~
q]gzZ T6vg )
kZ x%
:c

aZX 0
]Vzh
i WgzZ c

7C
i *zi Zg
DQO E oF p$] n ] e ]
X Z F
Z Zg76
] !
KZ zD Z'

ZgzZ L L
43X e
%Y m
ZgzZH5OX}: lZ
}
ZZZgzZg:yJZ~
q J/G
43X e xg7~
YX ,g e kZgzZ, c
\hg !
g !
X J/G
qzgzZyZgz YzSX7t
: D
~qz v{ 1Z D =]|OX Y7
~}} (
gzZgxC
!
zu{gH0

zZ}

j n u o oe i

X z:g~gzZ2[ Zz}7
eZ~Zw qZ$
~gzZ L L
1a 1 #] ni o on
43X e xg7] !
O%q
Z eX @
7%e
gzZ=\vZ J/G
kZ
{zgzZN Y wqZ*:
T Yg { k
(ZkZ X YxzZ}
=h
'
}: Z}
]{z1
X YZg~VVz
6na 1iJ 1 ] . ]
g gz6{z { W{ c
i ~qi *gzZ
fz ]g KZgzZ Y { c
i ~i *"gzZ g )
z] \hv
: Z]!
kZyW
OX Dg e
DNRkm!OQE ^ ] ^f # ] oFm ^$]
X Dg evZ DIZ~VzL L
:c

\W e
Zzg~
x Zwg]|
DMPh^e n] ^E # ] ^ v] ]
X Z}
spg" *
ZgzZ L L
,j+ o fn 1 ] lu
zt

B; VzgzZ } 9~ q
Zy ~
Z}
wg ~]Zg S W C
x Z [
:g| 7
N tgzZg c

o oi $ # ] !]e ] ]^u ] oe k
i $ # ] o jn _ ] ^ x^ o i $ # ]
( t Zxg k[!
6g ZZg b) ]e] n o oF] oi $ # ] ]e] oij]
X}:
:
L#
5Zz gzZ #= c
Z}
X: :Zz{z
e
= c
Z}
L L
:

6
C
q KZ a] =
W= ! Z}
} ZX *
: :Zz syZ L C
!
= VZ'
X! Z}
} Z

www.islaminurdu.com

69

1{Ly;k

X *
hg
zgVY c

~
]W Zt

g (Z"gzZ
qt ~
]W=C
x Z[
Xt gzZN \ W q
2zggzZ^
6x Z ~
\WVzg: VY Hn~?g
\Z}
) *
Zzc
hg6
qKZaxq
Z \vZD - ]|Vzg e: VY~:c

~
\W
( g ZZg b)X ( g~TJ
]q
Z {zgzZ
d
@

1i 1ja ^ ^m 1 g % pFa ] ^nf]


:
V- p % Y m
Z~yW

n ^^] ]^$ ^f $ ^f ^ m l]n ] o ^m ]^ $]


( 90e
W21{g)
X DZg BspgzZg~(
gzZD~~V( ( % )Y m
Z}g 7~kZ L L
: \~g !

g Z~}g !
% ]g z
IZ

]n_j % ^ ^ m ^m $^e m
Z ; sC
z T Dge y ( #
) kZ gzZ D ~g7 ,g 2
v {z tL L
( 7e
WX76{g) X
]|gzZ *
Y l" c
z \vZ D >ZZ]| SZ}

sp% g Z
[WgzZ Z}
yZ9
E3Bt2i *zi ZggzZ ~g Zizt
kZXDg evZJ
u{z V t =0G
~~0

z Z}
{ g !
D +$
Z+ix Z
X {g
Z'agzZN Y`g {x q
LZ,y
Z,
1a ^ia ^n 1 n] ]
43X exgyxg E
7gzsp @
ZztVZzg
Z}
gzagzZ Zzg eZZX J/G
43X e*
g ZzyZ
: @

g Z~yW
OX J/G
( 175e
W3{g) n + j ] ^ ^i
X zg eF
Z7zg ekZ ?:L L
vZ~yW
OX Y: q
4
yZg )g [gZ Vk
{z
!
T xiayC
g e nkZ
: @

C
#~
wgLZ \
!n m h] oe kn ] ^] o]

( 15tW 6{g) X V@
g e[ Z( #
izg )yx" Vz{ k
~
Zz ?( ~
wg} Z ) L L
1e &^e ^ n]
4X3 e{
yZ kZ%ZXg @

=
Zz] Z~ w @
gg ZzyZ xz\Z}
{z J/G
43X e-0
43X e
: ~yW
OX Y0gzf{zTJ/G
!
yZ Y"gkZ:X J/G
7
!
p"Z[Z
( 33e
WX 31{g&5e
WX 35{g) ] # ^e $$ m
X }~}g !
Z}
( y- ): (ZgzZ L L
: @

D[W~h
uggzZ
DMNkm!QSE ] # ^e $

www.islaminurdu.com

70

1{Ly;k

X c
d

?~}g!
Z}
yi !
%
gzZ L L
-!
:E
XE
2~[ Z{z *zJ{z -0
!
yZ 5 \vZ I y-
~: Z ~e
WkZ
X @
7
:c

D
!
x Z]|
( wZ ) ]F oF m ]F ^q n ] f o $ ] + f n
7{ c
i}uz yiz q
ZXg yZ ( Zuz )gzZg sp ( q
Z ) Dgz~ wkZ17{ L L
XV'

Z'

1a ` 1 n]
:c

\ W wD t Qx Z]|
^ m oFju ^nq]$ ^^ m oFju ^ + ] m
Do^ ]E q m ^m ^$

Z
J
YY g ZzyZgzZ`{Z :gzZV:Vz E
7gzsp~wkZJ
Z
Y7yZZ IZL L
X }:C
g ZzZ
gyZqTgzZ @
g e {zqT
e
Zzg D t Qx Z]|OX6g~]Z f kZ] E
7gzspt y
gzZw
:
u n %$] h e jq$ ^q # ] t ]
e$ $ n %] fe jq n # ]
( [ )
~g v'

Z'

wqZz ] ZzXx
Zzg egkZ Z}
?!g
: d
LZ~ Kz KZ y%L L
X }2~[ Z{zzwQVV)
6
?{zQZq~{gkZ1{k
'
Z'
Vk
ZzXxp
ZghZz,yZJ
ukZ\vZ
X }3ggz
kvn
gzZ sp C~ V }g c
WV @
wZ gzZV ] V Zz "7id [ kZgzZ\ WLZ ~ [Z
? sc
?7c
yZ

?D g e 7VY V k
L Z `{ :XW Z Z~ Vs
Z
bz [Z]n gZzyZZ}
g w F
Z ?VY ~g Z
"gzZ!*
z { W~ }Z
x hO Z:}9
?Vgzs] z
Z ?VlZa
gzZ Ylp *
TWt %Z Z }n
ggz0gZ ~EyZz sp w tV; Y
z]gF
x KZ g e gzZ ~g Fc
sp ~g Z *
zL
ZX CYWl~]m0
gzZ Cg60
Z sp
: sp~
q yjz Z sp kZJ
Z
Dg Z
7 yjgzZx Zg Wq
ZX DwEZ~ q kZ

kZgzZV[ @
" ~g OZTgzZVTg ]wXVg gZ ~E,Z
Z@'

kZX Y
X @
7kZ ^zTg Dx y]Zg CkCpu" ~q
X 7

? q~]y
C
WgZq
Z yZ H q~gZyZggzZ C\ WZg Z}

4X3 e *
43X e *
J
VX } !
Wzx Zg WX J/G
g lZgzZ c
zt

X J/G
g e Z[Zg { k

ZnZ
X Y
~lp~0

zZ}
g
zh
x ~y
W

www.islaminurdu.com

71

1{Ly;k

DOLkm!PME i j oj $] $r^e ] e] ] vi ] ^i $ ] ] n ji
H{z ?T0]g t
gzZ 3: gzZz: sp}gzZVwi *

g
z]6yZ L L
X

43X exg~Z}
X J/G
pJ
/y
Wy
ZnZ
1na^2 ^a ^n 1
:c

D t Qx ZvZ1Z]|
xfm
^ ] n gjm^ oFe # ] ^ p m oF g n j^ n e + ] $ ]
( ) ] ] v m$ ^^ $ ]
}nHBkZ Z}
} Y7{z ( akZ ) @
sp Vk
* q
ZX @
yxgspz L L
/) :X } 7
~
h{zTViukZ { k
yy 7tgzZ @
g e8{/KZ {zZuzX
X 7%spb & ZgZkZgzZ~
qsp{z1@
7(
1na^2 ^ o 1n 1 l

g ZOX J Z
tiga 0

i ~E y
Z ggz6
f s
Z~yW

: @

( 8e
WX 11{g) ^ # ] o $ ] ] o e$] ^
X :)fZ}
~izgT7(Z ~V Zz6
}igzZ L L
: \~g !

g Z 6X go1%z[ Z}
! x~]y
WgZ1
pFm n $ ] oF ^ $ ] ^ n ]
( 40X 39X e
WX 53{g)
X A ( ~]y
W ) ( ) [KZ gzZX @
[{z1 7( ~]y
W )ay
Z L L
1na^2 ^a a^ 1 pF
:D

g Z~, Z D >ZZ]|
! o ^q n$f jm ^ n ] h # ] ]q m $] e o $ m
kZ H s
Znvg)
Z}
X N
{zVg ZzyZ Z}
g~ Hy!
igzZ @
~yLZ L L
?@
7Za VY~kZ W
Z yZ
:c

D wWt ]|OX @
C
~`g {)g ftX m!
E
7gzsp
gt
g_$ ] ^q$ ] n h ] ] n
X *
q
4
gzZ#
yZgzZ k
#
sp L L
@
74z]
~w]n[Z gzZ7spZ ? ]!
kZt@
7g (ZgZ
{ Zg{ k
:
43X e *
@
gzfQy-|gX * Z}
~n]y
W HtZz% 1gzZ7g ZzyZ Zg {z J/G
x
X @
7VY
6
ZgzZ *Z}
~*gZ H7VYt:gzX @
Z~g Yy!
ikZ]tgzZ
a 1a >m 1] i 1nq J | ] 1 ]

www.islaminurdu.com

72

1{Ly;k

^ # ] $ ] n ^$ ] ^
] m $] pFi k ] !] m $^ ] i k ] ] i
( wZ ) m^$] ] j q n ^e l e $ $ ] m $] i k ] l
43X e *
gN 7Z ?
ZYXgN V\WKZQ ? J/G
g e bkZ Z}
:c

D t Qx Z]| L L
z{k
z!
kZQ ;gN ?Z}
Y ?
ZX
?: 8 7 ?{z Dy ?
ZX ;gNgz{z
X s Zg Z
*
+F
HQ g DC
O !
{q ? xi ~ ]gkZ Y!
C~g v{ zgz ZA D { k

Z ht
E
.-|Z Lgz Z {k\Zg ZD
kZq gz Z ; gN
qC
~g vG
pXuzg\ WL Z { k
[ g Zgz Z
X D 7kCx { k
t kZ 7{7
kn ^ 6n q
LZ s~uzgzZ] D Z [ sq
Z X yZwqZZ}
y 0

ii D >ZZ ]|
~
Ym
Z ?{]|OX [Zy

gwqZ}g X ]zg xB{ ^


Yge
.g]Z zwqZ
: y

( g ZZg b) n%] ^f ] ] m o e
X aZ] ZzX"
q
ZD Z~tk
LL
zs~0

zZ}

zZ
D \ WX aZZzX D
! Z0ZZ]|z!
kZ
uA
Z% U
gzZ wqZ( ] CZ f LZ ] X D: w'

Z'
{g f q
ZwqZ LZgzZ ]Z f KZ
I
WgzZD c
y
zt

zC
akZXD 0
7gzZ ZgzZ ~ b
z~LZ {zXByZg 0*g8F

XD Y3~
:~i ZzWu *
ge
.D ] ~ {zX ]YoiyYtD \WY Zg1ZO
] $ n t] e^] !
] n * ^] ^ p
^n o ^ oF]
o ] oF] !
!oj n$e o$ n ] n ] ] $ $ !oj _ o$ j
yZ]ngzZ Z}z!
kZX ~g Z

~
*
~]Dq
Z/KZ~7~kZ !q} Z L L
~g Vk
LZ V ~}g !
,}~ Z
q} ZX VZp ~pgzZ Z}:gzZ
g7
X V@
Y[1.6
V@
c
e
g ~Z
kZX V4kC-1
~X } 7

l" | (
W ~ l{i Zz W7
e Z] Y oy Z Y Zg1Z
X
g }h

Zy = X y Y" b ~ ~
wzi !
E
~ug Ig KZB; LZ ~q
4
H~] Zg ~0
Zq
Zn Z}
{ ,t0g Zgi bZ
%NKZ {zX g E
$Nz c
: D
D C[gzZ
q~E
gzZg\ Gby

Z {h

g gzZ
Df] s`E ] n m_$ ] u $ ] e ]$ ] $
X u *
w2gzZu *
z3 Zg s, gzZ { ZgZik\Z ! { W L L

5.
: D

g Z~ G
!o^ ] oe l o^u oe ] oe oF]
X wqZ(}gzZ g

u q$
~gzZ | (
i W~!vZ c
LL

www.islaminurdu.com

73

1{Ly;k

1a 1n c^a l] oD n] n]
g7rgq
ZX gw'~]z]Z J
/y
W 0

ii WX gyZ D \Wbsp
J
VX 7i zLXg*
} izgy@ 0

ix XD J 7i gg ZD
g ZD
~] Zgy]zZ
4Erk
5 ]Zg Z~ EG
gZ 0
sF
Z
&} izgX 7uF
i CY ( ]Zg ~uJ)k

Z GG

IG
Zg ZZgbX c
q
t@~Z}
{ Zg|
z
r !
B;LZXg 4]ZzgzZdKzg{LZXK
E
Sry ~ kZX `g ,)*
z D \W0yZgzZf s zZz]D Z]|~[ !
}O!
X YG @
{ c
i qck

i E
7gzsp @
@

u >3 ^ kn o n] n]
: bkZ]g *
z

% n f i m o ^$] m r] e or n # ] q ^j e ] o # ] f ^ o e oF e oF ^ ]F
! q $ i$ q
y Z kZ D
! Z 0Z Z{ vZ :
Hgz Z z ~} g !
w L Z ~ T q { z ( k

)t L L
gz ZC} n Vy T } gz y kZ 3>Wgz Z } 4Z ~ 0= :
g kZ 0

z Z}

{ ~p\vZ Zz~] pkZgz Z fm ZG Yz !KZ" XVgD{ (zg


X V g Z
( z )
gzZ | ( ] ~ Z}
Zgg
D zg W:Zz k
Z
z!
]Z z wqZ(gkZ
Z} Z~ ~lpgzZ-D \W~
Z}
wg]|g y
WX V Y:xz;kZ}V@
g e~X 7
!
] X
X 0
{6
] E~D
=1+ 6m pn o D o a
[ZgzZ g )
# yZX Vg { k
gzZ Vx gzZcD >ZZ]|}v e
X M
g ZzyZgkZ2sp Z
~N3
gzZ~C
et7}T*
~C
iZ^{zH1
g\W]!
t[Z kZ
XYgh]^gzZ}gkeZ,
gzZJ(
B;
~ ]gkZX (
WgzZ } zgkC}kZ \!
i \ !
kZB^ < n

X Yvhga,

?7gZ} D Ze
zz?HgzZ ?7ZgzZg3qzg}g vD Z]|H !"} Z
X xiegT*

Zz@
zWLZ ~]mZ[
Z
Z
Z
[Z ]y
W^X t ?gzZ CY {i spgzZ [s
q
Z [Z+F
J kZgzZ #

X U%a}g v{zD Z
Z
zsZg ^F n$ ^j n XM
~zcgzZ~g1M
}7x ZZg ?:c

D
X}~zc~g
] ^ c_

www.islaminurdu.com

74

1{Ly;k

akZX }0

ggzZ]*
Z~5 ZgX 0
:gzZ ~ !
W:gzw2~g}yZ }g
Z
g pByZ kZXgg gzZ yZ CZ C
gzZ N VZ] i Z}uzgzZ 0
z uZgp egT ~gz
Z'

uZ
X @
t

gzZ
{z CY ~g
z6kZ spw2ZgzZ @
y ^LZ ~~
]gzZ%Z i*
y.6V ZzyZzg .6kZ ? H V Zz kZ +Z
qyZzg g
X
V\W~Wgz Z w}]~y Zy @
, ~zc g LZX , : ] z Z y EZ kZ Z
X W: "
z'
zg
1a ^ ^
.(Zgv!jzyZZ}Z
]Z5ZgkZgzZDgeJ]y
W^D
!Z0ZZ]|ggzZVZzg LG
:D
iZzW~K]ZgC
X D
{ W

!^ e ] ^ n ] $ e v ^ [ ] f ^ ] $ ^ # ] u ] $ ri
X wi ou +pgzZVvg Z

g Z W}g v" X z ;gg gzZ|0


!
^y }3g6
?Z}
!z
)L L

: D
D kZ X 7{g egzZ%}g

yZ

(,Z ) ] n $ ] e ]$ ] $

X xx gzZ s^ { ZgZik\Z L L

ZgX {gZ]
% gZ 0*J'W]Z|6
F~Vz]Zp ^gzZ]5z^~E{C"xk\Z
X~zc]gzZ`tZyZX{

YX V4Z~ Zez e
z -gxC
!
} ]
Ze
zzyZ gp ]!
kZ \vZ

GLG
" zgzZ @
kZkZX @
Y4Z~ y-
Y `g { %
IZ e
zgzZ Z}
e
z y
Zg { k
W
ZVk

X 4 Zx6
kZ Oh!y-6
z
1a ^i^q a t^ 1 km ^] 1 k^a] o
: e
ZzgD t Qx Z]|

m oF] j m$ # ] q ] ^$] n ] n i$ n ^ e mm m] oF pF
Do^ ]E ^_n $ ]

~ m
gz'

WkZ yxgV c
V C
[kZ Z% T}q
Z s L L

X hg6
46
uy-gzZ xz~g c
gzZ 46
uKZkZ \vZ
g { Zg Z
: @
gZ ~g ZkZ y-6
kZ

pe o] ^ ^$ ] ^ ^] _6 n $ ] %
n ^ ] h$ # ] ^] o]

www.islaminurdu.com

75

1{Ly;k

( 1 6e
WX 59{g)

}g ~X Vg Z~

{z Z
Q Y
y
Z y-wV( Vo) L L
X V@
g eg gz6
V
///

O
Xc
:g yYz!WzmvZ-Z}
wggzZ0

zZ}
T OkZ { k
Z(
VZv0
~{L{ k

Z~yW
s
{zkZX y ~ i W[kZ ]c
ZzgR{z ? {Lk
y
Z O
&?
:
H{z[Za) O L
B
^n ^e] $ ] n # ] g ^ n ]^ $ q ] r ] j ^ jm 6
( 93e
WX 4{g)
X g~kZ {zgzZX ciz ZwkZ ( 7{gkZ {)z~ Zi Wx)Z eg 1yYgzZ L L
X 3gg [ZJZ(
gzZ gzZ ( c
J e) CZZ}
6
kZ
~Z}
a ~g

~Z}
~~3~uz3X ~g Z
N Zw 0
aO~fWkZ
X xZ,v0
gzZ *
2
1a 1n 1 ^ h] o]
*ByZZ
Z p,!
X m[ Z~$
Zag t{oq
Z~Z
*Oh!<
} g
E
E
$
zzXZ_ O$~Vk
}uz {zkZX: VY L
x HL {zp
Z g72~[Z {zg
zz yZZkZO

z kZ [ Z~$
Zt q
Z ~yZX y] {gW
*
g yYX w'*
yp kZaX [ Z~$
ZgzZ
L
~]gkZXZZz
X

] c
gzgzZ q
Z~+]c
gz#
wtgzZ x Zw
1a jv ^ ] ^ ^
:c

~
Z}
wg]|6
q Z Z
bz) ]^$ p e ] q i ] ] i f n _e $ ] ^ ] % vm ^$] ^ m%]
4hIZ
( w Z[ !
m[G

]~gzZ *
: 6\ WLZ :X 7^
Y s6w %%yZ bZX 7w' *
yp V ! L L
X : s{g !
z
ag { k

7ptkZX b[ ZJ
] D Z%~fWkZD
yV- ~uz
X Y2~[ Z~$
Z
1a e]e 1 j 1 kn^] ^i j m]

www.islaminurdu.com

76

1{Ly;k

: ~0

zZ}

gZ

^$] oFnu] ^$^ ]!b^n u] ^n q ^] j ^$ ^ ] o ] ^ ] n e ^ j $]


DONkm!QE ^n q
]gg ZC
() Zi}' c
; Y~o c
g Zzg]{zkZ%Z eO( h*
)}uz
Z L L
V W
kZ c
c
{0

i Wq
Z TgzZ Z eOV
kZ c
^
Y *
g yYX {)z *
L$

B
X c
{0

i
%NOyxgVL

gzZ ~q~E
X n
gq
ZgzZd
x Wx ~|a
X c
Q6
O
1a e]e 1 j oe o
: @

\vZ
F ^ ]^ n ^$ ^
F m ^n u e ^ # ] $ ] ] ] ji

DNUkm!PE ]n m # ] oF
gq
n
Zx Y
H IakZO)X y!
$6
wq}g vgzZ}
Yz: O\WLZ ? L L
zgzZX z: p
zz,c
z: y!
6VG\WLZ ?~]g ~uzX ( zg #

V Y KZ ? c

ZX
X yWavZx tgzZX,7
~v WkZ ( g c
) } (Zg
e]e 1 1 7+ ^i
: !
g
gZ

^ n q ^$] oFn u] ^$^ ^^n u]


X c
{0

iV
kZ c
H{0

i Wq
ZTgzZ L L
]
hc
gi !
\ WLZ x Z c
} hgm c
}, :
x H
ZO
X 0
gZ
[ Z NgZ{zgzZ'

Z'

]V
t c
}
$
x HbZX {z [ Z+F
JaL
gzZ { k
Z (
q
4
gz6Ov ]g E
5E
X ] ~(

ze

^i 6n` 6n k^u o o^ i^
: @
{g
Zsg
qZ~}g !
{L{ k
O
q j q o # ]f oe]
k ] ^m$ m k+ ] jn p$ ] k ^m $ ] n ^ [^
Do^E ^n r k ]$ ^n ]
qT @

Y kZ
z D%L
c


g Z~}g!
L
%D t Qx Z]| L L
X z%]Xc
z%]\c
0~e?
ZX *
Y%e*
%~
:g
u~uz
e j$ ] j + ] i ^ m $ ] n ^ !^] u ^$ gm ^ m v o + ] ]m
( 462mX m[ b Z )
O1yYL L:c

h
'
X g:V; LZ ypx ZwJ
Z
@
Zi W~cWz+ LZL L

www.islaminurdu.com

77

1{Ly;k

X C7/*
Zz/Zz
6na i^ oe ^ 1 j
~lkZgzZ
Zg yq
Z
Hn Z}
w
g[ w D t Qx Z g
u~
\WX 7x~
vZwg c
:Hn? yL
kZ :HwZV;z[ ZgzZ ~
]WX ~ 7
x
Z c

a~9= Tn Z}
kZX: L
kZgzZ Z 7yxgV w>: c

B
~[ Z & yZ \vZgz Vlp
kZgzZ N Yq
~ypyq
ZZzg~}igzZy W
X }wZ e~3gzZ }2
y#
c

D
!
x Z ]|OX 7t
yxgOgzZ L
@
{ .Zt g
ukZ
H7O~n Z}
{zX (
#
s A) yp ZhBkZX,7~~0

zZ}
{ g!
:
Ok Qf gzZ Hf } }?yq
Z p
g
\vZX Zq
~O:gzZ
Xf}g vyp kZakZ
~OkZ {zc
q
YZg6
OkZ Zzg~[fgzZ YZg ~t
Z e
ZzgD gx Z]|
X
m # ] o]$ ] ^
( 491m5[ !
bz) i ^]

1a ]u oe ^]+ u
X @
7
*
Z ZtL
~]g+ZX x Zw*
g c
*
ikZ~V^
Zz +Z V X V: VY \ !
V kZ Zz g p
ZX 7t
~ W} (gz Z ( ^ RZ *
)<
x HX a L
V Zwx y Q~ ]gkZ Y 0 :
} w E Z
X Z
Zz *
Z Z *
w g ZD
q
Z6O
XVg Z ht kZY U
gz}uz ZyZ Q7_g ZtkZ QV\ !
Vp
ZL

1a ]u ^ m^ _ ]
}uz X bZ ] mZgzZ 0

i
ZgkZ xsZ + CY Zz ]!
t y {g
X
ax H
7lg \zN @
gkZ~}g !
q
# @J
TX c
gHtakZgzZX c
g Z
x Zw*
I~g 3gW{
Z E
LG
V
: V- ,
g Z%Y
Zz
(^ x *
~g 3g )<
Z *
wZ Za ~A
Z*
wJ
H W
Z
X *
w0
gzZ *
wgZD
{zgzZ 4Z bzg
Z *
w74Z bzgp
X x Zw'
gzZZ
Zza ( c6
W ) uekZ Y%]gnq
Z
X Z
Zzt6
kZ Z ^TY ^6
@
Z

ei o j
43X eZ e*
Y U
gzw>X}Zjzw>\WLZ J/G
/kZgzZ}O1yY
Z
X ,sc
B( yp )tc
BmL
g(Z
VJ ( 2)} Zi W~Z}
Zg {q
Z ( 1) :CZ
Zz,q&6
,: OZ ~]gs
L

www.islaminurdu.com

1{Ly;k

78

Xg F
Z} izgJ ( 3) *
3
X D7}g z !
:~k, *
Zi W{
Z
j o^_ ] o^i]
s Z zw>~ ]gkZp Z
Zz *
Z ZtV26
uw>~ ]gO t
X ,
X Z
ZzK
n!
g} izgJgzZ *
*
3VzM *
Zi W{6
j{g{zkZ
XN
q g s Zp ,X {L{ k
R y$

Z bZ
///

*
t +-Zz
Qe
Zzg % g Z 0*J'WgzZ ~
xZ wg ]|O X t \!
V {L{ k
~ {Ly;k

w ~
xZ wg]| X Zf ,~ qz[kZ 6X ~ Vk
} (t +-Zz
X t +-ZzgzZ bg Z
q
vZ { k
Z (

~{Ly;k
x
x LZ \vZ w D }]|~yW
X {z 3[ Z~g
q ZgzZyW
aT { k
(Z t
: @
yV-~

^n ]^f$q o rm oi] e ] e
( 32e
WX 19{g) X c
7y
*
u:ZgzZ c
gZ'

y
{-ZzKZgzZ L L
Xf Vz\!
VD ]|~e
W,v0
}gkZX
Hf V akZ:\ !
D }]|a
|

Xg { k
( 3)h$
@( 2)ug ( 1) : c

c
]&+-Zzt ~VWyZ
: @

g Z~}g !
g OX
c
{z[ZJaC
gzZ
l ] n i ^m n m ^e $ rjm m $ oF m $ q ] $ n ^f$q % h^
n h] $ kn e ^ ^

( 17X 16X 15e


WX 14{g)
c

0
ZZz3
Z~kZgzZ 3kZgzZ Zw * tX ZuhZzp
g]zZuq
ZC
gzZ L L
]]sC
Z ( {z)gzZX ng @
Q: 7 QgzZX } 7
.
.
Z ( 4'
i ) Y
X [ ZJkZQgzZ n%:}g {zq 3 CW
: @

~}g !
Zzp
g @gzZ

e% ^ $ ] ] l]F$ ] k ]^ ^ n m^ n $ n ^ n ^$] o ] m$] ^$ ^


e$
Omm ^ ^$

$ ]

www.islaminurdu.com

79

1{Ly;k

( 107 106e
WX 11{g)
}igzZ y WJ
Z
v{zX g z m gzZ Zz ; yZ~ ZgzZV~c iz {z h$
v :L L
X Lg{z Leg gz6
Zg v" ( eb]g gz6
Zg vZ
1 )Xg~Z
: @

g Z~}g !
y
*
|
n % h] ^ n ]^ ]^ m u $ jm # ] m
( 14e
WX 4{g)
~ kZ {zgzZX }4Z~ 3kZ Z}
'
g

zukZgzZ
*
wgkZgzZ Z}
TgzZ L L
X [ Z Zg Z(
akZX g ( H CZ )
&m^u] j 1 m] ^
:c

~
xZ9
4hIZbz) u ^$ ^ ^ rm ^ ] n q m $r] xm $ ^ m ] ^m$]
( G
gzZ t \!
V p Y A gz wgZD
q
Zp0" X z6 WZg *
+-Zz !g ZL L
G
Vzg Zg

X n7kCp
ZzmL
: e
Zzg~
]W
DjE # ] g] ^ f] # ] ] m] ]
X Hu *
vZkZ Hu *
VzyZTgzZX HnZg*
vZkZ c
HnZg *
+-ZzLZTL L
: @

g Z6
x gzZq
Z
DjE ! # ] pF # ] pF o] o] m] pF
f ZvZ TgzZ ~ e
e
f ZvZ kZ ~e
f Z=TgzZ ~e
f Z=kZ ~ e
f Z+-ZzLZ TL L
X y{z:~
:
gZ ~
]W2
DjE $r] m$ m ] ^ ^ ] n
X Y74Z~0} eA{zQHnZg*
T\!
V L L
: @

g Z6
x gzZq
Z

] ^e h ] n ] h] n ] m n m ^n ] !p # ] m$ $$
m ] ( ^
( 75[ !
X b [X ug)
yZgzZ
u0
Vk
yZ: gg6
yZ: }7] !
y#
\0

zZ}
BVz
&L L
X ZHt +-ZzZgzZ Zz
[ZZuzZzPZk

q
Z~Vz
&yZX [Z]*
ga
6n` l e^ ^ ^ m
:gzZ $
~hkZD }ZLZ a]z+-Zzt
D]]^veE !n k # ] ^ $ u * m m] ]
X }:]nkZ \vZ G: Z Zt yZgzZ c
0
+-ZzLZTL L

www.islaminurdu.com

80

1{Ly;k

X }W$
}ZLZ~
Z}
wg]|
zkZ
: e
ZzgD t Qx Z]|
DjE m] $ ( m] h
X HnZg *
+-ZzLZT{z y yX Zg +-ZzLZT{z y yL L
6n` f ^ o m] ^
: e
ZzgD t Qx Z]|
Do^E F # ] fm ^^ ^ $ k ^ m e ] oF]
X }7wJi kZvZQV~h zZ+-Zzq}Vs+-ZzLZ L L
k^ o fn 1n 1 ]q m] 6n k^u o ^ju]

S& Z k0
kZgzZ p=~
Z}
wg]|~Y z Z ZX ;g c ~y
WyZ q
Z
V; Y ]gq
Z ;uyZ ? V kZ H Hc
g ~
]WX ew1: yZ {z1X
kZgzZ} wb X ~
vZ wg c
V; :Hn ]g? nZg*
kZ ?H c

~
\WX VV kZ~
X}s d
LZZpV kZ~
xZwgX
] !
yxg
X "7
] yZ {zUg X ZgkZgzZ Hg

gV!d
6
~
]W]gkZO
?gN H ?
zkZ :HwZ~
]W
X ;ghg7=gZ1$
z]g$
e
.%q
Z ~
Z}
g} Z :HnyZ
:7
t c

\ W
! n %] o ] n n ] o f ] n%] m n n ] f m$ ^m
?gN H[Z Y7~
g
c
: S7
{g !
zZ
X zg Z Z c

X ;g| (
s~%ugzZ]g[p 8
gCq
Z HnyZ
!Z0

zZ}
c

~
\ WX g Z%g U
Wp6
ug In ]
WkZX T
Vz~Vz !vZw
g
( g ZZg b)X ]zyZkZX}jVk
yZ kZ
gzZ @
g *~
q ZZ" {zX JgE +-Zz t pg
ukZ
kZJ
VX m: y!
i yZz!
kZX Z}
wg[ Zz S :gzX Lg 2~ Z[Z
X yZ kZe
gVgzZ
'

VZ}
w
gX :ZgkZV
1a ] ^n 1 ^
: D
~b [ E
)
^m m^e ^n i ] ^ h ] i m] ] e ] ]
^r] ^ ] o ^j ^


!
z ]Zp+Z yZ X 1yZg gzg %nX}: x Z Z z [ Z yZ zZt Z% +-Zz t L L
X^
YzY*
Zg7X}#]]_
L
L e
ZzgD t Qx Z]|OX q )Z TIZzIZgzZ<
z[ ? x Zw+-Zzt
VgzZ ~Hs+-ZzX } wVkZ Cq kZ~ { Z}

ZX Is Qt \ !
V t

www.islaminurdu.com

81

1{Ly;k

X {L{ k
D*
nZg *
+-ZzXZ,ZX @
Yt +-Zz2X
:
t *

1a gq] ^ n 1 m]
ILG
" qZgzZ W
]c
W
k
zx ZwV *
1gzZ *
{gi W{ yZ
*
+-Zz @
{ .Z % +C
0*J'W
:CYf Sr]c
WOX Z
Zz*
5Z Zh
gzZ *
nzyZ~hyZV;z {L
DTkm NUE ^u m] e ^ ] ^n$
X c
n\!
V LZy
ZgzZ L L
m] o ] ]
DMOkm !OME
X +-ZzLZgzZ}Z Z]ZN @
y
Z L L
+-Zz6 zZ bZX Z
Zz]kZ6Z}
" X c

fBq
Z]+-ZzgzZ]CZ~fWkZ
X Z
Zz]
e% oF
^ $ i ^ ] ^ u] f ] $ f m ^$ ] ^^u] m] ^e ^m$] $ ] ] f i $ ]
o^n e$ ^ ^ u ] h $ u$ ] % ] |^q ^ !^m ^ $ ^ i$ ]
( 24 23tWX 17{g) ]n
Vz c
Z ~yZ
q
ZX *
n \ !
V LZgzZ *
: ] }uz ZkZ c
g gz6}g vgzZ L L
)gzZ )Q:gzZ I:J
s Q L L~[ZyZg Z( VnZg *
c
)} 7
]gz#
}
~g vgzZq9J(
t }g v
yZ bT !g gz6} Zz ~ hyZgzZ q U ~g {t yZ 3ggzZz [ Z (
I
9
H
45F}Vz
/F
X
3g6
yZ bZ lgz6
~~ E
Z Z
Zz ] \vZ 6X c
g Z
s Z] KZnB+-Zz 0

zZ}
~ {g WV
X Z
Zz*
yZB+-Zzb
X @
Yc
g Z
qNgzZ @
f @
~y!
i! N
g s Q L

L ZD
D wWt ]|
} 7]gzqyZ
ZX z Hu|YZB+-Zz c

Kc
g p;Z+-Z !
z \W z! Z
X z7gZ
X}]n\ WvZ?,g ?+-Zz
Z c

\W Y70^m ^ $ kZ
*
:i ZzWyZi ZzWKZ *
: { syZ~H c


gZD \W Y7~}g !
^ ` ] Q
X *
:V;yZB;LZ
:(yZ~W -(
:W
zBq
Z
1a j`e 1a ^`q k o m ]
~Z}
Zg~ngzZ Zq~#
}
x Zwg]| Wq
Z e
ZzgD t Qx Z]|
kZgzZ 0
tiggzZg {0

iq
4
vZ }g ?
Z" X z ~Z}
{ Zg: c

~
]WX V
gt
kZX @
Za V^ bTu 0
bkZ Vk
W:ZzBs
ZX f\vZ`
Z
X 7IyZ Z]
X n
gZ gzZ~
q9J (
gzZ{0

i+-Zz} ~
vZwg c

G
3T Z}
yq
Z +-Zz yY~~]g 0~EE
kZnX YI~#
}
yZ (Z
Z c

~
]W
:c

w~
]We
ZzgtX aZ wq
Z xg~Z]Zg
^$] o j^ ^^ k ] ($r] oF j] $ ] ^e

www.islaminurdu.com

82

1{Ly;k

X : 1CZ~3t +-Zz
ZgzZqx ~
0g #
}
+-ZzL L
1a ^ ^ 7a^+ on 1 m]
c
:HngzZ Zq~ #
}
Z}
w
g ]| Wq
Z e
ZzgO X {g Vk
}g n \!
V
%N (Z vZ w
@
znB\!
Y c

]
W ?/a}HX V Z: >%~ T X 7!
x ZE
g
X @
4{ c
i *
nBkZ C{0

iV kZ
Z c

\W
{zZ
X{g Vk
}g v
1a p o ] p o m]
:
gZ ~
]W
D]]^veE m] ] # ] m ] oF # ] oF
X WZg *
vZ~WZg *
yZgzZ gvZ~~qg+-ZzL L
:c


g Zh
'
~
\W
DjE ] ] ^ ] n e q ^f ] ^n f ] n e
Z
~ 3{t +-ZzgzZX 6t
zgq
Zs Vz9~0Zz u|(B+-ZzL L
X nzgq
Zs
6n^ o 1n 1 1] 1 on >i^ 1 m]
: D
D >ZZ]|
! m f ] m] ]% e
X 9
Z (

~ ZZz*
nB+-ZzL L
: Hq
Z~yZ
zvZD

gZ~
Z}
wg]|
j e m^f] u] $ # ]
DjE
: H
Zuz Xg p ( V : Wgz Z V Z'
x )V Z z nB + - Z z ! c
Z}
L L
fe n ^ ]
DjE
] $ # ]
X
uh=g fLZ7ZnZg *
+-ZzyZVX! Z0

zZ}
L L
X CZ { gwJ V
7~kZ
$] pn ^ ^
ggzZg U
W8z szkZ { k
(Zq
Z *
t X y] !
.]y
Wa+-Zz t ~ g
q Z {g
:c

Y m
Z ?{]|OX DC
~*Z ]y
W
^u ] ^$] oF of ] m]] ? ] * i ^ je r i h ] $$
D]]^veE
+-Zz ~ yZX CY 7@
#
J
gzZ CY ~ ~ * kZ ZwX,Z { k
&~ Vk
L L
X *
~]*
6
yZ}gzZ *
6
VzvZ}uz *
t
:c

D
!
x Z]|
q ] o ]mm u$ ] m] ]% e h$ ] g o _i]
( gZZg b)

www.islaminurdu.com

83

1{Ly;k

X @
i Zg/3g 0uVzg Z"
Z
znB+-ZzgzZ @
ZQggz6
b6
gL L
:c

~g
ugzZq
Z
jn n f 6 ^ m ] o ]mm ] ^n m ] % f]

( gZZg b)
%Nn,gzZDs/VztgzZ @
X CgzkZ]~E
gzL]Z{7gzZ n\!
V L L
: c

t
DjE n ] o f$v] ] ^m ^] % ] u$ ] m]] $ e o m
LZ {z/i ZggzZ w ]Z ~ }u| YZ Vzg ZggzZ n +-Zz} Jt = L L
X VzJ
[8~F
:c

D x Z]|
$] oF] p * m $ ] g m ]
X C
fgzZ ( ~izg )WZg *
+-ZzL L
1a ^je gf ^ ofn e o]+ m] ^
"
xz
z KZ7ZgzZ @
7nnByZyZ {zX{0

i\!
V yZq
zq
Z{g0E
0G
X K
V Z .6z ~g6gzZ
2~ ~g FgzZ 4 ~g Z *
{zX 1
zz w
kZ yZ kZ \vZO
X
43X e q] y Z kZ Q @
1\ !
V c

~
Z}
wg[
X J/G
zg bkZX sp~~g FgzZ~~M~i *" z]zW
kZ :Zz
zzw kZ~* kZ !d
G
I
E
-Z GE
4^)X g akZ3L $ WOkZX
0G
xzk Q:
Vk
yZ {z *
q~0kZ
( g CE
p=^] 5 D - ]|d
L Z D [ ]|Z
w D t Qx Z ]|
7n ~g ZKZ a x Z Z g Zg )
- Zz L Z n
g g Z
'

z y
gz Z ~C
KZ D - ]|
gz Z hzgq
Z kZ B; Z
D \ WaB; CZ D - ]|gz Z w i *
D L Z ]| } FQ
X sy W
?Ht
`+
Yy WgzZ B;}gtHc
g D - ]|
D \WakZ c
7Ox Z Z -ZzLZD \ WYX
C
!
'D \Wg ]t HnD LZ
X A 7~9~V
G
.O&tp} F
X 7zz Z"gzZE
Q7n ~g Z~x Z Zg Zg)

-ZzLZ D - ]|7~kZ
z 6c
ggzZp
gg Z
'x dZ
z y
gzZ KZ%ZX D { 0
z u 0
Vk
nC
% x Zm
ZY
X {/$

^r] ]e ^ m ] ^
%NW
x Z 6X CYgE nB+-Zz@'

kZX x Z ZE
Zq
Z ~g U
Wsz+-Zz t
:c

D t Q

www.islaminurdu.com

84

1{Ly;k

F ^ ]^ ] ^e m] $ j e ] n l ] l] # ] m% ] g$ u]
# ] $
DRTS N q ^vf] nE ]e ] inFu o fm l ] l] n
4X3 e *
X J/G
O nB+-ZzgzZ 3g 0u Vzg Zg LZZ Y y W6kZ 0yY ZpTL L
X :~4z.6
0

i{zgzZ }yW6
kZV`]0

zZ}
} (Z Z

1a oia h^rj q ^ o m]
~}g !
kZX CwJgz~ Zg !
{z D ~|$
c
u| zZ\ !
V
I
X ~w h!e
Zzgq
ZekZX g Zz]c
Zzg
Kw&F
Z]z \ !
yZ {zX
g "B; J~$
\!
LZ yZ q
Z
G
G
ZX @
N Z

~]+Z[gg !
] Zg ~g ~x ZZ
OX c
WkF
6
yZ kZD >ZZ]|y G
53!yq
I
X
[c

'

kZyZ {zgzZX
w h!Q\ W
1a ] ] ^m 1 g o u 7^
c
Ug Z%&~e @
'
iZBV ~
Z}
wg]|OX
g{ c
i *
nBV
X c
u|(\!
%agzZ
? { c
i h~+-Zz
Hc
g~
\W
:c

\ W
E
CY KZQ ?X
Z'V`Lrz kZgzZ 3g VZ ~ 3g LZ N V T 7z V H
( 628ug)X { c
i
hV :X Za}
u 1 ^e 7^
hH V Y7 Q *

Z k Z { 0
i { z J
Z
c

? hH \ !
Hw Z ~
]W
_Q Y ~ x Zu#
}
V
Z ~g Zl] Z lg !
gz Z'
Z'
] Zg f e
g ~ V Z
Z c

?
( ug) X Y7Z Z h g yq
Z~g
7^ s^] o ] ] ]q m]
(KZ {zX gzmcB; V ~~
vZwg c
ngzZ Zq~#
}
~
]W Wq
Z e
Zzg
?c
Z Z hkZ~HV@
s zu 0
nkZV!Z~kZV@
6
"kZ~X $
7Ip
kZX g C Z
Y Z
gzZ 3 ? kZXgV ~ kZ ?YX 7 c

~
]W
n
gzig W?pX g C a/i Zg ~g vtz!
]iyZX wEZa~g vcB;
X Y~ Zi WkZ? @
Yg* {z
G
--B o!
OE
*
: si c
? \!
~Y z Z ZgzZg| 7i ?
Z c

Dy V ~
]W
X z hgi ?
ZV p
:c


g Z Y m
Z ?{]| 6X { c
i]zV V;Y
l^$ ] ]] kvi $r]
X VV 07]gzYgz~l0L L

www.islaminurdu.com

85

1{Ly;k

on >i^ 1 ] (^ ^m 7a ^ m]
y%gOX x Zw*
t yZgzZ Z
Zz *
n~ hyZ & g z
c
Vg Z
] z +-Zz
: @

gZ~e
W,gG
n ^ oe i ] oF ] ^q ]
!^ ^n % ] o ^ f u^ ^ _i e
yZ1 ) :
Z yZ 7D N T}g Z
q +Zq
Z,g66]!
kZN \!
V }
Z L L
X xz3g~gzZ {h
I~0 bBbhZ yZ~V*gzZ ( *
: 1
^ 1n 1 ^e 7^ o
E
~ hyZ Q H V:gzZZz ~zc h\!
V }
Z Y7 D gx Z]| O70
? ^
Y*

lpgzZz w yZ V {0

i
ZgzZz6x *
yZz ~ hyZ V 0
]z
ZX V; c

D \W
Xg
:c

~
Z}
wg]|
^e u$ ^e o% e # ] $ ]
*9g=\vZ L L
X ~t 15 =r G
X #h+-Zz} Hc
g q
Z D t Qx Z ~ '

Y [
4]I
( wZ )X DnBV}g ?zn+Z~hyZ c

D \WX 7%
IZ 0G
6na e]e ^ 6n 7n2 ni
:c

D
!
x Z]|
q^] f ] oF] ^e ^ ]! q^] f] oF] ^ ] ] ] V $ n u oF^ i # ] rm $ '$
( wZ ) m q^ ] ^^ m$ e m] ] % e
{@*
dZ ( xz )
c
p
Z3Zz Z ( wzZ )X c
7g Z
I\vZ~Vzq&L L
X
c
V{z{ Zp *
n+-Zz( x)
c
{ ZpZz
:k

y*t~KkZgzZ f sZ<~Tq
Zx *
y D gx Z]|
D^] ^f] nE ^] n o ^$ ^ n ^^ ] gq] m] ]% e

:
*
{7Z
Zz
Z +-Zz%ZX V uVzp
Z Z
Zz *
u| YZB+-ZzL L
X
kvn o v ^ na]e] e ^m
ZV ~nkZ Zs]g c
iD t Qx Z]|gzZ
y~Zc
i g
Z'

Z
X W7jiZgzZz#
}
V c

D \WX ~
q9J(
{z
*
z
{g
Zs 7z Zz ~kZX bx Zx \zp]Z &
*
:ZjVzuz { i kZ6%
X *
ykZ ZuzgzZ]zV kZq
Zc

sp}
g~kZZJ
VX W7 !
$z ~g^ B{-Zz :Zz Z
c
i
X ;g x Z] }
eC
tX @
yz@
j @

www.islaminurdu.com

86

1{Ly;k

?D#
}
~]ZgyzzH[ ZXD7#
}
~gkZZ?
zT g
Y7V
x Z #
}
~ bkZ= kZX 0

i
~
Z}
wg {z q
Z ZV ~} Z : c
[ Z c
i
X
?9{zH Y7V
X90

i
{z X 7 c
i
43X e*
X % x ZY m
Z] ZgzZs+ZYX J/G
9(Z g
} Z V
Z}
wg0

i
Zz = pX Y m
Z ?{ {zX [ ]tM6vZ0]|xsZ9 c
i
X ~

y~ @
} = {zX c
CZ & X 4 yc
Zx xsZ +t g
} Z _Z" V kZ
X V Y
gU
W]6kZ
ZX Z Zfz+i ]gkZkZX ~ Z
x gzZ& Z c
i:
gzZ g =
]g{z qzg Zc
iX zg Z{g !
z yZ~ ]x= ? g
d
LZ C

X g~
qZ
^ on e 1 l ] o+ 1 m ]
$X V%c
zZ ]yZv]g E
5E
V{0

i {z e Z
Zz*
nByZgzZx Zw*

*
+-Zz
X Tg !
t yZf
yZp
ZX g +-Zz zZ~]gkZ : OayZ}lZ
yZ zZ]+-Zz
Z
X~x Zu#
}
yZJ

zD%gzZVKZ Zt ~0

i
u 1 m] e 1 1
{)z2
gzZ e{ izgi }X V:x Z~]KZVrZ *
Z Z ]Zz,Z ( wzZ
*
6
zyZ ( xz
43X e *
t*
O wqZ bx Z b syZX J/G
OwqZZaz]nyZ ( x
4X3
4J5G
X G
e-yZb@gzZ`~sz~ eA
e 1 l^ o ] 1 m]
: e
ZzgD
!
x Z]|
!^^ # ] f jn ^ jm ^m ^ o?m ^i m $ $ ^i Fnu o m] ] ^e n f ] $ ]
wZ ) !] ^e # ] f jn ^ j] ^ m oF ^i^ ]^ ^ e ^e n ^inFu o ^ $ ^^ n $]
(
:gzZ}: Z Zn
yZ Yw7Q {zN Y%Vz {zZ
gzZg( ~0

i+-Zz{q
Z
Z" L L
yZ1gt ~0

i\ !
V {ZuzgzZX +-Zzt ~wqZ 0%*
kZ \vZ }gz]nayZ
V Zz nB +-Zz x *
} kZ \vZ }z ]na yZgzZ} Z Z2
yZ ]
X ~
z
j h]$ ( m]

www.islaminurdu.com

87

1{Ly;k

]WX D7#
}
yZ~]z]+-Zz 7gq c

D t Qx Z]|
} ]`
Q c
p,i , yZ )7i yZ : D

g Z ~ }g !
n % +-Zz ~

Z Z egzZg} izg ,yZz syZ ( Z7} ]`


Q c
7pZ : i ,fyZ
ZN Z7
X AVz[ Z NkZ O ?X z
n~h+-ZzZuz~eOZq
ZX k
z, n~h+-Zz{zkZ
X ~A
^j] ^ 1n 1 m]
+-Zz H Hc
g ~
\WgzZ Zq~ #
}
~
\Wq
Z e
Zzg ~
Z}
wg ]|
?Tg !
t yZf}%
Do^E ^ u ^ m ] ] ^ ^j ] ^n F$ ] ( ^

X gu|Vzg ZgyZzx Z Z V2zyZgzZzg lZgzZ7


i ayZX V; c

LL
] 1 1a gq] m] k^]
Zzk Q c
Z
,
[ Z zZ
Z +-Zz }X n
g7|.
ZgzZ v]Zz 4z%Z+-Zz
:
kZ~e
W,gGy%gOX qN
Z+-Zz~]g+Z Xzg} izgi
n ^ oe m ] 1F ^q ]
!^ _ i e
X *
:
ZyZ ?7DTzgZ
q+Z q
Z?,g66
]!
kZ\!
V }g v
Z L L
: CG @
`e
WkZpg
ut
D]]^veE ^] n o ^
X
*
{~kZ7^
Y
ZtL L
G-o!
~gz g pe
g +-Zz ~ ]g x Z [z ] qIgzZ ];z(z ] E
5B x {z Vgz yZ
t #Z kZX {L{ k
gzZx Zw *
#yZ V Z
1 c
N Y0:
WZg *
+-Zz t
ZX
zz N
:
Z'
Z]
6 h
BkZ c
80
Zg zY +-ZzpLe *
Y6
^Z
Zz)g
}X
,{ izgzi ~^, ZX x ZwgzZ ^C~]gkZ Y6
^z!
Ig
gzZ,IY6
^Z
X 7
Z'

*
.
a zZ
ZyZt1X x Zw Y0:
e
f ZgzZg WZg *
+-Zz #{zC
t
tc
@
7g `wzc
g Z *
gZ
0

i%~
,I ~
zZ+-Zz }XZ
g~Ez c

7Z
Zz
Z+-Zz~]g+ZX
!
yva~VxVztz}t :~}d
+-Zz

Z c
*
x Zw#6V, ZB: 1 yZgzZVD: nZg *
z!
#+-Zz~XgZ, Zp
X 7~D}*
Z
Zz
z%Zg{p zZ+-Zz SX ,6 #gzZNO%ZzZyZykZu@
to Z 4
X: nCZ f yZ~kZgzZ,4
^i 6n o` ] 1 m]
Y ~]g+Z z: x {z V zx V# \ !
}Y Zz ~x Z+-Zz LZ

www.islaminurdu.com

88

1{Ly;k

y
Zt V \ !
~ZZaX} F
~pV n: ZgVz
ZgzZn Y3gZgVz
E
{ c
iakZV X C
Z'
V ]i|zgzZLrz G
&OZ S 0;{ c
iVYDZ
6
CY[
CY\G
N1 zZ {zX ` Z'
ui *
%6gZa ]g B
gt Z n
X 1"Q O
~g

kZ \ !
X @
W
O 1 zZ {z @
{` Z'
gzZ olz =\ !
@'
kZ
X @
7nZg *
#{zakZX ;g6
~gZ{V 76
# CZ f #
1a l^q] o m]
zX}q]i YZ q
Z c
Vz \!
V zZ~gZ
c
g Z
~gztG
~xs Z kl q
O
G!
B-o!
E
J
4
3
/
5B-o c
}
X GX e
]i YZyZ~Og 2

gzZn} .c
{ izg }] E
5;X\I
X V&
o{ c
i6
+z7Zx !ZX K
F
]*
Zy D
y+-Zzt ~Z [ w
zZ LG
n` j 1 1 ]
G
+
B
5{ c
T *
^aDLG
*
q{Z
T^]g p x Zw%yf Z+-Zz^gzZ b I
(1
X B^
Y^Y ~]g+Z: eTg+-Zz(
,+-Zz
Z :Xz~ kZp
Z Z
Zz
Z +-Zz~
qC
gzZ(C
6d
bY
(2
YX 3 *
3ByZgzZ O
Z Z
Zz Q
g~ Zg
gzZzwz ZB}g
X *
hg]2gzZ Z
Zz*
O
Z+-Zz
GLZ ,ax Zx +-ZzgzZ4Z
-7
i ~
zw Za-xl+-Zz
zi ( 3
GLZgzZ
X Z
Zz+-Zz
\ !
V zZ
ZX g { izggzZ } 7-7~g7 i ~^kZy
ZgzZ x Zw
!
1\!
V^ )
XZ12911292Xx ZbRZ dX 7
qi ^Z
Zze%ZXZ
Zz6
yZ^{z}^z!
1zg
( W) ( 13041305
^ 1 k^q ^
1ayZ
~
) d
1X M
7I
~
)!
i 0

i
LZ +-Zzt [
Z (4
pQc
w zyY LZ@
kCsp+-ZzYKa"7
) c
Y ( g
}X Y0
!
X yY zZ
X M
I^kZ+-Zz: vZ
Zz6

0
i
*
^a ~]gkZ ( 5
qc
y x ZZ)g f Z
Z}uzM
uzg~]g Qs zZ+-Zz~Zz
(6
X M
uzgec
Zzx +-GZz~]gkZX Y
d
OB-o!
E
X Yh i {zNkZ+-ZzgzZw'G
~i
ZY ( 7
!
o
O
-B ~]g:yf Z\! ( 8
43X ebuF
X J/G
{ izg E
43X ebuF
X J/G
Q,:]i YZ+-Zz
Z~}g !
.gzZn
(9
q yZ ._]z ykZ LZ }{ Zg Z 1 Zuz c
}: 1n+-Zz Z
Zz6 zZ ( 10

www.islaminurdu.com

89

1{Ly;k

43X e*
X J/G

m] ]ju]
IZ~ ekZX N @

JW7 x Z Zz [ Z e
.ByZBB5Z Z t +-Zz
:}X ] c
Zzg% g Z
43X e*
43X e
X J/G
c
{)zR c
J/G
7x *
yZ~]gg +-Zz
(1
X $:yZgzZ(
:W+-Zz3 Zg
(2
X N J(
:WB;6
yZp,I+-Zz ( 3
V @
g e ]!
kZ~D
D \ WXD7wz *
3 Z ZB Z
-Zz KZ D +$
Z +ix Z]|
X H:x Z Zz[ Z yZ c
H (Z~
ZX Vz J(
B;~gzZVB
g{ Zg Z VZ {-Zz!Z}
X $:+-Zz~>
(4
X ,:6
i ZzWyZi ZzWKZWZgz ( 5
%N+-ZzX F:
kZ {z }: >ZE
yZgzZ,#
5+-Zzv T,: x ,Z
(6
X}]i *
+-Zz
nZg *
kZ D \WOX ;g^3 Zg}g V; -Zz LZ q
Z~ 5 Zg D =]| ( 7
( )X :
]!
kZJ
/y
WgzZ
: ~g Zi Ww +-ZzT {zyZ0yxgY Zy~}g !
n~h+-Zzg Zz
E4O!sg r{gH yZ }X C
{!
yZBM ~ d
b g66c_gzZ *
: Z Z ~
z G
X b: `jBVzuzayZ6
3Zz^ b:]
X 7x#
wyZC: WZg *
+-ZzXgZ,Z%ZX x Zw*
uF
]*
ZnkZ
uF
T 7z x Z Z z [Z Wyxg x
f Z y ~}g !
x Z Z z [Z W%Z
~i ZzWzZ i ZzWyZh"c
*
+-Zz +
$z;Z }X CZa g~w+-Zz~]g
X x Zw
t *
YWyZ 3 Zg*
W
x#
w Z Z"nkZV D: nZg *
+-Zz T *
uF
[Z Wzx Z Z] zZ %$zp
G!
X Kg ~] E
5B-o ] Z ZnkZ Q7
6na gq] m] q u 1 ]
t zZ f+-ZzbZ Z
Z
Zz6
zZ *
yZByZgzZ *
Ox Z Zz[ Z +-ZzbT

d
\!
V ay
ZY H {3g 0uc
,: w
ZX Z
Zz6\!
V *
e
g t yZX D
G
zZx qg Z+F
X f~ { k
Z(
3g L
: Z Z t zZ +-ZzbZ Cgez { k
t .6: ]Z%t +-Zz zZ 6O
X Dz'

zgb)z])t 6
T }lavVZ

!
kZ zZv]
gzX ,:g x
Z'

*
.
zZ+-Zz
X $
t {z~
+-ZzCgCgtg D2
e.
Z egzZN YKnZ Zg !
g !
6
yZ
Z OW~yzR @
6g %zg Z zZ

www.islaminurdu.com

90

1{Ly;k

X $
V"
t ~y
WgzZ $
Za]yxg}uzq
ZkZgzZ 6
uF
x Z Zz[ Z
{Lk
Vz T hg *
zg \ \!
V zZ6gg uF
B zZ bZ
:c


g Z ~
xZwg]|aZX D>%
^ ] ] m^ ] m] ] m
X C2~t .6
: Z Zt +-Zz zZ bT @
Wxi*
t +-ZzL L
!
$z.yZ2X , Z
bz
F
yZgzZ,(F
zx Z Zz[ Z zZ KZ9
+-Zz,Z'

X ,p
gi !
[ Zt gzZOg~1
yZX , Z Zt]wJ
Z gzZ yZq*
yZX , H7 06g: g I lz }
X ,N g Z ] Zp(t
f V bkZ yZX K y b) ,~}g !
t zZ6\!
V ~ V1 x
Y f
X :?
qLZ,
1a gq] ^e
zuZgpJ
pg izgLa'
2J
( yvgzZ% elz=)Za zZ
X Z
Zz6
\ !
x OZ {)z;ggzZk]
X f\ !
]YZy
ZJ
p c
yC
zZ
^ 1n 1 p^ o ]
Z
ZX Y ~
kZ Ygz !
Z
t h Zq
Z ~t Zz Z
6-Zz
: @

g Z Zz~yW
OX M
7uzgg (Z0

z{+-ZzX yC

^e n e] i$ ]] $ q] ] vi ] $ i
( 232e
WX 2{g)
X N YVbhZ ._<~VxVz~:WZ
zg: b BVzC
LZ7Z L L
knei ni om
43X e+-ZzX
{ W + qz
zwZ jeC
zZ KZ {z J/G
F
zyZ h+F
Zq
Z~ zZt
~ kZ%ZX} 7*
p
ZX ,: ~ 2t Zz[Z WX , (F
yW
z yW
]z SX ,

E
E
XVy~[!
5.Z4gzZszH!
%Z L
L ~gzgp A
Z% 5.Z4gzZszH!
%Z
X CYk

Srq
ZP~yZVX tZzg~}g !
zZ
^ kfv ^n 1 ]
E
E
L$ zZaX z Zg7 gzZ z{z yZZ
z H3g6yZz H zZ KZ c

~
x Z9
X C6
\!
V syZ
q Z \vZ" X D Y{g]ug y
WX CYZa $
~]g: z {z
X @
(
w VgzZVgA@
7u*
^2 73e 1 k

www.islaminurdu.com

91

1{Ly;k

X @
`gq
Z~ w q Z 0%*
kZ Hg \ a L Z T
gZ~
]W
zZ\ !
c
Z

t ~
\ WX @
Y c
J(
zg q
Z 061 q
ZC
V ~ g
ugzZq
Z
X @
Y~wqZ 0%*
kZ[Z N Zi W~Z}
{ Zg {q
Z @
wqlpgzZ mZ e { z.6
}n
^ on 6n u 1 ] e 1 m]
CSV ~w zZYz: Z'
BkZX zx Z Z V a y
~
]gzug
X D Y%bwY{zgzZ
w VnZg*
V X
\ !
V : c

? xi *
n~ h: Y7 D t Qx Z Wq
Z ~g Z w e
Zzgt
X ~ h z Z : c

? V g * kZ V z : HnX ~ h
1a ]] ^m o on o<
Z ~yj \ !
X N @
{ c
inB +
Y+-Zz~h zZ
D: VY #+-Zz e g
p
Z $
gzZ zZ 2Xx *
T SX}
X k

!
~MgzZ .6
zZ+-ZzX V
1a ^ia vj ^m ^ on ^e o ^u
Za zZ Xa+-Zzx {z y x Zn~ hyZgzZ #
w+-Zz t .I kZ
gh ] XgzZ C nyZV
Z \ !
qzgp:
zyZ z gzZ
FKX C
Zz yZXg zcyZ~wqC
gzZhZz yZg Z qzg
X % wWz]Z|Vi Zz
:c

~
xZwgOX M
w V>gzZp]W]
$ ] F] e ] o ^]
X \!
#
ZkZVzZgzZ~L L
X qbzg {y$

6 { c
igkZ\!
KZzZ\!
qzg
X J{ c
ik
Vzg ZD
kZ Zwt \!
qzg {z[~}g !
t .+-Zzx bZ
k h] ^m h ]$
gzZX [Z N yZB\!
qzg { c
iZg Vzg ZD
kZ c

{z [ Z N6yZB\ !
V
{ izg }] ]Zg: Zizgp
Z *
: wJ*
x ZwakZ0}X J [Zt bZ
Xg
G
"I Z [ Z nkZ
X \ !
qzg % w Wa X 6uF
z % g Z
e
LG3E
]c
Zzgz W
c
Wx YX bm +-Zz 7ZJ
~e+-Zz t ] c
Zzgz]c
W
\vZ
a? ]!
kZX
Vz qzg-Zzz K-Zz Z% +-Zz t .X ~ekZ
: c

fBB~g Z

]gzZ
ZKZ~g Z

]yZ
Z+-Zz
m] o ] ]
O^^u] m] ^e ^m$] $ ] ] f i
p]+ ^ o o lu ~
] u
m] o ] ] fW
gzZ ~
]| Z% q
-ZzL LVD
X tZzg0
+F
gzZ +F
p +4 ~ +-ZzZ
Z ]Z f u 0
KZ \vZa X 7+-Zz V X D Z]|

www.islaminurdu.com

92

1{Ly;k

X tZzgzD t Qx Z~[ !
3g 0u~wZOX c

f +-Zz
: ]+Z[g
gZ~T *
c
gF
e
W, Zg gD t Qx Z h
m
0z/g
u
h^v] ^m e$ m m ] e # ] ] ^ m

Jy#
gzZ Dgeg gz6LZgzZ n
g QX c
Z}
p
g ] v{ztL L
X Dg e[
&A
~kZgzZX wi *
~}g !
3g 0u P) wWze
W{g
~T g IWZ g
u ~uz
43X e *
Z
Y mauZz
e
W{g J/G
7(ZN:c

kZX
g Zg R

4X3 ebg Z
X J/G
yxg Z
Z}uz# kZ wi *
~}g !
V#e
WV#[
1 m ] o ^u
*
Y zu
Zz ~zc *
uF
yZ c
OgZX VrZt Z% t .+-Zz qzg
%t?H c
~t}6
V4Zg *
\!
V 7ZNE

D gx Z]|X *
{*Zzg gzZwZ ~sb!
%Ngz+qX 7 zZ
X ZE
X zqs0

i
yQ z: ]!
kZ7Q ZaZ+-Zz}g v\!
V qzg c

\ W
///

93

www.islaminurdu.com

kZzg Z

1{Ly;k

yz~g kZ[xZX
X
F
'
h
~g !
zg yQgzZ 4gHzyQ yo0

zZ}

kZMg
mZ {g%&gzZB{g%q
Z
]oz][Z N ]z
N
Y Z@Z}j%2z{g Z Zm<!
gzZ
M
q
=g fyz/z ~g kZ \W
` Z
( ) kt
info@islaminurdu.com