Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAANRX/84/2011

RADYGMINYDYDNIA
zdnia10listopada2011r.
wsprawiezmianyuchwaywasnejzdnia14grudnia2006rokuwsprawieustaleniawzorudeklaracjina
podateklenyorazwzoruinformacjiolasach,wzorudeklaracjinapodatekrolnyorazwzoruinformacji
ogruntach,wzorudeklaracjinapodatekodnieruchomociorazwzoruinformacjionieruchomociach
Napodstawieart.2pkt15ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,
poz.1591zp.zm.)orazart.6ust.13ustawyzdnia12stycznia1991rokuopodatkachiopatachlokalnych(Dz.
U.z2010r.Nr95,poz.613zp.zm.), art. 6ust.9ustawy zdnia30padziernika 2002rokuopodatku lenym
(Dz.U.Nr200,poz.1682zp.zm.)iart.6aust.11ustawyzdnia15listopada1984rokuopodatkurolnym(Dz.
U.z2006r.Nr136,poz.969zp.zm.),RadaGminy
uchwala:
1.W uchwale Rady Gminy Dydnia zdnia 14 grudnia 2006 roku Nr III/13/2006 wsprawie ustalenia wzoru
deklaracji na podatek leny oraz wzoru informacji olasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru
informacji ogruntach, wzoru deklaracji podatek od nieruchomoci oraz wzoru informacji onieruchomociach
wprowadzasinastpujcezmiany:
1.W zaczniku Nr 5do Uchway Rady Gminy Dydnia Nr III/13/2006 zdnia 14.12.2006r. wczci D.2 pkt
4otrzymujebrzmienie:
4.zwizanych zudzielaniem wiadcze zdrowotnych wrozumieniu przepisw odziaalnoci leczniczej,
zajtychprzezpodmiotyudzielajcetychwiadczeogem,wtym:
kondygnacjiowysokociod1,40do2,20m(zaliczy50%powierzchni)
kondygnacjiowysokocipowyej2,20m..
2.W zaczniku Nr 6do Uchway Rady Gminy Dydnia Nr III/13/2006 zdnia 14.12.2006r. wczci D.2 pkt
4otrzymujebrzmienie:
4.zwizanych zudzielaniem wiadcze zdrowotnych wrozumieniu przepisw odziaalnoci leczniczej,
zajtychprzezpodmiotyudzielajcetychwiadczeogem,wtym:
kondygnacjiowysokociod1,40do2,20m(zaliczy50%powierzchni)
kondygnacjiowysokocipowyej2,20m..
2.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminy.
3.Uchwaa podlega ogoszeniu wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego iwchodzi
wyciepoupywie14dnioddniajejogoszenia.

PrzewodniczcyRadyGminy
mgrPiotrSzul

ZacznikNr1doUchwayNrX/84/2011
RadyGminyDydnia

Id:289947050BD34838B041EDA252F43BB8.Podpisany

Strona1

zdnia10listopada2011r.
Zalacznik1.doc
Deklaracjanapodatekodnieruchomoci
ZacznikNr2doUchwayNrX/84/2011
RadyGminyDydnia
zdnia10listopada2011r.
Zalacznik2.doc
informacjaonieruchomociachiobiektachbudowlanych

Id:289947050BD34838B041EDA252F43BB8.Podpisany

Strona2