Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAANRXIX/127/2011

RADYGMINYCZARNA
zdnia21listopada2011r.
wsprawiezmianyUchwayNrXVIII/123/2011RadyGminyCzarnazdnia7listopada2011rokuwsprawie
ustaleniastawekpodatkuodnieruchomoci.
Napodstawieart.18ust.2pkt.8,art.40ust.1i42ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym/tj.
Dz.Z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zmn./orazart.5ust.1i2,art.7ust.2,art.7.austawyzdnia12stycznia
1991 roku opodatkach iopatach lokalnych / Dz. U. Z2006r. Nr 121, poz.844 zpn.zmn./ Rada Gminy
wCzarnejuchwala,conastpuje:
1.W Uchwale Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Czarna zdnia 7listopada 2011 roku wsprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci w 1ust. 1dotychczasowy pkt 3otrzymuje brzmienie : 3/zwizanych
zudzielaniemwiadczezdrowotnychwrozumieniuprzepiswodziaalnocileczniczej,zajtychprzezpodmioty
udzielajcetychwiadcze4,00zod1m2powierzchniuytkowej.
2.Pozostaepostanowieniauchwaypozostajbezzmian.
3.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyCzarna.
4.UchwaapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaPodkarpackiegoiwchodziwycie
poupywie14dnioddniaogoszeniaimazastosowaniepoczwszyodrokupodatkowego2012.

Id:KQFKZWJSEUXKKUZDCWKLDXASW.Podpisany

Strona1