Vous êtes sur la page 1sur 28

>>> 5

lêt princips. sctili >>> 13

I Bêautéet irnÉ nâturôtlo. >>> 21

>>> 2€
,
t
GIIAPIÏRE UII

GADEAU DES DIEUX

r!uvrnrÙ.Dr pNrtri p.!Ûn ùmpetqr.ê


tiiepljonid'(o1dIiÔ'iUÉut'Ùbubù

{rdtrr d0 d rur t s tgyptieis


comme
Symbolê d'inmoii.liré

â etof a rouvéd6dcriisde ?
p ânr sû s mutrdrlemp saiE quc$r s lonbs ds ph'âo's que

nons âw. de r: û'Yr e d du j!5 dhlo. wÉ. cefre façond€ .onsefle'

,L. Doct.ur .n pûld


touiour. à poné. d. m.in
DEàensonknp5 HippoMt.,neecii OrêcquÊ d 'Pûede , nèd( iù
( r b {" 1 / a r v â i r è i C h , ! né p p m r
ù - . , i . . : T r r è , r ! ès
' , , 0"-lqu6 ,h. è pl i ud, Dion
d r i n . - o Fr l r o e r , r ^ i , o - t u r . 9 ê r . 4 . nr 'r f è . " , . - û - r .
p aft d norasrds parch.ninssicff.r.uBiif coftre300difftûtes
$ - d - ' d d ' è t à r . n à n d . H0 r o
â enev?nbt !i p.u môinsson urqethénpùtiquefâbbts d n*ure
pâth.pdùùêt â p ânt.onirc16u cè
ronâ., s nigb icêt16€rsdenbircs.

potntierdelâ
plâfteoûérd.piq$nls.AusuEd.svoy:qs il Eioi
b t .ependânr
roùlou6de. u son,ooderen
pot"li oc wÉ en pot)arn depouvo
q s cs

Dkrdr â pânk.oflme par ùrmpk ei ùni qut

AIoo vèra âùiourd hùi -


Elixir dê bsauté et de longùè vie

ô c c i d ê f i €D.s m é d e c n s a m è i c a
pùu sr e n9r l â f t : u 9 € € n € i t d s

I â n ds q u ' asui k e d s r k r ù d r f r r q

H,,.('srr-u,h - 0 . û r n " r . q . . ,n{ .


e,,)1",-dn .
CHÀPIÏNÊ DÊUX

LE vRAt at oEs -
U PONÏRAIT

3 r i q r e f o i r ù r f ô f d r 5 o u v r dt i o

"r'rlo"'

e m pe l , 0 t ù d r t , r i i o , Ê n
,i
4tt.
- d_: Plant€ robu.te du dé.ert

t-"{N
*,itr
c.r jun(mstdrrtrt.à elo I
ti il;

p$--â
l
j.r
I sutrui(dL:oLrr*ù$...
t qLè ' ùÙqu! ù[, rhrL!ns': tt j

Récolt., tr.iienent êt qu.lité

I
L aloè vera culrivé ên pot
,onr dt rù ût lsr!àÉeumi5
vI! mod6t !i l. pr.nt.
CHAPITAE ïROrS

LES PRIIIICIPES
AGlI FS

r r r i ,r t u i ( . . 1 t r m t l . . i t r r
,d 1\lqr rld driôibrc irrr

\
o'ù. .' f d. q.oo. o,o
sirids â ninÉs
nr ûtuvritpA êtr

.ftLd|.qompq{d,L.ddùnh6,

" . i n r . \ i e ." . . r ) -

{qoùs5,prorèrs d a sB) pôu 6 I

Glucides êt aêêmannaû
9r. o u,f q. -drc." É. .r, e. ,,
posis:> noioe(h3rdrs Gûùr
0i - ' ô n i . r 4 " 4 t o- > r À p o , . . . h ô . r
rr{r1ù4lrr ir.onp.n3d. , L!.r!

f . r r e d r i b e ; i , ( l r i s k û m r p . rù r r
Di! I rr! ôso!u frr
lUin6râur €t oliso-élén6nt.
Lesmituui r ôrq'i é èmeni5 &G rb o. kn $nt ndùprF
coirenus
ântqu. hodur deidte dlgà
6 m fûâr: et o iqo èèmenrs

mnufirâr te! ptBoinc.i om( d

iqi (hd nd$LMbk à â ùâ9u*i

cotrtre
ksmrtâdisad o,
mâroidsosetd6d.nb.
sfte m nûal quldùirttrc orisenp us

> r.m'n9ânù.âdet.or0slkdisùroiqusetstimportanr

qâmù6d I's!oniomtr
t lè 3aÉnlumpmliq.odr i ds
nd oux ibEsùovûp( u qJnd(r

r;,1

;{
dq. 'r inoqobiÊ0 Emr rùB( d! niql

i.,,'
#qe

Autrês principes acrifs

bpdncipo.d|,.v.cfuux!@ndri
æ 6ù.ùr d L rd&.d 6fr. b p
égj.n.{pbiéc'bhonm6coÛ
tftserléslôit nflâmn*ônû:it bett,itiis J
s fb6 almeftânùctniûlrt r!

ont
or,e bilaritostérc|

.horeréorbasrit eù!x de.hoûtè


n rieuotPh( d! !ho 6tero
ib$ùaâv{ âfoùiri!retboqued

Lstnnin 5r uft ibn.nc d orqiie


inflânm*ioBd s inl€dioit. !n.ff
idu reLesçûètonsLt bnnin

rt( re,ai6 ârr bmtÛi6reu m rlù i!ùtr

iaunât€amûdr l€rorrrr utÈrurc d

mp,iatasâilb:clèrenn6

r,iemdurb à b& d âroèle$ hrE6d


, . qçrbn etr a ùvrc- rtsm nft d
dèÈ !uh- a' ùn a - - e .rlh, t
ddG,,-e*d"".!""",,,
Wtor bffi:d.ud6Éhrdr
t!
r-
DLododèuraide à s€ 3oigner,mai3 t!
GHAPIlRE OUAlRE

BEAUTE ET SAIiIÎE
IIIAlURELLES

o o 0 z
R È C À P I ' U L À T I FD E S E F F E T SD Ê

nsutnrrrr.lcuir ch.valuou pdilt


v'rB.âu, r.n!ùrm) .i n6(ôy.qs du !!n!

rYrhmèd.nnduv.||gm..rcê[u|âû.

P o u . u n s y s t è m e i m m u n i t a i r êt o ^

S o i n s â p p o r t é sà l â p e a ! s â i n e e r m a t a d e
t ^ . - i . n , r o r ' n t sd. '- L p c
lo?wa ontui Èftd corâ9Èût r fâcirieit a podùdiondefbÆsÉlâi
I qls du tÊr sijomtif à :idr defibmbhn6{ nfftm sit .ini le

D'F e.Apop d....r r

'I r' ePr'\d e 0PùDr


r r,'qu 'urni9 Â'.r ii .f.ur

ronnu queebaæ5bnê.oprut

-nfgn . . F{r û..n


Lboevù: peùt.bsorbù
p s drrrogèf
!erdemhequeôEqûe res*o.rs derôi ndsitpreins

c i. .ffd. i' ilq.'p".

l. orN. p- r ' 'd o 1"ptr1h ii


ùom. u d.gue'r- irmli.mi'

burrâs prcftnt d6 prop,iéttr


L$ articulario.i ot h m6doêin€ rportive
indrs pt.iirr rour ios:rtrr â

trksûû dur! âu lri Ltrnrhr e ù


'is.s,, ?pp ùr r d Jù lonpûs

C{r.lif pour lo syrtàme digostif


r - q . i h l m d e " . d B d e b d *F r .
.iiè5de€lô n$ sub6laisdel'aloe v
l'intni à 6Éwde,dà$ihuûtn5i rfon.toi nftstinaè

Efiic.co contr€ lo. myco.€.

rhrnp gnonsarhpêxù,
drNh boû.

EftlGac. êontrs l. diabàtê êi


lô. m.l.diê. cardio-vâ.êulsir..

5rù - onnÊ. |a
\' û r. .^ -."diou.htr " dr\

9u ,d. --n r'ûidrr


tâ tn€itp nsùnerp!êteperi pr!Édult,E.leqr delâôevent
lj
Ldo€vûâer*s(oûposibpÉ.iruxoJfiefi
rf .horE'è,]orgânÈmehumâr

etpeuv.nrarâppriqrqefueqeùtemqâ

d6 ôtms{hùûidesds,âsûpoûle jou,et
l: fuitl Ds dèodoBnrds qersdedou.hr,

veq.,dsrcuq6à èv6d6 âlt mtoy,frs,ds

ds ùt'â lr d. â prsdrquisoign€d
à â fois s

usqr nteife:boùequotidirnrementteqetdr ,oe vùâ {respr.krk


' ' "" ""..",'...' ' "" ' ",'0"''," '. '.,.'
, ! r a : r . s p : 'F r l c p . d ù c ' r dù l d n sd r r : b ,ù r Ù t â s ù . ! r .

\Àù|' 3t ÀU'I l' V'TA||Ti

cridio-Yà*ullk6lbrle* râtq dr
*:.
d*'
'']3fd--"'f'vmùc

rc. -4! s'/70! 64,