Vous êtes sur la page 1sur 397

M I T I T C O N S T A N T I N E S C U

P O L I T I C A
E C O N O M I C A
A P I L I C A T A
V O L U M U L 1
S C H I M B U R I
M O N E T A
P R E T U R I
E d i t u r a T I P A R U L R O M A N E S C S . A . R . B u c u r e * t i
www.dacoromanica.ro
M I T I T C O N S T A N T I N E S C UV O L U M U L 1
S C H I M B U R I
M O N E T
P R E T U R I
9 4 3

1
E d i t u r a T I P A R U L R O M A N E S C S . A . R . B u c u r e o t i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
P a r t e a I
S C H I M B U R I
www.dacoromanica.ro
P a r t e a I
S C H I M B U R I .
C A P I T O L U L I
R E A L I T A T I S I C A R A C T E R I S T I C E .
W e iwww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
c c ) I M P O R T U L
A ) R e a l i t e r t i l e i m p o r t u l u i .
s i


a c i ,
s i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roB ) C a r a c t e r i s t i c e l e m p o r t u l u i .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

C ) C o n c l u z i o r i i m p e r a t i v e p r i v i t o a r e l a i m p o r t .
r i c A z u ,www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
D ) S i n t e z a r e a l i t a t i l o r i m p o r t u l u i .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
1 3 ) E X P O R T U L .
A ) R e a l i t a t i l e e x p o r t u l u i n o s t r u .

O


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro1 9 3 0 - 1 9 3 9 :

1 9 3 0 - 1 9 3 6 ,
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


1 . S t a t i s t i c a e x p o r t u r i l o r i n c o m p e n s a r e .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
2 . C o n s t a t a d c u p r l v i r . l a e x p o r t u r i l e i n c o m p e n s a t l e .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
B ) C a r a c t e r i s t i c e l e s i s i n t e z a r e a l i t a t i l o r e x p o r t u l u i .

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
7 ) B A L A N T A S C H I M B U R I L O R $ 1 A P L A T I L O R .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

A ) R e a i i t t i l e b a l a n t e i c o m e r c i a i e .
E a uwww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

B ) R e a l i t a t i l l e b a l a n t e i d e p l a t i .
I . A c t i v i p a s i v .


O x i

6
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C ) S i n t e z a i c o n c l u z i u n i .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
P A R T E A I S C H I M B U R I
H I S
M a l

C uwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C A P I T O L U L 2
P L A N D E P O L I T I C A E C O N O M I C A .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
P a r t e a I I - a
P O L I T I C A C O M E R C I A L A E X T E R N A

www.dacoromanica.ro


E X T E R N

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C A P I T O L U L I
R E O R G A N I Z A R E A I D I R I G U I R E A I M P O R T U L U I .


A . V i t i i * i p r a c t i c e a d m i n i s t r a t i v e .

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


7 4 5 3 1 7 M a l 1 9 3 7 ,

6 9 5 1 3

1 9 3 7 ,


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

7 7 4 7 7 7 7 7 1 5
7 ,

7 7
7 ,


www.dacoromanica.roB . O p r i m a s e r i e d e i m b u n a t a t i r i .


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

C .
R e o r g a n i z a r e a C o n t i n g e n t i r i i i a c o n t r o l u l u i
i m p o r t u l u i .www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C A P I T O L U L 2
M A T E R I I L E P R I M E .A . O r g a n i z a r e a s o l u t i i l o r .


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
1 6 4 P A R T E A 1 / - a
P O L I T I C A C O M E R C I A L A E X T E R N A


C u
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
P A R T E A I I - a P O L I T I C A C O M E R C I A L A E X T E R N A
1 6 7
C u
aC u

C u
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
B ) C i f r e * i r e z u l t a t e .www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
V o l . I .1 3www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
P A R T E A I I - a P O L I T I C A C O M E R C I A L A E X T E R N A 1 9 5
C u
C u


C uC u8 4 1
C uwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
C A P I T O L U L I I I
R E O R G A N I Z A R E A
I D I R I G U I R E A E X P O R T U L U I .


www.dacoromanica.ro

R e s t a b i l i r e a e c h i l i b r u l u i b a l a n t e i c o m e r c i a l e .
c a t


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


B ) D o u a c o n c e p t i i , d o u a d o c t r i n e .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

C )
P o l i t i c a d e r e o r g a n i z a r e a e x p o r t u l u i .


s a
s iwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
2 2 2 P A R T E A I I - a - P O L I T I C A C O M E R C I A L A E X T E R N A


C u
C u


C u


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
2 2 4 P A R T E A I I - a P O L I T I C A C O M E R C I A L A E X T E R N A
www.dacoromanica.rov o l . 1
1 5
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
P A R T E A H - a P O L I T I C A C O M E R C I A L A E X T E R N A 2 4 7

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


V o l . I . 1 7
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
P a r t e a I l l - a
P R E T U R 1 $ 1 M O N E T A
www.dacoromanica.ro
P a r t e a I l l - a
P R E T U R I I M O N E T - A .
C A P I T O L U L I
E V O L U T I U N I I N S I T U A T I A C O M E R T U L U I
E X T E R I O R .
s a
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
C A P I T O L U L 2
N O I E X P E R I E N T E I N P O L I T I C A S C H I M B U R I L O R
C u S T R E I N A T A T E A .www.dacoromanica.ro

A ) B a n c a N a t i o n a l a 0 m a n d a t u l p e n t r u d e v i z e .
0www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
B ) L i b e r a n e g o c i e r e g e n e r a l i z a t i a d e v i z e l o r .

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
C A P i T O L U L 3
P R E T U R 1 $ 1 M O N E T A .


2 7


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
P A R T E A I I I - a P R E T U R I S I M O N E T A
2 9 5

C u
C u


C u

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
s a


s as iA ) P r e t u r i i p u t e r e i n t e r n a d e c u m p a r a r e
a m o n e t e i .

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
i . I n f l u e n t a p r e t u r i l o r e x t e r n e , u r c a t e d i n c a u z a r d z b o i u l u i ,
a s u p r a c e l o r I n t e r n e .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

2 . P s i c h o z a e c o n o m i c a a r i l z b o i u l u i .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro3 . C i r c u l a t i a m o n e t a r a .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

4 . E x c e s d e f i s c a l i t a t e .


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roB ) P a r i t a t i g i p u t e r e e x t e r n a ' d e
c u m p a r a r e
n m o n e t e i .

s a


c a .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.roC ) C o n s e c i n t e .
c awww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
3 3 6 P A R T E A I I I - a P R E T U R I S I M O N E T A
C u


C u

www.dacoromanica.ro
P A R T E A I I I - a
P R E T U R I S I M O N E T A
3 3 7
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
P a r t e a I V - a
S I N T E Z i t
www.dacoromanica.ro

S I N T E Z A .

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro