Vous êtes sur la page 1sur 24

BusinessPARK

4
jaargang 6, december 2007
magazine
Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen

Gelderlandkatern

Pilot sterrensysteem DHV

Verslag praktijkseminar BGV

Kwaliteit parkmanagers toetsen


Sels Advies & Secretariaat
secretariaatsdiensten met visie

Lokale ondernemersverenigingen
Businessparkmanagement
Maatschappelijk ondernemen
Onderwijs en arbeidsmarkt

Ook voor ondersteuning van:

Duurzaam beheer van bedrijvenparken en


de ondersteuning van parkmanagement

Sels Advies & Secretariaat heeft de deskundigheid in huis om ondernemersorganisaties en


overheden de juiste ondersteuning te bieden bij businessparkmanagement.
Het functioneren op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven is daarbij ons specialisme.

Ons menu:
Se c
Secretariaatsvoering bedrijvenparken r e ta
en ondernemersorganisaties r i a
On de
Ondersteuning bij oprichten ondernemersorganisaties r s te
A dvi
Advisering bij fusie ondernemersorganisaties s e r i n
Se
Secretariaten parkmanagement c r e ta r i a
On de
Ondersteuning lokale lobby en belangenbehartiging r s te
On
Ondersteuning communicatie en PRde r s te
Pr
Projectsecretariaten o j e c ts e

Contactpersonen drs. Ton Sels en drs. Jeffrey Zoet

inf o@ sels.nl Postbus 405 - 3100 AK Schiedam


2 BusinessPARK magazine Jan van Galenstraat 78 te Schiedam
www. sels.nl Tel. (010) 40 90 540 - Fax (010) 473 28 18
COLUMN DHV over pilot sterrensysteem
bedrijvenparken
4

Kwaliteit De leeuw brult ...

parkmanagers 7
toetsen
Als u morgen een visitekaartje laat drukken en daarop laat vermelden
dat u parkmanager bent, is er niemand die daar aan twijfelt. Met andere praktijkseminar BGV

8
woorden, iedereen kan zich parkmanager noemen en zich als zodanig in
de markt aanbieden. In de relatief nieuwe sector van duurzaam beheer van
bedrijvenparken loop ik al een behoorlijke tijd rond. Ik heb de ontwikkelingen
vanuit diverse invalshoeken mogen beschouwen: vanuit de lokale politiek,
vanuit de grote werkgeverskoepels, vanuit de branche voor de collectieve Lokaal verhaal o.a.
beveiliging en als secretaris van bedrijvenparken. In al die hoedanigheden heb Masterplan Rietvelden
ik goede parkmanagers ontmoet, maar helaas ook heel veel ‘gelukzoekers’
die een graantje mee dachten te kunnen pikken in deze nieuwe markt. Onder
Herstructureringsprogramma
Lage Weide 10
die gelukzoekers zitten naar mijn smaak er veel te veel die absoluut geen idee
hebben van de taakopvatting van een parkmanager, laat staan dat zij er enige
affiniteit mee hebben. Het risico dat het beheer van een duurzaam bedrijvenpark
mislukt door een ‘beunhaas’ is levensgroot. Immers, de ontwikkeling van Kwaliteit en Duurzaamheid
parkmanagement hangt voor een groot deel af van de inzet van de parkmanager
in nauwe samenwerking met de georganiseerde ondernemers en de gemeente
Provincie Gelderland
12
c.q. de projectontwikkelaar. Het gaat vaak om grote en dure projecten en
het is toch zonde als deze door niet terzake deskundige en zelfbenoemde
parkmanagers teniet worden gedaan.
Clok-katern o.a.
Standpunt BGV
Laat ik duidelijk zijn: parkmanagement is geen hobby en ook geen
toevluchtsoord voor gestrande adviseurs. Het vergt vakkundigheid en
Netwerk Bedrijfscontact-
functionarissen 16
verstand van de vele facetten die spelen bij het beheer van bedrijvenparken.
Stichting CLOK heeft het initiatief genomen voor een erkenningsregeling
voor businessparkmanagers. De erkenning zal gaan gelden voor Nederland
en Vlaanderen. Een deskundige werkgroep binnen stichting CLOK werkt de
Recht & Plicht
regeling momenteel uit. In de volgende uitgave van BusinessPark Magazine
hopen wij de definitieve erkenningsregeling te presenteren. 21
Aan alle gemeenten, ondernemersorganisaties en projectontwikkelaars: wees
selectief bij het inhuren van een parkmanager. Ga niet af op een vlotte babbel,
maar check nauwgezet of de persoon in kwestie een CV heeft dat meerdere
Vraag & Antwoord

22
23
raakvlakken heeft met het beheer van bedrijvenparken. Doe uzelf een plezier en
wees echt kritisch. Vanaf begin volgend jaar kunt u in ieder geval checken of
de persoon als erkend parkmanager te boek staat. Het is dan prettig te weten dat
onafhankelijke derden de kwaliteit van parkmanagers
BusinessPARK magazine toetsen.

Ton Sels,
Voorzitter Centrum voor Lokale OndernemersKringen CLOK

BusinessPARK magazine 3

INHOUD
STERRENKWALIFICATIE AAN DE BASIS VOOR KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN

DHV Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen


biedt vele voordelen

De herstructurering van bedrijventerreinen is een onderwerp dat hoog op de (politieke)


agenda staat. Een groot aantal partijen (Rijk, provincies, gemeenten en ondernemersver-
enigingen) is op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van bestaande bedrijventer-
reinen te verbeteren door een gerichte aanpak. De vraag die vervolgens in discussies aan
de orde komt is: waar ligt het startpunt voor betrokken partijen om bedrijventerreinen te
verbeteren? Als de kwaliteit te wensen over laat, om welke onderwerpen gaat dat dan en
welke verbeteracties zijn nodig en wie pakt ze op?

DHV heeft met de Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen een Expertteam en draagvlak


product ontwikkeld om partijen op weg te helpen. Een nul- DHV maakt naast bovengenoemde klankbordgroep ook de
meting brengt de actuele kwaliteit van het bedrijventerrein expertise van een expertteam. Hierin zijn onder andere ver-
in beeld. Dit gebeurt aan de hand van verschillende criteria, tegenwoordigd: Prof. dr. T. Spit (Universiteit Utrecht), Dhr.
zoals ruimtelijke inrichting en beeldkwaliteit, faciliteiten en R. Gordon (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), dhr. E.
voorzieningen, milieuprestaties, economie, en organisatie en Röhling en mw. E. Dwars (AM Real Estate), Dhr. A. Hermans
beheer. De score op deze criteria wordt vervolgens vertaald in (KFN), dhr. L. de Klerk (provincie Zuid-Holland en dhr. H.
een zogenaamde sterrenkwalificatie, vergelijkbaar met het ob- Bierens (provincie Noord-Brabant).
jectieve hotelsterrensysteem. DHV bekijkt dan ook de poten-
tiële sterrenkwalificatie die het bedrijventerrein kan halen en Uit een peiling blijkt dat er veel draagvlak bestaat voor het
geeft gericht advies over de verbetermogelijkheden. Op basis instrument.
van deze analyse is het voor relevante stakeholders eenvoudig
om de dialoog te starten over de verbetermogelijkheden voor “Het kwaliteitsscoresysteem lijkt ons een mooi en bruikbaar
het desbetreffende terrein. Na een periode van drie jaar kan de instrument”, aldus Ingrid Kalkhoven, de projectleider Vitale
kwaliteit opnieuw worden gemeten. bedrijventerrein Overijssel en tevens opdrachtgever van de
pilot in Overijssel.
Eerste ervaringen “We kunnen hiermee heel gericht investeren in knelpunten en
De eerste ervaringen met de Kwalteitsscan worden opgedaan waardoor we het beste rendement halen”. Andere uitspraken
in Overijssel. Daar wordt een pilot uitgevoerd en wordt de die gekoppeld worden aan de meerwaarde van het instru-
kwaliteit gemeten van 4 bedrijventerreinen. De uitvoering ment zijn: “Samenwerking stimuleren”, “Ruw en robuust”,
van de opdracht gebeurt onder begeleiding van een klank- “Verantwoording afleggen”, “Objectiviteit gewaarborgd” en
bordgroep, waarin zijn vertegenwoordigd de provinciale SER “Negatieve spiraal omkeren”.
(werkgevers- en werknemersorganisaties, de provincie en
Natuur & Milieu Overijssel. De expertise die ten behoeve van Voordelen van de DHV Kwaliteitsscan Bedrij-
het product wordt ingebracht is van belang om de Kwaliteits- venterreinen
scan zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en Het investeren in de kwaliteit van een bedrijventerreinen
behoeften van de verschillende partijen die voordeel kunnen komt een aantal zaken ten goede. Denk bijvoorbeeld aan de
hebben van de resultaten voortvloeiend uit de Kwaliteitsscan uitstraling van de regio. Daarnaast kan het de vestiging van
en het daarbij begeleidende advies over de wijze waarop par- nieuwe bedrijven en particuliere investeringen bevorderen
tijen de potentiële sterrenkwalificatie kunnen behalen. en kan het instrument worden ingezet voor de marketing van

4 BusinessPARK magazine
een bedrijventerrein, regio of gemeente. toekomstwaarde van bedrijventerreinen.
Ook de concurrentiepositie van het ter- Tenslotte en misschien nog wel het
rein en de daarop gevestigde bedrijven belangrijkst is dat met de scorekaart en
kan worden versterkt. Ondernemers de lijst van aanbevelingen in handen
hebben meer inzicht in de BusinessPARK
prijst/kwali- magazine
de dialoog tussen stakeholders (on-
teit gegevens van een bedrijventerrein dernemers en overheden) kan starten
en vinden gemakkelijker hun weg. om gericht met elkaar te zoeken naar
Bovendien biedt het systeem handvatten verbetermogelijkheden op een bepaald
om gericht te investeren in de duurzame terrein. Vervolg op pagina 6

BusinessPARK magazine 5
De kernmerken van de DHV
Kwaliteitsscan Bedrijven-
terreinen
– De Kwaliteitsscan, de nulmeting, be-
oordeelt de bedrijventerreinen op vijf
hoofdcriteria op circa 30 subcriteria.
De hoofdcriteria zijn:
Ruimtelijke inrichting,
beeldkwaliteit;
Faciliteiten en voorzieningen; drijventerrein. Er zijn vijf typen Dit gaat in op:
Milieuprestaties; conform indeling Ministerie van – Het behalen van de potentiële
Economie; Economische Zaken: kwaliteit;
Organisatie en beheer. Hoogwaardig; – Het duurzaam behouden van de
– Elk bedrijventerrein kan 0 tot 5 ster- Modern; sterrenkwalificatie.
ren krijgen. Gemengd;
– Elke ster staat voor een resultaat uit Logistiek; Voor meer informatie kunt u terecht bij:
de nulmeting en wordt beschreven in Zware industrie. Dr. Nanda van Baren
de scorekaart. – Aan de scorekaart wordt een lijst van 033- 468 3249
– De scorekaart verschilt per be- aanbevelingen toegevoegd. Nanda.vanBaren@dhv.com

6 BusinessPARK magazine
DE LEEUW BRULT...
Terugblik of déjà vu?

Wanneer het december is en januari nadert tracht men in de Zo zal het dit jaar ook gaan wanneer de resultaten van het
Haagse Jaaroverzichten nog wel eens poëtisch te worden. bedrijventerreinenbeleid tegen het licht zullen worden gehou-
Of dit te maken heeft met uitingen eerder die maand met als den. Het ministerie van VROM kan gerust zijn: het nieuwe
centrum Madrid is onzeker. In beide gevallen gaat het om beleid is pas deze maand aan de kamer aangeboden dus dat
zaken waar je in moet geloven. Merkwaardig genoeg ont- is nog veel te kort om op afgerekend te worden. Het staande
houdt Rome zich van enige bemoeienis. Toch gaf het Verdrag beleid was niet van dat Ministerie dus daar gaan ze niet over,
van Rome enige hoop. Maar ook steeds duidelijker blijkt dat laat staan dat ze dat aangerekend mag worden. Immers: het is
in deze kringen het begrip “verdrag” meer en meer gebruikt geen verkiezingstijd dus niet reppen over collegiaal bestuur.
wordt wanneer het een afspraak betreft waar men zich niet Het Bedrijventerreinenbeleid gaat op de schop, zegt de Nota.
aan behoeft te houden. Men is hier wel zij. Wij zijn de Eerst Herstructureren. Oud gaat vòòr Nieuw. En samenwer-
onwetenden, de onnozelen. Het is dan ook niet toevallig dat ken, regionaal èn lokaal. Ik weet het niet. Dit lijkt me niks.
juist rond deze laatste donkere decemberdagen de dag van de Niks nieuws in ieder geval. De Provincies samen met het
Onnozelen (28 december) wordt gevierd en dan moet ons dus Bedrijfsleven voeren dit beleid al jaren. Krijgen daar welis-
iets raadzaams, iets stichtelijks en iets hoopgevends aange- waar nauwelijks rijksgeld voor maar toch. Gestelde doelen
reikt worden: de Nieuwjaarstoespraak. zijn door de provincies altijd realistisch geformuleerd en zijn
En wie kan dat niet beter doen dan onze regent in Den Haag. ook altijd gehaald. Maar het is niet genoeg. En de weerstand
Dat doet hij natuurlijk niet zelf. Daar zijn in Den Haag is groot. Het hectareverhaal is een rekentechnisch trekken
tekstschrijvers voor aangetrokken. Die worden overigens heel aan potentieel stemvee. Gewoon een ander scenario kiezen en
toepasselijk ghostwriters genoemd. Hoewel de inhoud niet alles klopt weer. De publieke opinie wordt met de verromme-
van belang is hangt het er een beetje vanaf of het onderwerp lingsproblematiek goed bespeeld. Nederland zou geen nieuwe
in een politiek kader (beleidsmakers) of rationeel kader (uit- bedrijventerreinen meer nodig hebben. Ik zou zeggen: geld
voerenden) geplaatst moet gaan worden. De door Den Haag erbij, adequaat monitoren op realisatie en kwaliteit, de over-
aangestuurde geesten enerzijds spannen zich ongemeen in om heid maakt met het invullen van randvoorwaarden uitvoering
de niet begrijpende wereld (wij) te laten begrijpen dat doelen mogelijk en het bedrijfsleven neemt meer initiatief daar het
gehaald zijn en dat monitoren aangeeft dat vooral zij het vorig immers ook om haar eigen centjes gaat. Wat mij betreft begint
jaar, ongeveer rond ditzelfde moment, goed hadden ingeschat elke nieuwe beleidsnota voortaan met de volgende zin:
(Den Haag) en ingezien (Overigen) en dat ze vooral zo door “De Regering zal graag de indruk weg willen nemen dat zij
moeten gaan. Uitvoerenden anderzijds overzien het slacht- de burger niet volledig ten dienste zou willen zijn.”
veld, constateren dat we allemaal nog in leven zijn en geven Maar u weet ook dat de meeste rijksnota’s net als alle nieuw-
aan dat ze ervan uitgaan dat het het komend jaar iets beter zal jaarstoespraken na meer of minder succes in de prullenbak
kunnen gaan, we iets meer gaan verdienen, misschien. Of dat belanden.
gaat door meer over te houden of door nogmagazine
BusinessPARK harder te (laten) O, ja. Voor vragen en opmerkingen: niet bellen.
werken wordt begrijpelijkerwijs voor een ieder in het midden
gelaten. Maar zoals gezegd: het maakt niet uit. In het midden
lag de waarheid al. Vertrapt en verminkt door de strijdende
partijen. Dus onherkenbaar. Dr. Leo G. de Klerk

BusinessPARK magazine 7
PRAKTIJKSEMINAR
BGV: anticiperen op wat komen gaat!
Dat is de boodschap van een geslaagd praktijkseminar dat
op 13 december jl. werd georganiseerd door het CLOK en
NVBO met participatie van AM en DHV over de ontwikke-
lingen rondom Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering (BGV).
Een boodschap die bestaat uit twee belangrijke onderdelen.
Als eerste, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we
zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat komen gaat? En
als tweede, wat gaat er dan komen? Vragen die deze mid-
dag veelvuldig aan de orde kwamen en ten dele beantwoord
werden. Het programma begon met het aankaarten van de
achtergrond en de noodzaak van het naar een hoger niveau
tillen van ondernemersgerichte gebiedsaanpak in Nederland.
De heer Noordanus (directievoorziter AM) opende de dag
met een voordracht over de problematiek in binnensteden en
bedrijventerreinen en de noodzaak tot het komen van een pu-
bliek-private oplossing. BGV pro actief en zo breed mogelijk
oppakken en onderdeel maken van de herstructureringsop-
gave die er nu in Nederland ligt en gaat komen. Een duide-
lijke visie en een goed plan van aanpak voor langere tijd staan
hierbij centraal. ‘Door het koppelen van gebiedsontwikkeling
en investeringsfondsen kan een deel van de kostenproblema-
tiek rondom gebiedsverbetering worden weggenomen’. Op
dit moment is dat door het ontbreken van duidelijke afspraken
en initiatieven niet mogelijk en ligt er een ‘gapend gat tussen
woord en daad’.

Uitleg door EZ
Na deze openingsvoordracht was het tijd voor de heer Zon-
neveld (Directie Ondernemerschap ministerie Economische
Zaken) om de meest recente ontwikkelingen rondom BGV
toe te lichten. De heer Zonneveld ziet BGV als een uitstekend
instrument dat ‘de ondernemer en gemeente kan stimuleren
afspraken met elkaar te maken, en ondernemers ook nader
tot elkaar kan brengen’. EZ wil daarbij wel de belangen van
verschillende groepen afwegen. Daarbij moet beseft blijven
dat het ‘BGV geen panacea’ is. Het is een middel dat slechts
onder de juiste voorwaarden zal werken. Op dit moment is
nog geen zekerheid over de definitieve inhoud van de experi- zal gebeuren het belangrijkst zijn. Wel wilde Zonneveld alvast
mentenwet en de precieze tijdsplanning, en nog veel ondui- kwijt dat er ‘ten opzichte van het conceptwetsvoorstel het
delijkheid. De kern van het verhaal was dat er op dit moment nodige zal veranderen, en vooral de rol van de Kamer van
hard wordt gewerkt om te kijken op welke manier de experi- Koophandel iets is wat nader wordt bekeken’.
menten tot stand moeten gaan komen. Waarbij het wel of niet
maximeren van het aantal en de manier waarop dit eventueel Dat deze presentatie niet overbodig was bleek uit de vele

8 BusinessPARK magazine
vragen uit de zaal over de manier van dan ook een interessant alternatief voor het zaak om zich zo snel mogelijk en zo
selecteren en waarom bepaalde keuzes die gemeenten ‘die niet slechts één of goed mogelijk te organiseren. ‘Zonder
worden gemaakt. Hierbij was vooral twee gebieden willen opknappen, maar goede ondernemersorganisatie is het
kritiek op de gedetailleerde voorwaar- een stadsbrede impuls willen creëren’ opzetten van een BGV een onbegonnen
den die vanuit Den Haag worden opge- zoals Esmeralda Vergeer, manager van taak’. Afgesloten werd er met een borrel
legd, terwijl men juist ondernemerschap het Ondernemersfonds Leiden stelde. waar nog volop werd nagepraat over de
op lokaal niveau wil stimuleren. Wat De tendens van de dag was er één van verkregen informatie.
betreft de heer Zonneveld zullen de lo- positiviteit en gretigheid, waarbij lokale
kale wensen en mogelijkheden meege- partijen niet kunnen wachten om te Redmer Wierdsma
nomen worden. Indien ondernemers en beginnen. De heer Ton Sels (voorzit-
gemeente er samen uit kunnen komen ter CLOK) benadrukte als afsluiting
en er een publiek belang wordt gediend, dat het strikte schoon, heel en veilig
is dit een belangrijk gegeven bij het toch echt los moet worden gelaten en
kijken naar de striktheid van de eis de experimenten niet in aantal moeten
rondom schoon, heel en veilig. Daarbij worden beperkt. Voor ondernemers is
werd benadrukt dat, naast ‘schoon, heel
en veilig’ ook andere collectieve zaken
waar alle ondernemers voordeel van
hebben, meegenomen kunnen worden in
het ondernemersfonds.

De aanpak volgens Alkmaar


Vervolgens sprak mevrouw Van Dam
(wethouder EZ en centrummanage-
ment gemeente Alkmaar). Zij hield een
inspirerend verhaal over hoe gemeente
en ondernemers samen kunnen werken.
Door middel van duidelijke afspraken
en het betrekken van de ondernemers
in de visievorming van de gemeente
Alkmaar is er nu een situatie gecreëerd
waarbij ondernemers en gemeente ge-
zamenlijk proberen de stad Alkmaar zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. Com-
municatie en commitment zijn hierbij
de kernwoorden.

Statements
Na de welverdiende pauze was het
tijd voor enkele statements om de zaal
warm te maken voor de verscheidene
workshops die in het tweede deel van
het programma centraal stonden. Dat
het onderwerp leeft bleek hierbij eens te
meer. Het ging er in sommige work-
shops heftig aan toe, ‘waarbij emoties
BusinessPARK magazine
en feiten niet altijd gescheiden konden
blijven’ zoals de heer Dick van Dole-
weerd (voorzitter NVBO) achteraf ver-
woordde. Het Leidse model werd met
veel enthousiasme ontvangen en lijkt

BusinessPARK magazine 9
LOKAAL VERHAAL
Geen stop op aanleg bedrijvenparken

DEN HAAG - Er komt geen tijdelijke afgestemd moet worden. “Het is echt na een herstructurering, zijn uitgeput.
stop op de aanleg van nieuwe bedrij- niet nodig dat elke gemeente een eigen Van der Hoeven wees erop dat de
venterreinen, waar Milieudefensie bedrijventerrein aanlegt”, aldus de commissie-Noordanus zich over deze
om gevraagd heeft. Het Rijk kijkt wel CDA-bewindsvrouw. kwestie buigt. De onderzoeksopdracht
kritisch naar plannen van gemeenten Zij wees erop dat aanleg van bedrij- omvat ook het eventueel instellen van
om onnodige groei te voorkomen. venterreinen voor gemeenten financieel een herstructureringsfonds en het ver-
aantrekkelijk kan zijn door de OZB evenen van kosten tussen gemeenten.
Dat zei minister Maria van der Hoeven (onroerendzaakbelasting) die dat kan Van der Hoeven vindt dat de “economie
van Economische Zaken onlangs, toen opbrengen. Ook is het niet altijd nodig terug moet naar de wijk” en was het met
zij een rapport van Milieudefensie in dat een gemeente een bedrijventerrein Milieudefensie eens dat het niet nodig
ontvangst nam. Volgens Milieudefensie direct uitbreidt als dat volloopt, omdat is om alle bedrijven, zoals kantoren van
leidt aanleg van nieuwe bedrijventer- er in een buurgemeente nog ruimte over dienstverleners,
reinen tot leegstand van de minder kan zijn. De provincies hebben hierin buiten de stad op
aantrekkelijke oudere bedrijventerrei- een belangrijke ‘regierol’. Er zouden bedrijventerreinen
nen. Minister Van der Hoeven is tegen alleen nieuwe bedrijventerreinen mogen te huisvesten.
een bouwstop, maar vindt wel dat de komen als de mogelijkheden om de
planning van gemeenten beter op elkaar bestaande beter te benutten, eventueel

Masterplan Rietvelden vastgesteld

Burgemeester en Wethouders van die zijn opgenomen in het Actieplan met de direct betrokken economische
’s-Hertogenbosch hebben 6 november Bedrijventerreinen 2004- 2008. De partners een masterplan moet
2007 een Masterplan De Rietvelden daarin opgenomen bedrijventerreinen worden opgesteld, waarin een visie
vastgesteld en leggen dit voor aan het kunnen voor de herstructurering van het wordt gegeven op de knelpunten en
ministerie van Economische zaken. terrein een beroep doen op middelen ontwikkelingspotenties van het gebied
De gemeenteraad wordt hierover uit de zogeheten “TOPPER-regeling”. en waarin de voorgestelde maatregelen
geïnformeerd. Voorwaarde daarvoor is onder meer dat en de daaruit voortvloeiende projecten
Het bedrijventerrein Rietvelden-De er een masterplan is voor de verdere in hun onderlinge samenhang worden
Vutter-Ertveld is door het Ministerie ontwikkeling en herstructurering van gepresenteerd. Van daaruit kunnen
van Economische Zaken aangewezen het bedrijventerrein. Tevens is harde concrete projectplannen worden
als één van de vijftig bedrijventerreinen voorwaarde daarbij dat gezamenlijk opgesteld.

Een duurzaam en ondernemend 2008!!


BusinessPark Magazine wenst ondernemers, gemeenten en
iedereen die betrokken is bij duurzaam beheer van
bedrijvenparken een goed en succesvol 2008.

10 BusinessPARK magazine
Herstructureringsprogramma Lage Weide

Het bedrijventerrein Lage Weide dateert 3) Herontwikkeling leegstaand vastgoed.


uit de jaren ‘50-’60 en huisvest verschil- Om (privé)eigenaren te stimuleren
lende soorten bedrijvigheid, variërend van te investeren, is de gemeente met de
ICT, productiebedrijven, distributiecentra provincie Utrecht en de Kamer van
tot sloop en afvalverwerkende bedrijven. Koophandel Utrecht gestart met dit
De gemeente gaat de komende jaren een project. Met de eigenaren wordt voor
aantal projecten uitvoeren om het terrein één of meer leegstaande panden op
een extra kwaliteitsimpuls te geven. Lage Weide scenario’s ontwikkeld om
de panden een nieuwe bestemming te
Welke projecten: geven die past binnen de bedrijven- binnen en buiten de gemeente gezocht
1) Verbeteren van de bereikbaarheid functie van Lage Weide. naar financieringsmogelijkheden. Zodra
van Lage Weide: Nouw 1 (Nieuwe de havens zijn verdiept, en afgestemd op
Ontsluitingsweg Utrecht West), Nouw Financiën de diepte van het Amsterdam-Rijnkanaal,
2 en het verbreden en verleggen van Het ministerie Economische Zaken heeft kunnen schepen de havens weer optimaal
de A2. Daarnaast wordt gekeken naar !2,5 mln. Topper subsidie toegekend gebruiken.
de mogelijkheden en draagvlak voor voor het verstevigen en verdiepen van Er is nu !2,4 mln. GSB subsidie en !2,5
een Randstadspoorstation (RSS) op de openbare loswal, de Kernkade, en de mln. provincie subsidie beschikbaar voor
Lage Weide. Eind dit jaar zal duidelijk overige kademuren en het vergroten van de uitvoering van het herstructurerings-
zijn of Lage Weide wel of geen RSS de toegang naar het Uraniumkanaal. De programma. Zomer 2007 zijn we gestart
station krijgt. De uitvoering van deze gemeente investeert zelf ook !2,5 mln. in met de projecten (infrastructuur, parkeren,
infrastructurele projecten is vanaf 2005 dit havenproject. In april 2007 is gestart groen) uit het herstructureringsprogram-
gestart (te beginnen met NOUW 1). met de uitvoering. Voor het optimaal ma. Naar verwachting zal dit een positief
Zie voor meer informatie: functioneren van de havens is het ook effect hebben op de private investeringen
www.watgebeurthier.nl en Utrecht nodig dat deze worden uitgediept tot een in het bedrijventerrein, en de kwaliteit
bereikbaar. vaardiepte van 4,5 meter. Hiervoor wordt van het terrein verbeteren.

2) In 2005 is door Ingenieursbureau


Oranjewoud in samenwerking met
bedrijfsleven , provincie, BRU, RWS,
Kamer van Koophandel en ministerie
EZ het herstructureringsprogramma
voor het bedrijventerrein Lage Weide
en Cartesiusweg opgesteld. De pro-
jecten uit dit programma worden de
komende 4 jaar uitgevoerd. Het gaat
om het wegnemen van knelpunten op
het gebied van infrastructuur, ha-
vens, parkeren. Doel is een duurzaam
kwaliteitsniveau. Hierbij een lijst van
werkzaamheden in Lage Weide.

BusinessPARK magazine

LOKAAL VERHAAL
BusinessPARK magazine 11
REGIO GELDERLAND REGIO GEL
Vervolg van pagina 9

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID
Duurzaam ondernemen in de praktijk
In het kader van het project Duurzaam ondernemen op bedrijvenparken in Gelderland
zijn er in de afgelopen maanden vijf werkbezoeken aan bedrijvenparken in deze provin-
cie georganiseerd. Daarbij is tijdens elk werkbezoek de wijze waarop op het bedrijven-
park met duurzaam ondernemen wordt omgegaan onder de loupe genomen.

De werkbezoeken een eigen infrastructuur voor energie. vraagt bijzondere aandacht. Parkmana-
De volgende vijf bedrijvenparken zijn Met de kosten die hierdoor worden ger Marc Gaal vindt het belangrijk zelf
bezocht: bespaard, kan het parkmanagement goed op de hoogte te zijn van ontwik-
• Ecofactorij in Apeldoorn worden betaald. Voorzitter Grolleman kelingen op het bedrijvenpark. “Die kun
• WestKanaaldijk-Sluis in Nijmegen gaf aan in eerste instantie wat sceptisch je het beste waarnemen als je op de fiets
• Bedrijvenpark Medel in Tiel te staan tegenover parkmanagement, langs de bedrijven gaat. Je raakt dan
• IJsseloord 2 in Arnhem maar erkent dat parkmanagement voor sneller in gesprek met ondernemers.”
• De Feithenhof in Nunspeet de bedrijven mogelijkheden biedt. WestKanaaldijk-Sluis (WKS) heeft
Duurzaam ondernemen kan ook kosten- voor de bedrijven een aantal collectieve
Ecofactorij besparend werken. Bij het bezoek aan regelingen, waaronder het inzamelen
Dit is een bedrijvenpark dat nog volop Harbers Trucks werd duidelijk dat ook van afval. Het bedrijf (DAR) dat dit
in ontwikkeling is. Het terrein beslaat binnen de bedrijven op Ecofactorij heel verzorgt, is zelf ook gevestigd op het
71 hectare netto. Een beperkt aantal bewust is uitgegaan van duurzaamheid bedrijvenpark. Bijzonder aan WKS is
bedrijven is er reeds gevestigd en de bij de bouw van de bedrijfspanden. dat het beschikt over een fraai facility-
gemeente is in gesprek met diverse De bedrijven op Ecofactorij willen ver- point waar onder meer het parkmanage-
bedrijven. De groene omgeving van het der met duurzaam ondernemen. Park- ment is gevestigd. Ook heeft het een
gebied wordt onder meer gehandhaafd management zal daarbij een belangrijke brasserie waar mensen kunnen lunchen
door de 50% bebouwingsnorm die is rol spelen. en waar externe vergaderingen kunnen
gesteld. Daarnaast heeft de gemeente WestKanaaldijk-Sluis plaatsvinden.
Apeldoorn een milieupuntensysteem Dit bedrijvenpark in Nijmegen (overlo- Voorzitter Wiet Benda stelde dat WKS
ontwikkeld waarmee de ondernemers pend over de grens van Beuningen) kent in potentie veel ruimte heeft, maar dat
korting krijgen op de grondprijs. De een combinatie van diverse mkb-bedrij- deze ruimte onderdeel is van de kavels
ondernemersvereniging heeft voorts het ven, maar ook een aantal auto(sloop)be- van reeds lang gevestigde bedrijven.
initiatief genomen voor de aanleg van drijven. Deze laatste categorie bedrijven Het is vrijwel ondoenlijk om delen van

12 BusinessPARK magazine
LDERLAND REGIO GELDERLAND
dergelijke kavels vrij te krijgen voor Medel behaalde de 2e plaats voor beste De Feithenhof
nieuwbouw. Benda hoopt dat WKS in bedrijventerrein in Nederland. In Nunspeet ligt bedrijventerrein De
de toekomst een nadrukkelijkere sociale Feithenhof. Het terrein kenmerkt zich
functie krijgt voor de omgeving. Zo zou IJsseloord 2 door lintbebouwing langs een centrale
hij graag nog zien dat er een sportcom- Dit bedrijvenpark is volledig particulier weg waarbij in de directe omgeving
plex wordt gerealiseerd op WKS waar ontwikkeld en wordt ook op deze wijze zich ook andere ruimtelijke functies,
medewerkers, maar ook sportclubs uit beheerd. Ooit lag er op die lokatie een zoals wonen, bevinden. Aangezien de
de buurt gebruik van zouden kunnen vuilstort, maar deze is deels afgegraven weginfrastructuur niet goed paste bij het
maken. Benda vindt het van belang dat en het resterende deel bevindt zich thans karakter van het bedrijventerrein heeft
een bedrijvenpark als WKS zich ook op het bedrijvenpark onder een fraaie de gemeente samen met de ondernemers
vermengd met andere maatschappelijke groene heuvel die als eyecatcher werkt. nieuwe plannen opgesteld. Dit was
functies. Op IJsseloord 2 zijn vooral bedrijven nodig omdat de bereikbaarheid en de
gevestigd in de zakelijke dienstverle- verkeersveiligheid dringend verbetering
Medel
Med el
ning waaronder een aantal vestigingen behoefden. De gehele infrastructuur
H succes van Medel
Het e is het werken
t s van groteucbedrijven op het gebied
c van ewerd op desschop genomen
va en daarbij n
vanuit de basis, de ondernemer,
va nui , een in verzekeringen
nt i en accountancy.
de n ba nieuw groenplan ontwik- s
werd een i
zzeer goed samenspel
e met
e de gemeente.r goe
Op IJsseloord 2 zijn bedrijfspanden d s keld. Een ander probleemais ook directm
Medel kent geen parkmanagementor- fraai gecombineerd met groen en water- aangepakt. De Feithenhof had regelma-
ganisatie maar een projectorganisatie partijen waardoor een ruimtelijk beeld tig te maken met wateroverlast. Door
en een coöperatie waar de ondernemers ontstaat van hoge kwaliteit. Op het de aanleg van grote afstortputten in
een bijdrage aan betalen voor het beheer bedrijvenpark worden diverse facilitei- het gebied (zowel op openbaar als op
van het park. De projectorganisatie ten centraal aangeboden. Extra parkeer- privaat terrein) kan de afvoer van water
vormt het aanspreekpunt voor de onder- plaatsen kunnen door bedrijven worden beter worden beheerst. Burgemeester
nemers en onderhoudt de contacten met gehuurd op speciaal daarvoor ingerichte Van Hemmen gaf tijdens het werkbe-
de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe. parkeergebieden. zoek aan dat een dergelijke ingrijpende
Medel kenmerkt zich door het inpas- Vanuit het parkmanagement wordt operatie alleen kan slagen als gemeente
sen van water en groen en de overgang voortdurend gekeken naar nieuwe en ondernemers gezamenlijk optrek-
tussen het natuurlandschap ten noorden mogelijkheden voor bedrijven. Karel ken. Dankzij deze samenwerking is er
en oosten van het park. Grootschalige Post van Ballast Nedam vervult de rol een prachtig resultaat uitgekomen waar
bedrijven op grote kavels liggen in het van parkmanager op het bedrijvenpark. de ondernemers op de Feithenhof weer
centrum. De kleinere bedrijven met een Op het gebied van duurzaamheid zou voor jaren mee vooruit kunnen. De
lagere bouwhoogte liggen aan de rand hij graag stappen zetten naar een col- ondernemers gaven tijdens het werk-
van het park. lectieve ondergrondse voorziening voor bezoek aan dat het helaas niet altijd
Sinds kort rijdt er vanuit Tiel “beslo- warmte-koude opslag (wko). Hij hoopt mogelijk is om alle ondernemers erbij te
ten vervoer”. De pendelbus rijdt op samen met de provincie aan de slag te betrekken. Gezocht wordt naar moge-
bloktijden en is op afroep beschikbaar. kunnen met een pilot wko. Als dit goede lijkheden om wel alle bedrijven te com-
Een groot voordeel voor bedrijven die resultaten oplevert, zou een dergelijk mitteren. Een ondernemersfonds vanuit
piekperiodes kennen. Dit project is een collectief systeem ook op andere bedrij- de Bedrijfsgerichte GebiedsVerbetering
samenwerkingsverband met de gemeen- venparken kunnen worden toegepast. (BGV) zou dan uitkomst bieden.
te Tiel, Industrieschap Medel en de Riva
en is tevens een werkgelegenheidspro-
ject voor langdurig werklozen.
Voor Joop Eerens, projectdirecteur is
“duurzaam” geen dingen doen waar
geen draagvlak is onder de onderne-
mers. Wel dingen doen dieBusinessPARK
bijdragen magazine
aan een duurzaam beheer, zoals collec-
tieve hekwerken, beveiliging, groen-
voorziening en een website waarop de
ondernemers behoeftevragen aan de
andere gebruikers van Medel kenbaar
kunnen maken.

BusinessPARK magazine 13
REGIO GELDERLAND REGIO GEL
DUURZAAMHEID VERANKEREN OP EEN
BEDRIJVENTERREIN
Elders in dit nummer treft u een kort verslag aan van het werkbezoek aan de Ecofactorij.
Tijdens dit werkbezoek kwam ook de unieke werkwijze van de gemeente Apeldoorn aan
de orde om duurzaam ondernemen te stimuleren. Een gesprek met de heren Aad van
Orden, senior relatiebeheerder en Peter Scherders, projectleider Ecofactorij.

vorm kreeg in het Kwaliteitsplan voor de Ecofactorij. “Bij


de ontwikkeling van het Kwaliteitsplan voor de Ecofactorij
is veel aandacht besteed aan duurzaamheid Zo bestaat het
Kwaliteitsplan uit het wettelijke kader een basispakket, een
vestigingspakket en het zogenaamde ‘pluspakket’. Aan de
voorwaarden in het basispakket moet de ondernemer, die
zich op de Ecofactorij wil vestigen, gewoon voldoen. Anders
wordt er niet verkocht. Het vestigingspakket komt hier bo-
venop en bestaat uit een aantal door de gemeente vastgestelde
richtlijnen voor de ondernemers. Bijvoorbeeld het gebruik
maken van duurzame energie”.

Pluspakket
“Het pluspakket gaat uit van een beloningssysteem voor
ondernemers die hun best doen op het gebied van duurzaam-
heid.” En dat is meteen het meest interessante deel voor
iedere gemeente die er serieus over nadenkt om duurzaam
ondernemen op nieuwe bedrijventerreinen ook een duurzame
toekomst in te laten gaan. “De prikkel zit in de portemonnee
Het milieupuntensysteem dat de gemeente Apeldoorn han- van de ondernemer” vult Aad van Orden aan. En dat blijkt te
teert, is gekoppeld aan de gronduitgifte. Kortweg houdt dit helpen. Aan de hand van een tiental thema’s kunnen onderne-
in dat de ondernemer wordt gestimuleerd om met duurzaam mers punten behalen. De thema’s zijn weer onderverdeeld in
ondernemen aan de slag te gaan en dat hij een stuk van de maatregelen. Het aantal verschilt per thema, maar ligt tussen
grondprijs terug verdient. Bij de ontwikkeling en de verkoop de 40 en 60 maatregelen. En dan zien ondernemers dat er
van gronden door de gemeente Apeldoorn is bewust gekozen geld te verdienen valt aan duurzaam ondernemen. Doet de
voor een andere constructie dan het gebruikelijke kettingbe- ondernemer op alle thema’s alles dan zijn er 280 punten te
ding. Er is gekozen voor een erfpachtconstructie met coöpera- halen. De punten worden omgezet in keiharde pecunia. Het
tievorm, waarbij alle bedrijven op het terrein automatisch lid maximum uit te betalen aantal punten is 150. De formule is
zijn. Aan de coöperatie wordt per rato naar het aantal m2 be- als volgt:
taald. Hoe meer m2 een bedrijf heeft hoe meer stemrecht het
bedrijf in de coöperatie krijgt. Als het bedrijf wordt verkocht oppervlakte gekocht terrein (m2) x behaalde punten x ! 13,60
is de nieuwe eigenaar automatisch lid van de coöperatie. 150

Kwaliteitsplan Er wordt wel eens opgemerkt dat de grondprijs van de Eco-


Peter Scherders legt uit dat het idee van een milieupuntensy- factorij hoog is. Wordt gebruik gemaakt van de milieupunten
steem al veel langer speelde in Apeldoorn en dat het in 2000 dan blijkt uit de rekensom dat die grondprijs heel erg meevalt

REGIO GELDERLAND REGIO GEL


14 BusinessPARK magazine
LDERLAND REGIO GELDERLAND
Hieronder een aantal thema’s waaruit de ondernemer kan kiezen. De onderverdeling is gemakheidshalve weg gelaten.
Imago openheid max. 5 pnt
Grondgebruik groen en water max. 10 pnt
stapeling max. 25 pnt
Bereikbaarheid vermindering woon-werkverkeer max. 15 pnt.
vermindering vrachtverkeer max. 25 pnt.
Energie structurele reductie max. 20 pnt. etc.

en zelfs onder de grondprijs van andere vergelijkbare terrei- men op bedrijvenparken als dit op collectieve wijze wordt
nen kan vallen. opgepakt. Bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit of zoals nu
ook op de Ecofactorij wordt aangelegd, de zogenaamde ‘win-
nerway’. Simpel vertaalt: pijpen in het asfalt die als een soort
zonnecollectoren werken. In de winter leveren ze warmte aan
bedrijven en in de zomer koeling. Deze collectieve projecten
kunnen gestimuleerd worden uit een aparte subsidiepot die de
gemeente Apeldoorn hiervoor ter beschikking heeft.

Ook voor uw gemeente


Is deze vorm van stimuleren van duurzaam ondernemen ook
toe te passen door andere gemeenten? Peter Scherders en Aad
van Orden vinden van wel. “Maar eigenlijk gaat het alleen
om nieuwe terreinen en niet om revitalisatie.” Of dit systeem
elders wordt toegepast weten we helaas niet. Er is veel be-
Thema’s langstelling vanuit gemeenten voor het milieupuntensysteem
Op welke thema’s de ondernemer wil scoren en met welke en ook vanuit het ministerie. Er is veel over geschreven en
maatregelen stelt hij zelf vast. Dit wordt vastgelegd in een veel belangstelling voor. Informatie is ook te verkrijgen bij
soort overeenkomst tussen gemeente en ondernemer. SenterNovem. Minister Cramer heeft een paar weken gele-
Na een bepaalde periode komt de gemeente controleren wat den een bezoek aan de Ecofactorij gebracht en aan Harbers
er is gerealiseerd van het plan van aanpak. Dit moet fysiek Trucks.” Overigens is Harbers Trucks een goed voorbeeld hoe
aanwezig zijn. De maximale termijn tussen vestiging en reali- het puntensysteem van de Ecofactorij aanzet tot nadenken
satie is drie jaar. Er vindt een afrekening plaats die behoorlijk over duurzaam ondernemen. “Harbers was er helemaal niet zo
in het voordeel van de ondernemer kan zijn. druk mee bezig toen ze zich vestigde op de Ecofactorij. Maar
Helaas is het niet zo dat er na de afrekening nog een keer een door het hele pluspakket en de mogelijkheid om geld te ver-
beroep op dit pluspakket kan worden gedaan, het is eenmalig. dienen aan investeren in duurzaamheid ontstond het nadenken
en het creatief worden.” Aad van Orden voegt nog toe “Dit
De kanttekening die gemaakt moet worden is dat dit milieu- systeem brengt wel meer werk met zich mee en gemeenten
puntensysteem in 2000 is opgesteld. Een aantal punten uit de zien op tegen dat werk omdat het complexer is en er geïnves-
thema’s zijn inmiddels in een wettelijk kader onder gebracht teerd moet worden. Misschien schrikt dat af. Wat de echte
of een beetje verouderd. Met andere woorden ook het kwa- redenen zijn weten we niet.”
liteitsplan is op een aantal punten aan herziening toe. De
gemeenten die dit willen hanteren zullen hier rekening mee CLOK is benieuwd of andere gemeenten het voorbeeld van
moeten houden. Apeldoorn willen volgen. Of wellicht zijn er gemeenten die
Om die reden is in de lijst ook een post “innovatieve ontwik- met een ander innovatief systeem duurzaam ondernemen
kelingen” opgenomen waarmee 24 punten behaald kunnen stimuleren. Geef uw reacties door aan CLOK. Ook als u
worden. ondersteuning zoekt bij het opzetten van dergelijke systemen,
BusinessPARK magazine kunt u met CLOK contact opnemen, info@clockweb.nl.
Collectieve projecten
De gemeente Apeldoorn stimuleert ook duurzaam onderne- Jannie Oosterhuis

LDERLAND REGIO GELDERLAND


BusinessPARK magazine 15
Standpunt Bedrijfsgerichte GebiedsVerbetering BGV
Centrum voor Lokale OndernemersKringen CLOK en Nederlandse Vereniging van Binnenstedelijke ondernemers NVBO

Lokaal georganiseerde ondernemers


gebaat bij een brede wet BGV
Als uitkomst van het praktijkseminar over Bedrijfsgerichte GebiedsVerbetering hebben
CLOK en NVBO zich uitgesproken over de invulling van de wet BGV die het mogelijk moet
maken dat lokale ondernemersorganisaties eigen BGV-fondsen inrichten om de kwaliteit
van de bedrijfsomgeving te verbeteren.

Inzet CLOK en NVBO: viceniveau is dat de gemeente biedt of zou moeten bieden.

1. Experimentenwet openstellen voor alle lokale ondernemers- 3. BGV niet alleen van toepassing laten zijn op ‘schoon, heel
organisaties. en veilig’.
De experimentenwet BGV moet openstaan voor alle lokale Het uitgangspunt van het wetsontwerp om lokale onderne-
ondernemersorganisaties die een eigen ondernemersfonds mersfondsen uitsluitend te bestemmen voor investeringen
willen oprichten om de kwaliteit van de bedrijfsomgeving op het gebied van extra investeringen in ‘schoon, heel en
te verbeteren. Het uitsluitend toepassen van de wet BGV veilig’ is een te beperkte opdracht. Promotie, bereikbaar-
op een beperkt aantal geselecteerde ondernemersorganisa- heid en marketing van bijvoorbeeld winkelgebieden moeten
ties is niet acceptabel. Gezien de stringente voorwaarden ook onderdeel kunnen zijn van het ondernemersfonds. Als
in de experimentenwet is het niet noodzakelijk het aantal ondernemers investeren in de bedrijfsomgeving hoort het
deelnemende ondernemersorganisaties te beperken. Er zijn bekendmaken en het uitdragen van de verbeteringen in het
vele ondernemersorganisaties die interesse hebben in het winkelgebied naar (potentiële) bezoekers ook onder het
benutten van de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt. Een BGV-fonds te vallen.
minimaal aantal experimenten blokkeert eveneens de vele
initiatieven van ondernemersorganisaties tot tenminste 2015. 4. BGV-fonds alleen mogelijk bij goed functionerende lokale
ondernemersorganisaties.
2. Lokaal ondernemersfonds is investeringsfonds en geen In het wetsontwerp worden stringente voorwaarden gesteld
belastingmaatregel. voor het opzetten en exploiteren van een BGV-fonds. Dit is
Lokaal georganiseerde ondernemers die besluiten tot het terecht. Echter, het brengt wel met zich mee dat het starten
instellen van een BGV-fonds investeren gezamenlijk in de en het beheren van een ondernemersfonds uitsluitend suc-
kwaliteit van hun bedrijvenpark of winkelgebied. Daarmee, cesvol kan zijn als de betreffende ondernemersorganisatie
en ervaringen in de VS en Engeland bevestigen dat, wordt op orde is. Een dergelijk fonds brengt verantwoordelijkhe-
de kwaliteit van het gebied, de infrastructuur en het vast- den met zich mee en vergt een ondernemersorganisatie met
goed voor de langere termijn op een hoger niveau gehand- een degelijke organisatiegraad en voldoende (bestuurlijke)
haafd en wordt verpaupering tegengegaan. continuïteit.
De investeringen van de ondernemers komen bovenop het
serviceniveau dat de gemeente reeds biedt. Bij de start van CLOK/NVBO, Amersfoort, 13 december 2007.
het fonds moet wel goed vastgelegd worden wat het ser- info@clokweb.nl/info@nvbo.com

16 BusinessPARK magazine
Peter Noordanus, directievoorzitter AM Rinke Zonneveld meldt de actuele stand Wethouder Rian van Dam vertelt hoe
licht zijn visie toe van zaken namens het ministerie van EZ Alkmaar het heeft aangepakt

Meningen worden uitgewisseld Een volle zaal, een aandachtig gehoor

BusinessPARK magazine

Informele ontmoetingen tijdens de borrel

BusinessPARK magazine 17
CLOK-Netwerk
Bedrijfscontactfunctionarissen gestart
Op 13 december jl. kwam het nieuwe netwerk van bedrijfscontactfunctionarissen, kort-
weg Netwerk BCF, voor het eerst bij elkaar. Het netwerk is opgericht om bedrijfscontact-
functionarissen van diverse gemeenten in Nederland met elkaar in contact te brengen.
Op deze wijze kunnen ervaringen worden uitgewisseld en kan men leren van goede prak-
tijkvoorbeelden elders.

Vliegende start Eigen profiel


De oproep in BusinessPark Magazine met de suggestie om Het Netwerk BCF krijgt in BusinessPark Magazine een vaste
een netwerk te starten, leverde binnen een maand tijd zo’n 35 pagina. Verslag zal worden gedaan van activiteiten en het pro-
reacties op. Daarvan meldden zich 25 bedrijfscontactfunctio- gramma van nieuwe netwerkactiviteiten zal worden vermeld.
narissen direct aan als lid van het netwerk. Met een aantal van Ook krijgen bedrijfscontactfunctionarissen de ruimte om iets
hen is op 13 december gesproken over de te plannen activitei- te vertellen over hun werk.
ten. Aangegeven werd dat men beslist meerwaarde ziet in het Naast het magazine zal op www.clokweb.nl het actuele
ontmoeten van andere bedrijfscontactfuncionarissen. Afge- nieuws van het Netwerk BCF worden geplaatst.
sproken werd tijdens deze eerste bijeenkomst dat de invulling
van de activiteiten wordt afgestemd op de concrete vragen Activiteiten
vanuit het netwerk. Begin 2008 zal een netwerkbijeenkomst worden georgani-
seerd over de positie en het functioneren van lokale onder-
Speerpunten nemersorganisaties. Voor gemeenten is het van belang lokaal
De leden van het Netwerk BCF hebben de volgende punten georganiseerde ondernemers als structurele gesprekspartner te
naar voren gebracht als onderwerpen waar het netwerk aan- hebben. Het EIM heeft enige tijd geleden onderzoek gedaan
dacht aan zou moeten besteden: naar de organisatiegraad van ondernemers op lokaal niveau en
- de relatie met lokale ondernemers-organisaties zal de uitkomsten van dit onderzoek komen toelichten tijdens
- lokaal duurzaam ondernemen de netwerkbijeenkomst. Vanuit CLOK zullen aanbevelingen
- park- en citymanagement worden gedaan om de organisatiegraad van ondernemersorga-
- bedrijfsgerichte gebiedsverbetering (BGV) nisaties te versterken. Meer over deze bijeenkomst zal worden
Het netwerk zal concreet aan de slag gaan met deze onder- gepubliceerd op www.clokweb.nl.
werpen. Zo heeft CLOK onlangs al een praktijkseminar ge-
organiseerd over de ontwikkelingen op het gebied van BGV. Aanmelden voor Netwerk BCF
Tijdens dit seminar kwam naar voren dat de lobby van CLOK Bedrijfscontactfunctionarissen die interesse hebben voor
om meer ruimte te geven aan de experimentenwet BGV voor deelname aan het netwerk kunnen informatie vinden op de
lokale ondernemersorganisaties succesvol is gebleken. website van CLOK. Een aanmeldingsformulier vindt u op de
Ook het onderwerp park- en citymanagement is meteen opge- site. Kosten voor deelname aan het netwerk bedragen ! 195,-
pakt. CLOK werkt aan het opzetten van een erkenningsrege- (ex BTW) per jaar.
ling voor park- en citymanagers.

18 BusinessPARK magazine
Erkenningsregeling Businesspark –
en Citymanagers
Begin volgend jaar wordt de Erkenningsregeling Businesspark- en Citymanagers ge-
presenteerd door stichting CLOK. Deze regeling zal gaan gelden voor Nederland en
Vlaanderen. Aangezien het gaat om het erkennen van beheersfuncties bij gebiedsont-
wikkeling krijgt de regeling twee registers. Enerzijds een register waar businesspark-
managers zich kunnen laten inschrijven en anderzijds een register voor managers van
city- en grote winkelgebieden en –centra.

Gebiedsmanagement groeit snel in de grensregio’s op vele vlakken nauw wordt samengewerkt


Op bijna alle nieuwe bedrijvenparken wordt gewerkt op basis bij het realiseren van bedrijvenparken die grensoverschrijdend
van duurzaam beheer van het gebied waarbij een parkma- gerealiseerd worden. Het naast elkaar ontwikkelen van twee
nager verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer. Vaak afzonderlijke erkenningsregelingen met hetzelfde doel werd
werkt de parkmanager in opdracht van een ondernemersorga- niet als niet wenselijk ervaren.
nisatie of van een gemeente of een projectontwikkelaar. De
wijze van aanstelling van de parkmanager verschilt heel sterk In wiens belang?
per bedrijvenpark. Soms wordt een stevige selectieprocedure Het spreekt vanzelf dat de erkenningsregeling voor park- en
gehanteerd. Ook komt het voor dat iemand zichzelf aanbiedt citymanagers een uitstekende mogelijkheid is om de eigen
voor deze klus en partijen blij zijn dat iemand dit wil doen. kwaliteit te laten bevestigen door een onafhankelijk instituut.
Vanuit beide invalshoeken kan dit leiden tot parkmanagers die Daarnaast is de erkenningsregeling ook voor opdrachtgevers
uitstekend functioneren, maar het gebeurt ook dat de samen- bedoeld. Het is als ondernemersorganisatie of als projectont-
werking spaak loopt. wikkelaar goed te weten dat de park- of citymanager ,waar-
Nu er steeds meer parkmanagers komen, is het legitiem mee men in zee gaat, opgenomen is in de erkenningsregeling.
nadrukkelijk aandacht te besteden aan de kwaliteit ervan. Dat betekent dat de kwaliteit getoetst is en dat een dergelijke
Vanuit stichting CLOK wordt een erkenningsregeling opgezet. toets ook periodiek zal worden herhaald. Dat betekent ook
Hierbij zijn deskundigen van diverse gremia betrokken, zoals dat bij de selectie van een nieuwe parkmanager straks de
gemeente, parkmanagers en ondernemersorganisaties. De voorwaarde gesteld zal kunnen worden dat deze als erkend
begeleiding van het traject naar de erkenningsregeling wordt parkmanager te boek staat. Het register zal vanaf de start kun-
verzorgd door het Centrum voor Certificatie. Dit centrum heeft nen worden ingezien op de site van de stichting CLOK.
veel ervaring met erkenningsregelingen in diverse branches.
Informatie?
Nederland en Vlaanderen Wilt u informatie over de nieuwe erkenningsregeling, over
De ontwikkeling van bedrijvenparken en winkelgebieden is de voorwaarden voor erkenning en de erkenningsprocedure?
in Nederland en Vlaanderen goed met elkaar te vergelijken. Ondernemersorganisaties, parkmanagers of andere partijen
BusinessPARK
Ook in Vlaanderen werd nagedacht over het toetsen van de
magazine die bij parkmanagement zijn betrokken, kunnen een informa-
kwaliteit van park- en citymanagers. Door deze nieuwe erken- tiesetje opvragen bij het secretariaat van de stichting CLOK.
ningsregeling gezamenlijk op te pakken, heeft de regeling Mailt u uw gegevens naar info@clokweb.nl en u ontvangt de
direct vanaf de start een fors draagvlak. Daar komt bij dat er informatie over de erkenningsregeling.

BusinessPARK magazine 19
20 BusinessPARK magazine
RECHT & PLICHT
Klaag op tijd!
In Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bevat de wettelijke
regeling met betrekking tot de koopovereenkomst. Een
koop is een overeenkomst waarbij de een zich verbindt een
zaak te geven en een ander om daarvoor een prijs in geld te
betalen. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst
beantwoorden. Dit houdt in dat zij de eigenschappen bezit
die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waar-
van de koper de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen.
Ook moet zij de eigenschappen die nodig zijn voor een bij-
zonder gebruik bevatten als dat bij de overeenkomst was
voorzien.
Een geleverde zaak waaraan een gebrek kleeft en niet beant- moet onderzoek verrichten om vast te stellen of de afgelever-
woord aan de koopovereenkomst, is non-conform. Bij non-con- de zaak beantwoord aan de koopovereenkomst. En dat geldt
formiteit (als er niet werd geleverd wat er was verkocht) kan de ook na herstelwerkzaamheden.
koper naar keuze alsnog levering vorderen, herstel, vervanging,
schadevergoeding en/of een gehele of gedeeltelijke ontbinding In de zaak Pouw / Visser eveneens van 29 juni 2007 was de
van de overeenkomst. Een koper kan er geen beroep meer op verkoop van een woning in 2000 onderwerp van geschil. In
doen dat er niet conform is afgeleverd, als hij de verkoper daar juni 2001 constateerde de koper dat de verf van een houten
niet “binnen bekwame tijd” kennis van heeft gegeven. topschot van de woning begon te bollen. Nadat het schot was
kaal gemaakt bleek het hele schot door schimmel en bouwrot
Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der Nederlanden, te zijn aangetast. Op 26 september 2001 werd een bouw-
heeft in drie recente arresten uitleg gegeven van het begrip kundig rapport uitgebracht. Bij brief van 27 september 2001
“binnen bekwame tijd”. stelde de koper de verkoper aansprakelijk voor de schade.
De verkoper wees aansprakelijkheid af. Vervolgens is er een
In de zaak Ansing / Dijkstra-Post van 29 juni 2007 was een vervolgrapportage uitgebracht door een bouwkundig advies-
mobiele beregeningsinstallatie het onderwerp van het geschil. bureau op 22 november 2001. Dat vervolgrapport is pas op
In de zomer van 1998 werd een regenhaspel geleverd aan de 22 april 2002 aan de verkoper toegezonden. In een gerechte-
koper. Bij brief van 15 oktober 1998 meldde de koper enkele lijke procedure vorderde de koper schadevergoeding van de
gebreken aan de verkoper. De verkoper verricht herstelwerk- verkoper. Ook in dit geval deed de verkoper een beroep op
zaamheden, maar in juli 1999 ontdekte de koper dat niet alle het feit dat er niet binnen bekwame tijd zou zijn geklaagd. De
problemen waren opgelost. Over deze nieuwe gebreken heeft gebreken zouden immers al eind juni 2001 door de koper zijn
zij op 25 augustus 2000 opnieuw bij de verkoper geklaagd ontdekt, terwijl de koper pas op 27 september 2001 van het
en de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden en te- gebrek in kennis is gesteld. De in het vervolgrapport van 22
rugbetaling van de koopprijs gevorderd met een aanvullende november 2001 genoemde gebreken zijn zelfs pas per brief
schadevergoeding. Verkoper voerde het verweer, dat de koper van 22 april 2002 aan de verkoper gemeld.
na de herstelwerkzaamheden BusinessPARK
in juli 1999 binnen
magazinebekwame

tijd had moeten protesteren. Door pas in augustus 2000 te Klaag dus op tijd en ga als er wordt geklaagd, na of dat tijdig
klagen, was de koper volgens hem niet meer tot ontbinding is gebeurd. Raadpleeg bij twijfel een jurist.
bevoegd. Zowel het Hof als de Hoge Raad heeft dit verweer
gevolgd. Er moet worden geklaagd binnen zo korte tijd als in Mr. Olivier van Hardenbroek van Ammerstol,
de gegeven omstandigheden in verband met zijn onderzoeks- Van Harmelen Beijneveld van Houten Advocaten
plicht van hem (de koper) kan worden gevergd. Een koper www.vhb.nl
BusinessPARK magazine 21
BusinessPARK
4
jaargang 5, december 2006
magazine
Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen

Vraag van ondernemers-


vereniging:

BusinessPark magazine verschijnt viermaal


Binnen onze gemeente willen we aan de
per jaar als platform van ontwikkelingen op slag met de revitalisering van een verou-
het gebied van parkmanagement en duur-
zaam beheer van bedrijventerreinen. derd bedrijventerrein. Er is weliswaar een
ondernemersvereniging op dit terrein, maar
Doelgroep: BusinessPark magazine wordt
in controlled circulation verzonden aan het probleem is dat deze niet echt actief is.
gemeente- en provinciebesturen en gemeen-
telijke en provinciale diensten EZ, RO, be-
Er is een bestuur met een aantal vacatures
drijfscontactfunctionarissen en aan besturen en het lukt niet goed de ondernemers te be-
van locale bedrijvenkringen.
trekken bij de revitalisering. Toch is die re-
Oplage: 5.000 exemplaren vitalisering ook voor de ondernemers van
Uitgave en Management groot belang. Wat kunnen we als gemeente
Sels Advies & Secretariaat doen om de ondernemersvereniging te sti-
Redactie muleren mee te doen?
BID: Meer ruimte voor
A.A. Sels lokale initiatieven
J. Huizinga
H. Timmermans
Parkmanagement scan DHV
Eindredactie en coördinatie
Sels Advies & Secretariaat B.V. Vermeer (OVDD):
Op de barricaden voor Flevoland
Productie en vormgeving
Modderman Drukwerk Amsterdam
VASt-project bedrijventerreinen
Fotografie
Sels Advies & Secretariaat,
J. Oosterhuis, J. Zoet

Advertentie-exploitatie
Sels Advies & Secretariaat B.V.
Postbus 405
3100 AK Schiedam
Tel. (010) 40 90 540
Fax (010) 47 32 818
E-mail: info@sels.nl

Redactiesecretariaat
Sels Advies & Secretariaat B.V.
Postbus 405
3100 AK Schiedam
Tel. (010) 40 90 540
Fax (010) 47 32 818
E-mail: redactie@businessparkmagazine.nl

22 BusinessPARK magazine
VRAAG & ANTWOORD
Antwoord van mers. Ligt het aan ‘oud zeer’ met de Uit de praktijk blijkt dat (secretariële)
BusinessPark Magazine: gemeente? Ziet men niet de noodzaak ondersteuning of advisering van een
van behartiging van de gezamenlijke lokale ondernemersorganisatie al goed
Helaas is dit een situatie die veel belangen van de ondernemers? Zijn er te werken met een inzet van vier tot
voorkomt bij ondernemersorganisaties te weinig ondernemers aangesloten bij acht uur per week. Op den duur moeten
op lokaal niveau. Dergelijke verenigin- de vereniging? Het uitrafelen van de ge- de ondernemers de kosten van profes-
gen hebben ooit een bloeiend bestaan brekkige betrokkenheid doe je niet met sionele ondersteuning weer voor eigen
gekend onder een enthousiast bestuur of het rondsturen van een vragenlijst. De rekening nemen.
een bezielend voorzitter. Na verloop van bedrijfscontactfunctionaris doet er goed
tijd komt er de klad in als personen die aan bij ondernemers een kopje koffie te De vierde stap bestaat uit het intensief
de kar trekken, uit het bestuur gaan. gaan drinken om een beeld te krijgen betrekken van de ondernemersorganisa-
Bij revitalisering van verouderde van de aarzelingen, maar ook van de tie bij de plannen voor revitalisering. Ga
bedrijvenparken is een betrokken wensen van de ondernemers. als gemeente niet aan de slag zonder de
ondernemersorganisatie een onmisbare De tweede stap bestaat uit het samen- georganiseerde ondernemers erbij te be-
partner. Zonder commitment vanuit de brengen van de wensen van de onderne- trekken. Dit geldt voor het gehele traject
georganiseerde ondernemers moet je mers met de contouren die de gemeente van revitalisering. Maak ook gebruik
eigenlijk niet eens beginnen aan revita- heeft bij de revitalisering van het van nieuwe mogelijkheden, zoals de
lisering. Het is daarom zaak alles in het terrein. Ga in de praktijk kijken. Maak experimentenwet BGV waar elders in
werk te stellen om de ondernemers als als B&W samen met een aantal onder- dit magazine meer over te lezen is. Als
gesprekspartner van de gemeente aan nemers een schouw van het terrein. Kijk deze wet wordt vastgesteld, betalen alle
tafel te krijgen. Dit vergt tijd en energie samen door de oogharen naar het terrein ondernemers mee aan de kwaliteitsim-
en is niet in een korte tijd geregeld. De zoals dat na de revitalisering eruit zou puls op het bedrijvenpark.
bedrijfscontactfunctionaris kan hierbij moeten zien. Eigenlijk is de boodschap simpel: begin
een belangrijke rol spelen. Deze hoeft Als derde stap zou de gemeente zijn als gemeente niet aan revitalisering zon-
dat niet helemaal alleen te doen en zou nek moeten uitsteken door bijvoorbeeld der de ondernemers erbij te betrekken.
zich bijvoorbeeld kunnen laten advise- voor een projectperiode van twee jaar Als de ondernemersvereniging geen
ren door een oud-ondernemer die goed ondersteuning van de ondernemersorga- serieuze gesprekspartner is, zorg er dan
bekend is met de desbetreffende onder- nisatie te faciliteren. Niet door iemand voor dat deze eerst een serieuze partner
nemersorganisatie. De eerste stap die vanuit de gemeentelijke organisatie wordt. Als dit geregeld is kunnen ge-
gezet moet worden is dat achterhaald neer te zetten, maar door een onafhan- meente en georganiseerde ondernemers
wordt wat de reden is dat er weinig kelijk derde met verstand van onder- samen aan de slag met het revitaliseren
betrokkenheid is vanuit de onderne- nemersorganisaties die rol te geven. van het bedrijvenpark.

Heeft u ook een vraag? Leg deze voor aan


BusinessPARK magazine
BusinessPark Magazine!
Heeft u als ondernemersvereniging of gemeente ook een vraag op het gebied van duurzaam
beheer van bedrijvenparken? Stel die vraag dan aan BusinessPark Magazine. Wie weet,
staat dan het antwoord op uw vraag in de volgende uitgave van dit magazine. En…ook al
wordt uw vraag niet in het blad geplaatst, antwoord krijgt u sowieso!
Stel uw vraag via: redactie@businessparkmagazine.nl

BusinessPARK magazine 23