Vous êtes sur la page 1sur 2

Borang Maklum Balas Tugasan Nama Pelajar : Tajuk Tugasan : Pensyarah : Tarikh Hantar : Subjek/ Kursus : Tarikh Diterima

(diisi oleh pensyarah) : Angka Giliran Pelajar :

Pengakuan Pelajar Saya telah meneliti Peraturan Maktab Pendidikan Guru (Peperiksaan, Penilaian Dan Pensijilan)1999.

Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : _______________________ ( )

Tarikh :____________

KRITERIA PENTAKSIRAN
1. 2. Kandungan / Coverage and Content Perbincangan Kritikal dan Reflektif / Critical and Reflective Discussion Persembahan / Presentation Organisasi / Organizsation Bahasa / Language Rujukan dan Bahan-bahan Sokongan Nilai-nilai Keguruan

Cemerlang

Baik

TAHAP PENCAPAIAN Memuaskan Kurang memuaskan

Lemah

3. 4. 5. 6. 7.

*Markah tercatat tertakluk kepada kelulusan JKPPIPG/Senat Kekuatan:

MARKAH

Aspek yang Boleh diperbaiki:

Disemak oleh : ....................................................

Disahkan oleh : ................................................

Perincian Maklum Balas Tugasan

Pengesahan Pelajar Terhadap Maklumbalas Yang Diberikan Pensyarah: Saya mengesahkan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan fahami.

Tandatangan pelajar:

Tarikh: