Vous êtes sur la page 1sur 1

AKUTNA INTOKSIKACIJA BENZODIAZEPINIMA 1. 2. 3.

lava a eluca nadoknada te nosti infuzijama Flumazenil (Anexat) 0,2 mg intravenski tokom 15 sekundi a zatim se ponavlja po 0,1 mg svakih 60 sekundi. Maksimalno se mo e dati 1mg.

Simptomi: ote an govor i hod, poreme aj svesti od somnolentnog stanja do sopora ili kome, bradikardija, hipotenzija, retko depresija disanja, nistagmus, hipotonija. Th: ukoliko je od uzimanja lekova pro lo manje od 1-2h opravdano je uraditi lava u eluca. Posle toga nadoknada te nosti infuzijama, jer intoksikacija benzodiazepinima dovodi do pada TA. Normalizacija TA je znak oporavka. Specifi ni antidot je Flumazenil (Anexat) 0,2 mg intravenski tokom 15 sekundi a zatim se ponavlja po 0,1 mg svakih 60 sekundi. Maksimalno se mo e dati 1mg. Po to flumazenil ima poluvreme eliminacije 1 sat, to je znatno kra e od polu ivota benzodiazepina, mo e do i do relapsa znakova intoksikacije. U cilju prevencije ovog stanja preporu uje se da se nakon uspostavljanja normalnog nivoa budnosti uklju i infuzija sa 0,1 do 0,4 mg flumazenila. Zbog inhibicije benzodiazepinskih efekata dolazi do poja anja funkcije simpatikusa i kao posleica toga mo e se javiti crvenilo lica, rolazni porast TA, tahiardija, agitacija, mu nina i povra anje. Pri upotrebi flumazenila treba voditi ra una o slede em: Ukoliko je osoba zavisna od benzodiazepina, primena flumazenila mo e dovesti do apstinencijalne krize sa posledi nim epilepti kim napadima. Nastanak konvulzija se mo e isprovocirati i u slu aju kada je bolesnik osim benzodiazepina uzeo i antidepresive Primena flumazenila je kontraindikovana kod epilepti ara koji su na produ enoj th benzodiazepinima.