Vous êtes sur la page 1sur 12

Isu isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan

 Orang Asli  Pribumi  Pedalaman


Disediakan oleh : Adilah Md Shah Pensyarah: En. Yee Yong Fak

Orang Asli
O Masyarakat Orang Asli merupakan komuniti

kecil di Malaysia dan merupakan penduduk pribumi di negara ini.


O Mempunyai beberapa suku kaum yang

berbeza-beza dan kebanyakan mereka tinggal di dalam atau di pinggir hutan.

Isu-isu dan permasalahan


O Kadar keciciran yang sangat tinggi. O Prestasi pelajar Orang Asli amat rendah dan

ini merupakan salah satu sebab masyarakat ini adalah kumpulan termiskin di Malaysia. O Ibu bapa Orang Asli tidak sedar kepentingan pendidikan O Golongan berprestasi tinggi dalam kalangan mereka kurang kerana tiada sifat persaingan yang sihat dalam aspek kemajuan pendidikan.

O Orang dewasa Orang Asli mengalami

masalah buta huruf.


O Pengalaman yang kurang dalam bidang

kemahiran pula merupakan punca beliabelia Orang Asli gagal bersaing dengan kaum lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

O Secara umumnya, Orang asli berwatakan rendah

diri, pasif, malu, tidak suka dipaksa untuk melakukan sesuatu, sensitif, suka kebebasan bergerak,suka melakukan aktiviti fizikal.
O Mempunyai daya ingatan yang singkat dan kurang

daya tahan secara mental, dan ceppat berasa jemu.


O Kurang pendedahan dan kesedaran tentang

pentingnya pendidikan.

O Jarak tempat tinggal Orang Asli dari sekolah

sangat jauh.
O Masalah sistem pengangkutan dan jalan

menghubungkan sekolah dengan tempat tinggal.

Pribumi
O Pribumi merujuk kepada kumpulan etnik

yang natif kepada sesuatu wilayah yang dituntut dan dipertahankan sepenuhnya oleh sesebuah negara di mana mereka telah datang lama di wilayah tersebut

Isu-isu dan permasalah


O Hidup berpindah randah dikaitkan dengan

kemunduran dari segi ekonomi serta pendidikan. O Tinggal jauh di pedalaman dan agak terpencil serta kurang terdedah kepada arus perubahan pendidikan. O Sistem perhubungan yang kurang baik.

O Motivasi murid yang rendah untuk dan tidak

berminat untuk bersekolah.


O Berpegang teguh kepada tradisi dan kurang

bersedia untuk berubah serta menerima perubahan dalam dunia pendidikan.

Pedalaman
O Masyarakat yang tinggal dikawasan

terpencil

Isu-isu dan permasalahan


O Kekurangan kemudahan asas di sekolah. O Kekurangan guru terlatih dan

berpengalaman bagi sekolah pedalaman dan luar bandar. O Sekolah menengah pedalan atau luar bandar bergantung sepenuhnya kepada bantuan kerajaan untuk kelengkapan sekolah.Ibu bapa kurang mempu untuk membantu sekolah .

O Jurang pendidikan, taraf sosioekonomidan

tahap keupayaan murid pedalaman dan luar bandar adalah berbeza dengan murid di bandar.
O Kurang murid, kekurangan kelengkapan

asas pembelajaran dan bangunan sekolah yang daif.