Vous êtes sur la page 1sur 224

PiÃvI ¬›nªA ¡»Œºß O____ŒI Ω«A œ√B»U ©¿â °mÃM …®Œq …¥Y K«hø ≤iB®ø jr√ –BNmAi ie LBN∑

≈ÕA
.OmA eAkE ∆E kA –iAejI …bn√ À jr√ À , fq …Œ»M œ∏Œ√À ∏ªA

“Œ√À ∏ªA —iÃvI (¬›nªA ¡»Œºß) OŒJªA Ω«‹ ”ùB®ªA ©¿ A ΩJ≥ ≈ø  eAfßG LBN∏ªA Ah« ∆È G
,µáA ”®ŒrªA K«hùA ≤iB®ø jr√ ΩUC ≈ø πªg À
.…ŒØ ©√Bø ‹ πªg dBnƒNmG À jr√ ∆È G À

This book is electronically published by the Ahl-ul-Bait (A.S.) World


Assembly to promulgate the just sect of Shi’a teachings.
Reproduction and copy making is authorized.

5 : X ∆Aj¥ªA n∞M ü ∆AlŒùA


pBσªA ∆‰ ÃÊ rÙë ¡Ê »Â ƒø ˵Õj̄ÚØ A‰gḠ æ B‰N¥Í ªÙA ¡Â »¯ ŒÚºß‰ KÍNÛ∑ BÏ¿ºÚ ØÚ —Ú ÃÚ∑lÏ ªA AÃÂMA‰’ À‰ —Ú ÃÚºvªA AÿŒÍ≥CÚ À‰ ¡Ê ∏Û Õ‰fÍ ÕÊ CÚ AÃ˚∞∑Û ¡Ê ÂÚ Ω‰ ŒÍ≥ ≈‰ ÕÍhª̇A ïḠ j‰ M‰ ¡Ê ªÚ CÚ
≈¯ ¿‰ ª˛ Ë a‰ —Û j‰ aÍ ‹Ú A À‰ ËΩŒÍº≥Ú B‰Œ√ÊfÌ ªA ©Â N‰ø‰ ΩÊ ≥Û KÕj̄Ú≥ Ω‰UCÚ ïḠ B‰ƒM‰jÊ aÏ CÚ ‹ ÃÊ ªÚ æ‰ B‰N¥Í ªÙA B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ OÊJN‰∑Ú ¡‰ ªÍ B‰ƒIÏi‰ AÃÛªB≥Ú À‰ “ı Œ‰r‰a fÏ qÚC ÀÊ CÚ …Í º̇ªA “Í Œ‰r‰b∑Ú
fÍ ƒÍß ≈Ê øÍ  Í hÍ «‰ AÃÛªÃÛ¥Õ‰ ˆ“ƒ‰n‰Y ¡Ê »Â JÊ v
Í M ∆Ḡ À‰ —‰fŒÏrøÌ XÀÂjI ”Ø ¡Ê NƒÛ∑ ÃÊ ªÚ À‰ PÊÿ‰ ªÙA ¡Â ˚∏∑īÊfÕ AÃÂ√ÃÛ∏M‰ B‰¿ƒ‰ÕÊCÚ (77)›
ı ŒÍNØÚ ∆‰ ÿºÚ §ÂM ‹ À‰ ”Ú¥MÏA
π‰IBuÚC B‰ø (78)BıRÕÍfY‰ ∆‰ û¥Ú ∞Ù Õ‰ ∆‰ ÀÂeB∏‰Õ ‹ ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ’Í ‹Â¤«‰ ǣ B‰¿ØÚ …Í º̇ªA fÍ ƒÍß ≈Ê ø ΩÌ ∑ ΩÊ ≥Û ∫ÍfƒÍß ≈Ê øÍ  Í hÍ «‰ AÃÛªÃÛ¥Õ‰ ˆ“◊‰Œm ¡Ê »Â JÊ v
Í M ∆Ḡ À‰ …Í º̇ªA
fÊ ¥Ú ØÚ æ‰ ÃmÏjªA ©ÍÒÕ ≈Ïø (79)AıfŒ¯»q …Í º̇ªBÍI ”Ú∞∑Ú À‰ ‹ı Ãm‰i p
¯ BσºÍª π‰ƒºÙ mÊiCÚ À‰ πÍn∞Ù √Ï ≈Í¿ØÚ “‰◊Œm ≈Íø π‰IBuÚC B‰ø À‰ …Í º̇ªA ≈‰ ¿Í ØÚ “‰ƒn‰Y ≈Ê øÍ
(80)Bı§ŒÍ∞Y‰ ¡Ê »¯ ŒÊ ºÚ ߉ π‰ƒºÙ mÊiCÚ B‰¿ØÚ ï‰ÃM‰ ≈‰ø À‰ …‰ º̇ªA ™
‰ B ÚC
∆BŒI
’B∞®y îƒø¤ùA ≈ø ‘jaC “∞÷B jøDI eB»rNm‹A ”ºß Ω¿NrM PBÕ‡A  h« À , fYAÀ ∂BŒm PAg B®Œö œ« À , B»ºJ≥ Bñ “ºvNø PBÕ‡A
. PB◊ŒnªA À PBƒnáA xÃva ü “Œ√Ej≥ “¥Œ¥á ∆BŒI À , —ja‡A ¡®√ ’B¥I À , BŒ√fªA ’Bƒ∞I ∑hM À “§ß B»ŒØ À ∆Bô‚A
ΩN¥ªA ∆Ã∏ª æBN¥ªA ≈ß ∫Bnø‚A ≈ß “ÕBƒ∑ –fÕfiA ±∑ # “Œra fqC ÀC - …ªÃ≥ ïG - - ¡ ΩŒ≥ ≈ÕhªA ïG jM C $ : ïB®M …ªÃ≥
–f®M ≈ø …√Àf«BrÕ Bø ¡»Œºß µrÕ ¡«jøC ’AfNIA ü AÃ√B∑ îƒø¤ùA ∆C ”ºß æfÕ ¬›∏ªA Ah« À , –fÕfiA Ω¿ß ≈ø …ŒØ ©¥Õ –hªA
j÷B®q “øB≥G À , πªg ≈ß ±∏ªBI A ¡«jøDØ ≤ÃŒnªA ΩnI  ÃºIB¥Õ ‹ À πªg ”ºß AÀ vÕ ∆C ¡»Œºß K®vŒØ ¡»Œºß ¡»Œ¨I À iB∞∏ªA
À , ≈ÕfªA Ω∏Œ« cn∞√‹ πªg ‹ ê À , …÷AfßC eB»U ü ¡ A ∆gDŒØ …Jºu ¬Ã¥Õ À ≈ÕfªA ¡§ß fNrŒª —B∑k À —›u ≈ø ≈ÕfªA
.  ⁄AlUC Oq›M À , …√B∑iC Oøf»√A
≈∏Õ îY ‘gfiA Ω¿Ñ À ∫Bnø‚A ”ºß ∆À vÕ ‹ À , iB∞∏ªA æBN≥ ü ∆úV®NnÕ AÃ√B∑ ≈ÕhªA ¡« ¡»√C ”ºß ¡»øê PBÕ‡A œ∞Ø
ÀC A “Œrb∑ ¡»ºRø pB√ ¡« À Àf®ªA ∆Ãrë ¡»ƒø µÕjØ AgG æBN¥ªA ¡»Œºß KN∑ B¿ºØ ¡«Àfß ’B¥ºª ¡»Œ∞∏Õ Bø —Ã¥ªA À —f®ªA ≈ø ¡
. “Œra fqC
∂BŒnªA Œ¨M ïG j§ƒªBI “uBa À , # ¡»ƒø µÕjØ AgG …ªÃ≥ ”ºß ±Òß …√C  j«B£ , : æBN¥ªA BƒŒºß OJN∑ BƒIi AêB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
AÀjøDØ vªA ∆ÃJ®vNnÕ À , æBN¥ºª ∆î≥ÃNÕ AÃ√B∑ ≈ÕhªA ¡« æÃ¥ªA Ah»I Ω÷B¥ªBØ AêB≥ œyBùA ïG pBƒªA ∆Ãrë ™iBzùA Ω®∞ªA ≈ø
. ¡»ÕfÕC ±∏I
∆C l÷BÜA ≈ø B¿∑ ¡ BY ∆Bnª ≈ß BŒ∏ä # KÕj≥ ΩUC ïG BƒMjaC ‹ ê æBN¥ªA BƒŒºß OJN∑ BƒIi $ ¡ Ã≥ ∆Ã∏Õ ∆C l÷BÜA ≈ø À
. ™Ã√ Ω∑ PBÕBƒ®ªA  h« ≈ø Ω¿®NnÕ ∆Ej¥ªA ∆HØ j«B§ªA ¡»√BnºI πªg îº÷B≥ AÃ√Ã∏Õ
ΩI A nÕ B√Bøk sŒ®ªA À , ΩN¥ªA ≈ß wºbNªA AêDnÕ ∆C …I eAjùA oŒª KÕj¥ªBI ±√fiA ±NY PÃùA ΩUC ë –hªA ΩUfiA ±ŒuÃM À
- …√BZJm - B¿Ø BJÕj≥ ›UC À A nÕ BrŒß ‹G πªg ≈∏Õ ¡»∞√C ±NY AÃMÃô ”NY ΩN≥ ´ ≈ø AÃqBß Ãª ¡»√DI ¡»ƒø \ÕúM πªg
¡»mÃ∞√ µº®Nª ¡»ƒø ieBu ¬›∏ªA Ah« À ? PÃùA ¡ ΩV®Õ À , ΩN¥ªBI ¡»ŒºNJÕ ”NY — nŒªA “rŒ®ªA  h« AÃrŒ®Õ ∆C ¡ ”yjÕ ‹
—BŒáA œ« ªA —ja‡A —BŒáA …√Àe À ,  jQC ”∞®Õ À B®Õjm œz¥ƒÕ ¡Q …I ©N¿NÕ ΩŒº≥ ™BNø ∆Ej¥ªA ¡Œº®M ü œ« ªA BŒ√fªA —BŒáA  h»I
. G # Ω≥ $ …ªÃ¥I ¡»ƒß KŒUC πªhª À , a œ»Ø “Œ¥Œ¥áA “Œ≥BJªA
¡»ÕCi DÒa ¡ \yÃÕ Bñ ’B∞®zªA ’‹¤« KŒè ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒºª jøC G # ΩŒº≥ BŒ√fªA ™BNø Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À , ¡»√BôG ü î¥Nø AÃ√Ã∏Õ ∆C œ¨JƒÕ ¡»√C …ºvä À , ïB®M A ΩŒJm ü ΩN¥ªA À eB»ÜA “øAj∑ ”ºß nŒªA –ÃŒ√fªA sŒ®ªA \ŒUjM ü
”ºß a œ« ªA —ja‡A AÀiBNë ∆C ¡ œ¨JƒŒØ ”¥MA ≈ù a —ja‡A À , —ja‡A ïG oŒ≥ AgG ΩŒº≥ …I ©N¿NÕ ™BNø œ« BŒ√fªA —BŒáA
πªhª AÀiBNbŒØ ¡»¿º§Õ À ¡»Œºß A ±Œê ∆C AÃØBë ∆C ‹G ¡ ”¥JÕ ‹ À , ‘Ã¥NªA ¢Aju ”ºß À ∆Ãø¤ø ¡»√fi ΩŒº¥ªA BŒ√fªA ™BNø
. ›ŒNØ ¡»¿º§Õ ‹ A ∆HØ πªg ¡ oŒª À , àA ≈ø ∆ÀfßÃÕ Bø ”ºß ™BNùA ≈ø ¡»ÕfÕDI Bø
. …ªÃ≥ ∆C ∆BŒJªA Ah»I j»£ f≥ À
A À - jÕf¥NªA À , eiÃùA ”ºß …≥BJÒ√A ‘Ãße À , ¡∏áA KJm ”ºß “ª‹fºª ≤ÃuÃùA ©yÃø “∞vªA ©yÀ ΩŒJ≥ ≈ø # ”¥MA ≈ù $
# ”¥MA ≈ù $ …ªÃ¥Ø —ja‡A Ç kÃ∞ºª KJm ‘Ã¥NªA À , ‘Ã¥M Ω«C ¡∏√Bô‚ AÃ√Ã∏M ∆C œ¨JƒÕ ¡∏√fi ¡∏ª a —ja‡A À : - ¡ºßC
. |Õj®M B»ŒØ ªA “ÕBƒ∏ªB∑
À , ∆ÃváA ”ºß æÿ®ùA ’BƒJªA ë À XjI ©ö XÀ ªA # —fŒrø XÀjI ü ¡Nƒ∑ ê À PÃùA ¡∏∑ifÕ AÃ√Ã∏M Bø ≈ÕC $ : ïB®M …ªÃ≥
…ºuC À , ©ØjªA fŒŒrNªA À , B«Ãç À “ƒÕlªBI X NªA …ƒø À , iû§ªA  Bƒ®ø ΩuC À , …ƒß À …I Àf®ªA ©Øfª …Œºß if≥ Bø …√BŒƒI ¡∏ZNnÕ
∆Bn√‚A B»ŒªG –ÀDÕ ∆ÃváA ”ºß ªA “®∞MjùA “¿∏ A “ŒƒIfiA —fŒrùA XÀ ªBØ …ƒÕlÕ À …®ØjÕ À ’BƒJªA ¡∏ê …√fi wÜA ë À fŒrªA ≈ø
. ¬eB≥ Àfß Ω∑ ≈ø
∆C : ”ƒ®ùA Ωvä À ,  iB∏ùA …I ”¥NM fÕfq ≈∑i Ω∏ª ›Rø …º®U À ,  Àj∏ùA …I ”¥NÕ Bø |®I j∑hI ΩŒR¿NªA ”ºß ™ÃyÃø ¬›∏ªA À
À æBN¥ªA AÀf»rM ê ¡∏√C Aÿ«ÃNM ∆C ¡∏ª œ¨JƒÕ ›Ø îNø ¡∏ä HVºø –C ïG …ƒø DÜ Ãª À , …∑AieG ¡∏MÃ∞Õ ‹ jøC PÃùA
. P‡ A ΩUC ∆HØ ¡∏∑AieG …MBØ À , PÃùA ≈ø ≈øDø ü ¡Nƒ∑ ¡∏ª KN∏Õ
À , ¡»ƒß ïB®M A B¿«B∏Y ¡»MAÃ∞« ≈ø ∆BÕjaC ∆BNºö “Õ‡A jaE ïG # A fƒß ≈ø  h« AÃªÃ¥Õ “ƒnY ¡»JvM ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “◊Œm À “ƒnY ≈ø ∆Bn√‚A KŒvÕ B¿ŒØ jøfiA “¥Œ¥Y ∆BŒJI B¿»ƒß ¡»JŒè ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ jøC
™fI ‹ À , ¡ B¥ø ÀC ¡ BY ∆BnºI πªg AêB≥ πªg ∆ú÷B¥ªA ¡« îƒø¤ùA ≈ø ¡«j∑g ¬f¥NùA ’B∞®zªA ∆Ã∏I œz¥Õ ∂BŒnªA æBvMA À
¡»JvM ∆G À  h« Bƒª AêB≥ “ƒnáA ¡»M’BU AgHØ $ …ªÃ¥I πªg …√BZJm A ”∏Y B¿∑ æB¥ùA Ah« ΩRñ …JU BzÕC ”mÃø ∆HØ πªg ü
¡øfiA j÷Bm ≈ß iÃQDø ë À 131 : ≤AjßfiA : # ∆ÿº®Õ ‹ ¡«jR∑C ≈∏ª À A fƒß ¡«j÷B BòG ‹C …®ø ≈ø À ”mÃñ AÀ ÒÕ “◊Œm
: —j¥JªA : # ¡»Iú≥ O»IBrM $ : ïB®M æB≥ f≥ À , ¡øfiA j÷Bm ≈ß ∆Àjv¥Õ ‹ ¡»ŒJ√ ¡»NºøB®ø ü “øfiA  h« À , ¡»÷BŒJ√C xÃva ü
Ky jZU ∆úafÕ ‹ ¡»√G $ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ f≥ À , ΩŒ÷AjmG JI ¡øfiA …JqC πªg ©ø ¡« À 118
. î¥Õj∞ªA ∂j ≈ø πªg ü PBÕAÀjªA Ω¥√ ¬f¥M f≥ À #  Ã¿Nºae ‹G
∆C ‘jM O√C À , î¥ØBƒùA À eûŒªA ≈ø ©Œ¿ÜA ÀC î¥ØBƒùA ÀC eûŒªA xÃva ü “ªkB√ B»º®Ä ≈Õjn∞ùA jR∑C PBÕ‡A ü ΩZó f≥ À
. …®ØfÕ ∂BŒnªA
A ïG …ƒø B¿n≥ AÀfƒmC f≥ À , …√BZJm A ïG fƒnÕ ∆C ≈∏ô Bø “◊ŒnªA À “ƒnáBI eAjùA ∆C ”ºß B»≥BŒnI f»rM “Õ‡BØ ∆B∑ ±Œ∑ À
O√B∑ ªA TeAÃáA œ« PB◊ŒnªA À PBƒnáA  h»Ø “◊ŒnªA ë À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG B¿n≥ À , “ƒnáA ë À ïB®M
À \N∞ªA œ»Ø , eB»ÜBI …NŒu À …MÃße jr√ À ≈ÕfªA œ√BJø ©ŒØjM ü haC À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¡«BMC Bø f®I ¡»ºJ¥NnM
ƒªA ïG PB◊ŒnªA ¡«eBƒmG À , πªg ´ ü ‘úJªA À `jÜA À ΩN¥ªA À , –kB¨ùA À LÀjáA ≈ø …ŒØ AÃJº´ B¿ŒØ “¿Œƒ¨ªA À j∞§ªA
. …ŒªG IfNªA —’Aei À –CjªA ±®y “Jn√ ÀC …I ÒNªA ”ƒ®ø ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
¬B§ƒªA ¡£B√ B»¿§ƒÕ ækAÃ√ À TeAÃY B»√HØ # A fƒß ≈ø Ω∑ Ω≥ $ …ªÃ¥I ¡»JŒè ∆DI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ ïB®M jøDØ
. ´ ‹ ïB®M …ª TeAÃáA ≈ø B»ºJ¥NnÕ Bø ©Œö À B»÷B¥I À B«eÃUÀ ü eB¥ƒM BòG ’BŒqfiA gG …ª πÕjq ‹  fYÀ A ë À , œ√Ã∏ªA
. ∆Ej¥ªA ¡Œº®M …ŒÒ®Õ Bø ”ºß
∆ÀeB∏Õ ‹ ¬Ã¥ªA ’‹¤ B¿Ø $ : æB¥Ø B»¿»Ø À “¥Œ¥áA  h« …¥Ø ≈ø ¡»NƒÒØ eÃú À ¡»¿»Ø eÃö ≈ø KV®Nø ¬B»∞NmA ¡»∞NmA ¡Q
∆ÀeB∏Õ ‹ ¡»√C j∑g Bù , # πn∞√ ≈¿Ø “◊Œm ≈ø πIBuC Bø À A ≈¿Ø “ƒnY ≈ø πIBuC Bø ïB®M …ªÃ≥ $ : . # BRÕfY ∆û¥∞Õ
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG ¬›∏ªA …UÀ …UÀ À , ¡»¿»Ø ¢Ã¥nª ¡»ƒß LBÒàA ≤ju , jøfiA “¥Œ¥Y ∆BŒI eAiC ¡Q BRÕfY ∆û¥∞Õ
ü “ŒuÃva …n∞√ ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒºª oŒª À , ∆DrªA ∫Ahª “◊Œm ÀC “ƒnY ≈ø …JŒvÕ Bø “¥Œ¥Y îI À , (¡º̃m À
jØB∑ ÀC ≈ø¤ø ≈ø ∆Bn√‚A ≈ø eAjØfiA ©Œö îI Ω≥C ‹ À , PAeÃUÃùA ©Œö îI —j÷AfªA “ÕeÃUêA ¬B∏YfiA ≈ø œ« ªA “¥Œ¥áA  h«
. …√Àe ≈ø ÀC √ À , B ÀC Bu ÀC ,
PB◊ŒnªA À , …√BZJm A ≈ø πªg Ω∑ “Œ«BØjªA À ≈øfiA À “¿®ƒªA À “ŒØB®ªB∑ ©JÒªBI ∆Bn√‚A B»ƒnZNnÕ ªA iÃøfiA œ« À PBƒnáBØ
B√ÿzø “JÕj≥ “Õ‡BØ …√BZJm …ŒªG ‹ ∆Bn√‚A ïG eÃ®Õ πªg Ω∑ “ƒN∞ªA À “ƒ∏nùA À “ªhªA À ~jùB∑ ∆Bn√‚A ’ÃnM ªA iÃøfiA œ« À
‹ À 53 : æB∞√fiA # : ¡Œºß ©Œ A ∆C À ¡»n∞√DI Bø AÀ ¨Õ ”NY ¬Ã≥ ”ºß B»¿®√C “¿®√ A ¨ø πÕ A ∆DI πªg $ ïB®M …ªÃ≥ ≈ø
. …√BŒI ’œVŒm B¿∑ ïB®M …ŒªG jaE œº∑ j§ƒI PB◊ŒnªA À PBƒnáA ©Œö ™ÃUi πªg üBƒÕ
πª ∆Dq ‹ “ªBmjªA π√Dq À , Æ›JªA πN∞Œ£À æÃmi π√C ‹G B√fƒß ≈ø πª “ ‹ –C , # ‹Ãmi pBƒºª ∫BƒºmiC À $ : ïB®M …ªÃ≥
ei …ŒØ À , PBƒnáA ¡»ƒß ©ØfM À , PB◊ŒnªA pBƒªA ïG jÉ ÀC , “øDrø ÀC “ƒ¿Œø ü jQ¤M ”NY ’œq jøfiA ≈ø πª oŒª À B«AÃm
”∞∑ À $ …ªÃ¥I πªg fÕC ¡Q (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …I Bø¤rM # ∫fƒß ≈ø  h« $ PB◊ŒnªA ü ≈Õ ÒNùA π◊ªÀC æÃ¥ª œzÕj®M
∫BƒºmiC À $ “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥ª OŒJRM À fŒ∑DM …ŒØ ≤Bƒ◊NmA , # A ™B C f¥Ø æÃmjªA ©ÒÕ ≈ø $ : ïB®M …ªÃ≥ . # AfŒ»q BI
∫BƒºmiC B¿Ø ïÃM ≈ø À , A ™B C f¥Ø æÃmi O√C Bñ π®ÒÕ ≈ø Bƒø ‹Ãmi ‹G O√C Bø –C …¿∏á ΩŒº®NªA “ªlƒñ À , # ‹Ãmi pBƒºª
. B§Œ∞Y ¡»Œºß
$ …ªÃ≥ ü ¬f¥M Bø §√ ¡∏áA “º®I iB®q„ª ≤ÃuÃùA ©yÃø “∞vªA ©yÀ ΩŒJ≥ ≈ø , # æÃmjªA ©ÒÕ ≈ø $ …ªÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
À $ …ªÃ≥ ü LBÒàA ≈ø PB∞NªA ´ ≈ø …NøB¥NmA ”ºß iBU ∂BŒnªBØ Ah« ”ºß À # ›ŒNØ ∆ÿº§M ‹ À ”¥MA ≈ù a —ja‡A À
. # ∫BƒºmiC B¿Ø $ …ªÃ≥ ü LBÒàA ïG ¡Q , # æÃmjªA ©ÒÕ ≈ø $ …ªÃ≥ ü “JŒ¨ªA ïG , # ∫BƒºmiC

ïB®M …ŒªG PB◊ŒnªA À PBƒnáA eBƒNmA ü ¬›∑


KmBƒM À , “¥ºàA æAfNßA ë –hªA …ßÃ√ ’BƒIC ü æB¿ÜA —f«Brø ≈ø …Œºß …JƒM ≈náA ”ƒ®ø ”ºß …JƒM Bø æÀC ∆Bn√‚A ∆Ã∏Õ ∆C …JrÕ
…ßÃ√ ≈ø fv¥Õ Bù ’œrªA “¥ØAÃø ïG —ja‡BI ©UjÕ À PBŒ®ŒJÒªA ≈ø “mÃn A iÃøfiA j÷Bm ü ¡Q …UêA ü “uBa À ’BzßfiA Kn√
. B®J
…n∞√ ü K∑jÕ ∆C œ¨JƒÕ “∞u ÀC æBY ”ºß B« ´ À ¡∞ªA À ±√fiA À ∆gfiA À KUBáA À A ≈ø Ω∑ ∆Ã∑ ∆Bn√‚A …UÀ ≈nZØ
±uêA Ah« ≤›a ”ºß ’œrªA ∆Ã∑ ”¿nÕ À , …ŒªG ©JÒªA ΩŒô À o∞ƒªA LhVƒM h◊ƒŒY À , |®I ïG B»z®I “Jn√ Ah∑ À , B»Œºß
. –eÃUÀ ”ƒ®ø ≈náA ∆C B¿∑ œøfß ”ƒ®ø —’BnùBØ “£ÃZºùA PAiBJNß‹A ≤›NaA ”ºß \J¥ªA À —’BnùA À ’ÃnªBI
ë À ™B¿NU‹A ~j¨ª B»Nø’›ø SŒY ≈ø ™B¿NU‹A ≤j£ ü —eÃv¥ùA ≈ÕÀBƒ®ªA À “ÕiBJNß‹A œ√B®ùA À æB®ØfiA ïG πªg ¡¿ß ¡Q
À “ŒI ªA À ¡Œº®NªA À , ≈nY …¥ZNnø ïG ∆BnY‚A À , ≈nY æf®ªBØ B»Nø’›ø ¬fß À , —BŒáA ≈ø ©N¿NªA ÀC “Œ√Bn√‚A —BŒáA —eB®m
∆Bn√‚A —eB®nª æÀfiA ΩŒJ¥ªA “ø’›ù “ZŒJ≥ PB◊Œm πªg …JqC Bø À ∆AÀf®ªA À ¡º§ªA À , PBƒnY B«eiAÃø ü πªg …JqC Bø À \vƒªA
…I ±vNÕ –hªA Ω®∞ºª ©IBM …ºIB¥Õ Bø À ≈náA ≈ø ¡n¥ªA Ah« À , πªhª œ√BRªA ΩŒJ¥ªA “ø’›ø ¬fß À …ßB¿NUA ≤j£ ü ¬BNªA …®N¿Nª ÀC
À , æf®ªB∑ πªh∑ …yj´ À ™B¿NU‹A “ÕB¨ª …Nø’›ø ∆B∑ AgG OIBQ œ¿÷Ae …ƒnY Bø æB®ØfiA ≈¿Ø ™B¿NU‹A ~j¨ª …Nø’›ø SŒY ≈ø
. ¡º§ªB∑ πªh∑ …ZJ≥ Bø B»ƒø
fƒß ‹ ∆›àA fƒß ≈nY “IBßfªA À πZzªBØ PB®¿N A ÀC “ƒ∏øfiA À PB≥ÀfiA À æAÃYfiA KnÅ …ªBY ±ºNë Bø æB®ØfiA ≈ø À
. nùA ∆Àe îŒIj¨ªA fƒß ≈nY j¿àA Ljq À B√lªA À , fIB®ùA À fUBnùA ∆Àe À , DùA ∆Àe iÀjnªA ΩØBä ü À , ¡£BßfiA
ü πªg ”ºß æfNnÕ À , “Œº∑ ‹ À ¬AÀe ‹ À PBJQ ´ ≈ø B¥ºÒø ∆A ¨Nø ∆B∞ºNã \J¥ªA À ≈náA ∆G : æÃ¥Õ ≈ø æÃ≥ ïG ≠vM ‹ À
PAij¥ø gB∞√HI ‘jaC “øC fƒß æfß Ã« Bø ´ “ŒßB¿NUA PAij¥ø ≈ø iÃøC ’AjUHI “øC fƒß æfß Ã« Bø ∆DI ¡º§ªA À æf®ªA ΩRø
. Ah∏« À , îŒIj¨ªA fƒß πªh∑ oŒª À ¬›m‚A ü æfß œ√Alºª fºÜBØ î®ø ’œq ”ºß æf®ªA ”ƒ®ø j¥NnÕ ›Ø “ŒßB¿NUA ‘jaC
. …¿»Ø ≠ºJø Ah« ≈ø ©ø Bƒª ¬›∑ ‹ À , ∂AfvùBI ¡«fƒß ¬Ã»∞ùA …JNqA À , jøfiA ¡»Œºß °ºNaA f≥ ’‹¤« ∆C πªg À
°≥ ”yjÕ ‹ À BèifM ÀC “®Øe “ŒßB¿NU‹A …øB∏YC ©Œö Œ¨NI ”yjÕ PBßB¿NU‹A ü —jQ¤ùA ΩøAîªA æÃÑ KnY ”ºß ∆Bn√‚A À
æB¨Nq‹A BƒUjë ΩÕà ΩÕg ¬›∏ºª À , …ƒß iAhNß‹A ©ø ‹G B§ª B¿º£ fè ∆DI ‹ À , BùB£ ”¿nÕ À , æf®ªA ±uÀ …ƒß KºnÕ ∆DI
. …ƒø ¡«C ë Bø ≈ß …I
œ« À ΩøAîªA ±ºNã QDM KnY ”ºß …MBŒY ‘fø ∆Bn√‚A ΩJ¥NnM ªA “ŒUiBàA TeAÃáA j÷Bnª \J¥ªA À ≈náA ”ƒ®ø ¡¿ß ¡Q
“Zu ÀC “ŒØBß ≈ø “ŒßB¿NU‹A ÀC “Õej∞ªA …MBŒY ü …MeB®m ¡÷›Õ À , ∆Bn√‚A æBøE µØAÃÕ Bø B»ƒø ªA “ŒßB¿NU‹A ÀC “Õej∞ªA TeAÃáA
PB◊Œm ”¿nM À , πªg Ãç À —iBmG ÀC “ªg ÀC ~jø ÀC j¥Ø ≈ø ≈ A À BÕ›JªB∑ πªg üBƒÕ Bø B»ƒø À , PBƒnY ”¿nM À , ’Bai ÀC
.
πªg ´ ÀC ejØ —eB®m ÀC ™Ã√ æB¿∑ ïG B»NØByG “»U ≈ø æB®ØfiA ÀC iÃøfiA B¿»I ±vNÕ “◊ŒnªA À “ƒnáA ∆C ¬f¥M Bû j»£ f¥Ø
≈nY ë –hªA æBùA æhJ∑ — ¨Nø B»z®I ü À , “øk‹ “NIBQ eiAÃùA |®I ü “ØBy‚A O√B∑ ∆G À , ∆BŒØByG ∆B∞uÀ \J¥ªA À ≈náBØ
. µZNnùA ´ ïG “JnƒªBI ’”Œm À …¥ZNnø ïG “JnƒªBI
’œrªA ì¿Ø ‹G À , —iÃ∑hùA “¥ØAÃùA À “ø’›ùA “∞u jøfiA ∆Af¥Ø ë À œøfß ”ƒ®ø \J¥ªA À —’BnùA À B¿÷Ae œMÃJQ jøC ≈náA ∆C À
. ›uC …ŒØ PÀB∞M ´ ≈ø fYAÀ ≈ÕiÃ∑hùA “¥ØAÃùA ¬fß À “¥ØAÃùA ≈ß j§ƒªA ©Ò≥ ©ø Ω®∞ªA ÀC
ü ¬Bß ’›I Ω∑ À , ¡»n∞√C ¡»Œºß ∆BN◊Œm ∆BNªkB√ B¿« À ¡»÷Afßfi îNƒnY îN¿®√ B√B∑ ¬Ã≥ “YBm ›Y AgG ¬eB A ΩŒnªA À “ªlªlªBØ
. “áBvªA “ƒø¤ùA “øfiBI æl√ AgG ’Ajy …ƒŒ®I ë À , —BN®ªA iBV∞ªA ÀC ~ifiA ü ≈Õfn∞ùA iB∞∏ªBI æl√ AgG ’Ajm ≈ÕfªA j§√
æBRNøA …√Af¥∞ª …ƒø Byi ´ ≈ø ¨ªA æBø ≈ø ∆B∑ AgG “øjä “◊Œm …ƒŒ®I ë À , ›Rø …º∑E æBø ≈ø ∆B∑ AgG `BJø ≈nY ¬B®ÒªA Ω∑C À
“ƒnY —CjùA À ΩUjªA îI —jqBJùA À , A ΩYC Bø ”ºß iBvN≥‹BI eiAêA jøfiA æBRNøA ÀC ,  Byi ¨I ¨ªA æBø Ω∑C ≈ß eiAêA œ»ƒªA
≈ÕÀBƒß PBƒnáBØ œ ‚A ±Œº∏NªA “¥ØAÃø …√Af¥∞ª `B∏√ ´ ≈ø BYB∞m ∆B∑ AgG “øjä “◊Œm À , ›Rø XAÀekA ≈ß ∆B∑ AgG “YBJø
. fYAÀ ’ÃnªA À ≈náBI ±vNùA ’œrªA ìø À , B¿»ŒØ “Œøfß ≈ÕÀBƒß PB◊ŒnªA À , æB®ØfiA À iÃøfiA ü “ÕeÃUÀ
’œq Ω∑ µªBa A $ : ïB®M æB≥ ∂úã - … A lß - A ›a Bø ’œrªA ¡mA …Œºß ©¥Õ Bø Ω∑ ∆C ±ÕjrªA ∆Ej¥ªA  AjÕ –hªA À
æB≥ ¡Q , ’œq Ω∑ ü “¥ºàA ∆BNJRM ∆BNÕ‡A À . 2 : ∆B≥j∞ªA : # AjÕf¥M  if¥Ø ’œq Ω∑ µºa À $ : ïB®M æB≥ À 62 : jølªA : #
iÀfÕ B»ƒß π∞ƒø ´ “¥ºbºª ¬k‹ ≈nY ë À , ∂úã Ω∏ª ≈náA OJQDØ 7 : —fVnªA : # …¥ºa ’œq Ω∑ ≈nYC –hªA $ : ïB®M
. B«iAfø
`BzÕG fÕlø πªg \yÃÕ ¬f¥M Bø ”ºß ≈náA ”ƒ®ø ü ΩøDNªA À , eÃUêA À “¥ºàA ≈ø …§Y if≥ ”ºß ≈náA ≈ø •Y …ª ’œq Ω∏Ø
“¿÷›Nø œ√Ã∏ªA ¬B§ƒªA Ah« ~B®IC À eÃUêA ’AlUC À , …ƒø —eÃv¥ùA “ÕB¨ªA À LúÒùA ~j¨ºª …Nø’›ø À ’œrªA “¥ØAÃø ≈náA ∆HØ
Bø ΩÒJÕ ÀC ïB®M  lV®Õ ÀC , LúÒùA ~j¨ªBI ΩbŒØ Bz®I …z®I ΩÒJÕ À ,  ⁄AlUC ”ØBƒNM Bø µºë ∆C îùB®ªA Li BqBY À , “¥ØAÃNø
. —j∏∞ªA ê À Ω¥®ªA O»JÕ –hªA KŒV®ªA ¬B§ƒªA Ah« ≈ø  eAiC
ïB®M æB≥ À 18 - : ¬B®√fiA : #  eBJß ∂ÃØ j«B¥ªA ë À $ : ïB®M æB≥ À 4 : jølªA : # iB»¥ªA fYAêA A ë $ : ïB®M æB≥ f≥ À
‹ À ’œq  j»¥Õ ‹ ïB®M Ã»Ø 44 : j BØ : # AjÕf≥ B¿Œºß ∆B∑ …√G ~ifiA ü ‹ À PAÀB¿nªA ü ’œq ≈ø  lV®Œª A ∆B∑ Bø À $
.  eBJß ü  ⁄BrÕ À …¥ºa ≈ø  fÕjÕ Bø ü ’œq  lV®Õ
îI —j÷AfªA “JnƒªA ΩuC KnÅ –C B»n∞√ ü B»√C ‹G “◊Œm “ªkB√ Ω∑ πªh∑ À , ïB®M …ŒªG “IÃnƒø eÃUêA ü “ƒnY “¿®√ Ω∏Ø
¡»JvM ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥  fŒ∞Õ –hªA ë Ah« À , “◊Œm ‘jaC “Jn√ KnÅ O√B∑ ∆G À ïB®M …ŒªG “IÃnƒø “≥úbùA PAeÃUÃø
∆û¥∞Õ ∆ÀeB∏Õ ‹ ¬Ã¥ªA ’‹¤ B¿Ø A fƒß ≈ø Ω∑ Ω≥ ∫fƒß ≈ø  h« AÃªÃ¥Õ “◊Œm ¡»JvM ∆G À A fƒß ≈ø  h« AÃªÃ¥Õ “ƒnY
fƒß ¡«j÷B BòG ‹C …®ø ≈ø À ”mÃñ AÀ ÒÕ “◊Œm ¡»JvM ∆G À  h« Bƒª AêB≥ “ƒnáA ¡»M’BU AgHØ …ªÃ≥ À 78 - : ’BnƒªA : # BRÕfY
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 131 : ≤AjßfiA : # ∆ÿº®Õ ‹ ¡«jR∑C ≈∏ª À A
A ≈¿Ø “ƒnY ≈ø πIBuC Bø $ : —iÃnªA  h« ü ïB®M …ªÃ¥I ∆Bn√‚A o∞√ ïG ∆Bn√‚A ü B«fƒnÕ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªBØ “◊ŒnªA “»U BøC À
≈ß AÃ∞®Õ À ¡∏ÕfÕC OJn∑ B¿JØ “JŒvø ≈ø ¡∏IBuC Bø À $ ïB®M …ªÃ≥ À 79 : ’BnƒªA “Õ‡A # : πn∞√ ≈¿Ø “◊Œm ≈ø πIBuC Bø À
πªg $ ïB®M …ªÃ≥ À , 11 : fßjªA # : # ¡»n∞√DI Bø AÀ ¨Õ ”NY ¬Ã¥I Bø ¨Õ ‹ A ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ À 30 : ‘iÃrªA : # R∑
. PBÕ‡A ≈ø B« ´ À 53 : æB∞√fiA : # ¡»n∞√DI Bø AÀ ¨Õ ”NY ¬Ã≥ ”ºß B»¿®√C “¿®√ A ¨ø πÕ A ∆DI
‹G “◊Œm B»√Ã∏ª ”¥JÕ ›Ø B»N¥ºa ü “ƒnY AiÃøC PBƒnáB∑ “◊ŒnªA ækAêA  h« Ω®É OØjß B¿∑ “¥IBnªA PBÕ‡A ∆C πªg \ŒyÃM À
À …JºÒM Bñ —ijzNùA —›NJùA ’BŒqfiA  h fè A ∆C ïG —ja‡BI jøfiA ©U Ø B»I ijzNM ªA ’BŒqfiA |®I ™BJ ¡÷›M ‹ B»√C
`BzÕ‚A Ω∑ …ZyÃÕ B¿∑ —ijzNùA ’BŒqfiA  h« ïG “JnƒªBI “◊Œm “ŒºI f®Õ –hªA ë Ah« eÃÜA ∫BnøHØ , B»ßBJ KnÅ …ŒªG ∂BNrM
. 2 : j BØ : # ¡Œ∏áA lÕl®ªA ë À  f®I ≈ø …ª Ωmjø ›Ø πnô Bø À B πnû ›Ø “õi ≈ø pBƒºª A \N∞Õ Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø À , …Øj£ …®nÕ Bø iAf¥ø µØAÃÕ ÀC ©JNÕ BòG …Nõi “yBØG ü “vŒ¥ƒªA À —eBÕlªA ÀC …ƒß πnøC B¿ß eÃÜA ∫BnøG ∆C ïB®M îI ¡Q
: æB≥ À 17 : fßjªA : # B«if¥I “ÕeÀC OªBnØ ’Bø ’B¿nªA ≈ø æl√C $ : ΩRùA ≈ø …Ijy B¿ŒØ ïB®M æB≥ , πªg ≈ø …ŒØÃNnÕ ∆C …ƒ∏ô
À ’œrªA …¥ZNnÕ Bø if≥ ”ºß œÒ®Õ BòG ïB®M Ã»Ø 21 : jVáA : # ¬Ãº®ø if¥I ‹G …ªlƒ√ Bø À …ƒ÷Ala B√fƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $
. 14 : πºùA : # JàA ±ŒÒºªA ë À µºa ≈ø ¡º®Õ ‹C $ : æB≥ , …ªBY ≈ø ¡º®Õ Bø ”ºß
Ω∏ª À $ : ïB®M …ªÃ≥ …ƒŒJÕ B¿∑ …ªBY xÃva KmBƒÕ Bø ’œq Ω∑ ïG “JnƒªBI ’BajªA À ’›JªA À “¿¥ƒªA À “¿®ƒªA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
. …ªBY KmBƒM ªA …NÕB´ À …I “uBàA …N»UÀ KºÒÕ À ’œq Ω∑ œªÃÕ BòHØ 148 : —j¥JªA : # B»ŒªÃø ë “»UÀ
¡Œº®M ü iBŒNa‹A ≤j£ ü sŒ®Õ –hªA ∆Bn√‚A Ah« ïG “JnƒªBI ’›JªA À “¿®ƒªA À ’AjzªA À ’AjnªA ∆C pfÑ ∆C πƒ∏ô Bƒ« ≈ø À
 iBŒNa‹ Bø cƒm ≈ø πªg Ω∑ …÷B¥q À …MeB®m ïG …øfß À ∫únªA ≈nÅ …I œ»NƒÕ ¢Aju ü ©≥AÀ …√HØ  iBŒNaBI “ÒJMjø iÃøC ∆Ej¥ªA
. Ωafø …ŒØ
: # ¡»n∞√DI Bø AÀ ¨Õ ”NY ¬Ã≥ ”ºß B»¿®√C “¿®√ A ¨ø πÕ A ∆DI πªg $ : ïB®M æB≥ , pfáA Ah« ∂fvÕ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA À
∫BnøHI A ´ AÀ ´ AgHØ B»I AÃva ªA “¿®ƒªA ü Ωae “áBvªA æB¿ßfiA À —j«BÒªA PBŒƒªA ≈ø ¡»n∞√C ü B¿ºØ 53 : æB∞√fiA
ælƒÕ Bø ü QDM ¡ B¿ßflØ 30 : - ‘iÃrªA : # R∑ ≈ß AÃ∞®Õ À ¡∏ÕfÕC OJn∑ B¿JØ “JŒvø ≈ø ¡∏IBuC Bø À $ : æB≥ À …Nõi
. B»ƒø R∑ ≈ß Ã∞®Õ A À , K÷BvùA ≈ø ¡»JŒvÕ À ækAêA ≈ø ¡»I
. 79 : ’BnƒªA “Õ‡A : # πn∞√ ≈¿Ø “◊Œm ≈ø πIBuC Bø À A ≈¿Ø “ƒnY ≈ø πIBuC Bø $ : ïB®M æB≥ À
$ : …ªÃ¥I B»√BIC ªA —j«BJªA “¥Œ¥áA œn√ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ ïG “Õ‡A  h« ”YÀC îY …√BZJm A ∆C ≈§M ∆C ∫BÕG À
ü BƒnY …n∞ƒª B≥ú㠒œq Ω∑ f®Ø 7 : —fVnªA : # …¥ºa ’œq Ω∑ ≈nYC –hªA $ : …ªÃ≥ À 62 : jølªA : # ’œq Ω∑ µªBa A
πIBuC Bø $ …ªÃ≥ ”ƒ®¿Ø 52 : … : # ”nƒÕ ‹ À œIi ΩzÕ ‹ $ : æB≥ À 64 : ¡Õjø : # BŒn√ πIi ∆B∑ Bø À $ : æB≥ f≥ À …n∞√
πŒªG “JnƒªBI “◊Œm œ»Ø “◊Œm ≈ø πIBuC Bø À , A ≈¿Ø - “ƒnY πIBuC Bø Ω∑ À - “ƒnY ≈ø πIBuC Bø ∆C “Õ‡A # “ƒnY ≈ø
≈ø πªh∑ B»NßfNmA À , ’”ŒnªA B«iBŒNaBI πn∞√ πŒªG B»MjU BòHØ “ƒnY B»n∞√ ü O√B∑ ∆G À …Œ»NrM À  fv¥M Bø ¡÷›Õ ‹ SŒY
. jy ÀC jrI ∫CfJÕ ∆C ≈ø ΩUC BØ A
 h« ‘jaC —iBJ®I À , ©Œ¿Vºª ¬Bß ”ƒ®ùA ≈∏ª LBÒàBI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA Ova O√B∑ ∆G À ¬f¥M B¿∑ “Õ‡A À
B»º∞∏N∑ œßB¿NU‹A LBÒbºª “º∞∏Nø “Õ‡A # “JŒvø ≈ø ¡∏IBuC Bø À $ “Õ‡A # A ¨ø πÕ A ∆DI πªg $ îÕjafiA îNÕ‡B∑ “Õ‡A
. –ej∞ªA LBÒbºª
. πªg ≈ø ej∞ºª Bø ´ AiBŒNaA À —eAiG À “Œ√Bn√G “√ÃŒ∑ œ√Bn√‚A ©¿NV¿ºª ∆HØ
PB◊ŒnI PAÃøfiA À , îøf¥NùA PB◊ŒnI ¡«ÀjaDNø haA¤Õ À ,  eAjØC ≈ø ∆ÀjIB¨ªA À ∆ÃyBùA B»ŒØ πº»NnÕ “√ÃŒ∑ Àg ©¿N BØ
¬f¥M f≥ À , AfIC …n∞√ ü …¿∏Y KnÅ ej∞ªA ü πªg \vÕ oŒª À , Ah∏« À LÃ√hºª îØ ¥ùA K√hI ¬f¥ùA ´ ej∞ªA À , ’BŒYfiA
. LBN∏ªA Ah« ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü æB¿ßfiA ¬B∏YC SÅ ü ¬›∏ªA Ah« ≈ø jÒq
”ºu) ë À , AÃJŒuC Bñ ∆ÿºnùA KŒuC À ,  BÕBƒQ À …»UÀ ü fYC —Àl´ ü KŒuC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Ah»Ø
Bñ …NIBuC “◊Œm “JŒvø πªg ∆B∑ …ªÃmi À A jøC AÃ∞ªBa f≥ À …®¿Nâ ïG …I KŒuC Bø fƒmC ∆G ¬Ãv®ø √ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
…MÃße µÕj ü À , A ΩŒJm ü …NIBuC “Œ G “ƒä πªg ∆B∑ ±ÕjrªA …vbq ïG fƒmC ∆G À , ¡»ŒØ ë À “®¿Nâ –fÕC OJn∑
. PBUifºª “®ØAi “¿®√ œ« BòHØ — vI ”ºß A ïG —j«BÒªA
PBƒnáA ≈ø ¡»IBuC Bø BøC À , µáA ‹G ‘jÕ ‹ À ∆Ej¥ªA  AjÕ Bø ”ºß ¡ B¿ßC ïG fƒNnM BòG PB◊ŒnªA ≈ø BøÃ≥ LBuC Bø Ω∑ Ah∑ À
. …√BZJm A ≈¿Ø
¡»Œºß BƒZN∞ª AÃ¥MA À AÃøE ‘j¥ªA Ω«C ∆C ê À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ “JnƒªA |®I PBƒnáA ¡»ŒªG OJn√ Bñi jaC PBÕE Bƒ«B« ¡®√
: —fVnªA : # ∆Ã≥ÃÕ BƒMBÕFI AÃ√B∑ À AÀ u Bù B√jøDI ∆Àf»Õ “¿÷C ¡»ƒø Bƒº®U À $ : …ªÃ≥ À 96 : ≤AjßfiA : # ’B¿nªA ≈ø PB∑jI
. AfU — R∑ ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕ‡A À 86 : ’BŒJ√fiA : # îáBvªA ≈ø ¡»√G BƒNõi ü ¡«BƒºaeC À $ : …ªÃ≥ À 24
À A iAf≥HI ‹G a ïG –fN»Õ ‹ À , “ÕB¨ªA ≈ø  fv¥Õ Bû ’œq ”ºß if¥Õ ‹ …¥ºa ≈ø B◊Œq ∆C …ø›∑ ü j∑hÕ …√BZJm A ∆G ‹G
”∑k Bø …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M æB≥ À 50 : … : # ‘f« ¡Q …¥ºa ’œq Ω∑ ”ÒßC –hªA $ : ïB®M æB≥ …NÕAf«
‹ ∆Bn√‚A ∆C ë À , … A lß PBƒnáA ∆Ã∏ª jaE ”ƒ®ø ¬f¥M Bø À îNÕ‡A îMB»I îJNÕ À 21 : iêA : # AfIC fYC ≈ø ¡∏ƒø
≈ø πIBuC Bø $ ïB®M …ªÃ≥ ”ƒ®ø j»§Õ …I À , ∆Bn√„ª PB◊ŒnªA À B»º∑ PBƒnáBØ …ƒø æBvÕG À A ≈ø πŒº¿NI ‹G “ƒnY πºô
. “Õ‡A # πn∞√ ≈¿Ø “◊Œm ≈ø πIBuC Bø À A ≈¿Ø “ƒnY
‹ àA  fŒI À , PA a B»√C Bñ PBƒnáA …ª À , ∆B∏∞ƒÕ ‹ ≈náA À µºàA À , …ª ∂úã ≈nY Ω∑ ∆C Bñ PBƒnáA …√BZJm …ººØ
“◊ŒnªA BòG À , µºàA …√Dq À “≥ú㠴 “◊Œm B»√G SŒY ≈ø “◊ŒnªA ∆HØ PB◊ŒnªA ≈ø ’œq …ŒªG KnƒÕ ‹ À , …∏Œº¿NI ‹G   ´ …∏ºô
¬f¥M f¥Ø “Œv®ùA À “ßBÒªA ”ƒ®ñ “◊ŒnªA À “ƒnáA BøC À , pBƒªA –fÕC …Nøf≥ Bñ B»ƒß πnøC ïB®M …√fª ≈ø “õi ›Rø ∆Bn√‚A ∆Af¥Ø
æÀfiA ’lÜA ü 26 : —j¥JªA : # ›Rø LjzÕ ∆C œŒZNnÕ ‹ A ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü …√BZJm A ïG B¿»NJn√ ü ¬›∏ªA
. LBN∏ªA Ah« ≈ø
À , πN»JÕ Bø P‹B∏q‚A ¬Bn≥C À ’AëfiA À ’Ai‡A ±ºNã À æÃ¥ªA PBNq ≈ø PfUÀ , ¬B¥ùA Ah« ü mB∞NªA O®UAi ê O√C À
À , |®I ≈ß B»z®I SZJªA PB»U πŒ∏∞NI SZJªA Ah« ü πŒºß À , ïB®M …ø›∑ ü jIfN¿ºª “ÕB∞∑  B√j∑g B¿ŒØ ∆Ã∏Õ ∆C ÃUiC
‘l¨ø πª \zNÕ ”NY ej∞ªA À ©¿N A “Œvbq îI ∂j∞ªA À , “¿¥ƒªA À “¿®ƒªA À , “◊ŒnªA À “ƒnáA ”ƒ®ø ≈ø ∆Ej¥ªA …ØiB®NÕ Bø ¡»∞M
. ¬›∏ªA
œ÷AÀi SÅ
À ¡∑BáA À BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA À œ÷BnƒªA XjaC : “Õ‡A # AÃ∞∑ ¡ ΩŒ≥ ≈ÕhªA ïG jM C $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü À
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA AÃMC …ª BIBZuC À ≤Ãß ≈I ≈õjªA fJß ∆C : pBJß ≈IA ≈ß “øj∏ß µÕj ≈ø …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À …ZZu
ïG A …ªÃY B¿ºØ ¬Ã¥ªA AúMB¥M ›Ø Ã∞®ªBI PjøC œ√G : æB¥Ø “ªgC B√ju BƒøE B¿ºØ ∆Ã∑jrø ≈ç À lß ü Bƒ∑ A √ BÕ : AêB¥Ø (¡º̃m
. “Õ‡A # ¡∏ÕfÕC AÃ∞∑ ¡ ΩŒ≥ ≈ÕhªA ïG jM C $ : A æl√DØ AÃ∞∏Ø æBN¥ªBI A  jøC “ƒÕfùA
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA LBZuC ≈ø pB√C ∆B∑ : æB≥ “Õ‡A ü —eBN≥ ≈ß ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À fŒõ ≈I fJß XjaC , : …ŒØ À
B»I ΩMB¥ƒØ æÀB®ø hbN√ B√ig , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒºª AêB¥Ø æBN¥ªA ïG ∆ÃßiBnÕ , —jV A ΩJ≥ “∏ñ h◊øÃÕ ¡« À , (¡º̃m
: æB≥ πªg ≈ß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A √ ¡«B»ƒØ , πªg æB≥ ≈¿ŒØ ∆B∑ ≤Ãß ≈I ≈õjªA fJß ∆C Bƒª j∑g À , î∑jrùA
À ΩŒº≥ BŒ√fªA ™BNø Ω≥ $ , ïB®M A æB≥ ∆î¿nM Bø …ŒØ Aîƒu À , πªg ¬Ã¥ªA  j∑ ΩN¥ªBI AÀjøC À —jV A O√B∑ B¿ºØ , πªhI jøÀC
: æB≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ≈náA œIC ≈ß ”Œê ≈I ∆AÃ∞u ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À . # ›ŒNØ ∆ÿº§M ‹ À ”¥MA ≈ù a —ja‡A
Bø , Œv®ø ”ºß OÕÃ≥ ¿®ƒI À , zÕjØ œªG OÕeC œMÃ¥I À , æÃ¥M À ’BrM –hªA O√C Oƒ∑ Œrñ , ¬eE ≈IA BÕ : ïB®M A
À , ø πMB◊ŒnI ïÀC O√C À , πƒø πMBƒnÅ ïÀC œ√C ∫Ag À , πn∞√ ≈¿Ø “◊Œm ≈ø πIBuC Bø À , A ≈¿Ø “ƒnY ≈ø πIBuC
. ∆êDnÕ ¡« À , Ω®ØC B¿ß æDmC ‹ œ√C ∫Ag
: # ›Rø LjzÕ ∆C œŒZNnÕ ‹ A ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü LBN∏ªA Ah« ≈ø æÀfiA ’lÜA ü jaE •∞ºI “ÕAÀjªA Ω¥√ ¬f¥M f≥ À æÃ≥C
. ∫Bƒ« B»ƒß SZJªA ¬f¥M À 26 : —j¥JªA
: æB¥Ø , ≈ø¤ùA …I A wë Bø À ’›JªA (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC fƒß j∑g : æB≥ XBVáA ≈I ≈õjªA fJß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
f®I ≈ø¤ùA ”ºNJÕ À , ΩRøfiBØ ΩRøfiA ¡Q ∆ÃŒJƒªA æB¥Ø ? , BŒ√fªA ü ’›I pBƒªA fqC ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Ω◊m
: æÃ≥C .  ⁄›I Ω≥ …º¿ß ±®y À …√BôG ±bm ≈ø À ,  ⁄›I fNqA …º¿ß ≈nY À …√BôG \u ≈¿Ø : , …ªB¿ßC ≈nY À …√BôG if≥ ”ºß
B¿»ƒß ∂j —f®I BzÕC , …ŒØ À . jØB∏ªA “ƒU À ≈ø¤ùA ≈Vm BŒ√fªA : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃ≥ —iûrùA PBÕAÀjªA ≈ø À
“ªlƒñ ≈ø¤ùA BòG : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß BzÕC , …ŒØ À 1 . BR´ ’›JªBI …R´ AfJß KYC AgG ΩU À lß A ∆C : (¬›nªAB¿»Œºß)
, ’›JªBI ≈ø¤ùA f«B®NŒª ΩU À lß A ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß BzÕC , …ŒØ À . …÷›I ü fÕk …√BôG ü fÕk B¿º∑ , ∆AlŒùA “∞∑
: æB≥ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß BzÕC , …ŒØ À . |ÕjùA KŒJÒªA œ¿ê B¿∑ BŒ√fªA …Œ¿ê À , “JŒ¨ªA ≈ø “Õf BI …º«C ΩUjªA f«B®NÕ B¿∑
înáA ≈I œºß ≈ß , Ωº®ªA ü À . KŒv√ …√fI À …ªBø ü …ª oŒª ≈¿ŒØ “UBY ‹ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥
≈ø …ª ΩU À lß A |Œ¥ª , ΩJU ”ºß ≈ø¤ùA ∆B∑ ê À : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) …ŒIC ≈ß
…ª ™fM ‹ ”NY ≈ø¤ùBI ¬Ã¿¨ªA À ¬Ã¿ A æAlM ‹ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , wŒZ¿NªA LBN∑ ü À . πªg ”ºß  jUDŒª …Õg¤Õ
…Œºß) æB≥ , W»ƒªA ü À . …Ii j∑hÕ …√lê jøC …ª ~jß ‹G , “ºŒª ∆îIiC ≈ø¤ùA ”ºß œzô ‹ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) …ƒß À . BJ√g
ü fÕfáA œIC ≈IA æB≥ : æÃ≥C . BIBJºU ’›Jºª f®NnŒºØ OŒJªA Ω«C BƒJYC ≈ø : (¬›nªA …Œºß) æB≥ À OØB»Nª ΩJU JYC ê : (¬›nªA
ƒªA ∆C OJQ f≥ À # µØBƒø ‹G πz¨JÕ ‹ À , ≈ø¤ø ‹G πJê ‹ : …ª æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C OJQ f≥ , …Yjq
…√C œ« “≥eBu “VŒN√ B¿»ølºÕ ∆BNøf¥ùA ∆BMB« # iÀfáA ïG ’BùA ≈ø ≈ø¤ùA ïG ™jmC ‘úJªA ∆G : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
. ”»N√A OØB»Nª ΩJU …JYC ê
. ∆BŒJªA ≈ø  Bƒøf≥ Bø fÕ¤M œ« À , — R∑ œ√B®ùA  h« ü iBJafiA ∆C ¡ºßA À
≈ø j∞√ ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi fƒß Bƒ∑ : æB≥ , j¿ß ≈IA ≈ß KŒÒàA À ihƒùA ≈IA XjaC : , iÃRƒùA ifªA ü À
≈ø …√C , …IBN∑ ü æl√C A ∆C ∆ÿº®M ¡Nnª C : æB≥ ”ºI : AêB≥ , ¡∏ŒªG A æÃmi œ√C ∆ÿº®M ¡Nnª C ’‹¤« BÕ : æB¥Ø , …IBZuC
∆C A “ßB ≈ø ∆HØ : æB≥ , πNßB …NßB ≈ø ∆C À , A ™B C f¥Ø πßB C ≈ø …√C f»r√ ”ºI : AêB≥ ? , A ™B C f¥Ø ßB C
. î®öC AÀf®≥ AúvØ Aeî≥ Aúu ∆G À , ¡∏N¿÷C AîŒÒM ∆C ßB ≈ø ∆G À , œ√îŒÒM
. ™BJM‹A æB¿∑ LÃUÀ ≈ß “ÕBƒ∑ G Aúu ∆G À : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃ≥ : æÃ≥C
À‰ …Í º̇ªA ”º‰ß ΩÊ ∑‰ÃM‰ À‰ ¡Ê »Â ƒ‰ß ~j̄ÊßDÚØÚ ∆‰ ÃÂNŒJ‰Õ B‰ø KÂN∏Ù Õ‰ … º̇ªA À‰ æ ÃÛ¥M‰ ‘Íhª̇A ‰ ´Ú ¡Ê »Â ƒø ˆ“∞Ú ÷B OÏŒI‰ ∫ÍfƒÍß ≈Ê øÍ AÀÂkj‰ I‰ A‰gH̄ÚØ ˆ“߉ B ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ À‰
≈¯ øÊ fiÚ A ≈‰ ø ËjøÊ CÚ ¡Ê «Â ’‰ B‰U A‰gḠ À‰ (82)Aı RÍ∑ Bı∞ÚºNÍaÊ A …Í ŒÍØ AÀÂfU‰ É ªÚ …Í º̇ªA ¯ ´Ú fÍ ƒÍß ≈Ê øÍ ∆‰ B∑ ÃÊ ªÚ À‰ ∆‰ A‰’jÊ Û¥ªÙA ∆‰ ÀÂjIÏf‰ N‰Õ‰ ›ÚØ CÚ (81)›
ı ŒÍ∑À‰ …Í º̇ªBÍI ”Ú∞∑Ú
… N¿‰ YÊ i‰ À‰ ¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ …Í º̇ªA Ω zÚØ ‹ ÃÊ ªÚ À‰ ¡Ê »Â ƒÍø … √‰ÃÒÍJƒ‰Nn‰Õ ≈‰ ÕÍhª̇A Â…¿‰ ºÍ ®‰ ªÚ ¡Ê »Â ƒÍø j̄ÊøfiÚ A ïÀÛC ïḠ À‰ ǣÃmÏjªA ïḠ  Â ÀÌei‰ ÃÊ ªÚ À‰ …Í IÍ AÃÂßA‰gCÚ ≤
Í ÃÊ b
‰ ªÙA À̄ÚC
À‰ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A pÙDI‰ ±Û∏Õ‰ ∆ÚC … º̇ªA ”n‰ß î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ùÙ A ~
¯ j Y‰ À‰ πnÙ∞√‰ ‹Ḡ ±º̇∏ÂM ‹ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ”Ø ΩÊ NÍ¥Ú ØÚ (83)›
ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ ≈‰ ÒÊŒrªA ¡ÂN®Ê J‰MÏ‹
(84)›
ı Œ∏Í ƒ‰M fÌ qÚC À‰ BımÙDI‰ fÌ qÚC … º̇ªA
∆BŒI
ê …I ∆ÀjvJNÕ Bñ ¡»§ßÀ B»Mf÷BØ À nùA ≈ø ’B∞®zªA “ø›ø ü æÃ¥ªA “¿NM ≈ø B»√D∏Ø B»ºJ≥ Bñ æBvM‹A ≈ß ”IDM ‹ PBÕ‡A
. AÀjvJNmA À AÀjIfM
À iû§ªA kÀ ªA À “ßB π®ŒÒ√ –C “ßB B√jøC jÕf¥NªA À ΩŒ≥ Bø ”ºß “Õ àA ”ºß ™ÃØjø “ßB G “ßB ∆ÃªÃ¥Õ À ïB®M …ªÃ≥
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG ÀC “∞÷B ïG ©UAi æÃ¥M ü ¿zªA À ›Œª   IfM À jøfiA ¬B∏YG  Bƒ®ø À “MÃNŒJªA ≈ø OŒŒJNªA À XÀjàA
. (¡º̃m À
Bø ´ AjøC ›Œª AÀjIe ∫fƒß ≈ø AÃUjaC AgHØ “ßB B√jøC eB»ÜA ≈ø …ŒªG ¡«ÃßfM B¿ŒØ πª îJŒâ ’‹¤« æÃ¥Õ À ¡ºßC A À ”ƒ®ùA À
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi “∞ªBã ”ºß “ŒƒªA ¡«f¥ß ≈ß “ÕBƒ∑ ë À ¡ O√C …Nº≥ Bø ´ ÀC πª AêB≥ À …I ∫ÃIBUC
ü ΩŒªe ‹ À ›Œ∑À BI ”∞∑ À A ”ºß Ω∑ÃM À ¡»ƒß ~jßDØ æB¥Ø “ôl®ªA À jøfiA ü Ω∑ÃNªA À ¡»ƒß ~Ajß‚BI …ªÃmi A jøC ¡Q
. πªg ≤›a ”ºß ∂BŒnªA æBvMA ïG j§ƒªBI jøfiA ΩI ¡»z®I  j∑g B¿∑ î¥ØBƒùA ¡« ¡»ƒß œ∏ A ∆Ã∑ ”ºß æfÕ “Õ‡A
ü ΩøDNªA “Õ‡A eiÃø ü ë À ’œrªA f®I ’œrªA haC ë IfNªA ¬B»∞Nm‹A —iÃu ü |ŒzÑ “Õ‡A ∆Ej¥ªA ∆ÀjIfNÕ ›Ø C ïB®M …ªÃ≥
“ÕE ≈ø fÕkC îI ∆Ã∏Õ BòG πªg À …ŒØ ≤›NaA ‹ ∆Ej¥ªA ∆C ∆BŒI ~j¨ªA ∆B∑ Bù ≈∏ª “Õ‡A ü ΩøDNªA f®I ΩøDNªA ÀC “Õ‡A KŒ¥ß “Õ‡A
. BzÕC œ√BRªA ”ƒ®ùA œ∞ƒÕ ‹ πªg ∆B∑ ∆G À —f¿®ªA ë “Õ‡A KŒ¥ß “Õ‡A ü ΩøDNªA ßC æÀfiA ”ƒ®ùA ∆B∑ —fYAÀ
PBÕ‡A ©Œö πªg ´ ÀC “§ß ÀC “v≥ ÀC “ƒŒJø “¿∏Y ÀC ækB√ ¡∏Y Ω∑ ü AîUAjÕ À “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ü AÀjIfNÕ ∆C ¡»JŒ´jM eAjùBØ
PBÕ‡BØ B»ƒŒI ≤›NaA ‹ …√C ¡ j»§Õ ”NY |®JªA ïG |®JªA AÿzÕ À B« …IBrNø À B»¿∏ä À B»NƒÕfø À B»NŒ∏ø Oªl√ Bû …I “ÒJMjùA
B»z®I œ∞ƒÕ ∆DI |≥BƒNªA ≤›NaA ‹ ~Àj∞ø ≤›NaA –C B»ƒŒI ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø |®I ”ºß B»z®I f»rÕ À B»RÕfY B»ôf≥ ∂fvÕ
B√BŒI ¡∏YC |®JªA ∆Ã∏I fuB¥ùA À œ√B®ùA “√BNø ÀC ∆BŒJªA …IBrM SŒY ≈ø ∆BNÕ‡A PÀB∞NÕ ∆DI PÀB∞NªA ≤›NaA ‹ À B®ØAfNÕ ÀC Bz®I
. eúÜA …ƒø j®r¥M œ√BRø B»IBrNø BIBN∑ |®I ≈ø Bƒ∑i fqC À
≈ø ¡ºnÕ   ´ fƒß ≈ø ∆B∑ ê gG   ´ fƒß ≈ø oŒª À A ≈ø ælƒø LBN∑ …√C ïG ¡»Õf»Õ ∆Ej¥ªA ≈ø PBØ›Na‹A  h« ™B∞MiBØ
B»º∑ …ø›∑ ≈ø …√C KÕjªA Ω«C LBMjÕ –hªA ∆Bn√‚A B¿Œm ‹ À “Œ√Ã∏ªA PAeÃUÃùA  h« ≈ø ïB®M   ´ ∆C πªg À ≤›Na‹A —jR∑
 eÃUÀ ∆Bøk eAfNøA ∆C ‹G B»ƒø fYAÀ ≈ø B¿Ø ΩøB∏NªA À ¨NªA À ∫jZNªA ”ºß ∆Ã∏ªA “®ŒJ À “ÕeÃUêA “√ÃŒ∏ªA KnÅ “ßÃyÃø
. P‹BáA PÀB∞Nø ≤Aj fiA ±ºNã
j§√ ÀC –Ci ≈ø  jIfÕ ÀC πªg …JqC Bø ÀC “®ƒu ÀC Ω¿ß ≈ø …◊rƒÕ Bø ∆C À oøC ≈ø Ω¥ßC …√C ¬ÃÕ Ω∑ ‘jÕ Ã« À ‹G ∆Bn√G ≈ø Bø
À KMB∏ªA …JN∏Õ LBN∏ªB∑ –eÃUêA eAfNø‹A ≈ø ’œq …ŒØ –hªA fYAêA Ω¿®ªA ”NY ‹ÀC …I ”MC Bû ìøC À ¡∏YC A aC B¿«Ãç ÀC
. |®I ≈ø ΩzØC …z®I À …ªÀC ≈ø A a  jaE ∆B®ø‚A fƒß fUÃÕ Ah∏« À KŒÒàA B»JÒë “JÒàA À jßBrªA …ªÃ¥Õ j®rªA
|≥BƒNªA À PÀB∞NªA ≈ø îƒQ‹A À fYAêBI ë oŒª À , ≤›Na‹A ≈ø Ω¿®ªA ≈ø …I œMDÕ Bø À …n∞√ ü ¡ºnÕ ‹ ∆Bn√‚A ≈ø fYAêBØ
‹ îøB®ªA ΩøB∏NªA À æÃZNªA —jÒŒm OÑ “®≥AêA PBƒ÷B∏ªA ≈ø …√Àe Bø À ∆Bn√‚A ü iBU œº∑ pÃøB√ Ah« À , R∏ªA ≤›Na‹A ΩI
. …ªAÃYC À …MAg ±ºNë æAlÕ ‹ ΩI fYAÀ æBY ”ºß AÃNø î√E ”¥JÕ PAeÃUÃùA  h« ≈ø AfYAÀ ‘jM
fƒß ≈ø ∆B∑ ê : ”ƒ®ùA À , –kA YA ‹ œZŒyÃM ±uÀ ±uêBØ # A R∑ BØ›NaA $ : …ªÃ≥ ü R∏ªBI fŒŒ¥NªA …UÀ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
oŒª À , A ´ fƒß ≈ø ë Bø Ω∑ ü –hªA R∏ªA ≤›Na‹A fY ”ºß A R∑ ≤›Na‹A πªg ∆B∑ À BØ›NaA …ŒØ AÀfUê A ´
. nŒªA ∆Àe R∏ªA ≤›Na‹A ë ∆Ej¥ªA ≈ø ™ÃØjùA ∆C ”ƒ®ùA
À µºàA À eB®ùA À CfJùA ≤iB®ø ≈ø “Œ√Bn√‚BI “ÒJMjùA ∆Ã◊rªA ©Œö ΩaAfÕ LBN∑ ∆Ej¥ªA ∆C f«BrÕ ∆C ∆ÀjIfNùA SJºÕ ‹ “º¿ÜBI À
¡Q , ΩŒºU ‹ À µŒ≥e B»ƒø hrÕ ‹ “øÃ∏Y ™ÃƒªA ü “¿∑BáA “Õej∞ªA À “ŒßB¿NU‹A î√AÃ¥ªA ¡Q , “Œ√Bn√‚A “øB®ªA Ω÷Bz∞ªA ¡Q , eBè‚A
≤›NaA ”ºß “ƒm ≈Õjrß À BQ›Q æf®M —fø ü BøÃå “ªkB√ PBÕFI À , BŒ√fªA Ω«C B»ºRø ïG Bße ∆BŒJI •ßAÃùA À ®ªA À wv¥ªA
…ªBY ±ºNë ¡ºØ , ’Bai À —fq ≈ø À , ’Ajm À ’Ajy ≈ø À , ¡ºm À LjY ≈ø À , j∞m À jzY ≈ø À , iB»√ À ΩŒª ≈ø æAÃYfiA
Bø ïG  jaE ±Ò®ƒÕ ΩI , “Õej∞ªA À “ŒßB¿NU‹A …ƒŒ√AÃ≥ ü ‹ À , “ŒøBnªA …¿∏Y À “ŒªB®ªA …ØiB®ø ü ‹ À , —lV®ùA “≥iBàA …N´›I ü
fŒYÃNªA ∂BY ïG ΩŒºZNªBI …¿∏Y À …®÷Ajq ΩŒuB∞M eÃ®Õ , …ªÃuC À …≥AjßC …ŒØ OJQ Bø ïG …ßÀjØ À …ºŒuB∞M ©UjM À , …ªÀC …Œºß j≥
. ∆Ej¥ªA ∆Dq Ah« , ΩŒuB∞NªA ≈ø  eBØC Bø ∆BŒßC ïG KŒ∑ ªBI wªBàA  fŒYÃM Kº¥ƒÕ À , wªBàA
À ¬BÕfiA iÀjø …ŒØ ¡∏ê ≈û oŒª ¬›∏ªA Ah»I ¡º∏NùA ∆C œºJÜA …÷Bz≥ À , œáA  iîrI œz¥Õ jIfNªA Ah« …ŒØ jIfNùA ∆Bn√‚A À
. iB»¥ªA fYAêA A ë ΩI ∆AÃ∑fiA ü ∆›øB®ªA ΩøB∏NªA À æÃZNªA
. –eB®ªA ¡»∞ªA …ªBƒÕ Bû ∆Ej¥ªA ∆C : ‹ÀC “Õ‡A ≈ø îJM f≥ À
. Bz®I B»z®I jn∞Õ “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ∆C : BŒ√BQ À
ΩJ¥Õ Bø ∆C πªg À , AfIC …Œºß ¡∏ê ¡∑BY –C ‹ À , BJÕh»M ‹ À ›Œ¿∏M ‹ À ‹BÒIG ‹ À Bbn√ ΩJ¥Õ ‹ LBN∑ ∆Ej¥ªA ∆C : BRªBQ À
À æÃZNªA ΩJ¥Õ oŒºØ ≤›Na‹A ΩJ¥Õ ‹ ∆Ej¥ªA ∆B∑ gG À , —iÀjzªBI ¨NªA À æÃZNªA ≈ø BßÃ√ ΩJ¥Õ …√Ã∑ ≈ø xBƒø ‹ B»ƒø B◊Œq
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG —j¿Nnø “Œø›m‚A “®ÕjrªA ∆C πªg ¬k‹ À , πªg ´ ‹ À ‹BÒIG ‹ À Bbn√ ΩJ¥Õ oŒºØ ¨NªA
ü¡ Œ®M À ¬g ™Ã√ “Õ‡A ü À , “ßBq‚A À jrƒªA œ« “ßAg‚A # …I AÃßAgC ≤ÃàA ÀC ≈øfiA ≈ø jøC ¡«’BU AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
 h« “»U ≈ø æ›zªA jÒa ”ºß AÃ√B∑ îƒø¤ùA ∆C ”ºß “ª‹e G # A ΩzØ ‹ ê À $ “Õ‡A ΩÕg ü …ªÃ≥ ü À , “ßAg‚A  h« ∆Dq
jøC ≈ø “ŒªBNªA “Õ‡A ü Bø πªg fÕ¤Õ À , πªg ü ™ÃyÃø PBÕ‡A  h« ü ¬›∏ªA ∆HØ æÃmjªA “∞ªBã jÒa ‹G oŒª À , “ßAg‚A
. juB√ ›I  fYÀ œ¥I ê À æBN¥ªBI æÃmjªA
∆ÃQîJùA ¡»ºmi À iB∞∏ªA –fÕC B»I œMDM O√B∑ ªA ±ŒUAifiA |®I ∆B∑ ≤ÃàA ÀC ≈øfiA ≈ø ¡«’BU –hªA jøfiA ∆C …I j»§Õ À
, îƒø¤ùA “ôlß ü Bƒ«À πªg KUÃŒØ jvJM À jIfM ´ ≈ø …√îÕhÕ îƒø¤ùA ≈ø ’B∞®zªA ∆B∏Ø îƒø¤ùA îI ≤›àA À ∂B∞ƒªA eBè‚
. îƒø¤ùA ’Ala‚ iBJafiA πºNI î÷BÜA î BŒrªA ’‹¤« ™BJMA ≈ø ¡«B≥À …√BZJm A ∆C ´
B¿∑ B√ÿzø ∫Bƒ« PBÕ‡A …IBrM Bƒ«B« PBÕ‡A À , ∆Aj¿ß æE —iÃm ü B»ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , ‘j¨vªA ifI “v≥ ”ºß “Õ‡A µJÒƒNØ
¡»ƒø AÃnYC ≈Õhºª `j¥ªA ¡»IBuC Bø f®I ≈ø æÃmjªA À AÃIBVNmA ≈ÕhªA $ : ∆Aj¿ß æE —iÃm ü ïB®M æB≥ , B»ŒØ jIfN¿ºª j»§Õ
…ªÃ≥ ïG - ΩŒ∑êA ¡®√ À A BƒJnY AêB≥ À B√BôG ¡«eAlØ ¡«ÃraBØ ¡∏ª Aîö f≥ pBƒªA ∆G pBƒªA ¡ æB≥ ≈ÕhªA ¡Œ§ß jUC AÃ¥MA À
. 175 - : ∆Aj¿ß æE : # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G ∆ÃØBa À ¡«ÃØBÖ ›Ø  ’BŒªÀC ≤Ãë ∆BÒŒrªA ¡∏ªg BòG -
- fYC - “ƒä ë À - `j¥ªA ¡»IBuC Bø f®I pBƒªA ÃßfÕ ∆B∑ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆C j∑hM ‘jM B¿∑ PBÕ‡A
î∑jrùA ©ö ¡»√ÃØÃë À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß ¡»√êhë À pBƒªA ∆êlë AÃ√B∑ BmB√C ∆C À , iB∞∏ªA ïG XÀjàA ïG
.
AÃ√B∑ ∆C A AÃØBë À ¡«ÃØBë ‹ ∆C îƒø¤ùA ”ºß ¬l®M À , …÷BŒªÀC  AÃØC ≈ø B»I ¡º∏NÕ ∆BÒŒrªA ≈ø PB∞ÕÃÖ …º∑ πªg ∆C j∑hM ¡Q
. îƒø¤ø
A ∆C ü LBMjÕ ‹ “Õ‡A # …I AÃßAgC ≤ÃàA ÀC ≈øfiA ≈ø jøC ¡«’BU AgG À $ …ªÃ≥ ßC B»ƒß TÃZJùA PBÕ‡A ü À B»ŒØ jIfNùA À
B¿ºØ $ …ªÃ¥∑ B»Œºß ’B∞®zªA ’‹¤« ¬ÃºÕ ªA æ›àA ≈ø f®Õ Bø “ºö ü B«f®Õ À ‘j¨vªA - ifI “v≥ j∑hÕ “Õ‡A  h« ü …√BZJm
À $ …ªÃ≥ À “Õ‡A # “ƒnY ¡»JvM ∆G À $ …ªÃ≥ À “Õ‡A # æBN¥ªA BƒŒºß OJN∑ BƒIi AêB≥ À $ …ªÃ≥ À “Õ‡A # æBN¥ªA ¡»Œºß KN∑
. “Õ‡A # …I AÃßAgC ≤ÃàA ÀC ≈øfiA ≈ø jøC ¡«’BU AgG À $ …ªÃ≥ ‘j A Ah« ”ºß –jè ¡Q “Õ‡A # “ßB ∆êåÕ
ü j∑g B¿∑ A ïG ejªA Bƒ«B« j∑hÕ # ¡»ƒø …√ÃÒJƒNnÕ ≈ÕhªA …¿º®ª ¡»ƒø jøfiA œªÀC ïG À æÃmjªA ïG  Àei ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
™kBƒNùA œßjrªA ¡∏áA ei ë ∫Bƒ« iÃ∑hùA ejªA ∆fi 59 : ’BnƒªA “Õ‡A : # æÃmjªA À A ïG  ÀejØ ’œq ü ¡NßkBƒM ∆HØ $ …ªÃ≥
. …ªÃmi À A ¨ª …ŒØ ©ƒu ‹ À , …ŒØ
æÃmjºª …ŒØ ©ƒvªA ΩI , …IBN∑ À A ïG  ejª ”ƒ®ø ‹ À , ≤Ãa ÀC ≈øC ≈ø pBƒªA îI ©÷BrªA àA ei Ã»Ø Bƒ«B« iÃ∑hùA ejªA BøC À
. …Ih∑ ÀC …≥fu À …¿¥m ÀC …NZu ≈ÕeAjºª AÀj∑hÕ À  ÃÒJƒNnÕ ∆C ¡»ƒ∏øC ¡»ŒªG ei ê , ¡»ƒø jøfiA œªÀfi À
94 : —f÷BùA : # KŒ¨ªBI …ØBë ≈ø A ¡º®Œª $ ïB®M …ªÃ≥ fY ”ºß Lh∏ªA ≈ø ∂fvªA À , Ω BJªA ≈ø µáA lŒŒó lŒŒ¿NªA ¡º®ªBI eAjùBØ
. 11 - . PÃJ∏ƒ®ªA : # î¥ØBƒùA ≈¿º®Œª À AÃøE ≈ÕhªA A ≈¿º®Œª À …ªÃ≥ À $
’Bø ≈ø Xjë Bø æÀC ë À , “∑jä °JƒªA ≈ø …ºuC À , “Øj®ùA À lŒŒ¿NªA “ºYjø ïG ¬B»I‚A æBY ≈ø æÃ¥ªA XAjbNmA ¢BJƒNm‹A À
À ∂fvªA À µáA ”ºß ∆úvZŒØ jøfiA ∆Ã¥¥ê ¡»√C ”ƒ®ñ jøfiA œªÀC À æÃmjºª B∞uÀ ¢BJƒNm‹A ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô Ah« ”ºß À , j◊JªA
. ¡ jøfiA œªÀC À æÃmjªA ’BJ√HI …≥fu À jøfiA µY ∆ÿº®Õ ¡»√HØ AÀei ê ≈ÕeAjªA ’‹¤ B∞uÀ ∆Ã∏Õ ∆C
≈ø ¢BJƒNm‹A eAiC ≈ø …¿º®ª : “Õ‡A ≈ø j«B§ªA ë B¿∑ jøfiA œªÀC À æÃmjªA ¡»ƒø …√ÃÒJƒNnÕ ≈ÕhªBI eAjùA ∆B∑ ∆G “Õ‡A ”ƒ®ø eîŒØ
À …√Àjn∞NnÕ ≈ÕhªA …¿º®ª : ≈ÕeAjªA ¡»I eAjùA ∆B∑ ∆G À , `›vºª B¥ØAÃø  ÀCi À ∆êÃ◊nùA …IÃvNmA AgG –C jøfiA œªÀC À æÃmjªA
. ≈ÕeAjªA ’‹¤« ≈ø àA ΩuC ”ºß æÃváA ü ∆èªBJÕ
À æÃmjªA AîŒ C À A AîŒ C À $ …ªÃ≥ ü jøfiA œªÀDI eAjùA ë ¡»I eAjùBØ $ ¡»ƒø jøfiA œªÀC ïG À : …ªÃ≥ ü jøfiA AêÀC BøC À
ïG ©UjM πªg ü æAÃ≥fiA æÃuC ∆C ¬f¥M f≥ À   n∞M ü ≈Õjn∞ùA ≤›NaA ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß 59 : ’BnƒªA : # ¡∏ƒø jøfiA œªÀC
. “Õ‡A  h« ü j»£C ”ƒ®ùA ≈ø  B√f∞NmA –hªA ∆C ´ “nú
À ¡»M a B«kÀBVNM ‹ “uBa “®≥AÀ ü “Õjm ”ºß —iBø‚A ‹G ∆Dq ¡ ≈∏Õ ’‹¤« ∆HØ BÕAjnªA ’AjøC ¡« jøfiA œªÀC ∆DI æÃ¥ªA BøC
B»ŒªG ΩmÃNÕ ∆B∑ ªA “øB®ªA “rYêA À ≤ÃàA eBèG À ≈øfiA ü æ›a‚A ë À “Õ‡A eiÃø ë Bø æBRøC BøC À , ¡»º¿ß —j÷Ae
”NY πªg ü BÕAjnªA ’Ajøfi ∆Dq ›Ø îƒø¤ùA …I ∆êlë Bø iBJafiA ≈ø ∆îÕhÕ ≈ÕhªA “ÕjnªA ΩmjªA æBmiG À ∆ÃŒ®ªA S®JI ∆Ã∑jrùA
. iBJafiA πºM æBRøC ≈ß ¡«ÃªDm AgG pBƒºª …ŒØ µáA …UÀ AÃŒJÕ ∆C ¡»ƒ∏ô
ü ∆ÿº∏NùA À ’Aj¥ªA À ’B»¥∞ªA À ∆ÃQf A h◊øÃÕ ¡« À ’B¿º®ªA gG , j»£C “Õ·ª …NJmBƒø ¬f®Ø ’B¿º®ªA ¡« jøfiA œªÀC ∆DI æÃ¥ªA BøC À
iBJafiA œ« , # ≤ÃàA ÀC ≈øfiA ≈ø jøC ¡«’BU AgG À $ …ªÃ≥ eiÃø À , πªg Ãç À SÕfáA À …¥∞ªA ü ¡»M a BòG - ≈ÕfªA æÃuC
Bø ïG “ŒßB¿NU‹A iBzùA À “ÕÃŒáA fmB∞ùA ≈ø B»ŒØ æB¿«‚A ÀC B«ei ÀC B ÃJ≥ ”zØC Bñi ”Nq ≤Aj DI °JMjM “ŒmBŒm ∂AjßC B ªA
À “ƒ∏nùA À æhªBI LjzÕ À ¡«ee¤nI K«hÕ ÀC , B»MeB®m µÕj ü “øC œßBnø ΩÒJÕ ÀC , jaE \ºvø –DI \ºvNnÕ ‹ ∆C ≈∏ô
…√BZJm A jøDÕ ”NY BÕBz¥ªA  h« ü ¡«Ãç ÀC ’Aj≥ ÀC ’B»¥Ø ÀC ∆ÃQfä ¡»√G SŒY ≈ø ’B¿º®ºª — a –C À , ¡»Œºß jmfiA À ΩN¥ªA
ßC ∆ÀfqAjªA ’B∞ºàA ¡« jøfiA œªÀC ∆DI æÃ¥ªA BøC À ? ¡»ÕfÕDI P›∏rùA  h« æBRøC ΩY ü ’BUi –C À ? ¡»ŒªG B«ei À B»ßBUiHI
ƒªA ∆BølI wNã BøG “Õ‡A ¡∏Y ∆C …Œºß ejÕ , “Œ®Ò≥ “ƒm ÀC LBN∑ ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ …√Ã∑ ©¿Ø BŒºß À ∆B¿Rß À j¿ß À j∏I BIC
’‹¤« ¡»√C Bñ ∆DrªA Ah»I îØÀj®ø AÃ√Ã∏Õ ∆C ¬k›ªA ≈ø ∆B∑ æÀfiA ”ºß À ,  f®I Bø À …º¿rÕ ¬Bß ÀC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
œ√BRªA ”ºß À , ΩŒJ¥ªA Ah« ≈ø B√Dq ¡»uÃvÇ ¡ ∆BÒJzÕ ‹ cÕiBNªA À SÕfáA À , “uBa “IBZvªA îI ≈ø À pBƒªA îI ≈ø “®IifiA
jÒrI “uBàA ¬B∏YfiA ©Œö ü B¿∑ πªg ∆BŒJª “Õ‡A ‘fvNM ∆C …øk‹ ∆B∑ À , ¡»MBŒY ∆Bøk ™BÒ¥√BI “Õ‡A ¡∏Y ™BÒ¥√A …øk‹ ∆B∑
. πªg ≈ø “Õ‡A ü jQC ‹ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªBI “uBàA ¬B∏YfiB∑ ∆Ej¥ªA ü —iÃ∑hùA ∆BølªA ≈ø
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA f»ß ü ≈∏Õ …√C ‘Ci Bù Ω÷B¥ªA Ah« À , f¥®ªA À ΩáA Ω«C jøfiA œªÀDI eAjùA ∆DI æÃ¥ªA BøC À
“Œ®ö À , ’AikêA “◊Œ»∑ “º∏rNùA PB®¿N A PAÀg “√f¿NùA ¡øfiA îI fUÃÕ Bø fY ”ºß f¥®ªA À ΩáA Ω«C ¡« “vbrø “ßBö
À “IBZvªA ≈ø ‘iÃrªA Ω«DI   n∞M ïG jÒyA , …ªÃmi À A ¡∏Y ‹G B»ŒØ –jè ≈∏Õ “øfiA ∆HØ πªg ´ À ‘fNƒùA ïG îQîJùA
. ¡»ƒø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA “uBa
À œIC ≈I A fJ®∑ î¥ØBƒùA À îƒø¤ùA …MiÀBrø ü ©¿è ∆B∑ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C …Œºß ejÕ , ∆B∑ ±Œ∑ À
. …ªBRøC ïG ejªBI …√BZJm A jøDÕ ∆C ≈∏ô ±Œ∑ À , ≤Àj®ø fYC ¬ÃÕ …MiÀBrø SÕfY À , …IBZuC
PBÕ‡A  h« À , ≤Ãß ≈I ≈õjªA fJß  f®I À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA fƒß ∆DrªA Ah« Ag …√Ã∑ ü ¬›∑ ‹ ≈û ∆C ”ºß
# AÃ∞∑ ¡ ΩŒ≥ ≈ÕhªA ïG jM C $ …ªÃ≥ ßC …IBZuDI À …I PCfNIA BòG ¡»ƒø ©≥À Bø ”ºß ¡« Œ®M À îƒø¤ùA ’B∞®y ¬g ü —eÀjnùA
ü ¡∑BáA  AÀi À …ZŒZu ü œ÷BnƒªA  AÀi , …ª LBZuC À ≤Ãß ≈I ≈õjªA fJß ü Oªl√ B»√C \ŒZvªA ü eiÀ f¥Ø PBÕ‡A
. µIBnªA œ÷AÀjªA SZJªA ü “ÕAÀjªA Pjø f≥ À , ¡« mB∞M ü   ´ À – ÒªA  AÀi À …ZZu À …∑ifNnø
. ? ’‹¤« ΩRø ïG  ei À jøfiA ™BUiHI “Õ‡A ü jø¤Õ ∆C ≈∏ô ±Œ∏Ø — MêA  h« ”ºß jøfiA ∆B∑ AgG À
. “Õ‡A # ¡∏ƒø jøfiA œªÀC À æÃmjªA AîŒ C À A AîŒ C $ ïB®M …ªÃ≥ ü  BƒZUi –hªA ë î®NùBØ
ifI “v≥ ïG — rø PBÕ‡A ∆Ã∑ j»£fiA ∆C ¬f¥M f≥ # ›Œº≥ ‹G ∆BÒŒrªA ¡N®JM‹ …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
ifI ïG XÀjàA ü ¡»÷AlaG À pBƒªA îI “rYêA À ≤ÃàA °nJª “ƒÕfùA ïG œ®VqfiA eînø ≈I ¡Œ®√ ∆BŒ∞m œIC S®I À , ‘j¨vªA
. ifI ïG XÀjàA ≈ß ±ºbNªA ü …ßBJMA À , HJƒªA ≈ø …I ’BU Bñ µÕfvNªA ∆BÒŒrªA ™BJMBI eAjùBØ
l»U À ™Ã¿ÜA ©ö ∆BŒ∞m BIC ∆C ¡« ë ∆B∑ B¿Œ®√ ∆HØ ΩZó ÀC ±º∏M ïG “UBY ´ ≈ø ’BƒRNm‹A ”ƒ®ø “øB¥NmA j»§Õ πªhI À
¡«fßÃø ïG XÀjàA ≈ß Aúº®NØ pBƒªA Lú≥ ü πªg jQC f≥ À , ©ÕihªA ΩN¥ªA ~BŒY ïG ¡∏n∞√DI AÃ¥ºM ‹ À ¡«ÃraBØ tÃŒÜA
pBƒªA ∆B∑ f¥Ø , ›Œº≥ ‹G $ ïB®M …ªÃ¥I eAjùA ë À …NuBa |®I À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ‹G πªg ≈ø ¡ºnÕ À , ifJI
. AÀiBm À ΩŒº¥ªA πªhI AÃ¥á ¡Q ¡»ƒø ΩŒº¥ªA ‹G AêlªlM
. “øB¥Nm‹A ≈ø …ŒØ Bø ”ºß , ≈÷Aj¥ªA ≈ø  j∑g jø Bø  fÕ¤Õ –hªA ë ’BƒRNm‹A ”ƒ®ø ≈ø  B√j»§NmA –hªA Ah« À
¡«Af« Bø “õjªA À Ωz∞ªBI eAjùA : ΩŒ≥ f¥Ø , ±º∏M ÀC eBnØ ≈ø B»ƒø ’œq Ãºë ‹ ”Nq K«Ahø ’BƒRNm‹A Ah« jøC ü ≈Õjn∞¿ºª À
—j«BÒªA Lú¥ªA À “¿ŒºnªA —jÒ∞ªA êÀC ∆Ãø¤ùA ¡« ”ƒRNnùBI eAjùA À , ¡»ƒø jøfiA œªÀC À …ªÃmi “ßB À …NßB LBèG ≈ø …ŒªG A
¡N®JM‹ jøfiA œªÀC ïG À æÃmjªA ïG jøfiA ™BUiG À , “ßBÒªA LÃUÀ ≈ø …ŒªG A ¡∑Af« –hªA Ah« ‹ ê À : “Õ‡A ”ƒ®ø À ,
. `›vªA À µáA ≈ß ∆èÕlÕ ‹ ¡»√HØ “¿ŒºnªA —jÒ∞ªA Ω«C ≈ø ¡∏ƒø ›Œº≥ ‹G æ›zªA ü ™Ã≥êBI B®Œö ∆BÒŒrªA
∆BƒNøA …√C “Õ‡A j«B£ ∆C ©ø , œ√Ej¥ªA ∆BŒJªA ≈ø fŒ®I ë À , …Œºß æfÕ ΩŒªe ´ ≈ø xBa ¡∏Å “õjªA À Ωz∞ªA wŒvÖ …√C …ŒØ À
. |¥ƒø ~Bø jøC ü
∆èNnÕ ‹ BzÕC ∆ÃvºbùA ∆B∑ ∆G À ≈Õf÷Ak “õi À ΩzØ ïG ∆ÃUBNê îvºbùA ´ ∆Ãø¤ùA À , B«j«B£ ”ºß “Õ‡A ∆G , ΩŒ≥ À
. “Õ‡A ü ©ØfÕ À …®Øe ∆Ej¥ªA “´›I ü Kè Bû h◊ƒŒY j«B§ªA …¿«ÃÕ –hªA ∆C …ŒØ À , “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA ≈ß
…Œºß A ”ºu) …ŒJƒª BJ Bã æB≥ À 21 : iêA : # AfIC fYC ≈ø ¡∏ƒø ”∑k Bø …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M æB≥ f≥ À
# PB¿ùA ±®y À —BŒáA ±®y ∫Bƒ≥gfi ∆gG ›Œº≥ B◊Œq ¡»ŒªG ≈∑jM Pf∑ f¥ª ∫BƒNJQ ∆C ‹ ê À $ : pBƒªA a ë À (¡º̃m À …ªEÀ
. 75 : ’Ajm‚A :
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA À ∆Ej¥ªA “õjªA À Ωz∞ªBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ À
Bø À j∞£ À \NØ ≈ø ¡»Iú≥ …I LBÒNnÕ Bñ µáA ”ºß ∆ÃNJRÕ BòG ≈ÕjR∑fiA ∆fi ’BƒRNm‹A ¡Œ¥NnŒØ , j∞§ªA À \N∞ªA B¿»I eAjùA : ΩŒ≥ À
. ¡«jøC ≈ø — vI ”ºß ¡« ≈ÕhªA îƒø¤ùA ≈ø ΩŒº¥ªA ‹G µáA jø ”ºß vÕ ‹ À , “Œ ‚A “Õj«B§ªA PBÕBƒ®ªA ≈ø B¿»»JqC
ü ë BòG ’BƒRNm‹A ∆G : ΩŒ≥ À . , # …√ÃÒJƒNnÕ ≈ÕhªA $ …ªÃ≥ ≈ø ’BƒRNm‹A ΩŒ≥ À , # …I AÃßAgC $ …ªÃ≥ ≈ø ë BòG ’BƒRNm‹A ΩŒ≥ À
…ªÃ≥ §√ Ah« À , B®Œö ∆BÒŒrªA ¡N®JM‹ …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À : “Õ‡A ”ƒ®¿Ø “ BY‚A À ©¿ÜA ”ºß ΩŒªe ë À •∞ºªA
‹  ÃUêA  h« ©Œö À , ∆BŒnƒªA œ∞ƒI ¡∏áA ¬Ã¿ß fŒ∞Õ “ŒrùA ’BƒRNmBØ 7 : ”ºßfiA : # A ’Bq Bø ‹G ”nƒM ›Ø π÷j¥ƒm $ ïB®M
. j«B£ ±º∏M ≈ø úÖ
“¥rùA ΩŒ¿Ñ ≈ø …ŒØ Bù “¥rùA ”ƒ®ñ “∞º∏ªA ≈ø ±Œº∏NªA , # îƒø¤ùA ~jY À πn∞√ ‹G ±º∏M ‹ A ΩŒJm ü ΩMB¥Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
LB¥ß Ã»Ø LAh®ªA ≈ø …ºRø ≈ø BØÃa eBn∞ªA ≈ø …I ©ƒNô Bø , : ©¿ A ü Bø ”ºß ë À , æB∏ƒªA ≈ø ΩŒ∏ƒNªA À , ±º∏ùA ”ºß
. î∞º∏ùA ≈ø   ´ …I NŒ®ª À …ºRø ïG eÃ®Õ ›◊ª ±ºbNùA
. “¥IBnªA PBÕ‡A îøBzø ≈ø ΩvZNùA ”ºß ™j∞Nø æBN¥ªBI jøfiA À ©Õj∞Nºª . , # A ΩŒJm ü ΩMB¥Ø $ …ªÃ≥ ü ’B∞ªA À
G # πn∞√ ‹G ±º∏M ‹ $ …ªÃ≥ ßC Ω¿ÜA ≈ø  ÃºNÕ Bø …Œºß æfÕ À , πªg ü ¡»N◊ÒJM À Àf®ªA ïG XÀjàA ü ¬Ã¥ªA Ω≥BRM ë À
À ¡»º≥BRM πŒºß µrÕ ‹ À , πn∞ƒI A æÃmi BÕ O√C ΩMB¥Ø æBN¥ªA ∆ëj∏Õ À eB»ÜA jøC ü ∆ú≥BRNÕ AÃ√B∑ AgHØ : ”ƒ®ùA ∆HØ
∆C ∫ ´ ü πŒºß BòG À , ¡»∞Œº∏M ‹ πn∞√ ±Œº∏M πŒªG …UÃNÕ BòG À , πŒªG …UÃNÕ ‹ ∫ ´ ±Œº∏M ∆HØ …√BZJm A jøfi ¡»N∞ªBã
‹G B◊Œq O√C ±º∏M ‹ –C # πn∞√ ‹G ±º∏M ‹ $ …ªÃ≥ À . AÀj∞∑ ≈ÕhªA pDI ±∏Õ ∆C A ”nß îƒø¤ùA ~jY À ΩMB¥Ø ¡»yjÑ
. ≤Bzø jÕf¥NI ’BƒRNm‹BØ πn∞√ Ω¿ß
ÀC ¡º∏NùA o∞ƒI B¿÷B≥ ’BUjªA πªg ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø ¡ßC ’BUjªA ”ºß æfM # ”nß $ ∆C ¬f¥M f≥ G # ±∏Õ ∆C A ”nß $ …ªÃ≥ À
. ¡NY A ≈ø # ”nß $ ∆C ≈ø  Àj∑g Bø ïG “UBY ›Ø K BbNªA ¬B¥ñ ÀC K BbùA
À , …n∞ƒI æBN¥ªBI ¬BŒ¥ªBI …ŒJ√ A jøC ∆C ïG ¡»º≥BRM ‘eC SŒY pBƒªA ≈ø îº≥BRN¿ºª …√BZJm A ≈ø Œ®M —eBÕk ”ºß “ª‹e “Õ‡A ü À
|ÕjÑ À …n∞√ ±Œº∏M ‹G …Œºß oŒºØ  ifu πªhI µŒzÕ ‹ À , ¡»√Dq À ¡»Œºë À “IBU‚BI ¡»Œºß \ºÕ ‹ À îº≥BRNùA ≈ß ~j®Õ ∆C
. ”vß ≈ø ”vß À , ™B C ≈ø ™B C îƒø¤ùA

œ÷AÀi SÅ
ΩU À lß …ªÃ≥ ü “ßAg‚BI BøAÃ≥C ß A ∆G : æÃ¥Õ (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC O® : æB≥ ∆›Vß ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
. “ßAg‚A À ¡∑BÕHØ # …I AÃßAgC ≤ÃàA ÀC ≈øfiA ≈ø jøC ¡«’BU AgG À $ :
AîŒ C À A AîŒ C $ , : ΩU À lß A æB≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ¡ºÕfªA œIC ≈I fŒ¿áA fJß ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
jøC ejØ , # ¡»ƒø …√ÃÒJƒNnÕ ≈ÕhªA …¿º®ª , ¡»ƒø jøfiA œªÀC ïG À æÃmjªA ïG  Àei ê À $ æB≥ À , # ¡∏ƒø jøfiA œªÀC À æÃmjªA
. ¡»ŒªG ejªA À ¡»NßBÒI jøC ≈ÕhªA , ¡»ƒø jøfiA œªÀC ïG pBƒªA
. ïÀfiA “Õ‡A ü ∆ÀiÃ∑hùA ¡« “Œ√BRªA “Õ‡A ü jøfiA œªÀDI eAjùA ∆C ≈ø  Bƒøf≥ Bø fÕ¤M “ÕAÀjªA À æÃ≥C
jøfiA œªÀC ïG À æÃmjªA ïG  Àei ê À $ …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß ∆›Vß ≈I A fJß ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. “¿÷fiA ¡« : æB≥ # ¡»ƒø
Ah« ‘Ài À , “Œ∞≥AêA jøC ü …ŒªG …JN∑ LBN∑ ü (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß LfƒU ≈I A fJß ≈ß BzÕC ”ƒ®ùA Ah« –Ài À : æÃ≥C
. ΩÕà SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß iB¿ß ≈I ∂BZmG ≈ß , xBvNa‹A ü fŒ∞ùA BzÕC ”ƒ®ùA
: æB≥ , # …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) ≈náA œIC ≈ß ΩŒz∞ªA ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. îƒø¤ùA øC …Nõi À , A æÃmi Ωz∞ªA
# …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê $ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆Ajõ À , (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß —iAik ≈ß , …ŒØ À
æÃmi “õjªA : æB≥ (¬›nªA …Œºß) BvªA fJ®ªA ≈ß ΩŒz∞ªA ≈I f¿ä ≈ß , …ŒØ À . “¿÷fiA “Õ‹À …Nõi À , …ªÃmi A ΩzØ : æB≥ ,
. (¬›nªA …Œºß) KªB œIC ≈I œºß Ωz∞ªA À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A
À æ›zªA °J»ø ≈ø B¿»I A B√h¥√C ∆AhºªA ∆›vNùA ∆BJJnªA B¿»√HØ “ՋêA À —ÃJƒªA eAjùA À , –jÜA LBI ≈ø PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
”ºu) …ªÃmi ” A ∆HØ iBJNß‹A ≈ø Lj≥C — afiA “ÕAÀjªA À , jâ KJm : ‘jafiA À , ≠ºJø KJm : B¿«AfYG , ∆BÒŒrªA —fŒvø
. 107 : ’BŒJ√fiA “Õ‡A : # îùB®ºª “õi ‹G ∫BƒºmiC Bø À $ : æB≥ SŒY “õjªBI …IBN∑ ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
…Œºß A ”ºu) A æÃmi ±º∑ A ∆G : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB≥ æB≥ ¬kAjø ≈ß fÕfY ≈I œºß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À , …®ø ΩMB¥M “◊Ø fè ∆G À , …n∞ƒI  fYÀ ¡»º∑ pBƒªA ”ºß Xjë ∆C …∞º∑ ¡Q , …¥ºa ≈ø AfYC …I ±º∏Õ Bø (¡º̃m À …ªEÀ
A Ω®U À : æB≥ ¡Q . # πn∞√ ‹G ±º∏M ‹ A ΩŒJm ü ΩMB¥Ø $ : “Õ‡A  h« ›M ¡Q ,  f®I ‹ À …ºJ≥ ‹ …¥ºa ≈ø AfYC Ah« ±º∏Õ
…Œºß A ”ºu) A æÃmi ”ºß —›vªA Ω®U À # B BRøC jrß …ºØ “ƒnáBI ’BU ≈ø $ : ΩU À lß æB¥Ø …n∞ƒª haC Bø haDÕ ∆C …ª
œº®ª pBƒªA æÃ≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ fªBa ≈I ∆B¿Œºm ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À PBƒnY jr®I (¡º̃m À …ªEÀ
…Œºß A ”ºu) A æÃmi ‹G fYAÀ ∆Bn√‚ Ah« ±º∏Õ ‹ A ∆G æB¥Ø æB≥ ? , …I ¬Ã¥Õ ∆C …®ƒø B¿Ø µY …ª ∆B∑ ∆G , (¬›nªA …Œºß)
‹G $ :   ¨ª æB≥ À , æÃmjºª ‹G Ah« oŒºØ # îƒø¤ùA ~jY À πn∞√ ‹G ±º∏M ‹ A ΩŒJm ü ΩMB¥Ø $ : æB≥ , (¡º̃m À …ªEÀ
f¿ä ≈I j∞®U ≈ß ¬BZrªA fÕk ≈ß , …ŒØ À .  jøC ”ºß …√ÃŒ®Õ “◊Ø h◊øÃÕ ≈∏Õ ¡ºØ # “◊Ø ïG AlŒZNø ÀC æBN¥ª BØjZNø
≈∏Õ ∆G À ,  BÒßC  fƒß ∆B∑ ∆G , ‹ : æB¥Ø °≥ B◊Œq (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Ω◊m Bø : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß)
# πn∞√ ‹G ±º∏M ‹ A ΩŒJm ü ΩMB¥Ø $ , …Œºß Oªl√ hø “Õjm œ¥ª Bø À , °≥ “◊ŒnªBI üB∑ ‹ À , A ’Bq ∆G ∆Ã∏Õ : æB≥  fƒß
. …n∞ƒI ïÀ ‹G
. jaC PBÕAÀi œ√B®ùA  h« ü À : æÃ≥C
A‰gḠ À‰ (85)BıNŒÍ¥øÌ ’Ê”q Ω ∑ ”º‰ß … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ B‰»ƒÊ ø ËΩ∞Ù ∑Í … ª̇ ≈Û∏‰Õ “ı ◊‰Œm “ı ®‰ ∞Ú q ©Ê ∞Ú r‰Õ ≈‰ø À‰ B‰»ƒø ËKŒÍv√‰ … ª̇ ≈Û∏Õ‰ “ı ƒ‰n‰Y “ı ®‰ ∞Ú q ©Ê ∞Ú r‰Õ ≈Ïø
‹ “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬¯ ÃÊ Õ‰ ïḠ ¡Ê ∏Û ƒÏ®‰ ¿‰ V
Ê Œ‰ªÚ É «Â ‹Ḡ …‰ ªÚḠ ‹ … º̇ªA (86)BıJŒÍnY‰ ’Ê”q Ω ∑ ”º‰ß ∆‰ B∑ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ B‰«ÀÌei ÀÊ CÚ B‰»ƒÍø ≈‰ nÊYDÚIÍ AÃÌŒZ
‰ ØÚ “ÏŒZ
Í N‰IÍ ¡ÂNŒŒYÂ
ΩÏ yÚC ≈Ê ø‰ AÀÂf»Ê M‰ ∆ÚC ∆‰ ÀÂfÕj̄ÂM CÚ AÃÂJnÚ∑ B‰¿IÍ ¡Â»nÚ∑iÊ ÚC Â…º̇ªA À‰ î
¯ N‰◊‰ØÍ î
‰ ¥Í ∞Í ƒ‰ÂùÙ A ”Ø ¡Ê ∏Úª B‰¿ØÚ * (87)BıRÕÍfY‰ …Í º̇ªA ≈‰ øÍ ∂
 f‰ uÚC ≈Ê ø‰ À‰ …Í ŒÍØ KÊÕi‰
”Ø AÀÂjUÍ B‰»Õ ”N‰Y ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ ¡Ê »ƒÍø AÀÂhb
Í NÏM‰ ›ÚØ ’Á A‰Ãm ∆‰ ÃÂ√ÃÛ∏N‰ØÚ AÀÂj∞Ú ∑Ú B‰¿∑Ú ∆‰ ÀÂj∞Û ∏Ù M‰ ÃÊ ªÚ AÀÌeÀ‰ (88)›
ı ŒÍJm … ªÚ f‰ ÉÍ ≈ÚºØÚ … º̇ªA Ω̄ͺzÂÕ ≈‰ø À‰ … º̇ªA
¬¯ ÃÊ ≥Ú ïḠ ∆‰ ÃÛºv
Í Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ‹Ḡ (89)Aı v
Í √‰ ‹ À‰ BÓŒªÍÀ‰ ¡Ê »Â ƒÍø AÀÂhb
Í NÏM‰ ‹ À‰ ¡Ê «Â ÿMÌf‰UÀ‰ SÊŒY‰ ¡Ê «Â ÃÛºNÂ≥Ù A À‰ ¡Ê «ÀÂhb
 ØÚ AÊê̇É M‰ ∆H̄ÚØ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm
∆¯ H̄ÚØ ¡Ê ∑Û ÃÛºN‰¥Ú ºÚ ØÚ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ ¡Ê »Â Òº̇nÚª … º̇ªA ’‰ Bq ÃÊ ªÚ À‰ ¡Ê »Â ø‰ ÃÊ ≥Ú AÃÛºNÍ¥Ú Õ ÀÊ CÚ ¡Ê ∑Û ÃÛºNÍ¥Ú Õ ∆ÚC ¡Ê «Â i ÀÂfu P‰jv‰Y ¡Ê Û∑ÀÂ’B‰U ÀÊ CÚ ËµR‰Œø ¡Â»ƒÊŒI‰ À‰ ¡Ê Û∏ƒ‰ŒÊ I‰
AÃø‰ DÙ Õ‰ À‰ ¡Ê ∑Û Ãƒø‰ DÙ Õ‰ ∆ÚC ∆‰ ÀÂfÕj̄ÂÕ ≈‰ Õj̄‰aA‰’ ∆‰ ÀÂfV
Í ‰Nm (90)›
ı ŒÍJm ¡Ê »¯ ŒÚºß‰ ¡Ê ∏Úª … º̇ªA Ω‰ ®‰ U‰ B‰¿ØÚ ¡‰ ºÚ nªA ¡Û∏ŒÊ ªÚḠ AÊÃ¥Ú ªÙCÚ À‰ ¡Ê ∑Û ÃÛºNÍ¥Ú Õ ¡Ê ºÚ ØÚ ¡Ê ∑Û ÃÛªl‰ NÊßA
SÊŒY‰ ¡Ê «Â ÃÛºNÂ≥Ù A À‰ ¡Ê «Â ÀÂhb
 ØÚ ¡Ê »Â Õ‰fÍ ÕÊCÚ AÃ˚∞∏Û Õ‰ À‰ ¡‰ ÚºnªA ¡Â ∏ÊŒªÚḠ AÃÛ¥ºÙ Õ À‰ ¡Ê ∑ÃÛªl̄NʮՉ ¡Ê ª̇ ∆H̄ÚØ B‰»ŒÍØ AÃnÍ∑iÊ CÛ “Í ƒ‰NÊ ∞Í ªÙA ïḠ AÀÌeÂi B‰ø ΩÏ ∑ ¡Ê »Â ø‰ ÃÊ ≥Ú
(91)BıƒŒÍJøÌ BıƒÒÙºm ¡Ê »¯ ŒÚºß‰ ¡Ê Û∏ªÚ B‰ƒºÙ ®‰ U‰ ¡Ê ∏Û ◊ÚªÀÛC À‰ ¡Ê «Â ÿNÂ∞Ù ¥Í Q‰
∆BŒI
À , ¡»ƒø ∆Ã¥ØBƒùA ¡« À î∑jrùA ≈ø “∞÷B ©ø æBN¥ªA jøDI °JMjÕ Bù 91 - 85 B®Œö ~j®NM SŒY ≈ø B»ºJ≥ Bñ “ºvNø PBÕ‡A
¡»∑jq ü î∑jrùA AÃ∑iBq À ¡«j¥ø ïG AÀeBß ¡Q îƒø¤¿ºª ∆Bô‚A AÀj»£C î∑jrùA ≈ø ¬Ã≥ ü Oªl√ B»√C B»ŒØ jIfNªA ≈ø j»§Õ
∆Bô‚BI ¡«j«B§Nª ¡ ©∞rÕ À …ƒø ©ƒô jaE À , ¡ BN≥ ‘jÕ Ω÷B≥ ≈¿Ø , ¡«jøC ü nùA iB§√C O∞ºNaA À , ¡ BN≥ ü KÕjªA ©≥ÃØ
. ¡»¥Y ü “ßB∞rªA îƒø¤ùA ihê À æBN¥ªA ÀC —jUB»ùA BøG ¡»Œºß KN∏Õ …√BZJm A À ,
¬›∏ªA ifu ü fuB¥ùA ≈ø PBÕ‡A ü Bù Ω»NnÕ À , æBN¥ªA ÀC ¡ºnªA ’B¥ªG BøG ¡»Œºß KN∏Õ ∆ÀjaE ¡Q ∆ÀjaE ¬Ã≥ ¡»I µZºÕ À
. ‘jaC “ÕE ü ¡ºnªA ’B¥ªG B»NJmBƒù “ŒZNªA æBY ∆BŒJI À , “ÕE ü “ßB∞rªA æBY ∆BŒJI
°mÃM ™Ã√ “ßB∞rªA O√B∑ Bù À , fYAÀ ”ƒ®ñ Ω∞∏ªA À KŒvƒªA , # B»ƒø KŒv√ …ª ≈∏Õ “ƒnY “ßB∞q ©∞rÕ ≈ø $ : ïB®M …ªÃ≥
“ßB∞rªA …ºUfi Bñ îN¥º®NùA “IÃRùA À “®JNªA ≈ø ’œq B»ºØ ∆Dq `›u‚ “ŒJJm ™Ã√ B O√B∑ πªg Ãç À “Õlø —kBŒá ÀC “vŒ¥√ ¡Œø ª
©∞rÕ ≈ø $ ïB®M …ªÃ≥ ë À , “ßB∞rªA ”ºß KM ùA jrªA ÀC àA ≈ø KŒv√ Àg ©Œ∞rªBØ …ª ™Ã∞rùA À ©Œ∞rªA fv¥ø ë À ,
. G # “ßB∞q
Bû …ºUfi ™Ã∞rùA ∆B∑ ∆G B«ÃJƒNè À , …ª ∆î∞rÕ Bù “ßB∞rªA fƒß A祌NÕ ∆C ¡ …ŒJƒM À , îƒø¤¿ºª —j∑hM “¥Œ¥áA  h« j∑g ü À
¡§®Õ À ÿƒÕ ∆C ü …ªB»øG À , …ªBY ”ºß ΩŒº¥ªA eBn∞ªA ∫jM ü ∆HØ , AúMB¥Õ ‹ ∆C î∑jrùA ≈ø î¥ØBƒ¿ºª “ßB∞rªB∑ eBnØ À jq …ŒØ
À ¡º§ªA Ω«C “ßB∞q œ« À “◊ŒnªA “ßB∞rªA ≈ß œ»ƒªA ”ƒ®ø ü “Õ‡BØ ΩnƒªA À TjáA …I πº»Õ À , ’œq …ª ¬Ã¥Õ ‹ BJ¥®ø AeBnØ
. ~ifiA ü ≈Õfn∞ùA ∫jrªA À ∂B∞ƒªA À ∆BŒ¨ÒªA
¬Bß ¡∏Y ë À , B»ºQBô ÀC B»Œºß fÕlÕ Bñ “ŒZNªA æBJ≥ “ŒZNªBI jøC “Õ‡A # B»ƒø ≈nYDI AÃŒZØ “ŒZNI ¡NŒŒY AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ŒªBNªA PBÕ‡A ≈ø j»§Õ Bø ”ºß nùA ïG ”¥ºM ªA \ºvªA À ¡ºnªA “ŒÑ ë PBÕ‡A eiÃø ∆C ´ , B»I œŒY “ŒÑ Ω∏ª
≈ø ∆BN¥IBnªA ∆BNÕ‡A …Œºß Ω¿NrM Bù ΩŒº®NªA “ªlƒñ œ« À , j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø G # ¡∏ƒ®¿VŒª ë ‹G …ªG ‹ A $ : ïB®M …ªÃ≥
∆HØ ejªA À ~Ajß‚BI ¡∏ŒŒê ≈ø “ŒÑ AúÒJM ‹ À , “◊ŒnªA À “ƒnáA “ßB∞rªA jøC ü A ¡∏∞º∑ Bñ AÀha : ΩŒ≥ …√D∑ ∆ÿzùA
.  ei À …ŒªG ¡∑Bße Bø “IBUG ”ºß ¡∏ÕkBè À …ŒØ A ¡∏®¿è BøÃÕ ¡∏øBøC
. ejªA pB∑i‚A À , “∞÷BÒªA “◊∞ªA “Õ‡A # ¡»n∑iC A À îN◊Ø î¥ØBƒùA ü ¡∏ª B¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
AgHØ : ”ƒ®ùA À , “Õ‡A # “ßB∞q ©∞rÕ ≈ø $ …ªÃ≥ ßC fŒ»¿NªA À “◊ ÃNªA ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß “ßj∞Nø B»√D∑ ∆ÿzùA ≈ø B Bñ “Õ‡A À
“◊Ø : îIlY ¡»NIlÑ À , îN◊Ø î¥ØBƒùA jøC ü ¡N≥j∞M ∆Ãø¤ùA B»ÕC ¡∏ª B¿Ø B»M’Bnø ≈ø ›∞∑ B»JYBvª œÒ®M “◊ŒnªA “ßB∞rªA O√B∑
A À , ¡«fqjI j¿RM À , ¡»÷B¿ƒI ÿƒM ªA eBn∞ªA —jVq ≈ß ~B¿´‚A À , ¡ BN≥ ∫jM ”ºß ~jÑ À ¡ ©∞rM “◊Ø À , ¡ BN≥ ‘jM
? A ¡»ºyC ≈ÕhªA ’‹¤« AÀf»M ∆C ¡∏NßB∞rI ∆ÀfÕjM C , æB¿ßfiA PB◊Œm ≈ø AÃJn∑ Bñ ’AlU …ƒø ¡»UÀja f®I æ›zªA ïG ¡«ei
. ‘f A ïG ΩŒJm ≈ø …ª B¿Ø A ΩºzÕ ≈ø À
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi LBÒa ïG îƒø¤ùA LBÒa ≈ø PB∞NªA # ›ŒJm …ª fÉ ≈ºØ A ΩºzÕ ≈ø À $ …ªÃ≥ ü À
¡»NJ Bã ≈ß ~jßDØ ¡»¥Y ü ©∞rÕ …»¥Ø ê À , ¡»∞NªA µY ¬›∏ªA Ah« “¥Œ¥Y ¡»∞NÕ ‹ îƒø¤ùA ≈ø ¡ ©∞rÕ ≈ø ∆C ïG —iBqG
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ë À  fƒß \yAÀ îI ë ≈ø ïG ”¥ªC À …I
∆C ∆ÀfÕjM C AÃJn∑ Bñ ¡»n∑iC A À $ …ªÃ¥ª ∆BŒJªA “ªlƒñ ë G # ’AÃm ∆Ã√Ã∏NØ AÀj∞∑ B¿∑ ∆Àj∞∏M ê AÀeÀ $ : ïB®M …ªÃ≥
. AÀÃNnNØ ¡»ºRø AÀj∞∏M ∆C AÃJYC À AÀeÀ ¡»√C …Œºß AÀeAk À AÀj∞∑ ¡»√C : ”ƒ®ùA À , # A ΩyC ≈ø AÀf»M
LBƒNU‹A À , ¡«ÃófUÀ SŒY ¡»ºN≥ À ¡«haC ‹G ¡»ŒØ ¡∏Œºß oŒºØ AêÃM ∆HØ A ΩŒJm ü AÀjUB»Õ ∆C ‹G ¡»NÕ‹À ≈ß ¡«B»√ ¡Q
À , ¡«ÃªAÃŒºØ AÃIBUC ∆HØ —jUB»ùBI ¡«Ã∞º∏Õ ∆C îƒø¤ùA ”ºß ∆C ”ºß “ª‹e . , # AêÃM ∆HØ $ …ªÃ≥ ü À , ¡»Mjv√ À ¡»NÕ‹À ≈ß
. ¡«ÃºN¥ŒØ AêÃM ∆G
∆HØ $ …ªÃ≥ ≈ø …√BZJm A ”ƒRNmA # ¡«iÀfu PjvY ¡∑À’BU ÀC ∂BRŒø ¡»ƒŒI À ¡∏ƒŒI ¬Ã≥ ïG ∆úvÕ ≈ÕhªA ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥
À ±ºY ≈ø ¡»I ¡»ºuÃÕ Bø ∂BRŒùA Ω«C |®I îI À ¡»ƒŒI –C G ∆úvÕ ≈ÕhªA B¿«AfYG : îN∞÷B , # ¡«ÃºN≥A À ¡«ÀhbØ AêÃM
¡ºnªA ¡»ŒªG ∆Ã¥ºÕ À îƒø¤ùA ∆êlN®ŒØ , jaC ΩøAîª ÀC ¡»ºN¥ª ¡»øÃ≥ “ºMB¥ø À nùA “ºMB¥ø ≈ø ∆ÃUjZNÕ ≈ÕhªA “Œ√BRªA À ,  Ãç
. O≥By –C , # ¡«iÀfu PjvY $ …ªÃ≥ À , iÃ∑hùA ¡∏áA ≈ø ∆ÃRNnø ∆BN∞÷BÒªA ∆BMB»Ø , …UÃI ¡»Œºß ‹ À îƒø¤¿ºª ‹
¡»√G SŒY îMBƒRNnùA îN∞÷BÒªA ≈ø “Œ√BRªA “∞÷BÒªA AûIBq Bñi ∆ÀjaE ¬Ã≥ ¡∏»UAÃŒm …√DI iBJaG , # ≈ÕjaE ∆ÀfVNm $ : ïB®M …ªÃ≥
æfI Ahª À , ¡»NßeAÃø À ¡»MfßAÃø ü î√ÃøDø ´ ∆Ã¥ØBƒø ¡»√C ë …√BZJm A ∆C ´ ¡»øÃ≥ AÃøDÕ À ¡∑ÃøDÕ ∆C ∆ÀfÕjÕ
∆HØ $ …ªÃ≥ ßC œ∞ƒùA ¢jrªBI # ¡ºnªA ¡∏ŒªG AÃ¥ªC À ¡∑úMB¥Õ ¡ºØ ¡∑êlNßA ∆HØ $ …ªÃ≥ ßC ¡« ´ µY ü îNJRùA î jrªA
“Õ‡A ”ƒ®ø À ¡»ƒø ihY ”ºß AÃ√Ã∏Õ ∆C ”ºß îƒø¤ùA …ŒJƒM ”ƒ®ø ü Ah« À G # ¡»ÕfÕC AÃ∞∏Õ À ¡ºnªA ¡∏ŒªG AÃ¥ºÕ À ¡∑êlN®Õ
. j«B£

“ŒZNªA ”ƒ®ø ü ¬›∑


—B≥›ø —B≥›ùA fƒß B»√ÃØiB®NÕ “ŒÑ ≈ø ¡»MB®¿Nâ ü ÃºÖ ‹ jaDNªA À ¬f¥NªA À sYÃNªA À —iBzáA ü B»Ø›NaA ”ºß ¬AÃ≥fiA À ¡øfiA
ΩøAîªA ≤›NaBI “∞ºNã œ« À , πªg ´ À o√›¥ªA ©Øi À fŒªA À pCjªBI —iBq‚A ≈ø B»ßAÃ√C À B»øBn≥C ”ºß |®JªA |®JªA
. ¡»MB®¿Nâ ü “ºøB®ªA “∞ºNbùA
À ™ÃzàA ≈ø ™Ã√ ïG — rø “Œ∑BY B»MfUÀ ¡»Ø›NaA ”ºß À B»Ø›NaA ”ºß ¡øfiA îI —j÷AfªA PBŒZNªA  h« OºøDM AgG O√C À
eBJ®Nm‹A ¡mi ≈ß ±r∏M “º¿ÜBI À ,  ‹Ãù fJ®ªA À , …ßBÒù ©ŒÒùA À , ±Õjrºª ©ŒyêA À , œªB®ºª œ√AfªA …ÕfJÕ ΩªhNªA À ∆Aà A
À ©ŒÒùA ≈ø CfJM “ŒZNªA  h« ∆C ‘j√ Bø πªhª À , …√AêC O∞ºNaA ∆G À , B»√Àe B¿Ø “ŒV¿ A iBvßC ü ¡øfiA îI BV÷Ai ælÕ –hªA
. eBJ®Nm‹A –fQ ≈ø ©zMjM ªA “ŒƒQêA PAj ≈ø œ»Ø , ±ÕjrªA œªB®ªA ü ¡NNÖ À ©ŒyêA œ√AfªA ≈ø ™jrM À , ™BÒùA ïG œ»NƒM
∆DrªA Ah haC πªhª À B»ƒø , fªÃNÕ À , B»ŒªG œ»NƒÕ ¬ÃmjªA ≈ø ¡mi Ω∑ À “ŒƒQêA ’BäG …¿« ∑C - ¡º®M B¿∑ - ¬›m‚A À
À , …Œºß –f®NªA ≈ø …Œºß ¡ºnùA ≈øC ÃZƒI ë –hªA ¬›nªA ’B¥ªG ë À , eBJ®Nm‹A ¡mi À “ŒƒQêA “ƒnª “ºIB¥ø “ƒm À “ÕÃm “¥Õj
À …n∞√ ü Bz®I ¡»z®I ≈øDÕ ∆C ë eAjØfiA îI œ√ÀB®NªA ™B¿NU‹A …ŒªG XBNê Bø æÀC ∆HØ …ª “IëÃùA “Œ√Bn√‚A “ÕjÒ∞ªA …NÕjY |Ye
. “Q›RªA  h« fYC ïG æÃ◊Õ jøC Ω∑ À , …ªBø À …yjß
≈ø “ŒÑ ¡∏n∞√C ”ºß AÿºnØ BMÃŒI ¡Nºae AgHØ $ : ïB®M æB≥ îŒ≥›Nø ≈ø ∂›M Ω∑ fƒß  ⁄B¥ªG ïB®M A ≈m –hªA ¬›nªA ë Ah« À
”ºß AÿºnM À AÃn√DNnM ”NY ¡∏MÃŒI ´ BMÃŒI AúafM ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M æB≥ À 61 : iêA : # “JŒ “∑iBJø A fƒß
ë À îƒø¤¿ºª ¡ŒºnNªBI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃmi A LeC f≥ À 27 : iêA : # ∆Àj∑hM ¡∏º®ª ¡∏ª a ¡∏ªg B»º«C
 jøC À 54 : ¬B®√fiA : # “õjªA …n∞√ ”ºß ¡∏Ii KN∑ ¡∏Œºß ¬›m Ω¥Ø BƒMBÕFI ∆Ãø¤Õ ≈ÕhªA ∫’BU AgG À $ : æB¥Ø ¡«fŒm
. 89 : ≤jalªA : # ∆ÿº®Õ ≤ÃnØ ¬›m Ω≥ À ¡»ƒß \∞uBØ $ : …ªÃ≥ ü ¡« ¨ª ¡ŒºnNªBI
À : Lj®ªA ∆Bnª ü À ,  Ãç À j®q ≈ø ¡»ƒß iÃQDùA …I f»rÕ Bø ”ºß “Œº«BÜA Ljß fƒß B»I ‹Ã¿®ø O√B∑ ¬›nªA ’B¥ªHI “ŒZNªA À
“ø›ß …√D∏Ø ¡∏Œºß ¬›m ∆ÃªÃ¥Õ À , ≈®ºªA OŒIC À , BYBJu ¡®√C : …JYBvª ¡«fYC æÃ¥Õ ∆DI ∆ÃŒê “Œº«BÜA ü Lj®ªA O√B∑
. πªBƒ« LjY ‹ …√C À , “ùBnùA
. …÷BrØHI AÀjøC À , ¬›nªA ”ºß AÀjv¥Ø ¬›m‚BI A ’BU ¡Q
. ”»N√A
¡Œ«AjIG ≈Õe BÕB¥I ≈ø ∆B∑ …√C ”ºß —eB»q ≈ø πªg Ãºë ‹ À : A R∑ (¬›nªA …Œºß) …ƒß ¡Œ«AjIG wv≥ ü …Œ∏ê …√BZJm A ∆C ‹G
À 47 : ¡Õjø : # œIi πª j∞¨NmDm πŒºß ¬›m æB≥ $ :  BIC iÀBê B¿ŒØ …ƒß “ÕB∏Y : ïB®M æB≥  Ãç À WáB∑ Lj®ªA fƒß ±ŒƒáA
∆Ej¥ªA ≈ø eiÃø ´ ü “®≥AÀ “v¥ªA À 69 : eë : # ¬›m æB≥ Bø›m AêB≥ ‘jrJªBI ¡Œ«AjIG Bƒºmi P’BU f¥ª À $ ïB®M æB≥
. ¡Õj∏ªA
79 : PBØBvªA : # îùB®ªA ü `Ã√ ”ºß ¬›m $ : ïB®M æB≥ , …ø›∑ ≈ø eiAÃø ü …º¿®NmA À , …n∞ƒª “ŒÑ …√BZJm A  haC f¥ª À
¬›m $ æB≥ À 120 : PBØBvªA : # ∆ÀiB« À ”mÃø ”ºß ¬›m $ : æB≥ À 109 : PBØBvªA # : ¡Œ«AjIG ”ºß ¬›m $ : æB≥ À
. 181 : PBØBvªA : # îºmjùA ”ºß ¬›m À $ : æB≥ À 130 : PBØBvªA : # îmBÕ æE ”ºß
À $ : æB≥ À 32 : ΩZƒªA : # ¡∏Œºß ¬›m ∆ÃªÃ¥Õ îJŒ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : æB≥ îøj∏ùA …N∏÷›ø “ŒÑ …√C ïB®M j∑g À
: # ¬›m B»ŒØ ¡»NŒÑ À $ : æB≥ “ƒÜA Ω«C “ŒÑ …√C BzÕC j∑g À 24 : fßjªA : # ¡∏Œºß ¬›m LBI Ω∑ ≈ø ¡»Œºß ∆úafÕ “∏÷›ùA
. 26 : “®≥AêA : # Bø›m Bø›m ›Œ≥ ‹G B¿ŒQDM ‹ À Aèª B»ŒØ ∆î¿nÕ ‹ : ïB®M æB≥ À , 10 : o√ÃÕ

œ÷AÀi SÅ
“Õ‡A ü “ŒZNªBI eAjùA ∆C : î≥eBvªA ≈ß ,   n∞M ü ¡Œ«AjIG ≈I œºß j∑g : æB≥ : “Õ‡A ¡NŒŒY AgG À $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü
À ™ÃÒM ¬›nªA : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ œ√Ã∏nªA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . ªA ≈ø   ´ À ¬›nªA
fßB¥ªA ”ºß iBùA À , J∏ªA ”ºß ¨vªA ¡ºnÕ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ÷AfùA `AjU ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . “zÕjØ ejªA
, ¬›nªBI R∏ªA ∆À’fJÕ ΩŒº¥ªA : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß K®vø ≈ß “ƒŒŒß ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . R∏ªA ”ºß ΩŒº¥ªA À ,
≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . æB¨JªA LBZuC ∆À’fJÕ ΩŒàA LBZuC À , ¿áA LBZuC ∆À’fJÕ æB¨JªA LBZuC À , œqBùA CfJÕ K∑AjªA À
, fßB¥ªA ”ºß œqBùA À , œqBùA ”ºß K∑AjªA ¡ºnÕ : æÃ¥Õ …N® : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß …IBZuC |®I ≈ß ∏I ≈IA
ifªA ü …ƒø Lj¥Õ Bø –Ài À : æÃ≥C : “ßB¿ÜA ”ºß fYAêA ¡ºm “ßBö fYAÀ œ¥ª AgG À , jR∑fiA ”ºß Ω≥fiA ¡ºm “ßBö OŒ¥ª AgG À
Pjø AgG : æB≥ (¬›nªA …Œºß) …ƒß eBƒm‚BI , …ŒØ À . (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß ¡ºmC ≈I fÕk ≈ß œ¥»ŒJªA ≈ß , iÃRƒùA
. ¡»ƒø fYAÀ ejÕ ∆C ¡«ClUC , “ßBö ¡« À ¬Ã¥ªA ”ºß ¡ºm AgG À , ¡»ƒø fYAÀ ¡ºnÕ ∆C ¡«ClUC ¬Ã¥I “ßB¿ÜA
, πŒºß ¬›nªA : Oº¥Ø —›vªA ü ë À (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ”ºß Oºae : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
Bø ΩRø , ¡®√ : æB≥ ? —›vªA ü ë À ¬›nªA ejÕ C : Oº≥ ≤jv√A B¿ºØ , O∏nØ ? OZJuC ±Œ∑ : Oº¥Ø , πŒºß ¬›nªA : æB¥Ø
. …ª ΩŒ≥
…Œºß ejM : æB≥ , œºvM O√C À ΩUjªA πŒºß ¡ºm AgG : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ¬kBY ≈I iÃvƒø ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
, eûŒªA ”ºß AÿºnM ‹ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) …ŒIC ≈ß f¿ä ≈I j∞®U ≈ß “≥fu ≈I —f®nø ≈ß  eBƒmHI , …Œ¥∞ªA ü À æB≥ B¿∑ BŒ∞a
À W√jÒrªA KYBu ”ºß ‹ À , j¿àA LAjq f÷AÃø ”ºß ‹ À , ∆BQÀfiA —fJß ”ºß ‹ À , pà A ”ºß ‹ À , ‘iBvƒªA ”ºß ‹ À
∆fi , ¬›nªA ejÕ ∆C ©ŒÒNnÕ ‹ œºvùA ∆fi œºvùA ”ºß ‹ À , PBƒv A ≤h¥Õ –hªA jßBrªA ”ºß ‹ À , SƒbùA ”ºß ‹ À , ejƒªA
‹ À , ¬B¿áA ü –hªA ”ºß ‹ À °÷B´ ”ºß oªBU ΩUi ”ºß ‹ À , BIjªA Ω∑E ”ºß ‹ À , “zÕjØ ejªA À ™ÃÒM ¡ºnùA ≈ø ¡ŒºnNªA
. …¥n∞I ≈º®ùA µmB∞ªA ”ºß
, ¡ºnªA °nJI “√g¤ø “ŒÑ ¬›nªBØ PBÕAÀjªA ”ƒ®ø \yÃM ∆BŒJªA ≈ø ¬f¥M Bñ “ BY‚A À , — R∑ ¬f¥M Bø ”ƒ®ø ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
¡ŒºnNªBI ¨vªA ’AfNIA ≈ø PBÕAÀjªA ü Bø À , ~BYeG À ’›®NmA ≈ø æeB®NªA À —AÀBnùA pBmC ”ºß î≥›NùA îI ≈øfiA jr√ À
jøDÕ ¬›m‚A ∆HØ ∂Ã¥áA “ÕBßi LÃUÀ ”ºß Jø ë BòG À —AÀBnùA “ªDnø üBƒÕ ‹ ©¿Vºª fYAêA À , R∏ºª ΩŒº¥ªA À , J∏ºª
, µáA KYBu µY À , Ωz∞ªA –g ΩzØ œßAjÕ ∆C Ωz∞ªA KYBu ´ jøC ΩI BÕAlùA À Ω÷Bz∞ªA jøC æB¿«G À , ∂Ã¥áA ’B¨ªHI …º«C
©¿N A ≤Aj C îI ∆kAÃNªA πªhI ΩÒJŒØ µY ¨I pBƒªA ”ºß œ¨JŒØ   ´ ”ºß ∏NÕ À , …ºz∞I KV®Õ ∆C Ωz∞ªA KYBu ”»√ BòG À
. œ√Bn√‚A
‹ $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ¡»ŒªG ∆Ã∑jªA À ¡»ŒªÃM ≈ß œ»ƒªA ”ºß ™j∞Nø ë BòHØ eAjØfiA |®I ”ºß ¡ŒºnNªA ≈ß eiAêA œ»ƒªA BøC À
‹ À æB≥ À 1 : “ƒZN¿ùA : # ’BŒªÀC ¡∑Àfß À –Àfß AÀhbNM ‹ $ : æB≥ À 51 : —f÷BùA : # ’BŒªÀC ‘iBvƒªA À eûŒªA AÀhbNM
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 113 : eë : # Aÿº£ ≈ÕhªA ïG AÃ∑jM
XlNó À o√fiA ¬Bó …I ΩvZŒª ¡»Œºß ¡ŒºnNªA µáA “¿º∑ ¡»ßB G ÀC ≈ÕfªA ≠ŒºJNª îùB§ªA ≈ø Lj¥NªA “Zºvø OzN≥A Bñi ¡®√
…ªÃ≥ ü B¿∑ À 89 : ≤jalªA : # ¬›m Ω≥ À ¡»ƒß \∞uBØ $ …ªÃ≥ ü πªhI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA jøC B¿∑ pÃ∞ƒªA
. 63 : ∆B≥j∞ªA : # Bø›m AêB≥ ∆ú«BÜA ¡»J Ba AgG À $ îƒø¤ùA ±vÕ
À , A “õi À ¬›nªA πŒºß À : æB¥Ø , πŒºß ¬›nªA : …ª æB≥ ›Ui ∆G : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß , üBvªA n∞M À
À A “õi À πŒºß ¬›nªA : jaE æB≥ À , …MB∑jI À A “õi À ¬›nªA πŒºß À : æB¥Ø , A “õi À πŒºß ¬›nªA : jaE æB≥
A ”ºu) æB¥Ø “Õ‡A # B»ƒø ≈nYDI AÃŒZØ “ŒZNI ¡NŒŒY AgG À $ A æB≥ Bø ≈ÕDØ Nv¥√ : ΩUjªA æB¥Ø , πŒºß À : æB¥Ø , …MB∑jI
À jÕjU ≈IA À f«lªA ü fõC ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü …ºRø –Ài À : æÃ≥C : …ºRø πŒºß Peei À ›zØ ∫ M π√G : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
. œmiB∞ªA ∆B¿ºm ≈ß ≈nY fƒnI …ÕÀejø ≈IA À œ√A ÒªA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA
À A “õi À ¬›nªA πŒºß , : AêB¥Ø ¡»Œºß ¡ºnØ ¬Ã¥I (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC jø : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß , üB∏ªA ü À
: AêB≥ , ¡Œ«AjIG BƒŒIfi “∏÷›ùA OªB≥ Bø ΩRø BƒI AÀkÀBÉ ‹ , : (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ¡ æB¥Ø , …√AÃyi À …Mj∞¨ø À …MB∑jI
“õi À πŒºß ¬›nªA $ ¡ºnùA æÃ≥ ë À , ¬BNªA ¡ŒºnNªA ü “ƒnªA ∆C ïG —iBqG …ŒØ À : æÃ≥C . OŒJªA Ω«C ¡∏Œºß …MB∑jI À A “õi
. ±ŒƒáA ≈ÕfªA ≈ø ¬›nªBI “ŒZNªA ∆C ¬f¥M Bù fŒÕDM À (¬›nªA …Œºß) , ¡Œ«AjIG “Œ∞ŒƒY ≈ø —gÃaDø # …MB∑jI À A
≈ß , æBvàA ü À . “¥√B®ùA jØBnùA ”ºß ¡ŒºnNªA ¬Bó À , “ZØBvùA ¡Œ¥¿ºª “ŒZNªA ¬Bó ≈ø ∆C : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , …ŒØ À
AgG À $ : ïB®M A æB≥ , ¡∏õjÕ À ¡∏ª A j∞¨Õ : æÃ¥Õ Ã« À , A ¡∏õjÕ AêÃ≥ ¡∑fYC oÒß AgG : (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC
…Uê —jY O√C , B æB¥Ø , ∆Bêi ∂BÒI (¬›nªA …Œºß) ≈nZºª “ÕiBU P’BU : K≥BƒùA ü À “Õ‡A # B»ƒø ≈nYDI AÃŒZØ “ŒZNI ¡NŒŒY
≈nYC ∆B∑ À “Õ‡A # B»ƒø ≈nYDI AÃŒZØ “ŒZNI ¡NŒŒY AgG $ , : æB¥Ø ïB®M A BƒIeC , : (¬›nªA …Œºß) æB¥Ø , πªg ü …ª ΩŒ¥Ø , A
. B»≥BNßG B»ƒø
. “Õ‡A ü “ŒZNªA ”ƒ®ø ¡¿®M ‘jM B¿∑ PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
¬Ã≥ ü Oªl√ : , ΩŒ¥Ø , …ŒØ “Õ‡A  h« Oªl√ ≈ø ü AÃ∞ºNaA æB≥ “Õ‡A # îN◊Ø î¥ØBƒùA ü ¡∏ª B¿Ø $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
©÷BzJI AÀjØBm ¡Q , ∫jrªA AÀj»£DØ “ƒÕfùA AÃúÃNmA ¡»√fi “∏ø ïG AîUi ¡Q ¬›m‚A n¿ºª AÀj»£DØ , “∏ø ≈ø “ƒÕfùA AÃøf≥
¡»√G : ∆ÀjaE æB≥ À , ∆Ãø¤ø ¡»√HØ Ω®∞√ ‹ ¡»z®I æB¥Ø : , AÃ∞ºNaBØ ¡«Àl¨Õ ∆C ∆ÿºnùA eAiDØ , “øB¿ŒªA ïG î∑jrùA
. (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë À : æB≥ : “Õ‡A ¡»ŒØ A æl√DØ , ∆Ã∑jrø
∆B∑ À , ∆BNºŒJ≥ B¿« À , —j¿y I À ©VqC ü Oªl√ B»√C “Õ‡A # AÀj∞∑ B¿∑ ∆Àj∞∏M ê AÀeÀ $ ïB®M …ªÃ≥ ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
”ºu) A æÃmi ∆B∑ f≥ À , ¡«e›I ≈ø BJÕj≥ jø “ŒJÕfáA —Al´ ïG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Xja Bù …√C ¡« a ≈ø
A æÃmi BÕ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi LBZuC æB¥Ø πªg ΩJ≥ ¡«fßAÀ À , —j¿y I ∆eB« (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB¥Ø , ¡»I B√CfI ÃºØ BrÕj≥ BƒŒºß AÃŒ®Õ ÀC “ƒÕfùA ïG B√Ã∞ªBë ∆C ≤Bé À , Bƒø BJÕj≥ —j¿y ÃI  h«
. f»®ªBI ¡«BØÀC À , ¡Yjºª ¡»ºuÀC À , ≈ÕfªAêBI Lj®ªA jIC ¡»√G ›∑ (¡º̃m
À —BßAjùBI ±ºY —j¿y I îI À ¡»ƒŒI ©VqC O√B∑ À , “√Bƒ∑ ≈ø ≈ÒI ¡« À , —j¿y I e›I ≈ø BJÕj≥ ¡«e›I ©VqC ∆B∑ À
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ≠ºI B¿ºØ —j¿y I e›I ïG ©VqC PiBnØ —j¿y I e›I OJvaC À ©VqC e›I OIfUDØ , ∆BøfiA
ê AÀeÀ $ : A æl√DØ —j¿y I îI À …ƒŒI O√B∑ ªA “ßeAÿºª ¡«Àl¨Œª ©VqC ïG n¿ºª DŒ»M —j¿y I ïG ¡« nø (¡º̃m À
SŒY ¡«ÃºN≥A À ¡«ÀhbØ AêÃM ∆HØ A ΩŒJm ü AÀjUB»Õ ”NY ’BŒªÀC ¡»ƒø AÀhbNM ›Ø ’AÃm ∆Ã√Ã∏NØ AÀj∞∑ B¿∑ ∆Àj∞∏M
. A v√ ‹ À BŒªÀ ¡»ƒø AÀhbNM ‹ À ¡«ÃófUÀ
AúN¥Õ ÀC ¡∑úMB¥Õ ∆C ¡«iÀfu PjvY ¡∑À’BU ÀC ∂BRŒø ¡»ƒŒI À ¡∏ƒŒI ¬Ã≥ ïG ∆úvÕ ≈ÕhªA ‹G $ : æB¥Ø ©VqDI ”ƒRNmA ¡Q
. # ›ŒJm ¡»Œºß πª A Ω®U B¿Ø ¡ºnªA ¡∏ŒªG AÃ¥ªC À ¡∑úMB¥Õ ¡ºØ ¡∑êlNßA ∆HØ ¡∑úMB¥Ø ¡∏Œºß ¡»Òºnª A ’Bq ê À ¡»øÃ≥
≈ø ¡»Ij¥ª AÃIB»Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ≈ø AÃIj≥ AÃ√B∑ f≥ À , `BJNnùA À ΩáA À ’BzŒJªA B Bä ©VqC O√B∑ À
∆C ¡»ØBa f≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆B∑ À , ¡«Àl¨Õ ≈ø ¡»ŒªG S®JÕ ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
AêlƒØ “÷B¿®Jm ¡« À , “ºŒUi ≈I eînø B»nŒ÷i À ©VqC P’BU gG πªg ”ºß ë B¿ƒŒJØ ¡»ŒªG nùBI ¡»Ø B◊Œq …ØAj C ≈ø AÃJŒvÕ
æB≥ À îvY ≈I fŒmC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi BßfØ —jV A ≈ø Om “ƒm æÀfiA ©ŒIi j»q ü πªg À , ©ºm K®q
. ©VqC ¬f≥C Bø j§ƒM ”NY πIBZuC ≈ø j∞√ ü K«gA : …ª
¡ºnØ ©VqC oŒ÷i ë À “ºŒUi ≈I eînø …ŒªG ¬B¥Ø ? ¡∏øf≥C Bø : æB¥Ø ¡»Œºß ±≥ÃØ …IBZuC ≈ø j∞√ “Q›Q …®ø À fŒmC XjbØ
æB¥Ø ,   aDØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ïG fŒmC ©UjØ , Af¿ä ™eAê Bƒ◊U : AêB¥Ø …IBZuC ”ºß À fŒmC ”ºß
. ¡»ƒŒI À ŒI \ºvªA AÀeAiDØ ¡«Àl´C ∆C ¬Ã¥ªA ≤Ba : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
¡∏øf≥C Bø ©VqC jr®ø BÕ : æB¥Ø ¡«BMC ¡Q , “UBáA ¬BøC “Õf A ’œrªA ¡®√ : æB≥ ¡Q , …øBøC B»øf¥Ø jó æBõC —jr®I ¡»ŒªG S®I ¡Q
Bƒ◊VØ ¡»ŒØ BƒNº¥ª BƒøÃ≥ Ljá Bƒ¥y À , πƒø B√iAe Lj¥ª πIjá Bƒ¥zØ Bƒø Aefß Ω≥C BƒøÃ≥ ü oŒª À , πƒø B√iAe OIj≥ : AêB≥ ?
“Õ‡A  h« Oªl√ ¡»ŒØ À , ¡«e›I ïG AîUi ¡Q ¡»øÃÕ AÃøB≥DØ ¡»ßeAÀ À ¡»ƒø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ΩJ¥Ø , ¡∏ßeAê
. # ›ŒJm ¡»Œºß ¡∏ª A Ω®U B¿Ø - …ªÃ≥ ïG - ∂BRŒø ¡»ƒŒI À ¡∏ƒŒI ¬Ã≥ ïG ∆úvÕ ≈ÕhªA ‹G $
PjvY ¡∑À’BU ÀC $ ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß pBJ®ªA œIC Ωz∞ªA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
AêB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ïG AÀ’BU ¡»√fi , fø I ü Oªl√ : æB≥ # ¡»øÃ≥ AúMB¥Õ ÀC ¡∑úMB¥Õ ∆C ¡«iÀfu
A æÃmi ¡»I ©ƒu ±Œ∑ : Oº≥ : æB≥ , πŒºß BƒøÃ≥ ©ø ‹ À ¡∏®ø BƒnºØ , A æÃmjª π√G f»r√ ∆C B√iÀfu PjvY f≥ B√G : ,
œqBŒ®ªA n∞M ü À . ¡»ºMB≥ ‹G À , AÃIBUC ∆HØ ¡«ÃßfÕ ¡Q , Lj®ªA ≈ø Æj∞Õ ∆C ïG ¡»ßeAÀ : æB≥ , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
¡∏Œºß ¡»Òºnª A ’Bq ê À ¡»øÃ≥ AúMB¥Õ ÀC ¡∑úMB¥Õ ∆C $ (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ — ¿ß ≈I ±Œm ≈ß ,
©ø AÃ√Ã∏Õ À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA AúMB¥Õ ¡ºØ AêlNßA fø I ü Oªl√ , : æÃ¥Õ œIC ∆B∑ : æB≥ # ¡∑úMB¥ºØ
. ’AÃm ”ºß ¡»ŒªG hJ√ ¡Q ,  Àfß ≈ø ÆjØ ”NY (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¡»ºMB¥Õ æB≥ : , ¡»I ©ƒu B¿Ø : Oº≥ . ¡»øÃ≥
¬Ã≥ $ ïB®M …ªÃ¥I eAjùA : æB≥ …√C (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA : ©¿ A ü À . µŒzªA ë # ¡«iÀfu PjvY $ À : , æB≥
: , …NßeAÃø ü æB≥ À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi …øÃ≥ ≈ß µQAÀ œ¿ºnªA jôÃß ≈I 曫 ë # ∂BRŒø ¡»ƒŒI À ¡∏ƒŒI
Bø À œ√B®ùA  h« –Ài f≥ À : æÃ≥C : ¡»ŒªG f»ß fYfi ~j®NÕ ∆C A ”»ƒØ ∫BMC ≈ø ±ŒÖ ‹ À B√BMC ≈ø f¿ä BÕ ±Œé ‹ ∆C ”ºß
œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À …bmB√ ü eÀAe ÃIC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À .   ´ À pBJß ≈IA ≈ß “∞ºNã ∂jÒI iÃRƒùA ifªA ü B»ƒø Lj¥Õ
AgHØ $ : , —’AjI B»Nbn√ : æB≥ “Õ‡A , # ¬Ã≥ ïG ∆úvÕ ≈ÕhªA ‹G $ …ªÃ≥ ü : pBJß ≈IA ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À pBZƒªA À BY
. # ¡«ÃófUÀ SŒY î∑jrùA AúN≥BØ ¬jáA j»qfiA cºn√A
∆‰ B∑ ∆H̄ÚØ AÃÛ≥fÏ v‰Õ ∆ÚC ‹Ḡ …Í ºÍ «Ê CÚ ïḠ ˆ“¿‰ º̇nÌø ˆ“Õ‰eÍ À‰ “‰ƒøÍ ¤Ê øÌ “‰J≥Ú i‰ j Õj̄ÊZN‰ØÚ Bı◊Ò‰a BıƒÍø¤Ê ø Ω‰ N‰≥Ú ≈‰ø À‰ Bı◊Ò‰a ‹Ḡ BıƒÍø¤Ê Âø Ω‰ NÂ¥Ù Õ‰ ∆ÚC ≈Íø¤Ê ¿Â ªÍ ∆‰ B∑ B‰ø À‰
“‰ƒøÍ ¤Ê øÌ “‰J≥Ú i‰ j Õj̄ÙÑ À‰ …Í ºÍ «Ê CÚ ïḠ ˆ“¿‰ º̇nÌø ˆ“Õ‰fÍ ØÚ ËµR‰Œø ¡Â»ƒ‰ŒÊ I‰ À‰ ¡Ê ∏‰ƒŒÊ I‰ ¬¯ ÃÊ ≥Ú ≈Íø ∆‰ B∑ ∆Ḡ À‰ “‰ƒøÍ ¤Ê Ìø “‰J≥Ú i‰ j Õj̄ÊZN‰ØÚ Ë≈øÍ ¤Ê ø É «Â À‰ ¡Ê ∏Û ª̇ ÀÈ f ߉ ¬ÊÃ≥Ú ≈Íø
B‰»ŒÍØ Aıfͺa‰ ¡ƒÏ»‰ U‰  Â ⁄ A‰lV
‰ ØÚ Aıf¿®‰ N‰øÌ BıƒÍø¤Ê Âø ΩÊ NÂ¥Ù Õ‰ ≈‰ø À‰ (92)Bı¿Œ∏‰Y Bı¿ŒÍºß‰ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ …Í º̇ªA ≈‰ ø “ı I‰ÃÊ M‰ î
¯ ®‰ IÍB‰NN‰ø ≈¯ ÕÊj‰ »Ê q ¬B‰Œv
Í ØÚ fÊ V
Í Õ‰ ¡Ê ª̇ ≈‰¿ØÚ
¡Â ∏ÊŒªÚḠ ”Ú¥ªÙCÚ ≈Ê ¿‰ ªÍ AÃÛªÃÛ¥M‰ ‹ À‰ AÃŒÏJ‰N‰ØÚ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ”Ø ¡Ê NÂIÊj‰ y A‰gḠ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰ (93)Bı¿ŒÍ§ß‰ BıIA‰h߉ … ªÚ fÏ ß‰ CÚ À‰ … ƒ‰®‰ ªÚ À‰ …Í ŒÊ ºÚ ߉ … º̇ªA KÍz´Ú À‰
B‰¿IÍ ∆‰ B∑ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ AÃŒÏJ‰N‰ØÚ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ Â…º̇ªA ≈Ï ¿‰ ØÚ ÂΩJÊ ≥Ú ≈ø ¡ÂNƒ∑ πͪh‰ ∑Ú ˆ—‰ RÍ∑ ¡Â √ÍB‰̈‰ø …Í º̇ªA f‰ ƒÍ®ØÚ B‰Œ√Ê fÌ ªA —Í Ã‰ŒZ
‰ ªÙA ~‰j߉ ∆‰ ÃÂ̈‰NJÊ M‰ BıƒÍø¤Ê ø OnÚª ¡‰ ºÚ nªA
(94)Aı JÍa‰ ∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰
∆BŒI
À , LAÃvªA ≤›a : æB®Ø ”ºß fùA ©ø À , fø ´ ≈ø îNZN∞I DÒàA # DÒa ‹G Bƒø¤ø ΩN¥Õ ∆C ≈ø¤ù ∆B∑ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. # Af¿®Nø Bƒø¤ø ΩN¥Õ ≈ø À $ “ŒªBNªA “Õ‡A ü Bñ …NºIB¥ù f¿®NªA ΩIB¥Õ Bø Bƒ« …I eAjùA
∆Bô‚A ¡ÕjY ü …ªÃae f®I ≈ø¤ùA ü fUÃÕ ‹ À oŒª –C ’BzN≥‹A œ∞√ , # Bƒø¤ø ΩN¥Õ ∆C ≈ø¤ù ∆B∑ Bø À $ …ªÃ≥ ü œ∞ƒªBI eAjùA À
fÕjÕ ‹ ≈ø¤ùA ∆C ïG ¬›∏ªA ”ƒ®ø eîŒØ ΩvNø ’BƒRNm‹A À , HÒàA ΩN≥ ‹G ∆B∑ ΩN≥ –C πªg ü …ºRø ë ≈ø¤ø ΩN¥ª ’BzN≥A  Bõ À
∆B∑ Bø À $ ïB®M …ªÃ≥ ’BzN≥‹A œ∞ƒª B»≥Ãm ü “º¿ÜA  h« §√ À , ≈ø¤ø …√DI ¡º®ªA ©ø …ºN≥ fv¥Õ ∆DI ≈ø¤ø ë Bñ ≈ø¤ùA ΩN≥
Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ …ªÃ≥ À 60 : Ω¿ƒªA : # B«jVq AÃNJƒM ∆C ¡∏ª ∆B∑ Bø $ …ªÃ≥ À 51 : ‘iÃrªA : # A …¿º∏Õ ∆C jrJª
. πªg ´ ïG 74 : o√ÃÕ : # ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑
À Bƒø¤ø ≈ø¤ø ΩN¥Õ ∆C AfIC \ŒJÕ ‹ À , °≥ \JÕ ïB®M A ∆C ”ƒ®ñ œ®ÕjrNªA œ»ƒªBI ±Œº∏NªA ≈ß “ÕBƒ∑ “≥Ãnø πªg ©ø “Õ‡A À
jØB∑ æÃN¥ùA ∆C ¡ßlI ≈∏ª À fv≥ ÀC ›uC eÃv¥ø ´ ΩN¥ªA ∆Ã∏ª BøG ≈ø¤ùA ΩN≥ ∫Bƒ« fv¥Õ Bù …√HØ HÒàA ΩN≥ ü ‹G πªg ¬jY
. ∫Bƒ« “ªÃ®â “øjY ›Ø ›Rø ΩN¥ªA l÷BU
“¥Œ¥Y ”ºß # DÒa ‹G $ …ªÃ≥ Ω¿ê BòG À : AêB≥ , ©Ò¥ƒø # DÒa ‹G $ …ªÃ≥ ü ’BƒRNm‹A ∆C : ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö j∑g f≥ À
. …NYBIG ÀC HÒàA ΩN¥I jøfiA ïG –e¤Õ πªg ∆fi ’BƒRNm‹A
. B®Ò≥ …ŒØ iÀhä ‹ À , …ŒØ “øjáA ©yÀ ¬fß ÀC , HÒàA ΩN≥ ≈ß “øjáA ©Øi ïG ‹G –e¤Õ ‹ πªg ∆C OØjß f≥ À ”»N√A
. ΩvNø ’BƒRNm‹A ∆C µáBØ
ü B B¿®NmA ™Bq µƒ®ªA œ« “J≥jªA À ! AjY ∫ú¿ùA Ω®U jÕjZNªA # AÃ≥fvÕ - …ªÃ≥ ïG - DÒa Bƒø¤ø ΩN≥ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
HÒàA ΩN¥I Bƒø¤ø ΩN≥ ≈ø À : ”ƒ®ùA À , B¿« ´ ÀC Ãz®ªA ÀC o∞ƒªA ≈ß ByÃß æBùA ≈ø ”Ò®Õ Bø “ÕfªA À ! AkBâ “∑ú¿ùA o∞ƒªA
AÃ∞®Õ À B»ŒÒ®ø ”ºß “ÕfªA ΩŒN¥ªA ’BŒªÀC ∂fvNÕ ∆C ‹G æÃN¥ùA Ω«C ïG B»¿ºnÕ “Õe ’BÒßG À , “ƒø¤ø “∑úû o∞√ jÕjÑ …Œºß KUÀ
. “ÕfªA KÉ ›Ø B»ƒß
∆G : ”ƒ®ùA À , ∆ÃIiB A iB∞∏ªA ¡« Àf®ªA ¬Ã¥ªA À , æÃN¥ùA ≈ø¤ùA ïG ©UjÕ ¿zªA , # ¡∏ª Àfß ¬Ã≥ ≈ø ∆B∑ ∆HØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. B◊Œq ≈ø¤ùA ≈ø LiB A jØB∏ªA TjÕ ‹ gG “Õe ‹ À jÕjZNªA KUÀ ∆ÃQjÕ ‹ ∆ÃIiBä iB∞∑ …º«C À Bƒø¤ø DÒa æÃN¥ùA ∆B∑
∂BŒnªA  fŒ∞Õ Bø ”ºß BzÕC æÃN¥ùA ≈ø¤ùA ïG eÃ®Õ # ∆B∑ $ ü ¿zªA , # ∂BRŒø ¡»ƒŒI À ¡∏ƒŒI ¬Ã≥ ≈ø ∆B∑ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
À “ÕfªA OJUÀ f»ß ¡»ƒŒI À ¡∏ƒŒI ¬Ã≥ ≈ø æÃN¥ùA ≈ø¤ùA ∆B∑ ∆G À : ”ƒ®ùA À , f»ß Ω∑ À “øhªA ≈ø ¡ßC f»®ªA µºÒø ∂BRŒùA À ,
. ∂BRŒùA K√BU —BßAjø ü AfŒ∑DM “ÕfªA j∑g ¬f≥ f≥ À , “J≥jªA jÕjÑ
î®IBNNø ≈Õj»q ¬BŒu …Œºß KUÀ - •∞ºªA KnÅ Lj≥fiA ë …√fi - jÕjZNªA ©ÒNnÕ ≈ø –C , # ¬BŒvØ fè ≈¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
.
±Œ∞bNªA ”ºß µJÒƒÕ À , “J≥jªA f≥B∞ª A ≈ø “õi ±Òß À “IÃM ¬BŒvªA LBèG ë À ¡∏áA Ah« –C G # A ≈ø “IÃM $ : ïB®M …ªÃ≥
ßC —iB∞∏ªA ≈ø “Õ‡A ü j∑g Bø ©Œö ïG B®UAi AfŒ≥ # “IÃM $ …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , ©ŒÒNnùA ´ µY ü A ≈ø ±Œ∞Ö ¡∏áBØ
. B®Ò≥ Ω®∞ªA Ah« ∆ie ≈ø …¥á B¿ŒØ ΩMB¥ºª A ≈ø “ÕBƒß À “IÃM DÒa ΩMB¥ºª —iB∞∏ªA Ω®U ∆C : ”ƒ®ùA À G # “J≥i jÕjZNØ $ …ªÃ≥
. 179 : —j¥JªA : # —BŒY xBv¥ªA ü ¡∏ª À $ ïB®M …ªÃ≥ §√ ΩN¥ªA ïG —ieBJùA ü —BIB A ¬fß ü …n∞√ ”ºß •∞ZNŒª À
æÃN¥ùA Ω«C ”ºß eiÀ Bø ¡øjÕ À , AfYAÀ AÀf¥Ø Bø f®I fYAÀ ¡«iAjYC ü …I fÕlÕ SŒY ¡ “ÕBƒß À ©¿NV¿ºª A ≈ø “IÃM ë Ah∑ À
. “¿ºnùA “ÕfªBI œªBùA ijzªA ≈ø
. “ºøB∏ªA “ÕfªA ë ej∞ªA eÃUÀ ©ØBƒø ≈ø °mÃNùA ‘jÕ À , ΩN¥ªA ≈ø BßÃ√ ∂B≥ m‹A À —BŒY “ÕjáA ‘jÕ ¬›m‚A ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. SYBJùA ≈ø œMDŒm Bø ü ”ƒ®ùA Ah« \yÃm À
. “ƒnªA ”º®Ø “Õ‡A ü PAiÃ∑hùA   ´ À ∂BRŒùA À ΩŒN¥ªA Ω«C À “ÕfªA À jÕjZNªA À f¿®ªA À HÒàA ”ƒ®ø wŒbrM BøC À
. …¥∞ªA ©UA ºØ B»Œºß ≤Ã≥êA eAiC ≈ø
Ω®∞ªA ∆G SŒY À , …ª –hªA …√AîI Ω®∞ªA ïG fv¥ªA ë f¿®NªA , # ¡ƒ»U  ⁄AlVØ Af¿®Nø Bƒø¤ø ΩN¥Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø BÕf¿ß fYAÀ Ω®Ø ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏øC fYAÀ ∆AÃƒß ≈ø jR∑C Ω®∞ª ∆Ã∏Õ ∆C l÷BÜA ≈ø ∆B∑ À ∆AîªA fv≥ ≈ø Ãºë ‹ –iBŒNa‹A
ü B◊ Ba fŒvªA ïG Af¿®Nø ∆B∑ …ºN≥ AgG ∆Bn√G ©≥AêA ü ë À fŒvªA ≈ø …√C ¡ßlÕ Ã« À \Jq ïG œøAjªBØ ‘jaC ≈ø BŒ÷BÒa “»U
Af¿®Nø Bƒø¤ø ΩN¥Õ ≈¿Ø Ah« ”ºß À , HÒa ΩN≥ ΩN¥ªA ∆B∑ “IjzªA …NºN¥Ø …JÕeDM AfuB≥ Bv®ªBI B√Bn√G Ljy AgG Ah∑ À , ∆Bn√‚A ΩN≥
. ≈ø¤ø æÃN¥ùA ∆C À ΩN≥ …√DI ¡ºß ≈ß ≈ø¤ùA ΩN≥ …º®∞I fv¥Õ –hªA ë
‹ A ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü OØjß π√C ´ —fªBàA iBƒªBI Af¿®Nø ≈ø¤ùA ΩMB≥ fŒßÀ ü ïB®M À …√BZJm A •º´C f≥ À
fŒŒ¥Nª ∆BZºvM 53 : jølªA : # B®Œö LÃ√hªA j∞¨Õ A ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ Ah∑ À , “Õ‡A πºM ∆C 48 : ’BnƒªA : # …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ
. “ßB∞q ÀC “IÃNI Ã∞®ªA ≈∏¿ŒØ ¡NáA ü “êjvI OnŒª B»ƒ∏ª —fªBàA iBƒªBI fßÃM “Õ‡A  h»Ø “Õ‡A  h«
A ΩŒJnI  fŒŒ¥M À , —jØBnùA À ~ifiA ü nªA ë LjzªA # AÃŒJNØ A ΩŒJm ü ¡NIjy AgG AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ù AêåM ‹ À $ …ªÃ≥ “ƒÕj¥I jØB∏ªA À ≈ø¤ùA îI lŒŒ¿NªA …I eAjùA À lŒŒ¿NªA ë îJNªA À , eB»Vºª XÀjàA ë …I eAjùA ∆C ”ºß æfÕ
\N∞I # ¡ºnªA ¡∏ŒªG ”¥ªC ≈ù $ : ’‘j≥ À , ∆Bô‚A Ω«C “ŒÑ “ŒZNªA ’B¥ªG ¬›nªA ’B¥ªHI eAjùA À # Bƒø¤ø Onª ¬›nªA ¡∏ŒªG ”¥ªC
. ¬›nNm‹A ë À ¬›ªA
≈ø A fƒß Bø –C “¿Œƒ¨ªA ë À ¡ƒ¨ø ©ö # — R∑ B¨ø A fƒ®Ø $ …ªÃ≥ À , “¿Œƒ¨ªA À æBùA Kº BŒ√fªA —BŒáA ~jß ’B¨NIBI eAjùA À
. B«ÀjQ¤M ∆C ¡∏Œºß Kè ªA œ»Ø B»÷B¥I À B»MjR∏ª …√ÀfÕjÕ –hªA BŒ√fªA ¡ƒ¨ø ≈ø ΩzØC B¨ùA
. ±uêA Ah« ”ºß –C G # AÃŒJNØ ¡∏Œºß A ≈¿Ø ΩJ≥ ≈ø ¡Nƒ∑ πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø ïG BŒ√fªA —BŒáA ~jß ’B¨NIA ≈ß ¡∏ª ≤iBvªA ∆Bô‚BI ¡∏Œºß A ≈¿Ø AÃø¤M ∆C ΩJ≥ ≈ø ¡Nƒ∑ - BŒ√fªA —BŒáA ~jß ’B¨NIA ë À
. ¡∏áA ü fŒ∑DM îJNªBI jøfiA iAj∏M ü À , AÃŒJM ∆C ¡∏Œºß KVŒØ πªh∑ ∆B∑ AgHØ — R∏ªA B¨ùA ≈ø A fƒß
…√C j«B§ªBØ , Af¿®Nø ≈ø¤ø ΩN≥ …ßÃ≥À B«j«B£ –hªA ΩN¥ªA Ah« ∆Ã∏I `jvM ‹ cŒIÃNªA ≈ø ™Ã√ À “§®ªA ”ºß B B¿NqA ©ø “Õ‡A À
∆Bô‚A j»§Õ BòG …√C ¡ßlI “¥Œ¥Y Bƒø¤ø …√Ã∏I ΩMB¥ªA ∂ÃQÀ ¬f®ª î∑jrùA ≈ø ¡ºnªA ”¥ªC ≈ø |®Jª îƒø¤ùA |®I ≈ø DÒa ΩN≥ ∆B∑
. JàA ±ŒÒºªA ïG Lú¥ªA jøC Ωê À , j«B§ªBI N®Õ BòG ¬›m‚A ∆DI …ÇÃM “Õ‡A À , …n∞√ ”ºß BØÃa
≈ø ∆Bô‚A ¡∏ª j»§Õ ≈ø ΩN≥ ü ¡∏ªBY –C , æBáA ’BzN≥A ”ºß ¬›∏ªA ü ™ÃyÃø # BŒ√fªA —BŒáA ~jß ∆èNJM $ …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
≈ø ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø …I ihN®Õ Bø ”√eDI ∆Bô‚BI j«B§NùA ≈ø¤ùA ΩN¥ŒØ “¿Œƒ¨ªA À æBùA fÕjÕ ≈ø æBY …√Dq ü îJM À  jøDI ’BƒNßA ´
¡»Œºß ≈ø À , ∆Bô‚BI ¡»Œºß A ¡®√C AgHØ BŒ√fªA ‹G ∆èNJÕ ‹ ¡»√BôG ΩJ≥ ∆Ãø¤ùA …Œºß ∆B∑ –hªA æBáA ë Ah« À , ih®ªA …UÃø
. B»MiBQG ≈ø ¡»ŒØ œ¥I Bø À “Œº«BÜA ∂›afi AÀeB¥ƒÕ ‹ À ∆îƒvÕ B¿ŒØ AÃŒJNÕ ∆C ¡»Œºß KUAêA ∆B∑ ¬›m‚BI

œ÷AÀi SÅ
TiBáA ∆B∑ : æB≥ “øj∏ß ≈ß jÕjU ≈IA XjaC : “Õ‡A # DÒa ‹G Bƒø¤ø ΩN¥Õ ∆C ≈ø¤ù ∆B∑ Bø À $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG AjUB»ø Xja ¡Q , Ω»U œIC ©ø “®ŒIi œIC ≈I tBŒß , Lh®Õ –¤ª ≈I jøBß I ≈ø , “rŒJ√ ≈I fÕlÕ ≈I
, OªlƒØ   aDØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG ’BU ¡Q , jØB∑ …√C Knê ë À ±ŒnªBI  ›®Ø , —jáBI tBŒß …Œ¥ºØ (¡º̃m À
. ijZØ ¡≥ : …ª æB≥ ¡Q , …Œºß B«Cj¥Ø , “Õ‡A # DÒa ‹G Bƒø¤ø ΩN¥Õ ∆C ≈ø¤ù ∆B∑ Bø À $
πªg ïG î∑jrùA ∂BQÀ ü ∆B∑ À tBŒß Xja îY \N∞ªA ¬ÃÕ “∏ñ …ºN≥ …√C B»z®I ü À , ∂jÒªA ≈ø   ¨I ”ƒ®ùA Ah« –Ài À : æÃ≥C
. ∫Ag gG tBŒß …ºN¥Ø …ø›mHI ¡º®Õ ‹ tBŒß À ¡ºmC f≥ À BQiBY œ¥ª À …√ÃIh®Õ ¡« À ¬ÃŒªA
. ’BnƒªA —iÃm æÀl√ cÕiBNª Kn√C À iBJNß‹BI µØÀC “øj∏ß “ÕAÀi ≈ø  BƒNJQC Bø À
, …ª “UBY fÕjÕ K®q ïG æf®Ø “Õjm ü ∆B∑ , ’AeifªA ÃIC ë “Õ‡A …ŒØ Oªl√ –hªA ∆C : fÕk ≈IA ≈ß   n∞M ü – ÒªA ‘Ài À
B◊Œq …n∞√ ü fUÀ ¡Q , ¬Ã¥ªA ïG …¿ƒ¨I ’BU ¡Q …IjzØ , A ‹G …ªG ‹ æB¥Ø ±ŒnªBI …Œºß Ω¿ZØ , …ª ¡ƒ´ ü ¬Ã¥ªA ≈ø ›Ui fUÃØ
≈ß ¡Œ®√ œIC À —fƒø ≈IA À œ√BÕÀjªA ≈ß BzÕC , iÃRƒùA ifªA ü –Ài À “Õ‡A OªlƒØ   aDØ , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”MDØ
µŒJÒNªA ”ºß fÕlM ‹ æBY –C ”ºß PBÕAÀjªA À , ’AeifªA œIC “v≥ — §√ “v¥ª , “Õ‡A …ŒØ Oªl√ –hªA ë …√C : »ÜA “QiBY ≈I j∏I
.
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß …ªBUi ≈ß fŒ®m ≈I înáA ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
O¨ºI f≥ —j¥ø πªhI ®Õ , # “ƒø¤ø “J≥i jÕjZNØ $ : æÃ¥Õ ïB®M A ∆HØ , ΩN¥ªA —iB∞∑ ü ‹G eêÃùA …ª kÃè µN®ªA Ω∑ : (¡º̃m
. SÕfáA SƒáA
≈ß , …Œ¥∞ªA ü À . —jÒ∞ªA ”ºß : æB≥ ? “ƒø¤ùA ≤j®M ±Œ∑ Ω◊m : (¬›nªA …Œºß) j∞®U ≈I ”mÃø ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
…√B∏ø µN®Õ : (¬›nªA …Œºß) æB¥Ø , f®I ¬Bø‚A …I ¡ºß ¡Q ∆ÿºnùA …ºN¥Ø , ∫jrªA ~iC ü ¡ºnø ΩUi ü : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA
. œqBŒ®ªA …ºRø ‘Ài À : æÃ≥C : . # ¡∏ª Àfß ¬Ã≥ ≈ø ∆B∑ ∆HØ $ : ΩU À lß A æÃ≥ πªg À “ƒø¤ø “J≥i
Oøf¥M B¿∑ ¡«efß ≈ø fYAÀ w¥√ SŒY nùA iAjYC ïG fYAÀ “ØByG µN®ªA “¥Œ¥Y ∆DI iB®qG , # …√B∏ø µN®Õ $ …ªÃ≥ ü À
. …ŒªG —iBq‚A
. “Œv®ùBI ¡»ƒø fYAÀ w¥√ SŒY ¡«efß ïG xBß ´ jY “ØByG ë PAiB∞∏ªA ü µN®ªA µºÒø “Zºvø ∆C πªg ≈ø fŒ∞NmA Bñi À
. πªg ¡»ØBØ
∆C …Œºß ∆HØ æÀfiA j»rªA ü ~jø ÀC jÒØDØ , î®IBNNø ≈Õj»q ¬BŒu ΩUi ”ºß ∆B∑ ∆G : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , üB∏ªA ü À
–C : æÃ≥C . œz¥Õ ∆C …Œº®Ø ihß …ŒØ …ª Bø …ª ~jß ¡Q , B◊Œq œ√BRªA j»rªA ≈ø ¬Bu À , æÀfiA j»rªA ¬Bu ∆G À , ¬BŒvªA fŒ®Õ
. ©IBNNªA ≈ø fŒ∞NmA f≥ À , ΩŒ≥ B¿∑ …Œºß œ¥I Bø œz¥Õ
…√Bô‚ …ºN≥ ∆B∑ ∆G : æB¥Ø ? “IÃM …ª Af¿®Nø ≈ø¤ùA ΩN¥Õ ≈ø¤ùA ≈ß Ω◊m …√C : (¬›nªA …Œºß) …ƒß , œqBŒ®ªA n∞M À , üB∏ªA ü À
’BŒªÀC ïG µºÒ√A …I ¡ºß ≈∏Õ ∆G À , …ƒø eB¥Õ ∆C …NIÃM ∆HØ , BŒ√fªA ’BŒqC ≈ø ’œq KJnª ÀC Kz¨ª …ºN≥ ∆B∑ ∆G À , …ª “IÃM ›Ø
îNm ¡® C À , î®IBNNø ≈Õj»q ¬Bu À “¿n√ µNßC À , “ÕfªA ¡«BÒßC  ÃºN¥Õ ¡ºØ …ƒß AÃ∞ß ∆HØ , ¡»JYBu ΩN¥I ¡«fƒß j≥DØ , æÃN¥ùA
$ ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß WMB∞nªA œIC ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À . ΩU À lß A ïG “IÃM BƒŒ∏nø
œ√A ÒªA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü ”ƒ®ùA Ah« –Ài À : æÃ≥C . :  AkBU ∆G ¡ƒ»U  ⁄AlU : æB≥ # ¡ƒ»U  ⁄AlVØ Af¿®Nø Bƒø¤ø ΩN¥Õ ≈ø À
ü À , PBÕ‡A PB∏√ ≈ø  Bƒøf≥ Bø ”ºß Ω¿NrM ‘jM B¿∑ PBÕAÀjªA À . (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß —jÕj« œIC ≈ß   ´ À
. SÕfáA ©øAÃU ©UA ºØ B«eAiC ≈ø — R∑ PBÕAÀi eÃ¥ªA À ΩN¥ªA LBI
fUÀ , œ√Bƒ∏ªA “IBJy ≈I oŒ¥ø ü Oªl√ , æB≥ “Õ‡A # ¡ƒ»U  ⁄AlVØ , Af¿®Nø Bƒø¤ø ΩN¥Õ ≈ø À $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
æB≥ À , –j»∞ªA 曫 ≈I oŒ≥ …®ø ΩmiDØ , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmjª πªg j∑hØ , iBVƒªA I ü ›ŒN≥ BøBr«  BaC
“ªBmjªA –j»∞ªA ≠ºJØ . , …NÕe …ŒªG AîØeBØ Aÿº®M ∆G À , …ƒø wN¥Œª …ŒaC ïG  Ã®ØeBØ ¬Br« ΩMB≥ ¡N¿ºß ∆G : , iBVƒªA Jª Ω≥ : …ª
, πŒºß “Jm ∆Ã∏NØ πŒaC “Õe PhaC B◊Œq O®ƒu Bø : æB¥Ø , ∆BÒŒrªA …ŒªG pÃmÀ –j»∞ªA …®ø À ≤jv√A B¿ºØ , “ÕfªA  ÃÒßDØ
, æÃ¥Õ fr√C À , AjØB∑ “∏ø ïG ©Ui À , A ®I K∑i À …ºN¥Ø —jbvI  BøjØ , ΩzØ “ÕfªA À o∞ƒI o∞√ ∆Ã∏Nª π®ø –hªA ΩN≥A
. ©UAi æÀC ∆BQÀfiA ïG Oƒ∑ À AfmÃø O®VÒyA À –iBQ O∑ieDØ . ™iBØ LBIiC iBVƒªA I —Ajm …º¥ß Oºõ À Aj»Ø …I OºN≥
. ”»N√A ≈Õjn∞ùA ≈ø “ßBö À ∫BZzªA  AÀi : ¬jY ‹ À ΩY ü …ƒø⁄C ‹ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA æB¥Ø
. B¿« ´ À JU ≈I fŒ®m À pBJß ≈IA ≈ß …ƒø Lj¥Õ Bø –Ài À : æÃ≥C
…Œºß A ”ºu) A æÃmi ©Ui Bù Oªl√ B»√C “Õ‡A # A ΩŒJm ü ¡NIjy AgG AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
ΩUi ∆B∑ , ¬›m‚A ïG ¡«ÃßfŒª ∫fØ “ŒYB√ ü , eûŒªA ‘j≥ |®I ïG ΩŒa ü fÕk ≈I “øBmC S®I À , Œa —Al´ ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ
ü …ªBø À …º«C ©ö , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ΩŒÇ oYC B¿ºØ , ‘j¥ªA |®I ü œ∑f∞ªA πŒ»√ ≈I pAejø …ª æB¥Õ
æÃmi ïG ©Ui B¿ºØ , …ºN¥Ø …ƒ®ÒØ fÕk ≈I “øBmC …I j¿Ø , A æÃmi Af¿ä ∆C À , A ‹G …ªG ‹ ∆C f»qC , æÃ¥Õ ΩJ≥DØ ΩJÜA “ŒYB√
A ‹G …ªG ‹ ∆C f»q ›Ui OºN≥ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi …ª æB¥Ø , πªhI   aC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A
O∞r∑ ›Ø : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB¥Ø , ΩN¥ªA ≈ø AgîM B B≥ BòG A æÃmi BÕ : æB¥Ø ? , A æÃmi œ√C À ,
‹ ∆C f»q AfYC ΩN¥Õ ‹ ∆C , πªg f®I “øBmC ±ºZØ . O¿ºß …n∞√ ü ∆B∑ Bø ‹ À , OºJ≥ …√BnºI æB≥ Bø ‹ À , …Jº≥ ≈ß ’BÒ¨ªA
¡∏ŒªG ”¥ªC ≈ù AêåM ‹ À $ : πªg ü æl√DØ …IÀjY ü (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß ±ºbNØ , A æÃmi Af¿ä ∆C À , A ‹G …ªG
ifªA ü –Ài À , –fnªA ≈ß   n∞M ü – ÒªA ”ƒ®ùA Ah« ‘Ài À : æÃ≥C : “Õ‡A # BŒ√fªA —BŒáA ~jß ∆èNJM Bƒø¤ø Onª ¡ºnªA
¡º B»z®I ü À , ’AeifªA œIfi B»z®I ü À eÃmfiA ≈I eAf¥ù “v¥ªA ∆C : B»z®I ü , “Õ‡A æÀl√ KJm ü — R∑ PBÕAÀi , iÃRƒùA
ïG  iAhNßA À fÕk ≈I “øBmC ±ºY ≈∏ª À , Ah« , BøB»IG “v¥ªA O¿»IC À æÃN¥ùA ‹ À ΩMB¥ºª ¡mA j∑hÕ B»z®I ü À , “øBRU ≈I
. ¡ºßC A À cÕiBNªA KN∑ ü iÃ∑hø ≤Àj®ø …IÀjY ≈ß …∞ºÖ ü (¬›nªA …Œºß) œºß
À‰ ¡Ê »¯ ªÍÉ øÊ DÚIÍ ≈‰ ÕÍf»¯ V
‰ ÂùÙ A … º̇ªA Ω‰ zÚØ ¡Ê »¯ n
Í ∞Û √ÚC À‰ Ê¡»¯ ªÍÉ øÊ DÚIÍ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ”Ø ∆‰ ÀÂf»¯ V
‰ ÂùÙ A À‰ ī‰jzªA ïÀÛC  ´Ú î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙA ≈‰ øÍ ∆‰ ÀÂf®Í ¥Ú ªÙA ‘Ã̄‰Nn‰Õ ‹
—ı j‰ ∞Í ¨Ê ø‰ À‰ … ƒÊ ø O‰Ui‰ e‰ (95)Bı¿ŒÍ§ß‰ AıjÊUCÚ ≈‰ ÕÍf®Í ¥Ú ªÙA ”º‰ß ≈‰ ÕÍf»¯ V
‰ ¿ªÙA Â…º̇ªA Ω‰ zÚØ À‰ ”ƒnÂá
Ù A … º̇ªA f‰ ߉ À‰ ›
ı ∑ À‰ “ı U‰ i‰ e‰ ≈‰ ÕÍf®Í ¥Ú ªÙA ”º‰ß Ê¡»¯ n
Í ∞Û √ÚC
~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø î
‰ ∞Í ®‰ z‰NnÂø Bσ∑Û AÃÛªBÚ≥ ¡Ê NƒÛ∑ ¡‰ ŒÍØ AÃÛªBÚ≥ ¡Ê »¯ n
Í ∞Û √ÚC ”Í¿ªÍB£ “Û ∏Ú ◊Úº¿‰ ªÙA ¡Â «Â BØ̇‰ÃM‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (96)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú Â…º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ “ı ¿‰ YÊ i‰ À‰
À‰ ’Í BnƒªA À‰ ǣB‰Uj ªA ≈‰ øÍ î
‰ ∞Í ®‰ z‰Nn¿ªÙA ‹Ḡ (97)Aı v
Í ø‰ P‰’Bm À‰ ¡Â ƒÏ»‰ U‰ ¡Ê «A‰ÀDÙ ø‰ π◊ÚªÀÛDØÚ B‰»ŒÍØ AÀÂjUÍ B‰»NÚØ “ı ®‰ mÍ À‰ …Í º̇ªA ~ÊiCÚ ≈Ê Û∏M‰ ¡Ê ªÚ CÚ AÃÛªBÚ≥
jÊ UÍ B‰»Õ ≈‰ø À‰ * (99)AıiÃÛ∞´Ú A̧ÃÛ∞߉ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ¡Ê »Â ƒ‰ß É ∞Û ®Ê Õ‰ ∆ÚC … º̇ªA ”n‰ß π◊ÚªÀÛDØÚ (98)›
ı ŒÍJm ∆‰ ÀÂfN‰»Ê Õ ‹ À‰ “ı ºÚ ŒÍY ∆‰ îŒÍÒN‰n‰Õ ‹ ∆¯ f‰ ªÙÃ̄ÙªA
”º‰ß  Â j UÊ CÚ ©‰ ≥Ú À‰ fÊ ¥Ú ØÚ PÊÃùÙ‰ A … ∑Ù īÊfÕ ¡Ï Q …Í ªÍÃm‰i ‰À …Í º̇ªA ïḠ AıjÍUB‰»ø …Í NÍŒÊ I‰ ≈Íø X
Ê j ëÙ ≈‰ø À‰ “ı ®‰ m À‰ Aı RÍ∑Ú Bı¿Ú´j‰ ø ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø fÊ èÍ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ”Ø
(100)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ …Í º̇ªA
∆BŒI
æBN¥ªA À eB»ÜA jøDI ¬BŒ¥ªA ≈ø ©√BùA eÃUêA ü ∆Bv¥ƒªA ë ijzªA # ¡»n∞√C À - …ªÃ≥ ïG - ∆ÀfßB¥ªA –ÃNnÕ ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
. æBN¥ªA o∞√fiBI À , ≈ÕfªA ’AfßC ”ºß j∞§ºª A ΩŒJm ü B»≥B∞√G æAÃøfiBI eB»ÜBI eAjùA À , ~jùA À Xj®ªA À ”¿®ªB∑
ïG “UBY ‹ Bø fƒß æBN¥ªA ïG XÀjbºª ∆Ã∑iBNªA ¡« ≈ÕfßB¥ªA ’‹¤»I eAjùA ∆C ”ºß æfÕ , # ”ƒnáA A fßÀ ›∑ À $ …ªÃ≥ À
À …ŒØ µIBnNªA À eB»ÜA jøDI ¬BŒ¥ªA ”ºß ¡»zÕjÑ À pBƒªA KŒ´ ª ∂Ãnø ¬›∏ªBØ “ÕB∞∏ªA fY ”ºß ¡« ´ XÀjà ¡»UÀja
. …ŒªG “ßiBnùA
¡»MAÀBnø ¬fß ü ≈ÕfßB¥ªB∑ ijzªA œªÀC ∆C ©ø ’AÃNm‹A ¬f®I ¡∏Y ¡Q ijzªA œªÀC ”ƒRNmA …√BZJm A ∆C πªg ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
Àfß ”ºß “Jº¨ªA ÀC —eB»rªA À eB»ÜA ∆C πq ›Ø “áBvªA ¡»MBŒƒI ¡«ijy ∫iAfNÕ …√BZJm A ∆G : Bƒº≥ ∆G À A ΩŒJm ü ≈Õf«B A
£B¥ÕG À , ¡ WŒŒ»M À îƒø¤¿ºª |ŒzÑ ¬›∏ªA œ∞Ø “º¿ÜBI À , ¡« ´ ”ºß A ΩŒJm ü ∆Àf«B A B»I ΩzØ ªA Ω÷Bz∞ªA ≈ø A
. “ºŒz∞ªA À àA ∂BJNm‹ ¡»√BôG `Àjª
Ahª À , # –ÃNnÕ ‹ $ …ªÃ¥ª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü “º¿ÜA # “Uie ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI ≈Õf«B A A ΩzØ $ : ïB®M …ªÃ≥
›∑ A fßÀ –C # ”ƒnáA A fßÀ ›∑ À $ …ªÃ≥ À , “ªlƒùA f®I “ªlƒùA PBUifªA À , “ªlƒùA œ« “UifªA À ,  Ãç À ±Ò®I ΩuÃM
±uÀ ”ƒnáA À , ”ƒnáA ≈Õf«B A À ijzªA œªÀC ≈ÕfßB¥ªA À ijzªA œªÀC ´ ≈ÕfßB¥ªA ≈ø ›∑ ÀC , ≈Õf«B A À ≈ÕfßB¥ªA ≈ø
Bñi îƒø¤ùA ≈ø fßB¥ªA ∆HØ ΩafªA ©Øfª “≥Ãnø “º¿ÜA À , πªg …IBrÕ Bø ÀC ”ƒnáA “IÃRùA ÀC ”ƒnáA “J≥B®ªA –C ≤ÃuÃùA ≤Àhä
πªg ©ØfØ …ªB¿ßC j÷Bm À …√BôG ≈ø …ŒªG eîM —f÷BØ ‹ ±∏ªA j∞u …√G # “Uie - …ªÃ≥ ïG - –ÃNnÕ ‹ $ …ªÃ≥ ≈ø ¡«ÃNÕ ∆C …ƒ∏øC
. # ”ƒnáA A fßÀ ›∑ À $ …ªÃ¥I
`jrªA À ∆BŒJªA “ªlƒñ ΩŒz∞NªA Ah« # “õi À —j∞¨ø À …ƒø PBUie B¿Œ§ß AjUC ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ≈Õf«B A A ΩzØ À $ : ïB®M …ªÃ≥
–hªA ≈náA fßêBI Aîƒ¥Õ ∆C îƒø¤¿ºª œ¨JƒÕ ‹ …√C ïG —iBq‚A œ« À , ‘jaC —f÷BØ πªg ©ø fŒ∞Õ À , ‹ÀC iÃ∑hùA ΩŒz∞NªA æBö‚
∂B«kG À µáA “¿º∑ ’›ßG ü œ®nªA ≈ø KUAêA À A ΩŒJm ü eB»ÜA ü AúmB∏NŒØ # ”ƒnáA A fßÀ ›∑ À $ …ªÃ≥ …ƒ¿zNÕ
. “õjªA À —j∞¨ùA PBUie ≈ø …I ∆B»NnÕ ‹ Bñ ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ≈Õf«B A ΩzØ ∆HØ Ω BJªA
$ …ªÃ¥I BŒ√BQ À # ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI A ΩŒJm ü $ …ªÃ¥I ‹ÀC ≈Õf«B A PfŒ≥ B»√flØ : ‹ÀC BøC , KŒVß B»≥BŒm ü “Õ‡A jøC À
. fŒŒ¥M ´ ≈ø …MeiÀC BRªBQ À # ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI
. …ƒø PBUie B»√C BŒ√BQ À , “Uie B»√C ‹ÀC ΩŒz∞NªA ü Pj∑g B»√flØ : BŒ√BQ BøC À
ΩŒJm ü ‹ A ΩŒJm ü ∆B∑ AgG eB»Vºª ë BòG Ωz∞ªA À , eA ”ºß eB»ÜA ΩzØ ∆BŒJª ∂Ãnø “Õ‡A ü ¬›∏ªA ∆flØ æÀfiA BøC
$ : ‹ÀC ΩŒ≥ πªhª À , o∞ƒªA ë À , …ƒø lßC ë Bñ À , æBùA ë À ∆Bn√‚A fƒß ’BŒqfiA lßDI eÃÜA À “YB¿nªBI À , o∞ƒªA ‘ë
≈Õf«B A A ΩzØ À $ : ΩŒ≥ Bù ¡Q , oJºªA …I ©∞MjÕ À , îJNªA Ω∑ jøfiA πªhI îJNŒª # ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI A ΩŒJm ü ∆Àf«B A À
´ ∆BŒJªA ≈ø …øf¥M Bñ ©∞MiA f≥ oJºªA ∆fi “»ÜA  h« ≈ø eÃŒ¥ªA j∑g ïG “UBY ≈∏M , # “Uie ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI
o∞ƒªA æhI À æBùA ∂B∞√G ë À , Ωz∞ªA KJm ∆BŒI ïG ¬›∏ªA “UBY Onø # ”ƒnáA A fßÀ ›∑ À $ …ªÃ≥ O√iB≥ Bù “º¿ÜA ∆C
≈Õf«B A A ΩzØ À $ BRªBQ …ªÃ≥ BøC À # ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI ≈Õf«B A $ : ΩŒ¥Ø ≈Õf«BV¿ºª AfŒ≥ B¿«j∑hI œ∞N∑A AhºØ B¿»JY ”ºß
. ›∑ O∑jM πªhª À B»z®I ‹ À B»®Œö ‹ ›uC eÃŒ¥ªA j∑g ïG “UBY …ŒØ µJÕ ¡ºØ # B¿Œ§ß AjUC ≈ÕfßB¥ªA ”ºß
”ºß æfÕ Ã« À , lŒŒ¿NªA ”ºß LÃvƒø # “Uie $ # “Uie ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI ≈Õf«B A A ΩzØ $ …ªÃ¥Ø œ√BRªA BøC À
A ΩzØ À $ …ªÃ≥ À , jR∑C ÀC —fYAÀ “ºŒz∞ºª “JUÃùA “UifªA  h« ∆C ~ ®Õ ∆C ´ ≈ø “ªlƒùA À “UifªA SŒY ≈ø ΩŒz∞NªA ∆C
PBUie $ …ªÃ≥ À , …»IBrÕ Bø ÀC ’BÒß‚A ”ƒ®ø “ƒ¿zø …ŒØ # ΩzØ $ “§∞ª ∆B∑ # …ƒø PBUie B¿Œ§ß AjUC ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ≈Õf«B A
ÀC BŒÒ®ø ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ¡«BÕG ›z∞ø B¿Œ§ß AjUC ≈Õf«B A A ”ÒßC À : ”ƒ®ùA À # B¿Œ§ß AjUC $ …ªÃ¥ª ∆BŒI ±Òß ÀC æfI # …ƒø
≈ß PÃ∏nªA ©ø A ≈ø “ªlƒùBI ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ≈Õf«B A ΩzØ ∆C …ªÀDI îJÕ ¬›∏ªBØ , A ≈ø PBUifªA ë À B¿Œ§ß AjUC ¡ BJŒRø
jUfiA œ« À , — R∑ PBUie À ækBƒø ΩI —fYAÀ “ªlƒø OnŒª “ªlƒùA  h« ∆C  jaFI îJÕ À , — R∑ ÀC —fYAÀ “ªlƒùA  h« ∆C ∆BŒI
. ∆Àf«B A …I LBRÕ –hªA ¡Œ§®ªA
∆Àjn∞ùA j∑g f≥ À , # …ƒø PBUie $ BŒ√BQ À # “Uie $ ‹ÀC …ªÃ≥ ü |≥BƒNªA ¬B»ÕG ≈ø  Ãº∏rNmA Bø …I ©ØfÕ B√j∑g Bø Ω®ª À
. ±º∏M ≈ø B»º∑ ÀC B»ºU Ãºë ‹ B«ÃUÀ æB∏q‚A ≈ø wºbNºª
”ºß ≈Õf«B A ΩŒz∞M “Õ‡A ΩÕg ü À “UifI ijzªA œªÀC ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ≈Õf«B A ΩŒz∞M “Õ‡A ifu ü ΩŒz∞NªBI eAjùA ∆C : B»ƒø
. PBUifI ijzªA œªÀC ´ ≈ÕfßB¥ªA
ækBƒùA “Õ‡A jaE ü PBUifªBI À B¿«Ãç À j∑hªA ≈nY À “¿Œƒ¨ªB∑ “ÕÃŒ√fªA “ªlƒùA “Õ‡A ifu ü “UifªBI eAjùA ∆C : B»ƒø À
. ïB®M æB≥ , BŒ√fªA ïG “JnƒªBI jR∑C œ« À “ÕÀjafiA
. 21 - ’AjmG : # PBUie ∑C —ja·ª À $
B»MBUie À “ƒÜA ækBƒø “Õ‡A ΩÕg ü PBUifªBI À , –îø jøC œ« À , A fƒß “ªlƒùA “Õ‡A ifu ü “UifªBI eAjùA ∆C : B»ƒø À
. •∞ºªA “»U ≈ø B»Œºß ΩŒªe ‹ æAÃ≥fiA  h« ∆DI Ja O√C À , “ŒnY œ« À “®ŒØjªA
—j∞¨ùA À , PBUifºª B√BŒI …√Ã∑ ”ºß ’BƒI # “õi À —j∞¨ø À …ªÃ≥ $  fÕ¤Õ À , …√BZJm A ïG ©UAi …º®ª # …ƒø $ …ªÃ≥ ü ¿zªA À
. ›J≥ iÃ∑hùA jUfiA ïG ¿zªA ™ÃUi ≈∏ô À , A ≈ø “õjªA À
—j∞¨ùA ∂Afvø œ»Ø O√B∑ Bø BÕC …√BZJm A ≈ø ækBƒùA œ« À PBUifªA ∆HØ PBUifºª B√BŒI …√Ã∑  j«B£ # “õi À —j∞¨ø À $ …ªÃ≥ À
©√BùA ©Øi À KUBáA “ªAkG ”ºß ±≥ÃNM - “¿®ƒºª “Œ ‚A “yBØ‚A œ« À - “õjªA ∆C “¥IBnªA SYBJùA |®I ü O¿ºß f≥ À , “õjªA À
ªA “JMjùA ïG “JnƒªBI —j∞¨ø “®ŒØi “ªlƒø À “Uie Ω∑ À , ¡®ƒªA KMAjø ≈ø “JMjø Ω∑ ∆C …øk‹ À , —j∞¨ùA œ« À , B»I oJºNªA ≈ø
j∑hM Bø KªB´ À , …√BZJm A ≈ø “õi À —j∞¨ø O√B∑ Bø “ƒ÷B∑ “ÕÀjafiA PBUifªA ∆C πªhI \vØ , B»≥ÃØ ªA “UifªA À , B«f®I
: # ¡Õj∑ ∂ki À —j∞¨ø À $ …ªÃ≥ À 9 : —f÷BùA : # ¡Œ§ß jUC À —j∞¨ø $ …ªÃ¥∑ —j∞¨ùA B»®ø j∑hM ∆Ej¥ªA ü B« …IBrÕ Bø À “õjªA
À $ …ªÃ≥ À , 20 : fÕfáA : # ∆AÃyi À A ≈ø —j∞¨ø À $ …ªÃ≥ À , 11 : eë : # J∑ jUC À —j∞¨ø $ …ªÃ≥ À , 4 : æB∞√fiA
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 286 : —j¥JªA : # BƒõiA À Bƒª j∞´A
À —j∞¨ø À $ B»ºÕg ü …ªÃ≥ f®I B¿Œm ‹ —j«B£ “Õ‡A ∆ÿzø ©ø î ‹A “JmBƒø À # B¿ŒYi AiÃ∞´ A ∆B∑ À $ : …ªÃ¥I “Õ‡A ¡Na ¡Q
. # “õi
OØhY ¡«BØÃNM ΩufiA À - ΩJ¥Nnø “¨Œu ÀC ~Bø “¨Œu # ¡«BØÃM $ •∞ª # ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃM ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
: # ’Ãm ≈ø Ω¿®√ Bƒ∑ Bø ¡ºnªA AÃ¥ªDØ ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ ïB®M …ªÃ≥ §√ - B∞Œ∞Ö •∞ºªA ≈ø ≈Õ’BNªA ‘fYG
. 28 : ΩZƒªA
e›I ü ™Ã≥êA “»U ≈ø  j÷B®q “øB≥G ∫jM À A ≈Õe ≈ß ~Ajß‚BI ¡»n∞√fi ¡»¿º£ ë — §ƒªA “Õ‡A  fÕ¤M B¿∑ ¡º§ªBI eAjùA À
À , “ÕeÃJ®ªA ±÷B£À ≈ø …ŒªG LfƒM Bñ ¬BŒ¥ªA À , ≈ÕfªA ≤iB®ø ¡º®M ïG B»I ΩmÃNÕ “ºŒmÀ ‹ SŒY ≈ÕjØB∏ªA îI °mÃNªA À ∫jrªA
. T›RªA PBÕ‡A jaE ïG # ~ifiA ü î∞®zNnø Bƒ∑ AêB≥ ¡Nƒ∑ ¡ŒØ AêB≥ $ …ªÃ≥ ü ∂BŒnªA …Œºß æfÕ –hªA ë Ah«
: ≤AjßfiA : # BUÃß B»√èJÕ À A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvÕ ≈ÕhªA îùB§ªA ”ºß A “ƒ®ª $ …ªÃ≥ ü µº C AgG îùB§ªA …√BZJm A jnØ f≥ À
ªA “Õ‡A ≈ø j»§Õ Bø ”ºß µJÒƒÕ À , BØjä À BUÃß …Jº À A ≈Õe ≈ß ~Ajß‚BI ¡º§ªA n∞M îNÕ‡A Ωvä À , 19 : eë , 45
. B»ŒØ ≈ç
. B∞Œ∞Ö ±ªfiA B»ƒß OØhY “ŒøB»∞Nm‹A Bø œ« # ¬ $ “¿º∑ À , ≈ÕfªA ≈ø ¡Nƒ∑ Ag B¿ŒØ –C # ¡Nƒ∑ ¡ŒØ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…Œºß æfÕ B¿∑ PÃùA æúY f®I OŒùA ≈Õe ≈ß “∏÷›ùA æA¤m ë À , ¥ªA æA¤nI iBJafiA …Œ¿nM Bø ”ºß “º¿ÜA ü “ª‹e “Õ‡A ü À
∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bñ ¡Œºß A ∆G ”ºI ’Ãm ≈ø Ω¿®√ Bƒ∑ Bø ¡ºnªA AÃ¥ªDØ ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥ BzÕC
. 30 : ΩZƒªA PBÕ‡A $ : A a AêB≥ ¡∏Ii æl√C Ag Bø AÃ¥MA ≈Õhºª ΩŒ≥ À ≈Õ ∏NùA ‘ÃRø o◊JºØ B»ŒØ ≈ÕfªBa ¡ƒ»U LAÃIC AúaeBØ
‹A¤m ¡Nƒ∑ ¡ŒØ “∏÷›ùA æA¤m ∆B∑ # B»ŒØ AÀjUB»NØ “®mAÀ A ~iC ≈∏M C AêB≥ ~ifiA ü î∞®zNnø Bƒ∑ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
KJnªA ©yÃI AÃIBUDØ ≈ÕfªA “»U ≈ø …I fN®Õ æBY ”ºß ∆êÃ◊nùA ’‹¤« ≈∏Õ À , ≈ÕfªA ≈ø …ŒØ ∆ÃrŒ®Õ AÃ√B∑ –hªA æBáA ≈ß
’BÕÃ≥C î∑jrø ~ifiA Ω«C ∆Ã∏ª ≈ÕfªBI oJºNªA ≈ø B»ŒØ ∆Ã∏¿NÕ ‹ ~iC ü ∆ÃrŒ®Õ AÃ√B∑ ¡»√C ë À KJnùA ©yÃø
. B»I Ω¿®ªA À ≈ÕfªA ©÷AjrI hafiA îI À ¡»ƒŒI AêBZØ ¡«Ã∞®zNmBØ
∆B∑ À , ∫jrªA ~iC ïG ¡«e›aG SŒY ≈ø ¡»I ΩY BòG - …ŒØ î≥eBu AÃ√B∑ ê - ≤B®zNm‹A ≈ø  Àj∑g –hªA Ah« ∆B∑ Bù À
î∞®zNnø AÃ√Ã∏Õ ¡ºØ ~ifiA ≈ø B« ´ ”ºß “Òºm ¡ ≈∏M À , B«Àj∑g ªA ~ifiA ”ºß î∑jrùA °ºnM “»U ≈ø ¡»ØB®zNmA
O√B∑ A ~iC ~ifiA ∆DI ≤B®zNm‹A ‘Ãße ü “∏÷›ùA ¡»NIh∑ —jUB»ùA À XÀjàBI  À ¨Õ ∆C ¡ æBY ü ΩI æBY –C ”ºß
eÃUê “¥Œ¥Y î∞®zNnñ AÃ√Ã∏Õ ¡»Ø , —jUB»ùBI ≤B®zNm‹A “øÃY ≈ø AÃUjë ∆C ¡»ƒ∏ô ∆B∑ À ,  Ãølª À …ŒØ Aî≥À Bû ©mÀC
. ¡«iBŒNaA ’ÃnI æBáA Ah« AÀiBNaA BòG À , ≤B®zNm‹A fŒ≥ ≈ø XÀjàA ”ºß ¡»Mif≥
æÀC ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À # ¡Nƒ∑ ¡ŒØ $ …ªÃ≥ ü B¿∑ cŒIÃNºª …ŒØ ¬B»∞Nm‹A # B»ŒØ AÀjUB»NØ “®mAÀ A ~iC ≈∏M C $ …ªÃ¥Ø
œ√BQ À , B®Œö î¥NùA À îùB§ªA ≈ß B»ŒØ æA¤nªA ∆Ã∏ª ΩZƒªA —iÃm PBÕE ≈ø …º¥√ jø Bø j«B£ ë B¿∑ jÕj¥Nºª îøB»∞Nm‹A
. æBY –C ”ºß cŒIÃNºª îøB»∞Nm‹A
Ω¿®ªA À ∆Bô‚A ïG ¡«Bße ¡Q ‹ÀC “®m …yiC ü DŒ« …√BZJm A ∆C ïG ’BôG ≈ø Ãºë ‹ À , A ïG ~ifiA “∏÷›ùA OØByC f≥ À
. “Õ‡A # “®m À A R∑ B¿´Ajø ~ifiA ü fè A ΩŒJm ü jUB»Õ ≈ø À $ îNÕE f®I …ªÃ≥ BzÕC …I j®rÕ B¿∑
~jØ ‹ ê À , B»z®I ïG B»z®I ≈ø AÀjUB»M –C # B»ŒØ AÀjUB»NØ $ …ªÃ¥I —jV A ≈ß J®Nºª KUÃùA ë “®nªBI ~ifiA ±uÀ À
. B»ƒø AÀjUB»NØ : æB¥Õ ∆B∏ª “®nªA
. # A vø P’Bm À ¡ƒ»U ¡«AÀDø π◊ªÀDØ $ …ªÃ¥I “ª’BnùA eAjÕG f®I ¡»¥Y ü A ¡∏Y ¡Q
n∞NªBI ’‹¤« ”ºß î∞®zNnùA ∂› G ü À , ©Ò¥ƒø ’BƒRNm‹A , # ∆AfªÃªA À ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø î∞®zNnùA ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥
BòG À ¡»n∞√C ≈ß ≤B®zNm‹A fŒ≥ ©Øi ≈ø ¡»ƒ∏¿Nª î∞®zNnø AÃ√Ã∏Õ ≈ÕiÃ∑hùA îùB§ªA ∆C ”ºß “ª‹e …I  jnØ –hªA
©Øi À œ ‚A ¡∏Zºª `BzÕG ∆AfªÃªA À ’BnƒªA À æBUjªBI ¡»√BŒI ΩŒv∞M ü À , “Õ‡A  h« ü ≈ÕiÃ∑hùA ’‹¤« ±uÀ ≤B®zNm‹A
. oJºª
…I ΩmÃNÕ Bø œ»Ø “ª‡A æB¿®NmA Oº¿®NmA ¡Q “ªÃºŒáA ≈ø ™Ã√ ’BƒI B»√D∑ “ºŒáA # ›ŒJm ∆ÀfN»Õ ‹ À “ºŒY ∆îŒÒNnÕ ‹ $ …ªÃ≥ À
iÃøfiA ü À “Œ∞a ”ºß ∆Ã∏Õ Bø ü …ªB¿®NmA Kº´ À , jaE æBY ÀC ’œq ”ºß æÃvZºª æBY ÀC ’œq À ’œq îI “ªÃºŒáA ïG
. …MAej∞ø ü K´AjªA  j∑g Bø ”ºß ¨NªA ”ƒ®ø æBY –C ”ºß B»MeBø ü À , “øÃøhùA
›ŒJm ∆ÀfN»Õ ‹ À , ¡»n∞√C ≈ß î∑jrùA ≤B®zNmA ≈ø ¡»ŒªG …UÃNÕ Bø ≤jvª AêBNê ∆C ∆Ã∏¿NÕ ‹ À ∆îŒÒNnÕ ‹ : ”ƒ®ùA À
œ¿ºnø ≈ø B»ŒªG —jUB»ùA fÕjÕ ≈ù “ƒÕfùA µÕjÒ∑ œnáA ΩŒJnªA ≈ø ¡ßC ∂BŒnªA  fŒ∞Õ Bø ”ºß ΩŒJnªA ≈ø eAjùBØ ¡»ƒß B»I ∆ÃvºbNÕ
. “ƒN∞ªA À LAh®ªBI ¡ ¡»ØB®zNmA À , î∑jrùA –fÕC ≈ø ¡»vºë Bø Ω∑ ë À –îùA ΩŒJnªA À , “∏ø

±®zNnùA ü ¬›∑
. …√BZJm A fƒß Aihß ∆B∑ Ω«BÜA ∆Bn√„ª ©ƒu …ŒØ oŒª ±®y À iÃv≥ ≈ß ∆B∑ AgG ≈ÕfªA ≤iB®ñ Ω»ÜA ∆C “Õ‡BI îJNÕ
πªg ≈ø RNnÕ ¡Q , œ ‚A Ã∞®ªA …ªBƒÕ ‹ B¿º£ ≈ÕfªA j÷B®q “øB≥G ≈ß “ŒßÃû Ω∑ À ≈ÕfªBI Ω»ÜA f®Õ …√BZJm A ∆C : …ZŒyÃM
iÀh A …I ∆îØfÕ Bû ¡»ƒ∏ó ¬fß Ã« À , ±uêA ≈ø ¡« ´ À ¡»¿®Õ Bñ ¡»Øj®Õ ¡Q ≤B®zNm‹BI ¡»Mih®ø ¡»ƒø ΩJ¥Õ À î∞®zNnùA
Ja B»I Bß eÃUÀ ¬f®ª ≈ÕfªA ≤iB®ø œ¥ºM ïG B»ŒØ ΩŒJm ‹ ~iC ü …I °ŒYC ≈¿ŒØ µ¥ZNÕ B¿∑ ”ƒ®ùA Ah« À , ¡»n∞√C ≈ß
À XÀjàA ≈ø “ßBÒNm‹A ¬fß ©ø LAh®ªA ≈ø ∂BÒÕ ‹ Bñ …ŒØ fÕfrNºª ≤iB®ùA πºM ”zN¥ñ Ω¿®ªA ïG ΩŒJm ‹ ÀC , B»ºŒuB∞NI
µ¥ZNÕ πªh∑ πªg Ãç À œªBø j¥∞ª ÀC ∆fJªA ü w¥√ ÀC ~jù ÀC j∏∞ªA ü ±®zª nùBI ∂BZNª‹A À ¬›m‚A iAe ïG —jV A
j»£ ê ΩI ›uC …ƒß ∏NnÕ ‹ À µáA f√B®Õ ‹ ≈û …√Ã∑ ©ø …ŒªG  j∏Ø fN»Õ À “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA ü OIBQ µY ïG …ƒ«g Ω¥NƒÕ ≈¿ŒØ
. πªhª “JUÃùA “∞ºNbùA ΩøAîªA ≈ø ’œrª µáA …ƒß œ∞a ≈∏ª …®JMA µY  fƒß
À ±ŒnªBI ≈ÕfªA À µáA ’AfßC “»U ≈ø …I °ŒYC …√Ã∏I K«AhùA …I OŒßC …√fi ‹ ›ŒJm –fN»Õ ‹ À “ºŒY ©ŒÒNnÕ ‹ ±®zNnø Ah»Ø
. Ω»ÜA Ah« ©ø ΩŒJm ‹ À , “º∞¨ªA ©ø —if≥ ‹ À , “º∞¨ªA …Œºß OÒºm jaC ΩøAÃß …N∞®zNmA BòG ΩI , ¢ÃnªA
±º∏Õ ‹ $ ïB®M …ªÃ¥∑ PBÕ‡A ≈ø B« ´ …Œºß æfÕ –hªA ë À , “º®ªA ¬Ã¿ß ”ƒ®ø ü ë –hªA “Õ‡A ü ∆BŒJªA ∂› G …ŒzN¥Õ Bø Ah«
™Ãƒ¿ùA ∆C B¿∑ ∆Bn√‚A ©mÀ ü oŒª …ƒß æÃ∞¨ùA jøfiBØ 286 : —j¥JªA : # OJnN∑A Bø B»Œºß À OJn∑ Bø B B»®mÀ ‹G Bn∞√ A
. ∆Bn√‚A ©mÀ ü oŒª …®ø ©ƒNô Bñ jøfiA ≈ø
  ´ ≈ø  lŒŒó À ih®ªA eiÃø wŒbrM ü BŒº∑ BÒIBy œÒ®M πªh∑ ©mêA ™B∞MiBI ±Œº∏NªA ©ØjM B¿∑ —j¥JªA “ÕE ßC “Õ‡A  h« À
, ÀC “ºö ≈ÕfªBI Ω«BÜBØ , ©ƒu …Œºß ©ƒNøA –hªA jøfiA ™BƒNøA ü …ª ∆Ã∏Õ ‹ À , ∆Bn√‚A LBnN∑A ïG Ω®∞ªA fƒNnÕ ‹ ∆C ë À ,
fƒNnø ´ …º»U ∆B∑ AgG À , “Œv®ø ∆B∑ À ∫ ªA …ŒªG fƒNmA iBŒNa‹A ’BmC À …ŒØ jv≥ Bø ïG …º»U fƒNmA AgG “¥áA …ØiB®ø ≈ø ’œrI
ïG ∫ ªA fƒNnÕ Ω¿®ªA ∫jM ÀC “º∞¨ªA ÀC Ω»ÜA …ª OJUÀC  iBŒNaA ≈ß “UiBa ΩøAÃß ïG ΩI …MBøf¥ø ≈ø ’œq ü ÀC …ŒØ   v¥M ïG
AgG À , KnN∑A Bø …Œºß À Kn∑ Bø …ºØ , …ª AfYBU µáA ≈ß A ∏Nnø , “∞ªBbùA ü Af¿®Nø , “Œv®¿ºª ›ßBØ f®Õ À ,  iBŒNaA
. …Œºß ‹ À …ª ›Ø Kn∏Õ
“ÕE f®I ïB®M …ªÃ≥ j«B£ ë B¿∑ …Ii ïG  jøC ΩI AjøC …Jn∑ ¬f®ª …Œºß ‹ À …ª ’œq ‹ ±∏ªA j∞u ±®zNnùA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
BøG À ¡»Ih®Õ BøG A jøfi ∆ÃUjø ∆ÀjaE À $ ïB®M …ªÃ≥ À # AiÃ∞´ AÃ∞ß A ∆B∑ À ¡»ƒß Ã∞®Õ ∆C A ”nß π◊ªÀDØ $ î∞®zNnùA
. …Jz´ O¥Jm …Nõi À 106 : —’AjI : # ¡Œ∏Y ¡Œºß A À ¡»Œºß LÃNÕ
∆Bn√‚A jøC ∆C B¥IBm BƒŒI Bƒ∏ª ¡»º»U ü ¡»NÕiÀh®ù “◊Œm AÃJn∏Õ ∆G À ’‹¤« , # ¡»ƒß Ã∞®Õ ∆C A ”nß π◊ªÀDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
…I ”∞®Õ –hªA œ ‚A Ã∞®ªA ≈ß …n∞√ ü …ª ”ƒ´ ‹ ∆Bn√‚BØ , —eB®m …n∞ƒª kÃè ‹ ∆C …÷B¥q ü ”∞∑ À —ÀB¥rªA À —eB®nªA îI iÀfÕ
. ¡«Ã∞ß ’BUi …√BZJm A j∑g πªhª À , ≈∏Õ ÀC BáB ÀC BáBu ∆B∑ ’AÃm ’B¥rªA jQC
ü ≈ÕiÃ∑hø ¡»√Ã∏ª ¡ Ã∞®ªA æà …ƒø \÷›ªA # AiÃ∞´ AÃ∞ß A ∆B∑ À $ …ªÃ¥I πªg K¥ß ¡Q ¡«Ã∞ß ’BUi j∑g NaA BòG À
. A vø P’Bm À ¡ƒ»U ¡«AÀDø ∆DI AÀfßÀC ≈ÕhªA îùB§ªA ≈ø ’BƒRNm‹A —iÃu
À , µŒ≥jªA LA ªA ’AjªA \N∞I ¬B´jªA : K´AjªA æB≥ # “®m À A R∑ B¿´Ajø ~ifiA ü fè A ΩŒJm ü jUB»Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
B»yiC ≤Ã√fiA πºM O¿´i AgG : jßBrªA æÃ¥∑ °bnªA ≈ß πªhI ®Õ À ,   ´ …¿´iC À , ¬B´jªA ü ©≥À B¿´i ∆›Ø ±√C ¡´i
. B«fÕkC ≈∏ª À N®ªA Kº C À
À , …ÒaBm …¿´Ai À , …ÒbmC …¿´iC À , …∞√C A ¡´iC : ΩŒ≥ Ah« ”ºß À , ¢Bbm‚A ”ºß …Nª‹e ”ºß …JƒÕ Bû ’Byi‚BI …NºIB¥¿Ø
K«hÕ BJ«hø –C # A R∑ B¿´Ajø ~ifiA ü fè $ : ïB®M A æB≥ “ßkBƒ¿ºª “¿´AjùA iB®NnÕ ¡Q ja‡A B¿«fYC ¡´jÕ ∆C ”ºß Af«BÉ
. ”»N√A …ŒªG O¿´i À Ah∑ ≈ø ∆›Ø ïG OJz´ : πªÃ¥∑ …ƒø Kz¨Õ ∆C …ølºÕ Aj∏ƒø ‘Ci AgG …ŒªG
ü ©√Bø …®ƒø B¿º∑ — R∑ ©yAÃø ~ifiA ü fè ›¿ß À B¿ºß ≈ÕfªBI oJºNªA ü …MByjù BJº –C , A ΩŒJm ü jUB»Õ ≈ø À : ”ƒ®ùBØ
ü “®m fè À , …NÒaBnø À ©√BùA …NßkBƒù ÀC … BbmG À ©√BùA ¬B´i‚ …ŒªG —jV BI jaE |®I ïG `A mA A ≈Õe “øB≥G ≈ø B»z®I
. ~ifiA
‹G “®m ~ifiA ü fè jUB»Õ ≈ø À : æB¥Õ ∆C …Œºß ©Õj∞NªA ¬k‹ À , # “®mAÀ A ~iC ≈∏M C $ : PBÕ‡A µIBm ü ïB®M æB≥ f≥ À
A ΩŒJm ü B»√Ã∏I BzÕC —jUB»ùA PfŒ≥ A ΩŒJm ∫úm fÕjÕ ≈ù ~ifiA “®m ¬kAê ≈ø ë À # A R∑ B¿´Ajø $ …ªÃ≥ fÕk Bù …√C
KŒŒÒM À —jUB»ùA ”ºß ¡»®ŒVrM À ¡»VŒŒ»M À ∫jrªA iAe ü îƒ B¥ªA îƒø¤ùA “§ßÃø ë À , ¬›∏ªA ≈ø ~j¨ªA ”ºß µJÒƒŒª
. ¡»mÃ∞√
ªA ¬›m‚A ~iC ïG —jUB»ùA ≈ß “ÕBƒ∑ …ªÃmi À A ïG —jUB»ùA G # …ªÃmi À A ïG AjUB»ø …NŒI ≈ø Xjë ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …I Ω¿®ªA À , …ªÃmi “ƒm À A LBN∏I ¡º®ªA ≈ø B»ŒØ ≈∏¿NÕ
Ah∑ À , …ŒªG …ªÃuÀ ¡Q µIBnªA ïG nªBI µY›ªA œ®m ë ∫Aie‚A ∆HØ …MBUB∞ø ÀC …ßÃ≥À ≈ß “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA PÃùA ∫AieG À
ΩÕlU LAÃQ À ΩŒö jUC ∫Bƒ»Ø , …Mf»ß ü πªg  haC À ïB®M …ª LAÃRªA À jUfiA ¬Àlª ≈ß “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA A ”ºß jUfiA ™Ã≥À
±ºÖ ‹ À , …MeAiC Bø B»Œºß ©ƒNô ‹ À ’œq B«lV®Õ ‹ À ’œq B«l®Õ ‹ ªA …NŒ«ÃªDI …ŒØAÃÕ …√BZJm A À , “ªBä ‹ fJ®ªA …I üAÃŒm
. eB®ŒùA
. LAÃRªA À jUfiA …ŒØÃM ¬ÀlºI ΩŒ¿ÜA fßúª AfŒ∑DM # B¿ŒYi AiÃ∞´ A ∆B∑ À $ …ªÃ¥I ¬›∏ªA ¡Na À
îI À , ¬Bn≥C ïG ∫jrªA iAe À ∆Bô‚A iAe ü “øB≥‚A “»U ≈ø ∆Bô„ª îßfùA ßC îƒø¤ùA PBÕ‡A  h« ü …√BZJm A ¡n≥ f≥ À
À , ∫Bƒ« ™B¿NU‹A À , ∆Bô‚A iAe ïG —jV A ü BJŒ´jM ¡Q B»ŒJƒM À “§ß ∆Ã∏Œª B BY ¡÷›Õ Bñ ±÷AÃÒªA  h« ≈ø “∞÷B Ω∑ ’AlU
. ≈ÕfªA ¬›ßC À fŒYÃNªA “ÕAi ©Øi À µáA “¿º∑ ’›ßG À ‘Ã¥NªA À ªA ”ºß ∆ÀB®NªA À eBÑ‹A À , œø›m‚A ©¿N A “ÕÃ¥M
À , ijzªA œªÀC ≈ÕfßB≥ À , ijzªA œªÀC ´ ≈ÕfßB≥ À , ¡»n∞√C À ¡ AÃøDI A ΩŒJm ü ≈Õf«Bâ ≈ø ¬›m‚A iAe ü OøB≥C “∞÷BÒØ
. “Uie ≈ÕfßB¥ªA ”ºß ≈Õf«B A A ΩzØ À ”ƒnáA A fßÀ ›∑
´ “∞®zNnø ¡»ƒø “∞÷B À , A vø P’Bm À ¡ƒ»U ¡«AÀDø À A ΩŒJm ü jUB»M ‹ “ùB£ œ« À , ∫jrªA iAe ü OøB≥C “∞÷B À
—jUB»ø B»NŒI ≈ø OUja “∞®zNnø ´ ¡»ƒø “∞÷B À , ¡»ƒß Ã∞®Õ ∆C A ”nß π◊ªÀDØ ›ŒJm ∆ÀfN»Õ ‹ À “ºŒY ∆îŒÒNnÕ ‹ “ùB£
. A ”ºß B«jUC ©≥À f¥Ø PÃùA B»∑ieC ¡Q …ªÃmi À A ïG
f»ß ü Lj®ªA —jÕlU ü nùA æBY B Àl√ KJm ∆B∑ ∆G À “ƒøkfiA À PB≥ÀfiA ©Œö ü nùA ”ºß B»ƒŒøBzñ –jÉ PBÕ‡A À
À “ƒÕfùA œ« À ¬›m‚A ~iC ïG h◊øÃÕ “¿n¥ƒø ~ifiA O√B∑ À “∏ø \NØ À “ƒÕfùA ïG …MjV« îI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA
∫jrªA ~iC ïG À ,  Ãç À f»®ª ¡«jøC ü ∆ÃõAlÕ ‹ ¡« ´ À î∑jrùA ≈ø “ßBö À ¡»ƒÕe ü iAjYC nùA “ßBö B»ŒØ B«‹AÀ Bø
, LAh®ªA ’Ãm ¡»√ÃøÃnÕ ¡»ƒÕe jøC ü nùA ∆ÃõAlÕ À , ¡»NŒƒQÀ ”ºß î¿Œ¥ø î∑jrùA “Òºm OÑ œ« B«‹AÀ Bø À “∏ø œ« À
. ¡»ƒÕe ≈ß ¡«ejª ¡»√ÃN∞Õ À
À  j÷B®q “øB≥G ©ŒÒNnÕ À , ≈ÕfªA B®ø ¡º®M ≈ø …ŒØ ≈∏¿NÕ SŒY ¡Œ¥Õ ∆C ¡ºnùA ”º®Ø B¿÷Ae B»∑›ñ nùA ”ºß ¡∏Ñ PBÕ‡A ≈∏ª
¬ÃŒªA ”¿nM ∆C îI ∂jØ ´ ≈ø …øB∏YDI Ω¿®ªA ïG ΩŒJm ‹ À , ≈ÕfªA ≤iB®ñ B»ŒØ ¡ºß ‹ ªA ~ifiA jV»Õ ∆C À , …øB∏YDI Ω¿®ªA
”ßAjÕ ∆C ´ ≈ø ¡nM ejâ ¬›m‚A À , “ŒnƒU ≈ÕfªA iBu À B»MBŒ¿nø PjV« À ¬ÃŒªA P ¨M ’B fiA ∆HØ ∫jq iAe ÀC ¬›m‚A iAe
. …øB∏YDI Ω¿®ªA ÀC …ØiB®ñ eB¥Nß‹A …NŒ¿nM ü
, …MiÃu ë Bø ‹ …YÀi ≈ø ’œq …ŒØ Bø Ω¿®ªA ≈ø pBƒªA ±º∏Õ À … A ∆Àe ¬›m‚A “¥Œ¥Y ”ºß jQfiA KMjÕ BòG ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA À
≈ø Ω¿®Õ ≈ø À A v√ ‹ À BŒªÀ A ∆Àe ≈ø …ª fè ‹ À …I lè A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø LBN∏ªA Ω«C œ√BøC ‹ À ¡∏Œ√BøDI oŒª $ : ïB®M æB≥
≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M æB≥ À , 124 : ’BnƒªA : # A ¥√ ∆ÿº§Õ ‹ À “ƒÜA ∆úafÕ π◊ªÀDØ ≈ø¤ø ë À ”R√C ÀC j∑g ≈ø PBáBvªA
À ¡»Œºß ≤Ãa ‹ À ¡»Ii fƒß ¡«jUC ¡»ºØ BáBu Ω¿ß À ja‡A ¬ÃŒªA À BI ≈øE ≈ø î◊IBvªA À ‘iBvƒªA À AÀeB« ≈ÕhªA À AÃøE
. 62 : —j¥JªA : # ∆Ã√lê ¡« ‹

œ÷AÀi SÅ
Ω«C ≈ø ¬Ã≥ ∆B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
: ∆ÿºnùA æB¥Ø , |®I ΩN≥ À , ¡»z®I KŒuDØ , ifI ¬ÃÕ ¡»®ø ∆Ã∑jrùA ¡»UjaDØ , ¬›m‚BI ∆Ã∞bNnÕ AÃ√B∑ À , AÿºmC “∏ø
ïG # ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃM ≈ÕhªA ∆G $ : , “Õ‡A  h« OªlƒØ ¡ AÀj∞¨NmBØ Aëj∑C À , nø ’‹¤« BƒIBZuC ∆B∑ f≥
¡«ÃÒßDØ , ∆Ã∑jrùA ¡»¥ZºØ AÃUjbØ ¡ ihß ‹ …√C À , “Õ‡A  h»I nùA ≈ø “∏ñ œ¥I ≈ø ïG KN∏Ø : æB≥ . , “Õ‡A jaE
“Õ‡A jaE ïG # , A LAh®∑ pBƒªA “ƒNØ Ω®U A ü –gÀC AgHØ , BI BƒøE æÃ¥Õ ≈ø pBƒªA ≈ø À $ , “Õ‡A  h« ¡»ŒØ Oªl√DØ “ƒN∞ªA
¡Q , AÃNØ Bø f®I ≈ø AÀjUB« ≈Õhºª πIi ∆G ¡Q $ , ¡»ŒØ OªlƒØ a Ω∑ ≈ø AÃnÕC À , AÃ√lZØ πªhI ¡»ŒªG ∆ÿºnùA KN∏Ø ,
¡»∑ieDØ AÃUjbØ AÃUjaBØ , BUjã ¡∏ª Ω®U f≥ A ∆C πªhI ¡»ŒªG AÃJN∏Ø , ¡ŒYi iÃ∞¨ª B«f®I ≈ø πIi ∆G AÀ u À AÀf«BU
pB√C ¡« æB≥ “Õ‡A ü : ∫BZzªA ≈ß BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , …ŒØ À . ΩN≥ ≈ø ΩN≥ À Bå ≈ø Bå ”NY ¡«ÃºMB¥Ø ∆Ã∑jrùA
sÕj≥ œ∑jrø ©ø AÃUja À , “ƒÕfùA ïG …®ø AÃUjë ¡ºØ , “∏ñ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ≈ß AÃ∞ºÖ , î¥ØBƒùA ≈ø
S®I Bù : æB≥ “Õ‡A ü : fÕk ≈IA ≈ß jÕjU ≈IA XjaC , …ŒØ À . “Õ‡A  h« ¡»ŒØ A æl√DØ , KŒuC ≈¿ŒØ ifI ¬ÃÕ AÃJŒuDØ , ifI ïG
, æBUi (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ïG ”MDØ , …®ø ∂B∞ƒªA ©J√ ∆Bô‚A ©J√ À , j»£ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA
π√C À , A ‹G …ªG ‹ ∆C f»r√ ≈∏ª À , Bƒ¿ºmfi ∆ú®∞Õ À ∆ú®∞Õ À , B√ÃIh®Õ ¬Ã¥ªA ’‹¤« ≤Bé B√C ‹ ê A æÃmi BÕ : AêB¥Ø
, …ªBø BƒZJNmA À  iAe Bƒøf« ‹G fYC Bƒß ±ºbNÕ ‹ AêB¥Ø , ∆Ã∑jrùA ¬B≥ ifI ¬ÃÕ ∆B∑ B¿ºØ , …ª πªg ∆ÃªÃ¥Õ AÃ√B∏Ø A æÃmi
. “∞÷B PjmC À , ¡»ƒø “∞÷B OºN¥Ø ¡»®ø , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒºª æÃ¥ªA πªg ∆ÃªÃ¥Õ AÃ√B∑ ≈ÕhªA π◊ªÀC XjbØ
“®mAÀ A ~iC ≈∏M C , B»º∑ “Õ‡A , # ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃM ≈ÕhªA ∆G , : A æB≥ ≈ÕhªA ¡»Ø AúN≥ ≈ÕhªA BøDØ : æB≥
æB¥Ø ∂fvªA Ω«C A ihß ¡Q . , # A vø P’Bm À ¡ƒ»U ¡«AÀDø π◊ªÀC , ¡∏√Ã∞®zNnÕ ≈ÕhªA ’‹¤« , AÃ∑ M À , B»ŒØ AÀjUB»NØ
, AÃ∏º AÃUja ê , …ª ∆ûUÃNÕ , ›ŒJm ∆ÀfN»Õ ‹ À “ºŒY ∆îŒÒNnÕ ‹ , ∆AfªÃªA À ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø î∞®zNnùA ‹G $ :
πŒMD√ Bƒ∑ B√C ¡º®M π√G , A æÃmi BÕ : AÀjmC ≈ÕhªA æB≥ À . , î∑jrùA –j»£ îI ¡»NøB≥G # ¡»ƒß Ã∞®Õ ∆C A ”nß π◊ªÀDØ
≈ø ¡∏ÕfÕC ü ≈ù Ω≥ ƒªA B»ÕC BÕ $ : A æB¥Ø , BØÃa ¡»®ø BƒUja ¬Ã¥ªA ’‹¤« ∆C À , A æÃmi π√C À , A ‹G …ªG ‹ ∆C f»rƒØ
”ºß î∑jrùA ©ø ¡∏UÀja , ¡N®ƒu –hªA ¡∏®Œƒu ¡∏ª j∞¨Õ À ¡∏ƒø haC Bû , A a ¡∏M¤Õ A a ¡∏Iú≥ ü A ¡º®Õ ∆G , ‘jmfiA
. ¡»ƒø ≈∏øDØ î∑jrùA ©ø AÃUja , ΩJ≥ ≈ø A AÃ√Ba f¥Ø πN√BŒa AÀfÕjÕ ∆G À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA
¡ŒØ AêB≥ , ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃM ≈ÕhªA ∆G $ …ªÃ≥ ü : “øj∏ß ≈ß jÕjU ≈IA À BY œIC ≈IA À fŒõ ≈I fJß XjaC , …ŒØ À
≈I oŒ≥ À , eÃmfiA ≈I “®øk ≈I TiBáA À , — ¨ùA ≈I …∑B∞ªA ≈I oŒ≥ ü Oªl√ : æB≥ , # A vø P’Bm À …ªÃ≥ ïG - - ¡Nƒ∑
, ¡»ßBJMC À sÕj≥ ≈ø ∆Ã∑jrùA Xja Bù : æB≥ . , ±ºa ≈I “ŒøC ≈I œºß À , XBVáA ≈I …Jƒø ≈I xB®ªA œIC À , — ¨ùA ≈I fŒªÃªA
, “ºé ¬ÃÕ ¡»ƒø ΩŒ√ Bø AÃJºÒÕ ∆C À , …IBZuC À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ≈ø , sÕj≥ ß À LjY ≈I ∆BŒ∞m œIC ©ƒù
¡« À ¬›m‚A ≈ß AîUi À , AiB∞∑ ifJI AúN¥Ø fßÃø ´ ”ºß ifJI Aî¿NUA À , AÿºmC f≥ AÃ√B∑ î«iB∑ ∆BJrI ¡»®ø AÃUja
. ¡«BƒŒ ≈ÕhªA ’‹¤«
. ≈nY µŒJÒM …ƒ∏ª µŒJÒNªBI …JqC B«j«B£ ∆B∑ ∆G À œ« À , — R∑ ¬Ã¥ªA ∂j ≈ø œ√B®ùA  h« ≈ø Lj¥Õ Bø ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. B«f®I À —jV A ΩJ≥ “∏ñ î¥ØBƒø eÃUÀ jIfNªA f®I PBÕ‡A ≈ø Ah∑ À , B»ƒø eB∞NnÕ Bø ¡«C ≈ø À
. lÕl®ªA A ’Bq ∆G —’A ªA —iÃm ü œMDŒm Bø ”ºß î¥ØBƒùA æBY ≈ß SZJªA ü A QDM πªhª ∆HØ
∆B∑ À , j∏I I ≈ø —j¿y …ª æB¥Õ ΩUi “∏ñ ∆B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , …ŒØ À
”ºß PB¿Ø …I AÃUjbØ , “ƒÕfùA µÕj Ãç  fŒI iBqDØ ? πUjé ≈ÕC : AêB¥Ø , jáA fUC œ√HØ “∏ø ≈ø œ√ÃUjaC …º«fi æB¥Ø , BzÕjø
. # PÃùA …∑ifÕ ¡Q …ªÃmi À A ïG AjUB»ø …NŒI ≈ø Xjë ≈ø À $ , “Õ‡A  h« OªlƒØ “∏ø ≈ø ø
LfƒU ≈I —j¿y B»z®I œ∞Ø , PÃùA …∑ieC –hªA Ah« “Œ¿nM ü AfÕfq BØ›NaA B»ŒØ ∆C ‹G — R∑ ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
B»z®I ü À , SŒª I ≈ø wŒ®ªA ≈I —j¿y B»z®I ü À , œ≥ilªA wŒ®ªA ≈I —j¿y ÃIC B»z®I ü À , œ∞Œu ≈I ¡R∑C B»z®I ü À ,
. PB¿Ø µÕjÒªA ü “ŒY …Nr»ƒØ “rJY ïG AjUB»ø Xja ¬AlY ≈I fªBa ü Oªl√ B»√C B»z®I ü À , œßfƒÜA —j¿y ≈I ™fƒU
. œ∞Œu ≈I ¡R∑C …√C : pBJß ≈IA ≈ß PBÕAÀjªA |®I ü À
. “øBß “uBa œ« À , ∆BølI œRŒºªA ΩJ≥ Ah« : æB≥ ? œRŒºªA ≈ÕDØ Oº≥ : –ÀAjªA æB≥
ü PÃùA ¡»∑ieC nùA ≈ø “Q›Q ∆C PBÕAÀjªA ≈ø ΩvZNùA À , “øBß   ´ ü PjU ¡Q “uBa ¡R∑C ü Oªl√ B»√C ®Õ : æÃ≥C
. –ÀAjªA ≈ø µŒJÒM …√D∏Ø ¡»ƒø –C ü “Õ‡A æÀl√ BøC À , ¬AlY ≈I fªBa À , œRŒª À , œ∞Œu ≈I ¡R∑C : —jV A ΩŒJm
, j∞∏ŒØ j∞∏ªA ïG “ºŒY ©ŒÒNnÕ ‹ –hªA ë : æB¥Ø , ±®zNnùA ≈ß (¬›nªA …Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ —iAik ≈ß , üB∏ªA ü À
ΩRø ”ºß , ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø À , ∆BŒJvªA ¡»ƒ¿Ø j∞∏Õ ∆C ©ŒÒNnÕ ‹ À , ≈ø¤Õ ∆C ©ŒÒNnÕ ‹ , ∆Bô‚A ïG ›ŒJm –fN»Õ ‹ À
…ƒß ∂j —f®I , œqBŒ®ªA À , ∂ÀfvªA À , Œº∏ªA  AÀi , —iAik ≈ß |Œ∞Nnø SÕfáA À æÃ≥C : ¡º¥ªA ¡»ƒß ™ÃØjø ∆BŒJvªA æÃ¥ß
≈ÕfªA : æB≥ . , …º»U eBJ®ªA ©nÕ ‹ –hªA ≈ÕfªA ≈ß (¬›nªA …Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ œ∞®ÜA ΩŒßB G ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À .
Oº¥Ø . , ¡®√ : æB¥Ø ? …Œºß B√C –hªA ÕfI πQfYDØ ∫AfØ Oº®U : Oº≥ , ¡»º»U ≈ø ¡»n∞√C ”ºß AÃ¥Œy XiAÃàA ≈∏ª À , ©mAÀ
À ¡∏÷AfßC ≈ø CjIC À , ¡∑‹ÃMC À , ïB®M A fƒß ≈ø …I ’BU Bñ iAj≥‚A À , …ªÃmi À  fJß Af¿ä ∆C À , A ‹G …ªG ‹ ∆C f»qC :
Ω»Ø : Oº¥Ø . , …Œºß ≈ç –hªA A À ë , B◊Œq Oº»U Bø A À : æB¥Ø . ¡∏¥Y ¡∏¿º£ À , ¡∏Œºß jøDM À , ¡∏IB≥i K∑i ≈ø
, ? ≈ôC ¬C OÕCi C : æB≥ ¡Q . , ¡∑e‹ÀC À ¡∑⁄Bn√ æB≥ ? ¡« ≈ø : Oº≥ . î∞®zNnùA ‹G : æB¥Ø ? jøfiA Ah« ≤j®Õ ‹ fYC ¡ºnÕ
…Œºß) j∞®U œIC ≈ß fªBa ≈I ∆B¿Œºm ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À . …Œºß ¡N√C Bø ≤j®M O√B∑ Bø À , “ƒÜA Ω«C ≈ø B»√C f»qC œ√HØ
À , B Oº≥ Bø ‹G –ifM ‹ œºvNØ œºu , : B æÃ¥M ¬eBàA À , B«ifa ü ’B»ºJªA : æB¥Ø . î∞®zNnùA ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªA
æfU µƒ®ªA fÕfq ΩUi BøDØ , ∆Ã∞®zNnùA ’‹¤« , ¨vªA À , vªA À , œ√B∞ªA J∏ªA À , …ª Oº≥ Bø ‹G –ifÕ ‹ –hªA KŒºÜA
: ∆B¿Œºm ≈ß , œ√B®ùA ü À “øAj∑ ‹ À , ‹ ? ±®zNnùA Ah« : , æÃ¥M ’œq ü …ƒŒ®M ∆C ©ŒÒNnM ‹ , ©ŒJªA À ’AjrªA ïÃNÕ ¡va
, ∆ÃøÃvÕ ¬Ã≥ ∆Ã∞®zNnùA , πƒø “J≥i ≈bQC ë ≈ø î∞®zNnùA ’‹¤« ü , ∆B¿Œºm BÕ : , æB≥ “Õ‡A ü (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß
AgG , ¡»ƒß Ã∞®Õ ∆C A ”nß π◊ªÀDØ , —jVrªA ∆Bv´DI ≈ÕhaE B√ ´ ü µáA ∆C ∆ÀjÕ ‹ À , ¡»UÀjØ À ¡»√ÃÒI ±®M , ∆úvÕ À
. ¡»Nª›zJØ ¡»Ihß ∆G À , …Nõ Ø ¡»ƒß A B∞ß ∆HØ π◊ªÀC AÃØj®Õ ∆C À , ∆Bv´fiBI ≈ÕhaE AÃ√B∑
. “ŒM‡A PBÕAÀjªA …Œºß æfÕ B¿∑ …ŒªG –e¤ùA v¥NªA ÀC KvƒªA —iÃu fÕjÕ , # B√ ´ ü µáA ∆C ∆ÀjÕ ‹ $ …ªÃ≥ : æÃ≥C
Ã»Ø BJuB√ “ºJ¥ªA Ω«C ≈ø ≈∏Õ ≈ø À , Bz®I ¡»z®I ±ªBë LÀjy î∞®zNnùA ∆C j∑g …√C : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , …ŒØ À
À , ∆ÃJvƒŒØ KvƒªA ïG “ºŒY ∆îŒÒNnÕ ‹ : , æB≥ “Õ‡A ü (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß : , œqBŒ®ªA n∞M ü À , …ŒØ À ±®zNnø
∆êBƒÕ ‹ À , B»ƒß A ”»√ ªA ¬iB A LBƒNUBI À , “ƒnY æB¿ßDI “ƒÜA ∆úafÕ ’‹¤« , …ŒØ ∆úafŒØ µáA ïG ›ŒJm ∆ÀfN»Õ ‹
≈ÕfYÃùA æBY Bø ∫AfØ Oº®U : …ª Oº≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß œmBƒ∏ªA oÕjy ≈ß , œ¿¥ªA n∞M ü À iAjIfiA ækBƒø
BøC : æB¥Ø ? , ¡∏NÕ‹À ∆ÃØj®Õ ‹ À , ¬BøG ¡ oŒª À ∆ÃMÃô ≈ÕhªA , îJ√hùA ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä —ÃJƒI ≈Õj¥ùA ,
A B»¥ºa ªA “ƒÜA ïG fa …ª fë …√HØ , —ÀAfß …ƒø j»§Õ À , Bu Ω¿ß …ª ∆B∑ ≈¿Ø . , B»ƒø ∆ÃUjë ‹ ¡«j∞Y ü ¡»√HØ ’‹¤«
, iBƒªA ïG BøG À , “ƒÜA ïG BøHØ , …MB◊Œm À …MBƒnÅ …JmBZŒØ A ”¥ºÕ ”NY , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG …Mj∞Y ü `ÀjªA …Œºß ΩafŒØ , Lj¨ùBI
BøDØ . ¡ºáA AèºJÕ ≈ÕhªA nùA e‹ÀC À æB∞ fiA À , …ºJªA À î∞®zNnùBI Ω®∞Õ πªh∑ À æB≥ . , A jøfi ∆ÃØÃ≥ÃùA ’‹¤»Ø
¡Œ¿áA —iÃØ À , ∆BafªA À ijrªA À K»ºªA …Œºß ΩafŒØ , ∂jrùBI A B»¥ºa ªA iBƒªA ïG fa ¡ fë …√HØ , “ºJ¥ªA Ω«C ≈ø LBvƒªA
“Œ√B “ƒVºª ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß  fU ≈ß …ŒIC ≈ß ∂eBvªA ≈ß , æBvàA ü À ¡ŒZÜA ïG ¡« vø ¡Q “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG
B√ÃJä À BƒN®Œq B»ƒø ΩafÕ LAÃIC “nú À , ∆ÃáBvªA À ’Af»rªA …ƒø ΩafÕ LBI À , ∆Ã¥ÕfvªA À ∆ÃŒJƒªA …ƒø ΩafÕ LBI , LAÃIC
OŒJªA Ω«C Bƒz¨I ≈ø —ig æB¥Rø …Jº≥ ü ≈∏Õ À , A ‹G …ªG ‹ ∆C f»rÕ ≈û nùA j÷Bm …ƒø ΩafÕ LBI À æB≥ ∆C ïG ,
î∞®zNnùA ‹G $ A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ ∆Ajõ ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M À , œ√B®ùA ü À . (¬›nªB¿»Œºß)
À “QiAÃùA À “Z∑BƒùA ü “ՋêA B»ƒ∏ª À , ≈ÕfªA ü “Õ‹ÃI OnŒª B»√G BøC : æB≥ ? , “Õ‹À –C : Oº≥ . “ՋêA Ω«C ¡« : æB≥ , , #
. ΩU À lß A jøfi ∆ÃUjùA ¡« À , iB∞∏ªBI ‹ À îƒø¤ùBI AÃnŒª ¡« À , “ÒªBbùA
Bø œMDŒm À 106 : “IÃNªA “Õ‡A : # ¡»Œºß LÃNÕ BøG À ¡»Ih®Õ BøG A jøfi ∆ÃUjø ∆ÀjaE À $ ïB®M …ªÃ≥ ïG —iBqG ë À : æÃ≥C
. A ’Bq ∆G ¬›∏ªA ≈ø …I µº®NÕ
, üB∏ªA ü À . …Jº≥ B«BßÀ À , …√gC B»N®¿nØ , “VáA …N¨ºI ≈ø ”ºß ≤B®zNm‹A ¡mA ©¥Õ ‹ À : (¬›nªA …Œºß) æB≥ , W»ƒªA ü À
≤›Na‹A ≤j®Õ À . , “VY …ª ©ØjM ≈ø ±Œ®zªA : (¬›nªA …Œºß) KN∏Ø , ’B∞®zªA ≈ß Ω◊m …√C : (¬›nªA …Œºß) ¡£B∏ªA ≈ß
™l∞ªBI B»ŒJq æB¥Ø ? , î∞®zNnùA ü æÃ¥M Bø : Ω◊m …√C : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , …ŒØ À ±Œ®zI oŒºØ ≤›Na‹A ≤jß AgHØ
…I OQfÑ À , ≈«iÀfa ü µMAîªA ïG , µMAîªA Ah« ¡∑jøDI ”rø f¥ª AÃØ , ∆Ã∞®zNnùA ≈ÕC À ? , B∞®zNnø ∆Ã∏Õ AfYC ¡N∑ Ø
 j∑g –hªA ±®zNnùA fY Bø , (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC Ω◊m : æB≥ ∂BZmG ≈I j¿ß ≈ß , œ√B®ùA ü À “ƒÕfùA µÕj ü PA’B¥nªA
. ≈nê ‹ ∆C fYfi œ¨JƒÕ Bø …¥ºa ΩU À lß A …¥ºa f≥ À , ∆Ej¥ªA iÃm ≈ø —iÃm ≈nê ‹ ≈ø : æB≥ ? , ΩU À lß A
’‘eBI KnÅ O√B∑ ∆G À PBÕAÀjªA À , fuB¥ùA ≈ø B»ŒØ Bø ©øB ÀBY B»ƒø jø Bø ≈∏ª  B√eiÀC Bø ´ jaC PBÕAÀi Bƒ«B« À : æÃ≥C
”zN¥ø ë fYAÀ æêfø ü µ∞NM ≤B®zNm‹A KMAjø PBŒuÃva KnÅ B»MB√BŒI PBŒuÃva ≈ß j§ƒªA ©Ò≥ ©ø B»ƒ∏ª “∞ºNã j§ƒªA
. v¥M ´ ≈ø µáA ïG ’AfN«‹A ¬fß ≤B®zNm‹A ∆C ë À ,  Bƒøf≥ Bø ”ºß “Õ‡A ∂› G
AÓÀf ߉ ¡Ê ∏Úª AÃÂ√B∑ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ªÙA ∆Ï Ḡ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A ¡Â ∏Û ƒ‰NÍ∞Ù Õ‰ ∆ÚC ¡Ê NÂ∞Ù aÍ ∆Ê Ḡ —Í ÃÚºvªA ≈‰ øÍ AÀÂjvÙ¥M‰ ∆ÚC Ë`B‰ƒÂU ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ oÊŒºÚ ØÚ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê NÂIÊj‰ y A‰gḠ À‰
À‰ ¡Ê ∏÷A‰iÀ‰ ≈Íø AÃÂ√ÃÛ∏Œ‰ºÙ ØÚ AÀÂfV
‰ m A‰gH̄ÚØ ¡Ê »Â N‰ZºÍ mÚC AÀÂha DÙ Œ‰ªÙ À‰ π‰®øÏ ¡Â»ƒø ˆ“∞Ú ÷B ¡Ê ¥Û N‰ºÙ ØÚ —Ú ÃÚºvªA ¡Â »Â ªÚ OÊ¿≥Ú DÚØÚ ¡Ê »¯ ŒÍØ OƒÛ∑ A‰gḠ À‰ (101)BıƒŒÍJøÌ
¡Ê ∏ÍN®‰ NÍøÊ CÚ À‰ ¡Ê Û∏NÍZ
‰ ºÍ mÚC ≈Ê ß‰ ∆‰ ÃÛºÛ∞¨Ê M‰ ÃÊ ªÚ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A eÏ À‰ ¡Ê »Â N‰ZºÍ mÚC À‰ ¡Ê «Â i‰ hÊ YÍ AÀÂha DÙ Œ‰ªÙ À‰ π‰®ø‰ Aú̊vÂŒºÙ ØÚ Aú̊vÂÕ ¡Ê ªÚ ‘‰jaÊ CÛ ˆ“∞Ú ÷B P
Í DÙ N‰ªÙ
¡Ê ∑Û i‰ hÊ YÍ AÀÂha À‰ ¡Ê ∏Û N‰Z
‰ ºÍ mÚC Aîz‰M ∆ÚC ”yÊjøÏ ¡ÂNƒÛ∑ ÀÊ CÚ jÒÏø ≈ø ‘ÁgCÚ ¡Ê ∏Û IÍ ∆‰ B∑ ∆Ḡ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ `
‰ B‰ƒU ‹ À‰ —ı f‰ YÍ À‰ “ı ºÚ ÊŒøÏ ¡Û∏ŒÊ ºÚ ߉ ∆‰ ÃÛºŒÍ¿Œ‰ØÚ
AÿŒÍ≥DÚØÚ ¡Ê Nƒ‰√DÙ ¿‰ A A‰gH̄ÚØ ¡Ê ∏ÍIÃU ”º‰ß À‰ Aıeî≥Û À‰ Bı¿‰Œ≥Í …‰ º̇ªA AÀÂj∑ÊgBÚØ —Ú ÃÚºvªA ¡ÂNŒÊ zÚ≥ A‰gH̄ÚØ (102)BıƒŒ¯»øÌ BıIA‰h߉ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ºÙ ªÍ fÏ ß‰ CÚ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ
∆‰ ÿªÚDÙ M‰ B‰¿∑Ú ∆‰ ÿªÚDÙ Õ‰ ¡Ê »Â √ÏH̄ÚØ ∆‰ ÿªÚDÙ M‰ AÃÂ√ÃÛ∏‰M ∆Ḡ ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ’Í B‰̈ÍNIÊA ”Ø Aû¯ M‰ ‹ À‰ (103)BıMÃÛ≥ÃÊ øÏ BıJ‰N∑Í î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA ”º‰ß O‰√B∑ —Ú ÃÚºvªA ∆Ï Ḡ —Ú ÃÚºvªA
(104)Bı¿ŒÍ∏Y‰ Bı¿ŒÍºß‰ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ∆‰ ÃÂUjÊ Õ‰ ‹ B‰ø …Í º̇ªA ≈‰ øÍ ∆‰ ÃÂUjÊ M‰ À‰
∆BŒI
PBÕ‡BI “ÒJMjø œ« À , ¡»÷B¨NIA À î∑jrùA KŒ¥®M ü îƒø¤ùA KŒ´jM ïG œ»NƒM À , j∞nªA ü jv¥ªA À ≤ÃàA —›u ™jrM PBÕ‡A
. ∆Ã◊rªA ±ºNã ≈ø B Bø À eB»Vºª “yj®NùA “¥IBnªA
jv¥ªA À , æÀf®ªA À XjáA À ¡Q‚A `BƒÜA # —›vªA ≈ø AÀjv¥M ∆C `BƒU ¡∏Œºß oŒºØ ~ifiA ü ¡NIjy AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
, A v¥M B»Mjv≥ À , ∆Ej¥ªA “¨ª œ« À B«jv≥C —›vªA Pjv≥ : PB¨ª T›Q —›vªA jv≥ ü , : ©¿ A ü æB≥ , —›vªA ≈ø w¥ƒªA
. AiBv≥G B»Mjv≥C
ü  eÀiÀ üBƒÕ ‹ kAÃÜA ü  fYÀ j«B§ªA `BƒÜA œ∞√ À , —›vªA ≈ø B◊Œq AÃv¥ƒM ∆C ¡QG À XjY ≈ø ©√Bø ›Ø jØBm AgG : ”ƒ®ùA À
: # B¿»I ≤ÃÒÕ ∆C …Œºß `BƒU ›Ø j¿NßA ÀC OŒJªA WY ≈¿Ø A j÷B®q ≈ø —ÀjùA À B∞vªA ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ LÃUúª ∂BŒnªA
“UBY ´ ≈ø ¡∏áA Ω®U ≈ß ±r∏ªA ejâ …ŒØ œ∞∏Õ À , ©ÕjrNªA ¬B¥ø ¬B¥ùA ∆C πªg À , BJUAÀ ≤AÃÒªA ∆Ã∑ ©ø 158 : —j¥JªA
. 184 : —j¥JªA : “Õ‡A # ¡∏ª a AÃøÃvM ∆C À $ ïB®M …ªÃ≥ …UÃI “Õ‡A §√ À , …MBŒuÃva À ¡∏áA PB»U ©Œö ’B∞ŒNmA ïG
ü ∆Ej¥ªA ü B»≥› G ≈ø eû®ùA ≈∏ª “∞ºNã — R∑ ∆B®ø PAg O√B∑ ∆G À “ƒN∞ªA , # AÀj∞∑ ≈ÕhªA ¡∏ƒN∞Õ ∆C ¡N∞a ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
¡∑ÃIh®Õ ∆C ¡N∞a ∆G : ”ƒ®ùBØ πªg fÕ¤M BzÕC ¬›∏ªA ≈÷Aj≥ À , B¿«Ãç À Ljy ÀC ΩN≥ ≈ø KÕh®NªA î∑jrùA À iB∞∏ªA xÃva
. ΩN¥ªA À “º¿áBI
∆C πªg üBƒÕ ‹ À , “ƒN∞ªA ≤Ãa fƒß ∆B∑ BòG —›vªA ü jv¥ªA ©ÕjrM ’fI ∆C fŒ∞M À `BƒU , # ¡∏Œºß oŒºØ $ …ªÃ¥ª fŒ≥ “º¿ÜA À
iÃvªA ©Œ¿Ü …ªÃ OƒŒI “ƒnªA À , …ƒø B¿n≥ îI LBN∏ªA BòHØ ≤ÃàA ©øBè ∆G À œßjrªA j∞nªA iÃu ©Œö BŒ√BQ ©ÕjrNªA ¡®Õ
. PBÕAÀjªA ü œMDŒm B¿∑
…UÃM À , ≤ÃàA —›u “Œ∞Œ∑ j∑hM , “Õ‡A # ¡»NZºmC À ¡«ihY AÀhaDŒª À - …ªÃ≥ ïG - ¡»ŒØ Oƒ∑ AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü \yÀC ∆Ã∏Œª æBRùA eAjÕHI ∆BŒJªA ΩŒJ≥ ≈ø Ah« À , ≤ÃàA —›u ü BøBøG …yj∞I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG LBÒàA
. ΩöC À lUÀC …√C îß
”ºu) ƒªA ©ø —›vªA ü ¡»øBŒ≥ # π®ø ¡»ƒø “∞÷B ¡¥NºØ $ …ªÃ¥I eAjùA À , “ßBö —›vªA ë # —›vªA ¡ O¿≥C $ …ªÃ¥I eAjùBØ
—›vªA AÃóC À AÀfVm AgG G AÀfVm AgHØ $ …ªÃ¥I eAjùA À , “ZºmfiA haDI ∆ÀiÃøDùA ¡« À , ¬B¿NÕ‹A ÃZƒI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
“Œ√BRªA “∞÷BÒªA haDM ∆C # ¡»NZºmC À ¡«ihY AÀhaDŒª À $ …ªÃ¥I eAjùA Ah∑ À , ¬Ã¥ªA ’AiÀ ≈ø ¡»MfVm ¬BóG f®I ’‹¤« ∆Ã∏Œª
. ¡»NZºmC À ¡«ihY (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ©ø “ŒºvùA
¡»NûDØ “ßBö ¡»NŒºu –C —›vªA ¡ O¿≥DØ ≤ÃàA æBY æBáA À ¡»ŒØ A æÃmi BÕ O√C Oƒ∑ AgG À : - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À
“∞÷BÒªA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , ¡»NZºmC ¡»®ø AÀhaDŒª À πI ’AfN≥‹BI π®ø ¡»ƒø “∞÷B ¡¥Nª ΩI B®Œö —›vªA ü AúafÕ ›Ø , B»ŒØ
“∞÷B PDNª À “®NøfiA À ¡∏√Ãmjê ¡∑’AiÀ AÃ√Ã∏ŒºØ —›vªA ≈ø AôjØ À π®ø ∆úvùA fVm AgHØ ¡»N®NøC À ¡»√Ãmjê ‘jafiA
. ¡»NZºmC À ¡«ihY “ŒºvùA ïÀfiA “∞÷BÒªB∑ BzÕC ∆úvùA ’‹¤« haDŒª À , π®ø AúvŒºØ AúvÕ ‘jaC
. ΩŒ≥ B¿∑ , ”ƒ®ùA K√BÜ ‘jaC À •∞ºªA K√BÜ —iBM “ÕBßi B»ŒªG j∑hùA ©¿ÜA ¿y ™BUiG À , ‘jafiBI “∞÷BÒªA ±ŒuÃM À
SŒY `›nªA §√ ™BØfºª “ªE iháA Ω®U ë À , ±ŒÒª —iB®Nm‹A ≈ø ™Ã√ # ¡»NZºmC À ¡«ihY AÀhaDŒª À $ ïB®M …ªÃ≥ ü À
. ΩŒ≥ B¿∑ , “ZºmfiA ïG Kn√ –hªA hafiA …ŒªG Kn√
. j«B£ ”ƒ®ùA À , ™jrùA ¡∏Zºª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü # —fYAÀ - …ªÃ≥ ïG - ∆ú∞¨M ê AÀj∞∑ ≈ÕhªA eÀ $ : ïB®M …ªÃ≥
. “Õ‡A jaE ïG # ¡∏Œºß `BƒU ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Kè ≈∏ª ¡»NZºmC AîzÕ ∆C ≈ø ©√Bø ›Ø ”yjø ¡»z®I ∆B∑ ÀC ¡»Œºß ælƒÕ jÒø ≈ø ∆ÀgDNÕ AÃ√B∑ ∆G ¡»√C ë À jaE ±Œ∞Ö
. ¡»I ∆ÿN»ø ¡»Ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA ≈ß Aú∞¨Õ ‹ À , ¡«ihY AÀhaDÕ ∆C πªg ©ø ¡»Œºß
∆‹BY B¿« À , ∆Aifvø ÀC ∆B®ö eA À ¬BŒ¥ªA À # ¡∏IÃU ”ºß À Aeî≥ À BøBŒ≥ A AÀj∑gBØ —›vªA ¡NŒz≥ AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. æAÃYfiA ©Œ¿Ü KßÃNnùA j¿NnùA j∑hªA ≈ß “ÕBƒ∑ ë À # ¡∏IÃU ”ºß $ …ªÃ≥ Ah∑ À
, # ~ifiA ü ¡NIjy AgG À $ …ªÃ≥ …I ΩIÃ≥ SŒY À , iAj¥Nm‹A ∆BƒŒ¿ ‹BI eAjùA G # —›vªA AÿŒ≥DØ ¡Nƒ√D¿ A AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥
—›u ≈ß J®NªA ∆HØ B»øBóG —›vªA “øB≥HI eAjùBØ Ah« ”ºß À , ∆B ÀfiA ïG ™ÃUjªA …I eAjùA ∆C j«B§ªA ∆B∑ ∂BŒnªA  fÕ¤Õ Bø ”ºß
. πªg ïG `ÃºÕ —›vªA ≈ø jv¥ªBI ≤ÃàA
¬BŒvªA ¡∏Œºß KN∑ $ ïB®M …ªÃ¥∑ LBè‚A À ~j∞ªA ≈ß “ÕBƒ∑ “IBN∏ªA # BMÃ≥Ãø BIBN∑ îƒø¤ùA ”ºß O√B∑ —›vªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
“N≥Ãø “zÕjØ —›vªA ∆C •∞ºªA j«B§Ø BN≥À …ª Oº®U –C Ah∑ O≥À ≈ø PÃ≥ÃùA À 183 : —j¥JªA : ¡∏ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ”ºß KN∑ B¿∑
. B»øÃå À B»MB≥ÀC ü –e¤M “¿Vƒø
“yÀj∞ø B»√C BMÃ≥Ãø BIBN∑ B»√Ã∏I eAjùBØ …øk‹ ”ºß ¬ÀlºùA ∂› HI ¨NªA ¬fß À PBJRªA ≈ß “ÕBƒ∑ —›vªA ü O≥êA ∆C j«B§ªA À
‹ gG ∆ÿzùA ≈ø …¥Jm Bø ¡÷›Õ ‹  iû£ ’‘eBI ”ºß PÃ≥ÃùA •∞ª ’B¥IG ∆C πªg À , æBÅ °¥nM ‹ —›vªBØ ›uC — ¨Nø ´ “NIBQ
¡Nƒ√D¿ A AgHØ $ …ªÃ¥ª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü , # —›vªA ∆G $ …ªÃ≥ ∆C ©ø “ƒŒ®ø PB≥ÀC PAg —eBJß —›vªA ∆Ã∏ª ~j®NªA ïG oó “UBY
ïG ¬ÃvªB∑ jaE ’œq ïG æfJNM ‹ À ¨NM ‹ À , æBÅ °¥nM ‹ “NIBQ B»√Ã∑ “MÃ≥Ãø B»√Ã∏I eAjùA ∆C j«B§ªBØ # —›vªA AÿŒ≥DØ
. ›Rø “Õf∞ªA
Bø A ≈ø ∆ÃUjM À $ …ªÃ≥ À , —hºªA ΩIB¥ø fiA À , KºÒªA ’B¨NI‹A À , ±®zªA ≈«ÃªA , # ¬Ã¥ªA ’B¨NIA ü AûM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
¡∏÷AfßC ≈ø ‹BY CÃmC ¡NnºØ , fYAÀ DÕ B¿»ƒø ›∑ ∆C ü î¥Õj∞ªA æBY ∆C : ”ƒ®ùA À , K÷B¨ªA ©¿ÜA ¿y ≈ø æBY # ∆ÃUjÕ ‹
À ¡ ïÃø ›Ø ¡∑⁄AfßC BøC À , ¡∏ŒªÀ ë –hªA ¡∏Ii ≈ø —j∞¨ùA À j∞§ªA À \N∞ªA ’BUi ¡∏ª ∆G SŒY f®mC À ¡»ƒø …ØiC ¡N√C ΩI ,
. ¡»º¿ß ü ¡»ÒrƒÕ À , ¡»mÃ∞√ KŒÒÕ K√BU ≈ø ¡ ’BUi ‹
. …Œ»√ À  jøC ü Bƒ¥Nø B¿Œ∏Y , BvùBI B¿Œºß A ∆B∑ À , ¡«B¨NJø ïG ¡»≥ÃnÕ À
œ÷AÀi SÅ
B¿ºØ , “∏ø fÕjÕ “ŒJÕfáA ïG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Xja Bù , ≤ÃàA —›u “ÕE ®Õ Oªl√ : , œ¿¥ªA n∞M ü
æÃmi ~iB®Õ ∆B∏Ø , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ΩJ¥NnŒª , piBØ ÷Bø ü fŒªÃªA ≈I fªBa AÃR®I , sÕj≥ ïG àA ©≥À
A æÃmi ”ºu À , æ›I ∆gC j»§ªA —›u PjzY À , µÕjÒªA |®I ü ∆B∑ B¿ºØ , æBJÜA ”ºß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A
∆Ã®Ò¥Õ ‹ ¡»√HØ , ¡«BƒJufi —›vªA ü ¡« À ¡»Œºß Bƒºõ Bƒ∑ ê : , fŒªÃªA ≈I fªBa æB¥Ø , pBƒªBI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
ΩŒ÷A U ælƒØ ¡»Œºß B√j´C —›vªA ü Aúae AgHØ , ¡«iBvIC ’BŒy ≈ø ¡»ŒªG KYC œ« ‘jaC —›u ∆‡A ¡ ’œè ≈∏ª À , ¡»M›u
`BƒU ‹ À $ …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À # ¡»ŒØ Oƒ∑ AgG À $ …ªÃ≥ ü ≤ÃàA —›vI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ”ºß
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºvØ AÃ∞≥AÃNØ ∆BƒVzI ∆Ã∑jrùA À ∆B∞n®I ƒªA À Oªl√ B»√C “Õ‡A # jÒø ≈ø ‘gC ¡∏I ∆B∑ ∆G ¡∏Œºß
‘jaC —›u ¡ ∆G : ¡»z®I æB¥Ø , ¡»Œºß AÀ ¨Õ ∆DI ∆Ã∑jrùA ¡»Ø eÃVnªA À ™Ã∑jªA ¬B¿NI j»§ªA —›u …IBZuC À (¡º̃m À
¬›mG KJm πªg ∆B∑ À , ≤ÃàA —›u jv®ªA ¡»I ”ºvØ “Õ‡A  h« …Œºß A æl√DØ , jv®ªA —›u ∆Ã®Õ ,  h« ≈ø ¡»ŒªG KYC
. “v¥ªA fŒªÃªA ≈I fªBa
AÀkjYC À , A ¡»øl»Ø iBòC JI BIiBä Al´ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C :   n∞M ü œªB¿RªA ®Õ —lõ ÃIC j∑g , : …ŒØ À
Xja À ¡»NZºmC AîyÃØ AfYAÀ Àf®ªA ≈ø ∆ÀjÕ ‹ À ∆ÿºnùA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ælƒØ , æBùA À –iAihªA
≈ø Æj∞Õ ∆C ïHØ , –eAêA …IBZuC îI À …ƒŒI Ω®VØ …Y›m ©yÀ f≥ À , …NUBY œz¥Œª (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
Ω£ ü oºU À …IBZuC îI À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi îI –eAêA æBZØ tjM ’B¿nªA À , –eAêA Cie f≥ À , …NUBY
∆G A ºN≥ : æB¥Ø . …IBZuC ≈ø ©º¥√A f≥ f¿ä Ah« Tiô BÕ : …IBZuC …ª æB¥Ø œIiB A TiBáA ≈I TièªA …I jvJØ —jVq
…®ø À …mCi ”ºß ¡÷B≥ ë À ‹G (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi …I j®rÕ À , ±ŒnªA …®ø À ΩJÜA ≈ø ifçA À , …ºN≥C
Àfß K∏√BØ . A : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) æÃmjªA æB¥Ø ? ∆‡A ø π¿v®Õ ≈ø f¿ä BÕ : æB≥ À ,  f¿´ ≈ø …ºm f≥ ±ŒnªA
: æB≥ . fYC ‹ . æB≥ ? ∆‡A ø π®ƒô ≈ø Tiô BÕ : æB≥ À , …∞Œm haDØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ¬B¥Ø …»Uê A
 BÒßDØ , AÀfß πŒºß îßC ‹ À , AfIC πºMB≥C ‹ ∆C f»ßC ∏ª À , ‹ : æB≥ ? …ªÃmi À A fJß œ√C À , A ‹G …ªG ‹ ∆C f»rM C
µYC œ√G (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) æB≥ . ø a O√fi A À : Tiô …ª æB¥Ø , …∞Œm (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
…ª OÕëC , A : æB≥ ? …ƒø π®ƒø B¿Ø ±ŒnªBI …mCi ”ºß B¿÷B≥ ∫BƒÕCi f¥ª Tiô BÕ : AêB¥Ø …IBZuC ïG Tiô Xja À . πªhI
–eAêA SJºÕ À ,  haC À f¿ä …ŒªG ¥Jm À , œ∞Œm ja À , œ»Uê PijbØ ? œ∞N∑ îI Ük ≈ø –ieC B¿Ø …Ijyfi ±ŒnªBI
# jÒø ≈ø ‘gC ¡∏I ∆B∑ ∆G $ ¡»Œºß Cj≥ À , àA ¡« aDØ …IBZuC ïG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ©Ò¥Ø ≈∏m ∆C
. B»º∑ “Õ‡A
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºu : æB≥ …√C (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß A fJß œIC ≈I ≈õjªA fJß ≈ß  eBƒmHI , …Œ¥∞ªA ü À
©∑jØ , AÃNv√C À Cj¥Ø , AÀ ∑ À ∏Ø , …∞ºa “≥jØ À Àf®ªA ’AkHI “≥jØ ¬B≥DØ , îN≥jØ …IBZuC ∂j∞Ø , ™B≥jªA PAg —Al´ ü …IBZuDI
”ºß ¡»z®I ¡ºm ¡Q “®∑i ¡»n∞√fi AúvØ B¿÷B≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi j¿NmA ¡Q , AÀfVm À fVnØ , Aî∑i À
À ∏Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ±ºa AÃøB¥Ø ¡»IBZuC ’BU À . Àf®ªA ’AkHI AÃøB¥Ø ¡»IBZuC ïG AÃUja ¡Q , |®I
¡ºm ¡Q f»rNØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi oºU ¡Q , AÀfVm À fVm À , Aî∑jØ ©∑i À , AÃNv√DØ Cj≥ À , AÀ ∑
ïG —›vªA ¡ O¿≥DØ ¡»ŒØ Oƒ∑ AgG À $ …ŒJƒª ïB®M æB≥ f≥ À , |®I ”ºß ¡»z®I ¡ºm ¡Q “®∑i ¡»n∞√fi AÃz¥Ø AÃøB¥Ø ¡»Œºß
ü Lj¨ùA ”ºu ≈ø : æB≥ À . (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ B»I ΩU À lß A jøC ªA ≤ÃàA —›u  h»Ø # BMÃ≥Ãø BIBN∑ …ªÃ≥
. SÕfáA îN®∑i “Œ√BRªA “∞÷BÒªBI À , “®∑i ïÀfiA “∞÷BÒªBI ”ºu ¬Ã¥ªBI ≤Ãa
¡®√ : æB≥ ? B®Œö ∆Ajv¥M j∞nªA —›u À ≤ÃàA —›u ≈ß (¬›nªA …Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ —iAik ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
: ‹B≥ B¿»√C . ¡ºnø ≈I f¿ä À —iAik ≈ß  eBƒmHI , …Œ¥∞ªA ü À ≤Ãa …ŒØ oŒª j∞nªA —›u ≈ø jv¥M ∆C µYC ≤ÃàA —›u À ,
¡NIjy AgG À $ : æÃ¥Õ ΩU À lß A ∆G : æB¥Ø ? œ« ¡∑ À œ« ±Œ∑ ? j∞nªA —›u ü æÃ¥M Bø : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIfi Bƒº≥
: Bƒº≥ : ‹B≥ . jzáA ü ¬BNªA LÃUÃ∑ BJUAÀ j∞nªA ü v¥NªA iBvØ # —›vªA ≈ø AÀjv¥M ∆C `BƒU ¡∏Œºß oŒºØ - ~ifiA ü
…Œºß) æB¥Ø ? jzáA ü ¬B¿NªA KUÀC B¿∑ πªg KUÀC ±Œ∑ , Aú®ØA : Ω¥Õ À # `BƒU ¡∏Œºß oŒºØ $ ΩU À lß A æB≥ BòG
‹ C # B¿»I ≤ÃÒÕ ∆C …Œºß `BƒU ›Ø j¿NßA ÀC OŒJªA WY ≈¿Ø A j÷B®q ≈ø —ÀjùA À B∞vªA ∆G $ A æB≥ f≥ oŒª À C : (¬›nªA
…®ƒu ’œq j∞nªA ü v¥NªA πªh∑ À , …ŒJ√ …®ƒu À , …IBN∑ ü  j∑g ΩU À lß A ∆fi ? ~Àj∞ø KUAÀ B¿»I ≤AÃÒªA ∆C ∆ÀjM
∆B∑ ∆G : æB≥ ? ‹ ¬C fŒ®Õ C B®IiC j∞nªA ü ”ºu ≈¿Ø : …ª Bƒº¥Ø : ‹B≥ . …IBN∑ ü ïB®M A  j∑g (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA
PAúvªA À . …Œºß —eBßG ›Ø B»¿º®Õ ≈∏Õ À …Œºß O÷j≥ ≈∏M ∆G À , eBßC B®IiC ”ºvØ …ª PjnØ À v¥NªA “ÕE …Œºß O÷j≥ f≥
ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi B»∑jM v¥M B»ŒØ oŒª T›Q B»√HØ Lj¨ùA ‹G —›u Ω∑ ∆BN®∑i “zÕj∞ªA j∞nªA ü B»º∑
. SÕfáA PB®∑i T›Q jzáA À j∞nªA
eÀiBÜA ≈IA À “UBø ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À eÀAe ÃIC À ¡ºnø À fõC À fŒõ ≈I fJß À “JŒq œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
OªDm : æB≥ “ŒøC ≈I ”º®Õ ≈ß ∆BJY ≈IA À …bmB√ ü pBZƒªA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À –iBZÒªA À “ôla ≈IA À
æB¥Ø ? pBƒªA ≈øC f≥ À # AÀj∞∑ ≈ÕhªA ¡∏ƒN∞Õ ∆C ¡N∞a ∆G —›vªA ≈ø AÀjv¥M ∆C `BƒU ¡∏Œºß oŒª $ : Oº≥ , LBÒàA ≈I j¿ß
¡∏Œºß B»I A ∂fvM “≥fu : æB¥Ø πªg ≈ß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi OªDnØ …ƒø OJVß Bû OJVß : j¿ß œª
…√C : fmC ≈I fªBa ≈I “ŒøC ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À ∆BJY ≈IA À “UBø ≈IA À œ÷BnƒªA À fŒõ ≈I fJß XjaC , …ŒØ À . …N≥fu AúJ≥BØ
≈IA BÕ : j¿ß ≈IA æB¥Ø . ≤ÃàA —›u j∑g få BòG , A LBN∑ ü B«få ‹ B√G ? j∞nªA ü —›vªA jv≥ OÕCi C : j¿ß ≈IA æDm
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi BƒÕCi B¿∑ Ω®∞√ BòHØ , B◊Œq ¡º®√ ‹ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) Af¿ä ΩmiC A ∆G œaC
À –hø ªA À “JŒq œIC ≈IA XjaC , : …ŒØ À . (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi B»ƒm “ƒm j∞nªA ü —›vªA jv≥ À Ω®∞Õ
≤Bé ‹ ∆ÃøE ≈ç À “ƒÕfùA À “∏ø îI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ©ø BƒŒºu : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß œ÷BnƒªA À …ZZu
K«À ≈I “QiBY ≈ß œ÷BnƒªA À –hø ªA À eÀAe ÃIC À ¡ºnø À –iBbJªA À fõC À “JŒq œIC ≈IA XjaC : …ŒØ À . îN®∑i B◊Œq
, üB∏ªA ü À . îN®∑i …ƒøE À pBƒªA ∆B∑ Bø jR∑C ”ƒñ jv®ªA À j»§ªA (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ©ø OŒºu : æB≥ œßAlàA
? # BMÃ≥Ãø BIBN∑ îƒø¤ùA ”ºß O√B∑ —›vªA ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ f≥jØ ≈I eÀAe ≈ß  eBƒmHI
$ . æÃ¥Õ ΩU À lß A ∆HØ “ßBy‚A πºM ©zM Bø ∫jzÕ –hªBI ›Œº≥ PjaC ÀC ›Œº≥ OºVß ∆G oŒª À , BNIBQ BIBN∑ : æB≥
. # BŒ´ ∆Ã¥ºÕ ≤ÃnØ PAûrªA AîJMA À —›vªA AÃßByC
. jaC PBÕAÀi …Œºß æfÕ B¿∑ O≥êA “»U ≈ø “®mÃø |÷Aj∞ªA ∆C ïG —iBqG : æÃ≥C
, “ßBm PjaDM ∆G ∫ M ‹ : j∞nªA ü Lj¨ùA —›u ü æB≥ : (¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆C , µ∞rªA KŒ¨Õ ∆C ïG “ßBm OŒrø O◊q ∆G À , —ja‡A ’Br®ªA œºvM ∆C OJJYC ∆G B»ŒºvM ¡Q
—›vªA ∆G $ : æB≥ ïB®M A ∆C ¬f¥Õ À ja¤Õ ∆B∑ À , B®Œö —ja‡A ’Br®ªA À Lj¨ùA À , B®Œö jv®ªA À —jUB A —›u ”ºu (¡º̃m À
”ºu) A æÃmi ΩvÕ ∆ÃªÃ¥Õ B¿∑ ∆B∑ ê …√G ,   ´ ≈®Õ , îƒø¤ùA ”ºß B»IÃUÀ ”ƒß BòG # BMÃ≥Ãø BIBN∑ îƒø¤ùA ”ºß O√B∑
…Œºß A ”ºu) A æÃmi f¿ä …I jøfi A a ∆B∑ ê À , ∆ÃªÃ¥Õ B¿∑ ∆B∑ À aC À ¡ºßC ∆B∑ À , Ah∏« (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
À , —ja‡A ’Br®ªA À Lj¨ùA À jv®ªA À j»§ªA —›u î∞u ¬ÃÕ (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ©ø pBƒªA PBØ f≥ À . (¡º̃m À …ªEÀ
œºß jøDØ # B√BJ∑i ÀC ‹BUjØ ¡N∞a ∆HØ $ A æÃ¥ª B√BJ∑i À ‹BUi AÃZJm À Aúº« À AÀ ∏Ø (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC œºß ¡«jøC
. πªg AîƒvØ (¬›nªA …Œºß)
OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø “uBa À “¥IBnªA œ√B®ùA ü PBÕAÀjªA À µIBnªA ∆BŒJªA ü  Bƒøf≥ Bø µØAÃM ‘jM B¿∑ PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. B»ƒø eiÀ Bû BUgÃòC B√eiÀC BòG À , AfU — R∑ (¬›nªB¿»Œºß)
j÷Bm ü À B»ŒØ j§ƒªA À , B»n∞√C ü ©ØAfNM πªg ©ø œ« À , ¬f¥M Bø ~iB®M ‘jaC PBÕAÀi “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø ∫Bƒ« ∆C ¡ºßA À
. …¥∞ªA ïG ©UAi ë Bû “øBß j∞nªA ü jv¥ªA —›u À “uBa ≤ÃàA —›u “Œ∞Œ∏ª “Œ∑BáA PBÕAÀjªA
`j≥ ¡∏nnô ∆G $ ∆Aj¿ß æE —iÃm ü …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø …√G “Õ‡A # ¬Ã¥ªA ’B¨NIA ü AûM ‹ À $ …ªÃ≥ ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
‹ À‰ … º̇ªA ∫A‰iCÚ B‰ñ p
¯ BσªA î
‰ I‰ ¡‰ ∏Û Z
Ê N‰ªÍ µ Z
‰ ªÙBÍI K‰NÍ∏ªÙA πÊŒªÚḠ B‰ƒªÙl‰ √ÚC BÏ√Ḡ “Õ‡A æÀl√ KJm ∫Bƒ« B√j∑g f≥ À . # …ºRø `j≥ ¬Ã¥ªA oø f¥Ø
‹ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ ¡Ê »Â nÛ∞√ÚC ∆‰ ÃÂ√B‰NëÙ ≈‰ ÕÍhª̇A ≈¯ ߉ æÊ fÍ ÉÚ ‹ À‰ (106)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú ∆‰ B∑ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ …‰ º̇ªA j̄Í∞¨Ê N‰mA À‰ (105)Bı¿ŒÍva‰ î
‰ ƒÍ÷B‰bºÙ ª˛ ≈Û∏M‰
∆‰ B∑ À‰ ǣÊÃ¥Ú ªÙA ≈‰ øÍ ”yÊjÕ‰ ‹ B‰ø ∆‰ ÃÂNŒJ‰Õ gÊ Ḡ ¡Ê »Â ®‰ ø‰ É «Â À‰ …Í º̇ªA ≈‰ øÍ ∆‰ ÃÛ∞b
Ê N‰n‰Õ ‹ À‰ p
¯ BσªA ≈‰ øÍ ∆‰ ÃÛ∞b
Ê N‰n‰Õ (107)Bı¿ŒÍQCÚ Bı√AÏÃa‰ ∆‰ B∑ ≈‰ø KÍê
¡Ê »¯ ŒÚºß‰ ∆ ÃÛ∏Õ‰ ≈Ïø ¬ÚC “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ Õ‰ ¡Ê »Â ƒ‰ß …‰ º̇ªA æ fÍ V
‰ ÂÕ ≈‰¿ØÚ B‰Œ√ÊfÌ ªA —Í Ã‰ŒZ
‰ ªÙA ”Ø ¡Ê »Â ƒ‰ß ¡Ê NªÙf‰ U‰ ’Í ‹Â¤«‰ ¡Ê NÂ√ÚD«‰ (108)BıÒŒÍä ∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê Õ‰ B‰¿IÍ … º̇ªA
”º‰ß Â…ÂJn
Í ∏Ù Õ‰ B‰¿√ÏH̄ÚØ Bı¿ÊQḠ KÍn∏Ù Õ‰ ≈ø‰ À‰ (110)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú …‰ º̇ªA fÍ V
Í Õ‰ …‰ º̇ªA j̄Í∞¨Ê N‰n‰Õ ¡Ï ÂQ … nÙ∞√‰ ¡Ê ºÍ §‰Õ ÀÊ CÚ Aı’Ãm ΩÊ ¿‰ ®Ê Õ‰ ≈‰ø À‰ (109)›
ı Œ∑‰À
‹ ÃÊ ªÚ À‰ (112)BıƒŒÍJøÌ Bı¿ÊQḠ À‰ Bıƒ‰N»Ê I Ω‰ ¿‰ N‰YÊ A fÍ ¥Ú ØÚ Bı◊Õj̄‰I …Í IÍ ¬¯ ÊjÕ‰ ¡Ï ÂQ Bı Ḡ ÀÊ CÚ “ı ◊‰ŒÍÒa‰ KÍn∏Ù Õ‰ ≈‰ø À‰ (111)Bı¿ŒÍ∏Y‰ Bı¿ŒÍºß‰ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ …Í n
Í ∞Ù √‰
πÊŒºÚ ߉ … º̇ªA æ‰ l‰ √ÚC À‰ ’Ê”q ≈Íø π‰√ÀÌjz‰Õ B‰ø À‰ ¡Ê »Â nÛ∞√ÚC ‹Ḡ ∆‰ ú̊ÍzÂÕ B‰ø À‰ ∫ú̊ÍzÂÕ ∆ÚC ¡Ê »Â ƒÊ ø ˆ“∞Ú ÷B OÏ¿Ú‰ Â…ÂN¿‰ YÊ i‰ À‰ πÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA ÂΩzÚØ
“Ú≥f‰ vÍI j‰ ø‰ CÚ ≈Ê ø‰ ‹Ḡ ¡Ê «A‰ÃV
Ê √Ï ≈ø RÍ∑ ”Ø ‰ a‰ ‹ * (113)Bı¿ŒÍ§ß‰ πÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA Ω zÚØ ∆‰ B∑ À‰ ¡Â ºÚ ®Ê M‰ ≈Û∏M‰ ¡Ê ªÚ B‰ø π‰¿º̇‰ß À‰ “Ú ¿‰ ∏Ù á
ÙÍ A À‰ K‰N∏Í ªÙA
fÍ ®Ê I‰ ≈Íø æ‰ ÃmÏjªA µ̄Í≥BrÂÕ ≈‰ø À‰ (114)Bı¿ŒÍ§ß‰ AıjÊUCÚ …Í ŒÍM¤Ê Â√ ≤ÊÃnÚØ …Í º̇ªA P
Í ByÊjø‰ ’‰ B‰̈ÍNIÊA πͪg‰ ΩÊ ®‰ ∞Ù Õ‰ ≈‰ø À‰ p
¯ BσªA î
‰ I‰ \ÚºuḠ ÀÊ CÚ ≤ÀÂj®Ê ø‰ ÀÊ CÚ
j ∞Í ¨Ê Õ‰ À‰ …Í IÍ ∫‰jrÂÕ ∆ÚC j ∞Í ¨Ê Õ‰ ‹ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ (115)Aı v
Í ø‰ P‰’Bm À‰ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ …Í ºÍ vÂ√ À‰ ï‰ÃM‰ B‰ø …Í ª˛Ã‰ √ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA Ω̄ŒÍJm ‰ ´Ú ©Ê JÍNÏÕ‰ À‰ ‘‰f»ªÙA Â…ªÚ î
‰ J‰M‰ B‰ø
)AıfÕj̄Ïø BıƒÒÊŒq ‹Ḡ ∆‰ ÃÂßfÊ Õ‰ ∆Ḡ À‰ BıR‰√Ḡ ‹Ḡ …Í √ÍÀÂe ≈Íø ∆‰ ÃÂßfÊ Õ‰ ∆Ḡ (116)AıfŒÍ®I‰ ›Úºy ΩÏ y fÊ ¥Ú ØÚ …Í º̇ªBÍI ∫j̄rÂÕ ≈‰ø À‰ ’ Br‰Õ ≈‰¿ªÍ πͪg‰ ∆‰ ÀÂe B‰ø
¡Ê »Â √‰jÂø‹Ú À‰ ¡¯ ®‰ √ÊfiÚ A ∆‰ A‰gA‰’ ≈Ï ∏NJ‰ÂŒºÚ ØÚ ¡Ê »Â √Ïj‰ ø ‹Ú ‰À ¡Ê »ƒÏŒ‰ƒø‰ Ûfi À‰ ¡Ê »ƒÏº̇ÍyÛfi À‰ (118)BıyÀÂj∞Ù øÏ BıJŒÍv√‰ ∫ÍeB‰JßÍ ≈Ê øÍ ∆Ï h‰ ÖÍ fiÚ æ‰ BÚ≥ À‰ … º̇ªA Â…‰ƒ®‰ ª̇ (117
‹Ḡ ≈ ÒÊŒrªA ¡Â «Â f ®Í Õ‰ B‰ø À‰ ¡Ê »¯ Œƒ¿‰ Õ À‰ ¡Ê «Â f ®Í Õ‰ (119)BıƒŒÍJøÌ Bı√A‰jnÂa j‰ n
Í a‰ fÊ ¥Ú ØÚ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈ø BÓŒªÍÀ‰ ≈‰ ÒÊŒrªA hÍ b
Í NÏÕ‰ ≈‰ø À‰ …Í º̇ªA µ‰ ºÙ a‰ ∆Ï Â ‰̈ÂŒºÚ ØÚ
≈Íø ‘j̄ÙÉ OσU‰ ¡Ê »Â ºÛ aÍ fÊ ƒÂm O
Í Z
‰ ºÍ vªA AÃÛº¿Í ߉ À‰ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (121)BıvŒÍä B‰»ƒ‰ß ∆‰ ÀÂfèÍ ‹ À‰ ¡Â ƒÏ»‰ U‰ ¡Ê «A‰ÀDÙ ø‰ π◊ÚªÀÛC (120)AıiÀÂjÛ´
Aı’Ãm ΩÊ ¿‰ ®Ê Õ‰ ≈‰ø K
Í N‰∏ÙªA Ω̄Ê«CÚ ” √B‰øCÚ ‹ À‰ ¡Ê ∏Û Œ√ÍB‰øDÚIÍ oÊŒª̇ (122)›
ı ŒÍ≥ …Í º̇ªA ≈‰ øÍ ∂
 f‰ uÚC ≈Ê ø‰ À‰ B¥̧‰Y …Í º̇ªA f‰ ßÊ À‰ Aıf‰ICÚ B‰»ŒÍØ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ Âj»‰ √ÊfiÚ A B‰»NÍÑÙ
∆‰ ÃÛºa fÊ Õ‰ π◊ÚªÀÛDØÚ Ë≈øÍ ¤Ê ø É «Â À‰ ”R√ÛC ÀÊ CÚ j∑‰g ≈Íø O
Í ‰ZºÍ vªA ≈‰ øÍ ΩÊ ¿‰ ®Ê Õ‰ ≈‰ø À‰ (123)Aı v
Í √‰ ‹ À‰ BÓŒªÍÀ‰ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø Â…ªÚ fÊ èÍ ‹ À‰ …Í IÍ l‰ èÙ
¡‰ ŒÍ«j‰ IÊḠ … º̇ªA h‰ ÖÚ A À‰ Bı∞ŒÍƒY‰ ¡‰ ŒÍ«j‰ IÊḠ “Ú º̇Íø ©‰ J‰ÏMA À‰ Ë≈n
Í ä٠É « À‰ …Í º̇ª Â…»‰ UÊ À‰ ¡‰ ºÚ mÚC ≈Ê ¿Ï ø BıƒÕÍe ≈ nÊYCÚ ≈Ê ø‰ À‰ (124)Aı ¥Í √‰ ∆‰ ÿºÚ §ÂÕ ‹ À‰ “Ú ƒÏV
‰ ªÙA
(126)BıÒŒÍä ’Ê”q Ω ∏ÍI … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø B‰ø À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø …Í º̇ª À‰ (125)›
ı ŒÍºa‰
∆BŒI
À , …÷Bz≥ ü œyB¥ªA ΩŒô ∆C ≈ß œ»ƒªA À , ’Bz¥ªA ü æf®ªBI “ŒuÃNºª ~j®NM fYAÀ ∂BŒm PAg B»√C PBÕ‡A ü jIfNªA  fŒ∞Õ –hªA
. AÃ√B∑ ≈ø îƒ÷B∑ î¥ A ”ºß iÃè À , îºÒJùA ïG …¿∏Y ü ¡∑BáA
À B»øÀlºI jøfiA À “ŒƒÕfªA µ÷B¥áA ≈ø πªhI µº®NÕ B¿ŒØ SZJªA ¡Q , PBÕ‡A æÀl√ fƒß “®≥AêA TeAÃáA |®I ïG —iBq‚BI πªg À
. œ¿nNªA ∆Àe …I oJºNªA ©∞ƒÕ BòG À , ¡mA ‹ “¥Œ¥Y ë BòG ≈ÕfªA ∆C îƒø¤ùA …ŒJƒM À , B»NÕBßi
# BƒŒJø B G À B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø B◊ÕjI …I ¬jÕ ¡Q B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ ïB®M …ªÃ≥ B»ŒªG rÕ ªA œ« “v¥ªA  h« ∆C j«B§ªA À
©≥ÃNùA ≈ø ∆B∑ …√C À , B«Ãç À iAjyG ÀC ≤›MG ÀC ΩN≥ ÀC “≥jn∑ œøjªA ΩJ¥M ªA œuB®ùA ≈ø ’œq ∫Bƒ« ∆B∑ …√C ”ºß æfÕ SŒY
. …¿uBß A À …¿∏Y ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA æ›yHI AÿN»Õ ∆C
$ …ªÃ≥ À “Õ‡A # B¿Œva îƒ÷Bbºª ≈∏M ‹ À $ ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ æÀfiA PBÕ‡A B»ŒªG rM ªA œ« BzÕC “v¥ªA  h« ∆C j«B§ªA À
À ©÷AeêA ü ∆Ã∏Õ Bø B«j«B£ ∆B∑ ∆G À “√BŒàA ∆HØ G # ¡»ƒß ¡NªeBU ’‹¤« ¡N√C B« $ …ªÃ≥ À “Õ‡A # pBƒªA ≈ø ∆Ã∞bNnÕ
Bø B»I eAjùA ∆C œÒ®Õ …√BŒI ’œVŒm B¿∑ # pBƒªA ≈ø ∆Ã∞bNnÕ B¿ŒQC B√AÃa ∆B∑ ≈ø Kê ‹ A ∆G $ …ªÃ≥ ∂BŒm ≈∏ª PB√BøfiA
…øA YA “ÕBßi SŒY ≈ø ja‡A |®JªA …ƒß æÃ◊nø æBùA ≈ø ¡»z®Jª Bø À , —fYAÀ o∞ƒ∑ îƒø¤ùA ∆C “ÕBƒ®I B«Ãç À “≥jm ü µ¥ZNÕ
. ¡»n∞√fi ¡»ƒø “√BŒa |®JªA æBø ïG ¡»z®I ‘f®NØ , …NÕBõ À …§∞Å ¬B¿N«‹A À ,
  ´ ∂iBnªA B»I ”øjØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG jøfiA ©Øi ¡Q ¡»z®I ≈ø O®≥À “≥jm B»√D∑ “v¥ªA ∆C Lj¥Õ jIfNªBØ
…Œºß A ”ºu)  À ¨Õ ∆C ü AèªBI À , ¡ œz¥Õ ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …Œºß ∂iBnªA ¬Ã≥ C ¡Q , B»ƒø ’–jI ë ≈û
. AêB≥ Bû A  CjI À PBÕ‡A Oªl√DØ ’– ªA ¡»NùA ”ºß (¡º̃m À …ªEÀ
O® B¿∑ - æÀlƒªA LBJmC O√B∑ ∆G À , ∂ IfiA ≈I “¿® œIC “≥jm “v≥ ≈ø æÀlƒªA KJm ü –Ài Bø ”ºß B≥BJÒ√A fqC PBÕ‡BØ
. “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ≈ø B»JmBƒÕ Bø ”ºß —iÃQDùA wv¥ªA µŒJÒM ΩŒJ≥ ≈ø OÕÀi Bø Kº´C ü - AiAjø
. ïB®M A ’Bq ∆G B»√BŒI œMDŒm jaC µ÷B¥Y À …N¿vß À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …÷Bz≥ “ŒVY PBÕ‡A ≈ø eB∞NnÕ À
À ¡»MB¿uBã ü ¡»ƒŒI ’Bz¥ªA ë pBƒªA îI ¡∏áA j«B£ # A ∫AiC Bñ pBƒªA îI ¡∏ZNª µáBI LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C B√G $ : ïB®M …ªÃ≥
LBN∏ªA æAl√‚ “ÕB´ pBƒªA îI ¡∏áA ïB®M A Ω®U f≥ À , ¡∏áBI PBØ›Na‹A ©Øi À “Œ÷Bz¥ªA iÃøfiA ïG ©UjÕ Bû ¡»MBßkBƒø
LBN∏ªA ¡»®ø æl√C À ≈Õihƒø À ≈ÕjrJø îŒJƒªA A S®JØ —fYAÀ “øC pBƒªA ∆B∑ $ ïB®M …ªÃ≥ …ƒ¿zNÕ Bø ”ºß “Õ‡A ∆ÿzø µJÒƒŒØ
. …ŒØ æÃ¥ªA ΩŒv∞M jø f≥ À 213 : —j¥JªA “Õ‡A : # …ŒØ AÃ∞ºNaA B¿ŒØ pBƒªA îI ¡∏ZŒª µáBI
ü B»Œºß fÕlM À , B»øÃ¿ß ü , —fYAÀ “øC pBƒªA ∆B∑ “Õ‡A πºM — §√ B«eiÃø xÃva ü G LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C B√G “Õ‡A  h»Ø
À ’Bz¥ªA ü ©Ò¥ªA ë À ¡∏áA ∆HØ  j§√ À …ÕCjª “ŒVáA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmjª ¡∏áA µY Ω®U ”ºß æfM B»√C
À “øB®ªA ¬B∏YfiBI ¡º®ªA ≈ø  fƒß Bø ïG BØBzø …ƒø —fŒ¥ß iB»£G À ¡∑BáA œyB¥ªA ≈ø j§√ æB¿ßG ≈ß π∞ƒÕ ‹ “øÃvàA ΩvØ
”ºß ™AlƒªA eiÃø ∂BJÒ√BI ¡∏áA À ©Ò¥ªA À , jøC pBƒªA ∂Ã¥Y À ¬B∏YfiA PBŒº∏I ¡º®ªA ∆HØ “øÃvàA eiAÃø ü “Œº∏ªA î√AÃ¥ªA
. jaE jøC |®I ∆Àe B»z®I
…º¿NYA B¿∑ ©÷AjrªA À ¬B∏YfiA ¡Œº®M ‹ ¡∏áA ±Õj®M À –CjªA eBèG # A ∫AiC Bñ pBƒªA îI ¡∏ZNª $ …ªÃ≥ ü —’Ai‚BI eAjùBØ
. ¡»z®I
≈ø πª fUÀC Bø B»ŒªG ±ŒzNª …¿∏Y À …®÷Ajq À …øB∏YC π¿ºß À LBN∏ªA πŒªG æl√C A ∆C ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß “Õ‡A ∆ÿzø À
. ¡»MBØ›NaA πªhI ©ØjM À , pBƒªA îI ¡∏ZNØ ¡∏áA ≈ø πØjß À –CjªA
¡»ƒŒI ¡∏YBØ : ΩŒ≥ …√D∑ ’Br√‚A ”ƒ®ø ü B»√Ã∏ª “Õ àA “º¿ÜA ≈ø …øf¥M Bø ”ºß ±Òß # B¿Œva îƒ÷Bbºª ≈∏M ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. B¿Œva îƒ÷Bbºª ≈∏M ‹ À
îƒ÷Bbºª B¿Œva ∆Ã∏Õ ∆C ≈ß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …Œ»√ …ŒØ À , B»¿∏Y ü Bø À ‘ÃßfªA ≈ß ©ØAfÕ –hªA ë ¡ŒvàA À
. ‘ÃßfªA Ω«C ≈ø î¥ A ∂Ã¥Y ΩÒJÕ À îƒ÷BàA ≈ß ©ØAfŒØ …≥务»JªBÒÕ ≈ø ”ºß
B¥ºÒø AjøC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)  jøC ë À …øf¥M Bø ”ºß , # îƒ÷Bbºª ≈∏M ‹ À $ …ªÃ≥ ±Òß ≈ø eB∞NnÕ ∆C ≈∏øC Bñi À
±Òß Bñi ∆B∑ ∆G À ©÷Aeúª “√BŒàA xÃva ‹ πªg …ƒø œ¨JƒÕ ‹ ≈û ¨ªA ∂Ã¥Y ”ºß –f®NªA µºÒø “√BŒàBI eAjùA ∆C ¡∏áBI
. “¿NM ¬›∏ªA Ah ’œVŒm À , “ÕBƒ®ªA ≈ß œªBàB∑ eiÃùA ≈∏ª …√DrI Bø “ÕBƒ®ª ¬B®ªA ”ºß xBàA
ü Bø ”ºß nªA …√BZJm A ≈ø KºÒÕ ∆C ë Bƒ«B« iB∞¨Nm‹A ∆C j«B§ªA # B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ A ∆G A j∞¨NmA À $ : ïB®M …ªÃ≥
ïB®M …ø›∑ ü ∆›¿®NnÕ —j∞¨ùA À Ã∞®ªA ∆C AiAjø jø f≥ À , πªg —j∞¨ø À ‘à A ïG ΩŒùA À ∂Ã¥áA ¡z« ∆B∏øG ≈ø ∆Bn√‚A ©J
. …UÃI µáA ≈ø fßBJNªA ë À , K√hªA ©øBU B»®¿è “∞ºNã ∆Ã◊q ü
πn∞√ ”ºß nÕ À πªhª π¥ØÃÕ ∆C …√BZJm A ≈ø Kº A À , ¡»ŒªG Ωó ‹ À B¿Œva îƒ÷Bbºª ≈∏M ‹ À : - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùBØ
. o∞ƒªA ‘ë πŒºß °ºnNÕ À ¡»N√BŒa ≈ß ™BØfªA ïG ΩŒó ∆C
‹G ∆úzÕ Bø À ∫úzÕ ∆C ¡»ƒø “∞÷B O¿ …Nõi À πŒºß A ΩzØ ‹ ê À “ôj∏ªA $ PBÕ‡A ΩÕg ü Bø πªg —eAiG ”ºß ΩŒªfªA À
¡«f»U “ÕB´ AêhI ∆G À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆ÀjzÕ ‹ ¡»√C ”ºß wƒM “Õ‡A ∆HØ # ’œq ≈ø π√ÀjzÕ Bø À ¡»n∞√C
Ã»Ø …¿v®Õ A À , ijzªA ≈ø œ G ≈øC ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªBØ µáA ”ºß  iB»£G À Ω BJªA iBRÕG ïG …∞ AÃß πÕjÑ ü
À –Ã≥ îI …¿∏Y ü ∂j∞Õ ∆C ¬ÃøhùA ‘à A ïG ΩŒùA À iÃÜA ≈ø À , ‘à A ©JNÕ ‹ À , iÃÜA ïG ΩŒô ‹ À …¿∏Y ü iÃè ‹
, …ƒø “®JM À æBIÀ –g K√g iÀfvª oŒª j∞¨NnÕ ∆DI  jøDØ , fŒ®I À KÕj≥ ÀC , œøg jØB∑ À ≈ø¤ø ÀC , Àfß À µÕfu ÀC , ±Œ®y
¬fß À …Ii ïG πªg ü …NUBY ü KÕi ‹ À , o∞ƒªA ‘ë ”ºß  j»§Õ ∆C A ≈ø æDnŒª ΩI …ƒø f¿ê ‹ Bø ”ºß …ØAjq‚ ‹ À
. ’BrÕ Bø Ω®∞Õ ∆C …√BZJm ∆HØ , “¿vß ”ºß ∆B∑ ∆G À …ƒß …÷Bƒ¨NmA
‘jaC —iBJ®I À , œUiBàA ©≥AêA ë Bø ‹ æB¿ßfiA ≈ø …Œºß ¬hÕ ÀC f¿ê Bø À , “Œv®ø À “ßB f®Õ Bø B»º¿ß iAfø “¿v®ªA  h« À
Bñ …I œz¥Õ À ¡∏ê –hªA ∆G BøC À , Ω BJªA ïG ΩŒùA À , ‘à A ™BJMA ≈ø ≈øC ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …√C ”ºß æfM PBÕ‡A
ë Bø B¿÷Ae ≤eBvÕ πªg Ãç À # j∏√C ≈ø ”ºß î¿ŒªA À œßfùA ”ºß “ƒŒJªA $ …ªÃ¥∑ “Õj«B§ªA ’Bz¥ªA î√AÃ≥ À fßAÃ¥ªA ≈ø …ßjq
ü “Õj«B§ªA î√AÃ¥ªA ∆C ‹ À , ›uC πªg ”ºß æfM ‹ PBÕ‡BØ ,  AÃße ü ΩÒJùA “ŒIú¨ø À , µ A “Jº´ B¿÷Ae WNƒŒØ ©≥AêA ü µáA
ë À ¡÷AfªA KªB¨ªA ¬AlºNm‹ ”ƒ®ø ‹ À , B¿÷Ae ‹ BJªB´ Ω BJªA À µáA îI —lŒû PAiBøC B»√HØ B®Ò≥ πªg ïG –f»M ∆C B»NßBÒNmA
. j«B£
A ”ºu) ƒªA …I ¡« B¿ß iB∞¨Nm‹BI jøC …√G , A j∞¨NmA À $ ïB®M …ªÃ≥ ü j∑g SŒY ≈Õjn∞ùA |®I ¬›∑ ü Bø j»§Õ ¬f¥M Bû À
”ºß …ª B¿Œva ∆Ã∏Õ À …ƒß ©ØfÕ ∆C …øÃ≥ …ªDm f≥ À , “Õ‡A ü iÃ∑hùA ≈÷BàA Ah« ≈ß LhªA À ™BØfªA ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
. –eûÕ
. ijy Ω∑ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ƒß …√BZJm A ”∞√ f≥ À , ¬Ãøhø jQDI ¡»ƒø QDM BzÕC if¥ªA Ah« ∆C πªg À
“Œv®ø Ω∑ f®Õ ÀC , B»ŒªG B®UAi B BIÀ ∆Ã∏ª o∞ƒªA ïG “√BŒàA “Jn√ ∆G : ΩŒ≥ , # ¡»n∞√C ∆Ã√BNë ≈ÕhªA ≈ß æeBÉ ‹ À $ ïB®M …ªÃ≥
. ïB®M æB≥ f≥ À , B B¿º£ fß B¿∑ o∞ƒºª “√BŒa
. 187 : —j¥JªA : # ¡∏n∞√C ∆Ã√BNÖ ¡Nƒ∑ ¡∏√C A ¡ºß $
Kè ¡»®Œ¿Ü æBø ¡»ƒø fYAêA æBø ∆C À , —fYAÀ o∞ƒ∑ îƒø¤ùA ∆C ≈ø ∆Ej¥ªA …Œºß æfÕ Bø “√îñ “Õ‡A ≈ø eB∞NnÕ ∆C ≈∏ô À
. ¡»n∞√fi B√BŒNaA B«Ãç À “≥jnI |®I ”ºß ¡»z®I –f®M ∆Ã∑ , ±ºNªA À “®ŒzªA ≈ß …√Ãu À …§∞Y ©Œ¿ÜA ”ºß
∆HØ # B¿ŒQC $ …ªÃ≥  f∑¤Õ À , ¡»N√BŒa ü îƒ÷BàA ’‹¤« iAj¿NmA ”ºß “ª‹e # B¿ŒQC B√AÃa ∆B∑ ≈ø Kê ‹ A ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ ü À
. PÃJRªA ”ºß æfM “»Jrø “∞u ë À ¡Q‚A ≈ø ”ƒ®ùA ü f∑E ¡ŒQfiA
ΩRñ ®Õ À ±uêBI ß SŒY # îƒ÷Bbºª $ …ªÃ≥ Ah∑ À , iAj¿Nm‹A ”ºß “ª‹e ≈ß ÃºÖ ‹ # ¡»n∞√C ∆Ã√BNë $ …ªÃ≥ ∆C ”ºß
. 71 : æB∞√fiA : # ¡»ƒø ≈∏øDØ ΩJ≥ ≈ø A AÃ√Ba f¥Ø $ …ªÃ≥ ü πªhI ß B¿∑ , AÃ√Ba ≈Õhºª : BƒªÃ≥
¡»√HØ ¡»ƒß æeBÉ ‹ À , ’‹¤ B¿Œva ≈∏M ‹ À : - æÀlƒªA eiÃø ïG j§ƒªBI - “Õ‡A ”ƒ®ø ∆C j»§Õ B BRøC À ≈÷Aj¥ªA  h« ≈¿Ø
. B¿ŒQC B√AÃa ∆B∑ ≈ø Kê ‹ A À , ¡Q‚A ”ºß ∆ÃNIBQ B»ŒØ ∆èªBJø “√BŒàA ”ºß ∆Àjvø
. ∂ IfiA ≈I “¿® œIC ü PBÕ‡A æÀl√ ≈ø æÀlƒªA LBJmC ü eiÀ Bø fÕ¤Õ Ah« À
. ’œVŒm B¿∑
Kê ‹ A ∆HØ , B»Œºß ≈Õj¿NnùA “√BŒàA ”ºß ≈ÕjvùA ≈ß π÷Bz≥ ü ©ØAfM ‹ À : - eiÃùA ≈ß j§ƒªA ©Ò≥ ©ø - “Õ‡A ”ƒ®ø À
∆B∑ AgG À B« R∑ Kê ∆C ≈∏øC B»ºŒº≥ Kê ∆C ≈∏øC ê À , B»ºŒº≥ Kê ‹ “√BŒàA R∑ Kê ‹ ïB®M …√C B¿∑ À , ¡ŒQfiA ∆AÃàA
ë À jaE jøC ü ™kB√ ¡Q jøC ü ∆Ba ≈ø BøC À B« R∑ ≈ß ©ØAfÕ ∆C ≈ß ”»ƒÕ B¿∑ “√BŒàA ΩŒº≥ ≈ß ©ØAfÕ ∆C ”»ƒÕ BØ πªh∑
. “Õ‡A # B¿Œva îƒ÷Bbºª ≈∏M ‹ À $ …ªÃ≥ …ƒß ”»ƒÕ ‹ À , …ƒø ™Ãƒû ‹ À iÃ§ä ´ ™BØe …ƒß ™BØfªBØ , …ßAl√ ü µä
126 105 PBÕ‡A ∆C ≈ø  Bƒøf≥ Bø ”ºß f«AÃrªA ≈ø BzÕC Ah« À , # A ≈ø ∆Ã∞bNnÕ ‹ À pBƒªA ≈ø ∆Ã∞bNnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
À , “Õ‡A # B◊ÕjI …I ¬jÕ ¡Q B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ …ªÃ≥ B»ŒªG rÕ ªA œ« À , —fYAÀ “v≥ ü “ªkB√ , fYAÀ ∂BŒm PAg B®Œö
À “Õ‡A  h« …ŒªG rM –hªA ∆C …I fÕDNŒØ πªg æBRøC À “≥jnªB∑ ¨ªA B»I ”øjÕ ∆C ≈∏ô ªA æB¿ßfiA KmBƒÕ BòG ’B∞bNm‹A ∆C πªg
. “Õ‡A # …I ¬jÕ ¡Q B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ …ªÃ≥ …ŒªG rÕ –hªA ë PBÕ‡A ≈ø B»øf¥M Bø
BzÕC ’B∞bNm‹A ¬fß ßC …ª ΩIB¥ùA …ØjÒØ ’B¿nªA ü ‹ À ~ifiA ü ’œq A ”ºß ”∞ë ‹ gG iÀf¥ø ´ jøC A ≈ø ’B∞bNm‹A À
. “Õ‡A j«B£ ë B¿∑ Œ®M ‹ À ¬Ãª …I µº®NÕ iÀf¥ø ´ ∆B∑ AgG À , iÀf¥ø ´ –iAjÒyA jøC
Bø ∆ÃNŒJÕ gG ¡»®ø ë À $ …ªÃ¥I ‹ÀC # A ≈ø ∆Ã∞bNnÕ ‹ À $ …ªÃ≥ fŒ≥ πªhª À ’BŒZNm‹A ≈ß “ÕBƒ∑ ’B∞bNm‹A ∆C j«B§ªA ≈∏ª
…I ”yjÕ ‹ ‹Ã≥ πªg ü ∆ÃNŒJÕ À , “øÃøhùA “√BŒàA  h« ≈ø – Nºª ›Œª “ºŒáA ∆ÀjIfÕ AÃ√B∑ ¡»√C ”ºß æfØ # æÃ¥ªA ≈ø ”yjÕ ‹
¬jÜA æBY B»ƒø À æAÃYfiA ©Œö ü ¡»I ïB®M …N BYG ”ºß æe À # BÒŒä ∆ú¿®Õ Bñ A ∆B∑ À $ …ªÃ¥I BŒ√BQ  fŒ≥ ¡Q …√BZJm A
ü ë À , xBàA f®I ¬B®ªBI fŒŒ¥M , # A ∆B∑ À $ …ªÃ≥ À , # ¡»®ø ë À $ …ªÃ≥ ßC ≈ÕfŒ¥ªA ≈Õh»I fŒŒ¥NªA À ,  ÃøjUC –hªA
. “øBß ‘jaDI ¡Q “uBa “º®I A ≈ø ¡»÷B∞bNmA ¬f®ª ΩŒº®M “¥Œ¥áA
ü πªhI ∆î∞NƒÕ ‹ ¡»√C À , ¡»ƒß æAfÜA ü ‘ÀfÜA ¬f®ª ∆BŒI “Õ‡A # BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»ƒß ¡NªeBU ’‹¤« ¡N√C B« $ : ïB®M …ªÃ≥
B ªA “ÕÀjafiA —BŒáA BøC À , A fƒß B if≥ ‹ À , BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»®∞ƒÕ BòHØ ¡»®∞√ ê ¡»ƒß æAfÜA ∆C eAjùA À ¬B»∞Nm‹A —iÃu
Ω∞∏NÕ h◊øÃÕ ¡ ΩŒ∑À ‹ ΩI ¡»ƒß æeBâ ‹ À îƒ÷BàA ≈ß ∫Bƒ« ©ØAfø ›Ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ B»ŒØ ™BØfªA ≤j£ ÀC A fƒß if¥ªA ¡Œ§ß
. ¡»√Ã◊q `›uG À ¡«iÃøC IfM
À , iB∞¨Nm‹BI ¡»Ii ïG AîUjÕ ∆C îƒ÷BàA π◊ªÀfi SY À KŒ´jM …ŒØ “Õ‡A # …n∞√ ¡º§Õ ÀC A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø À $ . ïB®M …ªÃ≥
¡º§ªBI À , ¨ªA ”ºß –f®NªA ’ÃnªBI eAjùA ∆Ã∏ª ¡º§ªA ïG ’ÃnªA ≈ø XifNªA À o∞ƒªA ¡º£ À ’ÃnªA îI fÕe ªA ∆C j«B§ªA
. ¡ºßC A À , — J∏ªA ïG “JnƒªBI — ¨vªA “Œv®ùB∑ ¡º§ªA ≈ø ∆ëC ’ÃnªA ∆C ÀC , o∞ƒªA ”ºß –f®NªA
—fYAÀ Ω∑ Ω∞∏NÕ , …º¿®I ∆Bn√‚A …Jn∏Õ –hªA ¡Q‚A jøC ∆BŒI ë À , fYAÀ ~j¨ª ∂Ãnø ¬›∑ B®Œö B«f®I ∆BNÕ‡A À “Õ‡A  h« À
LBN∑ ü KN∏M À …n∞√ B»N®JNI jQDNŒØ ∆Bn√‚A B»Ø ¥Õ ªA “Œv®ùA ∆C îJM ïÀfiA “Õ‡BØ , …MB»U ≈ø “»U ∆BŒI T›RªA PBÕ‡A ≈ø
. B¿ŒYi AiÃ∞´ A fUÀ πªg Ω®Ø ÃºØ  j∞¨NnÕ À B»ƒø A ïG LÃNÕ ∆C fJ®ºª , …ªB¿ßC
’A ØA ÀC œøjI   ´ µZºÕ À  BÒbNÕ ∆C ≈∏ô –hªBI oŒª À …n∞√ ”ºß …Jn∏Õ BòG …Jn∏Õ –hªA ¡Q‚A ∆C ∆Bn√‚A j∑hM “Œ√BRªA “Õ‡A À
. πªg Ãç À
ÀC “◊ŒÒàA ΩuC ’AiÀ jaE B G …I œøjªA ∆B∑   ´ B◊ÕjI …I ”øi ê ∆Bn√‚A …Jn∏Õ –hªA ¡Q‚A ÀC “◊ŒÒàA ∆C \yÃM “RªBRªA “Õ‡A À
. ¡Q‚A
“ŒªBNªA “Õ‡BI B√ÿzø “ÒJMjø “Õ‡A ∆C ¬f¥M f≥ # B¿Œ∏Y B¿Œºß A ∆B∑ À …n∞√ ”ºß …Jn∏Õ BòHØ B G Kn∏Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü À , NªA jv¥ª ∂Ãnø # …n∞√ ”ºß …Jn∏Õ BòHØ $ …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À , πºNª “øf¥ùB∑  h»Ø ¡Q‚A À “◊ŒÒàBI œøjºª “yj®NùA
.   ´ B◊ÕjI …I œøjÕ ¡Q ¡Q‚A Kn∏Õ ≈ù “§ß “Õ‡A
À ,   ´ ”ºß ‹ …n∞√ ”ºß …Jn∏Õ BòHØ ¡Q‚A ≈ø …Jn∏Õ Bø ∆C j∑hNÕ ∆C B G Kn∏Õ ≈ø ”ºß Kè …√C : - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À
‹ …º®Ø –hªA …√C À , KmB∏ªA Ah« Ω®Ø …√C ¡º®Õ B¿Œºß A ∆B∑ À … G Ω¿ê ∆C ë …ª f»®M ÀC …I  Bøi ∆G À   ´ ‹ …º®Ø –hªA ë …√C
# OJnN∑A Bø B»Œºß À OJn∑ Bø B $ : ïB®M æB≥ B¿∑ B»MikAÀ ´ ikêBI À , … E ‹G ¡Q‚BI haA¤Õ ‹ B¿Œ∏Y , …I œøjùA   ´
À BƒºŒJm AîJMA AÃøE ≈Õhºª AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : æB≥ À 164 : ¬B®√fiA # ‘jaC ikÀ —ikAÀ ilM ‹ À $ : æB≥ À , 286 : —j¥JªA
. 12 : PÃJ∏ƒ®ªA # ∆ÃIgB∏ª ¡»√G ’œq ≈ø ¡«BÕBÒa ≈ø îºøBÅ ¡« Bø À ¡∑BÕBÒa Ω¿Zƒª
eAiC ≈ø ∆G : , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ , # BƒŒJø B G À B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø B◊ÕjI …I ¬jÕ ¡Q B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
: Ω¿É ‹ —eAiG eAiC ÀC ≈nê ‹ ›®Ø Ω®Ø ≈ù æB¥Õ f≥ À , LBuC æB¥Õ  eAiC B¿∑ …ƒø ©≥À ∆G À DÒaC : æB¥Õ   ´ …ƒø µ∞MBØ B◊Œq
. DÒaC …√G
. DÒàA DÒaC À , LAÃvªA LBuC À , LAÃvªA DÒaC À , DÒàA LBuC : æB¥Õ Ah À
. B»ºøDNÕ ∆C µ÷B¥áA ‘jZNÕ ≈ù Kè ∆B®ø îI —ee ø , ‘jM B¿∑ “∑ rø “§∞ºªA  h« À
πªg fªÃNª BJJm fv¥ªA ∆Ã∏Õ ΩI …n∞√ ü …ŒªG AeÃv¥ø ∆Ã∏Õ ‹ B¿ŒØ æB¥M Bø jR∑C “◊ŒÒàA ≈∏ª ∆BIiB¥NM “◊ŒnªA À “◊ŒÒàA À : æB≥
Ljr∑ …º®Ø içä KJm : ∆BJJm KJnªA À ,  j∏m ü “ÕBƒU ”ƒVØ Aj∏nø Ljq ÀC , B√Bn√G LBuDØ AfŒu œøjÕ ≈¿∑ …ƒø Ω®∞ªA
DÒaC B¿ŒØ `BƒU ¡∏Œºß oŒª , : ïB®M æB≥ , fŒvªA œøj∑ iÃ§ä ´ KJm À , …ƒß ≤BVNø ´ HÒàA ≈ø …ƒß fªÃNÕ Bø À j∏nùA
B»º®Ø ïG fv≥ ≈ß ∆Ã∏M ‹ ªA œ« Bƒ«B« “◊ŒÒàBØ # B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ : ïB®M æB≥ À # ¡∏Iú≥ Pf¿®M Bø ≈∏ª À …I
. ”»N√A
ΩŒ®Ø ∆kÀ À , B«Ãç À “¥ŒºnªA À “ÕkjªA À “JŒvùB∑ æB¿®Nm‹A —jR∏I B»MBØÃuÃø ≈ß ¨NmA ªA ≤BuÀfiA ≈ø “◊ŒÒàA ∆C ≈£C À
 fv¥Õ ‹ –hªA ©≥AêA Ω®∞ªA , DÒàA À DÒàA …ŒØ j¥NmA À ∆lNaA –hªA Ω¿®ªA œ« “◊ŒÒàBØ ,  iAj¥NmA À TfáA ∆AlNaA ”ºß æfÕ
Ω∏Ø , “ÕjÒ∞ªA B»Nø›m ”ºß …n∞√ O√B∑ ê  fv¥Õ ∆C ∆Bn√„ª œ¨JƒÕ ‹ Bø ïG ©mÀ ¡Q , ΩufiA ü Ah« , HÒàA ΩN¥∑ ∆Bn√‚A
h◊ƒŒY f®Õ ‹ À ∆Bn√‚A  fv¥Õ –hªA Ω¿®ªA jQC ÀC Ω¿®ªA œ« “◊ŒÒàA À , ©mÃNªA Ah« ”ºß HÒàA µÕeBvø ≈ø “Œv®ø jQC À “Œv®ø
. “Œv®ø æBIÀ ÀC “Œv®ø h◊ƒŒY f®Õ À  fv¥Õ ∆C œ¨JƒÕ ≈∏Õ ÀC “Œv®ø
ü “◊ŒÒàBI eAjùBØ , “Œv®ùA œ« ªA “◊ŒÒàA B»I eAjùA ∆B∑ Kn∏ªA ïG # “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ …ªÃ≥ ü B»Jn√ Bù …√BZJm A ≈∏ª
. B»ŒªG fv¥Õ ‹ ∆C B»√Dq ≈ø ∆B∑ ∆G À B»º®Ø ïG fv≥ ≈ß ∆Ã∏M ªA œ« “Õ‡A
— R∑ PA a ≈ß ∆Bn√‚A ∆BøjY …ªBIÃI KUÃÕ –hªA Ω¿®ªA ë ¡Q‚A ∆C 219 : —j¥JªA : # ¡QG B¿»ŒØ Ω≥ $ ïB®M …ªÃ≥ ü jø f≥ À
≈ß ∆Bn√‚A °¥nÕ BŒßB¿NUA B BÒçA KUÃÕ À , “ÕÃŒáA PA àA —kBŒY ≈ß ∆Bn√‚A fvÕ Bû “≥jnªA À iB¿¥ªA À j¿àA Ljr∑
. “øB®ªA “¥RªA À eB¿Nß‹A …ƒß KºnÕ À œßB¿NU‹A …√kÀ
“Õ‡A # B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ …ªÃ≥ ü Kn∏ªA ïG B®Œö B¿»NJn√ À fÕe ªA Ãç ”ºß ¡Q‚A À “◊ŒÒàA ™B¿NUBØ Ah« ”ºß À
∫ ∑ ‹BIÀ B«eiÃø kÀBVNM ‹ “Œv®ø Kn∏Õ ≈ø ∆C : - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À , ”ƒ®ùA ≈ø …I wNë Bñ B¿»ƒø Ω∑ xBvNaA KUÃÕ
¡Q “≥jnªA À µY ´ ≈ø o∞ƒªA ΩN¥∑ B BIÀ j¿NnÕ “Œv®ø Kn∏Õ ÀC ¬fªA Ω∑D∑ PBøj A |®I Ω®Ø ÀC ¬ÃvªB∑ PBJUAêA |®I
. BƒŒJø B G À B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø …ŒªG B»NJnƒI B◊ÕjI B»I ¬jÕ
ikÀ æÃJ≥ ”ºß æB¿NY‹A ∂› G ü Ah∑ À - ¡»nªA eiÃø ü Ω¿®NnÕ œøjªA À - BŒøi ¨ªA ïG ’”ŒnªA Ω¿®ªA “Jn√ “Œ¿nM ü À
‘fø a Ω∑ ≈ß …º¨rÕ ›õ Ω¿ZNÕ ∆C …∏NØ …ª KUÃŒØ ¡»nªBI …ŒøjI ’– ªA ¡»NùBI πN∞Õ – ∞ùA ∆B∑ “∞ŒÒª —iB®NmA ∆BN»JªA
. …≥iB∞Õ ∆C ´ ≈ø …MBŒY
À “√BŒàA À ¡º§ªA À ’ÃnªA À “◊ŒÒàBI ‘jaC À ¡Q‚BI —iBM “ôj∏ªA PBÕ‡A ü “Œv®ùA ≈ß J®NªA ≤›NaA …UÀ j»§Õ ¬f¥M Bø ≈ø À
. …ŒØ ΩY –hªA …º  Bƒ®ñ KmBƒùA ë £B∞ªfiA  h« ≈ø fYAÀ Ω∏Ø , æ›zªA
A ”ºu) ƒªA æ›yHI ¡»¿»I eAjùA ∆C ”ºß æfÕ ∂BŒnªA “Õ‡A jaE ïG # O¿ …Nõi À πŒºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ah« ”ºß À ¡»ƒß æAfÜA À îƒ÷BàBI PBÕ‡A ifu ü ïB®M A ¡«B ≈ÕhªA ≈ß ™BØfªBI  ÃyjÕ ∆C ¡»¿« ë (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
µJÒƒÕ À “Õ‡A # BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»ƒß ¡NªeBU ’‹¤« ¡N√C B« $ …ªÃ¥I ¡»IBÒa ïG …√BZJm A æfß ≈ÕhªA ¡« BzÕC “∞÷BÒªA  h»I eAjùBØ
. ’œVŒm Bø ”ºß “¿® œIC ¬Ã≥ ”ºß
‘f®NÕ ‹ ’‹¤« æ›yG ∆G , # ’œq ≈ø π√ÀjzÕ Bø À $  f®I …ªÃ≥ “ƒÕj¥I …I eAjùBØ # ¡»n∞√C ‹G ∆úzÕ Bø À $ …ªÃ≥ BøC À
. æ›y “Œv®ø Ω∑ À “Œv®ø …√fi …I Aÿ« Bñ ∆êBzªA ¡»Ø , πŒªG ¡«kÀBVNÕ ‹ À ¡»n∞√C
ü 69 : ∆Aj¿ß æE : ∆Àj®rÕ Bø À ¡»n∞√C ‹G ∆úzÕ Bø À $ …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M jaE ”ƒ®ø ¬›∏ªA Ah À
. ¬B¥ùA Ah« KmBƒÕ ‹ …ƒ∏ª , LBN∏ªA Ah« ≈ø SªBRªA ’lÜA
´ B¥ºÒø BŒ∞√ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¡«iAjyG œ∞√ …Œ∞Ø , # πŒºß A æl√C À ’œq ≈ø π√ÀjzÕ Bø À $ …ªÃ≥ BøC À
∆G À # π√ÀjzÕ $ …ªÃ≥ ü ¿zªA ≈ß “ŒªBY “ºö ∆Ã∏Õ ∆C ”ºß , # LBN∏ªA πŒºß A æl√C À $ …ªÃ¥I fŒ¥ø …√C ∂BŒnªA j«B£ ∆C
B¥ºÒø pBƒªA iAjyG œ∞ƒª ∂Ãnø ¬›∏ªBØ Ah« ”ºß À , —BZƒªA  j∑g Bø ”ºß f¥I œyBùBI —ifvùA “Œº®∞ªA “º¿ÜA “√iB¥ø Kº´fiA ∆B∑
. Ω¿ß ÀC ¡ºß ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªBI
ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü …√C …ŒªG B√jqC B¿∑ ¬›∏ªA j«B£ , # ¡º®M ≈∏M Bø π¿ºß À “¿∏áA À LBN∏ªA πŒºß A æl√C À $ : ïB®M …ªÃ≥
æAl√‚A Ah»Ø ∆B∑ ±Œ∑ À # ’œq ≈ø π√ÀjzÕ Bø À ¡»n∞√C ‹G ∆úzÕ Bø À $ …ªÃ≥ ™Ã¿ ÀC # ’œq ≈ø π√ÀjzÕ Bø À $ …ªÃ¥ª
. …N¿vß ü ∫›ùA Ã»Ø , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ª›yG ü ¡« QDM ≈ø ©√BùA ë ¡Œº®NªA À

“¿v®ªA ”ƒ®ø ü ¬›∑


≈ß ©√Bø ¡ºß ‘jaC —iBJ®I À , HÒàA À “Œv®ùBI oJºNªA ≈ß …JYBu ©ƒô ¡º®ªA ≈ø ™Ã√ “¿v®ªA …I µ¥ZNM –hªA jøfiA ∆C “Õ‡A j«B£
≈ß “®√Bø , B«iBQE µ¥ZNª “JUÃø “bmAi “Œ¿ºß —iÃu B»ƒø Ω∑ ’BbnªA À “∞®ªA À “ßBVrªB∑ ∂›afiA j÷Bm ∆C B¿∑ , æ›zªA
. jÕhJNªA À ΩbJªA À  jrªA À eÿàA À iûNªA À íÜA iBQE ≈ø B«eAfyDI oJºNªA
B¿∑ , œuB®ùA iAh≥DI TúNªA À , Ω÷AgjªA πªB»ø ü ™Ã≥êA ≈ß B¿»JYBu  lƒM ∆BJUÃÕ B√B∑ ∆G À “¨ªBJªA “¿∏áA À ©ØBƒªA ¡º®ªA À
Ah« ü —eÃUÃùA LBJmfiA j÷Bn∑ ªB´ KJm πªg ∆C ´ , ≈ÕfªA À ‘Ã¥NªA Ω«C ≈ø ’›z∞ªA À “¿∏áA À ¡º®ªA æBUi ü  f«Br√
“ƒm , ±ºÖ ´ ≈ø BŒ¿÷Ae B√Ãu HÒàA ≈ß …√ÃvÕ À w≥AêA ≈ø …ªB¿∑  lVê æB¿∏I BnJºNø fÉ eB∏M ›Ø œ®ŒJÒªA –eBùA B®ªA
. B«f«Br√ À B«Aj√ ªA LBJmfiA ©Œö ü “ÕiBU
∆C B¿∑ …ŒªG …MB∞NªA ±®y ÀC ja‡A |®JªA ¡∏Y ≈ß …ªÃ«g B»z®I KUÃÕ ∆Bn√‚A ü “∞ºNbùA “ÕiîrªA ‘Ã¥ªA ∆C πªg ü …UêA À
∆C ´ ,  AÃ¥M ”zN¥ø ”ºß –jè À , “ŒyjùA ´ —ûrªA ™BJMA ïG ΩŒô ‹  AÃ¥M “ºŒz∞I AjßBq ¬Ae Bø ‘Ã¥NªA “∏ºø KYBu
SJºÕ ›Ø ‘Ã¥NªA iîq ±®y ÀC ‘Ã¥NªA “ºŒzØ j∑hM ≈ß …JVY Bñi iîrªA ≈ø ÃZƒªA Ah« ïG …n∞√ LAhåA À —ûrªA iB√ æB®NqA
‹G À ∆Bn√‚A ü “ÕiîrªA LBJmfiA j÷Bm ΩŒJnªA Ah« ”ºß À ,  jrªA ≤Bn∞m iBNë À ‘Ã¥NªA …ŒzMjÕ ‹ Bø K∏MjÕ ∆C ∆Àe
 h« ©Œ¿VØ ,   QDM ≈ø ©ƒô ©√Bø ‹ À , ∂Bm ”ºß B¿÷B≥ KJnªA ¬Ae Bø LBJmfiA  h« ≈ø KJm ¡∏Y ≈ß fŒê ‹ ∆Bn√‚BØ
. |®I ”ºß B»z®I Kº¨M À , LBJmfiA À ‘Ã¥NªA “JªB¨ø ïG fƒNnM PB∞ºbNªA
¬Bn≥C ≈ø …ØiB®N√ Bø ΩŒJ≥ ≈ø O√B∑ ê À , “NJªA Lú¨ø ´ œ¿ºß –iîq KJm “¿v®ªA —Ã¥I —B¿nùA —Ã¥ªA  h« ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
“ØiB®NùA PB∑Aie‚A À ¬Ãº®ªA j÷Bm cƒm ´ ≈ø ¡º®ªA Ah»Ø , B√BŒYC B«jQC ü OÒJa À , ±ºbNªA B»ŒªG LjnNª ∫Aie‚A À iîrªA
. ¡º®NªA À LBnN∑‹A ΩJ¥M ªA
À “¿∏áA À LBN∏ªA πŒºß A æl√C À $ …ªÃ¥I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ …I wa –hªA …IBÒa ü …ŒªG ïB®M A iBqC f≥ À
–hªA ∆C ´ iîrªA À ¡º®ªA ≈ø ÃZƒªA Ah« ü Bƒª ∂Àg ‹ gG …¥∞ªA “¥Œ¥Y …»¥∞√ ‹ xBa LBÒa ë À # ¡º®M ≈∏M Bø π¿ºß
æl√ $ …ªÃ≥ À 97 : —j¥JªA : # πJº≥ ”ºß …ªl√ …√HØ ΩÕ Ü AÀfß ∆B∑ ≈ø Ω≥ $ …ªÃ¥∑ iû§ªA |®I ïB®M …ø›∑ j÷Bm ≈ø Bƒª j»§Õ
j»§Õ À , ¡º®ªA cƒm ≈ø iÃ∑hùA æAl√‚A ∆C 195 : ’Aj®rªA : # îJø œIjß ∆BnºI ≈ÕihƒùA ≈ø ∆Ã∏Nª πJº≥ ”ºß îøfiA `ÀjªA …I
πŒªG BƒŒYÀC –hªA À BYÃ√ …I ”uÀ Bø ≈ÕfªA ≈ø ¡∏ª ™jq $ …ªÃ≥ ≈ø j»§Õ B¿∑ ¡Œº∏NªA À œYêA ΩŒJ≥ ≈ø πªg ∆C ‘jaC “»U ≈ø
 f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG BƒŒYÀC B¿∑ πŒªG BƒŒYÀC B√G $ …ªÃ≥ À 13 : ‘iÃrªA “Õ‡A : # ”nŒß À ”mÃø À ¡Œ«AjIG …I BƒŒuÀ Bø À
. 203 : ≤AjßfiA : # œªG ”YÃÕ Bø ©JMC BòG $ …ªÃ≥ À , 50 : ¬B®√fiA : # œªG ”YÃÕ Bø ‹G ©JMC ∆G $ …ªÃ≥ À 163 : ’BnƒªA : #
…Œºß A ”ºu) …ŒJƒª œ G ¡Œº®M ™Ã√ ë À “¿∏áA À LBN∏ªA œYÀ œYêA ë æAl√‚BI eAjùA ∆C B»Ø›NaA ”ºß PBÕ‡A ≈ø eB∞NnÕ À
∆HØ °¥Ø “¿∏áA À LBN∏ªA œYÃI …¿ºß –hªA ë oŒª # ¡º®M ≈∏M Bø π¿ºß À $ …ªÃ¥I …ŒªG rÕ –hªA ∆C ´ (¡º̃m À …ªEÀ
≈ø πªg oŒª À , xBàA …ÕCjI …ŒªG ©ØjM ªA –ÀBßfªA À “®≥AêA TeAÃáA ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ’Bz≥ “Õ‡A eiÃø
. …I xBàA  j§√ À …ÕCi ΩI B¿»Œºß B∞≥ÃNø ∆B∑ ∆G À ’œrI “¿∏áA À LBN∏ªA
∆BƒQA ∆BßÃ√ # ¡º®M ≈∏M Bø π¿ºß À “¿∏áA À LBN∏ªA πŒºß A æl√C À $ …ªÃ≥ ü ¡Œº®NªA À æAl√‚BI eAjùA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
≈ø ™ÃƒI ¡Œº®NªA : ja‡A , À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß îøfiA `ÀjªA æÀl√ À œYêBI ¡Œº®NªA B¿«fYC , ¡º®ªA ≈ø
…Œºß A ”ºu) ƒªA ¡ºß ü —eiAêA PBÕAÀjªA  fÕ¤M –hªA ë Ah« À πºùA æAl√G ´ ≈ø œ ‚A œ∞àA ¬B ‚A À Kº¥ªA ü ’B¥ª‚A
. (¡º̃m À …ªEÀ
“ÕeB®ªA LBJmfiA …÷BNÕG ü π∞∏Õ …√fª ≈ø  BÕG πM¤Õ ê ¡º®ªA ≈ø BßÃ√ ∫BME # ¡º®M ≈∏M Bø π¿ºß À $ …ªÃ¥I eAjùBØ Ah« ”ºß À
. ¬Ãº®ªA ≈ø …JnN∏Õ Bø ∆Bn√‚A ¡º®M ªA
…√C ü ¬Ãº®ªA ™AÃ√C j÷Bm jÕB¨Õ iîrªA À ¡º®ªA ≈ø ™Ã√ “¿v®ªA —Ã≥ B»Œ¿n√ ªA “Œ ‚A “J«ÃùA  h« ∆C  Bƒøf≥ Bø ©Œö ≈ø ∆BI f¥Ø
≈ø B»JYBu ∆ÃvM O√B∑ πªhª À , B«BÕG “øfbNnùA B»Œºß —j«B¥ªA “JªB¨ªA œ« ΩI “NJªA “ÕiîrªA ‘Ã¥ªA ≈ø ’œrª Lú¨ø ´
À “Œv®ùA ≈ß …¿v®M À  efnM pf¥ªA `Ài ”¿nM BYÀi ¬Bø‚A À ƒºª ∆C PBÕAÀjªA ü eiÀ f≥ À , B¥ºÒø “◊ŒÒàA À æ›zªA
≈∏ª À ∆Bô‚A ‹ À LBN∏ªA Bø –ifM Oƒ∑ Bø B√jøC ≈ø BYÀi πŒªG BƒŒYÀC πªh∑ À $ ïB®M …ªÃ≥ B»ŒªG rÕ ªA œ« À , “◊ŒÒàA
ƒªA ïG “ÕeB A “¿º®ùA `ÀjªA “¿º∑ ’B¥ªG ≈ø B«j«B£ ”ºß “Õ‡A ΩÕlƒNI 52 : ‘iÃrªA : # B√eBJß ≈ø ’Br√ ≈ø …I –f»√ AiÃ√  Bƒº®U
’BNÕG À —›vªA ¬B≥G À PA àA Ω®Ø ¡»ŒªG BƒŒYÀC À B√jøDI ∆Àf»Õ “¿÷C ¡«Bƒº®U À $ ïB®M …ªÃ≥   §√ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
`Ài fÕfnM …I eAjùA ∆C lÕl®ªA A ’Bq ∆G “Õ‡A ”ƒ®ø ∆BŒI ≈ø ’œVŒm Bø ”ºß ’BƒI 73 : ’BŒJ√fiA : # ≈ÕfIBß Bƒª AÃ√B∑ À —B∑lªA
. …√BZJm A —eBJß À PA àA Ω®∞I ¬Bø‚A pf¥ªA
ækBƒªA œYêA ë # ¡º®M ≈∏M Bø π¿ºß À “¿∏áA À LBN∏ªA πŒºß A æl√C À $ …ªÃ≥ ü LBN∏ªBI eAjùA ∆C BzÕC jø Bû ∆BI À
µáBI LBN∏ªA ¡»®ø æl√C À ≈Õihƒø À ≈ÕjrJø îŒJƒªA A S®JØ —fYAÀ “øC pBƒªA ∆B∑ $ ïB®M …ªÃ≥ fY ”ºß pBƒªA PBØ›NaA ©Øjª
. LBN∏ªA Ah« ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü …√BŒI ¬f¥M f≥ À 213 : —j¥JªA “Õ‡A : # …ŒØ AÃ∞ºNaA B¿ŒØ pBƒªA îI ¡∏ZŒª
´ # ¡º®M ≈∏M Bø π¿ºß À $ …ªÃ¥I eAjùA À , —ja‡A À BŒ√fºª “®ØBƒªA , œYêBI “ªkBƒªA “Œ ‚A ≤iB®ùA j÷Bm “¿∏áBI eAjùA À
. “¿∏áA À LBN∏ªA ≈ø “øB®ªA “Œº∏ªA ≤iB®ùA
. “Õ‡A n∞M ü ≈Õjn∞ùA |®I PB¿º∑ ü Bø j»§Õ πªhI À
¡»z®I jnØ À KŒ¨ªA À ¬B∏YfiBI # ¡º®M ≈∏M Bø $ À , ¬B∏YfiA ≈ø …ŒØ Bñ “¿∏áA À , ∆Ej¥ªBI LBN∏ªA ¡»z®I jnØ f¥Ø
Bû πªg ´ ïG ¬Ãº®ªA ≈ø πªg ´ À îªÀfiA ΩmjªA ’BJ√C À ©÷AjrªBI # ¡º®M ≈∏M Bø $ À , “ƒnªA À ∆Ej¥ªBI “¿∏áA À LBN∏ªA
. fŒ®√ ›Ø jø Bñ B»∞®y …UÀ îJM f≥ À ,  Àj∑g
. - (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß ∆BƒNøA # B¿Œ§ß πŒºß A ΩzØ ∆B∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
À …MiiBm –C …NŒUB√ À : K´AjªA æB≥ # pBƒªA îI `›uG ÀC ≤Àj®ø ÀC “≥fvI jøC ≈ø ‹G ¡«AÃå ≈ø R∑ ü a ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡« gG À $ : ïB®M æB≥ îUBƒNùA o∞√ ”ºß µº C Bñi À , SÕfáA ü —iBnùA ‘ÃVƒªBØ ”»N√A ~ifiA ≈ø —Ãå ü …I ÃºÖ ∆C …ºuC
. ∆ÃUBƒNø –C 47 : ’Ajm‚A : # ‘Ãå
’BƒI “Õ‡A # æÃ¥ªA ≈ø ”yjÕ ‹ Bø ∆ÃNŒJÕ gG $ ïB®M …ªÃ≥ ≈ø ¬f¥M Bø ïG eÃß # ¡«AÃå ≈ø R∑ ü a ‹ $ …ªÃ≥ ßC ¬›∏ªA ü À
’B∞N√A ë À iÃ∑hùA ¡∏áA ∆fi   ¨I ÀC OŒŒJNªA µÕjÒI πªg ∆B∑ ’AÃm æÃ¥ªA ü —iBnùA µºÒù ∆BŒJªA ¡¿ß f≥ À PBÕ‡A æBvMA ”ºß
“≥Br¿ºª XBƒÕ ≈ø À : æÃ¥Õ ∆C ∆Àe , # µ≥BrÕ ≈ø À $ …ªÃ≥   §√ À , OŒŒJNªA Ãç ”ºß ≈∏M ∆G À —iBnùA µºÒù ë BòG …ŒØ àA
. ‹ ÀC ‘Ãå ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø ¡ßC “≥BrùA µºÒù iÃ∑hùA ¡∏áA ∆fi ,
ïG ‘ÃVƒªA —Ãße ” f≥ À , àA ≈ø ’œq …I jøC B¿Œ∞Ø …ŒØ Ah∑ À Ah∏I jøC ≈ø ≈∏ª : ”ƒ®ùA À , ©Ò¥ƒø …√C ’BƒRNm‹A j«B£ À
îI `›u‚A À , ≤Àj®ùA À , “≥fvªA : “Q›Q ‘ÃVƒªA …I jøDÕ –hªA àA Ah« ïB®M fß f≥ À , —iB®Nm‹A ΩŒJ≥ ≈ø πªg À AjøC àA
. pBĻA
. BJªB´ πªh∑ ë À , ©JÒªBI ‘ÃVƒªA ïG XBŒNY‹A ü ΩøB∏ªA ej∞ªA B»√Ã∏ª  eAjØC ≈ø B»√Ã∑ ©ø ≤Àj®ùA ≈ß “≥fvªA eAjØG Ω®ª À
…I îJNŒª “IÃ¥®ªA À “IÃRùA ≈ø “®JNªA SŒY ≈ø jaE ∆BŒJI ‘ÃVƒªA æBá ΩŒv∞M , # A PByjø ’B¨NIA πªg Ω®∞Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …ƒø Ç oŒª B¿ŒØ àA ¬fß À , ‘ÃVƒªA ≈ø a ë B¿ŒØ àA …UÀ
ÀC ≤Àj®ø ïG ÃßfÕ Bø ”ºß µJÒƒÕ “ªBä ‹ À , A —Byjø ’B¨NIA πªg Ω®∞Õ ≈ø B¿«fYC : î¿n≥ ”ºß ‘ÃVƒªA ΩßBØ ∆C …ºvä À
´ µÕj gBÖA À æÃmjªA “≥Brù πªg Ω®∞Õ ∆C B¿»Œ√BQ À , jUfiA ¡Œ§®I …√BZJm A …JŒRÕ ≤Ãm À , A ïG BIj¥M pBƒªA îI `›uG
. A vø P’Bm À ¡ƒ»U ’›uG ¡Q œ ‚A XAifNm‹A À ’›ø‚A  ⁄AlU À , ¡»ºŒJm À îƒø¤ùA µÕj
≈ø “√BJùA “®Ò¥ªA ë À µrªA ≈ø “≥BrùA , îƒø¤ùA ΩŒJm ´ ©JNÕ À ‘f A …ª îJM Bø f®I ≈ø æÃmjªA µ≥BrÕ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
…N∞ªBã ‘f A îJM f®I æÃmjªA “≥Brñ eAjùBØ , “∞ªBbùA ≈ß “ÕBƒ∑ ë À , πJYBu µq ´ µq ü π√Ã∑ ∂B¥rªA À “≥BrùBØ ’œrªA
æÃmjªA “ßB G îƒø¤ùA ΩŒJnI eAjùA À , æÃmjªA “≥Brù jaE ∆BŒI # îƒø¤ùA ΩŒJm ´ ©JNÕ À $ …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À , …NßB G ¬fß À
. 80 : ’BnƒªA # A ™B C f¥Ø æÃmjªA ©ÒÕ ≈ø $ : ïB®M æB≥ A “ßB …NßB ∆HØ
πªg ∆HØ - …ªÃmi “ßB ”ºß Ω¥Ø O◊q ∆G À - …ªÃmi À A “ßB ”ºß ™B¿NU‹A ë ∆Bô‚A ”ºß ∆î¿Nâ ¡« Bñ îƒø¤ùA ΩŒJnØ
f¥Ø BI ¡vN®Õ ≈ø À …ªÃmi ¡∏ŒØ À A PBÕE ¡∏Œºß ”ºNM ¡N√C À ∆Àj∞∏M ±Œ∑ À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ¡»ºŒJm —fYê •ØBáA ë
AÃ≥j∞M ‹ À B®Œö A ΩJÅ AÿvNßA À ∆ÿºnø ¡N√C À ‹G ≈MÃó ‹ À …MB¥M µY A AÃ¥MA AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG –f«
B¿Œ¥Nnø œ Aju Ah« ∆C À $ : ïB®M æB≥ À , LBN∏ªA Ah« ≈ø SªBRªA ’lÜA ü “Õ‡A ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À 103 : ∆Aj¿ß æE : #
À , ‘Ã¥NªA ΩŒJm …ºŒJm ∆B∑ AgG À 153 : ¬B®√fiA # ∆Ã¥NM ¡∏º®ª …I ¡∑BuÀ ¡∏ªg …ºŒJm ≈ß ¡∏I ∂j∞NØ ΩJnªA AîJNM ‹ À  Ã®JMBØ
AÃ√ÀB®M ‹ À ‘Ã¥NªA À ªA ”ºß AÃ√ÀB®M À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ‘Ã¥NªA ”ºß ∆ÀB®NªA ΩŒJm Nâ ¡»ºŒJnØ …ŒªG ∆ÀÃßfùA ¡« ∆Ãø¤ùA
 B√j∑g Bø ë À , œø›m‚A ™B¿NU‹A Bvß µq À A “Œv®ø ≈ß ”»ƒM - ‘jM B¿∑ - “Õ‡A À 2 : —f÷BùA : # ∆AÀf®ªA À ¡Q‚A ”ºß
. îƒø¤ùA ΩŒJm ”ƒ®ø ≈ø
B»ÕC BÕ $ …ªÃ≥ ”ƒ®ø ïG eÃ®Õ , # îƒø¤ùA ΩŒJm ´ ©JNÕ À ‘f A …ª îJM Bø f®I ≈ø æÃmjªA µ≥BrÕ ≈ø À $ …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
. 9 : “ªeB A “Õ‡A : # ‘Ã¥NªA À ªBI AÃUBƒM À æÃmjªA “Œv®ø À ∆AÀf®ªA À ¡Q‚BI AÃUBƒNM ›Ø ¡NŒUBƒM AgG AÃøE ≈ÕhªA
$ : ïB®M æB≥ B¿∑ îƒø¤ùA ΩŒJm ´ ™BJMA ≈ø …I oJºM Bø ”ºß  fßBn√ À , …Œºß ‘jU Bø ”ºß  jå –C , # ïÃM Bø …ªÃ√ $ …ªÃ≥ À
. 20 : ’Ajm‚A : # Aiçä πIi ’BÒß ∆B∑ Bø À πIi ’BÒß ≈ø ’‹¤« À ’‹¤« fò ›∑
|®I œ G fYAÀ jøC ¡ƒ»U  ’›uG À ïÃM Bø …NŒªÃM –C ©Œ¿ÜA ∆C ”ºß æfÕ ÀAêBI …∞Òß # A vø P’Bm À ¡ƒ»U …ºv√ À $ …ªÃ≥ À
. A vø P’Bm À ¡ƒ»U  ⁄›uG ë À –ÀjaC B»z®I À , ïÃM Bø …NŒªÃM ë À –ÃŒ√e …÷AlUC
À ïÃM Bø …ªÃ√ $ “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥ª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü B»√C “Õ‡A j«B£ “Õ‡A jaE ïG # …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
À , …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A ∆C À , ¡Œ§®ªA BI ∫jq æÃmjªA “≥Brø ∆C ”ºß æfM “Õ‡BØ PBÕ‡A æBvMA ”ºß ’BƒI , # ¡ƒ»U …ºv√
A AÀjzÕ ≈ª ‘f A ¡ îJM Bø f®I ≈ø æÃmjªA AÃ≥Bq À A ΩŒJm ≈ß AÀfu À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G $ ïB®M …ªÃ≥ ≈ø πªg fŒ∞NmA Bñi
A ΩŒJm ≈ß AÀfu À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G ¡∏ªB¿ßC AúÒJM ‹ À æÃmjªA AîŒ C À A AîŒ C AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ ¡ B¿ßC °JZŒm À B◊Œq
“ßB À A “ßBÒI jøfiA ≈ø “Œ√BRªA “Õ‡A ü Bù ΩŒº®M B»√C “RªBRªA “Õ‡A j«B£ ∆HØ 34 : f¿ä : # ¡ A j∞¨Õ ≈ºØ iB∞∑ ¡« À AÃMBø ¡Q
. ∫jrªA ë À , AfIC j∞¨Õ ‹ Aj∞∑ …ªÃmi “ßB À A “ßB ≈ß XÀjàA ∆Ã∏ŒØ …ªÃmi
—eBØG À , ∆BŒJªA ¡Œ¿NNª ë BòG # …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A ∆G $ …ªÃ¥I # ’BrÕ ≈ù πªg ∆Àe Bø j∞¨Õ À $ …ªÃ≥ ∂BáG ∆C œÒ®Õ ¬B¥ùA À
. LBN∏ªA Ah« ≈ø ©IAjªA ’lÜA jaE ü “Õ‡A ü ¬›∏ªA |®I ¬f¥M f≥ À , æÃmjªA “≥Brø ßC “øÃ◊rùA “Œv®ùA  h« “¿§ß
ü ™jmC ∆B∏ùA S√C À , ∆‹ À Ω®∞√A –C BR√C fÕfáA S√C : æB¥Õ ”R√C ©ö TB√‚A # BQB√G ‹G …√Àe ≈ø ∆ÃßfÕ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
A ∆Àe ≈ø eÃJ®ø Ω∑ À ¬BƒufiA OŒ f≥ À ”R√C ∆AÃŒáA ≈ø ”R√fiA OŒ πªhI À , jQDNªA À æB®∞√‹A ”ƒ®ø …Œ∞Ø , eBU À PBJ√‚A
≈ø ∆ÃßfM ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M æB≥ - ΩŒ≥ B¿∑ - B»ƒø B«eBJß …®≥ÃNÕ Bû B◊Œq Ω®∞M ∆C B»®mÀ ü oŒª P›®∞ƒø P›IB≥ B»√Ã∏ª BQB√G
µY A AÀif≥ Bø LúÒùA À KªBÒªA ±®y …ƒø  Àh¥ƒNnÕ ‹ B◊Œq LBIhªA ¡»JºnÕ ∆G À …ª Aî¿NUA ê À BIBIg AÃ¥ºë ≈ª A ∆Àe
Ajy ¡»n∞√fi ∆Ã∏ºô ‹ À ∆Ã¥ºë ¡« À B◊Œq ∆Ã¥ºë ‹ “ E …√Àe ≈ø AÀhÖA À $ : æB≥ À 74 : WáA : # lÕlß –Ã¥ª A ∆G  if≥
. 3 : ∆B≥j∞ªA : # AiÃr√ ‹ À —BŒY ‹ À BMÃø ∆Ã∏ºô ‹ À B®∞√ ‹ À
eAjùA ∆G : ΩŒ≥ Bû ïÀC …UêA Ah« À , … A lß µªBàA ïG oŒ≥ AgG ∂úbùA ∆Dq ë –hªA | A æB®∞√‹A “QÃ√fiBI eAjùA ∆C j«B§ªBØ
O√B∑ B»√fi ÀC B»÷B C SŒ√DNª BøG ∆›Ø I ”R√C …√ÿnÕ ¡ƒu œY Ω∏ª ∆B∑ f≥ À , B«Ãç À “RªBRªA PBƒø À ‘l®ªA À P›ªA ë
. •∞ºªA ü S√¤M PAeB¿ÜA À PAeBö
A ∆Àe ≈ø ”ßfÕ ≈ø îI À , “ø’›ø R∑ # BQB√G ‹G …√Àe ≈ø ∆ÃßfÕ ∆G $ …ªÃ≥ ü ©≥AêA jváA ¡÷›Õ ‹ πªg ∆C “ÕêÀfiA …UÀ À
. AgÃI À B¿«jI À \ŒnùA ”nŒ®∑ ”R√C ´ j∑g ë ≈ø
fÕjùA À eiBùA : –ÀBzŒJªA æB≥ , –iB®ªA µºÒø ÀC a Ω∑ ≈ø –iB®ªA ë fÕjùA # AfÕjø B√BÒŒq ‹G ∆ÃßfÕ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A B»≥iÀ jQBƒM ºª ’Aejø —jVq À , ejøC ¬›´ À , ejû `ju …ƒø À , “nø›¿ºª KŒ∑ ªA ΩuC À , Ç µº®Õ ‹ –hªA
f≥ À , “UBáA ”ºß —Ãßfºª pBƒªA îI PDr√ BòG —eBJ®ªA ∆Ã∏ª —eBJ®ªA ≈ß “ÕBƒ∑ —ÃßfªA ∆HØ “¥IBnªA “º¿Vºª ∆BŒI “º¿ÜA ∆C j«B§ªA À
oÕ : # œ√ÀfJßA ∆C À îJø Àfß ¡∏ª …√G ∆BÒŒrªA AÀfJ®M ‹ ∆C ¬eE I BÕ ¡∏ŒªG f»ßC C $ : ïB®M æB≥ —eBJß “ßBÒªA ïB®M A ”
. …ª “ßB B»√Ã∏ª fÕjùA ∆BÒŒrºª ¡»ƒø —Ãße À —eBJß A ∆Àe ≈ø eÃJ®ø Ω∏ª ¡»MeBJß ∆C ïG “º¿ÜA ”ƒ®ø æÃ◊ŒØ 61 :
. æÀfiA ±uúª ΩŒº®NªA “ªlƒñ À ∆BÒŒrºª ∆BQ ±uÀ ë À , “õjªA ≈ß eB®I‚A ë ≈®ºªA # A …ƒ®ª $ : ïB®M …ªÃ≥
î®öC ¡»ƒÕôfi πMl®JØ $ …ªÃ≥ ≈ø …ƒß ïB®M A  B∏Y Bø ïG —iBqG …√D∑ # ByÀj∞ø BJŒv√ ∫eBJß ≈ø ∆hÖfi æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
ë À , ∆DrªA Ah« ≈ß ∆ÃbºnƒÕ ‹  eBJß πªg ©ø ¡»√C jÕj¥M # ∫eBJß ≈ø $ …ªÃ≥ ü À 83 : x : # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G
. ’Bq Bñ ¡»ŒØ ¡∏ê ¡»Ii
∆AgE µrM O√B∑ “Œº«BÜA Ljß ∆C : Ω¥√ Bø ”ºß µJÒƒÕ À , µrªA ë ΩŒNJNªA “Õ‡A jaE ïG # ¡»ƒŒƒøfi À ¡»ƒºyfi À $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»øÃá ¡ÕjZNª K÷AÃnªA À j÷BZJªA
: æÃ¥Õ , …I “uBa “ÕBƒ®ª  eAjØC |®I j∑g ¡Q ¬B®ªA j∑g ΩŒJ≥ ≈ø B»®ø æ›y‚A j∑hØ æ›y B»®Œö —eÀf®ùA iÃøfiA  h« À
KUAÃI æB¨Nq‹A ≈ß ¡»ØjvM ªA œ√BøfiA À æBø‡BI æB¨Nq‹BI ¡»√j´fi À , œuB®ùA ≤A ≥A À A ´ —eBJ®I æB¨Nq‹BI ¡»ƒºyfi
”ºß µJÒƒÕ À A µºa Œ¨NI ¡»√jø‡ À , …√BZJm A ΩYC Bø ¡ÕjÑ À ¬B®√fiA ∆AgE µrI ¡»√jø‡ À , ¡«jøC ≈ø ¡»¿»Õ Bø À ¡»√Dq
. µZnªA À ¢AúªA À “ºRùA ™AÃ√C À ’Bva‚A ΩRø
≈Õfºª π»UÀ ¡≥DØ $ : ïB®M æB≥ , ±ŒƒáA ≈ÕfªA ∫jM À —jÒ∞ªA ¡∏Y ≈ß XÀjàA A µºa Œ¨NI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À
. 30 : ¬ÀjªA : # ¡Œ¥ªA ≈ÕfªA πªg A µºà ΩÕfJM ‹ B»Œºß pBƒªA jÒØ ªA A —jÒØ B∞ŒƒY
jna f¥Ø A ∆Àe ≈ø BŒªÀ ∆BÒŒrªA hbNÕ ≈ø À $ : æB¥Ø BŒªÀ …ª AgBÖA …I jøDÕ B¿ŒØ …NßB œ« À ∆BÒŒrªA —Ãße ïB®M fß ¡Q
”ºß   ¨ª “Õ‹À ‹ À , A ë œªÃªA ∆C “¥IBnªA PBÕ‡A …I j®rM Bñ AiB®qG BŒªÀ …ª ∆BÒŒrªA ≈∏Õ ≈ø À : Ω¥Õ À # BƒŒJø B√Ajna
. BŒªÀ hÖA ∆G À ’œq
B√Ajna jna f¥Ø $ “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥ª ΩŒº®M …√C ∂BŒnªA j«B£ # AiÀj´ ‹G ∆BÒŒrªA ¡«f®Õ Bø À ¡»Œƒô À ¡«f®Õ $ : ïB®M …ªÃ≥
$ : ïB®M æB≥ , “øëÃùA œ√BøfiA À “IgB∏ªA fŒßAÃùBI “¥ºàA æB¿∑ À “Œ¥Œ¥áA —eB®nªA æfJÕ ≈ø ∆Ajna ≈ø îIC ∆Ajna –C À # BƒŒJø
©Õjm A À …IBnY  BØÃØ  fƒß A fUÀ À B◊Œq  fè  ’BU AgG ”NY ’Bø ∆F¿§ªA …Jnê “®Œ¥I LAjn∑ ¡ B¿ßC AÀj∞∑ ≈ÕhªA À
. iêA : # LBnáA
. 39
À , P›ŒbNùA ≈ø ¡«ÃªA  hºNnÕ Bû …mÀBmÀ ”ºß “ßj∞NùA œ»Ø œ√BøfiA BøC À , “ÒmAÀ ›I “Œ√BÒŒrªA pÀBmêA œ»Ø fŒßAÃùA BøC
. ”∞ë ‹ Bø ”ºß “Œƒ¿NªA ∆Àe AiÀj´ fßêA f®Ø # AiÀj´ ‹G ∆BÒŒrªA ¡«f®Õ Bø À $ : æB≥ πªhª
. æfß AgG # xBY $ ≈ø Aj∞ø À ‹f®ø –C # BvŒä B»ƒß ∆Àfè ‹ À ¡ƒ»U ¡«AÀDø π◊ªÀC $ …ªÃ¥I ¡ BY “J≥Bß îI ¡Q
ïG # PBƒU ¡»ºafƒm PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA À $ : ïB®M æB¥Ø ∆BŒJºª B¿Œ¿NM îƒø¤ùA æBY ë À ¡ BY ΩIB¥Õ Bø j∑g ¡Q
•∞ª ©yÃI …N¿§ß À ¬B¥ùA “ª›U ïG ’Bô‚A …ŒØ ¬B®ªA …UêA À , “JŒ¨ªA ïG ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ∂BŒm ≈ø PB∞NªA PBÕ‡A ü À “Õ‡A jaE
ë ∆B∑ –hªA ∂BŒnªA µIBm ïG ©Ui ~j¨ªA ”ØÃNmA AgG ”NY iB®q‚A Ah« ïG XBNê B¿ŒØ ¨ªA ©ø ¡º∏NùA ¿y ©yÃø “ª›ÜA
≈ß ïB®M …IBVNYA ¬fß À iÃzáA Lj≥ ïG ’Bô‚A œ« À , ‘jaC “N∏√ πªg ü À , # PBƒU ¡»ºafƒm $ …ªÃ≥ ü πªg À , ΩufiA
. ¡»ŒªÀ ë À îƒø¤ùA  eBJß
, B¥Y A fßÀ ∆B∏Ø AiÀj´ ‹G oŒª …√C ∆BÒŒrªA fßÀ ü j∑g Bù “ºIB¥ø …ŒØ # ›Œ≥ A ≈ø ∂fuC ≈ø À B¥Y A fßÀ $ : ïB®M …ªÃ≥
. B≥fu …ªÃ≥ À
À , ¬›∏ªA ΩŒv∞M ≈ø “vbºùA “ºv A “VŒNƒªA “ªlƒñ À ¬›∏ªA ’fI ïG eÃß # LBN∏ªA Ω«C œ√BøC ‹ À ¡∏Œ√BøDI oŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
œßAjÕ ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß ¡»YBáG À , ¡ AÃ≥C À îƒø¤ùA |®I æB¿ßC ≈ø œ∏ A ≈ø ΩvZNÕ …√C πªg
A ”ºß “øAj∑ ¡»√BôHI ¡ ∆C ∆ÀjÕ ¡»√C —jUBrùA À ™AlƒªA ≈ø ¡»ƒŒI ©¥Õ B¿ŒØ ¡« ´ ”ºß ¡«fßBnÕ À ¡«fyB®Õ À , ¡»J√BU
”ºß ¡« ´ ”ºß ¡»N»U KŒº¨M À , ¡»J√BU —BßAjø …ªÃmi À A ”ºß …I Kè (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß B¥Y À …√BZJm
À ¡»ƒ÷BÒI À iÃÜA ’Bm⁄i œqAÃY À , æ›zªA “¿÷C ™BJMA  AjÕ Bø fY ”ºß B¿º£ ÀC ¡∏áA ∆B∑ ‹fß , Ω BJªA ”ºß ÀC AÃ√B∑ µáA
…J√BU —BßAjø ”ºß …ølNºM “øAj∑ …Œºß …ª ∆C ‘jÕ À , …®ŒÒÕ À …ª ©zë …√C îß ü …nŒ÷i À …ßÃJNø ”ºß ìô ¡»ƒø fYAêBØ , ¡»IB√gC
. B¿∏Ñ   ´ ”ºß …ôf¥M À
 ⁄BJYC À A ’BƒIC ≈ç ‘iBvƒªA À eûŒªA OªB≥ À $ : ïB®M æB≥ ¡»ƒß …IBN∑ ü ïB®M A  B∏Y Bø ”ºß LBN∏ªA Ω«C  AjÕ ∆B∑ Ah∑ À
ü BƒŒºß oŒª AêB≥ $ : ïB®M æB≥ À , 135 : —j¥JªA : # AÀfN»M ‘iBv√ ÀC Aeë AÃ√Ã∑ AêB≥ À $ : ïB®M æB≥ À , 18 : —f÷BùA : #
. 75 : ∆Aj¿ß æE : # ΩŒJm îŒøfiA
œ√BøfiB∑ B»√fi —iB®NmA œ√BøfiBI ¡ßAlùA  h« ” À LBN∏ªA Ω«DI ¡»®JMC À , ¡»N¿ßlø ü îƒø¤ùA ≈ø “∞÷BÒªA  h« ”ºß A ejØ
Ω«C œ√BøDI ‹ À nùA ≈ø “∞÷B jr®ø ÀC nùA jqB®ø ¡∏Œ√BøDI oŒª : æB¥Ø ∆BŒßfiA ü B jQC ‹ —hºø “ŒªBŒa AiÃu ‹G OnŒª
. B»ŒØ O√B∑ ¡«HÒa —f¿ß ∆fi “ƒnáA ”ºß “◊ŒnªA j∑g ¬f≥ À , jrØ Ajq ∆G À bØ A a ∆G Ω¿®ªA iAfø iÀfÕ jøfiA ΩI LBN∏ªA
ü …√fi ΩuÀ ´ ≈ø Ωv∞ªBI ¬›∏ªA ü ’œU # A v√ ‹ À BŒªÀ A ∆Àe ≈ø …ª fè ‹ À …I lè A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø $ : ïB®M …ªÃ≥
ü …®ØBƒø •∞ê À , a Ω∑ ∆Bn√„ª jè ∆Bô‚A À ¬›m‚A ”õ ü æÃafªA ≈∏Õ AgG  jÕf¥M , if¥ø æA¤m ≈ß LAÃÜA ©yÃø
…ª fè ‹ À …I lè A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø $ : ΩŒ¥Ø ? ∆Bn√‚A æBY jVƒÕ Ag Bø ïG À ? ΩŒJnªA ë B¿Ø “Œ√AjvƒªA À “ÕeûŒªA Ah∑ À , —BŒáA
. G # PBáBvªA ≈ø Ω¿®Õ ≈ø À A v√ ‹ À BŒªÀ A ∆Àe ≈ø
©Ò¥ªA À , œ√BVºª xBv¥ªB∑ “Œø›m‚A “®ÕjrªA  ij¥M –hªA –ÃŒ√fªA ’AlÜA Ω¿rÕ µºÒø # …I lè A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø $ …ªÃ≥ À
ü ïB®M A  fßÀC –hªA –ÀjafiA ’AlÜA Ω¿rÕ À B« ´ À PBmBŒnªA ¬B∏YC ≈ø πªg ´ ïG œ√Alºª ¡UjªA ÀC fºÜA À , ∂iBnºª
. …ŒJ√ ∆BnºI À …IBN∑
|®I B»J∏MiA “≥jm ü Oªl√ PBÕ‡A ∆C æÀlƒªA KJm ü eiÀ f≥ À , …Œºß µJÒƒùA À “ôj∏ªA PBÕ‡A eiÃù KmBƒùA ë ¡Œ¿®NªA Ah« À
. ¡»NùA ”ºß œz¥Õ ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß AÃáC ¡Q B¿ºnø ÀC BÕeÃ»Õ B»I ”øi À ,
A ”ºu) ƒªB∑ BŒ√fªA ü …ƒß ’”ŒnªA ’AlÜA ≤ju ü vƒªA À œªÃªA Ω¿rÕ # A v√ ‹ À BŒªÀ A ∆Àe ≈ø …ª fè ‹ À $ …ªÃ≥ À
ΩøBß ≈ß …ØjvÕ ‹ A fƒß ≈ø ™jrùA ’AlÜBØ , ≈ÕfªA À ¬›m‚A “øAj∑ À B¿»ƒø Lj¥NªB∑ À jøfiA œªÀ ÀC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
. “ŒªBNªA “Õ‡A …º¿rM Bø ‹G —ja‡A ü ’AlÜA ’Ãm …ƒß ≤iBvªA vƒªA À œªÃªA Ω¿rÕ À , ≤iBu ’ÃnªA
µrªA ë Ah« # A ¥√ ∆ÿº§Õ ‹ À “ƒÜA ∆úafÕ π◊ªÀDØ ≈ø¤ø ë À ”R√C ÀC j∑g ≈ø PBáBvªA ≈ø Ω¿®Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒØ ¡¿ß À ’AlÜA “Œº®Ø ü B¥ŒŒzM KUÃÕ B jq …ŒØ ¢jq …√BZJm A ∆C ´ , “ƒÜA ë À BvªA Ω¿®ªA ΩøBß ’AlÜ ≈¿zNùA œ√BRªA
. “®nªA KUÃM ‘jaC “»U ≈ø
æB≥ , jØB∏ºª Ω¿ß ‹ À BvªA Ω¿®ªA ’AkHI ë BòG ≈náA ’AlÜA gG Bƒø¤ø BvªA Ω¿®ªBI œM‡A ∆Ã∏Õ ∆C “ƒÜBI —AkB A ü ¢jrØ
…÷B¥ª À ¡»Ii PBÕFI AÀj∞∑ ≈ÕhªA π◊ªÀC $ : ïB®M æB≥ À , 88 : ¬B®√fiA : # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ¡»ƒß °Já AÃ∑jqC ê À : ïB®M
. 105 : ±»∏ªA : # B√kÀ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ ¡Œ¥√ ›Ø ¡ B¿ßC OÒJZØ
- PBáBvªA Ω¿®Õ ≈ø À : ΩŒ≥ ê À , “ƒÜBI fßêA ü “®mÃM ë À , “ŒzŒ®JNªA ≈ñ ”MDØ # PBáBvªA ≈ø Ω¿®Õ ≈ø À $ : ïB®M æB≥
”MC À ≈øE ≈ù ≈náA ’AlÜA ¡¿ß œ ‚A Ωz∞ªA ≈∏ª , Bu Ω¿ß Ω∑ Ω¿ß À ≈øE ≈ù “ƒÜA ∆C eBØC - ’AlÜA ü “≥fªA ¬B¥ø ¬B¥ùA À
∆C j∞¨Õ ‹ A ∆G $ : ïB®M æB≥ B¿∑ “ßB∞q ÀC “IÃNI œuB®ùA ≈ø ≤ ≥A ÀC PBáBvªA ≈ø œ¥I B¿ŒØ …∑iAfNÕ Ã»Ø PBáBvªA |®JI
”ºß “IÃNªA BòG $ : ïB®M …ªÃ≥ ü À “IÃNªA ü ¬›∏ªA ΩŒv∞M ¬f¥M f≥ À 116 : ’BnƒªA : # ’BrÕ ≈ù πªg ∆Àe Bø j∞¨Õ À …I ∫jrÕ
ü 48 : —j¥JªA : # B◊Œq o∞√ ≈ß o∞√ –lÉ ‹ BøÃÕ AÃ¥MA À $ ïB®M …ªÃ≥ ü “ßB∞rªA ü À , ©IAjªA ’lÜA ü 17 : ’BnƒªA : # A
. LBN∏ªA Ah« ≈ø æÀfiA ’lÜA
À ΩºùA Ω«C ≈ø ’Bøf¥ªA …¿ßlM O√B∑ Bù BØ›a ›uC ∂jØ ´ ≈ø ”R√fiA À j∑hºª ¡∏áA ¡¿®Ø # ”R√C ÀC j∑g ≈ø $ : ïB®M æB≥ À
∆C “Œ√AjvƒªA À “ÕeûŒªA ≈ø j»§Õ ∆B∑ Bø À , ≈»MBƒná LAÃQ ‹ À ≈ Ω¿ß ‹ ’BnƒªA ∆C QêA j÷Bm À jvø À fƒ B∑ ΩZƒªA
 h« ≈»ŒØ Àf®M ‹ Lj®ªA À , “IÃRùA À jUfiA ü PAjmBa “¥ºàA ü w≥AÃ√ A fƒß ’‹gC ’BnƒªA ∆C À , æBUjºª —l®ªA À “øAj∏ªA
. # ”R√C ÀC j∑g ≈ø $ …ªÃ¥I J¥ªA îI ïB®M A ‘ÃnØ f÷B¥®ªA
’BnƒªA ∆C ”ºß ïÀfiA “º¿ÜA æfNª # A ¥√ ∆ÿº§Õ ‹ À $ …ªÃ¥I # “ƒÜA ∆úafÕ π◊ªÀDØ $ …ªÃ≥ KŒ¥®M ü jnªA ë Ah« Ω®ª À
$ : ïB®M æB≥ B¿∑ “vŒ¥ƒªA À —eBÕlªA SŒY ≈ø B»ŒØ B¿»ƒŒI ∂jØ ‹ ∆C ”ºß “Œ√BRªA “º¿ÜA À , æBUjªB∑ “IÃRùA ü KŒv√ PAÀg
. 195 : ∆Aj¿ß æE : # |®I ≈ø ¡∏z®I ”R√C ÀC j∑g ≈ø ¡∏ƒø ΩøBß Ω¿ß ©ŒyC ‹ œ√C ¡»Ii ¡ LBVNmBØ
≈∏Õ AgG …√C :  jÕf¥M , if¥ø Ωafª ©Øe …√D∑ “Õ‡A jaE ïG # ≈nä ë À …»UÀ ¡ºmC ≈û BƒÕe ≈nYC ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
À B◊Œq æf®Õ ‹ …MBÕE À BI ∆Bô‚A ∆B∑ AgG “º¿ÜBI À …®ØBƒø •∞Y À …ŒªG àA KºU ü QDM LBN∏ªA Ω«C ∆Bô‚ ÀC ¡ºnùA ¬›m‚
. ? ∆Bô‚A “Õlø œ« Bø À ¬›m‚A “øAj∑ ë B¿Ø …øfß À  eÃUÀ –ÃNnÕ
, # BƒÕe ≈nYC ≈ø À $ …ªÃ≥ ë À Kª –g ”ºß …ƒnY ”∞ë ‹ À πq …ºaAfÕ ‹ À , KÕi …IÃrÕ ‹ jøC ≈ÕfªA “øAj∑ ∆DI KŒUDØ
ü Bø …ª –hªA …UêA ¬›mG ≈ÕfªA ≈nYC À , ≈ÕfªA ≈ß …ª xBƒø ‹ ∆Bn√‚A ∆HØ ¡ºnùA æBmiG µÕj ”ºß ¬B»∞Nm‹BI ij≥ SŒY
hÖA f≥ À , “ÕjÒ∞ªA “ºùA ë À B∞ŒƒY ¡Œ«AjIG “ºø …ŒzN¥Õ Bñ Ω¿®ªA À , “ÕeÃJ®ªA ™Ãza …ª ™ÃzàA À , ~ifiA ü Bø À PAÀB¿nªA
. ›Œºa “Œ∞ŒƒáA “ºùA ©JMA À Bƒnä …»UÀ ¡ºmC ≈ø æÀC ë –hªA ¡Œ«AjIG …√BZJm A
À “ØkB A LBI ¡ \N∞Õ ªA Ω BI À µY Ω∑ ”ºß ¡»ƒŒI “¿∑BáA pBƒªA îI —j÷AfªA “ºàB∑ “Œ ‚A “ºàA ∆C ¡«ÃNÕ ∆C œ¨JƒÕ ‹ ≈∏ª
À ¡«fŒJß ≈ø ∆Ã∏ºô ‹ ¡»√HØ pBƒªA ≈ø ∫úùA À ’Bm⁄jªA À œªAÃùA ≤›Ç ¢Bä ´ °Œä À ∫úû ´ πªBø …√BZJm BØ ¡∏ZNªA
“∞÷B ≈ø eBzßfiBI “∞÷B ”ºß ∆ÿ∏ê À , |®JªBI |®JªA ∆Àj»¥Õ À , …÷AkHI B◊Œq ¡»n∞√C ≈ø ¡»√Ã∏ºô À ‹G B◊Œq ¡«BÕBßi
. ¡»∞®y ∆BI À ¡»øB¥ø ≈ß AÃÒ¥m ΩI Ω∏ªA —eAiG ¡»MeAiG O∞ªBa AgG ¡»øB¥ø ü ∆ÃNJRÕ ‹ πªhª À ‘jaC
’œq Ω∏I A ∆B∑ À ~ifiA ü Bø À PAÀB¿nªA ü Bø À $ …ªÃ¥I G BƒÕe ≈nYC ≈ø À $ …ªÃ≥ KŒ¥®M ü …UêA j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. # BÒŒä

œ÷AÀi SÅ
“Q›Q —ÃaG ∂ IC I ≈ø iBv√fiA ≈ø BøÃ≥ ∆C PBÕ‡A # LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C B√G $ ïB®M …ªÃ≥ ®Õ B Àl√ KJm ∆C : , œ¿¥ªA n∞M ü
À …ªBŒ®ª  fßC ∆B∑ BøB® AÃUjaC À BÕifI —eBN≥ ∆B∑ À ∆B¿®ƒªA ≈I —eBN≥ ¡ß ”ºß AÃJ¥ƒØ . jrJø À , jrI À , rI : î¥ØBƒø AÃ√B∑
AÀhaC À , œ¿ß ”ºß AÃJ¥√ BøÃ≥ ∆G A æÃmi BÕ : æB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ïG πªg —eBN≥ B∏rØ . Bßie À B∞Œm
æB¥Ø # Ω»m ≈I fŒJª $ : …ª æB¥Õ ≈ø¤ø ΩUi –CjªA ü ¡»®ø ∆B∑ À , ’Ãm OŒI Ω«C ¡« À , Bßie À B∞Œm À …ªBŒ®ª  fßC ∆B∑ BøB®
¡N√C À ? “≥jnªBI √ÃøjM C ∂ IC I BÕ : æB¥Ø ¡»Œºß Xja À …∞Œm haDØ AfŒJª πªg ≠ºJØ , Ω»m ≈I fŒJª Ω¿ß Ah« —eBN¥ª ∂ IC ÃI
: …ª AêB≥ À  ÀiAfØ , ¡∏ƒø œ∞Œm ∆fløfi ÀC πªg ≈ƒŒJNª , sÕj≥ ïG ∆ÃJnƒM À , A æÃmi ∆ÃV»M ∆Ã¥ØBƒùA ¡N√C À , ø …I ïÀC
B¨ŒºI BŒ¥Òƒø ∆B∑ À # —Àjß ≈I fŒmC $ : …ª æB¥Õ ¡»Ò«i ≈ø ΩUi ïG ∂ IC ÃI ”r¿Ø . πªg ≈ø ’–jI π√HØ A πõjÕ ©UiA
À ≤jq Ω«C Bƒø OŒI Ω«C ïG f¿ß ∆B¿®ƒªA ≈I —eBN≥ ∆G A æÃmi BÕ æB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ïG ”r¿Ø
ΩJ≥DØ —eBN≥  ’BU À , πªhª (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ¡N´BØ ¡»ŒØ oŒª Bñ ¡»¿»MA À ∂jnªBI ¡«BøjØ Kn√ À KnY
…JMBß À , “≥jnªBI ¡»NŒøjØ Kn√ À KnY À ≤jq OŒI Ω«C ïG Pf¿ß : …ª æB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi …Œºß
: …¿ß æB¥Ø . …N«j∑ Bñ ¿º∑ f¥Ø A æÃmi ¡º∑C À Oø NŒª BÕ : …ª æB≥ À …¿ß ïG ©Ui À , πªg ≈ø —eBN≥ ¡N´BØ AfÕfq BIBNß
‹ Bø ∆ÃNŒJÕ gG æB≥ ∆C ïG - µáBI LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C B√G $ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ ”ºß πªg ü A æl√DØ . ∆B®NnùA A
À - æB≥ ∆C ïG - BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»ƒß ¡NªeBU ’‹¤« ¡N√C B« $ Ω®∞ªA ¬B¥ø æÃ¥ªA ©≥ÃØ Ω®∞ªA ®Õ œ¿¥ªA æB≥ # æÃ¥ªA ≈ø ”yjÕ
. # BƒŒJø B G À B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø $ Ω»m ≈I fŒJª œ¿¥ªA æB≥ # B◊ÕjI …I ¬jÕ ¡Q B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø
ïG BƒI AÃ¥ºÒ√A : AêB≥ î√efiA rI °«i ≈ø B√Bn√G ∆C : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü : œ¿¥ªA n∞M ü À
- A ≈ø ∆Ã∞bNnÕ A æl√C B¿ºØ ’–jI BƒJYBu ∆C  ih®√ ÀC BƒJYBu ü …¿º∏√ : AêB≥ À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
‹G B»≥jm Bø …I ±ºYC –hªA À : æB¥Ø . LÃ√hªA ≈ø …ŒªG KM À A j∞¨NmA jrI BÕ : AêB¥Ø jrI °«i OºJ≥C # ›Œ∑À - …ªÃ≥ ïG
æl√C À , “∏ñ µá À j∞∑ AjrI ∆G ¡Q . # BƒŒJø B G À B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø - B◊ÕjI …I ¬jÕ ¡Q B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À $ OªlƒØ fŒJª
O¿ …Nõi À πŒºß A ΩzØ ‹ ê À $ …ªÃ≥  Àih®Œª (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA AÃMC À AjrI AÀihßC ≈ÕhªA j∞ƒªA ü A
. # B¿Œ§ß πŒºß A ΩzØ ∆B∑ À …ªÃ≥ ïG ∫úzÕ ∆C ¡»ƒø “∞÷B
∆B¿®ƒªA ≈I —eBN≥ ≈ß …ZZu À ¡∑BáA À cŒrªA ÃIC À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À –hø ªA XjaC : iÃRƒùA ifªA ü À
…I ÃV»Õ j®rªA æÃ¥Õ B¥ØBƒø ›Ui jrI ∆B∑ À . jrJø À , rI À , jrI , # ∂ IC ÃI $ ¡ æB¥Õ Bƒø OŒI Ω«C ∆B∑ : æB≥
À , Ah∑ À Ah∑ ∆›Ø æB≥ , Ah∑ À Ah∑ ∆›Ø æB≥ : æÃ¥Õ ¡Q Lj®ªA |®I …ºZƒÕ ¡Q (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi LBZuC
À C : æB¥Ø SŒJàA Ah« ‹G j®rªA Ah« æÃ¥Õ Bø A À : AêB≥ j®rªA πªg (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi LBZuC © AgG
∆B∑ À , ¬›m‚A À “Œº«BÜA ü “≥BØ À “UBY OŒI Ω«C AÃ√B∑ À : æB≥ . B B≥ ∂ IfiA ≈IA AêB¥Ø AÿyC . —fŒv≥ æBUjªA æB≥ B¿º∑
B»ƒø ΩUjªA ™BNIA πøifªA ≈ø ¬BrªA ≈ø “ÒØBy Oøf¥Ø iBnÕ …ª ∆B∑ AgG ΩUjªA ∆B∑ À , ®rªA À j¿NªA “ƒÕfùBI ¡»øB® BòG pBƒªA
πøifªA ≈ø ›õ fÕk ≈I “ßBØi œ¿ß ™BNIBØ ¬BrªA ≈ø “ÒØBy Oøf¥Ø . ®rªA À j¿NªA ¡»øB® BòHØ æBŒ®ªA BøC , …n∞√ B»I wbØ
À , “IjrùA K¥ƒØ ΩŒºªA OÑ ≈ø –fß Af®Ø . B¿»ZºvÕ Bø À , B¿«B∞Œm À , ∆Bßie : …ª `›m “IjrùA ü À , …ª “Ijrø ü …º®VØ
K«hØ BƒNIjrø OJ¥ƒØ  h« BƒNºŒª ü BƒŒºß –fß f≥ …√C ¡º®M œaC ≈IA BÕ : æB¥Ø “ßBØi œ¿ß œ√BMC \JuC B¿ºØ , `›nªA À ¬B®ÒªA haC
B¿ŒØ ‘j√ ‹ À , “ºŒºªA  h« ü AÀf≥ÃNmA f≥ ∂ IC I BƒÕCi f≥ : Bƒª ΩŒ¥Ø , BƒªDm À iAfªA ü BƒnnVNØ : æB≥ . ? BƒY›m À BƒøB®ÒI
›Ui Ω»m ≈I fŒJª ‹G ¡∏JYBu ‘j√ Bø A À : iAfªA ü æDn√ ≈ç À AêB≥ ∂ IC ÃI ∆B∑ f≥ À : æB≥ , ¡∏øB® |®I ”ºß ‹G ‘j√
≈ƒŒJNª ÀC ±ŒnªA Ah« ¡∏ƒÒªBbŒª AÃØ ? ∂jmC B√C : æB≥ À ∂ IC ÃI ”MC ¡Q …∞Œm ¢ aA fŒJª πªg © B¿ºØ ¬›mG À `›u …ª Bƒø
BÕ : œ¿ß œª æB¥Ø , B»IBZuC ¡»√C πr√ ”NY iAfªA ü BƒªDnØ , B»JYBvI O√C Bø AÃØ ΩUjªA B»ÕC Bƒß πŒªG : AêB≥ . “≥jnªA  h«
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi OŒMDØ : —eBN≥ æB≥ . ! …ª πªg Pj∑hØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi OŒMC ê œaC ≈IA
…øB® À …Y›m AÀhaC À , …ª “Ijrø AÃJ¥ƒØ fÕk ≈I “ßBØi œ¿ß ïG AÀf¿ß ’B∞U Ω«C Bƒø OŒI Ω«C ∆G A æÃmi BÕ : Oº¥Ø (¡º̃m
πªg © B¿ºØ . πªg ü j§√Dm : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB¥Ø , …ŒØ Bƒª “UBY ›Ø ¬B®ÒªA BøDØ BƒY›m BƒŒºß AÀe ºØ
A ”ºu) A æÃmi AÃMDØ iAfªA Ω«C ≈ø pB√ …ŒªG ©¿NUA À πªg ü  Ã¿º∏Ø # —Àjß ≈I mC $ …ª æB¥Õ ¡»ƒø ›Ui AÃMC ∂ IC ÃI
“≥jnªBI ¡»√BŒøjÕ `›u À ¬›mG Ω«C Bƒø OŒI Ω«C ïG Af¿ß …¿ß À ∆B¿®ƒªA ≈I —eBN≥ ∆G A æÃmi BÕ : AêB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
¡»ƒø j∑g OŒI Ω«C ïG Pf¿ß : æB¥Ø , …N¿º∏Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi OŒMDØ : —eBN≥ æB≥ . OJQ ‹ À “ƒŒI ´ ≈ø
¡º∑C À , œªBø |®I ≈ø OUja œ√C Peeê À O®UjØ : —eBN≥ æB≥ . ? OJQ ‹ À “ƒŒI ´ ≈ø “≥jnªBI ¡»ŒøjM `›u À ¬›mG
A æÃmi œª æB≥ Bñ …M aDØ ? O®ƒu Bø œaC ≈IA BÕ , æB¥Ø “ßBØi œ¿ß œ√BMDØ , πªg ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
Bñ pBƒªA îI ¡∏ZNª - µáBI LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C B√G $ ∆Ej¥ªA æl√ ∆C SJº√ ¡ºØ . ∆B®NnùA A : æB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
≈ß æeBÉ ‹ À - B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ A ∆G —eBN¥ª Oº≥ Bû –C - A j∞¨NmA À ∂ IC I - B¿Œva îƒ÷Bbºª ≈∏M ‹ À A ∫AiC
- B G ÀC “◊ŒÒa Kn∏Õ ≈ø À ¡ j∞¨ª A AÀj∞¨NmA ê ¡»√G –C B¿ŒYi AiÃ∞´ A fè A j∞¨NnÕ ¡Q …ªÃ≥ ïG ¡»n∞√C ∆Ã√BNë ≈ÕhªA
≈I mC ®Õ - ∫úzÕ ∆C ¡»ƒø “∞÷B O¿ …Nõi À πŒºß A ΩzØ ‹ ê À fŒJºª ¡ Ã≥ - BƒŒJø B G À B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø …ªÃ≥ ïG
 ejØ `›nªBI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ”MC ∆Ej¥ªA æl√ B¿ºØ # B¿Œ§ß AjUC …ŒM¤√ ≤ÃnØ …ªÃ≥ ïG …IBZuC À —Àjß
…NŒMC B¿ºØ ‹Ãafø …ø›mG ‘iC Oƒ∑ À “Œº«BÜA ü Bnß f≥ BbŒq ∆B∑ À , `›nªBI œ¿ß OŒMC B¿ºØ : —eBN≥ æB≥ . “ßBØi ïG
“Ø›m ”ºß ælƒØ î∑jrùBI jrI µá ∆Ej¥ªA æl√ B¿ºØ . BZŒZu ∆B∑ …ø›mG ∆C OØj®Ø A ΩŒJm ë œaC ≈IA BÕ : æB≥ `›nªBI
AfŒ®I ‹›y …ªÃ≥ ïG ïÃM Bø …ªÃ√ îƒø¤ùA ΩŒJm ´ ©JNÕ À - ‘f A …ª îJM Bø f®I ≈ø æÃmjªA µ≥BrÕ ≈ø À $ : A æl√DØ f®m OƒI
¡Q \ÒIfiA ü …I OøjØ OUja ¡Q B»mCi ”ºß …N®yÃØ …ºYi PhaDØ j®q ≈ø PBŒIDI OIBQ ≈I ∆BnY B«Bøi “Ø›m ”ºß æl√ B¿ºØ #
. Ç ŒMDM Oƒ∑ Bø ? ∆BnY j®q œª OÕf«C : OªB≥
. jaC ∂jÒI –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆Bøk ü fÕfY ≈ø Bßie ∂jm ΩUi ∆B∑ : æB≥ “Õ‡A ü fÕk ≈IA ≈ß jÕjU ≈IA XjaC : …ŒØ À
À …√À’ Õ ∆A U ∂jm –hªA ΩUjªA ∆B∑ À œºß OYj ≈∏ª À , ¡mB¥ªA BIC BÕ B»N≥jm Bø A À –eûŒªA æB¥Ø : –eÃ»Õ ”ºß …Yj
A ”ºu) ƒªA …Œºß æBø ”NY …I O◊U Bñ À BI j∞∏Õ SŒJa –eûŒªA Ah« ∆G A æÃmi BÕ : ∆ÃªÃ¥Õ À –eûŒªA ”ºß …√ÃYjÒÕ
‹ À A ∫AiC Bñ pBƒªA îI ¡∏ZNª - µáBI LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C B√G $ : æB¥Ø πªg ü A …JMB®Ø . æÃ¥ªA |®JI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
¡N√C B« $ : æB¥Ø …√A U ”ºß ΩJ≥C ¡Q # B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ A ∆G –eûŒªA Ah Oº≥ Bû - A j∞¨NmA À - B¿Œva îƒ÷Bbºª ≈∏M
AiÃ∞´ A fè - A j∞¨NnÕ ¡Q …n∞√ ¡º§Õ ÀC A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø À $ : æB¥Ø “IÃNªA ~jß ¡Q # ›Œ∑À …ªÃ≥ ïG ¡»ƒß ¡NªeBU ’‹¤«
Kn∏Õ ≈ø À $ …√Àe ∆ÿº∏M Ah« “◊ŒÒa ”ºß pBƒªA B»ÕC ¡N√C ¡∏ºaeC B¿Ø # …n∞√ ”ºß …Jn∏Õ BòHØ B G Kn∏Õ ≈ø À - B¿ŒYi
# ‘f A …ª îJM Bø f®I ≈ø æÃmjªA µ≥BrÕ ≈ø À …ªÃ≥ ïG - B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø B∑jrø ∆B∑ ∆G À - B◊ÕjI …I ¬jÕ ¡Q - B G ÀC “◊ŒÒa
. …ºN¥Ø …Œºß A …øf»Ø …≥jnÕ BNŒI K¥ƒØ “∏ñ î∑jrùA ïG Xja À , …ª A ~jß ªA “IÃNªA ΩJ¥Õ ∆C ”IC : æB≥
. B»ŒØ nÕ ≤›NaA ©ø — R∑ ∂jÒI –Àjø BzÕC ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
‹G …J√g ≈ø A j∞¨NmA À DyÃM À ¬B¥Ø BJ√g K√gC fJß ≈ø Bø : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
∆G : æB≥ À . # B¿ŒYi AiÃ∞´ A fè - A j∞¨NnÕ ¡Q …n∞√ ¡º§Õ ÀC A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø $ : æÃ¥Õ …√fi …ª j∞¨Õ ∆C A ”ºß B¥Œ¥Y ∆B∑
KVNmC œ√ÃßeA $ : æÃ¥Õ …√fi “IBU‚A LBI µº¨Õ À ’BßfªA LBI \N∞Œª A ∆B∑ Bø æB≥ À , …ßjzM ©¿nŒª …Jê ë À fJ®ªA œºNJŒª A
A fè A j∞¨NnÕ ¡Q - …n∞√ ¡º§Õ ÀC A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø $ : æÃ¥Õ Ã« À —j∞¨ùA LBI µº¨Õ À “IÃNªA LBI \N∞Œª ∆B∑ Bø À # ¡∏ª
∆C “JŒ¨ªA : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB≥ : æB≥ ∆Bƒm ≈I A fJß ≈ß –iBv√fiA eBõ ≈I A fJß ≈ß , …ŒØ À . # B¿ŒYi AiÃ∞´
ü À # BƒŒJø B G À B√BN»I Ω¿NYA f¥Ø $ A æÃ≥ πªhØ …ŒØ oŒª Bø Oº≥ AgG BøDØ , …Œºß A   m f≥ Bû …ŒØ ë Bø πŒaC ü æÃ¥M
œIC ≈ß ºáA ≈ß eBõ ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß œIC QfY : æB≥ : “Õ‡A # ¡«AÃå ≈ø R∑ ü a ‹ $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M
≈ø ~jßC π»UÀ ∆Ã∏Õ ∆C : æB≥ ? ∫AfØ Oº®U ΩZ¿NªA Bø À : Oº≥ ∆Ej¥ªA ü ΩZ¿NªA ~jØ A ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß
eÀiBÜA œIC ≈ß ∆Bƒm ≈I A fJß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À # ¡«AÃå ≈ø R∑ ü a ‹ $ A æÃ≥ ë À , …ª ΩZ¿NØ πŒaC …UÀ
”ºu) A æÃmi ∆G : …RÕfY |®I ü æB≥ ¡Q . A LBN∑ ≈ø …ƒß œ√êDmBØ ’œrI ¡∏NQfY AgG : (¬›nªA …Œºß) j∞®U ÃIC æB≥ : æB≥
? A LBN∑ ≈ø Ah« ≈ÕC A æÃmi ≈IA BÕ : …ª ΩŒ¥Ø . æA¤nªA —jR∑ À æBùA eBnØ À , æB¥ªA À ΩŒ¥ªA ≈ß ”»√ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
À $ : æB≥ À # pBƒªA îI `›uG ÀC ≤Àj®ø ÀC - “≥fvI jøC ≈ø ‹G ¡«AÃå ≈ø R∑ ü a ‹ $ : æÃ¥Õ ΩU À lß A ∆G : æB≥
, œqBŒ®ªA n∞M ü À . # ¡∑¤nM ¡∏ª fJM ∆G ’BŒqC ≈ß Aú◊nM ‹ $ : æB≥ À # BøBŒ≥ ¡∏ª A Ω®U ªA ¡∏ªAÃøC ’B»∞nªA AÃM¤M ‹
jøC ≈ø ‹G ¡«AÃå ≈ø R∑ ü a ‹ $ …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ≈Õf¿N®ùA |®I ≈ß fŒ¿áA fJß ≈I ¡Œ«AjIG ≈ß
. ~j¥ªA ≤Àj®ùBI ®Õ # pBƒªA îI `›uG ÀC ≤Àj®ø ÀC - “≥fvI
ΩŒJ≥ ≈ø Ã»Ø æBY –C ”ºß À , BzÕC “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À , eBƒm‚A Ah»I   n∞M ü BzÕC œ¿¥ªA  AÀi À : æÃ≥C
. µÕeBvùA |®I j∑g À –jÜA
æÃmi BÕ : Oº≥ : æB≥ œ∞¥RªA A fJß ≈I ∆BŒ∞m ≈ß œ¥»ŒJªA À “UBø ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À ¡ºnø XjaC : iÃRƒùA ifªA ü À
À , Ah« : æB≥ ? œºß ≤BÖ Bø ≤ÃaC Bø A æÃmi BÕ Oº≥ , ¡¥NmA ¡Q BI OƒøE : Ω≥ : æB≥ ¬›m‚A ü …I ¡vNßC jøDI œ√jø A
. …n∞√ ∆Bnª ≤jÒI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi haC
“ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ©øAÃU ü “ÕÀjø AfU — R∑ πªhI µº®NÕ Bø À PÃ∏nªA À O¿vªA `fø À ¬›∏ªA —jR∑ ¬g ü iBJafiA À : æÃ≥C
.
ƒªA …ª æB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG œIAjßC ’BU : æB≥ o√C ≈ß # “√BI‚A $ ü –lVnªA jv√ ÃIC XjaC : …ŒØ À
B¿Œ§ß AjUC …ŒM¤√ ≤ÃnØ …ªÃ≥ ïG ¡«AÃå ≈ø R∑ ü a ‹ $ œIAjßC BÕ ∆Ej¥ªA ü œºß æl√C A ∆G : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
# æÃmjªA µ≥BrÕ ≈ø À $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À ¬›m„ª B√Af« –hªA f¿áA : œIAjßfiA æB≥ . “ƒÜA ¡Œ§®ªA jUfiA œIAjßC BÕ #
A ©¿è ‹ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß PB∞vªA À ’B fiA ü œ¥»ŒJªA À –hø ªA XjaC : “Õ‡A
ƒªA ∆C pBJß ≈IA ≈ß œ¥»ŒJªA À –hø ªA XjaC : …ŒØ À iBƒªA ü hq hq ≈¿Ø “ßB¿ÜA ”ºß A fÕ À AfIC “ª›zªA ”ºß “øfiA  h«
. “ßB¿ÜA ”ºß A fÕ À AfIC “ª›zªA ”ºß “øfiA :  h« æB≥ ÀC øC A ©¿è ‹ : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
kAëfiA Ω«C ïG …NªBmi ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß (¬›nªA …Œºß) –eB A B«AÀi f≥ À PAiûrùA ≈ø “ÕAÀjªA : æÃ≥C
. µIBnªA ∆BŒJªA ü “ÕAÀjªA ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , iBZJªA SªBQ ü Bø ”ºß
“ØÃ∏ªA ü (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ∆B∑ Bù : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC ≈ß BƒIBZuC |®I ≈ß lÕjY ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
ü AÃ∏IA : ∆ÃªÃ¥Õ Aú®U AÃnøC B¿ºØ . …ŒØ Aî¿Nè ∆C ¡«B»√ À , ‹ : æB¥Ø . ∆Bzøi j»q ü Bƒø¤Õ BøBøG Bƒª Ω®UA : AêB¥Ø pBƒªA  BMC
¡«Ãße : πªg fƒß æB¥Ø , πªÃ≥ Aëj∑ À pBƒªA Wy îƒø¤ùA øC BÕ : æB¥Ø pB√C ü iÃßfiA TiBáA  BMDØ ,  B√Bzøi AÀ , ∆Bzøi
À . # A vø P’Bm À ¡ƒ»U …ºv√ À - ïÃM Bø …ªÃ√ îƒø¤ùA ΩŒJm ´ ©JNÕ ≈¿Ø $ : æB≥ ¡N÷A À ’Bq ≈ø ¡»I œºvŒª ∆ÀfÕjÕ Bø À
: SÕfY ü jøBß ≈I “J¥ß ≈ß Ω÷‹fªA ü œ¥»ŒJªA XjaC : “Õ‡A # ›Œ≥ A ≈ø ∂fuC ≈ø À $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü
BøC . æB≥ ¡Q …º«C ë Bñ …Œºß ”ƒQC À A f¿ZØ ∫ÃJNI \JuDØ …ŒØ À , ∫ÃJM —Àl´ ïG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi XÀja
≤jqC À , f¿ä “ƒm ≈ƒnªA a À , ¡Œ«AjIG “ºø ΩºùA a À , ‘Ã¥NªA “¿º∑ ‘j®ªA µQÀC À , A LBN∑ SÕfáA ∂fuC ∆HØ f®I
, ’BŒJ√fiA ‘f« ‘f A ≈nYC À , B»MBQfä iÃøfiA jq À , B»økAÃß iÃøfiA a À , ∆Ej¥ªA Ah« wv¥ªA ≈nYC À , A j∑g SÕfáA
”¿ß ”¿®ªA jq À , ©JMA Bø ‘f A a À , ©∞√ Bø ¡º®ªA a À , ‘f A f®I “ª›zªA ”¿®ªA ”¿ßC À , ’Af»rªA ΩN≥ PÃùA ≤jqC À
“øAfƒªA jq À , PÃùA jzê îY —ih®ùA jq À , ” C À jR∑ Bû a ”∞∑ À Ω≥ Bø À , ”º∞nªA fŒªA ≈ø a BŒº®ªA fŒªA À , Kº¥ªA
a À , LÀh∏ªA ∆BnºªA BÕBÒàA ¡§ßC À , AjV« ‹G A j∑hÕ ‹ ≈ø ¡»ƒø À AjIe ‹G —›vªA œMDÕ ‹ ≈ø pBƒªA ≈ø À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
≈ø LBŒMi‹A À , ªA Lú¥ªA ü j≥À Bø a À , ΩU À lß A “ØBã “¿∏áA pCi À , ‘Ã¥NªA eAlªA a À , o∞ƒªA ”ƒ´ ”ƒ¨ªA
™Bö j¿àA À , oŒºIG øAlø ≈ø j®rªA À , iBƒªA ≈ø œ∑ lƒ∏ªA À , ¡ƒ»U BRU ≈ø æú¨ªA À , “Œº«BÜA Ω¿ß ≈ø “YBŒƒªA À , j∞∏ªA
fŒ®nªA À , ¡ŒNŒªA æBø Ω∑DùA jq À , BIjªA Kn∑ KmB∏ùA jq À , ∆ÃÜA ≈ø “J®q LBJrªA À , ∆BÒŒrªA “ªBJY ’BnƒªA À , ¡Q‚A
…óAÃa Ω¿®ªA ∫›ø À ,  jaFI jøfiA À , ™igC ©IiC ©yÃø ïG ¡∑fYC vÕ BòG À , …øC ≈ÒI ü œ¥q ≈ø œ¥rªA À ,   ¨I •ßÀ ≈ø
A “Œv®ø ≈ø …¿á Ω∑C À , j∞∑ ≈ø¤ùA æBN≥ À , ∂ÃnØ ≈ø¤ùA LBJm À , KÕj≥ PE ë Bø Ω∑ À , Lh∏ªA BÕAÀi BÕAÀjªA jq À ,
 jUDÕ •Œ¨ªA ¡§∏Õ ≈ø À , …ƒß A ±®Õ ±®Õ ≈ø À , …ª j∞¨Õ j∞¨Õ ≈ø À , …Ih∏Õ A ”ºß æDNÕ ≈ø À , …øe “øjZ∑ …ªBø “øjY À ,
, A …Ih®Õ A w®Õ ≈ø À …ª A ±®zÕ vÕ ≈ø À , …I A ©¿nÕ “®¿nªA ≠NJÕ ≈ø À , A …yÃ®Õ “ÕkjªA ”ºß vÕ ≈ø À , A
fJß œIC ≈ß …IBZuC |®I ≈ß o√ÃÕ ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À . ¡∏ª À œª A j∞¨NmC BQ›Q B B≥ øfi À œª j∞´A ¡»ºªA
. …I jøC Bñ A jøC : æB≥ # A µºa ∆ ¨ŒºØ ¡»√jø‡ À $ A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß jIBU ≈ß À (¬›nªA …Œºß) A
. A ≈Õe : æB≥ # A µºa ∆ ¨ŒºØ ¡»√jø‡ À $ : A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß jIBU ≈ß , …ŒØ À
. —jÒ∞ªA ≈Õe …√C µIBnªA ∆BŒJªA ü ¬f¥M Bø ë À , fYAÀ îNÕAÀjªA æFø À : æÃ≥C
…Œºß) A fJß œIC ≈ß –ÀjùA ë À : æB≥ . B»ºuC ≈ø ∆AgfiA AîҥŒª : æB≥ # ¬B®√fiA ∆AgA’ ≈∏NJŒºØ $ …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
Bù : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß : “Õ‡A # ¡∏Œ√BøDI oŒª $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , œqBŒ®ªA n∞M ü À (¬›nªA
æB¥Ø , “ÕE ≈ø B«fqC Bø : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi LBZuC |®I æB≥ # …I lè A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø $ “Õ‡A  h« Oªl√
…I ¡∏ª A KN∏Õ Bû : æB≥ , ”ºI : AêB≥ ? ¡∏ÕiAig À ¡∏n∞√C À ¡∏ªAÃøC ü ∆úNJM Bø C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ¡
. PB◊ŒnªA …I ÃZô À PBƒnáA
. “IBZvªA ≈ß “ƒnªA Ω«C ©øAÃU ü — R∑ ∂jÒI –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ –ifàA fŒ®m œIC ≈ß –hø ªA À ¡ºnø À –iBbJªA À fõC XjaC : iÃRƒùA ifªA ü À
 BÕBÒa ≈ø A j∞∑ ‹G B»∑BrÕ “∑ÃrªA ”NY ¡´ ‹ À ‘gC ‹ À ∆lY ‹ À ¡« ‹ À KuÀ ‹ À Kv√ ≈ø ≈ø¤ùA KŒvÕ Bø : (¡º̃m
.
. (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C À ƒªA ≈ß |Œ∞Nnø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
…√C (¬›nªA …Œºß) …ŒIC ≈ß Tfê œIC O® : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈náA œIC ≈ß fªBa ≈I înáA ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
. ΩU À lß A ´ °≥ AfYC æDnÕ À , AfYC ejÕ …√fi ›Œºa ¡Œ«AjIG A hÖA BòG : æB≥
, …V÷AÃY πŒªG ©Øi ≈ø πºŒºbØ “UBáA ë À , •∞ºªA ”ƒ®ù …N¥ØAÃù ΩŒàBI (¬›nªA …Œºß) …NŒ¿nM ü PBÕAÀjªA \uC Ah« À : æÃ≥C
‹ ”Nª̇A ’Í BnƒªA ”‰¿N‰Õ‰ ”Ø K
Í N‰∏Í ªÙA ”Ø ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ ”ºÊNÕ B‰ø À‰ ≈Ï »¯ ŒÍØ ¡Ê ∏ŒÍN∞Ù Õ … º̇ªA Ω̄Û≥ ’Í BnƒªA ”Ø π‰√ÃÂN∞Ù N‰n‰Õ À‰ “ÕÀjø jaC  ÃUÀ ∫Bƒ« À
…‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ a‰ ≈Ê øÍ AÃÛº®‰ ∞Ù M‰ B‰ø À‰ °
Í nÍ¥ªÙBÍI ”‰¿N‰Œ‰ºÙ ªÍ AÃÂøÃÛ¥M‰ ∆ÚC À‰ ∆¯ f‰ ªÙÃ̄ÙªA ≈‰ øÍ î
‰ ∞Í ®‰ z‰Nn¿ªÙA À‰ ≈Ï «Â ÃÂZ∏Í ƒ‰M ∆ÚC ∆‰ ÃÂJ´Ú jÊ M‰ À‰ ≈Ï Â»ªÚ KÍNÛ∑ B‰ø ≈Ï »Â √‰ÃÂM¤Ê ÂM
À‰ Ë a‰ Â\ºÙ vªA À‰ BıZÙºu B‰¿»Â ƒÊŒI‰ B‰ZºÍ vÂÕ ∆ÚC B‰¿»¯ ŒÚºß‰ `
‰ B‰ƒÂU ›ÚØ BıyA‰jßÊ Ḡ ÀÊ CÚ AıkÃrÂ√ B‰»ºÍ ®Ê I‰ ≈Íø OÚØB‰a ˆ—CÚ‰jøÊ A ∆¯ Ḡ À‰ (127)Bı¿ŒÍºß‰ …Í IÍ ∆‰ B∑
ÃÊ ªÚ À‰ ’Í BnƒªA î
‰ I‰ AÃÛªfÍ ®Ê M‰ ∆ÚC AîŒÍÒN‰n‰M ≈Úª À‰ (128)Aı JÍa‰ ∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ B‰¿IÍ ∆‰ B∑ …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ AÃÛ¥NÏM‰ À‰ AÃn
ÍZÊ M ∆Ḡ À‰ \
Ï rªA oÛ∞√ÚfiA P
Í j‰ zÊYCÛ
… º̇ªA ≈¯ ¨Ê ÂÕ BÚ≥jÏ ∞Ú N‰Õ‰ ∆Ḡ À‰ (129)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú ∆‰ B∑ …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ AÃÛ¥NÏM‰ À‰ AÃÂZºÍ vÂM ∆Ḡ À‰ “Í ¥Ú º̇‰®¿Â ªÙBÚ∑ B‰«ÀÂih‰ N‰ØÚ Ω̄ÊŒ¿‰ ªÙA ΩÏ ∑ AÃÛºŒÍ¿M‰ ›ÚØ ¡Ê NÂu‰jY‰
¡Ê ∏ͺJÊ ≥Ú ≈Íø K‰N∏Í ªÙA AÃÂMÀÛC ≈‰ ÕÍhª̇A B‰ƒŒÊ u‰À fÊ ¥Ú ªÚ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø B‰ø À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø …Í º̇ª À‰ (130)Bı¿ŒÍ∏Y‰ Bı®ÍmÀ‰ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ …Í NÍ®‰ m ≈ø ›
¸∑
P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø …Í º̇ª À‰ (131)AıfŒÍ¿Y‰ B̧ŒÍƒ´Ú … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø B‰ø À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø …Í º̇ª ∆Ï H̄ÚØ AÀÂj∞Û ∏Ù M‰ ∆Ḡ À‰ …‰ º̇ªA AÃÛ¥MÏA ∆¯ CÚ ¡Ê ∑Û BÏÕḠ À‰
≈Ïø (133)AıjÕÍf≥Ú πͪg‰ ”º‰ß Â…º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ≈‰ Õj̄‰aB‰◊IÍ P
Í DÙ Õ‰ À‰ pBƒÏªA B‰»ÕÚC ¡Ê ∏ÊJ«Í hÊ Õ DÙ r‰Õ ∆Ḡ (132)›
ı ŒÍ∑À‰ …Í º̇ªBÍI ”Ú∞∑Ú À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø B‰ø À‰
(134)Aı v
Í I‰ B‰®ŒÍ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A À‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA LA‰ÃQ‰ …Í º̇ªA f‰ ƒÍ®ØÚ B‰Œ√ÊfÌ ªA LA‰ÃQ‰ f Õj̄ÂÕ ∆‰ B∑
∆BŒI
–hªA , πªg ´ À Ti‚A À ¡ÕjZNªA À XAÀek‹A PBÕE ≈ø ’BnƒªA jøC ü “ªkBƒªA PBÕ‡A ≈ø —iÃnªA æÀC ü Bø ïG ≤ÃÒ®ø ¬›∏ªA
’BnƒªA jøC ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Aÿº∑ pBƒªA ∆C À , PBÕ‡A πºM f®I Oªl√ BòG PBÕ‡A  h« ∆C ∂BŒnªA  fŒ∞Õ
. πªg ´ À PAjqB®ùA À æAÃøfiA ü ’BnƒªA ∂Ã¥Y ≈ø pBƒªA …MBøC Bø OŒYDØ —iÃnªA æÀC PBÕE Oªl√ B¿RŒY
∫Ag ‹ À , ’œq jøfiA ≈ø πªg ü …ª oŒª “Œ G BŒNØ Ã« BòG ¬B∏YfiA ≈ø æBUjªA ”ºß ≈  ij≥ –hªA ∆C ¡»JŒè ∆C …√BZJm A  jøDØ
≈ø ’œq …ŒØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmjª oŒª œ G ¡∏Y BzÕC ’BnƒªA ”øBNÕ ü LBN∏ªA ü ¡»Œºß ”ºNÕ Bø ΩI  fYÀ
. °n¥ªBI ”øBNŒªA ü AÃøÃ¥Õ ∆C ¡«jøDÕ A ΩI  fYÀ ∫Ag ‹ À , jøfiA
. ‘úJªA …I ¡®Õ B»º®I À —CjùA îI ≤›Na‹A ¬B∏YC ≈ø B◊Œq j∑g ¡Q
À , ¬B∏YfiA ≈ø Ω∏rÕ B¿ß LAÃÜA ‘ÃN∞ªA À BŒN∞ªA : K´AjªA æB≥ # ≈»ŒØ ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ ’BnƒªA ü π√ÃN∞NnÕ À $ . ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A Ah∏I œ√BNØDØ …NŒN∞NmA : æB¥Õ
KnÅ Ω∏rÕ B¿ŒØ  AjÕ Bø o∞√ ë ÀC  j§√ ≈ø eB»NUBI  AjÕ Bñ “º∏rùA iÃøfiA ≈ß ∆Bn√‚A LAÃU …√C …ªB¿®NmA eiAÃø ≈ø Ωv A À
. ïB®M …ŒªG ‘ÃN∞ªA “Jn√  fŒ∞Õ B¿∑ XgBnªA œ÷AfJªA j§ƒªA
ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À $ …ªÃ≥ ≈ø B«ÃºNÕ Bø KŒ∑jM ü  ÃUêA ±ºNã ≈ø  Àj∑g Bø ïG j§ƒªBI “∞ºNã ”Nq œ√B®ø Oº¿NYA ∆G À “Õ‡A À
f®I Oªl√ BòG “Õ‡A  h« ∆DI f»rÕ —iÃnªA æÀC ü ’BnƒªA jøC ü —j£BƒªA PBÕ‡A ïG “Õ‡A ¡y ∆C ‹G G # ’BnƒªA ”øBNÕ ü LBN∏ªA
. πºM
ü ¡«fƒß BØÀj®ø Aeû®ø ≈∏Õ Bû ≈»øB∏YC ≈ø …ßfIC À ¬›m‚A …QfYC Bø “øBß ü ’BnƒªA ü ¡«⁄BN∞NmA ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À
≈»®Œö ∆Àe ≈»ƒø “∞÷BÒI wNë Bû πªg ´ À ≈«BøBNÕ ¬B∏YC ∆Àe XAÀek‹A À Ti‚A ü ’BnƒªA ∂劵º®NÕ Bø ‹G oŒª À “Œº«BÜA
≈« Bñ ’BnƒªA ¡®Õ Bø ü ∆B∑ BòG ’BN∞Nm‹BØ G # ’BnƒªA ”øBNÕ ü LBN∏ªA ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À $ …ªÃ≥ …º∞∏NÕ BòG ”ƒ®ùA Ah« ∆HØ
. Ti‚A ¬B∏YC ≈ø ’Bn√
h◊ƒŒY ¬›∏ªA fŒ∞Õ À , —iÃnªA æÀC PBÕE ü ïB®M …ƒŒI Bø # ≈»ŒØ ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ $ …ªÃ≥ ü ≈»ŒØ A  BNØC Bñ eAjùBØ Ah« ”ºß À
: Ω≥ ≈«jøC ü ¡»ŒN∞M ∆C π√êDnÕ : ”ƒ®ùA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß …Øju À …√BZJm A ïG ‘ÃN∞ªA jøC ™BUiG
. —iÃnªA æÀC PBÕE ≈ø æl√C B¿ŒØ ”NØC Bñ ≈»ŒØ ¡∑BNØC f≥ À A ïG ‘ÃN∞ªA
∆C ∂BŒnªA j«B£ ∆C ¬f¥M # ∆AfªÃªA ≈ø î∞®zNnùA À - …ªÃ≥ ïG - ’BnƒªA ”øBNÕ ü LBN∏ªA ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
›aAe …√Ã∏ª ‹ —iÃnªA ifu PBÕE ü ©≥À B¿∑ ’BnƒªA ¡∏Å …ªBvM‹ …ª ~j®M BòC ∆AfªÃªA ≈ø î∞®zNnùA À ’BnƒªA ”øBNÕ ¡∏Y
. KnZØ ’BnƒªA ü AÃN∞NmA BòG ¡»√G À …ƒß AÃN∞NmA B¿ŒØ
…ƒß ©ƒø ∆G À ’Aj∞ªA  kÃU Bø ”ºß # ≈»ŒØ $ …ªÃ≥ ü iÀj A ¿zªA ”ºß BØÃÒ®ø , # ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À $ …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C …øk‹ À
B»ƒ¿zNM ªA œ√B®ùA À ¬B∏YfiA G # ’BnƒªA ”øBNÕ ü LBN∏ªA ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø $ …ªÃ≥ ≈ø eAjùA ∆Ã∏Õ Ah« ”ºß À , —BZƒªA iûö
. —iÃnªA æÀC ü “ßeÃùA , ∆AfªÃªA À ’BnƒªA ”øBNÕ ü “ªkBƒªA PBÕ‡A
ü ¡∏Œºß ”ºNM ªA ¬B∏YfiA ü ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ : ”ƒ®ùA À , •∞ºªA OÑ ∆B∑ AgG ”ƒ®ùA ”ºß µºÒÕ •∞ºªA ”ºß µºÒÕ B¿∑ —À›NªA À
. ’BnƒªA ”øBNÕ ü LBN∏ªA
À , îŒJNªA ë ’BNØ‚BI eAjùA ∆C “ÕBƒ®I # ≈»ŒØ $ …ªÃ≥ ©yÃø ”ºß , # ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À $ …ªÃ≥ ±Ò®Õ …√C ¡»z®I ≈ø j»§Õ Bñi À
. LBN∏ªA ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø ¡∏ª îJÕ A Ω≥ : ”ƒ®ùA
# ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À $ …ªÃ≥ ∆G : ¡»z®I æÃ¥∑ …ºRø ïB®M …ø›∑ ü K∏MjÕ ‹ ±n®M ≈ß ÃºÖ ‹ jaC KŒ∑AjM ¬›∏ºª AÀj∑g Bñi À
≤ÃÒ®ø …√G : ¡»z®I æÃ≥ À , # ¡∏ŒN∞Õ $ …ªÃ≥ ü ≈∏NnùA ¿y ”ºß ÀC , # A Ω≥ $ …ªÃ≥ ü “ª›ÜA ¡mA ©yÃø ”ºß ≤ÃÒ®ø
“º¿ÜA À , ≤BƒŒNm›ª # LBN∏ªA ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À $ …ªÃ≥ ü ÀAêA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À , # ’BnƒªA ü $ …ªÃ≥ ü # ’BnƒªA $ ”ºß
Bø À $ …ªÃ≥ ü ÀAêA ∆G ¡»z®I æÃ≥ À , ¡Œ§®Nºª ∂Ãnø ¬›∏ªA À # LBN∏ªA ü $ …ªÃ≥   a CfNJø # ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À , “∞√DNnø
ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bñ ¡n≥C - ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ : ”ƒ®ùA À # ≈»ŒØ $ …ªÃ≥ ≈ø ‹fI # ’BnƒªA ”øBNÕ ü …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ À ¡n¥ºª # ¡∏Œºß ”ºNÕ
. j«B§ªA ±n®NªA ≈ø  ÃUêA  h« ©Œö ü Bø ”∞ë ‹ À G ’BnƒªA ”øBNÕ ü - LBN∏ªA
, ≈»√BøjY ™Ã√ ïG —iBqG …ŒØ À , ’BnƒªA ”øBNŒª ±uÃØ # ≈«ÃZ∏ƒM ∆C ∆ÃJ´jM À ≈ KN∑ Bø ≈»√ÃM¤M ‹ œM›ªA $ …ªÃ≥ BøC À
πªg À , ≈»ƒß πªhI XjáA ©Øi À , ≈»Œºß “ÕiBÜA —j÷BÜA “ƒnªA ”¨ªDØ ¬B∏YfiA ≈ø ≈ ïB®M A ™jq Bø ©ÕjrNª KJnªA ë –hªA
∆G À , B Bø À B Bö ≈ø AîN¿NmBØ B»I AÃUÀlM ≈nY À æBö PAg O√B∑ ∆HØ ≈ AÃøC À ’BnƒªA ”øBNÕ ¡»ŒªG ∆ÀhaDÕ AÃ√B∑ ¡»√C
. B Bø ü B®¿ ¨ªBI XÀlNªA ≈ß B«Ãºzß À B»I AÃUÀlNÕ “¿Œøe ’B«Ãq O√B∑
. ‹ÀC j»§Õ Bƒ« ≈ø À
—BŒáA ΩŒJm ∆Bn√„ª fë –hªA ë eBè‚A À ©ƒvªA ∆HØ œ ‚A jÕf¥NªA ë À “ŒƒÕÃ∏NªA “IBN∏ªA ë # ≈ KN∑ Bø $ …ªÃ¥I eAjùA ∆C
…ª ©ƒø …n∞√ æBø ü ≤jvNªA À XAÀek‹A ≈ø …®ƒ¿Ø , “Œƒ¥ªA À æBùA ≈ø …ªBø ü AjY ≤jvNÕ ∆C À , …¨ºJø ≠ºI AgG XÀlNÕ ∆C …ª Ø
. “¥ºàA  h« …¥ºa ü …ª A KN∑ Bû
“J´jªA ‹ ≈»ƒß ~Ajß‚A À , ≈»YB∏√ ≈ß “J´AjªA eAjùA À # ≈ß $ “§∞ª ë # ≈«ÃZ∏ƒM ∆C $ …ªÃ≥ ü ≤Àh A iBÜA ∆C : BŒ√BQ À
≈ KN∑ Bø ≈»√ÃM¤M ‹ $ …ºJ≥ …ªÃ≥ …Œºß æfÕ Bø ”ºß ≈»√BøjY ïG —iBq„ª Kn√fiA ë ≈»ƒß “J´jªA j∑hª ~j®NªA ∆HØ ≈»YB∏√ ü
. # ∆AfªÃªA ≈ø î∞®zNnùA À $  f®I …ªÃ≥ À , #
À , ”øBNŒªA ≈ø ∆AfªÃªA ∆Ã∞®zNnÕ AÃ√B∑ f≥ À # ’BnƒªA ”øBNÕ $ …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®¿Ø # ∆AfªÃªA ≈ø î∞®zNnùA À $ …ªÃ≥ BøC À
. ¡ÕjáA ≈ß ∆îØfÕ ‹ À , ΩŒàA ∆ÃJ∑jÕ ‹ ¡»√DI ≈ÕihN®ø Ti‚A ≈ø ¡»√Ãøjê
°n¥ªBI ”øBNŒºª AÃøÃ¥M ∆C ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ : ”ƒ®ùA À # ≈»ŒØ $ …ªÃ≥ Ωä ”ºß ≤ÃÒ®ø # °n¥ªBI ”øBNŒºª AÃøÃ¥M ∆C À $ : ïB®M …ªÃ≥
µºÒø ¡∏Y ïG ∆AfªÃªA À ’BnƒªA ”øBNÕ |®I ¡∏Y ≈ø æB¥N√‹A ßC …ƒø ¡ßC ë Bø ïG xBàA ¡∏áA ≈ß LAjy‚A “ªlƒñ Ah« À ,
. …ªBø ´ À …ªBø ü ¡ŒNŒªA
…ŒØ ¬B∏YfiA ≈ø ”øBNŒªA ü À ’BnƒªA ü ¡»Œºß A ¬lß Bø ∆DI ¡ —j∑hM # B¿Œºß …I ∆B∑ A ∆HØ a ≈ø Aú®∞M Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆ú¿®Õ Bñ ¡Œºß A ∆fi …N∞ªBã ≈ß AjÕhÑ À , …ŒØ ¡« a ∆fi …I Ω¿®ªA ü ¡ BJŒ´jM ∆Ã∏Nª …I ¡Œºß A ∆C À , ¡« a
¡∏áA §√ “JmBƒùBI …I ΩvNø …ƒ∏ª …ŒØ AÃN∞NmA B¿ß XiBa ¡∏Y , # ByAjßG ÀC AkÃr√ B»º®I ≈ø OØBa —CjøA ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. # Aêf®M ∆C AîŒÒNnM ≈ª À $ “ŒªBNªA “Õ‡A ü iÃ∑hùA
≤Ãbºª “J¥®ùA iBQ‡A À ¡÷›®ªA µ¥Ñ îY ≈ø …ßÃyÃø µ¥ZNÕ \ºvªA ∆fi B¿»¥¥Ñ o∞√ ∆Àe ~Ajß‚A À kÃrƒªA ≤Ãa NßA BòG À
À “∞ªfiA À o√fiA KºÜ B»®Œö ÀC “ŒUÀlªA ü B»≥Ã¥Y |®I ≈ß —CjùA |¨I \ºvªA ë \ºvªBI eAjùA ∆C ”ºß æfÕ ∂BŒnªA À ,
. a \ºvªA À , “≥iB∞ùA ™Ã≥À ≈ß •∞ZNªA À , “¥ØAÃùA
…I •∞ZNª B»Œºß A B»ºJU ªA “Œ√Bn∞ƒªA l÷Aj¨ªA ≈ø \rªA ∆C :  Bƒ®ø , ΩbJªA ë \rªA # \rªA o∞√fiA PjzYC À , …ªÃ≥ À
À —Ãn∏ªB∑ “ŒUÀlªA ü ∂Ã¥áA ≈ø B Bñ ΩbJM —CjùBØ , B«fƒß jyBY ë \rªA ≈ø o∞√ Ω∏ª B¿Ø , “®ŒzªA ≈ß B»√ÃvM À , B»®ØBƒø
BZºvÕ ∆C h◊ƒŒY B¿»Œºß `BƒU ‹ À , —jqB®ùA  j∑ À , “≥iB∞ùA KYC AgG ΩŒùA À “¥ØAÃùBI ΩbJÕ ΩUjªA À , ™B≥êA À tAj∞ªA À “¥∞ƒªA
. …≥Ã¥Y |®I ≈ß B¿»Œº∑ ÀC B¿«fYC ~B¿´HI B¿»ƒŒI Bø
‘Ã¥NªA À ∆BnY‚A µÕj AÀf®NÕ ‹ ∆C æBUjºª “§ßÃø ë À # A Ja ∆ú¿®M Bñ ∆B∑ A ∆HØ AÃ¥NM À AÃnÑ ∆G À $ : ïB®M æB≥ ¡Q
. πªg ≈ ∆B∑ ∆G À “¥áA ≈»≥Ã¥Y ’B¨ªG ”ºß ≈«Ã«j∏Õ ‹ À , —jqB®ùA ü AÃ∞Œê ‹ À , …√ú¿®Õ Bñ Ja A ∆C AÀj∑hNŒª À
ü æBUjªA ”ºß ≈ ™jq –hªA ’BnƒªA îI æf®ªA ¡∏áA ∆BŒI # ¡NujY ê À ’BnƒªA îI Aêf®M ∆C AîŒÒNnM ≈ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
AÃnÑ ∆G À $ “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ …ŒªG ’”øÃÕ Ah∑ À 3 : ’BnƒªA : # —fYAÃØ Aêf®M ‹ ∆C ¡N∞a ∆G À $ —iÃnªA æÀC ü ïB®M …ªÃ≥
¢AjØ‚A îI °mêA ë æf®ªA À , ≈»ƒŒI æf®ªA “¥Œ¥Y wŒbrM ü — áA KUÃÕ Ã« À , fÕf»M LÃq ≈ø Ãºë ‹ …√HØ G # AÃ¥NM À
∂jÒNÕ ‹ Bû º¥ªA KáA ∆HØ ≈»I KáA µº®M Lú¥ªA µº®M SŒY ≈ø “uBa À , …vŒbrM K®vNnùA K®vªA ≈ø À , °Õj∞NªA À
. B¿÷Ae iBŒNa‹A …ŒªG
–hªA BòG À , …Œºß xjY ê À ∆Bn√„ª ™BÒNnÕ ‹ Bû “¥Œ¥Y °mêA ∂BY gBÖA ë À ,  Bƒ®ø “¥Œ¥Å ’BnƒªA îI æf®ªA ∆C ïB®M îJØ
≈ø fŒ∞NnNØ XÀk PAg œ« ‹ “¥º®ùB∑ —CjùA ihŒØ °Õj∞NªA ≤j “uBa À îØjÒªA fYC ïG ΩŒùA Ω∑ ΩŒô ‹ ∆C ΩUjªA ”ºß Kè
. B»√Drª K«hM ÀC XÀlNNØ “ºøiC œ« ‹ À , B»UÀk
≈nê ∆C …Œºß LÀfƒùA À , ≤jÒM ´ ≈ø ≈»≥Ã¥Y ≈»÷BNÕHI ›¿ß ≈»ƒŒI –ÃnÕ ∆C ’BnƒªA îI æf®ªA ≈ø ΩUjªA ”ºß KUAêBØ
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi — m O√B∑ Ah∑ À , B¥ºa ≈»ŒªG ’œnÕ ‹ À ≈»MjqB®ù “«Aj∏ªA j»§Õ ‹ À ≈»ŒªG
îI Aêf®M ∆C AîŒÒNnM ≈ª À $ …ªÃ¥I eAjùA oŒª ∆C ”ºß ΩŒªfªA ë # “¥º®ùB∑ B«ÀihNØ ΩŒùA Ω∑ AúŒó ›Ø $ …ªÃ≥ ßC ΩÕhªA Ah« À
ef®M ’B¨ªG “Õ‡A # —fYAÃØ Aêf®M ‹C ¡N∞a ∆G À $ ïB®M …ªÃ≥ ïG …øB¿z√BI WNƒÕ ”NY æf®ªA µºÒø ”∞√ # ¡NujY ê À ’BnƒªA
. ΩŒ≥ B¿∑ ¬›m‚A ü XAÀkfiA
ë ™jrùA ∆C À , “¥Œ¥Y °mêA ∂BY ¬ÀlºI ›uC ≤jÒM ´ ≈ø œ®≥AêA œ¥Œ¥áA æf®ªA ë œ∞ƒùA ∆C ”ºß æfÕ ΩÕhªA ∆C πªg À
. XjÑ ´ ≈ø ›¿ß Õj¥NªA æf®ªA
Ah« ©ØfÕ î¿ºnùA îI “ºvNùA — nªA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ø ©¿nø À ‘Cjñ jøfiA XAÀi À “ÕÃJƒªA “ƒnªA ∆C ”ºß
. ¡«ÃNªA
ïG 3 : ’BnƒªA : # ™BIi À T›Q À ”ƒRø ’BnƒªA ≈ø ¡∏ª LB Bø AÃZ∏√BØ $ XAÀkfiA ef®M “ÕE æÀC ü ïB®M …ªÃ≥ ≤ju ∆C ”ºß
. …√BZJm …ø›∑ B»ƒß Ωè “Œ¿®M ‹G oŒª ∂AfvùA ≈ß œªBàA œº¥®ªA ~j∞ªA ejâ
À “«Aj∏ªA PAiBøC kÀjI fƒß `›u‚A ü æBUjºª KŒ´jM À fŒ∑DM # B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ A ∆HØ AÃ¥NM À AÃZºvM ∆G À $ …ªÃ≥ ¡Q
À AÃnÑ ∆G À $ …ªÃ≥ À , # a \ºvªA À $ …ªÃ≥ f®I Ah« À , “õjªA À —j∞¨ùA ©JNNnÕ ‘Ã¥NªA À , ‘Ã¥NªA ≈ø …√C ∆BŒJI ≤›àA
. fŒ∑DM ”ºß fŒ∑DM , # AÃ¥NM
’Bƒ´‚A À , …N®nI B¿»ƒø ›∑ A ≈¨Õ ∂›ÒI —CjùA À ΩUjªA ∂j∞M ∆G À –C , # …N®m ≈ø ›∑ A ≈¨Õ B≥j∞NÕ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈Õh« fYC µºë A ∆HØ B»N¥∞√ À “UÀlªA —Ãn∑ À oùA À pBƒŒNm‹A À ≤›NÕ‹A ≈ø XAÀek‹BI µº®NÕ Bø ©Œö ü ’Bƒ´G ¬B¥ùA “ƒÕj¥I
B»ŒªG ΩŒô ™ÃƒªA Ah« eAjØC îI “ŒqBØ “ÕjÒØ “ƒm “ƒnªA  h« ΩI …MBŒY ‘fø XÀk B¿»ƒø fYAúª fUÃÕ B≥j∞M ê ”NY ja·ª îUÀlªA
. …MjÒØ KnÅ ejØ Ω∑
# …N®m ≈ø ›∑ A ≈¨Õ $ …ªÃ≥ ü iÃ∑hùA ¡∏Zºª ΩŒº®M # ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø À B¿Œ∏Y B®mAÀ A ∆B∑ À $ …ªÃ≥ À
.
ü ‘Ã¥NªA “∞u —BßAjø ïG ¡»MÃße ü fŒ∑DM , # A AÃ¥MA ∆C ¡∑BÕG À ¡∏ºJ≥ ≈ø LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA BƒŒuÀ f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
‹G oŒª A “ßBÒI Ωvê –hªA ‘Ã¥NªA ∆C ”ºß ’BƒI A “¿®ƒI Aj∞∑ …∑jM ü ∆C À , æBY Ω∑ ü À , “ŒUÀlªA —jqB®ùA ΩYAjø ©Œö
≈ÒJNnø ≈∏Nnø j∞∑ ÀC , î∑jrùA À iB∞∏ªA ü B¿∑ j«B£ j∞∑ BøG j∞∏ªA ‹G …ª Drƒø ‹ ïB®M A ‘Ã¥M ∫jM ∆C ÀC , …¿®√fi Aj∏q
. îƒø¤ùA ≈ø ∂Bn∞ªA ü B¿∑
À ¡∑BÕG …I BƒŒuÀ Bø Aç∞Ñ ∆G –C , # ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø ∆HØ AÀj∞∏M ∆G À $ …ªÃ≥ ”ƒ®ø j»§Õ  BƒŒI –hªA Ah»I À
…ª “UBY ‹ gG …√BZJm A jzÕ ‹ πªg ∆HØ BI j∞∑ ≈ß ÀC , BI j∞∑ ë À AÃ¥NM À “ŒuêA  h« ¡N®yC À ¡∏ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA
. AfŒõ BŒƒ´ A ∆B∑ À , ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø …ª À , ¡∑AÃ¥M ïG À ¡∏ŒªG
. PAjø T›Q eiÀC f¥Ø ? # ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø $ …ªÃ≥ iAj∏M …UÀ Bø : Oº≥ ∆HØ
AÀj∞∏M ∆G À $ …ªÃ≥ ü ¢jrªA LAÃU ©≥Ãø ©≥AÀ …√HØ œ√BRªA BøC À , # B¿Œ∏Y B®mAÀ A ∆B∑ À $ …ªÃ¥ª ΩŒº®M …√HØ æÀfiA BøC : Oº≥
. # AfŒõ BŒƒ´ A ∆B∑ À $ …ªÃ≥ ü j»£ f≥ À LAÃVºª ΩŒº®M À , ¡∏ƒß ´ …√HØ AÀj∞∏M ∆G À : jÕf¥NªA À , #
. # DrÕ ∆G $ …ªÃ¥ª …UÃI ΩŒº®M À ≤BƒŒNmA …√HØ SªBRªA BøC À
ΩŒ∑À ïB®M ë À , Aij∏ø ïB®M …∏ºø ”ƒ®ø ∆BŒI jø f≥ # ›Œ∑À BI ”∞∑ À ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
jøfiA ∆BÕjU …ÒbmC À ¬Ã≥ æB¿ßC |MjÕ ÃºØ , eB®mG À eBzNßA ïG …ŒØ XBNê ‹ ›Œ∑À …I ”∞∑ À ¡»√Ã◊q À  eBJß iÃøDI ¬Ã¥Õ
Bñ °JMjÕ ∂BŒnªA …Œºß æfÕ ΩI  fÕ¤Õ –hªA ”ƒ®ùA Ah»I À , ≈ÕjaE ¬f¥Õ À ¡«ja¤Õ ÀC , ≈ÕjaFI œMDÕ À ¡»I K«hÕ ∆C …ƒ∏øC ¡»ÕfÕDI
. pBƒªA B»ÕC ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G $ “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ “Õ‡A  h« ü
À “øfiA  h« …I A ”uÀC –hªA ‘Ã¥NªA “øk›ø ïG —ÃßfªA ë À ∂BŒnªA , ≈ÕjaFI PDÕ À pBƒªA B»ÕC ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. ‘Ã¥NªA jøC ü ë BòG , # DrÕ ∆G $ …ªÃ¥I …Œºß æêfùA “UBáA ¬fß À ’Bƒ¨Nm‹A iB»£G ∆C ”ºß æfÕ LBN∏ªA Ω«C ≈ø ¡»ºJ≥ ≈ø
’Bq B¿∞Œ∑ …ŒØ ≤jvNùA ’œq Ω∏ª πªBùA ë À ¡∏ƒß ´ …√HØ j∞∑ ∆G À ,  Ã¥MBØ ‘Ã¥NªA “øk›ñ B®Œö ¡∑BuÀ A ∆C ”ƒ®ùA À
À , …ŒzMjÕ À …Jê Bù ∆ÃøÃ¥Õ ≈ÕjaE ¬f¥Õ À ¡∑ja¤Õ ∆C ieB≥ Ã»Ø ¬BŒ¥ªA µY πªhI AÃøÃ¥M À ”¥NÕ À fJ®Õ ∆C DrÕ ∆G ’Bq Bù À
. AjÕf≥ πªg ”ºß A ∆B∑
Ljy Oªl√ Bù “Õ‡A ∆C –Ài f≥ À , A ∆Ã¥NÕ pBƒªA ≈ø ≈ÕjaFI î¥Nø ´ AÃ√B∑ ∆G pBƒªA ΩÕfJM ïG —j£B√ “Õ‡BØ Ah« ”ºß À
. Ah« ¬Ã≥ ¡»√G : æB≥ À ∆B¿ºm j»£ ”ºß  fÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
. …ŒØ jIfNªBI πŒºß À , ”ƒ®ùA Ah« fÕ¤Õ Ã« À
. ≈Õjn∞ùA |®I …º¿NYA Bø BøC À
. ∂BŒnªA ≈ß fŒ®I ”ƒ®¿Ø , o√‚A ∆B∏ø ≈ÕjaE B¥ºa ÀC ¡∏√B∏ø ≈ÕjaE BøÃ≥ fUÃÕ À ¡∏ƒ∞Õ DrÕ ∆G : ”ƒ®ùA ∆C
πªg Bø À fÕfU µºÇ PDÕ À ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G µáBI ~ifiA À PAÿnªA µºa A ∆C jM C $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩRø ü …I pDI ‹ , ¡®√
. 20 : ¡Œ«AjIG : # lÕl®I A ”ºß
∫ Õ ≈ø DÒa \yÃÕ jaE ∆BŒI # A vI B®Œ A ∆B∑ À —ja‡A À BŒ√fªA LAÃQ A fƒ®Ø BŒ√fªA LAÃQ fÕjÕ ∆B∑ ≈ø $ : ïB®M …ªÃ≥
A fƒß B®ø —ja‡A À BŒ√fªA LAÃQ ∆HØ jøfiA …Œºß …JNqA f¥Ø B»¿ƒ¨ø À BŒ√fªA LAÃQ ’B¨NIA πªg Ω®Ø ∆G …√DI …NŒuÀ ©ŒzÕ À A ‘Ã¥M
. ΩŒ≥ Ah∑ ? B®Œö B¿«BÕG ÀC B¿»ØjqC KºÒÕ ‹ À ≈ÕjøfiA oaDI  j§√ jv¥Õ …ª B¿Ø ,  fŒI À
≈ø ”NY …ŒªG Lj¥NŒºØ …√BZJm A fƒß ë BòG B®ø B¿»MeB®m À —ja‡A À BŒ√fªA LAÃQ ∆C - ¡ºßC A À - eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C j»£fiA À
µÕj ‹G ≈ÕfªA oŒºØ …ª …ßjq –hªA …ƒÕfI ΩuBáA A ‘Ã¥M ´ ü ∆Bn√„ª fUÃM ‹ —eB®nªA ∆HØ B»MeB®m À BŒ√fªA LAÃQ eAiC
. A vI B®Œ A ∆B∑ À  fƒß ≈ø …NyBØG À ïB®M …÷BNÕG ´ ≈ø BIAÃQ Ω÷B√ æBƒÕ ±Œ∏Ø , “Œ¥Œ¥áA —eB®nªA

œ÷AÀi SÅ
Ω¿®Õ À æBùA ü ¬Ã¥Õ ∆C ≠ºI f≥ –hªA ΩUjªA ‹G TjÕ ‹ ∆B∑ : æB≥ JU ≈I fŒ®m ≈ß ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
‹ –hªA ¨vªA TjÕ C : AêB≥ À pBƒªA ”ºß πªg µq ’BnƒªA —iÃm ü SÕiAÃùA Oªl√ B¿ºØ B◊Œq —CjùA ‹ À ¨vªA TjÕ ‹ , …ŒØ
‹ …√C AÀCi B¿ºØ AÀj§N√BØ ’B¿nªA ≈ø TfY πªg ü œMDÕ ∆C AÃUjØ ? ΩUjªA TjÕ B¿∑ ∆BQ Ø πªh∑ œ« ªA —CjùA À , æBùA ü ¬Ã¥Õ
À $ A æl√DØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA AêDnØ Aúm : AêB≥ ¡Q , fI …ƒß Bø KUAê …√G Ah« ≈◊ª AêB≥ TfY œMDÕ
Bø ≈»√ÃM¤M ‹ œM›ªA ’BnƒªA ”øBNÕ ü —iÃnªA æÀC ü - LBN∏ªA ü ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø À - ≈»ŒØ ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ ’BnƒªA ü π√ÃN∞NnÕ
. SÕfáA # ≈«ÃZ∏ƒM ∆C ∆ÃJ´jM À - ≈ KN∑
À , B»QA ø B«ÃÒ®Õ “¿Œøe “¿ŒNÕ “ÕiBÜA O√B∑ AgG AÃ√B∑ : æB≥ “Õ‡A ü ¡Œ«AjIG ≈ß jÕjU ≈IA À fŒõ ≈I fJß XjaC : …ŒØ À
. Ah« A æl√DØ B«ÃQ Ø PÃó ”NY WÕÀlNªA ≈ø B«ÃnJY
. —iÃnªA Ω÷AÀC ü B»z®I jø f≥ À , “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø — R∑ ∂jÒI “ÕÀjø œ√B®ùA  h« À : æÃ≥C
…Œºß) j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë À : æB≥ : TA ùA ≈ø ≈ KN∑ Bø . “Õ‡A # ≈ KN∑ Bø ≈»√ÃM¤M ‹ $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
“¿ºnø ≈I f¿ä OƒI ü Oªl√ : “Õ‡A # # AkÃr√ B»º®I ≈ø OØBa —CjøA ∆G À $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À : (¬›nªA
≈I f¿ä OƒI ≈ø …ŒªG KVßC O√B∑ À “IBq —CjøA B»Œºß XÀlM À , ≈nªA ü Oºae f≥ —CjøA O√B∑ À , WÕfa ≈I ©ØAi —CjøA O√B∑
∆HØ œªG KVßC œ« À , “IBq —CjøA œ« : ©ØAi æB¥Ø ? œºß AjQ¤ø ß Byj®ø ∫AiC ‹ C : “¿ºnø ≈I f¿ä OƒI …ª OªB¥Ø “¿ºnø
‘jaC B»¥º ¡Q “¥ŒºÒM B»¥ºÒØ ”yjM ∆C “¿ºnø ≈I f¿ä OƒI OIDØ fYAÀ ¬ÃÕ πª À ø BQ›Q ÀC îøÃÕ B ∆C ”ºß Pij≥C O◊q
À , B»JŒvƒI B»n∞√ KºÒM f¿ä “ƒIA À # \rªA o∞√fiA PjzYC À $ : A æÃ¥Õ B»ƒŒI À ŒI –ÃnM ÀC ”yiC ‹ A À ‹ : OªB¥Ø
Pj∑g Bø ”ºß …NáBvØ OŒyi À B»UÀk ”ºß OZrØ “RªBRªA B»¥ºÒÕ ∆C BøG À , ”yjM ∆C BøG ©ØAi B»Œºß ~jßDØ , …Œºß OZq
$ . OªlƒØ B¿»ƒŒI æf®Õ ∆C ©ÒNnÕ Pj¥NmA À OŒyi B¿ºØ # a \ºvªA À BZºu B¿»ƒŒI BZºvÕ ∆C B»Œºß `BƒU ‹ À : A æB¥Ø
¡ÕC ‹ ‘jafiA ihÕ À , —fYAÀ œMDÕ ∆C # “¥º®ùB∑ B«ÀihNØ ΩŒùA Ω∑ AúŒó ›Ø - ¡NujY ê À ’BnƒªA îI Aêf®M ∆C AîŒÒNnM ≈ª À
‹ À XÀlªA ”ºß `BƒU ›Ø , B»UÀk …Œºß B»áBu Bø ”ºß OŒyi À —CjùA Pj≥C AgG πªh∑ ∆B∑ B¿ŒØ “ƒnªA  h« À Ω®I PAg ‹ À
À ∂AkjªA fJß À πªBø ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü B«AÀi À : æÃ≥C : πªg ‹G …®nÕ ‹ B¿»ƒŒI ‘ÀBnM ÀC B»¥º œ« OIC ∆G À , —CjùA ”ºß
≈IA À “JŒq œIC ≈IA À œnªBŒÒªA XjaC : iÃRƒùA ifªA ü À . iBvNaBI …ZZu À ¡∑BáA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À fŒõ ≈I fJß
 fƒß ΩUjªA ë : æB¥Ø “Õ‡A  h« ≈ß Ω◊m …√C : KªB œIC ≈I œºß ≈ß œ¥»ŒJªA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À fŒõ ≈I fJß À …ÕëAi
‹ À œªBŒª ‘jafiA fƒß À “ºŒª B«fƒß ∆Ã∏Õ ∆C ”ºß …áBvNØ B»≥AjØ fÕ Ø “¿Œøe ∆Ã∏M ÀC PlVß f≥ B¿«AfYG ∆Ã∏NØ ∆BMCjøA
(¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . B¿»ƒŒI ‘Ãm O®Ui ∆HØ …I pDI ›Ø B»n∞√ …I OIB B¿Ø , B»≥iB∞Õ
B«  j∏ŒØ ΩUjªA fƒß ∆Ã∏M —CjùA œ« : æB¥Ø # ByAjßG ÀC AkÃr√ B»º®I ≈ø OØBa —CjøA ∆G À $ ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥
∆B∑ Bø À , O◊q Bø B»I ©ƒuBØ ºŒª ü j§√A ≈∏ª À œI O¿rM ∆C  j∑C œ√G Ω®∞M ‹ : …ª æÃ¥NØ . 㝧 C ∆C fÕiC œ√G : B æÃ¥ŒØ
ë Ah« À BZºu B¿»ƒŒI BZºvÕ ∆C B¿»Œºß `BƒU ›Ø $ ïB®M À ∫iBJM …ªÃ≥ Ã»Ø ªBY ”ºß ße À , πª Ã»Ø ’œq ≈ø πªg ‘Ãm
. œqBŒ®ªA n∞M ü À , üB∏ªA ü B«AÀi jaC PBÕAÀi ”ƒ®ùA Ah« ü À : æÃ≥C . \ºvªA
  Ö Bø B»ƒø À , …MiBNaA Bø B»ƒ¿Ø \rªA PjzYC : æB≥ : æB≥ # \rªA o∞√fiA PjzYC À $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
ê À ’BnƒªA îI Aêf®M ∆C AîŒÒNnM ≈ª À $ A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß Bm ≈I ¬Br« ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À .
≈I ¬Br« ’BUîªA œIC ≈IA æDm : æB≥ ≈náA ≈I f¿ä À KŒ®q ≈I `Ã√ ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . —eÃùA ü : æB≥ # ¡NujY
’BnƒªA ≈ø ¡∏ª LB Bø AÃZ∏√BØ $ …ªÃ≥ ≈ß œ√ aDØ : æB≥ . î¿∑BáA ¡∏YC ë ”ºI : æB≥ ? B¿Œ∏Y A oŒª C . …ª æB≥ , ¡∏áA
AîŒÒNnM ≈ª À $ …ªÃ≥ ≈ß œ√ aDØ : æB≥ , ”ºI : æB≥ ? ~jØ Ah« oŒª C # —fYAÃØ Aêf®M ‹C ¡N∞a ∆HØ - ™BIi À T›Q À ”ƒRø
. LAÃU  fƒß ≈∏Õ ¡ºØ ? Ah»I ¡º∏NÕ ¡Œ∏Y –C # “¥º®ùB∑ B«ÀihNØ ΩŒùA Ω∑ AúŒó ›Ø - ¡NujY ê À ’BnƒªA îI Aêf®M ∆C
≈IA ∆G ¿«C jøfi ∫AfØ Oº®U ¡®√ : æB≥ , —j¿ß ‹ À WY O≥À ´ ü : æB¥Ø , (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ïG “ƒÕfùA ïG ΩYjØ
(¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC …ª æB¥Ø . “v¥ªBI   aDØ : æB≥ ? œ« Bø À : æB≥ , ’œq B»ŒØ –fƒß ≈∏Õ “ªDnø ≈ß ªDm ’BUîªA œIC
, “¥∞ƒªA ü ®Õ # # —fYAÃØ Aêf®M ‹ ∆C ¡N∞a ∆HØ - ™BIi À T›Q À ”ƒRø ’BnƒªA ≈ø ¡∏ª LB Bø AÃZ∏√BØ $ ΩU À lß …ªÃ≥ BøC
B¿ºØ . æB≥ . —eÃùA ü ®Õ # “¥º®ùB∑ B«ÀihNØ ΩŒùA Ω∑ AúŒó ›Ø - ¡NujY ê À ’BnƒªA îI Aêf®M ∆C AîŒÒNnM ≈ª À $ …ªÃ≥ BøC À
|®I æDm …√C : , œ¿¥ªA ≈ß SÕfáA §√ BzÕC –Ài À : æÃ≥C ∫fƒß ≈ø Ah« Bø A À : æB≥   aC À LAÃÜA Ah»I ¬Br« …Œºß ¬f≥
ÃIC ©UjØ LAÃÜA ΩRñ …IBUDØ , B»ƒß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC æDnØ “ƒÕfùA ïG jØBnØ B»ƒŒ®I “ªDnùA ≈ß æÃYfiA j∞®U BIC “≥eB√lªA
∆úŒó ‹ ªA ∆ÀihM –C # “¥º®ùB∑ B«ÀihNØ $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À . kBVáA ≈ø …Nºõ Ah« æB¥Ø   aDØ ΩUjªA ïG j∞®U
”ºu) ƒªA ≈ß , …ŒØ À : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë À : æB≥ : ¡ÕC ‹ À XÀk PAg ‹ œ« ªB∑ B»ŒªG
À : æÃ≥C . πºøC ‹ À πºó B¿ŒØ ¿ºM ›Ø πºøC B¿ŒØ ¿n≥  h« ¡»ºªA : æÃ¥Õ À …÷Bn√ îI ¡n¥Õ ∆B∑ …√C : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
∆C ≈ø ΩUC A ∆HØ ’œq ≈ß ÃºÖ ‹ “ÕAÀjªA ≈∏ª “ŒJº¥ªA “J A # πºøC ‹ À πºó Bø $ …ªÃ¥I eAjùA À - ∂j —f®I iû¿ÜA  AÀi
. ïB®M æB≥ f≥ À ›uC …∏ºô ‹ Bø ü AfYC ¬ÃºÕ
Bø fUÃÕ ∆C …ªDnÕ ∆C ≈ø …Ii ¬B¥ñ ≤jßC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA À . 7 : ∂›ÒªA : # B«BME Bø ‹G Bn∞√ A ±º∏Õ ‹ $
. eÃUÃø ë
…ŒªG B∏rØ ΩUi  BMDØ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC fƒß Oƒ∑ : æB≥ fŒõ ≈I ¡uBß QfY : æB≥ ”ºŒª œIC ≈IA ≈ß Afƒnø , üB∏ªA ü À
: æB≥ “UBáA œI PfNqA : æB¥Ø …ªBY ≈ß …ªDnØ (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC ”MDØ “UBáA …I PfNqBØ : æB≥ WÕÀlNªBI  jøDØ “UBáA
jøC ≈ÕjøDI πMjøC œ√G : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB¥Ø œªBY ≈nY À OÕjQC : æB¥Ø …ªBY ≈ß …ªDnØ  BMC ¡Q : æB≥ ∂iB∞Ø . ∂iBØ
: æB≥ À # ¡Œºß ©mAÀ A À - …ªÃ≥ ïG ¡∏÷BøG À ¡∑eBJß ≈ø îáBvªA À ¡∏ƒø ”øBÕfiA AÃZ∏√C À $ : ΩU À lß A æB≥ B¿»I A
. # …N®m ≈ø ›∑ A ≈¨Õ B≥j∞NÕ ∆G À $
B‰¿»¯ I ïÊÀCÚ Â…º̇ªBÚØ Aı ¥Í ØÚ ÀÊ CÚ B̧ŒÍƒ´Ú ≈Ê Û∏Õ‰ ∆Ḡ î
‰ IÍj‰ ≥Ù fiÚ A À‰ ≈¯ ÕÊf‰ ªÍÉ ªÙA À̄ÚC ¡Ê ∏Û n
Í ∞Û √ÚC ”º‰ß ÃÊ ªÚ À‰ …Í º̇ª ’‰ A‰f»‰ q °
Í nÍ¥ªÙBÍI î
‰ øÍ ÃÏ ≥Ú AÃÂ√ÃÛ∑ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰ *
(135)Aı JÍa‰ ∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ B‰¿IÍ ∆‰ B∑ …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ AÃyj̄Ê®M ÀÊ CÚ AÂú٠M‰ ∆Ḡ À‰ AÃÛªfÍ ®Ê M‰ ∆ÚC ‘‰ÃÙ‰ A AîJÍNÏM‰ ›ÚØ
∆BŒI
, …ª •∞ZNªA À …I Ω¿®ªA °n¥ªBI ¬BŒ¥ªA À , æf®ªA ë °n¥ªA # ’Af»q °n¥ªBI îøAÃ≥ AÃ√Ã∑ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
≤Ãa ÀC “∞ Bß À ‘ë ≈ø ΩøB®ª …Ø›a ïG …ƒß æÀfß À ≤BÒ®√A ´ ≈ø , …º¿∑C À ¬BŒ≥ C …I ∆ÿ÷B¥ªA °n¥ªBI îøAÃ¥ªBI eAjùBØ
. πªg ´ ÀC ©¿ ÀC
À —eB»rªA ’AeC ü ∂fvªA “øk›ø B»ßÀjØ ≈ø À , “®ŒzªA ≈ß …§∞Y À µáA ™BJM‹ LBJmfiA C À ΩøAîªA Lj≥C “∞vªA  h« À
. B»I ¬BŒ¥ªA
±uêA ≈ø XifNªA ΩŒJ≥ ≈ø —eB»rªA “∞u j∑g ¡Q —eB»rªA ¡∏Y ∆BŒJª “≥ÃnùA “Õ‡A  h« ü “∞vªA  h»I ’AfNI‹A ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ΩŒ≥ …√D∑ …Œºß ™j∞Nø ë Bø |®I ïG ¬B®ªA
. ’Af»q AÃ√Ã∏M ”NY °n¥ªBI îøAÃ≥ AÃ√Ã∏Ø °n¥ªBI îøAÃ≥ AÃ√Ã∏M ∆C f®I ‹G πªg ¡∏ª jnŒNÕ ‹ À , ’Af»q AÃ√Ã∑
2 : ∂›ÒªA : # —eB»rªA AÿŒ≥C À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ¡∏MeB»q ∆Ã∏M ’Af»q AÃ√Ã∑ –C “ÕB¨ºª …ŒØ ¬›ªA # ’Af»q $ …ªÃ≥ À
ïB®M …ªÃ≥ . # Aêf®M ∆C ‘à A AîJNM ›Ø $ …ªÃ≥ …ZyÃÕ B¿∑ …÷BŒYG À  iB»£G ΩUfi À µZºª BßBJMA B»√Ã∑ —eB»rªA ∆Ã∑ ”ƒ®ø À
.
KY ¡∏ƒº¿ê ›Ø ¡∏÷BIj≥C ÀC ¡∏ÕfªAÀ ÀC ¡∏n∞√C ©∞√ ≤›a ”ºß O√B∑ ê À –C # îIj≥fiA À ≈ÕfªAêA ÀC ¡∏n∞√C ”ºß ê À $
îIj≥fiA À ≈ÕfªAêA ”ºß ÀC o∞ƒªA ”ºß —eB»rªA ∆Ã∏I eAjùBØ , B«Ã∑ M ÀC B«ÃØjÑ ∆C îIj≥fiA À ≈ÕfªAêA KY ÀC ¡∏n∞√C ©ØBƒø
AgG B¿∑ “ÒmAÀ ›I …Œºß eûrùA ë ijzNùA ∆B∑ ’AÃm …ŒIj≥C À …ÕfªAÀ æBÅ ÀC …ªBÅ Ajzø ‘eC ê —eB»rªA ≈ø …º¿Ñ Bø ∆Ã∏Õ ∆C
B¿«fYfi ›¿ZNø f«BrªA ∆B∑ À ∆BƒQA ¡uBÖ AgG B¿∑ “ÒmAêA ©ø ijzNªA ∆Ã∏Õ ÀC , …ŒIC ”ºß …ª f»rØ jaE ∆Bn√G À  ÃIC ¡uBÖ
. - ja‡A ¡uBbNùB∑ - BzÕC f«BrªA o∞√ …I ijzNª  AeC ê Bø
eAjùA ∆Ã∏ª “ÕfÕe ªA # ÀC $ eÃUÀ ©ø ¥∞ªA À ¨ªA ïG “ŒƒRNªA ¿y ™BUiG # B¿»I ïÀC BØ A ¥Ø ÀC BŒƒ´ ≈∏Õ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
fÕe ªBØ , ‘jaC ü A ¥Ø À , “®≥AÀ ü BŒƒ´ ∆Ã∏ŒØ B«ij∏M À ©÷B≥êA ™Ã≥À KnÅ ij∏NÕ –hªA æû A ~Àj∞ùA ë ¥∞ªA À ¨ªBI
À - eAjùA À :  j¥Ø ü ¥∞ªBI À ,  Bƒ´ ü ¨ªBI ïÀC A ∆C ”ƒ®ùBØ , ¡»z®I  j∑g Ah∑ , ef®M XiBàA ü Bø À ∆BŒJªA ~jØ KnÅ
—eB»rªA AÿŒ≥C ΩI µáA ≈ß æÀf®ªBI …ªBY AÃßAjM ∆C ¥∞ªA j¥Ø ‹ À , …ŒªG µáA ≈ß AúŒó ∆C ¨ªA ”ƒ´ ¡∏ƒº¿ê ‹ : - ¡ºßC A
À , ™BJM‹A KUAÀ ©JNùA ë µáA Ω®U ∆C …Nõi ≈ø À , B¿ BÅ ¡YiC À B¿»I ïÀC Ã»Ø ¥∞ªA À ¨ªA îI À …ƒŒI Aúa ¡Q …√BZJm
. ¥∞ªA æBY B»I \ºvÕ À , ¨ªA Kºu B»I ¬Ã¥Õ ªA ™ÃƒªA —eB®m µáA iû£ À °n¥ªA ¬BŒ≥ ü À , …NøB≥G ïG LÀfƒùA ë °n¥ªA
OŒô À µáA ±®zÕ ∆C ∆Àe SJºÕ ‹ πªg ≈∏ª ©÷B≥À ÀC “®≥AÀ wbq ü “∑À ø ÀC “Øjä —eB»rI ©∞N√A ∆G À B¿»ƒø fYAêA À
. “Œ√Bn√‚A ∫›« À æBz®ªA ’AfªA πªg ü À , ¡º§ªA À iÃÜA —BŒY À Ω BJªA —Ã≥ πªg ü À , æf®ªA
∆G $ …ªÃ¥Ø —eB»rªA ∫jM À ‘à A ™BJMBI °n¥ªA À µáA ≈ß Aêf®M ∆C “ØBã –C , # Aêf®M ∆C ‘à A AîJNM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. Aêf®M ∆fi –C ™BJM‹BI B¥º®Nø ¬›ªA jÕf¥NI AiÀjâ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À …ºUfi æî∞ø # Aêf®M
. ∆BnºªA œª ≈ø B»∞ÕjÑ ≈ß “ÕBƒ∑ —eB»rªBI œºªA # A Ja ∆ú¿®M Bñ ∆B∑ A ∆HØ AÃyj®M ÀC AÀúM ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. pCi ≈ø —eB»rªA ∫jM ~Ajß‚A À
¡NyjßC ÀC B»I ¡NŒMC À —eB»rªA jøC ¡NŒªÀ ∆G À : ”ƒ®ùA À , “Õ‹À œºÕ œªÀ ≈ø ÀAêA ∆B∏mG À ¬›ªA ¡zI # AúM ∆G À $ ’‘j≥ À
. B»I ¡∏ÕkBè ¡∏ªB¿ßDI Ja A ∆HØ
œ÷AÀi SÅ
∆B∑ ê À B¥Y ΩUjªA æÃ¥Õ ∆C B»JUÀDØ , ∂Ã¥Y ©Jm ≈ø¤ùA ”ºß ≈ø¤¿ºª ∆G : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü
. µáA ≈ß ®Õ # AÃyj®M ÀC AÀúM ∆G À Aêf®M ∆C - ‘à A AîJNM ›Ø $ : æB≥ ¡Q , µáA ≈ß ¡ ΩŒô ›Ø …ÕfªAÀ ”ºß ÀC …n∞√ ”ºß
. # °n¥ªBI îøAÃ≥ AÃ√Ã∑ $ …ªÃ≥ ¬Ã¿ß “Øj®ñ B¥ºÒø µáA æÃ¥ª —eB»rªA ”ƒ®ø ¡Œ¿®M …ŒØ À : æÃ≥C
(¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë À : æB≥ : B«Ã¿N∏M –C AÃyj®M ÀC —eB»rªA AêfJM –C AÀúM ∆G  Bƒ®ø : ΩŒ≥ , : ©¿ A ü À
À‰ …Í NÍ∏Ú ◊Úºø‰ À‰ …Í º̇ªBÍI jÊ Û∞∏Ù Õ‰ ≈‰ø À‰ Ω JÊ ≥Ú ≈Íø æ‰ l‰ √ÚC ‘Íhª̇A K
Í N‰∏ÙªA À‰ …Í ªÍÃm‰i ”º‰ß æ‰ lÏ √‰ ‘Íhª̇A K
Í N‰∏Í ªÙA À‰ …Í ªÍÃm‰i À‰ …Í º̇ªBÍI AÃøÍ A‰’ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰
… º̇ªA ≈¯ ∏Û Õ‰ ¡Ê ª̇ AıjÙ∞∑Û AÀÂeA‰ekÊ A ¡Ï Q AÀÂj∞Ú ∑Ú ¡Ï Q AÉøA‰’ ¡Ï Q AÀÂj∞Ú ∑Ú ¡Ï Q AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (136)AıfŒÍ®I‰ ›Úºy ΩÏ y fÊ ¥Ú ØÚ j̄Ía‹Ú A ¬¯ ÃÊ Œ‰ªÙA À‰ …Í ºÍ mÂi À‰ …Í JÍÂN∑Û
CÚ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ªÙA ∆‰ ÀÂhb
Í NÏÕ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A (138)Bı¿ŒÍªCÚ BıIA‰h߉ ¡Ê ÂÚ ∆Ï DÚIÍ î
‰ ¥Í ∞Í ƒ‰¿Â ªÙA j̄r‰I (137)›ŒÍJm ¡Ê »ÕÍf»Ê ŒÍª ‹ À‰ ¡Ê ÂÚ j‰ ∞Í ¨Ê Œ‰ªÍ
›ÚØ B‰»I ÛCl‰ »Ê NnÂÕ À‰ B‰»I j ∞Ú ∏Ù Õ …Í º̇ªA O
Í Õ‰A‰’ ¡Ê ÂN®Ê Í A‰gḠ ∆Ê CÚ K
Í N‰∏Í ªÙA ”Ø ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ æ‰ lÏ √‰ fÊ ≥Ú À‰ (139)Bı®ŒÍ¿U‰ …Í º̇ª —Ú lÏ ®Í ªÙA ∆Ï H̄ÚØ —Ú lÏ ®Í ªÙA ¡«f‰ ƒÍß ∆‰ ÃÂ̈‰NJÊ Õ‰
≈‰ ÕÍhª̇A (140)Bı®ŒÍ¿U‰ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ ”Ø ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ªÙA À‰ î
‰ ¥Í ∞Í ƒ‰¿Â ªÙA ©øÍ B‰U …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ ¡Ê »Â ºÛ RÊ ø AıgḠ ¡Ê ∏Ï√Ḡ  Í ¯ ´Ú SÕÍfY‰ ”Ø AÃyÃÛë ”N‰Y ¡Ê »Â ®‰ ø‰ AÀÂf®Â ¥Ù M‰
≈‰ ø ¡Û∏®Ê ƒ‰¿Ê √‰ À‰ ¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ gÊ Ã̄ÊZN‰n‰√ ¡Ê ªÚ CÚ AÃÛªBÚ≥ ËKŒÍv√‰ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ºÙ ªÍ ∆‰ B∑ ∆Ḡ À‰ ¡Ê ∏Û ®‰ øÏ ≈Û∏√‰ ¡Ê ªÚ CÚ AÃÛªBÚ≥ Í…º̇ªA ≈‰ ø Ë\NÊ ØÚ ¡Ê ∏Û ªÚ ∆‰ B∑ ∆H̄ÚØ ¡Ê ∏Û IÍ ∆‰ ÃvÏIj‰ N‰Õ‰
¡Ê »Â ß fÍ a‰ É « À‰ …‰ º̇ªA ∆‰ ÃÂßfÍ ëÚ î
‰ ¥Í ØÍ B‰ƒ¿Â ªÙA ∆Ï Ḡ (141)›
ı ŒÍJm î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ùÙ A ”º‰ß ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ºÙ ªÍ … º̇ªA Ω‰ ®‰ èÙ ≈Úª À‰ “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ Õ‰ ¡Ê ∏‰ƒŒÊ I‰ ¡Â ∏Û êÙ Â…º̇ªBÚØ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA
’Í ‹Â¤«‰ ïḠ ‹ À‰ ’Í ‹Â¤«‰ ïḠ ‹ πͪg‰ î
‰ I‰ î
‰ IÍh‰ IÊh‰ øÌ (142)›
ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ …‰ º̇ªA ∆‰ ÀÂj∑Û hÊ Õ‰ ‹ À‰ pBσªA ∆‰ ÀÂ’A‰jÂÕ ïBnÛ∑ AÃÂøBÚ≥ —Í ÃÚºvªA ïḠ AÃÂøBÚ≥ A‰gḠ À‰
…Í º̇ª AÃÛº®‰ ÉÙ ∆ÚC ∆‰ ÀÂfÕj̄ÂM CÚ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ªÙA AÀÂhb
Í NÏM‰ ‹ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰ (143)›
ı ŒÍJm … ªÚ f‰ ÉÍ ≈ÚºØÚ … º̇ªA Ω̄ͺzÂÕ ≈‰ø À‰
Aÿv‰NßÊ A À‰ AÃÂZºÚ uÚC À‰ AÃÂIB‰M ≈‰ ÕÍhª̇A ‹Ḡ (145)Aı v
Í √‰ ¡Ê »ªÚ f‰ ÉÍ ≈Úª À‰ īBσªA ≈‰ øÍ Ω̄Ú∞mÚfiA ∫Í iÊ fÏ ªA ”Ø î
‰ ¥Í ∞Í ƒ‰ÂùÙ A ∆Ï Ḡ (144)BıƒŒÍJøÌ BıƒÒÙºm ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉
À‰ ¡Ê MÂjÊ ∏Ú q ∆Ḡ ¡Ê ∏ÍIA‰h®‰ IÍ … º̇ªA Ω ®‰ ∞Ù Õ‰ BÏø (146)Bı¿ŒÍ§ß‰ AıjÊUCÚ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙA Â…º̇ªA P
Í ¤Ê ÂÕ ≤ÊÃm À‰ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA ©‰ ø‰ π◊ÚªÀÛDØÚ Í…º̇ª ¡Ê »Â ƒ‰ÕÍe AÃvÚºaÊ CÚ À‰ …Í º̇ªBÍI
(147)Bı¿ŒÍºß‰ Aıj∑Bq Â…º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ¡Ê Nƒ‰øA‰’
∆BŒI
ΩŒv∞NªA “ƒÕj¥I BŒ√BQ ∆Bô‚BI îƒø¤ùA jøC , # …ªÃmi ”ºß æl√ –hªA LBN∏ªA À …ªÃmi À BI AÃøA’ AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø fYAÀ Ω∏I ∆Bô‚A ∫jM ”ºß fÕf»NªA À eB®Õ‚A “ƒÕj¥I BzÕC À G # LBN∏ªA À …ªÃmi À BI $ …ªÃ≥ ßC œ√BRªA ∆Bô‚A µº®Nø ü
“ølºNnø , |®JI B»z®I “ÒJMjø ≤iB®ø B»√HØ µ÷B¥áA  h« ΩŒuB∞M ”ºß ¡»√BôG æBöG îƒø¤ùA °nJI jøC ë BòG ΩŒuB∞NªA Ah«
Bø ïG ¡»Õf»Õ À B¥ºa µºë ∆fi “JUÃùA œ« À , BŒº®ªA PB∞vªA À ”ƒnáA ’B fiA …ª ë ‹G …ªG ‹ …√BZJm BØ , |®JI B»z®I
B¿ŒØ ¡»ƒŒI ¡∏Ñ KN∑ æAl√G À , ≈Õihƒø À ≈ÕjrJø Ωmi æBmiHI ‹G πªg ¡NÕ ‹ À , ’AlÜA ¬ÃŒª ¡»R®JÕ ¡Q ¡«f®nÕ À ¡«fqjÕ
. ¬B∏YfiA À ©÷AjrªA æÃuC À , eB®ùA À CfJùA ≤iB®ø ¡ îJM À , …ŒØ AÃ∞ºNaA
ê j∞∑ jaE |®JI hafiA ©ø B»z®Jª ejªA À , ’BƒRNmA ´ ≈ø B»®Œ¿Ä ∆Bô‚A ©ø ‹G ¡NÕ ‹ ≤iB®ùA  h« µ÷B¥Y ≈ø fYAÃI ∆Bô‚BØ
À îƒø¤ùA ©¿Nâ ∂iB∞Õ ∆D∑ , πªg |®I ei ïG …I œ»NƒÕ A nø ≈ø¤ùA hbNÕ ∆C ∂B∞ƒªA ≈ø À , ”∞aC À ¡N∑ ê ∂B∞√ À , j»£C
, …NuBa À µáA …I ∆À’l»NnÕ ÀC AÃy ®Õ ÀC , …º«C À ∆Bô‚A …I ∆ÃøjÕ Bø |®I ü ¡»≥fvÕ À , ¡»ŒªAÃÕ À iB∞∏ªA ©¿Nâ ïG Lj¥NÕ
. ¡ŒªfiA LAh®ªBI ¡«fŒßÀ À î¥ØBƒùA æBá ~j®NªBI “Õ‡A  h« ïB®M K¥ß πªhª À
AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ …ªÃ¥I eAjùA ∆C ≈Õjn∞ùA |®I  j∑g Bû …UÀC ë À “Õ‡A j«B£ …I œz¥Õ –hªA ë ”ƒ®ùA ≈ø  B√j∑g Bø À
. ¡∏ƒ BI ¡∑j«B£ µØAÃŒª ≈ BJªA ü AÃøE …ªÃmi À BI iAj≥‚BI j«B§ªA ü AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ : , # AÃøA’
B»ÕC BÕ –C LBN∏ªA Ω«C ø¤ù LBÒàA ∆C ∆ÀjaE  j∑g Bø Ah∑ À , ¡∏√BôG ”ºß AÃNJQA # AÃøA’ $ ”ƒ®ø ∆C ¡»z®I  j∑g Bø Ah∑ À
. ∆Ej¥ªA ë À …ªÃmi ”ºß æl√ –hªA LBN∏ªA À …ªÃmi À BI AÃøE LBN∏ªA Ω«C ≈ø AÃøE ≈ÕhªA
. B«jaE  ÃUêA CeiC À , B»Ø›a ”ºß “z«B√ “Œø›∏ªA ≈÷Aj¥ªA ≈∏ª “ZŒZu B»n∞√ ü O√B∑ ∆G À œ√B®ùA  h« À
ßC “Õ‡A ≈ø æÀfiA jÒrªA ∆B∑ Bù # AfŒ®I ‹›y Ωy f¥Ø ja‡A ¬ÃŒªA À …ºmi À …JN∑ À …N∏÷›ø À BI j∞∏Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
™Ã¿ A Ah« ’AlUC ∆C ‘ÃßfI …ŒØ j∑g Bø ©Œö îI ©¿ÜA ïG —Ãße # ΩJ≥ ≈ø - …ªÃ≥ ïG - AÃøA’ AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ …ªÃ≥
ÀC …ºmi ÀC …JN∑ ÀC …N∏÷›ø ÀC BI j∞∏Õ ≈ø À : ”ƒ®ùA À fÕe ªA ”ƒ®ø ü BŒ√BQ ΩŒv∞NªA Ah« ∆B∑ Bz®I B»z®I ∂iB∞ø ´ “ÒJMjø
. AfŒ®I ‹›y Ωy f¥Ø ∆Bô‚A ’AlUC ≈ø ’œrI j∞∏Õ ≈ø –C ja‡A ¬ÃŒªA
…√G SŒY ≈ø ™Ã¿ BI j∞∏ªA ∆C ”ƒ®ñ fYAÀ ¡∏Y …ª AfYAÀ BßÃyÃø ©Œ¿ÜA ¡NŒª ¡∏áA ü ©¿ÜA ÀAêBI ±Ò®ªBI eAjùA oŒª À
. |®JªA ∆Àe |®JªBI j∞∏ªA ∆Àe fŒ®I æ›y ™Ã¿â
. ΩŒv∞NªA …UÀ ”ºß “Õ‡A ü j∑g Bû fYAÀ Ω∏I j∞∑ ≈ø j∞∏I “¥ B√ “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ∆C ”ºß
ê “Õ‡A # ›ŒJm ¡»Õf»Œª ‹ À ¡ j∞¨Œª A ≈∏Õ Aj∞∑ AÀeAekA ¡Q AÀj∞∑ ¡Q AÃøA’ ¡Q AÀj∞∑ ¡Q AÃøA’ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
¡Q AÃøE ∆DI —ejªA ¡»ƒø Pij∏M AgG —ejªA Ω«C ïB®M A …I –kBè Bø ”ºß “ªAe O√B∑ B«f®I Bø À B»ºJ≥ B¿ß “®Ò¥ƒø B«fYÀ PhaC
À , ›ŒJm ¡»Õf»Õ ‹ À , ¡ j∞¨Õ ‹ …√DI - æBáA Ah« ¡ BY À - ¡«fßÃÕ …√BZJm BØ Aj∞∑ AÀeAekA ¡Q AÀj∞∑ ¡Q AÃøE ¡Q AÀj∞∑
…ªBY Ah« ∆B∑ ≈ø À , B»I ∆ÃJ®ºÕ “J®ºø A jøC ¡»º®U À , ∆BôG ”ºß ¡«iAj¥NmA ¬f®ª πªg …Nõi ≈ø ©≥ÃNùA …ƒø ÃUjùA ≈ø oŒª
‹ Bû “¥Œ¥Y BI ∆Bô‚BI “IÃNªA ∆HØ “ÕAf A À —j∞¨ùA ¡»Nº BÕfU B√BôG AÃøE ê AÃ√B∑ ∆G À , …ƒø ΩJ¥Õ –fU ∆BôG ”ºß ©JÒªBI OJRÕ
ü 17 : ’BnƒªA “Õ‡A : # A ”ºß “IÃNªA BòG $ ïB®M …ªÃ≥ ü …ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À ,  eBJß ïB®M A fßÀ Bø ”ºß æBY ü A  ejÕ
. LBN∏ªA Ah« ≈ø ©IAjªA ’lÜA
B¿∑ AieB√ “∞÷BÒªA  h« ≈ø …Œºß “øB¥NmA À ∆BôG µ∞MA ê ’BƒRNm‹A ”IDM ‹ À , —eB®ªA À ©JÒªA …Œºß –jè Bø ”ºß ¡»√BøjÅ ¡∏Ñ “Õ‡BØ
‹ A À PBƒŒJªA ¡«’BU À µY æÃmjªA ∆C AÀf»q À ¡»√BôG f®I AÀj∞∑ BøÃ≥ A –f»Õ ±Œ∑ $ : ïB®M æB≥ , “Õ‡A §√ ≈ø eB∞NnÕ
AÀeAekA ¡Q ¡»√BôG f®I AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆HØ AÃZºuC À πªg f®I ≈ø AÃIBM ≈ÕhªA ‹G æB≥ ∆C ïG îùB§ªA ¬Ã¥ªA –f»Õ
. 90 : ∆Aj¿ß æE : # ∆êBzªA ¡« π◊ªÀC À ¡»NIÃM ΩJ¥M ≈ª Aj∞∑
Aj∞∑ eAekA ≈ø “IÃM æÃJ≥ œ∞ƒM πªg ©ø œ« À , “ÕAf A À —j∞¨ùA œ∞ƒI ΩIÃ≥ À , …√BôG f®I j∞∑ ≈û RNnM - ‘jM B¿∑ - PBÕ‡A À
À , BUBÜ À AeBƒß —ei Ã»Ø , PBƒŒJªA PBÕ‡A iû£ À æÃmjªA “Œ¥Å —eB»rªA À ∆Bô‚A f®I j∞∑ ≈¿ŒØ PBÕ‡A ifu , ∆Bô‚A f®I
À ™ÃUjªA µ¥ZNÕ ‹ À , ¡»mÃ∞√ ü iBJ∏Nm‹A À ∆BŒ¨ÒªA ≈∏ó À , ¡»Iú≥ ü ÃN®ªA À eBƒ®ªA iAj¥NmA ©ø ‹G ∆Ã∏Õ ‹ …ŒØ eBÕek‹A
. —eBß …ªBY Ah« ≈û “IÃNªA
∂BŒm PAg B»√Ã∑ ”ºß “ª‹e ÀC Bø iû£ ≈ß ÃºÖ ‹ B®Œö PBÕ‡A ≈∏ª , ¬f¥M B¿∑ B«fYÀ PhaC ê “Õ‡A ∂BŒm …ŒzN¥Õ Bø Ah«
BI j∞∏Õ ≈ø À …ªÃ¥ª $ ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü , # AÀj∞∑ ¡Q AÃøE ≈ÕhªA ∆G $ …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ jÕf¥NªA Ah« ”ºß À , |®JI B»z®I ›vNø fYAÀ
¬ÃŒªA À …ºmi À …JN∑ À …N∏÷›ø À BI j∞∏Õ ≈ø ∆G –C fYAÀ ∂Afvø œMAÀg ∆BNÕ‡A ∆Ã∏Õ À # AfŒ®I ‹›y Ωy f¥Ø - …ªÃ≥ ïG -
$ f®I …ªÃ≥ ü ¡ ïB®M ~j®M ≈ÕhªA î¥ØBƒùA ≈ø ë BzÕC ∆Ã∏Õ À , Aj∞∑ eAekA ¡Q j∞∑ ¡Q ≈øE ¡Q j∞∑ ¡Q ≈øE –hªA ë ja‡A
. PBÕ‡A jaE ïG # B¿ŒªC BIAhß ¡ ∆DI î¥ØBƒùA jrI
AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ …ªÃ≥ …I jnØ Bø KnÅ PBÕ‡A jaE ïG # AÀj∞∑ ¡Q AÃøE ≈ÕhªA ∆G $ …ªÃ¥I eAjùA ”ƒ®ùA ±ºNë Ah« ”ºß À
∆B∑ j«B§ªA ü …I ¡NƒøE B¿∑ ≈ BJªA ü …ªÃmi À BI AÃøE ∆DI jnØ ∆HØ : “∞ºNbùA   mB∞M ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß …ªÃmi À # BI AÃøA’
. iB∞∏ªA AÃ¥ª AgG À îƒø¤ùA AÃ¥ª AgG B¿÷Ae æBáA ≤›NaA ≈ø ∆Ã¥ØBƒùA …I ”ºNJÕ Bø j∞∏ªA ¡Q ∆Bô‚A ¡Q j∞∏ªA ¡Q ∆Bô‚A ”ƒ®ø
. “ØÀj®ùA —ejªA f®I —ejªA ë Ah∏« À j∞∏ªA ¡Q ∆Bô‚A ≈ø eAjùA ∆B∑ …I ¡NnJºM –hªA ∆Bô‚A ”ºß AÃNJQA ∆DI jnØ ∆G À
…I j∞∏ªA ¡Q ”mÃñ ∆Bô‚A Ah∏« À j∞∏ªA ¡Q ∆Bô‚BI eAjùA ∆B∑ …ªÃmi À BI ∆Bô‚A ïG LBN∏ªA Ω«C —Ãße eAjùA ∆DI jnØ ∆G À
fƒß ≈ø …I ’BU Bø À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿Zñ j∞∏ªBI …ŒØ eBÕek‹A ¡Q …I j∞∏ªA ¡Q ”nŒ®I ÀC jÕl®I ∆Bô‚A ¡Q ΩV®ªA —eBJ®I
. ΩŒ≥ B¿∑ , …Ii
B¥JÒƒø ›Œº®M , # AÀj∞∑ ¡Q AÃøA’ ≈ÕhªA ∆G $ …ªÃ≥ ∆B∑  B√j»§NmA B¿∑ µ÷B¥áA ΩŒuB∞M ”ºß ¡∏√BôG æBöG AÃÒnIA ∆DI jnØ ∆G À
iB∞∏ªBI ΩvMA ≈ø ∆HØ # îƒø¤ùA ∆Àe ≈ø ’BŒªÀC ≈ÕjØB∏ªA ∆ÀhbNÕ ≈ÕhªA $ …ªÃ¥I ≈Õjn∞ùA , f®I B¿ŒØ ≈ÕiÃ∑hùA î¥ØBƒùA æBY ”ºß
Bø |®Jª µÕfvNªA À , ¡»MAiÀBä ü “∑jrªA À , ¡»I pBƒŒNm‹A À ¡«jyBä ü iÃzáA ≈ß Ãºë ‹ îƒø¤ùA ©¿Nâ ≈ß ›v∞ƒø
∆ÀjbnÕ À ∆À’l»NnÕ À ’‘ÀBnùA À ≈ßBÒùA ≈ø …÷BŒªÀC À ≈ÕfªA ïG …√ÃJnƒÕ À , …√BZJm A …ŒzMjÕ ‹ –hªA ¬›∏ªA ≈ø …√Àj∑AhNÕ
. …I
›Ø , j∞∑ …√êåNÕ Bø |®I ”zøC À iB∞∏ªA œ¥ª B¿º∑ À , …I ≈øE ≈ÕfªA j÷B®q ≈ø ’œq ü ¡»®ø ∫ qA À îƒø¤ùA œ¥ª B¿º∑ ûØ
. ¡ºßC A À j∞∏ªA ü AeBÕekA …ƒø πªg ∆B∑ “ŒVnªA  h« …ŒØ ¡∏ZNmA AgG ”NY B√Bøk j∞∏Õ À B√Bøk ≈ø¤Õ æAlÕ
À LÃNÕ ∆C ‹G , …º®Ø Bø ”ºß ¬f√ ê “øAfƒªA æBY ”ºß OIBQ ´ …√fi …ª “IÃM ›Ø  iAj¥NmA ¬fß À æBáA ≤›NaBI ”ºNJø ∆B∑ gG À
ΩRø ≈ø “ªÃJ¥ùA “IÃNªA …√BZJm A fŒ≥ Ahª À , ’AëfiA ±uAÃß …∑jÑ ‹ À , æAÃYfiA ≤›NaA …ªlªlÕ ‹ AiAj¥NmA …NIÃM ”ºß j¥NnÕ
AÃvºaC À BI AÿvNßA À AÃZºuC À AÃIBM ≈ÕhªA ‹G $ : œM‡A ’BƒRNm‹A ü æB¥Ø æÃZNªA À ¨Nºª ‹Bâ œ¥JM ‹ eÃŒ¥I µØBƒùA Ah«
. “Õ‡A ¡»ƒÕe
, îƒø¤ùA ∆Àe ≈ÕjØB∏ªA —‹AÃñ ¡»∞uÀ f≥ À , î¥ØBƒ¿ºª fÕf»M G # ∆ÀhbNÕ ≈ÕhªA B¿ŒªC BIAhß ¡ ∆DI î¥ØBƒùA jrI $ : ïB®M …ªÃ≥
—‹AÃñ îºNJø ∆êAlÕ ‹ îƒø¤ùA ≈ø “∞÷B ∆HØ ∆Bô‚BI ∆Àj«B§NÕ BòG À , ¡»Iú≥ ≈ø¤Õ ≈ÕhªA î¥ØBƒùA ≈ø B≥Afvø ¡ßC ±uÀ Ah« À
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) æÃmjªA ≈øk ü ”NY ¡»ƒø “VŒªÃªA gBÖA À Bƒ BI ¡»I æBvM‹A À , îƒø¤ùA “ßBö ≈ß ™BÒ¥√‹A À , iB∞∏ªA
. (¡º̃m
j«B£  fÕ¤Õ À , îƒø¤ùA ∆Àe ≈ø ’BŒªÀC ≈ÕjØB∏ªA ∆ÀhbNÕ îƒø¤ùA ≈ø “∞÷B î¥ØBƒùA ’‹¤»I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C fŒÕDNªA |®I fÕ¤Õ Ah« À
À , î¥ØBƒùA fÕf»Nª jÕj¥M πªg ∆HØ # ¡»ºRø AgG ¡∏√G - …ªÃ≥ ïG ¡N® AgG ∆C LBN∏ªA ü ¡∏Œºß æl√ f≥ À $ “¥Y›ªA “Õ‡A ü …ªÃ≥
j∑g ≈ø B◊Œq ¡ OJQDØ # ›Œº≥ ‹G A ∆Àj∑hÕ ‹ À $ …ªÃ¥I ¡»≥B∞√ ü ¡ BY ïB®M ±vŒm Bø BzÕC  fÕ¤Õ À , îƒø¤¿ºª …ŒØ LBÒàA
. °≥ ¡»Iú¥I AÃø¤Õ ≈ÕhªA î¥ØBƒùA ”ºß ∂BJÒ√‹A fŒ®I ë À , ïB®M A
À , πºùA ™ÀjØ ≈ø —l®ªA ∆HØ iB∏√‚A ij¥Õ Bñ LAÃU ¡Q –iB∏√G ¬B»∞NmA # B®Œö —l®ªA ∆HØ —l®ªA ¡«fƒß ∆èNJÕ C $ : ïB®M …ªÃ≥
: # ’BrM ≈ø æhM À ’BrM ≈ø l®M À ’BrM ≈û πºùA ™lƒM À ’BrM ≈ø πºùA œM¤M πºùA πªBø ¡»ºªA Ω≥ $ ïB®M æB≥ ,  fYÀ πºùA
. 26 : ∆Aj¿ß æE
≈ÕhªA OÕCi AgG À $ : ¬B®√fiA —iÃm ü …ªl√ Bø fÕjÕ # ¡»ºRø - …ªÃ≥ ïG - ¡N® AgG ∆C LBN∏ªA ü ¡∏Œºß æl√ f≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
: îùB§ªA ¬Ã¥ªA ©ø ‘j∑hªA f®I f®¥M ›Ø ∆BÒŒrªA πƒŒnƒÕ BøG À   ´ SÕfY ü AÃyÃë ”NY ¡»ƒß ~jßDØ BƒMBÕA’ ü ∆ÃyÃë
. “Œ√fø ’BnƒªA —iÃm À , “Œ∏ø ¬B®√fiA —iÃm ∆HØ 68 : ¬B®√fiA
B»I eAjùA À , “uBa (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG …UÀ “Œ√Ej¥ªA PBIBÒàA |®I ∆C ¬B®√fiA “ÕE ïG “Õ‡A —iBqG ≈ø eB∞NnÕ À
. “øfiA ¡®Õ Bø
A ∆G $ …ªÃ≥ À , ¡»ºRø ∆Ã√Ã∏M -  h« æBáA À - ¡»®ø f®≥ AgG ¡∏√fi ¡∑BƒŒ»√ Bñ –C œ»ƒºª ΩŒº®M ¡»ºRø AgG ¡∏√G $ …ªÃ≥ À
. iB§N√‹A : wI ªA , # A ≈ø \NØ ¡∏ª ∆B∑ ∆HØ ¡∏I ∆ÃvI Õ ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥ . # ¡ƒ»U ü ≈ÕjØB∏ªA À î¥ØBƒùA ©øBU
À îƒø¤ùA : B®Œö î¥Õj∞ªBI æBvM‹A “ÒIAi Aç∞Y BòG ¡»√HØ î¥ØBƒùA ’‹¤ jaE ±uÀ Ah« À , °ºnNªA À “Jº¨ªA : gAÃZNm‹A À
Bû ¡»m Bƒª ≈∏ŒºØ ¡∏®ø Bƒ∑ B√G : AêB≥ \NØ îƒø¤¿ºª ∆B∑ ∆HØ , B¿»ƒø …ªBY ≈nY ≈û ∆ÀfŒ∞NnÕ À îN∞÷BÒªA ∆ÀifNnÕ , ≈ÕjØB∏ªA
À …I AÃøE Bñ ∆Bô‚A ≈ø –C ? îƒø¤ùA ≈ø ¡∏®ƒò À ¡∏Jº¨√ C : AêB≥ KŒv√ ≈ÕjØB∏ºª ∆B∑ ∆G À , B«Ãç À “¿Œƒ´ ≈ø  Ã¿NŒMÀC
. KŒvƒªA ¡∏ŒªG B√ijU SŒY ¡∏Œºß “ƒø ÀC KŒvƒªA ≈ø  Ã¿NŒMÀC Bû ¡»m BƒºØ ¡»I æBvM‹A
¡ ∆C îƒø¤ùA A fßÀ Bø f®I …I DJ®Õ ‹ …√HØ …ª A ¥Ñ KŒvƒªBI ≈ÕjØB∏ºª À , ¡ eÃßÃùA ë …√fi \N∞ªBI îƒø¤¿ºª B¿ß ß : ΩŒ≥
. KŒvƒªA ∆Àe A ïG \N∞ªA Kn√ πªhª …º®ª À , ¡»ŒªÀ A ∆C À \N∞ªA
ïG BÕiBm ∆B∑ ∆G À îƒø¤¿ºª LBÒàA # ›ŒJm îƒø¤ùA ”ºß ≈ÕjØB∏ºª A Ω®è ≈ª À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡∏ƒŒI ¡∏ê BØ $ : ïB®M …ªÃ≥
jøfiA o∏®ƒÕ ≈ª À , ≈ÕjØB∏ªA ”ºß îƒø¤¿ºª h◊øÃÕ ¡∏áA ∆C  Bƒ®¿Ø , # A Ω®è ≈ª À $ …ªÃ≥ BøC À , B®Œö ≈ÕjØB∏ªA À î¥ØBƒùA
. —ja‡BI ≈ÕjØB∏ªA ”ºß îƒø¤¿ºª “Jº¨ªBØ ∆Ã¥ØBƒùA ’‹¤« o◊ŒŒª –C , î¥ØBƒ¿ºª pBÕG …ŒØ À , AfIC
¡»√BôG ¬kAúI îølNºø AÃøAe Bø B¿÷Ae A ∆gHI ∆ÃJªB´ îƒø¤ùA ∆HØ , —ja‡A À BŒ√fªA : îMDrƒªA ≈ø ¡ßC ΩŒJnªA œ∞√ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À
. 139 : ∆Aj¿ß æE : # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G ∆úßfiA ¡N√C À AÃ√lÑ ‹ À AûM ‹ À $ : ïB®M æB≥ ,
æfM œ√BJùA —eBÕk ∆C ”ºß ’BƒI “ßfàA ü fÕfrNªA ÀC iBR∑‚A œ« “ßeBbùA # ¡»ßeBa ë À A ∆ÃßeBë î¥ØBƒùA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. œ√B®ùA —eBÕk ”ºß
¡ B¿ßDI ∆ÀfÕjÕ ’‹¤« ∆C ïG ”ƒ®ùA æÃ◊Õ À ¡»ßfë ë æBY ü A ∆ÃßeBë –C æBáA ©yÃø ü # ¡»ßeBa ë À $ …ªÃ≥ À
”ºu) ƒªA –C A AÃßeBë ∆C ¡«f«Brø À ¡«jyBä ü iÃzáA À , îƒø¤ùA ≈ø LA ≥‹A À , ∆Bô‚A iB»£G ≈ø ∂B∞ƒªA ≈ß —ieBvªA
À ¡»ƒŒI ”ºa –hªA Ah« ∆C ∆ÀifÕ ‹ À , “¥Œ¥Y ´ ≈ø ¡ B¿ßC À ¡»√BôG j«B§I ¡»ƒø AÀifNnŒØ îƒø¤ùA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
B»ƒŒ®I …ª ¡»NßfbØ ¡ B¿ßC “QBJa À ¡»MBŒ√ ’ÃnI ¡ —AkBâ À ¡ …ƒø “ßfa ë À , …√BZJm A ë B»ƒø ¡»®ƒô À æB¿ßfiA  h« îI
. ¡ …Nßfa
ë À ¡»ØBuÀC ≈ø jaE ±uÀ Ah« # ›Œº≥ ‹G A ∆Àj∑hÕ ‹ À pBƒªA ∆À’AjÕ ïBn∑ AÃøB≥ —›vªA ïG AÃøB≥ AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
…¥º®Nø ¡»Iú≥ O√B∑ ê À , A B»ŒØ j∑hÕ —eBJß ΩzØC —›vªA À , pBƒªA ∆À’AjÕ ïBn∑ - B»ŒªG AÃøB≥ AgG - —›vªA ïG ¬BŒ¥ªA
A R∑ ïB®M A AÀj∑hª À , pBƒªA —A’Ajù ¡»º¿ß Aú¿®Õ À ,  j∑g À …ŒªG …UÃNªA ü œ√AÃNªA À Ωn∏ªA ¡«haDÕ …I “ƒø¤ø ¡»IjI
. æBJªA æB¨NqA À Kº¥ªA µº®M ∆Dq ë Bø ”ºß
Ã»Ø ∫jZNØ …N∑jY –C LhIhØ …NIhIg : æB¥Õ : ©¿ A ü æB≥ , # ’‹¤« ïG ‹ À ’‹¤« ïG ‹ πªg îI îIhIhø $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A µº®ø ’œq πÕjZN∑
≈ø j∑g –hªA –C - πªg îI ∆ÃIhIhNÕ , î¥ØBƒùA O®√ Ah« À , B¿»ƒø ’œrI µº®M ´ ≈ø îJ√BU îI ee Õ ∆C BIhIhø ’œrªA ∆Ã∏Ø
. Bzä ≈ÕjØB∏ªB∑ °¥Ø iB∞∏ªA ïG ‹ À , “¥Œ¥áBI îƒø¤ùB∑ °¥Ø îƒø¤ùA ïG ‹ –C ’‹¤« ïG ‹ - j∞∏ªA À ∆Bô‚A
µº®M ´ ≈ø îJ√BÜA îI ¡«eejM KJnØ , “IhIhªA SÕfY ≈ø …¥Jm Bù ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü # ›ŒJm …ª fÉ ≈ºØ A ΩºzÕ ≈ø À $ …ªÃ≥ À
. …√ÀejÕ ¡ ΩŒJm ›Ø ΩŒJnªA ≈ß ¡»ºyC A ∆C B¿«fYDI
–hªA πÕjZNªA ≈ø ™ÃƒªA Ah« ¡ jè –hªA ë œ ‚A j»¥ªA –C îIhIhNø : Ω¥Õ À # πªg îI îIhIhø $ : ΩŒ≥ B»ƒŒ®I “º®ªA  h À
. “ƒ◊¿Òø “NIBQ “ÕB´ ïG œ»NƒÕ ‹
. “VáA ë ∆BÒºnªA îNÕ‡A jaE ïG # ’BŒªÀC ≈ÕjØB∏ªA AÀhbNM ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
AiBJNßA ∫ifªA À , eîvªBI AiBJNßA æB¥Õ XifªA ≈∏ª XifªB∑ ∫ifªA : K´AjªA æB≥ - ’AjªA ≈∏nÕ f≥ À - îNZN∞I ∫ifªA À
. ”»N√A “ÕÀB« OŒ iBƒªA ü iÀfáA iÃvNª À , iBƒªA PB∑ie À “ƒÜA PBUie : ΩŒ≥ Ah À , iÀfáBI
fÕfrªA fŒßêBI πªg Ωº®M “Œ√BRªA “Õ‡A ¡Q , îƒø¤ùA “Õ‹À ∫jM À iB∞∏ªA “Õ‹ÃI æBvM‹A ≈ß îƒø¤ùA ”»ƒM - ‘jM B¿∑ - “Õ‡A À
. …ŒØ ™Ã≥êA ≈ø îƒø¤ùA ihê B≥B∞√ ©ŒƒvªA Ah« f®Õ …√BZJm A ∆C ‹G oŒª À , î¥ØBƒùA ïG …UÃNùA
Ah« À , …Œºß ™j∞NùA ™j∞ªA ÀC ¬f¥M Bû “VNƒNnùA “VŒNƒªB∑ , # AÀhbNM ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ …ªÃ≥ ∆C ”ºß æfÕ ∂BŒnªA À
≈ø Ω≥C ‹ À , î¥ØBƒùA ¡»Œ¿nÕ À îƒø¤ùA ≈ø ∆Bô‚A ’B∞®y À Lú¥ªA ”yjø æBá ~j®NM BòG “¥IBnªA PBÕ‡A ∆C ü \ÕjvªB∑
“ZyAÀ “VY ¡»n∞√C ”ºß ïB®M A Aú®è ‹ À , A °bnª AÃyj®NÕ ‹ À ”¿áA Ah« AÃIj¥Õ ‹ ∆C îƒø¤ùA •®Õ ¡Q ¡ B Ã
, iBƒªA ≈ø ∫ie Ω∞mC ü ¡»ƒ∏nÕ ¡Q , B®Œö ¡ƒ»U ü ≈ÕjØB∏ªA îI À ¡»ƒŒI ©¿è ¡Q , BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»IhIhÕ À ¡»ßfë À ¡»ºzŒØ
. ¡ ©∞rÕ ©Œ∞q À , ¡«jvƒÕ v√ Ω∑ îI À ¡»ƒŒI ©Ò¥Õ À
œ»Ø , eBJ®ªA æB¿ßC B»ŒÒ®M “ZyAÀ “VY ≈ß BòG ΩŒJ¥ªA Ah« ≈ø œ G °bm Ω∑ À “ßfàA À æ›y‚A ∆C : ‹ÀC îNÕ‡A ≈ø j»§Õ À
, ¡»ºJ≥ ≈ø πªg KUÃÕ Bø ¬f¥M ´ ≈ø —Ã¥rªA À jrªBI ¡«CfJÕ ∆C œ ‚A LBƒÜA BqBY À , —AkB A À “ºIB¥ùA µÕj ”ºß ’AlaG
. 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA ‹G …I ΩzÕ Bø À $ …ªÃ≥ ‘jâ –jè ? # BƒŒJø B√BÒºm ¡∏Œºß Aú®É ∆C ∆ÀfÕjM C $ …ªÃ¥Ø
. PB∑ifªBI ïB®M A B»Œ¿nÕ ¡»IAhß B»JnÅ fNrÕ “ªBä ‹ À , “ªB∞nªA ü ±ºNÖ KMAjø B»º«fi iBƒªA ü ∆C : BŒ√BQ À
$ : …ªÃ¥I î¥ØBƒùA ü j∑g –hªA fŒßêA ≈ø ’BƒRNmA # ¡»ƒÕe AÃvºaC À BI AÿvNßA À AÃZºuC À AÃIBM ≈ÕhªA ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥
ΩÕg πªhª À , îƒø¤ùA ±vI ¡»≥Ãá À , î¥ØBƒùA “ßBö ≈ø ¡»UÀja πªg ¬k‹ À “Õ‡A # iBƒªA ≈ø Ω∞mfiA ∫ifªA ü î¥ØBƒùA ∆G
AjUC îƒø¤ùA A P¤Õ ≤Ãm À îƒø¤ùA ©ø π◊ªÀDØ $ : ïB®M æB¥Ø B®Œö îƒø¤ùA LAÃQ j∑g À , îƒø¤ùA ©ø ¡»√Ã∑ j∑hI ’BƒRNm‹A
. B¿Œ§ß
j∑hØ , B»I ‹G …≥AjßC À ∂B∞ƒªA æÃuC OJƒM OnŒª À , “ºŒ¥Q —fÕfß ≤BuÀDI î¥ØBƒùA ≈ø ¡«BƒRNmA ≈ÕhªA ’‹¤« A ±uÀ f≥ À
©∞ƒÕ ‹ À , Ω¿ß À o∞√ ≈ø ¡»ƒø fnØ Bø Ω∑ AÃZºvÕ ”NY  fYÀ LÃNªA À ™ÃUjªA ©∞ƒÕ ‹ À , ïB®M A ïG ™ÃUjªA œ« À “IÃNªA
‘Ãm Bø À …ƒŒß Bø ‹G A ïG ΩŒJm ‹ gG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ “ƒm À …IBN∑ AîJNÕ –C BI AÿvN®Õ ∆C ‹G `›u‚A
. ∆BÒŒrªA ΩŒJm Ã»Ø πªg
AgHØ , j∞¨Õ ‹ À …ƒß ”∞®Õ ‹ ¡º£ ∫jrªA ∆HØ , - ¬BvNß‹A …ŒØ –hªA ë À - ¡»ƒÕe AÃvºaC AgG ‹G iÃ∑hùA ¬BvNß‹A ©∞ƒÕ ‹ À
AÃøFØ , ∫jq ¡»√BôG LÃrÕ ‹ îƒø¤ø πªg fƒß AÃ√B∑ ¡»ƒÕe AÃvºaC À BI AÿvNßA À ¡»ƒø fmBØ Ω∑ AÃZºuC À A ïG AÃIBM
. 82 : ¬B®√fiA : # ∆ÀfN»ø ¡« À ≈øfiA ¡ π◊ªÀC ¡º§I ¡»√BôG AÃnJºÕ À AÃøA’ ≈ÕhªA $ : ïB®M æB≥ AÀfN«A À ∂B∞ƒªA
À AÃZºuC À AÃIBM ≈ÕhªA ¡»√DI ïB®M A ¡»Øjß f≥ À , ∆Bô„ª ∆ÃvºbùA Bzä ∆Ãø¤ùA ¡« îƒø¤ùBI eAjùA ∆C “Õ‡A ∂BŒm ≈ø j»§Õ À
…ªÃ¥∑ ¡»Mî√ À ¡»MB∞u ≈ø …IBN∑ ü ïB®M A  fß Bø ©Œö ΩŒuB∞M ≈¿zNM PB∞vªA  h« À , ¡»ƒÕe AÃvºaC À BI AÿvNßA
…ªÃ≥ À , 3 : ∆Ãø¤ùA : PBÕ‡A jaE ïG # ∆Ãyj®ø 躪A ≈ß ¡« ≈ÕhªA À ∆îqBa ¡»M›u ü ¡« ≈ÕhªA ∆Ãø¤ùA \ºØC f≥ $ ïB®M
# BøBŒ≥ À AfVm ¡»Ijª ∆ÃNŒJÕ ≈ÕhªA À Bø›m AêB≥ ∆ú«BÜA ¡»J Ba AgG À B√ë ~ifiA ”ºß ∆Ãrô ≈ÕhªA ≈õjªA eBJß À $ ïB®M
À OŒz≥ Bû BUjY ¡»n∞√C ü AÀfè ‹ ¡Q ¡»ƒŒI jVq B¿ŒØ ∫ÿ∏ê ”NY ∆Ãø¤Õ ‹ πIi À ›Ø $ …ªÃ≥ À , 64 : ∆B≥j∞ªA : PBÕ‡A
. 65 : ’BnƒªA : # B¿ŒºnM AÿºnÕ
. …Ø›a ”ºß æfM “ƒÕj≥ ´ ≈ø B≥› G •∞ºªA µº C AgG îƒø¤ùBI ∆Ej¥ªA eAjø ë Ah»Ø
¡»I ∆Ã¥ZºÕ B»¥¥Ñ æÀC ¡»ŒØ ≤BuÀfiA  h« µ¥ZNI ¡»√fi îƒø¤ùA ≈ø π◊ªÀDØ : Ω¥Õ À # îƒø¤ùA ©ø π◊ªÀDØ $ : ïB®M æB≥ f≥ À
. πªg ¡»ØBØ , B«iAj¥NmA ”ºß ≤BuÀfiA ¡»ŒØ j¿NnM ”NY ¡»ƒø AÃ√Ã∏Õ ≈ª À ,
BòG À ¡»IBÒa ”ºß iBU ¬›∏ªA ∆fi , îƒø¤¿ºª LBÒa …√C  j«B£ , # ¡NƒøA’ À j∏q ∆G ¡∏IAh®I A Ω®∞Õ Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
. LBÒàA Ah« ΩRø ∆Dq ë Bø ”ºß …ƒß –iB®ªB∑ ¡»yjØ À ¡»√BôG ≈ß |¨ªA ©ø LBÒàA Ah»I ∆ÃJ Bë
Bø ïB®M …ºJ≥ ≈ø ≈∏Õ ∆Bô‚A À j∏rªA ¡»∑ I LAh®ªA AÃJUÃNnÕ Ãª ¡»√C À , ¡»IAhß ïG ïB®M …NUBY ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ ë À
KUÃø ‹ : ”ƒ®ùBØ , ¡»IAh®I …n∞√ ≈ß …®ØfÕ ”NY ¡«eÃUÃI jzNnÕ ‹ À ,  jQ¤Õ ”NY ¡»IAh®I ©∞NƒÕ ‹ …√fi , ¡»IAhß KUÃÕ
.  eiÃø Ω»è ‹ B¿Œºß , …I ≈øE À  j∏q ≈ù Aj∑Bq A ∆B∑ À …I ¡NƒøE À …¥Y KUAÀ ’AeDI A “¿®√ j∏q ∆G ¡∏IAh®ª
ÀC ∫jq ÀC æ›y ≈ø LAh®ªA KUÃNnÕ Bø Ω∑ Ah∑ À , …ºJ≥ ≈ø ‹ ¡»ºJ≥ ≈ø ë BòG …º«fi ΩøBrªA LAh®ªA ∆C ”ºß “ª‹e “Õ‡A ü À
…ŒªG fƒNmA ≈ø ïG fƒNnÕ KJnùA ∆fi …ºJ≥ ≈ø BzÕC …®JNNnÕ –hªA LAh®ªA ∆B∏ª ïB®M …ºJ≥ ≈ø πªg ≈ø ’œq ∆B∑ ê À , “Œv®ø
. KJnªA

œ÷AÀi SÅ
≈ÕhªA ∆G $ A æÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß : ¡ºnø ≈I f¿ä À ∆Ajõ À —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü
eAekA ¡Q jvø ïG ∆B¿Rß …R®I –hªA `jm œIC ≈I A fJß ü Oªl√ : æB≥ # Aj∞∑ AÀeAekA ¡Q AÀj∞∑ ¡Q - AÃøA’ ¡Q AÀj∞∑ ¡Q AÃøA’
∆C ¡ßk ≈ø “Õ‡A # AÀj∞∑ ¡Q AÃøA’ ≈ÕhªA ∆G $ : æÃ¥Õ …N® : æB≥ vI œIC ≈ß , …ŒØ À ’œq ∆Bô‚A ≈ø …ŒØ µJÕ îY Aj∞∑
. B«e¤Õ À µY —B∑lªA ∆C ¡ßk ≈ø À , ”√k ¡Q ¬AjY B√lªA ∆C ¡ßk ≈ø À , B»Ijq ¡Q ¬AjY j¿àA
. ∆BŒJªA ü ¬f¥M Bù fŒÕDM À , PBøj A Ω®Ø À PBJUAêA ∫jM …JMAjø ≈ø À , …JMAjø ©Œ¿Ä j∞∏ªA ”ºß “Õ·ª ¡Œ¿®M …ŒØ : æÃ≥C
PBÕA’ ¡N® AgG ∆C LBN∏ªA ü ¡∏Œºß æl√ f≥ À $ A æÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈náA œIC ≈ß : ΩŒz∞ªA ≈I f¿ä ≈ß , …ŒØ À
.  fßB¥M ‹ À  fƒß ≈ø ¡¥Ø …º«C ü ©¥Õ À …I Lh∏Õ À µáA fZè ΩUjªA O® AgG : æB≥ # ¡»ºRø AgG ¡∏√G …ªÃ≥ ïG - A
. jaC PBÕAÀi ”ƒ®ùA Ah« ü À : æÃ≥C
”ºß ≈ÕjØB∏ºª A Ω®è ≈ª À $ …ª›U ΩU A æÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß : –Àj A OºvªA œIC ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
µáA ¨I ¡»ŒJ√ AúN≥ iB∞∑ ≈ß ïB®M A aC f¥ª À , “VY îƒø¤ùA ”ºß ≈ÕjØB∏ºª A Ω®è ≈ª À : æÃ¥Õ …√HØ : æB≥ # ›ŒJm îƒø¤ùA
”ºß ≈ÕjØB∏ºª A Ω®è ≈ª À $ : œºß ≈ß jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . ›ŒJm …÷BŒJ√C ”ºß ¡ A Ω®è ¡«BÕG ¡»ºN≥ ©ø À
. —ja‡A ü : æB≥ # ›ŒJm îƒø¤ùA
. BŒ√fªA ü “VáA Oº B«fYÀ “º¿ÜA haDI B« ¨ª ¡¿ß ê À —ja‡A ë ∂BŒnªA j«B£ ∆C ¬f¥M f≥ À : æÃ≥C
ë À A ∆ÃßeBë $ …ªÃ≥ ≈ß (¬›nªAB¿»Œºß) ByjªA ”mÃø ≈I œºß OªDm : æB≥ æBzØ ≈I ≈náA ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
j∞®U ≈ß eBÕk ≈I —f®nø ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À . “®ÕfàA ’AlU ¡»ÕkBè …ƒ∏ª À , ™eBë ‹ : ïB®M À ∫iBJM A æB¥Ø # ¡»ßeBa
¡∏ßfbŒØ A AÃßeBÖ ‹ ∆C —BVƒªA : æB¥Ø ? Af´ —BVƒªA B¿ŒØ : Ω◊m (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆C : …ŒIC ≈ß f¿ä ≈I
…I fÕjÕ ¡Q A jøC Bñ Ω¿®Õ : æB≥ ? A ™eBë ±Œ∏Ø : ΩŒ¥Ø . j®rÕ Ãª ™fë …n∞√ À ∆Bô‚A …ƒø ©ºë À , …ßfë A ™eBë ≈ø …√HØ
, πº¿ß °JY , jmBa BÕ , ieB´ BÕ , jUBØ BÕ , jØB∑ BÕ : ’B C “®IiDI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ”ßfÕ œ÷AjùA ∆G , BI ∫jq …√HØ ’B÷jªA AÃ¥MBØ   ´
æB≥ …®Øi ≤BvàA ‘l®ùA œIC ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . …ª Ω¿®M Oƒ∑ ≈û ∫jUC o¿NªBØ , ¬ÃŒªA πª ∂›a ‹ À , ∫jUC ΩÒI À
‹ À , “Œ√›ß A ∆Àj∑hÕ AÃ√B∑ î¥ØBƒùA ∆G , A R∑ A j∑g f¥Ø jnªA ü ΩU À lß A j∑g ≈ø : (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC æB≥ :
. ±ŒÒª j∑hªA “º¥ª jaE ”ƒ®ø Ah« À : æÃ≥C # ›Œº≥ ‹G A ∆Àj∑hÕ ‹ À pBƒªA ∆À’AjÕ $ : ΩU À lß A æB¥Ø jnªA ü …√Àj∑hÕ
. ? ΩJ¥NÕ Bø Ω¥Õ ±Œ∑ À , ‘Ã¥M ©ø Ω¿ß Ω¥Õ ‹ : æB≥ œºß ≈ß ihƒùA ≈IA XjaC : iÃRƒùA ifªA ü À
. µIBnªA àA ü jø Bø ïG “¥Œ¥áBI …®Ujø À , ±ŒÒª ”ƒ®ø BzÕC Ah« À : æÃ≥C
µØBƒùA —›u πºM : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ o√C ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À eÀAe ÃIC À ¡ºnø XjaC : …ŒØ À
. ›Œº≥ ‹G B»ŒØ A j∑hÕ ‹ B®IiC j¥ƒØ ¬B≥ ∆BÒŒrªA œ√j≥ îI O√B∑ AgG ”NY o¿rªA K≥jÕ oºè ,
∆C …ƒ∏ô ∆B∑ À , —›vªA ïG …øBŒ¥I A ïG …UÃNªA ejâ j∑hªA ≈ø œºvùA Ah« ΩRù ∆HØ j∑hªA “º¥ª jaE ”ƒ®ø Ah« À : æÃ≥C
. …M›u ü “ƒŒ√D¿ÒªA À iÃzáBI  j∑g ü ∂j¨NnÕ
ÀC ¬eE ≈IA B¿»I \ÒƒÕ ∆BÒŒrºª î√j≥ ΩŒºªA À iB»ƒªA Ω®è …√D∑ LÀj¨ªA µØC ≈ø B«Ã√e ∆BÒŒrªA œ√j≥ îI o¿rªA ∆Ã∏I eAjùA À
. ¬eE ≈I‹ j»§Õ
…Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À ¡ºnø À …ëiBM ü –iBbJªA À fŒõ ≈I fJß XjaC : …ŒØ À
fJß XjaC : …ŒØ À ©JNM B¿»ÕC –ifM ‹ —jø  h« ïG À —jø  h« ïG ®M ¨ªA îI —j÷B®ªA —BrªA ΩRø µØBƒùA ΩRø : (¡º̃m À …ªEÀ
œIC ≈IA XjaC À : …ŒØ À “VY Ã»Ø ∆Ej¥ªA ü ∆BÒºm Ω∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À ∂AkjªA
Bø : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C ¨ºI : æB≥ æÃZ∏ø ≈ß ∆BJY ≈I cŒrªA ÃIC À f«lªA f÷AÀk ü –kÀjùA À “JŒq
. …√Bnª ”ºß …Jº≥ ≈ø “¿∏áA ©ŒIBƒÕ Pj»£ ‹G BYBJu î®IiC fJß wºaC
. ‘jaC ∂jÒI B«Bƒ®ñ ÀC B»§∞ºI OÕÀi f≥ À , PAiûrùA ≈ø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
‹ æB≥ ≈ø : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ ¡≥iC ≈I fÕk ≈ß æÃufiA ieAÃ√ ü –hø ªA ¡Œ∏áA XjaC : …ŒØ À
. ¬iB A ≈ß  lVÑ ∆C : æB≥ ? B»u›aG Bø À A æÃmi BÕ : ΩŒ≥ , “ƒÜA Ωae Bvºã A ‹G …ªG
OŒJªA Ω«C “¿÷C À ƒªA ≈ß “®ŒrªA À “ƒnªA Ω«C ©øAÃU ü “∞ºNã ∂jÒI OÕÀi f≥ À ”ƒ®ø “zŒ∞Nnø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
. ïB®M A ’Bq ∆G B»JmBƒÕ ©yÃø ü “ªÃ¥ƒùA B»£B∞ªC —f¿ß eiÃm À , (¬›nªB¿»Œºß)
. ∂AfvùA µŒJÒM À –jÜA ü B«iû§ª B«eAjÕG Bƒ∑jM , “NNrNø “∞ºNã æÀlƒªA LBJmC ü PBÕAÀi PBÕ‡A  h« ΩÕg ü À
. ¡ºßC A À
∆Ï H̄ÚØ ’Ãm ≈‰ß AÃÛ∞®Ê M‰ ÀÊ CÚ  Â ÃÛ∞ÖÙ ÀÊ CÚ Aı a‰ AÀÂfJÊ M ∆Ḡ (148)Bı¿ŒÍºß‰ Bı®ŒÍ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ¡‰ ºÍ £ ≈‰ø ‹Ḡ ǣÊÃ¥Ú ªÙA ≈‰ øÍ ’Í ÃnªBÍI j‰ »Ê V
‰ ªÙA …Â º̇ªA KÍê ‹ *
(149)AıjÕÍf≥Ú AÓÃÛ∞߉ ∆‰ B∑ …‰ º̇ªA
∆BŒI
“mBá ¢AjØHI ’œrªA iû§ª æB¥Õ # j»U $ —eBø ü K´AjªA æB≥ , # ¡º£ ≈ø ‹G æÃ¥ªA ≈ø ’ÃnªBI j»ÜA A Kê ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
- # —j»U A B√iC $ # —j»U A ‘j√ ”NY πª ≈ø¤√ ≈ª $ : ïB®M A æB≥ , AiB»U …NÕCi ÃZƒØ jvJªA BøC , ©¿nªA “mBY ÀC jvJªA
≈ø ’ÃnÕ ¬›∑ Ω∑ æÃ¥ªA ≈ø ’ÃnªA À . # …I j»U ≈ø À æÃ¥ªA jmC ≈ø ¡∏ƒø ’AÃm $ : ïB®M …ªÃ≥ …ƒ¿Ø ©¿nªA BøC À - æB≥ ∆C ïG
≈ø À ,  iB»£G À …I j»ÜA A Kê ‹ πªg Ω∏Ø , …ŒØ oŒª Bñ À LÃŒ®ªA À ’‘ÀBnùA ≈ø …ŒØ Bñ …¿Nq À , …Œºß ’BßfªB∑ …ŒØ ΩŒ≥
À jøfiA ∆B∑ Bù …√C ‹G , ∆AÃŒáA ≈ø Bƒn√Bè Bø À ∆Bn√‚A jr®ø BƒŒØ fUÃÕ Bø fY ”ºß |¨JªA À KáA ≈ø  lƒø ïB®M …√C ¬Ãº®ùA
. œ»ƒªA À jøfiA ≈ß À “«Aj∏ªA À —eAi‚A ≈ß B¿»I ∑ |¨I À KY ≈ß ≈ÕieBu ©JÒªA KnÅ B√fƒß œ»ƒªA
. “√Bß‚A À ¡ÕjZNªA ≈ø ¡ßC “Œ®ÕjrNªA “«Aj∏ªA ≈ß “ÕBƒ∑ # æÃ¥ªA ≈ø ’ÃnªBI j»ÜA A Kê ‹ $ …ªÃ¥Ø
œ«  h« À , ¡º£ SŒY ≈ø …¿º£ ≈¿ŒØ æÃ¥ªA ≈ø ’ÃnªBI j»è ∆DI pDI ‹ ¡º£ ≈ø ≈∏ª –C ©Ò¥ƒø ’BƒRNmA # ¡º£ ≈ø ‹G $ …ªÃ≥ À
  ´ ïG –f®NªA BøC À , …I …¿º£ Bû …ŒØ ªA …÷ÀBnø j»§Õ À , …¿º£ Bø …ŒØ îJÕ æÃ¥ªA ≈ø ’ÃnªBI j»ÜA …ª kÃè BòG …√C ”ºß “ƒÕj¥ªA
. “Õ‡A ≈ø …I j»ÜA kAÃU ”ºß ΩŒªe ›Ø …¿º§I °JMjÕ ‹ Bø ÀC , …ŒØ oŒª Bû
´ À …Œºß …I ‘f®M Bø À …¿º£ j∑g …√G Ω÷B≥ ≈ø À , …Œºß ’BßfªA …√G Ω÷B≥ ≈¿Ø æÃ¥ªA ≈ø ’ÃnªA n∞M ü AÃ∞ºNaA ∆G À ∆Àjn∞ùA À
. B»z®JI ¬›∏ªA wŒvbNª KUÃø ›Ø “Õ‡A ∂› ‚ æÿrø ©Œ¿ÜA ∆C ‹G πªg
≈ø ’ÃnªBI j»ÜA œ¨JƒÕ ‹ –C , # j»ÜA A Kê ‹ $ …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnùA œ»ƒºª fŒ∑DNªA ¬B¥ø ü # B¿Œºß B®Œ A ∆B∑ À $ …ªÃ≥ À
. …I ¡º®Õ ¡Œºß æÃ¥ªA ©¿nÕ ©Œ A ∆HØ ¬Ãº§ùA ´ ≈ø æÃ¥ªA
Ω¿rM B»√HØ B»ºJ≥ Bñ ¢BJMiA ≈ß ÃºÖ ‹ “Õ‡A # AjÕf≥ AÃ∞ß ∆B∑ A ∆HØ ’Ãm ≈ß AÃ∞®M ÀC  Ã∞Ö ÀC A a AÀfJM ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø ’ÃnªBI B§ªA ”ºß j»è ›Ø ¡º§ªA À ’ÃnªA ≈ß Ã∞®ªA Ω¿rM À , ∆Bn√‚A ”ºß ¡®ƒø B»¿®√C “¿®ƒª Aj∏q æÃ¥ªA ≈ø àA iB»£G
. æÃ¥ªA
pBƒªA µÕÃrM À ≈ÕfªA “¿º∑ ’›ßG ≈ø …ŒØ Bù ≤Àj®ø Ω∑ Ah∑ À …¥ZNnø ”ºß ∂B∞√‚A iB»£H∑ ›®Ø ∆B∑ ’AÃm  iB»£G àA ’AfIHØ
. “¿®ƒªA Ω«C µÕÃrM À jÕf¥NªA ≈nY ≈ø …ŒØ Bù æÃ¥ªA ΩŒ¿Ä  j∑g À ¡®ƒùA ”ºß j∏rªA iB»£H∑ ‹Ã≥ ∆B∑ ÀC , ≤Àj®ùA ïG
À œ« B¿®ƒØ PB≥fvªA AÀfJM ∆G $ : æB≥ B¿∑ xúàA ïG Lj≥C À ’B÷jªA ≈ø f®IC ∆Ã∏Œª ≤Àj®ùA Ω®Ø ’B∞aG …Øjvƒø àA ’B∞aG À
. 271 : —j¥JªA : # ¡∏MB◊Œm ≈ø ¡∏ƒß j∞∏Õ À ¡∏ª a Ã»Ø ’Aj¥∞ªA B«ÃM¤M À B«Ã∞Ö ∆G
≈ø ’ÃnªBI …Œºß j»è ‹ À , pBƒªA fƒß …»UÀ ’Bñ K«hÕ ‹ À , …¿º§I “ùB£ j∑hÕ ‹ ∆DI ‹Ã≥ …Œºß nªA ë ’ÃnªA ≈ß Ã∞®ªA À
AÀfNßBØ ¡∏Œºß ‘fNßA ≈¿Ø $ : ïB®M æB≥ B¿∑ πªg …ª kÃè B¿ŒØ …ƒß ¡¥NƒÕ ‹ À , …I ’BmC Bø ΩIB¥Õ Bñ …»UAÃÕ ‹ ∆DI ›®Ø À , æÃ¥ªA
. 194 : —j¥JªA : # A AÃ¥MA À ¡∏Œºß ‘fNßA Bø ΩRñ …Œºß
A PB∞u ≈ø “∞vI ¡N∞vMA f¥Ø ’Ãm ≈ß AÃ∞®M ∆G : jÕf¥NªA À KJnùA ¬B¥ø ¡Œ≥C KJm # AjÕf≥ AÃ∞ß ∆B∑ A ∆HØ $ …ªÃ≥ À
À àA ’AfIG BøC À , ¢ÀjrªA |®I ïG “JnƒªBI ’AlU ’AlÜBØ , …Mif≥ ”ºß Ã∞ß Àg A ∆HØ - —if≥ ”ºß Ã∞®ªA ë À - “ŒªB¿∏ªA
. ¬›∏ªA …ŒªG `ÃºÕ ∆C ≈∏ô À , ïB®M A …√C Bñ ïB®M …MB∞u ≈ø BzÕC Ã»Ø æBY –C ”ºß  ⁄BNÕG –C  ⁄B∞aG

œ÷AÀi SÅ
ë À : æB≥ : ≈ÕfªA ü iBvN√‹A kÃè Bû ¡º£ ≈û jvNƒÕ ∆C …ª pDI ›Ø ¡º£ ≈ø ‹G iBvN√‹A ü ¡NrªA A Kê ‹ : æB≥ , ©¿ A ü
≈ø ’ÃnªBI j»ÜA : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß eÀiBÜA œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA
πŒØ oŒª Bø πŒØ æB≥ À ΩUi ∫’BU ∆G : æB≥ Ah« n∞M ü jaE SÕfY ü À : œ¿¥ªA n∞M ü À . …ŒØ Bñ ΩUjªA j∑hÕ ∆C æÃ¥ªA
œIC ≈ß : —j≥ œIC ≈I Ωz∞ªA ≈ß  eBƒmHI , œqBŒ®ªA n∞M ü À . π¿º£ f¥Ø …Ih∑ À …ƒø …ºJ¥M ›Ø BvªA Ω¿®ªA À ’BƒRªA À àA ≈ø
Ã»Ø ¡»NØBŒy ’BmDØ BøÃ≥ ≤ByC ≈ø : æB≥ # ¡º£ ≈ø ‹G æÃ¥ªA ≈ø ’ÃnªBI j»ÜA A Kê ‹ $ : A æÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß
≈ß “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø –Ài À , ›mjø (¬›nªA …Œºß) …ƒß , ©¿ A ü  AÀi À : æÃ≥C : …ŒØ AêB≥ B¿ŒØ ¡»Œºß `BƒU ›Ø ¡º£ ≈û
. “Õ‡A ≈ø  B√f∞NmA B¿∑ ¡Œ¿®NªA ”ºß “ªAe æBY –C ”ºß PBÕAÀjªA À . f«Bâ
î
‰ I‰ AÀÂhb
Í NÏÕ‰ ∆ÚC ∆‰ ÀÂfÕj̄ÂÕ À‰ |Ê®J‰IÍ j ∞Û ∏‰√ À‰ |Ê®J‰IÍ Â≈øÍ ¤Ê √ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ À‰ …Í ºÍ mÂi À‰ …Í º̇ªA î
‰ I‰ AÃÛ≥j ∞Ú Õ ∆ÚC ∆‰ ÀÂfÕj̄ÂÕ À‰ …Í ºÍ mÂi À‰ …Í º̇ªBÍI ∆‰ ÀÂjÛ∞∏Ù Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ
î
‰ I‰ AÃÛ≥j ∞Ú Õ ¡Ê ªÚ À‰ …Í ºÍ mÂi À‰ …Í º̇ªBÍI AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (151)BıƒŒ¯»øÌ BıIA‰h߉ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ºÙ ªÍ B‰√fÊ N‰ßÊ CÚ À‰ B¥̧‰Y ∆‰ ÀÂj∞Í ∏Ú ªÙA ¡Â «Â π◊ÚªÀÛC (150)›
ı ŒJÍm πͪg‰
(152)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ¡Ê «Â i‰ ÃÂUCÛ ¡Ê »¯ ŒÍM¤Ê Õ ≤ÊÃm π◊ÚªÀÛC ¡Ê »Â ƒø f‰YCÚ
∆BŒI
. ¡ AÃ≥C fmB∞ø À ¡»ŒuB®ø À , ¡»ùB§ø ≈ø —f®ª `jq À , ¡«j∞∑ “¥Œ¥á ∆BŒI À , LBN∏ªA Ω«C æBY ïG ≤BÒ®√A
À ”nŒ®I j∞∏M À ”mÃñ ≈ø¤M eûŒªBØ ‘iBvƒªA À eûŒªA ≈ø LBN∏ªA Ω«C ’‹¤« , # …ºmi À BI ∆Àj∞∏Õ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
|®JI À BI ∆Àj∞∏Õ ‹ ¡»¿ßk ”ºß ’‹¤« À , î®öC ¡»Œºß A ”ºu f¿Zñ j∞∏M À ”nŒß À ”mÃñ ≈ø¤M ‘iBvƒªA À , f¿ä
≈ø eAjùA ∆BŒI ïG WŒNYA πªhª À B®Œö …ºmi À BI ∆ÀjØB∑ ¡»√C ¡»Œºß A µº C f≥ À , ΩmjªA |®JI ∆Àj∞∏Õ BòG À , …ºmi
îI AÃ≥j∞Õ ∆C ∆ÀfÕjÕ À $ …ªÃ≥ , # ∆Àj∞∏Õ ≈ÕhªA ∆G $ …ªÃ≥ ”ºß ±Òß πªhª À . # …ºmi À BI ∆Àj∞∏Õ ≈ÕhªA ∆G $ …ªÃ≥ ∂› G
À BI ∆ÀjØB∑ ¡»Ø , …z®I jn∞Õ …z®I BzÕC ≤ÃÒ®ùA o∞√ À n∞NªA ±Ò®I # |®JI j∞∏√ À |®JI ≈ø¤√ ∆ÃªÃ¥Õ À …ºmi À A
|®JI AÀj∞∏Õ À …ºmi |®I À BI ∆Ãø¤ŒØ …ºmi À A îI AÃ≥j∞Õ ∆C ∆ÀfÕjÕ # |®JI j∞∏√ À |®JI ≈ø¤√ $ : ¡ Ã¥I ¡»√fi …ºmi
. ïB®M A ”ºß ei …Œºß ejªA À , A ≈ø ‹Ãmi …√Ã∑ ©ø …ºmi
∆Bô‚A îI BÒmÃNø ›ŒJm –C # ›ŒJm πªg îI AÀhbNÕ ∆C ∆ÀfÕjÕ À $ : æB¥Ø n∞NªA ±Òß …Œºß ±Ò®ªBI jaE ∆BŒJI πªg îI ¡Q
B®Œö …ºmjI À …I ∆Bô‚A ‹G A ïG ΩŒJm ‹ À , |®JI j∞∏ªA À |®JI ∆Bô‚A ë À , B®Œö …ºmi À BI j∞∏ªA À , B®Œö …ºmi À BI
. Bzä BI j∞∑ …I j∞∏ªA À BI ∆BôG …I ∆Bô‚BØ , ’œq jøfiA ≈ø …ª ‹ À ’œq …n∞√ ≈ø …ª oŒª æÃmi …√C Bñ æÃmjªA ∆HØ
°JMjø ´ …I ∆Bô‚A ∆Ã∏ŒØ æÃmjºª 曥Nm‹A ’BÒßG À , …ºmi îI À A îI “≥j∞M ‹G oŒª BI À |®JªBI ∆Bô‚A À |®JªBI j∞∏ªBØ
j∞∏ªA À …I ∆Bô‚A °JMjÕ ‹ ≈û “ªBmjªA ~jØ \vÕ ±Œ∑ À , BÒmÀ ‹ BØj ∆Ã∏ŒØ …I j∞∏ªBI °JMjø ´ …I j∞∏ªA À , BI ∆Bô‚BI
. …I j∞∏ªA À BI ∆Bô‚BI …I
¡»√DI ¡»∞uÀ f®I ïB®M …√C ‘jM πªhª À , ¡Œ§®ªA BI ∫jq …ª ™ÃzàA À …√Dq Ah« ≈ñ ∆Bô‚A ∆C …ŒØ “Õjø ‹ –hªA îJªA ≈¿Ø
∆ÀjØB∑ ¡»√C j∑g ›ŒJm πªg îI AÀhbNÕ ∆C ∆ÀfÕjÕ À …ºmi À A îI AÃ≥j∞Õ ∆C |®JªBI j∞∏ªA À ΩmjªA |®JI ∆Bô‚BI ∆ÀfÕjÕ
. # BƒŒ»ø BIAhß ≈ÕjØB∏ºª B√fNßA À $ : æB¥Ø ¡«fßÀC ¡Q # B¥Y ∆ÀjØB∏ªA ¡« π◊ªÀC $ : æB¥Ø B¥Y πªhI
¡»√C j∑g À , …ºmi À A îI î≥j∞ùA π◊ªÀC j∞∑ Bù , # ¡»ƒø fYC îI AÃ≥j∞Õ À …ºmi À BI AÃøE ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬Bn≥flª B¿Œ¿NM “≥j∞NªA ¬fß ΩŒJm ”ºß …ºmi À BI ∆Bô‚BI ¡»ºIB¥Õ ≈ø j∑g …ºmi À BI ∆ÀjØB∑
π◊ªÀC $ …ªÃ≥ ü LBÒàA ïG ¡Q # BƒŒ»ø BIAhß ≈ÕjØB∏ºª B√fNßA À $ …ªÃ≥ ü ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ïG “JŒ¨ªA ≈ø PB∞NªA PBÕ‡A ü À
K÷B¨ªA ïG  eBƒmG ≈ø ¬›∏ªA ≈á KnÅ ™Ã≥êA ≈ø Lj≥C ¡º∏NùA ïG ’AlÜA eBƒmG ∆C …ŒØ …UêA Ω®ª À , # ¡«iÃUC ¡»ŒM¤Õ ≤Ãm
.
ΩŒ¿ÜA fßêA fƒß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG LBÒàA …ŒUÃM ∆HØ “Œ√BRªA “Õ‡A ü ©≥AêA PB∞Nª‹A BzÕC —f÷B∞ªA  h« fŒ∞Õ À
≈Íø ‰ ∑Ù CÚ ”mÃÂø AÃÛªDÚm fÊ ¥Ú ØÚ ’Í B‰¿nªA ≈‰ ø BıJ‰N∑Í ¡Ê »¯ ŒÚºß‰ æ‰ l ƒÂM ∆ÚC K
Í N‰∏Í ªÙA ÂΩ«Ê CÚ πÛº◊‰n‰Õ ™Ã≥êA ≈ø Lj¥ªA fŒ∞Õ ïB®M  kBåHI ¡º®Õ ë À
”mÃÂø B‰ƒŒÊ M‰A‰’ À‰ πͪg‰ ≈‰ß B‰√ÃÊ ∞Ú ®‰ ØÚ O‰ƒŒJ‰ªÙA ¡»MÊ’‰ B‰U B‰ø fÍ ®Ê I‰ ≈Íø Ω‰ V
Ê ®Í ªÙA AÀÂhÖÚ A ¡Ï Q ¡Ê »¯ ¿Í ºÙ §ÍI “Û ¥Ú ®Í vªA ¡Â »Â MÊh‰ a‰ DÚØÚ —ı j‰ »Ê U‰ …‰ º̇ªA B‰√īÚC AÃÛªBÚ¥ØÚ πͪg‰
Bı¥‰RŒø ¡Â»ƒÍø B‰√hÊ a‰ CÚ À‰ O
Í JÊ nªA ”Ø AÀÂf®Ê M‰ ‹ ¡Ê Ú B‰ƒºÙ ≥Û À‰ AıfÏVm LB‰JªÙA AÃÛºa eÊ A ¡Â Ú B‰ƒºÙ ≥Û À‰ ¡Ê »¯ ¥Í R‰ŒÍ¿IÍ ‰iÃÒªA ¡»≥Ú ÃÊ ØÚ B‰ƒ®Ê ØÚ i‰ À‰ (153)BıƒŒÍJøÌ BıƒÒÙºm
¡Ê «Í j̄Ù∞∏Û IÍ B‰»ŒÚºß‰ … º̇ªA ©‰ J‰ ΩÊ I‰ ±Ùº´Û B‰ƒIÂÃÛº≥Û ¡Ê »¯ ªÍÃÊ ≥Ú À‰ µÈ Y‰ ¯ ‰̈ÍI ’‰ B‰ŒJÍ√ÚfiA ¡»¯ ºÍ NÊ ≥Ú À‰ …Í º̇ªA O
Í Õ‰B‰◊IÍ ¡Í«j̄Ù∞∑Û À‰ ¡Ê »Â ¥Ú ‰RŒø ¡¯»z
Í ¥Ù √‰ B‰¿JÍØÚ (154)Bı§ŒÍº´Ú
…Í º̇ªA æ‰ Ãmi‰ ¡‰ Õ‰jÊ ø‰ ≈‰ IÊA ”nŒÍß \
‰ ŒÍnùÙ‰ A B‰ƒºÙ N‰≥Ú BÏ√Ḡ ¡Ê »¯ ªÍÃÊ ≥Ú À‰ (156)Bı¿ŒÍ§ß‰ Bıƒ‰N»Ê I ¡‰ Õ‰jÊ ø‰ ”º‰ß ¡Ê »¯ ªÍÃÊ ≥Ú À‰ ¡Ê «Í j̄Ù∞Û∏IÍ À‰ (155)›
ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ ∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ›ÚØ
)B‰ƒŒÍ¥Õ‰  Â ÃÛºN‰≥Ú B‰ø À‰ ≈ §ªA ™
‰ B‰JMA ‹Ḡ ¡ÙºßÍ ≈Ê øÍ …Í IÍ ¡ÂÚ B‰ø … ƒÊ ø πq ”Í∞ªÚ …Í ŒÍØ AÃÛ∞ºÚ N‰aÊ A ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ À‰ ¡Ê ÂÚ …‰ Jq ≈Í∏ªÚ À‰  Â ÃÂJºÚ u B‰ø À‰  Â ÃÛºN‰≥Ú B‰ø À‰
¡Ê »¯ ŒÚºß‰ ∆ ÃÛ∏Õ‰ “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ Õ‰ À‰ …Í MÍÃÊ ø‰ Ω‰ JÊ ≥Ú …Í IÍ ≈Ï ƒÍø¤Ê ŒÂªÚ ‹Ḡ K
Í N‰∏Í ªÙA Ω̄Ê«CÚ ≈Ê ø ∆Ḡ À‰ (158)Bı¿ŒÍ∏Y‰ AılÕl̄‰ß … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ …Í ŒÊ ªÚḠ Â…º̇ªA Â…®‰ ØÚ iÏ Ω‰I (157
fÊ ≥Ú À‰ AÉIj ªA ¡«Í hÍ aÊ CÚ À‰ (160)Aı RÍ∑Ú …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ≈‰ß ¡Ê «Í f vÍI À‰ ¡Ê Ú Oº̇ÍYCÛ O‰JŒ ¡Ê »¯ ŒÚº‰ß B‰ƒøÊ jÏ Y‰ AÀÂeB‰« ≈‰ ÕÍhª̇A ≈‰ ø ¡Ùº§ÍJØÚ (159)AıfŒ¯»q
∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÂÕ ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÂùÙ A À‰ ¡Ê »ƒÍø ¡¯ ºÙ ®Í ªÙA ”Ø ∆‰ ÃÂbmÍ jÏ ªA ≈¯ ∏Í ª̇ (161)Bı¿ŒÍªCÚ BıIA‰h߉ ¡Ê »Â ƒÍø ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ºÙ ªÍ B‰√fÊ N‰ßÊ CÚ À‰ Ω̄ÍÒJ‰ÙªBÍI p
¯ BσªA æ‰ Ã‰ øÊ CÚ ¡Ê »¯ ºÍ ∑ÚC À‰ Â…ƒÊ ߉ Aû√
AıjÊUCÚ ¡Ê »¯ ŒÍM¤Ê ƒm π◊ÚªÀÛC j̄Ía‹Ú A ¬¯ ÃÊ Œ‰ªÙA À‰ …Í º̇ªBÍI ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÂùÙ A À‰ —Ú Ã∑ÏlªA ∆‰ ÃÂM¤Ê ¿Â ªÙA À‰ —Ú ÃÚºvªA î
‰ ¿Í ŒÍ¥ùÙ A À‰ πͺJÊ ≥Ú ≈Íø æ‰ l̄√ÛC B‰ø À‰ πÊŒªÚḠ æ‰ l̄√ÛC B‰ñ
¢
Í B‰JmÚfiA À‰ LÃÛ¥®Ê Õ‰ À‰ µ‰ Z
‰ mḠ À‰ Ω‰ ŒÍ®‰ Ḡ À‰ ¡‰ ŒÍ«j‰ IÊḠ ïḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ CÚ À‰  Í fÍ ®Ê I‰ ≈Íø î
‰ ŒJ̓ϪA À‰ `ÃÂ√ ïḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ CÚ B‰¿∑Ú πÊŒªÚḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ CÚ BÏ√Ḡ * (162)Bı¿ŒÍ§ß‰
¡Ê »Â vvÙ¥√‰ ¡Ê ª̇ ›
ı mÂi À‰ Ω JÊ ≥Ú ≈Íø πÊŒºÚ ߉ ¡Ê »Â ƒ‰vvÚ≥ fÊ ≥Ú ›
ı mÂi À‰ (163)AıiÃÂIk‰ e‰ À A‰e B‰ƒŒÊ M‰A‰’ À‰ ≈‰ ¿‰ ŒÊ ºÚ m À‰ ∆‰ ÀÂj«‰ À‰ oÂ√ÃÂÕ À‰ LÃÌÕCÚ À‰ ”nŒÍß À‰
AılÕl̄‰ß … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ Ω̄mÌjªA f‰ ®Ê I‰ “Û V
Ï Y …Í º̇ªA ”º‰ß p
¯ BσºÍª ∆‰ ÃÛ∏Õ‰ ›‰◊ªÍ ≈‰ ÕīÍhƒÂø À‰ ≈‰ Õj̄r‰JøÌ ›
ı mÌi (164)Bı¿ŒÍº∏‰M ”mÃÂø … º̇ªA ¡‰ º̇∑ À‰ πŒÊ ºÚ ߉
À‰ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (166)AıfŒ¯»q …Í º̇ªBÍI ”Ú∞∑Ú À‰ ∆‰ ÀÂf»‰ r‰Õ Û“∏Ú ◊ºÚ ¿‰ ªÙA À‰ …Í ¿Í ºÙ ®Í IÍ Â…ªÚl‰ √ÚC πÊŒªÚḠ æ‰ l‰ √ÚC B‰¿IÍ f »‰ r‰Õ … º̇ªA ≈¯ ∏Í ª̇ (165)Bı¿ŒÍ∏Y‰
‹Ḡ (168)Bı¥Õj̄ ¡Ê »ՉfÍ »Ê ŒÍª ‹ À‰ ¡Ê »Â ªÚ j‰ ∞Í ¨Ê Œ‰ªÍ … º̇ªA ≈¯ Û∏Õ‰ ¡Ê ªÚ AÿºÚ £ À‰ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (167)AıfŒÍ®I‰ ›Úºy Aú̊y fÊ ≥Ú …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ≈‰ß AÀÌfu
(169)Aı n
Í Õ‰ …Í º̇ªA ”º‰ß πͪg‰ ∆‰ B∑ À‰ Aıf‰ICÚ B‰»ŒÍØ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ ¡‰ σ»‰ U‰ µ‰ Õj̄
∆BŒI
æÀlƒI Aîƒ¥Õ SŒY ¡»Œºß ’B¿nªA ≈ø LBN∑ ΩÕlƒM (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi LBN∏ªA Ω«C æA¤m j∑hM PBÕ‡A
. ¡»NªDnø ≈ß KŒå À , BøÃå îøfiA `ÀjªA œYÃI ∆Ej¥ªA
ü eû®ùA ë Bø ”ºß ‘iBvƒªA À eûŒªA ¡« LBN∏ªA Ω«C , # ’B¿nªA ≈ø BIBN∑ ¡»Œºß ælƒM ∆C LBN∏ªA Ω«C πªDnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. KnZØ eûŒªA ∆Àe B®Œö ∆BN∞÷BÒªA ë Ω÷BnªBØ …Œºß À eiAÃùA  h« æBRøC ü ∆Ej¥ªA ≤jß
©Øi fƒß ∂BRŒùA |¥√ À , ΩV®ªA gBÖA À , “Õ⁄jªA æA¤n∑ eûŒªBI “vNã PBÕ‡A ≈¿y ü —eÀf®ùA ¡÷AjÜA À B§ùA ∆Ã∑ …ŒØBƒÕ ‹ À
. πªg ´ À OJnªA ü Àf®ªA ≈ß œ»ƒªA À —fVnªBI jøfiA À iÃÒªA
”nŒß —Ãße PjrN√A ∆G À (¬›nªAB¿»Œºß) ”nŒß À ”mÃø ¡»ŒªG S®I ΩŒ÷AjmG K®q ë À fYAÀ ΩuC ïG ∆B®UjM îN∞÷BÒªA ∆HØ
”mÃù eûŒªA ≈ø ”nŒ®ª B¿º£ Ω≥DI ”nŒß ¬Ã≥ Bø À , ¡« ´ À jvø À “rJáA À Lj®ªA À ¬ÀjªB∑ ΩŒ÷AjmG I ´ ü …®Øi f®I
. (¬›nªA …Œºß)
¡»Œºß BƒøjY AÀeB« ≈ÕhªA ≈ø ¡º§JØ $ : æB≥ SŒY ’AlÜA ≈ø ¡»vë B¿ŒØ j∑hªBI eûŒªA wë fYAÀ ΩuC Ag B®Œö îN∞÷BÒªA f®ª À
¬›∏ªA …UÀ ∆B∑ ê À ¡»ƒŒI (¬›nªA …Œºß) ”mÃø fß B¿∑ f®I ≈ÕiÃ∑hùA ΩmjªA îI ”nŒß fß BzÕC πªhª À # ¡ OºYC PBJŒ
‹G A ”ºß AêåM ‹ À ¡∏ƒÕe ü Aú¨M ‹ LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : PBÕ‡A  h« f®I ΩŒ≥ BzÕC πªhª À , πªg \vÕ °¥Ø eûŒªA ïG
. G # \ŒnùA BòG µáA
À µáA ¨I æÃ¥ªA À ¡∏ZNªA ë À “ŒøÃ¥ªA “vŒvàA ü ¡»∑A q‹ ¡»®ø ¬›∏ªA …UÀ À B®Œö LBN∏ªA Ω«C ¡« Ω÷BnªA “º¿ÜBI À
. …I ¬›∏ªA wa ’œrI “∞÷B ¡»ƒø wNaA AgHØ AÃ∑ qA B¿ŒØ ¡»®ø iBU ¬›∏ªA À , µŒQAÃùA À eû®ªBI fŒ¥NªA ¬fß À “ØkB A
∆Ej¥ªA æÀl√ ΩJ≥  ÃªDm Bø  ÃªDnÕ À , ’B¿nªA ≈ø BIBN∑ ¡»Œºß ælƒÕ ∆C ë (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi  ÃªDm –hªA À
AÃ√B∑ Bø ¡« ΩI ? “ƒÕfùBI æl√ Bû jÒq À “∏ñ æl√ Bø ∆Ej¥ªA ≈ø ¡»¨ºI f≥ À “ƒÕfùA ü O®≥À BòG “v¥ªA À ±Œ∑ ¡»Œºß …MÀ›M À
: iÃm ü B¿∑ kBVß‚A ‘Ãße À –fZNªBI B®∞rø æl√ B¿ŒØ æl√ ∆Ej¥ªA ∆C ©ø BÕÀB BIBN∑ …√Àf®Õ ‹ À , —ÃJƒºª ›Œªe …I ∆Õ
. ’BnƒªA —iÃm ΩJ≥ B®Œö “ªkBƒªA —j¥JªA À , eë À , o√ÃÕ À , ’AjmG
À µZºª ©zë ‹ ≈û ‹G ifvÕ ‹ BŒØAlU ‹A¤m ‹G ≈∏Õ ∆Ej¥ªA jøC ≈ø …√Àf«BrÕ AÃ√B∑ Bø f®I ’B¿nªA ≈ø LBN∏ªA ΩÕlƒM ¡ A¤nØ
…I ¡∏ZNM O√B∑ Bø §√ , pBmC ”ºß OJRÕ ÀC fŒ¥I fŒ¥NÕ ∆C ´ ≈ø ’AëfiA –fÕC …ª …Nøf≥ Bñ Àh»Õ À èºÕ BòG À “¥Œ¥Zºª eB¥ƒÕ ‹
$ 20 : o√ÃÕ : # …Ii ≈ø “ÕE …Œºß æl√C ‹ ê $ : ¡»ƒß …√BZJm A  B∏Y Bø ”ºß æÃ¥NØ …MÃße iû£ À , ∆Ej¥ªA æÀl√ ©ø sÕj≥
. 93 : ’AjmG :  ⁄j¥√ BIBN∑ BƒŒºß ælƒM ”NY πŒ≥jª ≈ø¤√ ≈ª À ’B¿nªA ü ”≥jM ÀC
∆G À ¡º§ªA ™AÃ√C ≈ß ∆ÃIDÕ ‹ “ª›zªA À “ªB»ÜA ü ∆ÀeB¿Nø ¬Ã≥ ¡»√DI ‹ÀC ¡»NªDnø ≈ß …√BZJm A LBUC  B√j∑g –hªA Ah À
À , ¡º£ –C À ∆BN»JªA À Lh∏ªA ≈ø πªg ´ À O§º´ ∆G À µŒQAÃùA |¥√ ≈ß À , “ƒŒJªA P’BU ∆G À eÃZÜA À j∞∏ªA À , O¿§ß
. …Y ≥A Bø ”ºß æBJ≥‚A À …ªDm Bø “IBU‚ \ºvÕ ‹ …√Dq Ah« ≈ø
–fZNªA f®I –fZNªA ≈ß \v∞Õ –hªA ë À …N∏÷›ø À …√BZJm A —eB»rª ∆iB¥ø ∆Ej¥ªA ë À A …ªl√C –hªA LBN∏ªA ∆C BŒ√BQ À
. “ôj∏ªA …MBÕFI
A B√iC AêB¥Ø $ ¡»ŒªG ’B¿nªA ≈ø LBN∑ ΩÕlƒM ≈ø ∫êDm Bû –C # πªg ≈ø ∑C ”mÃø AêDm f¥Ø $ : ‹ÀC ¡»IAÃU ü ïB®M æB¥Ø
À # ¡»¿º§I “¥ßBvªA ¡»MhaDØ $ ∆BŒ¨ÒªA À ih A À “ªB»ÜA ≈ø jrJªA …¨ºJÕ Bø “ÕB´  h« À , B√iBvIDI …ƒÕB®√ ∆BŒß —’AiG –C # —j»U
. 155 : “ÕE ≤AjßfiA —iÃm À 56 - 55 : “ÕE —j¥JªA —iÃm ü —iÃ∑hø “v¥ªA
 lƒø …√BZJm A ∆C ∆BŒI ÀC …√›ÒI iû£ f®I ¡ƒvªA —eBJß  h« À # PBƒŒJªA ¡»M’BU Bø f®I ≈ø ΩV®ªA AÀhÖA ¡Q $ : ïB®M æB≥ ¡Q
¡«jøC f≥ À # BƒŒJø B√BÒºm ”mÃø BƒŒME À πªg ≈ß B√Ã∞®Ø $ “ÕjrJªA P‹B»ÜA ©§ØC ≈ø ë À , TÀfáA À “Œ¿nÜA “J÷Bq ≈ß
Ã∞®ªBI eAjùA ë À , ©Œ¿ÜA ΩN¥Õ Bù À ΩŒN¥NªA ¡NÕ Bù À ¡»ƒß A B∞®Ø …ŒØ AÀhaDØ ¡»n∞√C AúN¥ŒØ ¡»÷iBI ïG AÃIÃNÕ ∆C πªg ü ”mÃø
: “ÕE —j¥JªA —iÃm ü —iÃ∑hø “v¥ªA À , …ºVß À –jøBnªA ”ºß À ¡»Œºß …Òºm SŒY BƒŒJø B√BÒºm (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ”ME À ,
. 54
îMjø —iÃ∑hø “v¥ªA À , iÃÒªA ¡»≥ÃØ ©Øi ¡Q ¡»ƒø A  haC –hªA ∂BRŒùA ë À # ¡»≥BRŒñ iÃÒªA ¡»≥ÃØ Bƒ®Øi À $ : ïB®M æB≥ ¡Q
. 93 , 63 “ÕE —j¥JªA —iÃm ü
∆BMiÃ∑hø ∆BNv¥ªA À # B§Œº´ B≥BRŒø ¡»ƒø B√haC À OJnªA ü AÀf®M ‹ ¡ Bƒº≥ À AfVm LBJªA AúaeA ¡ Bƒº≥ À $ : ïB®M æB≥ ¡Q
À îNv¥ªA ïG B®UAi iÃ∑hùA ∂BRŒùA ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À 163 - 161 ≤AjßfiA —iÃm À 65 - 58 : “ÕE —j¥JªA —iÃm ü
: —j¥JªA : “Õ‡A # A ‹G ∆ÀfJ®M ‹ ΩŒ÷AjmG I ∂BRŒø B√haC gG À ïB®M …ªÃ¥∑ Aij∏Nø ¡»ƒø ∂BRŒùA haC j∑hÕ ∆Ej¥ªA ∆HØ B¿« ´ ïG
: # ∆Àf»rM ¡N√C À ij≥C ¡Q ¡∑iBÕe ≈ø ¡∏n∞√C ∆ÃUjÖ ‹ À ¡∑’Bøe AÃ∏∞nM ‹ ¡∏≥BRŒø B√haC AgG À $ ïB®M …ªÃ≥ À , 83
. 84 : —j¥JªA
$ …ªÃ≥ ≈ø - ¡»¿÷AjU B»ŒØ j∑hÕ - PBÕE —fß f®I œMDŒm Bñ µº®Nø iÀj A À ©Õj∞Nºª ’B∞ªA , # ¡»≥BRŒø ¡»z¥√ B¿JØ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø j∑hÕ Bø |®I j∑g B»ŒØ À , –ÀjafiA À –ÃŒ√fªA ’AlÜA ¡ŒaÀ ≈ø …I A ¡«AkBU Bø ∆BŒJª “≥Ãnø PBÕ‡A À # ¡»Œºß BƒøjY
. ‹ÀC “◊ŒnªA ¡»ƒƒm
. ¡»ƒø —gÃaDùA µŒQAÃùA ≈ø j∑hÕ Bù À µŒQAÃùA |¥√ ≈ø ¡»ƒø j∑g Bù wŒbºM # ¡»≥BRŒø ¡»z¥√ B¿JØ $ …ªÃ≥ À
À , B»ƒø A R∑ ∆Ej¥ªA w≥  f®I À (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ≈øk ü B»I AÀj∞∑ j∞∏ªA ≈ø ™AÃ√fi wbºM A PBÕFI ¡«j∞∑ À $ …ªÃ≥ À
¡Q $ …ªÃ≥ À , # —j»U A B√iC AêB¥Ø πªg ≈ø ∑C ”mÃø AêDm f¥Ø …ªÃ≥ ßC PBÕ‡A ifu ü ∆AiÃ∑hùA ∆AeiÃùA B»Nºö ≈ø
∆HØ B¿«BzN¥ø ±ºNbŒØ ∆B∞ºNã îøB¥ùA ∆fi “Õ‡A  h« ü AjaC À , ifvªA ü Bøf≥ BòG À # PBƒŒJªA ¡»M’BU Bø f®I ≈ø ΩV®ªA AÀhÖA
 h« À , µvªC À …I Kn√C ΩV®ªA ¡»MeBJß À πªg ≈ø ∑C ¡ A¤m j∑g , À ’B¿nªA ≈ø LBN∑ ΩÕlƒM ¡ A¤nª ~j®Nø PBÕ‡A ifu
∂BRŒùA |¥√ j∑hI ’AfNI‹A À πªg LBJmC j∑g À µáA —Ãße AÃIBUC AÃ√B∑ Bø f®I ¡ B¿ßC æBJ≥ ü ¡»MAkB “yj®Nø B«f®I Bø À “Õ‡A
. Lj≥C À ¬B¥ùA Ah« ü Kn√C
. “Œ¿nM ´ ≈ø ‹BöG ¡»ºN≥ ∆Ej¥ªA j∑g ≈û B¿« ´ À ”Œê À BÕj∑k ¡»I ®Õ # µY ¨I ’BŒJ√fiA ¡»ºN≥ À $ …ªÃ≥ À
 h« À , …ŒªG OŒße ê µáA æÃJ≥ À , “ÕÃJƒªA —ÃßfªA ™B¿NmA ≈ß B»®ƒó “Œr´C ü –C ±º´C ©ö # ±º´ BƒIú≥ ¡ Ã≥ À $ …ªÃ≥ À
±º´ AÃ¥ºa ¡»√C ∆ÃßfÕ AÃ√B∑ ¡»√D∑ …√BZJm A ïG —Ãßfºª ¡»NIBUG ¬fß eBƒmG À , —ÃßfªA ei B»I ∆ÀfÕjÕ B«Àj∑g “¿º∑
. ¡»®ƒu À ¡«iBŒNaA ïG πªg eBƒNmA ´ ≈ø πªh∑ ”mÃø ´ —Ãße ïG “JnƒªBI Aú®U ¡»√C ÀC , Lú¥ªA
—ÃßfªA ™B¿NmA ≈ß ¡»Iú≥ ’BIG ∆C îJØ # ›Œº≥ ‹G ∆Ãø¤Õ ›Ø ¡«j∞∏I B»Œºß A ©J ΩI $ …ªÃ¥I ¡»Œºß …√BZJm A ei πªhª À
, µZºª ¡«eÃZU À ¡«j∞∑ ΩIB¥ø ü ¡»I πªg Ω®Ø BòG ΩI πªg ü ¡ ©ƒu ‹ ¡»√C ∆ÃßfÕ B¿∑ ‹ ≈∏ª A ©ƒu ïG fƒNnø “¥áA
. ¡»ƒø ΩŒº≥ ‹G ∆Ãø¤Õ ‹ ¬Ã¥ªA Ah« ∆C πªg jQC ∆B∑ À
™Ã¿ A SŒY ≈ø ™Ã¿ BØ , ¡»®¿Nâ À ¡»NŒøÃ¥I ¡»I Oªl√ BòG “Œ ‚A “¿¥ƒªA  h« ∆C À , ’BƒRNm‹A Ah« ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À
. ¡»ƒø ΩŒº¥ªA |®JªA ∆BôG πªg üBƒÕ ‹ À , ¡»®öDI AÃø¤Õ ∆C ¡ æBä ¡»Iú≥ ”ºß ™ÃJÒø À , “¿¥ƒªA ¡»Œºß LÃN∏ø
B®ø ∆BN»I À j∞∑ ë À , B√lªBI ”nŒß —e‹À ü (¬›nªAB»Œºß) B»Øh≥ ë À # B¿Œ§ß B√BN»I ¡Õjø ”ºß ¡ Ã≥ À ¡«j∞∏I $ : ïB®M …ªÃ≥
. 30 . ¡Õjø : # BŒJ√ º®U À LBN∏ªA œ√BME A fJß œ√G $ : æB≥ À …Me‹À æÀC ü ”nŒß ¡»¿º∑ f≥ À
”nŒß wv≥ ü ¬f¥M f≥ # ¡ …Jq ≈∏ª À  ÃJºu Bø À  ÃºN≥ Bø À A æÃmi ¡Õjø ≈I ”nŒß \ŒnùA BƒºN≥ B√G ¡ Ã≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
j∑g ¡Q ‹ÀC …ºN≥ ‘Ãße ¡»ƒß ïB®M …NÕB∏Y Ω®ºØ Kºu ´ À BJºu …ºN≥ “Œ∞Œ∑ ü AÃ∞ºNaA ¡»√C ∆Aj¿ß æE —iÃm ü (¬›nªA …Œºß)
‹ îøj A KÕh®M ü BuBa BßÃ√ …√Ã∏ª KºvªA ∆HØ KÕi …IÃrÕ ‹ SŒÅ ¬BNªA œ∞ƒªA ∆BŒJª œ∞ƒªA À ejªA ¬B¥ø ü B®ø KºvªA À ΩN¥ªA
…ŒØ æÀDNÕ ∆C ≈∏øC Bñi ΩN¥ªA œ∞√ ejV¿Ø …ºN≥ “Œ∞Œ∑ ü ±ºNaA f≥ À , ΩN¥ªA ∂› G fƒß ≈«hªA ïG ieBJNÕ ‹ À , B¿÷Ae ΩN¥ªA ¬k›Õ
#  ÃJºu Bø À $ …ªÃ≥ #  ÃºN≥ Bø À $ …ªÃ≥ f®I ïB®M j∑g πªhºØ BJºu  ÃºN≥ AÃ√Ã∏Õ ∆C πªg üBƒÕ ‹ À , BÕeBß ›N≥  ÃºN≥ Bø ¡»√DI
 jøC ¡ …Jq ΩI , Lúvø ´ ‹ À BJºu ‹ ¡»ÕfÕDI ≤ÃNÕ (¬›nªA …Œºß) …√C ”ºß wƒÕ À , “YAjvªA ≈ø …¥Y ¬›∏ªA –e¤Œª
PBßB¿NU‹A πºM æBRøC ü ΩN¥ªA ∆HØ , —eBß fŒ®JªA ≈ø oŒª À ,  ÃJºu ÀC  ÃºN¥Ø \ŒnùA ∆B∏ø (¬›nªA …Œºß) \ŒnùA ´ AÀhaDØ
Ãç ”ºß …ªBÅ “Øj®ø ¡ oŒª À , îŒøÀjªA ≈ø ∆ÃÕfƒÜA …ºN≥ f≥ À   ´ ïG œ¥Œ¥áA ¬j A DÒaC Bñi ’B´Ã¨ªA À “¿V A À “ŒV¿ A
. …√B∏ø ΩN≥ À haDØ   ´ ”ºß …»Jq ”¥ªC ïB®M A ∆C PBÕAÀi PeiÀ f¥Ø πªg ©ø À ,   ´ …√B∏ø AÀhaDÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈¿Ø æB¿∏ªA
≈ø …ÕjuB®ø wv≥ À …MÃßfI “ ÃIjùA TeAÃáA À (¬›nªA …Œºß) …ŒØ “ ÃJzùA “ŒëiBNªA wv¥ªA ∆C cÕiBNªA œ¥¥ä |®I j∑g Bñi À
, æÃN¥ø ´ µä B¿»ƒø ¬f¥NùA : - “ƒm “÷B¿nú ”ºß fÕlÕ Bø B¿»ƒŒI À - \ŒnùBI nø îƒQA îºUi ”ºß µJÒƒM —BßfªA À ¬B∏áA
\ŒnùBI A æÃmi ¡Õjø ≈I ”nŒß \ŒnùA …ŒJrM ë …ŒJrNªA ≈ø ∆Ej¥ªA  j∑hÕ B¿Ø Ah« ”ºß À , Lúvø ΩÒJø B¿»ƒø jaDNùA À
. LúvùA
. ¡ºßC A À
≈ø …I ¡ Bø $  jøC ïG “JnƒªBI Ω»U ü –C # …ƒø πq œ∞ª $ …ºN≥ ü ÀC ”nŒß ü AÃ∞ºNaA –C # …ŒØ AÃ∞ºNaA ≈ÕhªA ∆G À $ …ªÃ≥ À
. |®I  AÃØC ≈ø ¡»z®I  haC Bø KnÅ Bø ∆BZUi ÀC î¿bNªA ë À # ≈§ªA ™BJMA ‹G ¡ºß
#  ÃºN≥ Bø À $ …ªÃ≥ ü ¿zªA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À , î¥Õ a ∫ aC  ÃºN≥ Bø ÀC î¥Õ ΩN≥  ÃºN≥ Bø –C # BƒŒ¥Õ  ÃºN≥ Bø À $ …ªÃ≥ À
. BƒŒ¥Õ ¡º®ªA AúN≥ Bø –C ¡º®ªA ïG ©UAi
, …ŒØ AÃNJRM Bø À ¡»ƒ£ AÃzä Bø –C ≈§ªA ïG eÃ®Õ ¿zªA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À , KÕjªA À πrªA ≈ø …vŒºÖ À …zŒZó “¨ª ¡º®ªA ΩN≥ À
. ∆Ej¥ªA •∞ª …Œºß Ω¿ê ‹ KÕj´ ”ƒ®ø …MÃJQ jÕf¥M ”ºß ”ƒ®ùA Ah« À
æB≥ gG $ : æB¥Ø ∆Aj¿ß æE —iÃm ü “v¥ªA  h« …√BZJm A w≥ f≥ À # B¿Œ∏Y AlÕlß A ∆B∑ À …ŒªG A …®Øi ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥
. ©ØjªA ¡Q üÃNªA j∑hØ 55 : ∆Aj¿ß æE : # ïG π®ØAi À πŒØÃNø œ√G ”nŒß BÕ A
∆C BzÕC “Õ‡A j«B£ À , ¡»Jºu À ¡»ºN≥ ≈ø ¡ºm f¥Ø …Œºß KºvªA À ΩN¥ªA ≈ø  ÃßeA Bø ™Ã≥À œ∞ƒM ∂BŒnªA KnÅ “Õ‡A  h« À
¡«fŒ∑ ≈ø …§∞Y À , …ŒªG A …®Øi –hªA ë œ√fJªA …vbrI (¬›nªA …Œºß) ”nŒß ë À ,  BÕG KºvªA À ΩN¥ªA “IBuG œßeA –hªA
LAjy‚A ∆HØ ∂BŒnªA ”zN¥ñ “Õ‡A j«B£ …º¿Nê ‹ Bû Ah»Ø ïB®M …ŒªG …YÀi ©Øi ¡Q üÃM …√C ‹ …YÀi À …¿nÄ ”nŒß ©Øi f¥Ø
. ±√fiA ±NY PÃùA À ΩN¥ªA ©øBè ∆C \vÕ –hªA PÃùA f®I `ÀjªA ©Øi ejVñ ¡NÕ ‹ # …ŒªG A …®Øi ΩI $ …ªÃ≥ ü ©≥AêA
±NY ≤ÃNÕ ÀC ±√fiA ±NY PÃùBI πªg fƒß üÃM ∆B∑ ’AÃm ¡»ÕfÕC ≈ø  BåC À …I A …vºa –hªA wŒºbNªA ™Ã√ ©ØjªA Ah»Ø
. Ω¿Nä πªg Ω∏Ø …Øj®√ ‹ ÃZƒI A ’B¥IHI BŒ≥BI BŒY ∆B∑ ÀC …Øj®√ ‹ jaE ÃZƒI ΩI BJºu À ›N≥ ‹ À ±√fiA
B√fƒß “ÕiBÜA —eB®ªA ”ºß µJÒƒÕ ‹ Ãç ”ºß …MBŒY A •∞ê ÀC , …§∞ê À …ŒªG …®ØjÕ À \ŒnùA A ”ØÃNÕ ∆C ΩŒZNnùA ≈ø oŒª À
≈ø …Œ∏ê Bø À , …øÃ≥ îI …MBŒY À …Me‹À ü …n∞√ ”nŒß PAlV®ø ≈ø ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …vN¥Õ Bø j÷Bm πªg ≈ß jv¥Õ oŒºØ
Bø ‹G B ©Øfø ‹ “ª‹e B»MÃJQ ”ºß lÕl®ªA LBN∏ªA æfÕ AfYAÀ ‘jâ –jè πªg Ω∏Ø , ¡« ´ À Bu À ”mÃø À ¡Œ«AjIG PAlV®ø
LBN∏ªA Ah« ≈ø æÀfiA ’lÜA ü jø f≥ À , ¬B®ªA “Œº®ªA ∆Ã√B≥ ΩÒ®M À —eB®ªA ∂ja ¬Àlª ≈ø AihÑ ΩÕÀDNªA ≈ø pBƒªA |®I …∞º∏M
. —eB®ªA ∂ja À kBVß‚A ≈ß SZJªA ’B∞ŒNmA
. f®I …ŒØÃM ¬fß À (¬›nªA …Œºß) …MBŒY ”ºß “ª‹e ÀC iB®qG ≈ß ÃºÖ ‹ “ŒªBNªA “Õ‡BØ …º∑ πªg f®I À
≤Àhä CfNJùA À “ŒØB√ # ∆G $ . # AfŒ»q ¡»Œºß ∆Ã∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
# ∆Ã∏Õ $ …ªÃ≥ À # …I $ …ªÃ≥ ü ¿zªA À , ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø fYC ∆G À : jÕf¥NªA À , œ∞ƒªA ∂BŒm ü ¬›∏ªA …Œºß æfÕ
. ≤›a …Œ∞Ø # …MÃø ΩJ≥ $ …ªÃ≥ ü ¿zªA BøC À , ”nŒß ïG ©UAi
”nŒ®I …MÃø ΩJ≥ ≈ø¤Õ LBN∏ªA Ω«C ≈ø fYAÀ Ω∑ À : ”ƒ®ùA À , fYC ë À CfNJùA ≈ø if¥ùA ïG ©UAi ¿zªA ∆G : ¡»z®I æB≥ f¥Ø
…ƒø ∆Bô‚A Ah« ∆B∑ ∆G À B¥Y  fJß À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆B∑ ”nŒß ∆C iBzNY‹A fƒß PÃùA ΩŒJ≥ …ª j»§Õ –C
fƒß …I ≈øE ≈¿∑ …I ©∞NƒÕ ‹ B√BôG ÀC …I ©∞NƒÕ B√BôG …I AÃøE ’AÃm “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ B®Œö ¡»Œºß AfŒ»q ”nŒß ∆Ã∏Õ À , …I ©∞NƒÕ ‹ B√BôG
. …MÃø
jaE ü ælƒÕ …√C À , Oô œY ”nŒß ∆C iBJafiA |®I ü eiÀ Bø ïG eÃ®Õ ”nŒß ïG # …MÃø ΩJ≥ $ ¿y ™BUiG ∆C  fÕ¤Õ À
wvã ´ ≈ø # LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ …ªÃ≥ ¬Ã¿ß wŒvÖ KUÃÕ Ah« À , ‘iBvƒªA À eûŒªA ≈ø LBN∏ªA Ω«C …I ≈ø¤ŒØ ∆BølªA
™Ã¿ A ∆Àe LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆ÀeÃUÃùA ’B¿nªA ≈ø æÀlƒªA πªg fƒß ”nŒ®I ≈ø¤Õ ∆Ã∏Õ ∆C jÕf¥NªA Ah« ”ºß “Õ‡A ”zN¥ø ∆HØ ,
. j«B£ wvã ´ ≈ø “Õ‡A ¬Ã¿®ª wŒvÖ Ah»Ø , …ªÀl√ ∆Bøk ∫ifÕ À PB¿Ø …ªÀl√ À ”nŒß ©Øi îI ©≥À ≈û , ¡»ƒø
AeBƒNmA , ’B¿nªA ≈ø ∆BølªA jaE ü …ªÀl√ fƒß …I ¡»√BôG …I eAjùA À (¬›nªA …Œºß) ”nŒß ïG ©UAi ¿zªA ∆G : ∆ÀjaE æB≥ f≥ À
. O® B¿∑ “ÕAÀjªA ïG
∆G À $ …ªÃ≥ ∂BŒm ü # AfŒ»q ¡»Œºß ∆Ã∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À $ …ªÃ≥ ™Ã≥À ∆C ë …ŒØ ∆B®ø‚A À jIfNªA œ¨JƒÕ –hªA À ,  Àj∑g Bø Ah«
B¿∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡»®Œö ”ºß fŒ»q ”nŒß ∆C ü j«B£ # AfŒ»q ¡»Œºß ∆Ã∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø
À $ : …ƒß æB¥Ø , xBa …UÀ ”ºß —eB»rªA  h« xÃva ü ”nŒß æÃ≥ …√BZJm ”∏Y f≥ À , PÃùA ΩJ≥ …I ∆Ãø¤Õ ¡»®Œö ∆C
. 117 : —f÷BùA : # fŒ»q ’œq Ω∑ ”ºß O√C À ¡»Œºß KŒ≥jªA O√C Oƒ∑ NŒØÃM B¿ºØ ¡»ŒØ Oøe Bø AfŒ»q ¡»Œºß Oƒ∑
”ºß æfM G # LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A  h« À , …ŒØÃM ΩJ≥ ¡»ŒØ …MBŒY ¬BÕC ü …MeB»q (¬›nªA …Œºß) jv¥Ø
ë À , œ√BRªA ”ƒ®ùA WNƒÕ Ah« À , ©Œ¿ÜA f®I ‹G ”ØÃNÕ ‹ ∆C …øk‹ ∆B∑ ©Œ¿ÜA ë …I ≈ø¤ùA ∆B∑ ÃºØ …I ≈ø¤Õ ≈ø ©Œö ”ºß …MeB»q
. …I AÃø¤Õ ”NY BŒ√BQ ¡»ŒªG eÃ®Õ À , f®I BŒY (¬›nªA …Œºß) …√Ã∑
AiBŒNaA ÀC AiAjÒyA B√BôG …I ≈øE πªg ∫ieC ≈ø À , …MÃø fƒß …I ≈ø¤Õ BŒ√BQ ¡»ŒªG …ßÃUi ¡»ƒø ∫ifÕ ‹ ≈ø ∆G : æB¥Õ ∆C jøfiA “ÕB»√
.
Bø À $ ïB®M …ªÃ≥ f®I ßC ∂BŒnªA ≈ø …ŒØ ©≥À B¿ŒØ # …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ : “Õ‡A  h« ™Ã≥ÃI Kn√fiA ∆C ”ºß
Oô …√C ∆BŒI ¬B¥ø ü “Õ‡A ∆Ã∏M ∆C # B¿Œ∏Y AlÕlß A ∆B∑ À …ŒªG A …®Øi ΩI - æB≥ ∆C ïG - ¡ …Jq ≈∏ª À  ÃJºu Bø À  ÃºN≥
. j«B£ ~j´ —iÃvªA  h« ´ ü ¡»Œºß …MeB»q À –iAjÒy‹A ¡»√BôG ∆BŒJI µº®NÕ ‹ gG f®I œY …√C À
. (¬›nªA …Œºß) …MÃø ΩJ≥ …I B®Œö ¡»√BôG PÃùA ΩJ≥ …I ¡»√BôHI eAjùA ∆Ã∑ fÕ¤Õ  B√j∑g –hªA Ah»Ø
≈ø ∫j»Òø À œªG π®ØAi À πŒØÃNø œ√G ”nŒß BÕ A æB≥ gG $ : ïB®M …ªÃ¥∑ πªg ≤›Ç iB®qG ≈ø ÃºÖ ‹ jaC PBÕE Bƒ«B« ≈∏ª
”nŒ®I ≈ÕjØB∏ªA ≈ø ∆C ”ºß æfÕ SŒY 55 : ∆Aj¿ß æE : # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∂ÃØ ∫îJMA ≈ÕhªA ΩßBU À AÀj∞∑ ≈ÕhªA
∆G SŒY # ›Œº≥ ‹G ∆Ãø¤Õ ›Ø ¡«j∞∏I B»Œºß A ©J ΩI ±º´ BƒIú≥ ¡ Ã≥ À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ∂BI ë ≈ø
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG LBN∏ªA Ω«C ©¿Nâ ÀC eûŒªA ©¿Nâ ë Bñ ¡»®¿Nâ ≈ø¤Õ ›Ø , ¡»Œºß “IÃN∏ø “¿¥√ …√C  j«B£
¡»√C ”ºß æfÕ …ºÕg ∆G SŒY # ¡»Œºß KŒ≥jªA O√C Oƒ∑ NŒØÃM B¿ºØ ¡»ŒØ Oøe Bø AfŒ»q ¡»Œºß Oƒ∑ À $ …ªÃ≥ ΩÕg j«B£ ΩI
. (¬›nªA …Œºß) ”nŒß üÃM f®I ∆Ã≥BI
¡»÷B¥I ”ºß æfÕ ‹ # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∂ÃØ ∫îJMA ≈ÕhªA ΩßBU À $ …ªÃ≥ ∆HØ jø Bø üBƒM ‹ PBÕ‡A ∆C ≤Bv√‚A ≈∏ª
. LBN∏ªA Ω«C ¡»√C O®√ ”ºß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG
∆BŒYfiA ≈ø îY ü AÃøE ê À , B®Œö ¡»JßÃNnÕ ‹ ∆Bô‚A ∆C ”ºß æfÕ BòG “Õ‡A # ¡«j∞∏I B»Œºß A ©J ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥ Ah∑ À
. R∑ ≈ø ›Œº≥ ¡»ƒø ∆Bô‚A Ω
BøC À , ∆Bô‚A ΩuC ”ºß æfÕ BòHØ …MÃø ΩJ≥ …I ¡»√BôG ”ºß æe ê # …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ …ªÃ≥ ∆C ”ºß
. πªg ”ºß …ª “ª‹e ›Ø –iAjÒyA ´ ‹ÃJ¥ø B√BôG …√Ã∑
ΩŒªfI ‘iBvƒªA ÀC LBN∏ªA Ω«C ∆Àe pBƒªA ë BòG …ŒØ ¿zªA ©Ujø “Õ‡A # ¡»Œºß KŒ≥jªA O√C Oƒ∑ NŒØÃM B¿ºØ $ …ªÃ≥ Ah∑ À
: —f÷BùA : “Õ‡A # A ∆Àe ≈ø î G œøC À œ√ÀhÖA pBƒºª Oº≥ O√C C ¡Õjø ≈I ”nŒß BÕ A æB≥ gG À $ : ¬›∏ªA ifu ü ïB®M …ªÃ≥
I ¡®M ¡ B¿ßC ”ºß …MeB»q À , “ØB∑ pBƒªA ïG TîJø ΩmjªA ≈ø ¬l®ªA œªÀC ≈ø (¬›nªA …Œºß) …√C BzÕC πªg ”ºß æfÕ À , 116
. ¡« ´ À …I îƒø¤ùA À ΩŒ÷AjmG
ÀC ΩN¥I ≤ÃNÕ (¬›nªA …Œºß) ”nŒß ∆C ë B»I “ ÃIjùA PBÕ‡A ≈ø B»ŒªG ¡zƒÕ Bø À PBÕ‡A ∂BŒm ü jIfNªA  fŒ∞Õ –hªA , “º¿ÜBI À
ü ¬›∏ªA ≈ø Bƒª jnŒM Bñ Bƒ¿º∏M f≥ À - …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ - …≥Afvø ≈ø …Øj®√ Bø Ãç ”ºß ±√fiA ±NY PÃùBI ‹ À Kºu
. LBN∏ªA Ah« ≈ø SªBRªA ’lÜA ü 55 : ∆Aj¿ß æE : # œªG π®ØAi À πŒØÃNø œ√G ”nŒß BÕ $ ïB®M …ªÃ≥
‹G LBN∏ªA Ω«C ©Œö ≈ø fYC ”¥JÕ ‹ …√C eAjÕ ∆C kÃè …√C : ≤Br∏ªA ü –jrãlªA  j∑g Bø LBJªA Ah« ü ¬›∏ªA KÕj´ ≈ø À
À , ¡»√BôG ¡»®∞ƒÕ ‹ îY …I ∆Ãø¤Õ À , …ª æl√C Bø À , …ªÀl√ ¡»¿º®Õ À , ∆BølªA πªg ü ¡«iÃJ≥ ü ¡»ŒŒê A ∆C ”ºß …I ≈ƒø¤Œª
. “®UjªBI æÃ≥ Ah«
”ƒ®ø ∆C À œIBN∏ªA ïG ©UjÕ # …MÃø ΩJ≥ $ …ªÃ≥ ¿y ∆C XBUlªA ≈ø j»§Õ Bø : B»ƒø : ‘jaC “◊Õei  ÃUÀ |®I “Õ‡A ”ƒ®ø ü À
. …I ≈ø¤√ ≈ç ∆BølªA jaE ü j»§Õ –hªA ”nŒß ∆G : ∆ÃªÃ¥Õ ¡»®Œö ∆C # …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ …ªÃ≥
°JMjÕ ‹ À …I ¡«j∞∑ ∆Àe ¡»Œºß ejªA À …Jºu À (¬›nªA …Œºß) ”nŒß ΩN≥ ¡«AÃße ∆BŒJª “≥Ãnø PBÕ‡A ∆HØ ±Œbm ”ƒ®ø Ah« À
. ¬›∏ªA …I ΩÕhÕ ”NY ΩŒ÷AjmG K®q jøC œŒê ∆BølªA jaE ü \Œnø iû§I ¡»ØA ßBI πªg
∆Ã∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À $ …ªÃ≥ Ah∑ À , …√ÀfI “UBáA ™B∞Mi‹ # …MÃø ΩJ≥ $ : …ªÃ≥ j∑g ïG “UBY ≈∏Õ πªg …I eAjùA ∆B∑ ê …√C ”ºß
. …ŒªG “UBY ‹ ¬›∏ªA ≈ø ΩzØ jÕf¥NªA Ah« ”ºß …√fi # AfŒ»q ¡»Œºß
. œIBN∏ªA πªg PÃø ΩJ≥ f¿Zñ ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À : “Õ‡BI eAjùA ∆C ¡»z®I  j∑g Bø : B»ƒø À
. ¿zªA …ŒªG eÃ®Õ ”NY ¬›∏ªA µIBm ü j∑g (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ jè …√HØ …¥IBn∑ “ØBbnªA ü Ah« À
. ΩŒªe ´ ≈ø æÃ≥ Ã»Ø , πªg ”ºß æfÕ ¬B¥ùA ∆C ‹ À
jøC Ah« À …ŒªG rƒm B¿∑ –jÜA LBI ≈ø πªg ≈∏ª œªBNªA œ÷AÀjªA SZJªA ü πI j¿Œm Bû PBÕAÀjªA |®I ü ”ƒ®ùA Ah« eiÀ , ¡®√
. B»ŒØ ©JNM ≈ø ”ºß ”∞ë ‹ B¿∑ PBÕAÀjªA ü ™Ã≥êA R∑
”ºß “ª‹fºª …√D∑ À ¡º§ªA •∞ª j∏√ f≥ À , ©Õj∞Nºª ’B∞ªA # ¡ OºYC PBJŒ ¡»Œºß BƒøjY AÀeB« ≈ÕhªA ≈ø ¡º§JØ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø Ω∏ªA æfI oŒª …√C ´ ¡»®÷BVØ ≈ø  j∑g ¬f¥M Bû æfI ë À ¡»ø ~j´ …vŒbrM ”ºß µº®NÕ ‹ gG , ¬B»I„ª ÀC  jøC ¡Œb∞M
‹G ¡»Œºß ¬jÑ À , ¡»Œºß PBJŒÒªA ¡ÕjZNª BJJm ¡»ƒø ¡º§ªA Ah« Ω®U ïB®M …√HØ , Ω∏ªA ≈ø |®JªA æfI ΩI , ΩŒ≥ Bñi B¿∑ Ω∏ªA
f®I O®≥À À PjU iÃøC ¡»ùB§ø À ¡»®÷BVØ ≈ø j∑g B¿ŒØ j∑g f≥ À , ”mÃø “®Õjq ¡NNÖ B»I À , —AiÃNªA ü “ªlƒùA ”mÃø “®Õjq ü
. πªg ´ À ¡Õjø ”ºß ∆BN»JªB∑ πªg
. B ›YG f®I PBJŒÒªA ≈ø ¡»Œºß ¬jY Bø ¡ÕjZNª KJnªA Ã»Ø “®ŒV∞ªA ¡»ùB§ø ≈ø j∑g Bø |®I ¡º§ªBI eAjùBØ
À …ƒß Aû√ f≥ À AÃIjªA ¡«haC À $ A ΩŒJm ≈ß ij∏NùA ¡»yAjßG ë À # A R∑ A ΩŒJm ≈ß ¡«fvI À $ …ªÃ≥ πªg ïG ¡y ¡Q
# PBJŒ ¡»Œºß BƒøjY $ …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø # B¿ŒªC BIAhß ¡»ƒø ≈ÕjØB∏ºª B√fNßA À $ : ïB®M …ªÃ≥ . # Ω BJªBI pBƒªA æAÃøC ¡»º∑C
ë À ¡»ƒø ≈ÕjØB∏ªBI xBa –ÀjaC ’AlU À , PBJŒÒªA ¡ÕjÑ Ã« À ¬Bß –ÃŒ√e ’AlU : ≈Õ’AlU A ≈ø ¡»ùB§ñ AÃJUÃNmA f¥Ø
. ¡ŒªfiA LAh®ªA
Ω«C ≈ø ∫AifNmA À ’BƒRNmA # πºJ≥ ≈ø æl√C Bø À πŒªG æl√C Bñ ∆Ãø¤Õ îƒø¤ùA À ¡»ƒø ¡º®ªA ü ∆ÃbmAjªA ≈∏ª $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ŒzŒ®JM …ŒØ # ≈ø $ À ∆ÃbmAjªBI µº®Nø # ¡»ƒø $ …ªÃ≥ À ,   a # ∆Ãø¤Õ $ À CfNJø …Œºß ±Òß Bø À # ∆ÃbmAjªA À , LBN∏ªA
∆Ãø¤ùA À ¡º®ªA ü ∆ÃbmAjªA ≈∏ª : ”ƒ®ùA À ”ƒ®ø …I # ¡»ƒø $ …ªÃ≥ µº®M ü # ∆ÃbmAjªA $ ∫iBrÕ # ∆Ãø¤ùA $ ∆C j«B§ªA À
À `Ã√ ïG BƒŒYÀC B¿∑ πŒªG BƒŒYÀC B√G $ …ªÃ≥ ü œM‡A ΩŒº®NªA  fÕ¤Õ À , πºJ≥ ≈ø æl√C Bñ À πI ∆Ãø¤Õ LBN∏ªA Ω«C ≈ø “¥Œ¥áBI
œYêA ΩQBô …I ∫Bƒøj∑C –hªA œYêA À πMÃJ√ ∆C AÀfUÀ Bù πI AÃøE ¡»√C ∆BŒI œMDŒm B¿∑ “Õ‡A j«B£ ∆HØ , G #  f®I ≈ø îŒJƒªA
∆ÀjaE À , LÃ¥®Õ æE À , ¡Œ«AjIG æE ≈ø ’BŒJ√fiA À ,  f®I ≈ø ∆ÃŒJƒªA À `Ã√ : A ’BŒJ√C ≈ø ∆Ã¥IBnªA ∆ÃyBùA …I ¡«’BU –hªA
. ∂jØ ´ ≈ø πŒºß ¡»vv¥√ ≈û
…ªÃ¥I …√BZJm A ¡»∞uÀ ≈ÕhªA Lj®ªA ≈ø îƒø¤ùA ∆Àe …I AÃ∞uÃÕ ∆C LBN∏ªA Ω«C ≈ø îƒø¤ùBI Kn√C - ‘jM B¿∑ - ”ƒ®ùA Ah« À
. 6 : oÕ : # ∆úØB´ ¡»Ø ¡«⁄BIA’ ih√C Bø BøÃ≥ ihƒNª $
À # —B∑lªA ∆ÃM¤ùA À $ …ªÃ≥ ±Ò®ªA ü …ºRø À , `fùA ”ºß LÃvƒø À # ∆ÃbmAjªA $ ”ºß ≤ÃÒ®ø # —›vªA î¿Œ¥ùA À $ …ªÃ≥ À
# —›vªA î¿Œ¥ùA À $ …ªÃ≥ ∆B∑ ê À # B¿Œ§ß AjUC ¡»ŒM¤ƒm π◊ªÀC $ …ªÃ≥   a CfNJø # ja‡A ¬ÃŒªA À BI ∆Ãø¤ùA À $ …ªÃ≥
. # π◊ªÀC $ …ªÃ≥   a CfNJø …Œºß ±Òß Bø À ë ∆B∑ eînø ≈IA ±Zvø ≈ß Ω¥√ B¿∑ BßÃØjø
AêB≥ , —›vªA î¿Œ¥ùA ßC jÕf¥M ”ºß `fùA ”ºß Kv√ …√C ïG ∆ÃÕjvJªA À …ÕÃJŒm K«hØ î¿Œ¥ùA Kv√ ü ±ºNaA : ©¿ A ü æB≥
’BƒRªA À `fùA PeiC AgG À , jÜA …UêBØ ¡Õj∏ªA ´ fÕk ≈ø ¡Õj∏ªA AfÕk ≤j®M ∆C fÕjM O√C À ¡Õj∏ªA fÕlI Pijø , Oº≥ AgG :
ë jÕf¥M ”ºß , ¡Õj∏ªA : Oº¥Ø O®Øi O◊q ∆G À , ¡Õj∏ªA j∑gC : Oº≥ π√D∑ ¡Õj∏ªA fÕlI Pijø : Oº≥ À OJv√ O◊q ∆HØ
. ¡Õj∏ªA
. —›vªA î¿Œ¥ùBI À –C # πŒªG æl√C Bñ $ …ªÃ≥ ≈ø Bø # ”ºß $ ≤ÃÒ®ø ë À , jU î¿Œ¥ùA ©yÃø , œ÷Bn∏ªA æB≥ À
À , —›vªA î¿Œ¥ùA ≈ø À ¡»ƒø ¡º®ªA ü ∆ÃbmAjªA ≈∏ª : ”ƒ®ø ”ºß # ¡»ƒø $ …ªÃ≥ ≈ø ¡ŒùA À ’B A ”ºß ≤ÃÒ®ø …√G : ¬Ã≥ æB≥ À
. —›vªA î¿Œ¥ùA ΩJ≥ ≈ø À πºJ≥ ≈ø æl√C Bû –C # πºJ≥ $ ≈ø ≤B∏ªA ”ºß ≤ÃÒ®ø …√G : ∆ÀjaE æB≥
. πºJ≥ ü ≤B∏ªA ÀC # πŒªG $ ü ≤B∏ªA ”ºß ≤ÃÒ®ø …√G : ΩŒ≥ À
. iBÜA —eBßG ´ ≈ø iÀj A ¿zªA ”ºß j«B§ªBI ±Ò®Õ ‹ …√fi îÕjvJªA fƒß kÃÉ ‹ — afiA æAÃ≥fiA  h« À
∆G $ …ªÃ≥ ≈ß À # î◊IBvªA À $ …ªÃ≥ ≈ß À # —›vªA î¿Œ¥ùA À $ …ªÃ≥ ≈ß B»NªDm : æB≥ “r÷Bß ≈ß —Àjß ≈ß –Ài Bø BøC À : æB≥
B»ZºvNm ’BŒqC A LBN∑ ü ∆C : ¡»z®I ≈ß –Ài Bø À , LBN∏ªA ü AÃ◊ÒaC LBN∏ªA Ω¿ß Ah« aC ≈IA BÕ : OªB¥Ø # ∆Ah«
…¿º®Œª ≈∏Õ πªh∑ ∆B∑ ê …√fi …ŒªG O∞NºÕ ‹ B¿¿Ø # —›vªA ∆ÿŒ¥ùA À $ : eînø ≈IA ±Zvø ü À : AêB≥ , B»NƒnªDI Lj®ªA
. ”»N√A (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß  ÀhaC ≈ÕhªA À —Àf¥ªA ¡« À °º¨ªA ”ºß pBƒªA “IBZvªA
∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¡ A¤m ¬k‹ SŒY ≈ø LBN∏ªA Ω«C ≈ø ’BƒRNmA # ¡º®ªA ü ∆ÃbmAjªA ≈∏ª $ …ªÃ≥ “º¿ÜBI À
À LBN∏ªA ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¡«’BU Bø œ∞∏Õ ‹ ∆C πªg ¡ A¤m ¬k‹ ∆C ¬f¥M B¿∑ ’B¿nªA ≈ø BIBN∑ ¡»Œºß ælƒÕ
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …√C ©ø , …MBJQG À µáA ïG ¡»MÃße ü , …ºmi À …÷BŒJ√C ”ºß A PBÕE ≈ø …ºJ≥ ≈ø æl√C Bù î≥fvùA “¿∏áA
$ ïB®M æB≥ B¿∑ …I AÀjqBß À …I AÃqBß Bñ ‹G ¡«jqB®Õ À ¡»ŒØ s®Õ À , ’BŒJ√fiA ≈ø …ºJ≥ ≈ø …I ¡«BMC Bø ΩRø ‹G ¡»MDÕ (¡º̃m
∆G j∑hªA Ω«C AêDmBØ ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G πºJ≥ BƒºmiC Bø À $ : ïB®M æB≥ À 9 : ≤B¥YfiA : # ΩmjªA ≈ø BßfI Oƒ∑ Bø Ω≥
›Ø C ¡∑j∑g …ŒØ BIBN∑ ¡∏ŒªG Bƒªl√C f¥ª - æB≥ ∆C ïG - ≈ÕfªBa AÃ√B∑ Bø À ¬B®ÒªA ∆ú∑DÕ ‹ AfnU ¡«Bƒº®U Bø À ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑
. 10 : ’BŒJ√fiA : # ∆ú¥®M
À ¬lß ‹ À PBJQ ‹ À µáA ™BJMA “ŒVm ¡«fƒß OnŒª LBN∏ªA Ω«C ¡« À îº÷BnªA ’‹¤« ∆C : æÃ¥ªA ≈ø ΩvØ ü …√BZJm A j∑hØ
À ¡»¿ºß ”ºß PBJQ ¡«fƒß ∆B∑ Bù ¡»ƒø ¡º®ªA ü îbmAjªA ∆C ‹G , B»ƒß AÀfu µY —Ãße À , B«Ã¿º£ “ƒŒI “ÕE ≈ø ¡∑ À , –Ci ‹
πºJ≥ ≈ø æl√C Bø À πŒªG æl√C Bñ ∆Ãø¤Õ µáA ™BJMA “ŒVm ¡«fƒß ∆B∑ Bù ¡»ƒø “¥Œ¥Y ∆Ãø¤ùA Ah∑ À , ¡»Õfª µáA ≈ø \yÀ Bø
.  f®I ≈ø À `Ã√ : îŒJƒªA j÷Bm ”ºß πºJ≥ ≈ø æl√ Bø ΩQBô œYêA ≈ø πŒªG æl√ –hªA ∆C AÀfUÀ Bù
∆HØ , îƒø¤ùA À ¡º®ªA ü îbmAjªBI LBN∏ªA Ω«C ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ©JMA ≈ø ±ŒuÃM …UÀ ‹ÀC j»§Õ Bƒ« ≈ø À
À , µŒQAÃùA •º´DI ¡»ƒø µQÃNmA ∆G À µáA ≈ø ’œq ”ºß ≈Õj¥Nnø ´ Aÿºß B¿ŒØ îbmAi ´ ¡»√C ¡»ƒß w¥M “¥IBnªA PBÕ‡A
. “¥Œ¥Y ∆Ãø¤ø ÀC ¡º®ªA ü ∆ÃbmAi A ¡«BƒRNmA ≈ÕhªA ’‹¤»Ø , PBƒŒJªA ¡»M’BU ∆G À B»ƒß ∆ÀeBu A PBÕFI îƒø¤ø ´ ¡»√C
J¥ªA îI ∂j∞ªA œ∞√ ¬B¥ø ¬B¥ùA ∆fi πºJ≥ ≈ø æl√C Bø À πŒªG æl√C Bñ ∆Ãø¤Õ $ …ªÃ≥ ü ∆Ej¥ªA ©ø ›J≥ æl√C Bø j∑g …UÀ BŒ√BQ À
.
. îƒRNnùA ’‹¤« ∆Bô‚ ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü G # BƒŒYÀC B¿∑ πŒªG BƒŒYÀC B√G $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ∆C BRªBQ À
OØjß B¿∑ # πŒªG æl√C Bñ ∆Ãø¤Õ $ …ªÃ¥ª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü #  f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG BƒŒYÀC B¿∑ πŒªG BƒŒYÀC B√G $ : ïB®M …ªÃ≥
. B∞√E
fƒß fUÃÕ ‹ Bñ PB»ÜA À –ÀBßfªA ≈ø wNë BßfNJø AjøC πM¤√ B√fi πŒªG æl√C Bñ AÃøE ¡»√C - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA Ωvä À
À ,  f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG BƒŒYÀC B¿∑ πŒªG BƒŒYÀC B√HØ , …ŒØ ≤›NaA ‹ fYAÀ W»√ ”ºß jøfiA ΩI , î¥IBnªA ’BŒJ√fiA ≈ø ∫ ´
À ¡»NR®I “Œ∞Œ∑ ∆ÃØj®Õ À ¡»√ÃØj®Õ ¡« À , …ªE ≈ø  f®I ≈ø À ¡Œ«AjIG ïG BƒŒYÀC B¿∑ À , “®Õjq À LBN∏I ’BU √ æÀC `Ã√
B¿« ´ À , –ÃJ√ œYÀ ë À ¡Œº∏NªA œMÀC ”mÃø À , –ÃJ√ œYÀ ë À AiÃIk œMÀC eÀAf∑ LBN∏I œMÀC ≈ø ¡»ƒ¿Ø , ¡»MÃße
. –ÃJ√ œYÀ ≈ß BzÕC πªg À , LBN∑ ¨I AúmiC LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ΩŒßB H∑
ü ¡«jzÕ Bø À ¡»®∞ƒÕ Bø ∆BŒJI pBƒªA ”ºß “VáA ¬Bó‚ A ¡»ºmiC , …IAh®I ∆Àihƒø A LAÃRI ∆ÀjrJø Ωmi ¡»√C ©Œ¿ÜA ©¿è À
. ΩmjªA f®I “VY A ”ºß pBƒºª ∆Ã∏Õ ›◊ª ¡«BŒ√e À ¡«AjaC
≈ø ÀC LÃ¥®Õ “Õig ≈ø ’BŒJ√C ¡»√C 84 : ∆Aj¿ß æE : # ¢BJmfiA À LÃ¥®Õ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ¬f¥M # ¢BJmfiA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ΩŒ÷AjmG I ¢BJmC
. iÃIlùA ”ƒ®ñ iÃIlªBØ …JN∑ –C  jIk : ¡ Ã≥ ≈ø LÃN∏ùA ”ƒ®ñ …√G ΩŒ≥ # AiÃIk eÀAe BƒŒMA’ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …ª ∆B∞uÀ ∆A afiA À æBY æÀfiA ÀC “Q›Q æAÃYC # ≈Õihƒø À ≈ÕjrJø ›mi $ : ïB®M …ªÃ≥
’BŒJ√fiA “R®I ≈ß  fYÀ ¨Õ ‹ Ω¥®ªA ∆C À , pBƒªA ”ºß A ≈ø “VáA ¬Bó À ΩmjªA æBmiG ”ƒ®ø ≈ß SZJªA ’B∞ŒNmA ¬f¥M f≥ À
. LBN∏ªA Ah« ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü 213 : —j¥JªA —iÃm : # —fYAÀ “øC pBƒªA ∆B∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü “Œ ‚A ©÷AjrªBI
“VáA …ª ΩI “VÅ fYC …Jº¨Õ ∆C æBZNmA “¥ºÒùA “¿∏áA À “¥ºÒùA —l®ªA …ª O√B∑ AgG À # B¿Œ∏Y AlÕlß A ∆B∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. 149 : ¬B®√fiA : # “¨ªBJªA “VáA …ººØ Ω≥ $ : ïB®M æB≥ , “¨ªBJªA
ejªA ≈ø ©Ò¥ƒùA ’BƒRNm‹A ”ƒ®ø ü jaE ∫AifNmA , # ∆Àf»rÕ “∏÷›ùA À …¿º®I …ªl√C πŒªG æl√C Bñ f»rÕ A ≈∏ª $ : ïB®M …ªÃ≥
$ …ªÃ¥I ¡ A¤m ei ü ïB®M A j∑g –hªA ∆HØ , ’B¿nªA ≈ø ¡»ŒªG LBN∑ ΩÕlƒM (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¡ A¤nI µº®NùA
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA …I ’BU Bø ∆fi , ¡»ŒªG eÀejø ¡ A¤m ∆C  Bƒ®ø ¬k‹ PBÕ‡A jaE ïG # πªg ≈ø ∑C ”mÃø AêDm f¥Ø
≈ø …I ’BU Bñ ≈ø¤Õ ∆C …Œº®Ø …I AÀ’BU Bñ ≈ø¤ø …√C ”ßeA ≈¿Ø , œYêA ≈ø îŒJƒªA j÷Bm …I ’BU Bø BßÃ√ jÕB¨Õ ‹ …Ii ≈ø œYÃI (¡º̃m
. ∂jØ ´
. AfŒ»q BI ”∞∑ À ∆Àf»rÕ “∏÷›ùA À …ŒJ√ ”ºß æl√C Bñ f»rÕ πªg ©ø A ∆DI …ƒß ∫ifNmA ¡Q
∆DI , î BŒrªA ≈ø œYÃI æÀlƒªA æÀlƒªA ¬Bn≥C ≈ø ∆fi , ”ßfùA ü œ∞∏Õ ‹ æÀlƒªA ejâ ∆HØ # …¿º®I …ªl√C $ …ªÃ≥ …MeB»q ìø À
µáA œ ‚A œYêA ü Ω BJªA ≈ø B◊Œq ΩafŒØ °ºë ÀC , µáA A ΩŒJm ∆B∏ø › BI ›ŒJm ©zŒØ “Œ ‚A “ÕAf A jøC ∆BÒŒrªA fn∞Õ
…ÕfÕ îI ≈ø πºnÕ …√HØ æÃmi ≈ø ”zMiA ≈ø ‹G AfYC …JŒ´ ”ºß j»§Õ ›Ø KŒ¨ªA Bß $ : …ªÃ¥I …Œ∞√ ïG rÕ B¿∑ , jøfiA °ºNbŒØ
À $ : ïB®M æB≥ À 28 : ≈ÜA : # Aefß ’œq Ω∑ ”vYC À ¡»Õfª Bñ ¢BYC À ¡»Ii P‹Bmi AèºIC f≥ ∆C ¡º®Œª Afui …∞ºa ≈ø À
. 121 . ¬B®√fiA : # ¡»÷BŒªÀC ïG ∆ÃYÃŒª î BŒrªA ∆G
Ω∑ eAjùA \yÃÕ # …¿º®I $ …ªÃ¥I  fŒŒ¥M ≈∏ª ¬B»I‚A æBY ≈ß ‘ÃßfªA Xjë ‹ æAl√‚A ÀC æÀlƒªA ejâ ”ºß —eB»rªBØ “º¿ÜBI À
. î BŒrªA fŒ∑ ≈ø …§∞ê À …I °Œê À , ælƒÕ Ag Bø ¡º®Õ ë À …ªÃmi ïG …ªl√C …√BZJm A ∆C fŒ∞Õ À , `ÃyêA
…ªl√ …√HØ ΩÕ Ü AÀfß ∆B∑ ≈ø $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ “∏÷›ùA “ÒmAÃI ë BòG æAl√‚A À æAl√‚A ”ºß —eB»rªA O√B∑ AgG À
™BÒø î∏ø tj®ªA –g fƒß —Ã≥ –g ¡Õj∑ æÃmi æÃ¥ª …√G $ : ¬j∏ùA πºùA Ah« ±uÀ ü ïB®M æB≥ À 97 : —j¥JªA : # πJº≥ ”ºß
ü  j∑g ’Bq ≈¿Ø —j∑hM B»√G ›∑ $ : æB≥ gG ¡«j∑g ≈ÕhªA ¡« À ‘jaC “∏÷›ø  jøC OÑ ∆C ”ºß æfØ 21 : jÕÃ∏NªA : # îøC ¡Q
. 16 : oJß : # —ijI ¬Aj∑ —j∞m –fÕDI —j»Òø “ßÃØjø “øj∏ø ±Zu
. AfŒ»q BI ”∞∑ À fŒ»q ïB®M …√C B¿∑ ’Af»q BzÕC ¡»Ø æAl√‚A ü °÷BmÀ “∏÷›ùA ∆Ã∏ª “º¿ÜBI À
ΩRñ AÃMDÕ ∆C ”ºß ≈ÜA À o√‚A O®¿NUA ≈◊ª Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ¥∑ –fZNªA PBÕE ≈ø …IBN∑ ü …ªl√C Bø ïB®M …MeB»q ”ºß ΩŒªfªA À
´ fƒß ≈ø ∆B∑ ê À ∆Ej¥ªA ∆ÀjIfNÕ ›Ø C $ …ªÃ≥ À 88 : ’AjmG : # A »£ |®Jª ¡»z®I ∆B∑ ê À …ºRñ ∆ÃMDÕ ‹ ∆Ej¥ªA Ah«
. 38 . o√ÃÕ : A ∆Àe ≈ø ¡N®ÒNmA ≈ø AÃßeA À …ºRø —iÃnI AÃMDØ $ …ªÃ≥ À , 82 : ’BnƒªA : # A R∑ BØ›NaA …ŒØ AÀfUê A
æÀl√ À …ŒJ√ “ªBmi ü “¨ªBJªA “VáA ïB®M j∑g Bù # AfŒ®I ‹›y Aúy f≥ A ΩŒJm ≈ß AÀfu À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
AfŒ»q …I ”∞∑ À …N∏÷›ø —eB»q À …MeB»rI ∆Àj¥ø …√C À …ºJ≥ ≈ø îŒJƒªA ïG œYÀC –hªA œYêA cƒm ≈ø …√C À , A fƒß ≈ø …IBN∑
. LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆B∑ ≈ø Bƒ÷B∑ …ƒß ~jßC À …I j∞∑ ≈ø æ›y µ¥Y
kBèG …ŒØ À # A ΩŒJm ≈ß AÀfu À $ : æB≥ SŒY A ΩŒJnI A fƒß ≈ø …ªÀl√ ü ¬›∏ªA ∆B∑ –hªA LBN∏ªA ΩÕfJM “Õ‡A ü À
≈ÕhªA À A ΩŒJm ≈ß AÀfu À AÀj∞∑ f¥Ø …ƒ¿zNÕ –hªA œYêA À LBN∏ªA Ah« ≈ß AÀfu À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G : ΩŒ≥ …√D∑ ±ŒÒª
. G A ΩŒJm ≈ß AÀfu À AÀj∞∑
Ah« ”ºß À , “¥IBnªA “Õ‡A ≈ø fŒ∑DNªA …øB¥ø jaE OŒJRM À µŒ¥Ñ G # ¡ j∞¨Œª A ≈∏Õ Aÿº£ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ ë B¿∑ A ΩŒJm ≈ß fvªA ë ¡º§ªBI eAjùA ∆Ã∏Õ
. j«B£ ”ƒ®ùA À fŒ®JªA ¡ ›y …UÀ B»ŒØ îJÕ , “¥IBnªA “Õ‡A ïG “JnƒªBI ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü “Õ‡A ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À

œ÷AÀi SÅ
…Œºß) ∂eBvªA ≈ß “¿¥ºß ≈ß  eBƒmHI …ÕÃIBI ≈IA ≈ß : # B¿Œ§ß B√BN»I ¡Õjø ”ºß ¡ Ã≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ∆B« ªA n∞M ü À
ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À ? ±mÃÕ … A iBå ΩUi ≈ø vI Oºõ B»√C ïG ∆Aj¿ß OƒI ¡Õjø AÃJnƒÕ C : æB≥ SÕfY ü (¬›nªA
≈I ∆B¿Œºm ≈ß f¿ä ≈I ¡mB¥ªA ≈ß , œIC QfY : æB≥ : “Õ‡A # …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G - LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
“ÕC øfiA B»ÕC : Oº¥Ø NŒßC f≥ A LBN∑ ü “ÕE j»q BÕ : XBVáA œª æB≥ : KqÃY ≈I j»q ≈ß , —lõ œIC ≈ß , –j¥ƒùA eÀAe
¡Q …¥ƒß LjzŒØ œ√AjvƒªA À –eûŒªBI jøfi œ√G A À # …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ …ªÃ≥ : æB¥Ø ? œ« “ÕE
ælƒÕ ”nŒß ∆G : Oº≥ : ë ±Œ∑ : æB≥ OªÀC Bø ”ºß oŒª øfiA A \ºuC : Oº¥Ø , f¿ë ”NY …ŒN∞q ∫jê  AiC B¿Ø Œ®I …¥øiC
πª ”√C πêÀ : æB≥ –f»ùA ±ºa œºvÕ À , …MÃø ΩJ≥ …I ≈øE ‹G   ´ ‹ À –eÃ»Õ “ºø Ω«C ”¥JÕ ›Ø , BŒ√fªA ïG “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩJ≥
B»I O◊U A À : æB¥Ø (¬›nªA …Œºß) KªB œIC ≈I œºß ≈I înáA ≈I œºß ≈I f¿ä …I QfY : Oº¥Ø ? …I O◊U ≈ÕC ≈ø À ? Ah«
B»MCj≥ Bø A LBN∑ ≈ø “ÕE j»q BÕ : XBVáA œª æB≥ : æB≥ KqÃY ≈I j»q ≈ß ihƒùA ≈IA XjaC : iÃRƒùA ifªA ü À “ŒØBu îß ≈ø
¡»≥BƒßC LjyDØ ‘iBmfiBI œMÀC œ√G À # …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ : A æB≥ ’œq B»ƒø œn∞√ ü ~ ßA ‹G
≈ø À …ºJ≥ ≈ø “∏÷›ùA …NIjy …YÀi OUja AgG œ√AjvƒªA ∆G , B« …UÀ ´ ”ºß πŒªG O®Øi : Oº¥Ø , B◊Œq ∆ÃªÃ¥Õ ¡»® C ‹ À
…®∞ƒÕ ‹ îY ≈ø¤ŒØ …N¿º∑ À …YÀi À A fJß “Q›Q SªBQ ÀC A ≈IA ÀC A …√C O¿ßk –hªA \ŒnùA ∆G SŒJa –C : AêB≥ À  jIe
…NºN≥ π√C O¿ßk –hªA \ŒnùA ∆G SŒJa –C : AêB≥ À ,  jIe ≈ø À …ºJ≥ ≈ø “∏÷›ùA …NIjy …n∞√ OUja AgG –eûŒªA ∆G À , …√BôG
≈ø : æB¥Ø : ¡«BMÃø …I OƒøE B¿∑ ¡«⁄BŒYC …I OƒøE ”nŒß æÀl√ fƒß ∆B∑ AgHØ , ∆Bô‚A …®∞ƒÕ ‹ îY …I ≈ø¤ŒØ …YÀi À A fJß ,
OJJYC ∏ª À , “¿ºm ¬C ‹G …ŒƒQfY Bø A ¡ÕA À : j»q æB≥ . B»√f®ø ≈ø B»MhaC f¥ª : æB≥ œºß ≈I f¿ä ≈ø : Oº¥Ø ? B»MhaC ≈ÕC
À KªB œIC ≈I œºß ≈I f¿ä ≈ß , KqÃY ≈I j»q ≈ß , ihƒùA ≈IA À fŒõ ≈I fJß ≈ß Bvbºø BzÕC  AÀi À : æÃ≥C : …§Œ´C ∆C
“ÕAÀjªA À , (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ÀC “Œ∞ƒáA ≈IA wŒbrM ü —AÀjªA ±ºNaA ¡Q , œºß ≈I f¿ä ≈ß ‘Ài …√C j«B§ªA À , “Œ∞ƒáA ≈IA ë
æB≥ : æB≥ PB∞vªA À ’B fiA ü œ¥»ŒJªA À ¡ºnø À –iBbJªA À fõC XjaC , …ŒØ À “Õ‡A ”ƒ®ø ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bø fÕ¤M - ‘jM B¿∑ -
œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC : …ŒØ À . ? ¡∏ƒø ¡∏øBøG À ¡Õjø ≈IA ¡∏ŒØ æl√ AgG ¡N√C ±Œ∑ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
ΩN¥Õ À , æBUfªA ΩN¥Õ ‹fß B¿∏Y ¡Õjø ≈IA ¡∏ŒØ ælƒÕ ∆C πqÃÕ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ —jÕj«
∆G À $ : ¡N◊q ∆G AÀ’j≥A À , îùB®ªA Li —fYAÀ —fVnªA ∆Ã∏M À , æBùA |J¥Õ À , “ÕlÜA ©zÕ À , KŒºvªA jn∏Õ À , jÕlƒàA
. PAjø T›Q —jÕj« ÃIC B«fŒ®Õ ¡Q . ¡Õjø ≈I ”nŒß PÃø # …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø
≈ø Ah∑ À , “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø “zŒ∞Nnø (¬›nªA …Œºß) –f»ùA iû£ fƒß (¬›nªA …Œºß) ”nŒß æÀl√ ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. ¬›nªA À —›vªA ¡»Œºß …NŒI Ω«C ≈ø “¿÷fiA À ƒªA ≈ß “®ŒrªA ∂j
- …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ A æÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß : — ¨ø ≈I TiBáA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ë : æB≥ # AfŒ»q ¡»Œºß ∆Ã∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À …MÃø ΩJ≥
, ∆Ej¥ªA –jU ∆BŒI …I eAjÕ ∆C ≈∏ô ≈∏ª (¬›nªA …Œºß) ”nŒß jøfi “yj®NùA PBÕ‡A ∂BŒm j«B§ª B∞ªBã ∆B∑ ∆G À  j«B£ : æÃ≥C
∆C œIBN∑ Ω∑ ”ºß ∆B∑ ”nŒß “®Õjrª “bmB√ “®Õjq À LBN∏I ’BU À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi S®I Bø f®I …√C ”ƒ®ñ
æÃmi “R®I f®I ”nŒß “ªBmi “Œ¥Y ›Rø iBzNY‹A fƒß œIBN∏ª ±r∏√A ÃºØ , …I ∆Bô‚A ≈¿y ü …ºJ≥ ≈ø À ”nŒ®I ≈ø¤Õ À …I ≈ø¤Õ
Ω∑ ∆BôHØ , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä “ªBmi “Œ¥Y ≤Br∏√A ≈¿y ü ±r∏ƒÕ BòHØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä A
–hªBØ , B®JM (¬›nªA …Œºß) ”nŒ®I À “ªBuC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿Zñ ≈øE AgG B√BôG f®Õ BòG (¬›nªA …Œºß) ”nŒ®ª œIBN∑
”nŒß ∆B∑ ∆G À , …NR®I f®I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä ë AfŒ»q “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡»Œºß ∆Ã∏Õ À “¥Œ¥Y œIBN∑ Ω∑ …I ≈ø¤Õ
. ”ƒ®ùA Ah« ü Bø iû£ ≈ø Ãºë ‹ œªBNªA àA À , —BØBƒø ›Ø BzÕC πªh∑ (¬›nªA …Œºß)
À …MÃø ΩJ≥ - …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ : ”nŒß ü A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆Bƒm ≈IA ≈ß , …ŒØ À
œIC ≈ß jIBU ≈ß , …ŒØ À . (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ ë BòG LBN∏ªA Ω«C ∆BôG : æB¥Ø # AfŒ»q ¡»Œºß ∆Ã∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
oŒª : æB≥ # AfŒ»q ¡»Œºß ∆Ã∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À …MÃø ΩJ≥ - …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) j∞®U
À îªÀfiA ≈ø B¥Y (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ‘Ci ‹G PÃô ∆BÕefiA ©Œö ≈ø fYC ≈ø
. ≈Õja‡A
. j»£C –jÜA ≈ø “ÕAÀjªA ∆Ã∑ À : æÃ≥C
ü eiÀC Bø›∑ ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿N A ≈¿Ø , B»¥ŒJÒM À “Õ‡A n∞M ïG Aj£B√ (¬›nªA …Œºß)  j∑g Bø ∆Ã∑ ü “êju ´ “ÕAÀjªA ∆C ”ºß
. PBÕAÀjªA ü j÷B§√ πªhª À “Õ‡A ”ºß ¬›∏ªA ΩÕg
, …MÃø ΩJ≥ …I ≈ƒø¤Œª ‹G LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∆G À $ : A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ j¿ß ≈I Ωz∞ùA ≈ß , …ŒØ À
fªÀ j≥C B¿∑ , …NøBøHI À ¬Bø„ª j¥Õ ”NY BŒ√fªA ≈ø Xjë ‹ À PÃô “¿ BØ fªÀ ≈ø ΩUi oŒª …√G , “uBa BƒŒØ Oªl√  h« : æB¥Ø
. # BƒŒºß A ∫jQE f¥ª BM $ : AêB≥ îY ±mÃŒª LÃ¥®Õ
≈ø BƒŒ∞ÒuA ≈ÕhªA LBN∏ªA BƒQiÀC ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü “ÕÀjø PBÕAÀi B«Bƒ®ø ü À , “ºmjø œ« À , eBY‡A ≈ø “ÕAÀjªA : æÃ≥C
¬›∏ªA üÃNnƒm 32 : j BØ : # J∏ªA Ωz∞ªA ë πªg A ∆gHI PA àBI µIBm ¡»ƒø À fvN¥ø ¡»ƒø À …n∞ƒª B£ ¡»ƒ¿Ø B√eBJß
. ïB®M A ’Bq ∆G B»ŒØ
À j∞®U œIC ≈ß ∆Ajõ À —iAik ≈ß : “Õ‡A #  f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG BƒŒYÀC B¿∑ - πŒªG BƒŒYÀC B√G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
. œYÀ Ω∑ …ª ©¿VØ  f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG OŒYÀC B¿∑ πŒªG OŒYÀC œ√G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC
‹ , —ÃßfªA PÀB∞M À ΩŒJnªA ∂j∞M KUÃÕ Bø œYêA cƒm ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ƒß hrÕ …√C eAjùA ∆C j«B§ªA : æÃ≥C
Bø ∆C ‹ À , …ª ”ƒ®ø ‹ Bû Ah»Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ïG œYÀC f¥Ø …MBŒuÃva ”ºß √ ïG …I œYÀC Bø Ω∑ ∆C
àA ”ƒ®ùA ≈ø  B√j∑g Bø fÕ¤Õ À , ”ƒ®ùA Ah« —eBØ‚ ™ÃyÃø ´ “Õ‡A ü ¬›∏ªA ∆HØ , “¥IBnªA ©÷AjrªA ©Œ¿Ü ©øBU πŒªG œYÀC
. œªBNªA
BƒŒYÀC B√G $ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ A æB≥ : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß Bm ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
j∞®U œIC ≈ß œªB¿RªA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À . “ƒnªA À ΩŒJnªBI √ Ω∑ jøC À , #  f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG BƒŒYÀC B¿∑ πŒªG
B¿∑ AÿnÕ ¡ºØ ∆Ej¥ªA ü ¡«j∑g œ∞a πªhª À , ®Nnø À î∞bNnø ’BŒJ√fiA ≈ø `Ã√ îI À ¬eE îI ∆B∑ À : æB≥ (¬›nªA …Œºß)
¡mC ®Õ # B¿Œº∏M ”mÃø A ¡º∑ À πŒºß ¡»vv¥√ ›mi À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ë À , ’BŒJ√fiA ≈ø ≈º®NmA ≈ø œ
, LÃJä ≈I ≈náA ≈ß , …ŒIC ≈ß , ¡Œ«AjIG ≈I œºß ≈ß , üB∏ªA ü  AÀi À : æÃ≥C . ’BŒJ√fiA ≈ø ®NnùA OŒ B¿∑ î∞bNnùA
¡ºØ ∆Ej¥ªA ü ¡«j∑g œ∞a πªhª À , î∞bNnø ’BŒJ√fiA ≈ø : …ŒØ À , (¬›nªA …Œºß) …ƒß —lõ œIC ≈ß , ΩŒz∞ªA ≈I f¿ä ≈ß
¡»vv¥√ ›mi À ΩJ≥ ≈ø # πŒºß ¡«Bƒvv≥ f≥ ›mi $ . ΩU À lß A æÃ≥ ë À , ’BŒJ√fiA ≈ø ≈º®NmA ≈ø œ B¿∑ AÿnÕ
. SÕfáA ’BŒJ√fiA ≈ø ®NnùA OŒ B¿∑ î∞bNnùA ¡mC ®Õ πŒºß
≈ø ” À ®NnùA wv≥ |®I w≥ B¿∑ , ¡«B ‹ À ›uC î∞bNnùA “v≥ j∑hÕ ïB®M A ∆C æBY –C ”ºß “ÕAÀjªBI eAjùA À
. ¡»ƒø ”
. –ÀAjªA ¬›∑ ≈ø G # ¡mC ®Õ $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C l÷BÜA ≈ø À
…ªl√C œºß ü πŒªG æl√C Bñ f»rÕ A ≈∏ª : æÃ¥Õ (¬›nªA …Œºß) j∞®U BIC O® : æB≥ œªB¿RªA —lõ œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. AfŒ»q BI ”∞∑ À ∆Àf»rÕ “∏÷›ùA À …¿º®I
∆HØ µŒJÒNªA À –jÜA ΩŒJ≥ ≈ø ë À (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß Afƒnø   n∞M ü œ¿¥ªA ”ƒ®ùA Ah« ‘Ài À : æÃ≥C
. (¬›nªA …Œºß) …ƒø —’Aj≥ ë ‹ À LBN∏ªA ±ÕjÑ …I eAjùA oŒª À , (¬›nªA …Œºß) …NÕ‹À ü æl√ Bø ∆Ej¥ªA ≈ø
(¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ,   n∞M ü œ¿¥ªA À , (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M À , üB∏ªA ü  AÀi Bø   §√ À
$ …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß , ©¿ A ü  AÀi Bø À “Õ‡A ¡ j∞¨Œª A ≈∏Õ ¡»¥Y f¿ä æE Aÿº£ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G :
. …NÕ‹ÃI A jøC ≈ø “Õ‹ÃI –C # µáBI æÃmjªA ¡∑’BU f≥
Bı¿ŒÍºß‰ … º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø …Í º̇ª ∆Ï H̄ÚØ AÀÂj∞Û ∏Ù M‰ ∆Ḡ À‰ ¡Ê ∏Û ª̇ Aı a‰ AÃøÍ B‰◊ØÚ ¡Ê ∏Û IiÏ ≈Íø µ Z
‰ ªÙBÍI æ ÃmÏjªA ¡Â ∑Û ’‰ B‰U fÊ ≥Ú pBσªA B‰»ÕÚDÕ‰
… N¿‰ ºÍ ∑ À‰ …Í º̇ªA æ Ãm‰i ¡‰ Õ‰jÊ ø‰ ≈ IÊA ”nŒÍß \
 ŒÍn¿‰ ªÙA B‰¿√ÏḠ µÏ Z
‰ ªÙA ‹Ḡ …Í º̇ªA ”º‰ß AÃÛªÃÛ¥M‰ ‹ À‰ ¡Ê ∏̓ÕÍe ”Ø AÃÛº¨Ê M‰ ‹ K
Í N‰∏ÙªA Ω‰ «Ê DÚÕ‰ (170)Bı¿ŒÍ∏Y‰
… ª̇ ËfªÚÀ‰ … ªÚ ∆‰ ÃÛ∏Õ‰ ∆ÚC … ƒ‰Z
‰ JÊ m ËfYÍ À‰ Ë…ªÚḠ … º̇ªA B‰¿√ÏḠ ¡Ê ∏ª̇ Aı a‰ AûN‰√A ˆ“R‰ºÚ Q‰ AÃÛªÃÛ¥M‰ ‹ À‰ …Í ºÍ mÂi À‰ …Í º̇ªBÍI AÃøÍ B‰◊ØÚ … ƒÊ ø Ë`ÀÂi À‰ ¡‰ Õ‰jÊ ø‰ ïḠ B‰«BÚ¥ªÙCÚ
≈‰ø À‰ ∆‰ ÃÂIjÏ ¥Ú ùÙ A “Û ∏Ú ◊Úº¿‰ ªÙA ‹ À‰ …Í º̇˛ª AıfÊJ߉ ∆‰ ÃÛ∏Õ‰ ∆ÚC \
 ŒÍn¿‰ ªÙA ±Í∏ƒ‰Nn‰Õ ≈ª̇ (171)›
ı Œ∑‰À …Í º̇ªBÍI ”Ú∞∑Ú À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø B‰ø À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø
≈ø ¡Â«f Õl̄‰Õ À‰ ¡Ê «i‰ ÃÂUCÛ ¡Ê »¯ Œ˛ØÉ ŒÂØÚ O
Í Z
‰ ºÍ vªA AÃÛº¿Í ߉ À‰ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A BÏøDÚØÚ (172)Bı®ŒÍ¿U‰ …Í ŒÊ ªÚḠ ¡Ê «ÂjrÊZŒ‰nÚØ Ê ∏‰Nn‰Õ À‰ …Í MÍe‰ B‰JßÍ ≈Ê ß‰ ±Í∏ƒ‰Nn‰Õ
fÊ ≥Ú pBσªA B‰»ÕÚDÕ‰ (173)Aı v
Í √‰ ‹ À‰ BÓŒªÍÀ‰ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈ø ¡Â»ªÚ ∆‰ ÀÂfèÍ ‹ À‰ Bı¿ŒÍªCÚ BıIA‰h߉ ¡Ê »ÂIh ®‰ ÂŒØÚ AÀ ∏Ù N‰mA À‰ AÃÛ∞∏Ú ƒ‰NmA ≈‰ ÕÍhª̇A BÏøCÚ À‰ …Í ºÍ zÚØ
À‰ ΩzÚØ À‰ Â…ƒÊ ø “‰¿YÊ i‰ ”Ø ¡Ê »ۺaÍ fÊ ÂŒnÚØ …Í IÍ Aÿv‰NßÊ A ‰À …Í º̇ªBÍI AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A BÏøDÚØÚ (174)BıƒŒÍJøÌ AıiÃÂ√ ¡Ê ∏Û ŒÊ ªÚḠ B‰ƒªÙl‰ √ÚC À‰ ¡Ê ∏Û IiÏ ≈ø Ë≈«‰ jÊ I ¡Û∑’‰ B‰U
(175)Bı¿ŒÍ¥N‰nÌø Bı j‰ u …Í ŒÊ ªÚḠ ¡Ê »¯ ÕÍf»Ê Õ
∆BŒI
…ªÃmi ∆C ∆BŒJI ’B¿nªA ≈ø LBN∑ ΩÕlƒM (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ¡ A¤m ≈ø LBN∏ªA Ω«C …Y ≥A B¿ß LBUC Bø f®I
ïG “ØB∑ pBƒªA —Ãße “Zu …ƒø WNƒNmA B»ŒØ KÕi ‹ “® B≥ “VY …Ii fƒß ≈ø …I ’BU –hªA LBN∏ªA ∆C À , …Ii fƒß ≈ø µáBI ’BU BòG
. …IBN∑ À …ŒJ√
œ« À , ≤Aj fiA À ’AlUfiA “»IBrNø —fYAÀ “ƒm ”ºß - ”nŒß ¡»ŒØ j∑g f≥ À - …÷BŒJ√C À …ºmi ©Œö ∆C îI B¿ŒØ îI ∆B∑ f≥ À
j÷BnI AÃ¥ZºÕ ∆C À , ¡»ƒÕe ü Aú¨Õ ‹ ∆C ïG œYÀ À LBN∑ Ω«C ¡« À ‘iBvƒªA —Ãße “Zu …ƒø WNƒNmBØ A ≈ø œYêA “ƒm
. …¥ºa ïG …ºmi À A eBJß ¡»√C ’BŒJ√fiA j÷Bm ü ¡« ´ À ¡« …I AÀj≥C Bñ ”nŒß ü AÀj¥Õ À , îƒø¤ùA ≈ø ≈ÕfYÃùA
BƒŒYÀC B√G $ …ªÃ≥ ü …MÃJ√ ∂fu ë ‹ÀC îJùA ∆fi (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃmjI ∆Bô‚A ïG “ØB∑ pBƒªA ÃßfÕ ïB®M haDØ
. PBÕ‡A #  f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG BƒŒYÀC B¿∑ πŒªG
∆Ej¥ªA ë À …IBN∑ ™BJMA ïG Bße ¡Q —iÃ∑hùA PBÕ‡A ≈¿y ü BŒ√BQ îJNùA …√fi (¬›nªA …Œºß) ”nŒß µY ü ú¨ªA ¬fß ïG Bße ¡Q
. “Õ‡A # …¿º®I …ªl√C πŒªG æl√C Bñ f»rÕ A ≈∏ª $ : ïB®M …ªÃ≥ ü A aC îJùA …√fi ¡Õj∏ªA
pBƒªA ≈ø ¡« ´ À LBN∏ªA Ω«fi ¬Bß LBÒa , # ¡∏ª A a AÃøFØ ¡∏Ii ≈ø µáBI æÃmjªA ¡∑’BU f≥ pBƒªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
¬Ã¿®ª πªh∑ æÃmjªBI ∆Bô‚A ë À …ŒªG ÃßfùA “ŒY›vª LBÒàA ¡¿ß BòG À , LBN∏ªA Ω«fi ∆BŒJªA ≈ø jø Bø ”ºß ™j∞Nø , “ØB∑
. “ªBmjªA
. ¡∏ª a …√C “øk›ªA …N∞u ≈ø ∆Bô‚A ∆Ã∑ æBY –C “øk‹ æBY œ« À ∆Bô‚A ≈ø æBY # ¡∏ª A a $ …ªÃ≥ À
…√BZJm A ≈ø w¥ƒÕ ‹ À , B◊Œq ¡∏Œºß ¡∑j∞∑ elÕ AÀj∞∏M ∆G –C , # ~ifiA À PAÿnªA ü Bø ∆HØ AÀj∞∏M ∆G À $ …ªÃ≥ À
ü Bû ’œq Ω∑ ™BJ ü ∆HØ …∏ºø ≈ø ’œq ïB®M …ƒø KºnÕ ∆C æB A ≈¿Ø ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bû ’œq Ω∑ ∆HØ , B◊Œq
’œq ïB®M …∏ºø ≈ø ™lƒÕ ∆C ≈∏ô ±Œ∏Ø , …ƒŒ®I fYAÀ ’œq B∑úû …√Ã∑ À AeÃUÃø …√Ã∏Ø …ª πÕjq ‹ …√C ~ifiA À PAÀB¿nªA
. ? ’œq ë À
ïB®M …∏ºø “ BYHØ , B»√BŒJM ü “JŒVß “®m À B«Bƒ®ø ü ±Òª —eBÕk PeBØC B«jIfM ü Oƒ®øC B¿º∑ ªA “®øBÜA PB¿º∏ªA ≈ø “Õ‡A À
. B»ŒØ jIfNªA —eBÕlI πŒº®Ø , “∞ŒÒª œ√B®ø “Œv®ùA À “ßBÒªA À ∆Bô‚A À j∞∏ªA ü œÒ®M B«iBQE À ’BŒqfiA ”ºß
\ŒnùA jøC ≈ø …ŒØ j∑hÕ Bø “ƒÕj¥I LBÒàA j«B£ , # µáA ‹G A ”ºß AêåM ‹ À ¡∏ƒÕe ü Aú¨M ‹ LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
LBN∏ªA Ω«DI ¡»Œ¿nM ∆DI AiB®qG - ∫ rø ±uÀ ë À - LBN∏ªA Ω«DI AÃJ Ãa BòG À , ‘iBvƒºª LBÒa …√C (¬›nªA …Œºß)
. µáA ‹G …Œºß AÃªÃ¥Õ ‹ ∆C …ƒŒI Bû À , …JN∑ ü …ƒŒI À A …ªl√C Bø eÀfY AÀkÀBVNÕ ‹ ∆C œzN¥Õ
µáA ´ A ”ºß ¡ Ã≥ À , ≈ÕfªA ü ¡«Ãº´ ü ‘iBvƒªB∑ BzÕC eûŒªA ∆HØ , B®Œö ‘iBvƒªA À eûŒºª BIBÒa ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏øC Bñi À
: # A ∆Àe ≈ø BIBIiC ¡»√BJ«i À ¡«iBJYC AÀhÖA $ : ïB®M æB≥ À , 30 : “IÃNªA : A ≈IA jÕlß eûŒªA OªB≥ À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ,
BIBIiC Bz®I Bƒz®I hbNÕ ‹ À - æB≥ ∆C ïG - ¡∏ƒŒI À BƒƒŒI ’AÃm “¿º∑ ïG AêB®M LBN∏ªA Ω«C BÕ Ω≥ $ : ïB®M æB≥ À , 31 : “IÃNªA
. 64 : ∆Aj¿ß æE : # A ∆Àe ≈ø
îJ BbùA ≈ø “∞÷B ±Œº∏NI AhaC ¡Œ¿®NªA f®I LBÒàA ü wŒvÖ G # A æÃmi ¡Õjø ≈I ”nŒß \ŒnùA BòG $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
. ¡»I wë Bñ
, # ¡∏ƒÕe ü Aú¨M ‹ $ : …ªÃ¥ª ›Œº®M , # A æÃmi ¡Õjø ≈I ”nŒß \ŒnùA BòG $ : …ªÃ≥ ∆Ã∑ ∂BŒnªA j«B£ ∆C  f®JÕ ≈∏ª , Ah«
f®IC ∆Ã∏Œª ¬fiA ¡mA À ¡m‹BI \ÕjvM # ¡Õjø ≈I ”nŒß $ ∫iBJùA –C # \ŒnùA BòG $ …ªÃ≥ À ‘iBvƒªBI LBÒàA xBvNaA …øk‹ À
. ¬C –g ∆Bn√G –D∑ B≥úã B√Bn√G …√Ã∑ ”ºß ›Œªe ∆Ã∏Œª À , jÕB¨ø ”ƒ®ø –DI ΩÕÀDNªA À n∞NªA ≈ø
LBJmfiA …√Ã∏M ü Ω¿®Õ , æÃNJªA ¡Õjø ïG OŒ¥ªC ªA # ≈∑ $ “¿º∑ …√HØ , “¿º∏ªA ”ƒ®ù n∞M # ¡Õjø ïG B«B¥ªC …N¿º∑ À $
´ ïB®M …ª “¿º∑ ’œq Ω∏Ø 47 : ∆Aj¿ß æE : # ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥Õ BòHØ AjøC ”z≥ AgG $ : ïB®M æB≥ , LfiA À `B∏ƒªB∑ “ÕeB®ªA
LBJmfiA |®I …√Af¥Ø ë “¿º∏ªA ¡mA ™Ã≥ÃI (¬›nªA …Œºß) ”nŒß …ºUfi wNaA –hªA À , “ÕeB®ªA LBJmfiBI “ÒºNã ’BŒqfiA j÷Bm ∆C
…Œºß) ”nŒß ∆B∑ Bù À 85 : ’AjmG : # œIi jøC ≈ø `ÀjªA Ω≥ $ : ïB®M æB≥ , jøfiA ≈ø `ÀjªA À # …ƒø `Ài À $  fªÃM ü “ÕeB®ªA
. `Ài Ã»Ø jøC œ« À “ŒƒÕÃ∏NªA # ≈∑ $ “¿º∑ (¬›nªA
. LBN∏ªA Ah« ≈ø SªBRªA ’lÜA ü \ŒnùA “¥ºa ”ºß ¬›∏ªA ü “Õ‡A ≈ß SZJªA ¬f¥M f≥ À
: …ªÃ¥I Ωº®ø …√C Bñ ¬›∏ªA ifu ”ºß ©Õj∞M # fYAÀ …ªG A BòG ¡∏ª A a AûN√A “Q›Q AêåM ‹ À …ºmi À BI AÃøFØ $ : ïB®M …ªÃ≥
À - …ºmjª À “ŒIÃIjªBI BI B√BôG ∆Ã∏Õ ∆C ë À , ÃZƒªA Ah« ”ºß ∆Bô‚A ¡∏Œºß KUÀ πªh∑ ∆B∑ AgHØ –C G # \ŒnùA BòG $
. ¡∏ª A a “Q›RªA œ∞√ À …ºmi À BI ∆Bô‚A ∆Ã∑ æBY ÀC ’B»N√‹A ∆Ã∑ æBY AûN√A “Q›Q AêåM ‹ À , “ªBmjªBI - ”nŒß ¡»ƒø
…Œºß) \ŒnùA jøC ü “ªkBƒªA PBÕ‡A ü πªg ≈ß SZJªA ¬f¥M f≥ À , pf¥ªA `Ài À ≈I‹A À LfiA : “Q›RªA ¡Œ√B≥fiA ¡« “Q›RªA À
. ∆Aj¿ß æE —iÃm ≈ø (¬›nªA
: …ªÃ≥ …I µº®NÕ , Ω®∞ªA if¥ø µºÒø æî∞ø ∆BZJnªA , # ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø …ª fªÀ …ª ∆Ã∏Õ ∆C …√BZJm $ : ïB®M …ªÃ≥
~A ßA “º¿ÜA À , fªÀ …ª ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø B»ÕlƒM …«l√C À BZŒJnM …ZJmC : jÕf¥NªA À , |ØBàA ™lƒI LÃvƒø ë À , # ∆Ã∏Õ ∆C $
. ¡Œ§®Nºª …I œMDø
, …√BZJm …ƒß fªÃªA œ∞√ ”ºß XBVNYA æBY –C ”ºß ë À , ≤BƒŒNmA “ºö ÀC æBY # ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø …ª $ …ªÃ≥ À
…MAg ΩuC ü B∑úû ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø Ω∑ ∆B∑ AgG À , …ƒø B√Ã∏Nø …MAg cƒm ü fªÃùA ΩQBô –hªA ë ~jØ B¿∞Œ∑ fªÃªA ∆HØ
. …ª fªÀ ›Ø ’BŒqfiA  h« ≈ø ’œq …ºQBô ›Ø  fYÀ ’œq Ω∏ª ¬ÃŒ¥ªA ë À ïB®M  iBQE À
BŒ÷Bƒ∑ A J®M # ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø $ …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C Ah« ¬k‹ À … A lß A ´ eÃUêA ü Bø Ω∏ª ¡Œ¿®NªA ¬B¥ø ¬B¥ùA À
B»n∞√ œ« ΩI ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bû OnŒª À , “VáA  h “ªÃ¿rø ~ifiA À PAÀB¿nªA o∞√ gG …√BZJm A ‘Ãm Bø ©Œö ≈ß
.
# ›Œ∑À BI ”∞∑ À $ …ªÃ¥I ¬›∏ªA ΩÕg ¡«AjaC À ¡«BŒ√e ü ¡ a ë Bø ïG ¡ “øBß “ÕAf« œ»√ À jøC ≈ø “Õ‡A ü Bø ∆B∑ Bù ¡Q
. ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ¡∑ÃßfÕ À ¡∏ª a ë Bø ïG ¡∏Õf»Õ , ¡∑iÃøfi AjIfø , ¡∏√Ã◊rª BŒªÀ –C
(¬›nªA …Œºß) \ŒnùA “Œ«ÃªC œ∞√ ”ºß jaE XBVNYA # ∆ÃIj¥ùA “∏÷›ùA ‹ À AfJß ∆Ã∏Õ ∆C \ŒnùA ±∏ƒNnÕ ≈ª $ : ïB®M …ªÃ≥
, ‘iBvƒªA  j∏ƒÕ ‹ Bû Ah« À , …MeBJß ≈ß AfIC ±∏ƒNnÕ ≈ª fJß \ŒnùA ∆HØ , “Q›Q SªBQ …√C ÀC AfªÀ …√Ã∑ ~jØ ’AÃm B¥ºÒø
À …n∞ƒª ’œrªA —eBJ®ª ‹ À …ªG cƒm ë –hªA fªÃªA —eBJ®ª ”ƒ®ø ‹ À , ïB®M A fJ®Õ ∆B∑ …√C ü “êju ¡«fƒß —j÷AfªA ΩŒUB√fiA À
…Œºß) \ŒnùA SYBJø ü ∆B« ªA Ah« ”ºß ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , B»ƒø Ω∑ ”ºß  eÃUÀ µJÒƒÕ –hªA B»RªBRª “Q›RªA fYC —eBJ®ª ‹
. (¬›nªA
œ∑jr¿∑ - î∑jrùA ≈ø “ßBö æB≥ f≥ À ¡»ŒØ B»ƒŒ®I “VáA ∆BÕjÜ “∏÷›ùA ”ºß ¬›∏ºª ¡Œ¿®M # ∆ÃIj¥ùA “∏÷›ùA ‹ À $ …ªÃ≥ À
. “ÕeAjÒNmA “º¿ÜBØ A PBƒI ¡»√Ã∏I : - Lj®ªA
À , \ŒnùBI (¬›nªA …Œºß) ”nŒß ≈ß # ∆ÃIj¥ùA “∏÷›ùA ‹ À AfJß ∆Ã∏Õ ∆C \ŒnùA ±∏ƒNnÕ ≈ª $ …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ü J®NªA À
À ±∏ƒNnÕ ±Œ∑ À …MeBJß ≈ß ±∏ƒNnÕ ≈ª ”nŒß ∆G –C , ±uêA ”ƒ®ø ≈ø B¿»ŒØ Bù “Œº®ªBI j®rø îIj¥ùBI “∏÷›ùA ±ŒuÃM Ah∑
±uÀ f≥ À , ’‹¤« Lj≥ ‹ À Ah« ü A ∫iBJÕ AÃ∞∏ƒNnÕ ∆C ¡»ŒØ œUi ê À ? ∆ÃIj¥ø ¡« À “∏÷›ùA ‹ À ? ∫iBJø \Œnø ë
. 45 : ∆Aj¿ß æE : # îIj¥ùA ≈ø À —ja‡A À BŒ√fªA ü B»ŒUÀ $ : …ªÃ≥ ü Lj¥ø …√DI BzÕC \ŒnùA A
. æBY # B®Œö …ŒªG ¡«jrZŒnØ ∏NnÕ À …MeBJß ≈ß ±∏ƒNnÕ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ÕhªA ∆C æBáA À …MeBJß ≈ß ∆ÃIj¥ùA “∏÷›ùA À \ŒnùA ±∏ƒNnÕ ±Œ∑ À –C ΩŒº®NªA ©yÃø ü ë À “∏÷›ùA À \ŒnùA ≈ø
\ŒnùA À , ¡ B¿ßC KnY ∆ÀlVŒØ , B®Œö …ŒªG ∆Àjrê “∏÷›ùA À ≈ÜA À o√‚A ≈ø  eBJß ≈ø ∆À ∏NnÕ À …MeBJß ≈ß ∆Ã∞∏ƒNnÕ
. …√Ã¥NÕ À …I ∆Ãø¤Õ À πªg ∆ÿº®Õ “∏÷›ùA À
∆DI ∆ÃùBß îIj¥ùA “∏÷›ùA À \ŒnùA ∆C ”ƒ®ø ü G # ∏NnÕ À …MeBJß ≈ß ±∏ƒNnÕ ≈ø À $ : …ªÃ≥ ∆C ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
AgG œ ‚A °bnªA KUÃÕ ‹ ≤B∏ƒNm‹A ejâ ∆fi # ±∏ƒNnÕ ≈ø À $ …ªÃ≥ …I fŒ≥ BòG # ∏NnÕ À $ …ªÃ≥ …ŒªG ∆Àjrê î∞∏ƒNnùA
îùBß ¡»√Ã∏ª iBJ∏NmA ≈ß ‹G ∆Ã∏Õ ‹ ¡»ØB∏ƒNmA ∆HØ “∏÷›ùA À \ŒnùA BøC À , î∞®zNnùA À ’›»ÜA ü B¿∑ iBJ∏NmA ≈ß ≈∏Õ
À …MeBJß ≈ß ±∏ƒNnÕ ≈ø À $ : …ªÃ¥I Ah« ΩŒº®M ”ƒ®ø ∆Ã∏ŒØ , ¡»ŒØ KnZØ ≤B∏ƒNm‹A j∑hI ”∞N∑A πªhª À , ¡»Ii ¬B¥ñ
. # G …MeBJß ≈ß ±∏ƒNnÕ ≈ø ∆DI ∆ÃùBß ¡»√C , # ∏NnÕ
# PBáBvªA Aú¿ß À AÃøA’ ≈ÕhªA BøDØ $ : …ªÃ≥ ≈ø  ÃºNÕ –hªA ΩŒz∞Nºª \ZvùA ë Ah« À BáB À BáBu –C # B®Œö $ …ªÃ≥ À
. G
À \ŒnùA “Œ«ÃªC ≈ø …I ΩŒ≥ Bù “ºIB¥ø vƒªA À œªÃªA œ∞ƒª ~j®NªA # A v√ ‹ À BŒªÀ A ∆Àe ≈ø ¡ ∆Àfè ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “∏÷›ùA
∆›®Ø ë À , “VZºª ∆BŒI ∆B« ªA : K´AjªA æB≥ BƒŒJø AiÃ√ ¡∏ŒªG Bƒªl√C À ¡∏Ii ≈ø ∆B«jI ¡∑’BU f≥ pBƒªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆BŒƒRªA À ∆BZUjªA ΩRø
. |ŒIA AgG   Õ  jI ifvø ë : ¡»z®I æB≥ À
. ifvø æBY –C ”ºß Ã»Ø , ”»N√A
. “VáA À ΩŒªfªA o∞√ ”ºß µº C AgG B¿∑ ΩßB∞ªA ”ƒ®ñ Ω¿®NmA Bñi À
B¿«AfYG f∑¤M AgG ∆BNº¿ÜA À , πªg BzÕC ∆B« ªBI eAjÕ ∆C ≈∏ô À # ¡∏ŒªG Bƒªl√C À $ …ªÃ≥ “ƒÕj¥I “ªBä ‹ ∆Ej¥ªA ë iêBI eAjùA À
. ‘jafiA
æÀl√ À , …NªBmi ü ƒªA ∂fvª “ƒŒJùA PBÕ‡A ΩÕg ü “Õ‡A ™Ã≥À  fÕ¤Õ À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA …I eAjÕ ∆C ≈∏ô À
. “ŒªBNªA “Õ‡A ü ïB®M …ªÃ≥ BzÕC  fÕ¤Õ À πªhª B®Õj∞M “Õ‡A ∆Ã∑ À , ïB®M A fƒß ≈ø ∆Ej¥ªA
eAjùA ∆G 101 . ∆Aj¿ß æE : # ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG –f« f¥Ø BI ¡vN®Õ ≈ø À $ …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü ¬f¥M Bù # …I AÿvNßA À $
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃmjª ™BJM‹A À A LBN∏I hafiA ¬BvNß‹BI
.  fƒß ≈ø ækBƒªA iêA À …Ii ∆B«jI ©JMA ≈ø LAÃRª ∆BŒI , # …I AÿvNßA À BI AÃøA’ ≈ÕhªA BøDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
PBáBvªA Aú¿ß À AÃøA’ ≈ÕhªA BøDØ $ …ªÃ≥ ßC PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA LAÃRª “ƒŒJùA “¥IBnªA “Õ‡A ≈ø “ßlNƒø B»√D∑ “Õ‡A À
ü j∑g Bø …ƒŒ®I …√fi , iêA À ∆B« ªA “Œ®JM ≈ø ±ºbNùA ’AlU Bƒ«B« j∑hÕ πªhª …º®ª À , # …ºzØ ≈ø ¡«fÕlÕ À ¡«iÃUC ¡»ŒØÃŒØ
: ∆B¥ÕjØ ‹G ∫Bƒ« oŒª À , πªBƒ« î®JNùA ’AlU Bƒ«B« î®JNùA ’AlU ∆DI iB®q‚A f®I BŒ√BQ  iAj∏M ïG “UBY ›Ø , “¥IBnªA “Õ‡A
. ∆Ã∞ºbNùA À ∆îJNùA
BzÕC À , “ƒÜA ë À # ¡«iÃUC ¡»ŒØÃŒØ $ : “Õ‡A πºM ü …ªÃ≥ –gBê # …ƒø “õi ü ¡»ºafŒnØ $ : “Õ‡A  h« ü …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
# B¿Œ¥Nnø B Aju …ŒªG ¡»Õf»Õ À $ …ªÃ≥ BøC À # …ºzØ ≈ø ¡«fÕlÕ À $ : “Õ‡A πºM ü …ªÃ≥ –gBê # ΩzØ À $ : “Õ‡A  h« ü …ªÃ≥
101 : ∆Aj¿ß æE : ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG –f« f¥Ø BI ¡vN®Õ ≈ø À $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ BI ¬BvNß‹A ≈ø B»ŒØ j∑g Bø iBQE ≈ø ûØ
.
∆H̄ÚØ ËfªÚÀ‰ B‰̇ ≈Û∏Õ‰ ¡Ê ª̇ ∆Ḡ B‰»QÂj̄‰Õ É «Â À‰ ∫‰jM‰ B‰ø ±vÍ√ B‰»ºÚ ØÚ ËOaÊ CÛ … ªÚ À‰ ËfªÚÀ‰ … ªÚ oÊŒªÚ πÚº«‰ AË⁄j øÊ A ∆¯ Ḡ “Í ºÚ ºÚ ∏Ú ªÙA ”Ø ¡Ê ∏ŒÍN∞Ù Õ …º̇ªA Ω̄Û≥ π‰√ÃÂN∞Ù N‰n‰Õ
Ω ∏ÍI … º̇ªA À‰ Aú̊ÍzM‰ ∆ÚC ¡Ê ∏Úª … º̇ªA î
 J‰Õ î
¯ Œ‰R‰√ÛfiA •‰Y Ω RÊ øÍ j̄Ú∑hÏ ºÍºØÚ ’Á BnÍ√ À‰ ‹ı B‰Ui —ı É aÊ Ḡ AÃÂ√B∑ ∆Ḡ À‰ ∫‰jM‰ Bû̇ ∆¯ B‰RºÛ R̪A B‰¿»Â ÚºØÚ î
¯ N‰ƒ‰QÊA B‰N√‰B∑
(176)¡Â ŒÍºß‰ ’Ê”q
∆BŒI
¬B»m —iÃnªA æÀC ü “ª›∏ªA ¬B»m ≈ø j∑g Bø ∆C B¿∑ , “ƒnªA …I B«jn∞Õ Bø ”ºß LfiA ÀC ≈ÕÃIfiA “»U ≈ø “ª›∏ªA |÷AjØ îJM “ÕE
PBÕ‡A ≈ø eB∞NnùA ≈ø À , ∫Bƒ« j∑g Bû jR∑C Bƒ«B« —iÃ∑hùA |÷Aj∞ªA ∆C πªg ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À , –ÃJƒªA ∆BŒJªA KnÅ ¬fiA “ª›∑
. TB√‚A ¬B»m ≈ø jR∑C iÃ∑hªA ¬B»m ∆C
À ’BNØ‚A À ’BN∞Nm‹A ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ , # fªÀ …ª oŒª 㧮 ⁄jøA ∆G “ª›∏ªA ü ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ π√ÃN∞NnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. —iÃnªA ≈ø “¥IBnªA PBÕ‡A ü “ª›∏ªA ”ƒ®ø
.  fYÀ fªÃªA ∂› G  fŒ∞Õ Bø ”ºß ”R√fiA À j∑hªA ≈ø ¡ßfiA  j«B£ # fªÀ …ª oŒª $ …ªÃ≥ À
. ”»N√A , ™Bö„ª fªAêA …ŒØ B√j¿yC BòG À , fªAÀ ‹ À fªÀ …ª oŒª :  Bƒ®¿Ø , : ©¿ A ü æB≥ À
. B¿»øfß ~Àj∞ùBØ …¿»m j∑g ≈ø “Õ‡A ΩÖ eÃUÀ ≈ÕÃIfiA fYfi ∆B∑ ê À
j»§Õ …ƒø À , …NaC ≈ø dfiA À , B»ŒaC ≈ø OafiA ¡»m # fªÀ B ≈∏Õ ∆G B»QjÕ Ã« À ∫jM Bø ±v√ B»ºØ OaC …ª À $ …ªÃ≥ À
. Pj∑hª ‘jaC “zÕjØ ≈Õ afiA îyj∞ºª ∆B∑ ê À , …ŒaC ≈ø dfiA À B»NaC ≈ø OafiA ¡»m
$ …ªÃ≥ ∆C ”ºß À , ©Œ¿ÜBI K«hª - OafiA ∆B∏ø dfiA ∆B∑ –C - jøfiA o∏®√A ê BƒªÃ≥ ”ƒ®ø ü # B»QjÕ Ã« À $ …ªÃ≥ ∆C ”ºß
¡»m À , îNafiA ¡»m ë À # îŒR√fiA •Y ΩRø j∑hººØ ’Bn√ À ‹BUi —ÃaG AÃ√B∑ ∆G À ∫jM Bû ∆BRºRªA B¿»ºØ îNƒQA BN√B∑ ∆HØ
. ¬B»nªA ü …NQÃ√C À OŒùA iÃ∑hª Ωae ›Ø —CjøA ÀC ›Ui …√Ã∏I OŒùA B¿»ŒØ fŒ¥Õ —Ãa‚A
, ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø “ÒºNbùA —Ãa‚A À , îNafiA À , fYAêA dfiA À , —fYAêA OafiA ¡»m ¬B»nªA ≈ø “Õ‡A …I OYju –hªA À
fYAêA dfiA LB«g ≈ø πªg ¡º®Õ “ÕÃnªBI ∆B¿nN¥Õ À æBùA ©Œ¿Ä ∆BJ«hÕ ∆AÃafiA : B»ƒø : ~Àj∞ªA œ≥BI ¬B»m ¡º®Õ πªg ≈ø À
# —ÃaG AÃ√B∑ ∆G À $ …º¿rŒØ —iÃnªA æÀC ü ¬f¥M B¿∑ —Ãa‚A B¿»Œºß ∂fvÕ À , —fYAÀ OaC ©ø fYAêA dfiA B»ƒø À , ©Œ¿ÜBI
. πªg ©Œ¿Ü “ƒŒJø “ƒnªA ∆C ”ºß
©ø ≈ÕÃIfi OafiB∑ B®¿NUA AgG BøC À ,  fYÀ ≈ÕÃIfiA “ª›∑ ÀC ,  fYÀ LfiA “ª›∑ ∫Bƒ« ∆B∑ AgG Bñ wNÖ —iÃ∑hùA ¬B»nªA À
. Lfi OafiA
. —iÃnªA æÀC PBÕE ”ºß ¬›∏ªA ü  j∑g ¬f¥M f≥ À Lfi OafiA TjM
. ¬ÃRº∑ ≈I Àj¿ß æB≥ , ¬›∏ªA ü ©÷Bq ë À AúzM ›◊ª ÀC , AúzM ∆C ihY –C , # AúzM ∆C ¡∏ª A îJÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. # B√ÿNrM ∆C ‘j¥ªA BƒºV®Ø $

œ÷AÀi SÅ
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA œºß ΩafØ ©Jm ÀC œª PAÃaC “®nM –fƒß À OŒ∏NqA : æB≥ –iBv√fiA A fJß ≈I jIBU ≈ß , ©¿ A ü
, ≈nYC æB≥ ? jÒrªA : Oº≥ , ≈nYC : æB≥ ? îRºRªBI œMAÃafi œuÀC ‹ C A æÃmi BÕ : Oº¥Ø , O¥ØDØ œ»UÀ ü c∞ƒØ (¡º̃m À
≈ Ω®VØ πMAÃafi –hªA ü æl√C f≥ A ∆G À , Ah« π®UÀ ≈ø BNŒø ∫AiC ‹ œ√G jIBU BÕ : æB¥Ø œªG ©Ui À ∑jM À Xja ¡Q
. ü “Õ‡A  h« Oªl√C : æÃ¥Õ jIBU AÃ√B∑ À : AêB≥ . îRºRªA
. , iÃRƒùA ifªA ü …ƒß Lj¥Õ Bø –Ài À : æÃ≥C
œ¥»ŒJªA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À oÕjy ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À ¡ºnø À –iBbJªA À “JŒq œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
ü ¡∏ŒN∞Õ A Ω≥ π√ÃN∞NnÕ : ’BnƒªA —iÃm “óBa Oªl√ “ÕE jaE À , —’AjI : “ºøB∑ Oªl√ —iÃm jaE : æB≥ ’A ªA ≈ß Ω÷‹fªA ü
. “ª›∏ªA
ü æB≥ , ±ŒvªA “ÕFI “Õ‡A ∆ÿnÕ AÃ√B∑ “IBZvªA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆C PBÕAÀi —fß …ŒØ –Ài À : æÃ≥C
À , ±ŒvªA ü ‘jaC À , —iÃnªA  h« æÀC ü ªA œ« À , ’BNrªA ü B¿«AfYG : îNÕE “ª›∏ªA ü æl√C ïB®M A ∆C πªg À : ©¿ A
. “Õ‡A  h« œ«
fªÃªA ›a Bø : æB¥Ø “ª›∏ªA ≈ß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Ω◊m : æB≥ ’A ªA ≈ß |÷Aj∞ªA ü cŒrªA ÃIC XjaC , …ŒØ À
æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß , ∏I ≈ß , “ƒÕgC ≈IA ≈ß , ¿ß œIC ≈IA ≈ß , œIC QfY : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À . fªAêA À
AgG ¡YjªBI B»Œºß ejÕ œ≥BJªA ±vƒªA À , O√B∑ ê OƒJªA haDM B¿∑ “Õ‡BI TA ùA ≈ø ∫jM Bø ±v√ B OaC …ª À ΩUjªA PBø AgG :
∆HØ # fªÀ B ≈∏Õ ∆G B»QjÕ Ã« À $ A æÃ¥ª …º∑ TA ùA haC dC OafiA ©yÃø ∆B∑ ∆HØ , B»ƒø Lj≥C TiAÀ OŒ¿ºª ≈∏Õ
…º∑ πªg À , îŒR√fiA •Y ΩRø j∑hººØ ’Bn√ À ‹BUi —ÃaG AÃ√B∑ ∆G À , ¡YjªBI œ≥BJªA SºRªA À , “Õ‡BI îRºRªA BMhaC îNaC BN√B∑
. “UÀk ÀC ∆AÃIC ÀC fªÀ OŒ¿ºª ≈∏Õ AgG
. (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß iBJaC —fß ü “ÕAÀjªA ΩÕg   n∞M ü œqBŒ®ªA ‘Ài À : æÃ≥C
À B»øfi B»MÃaG À B»UÀk O∑jM —CjøA ≈ß …ªDnØ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ”ºß ΩUi Ωae : æB≥ ∏I ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
∆HØ : ΩUjªA æB¥Ø . ¡»m Lflª Oaflª À , ∆B¿»m : SºRªA ¬fiA ≈ø —Ãa„ª À , ¡»mC “Q›Q : ±vƒªA XÀlºª : æB≥ , Lfi BNaC
KŒv√ ¡»mC “Q›Q ¬fiA À Lflª Oaflª : ∆ÃªÃ¥Õ ! j∞®U BIC BÕ , Ag ´ ”ºß —Bz¥ªA À “øB®ªA |÷AjØ À eînø ≈IA À fÕk |÷AjØ
j∞®U ÃIC æB¥Ø # ∫jM Bø ±v√ B»ºØ OaC …ª À $ : æB≥ A ∆fi æB≥ ? πªg AêB≥ À : j∞®U ÃIC æB¥Ø . “Œ√B ïG : æÃ¥Õ “Nm ≈ø
jR∑C Ω∏ªBØ Ω∏ªA dflª ” A ∆G À , ±vƒªA B ” A ∆HØ ? A jøDI ∆ÃVNÑ ¡Nƒ∑ ∆G dfiA ¡Nv¥√ ¡∏ª B¿Ø : (¬›nªA …Œºß)
–hªA ∆ÃÒ®M ›Ø # fªÀ B ≈∏Õ ∆G $ æBùA ©Œö ®Õ # B»QjÕ Ã« À $ : dflª æB≥ À # ±vƒªA B»ºØ $ : æB≥ ïB®M …√HØ ±vƒªA ≈ø
≈IA À ∂AkjªA fJß XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . ? BøBM ±vƒªA …ª A Ω®U –hªA ∆ÃÒ®M À B◊Œq ¡∏z÷AjØ |®I ü ©Œ¿ÜA …ª A Ω®U
oŒª À ±vƒªA OƒJºª : æB¥Ø …øC À …ŒIfi …NaC À …NƒIA ∫jM À üÃM ΩUi ≈ß Ω◊m …√C : pBJß ≈IA ≈ß œ¥»ŒJªA À ¡∑BáA À ihƒùA
⁄jøA ∆G $ : A æB≥ ? A ¬C ¡ºßC ¡N√C : pBJß ≈IA æB¥Ø ±vƒªA Oaflª Ω®U j¿ß ∆G : ΩŒ¥Ø …NJv®ºØ œ¥I Bø À , ’œq Oaflª
. fªÀ …ª ∆B∑ ∆G À ±vƒªA B : ¡N√C ¡Nº¥Ø # ∫jM Bø ±v√ B»ºØ OaC …ª À fªÀ …ª oŒª πº«
jaC PBÕAÀi “¥IBnªA œ√B®ùA ü À : æÃ≥C :
120 # “ÕE ∆Àjrß À “÷Bø œ« À “Œ√fø —f÷BùA —iÃm $ 5
—f÷BùA —iÃm
¬Ë j Y ¡Ê NÂ√ÚC À‰ fÍ ŒÊ vªA ”ºÍä ‰ ´Ú ¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ ”ºÊNÕ B‰ø ‹Ḡ ¡¯ ®‰ √ÊfiÚ A “Û ¿‰ Œ¯»I ¡Û∏ªÚ Oº̇ÍYCÛ eÍ ÃÛ¥®Â ªÙBÍI AÃÛØÀÊ CÚ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÌDÚÕ‰ ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
¬‰ A‰já
Ù‰ A OÊŒJ‰ªÙA î
‰ ø A‰’ ‹ À‰ f‰ ◊Úº¥Ú ªÙA ‹ À‰ ‘ÊfÙ‰ A ‹ À‰ ‰¬A‰já
Ù‰ A j‰ »Ê rªA ‹ À‰ …Í º̇ªA j‰ ◊‰®q Aú̊ÍÑ ‹ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰ (1)f Õj̄ÂÕ B‰ø ¡Â ∏Û êÙ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ
À‰ AÀÂfN‰®Ê M‰ ∆ÚC ¬¯ A‰já
Ù‰ A fÍ V
Í n‰¿ªÙA ≈¯ ߉ ¡Ê ∑ÀÌfu ∆ÚC ¬ÊÃ≥Ú ∆ B‰◊ƒ‰q ¡Ê Û∏ƒÏø‰ j̄Ùè ‹ À‰ AÀÂeBÒuBÚØ ¡Ê ÂNºÙ ºÚ Y‰ A‰gḠ À‰ Bı√‰Ãyī À‰ ¡Ê »¯ IÏi ≈ø ›
ı zÚØ ∆‰ ÃÂ̈‰NJÊ Õ‰
À‰ ¬fÏ ªA À‰ “Û N‰ŒÊ ¿‰ ªÙA ¡Û∏ŒÊ ºÚ ߉ O‰øj ÂY (2)L
Í BÚ¥®Í ªÙA f ÕÍfq …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ …‰ º̇ªA AÃÛ¥MÏA À‰ ∆¯ À‰ fÊ ®Â ªÙA À‰ ¡¯ QÊ‹A ”º‰ß AÃÂ√À‰ B‰®M‰ ‹ À‰ ‘‰Ã¥Ù NϪA À‰  ªÙA ”º‰ß AÃÂ√À‰ B‰®M‰
K
Í ṽªA ”ºß‰ \
‰ IÍg B‰ø À‰ ¡Ê NÂŒÊ ∑˙ g‰ B‰ø ‹Ḡ ©Â JÂnªA Ω‰ ∑ÚC B‰ø À‰ “Û Z
‰ ŒÍ҃ϪA À‰ “Û Õ‰e ‰ ¿Â ªÙA À‰ —Û g‰ ÃÛ≥ÃÊ ¿‰ ªÙA À‰ “Û ¥Ú ƒÍb
‰ ƒÊ ¿Â ªÙA À‰ …Í IÍ …Í º̇ªA ¯ ‰̈ͪ ΩÏ «Í CÛ B‰ø À‰ j̄Õl̄ƒÍà
Ù A ¡á
ÚÊ
OÊ¿óÚ CÚ À‰ ¡Ê Û∏ƒ‰ÕÍe ¡Ê Û∏ªÚ OÙº¿‰ ∑Ù CÚ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA ∆¯ ÃÊ rÊaA À‰ Ê¡«Â ÃÊ rÙÖ ›ÚØ ¡Ê ∏Û ƒÍÕÍe ≈Íø AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A o◊‰Õ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA ˵nÍØ ¡Ê ∏Û ªÍg‰ ¡¯ ªÚkÊ fiÚ BÍI Aÿn
Í ¥Ù N‰n‰M ∆ÚC À‰
(3)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞´Ú …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ ¡ÊQ‹ ±Í√B‰VN‰ø ‰ ´Ú “v‰¿ãÙ ”Ø jÏ ÒyA ≈¯ ¿‰ ØÚ BıƒÕÍe ¡‰ ºÚ m‹A ¡Â ∏Û ªÚ OŒÍyi‰ À‰ ”N‰¿®Ê √Í ¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉
∆BŒI
wv¥ªA À •ßAÃùA À ¬B∏YfiA À , B»ŒØ “®≥AêA PBÕ‡A “øBß À , B»¿NNã À B»ZNN∞ø ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß —iÃnªA ü ©øBÜA ~j¨ªA
’BƒNß‹A ¬fß À B»z¥√ ≈ß ≠ªBJªA jÕhZNªA À , O√B∑ Bø “ƒ÷B∑ “¥áA µŒQAÃùA •∞Y À eû®ªBI ’BØêA ïG —ÃßfªA ë B»Nƒ¿zM ªA
À ”¨I ≈ø ”ºß fÕfrNªA À ≈nYC À ”¥MA ¡Q ≈øE À ”¥MA ≈ø ”ºß ±Œ∞bNªA À ΩŒ»nNªA À “õjªBI PjU ïB®M …MeBß ∆C À , B«jøDI
. ≈ÕfªA ü …Œºß —gÃaDùA µŒQAÃùA eÀfY ‘f®M À , “ßBÒªBI f»®ªA “¥Ii ≈ß XÀjàBI B¨ À ‘fNßA
¬eE IA “v≥ À , \ŒnùA æA¤m À , —f÷BùA “v≥ ΩRø ”ºß À , xBv¥ªA À eÀfáA ¬B∏YC ≈ø R∑ ”ºß Ω¿NrM —iÃnªA ‘jM πªhª À
B»ŒØ ïB®M A ìô ªA PBÕ‡A ≈ø R∑ ”ºß À , ¡»ƒø —gÃaDùA µŒQAÃùA ¡»z¥√ À ΩŒ÷AjmG I B§ø ≈ø R∑ ïG —iBq‚A ”ºß À ,
jn®ªA À XjáA ¡»I fÕjÕ ∆C ´ ≈ø pBƒªA j»ÒÕ Bø ©ÕjrM À , PBJŒÒªA æ›YG À , “¿®ƒªA ¬BóG À , ≈ÕfªA æB¿∑H∑ iÃøDI pBƒªA ”ºß
.
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ”ºß Oªl√ “ºv∞ø —iÃm jaE B»√C Ω¥ƒªA Ω«C ±ºNë gG —iÃnªA æÀl√ ∆Bølª KmBƒùA ë Ah« À
µŒQAÃùA •∞Å “ŒuêA fŒ∑DM πªhª KmBƒùA À , “aÃnƒø ´ “bmB√ B»√C : î¥Õj∞ªA PBÕAÀi ü eiÀ f≥ À …MBŒY ¬BÕC jaAÀC ü (¡º̃m
. B»ŒØ OJRNºª À  eBJß ”ºß ïB®M —gÃaDùA
. ïB®M …ªÃ≥
ja‡A ≈ß B¿«fYC æBv∞√A …®ø K®vÕ fq ™Ã√ ja‡BI î◊Œq fYC fq ë À f¥ß ©ö eÃ¥®ªA # eÃ¥®ªBI AÃØÀC AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $
iÃøfiA ü ¡«fƒß A N®ø ∆B∑ f≥ À , …ƒß …∑B∏∞√A ¬fß À , ja‡A B¿«fYC ¬AlNªA …øk‹ À , …ºRø ≈ø jaFI °ŒàA À ΩJáA f¥®∑ ,
À eû®ªA ©Œ¿V∑ À , πªg ´ ÀC —iBUG ÀC ©ŒI ≈ø ¡»ƒŒI —j÷AfªA P›øB®ùA eÃ¥®∑ “ÕîùA iÃøflª ¡¿®Ø ®NmA ¡Q ‹ÀC “mÃn A
. B»ŒØ ¬AlNª‹A À ¬ÀlºªA …√C OØjß –hªA ”ƒ®ùA jQC PÃJRª “¿º∏ªA B»Œºß O¥º DØ µŒQAÃùA
j÷Bm À fŒYÃNªB∑ ’AlUC À ∆B∑iC ≈ø  eBJß ≈ø A B«haC ªA “ŒƒÕfªA µŒQAÃùA ©Œö ”ºß ©¥Õ - f»®ªA ë À - f¥®ªA ∆B∑ Bù À
•∞ª ∆B∑ À , πªg ´ À P›øB®ùA eÃ¥ß B»ƒø À , ’BzøG ÀC BnŒmDM “ßÀjrùA ¬B∏YfiA À “ÕeBJ®ªA æB¿ßfiA À “ŒºufiA ≤iB®ùA
. f¥ß …√C …Œºß ∂fvÕ Bø Ω∑ ¡®Õ Bø ”ºß “Õ‡A ü eÃ¥®ªA Ωõ …UÀfiA ∆B∑ ¬jU ‹ ¬›ªBI ”ºä B®ö BzÕC eÃ¥®ªA
ÀC , f»®ªA À `B∏ƒªA À ©ŒJªA f¥®∑ ¡»ƒŒI pBƒªA B«f≥B®NÕ ªA eÃ¥®ªA eÃ¥®ªBI eAjùA ∆C ≈Õjn∞ùA |®I  j∑g Bø ±®y j»§Õ πªhI À
. î¿ŒªA f¥®∑ …n∞√ ”ºß ∆Bn√‚A B«f¥®Õ
≈ø ”ºß —ikA¤ùA À —jvƒªA ”ºß B»ŒØ Bz®I ¡»z®I f«Bß “Œº«BÜA Ω«C ∆B∑ ªA eû®ªA B»I eAjùA ∆C : jaE |®I  j∑g Bø Ah∑ À
. ¡»ƒŒI j÷AfªA ±ºáA ë Ah« À , ¡»Œºß œ¨JÕ ÀC ’ÃnI ¡«fv¥Õ
”ºß ΩŒªe ‹  ÃUÀ  h»Ø ΩŒå‚A À —AiÃNªA ü Bñ Ω¿®ªBI LBN∏ªA Ω«C ≈ø —gÃaDùA µŒQAÃùA B»I eAjùA ∆C : ∆ÀjaE  j∑g Bø Ah∑ À
. •∞ºªA “»U ≈ø B»ƒø ’œq
. …UÀfiA ë ¬Ã¿®ªA ”ºß Ω¿áBØ , B»¿÷›Õ ‹ ¡∏Y À f¥ß Ω∑ ïG “JnƒªBI BØjß f¥®ªA ∂› G À ¬›ªBI ”º A ©¿ÜA j«B£ ∆C ”ºß

f¥®ªA ”ƒ®ø ü ¬›∑


∂fvÕ Bø Ω∑ Ω¿rÕ ¬Bß  j«B§I ë À , eÃ¥®ªBI ’BØêBI jøfiA ”ºß # eÃ¥®ªBI AÃØÀC $ : ïB®M …ªÃ≥ j«B£ ≈ø ‘jM B¿∑ LBN∏ªA æfÕ
. ’BØêA ¡÷›Õ Bû BØjß f¥®ªA …Œºß
©ŒJªA f¥®∑ …ƒß π∞ƒÕ ‹ À …ølºÕ SŒÅ jaE ’œrI ’œq °Ii ™Ã√ ë À , –躪A f¥®ªA ”ƒ®ø ΩRô æÃ≥ ÀC Ω®Ø Ω∑ ë f¥®ªA À
f¥®∑ À , ≤jvM ‹ À πºø f¥®ªA f®I ©÷BJºª oŒª À , ’Bq Bø …ŒØ ≤jvNÕ ∆C …ª ∆B∑ SŒÅ B∏ºø – rùBI ©ŒJùA °Ii ë –hªA
–hªA f»®ªB∑ À , B»n∞√ ≈ø   ´ ©Nó ∆C —Cj¿ºª oŒª À , `B∏ƒªA ©Nó B»ƒø ©N¿NÕ ∆C …ª SŒÅ ΩUjªBI —CjùA °IjÕ –hªA `B∏ƒªA
. …z¥ƒÕ ∆C …ª oŒª À  f»ß B¿ŒØ …n∞√ ≈ø …ª eû®ùA f«B®ªA …ŒØ ≈∏ô
îz≥BƒªA ¬g À , fÕfrNªA Ω∑ …ŒØ efq À …¥ÕeBvø ©Œö ü À …Œ√B®ø ©Œö ü À …Œ√B®ø ©Œö f»®ªA À f¥®ªBI ’BØêA ü ∆Ej¥ªA f∑C f≥ À
. B»º¥√ ïG “UBY ‹ — R∑ PBÕE ü AÀf«Bß AgG ¡«f»®I îØÃùA `fø À B∞Œƒß AeB®ÕG ¡«fßÀC À , B¨ªBI Bøg µŒQAÿºª
. πªh∑ ë À , “ÕjÒ∞ªA ¡ Ã¥®I pBƒªA …ªBƒÕ Bû πªg ∆C ”ºß æfÕ ‹BmiG …ŒØ æÃ¥ªA PBÕ‡A OºmiC f≥ À
—BŒáA BƒºøDM ê B√G À , ∆BŒm πªg ü ©¿N A À ej∞ªA À , AfIC …ƒß …MBŒY ü ∆Bn√„ª ”ƒ´ ‹ Bû …I ’BØêA À f»®ªA ∆fi ‹G πªg oŒª À
pBmC ”ºß “ŒƒJø B»ŒªG ≈◊¿Ò√ ªA “ŒßB¿NU‹A “ÕÃŒáA ∂Ã¥áA ©Œö À B»ƒø fŒ∞Nn√ ªA BÕAlùA ©Œö B√fUÀ ∆Bn√„ª ªA “ŒßB¿NU‹A
‹G B◊Œq ¡»ƒø πºò ‹ À B◊Œq NV¿ºª Bƒn∞√C ≈ø πºò ›Ø , …Œºß KM M ªA “Œßj∞ªA eû®ªA À eÃ¥®ªA À ¬B®ªA œßB¿NU‹A f¥®ªA
—Ã¥I …ƒø …ƒ∏¿Nª AiBŒNaA …I f»ß À  f¥ß Bø |¥ƒÕ ∆C ∆Bn√„ª \u ê À , ∆BŒJªA “UBá æÃ¥ªA BòHØ æÃ¥I PD√ ∆G À œº¿ß f¥ß ≈ß
…ŒªG –ÀDÕ À …I gÃºÕ –hªA ≈∑jªA ë À , œßB¿NU‹A æf®ªA ë …z¥ƒI |¥N√A Bø æÀC ∆B∑ …I ihN®Õ ih®ª ÀC sÒI ÀC “Òºm ÀC
. iB¿RNm‹A À ¬AfbNm‹A —iBmG ≈ø ∆Bn√‚A
“Õ‡A À 34 : ’AjmG : # ‹Ã◊nø ∆B∑ f»®ªA ∆G f»®ªBI AÃØÀC À $ : ïB®M æB≥ …I ’BØêA À f»®ªA •∞Y ü …√BZJm A f∑C πªhª À
f»®ªA Ω¿rM B¿∑ …z¥ƒª “øAhªA À f»®ªBI ’BØúª “YeBùA PBÕ‡A KªB´ ΩRø ej∞ªA ej∞ªA …I f«B®Õ –hªA –ej∞ªA f»®ªA Ω¿rM
ü “ŒºJªA À C  fƒß æf®ªA ∆fi –ej∞ªA f»®ªBI …ƒø ¡«C ≈ÕfªA j§√ ü …I ’BØêA ΩI , “øC À “øC À ¬Ã≥ À ¬Ã≥ îI j÷AfªA œßB¿NU‹A
. ¡ßC …z¥√
≈ø —’AjI $ : ïB®M æB≥ ∆BŒJªA \yÀC À æÃ¥ªA `juDI |¥ƒªA ≈ß ©ƒùBI Bz¥√ B»√ëC À  eiAÃø ∂eC ü lÕl®ªA LBN∏ªA ”MC πªhª À
≈ÕjØB∏ªA –lã A ∆C À A –lV®ø ´ ¡∏√C AÿºßA À j»qC “®IiC ~ifiA ü AÃZŒnØ î∑jrùA ≈ø f«Bß ≈ÕhªA ïG …ªÃmi À A
AÿºßBØ ¡NŒªÃM ∆G À ¡∏ª a Ã»Ø ¡NJM ∆HØ …ªÃmi À î∑jrùA ≈ø ’–jI A ∆C ∑fiA WáA ¬ÃÕ pBƒªA ïG …ªÃmi À A ≈ø ∆AgC À
AfYC ¡∏Œºß AÀj«B§Õ À B◊Œq ¡∑Ãz¥ƒÕ ¡Q î∑jrùA ≈ø f«Bß ≈ÕhªA ‹G ¡ŒªC LAh®I AÀj∞∑ ≈ÕhªA jrI À A –lV®ø ´ ¡∏√C
À ¡«Àha À ¡«ÃófUÀ SŒY î∑jrùA AúN≥BØ ¬jáA j»qfiA cºn√A AgHØ î¥NùA Kê A ∆G ¡»Mfø ïG ¡«f»ß ¡»ŒªG AÃóDØ
À , î∑jrùA LB≥i A ægC f≥ À “∏ø \NØ f®I Oªl√ B»≥BŒm æfÕ B¿∑ PBÕ‡A À 5 : —’AjI : # fujø Ω∑ ¡ AÀf®≥A À ¡«ÀjvYA
À , ∫jrªA —iAh≥ ≈ø B»Œºß AÀj»£ À B«Ã∏ºø ªA ~ifiA AÀj»ÒÕ ∆C nùA ”ºß ¬l®M œ« À , ¡»N∑Ãq K«gC À ¡»MÃ≥ ”ƒØC
¬fß f»ß nùA îI À ¡»ƒŒI î∑jrùA ≈ø BøÃ≥ RNnM πªg ©ø À , AÃø¤Õ ∆C ‹G ¢jq À fŒ≥ –C ∆Àe ≈ø î∑jrùA ’Bøe if»M
πªg Ω∑ , ©ØfÕ ©ØAe ‹ À ©ƒô ¡»NŒYB√ ≈ø ©√Bø ›Ø AêhNmA À AÃ∞®zNmA B¿ƒŒY ’ÃnI ¡«Ãnô ∆C n¿ºª lŒÉ ‹ À , ~j®NªA
. ‘Ã¥NªA K√BÜ —BßAjø À f»®ºª BøA YA
$ : ïB®M æB≥ , …I ‘fNßA Bø ΩRñ …Œºß ’AfNßA , › BI ’BJ« ”¥ºNÕ À …z¥√ –hªA f»®ªA |¥ƒÕ ∆C  f¥ß f®I f»®ªA |≥B√ ”ºß ¡®√
Kê A ∆G ¡ AÿŒ¥NmBØ ¡∏ª AÃøB¥NmA B¿Ø ¬AjáA fVnùA fƒß f«Bß ≈ÕhªA ‹G …ªÃmi fƒß À A fƒß f»ß î∑jr¿ºª ∆Ã∏Õ ±Œ∑
ü ¡∏√AÃaHØ —B∑lªA AÃME À —›vªA AÃøB≥C À AÃIBM ∆HØ ∆ÀfN®ùA ¡« π◊ªÀC À “øg ‹ À ‹G ≈ø¤ø ü ∆ÃJ≥jÕ ‹ - æB≥ ∆C ïG - î¥NùA
¡»º®ª ¡ ∆BôC ‹ ¡»√G j∞∏ªA “¿÷C AúMB¥Ø ¡∏ƒÕe ü Aî À ¡«f»ß f®I ≈ø ¡»√BôC AÃR∏√ ∆G À ∆ÿº®Õ ¬Ã¥ª PBÕ‡A Ωv∞√ À ≈ÕfªA
, 194 : —j¥JªA : # A AÃ¥MA À ¡∏Œºß ‘fNßA Bø ΩRñ …Œºß AÀfNßBØ ¡∏Œºß ‘fNßA ≈¿Ø $ : ïB®M æB≥ À , 12 : —’AjI : # ∆ûNƒÕ
”ºß AÃ√ÀB®M ‹ À ‘Ã¥NªA À ªA ”ºß AÃ√ÀB®M À AÀfN®M ∆C ¬AjáA fVnùA ≈ß ¡∑Àfu ∆C ¬Ã≥ ∆Fƒq ¡∏ƒøjè ‹ À $ : ïB®M æB≥ À
. 2 : —f÷BùA : # A AÃ¥MA À ∆AÀf®ªA À ¡Q‚A
∆HØ ∂BRŒùA µQÀC Bø f®I ijzM ÀC f«B®ªA …I ©∞N√A ’AÃm ∂› ‚A ”ºß …I ’BØêA LÃUÀ À f»®ªA “øjY ‘jÕ ¬›m‚A ∆C jøfiA “ºö À
f«B®N¿ººØ  f»ß ≈Õf«B®NùA fYC |¥ƒÕ ∆C ‹G œvbq ÀC xBa ©∞√ –C “ÕBßi ≈ø KUÀC À ¬lªC œßB¿NU‹A æf®ªA K√BU “ÕBßi
ªA “øÃøhùA ’›®Nm‹A À ¬AfbNm‹A “Œ≥i ≈ß BUÀja πªg ü ∆HØ , …Œºß ‘fNßA Bø ΩRñ …Œºß ’AfNß‹A À …z¥√ Bø ΩRñ …z¥√ ja‡A
. B»N Bø‚ ‹G ≈ÕfªA |«B√ |»√ Bø
”ºß •∞ZNªA À B»¿∏Y ü “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA “ÕBßi ïG pBƒªA “ÕAf ¬›m‚A ≈Õe B»I ”MC ªA “ŒªB®ªA ¡ŒªB®NªA fYC πªg ∆G –j¿®ª À
`ju f≥ À , iB¿RNm‹A À ¬AfbNm‹A “¿º§ø “ BøG À …mBmC ”ºß ‹G œ√Bn√‚A ™B¿NU‹A πºm ¡§NƒÕ ‹ –hªA œßB¿NU‹A æf®ªA
BØj πª B√j∑hª œ√Ej≥ SÅ SZJªA ∆C ‹ ê À , “∞ÕjrªA …M m ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA …I iBm À lÕl®ªA LBN∏ªA …I
. …MBŒY cÕiBM À …M m ü “∞ª¤ùA KN∏ªA ïG ™ÃUjªBI πŒºß À , πªg ü ¬›nªA À —›vªA ΩzØC …Œºß …vv≥ ≈ø
Bø B¿Œm ‹ À “√f¿NùA ´ À “√f¿NùA ¡øfiA ≈ƒm …Œºß PjU Bø À f»®ªA ¬A YA ≈ø ¬›m‚A “ƒm …Œºß PjU Bø îI OnÕB≥ AgG À
…NJUÃNmA ÀC ¡ Pie Bø B B»§∞Y À ¡»MAf≥B®ø À ¡»MAf«B®ø ü “∞Œ®zªA ©ø “ÕÃ¥ªA ¡øfiA “ºøB®ø ≈ø ¬ÃÕ Ω∑  f«Br√ À …®¿n√
. “¥Œ¥áA “øfa À µáA “ÕBßi ü îNƒnªA îI ∂j∞ªA PfUÀ Aihß ”¿nÕ Bñ B»z¥√ À ¡»NªÀe Bvø
©¿N A ©ØBƒø …NÕBßi ü À ∆B∑ B¿∞Œ∑ …NÕBßi KÉ µáA ∆G : æÃ¥Õ µÒƒø : ∆B¥Òƒø ∫Bƒ« BòHØ πªg ¡»ƒƒnI À ∫Ag ≈ÕfªBI –jáA ≈ø À
µÒƒø B¿»Œ√BQ À , ≈ÕfªA µÒƒø î¥ÒƒùA æÀC À , µáA OzYe ∆G À O¥∞MA “ºŒmÀ –DI B»NÕBßi KÉ “øfiA ©ØBƒø ∆G : æÃ¥Õ µÒƒø À ,
. B« ´ À “ŒßÃŒrªA À “Œ Aj≥ÃôfªA À “ÕeAfJNm‹A ≈ƒnªA ≈ø “√f¿NùA ÀC “ŒV¿ A “ŒßB¿NU‹A ≈ƒnªA ©Œö
œuÃÕ À ’BƒI …Œºß I Bø Ω∑ ïG …¿∏Y ¡¿®Õ ΩI \ºÒvùA f»®ªA ”ºß jvN¥Õ ‹ πªg ü …Nôlß ü ¬›m‚A ∆C πªg ©ø OØjß f≥ À
. ïB®M A ’Bq ∆G ¬›∏ªA ΩJ¥Nnø ü B»Œºß jR®Nm æBÕgC SZJªA Ah À …NÕBßjI
À ªA LAÀe ≈ø ©IiC –g Ω∏ª ¡mA “¿Œ»JªA À “YBI‚A ë æ›Y‚A G # ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø ‹G ¬B®√fiA “¿Œ»I ¡∏ª OºYC $ : ïB®M …ªÃ≥
oƒU À ∆Bn√‚A ™Ã√ : BƒªÃ¥∑ …ØBƒuC ïG ™ÃƒªA “ØByG ΩŒJ≥ ≈ø ¬B®√fiA ïG “¿Œ»JªA “ØByHØ Ah« ”ºß À , ©¿ A ü Bø ”ºß jZJªA
. “Œø‹ “ØBy‚BØ …Œºß À , ¬B®√fiA îƒU “¿Œ»JªA : ΩŒ≥ À , ∆AÃŒáA
Bø ïG —iBqG # ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø ‹G $ …ªÃ≥ À , B»øÃá Ω∑C –C “Œ√B¿RªA XAÀkfiA –C # ¬B®√fiA “¿Œ»I ¡∏ª OºYC $ …ªÃ¥Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
. “Õ‡A # …I A ¨ª Ω«C Bø À jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA ¡∏Œºß OøjY $ : …ªÃ≥ ≈ø œMDŒm
∆B∑ AgG ΩYC –hªA Ah« “øjY  eB∞ø À # ¡∏ª OºYC $ …ªÃ≥ ü LBÒàA ¿y ≈ø æBY # ¬jY ¡N√C À fŒvªA œºä ´ $ …ªÃ≥ À
æBY ÀC # AÃØÀC $ …ªÃ≥ ≈ø æBY …√G : ΩŒ≥ Bñi À , PfŒu AgG j¿áA À —j¥JªA À ’BJ§ªA ≈ø œrYêB∑ , ¬AjY‚A æBY ü  eBŒÒuA
ΩßBØ ¡mA ¬j A ”ƒ®ñ ¬AjáA ©ö îN¿zI ¬jáA ∆C B¿∑ , æî∞ùA ”ƒ®ñ ifvø fŒvªA À # ¡∏Œºß ”ºNÕ $ …ªÃ≥ ü LBÒàA ¿y ≈ø
.
›zØ ∆èNJÕ ¬AjáA OŒJªA îøE ‹ À f÷›¥ªA ‹ À –f A ‹ À ¬AjáA j»rªA ‹ À A j÷B®q AÃºÑ ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ïB®M A PBøjÅ “ÕBƒ®ªA —fq fŒ∞Õ îƒø¤¿ºª efâ LBÒa # B√AÃyi À ¡»Ii ≈ø
B»øA YA ¬fß A j÷B®q æ›YHØ : …ŒªG ±ŒyC Bø KnÅ  Bƒ®ø î®NÕ À , “ªlƒùA À “øjáBI —‹BJùA ¬f®ª “øk›ùA “YBI‚A ë æ›Y‚A À
. Ah∏« À , …ŒØ æBN¥ªA À …NøjY •∞Y ¬fß ¬AjáA j»rªA æ›YG À , B»∑jM À
. …∏mBƒø À WáA ¬›ßC B»I eAjùA ∆B∑ À , “ø›®ªA œ« À — ®q ©ö j÷B®rªA À
. “VáA Àg À —f®¥ªA Àg À KUi À ¬j A : œ« À “Õj¿¥ªA “ƒnªA iûq ≈ø A …øjY Bø ¬AjáA j»rªA À
. ΩI‚A À j¥JªA À ¡ƒ¨ªA ≈ø WZºª ∂BnÕ Bø –f A À
. …ª ~j®NÕ ›Ø WZºª –f« …√C ¡º®Œª  Ãç À Ω®√ ≈ø …¥ƒß ü –f A …I fº¥Õ Bø œ« À , —e›≥ ©ö f÷›¥ªA À
. ¬AjáA OŒJªA —iBÕlª ∆ÀfuB¥ªA …I eAjùA À , fv≥ AgG ¬C ≈ø ΩßBØ ¡mA ¬E ©ö îø‡A À
≈ø “¿®ƒI AÃJº¥√BØ $ ïB®M …ªÃ≥ ü …Œºß µº C f¥Ø œªBùA \IjªA ÀC , æBùA ë Ωz∞ªA À # îøE $ ≈ø æBY , # ›zØ ∆èNJÕ $ …ªÃ≥ À
. jUfiA À æBùA ≈ø ¡ßfiA ÀC –ÀjafiA jUfiA ë ÀC πªg ´ À 174 : ∆Aj¿ß æE : # ’Ãm ¡»nnô ΩzØ À A
∂BŒnª Kn√fiA ë  j∑g B√jQE –hªA À , ”Nq æAÃ≥C ”ºß “Õ‡A PAej∞ø ≈ø B¿« ´ À f÷›¥ªA À j÷B®rªA n∞M ü AÃ∞ºNaA f≥ À
. æAÃ≥fiA ΩŒuB∞Nª ~j®NªA ü ‘ÀfU ‹ À , “Õ‡A
- æ›Y‚A À ΩáA À , ©ƒùA ¬fß ”ƒ®ñ “YBI‚A ≈ø fÕkC ”ºß æfÕ ‹ j§áA f®I ©≥AÀ jøC # AÀeBÒuBØ ¡NººY AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬AjY‚A ≈ø XÀjàA ë À ”ƒ®ñ - …ŒØ AfÕlø À Aejâ
“ôjÜA …ƒø À , …ºõ –C …øjè …øjU : æB¥Õ # AÀfN®M ∆C ¬AjáA fVnùA ≈ß ¡∑Àfu ∆C ¬Ã≥ ∆Fƒq ¡∏ƒøjè ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬j A ”ºß “ªÃ¿ä B»√fi B« ´ À “ŒªBùA “IÃ¥®ºª À , B BIÀ SŒY ≈ø “ªÃ¿ä B»√fi “Œv®¿ºª
. ©Ò¥ªA B«Bƒ®ø ü ΩufiA ∆C K´AjªA j∑g À
. |¨JªA À —ÀAf®ªA ∆FƒrªA À
∆C ë À ¬Ã≥ —ÀAfß ¡∏ƒº¿ê ‹ À : “Õ‡A ”ƒ®ø Ωvä À , ∆FƒrªA ≈ø ∆BŒI ±Òß ÀC æfI ¡∑îƒø –C # ¡∑Àfu ∆C $ …ªÃ≥ À
. ¡»Œºß A ¡∑j»£C Bø f®I ¡»Œºß AÀfN®M ∆C ¬AjáA fVnùA ≈ß ¡∑îƒø
À , “Œø›m‚A “ƒnªA pBmC Ah« À , \yAÀ ”ƒ®ùA # ∆AÀf®ªA À ¡Q‚A ”ºß AÃ√ÀB®M ‹ À ‘Ã¥NªA À ªA ”ºß AÃ√ÀB®M À $ : ïB®M …ªÃ≥
BI ≈øE ≈ø ªA ≈∏ª À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü jø B¿∑ , P›øB®ùA À PAeBJ®ªA ü ∆BnY‚A À ∆Bô‚BI …ø›∑ ü ªA …√BZJm A jnØ f≥
. …ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À 177 : —j¥JªA : # “Õ‡A ja‡A ¬ÃŒªA À
pBmC ”ºß BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A ”ºß ™B¿NU‹A ïG ‘Ã¥NªA À ªA ”ºß ∆ÀB®NªA ”ƒ®ø eîŒØ , …Œ»√ À A jøC “J≥Ajø ‘Ã¥NªA À
—BŒáA iÃøC ü jaDNºª ©JNNnùA ’”ŒnªA Ω¿®ªA ë –hªA ¡Q‚A ”ºß ∆ÀB®NªA …ºIB¥Õ À , ∆BŒßB¿NU‹A ‘Ã¥NªA À `›vªA ë À , A ‘Ã¥M
jÒq jø f≥ À ¡ AÃøC ÀC ¡»yAjßC ÀC ¡»mÃ∞√ ≈ø ≈øfiA KºnI “¥áA pBƒªA ∂Ã¥Y ”ºß –f®NªA ë À ∆AÀf®ªA ”ºß À , —fŒ®nªA
’lÜA ü 200 : ∆Aj¿ß æE : # “Õ‡A AÃÒIAi À AÀjIBu À AÀ uA AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü ”ƒ®ùA Ah« ü ¬›∏ªA ≈ø
. LBN∏ªA Ah« ≈ø ©IAjªA
”ºß fŒ∑DM “¥Œ¥áA ü ë À # LB¥®ªA fÕfq A ∆G A AÃ¥MA À $ : …ªÃ¥I ∆AÀf®ªA À ¡Q‚A ”ºß ™B¿NU‹A ≈ß …Œ»√ …√BZJm f∑C ¡Q
. fηDM
 h« ΩJ≥ ∆Ej¥ªA ≈ø æl√ B¿ŒØ —iÃ∑hø “®IifiA  h« # …I A ¨ª Ω«C Bø À jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA ¡∏Œºß OøjY $ : ïB®M …ªÃ≥
fUC ‹ Ω≥ $ : ïB®M æB≥ “ƒÕfùBI “ªkB√ “ºv∞ø —iÃm æÀC œ« À —j¥JªA —iÃm À , ∆BNŒ∏ø B¿« À ΩZƒªA À ¬B®√fiA œMiÃn∑ —iÃnªA
≈¿Ø …I A ¨ª Ω«C B¥nØ ÀC oUi …√HØ jÕlƒa ¡á ÀC BYÃ∞nø Bøe ÀC “NŒø ∆Ã∏Õ ∆C ‹G …¿®ÒÕ ¡ßB ”ºß Bøjä œªG œYÀC B¿ŒØ
Bø À jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA ¡∏Œºß ¬jY BòG $ : ïB®M æB≥ À 145 : ¬B®√fiA : # ¡ŒYi iÃ∞´ πIi ∆HØ eBß ‹ À ÆBI ´ jÒyA
. 173 : —j¥JªA : # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆G …Œºß ¡QG ›Ø eBß ‹ À ÆBI ´ jÒyA ≈¿Ø A ¨ª …I Ω«C
: …ªÃ¥I B»ºÕg ü ©≥AêA ’BƒRNm‹A ü BzÕC “Õ‡A ΩQBó À “Õ‡A  h« ifu ü —iÃ∑hùA “®IifiA  h« ¬jÑ - ‘jM B¿∑ - B®Œö PBÕ‡A À
πºM îI À B»ƒŒI “∑ rùA œ√B®ùA  h« ïG “JnƒªBI —f÷BùA “ÕFØ # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆HØ ¡Q‚ ±√BVNø ´ “v¿ã ü jÒyA ≈¿Ø $
. PBÕ‡A πºNª —f∑¤ø
, îNŒ∏ùA ΩZƒªA À ¬B®√fiA œMiÃm æÀl√ ≈ø B®ÕjrM µJmC jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA ßC æÀfiA “Q›RªA ≈ß “uBa À B»ƒß œ»ƒªA ΩI
jQfùA —iÃm ü ïB®M æB≥ f≥ À , lUjªA Ω∑C ¡ÕjÑ ”ºß æfNØ , oUi …√DI jÕlƒàA ¡á xÃva ÀC “Q›RªA ¡ÕjÑ Ωº®M ¬B®√fiA “ÕE ∆HØ
. 5 : jQfùA : # jV«BØ lUjªA À $ : - “R®JªA æÀC ü “ªkBƒªA iÃnªA ≈ø œ« À -
‹G $ …ªÃ≥ ΩŒªfI “NŒùA µÕeBvø ≈ø B®Œö # ©JnªA Ω∑C Bø À “ZŒÒƒªA À “Õe ùA À —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùA À $ …ªÃ¥I ïB®M  fß Bø πªh∑ À
B»ŒØ “Õ‡A ≈¿zNM ∆C ´ ≈ø “¿® fiA ≈ø PBøjZ¿ºª ∆BŒI fÕlø À “NŒùA eAjØC \ŒyÃNI “ÕBƒß ™Ãƒª “Õ‡A ü Pj∑g BòHØ # ¡NŒ∑g Bø
. SÕfY ©ÕjrM ”ºß
ü Aj∑g Bø æÀC B√B∑ ∆G À B¿»√HØ # µnØ ¡∏ªg ¬‹kfiBI Aÿn¥NnM ∆C À KvƒªA ”ºß \Ig Bø À $ …ªÃ¥I ïB®M A  fß Bø πªh∑ À
À , ¬B®√fiA “ÕE ü µn∞ªA ¬jY f≥ À , µn∞ªBI - ±Œ®y æB¿NYA ”ºß - B¿»ƒø œ√BRªA ¡ÕjÑ ÀC B¿»ôjÑ Ωºß ïB®M …ƒ∏ª —iÃnªA  h«
ïB®M æB≥ À , ¡Q‚A ¡ÕjÑ ”ºß —j¥JªA “ÕE Oªe f≥ À , B G …√Ã∏ª “Õ‡A ü j∑g Bø ¡ÕjÑ ”ºß æfÕ # ¡Q‚ ±√BVNø ´ $ …ªÃ≥ Ah∑
¡Q‚A À ≈ÒI Bø À B»ƒø j»£ Bø sYAÃ∞ªA œIi ¬jY BòG Ω≥ : ïB®M æB≥ À , 120 : ¬B®√fiA : # …ƒ BI À ¡Q‚A j«B£ AÀig À $ : BzÕC
. 33 : ≤AjßfiA : #
“Œ∏ùA PBÕ‡A ≈ø B»Œºß ¬f¥M B¿ŒØ ¡ÕjZNªBI ∂ÃJnø ´ fÕfU jøC ”ºß PBøj A ≈ø …Mfß B¿ŒØ Ω¿NrM ‹ “Õ‡A ∆C ∆BI À \zMA f¥Ø
. B«Ãç À ¬ÃZºªA ≈ø “¿® fiA PBøjä eAf®M “ƒ¿zNùA “Œ√fùA ÀC
À , µƒàBI PÃó ªA “¿Œ»JªA œ« “¥ƒbƒùA # ¡NŒ∑g Bø ‹G ©JnªA Ω∑C Bø À “ZŒÒƒªA À “Õe ùA À —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùA À $ : ïB®M …ªÃ≥
fnÕ À B»¥ƒß ”ºß frÕ ΩJZ∑ O√B∑ “ºŒmÀ À “ªE –DI ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø À , AiBŒNaA ΩøBß Ω¿®I ÀC ∂B∞MA ≈ß ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø ¡ßC ë
. “Œº«BÜA ü ¡»ƒŒI —j÷Ae B BRøC À “¥ÕjÒªA  h« O√B∑ B¿∑ , îNJra îI B»mCi æBaeHI ÀC , B»n∞ƒM ‘jâ “Ò¨zI
. B¿«Ãç À j◊I ÀC ΩJU µ«Br∑ æBß ∆B∏ø ≈ø OÒ¥m –C PejM ªA œ« “Õe ùA À , PÃó ”NY LjzM ªA œ« —gÃ≥ÃùA À
µº®NÕ Ω∑fiA ∆HØ ©JnªA B»¿á ≈ø Ω∑C –C B»º∑C ªA œ« ©JnªA Ω∑C Bø À , B« ´ …I B»ZÒ√ \Ò√ ≈ß OMBø ªA œ« “ZŒÒƒªA À
. B«Ãç À j¿ƒªA À K÷hªA À fmfiB∑ –iBzªA sYêA ë ©JnªA À …z®I ÀC …®Œö ”ƒØC ’AÃm æÃ∑DùBI
ΩRø B»Œºß æfÕ —BŒáA ≈ø “Œ¥I B»ŒØ O√B∑ AgG B¿∑ B»ƒø “®IifiA XAeÀfiA –jØ ”ƒ®ñ “Œ∑hNªA ΩJ¥Õ Bù ’BƒRNmA # ¡NŒ∑g Bø ‹G $ …ªÃ≥ À
µº®NªBI fŒ¥NÕ ∆C ∆Àe ≈ø PAeÀf®ùA ≈ø …ºJ¥Õ Bø ©Œ¿Ä µº®Nø B∞√E B√j∑g B¿∑ ’BƒRNm‹A À πªg Ãç À o∞ƒM jQC ÀC K√g “∑jY
. …Œºß ΩŒªe ´ ≈ø afiBI
∆C ”ƒ®ñ , B»¥ÕeBvø À “NŒùA eAjØC ≈ø πªg Ω∑ ©JnªA Ω∑C Bø À “ZŒÒƒªA À “Õe ùA À —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùA ßC “n¿àA iÃøfiA  h« À
‹ B¿»√C œ»ÕfJªA ≈ø ∆HØ # ¡NŒ∑g Bø ‹G $ : …ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA À , \ÒƒªA À –e ªBI BNMBø AgG ∆BøjÑ BòG ›Rø “ZŒÒƒªA ÀC “Õe ùA
“Œ∑hNªA …√BZJm A ”ƒRNmA f≥ À , ‹ ÀC BŒ∑hM ∆C BøHØ h◊ƒŒY À B»≥ëk f®I ∆›∑¤M BòG À , B¿»√B¿RU ü `ÀjªA OøAe Bø ∆›∑¤M
“¿Œ¥Nnø “¿Œºm OUjaC ¡Q j◊I ü - ›Rø - —Bq PejM ê BøC À , “Œ∑hM ´ ≈ø \Ò√ ÀC ejM ≈ß BNMBø AgG ‹G “øjZºª µJÕ ¡ºØ
PAiÃ∑hùA ∆HØ ∂BŒnªA πªg ”ºß æfÕ , “Õe ùA B»Œºß µºÒM ›Ø \IhI OŒ∑g ÀC B»∞√C ±NY OMBø ¡Q A R∑ ÀC ›Œº≥ OqB®Ø æBáA
. \ÒƒªA À –e ªA À h≥êA À ∂Bƒé‹B∑ B j∑g –hªA ±uêA ïG B»∑›« fƒNmA À , O∏º« AgG Bø B»ŒØ
À B»ƒø —ieB√ eAjØC B»√C ”ºß ’BƒI “NŒø OnŒª B»√C ¡«ÃªA ïG µJnÕ Bñi Bø ©Øi j∑hªBI “NŒùA ≈ø µÕeBvùA  h« wŒvÖ ü …UêA À
 h»I ïB®M `jvØ , XiBa ≈ø KJm —BUB∞ù ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø  Ãç À ~jñ OMBø AgG Bø ë À , ©÷BrªA ej∞ªA ïG BJªB´ µJnÕ ≈«hªA
. “øjáA \zNM À oJºªA ©∞MjÕ ”NY B»÷B DI —ieBƒªA µÕeBvùA À eAjØfiA
À ’BƒJªA À \øjªA Kvƒ∑ B◊MB√ B®yÀ …®yÀ ’œrªA Kv√ , : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # KvƒªA ”ºß \Ig Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
$ : æB≥ B»Œºß \IhM À B«fJ®M —iBVY Lj®ºª ∆B∑ À , Kv√ À K÷Bv√ …®ö À , ’œrªA ”ºß KvƒM —iBVáA KŒvƒªA À , jVáA
À . # ¬‹kfiA À LBv√fiA À æB≥ LBv√C : …®ö ü æB¥Õ f≥ À # KvƒªA ”ºß \Ig Bø À $ : æB≥ , # ∆ÃzØÃÕ Kv√ ïG ¡»√D∑
. K®NªA : KvƒªA À KvƒªA
AiBVYC “J®∏ªA æÃY AÃJv√ AÃ√B∑ ¡»√HØ πªg ü “Œº«BÜA ≈ƒnI ìnÕ ∆C KvƒªA ”ºß \Ig Bø ¬Ãá Ω∑C ≈ß œ»ƒªA ≈ø eAjùBØ
. “ŒƒQêA ≈ƒm ≈ø ∆B∑ À , B»Œºß ∆ÃÅhÕ À B»√Ãmf¥Õ
”ºß - ‘jaC “¿Œ»I ÀC - iÀlU ha¤Õ ∆C `Af¥ªBI ¬Bn¥Nm‹A À , `Af¥ªA œ« ¬‹kfiA À # ¬‹kfiBI Aÿn¥NnM ∆C À $ : ïB®M …ªÃ≥
jø f≥ À , jnŒùA ë À “∞ºNbùA ¬B»nªA o∞√ wŒbrM ü À , …ª ¡»m ‹ ≈û ¡»m …ª ≈ø wŒbrM ü `Af¥ªBI LjzÕ ¡Q ¬B»m
. LBN∏ªA Ah« ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü 219 : —j¥JªA : # “Õ‡A jnŒùA À j¿àA ≈ß π√êDnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ fƒß …Yjq
, B¿»IBIiC ”ºß B¿»¥Õj∞M “¿Œƒ¨ªA “¿n≥ À TA ùA “¿n≥ À , “¿n≥ À B¿n≥ Ah∑ O¿n≥ : æB¥Õ KŒvƒªA kAjØG ¡n¥ªA : K´AjªA æB≥
¡n≥ ”ƒ®ø ü Ω¿®NnÕ f≥ ¡Q , ¡n¥Õ ∆C …NªDm …N¿n¥NmA À # ¡»ƒŒI “¿n≥ ’BùA ∆C ¡»◊J√ À $ # ¬Ãn¥ø ’lU ¡»ƒø LBI Ω∏ª $ : æB≥
“¥Œ¥áBI ”ƒ®ùA À , B≥Afvø ∂BJÒ√‹A KnŠë BòG ¡n≥ ”ƒ®ñ ¡n¥NmA ∆Ã∑ ≈ø  j∑g Bø À , # ¬‹kfiBI Aÿn¥NnM ∆C À $ : æB≥
. æB®∞Nm‹A ∂fvŒØ B»Œºß KM ùA Ω®∞ªA æÃvá Kº “ª‡A æB¿®NmBØ , Ω®∞ªA Ah« P‹E œ« ªA ¬‹kfiBI “¿n¥ªA Kº
. KŒvƒªA ≈ø …¿á ü Bñ LB«hºª  Ãç À iÀlÜA ”ºß `Af¥ªA Ljy ë ∂BŒnªA j«B£ ”ºß …ƒß œ»ƒùA ¬‹kfiBI ¬Bn¥Nm‹BI eAjùBØ
≈ø B»ƒø ©ØBƒªA lŒŒó À , æB®ØfiA ü jrªA À àA ¬›®Nm‹ `Af¥ªBI LjzªA ¬‹kfiBI ¬Bn¥Nm‹BI eAjùA ∆C ¡»z®I  j∑g Bø BøC À
: AêB≥ …ŒØ a ‹ Bû B»ƒø àA …ŒØ Bø wŒbrNª `Af¥ªBI LjzŒØ πªg ´ ÀC Ω¿ß ü BßÀjq ÀC BUAÀekA ÀC Aj∞m fÕjÕ ≈¿∑ iBzªA
∂BŒm ∆C : …Œ∞Ø - œªBNªA œ÷AÀjªA SZJªA ü …ª `jq —eBÕk œMDŒm À , — ÒªA ≈ø ™Ã√ πªg À , “Œº«BÜA Ljß îI Aj÷Ae πªg ∆B∑ À
ü ›J≥ B»ŒªG qC f≥ À , “¿® fiA PBøjä fß ¬B¥ø œ« À - “Õ‡A ∆C πªg À , ”ƒ®ùA Ah»I ¬Bn¥Nm‹A ”ºß •∞ºªA Ωõ ≈ß ”IDÕ “Õ‡A
À “¥ƒbƒùA À …I A ¨ª Ω«C Bø À jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA œ« À , Ajrß B»MBøjä ≈ø f®M - # ¡∏Œºß ”ºNÕ Bø ‹G $ : …ªÃ≥
¡ZºªA “¿n≥  Bƒ®ø ≈ø –hªA ¬‹kfiBI ¬Bn¥Nm‹A j∑hM ¡Q , KvƒªA ”ºß \Ig Bø À ©JnªA Ω∑C Bø À “ZŒÒƒªA À “Õe ùA À —gÃ≥ÃùA
Ωõ î®M ü “ŒªAÃNùA ≈÷Aj¥ªA À \yAêA ∂BŒnªA πªg f®I πrÕ ±Œ∏Ø , iÃøfiA ü jrªA À àA ¬›®NmA  Bƒ®ø ≈ø À , —jøB¥ùBI
. πªg ü ¬›∏ªBI ≤iBß LBMjÕ Ω« À AiB¿≥ ¡ZºªA ¬Bn¥NmA ”ºß •∞ºªA
®ùA ≈ø Ω∑ \u OŒJªA ïG ±ŒyC AgHØ , ¬AjáA OŒJªA —iBÕk ë À jaE ”ƒ®ø B À , —iB¿®ªA ”ƒ®ñ ifvø —j¿®ªA ∆C πªg §√
. — R∑ πªg ü “ºRøfiA À , æÀfiA ”ƒ®ùA ‹G . 119 : —j¥JªA : # —j¿®ªA À WáA AÃóC À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü Ω¿Nê ‹ ≈∏ª
# ¡NŒ∑g Bø ‹G $ : …ªÃ≥ f®I ≈ÕiÃ∑hùA ≈Õ afiA ïG —iBq‚A À , PAiÃ∑hùA ©Œö ïG —iBq‚A Ω¿Nê # µnØ ¡∏ªg $ : …ªÃ≥ À
. “Q›RªA a °mÀfiA Ω®ª À afiA ïG —iBq‚A À , ’BƒRNm‹A “ªÃºŒá
π√HØ , KŒVß B»Nª‹e ü ¡Q B»ºä B úY ü “Õ‡A jøC # ∆ÃraA À ¡«ÃrÖ ›Ø ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥
: …ªÃ≥ ßC B»ºÕg …ŒªG O∞yC À # µnØ ¡∏ªg - : …ªÃ≥ ïG - ¬fªA À “NŒùA ¡∏Œºß OøjY $ : ïB®M …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ifu OºøDM AgG
ïG …ƒø eAjùA —eBØG À  Bƒ®ø ¬Bó ü ±≥ÃNø ´ BøBM Bø›∑ …MfUÀ # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆HØ ¡Q‚ ±√BVNø ´ “v¿ã ü jÒyA ≈¿Ø $
PBÕ‡A ≈ø æÀlƒªA ü B»Œºß ¬f¥M Bù “ºQBû “ºøB∑ “ÕE …NŒ∞ªC À , ›uC G # ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ≈ø ’œq
À jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA ¡∏Œºß ¬jY BòG $ : —j¥JªA —iÃm œ∞Ø , ¬B®ÒªA PBøj “ƒŒJùA —j¥JªA À ΩZƒªA À ¬B®√fiA —iÃm ü “®≥AêA
. ΩZƒªA À ¬B®√fiA œMiÃm ü Bø …ºQBô À # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆G …Œºß ¡QG ›Ø eBß ‹ À ÆBI ´ jÒyA ≈¿Ø A ¨ª …I Ω«C Bø
ü “Õ‡A •∞ª …Œºß ±≥ÃNø ´ “Õ‡A  h« °mÀ ü ™ÃyÃø ~ ®ø ¬›∑ G # AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ∆C πªg WNƒÕ À
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆G Bƒº≥ ÀC , Oªl√ Bø æÀC ≈ø B»ƒŒI OººbNØ “Õ‡A °mÀ ü “ªkB√ “Õ‡A ∆G : Bƒº≥ ’AÃm , B»√BŒI À B»Nª‹e
. ‹Àl√ B¿»Ø›NaA À îNÕ‡A æBv∞√A ©ø ©yÃùA Ah« ü “Õ‡A ©yÃI œYêA LBN∑ jøC –hªA ë (¡º̃m
AjQC jQ¤Õ ‹ P‹B¿NY‹A  h« ≈ø B◊Œq ∆HØ , ‹Àl√ B»JYBvM ∆C ´ ≈ø ±ŒªDNªA fƒß …ŒØ œ« –hªA B»®yÃø ü “ßÃyÃø B»√G : Bƒº≥ ÀC
. B»ºÕg À “Õ‡A ifu ïG oŒ≥ AgG By ®ø ΩºbNùA ¬›∏ªA Ah« ∆Ã∑ ≈ø  B√j∑g B¿ŒØ
≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ wë - “ö iBJaC œ« À , B»º∑ ≈∏Õ Ãª - æÀlƒªA KJm ü —eiAêA PBÕAÀjªA ΩU ∆C πªg fÕ¤Õ À
: …ªÃ≥ æÀl√ BzÕC fÕ¤Õ Ah« À , ›uC , # “NŒùA ¡∏Œºß OøjY $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A Ωufi ~j®NÕ ∆C ´ ≈ø j∑hªBI G # AÀj∞∑
A ”ºu) ƒªA ±ŒªDM ïG fƒNnø “Õ‡A °mÀ ü “Õ‡A ™Ã≥À ∆G À , ΩÕhªA À ifvªA ≈ß ›v∞ƒø ›¥Nnø ‹Àl√ G # o◊Õ ¬ÃŒªA $
.  f®I î∞ª¤ùA ±ŒªDM ïG ÀC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
ë À “Õ‡A  h« (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß æl√ : æB≥ ®rªA ≈ß fŒõ ≈I fJß ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi Bø  fÕ¤Õ À
. πnƒÕ ±Œ∑ …¿º®Õ ΩŒ÷ U ∆B∑ À : æB≥ , —iÃnªA ifu ≈»º®U PBÕE …NJVßC AgG ∆B∑ À # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : “Øj®I
, B√ÿzø ∆BNIiB¥Nø ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ À # ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ßC îNº¿ÜA îMB« ∆G ¡Q
æÃJ≥ À , KÕj¥ªA ¢BJMi‹A ≈ø nùA ≈Õe æB¿∑G îI À nùA ≈Õe ≈ø iB∞∏ªA pDÕ îI Bø iû§ª , KÕi ›I Bøû∞ø ∆BNÒJMjø
eBÑ‹A ≈ø îNº¿ÜA îI Bø ïG BØBzø , |®JI B»z®I ≤Aj fiA ΩvNø , ’AlUfiA °JMjø AfYAÀ B√ÿzø BJ∑ ŒØ BUlNô ∆fi î√ÿzùA
. ∂BŒnªA ü
¡NÕ îNºvNø îNº¿ÜA AÀhaC Ah« BƒøÃÕ ïG ≈ÕjaDNùA À î®IBNªA À “IBZvªA –jn∞ø ≈ø ±ºàA À ±ºnªA ∆C ‘j√ Bø πªg fÕ¤Õ À
“ª‹fªA SŒY ≈ø B¿»ßB¿NUA À , B®ø B¿ Àl√ ”ºß AÃI À , πªg îNº¿ÜA îMB« ≈ø Aÿ»Ø ¡»√fi ‹G πªg oŒª À Bz®I , B¿»z®I
. fYAÀ æêfø ”ºß
# BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi À - : …ªÃ≥ ïG - ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ßC “y ®ùA “Õ‡A  h« ∆C πªg WNƒÕ À
B»I “ÒŒ A “Õ‡BI … BJMiBI Bƒº≥ ’AÃm ONrM ´ ≈ø îNº¿ÜA ™Ã¿Vñ ¡÷B≥ fYAÀ ~j¨ª ∂Ãnø |®JI …÷AlUC |®I ΩvNø fYAÀ ¬›∑
: …ªÃ≥ ü ij∏NùA ¬ÃŒªA ∆G À , îyj´ –Àg îø›∑ ‹ By ®ø AfYAÀ Bø›∑ ™Ã¿ A Ah« ∆Ã∑ ü “NJªA jQ¤Õ ‹ πªg ∆HØ , Ω¥√ ÀC
. ≈ÕfªA …ŒØ Ω¿∑C À iB∞∏ªA …ŒØ o◊Õ fYAÀ ¬ÃÕ …I fÕiC , # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ü À , # AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $
iû£ ∆Bøk …I eAjùA Ω»Ø ? # ¡«ÃrÖ ›Ø ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ©≥AêA ¬ÃŒªA Ah»I eAjùA Bø ¡Q
¡∏Œºß C À ≈ÕfªA ¡∏ª Ω¿∑C À , ¬›m‚A ¡∏ŒªG æl√C A ∆C eAjùA ∆Ã∏ŒØ …MÃße À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA “R®JI ¬›m‚A
. ? iB∞∏ªA ¡∏ƒø pDÕC À “¿®ƒªA
”ºß ¡»√Ãrë ∆ÿºnùA ∆B∑ À ,   Œ¨M ÀC …ªBÒIG ü ∆î¿ÒÕ iB∞∏ªA ∆B∑ ≈Õe ¡ ∆B∑ …√C ∂BŒnªA j«B£ ∆fi πªg ïG ΩŒJm ‹
¬›m‚A ΩJ≥ ¡ ≈∏Õ À ¡»Œºß …N¿®√ C À A …º¿∑DØ Bv≥B√ ∆B∑ …√C À nùA ≈øE À …ŒØ Aî¿ Bû ≈ÕjØB∏ªA A pDÕDØ ¡»ƒÕe
. ¡»Œºß …N¿®√ ¡NÕ À A …º¿∏Õ ÀC iB∞∏ªA …ŒØ ©¿ÒÕ ”NY ≈Õe
¬›∏ªA ¡Œ¥NnÕ ”NY , # AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ”ºß , # Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ¬f¥NÕ ∆C ”ƒ®ùA ≈ø j∑g Bø ¬k‹ ∆C ”ºß
. …¿§√ ü
jn∑ À , ¡»ƒÕe ∆BŒƒI …ŒØ ¬f« À , ¡»N∑Ãq K«gC À sÕj≥ œ∑jrø fŒ∑ …ŒØ A ΩÒIC SŒY “∏ø \NØ f®I Bø ë ¬ÃŒªBI eAjùA ∆C ÀC
. …NŒu iBrN√A À  jøC gÃ∞√ Aî√Bô À ¬›m‚A AÀeBzÕ À , ∂Bm ”ºß AÃøÃ¥Õ ∆C ¡«⁄BUi ©Ò¥√BØ ¡»øBƒuC
≈ø “ƒøBRªA “ƒnªA ü ∆B∑ À - “∏ø \N∞I ≈ÕfªA Ω¿∏Õ Bù À “¿®ƒªA ¬BóG À ≈ÕfªA æB¿∑G ”ºß æfM “Õ‡A ∆HØ BzÕC πªg ïG ΩŒJm ‹
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA “ºYi îI À …ƒŒI B¿ŒØ ™jq ¬AjY ÀC æ›Y ≈ø ¡∑ À , πªg f®I Oªl√ “zÕjØ ≈ø ¡∏Ø - —jV A
.
≈ø A R∑ ∆C …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À , nùA ≈Õe ≈ø înÕE B®Œö AÃ√Ã∏Õ À Lj®ªA œ∑jrø ©Œö ¡®Õ AÀj∞∑ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ∆C ”ºß
≈ƒm ”ºß “Œº«BÜA “VY ∆ÃVê AÃ√B∑ À , B»øA YA À B«iBJNßA ”ºß f®I “Œ≥BI O√B∑ ~j®NªA ¬fß ”ºß µŒQAÃùA À PByiB®ùA
…Œºß) BŒºß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi S®I ”NY —iîªA PBØÃr∏ø PBÕiBß ≈VVê ’BnƒªA O√B∑ À , î∑jrùA
. “Œº«BÜA ¬Ãmi BÕB¥I ΩÒIDØ —’A ªA PBÕFI (¬›nªA
OMBø À , ∫jrªA iBQE O∞ß À , BJÕj¥M Lj®ªA —jÕlU ”ºß ¬›m‚A °nJ√A SŒY ∆BølªA ≈ø —’A ªA æÀl√ f®I Bø ¬ÃŒªBI eAjùA ∆C ÀC
f®I A ¡ fIC À , jøfiA ¡ B∞uÀ , î∑jrùA ≈ø AfYC WáA πmBƒø À ≈ÕfªA f«B®ø ü ∆ÀjÕ ∆ÿºnùA ∆B∑ B¿Ø “Œº«BÜA ≈ƒm
. B◊Œq …I ∆Ã∑jrÕ ‹ À …√ÀfJ®Õ BƒøC ¡»ØÃa
’B∞ßG À —jÕlÜA ≈ø ∫jrªA ¢BnI œ À —’A ªA PBÕE æÀl√ f®I nùA ≈Õe ≈ø AÃnÕC ∆G À Lj®ªA œ∑jrø ∆HØ πªg ïG ΩŒJm ‹
f≥ À , —f÷BùA —iÃm : —iÃnªA  h« ü Bø B»ƒø À πªg f®I ¬B∏YC À |÷AjØ Oªl√ f≥ À f®I Ω¿∏Õ ≈ÕfªA ∆C ‹G “Œº«BÜA ¬Ãmi
À eÀfáA À ¬AjáA À æ›áA ¬B∏YC ≈ø R∑ ’œq B»ŒØ À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA f»ß jaE ü B Àl√ ”ºß AÃ¥∞MA
. xBv¥ªA
∆Bøl∑ j§ƒªA ’‘eBI KnÅ “Õ‡A eB∞ø KmBƒÕ Bû ©ŒmêA  Bƒ®ø “Õ‡A ü ¬ÃŒªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C æB¿NYA ïG ΩŒJm ‹ …√C ΩvZNØ
¬ÃÕ ¬ÃŒªBI eAjùA ∆G : æB¥Õ ∆C ‹G ΩŒJm ›Ø —’A ªA PBÕE æÀl√ f®I Bø ÀC , ∆BølªA ≈ø “∏ø \NØ f®I Bø ÀC “Œø›m‚A —ÃßfªA iû£
“ÒŒ A “Õ‡BI ”ƒ®ùA KnÅ BÒJMjø By ®ø , # AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ∆B∑ ∆G —iÃnªA æÀl√ ¬ÃÕ Ã« À , B»n∞√ “Õ‡A æÀl√
. # Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆B∏ù πªg À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA f»ß jaAÀC ü —f÷BùA —iÃm æÀl√ f®I ÀC , B»I
æB¿NY‹A ”ºß —eiAêA P‹B∏q‚A ≈ø ¬f¥M Bø  eBnØ ü œ∞∏Õ ? …ƒŒ®I —’A ªA æÀl√ ¬ÃÕ ÀC ? …ƒŒ®I “∏ø \NØ ¬ÃÕ ¬ÃŒªBI eAjùA Ω»Ø
. îøf¥NùA SªBRªA À œ√BRªA
≈ÕhªA pDÕ ≈ø eAjùA B¿Ø ? PBÕAÀjªA |®I eiÀ …I À ≈Õjn∞ùA ≈ø R∑  j∑g B¿∑ ™AeêA “VY ≈ø “Øjß ¬ÃÕ Ã« ¬ÃŒªBI eAjùA ∆C ÀC
πªg ∆B∑ f¥Ø nùA ≈Õe ”ºß iû§ªA ≈ø sÕj≥ œ∑jrø pDÕ ≈ÕfªA ≈ø pDŒªBI eAjùA ∆B∑ ∆HØ î¿ºnùA ≈Õe ≈ø h◊øÃÕ AÀj∞∑
—’A ªA æÀl√ fƒß πªg ∆B∑ f¥Ø πªg ≈ø Lj®ªA œ∑jrø pDÕ eAjùA ∆B∑ ∆G À , —jqB®ªA “ƒnªA ≈ø “Øjß ¬ÃÕ ‹ “Œ√B ¬Bß \N∞ªA ¬ÃÕ
πªg À - ¡« ´ À pà A À ‘iBvƒªA À eûŒºª ΩøBrªA iB∞∏ªA ©Œö pDÕ …I eAjùA ∆B∑ ∆G À , —jV A ≈ø “®mBNªA “ƒnªA ü ë À
À —Ã≥ ¬›m„ª j»§Õ Bù À , f®I nùA ”ºß iû§ªA ≈ø înÕE AÃ√Ã∏Õ ’‹¤»Ø - # AÀj∞∑ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ∂› G …ŒzN¥Õ –hªA
. ¬ÃŒªA Lj®ªA —jÕlU XiBa ü “Jº´ À “∑Ãq
KmBƒÕ –hªA ∆DrªA ≈ø - —jV A ≈ø jrß “ƒm “VáA –g ©mBM “Øjß ¬ÃÕ Ã« À - ¬ÃŒªA Ah B¿ŒØ ΩøDN√ ∆C Kè ‘jaC “»U ≈ø À
. “Õ‡A ü # ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥
B¿Œº®M pBƒªA …¿Œº®M À , …ŒØ …n∞ƒI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA iÃzÅ WáA jøC æB¿∑G …I eAjùA ∆G : æB¥Õ ∆C ≈∏øC BñjØ
. æÃ¥ªBI BßÃ∞rø BŒº¿ß
©ÕjrM …øf¥M f≥ À , AiÃV»ø iBu ∆C ∆Àe SJºÕ À ©N¿NªA WÅ ¡«jøC f≥ À - ¡»VY πmBƒø pBƒªA …¿Œº®M ejâ ∆C …ŒØ ≈∏ª
”¿nÕ ∆C \vÕ ±Œ∑ À , ≈Õfºª ‹B¿∑G ”¿nÕ ∆C \vÕ ‹ - πªg ´ À eB»U À —B∑k À WY À ¬Ãu À —›u ≈ø ≈ÕfªA ∆B∑iC
. ≈ÕfªA ™Ã¿ ≈ÕfªA PBJUAÀ ≈ø KUAÀ ¡Œº®M ”¿nÕ ∆C ≈ß ›zØ KUAêA πªhª ‹B¿∑G ≈ÕfªA PBJUAÀ ≈ø ’œq ¡Œº®M
: …ªÃ≥ ßC —j¥∞ªA  h»I ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ßC ïÀfiA —j¥∞ªA “ÒIAi ™BÒ¥√A KUÃÕ æB¿NY‹A Ah« ∆C ”ºß
pBƒºª ©N¿NªA WY (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ¡Œº®NI ≈ÕfªA ≈ß iB∞∏ªA pDŒª °Ii –C À # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $
.
¬AjY ‹ À  f®I æ›Y ›Ø , —f÷BùA —iÃm ü ¬ÃŒªA Ah« ü ¬AjáA À æ›áA BÕB¥I æÀlƒI ≈ÕfªA æB¿∑G …I eAjùA ∆G æB¥Õ ∆C ≈∏øC Bñi À
. ¡»«ÃUÀ ”ºß  iBQE OY‹ À , iB∞∏ªA Lú≥ ”ºß pDŒªA ïÃNmA ≈ÕfªA æB¿∑HI À ,
∆HØ ? ¡« ≈ø ¡»√C À jÕf¥NªA Ah« ”ºß # AÀj∞∑ ≈ÕhªA $ : …ªÃ¥I “Õ‡A ü ¡»ƒß ß ≈ÕhªA iB∞∏ªA ’‹¤« lŒŒó ü jvJN√ ∆C Kè ≈∏ª
iB∞∏ªA ¡« ≈¿Ø , “¥Œ¥Y ¬›m‚A ë À ¬›m‚A ¨I j«B§NÕ ≈ø ¡»ŒØ ≈∏Õ À h◊øÃÕ ¡»¿ß ¬›m‚A ∆B∑ f¥Ø Lj®ªA iB∞∑ ¡»I fÕiC
. ? ∆ÃnÕ‡A
”ºß iû§ªA ≈ø h◊øÃÕ înÕE AÃ√Ã∏Õ ¡»√C B∞√E OØjß f¥Ø æBŒUfiA À ¡øfiA ≈ø Lj®ªA j÷Bn∑ ¡« ´ ≈ø iB∞∏ªA ¡»I fÕiC ∆G À
. nùA
æÀlƒI Aefß B»I ∆B»NnÕ ‹ — R∑ PBÕAÀi PeiÀ f¥Ø “Øjß ¬ÃÕ ’Bz¥√A À —f÷BùA —iÃm æÀlƒI ©ÕjrNªA LBI eAfn√A jøC ü jvJN√ ¡Q
∆Ej¥ªA jaE ≈ø : B»JÒa “JÒa ü æB≥ …√C j¿ß ≈ß –Ài …√C ”NY , BIjªA PBÕE À ±ŒvªA “ÕE ü B¿∑ ¬ÃŒªA f®I |÷AjØ À ¬B∏YC
, \ŒZvªA ü –iBbJªA ‘Ài À SÕfáA , ¡∏JÕjÕ ‹ Bø ïG ¡∏JÕjÕ Bø AÃßfØ , Bƒª …ƒŒJÕ À A æÃmi PBø …√G À , BIjªA “ÕE ‹Àl√
. PBÕAÀjªA ≈ø πªg ´ ïG , BIjªA “ÕE (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß Oªl√ “ÕE jaE : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß
¬ÃŒªA Ah« B»ŒØ ¬ÃŒªBI eAjùA ∆Ã∑ ü —j«B£ ‹ À “êjvI OnŒª “Õ‡A ∆fi , B»Œºß “Õ‡A ¬f¥ŒØ PBÕAÀjªA ±®zÕ ∆C SYBJºª oŒª À
. fƒnªA ≈ß ej A æB¿NY‹A ≈ß jv¥M ‹ iBJafiA  h« À , …ŒØBƒÕ æB¿NYA Ω∑ ’B∞N√A ”ºß …ƒŒ®M ü ±≥ÃNÕ Ω¿Nä …UÀ ë BòG À …ƒŒ®I
∆Ã∑jrùA ¡»ÒªBë ‹ ¡« À ∆ÿºnùA …VY ”NY …ƒß î∑jrùA ’›UG À , ¡ ¬AjáA OŒJªA xúa ≈ÕfªA æB¿∑HI eAjùA ∆G : æB¥Õ ÀC
.
# ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ü ¬ÃŒªBI  fŒŒ¥M ”ƒ®ø B¿Ø , “ƒnI πªg ΩJ≥ j∑g B¿ŒØ n¿ºª jøfiA B∞u ∆B∑ f≥ …√C : …ŒØ À
, ≈Õfºª ‹B¿∑G OŒJªA xúa “Œ¿nNª ”ƒ®ø –C À , ≈Õfºª ‹B¿∑G …√Ã∑ ¡ºnÕ “¿®ƒºª BøBóG xúàA Ah« ∆Ã∑ ¡ºm ê …√C ”ºß ?
ÃÜA ’B∞u BøC À ? efß B»yB®IC À B»÷AlUC efß ïG ≤BzÕ ∆C ‹G …ªB¿∑G oŒª À , ¬B∏YC À f÷B¥ß ≈ø “ßÿ⠋G ≈ÕfªA oŒª À
. “NJªA ≈Õfºª ‹B¿∑G ”¿nÕ oŒºØ B»I Ω¿®ªA ≈ß PBõAlùA À ©√AÃùA ™B∞MiA À , B»÷AjU‚
. …ªBY ”ºß ≈ÕfªA ≈ß iB∞∏ªA pDÕ æB∏qG ∆C ”ºß
ü iB∞∏ªA AÃrë ‹ À B«ÃJƒNè À , ∆ÿºnùA …I haDŒª BŒºŒv∞M B√BŒI PBøj A  h« ∆BŒI ≈ÕfªA æB¿∑G ≈ø eAjùA ∆G : æB¥Õ ∆C ≈∏ô À
. iB∞∏ªA ”ºß ¡»JŒº¨M À ¡»ƒÕe iB»£G À , nùA A kAlßHI ¡»ƒÕe ≈ø AÃn◊Õ f≥ ¡»√fi πªg
…I A ¨ª Ω«C Bø À jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA ßC “®IifiA PBøj A j∑hI ¬›m‚A ifu ü ’B∞N∑‹A “¿∏Y ∆C πªg \ŒyÃM
\NØ f®I Bø ïG “Õ‡A  h« ü j∑g Bø j÷Bm ≈ø n¿ºª ¬›m‚A …«j∑ Bû B»ŒØ XifƒÕ Bø ΩŒv∞M ∫jM À “Œ∏ùA iÃnªA |®I ü “®≥AêA
AÀjÕ ‹ À , ¬›m‚A ≈ø Lj®ªA j∞ƒÕ ›◊ª j¿àA ¡ÕjÑ ü WÕifNªA ∆B∑ B¿∑ B»ŒØ fÕfrNªA À S÷BJàA  h« ¡ÕjÑ ü XifNªA œ« BòG “∏ø
. îªÀfiA î¥IBnªA jR∑C ¡« À ¡»÷Aj¥Ø ≈ø ≈øE ≈ø ™ÃUi …I ∆ÃUjÕ BUjY …ŒØ
…º«C iÃ∞√ ≈ø πªhI ∆Ã∑jrùA o◊Õ ∆C f®I À ¡«kAlßG À …º«C ”ºß A “®mÃM À , ¬›m‚A —Ã≥ f®I PBøjZ¿ºª ΩŒv∞NªA Ah« ’BU
‹ À , —AiAfùBI ¡«ÃªBJÕ ‹ ∆C ¡»I ifUC ∆Ãø¤ùA ∆B∏Ø , —j«B¥ªA —Ã¥ªBI ¡»ƒÕe “ªAkG À , ¡»Œºß iû§ªA ü ¡»®¿ æAk À , …ƒø
. ¡»n∞√C ”ºß À ¡»ƒÕe ”ºß ¡«ÃØBë
¬›m‚A B»I ΩÒIC ªA ¬B∏YfiA ≈ø œ¥I Bù “ƒŒJùA “Õ‡A  h« …ŒØ Oªl√ –hªA ¬ÃŒªA ë À , ™AeêA “VY ¬Bß ≈ø “Øjß ¬ÃÕ ¬ÃŒªBI eAjùBØ
“UBY ‹ À , …ªAÀk ü ¡ ©¿Òø ‹ BøBM Aiû£ î∑jrùA ”ºß nùA iû§I —jrJùA À , B»øB«ÀC À B»R÷BJa À “Œº«BÜA “√B»ø BÕB¥I
. ¡«jøC “J≥Bß ≈ø ≤ÃàA ÀC ¡»MAiAfø ≈ø ’œq ïG …®ø
BƒøC ¡»ØÃÇ À , —Ã≥ ¡»∞®zI ¡ fI f≥ À - ¡ œ¨JƒÕ …√C À ¡»ƒÕe æAÀk ≈ø AÃn◊Õ f≥ ¡»n∞√C iB∞∏ªA ∆C “Õ‡A ü ¡« ë …√BZJm BØ
. ¡»ƒÕe æB¿∑ B»Œ∞Ø “Õ‡A ü …ƒß A ”»√ Bø ΩŒuB∞M ≈ß AûNƒÕ À , ïB®M   ´ AÃrë ‹ ∆C - ”ƒ´ ¡«j¥∞I À ,
. Ω¥ƒªA ü Bø wŒbºNI ¡»z®I  j∑g Ah∑
æB∏q‚A ≈ø ja‡A æB¿NY‹A ïG …UÃNÕ Bø æB¿NYA Ω∏I ©ØfŒª —iÃ∑hùA P‹B¿NY‹A ≈ø —fß îI ©¿ÜA eAiC Ω÷B¥ªA Ah« ∆C : …ŒØ À
. B®Œö B«Bƒ®ø À “Õ‡A •∞ª fnØC À B»NøjI jÕgB A îI ¢iÃNØ
—’A ªA PBÕE æÀlƒI ÀC “∏ø \N∞I ∆B∑ Bø ë À …MÃ≥ À ¬›m‚A iû£ ïG fƒNnùA pDŒªA ë ∆B∑ ∆G pDŒªBI eAjùA ∆C ≈ß Ω«hØ
À , îNƒm ÀC “ƒnI πªg ΩJ≥ AÃn◊Õ AÃ√B∑ f≥ À # ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : —jqB®ªA “ƒnªA ≈ø “Øjß ¬ÃÕ æB¥Õ ∆C \vÕ
. ∆ÃnÕE ¡»√G : æB¥Õ ÀC ”ƒ®ùA \ŒyÃM ü …ø›∑ ü …n∞√ Ω÷B¥ªA …I ß B¿∑ AÃn◊Õ f≥ : æB¥Õ ∆C …ª üAêA •∞ºªA BòG
|®I ¡ÕjÑ SŒY ≈ø XifNªA …I fÕiC ∆G j¿àA ¡ÕjZNI B»ôjÑ pB≥ À , ¬B®ÒªA PBøjä ü  j∑g –hªA XifNªA Ah« ∆C ≈ß Ω«g À
PBÕE ßC “Õ‡A  h« ”ºß ‹Àl√ “¥IBnªA ¡ÕjZNªA PBÕE …Œºß Ω¿NrM Bû fÕkC ”ºß Ω¿NrM ‹ “Õ‡A ∆C OØjß f¥Ø |®I f®I eAjØfiA
. B»ŒØ j∑g Bø eAjØC ≈ø G —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùA ∆C À , ΩZƒªA À ¬B®√fiA À —j¥JªA
\ÕjvNªBI j∑g Bø ∆HØ , …ºä ´ œ∞Ø æÃJ¥ªA ≈ø pBƒªA ™BƒNøA ≈ø BØÃa œºŒv∞NªA À œªBö‚A ∆BŒJªA SŒY ≈ø XifNªA …I fÕiC ∆G À
Lú≥ ü ©≥ÀC À , ’›NIA jR∑C À , B≥Afvø Kº´C …I A ¨ª Ω«C Bø À jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA ßC —f÷BùA ”ºß “¥IBnªA iÃnªA ü
À ©≥ÀC À ¡«C œ« À “®IifiA πºM æBI B¿Ø , eÃUêA —gBq À µ¥ZNªA —ieB√ iÃøC œ« À , B« ´ À —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùA æBRøC ≈ø pBƒªA
≤Bë À , B»NøjY ∆BŒI ü XifNŒØ B»ŒªG “ØBy‚BI  jøDI DJ®Õ ‹ Bø B«j∑g ≈ø œ¥NÕ ¡Q πªg ≈ø ≤Ãa ´ ≈ø B»ôjZNI `jvÕ jR∑C
. B»I \ÕjvNªA ≈ø
¡ºm ê À ? ≈Õfºª ‹B¿∑G B»√BŒI À B»´›IG À BƒÕe ¬B∏YfiA ©ÕjrM ”¿nÕ ∆C \vÕ Ω« À , ≈Õfºª ‹B¿∑G ≈∏Õ ¡ºm ê πªg ∆C ”ºß
O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : ïB®M æB≥ f≥ À , ©Œ¿ÜA À Ω∏ºª ‹ “¿®ƒªA |®Jª ¬BóG À ≈ÕfªA |®Jª æB¿∑G πªg BòHØ
. fŒŒ¥M ´ ≈ø æÃ¥ªA µº DØ # ¿®√ ¡∏Œºß
›Œv∞M …√BŒI ” ÀC A  B¿nØ “ÕlùBI wa ¬ÃŒªA Ah« ü ¡∏áA Ah« æBI B¿Ø , — R∑ ¬BÕC ü — R∑ BøB∏YC îI f≥ ïB®M …√C ”ºß
. “¿®ƒªA ¬BóG À ≈ÕfªA æB HI
îI Bø “ªkBƒªA ¬B∏YfiA ∆Dq B¿Ø , ¬B®ÒªA PBøjä ΩŒv∞Nª “ƒŒJùA “Õ‡A  h« f®I ©ÕjrNªA LBI fnI …ªB¿∑G ≈ÕfªA æB¿∑HI eAjùA ∆C ÀC
…ŒØ ΩøDM ? —f÷BùA —iÃm ü “Õ‡A  h« f®I “ªkBƒªA ¬B∏YfiA j÷Bm ∆Dq Bø ΩI ? (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA “ºYi À —f÷BùA æÀl√
.
¬›∏ªBI eAjùA ∆B∑ ê - G OŒyi ¬ÃŒªA :  jÕf¥M À - # BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi À $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ƒ®ø Bø …º∑ πªg f®I À
¬›m‚A …ŒØ œyi …√BZJm A ∆DI ¬ÃŒªA Ah« xBvNaA …UÀ Bø À ? —jqB®ªA “ƒnªA ≈ø “Øjß ¬ÃÕ PBøj A ≈ø “Õ‡A ü j∑g Bñ ∆BƒNø‹A
. ? ByjªA Ah« KmBƒÕ Bû ¬ÃŒªA …I wNë jøC ‹ À , BƒÕe
ΩŒÒ√ ‹ À …√BŒI ¬f¥M Bû B»ƒø Lj¥Õ Bø ÀC “¥IBnªA  ÃUêA ”ºß —eiAêA P‹B∏q‚A jR∑C …UêA Ah« ”ºß ejÕ …º∑ πªg f®I À
. —eBß‚BI
—iÃ∑hùA  ÃUêA |®I ”ºß “ƒÕfùA (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA eÀiÀ îI À “Øjß îI ªA ¬BÕfiA ≈ø fYAÀ ¬ÃŒªBI eAjùA ∆C ÀC
. ≈ÕfªA æB¿∑G ”ƒ®ø À iB∞∏ªA pDÕ ”ƒ®ø ü
. ¬f¥NùA ΩŒv∞NªA ”ºß   ´ ”ºß ejÕ Bø æB∏q‚A ≈ø …ŒØ À
KmBƒÕ jaE µÕj ≈ø B»ƒß SZJƒª À , B«Bƒ®ø …ŒUÃM ü æB¥Õ ∆C ≈∏ô ÀC ΩŒ≥ B¿ŒØ nªA KnÅ “Õ‡A ≈ß SZJªA ≈ø jÒq Ah»Ø
. LBN∏ªA Ah»I xBàA SZJªA µÕj
æfÕ - BèifM A fƒß ≈ø æl√ BòG ≈ÕfªA À , ’BUjªA ΩIB¥Õ pDŒªA À - # ¡«ÃrÖ ›Ø ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥
πªg ¡«jøC ∆G À , ∆Bøk À f»ß hƒø ÃZƒI …ªAÀk ∆ÃUjÕ AÃ√B∑ À , ¬›m‚A ë À nùA ≈Õe ü ©¿Òø ¡ ∆B∑ f≥ iB∞∏ªA ∆C ”ºß
 Brë À …ƒø ihê ∆C …¥Y ≈ø ∆B∑ πªg ∆G À , ¬ÃÕ f®I BøÃÕ jÒa ”ºß ¡»ƒø ≈ÕfªA ∆B∑ À , îY f®I BƒŒY ¬›m‚A ef»Õ ∆B∑
. ∆Ãø¤ùA
PeÀ $ : ïB®M æB≥ , “Œra ”ºß …I jnM ≈ø À , jÒa ”ºß …ƒø AÃ√B∑ Bû îƒø¤¿ºª …√BZJm …ƒø îøDM , # ¡«ÃrÖ ›Ø $ : …ªÃ¥Ø
¡∏√BôG f®I ≈ø ¡∏√ÀejÕ Ãª LBN∏ªA Ω«C ≈ø R∑ eÀ $ : ïB®M æB≥ À , 69 : ∆Aj¿ß æE : # ¡∏√úzÕ Ãª LBN∏ªA Ω«C ≈ø “∞÷B
: # jÕf≥ ’œq Ω∑ ”ºß A ∆G  jøDI A œMDÕ ”NY AÃZ∞uA À AÃ∞ßBØ µáA ¡ îJM Bø f®I ≈ø À ¡»n∞√C fƒß ≈ø AfnY AiB∞∑
. 109 : —j¥JªA
∆B∑ ≈ÕfªA ∆C “»U ≈ø ‹G ¡»Iú≥ ™fvƒÕ À ¡«iÀfu µŒzÕ ≈∏Õ À , ¡»ƒÕfª ‹G nùBI j÷AÀfªA ∆ÃvI Õ AÃ√Ã∏Õ iB∞∏ªA À
Bø Ω∏I ¡»®Nó ”ºß ¡Në À , ¡»mÃ∞√ …I eBN®M À …∞ªDM À , ¡»ßBJ  AûM Bø Ω∑ ≤A ≥A ü ¡ Bm mA À ¡»Øjq À ¡«ee¤nI K«hÕ
. ¢jq À fŒ≥ ›I ∆ûNrÕ
ΩI ¡»®ö ’BƒØG À nùA —eBIG ¡«fv≥ ü ≈∏Õ ¡ºØ µáA ¡»ƒÕe “»U ≈ø ‹G ≈ÕfªA Ω«C ∆Àe ¡«fƒß ~èJùA ë ≈ÕfªA ∆B∑ f¥Ø
¡∏√BôG f®I ≈ø ¡∏√ÀejÕ Ãª $ : …ªÃ≥ ü jø B¿∑ AiB∞∑ îƒø¤ùA ei À , …I “IjÒzùA “ªlªlNùA ∫jrªA ∆B∑iC ¡Œ∏Ñ À A iÃ√ ’B∞ G
À ‘f BI …ªÃmi ΩmiC –hªA ë ∆ÀjØB∏ªA  j∑ ê À  iÃ√ ¡Nø A À ¡»«AÃØDI A iÃ√ AÃ◊∞ÒŒª ∆ÀfÕjÕ $ : ïB®M æB≥ “Õ‡A # AiB∞∑
. 9 : ±vªA : # ∆Ã∑jrùA  j∑ ê À …º∑ ≈ÕfªA ”ºß  j»§Œª µáA ≈Õe
. 14 : ≈ø¤ùA : # ∆ÀjØB∏ªA  j∑ ê À ≈ÕfªA …ª îvºã A AÃßeBØ $ : ïB®M æB≥ À
“ÕjnM À îƒø¤ùA îN∞NI …mC ≈ø ©ŒØjªA ∆BŒƒJªA Ah« AÃøf»Õ À , B»ºuC ≈ø “JŒÒªA —jVrªA  h« AÃ®Ò¥Õ ∆C ‹G ¡« ¡ ≈∏Õ πªhª À
. ¡»ƒÕe eBnØ‚ ¡»ƒŒI PBØAjàA À …JrªA SI À ¡»NßBö ü ∂B∞ƒªA
 BÜA À æBùBI “ŒƒÕfªA —ÃßfªA ü …N¿« ∆Ã¥Z¿NnÕ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA “ôlß ∆À ∞Õ jøfiA ’‘eBI ∆ÀhaDÕ AÃ√B∑ f≥ À
ÀC “ÒªBbñ ÀC 6 : x : # eAjÕ ’œrª Ah« ∆G ¡∏N E ”ºß AÀ uA À AÃrøA ∆C ¡»ƒø flùA µºÒ√A À $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ ,
B◊Œq ¡»ŒªG ≈∑jM Pf∑ f¥ª ∫BƒNJQ ∆C ‹ ê À $ : …ªÃ≥ À , 9 : ¡º¥ªA : # ∆ëfŒØ ≈«fM ê AÀeÀ $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ , “ƒ«Afø
Bø ”ºß 3 : ∆ÀjØB∏ªA : # fJßC Bø ∆ÀfIBß ¡N√C ‹ À ∆ÀfJ®M Bø fJßC ‹ ∆ÀjØB∏ªA B»ÕC BÕ Ω≥ $ : …ªÃ≥ À , 74 : ’AjmG : # ›Œº≥
. æÀlƒªA LBJmC ü eiÀ
AÃ√B∑ ¡»√HØ , …ª K¥ß ‹ À  jøDI ¡÷B¥ªA Ah« PÃñ PÿŒm …√C , “¥ A —ÃßfªA PÃø À , ≈ÕfªA æAÀk ü …√ÃUjÕ Bø jaE ∆B∑ À
”ºß …ƒÕe j∑g À  j∑g PBø À  jQC ©Ò¥√‹ ΩN≥ ÀC PBø ÃºØ , “ªBmjªA À —ÃßfªA pBJª ü “ƒÒºm À , —ÃJƒªA —iÃu ü πºø …√C ∆ÀjÕ
¡«j∑g ∆HØ pBƒªA LB≥i LÃ∑i À VNªA À œªB®NªA ≈ø ¡«jøC ≠ºI B¿»ø ¡»√C —jIBJÜA À î ›nªA æBY ≈ø —eBß eûrùA ë Bø
∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ Ah« ¡»÷BUi ïG rÕ , ¡«iÃJ≥ ü ¡»®ø ≈ØfM ¡»Œºß À pBƒªA îI “¿∑BáA ¡»ƒŒ√AÃ≥ À ¡»ƒƒm À , ¡»MÃñ PÃô
. æÀlƒªA LBJmC ü eiÀ Bø ”ºß 3 : jQÃ∏ªA # : IfiA ë π◊√Bq
—j«BÒªA —ÃßfªA  h« ∆C ¡»øB«Àfi ≈ÕlM À , ≈ÕfªA iÃ√ ’B∞ G ü ¡»®¿ÒM À , ¡»mÃ∞√ ≈ø ’BUjªA ≈∏ó œ√BøC B BRøC À  h« ∆B∑ f¥Ø
…ªkB√ Bø Ω∑ ”ºß BèifM ¬›m‚A iû£ ≈∏ª , œªBŒºªA À ¬BÕfiA iÀjø B«jQC Ã∞®Õ À B»Œºß œz¥Õ À jÕeB¥ùA …Ih∏Nm “QÀfYC ‹G OnŒª
A ”ºu) ƒªA “ôlß eBnØG ≈ø AÃn◊ŒØ œ√BøfiA  h« ”ºß ”z≥ —Ã¥ªA À “∑ÃrªBI …N¿º∑ ’›NßA À , …NŒu iBrN√A À , …º«C À ≈Õe ≈ø
.  BU ÀC æBñ …®Œ¿ÒM À ,  fÕjÕ ∆B∑ Bø |®I fƒß …N¿« ≤B¥ÕG À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …√C ë À , AfYAÀ ‹G - ’BUjªA - : LBJmC LBJmfiA πºM ©Œö ≈ø ¡»NmDÕC …N∑Ãq À ¬›m‚A —Ã≥
∆C œ»ÕfJªA ≈ø ∆C πªg À , …MÃñ …ƒÕe PÿŒnØ “ŒƒÕfªA —ÃßfªA ≈ø …Œºß ¬B≥ Bø ”ºß ¬Ã¥Õ À ,  jøC ü …∞ºÖ …ª fªÀ ‹ K¥®ªA ™ÃÒ¥ø
À “Qf A ≈ƒnªA ≈ø “ƒm ∆C À , …n∞√ •∞Y ”ºß …n∞ƒI ‘Ã¥Õ ‹ - ≠ºI Bø ≠ºI ∆G À - …ØiB®ø À …øB∏YC “»U ≈ø ≈ÕfªA æB¿∑
‹ À œZ¿ƒM ‹ B»√C B¿∑ , B»I îºZNƒùA —jR∏I ‹ À B»NŒu iBrN√BI ‹ À B»n∞ƒI ‹ B»÷B∞u À B»MiBz√ ”ºß ”¥JM ‹ “®JNùA ∆BÕefiA
. B«jøC IfNI î¿÷B¥ªA À B»N§∞Y À B»Nºõ PÃñ ‹G πªg ´ ÀC LAhß ÀC “ƒNØ ÀC fÕf»M ÀC U ÀC j»¥I o¿ÒƒM
ƒªA ¬B¥ø ¬Ã¥Õ ≈ø ≈ÕfªA Ah A KvƒÕ ∆DI \ŒZvªA iBJNß‹A fƒß µ¥ZNÕ ∆B∑ BòG iB∞∏ªA pDÕ ¬Bó ∆C j»§Õ ¬f¥M Bø ©Œö ≈ø À
Bù nùA ≈Õe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA pDÕ πªg K¥®NŒØ …I “¿÷B¥ªA “øfiA eBqiG À ,  jøC IfM À …§∞Y ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
≈ø …ºÕÃZNI ≈Õfºª ‹B¿∑G πªg ∆Ã∏Õ À , œßêA ΩøBáBI ¬BŒ¥ªA “ºYjø ïG œvbrªA ΩøBáBI ¬BŒ¥ªA “ºYjø ≈ß ≈ÕfªA XÀja AÀf«Bq
≈ø ¡∏√ÀejÕ Ãª LBN∏ªA Ω«C ≈ø R∑ eÀ $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ oŒª À , “¿®ƒªA  h BøBóG À , ’B¥JªA “∞u ïG TÀfáA “∞u
jÕf≥ ’œq Ω∑ ”ºß A ∆G  jøDI A œMDÕ ”NY AÃZ∞uA À AÃ∞ßBØ µáA ¡ îJM Bø f®I ≈ø ¡»n∞√C fƒß ≈ø AfnY AiB∞∑ ¡∏√BôG f®I
. ”ƒ®ùA Ah« ïG —iBqG , # œMDÕ ”NY $ : …ªÃ≥ ”ºß …ªB¿NqBI 109 : —j¥JªA : #
jøC ü —jV A ≈ø jrß “ƒm “VáA –g ≈ø jrß ≈øBRªA ¬ÃŒªA ë À , ¡a jÕf´ ¬ÃÕ Oªl√ “Õ‡A ∆C PBÕAÀjªA ≈ø eiÀ Bø fÕ¤Õ Ah« À
. “øf¥NùA P‹B∏q‚A ≈ø ’œq …Œºß ejÕ ‹ À , ¢BJMi‹A \yÀC ∆BMj¥∞ªA °JM Ø Ah« ”ºß À , (¬›nªA …Œºß) œºß “Õ‹À
$ : …ªÃ¥I µº®Nø ≤j£ ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA …ªÃ≥ ü $ : ¬ÃŒªA ∆C ≤j®M “Õ‡A ü pDŒªA ”ƒ®ø OØjß Bø f®I π√G ¡Q
ïG œvbrªA ¡Œ¥ªBI ¬BŒ¥ªA “ºYjø ≈ø ≈ÕfªA XÀja ≈ø …ŒØ Bù , …√Dq ¡Œ§®M À , ¬ÃŒªA jøC ¡Œb∞M ”ºß “ª‹fºª ¡Õf¥NªA ∆G À # o◊Õ
. ¬AÀfªA À ’B¥JªA “∞u ïG TÀfáA À iû§ªA “∞u ≈ø À , œßêA ¡Œ¥ªBI ¬BŒ¥ªA “ºYjø
∂BŒm ü , # o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ¥Ø ±ºNã îNÕ‡A ∂BŒm ∆HØ “Õ‡A # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ≈ø œMDŒm Bñ “Õ‡A pB¥Õ ‹ À
‘jrJªA ”ºß Ω¿Nrø ÕÃ∏M ïÀfiA “Õ‡A ¡∏ZØ : ∆B∞ºNã ∆B¿∏áA À , ≤BƒŒNm‹A ∂BŒm ü , # ΩYC ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ À , ~A ß‹A
. ∆BƒNø‹A ≈ß ’”Jƒø œ®ÕjrM “Œ√BRªA ¡∏Y À , jaE …UÀ ≈ø jÕhZNªA À …UÀ ≈ø
À , îƒø¤ùA ≈Õe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA pDÕ Ã« À ‘ÀfÜA ¡Œ§ß a ”ºß …ªB¿Nq‹ ¬ÃŒªA jøC ¡Œ§®M ”ºß æfÕ , # o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ¥Ø
. ∂› ‚A ∆B∏ù ¡« ´ À ‘iBvƒªA À eûŒªA À QêA ≈ø iB∞∏ªA µºÒø - …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ - AÀj∞∑ ≈ÕhªBI eAjùA
~j®ø ü ¡Nƒ∑ ≈ÕhªA pDÕ f®I “Œrbºª KUÃø ‹ ∆C  Bƒ®ø , –êÃø ‹ –eBqiG œ»ƒªBØ # ∆ÃraA À ¡«ÃrÖ ›Ø $ : …ªÃ≥ BøC À
- …ŒØ …Œ®m æ›y ¡º®Õ Bø ïG ”®nÕ ‹ À …Œºß æÃváA ≈ø pDŒªA ¬Bó f®I jøDI ¡»Õ ‹ ∆Bn√‚A ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À - ¡»ºJ≥ ≈ø jÒàA
. œ√ÃraA À ¡«ÃrÖ ›Ø ¡∏ƒÕe ”ºß ¡»ƒø “ŒràA πªg ©ø ¡∏ª œ¨JƒÕ ‹ À , iB∞∏ªA “ŒYB√ ≈ø ≈øC ü ¡N√DØ
ë À ¡»mDÕ ‹ ê …ŒØ ¡«ÃrÖ ∆C ¡∏Œºß ∆B∑ B¿ŒØ œ√ÃraA ∆C ∂BŒnªA ”zN¥ñ # ∆ÃraA À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ∆BƒNø‹A ”ºß “Õ‡A Ω¿ç Ah À , j«B£ ë B¿∑ n¿ºª fÕf»M ™Ã√ Ah« À , ¡∏ÕfÕC ≈ø …ßl√ À ≈ÕfªA
›Ø , ¢jq ∆Àe ¢jq À , ©yÀ ∆Àe ©yÃI µº®NÕ ∆C ´ ≈ø jÕf¥M –C ”ºß KUAÀ …√BZJm A ≈ø “ŒràA ∆C B√j∑g Bø fÕ¤Õ À
. xBa eiÃø ü “uBa “Œra B»√C ‹ ê # ∆ÃraA À $ : …ªÃ≥ ïG # ¡«ÃrÖ ›Ø $ : …ªÃ≥ ≈ø LAjy„ª …UÀ
πºM ü A ≈ø ≤ÃàBI jøfiA ∆fi 175 : ∆Aj¿ß æE : # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G ∆ÃØBa À ¡«ÃØBÖ ›Ø $ : ïB®M …ªÃ¥I “Õ‡A pB¥M ‹ À
A AÃØBë ∆C Kè ΩI ¡»n∞√C ”ºß iB∞∏ªA AÃØBë ∆C îƒø¤¿ºª kÃè ‹ …√C  eB∞ø À , –êÃø LBÒàA À , ∆Bô‚BI ¢Àjrø “Õ‡A
.  fYÀ …√BZJm
jøfiA BŒ√BQ Ωº®Õ πªhª À , ‹ ¬C A ≈ø ≤ÃàBI AÀjøC ’AÃm ¡»n∞√C ”ºß ¡»ƒø ≤ÃàA ë À µÅ ¡ oŒª B¿ß ¡«B»ƒM “Õ‡BØ
∆HØ # ∆ÃraA À ¡«ÃrÖ ›Ø $ : …ªÃ≥ ≤›Ç Ah« À # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G $ : …ªÃ≥ ë À , ΩŒº®NªBI j®rø fŒ¥I A ≈ø ≤ÃàBI
∆Ã∏ª B»ƒß œ»ƒªA BòG ΩI , “¥Œ¥áBI …MByjø ’B¨NIA ïG B»ßÃUjª …√BZJm “yèJñ OnŒª À , ¡»ƒÕe ”ºß ¡»ƒø “Œra  h« ¡»NŒra
À , …n∞√ A “ŒrÇ jøfiA Ah∏Ø , –eBqiG …ƒß œ»ƒªBØ  jQC °¥m À ©∞MiA f≥ - …ƒø iB∞∏ªA pDÕ ¬fß Ã« À - B»ŒªG œßAfªA KJnªA
¡∏ƒÕe ü ¡»÷BUjª ¡»√ÃrÖ ¡Nƒ∏Ø iB∞∏ªA ©ø ¬ÃŒªA ïG ∆B∑ “ŒràA KJm ≈∏ª , ≈ÕfªA jøC ü AÃrÖ ∆C KUAêA ≈ø ∆C ¬›∏ªA eB∞ø
. πªg ¡»ØBØ  fYÀ  ÃraBØ A fƒß Bø ïG KJnªA Ω¥N√A À ¬ÃŒªA AÃn◊Õ f≥ À
KÉ ªA “øB®ªA “ŒràA ∆Àe “uBa “ŒrÇ AjøC …ŒØ ∆fi , jÕhÑ À fÕf»M ≈ß ÃºÖ ‹ # ∆ÃraA À ¡«ÃrÖ ›Ø $ : …ªÃ≥ ∆B∏ù “Õ‡BØ
B»I jøfiA À B»IÃUê KUÃùA KJnªA ë Bø …√C À , “ŒràA  h« “ŒuÃva ü j§ƒƒºØ æAÃYfiA ©Œö ü À jÕf¥M Ω∑ ”ºß ≈ø¤ùA ”ºß
.?
. …ªÃ≥ ßC îMj¥∞ªA ∆C ü æB∏qG ‹
f≥ À , fYAÀ ~j¨ª ∆BN≥Ãnø ∆BÒJMjø “Õ‡A ü , # ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ À , # o◊Õ ¬ÃŒªA $
…ŒØ ©¿ÒÕ ∆B∑ –hªA ë - “¥Œ¥áA KnÅ fYAÀ jøC B¿« À - ¬ÃŒªA B»óC ªA “¿®ƒªA À , ¬ÃŒªA A …º¿∑C –hªA ≈ÕfªBØ …√BŒI ¬f¥M
ë …ŒØ …n∞√ ≈ø “ŒràBI ¡«jøC –hªBØ , …ŒØ ¡«Ãrë ∆C ≈ß ¡«B»√ À …óC À …º¿∑C À …ƒø A ¡»mDÕDØ ∆Ãø¤ùA …ŒØ ¡«Brë À iB∞∏ªA
. “IëÃùA “¿®ƒªA  h« ¡»JºnÕ À , ¡»ÕfÕC ≈ø ≈ÕfªA A ™lƒÕ ∆C ë À …ƒŒ®I ∫Ag
A ¨ø πÕ A ∆DI πªg $ : ïB®M æB≥ , fÕf»NªA fqC iÃ∞∏ªA ef« À , B»I j∞∏ªA ‹G “¿®ƒªA Kºnª KJm ‹ ∆C …√BZJm A îI f≥ À
Bø f®I ≈ø A “¿®√ æfJÕ ≈ø À $ : ïB®M æB≥ À 53 : æB∞√fiA : # ¡Œºß ©Œ A ∆C À ¡»n∞√DI Bø AÀ ¨Õ ”NY ¬Ã≥ ”ºß B»¿®√C “¿®√
›Rø A Ljy $ À æB¥Ø B»I j∞∏ªA jøC …ŒªG æÃ◊Õ Bø À …¿®ƒª BŒº∑ ›Rø Ljy À 211 : —j¥JªA : # LB¥®ªA fÕfq A ∆HØ …M’BU
: # ∆îƒvÕ AÃ√B∑ Bñ ≤ÃàA À ™ÃÜA pBJª A B»≥AgDØ A ¡®√DI Pj∞∏Ø ∆B∏ø Ω∑ ≈ø Af´i B»≥ki B»ŒMDÕ “ƒ◊¿Òø “ƒøA’ O√B∑ “Õj≥
. 112 : ΩZƒªA
≈ø …UÃNùA jÒàA ≈ø ∆Ãvø , iB∞∏ªA “»U ≈ø ≈øC ü nùA ≈Õe ∆DI ∆g¤M # BƒÕe - …ªÃ≥ ïG - o◊Õ ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡BØ
 h»I ¡«j∞∏I ∆Ã∏Õ BòG πªg ∆G À , ¡»n∞√C nùA ΩJ≥ ≈ø ‹G ∫› A À eBn∞ªA ∂iAà ≈ø ’œq …ŒªG LjnNÕ ‹ …√C À , ¡»ºJ≥
À ™ÃÜA pBJª ¡»¥ÕhÕ À , “¿¥ƒªA ïG B« ¨Õ À …N¿®√ A ¡»JºnÕ h◊øÃÕ À , œyjùA ΩøB∏ªA ≈ÕfªA Ah« ¡»zØi À , “øBNªA “¿®ƒªA
. Ω®Ø À Aú®Ø f≥ À , ≤ÃàA
B¿ŒØ ΩøDNÕ ∆C …Œº®Ø # ∆ÃraA À ¡«ÃrÖ ›Ø $ : …ªÃ≥ ≈ø —eB∞NnùA B»N¿Zºø ü “Õ‡A  h« ∂fu ≠ºJø ”ºß ≤Ã≥êA eAiC ≈ø À
. B»≥AjßC À BÕBz¥ªA æÃuC ”ºß Ωvê ”NY “ŒëiBNªA TeAÃáA ΩŒºZNI ‘j¥»¥ªA ©UjÕ ¡Q ¬ÃŒªA œø›m‚A B®ªA æBY …Œºß j¥NmA
“ՋêA LBI ü ‹G …IBN∑ ü …n∞√ ≈ß eBJ®ªA A ihê À eB®Õ‚A À jÕhZNªA ≈ø “Õ‡A  h« ü Bñ ¬BM ¢BJMiA ∆Ej¥ªA ü “ՋêA PBÕ‡ À
ià ≈ß XÀja Ah« ≈ø fÕkC SZJªA Ah« KŒ¥®M À 3028 : ∆Aj¿ß æE : # …n∞√ A ¡∑ihê À $ : —jø f®I —jø B»ŒØ æB¥Ø ,
. LBN∏ªA
æB≥ , ”ƒ®ùA BIiB¥Nø ¬Bó‚A À æB¿∑‚A # BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi À ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥
. …ƒø ~j¨ªA ë Bø æÃvY ’œrªA æB¿∑ : K´AjªA
. …ƒß XiBa ’œq ïG XBNê ‹ fY ïG  ⁄B»N√A ’œrªA ¬Bó : æB≥ À
. …ƒß XiBa ’œq ïG XBNê Bø w≥BƒªA À
. îIjy ”ºß iBQE B ªA ’BŒqfiA iBQE ∆C ë À , jaE µÕj ≈ø î§∞ºªA ”ƒ®ø wŒbrM ”ºß ΩvÑ ∆C πª À
KM Õ …Ò÷Ajq ÀC …÷AlUC ≈ø B◊Œq f¥Ø ê SŒÅ - ’AlUC …ª ∆B∑ ∆G - …÷AlUC ©Œö eÃUÀ fƒß ’œrªA ”ºß KM Õ Bø B»ƒø LjzØ
ïB®M æB≥ , ¬B¿NªBI ±uêA Ah« ”ºß ’œrªA ∆Ã∑ ”¿nÕ À , iB»ƒªA |®I ü ∫Bnø‚BI ΩaC AgG fn∞Õ …√HØ ¬ÃvªB∑ jøfiA πªg …Œºß
. 115 : ¬B®√fiA : # ‹fß À B≥fu πIi “¿º∑ Oó À $ : æB≥ À 187 : —j¥JªA : # ΩŒºªA ïG ¬BŒvªA AÃóC ¡Q $ :
, ’AlUfiA iBQE ™Ã¿V¿∑ ™Ã¿ A jQC ΩI , …÷AlUC ©Œö æÃvY ”ºß ±≥ÃM ´ ≈ø ’œrªA ”ºß KM Õ –hªA jQfiA : jaE Ljy À
fè ≈¿Ø $ : ïB®M æB≥ , …ƒø LúÒùA jQfiA Ω∑ …Œºß KMjM ©Œ¿ÜA fUÀ ê À , …JnŠë Bø jQfiA ≈ø …Œºß KMjM ’lU fUÀ B¿º∏Ø
185 : —j¥JªA : # —f®ªA Aú¿∏Nª À $ : æB≥ À 196 : —j¥JªA : # “ºøB∑ —jrß πºM ¡N®Ui AgG “®Jm À WáA ü ¬BÕC “Q›Q ¬BŒvØ
 jøC Ω¿∑ À …º¥ß æB¥Õ ‹ À : …º¥ß Ω¿∑ À  jøC ∆›∞ª : æB¥Õ À , …º∑ ”ºß KM Õ B¿∑ …z®I ”ºß jQfiA KM Õ ef®ªA Ah« ∆HØ
.
æB®Ø‚A ∆C ë À , ΩŒ®∞NªA À æB®Ø‚A œIBI îI ∂j∞ªA ë BòHØ ¡Œ¿NNªA À ¬Bó‚A îI Ah∑ À , ΩŒ¿∏NªA À æB¿∑‚A îI ∂j∞ªA BøC À
îIBJªA ü ≤jvNÕ Bñi –躪A iÃÒNªA ÀC œø›∏ªA ©mÃNªA ∆B∑ ∆G À , WÕifNªA ”ºß ΩŒ®∞NªA À “®ØfªA ”ºß æfÕ ΩufiA KnÅ
À fÕf¿NªA À eAfø‚A À , µÕfvNªA À ∂Afu‚A À , înZNªA À ∆BnY‚B∑ B¿»ºuC ≈ø ÀC ej A ‘jâ ≈ø f®JÕ Bø ïG B¿»ºÕÃZNI
. æB¿®Nm‹BI •∞ºªA ü Oƒ∏ó ¡Q eiAÃùA PBŒuÃva KnÅ PCj ∆B®ø œ« BòHØ , πªg ´ À , °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A
¬B∏YfiA À ≤iB®ùA ™Ã¿â ë ≈ÕfªBI eAjùA ∆C fŒ∞Õ # ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C $ : …ªÃ≥ ∆C ¬f¥M Bø WNƒÕ À
KMjM À ¡¿NØ jQC –g ´ Bv≥B√ ∆B∑ …√D∑ fYAÀ –îø jøC O√B∑ Bø BÕC “¿®ƒªA ∆G À ’œq ¬ÃŒªA B«efß ïG ±ŒyC f≥ À “ßjrùA
. …ƒø ©≥ÃNùA jQfiA …Œºß
“ºvNø IfNªA ¬B§√ ü B»ßÃ≥À KnÅ O√B∑ ∆G À ’BŒqfiA À , …ƒø …ßBƒNøA ´ ≈ø ’œrªA ©J ¡÷›Õ Bø œ« À ™Ã√ ’BƒI “¿®ƒªA À
A “¿®√ AÀf®M ∆G À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ~Àj∞ø jaE |®I ïG O∞ŒyC AgG ¡®√ B»®Œö ÀC B«jR∑C À , |®I ©ø B»z®I B¿÷›Nø “ÒJMjø
. 20 : ∆B¿¥ª : # “ƒ BI À —j«B£ …¿®√ ¡∏Œºß ≠JmC À $ : æB≥ À 34 : ¡Œ«AjIG : # B«ÃvÑ ‹
BòC AÀj∞∑ ≈ÕhªA ínê ‹ À $ : æB≥ B¿∑ “YÀfû ´ jaC ≤BuÀC À ûºªA À K®ºªA À “nàA À jrªBI B»z®I ±uÀ ïB®M …√C ‹G
‹G BŒ√fªA —ÃŒáA  h« Bø À $ : æB≥ À , 178 : ∆Aj¿ß æE : # î»ø LAhß ¡ À B G AÀeAelŒª ¡ œºò BòG ¡»n∞√fi a ¡ œºò
¡Q ΩŒº≥ ™BNø e›JªA ü AÀj∞∑ ≈ÕhªA Kº¥M π√j¨Õ ‹ $ : æB≥ À , 64 : PÃJ∏ƒ®ªA : # ∆AÃŒáA œ —ja‡A iAfªA ∆G À K®ª À Ã
. πªg ´ ïG 197 : ∆Aj¿ß æE : # eB»ùA o◊I À ¡ƒ»U ¡«AÀDø
BòG B»√HØ ∆Bn√‚A ΩUfi B»N¥ºa ≈ø œ ‚A ~j¨ªA O¥ØAÀ AgG “¿®√ ∆Ã∏M BòG B¿®√ —eÀf®ùA ’BŒqfiA  h« ∆C ”ºß æfM PBÕ‡A À
, “ŒIÃIjºª ™ÃzàA À “ÕeÃJ®ªBI …√BZJm …ƒø Lj¥ªA œ« À , “Œ¥Œ¥áA …MeB®m ΩŒJm ü B»ŒØ ≤jvNÕ ∆Bn√„ª BŒ G AeAføG ∆Ã∏Nª O¥ºa
. 56 : PBÕiAhªA : # ∆ÀfJ®Œª ‹G o√‚A À ≈ÜA O¥ºa Bø À $ : ïB®M æB≥
, …¥Y ü “¿¥√ eBß jøfiA o∏®√A ∆G À , “¿®√ Ã»Ø …MByjø ’B¨NIA À A ≈ø Lj¥ªA —jzY ïG …I ∫únºª ∆Bn√‚A …ŒØ ≤jvM Bø Ω∏Ø
œ« ªA A “Õ‹À OÑ iÃ∑hùA ≤jvNªA SŒY ≈ø B Ãae À , “ÕeÃJ®ªA `Ài ”ºß B B¿Nq‹ “¿®√ œ« BòG À , ælß B»n∞√ ü ’BŒqfiBØ
’œq ”ºß ›¿Nrø ∆B∑ AgG “¿®√ vÕ BòG ’œrªA ∆C À , “Œ ‚A “ՋêA œ« “¥Œ¥áBI “¿®ƒªA ∆C …øk‹ À , fJ®ªA ∆Ã◊rª “ŒIÃIjªA IfM
ïÃø A ∆DI πªg $ : ïB®M æB≥ À , 257 : —j¥JªA : # iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø ¡»Ujë AÃøE ≈ÕhªA œªÀ A $ : ïB®M æB≥ , B»ƒø
jVq B¿ŒØ ∫ÿ∏ê ”NY ∆Ãø¤Õ ‹ πIi À ›Ø $ : …ªÃmi µY ü æB≥ À 11 : f¿ä : # ¡ ïÃø ‹ ≈ÕjØB∏ªA ∆C À AÃøE ≈ÕhªA
. πªg ´ ïG 65 : ’BnƒªA : # B¿ŒºnM AÿºnÕ À OŒz≥ Bû BUjY ¡»n∞√C ü AÀfè ‹ ¡Q ¡»ƒŒI
“Õ‹À ”ºß - …I Ω¿®ªA SŒY ≈ø - …ªB¿NqA “»U ≈ø ë À , ≈Õe  eBJß …I  fJ®Œª …√BZJm A fƒß ≈ø æl√ Bø ™Ã¿â ë À ¬›m‚BØ
. “¿®√  f®I jøfiA ’BŒªÀC À …ªÃmi “Õ‹À À A
œ« À ,  f®I ≈ø jøfiA œªÀC “Õ‹ÃI ‹G …ªÃmi “Õ‹À ‹ À , …ªÃmi “Õ‹ÃI ‹G  eBJß iÃøfi ≈ÕfªBI   IfM –C …√BZJm A “Õ‹À ¡NÕ ‹ À
: # ¡∏ƒø jøfiA œªÀC À æÃmjªA AîŒ C À A AîŒ C AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M æB≥ A ≈ø ∆gHI “ŒƒÕfªA “øfiA iÃøfi ¡« IfM
∆ÃM¤Õ À —úvªA ∆ÿŒ¥Õ ≈ÕhªA AÃøE ≈ÕhªA À …ªÃmi À A ¡∏ŒªÀ BòG $ : æB≥ À , “Õ‡A ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA jø f≥ À 59 : ’BnƒªA
. ïB®M A ’Bq ∆G “Õ‡A ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ’œVŒm À 55 : —f÷BùA : # ∆î∑Ai ¡« À —Ã∑lªA
B»Nªl√C ªA “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA ™Ã¿â ¡∏ª Oº¿∑C - ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA …ŒØ o◊Õ –hªA ¬ÃŒªA ë À - ¬ÃŒªA : “Õ‡A ”ƒ®ø ΩvZ¿Ø
¬ÃŒªA ïG O√B∑ B»√HØ , BŒ G A IfM B« IfM À ≈ÕfªA iÃøC —iAeG œ« ªA “ՋêA œ« À ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À , “ՋêA ~j∞I ¡∏ŒªG
pBƒªA îI æÃmi ‹ À , œYêA ™BÒ¥√A ∆Bøk ≈ø πªg f®I Bù œ∞∏M ‹ À , ælƒÕ œYêA ¬Ae Bø œ∞∏M BòC œ« À , …ªÃmi À A “Õ‹À
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi f®I jøfiA œªÀ ë À , πªhI ¬Ã¥Õ ≈ø KvƒÕ ∆C KUAêA ≈ø ΩI …ƒß LhÕ À A ≈Õe œ¿ê
. “øfiA À ≈ÕfªA iÃøC ”ºß ¡Œ¥ªA
. ƒªA f®I jøfiA œªÀ KvƒI Oó AgG ”NY “øBM ´ “v≥B√ O√B∑ , —fYAÀ “ßÀjrø “ՋêBØ
…ŒØ fJ®Õ ‹ –hªA fŒYÃNªA ≈Õe ë –hªA ¬›m‚A ≈ÕfªA SŒY ≈ø ¡∏ª OŒyi f¥Ø “ՋêA “¿®√ Oó À , …®ÕjrM ü ≈ÕfªA Ω¿∑ AgG À
. œªÀ ÀC æÃmi ≈ø …NßBÒI jøC ≈ø À A ‹G - —eBJß “ßBÒªA À - …ŒØ ™BÒÕ ‹ À A ‹G
∆C ¡»Œº®Ø fŒYÃNªA ≈Õe ë –hªA ¬›m‚BI AÃÕfNÕ ∆C ¡ œyi A ∆C À , ¡»ØÃa f®I ≈øC ü ¬ÃŒªA îƒø¤ùA ∆C ≈ß ’”JƒM “Õ‡BØ
. …NßBÒI jøC ≈ø ÀC A ´ “ßBÒI B◊Œq …I AÃ∑jrÕ ‹ À  ÀfJ®Õ
À ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ±ºbNmA B¿∑ ~ifiA ü ¡»ƒ∞ºbNnŒª PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ $ : ïB®M …ªÃ≥ PjIfM AgG À
¡« π◊ªÀDØ πªg f®I j∞∑ ≈ø À B◊Œq œI ∆Ã∑jrÕ ‹ √ÀfJ®Õ BƒøC ¡»ØÃa f®I ≈ø ¡»ƒªfJŒª À ¡ ”zMiA –hªA ¡»ƒÕe ¡ ≈ƒ∏¿Œª
“ÕE PfUÀ G # ¡∏ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA o◊Õ ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥ PAj¥Ø ”ºß “Õ‡A PAj¥Ø O¥J ¡Q 55 : iêA : # ∆Ã¥mB∞ªA
# B◊Œq œI ∆Ã∑jrÕ ‹ √ÀfJ®Õ $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C ”ºß iêA —iÃm “ÕE …Œºß Ω¿NrÕ –hªA fßêA kBåG µÕeBvø ≈ø —f÷BùA —iÃm
. # ∆Ã¥mB∞ªA ¡« π◊ªÀDØ πªg f®I j∞∑ ≈ø À $ : …ªÃ≥ …I j®rÕ Bñi B¿∑ “ÕB¨ªA ∂Ãm B≥Ãnø
. πªg ´ À LBVáA “ÕE À fÜA “ÕE À πØ‚A “v≥ ”ºß B B¿NqA …Œºß æfÕ B¿∑ ‹Àl√ —f÷BùA ΩJ≥ iêA —iÃm À
≈ø ΩÕB¿NªA ë ±√BVNªA À , “ßB A œ« “v¿bùA # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆HØ ¡Q‚ ±√BVNø ´ “v¿ã ü jÒyA ≈¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
. ΩaAfªA ïG B¿»ºŒø ë –hªA ’BáBI ±ƒáA ΩIB¥ø XiBàA ïG îøf¥ªA ΩŒø ë À ¡ŒÜBI ±ƒÜA
…I ©∞MjÕ iAf¥ñ if¥ø “YBI‚A À lÕÃVNªA ∆C ”ºß BŒ√BQ À , –iAjÒyA –Ã√BQ ¡∏Y ¡∏áA ∆C ”ºß ‹ÀC “ª‹e “Õ‡A ∂BŒm ü À
∆C \vÕ πªh∑ LB¥®ºª “JUÃNnùA œuB®ùBI µº®NM B¿∑ “õjªA B»ºRø À —j∞¨ùA “∞u ∆C ”ºß BRªBQ À , ™ÃÜA C …I ≈∏nÕ À iAjÒy‹A
. LB¥®ªA ©JNNnÕ –hªA “Œv®ùA ∆AÃƒß µ¥Ñ …N∞ªBã ©JNNnÕ –hªA ¡∏áA ë À , B»◊rƒñ µº®NM
“Q›Q æÃvØ ü œ¿ºß SÅ

: ¡ZºªA Ω∑C ü f÷B¥®ªA - 1


¡zƒÕ Bø …ŒØ Ω¿®Õ ∆C …ƒ∏ô Bø “ÕeBùA ’AlUfiA ≈ø …n∞√ ïG …I Lhè –h¨NªA kB»Ä l»â PBJƒªA À ∆AÃŒáA j÷Bn∑ ∆Bn√‚A ∆C KÕi ‹
. j∞ƒM ÀC ijzNª …ƒø ©ƒNô ∆C ‹G ©ºJªA À eAiek‚A ΩJ¥Õ Bø Ω∑C ≈ø ©JÒªA KnÅ …ª ©√Bø ›Ø ,  ⁄B¥I …I •∞ZƒÕ À …√fI ïG πªhI
Ajy jzÕ Ω∑fiA fè ÀC , Ω∑fiA ≈ß h÷fƒß ©ƒN¿ŒØ B«Ãç À “Œøÿnù BŒ√B¿nU Ajy …√fJI jzÕ æÃ∑DùA fè ∆B∑ Ã»Ø ijzNªA BøC
. –j∏Ø Ω∑fiA ≈ß ™BƒNøA ¡n¥ªA Ah« À , “∞ºNbùA ©÷AjrªA À ∆BÕefiA ü ªA PBøj B∑ BÕîø
f«Ãq f≥ À ,  BÕG  iAh¥Nm‹ …n∞√ ™ÃØfø Ω∑DÕ ‹ ∆Bn√‚A ∆C B¿∑ …ƒø Lj¥ªA ≈ß ©JÒªA …®ø ©ƒNô –hªA iAh¥Nm‹A Ã»Ø j∞ƒNªA BøC À
PB®¿N A ü “V÷AjªA “∞ºNbùA ≈ƒnªA ÀC K«hùB∑ “ÕeB¥NßA ΩøAÃß ïG fƒNnÕ Bø πªhI µZºÕ À , î√B A À æB∞ fiA |®I ü πªg
— R∑ BmBƒUC PB√AÃŒáA ™AÃ√C ≈ø ∆ÃŒIj¨ªA ‘h¨NÕ À , …√ÃJŒÒNnÕ ‘iBvƒªA À , jÕlƒàA ¡á ∆Àih¥NnÕ î¿ºnùA ∆C ΩRø “ßÃNùA
. “JnN∏ùA “êj¥ªA À œ√BRªA ©JÒªBI ™BƒNøA ™BƒNø‹A ≈ø ™ÃƒªA Ah« À , B« ´ À iD∞ªA À ™f∞zªA À ∆B jnªB∑ ∆ÃŒ≥jrªA B«ih¥NnÕ
Bø …NYBJNmA ∆C À , ™BƒNø‹A ïG µºÒùA æBm m‹A ≈ø |Õjß ~jß PAg “∞ºNã µ÷Aj ”ºß ¬ÃZºªBI –h¨NªA ü ∆Bn√‚A ∆C îJNØ
. –Ã√BQ ©J ÀC j∏Ø ≈ß Ã« BòC …ƒß ©ƒNô B¿ß …ßBƒNøA ∆C B¿∑ ©JÒºª ™BJMA B»ƒø `BJNmA
≈ø îrYÃNø ¬AÃ≥C îI Aj÷Ae ∆B∑ Bø ¢AjØ‚A K√BU ü …ºIB¥Õ °Õj∞M Ah« À , “øBß PB√AÃŒáA ¬Ãá Ω∑C AgÃI “ƒm OøjY f≥ À
. ∆Bn√‚A ¡á ”NY ¬ÃZºªA ™AÃ√C ∆ú∑DÕ AÃ√B∑ ¡»√G B« ´ À “Œ¥ÕjØG
À ,  Ãç À \IhI …NºN≥ Bø ¬B®√fiA ≈ø Ω∑DM À , ÆkêA À iD∞ªA æBRøC ”NY ∆AÃŒáA ≈ø B« ´ À ¬B®√fiA ¬Ãá Ω∑DM Lj®ªA O√B∑ f≥ À
Bø : æÃ¥Õ ¡»ƒø Ω÷B¥ªA ∆B∑ À , ©JnªA Ω∑C Bø À “ZŒÒƒªA À “Õe ùA À —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùB∑ B»øBn≥C ©Œ¿Ä “NŒùB∑ πªg ´ Ω∑DM
¡ZºªA À ¡ZºªA îI ∂iB∞ªA Bø : ¡»º÷B≥ æÃ¥Õ ? ∆À R∑ ¬ÃŒªA …ºRñ  Ã∞NÕ Bñi B¿∑ ! ? A …ºN≥ Bû ∆ú∑DM ‹ À  Ã¿NºN≥ Bû ∆ú∑DM ¡∏ª
. ∫Ag À Ah« îI ∂j∞Õ ‹ –h¨NªA kB»VØ ”ƒØ X›®I ê À ∆Bn√‚A ∆fI …I ijzNÕ AgG
¡»ºIG AÃYjU AÃIfUC AgG AÃ√B∑ À , ±ŒzªA …√ÿ®ÒÕ À …√ÀÃrÕ À ¬fªA ≈ø ”®ùA ∆Ã◊ºô AÃ√B∑ , ¬fªA Ω∑DM BzÕC Lj®ªA O√B∑ À
. “¿ºnùA ´ ¡øfiA ≈ø R∑ îI ¬ÃŒªA W÷Ai ¬fªA Ω∑C À , ¬fªA ≈ø ælƒÕ Bø AÃIjq À æBvƒªBI
À ∆AfÕfªA ”NY À j A À Kº∏ªA ”NY ∆AÃŒáA ≤BƒuC ∆ú∑DÕ - Ω¥ƒÕ Bø ”ºß - ¡»Ø , “ƒm ¡»ƒø ©mÀC “ŒƒQêA ≈ø îvªA Ω«C À
. PAjráA j÷Bm À ≤AfufiA
©IifiA PAÀg ü  jnØ ¡Q , ∆Bn√‚A ≈ø “ªfN®ùA ™BJÒªA …®ŒÒNnM Bø ¬ÃZºªA ≈ø `BIDØ BÒmÀ B¥Õj πªg ü ¬›m‚A haC f≥ À
À “ºuÃY …ª Bû - `iAÃÜA ¨I - ÒªA ü À , iB¿áA À pj∞ªB∑ B»z®I ü “Œ«Aj∑ ”ºß ΩI‚A À j¥JªA À l®ùA À ∆DzªB∑ ¡÷B»JªBI
. …¥∞ªA KN∑ ü iÃ∑hùA ΩŒv∞NªA ”ºß π¿nªA ™AÃ√C |®JI jZJªA ∆AÃŒY ü À , …ª Kºã ‹ À ±ŒØe
∆Bn√‚A æBJ≥G œ« À , —jÒ∞ªA “ƒm BŒÑ ∆C πªg ü ~j¨ªA À , … A lß …I 曫‚BI ∫hÕ Bø À B»ƒø “NŒø Ω∑ À B«’Bøe ¬jY ¡Q
À ih¥NnÕ Bø lÕÃÉ À , BßÃ√ ijzªA …ŒØ Bø lÕÃÉ ≈ø ∆B®ƒNô ≈ÕhºªA ¡Œ¥NnùA ©JÒªA À \ŒZvªA j∏∞ªA ¬ ê À , ¡ZºªA Ω∑C ΩuC ”ºß
. …ƒø j∞ƒNÕ

?  BIDM “õjªA À ∆AÃŒáA ΩN¥I jøC ±Œ∑ - 2


PAhªA KY —lÕj´ À PÃùA À ’Bƒ∞ªA —iAjø À LAh®ªA C ≈ø ∆Bn√‚A …I j®rÕ Bñ —jßBq `Ài Àg ∆AÃŒáA ∆G æÃ¥ŒØ Ω÷BnªA æDnÕ Bñi
À , Bƒù¤Õ Bø ¡»ù¤Õ …√fi ™ÃƒªA eAjØC ≈ø B√ ¨ª “õjªA œßfNnM PÃùA À LAh®ªA C ≈ø iAj∞ªA À  Àj∏ø Ω∑ ≈ø iháA ïG BƒR®JM ªA
. ’AÃm pÃ∞ƒªA À , BƒŒºß µrÕ Bø ¡»Œºß µrÕ
—iAjø ≈ø —BŒáA —À›Y ¡ æfJ√ À , …I Lh®N√ Bñ ¡»Ih®√ ∆C Bƒª ÆÃnÕ ±Œ∏Ø , ∆AÃŒáA ™AÃ√C j÷Bm ü …ƒŒ®I iBU pBŒ¥ªA Ah« À
…I hNºŒª ∆AÃŒY ΩN¥I jøDÕ ∆C …Nõi ©nÕ ±Œ∏Ø îõAjªA ¡YiC …√BZJm A À ? “¿®√ ≤jqC œ« ªA ’B¥JªA “¿®√ ¡»øjç À , PÃùA
. ? ’AÃm …¥ºa B¿»√C ü B®Œö B¿« À ∆Bn√G
. “Œ¿«ÃªA ± AîªA ∆Àe “Œ¥Œ¥áA BvùA ©JNÕ BòG ©ÕjrNªA À µ÷B¥áA ”ºß ± AîªA ¡Œ∏Ñ ≈ø …√C …ƒß LAÃÜA À
, æÃZNªA pÃøBƒª “®IBM B»÷B¥I À B»√Ã∏M ü B»MfUÀ ∫fƒß Bû iÃnŒùBI πMf«Brø OÑ ªA PAeÃUÃùA O®JNM AgG π√C πªg \ŒyÃM
jaE ¬f®Õ À ‹G fYAÀ fUÃÕ ‹ , “ÒmAÃI ÀC “ÒmAÀ ¨I …ŒªG ja‡A æÃZNÕ ∆C À , jaE ïG æÃZNÕ ∆C …√B∏øG ü À ‹G ’œq ≈ø B¿Ø
. æÃ∑DùA À Ω∑‡A Bß : Ω¥Ø O◊q ∆G À æfJNªA À , ΩÕfJNªA Bß —eBùA B®Ø , ∫Ag ∞Õ À ‹G Ah« ”¥JÕ ‹ À ,
. B»Œƒ∞M À B»º∑DM ~ifiA ¡Q B»I wNÖ ÀC B»JmBƒM —iÃvI B«jÕÃvM À B»n∞√C ïG B»¿zI ~ifiA Ω∑DM “ŒyifiA PBJ∑jùBØ
B¿«fYC æAlÕ ‹ À , “ŒªÀfiA  juBƒß À “ŒºufiA …÷AlUC ïG …÷lÉ À …º∑DM ~ifiA ¡Q ’Aà A µrƒNnÕ À ~ifiBI ‘h¨NÕ PBJƒªA ¡Q
. ja‡A ©UAjÕ
`iAÃU À , eBŒÒu‹BI B« ´ ¬Ãá Ω∑DM ™BJnªB∑ |®JI ‘h¨NÕ …ßAÃ√C |®I À , ’Aà A µrƒNnÕ À ’BùA À PBJƒªBI ‘h¨NÕ ∆AÃŒáA ¡Q
À LBIhªA æBRøC À LÃJáBI ‘h¨NM œ« À , πªg ‹G B»vë –hªA –h¨NªA kB»U KnÅ B»®nÕ ‹ ØBv®ªA À ¬B¿áA æBRøC Ω∑DM ÒªA
. ©Œ¿ÜA Ω∑DM ~ifiA ¡Q ,  Ãç À ∆AÃŒáA j÷Bm À ∆Bn√‚A ¬fI ‘h¨NM œ« À ~îJªA À µJªA
¡Q , B«Ãç À ¬ÃZºªBI –h¨NªA ¡∏Y ©yÀ –hªA ë PAeÃUÃùA ”ºß “®JNùA “¥ºÒùA “øÃ∏áA …ª –hªA “¥ºàA pÃøB√ À ≈ÕÃ∏NªA ¬B§ƒØ
. B®Œö PBJƒªA À ∆AÃŒáBI –h¨Nºª “áBu “ÕÃnM ∆Bn√‚A ‘Ãm –hªA ë À , πªg ïG eÃUêA ’AlUC ‘f«
, ≈YAà À LBŒ√C À PBŒßBIi À BÕBƒQ ≈ø ≈ZÒªA À s»ƒªA À jn∏ªA À ©Ò¥ºª BáBu Afz√ —eÃzƒùA …√BƒmC œ÷Ah¨ªA  kB»U ¬f¥ø ü À
. B¨zø À BƒZ ©ŒÒNnM ‹ ™BJnªB∑ ë ‹ À , Br»√ À B®Ò≥ ©ŒÒNnM ‹ ¬B®√fiA ≈ø j¥JªA À ¡ƒ¨ªA ΩRø ë ›Ø
À ¬ÃZºªA KŒÒNnM  h« ©Œö …¿z« ’BzßC j÷Bm ü “ßeÃùA —ûrªA ¡Q ¬ÃZºªA ¡® hºNnM ªA …¿Ø ü —f®ùA “¥÷AhªA —Ã¥ªA ¡Q
. B»Œ»NrM
¡ŒºnNI …ŒªG –f»ùA Ω¿®ªA “YBIG À , “ŒƒÕÃ∏NªA “ÕAf A îI ∂j∞ªA ≈∏ô Ω« À , “¥ºàA ≈ó¤ø ≈ø “YBIG À “ŒƒÕÃ∏M “ÕAf« πªg Ω∑
. ? ja‡A iB∏√G À B¿«fYC
“¥ºàA …ŒªG –f»M Bø …I `BJNnÕ ∆C ≈ø xBƒø ›Ø , “Œ√Bn√‚A “ªB»ÜA B»N∞ßC ªA —jÒ∞ªA iBQE ’BŒYG ‹G …ª ¡« ‹ –jÒØ ≈Õe ¬›m‚A À
. —jÒ∞ªA …I œz¥M À
≈ø ©√AÃùA ≈ø  j∑g ¬f¥M Bø ë À , ≈ÕÃ∏NªA ©yAÀ B»®yÀ ‘jaC BøB∏YC œŒê –jÒ∞ªA ¡∏áA Ah« ©ÕjrNªBI œŒê B¿∑ ë À
À PBmBnY‚A ¡∏Y À , ¬ÃZºªA ≈ø –îø ÀC œ√B¿nU ijy …ŒØ Bø LBƒNUA LÃUÃI Ω¥®ªA ¡∏Y ßC –h¨NªA ¡∏Y ü æBm m‹A
≤jvM ïG B¿ ÃuC œ»NƒÕ BzÕC ∆B¿∏áA ∆Ah« À , “¿Œ¥NnùA ™BJÒªA …ƒø j∞ƒNÕ À  ih¥NnÕ B¿ß ™BƒNø‹A À ihZNªBI “Œƒ BJªA ± AîªA
, A ¨ª …I Ω«C Bø ΩRø , œ√Bn√‚A ©¿N A Bvñ jzÕ Bø ¬jY À , ¡nÜA ’Bò jzÕ Bø ¬jZØ ¬›m‚A B¿« NßA f≥ À , ≈ÕÃ∏NªA ≈ø
. ™BJÒªA B«ih¥NnM ªA S÷BJàA ¬jY À , πªg Ãç À ¬‹kfiBI ¬Bn¥Nm‹A À jnŒùA µÕj ≈ø KnN∑A Bø À
B√ NßA Bû R∑ À ∆Bn√‚A —jÒØ ü OßeÀC “ŒƒÕÃ∏M “∞ŒÒª “J«Ãø “õjªA ∆C πq ›Ø ΩN¥ªA À KÕh®NªA ≈ø “®√BùA “õjªA SÕfY BøC À
Ω¿®NnÕ ‹ …n∞√ ≈ÕÃ∏NªBØ , “¥ºÒø “ßB ™BÒM À “¥ºÒø “øÃ∏Y iÃøfiA ü ¡∏ZNª B«fUÃÕ ≈ÕÃ∏NªA ∆C ‹G , ∆AÃŒáA ≈ø …ªBY
. LAh®ªA ™AÃ√C À K÷BvùA À ¬B¥mfiA À ¬‹‡A ≈ø jQC eÃUêA iAe ü fUÃÕ πªg ∆B∑ ê À , B¥ºÒø ‹B¿®NmA “õjªA
ÀC …¿º£ ”ºß BùB£ haA¤√ ∆C ≈nê πªh∑ ∆B∑ ê À , æf®ªB∑ ∂› ‚A ”ºß ›yBØ B¥ºa OnŒª B»n∞√ ü “Œ√Bn√‚A “õjªA ¡Q
. B»Œºß ≈ø À ~ifiA ∫›« …ŒØ À ∆AÀf®I B√AÀfß ΩIB¥√ ∆C ‹ À …øjU ”ºß Bøjâ –kBå
À , ΩN¥ªA ü ∆AÃŒáA jUk ≈ß ”»√ À , BøÃ¿ß “õjªA jrƒI jøDØ , ≈ÕÃ∏NªA K«AÃø ≈ø B»√C Bñ “õjªA jøC ¬›m‚A Ω¿»Õ πªg ©ø À
ΩN≥ ≈ß ”»√ À - —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùA ¡ÕjÑ LBJªA Ah« ≈ø À - …YÀi ∂B«k ΩJ≥ …bºm À `ÃIhùA ∆AÃŒáA ’BzßC ©Ò≥ ≈ß ”»√
ü …ºŒv∞M fUÃÕ Bû πªg Ãç À …Œºß ’BùA ~j®I jøC À `ÃIhùA ∆AÃŒáBI ¬B∏YfiA µØiC “Œ∑hNºª ©yÀ À , …ŒªG j§ƒÕ jaE À ∆AÃŒáA
. …¥∞ªA KN∑
N®Õ ‹ À œ√Bn√‚A ©¿N A ¬B§ƒª “ZºvùA ¬B∏YfiA ”ºß “∞ B®ªA ¡∏Y ¬f¥Õ ›Ø “∞ B®ªA ≈Õe ‹ Ω¥®NªA ≈Õe ¬›m‚A …º∑ πªg ©ø À
. Ω¥®ªA ¡∏Y ™BJMA ïG πªg ©Ujø À , Ω¥®ªA   NßA Bø ‹G …ƒø
xBàA –iîrªA jQDNªA ÀC Kº¥ªA “≥i ”ƒ®ñ “õjªBI ±vNø ´ ïB®M Ã»Ø , îõAjªA ¡YiC ïB®M …√C À “Œ ‚A “õjªA SÕfY BøC À
”ºß àA ïB®M …NyBØG B«Bƒ®ø ΩI , A J∑ AÃºß πªg ≈ß ïB®M “ÕeBø “Œ√B¿nU “∞u πªg ∆HØ , ¬ÃYjùBI ±ÒºNªA ”ºß ¡YAjºª SßBJªA
ΩÒJÕ ∆C “¿∏áA ü l÷BÜA ≈ø oŒºØ , o∏®ªBI À ïB®M …ƒø “õi BIAhß  f®√ Bø ∆B∑ Bñi πªhª À , …¥ZNnÕ Bø iAf¥ñ …¥ZNnø
PBŒ®≥Aúª “ÕgBä ©÷AjrªA Ω®U ü Ω«BnÕ ÀC , BƒŒØ ªA “IgB∏ªA “õjªA “∞ Bß …Y ¥M Bù BßBJMA ©ÕjrNªA ü IfNªA Bvø ≈ø “Zºvø
.
jøC B®Œö B» qA ªA °÷AjrªA À “YBI‚A B»I fŒ≥ ªA eÃŒ¥ªA ü À ¬ÃZºªA Ω∑C lÕÃÉ ü œ∑Bê ¬›m‚A ∆C jø Bø ©Œö ≈ø îJNØ
. ! ¡Œ¥ªA ≈ÕfªA πªg A µºà ΩÕfJM ‹ B»Œºß pBƒªA jÒØ ªA A —jÒØ : —jÒ∞ªA

? “Œ∑hNªA ”ºß ¬›m‚A I Ag Bù - 3


Bñ πªg ü jvN≥A ›»Ø “¥ºàA À —jÒ∞ªA …ZŒJM Bû ¬ÃZºªA Ω∑C ∆C Bƒ¿ºm B√C ë À , ¬f¥NùA æA¤nªA ”ºß ™j∞NÕ jaE æA¤m Ah« À
, kAÃÜBI ≈ÕÃ∏NªA ¡∏Y îI πªg ü ©¿VŒØ , ±√fiA ±NY ~iB®ªA PÃùA …◊Œ»Õ Bñ ¬ÃZºªA ü jvN¥Õ ∆DI B«Ãç À “ØfvªA ”ºß Ωvê
. ? \IhªA À “Œ∑hNªA ïG πªg ≈ß æf®Õ ∆C ´ ≈ø \IhªA ÀC ΩN¥ªBI  jUk À ∆AÃŒáA KÕh®M ≈ß ∫Bnø‚BI “õjªA ¡∏Y À
µ÷B¥áA ¬B∏YC æBÒIG ïG œz∞Õ …ßBJMA ΩI ™BJM‹A KUAÀ ´ ”ƒ®ùA Ah»I “õjªA ∆HØ , œ√BRªA Ωv∞ªA ü ¬f¥M Bû …ƒß LAÃÜA îJM f≥ À
.
™ÃƒªA îI “∞ŒÒºªA “∏ºùA  h B§∞Y LBJªA Ah« ü ≈∏ô Bø if≥ “õjªA æB¿ßHI jøfiA ü Af»U æDÕ πªg ©ø ¬›m‚A ∆C OØjß f≥ À
.
f®I À , “õjªA ≤›a …n∞ƒI ë ∆AfIfiA iBzø À XAlùA eBnØ ‹G …I –h¨NªA WNƒÕ ‹ Bû B BRøC À “NŒùA “YBIG ”ºß iBvN≥‹A ∆C ”ºß
. …Œ∞√ KUAêA ¬B®ªA XjáA ≈ß Ãºë ‹ …º∑ πªg
œ÷AÀi SÅ
f¥ª À , B« øC À B»∞Õjq œºß À ‹G # AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : “ÕE Oªl√ Bø : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß “øj∏ß ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü
, ∆B« ªA n∞M ü –Ài À : æÃ≥C . : Ç ‹G BŒºß j∑g Bø À ∆B∏ø ´ ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä LBZuC A KMBß
. “øj∏ß ≈ß œqBŒ®ªA BzÕC  AÀi À . B« øC À : …ªÃ≥ ïG …ºRø : pBJß ≈IA ≈ß , “øj∏ß ≈ß , fõC ≈I µØÃø ≈ß
. iÃRƒùA ifªA ≈ß B¥IBm SÕfáA Bƒº¥√ f≥ À
≈ø ÀC –jÜA ≈ø ë À Bƒ¥Y ü ‹G # AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ ∆Ej¥ªA ü oŒª : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß PBÕAÀjªA |®I ü À
. ΩÕlƒNªA ≈ BI
eû®ªA : æB≥ eÃ¥®ªBI AÃØÀC AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ ∆Bƒm ≈I A fJß ≈ß , …ŒØ À
(¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC OªDm : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß Afƒnø , KÕh»NªA ü À . …ƒß   n∞M ü BzÕC , œ¿¥ªA  AÀi À : æÃ≥C . :
A ”ƒß –hªA …øC —B∑g …MB∑hØ jIÀC À j®qC AgG …øC ≈ÒI ü îƒÜA : æB¥Ø # ¬B®√fiA “¿Œ»I ¡∏ª OºYC $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß
≈I f¿ä ≈ß   n∞M ü œqBŒ®ªA ”ƒ®ùA Ah« ‘Ài À , B¿«fYC ≈ß …ƒß , …Œ¥∞ªA À , üB∏ªA ü –Àjø SÕfáA À : æÃ≥C . : ïB®M
œIC À j∞®U œIC ≈ß , ©¿ A ü  AÀi À ,   n∞M ü œ¿¥ªA  AÀi À , (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß —iAik ≈ß À , B¿«fYC ≈ß ¡ºnø
. (¬›nªA …Œºß) A fJß
¬B¥ø ü —›vªA À ≤AÃÒªA À ¬AjY‚A : j÷B®rªA “Õ‡A # A j÷B®q AÃºÑ ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
–C B«j®qC ¡Q WY ü “√fI ΩUjªA ∂Bm AgG j÷B®rªA ≈ø À , A j÷B®q ≈ø B»º∑ πmBƒùA À , —ÀjùA À B∞vªA îI œ®nªA À ¡Œ«AjIG
…ªÃ≥ À , B«ÃØj®ŒØ B»I pBƒªA j®rŒª j÷B®rªA OŒ BòG À . fYC B ~j®NÕ ›Ø –f« B»√C pBƒªA ¡º®Œª B«fº≥ ÀC B«fºU ÀC B»øBƒm ©Ò≥
À , ¬j A ¬jYC AgG …≥ÃnÕ –hªA ë À # –f A ‹ À $ : …ªÃ≥ À , ¬jáA j»qfiA ≈ø ë À “VáA Àg ë À # ¬AjáA j»rªA ‹ À $ :
À OŒJªA ∆ÃVê ≈ÕhªA : æB≥ # ¬AjáA OŒJªA îøE ‹ À $ : …ªÃ≥ . B»ŒØ ”ºu f≥ ªA Ω®ƒªA B«fº¥Õ : æB≥ # f÷›¥ªA ‹ À $ : …ªÃ≥
: –fnªA æB≥ À : æB≥ . ¡ÒáA : …ª æB¥Õ “®ŒIi I ≈ø ΩUi ü “Õ‡A  h« Oªl√ : (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA j∞®U ÃIC æB≥ , ©¿ A ü
À ? ÃßfM Bø ïG : æB¥Ø “ƒÕfùA XiBa …ºŒa ±ºa À  fYÀ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”MC ”NY –j∏JªA fƒ« ≈I ¡ÒáA ΩJ≥C
…IBUC B¿ºØ ∆BÒŒq ∆BnºI ¡º∏NÕ “®ŒIi I ≈ø ΩUi ¬ÃŒªA ¡∏Œºß ΩafÕ : …IBZufi æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆B∑ f≥
…Œºß A ”ºu) A æÃmi æB¥Ø  fƒß ≈ø XjbØ ,  iÀBqC ≈ø œª À ¡ºmC œº®ª œ√j§√C ? æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA
: æÃ¥Õ À lÉjÕ Ã« À …I µºÒ√A À …≥BnØ “ƒÕfùA `Àjm ≈ø `jnI j¿Ø , ieB´ K¥®I Xja À , jØB∑ …UÃI Ωae f¥ª : (¡º̃m À …ªEÀ
¬›´ B»ŒmB¥Õ PBI . ¡ƒÕ fƒ« ≈IA À BøBŒ√ AÃMBI ¡yÀ j»£ ”ºß iAlÄ ‹ À . ¡ƒ´ ‹ À ΩIG œßAjI oŒª ¡ÒY ∂AÃnI ΩŒºªA B»∞ª f≥
S®JÕ ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi eAiDØ BÕf« fº≥ f≥ BUBY ΩIB≥ ¬Bß ≈ø ΩJ≥C ¡Q . ¬f¥ªA `Ãnû î≥BnªA fa lªB∑
î∑jrùA ≈ø OŒJªA ∆Ãø¤Õ pB√ ü \N∞ªA ¬ÃÕ Oªl√ : fÕk ≈IA æB≥ À : æB≥ . # ¬AjáA OŒJªA îøE ‹ À $ : “Õ‡A  h« OªlƒØ …ŒªG
. “Õ‡A ïB®M A æl√DØ ¡»Œºß ¨√ Bƒße ’‹¤« ΩRø ∆Ã∑jrø ’‹¤« ∆G A æÃmi BÕ : ∆ÿºnùA æB¥Ø , —j¿®I ∆ú»Õ
œIC ≈IA ≈ß “Œ√BRªA “v¥ªA , iÃRƒùA ifªA ü –Ài À fÕk ≈IA ≈ß “Œ√BRªA “v¥ªA À , “øj∏ß À –fnªA ≈ß “v¥ªA – ÒªA ‘Ài : æÃ≥C
. “ŒJÕfáA ¬ÃÕ ∆B∑ …√C : …ŒØ À ¡ºmC ≈I fÕk ≈ß BY
∆B∑ ê gG , ™AeêA “VY ü Oªl√ —f÷BùA —iÃm ∆C Ω¥ƒªA Ω«C À ≈Õjn∞ùA fƒß …Œºß ¡ºnNùB∑ ë Bø ∆B¥ØAÃM ‹ B®Œö ∆BNv¥ªA À
î∑jrùA AúN≥BØ : …ªÃ≥ À , 28 : —’A ªA : # Ah« ¡»øBß f®I ¬AjáA fVnùA AÃIj¥Õ ›Ø oå ∆Ã∑jrùA BòG $ : …ªÃ≥ ∆B∑ πªh∑
~j®NªA ≈ß œ»ƒºª h◊ƒŒY Ωä ‹ À # ¬AjáA OŒJªA îøE ‹ À $ : …ªÃ≥ ΩJ≥ îNªkB√ B®Œö ∆BNÕ‡A 5 : —’A ªA : # ¡«ÃófUÀ SŒY
. ¬AjáA OŒJªA AÀfv≥ AgG î∑jr¿ºª
‹ À $ : …ªÃ≥ ∆C : ∫BZzªA À —eBN≥ À f«Bâ À pBJß ≈IA ≈ß Ω¥√ Bù KJnªA ë B¿»»IBrÕ Bø ÀC îNv¥ªA îMB« ≈ø B◊Œq Ω®ª À
fVnùA AÃIj¥Õ ›Ø oå ∆Ã∑jrùA BòG $ : …ªÃ≥ À “Õ‡A # ¡«ÃófUÀ SŒY î∑jrùA AúN≥BØ $ : …ªÃ¥I LÃnƒø # ¬AjáA OŒJªA îøE
. “ÕAÀi …√C  j«B£ À , œ¿¥ªA n∞M ü cnƒªA SÕfY ©≥À f≥ À , “Õ‡A # ¬AjáA
´ “bmB√ B»√C (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø eiÀ f≥ À , …º∑ πªg ©ØfÕ ‹Àl√ —f÷BùA —iÃm jaDM …º∑ πªg ©ø À
eB∞ø ∆Ã∏Õ Ah« ”ºß À cn√ B»ÕE |®I ”ºß ’jÒÕ ∆C ”IDÕ “Õ‡A # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : B»ŒØ ïB®M …ªÃ≥ ∆C ”ºß “aÃnƒø
, # AÀfN®M ∆C ¬AjáA fVnùA ≈ß ¡∑Àfu ∆C ¬Ã≥ ∆Fƒq ¡∏ƒøjè ‹ À $ : f®I …ªÃ¥I jn∞ùB∑ # ¬AjáA OŒJªA îøE ‹ À $ : …ªÃ≥
∆C ¬AjáA fVnùA ≈ß ›J≥ ¡∑Àfu ≈û ’‹¤« ´ ‹ À , Ah« ΩJ≥ ¡∏ª ¡»ƒø ~j®Nª …ÕfuB¥ª ~j®NªBI OŒJªA “øjÅ AÃJ«hM ‹ –C
. ‘Ã¥NªA À ªA ”ºß AÃ√ÀB®M ΩI ¡º§ªA ≈ø ΩN¥ªA ∆Àe –hªB∑ ∆AÀfß ÀC ΩN¥ªB∑ ¡QHI ¡»Œºß AÀfN®M
≈ß , …ëiBM ü –iBbJªA À : “Õ‡A # ªA ”ºß AÃ√ÀB®M À $ : …ªÃ≥ ®Õ “Õ‡A  h« ü : fŒõ ≈I fJß À fõC XjaC : , iÃRƒùA ifªA ü À
BÕ : œª æB¥Ø …ƒß …NªDm ‹G ¡Q‚A À ªA ≈ø B◊Œq ™eC ∆C fÕiC ‹ B√C À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi OŒMC : æB≥ “vIAÀ
…®IBuC ©ö ¡Q , ¡Q‚A À ªA ≈ß æDnNª O◊U : æB≥ œ√ aC A æÃmi BÕ : Oº≥ ? æDnM ¬C …ƒß æDnM O◊U B¿ß ∫ aC “vIAÀ
o∞ƒªA …ŒªG O√D¿ A À Kº¥ªA …ŒªG ∆D¿ A Bø ªA πn∞√ O∞NmA πºJ≥ O∞NmA “vIAÀ BÕ : æÃ¥Õ À –ifu ü B»I O∏ƒÕ Ω®VØ T›RªA
À ∆BJY ≈IA À fŒõ ≈I fJß À fõC XjaC , : …ŒØ À . ∫ÃNØC À pBƒªA ∫BNØC ∆G À ifvªA ü eejM À , Kº¥ªA ü ∫BY Bø ¡Q‚A À ,
ü ∫BY Bø : æB¥Ø ¡Q‚A ≈ß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA æDm ›Ui ∆C : “øBøC œIC ≈ß œ¥»ŒJªA À …ZZu À ¡∑BáA À œ√A ÒªA
–iBbJªA À fõC À “JŒq œIC ≈IA XjaC : …ŒØ À . ≈ø¤ø Ã»Ø …NƒnY …Mjm À …N◊Œm …M’Bm ≈ø : æB≥ ? ∆Bô‚A B¿Ø : æB≥ . …ßfØ πn∞√
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Ω◊m : æB≥ ∆B® ≈I pAêA ≈ß K®rªA ü œ¥»ŒJªA À ¡∑BáA À –hø ªA À ¡ºnø À LefiA ü
. pBƒªA …Œºß ©ºÒÕ ∆C O«j∑ À πn∞√ ü ∫BY Bø ¡Q‚A À µºàA ≈nY ªA : æB¥Ø ¡Q‚A À ªA ≈ß (¡º̃m
Bø fÕ¤M À 8 : o¿rªA : # B«AÃ¥M À B«iÃVØ B»¿ DØ B«AÃm Bø À o∞√ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß NJM - ‘jM B¿∑ - PBÕAÀjªA : æÃ≥C
. ¡Q‚A ”ƒ®ø ≈ø ¬f¥M
# ¡«ÃófUÀ SŒY î∑jrùA AúN≥A $ : …ªÃ¥I dÃnƒø : ΩŒ¥Ø ¬AjáA OŒJªA îøE ‹ À : …ªÃ≥ ®Õ Ah« ü ±ºNaA À : ©¿ A ü À
¬jáA j»qfiA ü ∆Ã∑jrùA CfNJÕ ∆C kÃè ‹ …√fi , “Õ‡A  h« ≈ø ‹ À , ’œq —iÃnªA  h« ≈ø cn√ Bø : ΩŒ≥ À , ≈Õjn∞ùA jR∑C ≈ß
f¿ä j∞®U œIC ≈ß Kº¨M ≈I ∆BIC ≈ß  eBƒmHI , …Œ¥∞ªA ü À (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë À æB≥ ¡Q : AúMB≥ AgG ‹G æBN¥ªBI
BøC À , ¬BƒufiA ”ºß \Ig Bø ®Õ …I A ¨ª Ω«C Bø À , ≤Àj®ø jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA : æB≥ …√C (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA œºß ≈I
—gÃ≥ÃùA À , B«Ãº∑C OMBø À O¥ƒa AgHØ ¡ƒ¨ªA À j¥JªA ∆Ã¥ƒë AÃ√B∑ À , “NŒùA ∆ú∑DÕ À \÷BIhªA ∆ú∑DÕ ‹ AÃ√B∑ pà A ∆HØ “¥ƒbƒùA
OMBø AgHØ \ÒnªA ≈ß B»√Ã¥ºÕ À B»ƒŒß ∆ÀfrÕ AÃ√B∑ “Õe ùA À , B«Ãº∑C OMBø AgHØ PÃó ”NY B»√ÃIjzÕ À B»ºUiC ∆ÀfrÕ AÃ√B∑
…ºN¥Õ Bø ∆ú∑DÕ AÃ√B∏Ø ¡NŒ∑g Bø ‹G ©JnªA Ω∑C Bø À ,  Ãº∑C B¿«fYC PBø AgHØ tBJ∏ªBI ∆ÃZ BƒNÕ AÃ√B∑ “ZŒÒƒªA À , B«Ãº∑C
∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ sÕj≥ À , ∆A ƒªA PÃŒJª ∆ÃÅhÕ AÃ√B∑ KvƒªA ”ºß \Ig Bø À , πªg ΩU À lß A ¬jZØ LfªA À fmfiA À K÷hªA
¡Q ’AlUC —jrß ∆ÀlNVŒØ iÀlU ïG ∆Àf¿®Õ AÃ√B∑ : æB≥ µnØ ¡∏ªg ¬‹kfiBI Aÿn¥NnM ∆C À , B¿ ∆ÃÅhŒØ jbvªA À jVrªA
B ªBØ . B ’BJv√C ‹ “Q›Q À , ’BJv√C B “®Jm : œ« À , —jrß ¬B»nªA À ΩUi ïG B»√îØfŒØ ¬B»nªA ∆ÃUjbŒØ …Œºß ∆î¿Nè
“Q›Q …ª ΩJnùA À , ∆B¿»m …ª ¬CÃNªA À , ¡»m …ª h∞ªBØ , ”º®ùA À KŒ≥jªA À oºáA À oØBƒªA À ΩJnùA À ¬CÃNªA À h∞ªA : ’BJv√C
B ’BJv√C ‹ ªA À . ¡»mC “®Jm …ª ”º®ùA À , ¡»mC “Nm …ª KŒ≥jªA À , ¡»mC “nú …ª oºáA À , ¡»mC “®IiC …ª oØBƒªA À , ¡»mC
. A …øjZØ iB¿¥ªA ë À ’œq ’BJv√fiA ≈ø …ª Xjë ≈ø ”ºß iÀlÜA ≈ À f´ÃªA À , \ŒƒùA À , \Œ∞nªA :
j∑g Ah∑ À , “ŒªBNªA “ÕAÀjªA ≈ø j»§Õ B¿∑ æBRùBI ∆BŒJªA ΩŒJ≥ ≈ø “Õe ùA À —gÃ≥ÃùA À “¥ƒbƒùA n∞M ü “ÕAÀjªA ü j∑g Bø À : æÃ≥C
”ºß …ŒØ “ª‹e ‹ # ¬‹kfiBI Aÿn¥NnM ∆C À …ªÃ≥ ©ø µnØ ¡∏ªg $ : …ªÃ≥ À # ©JnªA Ω∑C Bø À $ : …ªÃ≥ ©ø ¡NŒ∑g Bø ‹G , : …ªÃ≥
. fŒŒ¥NªA
B» BIi ü µƒbƒM ªA : æB≥ # “¥ƒbƒùA $ : A æÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß : ¢Ãn≥ ≈I ∂ÃŒß ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
À $  Ãç ÀC OŒI ∂ÃØ ≈ø ‘ejM ªA # “Õe ùA $ À ¬e B XjÖ ‹ À LjÒzM ‹ À \IhªA C fÉ ‹ ªA “zÕjùA # —gÃ≥ÃùA À $
“Õe ùA : æÃ¥Õ …N® : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈náA œIC ≈ß ’BqêA œºß ≈I ≈náA ≈ß , …ŒØ À . B»JYBu \ÒƒM ªA # “ZŒÒƒªA
…Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ …IBZuC |®I ≈ß A fJß ≈I f¿ä ≈ß , …ŒØ À . …º∏Ø …MB∑g O∑ieC ∆C ©JnªA Ω∑C Bø À “ZŒÒƒªA À
Bø ¡ ΩYC À  eBJß ”ºß πªg ¬jê ïB®M À ∫iBJM A ∆G : æB¥Ø ? jÕlƒàA ¡á À ¬fªA À “NŒùA A ¬jY ∫AfØ Oº®U : (¬›nªA
Bø À ¡»√AfIC …I ¬Ã¥Õ Bø ¡ºß À , µºàA µºa …ƒ∏ª À , ¡ ΩYC B¿ŒØ f«k ‹ À , ¡»Œºß ¬jY B¿ŒØ ïB®M À ∫iBJM …ƒø “J´i ≈ø  AÃm
ü ¡ …ºYC À jÒz¿ºª …YBIC ¡Q ¡»Œºß …øjY À …ƒß ¡«B»ƒØ ¡«jzÕ Bø ¡ºß À , ¡»NZºvù ¡»Œºß …ƒø ›z∞M …YBIC À …ºYDØ ¡»ZºvÕ
‹G B»º∑DÕ ‹ À fYC B»ƒø Ã√fÕ ‹ …√HØ “NŒùA BøC : æB≥ ¡Q . πªg ´ ‹ “¨ºJªA if¥I …ƒø æBƒÕ ∆C  jøDØ …I ‹G …√fI ¬Ã¥Õ ‹ –hªA O≥êA
À , Kº∏ªA TiÃÕ …√HØ ¬fªA BøC À . —DVØ ‹G “NŒùA Ω∑E PÃô ‹ À , …ºn√ ©Ò¥√A À , …MÃ≥ Oƒ«À À , …¿nU Ωç À , …√fI ±®y
BøC À . …JZu ≈ø ”ºß ≈ø¤Õ ‹ À , …¿Œõ ”ºß ≈ø¤Õ ‹ À , …ÕfªAÀ À  fªÀ ΩN¥Õ ∆C ≈ø¤Õ ‹ , “õjªA À “ØCjªA “º≥ À , Kº¥ªA —Ãn≥
©¥ƒÕ ‹ œ∏ª …ºRø Ω∑C ≈ß ”»√ ¡Q dBnøfiA ≈ø ∆B∑ Bø À LfªA À ej¥ªA À jÕlƒàA …Jq ”Nq iÃu ü BøÃ≥ cnø A ∆HØ jÕlƒàA ¡á
K«hÕ À BqB®MiA …QiÃÕ À ≈QÀ fIB®∑ j¿àA ≈øfø ∆G . æB≥ À , B«eBnØ À B»º®∞ª B»øjY …√HØ j¿àA BøC À . …NIÃ¥®I ±bNnÕ ‹ À B»I
”ºß OJRÕ ∆C j∏m AgG ≈ø¤Õ ‹ À , B√lªA LÃ∑i À ’BøfªA π∞m ≈ø ¬iB A ”ºß Kn∏Õ ∆C ”ºß …º¿ê À , …MÀjø ¬f»ƒÕ À ,  iÃI
. jq Ω∑ ïG ‹G B»IiBq e¤Õ j¿àA À , πªg Ω¥®Õ ‹ ë À “øjY
jaE œ÷AÀi SÅ
iAej»q ≈I …ÕÀ q ≈I iAej»q £B∞áA fŒm œ√ aC : æB≥ , œºß Ω÷BzØ LBN∑ ü fõC ≈I µØÃø fÕ¤ùA œIC ≈ß , ¬AjùA “ÕB´ ü
∂BZmG ≈I A fJß BƒQfY , “IBN∑ œ√Af¿ A pÀfJß ≈I A fJß ≈I pÀfJß \N∞ªA ÃIC B√ aC , ∆Af¿« ≈ø œªG KN∑ B¿ŒØ œ¿ºÕfªA
, înáA ≈I œºß BƒQfY , w∞Y ≈I oŒ≥ BƒQfY , ™AilªA ≈õjªA fJß ≈I f¿ä BƒQfY , –èªA ΩŒºß ≈I înáA BƒQfY , –èJªA
≈ø —jVrªA OÑ Bñ jøC ¡a jÕf´ ïG pBƒªA Bße ¬ÃÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C : –ifàA fŒ®m œIC ≈ß —jÕj« ÃIC BƒQfY
”NY B≥ ∞Õ ¡Q …ŒÒIG ~BŒI ïG pBƒªA j§√ ”NY B»®Øi ¡Q …®JzI haC À œºß ïG pBƒªA Bße ¬ÃÕ oŒ¿àA ¬ÃÕ πªg À , ¡¥Ø ∫Ãq
A ”ºu) A æÃmi æB¥Ø # BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi À ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À - ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : “Õ‡A  h« Oªl√
,  ‹AÀ ≈ø æAÀ ¡»ºªA : æB≥ ¡Q , œº®ª “ՋêA À ªBmjI LjªA Byi À “¿®ƒªA ¬BóG À ≈ÕfªA æB¿∑G ”ºß ∑C A : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
: æB≥ ? BMBŒIC æÃ≥C ∆C A æÃmi BÕ œª ∆gDM C : OIBQ ≈I ∆BnY æB≥ À . …ªha ≈ø æhaA À ,  jv√ ≈ø jv√A À ,  AeBß ≈ø eBß À
À AêB¥Ø ¡∏ŒªÀ À ¡®√ ¡∑‹Ãø œ√DI . BÕeBƒø ƒªBI © C À ¡Ç ¡»ŒJ√ jÕf¨ªA ¬ÃÕ ¡»ÕeBƒÕ : OIBQ ≈I ∆BnY æB¥Ø , ïB®M A …ªlƒÕ Ω≥
À BøBøG –f®I ≈ø πNŒyi √HØ œºß BÕ ¡≥ …ª æB¥Ø . BŒuBß jøflª µºàA ü ∆fÉ ‹ À BƒŒªÀ O√C À B√‹Ãø π G . BŒøB®NªA ∫Bƒ« ÀfJÕ
∆ÀiB« œIC ≈ß , ©ŒIjªA ≈I oŒ≥ ïG …®Øi ¡Œ®√ œIC •ØBZºª KªB œIC ≈I œºß îƒø¤ùA øC ü , ∆Ej¥ªA æÀl√ LBN∑ ≈ß À BÕeB«
∫Bƒ« . BŒªAÃø ∂fu iBv√C …ª AÃ√Ã∏Ø …ŒªÀ Ah»Ø  ‹Ãø Oƒ∑ ≈¿Ø : PBŒIfiA jaE ü æB≥ À , …ºRø : –ifàA fŒ®m œIC ≈ß , –fJ®ªA
s¿ßfiA ≈ß ≤BVáA œIC ≈ß jøBß ≈I œºß ïG …®ØjÕ BzÕC , ∆Ej¥ªA æÀl√ ≈ß À BÕeB®ø BŒºß ‘eBß –hºª ≈∑ À …ŒªÀ æAÀ ¡»ºªA Bße
æl√C Bø ≠ºI æÃmjªA B»ÕC BÕ $ : KªB œIC ≈I œºß ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ”ºß “Õ‡A  h« Oªl√ : æB≥ “zß ≈ß
. # BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi À ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À - ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : ïB®M A æB≥ f≥ À # πŒªG
B√DJ√C : æB≥ , ∆kBàA A fJß ≈I ∆B¿Rß ≈I înáA ≈I œºß KªB ÃIC ≈ÕfªA XBM cŒrªA œ√DJ√C : æB≥ ÕÿáA f¿ä ≈I ¡Œ«AjIG ≈ß À
œ∏ùA fõC ≈I µØÃø fÕ¤ùA ÃIC ¬kiAÃa KÒaC ¬Bø‚A B√DJ√C : æB≥ , —kBUG –kjÒùA ¬iB∏ùA œIC ≈I juB√ ≈ÕfªA ∆B«jI ¬Bø‚A
–èJªA ∂BZmG ≈I A fJß BƒQfY , “IBN∑ \N∞ªA ÃIC oŒ÷jªA B√DJ√C , ∆Af¿« ≈ø œªG KN∑ Bø ü £B∞áA fŒm œ√DJ√C : æB≥ , œøkiAÃàA
œIC ≈ß –fJ®ªA înáA ≈I œºß QfY : æB≥ w∞Y ≈I oŒ≥ B√DJ√ , ™AilªA A fJß ≈I f¿ä B√DJ√ , –èªA ΩŒ¥ß ≈I ≈náA B√DJ√ ,
. æÀfiA SÕfáA ΩRø j∑g À , –ifàA fŒ®m œIC ≈ß –fJ®ªA ∆ÀiB«
≈náA ≈I fõC ≈I ≈náA B√ aC : æB≥ , œ¿ºÕfªA iAej»q ≈I …ÕÀ q ≈I iAej»q iÃvƒø ÃIC À £B∞áA fŒm ≈ß BzÕC ÕÿáA ≈ß À
, “JŒq œIC ≈I ∆B¿Rß ≈I f¿ä B√DJ√ : æB≥ , œºß ≈I fõC ≈I f¿ä B√DJ√ : æB≥ , fõC ≈I A fJß ≈I fõC ≈ß •ØBáA ’‘j¥ùA eAfáA
. æÀfiA SÕfáA ΩRø j∑g À , –ifàA fŒ®m œIC ≈ß –fJ®ªA ∆ÀiB« œIC ≈ß ©ŒIjªA ≈I oŒ≥ BƒQfY : æB≥ , œ√B¿áA ”Œê B√DJ√ : æB≥
. –iBv√fiA –ifàA πªBø ≈I f®m fŒ®m œIC ïG — R∑ ∂j …ª SÕfY Ah« : SÕfáA Ah« KŒ¥ß ÕÿáA æB≥ : æB≥
æÃmi ≤jv√A Bù : æB≥  fU ≈ß …ŒIC ≈ß , j∞®U œIC ≈ß , ∂BZmG ≈I f¿ä ≈ß A …õi œyjªA fŒnºª , —jaB∞ªA K≥BƒùA ≈ß À
æl√C Bø ≠ºI æÃmjªA B»ÕC BÕ $ : “Õ‡A  h« OªlƒØ , ∆BUÃy : …ª æB¥Õ ByiC æl√ ™AeêA “VY ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A
“®øBU —›vªA : ‘eB√ pBƒªA ≈ø …N¿vß Oªl√ B¿ºØ # pBƒªA ≈ø π¿v®Õ A À …NªBmi O¨ºI B¿Ø Ω®∞M ∆G À - πIi ≈ø πŒªG
æB≥ À , KªB œIC ≈I œºß fŒI haDØ …ªÃmi À A : AêB¥Ø ¡»®öDI AÃVzØ : ¡∏n∞√DI ¡∏ƒø ïÀC ≈ø : æB≥ À , …ŒªG pBƒªA ©¿NUBØ
, …ƒø B√C À ø …√fi …ªha ≈ø æhaA À ,  jv√ ≈ø jv√A À ,  AeBß ≈ø eBß À ,  ‹AÀ ≈ø æAÀ ¡»ºªA ,  ‹Ãø œº®Ø  ‹Ãø Oƒ∑ ≈ø :
”ºß ïB®M A æl√C ¡Q f¿ä “øC ”ºß ïB®M A B»yjØ “zÕjØ jaE O√B∑ À –f®I √ ‹ …√C ‹G ”mÃø ≈ø ∆ÀiB« “ªlƒñ ø ë À
A æÃmi ≈ø AúJ¥Ø : j∞®U ÃIC æB≥ . # BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi À - ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ŒJ√
≈IA æB≥ . πªg ”ºß  Ã≥fu À , WáA À —B∑lªA À ¬ÃvªA À —›vªA ü |÷Aj∞ªA ≈ø A ¡«jøC Bø Ω∑ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
À , ™AeêA “VY ≈ø …Øjvƒø fƒß —jrß “ƒm “VáA –g ≈ø Oºa “ºŒª —jrß ©nNª æB≥ ? πªg ∆B∑ Bø : j∞®U œIfi Oº≥ : ∂BZmG
≈I‹ , K≥BƒùA ≈ß À . jrß BƒQA ¡a jÕf¨I A æÃmi © ∆B∑ À ¬ÃÕ “÷Bø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA îI À πªg îI ∆B∑
B»I , ¡a jÕf´ ¬ÃÕ Ã« À , Aj»q îNm …øBŒu …ª A KN∑ “VáA –g ≈ø jrß “Œ√B ¬ÃÕ ¬Bu ≈ø : æB≥ —jÕj« œIC ïG …®ØjÕ œªkB¨ùA
,  jv√ ≈ø jv√A À ,  AeBß ≈ø eBß À  ‹AÀ ≈ø æAÀ ¡»ºªA  ‹Ãø œº®Ø  ‹Ãø Oƒ∑ ≈ø : æB≥ À , KªB œIC ≈I œºß “®ŒI ƒªA haC
¬ÃŒªA $ : ïB®M A æl√DØ , “ƒø¤ø À ≈ø¤ø Ω∑ ïÃø À –‹Ãø OZJuC KªB œIC ≈IA BÕ πª cI cI : LBÒàA ≈I j¿ß …ª æB¥Ø
. # O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C
. KŒÒàA ≈ß ¬f¥M Bø ΩRø –ifàA fŒ®m œIC ≈ß œ√BIkj¿ºª , j®rªA PB≥jm LBN∑ À …ÕÀejø ≈I‹ , K≥BƒùA ≈ß À
. ±®zªBI B¿»Õfƒm ±uÀ À —jÕj« œIC À fŒ®m œIC ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü îRÕfáA ‘Ài À : æÃ≥C
Oªl√ “Õ‡A ∆C : —j À “ÕÀB®ø À KªB œIC ≈I œºß À LBÒàA ≈I j¿ß ïG B»ŒØ µ≥e ê “IBZvªA ≈ø œ»NƒM — R∑ ∂jÒI –Ài f≥ À
fõC À fŒõ ≈I fJß À –fŒ¿áA ≈ß  AÀi f¥Ø j¿ß ≈ß –Ài Bø B»ƒø f¿N®ùA À , “®¿ÜA ¬ÃÕ ∆B∑ À ™AeêA “VY ≈ø “Øjß ¬ÃÕ
À , j¿ß ≈ß LB»q ≈I ∂iB ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À ∆BJY ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À ¡ºnø À –iBbJªA
kAlJªA ≈ß À , j¿ß ≈ß KÕ⁄g œIC ≈I “vŒJ≥ ≈ß jÕjU ≈IA ≈ß À , j¿ß ≈ß “ŒªB®ªA œIC ≈ß fŒõ ≈I fJß À  fƒnø ü …ÕëAi ≈IA ≈ß
. j¿ß ≈ß –ÀjÕ …√C j«B§ªA À , pBJß ≈IA ≈ß
‹ “ôj∏ªA “Õ‡A eB∞ø ∆G ¬f¥NùA ∆BŒJªA ü BƒZyÀC f¥Ø B◊Œq ìùA ±®y ü …Õfè ›Ø îRÕfáA –fƒm ±®y ≈ø  j∑g Bø BøC : æÃ≥C ¡Q
©Œö îI ≈ø LBN∏ºª “¥ØAÃùA œ« B¿«Bƒ®ø ü Bø À ∆BNÕAÀjªA ∆BMB»Ø , B»ŒØ —iÃ∑hùA œ√B®ùA À P‹B¿NY‹A ©Œö ≈ø πªg ´ ¡÷›Õ
. haflª “ƒŒ®NùA œ»Ø PBÕAÀjªA
- “®ŒrªA À “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø BRÕfY ≈Õjrß ”ºß fÕlM œ« À - “ՋêA “ªDnø ü “Õ‡A æÀl√ ”ºß “ªAfªA SÕeBYfiA  h« ∆C ”ºß
”ºß ÃIjM œ« À 67 : —f÷BùA “Õ‡A : # πIi ≈ø πŒªG æl√C Bø ≠ºI æÃmjªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ æÀl√ KJm ü eiÀ Bñ “ÒJMjø
≈ß –Àjø jMAÃNø SÕfY ë À #  ‹Ãø œº®Ø  ‹Ãø Oƒ∑ ≈ø $ : jÕf¨ªA SÕfÅ °JMjø ©Œ¿ÜA À , ∆B¥Õj∞ªA B«AÀi BRÕfY jrß “nú
. î¥Õj∞ªA ’B¿ºß ≈ø R∑ ©ö  jMAÃNI ≤ ßA , “IBZvªA ≈ø ∞´ ¡U
. “ƒÕfùA ïG “∏ø ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ≤jvƒø ü ∆B∑ πªg ∆C …Œºß µ∞NùA ≈ø À
À , — R∑ PBÕE ü ∆Ej¥ªA B¿»Œºß w√ ≈ÕhºªA – NªA À œªÃNªB∑ |÷Aj∞ªA ≈ø “zÕjØ ¡∏»NªA À æl A ”ºß Ω¿Ñ ê “ՋêA  h« À
‹ À , …√BZJm A ≈ø B»yjØ f®I Oªl√ BòG “Õ‡BØ , # Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A æÀl√ B»º®U jaDNÕ ∆C lè πªh∑ ∆B∑ AgG
. “ŒØBƒø O√B∑ ê PBÕAÀjªA ≈ø πªg üBƒÕ Bø ”ºß eB¿NßA
$ : îNôj∏ªA îNÕ‡A ü jIfNªA ∆C ë À , …ª …JƒNªA Kè AjøC Bƒ«B« ∆C ´ B»ŒØ æB¥Õ ∆C œ¨JƒÕ Bø OØjß f¥Ø “ÕAÀjªA ≈ø  AÀi Bø BøC À
¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ À ,  Bƒ®ø ∆BŒI ≈ø ’œVŒm Bø ”ºß “Õ‡A # …NªBmi O¨ºI B¿Ø Ω®∞M ∆G À πIi ≈ø πŒªG æl√C Bø ≠ºI æÃmjªA B»ÕC BÕ
©¿N A ™ByÀC “mAie Ah∑ À , —jMAÃNùA jÕf¨ªA PBÕAÀi À B¿»ŒØ î¥Õj∞ªA ∂j ≈ø —eiAêA SÕeBYfiA À “Õ‡A # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C
∆B∑ “ՋêA jøC ∆DI ©Ò¥ªA fŒ∞Õ B»ŒØ µŒ¿®ªA SZJªA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi f»ß jaAÀC ü “ŒºaAfªA œø›m‚A
ÀC æÃJ¥ªBI  Ã¥ºNÕ ‹ ∆C ≤Bë À ,  iB»£G ü pBƒªA œ¥NÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆B∑ À , ¬BÕDI jÕf¨ªA ¬ÃÕ ΩJ≥ ‹kB√
# ≠ºI æÃmjªA B»ÕC BÕ $ : …ªÃ≥ æl√ ”NY f´ ïG ¬ÃÕ ≈ø pBƒªA …¨ŒºJM ja¤Õ æAlÕ ‹ ∆B∏Ø , —ÃßfªA jøC ΩNbŒØ …ŒªG fv¥ªA AÃ◊ŒnÕ
. πªg ü Ω»ô ¡ºØ “Õ‡A
“ՋêA jøC …®ø ælƒÕ À “Õ‡A # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ …ŒØ À —iÃnªA ¡§®ø …√BZJm A ælƒÕ ∆C l÷BÜA ≈¿Ø Ah« ”ºß À
æB¿NqA BøC À “Øjß ¬ÃÕ B»NÕE ›M ∆B∑ f≥ À , ¡a jÕf´ ïG “ՋêA ∆BŒI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA jaDØ “Øjß ¬ÃÕ πªg Ω∑
≠ŒºJNª “√iB¥ø “Õ‡A (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …MÀ›Nª πªg ∆Ã∏Õ ∆C f®JNnùA ≈ø oŒºØ jÕf¨ªA ¬ÃÕ B Àl√ ”ºß PBÕAÀjªA |®I
. B»√Dq ü B»√Ã∏ª “ՋêA jøC
À j¿ß ≈ß –Ài B¿∑ “Øjß ¬ÃÕ B Àl√ ”ºß æe Bø À , “ՋêA jøC ü “Õ‡A æÀl√ ”ºß æe Bø ßC PBÕAÀjªA îI üBƒM ›Ø Ah« ”ºß À
¬ÃÕ ”ºß æÀlƒªA ”ºß ja‡A À , ¡a jÕf´ ¬ÃÕ æÀlƒªA ”ºß J¥ªA fYC æe ê µ¥ZNÕ ∆B∑ BòG üBƒNªA ∆HØ , —j À “ÕÀB®ø À œºß
. “Øjß
À LBN∏ªA …I µJÒƒÕ ‹ –ÀAjªA ¡»Ø ≈ø Ã»Ø …»JqC Bø À WáBI ≈ÕfªA æB¿∑ ”ºß æfM “Õ‡A ∆C PBÕAÀjªA ≈ø œ√BRªA ΩŒJ¥ªA ü Bø BøC À
. …Œºß f¿N®Õ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ø ∆BŒI ‹
A fJß BIC O® : æB≥ …ŒIC ≈ß œßAlàA f¿ä ≈I f¿ä ≈I j∞®U ≈ß ,   n∞M ü œqBŒ®ªA  AÀi Bû  B√j∑g –hªA Ah« fŒ∞NmA Bñi À
π÷j¥Õ A ∆G : …ª æB¥Ø ΩŒ÷ U  BMC “®¿ÜA ¬ÃÕ PBØjß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æl√ Bù : æÃ¥Õ (¬›nªA …Œºß)
¬›m‚A ¡∏ª OŒyi À ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À KªB œIC ≈I œºß “Õ‹ÃI ¡∏ƒÕe Oº¿∑C ¬ÃŒªA : πNøfi Ω≥ : πª æÃ¥Õ À , ¬›nªA
f®I ¡∏Œºß ΩJ≥C Onª À , “nøBàA œ« À , WáA À ¬ÃvªA À —B∑lªA À —›vªA ¡∏Œºß Oªl√C f≥ , Ah« f®I ¡∏Œºß æl√C Onª À BƒÕe
. B»I ‹G “®IifiA  h«
…√C : B»z®I ü À LBN∏ªA Ω«C |®I ∆C j∑hM B®Œö B»√C ë À , jaE ‹B∏qG “Øjß ¬ÃÕ “Õ‡A æÀl√ ≈ø j¿ß ≈ß Ω¥√ B¿ŒØ ∆C ”ºß
¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ œ« À , AfŒß …ŒØ Oªl√ –hªA ¬ÃŒªA B√hÖ‹ eûŒªA jr®ø BƒŒºß B»ºRø Oªl√ ê “ÕE ∆Ej¥ªA ü ∆G : j¿®ª æB≥ K®∑
À …ÕëAi ≈IA  AÀi Bø •∞ª À . ™AeêA “VY ≈ø “Øjß ¬ÃÕ Ã« À ¬ÃŒªA ¡ºßfi œ√G A À : j¿ß …ª æB¥Ø “Õ‡A # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C
Oªl√ ¬ÃÕ –C Bƒ¿ºß ê : LBN∏ªA Ω«C ≈ø ΩUi æB¥Ø , “Õ‡A  h« AÀj∑hØ j¿ß fƒß AÃ√B∑ æB≥ : Ah∏« “ŒªB®ªA œIC ≈ß fŒõ ≈I fJß
Ω¿∑DØ jZƒªA ¬ÃÕ œ√BRªA ¬ÃŒªA À “Øjß ¬ÃÕ Oªl√ , œ√BRªA ¬ÃŒªA À AfŒß Bƒª …º®U –hªA f¿áA j¿ß æB¥Ø , AfŒß  B√hÖ‹ “Õ‡A  h«
À “JŒq œIC ≈IA ≈ß : iÃRƒùA ifªA œ∞Ø jaE Ω∏rI –Àjø “ÕAÀjªA jaE …ƒ¿zNÕ Bø À . xB¥N√A ü πªg f®I jøfiA ∆C Bƒ¿º®Ø jøfiA Bƒª
…Œºß A ”ºu) ƒªA …ª æB¥Ø j¿ß ”∏I ∑fiA WáA ¬ÃÕ πªg À # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ Oªl√ Bù : æB≥ — ƒß ≈ß jÕjU ≈IA
. O≥fu : æB¥Ø , w¥√ ‹G °≥ ’œq Ω¿∏Õ …√HØ Ω¿∑ gG BøDØ BƒƒÕe ≈ø —eBÕk ü Bƒ∑ B√C œ√B∏IC : æB≥ ? πŒ∏JÕ Bø (¡º̃m À …ªEÀ
: æB≥ ΩUi QfY : æB≥ œ√lùA A fJß ≈I “¿¥ºß ≈ß fõC ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü BzÕC B«AÀi ‘jaC “ÕAÀi …UÃI “ÕAÀjªA   §√ À
? ¬›m‚A O®ƒÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi O® ±Œ∑ : ¬Ã¥ªA ≈ø ΩUjª j¿ß æB¥Ø LBÒàA ≈I j¿ß oºâ ü Oƒ∑
j¿ß æB≥ . ‹kBI ¡Q BŒmfm ¡Q BŒßBIi ¡Q BŒƒQ ¡Q BßhU ’‘fI ¬›m‚A ∆G : æÃ¥Õ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi O® : æB≥
. ∆Bv¥ƒªA ‹G æÀlJªA f®I B¿Ø :
≈ÕfªA jøC iû£ ≈ø …√Àf«BrÕ AÃ√B∑ Bø ïG pBƒªA j§√ PB∞ªG “Øjß ¬ÃÕ “Õ‡A æÀl√ ”ƒ®ø ∆C ∆BŒI ¬ÀjM - ‘jM B¿∑ - PBÕAÀjªA  h»Ø
…I fJ®Õ ≈Õe ›Ø h◊øÃÕ î¿ºn¿ºª jøfiA “yÃä À “∏ø ÃU ’B∞vI “¿®ƒªA ¬BóG À ≈ÕfªA æB¿∑G n∞M À , ¡mÃùA ü “∏ñ …ª›¥NmA À
. ¡»ƒø AÀihZNÕ À ¡«’AfßC AÃrë ∆C ´ ≈ø ¡»ƒÕe ‹G ∫Bƒ« h◊øÃÕ
¡»ƒø ihZNªBI AÃ∞º∏Õ ÀC ¡«⁄AfßC ¡»I °ºNë ∆C ´ ≈ø …I ∆ú¿®Õ ¡»ÕfÕDI Bø æB¿∑ “¿®ƒªA ¬Bó À ≈ÕfªA æB¿∏I eAjùA ‘jaC —iBJ®I À
¬B¥ø ü ¡»ÕfÕDI eÃUÃùA ¬›m‚A j«B£ ¬›m‚BI eAjùA Ah∑ À , ¬B∏YfiA À ≤iB®ùA ≈ø A fƒß “ªÃ® A “®ÕjrªA ”ƒ®ñ ≈ÕfªA ∆Àe
. Ω¿®ªA
f®I xB¥N√‹A ΩJ¥Õ –hªA ë ”ƒ®ùA Ah« ∆HØ , ¬›m‚A ü Ah∑ À , ¡ B¿ßC ≈ø —eûrùA ≈ÕfªA —iÃu ≈ÕfªBI eAjùA : Ω¥Ø O◊q ∆G À
. eBÕek‚A
Ω¿∏Õ …√C $ : “ÕAÀjªA ü …ªÃ≥ …ŒªG rÕ –hªA eBÕek‚A f®I xB¥N√‹A ΩJ¥Õ ›Ø A ≈ø “ßjrùA ¬B∏YfiA À ≤iB®ùA PBŒº∑ BøC À
 h« æBRøDI ¬Ã∏ä ´ …√HØ ≈ÕfªA BøC À , ∆Ã∏ªA ©JNI ™B¿NU‹A À cÕiBNªA ü BzÕC –jÉ “Œ√Ã∑ “ƒm πªg ∆HØ # w¥√ ‹G °≥ ’œq
. “ŒßB¿NU‹A ≈ƒnªA j÷Bn∑ — ¨Nø —iÃÒNø “ŒßB¿NUA “ƒm ≈ÕfªA ∆G : æB≥ ≈ø fƒß ‹G oŒøAêA À ≈ƒnªA
¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß ∂fvÕ ‹ ≈ÕfªA æB¿∑ ”ƒ®ø ≈ø j∑g Bø ∆C : ‹ÀC …Œºß ejÕ …√C O¿ºß πªg OØjß AgG
. …√BŒI jø f≥ À #
~ifiA úa ejVñ B√BƒNøA …n∞√ ïG …JnƒÕ À ›øB∑ B»Œºß ‘’A Õ ∆B∑ ªA …MiÃvI ≈ÕfªA …√BZJm A f®Õ ∆C ≈∏ô ±Œ∑ …√C : BŒ√BQ À
À AiAjyG î∑jrùA ≈ø fqC ë ≈ø ¡»ŒØ À , î∑jrùA ¡»÷AfßC ≈ø B´iBØ ¬›m‚A j«B£ ”ºß ©¿N A ∆Ã∑ À , î∑jrùA j«B£ ≈ø
, iÃøfiA KŒº¥M À , æBáA eBnØG À , nùA ΩaAe ü LjnNªA À “ÕjnªA PB®¿N A ≈ø …Œºß AÃ√B∑ Bø ”ºß ∆Ã¥ØBƒùA ¡« À , AeBnØG
—j¥JªA iÃm ü Bø À î¥ØBƒùA —iÃn∑ ∆Ej¥ªA ≈ø “ö PBÕE πªhª ~j®M ¡Œ§ß DJ√ ¡ ∆B∑ f¥Ø , …JrªA ’B¥ªG À , ≈ÕfªA ü pfªA À
. B« ´ À LAlYfiA À —’A ªA À æB∞√fiA À —f÷BùA À ’BnƒªA À
¡«eÃUÀ ©ø \vÕ ±Œ∑ À ? ¡»º BI µ«k À ¡«fŒ∑ ΩÒI µÕj –C ”ºß À ? ¡»mB∞√C Pfú ±Œ∑ À ? ¡»®ö iBu ≈ÕC –j®q OŒºØ
“∏ø ≈ø ©Øe ∆C ejVñ ¬›m‚A j«B§I ByjªA À , ¡»Œºß “¿®ƒªA j«B£ ¬BóG À , ¡»ƒÕe j«B£ æB¿∑HI nùA ”ºß h◊øÃÕ A ìô ∆C
¡« $ : ¡»ŒØ …ŒJ√ K Bë ïB®M …ªÃ≥ πªg µÕfvM À ! AjQC jøC À AjÒa ¡§ßC À ¡»ƒø ‘fßC ∆Ã¥ØBƒùA À , nùA ≈ø ¡«’AfßC
. 4 : ∆Ã¥ØBƒùA : # ¡«ihYBØ Àf®ªA
—iÃu  ByjI ë ÀC , “¿¥ƒªBI “IÃrø œ« À ¬B¿NªBI …¿®√ j∑hÕ ÀC , …ƒ BI Ah« ≈Õe j«B£ æB¿∏ªBI ±vÕ À …√BZJm A ìô ±Œ∑ À
‹G ejÕ À - : î¥ØBƒùA ü æB≥ À . 51 : ±»∏ªA : # Afzß îºzùA hbNø Oƒ∑ Bø À $ : ïB®M æB≥ f≥ À !  Bƒ®ø Ah« ¬›mG
≈ø B◊Œq fŒ¥M “¥ºÒø …º∑ Ah« f®I “Õ‡A À . 96 : —’A ªA : # î¥mB∞ªA ¬Ã¥ªA ≈ß ”yjÕ ‹ A ∆HØ ¡»ƒß AÃyjM ∆HØ $ - ¡»ƒÕe
. “»U ∆Àe “»Ä “¿®ƒªA À ¬›m‚A À ≈ÕfªA ‹ À ByjªA À ¬Bó‚A À æB¿∑‚A
Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøA’ ≈ÕhªA A fßÀ $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß Ω¿NrÕ –hªA fßúª kBåG - …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ - “Õ‡A : Oº≥ ∆HØ
¡»ØÃa f®I ≈ø ¡»ƒªfJŒª À ¡ ”zMiA –hªA ¡»ƒÕe ¡ ≈ƒ∏¿Œª À ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ±ºbNmA B¿∑ ~ifiA ü ¡»ƒ∞ºbNnŒª PBáBvªA
. 55 : iêA “Õ‡A : # B◊Œq œI ∆Ã∑jrÕ ‹ √ÀfJ®Õ BƒøC
À $ : …ªÃ≥ À # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C $ : …ªÃ≥ “Õ‡A  h« ≈ø πªg –gBê À , ¡ œyjùA ¡»ƒÕe î∏¿NI ¡«f®M - ‘jM B¿∑ “Õ‡BØ
∆Dq ¡»√DrØ ∆Ã¥ØBƒùA BøC À , î∑jrùA “õAlø ≈ø …vŒºÖ –C ¡ …ƒŒ∏ó œyjùA ¡»ƒÕe æB¿∑HI eAjùBØ # BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi
À “ŒƒÕfªA æB¿ßfiA wŒºÖ …I eAjùA ∆C ¬Ã¥ªA j∑hÕ À , “Øjß ¬ÃÕ B Àl√ PBÕAÀi …ŒªG rM –hªA ”ƒ®ùA ë Ah« À , “õAlùA ´ jaE
. î∑jrùA “õAlø ≈ø nùA ≈ø B»I îºøB®ªA
 h« ü …ªÃ≥ ∆Ã∑ Ah∑ À “Õ‡A # AÃøA’ ≈ÕhªA A fßÀ $ : …ªÃ≥ ü fßÀ Bø kBåG µÕeBvø ≈ø , # Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : “ÕE ∆Ã∑ Oº≥
πªg Ω∑  Bƒ®ø AfŒ∞ø À “Õ‡A πºM ü , # ¡ ”zMiA –hªA ¡»ƒÕe ¡ ≈ƒ∏¿Œª À $ : …ªÃ¥ª BÕgBä , # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C $ : “Õ‡A
. …ŒØ KÕi ‹
j«B£ nùA ≈ø “uBa “∞÷B ¡« À # PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøA’ ≈ÕhªA A fßÀ $ : …ªÃ¥I CfJM iêA —iÃm “ÕE ∆C ‹G
¡»ƒÕe î∏¿NØ , ™jrùA ≈ÕfªA ≈ø …√BZJm A fƒß Bø ”ºß µJÒƒÕ À –gBê ≈ÕfªA ≈ø ¡ B¿ßC “JMjø ü Bø À , B»ƒ BI µØAÃÕ ¡ B¿ßC
æAl√‚BI ¡«fƒß …÷AlUC ©ö À , ©ÕjrNªA KªB≥ ü …´AjØHI œyjùA ≈ÕfªA ≈ø …MeAiG À A ¡ºß ü Bø æB¿∑G ¡ …√BZJm œyjùA
. ¡»ƒÕe ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA pBÕG f®I πªhI  ÀfJ®Œª
À ¡ B¿ßC wŒºÖ ‹ “Õ‡A æÀl√ f®I “ßjrø “zÕjØ ›Ø |÷Aj∞ªA ©ÕjrM SŒY ≈ø …ªB¿∑G ≈ÕfªA …ªB¿∑G ”ƒ®ø ∆C :  B√j∑g Bø Ah« À
. ¡ B¿ßDI ¡ B¿ßC °ºNÖ ‹ SŒÅ , ¡»VY À î∑jrùA æB¿ßC ≈ø ¡»VY “uBa
. eBÕek‚A f®I xB¥N√‹A ΩJ¥Õ ‹ ”NY œ≥ ªA XiAfø ”ºßC ïG …®Øi ≈ÕfªA æB¿∑G ”ƒ®ø ∆Ã∏Õ ‘jaC —iBJ®I À
: æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß , ’›®ªA ≈ß , ”Œê ≈I ∆AÃ∞u ≈ß , œIC QfY : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
”ºu) A æÃmi B»øB≥DØ , ¡Œ¿¨ªA ™Aj∏I # ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : æl√C ¡Q “zÕjØ B«f®I ælƒÕ ¡Q “ՋêA B l√C “zÕjØ jaE
. “zÕjØ B«f®I ælƒÕ ¡ºØ “∞ZÜBI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
—iAik ≈ß   n∞M ü œqBŒ®ªA  AÀi À (¬›nªAB¿»Œºß) ∂eBvªA À j≥BJªA : îøBø‚A ≈ß , ©¿ A ü œm ÒªA ”ƒ®ùA Ah« ‘Ài À : æÃ≥C
. (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß
…Œºß) îƒø¤ùA øC œºß ≈ß , (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC …ŒIC ≈ß , f¿ä ≈I j∞®U ≈I f¿ä ≈ß ,  eBƒmHI , cŒrªA œªBøC ü À
îNƒÕj¥ªA À , îMeB»rªA ”ºß : æBva oú ”ºß ¬›m‚A ’BƒI : æÃ¥Õ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi O® : æB≥ (¬›nªA
OŒI WY À ¬BŒvªA À , ‘jafiBI ‹G B¿«AfYG ΩJ¥M ‹ …√HØ —B∑lªA À —›vªA : æB≥ ? ∆BNƒÕj¥ªA B¿Ø BƒØjß f¥Ø ∆BMeB»rªA BøC : …ª ΩŒ≥ .
À - ¿®√ ¡∏Œºß O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : ΩU À lß A æl√DØ “ՋêBI πªg ¡Na À , ›ŒJm …ŒªG ™BÒNmA ≈ø A
. # BƒÕe ¬›m‚A ¡∏ª OŒyi
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA XÀja “v≥ j∑g À (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß œmiB∞ªA ≈IA , æBN∞ºª , î§ßAêA “yÀi ü À
À jÕf¨ªA ¬ÃÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi “JÒa …ŒØ À , “Õ‡A æÀl√ À “ƒÕfùA ïG …Øjvƒø fƒß “Ջúª BŒºß …Jv√ ¡Q WZºª
. AfU “ºÕà “JÒa œ«
ü “Õ‡A æÀl√ ‘Ài À , (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA j∞®U œIC ≈ß œøjzáA ≈ß ΩvNø eBƒmHI , XBVNY‚A ü œm ÒªA …ºRø ‘Ài : æÃ≥C
‘Ài À , (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß ¡ºnø ≈I lÕl®ªA fJß ≈ß Afƒnø B®Œö , ∆ÃŒ®ªA ü ∂ÀfvªA À , üB∏ªA ü Œº∏ªA BzÕC “ՋêA
À , (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC  fU ≈ß ∂eBvªA ≈ß j¿ß ≈I Ωz∞ùA ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß  eBƒmHI …ŒªBøC ü cŒrªA BzÕC B»ŒØ B Àl√
, …ŒªBøC ü cŒrªA πªg ‘Ài À , –ifàA fŒ®m œIC ≈ß –fJ®ªA ∆ÀiB« œIC ≈ß  eBƒmHI , ©¿ A ü œm ÒªA BzÕC πªg ‘Ài
PBÕAÀjªA eAjÕG Bƒ∑jM f≥ À (¬›nªAB¿»Œºß) œºß ≈I ≈náA ≈ß …÷BIE ≈ß ∂eBvªA ≈ß –iÃIBnŒƒªA ΩŒßB G ≈I ∂BZmG ≈ß  eBƒmHI
. –eB A A À B Bä ©UA ºØ B«eAiC ≈¿Ø iBvNa›ª AiBRÕG B à ”ºß
¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ ≈‰ ∏Ù nÊøCÚ Bû̇ AÃÛº∏ÚØ … º̇ªA ¡Â ∏Û ¿‰ º̇‰ß Bû̇ ≈Ï »Â √ÿº˛ ®‰ M î
‰ Jͺ˛ ∏Âø `īA‰ÃÜ
Ù‰ A ≈‰ ø ¡ÂN¿Ê º̇‰ß B‰ø À‰ O‰JŒÒªA ¡Â ∏Û ªÚ ΩÏ YÍ CÛ ΩÊ ≥Û ¡Ê Ú ΩÏ YÍ ÛC A‰g B‰ø π‰√ÃÛº◊‰n‰Õ
À‰ ¡Ê ∏ª̇ ΩÌ YÍ K‰N∏Í ªÙA AÃÂMÀÛC ≈‰ ÕÍhª̇A ¬Â B‰® À‰ O‰JŒÒªA ¡Â Û∏ªÚ ΩÏ YÍ CÛ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA (4)L
Í BnÍá
Ù A ©Â Õj̄m …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ …‰ º̇ªA AÃÛ¥MÏA À‰ …Í ŒÊ ºÚ ߉ …Í º̇ªA ¡‰ mA AÀÂj∑Û gÊ A À‰
‰ ´Ú î
‰ ƒÍv
Í äÙ ≈Ï «Â i‰ ÃÂUÛC ≈Ï «Â ÿNÂŒÊ M‰A‰’ A‰gḠ ¡Ê Û∏ºÍ JÊ ≥Ú ≈Íø K‰N∏Í ªÙA AÃÂMÀÛC ≈‰ ÕÍhª̇A ≈‰ øÍ O‰ƒvÊZùÙ A À‰ O
Í ƒ‰øÍ ¤Ê ùÙ A ≈‰ øÍ O‰ƒvÊZùÙ A À‰ ¡Ê Â̇ ΩÌ YÍ ¡Ê ∏Û ø B‰®
(5)≈‰ Õj̄Ínà
Ù‰ A ≈‰ øÍ —Í j‰ aÍ ‹Ú A ”Ø Ã‰ « À‰ Â…Ûº¿‰ ߉ °ÍJY‰ fÊ ¥Ú ØÚ ≈¯ ‰ô‹BÍI jÊ ∞Û ∏Ù Õ‰ ≈‰ø À‰ ∆A‰faÊ CÚ ‘Íhb
Í NÏø ‹ À‰ î
‰ZÍ ∞Í nÂø
∆BŒI
œº∏ªA °IBzªA ’BÒßG …ŒØ µºÒø ¬Bß LAÃÄ …ƒß KUÀC µºÒø æA¤m # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC Ω≥ ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
BzÕC KŒÒªA ∂› G À , BJŒ AjøC PBØjvNªA ≈ø …ºRø ü f»®Õ Bñ …ŒØ ≤jvNªA fv¥Õ Bø ∆Ã∏Õ ∆C ë À , ¬AjáA ≈ø æ›áA lŒô –hªA
Ã»Ø “ÕeB®ªA ¬B»ØfiA fƒß LBÒNnÕ B¿Ø πªg “ØiB®NùA ¬B»ØfiA “IBÒNmA …JŒ wŒbrM ü N®ùA ∆Ã∏Õ ∆C KUÃÕ ’œrI  fŒŒ¥M ´ ≈ø
. æ›Y KŒ ë Bø ©Œö À , KŒ
. æÃufiA ≈Ø ü îI Bø ”ºß   ´ Ω¿rÕ ‹ ∂› ‚A ∆C ∆B∏ù eû®ùA ≤iB®NùA ”ºß KŒÒªA À “ŒºáA Bƒªl√ BòG À
: ΩŒ≥ # …Œºß A ¡mA AÀj∑gA À ¡∏Œºß ≈∏nøC Bû Aú∏Ø A ¡∏¿ºß Bû ≈»√ÿº®M îJº∏ø `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
jÕf¥NI ¬›∏ªBØ , `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø fŒu –C `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø ¡∏ª ΩYC À –C PBJŒÒªA ©yÃø ”ºß ≤ÃÒ®ø ¬›∏ªA ∆G
. …Œºß ∂BŒnªA “ª‹fª AiBvNaA ≤Àhä ≤Bzø
. ïÀfiA “º¿ÜA ©yÃø ”ºß “ØÃÒ®ø “º¿ÜA ∆C j«B§ªA À
. jÕf¥NªA ±º∏M ïG “UBY ´ ≈ø # ¡∏Œºß ≈∏nøC Bû Aú∏Ø $ …ªÃ≥ B«⁄AlU À “Œ jq # ¡N¿ºß Bø À $ : …ªÃ≥ ü # Bø $ À
# îJº∏ø $ : …ªÃ≥ À , eû∞ªA À L›∏ªA À –kBJªA À j¥vªB∑ ™BJnªA À ÒªA ≈ø fŒvªA Kn∏M ªA œ« À “YiBU ©ö `iAÃÜA À
≈ø Ãºë ‹ KŒº∏NªBI “º¿ÜA fŒŒ¥M À , πªhª B BmiG À fŒvªA L›∑ gBÖA ÀC fŒvºª B»NŒIjM À L›∏ªA ¡Œº®M KŒº∏NªA ΩuC À , æBY
. `iAÃÜA ≈ø   ´ ïG  Àf®Õ ‹ fŒvªA Kº∏I BvNã ¡∏áA ∆Ã∑ ”ºß “ª‹e
. B»n∞ƒª ‹ B»JYBvª B«fŒu —iÃvI eÀfä ΩáA ∆C ”ºß “ª‹fºª ≤j§ªBI fŒŒ¥NªA # ¡∏Œºß ≈∏nøC Bû $ : …ªÃ≥ À
À KŒº∏NªA µÕj ≈ø À `iAÃÜBI AeBÒvø …√Ã∑ ©ø fŒvªA ∆Ã∏Õ ∆C À ΩáA °÷Ajrª ¡Œ¿NM # …Œºß A ¡mA AÀj∑gA À $ : …ªÃ≥ À
. ïB®M A ¡mA …Œºß AiÃ∑hø f÷BvªA ”ºß ∫Bnø‚A
Ωê –hªA sYêA ≈ø B◊Œq ¡∏ª PeBÒuA À “¿º®ø O√B∑ AgG - fŒvªA L›∑ –C - KŒº∏NªBI “¿º®ùA `iAÃÜA ∆C ”ƒ®ùA Ωvä À
曫‚A À \IhªBI “Œ∑hNªBØ ΩN¥ªA ∆Àe BøC À , …ª “Œ∑hM πªhØ …ŒªG AúvM ∆C ∆Àe …NºN≥ AgG …ƒø Aú∏Ø …Œºß ¡NŒ f≥ À “Œ∑hNªBI …º∑C
. ¡∏áA Ah« ≈ß ¨Õ …I
À , ΩN¥ªA ü BØAjmG eBŒÒu‹A ∆Ã∏Õ ‹ ”NY …ŒØ A ’B¥MA ¬ÀlºI AiB®qG # LBnáA ©Õjm A ∆G A AÃ¥MA À $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA ΩÕg ¡Q
πºnÕ ‹ À , —ja‡A ΩJ≥ BŒ√fªA ü ∆AÀf®ªA À ¡º§ªA “◊Œm –kBè LBnáA ©Õjm A ∆HØ  Ãç À ûºªA fŒu ü B¿∑ É À …ºM ≈ß ‹
. A R∑ B√f«Bq Bø ”ºß ‘CÃm “J≥Bß ïG ‹G ¡V®ªA ∆AÃŒáBI π∞ªA À æBŒN´‹BI PB√AÀf®ªA À B§ùA  h« æBRøC
©ø PBJŒÒªA ΩY j∑g —eBßG # ¡ ΩY ¡∏øB® À ¡∏ª ΩY LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ¬B® À PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥
À LBN∏ªA Ω«C ¬B® æ›YHI îƒø¤ùA ”ºß ïB®M …ƒø ∆BƒNø‹A ”ºß “ª‹fºª # ¬ÃŒªA $ : …ªÃ¥I  jÕfvM À , “¥IBnªA “Õ‡A ü  j∑g
. îƒø¤¿ºª ¡»÷Bn√ ≈ø PBƒv A
…ŒØ ∫Ã∏rùA ïG …I ™ÃÒ¥ùA ¡y ΩŒJ≥ ≈ø G # LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ¬B® À $ : …ªÃ≥ ïG # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC $ : …ªÃ≥ ¡y ∆B∑ À
Ah∑ œ« —eBÕk À …∏N∏ºø Bø ©Œö πª : …øeBà fŒnªA æÃ¥∑ LAjÒy‹A À µº¥ªA ≈ø …ŒØ Bø “ªAkG À K BbùA o∞√ ü “ƒŒ√D¿ÒªA eBè‚
, ¡º®ªA “YAi ïG KÕjªA ‘gC …n∞√ ≈ß æÀlŒª …I ©Ò¥Õ Bñ …ŒØ πrÕ Bø ©∞q ’BÒß‚A ≈ø  fŒm  f®Õ Bø µ¥Ñ ü LBMiA AgG …√HØ Ah∑ À
BƒÕfª À B»ŒØ ∆À’BrÕ Bø ¡ $ : ïB®M …ªÃ≥ À 26 : o√ÃÕ : # —eBÕk À ”ƒnáA AÃnYC ≈Õhºª $ : ïB®M …ªÃ≥ …UÃÕ LBJªA Ah« ≈ø À
. 35 : ∂ : # fÕlø
ü ¬BNªA fÕfrNªA ∆Àf«BrÕ AÃ√B∑ Bø f®I ¡ LBN∏ªA Ω«C ¬B® ΩY jøC ü KÕjªA LAjÒyA ≈ß ≈∏nM ‹ îƒø¤ùA pÃ∞√ ∆B∏Ø
¡»øB® ∆C …ƒø Aÿ»∞Ø µºÒø æÃ¥I PBJŒÒªA ΩY jøC ¡»øB® ΩY SÕfY ïG ¡y ”NY ¡»NÕ‹À À ¡»mBnø À ¡»NÒªBã À ¡»MjqB®ø
PBƒø¤ùA ≈ø PBƒv A À $ : …ªÃ≥ ü æÃ¥ªA πªh∑ À ¡»Iú≥ O√D¿ A À , ¡»mÃ∞√ sŒ πªhI ≈∏nØ “ºº A PBJŒÒªA j÷Bm cƒm ≈ø
# ¡ ΩY ¡∏øB® À ¡∏ª ΩY LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ¬B® À $ : …ªÃ≥ BøC À . # ¡∏ºJ≥ ≈ø LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ≈ø PBƒv A À
Ω«fi ΩáA ¡∏Y ©ÕjrM ¬B¥ø ü oŒª # ¡ ΩY ¡∏øB® À $ : …ªÃ≥ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø gG , fYAÀ eB∞ø Àg fYAÀ ¬›∑ …√C j«B§ªBØ
Bñ À …ªÃmi À BI îƒø¤ø ´ ¡»√HØ , æÃufiB∑ “ŒƒÕfªA ™Àj∞ªBI î∞º∏ø iB∞∏ªA ∆Ã∏I Bƒº≥ ∆G À ¡»ŒªG ±Œº∏NªA …ŒUÃM À , LBN∏ªA
∆C ¬B¥ùA ≈ø j»§NmA AgG B¿∏Y j∑hÕ ÀC BIBÒa …UÃÕ ∆C ∆Ej¥ªA LCe ≈ø oŒª À , ∆úJ¥Õ ¡« ‹ À ∆î¿nÕ ¡« ‹ À …ªÃmi …I ’BU
. ‘fm K«hÕ …®ø ¡Œº∏NªA À Aèª ∆Ã∏Õ …®ø LBÒàA
Ω«C BÕ Ω≥ $ : …ªÃ¥∑ πªg Ãç À ƒªA LBÒa ïG pBƒªA LBÒa ≈ø PB∞Nª‹B∑ ¡Œº∏NªA ∆ÃƒØ ≈ø ’œrI πªg \ºuC AgG ‹G ¡»ºªA
: ’AjmG : # ‹Ãmi AjrI ‹G Oƒ∑ Ω« œIi ∆BZJm Ω≥ $ : …ªÃ≥ À 64 : ∆Aj¿ß æE : # ¡∏ƒŒI À BƒƒŒI ’AÃm “¿º∑ ïG AêB®M LBN∏ªA
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 93
Ω«fi nùA ¬B® ΩY À ›¥Nnø B¿∏Y n¿ºª LBN∏ªA Ω«C ¬B® ΩY ∆BŒI , # ≈ÕhªA ¬B® À $ : …ªÃ¥I eAjùA oŒª “º¿ÜBI À
fYDI µº®NÕ ”NY îJªA ü ©ƒø ›Ø , ¬B®ÒªA ≈ß “øjáA ™B∞MiA À ΩáA PÃJQ ë À fYAÀ ¡∏Y ∆BŒI ΩI , jaE ›¥Nnø B¿∏Y LBN∏ªA
10 : “ƒZN¿ùA : # ≈ ∆Ãºê ¡« ‹ À ¡ ΩY ≈« ‹ iB∞∏ªA ïG ≈«Ã®UjM ›Ø PBƒø¤ø ≈«Ã¿N¿ºß ∆HØ $ : ïB®M …ªÃ≥ §√ îØjÒªA
. îØjÒªA fYDI µº®NÕ ”NY îJªA ü ΩY ‹ –C
Ω«C À : Lj®ªA ∆Bnª œ∞Ø LÃJáA j÷Bm À ªA …I eAjùA ∆G : ΩŒ≥ ≈∏ª ¡®ÒÕ À …I PBN¥Õ Bø Ω∑ “¨ºªA ΩuC KnÅ ¬B®ÒªA ∆G ¡Q
. “uBa ªA …I AÃƒß ¬B®ÒªBI •∞ºªA AÃ¥º C AgG kBVáA
. ”»N√A , “uBa ªA ë ¬B®ÒªA ∆C Lj®ªA ¬›∑ ü œªB®ªA : ΩŒºàA æB≥ À : æB≥
eAjùA ∆C : (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß “ÕÀjùA PBÕAÀjªA jR∑C ü eiÀ Ah À , “ÕB»ƒªA ü QfiA ≈IA ¬›∑ ≈ø j»§Õ –hªA ë À
œ÷AÀjªA SZJªA ü …ŒØ ¬›∏ªA ’œVŒm À jaE ”ƒ®ø …I j»§Õ Bû PBÕAÀjªA |®I ü Bø ‹G LÃJáA j÷Bm À ªA ë “Õ‡A ü ¬B®ÒªBI
. œM‡A
–hªB∑ B«Ã∑hÕ ¡»ƒ∏ª ¡»Z÷BIg ≈ø B»ºJ¥Õ ÀC , jÕlƒàA ¡Zº∑ ¡»øB® ≈ø “Œ∑hNªA ΩJ¥Õ ‹ Bø ΩáA Ah« Ω¿rÕ ‹ æBY –C ”ºß À
ü ªA ©IifiA –‡A œ« À - ¡ÕjZNªA PBÕE ü —iÃ∑hùA PBøj A  h« fß …√BZJm A ∆HØ “Œø›mG “Œ∑hM ∫hÕ À , …I Ω»Õ
B¥nØ ÀC BnUi  B Bø Ωê ∆C …√BZJm  BqBY À , jø B¿ŒØ  BƒŒI B¿∑ B G À B¥nØ À BnUi - ΩZƒªA À ¬B®√fiA À —f÷BùA À —j¥JªA iÃm
. # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC ¬ÃŒªA $ …ªÃ≥ ΩRñ B√BƒNøA B G ÀC
À , j«B£ ë À cnƒªBI eiÃùA ΩRø ü æÃ¥Õ ∆C fYfi oŒª À , —iÃnªA o∞√ ü “Õ‡A  h« ΩŒJ≥ “®≥AÀ B»ƒŒ®I PBøj A  h« ∆C ”ºß
. “aÃnƒø ´ “bmB√ B»√C B»ŒØ eiÀ ªA —f÷BùA —iÃm ΩRø ü “uBa
Bø ßC ±uêBI ¡∏áA µº®Nø ü ∆BŒM‚A , # ¡∏ºJ≥ ≈ø LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ≈ø PBƒv A À PBƒø¤ùA ≈ø PBƒv A À $ : ïB®M …ªÃ≥
iB®qG ≈ø Ãºë ‹ , LBN∏ªA Ω«C ≈ø : æB¥Õ ÀC ›Rø ‘iBvƒªA À eûŒªA ≈ø : æB¥Õ ∆C ´ ≈ø # LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ü
“øjY ©Øi ü ΩŒ»nNªA À ±Œ∞bNªBI ¡∏Œºß ìò B√C : ”ƒ®ùBØ , ΩŒ»nNªA À ±Œ∞bNªA ¬B¥ø ¬B¥ùA À , ∆BƒNø‹A ∆Bnª ∆BnºªA À “Œº®ªBI
LBN∏ªA AÃMÀC ¡« À , “¿ºnùA ´ ±÷AÃÒªA j÷Bm ≈ø ¡∏ŒªG Lj≥C ¡»√Ã∏ª LBN∏ªA Ω«C ’Bn√ ≈ø PBƒv A À ¡∏ªBUi îI XAÀek‹A
# LBN∏ªA AÃMÀC $ : …ªÃ≥ fŒŒ¥M BzÕC B√j∑g Bñ j®rÕ À , —ÃJƒºª ≈Õj∏ƒùA QêA À î∑jrùA ≤›Ç “ªBmjªA À fŒYÃNªBI AÃßgC À
. πÕjrNªA À XlùA À °ÒàBI BZyAÀ AiB®qG …ŒØ ∆HØ # ¡∏ºJ≥ ≈ø $ : …ªÃ¥I
# ≈ø¤Õ ”NY PB∑jrùA AÃZ∏ƒM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩRñ cnƒªA ΩJ¥M ±Œ∞bNªA À ∆BƒNø‹A ©≥Ãø “®≥AÀ “Õ‡A O√B∑ Bù ∆B∑ ±Œ∑ À
. j«B£ ë À 10 : “ƒZN¿ùA : # jØAÃ∏ªA ¡v®I AÃ∏nó ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ À 221 : —j¥JªA :
—iÃm ü “®≥AÀ “Œ√BRªA “Õ‡A Ah∑ À : —f÷BùA ΩJ≥ “ƒÕfùBI Oªl√ “ºv∞ø —iÃm æÀC œ« À , —j¥JªA —iÃm ü “®≥AÀ ïÀfiA “Õ‡A ∆C ”ºß
—f÷BùA ∆C : eiÀ Bø ïG BØBzø µY›ª µIBnªA cnƒª …UÀ ‹ À , ‹Àl√ —f÷BùA ΩJ≥ BzÕC œ»Ø , \N∞ªA ΩJ≥ “ƒÕfùBI Oªl√ f≥ À , “ƒZN¿ùA
. ’œq B»bnƒÕ À , B»ºJ≥ Bø ObnƒØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß Oªl√ Bø jaE
≈ø œ√BRªA ’lÜA ü 221 : —j¥JªA “Õ‡A : # ≈ø¤Õ ”NY PB∑jrùA AÃZ∏ƒM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü OØjß f≥ π√C ”ºß
. “ŒIBN∏ªA `B∏√ “øjY ”ºß “ª‹fªA ≈ø ∆BNŒJƒUC “ƒZN¿ùA “ÕE À —j¥JªA “ÕE ßC îNÕ‡A ∆C LBN∏ªA
À - ±Œ∞bNªA À ∆BƒNø‹A ¬B¥ø ü —f÷BùA “ÕE eÀiÀ œßjrªA ©ƒùA µJm ”ºß æfÕ B¿∑ ¡ÕjZNªA ”ºß …UÃI “ƒZN¿ùA “ÕE “ª‹fI ΩŒ≥ ê À
ü œMDŒm À , jaDNùA ∆Dq cnƒªA ∆fi o∏®ªBI ‹ “ƒZN¿ùA “Õ‡ “bmBƒªA œ« —f÷BùA “ÕE O√B∑ - ©ƒø µJnÕ Ãª ±Œ∞Ö ‹ À ∆BƒNøA ‹
. “Œ√BRªA “Õ‡A ü ¬›∑ œ÷AÀjªA SZJªA
≈ø PBƒv A À PBƒø¤ùA ≈ø PBƒv A À $ : …ªÃ≥ ∆C πªg À , ∆BvY‚A ∆B®ø fYC ë À ±÷B∞®ªA : “Õ‡A ü PBƒv BI eAjùA ¡Q
À LBN∏ªA Ω«C ≈ø PBƒv A îI ©¿ÜA ¡Q , j«B£ ë À XAÀkfiA PAÀg ´ PBƒv BI eAjùA ∆C ”ºß æfÕ , LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA
¬›m‚A ”ƒ®ñ ∆BvY‚A ë oŒª À , fYAÀ ”ƒ®ø î®yÃùA ü PBƒv BI eAjùA ∆DI œz¥Õ B«Bƒ®ø \ŒyÃM ≈ø jø Bø ”ºß PBƒø¤ùA
wŒvÖ ¡÷›Õ ‹ “Õ‡A ≈ø ¬Ã»∞ùA ∆BƒNø‹A ∆HØ j÷AjáA PBƒv BI eAjùA oŒª À , LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ≈ø PBƒv A À : …ªÃ≥ ∆B∏ù
. ±÷B∞®ªA PBƒv BI eAjùA ∆C î®NØ “∞®ªA ‹G ∆BvY‚A œ√B®ø ≈ø µJÕ ¡ºØ , ’Bø‚A ∆Àe j÷AjáBI ΩáA
≈ø  j∑g Bø ‹G ™BÒ¥√A ÀC ¬AÀfI fŒŒ¥M ´ ≈ø îƒø¤¿ºª LBN∏ªA Ω«C ≈ø PBƒv A ΩY ©ÕjrNI “Õ‡A `jvM BòG …º∑ πªg f®I À
”ºß ∆Ã∏Õ ∆C ≈»ƒø îƒø¤¿ºª ΩYC –hªA ∆C WNƒŒØ , ∆AfafiA gBÖA À “ZØBnùA ÃZƒI ‹ ∆BvY‚A ÃZƒI ©N¿NªA ∆Ã∑ À jUfiA ¢A qA
B¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ¬f¥M f≥ À , ™BÒ¥√A ÀC ¬AÀe `B∏√ ≈ø jaE ¢jq ´ ≈ø , `B∞nªA ∆Àe jUC À j»ø ≈ß `B∏ƒªA µÕj
KºÒM BÕB¥I SZJºª À , ¡÷AfªA `B∏ƒªB∑ `B∏√ “®NùA ∆C LBN∏ªA ≈ø ©IAjªA ’lÜA ü 24 : ’BnƒªA “Õ‡A : # ≈«ÃMDØ ≈»ƒø …I ¡N®N¿NmA
. …¥∞ªA ¡ºß ≈ø
PBøjä PBÕE ü ïB®M …ªÃ≥ ∂Bnø ü “Õ‡A # ∆AfaC –hbNø ‹ À îZØBnø ´ îƒvä ≈«iÃUC ≈«Ã¿NŒME AgG $ : ïB®M …ªÃ≥
eAjùA ∆Ã∑ ”ºß “ƒÕj≥ “º¿ÜA À . 24 : ’BnƒªA : # îZØBnø ´ îƒvä ¡∏ªAÃøDI AèNJM ∆C πªg ’AiÀ Bø ¡∏ª ΩYC À $ : `B∏ƒªA
. î¿ŒªA πºù B»ƒø æà ´ ≈ø LBN∏ªA Ω«C ≈ø PBƒv BI XÀlNªA “ŒºY ∆BŒI “Õ‡BI
±≥ÃNÕ …øû∞ø µ¥ZNØ nªA ë ΩufiA ü j∞∏ªA # ≈ÕjmBàA ≈ø —ja‡A ü ë À …º¿ß °JY f¥Ø ∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
j∞∏ªB∑ BNIBQ …I AiÃ∞∏ø œßfNnÕ j∞∏ªBØ LÃVä ∫Bƒ« ∆B∑ AgG ‹G BIBVY ∆Ã∏Õ ‹ LBVáA ∆C B¿∑ nªA …Œºß ©¥Õ OIBQ jøC ”ºß
. ja‡A ¬ÃŒªA À …ªÃmi À BI j∞∏ªA À A PBÕFI j∞∏ªA À A “¿®ƒI
À ΩuBáA jQfiA ë À ifvùA ¡mA ”ƒ®ø ΩI ∆Bô‚A ≈ø –ifvùA ”ƒ®ùA …I eAjùA oŒª À , OIBQ ∆BôG eÃUÀ œzN¥Õ ∆Bô‚BI j∞∏ªBØ
Bñ Ω¿®ªA ∫jM ïG ∆Bô‚BI j∞∏ªA ”ƒ®ø æÃ◊ŒØ , “áBvªA æB¿ßfiA Drƒø œ« ªA “¥áA PAeB¥Nß‹A ßC ≈ø¤ùA Kº≥ ü “NIBRªA “∞vªA
—›vªA ≈ø “ŒƒÕfªA ∆B∑ifiA ∫jM À , ¬›m‚A “Œ¥Å ¡º®ªA ©ø ¡ B¿ßC ü “∑jrªA À , ¡»I ¢›Na‹A À , î∑jrùA œªÃN∑ µY …√C ¡º®Õ
. ≈Õfºª B√B∑iC B»MÃJRI ¡º®ªA ©ø WáA À ¬ÃvªA À —B∑lªA À
ïG µJnÕ Bø KnÅ ∂fvÕ ‹ “NIBRªA iÃøfiA m À A m ∆B∑ Bù j∞∏ªA ∆C œ« À “N∏√ Bƒ«B« ≈∏ª ∆Bô‚BI j∞∏ªA ≈ø eAjùA ë Ah»Ø
…Œºß ¬Ae À , …¿ºß …I µº®NÕ À , …√BôG …ŒzN¥Õ Bñ Ω¿®ªA ∆Bn√‚A ∫jM AgG ∂fvÕ BòG ∆Bô‚BI j∞∏ªBØ “ªÀAlùA À “øÀAfùA ©ø ‹G ≈«hªA
. …I ”MC µnØ Ã« BòG À j∞∏ªA …Œºß ∂fvÕ ›Ø …Œºß ¬ÀfÕ ∆C ´ ≈ø îMjø ÀC —jø m AgG BøC À ,
. ±uêA ∆Àe Ω®∞ªBI ß ∆B∑ ∆G À …Œºß iAj¿Nm‹A À “øÀAfùA ë # ∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
…º¿ß °JY f¥Ø $ : ïB®M æB≥ B¿∑ Ω¿®ªA °IBY , ∆Bô‚BI jØB∑ ≈ÕfªA ∆B∑iC ≈ø  fƒß OJQ À , µáA ≈ø  fƒß µY Bù ™BJM‹A ∫iBNØ
.#
AÃIh∑ ¡»√DI πªg ›ŒJm  ÀhbNÕ œ¨ªA ΩŒJm AÀjÕ ∆G À ›ŒJm  ÀhbNÕ ‹ fqjªA ΩŒJm AÀjÕ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß µJÒƒM “Õ‡BØ
: ≤AjßfiA : # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ‹G ∆Àlè Ω« ¡ B¿ßC OÒJY —ja‡A ’B¥ª À BƒMBÕFI AÃIh∑ ≈ÕhªA À îºØB´ B»ƒß AÃ√B∑ À BƒMBÕFI
À , PBÕ‡A KÕh∏NI ¡»∞ŒuÃNI πªg æfI ¡Q B¿»I ¡º®ªA œ« À B¿»NÕ⁄i f®I fqjªA ΩŒJm ∫jM À œ¨ªA ΩŒJm gBÖBI ¡»∞uÃØ 147
aC ¡Q , µáA ∫jM ≈ß B»I ¡º®ªA ©ƒø Lh∏M ê —ja‡A ∆C Bù —ja‡A KÕh∏NI  jnØ ¡Q , B»Nª‹fI ¡º®ªA f®I “ÕE ∆Ã∏M BòG “Õ‡A
. ¡ B¿ßC °JÅ
B®ƒu ∆Ãnê ¡»√C ∆ÃJnê ¡« À BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»Œ®m Ωy ≈ÕhªA ‹B¿ßC ≈ÕjnafiBI ¡∏◊Jƒ√ Ω« Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ πªg §√ À
”ºß PBÕ‡A ∂BJÒ√A À 105 : ±»∏ªA : # B√kÀ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ ¡Œ¥√ ›Ø ¡ B¿ßC OÒJZØ …÷B¥ª À ¡»Ii PBÕFI AÀj∞∑ ≈ÕhªA π◊ªÀC
. j«B£ …√BŒI ¬f¥M –hªA ”ƒ®ùBI ∆Bô‚BI j∞∏ªA eiÃø
∆BŒJºª “¿¿Nø “º¿ÜBØ …ºJ≥ Bñ , # …º¿ß °JY f¥Ø ∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : …ªÃ≥ ßC “º¿ÜA æBvMA …UÀ j»§Õ B√j∑g B¿ŒØ ΩøDNªBI À
A ∆HØ iB∞∏ªA ©ø æBm m‹A À , A jøC ü Ω«BnNªBI îƒø¤ùA ïG …UÃNÕ ∆C ≈∏ô –hªA jÒàA ≈ß jÕhZNªA ¬B¥ø ü œ« À , µIBnªA
“¿º∑ iBrN√A ïG “®Õig À , ¡ …ƒø B∞Œ∞Ö À ›Œ»nM πªg ∆Ã∏Œª îƒø¤¿ºª ¡»÷Bn√ ≈ø PBƒv A À LBN∏ªA Ω«C ¬B® ΩYC BòG …√BZJm
Ãç “RßBI À , ©ØBƒªA ¡º®ªA ïG “ŒßAe ∆Ã∏ŒØ , ¡« ´ ïG B»I bNùA nùA ≈ø “Œø›m‚A —j«BÒªA ∂›afiA “ÕAjm À , ‘Ã¥NªA
. BvªA Ω¿®ªA
æBm m‹A À , PBmà A “ÕeÀC ü eB®u‚A À , ‘à A °IB»ø ü ¢Ã¥nªA ïG “ºŒmÀ πªg hbNÕ ∆fi ‹ ©ÕjrNªA ≈ø ~j¨ªA ë Ah»Ø
Kº¨Õ À , nùA ∂›aC ”ºß ≈»øÃ≥ ∂›aC À ≈»≥›aC πªhI °ºnNM —Àf≥ ≈∏ŒØ , ≈ Bö ü …ªÃNªA À , ≈»I ¬Aj¨ªA À ≈»JY ü
“ƒä À “ƒNØ “Œ ‚A “ƒùA  h« eÃß πªg æFø À , ‘j¥»¥ªA ¡»IB¥ßC ïG ∆Ãø¤ùA ©UjÕ À ‘úJªA ∆Ã∏Õ ¡Q , ¡»Y›u ”ºß ≈«eBnØ
. “¿¥√ “¿®√ ë –hªA ±Œ∞bNªA Ah« —iÀ u À , “∏º»ø
j∞∏ªA ïG –e¤Õ ‹Bm mA “¿®ƒªA  h»I ¡®ƒNªA ü Aúm nÕ ‹ ∆C ¡»÷Bn√ ≈ø PBƒv A À ¡»øB® “ŒºY ∆BŒI f®I îƒø¤ùA A ihZØ
. —ja‡A ü œ®nªA ∆Ajna ïG jVƒÕ À , Ω¿®ªA °JY KUÃÕ πªg ∆HØ µáA ≈ß ~Ajß‚A À , ≈ÕfªA ∆B∑iC ∫jM À , ∆Bô‚BI
‹ “JŒVß mB∞M ïG ¡«ei B¿Œ§ß ByÃa “Õ‡A jaE ïG # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A  h« ü ≈Õjn∞¿ºª ∆C ¡ºßA À
À “J÷BnªA À — ZJªB∑ ¬B®ÒªA ≈ø ®Õ # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC $ : …ªÃ≥ ∆G : ¡»z®I æÃ¥∑ “Õ‡A ∂BŒm B»ŒØBƒÕ À , •∞ºªA j«B£ B»º¿Nê
A …øjê œªÀfiA ΩufiA ”zN¥ñ –C # ¡∏ª ΩY LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ¬B® À $ : …ªÃ≥ ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À , œøBáA À “ºŒuêA
# ≈ÕhªA ¬B® À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À , “Œ∑hNªA ≈ø ¡«fƒß Bñ ‹G B«Ã∑hÕ ∆G À ΩáA ≈ø ¬ÃZºªA ∆G À , °≥ ¡∏Œºß
∆BŒI # ¡∏ºJ≥ ≈ø LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ≈ø PBƒv A À PBƒø¤ùA ≈ø PBƒv A À : …ªÃ¥I eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À , ¡»Nº∑A¤ø ë
ü ≤B∑ 24 : ’BnƒªA : # ¡∏ªg ’AiÀ Bø ¡∏ª ΩYC À $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩI πªg ΩJ≥ Bøjä ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø ΩufiA KnÅ “ŒºáA
ΩY “Œz≥ ≈ø “Õ‡A ifu ü Bø ei ≈ß jÕhZNªA # …º¿ß °JY f¥Ø ∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À , ≈ ›YG
. ¡»÷Bn√ ≈ø PBƒv A À LBN∏ªA Ω«C ¬B®
À …Œºß ΩŒªe ´ ≈ø ¬f¥M Bñ , # ΩYC ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ fŒŒ¥N∑ ¡∏Ñ À “ØkBâ ≈ø Ãºë ‹ Bø îI œ« À , B«Ãº¿NYA ∆B®ø B BRøC À  h»Ø
…ŒØ B√j»§NmA –hªA µIBnªA ∆BŒJªA À …√BŒI ¬f¥M Bû πªg ´ À ±Œ∞bNªA À ∆BƒNø‹A À ¬ÃŒªBI fŒŒ¥NªA ≈ø ∂BŒnªA j«B£ …®ØfÕ Bø îI
. B»ŒØ eBn∞ªA …UÀ “√BIG À B BÒIG ü ≤B∑ “ôj∏ªA PBÕ‡A j«Aã iBJNßBI
PBøjä ∆BŒI ¬B¥ø ü “Õ‡A ∆Ã∑ iû§ª ∆›ÒJªA j«B§Ø “ŒIBN∏ªA `B∏√ ΩY ”ºß “ªAe # ¡∏ªg ’AiÀ Bø ¡∏ª ΩYC À $ : “ÕE ∆Ã∑ BøC À
. K«AhùA À ∆BÕefiA PB¥J KnÅ ‹ KJnªA À KnƒªA PB¥J KnÅ ≈»M›ºä À ’BnƒªA
œ÷AÀi SÅ
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C : “øj∏ß ≈ß jÕjU ≈IA XjaC : “Õ‡A # ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü
Bø : AêB¥Ø —fßBm ≈I ¡ÕÃß À “¿RŒa ≈I f®m À –fß ≈I ¡uBß ΩafØ , œªAîªA ≠ºI ”NY ΩN¥Ø L›∏ªA ΩN≥ ü ©ØAi BIC S®I (¡º̃m
. “Õ‡A # ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ $ : OªlƒØ ? A æÃmi BÕ Bƒª ΩYC Ag
æÃmi BÕ : AêB≥ L›∏ªA ΩN¥I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA jøC Bù : æB≥ œ£j¥ªA K®∑ ≈I f¿ä ≈ß jÕjU ≈IA XjaC , …ŒØ À
. “Õ‡A # ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ $ : OªlƒØ ? “øfiA  h« ≈ø Bƒª ΩYC Ag Bø A
“∞ºNã LiFø ü B B¿®NmA À B«gBÖA SŒY ≈ø L›∏ªA ≈ø ¡ Ωê B¿ß æA¤nªA eAjùBØ Bz®I B¿»z®I `jrÕ ∆BNÕAÀjªA : æÃ≥C
. “Õ‡A ∂› G À B«fŒ¥Nª ”ƒ®ùA Ah« ¡÷›Õ ‹ # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC Ω≥ ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ À ,  Ãç À fŒvªB∑
ΩYC À : ”ƒ®ùA À , PBJŒÒªA ©yÃø ”ºß ≤ÃÒ®ø # `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø À $ : …ªÃ≥ ∆G “ŒM‡A “ÕAÀjªA À îNÕAÀjªA j«B£ ∆C ”ºß
# ¡N¿ºß Bø À $ : …ªÃ≥ ∆Ã∑ j«B§ªA ∆C ¬f¥M f≥ À , ¬f¥M B¿∑ …ŒØ Bø jÕf¥M ”ºß ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö ¬lNªA πªhª À , ¡N¿ºß Bø ¡∏ª
. ¡∏Œºß ≈∏nøC Bû Aú∏Ø $ : …ªÃ≥  ⁄AlU B jq
. “ŒM‡A “ÕAÀjªA  jn∞M Bø ”ºß L›∏ªA ™Ã√ “ÕAÀjªA ü B»ƒß æÃ◊nùA “øfiBI eAjùA À
æB≥ ©ØAi œIC ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À …ZZu À ¡∑BáA À œ√A ÒªA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À œIBÕiB∞ªA XjaC , …ŒØ À
ΩUC : æB≥ πª B√gC f≥ : æB¥Ø XjbØ  ’Aei haDØ DÒIDØ …ª ∆gDØ …Œºß ∆gDNmBØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG ΩŒ÷ U ’BU :
“ƒÕfùBI Kº∑ Ω∑ ΩN≥C ∆C œ√jøDØ : ©ØAi ÃIC æB≥ . ÀjU ¡»MÃŒI |®I ü AgHØ AÀj§ƒØ —iÃu ‹ À Kº∑ …ŒØ BNŒI Ωaf√ ‹ Bƒ∏ª À
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA O∏nØ ? B»ºN¥I PjøC ªA “øfiA  h« ≈ø Bƒª Ωê Ag Bø A æÃmi BÕ : AêB¥Ø pBƒªA ’BU À , Oº®∞Ø
”ºu) A æÃmi æB¥Ø # îJº∏ø `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø À - PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC Ω≥ ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ $ : A æl√DØ (¡º̃m
. Ω∑DÕ Bø Ω∑DŒºØ …Œºß πnøDØ A ¡mA j∑g À …Jº∑ ΩUjªA ΩmiC AgG : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
ΩŒ÷A U ∫BnøG ”ºß æfM SŒY LAjÒyA ≈ß ÃºÖ ‹ “ÕAÀjªA ∆C ”ºß …IBI ü KÕj´ ΩŒ÷ U æÀl√ “Œ∞Œ∑ ≈ø “ÕAÀjªA ü j∑g Bø æÃ≥C
∂› G ≈ø “Õ‡A j«B£ ”ºß µJÒƒM ‹ B»√C ”ºß ¡»MÃŒI |®I ü ÀjU eÃUê (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”ºß æÃafªA ≈ß
. “ßÃyÃùBI …JqC “ÕAÀjªBØ `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø À …ªÃ≥ ü –hªA ±Ò®ªA À LAÃÜA À æA¤nªA
≈ß …ªDnØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ”MC œ÷BÒªA BY ≈I –fß ∆C : jøBß ≈ß jÕjU ≈IA À fŒõ ≈I fJß XjaC , …ŒØ À
. A ¡∏¿ºß Bû ≈»√ÿº®M —f÷BùA ü “Õ‡A  h« …Œºß A æl√C ”NY …ª æÃ¥Õ Bø ifÕ ¡ºØ L›∏ªA fŒu
”ºß TeAÃáA µŒJÒM ≈ø B«Bƒ®ø ü Bø À PBÕAÀjªA  h« ∆C j«B§ªA À …ŒØ PE ¬f¥NùA æB∏q‚A À iBJafiA ≈ø   ´  Bƒ®ø ü À æÃ≥C
lŒŒó ü œº∑ °IBy ≈ß  ÃªDm ¡Q L›∏ªA fŒu (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ª AÀj∑g ¡»√C j«B§ªA À ¬BM ´ µŒJÒM …√C ´ “Õ‡A
¡Q PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC Ω≥ ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ …ªÃ¥I œº∏ªA °IBzªA ’BÒßHI KŒUC ¡Q ¡ A¤m “Õ‡A ü j∑hØ ¬AjáA ≈ø æ›áA
. “Õ‡A ü æÃ¥ªA ≈á  fŒ∞Õ –hªA ë Ah»Ø …ŒØ AÀj∑AhM Bø xÃva ü AÃJŒUC
Bø À ΩU À lß …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) œºß LBN∑ ü : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA ≈ß eBõ ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
, …ŒØ À . (¬›nªA …Œºß) …ƒß ∆Aj»ø ≈I “ßB ≈ß ,   n∞M ü œqBŒ®ªA  AÀi À : æÃ≥C : L›∏ªA œ« æB≥ îJº∏ø `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß
À —AlJªA fŒu ü ≤Bé ≈ç À œ¥NÕ ∆B∑ À ∞Õ œIC ∆B∑ : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB≥ : æB≥ ºáA ≈ß ∆B∏nø ≈IA ≈ß  eBƒmHI
$ : æB≥ ΩU À lß A ∆C : (¬›nªA …Œºß) œºß LBN∑ ü …√HØ , …MB∑g ∫ifM ∆C ‹G B«fŒu Ωê ‹ À ≤Bé ‹ B√HØ ∆‡A BøDØ , iÃ¥vªA
: æB≥ , (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß œøjzáA j∏I œIC ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . L›∏ªA ü # îJº∏ø `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø À
A ∆HØ Ω∑ : æB≥ ? …ºN≥ ∆HØ : Oº≥ , L›∏ªA ‹G ¡NŒ∑g Bø ‹G Aú∑DM ‹ æB≥ L›∏ªA À eû∞ªA À iÃ¥vªA À —AlJªA fŒu ≈ß …NªDm
™BJnªA ≈ø ’œq Ω∑ : æB≥ ¡Q , ¡∏Œºß ≈∏nøC Bû Aú∏Ø A ¡∏¿ºß Bû ≈»√ÿº®M - îJº∏ø `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø À $ : æÃ¥Õ
…MB∑g Ã»Ø …Œºß A ¡mA j∑gBØ Kº∏ªA OºmiC AgG À : æB≥ B»JYBu ”ºß πnó B»√HØ ? “¿º®ø L›∏ªA ‹G B»n∞√ ”ºß fŒvªA πnô
æB≥ , …Yjm AgG œ¿nÕ À , ¡º®ùA Kº∏ªA `jm ΩUjªA ≈ß : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß —fŒJß œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À .
? –kBJªA À LB¥®ªA À iÃ¥vªBØ : Oº≥ . …ƒø Ω∑DM ›Ø ¡º®ø ´ Kº∑ …®ø fUÀ ∆G À . …ºN≥ À …∑ieC ∆G À …Œºß ≈∏nøC Bû Ω∑DÕ :
oŒª , ‹ : æB¥Ø : æB≥ ? Kº∏ªA “ªlƒñ oŒª f»∞ªBØ : Oº≥ . …ƒø Ω∑DM ›Ø …MB∑g ∫ifM ∆G À , …ƒø Ω∏Ø …MB∑g O∑ieC ∆G : æB≥
- îJº∏ø `iAÃÜA ≈ø ¡N¿ºß Bø $ : A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß , …ŒØ À . Kº∏ªA ‹G Kº∏ø ’œq
Kº∏ªA Ω∑DÕ Bû Kº∏ªA πnøC Bø Ω∑DI pDI ‹ : æB≥ …Œºß A ¡mA AÀj∑gA À - ¡∏Œºß ≈∏nøC Bû Aú∏Ø A ¡∏¿ºß Bû ≈»√ÿº®M
. …º∑DM ›Ø …∑ifM ∆C ΩJ≥ …ƒø Kº∏ªA Ω∑C AgHØ …ƒø
Bû $ : …ªÃ≥ À # îJº∏ø $ : ïB®M …ªÃ¥ª Kº∏ªA fŒvI ΩN¥ªA fƒß ΩáA xBvNaB∑ PBÕAÀjªA ü —gÃaDùA PBŒuÃvàA À : æÃ≥C
. “Õ‡A ≈ø eB∞Nnø πªg Ω∑ ¡º®ø ´ Kº∑ …∑iBrÕ ‹ ∆C ¢A qA À # ¡∏Œºß ≈∏nøC
. πªg ü ¬›∏ªA |®I ¬f¥M f≥ À
Kº∏ø …√G ¡®√ : æB≥ …ºmjÕ À œ¿nÕ À ¡ºnùA …Jº∏Õ pà A Kº∑ ≈ß Ω◊m : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß lÕjY ≈ß , …ŒØ À
. pDI ›Ø …Œºß A ¡mA j∑g AgG
Kº∑ haDÕ ¡ºnùA ü : pBJß ≈IA ≈ß BY œIC ≈IA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü –Ài f≥ À # îJº∏ø $ …ªÃ≥ ∂› HI hafiA …ŒØ À : æÃ≥C
$ : æB≥ BòG À œmà A ¡Œº®M ≈ø …√fi OŒ ∆G À …º∑DM ‹ : æB≥  haDŒØ …ºm Ø œmà A …¿ºß Bû  j¥u ÀC  kBI ÀC ¡º®ùA œmà A
∆C ‹G Aj«B£ îƒø¤ùA ïG B»UÃNø ∆B∑ ∆G À # A ¡∏¿ºß Bû $ : …ªÃ≥ ü LBÒàA ∆HØ , j«B£ …∞®y À # A ¡∏¿ºß Bû ≈»√ÿº®M
. ¡« ´ À pà A A …¿ºß Bø ´ oŒª L›∏ªA …√ÿº®Õ Bû A ¡»¿ºß –hªA
îI ¡º®ùA Kº∏ªA ü ∂jØ ›Ø , ≈ø¤ùA ¡Œº®M …√G SŒY ≈ø ≈ø¤ùA ¡Œº®Nª “ŒuÃva ‹ ∆C ¡»∞Õ ∆C ©øBnªA ¡»Ø fßBnÕ ”ƒ®ùA Ah« À
.   ¨ª B∑úû À ¡ºn¿ºª B∑úû …√Ã∑ îI πºùA “»U ≈ø ∂jØ ‹ B¿∑ ¡ºnø ´ ÀC B¿ºnø …¿º®ø ∆Ã∏Õ ∆C
: æB≥ # ¡∏ª ΩY ¡»øB® À $ : ïB®M À ∫iBJM A æÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß Bm ≈I ¬Br« ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
πªg ´ À w¿áA À pf®ªA : æB≥ : …§∞ª À , …ƒß , KÕh»NªA ü  AÀi À : æÃ≥C LBN∏ªA Ω«C ®Õ πªg  BJqC À LÃJáA À pf®ªA
Ωê Bø À LBN∏ªA Ω«C ¬B® ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß “ßB À ∆AÀjø ≈I iB¿ß ≈ß PBÕAÀi ü , KÕh»NªA À , üB∏ªA ü À
: …ª æB¥Ø  fƒß B√C À A fJß BIC ΩUi æDm : æB≥ ”rßfiA “JŒN≥ ≈ß , ∆B∏nø ≈IA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À LÃJáA : æB≥ , …ƒø
B»ƒ ΩafM ‹ : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB¥Ø ? …NZŒIg Ω∑¤Õ C \IhNØ “yiB®ªA B»ŒØ ~j®NØ œ√AjvƒªA À –eûŒªA B»ŒØ ΩmjÕ ¡ƒ¨ªA
¬B® À PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC ¬ÃŒªA $ : ïB®M A æB≥ : ΩUjªA …ª æB¥Ø , ¡ºnø ‹G B»Œºß ≈ø¤Õ ‹ À ¡m‹A œ« BòHØ B»º∑DM ‹ À πªBø ü
 AÀi À : æÃ≥C . : B«  BJqC À LÃJáA œ« BòG : æÃ¥Õ œIC ∆B∑ : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB¥Ø # ¡∏ª ΩY LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA
. (¬›nªA …Œºß) …ƒß ”rßfiA “JŒN≥ ≈ß   n∞M ü œqBŒ®ªA À , KÕh»NªA ü cŒrªA
fƒß ¬B®ÒªA •∞ª …Œºß æfÕ –hªA ë À , B«  BJqC À LÃJáBI “Õ‡A ü Ωº A LBN∏ªA Ω«C ¬B® jn∞M - ‘jM B¿∑ - SÕeBYfiA À
ü ΩáA jvY ïG Bƒ÷B¿ºß ≈ø ¡§®ùA K«g πªhª À , æÀfiA ifvªA ≈ß “ªÃ¥ƒùA wv¥ªA À PBÕAÀjªA ≈ø j«B£ ë B¿∑ ∂› ‚A
. …I ‘h¨NÕ Bû B»ƒø hbNÕ Bø À B«  BJqC À PBIÃJáA
. ¬B®ÒªA æB¿®NmA ü ∆Ej¥ªA ≤jß ±ªBë Bû πªg ∆DI ¡»z®I ¡»Œºß ∏ƒªA efq f≥ À
…øB® À jZJªA fŒu ¡∏ª ΩYC $ : - —f÷BùA –C - —iÃnªA  h« ü ïB®M A æB≥ f¥Ø , ∆Ej¥ªA “¨ª ü KªB¨ªA ë Ah« oŒª , æB≥
. LÃJáA ÀC ªA ë jZJªA fŒu ≈ø ¬B®ÒªA ∆G : fYC æÃ¥Õ ‹ À # —iBŒnºª À ¡∏ª BßBNø
, B¥ºÒø KáA ÀC ªA Bƒ« ¬B®ÒªA ∆G : fYC Ω¥Õ À # …n∞√ ”ºß ΩŒ÷AjmG ¬jY Bø ‹G ΩŒ÷AjmG Jª ›Y ∆B∑ ¬B®ÒªA Ω∑ $ : æB≥ À
ü ïB®M æB≥ , Ω∑¤Õ ÀC ∂AhÕ –C ¡®ÒÕ Bø Ω∑ ΩufiA ü ¬B®ÒªBØ , B«f®I ‹ À —AiÃNªA ΩJ≥ ‹ ΩŒ÷AjmG I ”ºß …ƒø ’œq ¬jê gG
¡Nº∑C –C # AÀjrN√BØ ¡N¿® AgHØ $ : æB≥ À , # ø …√HØ …¿®ÒÕ ≈ø À ø oŒºØ …ƒø Ljq ≈¿Ø $ : PêB ≈ß “ÕB∏Y j»ƒªA ’Bø
.
: …ªÃ≥ ΩRñ ¡»Œºß eiÀC ”NY SJºÕ ¡ºØ # B«  BJqC À LÃJáA …I eAjùA ∆B∑ µº C AgG ¬B®ÒªA $ : ¡ Ã≥ ≈ø ¡»Ø Ag Bø –j®q OŒª À
. …ƒø “´ÃvùA æB®ØfiA ü ‹ , ¬B®ÒªA •∞ª ü AêB≥ Bø AêB≥ BòG À ? Ω®∞ªA PB¥Nrø ≈ø # ¡N¿® $ : …ªÃ≥ À # …¿®ÒÕ $
. ®q ‹ À jI jZJªA ü OJƒÕ oŒºØ , “ƒÕj≥ ”ºUC “ØBy‚A À # jZJªA ¬B® À $ : ΩRñ eiÀC À
. KáA ÀC ªA ¡»Œºß ¬jê ¡»√C ¡»ƒÕe ≈ø ¬Ãº®ùA ≈ø ∆C …n∞√ ë j∑g ¡Q # ΩŒ÷AjmG Jª ›Y ∆B∑ ¬B®ÒªA Ω∑ $ : ΩRñ eiÀC À
—j¥JªA : # î∏nø ¬B® “ÕfØ $ : …ªÃ¥∑ …º÷B≥ ë Bø æÃ¥Õ ¡Q B≥› G B»ŒØ •∞ºªA µº C eiAÃø ∆Ej¥ªA ≈ø ©UAjÕ ∆C …Œºß œ¨JƒÕ ∆B∑ À
j§ƒŒºØ $ : …ªÃ≥ À 8 : ∆Bn√‚A : # ¬B®ÒªA ∆ÿ®ÒÕ À $ : …ªÃ≥ À 95 : —f÷BùA : # î∑Bnø ¬B® —iB∞∑ ÀC $ : …ªÃ≥ À 184 :
. πªg Ãç À 24 : oJß : # …øB® ïG ∆Bn√‚A
, …∞√C ±NY ∆AÃŒáA Pÿ∑ œnY ±uê πªg …ª ~j®Õ –hªA ë ¡ZºªA BòG À , ¡ÕjZNªA À ΩŒºZNºª “ƒ§ø KáA oŒª À : æB≥ ¡Q
Bøe ÀC “NŒø ∆Ã∏Õ ∆C ‹G …¿®ÒÕ ¡ßB ”ºß Bøjä œªG œYÀC B¿ŒØ fUC ‹ Ω≥ $ : ïB®M æB≥ πªhª À A ´ ïG …I Lj¥NªB∑ –îø ÀC
. w√ ïG XBNê  Afß Bø ¡ÕjZNØ , j∑g B¿ŒØ ¡ÕjZNªA jvY ü w√ ë À ∆AÃŒáBI µº®NÕ …º∑ À 145 : ¬B®√fiA “Õ‡A : # BYÃ∞nø
: …ª æB¥ŒØ , πªg …ª ~j®Õ –hªA ë ¡ZºªA BòG À ¡ÕjZNªA À ΩŒºZNºª “ƒ§ø KáA oŒª : …ªÃ≥ BøC : …¥IBm ≈ø KVßC Ah« …ø›∑ À
À æÀlƒªA ∆Bøk ü ¬C , ∆Àj≥ —fß hƒø …øB∏YC “øBß À ¬›m‚BI ∆B«gfiA o√DNmA f≥ À “ƒøkfiA  h« ΩRø ü C ? πªg ®Õ ∆Bøk –C ü
À LÃJáA ¡∏Y ≈ø \yÀC œ« ’BŒqC ≈ß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA AêDm f≥ À ? îƒm —fß ‹G ≈ÕfªA j¿ß ≈ø |ô
≈I fJß ‘Ài f≥ À 215 : —j¥JªA : # ∆Ã¥∞ƒÕ Ag Bø π√êDnÕ $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ πªg |®I ïB®M A ”∏Y f≥ À , ”ºUC À B«  BJqC
j∞∏Õ ≈ø À $ : A æl√DØ ≈Õe ”ºß ≈ç À ≈Õe ”ºß ¡« À ¡«’Bn√ XÀlN√ ±Œ∑ : AêB≥ ‹BUi ∆C Bƒª j∑g : æB≥ —eBN≥ ≈ß fŒõ
. SÕfáA # …º¿ß °JY f¥Ø ∆Bô‚BI
. πªg ´ À ©N¿NªA WY ü  Bƒº¥√ B¿∑ PBÕAÀjªA ±ŒßBzM ü j÷B§√ æÃ¥ªA Ah ’œVŒm À jø f≥ À
“Õ‡A æÀl√ ΩJ≥ AêDnÕ ∆C ¡»®ƒô –hªA B¿Ø LBN∏ªA Ω«C ’Bn√ ≈ø PBƒv A “ŒºÅ “Õ‡A æÀl√ f®I æÃ¥ªA Ah« ΩRø ∆ÃªÃ¥Õ AÃ√B∑ AgG À
ªA “Õh´fiA j÷Bm À “nÕj A À lJàB∑ πªg ≈ø —hbNùA “Õh´fiA À , LÃJáA ≈ø ¡»ƒø ha¤Õ Bû Ω∑fiA À , LBN∏ªA Ω«C “º∑A¤ø ≈ß
À ¡»MeAÃø ≈ß îƒø¤ùA A ihY f≥ À ≈Õe ”ºß ≈ç À , ≈Õe ”ºß ¡« À , LBN∏ªA Ω«C B»º¿ß AgG B BRøC À LÃJáA ≈ø hbNM
. ? — R∑ PBÕE ü ¡»ŒªG ∆Ã∑jªA À , ¡»ƒø LA ≥‹A À ¡»M‹AÃø
“øBß A îI f≥ À …ƒß AêDnÕ ∆C ¡»®nÕ ±Œ∏Ø ΩŒºZNªA À ¡ÕjZNºª “ƒ§ùA ë ¡ZºªA ∆G : …ªÃ≥ ü …Œºß Lú¥ø ¬›∏ªA Ah« ΩI
B¿« À ΩZƒªA “ÕE ü ¡Q 145 : ¬B®√fiA : # …¿®ÒÕ ¡ßB ”ºß Bøjä œªG œYÀC B¿ŒØ fUC ‹ Ω≥ $ : ¬B®√fiA “ÕE ü ¬ÃZºªA PBøjä
. ? “Õ‡A  h« ΩJ≥ œ« À # “NŒùA ¡∏Œºß OøjY $ : …ªÃ≥ ü ¡Q , ‹Àl√ —f÷BùA ΩJ≥ œ« À —j¥JªA “ÕE ü ¡Q , ∆BNŒ∏ø
À LBN∏ªA Ω«C \÷BIg “ŒºY ≈ß AêDnÕ ∆C ’‹¤ \u ±Œ∏Ø , ¡»Z÷BIg ¡ÕjÑ ¬fß ü wƒªB∑ ÀC w√ Ω÷B¥ªA Ah« æÃ≥ ”ºß “Õ‡A À
À B»¿º®M À B»MÀ›M À B»§∞Y ”ºß Ω¿®ªA j¥NmA À , B»NŒºY ”ºß Oªe À B«jøC ü ‘jaC f®I —jø B»NŒ√fø À B»NŒ∏ø PBÕ‡A Oªl√ f≥
. ? B»I Ω¿®ªA
ü πq ›Ø , ΩŒªe ïG XBNê LBN∏ªA Ω«C “ZŒIh∑ B« ´ …øjZØ B»ŒØ j∑g B¿ŒØ PBøj A jvY ü w√ ¬B®√fiA “ÕE ∆G : …ªÃ≥ BøC À
¡ÕjÑ ”ºß ¬Ã¥Õ ΩŒªe ∫Bƒ« ≈∏Õ AgG ©∞ƒÕ BòG jváA Ah« ∆C ü …ƒø \Õju ¬›∏ªA Ah« À , …Œºß ¬Ã¥Õ ΩŒªe ïG ¡∏Y Ω∑ XBŒNYA
. “Õ‡A ü j∑g Bø ’AiÀ jaE jøC
ü PBÕAÀjªA ≈ø eiÀ Bø ïG πªg ü fƒNnÕ LBN∏ªA Ω«C \÷BIg ¡ÕjZNI Ω÷B¥ªBØ “ƒnªA Ω¿rÕ Bø ΩŒªfªBI  eAjø ∆B∑ ∆HØ Ah« ”ºß À
. ¬f¥M B¿ŒØ B»ƒø Bz®I Bƒº¥√ f≥ À “Õ‡A
“ZŒIg ü æÃ¥Õ Ag Bø …ƒß æDnÕ “ŒVáA ü ∆B≥ ∞Õ ‹ LBN∏ªA “ƒÕj≥ “ƒnªA gG …Œºß ΩŒªe ‹ ¡∏Ñ …√C ©¿Ø LBN∏ªA ≈ø ΩŒªfªA eAiC ∆G À
¬f®I “Œ∑hNªA ¬fß îI ∂j∞ªA B¿Ø ? “ŒßjrªA “Œ∑hNºª —f≥BØ “NŒø B»√Ã∏ª B»øjZŒØ C ? îÕeBùA À QêB∑ LBN∏ªA Ω«C ´ iB∞∏ªA
? B»bn√ f≥ À …√BZJm A B»ŒzMjÕ oŒª À “Œø›m‚A “Œ∑hNªA ´ œ« ªA “Œ∑hNªA îI À ›uC …Œºß A j∑g ¬fß À æBJ¥Nm‹A
: ≤AjßfiA : # S÷BJàA ¡»Œºß ¬jê À PBJŒÒªA ¡ Ωê À $ : ïB®M æB≥ , S÷BJàA A ¬jY f≥ À , ≈ÕfªA j§√ ü S÷BJa ©Œ¿ÜBØ
À æA¤nªA ≈á À # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC Ω≥ ¡ ΩYC Ag Bø π√êDnÕ “Õ‡A  h« ”ºß “¥IBnªA $ : “Õ‡A ü ïB®M æB≥ f≥ À 157
¬B¥ùA À # PBJŒÒªA ¡∏ª ΩYC ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ ≈ø “Õ‡A  h« æÀC ü Bø Ah∑ À , PBJŒÒªA ü ΩáA jvY ”ºß ΩŒªe \yÀC B»ŒØ LAÃÜA
. iÃ∑hùA jváA ”ºß æfÕ ∆BƒNø‹A ¬B¥ø
À , A ¨ª …I 曫‚A îI ∂j∞ªA ¬f®I ¬›∏ªA eBß ∆BQÀfiA ¡mBI \IhªB∑ A ¨ª …I 曫‚BI B»√Ã∏ª iB∞∏ªA \÷BIg ¡ÕjÑ ∆B∑ ∆G À
. …√BZJm A B»ŒzMjÕ ‹ “aÃnƒø “¥Õj ”ºß …I 曫‚A
∆ÿºnùA …I Ω«BnNÕ ›◊ª ¬Bƒuflª \IhªA À “øf¥NùA B»ßAÃ√DI “NŒùA Ω∑C ≈ø Lj®ªA AÃ∑jrø …Œºß ∆B∑ B¿ŒØ A efq f≥ À : æB≥ ¡Q
. ¬Bƒuflª \IhªA À “NŒùA Ω∑C ≈ß ¡»ƒø f®IC LBN∏ªA Ω«C ∆B∑ À , —eB®ºª B®JM ∆êÀfiA
…ZŒJNnM Bø ©Œö ∆ú∑DÕ ¡»√C À , …Œºß efq À ïB®M A  j∑g f≥ À , jÕlƒàA ¡á ∆ú∑DÕ LBN∏ªA Ω«C ≈ø ‘iBvƒªA ∆C œn√ f≥ À
. “Õf∞NªBI ¡»ƒß ¡ÕjZNªA ™B∞Mi‹ ∆Ã∑jrùA
. …ƒÕe ¬B∏YC …¥Ø ü ‹ À , …MBÕE œ√B®ø ¡»Ø À A ¬›∑ n∞M ü …ºRø ”ºß æÃ®Õ ‹ À B®∞√ –fè ‹ ±Œbm ∆BnZNmA Ah« ∆C ”ºß
À ¬›m‚A ü ΩafÕ À ‹G fYC —jÕlÜA ü ”¥JÕ ‹ ”NY Lj®ªA œ∑jrø “ºøB®ø ü fÕfrNªA ≈ÕfªA “mBŒm ≈ø ∆B∑ …√fi À : æB≥ ¡Q
. πªg ´ À o÷Bƒ∏ºª  ÃÅg Bø “ŒºÅ “IBZvªA |®I BŒNØ ≈ø eiAÃø j∑g ¡Q , LBN∏ªA Ω«C “ºøB®ø ü ±∞a
. ¡« ´ ”ºß “øAj∑ ¡ ∆C À , ¡øfiA ≈ø ¡« ´ ”ºß Lj®ªA iBNaA A ∆C PBÕAÀjªA |®I ≈ø j»§Õ Bø ”ºß Jø …ƒø ¬›∏ªA Ah« À
≈ø ¡∑Bƒ¥ºa B√G pBƒªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M A æB≥ f≥ À , “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A j«B£ …¿÷›Õ ‹ À , œªAÃùBI ¡« ´ ∆ÿnÕ AÃ√B∑ πªhª À
OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø À 13 : PAjVáA : # ¡∑B¥MC A fƒß ¡∏øj∑C ∆G AÃØiB®Nª Ω÷BJ≥ À BIîq ¡∑Bƒº®U À ”R√C À j∑g
. ”ƒ®ùA Ah« ü — R∑ SÕeBYC (¬›nªB¿»Œºß)
ÀC BIjß AÃ√B∑ ’AÃm î∑jrùA ≈ø LBN∏ªA Ω«C ´ Ω®U BòG ΩI , K√BU ü ¡« ´ À K√BU ü Lj®ªA …MÃße ü ¬›m‚A Ω®è À
¡»ƒø ΩJ¥Ø , K√BU ü ¡« ´ ÀC BIjß AÃ√B∑ ’AÃm LBN∏ªA Ω«C À , AÃø¤Õ À AÿºnÕ ∆C ‹G ¡»ƒø ΩJ¥Õ ¡ºØ , K√BU ü ¡« ´
. AÿºnÕ ∆C ‹G “ÕlÜA ’BÒßG À “øhªA ü æÃafªA
AgG ¡»Z÷BIg “YBIHI ∆Ã∏Õ ∆C Kè …√C BøC À , …øB»I‚ “º¿ÜA ü ¡»¥Y ü Ω«BnNªA ≈ø fÕkC ”ºß æfÕ ‹ …øBó f®I …UêA Ah« À
. j«B£ ë À ? πªg ”ºß “ª‹fªA …ª ≈ÕC ≈¿Ø ¡»Nƒm À ¡»N¥Õj ”ºß B«ÃÅg
. …ŒØ “ŒVY ›Ø πªg ´ ïG ¡ Ã≥ À “IBZvªA |®I Ω¿ß ≈ø  j∑g Bø BøC À
. “Œø›m‚A “Œ∑hNªA ¨I OÅg AgG LBN∏ªA Ω«C \÷BIg “ŒºY ”ºß jaE ΩŒªe –C ‹ À “Õ‡A “ª‹e ¬fß ¬f¥M Bø ©Œö ≈ø îJM f¥Ø
æÃ≥ ≈ø j»§Õ B¿∑ “Œßjq “Œ∑hM ≈ß \IhªA ™Ã≥À ¡ºß AgG Bñ B«fŒ¥ƒºØ BƒIBZuC |®I ≈ß Ω¥√ B¿∑ “Õ·ª ¡»Z÷BIg “ŒºÅ Bƒº≥ ∆HØ
. SÕfáA # ¡ºnø ‹G B»Œºß ≈ø¤Õ ‹ À ¡m‹A œ« BòHØ $ : ¬f¥NùA , KÕh»NªA À , üB∏ªA a ü (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA
. …¥∞ªA ≈ø KºÒM “¿NM ¬›∏ºª À
: æB≥ “Õ‡A # ¡∏ºJ≥ ≈ø LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ≈ø PBƒv A À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
, œ¿¥ªA n∞M ü À . PB¿ºnùA ≈« : æB≥ “Õ‡A # PBƒø¤ùA ≈ø PBƒv A À $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) …ƒß , …ŒØ À ±÷B∞®ªA ≈«
. ¡»NZ∑Bƒø ΩÑ ¡« ´ À , “ÕlÜA ∆Àe¤Õ ≈ÕhªA LBN∏ªA Ω«C `B∏√ Ωê BòG À : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß
. h◊ƒŒY îIiBä ¡»√Ã∏ª πªg À : æÃ≥C
ü : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , …Œ¥∞ªA ü À . …ºJªA `B∏√ ≈»ƒø Ωê BòG : (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß , KÕh»NªA À , üB∏ªA ü À
‘à A B»ŒØ …ª ∆Ã∏Õ : ΩŒ¥Ø ? “Œ√AjvƒªA À “ÕeûŒªBI ©ƒvÕ B¿Ø “¿ºnùA LBuC AgG : æB≥ “ÕeûŒªA À “Œ√AjvƒªA XÀlNÕ ≈ø¤ùA ΩUjªA
…Œºß) ∂eBvªA ≈ß , KÕh»NªA ü À “yBz´ …ƒÕe ü …Œºß ∆C ¡ºßA À jÕlƒàA ¡á Ω∑C À j¿àA Ljq ≈ø B»®ƒ¿ŒºØ Ω®Ø ∆G : æB¥Ø
≈ß Ω◊m …√C : (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß , …Œ¥∞ªA ü À . —jY  fƒß À “Œ√AjvƒªA À “ÕeûŒªBI ΩUjªA ©N¿NÕ ∆C pDI ‹ : æB≥ (¬›nªA
. B«fªÀ KºÒÕ ‹ À , B»ƒß æl®Õ À , B«DÒÕ ∆C pDI ›Ø “ŒmÃâ “øC …ª O√B∑ ∆G ≈∏ª À , ‹ : æB≥ ? “Œmà A XÀlNÕ C ¡ºnùA ΩUjªA
XÀlNÕ ∆C ¡ºnùA ΩUjºª KYC Bø À : æB≥ : SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆Bƒm ≈I A fJß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
“≥fu ≈I —f®nø ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À , —iAik ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . jvƒNÕ ÀC  fªÀ eûNÕ ∆C “ØBã “Œ√AjvƒªA À “ÕeûŒªA
…ªÃ¥I “aÃnƒø : æB¥Ø # ¡∏ºJ≥ ≈ø LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ≈ø PBƒv A À $ : ïB®M A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥
À ‹Àl√ “Õ‡A # PBƒv A À $ : …ªÃ≥ ”ºß “Õ‡A # AÃ∏nó ‹ À $ : …ªÃ≥ ¬f¥NI Ω∏rÕ À : æÃ≥C . # jØAÃ∏ªA ¡v®I AÃ∏nó ‹ À $ :
. dÃnƒùA ”ºß cmBƒªA ¬f¥M kÃè ‹
. …ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , “aÃnƒø ´ “bmB√ —f÷BùA —iÃm ∆C eiÀ Bø ïG BØBzø
ü ¬f¥M f≥ À LBZufiA B»I Ω¿ß f≥ À “ŒIBN∏ªBI ©N¿NªA kAÃU ”ºß “ªAfªA “ÕAÀjªA ≈ø ¬f¥M Bø “aÃnƒø ´ “Õ‡A ∆C ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
. WÕÀlM À `B∏√ ©N¿NªA ∆C “®NùA “ÕE
À $ : …ªÃ≥ ∂› G ≈ø ¡÷AfªA `B∏ƒªA …I Xja Bøf¥Nø Bvvã “Õ‡A # jØAÃ∏ªA ¡v®I AÃ∏nó ‹ À $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏I ΩŒ≥ ê ¡®√
B¿∑ ¡÷AfªA `B∏ƒªA ”ºß µJÒƒÕ Ã« À , “¿v®ªBI ∫Bnø‚A ≈ß œ»ƒªA ”ºß …Nª‹fª # ¡∏ºJ≥ ≈ø LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ≈ø PBƒv A
. “Õ‡A æÀl√ eiÃø ë À XÀlªA ¬›mG f®I “ŒUÀlªA “¿vß ’B¥IG ”ºß µJÒƒÕ
•∞ºªA fŒ¥Õ ‹ æÀlƒªA KJm ∆HØ , j∞∏ªA ”ºß “UÀlªA ’B¥I ©ø XÀlªA ¬›mG ü “ªkB√ “Õ‡A ∆Ã∏I …Œºß ~ ®Õ ≈ø æÃ≥ ïG ”¨vÕ ‹ À
ΩufiA KnÅ À ∆Ej¥ªA ≤jß ü cnƒªA ∆C LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü —j¥JªA —iÃm ≈ø cnƒªA “ÕE n∞M ü ¬f¥M f≥ À ,  iû£ ü
. wŒvbNªB∑ \ºÒvùA cnƒªA ´ ¡®Õ
“¿NM ¬›∏ºª À , …ŒØ æB∏q‚A ¬f¥M f≥ À “Õ‡A # PB∑jrùA AÃZ∏ƒM ‹ À $ : …ªÃ¥I “aÃnƒø “Õ‡A ∆C BzÕC PBÕAÀjªA |®I ü À
. …¥∞ªA ≈ø KºÒM
fJß BIC O® : æB≥ ≈õjªA fJß ≈I ∆BIC ≈ß : “Õ‡A # …º¿ß °JY f¥Ø ∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œqBŒ®ªA n∞M ü À
∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : æB≥ …Œºß ¡Œ¥ŒØ µáA ≤›Ç –CjªA ‘jÕ ∆C ¬›m‚A ≈ø ΩUjªA …I Xjë Bø ”√eC : æÃ¥Õ (¬›nªA …Œºß) A
≈I f¿ä ≈ß , …ŒØ À . …I ”yjÕ ‹ À …I A jøC Bñ Ω¿®Õ ‹ –hªA ∆Bô‚BI j∞∏Õ –hªA : (¬›nªA …Œºß) æB≥ À , # …º¿ß °JY f¥Ø
. ©öC …ßfÕ ”NY Ω¿®ªA ∫jM ë : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC ≈ß ¡ºnø
. n∞NªA PBŒuÃva ≈ø iBJafiA  h« ü Bø …I \zNÕ Bø ¬f¥M f≥ À : æÃ≥C
# …º¿ß °JY f¥Ø ∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ —iAik ≈I fŒJß ≈ß , …ŒØ À
. Ω¨q ‹ À ¡¥m ´ ≈ø —›vªA ∫ Õ ∆C πªg ≈ø , …Ij≥C –hªA Ω¿®ªA ∫jM : æB≥
B»va (¬›nªA …Œºß) …º®ª À 143 : —j¥JªA # ¡∏√BôG ©ŒzŒª A ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ ü B√BôG —›vªA ïB®M A ” f≥ À : æÃ≥C
. πªhª j∑hªBI
…Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ —lõ œIC ≈ß , j÷BvJªA ü À ∫jrªA Ω«C ™B C ¡Q ≈øE ≈ø : (¬›nªA …Œºß) æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
ü B« n∞M : æB≥ # ≈ÕjmBàA ≈ø —ja‡A ü ë À - …º¿ß °JY f¥Ø ∆Bô‚BI j∞∏Õ ≈ø À $ : ïB®M À ∫iBJM A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA
. ∆Bô‚A ë œºß À . œºß “Õ‹ÃI j∞∏Õ ≈ø À : ∆Ej¥ªA ≈ÒI
∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À LBN∏ªA ≈ø SªBRªA ’lÜA ü …IBrNùA À ¡∏ A ”ºß ¬›∏ªA ü  BƒŒI –hªA ”ƒ®ùBI j»§ºª ΩIB¥ùA ≈ÒJªA ≈ø ë : æÃ≥C
Àj¿ß ïG kjI B¿ƒŒY B√BôG (¬›nªA …Œºß) BŒºß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ” f≥ À , ∂AfvùA ”ºß µŒJÒNªA À –jÜA ≈ø
. # …º∑ j∞∏ªA ïG …º∑ ∆Bô‚A kjI $ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) æB≥ SŒY ∂fƒàA ¬ÃÕ eÀ fJß ≈I
AÃÂZnÊøA À‰ µ̄ÍØA‰j¿‰ ªÙA ïḠ ¡Ê Û∏Õ‰fÍ ÕÊCÚ À‰ ¡Ê ∏Û «‰ ÃÂUÀ AÃÛºn
Í ´Ù BÚØ —Í ÃÚºvªA ïḠ ¡Ê ÂN¿Ê Û≥ A‰gḠ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰ jaC PBÕAÀi |®I ”ƒ®ùA Ah« ü À
¡Â NÂn‰¿ªÚ ÀÊ CÚ °
Í ÷B‰̈ÙªA ≈‰ ø ¡Û∏ƒø ËfY‰ CÚ ’‰ B‰U ÀÊ CÚ jÚ∞m ”º‰ß ÀÊ CÚ ”yÊjøÏ ¡ÂNƒÛ∑ ∆Ḡ À‰ AÀÂj»Ï BÚØ BıJƒU ¡Ê NƒÛ∑ ∆Ḡ À‰ î
¯ J‰®Ê ∏Ú ªÙA ïḠ ¡Ê ∏ÚºU iÊ CÚ À‰ ¡Ê ∏Û mÍ ÀÂ’j IÍ
f Õj̄ÂÕ ≈Í∏ªÚ À‰ X‰jY‰ ≈Ê ø ¡∏ÊŒºÚ ߉ Ω‰ ®‰ V
Ê Œ‰ªÍ … º̇ªA f Õj̄ÂÕ B‰ø … ƒÊ ø ¡Û∏ÕÍfÕÊCÚ À‰ ¡Ê ∏Í«ÃÂUàIÍ AÃÂZnÊøBÚØ BıJŒ AıfŒÍ®u Aÿ¿Ï Œ‰N‰ØÚ ’Á B‰ø AÀÂfÉÍ ¡Ê ºÚ ØÚ ’‰ BnƒªA
À‰ B‰ƒ®Ê CÚ À‰ B‰ƒ®Ê Í ¡Ê Nº٠≥Û gÊ Ḡ …Í IÍ ¡Û∏¥Ú Q‰A‰À ‘Íhª̇A Â…¥Ú R‰ŒÍø À‰ ¡Ê Û∏ŒÊ ºÚ ߉ …Í º̇ªA “Ú ¿‰ ®Ê √Í AÀÂj∑ÊgA À‰ (6)∆‰ ÀÂj∏Û r‰M ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ ¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ … N‰¿‰ ®Ê √Í ¡Ï NÍŒÂªÍ À‰ ¡Ê ∑Û j‰ » ÒÂŒªÍ
(7)īÀÂfvªA P
Í A‰hIÍ ¡Â ŒÍºß‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ …‰ º̇ªA AÃÛ¥MÏA
∆BŒI
ïÀfiA “Õ‡A ¡∏á —f∑¤ùA ÀC “¿¿NùB∑ “ŒªBNªA “Õ‡A À ¡¿ŒNªA À “IBƒÜA Ωn´ À ’ÃyêA : T›RªA PAiB»ÒªA ¡∏Y ïÀfiA “Õ‡A ≈¿zNM
À —›vªA AÃIj¥M ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ œ« À , ’BnƒªA —iÃm ü Oøf¥M ‘jaC “ÕE T›RªA PAiB»ÒªA ¡∏Y ∆BŒI ü À ,
≈ø ¡∏ƒø fYC ’BU ÀC j∞m ”ºß ÀC ”yjø ¡Nƒ∑ ∆G À AúnN¨M ”NY ΩŒJm –jIBß ‹G BJƒU ‹ À ∆êåM Bø Aÿº®M ”NY ‘iB∏m ¡N√C
: ’BnƒªA : # AiÃ∞´ AÃ∞ß ∆B∑ A ∆G ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÃI AÃZnøBØ BJŒ AfŒ®u Aÿ¿ŒNØ ’Bø AÀfÉ ¡ºØ ’BnƒªA ¡Nnø‹ ÀC °÷B¨ªA
. 43
“ªÃ»nª Bƒ«B« ïG ’BnƒªA “ÕE ∆BŒI B√jaC πªhª À ¡∏áA PB»Ü Ω C À , ’BnƒªA “ÕE ≈ø îIC À \yÀC —f÷BùA “ÕE ßC “Õ‡A  h« À
. “nÕB¥ùA fƒß ¡»∞NªA
. ïB®M …ªÃ≥
, B¿»ƒŒI ∆Aj¥ªA À “øk›¿ºª iÃ∑hùA ’œrªA —eAiG ≈ß …I ∑ Bñi ïHI –fß AgG ¬BŒ¥ªA # —›vªA ïG ¡N¿≥ AgG AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $
’œrªA ~jØ À , —eBß …MBJm ¬k‹ À …√Ã∏m æBY …√fi AfßB≥ ›Rø ∆Bn√‚A ~jØ AgG À , …ŒªG “∑jáA ≈ß π∞ƒM ‹ ’œrªA —eAiG ∆HØ
∫Aie‚ LBvN√‹A À ∆Ã∏nªA ∫jM ü ∆Bn√‚A haDØ , BJªB´ ¬BŒ¥ªA ïG …√BŒMG ü XBNê Bû ∆B∑ —eBß …ŒªG ∫jZNÕ BØiB®Nø ›®Ø eAjùA
. —eAi‚A ¬k›Õ ë À , Ω®∞ªA ïG ¬BŒ¥ªA ë Ω¿®ªA
. —›vªA ¡ ¡Œ¥M ∆C PeiC –C 102 : ’BnƒªA : # —›vªA ¡ O¿≥DØ ¡»ŒØ Oƒ∑ AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥   §√ À
: ’BnƒªA : # B◊Œq …ƒø AÀhaDM ›Ø AiBÒƒ≥ ≈«AfYG ¡NŒMA’ À XÀk ∆B∏ø XÀk æAfJNmA eiC ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥ …UÀ ≈ø …n∏ß À
. …I ¬BŒ¥ªA ¬B¥ø …Jº À Ω®∞ªA —eAiG O®yÃØ , ‘jaDI ¡NUÀlM À BUÀk ¡N¥º AgG –C 20
Ω∑ ¢A qA ”ºß æfª ∂› G B ê À ’ÃyêA ßC \nùA À Ωn¨ªA ≈ø  j∑hM Bñ —›vªA ¢A qA ”ºß æfM “Õ‡A “º¿ÜBI À
. PB»ÜA ©Œö ≈ø ∂› ‚A B ¡NÕ B¿º≥ “ßjrùA PBÕ‡A ≈∏ª # AÀj» BØ BJƒU ¡Nƒ∑ ∆G À $ : …ªÃ≥ ≈ß |¨ªA ©ø ’ÃyÃI —›u
. ¬›∏ªA ≈ø ’œVŒm Bø ”ºß ¢A q‹A Ah Ajn∞ø # ¡∑j»ÒŒª fÕjÕ ≈∏ª À $ : œM‡A …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô …√C ”ºß
“ßBƒu ≈ß XiBa œ»¥Ø SÅ ∆Àjn∞ùA …ŒØ Kƒ C Bû …Œºß f÷AlªA À , “Õ‡A n∞M ü …ƒß SZJÕ ∆C ≈∏ô –hªA iAf¥ùA ë Ah«
. n∞NªA
À ±Œ§ƒNªA ~j¨ª BJªB´ ∆Ã∏Õ À , ’œrªA ”ºß ’BùA iAjøG A \N∞I Ωn¨ªA # µØAjùA ïG ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÀ Aún´BØ $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒØ –hªA K√BÜA ë À , ›Rø ∆Bn√‚A pCi ≈ø ΩJ¥ùA K√BÜA ü Kº´ À , ’œrªA ≈ø πºJ¥NnÕ Bø …UêA À ∆ifªA À cmêA “ªAkG
îI Bñ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß “ªÃ¥ƒùA PBÕAÀjªA ü jnØ f≥ À , “»ØBrùA fƒß iû§ªBI î®Õ À , ¡∞ªA À ±√fiA À A
B«j∑g jaC PAfÕfÑ ∫Bƒ« À , “IBJnªA À ”ÒmêA À ¬B»I‚A …Œºß PiAe Bø À , ‹Ã ≈≥hªA jaE À “ŒuBƒªA ≈ø j®rªA xBv≥
. ’B»¥∞ªA À ∆Àjn∞ùA
À , ©IBufiA ≤Aj C À K∏ƒùA îI Bø ë À , πªg ´ À sÒJªA À °nJªA À |J¥ªA …I –hªA xBàA Ãz®ªA œ« À fÕ ©ö –fÕfiA À
fŒªA fuB¥ø ≈ø ¡§®ùA ∆B∑ À , ›Rø fŒªA ü °nJªA À |J¥ªB∑ B»ƒø ∆Bn√‚A B«fv¥Õ ªA fuB¥ùBI ’BzßfiA ü “ÕBƒ®ªA O√B∑ gG
•∞ºªA iBvØ ©IBufiA ≤Aj C ïG f√lªA ∆Àe Bø œ Bø …ƒŒ®I πªhª À , fŒªBI BzÕC œ ©IBufiA ≤Aj C ïG µØjùA ∆Àe Bñ ΩvÑ
. ~B®IfiA À Ω∏ªA îI ∫ rùB∑ ÀC B∑ rø πªhI
ïG $ : …ªÃ¥I # ¡∏ÕfÕC À $ : …ªÃ≥ ïB®M fŒ≥ πªhª À , œ√B®ùA fYC …I fÕiC AgG “ƒŒ®ùA “ƒÕj¥ªA j∑hª KUÃùA ë ∫A q‹A Ah« À
Ah∑ À , ±∏ªA B»ŒØ ªA Ãz®ªA ≈ø “®Ò¥ªA …I eAjùA ∆C PeBØC “ƒÕj¥ªA ¡Q , µØAjùA ïG œ»NƒM ªA fŒªA Ωn´ eAjùA ∆C î®NŒª # µØAjùA
. “ƒnªA B»MjnØ
¡∏Y ü # ïG $ æÃafø æÃae BøC À , “∑jáA eAfNøA ≈ø Ãºë ‹ –hªA Ω®∞ªA ’B»N√‹ B»√C # ïG $ “§∞ª ü æB¿®Nm‹A  fŒ∞Õ –hªA À
“ƒnªA …ƒŒI Bø ïG ΩI # ïG $ “§∞ª ïG fƒNnÕ ‹ µØAj¿ºª Ωn¨ªA ¡∏Y æÿrØ , ≤jáA ”ƒ®ø ≈ß XiBa jøDØ …ªÃae ¬fß ÀC …ºJ≥ Bø
. ¡∏áA ≈ø
ü fƒNmA f≥ À 2 : ’BnƒªA : # ¡∏ªAÃøC ïG ¡ AÃøC Aú∑DM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ ©ø ”ƒ®ñ “Õ‡A ü # ïG $ ∆C ¡»z®I j∑g Bñi À
n∞M ü —CjÜA KŒVß ≈ø ë À , DyÃM AgG B¿»ºn¨Õ ∆B∑ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C PBÕAÀjªA ü eiÀ Bø ïG πªg
”NY £B∞ªfiA ≈ø •∞ª ”ƒ®ø B»I Ωvê ∆C ÆÃnÕ ±Œ∏Ø  ÃUÀ Àg ¡»Jø Ω®∞ªA À Ω®Ø BøG πªg ü “ƒnªA ≈ø eiÀ Bø ∆HØ , A ¬›∑
“øf¥¿ºª Ωn¨ªA LÃUÀ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À , “Õ‡A n∞M ∆Àe ¡∏áA ∆BŒI ü eiAÀ æÃ≥ BøG À ? •∞ºªA œ√B®ø fYC πªg f®Õ
o¿àA PAúvªA ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …º®Ø B¿∑ πªg …ª ∆B∑ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA  eAk Bû ÀC “Œ¿º®ªA
. “ZŒZvªA PBÕAÀjªA …I PeiÀ Bø ”ºß
$ “§∞ª ∆C ‹ ïHI ‘f®NÕ Bû  Ãç À ¡zªA ”ƒ®ø Ω∑fiA î¿zM ΩŒJ≥ ≈ø Ã»Ø # ¡∏ªAÃøC ïG ¡ AÃøC Aú∑DM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ BøC À
. ©ø ”ƒ®ñ πªBƒ« # ïG
≈ø …ŒØ CfJÕ ∆C ≈∏ô “ÕB¨ªBI fŒ¥ø ´ B¥ºÒø B»I µº®NùA Ωn¨ªA ∆Ã∏ŒØ # ¡∏ÕfÕC $ …ªÃ¥ª fŒ≥ # µØAjùA ïG $ …ªÃ≥ ∆C jø Bñ îJM f≥ À
≤Aj C ≈ø CfJÕ ÀC æAÃYfiA j÷Bm ≈ø ’ÃyêA æBY ´ ü  fÕ Ωn´ AgG B®J ∆Bn√‚A …I œMDÕ –hªA ë À ©IBufiA ≤Aj C ïG µØjùA
. œ√BRªA ∆Àe æÀfiA ÃZƒªBI ∞M (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø —eiAêA iBJafiA ≈∏ª , µØjùBI ¡Në À ©IBufiA
À ©IBufiA ≤Aj C ≈ø Ωn¨ªA ü ™ÀjrªA LÃUÀ ”ºß æfÕ # µØAjùA ïG $ …ªÃ¥I “º¿ÜA fŒŒ¥M ∆G : æB¥Õ Bñi Bø ©ØfƒÕ πªhI À
. µØAjùA ïG ’B»N√‹A
…ƒø xBƒø ‹ À , –fÕflª fŒ≥ …√C ¬f¥M f≥ À # Aún´BØ $ …ªÃ¥ª AfŒ≥ # µØAjùA ïG $ …ªÃ≥ ∆Ã∑ ”ºß Jø æB∏q‚A ∆C ™BØf√‹A …UÀ
. B®Œö B¿ AfŒ≥ …√Ã∏ª ”ƒ®ø ‹ À , “ƒŒ®ùA “ƒÕj¥ªA ïG BUBNä B∑ rø …√Ã∏ª
“Õ‡A ∆fi ‹G oŒª À , ©¿ A ü B¿∑ ©IBufiA ≤Aj C ïG ”»N√A À µØAjùBI Ωn¨ªA ü CfI ≈ø ’ÃyÀ “Zu ”ºß O®öC “øfiA ∆C ”ºß
. Ωn¨ªA ∆Àe –fÕflª fŒ≥ # µØAjùA ïG $ …ªÃ≥ ∆fi ‹G oŒª À : …º¿NÑ
. æB¥Õ , —jqBJùBI ’œrªA ”ºß oø‹ Ãzß Ω∑ ÀC fŒªA iAjøG : \nùA # îJ®∏ªA ïG ¡∏ºUiC À ¡∏mÀ’jI AÃZnøA À $ : ïB®M …ªÃ≥
À LB®ŒNmA ´ ≈ø …z®JI \nùA ”ºß æe ’BJªBI –fß AgG À , LB®ŒNm‹A eBØC …n∞ƒI –fß AgHØ , ’œrªBI OZnø À ’œrªA OZnø
. “ BYG
æêfø ≈ø XiBa ë B¿¿Ø pCjªA ≈ø |®I –C …√C BøC À , “º¿ÜA ü pCjªA |®I \nø ”ºß æfÕ # ¡∏mÀ’jI AÃZnøA À $ : …ªÃ¥Ø
. pCjªA ≈ø “ŒuBƒªA K√BU …√C \u f≥ À , “ƒnªA …√BŒJª Ω∞∏NùA À , “Õ‡A
. ¡∏mÀ’i ”ºß ±Ò®ªBI “ªBä ‹ ë À , jÜBI ’‘j≥ f¥Ø # ¡∏ºUiC À $ : …ªÃ≥ BøC À
Bø ”ºß ™BJM‚A ∆HØ DÒa ë À 30 : ’BŒJ√fiA : # œY ’œq Ω∑ ’BùA ≈ø Bƒº®U À $ : …ªÃ¥∑ , ™BJM„ª jÜA ∆G : Ω÷B¥ªA æB≥ Bñi À
. ïB®M A ¬›∑ B»Œºß Ω¿ê ‹ “◊Õei “¨ª  Àj∑g
. ’œq ü ™BJM‚A ≈ø oŒª À , µºàA ”ƒ®ñ ∫Bƒ« Ω®ÜA BòHØ # œY ’œq Ω∑ $ : …ªÃ≥ BøC À
‹ BßBJMG , LjàA jÄ Lja Ky jZU : ¡ Ã≥ ü ΩŒ≥ B¿∑ ™ÃJNùA À ©IBNªA æBvMA —iÃu ü OJQ BòG - ΩŒ≥ B¿∑ - ™BJM‚A ∆C ”ºß
. îN¿º∏ªA îI ± B®ªA Ωz∞Õ Bû eiÃùA ΩRø ü
# ¡∏ºUiC $ ∆C œz¥M ∆C ∆Àe SJºÕ ¡»∞ªA LÃrø ´ ≈«hªA œºã ¬›∏ªA OŒ¥ºM AgG O√C À KvƒªBI - ¡∏ºUiC À : Cj≥ À
, îºUjªA À pCjªA \nø À , ≈ÕfŒªA À …UêA Ωn´ LÃUÀ ¬›∏ªA ≈ø O¿»Ø À , KvƒªA ë À # ¡∏mÀ’i $ ©yÃø ”ºß ≤ÃÒ®ø
ïG ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÀ Aún´BØ $ : …ªÃ≥ ü ¡∏áA ™BÒ¥√A ©ø “Õ‡A æÀC ü # ¡∏«ÃUÀ $ ïG # ¡∏ºUiC $ ejM ∆C πªBJI jÒë À
±Œ∑ À , πªg ”ºß ≠ŒºJªA ¬›∏ªA Ωõ ≈ß ”IDÕ ¡ŒºnªA ©JÒªA ∆HØ , # ¡∏«ÃUÃI AÃZnøA À $ : …ªÃ≥ ë À jaE ¡∏Å # µØAjùA
©ø # fÕk …UÀ $ ”ºß B∞Òß fÕ KvƒI  fÕ À …∞N∏I OZnø À …mCi À fÕk …UÀ OºJ≥ : ›Rø æÃ¥Õ ∆C ≠ŒºI ¡º∏Nø ©J ”yjÕ
ü eÀiêA R∑ j÷Ae l÷BU jøC ë À , …I ΩvNùA iÀj A Ωä ”ºß ±Ò®Õ ∆fi #  fÕ $ …ªÃ≥ “ŒY›u À , æÀfiA ¬›∏ªA ™BÒ¥√A
. ¡»ø›∑
—j£B√ ´ O√B∑ ∆G À B»√HØ “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø PBÕAÀjªA BøC À (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß PBÕAÀjªA PeiÀ πªg ”ºß À
KUÃÕ Bø B»ƒø : “∞ºNã B»ƒ∏ª , “IBZvªA |®I ‘ÃNØ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA Ω¿ß œ∏Ñ BòG À , “Õ‡A •∞ª n∞M ïG
. B¿»ºn´ KUÃÕ Bø B»ƒø À , îºUjªA \nø
, …¥∞ªA ¡ºß ïG ©UAi œ»¥Ø SÅ …√fi ¬B¥ùA Ah« ü ¡»®ø Bƒª ¬›∑ ‹ À , \nùA iBJaC ”ºß Ωn¨ªA iBJaC ¡»ƒø iû¿ÜA \Ui f≥ À
. n∞NªA “ßBƒu ≈ß XiBa
B◊Œq Ω¿NÑ ‹ “Õ‡A À , ¬B¥ùA ü B«Àj∑g “∞ºNã PB»ŒUÃNI œ»¥∞ªA ¡∏áA ≈ø …ŒªG AÃJ«g Bø ”ºß “Õ‡A µŒJÒM AêÀBY πªg ©ø ¡»ƒ∏ª
. —’AejªA °J»ø ïG B»N´›I XÀC ≈ø B«ei ©ø ‹G B»ƒø
”ºß Ω¿ZNØ jÜA —’Aj≥ ”ºß BøC À , KvƒªA —’Aj≥ ”ºß Ah« ¬f¥M B¿∑ # ¡∏«ÃUÀ $ ”ºß ±Òß # ¡∏ºUiC $ ∆G : ΩŒ≥ BñjØ
. ©JÒªA ©yêA …ŒØ µIBÒÕ –hªA ≠ŒºJªA ¬›∏ªA …º¿Nê ‹ B¿»ƒø B◊Œq ∆C OØjß f≥ À , ™BJM‚A
. AeiBI ’Bø À BƒJM B»N∞ºß : …ªÃ¥∑ ”ƒ®ùA ∆Àe •∞ºªA ü ±Ò®ªA ΩŒJ≥ ≈ø …√G : jÜA —’Aj≥ …ŒUÃM ü ΩŒ≥ Bñi À
. j®rªA ≈ø …I f»rNmA Bø …Œºß æfÕ B¿∑ ±Ò®ªA æBY LAjßG µØAÃÕ ›¿ß Ω¿®Õ Ω®Ø jÕf¥M ïG …®Ujø ∆C …ŒØ À
≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ ¬›∏ªA j«B£ ≤›a ë À   ´ BøG À , jÜA ≤jÅ ‹ …n∞ƒI ‘f®NÕ Ã« À # Aún´A $ BøG “Õ‡A ü if¥ùA Ah« À
B¿«Ãç À O®JqC À OŒÒßC ”ƒ®ø O∞ºß î¿zNI BøG À , œº¥®ªA kB A ΩŒJ≥ ≈ø BøG j®rªA ≈ø …I f»rNmA Bø BzÕC À “NJªA •∞ºªA “»U
.
ïG B»ŒØ “UBY ›Ø “Õ‡A BøC À , “Œ®Ò≥ X›®ªA ïG “UBY ∫Bƒ»Ø ,  Ãç À jÕf¥NI B®Õ ê  Bƒ®ø fn∞Õ …I f»rNnùA j®rªA BzÕC À
. B»I ©Ò¥Õ •∞ºªA “»U ≈ø πªg
©√Bø ›Ø …UÃI Ωn´ Ã»Ø Ωn¨ªA ±Œ∞a \nùA ∆C ´ …ºä ü ±Ò®ªA ∆C : ΩUifiA Ωn´ LÃUÀ ”ºß ’BƒI jÜA …ŒUÃM ü ΩŒ≥ Bñi À
`Ãn¿ùA ü ’”è À , …UêA ë À æÃn¨ùA ü ’BU BòC OŒ≥ÃNªA À fÕfZNªA ∆C πªg –Ã¥Õ À , B»ºn´ ΩUifiA \nñ eAjÕ ∆C ≈ø
. fÕfZNªA ü Ωn¨ªA …N¥ØAÃù Ωn¨ªA ¡∏Y ü …√C ¡ºß # îJ®∏ªA ïG ¡∏ºUiC À $ : …ªÃ≥ ë À \nùA ü fÕfZNªA ©Øi B¿ºØ
. ›uC B¿»ƒŒI “øk›ø ‹ À Ωn¨ªA ´ \nùA ∆HØ ,  ÃUêA GeiC ≈ø Ah« À
. \Ujø ›I \ŒUjM pÀ’jªA \nø ∆Àe Ωn¨ªA ”ºß ΩUifiA \nø Ωõ ∆C ”ºß
Ω¿ê ∆C h◊ƒŒY ©√BùA Bø À o∏®ªBI À Ωn¨ªA ”ºß “ƒm ÀC LBN∑ ü B¥ºÒø \nùA …ŒØ eiÀ Bø Ω∑ Ω¿ê ∆C …®ƒô Ag Bø –j®q OŒª À
. ? B îJø ‹ P›¿â B«jaE ≈ß “ªefiA eîNØ Ωn¨ªA ”ºß \nùA PBÕAÀi À , \nùA ”ºß Ωn¨ªA PBÕAÀi
. PBmBŒ¥ªA fnØC ≈ø ë À , pBŒ¥ªBI •∞ºªA ”ºß “ª‹fªA ΩŒ¿Ñ ≈ø Ã»Ø …I  AÃ≥ Bø BøC À
B¿»I πªg Ω®Ø AgHØ ¡¿ŒNªA ü LA ªBI …UêA \nø ¬Ã¿®I jøC B¿∑ ’ÃyêA ü ’BùBI îºUjªA \nø ¬Ã¿®I jøC A ∆G ΩŒ≥ Bñi À
¬B≥ Bø ÀC fŒªA iAjøG B¿»Znø À , ’BùBI B¿»NIBuG ÀC B¿»Œºß ’BùA iAjøG B¿»ºn´ ∆fi , ΩmB´ \mBø ¡mA B¥ZNnø ∆B∑ ’”yÃNùA
À , B¿»ºn´ ë KUAêA ∆C “ÕBƒ®I # ¡∏ºUiC $ : …ªÃ≥ ü KvƒªBØ , \mBø ΩmB´ Ã»Ø ΩßBØ B¿»I πªg Ω®Ø AgHØ , B¿»Œºß fŒªA ¬B¥ø
. Bvbºø ”»N√A , ›n´ ’BùBI \mBø …√C “ÕBƒ®I jÜA
À ? Ωn¨ªBI \nùA ë îºUjªA \nñ À , Ωn´ ´ ≈ø \nùA ë “Õ‡A ü pCjªA \nñ eAjùA ∆C …UêA Ah»I OJRÕ ±Œ∑ –ieC Bø À
. ∫Ag ”ºß ejÕ Bø Ah« ”ºß ejÕ πªhª À , AeBnØ …Œºß fÕlÕ À …ƒŒ®I µIBnªA …UêA ë …UêA Ah«
pBŒ≥ …I eAiC ∆G ¡¿ŒNªA ”ºß ’ÃyêA …ŒØ pB≥ –hªA G ’ÃyêA ü îºUjªA \nø ¬Ã¿®I jøC A ∆G : …ªÃ≥ ∆C ‹B∏qG …Œºß fÕlÕ À
- OØjß B¿∑ - PBÕAÀjªA OnŒª À ? πªg ”ºß “Õ‡A “ª‹e ”ºß …ª “ª‹e –DØ PBÕAÀjªBI  fƒß OJQ Bø ßC ¡∏áA ”ºß ¡∏áA
$ : …ªÃ≥ ”ºß ’ÃyêA ü # îJ®∏ªA ïG ¡∏ºUiC À ¡∏mÀ’jI AÃZnøA À $ : …ªÃ≥ pBŒ≥ …I eAiC ∆G À , LBN∏ªA •∞ª n∞M efvI
–f®NùA \nùBI B¿»Œº∑ ü ß ïB®M A ∆HØ B®Œö …Œºß oŒ¥ùA À oŒ¥ùA ü ™Ãƒû Ã»Ø ¡¿ŒNªA ü # …ƒø ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÃI AÃZnøBØ
\nùA ë πªg ”ºß æfÕ –hªA ∆C À , `Ãn¿ùA \nùA LB®ŒNmA ”ºß “¨ºªA ü æfÕ ‹ ’BJªBI –f®NùA \nùA ∆C ¬f¥M f≥ À , ’BJªBI
. …n∞ƒI –f®NùA
ê À , B»ŒØ LBN∏ªA “∞ªBã ¬Àlª ≈ø AiAjØ PBÕAÀjºª B§∞Y B«j«B£ ≤›a ”ºß B»º¿Å “Õ‡A B»I O»UÀ Bû B BRøC À  ÃUêA  h« À
. ∂Afvø LBN∏ªA “∞ªBbù µ¥ZNÕ B«j«B£ ≤›a ”ºß B»º¿Å “Õ‡A ΩÕÀDNI “Õ‡A ”ºß “ÕAÀjªA ”ƒ®ø ΩŒ¿Ñ Bƒª kBU
: ¡»ƒß Ω¥√ Bø ”ºß B¿« ´ À ®rªA À o√D∑ ±ºnªA |®I æB≥ B¿∑ æÃ¥Õ ∆C ’ÃyêA ü îºUjªA Ωn´ LÃUÃI Ω÷B¥ºª ‘jYfiBØ
. “ƒnªBI LBN∏ªA cn√  Bƒ®ø À , Ωn¨ªA “ƒnªA À \nùBI ΩŒ÷ U æl√ …√C
∆Dq ≈ø …ŒØ SZJªA À , kÃè ‹ ÀC “ƒnªBI LBN∏ªA cn√ kÃè Ω« : “ŒªÃufiA “ªDnùA ïG “Õ n∞NªA “ªDnùA ≈ß πªhI SZJªA Ω¥NƒÕ À
…Œºß æfÕ Bø ´ …√C ”ºß “ª‹fºª ‹G LBN∏ºª ±ªBã œ÷Ah∏ªA àA ∆C : jn∞ø ë Bñ jn∞ùA æÃ≥ oŒª À , jn∞ùA ∆Àe œªÃufiA
. …Œ¥∞ªA ∆Dq ë –hªA œßjrªA ¡∏áBI BŒN∞ªA ∆Àe eAjùA ≈ß ±r∏ªA ü B»Œºß ‹Ã®ø “ª‹e LBN∏ªA j«B£
. ¬f¥ªA j»£ ü ’”MBƒªA ¡§®ªA ë K®∏ªBØ # îJ®∏ªA ïG $ : ïB®M …ªÃ≥ BøC À
. Ωv∞ùA ü ¬f≥ Ω∑ ü ∆BJ®∑ B¿« À , ¬f¥ªA À ∂BnªA Ωv∞ø ü ’”MBƒªA ¡§®ªA ë K®∏ªA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
…ŒØ –ÃNnÕ πªhª À , ΩßB∞ªA ¡mA ”ƒ®ñ æB¿®Nm‹A …Œºß Kº´ ifvø ΩufiA ü KƒÜA # AÀj» BØ BJƒU ¡Nƒ∑ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
wNaA À , KƒU ’Bn√ ÀC æBUi À , KƒU ∆BMCjøA ÀC ∆›Ui À KƒU —CjøA À KƒU ΩUi : æB¥Õ ,   ´ À ej∞ùA À S√¤ùA À j∑hùA
. “IBƒVºª ifvùA ”ƒ®ñ æB¿®Nm‹A
¢A qA ∆BŒJª “≥Ãnø “Õ‡A ∆fi # ¡∏«ÃUÀ Aún´BØ $ : …ªÃ≥ ”ºß “ØÃÒ®ø # AÀj» BØ BJƒU ¡Nƒ∑ ∆G À $ : …ªÃ≥ ßC “º¿ÜA À
Aún´BØ : ¬›∏ªA jÕf¥M À ’ÃyêA K√BU ü ≤›àA ¢jq jÕf¥M ïG æÃ◊ŒØ , BJƒU ¡Nƒ∑ ∆G AÀj»ÒM À : jÕf¥NªBØ —iB»ÒªBI —›vªA
©ÕjrM ∆C πªg ≈ø eB∞NnÕ À AÀj» BØ BJƒU ¡Nƒ∑ ∆G À BJƒU AÃ√Ã∏M ∆G ¡∏ºUiC À ¡∏mÀ’jI AÃZnøA À ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÀ
. iBJafiA …Œºß Oªe B¿∑ KnZØ Ωn¨ªBØ “IBƒÜA fƒß BøC À , “IBƒÜA ¬fß æBY ü ë BòG ’ÃyêA
“Œ¿nNI B√BŒI “Õ‡A πºM ”ºß fÕlM “Õ‡A  h»Ø # AúnN¨M ”NY ΩŒJm –jIBß ‹G BJƒU ‹ À $ : …ªÃ¥I ’BnƒªA “ÕE ü …ƒŒ®I ¡∏áA îI f≥ À
Aj»ÒM œ f≥ À æBnN´‹A ë –hªA Ω®∞ªA o∞√ Ah« À , KM ø jQC B»√HØ , Ωn¨ªBI “ºuBáA —iB»ÒªA ´ Ah« À , Aj»ÒM æBnN´‹A
. B∞§ƒM ’BùBI ∆fJªA dBmÀC Ωn´ ”¿nÕ B¿∑
. # j» f¥Ø ’BùA …Œºß ‘jU Bø $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ ≈ø iBJafiA |®I ü eiÀ Bø πªg ≈ø eB∞NnÕ À
ü ™Àjq # Aÿ¿ŒNØ ’Bø AÀfÉ ¡ºØ ’BnƒªA ¡Nnø‹ ÀC °÷B¨ªA ≈ø ¡∏ƒø fYC ’BU ÀC j∞m ”ºß ÀC ”yjø ¡Nƒ∑ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ΩnN¨Õ ÀC Ωn¨Õ ”NY ’BùA ”ºß if¥Õ ‹ ≈ø ¡∏Y ∆BŒI
BQfY ∆BJUÃÕ B¿»n∞ƒI BnŒª j∞nªA À ~jùA ∆HØ , “Œ¥Œ¥Y “ºIB¥ø Bz®I ΩIB¥Õ B»z®I oŒª fÕe ªBI fß À eiAÃùA ≈ø j∑g –hªA À
∆›IB¥Õ ‹ ∆A afiA ∆B¥rªBØ , A J∑ ÀC A ¨u BQfY B¿»®ø ±º∏ùA TfYC AgG …√BJUÃÕ BòG ΩI Ωn¨ªA ÀC ’ÃyêBI —iB»Òºª BŒßfNnø
, # ¡∏ƒø fYC ’BU ÀC $ : …ªÃ≥ ü # ÀC $ ∆Ã∏Õ ∆C ¡»z®I Ω¿NYA πªhª À , ≈Õ afiA ïG ¡n¥ƒùB∑ îªÀfiA ≈ø Ω∑ ΩI îªÀfiA
. jaC µÕeBvø …ª ΩI j∞nªA À ~jùA ü jvZƒÕ ‹ ih®ªA ∆C ”ºß , ’œVŒm B¿∑ ÀAêA ”ƒ®ñ
∆Af¥Ø À ’BnƒªA “nø›ø À °÷B¨ªA ≈ø ’œ A j∑g À , BJªB´ ’BùA ≈ø ≈∏¿NªA ¬fß “ƒ§ø B¿« À j∞nªA À ~jùA j∑g …√BZJm A ≈∏ª
jøC “Œ®ŒJÒªA …NŒƒI ïG j§ƒªBI ∆Bn√„ª j∞nªA À ~jùA ~Àjß - ïÀfiA “»ÜA o∏ß œ« À - ‘jaC “»U ≈ø À , œ≥B∞MA B¿»®ø ’BùA
, ’ÃyêBI ©∞MjÕ –hªA j¨ufiA TfáA KUÃÕ B¿«fYC : “®ŒJÒªA “UBY ≈ø B¿»√HØ ’BnƒªA “nø›ø À °÷B¨ªA ïG ee ªA ≤›Ç œ≥B∞MA
. Ωn¨ªBI ©∞MjÕ –hªA ∑fiA TfáA ja‡A À
. B®J B»z®JI À B≥B∞MA B»z®JI ∆Bn√‚A ”ºNJÕ eiAÃø ©IifiA eiAÃùA  h»Ø
. ¡¿ŒNªA ë ¡∏áBØ ’BùA ∆AfUÀ ¬fß B»ŒªG ¡z√A AgG —jqBJùA À œºbNªB∑ B≥B∞MA ÀC j∞nªA À ~jùB∑ BJªB´ ’BùA ∆Af¥Ø KYBvM œ« À
. æB¿®Nm‹A ”ºß —if¥ªA ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ ’BùA ∆AfUÀ ¬fß ∆Ã∏Õ Ah« ”ºß À
“®IifiA iÃøfiA ©Œ¿Ü AfŒ≥ ∆AfUêA ¬fß ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À , ∆AfUêA ¬fß ïG —if¥ªA ¬fß eBƒNmA ë KªB¨ªA ∆fi …ƒß …I ”ƒ∑
. ~jùA ”NY —iÃ∑hùA
À ’BùA æB¿®NmA ≈ø ∆Bn√‚A …®ø XjZNÕ –hªA ~jùA ë # ”yjø ¡Nƒ∑ $ : …ªÃ≥ ü ~jùBI eAjùA ∆C : ‹ÀC  Bƒøf≥ Bñ îJM f≥ À
. “Õ‡A ü ¬›∏ªA ∂BŒm BzÕC  fŒ∞Õ À # ’Bø AÀfÉ ¡ºØ $ : …ªÃ¥I fŒŒ¥NªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß …I ijzNÕ
’BU ÀC $ : …ªÃ¥I fŒ¥ñ oŒºØ , ’BùA ∆Af¥Ø …ŒØ …Œºß Kº¨Õ À B≥B∞MA ∆Bn√‚A …I ”ºNJÕ …mCjI µq # j∞m ”ºß ÀC $ : …ªÃ≥ ∆C : BŒ√BQ À
Aÿ¿ŒNØ ’Bø AÀfÉ À j∞m ”ºß ¡Nƒ∑ À —›vªA ïG ¡N¿≥ AgG : jÕf¥NªA À # Aún´BØ $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø ë ΩI G # ¡∏ƒø fYC
# Aún´BØ —›vªA ïG ¡N¿≥ AgG $ : …ªÃ≥ ßC …Œºß ≤ÃÒ®ùA æBY îQfáA fYC ™Ã≥ÃI  fŒ¥M ¬fß À …≥› G ü ~j∞ªA Ah« æBZØ ,
. ±Ò®ªA fƒß BŒ√BQ …ŒªG WNê ’AfNIA fŒŒ¥NªA ïG WNê B¿∏Ø G
$ : ïB®M …ªÃ¥∑ ÀAêA ”ƒ®ñ …ŒØ # ÀC $ ∆G : ΩŒ≥ B¿∑ oŒª À ›¥Nnø jaE µq # °÷B¨ªA ≈ø ¡∏ƒø fYC ’BU ÀC $ : …ªÃ≥ ∆C : BRªBQ À
. πªg ïG “UBáA ¬fß ≈ø OØjß Bù 147 : PBØBvªA : # ∆ÀfÕlÕ ÀC ±ªC “÷Bø ïG  BƒºmiC À
ü ꯚ ‹ ©JÒªBI …ŒØ ee Õ BøB¥ø ¬B¥ùA ∆Ã∑ ïG ©UAi fÕe ªA BòG À , œ¥Œ¥áA B«Bƒ®ñ ‹G oŒª B»I f»rNnùA “Õ‡A ü # ÀC $ ∆C ”ºß
AÃ√B∑ ê $ : …ªÃ≥ À , 21 : —j¥JªA : # ∆Ã¥NM ¡∏º®ª $ : …ªÃ¥∑ ∆Ej¥ªA ü î®≥AêA ¿NªA À œU ªA ü …ºRñ æB¥Õ B¿∑ ¡º∏NùA
. 102 : —j¥JªA : # ∆ÿº®Õ
’Bø AÀfÉ À °÷B¨ªA ≈ø ¡∏ƒø fYC ’BU ∆B∑ À —›vªA ïG ¡N¿≥ AgG : jÕf¥NªA À , B»N¥IBm ¡∏Y ±Ò®ªA ü “º¿ÜA  h« ¡∏Y À
. Aÿ¿ŒNØ
—iB» ”ºß ∆B∑ ∆G j¨ufiA TfáBI …MiB» |¥NƒM ≈ù ’ÃyêA ÀC ¡¿ŒNªA —eBßG LÃUÀ ¬fß πªg ≈ø eB∞NnÕ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À
. —iB» ”ºß ∆B∑ ≈ù j»ÒNªA LÃUÀ ¬fß ”ºß æfÕ Bø PBÕAÀjªA ≈ø …I fÕDNŒØ ¢jrªA ¬Ã»∞ø ”ºß ’BƒI
À , °÷B¨ªA ≈ø ’œ BI eAjùA ≈ß ”ƒ∑ SŒY jIfN¿ºª ”∞ë ‹ Bø ™iBJªA LefiA ≈ø # °÷B¨ªA ≈ø ¡∏ƒø fYC ’BU ÀC $ : ïB®M …ªÃ≥ ü À
 Bƒ®ø ü °÷B¨ªA æB¿®NmA À , BIeDM pBƒªA ≈ø …I AÀ nNŒª “UBáA ’Bz¥ª …√Àfv¥Õ AÃ√B∑ À ~ifiA ≈ø |∞bƒùA ∆B∏ùA ë °÷B¨ªA
B»I OŒ LBJªA “JNß B«Bƒ®ø ü ΩufiA À , πªh∑ —ih®ªA •∞ª ∆C B¿∑ “ªhNJùA PBÕBƒ∏ªA ΩŒJ≥ ≈ø TfZNnø æB¿®NmA ¬ÃŒªA ≤Àj®ùA
. , `BZvªA ü –j«ÃÜA  j∑g Bø ”ºß B»ŒØ OŒJªA ±Œƒ∑ ü ©¿NUA Bø ∆úë AÃ√B∑ ¡»√fi
B»ŒØ ªA “ØBy‚A ≈ø …ŒØ Bù °÷B¨ªA ≈ø ¡∑fYC ’BU ÀC : Ω¥Õ Ah∑ À , …ŒªG LÃnƒùA M ≈ø …ŒØ Bù °÷B¨ªA ≈ø ¡N◊U ÀC : Ω¥Õ À
. LefiA K√BÜ “ÕBßi # °÷B¨ªA ≈ø ¡∏ƒø fYC ’BU ÀC $ : æB¥Ø ¬B»I‚A ü ≠ªBI ΩI NªA LÃq
À , …¥IBm ¡∏Y ”ƒ®ùA À ±Ò®ªA ü …¿∏Y À Ω¥Nnø “yÀj∞ùA ∂Ã¥rªA ≈ø µq …¥IBn∑ # ’BnƒªA ¡Nnø‹ ÀC $ : …ªÃ≥ ∆C : B®IAi À
. …I \ÕjvNªA ≈ß ™BJÒªA ”IDM Bñ \ÕjvNªA ≈ø ∆Bnºª B√Ãu BIeC ™B¿ÜA ≈ß “ÕBƒ∑ ë
. LefiA “ÕBßi ü ≠ºIC …√Ã∏ª ïÀC # BJƒU ¡Nƒ∑ ∆G À $ : …ªÃ¥I B¥IBm …ƒß …I ß Bø ΩRñ J®NªA ∆B∑ πªh∑ ∆B∑ ê : Oº≥ ∆HØ
J®NªA À , …√BŒI ¬f¥M B¿∑ “®ŒJÒªA …ŒzN¥Õ Bû jøfiA ∆Ã∑ ”ºß “ª‹fªA œ« À , ¬›∏ªA ü “Œßjø “N∏√ PÃ∞Õ ∆B∑ …ƒ∏ª ¡®√ : Oº≥
. “N∏ƒªA  h»I iB®q„ª f≥BØ “IBƒÜBI
≈ß “ÕBƒ∑ ∆Ã∏M ∆C ´ ≈ø \ÕjvNªA ÃZƒI “¥Œ¥Y “nø›ùA ë ’BnƒªA “nø›ñ eAjùA ∆C : ¡»z®I ïG Kn√ Bø eBnØ BzÕC j»£ À
. ™B¿ÜA
À ’ÃyêBI j¨ufiA TfáA ¡∏Y ∆BŒJI …ø›∑ ü CfNIA …√BZJm A ∆HØ “ÕBƒ∏ªA ¡÷›Õ BòG À , …¿÷›Õ ‹ “Õ‡A ∂BŒm ∆C  eBnØ …UÀ
æBY ë À , –eB®ªA ´ æBáA ü ¡∏áA ∆BŒI ïG ¬›∏ªA Ω¥N√A ¡Q , ’BùA ∆AfUÀ æBY ë À , –eB®ªA æBáA ü Ωn¨ªBI “IBƒÜA ¡∏Y
≈Õj≥ ë À , BzÕC Ωn¨ªA æfI æBY j∑hÕ ∆C ©JÒªBI Kn√fiA À ‘jYfiA ∆B∏Ø ¡¿ŒNªA ë À ’ÃyêA æfI æBY …ŒØ îJØ ’BùA ∆Af¥Ø
À , “ªBä ‹ πªg …I eAjùBØ , “ÕBƒ∏ªA ΩŒJm ”ºß # ’BnƒªA ¡Nnø‹ ÀC $ : …ªÃ≥ ë À , …Œºß µJÒƒÕ ∆C ≈∏ô Bø j∑g f≥ À , ’ÃyêA
. BmCi Ωn¨ªA ë À ja‡A ≈Õj¥ªA æfI ¡∏Y æB¿«G À , îƒÕj¥ªA fYC ë À ’ÃyêA æfI ¡∏Y ∆BŒJI ¬›∏ªA wŒvbNª …UÀ ‹
∆BJUÃÕ BòC B¿»√HØ , ∫ifNnø j∞nªA À ~jùA j∑g ∆C B»ƒ¿Ø : P‹B∏q‚A ≈ø “Õ‡A ”ºß eiÀC Bø eBnØ ¬f¥M Bñ j»§Õ : BnøBa À
≈Õ afiA j∑hØ j∞m ÀC ~jø B¿»®ø ≈∏Õ Ãª À …√BJUÃÕ B¿»√C ©ø , “nø›ùA À TfáA ë À ≈Õ afiA î¥rªA fYC ¬B¿z√BI ¡¿ŒNªA
. îªÀfiA j∑g ≈ß ¨Õ
…I xBa ~j¨ª iÃ∑hø Ω¥Nnø µq “®IifiA ≈ø Ω∑ ΩI îªÀfiA fYC ïG B¿»øB¿z√A ~j¨ª oŒª ≈Õ afiA î¥rªA j∑g ∆C LAÃÜA À
. …√BŒI ¬f¥M Bø ”ºß ¬›∏ªA ≈ø …ØhÅ PÃ∞Õ
∆B∑ Bù ~jùA ∆C ´ µIBnªA æB∏q‚A …I …UÀ Bø ΩRñ πªg À ∫ifNnø # j∞m ”ºß ÀC $ : …ªÃ≥ ë À œ√BRªA µrªA ∆C : B»ƒø À
ü πªg …ª if¥Õ ∆C ¬k›ªA ≈ø ∆B∑ ’BùA ∆AfUÀ ¬fß ‹ eÃUÃùA ’BùA æB¿®NmA ≈ø ≈∏¿NªA ¬fß Ã« æfJªA ïG æB¥N√›ª KUÃùA  ihß
. °¥Ø B∑ifNnø j∞nªA ∆Ã∑ …UêA Ah« “VŒN√ À , ’BùA ∆AfUÀ ¬fß ©ø ≈Õ afiA î¥rªA j∑g  j∑g ≈ß ¨Õ ‹ À , ¬›∏ªA
. ¬f¥M B¿∑ …√Af¥Ø ÀC …√AfUÀ —iÃu ≈ø ¡ßC ’BùA æB¿®NmA ≈ø ≈∏¿NªA ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ “Õ‡A ü ∆AfUêA ¬fß ∆C LAÃÜA À
∆G À $ : G # ”yjø ¡Nƒ∑ ∆G À $ : …ªÃ≥ ∆B∏ø ΩŒ≥ ê À , ∂Ã¥rªA ©Œö j∑g ≈ß ¨Õ # ’Bø AÀfÉ ¡ºØ $ : …ªÃ≥ ∆C : B»ƒø À
. PB∏ƒªA ≈ø ¬f¥M Bù “ßByG …ŒØ ∆C : LAÃÜA À , îIC À lUÀC ∆B∏ª # ’Bø AÀfÉ
.   ´ ihß ïG BØBzø ~jùA ihß …ªÃ¿rª , ïÀC ∆B∑  Bƒ®ø fŒ∞Õ Bø ÀC ’BùA ”ºß AÀif¥M ∆G À : ΩŒ≥ ê ∆C : B»ƒø À
. ≠ºIC œ« À , “ÕBƒ∏ªBI fŒØC …√C : LAÃÜA À
…∞ŒuÃM À , ~ifiA …UÀ ë fŒ®vªA À , fv¥ªA ë ¡¿ŒNªA # …ƒø ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÃI AÃZnøBØ BJŒ AfŒ®u Aÿ¿ŒNØ $ : ïB®M …ªÃ≥
iBVYfiA À LA ªB∑ œºufiA …ªBY ”ºß …√Ã∑ ¢A qA ïG —iBq„ª - …®J …ŒzN¥Õ æBY ”ºß …√Ã∑ ’œrªA ü KŒÒªA À - KŒÒªBI
æB≥ , “Œ√f®ùA eAÃùA À ≤làA À —iêA À wÜB∑ Œ¨NªA ΩøAÃß ≈ø πªg ´ ÀC Wz√ ÀC cJÒI “ŒyifiA ≈ø Xja Bø ∆Àe “ÕeB®ªA
ªA ¢ÀjrªA eB∞NnÕ πªg ≈ø À 58 : ≤AjßfiA : # Af∏√ ‹G Xjë ‹ SJa –hªA À …Ii ∆gHI …MBJ√ Xjë KŒÒªA fºJªA À $ : ïB®M
. …I ¡¿ŒNÕ –hªA fŒ®vªA ü “ƒnªA PhaC
. fŒ®vªA ü —iB»ÒªA ¢A qA ”ºß æfŒØ , —iB»ÒªA KŒÒªBI eAjùA ∆G : æB¥Õ Bñi À
ü ¡¿ŒNªBØ , Ωn¨ºª ’ÃyêA ü  j∑g Bø ”ºß \n¿ºª ¡¿ŒNªA ü  j∑g Bø µJÒƒÕ # …ƒø ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÃI AÃZnøBØ $ : …ªÃ≥ À
î¥ØjùA ïG ≈ÕfŒªA À …UêA “ºn´ : ∆BNºn¨ªA …ŒØ OªfIC À , îºUjªA \nø À pCjªA \nø : ∆BNZnùA …ŒØ OÒ¥mC ’ÃyÀ “¥Œ¥áA
. B∞Œ∞Ö LA ªBI ’BùA æfIC À , îNZnùBI
ü N®ùA ∆C ”ºß πªg æe ’BJªBI –f®NùA \nùBI ïB®M ß Bù À , ’ÃyêA ü ∆AÃz®ªA B¿« ¡¿ŒNªA ü ≈ÕÃz®ªA ∆DI j®rÕ Ah« À
“¿÷C ∂j ≈ø eiÀ Bø ”ºß µJÒƒÕ À , µØjùA ïG fŒªA |®I À , …UêA |®I ßC ’ÃyêA ü Ωn¨ªA –Ãzß |®I \nø ë ¡¿ŒNªA
. B»ƒø f√lªA ∆Àe Bñ fŒªA ≈ø `Ãn¿ùA À JÜA îI Bñ …UêA ≈ø `Ãn¿ùA fÕfÑ ≈ø (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C
. îÒI‚A ∆Àe Bñ fŒªA fÕfÑ ≈ø ¡»z®I  j∑g Bø eBnØ j»§Õ πªhI À
–f®NùA \nùA ¡÷›Õ ‹ …√C πªg À , µØjùA ∆Àe Bø ë À ’ÃyêA ü NßA Bø îß ¡¿ŒNªA ü fŒªA ≈ø N®ùA ∆C ∆ÀjaE  j∑g Bø À
. `Ãn¿ùA |®JI \mBùA iÀjø ”ºß æAfªA ’BJªBI
LjzI …√DI “ƒnªA …NƒŒI f≥ À , fŒ®vªA ≈ø CfNJø ≈ÕfŒªA À …UêBI \nùA ∆Ã∏Õ ∆C eAjùA À “Œ÷AfNIA B»√D∑ # …ƒø $ : …ªÃ≥ ü # ≈ø $ À
. ≈ÕfŒªA À …UêBI B¿»Znø À fŒ®vªA ”ºß ≈ÕfŒªA
…UêA \nñ  Ãç À iBJ¨∑ fŒ®vªA ≈ø “Œ¥I LjzªA f®I ≈ÕfŒªA ü ∆Ã∏Õ ∆C fŒ∞NØ “ŒzŒ®JM Bƒ«B« # ≈ø $ ∆C : ¡»z®I ≈ø j»§Õ À
¡¿ŒNªA \vÕ ›Ø ≈ÕfŒªA À …UêBI …ƒø \nô iBJ¨ªA ≈ø ’œq ”ºß ›¿Nrø …Œºß LÀjzùA fŒ®vªA ∆Ã∑ LÃUÀ …ƒø WNƒNmA À ≈ÕfŒªA À
. …º¿NYA Bñ wNë ‹ ¡∏áA ≈ø …VNƒNmA Bø À - ¡ºßC A À -  Bƒøf≥ Bø j«B§ªA À , iBJ´ …I µº®NÕ oºøC jVY ”ºß
, œ∞ƒªA fŒ∑DNª # fÕjÕ Bø $ æî∞ø ”ºß # ≈ø $ æÃae # ¡∑j»ÒŒª fÕjÕ ≈∏ª À XjY ≈ø ¡∏Œºß Ω®VŒª A fÕjÕ Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
. XjáA o∞√ ∆Àe Ω®ÜA —eAiG ”ºß œ∞ƒªA µºß πªhª À , ›uC “ŒƒÕfªA ¬B∏YfiA îI XjáA …I eAjÕ ¡∏Y ›Ø
¬jY ê B¿∑ …∑›ø “Œ®JNª …MAhI BŒUjY h◊ƒŒY ¡∏áA ifvÕ À , “IúÒùA …NZºvø À ¡∏áA ∫›ø ~j®Õ XjY : ∆BUjY XjáA À
“Œ≥B∞MA LBJmC ≈ß XiBa ≈ø ¡∏áA ~j®I XjY À , pCi ≈ø œUjY ¡∏áBØ , f«lªA “∏ºø æÃvY ~j¨ª ’Ah¨ªA ≈ø gAhNª‹A
ü ¬BŒ¥ªA ≈ß XjZNÕ ≈¿∑ , …ŒØ XjY ‹ Bû B« ´ ü ‹ “ŒUjáA eAjØfiA πºM ü h◊ƒŒY ¡∏áA °¥nÕ À BŒUjY  eAjØC |®I ∆Ã∏ŒØ
. …®ŒÒNnÕ ≈û   ´ ≈ß ‹ …ƒß ¬BŒ¥ªA LÃUÀ h◊ƒŒY °¥nÕ À , πªg …®ø  jzÕ ~jù —›vªA
“Õ‡BI eAjùA ∆C ”ºß æfÕ # XjY ≈ø ¡∏Œºß Ω®VŒª A fÕjÕ Bø $ : …ªÃ≥ ≈ß , # ¡∑j»ÒŒª fÕjÕ ≈∏ª À $ : …ªÃ¥I ïB®M …IAjyG À
∆C ¬›∏ªA ”ƒ®ø ∆fi πªg À , XjáA ~j¨ª Oßjq “ŒUjÅ OnŒª ¡∏Œºß B»º®è ªA ¬B∏YfiA ∆C –C ∫›ùA ü –hªA XjáA œ∞√
À ’ÃyêA B√fUÀ Bù πªhª À , ¡∏Ujç À ¡∏Œºß µr√ ∆C ‹ , ∫›ùA ë À “¿®ƒªA ¬BóG À ¡∑ »ÒM “ªÃ® A ¬B∏YfiA  h»I B√eAjø
¡∏Y ΩÒJÕ À , ¡∏®mÀ ü ë –hªA ¡¿ŒNªA LBèG ïG Ωn¨ªA À ’ÃyêA LBèG ≈ø Bƒº¥N√A ’BùA ∆Af¥Ø fƒß ¡∏Œºß îŒUjY Ωn¨ªA
. ∆Àj∏rM ¡∏º®ª ¡∏Œºß “¿®ƒªA ¬BóG À ¡∑ »ÒM —eAi‚ pCi ≈ø —iB»ÒªA
eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C XjáA —eAiG œ∞√ ”ƒ®ø ≈ø ¬f¥M Bø ¬k‹ # ∆Àj∏rM ¡∏º®ª ¡∏Œºß …N¿®√ ¡NŒª À ¡∑j»ÒŒª fÕjÕ ≈∏ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
—iB»ÒªA  h« À , πªhª BIBJmC B»√Ã∏ª ¡∏ŒØ —iB»ÒªA æÃvY ë BòG ¡¿ŒNªA À Ωn¨ªA À ’ÃyêA ©ÕjrM ∆C # ¡∑j»ÒŒª fÕjÕ $ : …ªÃ¥I
ü —›vªA B»I ¢ rM ªA œ« À , “Q›RªA æB¿ßfiA  h« fYDI “ºuBY “Õîø —iB» œ« ΩI SJàA ≈ß —iB»ÒI OnŒª O√B∑ Bø BÕC
. “¥Œ¥áA
´ —iB» ”ºß œºvùA ∆B∑ AgG —›u Ω∑ ïG ¬BŒ¥ªA fƒß —iB»ÒªA Ω¿®I ∆BŒM‚A LÃUÀ ¬fß πªg ≈ø eB∞NnÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
. LÃUêA ΩŒJm ”ºß ∆Ã∏Õ Bû ¡ßC ©ÕjrNªA ∆fi ∂› ‚A ü “Õ‡A ifu iû£ πªg üBƒÕ ‹ À , “yÃ¥ƒø
. …ªÃ≥ BøC À
¡∏Œºß O¿óC À ¡∏ƒÕe ¡∏ª Oº¿∑C ¬ÃŒªA $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü B»øBóG À “¿®ƒªA ”ƒ®ø jø f¥Ø , # ¡∏Œºß …N¿®√ ¡NŒª À $
≈ø ©IAjªA ’lÜA ü 144 : ∆Aj¿ß æE : ≈Õj∑BrªA A –lVŒm À : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü j∏rªA ”ƒ®ø À 3 : —f÷BùA : # ¿®√
. LBN∏ªA
, ∆Ã◊rªA ©Œö ü …UêA ¬›mG …√Ã∑ SŒY ≈ø ΩI , ¬B∏YfiA À ≤iB®ùA ≈ø …÷AlUC SŒY ≈ø ‹ ≈ÕfªA ë “Õ‡A ü “¿®ƒªBI eAjùBØ
. T›RªA PAiB»ÒªA ¡∏Y B»ƒø ªA “ŒƒÕfªA ¬B∏YfiA ©Œö ©ÕjrNªA ’B∞ŒNmBI πªg ¡NÕ BòG À , ¡»ŒØ ¡∏ê Bñ eBJ®ªA ”ºß A “Õ‹À ë À
PAiB»ÒªA ©ÕjrNª “ÕB´ —iB»ÒªA ∆C ë À , B≥jØ # …N¿®√ ¡NŒª $ : …ªÃ≥ À # ¡∑j»ÒŒª $ : …ªÃ≥ ßC îNÕB¨ªA îI ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. “øBß À “uBa ∆BNÕB¨ªBØ , B»¿»m ‹G B»ƒø T›RªA PAiB»Òºª oŒª À , ¬B∏YfiA ©Œö ©ÕjrNª “ÕB´ …√HØ , “¿®ƒªA ¬BóG ≤›Ç T›RªA
©ÕjrNI ¡NÕ –hªA ≈ÕfªA |®I B»√fi À , ¡∏ª “uBa B»I —iB»ÒªA æÃvY T›RªA PAiB»ÒªA Ω®Ä fÕj√ ≈∏ª À : ”ƒ®ùBØ Ah« ”ºß À
. πªg ¡»ØBØ , …n∞ƒª ¡∏vºbŒØ …N¿®√ ”ºß A ∆Àj∏rM ¡∏º®ª ¡∏Œºß A “¿®√ B»®Œö
”ºß ¡»ƒø AgÃaDø ∆B∑ –hªA ∂BRŒùA ë Ah« , Bƒ® C À Bƒ® ¡Nº≥ gG …I ¡∏¥QAÀ –hªA …≥BRŒø À ¡∏Œºß A “¿®√ AÀj∑gA À : ïB®M …ªÃ≥
®ùBØ ¬›m‚A ë À , “¥ºÒùA “ßBÒªA À , µºÒùA ©¿nªA …√HØ # Bƒ® C À Bƒ® ¡Nº≥ gG $ : …ªÃ¥I ¡ …Mj∑hM …I f»rM B¿∑ ¬›m‚A
ΩyB∞NªA ë À , ¬›m‚A ™B®q ü B«BÕG …√BZJm A ¡»J«À ªA “ºŒ¿ÜA K«AÃùA ë # ¡∏Œºß A “¿®√ AÀj∑gA À $ : …ªÃ≥ ü “¿®ƒªBI
$ : ïB®M æB≥ B¿∑ æB¿ßfiA —iB» À Lú¥ªA ’B∞u À —ÀjRªA À “ŒØB®ªA À ≈øfiA ≈ø ¡»ø›mG ü ¡ BY À ¡»NŒº«BU ü ¡ BY îI –hªA
# B»ƒø ¡∑h¥√DØ iBƒªA ≈ø —j∞Y B∞q ”ºß ¡Nƒ∑ À B√AÃaG …N¿®ƒI ¡NZJuDØ ¡∏Iú≥ îI ±ªDØ ’AfßC ¡Nƒ∑ gG ¡∏Œºß A “¿®√ AÀj∑gA À
. 103 : ∆Aj¿ß æE :
∆Ã∏I eAjùA ∆C πŒºß œ∞ã ´ À , …√BŒI ¬f¥M B¿∑ “¿®√ Ω∑ B»ƒø ©zMjM ¡®ƒªA ¬C …√HØ , “¿®ƒªBI eAjùA ë …N¥Œ¥Å ¬›m‚A ∆C ÀC
‹ À , “¨ºªA …vbrÕ –hªA ë ¬Ã»∞ùA ∆HØ , •∞ºªA ¬Ã»∞ø wŒbrM ∆Àe ∂AfvùA M ë BòC “ՋêA ÀC …N¥Œ¥Å ¬›m‚A œ« “¿®ƒªA
. …ŒØ Bƒª ¬›∑
. # iÀfvªA PAhI ¡Œºß A ∆G A AÃ¥MA À $ : …ªÃ¥I ‘Ã¥NªBI ¡«jøDØ , Lú¥ªA BÕAÀk BÕB∞Ç Bß …√C À …n∞√ ¡«j∑g ¡Q
œ÷AÀi SÅ
À : –ÀAjªA æB≥ ¬ÃƒªA ≈ø ¡N¿≥ AgG : æB≥ # —›vªA ïG ¡N¿≥ AgG $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß Afƒnø , KÕh»NªA ü
. PÃvªA ©¿nÕ ‹ À ©¿nªA ”ºß Kº¨Õ ∆B∑ AgG ¡®√ : æB¥Ø ’ÃyêA ¬ÃƒªA |¥ƒÕ : Oº≥ ∏I ≈IA ë
Bø üBƒÕ ‹ Ah« À : pBZƒªA À ¡ºmC ≈I fÕk ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü œ ÃŒnªA  AÀi À , PBÕAÀjªA ≈ø   ´ ü –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
…Õf®M SŒY ≈ø  Bƒ®ø “ÕAÀjªA ü Bø À , ïHI …Õf®M SŒY ≈ø ¬BŒ¥ªA ”ƒ®ø ë  B√j∑g Bø ∆fi , B»MeAiG —›vªA ïG ¬BŒ¥ªBI eAjùA ∆C Bƒøf≥
. Ŗ
|®I À pCjªA |®JI \nùA ∆G : Oº≥ À O¿ºß ≈ÕC ≈ø : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIfi Oº≥ : æB≥ —iAik ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
ΩU À lß A ∆fi , A ≈ø LBN∏ªA …I æl√ À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ —iAik BÕ ? æB≥ ¡Q πZzØ ? îºUjªA
î¥ØjùA ïG ≈ÕfŒªA ΩuÃØ # µØAjùA ïG ¡∏ÕfÕC À $ : æB≥ ¡Q Ωn¨Õ ∆C œ¨JƒÕ …º∑ …UêA ∆C BƒØj®Ø # ¡∏«ÃUÀ Aún´BØ $ : æÃ¥Õ
$ : æB≥ îY BƒØj®Ø # ¡∏mÀ’jI AÃZnøA À $ : æB¥Ø ¬›∏ªA îI ΩvØ ¡Q , î¥ØjùA ïG ›n¨M ∆C B¿ œ¨JƒÕ …√C BƒØj®Ø …UêBI
ïG ¡∏ºUiC À $ : æB¥Ø …UêBI ≈ÕfŒªA ΩuÀ B¿∑ pCjªBI îºUjªA ΩuÀ ¡Q , ’BJªA ∆B∏ù pCjªA |®JI \nùA ∆C # ¡∏mÀ’jI
pBƒºª (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi πªg jnØ ¡Q , B¿»z®I ”ºß \nùA ∆C pCjªBI B¿»ºuÀ îY BƒØj®Ø # îJ®∏ªA
’Bø AÀfè ∆G ’ÃyêA ©yÀ B¿ºØ # …ƒø ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÃI AÃZnøBØ - BJŒ AfŒ®u Aÿ¿ŒNØ ’Bø AÀfÉ ∆HØ $ : æB≥ ¡Q  Ã®ŒzØ
¡ºß …√fi , ¡¿ŒNªA πªg ≈ø –C # …ƒø $ : æB≥ ¡Q # ¡∏ÕfÕC À $ B»I ΩuÀ ¡Q # ¡∏«ÃUÃI $ : æB≥ …√fi BZnø Ωn¨ªA |®I OJQC
Ω®VŒª A fÕjÕ Bø $ : A æB≥ ¡Q , B»z®JI µº®Õ ‹ À ±∏ªA |®JI fŒ®vªA πªg ≈ø µº®Õ …√fi …UêA ”ºß jè ©öC πªg ∆C
. µŒzªA XjáA À # XjY ≈ø ¡∏Œºß
. ”ƒ®ùBI “Õ‡A Ω¥√ , # ’Bø AÀfÉ ∆HØ : æB≥ ¡Q $ : …ªÃ≥ : æÃ≥C
BßfØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ’ÃyÀ ≈ß (¬›nªA …Œºß) j∞®U BIC ‹Dm B¿»√C : ∏I À —iAik ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
B»I ≤j¨Ø ‘jnŒªA  fÕ o¿´ ¡Q , …»UÀ B»I Ωn¨Ø …»UÀ ”ºß B»JvØ “Øj´ B»I ≤j¨Ø ”ƒ¿ŒªA  fÕ o¿¨Ø ’Bø …ŒØ iÃM ÀC OnÒI
”ºß B»I ÆjØDØ ”ƒ¿ŒªA …∞∑ o¿´ ¡Q , µØAjùA ïG B«ejÕ ‹ ±∏ªA ïG µØAjùA ≈ø …ßAig B»I Ωn¨Ø ”ƒ¿ŒªA …ßAig ”ºß ÆjØDØ “Øj´
‹ À : æB≥ ¡Q , AfÕfU ’Bø B¿ Tfê ‹ …∞∑ ΩºJI …Œøf≥ À …mCi \nø ¡Q , ”ƒ¿ŒªBI ©ƒu Bø B»I ©ƒu À , µØjùA ≈ø ‘jnŒªA …ßAig
∆C …ª oŒºØ # ¡∏ÕfÕC À ¡∏«ÃUÀ Aún´BØ —›vªA ïG ¡N¿≥ AgG $ : æÃ¥Õ ΩU À lß A ∆G : æB≥ ¡Q . ∫AjrªA OÑ …®IBuC ΩafÕ
A ∆fi …ºn´ ‹G B◊Œq î¥ØjùA ïG …ÕfÕ ≈ø ™fÕ ∆C …ª oŒºØ , î¥ØjùA ïG ≈ÕfŒªA Ωn¨Õ ∆C jøC À , …ºn´ ‹G …»UÀ ≈ø B◊Œq ™fÕ
’œrI \nø AgHØ # îJ®∏ªA ïG ¡∏ºUiC À ¡∏mÀ’jI AÃZnøA À $ : æB≥ ¡Q , # µØAjùA ïG ¡∏ÕfÕC À - ¡∏«ÃUÀ Aún´A $ : æÃ¥Õ
Ωv∞ùA ®Õ Bƒ« : æB≥ ? ∆BJ®∏ªA ≈ÕC : Bƒº¥Ø : æB≥ .  ClUC f¥Ø ©IBufiA ≤Aj C ïG îJ®∏ªA îI Bø …Œøf≥ ≈ø ’œrI ÀC …mCi ≈ø
“Øj¨ªA À A πZºuC : Bƒº¥Ø , πªg ≈ø Ω∞mC K®∏ªA À , ∂BnªA ¡§ß ≈ø Ah« : æB¥Ø ? ë Bø Ah« : Bƒº¥Ø , ∂BnªA ¡§ß ∆Àe
. …º∑ πªg ”ºß ∆BŒMDM ∆BNƒQA À , B»ŒØ O¨ªBI AgG ¡®√ : æB≥ ? ™Aihºª “Øj´ À …Uúª –lÉ —fYAêA
≈ß ∆B¿Œºm ≈I A fJß ≈ß À , (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß —iAik À ∏I ≈ß œqBŒ®ªA B«AÀi À , PAiûrùA ≈ø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
. jaC PBÕAÀi “¥IBnªA “ÕAÀjªA ”ƒ®ø À B«Bƒ®ø ü À , …ºRø (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC
ΩafØ …Œ∞a ”ºß \n¿Ø ΩUi DyÃM : æB≥ ¬lY ≈I j∏I œIC ≈ß “∞ŒƒY ÃIC À , îßC ≈I —iAik ≈ß œqBŒ®ªA , ∆B« ªA n∞M ü
æB≥ LBÒàA ≈I j¿ß œ√jøC : æB¥Ø ? ’ÃyÀ ´ ”ºß œºvM πºÕÀ : æB¥Ø …NJ≥i ”ºß D ÃØ (¬›nªA …Œºß) œºß ’BVØ ”ºvØ fVnùA
ΩJ≥ : æB≥ , \nø A æÃmi ∆C …MjøC B√C ¡®√ : æB¥Ø , …MÃu ©Øi À , πŒºß Ah« –ÀjÕ Bø j§√A : æB¥Ø , …ŒªG …I ”»N√BØ  fŒI haDØ :
. î∞àA LBN∏ªA µJm ? –ifM ‹ O√C À ∞M ¡ºØ : æB≥ , –ieC ‹ : æB≥ ? B«f®I ÀC —f÷BùA
j»§Õ Bø ”ºß —f÷BùA “ÕFI BaÃnƒø …√Ã∏I (¬›nªA …Œºß) œºß æÃ≥ À î∞àA ”ºß \nùA ü ≤›àA j¿ß f»ß ”ºß ™Bq f≥ À : æÃ≥C
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß AÀÀi ¡»√C A fJß ≈I jÕjU À æ›I À ’A ªB∑ ¡»z®I ≈ß –Ài πªhª À , PBÕAÀjªA ≈ø
∆HØ πªh∑ oŒª À , “Õ‡A ïG fƒNnø ´ jøDI œßeA BòG cnƒªA ∆C ≈£ …√D∏Ø ’œq ≈ø Ãºë ‹ À —f÷BùA æÀl√ f®I î∞àA ”ºß \nùA
. “ŒªBNªA “ÕAÀjªA ”ƒ®ø Ah« À , “NJªA ¬f¥I ±àA oŒª À îJ®∏ªA ïG îøf¥ªA ”ºß \nùA OJRM BòG “Õ‡A
”ºß \nùA ≈ß …ªDnØ ΩUi (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ”MC : æB≥ SÕfáA ©Øi œ√BmAjàA fõC ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
…Uúª Ω®VØ `iAÃÜA ”ºß B»¿n≥ À , —iB»ÒªBI  eBJß jøC ïB®M À ∫iBJM A ∆G : æB¥Ø …mCi ©Øi ¡Q BŒºø ~ifiA ü ∂j DØ î∞àA
’AlUfiA  h« ≈ø ∫B∞a BN√B∑ ∆HØ BJŒv√ …ƒø ≈ÕfŒºª Ω®U À , BJŒv√ …ƒø îºUjºª Ω®U À , BJŒv√ …ƒø pCjºª Ω®U À , BJŒv√ …ƒø
≈I j¿ß f»ß ”ºß î∞àA ”ºß \nùA ü ¬Ã¥ªA ±ªBa BŒºß ∆C : f¿ä ≈I j∞®U ≈ß fÕk ≈I ≈náA ≈ß BzÕC , …ŒØ À B¿»Œºß \nøBØ
ÀC —f÷BùA æÀl√ ΩJ≥ : (¬›nªA …Œºß) œºß æB¥Ø : æB≥ î∞àA ”ºß \nô (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA BƒÕCi : AêB≥ LBÒàA
À , —f÷BùA Oªl√ îY î∞àA ”ºß \nùA ∫jM (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C –ieC ∏ª À : æB≥ , –if√ ‹ : AêB¥Ø ? B«f®I
À µØAjùA …ªÃ≥ ïG - AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : “Õ‡A  h« ›M À , î∞àA ”ºß \nøC ∆C ≈ø œªG KYC iBõ j»£ ”ºß \nøC ∆fi
DyÃNÕ ∆B∑ …√C : œºß ≈ß …bmB√ ü pBZƒªA À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . # îJ®∏ªA ïG ¡∏ºUiC À ¡∏mÀ’jI AÃZnøA
. “Õ‡A # —›vªA ïG ¡N¿≥ AgG AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : Cj¥Õ À —›u Ω∑ fƒß
. B»ZŒyÃM ¬f¥M f≥ À : æÃ≥C
: æB≥ # ’BnƒªA ¡Nnø‹ ÀC $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
…Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À . ∆ÿnM B¿∑ ¡nÕ ¡ºØ nªA Kê Nm A ≈∏ª À ™B¿ÜA ë
±Œ∑ : æB¥Ø , ’Bø œ®ø oŒª À OJƒUC : æB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ”MC jmBÕ ≈I iB¿ß ∆G : æB¥Ø ¡¿ŒNªA ≈ß (¬›nªA
À ¡∏«ÃUÃI AÃZnøBØ $ : A æB≥ BòG iB¿áA ©ƒvÕ Ah∏« : æB¥Ø fŒ®vªA ”ºß O∏®ó ¡Q œIBŒQ Oßl√ : æB≥ ? iB¿ß BÕ O®ƒu
‘jafiBI …ÕfÕ ‘fYG πªe ¡Q , …ŒJUBY Ω∞mC ïG …ŒƒŒß îI ≈ø \nø ¡Q B¿»Znø ¡Q fŒ®vªA ”ºß B®Œö …ÕfÕ ©yÀ ¡Q # …ƒø ¡∏ÕfÕC
À îßAihªA À …UêA ”ºß Ωn¨ªA A ~jØ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß —iAik ≈ß , …ŒØ À . î¿ŒªBI CfI , ±∏ªA j»£ ”ºß
¡Nƒ∑ ∆G À $ : æB¥Ø BZnø Ωn¨ªA OJQC À Ωn¨ªA A ©yÀ —iÀjzªA À ~jùA À j∞nªA æBY ’BU B¿ºØ îøf¥ªA À pCjªA ”ºß \nùA
ïÃø ”ºßfiA fJß ≈ß , …ŒØ À . # …ƒø ¡∏ÕfÕC À …ªÃ≥ ïG - ’BnƒªA ¡Nnø‹ ÀC °÷B¨ªA ≈ø ¡∏ƒø fYC ’BU ÀC - j∞m ”ºß ÀC ”yjø
: æB≥ ? ’ÃyêBI ©ƒuC ±Œ∑ —iAjø œ®JuG ”ºß Oº®VØ –j∞£ ©Ò¥√BØ PjRß œ√G (¬›nªA …Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ ¬Bm æE
ïG —iBqG : æÃ≥C # XjY ≈ø ≈ÕfªA ü ¡∏Œºß Ω®U Bø $ : ïB®M À ∫iBJM A LBN∑ ≈ø …«BJqC À Ah« ≤j®Õ : (¬›nªA …Œºß) æB¥Ø
œ∞√ ”ƒ®ø ≈ø  Bƒøf≥ Bø ”ºß “ª‹e WáA —iÃm jaE ü Bø ïG ’ÃyêA “ÕE ΩÕg ≈ß …ªÀfß ü À , XjZºª “ŒØBƒªA WáA —iÃm “ÕE
. XjáA
. PBÕAÀjºª `jrªA “ªlƒñ µºNŒºØ PBÕ‡A ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bñ îJNM “ö PB∏√ iBJafiA ≈ø  Bƒº¥√ B¿ŒØ À
AÃÛ¥MÏA À‰ ‘‰Ã¥Ù NϺͪ L‰j≥Ù CÚ Ã‰ «Â AÃÛªfÍ ßÊ A AÃÛªfÍ ®Ê M‰ ‹ÚC ”º‰ß ¬ÊÃ≥Ú ∆ B‰◊ƒ‰q ¡Ê ∏ƒÏø‰ j̄ÊVÕ‰ ‹ À‰ °
Í nÍ¥ªÙBÍI ’‰ A‰f»‰ q …Í º̇ª î
‰ øÍ ÃÏ ≥Ú AÃÂ√ÃÛ∑ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰
AÃÂIhÏ ∑Ú À‰ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (9)Ë¡ŒÍ§ß‰ ËjUÊ CÚ À‰ ˆ—j‰ ∞Í ¨Ê øÏ ¡ÂÚ O
Í Z
‰ ºÍ vªA AÃÛº¿Í ߉ À‰ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A … º̇ªA f‰ ߉ À‰ (8)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ B‰¿IÍ Â JÍa‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ …‰ º̇ªA
¡Ê »Â Õ‰fÍ ÕÊCÚ ±Ú∏ØÚ ¡Ê »Â Õ‰fÍ ÕÊCÚ ¡Ê ∏Û ŒÊ ªÚḠ AÃÒnÊJÕ‰ ∆ÚC ˬÃÊ ≥Ú ¡Ï «‰ gÊ Ḡ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA O‰¿®Ê √Í AÀÂj∑Û gÊ A AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰ (10)¡¯ ŒÍZÜ
Ù‰ A K‰ZuÚC π◊ÚªÀÛC B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ
æ‰ BÚ≥ À‰ BıJŒÍ¥√‰ j‰ r‰ß ”Ê ƒÊQA ¡»ƒÊ øÍ B‰ƒRÊ ®‰ I‰ À‰ Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰I µ‰ R‰ŒÍø Â…º̇ªA h‰ a‰ CÚ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ * (11)∆‰ ÃøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA Ω̄∑‰ÃN‰Œ‰ºÙ ØÚ …Í º̇ªA ”º‰ß À‰ …‰ º̇ªA AÃÛ¥MÏA À‰ ¡Ê ∏ƒ‰ß
¡Ê ∏Û MÍB‰◊Œm ¡Ê Û∏ƒ‰ß ∆Ï j‰ ∞˛ ∑Ûfi Bıƒn‰Y BıyÊj≥Ú …‰ º̇ªA ¡Â NÂy‰j≥Ù CÚ À‰ ¡Ê «Â ÿMÂiÊ lÏ ß‰ À‰ ”ºmÂjIÍ ¡ÂNƒ‰øA‰’ À‰ —Ú Ã∑ÏlªA ¡ÂNŒÊ M‰A‰’ À‰ —Ú ÃÚºvªA ¡ÂN¿Ê ≥Ú CÚ ≈Ê ◊Úª ¡Ê ∏‰®ø‰ ”√Ḡ Â…º̇ªA
B‰ƒºÙ ®‰ U‰ À‰ ¡Ê »Â ƒÏ®‰ ªÚ ¡Ê »Â ¥Ú R‰Œø ¡¯»z
Í ¥Ù √‰ B‰¿JÍØÚ (12)Ω̄ŒÍJnªA ’‰ A‰Ãm ΩÏ y fÊ ¥Ú ØÚ ¡Ê ∏ƒÍø πͪg‰ f‰ ®Ê I‰ j‰ ∞Ú ∑ ≈‰¿ØÚ j ‰»√ÊfiÚ A B‰»NÍÑÙ ≈Íø ‘j̄ÙÉ OσU‰ ¡Ê ∏σºÚ aÍ eÊ Ûfi À‰
¡Ê »Â ƒ‰ß ±ÊßBÚØ ¡Ê »Â ƒø ›
ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ ¡Ê »Â ƒø “‰ƒ÷B‰a ”º‰ß ©Â ºÍ Ò‰M æ A‰lM‰ ‹ À‰ …Í IÍ AÀÂj∑˛ g BÏ¿ø B¸§Y‰ AÃn‰√ À‰ …Í ®Í y
Í A‰ÃÏø ≈‰ß ¡‰ ºÍ ∏ÙªA ∆‰ ÃÛØj êÚ “ı Œ‰n
Í ≥Ú ¡Ê »Â I‰ÃÛº≥Û
À‰ —Ú À‰ A‰f®‰ ªÙA ¡»ƒ‰ŒÊ I‰ B‰ƒÕÊj‰ ´Ù DÚØÚ …Í IÍ AÀÂj∑Âg BÏ¿ø B¸§Y‰ AÃn‰ƒØÚ ¡Ê »Â ¥Ú R‰ŒÍø B‰√hÊ a‰ CÚ ‘‰jv‰√ BÏ√Ḡ AÃÛªBÚ≥ ≈‰ ÕÍhª̇A ≈‰ øÍ À‰ (13)î
‰ ƒÍn
ÍZÊ Â¿ªÙA KÍê …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ \
Ê ∞Ú uA À‰
(14)∆‰ v‰Õ AÃÂ√B∑ B‰¿IÍ Â…º̇ªA ¡»Â◊Jƒ‰ÂÕ ≤ÊÃm À‰ “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙ A ¬¯ ÃÊ Õ‰ ïḠ ’‰ BzʨJ‰ªÙA
∆BŒI
À ≈Õej∞ƒø ¡«BŒ√e À ¡»MjaE ü ¡«iÃøC PBŒº∑ ≈ø ¡»¿»Õ B¿ŒØ îƒø¤¿ºª PBIBÒa “ºnºm B»√HØ , …Œºß iBJ´ ‹ j«B£ PBÕ‡A æBvMA
. Nâ
ªA “Õ‡A   §√ “Õ‡A # Aêf®M ‹C ”ºß ¬Ã≥ ∆Fƒq ¡∏ƒøjè ‹ À °n¥ªBI ’Af»q îøAÃ≥ AÃ√Ã∑ AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
ÀC BŒƒ´ ≈∏Õ ∆G îIj≥fiA À ≈ÕfªAêA ÀC ¡∏n∞√C ”ºß ê À ’Af»q °n¥ªBI îøAÃ≥ AÃ√Ã∑ AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ ’BnƒªA —iÃm ü
. 135 : ’BnƒªA : # A Ja ∆ú¿®M Bñ ∆B∑ A ∆HØ AÃyj®M ÀC AÀúM ∆G À Aêf®M ∆C ‘à A AîJNM ›Ø B¿»I ïÀC BØ A ¥Ø
…ª eûrùA f«BrªA ‘Ã»Õ ∆DI ‘à A ™BJM‹ —eB»rªA ü æf®ªA ≈ß ≤Ajç‹A ≈ß œ»ƒªA ¬B¥ø ü ’BnƒªA “ÕE ∆C îNÕ‡A îI ∂j∞ªA BòG À
æf®ªA ≈ß ≤Ajç‹A ≈ß ™ejªA ¬B¥ø ü - —f÷BùA “ÕE ßC - “Õ‡A  h« À , µáA ≤›a ”ºß …I ©∞NƒÕ Bñ …ª f»rŒØ , B«Ãç À “IAj¥ª
. …¥á |Ye À …ƒø ¬B¥N√A ™Ã√ B»I fÕjÕ …Œºß —eB»rªA ¡Œ¥ŒØ , …Œºß eûr¿ºª f«BrªA ≈ø |¨I À ∆Fƒrª —eB»rªA ü
’Af»q °n¥ªBI îøAÃ≥ AÃ√Ã∑ $ : ’BnƒªA “ÕE ü æB¥Ø : îNÕ‡A ü eÃŒ¥ªA ≤›NaA KUÀC –hªA ë ∆BŒJªA ~j´ ü ≤›Na‹A Ah« À
. °n¥ªBI ’Af»q îøAÃ≥ AÃ√Ã∑ $ : —f÷BùA “ÕE ü À #
—eB»rªA fŒ≥ …Œºß eûr¿ºª f«BrªA ≈ø —ÀAfß µIBnª —eB»rªA ü ¡º§ªA ≈ß ™ejªA ë ∆B∑ Bù —f÷BùA “ÕE ü ~j¨ªA ∆C πªg À
, ‘ë À KY µIBnª µáA ¨I fYfi —eB»rªA ≤›Ç Àf®ªA ”ºß ”NY ¡º£ ”ºß Ω¿NrÕ ‹ ∆C À —eB»rªA ü æf®ªBI jøDØ , °n¥ªBI
—f÷BùA “ÕE ü jøC πªhª À , ±ŒY À ¡º£ ≈ß ÃºÖ ‹ “¥Œ¥áA ü O√B∑ ∆G À æf®ªA ≈ß BØAjçA À —eB»rªA ü B¿º£ f®M ‹ B»√HØ
jøfiA ”ºß …ßjØ À , ‘à A B»ŒØ ©JNÕ ‹ ∆C –C —eB»rªBI ’BnƒªA “ÕE ü jøC À , ¬BŒ¥ªBI jøfiA ”ºß …ßjØ À , °n¥ªBI —eB»rªBI
. °n¥ªBI ¬BŒ¥ªBI
À , æf®ªA ïG BßfØ # A AÃ¥MA À ‘Ã¥Nºª Lj≥C ë AêfßA $ : …ªÃ≥ °n¥ªBI —eB»rªBI jøfiA ”ºß —f÷BùA “ÕE ü ™jØ BzÕC πªhª À
# Aêf®M ∆C ‘à A AîJNM ›Ø $ : …ªÃ≥ —eB»rªBI jøfiA ”ºß ™j∞Ø ’BnƒªA “ÕE ü jøfiA o∏ß À , ‘Ã¥NªA æÃvY ïG “®Õig  fß
. æf®ªA ∫jM ïG “◊Œm “ºŒmÀ  fß À , ‘Ã¥NªA ∫jM À ‘à A ™BJMA ≈ß ”»ƒØ
# A Ja ∆ú¿®M Bñ ∆B∑ A ∆HØ AÃyj®M ÀC AÀúM ∆G À $ : ’BnƒªA “ÕE ü æB¥Ø AfYAÀ AjÕhÑ ‘Ã¥NªA ∫jM ü B®Œö îNÕ‡A ü ihY ¡Q
j»£ f¥Ø G °n¥ªBI ’Af»q îøAÃ¥ªA ”ƒ®ø BøC À # ∆ú¿®M Bñ Ja A ∆G A AÃ¥MA À $ : —f÷BùA “ÕE ü æB≥ À , AÃ¥NM ∆G –C
. “¥IBnªA PBÕ‡A ”ºß ¬›∏ªA ü
. j«B£ ”ƒ®ùA À # AêfßA $ : …ªÃ¥I …Œºß æêfùA æf®ªA ïG ©UAi ¿zªA , # ‘Ã¥Nºª Lj≥C ë AêfßA $ : ïB®M …ªÃ≥
’Br√G , # —j∞¨ø ¡ $ : …ªÃ≥ ßC “Œ√BRªA “º¿ÜA # ¡Œ§ß jUC À —j∞¨ø ¡ PBáBvªA Aú¿ß À AÃøA’ ≈ÕhªA A fßÀ $ : ïB®M …ªÃ≥
PBáBvªA Aú¿ß À AÃøA’ ≈ÕhªA A fßÀ $ : …ªÃ≥ ≈ø B√BŒI f∑E : ΩŒ≥ B¿∑ Ah« À , # A fßÀ $ : …ªÃ¥I …ƒß aC –hªA fßúª
fßêA ’Br√HI BêjvM …√Ã∏ª ΩI , DÒa πªg ∆HØ a f®I , A a …√Ã∏ª …√G : ΩŒ≥ Bù ‹ 29 : \N∞ªA : # B¿Œ§ß AjUC À —j∞¨ø ¡»ƒø
. \N∞ªA —iÃm “ÕF∑ Bƒ¿y …Œºß æfÕ ∆C ´ ≈ø
À , ¡ŒZÜA …ƒø À iBƒªA WUDM —fq “¿ZÜA : K´AjªA æB≥ # ¡ŒZÜA LBZuC π◊ªÀC BƒMBÕFI AÃIh∑ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. # ¡Œ§ß jUC À —j∞¨ø ¡ $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü ïB®M …ªÃ≥ ΩIB¥M À , fŒßêA o∞√ ”ºß Ω¿NrM “Õ‡A
…√Ã∏I ¡º®ªA ©ø µáA iB∏√G ïG œ»NƒÕ ‹ À , “ªAfªA PBÕ‡A KÕh∏M ∆iB¥Õ ‹ –hªA j∞∏ªA ≈ß kA Y›ª PBÕ‡A KÕh∏NI j∞∏ªA fŒŒ¥M À
Aú¿ß À AÃøE ≈Õhºª ΩŒö fßÀ ∆BNÕ‡A ∆BMB»Ø …Œºß Lh®Õ DrÕ ∆G À  j∞¨Õ DrÕ ∆G A ïG  jøC ∆HØ , ≤B®zNm‹A —iÃu ü B¿∑ B¥Y
…√BZJm A ¡»IC “ººbNø ækBƒø À “ÒmÃNø ΩYAjø îNºYjùA îI À , A PBÕFI AÃIh∑ À AÀj∞∑ ≈Õhºª fÕfq eB®ÕG À , PBáBvªA
. B«BJ¥ß À B«jøC
©÷B≥À ”ºß ∂BJÒ√‹A ΩJ¥Õ ∆ÿzùA Ah« G # AÃÒnJÕ ∆C ¬Ã≥ ¡« gG ¡∏Œºß A “¿®√ AÀj∑gA AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
…I ¡« Bø µºÒø …I eAjùA ∆C j«B§ªBØ , πªg ´ À LAlYfiA À fYC À ifI PAÀl¨∑ nùA À iB∞∏ªA îI O®≥À “∞ºNã —ef®Nø
. fŒYÃNªA ≈Õe À ¬›m‚A jQC ’BäG À îƒø¤ùA ΩN≥ ≈ø ∆Ã∑jrùA
≈ø eûŒªA |®I …I ¡« Bø ÀC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ΩN≥ ≈ø î∑jrùA |®I ¡« Bø …I eAjùA ∆C ≈Õjn∞ùA |®I  j∑g Bø À
. ”∞ë ‹ B¿∑ •∞ºªA j«B£ ≈ø fŒ®JØ - B¿»Nv≥ ’œVŒm À - …I πN∞ªA
fÕfrªA jÕhZNªA À œ»ƒªA “¥Œ¥áBI eAjùA À , A ”ºß Ω∑ÃNªA À ‘Ã¥NªBI jøC # ∆Ãø¤ùA Ω∑ÃNŒºØ A ”ºß À A AÃ¥MA À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø À ΩŒ÷AjmG I ≈ø ∂BRŒùA haC “v≥ ≈ø ïB®M  ejm Bø πªg ”ºß ΩŒªfªA À , …√BZJm A ”ºß Ω∑ÃNªA ∫jM À ‘Ã¥NªA ∫jM ≈ß
À , ¡»ƒÕe ≈ø •Y ∆BŒn√ À , Lú¥ªA “Œn¥M À ≈®ºªBI ¡«BÕG A ’›NIA À œ ‚A ∂BRŒùA îN∞÷BÒªA |¥√ ¡Q , ‘iBv√ B√G AêB≥ ≈ÕhªA
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ¡»ƒŒI ’Bz¨JªA À —ÀAf®ªA ’Aj´G
Bñ AúNIA BòG ‘iBvƒªA À eûŒªA ∆DI AûJNƒÕ À B»I AÀ N®Œª ¡»ƒŒßC Kv√ B»º®è À , îƒø¤ùA ”ºß B»I f»rNnŒª ‹G “v¥ªA j∑hÕ À
“∞ªBã AÃ¥NÕ ∆C πªg ¬k‹ ∆B∑ À , “ßBÒªA À ©¿nªBI  Ã¥QAÀ , ¬›m‚BI B≥BRŒø ‹G ≈∏Õ À …√BZJm A ∂BRŒø ¡»√BŒnƒª …I AúNIA
“ßB …¥Õj À , ¡ …«j∏Õ Bø ∆Ã∑ Õ À , ¡  iBNë Bø ∆ÀiBNë B»ŒØ ›Œ∑À  ÀhbNÕ –C ¡»ƒÕe iÃøC ü …Œºß Aú∑ÃNÕ ∆C À ¡»Ii
”NY ¡« ´ À —B¨ÒªA À —jIBJÜA ≈ø  jøfi ™ÃzàA À …n∞√ ïG ÃßfÕ ≈û , …ºmi À A ´ “®IBNø ∫jM À , ¡»I ∆Bô‚BI ¡»ºmi
. …NßBÒI jøC ≈ø ÀC ‹G “ßB ›Ø ∆BJ«jªA À iBJYfiA
B§Y AÃn√ ∆C πªg KUÀDØ B»I fÕiC Bø ¨I B«ÀjnØ À …®yAÃø ≈ß ¡º∏ªA AÃØjY À A “õi ≈ø AÀf®IDØ BÕj»£ ¡«’AiÀ  ÀhJ√ ¡»ƒ∏ª
™Ã¿â ≈ÕfªA ∆HØ ≈ÕfªA ≈ø ¡»ÕfÕDI œ¥I Bø πªg fnØC À —eB®m À a Ω∑ ¡»ƒß …ªBÑiBI ΩÑjÕ B¿»m À B§Y ‹G ≈∏Õ À ≈ÕfªA ≈ø
…Uê ‹ ≈∏ª œºvÕ ≈¿∑ πªg À æÃufiA À ∆B∑ifiA B¿Œm jaE |®I eBn∞I …z®I fn∞Õ |®JI B»z®I °JMjø ¬B∏YC À ≤iB®ø ≈ø
. µáA “¿º∑ ’›ß‚ ‹ ΩMB¥Õ ÀC , A —Byjù ‹ µ∞ƒÕ ÀC , A
B¿Œm ‹ À ≈ÕfªA ≈ß ”ƒ´ ‹ À , …ƒß AèNnÕ ∆C ¡»ƒ∏øC ≈ÕfªA ≈ø  Ãn√ Bø ‹ À , AfmBØ BØjä ∆B∑ gG , ¡»®∞√ ¡»ÕfÕC ü œ¥I Bø ›Ø
. …√B∑iC À …ªÃuC
iBJNß‹A ïG ¡»MÃße À “v¥ªA  h« j∑hI A ”ºß Ω∑ÃNªA ∫jM À ‘Ã¥NªA “∞ªBã ≈ß ∆Ãø¤ùA ihê ∆C œzN¥Õ ¬B¥ùA ∆C ¡º®Õ Bƒ« ≈¿Ø
. B»I
…√BZJm A ∆C ”ƒ®ñ PBŒ®ÕjrNªBI wNë Bø ÀC B®Œö “ŒƒÕÃ∏NªA À “Œ®ÕjrNªA iÃøfiA Ω¿rÕ Bø Ω∑ÃNªBI eAjùA ∆C : BzÕC j»§Õ Bƒ« ≈ø À
¡»Ii ïG “Œ ‚A î√AÃ¥ªA À ≈ÕfªA jøC Aú∏Õ À …ªÃmi ¡ …ƒŒI À …I ¡«BMC Bø À “ŒƒÕfªA …øB∏YC ü …ªÃmi À A AîŒÒÕ ∆DI îƒø¤ùA jøDÕ
“ƒm ≈ø ¡ ≈m B¿ŒØ  Ã®ŒÒÕ ∆C ¡«jøDÕ B¿∑ …®÷Ajq ≈ø ¡«fƒß …ßeÀC B¿ŒØ ≤jvNªA À , ¡»n∞√DI 曥Nm‹A ≈ß AÃ∞∏Õ À ,
¡  iBNë À A  fÕjÕ Bø AÀj§NƒÕ À , B “ŒIÃIi À 曥NmA ’BÒßG À B»I eB¿NßA ´ ≈ø “ƒnªA  h« ”ºß AÀjVŒØ PBJJnùA À LBJmfiA
. …N◊Œrø À   IfNI W÷BNƒªA ≈ø
fºÜA À °÷BáA ü K¥ƒªA : K´AjªA æB≥ “Õ‡A # BJŒ¥√ jrß QA ¡»ƒø BƒR®I À ΩŒ÷AjmG I ∂BRŒø A haC f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
. KràA ü K¥RªB∑
. ’BJ¥√ …®ö À , ¡ AÃYC ≈ß À ¬Ã¥ªA ≈ß SYBJªA KŒ¥ƒªA À : æB≥
S®I À , ∂BRŒùA haDI ¡«jøC OŒJRM À ¡»ƒÕe ¬B∏YG ≈ø ΩŒ÷AjmG I ”ºß ‘jU Bø “øfiA  h« ≈ø îƒø¤ùA ”ºß w¥Õ …√BZJm A À
G Lú¥ªA “Œn¥M À ≈®ºªA ≈ø …√BZJm A …I ¡»ºIB≥ Bø À , ∂BRŒùA |¥√ ≈ø …I  ÃºIB≥ Bø ¡Q “VáA ¬BóG À , ∆BŒJªA Æ›IG À , ’BJ¥ƒªA
.
À # BJŒ¥√ jrß QA ¡»ƒø BƒR®I À $ : B« ´ À —j¥JªA —iÃm ü A R∑  j∑hÕ –hªA ë À # ΩŒ÷AjmG I ∂BRŒø A haC f¥ª À $ : æB¥Ø
ïG jøfiA œªÀC “Jnƒ∑ …UÃI ¡» BJmC ïG ¡»NJnƒØ ¡«iÃøC ∆êÃNÕ ¡»Œºß —‹ÃªB∑ AÃ√B∑ , jrß Q‹A ¢BJmfiA ’Bm⁄i ¡»√C j«B§ªA
…ªÃmi À A ïG πªg BòG À “®Õjq ∆ÃßjrÕ ‹ À , BŒYÀ ∆Ã¥ºNÕ ‹ ¡»√C ´ BŒ√fªA À ≈ÕfªA iÃøC ü “Œ®UjùA ¡ “øfiA  h« ü eAjØfiA
B®Œö ≈ÕjøfiA j∑g πªhª À  Ãvß ∆G ¡ hë À  ÃßB C ∆G ¡«jvƒÕ ∆C …Œºß ™j∞NŒØ “J≥AjùA À •∞áBI ∆AhÕG # ¡∏®ø œ√G A æB≥ À $
Bø ΩmjªBI eAjùA À , ¡Œ§®NªA ©ø —jvƒªA ë jÕl®NªA À # ¡«Ãóilß À œºmjI ¡NƒøA’ À —B∑lªA ¡NŒMA’ À —›vªA ¡N¿≥C ≈◊ª $ : æB¥Ø
…ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä À ”mÃø îI A …R®I ≈ø j÷Bm À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä À ”nŒ®∑ …MÃße À …NR®JI ¡»ºJ¥NnŒm
PBƒU ¡∏ƒºaefi À ¡∏MB◊Œm ¡∏ƒß ∆j∞∑fi $ “JUAêA —B∑lªA ∆Àe LÀfƒùA ∂B∞√‚A ë À # BƒnY Byj≥ A ¡Nyj≥C À $ (¡º̃m À
. fßêA ΩŒö ïG ©UjÕ Bø Ah»Ø # iB»√fiA B»NÑ ≈ø –jÉ
# “ŒmB≥ ¡»Iú≥ Bƒº®U À ¡«Bƒ®ª ¡»≥BRŒø ¡»z¥√ B¿JØ $ : ïB®M …ªÃ≥ . # ΩŒJnªA ’AÃm Ωy f¥Ø ¡∏ƒø πªg f®I j∞∑ ≈¿Ø $ : æB≥ ¡Q
Kn√ ªA ¡¥ƒªA ™AÃ√C ≈ø “Õ‡A  h« ü Bø …ºv∞Õ œªBöG j∑g ë À , ΩŒJnªA ’AÃm æ›y iÃ∑hùA ∂BRŒùBI j∞∏ªA ’AlU ïB®M j∑g ,
®Õ –hªB∑ ¡«iBŒNaBI ©≥À Bû ¡»n∞√C ïG B»z®I À , “JnƒªA …ŒØ ¡Œ¥NnM Bû Lú¥ªA “Œn¥M À ≈®ºªB∑ …n∞√ ïG B»z®I …√BZJm A
’AlU ÀC , ¡»ƒø gÃaDùA ∂BRŒùA B»mCi ”ºß ªA A PBÕFI AÀj∞∑ Bñ ¡«⁄AlU …º∑ Ah»Ø # ¡»ƒø “ƒ÷Ba ”ºß ©ºÒM æAlM ‹ À $ : …ªÃ¥I
. ¡«AjaC À ¡«BŒ√e —iB¿ß B»I ªA —eB®nªA ΩŒJm ë  Ãºy –hªA ΩŒJnªA ’AÃm ∆HØ “uBa ∂BRŒùBI ¡«j∞∑
# B¿JØ $ : …ªÃ≥ ü # Bø $ “§∞ª À , “¥IBnªA “Õ‡A ü …Œºß A fßÃM –hªA j∞∏ªA ë …√C j«B§ªA # ¡»≥BRŒø ¡»z¥√ B¿JØ $ : …ªÃ¥Ø
eB®I‚A ë ≈®ºªA À # ¡«Bƒ®ª $ ¡»≥BRŒù ¡»ƒø Bø |¥ƒJØ : ”ƒ®ùA À , B¿« ´ ÀC ¥ZNªA ÀC ¡Œ§®NªA ~j¨ª ¬B»I‚A fŒ∞Õ À , fŒ∑DNºª
µá ©rë ‹ Bø Lú¥ªA ≈ø œn¥ªA À B»NI›u œ« À —iBVáA —Ãn≥ ≈ø gÃaDø Kº¥ªA —Ãn≥ À # “ŒmB≥ ¡»Iú≥ Bƒº®U À $ “õjªA ≈ø
AÃMÀC ≈ÕhªB∑ AÃ√Ã∏Õ ‹ À µáA ≈ø æl√ Bø À A j∑hª ¡»Iú≥ ©rÖ ∆C AÃøA’ ≈Õhºª ∆DÕ C $ : ïB®M æB≥ , “õjI jQDNÕ ‹ À
. 16 : fÕfáA : # ∆Ã¥mBØ ¡»ƒø R∑ À ¡»Iú≥ On¥Ø føfiA ¡»Œºß æBÒØ ΩJ≥ ≈ø LBN∏ªA
—eBÕk ÀC ¢B¥mHI À …√BZJm A …I ”yjÕ ‹ Bñ B« n∞NI # …®yAÃø ≈ß ¡º∏ªA ∆ÃØjê $ AÀeBß ¡»√C ¡»Iú≥ —Ãn≥ OJ¥ß “º¿ÜBI À
≈∏Õ À # …I AÀj∑g Bû B§Y AÃn√ À $ ≈ÕfªA ≈ø “®uB√ µ÷B¥Y ¡»MBØ ∆C ïG πªg ¡«BzØC À , ±ÕjZNªA ≈ø πªg Ω∏Ø , Œ¨M ÀC
À , …ŒJrNªBI ¡ Ã¥∑ “øk›ªA —Ã¥rªA ¡»Œºß ΩVnÕ Bø ‹G B»øB¥ø ¬Ã¥Õ ‹ À , —eB®nªA B«iAfø ”ºß iÀfM ªA æÃufiA ≈ø B§Y ‹G
. πªg ´ ïG ’AfJªA À cnƒªA ∆›ÒI À , —AiÃNªA “®Õjq ¬AÀe À , ”mÃø —ÃJ√ “ŒóBa
A ∆G \∞uA À ¡»ƒß ±ßBØ ¡»ƒø ›Œº≥ ‹G $ ¡»ƒø “√BŒa ”ºß ÀC , ¡»ƒø “ƒ÷Ba “∞÷B ”ºß –C # ¡»ƒø “ƒ÷Ba ”ºß ©ºÒM æAlM ‹ À $
. “øfiA À K®rªA œ« ªA “ßB¿Vºª LAh®ªA À ≈®ºªA PÃJQ üBƒÕ ‹ ¡»ƒø ΩŒº¥ªA ’BƒRNmA ∆C AiAjø ¬f¥M f≥ À # îƒn A Kê
…I W –C Ah∏I –j´ : K´AjªA æB≥ , # BƒÕj´DØ …I AÀj∑g Bû B§Y AÃnƒØ ¡»≥BRŒø B√haC ‘iBv√ B√G AêB≥ ≈ÕhªA ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …I OV C Ãç Ah∏I B√›Ø OÕj´C À , …I µvºÕ Bø ë À ’Aj¨ªA ≈ø πªg ΩuC À , µvª À
≈ß ~Ajß‚A À , —ja‡A ”ºß ≤Ajq‚A ïG ¡»IfƒÕ À , ¡ºnªA À \ºvªA ïG pBƒªA ÃßfÕ “õi √ ¡Õjø ≈I ”nŒß \ŒnùA ∆B∑ f≥ À
¡»Iú≥ ü …√BZJm A OJQC …I AÀj∑g Bû B§Y AÃn√ B¿ºØ ”√efiA ~j®ªA Ah« ΩUfi KªB∏NªA ≈ß ¡«B»ƒÕ À , B»ØiBak À BŒ√fªA g›ø
…I AÀj∑g Bû B§Y AÃnƒØ $ : æÃ¥Õ B¿∑ “z´BJø À —AeB®ø B»ŒªG AÃIf√ ªA —eAÃùA À —BaA¤ùA æfI À , BIjY \ºvªA À ¡ºnªA ∆B∏ø
. # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ’Bz¨JªA À —ÀAf®ªA ¡»ƒŒI BƒÕj´DØ
—ja‡A iBƒªB∑ À “ŒZŒnùA ¡øfiA ’‹¤« îI —l∏MjùA “bmAjªA PB∏ºùA ≈ø BMiBu ïB®M A B¿«j∑g ∆BNºªA ’Bz¨JªA À —ÀAf®ªA  h« À
. µÕjáA LAhß AÃ≥Àg À B»ŒØ AÀfŒßC ¡´ ≈ø B»ƒø AÃUjë ∆C AÀeAiC B¿º∑ ¡ xBƒø ‹ ªA
Kr√ ¡»ƒŒI B¿ŒØ ¡»Mhø›M ≈ø ∆ÃZ÷BnªA —BßfªA À  ÃÕiAÃY ±ºNaA À , (¬›nªAB¿»Œºß) ¡Õjø ≈I ”nŒß ©Øi hƒø ælÕ À
πªg ´ À ejÒªA À ejrªA ™AÃ√C À PAiB¨ªA À P›MB¥ùA À LÀjáA ïG æfJM ”NY jR∏Õ À ÿƒÕ ælÕ À , ¡»ƒŒI B¿ŒØ ≤›Na‹A
. ~Aj¥√‹A À ’Bƒ∞ªBI “Œ√Bn√‚A À LAjàBI ~ifiA ef»M ‘ ∑ “ŒùBß LÀjY ïG ”»N√A ”NY
. ∆îƒvÕ AÃ√B∑ Bñ A ¡»◊JƒÕ ≤Ãm À $ ‹›y œ®nªA XBN√G À “¿¥√ “¿®ƒªA æfJM ≈ø πªg Ω∑
)ËîJÍøÌ ËKN‰∑ À‰ ËiÃÂ√ …Í º̇ªA ≈‰ ø ¡∑‰’B‰U fÊ ≥Ú RÍ∑ ≈‰ß AÃÛ∞®Ê Õ‰ À‰ K
Í N‰∏ÙªA ≈‰ øÍ ∆‰ ÃÛ∞ÖÙ ¡Ê Nƒ∑ BÏ¿ø Aı RÍ∑ ¡Ê ∏Û ªÚ î
 J‰Õ B‰ƒÛªÃm‰i ¡Ê ∑‰’B‰U fÊ ≥Ú K
Í N‰∏ÙªA Ω‰ «Ê DÚÕ‰
j‰ ∞Ú ∑ fÊ ¥Ú ª̇ (16)¡ŒÍ¥N‰nÌø ¢‰ju ïḠ ¡Ê »¯ ÕÍf»Ê Õ‰ À‰ …Í √ÍgÊ H̄ÍI īÃ̃ªA ïḠ O
Í ¿‰ Ûº§ªA ≈‰ ø ¡Â»U j̄ÊbÕ À‰ ¡¯ ºÚ nªA Ω‰ ÂJm Â…√‰Ã‰ yī ©‰ J‰MÏA ≈¯ ø‰ … º̇ªA …Í IÍ ‘Íf»Ê Õ‰ (15
~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ≈ø‰ À‰ … øÏ CÛ À‰ ¡‰ Õ‰jÊ ø‰ ≈‰ IÊA \
‰ ŒÍn¿‰ ªÙA πͺ»Ê Õ ∆ÚC e‰ A‰iCÚ Ê∆Ḡ Bı◊ÊŒq …Í º̇ªA ≈‰ øÍ πͺ¿Ê Õ‰ ≈‰¿ØÚ ΩÊ ≥Û ¡‰ Õ‰jÊ ø‰ Â≈IÊA Â\ŒÍn¿‰ ªÙA É « …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ AÃÛªBÚ≥ ≈‰ ÕÍhª̇A
≈ çÙ ‘‰jvσªA À‰ e Ã»Œ‰ªÙA O
Í ªÚBÚ≥ À‰ (17)ËjÕÍf≥Ú ’Ê”q Ω ∑ ”º‰ß … º̇ªA À‰ ’ Br‰Õ B‰ø µÂ ºÛ ëÙ B‰¿»Â ƒ‰ŒÊ I‰ B‰ø À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA πÙºø …Í º̇ª À‰ Bı®ŒÍ¿U‰
À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA πÙºø …Í º̇ª À‰ ’ Br‰Õ ≈‰ø Lh®‰ Õ À‰ ’ Br‰Õ ≈‰¿Íª j ∞Í ¨Ê Õ‰ µ‰ ºÚ a‰ ≈Ê ¿Ï ø Ëjr‰I ¡ÂN√ÚC ΩÊ I‰ ¡Û∏IÍÃÂ√h IÍ ¡Û∏IÂh ®‰ Õ ¡‰ ºÍ ØÚ ΩÊ ≥Û  Â ¤Â JÏYÍ CÚ À‰ …Í º̇ªA A¤ƒ‰IÊCÚ
r
Í I‰ ≈Íø B‰√’‰ B‰U B‰ø AÃÛªÃÛ¥M‰ ∆ÚC Ω̄mÌjªA ≈‰ ø —‰jNÊ ØÚ ”º‰ß ¡Ê ∏Û ªÚ î
 J‰Õ B‰ƒªÛÃm‰i ¡Ê ∑Û ’‰ B‰U fÊ ≥Ú K
Í N‰∏Í ªÙA Ω‰ «Ê DÚÕ‰ (18) v
Í ¿‰ ªÙA …Í ŒÊ ªÚḠ À‰ B‰¿Â»ƒ‰ŒÊ I‰ B‰ø À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A
(19)ËjÕÍf≥Ú ’Ê”q Ω ∑ ”º‰ß … º̇ªA À‰ ËjÕÍh√‰ À‰ Ë r
Í I‰ ¡Û∑’‰ B‰U fÊ Ú¥ØÚ jÕÍh√‰ ‹ À‰
∆BŒI
ïB®M …≥BRŒø ¡»z¥√ ¡Q LBN∏ªA ≈ø ¡«BME Bø •∞Y ”ºß À ¡«jÕl®M À …ºmi —jv√ ”ºß LBN∏ªA Ω«C ≈ø ∂BRŒùA  haC ïB®M j∑g Bù
À “ªBmjªA ∂fu ”ºß “ƒŒJªA “øB≥G À ¡ B¿»∞Õj®M ∆BnºI , …ªl√C –hªA …IBN∑ À …ºmiC –hªA …ªÃmjI ∆Bô‚A ïG ¡«Bße …I ¡»¥QAÀ –hªA
îJÕ BƒªÃmi ¡∑’BU f≥ LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : …ªÃ≥ …Œºß Ω¿NrÕ –hªA Ã»Ø ±Õj®NªA BøC : πªg ü ¡»Œºß “VáA ¬BóG À , LBN∏ªA “Œ¥Y
. G # — Ø ”ºß ¡∏ª îJÕ BƒªÃmi ¡∑’BU f≥ LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : …ªÃ≥ À , G # A R∑ ¡∏ª
‹ Bñ ë œøC ≈ø “ªBmjªA ∂fu ”ºß f«BrªA ¡®√ πªg ∆HØ G # ∆Ã∞Ö ¡Nƒ∑ Bû A R∑ ¡∏ª îJÕ $ : …ªÃ≥ ü B¿Ø “ƒŒJªA “øB≥G BøC À
”ºß iBJ´ ‹ ªA “¥áA KªBÒùA ∆HØ G # …√AÃyi ©JMA ≈ø A …I –f»Õ $ : …ªÃ≥ Ah∑ À , ¡»÷B¿ºß ≈ø ’Bvaflª ‹G …ŒªG ΩŒJm
. LBN∏ªA “Œ¥Y À “ªBmjªA ∂fu ”ºß f«BrªA ¡®√ œ« B»NŒ¥Y
# jÕf≥ ’œq Ω∑ ”ºß A À jÕh√ À rI ¡∑’BU f¥Ø jÕh√ ‹ À rI ≈ø B√’BU Bø AêåM ∆C $ : …ªÃ≥ …ƒ¿zNÕ B¿Ø “VáA ¬BóG BøC À
.
. ‘iBvƒªA À eûŒªA æÃ≥ À # ¡Õjø ≈I \ŒnùA ë A ∆G $ : |®JªA æÃ≥ PBÕ‡A ≈¿y ü ¡»Œºß ïB®M A ei f≥ À
AÃ∞®Õ À LBN∏ªA ≈ø ∆Ã∞Ö ¡Nƒ∑ Bû A R∑ ¡∏ª îJÕ BƒªÃmi ¡∑’BU f≥ LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ . #  ⁄BJYC À A ’BƒIC ≈ç $
∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ B»MAiBrI À —ÃJƒªA PBÕE …√BŒJ∏Ø LBN∏ªA ≈ø ∆Ã∞ë AÃ√B∑ A R∑ …√BŒI BøC # R∑ ≈ß
B¿∑ …√ÃØj®Õ $ : ïB®M …ªÃ≥ À 157 : ≤AjßfiA “Õ‡A : # ΩŒå‚A À —AiÃNªA ü ¡«fƒß BIÃN∏ø …√Àfè –hªA œøfiA ƒªA æÃmjªA
πªg - …ªÃ≥ ïG - ¡»ƒŒI ’Bõi iB∞∏ªA ”ºß ’AfqC …®ø ≈ÕhªA À A æÃmi f¿ä $ : …ªÃ≥ À 146 : —j¥JªA : “Õ‡A # ¡«’BƒIC ∆ÃØj®Õ
À  Ã¿N∑ –hªA ΩUjªA ¡∏Y (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …√BŒJ∑ À 29 : \N∞ªA : “Õ‡A # ΩŒå‚A ü ¡»ºRø À —AiÃNªA ü ¡»ºRø
Ah« À 41 : —f÷BùA : PBÕ‡A # j∞∏ªA ü ∆ÃßiBnÕ ≈ÕhªA π√lê ‹ $ : œMDŒm B¿ŒØ ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ Bø ”ºß µáA …ŒØ AÀjIB∑
. ¡»ƒŒI —j÷AfªA —AiÃNªA ≈ø “ŒƒRNªA j∞m ≈ø ≈Õjr®ªA À œ√BRªA `BZu‚A ü ∆‡A eÃUÃø ¡UjªA ¡∏Y ßC ¡∏áA
—AiÃNªA æB¿NqB∑ , îIBN∏ªA ü eÃUÃùA ≤›Na‹A πªhI f»rÕ À , LBN∏ªA ≈ø …√Ã∞ë AÃ√B∑ Bû A R∑ …∑jM Ã»Ø R∑ ≈ß  Ã∞ß BøC À
ïG …NJn√ Ω¥®ªA kÃè ‹ Bø À , πªg Ãç À ∆B∏ùA ü æúáA À ¡nVNªB∑ ïB®M …ŒªG B«eBƒNmA \vÕ ‹ —ÃJƒªA À fŒYÃNªA ü iÃøC ”ºß
À , eB®ñ ‹G ∂Bm ”ºß ≈Õe ¬Ã¥Õ ‹ À pCi ≈ø eB®ùA j∑g —AiÃNªA ∆Af¥∞∑ À , P‹lªA À iÃV∞ªA À j∞∏ªA ™AÃ√C ≈ø ¬Aj∏ªA ’BŒJ√fiA
. “ŒƒQêA f÷B¥ß ”ºß BƒYÃÕ ΩŒåG B¿Œm ‹ À ΩŒUB√fiA ≈ø ¡«fƒß Bø æB¿NqB∑
¬BŒ≥ Ãç ïB®M …I B¿÷B≥ œ÷BÜA Ah« ∆Ã∑ # A ≈ø ¡∑’BU f≥ $ : …ªÃ≥ j«B£ # îJø LBN∑ À iÃ√ A ≈ø ¡∑’BU f≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
# îJø LBN∑ À $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏ŒØ Ah« ”ºß À , ∆Ej¥ªA ë iêBI eAjùA ∆Ã∑ fÕ¤Õ Ah« À ¡º∏NùA À îJùBI ¬›∏ªA ÀC ∆BŒJªA ¬BŒ¥∑
…ªÃ¥∑ …ø›∑ ≈ø eiAÃø ü AiÃ√ ∆Ej¥ªA ïB®M A ” f≥ À , ∆Ej¥ªA B®Œö îJùA LBN∏ªA À iêBI eAjùA À , n∞M ±Òß …Œºß BØÃÒ®ø
8 : ≈IB¨NªA : # Bƒªl√C –hªA iêA À …ªÃmi À BI AÃøFØ $ : …ªÃ≥ À 157 : ≤AjßfiA : # …®ø æl√C –hªA iêA AîJMA À $ : ïB®M
. 174 : ’BnƒªA : # BƒŒJø AiÃ√ ¡∏ŒªG Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ À
ïB®M A  fß f≥ À , “Õ‡A ü ¬›∏ªA ifu  eBØC Bñi Bø ”ºß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA iêBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿N A ≈ø À
. 46 : LAlYfiA : # A ƒø BUAjm À $ : …ªÃ≥ ü AiÃ√
iêA ïG ÀC LBN∏ªA ïG f÷Bß ¿zªA À “ª·ª # …I $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA # ¬›nªA ΩJm …√AÃyi ©JMA ≈ø A …I –f»Õ $ : ïB®M …ªÃ≥
LBJmfiA fYC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆HØ fYAÀ ©Œ¿ÜA æF¿Ø ∆Ej¥ªA ÀC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA …I fÕiC ’AÃm
≈ø –f»Õ A ≈∏ª À OJJYC ≈ø –f»M ‹ π√G $ : ïB®M æB≥ …I “¿÷B≥ “ÕAf A “¥Œ¥Y À ∆Ej¥ªA Ah∑ À , “ÕAf A “ºYjø ü “Õj«B§ªA
 Bƒº®U ≈∏ª À ∆Bô‚A ‹ À LBN∏ªA Bø –ifM Oƒ∑ Bø B√jøC ≈ø BYÀi πŒªG BƒŒYÀC πªh∑ À $ : æB≥ À , 56 : wv¥ªA : # ’BrÕ
A ïG ‹C ~ifiA ü Bø À PAÿnªA ü Bø …ª –hªA A ¢Aju ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG –f»Nª π√G À B√eBJß ≈ø ’Br√ ≈ø …I –f»√ AiÃ√
îß ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) æÃmjªA ïG À ∆Ej¥ªA ïG “ÕAf A KnƒM ‘jM B¿∑ PBÕ‡A À 53 : ‘iÃrªA : # iÃøfiA vM
. “ÕAf A jøC ’BŒY‚ jbnø –j«B£ KJm   ´ À “¥Œ¥Y –eB A Ã»Ø …√BZJm A ïG B»®UjM B»√C
eAjùBØ , …√AÃyi ™BJMBI “Œ ‚A “ÕAf A “Œº®Ø ¢A qA ïG æÃ◊Õ À # …√AÃyi ©JMA ≈ø $ : …ªÃ¥I # A …I –f»Õ $ : …ªÃ≥ ïB®M fŒ≥ f≥ À
. jaE f®I AfYAÀ B«jR∑C ÀC ΩJnªA ©Œö ÀC ¬›nªA ΩJm ≈ø ›ŒJm ïB®M A  eiÃÕ ∆C ë À , LúÒùA ïG æBvÕ‚A ë “ÕAf BI
∆Ej¥ªA ±uÀ Bø µØAÃŒØ , —jaE ÀC BŒ√e ü —BŒáA —eB®m jøC …I ΩNë ’B¥q Ω∑ ≈ø wºbNªA À “ø›nªA Ã»Ø ¬›nªA ïB®M µº C f≥ À
¢AjvªA B√f«A $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ü ¬f¥M f≥ À , πªg Ãç À ≈øfiA À kÃ∞ªA À `›∞ªBI ‘Ã¥NªA À ∆Bô‚A À ¬›m‚A
©Œ¿ÜA fZNM — R∑ ›Jm  eBJß ≈ø ≈Õj÷BnªA æBY ≤›NaA KnÅ …√BZJm ∆C LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü 6 : f¿áA : # ¡Œ¥NnùA
©ù A ∆G À BƒºJm ¡»ƒÕf»ƒª BƒŒØ AÀf«BU ≈ÕhªA À $ : ïB®M æB≥ ¡Œ¥NnùA ¢AjvªBI …ø›∑ ü …Œ¿nÕ ïB®M …ŒªG LÃnƒø fYAÀ µÕj ü
: # …ºŒJm ≈ß ¡∏I ∂j∞NØ ΩJnªA AîJNM ‹ À  Ã®JMBØ B¿Œ¥Nnø œ Aju Ah« ∆C À $ : ïB®M æB≥ À , 69 : PÃJ∏ƒ®ªA : # îƒn A
Ω∑ îJÕ À B»Œ∏ªBm ∂j∞M ∆C ´ ≈ø ïB®M …NøAj∑ ïG æBvÕ‚A ü fZNM ©Œ¿ÜA ≈∏ª — R∑ ›Jm …ª ∆C ”ºß æfØ 153 . : ¬B®√fiA
. ΩJnªA ≈ø ïB®M … Aju ´ ∆Dq ë B¿∑ ΩJnªA ≈ø   ´ œ∏ªBm ≈ß …Œ∏ªBm ΩŒJm
iBm ≈ø ¡ºnÕ …√C B»√Dq ≈ø ›Jm  Byi ©JMA ≈ø …ŒJ√ KJnI ÀC …IBN∑ KJnI eiÃÕ À …√BZJm A –f»Õ : - B®ªA A À - “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
. —fŒ®nªA “rŒ®ªA …I if∏NM Bø Ω∑ À , —ja‡A À BŒ√fªA —BŒáA ’B¥q ≈ø B»ŒØ
À , 7 : jølªA : # j∞∏ªA  eBJ®ª ”yjÕ ‹ À $ : ïB®M æB≥ f≥ À , A ∆AÃyi ™BJMA iAfø iÀfÕ —eB®nªA À ¬›nªA ïG “ÕAf A jøDØ
πºm ü ¢Ajé‹A À ¡º§ªA ΩŒJm LBƒNUA ”ºß —ja‡BI ±≥ÃNÕ À 96 : “IÃNªA : # î¥mB∞ªA ¬Ã¥ªA ≈ß ”yjÕ ‹ A ∆HØ $ : æB≥
: # îùB§ªA ¬Ã¥ªA –f»Õ ‹ A À $ : …ªÃ¥I “Œ ‚A “øAj∏ªA  h« ΩŒ√ ≈ø ¡»nÕE À …NÕAf« ¡»ƒß …√BZJm A ”∞√ f≥ À , îùB§ªA
AÃnJºÕ À AÃøA’ ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ‘jâ …UÃI –jÉ # ¬›nªA ΩJm …√AÃyi ©JMA ≈ø A …I –f»Õ $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡BØ 5 : “®¿ÜA
. 82 : ¬B®√fiA : # ∆ÀfN»ø ¡« À ≈øfiA ¡ π◊ªÀC ¡º§I ¡»√BôG
‹ À …ŒØ ≤›NaA ‹ µáA µÕj ∆C ïG —iBqG iêA eAjØG À PB¿º§ªA ©ö ü # …√gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø ¡»Ujë À $ : ïB®M …ªÃ≥
. Ω BJªA µÕj ≤›Ç ±≥AÃùA À PBøB¥ùA KnÅ Pef®M ∆G À ∂j∞M
$ : ïB®M æB≥ B¿∑  Byi À …MkBUG …ŒØ ïB®M …√gG ”ƒ®¿Ø LBN∑ ÀC ƒ∑ ïB®M   ´ ïG Kn√ AgG iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø XAja‚A À
∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø ¡«BÕG …UAjaG fŒ¥Ø 1 : ¡Œ«AjIG : # ¡»Ii ∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbNª πŒªG  Bƒªl√C LBN∑
∆C BƒMBÕFI ”mÃø BƒºmiC f¥ª À $ : æB≥ À …√BZJm A ë πªhª œ¥Œ¥áA KJnªA ∆HØ “ŒJJnªA ü 曥Nm‹A ≈ß πªhI XjbŒª ¡»Ii
.  Bƒ®ø ”ºß jøfiA æB¿Nq‹ ∆g‚BI  fŒ¥Õ ¡ºØ 5 : ¡Œ«AjIG : # iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø πøÃ≥ XjaC
≈ø À , …I ¡ºß –C …I ∆gC : æB¥Õ ¡º®ªA ”ƒ®ñ ∆g‚A ’BU f≥ À …¿º®I ¡»UAjaG …√gHI ¡»UAjaG ”ƒ®¿Ø ïB®M A ïG πªg Kn√ AgG À
À $ : …ªÃ≥ À , 109 : ’BŒJ√fiA : # ’AÃm ”ºß ¡∏N√gA’ Ω¥Ø $ : 3 : “IÃNªA : # …ªÃmi À A ≈ø ∆AgC À $ : ïB®M …ªÃ≥ LBJªA Ah«
. PBÕ‡A ≈ø B« ´ ïG 27 : WáA : # WáBI pBƒªA ü ∆gC
…I –f»Õ $ …ªÃ≥ îI , # ¡»Ujë À $ : …ªÃ≥ “ªÃºŒá “ÕAf A •∞ª …ŒØ fŒßC f¥Ø , ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ¡»Õf»Õ À $ : ïB®M …ªÃ≥ BøC À
BzÕC …ŒªG “ÕAf BØ B»º∑ ∂jÒªA ”ºß ≈¿Œ»ø µÕj “ÑB∞ªA —iÃm ü …√BŒI ¬f¥M B¿∑ ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ∆fi À , “º¿ÜA  h« îI À , # A
. “Œ÷lÜA ΩJnªBI µº®NM ªA “ÕAf A ¬Bn≥C j÷Bm ”ºß “ƒ¿Œ»ø “ÕAf«
‹G - …n∞√ ïG …ø›∑ ü ïB®M A …Jn√ –hªA fŒYêA ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ë …I eAjùA ∆Ã∑ # ¡Œ¥Nnø ¢Aju $ : …ªÃ≥ ∏ƒM üBƒÕ ‹ À
.  jøC ¡Œb∞M À …√Dq ¡Œ§®Nª ∏ƒNªA BòG À , πªg ”ºß æfM ¬B¥ùA “ƒÕj≥ ∆fi - “ÑB∞ªA —iÃm ü
æE —iÃm ü ¡ AÃ≥C Ω¥√ ¬f¥M ªA “Q›RªA ±÷AÃÒªA ‘fYG ’‹¤« # ¡Õjø ≈I \ŒnùA ë A ∆G AêB≥ ≈ÕhªA j∞∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥
≈I \ŒnùA ë A ∆G $ : ¡ Ã≥ ßC “º¿ÜA µŒJÒM ≈∏ô À , …ƒŒ®I jrI À …ªG Ã»Ø \ŒnùBI …√BZJm A eBÑBI “º÷B¥ªA œ« À , ∆Aj¿ß
. eBÑ‚BI “ŒƒŒ®ªA æÃvY ë “º¿ÜA j«B£ ∆C ´ BzÕC “Q›Q SªBRI æÃ¥ªA ”ºß À —ÃJªBI æÃ¥ªA ”ºß # ¡Õjø
”ºß ∆B«jI Ah« “Õ‡A # B®Œö ~ifiA ü ≈ø À …øC À # ¡Õjø ≈IA \ŒnùA πº»Õ ∆C eAiC ∆G B◊Œq A ≈ø πºô ≈¿Ø Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø …ª AÀkÃU ¡Õjø ≈IA …√DI  Ã∞uÀ B¿∑ jrI B G …√Ã∑ ©ø \ŒnùA ∆C AîyÀ Bù ¡»√fi Bz®I …z®I “z≥Bƒø “»U ≈ø : ¡ Ã≥ æBÒIG
ïB®M ∆Ã∑úû B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA ’AlUC j÷Bn∑ B®Œö ¡« À , ~ifiA  h« ∆B∏m ≈ø ~Àj∞ø jrI –C ”ºß kÃè
\ŒnùA πº»Õ ∆C …ºØ , ’Bq B¿∞Œ∑ ¡»Œºß ÀC ¡ ¡∏ê ∆C À , eAiC Bñ ¡»ŒØ ≤jvNÕ ∆C ïB®M …ºØ , …√BÒºm À …∏ºø OÑ ∆Àjbnø
! ? …√BZJm A ”ºß ∫› A kÃè ±Œ∑ À ,   ´ ”ºß \Œn¿ºª “Õlø ´ ≈ø ’AÃm fY ”ºß ~ifiA ü ≈ø À …øC πº»Õ ∆C …ª B¿∑
. “z≥Bƒ¿ºª …√BZJm A ë …√C ¡»®yÀ ΩÒJÕ jrI \ŒnùA ∆C ¡»®yÃØ
À , …ŒªG ©UjÕ Bø |®I ü ïB®M …Œºß “ƒÒºnªA ë A ≈ø ’œq πº¿Ø B¥ºÒø ©√BùA œ∞√ ≈ß “ÕBƒ∑ # B◊Œq A ≈ø πºô ≈¿Ø $ : …ªÃ¥Ø
ÀC ïB®M   QDM ©√Bô SŒÅ ’œq ü QDNªA ü Ω¥NnÕ LBJmfiA ≈ø KJm ∆Ã∏Õ ∆C ë À , ’œrªA πªg ≈ß …NƒÒºm ™BÒ¥√A B»øk‹
. …√BÒºm À …∏ºø ΩÒJÕ ‹ B∏Œºó   ´ πºø Bø ‹G …ª πÕjq ‹  fYÀ ‹G πºø ‹ À , …ŒØ …Œºß Kº¨Õ
…√Ã∑ ”ºß “ª‹fºª # ¡Õjø ≈IA $ : …ªÃ¥I \ŒnùA fŒ≥ BòG # B®Œö ~ifiA ü ≈ø À …øC À ¡Õjø ≈IA \ŒnùA πº»Õ ∆C eAiC ∆G $ : …ªÃ≥ À
±Òß À , KÕi ∆Àe ≈ø …ª “éBnø B»√Ã∏ª # …øC $ …Œºß ±Òß …ƒŒ®I πªhª À , jrJªA j÷Bn∑ œIÃIjªA QDNªA OÑ B®≥AÀ BøBM AjrI
. ’AÃm fY ”ºß ©Œ¿ÜA ü ¡∏áA ∆Ã∏ª # B®Œö ~ifiA ü ≈ø $ …Œºß
j÷Bm À …øD∑ jrJªA eAjØC ≈ø   ´ ΩQBô \ŒnùA ∆C …ºvä À , ∆B∏ø‚A ∆B«jI ïG BêúM ±Ò®ªA À fŒŒ¥NªA Ah« ü ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
¡∏Y OÑ ©¥Õ ∆C   ´ ”ºß kÃè À , fYAÀ kÃè ‹ B¿ŒØ À kÃè B¿ŒØ æBRøfiA ¡∏Y ∆fi ¡»Œºß kÃè Bø …Œºß kÃVŒØ ~ifiA ü ≈ø
. πªg …Œºß kBU Bù …√BZJm A ë ∆B∑ ê À , ©ƒô ∫Bƒ« ©√Bø ‹ À πªg …Œºß kÃVŒØ ∫› A
©ø # B¿»ƒŒI Bø À $ : …ªÃ¥I \ÕjvNªA À , “¥IBnªA “º¿Vºª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü # B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÿnªA πºø À $ : …ªÃ≥ À
eÀiÀ ≈ø ¡ºmC À , \ÕjvNªA ≈ø Lj≥C ¬›∏ªA ∆Ã∏Œª ë BòG °¥Ø ~ifiA À PAÀB¿nªBI “¥ºàA Bß ≈ß ®Õ Bø A R∑ ∆Ej¥ªA ∆C
. B¿»ƒŒI Bû ¬›∏ªA eiÃø À , B¿»ƒŒI Bø j∑hÕ À ~ifiA À PAÀB¿nªA j∑g BòG …√C ¡«ÃNÕ ∆C ¡«ÃNù oŒºØ PB»JrªA À PB¿«ÃNªA
ïB®M …MeAiG ≈ø ©√Bø ©ƒô ∆C ≈∏ô ±Œ∑ : ”ƒ®ùA À , ∆BŒJªA ¡NÕ πªhI À , jváA ”ºß “ª‹fºª # À $ : …ªÃ≥ ßC àA ¡Õf¥M À
πºø ‹ ïB®M B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü “¥ºÒùA “ƒÒºnªA À πºùA À , πªg ≈ø  eAiC Bø ™Ã≥À À   ´ À \ŒnùA ∫›«G
.  jøC œzø À …¿∏Y gÃ∞√ ≈ø ©√Bø ›Ø ?  AÃm fYfi
À PAÿnªA πºø À $ : …ªÃ≥ ßC …Œºß “¥IBnªA “º¿Vºª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü # jÕf≥ ’œq Ω∑ ”ºß A À ’BrÕ Bø µºë $ : …ªÃ≥ À
—if¥ªA æÿrI ¬Ã¥NÕ BòG …√Ã∏ºô Bø À pBƒªA “ƒÒºm ”ºß “Œ∏ªBø À “ƒÒºm ™Ã√ ë À - ¡ŒùA ¡zI - πºùA ∆HØ # B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA
≈ø ’BrÕ Bø µºë ë À ’œq Ω∑ ”ºß —if¥ªA …ºØ , B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA ©Œö ü πªg …√BZJm À , “◊ŒrùA gÃ∞√ À
∆C B¿∑ …∏ºø ”ºß ∆B« ªA ë ’œq Ω∑ ”ºß …Mif≥ À ’BrÕ Bø …¥ºbØ B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü µºÒùA πºùA …ºØ ’BŒqfiA
…NŒ«ÃªC ü ¡»ƒø fYC …∑iBrÕ ‹ …√C ”ºß ∆B« ªA ë À , eAiC ê …MeAiG œzô ¡Q ©Œ¿ÜA ∫›«G fÕjÕ ∆C …ª ∆C ”ºß ∆B« ªA ë …∏ºø
.
~jØ æE f¥Ø PAjø “Õ‡A ü “ª›ÜA •∞ª ij∑ πªhª …º®ª À , … A lß A …√C Ã»Ø …Mif≥ æà À …NŒrø gÃ∞√ ”ºß ∆B« ªA BøC À
. …NŒ«ÃªC ü …ª πÕjq ‹ …√C ïG ’œq ü “Œ«ÃªfiA
¡§®ø …ŒßfÕ B¿∑ “Œ¥Œ¥áA —ÃJƒªA ∆ÃßfÕ AÃ√Ã∏Õ ¡»√C KÕi ‹ #  ⁄BJYC À A ’BƒIC ≈ç ‘iBvƒªA À eûŒªA OªB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
B≥› G ¡»n∞√C ”ºß B»√Ã¥ºÒÕ AÃ√B∑ BòG À , ‘iBvƒªA ‹ À “¥Œ¥Y πªg œßfM O√B∑ eûŒªA ›Ø (¬›nªA …Œºß) \Œn¿ºª ‘iBvƒªA
À ”nŒß À ¬Aj≥G À eÀAe À LÃ¥®Õ À ¬eE µY ü B¿∑ A R∑ ∂› ‚A Ah« “mf¥ùA ¡»JN∑ ü eiÀ f≥ À , kÃVNªA ≈ø ™ÃƒI BŒ∞ÕjrM
. îƒø¤ùA ’BZºu ”ºß BzÕC µº C
“ŒßjªA ≈ß ≈ÕkBZƒùA …ŒªG “JnƒªBI πºùA ’BƒIC “ªlƒñ ¡»Ø , LfiA ≈ø ’BƒIfiA “ªlƒñ …√BZJm A ≈ø ¡»√C ’BƒIfiBI fÕiC BòHØ ∆B∑ ±Œ∑ À
îI —Aj A ¬B∏YfiA À î√AÃ¥ªA ’AjUG ≈ß ∆ÃRNnø ¡»√D∑ “ŒßjªA “ºøB®ø ¡»®ø ΩøB®Õ ‹ ∆C “ŒzN¥ùA Lj¥ªA “vŒvÇ îuÃvbùA
B¿∑ ¡»I ∆B»NnÕ ›Ø , “ŒßjªA j÷Bm …ŒØ ±≥ÃM B∞≥Ãø ¡»ØB¥ÕG ‹ À ¡« ´ …I –kBè Bñ ¡»MAkBâ ¡÷›Õ ‹ πºùA tj®I ¡»¥º®M ∆fi pBƒªA
. “øAj∏ªA À KáA “¥ºß ≈ø KnƒªA “¥ºß …J¥®NM Bù πªg Ω∏Ø ¡« ¨I ∆B»NnÕ
…I oŒª À n∞NªA ±Ò®∑ # A ’BƒIC $ : …ªÃ≥ ”ºß #  ⁄BJYC À $ : …ªÃ≥ ±Òß ∆Ã∏Õ À , Lj¥NªA À xBvNa‹A —ÃJƒªA  h»I eAjùBØ
ïG ‹G AÀ vÕ ≈ºØ ¡»NIÃ¥ß À ¡»JÕh®M ïG ΩŒJm ‹ …√C ë À …øk‹ PBJQG “ŒIÃJ A À xBvNa‹A Ah« ‘Ãße ≈ø ¡»yj´ À , “¥Œ¥Y
. “øAj∏ªA ≈ø …I ¡«BJY À , “ÕlùA ≈ø …I ¡»va Bø |≥BƒÕ ¡«BÕG ïB®M …JÕh®M ∆fi “øAj∏ªA À “¿®ƒªA
$ : ¡ Ã¥I ∆ÀfÕjÕ AÃ√B∑ ¡»√C ‹ ê gG , # ’BrÕ ≈ø Lh®Õ À ’BrÕ ≈ù j∞¨Õ $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø ¡»Œºß ejªA ü eiÀ Bø …Œºß ΩŒªfªA À
Aei , # j∞¨Õ $ : “º¿ÜA  h« j∑hª …UÀ ≈∏Õ “¥áA —ÃßfªA AÃJŒVNnÕ ∆G À ¡»IAhß ïG ΩŒJm ‹ …√C #  ⁄BJYC À A ’BƒIC ≈ç
À A “uBa B√C #  ⁄BJYC À A ’BƒIC ≈ç $ : ¡ Ã≥ ”ƒ®¿Ø KmBƒø ≈nY ©≥Ãø # µºa ≈û jrI ¡N√C ΩI $ : …ªÃ¥ª ‹ À ¡»Œºß
À  Àj∏ø Ω∑ ≈ø ¬BNªA ≈øfiA ™Ã≥À À ΩŒJnªA ’B∞N√A ∆fi Bƒ∑jM Bø Bƒ∑jM À Bƒº®Ø Bø , Bƒº®Ø ∆G À BƒJÕh®M ïG ïB®M …ª ΩŒJm ‹  ÃIÃJä
. KáA À xBvNa‹A ”ƒ®ø ¬k‹ ë iÀhä
|¥ƒªA : B¿«AfYG : ∆BNVY πºM À , “VáBI ¡«AÃße ei À ¡»Œºß XBVNY‹BI …ŒJ√ jøC # ¡∏IÃ√hI ¡∏Ih®Õ ¡ºØ Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡«AÃße |Œ¥√ WNƒM “VÅ ¡»NyiB®ø : B¿»NŒ√BQ À , ¡»Œºß ©≥AêA KÕh®NªBI ¡»Œºß
∆Ã√ÃøDø  ⁄BJYC À A ’BƒIC ¡∏√C ¡∑AÃße OZu ê …√C # ¡∏IÃ√hI ¡∏Ih®Õ ¡ºØ $ : …ªÃ≥ B»Œºß Ω¿NrÕ ªA ïÀfiA “VáA Ωvä À
¡∏ŒØ j¿NnùA ¡∏Œºß ©≥AêA LAh®ªA Ah« B¿Ø –ÃŒ√e ÀC –ÀjaC LAhß Ω∑ ≈ø î√ÃøDø ¡Nƒ∏ª ¡∏ŒØ …ŒªG ΩŒJm ‹ œ ‚A KÕh®NªA ≈ø
—gÃaDùA “Œ ‚A µŒQAÃùA |¥ƒI jV∞M À ¡»J®q ≈ø îáBvªA À ¡«’BŒJ√C ¡»ºN¥∑ BIÃ√g K√hM ælM ¡ºØ eûŒªA BøDØ ? ¡∏IÃ√g KJnI
≈ø B»Œºß ‹B∏√ B«jøC æBIÀ ∂ÀhM À , ’AfNßA À ∆BŒ¨ Ω∑ À B»I j∞∏ªA À A PBÕE ∆B¿N∑ À …®yAÃø ≈ß ¡º∏ªA ±ÕjÑ À , ¡»ƒø
¡«e›I ∆ÃIjë À ¡»yAjßC ∆Ã∏N»Õ À ¡»n∞√C ∆úN¥Õ ¡»Œºß îùB§ªA °ºnM À , ≈ÕjaE ”ºß “ƒ∏nùA À “ªhªA Ljy À ¡»z®I cnø
. ”nƒŒØ OŒø ‹ À ”U Ø œY ë ‹ –hªA ~jáA “rŒß ‹G sŒ®ªA ≈ø ¡ Bø À ,
À “R®JªA ΩJ≥ ¡»Œºß ækBƒªA LAh®ªA ™AÃ√C ‹ À , eûŒªA ≈ø ∆B∑ Bû Ω¥Õ ¡»ûC ü “®≥AêA LÃ√hªA À œuB®ùA eBnØ ›Ø ‘iBvƒªA BøC À
—iÃm ü B¿∑ A R∑ B◊Œq πªg ≈ø w¥Õ ∆Ej¥ªA À , B«jR∑C ÀC πªg ©Œö ¡»Œºß •∞ê cÕiBNªA Ag Ã»Ø , ¬ÃŒªA ”NY B«f®I À B»√Bøk ü
. B« ´ À ≤AjßfiA À —f÷BùA À ’BnƒªA À ∆Aj¿ß æE À —j¥JªA
≈ß B»√Ã∑ ”ºß ΩŒªe ‹ À # ’‹Ãºª ’›JªA $ ΩŒJ≥ ≈ø œ« BòG BƒI “ªkBƒªA ì∞ªA À BÕ›JªA À K÷BvùA  h« : æÃ¥Õ ∆C ’‹¤ oŒª À
À LÃ¥®Õ À ΩŒßB G À ¡Œ«AjIH∑ ΩmjªA À ’BŒJ√fiA ≈ø A eBJß œáBu ”ºß B BRøC æl√ f≥ À ‹BIÀ À ‹B∏√ KZnÕ œ G °bm
 iB∏ùA  h« æBI B¿Ø , B¿« ´ À …M¤ø À fYC —Àl´ ü B¿∑ B«j÷B§√ nùA jqB®ø ¡∏Œºß æl√ À , ¡« ´ À ”Œê À BÕj∑k À ±mÃÕ
À “Œ√B¿nÜA  iB∏ùA  h« ∆C fYfi KÕi ‹ …√C πªg À ? PBøAj∑ À B¿®√ PeBß ¡∏I OºY AgG À “Œ G “IhßC Pfß BƒI OºY AgG
ü Oºa f≥ ªA A “ƒm , B®ø îáBÒªA À îáBvªA haDM À , ≈ÕjØB∏ªA fƒß fUÃM B¿∑ îƒø¤ùA fƒß fUÃM “ÕÃŒ√fªA BÕ›JªA À K÷BvùA
. …Ii ≈ø fJ®ªA ¬B¥ø `›ÒªA À , `›vªA ≈ø ∆Bn√‚A ±≥Ãø ≤›NaBI AjQC À B√AÃƒß ±ºNÖ B»√C ‹G  eBJß
À K÷BvùA jQ¤M ‹ ¡«ÃºNÕ ≈ø À ¬Aj∏ªA ’BŒJ√fiB∑  j«ÃU ≈ø “Œ√Bn√‚A “ºŒz∞ªA Oƒ∏ó À …n∞√ ü `›vªA j¥NmA ≈ø ∆C KÕi ›Ø
“º¿NrùA ≈ A ≈ø ™ÃƒªA Ah»Ø   ´ À ë “ƒnáA  iBQFI À …I ©∞NƒÕ Bû …n∞√ ü “ƒøB∏ªA Ω÷Bz∞ªA “Œº®Ø ‹G …Œºß “ªkBƒªA “ÕÃŒ√fªA ≈ A
. “Uifºª B®ŒØjM Ω¥Ø O◊q ∆G À “Œ G “ŒIjM ‹G oŒª ©JÒªA …«j∏NnÕ Bø ”ºß
î®M OJ¥ß j÷AÀfªA …Œºß PiAe À ækAêA …I Oªl√ AgG f®I “øk›ªA —eB®nªA µÕj K∑jÕ À —ÀB¥q ÀC —eB®m ”ºß OJRÕ ≈ø À
À PB√BZNøA ‹G ≈ A À BÕ›JªA ≈ø ™ÃƒªA Ah« ”¿nÕ ∆C œ¨JƒÕ ‹ À , `› ÀC `›u À , ∆BôG ÀC j∞∑ ≈ø …∞≥Ãø lŒó À …¥Õj
. iBƒªA ïG ÀC “ƒÜA ïG  fa ∆Bn√„ª fÖ “Œ G PA’›NIA
iBNë ælÕ À , Kz¨ªA À —ûrªA WÜ ü iB¿¨√‹A À eBnØ‚A À eBn∞ªA ‹G ±ªDÕ À o∞ƒªA ‘ë ”ºß ‹G …MBŒY ü f¿N®Õ ≈ø À
À eBß À `Ã√ ¬Ã¥∑ “ùB§ªA ¡øfiA jøC “J≥Bß ≈ø ∆Ej¥ªA …v¥Õ B¿∑ µZºª ™ÃzàA ”ºß A ”ºß ’›®Nm‹A À , “ºŒz∞ªA ”ºß “ºÕgjªA
. A KƒU ü Aà jØ Bø jQG , ¢Ãª ¬Ã≥ À ≈Õfø LBZuC À ∆ÃßjØ ¬Ã≥ À eÃ
. ´ ‹ ¡»Œºß P‹BIÀ À P‹B∏√ À “Œ G PBJÕh®M f®M ∆C ‹G ¡Œ¥NnÕ ‹ ¡»®¿Ü —fŒJùA ¡»Œºß “JvƒùA K÷AêBØ
’Af»q ¡∏ƒø hbNÕ À AÃøE ≈ÕhªA A ¡º®Œª À pBƒªA îI B ÀAf√ ¬BÕfiA πºM À $ : Ω÷B≥ ≈ø lß …ªÃ≥ ü œ√B®ùA  h« ïB®M A ©ö f≥ À
. 141 : ∆Aj¿ß æE : # ≈ÕjØB∏ªA µZô À AÃøA’ ≈ÕhªA wZ¿Œª À îùB§ªA Kê ‹ A À
- “ƒm œ∞ªC ”ºß fÕlÕ B¿ŒØ - (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) Af¿ä A S®I ∆C ïG (¬›nªA …Œºß) ”mÃø “R®I ∆fª ≈ø eûŒªA cÕiBM À
LÃ√hªA ™AÃ√C ≈ø ’úû - æB¥Õ Bø ”ºß ∆Àj≥ “Nm ≈ø Lj¥Õ B¿ŒØ - ¬›m‚A iû£ ïG \ŒnùA ©Øi ∆fª ≈ø ‘iBvƒªA cÕiBM Ah∑ À
‹G µZNnM ‹ ¡»NYBnI “ªBáA K÷AêBØ , ¬f√ ´ ≈ø AÀ ∏NmA À AÀjuC ¡Q “Œ≥BI B»ƒø AÃ¥JÕ À , B«ÃJ∏MiA ¡÷AjU À , B«ÃJ√gC ªA
. æB∏ƒªA À LAh®ªA ¡mA
fÕ B»N≥Bm TeAÃY ‹G OnŒª “Œ√Ã∏ªA B»N®ŒJ ïG j§ƒªBI PA’›NI‹A  h»Ø ¡øfiA ’‹¤« …I OŒºNIA Bø æBRøDI AúNIA nùA ∆C BøC À
µÕj ”ºß AÃ√B∑ B¿ŒØ B»I îºNJùA nùA æBY ïG j§ƒªBI À , ›ÕfJM A “ƒnª fÉ ≈ª À ΩJ≥ ≈ø Oºa f≥ ªA A “ƒm œ ‚A IfNªA
…Œºß ¡∏ZNù ‹ À , “øAj∑ A ”ºß fYfi oŒª À , LAh®ªA À æB∏ƒªA ΩŒJ≥ ≈ø …ƒß AÃØjçA B¿ŒØ À , “Œ G PB√BZNøA ‹G ≈∏M µáA
. LB¥ªC ÀC ’B C ≈ø …I AÿnM Bñ ”ƒNßA ‹ À ,  ’BJYC À A ’BƒIC ¡«fß ‹ À , “øAj∑ ¡»Ii ”ºß ¡ ∆Ej¥ªA OJRÕ À µY
f¿ä Bø À - æB≥ ∆C ïG - ≈ÕjIBvªA ¡º®Õ À ¡∏ƒø AÀf«BU ≈ÕhªA A ¡º®Õ Bù À “ƒÜA AúafM ∆C ¡NJnY ¬C $ : ¡ BJ Bã ïB®M æB≥
–lVŒm À B◊Œq A jzÕ ≈ºØ …ŒJ¥ß ”ºß Kº¥ƒÕ ≈ø À ¡∏IB¥ßC ”ºß ¡NJº¥√A ΩN≥ ÀC PBø ∆HØ C ΩmjªA …ºJ≥ ≈ø Oºa f≥ æÃmi ‹G
≈ø …ª fè ‹ À …I lè A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø LBN∏ªA Ω«C œ√BøC ‹ À ¡∏Œ√BøDI oŒª $ : ïB®M æB≥ À , 144 : ∆Aj¿ß æE : # ≈Õj∑BrªA A
. 123 : ’BnƒªA : # A v√ ‹ À BŒªÀ A ∆Àe
”ƒ®ñ ¡∏Ih®Õ ™iBzùA À , –ÀjafiA LAh®ªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ë À jaE …UÀ # ¡∏IÃ√hI ¡∏Ih®Õ ¡ºØ Ω≥ $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ü À
Ω¥√ f¥Ø eûŒªA BøC : “º¿ÜA ü ¡»IÃ√g ’AhÅ LAh®ªBI ∆ÃØ ®ø LBN∏ªA Ω«C ∆HØ µIBnªA …UêA ü B¿∑ iAj¿Nm‹A ∆Àe æBJ¥Nm‹A
…ƒ∏ª LÃ√hªA —j∞¨ù ’Af∞ªBI AêB≥ ∆G À ¡»√HØ ‘iBvƒªA BøC À 80 : —j¥JªA : # —eÀf®ø BøBÕC ‹G iBƒªA Bƒnó ≈ª $ : ¡ Ã≥ ¡»ƒß ∆Ej¥ªA
O√B∑ “nŒƒ∏ªA À ,  Ãç À B√lªB∑ BIÃ√g OJRM πªg ©ø ΩŒUB√fiA À KºvªBI \ŒnùA LBuC –hªA LAh®ªA À LÃ√hºª …n∞√ ü PBJQG
. —j∞¨ùA ∫Ã∏u ≈ø  ifvM O√B∑ Bñ ›¿ß …NJRM
. Ah«
. æÀfiA ë …UêA ≈∏ª
# vùA …ŒªG À B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÿnªA πºø À ’BrÕ ≈ø Lh®Õ À ’BrÕ ≈ù j∞¨Õ µºa ≈û jrI ¡N√C ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥
jrI ¡∏√HØ ,  ⁄BJYC À A ’BƒIC ¡∏√C ¡∑AÃße ∆›ÒI ïG –e¤Õ ¡∏N¥Œ¥Y ü j§ƒªA ∆C : B»ºvä “yiB®ùA Ãç ”ºß “≥Ãnø “Œ√BQ “VY
~ifiA À PAÀB¿nªA ≈ø “¥ŒºàA ≈ø fYC fÕlÕ ‹ À , ¡»ƒø A …¥ºa ≈ø j÷Bm ≈ß ∆ÀkBNó ‹   ´ ÀC jrI ≈ø A …¥ºa ≈ø “ºö ≈ø
ü À …ŒØ ¡∑BáA πŒºùA …Ii ïG vŒm À ’Bq B¿∞Œ∑ À ’Bq Bñ   ´ ü À …ŒØ ¡∑BáA πŒºùA ë –hªA ∂Ãºã …√C ”ºß B¿»ƒŒI Bø À
´ ÀC “øAj∑ ÀC “Õlø …®√Bó ∆C ´ ≈ø ¡»ƒø ’Bq ≈ø Lh®Õ À , ¡»ƒø ’Bq ≈ù j∞¨Õ ∆C …√BZJm ∆B∑ πªh∑ ∆B∑ AgG À ,   ´
œzø À “◊ŒrùA gÃ∞√ ≈ß …JVê LBVY …√Àe LjzÕ ÀC © B≥ …ºŒJm ©Ò¥Õ ÀC LAhß ÀC —j∞¨ø ≈ø  fÕjÕ Bø ’œq ü fÕjÕ ∆C ≈ø πªg
. ¡∏áA
“øf¥ø # B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÿnªA πºø À $ : …ªÃ≥ À , “VáA PBøf¥ø ‘fYG “ªlƒñ # µºa ≈û jrI ¡N√C ΩI $ : …ªÃ¥Ø
|≥BƒM ªA ∆BŒJªA “VŒN√ “ªlƒñ # ’BrÕ ≈ø Lh®Õ À ’BrÕ ≈ù j∞¨Õ $ : …ªÃ≥ À , “RªBQ “øf¥ø # vùA …ŒªG À $ : …ªÃ≥ À ‘jaC
. ¡»JÕh®M ïG ΩŒJm ‹ …√C : ¡«AÃße
f®I îª À —fY f®I ∆Ã∏m iÃN∞ªA : K´AjªA æB≥ # ΩmjªA ≈ø — Ø ”ºß ¡∏ª îJÕ BƒªÃmi ¡∑’BU f≥ LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ß æBa ∆Ã∏m –C # ΩmjªA ≈ø — Ø ”ºß ¡∏ª îJÕ BƒªÃmi ¡∑’BU f≥ LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : ïB®M æB≥ —Ã≥ f®I ±®y À , —fq
. A æÃmi ’œâ
–f»Õ îJø LBN∏I  fÕC ‹Ãmi ¡»ŒªG ΩmiC A ∆C ¡ OƒŒI ïÀfiA “Õ‡A ∆HØ µIBnªA LBÒbºª ¡¿Nø LBN∏ªA Ω«fi ∆BQ LBÒa “Õ‡A À
À rI ≈ø B√’BU Bø : AÃªÃ¥Õ ∆C ¡»Œºß “VáA ¬Bó‚ ë BòC œ ‚A ∆BŒJªA πªg ∆C îJM “Õ‡A  h« À , —eB®m À a Ω∑ ïG A ∆gHI
. jÕh√ ‹
¡Nƒ∑ Bû A R∑ ¡∏ª îJÕ : jÕf¥NªA À , “¥IBnªA “Õ‡A ü –hªA ë “Õ‡A  h« ü ¡∏ª îJÕ Ω®∞ªA µº®Nø ∆Ã∏Õ ∆C fÕDNÕ ∆BŒJªA Ah»I À
≈ø …ŒØ ‘jÕ –hªA À ¡∏®ø Bù B≥fvø …I ∆ÃÕfM ¡Nƒ∑ –hªA ¡∏ƒÕe …ƒŒ®I ë …ŒªG ∆ÃßfM –hªA ≈ÕfªA Ah« ∆G –C LBN∏ªA ≈ø ∆Ã∞Ö
Ω«C BÕ $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C …UêA Ah« ¬k‹ À , “Œ ‚A KN∏ªA …NƒŒI ªA ≈ÕfªA ≤iB®ø ≈ø  Ã¿NŒ∞aC Bù ∆BŒI ë BòHØ ≤›Na‹A eiAÃø
À …I µº®NùA µIBnªA LBÒàA ≈ß æÃv∞ùA ¬›∏ªA |®I ¡zª µIBnªA LBÒàA îß —eBßG ΩŒJ≥ ≈ø ¡∏ª îJÕ BƒªÃmi ¡∑’BU f≥ LBN∏ªA
æB≥ , ∆BnºªA ü ©÷Bq ë À …I µº®NùA À µº®NùA îI ΩÕÃÒªA Ωv∞ªA ™Ã≥À πªg kÃU BòG À …ŒªG G # B√’BU Bø AêåM ∆C $ : …ªÃ≥ ë
. ø “øB®ƒªA °Ijø BIj≥ :
. æBŒY ≈ß Ω÷AÀ LjY OZ¥ª
. ø “øB®ƒªA °Ijø BIj≥
. æB´ ©nrªBI ¡Õj∏ªA ©ŒI ∆G
. …¥º®Nø ≤hY BòG ¡∏ª îJÕ Ω®∞ªA À B∞√DNnø BIBÒa ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À
$ : …ªÃ≥ À , …√BŒI ïG ∆ÃUBNÑ B¿Œ§ß AjøC ¡∏ª îJÕ –C  jøC ¡Œb∞Nª ÀC , ∆BŒJªA ïG XBNê Bø ©Œö ¡∏ª îJÕ –C ¬Ã¿®ªA ”ºß “ª‹fºª
æBa ∆BølªA À …√BŒI ïG ¡∏NUBY Onø Bø ¡∏ª îJÕ : ”ƒ®ùA ∆HØ “UBáA  h« ”ºß “ª‹e ÀC iB®qG ≈ß Ãºë ‹ # ΩmjªA ≈ø — Ø ”ºß
. πªg ¡∏ª AÃŒJÕ ”NY ΩmjªA ≈ø
. AêåM ›◊ª ÀC , AêåM ∆C ihY : jÕf¥NI # ¡∑’BU f≥ $ : …ªÃ¥I µº®Nø , # jÕh√ ‹ À rI ≈ø B√’BU Bø AêåM ∆C $ : …ªÃ≥ À
—AiÃNªA “®Õjq f®I “®Õjq ©ÕjrM kAÃU ‘jM ‹ O√B∑ eûŒªA ∆HØ ΩafªA ©Øfª …√D∑ # jÕf≥ ’œq Ω∑ ”ºß A À $ : …ªÃ≥ À
…ªÃ≥ n∞M ü cnƒªA ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , —if¥ªA ¬Ã¿ß üBƒM B»√DI ¡»N¿ßlø …√BZJm A ejØ ’AfJªA À cnƒªA ™BƒNøA ïG ¡»IB«hª
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü 106 : —j¥JªA : “Õ‡A # “ÕE ≈ø cnƒ√ Bø $ : ïB®M

°ºNã SŠë À ∆Ej¥ªA …ŒªG –f»Õ –hªA j∏∞NªA µÕj ü ¬›∑


j∏∞ªA ”ºß —BŒáA ’BƒNIA ¬kAê ≈ø ∆B∑ À , Aj∏Ø …Œ¿n√ –hªA ∫Aie‚BI ‹G …ª ¡NM ‹ “Õj∏Ø —BŒY “Œ√Bn√‚A —BŒáA ∆C …ŒØ LBMj√ ‹ Bû
∂jÒªA ≈ø µÕj –C ü À , ∆Bn√‚A haC ≈ƒnªA ≈ø “ƒm “ÕDI - “¿Œ¥ªA —BŒáBØ , ¬Ã≥C —BŒáA O√B∑ C À \uC ∆B∑ B¿º∑ j∏∞ªA ∆C
. “øB¥Nm‹A ≈ø B»§Y ∆Ã∏Õ …ƒø B»§Y if¥I À , …Œºß NJM À ¡Œ¥ªA j∏∞ªBI °JMjM - ∆Bn√‚A πºm “∑únùA ´ À “∑únùA
…I œrô AiÃ√ …ª Bƒº®U À  BƒŒŒYDØ BNŒø ∆B∑ ≈ø À C $ : …ªÃ¥∑ “ßÃNø KŒªBmC À “∞ºNã ∂jÒI lÕl®ªA …IBN∑ ü …√BZJm A j∑g f≥ À
# ∆ÿº®Õ ‹ ≈ÕhªA À ∆ÿº®Õ ≈ÕhªA –ÃNnÕ Ω« $ : …ªÃ≥ À , 122 : ¬B®√fiA : # B»ƒø XiBÇ oŒª PB¿º§ªA ü …ºRø ≈¿∑ pBƒªA ü
≈ÕhªA –eBJß jrJØ $ : …ªÃ≥ À 11 : “ªeB A : # PBUie ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A ©ØjÕ $ : …ªÃ≥ À , 9 : jølªA :
PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 18 : jølªA : # LBJªfiA AêÀC ¡« π◊ªÀC À A ¡«Af« ≈ÕhªA π◊ªÀC …ƒnYC ∆îJNŒØ æÃ¥ªA ∆î¿NnÕ
. eAjÕ‚A ïG XBNÑ ‹ ªA — R∏ªA
. …ŒØ KÕi ‹ Bû ¡º®ªA µÕj WÕÀjM À \ŒZvªA j∏∞ªA ïG —ÃßfªA ü ∆Ej¥ªA jøDØ
: # ¬Ã≥C œ« ºª –f»Õ ∆Ej¥ªA Ah« ∆G $ : ïB®M æB≥ , “Õj∏∞ªA ∂jÒªA ≈ø µÕj …ŒªG –f»Õ Bø ∆C j∑hÕ πªg ©ø ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA À
j∏∞ªA µÕj ∆Ã∑ ”ºß ±≥ÃNÕ ¬Ã≥C …√Ã∑ –ÃŒY ¢Aju œ« æBY –C ”ºß À , ¬Ã≥C œ« ªA “¥ÕjÒªA ÀC “ƒnªA ÀC “ºùA –C 9 : ’AjmG
PB¿º§ªA ≈ø ¡»Ujë À ¬›nªA ΩJm …√AÃyi ©JMA ≈ø A …I –f»Õ îJø LBN∑ À iÃ√ A ≈ø ¡∑’BU f≥ $ : ïB®M æB≥ À , ¬Ã≥C …ŒØ
±ºÖ ‹ À …ŒØ ≤›NaA ‹ –hªA îJªA µÕjÒªA ë ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA À 16 : —f÷BùA : # ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ¡»Õf»Õ À …√gHI iêA ïG
. Bz®I …÷AlUC |®I |≥BƒÕ ‹ À , LúÒùA µáA |≥BƒÕ ‹ –C
, “ÕjÒ∞ªA ¡ Ã¥ß KnÅ pBƒªA …Øj®Õ Bø ïG …ŒØ æBYC …√C ‹G …ŒªG LfƒÕ –hªA ¡Œ¥ªA \ŒZvªA j∏∞ªA Ah« lÕl®ªA LBN∏ªA ü î®Õ À
≈¿zNM “ÕE “÷B ›Q ”ºß fÕlÕ …º®ª Bø PfUÀ …MBÕE ü PjIfM ¡Q œ ‚A LBN∏ªA O®JNM ê π√C À , ¡»mÃ∞√ ü kÃ∑jùA ¡»∑AieG À
: …ªÃ¥∑ Ω BI æBÒI‚ ÀC µY PBJQ‚ “VáA (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈¥ºM ÀC , Ω¥®NªA ÀC j∑hNªA ÀC j∏∞NªA ïG pBƒªA —Ãße
À ¡Œ«AjIG À `Ã∑ …÷BŒªÀC À …÷BŒJ√C ≈ß “VáA œ∏Ñ ÀC “Õ‡A # …øC À ¡Õjø ≈IA \ŒnùA πº»Õ ∆C eAiC ∆G B◊Œq A ≈ø πºô ≈¿Ø Ω≥ $
À PAÿnªA j BØ πq A ü C ¡»ºmi OªB≥ $ : …ªÃ¥∑ ™ B¿« ´ À ∆ÃßjØ æE ≈ø¤ø À ∆B¿¥ª À , ¬B§®ªA ’BŒJ√fiA j÷Bm À ”mÃø
: ∆B¿¥ª : # ¡Œ§ß ¡º§ª ∫jrªA ∆G BI ∫jrM ‹ I BÕ …§®Õ ë À …ƒI‹ ∆B¿¥ª æB≥ gG À $ : …ªÃ≥ À , 10 : ¡Œ«AjIG : # ~ifiA
# ¡∏Ii ≈ø PBƒŒJªBI ¡∑’BU f≥ À A œIi æÃ¥Õ ∆C ›Ui ∆úN¥M C …√BôG ¡N∏Õ ∆ÃßjØ æE ≈ø ≈ø¤ø ΩUi æB≥ À $ : …ªÃ≥ À , 13
O√C Bø |≥BØ B√jÒØ –hªA À PBƒŒJªA ≈ø B√’BU Bø ”ºß ∫jQ¤√ ≈ª AêB≥ $ : ∆ÃßjØ —jZm ≈ß “ÕB∏Y …ªÃ≥ À , 28 : jØB´ : “Õ‡A
. 72 : … : …I AÃVNYA Bø jaE ïG # BŒ√fªA —BŒáA  h« œz¥M BòG ~B≥
‹ ¡« À ’BŒ¿®ªA ”ºß ›ŒJm AÃ∏ºnÕ ÀC  fƒß ≈ø ë Bû ’œrI ÀC …I AÃø¤Õ ∆C —fYAÀ “ÕE ü ‹ À …IBN∑ ü  eBJß ïB®M A jøDÕ À
PBUBVNY‹A ‘jâ –jÉ iÃøDI …MB∑›ø ΩŒuB∞M ‹G Ω¥®ºª ΩŒJm ‹ Bû ¡ B»º®U ªA ¬B∏YfiA À ©÷AjrªA Ωºß …√C ”NY , ∆Àj®rÕ
KN∑ B¿∑ ¬BŒvªA ¡∏Œºß KN∑ $ : …ªÃ≥ À 45 : PÃJ∏ƒ®ªA : # ∑C A j∑hª À j∏ƒùA À ’BrZ∞ªA ≈ß ”»ƒM —›vªA ∆G $ : …ªÃ¥∑
fÕjÕ ≈∏ª À XjY ≈ø ¡∏Œºß Ω®VŒª A fÕjÕ Bø $ : ’ÃyêA “ÕE ü …ªÃ≥ À , 183 : —j¥JªA : # ∆Ã¥NM ¡∏º®ª ¡∏ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ”ºß
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 6 : —f÷BùA : # ∆Àj∏rM ¡∏º®ª ¡∏Œºß …N¿®√ ¡NŒª À ¡∑j»ÒŒª
ÀC a ÀC µY ≈ø …ŒªG ÃßfÕ Bø …¥ÕfvM ”ºß JÕ À ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …ŒªG ΩŒê –hªA \ŒZvªA j∏∞ªA µÕj ßC œº¥®ªA ∫Aie‚A Ah« À
, ∆Bn√G À ∆Bn√G …ŒØ ™kBƒNÕ ‹ À æfJNÕ ‹ À ¨NÕ Bû —jÒ∞ªA À “¥ºàBI …Øj®√ –hªA ë BòC jy ÀC jq ÀC Ω BI ≈ø …ƒß jUlÕ À , ©∞√
fYC iÃvM ¬fß ïG œ»NƒÕ PBŒ»ÕfJªA ü —jUBrùA ΩŒJ≥ ≈ø ë BòHØ ™kBƒM ÀC ≤›NaA …ŒØ ~jØ ∆G À , ∆BƒQA …ŒØ ±ºNë ‹ À
. \ŒZvªA ¡«B∞NªA ¬f®ª …ŒØ jUBrNùA ”ƒ®ùA µY B¿»Œº∑ ÀC ≈ÕjUBrNùA
“Œ®≥AÀ “ŒUiBa µ÷B¥Y ∫Bƒ« ∆C πr√ Bƒnª ’œq ü Bƒ∏∏q ≈◊ºØ ? ë Bø “Œ√Bn√‚A BƒMjÒØ KnÅ …Øj®√ –hªA µÕjÒªA Ah« ∆C BøC À
‹ÃvY B»Œºß Ωvç ∆C B√eiC AgG Bø Ãç À “Œ®ŒJ ÀC “ŒyBÕi ‘jaC Ω÷Bnø À , eB®ùA À CfJùA Ω÷Bn¿∑ BƒªB¿ßC ≈ß “∏∞ƒø “º¥Nnø
WNƒNn√ BuBa BÕj∏Ø BJŒMjM B»JMj√ À , πªh∑ BøÀlª B»ølºM ‘jaC À , πrºª “ºIB≥ ´ “»ÕfI “ŒªÀC BÕBz≥ ïG πªg ü BƒY mA BŒƒŒ¥Õ
. A : BƒªÃ¥∑ …JºÒ√ Bø B»ƒø
. L Ω∑ À , L
.C≤,X
. A ∆B∑ ê : BƒªÃ¥∑ À , X
.X≤L
.   ≤ e X ∆B∑ ê À , e
.   ≤ , L A ∆B∑ ê : WNƒÕ k
. A ∆B∑ ∆G : BƒªÃ¥∑ À k
. WØ L
. X ∆B∑ ê À e
. ≤,e
. A ≈∏ª k
. k oŒª   : WNƒÕ , L oŒª
“ØE ≈ß ‹G “¿Œºm —jÒØ Àg ∆Bn√G B»ŒØ LBMjÕ ∆C ©ƒNô “Œ»ÕfI iÃøC B»ŒªG B√jqC ªA “ŒªÀfiA eAÃùA À B«B√j∑g ªA æB∏qfiA  h« À
ÀC iÃvNªA ∆B∏ø jaE œ¥ÕfvM ÀC –iÃvM ¬Ã»∞ø haDI “ÕiÀjzªA iÃøfiA  h« Ω¥®M ¬f®ª |N¥ø ¡»∞ªA ü ¢›Na‹ ÀC “Œº¥ß
. PBŒ»ÕfJªA ü π∏rNÕ ≈¿ŒØ KªB¨ªA ë B¿∑ , œ»ÕfJªA µÕfvNªA
À ¡»ÕÀBße XBNƒNmA ü ∆Àf¿N®Õ ¡»√C B√fUÀ iÃ∑hùA œ¥ÒƒùA µÕjÒªA Ah« ”ºß PeiÀC ªA …JrªA À PB∏Œ∏rNªA Bƒ®UAi AgG ≈ç À
…ŒØ —gÃaDùA “Œ÷AfNI‹A PBøf¥ùA ïG ¡»ø›∑ BƒººY ê SŒÅ —eBùA À “◊Œ A ïG “®UAjªA µÒƒùA ü “√ÀfùA î√AÃ¥ªA ΩRø ”ºß ¡«fuB¥ø
, WNƒø ´ ¬›∏ªA eBß B»UBN√G ¬f®I µÒƒùA ±N»Õ Bø ïG PB◊Œ A ÀC PBøf¥ùA πºM |®I B√ ´ ê À , “Œ¥Òƒø PB◊Œ« À eAÃø ïG eBß
“Œ¥ÒƒùA æÃufiA  h« “ZvI “Œ√Bn√‚A ¡»MjÒØ KnÅ ∆ÃØ ®ø ’‹¤« ∆C ”ºß f«Bq \yÀC …ƒŒ®I Ah« À , πªhI ∆ÃyjÕ ‹ ¡»NÕCi À
. ¡»n∞√C B»Nƒ¥ŒNmA À B»I AÀfZU , B«BÕG ∆ú¿®Nnø B ∆ÿºnø
f¥Ø # ¡»÷AiE ü î∞ºNã ¡«få Bƒ∏ª µÒƒùA Ω«C îI ≤›Na‹A ©¥Õ ›uÃø B¥Õj µÒƒùA ∆B∑ ê $ : ∏NùA |®I æÃ¥∑ - 1
ë B¿∑ …ªB¿®NmA ∆C ¬BvNß‹A “ªE µÒƒùA ∆Ã∑ ”ƒ®ø ∆C ≈ß Ω÷B¥ªA Ah« Ω∞´ f≥ À , j®rÕ ‹ SŒY ≈ø œ÷BƒRNm‹A pBŒ¥ªA Ω¿®NmA
©Ò¥ªA “ªE ±ŒnªA ∆C B¿∑ Ah« À , fYC …ŒßfÕ ›Ø BZŒZu …º¿®NnÕ BòHØ …ª Ω¿®Nnø Ω∑ ∆C BøC À , HÒàA ≈ø ∆Bn√‚A ¡v®Õ …¥Y
. \ŒZu æB¿®NmA ≈ß ‹G ©Ò¥Õ ‹ ≈∏ª
“IBuG ≈∏ô ±Œ∑ À ? “Œ®≥AêA µ÷B¥áA PÃJQ B»Œºß ”ƒNJÕ ±Œ∏Ø BèifM Oº¿∑ ¡Q O√Àe î√AÃ¥ªA  h« ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 2
. “ÒªB¨ùA GeiC ≈ø À œ÷BƒRNmA pBŒ≥ …¥IBn∑ Ah« À ? B»º¿®nNÕ ÀC B»Øj®Õ ≈ù ©≥AêA
ë ≈ÕÀfNªA ”ƒ®ø ∆G ‹ ‹BöG —jÒ∞ªBI ∆Bn√„ª “øú®ø fßAÃ≥ ≈ß œºŒv∞NªA ±r∏ªA  Bƒ®ø ∆HØ , ≈ÕÀfNªA ”ƒ®ø ü Ω÷B¥ªA °º´ f≥ À
. eBè‚A
“ƒnªA À LBN∏ªA ™BJMA ≈ß pBƒªA ≤jvª ÀC OŒJªA Ω«C LBI fnª pBƒªA îI OUÀi BòG æÃufiA  h« ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 3
. “Œ÷BƒRNmA À “Œ√A ≥A “nŒ≥C ïG ΩZƒø ¬›∑ Ah« À # B»IBƒNUA nùA ”ºß KVŒØ
, ¬Ãº§ùA …I ΩN¥Õ ±ŒnªB∑ …n∞√ ü …NøB¥NmA üBƒÕ ‹ —eÃ¿ä ´ “ÕB¨ª …∑úm ÀC fmBØ ~j¨ª µÕj “ÕÃnM ∆C …I æfNnùA ≈Ò∞NÕ À
. …√BZJm A —Byjø ¨ª Ω¿®NnÕ ≈ÕfªB∑ À
≈ø R∑ ’AiE ≈ø ‘j√ B¿∑ “ƒnªA À LBN∏ªA \Õju ±ªBë Bø ïG …∏ªBnI ”»N√A Bñi œº¥®ªA ∫únªA ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 4
—fmBØ —eBø ΩI “Œ»ÕfI —eBø ‹ À pBŒ¥ªA Ω∏q ë oŒª œ»ƒùA Ah« ∆C “»U ≈ø …ŒØ °ªÃ´ ±ª¤ø œ√A ≥A pBŒ≥ Ah« À # î∞nº∞NùA
. “ZŒZvªA eAÃùA OºaAe “JÕj´
≈ø ∆Bn√‚A ¡v®Õ ∆Ã√B≥ B»ŒØ oŒºØ eAÃùA BøC À fmB∞ªA Ω∏rªA ≈ø WNƒùA Ω∏rªA lŒŒó Ω∞∏NÕ BòG µÒƒùA $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 5
∆BŒJª µŒm …√C “»U ≈ø “ÒªB¨ø …ŒØ À # ¡»ŒªG ™ÃUjªA ë î®NùBØ , “¿v®ªA Ω«C ´ Bƒ®UAi ê HÒàA ü ™Ã≥êA ≈ø¤Õ ‹ À B»ŒØ HÒàA
(¬›nªB¿»Œºß) “¿v®ªA Ω«C “¿v®I ¬BvNß‹A ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , LBN∏ªA ≈ø “Œƒ§ªA j«AçªA À eBY‡A ™Ã¿â ÀC eBY‡A iBJaC “ŒVY
À AiÀfu “Œƒ£ œ« ªA eBY‡A iBJaC ü πªg Ωvê ”√C À , B≥eBu BƒŒ¥Õ B®ø …ƒø eAjùA À  iÀfvI ¡»ø›∑ ≈ø Bƒ¥ÕC B¿ŒØ Ωvê BòG
≈ø —gÃaDùA “ŒƒŒ¥ŒªA —eBùA îI ∂j∞ªA B¿Ø “ŒƒŒ¥ŒªA —eBùA ë ¬BvNß‹A ü ¢BƒùA ∆B∑ AgG À , “Œƒ£ …Nª‹e Bø Ω∑ ü Ah∑ À ? “ª‹e
. …ªBY ”ºß πªg ©ø “◊Œ A iBJNßA À ? “Œº¥®ªA PBøf¥ùA ≈ø —gÃaDùA “ŒƒŒ¥ŒªA —eBùA À ¡»ø›∑
. —jIB∏ø …√C ‹ÀC : …ŒØ # B»º∑ PB«BJNq‹A  h« f®I “Œº¥®ªA eAÃùBI ªA Bƒª Ωvê ‹ $ : ¡ Ã≥ À
. “◊Œ A ”ºß Ω¿Nrø ¬›∏ªA À , “ŒƒŒ¥Õ B B¿®NmA eAjÕ “Œº¥ß “øf¥ø …ƒŒ®I ¬›∏ªA Ah« ∆C : BŒ√BQ À
“¿v®ªA Ω«C iBJaC ü “ßeÃø , lÕl®ªA LBN∏ªA ü “√Àlã “Œ√Bn√‚A pÃ∞ƒªA …ŒªG XBNê Bø ©Œö ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 6
. # ? —fY›ùA À iB∞∏ªA iFmC ïG “UBáA B¿Ø (¬›nªB¿»Œºß)
eAÃùA …ŒØ Oº¿®NmA À , BŒ¥Òƒø BŒ√A ≥A B∞ŒªDM ±ªC f¥Ø , …ƒŒ®I ¬›∏ªA Ah« ü f«BrM ªA “UBáA îß B»ŒªG “UBáA ∆C …ƒß LAÃÜA À
SZJªA ‹G B»ŒªG µÕj ‹ À , “ƒnªA À LBN∏ªA ü ™eÃø ∆Àlã ë Bø |®I “Œ¥ÒƒùA æÃufiA πºM ∆DI ‹ÀC …ŒØ °ªÃ´ ≈∏ª “ŒƒŒ¥ŒªA
. Ω¥NnùA
…ŒØ À , B¿ œ B®NùA À B¿»I πn¿NùA “UBY ¬fß ´ B¿»ŒªG ¡zƒM “¿Œ¿y ≈ß B¿«’Bƒ¨NmA À “ƒnªA À LBN∏ªA “UBY ¬fß ∆C : BŒ√BQ À
À “ŒßB¿NU‹A À “Œ®ŒJÒªA ¬Ãº®ªA ¡º®M ≈ß ’Bƒ¨Nm‹A ”ßeA ê ∆Bn√‚A ∆fI ≈ß SYBJªA KŒJÒªA ΩR¿∑ ‹G ’‹¤« ΩRø Bø À , “ÒªB¨ùA
. ∆Bn√‚BI µº®Nø ©Œ¿ÜA ∆fi , “ŒIefiA
. “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA ü “ßeÃø ¬Ãº®ªA ©Œö ∆C AihN®ø ¬Ãº®ªA ¡º®M ≈ß ±∏ƒNmA AgG Ω«BÜA ∆Bn√‚A ΩR¿∑ ÀC
“◊∏NùA ÀC “Œ»ÕfJªA PBøf¥ùA ‹G OnŒª À “ZŒZvªA “Œº¥®ªA ∂jÒªA æB¿®NmA ü ©mÃNªA ïG ∆BŒßAfªA B¿« “ƒnªA À LBN∏ªA ∆C : BRªBQ À
LBJªfiA AêÀC ¡« π◊ªÀC À A ¡«Af« ≈ÕhªA π◊ªÀC …ƒnYC ∆îJNŒØ æÃ¥ªA ∆î¿NnÕ ≈ÕhªA –eBJß jrJØ $ : ïB®M æB≥ “Œ»ÕfJªA ”ºß
“Œ®Ò≥ “êju “∞ªBã B¿»∞ªBë Bø ™BJMA ≈ß ∆BŒ»ƒÕ “ƒnªA À LBN∏ªA ¡®√ , — R∏ªA iBJafiA À PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 18 : jølªA : #
BŒ√BQ Ω¥®ªA ≈« Õ ∆C æB A ≈ø À , ∂fvªA À µáA ≈ø B¿»√Ã∑ ”ºß Ω¥®ªA \Õju æe Bø µÕeBvø ≈ø “Œ®Ò¥ªA “ƒnªA À LBN∏ªA ∆fi
ïG “UBáB∑ “¥áA PBøf¥ùBI µº®NªA ¡Q “º BJªA ≈ø “¥áA “Œº¥®ªA PBøf¥ùA lŒŒó ïG “UBáA À , ‹ÀC …NŒ¥Y ”ºß ≈«jI Bø ∆›ÒI ”ºß
iBJafiA ≈ø B¥Y —ieBvªA iBJafiA lŒŒó ïG “UBáB∑ À , B¿»ƒø “¿∏ BI µº®NªA ¡Q “»IBrNùA ≈ø “¿∏ A iBJafiA À PBÕ‡A lŒŒó
. “ö iBJaC œ« À “mÃmfùA À “ßÃyÃùA
À , …¥nØ À  AÃ¥M ‹ À ,  j∞∑ À …ºøBY ∆BôG …ŒØ jQ¤Õ ‹ À , haC Ωä –C ≈ß À KŒuC B¿∞Œ∑ À ∆B∑ B¿ƒÕC µY µáA ∆C : B®IAi À
…ºmi ∆BnºI À lÕl®ªA …IBN∑ ü B»º«C ¬g À …√BZJm A B»øg ªA “Œº«BÜA “ŒJv®I B¥º®M ‹G oŒª …ºøBá Bz¨I µáA ≈ß ~Ajß‚A
. (¬›nªB¿»Œºß)
À “ƒnªA À LBN∏ªA j«Aã ”ºß iBvN≥‹A “ƒnªA À LBN∏ªA ü …ŒªG LÀfƒùA ≈ÕfªA ü ¢BŒNY‹A µÕj ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 7
. # AfIC B«f®I —eB®m ‹ ªA —Ã¥rªA À ¡÷AfªA ∫›»ºª ~j®NªA …ŒØ ∆HØ “Œº¥®ªA À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA œ B®M ≈ß LBƒNU‹A
“ƒŒJNø “Œº¥ß PBøf¥ø …ŒØ haC œ÷BƒRNmA pBŒ≥ ”ºß Ω¿Nrø …√HØ “Œº¥®ªA À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA …ŒØ œ îM f≥ …ƒŒ®I ∆BŒJªA Ah« ∆C …ŒØ À
. “ƒm ‹ À LBN∑ ≈∏Õ Ãª À Ω¥®ªA fƒß
“ƒm ‹ À LBN∑ ≈ø ΩŒªe ›Ø πªg µŒÒÕ –hªA f®NnùA BøC À “Œº¥®ªA “¥Œ≥fªA iÃøfiA ¡»∞I  eAf®NmA œ∞Õ ‹ ≈¿ŒØ ¡NÕ BòG ∆BŒJªA ∆C ”ºß
À “ƒnªA À LBN∏ªA πªg ”ºß æe f≥ À , B»I ‹G “ØAjq ‹ À ∆Bn√„ª “øAj∑ ‹ ªA ≤iB®ùA µ÷B¥Y ΩŒ√ ≈ø …√BøjY ”ºß Ω¥ß ‹ À
. B®Œö Ω¥®ªA
À LBN∏ªBI ∆èNnÕ AÃ√B∑ À ∆BØj®ªA À “∞nº∞ªA µÕjÒª BƒÕBJø ∆B∑ BvªA ±ºnªA µÕj ∆G $ : -  j∑g B¿ŒØ - ¡»z®I æÃ≥ À - 8
. ’BØj®ªB∑ “yBÕjªA ∂j æB¿®NmA ≈ß À , “∞m›∞ªB∑ “Œº¥®ªA À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA æB¿®NmA ≈ß “ƒnªA
KªBÒùA µŒJÒM ïG ∆Ej¥ªA “®JM ≈ø AÃ√B∑ f≥ À nùA ≈ø ∆ÿº∏NùA ¬Ai “ŒIj®ªA ïG ’B∞ºàA jvß ü ∆B√ÃÕ “∞nºØ Oº¥√ Bù ¡Q
À “ŒØÃvªBI AÿnM ’B∞ºàA ∆Bøk ü ∆ÀjaE ≠J√ ¡Q , “ªlN®ùA À —jßBqfiA ≥jØ ïG πªhI AÃ≥j∞NØ “Œ√Ej¥ªA ≤iB®ùA ”ºß “Œ∞nº∞ªA
, —iB»ÒªA À “¿v®ªA Ω«C ïG ™ÃUjªA ≈ß ”ƒ´ ü ¡»√C ∆ÿßlÕ AÃ√B∑ À ∆Ej¥ªA µ÷B¥Å ¡º®ªA À iAjmfiA ±r∑ ∆ÃßfÕ AÃ√B∑ ’BØj®ªA
≈ø Lj¥Õ Bø ïG πªg ”ºß jøfiA ælÕ À , ¡»ƒß - (¬›nªB¿»Œºß) ¡»ºÕhI ∆Ã∏n¿NùA ¡« À - “®ŒrªA À ’B»¥∞ªA PkBNøA πªhI À
À oŒJºNªA À oŒªfNªA ü ’BØj®ªA À “∞m›∞ªA ®Õ ’‹¤« haC πªg fƒß À BJÕj¥M “ƒm “÷Bø ΩJ≥ —jV A ≈ø jrß SªBRªA ∆j¥ªA °mAÀC
. ≈ÕjR∑fiA ”ºß jøfiA …JNqA ”NY “Œ√BØj®ªA À “Œ∞nº∞ªA KªBÒùA µØAÃÕ Bø ïG SÕfáA À ∆Ej¥ªA fuB¥ø ΩÕÀDM
. “ƒnªA À LBN∏ªA B»ŒªG –f»Õ ªA “¥áA “¥ÕjÒºª “∞ªBã æÃufiA  h« ∆C πªg ≈ø WNƒNmA À
À , …ªB¿®NmA ©ø HÒàA ™Ã≥À À , ¡»n∞√C ҃ùA îI ≤›Na‹A eÃUÃ∑ -  B√eiÀC Bû - µÒƒùA ”ºß P‹B∏q‚A |®I eiÀC ¡Q
\Õjvª “z≥Bƒø B®Œö B«fß À “∞nº∞ªA ≈ø — R∑ Ω÷Bnø j∑g ¡Q , “Œ¥Œ¥áA Ω÷BnùA ü ≤B∑ iAf¥ñ PBŒƒŒ¥ŒªA À PBŒ»ÕfJªA eÃUÀ ¬fß
. “ƒnªA À LBN∏ªA ≈ø eB∞NnÕ Bø
. BvŒbºM  Bƒvà f≥ À …ø›∑ Ωvä Ah«
. ’AÀfªA ”ºß ’AfªA j»§NmA f¥Ø ¡Œø ªA À `›u‚A ΩJ¥M B»MjR∑ ”ºß ¬›∏ªA Ah« ü “ßÃyÃùA PB»ÜA ≈ø “»U –C –j®q OŒª À
πªhI ¡»øBn¥√A À ∆Ej¥ªA ”ºß “∞nº∞ªA µŒJÒM ïG ¡«fv≥ À (¬›nªB¿»Œºß) “¿÷fiA ≈ß ¡»ØAjçA À ∏NùA cÕiBM ≈ø  j∑g Bø BøC
À æBáA Ah« ”ºß jøfiA ’B¥I À “ƒnªA À LBN∏ªA ≈ß ”ƒ´ ü ¡»Œ®JNø À ¡»√C ¡»¿ßk À “ŒØÃvªA iû£ À “ªlN®ùA À —jßBqfiA ≥jØ ïG
. ‹BöG …º∑ πªg ïG —iBqG ’œVŒm À , œ®Ò¥ªA cÕiBNªA …®ØfÕ Bû πªg Ω∑ jrß SªBRªA ∆j¥ªA ü “Œ√BØj®ªA “∞nº∞ªA iû£
¬›∏ªA À “ŒƒŒ¥Õ PBøf¥ñ “¿ºnø Ω÷Bnø ”ºß ≈« Õ À BŒ¥Œ¥Y BRÅ SZJM “∞nº∞ªA ∆HØ “∞nº∞ªA À ¬›∏ªA îI BrYBØ DÒa …ŒØ ∆C ”ºß
îJØ , “¿ºnùA À “ŒƒŒ¥ŒªA ≈ø ¡ßC œ« PBøf¥ñ “¿ºnø “ßÃyÃø Ω÷Bnø ”ºß æfNnÕ À , –iBJNß‹A À œ¥Œ¥áA ≈ø ¡ßC BRÅ SZJÕ
∏NùA ∆C ”ºß ? ∆Ej¥ªA ”ºß “∞nº∞ªA µŒJÒM ¡»ø›∑ ü ¬›∏ªA Ω«C ¬ÀjÕ ∆C iÃvNÕ ±Œ∏Ø , ~ifiA À ’B¿nªA îI Bû f®IC îƒ∞ªA
≈ø æÃ¥ƒùA À ¡»º÷Bmi À ¡»JN∑ ≈ø eÃUÃùA À , ’BØj®ªA À “∞m›∞ªA ©ø ∂B¥q ü Ah« BƒøÃÕ ïG ¡»ƒø ¡å ¡UB√ æÀC hƒø AêAlÕ
. πªhI f»rÕ f«Bq ≠ºIC ¡»ƒŒI “®≥AêA PAjUBrùA
. nùA îI ¬›∏ªA ¡ºß fUÀC –hªA ë ¬›m‚A ïG “∞nº∞ªA Ω¥√ ∆DI Ω÷B¥ªA î≥jrNnùA |®I ¬›∑ ≈ø gÃaDø eBƒm‚A Ah« Ω®ª À
. ”øjø ´ ≈ø œøi À ¡º∏NªA iû§ª “JUÃùA Ωº®ªA À îƒ∞ªA ~j´ À “∞nº∞ªA À ¬›∏ªA ”ƒ®ø Ω÷B¥ªA Ah« Ω»U f≥ À , Ah«
©ø eB®ùA À CfJùA Ω÷Bnø PBJQG ¬ÀjÕ œø›∏ªA SZJªA ∆DI “∞nº∞ªA À ¬›∏ªA îI ∂j∞ªA : πªg f®I j∑g …√C …º∑ πªg ≈ø KVßC À
µÕj ≈ø ∫únªA ∆Ã∑ ”ºß ›Œªe πªg Ω®U ¡Q ≈ÕfªA jøDI N®Õ ∆C ´ ≈ø πªg ¬ÀjÕ œ∞nº∞ªA SZJªA À ≈ÕfªA K√BU —BßAjø
. Ah« …ŒØ ™ÀjrùA µÕjÒºª Bz≥Bƒø ≈ÕfªA ∫únª BƒÕBJø B∑úm “Œº¥®ªA À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA
TBÅfiA ü —gÃaDùA PBmBŒ¥ªA ∆C ïG rÕ ∆C eAiC îƒ∞ªA îI ∂j∞ªA Ah« j∑g ≈ø Ω∑ ∆C ¡º®Õ — a –g Ω∏Ø , eBn∞ªA ü eAlØ
ü haC Bø À , “¿ºnø Ω÷Bnø ”ºß B»I æ‹fNm‹A ∆Ã∏ª PB¿ºnùA À PAiûrùA : “¿ºnø PBøf¥ø ≈ø “J∑jø “ŒªfU “Œø›∏ªA
. æB¥Õ ∆C ´ Ah« À , B¿ŒºnM B»MÃJQ ¡ºm Bø PBJQG ‹ µáA ë Bø PBJQG B»I eAjÕ “Œ√B«jI PBmBŒ≥ B»ƒø “Œ∞nº∞ªA TBÅfiA
. B¥Y ∆B∑ ∆G À …I ”ƒN®Õ ‹ ≈ÕfªA µÕjÒª ≈ÕBJø µÕj ja‡A À ≈ÕfªA µÕj ¬›∏ªA µÕj î¥ÕjÒªA fYC ∆G
ü  j∑g Bø BøC À , …ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ µÒƒùA ”ºß …I ~ ßA B¿Ø ∆BØj®ªA À “∞nº∞ªA À µÒƒùA ”ºß æB∏q‚A ≈ø  j∑g Bø BøC À
…√C ü LBMjù KÕi ›Ø µáA ≈ÕfªA \Õju ë Bø |≥B√ ¡Q …ƒø ¡»Ø À  j∑g Bø ”ºß  j∑g Bø ∆B∑ ∆HØ ∆BØj®ªA À “∞nº∞ªA ™ÃyÃø
À ¡»MBÒ¥m À ≈Ø Ω«C PAÃ∞« ∆C ü ∆DrªA ≈∏ª , ¡» ›´C À ∆BØj®ªA πºnø î∏ªBnªA ÀC “∞nº∞ªA ü îRYBJªA PAÃ∞« ≈ø À Ω BI
. ¡»RÅ ü îRYBJªA iÃv≥ ”ºß Ω¿ê BòG À , ≈∞ªA µMBß ”ºß Ω¿Ñ ‹ ¡»ØAjçA
“¿º∏ªA PBØ›Na‹A  h« O¿nN≥A f¥Ø ¡»ŒøBøG À ¡»ŒªlN®ø À ¡»Õj®qC : ∏NùA îI “◊qBƒªA PBØ›Na‹A ΩøDNÕ ∆C …Œºß ∆B∑ À
≈ø Aefß w¥ƒÕ ‹ ΩuC Ω∑ ™ÀjØ Ω®ª À , ∂jØ ïG “≥jØ Ω∑ O≥jØ ¡Q “≥jØ î®Jm À “Q›Q ’fI ’‘eBI B»Nº®VØ “Œø›m‚A —fYAêA
. B ÃuC
eBnØ À ≈ÕfªA ∆›ÒI ”ºß πªhI æfNnÕ ∆C SYBJª ©nÕ Ω« À ? ≈ÕfªA µÕj ∫úm ´ ’œq PBØ›Na‹A fUÀC Ω« –j®q OŒºØ
ü ¬›∏ªA ≈Ø §√ À ! ? ’‹¤« ü B»ºRø ÀC B»ƒŒß fUÃM ‹ “Õîø “ºÕgjI π◊ªÀC œøjÕ ÀC ∫Bƒ« –jè ‹ ih®I Bƒ«B« œMDÕ ÀC ? …¥Õj
À ¬Ãº®ªA j÷Bm πªh∑ À , ¡»n∞√C “∞÷B Ω∑ îI “◊qBƒªA PBØ›Na‹A ¡Q …ŒØ ±÷AÃÒªA À K®rªA LB®r√A À œø›m‚A …¥∞ªA πªg
. B»Ø›NaA À B»MjR∑ ”ºß PBßBƒvªA
∆C ‹G …®nÕ ›Ø ≈ÕfªA πºnø ë À “ƒnªA À LBN∏ªA µÕj î®M À “ªÃ¿®ùA ∂jÒªA ©Œö ∆›ÒI ≈ø …ø›∑ ©Œö ≈ø WNƒNmA Bø BøC À
À ‘Ã¥NªA “ŒºÅ ”ºÑ À “Œ√Bn∞ƒªA PBmà A ≈ß ejÉ Ãª ∆Bn√‚A ∆C ë À œ√B√ÃŒªA ∆à ›ØC ïG Kn√ –hªA ë À j∑hNªA µÕj ‘jÕ
. …ŒØ µáA …ª ∆BI jøC ü …n∞√ ïG ©Ui ¡Q “ŒYÀjªA Ω÷Bz∞ªA
≈ø ›∑ ∆C ´ Lj¨ªA “∞m›Ø ≈ø “∞÷B À nùA ≈ø ©ö À ¡« ´ À ∆B√ÃÕ ≈ø ’Bøf¥ªA |®I  iBNaA f≥ À ,  Àj∑g –hªA ë Ah«
æÀC ü Ω®∞ªBI …®ø —eÃUÃø , …ª “ºuBY B»√C ”ƒ®ñ “ÕjÒØ “Œ√Bn√‚A ¬Ãº®ªA ∆C ”ºß  ij≥ ≈ø ¡»ƒ¿Ø : jaE …UÃI  ij≥ …I îº÷B¥ªA
. j∑hNªA æÃvY ïG fÕfU …ª ¡ºß Ω∑ TÀfY ”ƒ®ø ©UjÕ ¬jU ›Ø ,  eÃUÀ
fƒß ¬Ãº®ªA ∆Ã∑ ”ƒ®ñ ‹ µ÷B¥áA ≤Br∏√A KUÃÕ “ÕeBùA Ω´AÃrªA ≈ß ≤Ajv√‹BI o∞ƒªA ïG ™ÃUjªA ∆C ”ºß  ij≥ ≈ø ¡»ƒø À
À , j∑hNªA fƒß …I “ªÃuÃùA “º∞¨ªA fƒß ∆Bn√‚A ≈ß “ªÃv∞ùA “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA ≈ BI ü “Œº®∞ªA BòG À —Ã¥ªBI …ª œ« ΩI Ω®∞ªBI ∆Bn√‚A
. ΩZƒªA À ΩºùA j÷Bm ≈ø ¡»IAjMC À ∂Ajq‚A Ω«C À ’BØj®ªA …I æÃ¥Õ Bø Ah«
≈û nùA ≈ø —f®∑ ›¿ß À B¿ºß ™jrªA ™BJMA À ‘Ã¥NªA πªg ü ¢A qA …√C ´ ’BØj®ªA  ij≥ Bø Ãç ”ºß  ij≥ ≈ø ¡»ƒø À
’BØj®ªA ∆C ¡»Œºß œ∞a f≥ À , “ØÃvNùA À ’BØj®ªA îI À ¡»ƒŒI Bø ∂j∞Õ ™jrªA ™BJMA ¢A qA ∆C ¡»ƒø B¿ßk ¡« ´ À ¡«B√juBß
ü î¥Õj∞ªA îI ∂j∞ªA BòG À , “ØÃvNùA …I æB≥ Bø îß æÃ¥ªBØ , —eÃUÃùA — N®ùA ¡»JN∑ …I f»rÕ B¿∑ ¢A q‹A Ah« ü ¡«Ã¥Jm
≈ø fªÃø µÕj ¡»¥ÕjÒØ , Bzä j«AçªA ”ºß eÿÜA “ºYjø “Œ®JNªA ü ∆À N®Õ ’‹¤« À , “Œ®JNªA ”ƒ®ø wŒbrM À ™BJM‹A “Œ∞Œ∑
. PAjÕj¥NªA ≈ø πªg ´ ïG “ÕiBJafiA À “ØÃvNùA œ¥Õj \∑BƒM
B¿ƒŒY ∆Bn√‚A ∆HØ “º¿ÜA ü “Zu …UÀ ≈ø Ãºë ‹ “Œº¥®ªA À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA ïG ™ÃUjªA æBÒIG …I ejÕ ∆G j∑hNªBI æÃ¥ªA À
¡ºß ïG –iÃzáA …¿ºß æfJÕ Bø ‘Ã¥ªA ≈ø …®ø À , BÕiÃzY B¿ºß B»I BùBß , …ºº®I À …MAg ‘Ã≥ À …MAhI AjßBq fUÃÕ …NÕûI fUÃÕ
. œªÃvY
©JÒªA KnÅ …ƒß —jaDNø O√B∑ ∆G À ¬Ãº®ªA ≈ø ’œq  eÃUÀ æÀC ü ∆Bn√„ºØ B»º®Ø Ω®∞M œ« À ‹G Ω®∞ªA CfJø œ« —Ã≥ fUÃM ‹ À
. ∆BølªBI …®ø …ƒ∏ª
.  iB∏√G fYfi ©nÕ ‹ ≤Ajv√‹A |®I “ÕeBùA PB¥º®NªA ≈ß ≤jv√A AgG ∆Bn√„ª ¬Ãº®ªA |®I æÃvY BzÕC À , Ah«
XÀja KUÃÕ “JmBƒNùA “Œ»ÕfJªA PBøf¥ùA KŒMjM ∆C ”ƒ®ñ “Œº¥®ªA À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA ïG ™ÃUjªA jQC æBÒIG j∑hNªBI æÃ¥ªBI fÕiC ∆G À
∆Bn√‚A ¨Õ “ŒºbNªBI o∞ƒªA ïG ™ÃUjªA ”ƒ®ñ j∑hNªA ∆C ”ƒ®ñ ÀC , B “VŒN√ f®Õ Bñ ¡º®ªA ïG “JnƒªBI Ω®∞ªA ïG —Ã¥ªA ≈ø ∆Bn√‚A
. Ωvä ïG ©UjÕ ‹ –hªA æÃ¥ªA ±bmC ≈ø Ã»Ø W÷BNƒªA ΩŒvZNª “Œ¿º®ªA PBøf¥ùA KŒMjM ≈ß
“Œ√Bn√‚A ≤iB®ùA À ¬Ãº®ªA ü µŒ¿®ªA SZJªA ∆C : ‹ÀC …ºÒJŒØ “Œº¥®ªA À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA ïG ™ÃUjªA …ªBÒIG ”ƒ®ñ j∑hNªBI æÃ¥ªA BøC
’BçfiA ≈ø ÃZƒI B»ƒø ™lNƒùA ÀC “ŒnáA ¬Ãº®ªA ü jvZƒM “ÕiÃvNªA ¬Ãº®ªA À “ÕiÃvNªA …øÃºß ”ºß ±≥ÃNM “Œ¥ÕfvNªA …øÃºß ∆C œÒ®Õ
, “Œ¥ÕfvM ÀC O√B∑ “ÕiÃvM , oáA πªg ïG “Œ»NƒùA ¬Ãº®ªA ©Œ¿Ü f≥BØ pAÃáA ≈ø oY f≥BØ ∆C ”ºß “IjVNªA À pBŒ¥ªA æe f≥ À
À ”¿®ªA ∆DI æÃ¥ªA À , πªg ü ~Àj∞ùA f¥∞ªA jQ¤Õ Ω®∞ªBI “Œ√Bn√‚A “Õûºª —eÃUÃø ¬Ãº®ªA O√B∑ ê À , “Œ»ÕfI ÀC O√B∑ “Õj§√
“ÕeBùA PB¥º®NªA ≈ß ≤Ajv√‹BI o∞ƒªA ïG ™ÃUjªA ”ƒ®ñ j∑hNªA ∆C ë À æÃ¥ªA ΩuC ≈ß ™ÃUi j∑hNªA ≈ß “®√Bø B¿«Ãç À ¡¿vªA
. “º∞¨ªA ™B∞MiBI LúÒùA j∑hª fŒ∞ø
À XBNƒNm‹A À ±ŒªDNªA “ƒm “ÕÃŒáA ¡«fuB¥ø ü ∆ú¿®NnÕ eAjØfiA “øBß À , ™ÃƒªA Ah« eAjØC |®I …ª µØÃÕ BòC j∑hNªA ∆C : BŒ√BQ À
’œq iB∏√G À , PBßBƒvªA À ¬Ãº®ªA ©Œö ü æBáA –jè πªg ”ºß À , “¿Œ¥NnùA W÷BNƒªA ≈ø ≤êfiA f®I ≤êfiA πªg ≈ø ∆ÃVNƒNnÕ
™Ã√ l»è ∆C æB A ≈ø À , …ƒß fŒä ‹ ∆Bn√„ª –jÒØ jøC “ƒnªA  h»I hafiBØ “ØkBâ ∂B∞M‹A ”ºß πªg Ωõ À , —jIB∏ø πªg ≈ø
.  B®nø ü \VƒÕ ‹ À …º¿ß ü °Jë ¡Q ÕÃ∏M –jÒØ kB»Ä ™AÃ√fiA ≈ø
æ›NaBI B»ŒØ “VŒNƒªA jøC ΩNë SŒÅ BŒ¥Òƒø BJŒMjM “JM ø PBøf¥ø ïG ΩŒºZNªBI eÃ®Õ Aj∑hM …√ÿnÕ Bñ ’‹¤« æBƒÕ Bø ©Œö ∆C : BRªBQ À
“IBZvªA À ∂B∞M‹A À , …I ∆Ãnê ‹ SŒY ≈ø “Œ¥ÒƒùA æÃufiA ∆ú¿®NnÕ ¡»Ø , B»MeBø À B»N◊Œ« ü —ij¥ùA æÃufiA ≈ø ’œq
. µÒƒùA æÃuC B»ŒØ –jÉ ‹ “ZŒZu “Õj∑hM “Œ¿ºß —iÃvI AÃMDÕ ∆C ¡»Œºß À , B¿ Ωvä ‹ ∆B¿÷AfªA
µÕj À µÒƒùA µÕj : î¥Õj ∫Bƒ« ∆C ïG …ºvä ©UjÕ À - “Œ¥ÒƒùA æÃufiA ïG ™ÃUjªA ≈ß …÷Bƒ´G ”ƒ®ñ j∑hNªBI æÃ¥ªA BøC À
¬Ãv®ùA æÃ≥ …N¥ØAÃù B¿÷Ae …NIBu‚ ïÀC À ΩzØC j∑hNªA µÕj ∆G ÀC “IBu‚A ü ’AÃm ∆B¥ÕjÒªA À , ›Rø ™jrªA ™BJMBI j∑hNªA
. BJªB´ ÀC B¿÷Ae °º¨ªA ü ™Ã≥êA jÒa …Œ∞Ø - Ω¥®ªA À µÒƒùA µÕj ≤›Ç
”ºß B«iAjmC À B«kÃøi À “ƒnªA À LBN∏ªA fuB¥ø ©Œ¿Ä “ BY‚A ∆HØ …øf¥M Bø ”ºß eiAêA œ√BRªA æB∏q‚A …Œºß ejÕ ∆B∑ ±Œ∑ À
À , KŒV®ªA ¢BJMi‹A ≈ø B»ŒØ Bø ”ºß “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA ü jIfNªA ü ÃNùA pBƒªA ≈ø eBY·ª ‹G PDNø ´ “JŒV®ªA B»≥BÒ√ “®m
∆C æB A ≈ø À , “ŒßB¿NU‹A À “Õej∞ªA æB¿ßfiBI B»ƒø µº®NÕ Bø À eB¥Nß‹BI B»ƒø µº®NÕ Bø À B»ßÀjØ À B ÃuC îI ≠ªBJªA ΩaAfNªA
fuB¥ø Aú¥®Õ ∆C ‹G pBƒªA ”ºß oŒºØ B®ÕjrM πªhI ±º∏Õ ÀC …NßBÒNmA À …N≥B ’AiÀ Bñ ÕÃ∏NªA lŒ»VNªBI BƒÕÃ∏M ∆Bn√‚A ±º∏Õ
À , P‹Ã» A XBNƒNm‹ PBøú®ùA KŒMjM ë À , “ŒßB¿NU‹A À “Õej∞ªA ¡»MBŒY ∆Ã◊q ü ¡«fƒß ≤êDùA µÕjÒªA ë Bñ ≈ÕfªA
. …≥fu ”ºß ∆B« ªA ¬BŒ¥ª PBøú®ùA eAjØC |®I ™jrªA ≈ø ¬Ãº®ùA
…ªÃvY \u ∆G “Œ®≥AêA µ÷B¥áBI ¡º®ªA ∆C j∑hØ µÒƒùA ”ºß j∑hNºª B»UÀ …ƒŒ®I Ah« Ω®U j∑hNªBI îº÷B¥ªA |®I ∆C KŒV®ªA ≈ø À
pBƒªA “øB®ª ”MDNÕ oŒª À , “∞nº∞ªA œÕfYÀC ≈ø BƒŒm ≈IA À ÃÒmiC ΩRù πªg ”MDNÕ BòHØ - \vÕ ≈ª À - “∞nº∞ªA À µÒƒùA æB¿®NmBI
Lú¥ø …ƒŒ®I æB∏q‚A ∆C ≈Ò∞NÕ À ? PBŒ®≥AêA ΩŒ√ ïG B¥Õj “Œ∞nº∞ªA æÃufiA À µÒƒùA æB¿®NmBI ™iBrªA jøDÕ ∆C ≈∏ô ±Œ∏Ø
fYC Ω∏ª iÃnŒø A R∑ ÀC ›Œº≥ µÒƒùA æB¿®NmA ∆DI KŒUC …ßBJMA KnY ”ºß fYC Ω∏ª iÃnŒø j∑hNªA æB¿®NmA ∆DI LBUC ∆HØ …Œºß
. “≥BÒªA ∂ÃØ Bø K∑jÕ À , “ÕB¨ªA æBƒÕ ∆C fYC Ω∏ª Kè ‹ À µ÷B¥áA ΩŒƒª  eAf®NmA KnY ”ºß
¬f¥M B¿∑ j∑hNªA ¡mBI B»√ÀfJÕ ªA fuB¥ùA ©Œö ü µÒƒùA µÕj ∆ú¿®NnÕ ’‹¤« ∆HØ µIBnªA SªBRªA æB∏q‚A : BŒ√BQ …Œºß ejÕ À
. AeBnØ …I ”∞∑ À j∑hNªA µÕj µŒ¥Ñ À µÒƒùA µÕj æBÒI‚  ÀeiÀC –hªA ∆BŒJªA ü ”NY
∆B∑ –hªA µÕjÒªA ë  Ã¿ßk B¿∑ j∑hNªA ∆HØ  Àj∑g –hªA j∑hNªA µÕj ü KªB´ ΩI ©≥AÀ HÒàA ü ™Ã≥êA ∆C : BRªBQ …Œºß ejÕ À
”ºu) ƒªA LBZuC ≈ø —f®∑ nŒªBI oŒª Bñ ¡»ƒŒI B¿ŒØ HÒàA À ≤›Na‹A Ω¥√ f≥ À , µÒƒùA µÕj ∆Àe BvªA ±ºnªA …∏ºnÕ
≈ø —f®∑ À , …NªAfß À …»¥Ø ”ºß iû¿ÜA µ∞MA ÀC , “ƒnªA À LBN∏ªA …ßBJMA À …¿ºß ”ºß ∆ÿºnùA µ∞MA ≈û (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
, ¡« ´ À î√AÃ∞vªA À ∂BÒªA ≈ø¤ø À îøBr A À fªBa œIC À ∆BIC À —iAik À —lõ œID∑ PA  h« ”ºß “¿÷fiA LBZuC
≈ø ∆ÃQf A À ’B»¥∞ªA πªh∑ À , B¿«fYC ‹G µáA æBƒÕ ‹ î∞ºNbùA ∆C îJªA ≈ø À “ØÀj®ø —iûrø ¡»ƒŒI “ŒmBmfiA PBØ›Na‹BØ
j∏∞NªA ”ºß j∑hNªA “Õlø ë B¿Ø , ¡»Œºß A ∆AÃyi ¡« ´ À ”zMjùA À fŒ∞ùA À “∞÷BÒªA cŒq À ∂ÀfvªA À Œº∏ªB∑ ’Bøf¥ªA
À ©UjùA Ã»Ø œ¥ÒƒùA j∏∞NªA ‹G oŒª À , Ω BJªA À µáA îI lŒô j∑hNªA ´ jaE lŒû pB¿NªA h◊ƒŒY KUAêA ≈ø ∆B∏Ø ? œ¥ÒƒùA
. Ω÷ÃùA
∆C ¬f¥M Bø …øk‹ À , HÒa ü ©¥Õ —iB»ÒªA À “¿v®ªA Ω«C ΩÕhI πnó AgG ∆Bn√‚A ∆C æ‹fNm‹A Ωvä ∆C : B®IAi …Œºß ejÕ À
. fYfi …ŒØ ¬›∑ ‹ Bû Ah« À , DÒa …ŒØ ©¥Õ ‹ BŒƒŒ¥Õ B¿ºß  eAjñ ¡ºß À BŒƒŒ¥Õ B® …ƒø …® B¿ŒØ ¬Ãv®ùA ≈ø gÃaDùA –CjªA
 AjÕ Bø Ah« : ∆C ë …J¥®Õ ¡Q œ¥ÒƒùA j∏∞ªA ‹ À j∑hNªA îß Ã« oŒª —eBø …ƒø gÃaDùA ÀC ¬Ãv®ùA ≈ø ™Ã¿nùA “¥Œ¥áA ü À
Bû B»ºQBô Bø ÀC eBY‡A iBJaC PBÕe¤ø ≈ø —iÃvªA  h« ´ BøC À , “VŒNƒªA œ®Ò≥ ∆B«jI Ah« À µY Ah»Ø µY  AjÕ Bø Ω∑ À , ¬Ãv®ùA
Ωvê ≈§ªA ‹ À LBN∏ªA “¥ØAÃø ©ø ‹G ¬B∏YfiA ´ ü eBY‡A “ŒVY ”ºß ΩŒªe fUÃÕ ‹ À B◊Œq fŒ∞Õ ‹ πªg ∆HØ ≈§ªA ‹G fŒ∞Õ ‹
. œ¿ºß ΩŒªe ≈ø …Ø›a ”ºß ¡º®ªA ~jØ ©ø ’œq ”ºß
∆BnºªA Ω«C …Øj®Õ –hªA ±ŒªDNªA À ¡§ƒªA À , BƒƒŒI j÷AfªA ¬›∏ªA ≈ø …∞ªD√ Bñ …ø›∑ ü BƒJ Ba …√BZJm A ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 9
 h« À , ≈nYC œ« ªBI æAfÜA À “§ßÃùA À “¿∏áA À wv¥ªA À fŒßêA À fßêA À œ»ƒªA À jøfiA ”ºß “º¿NrùA PB√BŒJªA j«B£ À ,
≈ß B√B»√ f≥ À , îùB§ªA ΩŒJm À î∑jrùA À iB∞∏ªA TAjM ë Bø j÷Bm À “∞nº∞ªA À µÒƒùA ¡º®M ïG B»º¥®M À B»¿»Ø ü “UBY ‹ iÃøC
À , “ŒƒÕfªA PB√BŒJªA j«AçI haDÕ ∆C ‹G …ªÃmi À BI ≈ø¤Õ ≈ø ”ºß oŒºØ , ¡»ºJm ™BJMA À ¡»IÃ÷e gBÖA À ¡»ŒªG ∆Ã∑jªA À ¡»NÕ‹À
—fß À “»JrùA À “ÕÃráA  AjÕ Bø Ah« À # B« ´ ïG B«Af®NÕ ÀC B ÀDÕ ∆C ´ ≈ø j«AçªA πºM ≈ø –eB®ªA ¡»∞ªA  B¥ºNÕ Bø ”ºß ±¥Õ
. SÕfáA LBZuC ≈ø
∆DI Ω÷B¥ªA Ω¥Õ À , B»ƒŒ®I B B¿®NmA ≈ß ©ƒùA πªhI fÕiC f≥ À “Œ¥ÒƒùA æÃufiA …ŒØ Ω¿®NmA f¥Ø “◊Œ A SŒY ≈ø BøC fmBØ Ã« À
B¿Ø , …ƒß wŒä ‹ Bû æB¿®Nm‹A o∞√ ≈∏ª , µÒƒùA ¡º®NÕ ∆C ¡ºnø Ω∑ ”ºß Kè …√C : µÒƒùA æÃuC æB¿®NmA ïG –f»Õ ∆Ej¥ªA
ë –hªA ∆BnºªA ¡º®M ïG Bƒª “UBY ›Ø ≈ÕfªA fuB¥ø ïG BƒÕf»Õ ∆C fÕjÕ BòG ∆Ej¥ªA ∆G : æÃ¥Õ ≈ø ΩRø ‹G Ah« ¡ Ã≥ ü ’‹¤« ΩRø
f≥ À ©JÒªA KnÅ K BbNªA “ºYjø ü ∆Bn√‚A …ŒªG XBNê B¥Õj ∆BnºªA ∆Ã∑ f®I ¬›∏ªA Ah ©≥À ‹ …√C B¿∏Ø , “Œº«BÜA Ω«C TAjM
B¥Õj …√Ã∑ f®I µÒƒùA ”ºß …I ~ ßA Bù ”ƒ®ø ‹ πªh∑ …Nƒm ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA À …IBN∑ ü …√BZJm A …º¿®NmA
ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA À …IBN∑ ü …√BZJm A …º¿®NmA f≥ À ©JÒªA KnÅ Ω¥®NªA “ºYjø ü ∆Bn√‚A …ŒªG XBNê BÕîø
. …Nƒm
ªA µÕeBvùA À ¬›∏ªA ≈ø j«B§ªA ”ƒ®ùA îI “ÕÃnNªA SŒY ≈ø …ŒØ °ªÃ´ …√C ´ , “Œº¥ß eAÃø …ŒØ PhaC f¥Ø —eBùA KnÅ BøC À
À jvJªA À ©¿nªA À —BŒáA À —if¥ªA À ¡º®ªA ΩRø ≈ø …¿»∞Õ ∆C A LBN∏I ≈ø¤ùA ¡ºnùA ”ºß –hªBØ , ¡Œ«B∞ùA À œ√B®ùA B»Œºß µJÒƒM
…√BZJm OJRÕ ∆C BøC À , B«Ãç À ”¿®ªA À ¡¿vªA À PB¿ùA À lV®ªA À Ω»ÜA ΩIB¥M œ√B®ø ¡»∞Õ ∆C ›Rø —eAi‚A À “◊ŒrùA À ¬›∏ªA
À “ƒm ‹ À BIBN∑ ‹ πªg …ª oŒºØ πªh∑ —eAiG À “◊Œrø À Bø›∑ À AjvI À B® À BƒMBŒZ∑ —BŒY À BƒMif¥∑ —if≥ À Bƒ¿º®∑ B¿ºß
. LBN∏ªA ≈ø SªBRªA ’lÜA ü …IBrNùA À ¡∏ A SÅ ü LBJªA Ah»I µº®NùA ¬›∏ªA ≈ø jÒq ¬f¥M f≥ À , ›¥ß ‹
LÃUÃI “º÷B¥ªA “Œº¥®ªA “øf¥ùA ‹G oŒª “Œº¥®ªA WVáA B»Œºß OøB≥ ªA PBøf¥ùA “ŒVY ”ºß ΩŒªfªA ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 10
≈ß “ŒØ›àA Ω÷BnùA ü wŒä ›Ø `jvø iÀe Ah« À Ω¥®ªA o∞√ ‹G Ω¥®ªA ¡∏Y ”ºß “VY ‹ ‘jaC —iBJ®I À , œº¥®ªA ¡∏áA ™BJMA
. # fŒº¥M ´ ≈ø ¬BøG ÀC √ ≈ø ¬Ãv®ùA æÃ≥ ïG ™ÃUjªA
iÀfªBI Ω¥®ªA ¡∏Y …I ΩÒIC Ω÷B¥ªA ∆HØ , …øf« WN√DØ ∆BŒƒI fŒŒrM …I fÕiC BòG À LBJªA Ah« ü eiÀC πŒ∏rM ±bmC ë À , Ah«
¡ºØ iÀfªA ë À ™jrªA ¡∏Å ÀC , iÀfªA ë À Ω¥®ªA ¡∏Å …Œºß æfNnÕ ∆C BøG …ølª ™jrªA ¡∏Y ïG eBß Bù ¡Q …¿ßk ”ºß `jvùA
. ≈ÕiÀe îI iÀfÕ Aj÷BY ælÕ
. “Œ√BQ — Y ë À fŒº¥NªA ïG ©UjÕ ∆C ‹G
À “YBI‚A À j§áA ΩIB¥Õ Bø Ω¥®ªA ¡∏Y “®IBNø LÃUÃI fÕiC ∆HØ # Ω¥®ªA ¡∏Y “®IBNø LÃUÀ ”ƒ®ø ΩŒvÑ ü jøfiA …Œºß …JNqA f≥ À
‹ À œº¿®ªA Ω¥®ªA ¡∏Y Ã»Ø πªg Ãç À ¡∏áA ü æf®ªA LÃUÀ À , µ∞rùA \uBƒªA “®IBNø LÃUÀ §√ BIB¥ß ÀC Bøg …N∞ªBã ©JNNnÕ
\ŒZu Ω∏q À “Œ¿ºß PBøf¥ñ …Œºß æfNmA AgG “VŒNƒªA µÕfvM ”ºß jÒzø ∆Bn√‚A ∆C “®IBNùA LÃUÃI fÕiC ∆G À , …ŒØ Bƒª ¬›∑
“ŒVá , “VáA ≈ß Ω¥®ªA æDnÕ ∆fi h÷fƒß ”ƒ®ø ‹ À , ∆AfUêBI ∆Bn√‚A  f«BrÕ jøC Ah»Ø BÕBz¥ªA ≤Aj fi ¬BNªA iÃvNªA ©ø œ¿ºß
. …NŒVY “«AfJª …NVY
. “VáA ≈ß ≈¨Nnø …√C  Bƒ®ø À , …n∞√ œ« BòG œ»ÕfI Ω∑ ”ºß “VáA ∆HØ , PBŒ»ÕfJªA j÷Bm §√ Ah« À
PBøf¥ùBI W÷BNƒªA ”ºß æÃváA À , ’BŒqflª “NIBRªA PBŒ«BùA ”ºß æÃváA ë µÒƒùA …øÀjÕ Bø “ÕB´ ∆G $ : ¡»z®I æÃ≥ À - 11
–jÉ ’BŒqfiA œ« BòG À ≈«g ‹ À XiBa ü OIBQ ‹ À ¡÷Ae ‹ À œº∑ ‹ ∆C ¬ÃŒªA “Œ¿º®ªA TBÅfiBI OJQ f≥ À , “NIBRªA “¿÷AfªA “Œº∏ªA
. # “Œº∑ ÀC “¿÷Ae ÀC “NIBQ æBY ”ºß …ƒŒ®I ’œq OJRÕ ∆C ´ ≈ø ¬B®ªA æÃZNªA ∆Ã√B≥ OÑ
. …ŒØ ΩøDM ≈ù j«B£ ë B¿∑ —eBø À “◊Œ« “Œ¥ÒƒùA æÃufiA …ŒØ Ω¿®NmA …√C “»U ≈ø fmBØ Ah« À
”ºß “º¿Nrø “NIBQ “¿÷Ae “Œº∑ “VŒN√ œ« À , “NJªA \ŒZu ´ ¡Õf¥ªA µÒƒùA ∆C WNƒNnÕ ∆C …ƒŒ®I ~A ß‹A Ah»I fÕjÕ ~ ®ùA ∆C ”ºß
. …n∞√ ΩÒJÕ ~A ß‹BØ B◊Œq  f∞Õ ‹G À , “NIBQ ¡Œ«B∞ø
æÃ¥®ªA –f»Õ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA : ‹ÀC …ŒØ Bƒ∑ Bø ïG ©UjƒºØ ≈∏øC B¿»ø iBvNa‹A iBRÕG ≈ø LBN∏ªA Ah« “ÒÕjq ë B¿ß BƒUja Bƒº®ª À
–hªA À , P‹Ã» A XBNƒNm‹ PBøú®ùA KŒMjM ë À B»®J KnÅ …Øj®M À …∞ªDM Bø ∫úm À …ªB¿®NmA ”ºß PjÒØ Bø æB¿®NmA ïG
B¿ŒØ Ω¿®NnM ∆C À , ∆B« ªA ë À “Œ®≥AêA “Œ¥ÕfvNªA PBøú®ùA XBNƒNm‹ “ŒƒŒ¥Õ “Œ¥Œ¥Y PBøf¥ø Ω¿®NnM ∆C ë …Œºß æÃ¥®ªA PjÒØ
, “ÕiBJNß‹A iÃøfiA œ« À , œ¨JƒÕ ‹ Bø À jQ¤Õ À iBNë ∆C œ¨JƒÕ Bø À ijy À ©∞√ À jq À a À —ÀB¥q À —eB®m ≈ø Ω¿®ªBI µº®M …ª
“ÕAf A À eBqi‚A XBN√‚ “Œƒ£ PBøf¥ø î√çùA jrªA À àA eiAÃø ü Ω¿®NnM ∆C À , æfÜA ë À , “¿ºnùA ÀC —iûrùA PBøf¥ùA
¡ eBU À “ƒnáA “§ßÃùA À “¿∏áBI πIi ΩŒJm ïG ™eA $ : ïB®M æB≥ “§®ªA œ« À , ∆çø jq ≈ß ™ejªA ÀC , ∆çø a ïG
. æAfÜA À “ƒnáA “§ßÃùA …NºIB¥ø πªg ïG fqjM B¿∑ ∆B« ªA ë “¿∏áBI eAjùA ∆C j«B§ªA À 125 : ΩZƒªA : # ≈nYC œ« ªBI
À œyjùA ¡º®ªA ïB®M …Œ∞√ ”ƒ®ø B¿Ø , œ¥NùA À µmB∞ªA ≈ø ”MDNÕ À , ≈ø¤ùA À jØB∏ªA …Œºß ‘Ã¥Õ Bû œ¥ÒƒùA j∏∞NªA µÕj : Oº≥ ∆HØ
≈ø À $ : …ªÃ≥ À , 13 : jØB´ : # KŒƒÕ ≈ø ‹G j∑hNÕ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ ™BJM‹A À ‘Ã¥NªA Ω«C ´ ≈ß \ŒZvªA j∑hNªA
¡º®ªA ≈ø ¡»¨ºJø πªg BŒ√fªA —ÃŒáA ‹G ejÕ À B√j∑g ≈ß ïÃM ≈¿ß ~jßDØ $ : …ªÃ≥ À , 2 : ∂›ÒªA : # BUjã …ª Ω®è A µNÕ
Ω¿®ªBI ‹G æBƒÕ ‹ ©ØBƒªA ¡º®ªA ∆DI “¥ BƒªA PBÕAÀjªA À 30 : ¡VƒªA : # ‘fN«A ≈ñ ¡ºßC ë À …ºŒJm ≈ß Ωy ≈ñ ¡ºßC ë πIi ∆G
. “zŒ∞Nnø — R∑ BvªA
j∑hNªA …®ø –hªA ‘Ã¥NªA ÀC ‘Ã¥NªA Ω®Ü oŒª πªg ∆C ´ , …ŒØ KÕi ‹ Bû ¡º®ªA K√BU ü ‘Ã¥NªA “ƒnªA À LBN∏ªA iBJNßA : Oº≥
πªg ”ºß jøfiA ∆B∑ ê gG , …ƒø …ª wºã ‹ BŒ B®M ∆Bn√‚A  B B®NÕ –hªA –jÒ∞ªA –j∏∞ªA µÕjÒªA ’AiÀ µ÷B¥áA ΩŒƒª ›¥Nnø B¥Õj
ë Bø –ifÕ ‹ À , µáA ©JNÕ ‹ ≈û iÃV∞ªA À µn∞ªA Ω«C À î∑jrùA À iB∞∏ªA ”ºß LBN∏ªA ü —eiAêA PBUBVNY‹A ©Œö O¨ª
èºÕ æBáA æfJM ~jØ ©ø À , æBáA Ah« ¡ BY À LúÒùA ∫AieG ïG ~j∞ªA Ah« ”ºß ¡ ΩŒJm ‹ ¡»√HØ j∑hNªA À ‘Ã¥NªA
. “ªBzªA ±÷AÃÒªA À ∂j∞ªA ”Nq ©ø XBVNY‹A ≈ø “ƒnªA ü eiÀ Bø B« §√ À , ¡»®ø XBVNY‹A
‘Ã≥ ≈ø ±ª¤ø …NŒ¿nU KnÅ ∆Bn√‚A ∆C : πªg \ŒyÃM , “ÕjÒ∞ªA B»NøB¥NmA ïG “∑ifùA “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA ejª ‘Ã¥NªA iBJNßA ΩI
≈ø B« ¨I °JMjM ∆C ´ ≈ø B»I xBàA –iîrªA B»º¿ß Ω¿®M B»ƒø —fYAÀ Ω∑ À , –jvƒ®ªA ∆fJªA B«fNä “Œ®Jm À “Œ¿Œ»I —eBzNø
fê ∆C ´ ≈ø LjrªA À Ω∑fiA ïG ∆Bn√‚A S®JM ’Ah¨ªA —ûrØ —eBzùA À “®√B¿ùA ÃZƒI ‹G B»º¿ß ü B BY …I œßAjM B BJMiA ‘Ã¥ªA
À K®Nª ›Rø π∞ªA ©ƒNô ÀC , AeÀfä AiAf¥ø ‹G ©nM ‹ B»√fi ›Rø —f®ùA B¿»ƒø ©ƒNô ∆C ‹G —Ã¥ªA  h« “ŒYB√ ≈ø if¥I if¥Õ ÀC fÅ
. B¿÷Ae Bƒn∞√C ≈ø B«f«Br√ iÃøC  h»Ø , πªg æBRøC À Ω∑fiA ≈ø jR∑C AgG ≠zùA ≈ø …Nºzß KŒvÕ æ›∑
∆BŒ¨ KUÃÕ …ŒªG S®JM Bø ïG TB®J√‹A À , B«jøAÀC “ßB ü …ªBm mA À , ‘Ã¥ªA ≈ø —Ã≥ ïG ∆Bn√‚A ΩÕBó ∆B∑ πªh∑ ∆B∑ AgG À
ÀC ¬B®ÒªA —ûq ü æBm m‹BØ , ≠ºJÕ eB∑ ÀC ∆›ÒJªA fY ïG B»I ≠ºI Bñi AeB»ÒyA B —eBzùA —Ã¥ªA eB»ÒyA À , “ßBÒùA —Ã¥ªA
PBJUAêA j÷Bm À e‹ÀC “ŒIjM À ælƒø jøC ¡Œ§ƒM À —jrß À Kn∑ ≈ø —BŒáA PB¿»ø ©Œö ≈ß ∆Bn√‚A ≤jvÕ `B∏ƒªA —ûq
‹ Bû BzÕC Ah« À , “ŒJz¨ªA ‘Ã¥ªA À “ÕûrªA ‘Ã¥ªA j÷Bm “ßB ü æBm m‹A   §√ À , B»I ¬BŒ¥ªA Kè ªA “ŒßB¿NU‹A À “Õej∞ªA
. —BŒáA ¬BÕC æ›a B√ ´ ≈ø À Bƒn∞√C ≈ø B«f«Br√ æAl√
™Ã¿ A ∂Ãm ‹G …ª ∆Dq ‹ À , “∞ºNbùA ‘Ã¥ªA  h —jbnùA o∞ƒªA ë ∆Bn√‚A ∆HØ “Œ√Bn√‚A ∫›« °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A Ah« ü À
≈ø ›∑ œÒ®Õ ∆C ≈ß …ª wŒä ›Ø , “ŒªB¿∑ “Œ¿ºß —BŒY ‹G OnŒª À , —ja‡A À BŒ√fªA —BŒáA ü …MeB®m µÕj ü B B¿ßDI ‘Ã¥ªA ≈ø
. pCi ≈ø ΩÒJM ‹ À ‘jafiA ‘Ã¥ªA …I ¡YAlM ‹ Bø B»§Y ≈ø ‘Ã¥ªA
ü æAfNß‹A “∏ºø À , B ™ÀjrùA µÕjÒªA °mÀ B»ƒø ›∑ eiÃÕ ›Õf®M “∞ºNbùA  AÃ≥ æfß AgG ‹G “Œ√Bn√‚A ”ƒ®ø …ª ¡NÕ ‹ ∆Bn√‚BØ
. “ªAf®ªA ©Œ¿ÜA ©¿è À , B« ´ À “∞®ªA À “ßBVrªA À “¿∏áB∑ ΩyB∞ªA B»¥ºÇ B»Œ¿n√ ªA œ« ‘Ã¥ªA ≈ø —fYAÀ Ω∑
‘Ã¥ªA  h« `A ≥BI “Œ√Bn√‚A …øÃºß À …ØiB®ø ü ©mÃNÕ À  fƒß —eÃUÃùA iB∏ØfiA  h« ”ºß Ωvê BòG ∆Bn√‚A ∆C KÕi ‹ À
 AÃ≥ j®rM ”NY “®ŒmêA ≤iB®ùA À ¬Ãº®ªA  h« ≈ø ±∏ªA j∞u …N√ÃŒ∑ æÀC ü ∆Bn√‚A ∆C ”ƒ®ñ , B»MBŒzN¥ø À B B¿ßC “ÕiîrªA
∆Bn√‚A æAlÕ ‹ ¡Q ∆Bn√‚A ¬Ãºß ’‘eBJø œ« “Œ÷AfNI‹A PAiîrªA  h« À , B»JºÒM À B»Œ»NrM Bø …Œºß ` ¥M À , B»V÷AÃÅ “ºaAfªA
. “Œ√Bn√‚A iB∏ØfiA jøC …ª ¡NÕ ”NY Ωv∞Õ À K∑jÕ À wvë À ¡¿®Õ
À  iB∏ØC ü …ØAjçA KUÃÕ …Œºß ` ¥M Bø “IBUG ü …ØAjmG À —eBzNùA  AÃ≥ ≈ø —Ã≥ “ßB ü ∆Bn√‚A Ω´ÃM ∆C KŒJºªA pfê Bƒ« ≈ø À
. B« ´ …ŒzN¥Õ B¿ß …Nº∞´ À , iB∏ØfiA À PB¥ÕfvNªA ≈ø B« ´ …ŒÒ®Õ Bø ”ºß —Ã¥ªA  h« …≥fvM Bø ©Œö ¡Œ∏ZNI …ØiB®ø
—B¨ÒªA —B¨JªA ü À , —ûrªA ’B∞ºY ≈ø îØ ùA îØjnùA eAjØfiA ü  f«Br√ –hªA ë ≤Ajç‹A Ah« ∆HØ πªg ∂fvM “IjVNªA À
À ™B¿nªA À LjrªA h÷Ahª ”ºß î∞∑B®ªA , PAûrªA WÜ ü îz÷BàA ’‹¤« ∆HØ œ√Bn√‚A ©¿N A ü —BŒáA jøC ≈Õfn∞ùA “¿º§ªA
`Ài OIjnM f≥ À æBUjªA æBÒIC B»ŒØ oØBƒNÕ ªA iÃøfiA ¬B»ø À , “Œ√Bn√‚A PBJUAÀ ü j∏∞NªA ∆îŒÒNnÕ ∆ÀeB∏Õ ‹ æBuêA
∆C ¡ ”MDNÕ ‹ Lú¥ªA ’BŒn≥C ∆À ∏NnùA —B¨ÒªA πªh∑ À πªg ´ À ¡»≥A ØA À ¡»ßB¿NUA À ¡»øBŒ≥ À ¡«eî≥ ü —ûrªA
©Œö ü …Œºß ¡« –hªA SŒJàA ¡ BY ΩRó ¡»MBŒY À , πªg …ŒØ Kè B¿ŒØ ”NY ›ªhM À BßÃza À “õi À “¥∞q À “ØCi AÀiÃvNÕ
“J∏ø ¡»ƒø “∞÷B Ω∑ , ¡»øÃºß ü HÒàA µÕj AÃ∏ªBm B®Œö ’‹¤»Ø , iBIeG À æBJ≥G À |´ À j§√ À PÃ∏m À ¡º∏M ≈ø B«j«B§ø
“¥áA ≤iB®ùA À “®ØBƒªA ¬Ãº®ªA ,  ’AiÀ B¿ŒØ À  ’AiÀ B¿ß ∆úØB´ ,  fƒß Bñ “¥º®NùA “ØjZƒùA “Øj A iB∏ØfiA À ¬Ãº®ªA ≈ø …ªBƒM Bø ”ºß
. ‘Ã¥NªA ë À “¿Œ¥ªA “Œ√Bn√‚A Ω÷Bz∞ªA …ª Oó À …≥›aC OZºu AgG ‹G ∆Bn√„ª ¡NM ‹ “®ØBƒªA ¬Ãº®ªA À “¥áA ≤iB®ùBØ “Œ√Bn√‚A
À “®ØBƒªA ¬Ãº®ªA À “¥áA ≤iB®ùA •∞Ñ ªA œ« “ƒnáA ∂›afiA À , “ƒnáA ∂›afiA •∞Ñ ªA œ« “áBvªA æB¿ßfiA ∆C ΩvÑ f¥Ø
. …®ø Ω¿ß ‹ ¡ºß ü a ‹ À , “ZŒZvªA iB∏ØfiA
À $ : æB≥ SŒY “¿º∑ ü ïB®M A …®ö –hªA ë …√C ‹G \ŒyÃNªA ïG “UBáA oŒnù BŒ≥›aC BŒ¿ºß B≥Ãm  Bƒ¥m ∆G À SZJªA Ah« À
: # B√B≥jØ ¡∏ª Ω®è A AÃ¥NM ∆G $ : æB≥ À , —BŒáA nø ü æAfNß‹A °mÀ haC ≈ß “ÕBƒ∑ …√HØ 19 : ∆B¿¥ª : # πŒrø ü fv≥A
LBJªfiA AêÀC ¡∏√fi –C , 197 : —j¥JªA : # LBJªfiA œªÀC BÕ ∆Ã¥MA À ‘Ã¥NªA eAlªA a ∆HØ AÀeÀlM À $ : æB≥ À 29 : æB∞√fiA
À B«B∑k ≈ø \ºØC f≥ B«AÃ¥M À B«iÃVØ B»¿ DØ B«AÃm Bø À o∞√ À $ : ïB®M æB≥ À , ¡ºßC A À ‘Ã¥NªA ïG ¡∏Jª Ω¿ß ü ∆ÃUBNÑ
. 130 : ∆Aj¿ß æE : ∆ÃZº∞M ¡∏º®ª A AÃ¥MA À $ : æB≥ À 10 : o¿rªA : # B«Bme ≈ø LBa f≥
≈øA’ À LBM ≈ø ‹G BŒ´ ∆Ã¥ºÕ ≤ÃnØ PAûrªA AîJMA À —úvªA AÃßByC ±ºa ¡«f®I ≈ø ±ºbØ $ : ïB®M æB≥ : jaE µÕj ≈ø À
ü ∆À ∏NÕ ≈ÕhªA œMBÕA’ ≈ß ≤juDm $ : ïB®M æB≥ À , œ¨ªA ïG ∂ÃnÕ PAûrªA ™BJMA ∆C j∑hØ 60 : ¡Õjø : # BáBu Ω¿ß À
πªg ›ŒJm  ÀhbNÕ œ¨ªA ΩŒJm AÀjÕ ∆G À ›ŒJm  ÀhbNÕ ‹ fqjªA ΩŒJm AÀjÕ ∆G À B»I AÃø¤Õ ‹ “ÕA’ Ω∑ AÀjÕ ∆G À µáA ¨I ~ifiA
ïG ∆Ã≥Ãnø µáA ™BJMA ≈ø ∆ÃßÃû “ŒJz¨ªA ‘Ã¥ªA ’AjmC ∆C j∑hØ 146 : ≤AjßfiA : # îºØB´ B»ƒß AÃ√B∑ À BƒMBÕFI AÃIh∑ ¡»√DI
‹ Lú≥ ¡ o√‚A À ≈ÜA ≈ø A R∑ ¡ƒ»Ü B√Cig f¥ª À $ : ïB®M æB≥ À , µáA ≈ß ¡»Nº∞´ KJnI πªg ∆C j∑g ¡Q , œ¨ªA ΩŒJm
: ≤AjßfiA : ∆úØB¨ªA ¡« π◊ªÀC ΩyC ¡« ΩI ¬B®√fiB∑ π◊ªÀC B»I ∆î¿nÕ ‹ ∆AgA’ ¡ À B»I ∆ÀjvJÕ ‹ îßC ¡ À B»I ∆û¥∞Õ
…ªBƒÕ Bø ΩŒ√ ≈ß æl®ñ ¡»√AgE À ¡»ƒŒßC À ¡»Iú¥Ø , ∆Bn√„ª ªA ≤iB®ùA µ÷B¥Y ≈ß ∆úØB´ ¡« BòG îºØB¨ªA ’‹¤« ∆C j∑hØ 179
B»ŒªG ΩŒó À B»IÃvM BòG ªA iB∏ØfiA œ« À ¬B®√fiA ≈ø ΩyC ë Bø ÀC ¬B®√fiA …ªBƒM Bø B»I ∆êBƒÕ BòG À , …NŒ√Bn√G ü fŒ®nªA , ∆Bn√‚A
. “ÕiBzªA ™BJnªA À “¿÷BnªA ¡÷B»JªA B»I ±ªDM À
”ºß æÃvZºª Ω¿®ªBI ¡º®ªA ∆iB≥ À , Ω¥®NªA À j∑hNªA À j∏∞NªA ü ‘Ã¥NªA ¢ qA BòG ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ∆C ¬f¥M Bø ©Œö ≈ø j»§Ø
. “Œ√BÒŒrªA PA’B¥ª‚A À “Œ√AÃŒáA ¬B«ÀfiA K÷AÃq ≈ø …uúa À ¡º®ªA “IBuG À j∏∞ªA “øB¥NmA
’BÕ ∏ªA À pf¥ªA “YBm ïG …Ij¥M À , “Œ ‚A “ՋêA — §Y ü ∆Bn√‚A æÃae ∆C ë À , B«iB∏√‚ æBâ ‹ “Œ√Ej≥ “¥Œ¥Y Bƒ«B« ¡®√
, D∞ÒM ‹ ªA …MÀ U iAÃ√C À , ‘ ∏ªA A PBÕE ≈ø   ´ ”ºß œ∞a Bø …ƒø f«BrÕ ~ifiA À PAÀB¿nªA PÃ∏ºø ïG BIBI …ª \N∞Õ
 AÀi B¿ŒØ À , ~ifiA À PAÀB¿nªA PÃ∏ºø AÀCjª ¬eE I Lú≥ æÃY ∆ÃøÃê î BŒrªA ∆C ‹ ê : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA æB≥
, © C Bø ¡N®¿nª À ‘iC Bø ¡NÕCjª ¡∏Iú≥ ü WÕjó À ¡∏ø›∑ ü R∏M ‹ ê : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß iû¿ÜA
…ªÃ≥ j«B£ πªg ”ºß æfÕ À 69 : PÃJ∏ƒ®ªA : # îƒn A ©ù A ∆G À BƒºJm ¡»ƒÕf»ƒª BƒŒØ AÀf«BU ≈ÕhªA À $ : ïB®M æB≥ f≥ À
¡Œ«AjIG –j√ πªh∑ À $ : ïB®M æB≥ À , —eBJ®ªA ”ºß ªA ™jØ SŒY 99 : jVáA : # ªA πŒMDÕ ”NY πIi fJßA À $ : ïB®M
›∑ $ : ïB®M æB≥ À , PÃ∏ºùA —f«Brñ ∆B¥Õ‚A ±uÀ °IjØ 75 : ¬B®√fiA : # îƒ≥ÃùA ≈ø ∆Ã∏Œª À ~ifiA À PAÿnªA PÃ∏ºø
∫AieC Bø À îŒºß œ∞ª iAjIfiA LBN∑ ∆G $ : ïB®M æB≥ À 7 : jQB∏NªA : # ªA îß B»√À ª ¡Q ¡ŒZÜA ∆À ª ªA ¡ºß ∆ÿº®M ê
…ªÃ≥ ü ¬›∏ªA ≈ø ’œVŒm Bû ”ƒ®ùA Ah« ü ”ØÃNnùA SZJªA KºÒŒª À 21 : î∞∞ÒùA : # ∆ÃIj¥ùA  f»rÕ ¬Ã≥jø LBN∑ ∆ÃŒºß Bø
: —f÷BùA : “Õ‡A # ¡∏n∞√C ¡∏Œºß AÃøA’ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü À 55 : —f÷BùA : “Õ‡A # …ªÃmi À A ¡∏ŒªÀ BòG $ : ïB®M
. 105
—BŒáA “ŒƒI …Œºß I À ∆Bn√‚A …Œºß jÒØ –hªA –jÒ∞ªA j∏∞NªA µÕj fÕ¤Õ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ∆C  Bƒøf≥ Bø “¥Œ¥áA  h« PÃJQ üBƒÕ ‹ À
. î¥N¿ºª “J≥B®ªA À  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø B»I wNë “Œ G “J«Ãø À , –j∏Ø ´ µÕj Ah« ∆HØ , “Œ√Bn√‚A

œëiBM SÅ
‹ À , B»J«Ahø À B»∞÷Aà ≤›NaA ”ºß “Œø›m‚A “øfiA …N∏ºm –hªA µÕjÒªA À œø›m‚A ∏∞NªA cÕiBM ü BŒªBöG Aj§√ …ŒØ j§ƒ√
“∞ªBbùA À “¥ØAÃùA ü …¿∏ç À ∆Ej¥ªA µÒƒø ”ºß “®≥AêA TeAÃáA ~j®√ BòG À , æBÒIG ÀC ∂B¥YHI K«AhùA ≈ø K«hø ïG …ŒØ –ú√
«hø SZJªA ≈ø jaE µÕj πªg BòHØ ,  iÀhU À …ªÃuC ü ièªA ü Bƒª ∆Dq ›Ø ±ªBã …I ihNßA Bø À µØAÃø …I ”«BI Bø BøC À ,
.   ´ ÀC
”ºß ¡∏ê , ¢jrI ¢ rM ÀC fŒ¥I fŒ¥NM ∆C ´ ≈ø “Œ√Bn√‚A —BŒáA ∆Ã◊q ©Œ¿Ü “ßÀjrùA …Nƒm ü …¥Òƒñ ~j®NÕ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA
À , –eBJªA À jyBáA À , œ¿V®ªA À œIj®ªA À , eÃmfiA À |ŒIfiA ”ºß , ”R√C ÀC Aj∑g , A J∑ ÀC A ¨u , B®¿Nâ ÀC Aej∞ƒø ∆Bn√‚A
ÀC µºa ÀC eB¥NßA ≈ø …√Ã◊q ≈ø ∆Dq Ω∑ ΩaAfÕ À ∆B∑ ∆B∏ø –C ü À ∆B∑ ∆Bøk –C ü , K÷B¨ªA À f«BrªA À , Ω«BÜA À B®ªA
. πq ´ ≈ø Ω¿ß
ïG “IeBƒªA …MBÕE æ›a ≈ø \÷›ªA \yAêA ≈ø À “Œ√Bn√‚A —BŒáA ≤Aj DI “¥º®NùA PBßBƒvªA À ¬Ãº®ªA ©Œö ©ø ∫B∏ÒuA ∆Ej¥ººØ
À PBŒyifiA À PBÕÀB¿nªBI µº®NÕ Bø ©Œö ü Ω»ÜA |Øi À ¡º®ªA œ B®M ”ºß B¨ªBI BRY Sê …√C Ω¥®NªA À j∑hNªA À j∏∞NªA À jIfNªA
ïG “®Õig ∆Ã∏Œª πªg ´ À ¡º¥ªA À `úªA À î BŒrªA À “∏÷›ùA ≈ø  ’AiÀ Bø À BƒùBß ’AlUC ≈ø , ∆Bn√‚A À ∆AÃŒáA À PBJƒªA
¬B∏YC À ∂Ã¥áA À ©÷AjrªA À ∂›afiA ≈ø “ŒßB¿NU‹A “Œ√Bn√‚A —BŒáA —eB®nI µº®NªA ≈ø AÃç µº®NÕ Bø À , …√BZJm A “Øj®ø
. ™B¿NU‹A
…ŒªG ÃßfM Bø µY ”ºß B»ƒß æf®ø ‹ “ÕiAjÒyA —Ãße —jÒ∞ªA …ŒªG ÃßfM –hªA j∏∞NªA ≈ø –jÒ∞ªA µÕjÒªA fÕ¤Õ …√C OØjß f≥ À
. œ¥ÒƒùA nªA ≈ø —jÒ∞ªA
πªg ü  Ã®JNÕ ∆C ïG B»Õf»Õ ªA “øfiA ÃßfÕ À , “§ßÃø À æfU À ∆B«jI ≈ø “Œ¥ÒƒùA PBßBƒvªA  h« Ω¿®NnÕ …n∞√ ∆Ej¥ªA À
. …I N®Õ Bñ ÀC πªg ´ ü PB¿ºnùBI AêfNnÕ À Ω¿®ªA LBI ≈ø “UiBàA PBŒ®≥AêA ≈ø ∆B∑ B¿ŒØ ∆B« ªA Aà B®NŒØ
…ƒß ∆ç∞ê AÃ√B∏Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ü —ÃmfiA ¡ îß À , “ÕÃJƒªA “ƒnªA  fuB¥ø ∆BŒI ü ∆Ej¥ªA NßA f≥ À
. œ¿º®ªA ∫únªA ü …¿º®ø ¡º®NùA fŒº¥M “Œ¿º®ªA …NŒrø ∆Àfº¥Õ À ,
æBÅ …JqC ¡ BY , œø›m‚A ¡Œº®NªBI f»ß œRÕfY “ƒÕfùBI …NøB≥G ¬BÕC …I ®√ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA f»ß ü ¬Ã¥ªA ∆B∑
À ΩŒvZNªBI ¡»ƒø “ÕBƒß ”ºß Ø ´ BUgBm ‹B¨NqA “Œ¿º®ªA TBÅfiBI ∆ú¨NrÕ , PBßBƒvªA À ¬Ãº®ªA ≈ÕÀfM ü ¡Õf¥ªA ∆Bn√‚A
, …º¥√ À , “IBN∑ ´ ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß SÕfáA •∞Y À , …M’Aj≥ À ∆Ej¥ªA •∞Å ‹ÀC AÿN«A f≥ À , jÕjZNªA
‘iBvƒªA À eûŒªA B¿Œm ‹ À “ŒJƒUfiA ΩºùA LBIiC |®I ©ø PBUBVNYA À , ¡»n∞√C ¡»ƒŒI B¿ŒØ “Œø›∏ªA PBYiBÒùA |®I ¡ ∆B∑ À
f≥ À j®rªA “ÕAÀjI ∆ú¨NrÕ , AÃ√B∑ À ¬›∏ªA ¡ºß iû£ ’‘fNJÕ Bƒ« ≈ø À , ¬BrªA À “rJáA À —jÕlÜA ü ¡»ƒø æBŒUC eÃUê
.  jøC ü O¨ªBI “ƒnªA ‹ À , “¿º∏I ’Aj®rªA À j®rªA LBN∏ªA `fô À ¬›m‚A B«jøDI ¡N»Õ “ŒIjß “ƒm O√B∑
”ºß BIBI πªg fƒß TeBáA ≤›Na‹A eAk À ≤Àj®ø ë Bø “Ø›àA jøC ≈ø ∆B∑ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ΩÑiA Bù ¡Q
. —eÃUÃùA LAÃIfiA
. B»ŒØ ’Aj¥ªA ≈ø “ßBö —eB»q À “øBô —Àl´ f®I æÀfiA “∞ŒºàA ≈øk ü ∆Ej¥ªA ©ö À
. œ√BRªA “∞ŒºàA f»ß ü ¡Q - BJÕj¥M ∆BNƒm œ« À - …NØ›a f»ß ü Ah« ”ºß jøfiA ∆B∑ À
≈ß ¡»≥Ã®Õ ∆B∑ B»I æB¨Nq‹A ≈∏ª  f»ß ü “¿Œ§®ªA PBYÃN∞ªA ≈ø ∆ÿºnùA ∂ki Bñ …≥BÒ√ ©nMA À …NŒu jrN√A ∆G À ¬›m‚A À
“UBY œ¿º®ªA ‘ÃNnùA ≈ø ¡«fƒß Bù ∆ÀjÕ AÃ√B∑ Bø ¡»√G ÀC , B»UiAfø ü ’B¥Mi‹A pB¿NªA À ¬Ãº®ªA °IAÀi ü j§ƒªA “ªBUG ü µ¿®NªA
. °nJNªA À ©mÃNªA ïG
. “øB®ªA …Øj®ŒØ oáA ”ºß  jQC j»§ŒØ “®ƒvªBI °JMjÕ ∆C ‹G ‘jaC “øC ≈ø “øC …Øj®Õ BmÃnä AjøC …ºzØ À ¡º®ªA oŒª À
O√B∏Ø , “ÕÃJƒªA “ŒI ªBI ≈∏m ü O√B∑ Bø f®I —ÃbƒªA À iÀj¨ªA ≈ø “Œº«BÜA Lj®ªA —jÕl¨ªA “ŒªAÃNùA PBYÃN∞ªA  h« O§¥ÕC f≥ À
œªAÃùA À Lj®ªA ïG h◊øÃÕ “¿ºnùA “øfiA ¡Œn¥M ™ÃŒq …I f»rÕ , AfÕÀi ¡»ƒø ≈∏¿NM À , —iBJÜA “Œº®NnùA ¡øfiA `Ài ¡»ŒØ LjnNM
tÃŒU ≈ß cÕiBNªA B«j∑g — R∑ ‘jaC iÃøC À , “ÕjvŒ≥ “Œ∑úø — nI nùA îI - ∫AhøÃÕ ¬BrªA œªAÀ ë À - “ÕÀB®ø m À ,
. “Œ√Ej¥ªA PB¿Œº®NªA B¿Œm ‹ À œ¿º®ªA nªA ü QDM B PBŒn∞√  h« À , nùA
œIC À fÕk ïG KnƒM —ef®Nø ±YBvø iBu f≥ À …ªBY ”ºß ∆B∑ ∆Ej¥ªBI æB¨Nq‹BØ œ¿º®ªA nªA jyBY ≈ø ¡«fƒß ∆B∑ –hªA BøC À
. ¡« ´ À eînø ≈IA À
f≥ À , ‘Ài Bø —jR∏ª SÕfZNªA ≈ß “IBZvªA |®I j¿ß ”»√ SŒY ïG °JzªA À Ω¥ƒªA jR∑ À BƒŒI BUAÀi XAi f¥Ø SÕfáA BøC À
B«ÃÒºbØ , ¡»ûC À ¡»÷BŒJ√C wv≥ À ¡»JN∑ iBJaC ≈ø A R∑ B◊Œq ∆ÃQf A ¡»ƒß haC À ¬›m‚A ü Aúae LBN∏ªA Ω«C ≈ø —fß ∆B∑
À , SÕeBYfiA ü ∆AiÀfÕ pfªA À ©yêA haC À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß “£Ã∞ A SÕeBYfiA ≈ø ¡«fƒß ∆B∑ Bñ
. …§∞ª j«B§I ∆Ej¥ªA …®ØfÕ πªg ≈ø R∑ ’œq æÀfiA ifvªA ü ¡»MAÀi À “IBZvªA ≈ß “ªÃ¥ƒùA “ßÃÒ¥ùA SÕeBYfiA ü ¬ÃŒªA fUÃÕ
“øAj∑ À , …ƒß SÕfáA •∞Y À ƒªA “JZvª pBƒªA B«f¥N®M O√B∑ ªA “®ŒØjªA “√B∏ùA - 1 : “Q›Q iÃøC πªg ü KJnªA “ºö À
Ω«C œ¿ºnø ≈ß ”NY iBR∑‚A À hafiA ïG pBƒªA πªg BßfØ , ¡«jøfi ¡»¿Œ§®M À , pBƒªA ”ºß ¡»ƒß “º¥ƒªA ¡»IBZuC À “IBZvªA
. jb∞ªA À ¬f¥NªA —kBŒY ü SÕfáA “ºõ îI —fÕfrªA “IB≥jªA À LBN∏ªA
À A LBN∑ ”ºß …yjß ü “uBa À  Bƒ®ø ü jIfNªA À …vŒZó ≈ß ¡»®ƒø …º¥√ À SÕfáA •∞Y ”ºß ¡»ƒø fÕfrªA xjáA ∆G - 2
≈ø \u B¿ŒØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA πªhI ¡«BuÀ f≥ À , …ßÀjØ …ƒø f¿NnM À ≈ÕfªA “ŒƒI …Œºß NJM –hªA ΩufiA ë
.   ´ À , SÕfáA # “ªB¥ªA œºß jR∏Nm $ : …ªÃ≥
À , ¬Aj∏ªA ’BŒJ√fiA ïG “IÃnƒø P‹k À , …ªB®ØC À …÷B C À A PB∞u ü “ßÃyÃø SÕeBYC ¡»ƒŒI iÀfM ∆fi “ujØ πªhI OºvY À
±ÕjÑ À , “ŒyBùA ¡øfiA wv≥ À , eBè‚A À µºàA ü PBØAja À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG KnƒM “«Ãrø ’‘ÀBnø
. ΩŒJ¥ªA Ah« ≈ø ΩŒå‚A À —AiÃNªA …ƒ¿zNM B¿ß jv¥M ‹ Bû πªg ´ À ∆Ej¥ªA
∆Àe ∆Ej¥ªA SJºÕ ¡ºØ SÕfáBI Ω¿®ªA À hafiA À ∆Ej¥ºª –iÃvªA ¬f¥NªBØ : Ω¿®ªA À ¬f¥NªA πªg fƒß SÕfáA À ∆Ej¥ªA ¡nN≥A À
∆G À ¬ÃŒªA ”NY ›¿ß “øfiA îI —j¿Nnø ∆Ej¥ªA ”ºß SÕfáA ~jß ≈ß \∞vªA œ« À — nªA  h« –jÉ ælM À , ›¿ß jV« ∆C
. eBYE f®I eBYE ‹G ¡»ºªA # AiÃV»ø ∆Ej¥ªA Ah« AÀhÖA œøÃ≥ ∆G Li BÕ æÃmjªA æB≥ À ‹Ã≥ B«j∏ƒM O√B∑
’AfªA À ¬›m‚A ü ¡ Ãae f®I “Œø›m‚A ¡øfiA îI “ôf¥ªA “ŒøÃ¥ªA PBØAjàA ≈ø R∑ ’B¥I ü LBJmfiA fYC ë …ƒŒ®I Ω«BnNªA Ah« À
. ’AfªA jè
≈¿Ø …NŒI Ω«C ü nùA “øBß ’AiE ≤›NaA KUÀC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi f®I “Ø›àA jøC ü ‘jU Bø ∆G - 3
ƒªA ¡«BuÀ f≥ À , ¡ ’”√Bq |¨Jø ÀC ∆Ej¥ªA ¡ºß ≈ø ¡»N√B∏ø À ¡«jøDI DJ®Õ ‹ ¡»ƒß ~j®ø ≈ø À , ¡»I ¡÷B« ¡»Œºß ±∑Bß
À , A LBN∏I ¡»ƒø ¡ºßC ¡« À ¡«Ã¿º®Õ ‹ À ¡»ƒø Aÿº®NÕ ∆C ¡ºnø …Nª‹e À …NZu ü LBMjÕ ‹ Bñ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
À œM ß À A LBN∑ RªA ¡∏ŒØ ∫iBM œ√G : jMAÃNùA RªA SÕfY ü æB≥ …¿»Ø ü AÃ◊Òë ≈ª À   n∞M ü AÃÒº¨Õ ≈ª ¡»√C ¡ j∑g
. SÕfáA ~ÃáA œºß AejÕ ”NY B≥ ∞Õ ≈ª
# iBƒªA ≈ø  f®¥ø CÃJNŒºØ …ÕCjI ∆Ej¥ªA jnØ ≈ø $ : …ø›∑ ≈ø |Œ∞NnùA ü æB≥ À . ¡∏ƒø ¡ºßC ¡»√HØ ¡«Ã¿º®M ‹ : …≥j |®I ü À
. LBN∏ªA ≈ø SªBRªA ’lÜA ü …IBrNùA À ¡∏ A TBÅC ü ¬f¥M f≥ À
. …ŒªG LfƒÕ –hªA j∏∞NªA µÕj À ∆Ej¥ªA ¡ºß B»I ¡ºR√A “¿ºQ ¡§ßC Ah« À
’B∞ºàA f»ß ü SÕfáA ¡ºß …Œºß Bø OºøDM AgG π√HØ (¬›nªB¿»Œºß) ¡»ƒß “ªÃ¥ƒùA SÕeBYfiA “º≥ ~Ajß‚A Ah« ”ºß f«BrªA ≈ø À
À ≈náA À œºß ≈ß πªg ü Ω¥√ Bø OŒvYC ¡Q  haC ”ºß fÕfrªA xjáA À ©ªÃªA ≈ø pBƒªA …Œºß ∆B∑ Bø À , “øAj∏ªA À “√B∏ùA ≈ø
À , j∑hÕ B◊Œq (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß Aú¥ƒÕ ¡ºØ “IBZvªA BøC : BJVß OÕCjª ∆Ej¥ªA n∞M ü πªg ≈ø Ω¥√ Bø “uBa À , înáA
≠ºJÕ ‹ …ƒß æÃ¥ƒùA Ω®ºØ (¬›nªA …Œºß) ≈náA BøC À ∆Ej¥ªA ¬Bó ü “ÕAÀi “÷Bø - œvYC ∆G - …ƒß Aú¥√ Bø ≠ºJÕ ›Ø ∆îIBNªA BøC
≈ø SÕfY ±ªC jrß “®Jm ïG n∞NªA ü —eiAêA PBÕAÀjªA ¡»z®I ”»√C f≥ À , j∑hÕ ’œq …ƒß Ω¥ƒÕ ¡ºØ înáA BøC À , Ajrß
. BzÕC …¥∞ªA PBÕAÀi ü —eÃUÃø “JnƒªA  h« À ,  fYÀ iû¿ÜA µÕj
“ÕÃøfiA “ªÀfªA ü OŒn√ À OŒ∞aC ¡Q AÀjR∑C À ¡»ƒß AÀhaC ¡»√fi ÀC ? ¡»RÕfY ≈ß AÃyjßC À OŒJªA Ω«C AÀjV« ¡»√fi Ah« Ω»Ø
. –ieC Bø ? ¡»ƒß îÕÃøfiA ≤Ajç‹
. îªB¿NY‹A æÀC fÕ¤Õ (¬›nªAB¿»Œºß) înáA À ≈náA —BŒY cÕiBM À A aC À ‹ÀC ∆Ej¥ªA ©ö ü …∑A qA ¬fß À œºß “ªlß ∆C ´
’A JªA “JÒàA æBRøC BøC À , …ø›∑ ≈ø …JÒa ij´ ≈ø “´›JªA W»√ LBN∑ …Œºß Ω¿NqA Bø ∆Ã∑ |®I j∏√C ∆C ïG …RÕfY jøC æE f≥ À
. ! ∆BƒQA B»ŒØ ±ºNë eB∏Õ ›Ø fÕlÕ PBÕjú À …ŒIC ≈I eBÕlª
…Œºß) ∂eBvªA f¿ä ≈I j∞®U À j≥BJªA œºß ≈I f¿ä : ∆BøBø‚A |»N√A ∆C ïG ¡»RÕfY AiÃV»ø , ≈Õf»Òzø OŒJªA Ω«C ælÕ À
≈ø OŒ∞ß À Omif√A Bø AefU À , ¡»÷BIE SÕeBYC ≈ø OßBy Bø BƒŒJØ “ŒmBJ®ªA “ªÀfªA À “ÕÃøfiA “ªÀfªA îI “√f B∑ “«jI ü (¬›nªA
. ¡«iBQE
©yêA À pfªA ≈ø wºë À ΩŒafªA ≈ø ¡ºnÕ BzÕC OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ø B¿»÷BƒIC À B¿»÷BIE ≈ø B¿« ´ À B¿»RÕfY ∆C ´
— ¨¿∑ îßByêA ≈ø ‹BUi Afß À , B¿»ø›∑ ≈ø \ÕjvªA ü πªg Aj∑g f≥ À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi SÕfZ∑
, (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß À ¡»ƒß “ÕÀjø — R∑ PBÕAÀi “¿÷fiA |®I j∏√C À , B¿« ´ À LBÒàA œIC ≈IA À fŒ®m ≈I
. …∞ªBa Bø ∫jM À …¥ØAÀ Bø haC À ∆Ej¥ªA ”ºß ¡»ƒß “ªÃ¥ƒùA SÕeBYfiA ~j®I ¡»N®Œq À ¡»IBZuC AÀjøC À
–hªA ΩŒJnªA ∆B∑ À , …¥∞ªA ´ ü “uBa À (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C SÕeBYC ü ›¿ß B»Œºß AÀjè ¡»ƒø eBYE ‹G ¬Ã¥ªA ≈∏ª À
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA SÕeBYC ü iû¿ÜA …∏ºm –hªA ΩŒJnªA ë πªg ü  Ã∏ºm
iBJafiA ©øBU À ByjªA …¥Ø À “®ÕjrªA `BJvø ΩRø “ŒVY À LBN∏ªA j«Aã “ŒVY ¬fß ïG ©ö K«g SŒY ïG jøfiA ü ¢jØC f≥ À
: iû¿ÜA |®I  j∑g Bø ∆kAÃÕ Ah« À , …Nª‹e \Õjvª …N∞ªBã ©ø ∆Ej¥ªA jn∞Õ SÕfáA ∆C ¡»z®I j∑g SŒY ïG ¢AjØ‚A ≠ºI À !
. LBN∏ªA cnƒÕ àA ∆C
ïG πªg æFØ , — ®ªA AÃ∑jM À LBN∏ªBI AÀhaC “ƒnªA Ω«C ∆C $ : ¡»z®I  j∑g B¿∑ îRYBJªA ≈ø ¡« ¨ª “øfiA jøC ≈ø ‘’A ùA Ω®ª À
πªg æFØ , LBN∏ªA AÃ∑jM À — ®ªBI AÀhaC “®ŒrªA ∆C À # B≥ ∞Õ ≈ª B¿»√G $ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA æÃ¥ª LBN∏ªA ∫jM
B®ø “ƒnªA À LBN∏ªA — ®ªA À ∆Ej¥ªA “øfiA O∑jM f¥Ø # B≥ ∞Õ ≈ª B¿»√G $ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃ¥ª — ®ªA ∫jM ïG ¡»ƒø
.#
≈ß “ŒIefiA À “ŒƒÕfªA ¬Ãº®ªA œ« À “Œø›m‚A ¬Ãº®ªA “ÒIAi ™BÒ¥√A ü Oº¿ß ªA ΩøAîªA fYC SÕfáA ü “∑únùA “¥ÕjÒªA  h« À
∆gHI îY Ω∑ B»º∑C œM¤M ’B¿nªA ü B»ßjØ À OIBQ B»ºuC ªA “JŒÒªA —jVrªA  h« ≈ø PAj¿RªA À ™Àj∞ªB∑ ©Œ¿ÜA ∆C ©ø ∆Ej¥ªA
∆C ¡º®Nù ≈∏ô …√C ”NY ›uC ∆Ej¥ªA ïG B “UBY ‹ B¿Œ§ƒM O¿§√ B»√C PfUÀ ¬Ãº®ªA  h« jøC ü PjvJM ∆G π√C πªg À , B»Ii
¡Q B»I ©ºzNÕ ¡Q , B«jaE œMDŒØ æÃufiA À …¥∞ªA À “ÕAifªA À æBUjªA À SÕfáA À “¨ºªA À ∆BŒJªA À ÃZƒªA À ≤jvªA : B®Œö B»¿º®NÕ
 gBÖA ÀC LAÃRªA Kn∏ª —À›NªA ‹G “¥Œ¥áA KnÅ ∆Ej¥ºª µJÕ ¡ºØ , °≥ B∞Zvø oô À , ∆Ej¥ªA Cj¥Õ ë À B»ŒØ j»¿NÕ À f»Nè
. …º«C ≈ø Oƒ∑ ∆G NßBØ ! ∆BQfáA ∂Aià ≈ß ¡»§∞Ñ e‹Àflª “¿Œó
Ah« ü “Œø›∏ªA SYBJùA ∂BÒ√ ©nMA f≥ À , …N® Bø j¿ß f»ß ü SÕfáA À ∆Ej¥ªA ≈ß SZJªA æBY ∆B∑ : …ŒØ Bƒ∑ Bø ïG ©Ujƒª À
À ’B¿º®ªA ¡»ŒØ À ΩZƒªA À ΩºùA LBIiC À ¡øfiA ≈ø ¡« ¨I nùA ¢›NaA ïG ©JÒªBI OzØC “®ŒmêA PBYÃN∞ªA ∆C Bù f»®ªA
±ŒªFNªA ≈ø fß Bø ∆HØ , BƒÕÀfM f®I ∆ÀfÕ ≈∏ª ¬›∏ªA iBƒø ©∞MiBØ K«AhùA À ∆BÕefiA ü ∆ÃRYBJªA “≥iBÒJªA À “∞≥BmfiA À iBJYfiA
. jv®ªA Ah« f®I ë ≈ø PBöjM ü j∑g BòG …ŒØ
”ºß ∂B∞M‹A À , ±YBvùA ©¿Ü µØÀ BòG À , “Ø›àA ”ºß pBƒªA L›¥√A ≈ø …ŒØ Bø ”ºß ∆B¿Rß f»ß ü πªg ”ºß jøfiA ∆B∑ ¡Q
. fYAÀ ±Zvø
©≥À À “ŒºaAfªA PBØ›Na‹BI nùA ©¿Nâ ≈ø fnØ Bø `›uG …º¨q À (¬›nªA …Œºß) œºß “Ø›a ü πªg ”ºß jøfiA ∆B∑ ¡Q
. πªg jQG ü “ŒªAÃNø LÀjY
…ª PDNÕ À ,  fßAÃ≥ PBŒ÷lU ©¿Ä  jøC À …IBZuC ≈ø œº÷fªA eÃmfiA BIC …MBŒº∑ fløC À ÃZƒªA ¡ºß ©yÀ (¬›nªA …Œºß) …√C ´
πªg ©ø …ª À , “Œ√Ej¥ªA iAjmfiA o∞√C À “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA eAÃø ©øAÃU B»ŒØ SÕeBYC À KÒa ≈ø PB√BŒI ”¥ªC ∆C ‹G πªg ’AiÀ
. SÕfáA ©øAÃU ü “ ÃJzø “Œø›∑ PBUBVNYA
≈ø ©IAjªA ∆j¥ªA Ω÷AÀC ïG îŒmBJ®ªA À îÕÃøfiA ≈ø  f®I ≈ø À “ÕÀB®ø f»ß ü SÕfáA À ∆Ej¥ªA xÃva ü πªg ”ºß jøfiA ∆B∑ ¡Q
Bø ´ ¡»ø jøC SÕfáA À ∆Ej¥ªA ≈ß SZJªA µÕj ü Tfê ¡ºØ , “®ŒrªA fƒß jrß Q‹A “¿÷fiA f»ß jaE ë À BJÕj¥M —jV A
OJº¥√A f≥ À , SÕeBYfiA ©yÀ À ¡«jQC ’B∞ßG À (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C j∑g “MBøG ü f»ÜA æhI ≈ø “ÕÀB®ø f»ß ü ∆B∑
≈ø lÕl®ªA fJß ≈I j¿ß f»ß ü ∆B∑ Bø À , “Õià A øG —jÒŒm ïG “Œø›m‚A “ƒnªA P ¨M À , “ÕeAfJNmA “ƒÒºm ïG “ŒƒÕfªA “øÃ∏áA
. “IBN∏ªBI fŒŒ¥M ´ ≈ø •∞áA À hafiBI “ÕB¨ªA  h« ïG SÕfáA ∆à B®NÕ ∆ÃQf A ∆B∑ f≥ À , SÕfáA “IBN∏I  jøC
≈ø …√ÃºÕ ≈ÕhªA ¡Q j®rªA WÕÀjM ü ≠ªBJÕ ∆B∑ f¥Ø “ÕÀB®ø ≈øk ≈ø πªg ™jq , …UAÀi “ÕB´ œIj®ªA LefiA XAi “« ªA  h« ü À
”ºß pBƒªA K∏√A À , √B√fªA ≈ø ≤êfiA À PB◊ùA “ŒIeC “N∏√ ÀC j®rªA ≈ø OŒI ’AkHI æhJÕ Bñi ∆B∑ À , îŒmBJ®ªA ¡Q îÕÃøfiA
æhI À …UAÀjI ∆î∞NƒÕ ∆ÃÕÃøfiA O√B∑ À , — ÒàA æAÃøfiA πªhI ∆ÃJnN∏Õ AÃ√B∑ À , ¡»øBÕC À Lj®ªA iBJaC À , …NÕAÀi À j®rªA
”ºß ¡»I AÀj»§Œª ’B¿º®ªA ¬Aj∑G ü ∆èªBJÕ AÃ√B∑ B¿∑ “¿ BØ I  BÉ ∆ÃŒmBJ®ªA ¡Q ¡qB« I  BÉ ¡»®≥Ãø ¡Œ∏ZNª …÷AhÅ æAÃøfiA
. Aÿ∏Ñ À AÀ’Bq Bø ¡«Ãº¿ê À , pBƒªA
ÀC “Œº¥ß Ω÷Bnø ü j÷Bm ΩRø ÀC jßBq j®rI ∆úR¿NÕ ’B¿º®ªA ≈ø A R∑ ‘jM π√C œ¿º®ªA ©¿N A ü LefiA À j®rªA gÃ∞√ ≈ø ≠ºI À
™ÃyÃùA ¡mA ü –躪A SZJªA ≈ø Ω≥C ‹ À “Õèª Ω÷Bnø ”ºß “Õj§ƒªA fuB¥ùA ∆ÃJÕ Bø A R∑ À , ’Bz¥ªA …ª ∆Ã∏Õ ¡Q “Œ¿ºß TBÅC
. œ¿º®ªA ¡« m À îRYBJªA µÒƒø ü “¥Œ¿ß iBQE B iÃøC B»º∑  h« À , BŒ√BQ SZJªA ü eÀiêA ¡Q ‹ÀC
À —jßBqfiA B¿« À îN¿Œ§ß îN≥jØ AÃ≥j∞M ∆C AÃRJºÕ À , Ω÷BmjªA À KN∏ªA …ŒØ KN∑ À , œø›∏ªA SZJªA XAi ¬BÕfiA πºM ü À
≈ø –Ài Bø πªg ”ºß æfÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈øk ü ΩI ’B∞ºàA ≈øk ü —eÃUÃø ¡ AÃ≥C æÃuC O√B∑ À , “ªlN®ùA
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß –Ài Bø À , B« ´ À “ßBÒNm‹A À if¥ªA À |ÕÃ∞NªA À ÜA ü (¬›nªA …Œºß) œºß PBUBVNYA
“ŒƒÕfªA j«AçªA ”ºß Ω¥®ªA …I Ω¥NnÕ Bø “ªlN®ùA ¡Œ∏Ñ Ã« À î∏ºnùA kBŒNøBI ∆AÀfiA Ah« ü ∆BN∞÷BÒªA PkBNøA BòG À πªg ü (¡º̃m
À , |ÕÃ∞NªA À , “ßBÒNm‹A À , ∂BÒÕ ‹ Bñ ±Œº∏NªA \J≥ À , \Ujø ´ ≈ø \ŒU ªA \J≥ À , ¥®ªA \J¥ªA À ≈náBI æÃ¥ªB∑
œ∞√ À , \Ujø ´ ≈ø \ŒU ªA kAÃU À , \J¥ªA À ≈náA œ∞ƒI æÃ¥ªBI Ω¥®ªA ¡∏Y ”ºß j«AçªA —jßBqfiA ¡Œ∏Ñ À , πªg ´
. ¡»JN∑ ü iÃ∑hø ë Bû πªg ´ À , A ¬›∑ ¬f≥ À , ÜBI æÃ¥ªA À , “ßBÒNm‹A
Ω¥√ f®I πªg À , “øB®ªA iÃøfiBI “ÕîùA SYBJùA ü “∞m›∞ªA B»I AúIB≥ Ω÷Bnø AÀeAk À PBY›Òu‹A AÃZºÒuA À ≈∞ªA AÃJMi ¡Q
ü K®r√A ÀC j»£ ¡º∏NªA ∆C : ¡»z®I  j∑g Bø ”ºß jøfiA oŒª À , nùA îI B»NmAie iBrN√A À “ŒIj®ªA ïG “∞nº∞ªA KN∑
ΩJ≥ PBÕAÀjªA ü ¡»÷AiE À ¡»º÷Bnø ¡§®ø eÃUÀ πªg ”ºß æfÕ , Lj®ªA ïG “∞nº∞ªA æB¥N√A f®I “Õj®qfiA À æAlNß‹A ïG ¬›m‚A
. πªg
¡Q –jV A SªBRªA ∆j¥ªA Ω÷AÀC œmBJ®ªA f»®ªA Ω÷AÀC ïG iû§ªA æÀC hƒø ¡»N»IC À ¡»N∑Ãq eAelM À ¡»NßBö jR∏NM “ªlN®ùA ælM À
æAlNß‹A ¬jÜ ¡«f®I À ¡«f»ß ü ΩN≥ f≥ À AÃyj¥√BØ LÃÕC I ≈ø ∫úùA ¡»MeBIC ”NY ¢Ã¥nªA À ¢BÒç‹A ΩŒJm ∆Ã∏ºnÕ AîUi
∆B∑ Bø f®I …ŒØ Aú´ÃNØ ~iB®ø ´ ≈ø —jßBqflª œø›∏ªA SZJªA ÃU B∞u πªg fƒß À …√BZJm A ‹G …Œvê ‹ Bø pBƒªA ≈ø
. ¬ÃŒªA ïG ¡«fƒß “V÷Ai “Õj®qfiA ælÕ À , ‹ÀC πªhI ∆à DNÕ ¡«⁄B»¥Ø
“IBZvªA ≈ø ¡»ºU ∆B∑ À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA “ºYi f®I ¡º∏NªBI ¡»ßú æÀC ∆B∑ , ¡º∏NªA ü ¬f≥ “®Œrºª ∆B∑ À
¡»MeBIC îÕú®ªA j÷Bm À ¡RŒø À ΩŒ¿∑ À fŒqj∑ î®IBNªA ≈ø À ¡« ´ À µ¿áA ≈I Àj¿ß À iB¿ß À eAf¥ùA À ig œIC À ∆B¿ºn∑
±ŒªDM À SZJªBI AÀhaC À (¬›nªAB¿»Œºß) ∂eBvªA À j≥BJªA : îøBø‚A ≈øk ü BŒ√BQ ¡«jøC –Ã≥ À AúuDM ¡Q , îÕÃøfiA –fÕC
AÃ¥ƒaC ¡Q “Œ»ÕÃJªA “ªÀfªA ü ≈øfiA |®I AÃ≥ki ”NY B«eB»ÒyA À PBøÃ∏áA j»≥ OÑ fÜA ∆Àfè AêAlÕ À , Ω÷BmjªA À KN∏ªA
. ¬ÃŒªA ”NY πªg ”ºß AêAlÕ ¡Q , ∆AjÕG ü “ÕÃ∞vªA “ªÀfªA iû§I jøfiA ¡ B∞u ”NY BŒ√BQ
“ªDnø À \J¥ªA À ≈náBI æÃ¥ªB∑ ’Ai‡A |®I °ºNaA Bñi πªhª À , —jßBqfiBI B»ƒø “ªlN®ùBI …JqC ¬›∏ªA ü ¡»RÅ ’B¿Œm O√B∑ À
À “®ŒrªA ßC îN∞÷BÒªA f®Ø pBƒªA |®I ”ºß jøfiA …JNqA BzÕC πªhª À , |ÕÃ∞NªA “ªDnø À if¥ªA “ªDnø À \Ujø ´ ≈ø \ŒU ªA
OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß “ÕÀjùA æÃufiA ∆HØ , DÒaC f≥ À , ∆B«i œmj∞∑ , œø›∏ªA SZJªA ü —fYAÀ “¥Õj œMAÀg “ªlN®ùA
. ’œq ü “ªlN®ùA ∂Ahø ¡÷›M ‹ ¬Ã¥ªA fƒß — N®ùA œ« À (¬›nªB¿»Œºß)
AÀlŒô ¡ºØ SZJªA µÕj ü AÀ’BmC nùA ≈ø ∏NùA ∆C ´ “ŒƒÕfªA “¥áA ≤iB®ùA ≈ß LhÕ ±Õjq ≈Ø ¬›∏ªA ≈Ø “º¿ÜA ”ºß À
. `BzÕ‚A |®I …YBzÕG ’œVŒm Bø ”ºß æÃJ¥ùBI µáA ¡«fƒß °ºNaA À “Œº¥®ªA ¬B∏YfiA îI
“ŒIj®ªA ïG “Œº¿®ªA “¿∏áA À KÒªA À PBŒ ‚A À PBŒ®ŒJÒªA À PBŒyBÕjªA À µÒƒùA ≈ø Ω÷AÀfiA ¬Ãºß Oº¥√ ≈ølªA ≈ø “« ªA  h« ü À
À “Õfƒ A À “ŒøÀjªA À “Œ√B√ÃŒªA ≈ø KN∏ªA ≈ø PB◊ø AÃöjM f¥Ø , îŒmBJ®ªA f»ß Ω÷AÀC ü Ω¿∑C ¡Q îÕÃøfiA f»ß ü B»ƒø jÒq Ω¥√ ,
À BJN∑ B»ŒØ AÃ∞ƒu À , j§ƒªBI Aú¥NmA ”NY A R∑ AÃRJºÕ À ¬Ãº®ªA ±ºNã ∆ÃmiAfNÕ pBƒªA ΩJ≥C À , “ŒIj®ªA ïG “Œ√BÕjnªA À “ŒmiB∞ªA
À “ÕÃ√BùA À “Œ®ŒJÒªA À “Õj«fªA ≈ø —fY›ùA j«B§M ≈ø …√Àf«BrÕ AÃ√B∑ Bø B¿Œm ‹ À , O≥êA ’B¿ºß •Œ¨Õ πªg ∆B∑ À , Ω÷Bmi
¬›m‚A æÃuC œ¥ºM À , …º«C À ≈ÕfªA ü “®Œ≥êA ≈ø nùA ≈ø ∆Ã∞nº∞NùA …Œºß ∆B∑ Bø À , ≈ÕfªA ü “¿ºnùA Ω÷BnùA ”ºß ¡« ´
. Ω»ÜB∑ ’Ae ‹ À ’Aik‚A À “√B«‚BI —j«BÒªA ™jrªA B®ø À
PBŒ®ŒJÒªA À “◊Œ A ≈ø —gÃaDø “ßÃyÃø æÃuC ”ºß “ŒƒNJùA Ω÷BnùA ü æÃ¥ªA ≈ø ¡»ƒø …√î¿nÕ AÃ√B∑ Bø ¡»§Œ¨Õ ∆B∑ Bø fqC ≈ø À
À wbrªBI PBŒ∏º∞ªA À ∫›ØfiA ¬f≥ À , B»ŒØ ¬BŒNª‹A À ∂jàA “ªBZNmA À , “nøBa “®ŒJ B»√Ã∑ À , “ŒmÿŒºÒJªA ∫›ØfiA ©yÃ∑
≈ø “º»ÜA ≈∏ª “∞nº∞ªA ü B»Œºß ≈« Õ “ßÃyÃø æÃuC ”ºß “ŒƒJø Ω÷Bnø B»√HØ πªg Ãç À ™AÃ√fiA ¬f≥ À , ™ÃƒªBI juBƒ®ªA ¬f≥
πªg ïG ∆Ã∞ŒzÕ B»ŒªG ∆úZNƒø h◊øÃÕ ¡« À ¡ BRøC À “Õj«fªA O√B∑ À , B»Œºß ≈« ùA Ω÷BnùA –k ü B»√Àj»§Õ AÃ√B∑ î∞nº∞NùA
Bñi À ≈ÕfªA j«Aã ü …º∑ πªhI ∆îÒÕ À , œ√B¿nÜA eB®ùA B¿Œm ‹ À eB®ùA œ∞√ À cmBƒNªBI æÃ¥ªB∑ ¡»ºŒ BIC ≈ø ‘jaC AiÃøC
≤ÃnºŒ∞ªA BøC À , B»ºŒ¿∏M À “ÒŒnJªA “UgBnªA æÃ¥®ªA “ŒI ª ’BŒJ√fiA B»I ”MC “ÕfŒº¥M ±÷B£À ™Ã¿â ≈ÕfªA ∆G : ¡»ƒø Ω÷B¥ªA æB≥
. æ‹fNm‹A ∂j ü ¬Af≥C –Àg AÃ√B∑ À , …I AÃMC B¿ß À ¡»ƒß ”ƒ´ ü Ã»Ø “Œ¥Œ¥áA ¬Ãº®ºª œ B®NùA
À ¡»Œºß —Ãße À “UBä ≈ø ¡ PjnŒM “ºŒmÀ –DI ¡»Œºß øfNªA À iB∏√‚BI ¡»»ŒJÉ ”ºß ¡»ºõ À ∏NùA À ’B»¥∞ªA πªg BßfØ
”NY  f®I ~j¥ƒM “∞nº∞ªA PeB∑ À , Ω∑ÃNùA ≈øk ü ¡»JN∑ AÃØC À ¡»®ö AÃ≥jØ À ¡»MiÃm AÀjn∑ ”NY ¡ ∞∏M À ¡»ƒø —’AjI
“ƒm ”ØÃNùA BƒŒm ≈I A fJß ≈I înáA œºß ÃIC oŒ÷jªA cŒrªA  f®I ¡Q 339 “ƒm ”ØÃNùA œIAiB∞ªA jv√ ÃIC œ√BRªA ¡º®ùA BŒ√BQ  efU
“º≥ ”ºß sŒ®M “∞nº∞ªA ælM ¡Q , B¿« ´ À œnªf√fiA fqi ≈IA À …ÕÃ∏nø ≈I œºß œID∑ “∞nº∞ªA ±ÕiB®ø ≈ø B¿« ´ ¡Q 428
. —Ã≥ À ±®y îI æÃÉ À B»Œ B®Nø ≈ø
, ∆AjÕG ü A aC Pj¥NmA f≥ À , fqi ≈IA À –fƒ∏ªB∑ ieBƒªA gBrªA ‹G ¡»ƒø B»I j»NrÕ ≈∏ª Lj®ªA ïG ’AfNIA Oº¥N√A ∆G À œ« À
B»ŒØ AÃ∞ªDØ æÃJ¥ªBI µÒƒùA AÃ¥ºM ¡«iûö ≈∏ª iB∏√‚A fqC B»º«C ”ºß AÀj∏√C À “∞nº∞ªA AÃ∞ªBa ∆G À nùA ≈ø ∆ÿº∏NùA À
. –jÒ∞ªA æ‹fNm‹A µÕjÒª B¥ØAÃø  ÀfUÀ Bù KN∏ªA À Ω÷BmjªA
Aú¿