Vous êtes sur la page 1sur 206

PiÃvI ¬›nªA ¡»Œºß O____ŒI Ω«A œ√B»U ©¿â °mÃM …®Œq …¥Y K«hø ≤iB®ø jr√ –BNmAi ie LBN∑

≈ÕA
.OmA eAkE ∆E kA –iAejI …bn√ À jr√ À , fq …Œ»M œ∏Œ√À ∏ªA

“Œ√À ∏ªA —iÃvI (¬›nªA ¡»Œºß) OŒJªA Ω«‹ ”ùB®ªA ©¿ A ΩJ≥ ≈ø  eAfßG LBN∏ªA Ah« ∆È G
,µáA ”®ŒrªA K«hùA ≤iB®ø jr√ ΩUC ≈ø πªg À
.…ŒØ ©√Bø ‹ πªg dBnƒNmG À jr√ ∆È G À

This book is electronically published by the Ahl-ul-Bait (A.S.) World


Assembly to promulgate the just sect of Shi’a teachings.
Reproduction and copy making is authorized.

8 : X ∆Ej¥ªA n∞M ü ∆AlŒùA

206 “ÕE “Nm À BN÷Bø œ« À “Œ∏ø ≤AjßfiA —iÃm 7


≤AjßfiA —iÃm
æ‰ l̄√CÛ B‰ø AîJÍMÏA (2)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ºÙ ªÍ ‘‰j∑Ù gÍ À‰ …Í IÍ i‰ hÍ ƒÂNªÍ … ƒÊ ø ËXj‰ Y‰ ∫īÊfu ”Ø ≈Û∏Õ‰ ›ÚØ πÊŒªÚḠ æ‰ l̄√ÛC ËKN‰∑Í (1)wùA ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
B‰¿ØÚ (4)∆‰ ÃÛº÷BÚ≥ ¡Ê « ÀÊ CÚ BıN‰ŒI‰ B‰ƒmÙDI‰ B‰«’‰ B‰VØÚ B‰»ƒ‰∏Ù ºÚ «Ê CÚ “‰ÕjÊ ≥Ú ≈ø ¡Ú∑ À‰ (3)∆‰ ÀÂj∑˙ h‰ M‰ BÏø ›
ı ŒÍº≥Ú ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ …Í √ÍÀÂe ≈Íø AîJÍNÏM‰ ‹ ‰À ¡Ê ∏IiÏ ≈ø ¡Û∏ŒÊ ªÚḠ
¡Ùº®Í IÍ ¡¯»ŒÚºß‰ ≈Ï vÛ¥ƒ‰ºÚ ØÚ (6)î
‰ ºÍ mÊj¿Â ªÙA ≈Ï ºÚ ◊‰n‰ƒªÚ À‰ ¡Ê »¯ ŒÊ ªÚḠ Ω‰ mÍ iÊ ÛC ≈‰ ÕÍhª̇A ≈Ï ºÚ ◊‰n‰ƒºÚ ØÚ (5)î
‰ ¿Í ºÍ £ Bσ∑Û B√ÏḠ AÃÛªBÚ≥ ∆ÚC ‹Ḡ B‰ƒmÙDI‰ ¡Â«’‰ B‰U gÊ Ḡ ¡Ê «A‰ÃßÊ e‰ ∆‰ B∑
AÀÂjn
Í a‰ ≈‰ ÕÍhª̇A π◊ÚªÀÛDØÚ … ƒÂÕk̄‰Ãø‰ O˙∞a‰ ≈Ê ø‰ À‰ (8)∆‰ ÃÂZºÍ ∞Ù ¿Â ªÙA ¡« π◊ÚªÀÛDØÚ … ƒÂÕk̄‰Ãø‰ OÚºÛ¥Q‰ ≈‰¿ØÚ µÌ Z
‰ ªÙ A h◊‰øÃÊ Õ‰ ∆ kÊ Ã‰ ªÙA À‰ (7)î
‰ JÍ÷BÚ´ BσÛ∑ B‰ø À‰
(9)∆‰ ÿºÍ §‰Õ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂ√B∑ B‰¿IÍ ¡Â»nÛ∞√ÚC
∆BŒI
# x $ ≤jÅ —ifvùA —iÃnªA À # A $ “®Ò¥ùA ≤ÀjáBI —ifvùA iÃnªA …Œºß Ω¿NrM Bø ™Ã¿â ”ºß ~j¨ªA ≈ø Ω¿NrM —iÃnªA
“Œ√Ej¥ªA “®Ò¥ùA ≤ÀjáA ≈ß ïB®M A ’Bq ∆G µnß ¡Y —iÃm æÀC ü SZJªA ≈ø  ⁄B∞ŒNmA Bø üÃNn√ ”NY πƒø j∑g ”ºß ≈∏ŒºØ
.
KnÅ  jøC …ŒªG æE B¿ß SZJÕ ›uC B◊Œq …I ∫jrÕ ‹ À A fJ®Õ ∆C ”ºß ∆Bn√‚A ≈ø gÃaDùA œ ‚A f»®ªA Ω®É B»√D∑ —iÃnªA À
Aÿº£ À AÃIh∑ …ŒªG ¡»√ÃßfÕ ’BŒJ√C ÀC ¡ —j∑hø PBÕE ¡»M’BU AgG ¡Q  Ãn√ À  Ãz¥√ ¡«jR∑DØ æBŒUfiA À ¡øfiA ü “Œ√Bn√‚A nø
. ∆ú≥fiA ‹G B»I j∑hNÕ À B»I
æÃJ¥ªA eAf®NmA ü “∞ºNã pBƒªA ©÷BJ À - ∆Bn√‚BI æl√ AgG “Œ ‚A “ŒƒÕfªA —ÃßfªA …ƒ¿zNM Bø æBöG ë –hªA œ ‚A f»®ªA ∆C πªg À
œ« À - pÃ∞ƒªA |®I ü WN√DØ pBƒªA pÃ∞ƒI “ØBáA °÷AjrªA À æAÃYfiA À ™ByÀfiA À …ªÀl√ ≈∑BøC KnÅ “ªBä ‹ æÃÑ - ejªA À
ïG —fºbùA pÃ∞ƒªA ÀÀg ∆ÀjR∑fiA ¡« À ≈ÕjaE ü À , …MBÕE À BI ∆Bô‚A ïG ’AfN«‹A - —jÒ∞ªA ΩuC ”ºß “Œ≥BJªA —j«BÒªA pÃ∞ƒªA
. ÃN®ªA À j∞∏ªA ≈ø πªg ≤›a BŒ√fªA PAûq ü “≥j¨NnùA ~ifiA
ü fªBàA B»¿Œ®√ ™AÃ√C À “ƒÜBI kÃØ À iBƒªA ≈ø —Bå À , BŒ√fªA ü \NØ À jv√ À µŒØÃM ≈ø îƒø¤ùBI “uBa “Œ G BØBÒªC πªg ©JNNmA À
À SÕeBYC ¡»º®è À , ¡«iB√ f¿ë À , ¡»ºn√ ©Ò¥Õ À , ¡»®ö πº»Õ B®≥AÀ BIAhß À ≈ÕjØB∏ªA ”ºß ‹kB√ Bƒ®ª À BJz´ À , —ja‡A
. ∆ÀjvƒÕ ‹ ¡« À ‘laC —ja‡A LAh®ª À , ∂lû Ω∑ ¡»≥lô
. ¡Œ¥Nnø ¢Aju ”ºß ë À …¿∏á K¥®ø ‹ ¡∏ê A À , –jVNm πªg ”ºß À  eBJß ü Oºa f≥ ªA A “ƒm œ«  h»Ø
¡ À îƒø¤ø ¬Ã¥ª O∞uÀ AgG À , ¡ AiAh√G πªg ∆B∑ …MBÕE À BI ∆Bô‚A ïG πªg ¡«ÃßfŒª ¬Ã¥ª O∞uÀ AgG “ƒnªA  h« ΩŒuB∞NØ
“Øj®ø À A “Øj®ø œ« À ≤iB®ùA ≈ø …ølºÕ Bñ B¿Œº®M À A PBÕFI ¡ A ∑hM πªg ∆B∑ œIÃIjªA …øB¥ñ “Øj®ø À “º¿ÜA ü ¡»IjI ¡ºß
$ : —iÃnªA ≈ø “Œ√BRªA “Õ‡A ü ïB®M …ªÃ≥ ≈ø `ÃºÕ –hªA ë Ah« À ïÀfiA À —ja‡A ü “ÕiBÜA …Nƒm À BŒº®ªA …MB∞u À ”ƒnáA …÷B C
. ‘j∑hªA À iAh√‚A ë B»yj´ ∆C # îƒø¤¿ºª ‘j∑g À …I ihƒNª
”ºu) ƒªBI AÃøE “ºŒº≥ “∞÷B À î∑jrùA ïG ©JÒªA KnÅ B»ŒØ ¬›∏ªA …UÀ - B»ŒØ ±ºNaA PBÕE ‹G - “Œ∏ø B»√C ”ºß —iÃnªA À
¬eE “v≥ À , — ®ªA À “§ßÃùA À “VáA ≈ø B»ŒØ Bñ pBƒªA “øB®ª iAh√G B«jaE À B ÀC PBÕE ≈ø j»§Õ Bø ”ºß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
Bø ¡«j∑hM îƒø¤¿ºª ‘j∑g œ« À , (¬›nªA …Œºß) ”mÃø À KŒ®q À ¢Ãª À Bu À eë À `Ã√ wv≥ À oŒºIG À (¬›nªA …Œºß)
. “Œ G PBÕE œ« ªA µ÷B¥áA À eB®ùA À GfJùBI “¥º®NùA ≤iB®ùA ≈ø ¡»√BôG æBöG …Œºß Ω¿NrÕ
À ihªA Bß À ≤AjßfiA À ∆AlŒùA À “ßBnªA ±uÀ À , …ºŒJ≥ À oŒºIG ±uÀ B»ƒø “Œ ‚A ≤iB®ùA ≈ø BŒªBß BØj ≈¿zNM —iÃnªA À
. πªg ´ ïG ›ÕÀDM ∆Ej¥ºª ∆C j∑g À , ”ƒnáA ’B fiA j∑g À , œºVNªA j∑g À , tj®ªA j∑g À , ≈Õj∑AhªA ±uÀ À ∂BRŒùA
œIi ¬jY BòG $ : …ªÃ≥ À , 29 “Õ‡A : # °n¥ªBI œIi jøC Ω≥ $ : …ªÃ¥∑ PBøj A À PBJUAêA ≈ø œªBöG j∑g ”ºß Ω¿NrM œ« À
“Õ‡A : # ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À  eBJ®ª XjaC ªA A “ƒÕk ¬jY ≈ø Ω≥ $ : …ªÃ≥ À , 33 “Õ‡A : # ≈ÒI Bø À B»ƒø j»£ Bø sYAÃ∞ªA
, 145 : ¬B®√fiA : “Õ‡A # …¿®ÒÕ ¡ßB ”ºß Bøjä œªG œYÀC B¿ŒØ fUC ‹ Ω≥ $ : …ªÃ≥ B»ŒØ ªA ¬B®√fiA —iÃm æÀl√ ΩJ≥ B ÀlƒØ 32
. —iÃnªA  h« ü Bø ïG B»I —iBq‚BØ —iÃnªA ΩJ≥ ‹kB√ ∆B∑ PBøj A ≈ø RNmA Bø ´ “YBIHI ¡∏áA ∆C “Õ‡A j«B£ ∆HØ
¬jY Bø ΩMC AêB®M Ω≥ $ : …ªÃ≥ ü ¬B®√fiA —iÃm ü j∑g Bû ‹BöG jR∑C À lUÀC —iÃnªA  h« ü —iÃ∑hùA ©÷AjrªA À ¬B∏YfiA ∆C ”ºß
¬›m‚A ü ¬B∏YfiA ©ÕjrM “¥Õj ≈ø eû®ùA ë Bø ”ºß ‹Àl√ ¬B®√fiA ΩJ≥ —iÃnªA  h« ∆Ã∑ fÕ¤Õ πªg À , PBÕ‡A # ¡∏Œºß ¡∏Ii
. ΩŒv∞NªA ïG æBö‚A ≈ø AhaE BèifM
æAl√‚BI …∞ŒuÃM À LBN∏ªA ∏ƒM # îƒø¤¿ºª ‘j∑g À …I ihƒNª …ƒø XjY ∫ifu ü ≈∏Õ ›Ø πŒªG æl√C LBN∑ wùA $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω¿NrÕ Bñ wvbNªA |®I …ºßBØ ±uÀ À LBN∏ªA ±uÀ wvbNÕ À ¡Œ§®NªA ”ºß “ª‹fºª πªg Ω∑ æAl√‚A ΩßBØ j∑g ´ ≈ø …ŒªG
ü ≈∏Õ ›Ø πIi πŒªG …ªl√C A PBÕE w¥Õ ∫iBJø LBN∑ Ah« : ΩŒ≥ …√D∑ ©Õj∞NªA ≈ø # …ƒø XjY ∫ifu ü ≈∏Õ ›Ø $ : …ªÃ≥ …Œºß
À …¨ŒºJM ü Bù ∫ifu …ƒø µŒzÕ À XjZNÕ ∆C …¥Y ≈ø ∆B∏ª πIi πŒªG  B¥ªC À LBN∏ªA ´ BIBN∑ ∆B∑ ê …√C B¿∑ …ƒø XjY ∫ifu
. ≈ A À ∂BrùA ≈ø ‘f A ≈ø …Œºß Ω¿NrÕ Bø ïG pBƒªA —Ãße
iAh√‚A ∆C ”ºß ΩŒªe îƒø¤ùBI ‘j∑hªA wŒvÖ À # îƒø¤¿ºª ‘j∑g À $ : …ªÃ¥∑ …I “¥º®Nø æAl√„ª “ÕB´ # …I ihƒNª $ : …ªÃ≥ À
≤iB®ùA À PBÕ‡BI ∆Àj∑hNÕ ¡»√fi “uBa îƒø¤¿ºª ‘j∑g ë À pBƒªA …I ihƒNª LBN∏ªA πŒªG æl√C : ”ƒ®ùBØ , ¡« ´ À ¡»¿®Õ
Bñ iAh√‚A jQC ¡»ŒØ jQ¤Õ LBN∏ªA Ah« ∆HØ pBƒªA “øBß BøC À , ¡»ƒŒßC B»I j¥M À ¡»√BôG πªhI fÕlŒØ ¡»Ii ¬B¥ø B»ŒØ —iÃ∑hùA “Œ ‚A
“∞ªBnªA ¡øfiA wv≥ …YjrM B¿∑ æBv◊Nm‹A LAh®I BŒ√fªA ü À , —ja‡A iAfªA ü îùB§ºª …IB¥ß À A °bm j∑g ≈ø …Œºß Ω¿NrÕ
.
oŒª , …I iAh√„ª XjY ∫ifu ü ≈∏Õ ‹ : ”ƒ®ùA À XjáBI µº®Nø # …I ihƒNª $ : …ªÃ≥ ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ∆C : j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. πªg ©ØfÕ  Bƒ®ø ≈ø OØjß Bñ # îƒø¤¿ºª ‘j∑g À $ : …ªÃ¥I …J¥®M ∆HØ ¡Œ¥Nnñ
≈ø¤Œm …√C A ¡ºß ü ∆B∑ ≈ø À æÀlƒªA fƒß Ω®∞ªBI Bƒø¤ø ∆B∑ ≈ø Ω∑ îƒø¤ùBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ j«B£ ü Bø BzÕC j»§Õ À
. Ω®∞ªBI Bƒø¤ø ∆B∑ ≈¿ŒØ ‹G µ¥ZNÕ ‹ “Õ‡A ü iÃ∑hùA ‘j∑hªA ∆HØ ! ¡»ƒø
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJƒª j∑g Bù # ∆Àj∑hM Bø ›Œº≥ ’BŒªÀC …√Àe ≈ø AîJNM ‹ À ¡∏Ii ≈ø ¡∏ŒªG æl√C Bø AîJMA $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø iAh√‚A ∆HØ ¡»IBÒa ïG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …IBÒa ≈ø ©Ui À iAh√‚A ü ™jq iAh√‚A ~j¨ª …ŒªG æl√C LBN∑ …√C (¡º̃m
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA LBÒa ≈ø ~j¨ªA ΩvY f≥ À - æî∞ø ¡mA - ≈ÕihƒùA “J Bbñ ∆Ã∏Õ ∆C …√Dq
Ω¿®ªA À …MBÕE À BI ∆Bô‚A ßC Ω¿®ªA µY À eB¥Nß‹A µÅ ¡ jø‡A ∆Ej¥ªA ë À , ¡»Ii ≈ø ¡»ŒªG æl√C Bø ™BJMBI jøfiBI ¡»J Ba À
# ¡∏Ii ≈ø ¡∏ŒªG æl√C Bø AîJMA $ : …ªÃ≥ ßC “º¿ÜA À , B¿»Ø›a ≈ß ”»ƒÕ À …IBN∑ ü …√BZJm A B¿»I jøDÕ ≈ÕhªA BvªA
Ω¥Õ SŒY # ’BŒªÀC …√Àe ≈ø AîJNM ‹ À $ …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À …√BZJm A “Õ‹À OÑ æÃafªA ≈ß B»I ”ƒ∑ “ÕBƒ∏ªA ©yÀ “ßÃyÃø
. ¡∏ŒªG æl√C Bø ´ AîJNM ‹ À : “ºIB¥ùA ¬B¥ø ü
A ∆C ¡NÕifª j∑hM ê À , ∆Àj∑hM Bø ›Œº≥ A ∆Àe ≈ø ’BŒªÀC ¡∏ª AÃ√Ã∏ŒØ - ∆À R∑ ¡« À - ïB®M   ´ AîJNM ‹ À : ”ƒ®ùA À
. ’BŒªÀC …√Àe ≈ø ¡∏ª oŒºØ  AÃm ¡∏ª Li ‹ ¡∏Ii ë ïB®M
“ŒyBùA ¡øfiA ≈ø î∑jrùA ü “ÕiBÜA A “ƒnI ¡ ∑hM # ∆ú÷B≥ ¡« ÀC BMBŒI BƒmDI B«’BVØ B«Bƒ∏º«C “Õj≥ ≈ø ¡∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»¿º§I AÃØ ßBØ AiB»√ ÀC ›Œª ¡»ŒªG …ªl√C LAh®I A ¡»∏º«DØ ’BŒªÀC A ∆Àe ≈ø AÀhÖA gG
À # ∆ú÷B≥ ¡« ÀC BMBŒI $ : …ªÃ≥ À , iB»ƒªA ±v√ ¬ÃƒªA ë À “ªÃºŒ¥ªA ≈ø ∆ú÷B¥ªA À , ›Œª Àf®ªA fv≥ ë À OŒŒJNªA PBŒJªA À
∆úØB´ fÕfrªA œ ‚A pDJªA ≈ø ¡ ≈¿∑ Bû ∆ÃøE ¬ÃƒªA ü ∆ÀhaE ¡« À ¡«BÕG LAh®ªA haC ïG —iBq„ª …√D∑ AiB»√ ÀC ›Œª Ω¥Õ
. ∆ú∞¨ø
f«BrÕ  jm À …√AfUÃI ∆Bn√‚A ∆C îJÕ ∑hNºª ¡Œ¿NM # îùB£ Bƒ∑ B√G AêB≥ ∆C ‹G BƒmDI ¡«’BU gG ¡«AÃße ∆B∑ B¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
…I ≤ ®Õ ∆G LAh®ªA pDJI πªhI ≤A ß‹A …ƒø haDÕ ∆C “Œ ‚A “ƒnªA ∆C À , ∫jrªBI ’BŒªÀC A ∆Àe ≈ø hÖA ∆G …n∞√ ≈ø ¡º§ªA
. AiAjÒyA ≤ ®ŒnØ ‹G À AiBŒNaA ≤ ®ŒºØ “ŒIÃIjªA ¬B¥ù ©zë À BßÃ
∆Ã∞£Ãø …√BZJm A fŒYÃNI ∆Ã∞º∏ø ¡»√C ”ºß µIBnªA ∆BŒJªA æe # îºmjùA ≈º◊nƒª À ¡»ŒªG ΩmiC ≈ÕhªA ≈º◊nƒºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
∆Bô‚A ≈ø …I AÀjøC B¿ß ∆êÃ◊nø ¡»Ø πªh∑ ∆B∑ AgHØ , AÀ’Bq Bø À ∆Ã∑À ø ‹ À , Aú®Ø Bø À îºã ´ …√Àe ≈ø ’BŒªÀfiA |ØjI
À …I ¡«’BU –hªA æÃmjªA : îØjÒI ¡÷B≥ ±Œº∏NªA À jøfiA Ah« À µáA Ω®∞ªA À , µáA æÃ¥ªA ≈ø …I AÃ∞º∑ Bø À , BvªA Ω¿®ªA À
≈ÕhªA ≈º◊nƒºØ $ : …ªÃ≥ ¡º§ªBI ¡»ƒø ≤A ß‹A haC À ‘j¥ªA ∫›«G SÕfY ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß ™jØ Ah À , ¡«’BU ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA
. # îºmjùA ≈º◊nƒª À ¡»ŒªG ΩmiC
ΩmiC ≈ÕhªBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ Bø À , (¬›nªB¿»Œºß) ΩmjªA À ’BŒJ√fiA îºmjùBI À pBƒªA ¡»ŒªG ΩmiC ≈ÕhªBI eAjùA ∆C πªhI j»£ f≥ À
. ¡»ŒØ ¬›∏ªA À æA¤nªA æà ≈ß î∑jrùA XAja‚ …UÀ ‹ gG ∂BŒnªA ¡÷›Õ ‹ “∏÷›ùA îºmjùBI À , ’BŒJ√fiA ¡»ŒªG
. BzÕC πªg ¡÷›M ‹ “ŒªBNªA “Õ‡A ∆C ”ºß
. ©JNªBI ‹ À PAhªBI ‹ …UÃI µIBnªA ∆BŒJªA ü AúafÕ “∏÷›ùA ∆C ”ºß
Bñ AÀlVŒª ¡ B¿ßC ≈ß ∆êDnŒnØ ∆ÀjIfø ∆ÃIÃIjø ¡»√C ”ºß µIBnªA ∆BŒJªA æe # îJ÷B´ Bƒ∑ Bø À ¡º®I ¡»Œºß ≈v¥ƒºØ : ïB®M …ªÃ≥
©Øe À …n∞√ ïG ©∞ƒªA KºÜ Lh∏Õ ∆C ≈ø¤Õ ‹ æÃ◊nùA ∆HØ ¡ B¿ßC jøC ≈ø ¡ºß ”ºß Ω÷BnªA ∆B∑ AgG B¿ŒØ ¡NÕ BòG Ah« À , Aú¿ß
. fI¤ùA ∆AjnàA À fªBàA ∫› BI  ef»Õ –hªA Ω÷B A K®vªA ±≥ÃùA Ah« ΩRø ü …n∞√ ≈ß ijzªA
πªhª À , °º¨Õ ‹ À ’”Òë ‹ ¡ºß …√C À …√DrI ’BƒNß›ª ’B¿º®ªA j∏√ f≥ À , G # ¡º®I ¡»Œºß ≈v¥ƒºØ $ : …ªÃ≥ …Œºß ™jØ πªhª À
•∞ê ≈ø “∏÷›ùA ≈ø ¡»Œºß Ω∑À ∆G À , K÷B´ ´ Af«Bq ∆B∑ …√C ”ºß “ª‹fºª …Œºß # îJ÷B´ Bƒ∑ Bø À $ : …ªÃ≥ ±Ò®I  f∑C
. °Œä ’œq Ω∏I …√HØ “IBN∏ªBI ¡ B¿ßC ¡»Œºß
≈ÕkÃM ë À ∆kêA ≈ß ∆A Ö ∆BNÕ‡A # îNÕ‡A jaE ïG ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀDØ …ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø µáA h◊øÃÕ ∆kêA À $ : ïB®M …ªÃ≥
À - æB≥ ∆C ïG - “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª °n¥ªA ≈ÕkAÃùA ©z√ À $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À , ¡»º¿ß SŒY ≈ø îºøB®ªA pBƒªA ÀC æB¿ßfiA
ifvÕ h◊øÃÕ $ : …ªÃ≥ …ƒø \yÀC À , æB¿ßfiA LBnY K®q ≈ø ∆kêA Ah« ∆C ”ºß æe SŒY , 47 : ’BŒJ√fiA # îJmBY BƒI ”∞∑
À Ω¿®ªA j∑g SŒY , 8 : æAlªlªA : #  jÕ Ajq —ig æB¥Rø Ω¿®Õ ≈ø À  jÕ A a —ig æB¥Rø Ω¿®Õ ≈¿Ø ¡ B¿ßC AÀ ª BMBNqC pBƒªA
. Ajq À A a …ŒªG Ω¥RªA ≤ByC
AÀj∞∑ ≈ÕhªA π◊ªÀC $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆C ´ Ajq ÀC A a ∆B∑ ’AÃm B√kÀ Ω¿®ºª OJRM “Õ‡BØ …ºøBß ∆Àe Ω¿®ºª ë BòG ∆kêA “º¿ÜBI À
À - °JáA iÃu ü æB¿ßfiA ∆C ”ºß æfÕ , 105 : ±»∏ªA : # B√kÀ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ ¡Œ¥√ ›Ø ¡ B¿ßC OÒJZØ …÷B¥ª À ¡»Ii PBÕFI
. …ªB¿ßC °JÑ ≈ø æB¿ßC ∆kúª ”¥JÕ À , ›uC B ∆kÀ ‹ - LBN∏ªA Ah« ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü …ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥
B»ŒØ N®M BòG ›¥Q PB◊ŒnªA À PBƒnZºª N®M B»√C îß ü PBÕ‡A ≈∏ª …I ∆kÃÕ ∆kÀ …ª , “◊ŒnªA À “ƒnáA æB¿ßfiA ≈ø °Jê B¿Ø
∆kÃM ∆C ‹ ∆AlŒùA “∞a PB◊ŒnªA À ∆AlŒùA Ω¥Q KUÃM PBƒnáA ∆C B«j«B£ ∆C ”ƒ®ñ …Œºß Ωv∞ªA ’Bz¥ªA KMjM À üBy‚A Ω¥RªA
∆B∑ ∆HØ …ª ’Bz¥ªA ∆B∑ jR∑C ∆B∑ B¿»ÕDØ ∆›¥RªA oÕB¥Õ ¡Q Ω¥RªA ≈ø B Bø ha¤Õ À PB◊ŒnªA ¡Q Ω¥RªA ≈ø B Bø ha¤ŒØ PBƒnáA
≈ÕkAÃùA ü B¿∑ ∆›¥RªA æeB®NÕ ∆C ~jØ “Zu πªg ¬k‹ À , iBƒªBI ’Bz¥ªA ∆B∑ “◊Œnºª ∆B∑ ∆G À “ƒÜBI ’Bz¥ªA ∆B∑ “ƒnZºª Ω¥RªA
j«B£ ë B¿∑ …ŒØ “∞a “◊ŒnªA À ∆AlŒùA ü ›¥Q j»§M “ƒnáA ∆C PBÕ‡A j«B£ ΩI ‹ B¿« ´ À ∆BJ¥ªA À îN∞∏ªA –g ≈ø BƒƒŒI —j÷AfªA
À # ∆ÿº§Õ BƒMBÕFI AÃ√B∑ Bñ ¡»n∞√C AÀjna ≈ÕhªA π◊ªÀDØ …ƒÕkAÃø O∞a ≈ø À ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀDØ …ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø $ : …ªÃ≥
¡ƒ»U ü ¡»n∞√C AÀjna ≈ÕhªA ¡« π◊ªÀDØ …ƒÕkAÃø O∞a ≈ø À ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀDØ …ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥   §√
Bø À “ÕÀB« …øDØ …ƒÕkAÃø O∞a ≈ø BøC À “ŒyAi “rŒß ü Ã»Ø …ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈ø BøDØ $ : ïB®M …ªÃ≥ À , 103 : ∆Ãø¤ùA : # ∆ÀfªBa
K√BU ü “∞àA À B¿÷Ae PBƒnáA K√BU ü Ω¥RªA OJRM - ‘jM B¿∑ - PBÕ‡BØ , 11 : “ßiB¥ªA : # “ŒøBY iB√ …Œ« Bø ∫AieC
. B¿÷Ae PB◊ŒnªA
Ω¥Q ë À …I ∆kÀ À …Œºß µJÒ√A “ƒnY B»ƒø ∆B∑ B¿Ø …ª Ω¥RªA À æB¿ßfiA …I oÕB¥M jaE AjøC ∫Bƒ« ∆C j§ƒªA ü fÕDNÕ ∫Bƒ« ≈ø À
ë À BmBŒ¥ø B»ŒØ ∆HØ ≈ÕkAÃùA ≈ø B√fƒß B¿ŒØ  f«Br√ B¿∑ ∆AlŒùA “∞a ë À …I ∆kÃÕ À …Œºß µJÒƒÕ “◊Œm B»ƒø ∆B∑ Bø À , ∆AlŒùA
…Œºß æfÕ Bø ”ºß …UÃI B√kÀ æB¥RùA æeBß ∆HØ ‘jafiA “∞∏ªA ü ™BNùA ©yÃÕ ¡Q îN∞∏ªA ‘fYG ü ©yÃÕ æB¥RùB∑ Ω¥RªA ≈ø fYAêA
œ»Ø B¿«j÷B§√ À îN∞∏ªA Àg À ∆BJ¥ªA BøC À , …I ∆kÃÕ –hªA ∆AlŒùA ë “¥Œ¥áA ü æB¥RùA À , “ªBä ‹ ∫ ªA Ã»Ø ‹G À …I haC ∆AlŒùA
æAà fiA …I ∆kÃÕ ∆AlŒø ›Rø ùA ÀC ™AihªA ë À æÃÒªA fYAÀ ∆C B¿∑ “∞a À ›¥Q …I ∆ÀkÃùA ™BNùA æBY ≈ø æB¥RùA …ƒŒJÕ Bù “øf¥ø
. ∫jM ‹G À Ã»Ø pBŒ¥ùA fYAêA ”ºß æÃÒªA µJÒ√A ∆HØ
§√ ∂B∞√‚A À —B∑lºª À , —›vªA µY œ« ªA “øBNªA —›vªA œ« À …I ∆kÃM ∆AlŒø ›Rø —›vººØ …I ∆kÃM pBŒ¥ø fYAÀ æB¿ßfiA œ∞Ø
A AÃ¥MA AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ Ah∏« À , Ω BI ”ºß Ω¿NrÕ ‹ –hªA æÃ¥ªA µY æÃ¥ªA À ¬›∏ºª À , πªg
. 102 : ∆Aj¿ß æE : # …MB¥M µY
if¥JØ µáA ë BòG h◊øÃÕ æB¿ßfiA …I ∆kÃÕ –hªA ∆kêA ∆C # µáA h◊øÃÕ ∆kêA À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ∆BŒJªA Ah« ïG Lj≥fiBØ
B Ω¥Q ›Ø “º BI ‹G OnŒª PB◊ŒnªA ∆C B¿∑ Ω¥Q B»ºØ µáA ”ºß “º¿Nrø PBƒnáA À …N¿Œ≥ À  iBJNßA ∆Ã∏Õ µáA ”ºß Ω¿®ªA æB¿NqA
. …º¥Q À …√kÀ Ã»Ø µáA ≈ø Ω¿®ªA …Œºß Ω¿NqA B¿Ø µáBI h◊øÃÕ æB¿ßfiA ∆lÕ …√BZJm BØ ,
œz≥ À ’Af»rªA À îŒJƒªBI ’œU À LBN∏ªA ©yÀ À B»Ii iÃI ~ifiA O≥jqC À $ : …ªÃ≥ ü µáBI ’Bz¥ªBI —iBq‚A …ŒªG …º®ª À
iBqC –hªA ë - …I ¡∏Zºª ©yÃÕ BòG À - h◊øÃÕ ©yÃÕ …√C A j∑g –hªA LBN∏ªA À 69 : jølªA : # ∆ÿº§Õ ‹ ¡« À µáBI ¡»ƒŒI
wbrÕ ∆kêA À , …ƒø Ω¿®ªA …Œºß Ω¿NqA Bø À µáA î®Õ LBN∏ªBØ , 29 : “ŒQBÜA : # µáBI ¡∏Œºß µÒƒÕ BƒIBN∑ Ah« $ : …ªÃ¥I …ŒªG
. Ω¥RªA iAf¥ø
Oº¥Q ≈¿Ø $ , : …ªÃ≥ ü - ©¿ÜA “¨ŒvI - ≈ÕkAÃùBI ß BòG À , –ifvùA ”ƒ®ùA ∆Àe Ω¥RªA ”ƒ®ñ “Õ‡A ü ∆kêBØ Ah« ”ºß À
æB¿ßfiA ≤›NaBI …I ∆kÃÕ –hªA µáA ≤›NaA “»U ≈ø — R∑ ≈ÕkAÃø fYC Ω∏ª ∆C ”ºß æAfªA # …ƒÕkAÃø O∞a ≈ø À $ # …ƒÕkAÃø
. µIBnªA ∆BŒJªA …VNƒÕ Bø Ah»Ø , j«B£ ë À , B« ´ À WáA À ¬BŒvªA À —B∑lªA ü µáA ´ —›vªA µY ë À —›vªA ü µáBØ
“∞u µáA À ≤j£ h◊øÃÕ À ’AfNI‹A ”ºß ™ÃØjø ∆kêA ∆C # µáA h◊øÃÕ ∆kêA À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ≈Õjn∞ùA iûö  j∑g –hªA À
≈ÕkAÃùA ©z√ À $ : jaE ©yÃø ü ïB®M …ªÃ≥  fÕ¤Õ À , æf®ªA ë À µáA ∆kêA h◊øÃÕ ∆kêA À : jÕf¥NªA À   a ë À ∆kêA
. 47 : ’BŒJ√fiA : # “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª °n¥ªA
≤Br∏ªA ü æB≥ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ü ë BòG µáA ∆kêA À : jÕf¥NªA À , ∆kêA “∞u µáA À h◊øÃÕ   a À CfNJø ∆kêA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
æf®ªA –C µáA ∆kêA ¡»ºmi À ¡øfiA A æDnÕ ¬ÃÕ ∆kêA À –C …N∞u µáA À , h◊øÃÕ   a À ’AfNI‹A ”ºß ∆kêA ®Õ …®Øi À : ,
. ≤Bƒ◊Nm‹A ”ºß # G $ µáA ∆kêA : …ªÃ≥ Ω¿Å …UÃÕ ∆C ‹G KÕj´ ë À ”»N√A
≈ÕkAÃùA ©z√ À $ : B∞√E —iÃ∑hùA “Õ‡A  fÕ¤Õ À ∆BŒJªA ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß ∆AlŒø ©ö ≈ÕkAÃùA # …ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ À
∆G À Ω¿®ªA ë À ∆ÀkÃø ©ö ∆Ã∏Õ ∆C # µáA h◊øÃÕ ∆kêA À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ¬Ã¥ªA  j∑g Bñ Kn√fiA À # “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª °n¥ªA
. B»I “√ÀkÃùA æB¿ßfiA ef®NI ≈ÕkAÃùA ef®M …UÃÕ À ∆AlŒø ©ö Ω®è ∆C ≈∏øC
B¿ŒØ ∆HØ PB◊ŒnªBI B»N∞a À PBƒnáBI ≈ÕkAÃùA Ω¥Q ”ƒ®ø jÕÃvM ü æf®ªA ë µáA ∆kêA ∆G : ≈Õjn∞ùA æÃ≥ ”ºß ¬›∏ªA ”¥JÕ ≈∏ª
À $ …ªÃ≥ ≈ø j»§Õ Bø ”ºß …√BZJm O®√ ë À ≈ÕkÃNºª “∞u æf®ªA ë À °n¥ªA À , ’B∞a B»MB◊Œm À B»MBƒnY æB¿ßfiA …I ∆kÃÕ
47 : ’BŒJ√fiA : # îJmBY BƒI ”∞∑ À B»I BƒŒMC æeja ≈ø “JY æB¥Rø ∆B∑ ∆G À B◊Œq o∞√ ¡º§M ›Ø “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª °n¥ªA ≈ÕkAÃùA ©z√
ë ≈ÕkAÃùA ©yÀ ΩI h◊øÃÕ ∆AlŒùA ë °n¥ªA oŒºØ …ªfß À …Òn≥ °n¥ªBØ ¡»¿º§Õ ‹ A ∆G G , # ¡º§M ›Ø $ : …ªÃ≥ j«B£ ∆HØ ,
. πªg ¡»ØBØ , h◊øÃÕ æf®ªA ©yÀ
PBƒnY B»√Ã∏I æB¿ßfiA ∆BZUi ≈ÕkAÃùA Ω¥RI eAjùBØ kÃVNªA ≈ø ™ÃƒI B»√BZUjI ≈ÕkAÃùA Ω¥Q AÀjnØ ∆C ”ºß ¡»R®I –hªA ë Ah« À
PBƒnáA “Jº¨ª …ªB¿ßC OZUi ≈¿Ø æf®ªBI \ŒU ªA –C æf®ªA h◊øÃÕ ∆kêA À : “Õ‡A ”ƒ®ø À PB◊Œm B»√Ã∏I B»NŒYÃUjø B»N∞a À
Bñ ¡»n∞√C ë –hªA ¡ Bø pCi OJ«g –C ¡»n∞√C AÀjna ≈ÕhªA π◊ªÀDØ …MB◊Œm “Jº¨ª …ªB¿ßC \U Õ ≈ø À , ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀDØ
. B»I ¡»JÕh∏Nª ∆ÿº§Õ BƒMBÕFI AÃ√B∑
À , PB◊Œm À PBƒnY O®¿NUA À æB¿ßfiA OÒºNaA AgG B¿Œm À “◊ŒnªA ”ºß “ƒnáA \U M …I –hªA ∫›ùA ïG h◊ƒŒY ¬›∏ªA eÃ®Õ À
∆kêA jøC ∆DI ïB®M  iBJaHØ ? ja‡A ”ºß J¥ªA fYC “Jº´ …I ¡º®Õ –hªA ∫›ùA ë B¿ŒØ Aj¨u À A ∑ “∞ºNã PB◊ŒnªA À PBƒnáA
…I À , “◊ŒnªA ∆Àe “ƒnáA …Œºß Ω¿NrM jøC ∫Bƒ« “ªBä ›Ø eBJ®ªA ”ºß h◊øÃÕ “VáA …I ¡NM SŒÅ …√BÕjU ”ºß æfÕ æf®ªA ”ºß iBU
æÃ¥ªA ¬lª ‹G À ‘jafiA ©ø efß B¿»ƒø Ω∑ ≈ø O®¿NUA AgG “◊ŒnªA ”ºß “ƒnáA À ±Œ∞àA ”ºß ΩŒ¥RªA “Jº´ ¡º®Õ …I À , \ŒU ªA
. “NJªA ≤AlÜBI
…ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø æeB®ªA ≈ÕkÃNªA ë À , µáBI æB¿ßfiA ≈ÕkÃM ∆Ã∏Õ ∆C ë À , æB¿NY‹A ≈ø  Bƒøf≥ Bø fÕ¤Õ Bû …º∑ Ah« À
π◊ªÀDØ “ÕeÃJ®ªA ü KUAêA µáA ”ºß …ªB¿ßC æB¿NqA ¬f®ª …ƒÕkAÃø O∞a ≈ø À , ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀDØ µáA ”ºß …ªB¿ßC æB¿NqBI
B«ÃºYC Bñ ¡»n∞√C AÃ∏º«C f¥Ø ¬ÃŒªA Ah« …I ∆ÃrŒ®Õ Bñ ¡«eÀlM ¬fß À B»I ¡»JÕh∏NI ∆ÿº§Õ BƒMBÕFI AÃ√B∑ Bñ ¡»n∞√C AÀjna ≈ÕhªA
. iAj¥ªA o◊I À B»√úvÕ ¡ƒ»U iAÃJªA iAe
À LAÃRªA K¥®NnM …Œºß B B¿NqA if¥I À , B»ŒØ µáA ë Bø ”ºß æB¿ßfiA µŒJÒM ë “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆kêA ∆C : ‹ÀC  Bƒøf≥ Bñ îJM f¥Ø
. ΩÕÀDM ´ ≈ø  j«B£ ”ºß iBU PBÕ‡A ü ¬›∏ªA À , æf®ªA ë ≈ÕkÃNªA Ah« À , ∫› A Ã»Ø Ω¿NrM ∆G
. ¬f¥M f≥ À , —iB®Nm‹A ≈ø Ãç ”ºß ™ÃyÃø ¬›∏ªBØ Ω¿®ªA ∆BZUi ë ∆AlŒùA Ω¥Q À , æf®ªA ë ∆kêBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ À
ü ’‹¤« ±ºNaA f≥ À , PB◊ŒnªA À PBƒnáA ≈ø eBJ®ªA æB¿ßC …I ∆kÃNØ ∆BN∞∑ À ∆Bnª …ª B√AlŒø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ KvƒÕ A ∆G : ΩŒ≥ À
, B ∆kÀ ‹ B»√C ”ºß , ¡«fƒß ~AjßfiA ≈ø ¬Àf®ùA —eBßG kÃè ‹ À , B«iÀfvI Oøf®√A æB¿ßC œ« À , æB¿ßfiA ≈ÕkÃM “Œ∞Œ∑
∆kÃNØ B»I “uBa ¡÷›ß À iBQE B»MB◊Œm À B»MBƒnY ≈ø æB¿ßflª j»§M : ΩŒ≥ À , B»n∞√C ‹ æB¿ßfiA ±÷BZu ∆kÃM BòG : ΩŒ¥Ø
∆kÃM ΩŒ≥ À , iÃvªA ∆kÃNØ —j∏ƒø “ZŒJ≥ iÃu ü PB◊ŒnªA À “ƒnY iÃu ü PBƒnáA j»§M : ΩŒ≥ À , pBƒªA ≈ø f»rñ PBø›®ªA
À ,  if≥ ¡§ß À …NøAj∑ ∆AlŒùA Ω¥Q À , ∆Bn√‚A if≥ iû£ ∆kêA : ΩŒ≥ À , “◊Œm ÀC “ƒnY ≈ø B¿ B¿ßC ∆Àe jØB∏ªA À ≈ø¤ùA o∞√
. …Nªg À …√Aë ∆AlŒùA “∞a
∆fi ≤AlÜA ”ºß ≤ÃuÃùA ∆kêA ’BƒI ≈ß ÃºÖ ‹ B®Œö œ« À , PBÕ‡A £B∞ªC ≈ø “VY ”ºß f¿N®M ‹ B»NNrM ”ºß æAÃ≥fiA  h« À
. πªg ïG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À , fJ®ªA ”ºß πªhI ¡NM ‹ “VáA
πªg …Œºß Ω¿NrÕ –hªA µáA ë Ω¿®ªA ≈ø LBI Ω∑ ü ∆AlŒùA À …ªB¿ßC B»I ∆kÃM ≈ÕkAÃø ∆Bn√G Ω∑ ïG “JnƒªBI ∫Bƒ« ∆C : BŒ√BQ À
¬ÃŒªA πªg $ : ïB®M æB≥ , µáA ‹G …ŒØ “Õ‹À ‹ À µZºª ‹G …ŒØ ∆BÒºm ‹ –hªA ¬ÃŒªA ë “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆HØ - ¬f¥M B¿∑ - Ω¿®ªA
À O∞ºmC Bø o∞√ Ω∑ AúJM πªBƒ« $ : æB≥ À , 44 : ±»∏ªA : # µáA “ՋêA πªBƒ« $ : ïB®M æB≥ À , 39 : DJƒªA : # µáA
. 30 : o√ÃÕ : # ∆À ∞Õ AÃ√B∑ Bø ¡»ƒß Ωy À µáA ¡«‹Ãø A ïG AÀei

œ÷AÀi SÅ
—iÃm : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß ∂j ≈ø Ω÷‹fªA ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À …bmB√ ü pBZƒªA À oÕjzªA ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
. IlªA ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA ≈ß BzÕC  AÀi À : æÃ≥C . : “∏ñ Oªl√ ≤AjßfiA
—jyBY O√B∑ ªA “Õj¥ªA ≈ß ¡ DmC À $ œ« À , “Œ√fø ≤AjßfiA ≈ø “ÕE : æB≥ —eBN≥ ≈ß cŒrªA ÃIC À ihƒùA ≈IA XjaC , …ŒØ À
. “Œ∏ø B«j÷Bm À , “Õ‡A jaE ïG # jZJªA
. ¬›∏ªA ≈ø …I µº®NÕ Bø œMDŒm À eB»NUA …ƒø ë À : æÃ≥C
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆C —fŒY ≈I “ÕÀB®ø ≈ß fõC XjaC : “Õ‡A # ¡»ŒªG ΩmiC ≈ÕhªA ≈ªDnƒºØ $ : ïB®M …ªÃ≥ : , …ŒØ À
¡∏√G ¡Q K÷B¨ªA ¡∏ƒø f«BrªA ≠ºJŒºØ ¡»N¨ºI f≥ œ√G Li : Ω÷B≥ œ√G À ? –eBJß O¨ºI Ω« : œº÷Bm …√G À œßAe œIi ∆G : æB≥ (¡º̃m
. …∞∑ À  hb∞ª ¡∑fYC ≈ß îJÕ Bø æÀC ∆G ¬Af∞ªBI ¡∏«AÃØC “øf∞ø ∆ÃßfM
™Ai ¡∏º∑ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA æB≥ : æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À –hø ªA À ¡ºnø À –iBbJªA XjaC : , …ŒØ À
≈ß æDnÕ fJ®ªA À , B»UÀk OŒI ≈ß æDnM —CjùA À , …º«C ≈ß æDnÕ ΩUjªA À , pBƒªA ≈ß æDnÕ ¬Bø‚BØ …NŒßi ≈ß æÃ◊nø ¡∏º∑ À
.  fŒm æBø
©yÃø ü B»ºU eiÃm î¥Õj∞ªA ∂j ≈ø —eiAÀ — R∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ æA¤nªA ü PBÕAÀjªA À , — R∑ PBÕAÀi ”ƒ®ùA Ah« ü À : æÃ≥C
. ïB®M A ’Bq ∆G B»JmBƒÕ
À PBƒnáA ∆kÃŒØ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆AlŒùA ©yÃÕ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ jIBU ≈ß cŒrªA ÃIC XjaC , …ŒØ À
. iBƒªA Ωae …MBƒnY ”ºß …MB◊Œm OZUi ≈ø À “ƒÜA Ωae …MB◊Œm ”ºß …MBƒnY OZUi ≈¿Ø PB◊ŒnªA
À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …√AlŒø ±∞a …ƒ BI ≈ø \UiC  j«B£ ∆B∑ ≈ø : æB≥ KªB œIC ≈I œºß ≈ß x›a‚A ü BŒ√fªA œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …√AlŒø Ω¥Q  j«B£ ≈ø \UiC …ƒ BI ∆B∑ ≈ø
√BU ü B¿»ŒØ ∆BZUjªA hafi …ª AejM À îNÕ‡A n∞Nª ∆BZºvM ‹ B¿»ƒ∏ª ∆ÿzùA SŒY ≈ø B¿»I pDI ‹ ∆BNÕAÀjªA : æÃ≥C
. B®Œö “◊ŒnªA À “ƒnáA
ΩRø ∆AlŒùA ∞∑ A µºa : æÃ¥Õ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi O® : OªB≥ “r÷Bß ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC : , …ŒØ À
“∏÷›ùA OªB¥Ø ±ŒnªA fZ∑ ¢AjvªA A µºa À , O◊q ≈ø …I ∆kC : æB≥ ? Ah»I ∆lM ≈ø BƒIi BÕ : “∏÷›ùA OªB¥Ø ~ifiA À ’B¿nªA
. O◊q ≈ø …Œºß lŒUC : æB≥ ? Ah« ”ºß lŒÉ ≈ø BƒIi BÕ :
BŒ√fªA ü eÃUÃùA ∆AlŒùA “∞u ”ºß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆AlŒùA ∆C “ÕAÀjªA j«B£ À , …ºRø ∆B¿ºm ≈ß \ŒZvªA ü ¡∑BáA ‘Ài À : æÃ≥C
πŒØAÃŒm Bø ΩŒªfI “UgBnªA ¬B»ØfiA ïG ”ƒ®ùA KÕj¥Nª —eiAÀ œ« À , πªhI j®rM “≥j∞Nø PBÕAÀi ∫Bƒ« À æB¥QfiA wŒbrNª æÿ®ùA
. PBÕAÀjªA ≈ø
‹ : æB≥ ? æB¿ßfiA ∆kÃÕ oŒª ÀC æB¥Ø µÕf√lªA …ªDm …√C : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß ¡∏áA ≈I ¬Br« SÕfY ü , XBVNY‚A ü À
À B»º¥Q ≤j®Õ ‹ À , ’BŒqfiA efß Ω»U ≈ø ’œrªA ∆kÀ ïG XBNê BòG À , Aú¿ß Bø “∞u œ« BòG À ¬BnUDI OnŒª æB¿ßfiA ∆C
: æB≥ ? …ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø …IBN∑ ü  Bƒ®ø B¿Ø : æB≥ . æf®ªA : æB≥ ? ∆AlŒùA ”ƒ®ø B¿Ø : æB≥ , ’œq …Œºß ”∞ë ‹ A ∆G À , B»N∞a
. àA , …º¿ß \Ui ≈¿Ø
rÕ # Aú¿ß Bø “∞u œ« BòG À $ (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ B»ŒØ Bø ±ÒªC ≈ø À , ∆kêA n∞M ü  Bƒøf≥ Bø fŒÕDM “ÕAÀjªA ü À : æÃ≥C
À “ßBÒªA îI B»∑A q‹ ∆Bn√‚A ≈ß —ieBvªA “Œ®ŒJÒªA PB∑jáA ë LAÃIfiA  h« ü æB¿ßfiBI eAjùA oŒª ∆C ïG (¬›nªA …Œºß)
”¿nM ªA “uBàA PB∑jáA ΩRø “ŒƒÕfªA ÀC “ŒßB¿NU‹A î√AÃ¥ªA À ≈ƒnªA ïG j§ƒªBI B N®M ªA B»Œºß “÷iBÒªA PB∞vªA ΩI “Œv®ùA
À , πªg µØAÃM AgG B√k ”¿nM À , œßjrªA ∆g‚A ÀC “ŒßB¿NU‹A “ƒnªA O¥ØAÀ AgG BYB∏√ ”¿nM ¡Q B»n∞√ “®ŒJ ïG j§ƒªBI BßB≥À
À B ∆kÀ ‹ PB∞u æB¿ßfiA ∆C : B¿«fYC : î¥Õj ≈ø  j∑g Bù (¬›nªA …Œºß) æfNmA f≥ À , —fYAÀ —ieBvªA PB∑jáA “®ŒJ
. …√Dq ïB®M Ω»ÜBI …ØBvMA ¬f®ª ’BŒqfiA ≈ÕkÃM ïG XBNê ‹ …√BZJm A ∆C : œ√BRªA
∆kêA ü “¿∏áA ∆Ã∑ À , …ŒØ ›¥Q Ω¿®ªA ≈nY QDM ∆B∏øG À , —ja‡A ü æB¿ßfiA ¡nÉ ≈ø µáA ë Bø ”ºß ’BƒI …√G : ¡»z®I æB≥
∆G B»ºÕÀDM ≈ø fI ›Ø æB∏q‚A ≈ø  ÃUÀ “ÕAÀjªA ü À , æf®ªA “ÕB´ iB»£G À …YjØ eBÕekA À ©ŒÒùA rJM À …ZŒz∞M À œuB®ªA ΩÕûM
. ”»N√A , “Œ¥NªA ”ºß B»ºõ ÀC B»YjÒØ ‹G À ≈∏øC
ü B»ŒØ œyB¥ªA œ ‚A æf®ªA À , LBnáA fƒß æB¿ßfiA ΩR¿NÕ ∆C ©ƒN¿ùA ≈ø oŒª À æB¿ßfiA ¡nÉ ”ƒ®ø ≈ß SZJªA ¬f¥M f≥ : æÃ≥C
“ŒIgBÜBI “øÃ∏ä “ÕÃŒ√e BøBnUC æB¿ßfiA ∆Ã∑ œ∞ƒM BòG À πªg œ∞ƒM ‹ “ÕAÀjªA ≈∏ª B»®ºm À æB¿ßfiA “®NøC …I ∆kÃM ∆AlŒø —iÃu
. ‹ÀC , “∞àA À Ω¥RªA —iÃu ü B»ŒØ j»§M ªA “ŒyifiA
. ∆AlŒùA ≈ø “∞∑ ü PBƒnáA ©yÃI ∆kêA “Œ∞Œ∑ ∆Ã∑ ”ºß Jø æB∏q‚A À
. BŒ√BQ , ›uC πªg ”ºß “ª‹fªA ≈ß æl®ñ “Õ‡A ∆C : OØjß f≥ À , pBŒ¥ªA À ∆kêA ¡Q ‘jaC “∞∑ ü PB◊ŒnªA À
…ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø $ : …ªÃ≥ BøC À : æB≥ SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß œ√Af®nªA j¿®ø œIC ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
. ∆AlŒùA “∞a PB◊ŒnªA À ∆AlŒùA Ω¥Q PBƒnáBØ PB◊ŒnnªA À PBƒnáA ∆kÃM PBƒnáA : ®Õ BòHØ # …ƒÕkAÃø O∞a À
Ω¿®ªA µY ‹G OnŒª À , B« ´ B»I pB¥Õ ∆C ≈∏ô —fYAÀ “ªBä ‹ œ« À “ƒnáA ë pBŒ¥ùA haDÕ …√HØ j«B£ ¬f¥M Bø  fŒÕDM À : æÃ≥C
.
©z√ À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ Bm ≈I ¬Br« ≈ß –j¥ƒùA ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
f¿ä ≈I fõC ≈ß , üB∏ªA ü  AÀi À : æÃ≥C . : ’BŒuÀfiA À ’BŒJ√fiA ¡« : æB≥ # B◊Œq o∞√ ¡º§M ›Ø - “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª °n¥ªA ≈ÕkAÃùA
–hªA ë À , eB¥Nß‹A À Ω¿®ªA µY ë pBŒ¥ùA ∆HØ  Bƒøf≥ Bñ j«B£ SÕfáA ”ƒ®ø À , (¬›nªA …Œºß) …ŒªG …®Øi œ√Af¿ A ¡Œ«AjIG ≈ß
. (¬›nªB¿»Œºß) ¡«fƒß
ü A ≈ø æÃ¥ªA ©Ui ¡Q : æB≥ …I •®Õ ∆B∑ B¿ŒØ (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß ≈ß KŒnùA ≈I fŒ®m ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
# îùB£ Bƒ∑ B√G BƒºÕÀ BÕ ≈ªÃ¥Œª - πIi LAhß ≈ø “Z∞√ ¡»Nnø ≈◊ª À $ : ΩU À lß æB¥Ø , LÃ√hªA À œuB®ùA Ω«C ”ºß LBN∏ªA
›Ø - “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª °n¥ªA ≈ÕkAÃùA ©z√ À : æÃ¥Õ Ã« À ? πªg ±Œ∏Ø ∫jrªA Ω«C B»I ”ƒß BòG ΩU À lß A ∆G pBƒªA B»ÕC ¡Nº≥ ∆HØ
¡ KvƒM ‹ ∫jrªA Ω«C ∆C A eBJß AÿºßBØ îJmBY BƒI ”∞∑ À - B»I BƒŒMC æeja ≈ø “JY æB¥Rø O√B∑ ∆G À - B◊Œq o∞√ ¡º§M
. àA , ¬›m‚A Ω«fi ≈ÕÀAÀfªA jr√ À ≈ÕkAÃùA Kv√ BòG À , Ajøk ¡ƒ»U ïG ∆Àjrê BòG À ≈ÕÀAÀfªA ¡ jrƒM ‹ À ≈ÕkAÃùA
. “Õ‡A # B√kÀ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ ¡Œ¥√ ›Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ ïG (¬›nªA …Œºß) rÕ : æÃ≥C
. AjrØ Ajq ∆G À A bØ A a ∆G æB¿ßfiBI —AkB A : (¬›nªA …Œºß) æB≥ “Õ‡A # µáA h◊øÃÕ ∆kêA À $ : …ªÃ≥ ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
. “VŒNƒªBI n∞M ë À : æÃ≥C
. ∆ÀfZè “¿÷fiBI : (¬›nªA …Œºß) æB≥ # ∆ÿº§Õ BƒMBÕFI AÃ√B∑ Bñ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü , …ŒØ À
. jaC PBÕAÀi “øf¥NùA œ√B®ùA ü À , µÕeBvùA |®I j∑g ΩŒJ≥ ≈ø ë À : æÃ≥C
AÀÂfV
 mA “Í ∏Ú ◊Úº¿‰ ºÙ ªÍ B‰ƒºÙ Û≥ ¡Ï Q ¡Ê Û∏√‰iÊ ÃÏ u ¡Ï ÂQ ¡Ê ∏‰ƒ¥Ù ºÚ a‰ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (10)∆‰ ÀÂj∏Û r‰M BÏø ›
ı ŒÍº≥Ú sÍŒ®‰ ø‰ B‰»ŒÍØ ¡Ê Û∏ªÚ B‰ƒºÙ ®‰ U‰ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê ∏σ∏˙ ø‰ fÊ ¥Ú ªÚ À‰
≈Íø … N‰¥Ù ºÚ a‰ À‰ iBÏ√ ≈Íø ”ƒ‰N¥Ù ºÚ a‰ … ƒÊ ø Ë a‰ B‰√CÚ æ‰ BÚ≥ πÂMjÊ ø‰ CÚ gÊ Ḡ f‰ ÂVn‰M ‹ÚC π‰®ƒ‰ø‰ B‰ø æ‰ BÚ≥ (11)≈‰ ÕÍfV
Í nªA ≈‰ ø ≈Û∏Õ‰ ¡Ê ªÚ oŒÍºIÊḠ ‹Ḡ AÀÂfV
‰ nÚØ ¬‰ e‰ ‹Ú
πÏ√Ḡ æ‰ BÚ≥ (14)∆‰ ÃÂR®‰ JÊ Õ ¬¯ ÃÊ Õ‰ ïḠ ”√Êj§Í √ÚC æ‰ BÚ≥ (13)≈‰ Õj̄Í̈vªA ≈‰ øÍ πÏ√Ḡ X
Ê j aÊ BÚØ B‰»ŒÍØ j‰ JÏ∏Ú N‰M‰ ∆ÚC πÚª ∆ ÃÛ∏Õ‰ B‰¿ØÚ B‰»ƒÍø °ÍJ«Ê BÚØ æ‰ BÚ≥ (12)îÍ
≈‰ß À‰ ¡Ê »¯ ƒ‰¿ÕÊCÚ ≈Ê ß‰ À‰ ¡Ê »¯ ∞Í ºÙ a‰ ≈Ê øÍ À‰ ¡Ê »¯ ÕÍfÕÊCÚ î
¯ I‰ ≈ø ¡Â»ƒÏŒ‰MÍ‹Ú ¡Ï ÂQ (16)¡‰ ŒÍ¥N‰n¿ªÙA π j‰ u ¡Ê Ú ∆Ï f‰ ®Â ≥Ù fiÚ ”ƒ‰NÕÊÉ ´Ù CÚ B‰¿JÍØÚ æ‰ BÚ≥ (15)≈‰ Õj̄§ƒÂ¿ªÙA ≈‰ øÍ
¬Â e‰ B‰◊Õ‰ À‰ (18)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê ∏Û ƒÍø ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ ∆Ï fl
Ú øÊ fiÚ ¡Ê »Â ƒÍø π‰®JÍM‰ ≈‰¿ª̇ AıiÃÂYfÊ øÏ BıøÀÂ’hÊ ø‰ B‰»ƒÍø X
Ê ÂjaÊ A æ‰ BÚ≥ (17)≈‰ Õj̄Í∏q ¡Ê «Â j‰ R‰∑Ù CÚ f ÉÍ ‹ À‰ ¡Ê »¯ ºÍ ÷BÚ
B‰¿Ú ‘ÍfJÊ ŒÂªÍ ≈ ÒÊŒrªA B‰¿Ú p‰Ãm‰ÃØÚ (19)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ≈‰ øÍ B‰√ÃÛ∏N‰ØÚ —Ú j‰ V
‰ rªA  Í hÍ «‰ B‰Ij‰ ¥Ù M‰ ‹ À‰ B‰¿ÂN◊Ê qÍ SÊŒY‰ ≈Ê øÍ ›Û∏ØÚ “Ú ƒÏV
‰ ªÙA πÂUÀÊ k‰ À‰ O√ÚC ≈Ê Û∏mA
”√Ḡ B‰¿»Â ‰ BÚ≥ À‰ (20)≈‰ ÕÍfºÍ à
Ù‰ A ≈‰ øÍ B‰√ÃÛ∏M‰ ÀÊ CÚ î
¯ ∏Ú ºÚ ø‰ B‰√ÃÛ∏M‰ ∆ÚC ‹Ḡ —Í j‰ V
‰ rªA  Í Íh«‰ ≈Ê ß‰ B‰¿∏Û IÌi‰ B‰¿∑Û B‰»√ B‰ø æ‰ BÚ≥ À‰ B‰¿»¯ MÍ’‰ ÃÊ m ≈Íø B‰¿Â»ƒ‰ß ‘īÂÀ B‰ø
B‰¿Â«A‰eB‰√ À‰ “Í ƒÏÜ
Ù‰ A ∂
¯ i‰ À‰ ≈Íø B‰¿»¯ ŒÚºß‰ ∆¯ BÚ∞v
Í ëÙ BÚ¥∞Í À‰ B‰¿Â»M‰’ÃÊ m B‰¿ÂÚ P‰fI‰ —Ú j‰ V
‰ rªA BÚ≥A‰g BÏ¿ºÚ ØÚ iÀÂjÂ̈ÍI B‰¿«Â Bª̇f‰ ØÚ (21)î
‰ZÍv
Í ƒÏªA ≈‰ ¿Í ªÚ B‰¿Û∏ªÚ
À‰ B‰ƒªÚ jÊ ∞Í ¨Ê M‰ ¡Ê ª̇ ∆Ḡ À‰ B‰ƒnÛ∞√ÚC B‰ƒ¿Ê ºÚ £ B‰ƒIÏi‰ ‹BÚ≥ (22)ËîJÍøÌ ÀÌ f ߉ B‰¿∏Û ªÚ ≈‰ ÒÊŒrªA ∆Ï Ḡ B‰¿Û∏ª̇ ΩÛ≥CÚ À‰ —Í j‰ V
‰ rªA B‰¿∏Û ºÙ MÍ ≈‰ß B‰¿∏Û »‰ √ÚC ¡Ê ªÚ CÚ B‰¿»Â I‰i
∆‰ ÃÊ Œ‰ÑÙ B‰»ŒÍØ æ‰ BÚ≥ (24)îÍY ïḠ Ë©N‰ø‰ À‰ jÌ ¥Ú N‰nÂø ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê ∏Úª À‰ ÀÌ f ߉ |Ê®J‰ªÍ ¡Ê ∏zÊ®I‰ AÃÒÍJ«Ê A æ‰ BÚ≥ (23)≈‰ Õj̄n‰bªÙA ≈‰ øÍ ≈Ï √‰ÃÛ∏ƒ‰ªÚ B‰ƒ¿Ê Y‰ jÊ M‰
(25)∆‰ ÃÂUj‰ ÖÙ B‰»ƒÍø À‰ ∆‰ ÃÂMÿM‰ B‰»ŒÍØ À‰
∆BŒI
 iÀj´ À , oŒºIG ’BIG À ¡«eÃVm À , …ª —fVnªBI “∏÷›ùA jøC ≈ø ∫Bƒ« ‘jU Bø À ,  jÕÃvM À ∆Bn√‚A “¥ºa ’fI PBÕ‡A ±vM
. “ƒÜA ≈ø B¿»UÀja À , …NUÀk À ¬eE
. ’Bz¥ªA ≈ø πªg ü A ”z≥ Bø À
∆BÒÕ‚A À ∆B∏m‚A ë ~ifiA ü î∏¿NªA # ∆Àj∏rM Bø ›Œº≥ sÕB®ø B»ŒØ ¡∏ª Bƒº®U À ~ifiA ü ¡∑Bƒ∏ø f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
–gBÑ PBÕ‡A  h« ∆C œ√BRªA ”ƒ®ùA fÕ¤Õ À , °ŒºnNªA À iAf≥‚A ”ƒ®ñ î∏¿NªA ≈ø ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , ~ifiA ¡∏√B∏ø Bƒº®U –C B»ŒØ
—j¥JªA : # B®Œö ~ifiA ü Bø ¡∏ª µºa –hªA ë $ : …ªÃ¥I B»ŒØ PBÕ‡A O÷fI f≥ À oŒºIG À ¬eE “v≥ ≈ø —j¥JªA —iÃm ü Bø ÃZƒI
. bnNªA À °ŒºnNªA ë À , 29 :
ë æÀfiA ”ƒ®ùA ∆B∑ # îY ïG ™BNø À j¥Nnø ~ifiA ü ¡∏ª À $ : …ªÃ≥ ïG œ»NƒM O√B∑ Bù B»ŒØ ≈ç ªA PBÕ‡A  h« ∆C ´
. “ƒÜA “v≥ jaE ïG “ŒªBNªA PBÕ‡A …ºv∞M Bù æBö‚B∑ G ~ifiA ü ¡∑Bƒ∏ø f¥ª À $ : …ªÃ≥ À Kn√fiA
“¿®√ ≈ø ¡»Œºß A ¡®√C Bñ ¡»Œºß ∆BƒNø‹A ¬B¥ø ü “Õ‡A À , B«Ãç ÀC Ljrø ÀC ¡®Òø ≈ø …I tB®Õ Bø œ« À “rŒ®ø ©ö sÕB®ùA À
Bø ›Œº≥ $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA ¡Na πªhª À , …I ∆ÃrŒ®Õ Bø ™AÃ√C ≈ø B»ŒØ ¡ Ω®U À , B»Œºß ’›ŒNm‹A À °ºnNªA ÀC ~ifiA ”ƒ∏m
. ∆Àj∏rM
oú ¬Bó ïG “Õ‡A  h« ≈ø ’‘fNJM “v≥ —iÃu # ¬e‡ AÀfVmA “∏÷›¿ºª Bƒº≥ ¡Q ¡∑B√iÃu ¡Q ¡∑Bƒ¥ºa f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
: …ªÃ¥I …Œºß æêfùA ~ifiA ü ∆Bn√‚A î∏ó ïG O»N√A ªA LBJmfiA À Ωº®ªA B»ŒØ îJM À “¥IBnªA “Õ‡A æBöG B»ŒØ Ωv∞Õ “ÕE —jrß
. # sÕB®ø B»ŒØ ¡∏ª Bƒº®U À ~ifiA ü ¡∑Bƒ∏ø f¥ª À $
À , —fVnªBI jøfiA “v≥ ßC ∆BNv¥ªA O¥Œm BzÕC πªhª À , ¡n¥ªA ¬›I G # ¡∑Bƒ¥ºa f¥ª À $ : …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA ’‘fI πªhª À
$ : …ªÃ≥ ïG wºbNŒª πªg Ω∑ “º¥Nnø “v≥ B»√Ã∑ ”ºß æfÕ Bñ “Œ√BRªA “v¥ªA Ωv∞M ∆C ´ ≈ø —fYAÀ “v≥ —iÃu ü “ƒÜA “v≥
ü ¡∑Bƒ∏ø f¥ª À $ : …ªÃ≥ æBöG ”ºß ΩŒv∞NªA µJÒƒŒØ îNÕ‡A jaE ïG # j¥Nnø ~ifiA ü ¡∏ª À Àfß |®Jª ¡∏z®I AÃÒJ«A æB≥
. “Õ‡A # ~ifiA
∆fi “¥IBnªA “Õ‡A ü   §√ jø B¿∑ œ√BƒNøA LBÒa ë À îŒøe‡A “øB®ª …ŒØ LBÒàA # ¡∑B√iÃu ¡Q ¡∑Bƒ¥ºa f¥ª À $ : …ªÃ≥ À
. ΩŒv∞NªA À æBö‚BI ∆B∞ºNë BòG À ∆ÿzùA ë ∆ÿzùA
f¥ª À $ : …ªÃ≥ f®I # ¬e‡ AÀfVmA “∏÷›¿ºª Bƒº≥ ¡Q $ : …ªÃ≥ ßC xÃvàA ïG ¬Ã¿®ªA ≈ø LBÒàA ü æB¥N√‹BØ Ah« ”ºß À
∆B∑ ∆G À “Œ√Bn√‚A —Drƒºª –C ¬eE I ©Œ¿Ü “∏÷›ùA ≈ø O√B∑ —fVnªA ∆C : ïÀfiA : îN¥Œ¥Y ∆BŒI fŒ∞Õ # ¡∑B√iÃu ¡Q ¡∑Bƒ¥ºa
eAjØC LBƒø BJ÷B√ “Œ√Bn√‚A …I ΩRô ‹BRø ∆B∑ —fVnªA jøC ü (¬›nªA …Œºß) Ã»Ø —fVnºª “IÃvƒùA “ºJ¥ªA ë (¬›nªA …Œºß) ¬eE
. “ŒIÃIjªA “ŒYB√ B»I ΩRó À , PAeBJ®ªA ü B»ŒªG …UÃNÕ “ºJ≥ “ªÃ® A “J®∏ªB∑ …vbq “»U ≈ø …ª AeÃVnø ‹ ¡»MjR∑ ”ºß ∆Bn√‚A
“∏÷›ùA jøC ∆C ∫Bƒ« PBÕ‡A ≈ø eB∞NnùA ∆HØ 33 - 30 “ÕE —j¥JªA —iÃm ü —iÃ∑hùA “Ø›àA “v≥ ≈ø ‹ÀC ”ƒ®ùA Ah« eB∞NnÕ À
îŒøe‡A “øBß ü “ÕiBU ΩI ¬eFI “vNã ´ - ∫Bƒ«  B√f∞NmA B¿∑ PBÕ‡A ü —iÃ∑hùA “Ø›àA À , “Ø›àA ”ºß ™j∞Nø —fVnªBI
. ©Œ¿Vºª BzÕC —fVnªBØ
 B∏Y Bø ”ºß æB≥ îY ~j®NªBI (¬›nªA …Œºß) …vŒvÖ ‹ À ¬eE °ŒmÃM ´ ≈ø ’AfNIA ¬eE Jª –C ¡ ~j®M oŒºIG ∆C : BŒ√BQ À
¬eE Jª j∑g µJm ´ ≈ø G # ¡»∞ºa ≈ø À ¡»ÕfÕC îI ≈ø ¡»ƒŒM‡ ¡Q ¡Œ¥NnùA π Aju ¡ ∆f®≥fi NÕôC B¿JØ $ : …√BZJm A
ü À , 39 : jVáA : # î®öC ¡»ƒÕôfi À ~ifiA ü ¡ ≈ƒÕkfi NÕôC Bñ Li $ : æB≥ SŒY jVáA —iÃm ü   §√ eiÀ f≥ À ,
∆C …ª ¡¥NnÕ “∏÷›¿ºª ¡»NŒßÃI ∆ÀeÃVnø ©Œ¿ÜA ∆C ‹ ê À , 82 : x : # î®öC ¡»ƒÕôfi πMl®JØ $ : æB≥ SŒY x —iÃm
. j«B£ ë À ’AfNIA “¿¥ƒªA  h« ¡»ƒø ¡¥ƒÕ
—iÃnªA  h« ü B»ƒŒ®I B»¿¿ß … —iÃm À —j¥JªA —iÃm ü B¿∑ (¬›nªA …Œºß) ¬eE B»I …√BZJm A K Ba ªA PBIBÒàA ∆C : BRªBQ À
. G # ¡∏ƒø Ωmi ¡∏ƒŒMDÕ BøG ¬eE I BÕ $ : ïB®M æB≥ , …ŒƒI ©Œ¿Ü
¡Q î ≈ø ∆Bn√‚A µºa CfI À $ : ïB®M …ªÃ≥ BzÕC …Œºß æfÕ B¿∑ ©Œ¿Vºª B¥ºa ∆B∑ (¬›nªA …Œºß) ¬eE µºa ∆C : “Œ√BRªA “¥Œ¥áA À
: ≈ø¤ùA : # “¥ºß ≈ø ¡Q “∞Ò√ ≈ø ¡Q LAjM ≈ø ¡∏¥ºa –hªA ë $ : …ªÃ≥ À 8 : —fVnªA : # î»ø ’Bø ≈ø “ª›m ≈ø …ºn√ Ω®U
. (¬›nªA …Œºß) ¬eE ü ∆B∑ –hªA ë LAjM ≈ø µºàBI eAjùA ∆C îNÕ‡A j«B£ ë Bø ”ºß , 67
≈∏ƒNYfi “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ≈MjaC ≈◊ª $ : ’AjmG —iÃm ü …√BZJm A  B∏Y Bø ”ºß “v¥ªA ≈¿y ü oŒºIG æÃ≥ BzÕC πªhI j®rÕ À
”ºß ¡«f»qC À ¡»NÕig ¡«iû£ ≈ø ¬eE I ≈ø πIi haC gG À $ : ïB®M …ªÃ≥ BzÕC …I iB®qG ≈ß Ãºë ‹ À , “Õ‡A # ›Œº≥ ‹G …NÕig
. …√BŒI ≈ø ’œVŒm Bø ”ºß 172 : ≤AjßfiA : PBÕ‡A # ¡»n∞√C
¡Q ¡∑Bƒ¥ºa f¥ª À $ : æB¥Ø µºàA ’AfNIA ü …N¿®√ …√BZJm j∑g ¡Q : , ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ “∞ºNã æAÃ≥C “Õ‡A ü ≈Õjn∞¿ºª À
µQÃÕ ≈ø ©Œö À …ÕÃJŒm À ΩŒºàA  kÃè ‹ DÒa Ah« À : XBUlªA æB≥ À , ÀAêA ”ƒ®ø ü Bƒ«B« # ¡Q $ : s∞afiA æB≥ # ¡∑B√iÃu
B√CfI B√C eAjùBØ ‹ÀC µºàA ’AfNIA j∑g LBÒàA Ah« ü ”ƒ®ùA BòG À , ´ ‹ …ºJ≥ iÃ∑hùA f®I ∆Ã∏Õ –hªA ’œrºª # ¡Q $ BòG …¿º®I
“∏÷›¿ºª Bƒº≥ ¡Q $ ¡∑B√iÃu ¡Q ¡∑Bƒ¥ºa ”ƒ®ø Ah»Ø πªg f®I —iÃnªA O®≥À ¡Q LA ªA ≈ø ¬eE µºa CfNIBØ  B√iÃu ¡Q ¬eE µºa
∆Ã®Õ ¡« À Ah∑ À Ah∑ ¡∏I Bƒº®Ø : Lj®ªA ¬›∑ ≈ø À , ≈náA ≈ß –Àjø Ah« À , ¬eE µºa ≈ø ÆAj∞ªA f®I # ¬e‡ AÀfVmA
. ¡∏Ø›mC ∂BRŒø –C # iÃÒªA ¡∏≥ÃØ Bƒ®Øi À ¡∏≥BRŒø B√haC gG À $ : ΩÕlƒNªA ü À , ¡»Ø›mC
À pBJß ≈IA ≈ß , ¬e‡ AÀfVmA “∏÷›¿ºª Bƒº≥ ¡Q  j»£ ü ¡∑B√iÃu ¡Q ¬eE Bƒ¥ºa  Bƒ®ø ∆C B»ƒø : jaC æAÃ≥C πªg ü ΩŒ≥ f≥ À
. –fnªA À —eBN≥ À ©ŒIjªA À f«Bâ
æÃ¥Õ B¿∑ ¬e‡ AÀfVmA “∏÷›¿ºª Bƒº≥ B√C ¡∑ é B√G ¡Q ¡∑B√iÃu ¡Q ¡∑Bƒ¥ºa : æB≥ …√D∏Ø iBJa‚A ü ©≥AÀ KŒM ªA ∆C : B»ƒø À
À , B¿« ´ À üA nªA fŒ®m ÃIC œyB¥ªA À ”nŒß ≈I œºß ¡»ƒø îÕÃZƒªA ≈ø “ßBö æÃ≥ Ah« À , ™jnø B√C ¡Q ΩUAi B√C : Ω÷B¥ªA
¡Q ¡YjªA ü ¡∑Bƒ¥ºa ΩŒ≥ À “øj∏ß ≈ß ’BnƒªA ¬BYiC ü ¡∑B√iÃu ¡Q æBUjªA L›uC ü ¡∑Bƒ¥ºa : ”ƒ®ùA ∆G : ΩŒ≥ f¥Ø Ah« ”ºß
. ”»N√A ’BzßfiA j÷Bm À jvJªA À ©¿nªA µrI ¡∑B√iÃu
∆›ŒJ¥ªA ∫ qA AgG \vM BòG ¡»IB¥ßC ïG ¡ B¿ßC ÀC î¥IBnªA PB∞u ≈ø ’œq “Jn√ ∆C ‹ÀC …Œ∞Ø …UêA ≈ø XBUlªA ≈ß …º¥√ Bø BøC
LBnN√‹A ejVñ \vÕ ”NY ∂ÃZºªA À µJnªA À KnƒªA “≥›ß ejVñ ‹ æBRùA ≈ø  eiÀC B¿ŒØ B¿∑ ∫A q‹A ≈ø ™ÃƒI πªg ü
. …UÃI ¡ B¥ºa …¥ºa ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø …ŒƒJª B¥ºa ¬eE o∞√ “¥ºa f®M ∆C œºnƒªA
¡ AjøC …ª —fVnªBI “∏÷›ùA jøC f®Õ ∆C \u …ŒƒJª AjÕÃvM À B¥ºa  jÕÃvM À ¬eE µºa f®Õ ∆C …I \u ê  j∑g Bø ∆C : BŒ√BQ À
“∏÷›¿ºª Bƒº≥ ¡Q $ : æB≥ …ªBI B¿Ø # iÃÒªA ¡∏≥ÃØ Bƒ®Øi À ¡∏≥BRŒø B√haC gG À $ : …ªÃ≥ ü πªg ”ºß ‘jU B¿∑ …ŒƒJª —fVnªBI
. # ∆Bn√„ª AÀfVmA “∏÷›¿ºª Bƒº≥ ¡Q $ : Ω¥Õ À # ¬e‡ AÀfVmA
¡»n∞√C ¡»ø›∑ ü æÀDNÕ ∆C ∆ÃyjÕ ‹ B»I îº÷B¥ªA Ω®ª À , “Õ‡A •∞ª ≈ø “øû∞ø ´ “∞Œbm  ÃUÃØ ¡ AÃ≥C ≈ø A aC …º¥√ Bø BøC À
. ? ¬›∏ªA ≠ºIC B»ºRø ”ºß Ω¿ê ±Œ∏Ø  ÃUêA  h« ΩRñ
fVnØ $ : …ªÃ≥ ü …I `jvÕ B¿∑ B®Œö “∏÷›ùA eÃVm ≈ß ïB®M aC # ≈ÕfUBnªA ≈ø ≈∏Õ oŒºIG ‹G AÀfVnØ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø ∆B∑ $ : …ªÃ¥I jaE ©yÃø ü jøfiBI  iB¿N÷A ¬fß Ωºß f≥ À oŒºIG ¡»ƒø ”ƒRNmA À , 30 : jVáA : # ∆îöC ¡»º∑ “∏÷›ùA
 jøDI ¡« À æÃ¥ªBI …√Ã¥JnÕ ‹ ∆Ãøj∏ø eBJß ΩI $ : …ªÃ≥ ΩRñ “∏÷›ùA ±uÀ f≥ À , 50 : ±»∏ªA : # …Ii jøC ≈ß µn∞Ø ≈ÜA
. “∏÷›ùA ™Ã√ ´ ≈ø …√C ”ºß æfÕ  j«B§I ë À , 27 : ’BŒJ√fiA : # ∆ú¿®Õ
Ωv∞ƒø ’BƒRNmA …√C ÀC ≤jqC À jR∑C ¡»√Ã∏ª “∏÷›ùA KŒº¨NI ΩvNø ’BƒRNmA ë C : ’BƒRNm‹A Ah« …ŒUÃM ü ¡»ƒŒI ≤›àA ©≥À Ah À
jøfiA ∆C # πMjøC gG fVnM ‹C π®ƒø Bø $ : …ªÃ≥ j«B£ ∆B∑ ∆G À “∏÷›ùA ©ö ïG …UÃNùA jøfiA ´ —fY ”ºß jøDI jøC BòG À
. “∏÷›ùA ïG A …»UÀ –hªA ë À AfYAÀ ‹G ≈∏Õ
¬B¥ø ë ∆B∑ B®Œö ¡»®¿è ∆B∑ –hªA ¬B¥ùA À ¡»ƒø …ª lŒó ´ ≈ø “∏÷›ùA ©ø ∆B∑ oŒºIG ∆C ïB®M …ø›∑ j«B£ ≈ø eB∞NnÕ –hªA À
À B»ŒØ fn∞Õ ≈ø B»ŒØ Ω®É C AêB≥ “∞Œºa ~ifiA ü ΩßBU œ√G “∏÷›¿ºª πIi æB≥ gG À $ “Ø›àA j∑g “v≥ ≈ø eB∞NnÕ B¿∑ pf¥ªA
ïG ßC ¬B¥ùA πªg ïG B»UÃNø ∆B∑ BòG eÃVnªBI jøfiA ∆G À , 30 : —j¥JªA : # πª pf¥√ À ∫f¿Å \Jn√ ≈ç À ’BøfªA π∞nÕ
À # B»ŒØ ∏NM ∆C πª ∆Ã∏Õ B¿Ø B»ƒø °J«BØ æB≥ $ : œMDŒm Bø ü ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ ¡»øB¥ø “»U ≈ø ¬B¥ùA πªhI î¿Œ¥ùA
ü ¬B¥ùA À “ªlƒùA Ωae ´ ≈ø ¡»ŒªG B»UÃNø LBÒàA ∆B∑ ê À ¬B¥ùA À “ªlƒùA ïG B¿ Fø À “ƒÜA ÀC ’B¿nªA ïG ÀC “ªlƒùA ïG ¿zªA
. # ∏NM ∆C πª ∆Ã∏Õ B¿Ø $ : æB¥Õ ∆C ¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∏ª πªg
¡»Nªlƒø À ¡»øB¥ø …ŒzN¥Õ Bø ”ºß “∏÷›ùA œ¥I À , ∆B¥Õj∞ªA lŒó πªg fƒß À ? πªg ΩJ≥ ∂jØ “∏÷›ùA îI À …ƒŒI ≈∏Õ Ah« ”ºß À
 jøDI ¡« À æÃ¥ªBI …√Ã¥JnÕ ‹ ∆Ãøj∏ø eBJß ΩI $ : ¡»ƒß A  B∏Y B¿∑ æBRNø‹A À –eÃJ®ªA ™ÃzàA ë À , B»ŒØ AúY ªA
rÕ B¿∑ B»ŒØ ¡»∑iBrÕ ∆B∑ ªA “ªlƒùA ≈ø oŒºIG Xja À πªg ”ºß AÃ¥I f≥ À , ¡ B¿ßC cƒm À “∏÷›ùA —BŒY “¥Œ¥Y  h»Ø ∆ú¿®Õ
XÀjàA ‹G B “¥Œ¥Y ‹ —BŒY haDØ ¡»ƒø lŒ¿NØ B«jr≥ ≈ß —j¿NªA XÀja µn∞ªA À # …Ii jøC ≈ß µn∞Ø ≈ÜA ≈ø ∆B∑ $ : …ªÃ≥ …ŒªG
. “ÕeÃJ®ªA “ßB À “Œ ‚A “øAj∏ªA ≈ø
´ À Böi À Aej À BUBVNYA À Aejó À ‹BRNøA À AjøC Oƒ¿zM À BƒƒŒI “ØêDùA “ŒßB¿NU‹A wv¥ªA ∂Bnø O¥Œm ∆G À “v¥ªA À
oŒºIG ∆C ”ƒ®ñ ≈ÕÃ∏Nºª ›ŒRó B»√Ã∑ ïG BƒÕf»Õ PBÕ‡A ≈ø …MeB∞NmA ”ºß µIBnªA ∆BŒJªA ∆C ´ “ÕêÃùA À “Œ®ÕjrNªA iÃøfiA ≈ø πªg
B¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ …I j®rÕ À , “Œv®ùA …Œºß Oßj∞NØ “Œ√Bn√‚A “¥Œ¥Zºª ™ÃzàA –C æBRNø‹A ΩJ¥Õ æBáA ≈ø …Œºß ∆B∑ Bø ”ºß
. …√Àe ë Bø ïG … ÃJ« À …ƒø …UÀja …ŒØ   ∏M ∆B∏Ø ∏NªA …MAhª ΩJ¥Õ ‹ ¬B¥ùA Ah« ∆C  j«B£ ∆HØ # B»ŒØ ∏NM ∆C πª ∆Ã∏Õ
≈ø oŒª “∏÷›ùA ïG …UÃNùA jøfiA À , …ƒŒ®I B®Œö oŒºIG À “∏÷›ùA ïG …UÃM fYAÀ jøC - OØjß B¿∑ - eÃVnªBI jøfiA ∆C ”ºß
“∏÷›ùA ∆HØ —ÀB¥rªA À —eB®nªA À “Œv®ùA À “ßBÒªA ïG —iÃøDø “Jn√ ‘ÀBnNÕ Ω®∞I µº®NùA jøfiA ”ƒ®ñ BŒ®ÕjrM BÕêÃø ∆Ã∏Õ ∆C …√Dq
…ŒªG jøfiA …ŒUÃNI  jøC ≈ø j»£ Bø ”ºß πªhª ±ªBbùA K√BÜA ü ©≥AÀ oŒºIG ∆C B¿∑ —eB®nªA j¥ø ü ∆Àj¥Nnø “ßBÒªA ”ºß ∆êÃJâ
.
lŒ¿Nø ´ Lj¥ªA “ªlƒø ≈ø …Œºß ∆B∑ Bø ”ºß oŒºIG ∆B∏ª …ª eÃVnªBI B®Œö oŒºIG À “∏÷›ùA jøC À ¬eE µºa …√BZJm A ∆C ‹ úØ
—ÀB¥rªA ΩŒJm À —eB®nªA ΩŒJm : Jm ΩŒJnªA lŒø À , f®JªA ¬B¥ø À Lj¥ªA ¬B¥ø : îøB¥ø ¬B¥ùA µq ∆Bn√‚A µºa ≈∏ª “∏÷›ùA ≈ø
.
B¿∑ fVnM ∆C π®ƒø Bø fÕjÕ # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C æB≥ πMjøC gG fVnM ‹C π®ƒø Bø æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
# ‹ $ ∆G : ΩŒ≥ Bñi πªhª À , 75 : x : # –fŒI O¥ºa Bù fVnM ∆C π®ƒø Bø oŒºIG BÕ æB≥ $ : …ªÃ≥ ≈ø x —iÃm ü ©≥À
. 29 : fÕfáA : # A ΩzØ ≈ø ’œq ”ºß ∆Àif¥Õ ‹C LBN∏ªA Ω«C ¡º®Õ ›◊ª $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ fŒ∑DNºª B»I ’œU —f÷Ak
. πª B®√Bø fVnM ‹ ∆C ”ºß ∫Bße Bø ÀC πºõ Bø : ”ƒ®ùA À , Bße ÀC Ωõ ”ƒ®ø §√ ≈¿zø # ©ƒø $ ∆C j«B§ªA À
œvß “Œv®ø æÀC À …NŒv®ø æÀC ë À , A …ƒ®ª …I LBUC B¿ß œ∏ê # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C æB≥ $ : …ªÃ≥ À
‹ ’BÕ ∏ªA ’Aei …ª À , …÷BÕ ∑ ü …√BZJm A “ßkBƒø À “Œ√‚A ‘Ãße ïG ΩŒºZNªA KnÅ ©UjM œuB®ùA ©Œö ∆HØ …√BZJm A B»I
, LB≥jªA …ª O®za À , eÃUêA …ª Oƒß ªA “Œ ‚A “Œ√‚A æBJ≥ B√C : æÃ¥Õ À …MAg ”ºß f¿N®Õ ∆C ∂úã fJ®ª oŒºØ , …ŒØ …ª πÕjq
. ’œq Ω∑ …ª æg À , PAÃufiA …ª O®ra À
…NŒ√G …ª OªhØ …≥ÃØ ¬ÃŒ¥ªA …ª‚A f«Bq À , …MAg 曥NmBI fŒ¥NÕ …NŒ√G —f«Brø ü  j§√ oJNê À , …n∞√ ïG …n∞√ LhVƒM ê À
∆B∑ Bø ïG …n∞√ LhVƒM À , æBRNø‹A À iB¿N÷‹A ü …n∞√ …NßÀB À , œ ‚A jøflª ©zbØ ’BÕ ∑ À 曥NmA Ω∑ …ƒß œ∞ƒM “ªg
©Jƒø À ’BÕ ∏ªA À “¿§®ªA ifvø ≈ß ieBvªA jøfiA ïG …n∞√ OIhåA ΩI îÒªA ≈ø ë À iBƒªA ≈ø …√fi …ƒø A a …√Ã∑ ≈ø ‘’A Õ
. æ›U À æBö Ω∑
…ƒø a œ√C ®ƒø : æÃ¥Õ ∆D∑ LAÃÜA ≈ø …¥IBÒÕ Bñ œMDÕ ∆C # πMjøC gG fVnM ‹C π®ƒø Bø $ : …ªÃ≥ © AgG –jáA ≈ø ∆B∑ À
‘jÕ Bø —fVnªA ≈ø …ª ©√BùA ∆C BzÕC …ƒø eB∞NnÕ À , iAj¿Nm‹A À PBJRªA fŒ∞Õ À , “Œ√‚A …I j»§Œª # …ƒø a B√C $ : …ªÃ¥I ”MC …ƒ∏ª
. ∏NªA —eBØG ü f∑E À j»£C # …ƒø a B√C $ : …ªÃ¥Ø “Õ àA ≈ø …n∞ƒª
. ¬eE ”ºß ∏NªA ∆Àe …√BZJm A ”ºß ∏NªA ë ∏NªA Ah« ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
a B»√C À iBƒªA ë À …N¥ºa GfJñ ¬eE ≈ø A a …√Ã∑ ”ºß æfNmA # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C $ : …ªÃ≥ ü …√G ¡Q
≈ø ∂úã ≈ÜA ∆C À , ≈ÜA ≈ø ∆B∑ …√C j∑g SŒY …N¥ºa GfJø ≈ø  j∑g Bø …√BZJm A ∂fu f≥ À ¬eE …ƒø µºa –hªA îÒªA ≈ø
∆Ãnø Hõ ≈ø æBvºu ≈ø ∆Bn√‚A Bƒ¥ºa f¥ª À $ : æB≥ À 50 : ±»∏ªA : # …Ii jøC ≈ß µn∞Ø ≈ÜA ≈ø ∆B∑ $ : ïB®M æB≥ iBƒªA
≈ø ∆BÜA µºa À iBb∞ªB∑ æBvºu ≈ø ∆Bn√‚A µºa $ : BzÕC æB≥ À , 27 : jVáA : # ¬Ã¿nªA iB√ ≈ø ΩJ≥ ≈ø  Bƒ¥ºa ∆BÜA À
. 15 : ≈õjªA : # iB√ ≈ø XiBø
—iÃnªA  h« ü , G # iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C $ …ªÃ≥ …Œºß ejÕ ∆G À ïB®M …√HØ …ƒø …NÕ a ≈ø  j∑g B¿ŒØ …≥fvÕ ïB®M …ƒ∏ª
. “∏÷›¿ºª —j¥JªA —iÃm ü  j∑g –hªA “Ø›àA SÕfY ü “∏÷›ùA ”ºß À …Œºß ¬eE ΩzØ îI …√C ‹G
≈ø …ŒØ Ob∞√ À …NÕÃm AgHØ î ≈ø AjrI µªBa œ√G “∏÷›¿ºª πIi æB≥ gG $ : …ªÃ¥I jaE ©yÃø ü “v¥ªA j∑g ïB®M …√C ”ºß
Bù fVnM ∆C π®ƒø Bø oŒºIG BÕ æB≥ ≈ÕjØB∏ªA ≈ø ∆B∑ À ∏NmA oŒºIG ‹G ∆îöC ¡»º∑ “∏÷›ùA fVnØ ≈ÕfUBm …ª Aî¥Ø œYÀi
. 76 : x , : G # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C æB≥ îªB®ªA ≈ø Oƒ∑ ¬C P ∏NmA –fŒI O¥ºa
…I xBàA …YÀi ≈ø …ŒØ c∞√ À  AÃm Bù πªg ïG AÃße BòG À , B»ƒø –Ãm ªA “ŒyifiA …MeBù …ª eÃVnªA ïG AÃßfÕ ¡»√C ‹ÀC îJØ
¡∏á ‹ “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA iAfø PBŒƒÕÃ∏NªA ü “Õ àA jøC iÀfÕ À , “Œ√BIjªA “ÕBƒ®ªA ¬B¿Nª “¥º®NùA À ≤jrªA Ω∑ ≤jrºª “ºøBáA ïB®M
. ‹G ¡∏Y ›Ø B»MAÀg ≈ø
À ¬B¿N«‹A Ω∑ …N¥ºa jøDI ¡N«A ïB®M …√C # –fŒI O¥ºa Bù fVnM ∆C π®ƒø Bø $ : …ªÃ¥I  eÃVm ¬fß KJm ≈ß …ªDm Bù BŒ√BQ îI ¡Q
…ƒø a B√C $ : …ªÃ¥I A …ƒ®ª LBUDØ Ωz∞ªA ë Ah« À , ≈ÕfŒªA B√jnØ ”ƒ®ø –DI …ÕfÕ BNº∏I …¥ºa SŒY ’BƒNß‹A Ω∑ …I ”ƒNßA
KJm ≈ß Ω◊m —iÃnªA  h« ü …√C B¿∑ …Ii ”ºß   ∏M jøC Ω¿«C À , îÒªA À iBƒªA jøDI µº®NØ # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa
ßC …ƒß Ω◊m Bñ ì®Õ À , G # …ƒø a B√C $ : …ªÃ¥I µº®NØ # πMjøC gG fVnM ‹C π®ƒø Bø $ : …ª ΩŒ≥ gG …Ii ”ºß   ∏M
.  jøDI jóDÕ gG …Ii ”ºß   ∏M ü KJnªA
ïG πªg  BßfNmBØ ’œq Ω∑ Pj»≥ ªA “Œ ‚A “Œ√‚A æBJ≥ “Œ√‚A 曥NmA …n∞ƒª OJQDØ # …ƒø a B√C $ : æB≥ gG …I ”ƒNßA f≥ ”ºI
ΩI A …√fi  jøC æBRNøA LÃUÀ Ω¿«C ∆C πªg KUÀC À , …ª›¥NmB∑ ‹›¥NmA …ª ∆C À …Ii ΩRø …n∞√ fUÀ À ïB®M …÷BÕ ∑ ∆BŒn√
…n∞ƒª “º¥NnùA “Œ√‚A PBJQHI   ∏M ∆C ‹G oŒª À eBŒ¥√‹A ”ºß ej¿Nºª À “ßBÒªA ”ºß “Œv®¿ºª \ŒU ªA fUÃØ PBZUjùBI Ω¨NqA
∆C ΩyB∞ºª œ¨JƒÕ ‹ À , ¬eE ≈ø a …√DI ¡∏ZØ îÒªA œ« À ¬eE o∞√ —eBø ≈ø A a iBƒªA œ« À …n∞√ —eBø fUÃØ  jvI ”¿ßC
∫ ŒØ …ª›¥NmB∑ ’BÕ ∑ À 曥NmA ≈ø …n∞ƒª ‘jÕ Bñ …Ii o∞√ …n∞ƒI –ÃnÕ …√fi …√BZJm A …I jøC ∆G À , …ªÃz∞ù eÃVnªBI ©zë
. jøfiA ü PBZUjùBI µº®NÕ À jø‡A
À Ωz∞ªA …ª ∆B∑ Ωz∞ªBI …Œºß ¡∏Y À B◊Œq µºa AgHØ ’œq Ω∑ ©UjÕ …ŒªG À ’œq Ω∑ ’‘fNJÕ …ƒø –hªA A …√BZJm ë “º¿ÜBI À
πªg ïG “JnƒªBI ‹Ãz∞ø Bv≥B√  eÃUÀ ∆B∑ æÀflª ™ÃzàBI  jøC À BŒ√BQ B◊Œq µºa AgG À œUiBàA eÃUêA KnÅ B®≥AÀ ≤jrªA
‹  jøC …√fi ΩRNô ∆C  jøC æBRNøA ü KUAêA À µáA …ªÃ¥Ø ≈ÕÃ∏NªA ïG œ»NƒÕ ÀC µáA ≈ÕÃ∏NªA o∞√ BøG  jøC ∆C ~Àj∞ùA ∆HØ æÀfiA
À BvùA ïG QDNªA À jøfiA ¬Bøk eÃ®Õ À …NÕêÃø À …NŒIÃIi ≈ß æl®Õ ”NY ©∞ƒªA À àA PB»U ≈ø “»U ÀC “Zºvø ”ºß Ω¿Nrø …√fi
. ∂jØ ´ ≈ø ’BŒqfiA j÷Bn∑ …º®U À …¥ºa ïG œ»NƒM ªA œ« À , PB»ÜA
…I j»£C –hªA ∆C À ,  jøC æBRNøA ¬fß ü A ”ºß ∏NªBI ¡UjªA µZNmA À ”vß BòG oŒºIG ∆C “v¥ªA PBÕE …Œºß æfM Bø “º¿VØ
…n∞√ ΩzØ …√G SŒY ¬eE ”ºß …ƒø A ∏M πªg ∆B∑ ∆G À …√BŒI ¬f¥M B¿∑ …Ii ”ºß …ŒØ ∏M f≥ À # …ƒø a B√C $ : …ªÃ≥ ë   ∏M
À # œYÀi ≈ø …ŒØ Ob∞√ À $ : …ªÃ≥ ü À “Ø›àA SÕfY ü ¡»ƒø ≤jqC …√DI ¡« aC À …n∞ƒI A …va f≥ À  jøC j¨vNmA À …Œºß
. ¬eE ”ºß  iBJ∏NmA ‹ A ”ºß  iBJ∏NmBI PBÕ‡A ü “ÕBƒ®ªA ∆C ‹G # –fŒI O¥ºa $ : …ªÃ≥
: # …Ii jøC ≈ß µn∞Ø ≈ÜA ≈ø ∆B∑ oŒºIG ‹G AÀfVnØ ¬e‡ AÀfVmA “∏÷›¿ºª Bƒº≥ gG À $ : ïB®M …ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
. ïB®M LjªA jøC ≈ß µn∞ªA j∑g BòG ΩI ¬e‡ ™ÃzàA ≈ß ±∏ƒNmBØ : Ω¥Õ SŒY 50 : ±»∏ªA
æêfùA ≈ø πªhØ πªg ”ºß …I WNYA Bø À ¬eE ”ºß  iBJ∏NmA BøC À , …Ii ”ºß …÷›®NmA “ªDnñ N®M BòG “v¥ªA PBÕE ∆C wbºNØ
$ : …ªÃ¥∑ ¬›∏ªA ≤Aj C |®I …ŒªG œø¤Õ Bø ‹G Bêju …NVY ≈ß LAÃVºª ~j®NªA ¬fß ü jnªA ë …√C j«B§ªA À , ©JNªBI …Œºß
. πªg ´ À # œYÀi ≈ø …ŒØ Ob∞√ À $ : …ªÃ≥ À # –fŒI O¥ºa
ë BòG “∞ªBbùA À “Œv®¿ºª ΩIB¥ªA ∆HØ oŒºIG “Œv®ø ≈ø PBÕ‡A …Œºß wƒM Bø üBƒÕ BŒƒÕÃ∏M eÃVnªBI jøfiA ∆Ã∏I æÃ¥ªA : Oº≥ ∆HØ
BƒªÃ≥ BòG $ : æB≥ eÃUêA …ƒß ±ºbNÕ ‹ –hªA eBè‚A “¿º∑ …√HØ “NJªA ej¿NªA À “Œv®ùA ΩJ¥Õ ›Ø ÕÃ∏NªA jøfiA BøC À œ®ÕjrNªA jøfiA
. 40 : ΩZƒªA : # ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥√ ∆C  B√eiC AgG ’œrª
…JrNM O√B∑ ∆G À πªg ´ À ejÒªA À ej¿NªA À æBRNø‹A À jøfiA ≈ø B»MiÃvI …Œºß Ω¿NrM Bñ “v¥ªA ∆C B∞√E  B√j∑g –hªA : Oº≥
œ»Ø oŒºIG À “∏÷›ùA À ∆Bn√‚A îI ªA “Œ¥Œ¥áA °IAÀjªA ü ÕÃ∏M ∆BÕjU ≈ß œ∏Ñ B»ƒ∏ª BƒƒŒI B¿ŒØ “ØêDùA “ŒßB¿NU‹A BÕBz¥ªBI
À ∆Bn√‚A —eB®m ïG “JnƒªBI J¥ªA ©÷BJ …ŒzN¥M Bø À , ∆Bn√‚BI ∆BÒJMjø B¿« À oŒºIG À “∏÷›ùA µºa …Œºß Bø îJM “¥Œ¥áA ü
. BŒƒÕÃ∏M jøfiA ∆Ã∑ ´ Ah« À , …÷B¥q
Bù …NŒßi “øBß ≈ø fYAÀ ”ºß ΩJ≥C ∫úùA ≈ø πº¿∑ “ŒßB¿NU‹A “ÕÃŒ√fªA BƒMBŒY iÃu ≈ø B»∞ªD√ —iÃvI OºRø “ŒƒÕÃ∏M “v≥ “v¥ªBØ
…NuBa ”ºß …ª Bøf¥ø …N∏ºû ü …N∞Œºa …º®U À , …NÕBƒß fÕlñ …va À …n∞ƒª …vºbNmBØ “ŒºIB¥ªA ¬Bó À eAf®Nm‹A æB¿∑ …ƒø pj∞M
”ºß ¡«j≥C À πªhI ¡»ƒß œyjØ , ¡»ƒø ©ö  jøC æBRNøA À …MÃße ü  BJºØ …ÕfÕ îI Ω¿®ªA À …øB¥ù ™ÃzàBI ¡«jøDØ …ªÃY ≈û
≈ß  ej À …Œºß Kz¨Ø ›¿ß il´C À Aj«ÃU …ƒø ≤jqC …√DI ›N®ø …ºRNô ¡ºØ  jøC ü πºùA DÒbØ ¡»z®I ∏NmA À , ¡»N√B∏ø
∆fi ™BÒÕ oŒª À , MBmfªA À îøAj∞ªA iAfuG …ŒªG À jøfiA ¬Bøk  fŒI πºø ™BÒÕ BòG πºùA ∆fi iB¨vªA À “ªhªA …Œºß Ljy À …n∞√
. fqjªA À àA ïG –eB A \uBƒªA ∆Dq πªg BòHØ “Œ®≥AêA “ZºvùA µIBÒÕ …I jøC Bø
≈Õj¥Nnø Lj¥ªA “ªlƒø ü jøfiA iÀfu ΩJ≥ î¥∞Nø AÃ√B∑ - œuB®ªA À ©ŒÒùA ≈ø ¡ßC - πºùA “uBa ∆C ‘jM ΩRùA Ah« ü ΩøDNªBI À
À î¥Õj ïG πªg fƒß µÕjÒªA K®rƒŒØ tj®ªA –g ≈ø jøfiA ¡«BMC ”NY ¡»ƒŒI lŒó –C ´ ≈ø “øAj∏ªA — §Y À “øfàA ‘ÃNnø ü
iÃu À …Mif≥  ÃUÀ À “ƒøB∏ªA  BÕBVm πªhI πºùA ≈ø j»§M À — ∏Nnø “ŒuBß ‘jaC À , —jó¤ø “®ŒÒø “∞÷B : îN∞÷B ∆Ã≥j∞NÕ
π B∑ TeAÃáA À , LB¥ß À LAÃQ À fŒßÀ À fßÀ À ¬B¥N√A À haC À —j∞¨ø À Ã∞ß À fŒ®JM À KÕj¥M À Kz´ À “õi ≈ø …MeAiG
. —’Aei ÀC —eÃU ≈ø  fƒß Bø lº∞ªA j«ÃU …∑B∏NYBI j»§Õ
ïB®M …∞ÕjrM B»ŒØ —fVnªBI jøfiA À µ÷B¥áA ≈ø ΩRùA Ah« …ƒ¿zNÕ Bø …UÃI …IBrM µ÷B¥Y ïG rM oŒºIG ’BIG À “∏÷›ùA eÃVm “v¥Ø
iBvØ “Œ√Bn√‚A —eB®nªA j«ÃU —eBzù oŒºIG …ƒø f®IC À “∏÷›ùA …ª ©zaC B∞ÕjrM “ՋêA “øAj∑ À “Ø›àA “¿®√ À “ªlƒùA Lj¥I ¬eE
. …ºzÕ …√HØ  ‹ÃM ≈ø …√C …Œºß KN∑ …ƒø L ≥A AgG …ÕÃ¨Õ À …nø B¿º∑ …Œºß jøfiA fn∞Õ
BŒN÷A ~iflª À B æB¥Ø $ : …ªÃ¥∑ πªg …JrÕ Bø ÀC jøfiA •∞ºI …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü ≈ÕÃ∏NªA jøC  gB∞√G ≈ß …√BZJm A ß f≥ À
∆C îIDØ æBJÜA À ~ifiA À PAÀB¿nªA ”ºß “√BøfiA Bƒyjß B√G $ : …ªÃ≥ À , 11 : —fVnªA ¡Y : # î®÷B BƒŒMC BNªB≥ B«j∑ ÀC BßÃ
82 : oÕ : # ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥Õ ∆C B◊Œq eAiC AgG  jøC BòG $ : …ªÃ≥ ©Œ¿ÜA ≈ø Ω C À 72 : LAlYfiA : # B»ƒø ≈¥∞qC À B»ƒº¿ê
.
©ƒô h◊ƒŒY ©√Bø ‹ À , ïB®M …ø›∑ “øBß ü …IBrNªA KUÃÕ “z A ≈ÕÃ∏NªA “»U ”ºß B»ºõ À “v¥ªA j«B£ ≈ß fŒªA ©Øi : Oº≥ ∆HØ
. ≈Õfºª æBÒIG πªg lÕÃÉ ü À , æBRøfiA ”ºß ©÷AjrªA À ®ªA À wv¥ªA À ΩI eB®ùA À GfJùA ≤iB®ø Ωõ ≈ø
wv≥ À “¥áA PAeB¥Nß‹A À “ŒºufiA ≤iB®ùB∑ B»NŒuÃv√ À B»NYAju ”ºß À B»MÃJQ ”ºß æe BñjØ ΩŒªfªA ë ©JNùA BòG : Oº≥
À ΩŒªfªA æe Bñi À , πªg j÷B§√ À LB¥®ªA À LAÃRªA ≈ø …®JNNnM Bø À ¬B∏YfiA À ©÷AjrªA À “ŒƒÕfªA ¡»MAÃße ü ¡øfiA À ’BŒJ√fiA
iB∏√G K¥®NnÕ ‹ Bû πªg ´ À “√BøfiA ~jß À ihªA “v≥ ΩRø À , B»ŒØ ≈ç ªA “v¥ªA ü B¿∑ πªg ≤›a ”ºß f«AÃq OøB≥
. BŒƒŒ¥Õ B√B«jI ‹ À “¿÷B≥ “ƒm ‹ À “¿∏ä “ÕE ±ªBë ‹ À , ≈ÕfªA PBÕiÀjy ≈ø –iÀjy
…I DJ®Õ ‹ £ æ‹fNmA ë À pBŒ¥ªA ≈ø # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C $ : XBVNY‹A ¬B¥ø ü oŒºIG  j∑g –hªA À
oŒºIG A haC BòG À ,  jøDI ì®Õ ∆Ej¥ªA ∆C OØjß πƒ∏ª …Œºß ejªA ü — R∑ B«ÃUÀ ∆Àjn∞ùA j∑g f≥ À , µ÷B¥áA ∂Ãm ü
.  Àj∑g Bù ~j®NªA ≈ß Bƒz¿´C πªhª À , ΩªhNªA À eBŒ¥√‹A ‹G …ŒØ …ª oŒª ¬B¥ø ü …Œºß  iBJ∏NmBI
À …n∞ƒª ∏ªA ›Rø ∆Bn√‚A haC ë ∏NªA # ≈Õj´BvªA ≈ø π√G XjaBØ B»ŒØ ∏NM ∆C πª ∆Ã∏Õ B¿Ø B»ƒø °J«A æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
∑C …√C Ω®Ø ÀC æÃ¥I ∆Bn√‚A j»£C AgHØ BJªB´ œ√B®ùA ü Ω¿®NnÕ À , “ŒØBy‚A iÃøfiA ≈ø j¨vªA À ∏ªA ∆HØ   ´ ”ºß …I  iû£
A …Øjq Bø ‹G ’œq ”ºß ’œrª “øAj∑ ‹ À ≤jq ‹ ∆B∑ gG À , A ¨u  fß À …Œºß ∏M f¥Ø πªg Ãç ÀC B«BU ÀC BØjq   ´ ≈ø
îI ∂jØ ´ ≈ø ¡»n∞√C ü “ªhùA À j¥∞ªA ‹G ïB®M  AÃm Bù oŒª gG ∂› ‚A ”ºß ïB®M   ´ ü “øÃøhø “∞u ∏NªA ∆B∑ …øj∑ À
Ã»Ø …√BZJm BI “uBa “∞u ë BòG À , fYC ”ºß ∏NÕ ∆C A ∆Àe ≈ø fYfi oŒºØ , …ºJ≥ ≈ø À BI ‹G “øAj∑ ‹ À ’œq À ’œq
ë –hªA A ’AfßC ”ºß ∏NªB∑ …UÃI …ŒªG œ»NƒÕ ÀC … A lß –hªA ë À eÃ¿ä µY ë Bø ∏NªA ≈¿Ø ∂› ‚A ”ºß æB®NùA J∏ªA
. µáBI ‹ …n∞ƒª ∏ªA ‘ÃßfI   ´ fƒß fUÃÕ –hªA ë À ¬Ãøhø Ω BI ë Bø …ƒø À , BI kAlNßA “¥Œ¥áA ü
≈ø π√G XjaBØ $ : …ªÃ≥ À , iÃvªA ü j¨vªB∑ œ√B®ùA ü iB¨vªA À , “ªhªA À ∆Aà A ë À iB¨vªA ≈ø j´Bu ©ö ≈Õj´BvªA À
¢ÃJ A ∆C ”ºß πªg æfŒØ ‹kB√  j¥Nnø ≈ø ’œrªA XÀja ë ¢ÃJ A ∆fi # B»ƒø °J«BØ $ …ªÃ¥ª fŒ∑DM À n∞M # ≈Õj´BvªA
# B»ƒø $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA ©Ujø ∆C ¬f¥M Bø …I fÕDNÕ À , jaE ∆B∏ø ïG œ√B¿nU ∆B∏ø ≈ø ‹Àl√ ‹ BÕîø B ÃJ« ∆B∑ BòG iÃ∑hùA
. …UÃI “ªlƒùA ïG B®UjÕ ∆C ‹G “ƒÜA ÀC ’B¿nªA ∆Àe “ªlƒùA ë # B»ŒØ $ : …ªÃ≥ À
∆C πª µê B¿Ø œª eBŒ¥√‹A À ΩªhNªA “ªlƒø “ªlƒùA  h« ∆HØ πMjøC Bù fVnM SŒY πNªlƒø ≈ß ælƒNØ : ïB®M A æB≥ : ”ƒ®ùA À
. ∏NªA …I ΩIB¥Œª iB¨vªBI haC BòG À , ∆Aà A Ω«C ≈Õj´BvªA ≈ø π√G XjaBØ B»ŒØ ∏NM
jaE ©yÃø ü πªg ïB®M A ΩvØ f≥ À , æB»øG À æB»¿NmA # ≈Õj§ƒùA ≈ø π√G æB≥ ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG œ√j§√C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡º®Õ …ƒø À , 81 : x , 38 : jVáA : # ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG ≈Õj§ƒùA ≈ø π√HØ æB≥ ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG œ√j§√DØ Li æB≥ $ : …ªÃ¥I
À , ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ Ã« À πªg ∆Àe ›UC …Nº»ù A Ljy ΩI S®JªA ¬ÃÕ ïG Ω»ô ¡ºØ  j∑g –hªA ∂› ‚BI ‹ fŒŒ¥NªBI Ω»øC …√C
. ïB®M A ’Bq ∆G jVáA —iÃm ü …ŒØ ¬›∏ªA ’œVŒm
.   ´ ≈Õj§ƒø ∫Bƒ« ∆C ”ºß “ª‹e …ŒØ À , …I Ω»øC Bø æBöG ”ºß æfÕ BòG # ≈Õj§ƒùA ≈ø π√G $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
“øBŒ¥ªA ¬Ã¥M ”NY B®Œö dk ªA ü À BŒ√fªA ü ™ÃƒªA Ah« ’AôG ”ºß ¡ÕfÕ ∆C …¿« ≈ø ∆B∑ …√C ”ºß æfÕ S®JªA ¬ÃÕ ïG …ªB»¿NmA À
À ’Aô‚A ∆BÒºm dk ªA ü …ª ∆BÒºm ›Ø dk ªA ∆Àe BŒ√fªA jaE ïG πªg ïG …IBUC …º®ª ΩI  BßfNmA Bø ïG …√BZJm A …Jè ¡ºØ
≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥ j«B£ …Œºß æfÕ B¿∑ ≈Õj¥ªA À XÀlªA “JYBvø dk ªA ü …MÃø f®I ∆Bn√‚A KZu Bñi ∆B∑ ∆G À “mÃmêA
BÕ æB≥ B√’BU AgG ”NY ∆ÀfN»ø ¡»√C ∆ÃJnê À ΩŒJnªA ≈ß ¡»√ÀfvŒª ¡»√G À ≈Õj≥ …ª Ã»Ø B√BÒŒq …ª |Œ¥√ ≈õjªA j∑g ≈ß s®Õ
j«B£ À , 39 : ≤jalªA : # ∆Ã∑ rø LAh®ªA ü ¡∏√C ¡N¿º£ gG ¬ÃŒªA ¡∏®∞ƒÕ ≈ª À ≈Õj¥ªA o◊JØ î≥jrùA f®I πƒŒI À ŒI OŒª
. 22 : PBØBvªA : # ¡»UAÀkC À Aÿº£ ≈ÕhªA AÀjrYA $ : …ªÃ≥
. “Õ‡A jaE ïG # ¡»∞ºa ≈ø À ¡»ÕfÕC îI ≈ø ¡»ƒŒM‡ ¡Q ¡Œ¥NnùA π Aju ¡ ∆f®≥fi NÕôC B¿JØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω∏I jnØ ∆G À # NÕôC $ : …ªÃ≥ ßC “º¿ÜA À , “JŒàA À ∫› A À …UÃI æ›zªA ë “ÕAèªA À œ¨ªA À œ¨ªA ü ’B¥ª‚A ë ’Aô‚A
¡ ≈ƒÕkfi NÕôC Bñ Li æB≥ $ : …ƒß  B∏Y B¿ŒØ jVáA —iÃm ü ïB®M …ªÃ≥ ∆C ´ ≈Õjn∞ùA iB§√C ≤›NaA ”ºß œ√B®ùA  h« ≈ø
KJnJØ : ”ƒ®ùA À , “ºIB¥ùA ÀC “ŒJJnºª # B¿JØ $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA À , æÀfiA ”ƒ®ùA ë  eAjø ∆C fÕ¤Õ # î®öC ¡»ƒÕôfi À ~ifiA ü
…ªÃ≥ ”ºß …¥JÒÕ ∆C eAiC Ω÷B¥ªA ∆B∑ À ¡n¥ºª B»√G : æB≥ ≈ø DÒaC f≥ À , G ¡ ∆f®≥fi –BÕG π÷AôG “ºIB¥ø ü ÀC –BÕG π÷AôG
. 82 : x : # î®öC ¡»ƒÕôfi πMl®JØ æB≥ $ : …ƒß “ÕB∏Y jaE ©yÃø ü ïB®M
À πŒªG ¡»ºuÃÕ –hªA –ÃnªA πºŒJm À ¡Œ¥NnùA π Aju ”ºß ¡»ºUfi ≈nºUfi –C # ¡Œ¥NnùA π Aju ¡ ∆f®≥fi $ : …ªÃ≥ À
≈ß “ÕBƒ∑ ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ”ºß eBØ π Aju ¡Œ¥Nnø “ªBä ‹ ∆Ã∏ªBm πŒªG ∆Àj÷Bm ©Œ¿ÜA ∆C Bù ¡»MeB®m ïG ¡»I œ»NƒÕ
. …ƒø ¡»UjbŒª …ÕjIB®ª fu ªA À …øAlNªA
”ºß AfßB≥ ¡ ≈¿∑ f≥ À ¡»I …®ƒvÕ Bù ∆BŒI # ¡»º÷B ≈ß À ¡»√BôC ≈ß À ¡»∞ºa ≈ø À ¡»ÕfÕC îI ≈ø ¡»ƒŒM‡ ¡Q $ : …ªÃ≥ À
. “®IifiA ¡»J√AÃU ≈ø K√BU Ω∑ ≈ø ¡»ŒMDÕ …√C ë À , ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA
o√DNnÕ –hªA À “ŒnY ‹ “Õîø B»ƒø ¡»ŒMDÕ ªA PB»ÜA O√B∑ BÕîø AjøC …Œºß AfßB≥ ¡ ≈¿∑ –hªA ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ∆B∑ gG À
À , 120 : ’BnƒªA : # AiÀj´ ‹G ∆BÒŒrªA ¡«f®Õ Bø À ¡»Œƒô À ¡«f®Õ : ïB®M …ªÃ¥∑ eB»ÜA  h»I eAjùA wŒbrNª ïB®M …ø›∑ ≈ø
À , 168 : —j¥JªA : # ∆BÒŒrªA PAÃÒa AîJNM ‹ À $ : …ªÃ≥ À 175 : ∆Aj¿ß æE : #  ’BŒªÀC ≤Ãë ∆BÒŒrªA ¡∏ªg BòG $ : …ªÃ≥
Bø ¡»ÕfÕC îI Bû eAjùA ∆C ë — R∏ªA PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 268 —j¥JªA : # ’BrZ∞ªBI ¡∑jøDÕ À j¥∞ªA ¡∑f®Õ ∆BÒŒrªA $ : …ªÃ≥
…«j∏Õ Bû À , ™BJÒªA  hºNnM À pÃ∞ƒªA  AûM ªA iÃøfiA ≈ø œ√BøfiA À æBø‡A …I µº®NÕ Bû ¡»MBŒY ¬BÕC TeAÃáA ≈ø ¡»ºJ¥NnÕ
. LAÃRªA À àA ΩJm ≈ø ›ŒJm eiÀ ê ¡»øê À pBƒªA ¬g ÀC A ΩŒJm ü æBùA µ∞√C ê …ƒø ≤Bë j¥∞ªB∑ …I …ªÀl√ ≤Bë À ∆Bn√‚A
…√C …ŒªG ΩŒë …√HØ  iB∏ø À ≤ÀBã À œ√BøC À æBøE e‹ÀfiA ≈ø  f®I …∞ºë ≈¿ŒØ ∆Bn√„ºØ LB¥ßfiA À e‹ÀfiA “ŒYB√ ¡»¥ºÇ eAjùA À
πº»ŒØ —Ã≥ ≈ø ™BÒNmA Bø ¡ f®Õ À , ¡»ºUfi …øAjY À …ª›Y ≈ø æBùA ©¿VŒØ ¡«⁄ÃnÕ Bø  ⁄ÃnÕ À ¡«jnÕ Bø  jnŒØ ¡»÷B¥JI ”¥JÕ
. ¡»MBŒY ΩŒJm ü …n∞√
ü “¨ªBJùA ¡ ≈ÕlÕ ∆C î¿ŒªA K√BU ≈ø …√BŒMG À ≈ÕfªA ë À ¡»MeB®m “ŒYB√ ∆Bn√‚A ≈ø ∆ÿŒùA –Ã¥ªA K√BÜA ë À î¿ŒªBI eAjùA À
. ∆BÒŒrªA PAÃÒa ™BJMBI ïB®M A …Œ¿nÕ –hªA ë À A …I ¡«jøDÕ Bñ ±º∏NªA À , “ŒƒÕfªA iÃøfiA |®I
À LÃ√hªA ≤A ≥A À œuB®ùA LB∏MiA ïG ¡«ÃßfÕ À j∏ƒùA À ’BrZ∞ªA ¡ ≈ÕlÕ ∆C …ƒø …√BŒMG À , î¿ŒªA ≤›a æB¿rªBI eAjùA À
. ’AëfiA ™BJMA
≈ß À ¡»√BôC ≈ß $ À , ’AfNI‹A ≤jÅ # ¡»∞ºa ≈ø À ¡»ÕfÕC îI ≈ø $ : ΩŒ≥ ±Œ∑ : Oº≥ ∆HØ : , ≤Br∏ªA ü –jrãlªA æB≥
∫Ag ü “Õf®NªA ≤ÀjY O∞ºNaA B¿∏Ø …I æî∞ùA ïG …NÕf®M Ãç Ω®∞ªA …ŒªG –fß …ŒØ æî∞ùA : Oº≥ ? —kÀB A ≤jÅ # ¡»º÷B
. °¥Ø B»®≥Ãø “Zu ≈ß SZJÕ BòG À , pB¥M ‹ À ha¤M “¨ª O√B∑ À Ah« ü O∞ºNaA
î¿ŒªA “»U ≈ø ≈∏ó …√C …ƒŒô ”ºß ”ƒ®ø : Bƒº≥ …ªB ”ºß À …ªB ≈ß oºU À …ƒŒô ”ºß À …ƒŒô ≈ß oºU : ∆ÃªÃ¥Õ ¡«Bƒ® B¿ºØ
”NY jR∑ ¡Q …ª µu›ø ´ …ƒß BØjZƒø î¿ŒªA KYBu ≈ß BŒØBVNø oºU …√C …ƒŒô ≈ß ”ƒ®ø À , …Œºß ”º®NnùA ≈ø œº®NnùA ≈∏ó
. “UBáA ©yÃø ”»N√A , # æB®M $ ü B√j∑g B¿∑   ´ À üBVNùA ü Ω¿®NmA
G # ¡»ƒŒM‡ ¡Q ¡Œ¥NnùA π Aju ¡ ∆f®≥fi $ : …ªÃ¥I ¡»I …®ƒu ≈ø  j∑g Bø “VŒN√ # ≈Õj∑Bq ¡«jR∑C fÉ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ À
$ : æB≥ ‘jaC “ºö # ≈Õj∑Bq ¡«jR∑C fÉ ‹ À $ ßC “º¿ÜA  h« æfI ©yÃùA Ah« ´ ü …ø›∑ ≈ø A  B∏Y Bø ü ©yÀ f≥ À ,
À …NmÃmÀ ≈ø ”ƒRNmBØ 62 : ’AjmG : # ›Œº≥ ‹G …NÕig ≈∏ƒNYfi “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ≈MjaC ≈◊ª œºß Oøj∑ –hªA Ah« πNÕCi C æB≥
. 83 : x , 40 : jVáA : # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G î®öC ¡»ƒÕôfi $ : æB≥ À , —iÃnªA  h« ü Bù B¥IBÒø ΩŒº¥ªA …÷AôG
- îvºbùA ∆HØ πªg ïG fqjÕ îN¿º∏ªA ”ƒ®ø ü µŒ≥fªA ΩøDNªA À , îvºbùA ©yÃùA Ah« ü ≈Õj∑BrªBI ”ƒß BòG …√C j»§Õ …ƒø À
‹G ∆Àj∑hÕ ‹ À ,   ¨ª ¡»ŒØ KŒv√ ‹ À ,  AÃm ¡»MeBJß À ¡»NÕeÃJß ü –C ¡»ŒØ …∑iBrÕ ›Ø AÃvºaC ≈ÕhªA ¡« - ¬›ªA \N∞I
. …MBƒŒÕlNª ‹ À ∆BÒŒrºª B»ŒØ ±≥Ãø ‹ À , …√BZJm ë ‹G ¡»Iú≥ ü oŒºØ ¡»n∞√C ”NY ’œq Ω∑ …√Àe AÃn√ f≥ À ¡»Ii
‹Ã≥ B»ŒØ AÃØjvNÕ À B«Ãº¿®NnÕ ∆DI –C j∏rI ‹G “¿®√ ∆Ãnô ›Ø ∂› ‚A ”ºß j∏rªA “∞u ¡»ŒØ Pj¥NmA ≈ÕhªA ¡« ∆Àj∑BrªA À
”ºß ¡« À ‹G - ¡« ´ À ¡»n∞√C ≈ø ¡ßC - ’œq ”ºß ∆úJ¥Õ ›Ø ¡»Œºß B»I ¡®ƒùA ¡»Ii fƒß ≈ø B»√C …I ∆Àj»§Õ Ãç ”ºß ›®Ø ÀC
— MêA  h« ”ºß ¡»Ii ¡«j∑hØ ’œq jøfiA ≈ø …ª oŒª B¥º ïB®M …ª ∫úû …√C À ,  f®I À …®ø À  Ãnô ∆C ΩJ≥ ¡»Ii ≈ø j∑g
. …ØÃU ü îJº≥ ≈ø ΩUjª A Ω®U Bø À , BI ‹G   ´ j∑g ¡»ŒnƒÕ
…ª›yG À …÷AôG æà ≈ø îvºbùA ÀC ≈Õj∑BrªA oŒºIG ’BƒRNmA À , îvºbùA ¡« ∆Àj∑BrªA ∆B∏ª  Bƒ®ø µY •∞ºªA œÒßC úØ
. πªg ¨ª ÀC “õi ÀC ¬eE I ”ºß B√BƒNøA ÀC BØAlU …I PDÕ À AiAjÒyA jøfiA “¥Œ¥Y ”ºß …ƒø ‘jU
fÉ ‹ À - …ªÃ≥ ïG - ¡Œ¥NnùA π Aju ¡ ∆f®≥fi NÕôC B¿JØ $ : …ªÃ≥ ßC “¿§®ªA À —l®ªA ifvø …I oŒºIG …UAÀ Bø Ah»Ø
îJÕ À , ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ≈ß ¡»UAjaHI ¡«jR∑C ”ºß jøfiA fn∞Õ À , “ƒ∏û “»U Ω∑ ≈ø ¡«fv¥Õ …√C aDØ # ≈Õj∑Bq ¡«jR∑C
. …®ƒu “Œ∞Œ∑ À …º®Ø Ãç
À …ª›y‚ KJnªA œ« A ©ƒu ïG B»JnƒÕ ë À …n∞√ ü Oƒ∏ó ªA “ÕAèªA ∆C : B¿«AfYG : îN¥Œ¥Y ïG —iBqG …ø›∑ ü ≈∏ª
≈ø —j«B£ “¥Œ¥áA  h« À , …ƒbnNØ B»N√ÃbnI ’BùA oó ªA iBƒªB∑ “ÕAèªA ‹G ¡»ŒØ ™eÃÕ ›Ø “ÕèªA …n∞ƒI ¡»nô …√G –C ¡ …÷AôG
≈ß Bƒ√ÃMDM ¡Nƒ∑ ¡∏√G AêB≥ ∆ê’BnNÕ |®I ”ºß ¡»z®I ΩJ≥C À - æB≥ ∆C ïG - ¡»UAÀkC À Aÿº£ ≈ÕhªA AÀjrYA $ : ïB®M …ªÃ≥
. 32 : PBØBvªA : # ≈ÕÀB´ Bƒ∑ B√G ¡∑BƒÕôDØ - æB≥ ∆C ïG - îƒø¤ø AÃ√Ã∏M ΩI AêB≥ î¿ŒªA
µº®NùA –ÃŒáA  j∏∞M À œ√Bn√‚A iîrªA ë - …®ƒu À …º¿ß ™Ã√ ë À - ¬eE I ≈ø ∆BÒŒrªA …nô –hªA ∆C : “Œ√BRªA À
. …º¿ß À oŒºIG ü ¬›∏ªA ü …ºŒv∞M ’œVŒm À , œ¨JƒÕ ‹ ÀC …º®Ø œ¨JƒÕ Bñ µÕfvNªA À ’BŒqfiA PAiÃvNI
 jYe ≈ø iÃYfùA À , …øg À …IBß AgG …ôhÕ À …øAhÕ …øAg ≈ø ¬À’hùA G # π®JM ≈ù AiÃYfø BøÀ’hø B»ƒø XjaA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆AûI …®Øe À  ej AgG
ü ë À - oŒºIG ¬›∑ eiÃø ∆B∑ Bù , G # ¡ƒ»U ∆fløfi $ : …ªÃ≥ ë …IAÃU À ¡n¥ºª ¬›ªA , G # ¡»ƒø π®JM ≈ù $ : …ªÃ≥ À
$ : æB¥Ø …I À ¡»I Ω®∞Õ Bñ ïB®M …IBUC ≈Õj∑Bq ¡»√Ã∑ ë À ¡»ŒØ “¥ºàA ~j´ ΩÒJŒm …√C À ¬eE I ë - ¬B¥N√‹BI fÕf»NªA —iÃu
. ¡»®ø ’AlÜA ü …∑jqDØ ¡»ƒø À πƒø –C # î®öC ¡∏ƒø ¡ƒ»U ∆fløfi $ : æB≥ ¡Q …ø›∏ª —AgBä # ¡»ƒø π®JM ≈ù
. |Œ®JNªA fŒ∞Õ Ã« À # ¡∏ƒø $ : …ªÃ¥I ”MC ΩI …®JM ≈ø ©Œö j∑hÕ ¡ºØ ¡NM ∆C fI ‹ ªA  h« …N¿º∑ ü ïB®M ìøA f≥ À
. “Õ‡A jaE ïG # “ƒÜA πUÀk À O√C ≈∏mA ¬eE BÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø ‹G ≤jvNªA “YBIG ü “®mÃM # B¿N◊q SŒY ≈ø ›∏Ø $ : …ªÃ≥ À , …NUÀk ¡∏áA ü …I µáC À (¬›nªA …Œºß) ¬eE LBÒàBI wa
. –eBqiG jøfiA ∆HØ –êÃùA jøfiA “Œv®ø ∆Àe o∞ƒªA ”ºß ¡º§ªA ë ¡º§ªA À # —jVrªA  h« BIj¥M ‹ À $ : …ªÃ¥I  BƒRNmA
. “Õ‡A jaE ïG # ∆BÒŒrªA B¿ pÃmÃØ $ : ïB®M …ªÃ≥
–hªA Ãz®ªA œ« À —CÃnªA ©ö —EÃnªA À ,   nÕ Bø ’AiÀ …º®Ä ’œrªA m —AiAÃùA À , œ∞a PÃvI jøC ïG ’BßfªA œ« “mÃmêA
∆C “«Aj∑ ‹G –C , G # î∏ºø B√Ã∏M ∆C ‹G —jVrªA  h« ≈ß B¿∏Ii B¿∑B»√ Bø $ : …ªÃ≥ À , …ƒß ±r∏ªA À  iB»£G ∆Bn√‚A ’ÃnÕ
. ≈ÕfªBàA ≈ø B√Ã∏M ÀC î∏ºø B√Ã∏M
Ω« ¬eE BÕ æB≥ $ : jaE ©yÃø ü …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À - ∆Ã∏nªBØ ¡zªBI - πºùA ”ƒ®ø …ŒØ ∆C ‹G ¬›ªA \N∞I ’‘j≥ ∆G À πºùA À
. 120 : … : # ”ºJÕ ‹ πºø À fºàA —jVq ”ºß πªeC
œ»ƒùA ∆C B¿»¿«ÀC …√C , G # î∏ºø B√Ã∏M ∆C ‹G $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C æB¿NYA A …õi ”zMjùA fŒnªA ≈ß , ©¿ A ü Ω¥√ À
BòG À , B√›Ø ∆Ã∏M ∆C ‹G Ah∑ ≈ß OŒ»√ Bø :   ¨ª B√fYC æÃ¥Õ B¿∑ ∆Ã∏ŒØ B¿»√Àe ∆ÀfªBàA À “uBa “∏÷›ùA —jVrªA æÀBƒM ≈ß
. ”»N√A B¿»Œºß oJºªA À “»JrªA ü f∑ÀC Ah« À , π√Àe ∆›Ø ë BòG œ»ƒùA ∆C fÕjÕ
. …®ØfM B∞√E “ªÃ¥ƒùA … —iÃm “ÕE ≈∏ª
, îZuBƒªA ≈ù B¿ …√G …∞ºY ü •º´C À B¿ ±ºY –C ¡n¥ªA ü “¨ªBJùA “ B¥ùA # îZuBƒªA ≈ù B¿∏ª œ√G B¿» B≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. s¨ªA ≤›a \vƒªA À
. “Õ‡A jaE ïG iÀj¨I B¿«‹fØ $ : ïB®M …ªÃ≥
iB»£G iÀj¨ªA À , B»NºmiC –C êfªA Pêe ≈ø —iB®Nm‹A ≈ø …√D∑ À , æBm m‹A À Ã√fªA œªfNªA ∆C B¿∑ æBvÕ‚A À KÕj¥NªA “ŒªfNªA
. Ω®ƒªA ±va …ƒø À , ©¿ÜA À ¡zªA ±vàA À , s¨ªA ∆BÒIG ©ø \vƒªA
≈ø f®JªA ¬B¥ø ü B√B∑ LBÒàA Ah« …UÃM fƒß B¿»√C ”ºß “ª‹e # —jVrªA B¿∏ºM ≈ß B¿∏»√C C B¿»Ii B¿«AeB√ À $ : …ªÃ≥ ü À
$ : “ƒÜA B¿«eÀiÀ æÀC fƒß …ªÃ≥ ≤›Ç # —jVrªA B¿∏ºM $ : …ªÃ≥ ΩŒªfI —jVrªA ≈ø Ah∑ À , f®I ≈ø ’BßfªA ë ’AfƒªA ∆fi B¿»Ii
. # —jVrªA  h« BIj¥M ‹ À
πªhª À , æB»NI‹A À ΩªhNªA “ÕB»√ B¿»ƒø Ah« # ≈ÕjmBàA ≈ø ≈√Ã∏ƒª BƒõjM À Bƒª j∞¨M ∆G À Bƒn∞√C Bƒ¿º£ BƒIi ‹B≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ’BrÕ Bø A ’BrÕ ”NY B¿ µºÒùA ¡÷AfªA ∆AjnàA fÕf»M À “õjªA À —j∞¨ùA ïG B¿»NUBY Aj∑g BòG À B◊Œq ‹DnÕ
ë |®Jª ¡»z®I —ÀAfß À , oŒºIG À …NUÀk À ¬e‡ LBÒàA ∆B∑ , “Õ‡A jaE ïG # Àfß |®Jª ¡∏z®I AÃÒJ«A Bƒº≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ïG –C îY ïG ™BNø À j¥Nnø ~ifiA ü ¡∏ª À $ : …ªÃ≥ ja‡A ’Bz¥ªA À ïB®M …ƒø ’Bz≥ Ah« À , ¡»®÷BJ ≤›NaA ≈ø f«BrÕ Bø
. “Q›RªA …ŒØ ∫ rÕ BzÕC œ√BRªA LBÒàA ∆C ∂BŒnªA j«B£ À , “ÕÃŒ√fªA —BŒáA jaE
fŒ®JªA ≈ø oŒª À , S®JªA îY ïG ~ifiBI ¡»¥º®M KUÃÕ jaE ’Bz≥ # ∆ÃUjÖ B»ƒø À ∆ÃMÃó B»ŒØ À ∆ÃŒÑ B»ŒØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
—iÃm ü “ƒÜA “v≥ ü ¬›∏ªA ΩŒv∞M jø f≥ À # æB≥ $ “§∞ºI Ωv∞ªA ≈ø …ŒØ Bù , B¿»ŒƒI À …NUÀk À ¬eFI LBÒàA Ah« wNë ∆C
. ’Bq ≈ø B»®UA ºØ —j¥JªA

…º¿ß À oŒºIG ü ¬›∑


B»√DI B√iB∏ØC |®I \J¥√ ÀC …ƒø BI gîN√ ÀC …ƒ®º√ À B√BŒYC  j∑h√ ∆C ∆Àe …I DJ®Õ ‹ B√fƒß ‹hNJø BßÃyÃø # oŒºIG $ ™ÃyÃø eBß
K÷B¨ªA KŒV®ªA eÃUÃùA Ah« “¥Œ¥Y ü ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …ŒÒ®Õ Bø ΩvZƒØ jIfN√ ∆C ∆Àe …MB´l√ À …mÀBmÀ À “Œ√BÒŒrªA iB∏ØfiA ≈ø
. œ√Bn√‚A B®ªA ü “ՋêA À ≤jvNªA KŒVß ≈ø …ª Bø À , BƒmAÃY ≈ß
¢BnI ’AÃÒ√BI ~j¥ƒÕ À …ºUC œz¥ƒÕ ”NY eÃUêA ü j»£ hƒø “JŒV®ªA …≥BÒ√ “®m ”ºß œ√Bn√‚A B®ªA KYBvÕ Ã« À ‹ ±Œ∑ À
À …NŒ√›ß ü …®ø ë   ´ ©ø ë B¿∑ Bƒø fYAêA ©ø ë À , —fªBàA iBƒªA  eiÃÕ ”NY …ƒÕj≥ ∆Ã∏Õ ¡Q PB¿ùA f®I …øk›Õ ¡Q BŒ√fªA
KUBY …ƒß …JVê ‹ …MjÕjm –ÀBÒø ü B»ÕiAÃÕ —j∏Ø ÀC …ƒ«g BÕAÀk ≈ø “ÕÀAk ü …ºŒbNÕ æBŒa ”∞aC ü ”NY ‘jU B¿º∑ …ÕiBè  jm
. Ω´Bq Ω¨rI …ƒß Ω∞¨Õ ‹ À ,
SZJªA µÕj ≈ø ¡ AÃÒa Bø î∏ªBm æÀfiA ifvªA AÃRYBI …Œºß ”ƒI Bø ”ºß AÃI À πªg ≈ß SZJªA Aú¿«C f¥Ø Bƒø ∆ÃRYBJªA BøC À
, “∞÷B Ω∑ ¡»Ø …ŒªG –fN»Õ Bø ü ¡uBbNªA ¡Q œ ‚A ¬›∏ªA AÃ¥ºM —jø æÀfi “ŒøB®ªA ¬B»Øflª `úM ªA “UgBnªA PBÕj§ƒªA œ« À ,
f®I …UêBI LAÃÜA À æA¤nªA jÕj¥M À “v¥ªA P‹B∏qG ’BvYHI æB¨Nq‹A À , æAfÜA ™AÃ√DI …ƒß ™BØfªA ¡Q …ŒØ ≈vZNªA À “uBa
. …UêA
…¥ØÃÕ ? jóDÕ ‹ …√C ¡º®Õ ë À —fVnªBI  jøC ? ¡»ƒø oŒª À “∏÷›ùA ©ö ü …ºaeC ? ë ≈ø ¡º®Õ ë À oŒºIG A µºa
î∏¿NªA Ah« ¬eE I ≈ø …ƒ∏ø ? ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG ÀC ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG  j§√C ? fVnÕ îY …∏º»Õ ?  AôC À —fVnºª
? pBnø …I “Œ√Bn√‚A —BŒZºª Bø ©Œö ”ºß …Òºm À ΩUi À ΩŒa ≈ø eÃÜBI  fÕC ? ¬fªA ‘jâ ¡»ƒø –jè …I –hªA KŒV®ªA
”NY oŒºIG ≈ø …ŒƒI À ¬eE …¥ºa iAjmC ¡N∏Õ À ? …I  fÕC Bø ΩRñ ∆Bn√‚A fÕ¤Õ ? …mBnø k ZŒª ∆Bn√‚A pAÃY ”ºß  j»§Õ
πºø ‹ À ƒI ≈∏Õ À …ŒªG ¡»z¨IC À …ƒø “¥ŒºàA f®IC ë À …√BZJm A îI À …ƒŒI “»ØBrùA PkBU ±Œ∑ À ? ¡»÷AôG ü ©¿ÒÕ ‹
. πªg ≈ø ’œq ”ºß ΩŒªe ‹ À , eAjùA ”ºß æfM iBQE eBèHI : ΩŒ≥ À —lV®ñ ΩŒ¥Ø ?
±Œ∑ À ? pf¥ªA À —iB»ÒªA ∆B∏ø œ« À ∫Bƒ« “Œv®ùA À Lh∏ªA À “mÃmêA ™Ã≥À kBU ±Œ∑ À ? “ƒÜA oŒºIG Ωae ±Œ∑ ¡Q
À “Œv®ùA …ƒø PkBU ±Œ∑ À ? eB®ùA eB¥NßA ±ªBë πªg À eúàA À πºùA ü ©¿ ±Œ∑ À ? A à B∞ªBã …ªÃ≥ ∆B∑ À ¬eE …≥fu
. ? ... ±Œ∑ À ? ... ±Œ∑ À ? …ª K√g ‹ ≈¿∑ K√hªA ≈ø K÷BNªA À æÀfiA …øB¥ø ïG ejÕ À …NIÃM OºJ≥ ±Œ∑ À ? ¬Ãv®ø √ ë
¬eFI eAjùA ∆C ïG ¡»ƒø K«AhªA K«g ∆C BIAÃU À ‹B∏qG æAfÜA ü ¡ Bm mA À œ¥Œ¥áA SZJªA ü îRYBJªA æB¿«G ≈ø ≠ºI f≥ À
≈ø jrªA ïG “ŒßAfªA —Ã¥ªA ë ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …ƒß ë –hªA oŒºIG ∆C ∆ÀjaE iBNaA À “zä “ŒºŒŒÖ “v¥ªA À œßêA ¬eE Ah«
. ! ∆Bn√‚A
Bø fn∞ŒØ \ŒJ¥ªA À jrªA µºë …√C À , …º®Ø ≈ø œuB®ùA ©Œö ∆C À ïB®M …ŒªG ©÷BƒrªA À \÷BJ¥ªA LBnN√A kAÃU ïG ∆ÀjaE K«g À
’BŒJ√fiA ∆C ïG : ∆ÀjaE À , BŒJ√ ≈∏Õ ¬eE ∆C ïG : ∆ÀjaE À , …ƒß ”»√ –hªA ë \ŒJ¥ªA À …I jøC –hªA ë ≈náA ∆C À , …ZºvÕ
≈ø …º∑ πªg ∆C ïG : ∆ÀjaE À , ¬eE “R®I ΩJ≥ “ƒÜA “v≥ À “R®JªA ΩJ≥ îøÃv®ø ´ ¡»√C ïG : ∆ÀjaE À , B¥ºÒø îøÃv®ø ´
eÃUÀ ‹ ê À , ∆ÀjR∑fiA …I πº»Õ À ∆À R∑ …I ΩzÕ –hªA ∆BZNø‹A Ah« ü œ¥Œ¥áA ∫›ùA ë Bø AÃŒJÕ À iBJNaA À ∆BZNø‹A
. ¡»®öDI P‹B∏q‚A PeB®ª æB∏q‚A —eBø ¡nê ∫›ø
“ÕiBJNß‹A B»MB»U ≈ø “Œ¥Œ¥áA B»MB»U SYBJùA  h« ü AÃ≥j∞Õ ¡»√C ë B»V÷BN√ …I ΩNë À TBÅfiA  h« ü œ®nªA `Bå ©ƒô –hªA À
“ÕiBJNß‹A “®ŒyêA æÃufiA BJªB´ ≈ÕÃ∏NªA “ŒYB√ ü Aÿ∏Y À , SZJªA ¬B§√ πªhI ΩNaBØ ©ÕjrNªA ≈ß ≈ÕÃ∏NªA Aúv∞Õ À ,
. PBŒßB¿NU‹A À PBŒ®ÕjrNªA ü “¿∑BáA
eÃUÀ ∆C : ïÀfiA : PB»U ijê ∆C ≈ÕÃ∏NªA PB»Ä “ÒJMjùA “ŒƒÕfªA µ÷B¥áA  h« ≈ß SYBJªA jáA ”ºß …ZŒ¥ƒM À  jÕjÑ Kè –hªA À
‹G ©¥Õ ‹ À A a ‹G ∆Ã∏Õ ‹ - “ØByG ´ ≈ø œn∞ƒªA  eÃUÀ ßC - …n∞√ ü eBè‚A À µºàA B»I µº®NÕ ªA ’BŒqfiA ≈ø ’œq
œ»NƒÕ ¡Q …≥kjI ∂lMjÕ À A ≈ø ’‘fNJÕ “ÕeÃUÀ iBQE …ª AeÃUÃø AjøC eBß …n∞√ ü Ajq ~jØ Bñ “¥ºàA µº®M ‹Bä ~jØ ÃºØ , BƒnY
KUÃÕ ÀC eÃUêA ü ‹eBß BøB§√ fn∞ŒØ   ¨I  eÃUÀ °JMjÕ ∆C ‹G \J¥ªA À jrªA ≈ø jQC …ŒØ oŒª “¥ŒºàA j÷Bm æBY …ªBZØ …ŒªG
. —iÃ∑hùA “ØBy‚A œ«  h« À , B»MeB®m À B« a ≈ø PAeÃUÃùA ≈ø ©ö ∆BøjY
$ : ïB®M …ªÃ≥ πªg À B»Mjzø ”ºß ÃIjÕ Bñ eÃUêA —jzùA PAeÃUÃùA  h« ≈ø ©∞NƒÕ ∆C “Œ ‚A “¿∏áA ü KUAêA ≈ø ∆B∑ πªhª À
’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥ À , 54 : ≤AjßfiA : # îùB®ªA Li A ∫iBJM $ : …ªÃ≥ À , 7 : —fVnªA : # …¥ºa ’œq Ω∑ ≈nYC –hªA
. 44 : ’AjmG : # ¡»ZŒJnM ∆û¥∞M ‹ ≈∏ª À  f¿Å \JnÕ ‹G
ë BòG …z®I eBèHØ …ªÀC ïG  jaE ≤ÃÒ®ø |®JI …z®I °JMjø …yjß “®m À …÷AlUC —jR∑ ”ºß eBè‚A À ©ƒvªA Bß ∆C : “Œ√BRªA À
¡Q BùBß B®ªA u –hªA ë À eÃUêA ü B®ªA ’AlUC îI eÃUÃùA ≤›Na‹BØ Ω∏ªA `›uHI ë BòG ’lÜA `›uG À , ©Œ¿ÜA eBèHI
À ∆AfUêA À w¥ƒªA À æB¿∏ªBI ÀC eBzNªA À üBƒNªBI |®I ïG B»z®I “Jn√ “Œ ‚A “¿∏áA ü BÕiÀjy BøAlºNmA ¬lºNnÕ B» BJMiA
ïB®M æB≥ eÃUêA πªhI ΩÒJÕ À ≤›NaA ‹ À …ŒØ lŒó ‹ fYAÀ ’œq ïG ’BŒqfiA ©Œö eBß πªg ‹ ê À , ∆BøjáA À ΩŒƒªA À ∆Af¥∞ªA
. 50 : j¿¥ªA : # jvJªBI \¿º∑ —fYAÀ ‹G B√jøC Bø À $ :
À ∆AfUêA À “YAjªA À “ZvªA À bºª ∆B∑ Bù B®ªA Ah« ü B BRøC À ±®zªA À w¥ƒªA À ∆Af¥∞ªA À K®NªA À eBn∞ªA À jrªA ‹ úØ
. B»¥ÕeBvø ≈ø œ√B®ùA haD√ BòG B√fi ”ƒ®ø B»ƒø Ω¥ß ‹ À , ∂Afvø —Ã¥ªA À æB¿∏ªA
LB¥®ªA ‹ ê À , `fø ‹ À ≈nY fUÃM ¬hªA À \J¥ªA ‹ ê À , “ßB µ¥ZNM “Œv®ùA ‹ ê À , —eB®m ≈∏M ’B¥rªA ‹ ê À
. —jaE ∆Ã∏NM BŒ√fªA ‹ ê À , LAÃQ Ωvê
”ƒ®ø ‹ Ω®∞ªA ¬Àlª ©ø À , Bøk‹ BÕiÀjy Ω®∞ªA ∆B∏ª “Œv®ùA ë –hªA æBRNø‹A ¬fß ≈∏ô ÃºØ –êÃùA jøfiA æBRNøA ›Rø “ßBÒªBØ
. OØjß B¿∑ B ¬Ã»∞ø ‹ À “ßBÒºª ∂Afvø ‹ –êÃùA jøfiA ¬fß ©ø À , ΩuBáA ΩŒvÑ ™BƒNø‹ –êÃùA jøflª
À ≈ÕfªA ¡Q rJNªA À iAh√‚A À fŒßêA À fßêA À LB¥®ªA À LAÃRªA À B¿»I µº®NùA ¬hªA À `fùA ΩÒJÕ “Œv®ùA À “ßBÒªA ∆›ÒI ©ø À
ü “ºIB¥NùA iÃøfiA ©Œö pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À , ’œq Ω∑ ¡Q “Œ√Bn√‚A ¡Q “Œ√fùA À ™B¿NU‹A ¡Q “ªBmjªA À —ÃJƒªA ¡Q —ÃßfªA À “®ÕjrªA
. πªg ¡»ØBØ , ¬B§ƒªA
“ƒm ”ºß –jè BòG –hªA œ√Bn√‚A B®ªA ¬B§√ ∆B∑iC ≈ø “Œv®ùA À jrªA ïG œßAfªA ∆BÒŒrªA eÃUÀ ∆C πª ±r∏ƒÕ Bƒ« ≈ø À
. ™ÃƒªA —eB®m fv¥Õ À iBŒNa‹A
BòG ¢AjvªA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , …Œ≥›Œª …Ii ïG BYeB∑ …∏ºnÕ ∆C ™ÃƒªA Ah« ©J ü –hªA ¡Œ¥NnùA ¢AjvªBI “∞ƒN∏ùA “ŒqBáB∑ ë À
NÕôC B¿JØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ j∑hM À πªg ¡»ØBØ °mÀ ≈∏Õ ≤jÒªA ‹ ÃºØ …I “ØBáA …ƒß “UiBàA “ŒqBáBI B Aju …ƒNñ î®NÕ
‹G ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G ¡Œ¥Nnø œºß ¢Aju Ah« : æB≥ $ …ªÃ≥ À , 16 : ≤AjßfiA : # ¡Œ¥NnùA π Aju ¡ ∆f®≥fi
. 42 : jVáA : # ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø
À œ√Bn√‚A ™ÃƒªA îI ªA “Œ®≥AêA °IAÀjªA ≈ß “◊Jƒø —iÃu B»MfUÀ —fVnªA “v≥ PBÕE PjIfM ¡Q îN»ÜA îMB« ü OºøDM AgG
—eiÃùA P‹B∏q‚A ©Œö ∆C À , LAÃÜA À æA¤nªA À ¡UjªA À ejÒªA À iBJ∏Nm‹A À æBRNø‹A À jøfiBI B»ƒß ß oŒºIG À “∏÷›ùA
À πºùA À ∆Bn√‚A ©÷BJ …Œºß Bø ïG rM B»√C À LAÃvªA …Uê …JƒM ≈ø |®I ∆C ”NY “v¥ªA jIfM ü °Õj∞NªA ≈ø “◊qB√ B»ŒØ
∆B∑ f≥ Bø πªhI fnØDØ ∆BŒƒÕÃ∏M - —jVrªA Ω∑C ≈ß ¬eE œ»√ À —fVnªBI oŒºIG jøC fÕjÕ - œ»ƒªA À jøfiA ∆C j∑g ∆BÒŒrªA
. œ»ƒªA ¬eE ±ªBa À jøfiA oŒºIG ±ªBa f≥ À , “∞ªBbùA À ±ºbNªA ∆›J¥Õ ‹ ÕÃ∏NªA œ»ƒªA À jøfiA ∆C ≈ß Ω«g À , …ZºuC
“ŒakjI “ƒU µºa …√BZJm A ∆C ≈ß ’”JƒÕ - —j¥JªA —iÃm ü B»ŒØ æÃ¥ªA ΩŒv∞M ¬f¥M Bø ”ºß - B êfø “ƒÜA “v≥ ∆C : “RªBRªA
∆C …I j»§ŒØ œ√Bn√‚A ™BJÒªA πªhI NbŒª –êÃùA ±Œº∏NªA  Br¨Õ À , “ŒyifiA —BŒáA …Œºß j¥NnÕ ∆C ΩJ≥ B»ŒØ ¬eE ΩaeC À , “ÕÀB
∆Àe ∆B∑ ∆G À , “ßBÒªBI “ƒÜA À —eB®nªA µZNnŒØ œ»ƒªA À jøfiA jVY ü ”I Õ À , ~ifiA ”ºß sŒ®Õ ∆C ‹G …®nÕ ‹ ∆Bn√‚A
. µÕjÒªA Ah« ©Ò¥I ‹G —eB®nªA ælƒø ü ælƒÕ À Lj¥ªA ±≥Ãø ü ±¥Õ ∆C ∆Bn√‚A ©ŒÒNnÕ ‹ À , πªg ∆ÀfØ πªg
’BŒªÀC ≈ø œªÀ ‹G B»ºafÕ ‹ ªA fºàA “ƒU O√B∑ “ƒÜA ›Ø “ƒÜA “v≥ ü B«ÀeiÀC ªA P‹B∏q‚A ≈ø ’œq ‹ ∆C ±r∏ƒÕ πªhI À
À jøfiA B»ŒØ ¡∏ê À ©ÕjrNªA B«jÕfÕ “ÕÃŒ√e “rŒß B»ŒØ tB®Õ “ÕÃŒ√e AiAe O√B∑ iAfªA ‹ À , AfIC  f®I XÀja ‹ ‹Ãae ïB®M A
—fVnªBI jø¤Õ gG ¬eE wbq ë Bñ (¬›nªA …Œºß) ¬eE “ŒVm ‹ “Œ√Bn√‚A “ŒVnªA ¡∏Y B»ŒØ j»§Õ AiAe O√B∑ ΩI ∆BÕêÃùA œ»ƒªA
. …√BŒI ¬f¥M B¿∑ ∆Bn√G …√fi ‹G “ƒÜA ΩaeC ‹ À …ª
≈ø ∆B∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ë À A nÕ ‹G oŒºIG  B –hªA jÕjrªA ∂úbùA Ah« PAg ≈ø …√BZJm A ±vÕ : ¬›∏ªA æÀC ïG Bƒ®Ui
≈ø iB√ ≈ø ∆B∑ …N¥ºa ’fI ∆C îJØ # iB√ ≈ø N¥ºa $ : …ø›∑ ü …ƒß  B∏Y Bø À , 50 : ±»∏ªA : # …Ii jøC ≈ß µn∞Ø ≈ÜA
. ∆Bn√‚A “¥ºa ü æÃ¥ªA ΩvØ B¿∑ …N¥ºa ΩŒv∞M j∑hÕ …√C B¿∑ Bêju  j∑hÕ ¡ºØ  jøC …ŒªG æE –hªA Bø BøC À ≈ÜA cƒm
π Aju ¡ ∆f®≥fi $ : …ƒß “ÕB∏Y ïB®M æB≥ LBJªA Ah« ü ©∞ƒÕ Bø B»ƒø eB∞NnÕ ∆C ≈∏ô …º¿ß À …®ƒvª “∞uAÀ PBÕE ∫Bƒ« ¡®√
. 17 : ≤AjßfiA : # ≈Õj∑Bq ¡«jR∑C fÉ ‹ À ¡»º÷B ≈ß À ¡»√BôC ≈ß À ¡»∞ºa ≈ø À ¡»ÕfÕC îI ≈ø ¡»ƒŒM‡ ¡Q ¡Œ¥NnùA
¡»MeAiG À ¡«iB∏ØC ü ¡Q Kz´ À —ûq À ΩøC À “ŒƒøC À ’BUi À ≤Ãa ≈ø “Œ√Bn∞ƒªA ± AîªA “»U ≈ø ¡»ŒØ ≤jvNÕ …√C aDØ
. B»ƒø “R®JƒùA
“◊ÕejªA “º BJªA iÃøfiA ¡ ≈ƒÕkfi –C , 39 : jVáA : # ~ifiA ü ¡ ≈ƒÕkfi NÕôC Bñ Li æB≥ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ùA ü …√iB¥Õ B¿∑
ü …ƒÕlM À ∆Bn√‚A  iÃvNÕ ›Rø B√lªB∑ πªhI ¡»ƒÕôfi À B»ßBJMA Ãç “ŒßAfªA ± AîªA µº®M ≈ø —DŒ»ø PBƒÕk À ≤iBalI ’B«ÃrªA
Bø À ¡»Œƒô À ¡«f®Õ $ …ªÃ≥ πªg §√ À , …Ø ¥ŒØ …I ∂fvŒØ …ØA ≥A ü iÀh A ≈ø …ªBJI jÒë Bø B»MÃ¥I ±®zÕ À —ûrªA  j§√
. 63 : ΩZƒªA : # ¡ B¿ßC ∆BÒŒrªA ¡ ≈ÕlØ $ : …ªÃ≥ À , 120 : ’BnƒªA : # AiÀj´ ‹G ∆BÒŒrªA ¡«f®Õ
–hªA Ã»Ø “ºaAfªA PBmBnY‚A À ± AîªA …º¿ß “ºŒmÀ À œ√Bn√‚A ∫Aie‚A ë …º¿ß ∆AfŒø ∆C ”ºß æfÕ - ‘jM B¿∑ - πªg Ω∑
iÀfu ü pÃmÃÕ –hªA pBƒàA pAÃmêA $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA ü “º BJªA iB∏ØfiA À “IgB∏ªA ¬B«ÀfiA  h« œ¥ºÕ
. 5 : pBĻA : # pBĻA
∆C ´ ≈ø …n∞√ ü ë B«fUÃÕ …n∞ƒª iB∏ØC “Œ√BÒŒq pÀBmÀ —B¿nùA ¬B«ÀfiA À iB∏ØfiA  h« ∆C ü πrÕ ‹ πªg ©ø ∆Bn√‚A ≈∏ª
fYAêA : BƒªÃ¥∑   ´ À Ω¿®I µº®NM ‹ ªA …÷AiE À  iB∏ØC j÷Bm ü B¿∑ ’œrI πªg ïG KJnNÕ ÀC …ŒªG B»Œ¥ºÕ  AÃm fYDI j®rÕ
. πªg æBRøC À XÀk “®IifiA À îƒQ‹A ±v√
ê À , ¡YAlM ´ ≈ø …ªBJI B«jÒë À …ŒªG B»Œ¥ºÕ –hªA ë ∆BÒŒrªA ∆C B¿∑ …n∞√ ü ¬B«ÀfiA À iB∏ØfiA  h« fUÃÕ –hªA ë ∆Bn√‚BØ
ü Bƒª›¥NmA ©øBè ‹ BƒŒªG  ⁄B¥ªG ∆B∏ª πªg …JrÕ Bø ÀC B¿∏Y ÀC A a BƒŒªG ”¥ªC ≈ù BƒƒŒI B¿ŒØ —j÷AfªA PBJJnNªA §√ B»ŒØ …JJnM ∆B∑
‹ À ¬g ‹ À ¬Ãª Ω®∞ªA ”ºß KM Õ À , Bƒª ‹ …ª —eAi‚A À \ŒU ªA À ¡º®ªA ∆Ã∏ª BƒŒªG –iBŒNa‹A Ω®∞ªA “Jn√ O∞N√‹ À , ∏∞NªA
¡∑fßÀ A ∆G jøfiA œz≥ Bù ∆BÒŒrªA æB≥ À $ : “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …ªÃ≥ ≈ø A  B∏Y B¿ŒØ ∆Bn√‚A ïG …n∞√ ∆BÒŒrªA …Jn√ f≥ À ,   ´
B√C Bø ¡∏n∞√C AÃøê À œ√ÃøúM ›Ø œª ¡NJVNmBØ ¡∏MÃße ∆C ‹G ∆BÒºm ≈ø ¡∏Œºß œª ∆B∑ Bø À ¡∏N∞ºaDØ ¡∏MfßÀ À µáA fßÀ
À Ω®∞ªA KnƒØ , 22 : ¡Œ«AjIG : # ¡ŒªC LAhß ¡ îùB§ªA ∆G ΩJ≥ ≈ø ∆ÿN∑jqC Bñ Pj∞∑ œ√G œajvñ ¡N√C Bø À ¡∏ajvñ
$ : ïB®M æB≥ B¿∑ LgB∏ªA fßêA À —ÃßfªA ”ºß ∆BÒºnªA ‹G ∆BÒºm Ω∑ …n∞√ ≈ß ”∞√ À , …n∞√ ≈ß B»Jºm À ¡»ŒªG ¬ÃºªA À ¡º§ªA
  §√ À ™BJM‹A ≤j£ ü ‹G …√BÒºm …√BZJm ”∞ƒØ 42 : jVáA : # ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ‹G ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G
. 27 : ∂ : # fŒ®I æ›y ü ∆B∑ ≈∏ª À …NŒ¨ C Bø BƒIi “ƒÕj≥ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
üBƒÕ œyjß ‹ …ºßBØ ïG Ω®∞ªA LBnN√A …ŒªG …IBnN√A À ∆Bn√‚BI …øBŒ≥ üBƒÕ ‹ œªÃ ≤jvM ∆Bn√‚A ∫AieG ü …ØjvM ∆HØ “º¿ÜBI À
. πªg
ü  j»§Õ À µáA ∆B∏ø Ω BJªA ©zŒØ îÕlNªA À iÀj¨ªBI B»MB»U ©Œö ü BŒ√fªA —BŒáBI µº®NÕ Bñ œ√Bn√‚A ∫Aie‚A ü ≤jvNÕ ∆C …ºØ
∆Bn√‚A  AjÕ –hªA 曥Nm‹A ë Ah« À , µáA ≈ß …ØjvÕ À  j¨Õ –hªA Ω BJªA …»UÀ ≈ø ‹G ’œrI ∆Bn√‚A °JMjÕ ›Ø …MiÃu
≈ø πªg —eB∞NmA ¬f¥M B¿∑ “Œ¥Œ¥áA —BŒáA ≈ß  Ã»ºÕ À µáA ≈ß πªg …JVZŒØ …MBŒY ü B»I °JMjÕ ªA LBJmfiA j÷Bnª ¡Q ‹ÀC …n∞ƒª
. 39 : jVáA : # ~ifiA ü ¡ ≈ƒÕkfi NÕôC Bñ Li $ : …ªÃ≥ À , 16 : ≤AjßfiA : # ¡ ∆f®≥fi NÕôC B¿JØ $ : œ∏ A …ªÃ≥
≈ø A R∑ ¡ƒ»Ü B√Cig f¥ª À $ : ïB®M æB≥ K√g Ω∑ …ŒªG Ωºê À œ»NƒÕ –hªA ΩufiA ë À , µáA ¬B¥ø ≈ß “º∞¨ªA ïG πªg –e¤Õ À
π◊ªÀC ΩyC ¡« ΩI ¬B®√fiB∑ π◊ªÀC B»I ∆î¿nÕ ‹ ∆AgE ¡ À B»I ∆ÀjvJÕ ‹ îßC ¡ À B»I ∆û¥∞Õ ‹ Lú≥ ¡ ≈ÜA À o√‚A
. 179 : ≤AjßfiA : # ∆úØB¨ªA ¡«
Ω∑ B»ƒß ©zMjÕ ªA iB∏ØfiA À ¬B«ÀfiA ’–ei À eB¥Nß‹A ’”Œm ≈ø …Œºß ™j∞NÕ Bø ©Œö À …Ii ≈ß …Nº∞´ À …n∞ƒI ∆Bn√‚A 曥NmBØ
f¥Ø …n∞√ 曥NmA ≈ø  AjÕ Bù B»I ¡÷B¥ªA B fUÃùA ë …√C …ŒªG ΩŒë ∆Bn√‚A ∆C îß ü ∆BÒŒrªA ≤jvM ≈ø œ« BòG ¡º£ À ∫jq
. B»I …¨Ju ‹G Ω¿ß ‹ À eB¥NßA …ŒMDÕ ‹ “¨Ju …n∞√ ≠Ju
¡∑AjÕ …√G $ : ïB®M æB≥ …n∞√ ’AiÀ ’œrI j®rÕ ÀC ’œrª …JƒNÕ ∆C ´ ≈ø …ØjvM À   IfM À ∆BÒŒrªA “Õ‹À OÑ …ªÃae ë Ah« À
. 27 : ≤AjßfiA : # ∆Ãø¤Õ ‹ ≈Õhºª ’BŒªÀC î BŒrªA Bƒº®U B√G ¡»√ÀjM ‹ SŒY ≈ø …ºŒJ≥ À ë
$ : ïB®M æB≥ , PBIj¥ªA À PBßBÒªA ü …Œºß “∏÷›ùA “Õ‹À §√ °¿ƒªA Ah« ”ºß B§ùA À œuB®ùA ü ∆Bn√‚A ”ºß ∆BÒŒrªA “Õ‹À À
ü ¡∑’BŒªÀC ≈ç ∆ÀfßÃM ¡Nƒ∑ ªA “ƒÜBI AÀjrIC À AÃ√lÑ ‹ À AÃØBÖ ‹C “∏÷›ùA ¡»Œºß ælƒNM AÃøB¥NmA ¡Q A BƒIi AêB≥ ≈ÕhªA ∆G
‹ À œªÀ ≈ø …√Àe ≈ø ¡∏ª Bø $ : ïB®M æB≥  AÃm œªÀ ‹ œªÃªA ë À °Œä ¡»÷AiÀ ≈ø A À , 31 : —fVnªA ¡Y : # BŒ√fªA —BŒáA
. 4 : —fVnªA : # ©Œ∞q
≈∏ƒNYfi …ªÃ≥ ïG œºß Oøj∑ –hªA Ah« πNÕCi C æB≥ $ : …ªÃ¥I …ƒß ïB®M A  B∏Y B¿ŒØ  j∑g –hªA ¬BÜ‚A –C ∫BƒNY‹A ë Ah« À
¡»Œºß KºUC À πMÃvI ¡»ƒø O®ÒNmA ≈ø kl∞NmA À AiÃØÃø ’AlU ¡∑⁄AlU ¡ƒ»U ∆HØ ¡»ƒø π®JM ≈¿Ø K«gA æB≥ ›Œº≥ ‹G …NÕig
°ºnMDØ ¡»ƒ¿Üfi –C , 64 : ’AjmG : # AiÀj´ ‹G ∆BÒŒrªA ¡«f®Õ Bø À ¡«fß À e‹ÀfiA À æAÃøfiA ü ¡»∑iBq À πºUi À πºŒÇ
. `Bö À ∆BŒvß –C ´ ≈ø …ŒªG ¡ qC SŒY ïG ∆ûUÃNÕ À ¡«jøE B¿ŒØ √îŒÒÕ B»Œºß B ¡VºùA “IAfªA K∑Ai °ºnM ¡»Œºß
¡∑AjÕ …√G $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü j∑g –hªA ΩŒJ¥ªA ë À fÕjÕ Bø ”ºß …√ÀfßBnÕ À …I jøDÕ B¿ŒØ …√ÃŒ®Õ AfƒU …ª ∆C PBÕ‡A ≈ø j»§Õ À
À oŒºIG o∞√ ©ƒu ¡»®ƒu BòHØ AèºI Bø Ω¿®ªA ≈ƒ∞M À ef®ªA —jR∑ ≈ø AèºI ∆G À ’‹¤« À # ¡»√ÀjM ‹ SŒY ≈ø …ºŒJ≥ À ë
…I œMDÕ Bø §√ PBÕ‡A …N∏Y Bû   ´ À , 39 : jVáA : # î®öC ¡»ƒÕôfi $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ …NmÃmÀ o∞√ ¡»NmÃmÀ
πºø ¡∑BØÃNÕ Ω≥ $ : PÃùA πºø ü ïB®M æB≥ ,  fÕjÕ Bø ü ¡ Ω¿®NnùA ¡»nŒ÷i ïG KnƒNØ æB¿ßfiA ≈ø ¬B§®ªA “∏÷›ùA ∆AÃßC
61 ¬B®√fiA : # ∆à j∞Õ ‹ ¡« À Bƒºmi …NØÃM PÃùA ¡∑fYC ’BU AgG ”NY $ : æB≥ ¡Q , 11 : —fVnªA : # ¡∏I Ω∑À –hªA PÃùA
. πªg ´ ïG
¡»z®I ∆Ã∑ SŒY ≈ø BØ›NaA  fƒU ü ∆C ”ºß 6 : pBƒªA : # pBƒªA À “ƒÜA ≈ø pBƒªA iÀfu ü pÃmÃÕ –hªA $ : “Õ‡A æfM À
“Õig …ª ∆C , 50 : ±»∏ªA : # Àfß ¡∏ª ¡« À œ√Àe ≈ø ’BŒªÀC …NÕig À …√ÀhbNNØ C $ : …ªÃ≥ æfÕ À o√‚A ≈ø ¡»z®I À “ƒÜA ≈ø
. …ƒø …NÕig ’BrN√A “Œ∞Œ∑ Ωv∞Õ ≈∏ª  eÃU À …√AÃßC ≈ø ¡«
≈ø ≤›Na‹A ë À , “øf¥NùA “Õ‡A ü # πºUi À πºŒÇ ¡»Œºß KºUC À $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ ≤›Na‹A ≈ø jaE BßÃ√ ∫Bƒ« ∆C B¿∑
. B»øfß À ∫Aie‚A À ∂ÃZºªA ü “ßjnªA ë ΩUjªA À ΩŒàA îI ∂iB∞ªA ∆HØ …◊ÒI À Ω¿®ªA “ßjm À ±®zªA À —frªA “»U
πI gÃßC Li Ω≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥ BzÕC …Œºß æfÕ B¿∑ eAj∞√‹A À …Œºß ™B¿NU‹A ë À , Ω¿®ªA ü ≤›Na‹A ≈ø jaE ™Ã√ ∫Bƒ« À
î BŒrªA ælƒM ≈ø ”ºß ¡∏◊J√C Ω« $ : ïB®M …ªÃ≥ Ω®ª À , 98 : ∆Ãø¤ùA : # ∆Àjzê ∆C Li πI gÃßC À î BŒrªA PAl¿« ≈ø
. LBJªA Ah« ≈ø 223 : ’Aj®rªA : # ∆ÃIgB∑ ¡«jR∑C À ©¿nªA ∆Ã¥ºÕ ¡ŒQC ∫BØC Ω∑ ”ºß ælƒM
©ø “∑ rø “JMjø ü ∆B∑ “Œv®ùA ïG ∂ÃnÕ À jrªA ïG ÃßfÕ —eAiG À iîq Àg ∂úã eÃUÃø A …ƒ®ª oŒºIG ∆C : SZJªA wbº¿Ø
eBƒNm‹A ≈ø BßÃ√ fƒNnÕ …ŒªG À , eBn∞ªA À jrªA K√BU ü ©≥À À ¡»ƒø lŒó h◊ƒŒY À ∆Bn√‚A µºa f®I ‹G ¡»ƒø lŒ¿Nø ´ “∏÷›ùA
eÃUÃø πºùA ∆C B¿∑ Ω BJªA À “Œv®ùA ü …ßÃ≥À À , æ›zªA À ’B¥rªA K√BU ïG …ºŒø À ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ≈ß ∆Bn√‚A ≤AjçA
oŒºI‚ ∆C À , Lj¥ªA À æB¿∏ªA ælƒø À —eB®nªA “ÕB´ ïG ∆Bn√‚A ’AfN«A eBƒNm‹A ≈ø BßÃ√ fƒNnÕ …ŒªG —eAiG À ∫AieG Àg ∂úã
B»ŒØ Bø À BŒ√fªA ≈ø ∆Bn√‚A …I °JMjÕ Bø ©Œö ü AÃØjvNÕ ∆C ¡«BÕG  jøDI ∆Àjè ™AÃ√fiA œ∞ºNã “Õig À o√‚A À ≈ÜA ≈ø B√AÃßC
. ΩŒ¿ÜA ≈náA —iÃu ü \ŒJ¥ªA îÕlM À , µáA —iÃu ü Ω BJªA iB»£HI
À BßB¿NUA “∞ºNã PBØjvNI πªg ´ À îƒI À æAÃøC ≈ø BŒ√fªA —BŒáA ∆Ã◊q j÷Bm ü À …√fI ü À ∆Bn√‚A Kº≥ ü ∆ÃØjvNÕ ¡« À
. “Œv®ø ÀC “ßB À Ajq ÀC A a O√B∑ Bñi “ÒmAêA À “ÒmAêA ©ø À “ÒmAÀ ›I À , A’°I À “ßjm À , AeAj∞√A
æB¿ßfi “õAlø ¡ B®ØC ›Ø …º¿®I ‹G  jvI ©¥Õ ‹ À …n∞ƒI ‹G j®rÕ ‹ ΩI ¡ B¿ßC ‹ À ¡»I πªg ≈ø ’œq ü ∆Bn√‚A j®rÕ ‹ À
À , iBƒªA ≈ø ∆Ã≥ú㠡»√C À ≈ÜA ≈ø oŒºIG ∆C B√ aC …√BZJm A ∆C ´ ∆Bn√‚A eÃUÀ ~jß ü ¡»√BŒßC À ¡»MAÀg ‹ À ∆Bn√‚A
. ∆B∞ºNã  jaE À  eÃUÀ æÀC ∆D∑

°ºNã œ√Ej≥ À œº¥ß SÅ


 h« f®I oŒºIG îI À “∏÷›ùA îI PjU —j£Bƒø —iÃu “®IifiA ΩŒUB√fiA `iBq ≈ß œ√BNmj»rªA j∑g f≥ À : , œ√B®ùA `Ài ü æB≥
…¿∏Y ”ºß œª ≈∏ª –fUÃø À œ¥ªBa ë B G œª ∆C ¡ºmC œ√G : “∏÷›¿ºª æB≥ ªA ∆C œ« À , —AiÃNªA ü Pj∑g f≥ À , “QeBáA
ü —f÷B∞ªA Bø : œ√BRªA . ? iBƒªA ‹G …¥ºa fƒß KUÃNnÕ ‹ jØB∏ªA ∆C BùBß ∆B∑ f≥ À B¿Œm ‹ µºàA ü “¿∏áA Bø : æÀfiA : “º◊mC
? ±Œº∏NªA “ÒmAÀ ´ ≈ø ¡ …ºŒvÑ ”ºß ieB≥ Ã»Ø î∞º∏ùA ïG eÃ®Õ Bø Ω∑ À , ijy ‹ À ©∞√ …ƒø …ŒªG eÃ®Õ ‹ …√C ©ø ±Œº∏NªA
KUÀC À ƒ®ª ¡ºØ eÃVnªA ∫jM ü …NŒvß Bù : ©IAjªA ? ¬e‡ eÃVnªBI ∞º∑ Ag B¿ºØ …NßB À …NØj®ñ ∞º∑ …√C K« : SªBRªA
≈ø ƒ∏ø À  e‹ÀC ”ºß Òºm πªg Ω®Ø Bù …√C : oøBàA . ? ijzªA ¡§ßC …ŒØ œª À …ŒØ   ¨ª ‹ À …ª —f÷BØ ‹ …√C ©ø œIB¥ß
πªg ∆B∏ª jrªA ≈ø BŒªBa B®ªA ∆B∑ ê …√C ¬Ãº®ø À º»øC ¡ºØ πªg ü “ºÕÃÒªA —fùA …Nº»¿NmA Bù : peBnªA . ? ¡ ›yG À ¡»÷AôG
O¿º®ª NØjß Ãª À , NØjß Bø O√C oŒºIG BÕ : ’BÕ ∏ªA À “¿§®ªA ∂eAjm ≈ø …ŒªG ïB®M A ”YÀDØ : ΩŒUB√fiA `iBq æB≥ . ? A a
. ”»N√A , Ω®ØC B¿ß æDmC ‹ B√C ‹G …ªG ‹ A B√C œ√HØ œªB®ØC ≈ø ’œq ü œºß ~A ßA ‹ …√C
AÀfè …ZŒJ¥M À Ω¥®ªA înZNI Aÿ∏Y À µ÷›àA ≈ø ∆Àja‡A À ∆êÀfiA ©¿NUA ê …√G - –kAjªA - ¬Bø‚A æB≥ : œmê‡A æB≥ ¡Q
. Bøk‹ Ω∏ªA ∆B∑ À , Bvºã PB»JrªA  h« ≈ø
AfYC ∆C KnYC Bø BNŒI Oº¿ß f≥ : æB¥Ø …NßBö ”ºß BøÃÕ Xja ∆Afõ ≈I “ªÀfªA ±Œm ∆C ”∏ê Bø JV®Õ À : œmê‡A æB≥ ¡Q
. œªÃ≥ æB¥Ø ? ë Bø : …ª ΩŒ¥Ø , BnªBU pAjØ ÃIC ∆B∑ À pAjØ BIC ∆B∑ ∆C ‹G BŒ√BQ …ª Ω¿®Õ
. …º®M œ¿nU πª
. …ºÒM ≈ª œøfØ
. B∏ªBø Oƒ∑ ∆G æB≥ : ›÷B≥ pAjØ ÃIC ifNIBØ
. …º∑ jøfiA œºØ
. ”»N√A
ïG XBNê ∆C ´ ≈ø B»N√Ã◊ø œ∞∏Õ À B«jaE ≈ß “NnªA PB»JrªA  h« ©Øfª \ºvÕ µIBnªA ¬›∏ªA æÀC ü ∆BŒJªA ≈ø jø Bø : æÃ≥C
BøC : æÃ¥√ jøfiA \ŒyÃNª À , Knê –hªA ∫AhI OnŒºØ ¬Bø‚A  BßeA Bø ”ºß ¡»ßB¿NUA ¡»®∞ƒÕ ‹ ¡Q ≈Õja‡A À îªÀfiA ™B¿NUA
À µºàA µºÒø ü “¿∏áA BøC µºàA ü Ω®∞ªA ïG ΩßB∞ªA ÃßfÕ –hªA `›vªA À àA “»U œ« À - “¿∏áBI eAjùBØ : ïÀfiA “»JrªA
. “uBa ∆Bn√‚A µºa ü “¿∏áA BøC À , B®ªA ≈ø …√BZJm A ‘Ãm Bø ë
¡¿NÕ ¡¿Nø ïG πªg ü j¥N∞ø ´  AÃm Bø ™Ã¿ ¬BM ΩßBØ …√C …Œºß ≈« ùA ≈¿Ø eBè‚A À µºàA µºÒø ü “¿∏áA ≈ß ‹A¤m ∆B∑ ∆HØ
≈ß æA¤nªA À , –iÀjy …ª CfJø ë Bù GfJùA ’BzN≥A À , …MAhI “õi À a Ω∏ª ©Jƒø  AÃm Bù CfJø Ã»Ø …NŒ«ÃªC …ª \ºvÕ À …NŒºßBØ
iû£ B KUÃÕ B»n∞√ ’AiÀ jaE jøC ’BßfNm‹ ‹ B»MB∑jI j»§M À B«jQC jrNƒÕ ∆C B»MAhI œzN¥M eÃÜA “∏ºø ∆C B¿∑ èª –iÀjzªA
≤›NaA À , …≥B¥ZNmA À  eAf®NmA KnY ”ºß µZNnø Ω∑ B»I ¡®ƒNÕ ∆C ë À B –iÀjy B«jQC iû§Ø , “∏ºø ≈∏M ‹G À jQfiA
. àA CfJø œ« ªA “∏ºùA ïG ‹ ¡»ŒªG f÷Bß jøC ¡»≥B¥ZNmA ≤›NaA KnÅ ΩŒƒªA ü î¥ZNnùA
—f÷AlªA “ÕB¨ªA LÃUÃI Ω¥®ªA ¡∏ê BòHØ …º®Ø ü ΩßB∞ºª —eÃv¥ùA àA “»U À “ÕB¨ªA ”ƒ®ñ eBè‚A À µºàA ü “¿∏áA SÕfY BøC À
…NÕB¨Ø æB¿∑ À a Ω∑  fƒß –hªA ΩßB∞ªA BøC À , ‹B¿∑ À BøBó …I KnN∏Õ À …º®∞I Ω¿∏NnÕ –hªA w≥BƒªA ΩßB∞ªA ü ΩßB∞ªA ”ºß
¡®√ À ”vÑ ‹ — R∑ ©ØBƒø À f÷AÃØ …º®Ø ”ºß KM Õ ¡®√ , eÃÜA “∏ºø æBRø ü OØjß B¿∑ —f÷Ak “ÕB´ ïG “UBY ´ ≈ø …MAg o∞√
. eBè‚A ΩuC ü Ah« , ~j®ªBI À BŒ√BQ ‹G —eÃv¥ø ´ œ« À ©Ò¥ƒM ‹ “Œ G
…¥ºa fƒß KUÃNnÕ ‹ jØB∏ªA ∆C BùBß ∆B∑ f≥ À B¿Œm ‹ : f®I …ªÃ≥ …I j®rÕ B¿∑ ∆Bn√‚A µºa ü “¿∏áA ≈ß æA¤nªA ∆B∑ ∆G À
”NY  AÃm Bû ’œq ïG j¥N∞Õ ‹ …MAhI ´ ïB®M …√C OØjß Bù —eÃUÃø ´ …ŒªG —f÷B®ªA —f÷B∞ªA À ΩßB∞ªA “ÕB´ ”ƒ®ñ “¿∏áBØ iBƒªA ‹G
“nŒnàA “ŒyifiA —eBùA ≈ø µºë ∆C Ã»Ø …Mf÷BØ kjÑ À Ω®∞ªA B»ŒªG œ¿NƒÕ ªA “ŒªB¿∏ªA “ÕB¨ªA ”ƒ®ñ “¿∏áA BøC À , …I Ω¿∏Õ ÀC ¡NÕ
Lj¥NÕ À ,  AÃm eÃUÃø Ω∑  eÃUÀ æB¿∏I ∂Ã∞Õ ¡Õj∑ ±Õjq –Ãºß j«ÃU ïG æB¿∏ªA πºnø ü …∑únI œ»NƒÕ xBa KŒ∑jM
. “Œ√Bn√‚A “ŒßêA “ÕB´  h»Ø   ´ ’œq …ªBƒÕ ‹ BŒªB¿∑ BIj¥M …Ii ïG
ÃVƒÕ ‹ “∞ªBã À “¥ØAÃø LBJmC À Ωº®I BØÃ∞ä üBƒNªA À ¡YAlNªA Bß ü B®≥AÀ eAfyfiA ≈ø B∞ª¤ø BŒyiC BJ∑jø ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø ∆C ´
\VƒÕ ‹ À ,  eAjØC |®I ‹G …ƒø “IúÒùA —eB®nªBI kÃ∞Õ ‹ “ªBä ›Ø  eAjØC ©Œö “ŒØBƒùA B«iBQFI B«eBnØG ≈ø wºë ‹ À , …º∏I B»ƒø
. B»®Œö ‹ …¥ÕeBvø ≈ø jÒq ‹G æB¿∏ªA Ãç …∑úm ü
eÃUêA “¥º®NùA ™AÃ√fiA ©Œö ΩI ∆Bn√‚A …I wNë Bû |®JªA ∆BøjY À —eB®nªA À æB¿∏ªBI |®JªA kÃØ ßC “vŒvàA  h« OnŒª À
—eÃUÃùA ™AÃ√fiA  h« ≈ø ’œrØ πªh∑ B« ´ À “Œ√f®ùA PBJŒ∑ ªA ©Œö À PBJƒªA À ∆AÃŒáA ™AÃ√D∑ —DrƒªA  h« ü —eÃUÃùA —eBùBI
À eAjØfiA BøC À , …NŒßÃI ‹G æB¿∏ªA æBƒM ‹ πªg ©ø œ« À ,  eÃUÀ æB¿∑ œ« “ŒßÃ√ “ÕB´ ≈ß Ãºë ‹ - ≤êC À ≤êC œ« À -
B»I “ØÃ∞ä B»√fi “∞ªBbùA LBJmfiA À Ωº®ªA Ω¿®I æB¿∏Nm‹A µÕj ü fn∞M À , æB¿∏ªA ïG ÆúJªA ∆Àe ΩÒJM B»ƒø R∏Ø xBbqfiA
. B»NŒJJm À B»NŒºß ”zN¥ø ”ºß BÕjU B»ŒØ Ω¿®ªA ≈ø B fI ‹ À
“¿º£ À iÃ√ À —eÀjI À —iAjY ≈ø jQDNø ´ ›Rø PBJƒªB∑ “∞ªBbùA ΩøAîªA ≈ø ’œq ≈ø jQDNø ´ ™AÃ√fiA  h« ≈ø ’œq ~jØ Ãª À
À Ωº®ªA æBÒIG À , ‹ÀC xBàA …JŒ∑jM æBÒIG ~j∞ªA Ah« ü ∆B∑ …JŒ∑ ª “ŒØBƒùA “ŒyifiA eAÃùA À PBøÿnªA À “mÃJÕ À “Ià i À
. πªg ¡»ØBØ ∆Ã∏ªA ¬B§√ æBÒIG …ŒØ À , BŒ√BQ LBJmfiA
œ« ªA —eÃv¥ùA “∞ÕjrªA “ÕB¨ªA À æB¿∏ªBI jaE |®I kÃØ ïG πªg ‘eC AgG PBJŒ∑ ªA ÀC eAjØfiA |®I œßBnø ∆›ÒI ü y ‹ À
ΩŒº¥ªA ΩŒvÑ ü B “¿Œ≥ ‹ ªA “nŒnàA —eBùA ≈ø R∏ªA ≤ju À , πªg ≈ø fÕkC ©nM ‹ “ÕeBùA “¥ºàA ∆HØ …NÕB´ À ™ÃƒªA æB¿∑
. ≤AlU ÀC jÕhJM ›I œ¥Œ¥Y `BI mA œªB®ªA ±ÕjrªA j«ÃÜA ≈ø
‹ ∆Bn√‚A ∆C ‹G …MjaE À  BŒ√e ü —eB®nªA XÀC ïG j÷BnªA ΩøB∏ªA ∆Bn√‚A ‹G B»º®∞I fÕjM ‹ œ√Bn√‚A ™ÃƒªA eÃUê “JUÃùA “º®ªBØ
B®ªA ü —eÃUÃùA ’AlUfiA  h« ”ºß °nJƒùA –eBùA ¬B§ƒªA Ah« OÑ ©≥À AgG ‹G fUÃÕ ‹ KŒ∑ ªA Ah« À , –eBø KŒ∑ I ‹G fUÃÕ
æÃuêA ∆Àe ∆Bn√‚A eAjØC |®I ¢Ã¥m πªg ¬k‹ À , “∞ºNbùA B»MAjQDM À B»MA QDNI B®Œö B»ƒŒI B¿ŒØ “ºßB∞NùA |®JI B»z®I “ÒJMjùA
À BŒ√BQ eÃv¥ø ë BòHØ eAjØfiA |®I ¢Ã¥m BøC À , PAhªBI À ‹ÀC “Œ√Bn√‚A —eB®nªA fÕjM ∆Bn√‚A eÃUÀ “º®Ø “Œ√Bn√‚A æB¿∑ ïG
. œªÀfiA fv¥ªBI oŒª ~j®ªBI
‹ iBƒªA ïG ¡« vø AiB∞∑ ∆Ã√Ã∏Õ  eAjØC ≈ø ≈Õ R∑ ∆DI …¿ºß BøC À , “ŒªB¿∏ªA …NÕB´ ïG ∆Bn√‚A ÆúI …N¿∏Y ∆Bn√‚A ïB®M …¥ºbØ
ÀC  j∞∏ª “øBM “ºß AjØB∑ ∆Ã∏Œm –hªA ∆Bn√‚A …¥ºa ∆Ã∏Õ ∆C KUÃÕ …√C ‹ À , œ√Bn√‚A ™ÃƒªA …¥ºa ≈ø  eAjø ΩNë ∆C KUÃÕ
™fÕ ‹ –hªA  iBŒNaA B«jaE À , AfU — R∑ “ŒUiBa ΩøAÃß À Ωºß  eÃUÀ f®I “øBNªA  j∞∑ “ºß À ? ±Œ∑ , iBƒªA ïG …MiÀ vª
BòHØ  j∞∏I œ ‚A ’Bz¥ªA µº®M BøC À ,  j∞∑ “ºß …÷AlUC ≈ø ’lU ‹G fUÃM  eÃUÀ PfUÀC ªA “º®ªBØ …ŒªG ‹G KnNƒÕ Ω®∞ªA
ΩøB®I ~ifiA Ãç ∂ÃØ ïG œøjùA jVáA ¢Ã¥n∑ j∞∏ªA æÃJ≥ ïG jÒzÕ À …MeAiG À  iBŒNaA ΩÒJÕ ∆DI ‹ iBŒNa‹A µÕj ≈ß …I µº®M
. AiAjÒyA Ω¥RªA
ΩßB∞ªA ¡∏Y ’AjmG LBI ≈ø “ÒªB¨ø # ? ijy ‹ À ©∞√ …ƒø …ŒªG eÃ®Õ ‹ …√C ©ø ±Œº∏NªA ü —f÷B∞ªA Bø $ : …ªÃ¥Ø “Œ√BRªA “»JrªA BøC À
w≥BƒªA ΩßB∞ªA ü ë BòG ΩßB∞ªA ïG Ω®∞ªA ≈ø —f÷BØ ™ÃUi LÃUÃI Ω¥®ªA ¡∏ZØ …MAg ü ¨ªA ¬BNªA ΩßB∞ªA ïG ¥∞ªA w≥BƒªA
. …MAg ü BŒƒ´ ~Àj∞ùA ΩßB∞ªA ∆Àe …I ©∞NƒùA …º®∞I Ω¿∏NnùA
∆C ‹ À , …ŒªG —f÷Bß —f÷BØ …º®Ø ü …ª ∆Ã∏Õ ∆C Kè …ŒØ w¥√ “»U ‹ …MAg ü ´ ë Bø ”NY ΩßBØ Ω∑ ∆C Ω¥®ªA ≈ø ¡∏Y ›Ø
. …ƒß Ω®Ø iÀfu ©ƒNô Ã»Ø ’œrI Ω¿∏NnÕ ”NY …ŒØ w¥√ “»U ‹ …MAg ü ´ ë –hªA eÃUÃùA
P‹B¿∏ªA B»I °JMjM “ÒmAÀ î∞º∏ùA ü …√C ‹G “Œ¥Œ¥áA ¬B∏YfiA …ƒNø ü –jè ‹ BÕiBJNßA BŒ®yÀ AjøC …n∞√ ü ∆B∑ ∆G À ±Œº∏NªA À
îI Bø ∆C ∆B« ªA À —ij∏NùA —f«BrùA ≈ß πr√ Bƒnª B√C : Bvbºø πªg \ŒyÃM : îN¥Œ¥Y îI “ºuÀ œ»Ø B»N¥IBnI “Œ¥Œ¥áA “¥Y›ªA
…ªBY KnÅ ’B¥I B»ƒø Ω∏ª ¡mjM ªA “∑jáA OÑ “®≥AÀ BÕeBø BùBß –iBÜA ¬B§ƒªA ≈ø B»ŒØ Bñ B»Œ¿n√ ªA —eÃUÃùA ™AÃ√fiA ≈ø BƒÕfÕC
B BJMiA ’B¥JªBI ”¿nùA –eÃUêA eAfNø‹A Ah« ’AlUC îI À , æB¿∏ªA “ªBY ïG œ»NƒÕ À w¥ƒªA “ªBY ≈ø –fNJÕ AfNû AeÃUÀ À ,
îY æÀC ≈ø fv≥ ë ΩI …ŒºÕ Bø ïG ækBƒùA πŒMB« ≈ø ælƒø ≈ø ™ÃƒªA …I …UÃNÕ À , …¥Y‹ ïG µIBm Ω∑ …I –e¤Õ BŒ¥Œ¥Y BÕeÃUÀ
. …ŒªG œ»NƒÕ ∆C …N∑jY ∆Dq ≈ø “ºYjø jaE “∑jáA ü ™jrÕ
ïG “»UÃNø ∆AÃŒáA ≈ø “∞ÒƒªA À , B»ºIBƒm B»Œºß À A’Ãr√ “ºøB∏ªA “ÒƒáA —jVq Ãç —fuB≥ ÿƒºª µrƒM Bø æÀC ≈ø \¿¥ªA ≈ø “JáBØ
Bø æÀC ≈ø BzÕC Ã»Ø “NJªA “Œº∏ªA  h« ≈ø ”ƒRNnñ œ√Bn√‚A ™ÃƒªA oŒª À , Ah∏« À “ŒßêA …M‹B¿∑ ©Œ¿Ü fUAÀ …ßÃ√ ≈ø ΩøB∑ ejØ
≠ºJùA πªg ïG …MBŒY nø ü ≠ºI ’AÃm …MeB®m “¥Œ¥á fUAÀ ΩøB∑ ∆Bn√G “JMjø ïG …UÃNø …NÕB´ Ãç ¬kBß ∆Ã∏NªA ü …ƒø ejØ haDÕ
. ©√AÃùA …√Àe OªBY ¬C
“ÕiBU ≈ƒm À î√AÃ≥ OÑ µ¥ZNM BòG “ŒßB¿NU‹A “rŒ®ªA À , “ŒßB¿NUA “rŒß sŒ®Õ ∆C ïG  eÃUÀ cƒm KnÅ jÒyA Bù ∆Bn√‚A À
À f÷B¥ß ∆Bn√‚A ü B»I Ω¿®ªBI ∆Ã∏NM - “ŒƒÕfªA ´ ÀC “ŒƒÕfªA ±ŒªB∏NªA - “ÕiBJNßA “Œ®yÀ ¬B∏YC À f÷B¥ß œ« À ©¿N A eAjØC îI
. LB¥®ªA À LAÃRªBI —B¿nùA æB¿ßfiA ¬kAê œ« À …MjaE ü Ah∑ À  BŒ√e ü ∆Bn√‚A —eB®m ü ∫›ùA œ« PB∏ºø À ∂›aC
Ω¿®ªA À µÕjÒªA Ah« œÒI Ω¿∏NnÕ …MeB®m À …ªB¿∑ Ãç “Œ√Bn∞ƒªA …MB∏ºø À …M‹BY KnÅ ∆Bn√„ª BŒèifM A m ≈ÒJNnÕ ±Œº∏NªBØ
Ãç nÕ –hªA ™AÃ√fiA j÷Bm ≈ø ej∞ªB∑ …I Ω¿®Õ ∆G  B®nø KŒë À , ”¥IC À …ª a ë Bø ïG œ»NƒÕ ”NY ià f®I Aià …ŒØ Bñ
. …N®ƒø À …Nªha ∆G æB¿∏ªA Ãç   nø ü fn∞Õ À , LBJmfiA “¥ØAÃø …MfßBm ∆G …ŒªG œ»NƒŒØ …ªB¿∑
? f÷Bß ©∞√ ´ ≈ø ∆AÃŒáA ΩmBƒM ü —f÷B∞ªA Bø ÀC ? PBJƒªA –h¨M ü —f÷B∞ªA Bø : …ªÃ¥∑ # ? ±Œº∏NªA ü —f÷B∞ªA Bø À $ Ω÷B¥ªA æÃ¥Ø
.
±Œº∏NªA ∆C OØjß Bù ‘jaC “ÒªB¨ø # ±Œº∏NªA “ÒmAÀ ´ ≈ø ¡ …ºŒvÑ ”ºß ieB≥ Ã»Ø î∞º∏ùA ïG eÃ®Õ Bø Ω∑ À $ : …ªÃ≥ BøC À
À ¡NÕ BòG –hªA  eÃUÀ ü …v¥√ À …ªB¿∑ îI °mÃNø —eB®nªA µÕj ü ©≥AÀ ±Œº∏NªA …¥Y ü –jè  AÃm eÃUÃø –C ÀC ∆Bn√‚A ü
≈ø ‹fI ¡ jaE µÕj M ±Œº∏NªA “ÒmAÀ ´ ≈ø î∞º∏ùA ïG ±Œº∏NªA ≈ø eÃ®Õ Bø ΩŒvZNI eAjùA ∆B∑ ∆HØ , WÕifNªBI …ª Ω¿∏Õ
îß : æÀfiB∑ œ√BRªA ü æA¤nªA eBß fYAÀ B¿»NŒ¥Õj ü î¥ÕjÒªA æBY À µÕjÒªA Ah« ©yÃø µÕjÒªA ∫Ag ©yÀ À ±Œº∏NªA µÕj
Bø ”ºß ›Rø ∆Bn√‚A ”ºß O®¿É ªA LBJmfiA À Ωº®ªA ∆C LAÃÜA À ?   ¨I ¡»ŒªG …ƒø eÃ®Õ Bø ΩŒvÑ ”ºß ieB≥ ë À µÕjÒªA Ah«
. —eB®ªA µÕj ≈ø  jnª —j»Òø …ƒ BJª “Zºvø ±ŒªB∏NI Ω¿®ªBI ›¿∏Nnø ∆Ã∏Õ ∆C œzN¥M B«få
—eB®nªA KMAjø À æB¿∏ªA ΩYAjø ©Œö “yBØG À ›uC “ÒmAÀ ´ ≈ø ¡ …ºŒvÑ ±Œº∏NªA “ÒmAÀ ´ ≈ø …ºŒvZNI eAjùA ∆B∑ ∆G À
∆B∏ø‚A ∆Ã◊q ©Œö À —Ã¥ªA À —eBùA ’B∞N√A À “ÕeÃUêA PB∑jáA ∆›ÒI …øk›Ø µÕj ∫únI WÕifM ´ ≈ø ¡«eÃUÀ æÀC ü ¡
~ifiA ≈ø ∂úbùA ∆Bn√‚A ë oŒª À , …MDr√ ΩuC ü fŒ®m ΩøB∑ ¬BM  eÃUÀ ’fI ü ejâ …√Dq Ah« –hªA ∂úbùA eÃUÃùA À
. ±ºa ~j∞ªA œ∞Ø BèifM Ω¿∏NnùA ‹ÀC w≥BƒªA
¡NÕ ±Œº∏NªA Ah« ∆HØ j«B£ …IAÃVØ # ? ¬e‡ eÃVnªBI ∞º∑ Ag B¿ºØ …NßB À …NØj®ñ ∞º∑ …√C K« $ …ªÃ¥Ø “RªBRªA “»JrªA BøC À
oŒºIG ≈ø æB¿∏NmA À A ≈ø ΩŒ¿∏M æBY –C ”ºß …Œ∞Ø iBJ∏Nm‹A “∞u …ƒß ej¿NªBI j»§Õ À , …√BZJm “ÕeÃJ®ªA “∞u …I iB¿N÷‹BI
. œ√BRªA iBNaA f≥ À , —ÀB¥rªA K√BU ü BøG À —eB®nªA K√BU ü BøG
 Ã∏ºnÕ ∆C …NÕig À ¬e‡ if≥ –hªA ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ∆HØ ¬e‡ °a –hªA °bºª BƒŒŒ®M —fVnªBI “∏÷›ùA ±Œº∏M À …∞Œº∏M ü ∆C ”ºß
oŒºIG ë À …ŒØ “ÕAèªA À …ƒß ≤Ajç‹A ïG  ÃßfÕ Ωzø Àfß À , “∏÷›ùA ë À  Af« ïG ∆Bn√‚A ÃßfÕ î®ø efnñ ‹G  jøC ¡NÕ ‹
. ¬›∏ªA ≈ø ¬f¥M B¿ŒØ OØjß B¿∑  eÃU À
. # G ? …ŒØ …ª —f÷BØ ‹ À “Œv®ùA f®I œIB¥ß KUÀC À ƒ®ª Ag Bù $ …ªÃ¥Ø : “®IAjªA “»JrªA BøC À
À , “Œv®ø Ω∏ª fªÃùA ΩufiA ë –hªA A ”ºß iBJ∏Nm‹A ¬kAê ≈ø “¥Œ¥áA ≈ø …Œºß ∆›¿NrÕ Bø ßC LB¥®ªA À ≈®ºªA ∆C …IAÃU
. …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ …ŒªG eÃ®Õ …ŒØ ©∞√ ‹ B¿ŒØ ©ƒNô ”NY —f÷BØ ÀC B®∞√ …ŒªG jè Bû œ ‚A Ω®∞ªA oŒª
…ŒØ …ª À ©∞√ …I …NMBøG ü …ª oŒª À ’B∞q A …º®è : …I πº»Ø …Ijq À B ”¥NmA ≈¿ŒØ æÃ¥Õ ≈ø æÃ¥∑ ‹G Ah« …ªÃ≥ oŒª À
B»NJQC ªA LBJmfiA À Ωº®ªA ©≥AÃñ Ω»ÜA ≈ø …º∑ Ah»Ø ? …√fI …I ÿƒÕ À …rÒß ©ØjÕ ¬Ã¿n¿ºª BJŒ B≥ki …º®U ›« ? ijzªA ¡§ßC
. BŒº∑ B√Ã√B≥ ≤›NaA À ±ºÖ ´ ≈ø “uBa ΩøAÃß À Ωºß ïG °JMjÕ ∆Ã∏ªA TeAÃY ≈ø TeBY Ω∏Ø eBè‚A À ©ƒvªA Bß ü A
≈ø LB¥®ªA æBÒIG À , —j∞¨ùA œßfNnM “ƒnY ÀC “IÃM ÀC “ßB∞rI j»ÒNM ∆C ‹G B»I —ih¥NùA o∞ƒªA ”ºß LB¥®ªA ©JNNnM BòG “Œv®ùBØ
. ’œq Ω∑ ¬Af»√A …øAf»√A ü À , ¬B®ªA “Œº®ªA ∆Ã√B¥ª ¬f« …IBJmC ≈ø ’œq eÃUÀ ´
Bû …IAÃU j»£ f¥Ø # ? ¡ ›yG À ¡»÷AôG ≈ø ƒ∏ø À  e‹ÀC ”ºß Òºm πªg Ω®Ø Bù …√G $ …ªÃ≥ ßC : “nøBàA “»JrªA BøC À
BòG µáA ïG —ÃßfªA À , B BRøC À “Œv®ùA À Ω BJªA À æ›zªA µ¥Ñ ©ø µ¥ZNM BòG B BRøC À “ßBÒªA À œº¿®ªA µáA À ‘f A ∆HØ ¬f¥M
“ÕB´ ïG B»∏ªBnI πºnM “¿Œ¥Nnø ´ ΩJm ∫Bƒ« ∆B∑ ê B Aju ∆Ã∏Õ BòG ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA À , Ω BI ïG —Ãße ∫Bƒ« ∆B∑ AgG ¡NM
. …NÕB´ ´
“Œ√Bn√‚A À , B»≥Bm ”ºß “¿÷B≥ “Œ√Bn√‚A —DrƒªA OøAe Bø ®nªA LAhß ïG –f»Õ Ω BJªA ïG ™Ae ∫Bƒ« ∆Ã∏Õ ∆C –iÀjzªA ≈¿Ø
iAf¥ñ ‹G ¡»Œºß …Òºm ‹ À ¡»ƒø A …ƒ∏ô À , œ√Bn√‚A ™ÃƒªA ¬fa ≈ø oŒºIG eÃUÃØ B«eAjØC K≥B®NI œßêA B»÷B¥JI “£Ã∞ä
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ pBƒªA …I K Bë B¿ŒØ …n∞√ …ƒß  B∏Y À ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …I `ju B¿∑ —ÃßfªA
. B∞√E ¬f¥M Bû …IAÃU j»£ f¥Ø # ? º»øC ¡ºØ πªg ü “ºÕÃÒªA —fùA …Nº»¿NmA Bù $ …ªÃ≥ BøDØ : “meBnªA “»JrªA BøC À
≈ø B√ÃøDø jrªA ≈ø BŒªBa B®ªA ∆Ã∑ ”ƒ®ø ∆C OØjß f¥Ø # A a πªg ∆B∏ª jrªA ≈ø BŒªBa ∆B∑ ê B®ªA ∆C ¬Ãº®ø À $ : …ªÃ≥ BøC À
À jy ´ ≈ø ©∞ƒªA À jq ´ ≈ø àA À —Ã≥ ´ ≈ø Ω®∞ªA …ŒØ fUÃÕ –eBø B®ª Ωvä ”ƒ®ø ‹ À , –eBø ´ Aejâ …√Ã∑ eBn∞ªA
. LB¥ß ´ ≈ø LAÃRªA À “Œv®ø ´ ≈ø “ßBÒªA À ¨M ´ ≈ø PBJRªA
ü œºß ~A ßA ‹ …√C O¿º®ª NØjß Ãª À NØjß Bø O√C oŒºIG BÕ $ : …ªÃ¥I oŒºIG PB»Jq ≈ß ïB®M …IAÃU ≈ø  j∑g Bø BøC À
æDnÕ ‹ $ : ïB®M æB≥ , ¡Õj∏ªA ΩÕlƒNªA ü Bø µØAÃÕ LAÃVØ # Ω®ØC B¿ß æDmC ‹ B√C ‹G …ªG ‹ –hªA A B√C œ√HØ œªB®ØC ≈ø ’œq
. 23 : ’BŒJ√fiA : # ∆êDnÕ ¡« À Ω®∞Õ B¿ß
 h« ∆C : …ºvä À , fYAÀ fYAÀ Ω∑ ≈ß œºŒv∞M LAÃU ‹ A …ƒ®ª …MB»Jq ≈ß œªBöG LAÃU …√C ïB®M …ªÃ≥ ≈ø æÃ¥ƒùA j«B£ À
. Ω®∞Õ B¿ß æDnÕ ‹ ë ‹G …ªG ‹ A …√fi ~A ßA …ŒªG …UÃNÕ ‹ À : ïB®M …Œºß ~A ßA À æA¤m B®Œö PB»JrªA
…MAhI “NIBRªA …NŒ√FI ∆B∑ Bù ïB®M A ∆C ¬›∏ªA eB∞¿Ø , G # œ√HØ $ : …ªÃ≥ ”ºß ™j∞Nø # æDnÕ ‹ $ …ªÃ≥ ∆C ïB®M …ªÃ≥ j«B£ À
…√Àe jaE œºßBØ KJnI …º®∞Õ Ω®Ø ü µº®NÕ ›Ø ’œq Ω∑ …ŒªG œ»NƒÕ À ’œq Ω∑ …ƒø ’‘fNJÕ –hªA fŒ®ùA ’‘fJùA …ª‚A ë …MAhª “Œƒ¨ªA
…ŒØ —Ã¥I Ω®∞Õ ΩßBØ Ω∏Ø “ÕB´ Ω∑ ’AiÀ “ÕB¨ªA À , ΩßBØ Ω∑ ∂ÃØ ΩßB∞ªA ë ΩI Ω®∞ªA Ãç …R®JÕ jaE œ÷B´ KJm …Œºß ¡∏ê ‹ À ,
. …º∑ àA  fŒI À  fƒß Bø a À …ŒØ Bø æB¿∏ª KºÒM À fv¥M BòG “ÕB´ Ω∑ À , B®Œö —Ã¥ªA ∆G À
À , “ÕB´ Ω∑ “ÕB´ À ΩßBØ Ω∑ ΩßBØ Ã« À “ÕB´ BøG À ΩßBØ BøG Ω®∞ªA KJm ∆HØ KJnªA ≈ß …º®Ø ü æDnÕ ‹ ïB®M …√C …Œºß ™j∞NÕ À
ïB®M …ƒø “yBØHI “ZºvùA À àA “»U ≈ø …JnN∏Õ Bø À , A fƒß ≈ø …ª BIëÃø Ω®∞ªA —Ã≥ ≈ø  fƒß Bø ∆B∑ B¿ºØ ïB®M   ´ BøC
À àA “»U À “ÕB¨ªA ë BòG …ƒß æDnÕ Bø jR∑C À ? …º®Ø …º®Ø ≈ß æÃ◊nø …√HØ °÷AjrªA À ΩøAîªA ¡Œ§ƒM À LBJmfiA KŒJnNI
“◊∏NùA B»√HØ ™B¿NU‹A ≤j£ ü “ŒßB¿NU‹A æB®ØfiA ≈ø ¬hªA À `fùA À \J¥ªA À ≈náA …ŒØ –jè ªA æB®ØfiA ü “uBa À , “ZºvùA
. œYêA À ∆B« ªA …ŒØ µØAÃNÕ ¬BM ∆BŒI Ah»Ø , …áBvø ”ºß
AÃ∞ºNaA Ω÷BnùA ≈ø B»I °JMjÕ Bø À ? ~Aj´fiBI Ωº®M Ω« A æB®ØC ∆C : “ªDnø ü µŒ¿®ªA ≤›Na‹A ≈ø ¡ Bñ ¡»√HØ ∆ÿº∏NùA BøC À
Ω®∞Õ ∆C …ª ∆C AÀj∑g ïB®M …ŒªG \÷BJ¥ªA À iÀjrªA eBƒNmA À “ŒØAlÜA —eAi‚A ¡«lÕÃVNª —jßBqfiBØ …º®Ø ≈ß æDnÕ ‹ A ∆C n∞M ü
  ´ ”ºß ¡∏ê B¿∑ …Œºß ¡∏ê ∆C Ω¥®ºª oŒª À “ƒnä “Zºvø …Œºß µJÒƒNØ ~j´ ”ºß …º®Ø Ω¿NrÕ ∆C ¬Àlª ´ ≈ø ’BrÕ Bø
. Ω®∞ªA ”ºß “ƒnä “Zºvø KMjM ë À ~j´ ”ºß …º®Ø æB¿NqA LÃUÃI
‹Ã◊nø ïB®M …√Ã∑ ¬fß ∆Àjn∞ŒØ ïB®M …ƒß œ∞ƒùA ≤AlÜA À 躪A …øAlºNm‹ “ÕB´ À ~j´ ”ºß Ω¿NrùA ´ Ω®∞ªA ∆úŒê “ªlN®ùA À
≈ø ë …º®Ø ≈ß æDnÕ –hªA À , BØAlU ‹ À Aèª ‹ À BZŒJ≥ Ω®∞Õ ›Ø …¥Y µY –g Ω∑ œÒ®Õ –hªA ë ¡Œ∏áA À ¡Œ∏Y …√DI …º®Ø ü
. ∆êDnÕ ¡« À Ω®∞Õ B¿ß æÃ◊nø ´ ïB®M Ã»Ø ≤AlÜA À 躪A À \ŒJ¥ªA ∆BŒMG …¥Y ü ≈∏ô
ΩŒv∞M Bƒ®nÕ ‹ À , “ÕeB¿Nø B√Àj≥ ¡« ´ ≈ø ¡»¥ØAÀ ≈ø À îN∞÷BÒªA ≈ø îRYBJªA ≤êC …ŒØ ∫iB®M f≥ À ΩÕhªA ΩÕà SZJªA À
. ¬B¥ùA ü µáA …UÀ ≈ß LBVáA …I j∞nÕ ‘jaC “¥Œ¥Y ïG r√ B√C ´ æB A µŒy ≈ø BƒI Bø ”ºß …ŒØ æÃ¥ªA
B pBnø ‹ ªA PB¥ÕfvNªA À ¬Ãº®ªA : æÀfiA ¡n¥ªA : î¿n≥ ”ºß B»√C KÕi ‹ À , B»ŒªG ≈∑j√ PB¥ÕfvM À BøÃºß Bƒª ∆C KÕi ‹
ÀC “Õej∞ªA “ÕÃŒáA BƒªB¿ßC îºøBß ≈ÕeÃUÃø Bƒ∑ ’AÃm XiBàA µIBÒM À ©≥AêA ≈ß ±r∏M “Œ¥ÕfvM ¬Ãºß œ« BòG À BƒªB¿ßDI B®J
, πªg ´ ïG Aj¿≥ À Bn À ByiC ∫Bƒ« ∆G À , eÃUÃø B®ªA À , îƒQ‹A ±v√ fYAêA À , XÀk “®IifiA : BƒªÃ¥∑ ‹ ¬C “ŒßB¿NU‹A
. πq B»ºafÕ ‹ “Œ»ÕfI BøG œ« À
. B»I îJNM À PBŒ»ÕfJªA ïG œ»NƒM “Õj§√ BøG À
‘ÃNnø ü B»ŒªG eBƒNm‹A À , BƒMBŒY ≤j£ ü Ω¿®ºª B»®z√ ªA “ÕiBJNß‹A “Œ®yêA PB¥ÕfvNªA À “Œº¿®ªA ¬Ãº®ªA : œ√BRªA ¡n¥ªA À
Bƒ∑ ∆G À æÀfiA ¡n¥ªB∑ PAhªBI XiBàA µIBÒÕ Bû OnŒª À , “ÕiBŒNa‹A BƒªB®ØC B»I Ωº®√ À BƒMeAiG ü B»ŒªG fƒNnƒØ œ√Bn√‚A ™B¿NU‹A
—j÷AfªA ¬B∏YfiB∑ “Œ®≥AêA À “¥Œ¥áA KnÅ ‹ ©yêA KnŠë BòG πªg ≈∏ª iBJNß‹A À ©yêA KnÅ BßB¥ÕG XiBàA ”ºß B»®≥Ã√
fÕlª B« N®√ ªA “mB÷jªA ∆HØ B« ´ À πºùA À “ƒÒºnªA À “mB÷jªA À “ՋêB∑ “ÕiBJNß‹A ∆Ã◊rªA À ≈ƒnªA À î√AÃ¥ªA ≈ø BƒMB®¿Nâ ü
eAÃnªA ÀC æÃÒªA ±uÃ∑ oŒª À ∆Bn√‚A fÕk ´ ’œq …÷AhÅ XiBàA ü oŒª À , –iBJNßA ±uÀ # oŒ÷i fÕk $ BƒªÃ≥ ü ›Rø
~j¨ª eAjØC —fß ≈ø B®¿Nâ B√Ã∑ SŒY “mB÷jªA ”ƒ®ø B√ NßA BòG À # —jrJªA eÃmC , “øB¥ªA ΩÕà fÕk $ BƒªÃ≥ ü fÕlª B¿« N®√ –hªA
fÕk “Jn√ B√fUÃØ fÕjÕ B¿ŒØ …º¿®NnÕ ¡Q …I µŒºÕ –hªA …®yÃø ›∑ ©zŒª fÕk ïG ©¿N A Ah« jøC —iAeG Bƒ¿ºm À “ÕÃŒáA ~Aj´fiA ≈ø
.  f÷AÃØ À  iBQFI ©∞NƒÕ À …ŒØ  BƒJv√ –hªA ¬B¥ùA πªhI •∞ZƒŒª pCi …√DI  Bƒ∞uÃØ fnÜA ïG pCjªA “Jn√ ©¿N A ïG
Ah« ”ºß À , ™B¿NU‹A “Zºvù BŒUiBa ”ƒ®ø   N®√ B√C ´ XiBàA ïG  Af®NÕ ‹ ¡«ÃªA ü ë BòG oŒ÷i À pCi AfÕk ∆DI eB¥Nß‹BØ
ü B»Jº≥ À ∆Bn√‚A …®yÀ Bû B®Œö B»√HØ “Œ√Bn√‚A æB¿ßfiBI µº®Nø “ÕjrJªA —BŒáA ü N®ø œ√Bn√‚A ©¿N A ü j÷Ae ”ƒ®ø Ω∑ pBŒ¥ªA
. …¿«À ‘f®NÕ ‹ —BŒáA “Zºvù —BßAjø iBJNß‹A KªB≥
…√Ã∑ ”ƒ®ø ë À , “¥Œ¥Y …¥IBÒÕ XiBàA o∞√ ≈ø gÃaDø æÀfiA ¡n¥ªA ∆C : î¿n¥ªA îI ∂j∞ªA À , ¬Ãº®ªA ≈ø ∆B¿n≥ ∆Ah»Ø
…ƒ Ãø ∆HØ œ√BRªA ¡n¥ªA BøC À : o∏®ªBI À XiBàA ü –hªA …ƒŒ®I ë ≈«hªA ü –hªBØ B¥Y …√Ã∑ ”ƒ®ø ë À XiBàA …¥IBÒÕ À B≥fu
µJÒƒÕ ∆G À ‘Ãße …Œºß B¥JÒƒø BŒUiBa …¿«ÃN√ À   N®√ “ÕÃŒáA BvùA ≈ø “Zºvù B√C ‹G …UiBa ”ºß µJÒƒÕ ∆C ´ ≈ø ≈«hªA ë
. …N¥Œ¥Y
pCi …√DI AfÕk Bƒ®¿Nâ ü Bƒ∞ŒuÃM À , –j®rªA ΩŒbNªA ~j¨ª —iB®Nm‹A À …ŒJrNªBI AfmC …√Ã∏∑ ™B¿NU‹A ~j¨ª BnŒ÷i fÕk ∆Ã∏Ø
œ√B®ùA  h« À µÕfvM ÀC iÃvM ≈ø “ÕiBJNß‹A œ√B®ùA ©Œö pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À , œUiBa fmC …√DI AfÕk jßBrªA ±ŒuÃN∑ XiBàA ü
≈ø XiBàA ”ºß —f¿N®ø B»√C ‹G ∂BJÒ√‹BI …Œºß f¿N®NØ XiBàA ≈ø —gÃaDø ∆Ã∏M ∆C ´ ≈ø ≈«hªA Ω¿ß ≈ø O√B∑ ∆G À “ÕiBJNß‹A
 iBJNßA ïG  jÒyA –hªA ë œ√Bn√‚A ™ÃƒªA “ÕB´ …ºŒ√ À –eÃUêA …ªB¿∑ ïG …NUBY À ›Rø ∆Bn√‚A w¥√ ∆C πªg À ‘jaC “»U
ªA œ« …MBŒY ü B»Œ¨NJÕ À ∆Bn√‚A B«fv¥Õ ªA “ŒYÀjªA ÀC “ÕeBùA “Œ¥Œ¥áA fuB¥ùA À eÃUêA ’B¥IHØ B¥ÕfvM À AiÃvM œ√B®ùA  h«
. —eB®nªA ≈ø  fÕjÕ Bø …n∞ƒª B»I kjZŒØ …ªB¿ßC B»Œºß JÕ ¡Q œ√B®ùA  h« N®Õ ∆C …ª KUÃM
À ›Rø “ŒJÒ¥ªA PB®¿N A B»ƒnZNnM — R∑ iÃøC À æB¿ßC ∫Bƒ»Ø “ŒßB¿NU‹A fuB¥ùA ≤›NaA KnÅ ¬B∏YfiA  h« ±ºNÖ πªhª À
À , ≈ÕeBJªA À ≈ÕjyBáA îI À îŒIj¨ªA À îŒ≥jrªA îI —eÃUÃùA PBØ›Na‹A πªh∑ À , “Œ÷AÃNm‹A PB®¿N A ü “ZJ¥Nnø B»ƒŒ®I œ«
, fJ®ªA À ïÃùA îI À , ¥∞ªA À ¨ªA îI j§ƒªA ≤›NaA πªh∑ À , “uBàA fƒß \J¥Õ Bø fYAÀ ©¿Nâ Ω«C ≈ø “øB®ªA fƒß ≈nê Bñi
. —CjùA À ΩUjªA îI À , ¨vªA À J∏ªA îI À , pÀ’jùA À oŒ÷jªA îI À
B»ŒØ ±ºNÖ ‹ “øBß “Œ¥Œ¥Y fuB¥ø ”ºß f¿N®M ªA œ√B®ùA œ« À PB®¿N A B»ŒØ ±ºNÖ ‹ “Œ®yÀ ¬B∏YC À “ÕiBJNßA iÃøC ∫Bƒ« ¡®√
”ºß AeB¿NßA BzÕC BƒøÃºß ≈ø œ√BRªA ¡n¥ºª ∆C ΩvÑ f¥Ø , ¡º§ªA \J≥ À , æf®ªA ≈nY À , …n∞√ ™B¿NU‹A LÃUÃ∑ PB®¿N A
. æÀfiA ¡n¥ªA ∂BJÒ√A B¿Œ¥Nnø …Œºß µJÒƒø ´ ∆B∑ ∆G À XiBàA
ÀC …ƒø haD√ À ™lNƒƒØ …mBò –hªA XiBàA ∆HØ ïB®M …º®Ø ”ºß —f¿N®ø O√B∑ Bø “ƒ÷B∑ BƒøB∏YC À BƒøÃºß ∆C O¿ºß πªg OØjß AgG
. …º®Ø ë À eBè‚A À ©ƒvªA Bß Ã« BƒøÃºß …Œºß J√
 h« ”ºß îƒQ‹A À fYAêA B¿÷Ae Ω®∞Õ …√BZJm A ∆C ïG # —iÀjzªBI îƒQ‹A ±v√ fYAêA $ : ›Rø BƒªÃ≥ ”ƒ®ø eîŒØ Ah« ”ºß À
ïG …R®I AeBèG ∆Bn√‚A fUÀC …√BZJm A ∆C # …øA YA Kè oŒ÷i fÕk $ : BƒªÃ≥ ”ƒ®ø À , pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À , “ÕiÀjzªA “JnƒªA
. …√Dq lß …mf≥ “YBnI µŒºÕ Bø ”ºß πªg Ω∑ pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À , …¥J ”ºß Ω¿®ªA ïG ¡Q “¿ßlùA À ‘ÃßfªA  h«
Ω¥®ªA À , ∆B∏ø‚A À —iÀjzªBI ¡∑BáA –j§ƒªA Ω¥®ªA πªg ü ’AÃm “Œº¥®ªA ¬B∏YfiA ≈ø BƒÕfÕDI Bø ©Œö ∆C OÕie Ah« O¿ºß AgG À
. …Œºß —f¿N®ø ïB®M …º®Ø ¬B¥ø ≈ø —gÃaDø fmB∞ùA À BvùA ”ºß f¿N®ùA \J¥ªA À ≈náBI ¡∑BáA œº¿®ªA
ÀC , fŒŒ¥NªA À fÕfZNªA ¬B¥ø ≈ø —gÃaDùA …øB∏YDI  fZƒØ “Œ«BƒNùA ´ …MAg ∂› G fŒ¥ƒØ ïB®M …Œºß Ω¥®ªA ¡∏ç ∆C ¬jÜA ¡Œ§ß ≈¿Ø
¡Œ∏Ñ ü ∆HØ ¬Ã≥  AjÕ Bø ”ºß Ah∑ …ƒø \J¥Õ À Ah∑ …ƒø ≈nê …√C À Ah∑ Ω®Ø “øjY À Ah∑ Ω®Ø LÃUÃI …Œºß ¡∏ZƒØ …ª ≈ƒ¥√ ∆C
ü À , —iÀjzªBI …n∞√ fê ‹ ’œrªA À eÀf A ´ fáA ∆HØ “ŒªÃº®¿ºª ∂ÀBnø fáA À …NÕeÀfZñ B¿∏Y ïB®M …Œºß –j§ƒªA Ω¥®ªA
ü OØjß B¿∑ “Œ¿«À ÀBße “¥Œ¥áA ü œ« ªA “ÕiBJNß‹A ≈ƒnªA À î√AÃ¥ªA …Œºß ¡∏Ñ ›J¥Nnø Bv≥B√ …º®U …Œºß œº¿®ªA Ω¥®ªA ¡Œ∏Ñ
. πªg ¡»ØBØ ∆Bn√‚A
“Œº¿®ªA À “Õj§ƒªA Ω¥®ªA ¬B∏YC ßC ©ÕjrNªA À ≈ÕÃ∏NªA ºYjø ü ïB®M …ªB®ØC wŒbrM ≈ß Ω¥®ªA æl®√ ∆C BzÕC ¬jÜA ¡Œ§ß ≈ø À
.
≈ø Bƒ´jØ AgG ”NY  eÃUÀ PBJQG ïG B»I πºn√ À , …ªB®ØC —f«Brø ≈ø “Õj§ƒªA “Œº∏ªA î√AÃ¥ªA XjbNn√ ∆D∏Ø j§ƒªA “ºYjø ü BøC
…√C À , …MB∞u PBUie À …MAg …ƒ∑ æBƒÕ ÀC …NYBnI °Œê ∆C ≈ø ∆ëC Ω¥®ªA ∆DI ›N®ø “ÕiÀjzªA Ω¥®ªA ¬B∏YC BƒºÒIDØ Bƒ®Ui πªg
jrªA À àA ∆C À , “ÕB´ ‹ À …º®Ø ü …ª ~j´ ‹ …√C À “ÕÃnªA ”ºß …ŒªG “JnƒªBI ∫ ªA À Ω®∞ªA À , “Œº®Ø —eAiHI ΩI …MAhI ‹ ΩßBØ
≈ß ±r∏ªA ü B«BƒºÒIC f¥Ø …¥ºa ü …ƒƒm À …ªB®ØC PBŒuÃva wŒbrM ü “Œº¥®ªA ¬B∏YfiA BƒºÒIC ê À , B®Œö …ŒªG ∆AfƒNnÕ
“ßlNƒùA À , …ƒø gÃaD¿ºª XiBàA ≈ø —gÃaDùA î√AÃ¥ªA À ¬B∏YfiA  h« “¥IBÒø πªhI BƒŒ∞√ B√C πªg ≈ø Ω∏qC À ,  eÃUÀ ΩuC
…Mî√ ÀC ïB®M …ªB®ØC ≈ø ’œq ±ªBa ê gG “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA ≈ß XÀjàA À ¡º®ªA ∆›ÒI B»ŒØ ªA “Òn∞nªA îß Ã« À …ƒø ™lNƒ¿ºª
“Zu ü πrªA kBU ê À - …º®Ø ë À - …ƒß ™lNƒùA XiBàA ”ºß œº¥®ªA ¡∏áA ∂BJÒ√A ¬fß πªg ü ∆B∑ “Œº¥®ªA ¬B∏YfiA  h«
. “Òn∞nªA ë À , ¡º®ªA œ∞NƒŒØ πªg …ŒØ kÃè Bû ©Œ¿ÜA ∆B∑ “ÕiÀjy B«få ªA ¬B∏YfiA  h« ≈ø ’œq
ΩmÃNŒª ∆Bn√‚A B»®yÀ “Œƒ«g PBß ã À “ÕeB¥NßA ÀBße “ÕiBJNß‹A iÃøfiA À “Œº¿®ªA ¬B∏YfiA  h« ∆C j∑hNŒºØ Ω¿®ªA “ºYjø ü BøC À
Bø À , B»ŒªG Lf√ À B»I jøC ¡Q ≈náBI B»∞uÀ —BŒáA —eB®nª B¥IBÒø æB¿ßfiA ≈ø ∆B∑ B¿Ø —BŒáA —eB®m À “ŒªB¿∏ªA  fuB¥ø ïG B»I
À —BŒáA ~j¨ª …N¥ØAÃø …ZJ≥ À Ω®∞ªA ≈nY À - B»ƒø ihY À B»ƒß ”»√ ¡Q —’BnùA À \J¥ªBI B»∞uÀ πªg ≤›a ”ºß B»ƒø ∆B∑
æB®ØfiA ü \J¥ªA À ≈náA iBJNßA À ¬B∏YfiA  h« M À œ«AêA À jøAÀfiA  h« Ω®U ïG ∆Bn√‚A jÒzM ªA PBÕB¨ªA À - B»øfß
≤Aj fiA eiBÒNø ~jØ ~jØ B¿∞Œ∑ …ŒzN¥M “Zºvø ‹ À …I Ω¿®ªA ü ≈nY ‹ À œ®ÕjrM ¡∏Y ~j∞Ø Ω®Vºª “ŒzN¥ùA BvùA œ«
. …ª Ωvä ‹
À  jøC À …NøjY À …IÃUÃØ ¬B∏YfiA ≈ø Bƒn∞√C BƒƒŒI B¿ŒØ …ßjr√ Bø ©ø Bbƒm fZNø ©÷AjrªA À ¬B∏YfiA ≈ø …√BZJm A …ßjq –hªA À
œ« À , πªg ü πq ‹ fŒßêA À fßêA À œ»ƒªA À jøfiA À “øjáA À LÃUêA ≈ø B√fƒß Bø cƒm ≈ø ›Rø  fŒßÀ À  fßÀ À …Œ»√
ïB®M …ƒø –ÀBßfªA  h»Ø ≈«hªA HÒa ≈ø œ« ªA ‘ÃßfªA …I ¬Ã¥M ∆C ≈ø “«lƒø ïB®M …NYBm ∆C ´ “Œ÷BßeA ≈ÕÀBƒß À “ÕiBJNßA ∆B®ø
Bƒø “ßjrùA ¬B∏YfiB∑ ïB®M …ƒø “ßjrùA ¬B∏YfiA ≈∏ª “J BbùA eiÃñ î¿÷B¥ªA ïB®M …ƒø ¿NªA À œU ªB∑ ™B¿NU‹A ≤j§I “¿÷B≥
∆C OJRØ “Œ√Bn√‚A —BŒáA —eB®m ïG B»I Ω¿®ªA µŒJÒNI ΩmÃNùA À , æB¿∏ªA ïG w¥ƒªA ≈ø B»I πªBnªA œßB¿NU‹A ∆Bn√‚BI “¥º®Nø
. fmB∞ùA À BvùA PÃJRI îNIBQ BZJ≥ À BƒnY …ƒß ”»√ ÀC …I jøC Bù À , BŒ®ÕjrM Byj´ À “Zºvø œ®ÕjrNªA ïB®M …º®∞ª
∆C –iÀjzªA ≈ø À , …ª “ÕB´ ‹ µÕjÒªA ≈ø  f»ø Bø ∆G : Ω÷B≥ æB≥ ê B¿∑ ~Aj´fiBI Ωº®M ‹ “Œ®ÕjrNªA …ªB®ØC ∆G : Ω÷B¥ªA æÃ¥Ø
…ƒß ”»√ Bø \ŒJ¥ªA À A …I jøC Bø ≈náA BòG : Ω÷B¥ªA æÃ≥ À , …ØjÒI BÒmÀ ∆Ã∏Õ BòG °mêA À , …NÕB¨I B¥Õj ∆Ã∏Õ BòG µÕjÒªA
: Ω÷B≥ æB≥ ê B¿∑ BZŒJ≥ ∆B∑ æf®ªB∑ “Œº¥®ªA —iÀjzªBI ≈nY ≈ß ”»√ ê À , BƒnY ∆B∑ ¡º§ªB∑ BÕiÀjy ›¥ß \ŒJ≥ ë Bñ jøC úØ
. —ÀB¥q —eB®nªA PeBß “Œ¥Œ¥áA —fªBàA …MeB®m ≈ß …®ƒø ê À , —fŒ®nªA …MBŒY …ŒØ ∆B∑ ’Bƒ∞ªA À ∫› A Ãç ∆Bn√‚BI πºm ê A ∆G
B√HØ ïB®M …I “¥º®NùA “Œ¥Œ¥áA ≤iB®ùA ≈ø …I œz¥Õ À …vbrÕ B¿ŒØ KŒvø –j§ƒªA Ω¥®ªA ∆C : îNºYjùA ü …ƒß wŒä ‹ –hªA µáBØ
BŒº®ªA “Œº®∞ªA PB∞vªA j÷Bm À …ŒªG PAeÃUÃùA eBƒNmA À , —BŒáA À —if¥ªA À ¡º®ªB∑ æB¿∏ªA “∞u ≈ø B√fƒß  få Bø ïB®M …ª OJR√ BòG
. ∆B« ªA …ŒªG –f»Õ Bø ”ºß πªg ´ À “ÕAf A À ¬B®√‚A À ∂kjªA À —j∞¨ùA À “õjªB∑
Ω∑ ∆fi …ƒß ÃºÖ ‹ ¡Œ«B∞ùA À , fY …I °Œê ∆C ≈ø ¡§ßC ïB®M ë À “ÕeÀfä ≈ß Ãºë ‹ “ŒªB¿∏ªA PB∞vªA ≈ø  få –hªA ∆C ´
PA ≈ø ’œrI “vŒ¥ƒªA  h« ©Øi ïG Ω¥®ªA ΩmÃNØ œMAhªA ∂› ‚A ¡÷›Õ ‹ Ah« À ,  AÃm B¿ß æl®ƒø   ´ ≈ß Lúnø ¬Ã»∞ø
BƒIj¥Õ …ÕlƒNªA À …ŒJrNªA ™Ã¿V¿Ø fÕfÑ À fŒŒ¥M …I °Œê ∆C ≈ø ¡§ßC À , ±uÃI ±uÃÕ ∆C ≈ø ∑C ïB®M …√C ë À , B»ÕlƒM “ŒJºnªA
øC KÒa ij´ ≈ø , 73 : —f÷BùA : # “Q›Q SªBQ A ∆G AêB≥ ≈ÕhªA j∞∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥ …ºÕg ü ¬f¥M f≥ À , jøfiA “¥Œ¥Y ïG
. O◊q ∆G …®UAjØ ∆B«jI ©ÒmDI B»Œºß ≈« Õ À ∆BŒI ”ØÀDI “ªDnùA  h« îJÕ Bø (¬›nªA …Œºß) œºß îƒø¤ùA
. –j§ƒªA Ω¥®ªA ü …º∑ Ah«
NßA Bø NßA À ™jq Bø ™jq BòG ïB®M …√C ´ “Œ®ÕjrNªA ïB®M …ªB®ØC ü “ÕiBU Ω¥®ªA Ah« ¬B∏YC ∆C OØjß f¥Ø œº¿®ªA Ω¥®ªA BøC À
~j´ …®ÕjrM ü …√BZJm …ºØ ∆Bn√‚A “UBY …I ©∞M Ø ¡Œ§®ªA Ωz∞ªA Àg ë À ›Rø ∆Bn√‚A ”ºß …I Ωz∞NŒª ΩI …ŒªG …ƒø “UBá ‹
. ¬f¥M B¿∑ …√Àe ∆Bn√‚A ë B»I ©∞NƒùA ≈∏ª “ŒzN¥ø Bvø …MB®ÕjrNª À , ïB®M …I ‹ “UBáA …I OøB≥ –hªA ∆Bn√‚BI ¡÷B≥ …ƒ∏ª
À “ZºvùA À \J¥ªA À ≈náA ”ºß æÃváA KºÒÕ À ¬B∏YfiA ≈ø …ßjq Bø ≤Aj C ü SZJÕ ∆C Ω¥®ºª ∆B∑ πªh∑ ∆B∑ AgG À
æB¿∑ ïG ïB®M …ª “UBY ‹ gG ∆Bn√‚BI πªg Ω®∞Õ B¿∑ …Œºß ¬jê À KUÃÕ À  B»ƒÕ À  jøDŒØ …Œºß ¡∏ê ∆fi ‹ ≈∏ª B»ŒØ —fn∞ùA
ifN¥ùA lÕl®ªA “ºøB®ø BƒºøBß ¡Q ≈ƒnªA ≈m À ©÷AjrªA ™jq ïB®M …√fi ΩI ∆Bn√‚A ≤›Ç …ŒªG ΩuÃø ¡∏Y …ŒªG …UÃNÕ ”NY ÃUjø
À BƒMBƒnY ”ºß ’AlÜA À BƒªB®ØC LBnY À BƒªB¿ßC MBme À B√iÃøC IfM À Bƒ≥ki À BƒMBû À BƒMBŒY …ŒªG ©UjM À “ÕeÃJ®ªBI …ª ¬Ã¥√ –hªA
pBƒºª ∆Ã∏Õ ›◊ª $ : æB≥ B¿∑ “VÅ ‹G ’AlU BƒÕlè ‹ À , “VÅ ‹G —ih®ø Bƒø ΩJ¥Õ ‹ À , “VÅ ‹G B¿∏Y BƒŒªG …UÃÕ ›Ø BƒMB◊Œm
ïG 42 : æB∞√fiA : # “ƒŒI ≈ß œY ≈ø ”Œê À “ƒŒI ≈ß πº« ≈ø πº»Œª $ : æB≥ À , 165 : ’BnƒªA : # ΩmjªA f®I “VY A ”ºß
æB®ØC ü –jè Bø œº¿®ªA Ω¥®ªA j§√ ü ïB®M …ªB®ØC ü –jè ∆C πªg ¬k‹ À ≈ÜA À o√‚A ”ºß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …MBUBVNYA ≈ø πªg ´
. B»ƒm ªA ≈ƒnªA KnÅ   ´
æE : # eB®ŒùA ±ºë ‹ A ∆G $ : æB≥ À , 44 : o√ÃÕ : # B◊Œq pBƒªA ¡º§Õ ‹ A ∆G $ : æB≥ …√BZJm …ø›∑ ‘jU πªg ”ºß À
ªA — R∏ªA PBÕ‡A ”ƒ®ùA Ah« ü À , 38 : ∆BafªA : # îJß‹ B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÿnªA Bƒ¥ºa Bø À $ : æB≥ À , 9 : ∆Aj¿ß
. “ŒßB¿NU‹A Ω÷AgjªA …n∞√ ≈ß B»ŒØ ”∞√
≈ø µáA $ : ïB®M …ªÃ¥∑ æÀfiA ¡n¥ªA œ∞Ø — R∑ PBÕE ïB®M …NŒYB√ ü œº¿®ªA À –j§ƒªA Ω¥®ªA ¡∏Y ∆BÕjU ”ƒ®ø ≈ø ¬f¥M Bø ü À
‹ …º®Ø ≈ø —gÃaDø “Œ®≥AêA ¬B∏YfiA À “¥áA BÕBz¥ªA ∆fi πIi ©ø µáA : Ω¥Õ À 60 : ∆Aj¿ß æE : # ≈Õ ¿ùA ≈ø ≈∏M ›Ø πIi
∆C ´ ≈ø µºÒùA ¡∏áA …ºØ , 41 : fßjªA : # …¿∏á K¥®ø ‹ ¡∏ê A À $ : …ªÃ≥ À , BƒºRø B»I fÕDNÕ ”NY …º¿ß ü …ª “ßÃJNø
fYAêA ë À $ : …ªÃ≥ À , …ŒØ —jQ¤ø ÀC “¿∑BY ‹ …ƒß —jaDNø œ« À …º®∞I µ¥ZNM BòG PBJ¥®ùA À ©√AÃùA ∆HØ   ´ ÀC œº¥ß ©√Bø …®ƒô
Ã»Ø , 3 : ∂›ÒªA : #  jøC ≠ªBI A ∆G $ : …ªÃ≥ À , 21 : ±mÃÕ : #  jøC ”ºß KªB´ A À $ : …ªÃ≥ À , 16 fßjªA : # iB»¥ªA
À µºàA …ª ‹C $ : …ªÃ≥ À , …õAlÕ Ω÷BY  jøC îI À …ƒŒI æÃê ‹ À ’œq ≈ß Kº¨Õ ‹ À ’œq  j»¥Õ ‹ –hªA ≠ªBJªA KªB¨ªA j«B¥ªA
. fŒ¥ø B»√Àe oŒª ªA “¥ºÒùA PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 54 : ≤AjßfiA : # jøfiA
…Nƒm ≈ø gÃaDø ¬k‹ ©IBM …√fi ΩI BßÃJNø ∆Ã∏Õ ∆fi ‹ P‹Ã» A ±r∑ À PBŒuÃvàA wŒbrNª œº¥®ªA ¡∏áA …ªB®ØC ü –jè ¡®√
À jIfNªA À j∏∞NªA À j∑hNªA À Ω¥®NªA ïG pBƒªA ΩŒÑ ªA PBÕ‡A ©Œö πªg ”ºß æfÕ À , XiBàA ©≥AêA o∞√ ë –hªA …º®Ø ü
. …UÀ πªhª ≈∏Õ …MeBØC B¿ŒØ “VY B»√C ‹ ÃºØ B«Ãç
¬B∏YfiBI Ω¿®ªA ü ∆C ”ºß æfÕ , 24 : æB∞√fiA : # ¡∏ŒŒê Bù ¡∑Bße AgG æÃmjºª À AÃJŒVNmA $ : …ªÃ≥ Ãç : œ√BRªA ¡n¥ªA ü À
jøDÕ ‹ …n∞√ ü ’BrZØ Ã« Bø ∆C  j«B£ À , 28 : ≤AjßfiA : # ’BrZ∞ªBI jøDÕ ‹ A ∆G Ω≥ $ : …ªÃ≥ À , —fŒ®nªA —BŒáA “Zºvø
— R∑ PBÕE À , 13 : ∆B¿¥ª : # ¡Œ§ß ¡º§ª ∫jrªA ∆G BI ∫jrM ‹ $ : …ªÃ≥ À , ’BrZØ ≈∏M B»I jøC ê A ∆C ‹ A …I
. B»º¥√ ïG “UBY ‹ πªg ´ À eB»ÜA À PB≥fvªA À ¬ÃvªA À —›vªB∑ B»ŒØ —eÃUÃø Bvñ “ªÃ® A ¬B∏YfiA Ωº®M ‘jaC

œ÷AÀi SÅ
¡ºß ü ∆B∑ À ¡»ƒø oŒºIG ∆C ∆ÃJnê AÃ√B∑ “∏÷›ùA ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß f≥jØ ≈I eÀAe ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü
. # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa $ : æB¥Ø “Œ¿áBI …n∞√ ü Bø A XjbNmBØ ¡»ƒø oŒª …√C A
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆C  fU ≈ß …ŒIC ≈ß f¿ä ≈I j∞®U ≈ß œ¿ºÕfªA À “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C : æB¥Ø , ¬e‡ fVmA : …ª ïB®M A æB≥ , oŒºIG …ÕCjI ≈ÕfªA jøC pB≥ ≈ø æÀC : æB≥ (¡º̃m
. pBŒ¥ªBI …®JMA …√fi oŒºIHI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïB®M A …√j≥ …ÕCjI ≈ÕfªA jøC pB≥ ≈¿Ø : j∞®U æB≥ . î
“∞ŒƒY BIC BÕ : …ª æB¥Ø (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ”ºß “∞ŒƒY ÃIC Ωae : æB≥ œqj¥ªA A fJß ≈I ”nŒß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa : æB≥ îY oŒºIG pB≥ ≈ø æÀC ∆HØ o¥M ‹ : æB≥ . oŒ≥C B√C , ¡®√ : æB≥ . oŒ¥M π√C ¨ºI
…Œºß) ∂eBvªA ≈ß œqBŒ®ªA  AÀi À : æÃ≥C : j∞∏ªA Dr√C À j∞∑ ≈ø æÀC oŒºIG ∆C : (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß , ∆ÃŒ®ªA ü À
. (¬›nªA
. oŒºIG ≈ø “Œ√B√fiA Pj»£ “Œv®ø æÀC ∆C , : SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß , üB∏ªA ü À
. …√BŒI ¬f¥M f≥ À : æÃ≥C
. B»I A œvß “Œv®ø æÀC ë iBJ∏Nm‹A : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , œ¿¥ªA n∞M ü À
. ¬f¥NùA SÕfáA ü B¿∑ “Œ√B√fiA ïG …®Ujø ∆C ∆BŒJªA ≈ø ¬f¥M Bû j»£ f≥ : æÃ≥C
ü ¡»ŒªG …NŒuÀ f»ß À , ¡ …N®ÕeÀ “∏÷›ùA …√BZJm A ‘eDNmA À : ¬eE µºa “∞u ü (¬›nªA …Œºß) …ª “JÒa ≈ø : , W»ƒªA ü À
¡»Œºß OJº´ À , “Œ¿áA ¡»M ßA  eÃU À oŒºIG ‹G AÀfVnØ ¬e‡ AÀfVmA : …√BZJm æB¥Ø …øj∏Nª ™ÃràA À …ª eÃVnªBI ∆Bßg‚A
. “JÒàA . —Ã¥rªA
≈ø “Œ√Bn√‚A …I ΩRô ‹BRø Ω®U BòG ¬eE ∆C ¬f¥M Bø fŒÕDM …ŒØ À , …n∞√ ¡®Õ B¿∑ oŒºIG eÃƒÜ —fVnªBI jøfiA ¡Œ¿®M B»ŒØ À : æÃ≥C
. ≈ÕÃ∏NªA ïG “v¥ªA ©Ujø ∆G À , …vbq ü “ŒuÃva ´
# ¡»º÷B ≈ß À ¡»√BôC ≈ß À - ¡»∞ºa ≈ø À ¡»ÕfÕC îI ≈ø ¡»ƒŒM‡ ¡Q $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß , ©¿ A ü À
≈ß À $ ¡»NQiê ”¥JNª ∂Ã¥áA ≈ß B»®ƒø À æAÃøfiA ©¿Ä ¡«jøE # ¡»∞ºa ≈ø À $ —ja‡A ¡»Œºß ∆ëC # ¡»ÕfÕC îI ≈ø $ “Õ‡A
. ¡»Iú≥ ”ºß PAûrªA KŒº¨M À —hºªA KŒJZNI # ¡»º÷B ≈ß À $ “»JrªA înÑ À “ª›zªA îÕlNI ¡»ƒÕe jøC ¡»Œºß fnØC # ¡»√BôC
”ºß IB√lªA ≈ø jR∑C ≈ø¤ùA ”ºß “nªBIfiA À OÕiB∞®ºª Af¿ä S®I –hªA À : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. ¡ZºªA
. A “õi ≈ø oºIC …√fi oŒºIG œ …√C : (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß , œ√B®ùA ü À
? —ja‡A ∆BƒU ≈ø ¬C O√B∑ BŒ√fªA ∆BƒU ≈ø ¬eE “ƒU ≈ß (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA Ω◊m : æB≥ …®Øi œIC QfY , œ¿¥ªA n∞M ü À
A …ƒ∏mC B¿ºØ : æB≥ . AfIC B»ƒø Xja Bø —ja‡A ∆BƒU ≈ø O√B∑ ê À , j¿¥ªA À o¿rªA B»ŒØ ©ºÒM BŒ√fªA ∆BƒU ≈ø O√B∑ : æB¥Ø
Bø ∫ifÕ ‹ À , `B∏ƒªA À ∆BƒN∑‹A À pBJºªA À ’Ah¨ªA À œ»ƒªA À jøfiBI ‹G ”¥JM ‹ “¥ºa µºa …√fi —jVrªA ‹G …ª B»YBIC À “ƒÜA ïB®M
ü B¿NŒ¥I À î∏ºø Bóju B»ƒß A B¿∑B»√ ªA —jVrªA  h« ≈ø B¿Nº∑C ∆G B¿∏√G : …ª æB¥Ø oŒºIG  ’BVØ µŒØÃNªBI ‹G  jzÕ Bû …®∞ƒÕ
B¿∑B»√ Bø $ : …ƒß “ÕB∏Y ΩU À lß A æB≥ B¿∑ \uB√ B¿ …√C B¿ ±ºY À , “ƒÜA ≈ø A B¿∏UjaC B»ƒø ›∑DM ∆G À , AfIC “ƒÜA
≈ø ›∑DØ …ªÃ≥ ¬eE ΩJ¥Ø # îZuBƒªA ≈ù B¿∏ª œ√G B¿» B≥ À , ≈ÕfªBàA ≈ø B√Ã∏M ÀC - î∏ºø B√Ã∏M ∆C ‹G —jVrªA  h« ≈ß B¿∏Ii
≈ø ∆A NnÕ ›J≥C À , “ƒÜA pBJª ≈ø ïB®M A B¿»nJªC Bø B¿»ƒß °¥m À # B¿»MEÃm B¿ PfI $ : A ”∏Y B¿∑ ∆B∏Ø —jVrªA
: B»ƒß A ”∏Y B¿∑ ‹B¥Ø îJø Àfß B¿∏ª ∆BÒŒrªA ∆G B¿∏ª Ω≥C À - —jVrªA B¿∏ºM ≈ß B¿∏»√C C B¿»Ii B¿«AeB√ À , “ƒÜA ∂iÀ
ü ¡∏ª À - Àfß |®Jª ¡∏z®I AÃÒJ«A $ : B¿ A æB¥Ø # ≈ÕjmBàA ≈ø ≈√Ã∏ƒª BƒõjM À Bƒª j∞¨M ∆G À - Bƒn∞√C Bƒ¿º£ BƒIi $
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG : æB≥ # îY ïG ™BNø À j¥Nnø ~ifiA
¬eE BÕ : æB¥Ø ΩŒ÷ U …Œºß æl√ “ƒÜA ≈ø ¬eE Xja Bù : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß –Ài ¡Œ«AjIG ≈I œºß ≈ß , üB∏ªA ü À
À πª B»YBIC À “ƒÜA πƒ∏mC À , …NøC ’AÃY πUÀk À , …N∏÷›ø πª fVmC À , …YÀi ≈ø πŒØ c∞√ À ,  fŒI A π¥ºa oŒª C
B¿Ø \uB√ œª …√C BI œª ±ºY oŒºIG ∆G ΩŒ÷ U BÕ : ¬eE æB¥Ø ? A OŒvß À B»ƒø Oº∑DØ —jVrªA  h« ≈ø Ω∑DM ∆C “»ØBrø ∫B»√
. BIgB∑ BI ±ºê A µºa ≈ø AfYC ∆C Oƒƒ£
. B “JmBƒø jaC ©yAÃø ü B»z®I A ’Bq ∆G œMDŒm À —j¥JªA —iÃm ü “v¥ªA PBÕAÀi ≈ø —fß Oøf¥M f≥ À : æÃ≥C
œº¿ß LAÃRØ iÃè ‹ –hªA æf®ªA O√C À ±Œ∏Ø Li BÕ : oŒºIG æB¥Ø : SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , œ¿¥ªA n∞M ü À
f≥ À : A æB¥Ø ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG ’B¥JªA : æDm Bø æÀDØ . πÒßC πº¿®ª BIAÃQ O◊q Bø BŒ√fªA jøC ≈ø ºm ≈∏ª À , ‹ : æB≥ ? ΩÒI
‹ : æB≥ . πNÕjUC f≥ : æB≥ . ∂Àj®ªA ü ¬fªA ‘jâ ¡»ŒØ œ√jUC : æB≥ . πNÒºm : æB≥ . ¬eE fªÀ ”ºß Òºm : æB≥ . πNŒÒßC
. œ√ek Li BÕ : æB≥ . πNŒÒßC f≥ : æB¥Ø . O◊q —iÃu Ω∑ ü ¡ iÃvMC À œ√ÀjÕ ‹ À ¡«AiC À ∆BƒQA œª fªÀ ‹G fªÀ ¡ fªÃÕ
∫eBJß ‹G î®öC ¡»ƒÕôfi πMl®JØ : πªg fƒß oŒºIG æB≥ . nY Li : æB≥ . B√B ÀC ¡«iÀfu πNÕihª À πª Oº®U f≥ : æB≥
. îvºbùA ¡»ƒø
ü ≤jvNÕ …ª ∆C ≈ø fÕkC ”ºß æfÕ ‹ # O◊q —iÃu Ω∑ ü ¡ iÃvMC $ : …ªÃ≥ À , SÕfáA ”ƒ®ø …I \zNÕ Bø ¬f¥M : æÃ≥C
. ›Ø eAiC À ’Bq B¿∞Œ∑ …n∞√ ü …MAg ¨M BøC À , B»Œºß ’Bq —iÃu –C ü  iû§I ∆Bn√‚A “mBY
“∞ºNã æB∏qDI Ω∏rNM “Œ÷Aë “∞ŒÒª ¬BnUC ≈ÜA ∆C À ≈ÜA ≈ø …NÕig À oŒºIG ∆C ”ºß AîöC ¡º®ªA Ω«C ∆C : ¡»z®I  j∑g –hªA À
¡« ¨M πªhI ∆ÀfÕjÕ ¡»√D∑ À - jÕlƒàA À Kº∏ªA ‹G “∞ºNã æB∏qDI Ω∏rNM “∞ŒÒª ¬BnUC “∏÷›ùA ∆C À , jÕlƒàA À Kº∏ªA ”NY
›zØ …ºv “ŒVY ›Ø ¡»∞ªA ü ∂B∞M‹A ïG …ªFø À ™Bö‚A ≈ø œßeA Bø BøC À , Ω¥ß ÀC OIBQ Ω¥√ ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ - ¡»MAÀg ü
. OØjß Bø “ƒnªA À LBN∏ªA ≈ø πªg ü haDùA À , …ªÃ¥ƒø ≈ß
ë Ω« À ? πªg ±Œ∑ BøC À , …n∞√ oŒºIG ≈ø K®rƒM ef®ªA ü —jR∑ B ∆C ‹G …ƒø ΩvZNÕ ‹ ¡»MjR∑ À …NÕig SÕfY Ah∑ À
. Bƒª æûâ ë B¿¿Ø …¿»Ø ïG Bƒª ΩŒJm ‹ jaE ÃZƒI ÀC dAjØ‚A À |ŒJªA ÃZƒI ÀC BƒƒŒI eû®ùA ΩmBƒNªA µÕjÒI
”R√fiA À j∑hªA ü ∆AeÃUÃùA ΩmBƒNªA AÃzß …ÕhbØ ü …ª ∆C ÀC dj∞Õ À |ŒJÕ À …n∞√ \∏ƒÕ …√C j∑hM —eÀf®ø PBÕAÀi ∫Bƒ« ¡®√
πªg Ω∏Ø ∆AÃŒáA §√ XAÀek‹BI ¡«fªAÃM ÀC ¡»ƒŒI fªAÃM ‹ ∆Aj∑g ¡»º∏Ø  fªÀ BøC À —jrß ¬ÃÕ Ω∑ …ª fªÃÕ À …n∞√ B¿»I \∏ƒŒØ
 h« æBRøC ü “uBa À B»Œºß æÃ®Õ ‹ PBØÃ≥Ãø À ©Œ B¥ø À ΩŒmAjø À ≤B®y œ« À iBJafiA ≈ø eBY‡A |®I ‹G …Œºß ΩŒªe ‹ Bû
∆Ej¥ªA ”ºß ∂BJÒ√‹A —j«B£ OnŒª À , “Œ®Ò≥ “ƒÕj¥I ≤Ã∞ä ÀC jMAÃNø SÕfY ÀC “¿∏ä “ÕE ”ºß ‹G B»ŒØ eB¿NßA ‹ Bû Ω÷BnùA
. πªhI \ZvM ”NY ¡Õj∏ªA
…ª À ‹G Kº≥ ≈ø Bø : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß eBõ ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß …ŒIC ≈ß ¡Œ«AjIG ≈I œºß ≈ß , üB∏ªA ü À
πºùA À , œuB®ùBI  jøDÕ ∆BÒŒrªA ,  jUlÕ Ah« À ,  jøDÕ Ah« ì∞ø ∆BÒŒq ‘jafiA ”ºß À , fqjø πºø B¿«AfYG ”ºß ∆B√gC
. # fŒNß KŒ≥i …Õfª ‹G æÃ≥ ≈ø •∞ºÕ Bø - fŒ®≥ æB¿rªA ≈ß À î¿ŒªA ≈ß $ : ΩU À lß A æÃ≥ πªg À , B»ƒß  jUlÕ
\ŒZu ü À ¬fªA ‘jâ ¬eE ≈IA ≈ø –jè ∆BÒŒrªA ∆G : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : LB»rªA : , iBZJªA ü À
∫BÕG À : AêB≥ . ≈ÜA ≈ø …ƒÕj≥ …I Ω∑À f≥ À ‹G fYC ≈ø Bø : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C : eînø ≈IA ≈ß , ¡ºnø
. Ç ‹G œ√jøDÕ ›Ø ¡ºmDØ …Œºß √BßC A ∆C ‹G –BÕG À : æB≥ ? A æÃmi BÕ
. \N∞ªBI ¡»z®I À ¡ŒùA ¡zI ¡»z®I  haC # ¡ºmDØ $ : …ªÃ≥ À : æÃ≥C
≈ø B◊Œq œºÕ ∆B∑ ÀC “∏÷›ùA ≈ø ∆B∑ C oŒºIG ≈ß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ XAie ≈I ΩŒö ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
jøC ≈ø B◊Œq œºÕ ≈∏Õ À , B»ƒø oŒª …√C ¡º®Õ A ∆B∑ À , B»ƒø …√C ‘jM “∏÷›ùA O√B∑ À “∏÷›ùA ≈ø ≈∏Õ : æB¥Ø ? ’B¿nªA jøC
AÀfVmA $ : “∏÷›¿ºª æÃ¥Õ A À ? “∏÷›ùA ≈ø ∆Ã∏Õ ‹ ±Œ∑ : æB≥ À j∏√DØ O® Bñ …M aDØ iBŒÒªA OŒMDØ . “øAj∑ ‹ À ’B¿nªA
∆B∏ø ´ ü # AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ΩU À lß A æÃ≥ …ª æB¥Ø  fƒß B√C À …ªDnØ iBŒÒªA …Œºß ΩafØ # oŒºIG ‹G AÀfVnØ ¬e‡
. —j«B§ªA —ÃßfªBI j≥C ≈ø Ω∑ À æ›zªA À ∆Ã¥ØBƒùA  h« ü ΩafÕ ¡®√ : æB≥ ? ∆Ã¥ØBƒùA  h« ü ΩafÕ C îƒø¤ùA “J Bã ü
. “ƒÜA ∆kBa ÀC “nøBàA ’B¿nªA ü B√kBa ∆B∑ …√C À “∏÷›ùA ≈ø ∆B∑ …√C –Ài Bø ei SÕfáA ü À : æÃ≥C
Bø : B¿«fYC : î¿n≥ ”ºß œ« À , ”vÑ ∆C ≈ø jR∑C …MBØjvM ’BçC ü “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø —eiAêA iBJafiA ∆C ¡ºßA À
. Bø n∞M ©ø  j∑hÕ Bø : œ√BRªA À , n∞M ´ ≈ø …ƒø BØjvM j∑hÕ
AÀÀ¤M ‹ À , ∆BÒŒrªA |Ijø …√HØ OŒJªA ü ¡ZºªA ΩÕfƒø AÀÀ¤M ‹ : (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß , üB∏ªA ü Bø : æÀfiA ¡n¥ªA ≈¿Ø
. ∆BÒŒrªA ‘ÀDø …√HØ LBJªA ±ºa LA ªA
. πƒß ΩYjÕ A ¡nI : Ω¥Ø …ŒªG OŒ»N√A AgHØ B√BÒŒq jnU Ω∑ —Àig ”ºß ∆C : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , …ŒØ À
. PÃJ∏ƒ®ªA OŒI ¡∏MÃŒI ü ∆BÒŒrªA OŒI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) æÃmi æB≥ (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß , …ŒØ À
∫fYÀ OŒI ü ΩÖ ‹ À , ¥I ±ÒM ‹ À , ©Œ¥√ ’Bø ü ΩJM ‹ À , ¡÷B≥ O√C À LjrM ‹ : æB≥ ¬›nªA B¿»Œºß B¿«fYC ≈ß , …ŒØ À
. æAÃYfiA  h« |®I ”ºß ∆B∑ AgG fJ®ªA ïG ∆Ã∏Õ Bø ™jmC ∆BÒŒrªA ∆HØ , —fYAÀ Ω®ƒI só ‹ À ,
À B®Œö B¿»ƒø Ω¿®ªA ∆B∑ À  j∑g ΩaeC ¡nÕ À Ω®Ø ∆G À , ∆BÒŒrªA ”ZƒM A ¡mA j∑g AgG : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , …ŒØ À
. —fYAÀ “∞ÒƒªA
. ∆BÒŒrªA ∫jq Ã»Ø ¬AjY æBø ≈ø ∆B∑ Bø : (¬›nªA …Œºß) …ƒß , œ¿¥ªA n∞M ü À
. ∆BÒŒrºª BmÀjß PBI ∆Aj∏m ¬B√ ≈ø : SÕfáA ü À
. 90 : —f÷BùA : # ∆BÒŒrªA Ω¿ß ≈ø oUi ¬‹kfiA À LBv√fiA À jnŒùA À j¿àA BòG $ : ïB®M …ªÃ≥ LBJªA Ah« ≈ø À : æÃ≥C
. ¬eE ≈IA Kº≥ ü f≥ÃM ∆BÒŒrªA ≈ø —jö Kz¨ªA Ah« ∆C : (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß , üB∏ªA ü Bø œ√BRªA ¡n¥ªA ≈ø À
. ™ÃÜBI …ÕiBâ AÃ¥ŒzØ ¬fªA ‘jâ ¬eE ≈IA ≈ø –jè ∆BÒŒrªA ∆C : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß À
…≥îª BøC À , Kz¨ªBØ …ØÃ∞m BøC À ¬ÃƒªBØ …ºZ∑ BøDØ : SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß …÷BIE ≈ß ByjªA ≈ß , ≈mB A ü À
. Lh∏ªBØ
. ¬eE I Lú≥ eBÒuA …I : æB¥Ø …n√jI ≈ß …ªDnØ o√jI …Œºß À  Ei (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ∆C : SÕfáA ü À
\ŒnùA A S®I ∆C ïG ¬eE ∆fª ≈ø ’BŒJ√fiA œMDÕ ∆B∑ oŒºIG ∆C : ¬›nªA ¡»Œºß …÷BIE ≈ß ByjªA ≈ß , cŒrªA ≈IA oªBâ ü À
: æB¥Ø “UBY πŒªG œª ∆G —jø BIC BÕ : ”Œê …ª æB¥Ø BÕj∑k ≈I ”ŒZŒI …ƒø Bn√C fqC ¡»ƒø fYDI ≈∏Õ À , ¡ DnÕ À ¡«fƒß TfZNÕ
œºß ~j®M ∆C KYC —jø BIC BÕ : ”Œê æB¥Ø ,  fÕjM jøC ü π∞ªBã ´ œ√HØ O◊q Bø ªDmBØ “ªDnñ ∫eiC ∆C ≈ø Aif≥ ¡§ßC O√C
j§NƒÕ …NŒI ü f®≥ ”Œê \JuC B¿ºØ . f¨ª  fßAÀ À “øAj∑ À BJY : oŒºIG …ª æB¥Ø , ¬eE I B»I eBÒvM ªA πaÃbØ À ∫f÷Bvø
”ºß  fnU À , ej¥ªA …UÀ —iÃu …»UÀ AgHØ …NŒI ü O√B∑ “aÃa ≈ø  AÀBm ”NY j®q B¿Ø , B≥›´G LBJªA …Œºß µº´C À , fßêA
fÕC “®IiC …ª À , “Œá ‹ À ≈≥g ›I AfYAÀ B¿§ß ‹Ã PB≥Ã¥rø …¿Ø À …√BƒmC AgG À , ‹Ã ∆BN≥Ã¥rø  BƒŒß AgG À , jÕlƒàA —iÃu
îI “¥º®ø ¢ÃŒa B»ŒØ “¥Òƒñ …ÒmÀ fq f≥ À ’BJ≥ …Œºß À …∞ºa …®IBuC À …øeAÃ≥ …JŒ≥Ajß AgG À , …J∏ƒø ü ∆AfÕ À  ifu ü ∆AfÕ
. L›∏ªBI “»ŒJq “¥º®ø —fÕfY “zŒJªA ü AgG À , “zŒI …mCi ”ºß À ¡Œ§ß pjU  fŒI AgG À , ∆AêfiA ©Œö À jzaC À j∞uC À jõC
¢ÃÒàA  h« Bø : …ª æB¥Ø . ¡ B»NƒÕk À B»Nƒƒm –hªA B√C “Œmà A  h« : æB¥Ø ? πÒmÀ ü ªA “¥ÒƒùA  h« Bø : æB≥ ”Œê …ºøDM B¿ºØ
pjÜA Ah« B¿Ø : …ª æB¥Ø B»I pBƒªA ìØDØ B»√ê ©ø ©¥Õ ”NY ©ŒƒvªA ©ƒvM —CjùA æAlM ‹ ’BnƒªA ™BƒuC ©Œö  h« : æB¥Ø ? ∆AêfiA
›Ø ¡»IAjq ”ºß ∆ÃnºVŒª ¬Ã¥ªA ∆G À , –B√ju À –B√ À ΩJ À “Øl®ø À °IjI À iÃJƒ ≈ø —hª Ω∑ ©¿â Ah« : æB≥ ? ∫fŒI –hªA
≈ø îI ≈ø À , …®IBuC ©≥j∞Õ ≈ø îI ≈ø À , w≥jÕ ≈ø îI ≈¿Ø LjÒªA ¡»I ±bNmA  Ã® AgHØ ¡»ƒŒI B¿ŒØ pjÜA ∫jYDØ …√ÀhºNnÕ
À îáBvªA PAÃße ïG O®¿NUA AgHØ –f÷Bvø À œaÃbØ ≈ø , ’BnƒªA : æB≥ ? πƒŒ®ª j≥C ’BŒqfiA –C À : …ª æB¥Ø . …IBŒQ µrÕ
: æB≥ . îƒø¤ùA —Ãße ”≥ÃMC B»I : æB≥ ? πmCi ”ºß “zŒJªA  h« B¿Ø : ”Œê …ª : æB¥Ø ≈»I œn∞√ OIBÒØ ’BnƒªA ïG Pju ¡»MBƒ®ª
πŒØ ≈∏ª À , ‹ : æB≥ ? °≥ “ßBm œI Pj∞£ Ω»Ø : ”Œê æB≥ . îáBvªA Lú≥ Kº≥C  h»I : æB≥ ? B»ŒØ ‘iC ªA —fÕfáA  h« B¿Ø
À πM›u |®I ≈ø πªg π®ƒ¿ŒØ O¿rI À Oº∑C PjÒØC AgHØ æÃ∑C ΩUi O√C : æB≥ ? œ« B¿Ø : ”Œê æB≥ . JV®M “ºva
\v√C ‹ ∆C Af»ß A œÒßC B√C À : oŒºIG …ª æB≥ .  B¥ªC ”NY ¬B®ÒªA ≈ø ©JqC ‹ ∆C Af»ß A œÒßC œ√HØ : ”Œê æB≥ . ΩŒºªBI πøBŒ≥
. πªg f®I …ŒªG eBß B¿Ø Xja ¡Q ,  B¥ªC ”NY B¿ºnø
`Ã√ À ¬eE ©ø PB»ØBrø À PAiÀBä À oªBâ …ª –Ài f≥ À : πªg ≈ø °nIC …UÃI “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø –Àjø SÕfáA À : æÃ≥C
ü —jR∑ ”vÑ ‹ PBÕAÀi - …ŒªG —iBq‚A Pjø B¿∑ - ∫Bƒ« À , ¡»Œºß À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä À ”nŒß À ”mÃø À
P›∏rM B»√C ”ºß —eB»q \yÀC f»rM ©Œ¿ÜA À , ∆B¥Õj∞ªA B«AÀi LÃ√hªA À œuB®ùA ™AÃ√C fƒß …MBƒŒÕlM ™AÃ√C À …M›ÕÃnM ’BçC
PBJmBƒùA KnY ”ºß BÕ⁄jªA ü TeAÃáA ΩR¿NM Bø §√ B»JmBƒÕ À “Œ∞Œ∏ªA À Ω∏rªA ≈ø “Œv®ùA ™Ã√ ¡÷›Õ Bø KnY ”ºß “ŒªBRø
. —eBN®ùA PAeB¥Nß‹A À “ØêDùA
™AÃ√C œ« BòG iBJafiA ≈ø iÃ∑hùA æÀfiA ¡n¥ªA ü —eiAêA PBŒuÃvàA À PBŒ∞Œ∏ªA ∆C j»§Õ œ√BRªA ¡n¥ªA Ah« ü ΩøDNªA ≈ø À
. B»JmBƒM PAjÒa À pÀBmÀ ïG ÃßfM ’BŒqfiA îI À oŒºIG ßC eÃUÃùA Ah« îI Kn√
SÕfáA Ω«C |®I À “ÕÃráA …ŒªG æBø Bñi –hªA –eBùA ¡nVNªA ´ ’BŒqfiA ÀC æB¿ßfiA B»JmBƒM ªA “ŒªBRùA PB¿nVNªA ≈ø ©Œ¿ÜBØ
BŒøeE —iBM oŒºIG vÕ ∆C ÀC , …ÒmÀ B»I frÕ oŒºIG fƒß ¡ÕeC ≈ø “¥Òƒø B»ƒŒ®I œ« À ∆Bn√‚A fƒß AeB¥NßA ›Rø “Œmà A ∆Ã∏M ”NY
 h« ∆C ÀC , iîq À —BŒY –hI oŒª AeBö —iBM À “ŒßÃ√ “¥Œ¥Y …ª ¡VßfiA ∆AÃŒáA ≈ø B◊Œq —iBM À …ªB¿ßC À  AÃ≥ À ∆Bn√‚A “¥Œ¥Y …ª
. P›¿N A  h« æBRøC ”ºß “ª‹fªA ≈ß “ŒJƒUC PBÕAÀjªBØ oŒºIG —eBø ”ºß “yiBß iÃu À æB∏qC œ« B®Œö PBŒßêA
j»§Õ ∆C oŒºI‚ ∆C ”ºß æfM œ« À πªh∑ B ∆Ej¥ªA fŒÕDM À ™Ã¿ A SŒY ≈ø B»ßÿâ iÀfu ü KÕi ‹ “ö PBÕAÀi œ« BòG À
Ã»Ø - “∞vªA  h« ”ºß ©Œ¿ÜA oŒª À - Afƒm B»ƒø \u B¿Ø fYAÀ fYAÀ Ω∑ BøC À ™Ã¿ A SŒY ≈ø Ah« iÃvªA ±ºNbñ BƒmAÃá
Bø ”ºß “«Aj∑ ÀC LBJZNmA ≈ø B»ƒø œßjØ ¡∏Y —eB∞NmA ≈∏øC Bñi ¡®√ “ŒºufiA Ω÷BnùA  h« æBRøC ü B»Œºß æÃ®Õ ‹ ªA eBY‡A ≈ø
…Œ¥∞ªA ∆Dq ë
”ƒ‰JÕ‰ (26)∆‰ ÀÂj∑˙ hÏ Õ‰ ¡Ê »º̇‰®ªÚ …Í º̇ªA O
Í Õ‰A‰’ ≈Ê øÍ πͪg‰ Ë a‰ πͪg‰ ‘‰Ã¥Ù NϪA pB‰JªÍ À‰ BırÕī À‰ ¡Ê ∏Û MÍ’‰ ÃÊ m ‘ī‰ÃÕ BımB‰JªÍ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ B‰ƒªÙl‰ √ÚC fÊ ≥Ú ¬‰ e‰ A‰’ ”ƒ‰JÕ‰
‹ SÊŒY‰ ≈Ê øÍ … ºÛ ŒÍJ≥Ú À‰ É «Â ¡Ê ∑Û A‰jÕ‰ … √ÏḠ B‰¿»¯ M‰’ÃÊ m B‰¿Â»Õ‰¯ ªÍ B‰¿Â»mB‰JªÍ B‰¿Â»ƒ‰ß ™l̄ƒ‰Õ “Í ƒÏV
‰ ªÙA ≈‰ ø ¡Û∏ÕÊÉ ‰ICÚ X
‰ j‰ aÊ CÚ B‰¿∑Ú ≈ ÒÊŒrªA ¡Â ∏σƒ‰NÍ∞Ù Õ‰ ‹ ¬‰ e‰ A‰’
‹ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ ΩÊ ≥Û B‰»I B‰√j‰ ø‰ CÚ … º̇ªA À‰ B‰√’‰ B‰IA‰’ B‰»ŒÚºß‰ B‰√fÊ U‰ À‰ AÃÛªBÚ≥ “ı rÍZØÚ AÃÛº®‰ ØÚ A‰gḠ À‰ (27)∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ‹ ≈‰ ÕÍhº̇ͪ ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ î
‰ ÒÍ Œ‰rªA B‰ƒºÙ ®‰ U‰ BÏ√Ḡ ¡Ê »Â √ÊÀj‰ M‰
…Â ªÚ î
‰vÍ ºÍ ãÙ  Â ÃÂßeÊ A À‰ fÍVn‰ø Ω ∑ f‰ ƒÍß ¡Ê ∏Û «‰ ÃÂUÀ AÿŒÍ≥CÚ À‰ Í°nÍ¥ªÙBÍI ”I‰i j‰ ø‰ CÚ ΩÊ Û≥ (28)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ B‰ø …Í º̇ªA ”º‰ß ∆‰ ÃÛªÃÛ¥M‰ CÚ ’Í BrÊZ∞Ú ªÙBÍI j ø DÙ Õ‰
¡Â»√ÚC ∆‰ ÃÂJnÙê À‰ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ î
‰ ÒÍ Œ‰rªA AÀÂhÖÚ A ¡Â »Â √ÏḠ “Û ºÚ ºÚ zªA ¡Â »¯ ŒÚºß‰ µÏ Y‰ Bı¥Õj̄ÚØ À‰ ‘‰f«‰ Bı¥Õj̄ÚØ (29)∆‰ ÀÂeîM‰ ¡Ê ∑Û CÚf‰ I‰ B‰¿∑Ú ≈‰ ÕfªA
¬‰ jÏ Y‰ ≈Ê ø‰ ΩÊ ≥Û (31)î
‰ ØÍ j̄n¿ªÙA KÍê ‹ Â…√ÏḠ AÃÛØj̄nÂM ‹ À‰ AÃÂIj‰ qA À‰ AÃÛº∑ À‰ fÍVn‰ø Ω ∑ f‰ ƒÍß ¡Ê ∏‰Nƒ‰Õk̄ AÀÂha ¬‰ e‰ A‰’ ”ƒ‰JÕ‰* (30)∆‰ ÀÂfN‰»Ê øÌ
¬ÊÃ¥Ú ªÍ O
Í Õ‰‹Ú A Ω vÚ∞√ πͪh‰ ∑Ú “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ Õ‰ “ı vͪB‰a B‰Œ√ÊfÌ ªA —Í Ã‰ŒZ
‰ ªÙA ”Ø AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhº̇ͪ ”‰ «Í ΩÊ Û≥ ∂
¯ kÊ j ªA ≈‰ øÍ O
Í J‰ŒÒªA À‰  Í eÍ B‰J®Í ªÍ X
‰ j‰ aÊ CÚ ”Nª̇A …Í º̇ªA “Ú ƒ‰Õk̄
BıƒÒÙºm …Í IÍ æÊ l ƒÂÕ ¡Ê ªÚ B‰ø …Í º̇ªBÍI AÃÛ∑j̄rÂM ∆ÚC À‰ µ Z
‰ ªÙ A ¯ ‰̈ÍI ”‰ ¨Ê J‰ªÙA À‰ ¡‰ QÊ‹A À‰ ≈‰ Ò‰I B‰ø À‰ B‰»ƒÍø j‰ »‰ £ B‰ø sÍYÉ ∞Ú ªÙA ”‰ I‰i ¬‰ jÏ Y‰ B‰¿√ÏḠ ΩÊ ≥Û (32)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰
BÏøḠ ¬‰ e‰ A‰’ ”ƒ‰JÕ‰ (34)∆‰ ÃÂøfÍ ¥Ù N‰n‰Õ ‹ À‰ “ı ߉ Bm ∆‰ ÀÂjaÍ DÙ N‰n‰Õ ‹ ¡Ê »Â ºÛ U‰ CÚ ’‰ B‰U A‰gH̄ÚØ ËΩU‰ CÚ “ÏøCÛ Ω ∏ͪ À‰ (33)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ B‰ø …Í º̇ªA ”º‰ß AÃÛªÃÛ¥M‰ ∆ÚC À‰
À‰ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (35)∆‰ ÃÂ√l‰ êÙ ¡Ê «Â ‹ À‰ ¡Ê »¯ ŒÚºß‰ Ë≤ÃÊ a‰ ›ÚØ \
‰ ºÚ uÚC À‰ ”Ú¥MÏA ≈¯ ¿‰ ØÚ ”N‰ÕA‰’ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ ∆‰ ÃvÛ¥Õ‰ ¡Ê ∏Û ƒø ËΩmÂi ¡Ê ∏Û ƒÏŒ‰MÍDÙ Õ‰
(36)∆‰ ÀÂfºÍ a‰ B‰»ŒÍØ ¡Ê «Â īBσªA K‰ZuÚC π◊ÚªÀÛC B‰»ƒ‰ß AÀ ∏Ù N‰mA
∆BŒI
´ ü “J BbùA À “v¥ªA ≈ø eiÀ Bø ”ºß B®Œö πªg ~jß ¡Q “ƒÜA À —fVnªA “v≥ ≈ø B»Œºß ¬f¥M Bø À PBIBÒàA  h« ü jIfNªA
“øB®ªA PBIBÒàA  h« ∆C ïG BƒÕf»Õ “Œ√fùA —j¥JªA —iÃm À “ºv∞ùA —iÃnªA  h« æBöH∑ œ« ªA “Œ∏ùA … —iÃm “uBa À —iÃnªA  h«
ü ¡Œ¿®NªA ≈ø AÃç O¿¿ß “v¥ªA ∆C B¿∑ ¬eE ïG O»UÀ ªA “uBàA PBIBÒàA ¡Œ¿®M œ« ¬eE I BÕ , ¬eE I BÕ : …ªÃ¥I —ifvùA
. ¬f¥M B¿ŒØ …ŒªG B√jqC f≥ À , —iÃnªA  h«
pBJºªA À LjrªA À Ω∑fiA ïG À ∆BÒŒrªA “ƒNØ ≈ø jÕhZNªA ïG “®UAi B»ƒø “Q›Q ¬eE I BÕ : …ªÃ¥I —ifvùA “®IifiA PBIBÒàA  h« À
‹ À B»ŒØ ™ÃÉ ‹C πª ∆G ”¥rNØ “ƒÜA ≈ø B¿∏ƒUjë ›Ø πUÀlª À πª Àfß Ah« ∆G ¬eE BÕ $ : … —iÃm ü ïB®M …ªÃ≥ ü Bø ¡Œ¿®M
… : , G # ‘f« ø ¡∏ƒŒMDÕ BøHØ $ : B»ŒØ …ªÃ≥ ¡Œ¿®M “®IAjªA À , 119 : … : PBÕ‡A # ”ZzM ‹ À B»ŒØ A¤¿§M ‹ π√C À ‘j®M
. 123 :
∆C —iÃ∑hùA PBIBÒàA B»I OºÕg B»Œºß ‘jaC ¬B∏YC ©Õj∞M ¡Q wŒvbNªA f®I B»¿Œ¿®M À …Nv≥ ≈ø PBIBÒàA  h« ™AlN√A ≈ø ¡º®Õ À
if≥ Bø ∆C ¡º®Õ B¿∑ ’BƒRNmA ´ ≈ø “Œ ‚A ©÷AjrªA ©Œö ü “ßjrø ¬B∏YC æBö‚A ”ºß Bƒ«B« —iÃ∑hùA “ßjrùA ¬B∏YfiA  h«
 h« …Œºß Oßj∞M ΩufiA œ»Ø “v¥ªA πºM ïG œ»NƒM B»®Œö “øB®ªA ¬B∏YfiB∑ “Œ√Bn√‚A PAif¥ùA j÷Bm À —ÀB¥q À —eB®m ≈ø ∆Bn√„ª
. ΩŒuB∞NªA ïG rÕ –hªA pj»∞ªA À , ™Àj∞ªA
…ºuC À ,   ´ À ∆fJªA m À oJºª \ºvÕ Bø Ω∑ pBJºªA # BrÕi À ¡∏MEÃm –iAÃÕ BmBJª ¡∏Œºß Bƒªl√C f≥ ¬eE I BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
™AÃ√C ≈ø …ŒØ Bù j÷BÒªA sÕi ≈ø gÃaDø æB¿ÜA …ŒØ Bø sÕjªA À , BmBJª À - \N∞ªA À jn∏ªBI - BnJª oJºÕ oJª : æB¥Õ ifvø
. …ßBNø À OŒJªA TBQC ”ºß µºÒÕ Bñi À , “ƒÕlªA À æB¿ÜA
: fÕfáA : # ©ØBƒø À fÕfq pDI …ŒØ fÕfáA Bƒªl√C À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ ¡ …¥ºa ¡»Œºß sÕjªA À pBJºªA æAl√G ≈ø eAjùA ∆B∑ À
…ªlƒ√ Bø À …ƒ÷Ala B√fƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : ïB®M æB≥ f≥ À , 6 : jølªA : # XAÀkC “Œ√B ¬B®√fiA ≈ø ¡∏ª æl√C À : …ªÃ≥ À , 25
. µºàA ë À —eB»rªA Bß ïG  fƒß Bø KŒ´ ≈ø µºàBI sÕjªA À pBJºªA A æl√C f¥Ø , 21 jVáA : # ¬Ãº®ø if¥I ‹G
 haDÕ Bû πªg ´ ÀC jÕjY ÀC ≤Ãu ÀC ≈Ò≥ ≈ø “ŒºufiA eAÃùA ∆Àe Ω®∞ªBI …º¿®NnÕ ∆fi BáBu ∆Bn√‚A …º¿®Õ –hªA ë pBJºªA À
≈ø sÕjªA À pBJºªA f®Ø oJºª BáBu BmBJª vŒØ “ BŒa À ©Ò≥ À Wn√ À æl´ À “Œ∞vM ≈ø “ŒßBƒu ‹B¿ßC …ŒªG ±ŒzŒØ ∆Bn√‚A
. “JnƒªA ≈ø , 96 : PBØBvªA : # ∆ú¿®M Bø À ¡∏¥ºa A À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü Bø §√ ∆Bn√‚A Ω¿ß ≈ø B¿« À A µºa
À , ∆Bn√‚A B«fYC “ö LBJmC ïG …Nƒø …º¿ß Bø À …√BZJm A ïG ∆Bn√‚A …º¿ß Bø “Jn√ îI ≈ÕÃ∏NªA ü j§ƒªA “»U ≈ø ∂jØ ‹ À
LBJmfiA ©Œö ∆HØ Ωn®ªA —À›Y À K«hªA —j∞u À ~ifiA PBJƒ∑ ΩßB∞ªA B«fYC — R∑ LBJmC B À ©÷BJÒªA …Nº¿ß Bø j÷Bm “Jn√
. B»I °Œä ë À …√BZJm …ŒªG “Œ»Nƒø —if¥ªA ≈ø B»ŒØ Bø ©Œ¿Ä
À w¥ƒªA ”ƒ®ø …ŒØ Bø ‹G …ŒªG ’B»N√‹A ”ƒ®ø ü “¥∞Nø B«eiAÃø ©Œö O√B∑ ∆G À —fYAÀ — MÀ ”ºß ’BŒqfiA ïG “JnNƒø “¥ºàA OnŒª À
≤BuÀC œ« BòG À …ª “≥úbñ OnŒª À , œ ‚A jøfiA “∞ªBã ÀC “ƒnáA “¥ºàA ∆Af¥Ø B»N¥Œ¥ZØ B«Ãç À œuB®ùA ≈ø “ßBƒrªA À \J¥ªA
. LBN∏ªA Ah« ’AlUC ≈ø jø B¿ŒØ “¥Œ¥áA  h« ïG —iBq‚A Pij∏M f≥ À ,  j«B£ ÀC …ƒ BI ü ›Rø ∆Bn√‚A æB¿ßC ü w¥√
pBJºªA gBÖA ïG …MjÒyA ªA ∆Bn√‚A “UBY …I ©ØjM Bø pBJºªBI eAjùA ∆C ”ºß “ª‹fºª # ¡∏MEÃm –iAÃÕ $ : …ªÃ¥I pBJºªA ±ŒuÃM À
. “UBáA ΩuC ”ºß f÷Ak æB¿Ü  hbNÕ BòHØ sÕjªA BøC À B»ØBr∏√A  ⁄ÃnÕ ªA …MEÃm —AiAÃø œ« À
. “ƒÕlªA pBJª “YBIG ”ºß “ª‹e - ΩŒ≥ B¿∑ - B»ŒØ À sÕjªA À pBJºªA ïG ∆Bn√‚A “ÕAf»I ∆BƒNøA “Õ‡A ü À
. “Õ‡A jaE ïG # a πªg ‘Ã¥NªA pBJª À $ : ïB®M …ªÃ≥
–hªA ≈ BJªA pBJª ïG ,  iû£  ⁄ÃnÕ Bø …ƒø j»§Õ ∆C …I œ¥NŒØ ∆Bn√‚A PEÃm –iAÃÕ –hªA j«B§ªA pBJª j∑g ≈ø …√BZJm Ω¥N√A
jøC –hªA ‘Ã¥NªA ë pBJºªA Ah« À ,   ´ À ∫jrªA ≈ø œuB®ùA Ω÷Agi œ« À B«iû£ ∆Bn√‚A ’ÃnÕ ªA “Œƒ BJªA PEÃnªA –iAÃÕ
. …I A
iû£ C ∆C ‹G îMEÃnªA ü fYAÀ cƒm ≈ø œYÀi …MEÃm iû£ ≈ø ∆Aà A “ªg À —’BnùA C ≈ø ∆Bn√‚A KŒvÕ –hªA ∆C πªg À
‘Ã¥NªA pBJª ∆B∑ πªhª À , —f◊ØfiA ”ºß ©ºÒM iB√ À , “øk‹ —Ã¥q “®JNªA À , A ë KmB BØ ”¥IC À jøC À fqC “Œƒ BJªA PEÃnªA
. j«B§ªA pBJª ≈ø A a
…ŒªG ‘fN«A –hªA pBJºªBØ # ∆Àj∑hÕ ¡»º®ª A PBÕE ≈ø πªg $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA K¥ß —f÷B∞ªA ¡Œ¿NM À ”ƒ®ùA Ah« ïG —iBq„ª À
“Œƒ BI PEÃm …ª ∆C j∑hM …I jvJM À ∆Bn√‚A …ºøDM ∆G “Œ G “ÕE B«iû£  ⁄ÃnÕ ªA …MEÃm —AiAÃø ïG …NUBY …I ©Ø ª ∆Bn√‚A
–hªA pBJºªA À j«B§ªA pBJºI “Õj«B§ªA PEÃnªA m ≈ø ¬lªC À KUÀC …Œºß B« m À , o∞ƒªA Ω÷Agi œ« À Pj»£ ∆G  ⁄ÃnM
. …÷BŒJ√C ∆BnºI …ƒŒI À …I A jøC –hªA ‘Ã¥NªA pBJª ë “ÕiÀjzªA ∆Bn√‚A “UBY ©ØjÕ À B« nÕ
, j«B§ªA O¿nªA ≈nY ë : ΩŒ≥ À , BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A ë : ΩŒ¥Ø , ≈Õjn∞ùA ≈ß —iÃQDø jaC æAÃ≥C ‘Ã¥NªA pBJª n∞M ü À
LjáA pBJª ë : ΩŒ≥ À , ¬›m‚A ë : ΩŒ≥ À , ≈ràA À ≤ÃvªA oJº∑ ©yAÃNªA À πnƒªA pBJª ë : ΩŒ≥ À , ’BŒáA ë : ΩŒ≥ À
O√C À , BŒ√fªA pBJª ≈ø a ë “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Ã¥NùA …nJºÕ Bø ë : ΩŒ≥ À , A “Œra ë : ΩŒ≥ À , —iîªA nÕ Bø ë : ΩŒ≥ À ,
. ∂BJÒ√‹A πªg ∂BŒnªA ”ºß µJÒƒÕ ‹ æAÃ≥fiA  h« ≈ø B◊Œq ∆C ‘jM
. “Õ‡A jaE ïG # “ƒÜA ≈ø ¡∏ÕÃIC XjaC B¿∑ ∆BÒŒrªA ¡∏ƒƒN∞Õ ‹ ¬eE I BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
j∑g eBßC Ahª À , µIBnªA eB∞ùA “¿NM ≈ø ”ƒ®ùA KnÅ …√C ‹G # ¬eE I BÕ $ LBÒÇ  jÕfvNI …ºJ≥ B¿ß ‹Ãv∞ø ∆B∑ ∆G À ¬›∏ªA
ªA —jÒ∞ªA KnÅ  Ã¿∑BƒnJªC –hªA ‘Ã¥NªA pBJª ‹G B« nÕ ‹ PEÃm îŒøe‡A jqB®ø ¡∏ª ∆C ïG ”ƒ®ùA ©U Ø BŒ√BQ PEÃnªA
î BŒrªA Bƒº®U B√HØ B¿»MEÃm B¿»Õ ª “ƒÜA ü ¡∏ÕÃIC pBJª ™l√ B¿∑ πªg ¡∏ƒß ™lƒŒØ ∆BÒŒrªA ¡∏ƒN∞Õ ∆C ¡∑BÕHØ B»Œºß ¡∑B√jÒØ
. BƒMBÕFI ≈ø¤Õ À ¡»®JM ≈ù ’BŒªÀC
îŒøe‡A ≈ß ‘Ã¥NªA pBJª ™lƒª ‹BRø ∆B∑ B¿»MEÃm B¿»Õ ª B¿»mBJª ™l√ ≈ø “ƒÜA ü B¿»I oŒºIG …®ƒu Bø ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. B»ƒø A …UjaC ìNØA AgHØ …I ìN∞Õ Bø —eB®nªA “ƒU ü ∆Bn√‚A ∆G À “ƒN∞ªBI
À ∆Bn√‚A oY  lŒô ‹ “≥e …Ijm ’B∞a À …∏ºnø “≥fª ∆BŒI À œ»ƒºª fŒ∑DM # ¡»√ÀjM ‹ SŒY ≈ø …ºŒJ≥ À ë ¡∑AjÕ …√G $ : …ªÃ≥ À
. —Ã¥rªA ïG …Õf»Õ À jrªBI jøDÕ ≈ø  ’AiÀ ∆C j®rÕ ∆C ´ ≈ø …n∞√ ‹G ‘jÕ ‹ …√HØ  iîq …Œºß ©¥Õ ‹ ’B∞a
“Õ‹À ‹G ∆Bn√‚A ü ¡»ØjvM À ¡»NÕ‹À OnŒª À , œ»ƒºª jaE AfŒ∑DM # ∆Ãø¤Õ ‹ ≈Õhºª ’BŒªÀC î BŒrªA Bƒº®U B√G $ : …ªÃ≥ À
¡»ƒø O®ÒNmA ≈ø kl∞NmA À $ : oŒºI‚ BJ Bã ïB®M æB≥ B¿∑ AÀeAiC B¿∑ À AÀ’Bq Bñ AÃØjvM ¡»I ´A À ìNØA AgHØ iÀj¨ªA À “ƒN∞ªA
oŒª –eBJß ∆G AiÀj´ ‹G ∆BÒŒrªA ¡«f®Õ Bø À ¡«fß À e‹ÀfiA À æAÃøfiA ü ¡»∑iBq À πºUi À πºŒÇ ¡»Œºß KºUC À πMÃvI
# ∆ú∑ÃNÕ ¡»Ii ”ºß À AÃøE ≈ÕhªA ”ºß ∆BÒºm …ª oŒª …√G $ : æB≥ À , 65 : ’AjmG : # ›Œ∑À πIjI ”∞∑ À ∆BÒºm ¡»Œºß πª
. 42 : jVáA : # ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ‹G ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G $ : æB≥ À , 99 : ΩZƒªA :
∆BÒºm ‹ ∆C À , B√BŒYC ¡»ƒø ±÷B ¡»nø ∆G À îƒø¤ùA ”ºß ¡ “Õ‹À ‹ ∆C j»§Õ B»ƒß TÃZJùA BƒNÕE ïG B»øB¿z√BI PBÕ‡A ≈ø À
. ∆Ãø¤Õ ‹ ≈ÕhªA ”ºß ‹G …ª “Õ‹À ›Ø # –eBJß $ : …ªÃ¥I …ª AeBJß A ¡«fß ≈ÕhªA ¡« À îƒø¤ùA ≈ø îº∑ÃNùA ”ºß …ª
, œ∞√ ÀC ∫jrI BI j∞∏ªA ë –hªA BI ∆Bô‚A ¬fß ≈ø …UÀ ≈ø waC ë À B»JÕh∏NI A PBÕFI ∆Bô‚A ¬fß …I eAjùA ∆C j«B§ªA À
B®Œö B»ƒø AÃÒJ«A Bƒº≥ $ : ïB®M æB≥ SŒY —j¥JªA —iÃm ≈ø “v¥ªA ΩÕg ü –hªA ¬B®ªA LBÒàA ü iÃ∑hùA ë j∞∏ªA Ah« ∆fi πªg À
ü À , 39 —j¥JªA : # ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« iBƒªA LBZuC π◊ªÀC BƒMBÕFI AÃIh∑ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA À - æB≥ ∆C ïG - ‘f« ø ¡∏ƒŒMDÕ BøHØ
: # ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« iBƒªA LBZuC π◊ªÀC B»ƒß AÀ ∏NmA À BƒMBÕFI AÃIh∑ ≈ÕhªA À $ : æB≥ SŒY —iÃnªA  h« ≈ø PBÕ‡A  h« ΩÕg
. 36 : ≤AjßfiA
ïG ¬eE Jª ¬B®ªA LBÒàA ≈ø ™ÃUi , “Õ‡A jaE ïG # B»I B√jøC A À B√’BIE B»Œºß B√fUÀ AêB≥ “rYBØ Aú®Ø AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø   §√ ‘jU B¿∑ …NøC ïG B« …UÃÕ “uBa PBIBÒa ™AlN√A ïG …I ΩmÃNŒª “uBa (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA LBÒa
. ~j¨ªA §ƒª # ∆Àj∑hÕ ¡»º®ª A PBÕE ≈ø πªg $ : æB≥ SŒY BmBJª ¡∏Œºß Bƒªl√C f≥ ¬eE I BÕ ¬f¥NùA LBÒàA ü PB∞Nª‹A
≈ø …NUÀk À ¬eE XÀja ïG ”zØC –hªA PEÃnªA iû£ jøC ë À “ƒÜA “v≥ ü OIBRªA ΩufiA Ah« ≈ø XjbNmA f¥Ø “º¿ÜBI À
À ¡»÷BIE Ω¿ß ïG πªg ü ¡«eBƒNmA À ’BrZ∞ªBI î∑jrùA ∆BŒMG j∑hØ , ¬eE I æB®ØC ≈ø “®ŒƒrªA ’BrZ∞ªBI ”yjÕ ‹ A ∆C “ƒÜA
æÃ¥ªA ≈ø πªg ∆C ¡«j∑hÕ À , ’BrZ∞ªBI jøDÕ ‹ A ∆DI ¡»Œºß ejÕ ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃmi jøDØ B»I …√BZJm A jøC
. …Œºß —f«Bq “ƒÜA “v≥ À ? ‹ ±Œ∑ , …Œºß ’A Ø‹A À ¡ºß ¨I A ”ºß
∆B∑ À , B»I ¡«BÕG A jøC À ¡»÷BIE Ω®Ø B¿« À B¿»ŒªG ∆ÀfƒNnÕ ≈ÕfƒNnø À B¿»I ∆ÀihN®Õ ≈Õihß ’BrZ∞ªA ¡»º®Ø ü ¡ j∑g f≥ À
Ω®Ø ïG ¡«eBƒNmA BøC À , ¡»Œºß  ei À …®Øfª ~j®M πªhª À , °¥Ø “ƒÜA “v≥ ≈ø XjbNnùA ¬B®ªA LBÒàBI °JMjÕ –hªA ë œ√BRªA
‹ À B◊Œq ∆ú¥®Õ ‹ ¡«⁄BIE ∆B∑ ê À C $ : …ªÃ≥ ΩRñ …ø›∑ j÷Bm ü  ei f≥ À …√BZJm A …ŒzMjÕ Bû ≈∏Õ ∆G À πªhØ ¡»÷BIE
. ¬›∏ªA ~j´ ≈ß …UÀjà Bƒ«B«  ejª ~j®NÕ ¡ºØ # ∆ÀfN»Õ
OŒJªBI ≤AÃÒªA ≈ø “Œº«BÜA Ω«C fƒß ‹Ã¿®ø ∆B∑ Bø ïG —iBqG , G # “rYBØ Aú®Ø AgG À $ : …ªÃ≥ ∆C ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö j∑g f≥ À
∆ú¿®Õ AÃ√B∑ ¡»√C ’Aj∞ªA ≈ß Ω¥√ À , LÃ√hªA B»ŒØ BƒØiB≥ ªA LBŒRªA ü ≤ÃÒ√ ‹ À BƒMB»øC BƒMfªÀ B¿∑ ≤ÃÒ√ : ∆ÃªÃ¥Õ —Ajß ¬AjáA
ÀC “®n√ B»ºJ≥ ”ºß ©zM —CjùA O√B∑ À BÒ«i œ ≤Ãu ≈ø Ω¿ß ∆G À BØÃY ”¿nÕ ¡»ÕÃ¥Y ”ºß ¡»√ÀfrÕ “®Ò¥ø iÃŒm ≈ø B◊Œq
. …º∑ ÀC …z®I ÀfJÕ ¬ÃŒªA : æÃ¥NØ jaE B◊Œq
. …ºYC ›Ø …ƒø AfI Bø À
. “∏ø ïG —’A ªA PBÕFI (¬›nªA …Œºß) BŒºß S®I îY \N∞ªA f®I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¡»®ƒø ”NY ¡»ƒŒI Aj÷Ae ælÕ À
B√’BIE B»Œºß B√fUÀ $ : ¡ Ã¥I ¡»ŒªG ∆ÀihN®ŒØ πªg ”ºß ¡»√ÃJŒ®Õ AÃ√B∑ nùA |®I ÀC (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆B∑ À
. # ∆ÿº®M ‹ Bø A ”ºß ∆êåM C ’BrZ∞ªBI jøDÕ ‹ A ∆G $ : …ªÃ¥I ¡»øg À ¡»Œºß …√BZJm A ejØ # B»I B√jøC A À
¡Q \J¥ªA fÕfrªA ©ŒƒrªA jøfiA œ« À ’BrZ∞ªBI …√ú®∞Õ AÃ√B∑ Bø O∞uÀ SŒY …ª fŒÕDNªA |®I “Õ‡A ü À fŒ®JI  Àj∑g Bø oŒª À
. πªhI ¡«jøC A ∆DI ∆ÀihN®Õ AÃ√B∑ ¡»√C Pj∑g
∆C \ºvNØ ’BrZ∞ªA πªg ©ø “Õ‡A À , BÕiBß ≤AÃÒªB∑ πnƒªA À —eBJ®ªA “∞u ü …I AÃMC B®Œƒq AjøC  Ãº®Ø Bø ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À
. …ŒØ sŒ®√ –hªA Bƒ√Bøk ü “uBa À pBƒªA îI B«eÃUÀ jR∑C Bø ‘jaC µÕeBvø ”ºß À , πªg ¡»º®Ø ”ºß µJÒƒM
A jøDÕ ∆C “¥IBnªA “Õ‡A O∞√ Bù # ≈ÕfªA …ª îvºã  ÃßeA À fVnø Ω∑ fƒß ¡∏«ÃUÀ AÿŒ≥C À °n¥ªBI œIi jøC Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø j∑g ïG “Õ‡A  h« PieBI A …I ”YÀC Bø œYÀ ïG …÷B»N√A ¬f®ª ¡ºß ¨I æÃ≥ À …Œºß ’A ØA πªg ∆C Pj∑g À ’BrZ∞ªBI …√BZJm
Ω≥ $ : æB¥Ø °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A À \J¥ªA ÆúI ≈ø …ŒØ Bù ’BrZØ …Mfß À “¥IBnªA “Õ‡A …N®ƒrNmA Bø ΩIB¥Õ jøC “ªBä ‹ ë À …I jøC
. G # °n¥ªBI œIi jøC
# °n¥ªBI PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA –lVŒª $ : æB≥ “∞vƒªA À ±vƒªB∑ æf®ªBI KŒvƒªA ë K´AjªA  j∑g Bø ”ºß °n¥ªA À
À ≤Bv√G πªg À ,   ´ °n≥ œÒ®Õ ∆C ¢Bn≥‚A À iÃU πªg À ,   ´ °n≥ haDÕ ∆C ë °n¥ªA À # °n¥ªBI ∆kêA AÿŒ≥C À $
A ∆G AÃÒn≥C À $ : æB≥ À # BJÒY ¡ƒ»Ü AÃ√B∏Ø ∆ÃÒmB¥ªA BøC À $ : æB≥ æfß AgG °n≥C À iBU AgG ΩUjªA °n≥ : ΩŒ≥ πªhª
. …ø›∑ ”»N√A # îÒn¥ùA Kê
AÃJŒ√C À AÃÒn≥DØ °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A √BU AÃJƒNÉ ∆C À B»º∑ iÃøfiA ü æAfNß‹A °mÀ ¬Àlª À æf®ªA KŒvƒªBI œIi jøC Ω≥ : eAjùBØ
À ¡∏÷BIE ≈ø AfYC ÀC B¿ƒu …MeBJ®I AÃ∑jrM ∆C ´ ≈ø …ª ≈ÕfªA x›aHI  ÃßeA À …ŒØ A ∆ÀfJ®M fJ®ø Ω∑ fƒß ¡∏mÃ∞√ AÀj≥C À
. —eBJ®ªA ü °n¥ªA ë Ah« À ¡ fŒº¥NªBI ¡∏÷A ∑
∆Ã∏ŒØ , AÃÒn≥C : °n¥ªBI œIi jøC ”ƒ®ø ∆fi æÃ¥ªA æÃ¥ø ”ºß Aj«B£ ≤ÃÒ®ø # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏«ÃUÀ AÿŒ≥C À $ : …ªÃ¥Ø
eBèG B«fƒß B»NøB≥G À , “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA ¬Bó æBY ü ë À , ’œrªA ïG …I …UÃNÕ Bø ë …UêA À , G AÿŒ≥C À AÃÒn≥C : jÕf¥NªA
À —eBJ®ªBI æB¨Nq‹A ïG —eBJ®ªA fƒß …UêA “øB≥G ”ƒ®ø æÃ◊ŒØ w≥B√ ´ BøBM œ¨JƒÕ B¿∑ …I ∆BŒM‚A À  ⁄B∞ÕG –C B jøfiBI ¬BŒ¥ªA
# ≈ÕfªA …ª îvºã  ÃßeA À $ : …ªÃ≥ …ŒªG ¡z√A AgG # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏«ÃUÀ AÿŒ≥C À $ : …ªÃ≥ fŒ∞ŒØ B« ´ ≈ß ™BÒ¥√‹A
o∞√ …√BZJm A ïG …ƒß ™BÒ¥√‹A Kè –hªA ¨ªA ≈ø À OØjß B¿∑   ´ ≈ß …√BZJm À B« ´ ≈ß —eBJ®ºª ™BÒ¥√‹A LÃUÀ
ü πmBƒªA j∑hÕ ‹ ∆C KVŒØ A ïG B»UÃM À —eBJß B»√Ã∑ ”ƒ®ø ΩÒJÕ B»ŒªG …UÃNªA À , B»ŒªG …UÃNø ‹ …UÃM —eBJ®ªA BòG À , —eBJ®ªA
.   ´ ”nƒÕ À …Ii ‹G …∏n√
”ºß —›vªA ü fVnø Ω∑ “ºJ≥ ïG AûUÃM : ”ƒ®ùA ∆C : B»ƒø jaC æAÃ≥C , G # ¡∏«ÃUÀ AÿŒ≥C À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ≈Õjn∞¿ºª À
. “øB¥NmA
. “J®∏ªA œ« À B»I A ¡∑jøC ªA “»ÜA ïG —›vªA PB≥ÀC œ« À eÃVnªA PB≥ÀC ü AûUÃM ”ƒ®ùA ∆C : B»ƒø À
. –fVnø ïG ©UiC ”NY AêåM ‹ À AúvØ fVnø ü —›vªA ¡N∑ieC AgG B»ƒø À
. “ßB¿ÜBI B»ŒØ jøC —›u Ω∑ O≥À ü fVnùA AÀfv≥A : ”ƒ®ùA ∆C : B»ƒø À
.   ´ ‹ À BƒQÀ AÃ∑jrM ›Ø “ßBÒªBI ¡∏«ÃUÀ AÃvºaC : ”ƒ®ùA ∆C : B»ƒø À
À “Œ∏ø œ« À —iÃnªA æÀl√ O≥À ü nùA æBY B»ƒø æÀfiA “Q›RªA KmBƒM ‹ B»ƒß “Õ‡A ’BIG À B»M›ß ”ºß —iÃ∑hùA  ÃUêA À
ü w≥B√ …√C ‹G  Bƒøf≥ Bû BJÕj≥ ∆B∑ ∆G À  ÃUêA jaE À , —ef®Nø “∞ºNã fUBnø n¿ºª O√B∑ ‹ À , h◊øÃÕ “ºJ≥ “J®∏ªA ≈∏M
, G # AÿŒ≥C À $ : …ªÃ≥ ‹ # ≈ÕfªA …ª îvºã  ÃßeA À $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ƒ®ø œ« BòG …ƒ¿zM Bø À , “Õ‡A ≈ø eB∞NnùA x›a‚A ∆BŒI
. ¬f¥M B¿∑
. “Õ‡A jaE ïG # “ª›zªA ¡»Œºß µY B¥ÕjØ À ‘f« B¥ÕjØ ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
∫ rùA …UêA ë ∆Ã∏Õ À # ∆ÀeîM $ ΩßBØ ≈ø ‹BY # “ª›zªA ¡»Œºß µY B¥ÕjØ À ‘f« B¥ÕjØ $ …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C ∂BŒnªA j«B£
¡∑Bƒ¥ºa B¿∑ ‘eAjØ B√ÿN◊U f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥ §√ î¥ÕjØ ¡∑CfI B¿∑ î¥ÕjØ ∆ÀeîM ”ƒ®ùA À , ’fJªBI eîªA …ŒØ …Jq –hªA
. ‘eAjØ —jø æÀC ¡∑Bƒ¥ºa B¿∑ ‘eAjØ B√ÿN◊U f¥ª ”ƒ®ùA À , 94 : ¬B®√fiA : # —jø æÀC
AjøC eîªA À ’fJªA îI …JrªA …UÀ À , …ºøBß Àf®Õ ‹ ‹BY , G # ‘f« B¥ÕjØ $ ∆Ã∑ BøC À , ¬›∏ªA ≈ø eB∞NnùA j«B§ªA ë Ah»Ø
A —if≥ ü ’Br√‚A ΩRø S®JªA ∆Ã∑ ÀC LAjM ≈ø B®Œö œ√BRªA À æÀfiA µºàA ∆Ã∑ ÀC AeÃß À A’fI ‘eAjØ ¡»√Ã∏∑ iÃ∑hø ´ jaE
©ø …ŒªG “UBY ‹ Bø j∑g À j∑hªA ≈ø …JrªA …UÀ ≤hY ü —f÷BØ –C À , “Õ‡A “ª‹e ≈ß —fŒ®I  ÃUÃØ  Ãº¿NYA Bû πªg ´ ïG
. πªg \ŒyÃM A ’Bq ∆G ’œVŒm À , oJºªA ™Ã≥À
—BŒáA ë ’fJªA ∆Ã∏ŒØ “ÕÀjafiA —BŒáA æBJ≥ “ÕÃŒ√fªA —BŒáA ™Ã¿â ‹ “ÕÃŒ√fªA ∆Bn√‚A “¥ºa æÀC # ¡∑CfI $ : …ªÃ≥ ü ’fJªA j«B£ À
πªh∑ jaE µÕjØ ”ºß “ª›zªA O¥Y À ¡∏ƒø B¥ÕjØ ‘f« …ª î≥úã BŒ√fªA ü ¡Nƒ∑ ”ƒ®ùA ∆Ã∏ŒØ ‘jafiA —BŒáA ë eîªA À BŒ√fªA
. #  j∞∑ ”ºß jØB∏ªA À , …√BôG ”ºß ≈ø¤ùA : …Œºß ¡Nø Bø ”ºß ∆ÃR®JM : “Õ‡A ”ƒ®ø ∆G $ : æB≥ ≈ø æÃ≥ …ŒªG æÃ◊Õ B¿∑ ∆ÀeîM
©Œ¿ÜA ”ºß ‹ j¿NnùA fN¿ùA  eÃUÀ ’AlUC ¬f≥C ”ºß ©¥Õ ∆C …UÃI iAj¿NmA À eAfNøA –g ’œq ïG Kn√ AgG ’fJªA j«B£ ∆C πªg À
.  iû£ ’fI À œ√Bn√‚A ™ÃƒªA “¥ºa æÀC ¡«⁄fJØ pBƒºª LBÒàA À ,
Bƒº≥ ¡Q ¡∑B√iÃu ¡Q ¡∑Bƒ¥ºa f¥ª À $ : …ªÃ≥ ΩRñ ∆Bn√‚A  eBèG ’fI B»ŒØ …√BZJm A îJÕ ªA PBÕ‡A “¿NM ≈ø “Õ‡A ∆C ”ºß
: …öi Bù oŒºI‚ æB≥ A ∆C “v¥ªA ≈ø ∆B∑ f≥ À , …ø›∑ æÀC ü B»v≥ ªA ’fJªA “Œ∞Œ∑ …I eAjùBØ , G # ¬e‡ AÀfVmA “∏÷›¿ºª
”ºß ≈ÕfN»ø B¥ÕjØ î¥ÕjØ ¬eE ÃI ¡n¥ƒÕ ∆C ’Bz≥ …ŒØ À # î®öC ¡∏ƒø ¡ƒ»U ∆fløfi ¡»ƒø π®JM ≈ù AiÃYfø BøÀ’hø B»ƒø XjaA $
. ∆ÀeÃ®Õ πªh∑ À …I ¡«CfI –hªA ë Ah»Ø B¥Y îªBy B¥ÕjØ À , ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA
πª oŒª –eBJß ∆G ¡Œ¥Nnø œºß ¢Aju Ah« æB≥ $ : …ªÃ¥∑ `juC À πªg ≈ø \yÀC …ø›∑ ≈ø jaC ©yAÃø ü πªg îI f≥ À
oŒª “∞÷B ∆BN∞÷B pBƒªA ∆G ¡Œ¥Nnø ¢Aju À ¡NY ’Bz≥ Ah« À , 42 : jVáA : # ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ‹G ∆BÒºm ¡»Œºß
¡»ŒªÃM À ∆BÒŒrªA ¡»ßBJM‹ ¡ ›y œz¥ùA ¡« À ∆ÀÀB´ oŒºI‚ ∆îJNø “∞÷B À , A ¡«Af« ≈ÕhªA ¡« À ∆BÒºm ¡»Œºß oŒºI‚
j«B£ ë B¿∑ o∏®ªBI ‹ ¡»ŒªÃM À ¡»ßBJMA jQG ¡ ›y œz≥ BòG À , 4 : WáA : # …ºzÕ …√HØ  ‹ÃM ≈ø …√C …Œºß KN∑ $ : æB≥  BÕG
. “Õ‡A
”ºß æfÕ …√HØ , 85 : x : # î®öC ¡»ƒø π®JM ≈û À πƒø ¡ƒ»U ∆fløfi æÃ≥C µáA À µáBØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ πªg ü   §√ À
‘f« ø ¡∏ƒŒMDÕ BøHØ ... B»ƒø BÒJ«A æB≥ $ : æB≥ gG …ªÃ≥ …Œºß ïB®M ™jØ –hªA ë ∂j∞NªA Ah« À , î¥ÕjØ ¡»≥j∞NI ’Bz≥ ∫Bƒ« ∆C
: … , : G # ”¿ßC “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ  jrç À B∏ƒy “rŒ®ø …ª ∆HØ –j∑g ≈ß ~jßC ≈ø À ”¥rÕ ‹ À ΩzÕ ›Ø –Af« ©JMA ≈¿Ø
. æ›zªA ”¿ß ë À 124
: ”ƒ®ùA À µIBnªA ¬›∏ªA ∆ÿzù ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü , G # ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈¿Ø …º∑ πªg f®I À
∆úzÕ B¥ÕjØ À ¡»Õf»Õ B¥ÕjØ î¥ÕjØ AÃ≥j∞NM ∆C ¡∏ŒØ ”z≥ ¡∏¥ºa CfI gG …√BZJm A ∆HØ …√BZJm AÃvºaC À ¡∏ªB¿ßC ü AÃÒn≥C
≈ø AÃ√Ã∏M ”NY AÃvºaC À AÃÒn≥DØ î BŒrªA œªÃNI “ª›zªA ¡»Œºß µY B¥ÕjØ À ‘f« B¥ÕjØ ¡∑CfI B¿∑ …ŒªG ∆ÀeîNm À µÕjÒªA ≈ß
. î BŒrªA “Õ‹ÃI îªBzªA ‹ A “ÕAf»I ≈ÕfN»ùA
: —j¥JªA : # B®Œö A ¡∏I PDÕ AÃ√Ã∏M B¿ƒÕC PA àA AÃ¥JNmBØ B»ŒªÃø ë “»UÀ Ω∏ª À $ : ïB®M …ªÃ≥ ‘jâ BÕiBU ¬›∏ªA ∆Ã∏ŒØ
¡«jøC —ÀB¥rØ —ÀB¥q ∆G À —eB®nØ —eB®m ∆G …ƒß ±ºbNÕ ‹ B»ŒªÃø ë “øÃNä “uBa “»UÀ Ω∏ª ∆C ‹ÀC îI …√C îß ü …√HØ 148
¡∏ƒø ›∑ ∆G : BƒªÃ≥ ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ≈∏ª —ÀB¥rªA À —eB®nªA : îNªlƒùA ‘fYG ¡NÑ ©ø jøfiA ¡Œ¥NnÕ ‹ À , PA àA AÃ¥JNmA ∆C BŒ√BQ
B« ´ ∆Àe —eB®nªA “»UÀ Ω«C ≈ø AÃ√Ã∏M ”NY PA àA AÃ¥JNmBØ iBƒªA BøG À “ƒÜA BøG …ª “øk‹ …¥Y ü “ƒŒ®Nø “»UÀ ≈ß …ª wŒä ‹
.
À ¡∏ªB¿ßC ü AÃÒn≥DØ …÷Bz¥I î¥ÕjØ ¡∑CfI B¿∑ î¥ÕjØ ∆ÀeîNm ¡∏√G : BƒªÃ≥ ”ƒ®ø ü ¬›∏ªBØ …ŒØ ≈ç B¿ŒØ jøfiA πªh∑ À
. “ª›zªA ¡»Œºß µY –hªA µÕj∞ªA ∆Àe ‘f« –hªA µÕj∞ªA ≈ø AÃ√Ã∏M ”NY …√BZJm AÃvºaC
À ¢Bn≥fiA ïG —ÃßfªBI \ÕúM ≈ß Ãºë ‹ πªg ©ø ë À B∞√DNnø Bø›∑ , G # ¡∑CfI B¿∑ $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
. ∂BŒnªA ≈ø ieBJNÕ Bø ”ºß x›a‚A
“¿º∑ ∆B∑ # “ª›zªA ¡»Œºß µY $ : …ªÃ≥ ü ¡ B»øÀlª À “ª›zªA PÃJRª ΩŒº®M Ã»Ø # ’BŒªÀC î BŒrªA AÀhÖA ¡»√G $ : …ªÃ≥ BøC À
 ‹ÃM ≈ø …√C …Œºß KN∑ $ : …ªÃ≥ ü  j∑hÕ B¿∑ ∆BÒŒrªA “Õ‹ÃI B Àjrø ¡»¥Y ü ’Bz¥ªA ifvø ≈ø Pifu ∆AjnàA À æ›zªA
. 4 : WáA : # …ºzÕ …√HØ
BƒzŒ≥ À $ : …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ Bø §√ Ah« À AfIC  f®I ∫B∏∞√A ‹ BøÀlª ¡»Nølª À “ª›zªA ¡»Œºß O¥Y BŒ√fªA ü î BŒrªA AêÃM B¿ºØ
≈ÕjmBa AÃ√B∑ ¡»√G o√‚A À ≈ÜA ≈ø ¡»ºJ≥ ≈ø Oºa f≥ ¡øC ü æÃ¥ªA ¡»Œºß µY À ¡»∞ºa Bø À ¡»ÕfÕC îI Bø ¡ AÃÕlØ ’B√j≥ ¡
. 25 : —fVnªA ¡Y : #
∆HØ B»øÀlª À “ª›zªA µ¥Ñ ”ƒ®ø …I jn∞Õ “¥IBnªA “º¿ÜA ïG “JnƒªBI n∞NªA ±Ò®∑ Ã»Ø # ∆ÀfN»ø ¡»√C ∆ÃJnê À $ : …ªÃ≥ BøC À
…≥iBØ –hªA µáA ïG eÃ®Õ ∆C πqÀC µáA oƒÕ Bù À Ω BJªA ≈ø …√DI ≤ ®Õ ë À Ω BJªA µƒNßA À µáA µÕj ´ K∑i B¿»ø ∆Bn√‚A
æ›y ü ë À ‘f A ”ºß …√C KnY À , …Œºß ë –hªA Ω BJªA “Œ¥Y f¥NßA AgG BøC ‘f A ïG …ª›y ≈ß ™lNƒÕ ∆C AÃUjø ∆B∑ À
. AfIC `›Ø …®ø ”UjÕ ‹ À “ª›zªA …Œºß O¥Y À œ¨ªA “¿Œq …ŒØ j¥NmA f¥Ø
¡∏◊Jƒ√ Ω« Ω≥ $ : jaE ©yÃø ü ïB®M æB≥ f≥ À , …økAê ≈ø …√Ã∏ª “ª›zªA µ¥ZNª n∞NªB∑ # ∆ÀfN»ø ¡»√C ∆ÃJnê À $ : …ªÃ¥Ø
∆G : ïB®M æB≥ À , 104 : ±»∏ªA : # B®ƒu ∆Ãnê ¡»√C ∆ÃJnê ¡« À BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»Œ®m Ωy ≈ÕhªA ‹B¿ßC ≈ÕjnafiBI
: —j¥JªA : # —ÀBr´ ¡«iBvIC ”ºß À ¡»® ”ºß À ¡»Iú≥ ”ºß A ¡Na ∆Ãø¤Õ ‹ ¡«ihƒM ¬C ¡»Mih√C C ¡»Œºß ’AÃm AÀj∞∑ ≈ÕhªA
.7
…MeB®m À   a …ŒØ Bø ‹G fÕjÕ ‹ À ∂fvºª ‹G ©zë ‹ À µZºª ‹G eB¥ƒÕ ‹ “¥ºàA ”ºß sŒ®Õ À —jÒ∞ªA ”ºß nÕ ∆Bn√‚A …√G À
À …JºÒÕ –hªA µáA ë À A ‹G fJ®Õ À …≥Afvø “¥Œ¥Y ”ºß  fv¥Õ À …JºÒÕ Bø µJ ‘f A ”ºß ∆B∑ À µŒØÃNªA …º AgG …√C ´
ïG àA ≈ø À Ω BJªA ïG µáA ≈ø …»UÀ o∏N√A ¢AjvªA ≈ß Ωy AgG À , B«fv¥Õ ªA —eB®nªA œ« À —fªBàA “¿÷AfªA —BŒáA ‹G ejÕ
≤iBalªBI µº®M À , ~ifiA ïG fºaC À , ∆BQÀflª ©zë À , ∆BÒŒrªA fJ®Õ À ,  Aë … G hbNŒØ ’B¥rªA ïG —eB®nªA ≈ø À jrªA
Ω BJªBI haDŒØ …º¿ß ü fN»ø …√C ∆BJnY À Ω¿®Õ ∆C œ¨JƒÕ Ah∏« …√C ∆BßgHI Ω¿®Õ Bø Ω¿®Õ BòG …ƒ∏ª B»ŒªG jvJM À “ÕÃŒ√fªA “ÕeBùA
”ºß Ω¿®ªA ¬B¥ø ü …¥JÒÕ …√C ´ …ª £Ã∞ä –jÒ∞ªA ∫Aie‚BØ —eB®m À a …√C ∆AîI ’B¥rªA ÀC jrªA ïG ≈∑jÕ À , µY …√C ∆AîI
. …≥Afvø ´
: ’BnƒªA : # B«iBIeC ”ºß B«ejƒØ B«ÃUÀ o¿Ò√ ∆C ΩJ≥ ≈ø ¡∏®ø Bù B≥fvø Bƒªl√ Bñ AÃøE LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M æB≥
. πªg æB A ≈¿Ø ∆Ajna À ’B¥q ë Bñ ∆AjnàA À ’B¥rªA fv¥Õ À , Ω BI ë Bñ Ω BJªA ©JNÕ ∆Bn√G BøC À , 47
‹ ∆Bn√‚A B»ƒø À LBJmfiA À Ωº®ªA ≈ø ’œq À 30 : ¬ÀjªA : # A µºà ΩÕfJM ‹ B»Œºß pBƒªA jÒØ ªA A —jÒØ $ : ïB®M æB≥
’‘eBI ü ë BòHØ ≤›a ≈ø ‘’A Õ Bñi Bø À , …MeB®m À …®∞√ …ŒØ Bù ›øBY …n∞ƒª B¿÷›ø ∆B∑ AgG ‹G ›®Ø Ω®∞Õ ‹ À “ÕB´ fÕjÕ
. jøfiA o∞√ ü À “¥Œ¥áA KnÅ ‹ j§ƒªA
ë À , G # “ª›zªA ¡»Œºß µY B¥ÕjØ À ‘f« B¥ÕjØ ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ …ªÃ≥ ”ƒ®ø ≈ø j§ƒªA ’B∞ÕG À jIfNªA …ŒzN¥Õ Bø …º∑ Ah«
B®≥AÀ ÀC B∞√DNnø ¬›∏ªA B√haC ’AÃm eîªA À ’fJªA îI ∫ rùA ”ƒ®ùA À …JrªA …Uê BƒŒJø ‹BY , G # ‘f« B¥ÕjØ $ ∆Ã∑ iAfø iÀfÕ
. …ºJ≥ Bñ ›vNø ΩŒº®NªA ©≥Ãø
À , B®Œö ’fJªA À eîªA ∆Àe KnZØ eîªA “Œ∞Œ∏ª îJø æBY # ‘f« B¥ÕjØ $ : …ªÃ≥ ∆C ”ºß ∆ÃùBnNø ¡»√D∏Ø ≈Õjn∞ùA iûö BøC À
À ¬f¥M B¿∑ æÀfiA µºàA À BŒ√fªA —BŒáBI ’fJªA jnØ ≈ø ‹G  ’AiÀ jaE jøC ’fJªBI eîªA …ŒJrM …UÀ ë –hªA ∫ rùA ”ƒ®ùA ∆C
´ πªg ∆C OØjß f≥ À , œ«AêA À jøAÀfiBI ¬›∏ªA ≤B∞NYA ©ø iBŒNa›ª ΩÒJùA ÜA ¬Àlª ≈ß ¡»ƒø AiAjØ πªg ∆B∑ À , ’œVŒm
. ¬k‹
—iÃ∑hùA ¬B∏Yflª AfŒ∑DM S®JªBI iAh√G …√C : Ω÷B≥ ≈¿Ø πªg ”ºß BnNªA f®I …ºJ≥ Bñ ¬›∏ªA æBvMA …UÀ ü AÃ∞ºNaA f¥Ø “º¿ÜBI À
À ’AfNI‹BI AÀ NßBØ ¡∏ªÃ¥ß ü πªg f®I ∆G À , ∆ÀkBâ ∆ÃQîJø ¡∏√HØ îvºã  ÃßeA : ”ƒ®ùBØ ’fJªBI …Œºß XBVNYA À , B¥IBm
. œ√BRªA µºàA ü ∆ÀeîNØ ¡∏R®JÕ …√HØ æÀfiA µºàA ü ¡∑CfI B¿∑ …√C AÿºßA
À , —AkB BI iAh√‚A ë πªhª ~j®NªA ü “N∏ƒªA ∆C À , A —if≥ ïG “JnƒªBI B¿»ÕÀBnM ü ’fJªBI eîªA …ŒJrM ∆C ”ºß Jø …√C …ŒØ À
œ« ªA —AkB BI \ÕjvNªA À pBƒªA eÃß ©yÃø ïB®M …R®I ©yÃI ¡∏ÕkBVŒØ ¡∏R®JÕ ¡∑CfI B¿∑ : æB¥Õ ∆C ~j¨ªA Ah KmBƒùA ∂BŒnªA
. πªg ≈ø “ŒªBa “Õ‡A À , ”ƒ®ùA ≈ø  j∑g B¿ŒØ …n∞√ Ω÷B¥ªA πªg ©ƒu B¿∑ ¬›∏ªA …ºUfi ∂ÃnùA ~j¨ªA ü —f¿®ªA
# ∆ÃUjÖ B»ƒø À ∆ÃMÃó B»ŒØ À ∆ÃŒÑ B»ŒØ $ : PBÕE —fß ΩJ≥ ïB®M …ªÃ¥I …ªBvMA À , S®JªA –j∏ƒø ”ºß XBVNYA …√C : Ω÷B≥ ≈ø À
.
. ¡∏÷AfNIA ≈ø fqDI ¡∏R®I oŒºØ  Bƒ®ø # ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ : …ªÃ¥Ø
. ΩŒªe ´ ≈ø ¡∏Ñ …√C ”ºß µIBnªA …UêA ü Bø : …ŒØ À
. ±√DNnø ¬›∑ …√C : Ω÷B≥ ≈ø À
.  j∑g ¬f¥M f≥ À
jØB∏ªA À , …√BôG ”ºß ≈ø¤ùA : …Œºß ¡Nø Bø ”ºß ∆ÃR®JM ¡∏√HØ ¡∏MBŒY ü AÃvºaC : ”ƒ®ùA À , …¥Jm Bñ ΩvNø …√C : Ω÷B≥ ≈ø À
.  j∞∑ ”ºß
—BŒáA jaFI —ja‡A —BŒáA ë À eîªBI …ŒJrM ¡Q —ja‡A —BŒáA æBJ≥ ü BŒ√fªA —BŒáA ™Ã¿â ë ’fJªBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß Jø …√C : …ŒØ À
. ”ƒ®ùA Ah« ”ºß “ª‹fªA ≈ß æl®ñ - ¬f¥M B¿∑ - “Õ‡A À , BR®I —B¿nùA ïÀfiA
. “Õ‡A jaE ïG # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha ¬eE I BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A , j»qC ∂B∞√‚A ü πªg ∆B∑ ∆G À , ∆Bn√‚A …º®∞Õ Ω®Ø Ω∑ ü fáA kÀBÉ ≤jnªA : K´AjªA æB≥
A j∑g j÷Bm À ≤AÃÒªA À —›vºª ©JÒªBI ∆Ã∏Õ BòG ë À , fVnùA ü iÃzáA fƒß ΩŒ¿ÜA ≈ÕlNªA ë fVnø Ω∑ fƒß “ƒÕlªA haC
—eBJ®ªA  ÃUÀ j÷Bm À “ŒøÃŒªA PBßB¿ÜA À eBŒßfiA PAúu …≥› HI Ω¿rÕ À , B«Ãç À —›vºª ΩŒ¿ÜA ≈ÕlNªBI jøfiA ïG ”ƒ®ùA ©U Ø
. j∑hªA À
©Œ¿ÜA À # îØjnùA Kê ‹ …√G $ : …ªÃ¥I Ωº®ø œôjÑ œ»√ À ∆BŒYBIG ∆AjøC , G # AÃØjnM ‹ À AÃIjqA À Aú∑ À $ : …ªÃ≥ À
≤BƒuC ≈ø ±ƒvI ‹ À ™jq ∆Àe ™jrI wNÖ ‹ “øBß PBIBÒa ¬f¥M B¿∑ œ« À , …ŒªG —iBq‚A Pjø B¿∑ “ƒÜA “v≥ ≈ø —gÃaDø
. ±ƒu ∆Àe pBƒªA
A ”ºu) ƒªA “R®I ”ºß æfÕ G # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha ¬eE I BÕ $ : …ªÃ≥ ∆C : ¡»z®I  j∑g Bø eBnØ ¡º®Õ Bƒ« ≈ø À
. ”»N√A “¨ª ‹ Bßjq æBUjºª ©JNªBI ’BnƒªA Ω¿rÕ LBÒàA ∆C À , jrJªA ©Œö ïG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
À LBÒàA ü KŒº¨NªBJØ ’Bnƒºª ¡∏áA æà BøC À , jR∑C ÀC —fYAÀ “ªBmjI jrJªA ©Œ¿Ü “øBß BøB∏YC ∫Bƒ« ∆C ”ºß “Õ‡A æfM ¡®√
. “¿÷B≥ “Œº¥®ªA “ƒÕj¥ªA
≈ø - “øfiA  h»I - xBa ¡∏Y XAjbNmA ≈ø Ah« # ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À  eBJ®ª XjaC ªA A “ƒÕk ¬jY ≈ø Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Aú®Ø AgG À …ªÃ≥ À # ∆Àj∑hÕ ¡»º®ª A PBÕE ≈ø πªg $ : …ªÃ≥ ü ¬f¥M Bø §√ PB∞Nª‹A ≈ø ™ÃƒI …Œºß µIBnªA ¬B®ªA ¡∏áA
. “Õ‡A # “rYBØ
XAja‚A À , pÃ∞ƒªA —j∞ƒI K«hÕ À KŒ®ªA …I ©∞MjÕ Bø “ƒÕlªBØ ∆Bn√‚A …I LB®Õ Bø ë À îrªA ΩIB¥Õ ≈ÕlªA À , –iB∏√G ¬B»∞Nm‹A À
B»ƒnZNnÕ ªA “ƒÕlªA ™AÃ√C eBèG ïG —jÒ∞ªA µÕj ≈ø ∆Bn√‚A …NÕAf« À …øB HI …√BZJm A ∆D∑ “ŒºŒŒÖ —iB®NmA À iB»£‚A ≈ß “ÕBƒ∑
¡»mAÃá B«j»£DØ “Œ∞a “ŒJã O√B∑ f≥ À “ƒÕlªA ¡ Xjë …ƒß ¡«kAl◊ A À ¡»Mj∞√ ™B∞MiA À …ŒªG ¡»mÃ∞√ LAhåA œßfNnÕ À “®¿Nâ
.
…JƒNªA ∫›ø ∆fi B«eBèG ¬Àlºª …JƒM ‹ À °≥ B»I ≈ÕlNÕ “ƒÕk ïG WNê …ªBRøC ≈ø ©¿Nâ ´ ü  fYÀ BŒ√fªA ü sŒ®Õ ∆Bn√‚A ∆B∑ ê À
. “UBáA ë
wŒä ›Ø °bnªA À ”yjªA À |¨JªA À KáA À “«Aj∏ªA À —eAi‚BI ∆ÃrŒ®Õ ¡« À eAjØfiA ≈ø ©¿Nâ ü —BŒáA ‹G …®nÕ Bù …ƒ∏ª
fnØ Bø \ºvÕ Bñ ¡»MjÒØ ’AiÀ ≈ø Œ¨ªA ¡º®ùA ¡»¿»ºŒØ ’BÕkfiA À PB◊Œ A ≈ø …√ÃZJ¥NnÕ Bø À …√ÃnZNnÕ Bø ”ºß iÃR®ªA ≈ø ¡
. #  eBJ®ª $ : …ªÃ¥I J®NªA xÃva ü “N∏ƒªA ë Ah« Ω®ª À , B»øBn≥DI “ƒÕlªA ë À ¡»ƒø îrÕ Bø ≈ÕlÕ À ¡»ƒø
ælƒNM À ”≥ M À PB®¿N A ¬k›M ªA “¥Õj®ªA LAe‡A ≈ø œ« À , œ√Bn√‚A ™B¿NU‹A …Œºß f¿N®Õ Bø ¡«C ≈ø “ƒÕlªBI —B¿nùA  h« À
≈ø  ⁄AlUC Oq›M À ™B¿NU‹A ¬f»√A PB®¿N A ≈ø ©¿Nâ ü B»ºuC ≈ø B»ßB∞MiA ~jØ Ãª À —iBzáA À “Œ√fùA ¬f¥M KnY ”ºß
™B¿NU›ª ∂Afvø ‹ À , ¡»ƒŒI ≈ø B BRøC À “«Aj∏ªA À —eAi‚A À |¨JªA À KáA À \J¥ªA À ≈náA ™B∞MiA B»√›ÒI ”ƒ®ø ∆fi …ƒŒY
. πªg ¡»ØBØ h÷fƒß œ√Bn√‚A
f¿NnÕ Bø µºÒø ÀC , …ƒø –h¨NªBI ∆Bn√‚A …I ∂lMjÕ Bû “∞ºNbùA ™AÃ√fiA œ« - ©JÒºª ¡÷›ùA ë KŒÒªA À - ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA ¡Q
¬Bn≥C ïG …NUBÅ oê Bñ ∆Bn√‚A …√BZJm A l»U f≥ À , B«Ãç À ≈∏nùA À \∏ƒùA À LjrùA À ¡®ÒùA ™AÃ√D∑ …÷B¥I À …MBŒY ü …I
. “Œ®ŒJÒªA “ø’›ùA À KŒÒªA ë Ah« À …NUBY ©ØjÕ Bû B»¿÷›Õ Bø ïG …ƒ BI ü “V÷B A PAûrªA ≈ø ™AÃ√DI B ÀBƒM œßfNnÕ À ∂kjªA
À  AÃ≥ ™BJ ¡÷›Õ Bñ ‹G ∂kjªA ≈ø …MBŒY ü ∆Bn√‚A f®nÕ ›Ø ∆BŒJªA ≈ß ´ ∂kjªA PBJŒ ”ºß —fŒ®nªA ∆Bn√‚A —BŒY ’BƒNIA À
ü ‘f®M ÃºØ …ŒªG …ª “UBá ‹G ’lU ≈ø K∑i ‹ À ’œrI l»U Bø À , …I K∑i –hªA …JŒ∑jM ’B¥I ”ºß  fßBnÕ À B»I l»U ªA …MAÀeC
‘Ã¥ªA j÷Bm ≈ø ’œq ≤ju ïG …I “ ÃIjùA —Ã¥ªA ü …Œºß eiAêA w¥ƒªA ¡Œ¿NM ïG jÒyA B®J B»¿÷›Õ ‹ Bø ïG …MjÒØ ¡÷›Õ Bû ’œq
. ¡z A PBØE …JŒvŒØ Ω∑fiA ü ¢j∞Õ –hªA  jrªA ¬Ã»ƒùB∑ …ŒØ
vŒØ …ŒØ jQ¤M ›Ø B»I eBN®Õ ”NY ¢j∞Õ À Ω¿®NnÕ æAlÕ ‹ À —f®¿ºª “Œ»rùA À ¡z A kB»Ü “ZºvùA “ÕÀefiA æB¿®NmA ïG jÒzŒØ
. pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À jáA BnªA j∏∞ªA B»¿«C À , —BŒáA PBJUAÀ “øBß ≈ß “º®ªA …º¨rM ›Œºß B√Bn√G
∆Bn√G ü ”UjÕ a –C À …ª ∂úã B®ªA Ah« ‹ À B®ªA Ah ∂úã ë ‹ jaE ’œq ïG ∆Bn√‚A æfJÕ ∂kjªA KŒ ≈ß –f®NªA À
∆C ë À …NÕB´ ´ “ÕB´ æBƒÕ À , —jÒ∞ªA …ª …◊Œ»M B¥Õj πºnÕ À , ∆Ã∏ªA …ª  fßC –hªA …Øj£ ´ ≤j£ ü sŒ®Õ ∆C ”aÃNÕ
. ≈∏ô Bø ”v≥C À if¥Õ Bø jaFI æBŒàA …ª  iÃvÕ À ,  jrªA À —ûrªA …ª …ƒÕlM Bø Ω∏I ©N¿NªBI ©mÃNÕ
‹G —jÒ∞ªA ¡»ºM ‹ À , –jÒ∞ªA ¬B ‚A µÕj ≈ø ¡ B»ƒŒI À B«j»£C À  eBJ®ª B»UjaC “ƒÕk ∫Bƒ« ∆C “Õ‡A  h« ü j∑hÕ …√BZJm A À
. B»JnÅ …ŒªG ∆Bn√‚A “UBY OøB≥ ’œrI
∆C ”ºß æfÕ –hªA “®ŒJÒªA À eÃUêA KnÅ …ŒªG “UBáA ≈ø ‘Ã≥C ∂jÒªA ≈ø µÕj ∫úm À æB¿ßfiA ≈ø Ω¿ß “YBIG ”ºß ΩŒªe ‹ À
À “¥ºàA KnÅ …ŒªG …ª “RßBJªA PAÀefiA À ‘Ã¥ªA ≈ø …n∞√ ü ™eÀC Bñ …ŒªG XBNê Bø îI À XBN A ∆Bn√‚A îI °IAjªA ë …√BZJm A
. ≈ÕÃ∏NªA
∆Bn√‚A ™BJÒª “¿÷›ø “JŒ ∂kjªA ≈ø BøBn≥C ∫Bƒ« ∆C –iB∏√‚A ¬B»∞Nm‹A lŒY ü “ƒÕlªA ”ºß ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA ±Ò®I j∑hÕ ¡Q
BØjvM B»ŒØ ≤jvNªA ïG À B»ŒªG —BŒáA ü …NUBY ¬BŒ¥ª ‹G B …JƒNÕ ‹ À B»I j®rÕ ‹ À ,  eÃUÀ ü “ßeÃùA  AÃ≥ µÕj ≈ø …JŒÒI j®rÕ
. O® B¿∑ …ŒªG ÕÃ∏NªA j¥∞ªA À “Œ®ŒJÒªA “UBáA ≈ø ‘Ã≥C æB¿ßfiA ≈ø ’œq “YBIG ”ºß ΩŒªe ‹ À , …÷B¥Jª …I f¿NnÕ
Ω¥®ªA ¡∏á ™jrªA ’BzøG ≈ø Ã»Ø B»ŒØ LBMjÕ ∆C œ¨JƒÕ ‹ Bû ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À A “ƒÕk “YBIG ∆C –iB∏√‚A ¬B»∞Nm‹BI j∑hÕ ¡Q
. –jÒ∞ªA ’Bz¥ªA À
œz¥Õ –hªA ë πªg ∆HØ °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A îI æf®ªA °mêA À B»ŒØ æAfNß‹A fY πªg ©ø Àf®M ‹ ∂kjªA PBJŒ À “ƒÕlªA “YBIG À
œIi jøC Ω≥ $ : πªg ΩJ≥ B¿ŒØ æB≥ À # îØjnùA Kê ‹ …√G AÃØjnM ‹ À $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …√BZJm A æB≥ f≥ À , —jÒ∞ªA …I
. # °n¥ªBI
≈ø ≈∑i ¬›R√A ü Bø —eB®nªA µÕj eBnØ À , ¢BÒç‹BI œ√Bn√‚A ©¿N A fÕf»M ≈ø °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A √BU fYC ïG –f®NªA œ∞Ø
‹G —iÿ®¿ºª “IjbùA Ωnƒºª —fŒJùA LÀjáA ïG œz∞Õ ™kBƒM À jZJªA À ªA ü eBnØ j»£ B¿º¥Ø ¬Af»√‹BI  fÕf»M ≈ø ’BƒJªA ∆B∑iC
—eBÜA °mÀ ≈ø …ª °a Bø ‘f®M À , æAfNß‹A fY kÀBU AgG ∆Bn√‚A ë À , ∂kjªA ÀC “ƒÕlªA jøC ü ¡»ØAjmG À pBƒªA ≤AjMG ≈ß
…º¥ß …I œz¥Õ Bø \yÀDI ”NY j∑hÕ À “ŒI ªA ¢Ãm …ƒß ©ØjÕ ‹ ∆C –jáA ≈¿Ø ’œq ”ºß –ÃºÕ ‹ À fY ”ºß ±¥Õ ‹ …»Uê K«g
. “ƒÕlªA haC À ”ƒ∏nªA À oJºªA À LjrªA À Ω∑fiB∑ —BŒáA PBÕiÀjzI œ ‚A jøfiA ΩŒº¥ªA Ah« ≈ø À ,
- …YÃyÀ À …N BnI ©ø “ƒÕlªA haDI jøfiA “¿Œ≥ ®Õ - B»Øj®Õ BòG À - : æB≥ Bø eÃUC Bø À - …ø›∑ |®I ü , iBƒùA KYBu æB≥
ïG ∆ÀÀDÕ PBßBö À AeAjØC PBIB¨ªA À PBUjáA ü ∆ÃrŒ®Õ ≈ÕhªA îrYÃNùA jR∑C ∆C ¡ºß À , ΩºùA À ¡øfiA cÕiAÃM ’Aj≥ ≈ø
, ‹BUi À ’Bn√ ¬BnUfiA —Ajß ∆ÃrŒ®Õ ¡»º∑ BŒ¥ÕjØG æBJU À iBZJªA j÷AlU |®I ü “ŒƒQêA — R∏ªA Ω÷BJ¥ªA À , PAiB¨ùA À ≤û∏ªA
. BŒßjq BIBèG “ƒÕlªA À nºª …IBèHI LBŒRªA oJª ¡»¿ºß À ‹G ¡»ƒø ¬Ã≥ ïG ΩuÀ Bø ¬›m‚A ∆C À
ei ¡»Œºß BIiÀC |ÕjZNª À ¡»Nºø ïG ¡»ºÕÃÑ À …ƒø …º«C ∞ƒNª ¬›m‚A ü ≈®ÒªA ü îŒIÀiÀfiA “Œ√AjvƒªA —Bße |®I ≤jmC Bù À
∫jM ”ºß ¡»º¿Å B»º«C ü “Œ√f¿ºª  jrƒI BIiÀC ”ºß “ƒø BŒ¥ÕjØG ü ¬›m‚A iBrN√A ü ∆C  ei ü j∑hØ ¡»ƒø î∞vƒùA |®I ¡»Œºß
. ¡»ŒØ “ŒIÀiÀfiA WnƒªA —iBÉ XAÀjª BJJm ∆B∑ –hªA LBŒRªA oJª …IBèG À ‘j®ªA
¡»z®I ‘fN«A Bø AgG ”NY ‘j®ªA “rŒ®ø B»ŒØ Kº¨Õ ∆B∑ ∆Ã∞ªA À ¬Ãº®ªA À —iBzáA PAg “ŒƒQêA ¡øfiA |®I ∆G : æÃ≥C ΩI
. fŒº¥NªA |®I QêA ≈ø ¡»√A U ¡«fº≥ À LBŒRªA ∆îƒvÕ AÀiBu ¡Q ∆ú¿VNÕ À ∆ÃnJºÕ AÀiBu ¬›m‚BI
™BIiC ÀC ≤Bv√C ÀC —Ajß ¡ BUi À ¡»÷Bn√ ≈ø ≤êfiA ≤êC æAlÕ ‹ BRÕfY À Bôf≥ B»ŒØ QêA —iBzY ’B¥MiA ”ºß fƒ A e›I  h«
“¿º∏ªA œ« À # Jm $ B¿»√ÿnÕ À - îMCÃnªA ‹G nÕ ‹ iBß îI ¡»NßBƒu À ¡»MiBÉ f«B®ø ü ¡ BUi |®I ‘ Ø —Ajß
±vƒªA ÀC ≈Õhb∞ªA À ≈ÒJªA “ØÃr∏ø —CjøA À °¥Ø Ω∞mfiA …∞vƒª jMBm ÀC - ’ÃyêA |≥AÃ√ LBI ü ’B»¥∞ªA B»º¿®NnÕ ªA “ŒIj®ªA
ü Ω∑fiA À , LBŒRªA oJª ¡«Ã¿ºß ≈ÕhªA ¡« nùA ∆DI î∞vƒùA ¡»÷B¿ºß |®I ≤ ßA f≥ À , …z®I ÀC …º∑ ¡nÜA ≈ø ”ºßfiA
“ƒÕk À A m QêA ≈ø R∑ ≈ø a ¡»ƒ∏ª À , …ƒø ∆ú∑DÕ À jVrªA ∂iÀ ”ºß ¡»øB® ∆îzÕ ¡»÷Aj¥Ø jR∑C æAlÕ ‹ À œ√AÀfiA
. ¡«e›I QÀ ü A QDM À ›¿ß À B¿ºß ~ifiA œ¿ºnø ”≥iC ≈ø ∆êAlÕ ‹ À AÃ√B∑ f≥ À , ¡»øB∏Y AÃ√B∑ nùA ∆fi
“ŒƒÕfªA æB¿ßfiA ≈ø R∑ À pBJºªA ü ¬›m‚A ïG ¡»ƒø “ŒƒQêA ïG Lj≥C ¡»Ø Ω»ÜA B»Œºß Kº¨Õ ªA ∂jrªA e›I ü ∆ÿºnùA BøC À
∆Ã∏Õ ¬›m‚A ‘Ã¥Õ SŒZØ ΩJ≥ ≈ø Ah« îI B¿∑ îMCÃnªA ‹G —iÃß ≈»n∞√C ü ≈ÕjM ‹ œM›ªA # ¬BŒm $ œ¿ºnø ’Bn√ ¡»ƒø À ,
. ¡»Œ≥i À jrJªA “øAj∏I “¥÷›ªA “ƒÕlªA À nªA
A ™jq ≈ø “ƒÕlªA haC ”ºßfiA œ√fùA ≈ÕfªA Ah« Ω®U ∆C ‹ ê À ¬›m‚A ü œY›u‚A ΩufiA Ah« “¿Œ≥ ≤jß Ah« ΩRø ≤jß ≈¿Ø
À cÕiBNªA Ω»è ≈ø …ª Ωz∞ªA Ah« Ω»è BòG À , “Œ≥AjªA “Œ√fùA ïG “rYB∞ªA “ŒrYêA ≈ø — R∑ BIîq À BûC Ω¥√ Bù  eBJß ”ºß …JUÀC
æÃ¥Õ …mCi ”ºß …qÃIj ›Œû B◊∏Nø “√BY ÀC ”»¥ø ÀC ”»ºø ü oºè ≈ø îåj∞NùA “¥ªhZNø ü fUÃÕ ∆C f®JÕ ‹ ΩI …º«C ≈ø ∆B∑ ∆G
æÃ¥Õ f≥ À , Õe ™jq ‹ À œ G œYÀ ïG …ŒØ ∆ÃUBNê ‹ jrJªA ¬kAê ≈ø ë À ? ≈ÕfªA iÃøC ≈ø pBJºªA “ƒÕk haC Ω®U ”ƒ®ø Bø :
. ”»N√A # AÃIjqA À Aú∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü Ah« ΩRø
≈ø ¡∏IBN∑ ü oŒª : f≥AÀ ≈I înáA ≈I œº®ª ¬ÃÕ PAg æB¥Ø ∂gBY œ√Ajv√ KŒJ …ª ∆B∑ fŒqjªA ∆C : –Ài Bø ¬B¥ùA KmBƒÕ Bû À
: …ªÃ≥ ë À “ÕE ±v√ ü …º∑ KÒªA A ©ö f≥ : œºß …ª æB¥Ø ! ∆AfIfiA ¡ºß À ∆BÕefiA ¡ºß : ∆B¿ºß ¡º®ªA À , ’œq KÒªA ¡ºß
Bø ∆fI Ω∑ °ßC À , ’AÀe Ω∑ pCi “Œ¿áA À , ’AfªA OŒI —f®ùA $ : …ªÃ≥ ü KÒªA BƒŒJ√ ©ö À # AÃØjnM ‹ À AÃIjqA À Aú∑ $
. BJ pÃŒªBÜ ¡∏ŒJ√ ‹ À ¡∏IBN∑ ∫jM Bø : KŒJÒªA æB¥Ø # …MeÃß
ÀC iB∞∏ªA xÃvà BøG “Õ‡A ifu ü LBÒàA ∆C KÕi ‹ # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “vªBa BŒ√fªA —BŒáA ü AÃøE ≈Õhºª œ« Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Aú∑ À fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha ¬eE I BÕ $ : …ªÃ¥I LBÒàA ≈ø “¥IBnªA “Õ‡A ü Bø B®Œö ¡»¿®Õ B¿∑ B®Œö îƒø¤ùA À ¡»¿®Õ
. ¡«jØB∑ À ¡»ƒø¤ø , B®Œö pBƒªA îI “∑jrªA ”ºß “ßÃyÃø ∂kjªA PBJŒ À “ƒÕlªA ∆Ã∏M ∆C …øk‹ À # AÃØjnM ‹ À AÃIjqA À
AÃ∑ qA f≥ gG À , “ÕlùA À “øAj∏ªA ≈ø  eBJß ≈ø îƒø¤ùA …I …√BZJm A wa Bø ∆BŒJª ∂Ãnø , G # AÃøE ≈Õhºª œ« Ω≥ $ : …ªÃ¥Ø
$ : …ªÃ≥ À # AÃøE $ : …ªÃ¥I B¥º®Nø # BŒ√fªA —BŒáA ü $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À , —ja‡A ü ¡ “vªBa œ»Ø BŒ√fªA ü …¿®√ ü
À S√¤ùA ¿zªA ≈ß æBY # “vªBa À $ , …ƒø Lj¥Õ Bø ÀC “ƒ÷B∑ BƒªÃ≥ ë À # AÃøE ≈Õhºª $ : …ªÃ≥ …I µº®M Bñ B¥º®Nø # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
¬ÃÕ îƒø¤¿ºª œ« Ω≥ : ”ƒ®ùA À # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ $ À # BŒ√fªA —BŒáA ü $ : …ŒªÃ≥ îI “ºuBØ ∆Ã∏Nª # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ ”ºß Oøf≥
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ B»¿®√ πºø BŒ√fªA ü ≈øE ≈¿Ø BŒ√fªA ü ¡«Ã∑iBq B¿∑ ¡« ´ B»ŒØ ¡»∑iBrÕ ‹ ¡ “vªBa œ« À “øBŒ¥ªA
BŒ√fªA —BŒáA ü œ« : ”ƒ®ùA À PBv¨ƒùA À ¬Ã¿ A ≈ø xúàA ë BòG xúàBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ü Bø j»§Õ ∆BŒJªA Ah»I À
. πªg ≈ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “vªBa œ« À , “¥rùA À ∆AlYfiA À ¬Ã¿ A ≈ø “vªBa ´ AÃøE ≈Õhºª
À B»I î¿®ƒNùA sŒß w¨ƒÕ Bñ “ÕÃŒ√fªA ¡®ƒªA ≤B∞NYBI iB®qG PBÕ‡A ≈ø B»øf¥M Bø ∂BŒm ü ‹ À “Õ‡A ∂BŒm ü oŒª …√C πªg À
. xúàA ”ƒ®ø ≈ø  j∑g Bø —eAiG ”ºß “ƒÕj≥ ∆Ã∏Õ ”NY ¡»Œºß B«if∏Õ
AÃøE ≈Õhºª “NIBQ œ« : ”ƒ®ùA À # AÃøE ≈Õhºª $ …ªÃ≥ …I µº®M Bñ µº®Nø # BŒ√fªA —BŒáA ü $ : …ªÃ≥ ∆G : jaE |®I æÃ≥ ü Bø Ah∑ À
¬ÃÕ ¡ “vªBa œ« À , ¡»ºRø B»¥ZNnÕ ∆G À ¡ ©JNªBI B»ŒØ ¡« ´ ¡»∑iBrÕ ≈∏ª À , BŒ√fªA —BŒáA ü ∂B¥ZNm‹A À “ªBufiBI
À - “ŒªBáA ”ºß KvƒªBI ∆Ã≥BJªA À a B»√C ”ºß ©ØjªBI # “vªBa $ ©ØB√ Cj≥ f¥Ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ “vªBa B»√Ã∑ æBY ÀC - “øBŒ¥ªA
∂AlMi‹A À “ƒÕlªA haDI —BŒáA `›u‚ “yj A jøAÀfiA À , “áBvªA —BŒáA ü “®ØBƒªA ¬Ãº®ªA ¡»ŒªG œ»NƒÕ ≈ÕhªA ¡« îƒø¤ùA ∆C πªg
ü œ≥jªA ü “øfbNnùA ∆Ã∞ªA À PBßBƒvªA eBèG ïG –e¤ùA o∞√fiA À ∂B؇A PBÕE ü j∏∞NªA ¡Q tB®ùA PBJUAÃI ¬BŒ¥ªA À PBJŒÒªBI
. B»Œºß j∏rªA À B«if≥ “Øj®ø À , —iBzáA À “Œ√fùA
. —ÃJƒªA À œYêA µÕj ≈ø πªg Ω∑
À , πªg ”ºß “ª‹fªA ≈ß “ŒJƒUC “Õ‡A ∆C \yAêA ≈¿Ø “Õ‡A æêfø ë “Œ®JNªA À “ªBufiA ≈ø  j∑g Bø ∆C eAiC ∆G …√C :  eBnØ …UÀ
“Õ‡A ∆C OØjß f¥Ø “Œ®JNªA À “ªBufiBI πªg ∆C À B»ŒØ ¡ iB∞∏ªA “∑iBrø OƒŒI ¡Q îƒø¤¿ºª “ÕÃŒ√fªA ¡®ƒªA ∆C fŒ∞M “Õ‡A ∆C eAiC ∆G
. “Œ®JNªA À “ªBufiA SÕfY ≈ÕDØ BŒ√fªA ü B»I îƒø¤ùA xBvNaA ‹ “ÕÃŒ√fªA ¡®ƒªA ü B®ø îN∞÷BÒªA ∫A qA ”ºß ‹G æfM ‹
XiB®ø À “zØ ≈ø B∞¥m ¡»MÃŒJª ≈õjªBI j∞∏Õ ≈ù Bƒº®Ü —fYAÀ “øC pBƒªA ∆Ã∏Õ ∆C ‹ ê À $ : …ªÃ≥ æBRøC ≈ø j«B§ªA ∆B∑ Bñi ΩI
πªg ≤›a , 35 : ≤jalªA : # î¥N¿ºª πIi fƒß —ja‡A À BŒ√fªA —ÃŒáA ™BNø Bù πªg Ω∑ ∆G À - æB≥ ∆C ïG - ∆Àj»§Õ B»Œºß
. …I AÃvë ∆C ifUC BŒ√fªA —BŒáA —j«k ∆C À
. # ∆ÿº®Õ ¬Ã¥ª PBÕ‡A Ωv∞√ πªh∑ $ : æB≥ gG ∆BŒJªA ΩŒv∞NI ¡º®ªA Ω«C ”ºß “Õ‡A ΩÕg ü ïB®M A ìøA f≥ À
B¿ŒØ “Õ‡A PAej∞ø ≈ß ”ØÃNnùA SZJªA ¬f¥M f≥ , “Õ‡A jaE ïG # ≈ÒI Bø À B»ƒø j»£ Bø sYAÃ∞ªA œIi ¬jY BòG Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
¢BÒçA K¥®NnÕ –hªA K√hªA ë ¡Q‚A À , B¿«Ãç À ¢AúªA À B√lªB∑ “ßBƒq À BZJ≥ “¨ªBJªA œuB®ùA œ« sYAÃ∞ªA ∆G À , jø
πªg Ãç À …n∞√ À …yjß À …ªBø À …«BU ü “∏º»M ∆Bn√„ª K¥®NnÕ –hªA j¿àA Ljr∑ B Ã¥m À B√Aë À “ªg À …MBŒY ü ∆Bn√‚A
¨I …∞uÀ À , ¡»Œºß ™ÀjrùA ´ ’›ŒNm‹A À pBƒªA ”ºß –f®NªA À ¡º§ªA ™AÃ√D∑ µÅ …ª oŒª Bø ∆Bn√‚A Kº ë œ¨JªA À ,
. # B√BÒºm …I ælƒÕ Bø $ : …ªÃ≥ ü –hªA fŒŒ¥NªA §√ ¬k›ªBI ±ŒuÃNªA ΩŒJ≥ ≈ø µáA
 h« ü …√BZJm A ”¥ªDØ A …øjY Bø ”ºß Ωvê ∆C ïG ©øBnªA o∞ƒª BŒßAe ∂kjªA PBJŒ À “ƒÕlªA “YBIHI LBÒàA ’B¥ªG ∆B∑ À
À æB®ØfiA ïG ©UjÕ Bø : î¿n≥ ïG …UÃI ¡n¥ƒM œ« À , “ŒƒÕfªA PBøj A ≈ø ’œq  j∑g B¿ß hrÕ ‹ À , πªg ü æÃ¥ªA ™Bö “Õ‡A
¨I œ¨JªA ë À pBƒªA ïG ©UjÕ Bø …ƒø æÀfiA ¡n¥ªA À , ∆A afiA ë À PAeB¥Nß‹A À æAÃ≥fiA ïG ©UjÕ Bø À , æÀfiA “Q›RªA œ«
…√BZJm A ”ºß ’A ØA ÀC BI ∫jq BøG œ√BRªA ¡n¥ªA À , ¡Q‚BØ   ´ BøG À , “rYB∞ªBØ “ßBƒq À \J≥ Àg BøG ë À   ´ …ƒø À , µáA
.
∆ÃMÃó B»ŒØ À ∆ÃŒÑ B»ŒØ æB≥ $ : “v¥ªA ΩÕg ü ïB®M …ªÃ≥ ≈ø “UjbNnø “¥Œ¥Y œ« “Õ‡A jaE ïG # ΩUC “øC Ω∏ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø §√ æBUE À iB¿ßC B PB®¿N A À ¡øfiA ∆C  eB∞ø À , B¥IBm —iÃ∑hùA B»ƒø “UjbNnùA ja‡A ¬B∏YfiA §√ # ∆ÃUjÖ B»ƒø À
. æBU‡A À iB¿ßfiA ≈ø eAjØflª
ejØ Ω∑ —BŒY ïG ©UAi , G # ∆ÃŒÑ B»ŒØ æB≥ $ : B¥IBm “v¥ªA ΩÕg ü ïB®M …ªÃ≥ ∆C XAjbNm‹A À ©Õj∞NªA Ah« ≈ø fŒ∞NmA Bñi À
ïG ©UAi # îY ïG ™BNø À j¥Nnø ~ifiA ü ¡∏ª À $ : …ºJ≥ …ªÃ≥ ∆G À , “øB®ªA “Œ√Bn√‚A j¿ß |®I œ« À , “øC “øC Ω∑ À ejØ
. BŒ√fªA ü “øB®ªA “Œ√Bn√‚A j¿ß ë Ah« À , S®JªA ÀC ~Aj¥√‹A îY ë À îY ïG ™ÃƒªA —BŒY
. îNÕ‡A jaE ïG # œMBÕE ¡∏Œºß ∆Ãv¥Õ ¡∏ƒø Ωmi ¡∏ƒŒMDÕ BøG ¬eE I BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
w¥I eAjùA À , “ªBä ‹ µ¥ä ¢jrªA ∆C fŒ∞Õ πªg ∆D∑ À , “ºŒ¥RªA ∆êA B» jq ü À , Bø ”ºß Oºae “Œ jrªA ∆G …ºuC # BøG $
. ’B∞àA ≈¿∏ø ≈ß “√BI‚A À ©Ò¥ªA ”ƒ®ø ≈ø …ŒØ Bù B»ºŒv∞M À B»√BŒI PBÕ‡A
¬B®ªA œ ‚A ©ÕjrNªA pBƒºª îJÕ B«jaE À B»®IAi œ« À Bƒ«B« —iÃ∑hùA “ƒÜA “v≥ ≈ø “UjbNnùA “øB®ªA PBIBÒàA ‘fYG “Õ‡A À
|®Jª ¡∏z®I B®Œö B»ƒø BÒJ«A æB≥ $ : … —iÃm ü …ªÃ≥ ΩRø ë …ƒß XjbNnùA ΩufiA À , œYêA µÕj À “ªBmjªA ™BJMBI ≈Õfºª
. “ªBmjªA µÕjÒI ∆Ã∏Õ BòG …ƒø ‘f A ∆BŒMG ∆C îJØ , G # ‘f« ø ¡∏ƒŒMDÕ BøHØ Àfß
œ÷AÀi SÅ
≈ø o¿àA ü Oªl√ : æB≥ # ¡∏MA’Ãm –iAÃÕ BmBJª ¡∏Œºß Bƒªl√C f≥ $ : …ªÃ≥ ü “øj∏ß ≈ß ihƒùA ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
∆ÃÒI À “®v®u ≈I jøBß I À ±Œ¥Q À “ßAla À XilàA À pÀfiA iBv√fiA : Lj®ªA Ω÷BJ≥ ≈ø B«haDø haDÕ ∆B∑ ≈ø À sÕj≥
À , ¬efiA ∆ÃIjÒzÕ BòG Aj®q ‹ À AjIÀ ∆ÃIjÒzÕ ‹ À , B«iBIeC ≈ø ‹G PÃŒJªA ∆ÃMDÕ ‹ À , ¡ZºªA ∆ú∑DÕ ‹ AÃ√B∑ j∏I ≈I “√Bƒ∑
ªA BƒIBŒQ  h« : AêB≥ À , B»ŒØ AÃøf≥ ªA ¡»IBŒQ AÃYj AÃøf≥ AgHØ , BrÕj≥ ‹G —Ajß ∆ÃØÃÒÕ AÃ√B∑ À , ¢B«jªA ¡»√BŒJu ∆ÃnJºÕ
AÀhaC ¡»ØAà ≈ø AôjØ AgHØ —Ajß AÃØB AÀfè ∆HØ ? Ail◊ø B√ ®Õ ≈ø : sÕj¥ª AêB≥ ¡Q BÕBÒàA À LÃ√hªA ≈ø B»ŒØ BƒIi ïG B√j»ÒM
. AîyÀ AÃ√B∑ ªA ¡»IBŒQ
B»ŒØ BƒJ√gC LBŒQ ü ≤ÃÒ√ ‹ : ∆ÃªÃ¥Õ —Ajß OŒJªBI ∆ÃØÃÒÕ pBƒªA ∆B∑ : æB≥ JU ≈I fŒ®m ≈ß fŒõ ≈I fJß XjaC , …ŒØ À
OªlƒØ . …ºYC ›Ø …ƒø AfI B¿Ø . …º∑ ÀC …z®I ÀfJÕ ¬ÃŒªA : OªB≥ À B»ºJ≥ ”ºß B«fÕ O®yÀ À OØB À B»IBŒQ O¥ªDØ —CjøA P’BVØ
. ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À …ªÃ≥ ïG fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha : “Õ‡A  h«
À ¬B∏YC # ¬eE I BÕ $ …ªÃ¥I —ifvùA PBÕ‡A ∆C OØjß f≥ πƒ∏ª ’BÒß À f«Bâ À pBJß ≈IA ≈ß …ƒø Lj¥Õ Bø –Ài À : æÃ≥C
“ŒVY ‹ ¡»ƒß æÃ¥ƒùA ≈ø eB»NUA ”ºß fÕlM ‹ iBJafiA ≈ø eBY‡A  h»Ø “øC ∆Àe “øDI wNë ∆C ´ ≈ø ¬eE I ©Œ¿Ü “øBß ©÷Ajq
. ∆BNŒM‡A ∆BNÕAÀjªA ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕAÀjªA æfßC À , B»ŒØ
A ¡«jøDØ —Ajß OŒJªBI ∆ÃØÃÒÕ æBUi ∆B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC : , iÃRƒùA ifªA ü
. ™BNùA À lJªA fŒU ≈ø πªg ‘Ãm Bø À PEÃnªA –iAÃÕ Bø ë À pBJºªA “ƒÕlªA À “ƒÕlªBI
À LBŒRªA ≈ø A B»ºYC ’BŒqC ∆Ãøjê “Œº«BÜA Ω«C ∆B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC : , …ŒØ À
≈ø Ω≥ $ : A æl√DØ Ah« ë À # ‹›Y À BøAjY …ƒø Oº®VØ - ∂ki ≈ø ¡∏ª A æl√C Bø ¡NÕCi C Ω≥ $ : A æÃ≥ ë À B« ´
ü iB∞∏ªA ∆ÿºnùA ∫iBq : ®Õ # BŒ√fªA —BŒáA ü AÃøE ≈Õhºª œ« Ω≥ - ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À  eBJ®ª XjaC ªA - A “ƒÕk ¬jY
ü PBJŒÒªA A wºë ¡Q B»÷Bn√ Bu ≈ø AÃZ∏√ À , B»IBŒQ eBŒU ≈ø AÃnJª À B»øB® PBJŒ ≈ø Aú∑DØ BŒ√fªA —BŒáA ü PBJŒÒªA
. ’œq B»ŒØ î∑jr¿ºª oŒª À AÃøE ≈Õhºª —ja‡A
. πªg ”ºß æîùA À , æÀlƒªA KJm ∆Àe µŒJÒNªA ü ∆BMj«B£ - ‘jM B¿∑ - ∆BNÕAÀjªA À : æÃ≥C
œn∑ ‹G Ajq ÀC A a Ω¿ß fJß ≈ø Bø : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ ≈náA ≈ß cŒrªA ÃIC XjaC : , …ŒØ À
. “Õ‡A # a πªg ‘Ã¥NªA pBJª À $ : A LBN∑ ü πªg µÕfvM À ,  ÃØj®Õ ”NY …º¿ß ’Aei
f≥ ¬eE I BÕ $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä À ∆Ajõ À —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. |ŒI LBŒQ ‘Ã¥NªA pBJª . “Õ‡A # Bƒªl√C
: Ω¥Õ À # BqBÕi À $ : Cj¥Õ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi O® æB≥ : ∆B¿Rß ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. BrÕi À
- ¡∏Œºß Bƒªl√C f≥ ¬eE I BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
pBJª BøC À , æBùA À ™BNùBØ tBÕjªA BøC À , ∆ÃnJºM ªA pBJºªBØ pBJºªA BøDØ : æB≥ # ‘Ã¥NªA pBJª À BrÕi À ¡∏MA’Ãm –iAÃÕ BmBJª
. pBJºªA ≈ø BŒmB∑ ∆B∑ ∆G À —iîªA –eBI jUB∞ªA À , pBJºªA ≈ø BÕiBß ∆B∑ ∆G À —iÃß …ª ÀfJM ‹ ±Œ∞®ªA ∆G , ≤B∞®ªBØ ‘Ã¥NªA
. PBÕAÀjªA ü πªg §√ ij∏M f≥ À µÕeBvùA |®JI hafiA ≈ø ‘Ã¥NªA pBJª ”ƒ®ø ≈ø îNÕAÀjªA ü Bø À : æÃ≥C
$ : æB¥Ø ¡»Œºß A ejØ ¬BƒufiA AÀfJß ≈ÕhªA æB≥ : æB≥ “Õ‡A # AêB≥ “rYBØ Aú®Ø AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü BzÕC , œ¿¥ªA n∞M ü À
. “Õ‡A jaE ïG # ’BrZ∞ªBI jøDÕ ‹ A ∆G Ω≥
Aú®Ø AgG À $ : ïB®M À ∫iBJM A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ iÃvƒø ≈I f¿ä ≈ß fŒ®m ≈I înáA ≈ß f¿ä ≈I fõC ≈ß , j÷BvJªA ü À
À iÿàA Ljq À B√lªBI B√jøC A ∆C ¡ßlÕ AfYC OÕCi C : æB¥Ø “Õ‡A jaE ïG # B»I B√jøC A À - B√’BIE B»Œºß B√fUÀ AêB≥ “rYBØ
 h« ∆HØ : æB¥Ø , …ªÃmi À ¡ºßC A : Oº¥Ø ? B»I B√jøC A ∆C ∆ÃßfÕ ªA “rYB∞ªA  h« B¿Ø : æB¥Ø , ‹ : Oº¥Ø ? ¬iB A ≈ø ’œq
¡»ƒø πªg A ”¿nØ Lh∏ªA …Œºß AêB≥ ¡»√C B√ aC À ¡»Œºß A ejØ ¡»I A jøDÕ ¬Ã¥I ¬B¿N÷‹BI jøC A ∆C AÃßeA iÃÜA “¿÷C ü
≈I f¿ä ≈ß K«À œIC ≈ß fŒ®m ≈I înáA ≈ß f¿ä ≈I fõC ≈ß BƒIBZuC ≈ø —fß ≈ß , üB∏ªA ü  AÀi À : æÃ≥C . : “rYBØ
fƒnªA ü ∆C ¡º®Ø Bu fJß ≈ß iÃvƒø ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü  Bƒ®ø ü Bø –Ài À , SÕfáA ∂Bm À …NªDm : æB≥ iÃvƒø
. (¬›nªA …Œºß) j∞®U ≈I ”mÃø ≈ß –Àjø SÕfáA ∆C À fŒ®m ≈I înáA –ÀjÕ …ƒß À K«À BIC
Ω«C ∆HØ B«eiÃø ”ºß µJÒƒÕ “VáA ≈ø …ŒØ j∑g Bø ‹ À “Õ‡A æÀl√ îY ”ºß B»√ÿzø KnÅ µJÒƒM ‹ “ÕAÀjªBØ ∆B∑ ±Œ∑ À
. BÕiBß OŒJªBI ≤AÃÒªB∑ …√BZJm A ïG …√ÃJnƒÕ ’BrZ∞ªA ΩŒJ≥ ≈ø iÃøDI “¥º®Nø — R∑ ¬B∏YC ¡«fƒß O√B∑ “Œº«BÜA
∆HØ “¿º§ªA ¬B∏áA À iÃÜA “¿÷C ”ºß B≥BJÒ√A Lj≥C æÀlƒªA ≈øk f®I µÕeBvø ”ºß “Õ‡A ∂BJÒ√A SŒY ≈ø …ŒØ —iÃ∑hùA “VáA ≈∏ª
À , ∆ÀjaE —BNß À ±mÃÕ ≈I XBVáA À A fŒJß …ƒIA À …ŒIC ≈I eBÕk œßfªA æBRøC ¡«iÃøC B»ŒØ ïÃNÕ iBvßC ¡»I Pjø nùA
AîŒ C À A AîŒ C $ : ïB®M …ªÃ≥ æBRøDI ¡»NßB LÃUÀ À ¡»øB∏YC gÃ∞ƒI ∆ÃN∞Õ ’B¿º®ªA ≈ø —fß ¡»ŒmAj∑ À ¡»qÀjß æÃY
. # ¡∏ƒø jøfiA œªÀC À æÃmjªA
. æÀlƒªA jvß f®I B»¥ÕeBvø ”ºß “Õ‡A ∂BJÒ√A ïG —j£B√ “ÕAÀjªBØ
Lh∑ f¥Ø ’BrZ∞ªBI jøDÕ A ∆C ¡ßk ≈ø : æÃ¥Õ …N® : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. A ”ºß Lh∑ f¥Ø …ŒªG jrªA À àA ∆C ¡ßk ≈ø À , A ”ºß
≈ø À , A ”ºß Lh∑ f¥Ø ’BrZ∞ªA À ’ÃnªBI jøC A ∆C ¡ßk ≈ø : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß “≥fu ≈I —f®nø ≈ß : , …ŒØ À
À , A ”ºß Lh∑ f¥Ø A —Ã≥ ¨I Oº¿ß œuB®ùA ∆C ¡ßk ≈ø À , …√BÒºm ≈ø A XjaC f¥Ø …ƒø “Œrø ¨I jrªA À àA ∆C ¡ßk
. iBƒªA A …ºaeC A ”ºß Lh∑ ≈ø
àA æB®ØC ü fJ®ªA 曥NmBI “yÃ∞ùA æÃ≥ ïG j£B√ , G …ƒø “Œrø ¨I jrªA À àA ∆C ¡ßk ≈ø À : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À : æÃ≥C
À “ßBÒªA À jrªA À àA ∆C : — A æÃ≥ ïG j£B√ $ , G …ŒªG jrªA À àA ∆C ¡ßk ≈ø À : “¥IBnªA “ÕAÀjªA ü …ªÃ≥ ∆C B¿∑ jrªA À
ïG ¿zªA ™BUiG …UÃI ≈∏øC ∆G À Ω®∞ªA iÀfu ü Ωae …NŒrø À fJ®ªA —eAi‚ ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø A —eAiG ïG fƒNnM BòG “Œv®ùA
. “yÃ∞ùA æÃ≥ ïG —iBqG ∆Ã∏Œª fJ®ªA
¡∏«ÃUÀ AÿŒ≥C À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆B∏nø ≈IA ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
. “ºJ¥ªA  h« : æB≥ # fVnø Ω∑ fƒß
B¿«fYC ≈ß vI œIC ≈ß ,   n∞M ü œqBŒ®ªA …ºRø ‘Ài À , µIBnªA ∆BŒJªA ≈ø îJM B¿∑ ∂BJÒ√‹A À –jÜA ΩŒJ≥ ≈ø ë À : æÃ≥C
. (¬›nªAB¿»Œºß)
≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä À ∆Ajõ À —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À , (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
AÿŒ¥Õ ∆C AÀjøDØ “Qfä fUBnø : æB≥ # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏«ÃUÀ AÿŒ≥C À $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC
. ¬AjáA fVnùA jÒq ¡»«ÃUÀ
¡Q …ŒØ ”ºvÕ fVnø Ω∑ fƒß “ºJ¥ªA æBJ¥NmBI A ïG …UÃNªA “Õ‡A ü  ÃUêA “øB≥G ”ƒ®ø ∆C (¬›nªA …Œºß)  eAjø ∆C j«B§ªA : æÃ≥C
œ« À , 144 : —j¥JªA : #  jÒq ¡∏«ÃUÀ AêÃØ ¡Nƒ∑ Bø SŒY À ¬AjáA fVnùA jÒq π»UÀ æÃØ $ : …ªÃ≥ ΩRñ OƒŒ®M “ºJ¥ªA
—iÃm ≈ø œ« À B»ŒØ ≈ç ªA “Õ‡A À , —jV A f®I “ƒÕfùA ü “ºJ≥ Oº®U BòG “J®∏ªA ∆C “ºJ¥ªA PBÕE ”ºß ¬›∏ªA ü ¬f¥M f≥ gG “J®∏ªA
“ºJ¥ªA PBÕE ∂BŒm fßBm ∆G “Œ√fùA —j¥JªA —iÃm ü n∞NªA ÀC ©ÕjrNªA ΩŒv∞M ¡Q —iÃnªA  h« ü Ω®ÜA ΩuC Ω®ª À “Œ∏ø ≤AjßfiA
À jn∞M ÀC B»ºŒuB∞M ™jrM À B BöG ”ºß “Œ∏ùA iÃnªA Ω¿NrM PBøjáA À PBJUAêA ≈ø “ºv∞ùA ja‡A ¬B∏YfiA ∆C B¿∑ πªg ”ºß
. “Œ√fùA iÃnªA ü îJM
eAjùA À , ~ifiA ≤Bƒ∑C ü ∆ÿºnùA B»Qfê fUBnùA “Õ‡A ü fVnø Ω∏I eAjùA ∆C  Bƒ®ø , G “Qfä fUBnø : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ¥Ø
. ¬AjáA fVnùA ≈ø jÒrªA æBJ¥NmA œ« À “J®∏ªA “ÕE ü ªA  ÃUêA “ŒªÃM  ÃUêA “øB≥HI
®Õ # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏«ÃUÀ AÿŒ≥C À $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆Aj»ø ≈I înáA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. “¿÷fiA
. jaE ”ƒ®ø …ª ’œVŒm À , PBßB¿ÜA “¿÷C …I eAjùA ∆C j«B§ªA : æÃ≥C
. “¿÷fiA ®Õ : æB≥ # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha $ : A æÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) …ƒß ∆Aj»ø ≈I înáA ≈ß : , …ŒØ À
∆C ≈∏ô À “øBø„ª ¡»«ÃUÀ À ¬Ã¥ªA iBŒa ¡Õf¥M Bßjq KZNnùA ≈ø À —›vªA “ƒÕk ¬Bø‚A ¡Õf¥M ∆HØ µIBnªA SÕfáB∑ ë À : æÃ≥C
. SZJªA jaE ü “IBŒm ≈I ’›®ªA “ÕAÀi ≈ø ’œVŒm Bø ”ºß ≈ÕfªA “¿÷C “¿÷fiBI eAjùA ∆Ã∏Õ
æÃ≥ ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß o√C ≈ß j∑Bnß ≈IA À …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC À œºŒ¥®ªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ¡∏ªB®√ ü Aúu : æB≥ # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha $ : A
…Œºß A ”ºu) …ƒß ¡« ´ À pÀfiA ≈I eAfq À eînø ≈IA À —jÕj« œIC À œºß ≈ß ‘jaC ∂j —f®I ”ƒ®ùA Ah« –Ài À : æÃ≥C
. (¡º̃m À …ªEÀ
“ºY À µŒ≥i wŒ¿≥ œºß À …IBZuC À ’AÃ∏ªA ≈IA ïG KªB œIC ≈I œºß »UÀ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC : , …ŒØ À
XjaC ªA A “ƒÕk ¬jY ≈ø Ω≥ : A æB≥ …I ¡∏¿uBaC Bø æÀC : Oº¥Ø ? LBŒRªA  h« ΩRø oJºM À pBJß ≈IA O√C : œª AêB¥Ø
. — Y –ejI ≈ÕfŒ®ªA ü oJºÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆B∑ À , fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha À  eBJ®ª
≈I A fJß (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC S®I : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ’›®ªA œIC ≈I ”Œê ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
oJºM O√C À Bƒn∞√C ü B√ a O√C pBJß ≈IA BÕ : AêB≥ …ŒªG AÀj§√ B¿ºØ “ºY À µŒ≥i wŒ¿≥ …Œºß À …IBZuC À ’AÃ∏ªA ≈IA ïG pBJß
À lß A æB≥ À ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À -  eBJ®ª XjaC ªA A “ƒÕk ¬jY ≈ø Ω≥ …ŒØ ¡∏¿uBaC Bø æÀC Ah« À : æB¥Ø ? pBJºªA Ah«
. fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha : ΩU
. : “®¿ÜA À fŒ®ªA ü : æB≥ # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü LÃÕC ≈I “ªBzØ ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
  n∞M ü œqBŒ®ªA  Bƒ®ø ü Bø ‘Ài À (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆Bƒm ≈I A fJß ≈ß “ªBzØ ≈ß , KÕh»NªA ü  AÀi À : æÃ≥C
. (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß , ©¿ A ü À , …ƒß ,
πªg ≈ø æB≥ # fVnø Ω∑ fƒß ¡∏NƒÕk AÀha $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈náA ÃIC Ω◊m , …Œ¥∞ªA ü À
. —›u Ω∑ fƒß °r¿NªA
. PBÕAÀjªA ≈ø B« ´ B«Bƒ®ø ü À : æÃ≥C
. …IBŒQ eÃUC oJª —›vªA ïG ¬B≥ AgG (¬›nªAB¿»Œºß) œºß ≈I ≈náA ∆B∑ : æB≥ “¿RŒa œIC ≈I “¿RŒa ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
fƒß ¡∏NƒÕk AÀha $ : æÃ¥Õ Ã« À œIjª Ω¿ÉDØ æB¿ÜA Kê ΩŒö A ∆G : æB¥Ø ? πIBŒQ eÃUC oJºM A æÃmi ≈IA BÕ : …ª ΩŒ¥Ø
. BzÕC “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø –Àjø SÕfáA À : æÃ≥C : œIBŒQ eÃUC oJªC ∆C KYDØ # fVnø Ω∑
j§ƒØ la ∆BnºŒ À la “JU œºß À (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ”ºß BøÃÕ Oºae : æB≥ ¡Œ«AjIG ≈I o√ÃÕ ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
Bø À : æB¥Ø ¡nÕjIG  Afm À : Oº≥ làBI pDI ‹ : æB¥Ø ? …ŒØ æÃ¥M Bø Ah« la ∆BnºŒ À la “JU œºß ∫AfØ Oº®U : Oº¥Ø œªG
À XiAÃàA ©ø pBJß ≈I A fJß “v≥ (¬›nªA …Œºß) j∑g ¡Q la “JU …Œºß À (¬›nªA …Œºß) înáA KŒuC f¥Ø ¡Œ«AjIG BÕ pDI
. îNÕ‡BI ¡»Œºß …UBVNYA
…Œºß) A fJß BIC ‘CjØ ¬AjáA fVnùA ü –iÃRªA ∆BŒ∞m jø : æB≥ …®Øi œºß ≈I f¿ä ≈ß A fJß œIC ≈I fõC ≈ß  eBƒmHI : , …ŒØ À
A æÃmi oJª Bø A À A æÃmi ≈IA BÕ : æB¥Ø …ƒø B√fØ …ƒÇÀfi À …ƒŒM‡ A À : æB¥Ø ∆BnY “¿Œ≥ — R∑ LAÃQC …Œºß À (¬›nªA
ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆B∑ : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB¥Ø ! π÷BIE ≈ø fYC ‹ À œºß ‹ À pBJºªA Ah« ΩRø
¬jY ≈ø Ω≥ $ : ›M ¡Q B«iAjIC B»I B»º«C µYC À B»ŒªAlß OaiC πªg f®I BŒ√fªA ∆G À ,  iBN≥G À   ¥ª haDÕ ∆B∑ À , ¥ø ≥ ∆Bøk
…NnJª BòG LÃQ ≈ø œºß ‘jM Bø –iÃQ BÕ . A  BÒßC Bø haC ≈ø µYC ≈ZƒØ # ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À -  eBJ®ª XjaC ªA A “ƒÕk
…NnJª Ah« : æB≥ ¡Q , B§Œº´  fºU ”ºß πªg OÑ BIÃQ XjaC À ”ºßfiA LÃRªA ©Øi ¡Q …ŒªG B«jVØ ∆BŒ∞m fŒI LhNUA ¡Q pBƒºª
À , pBƒºª ”ºßfiA Ah« OnJª : æB¥Ø îª LÃRªA πªg ΩaAe À Bƒra B§Œº´  ›ßC ∆BŒ∞m ”ºß BIÃQ LhU ¡Q pBƒºª …NÕCi Bø À œn∞ƒª
. B« nM πn∞ƒª Ah« OnJª
æB¥Ø ∆BnY “ÕÀjø LBŒQ …Œºß À R∑ ≈I eBJß …Œ¥ºØ œºß B◊∏Nø (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC ∆B∑ : æB≥ `Af¥ªA ≈IA ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
fJß ÃIC …ª æB¥Ø . LBŒRªA  h« ∆Àe OnJª ÃºØ ? πŒºß “ÕÀjùA LBŒRªA  h B¿Ø ∫ÃIC ∆B∑ À —ÃJƒªA OŒI Ω«C ≈ø π√G A fJß BIC BÕ :
 fJß ”ºß ¡®√C AgG ΩU À lß A ∆G ? ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À  eBJ®ª XjaC ªA A “ƒÕk ¬jY ≈ø eBJß BÕ πºÕÀ : (¬›nªA …Œºß) A
. pDI …I oŒª À , …Œºß B«AjÕ ∆C KYC “¿®√
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥  fU ≈ß …ŒIC ≈ß KŒ®q ≈I Àj¿ß ≈ß …ƒnY À –hø ªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
.  fJß ”ºß …N¿®√ jQC ‘jÕ ∆C Kê A ∆G : (¡º̃m
: œª (¬›nªA …Œºß) æB≥ : ΩÕà SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß jv√ œIC ≈I f¿ä ≈I fõC ≈ß – ¿Zºª , eBƒm‚A Lj≥ ü À
ü o¿¨ŒØ …I jøDŒØ fÕfÜA LÃRªA haDÕ ∆B∑ f¿ä ≈I j∞®U ∆C À , oJºÕ ∆B∑ ≈náA ∆C ¨ºI : Oº¥Ø ? ≈ràA pBJºªA ü æÃ¥M Bø
AgHØ …ŒØ ÃNrŒØ AiBƒÕe în¿Ç làA ≤jÒùA À , ¡«ie “÷Bø o¿Ç làA “JÜA oJºÕ ∆B∑ înáA ≈I œºß ∆HØ Ωö À oJªA œª æB¥Ø ’BùA
. # ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À -  eBJ®ª XjaC ªA A “ƒÕk ¬jY ≈ø Ω≥ $ : “Õ‡A  h« ›M À , …ƒ¿RI ∂fvM À …ßBI ’BNrªA Xja
ÃIC æB≥ : æB≥ Kº¨M ≈I ∆BIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü “ŒM‡A “ÕAÀjªA ”ƒ®ø B»®öC ≈ø À , AfU — R∑ œ√B®ùA  h« ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
A æBø æBùA ≈∏ª À ‹ ? …Œºß …I ∆Aë ≈ø ©ƒø ≈ø ©ƒø ÀC …Œºß …NøAj∑ ≈ø ”ÒßC ≈ø ”ÒßC A ‘jM C : (¬›nªA …Œºß) A fJß
À , Afv≥ AÃJ∑jÕ À , Afv≥ AÃZ∏ƒÕ À , Afv≥ AÃnJºÕ À , Afv≥ AÃIjrÕ À , Afv≥ Aú∑DÕ ∆C ¡ kÃU À , ©÷AeÀ ΩUjªA fƒß …®zÕ
À , ‹›Y K∑jÕ À ‹›Y LjrÕ À ‹›Y Ω∑DÕ Bø ∆B∑ πªg Ω®Ø ≈¿Ø ¡»R®q …I AÿºÕ À îƒø¤ùA ’Aj¥Ø ”ºß πªg ‘Ãm Bñ AÀeîÕ
…ª æÃa æBø ”ºß ›Ui ≈¿N÷A A ‘jM C îØjnùA Kê ‹ …√G AÃØjnM ‹ À : æB≥ ¡Q , BøAjY …Œºß ∆B∑ πªg Afß ≈ø À , ‹›Y \∏ƒÕ
æB≥ À AiBƒÕe ≈Õjr®I “ÕiBU …Õlè À iBƒÕe ±ªDI “ÕiBU – rÕ À , B¿«ie ≈Õjr®I BmjØ …Õlè À ¡«ie ≤‹E —jr®I BmjØ – rÕ ∆C
…Œºß) A fJß œIC ≈ß …IBZuC |®I ≈ß lÕl®ªA fJß ≈I ∂BZmG ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . îØjnùA Kê ‹ …√G AÃØjnM ‹ À :
≈ø ºae f≥ À µŒ≥fªBI πªfNƒØ —iêA ≈ø B»I πªfNƒØ “ªBé Bƒ®ø ∆Ã∏Õ ‹ À œºÒƒØ ¬AjY‚A fÕj√ À “∏ø µÕjÒI ∆Ã∏√ : æB≥ (¬›nªA
OºŒØ œ¥ƒªBI PjøC Bñi œ√G ≤AjmG ∆fJªA \ºuC B¿ŒØ oŒª : æB¥Ø , ¡®√ : Oº≥ ? ≤Ajm‚A “ØBã : æB¥Ø ? …I ¡ºßC A Bø πªg
”ºß if¥M O√C À \ºùA À lJàA Ω∑C : æB≥ ? iBN≥‚A Bø À : Oº≥ , ∆fJªBI jyC À æBùA fnØC B¿ŒØ ≤Ajm‚A BòG , …I πªfMDØ OÕlªBI
. Ah« —jø À Ah« —jø ≈¿nªA À ΩàA À íºªA À ¡ZºªA À lJàA : æB≥ ? fv¥ªA B¿Ø : Oº≥ .   ´
œIi ¬jY BòG Ω≥ $ : ΩU À lß A æÃ≥ : æB≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ≈náA œIC ≈ß îÒ¥Õ ≈I œºß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
ªA PBÕAjªA Kv√ À ≈º®ùA B√lªA ®Õ B»ƒø j»£ Bø : …ªÃ≥ BøDØ # µáA ¨I œ¨JªA À ¡Q‚A À ≈ÒI Bø À B»ƒø j»£ Bø - sYAÃ∞ªA
ΩJ≥ AÃ√B∑ pBƒªA ∆fi ’BI‡A XAÀkC ≈ø \∏√ Bø ®Õ ≈ÒI Bø À : ΩU À lß …ªÃ≥ BøC À , sYAÃ∞ºª “Œº«BÜA ü sYAÃ∞ªA B»®ØjM O√B∑
À lß A ¬jZØ …øC ≈∏M AgG  f®I ≈ø …ƒIA B»UÀlM B»ƒß PBø À “UÀk ΩUjºª ∆B∑ AgG (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA S®JÕ ∆C
. B»ƒŒ®I j¿àA B»√HØ ¡Q‚A BøC À , πªg ΩU
, œqBŒ®ªA n∞M ü À —fƒnø , üB∏ªA ü “UB A —iÃu ü B«AÀi f≥ À –f»ùA ©ø (¬›nªA …Œºß) …ø›∑ ≈ø “vbºø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
. —f÷BùA —iÃm ≈ø j¿àA “ÕE PBÕAÀi ü B«B√eiÀC À “ºmjø
j»£ Bø sYAÃ∞ªA œIi ¬jY BòG $ : A æÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) BáBu AfJß OªDm : æB≥ iÃvƒø ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
Bø ©Œö À , iÃÜA “¿÷C πªg ≈ø ≈ BJªA À , j«B§ªA ü ë LBN∏ªA ü …I ¬jY Bø BøDØ BƒÒI À Aj»£ ∆Ej¥ºª ∆G : æB≥ # ≈ÒI Bø À B»ƒø
. µáA “¿÷C πªg ≈ø ≈ BJªA À j«B§ªA ü ë LBN∏ªA ü ΩYC
“¿÷C πªg ≈ø ≈ BJªA À , j«B§ªA ë ∆Ej¥ªA ü A ¬jY Bø ©Œ¿VØ : …ŒØ À , Afƒnø iÃvƒø ≈I f¿ä ≈ß , üB∏ªA ü  AÀi À : æÃ≥C
. µáA “¿÷C πªg ≈ø ≈ BJªA À , j«B§ªA ë ∆Ej¥ªA ü A ΩYC Bø ©Œö À , iÃÜA
f®JªA ÀC A ≈ø Lj¥ºª BJJm îN∞÷BÒªA ≈ø fYAÀ Ω∑ ∆Ã∏ª ’‹¤« ”ºß P›º A À π◊ªÀC ”ºß PBøj A À œuB®ùA ∂BJÒ√A : æÃ≥C
. æB¿ßfiA ≈ø …JmBƒÕ Bù BJJm Ω∑ ™BJMA ∆Ã∏ª ÀC , …ƒß
fƒß ¡∏NƒÕk AÀha $ : ïB®M …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß “IBŒm ≈I ’›®ªA ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü Bø LBJªA Ah« ≈ø À
. ∆Aj»ø ≈I înáA ÕAÀi ≈ø ¬f¥M Bø Ah∑ À , ¬BøG Ω∑ ’B¥ª fƒß Ωn¨ªA : æB≥ # fVnø Ω∑
OÕCi ê : —eBJß ≈I f®m æB≥ : æB≥ “J®q ≈I — ¨ùA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À ¡ºnø À –iBbJªA À “JŒq œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
B√fi AÃØ ? f®m — ´ ≈ø ∆ÃJV®M C : æB¥Ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi πªg ≠ºJØ ±ŒnªBI …NIjzª œMCjøA ©ø ›Ui
. A ≈ø ´C wbq ‹ À ≈ÒI Bø À B»ƒø j»£ Bø sYAÃ∞ªA ¬jY …ºUC ≈ø À , ø ´C A À f®m ≈ø ´C
: (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA æB≥ : æÃ¥Õ (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC O® : æB≥ —lõ œIC ≈I œºß ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. ? ≈ÒI Bø À B»ƒø j»£ Bø sYAÃ∞ªA ¬jY ≈û ´C ≈ø À , ïB®M À ∫iBJM A ≈ø ´C fYC ≈ø Bø
”¿nÕ –hªA ë : æB≥ # ∆Ãøf¥NnÕ ‹ À “ßBm ∆ÀjaDNnÕ ›Ø ¡»ºUC ’BU AgG $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß , …ŒØ À
. PÃùA πºù
. 2 : ¬B®√fiA : #  fƒß ”¿nø ΩUC À ›UC ”z≥ –hªA ë $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕAÀi Oøf¥M f≥ À : æÃ≥C

  ¨I °ºNã œ÷AÀi SÅ
µY B¥ÕjØ À ‘f« B¥ÕjØ - ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , œ¿¥ªA n∞M ü
. æBy À fN»ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆ÀeÃ®Õ πªh∑ À , AfŒ®m À BŒ¥q À AjØB∑ À Bƒø¤ø ¡»¥ºa îY ¡»¥ºa : æB≥ # “ª›zªA ¡»Œºß
. …øC ≈ÒI ü f®m ≈ø fŒ®nªA À …øC ≈ÒI ü œ¥q ≈ø œ¥rªA : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : ¡Œ«AjIG ≈I œºß æB≥
…NøB¥NmA æBY ü (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß  AÀi Bø AúJ≥ ¬Ã¥ªA ∆C ´ ∆îÒø ë À eÀiBÜA œIC ≈ß O√B∑ ∆G À “ÕAÀjªA : æÃ≥C
À (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß œRŒºªA ¡Œ«AjIG “ÕAÀj∑ B« ´ ü “ÕAÀjªA  h« ü Bø ΩRñ PjnØ f≥ “Õ‡A ∆C ”ºß , …ƒß …ØAjçA ΩJ≥
”ºß “ª‹fªA ü B»®Œö ∫ rÕ “∞ºNã “ö PBÕAÀi œ« À , if¥ªA PBÕE n∞M ü —eiAÀ ‘jaC PBÕAÀi ü ”ƒ®ùA Ah« ©≥À f≥ À ,   ´
≈ø æBy πªh∑ æBzªA ∆C À , æÀC ≈ø fN»ø  jøC jaE ü –fN»ùA ∆C À ,  CfI j£BƒÕ ∆Bn√‚A eÃß À , B ÀC Ω∑BrÕ “¥ºàA jaE ∆C
À —eB®nªA PBJQG ¬B¥ø ü OnŒª PBÕ‡B∑ B»MB√BŒI ≤›NaA ”ºß PBÕAÀjªA À , …ŒØ fŒ®m fŒ®nªA À …N¥ºa ’fI ü œ¥q œ¥rªA À æÀC
ejâ ïG ©Ui ê gG …¿«ÃM œ¨JƒÕ ‹ Bû πªg ∆HØ “®Iiflª “ŒUÀlªB∑ …NŒ«Bø ¬lºÕ À ∆Bn√‚A PAg …ŒzN¥Õ Bø ”ƒ®ñ îNŒMAhªA —ÀB¥rªA
À ≈«hªA ü B …yÀjß À ’BŒqfiA PBŒ«Bø ≈ß eÃUêA jaDNª BŒ¥Œ¥Y AjQC ¬lºNnÕ œUiBàA ©≥Aúª “¥IBÒø ´ ≈ø œº¥®ªA jÕÃvNªA
ü …√BZJm ”¥JÕ ‹ SŒÅ B»MÀB¥q ÀC B»MeB®m “Œ√Bn√‚A “Œ«BùA …I πºó œ¥Œ¥Y œMAg ’BzN≥A ïG ©Ui ê À , …Ø›a ”ºß XiBàA
À , …√BÒºnª fÕfÑ À …√BZJm A πºø ∂› ‚ æBÒIG πªg ü ∆B∑ B»ƒ BI ü BƒøB∑ …MAg ü BƒŒØe ∆B∑ Bø B»ƒø j»§Õ ∆C ‹G …¥ºa
. …Œ∞√ ”ºß —fyB®Nø Ω¥®ªA À “ƒnªA À LBN∏ªA
“ŒI ªA À ¡Œº®NªA LBI ü QDNªA ©≥ÃM ”ºß ¡»≥B∞MA À ¡«iÃøC ü ’›¥®ªA …Œºß JÕ Bø ©Œö ü Ω¥®ªA ¬B§√ æ›NaA KUÃÕ πªg ∆C ”ºß
. …®ØfÕ \J¥ªA À ≈náBI ±vNÕ ÀC ¬hªA À `fùA ©JNNnÕ Bø eÃUÀ ”ºß ¡»ùBnM À ,
f®I B«B√iÃu ”ƒ®ø –DI PBŒMAhªA ü “VáA ¬Bó‚ ”ƒ®ø ‹ À , ΩmjªA æBmiG À KN∏ªA æAl√G À ©÷AjrªA ©ÕjrM “Õèª KUÃÕ Ah∑ À
. PAÀhªA ≈ß ∫B∏∞√‹A “ºŒZNnø O√B∑ Bø
µºa …√BZJm A ∆C îJÕ B¿Ø îJÕ À , iBŒNa‹A ”ºß —BŒáA ü …ªB¿ßC ∆BŒƒI ∆Bn√‚A ’BƒI ∂fvÕ À Ω¥®ªA ¬B§√ ¡ºnÕ ¡Õj∏ªA LBN∏ªA À
îI lŒô À  iBŒNaBI Ω®∞Õ , Ω¥®ªA À ÆúJªBI …Œºß ¡®√C ”NY BƒnY BMBJ√ …NJ√C ¡Q î»ø ’Bø ≈ø “ª›m ≈ø …ºn√ Ω®U ¡Q î ≈ø ∆Bn√‚A
“ŒƒÕe ±ŒªB∏NI …Œºß ¡®√C ¡Q , …º¥®I LB¥®ªA À LAÃRªA À , “Œv®ùA À “ßBÒªA À ijzªA À ©∞ƒªA À , jrªA À àA À , \ŒJ¥ªA À ≈náA
∆B∑ …Ii ”vß À  Aë ©JMA À …º¥ß ±ªBa ∆G À , ’AlÜA ≈nYC –kÃU À AfŒ®m ∆B∑  B»ƒÕ À  jøDÕ B¿ŒØ …Ii ™B C À …º¥ß ©JMA ∆HØ
. Af´ ’AlÜA À ¬ÃŒªA Ω¿®ªA À , ’›NIA À ∆BZNøA iAe iAfªA À ,  jøC æBIÀ ∂Ag À BŒ¥q
“ÕiÀjy “Œº¥ß “Œz≥ œ« À , B≥jØ   ´ À –iBŒNa‹A Ω®∞ªA îI ∆C : B¿«AfYG : îNƒQA îNŒz≥ ”ºß - ‘jM B¿∑ ∆BŒJªA Ah« pBmC À
∆C Ω≥B®ª ©nÕ ‹ “Œ÷›¥ß “Œz≥ œ« À , BIB¥ß À BIAÃQ À Bøg À BYfø ©JNNnM À \J≥ À ≈nÅ ±vNM “ÕiBŒNa‹A æB®ØfiA ∆C : “Œ√BRªA À ,
. …MBŒY ‘fø …Œºß ¡∑BáA œßB¿NU‹A ¬B§ƒªA OÑ ©≥AÀ ë À B«j∏ƒÕ
”ºß jøfiA jaE ±Ò®M ªA PBÕAÀjªA À PBÕ‡A ≈ø eiÀ B¿Ø AfIC ¬f¥NùA ”ƒ®ùBI îNŒMAhªA —ÀB¥rªA À —eB®nªBI æÃ¥ºª æBâ ‹ “º¿ÜBI À
∆Bn√‚A æB®ØDI ’B¥rªA À —eB®nªA ¢BJMiA ∆C OØjß f≥ À , ∆Bn√G …√C Bñ ∆Bn√‚A PAg ∆Àe eBè‚A À µºàA ïG jøfiA fƒnM BòG …ªÀC
. PBÕAÀjªA À PBÕ‡A  h« ”ƒ®ø B¿Ø KÕi …ºaAfÕ ‹ À πq …IÃrÕ ‹ Bû ∆BNøf¥NùA ∆BNŒz¥ªA …ŒzN¥M Bø ”ºß “ÕiBŒNa‹A
”ºß æe Bø B»ƒ¿Ø : PBÕ·ª B¥J B»√BŒI ’BçC À B»ƒŒøBzø ü ±ºNÖ “¨ªBJªA B»MjR∑ ”ºß ’fJªA ïG eîªA “¥IBÒø ü —eiAêA PBÕAÀjªA À
ΩÕg ü jø Bø À , “øf¥NùA eÀiBÜA œIC “ÕAÀj∑ ≈ø¤ø À jØB∑ À , fŒ®m À œ¥q : î∞ƒu ¡»¥ºa îY ¡»¥ºa A ∆C À , ‹BöG πªg
. îƒÜA “¥ºa ü , üB∏ªA “ÕAÀi ≈ø , 6 : ∆Aj¿ß æE : # ’BrÕ ±Œ∑ ¬BYifiA ü ¡∑iÃvÕ –hªA ë $ : ïB®M …ªÃ≥
ë $ : …ªÃ≥ À , 2 : ≈IB¨NªA : # ≈ø¤ø ¡∏ƒø À jØB∑ ¡∏ƒ¿Ø ¡∏¥ºa –hªA ë $ : ïB®M …ªÃ≥ –gBê PBÕAÀjªA ≈ø ¡n¥ªA Ah« À
…ªÃ≥ À , 32 : ¡VƒªA : # ”¥MA ≈ñ ¡ºßC ë ¡∏n∞√C AÃ∑lM ›Ø ¡∏MB»øC ∆ÃÒI ü “ƒUC ¡N√C gG À ~ifiA ≈ø ¡∑Dr√C gG ¡∏I ¡ºßC
. “Õ‡A # “ª›zªA ¡»Œºß µY B¥ÕjØ À ‘f« B¥ÕjØ ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ : ïB®M
™ÃƒªA ∆Ã∏I œªBöG ’Bz≥ ”ºß æfM BòG B»ƒø — afiA ΩÕg …Œºß æfÕ À B»≥BŒm …I f»rÕ B¿∑ PBÕ‡A ∆HØ B»ŒØ R∑ æB∏qG ‹ À
“ÕiBŒNaA æB®ØDI ’B¥JªA “ºYjø ü B« ´ ≈ø lŒ¿NM À , îN∞÷BÒªA ≈ø Ω∑ î®NÕ À , æBö‚A Ωv∞Õ BòG À , î¥ÕjØ ”ºß ›¿Nrø œ√Bn√‚A
“¥ºàA ’fI ü –hªA ‘jaC —iBJ®I À , î BŒrªA “Õ‹ÃI “ª›zªA …ª µê ∆C ÀC µŒØÃNªBI ’AfN«‹A œßfNnM À , —ÀB¥q ÀC —eB®m ©JNNnM
. πªg f®I “ÕiBŒNa‹A æB¿ßfiBI ∂› ‚A ïG ¢A q‹A ≈ß Xjë ¡Q ¢Àjrø ’Bz≥
“ƒŒ ≈ø …¥ºa ≈ø ¡»ƒø À , …®Ujø …ŒªG À “ƒÜA î ≈ø …¥ºa ≈ø ¡»ƒ¿Ø î∞ºNã pBƒªA µºa …√BZJm A ∆C ›Œv∞M æfÕ Bø : B»ƒø À
‹ À ∆ÀfÕlÕ ‹ BƒNÕ‹À ”ºß Bƒ®ø BƒN®Œq ∂BRŒø A haC : æB≥ …√C (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß ≈ß , j÷BvJªA œ∞Ø …ªFø B»ŒªG À iBƒªA
≈ø ¡«’BŒªÀC µºa À îVm “ƒŒ ≈ø B√Àfß µºa À , πªg ≈ø Ω∞mC “ƒŒ ≈ø BƒN®Œq µºa À îŒºß “ƒŒ ≈ø Bƒ¥ºa A ∆G ∆Ãv¥ƒÕ
. πªg ≈ø Ω∞mC “ƒŒ
. AfU — R∑ PBÕAÀi ”ƒ®ùA Ah« ü À : æÃ≥C
: æB¥Ø ∆BnŒ∑ ≈I A fJß ∫‹Ãø B√C ∫AfØ Oº®U : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ ∆BnŒ∑ ≈I A fJß ≈ß , ≈mB A ü À
PAiBVNªA ü pBƒªA °ªBaC B√C À , piBØ ~iDI PDr√ À ΩJÜBI PfªÀ : Oº≥ : æB≥ , πØjßC OnºØ O√C BøC À , …ØjßDØ KnƒªA BøC
’Ãm …ŒØ ‘iC À ΩUjªA °ªBaC À , ¡∏MÀAfß ≈ß …rNØDØ …rNØC ¡Q “√BøfiA À µºàA ≈nY À O¿nªA ≈nY ΩUjªA ‘iDØ πªg ´ À
ïB®M À ∫iBJM A ∆G ∆BnŒ∑ ≈IA BÕ O¿ºß Bø C : æB¥Ø . πªg ∆Ã∏Õ ±Œ∏Ø ¡∏NÕ‹À ≈ß …rNØDØ …rNØC ¡Q —iBßk À “√BøC “º≥ À µºàA
≈nY À O¿nªA ≈nY À “√BøfiA ≈ø π◊ªÀC ≈ø OÕCi B¿Ø  h« ≈ø  h« ™l√ ¡Q B®Œö B¿»ÒºbØ iBƒªA ≈ø “ƒŒ À “ƒÜA ≈ø “ƒŒ haC
, —iBßlªA À µºàA ’Ãm À “√BøfiA “º≥ ≈ø ’‹¤« ≈ø OÕCi Bø À , …ƒø AÃ¥ºa Bø ïG ∆ÀeÃ®Õ ¡« À , “ƒÜA “ƒŒ ≈ø ¡»Nnø B¿¿Ø µºàA
. …ƒø AÃ¥ºa Bø ïG ∆ÀeÃ®Õ ¡« À , iBƒªA “ƒŒ ≈ø ¡»Nnø B¿¿Ø
. AfU — R∑ BzÕC ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
…ƒø À , \ºùA …ƒø À , dBJnªA …ƒ¿Ø ~ifiA ¡ÕeC ≈ø ¬eE µºa A ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß œ√j®ªA “JY ≈ß , Ωº®ªA ü À
. BÒªA À BvªA …NÕig ü πªh∏Ø KŒÒªA
îVm Bø ∫AieC Bø À îVm œ∞ª iBV∞ªA LBN∑ ∆G ›∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ïG —iBqG îVm À îŒºß “ƒŒ ≈ø µºàA SÕfY À : æÃ≥C
 f»rÕ ¬Ã≥jø LBN∑ ∆ÃŒºß Bø ∫AieC Bø À îŒºß œ∞ª iAjIfiA LBN∑ ∆G ›∑ - æB≥ ∆C ïG - îIh∏¿ºª h◊øÃÕ ΩÕÀ ¬Ã≥jø LBN∑
“»U ≈ß ÃºÖ ‹ — afiA “ÕAÀjªBØ PBÕAÀjªA BøC À , B»ºä ü ïB®M A ’Bq ∆G B»√BŒI œMDŒnØ PBÕ‡A BøC , 21 : î∞∞ÒùA : # ∆ÃIj¥ùA
. B»Œºß ¬f¥M Bø æêfù B êfñ ∆BŒI
À `›vªA SŒY ≈ø …ØBuÀC À ∆Bn√‚A æAÃYDI ¢BJMiA B B»ØBuÀC ü B»Ø›NaA ”ºß “ŒyifiA —eBùA ∆C ”ºß æfM B»√C πªg À
B»ƒø —kiBJªA iBQ‡A À B»Œºß “÷iBÒªA iÃvªA ≤›NaA ü œ®Ò≥ Bø QDM B eAÃùA ≤›NaA ∆C XiBàA ü  f«Br√ Bø KnY ”ºß `›ÒªA
. “øBNªA “Œº®ªA ∆Àe ’BzN≥‹A ”ºß πªg ∆B∑ ∆G À
À “ƒÜA ≈ø ë Bø ~ifiA ≈ø ∆C fŒ∞Õ iBƒªA ≈ø ÀC “ƒÜA ≈ø …ºuC ∆G : …ªÃ≥ ¡Q îÒªA ≈ø ∂úã ∆Bn√‚A ∆G : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ¥Ø
—eBø ü B»JmBƒÕ Bø B¿»ƒø Ω∑ ïG πºnÕ BòG À , iBƒªA ïG ÀC “ƒÜA ïG πºnÕ ¡Q B√Bn√G vM B»√HØ æÃ◊Õ B¿»ŒªG À iBƒªA ≈ø œ« Bø B»ƒø
ΩafŒØ ¢BÒç‹A À if∏NªA ü fÕlÕ ÀC , “ƒÜA î …ƒŒ ∆Ã∏Õ À “ƒÜA ΩafŒØ Ã∞vÕ –hªA ë œyifiA –eBùA eÃUÃùA Ah»Ø “¥ºàA
. B AeÃ≥À ∆Ã∏ŒØ iBƒªA
’Br√ SŒY “ƒÜA ≈ø CÃJN√ ~ifiA BƒQiÀC À  fßÀ Bƒ≥fu –hªA f¿áA $ : “ƒÜA Ω«C ≈ß “ÕB∏Y ïB®M …ªÃ≥ iB®q‚A |®I …I j®rÕ À
œ« À , B»ƒø S®JÕ À B»ŒØ PÃô À ∆Bn√‚A B»ƒ∏nÕ ~ifiA  h« ë ~ifiA ≈ø eAjùA ∆C “Õ‡A j«B£ ∆HØ , 74 : jølªA : “Õ‡A #
. 48 : ¡Œ«AjIG : # PAÀB¿nªA À ~ifiA ´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ BzÕC rÕ …ŒªG À , “ƒÜA ≈ø —eAjùA
…ªÃ¥∑ …MA J®M |®I ïG j§ƒªBI “uBa À , iBƒªA ÀC “ƒÜA ’AlUC ≈ø ∆Ã∏Nm ªA “ƒŒÒªA PBÕAÀjªA ü iBƒªA À “ƒÜA “ƒŒÒI eAjùA ∆D∏Ø
. iBƒªA “ƒŒ ≈ø À “ƒÜA “ƒŒ ≈ø À îVm “ƒŒ ≈ø À îŒºß “ƒŒ ≈ø : (¬›nªA …Œºß)
B»∞uÀ KnÅ œ« À , “RŒJa —eBø ÀC “JŒ —eBø BøG “ŒyifiA —eBùA ≈ø …√fI ’AlUC KŒ∑jM KnÅ gÃaDø ∆Bn√‚A eAjùBØ Ah« ”ºß À
PfÕDM Ω¿®ªA ü …MeBù “JmBƒùA …∞ AÃß À  AÃ≥ Oßjq AgG ¡Q  AÃ≥ À “Œƒ BJªA …∞ AÃß À …MB∑AieG ü ∆Bn√‚A ü —jQ¤ø B»ŒØ kiBJªA
Bø KnY ”ºß BŒ¥q ÀC AfŒ®m B√Bn√G ¡NÕ ”NY  jøC fNrÕ πªg ”ºß ælÕ À o∏®ªBI À ‘Ã¥ªA À ± AîªA æB¿ßDI —eBùA æB¿ßC
∆Bn√‚A m ‘jâ æfJÕ “ªB®∞ªA —eÃUÃùA LBJmfiA ≈ø ‘Ã≥C jaE KJm °ŒºnNI ’AfJªA …ŒØ À  eAiC À LBJmfiA Ω¿ß ≈ø A …¿§√
. …ª “∞ªBbùA LBJmfiA QDM ≈ø ©ƒô À
AeAf®NmA fqC Bm °Œä À Bm ’Aë ü “áBu “Õh´DI —fû À “ùBm ¡Yi ü —BIjø “ØÃ◊ø ´ “áBu “∞Ò√ ≈ø ∆Ã∏NùA ∆Bn√‚A ‘jM
À B»IBJmDI “∞ÒƒªA eAføHI ¡Q “QAiêBI “ùBnªA “UløfiBØ Ω¿®ºª ‘Ã≥C À , B∑AieG ±ÒªC À Bƒ«g f≥ÀC À , œ√Bn√‚A πºnùA ü ∫únºª
“ÕÃŒáA B»IBJmC ü “ƒràA “J®vªA À ’Aë À ’Bø “◊ÕejªA µ BƒùA À , “Œ√Bn√‚A P‹B¿∏ªA æÃJ≥ ïG Lj≥C “ªfN®ùA µ BƒùB∑ B»Ò÷Ajq
. B« ´ ≈ø —e›JªA À —Ãn¥ªA À “√ÃràA ïG Lj≥C “ŒJÒ¥ªA À “Œ÷AÃNm‚A µ BƒùB∑
…ŒØ Bø ïG ∆Bn√‚BI ΩŒó “¥Œ≥i ± AÃß À —fŒU æÃ¥ß B “∞ŒÒª `AÀiC PAÀg DrƒM ∫Aie‚A ±Òª ©√AÃø ≈ø “ùBnªA “UløfiA ¡Q
æAlÕ ‹ À …º¿ß ü `ÀjªA fŒÕDM ü fÕlÕ Bø ïG ’B¥Jºª “§ØBáA eAÃùA ≈ø …Ij¥M À , æB¿ßfiA À PAeAi‚A À f÷B¥®ªA ≈ø …NŒ√Bn√G `›u
©ù A ∆G À BƒºJm ¡»ƒÕf»ƒª BƒŒØ AÀf«BU ≈ÕhªA À $ : ïB®M æB≥ ’B¥rªA K√BU ü iBU ¬›∏ªA §√ À , jQfiA ¡NÕ ”NY QDNªA o∑B®NÕ
¬ÀjªA : # ∆À’l»NnÕ B»I AÃ√B∑ À A PBÕFI AÃIh∑ ∆C ‘EÃnªA AÀ’BmC ≈ÕhªA “J≥Bß ∆B∑ ¡Q $ æB≥ À , 69 : PÃJ∏ƒ®ªA : # îƒn A
. — R∑ ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕ‡A À 10 :
‹G LBJªA Ah« ü “ºŒafªA LBJmfiA ≈ø œvç Bƒnª “Œ¥rªA À —fŒ®nªA ∆Bn√‚A —BŒY Ãç ü “ŒyifiA eAÃùA QDM ≈ø ¡º®√ Bø ©ø À
À ’B¥Jºª f¿ùA ’Ah¨ªA À ≈ÕÃIfiA XAlø “ø›m SÕfY ≈ø O® B¿∑ B»ƒø …º»å Bø  BÉ if≥ B oŒª ªA “ƒŒJªA “øB®ªA LBJmfiA |®I
eAjØfiA ieAÃ√ πªg f«AÃq ≈ø À , Bƒß “Œ∞a —jR∑ ”vÑ ‹ LBJmC ∫Bƒ»Ø , B« ´ À ∆Bn√‚A B»ŒØ sŒ®Õ ªA ~ifiA ≈ø “¥ÒƒùA
. œáA ≈ø OŒùA Xjë À OŒùA ≈ø œáA Xjë A À ¡ Drƒø …Jnç Bø ´ ü ∆Ã◊rƒÕ ≈ÕhªA
≈ø B»JmBƒÕ Bø ΩJ¥M ªA œ»Ø “ŒºufiA  eAÃø KŒÒI ¬BM ¢BJMiA B …º¿ß À …¿ºß ü …MeB®m ßC …MBŒY ü ∆Bn√‚A —eB®m “º¿ÜBI À
B»ƒÕlM ªA PBØAjàA À ¬B«ÀfiA ”ºß ≤Ã∏®ªA À Ω¥®ªA ∫ I …¿ºß ü ∆Bn√‚A ’B¥q πªh∑ À , “ƒÜA ïG –fN»M ªA œ« À , `ÀjªA
≈ß iBJ∏Nm‹A À “Œ√AÃŒáA PAûrªA ü æBm m‹A À  BƒN∑‹A À , —eBùA h÷Ahª ≈ø ©N¿NªBI …º¿ß ü À , Kz¨ªA À —ûrªA ± AÃß …ª
.  Aë µØAÃÕ ‹ µY Ω∑
≈ø ∆BŒzN¥ø B¿»√C ´ iBƒªA À “ƒÜA À ’B¥rªA À —eB®nªA À Ω BJªA À µáA ïG ∆Bn√‚A ∆B≥ÃnÕ “ÕeBùA LBJmfiA ≈ø ∆›ŒJ¥ªA ∆Ah»Ø
ü …Œºß æfÕ Bø ¬f¥M f≥ À , LBJmfiA ≈ø …∞ªBë Bø j»¥Õ jaE KJm iB»£HI ’AfJªA À B¿»ŒØ “ŒrùA …√BZJm À , “øBM “Œºß ´
. ∆Aj¿ß æE —iÃm Ω÷AÀC ü îƒÜA “¥ºa SÕfY
. iÃøfiA ü PBJQ‚A À à A kAÃU À “ŒrùA OJRM jaC SÕeBYC  Bƒ®ø ü À
À —eB®nªA ∆C ë À , “Œ¥Œ¥áA ≤iB®ùA ü ∂fu ¬f≥ À ≈«hªA ü ’B∞u ïG …º¥®M XBNê ∂eC jaE …UÃI iBJafiA  h« …UÃM ∆C ≈∏ô À
B»øB∏YDI “øÃ∏ä ‹ À B«eÃŒ¥I fŒ¥ñ oŒª —eBùA ≈ß  ejVNª ∫Aie‚A À ,  iAj¥NmA À ∫Aie‚A “Œº®∞I ∆B¥¥ZNM BòG ∆Bn√‚A ü —ÀB¥rªA
f®I —eB®nªA ∆C “Œº®∞ªA  h« ïG B»N∑jÅ œ»NƒM —eBùA ∆Ã∑ ïG j§ƒªBI if¥√ Bƒ∑ ∆G À ≈ç À , B»N∑jY iAf¥ø ë –hªA ∆BølªA B»ƒø À
AiÃøC Knƒ√ Bø §√ πªg À “∑jáA ΩJ≥ …ƒŒ®I ë B»ƒø “∑jáA f®I B¿Ø ∆BølªBI —fŒ¥ø ´ B»n∞√ “¥Œ¥Y KnÅ B»ƒ∏ª “∑jáA ∆Bøk
S®I À , o√ÃÕ ¬Ã≥ ”å À , `Ã√ ¬Ã≥ πº«C À , Ah∑ ∆Bøk ü AfÕk A µºa : æÃ¥√ ∆BølªBI …º®Ø fŒ¥ƒØ …√BZJm A Ω®Ø ïG “QeBY
B»√Ã∑ À “QeBáA o∞√ ïG B√j§√ SŒY ≈ø πªh∑ ë BòG À ∆BølªBI …º®Ø fŒ¥ƒØ Ah∑ jvß ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) Af¿ä
jøfiA …Œºß Bø ”ºß B»MAg eÃŒ≥ j÷Bm À B»√Bøk ©ø PhaC ê BøC À B«eÃUÀ ïG O»N√A ªA “∑jáA À ∆BølªA ∆Àe ≈ø B»n∞√ ü —gÃaDø
Bø eBÑA ïG j§ƒªBI - Bƒ∑ ∆G À , …I fŒ¥NÕ Bø j÷Bm À …√Bøk À TeBáA ™Ã¿â fUÃø …√fi ∆BølªBI fŒ¥Nø ´ œ ‚A Ω®∞ªBØ …n∞√ ü
À ¬ÃŒªBI ¡º®ªA fŒ¥ƒØ “ßBnªA …NÕCi À , Ah∑ Ah∑ ∆C O¿ºß ¬ÃŒªA : æÃ¥√ B¿∑ ∆BølªBI …º®Ø fŒ¥√ - ∆BølªBI fŒ¥NùA TeBáA …º®∞ª
eAf®Nm‹A “JYBvø ¡º®ªA KYBvÕ –hªA –eBùA v®ªA ÀC œ´BøfªA Ω¿®ªA ë fŒ¥NùA BòG À ,  ejÉ ∆B∏ù B¿»I fŒ¥ñ oŒª À “ßBnªA
. …ª f®Nn¿ºª
j«B£ ë Bø ”ºß πªh∑ iB√ ÀC “Œ√B¿nU “ƒÜ B√iB¥ø ∆B∑ ∆G À - ’B¥rªA ÀC —eB®nªBI œ¿ºß ejÉ ïG  ⁄B»N√A ∆B∑ Bù ∆Bn√‚BØ
AeÃß ”¿nÕ B¿∑ A’fI ”¿nÕ ∆C À , f®I ha¤Õ B¿∑ ΩJ≥ ha¤Õ ∆C \u À …ª ∆Bøk ‹ …n∞√ ü æBùA ≈ø …ª B¿Ø - “ƒnªA À LBN∏ªA
. πªg ¡»ØBØ
∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , Ωº®ªA ü B¿∑ XBUfiA \ºùA À PAj∞ªA Lh®ªA ’BùA ïG pBƒªA “¥ºa ’B»N√A ”ºß æfÕ Bø : B»ƒø À
fªÀ Bø πªg ‹ ÃºØ BÒºNaBØ B¿«jøC ¡Q …NŒv®ø Ω«C …ƒø µºbØ Ajø ’Bø Ω®U À , …NßB Ω«C …ƒø µºbØ BIhß ’Bø µºa ΩU À lß A
. AjØB∑ ‹G jØB∏ªA ‹ À Bƒø¤ø ‹G ≈ø¤ùA
…ƒø µºa Bø ΩU À lß A µºa Bø æÀC ∆G : æB¥Ø A µºa Bø æÀC ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß ∆Bƒm ≈IA ≈ß , …ŒØ À
, \ºø ja‡A À , Lhß B¿«fYC ≈ÕjÅ ’BùA µºa ïB®M À ∫iBJM A ∆G : æB≥ . ’BùA : æB≥ ? ë Bø ∫AfØ Oº®U : Oº≥ . ’œq Ω∑
, ƒU À ßB Ω«C µºaC πƒø À õi À ∑jI πŒØ : æB≥ . πÕf®m À πŒJª : æB¥Ø jÅ BÕ : æB¥Ø Lh®ªA ïG j§√ B¿»¥ºa B¿ºØ
À Œv®ø Ω«C µºaC πƒø À ƒ®ª πŒºß : æB¥Ø Kè ¡ºØ , jÅ BÕ : PAjø T›Q eBßDØ Kè ¡ºØ , jÅ BÕ : æB¥Ø ja‡A ïG j§√ ¡Q
. ≈ø¤ùA ≈ø jØB∏ªA À jØB∏ªA ≈ø ≈ø¤ùA Xjë ¡Q ≈¿Ø : æB≥ . BUlNøBØ BUlNô ∆C B¿«jøC ¡Q –iB√ …Nƒ∏mC ≈ø
πƒø µºaC BMAjØ BIhß ≈∑ : ’Bù æB≥ A ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) …ƒß …IBZuC |®I ≈ß ”nŒß ≈I ∆B¿Rß ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
ΩÕà ë À SÕfáA , îÒªA ”ºß ≈Õ’BùA ‘jUDØ Œv®ø Ω«C À –iB√ πƒø µºaC BUBUC BZºø ≈∑ : ’Bù æB≥ À , ßB Ω«C À ƒU
.
(¬›nªB¿»Œºß) ¡« ´ À ∂eBvªA À j≥BJªA À œºß ≈ß “ÕÀjø ‘jaC — R∑ SÕeBYC “Q›RªA SÕeBYfiA  h« ≈ø Ω∑ ”ƒ®ø ü À : æÃ≥C
. XgÃòfiA ∆AîI  B√eiÀC Bø B√eiÀC BòG À ,
©zM ‹ À ”R√C ≈ø Ω¿Ñ Bø À BUAÀkC ¡∏º®U ¡Q “∞Ò√ ≈ø ¡Q LAjM ≈ø ¡∏¥ºa A À $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩRø ïG œ»NƒM PBÕAÀjªA  h« À
PAjØ Lhß Ah« ∆AjZJªA –ÃNnÕ Bø À , nÕ A ”ºß πªg ∆G LBN∑ ü ‹G  j¿ß ≈ø w¥ƒÕ ‹ À j¿®ø ≈ø j¿®Õ Bø À …¿º®I ‹G
…ºzØ ≈ø AèNJNª jaAÃø …ŒØ πº∞ªA ‘jM À B»√ÃnJºM “ŒºY ∆ÃUjbNnM À BÕj B¿á ∆ú∑DM Ω∑ ≈ø À XBUC \ºø Ah« À …IAjq ≠÷Bm
`jq À “Õ‡A ∆ÿzø ∆BŒJª ΩŒR¿NªA “ªlƒñ B»√C À , ïÀfiA ≈ø “Œ√BRªA “Õ‡A ©≥Ãø ‘jM O√C À , 12 j B∞ªA : # ∆Àj∏rM ¡∏º®ª À
. iBQ‡A À ©ØBƒùA |®I ü ¡»∑A qA À “Œ√Bn√‚A ü ¡«eBÑA îß ü ¡»n∞√C ü pBƒªA ≤›NaA
. 30 : ’BŒJ√fiA : # œY ’œq Ω∑ ’BùA ≈ø Bƒº®U À $ : ïB®M æB≥ f≥ À
–hªA ë À AiÃVä AjVY À BakjI B¿»ƒŒI Ω®U À XBUC \ºø Ah« À PAjØ Lhß Ah« ≈ÕjZJªA Xjø –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥ À
. B»ºä ü PBÕ‡A ∆BŒI ’œVŒm À , 54 : ∆B≥j∞ªA : # AjÕf≥ πIi ∆B∑ À Aj»u À BJn√ …º®VØ AjrI ’BùA ≈ø µºa
BÕjUC XBUfiA \ºùA À PAj∞ªA Lh®ªA ≈Õ’BùA ∆C j∑hÕ Bø : B¿«fYC : î¿n≥ eîM B«Bƒ®ø ü - ‘jM B¿∑ - B»√HØ PBÕAÀjªA BøC À
∆C ”ºß “ªAfªA iBJafiA ≈ø ¬f¥NùA ±ƒvªA ïG ©UjÕ ¡n¥ªA Ah« À , ’BùA ≤›NaBI îÒªA ±ºNaBØ ∆Bn√‚A …ƒø µºa –hªA îÒªA ”ºß
.  Bƒøf≥ f≥ À “ƒŒÒªA iBJaC ü ¬›∏ªB∑ …ŒØ ¬›∏ªBØ B —gÃaDùA “ƒŒÒªA ≤›NaA ïG eÃ®Õ “¥ºàA ≤›NaA
≤›Na‹ Drƒø ’BùA ≤›NaA ¡Q ’BùA ïG œ»NƒM iBƒªA À “ƒÜA ”NY ,   ´ À ∆Bn√‚A “¥ºa ≈ø ¡ßC “¥ºàA ∆C ”ºß æe Bø : B¿»Œ√BQ À
µIBnªA ¬›∏ªA …ŒØ –jè À æÀfiA ¡n¥ªA ïG BzÕC eîŒØ “YúùA À “IÀh®ªA ≤›NaBI “¥ºàA ≤›NaA BøC —ÀB¥rªA À —eB®nªA ü pBƒªA
. “¥IBnªA “ƒŒÒªA iBJafi jn∞ùB∑ B®ø B¿« ¡Q œ√BRªA ¡n¥ªA Ah jn∞ùB∑ eÃ®Õ iBJafiA  h« ≈ø æÀfiA ¡n¥ªA ∆HØ
. lÕl®ªA A ’Bq ∆G Ω A ≈ø …JmBƒÕ B¿ŒØ …ŒØ SZJªA ’œVŒnØ ’BùA ë œªÀC ΩuC ïG “¥ºàA ’B»N√A BøC À
∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , Ωº®ªA ü B¿∑ “¿º§ªA À iêA ≈ø “¥ºàA ≤›NaA ïG eÃ®Õ ≤›Na‹A ∆C ”ºß æe Bø : B»ƒø À
, Bƒ√AfIC …ƒø µºa Bû BƒN®Œq Lú≥ µºa À , îŒºß ”ºßC ≈ø “ƒŒ ü iêA πªg cƒm iÃ√ ≈ø ™fNJø iÃ√ ≈ø Bƒ¥ºa ïB®M À ∫iBJM A
À - îŒºß œ∞ª iAjIfiA LBN∑ ∆G ›∑ $ Cj≥ ¡Q , …ƒø Bƒ¥ºa Bû O¥ºa B»√fi BƒŒªG –ûM ¡»Iú¥Ø πªg ∆Àe “ƒŒ ≈ø ¡»√AfIC µºa À
µºa À , îVm ≈ø “ƒŒ ≈ø Bƒ÷AfßC Lú≥ µºa ïB®M À ∫iBJM A ∆G À . # ∆ÃIj¥ùA  f»rÕ ¬Ã≥jø LBN∑ ∆ÃŒºß Bø ∫AieC Bø
À îVm œ∞ª iBV∞ªA LBN∑ ∆G $ : Cj≥ ¡Q , ¡»ŒªG –ûM ¡»Iú¥Ø ¡»√AfIC …ƒø µºa Bû ¡»N®Œq Lú≥ µºa À , πªg ∆Àe ≈ø ¡»√AfIC
¬f¥M Bø ïG ©UAi “¥Œ¥áA ü ë À , jaC PBÕAÀi  Bƒ®ø ü À : æÃ≥C . # îIh∏¿ºª h◊øÃÕ ΩÕÀ ¬Ã≥jø LBN∑ - îVm Bø ∫AieC Bø
Ω®ª À , “¿º£ À AiÃ√ “ƒŒÒªA  h« ≈ø …¥ºa f®I vÕ BòG À , îVm “ƒŒ À îŒºß “ƒŒ ïG “¥ºàA ’B»N√A ”ºß “ªAfªA PBÕAÀjªA ≈ø
“ƒŒÒØ ”¿ß À “¿º£ ë –hªA Ω®Vºª “øk›ùA —ÀB¥rªA “ƒŒ ≤›Ç “Øj®ùA …I œºVƒM À µáA …I j»§Õ Bû —eB®nªA “ƒŒ ∆Ã∏ª πªg
Bƒº®U À  BƒŒŒYDØ BNŒø ∆B∑ ≈ø À C $ : ïB®M æB≥ —BŒY ∆Bô‚A œ¿nÕ B¿∑ AiÃ√ ‘f A À ¡º®ªA ∆Ej¥ªA œ¿nÕ Bø A R∑ À , iÃ√ —eB®nªA
. 122 : ¬B®√fiA : # B»ƒø XiBÇ oŒª PB¿º§ªA ü …ºRø ≈¿∑ pBƒªA ü …I œrô AiÃ√ …ª
PB¿º§ªA ïG iêA ≈ø ¡»√ÃUjë PôBÒªA ¡«⁄BŒªÀC AÀj∞∑ ≈ÕhªA À iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø ¡»Ujë AÃøE ≈ÕhªA œªÀ A $ : æB≥ À
À œmj∏ªA À tj®ªA À ¡º¥ªA À `úªA À “∏÷›ùA À ’BŒJ√fiB∑ PAeÃUÃùA ≈ø “∞÷B “¥ºà ›uC iêA ∆Ã∑ ü À , 257 : —j¥JªA : #
. A ’Bq ∆G œMDŒm B¿ŒØ B»z®I œMDŒm ‘jaC — R∑ iBJaC “ƒÜA
j≥BJªA ≈ß œRŒºªA ¡Œ«AjIG ≈ß  eBƒmHI , Ωº®ªA ü B¿∑ o∏®ªBI À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’Af®nªBI ’BŒ¥qfiA PBƒnY ∂Ãá ”ºß æe Bø : B»ƒø À
xj¥ªA ≈ø ≈÷BI ë C ∆AfºJªA ü B»ßB®q AfI À O®º AgG o¿rªA ≈ß ¡Œ«AjIG BÕ œ√ aC : æB≥ ¡Q : ΩÕà SÕfY ü (¬›nªA …Œºß)
: æB≥ . ¡®√ : Oº≥ ? …ŒªG eÃ®Õ ”NY xj¥ªBI ™B®rªA πªg ΩvMA o¿rªA OIB´ AgG oŒª C æB≥ . ≈÷BI …ßú æBY ü : Oº≥ ?
 iAkÀC À …ªB¥QC ©ø …NƒŒ À KuBƒªA cƒm ΩU À lß A ™l√ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgHØ …ºuC À  j«ÃU À …bƒm ïG ’œq Ω∑ eÃ®Õ πªh∑
B»º∑ B»¥ZºŒØ KuBƒªA ≈ø  eB»NUA À  jI LAÃIC À …MBƒnY ©ø …NƒŒ À ≈ø¤ùA cƒm ™lƒÕ À , KuBƒªBI B»º∑ B»¥ZºŒØ ≈ø¤ùA ≈ø
æf®ªA À , © B¥ªA ¡∏áA À ΩuB∞ªA ’Bz¥ªA A À Ah« : æB≥ . A æÃmi ≈IA BÕ ‹ : Oº≥ ? B√AÀfß À B¿º£ Bƒ«B« ‘ Ø C . ≈ø¤ùBI
≈IA BÕ : Oº≥ . PÃ∏ºùA ¡∏Y ≈ø Ah« , ≈Õ ¿ùA ≈ø ≈∏M ›Ø πIi ≈ø µáA ¡Œ«AjIG BÕ Ah« ∆êDnÕ ¡« À Ω®∞Õ B¿ß æDnÕ ‹ , îJªA
œ®ø ©ŒÒNnM ≈ª π√G : æB¥Ø …JZvNmA îY ”mÃø À jzàA “v≥ À …÷BŒJ√C ¡∏Y À A ¡∏Y : æB≥ ? PÃ∏ºùA ¡∏Y Bø À A æÃmi
jzàA …ª æB≥ ”NY …ªB®ØC ©§∞NmA À jzàA ”ºß ”mÃø j∏√C , Ω¥ßA À ¡Œ«AjIG BÕ ¡»ØA A a …I °Ñ Bø ”ºß vM ±Œ∑ À - A u
. SÕfáA ΩU À lß A jøC ≈ß …Nº®Ø BòG À , –jøC ≈ß …Nº®Ø Bø ”mÃø BÕ :
ü …º®VŒØ B®Œö …¿∑ Ø |®I ”ºß …z®I SŒJàA Ω®è À , KŒÒªA ≈ø SŒJàA A lŒ¿Œª $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß ∆BŒJªA JM “ÕAÀjªA : æÃ≥C
…√BZJm A ∆C j∑hM - ‘jM B¿∑ - “Õ‡A À , “ÕAÀjªA ìø ü (¬›nªA …Œºß) B«j∑g jaC PBÕE À , 37 : æB∞√fiA : # ¡ƒ»U
SŒJàA cƒm ü ‹ À , ’œq “QBJàA °ºa ≈ø KŒÒªA ¡n≥ ü ”¥JÕ ‹ BøBM AlŒŒó B»ƒŒI lŒô À SŒJàA ≈ø KŒÒªA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ωv∞Œm
ïG h◊ƒŒY æB¿ßfiA À iBQ‡A ©UjÕ À , |®JI …z®I ∂BáG À |®I ïG …z®I ejI SŒJa Ω∑ ©¿è ¡Q ’œq KŒÒªA °ºa ≈ø
–hªA PAhªA —eB®m ïG B»ßÃUi À K√BU ü B®Œö PBƒnáA ™B¿NUA πªg ¬k‹ À , “ªBä ‹ B ÃuC ïG ™Àj∞ªA ejM À , B»MBßÃyÃø
. “ÕAÀjªA …ƒŒJM –hªA ë À , …NŒ◊rƒø ü wªBàA B»◊rƒø ïG B»ßÃUi À K√BU ü B®Œö PB◊ŒnªA ™B¿NUA À , ›uC —ÀB¥q …UkBó ‹
Bøk›ø …I B¿÷B≥ …ª BéBnø  jQ¤ù Aj»§ø jQfiA ∆Ã∑ ”ºß oáA j«B§I ΩŒRó G o¿rªA ≈ß ¡Œ«AjIG BÕ œ√ aC : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥
Bø ”ºß Jø æf®ªA ≤›a j§ƒªA ’‘eBI KnÅ …√Ã∑ ©ø Ah« , G ΩuB∞ªA ’Bz¥ªA A À Ah« : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À ,  eÃUê
BòG æB®ØfiA ≈ø Ω®Ø Ω∑ ∆DI ¡∏áA …øk‹ À ,  jQC À jQ¤ùA À …º®Ø À ΩßB∞ªA îI “ŒbƒnªA À “JmBƒùA LÃUÀ ≈ø —iÀjzªA …I ¡∏Ñ
. …Ø›Ç oáA j«B£ ”ºß f¿N®ùA œZÒnªA j§ƒªA ’Bz≥ ∆B∑ ∆G À , …JmBƒÕ ‹ Bø ‹ …MAg ü …JmBƒÕ Bø ΩßAÃ∞ªA ≈ø …∏ºô
≈ø ”ƒ®ø …√Ã∑ SŒY ≈ø BøC À , B»I ≈∏nÕ À ∫jZNÕ –hªA ™Ãyÿºª Ã»Ø Ah∑ PBƒ∏m À Ah∑ PB∑jY …√Ã∑ SŒY ≈ø Ω®∞ªBØ
∫Bƒ« ∆B∑ ê À , …∞uÀ ü …JmBƒM “Œ¥q ÀC —fŒ®m PAhª ë BòHØ —ÀB¥rªA iBQE ≈ø ÀC —eB®nªA iBQE ≈ø À “◊Œm ÀC “ƒnY œ√B®ùA
’AiÀ ∆C ”ƒ®ñ ¢›NaA À îßÃyÃùA îI ©≥À XAlNø‹A ë BòHØ ja‡A ü Ω∑ ¡∏Y ≈ø ’œq fUÀ ¡Q ∆B∞ºNã ∆B¿∏Y B¿ ∆BßÃyÃø
iB√ œºufiA B»ºøBß ªA ’BùA ü —j«B§ªA —iAjáB∑ …ßÃyÃø ´ ü j§ƒªA j«B£ ü j»£ ∆G À  jøDI ¡÷B¥ªA œºufiA …ßÃyÃø Ω®∞ªA Ah«
TBÅfiBI JàA …ŒØ LBMjÕ ‹ Bû Ah« À ’BùA ü Pj»£ ∆G À ›Rø iBƒºª —iAjáBØ Aj«B£ ’BùA ü —kiBI “∞u O√B∑ ∆G À ›Rø o ÀC
. “Œ¥Œ¥áA
KnÅ ›uC À “ƒŒ ’BŒ¥qfiA À BMAg î◊Œn¿ºª PB◊ŒnªA À , Bbƒm À Aj«ÃU ’Af®nªA À BMAg îƒnZ¿ºª PBƒnáA ∆Ã∏M Ah« ”ºß À
. œ¥Œ¥áA æf®ªA …ŒzN¥Õ –hªA Ã»Ø µáA ’BßÀ À “¥Œ¥áA ≤j£
‹C $ : …ªÃ≥ À , 8 : æAlªlªA : #  jÕ Ajq —ig æB¥Rø Ω¿®Õ ≈ø À  jÕ A a —ig æB¥Rø Ω¿®Õ ≈¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ æBRøC …z≥BƒÕ ‹ À
PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 286 : —j¥JªA : # OJnN∑A Bø B»Œºß À OJn∑ Bø B $ : …ªÃ≥ À 38 : ¡VƒªA : # ‘jaC ikÀ —ikAÀ ilM
. jrØ Ajq ∆G À bØ A a ∆G …ºßB∞ª ë BòG Ω®Ø Ω∑ “®JM ∆DI “¿∑BáA
…I ¬Ã¥M –hªA ë –ÃŒ√fªA œßB¿NU‹A j§ƒªA KnÅ Ω®∞ªA ΩßBØ ∆B∑ Bù ≈∏ª  BÒbNÕ ‹ À …ºä ü PBÕ‡A …I ¡∏Ñ –hªA ∆C πªg À
ΩßB∞Ø œ¥Œ¥áA j§ƒªA KnÅ BøC À îÕÃŒ√e LB¥ß ÀC LAÃQ ÀC ¬g ÀC `fø ≈ø Ω®∞ªA “®JM eîM …ŒªHØ ›®Ø ”¿nùA ∆Ã∏nªA À “∑jáA
…ª Bø À Ω®∞ªA Ah« ™ÃUi À , ›®Ø —B¿nùA PBƒ∏nªA À PB∑jáA …I OøB≥ ≈ø ´ ë À …JmBƒÕ À Ω®∞ªA …éBnÕ –hªA ΩufiA Ω®∞ªA
BJªA ¡∏áA Ah»Ø “ôj∏ªA PBÕ‡A …z≥BƒM ”NY …ºßBØ ´ ïG Ω®∞ªA “®JM ™ÃUi ≈ø oŒª ΩufiA Ah« ïG “◊ŒnªA ÀC “ƒnáA iBQ‡A ≈ø
. “ŒßB¿NU‹A BƒMBŒY ü …∞ªD√ –hªA –j«B§ªA ¡∏áA æà ü BŒMÃ∏ºø B¿∏Y (¬›nªA …Œºß) …Œ¿nÕ –hªA
AiAj∑ …ŒªG —iBq‚A Pjø B¿∑ ’œrI …ŒØ µáA KVNê ‹ À µ÷B¥áA …ŒØ j»§M À j÷AjnªA …ŒØ ”ºJM –hªA ¬ÃŒªA ë “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG À
¡ AfI À $ : ïB®M æB≥ …ºuC ïG ’œq Ω∑ …I ©U Ø …ßÃyÃø “¥Œ¥Å ¡∏Y Ω∑ µZºÕ –hªA œMÃ∏ºùA ¡∏áA Ah« ”ºâ ë ∆B∑ -
: # fÕfY ¬ÃŒªA ∫jvJØ ∫’BÒ´ πƒß Bƒ∞r∏Ø Ah« ≈ø “º∞´ ü Oƒ∑ f¥ª $ : æB≥ À , 47 : jølªA : # ∆ÃJnNê AÃ√Ã∏Õ Bø A ≈ø
‹B¥QC À ¡ B¥QC ≈º¿ZŒª À $ : æB≥ À , 21 : iÃÒªA : # ’œq ≈ø ¡»º¿ß ≈ø ¡«BƒNªC Bø À ¡»NÕig ¡»I Bƒ¥áC $ : æB≥ À , 22 : ∂
. 13 : PÃJ∏ƒ®ªA : # ¡ B¥QC ©ø
À —AkB A ≤Àj£ ≈ø BzÕC S®JªA À PÃùA îI Bø ë À dk ªA ∆C ©ø “øBŒ¥ªA ¬ÃŒI œMÃ∏ºùA ¡∏áA Ah« xBvNaA …UÀ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
$ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ BŒ√fªA ≈ø LÃnä œyifiA S∏ùA “¿NM ≈ø dk ªA ∆C ïB®M …ø›∑ ≈ø j«B§ªA ∆fi πªg À , A ¬BÕC ≈ø
…ªÃ≥ À , 114 : ∆Ãø¤ùA : # ›Œº≥ ‹G ¡NRJª ∆G æB≥ ≈ÕeB®ªA æDmBØ ¬ÃÕ |®I ÀC BøÃÕ BƒRJª AêB≥ îƒm efß ~ifiA ü ¡NRJª ¡∑ æB≥
LBN∑ ü ¡NRJª f¥ª ∆Bô‚A À ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA æB≥ À ∆Ã∏Ø¤Õ AÃ√B∑ πªh∑ “ßBm ´ AÃRJª Bø ∆Ãøj A ¡n¥Õ “ßBnªA ¬Ã¥M ¬ÃÕ À $ :
. 56 : ¬ÀjªA : # S®JªA ¬ÃÕ Ah»Ø S®JªA ¬ÃÕ ïG A
¡»MeB®m ïG wºbNªA À “Œ∞vNªA µÕj ü f®I B»ŒØ pBƒªA À , B»øB∏YC |®JI “øÃ∏ä “ÕÃŒ√fªA —BŒáA BÕB¥I ≈ø B»√D∑ “Œak ªA —BŒáBØ
. —BŒáA  h« f®I “yÃZ¿ùA PAhªA À wªBàA cƒnªA ïG XBNê –hªA Ωv∞ªA ¡∏áA À , ¡»MÀB¥q À
. BŒ√fªA ü B»I AÃMC ªA ¡»MBƒnY ’AlU iB∞∏ªA –kBè …√BZJm A ∆C SÕfáA À ∆Ej¥ªA ü j»§Õ Bø jm BzÕC j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. πªg ¡»ØBØ iBƒªA ‹G B»ŒØ ¡ oŒª À , B√kÀ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ ¡Œ¥Õ ‹ À , °JY B»ŒØ ¡ B¿ßDØ —ja‡A ü BøC À
≈ß æA¤nªA ∆C πªg À , “Õ‡BI œMÃ∏ºùA ¡∏áA ≈ø …ƒŒI Bù …ƒø ΩŒº®M # ∆êDnÕ ¡« À Ω®∞Õ B¿ß æDnÕ ‹ $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
“¥IBÒø îJÕ ∆C bùA ÀC œyB¥ªA ÀC ΩßB∞ªA ≈ø Kº ë BòG ã …I aC A a ÀC ~B≥ …I ”z≥ ÀC ΩßBØ …º®Ø ›®Ø ∆B∑ ’AÃm ’œq
…UÀ Bƒª îI AgG ‹G æA¤nªA ©Ò¥ƒÕ ‹ À µáA ©≥Aúª Bƒø —AgBä ë BòG jøfiA ≈ø …I œMD√ Bø ∆HØ µáA ”ºß …¥JÒÕ À ©≥AêA …I ”MC Bø
›I ©≥AêA o∞√ ›Rø …I aC –hªA àA ÀC …I ¡∏Y –hªA ¡∏áA ÀC …I ”MC –hªA Ω®∞ªA ∆B∑ AgG BøC ©≥Aúª B¥IBÒø …√Ã∑ À …ŒØ µáA
. “NJªA æA¤nºª ”ƒ®ø ›Ø “ÒmAÀ
∆C ∆Àe æA¤nªA ©Ò¥ƒÕ ? ¡÷B≥ AfÕk ∆C P aC ≈ÕC ≈ø ÀC ? fÕlª æBùA ∆C OŒz≥ ÀC ? ¡ŒNŒªA OIjy : ›Rø Ω÷Bm πªDm AgHØ
æÃ◊nùA ©≥AêA µáA ë Ah« À , ›Rø ¡÷B≥ ë À AfÕk …ÕjM ∆C À ›Rø …ŒIC ≈ß …QiÀ AfÕk ∆G æÃ¥M ∆C À , KÕeDNºª …NIjy : ›Rø æÃ¥M
o∞√ iÃøfiA  h»Ø ›Rø …√fI ≈ø …mCi lU ê fÕk —BŒY ∆›ÒI ÀC “n¿àA ≈ø ∑C —jr®ªA ∆Ã∑ ÀC , BUÀk “®IifiA ∆Ã∑ BøC À , …ƒß
æB®ØfiA ≈ø Ω®Ø ≈ß ÀC ? “n¿àA ≈ø ∑C PiBu —jr®ªA ≈ß ÀC ? BUÀk PiBu “®IifiA ≈ß æDnÕ ∆fi ”ƒ®ø ‹ À µáA ©≥AêA
. ih« πªg ∆HØ ? Ω®Ø Bø ¬BNªA …JJm Ω®Ø ÀC ? ∆B∑ B¿∑ ∆B∑ …NÕB´ À …ºßBØ  fƒß À iBQ‡A ≈ø jQC ÀC
. ±Œ∑ À ¡ºI …ƒß æA¤nºª ”ƒ®ø ›Ø   ´ ïG œ»NƒÕ ‹ À “ŒUiBàA A o∞√ …ªÃ≥ À , µáA ©≥AêA o∞√ …º®Ø …√BZJm A À
≈ø ’œq ü ¡∏Ñ ›Ø …º®Ø ë –hªA XiBàA ≈ø —gÃaDø œ« BòG “¥Y ∆Ã∏Nª BƒªB®ØC ÀC B√f÷B¥ß B»Œºß µJÒ√ ªA “¥áA BÕBz¥ªA ©Œö À
LBJmfiBI j»§Õ BòG œ ‚A Ω®∞ªA jaE jÕj¥NI À , ¡»ØBØ …ƒø ™lNƒ¿ºª ™lNƒùA À ™ÃJN¿ºª ©IBNªA “øk›ø …º®Ø …UÃI ¬k›M BòG À , …º®Ø
AgG ›Rø LBJmfiBI …º»Ü …ªB®ØC ≈ø Ω®Ø ≈ß æDnÕ BòG Ω÷BnªA À , B»ÒmÃNI ‹G Ω®Ø …ª j»§Õ ‹ PAÀefiA À P‹‡A “ªlƒñ œ»Ø “Œ√Ã∏ªA
°÷BáA ¬Af»√BI KŒUC AgHØ ? ∏nùA …ÕÃIC ‹ À …IBJq ¡YjÕ À AfÕk A πº«C : Ω÷Bm æDm “N¨I …Œºß °÷BY ¢Ã¥nI fÕk PBø
…NÑ ∆B∑ À °¥nØ Ω¥RªA …I æBø À …ºuC Oa mBØ PjÒøC ’B¿nªA ∆DI KŒUC AgHØ ? °÷BáA …Œºß ¬f« …√C ïG æA¤nªA Ω¥√ …Œºß
›Ø “º®ªA ¬Ãº®ùA jQfiA BøC À , “º®ªA æûâ jQC ”ºß ‹G æA¤nªA ©¥Õ ‹ À , AjU ¡º« À ’B¿nªA iBÒøC ïG æA¤nªA Ω¥√ , …I PB¿Ø fÕk
A ∆C ¡«ÃNØ B»NºnºnI …MDUBØ ªA  h« B»ƒŒI oŒª Ωºß ïG —fƒNnø —BŒY fÕlª if¥Õ …º»Ä Ω÷BnªA ∆C ‹G oŒª À æA¤m …ƒß ©¥Õ
|®I ¬f¥M f≥ À , °≥ æDnÕ TeAÃáA Ωº®I ¢BYC ê À æA¤nªA ïG ieBI πªhª À KJm ´ ≈ø BØAlU Ω®Ø Bø …I Ω®Ø …√BZJm
. “∏÷›ùA …MiÀBä ü oŒºIG PByA ßA ≈ß SZJªA ü , G # Ω®∞Õ B¿ß æDnÕ ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA
µáA ¡∏áA ¡∏ê À œz¥Õ BòG ïB®M …√HØ …√gHI …÷BŒJ√C ’Bz≥ À ïB®M  ⁄Bz≥ –C , G …÷BŒJ√C ¡∏Y À A ¡∏Y : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
. PAiBøfiA À f«AÃrªA ”ºß eB¿Nß‹BI …Œºß ¡∏ç B¿∑ j«B§ªA KnÅ ‹ …ƒ BI À jøfiA “¥Œ¥Y KnÅ –hªA
À eBn∞ªA À “¿º§ªA cƒnºª B«iBQE À PB◊ŒnªA ∂Ãá À , iêA cƒm À “JŒÒªA PAÀhºª B«iBQE À PBƒnáA ∂Ãá ”ƒ®ø îJM f¥Ø
ü æBJªBI WºNë Bñi jaE ’œq ≈ß LAÃÜA , # ∆êDnÕ ¡« À Ω®∞Õ B¿ß æDnÕ ‹ $ …ªÃ≥ ”ƒ®ø ≈ø îJM Bñ îJNÕ À , “RŒJàA PAÀhªA
À ? B»Ø›Ç “¿º§ªA cƒm À “RŒJàA PAÀhªA À , B«iBQE À PBƒnáBI iêA cƒm À “JŒÒªA PAÀhªA OvNaA …√C ë À j§ƒªA ’‘eBI
. iBƒªA À “¿¥ƒªA PB◊ŒnªA OJ¥®NmA À —fªBàA “ƒÜA À “¿÷AfªA “¿®ƒªA PBƒnáA OJ¥®NmA
ü OƒŒI ∆G À “ÕiBJNßA “Œ®yÀ ¬B∏YC ‹ æB¿ßfiA W÷BN√ ≈ß SZJªA ü …√BŒI ¬f¥M B¿∑ “ŒUiBa °IAÀi ≈ß “Œ®≥AÀ iBQE B»√C : LAÃÜA À
. ©ÕjrNªA ¬B§ƒª B¿Œ¿NM œ√Bn√‚A ™B¿NU‹A ≤j£ ü “®≥AêA “ÕiBJNß‹A “Œ®yêA BƒøB∏YC PB®JM …I îJM Bø j÷B§ƒI ™jrªA ∆Bnª
PBŒMAhªA ü æA¤m ‹ À “ŒMAhªA B«iBQE À ’BŒqfiA PAÀg îI “ŒƒÕÃ∏M °IAÀi ïG ©UjM PBuBvNa‹A  h« ∆C O¿ºß πªg OØjß AgG
À , jQfiA À ¡∏áA πªg ’BzN≥BI …MAg 曥NmA  Bƒ®ø oŒª PAÀhªA ≈ø PAhª ¡∏Y ¬Àlª ∆C ¬f¥M Bø j∑hNM ∆C œ¨JƒÕ π√C ´
πªg ≈ß æA¤m ‹ À µáA …º®∞ª …øÀlª  Bƒ®ø ΩI …IBN∑ ü œ ‚A ∆BŒJªA …®ØfÕ Bû Ah»Ø …n∞ƒª …¿y À …IBèG ü …√BZJm A ≈ß  ⁄Bƒ¨NmA
.  Bƒ®ø \zMA B¿∑
, 58 : ≤AjßfiA : # Af∏√ ‹G Xjë ‹ SJa –hªA À …Ii ∆gHI …MBJ√ Xjë KŒÒªA fºJªA À $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ –hªA ë Ah« À
ü PAÀhªA 曥NmA ”ƒ®ñ œMAhªA ¬ÀlºªA ¡«ÃNª B®Øe # …Ii ∆gHI $ : …ªÃ¥I  fŒ≥ BòG À , PAÀhªA ’BzN≥‹ LÀjzø ΩRø ë BòHØ
. ”¥MA À ≈øE ≈ù —eB®nªBI ¡º¥ªA ±U : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªÃ≥ ≈ø eiÀ Bø ”ƒ®ùA Ah« ü À , ïB®M …ƒß “Œƒ¨Nnø QDNªA
≈‰ ÕÊCÚ AÃÛªBÚ≥ ¡Ê »Â √ÊÃØ̇‰ÃN‰Õ‰ B‰ƒºÛ mÂi ¡Ê »Â M‰’B‰U A‰gḠ ”N‰Y K
Í N‰∏Í ªÙA ≈‰ ø ¡Â»JŒÍv√‰ ¡Ê Û B‰ƒÕ‰ π◊ÚªÀÛC …Í NÍÕ‰B‰◊IÍ LÏh∑Ú ÀÊ CÚ BıIÍh∑Ú …Í º̇ªA ”º‰ß ‘‰ ØÙ A ≈¯ ¿Ï øÍ ¡Â ºÚ £ÚC ≈Ê ¿‰ ØÚ
¡∏ͺJÊ ≥Ú ≈Íø OÚºa‰ fÊ ≥Ú ¡‰øCÛ ”Ø AÃÛºa eÊ A æ‰ BÚ≥ (37)≈‰ Õj̄Í∞∑Ú AÃÂ√B∑ ¡Ê »Â √ÚC ¡Ê »¯ n
Í ∞Û √ÚC ”º‰ß AÀÂf»¯ q À‰ BƒÏ߉ Aú̊y AÃÛªBÚ≥ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ∆‰ ÃÂßfÊ M‰ ¡Ê NƒÛ∑ B‰ø
B‰√ú̊yÚC ’Í ‹Â¤«‰ B‰ƒIÏi‰ ¡Ê «BÚªÀÛfi ¡Ê «Â A‰jaÊ ÛC OÚªBÚ≥ Bı®ŒÍ¿U‰ B‰»ŒÍØ AÃ∑‰iAÏeA A‰gḠ ”N‰Y B‰»NÊaCÛ O‰ƒ®‰ ª̇ ˆ“øÏ CÛ OÚºa‰ e‰ B‰¿º̇∑ īBσªA ”Ø o
¯ √‹A À‰ ≈ V
Í ªÙA ≈‰ ø
AÃÛ≥ÀÂhØÚ ΩzÚØ ≈Íø B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ ¡Ê ∏Úª ∆‰ B∑ B‰¿ØÚ ¡Ê «Â A‰jaÊ fiÛ ¡Ê «Â BÚªÀÛC OÚªBÚ≥ À‰ (38)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ ≈Í∏ªÚ À‰ ˱®Ê y
Í ΩÈ ∏ͪ æ‰ BÚ≥ īBσªA ≈‰ ø Bı∞Ê®y
Í BıIA‰h߉ ¡Ê »¯ MB‰◊ØÚ
W
‰ ºÍ Õ‰ ”N‰Y “Ú ƒÏV
‰ ªÙA ∆‰ ÃÛºa fÊ Õ‰ ‹ À‰ ’Í B‰¿nªA L‰ÃIÊCÚ ¡Ê Ú Â\NÏ∞Ú ÂM ‹ B‰»ƒ‰ß AÀ ∏Ù N‰mA À‰ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑Ú ≈‰ ÕhÍ ª̇A ∆Ï Ḡ (39)∆‰ ÃÂJn
Í ∏Ù M‰ ¡Ê ÂNƒÛ∑ B‰¿IÍ LA‰h®‰ ªÙA
À‰ (41)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ‘l̄Ùå πªÍh‰ ∑Ú À‰ tA‰Ã´Ú ¡Ê »¯ ≥Í ÃÊ ØÚ ≈Íø À‰ ËeB‰»øÍ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ ≈ø ¡ÂÚ (40)î
‰ øÍ j̄ÊV¿ªÙA ‘l̄Ùå πͪh‰ ∑ À‰ ¢
Í B‰Œà
ÙÍ A ¡ m ”Ø ÂΩ¿‰ Ü
Ù‰ A
≈Ê ø ¡Í«īÀÂfu ”Ø B‰ø B‰ƒßÊ l‰ √‰ À‰ (42)∆‰ ÀÂfºÍ a‰ B‰»ŒÍØ ¡Ê «Â “Í ƒÏÜ
Ù‰ A K‰ZuÚC π◊ÚªÀÛC B‰»®‰ mÂÀ ‹Ḡ BınÙ∞√‰ ±˛º∏Â√ ‹ O
Í Z
‰ ºÍ vªA AÃÛº¿Í ߉ À‰ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A
À‰ µ á
Ù‰ BÍI B‰ƒIi‰ Ω mÂi P‰’B‰U fÊ ¥Ú ªÚ … º̇ªA B‰√A‰f«‰ ∆Ê CÚ ‹ ÃÊ ªÚ ‘ÍfN‰»Ê ƒÍª Bσ∑Û B‰ø À‰ A‰h»‰ ªÍ B‰√A‰f«‰ ‘Íhª̇A …Í º̇ª f ¿Ê á
Ù‰ A AÃÛªBÚ≥ À‰ j »‰ √ÚfiA ¡Â »¯ NÙÑ ≈Íø ‘j̄ÙÉ ΩÈ ´Í
ΩÊ »‰ ØÚ B¥̧‰Y B‰ƒIÌi‰ B‰√f‰ ߉ À‰ B‰ø B‰√fÊ U‰ À‰ fÊ ≥Ú ∆ÚC īBσªA K‰ZuÚC “Í ƒÏÜ
Ù‰ A K‰ZuÚC ‘‰eB‰√ À‰ (43)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ ¡Ê NƒÛ∑ B‰¿IÍ B‰«Ã¿NÂQÊīÀÛC “Û ƒÏÜ
Ù‰ A ¡Â ∏Û ºÙ MÍ ∆ÚC AÀÂeÃÂ√
BıU‰ÃßÍ B‰»√ÃÂ̈ÊJÕ‰ À‰ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ≈‰ß ∆‰ ÀÌfv‰Õ ≈‰ ÕÍhª̇A (44)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ”º‰ß …Í º̇ªA Û“ƒ‰®Ê ª̇ ∆ÚC ¡Ê »Â ƒÊŒI‰ ∆ g ¤‰ ø ∆‰ gÏ DÚØÚ ¡Ê ®‰ √‰ AÃÛªBÚ≥ B¥̧‰Y ¡Ê ∏Û IÌi‰ f‰ ߉ À‰ BÏø ¡ÌMf‰UÀ‰
¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ Ë¡ºÚ m ∆ÚC “Í ƒÏÜ
Ù‰ A K‰ZuÚC AÊÀe‰ B‰√ À‰ ¡Ê «Â B‰¿ŒÍnÍI ›Û∑ ∆‰ ÃÛØj̄ʮՉ ËæB‰Uī ≤
Í A‰jßÊ fiÚ A ”º‰ß À‰ ËLB‰VYÍ B‰¿Â»ƒÊŒ‰I À‰ (45)∆‰ ÀÂj∞Í ∑Ú —Í j‰ aÍ ‹Ú BÍI ¡Â« À‰
‘‰eB‰√ À‰ (47)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ©‰ ø‰ B‰ƒºÙ ®‰ ÉÙ ‹ B‰ƒIÏi‰ AÃÛªBÚ≥ īBσªA K
Í Z
‰ uÚC ’‰ BÚ¥ºÙ MÍ ¡Ê «ÂjvÊICÚ OÚØj̄u A‰gḠ À‰ * (46)∆‰  Ò‰Õ ¡Ê «Â À‰ B‰«ÃÛºa fÊ Õ‰ ¡Ê ªÚ
¡Â »Â ªÛB‰ƒÕ‰ ‹ ¡Ê NÂ¿Ê nÙ≥CÚ ≈‰ ÕÍhª̇A ’Í ‹Â¤«‰ CÚ (48)∆‰ À ∏Ù N‰n‰M ¡Ê NƒÛ∑ B‰ø À‰ ¡Ê ∏®¿Ê U‰ ¡Ê ∏Û ƒ‰ß ”ƒÙ´CÚ B‰ø AÃÛªBÚ≥ ¡Ê «B‰¿ŒÍnIÍ ¡Â»√ÃÛØj̄ʮՉ ‹ı B‰Uī ≤
Í A‰jßÊ fiÚ A K‰ZuÚC
ÀÊ CÚ ’Í B‰¿ªÙA ≈‰ øÍ B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ AÃzŒÍØCÚ ∆Ê CÚ “Í ƒÏÜ
Ù‰ A K‰ZuÚC īBσªA K‰ZuÚC ‘‰eB‰√ À‰ (49)∆‰ ÃÂ√l‰ ÑÙ ¡Ê ÂN√ÚC ‹ À‰ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ Ë≤ÃÊ a‰ ‹ “Ú ƒÏÜ
Ù‰ A AÃÛºa eÊ A “‰¿YÊ j‰ IÍ … º̇ªA
¡Ê «Â Bnƒ‰√ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙBÚØ B‰Œ√ÊfÌ ªA —Û Ã‰ŒZ
‰ ªÙA ¡Â »Â MÊjÏ ´Ú À‰ BıJÍ®ªÚ À‰ AıÃÊ»ªÚ ¡Ê »Â ƒ‰ÕÍe AÀÂhb
‰ MÏA ≈‰ ÕÍhª̇A (50)≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ªÙA ”º‰ß B‰¿Â»ø‰ jÏ Y‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ AÃÛªBÚ≥ … º̇ªA ¡∏Ú≥k‰ i‰ BÏ¿øÍ
(52)∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ “ı ¿‰ YÊ i‰ À‰ ‘Áf«Â ¡ÙºßÍ ”º‰ß … ƒ‰ºÙ vÚØ K‰NÍ∏IÍ ¡Â»ƒ‰◊Ê UÍ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (51)∆‰ ÀÂfZ
‰ èÙ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂ√B∑ B‰ø À‰ A‰h«‰ ¡Ê »¯ øÍ ÃÊ Õ‰ ’‰ BÚ¥ªÍ AÃn‰√ B‰¿∑
eÌ j‰ √ ÀÊ CÚ B‰ƒªÚ Aî∞Ú r‰ŒØÚ ’‰ B‰®∞Ú q ≈Íø B‰ƒª̇ Ω‰»ØÚ µ Z
‰ ªÙBÍI B‰ƒIi‰ Ω mÂi P‰’B‰U fÊ ≥Ú Ω JÊ ≥Ú ≈Íø  Ãn‰√ ≈‰ ÕÍhª̇A ÂæÃÛ¥Õ‰ … ºÛ ÕÀ̄ÙDM‰ ”MÙDÕ‰ ¬‰ ÃÊ Õ‰ … ºÚ ÕÀ̄ÙDM‰ ‹Ḡ ∆‰ ÀÂj§ƒ‰Õ ΩÊ «‰
(53)∆‰ À ∞Ù Õ‰ AÃÂ√B∑ BÏø ¡Â»ƒ‰ß ΩÏ y À‰ ¡Ê »Â n∞Û √ÚC AÀÂjn
Í a‰ fÊ ≥Ú Ω ¿‰ ®Ê √‰ Bσ∑Û ‘Íhª̇A ‰ ´Ú Ω‰ ¿‰ ®Ê ƒ‰ØÚ
∆BŒI
PBIBÒàA j÷Bnª —iÃ∑hùA PB®Õj∞NªA §√ # ¬eE I BÕ $ : …ªÃ¥I ifvùA afiA ¬B®ªA LBÒàA ≈ø XAjbNmA À ©Õj∞M ïÀfiA “Õ‡A
≈ø BvªA Ω¿®ªA À BI ∆Bô‚A À , “J≥B®ªA ’Ãm ≈ø …MBÕE KÕh∏M À A ”ºß Lh∏ªA …®JNNnÕ Bù ∆BŒI B«ÃºNÕ Bø À , “¥IBnªA “øB®ªA
. LBN∏ªA æÀlƒI ¡»Œºß “VáA ¬B¿Nª B√BŒI À ¬›∏ªA æÀC ïG BßÃUi B¿»ŒØ ∆HØ B«jaE ≈ø îNÕE ‹G —fªBàA —eB®nªA
“øB®ªA “®ÕjrªA ¬›ßG ≈ø “¥IBnªA “Õ‡A …ƒ¿zNM Bø ”ºß ©Õj∞M # …MBÕFI Lh∑ ÀC BIh∑ A ”ºß ‘ ØA ≈û ¡º£C ≈¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
À …I haflª ’AlÜA ≈ø  fßC Bñ aC À ¬eE e‹ÀC ©Œö ¬B®ªA …ƒÕe A ≠ºIC f≥ À πªg ”ºß jøfiA ∆B∑ AgG –C ΩmjªA “ÒmAÃI “¨ºJùA
≈Õe ≈ø ΩmjªA …I ”MC Bø ©yÃø …®yÀ À , …ŒªG ≈Õe “Jn√ À , A ”ºß Lh∏ªA ’A ØBI BøG πªg ≈ß ±∏ƒNmA ≈û ¡º£C ≈¿Ø …∑jM
≈ø …®JNÕ Bø À …NŒ√AfYÀ ”ºß “ªAfªA …MBÕ‡ KÕh∏NªBI BøG À , …ƒÕe ¡»¨ŒºJM ü …¥ºa îI À …ƒŒI °÷BmÀ ¡»√C A aC f≥ À , fŒYÃNªA
. ©÷AjrªA
gBÖBI BI ∫jrªA ë eiÃùA ∆C ´ …ßÀjØ À …ªÃuC ≈ÕfªA ü “ßfI Ω∑ ¡®Õ ∆B∑ ∆G À A ”ºß Lh∏ªA ’A ØA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. # A ∆Àe ≈ø ∆ÃßfM ¡Nƒ∑ Bø ≈ÕC AêB≥ $ : …ªÃ≥ ≈ø œMDŒm Bø …Œºß æfÕ À , A ∆Àe “ E
. “Õ‡A jaE ïG # Bƒºmi ¡»M’BU AgG ”NY LBN∏ªA ≈ø ¡»JŒv√ ¡ BƒÕ π◊ªÀC $ : ïB®M …ªÃ≥
, πªg ´ À fªÀ À æBø À “Zu À ”ƒ´ À “rŒ®ø À j¿ß ≈ø —BŒáA PAif¥ø ≈ø ∆Bn√‚A KŒvÕ ∆C KN∑ À œz≥ Bø LBN∏ªBI eAjùA
©Œ¿Ä BŒ√fªA —BŒZºª “ÕB´ …√C ¬Ãº®ùA ≈ø À , PÃùA ΩUC …I eAjùA À , G # Bƒºmi ¡»M’BU AgG ”NY $ : …ªÃ¥I  fŒŒ¥M …Œºß ΩŒªfªA À
. B»MB√iB¥ø À B»√Ã◊q
ë LBN∏ªA ≈ø KŒvƒªA Ω®U ü À ,   ¨ª À …ª KN∑ Bø µºÒø ≈ø ¡»ƒø fYAÀ Ω∑ wNë –hªA ¡»nªA LBN∏ªA ≈ø KŒvƒªBI eAjùA À
…◊ÒbŒª ≈∏Õ …√BZJm A ≈ø …ª œz≥ À ∆Bn√„ª ~jØ –hªA KŒvƒªA ∆C ”ºß “ª‹e j«B§ªA KnÅ o∏®ƒø jøfiA À , ¡ BƒÕ –hªA
. “NJªA …JŒvŒª ≈∏Õ …ª ~j∞Õ Bø À “NJªA
À , LBN∏ªA ≈ø ¡»JŒv√ ¡ BƒÕ …ƒø jÒq ÀC ≈ÕfªA ©Œ¿Ü ejªBI …MBÕFI AÃIh∑ ÀC ∫jrªBI A ”ºß AÃIh∑ ≈ÕhªA π◊ªÀC : ”ƒ®ùA À
À PÃùA πºø ¡« À “∏÷›ùA ≈ø Bƒºmi ¡»M’BU À ¡»ºUC AÃz≥ AgG ”NY BŒ√fªA —BŒáA ü jrªA À àA ≈ø ¡»¥Y ü œz≥ Bø ¡»JŒv√
≈ø A ∆Àe ≈ø ∆ÃßfM ¡Nƒ∑ Bø ≈ÕC : AêB≥ À ¡«ÃªDm ¡»√AfIC ≈ø ¡»mÃ∞√ À ¡»YAÀiC ∆ÀhaDÕ À ¡»√ÃØÃNÕ ¡« À ¡»Œºß Aêl√ …√AÃßC
AÀf»q À , ¡»Mî√ À ¡»ØBuÀC Oºy BòG À Bƒß Aúy AêB≥ ?  fƒß ¡∑⁄B®∞q À ¡∏ŒØ A ’B∑jq ¡»√C ∆ÃßfM ¡Nƒ∑ ≈ÕhªA ’B∑jrªA
ïG πªg “Jn√ ü AÃ◊ÒaC f≥ À , B◊Œq jzÕ ‹ À ©∞ƒÕ ‹ …√BZJm A ´ ∆C jøfiA “¥Œ¥Y “ƒÕB®ñ ≈ÕjØB∑ AÃ√B∑ ¡»√C ¡»n∞√C ”ºß
. ¡»÷BŒªÀC
. B« ´ À ¬B®√fiA —iÃm ≈ø “Õ‡A — §√ ü Oøf¥M SZJªA ≈ø PB»U “Õ‡A ∆ÿzø ü À
ü AÃ√B∑ ∆G À “∏÷›ùA ∆Àe …√BZJm A ≈ø LBÒàA # o√‚A À ≈ÜA ≈ø ¡∏ºJ≥ ≈ø Oºa f≥ ¡øC ü AúaeA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
∆C ‹G o√‚A À ≈ÜA ≈ø ¡øC ¡»ºJ≥ OŒØÃM ≈ÕhªA ¡« À iB∞∏ªA |®I ¡« •∞ºªA ∂BŒm KnÅ ∆ÃJ BbùA À ,   ´ À üÃNªA ü °÷BmÀ
–hªA ¡uBbNªA j∑g ïG …I wºbNŒª ¡§ƒªA Ah« ¬›∏ªA ¡§√ BòG À ¡∑Ã¥Y‹ À ¡∑Ã¥IBm …ŒØ Ωae B¿ŒØ AúaeA : ”ƒ®ø ü LBÒàA
. 64 : x : # iBƒªA Ω«C ¡uBÖ µá πªg ∆G $ : ïB®M æB≥ f≥ À , ¡»ÕjaDNø À ¡»Œøf¥Nø îI ©¥Õ
. ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG œ≥BJªA oŒºIG ≤›a ”ºß BŒ√fªA føC ’B»N√A ΩJ≥ “uBa æBUFI ∆ÃMÃô BûC ≈ÜA ≈ø ∆C ”ºß “ª‹e “Õ‡A ü À
À , æÃafªA ü …Œºß ¬f¥M ≈ø ΩaAe Ω∑ ≈®ª ë À iBƒªA ü ¡»øBva “ºö ≈ø Ah« # B»NaC Oƒ®ª “øC Oºae B¿º∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ΩRùA OafiA À a Ω∑ ≈ø À “õjªA ≈ø eB®I‚A ë ≈®ºªA
–C î¥IBnªA ∆Ã¥Y›ªA Bz®I ¡»z®I ∫ieC –C AÃ∑iAfM –C AÃ∑iAeA , îNÕ‡A jaE ïG # B®Œö B»ŒØ AÃ∑iAeA AgG ”NY $ : ïB®M …ªÃ≥
. B®Œö iBƒªA ü Aî¿NUA
’Bm⁄i ¡« À BøB¥ø ¡»ƒø ïÀfiA ∆HØ ∆BølªA KnÅ ÀC “JMjªA KnÅ πªh∑ ë Bø ∆B¿uBbNM îNºªA ‘jafiA À ïÀfiBI eAjùA À
AÃ√BßC ∆Ãøf¥NùA ≤›mfiA ¡« À B√Bøk ¡»ƒø ïÀfiA Ah∑ À , æ›zªA ”ºß ¡ ›yHI ¡»Œ®IBM AÃ√BßC ∆ÃßÃJNùA j∞∏ªA “¿÷C À , æ›zªA
. ¡»∑únª µÕjÒªA fŒ»ó À ¡ LBJªA \N∞I ¡«À’jU ≈ÕhªA ¡« ¡»√fi ¡»Nª›y ”ºß ¡»ÕjaDNø
’œq iAj∏M KUÃÕ Bø …I fÕiC Bñi …√C ´ “®IiC îƒQ‹A ±®y À ∆BƒQA fYAêA ±®zØ ’œrªA ij∏Õ Bø ∆Ã∏nªBØ jn∏ªBI ±®zªA À
ïG …øB¿z√BI iAj∏NªA KUÃÕ Bø …I fÕiC Bñi À , “®IiC  B∞®y À ∆BƒQA fYAêA ±®zØ fYAêA iAj∏M …n∞ƒI KUÃÕ îƒQ‹B∑ °¥Ø jaE
B®Œö B¿« À ±®y îƒQ‹A œ÷lU ≈ø fYAÀ Ω∏Ø îƒQA πªhI ∆A vÕ B¿»√fi …ŒªG …øB¿z√BI jaE fYAÀ iAj∏M KUÃÕ fYAêB∑ ’œq
$ “Õ‡A  h« ü B¿∑ ïB®M æB≥ , ïB®M …ø›∑ ü …ªB¿®NmA eiÀ ≈ÕiBJNß‹A ›∑ ”ºß À ∆BUÀk B¿« À XÀk ∆BƒQ‹BØ XÀlªA §√ ∆B∞®y
. # LAh®ªA ≈ø î∞®y $ : ïB®M æB≥ À # B∞®y BIAhß ¡»MFØ
ïG “¿uBbùBI ¡»NJ Bã ≈ø ™ÃUi …ŒØ …IBI ü ±ŒÒª PB∞Nª‹A ≈ø ™Ã√ , G # B√úyC ’‹¤« BƒIi ¡«‹Àfi ¡«AjaC OªB≥ $ : …ªÃ≥ À
≈ø ™Ã√ πªg ©ø …ŒØ À , “øk›ùA —eBØG À ¬ÀlºùA ïG —iBq‚BI “Œƒ∏NªA —f÷BØ fŒ∞ŒØ ¡»¿º§I ›º®ø ¡»Œºß ’BßfªBI …√BZJm A “J Bã
¡∏n∞√C ü ∆êBy ¡∏√fi Bƒø B¿º£ fqC ¡N√C ¡«‹Àfi ¡«AjaC OªB≥ jÕf¥NªA À , îMiÀBä ≈ß —fYAÀ —iÀBZñ ’B∞N∑A …ŒØ ∆HØ kBè‚A
... BIAhß ¡»MFØ B√úyC ’‹¤« BƒIi AêB≥ À ¡»Œºß ’BßfªBI ¡»Ii ïG AîUi ¡Q , iBƒªA ≈ø B∞®y BIAhß A ¡∏Ih®ŒºØ B√ÿNººyC f≥ À
. G ΩzØ ≈ø BƒŒºß ¡∏ª ∆B∑ B¿Ø : AêB≥ À ¡«‹ÀC ¡»NIBUC ¡Q , ∆ÿº®M ‹ ≈∏ª À ±®y Ω∏ª æB≥ À A ¡»IBUDØ , G
¡« À # ¡«AjaC OªB≥ À $ AÿuBÖ iBƒªA ü –C # B»ŒØ $ ¡«‹Àfi ¡«AjaC ∂ÃZºI Aî¿NUA À # AÃ∑iAeA AgG ”NY $ : “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
æBŒUfiA À ¡»÷BIE ≈ø À , ¡»N¿÷C À ¡»÷Bm⁄i ≈ø ∆ÃßÃJNùA ∆Ã≥ÃZºùA ¡« À # ¡«‹Àfi $ î®IBNªA ≈ø B√Bøk ÀC “JMjø ∆Ã¥Y›ªA
À πªg ¡»Ii AêDnØ BƒIAhß ≈ø fqDI AÃIh®NºØ …Œºß ¡∏N√BßHI B√ÿNººyC ¡N√C æ›zªA ïG µÕjÒªA ¡ ≈Õf»¿ùA B√Bøk ¡»Œºß “¥IBnªA
$ “√Bß‚BI ¡« ´ AúyC À ¡»n∞√C ü Aúy ¡»√fi BƒIAhß ±®y ∆Ã∏Õ # iBƒªA ≈ø B∞®y BIAhß ¡»MFØ B√úyC ’‹¤« BƒIi $ : AêB≥
BøC À , æ›zªA ”ºß ¡∑Ã√BßC À Aúy ¡»√HØ ¡∑‹ÀC BøC # LAh®ªA ≈ø ±®y $ ‘jafiA À ïÀfiA ≈ø # Ω∏ª $ …√BZJm A # æB≥
¡»I ∂ÃZºªBI ¡»ƒø î¥IBnªA eAÃm R∏M À , ¡»ƒø ’Bm⁄jªA —Ãße “IBUG À ¡«jøC ™BJMBI æ›y‚A ”ºß ¡«Ã¿NƒßC À ¡Nººy ¡∏√HØ ¡N√C
. ¡º®ªA À ∫Aie‚A “ºYjø ü ¡NÕ ÀC µ¥ZNÕ BòG LAh®ªA ∆HØ # ∆ÿº®M ‹ ≈∏ª À $
≈ø ¡ ΩI πªh∑ oŒª À ¡∏IAhß ΩRø ¡»IAhß ∆C ∆ÿ«ÃNNØ iBƒªA “ BYG À LAh®ªA æà ü ¡∏n∞√C æBRøC ¡»√Àf«BrM ¡N√C À
≈∏ª À ±®y LAh®ªA ≈ø ¡«fƒß À ¡∑fƒß B¿Ø πªh∑ ¡∏ŒªG “JnƒªBI ¡»√C B¿∑ …I iîrªA À …∑AieG ïG ¡∏ª µÕj ‹ Bø LAh®ªA
. πªhI ¡º®ªA ≈ß ¡∏º¨q LAh®ªA “ BYG
À ¡∏»NªBI ¡«Ajafi ¡«‹ÀC …I eîNØ B®Œö ¡«AjaC À ¡«‹ÀC …®¿nÕ ¡ KÕh®M …ŒØ æ‹g‚A À j»¥ªA ”ºß Jø œ G LBÒa Ah« À
∆ÃJn∏M ¡Nƒ∑ Bñ LAh®ªA AÃ≥ÀhØ $ LAh®ªA “∞Ç # ΩzØ ≈ø BƒŒºß ¡∏ª ∆B∑ B¿Ø ¡«Ajafi ¡«‹ÀC OªB≥ À $ : A ”∏Y B¿∑ æÃ¥M
. ¬BQ‡A À LÃ√hªA ≈ø BŒ√fªA ü #
. “Õ‡A jaE ïG # ¡ \N∞M ‹ B»ƒß AÀ ∏NmA À BƒMBÕFI AÃIh∑ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. —jI‚A °ŒbùA À ¢BŒàA À , ¬Ã¿nªA …®ö À K¥RªA ë ¡nªA
¡»YAÀiC æÃae À ¡ B¿ßC eîu À ¡»NŒßeC Xêê \N∞ªA Ω¿rÕ …n∞√ ü µºÒø ’B¿nªA LAÃIC \ŒN∞M ≈ø ïB®M A  B∞√ –hªA À
…√BZJm …ø›∑ j«B£ ∆HØ “ƒÜA ¡ Ãafª B»IBI \N∞Õ ∆C œ∞√ eAjùA ∆C ”ºß “ƒÕj¥ªB∑ , G # “ƒÜA ∆úafÕ ‹ À $ : …ªÃ¥I …JŒ¥®M ∆C ´
. 22 : PBÕiAhªA : # ∆ÀfßÃM Bø À ¡∏≥ki ’B¿nªA ü À $ : …ªÃ≥ ü ë B¿∑ ’B¿nªA ü “ƒÜA ∆C
B¿∑  eÃUÀ ≈ø BmBÕG À …¥¥Ñ ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ æB BI jøfiA µº®Õ BòG À æB BI µŒº®NªA ≈ø # ¢BŒàA ¡m ü Ω¿ÜA WºÕ ”NY $ : …ªÃ≥ À
iBƒªA ≈ø îUiBÇ ¡« Bø À $ : ”ƒ®ùA Ah« ü jaE ©yÃø ü ïB®M æB≥ f≥ À , iD∞ªA |ŒJÕ À LAj¨ªA KŒrÕ ”NY Ah∑ Ω®ØC ‹ : æB¥Õ
. j«B£ œ≥BJªA À , “¥IBnªA “Õ‡A ∆ÿzø ΩŒº®M ”ƒ®ø ü “Õ‡A À , 167 : —j¥JªA : #
. G # tAô ¡»≥ÃØ ≈ø À eB»ø ¡ƒ»U ≈ø ¡ $ : ïB®M …ªÃ≥
œmiBØ : ΩŒ≥ À j®¥ªA —fŒ®I –C # ¬Bƒ»U j◊I $ ¡ Ã≥ ≈ø gÃaDø …√G : ΩŒ≥ f≥ À , KÕh®NªA B»I ªA —ja‡A iB√ ’B C ≈ø ¡mA ¡ƒ»U
XjnªA “ŒqB´ …ƒø À   nÕ À ’œrªA ”r¨Õ Bø œ« À “ŒqB´ ©ö œqAèªA À vªA f»ø …ƒø À , t ∞Õ –hªA ’B êA eB»ùA À , Lj®ø
.
. j«B£ œ≥BJªA À , ¡»≥ÃØ ≈ø À ¡»NÑ ≈ø LAh®ªBI ∆à Bä ¡»√C # tAô ¡»≥ÃØ ≈ø À eB»ø ¡ƒ»U ≈ø ¡ $ : …ªÃ¥I fŒØC f≥ À
. G # B»®mÀ ‹G Bn∞√ ±º∏√ ‹ PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
LBZuC “ƒÜA LBZuC ‘eB√ À $ : œM‡A …ªÃ¥ª “◊ ÃNªB∑ ∆Ã∏Nª À , îƒø¤ùA À iB∞∏ªA îN∞÷BÒªA æBY ∆BŒI ¡Œ¿NNª B«ÃºNÕ Bø À “Õ‡A
. G # iBĻA
À - PBáBvªA Ω¿®I ∆Bô‚A fŒŒ¥M ∆HØ îƒø¤ùA Lú≥ ü ’BUjªA “ÕÃ¥M À ±Œ∞bNºª ∂Ãnø # B»®mÀ ‹G Bn∞√ ±º∏√ ‹ $ : …ªÃ≥ À
≈ø Ω≥C Bø À , gBq B»ƒß hrÕ ‹ ”NY PBáBvªA ©Œ¿Ä Ω¿®ªA ¬Àlª  j«B§I fŒ∞Õ - ∂Aj¨Nm‹A fŒ∞Õ Ã« À ¬›ªBI ”ºä ©ö PBáBvªA
≈¿Ø ©mêA if≥ ”ºß ±Œº∏NªA ∆C …√BZJm A j∑hØ îƒø¤ùA jR∑C ”ºß ’BUjªA LBI πªg fnÕ À ∆Bô‚A Ω«C “¥J ≈ø πªhª µØÀ
“Õ‡A  h« Ω«C ≈ø Ã»Ø BI ∆Bô‚A f®I …I …ª “≥B ‹ Bø Ω¿ZNÕ À …n∞√ ”ºß µrÕ ∆C ´ ≈ø …º¿®Õ ∆C …®mÀ Bø PBáBvªA ≈ø Ω¿ß
. ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« “ƒÜA LBZuC ≈ø À ,
B»MeBø ü À , B»MÀAfß À Lú¥ªA ≈¨y À f¥áA ë Ω¨ªA # iB»√fiA ¡»NÑ ≈ø –jÉ Ω´ ≈ø ¡«iÀfu ü Bø Bƒßl√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
sŒß w¨ƒÕ Bø ¡§ßC ≈ø iÀfvªA Ω´ À , iB®rªA À iBQfªA îI °mÃNùA LÃRªA œ« À “ª›¨ªA …ƒø À “ºŒáA À ±ÒºªBI °mÃNªA ”ƒ®ø
‹ Bø …ªBY ≈ø f«Bq AgHØ  fÕjÕ À  AjÕ B¿ŒØ …¥ØAÃÕ ∆DI ¢Àjrø …Ø›N÷A À ‹G …I ±ºMDÕ À B√Bn√G jqB®Õ ∆Bn√G ≈ø Bø À , ∆Bn√‚A
…∞ŒªC ≈ø  f«BrÕ Bø ∆Bn√‚A ¤nÕ iÀfvªA Ω¨I …√BZJm A K«g AgHØ “rŒ®ªA Ov¨ƒM À “∞ªfiA OYAi À Ω¨ªBI  ifu tDU …ŒzMjÕ
. “ŒªB®ªA B«iÃv≥ ü ∆Ã∑Bm ¡»√C ïG —iBqG # iB»√fiA ¡»NÑ ≈ø –jÉ $ : …ªÃ≥ ü À ‘ ∏ªA —hºªA œ« À ∂› ‚A ”ºß
…n∞ƒª ¡»vºë …√BZJm A ∆C ”ºß “ª‹e ¡»ŒªG fŒ¿ZNªA “Jn√ ü # µáBI - …ªÃ≥ ïG - B√Af« –hªA f¿áA AêB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
“®≥AêA : # Bø›m Bø›m ›Œ≥ ‹G B¿ŒQDM ‹ À Aèª B»ŒØ ∆î¿nÕ ‹ $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ’œm Ω¿ß ‹ À Ω BI eB¥NßA ¡«fƒß fUÃÕ ›Ø
”NY æhNJùA πªhI …®≥Ãø ©¥Õ À …yj´ KŒvÕ SŒÅ ïB®M …∞ŒuÃM oŒºØ …®≥Ãø ¡»∞ŒuÃM ©¥Õ À …√BZJm A fŒ¿Ñ ¡»ƒø \vŒØ , 26
”ƒ®ø ü æÃ¥ªA ¬f¥M f≥ À , 160 : PBØBvªA : # îvºbùA A eBJß ‹G ∆Ã∞vÕ B¿ß A ∆BZJm $ : ïB®M æB≥ , Ω÷B√ Ω∑ …ªBƒÕ
. f¿áA —iÃm n∞M ü ïB®M  fõ “ŒuÃva À f¿áA
jøfiA ≈ø ∆Bn√‚A ïG oŒºØ ïB®M …I “ÕAf A xBvNaA ïG —iBqG # A B√Af« ∆C ‹ ê –fN»ƒª Bƒ∑ Bø À Ah B√Af« $ : ¡ Ã≥ ü À
. ’œq
≈ø …I ≤A ß‹A ∆ÀhaDÕ –hªA ë À , …÷BŒJ√C ∆BnºI ïB®M A ¡«fßÀ Bø “Œ¥Å ≤A ßA # µáBI BƒIi Ωmi P’BU f¥ª $ : ¡ Ã≥ ü À
ifvø ΩJ≥ ≈ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ î¥Õj∞ªA ≈ø —gÃaDùA PBØA ß‹A j÷Bm À ≤A ß‹A Ah« ü À , “ŒªBNªA “Õ‡A …v¥M Bø ”ºß iBƒªA LBZuC
. “VZºª BøBó iBƒªA Ω«C ≈ø À , Aj∏q “ƒÜA Ω«C ≈ø πªg ∆Ã∏Õ À , “ŒIÃIjªA ¬Bó À j»¥ªBI ïB®M …ƒø iû£ ’BÕ ∏ªA À “¿§®ªA
”ƒ®ø j§ƒªA XgBm KnÅ ∆B∑ ∆G À “Œ√Ej¥ªA “ŒªB®ªA µ÷B¥áA ≈ø ë …ºmi “ÒmAÃI …√BZJm A ¡«fßÀ Bø “Œ¥Å “ƒÜA Ω«C ≤A ßA À
. PBÕ‡A  h« ”ºß ¬›∏ªA ΩÕg ü …ŒØ SZJªA ≈ø jÒrª µØÃ√ Bƒº®ª À , ‹hNJø BÒŒnI
À “ƒÜA if≥ “®Øi ïG —iBqG - ¡∏ºM - fŒ®JªA •∞ºI —iBq‚A ü # ∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bñ B«Ã¿NQiÀC “ƒÜA ¡∏ºM ∆C AÀeÃ√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»º¿ß æBJ≥ ü ¡ BQiG “ƒÜA Oº®U f≥ À , “ƒÜA ü ¡»√Ã∑ îY ë BòG ’AfƒªA ∆G - ΩŒ≥ B¿∑ - ∂BŒnªA j«B£ ∆HØ B»√B∏ø úß
æB¥Õ   ¨ª œ¥JØ wbrªA …ƒß æAk ¡Q wbq ™B∞N√A ~j®ø ü ë À …I ©∞NƒÕ Bû  Ãç ÀC æBø ∫Bƒ« ∆B∑ AgG B¿ŒØ Ti‚A µ¥ZNÕ BòG À
–C ~ifiA A TjÕ À , ¡º®ªA ≈ø ¡ AÃ∑jM Bñ ∆ÃvNã –C ’BŒJ√fiA “QiÀ ’B¿º®ªA À , …ª œ¥I ‹Bø ∫jM À PBø –C  BIC ∆›Ø TiÀ :
. ¡ Ãa Bø …ª ”¥JŒØ ∆ÃMÃô ≤Ãm À  Ãç À æBø ≈ø B»I Bø ¡ Ãa ∆B∑ …√G
æAk jØB∏ªA ∆C ´ B®Œö jØB∏ªA À ≈ø¤ùA Ω¿®ªBI B»Jn∏Õ ∆fi “yÀj®ø O¥ºa B»√Ã∑  Bƒ®ø B«ÃQiÀC ¡ BQiG “ƒÜA ∆Ã∏Ø Ah« ”ºß À
∆ÃQiAêA ¡« π◊ªÀC $ : ïB®M æB≥ , B»QjÕ …º¿ß ‹ ê À , …º¿®I B TiAêA Ã»Ø ≈ø¤¿ºª OŒ¥JØ B»∑ Ø …ŒuB®ø À …∑jrI B»ƒß
. 11 : ∆Ãø¤ùA : # pÀej∞ªA ∆ÃQjÕ ≈ÕhªA
. 74 : jølªA : # ’Br√ SŒY “ƒÜA ≈ø CÃJN√ ~ifiA BƒQiÀC À  fßÀ Bƒ≥fu –hªA f¿áA $ : “ƒÜA Ω«C ≈ß “ÕB∏Y : ïB®M æB≥ À
‘jâ –jè Bø ‹ À f¥ß ´ ≈ø ∫ ´ ≈ß πŒªG “Œƒ≥ æB¥N√A Ti‚A À “QAiêA : æB≥ gG , PAej∞ùA ü K´AjªA  j∑g Bû \yÀC Ah« À
, TA ªA ∆ú∑DM À : æB≥ ’BM À B∞ªC ÀAêA OJº¥Ø TAjM À TiG À TA ø “QÀiÃùA “Œƒ¥ºª æB¥ŒØ OŒùA ≈ß Ω¥NƒùA πªhI œ À , f¥®ªA
. …NŒ¥I À …ºuC –C ¡∏ŒIC TiG ”ºß ¡∏√HØ ¡∑jßBrø ”ºß AÃNJQA : (¬›nªA …Œºß) æB≥ À
. ¢BIjªB∑ ±Zu ü j§ƒØ : jßBrªA æB≥
. œä LBN∑ TiG ≈»ŒØ
πºM : ïB®M æB≥ , TiÀC : B◊ƒ»ø B◊Œq æÃa ≈ø Ω∏ª æB¥Õ À Ah∑ TiÀ f≥ : K®M ´ ≈ø ’œq …ª ΩvY ≈ø Ω∏ª æB¥Õ À : æB≥
. ∆ÃQjÕ ≈ÕhªA ∆ÃQiAêA ¡« π◊ªÀC , B«Ã¿NQiÀC ªA “ƒÜA
ΩI …ŒØ AÃnØBƒNÕ ”NY ’BŒJ√fiA fƒß …ª if≥ ‹ æBùBØ æBùA ∆Àe “ºŒz∞ªA À ¡º®ªA À —ÃJƒªA “QAiÀ ®Õ …√HØ LÃ¥®Õ æE ≈ø TjÕ À : …ªÃ≥ À
”ºß Kv√ # “≥fu Bƒ∑jM Bø TiÃ√ ‹ ’BŒJ√fiA jqB®ø B√G $ : (¬›nªA …Œºß) æB≥ …√C ‘jM ‹ C …√Ã∏ºô À æBùA ∆ÃN¥Õ B¿º≥
“QiÀ ’B¿º®ªA $ : …ªÃ≥ ≈ø (¬›nªA …Œºß) …ƒß –Ài Bø À , “øfiA B»ŒØ ∫ rÕ “≥fu ë À ¡º®ªA ë  Bƒ∑jM Bø : ΩŒ≥ f¥Ø xBvNa‹A
O√C : …ƒß A œyi œº®ª æB≥ À : , “ƒø ‹ À ≈ ¨I πªg ∆Ã∏ª “QiêA •∞ª Ω¿®NmA À ¡º®ªA ≈ø  ÃQiÀ Bø ïG —iBqHØ # ’BŒJ√fiA
≈ø TiAêA …√DI …n∞√ ïB®M A ±uÀ À , ƒm À A LBN∑ œºJ≥ ’BŒJ√fiA OQiÀ Bø : æB≥ ? πQiG Bø À : æB≥ . œQiAÀ À œaC
. …ø›∑ ”»N√A ïB®M A ïG —j÷Bu B»º∑ ’BŒqfiA ∆G SŒY
. —eBùA ”ƒ®ø ë fYAÀ ΩuC ïG œ√B®ùA ≈ø  j∑g Bø ™BUiG “Iîvª  j∑g Bû \yÀC  Bƒøf≥ Bø ∆B∑ BòG À
. “Õ‡A jaE ïG # iBƒªA LBZuC “ƒÜA LBZuC ‘eB√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
LBZuC …I jbnÕ À ¡∏»NÕ “ÕjbnªA À ¡∏»NªA ©≥Ãø ©≥AÀ À “ƒÜA LBZuC °mÃNI iBƒªA LBZuC ≈ø ≤A ßA haC …n∞√ ü Ah«
. iBƒªA LBZuC ≈ø “ƒÜA
À “ºIB¥ùA ~j¨ª ∆B∑ AgG BøC …º«C À µáBI ’Al»Nm‹B∑ µY ~j´ …I µº®NÕ AgG Ω BJªA 躪A ≈ø ∆Ã∏Õ BòG “ÕjbnªA À ’Al»Nm‹A À
(¬›nªA …Œºß) `Ã√ ≈ß “ÕB∏Y ïB®M æB≥ “ƒÜA Ω«C ≈ß ifvÕ ‹ –hªA 躪A ΩŒJ≥ ≈ø oŒºØ iÀhä ´ ≈ø µY jaE ~j¨ª ÀC —AiB A
, 38 : eë : # ∆ÀjbnM B¿∑ ¡∏ƒø jbn√ B√HØ Bƒø AÀjbnM ∆G æB≥ …ƒø AÀjbm …øÃ≥ ≈ø flø …Œºß jø B¿º∑ À πº∞ªA ©ƒvÕ À $ :
≈ø AÃøE ≈ÕhªA ¬ÃŒªBØ - æB≥ ∆C ïG - ∆ÀløB¨NÕ ¡»I AÀjø AgG À ∆Ã∏ZzÕ AÃøE ≈ÕhªA ≈ø AÃ√B∑ AÃøjUC ≈ÕhªA ∆G $ : æB≥ À
. 34 : î∞∞ÒùA : # ∆Ã∏ZzÕ iB∞∏ªA
πªg Ω®ºØ œ√BRªA ∆Àe æÀfiA fßêA ü æî∞ùA j∑g SŒY # ¡∏Ii fßÀ Bø $ : ¡ Ã≥ À # BƒIi B√fßÀ Bø $ : ¡ Ã≥ îI ∂j∞ªA BøC À
. pBƒªA “øB®ª LB¥®ªA À LAÃRªA ≈ø  fßÀ Bø ©Œö A fßÀ Bñ eAjùA ∆C j«B§ªA ∆HØ ±ÕjrNªA ≈ø ™Ã√ ”ºß “ª‹fºª
©Œ¿Ä S®JªA ∆ÃNJRÕ îƒø¤ùA ∆HØ BŒ√fªA ü ±ºNã eB®ùA jøC ≈ø iB∞∏ªA iB∏√G À îƒø¤ùA ≤A ßA µº®Nø ∆C ë À jaE …UÀ ∫Bƒ« À
À ∆Ãø¤ùA …I fßêA ü ∫ qA –hªA S®JªA ΩuC ∆Àj∏ƒÕ ¡»√HØ ∆Àj∏ƒùA iB∞∏ªA BøC À , ¡«BÕG B«fßÀ À ¡ A B»ƒŒI ªA …MBŒuÃva
¡»Ii ”ºß AÃ∞≥À gG ‘jM ê À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ …MBŒuÃva ∆Àe …ºuDI ¡»Œºß “VáA ¡NÕ À …√BZJm A WNYA πªhª À , B®Œö iB∞∏ªA
AêB≥ µáBI Ah« oŒª C iBƒªA ”ºß AÀj∞∑ ≈ÕhªA ~j®Õ ¬ÃÕ À $ : …ªÃ≥ À , 30 : ¬B®√fiA : # BƒIi À ”ºI AêB≥ µáBI Ah« oŒª C æB≥
. 34 : ≤B¥YfiA : # BƒIi À ”ºI
©Œö ≈ø ∆Àf»rÕ À …I ∆ÃßhÕ AÃ√B∑ À A ¡«fßÀ Bø “Œ¥Å ¡»ƒø ≤A ßA # B¥Y BƒIi B√fßÀ Bø B√fUÀ f≥ ∆C $ : ¡ Ã¥Ø Ah« ”ºß À
Bû ë À , LAh®ªA À S®JªA ΩuC ∆Àj∏ƒÕ AÃ√B∑ f¥Ø iB∞∏ªA BøC À , …÷BŒJ√C ∆BnºI BŒ√fªA ü A ¡»v≥ Bñ S®JªA PBŒuÃva
À S®JªA ΩuDI fßêA ∆fi ¡∏Ii ¡∑fßÀ Bø Ω¥Õ À # B¥Y ¡∏Ii fßÀ Bø fUÀ Ω»Ø $ : ΩŒ≥ AhºØ ∆Ãø¤ùA À ¡« …ŒØ ∆Ã∑ rÕ
. ¡»I BvNã ≈∏Õ LAh®ªA
≤A ß‹A haC ”ƒ®ø B¿Ø ∆ÿº∏NùA  j∑g Bø ”ºß fŒßêBI ’BØêA ∆Àe KUAÀ fßêBI ’BØêA ∆G : ΩŒ≥ B¿ß LAÃÜA j»§Õ πªhI À
. ¬k›I …¥¥Ñ oŒª À , BŒ√fªA ü …I ¡«ih√C À îøj A À iB∞∏ªA LB¥ß ≈ø A  j∑g Bø “Œ¥Å
”ºß KŒRùA œªÃªA µY LB¥®ªA À , jøfiA  fŒI –hªA LAÃRªA œªÀ ”ºß ΩøB®ªA µY LAÃRªA ∆C ∂j∞ªA ≈ø  Àj∑g B¿ŒØ ∫›ùA ∆C πªg À
kBåG ∆Àe KUAÀ fßêA kBåHØ ¨ªA µY æBÒIG kÃè ‹ ≈∏ª …n∞√ µY æB¿ßG ≈ß  j§√ wbrªA ≤jvÕ ∆C l÷BÜA ≈ø À , ΩøB®ªA
pBmC æBÒIG À K√hªA ”ºß LB¥®ªA ΩuC kBåG ¬fß BøC À , “º¿ÜA ü …¥ÕeBvø À “uBàA fŒßêA eiAÃø ü ¡NÕ BòG Ah« À , fŒßêA
. ¬B®ªA ¬B§ƒªA æ›aG À …ºuC ≈ø ©ÕjrNªA æBÒIG …ªBÒIG ü gG πªh∑ oŒºØ ±ºbNªA ”ºß —AkB A
Bø PBŒuÃva ≈ø î¥NùA A fßÀ Bø # B√fßÀ $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆DI # ¡∏Ii fßÀ $ # BƒIi B√fßÀ $ : …ŒªÃ≥ ü ∂j∞ªA …UÀ Bñi À
ü –hªB∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LB¥®ªA À LAÃRªA ≈ø iB∞∏ªA À îƒø¤ùA …I fßÀ Bø ¬Ã¿ß # ¡∏Ii fßÀ $ : …ªÃ¥I À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …I ¡»ºøB®Õ
. îNÕ‡A jaE ïG # –Af« ©JM ≈¿Ø ‘f« ø ¡∏ƒŒMDÕ BøG $ : …ªÃ≥
. ¡∏Ii fßÀ µáA J®NªA ΩI ¡∏Ii ¡∑fßÀ : æB¥Õ ”NY iB∞∏ªBI wNë ‹ fßêA Ah« ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
Bù “ƒÜA LBZuC ∆C ü ∂iB∞ªA KJnªA ë Bø æÃ¥ŒØ eÃ®Õ ∆C Ω÷BnººØ æA¤nªA ©Ò¥Õ ‹ …ƒ∏ª …I pDI ‹ ∂j∞ªA ΩuC ∆C : …ŒØ À
A fßÀ Bø ©Œö ≈ß ¡«ÃªDm iBƒªA LBZuC AêDm AgG BøC À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ iÃøC ≈ø ¡»vë Bø j∑hI AÀjvN≥A ¡»n∞√ ≤A ßA AÀeiÀC
¡»n∞√C ¡« AÃØ ßA AgG ¡ BI B¿Ø B¿»ƒø Ω∑ …I wNë Bø À ∆BN∞÷BÒªA …ŒØ ∫ rÕ Bø ∫Bƒ« ‘jaC —iBJ®I À ? iB∞∏ªA À îƒø¤ùA …I
. ? ©Œ¿ÜA …ŒØ ∫ rÕ Bñ ≤A ß‹A iBƒªA LBZuC ∆êDnÕ À ¡»n∞√DI wNë Bñ AÃØ ßA
iBƒªA LBZuC ∆HØ ΩÕlÜA LAÃRªA ™AÃ√C ≈ø “ƒÜA LBZuC  fßÀ –hªA # ¡∏Ii fßÀ Bø $ …ªÃ¥I eAjùA ∆DI ∂j∞ªA …UÀ Bñi À
. LB¥®ªA ¡ŒªC ≈ø ¡»I Bø ∆Àfè B¿∑ πªg ∆Àf«BrÕ
. ›÷B ¨Õ ‹ …NØBbm ”ºß ±Œbm …UÀ ë À
A  fßÀ Bø “Œ¥Y ”ºß B®Œö îN∞÷BÒªA ≈ø ≤A ß‹A µ¥Ñ ”ºß ©Õj∞M # îùB§ªA ”ºß A “ƒ®ª ∆C ¡»ƒŒI ∆g¤ø ∆gDØ $ : …ªÃ≥ À
’Bz¥I - # ¡»ƒŒI $ : …ªÃ≥ j«B£ …Œºß ΩŒªfªA À - î¥Õj∞ºª ¬Bß ¬›ßG ë À # îùB§ªA ”ºß A “ƒ®ª $ : …ªÃ≥ ë ∆AgfiA À , …√BZJm
∆ÀfvÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ¥I “ƒ®ºªBI ¡»Œºß OIjy ≈ÕhªA îùB§ªA jnØ f≥ À îùB§ªA ”ºß “Œ ‚A “õjªA ≈ø ejÒªA À eB®I‚A œ« À “ƒ®ºªA
, “ØjZƒø “Øjä A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvÕ ≈ÕhªA —ja·ª ∆Àj∏ƒùA ∆ÀjØB∏ªA ¡»Ø # ∆ÀjØB∑ —ja‡BI ¡« À BUÃß B»√èJÕ À A ΩŒJm ≈ß
. eB®¿ºª ∆Àj∏ƒùA µZºª ∆Àf√B®ùA ¡« ’‹¤»Ø ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ∫úm ≈ß ¡« ´ ∆ÃØjvÕ À
ü j∑hÕ …√BZJm A ∆HØ ≈ÕfI ∆ÃÕfÕ ‹ ≈ÕhªA ©√Bvºª ≈Õj∏ƒùA ”NY ’AlÜBI ≈ÕjØB∏ªA µZºª ≈Õf√B®ùA ©Œö Ω¿rÕ ±uêA Ah« À
oŒª ∆Bn√‚A B»I wa “¥ºàA À “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA …ŒªG ÃßfM –hªA “Œ√Bn√‚A ΩŒJm ë …I À …ŒªG –f»Õ –hªA …ºŒJm À …ƒÕe ∆C …IBN∑
. ≈Õe ‹ À ¬›mG  ’AiÀ
ë À —jÒ∞ªA …ŒªG ÃßfM Bø “øB¥NmA ”ºß …∏ºm ∆HØ œ ‚A ≈ÕfªA ë À … Aju À A ΩŒJm ë …MBŒY ü ∆Bn√‚A …∏ºnÕ –hªA ΩŒJnªBØ
πºm ∆G À , …ŒØ XÃß ‹ –hªA A ΩŒJm À A fƒß ≈ÕfªA ë –hªA ¬›m‚A À ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ë ∆B∑ …MeB®m ïG …≥ÃnÕ –hªA
“ÕeBùB∑ eÃJ®ù —eBJß À ’œrª ™Ãza …ŒØ ≈∏Õ ÀC “º BJªA ∆BÕefiA À ΩºùB∑ eÃJ®ù —eBJß À “Œ«ÃªDI ∆BßgG …ŒØ ∆B∑ ’AÃm πªg ´
. πªg ¡»ØBØ , Aj∞∑ OªfI ªA A “¿®√ À , …»UÀ ≈ß BØjä ¬›m‚A ë À BUÃß A ΩŒJm …ŒØ ∆èJÕ ∫úm Ã»Ø “z A
≈∏ª ? “∏÷›ùA ≈ø ¬C ≈ÜA ≈ø ¬C o√‚A ≈ø C ? ë ≈ø …Øj®Õ À # ¡»ƒŒI ∆g¤ø ∆gDØ $ : …ªÃ¥I …ƒß ë –hªA Ah« A ¡»IC f≥ À
≈ø ’œq ü j∑hÕ ¡ºØ ≈ÜA BøC : “∏÷›ùA ≈ø ‹ À ≈ÜA ≈ø ‹ jrJªA ≈ø ∆g¤ùA Ah« ∆Ã∏Õ ∆C ïB®M …ø›∑ ü jIfNªA …ŒzN¥Õ –hªA
∆C ïG PÃùA æÀl√ îY ë À —ja‡A Bß ü  eÀiÀ ∆fª ≈ø ∆Bn√‚A jøC ü °mÃNªA ≈ø B◊Œq ≈ÜA ‘fvNÕ ∆C ïB®M …ø›∑ ±ŒßBzM
. ≈ÜA ≈ø …√Ã∑ æB¿NY‹ KUÃø ›Ø  jøC ¡NbŒØ iB√ ÀC “ƒU ü j¥NnÕ
f≥ À , …¥ºa ü …I ”z≥ Bø –jè ¡»N BmÃI À , “Œ ‚A jøAÀfiA gB∞√G ¡»ÕfÕDI …MeAi‚ “ºõ À A jøfi °÷BmÀ ¡»√HØ “∏÷›ùA BøC À
¡∏n∞√C AÃUjaC : |J¥ªA îY îùB§ºª ¡ Ã¥∑ B«iB√ À —ja‡A “ƒU ü À PÃùA Bß ü ¡»¿∏Y À ¡«jøC ≈ø ’BŒqC …√BZJm A j∑g
¡∏√G $ : iBƒªA Ω«fi πªBø æÃ≥ À 32 : ΩZƒªA : G # “ƒÜA AúaeA ¡∏Œºß ¬›m $ : “ƒÜA Ω«fi ¡ Ã≥ À 93 : ¬B®√fiA : G #
. πªg j÷B§√ À , 77 : ≤jalªA , : G # ∆ÃR∑Bø
¡ºØ Ωv∞ªA ¡∏áA …ŒØ –hªA ≤j§ªA À LBnáA À ∆kêA À KN∏ªA jÕBÒM À —eB»rªA À æA¤nªA À S®JªA — §Y ë À jr A BøC À
. ∆Bn√‚A µY ü …I ïB®M `ju Bø ‹G Bêju ¡« ¨ª ‹ À œ»ƒªA À jøfiA ÀC ¡∏áA ≈ø ’œq …ŒØ “∏÷›¿ºª j∑hÕ
≈ø ©¿Ü ¡ Ã≥ À # ¡∏Œºß ¬›m ∆C “ƒÜA LBZuC AÀeB√ À $ : ¡»ƒß “ÕB∏Y PBÕ‡A  h« ΩÕg ü ≤AjßfiA LBZuC ü ïB®M …ªÃ¥∑
±vÕ B¿ŒØ ïB®M …ªÃ≥ À , A ∆gHI îøDM À jøC À ¡∏Y Ah« À # ∆Ã√lÑ ¡N√C ‹ À ¡∏Œºß ≤Ãa ‹ “ƒÜA AúaeA $ : ∫Bƒ« îƒø¤ùA
Ω«C …ªA¤m j∑g f®I ïB®M …ªÃ≥ À 27 : ΩZƒªA : # ≈ÕjØB∏ªA ”ºß ’ÃnªA À ¬ÃŒªA –làA ∆G ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA æB≥ $ : “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
À S®JªA ¬ÃÕ Ah»Ø S®JªA ¬ÃÕ ïG A LBN∑ ü ¡NRJª f¥ª ∆Bô‚A À ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA æB≥ À $ : ~ifiA ü ¡»RJª —fø ≈ß ©¿ÜA
. 56 : ¬ÀjªA : # ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑ ¡∏ƒ∏ª
“ßB∞rªA À —eB»rªA æBRøC ïG BØBzø “∏÷›ùA ∆Àe …I ∆Bn√‚A A BJY “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ jøfiBI ¬BŒ¥ªA À , ∆Ã◊rªA –fvM ≈ø PB»U  h»Ø
. …ª îNºªA
. ¬B¥ùBI µº®M …ª Bø œ÷AÀjªA SZJªA ü œMDÕ À , “∏÷›ùA ∆Àe ∆Bn√‚A ≈ø ∆g¤ùA Ah« ∆Ã∏Õ ∆C ≈«hªA ïG Lj¥Õ …º∑ Ah»Ø
î◊Œq îI ΩºbNùA nªA ë À ≤Àj®ø LBVáA # ¡«B¿ŒnI ›∑ ∆ÃØj®Õ æBUi ≤AjßfiA ”ºß À LBVY B¿»ƒŒI À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ja‡A ≈ø B¿«fYC nÕ
”ƒ®ø …Œ∞Ø ’œq Ω∑ ”ºßC À …NJ≥i ∂ÃØ j®rªA ë À pj∞ºª À πÕfºª ≤j®ªA À ΩøjªA ≈ø æ›NªA À , LBVáA œªBßC ≤AjßfiA À
Ω∑ B®Œö iBƒªA À “ƒÜA Ω«C ¡»÷Af√ À ©Œ¿ÜA ”ºß ¡»ØAjqG ≈ø  f®I j∑g Bø À , ≤AjßfiA ΩJ≥ LBVáA j∑g À , æBY –C ”ºß ú®ªA
iBƒªA Ω«C À “ƒÜA Ω«C î¥Õj∞ªA ”ºß ≤jrùA Ω A ë À iBƒªA À “ƒÜA îI –hªA LBVáA œªBßC ≤AjßfiBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C fÕ¤Õ πªg
. B®Œö
. jvJªA ”ºß µrM ‹ ’BŒ¿Œm …ª : jßBrªA æB≥ , “ø›®ªA ’BŒ¿ŒnªA À ’B¿ŒnªA : K´AjªA æB≥ “ø›®ªA ’B¿ŒnªA À
. ”»N√A ®ø –C îøÃnø À , …N¿ºßC –C …NøÃm f≥ À # ¡»«ÃUÀ ü ¡«B¿Œm $ : ïB®M æB≥ À
À “ƒÜA LBZuC îI ë BòG ïB®M A  j∑g –hªA LBVáA Ah« ∆C PBÕ‡A ≈ø B»I µZºÕ Bø À “Õ‡A  h« ”ƒ®ø ü jIfNªA …ŒÒ®Õ –hªA À
À î¥ØBƒùA îI —iÀBä j∑g fƒß ”ƒ®ùA Ah« ΩRñ …√BZJm A B√DJ√C f≥ À # B¿»ƒŒI À $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA ©Ujø B¿»Ø iBƒªA LBZuC
AÃn¿NªBØ ¡∑’AiÀ AîUiA ΩŒ≥ ¡∑iÃ√ ≈ø oJN¥√ B√Àj§√A AÃøE ≈Õhºª PB¥ØBƒùA À ∆Ã¥ØBƒùA æÃ¥Õ ¬ÃÕ $ : …ªÃ¥I “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ îƒø¤ùA
îI ∂j∞Õ …√Ã∏ª LBVY ë BòG À , 13 : fÕfáA : # LAh®ªA …ºJ≥ ≈ø  j«B£ À “õjªA …ŒØ …ƒ BI LBI …ª iÃnI ¡»ƒŒI LjzØ AiÃ√
∆C …√BZJm A aC ¡Q iBƒªA À “ƒÜA îI µº®ø “uBa “◊Œ« ”ºß °Œã XÃnƒø LÃQ …√C ‹ ‘jafiA ≈ß B¿«AfYG KVê À îN∞÷BÒªA
LBZuC À “ƒÜA LBZuC îN∞÷BÒªA ≈ø ›∑ ∆ÃØj®Õ ¡»®yÃø ™B∞Mi‹ îJ√BÜA ”ºß îØjrø ‹BUi …ŒªBßC À LBVáA ≤AjßC ”ºß
. ¡»I wNÖ ªA ¡»Nø›ß À ¡«B¿ŒnI iBƒªA
™Ã√ ≈ß îUiBa ¡»√Ã∏ª πªg Ω»Ø ¡»NßBö ≈ø ∆ÀlÕB¿Nø îN∞÷BÒªA ”ºß ∆ÀkBZƒø æBUjªA ’‹¤« ∆C fŒ∞Õ ∂BŒnªA ∆C ü KÕi ‹ À
∆Ã◊rªA j÷Bm À LBnáA À æA¤nªA ≈ø ¡»I µº®NÕ Bø SŒY ≈ø ©¿ÜA Ω«C ≈ß îUiBa ¡»√Ã∏ª ÀC , ›Rø ≈ÜA ÀC “∏÷›ùB∑ ∆Bn√‚A
B¿∑ ≤AjßfiA LBZuC À , iBƒªA LBZuC À , “ƒÜA LBZuC : T›Q ±÷Aà ïG î¿n¥ƒø ©¿ÜA Ω«C πªhI ∆Ã∏ŒØ B¿»I “»ŒJrªA
±Œº∏NªA ÆúI ≈ß AÀjv≥ À “VáA ¡»Œºß ¡NM ≈ÕhªA î∞®zNnùA À iB∞∏ªA À îƒø¤ùA : T›Q ±÷Aà ïG BŒ√fªA ü A ¡»¿n≥
≈ß î®∞Mjø ¡»√Ã∏ª ÀC , ¡»IAjyC À …Œ∞nªA À ∆à A À ≤jàA ¬j A cŒrªA À BJªA ´ æB∞ fiA À ’BnƒªA ≈ø æÃ¥®ªA ’B∞®z∑
. ? ¡»N√B∏ñ ©¿ÜA Ω«C ±≥Ãø
: ΩŒ≥ ∆G À ∆AÃŒáA oƒU …I ±vNÕ B¿∑ “ŒQÃ√fiA À “ŒªÃUjªBI ∆Ã∞vNÕ ‹ ¡»√HØ “∏÷›ùA Ω¿rÕ ‹ # æBUi $ •∞ª ∂› G ∆C KÕi ‹
. …Œºß æfÕ ΩŒªe ‹ …√C ”ºß , “Œ¿nNªA À ≤BvM‹A \ZvÕ ‹ πªg ∆HØ æBUjªA Ω∏q ü ∆Àj»§Õ Bñi ¡»√G
≈ÕeÃv¥ùA eAjØfiA ∆DrI ¬BM ’BƒNßA ”ºß “¨ºªA ≤jß KnÅ æfÕ ∏ƒNªBI “uBa À , G # ∆ÃØj®Õ æBUi $ : …ªÃ≥ ΩRñ J®NªA ∆G ¡Q
. …øAÃ≥ ü fÕfrªA …MeAiG À …º¥®M ü –Ã¥ªA ∆Bn√‚A ”ºß —eB®ªA KnÅ ΩUjªA “ª‹e ïG Aj§√ •∞ºªBI
: # A j∑g ≈ß ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»Œ»ºM ‹ æBUi $ : ïB®M …ªÃ¥∑ J®NªA Ah« ΩRø ≈ø ïB®M …ø›∑ ü fUÃÕ Bø –jè πªg ”ºß À
: # …Œºß A AÀf«Bß Bø AÃ≥fu æBUi $ : …ªÃ≥ À , 108 : “IÃNªA : # AÀj»ÒNÕ ∆C ∆ÃJê æBUi …ŒØ $ : …ªÃ≥ À , 37 : iêA
‘j√ ‹ Bƒª Bø $ : …ªÃ≥ ΩRø ü ”NY 109 : ±mÃÕ : # ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ≥ À , 23 : LAlYfiA
. 6 : ≈ÜA : # ≈ÜA ≈ø æBUjI ∆ÀgÃ®Õ o√‚A ≈ø æBUi ∆B∑ …√C À $ : …ªÃ≥ À , 62 : x : # iAjqfiA ≈ø ¡«f®√ Bƒ∑ ‹BUi
. KŒº¨NªA ≈ø ∆B∑ ’BnƒªA ≈ø AeAjØC ¡»ŒØ ∆C ~jØ ∆G À , “ªBä ‹ ¡»NŒ√Bn√G ü ∆ÃøBM eAjØC “Õ‡A ü æBUjI eAjùBØ
À , “ƒUfiA ”NY æB∞ fiA À ’BnƒªA ¡»ŒØ À , ¡»√DrI ’BƒNß‹A KUÃM ¡«jøC ü “Õlø ‹ ∆Bn√‚A eAjØC ’B∞®y ¡»√HØ ∆Ã∞®zNnùA BøC À
∆ÃØj®Õ æBUi $ …ªÃ¥I ≈ÕeAjùA ¡« AÃ√B∑ ÃºØ BJŒº¨M æBUjªBI ¡»ƒß …I ®Õ ”NY ¡« ´ ”ºß ¡ BUjª À , |®I ”ºß ¡»z®Jª ΩzØ ‹
ü ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA PA J®M ≈ø eû®ùA ë B¿∑ πªg Ãç ÀC “∞÷B ÀC pB√C ÀC , G ∆ÃØj®Õ ¬Ã≥ : æB¥Õ ∆C J®NªA µY ∆B∏ª , G #
# ∆Àj»ÒNÕ pB√C ¡»√G $ : …ªÃ≥ À , 164 : ≤AjßfiA : # ¡»Ih®ø ÀC ¡»∏º»ø A BøÃ≥ ∆ç®M $ : ïB®M …ªÃ¥∑ eiAÃùA  h« æBRøC
. 14 : ±vªA : # “∞÷B Pj∞∑ À ΩŒ÷AjmG I ≈ø “∞÷B OƒøFØ $ : …ªÃ≥ À , 82 : ≤AjßfiA :
Ω«C ≈ø …I ∆ÿ÷B¥ªA ∆Ã∏Õ ∆C ‹G ”IDM iÃøC ∆Ã◊rªA ≈ø …I ¡«j∑hÕ À ≤BuÀfiA ≈ø “ŒªBNªA PBÕ‡A ü …I ïB®M A ¡»∞vÕ Bø ∆C ”ºß
. î∞®zNnùA ≈ø AÃ√Ã∏Õ ∆C ›zØ îÒmÃNùA pBƒªA ≈ø AÃ√Ã∏Õ ∆C ›zØ ”∞ªlªA À Lj¥ªA LBZuC À , “√B∏ùA À “ªlƒùA
LBZuC À “ƒÜA LBZuC ”ºß ∆îºÒø À , “øBß ©¿ÜA Ω«C ”ºß ∆ÃØjrø ¡»√DI AÃ∞uÀ À ≤AjßfiA ”ºß Aú®U ¡»√C : πªg æÀDØ
“®ŒØi “ªlƒø πªg ∆C KÕi ‹ À , ¡ B¿ßC ΩŒuB∞M À ¡»mÃ∞√ PBŒuÃvÇ ∆ÃÒŒê À …I xBàA  B¿ŒnI ¡»ƒø ∆Bn√G Ω∑ ∆ÃØj®Õ iBƒªA
fƒß AeÃUÃø BøBß AjøC iBƒªA À “ƒÜA æÃae f®I “uBa À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ pBƒªA ©Œö —f«Brø OnŒª À , pBƒªA îI ≈ø B»I ∆ÃvNë
BƒIi $ : ¡ Ã≥ À , 62 : x : # iAjqfiA ≈ø ¡«f®√ Bƒ∑ ‹BUi ‘j√ ‹ Bƒª Bø $ : iBƒªA Ω«C æÃ≥ ≈ß “ÕB∏Y æÃ¥Õ A ∆HØ ©Œ¿ÜA
¡»ƒø ’‘jøA Ω∏ª $ : æB≥ À , 29 : —fVnªA ¡Y : # îº∞mfiA ≈ø B√Ã∏Œª BƒøAf≥C OÑ B¿»º®å o√‚A À ≈ÜA ≈ø B√›yC ≈ÕhªA B√iC
. 37 : oJß : # …Œƒ¨Õ ∆Dq h◊øÃÕ
∆HØ ›Rø  eAÃm À …UêA ~BŒJ∑ ¡«f«Bq ≈ø Ω∑ B»I ¡»∞ƒu ≤j®Õ “øBß “ø›®I iB∞∏ªA À ∆Ãø¤ùA ¡º®Õ ∆C ’B¿ŒnªA ”ƒ®ø oŒª À
∆À ∏NnM ¡Nƒ∑ Bø À ¡∏®ö ¡∏ƒß ”ƒ´C Bø AêB≥ ¡«B¿ŒnI ¡»√ÃØj®Õ ‹BUi ≤AjßfiA LBZuC ‘eB√ À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü ïB®M …ªÃ≥
≈Õ ∏Nnø ¡»√Ã∏∑ ¡«B¿Œm ≈ø ¡ B¿ßC À ¡ AÃYC ≈ø PBŒuÃva AÀlŒø ¡»√C fŒ∞Õ # “õjI A ¡ BƒÕ ‹ ¡N¿n≥C ≈ÕhªA ’‹¤« C
. “º¿ÜA ü ∆Bô‚A À j∞∏ªA ’AiÀ iÃøC  h« À , Ah∑ À Ah∑ Aÿn≥C f≥ À ©ö œªÀC
Ω«C ≈ø —B¨ÒªA À æ›zªA À j∞∏ªA “¿÷C ∆ÿº∏Õ À , “ƒÜA “ŒZNI ¡»√ÃŒê À “ƒÜA LBZuC ∆ÿº∏ŒØ î¥Õj∞ªA ∆ÀiÀBê ¡»√C : BŒ√BQ À
–fYÀflª ‹G h◊øÃÕ kBVñ ¡º∏NªA oŒª À , lUBY ¡«lVê ∆C ´ ≈ø πªg ü îºm nø ¡ AÃ≥C À ¡ AÃYDI ¡»Œºß ∆Ãßj¥ŒØ iBƒªA
’AiÀ Ah« À , 38 : DJƒªA : # BIAÃu æB≥ À ≈õjªA …ª ∆gC ≈ø ‹G ∆ÿº∏NÕ ‹ $ : ïB®M æB≥ , µÅ ‹G ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ≈ÕhªA A eBJß ≈ø
. ∆Ã∞®zNnùA …ªBƒÕ Bø
. “ŒªBNªA PBÕ‡A ü ∂BŒnªA j«B£ ë Bø ”ºß µºÒø jøC ü “ƒÜA æÃafI ¡»√ÀjøDÕ ¡Q ¡»Œºß ¡ŒºnNªBI “ƒÜA Ω«C ∆Ãø¤Õ ¡»√C : BRªBQ À
≈ø ’œq iBƒªA LBZuC ≈ø ≈Õ ∏NnùA —jIBJÜA À “ƒÜA LBZuC …I ∆ÀiÀBê Bø À ¡»N√B∏ø ≈ø A  j∑hÕ B¿ŒØ f«BrÕ ‹ …√C : B®IAi À
≈ø …ŒØ Aúae B¿ŒØ ∆úaAe “ßB¿ÜBI ∆ÃÒºNã …ŒØ ∆Àjzä ¡»√C j∑hÕ À , ¡ AÃ≥C ü LAjÒyA ‹ À ¡»Œºß µº¥ªA À ™l∞ªA iBQE
, 128 : PBØBvªA : # îvºbùA A eBJß ‹G ∆Àjz ¡»√HØ $ : ïB®M æB≥ f≥ À , BIAjm æBJÜA À ’Aë —f◊ØfiA Ω®É ªA æAëfiA
. “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª fßC æë Ω∑ ≈ø ¡«BƒRNmA ¡Q ,  eBJß œvºã “uBa ≈ø πªg Ω®VØ
…J¥®Õ À # îùB§ªA ¬Ã¥ªA ©ø Bƒº®É ‹ BƒIi AêB≥ iBƒªA LBZuC ’B¥ºM ¡«iBvIC OØju AgG À $ : …ªÃ≥ ü ¡«’Bße j∑g ïB®M …√G ¡Q
“ŒßeC B»ŒØ Pj∑g eiAÃø ü B¿∑ ejªBI …J¥®ª πªg ‹ ê À , ¡«⁄Bße LBVNnø …I ∆ÿº∏NÕ B¿ŒØ ∆ÀkBâ ¡»√C ”ºß πªg æfØ ejªBI
. ¡« ´ ≈ø ‘jaC “ŒßeC À iBƒªA LBZuC Ω÷Bnø À ©¿ÜA Ω«C
’‹¤« ∆C ü jIfN¿ºª BJÕi œ¥JM ‹ B»®JNM ‘jaC À B»ŒØ jIfNªBI PBÕ‡A  h« ≈ø —fYAÀ f®I —fYAÀ ±r∏ƒM ªA PBŒuÃvàA  h»Ø
À BøB¥ø ©ØiC ¡« “∏÷›ùA ´ ≈ø îvºbùA A eBJß ≈ø ©ö # æBUi ≤AjßfiA ”ºß À $ : …ªÃ≥ ü ¡»ƒß …√BZJm A aC ≈ÕhªA
À , Aî∞rÕ ∆C ¡ À , AÀf»rÕ ∆C ¡ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ µáBI Aÿº∏NÕ ∆C ¡ , î¥Õj∞ªA “øBß ∆ÃØj®Õ ©¿ÜA Ω«C j÷Bm ≈ø “ªlƒø ”ºßC
. AÃz¥Õ À AÀjøDÕ ∆C ¡
‹ ïB®M …ø›∑ ≈ø B◊Œq ∆C ´ …I ¡º®ªA ïG BƒºuÃÕ •∞ºªA ≈ø µÕj ›Ø ? îÒºNã J¥ªA ≈ø ÀC ≈ÜA ≈ø ÀC o√‚A ≈ø ¡»√C BøC À
h◊øÃÕ ∆Bn√‚A ”ºß –jè –hªA Ωv∞ªA ¡∏áA ïG eÃ®Õ jøC ü BÒmÃM ‹ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Ã◊q ≈ø B◊Œq ≈ÜA –fvM ”ºß æfÕ
. B¿«Ãç À “ßB∞rªA À —eB»rªB∑
19 : iBÒ∞√‹A : # h◊øÃÕ jøfiA À B◊Œq o∞ƒª o∞√ πºó ‹ ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ æBRøC ¡»Mî√ À ¡»ØBuÀC ≈ø  Bƒøf≥ Bø üBƒÕ ‹ À
…∏ºø TÀfY ‹ jøC Ω∏I …N BYG À ’œq Ω∏ª ïB®M …∏ºø iû£ ë BòG B»I eAjùA ∆C ”ºß æfM ‘jaC PBÕFI —jn∞ø “Õ‡A ∆HØ ,
“∏÷›ùA À ? …n∞ƒª KnZØ —ja‡A ü ‹ B¿÷Ae B◊Œq o∞ƒª o∞√ πºô ‹ À , O≥À ∆Àe BN≥À ‹ B¿÷Ae ∂› ‚A ”ºß πªBø …√HØ h◊øÃÕ
ïB®M …ø›∑ πªg ”ºß w√ f≥ À h◊øÃÕ ¡»NßB∞q ∆Ã∏ºô ’B®∞rªA À , h◊øÃÕ ¡»MeB»q ∆Ã∏ºô ’Af»rªA À , h◊øÃÕ ¡»N BmÀ ”ºß
, 51 : ≈ø¤ùA : # eB»qfiA ¬Ã¥Õ ¬ÃÕ $ : æB≥ À , 103 : ’BŒJ√fiA : # ∆ÀfßÃM ¡Nƒ∑ –hªA ¡∏øÃÕ Ah« “∏÷›ùA ¡«B¥ºNM À $ : æB≥
. 86 : ≤jalªA : # ∆ÿº®Õ ¡« À µáBI f»q ≈ø ‹G “ßB∞rªA …√Àe ≈ø ∆ÃßfÕ ≈ÕhªA πºô ‹ À $ : æB≥ À
µ÷B¥áA  h« iû£ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …I wNë –hªA ∆C ´ BŒ√fªB∑ …ŒØ …ª ∆gC Bø   ¨ª À , h◊øÃÕ ¡∏áA …ª À h◊øÃÕ πºùA …√BZJm …ººØ
. ∆›ÒI ÀC HÒa ÀC Ω»U ÀC “º∞¨I KŒ¨Õ ‹ SŒÅ B«iÃzY À , ’B∞àA ΩJ¥Õ ‹ ∆BŒß iû£
≈¿Ø - 1 : ≤AjßfiA ”ƒ®ø ü AÃ∞ºNaA f¥Ø “ØkB A ≈ß ÃºÖ ‹ æAÃ≥C ïG ¡»z®I ∂Bm ”NY “Õ‡A ”ƒ®ø ü ¡»ƒŒI ≤›àA fNqA f≥ À
. î¥Õj∞ªA ”ºß ≤jrø ’œq …√C : Ω÷B≥
. πÕfªA ≤j®∑ ≤jß …ª iÃm : ΩŒ≥ À - 2
. LÃ√hªA Ω«C ≈ø pB√ …Œºß oºU iBƒªA À “ƒÜA îI ΩM : ΩŒ≥ À - 3
. # LBI …ª iÃnI ¡»ƒŒI LjzØ $ : æB≥ gG î¥ØBƒùA À îƒø¤ùA îI ∆Ej¥ªA ü A  j∑g –hªA iÃnªA : ΩŒ≥ À - 4
. æBUi pBƒªA æBY ≤j®M ”ºß –C ≤j®NªA ≤AjßfiA ”ƒ®ø : ΩŒ≥ À - 5
. ¢AjvªA ë : ΩŒ≥ À - 6
. A “øAj∏I ∆ÀkBN¿ùA µºàA ≤AjqC ¡»√C - 1 : ‹Ã≥ jrß QA ïG OŒ»√C æAÃ≥C ”ºß ≤AjßfiA ”ºß ≈ÕhªA æBUjªA ü AÃ∞ºNaA ¡Q
iBƒªA æÃafI AÀjø¤Õ ”NY ¡»MB◊Œm OJº´ ‹ À “ƒÜA AúafÕ ”NY ¡»MBƒnY \U Õ ¡ºØ ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA ¬Ã≥ ¡»√C - 2
. …NõjI “ƒÜA ¡»ºafÕ ¡Q iBƒªA À “ƒÜA îI “ÒmÃNø “Uie B»√Ã∏ª ≤AjßfiA  h« ”ºß ïB®M A ¡»∞≥ÀDØ
. — ∞ªA Ω«C ¡»√C - 3
. ≈ÜA AÃø¤ø ¡»√C - 4
. ÆúJªA ∆AÀC BŒ√fªA ü AèºJÕ ≈ÕhªA iB∞∏ªA e‹ÀC ¡»√C - 5
. B√lªA e‹ÀC ¡»√C - 6
. ¡»n∞√DI KV®ªA Ω«C ¡»√C - 7
¡»√G : AêB≥ “ŒQÃ√fiA À “ŒªÃUjªBI ±vNM ‹ “∏÷›ùA ∆C ¡»Œºß eiÀC AgG À , ¡«B¿ŒnI ›∑ ∆ÃØj®Õ B»Œºß ∆Ã∞≥AÀ “∏÷›ø ¡»√C - 8
. æBUjªA æB∏qDI ∆ú∏rNÕ
. ¡»Œºß ’Af»q ¡»√fi À pBƒªA j÷Bm ”ºß ¡ AlŒŒó B»Œºß ∆ÃøB¥Õ (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA ¡»√C - 9
. ¡»ûC ”ºß —eB»rºª B»Œºß ∆ÃøÃ¥Õ pBƒªA ”ºß ’Af»rªA ¡øfiA æÀfß ¡»√C - 10
. ’B¿ºß ’B»¥Ø ∆ÃáBu ¬Ã≥ ¡»√C - 11
B«eAÃnI ¡»Œz¨Jø À ,  ÃUêA ~BŒJI ¡»ŒJä ∆ÃØj®Õ ¢AjvªA ≈ø ©yÃø ”ºß ∆Ãnºè j∞®U À œºß À —lõ À pBJ®ªA ¡»√C - 12
. pBJß ≈IA ≈ß ∫BZzªA  AÀi æÃ¥ªA Ah« ∆C , œ√B®ùA `Ài ü œmê‡A j∑g
≤AjßfiA LBZuC ∆C …ŒØ À , “®ŒrªA mB∞M ≈ß …º¥√ …√C j«B§ªA À , iÃQDùA n∞NªA KN∑ ≈ø ’œq ü  j√ À : , iBƒùA ü æB≥
≈ù ¢AjvªA ”ºß —eBnªA ’‹¤« lŒŒó ü —f÷BØ –DØ ¡»Œºß ∆Àf»rÕ ÀC ¡»ƒŒI ∆ÀlŒ¿ŒØ ¡«B¿ŒnI iBƒªA Ω«C À “ƒÜA Ω«C ≈ø ›∑ ∆ÃØj®Õ
¡§√ ≈ß fŒ®I Ah« ? ¢AjvªA ≈ø ≤AjßfiA ≈ÕC À ? KuAêA À î¥ØBƒùA ≈ø “uBa BŒºß ∆Ãz¨JÕ ≈ø À îÕÃøfiA ≈ø ¡»z¨JÕ ∆B∑
. ”»N√A AfU …≥BŒm À ¬›∏ªA
  n∞M ü º®RªA ≈ß , ∆BŒJªA ©¿â ü …º¥√ f≥ À , ∫BZzªA ïG ¡»≥jÒI “®ŒrªA mB∞M ≈ø ’œq ü fUÃM ›Ø “ÕAÀjªA BøC : æÃ≥C
. ïB®M A ’Bq ∆G œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA ü ≤AjßfiA æBUi ü “®ŒrªA PBÕAÀi ü Bø œMDŒm À , pBJß ≈IA ≈ß ∫BZzªA ≈ß  eBƒmHI
ü …∏ºnÕ –hªA ∫únªA Ãç ≈ß ±r∏Õ …√HØ …ºä ü oŒª B»Yj ü …ŒªG fƒNmA –hªA ∆C ´ …ºä ü Ã»Ø “ÕAÀjªA …Yj BøC À
À , “ÕÃŒ√fªA —DrƒªA ü –iBÜA ¬B§ƒªA ïG “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª SÕfáA À ∆Ej¥ªA B»v¥Õ ªA ©÷B≥êA ¬B§√ oŒ¥Õ …√HØ eB®ùBI “¥º®NùA TBÅfiA
—eAi‚A ü ≤AlÜA ë À eÿÜA ”ºß –ÃŒ√fªA , ¬B§ƒªA ”ºß µJÒƒÕ ‹ Bø œ¥JÕ À , …ßÃ≥À KJm `‹ Bø B»ƒø …UÃŒØ …ßÃ√ ≈ø  f®Õ
. πªg ¡»ØBØ
…n∞√ ¢AjvªA ”ƒ´fi -  j∑g B¿∑ - …ºuC πªhI ΩÒJŒØ …Mf÷BØ ΩÒJNØ ¢AjvªA Ω«C lŒŒó ≈ß ≤AjßfiA Ω«C lŒŒó ¨Õ ∆C kBU ê À
eûrªA “øB≥G À , æB¿ßfiA iÃzY À , ≈ÕkAÃùA Kv√ À , ≈ÕÀAÀfªA jr√ À , LBnáA À “ªDnùA ≈ß ”ƒ´C À , ≤AjßfiA Ω«C lŒŒó ≈ß
B¿ß æDnÕ ‹ ë À , ©Œ¿ÜA ≈ß ¨Õ …¿º®Ø îùB®ªA Li “ BYG …º∑ πªg ’AiÀ À , |®I ≈ß  h« |®I ”ƒ´fi À , ’BzßfiA ∂BÒ√G À
. Ω®∞Õ
¢AjvªA ïG B√fƒß –hªA °÷BáA À iÃnªA “Jnƒ∑ ∫Bƒ« eÀf¿ùA ¢AjvªA ≈ø LBVáA œªBßC œ« À ≤AjßfiA “Jn√ ∆C ~jØ …√D∑ À
ÀC ¢Aju πªBm ∆Ã∏Õ ∆C fYfi ©nÕ ›Ø ∆AfZNÕ ‹ À iÃnªA À ¢AjvªA Bƒ«B« ©¿Nè ‹ ∆Ã∏ªBnªA ∂AjÒªA …∏ºnÕ –hªA eÀf¿ùA
f≥ À , Bƒ«B« Bø ïG ∫Bƒ« Bø pB¥Ø ? ≤AjßfiA ≈ø ¢AjvªA ≈ÕC À : æB≥ πªhª À , fYAÀ ∆Bøk ü B®ø iÃnªA ”ºß B∞≥AÀ À …Œºß B∞≥AÀ
.  eBnØ OØjß
À AÃøE ≈ÕhªA A œVƒŒØ “ƒÜA ïG ¡»∞≥Ãø ≈ø jr A Ω«C …ƒø ®Õ iBƒªA ”ºß eÀfû jnU ¢AjvªA ∆C SÕfáA j«Aã ü eiAêA ¡Q
. ? LBVáA ü ≤AjßfiA À …Œºß BIÀjzø eÃßÃùA LBVáA ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø ©√BùA B¿Ø iBƒªA ü pBƒªA ≈ø ∆ÃùB§ªA °¥nÕ
ifªA ü  AÀi À eînø ≈IA ≈ß ,   n∞M ü – ÒªA  AÀi B¿∑ ¢AjvªA …√C ≤AjßfiA ”ƒ®ø ü æAÃ≥fiA fYC ∆C …ƒø PBØ …√C ”ºß
. ¢AjvªA …√C Aÿßk : æB≥ \ÕjU ≈IA ≈ß BY œIC ≈IA ≈ß , iÃRƒùA
Bƒª j∑hÕ B»ŒØ gÃaDùA ¡§ƒªA À “ŒJŒ¨ªA ’BJ√fiA  h« ∂BŒnØ AeBnØ \yÀDØ # AfU …≥BŒm À ¬›∏ªA ¡§√ ≈ß fŒ®I Ah« $ : …ªÃ≥ BøC À
|®I ©yÃÕ À , ïB®M …MB√BŒI …ŒªG –f»M –hªA iAf¥ùA ‹G “ªÃ»â “¿»Jø B»¥÷B¥Y À , “øú®ø B»Œ√B®ø “¥ºÒø PB√BŒI À “øBß PîƒI AiÃøC
≤BuÀfiA ¡»Œºß O¥JÒ√A AgG ¡»uBbqDI ∆ÃŒ®ø æBUi B»ŒØ —iÃ∑hùA PA |®JI fv¥Õ ∆C πªg ”IDÕ ‹ À , Bz®I …÷AlUC
. ›Rø ∆AlŒùA À æf®ªB∑ B§∞ª ∆BŒJªA ef®M ©ø eiAÃø ü |®I ”ºß PB√BŒJªA |®I µJÒƒÕ ∆C ‹ À , B»ŒØ —iÃ∑hùA
¡»I µº®NÕ À “VáA ¡»Œºß ¡NM ≈û ∆Ã∞®zNnùA ¡»√C : B¿«fYC : ∆AjaE ∆‹Ã≥ B»Mfß ïG ≤BzÕ ∆C ≈∏ô À ‹Ã≥ jrß BƒQA  h»Ø
‹ ≈ÕhªA ¡»√G : æB¥Õ ∆DI ¬f¥NùA œ√BRªA æÃ¥ªA ü XifÕ ∆C ≈∏ô À , BJªA ´ æB∞ fiA À ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø ’B∞®zªB∑ ±Œº∏NªA
…Œºß AÃJmBê ”NY ¡»I ±Œº∏NªA µº®M À ¡»ŒØ “VáA ¬Bó ¬f®ª πªg ∆B∑ ’AÃm B»Ø›a ”ºß PB◊ŒnªA ÀC PBƒnáA ≈ø ¡ B¿ßC \U M
. fYAÀ î¿n¥ªA ¡∏ZØ ∆kêA À if¥ªA ü ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY ’AÃNmA ΩUfi ÀC ¡«Ãç À — ∞ªA Ω«C À î√B A À æB∞ fiB∑
! ¡»MeB»rª “ƒÜA Ω«C ≈ø À ¡»NŒv®ù iBƒªA Ω«C ≈ø ¡»Ø B»ŒØ AÀf»rNmBØ ¡»÷BIE ∆gG ´ ≈ø eB»ÜA ïG AÃUja ≈ÕhªA ¡»√C : œ√BRªA
. œ√BRªA æÃ¥ªA ü …UAieG ≈∏ô À , “ÕAÀi …Œºß À
\UjM ¬fß B¿»∑›ø BòG iB∞∏ªA e‹ÀC ¡»√Ã∏I æÃ¥ªA À — ∞ªA Ω«C ¡»√Ã∏I æÃ¥ªA ∆HØ “¥Œ¥áA ü B®Œö “ºIB¥Nø ´ —iÃ∑hùA æAÃ≥fiA À
∆Ãø¤ø ‹ ¡»√C ïG Aj§√ B√lªA e‹ÀC ¡»√Ã∏I æÃ¥ªA Ah∑ À œ√BRªA æÃ¥ªA ïG …UÃI ∆B®U Ø ja‡A ”ºß PB◊ŒnªA À PBƒnáA ≈ø ’œq
. …UÃI æÀfiA æÃ¥ªA ïG jrß œ√BRªA À jrß –eBáA À jqB®ªA À ©mBNªA æÃ¥ªA ™ÃUi Ah∑ À , iB∞∑ ‹ À
ΩŒ¥Ø ? ¡« ≈ø ¡»√C ü ¡»ƒŒI ≤›NaA ”ºß “øAj∏ªA À “ªlƒùA Ω«C ≈ø æBUi ¡»√C : B«fYC : “Q›Q ≤AjßfiA æBUi ü æAÃ≥fiA æÃuDØ
. jø B¿∑ πªg ´ : ΩŒ≥ À , ’B»¥∞ªA ’B¿º®ªA : ΩŒ≥ À , æB¿ßfiA ”ºß ’Af»rªA : ΩŒ≥ À , ’BŒJ√fiA ¡« :
. ∂AfvùA wŒbrM ü ¡»ƒø ≤›NaA ”ºß o∏®ªBI À “◊ŒnªA ”ºß “ƒnZºª ¡ B¿ßC ü ∆BZUi ‹ ≈ÕhªA ¡»√C : œ√BRªA À
ü B«eiÃm —iÃQDø iBJaC πªg ü …ŒªG AÀfƒNmA Bø —f¿ß À , æAÃ≥fiA ≈ø œ√BRªA ïG iû¿ÜA æBø f≥ À , “∏÷›ùA ≈ø ¡»√C : SªBRªA À
. A ’Bq ∆G œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA
|®I ≈ø AfI fè œ√BRªA æÃ¥ªA ïG …ºÕBó ©ø ¡»z®I ∆C ”NY æAÃ≥fiA ≈ø æÀfiA ë PBÕ‡A ∂BŒm …ŒÒ®Õ –hªA ∆C OØjß f≥ À
. , œ√B®ùA `Ài ü œmê‡B∑ πªg PBÕ‡A ∂BŒm “ø’›ø ¬f®I ≤A ß‹A
”ºß - ≤AjßfiA ”ºß ≈ÕhªA æBUjªA ¡« ∆ÀeBƒùA # ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ ¡∏Œºß ¬›m ∆C “ƒÜA LBZuC AÀeB√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
“º¿VØ ∆BNŒªBY ∆BNºö # ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ $ : …ªÃ≥ À , …I AÀeB√ Bø jn∞Õ # ¡∏Œºß ¬›m ∆C $ : …ªÃ≥ À - ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø
À AÀeÃ√ “ƒÜA LBZuC ∆C : ”ƒ®ùA À “ƒÜA LBZuC ≈ø jaE æBY # ∆î¿ÒÕ ¡« À $ “ºö À , “ƒÜA LBZuC ≈ø # B«ÃºafÕ $
À , …ŒØ ΩøB®ªA ë À # B«ÃºafÕ $ ü ©¿ÜA ¿y ≈ø æBY ÀC , B«ÃºafÕ ∆C ü ∆î¿ÒÕ ¡« À f®I “ƒÜA AúafÕ æBY ü ¡«
À ±≥ÃùA æAëC ≈ø  Àf«Bq Bø ∆fi B Ãae ü ©¿ ”ºß “ƒÜA AúafÕ ¡»ƒ∏ª “ƒÜA ü ¡« À πªhI AÀeÃ√ “ƒÜA LBZuC ∆C ”ƒ®ùA
¡»√C À îªB¿NY‹A æÀC fÕ¤Õ “Õ‡A jaE ïG # ≈ÕhªA ’‹¤« C $ : f®I …ªÃ≥ ≈∏ª “ƒÜA æÃafI AÀkÃ∞Õ ∆C ≈ø ¡»mDÕC ∆B∑ LBnáA “≥e
. “ƒÜA ¡ Ãae ΩJ≥ ¡»Œºß Aÿºm BòG
πªg À , j«B£ ë B¿∑ —eBØ‚A ≈ß “º¿ÜA ¢Ã¥m KUÃŒØ # AÀeB√ $ ü ©¿ÜA ¿y ≈ø îªBY ∆BNº¿ÜA ∆Ã∏M ∆C æB¿NYA BøC À
. AúafÕ ¡« À AÀeB√ iBƒªA À “ƒÜA îI LBVáA ≤AjßC ”ºß ¡« ≈ÕhªA æBUjªA ’‹¤« ∆C ïG ”ƒ®ùA ™ÃUjª
# B«ÃºafÕ $ : …ªÃ≥ Ω®è ∆C ≤AjßfiA LBZuC æBá B√BŒI # ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ $ : …ªÃ≥ Ω®è ∆C ïG ΩŒô ≈ø ”ºß À
OØju AgG À ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ æBUi ≤AjßfiA ”ºß À : jÕf¥NªA À æBUjª “∞u ÀC ≤AjßfiA LBZuC æBY ≈ß ë BØBƒ◊NmA
. , ≤Br∏ªA ü –jrãlªA ≈ß Ω¥√ B¿∑ G ... AêB≥ iBƒªA LBZuC ’B¥ºM ¡«iBvIC
$ : …ªÃ≥ ü πªg Ω®Ø B¿∑ oJºªA ∆B∏ù  iB¿yG ∆Àe # B«ÃºafÕ $ : …ªÃ≥ ü ΩßB∞ªA iB»£G h◊ƒŒY ¬k›ªA ∆C ≤Bƒ◊Nm‹A f®JÕ ≈∏ª
¬›m ∆C “ƒÜA LBZuC AÀeB√ À $ : …ªÃ¥I “∞vªA À ≤ÃuÃùA îI Ωv∞ªA “Œ∞uêA f®JÕ À , G # ‹BUi ≤AjßfiA LBZuC ‘eB√ À
. “JUÃø —iÀjy ´ ≈ø # ¡∏Œºß
: BƒªÃ≥ ïG , “Õ‡A jaE ïG # ¡«iBvIC OØju AgG À ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ™ÃUi ßC ¬f¥M –hªA jÕf¥NªA Ah« À
 AÃm À µÕjÒªA ¡ f»ø –hªA ë - Aÿßk Bø ”ºß - iBƒªA æÃae ≈ø ∆ÀgîNÕ À “ƒÜA æÃae ü ∆î¿ÒÕ æBUi ≤AjßfiA ”ºß À
. ! ≤AjßfiA ”ºß AÃ∞≥ÀDØ iBƒªA ÀC “ƒÜA AúafÕ ∆C ¡ \U Õ ¡ºØ ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA æBUi ≤AjßfiA LBZuC ∆DI æÃ¥ºª
OØju AgG À $ : …ªÃ≥ BøC À , ≤AjßfiA LBZuC ±uÀ ‹ “ƒÜA LBZuC æBY , G # B«ÃºafÕ $ …ªÃ≥ ∆C OØjß πƒ∏ª
. ¬›∏ªA ≈ø ≤AjßfiA LBZuC æBá B√BŒI …√Ã∑ ü Bø œMDŒnØ , G # ¡«iBvIC
¡Q ”¥ºÕ œ¥ª ifvø ∆BŒJªB∑ ’B¥ºNªA # îùB§ªA ¬Ã¥ªA ©ø Bƒº®É ‹ BƒIi AêB≥ iBƒªA LBZuC ’B¥ºM ¡«iBvIC OØju AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
ïG j§ƒªA ≈ß J®NªA À # æBUi $ ïG f÷Bß # AêB≥ $ : …ªÃ≥ À # ¡«iBvIC $ : …ªÃ≥ ü ©¿ÜA ¿y À , ’B¥ºªA “»U ”ƒ®ñ Ω¿®NmA
eiÃùA ΩRø ü “uBa À …ŒªG j§ƒªA …ù¤Õ Bø ïG j§ƒªA ’B¥ªG Kê ‹ ∆Bn√‚A ∆C …ŒØ …UêA ∆D∑ …ŒªG ¡«iBvIC ≤jvI iBƒªA LBZuC
\N∞Õ Bñi Kº¥ªA µº≥ À o∞ƒªA LAjÒyA ∆C ´ …ŒªG j§ƒªA ∂BÒÕ ‹ –hªA …¥qC À LAh®ªA jøC À æBáA ©§ØC …ŒØ j£BƒªA f«BrÕ –hªA
À ,  Ãç …UÃI ê À j§ƒªA ü K´jÕ …®J À œºa ê ∆Bn√‚A ∆B∑ ∆G À …ŒªG  j§√ ≤ju –hªA ë   ´ ∆B∑ …ŒªG j§ƒºª  Ãç A
.  eB∞ø fŒ∞Õ Bø ÀC …ŒªG AÀj§√ AgG À Ω¥Õ À G # ¡«iBvIC OØju AgG À $ : ΩŒ≥ Ahª
À , iBƒªA ¡»ºafŒØ iBƒªA LBZuC ©ø ¡»º®è ∆C ≈ø BI AÀgîM iBƒªA LBZuC ïG B√BŒYC ≤AjßfiA LBZuC j§√ AgG À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
. îùB§ªA ¬Ã¥ªA ©ø Bƒº®É ‹ BƒIi AêB≥
¡« À $ …ªÃ≥ “ƒÜA æÃae ¡»÷BUi ”ºß æfÕ B¿∑ iBƒªA æÃae ≈ø ¡»ØÃa À , ¡»Nªlƒø ¢Ã¥m ”ºß ‹Ae ’BßfªA Ah« ¡«⁄Bße oŒª À
“ª‹e ›Ø ∆ÃIj¥ùA “∏÷›ùA Ah∑ À ∆ÃáBvªA eBJ®ªA À ∆Ãøj∏ùA ’BŒJ√fiA À ΩmjªA ≈ø ¬l®ªA AêÀC …I Bße Bû πªg ∆C πªg À # ∆î¿ÒÕ
.  jøC ≈ø — Y À …ªBY ü ¢Ã¥m Ag œßAfªA ∆Ã∑ ”ºß ±Œ®zªA iB®q‚BI ê À …ŒØ
. # æBUi $ ïG ©¿ÜA – ¿y ™BUiHI “Õ‡A …I AÀjnØ Bø Ah«
PBÕ‡A  h« ü ¬›∏ªA gG # ≤AjßfiA LBZuC ‘eB√ À $ : …ªÃ≥ ü “ŒªBNªA “Õ‡A \NN∞ø ü –hªA iB»£‚A ¡÷›Õ ‹ πªg ∆DI Ja πƒ∏ª
À G # “ƒÜA LBZuC AÀeB√ À $ : …ªÃ≥ À , G # ›∑ ∆ÃØj®Õ $ : …ªÃ¥∑ ¡«iBJaC À ≤AjßfiA LBZuC ≤BuÀC ü iBU ©IifiA
–C - AÀeB√ À $ : æB¥Õ ∆C ¬k›ªA ≈ø ∆B∏Ø , G # ¡«iBvIC OØju AgG À $ : …ªÃ≥ À , æB¿NYA ”ºß , G # B«ÃºafÕ $ : …ªÃ≥
ë –hªA iB¿y‚A ≈ø æÀf®ªA KUÃM —j«B£ “N∏√ ‹ À oJª –C ¬›∏ªA ü oŒª À , G # ¡»√ÃØj®Õ ‹BUi - ≤AjßfiA LBZuC
. # ≤AjßfiA LBZuC ‘eB√ À $ : …ªÃ≥ ΩRñ iB»£‚A ïG ¬B¥ùA ü ΩufiA
¡»÷Bße ≈ß iBJaG “º¿ÜA À , “ƒÜA LBZuC ïG ∆B®UAi # AêB≥ $ …ªÃ≥ À # ¡«iBvIC $ : …ªÃ≥ ü Bø ßC ©¿ÜA – ¿y ∆C j«B§ªBØ
. “ƒÜA ¡ Ãae ΩJ≥ πªg Ω∑ À , “ƒÜA æÃae ü ¡»®¿Òª ∆BŒI “¥IBnªA “º¿ÜA ∆C B¿∑ iBƒªA LBZuC ’B¥ºM ¡«iBvIC OØju AgG
¡»√ÃØj®Õ $ : …ªÃ¥I æBUjªA ±ŒuÃM ü , “Õ‡A jaE ïG # ¡«B¿ŒnI ¡»√ÃØj®Õ ‹BUi ≤AjßfiA LBZuC ‘eB√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
, ¡ AÃYC PBŒuÃva ≈ø jaC iÃøC ”ºß ¡ fÕ “ƒÜA LBZuC ≈ø ¡»√Ã∑ ΩuC ”ºß ¡ fÕ B¿∑ ¡«’B¿Œm ∆C ”ºß “ª‹e # ¡«B¿ŒnI
. …ŒªG —iBq‚A Pjø f≥ À
f¥Ø ¡»ƒß “ÕÃŒ√fªA LBJmfiA ©Ò¥M ≈ß ±r∑ À , “MB À ¡ ©Õj¥M # ∆À ∏NnM ¡Nƒ∑ Bø À ¡∏®ö ¡∏ƒß ”ƒ´C Bø AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
. ¡»®¿Ä ∆À ¨Õ À …√êhNnÕ À µáA ≈ß ∆À ∏NnÕ AÃ√B∑
. “Õ‡A jaE ïG # “õjI A ¡ BƒÕ ‹ ¡N¿n≥C ≈ÕhªA ’‹¤« C $ : ïB®M …ªÃ≥
µÕj ≈ø …√Ã∏ºnÕ B¿ŒØ ¡»JŒvÕ ‹ ¡»√C ‹Ã≥ ∆ÃølÉ ¡Nƒ∑ ≈ÕhªA ¡« ’‹¤« –C jÕj¥Nºª ¬B»∞Nm‹A À , “ƒÜA LBZuC ïG —iBq‚A
f≥ À , oƒVºª œ∞ƒªA ∂Aj¨NmA fŒ∞Õ œ∞ƒªA lŒY ü - “õjI - —j∏ƒªA ™Ã≥À À “õjI ¡«BÕG ïB®M …ºŒ√ œ« àA …IBuC À , a “ÕeÃJ®ªA
. a Ω∑ îƒø¤ùA ≈ß ∆Ã∞ƒÕ AÃ√B∑
¡ BY jÕj¥M f®I “ƒÜA AúafÕ ∆C îƒø¤¿ºª ≤AjßfiA LBZuC ≈ø jøC , ∆Ã√lÑ ¡N√C ‹ À ¡∏Œºß ≤Ãa ‹ “ƒÜA AúaeA : …ªÃ≥ À
. ∂BŒnªA  fŒ∞Õ –hªA ë Ah« À , ¬B»∞Nm‹BI
, ¡∑jøC ΩJ¥Nnø ü ∆Ã∏Õ Bû ¡∏Œºß ≤Ãa ‹ “ƒÜA AúaeA : ≈õjªA ΩJ≥ ≈ø ¡ ΩŒ≥ –C æÃ¥ªA jÕf¥NI B»√G : “Õ‡A ü ¡»z®I æÃ≥ À
Lj®ªA ¬›∑ ü À ΩÕlƒNªA ü R∑ ¬›∏ªA ≈÷Aj≥ ≈ø …I ¡º®ºª æÃ¥ªA ≤hY À , ¡∑jyBY ¡∏Œºß w¨ƒÕ ’œq ≈ø ∆Ã√lÑ ¡N√C ‹ À
. ”»N√A wºàA
≈ø  Bƒ®ø ieBJNª Ωä ü æÃ¥ªA jÕf¥M kBU AgG oŒª À , …√BŒI ¬f¥M B¿∑ …UÃI …Œºß ≈÷Aj¥ªA “ª‹e À ∂BŒnªA —fßBnø ¬f®I ™ÃØfø
? ¬B¥ùA ü πªg ”ºß æfM “ƒÕj≥ “ÕC ¬C ∂BŒm –C À , fÕiC ¬B¥ø –C ü πªg kBU ¬›∏ªA
∆Ej¥ªA ü ≤AjßfiA ”ƒ®ø ü ¬›∑
PBÕ‡A ü SZJªA ’B∞ŒNmBI WNƒNmA f≥ À 49 - 46 ≤AjßfiA —iÃm ≈ø ©IifiA PBÕ‡A  h« ü ‹G ∆Ej¥ªA ü ≤AjßfiA j∑hÕ
LB¥®ªA iAe À LAÃRªA iAe ≈ÕiAfªA îI ∆DI …√BZJm A …ºRø f≥ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ j»§M ªA “Œ√Bn√‚A “ôj∏ªA PBøB¥ùA ≈ø …√C “∞ÕjrªA
À ≤AjßC LBVZºª À - B®Œö B¿»I °JMjø …√C îß ü …ŒØj ¡∏Y ≈ß XiBa ©JÒªBI LBVáA À - ‘jafiA ≈ø B¿«AfYG lVê BIBVY
≤›NaA ”ºß …I xBàA …øB¥ø ü ¡»ƒø o∞√ –g Ω∑ ∆Àf«BrÕ ≈Õja‡A À îªÀfiA ≈ø pBƒªA ”ºß ∆ÃØjrø æBUi ≤AjßfiA ”ºß
–hªA Ω¿®ªA À …vë –hªA æBáA ≈ø …ª Bñ ¡»ƒø ›∑ ∆ÃØj®Õ À , îºØBm Ω∞mC ïG îŒºß ”ºßC ≈ø ¡»MB∑ie À ¡»MBUie À ¡»MBøB¥ø
. A ∆gHI “ƒÜA æÃafI AÀjøDÕ À , AÀ’Bq ≈ø AÃø¤Õ À , ¡»ƒø AÀ’Bq ≈ø Aÿº∏Õ ∆C ¡ , …º¿ß
BÒI ∫› A œ« ªA —ÀB¥rªA À , Ω¿®ªA BvI —BVƒªA œ« ªA —eB®nªA œ∞≥Ãø ≈ø BUiBa B∞≥Ãø ¡ ∆C πªg ≈ø AÀeB∞NnÕ À
. B®Œö B¿»Œºß “ÒºnªA À ¡∏Zºª Aifvø ∆B∑ πªhª À B®ø îøB¥ùA ≈ø ©ØiC BøB¥ø À , Ω¿®ªA
™jy ∆ÀifNnÕ ¡»Nõjª ∆êÿrø ¡»N¿®ƒI ∆ÿ®ƒø “ßBö ∫Bƒ»Ø ¡∏áA ieBvø À ∫úùA fƒß  fÉ Bñ πªg ¡»∞M ü N®M ∆C πª À
K√BU Ω∑ ≈ø —ÀB¥rªA ∆Aë ¡»I ¢BYC f≥ ¡»IAhß ¡ŒªDI ∆ÃIh®ø ¡»√ÃVm ü ∆ÃmÃJä ∆ÀjaE À , ¡»n∞√C …Œ»NrM Bñ —eB®nªA
Ω∑ ∆Dq \ºvÕ À B¿»ŒØ ¡∏ê SªBQ jaE ≤j§I ∆BÒºNë ‹ ∆AlÕB¿Nø ∆BØj§ªA À , —ÀB¥rªA ≤j£ À —eB®nªA ≤j£ ∆BØj£ ∆Ah»Ø
¡¥ƒªA æBvÕG À , —eB®nªA Ω«C ïG ¡®ƒªA ’Af«G À îJ√BÜA ¡»NºaAfñ tj®ªA ∆Ãøfë “øfa ¬Ã≥ ≤j§ªA Ah« ü À  jøC ¡§ƒÕ À B¿»ƒø
°÷BmêA Lj≥C ¡« À ©Œ¿ÜA jøfi ∆ÀjIfùA ¡« æB¿®ªA À “øfàA ’AiÀ jaE ¬Ã≥ À , ’Af®nªA ≈ø πªg ©ø ¡« À , —ÀB¥rªA Ω«C ïG
. fŒŒ¥NªA À ∂› ‚A SŒY ≈ø KMAjø —eB®nººØ , ’Af®nªA ≈ø BzÕC ¡« À , tj®ªA ≈ø
Ωz∞ªA Àg iÃ∞¨ªA …√C Bñ …MB∑jI ¡»Œºß °nJÕ À “ƒÜA ¡»MBƒnÅ ¡»ºafŒØ …NõjI BøÃ≥ wë ∆C ≈ÕfªA ¬ÃÕ πºø ”ºß ©ƒN¿ùA ≈ø oŒª À
“∞÷BÒª ∆gDÕ À , sÒJªA Àg LB¥®ªA fÕfq ¬B¥N√A Àg lÕlß Ã« À ¡»MB◊Œm ≈ø  Ãº¿ß Bñ …√Aë iAe À  iB√ ü ≈ÕjaE ΩafÕ À , ¡Œ§®ªA
…√HØ œ¥q ≈ø ’B¥qG À ¡»ƒø f®m ≈ø eB®mHI ¡»Œºß B«iAfuG ÀC ¡»ŒØ …øB∏YC À  jøAÀC ’AjUHI î¥Õj∞ªA îI À …ƒŒI AÃÒmÃNÕ ∆C “RªBQ
fYAêA ¬ÃŒªA πºùA ≈ù $ : ïB®M æB≥ f≥ À , ’B¥qG ÀC eB®mG ÀC °ŒmÃNI ’Bq B¿∑ ’œq Ω∑ …MfYÃI j»¥Õ –hªA iB»¥ªA fYAêA
. ¡»ØBØ # iB»¥ªA
$ : ïB®M æB≥ , BJvƒø ’BùA ∆›Œm ë À |Œ∞ªA ≈ø “yBØ‚A , G # AÃzŒØC ∆C “ƒÜA LBZuC iBƒªA LBZuC ‘eB√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
“yBØ‚BI eAjùA ∆C ”ºß æfÕ ’BùA ”ºß ¡®ƒªA ≈ø A ¡»≥ki Bø j÷Bm ±Òß À , BJvƒø B»®øe ΩŒnÕ –C # ©øfªA ≈ø |Œ∞M ¡»ƒŒßC ‘jM
…¥Œº®M ∆Ã∏ŒØ — R∏ªA “¿®ƒªA ’BÒßG ü “¥Œ¥Y “yBØ‚A ∆G : ΩŒ≥ Bñi À , kB A ¬Ã¿ß Ãç ”ºß   ´ À ©÷BùA ≈ø ¡ßC ¡®ƒªA µºÒø Ku
. h◊ƒŒY “¥Œ¥Y   ´ À ’BùA ”ºß
. iBƒªA Ω«C ∆B∏ø ïG “JnƒªBI “ƒÜA Ω«C “√B∏ø ú®I iB®qG “Õ‡A œ∞Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
B®J ≈«hªA ïG µJmC ’BùA eiBI ïG “UBáA ∆fi A ¡»≥ki Bø j÷Bm ”ºß j∑hªA ü ¬f≥ ¡Q A ¡»≥ki Bø “ºö ≈ø ë À ’BùA kjØC BòG À
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , ∆Bn√‚BI —iAjáA °ŒÑ Bø fƒß   ´ ïG “JnƒªBI
. “Õ‡A jaE ïG # BJ®ª À Aà ¡»ƒÕe AÀhÖA ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
À , s¨ªA ∆BÒJNmA À \vƒªA iB»£G iÀj¨ªA À , “Œ¥Œ¥Y ´ “ŒªBŒa “ÕB¨ª …I œMDùA Ω®∞ªA K®ºªA À , π¿»Õ B¿ß πº¨rÕ Bø ûºªA
fZÜA À , “Õ‡A ü –jè πªg ”ºß À , œnƒùA ’œrªB∑ …√DrI ’BƒNß‹A ¬fß À ’œrªA ∫ ª iB®NnÕ Bñi À , j∑hªA ΩIB¥Õ ∆BŒnƒªA
BJ®ª À Aà …ƒÕe ∆Bn√‚A gBÖA …√C : B ÀC : j∞∏ºª “Q›Q PA n∞M B»ƒø eB∞NnÕ À , ≈ÕjØB∏ªA n∞Nª “≥Ãnø “Õ‡A À , iB∏√‚A À œ∞ƒªA
. …UÀ mB∞NªA ≈ø Ω∏ª À , A PBÕFI fZÜA : SªBRªA À , ’B¥ºªA ¬ÃÕ ∆BŒn√ : œ√BRªA À , …ª BŒ√fªA —BŒáA iÀj´ À
Ω¨NqA ≈ø ”NY æBY –C ”ºß ≈ÕfªA ≈ß …ª ”ƒ´ ‹ ∆Bn√‚A ∆C ”ºß “ª‹e # BJ®ª À Aà ¡»ƒÕe AÀhÖA ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥ ü À
À A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ n∞M ü …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ - ≈ÕfªA ∆HØ Bzä B»ŒØ …MBŒY |ä À K®ºªA À ûºªBI
KnÅ …√BZJm A …¿§√ f≥ À , …∑úm ≈ß …ª wŒä ‹ À , BŒ√fªA ü ∆Bn√‚A …∏ºnÕ –hªA —BŒáA µÕj ë - “Õ‡A # BUÃß B»√èJÕ
ïG …≥ÃnÕ À ∆Bn√‚A ¡»Õ –hªA ë À , …ŒªG KnƒÕ À …vë –hªA ∆Bn√‚A ≈Õe ë À , …ŒªG Oße À “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA …ŒªG –f»M Bø
. …MBŒY —eB®m œ« “Œ¥Œ¥Y “ÕB´
‹ À …ƒß ûºÕ –hªA   ´ ïG …ƒß Ω¨NqA SŒY À , –jÒ∞ªA A ≈Õe ë –hªA …ƒÕe ”ºß ∆B∑ …∏ºm À ∆Bn√‚A …Œºß ‘jU SŒZØ
—BŒáA …Mj´ À BJ®ª À Aà …ƒÕe hÖA f¥Ø …MeB®m ïG eÃ®Õ B»ŒØ ©∞√ ‹ À B ’B¥I ‹ ªA “ÕeBùA h÷AhºªA œ« À “ŒªBŒa PBÕB´ ïG ‹G …Õf»Õ
. B»ØiBak LAjnI BŒ√fªA
¡»øÃÕ AÃ∑jM B¿∑ —fŒ®nªA ¡»MBŒY ¬kAúI ¬Ã¥√ ‹ À ¡»∑ √ ¬ÃŒªA –C # Ah« ¡»øÃÕ ’B¥ª AÃn√ B¿∑ ¡«Bnƒ√ ¬ÃŒªBØ $ : ïB®M …ªÃ≥ À
“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …ª A ∆BŒnƒª BJJm PBÕ‡A KÕh∏M Ω®U ü “Õ‡A §√ À ∆ÀfZè BƒMBÕFI AÃ√B∑ Bñ À …ª Aú¿®Õ ∆C Kè Bñ AÃøÃ¥Õ ¡ºØ Ah«
. B√BŒn√ fZÜA ∫Bƒ« æfI f≥ À , 126 : … : # ”nƒM ¬ÃŒªA πªh∑ À B»NŒnƒØ BƒMBÕE πNMC πªh∑ æB≥ $ : …ªÃ≥
≈û ¡º£C ≈¿Ø $ : PBÕ‡A æÀC ü …ªÃ≥ ßC ¬›∏ªA ’fI ”ºß eÃß “Õ‡A # ¡ºß ”ºß  BƒºvØ LBN∏I ¡«Bƒ◊U f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
LBN∏I ¡«Bƒ◊VØ ∆BŒJªA ¡ Bƒ¿≥C À “VáA ¡»Œºß Bƒ¿óC f¥ª À B¿º£ ’‹¤« ≈ø ¡§ßC ≈ø –C # …MBÕFI Lh∑ ÀC BIh∑ A ”ºß ‘ ØA
. ? …ªÀlƒI Bƒø ¡ºß ”ºß ¡»ŒªG  Bƒªl√C À  BƒºvØ
LBN∏I ¡«Bƒ◊U f¥ª À : jÕf¥NªA À LBN∏ªA “Œ¥Y ”ºß BUBVNYA ≈¿zNM “¿º∏ªA À # ¡«Bƒ◊U f¥ª $ …ªÃ¥I µº®Nø # ¡ºß ”ºß $ : …ªÃ¥Ø
. KªBÒùA ≈ø …Œºß Ω¿NrÕ Bñ Bƒø ¡ºß ”ºß æl√ f≥ À ? B¥Y ∆Ã∏Õ ‹ ±Œ∑ À : µY
LúÒùBI ‹BvÕG À ‘f« ÀC , “uBa …I îƒø¤¿ºª “õi À ©Œ¿Vºª µÕj —’AiG À ‘f« –C # ∆Ãø¤Õ ¬Ã¥ª “õi À ‘f« $ : …ªÃ≥ À
. XBVNY‹A ¬B¥ø ë À ¬B¥ùBI Kn√C æÀfiA À , ¡ “õi À îƒø¤¿ºª
. “Õ‡A jaE ïG # …ºÕÀDM ‹G ∆Àj§ƒÕ Ω« $ : ïB®M …ªÃ≥
: “Õ‡A # PB¿∏ä PBÕE …ƒø LBN∏ªA πŒºß æl√C –hªA ë $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ¬f¥M f≥ À , LBN∏ªA ïG ©UAi …ºÕÀDM ü ¿zªA
”ºß j«B§ªA eB¿NßA jaE j«B£ jøC –C ÀC a ÀC ¡∏Y B»Œºß f¿N®Õ ªA “¥Œ¥áA ë ∆Ej¥ªA ≤jß ü ΩÕÀDNªA ∆G 7 : ∆Aj¿ß æE
. ΩRùA ”ºß ΩRùA À ≈ BJªA
“VáA ¡»Œºß Oó f≥ À …MBÕFI ∆ÃIh∏Õ ÀC BIh∑ A ”ºß ∆À ∞Õ ≈ÕhªA ’‹¤« j§NƒÕ Ω«  Bƒ®ø # …ºÕÀDM ‹G ∆Àj§ƒÕ Ω« $ : …ªÃ¥Ø
? …ŒØ ≈ÕhªA rJNªA À iAh√‚A À …øB∏YC ©ÕjrM À …MB√BŒI ∂Ãm ”ºß “RßBJªA œ« O√B∑ ªA jøfiA “¥Œ¥Y ‹G , ¡»Œºß ækBƒªA ∆Ej¥ªBI
. …ŒØ Bñ hafiA AÃ∑ Õ  Àj§NƒÕ úØ
“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ jøfiA “¥Œ¥Y O∞r∏√A AgG –C , G  Ãn√ ≈ÕhªA æÃ¥Õ …ºÕÀDM œMDÕ ¬ÃÕ : …ªÃ¥I ΩÕÀDNªA ∆BŒMG ¬ÃÕ ü ¡ BY ≈ß ïB®M ë ¡Q
. B»Œºß ¡»ÕkBè À ¡»R®JŒm A ∆C AÀ aC À , B»I Ω¿®ªA AÃJUÀC ªA ©÷AjrªA ≈ø ΩmjªA …I P’BU Bø “Œ¥Å …ª ∆Ã∑iBNªA ≤ ®Õ
BøG ¡«jøC ≈ø fnØ Bø …I \ºvÕ ≈ÕjøC fYC AêDm ¡ B¿ßC eBn∞I ∆Ã∏ªB« , àA ≈ø –fÕfiA j∞u ¡»√C πªg fƒß AÀf«Bq gG À
À PB◊ŒnªA ≈ø …√ú¿®Õ AÃ√B∑ –hªA ´ BáBu Aú¿®ŒØ BŒ√fªA ïG AÀejÕ ∆DI , ¡»n∞√C ÀC ¡»Œºß Ω C –hªA ∫› A ≈ø ¡»√ÃVƒÕ ’B®∞q
. ? # Ω¿®√ Bƒ∑ –hªA ´ Ω¿®ƒØ ej√ ÀC Bƒª Aî∞rŒØ ’B®∞q ≈ø Bƒª Ω»Ø $ : ¡»ƒß “ÕB∏Y …ªÃ≥ πªg
: ≈ÕjøC fYC æA¤m ≈ø ¡»ƒß œ∏Y Bù ΩŒº®NªA ”ƒ®ø ü ΩvØ # ∆À ∞Õ AÃ√B∑ Bø ¡»ƒß Ωy À ¡»n∞√C AÀjna f≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ À
Aà ¡»ƒÕe AêfI B¿ŒØ # ¡»n∞√C AÀjna f≥ $ : ΩŒ¥Ø ? ∆êDnÕ –hªA Ah« ∆êDnÕ Ag Bù : ΩŒ≥ …√D∑ BŒ√fªA ïG ejªA BøG À ’B®∞rªA BøG
ü ¡»√C ¡ ∆BJØ BŒ√fªA ü πªg ≈ß ¡»JVÑ O√B∑ ªA “ºzùA PA’A Ø‹A ¡»ƒß æAk f≥ À ¡ŒºnNªA ”ºß eÃZÜA AÀiBNaA À , BJ®ª À
. ¡ ©∞rÕ ≈û ¡« ´ ÀC ¡»n∞√C BøG ¡ B¿ßC ¡ \ºvÕ ≈ø ïG “UBY
’B®∞q ∫Bƒ« ∆C ”ºß “ª‹e # Bƒª Aî∞rŒØ ’B®∞q ≈ø Bƒª Ω»Ø $ …ªÃ≥ ü ∆C LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü “ßB∞rªA SZJø ü ¬f¥M f≥ À
. Bƒª ©∞rŒØ ©Œ∞q ≈ø : Ω¥Õ À , ’B®∞q ≈ø : æB≥ gG pBƒºª ∆î∞rÕ

œ÷AÀi SÅ
ïG ¡«Ãße gG # ∆Ãøj A ‹G BƒºyC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
iBƒªA ≈ø B∞®y BIAhß ¡»MFØ - B√úyC ’‹¤« BƒIi ¡«‹Àfi ¡«AjaC OªB≥ $ : iBƒªA ïG ¡»®ö gG ¡»ŒØ ΩU À lß A æÃ≥ πªg ¡»ºŒJm
Wê ¡»z®I ∆C fÕjÕ Bz®I ¡»z®I ≈®ºÕ À |®I ≈ø ¡»z®I C NÕ B»ŒØ AÃ∑iAeA AgG ”NY B»NaC Oƒ®ª “øC Oºae B¿º∑ $ : …ªÃ≥ À #
…ªÃ≥ À : æÃ≥C . —Bå îY ‹ À —ih®ø æÃJ≥ ‹ À iBJNaA ‹ À ‘úI ∆AÀDI oŒª À , ¡»I æl√ Bø ¡Œ§ß ≈ø AÃNº∞ŒØ Wº∞ªA ’BUi Bz®I
. ”ƒ®ùBI “Õ·ª Ω¥√ # G $ “øC Oºae B¿º∑ …ªÃ≥ : (¬›nªA …Œºß)
”ºu) A æÃmi Cj≥ : æB≥ LkBß ≈I ’A ªA ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC # ’B¿nªA LAÃIC ¡ \N∞M ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü , iÃRƒùA ifªA ü À
ÃIC À fŒõ ≈I fJß À –jnªA ≈I eBƒ« À fõC À “JŒq ≈IA À œnªBŒÒªA XjaC , …ŒØ À . ’BŒªBI # ¡ \N∞Õ ‹ $ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
LkBß ≈I ’A ªA ≈ß ¥ªA LAhß LBN∑ ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À …ZZu À ¡∑BáA À BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA À …ƒƒm ü eÀAe
A æÃmi oºVØ fZºÕ Bù À ¥ªA ïG BƒŒ»N√BØ iBv√fiA ≈ø ΩUi —kBƒU ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ©ø BƒUja : æB≥
: æB¥Ø …mCi ©ØjØ ~ifiA …I O∏ƒÕ eÃß  fÕ ü À , ÒªA BƒmÀ’i ”ºß ∆D∑ À …ªÃY BƒnºU À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
“∏÷›ø …ŒªG æl√ —ja‡A ≈ø æBJ≥G À BŒ√fªA ≈ø ™BÒ¥√A ü ∆B∑ AgG ≈ø¤ùA fJ®ªA ∆G : æB≥ ¡Q . BQ›Q ÀC îMjø ¥ªA LAhß ≈ø AÀhŒ®NmA
jvJªA fø …ƒø AÃnºè ”NY “ƒÜA ¢ÃƒY ≈ø ¢ÃƒY À “ƒÜA ≈∞∑ ≈ø ∆B∞∑C ¡»®ø , o¿rªA ¡»«ÃUÀ ∆D∑  ÃUêA |ŒI ’B¿nªA ≈ø
ΩŒnM B¿∑ ΩŒnM XjbNØ ∆AÃyi À A ≈ø —j∞¨ø ïG œUjaA “JŒÒªA o∞ƒªA B»NÕC : æÃ¥ŒØ …mCi fƒß oºè ”NY PÃùA πºø ’œè ¡Q
πªg ü B«Ãº®VŒØ B«ÀhaDÕ ”NY îß “Øj  fÕ ü B«ÃßfÕ B«haC AgHØ B«haDŒØ πªg ´ ∆ÀjM ¡Nƒ∑ ∆G À ’B¥nªA ü ≈ø jÒ¥ªA
“∏÷›ùA ≈ø „ø ”ºß ∆Àjô ›Ø B»I ∆Àf®vŒØ ~ifiA …UÀ ”ºß PfUÀ πnø “Z∞√ KŒ D∑ B»ƒø XjbNØ ¢ÃƒáA πªg ü À ≈∞∏ªA
’B¿nªA ïG B»I AûNƒÕ ”NY BŒ√fªA ü B»I …√ÿnÕ AÃ√B∑ ªA …÷B C ≈nYDI ∆›Ø ≈I ∆›Ø : ∆êåŒØ ? KŒÒªA `ÀjªA Ah« Bø : AêB≥ ‹G
: A æÃ¥ŒØ “®IBnªA ’B¿nªA ïG …I œ»NƒÕ ”NY B»ŒºM ªA ’B¿nªA ïG B«ÃIj¥ø ’B Ω∑ ≈ø …®ŒrŒØ ¡ \N∞NØ …ª ∆ÃZN∞NnŒØ BŒ√fªA
ü …YÀi eB®ŒØ ‘jaC —iBM ¡»UjaC B»ƒø À ¡«fŒßC B»ŒØ À ¡»N¥ºa B»ƒø œ√HØ ~ifiA ïG  ÀfŒßC À , îŒºß ü –fJß LBN∑ AÃJN∑A
∆‹Ã¥ŒØ ¬›m‚A Õe : æÃ¥ŒØ ? πƒÕe Bø : …ª ∆‹Ã¥ŒØ , A œIi : æÃ¥ŒØ ? πIi ≈ø : …ª ∆‹Ã¥ŒØ ∆BnºVŒØ ∆B∏ºùA …ŒMDŒØ .  fnU
À …I OƒøFØ A LBN∑ PCj≥ : æÃ¥ŒØ ? π¿ºß Bø À : …ª ∆‹Ã¥ŒØ A æÃmi ë æÃ¥ŒØ ? ¡∏ŒØ S®I –hªA ΩUjªA Ah« Bø : …ª
À B»YÀi ≈ø …ŒMDŒØ “ƒÜA ïG BIBI …ª AÃZNØA À “ƒÜA ≈ø  ÃnJªC À “ƒÜA ≈ø  ÃqjØBØ –fJß ∂fu ∆G ’B¿nªA ≈ø eBƒø –eBƒŒØ O≥fu
πøÃÕ Ah« , ∫jnÕ –hªBI jrIC : æÃ¥ŒØ \ÕjªA KŒ LBŒRªA ≈nY …UêA ≈nY ΩUi …ŒMDÕ À ,  jvI fø   ≥ ü …ª \n∞Õ À , B»JŒ
¡≥C “ßBnªA ¡≥C Li : æÃ¥ŒØ BvªA πº¿ß B√C : æÃ¥ŒØ . àBI ’œè …UêA π»UÃØ ? O√C ≈ø : …ª æÃ¥ŒØ ! fßÃM Oƒ∑ –hªA
’B¿nªA ≈ø …ŒªG æl√ BŒ√fªA ≈ø ™BÒ¥√A À —ja‡A ≈ø æBJ≥G ü ∆B∑ AgG jØB∏ªA fJ®ªA ∆G À : æB≥ . œªBø À œº«C ïG ©UiC ”NY “ßBnªA
“RŒJàA o∞ƒªA B»NÕC : æÃ¥ŒØ …mCi fƒß oºè ”NY PÃùA πºø ’œè ¡Q jvJªA fø …ƒø ∆ÃnºVŒØ `ÃnùA ¡»®ø  ÃUêA eÃm “∏÷›ø
B«haC AgHØ . B«haDŒØ æúJùA ≤ÃvªA ≈ø eÃ∞nªA ™lNƒÕ B¿∑ B»ßlNƒŒØ  fnU ü ∂j∞ŒØ Kz´ À A ≈ø °bm ïG œUjaA
›Ø B»I ∆Àf®vŒØ ~ifiA …UÀ ”ºß PfUÀ “∞ŒU \Õi ì√D∑ B»ƒø Xjë À , `ÃnùA πºM ü B«Ãº®è ”NY îß “Øj  fÕ ü B«ÃßfÕ
BŒ√fªA ü B»I ”¿nÕ ∆B∑ ªA …÷B C \J≥DI ∆›Ø ≈I ∆›Ø : ∆êåŒØ ? SŒJàA `ÀjªA Ah« Bø : AêB≥ ‹G “∏÷›ùA ≈ø „ø ”ºß B»I ∆Àjô
’B¿nªA LAÃIC ¡ \N∞M ‹ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Cj≥ ¡Q . …ª \N∞M ›Ø \N∞NnŒØ BŒ√fªA ’B¿nªA ïG B»I œ»NƒÕ ”NY
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Cj≥ ¡Q . BYj …YÀi `jÒŒØ ”º∞nªA ~ifiA ü îVm ü …IBN∑ AÃJN∑A : ΩU À lß A æÃ¥ŒØ .
À ,  fnU ü …YÀi eB®NØ . µŒZm ∆B∏ø ü \ÕjªA …I –ûM ÀC ÒªA …∞ÒbNØ - ’B¿nªA ≈ø ja BòD∏Ø BI ∫jrÕ ≈ø $ : (¡º̃m
∆‹Ã¥ŒØ ! –ieC ‹ ,  B« ,  B« : æÃ¥ŒØ ? πƒÕe Bø : …ª ∆‹Ã¥ŒØ ,  B« ,  B« : æÃ¥ŒØ ? πIi ≈ø : …ª ∆‹Ã¥ŒØ ∆BnºVŒØ ∆B∏ºø …ŒMDÕ
iBƒªA ≈ø …ª AÃqjØBØ –fJß Lh∑ ∆C ’B¿nªA ≈ø eBƒø –eBƒŒØ ! –ieC ‹ ,  B« ,  B« : æÃ¥ŒØ ? ¡∏ŒØ S®I –hªA ΩUjªA Ah« Bø : …ª
\ŒJ≥ …UêA \ŒJ≥ ΩUi …ŒMDÕ À . …ß›yC …ŒØ ±ºNÖ ”NY ¥ªA …Œºß µŒzÕ À , B»øà À B«jY ≈ø …ŒMDŒØ iBƒªA ïG BIBI …ª AÃZNØA À ,
æÃ¥ŒØ jrªBI ’œè …UêA π»UÃØ ? O√C ≈ø : æÃ¥ŒØ fßÃM Oƒ∑ –hªA πøÃÕ Ah« ∫⁄ÃnÕ –hªBI jrIC : æÃ¥ŒØ \ÕjªA ìƒø LBŒRªA
À , OÕCi B¿∑ ¡»JN∑ ü î∞ª¤ùA ≈ø ©ö B«AÀi PAiûrùA ≈ø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C . “ßBnªA ¡¥M ‹ Li : æÃ¥ŒØ , SŒJàA πº¿ß B√C :
ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü ™ÃyÃùA œ÷AÀjªA SZJªA ü B»z®I BƒßeÀC (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß “®ŒrªA ∂j ≈ø PBÕAÀi B«Bƒ®ø ü
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü , 154 : —j¥JªA : , G # PAÃøC A ΩŒJm ü ΩN¥Õ ≈ù AêåM ‹ À $ :
…Œºß) j∞®U œIC ≈ß œ∞®ÜA fÕlÕ ≈I jIBU ≈ß –ekfiA A fJß ≈I ≤Ãß QfY : æB≥ `BƒU ≈I fŒ®m ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
\N∞M ‹ $ : …ªÃ≥ πªg À , ’B¿nªA LAÃIC …ƒø O¥º´C BŒ√fªA ’B¿nªA ïG …YÀjI œMÀC AgHØ : jØB∏ªA `Ài |J≥ SÕfY ü : (¬›nªA
Bø –Ài À : æÃ≥C . ‘jaC —iBM ¡∏Ujé B»ƒø À ¡∑fŒ®√ B»ŒØ À ¡∑Bƒ¥ºa B»ƒ¿Ø …Œºß B«Àei : A æÃ¥Õ . “Õ‡A jaE ïG # LAÃIC ¡
. (¬›nªA …Œºß) …ƒß , ©¿ A ü  Bƒ®ø ü
≈ø À eB»ø ¡ƒ»U ≈ø ¡ $ : “Õ‡A  h« ›M (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C : “r÷Bß ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
À ”º∞nªA PB¥JÒªA …®ØjM …√C ´ ? …NÑ Bø ÀC ∑C …≥ÃØ Bø –ifÕ ‹ …NÑ ≈ø PB¥J À , …≥ÃØ ≈ø PB¥J œ« : æB≥ # tAô ¡»≥ÃØ
. `f¥ªA ü XlªA “ªlƒñ ∆Ã∏Õ ”NY B¿»Œºß µŒzÕ À , BŒº®ªA PB¥JÒªA …®zM
Oªl√ ifI Ω«C A À BƒŒØ : æB≥ KªB ≈I œºß ≈ß cŒrªA ÃIC À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À ∂AkjªA fJß XjaC , …ŒØ À
ü ÀC ifI ¬ÃÕ B Àl√ ”IDÕ “Œ∏ø œ« À PBÕ‡A  h« ∂BŒm ü “º¿ÜA ™Ã≥À : æÃ≥C . # Ω´ ≈ø ¡«iÀfu ü Bø Bƒßl√ À $ : “Õ‡A  h«
, 47 : jVáA : # îºIB¥Nø ijm ”ºß B√AÃaG Ω´ ≈ø ¡«iÀfu ü Bø Bƒßl√ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü BzÕC “º¿ÜA O®≥À f≥ À , ifI Ω«C
. “Œ∏ø œ« À , “ƒÜA Ω«C PBÕE ∂BŒm ü BzÕC œ« À
∆ÀkÃè Bø f®I “ƒÜA Ω«C oJê : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C ¨ºI : æB≥ ≈náA ≈ß BY œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
XjaC , …ŒØ À . Ω´ |®I ”ºß ¡»z®I Lú≥ ü oŒª À “ƒÜA ∆úafŒØ BŒ√fªA ü ¡»MBø›£ |®I ≈ø ¡»z®Jª ha¤Õ ”NY ¢AjvªA
(¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ —jÕj« œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA À PÃùA j∑g ü jÕjU ≈IA À BŒ√fªA œIC ≈IA À œ÷BnƒªA
‹ ê æÃ¥ŒØ iBƒªA ≈ø …ªlƒø ‘jÕ “ƒÜA Ω«C Ω∑ À , ¡»Œºß —jnY ∆Ã∏ŒØ , A B√Af« ê : æÃ¥Õ “ƒÜA ≈ø …ªlƒø ‘jÕ iBƒªA Ω«C Ω∑ :
≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À ¡ºnø À œøiAfªA À fŒõ ≈I fJß À fõC À “JŒq œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À . ¡«j∏q Ah»Ø , A B√Af« ∆C
∆C AÀeÃ√ À $ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß fŒ®m œIC À —jÕj« œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU
AÀfºaA À , AÃøj»M ›Ø AÃJq À , AÃmDŒM ›Ø Aÿ®√C À , Aÿ¥nM ›Ø AÃZu ∆C AÀeÃ√ : æB≥ # ∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bñ B«Ã¿NQiÀC “ƒÜA ¡∏ºM
. A ’Bq ∆G œMDŒm jaC iBJaC “ƒÜA “QAiÀ ”ƒ®ø ü À : æÃ≥C . AÃMÃó ›Ø
∆g¤ø ∆gDØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈náA œIC ≈ß ΩŒz∞ªA ≈I f¿ä ≈ß B¿«eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M À , üB∏ªA ü À
ü  AÀi À (¬›nªA …Œºß) …ƒß , œqBŒ®ªA  AÀi À : æÃ≥C . (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ∆g¤ùA æB≥ # îùB§ªA ”ºß A “ƒ®ª ∆C ¡»ƒŒI
j∞®U œIC ≈ß œ∞®ÜA jIBU ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À . (¬›nªA …Œºß) œºß ∆g¤ùA : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA ≈ß , î§ßAêA “yÀi
∆C …¨ºI À ∆AÀj»ƒªA ≈ø …Øjvƒø “ØÃ∏ªBI (¬›nªA …Œºß) KªB œIC ≈I œºß îƒø¤ùA øC KÒa : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) œºß ≈I f¿ä
ΩU À lß A æB≥ —ja‡A À BŒ√fªA ü ∆g¤ùA B√C À : B»ŒØ æB≥ ∆C ïG “JÒàA j∑g À , BJŒÒa ¬B¥Ø …IBZuC ΩN¥Õ À …JŒ®Õ À …JnÕ “ÕÀB®ø
: æÃ≥C . ∆AgfiA πªg B√C # …ªÃmi À A ≈ø ∆AgC À $ : æB≥ À , ∆g¤ùA πªg B√C # îùB§ªA ”ºß A “ƒ®ª ∆C ¡»ƒŒI ∆g¤ø ∆gDØ $ :
. —’A ªA PBÕE “v≥ ïG …I (¬›nªA …Œºß) rÕ À ¬›∏ªA ifu “ƒÕj¥I ∆AgfiA πªhI ∆g¤ùA B√C –C
œIC ≈ß  eBƒmHI À . ∆g¤ùA πªg B√C : æB≥ …√C œºß ≈ß “Œ∞ƒáA ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI œ√B∏náA ¡mB¥ªA ÃIC ¡∑BáA ‘Ài , ©¿ A ü À
≈ÕhªA ”ºß A “ƒ®ª ‹C : æÃ¥Õ ¡»ƒŒI ∆g¤ø ∆gDØ : …ªÃ≥ pBƒªA B»Øj®Õ ‹ ’B C A LBN∑ ü œº®ª : æB≥ …√C pBJß ≈IA ≈ß Bu
. “Õ‡A # ∆g¤ø ∆gDØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü , œ√B®ùA `Ài ü œmê‡A æB≥ : æÃ≥C . œ¥Å AÃ∞bNmA À Õ‹ÃI AÃIh∑
πªhI ïB®M A  jøDÕ B¿« ´ “∏÷›ùA ≈ø πºø : ΩŒ≥ À , iBƒªA ∆kBa πªBø : ΩŒ≥ À , iÃvªA KYBu pBJß ≈IA ≈ß –Ài Bø ”ºß ë
∆Ã∏Õ ∆C ¬Bø‚A Ah« ≈ß fŒ®I À “ƒnªA Ω«C µÕj ≈ø OJRÕ Bû …»UÀ A ¬j∑ œºß …√C : pBJß ≈IA À ByjªA ≈ß “ŒøBø‚A “ÕAÀi À ,
. ”»N√A pf¥ªA j÷B§Y ü ∫Ag gG ë À B√g¤ø
fßAÃ≥ ”ºß B«Ã®zÕ iBQ‡A —AÀjª ΩÕf®NªA À `jÜA KN∑ œ®yAÀ ∆G : æÃ≥C À : …ƒß …º¥√ f®I   n∞M ü , iBƒùA KYBu æB≥ À
“®ŒrªA ≈ø A R∑ æfß f≥ À ‹G fYC ¡»ƒø Bø À , ¡∑BáA À ∂AkjªA fJ®∑ …ªE À œºß “®Œq ü f®Õ ≈ø ¡»N¿÷C ü ∆B∑ f≥ À , K«AhùA
Ah« eBƒm‚ Ω¥®√ Bƒ∑ ê À , B»ƒø B®√Bø pf¥ªA j÷B§Y ü …√Ã∑ ‘j√ ‹ À BƒºJ≥ \ŒZu fƒnI “ÕAÀjªA  h« OJQ AgHØ , ¡»NÕAÀi ü
ÀC BßÃyÃø ≈∏Õ Bø \ŒZvªA fƒnªA ∆Àe Bñ “ÕAÀjªA BƒºJ¥ª ïB®M A fƒß “IÃRø ÀC “ºŒzØ …I f®Õ ”ƒ®ø …»UÀ A ¬j∑ …ŒªG ≈ÕgDNªA
. ”»N√A BƒNø \uC ÀC Afƒm ‘Ã≥C “ÕAÀjI ByiB®ø
¬BNªA ∂ÃQêA ßC ¡º®ºª —fŒ∞ùA ≈÷Aj¥ªBI “ØÃ∞ä O√B∑ AgG ‹G B√fƒß “VY ∆Ã∏M ‹ PBÕAÀjªA ≈ø eBY‡A ∆C ´ eBØC B¿ŒØ eBUC f¥ª À
Ω∑ “ÕAÀjªA “ŒVY ü ≤B∑ œßêA ∂ÃQêA ∆HØ …¥∞ªA ü ‹G B« ´ ÀC Ω÷Bz∞ªA ÀC cÕiBNªA ÀC ≈ÕfªA æÃuC ü O√B∑ ’AÃm œvbrªA
. …¥∞ªA æÃuC ≈Ø ïG æÃ∑Ãø ΩŒv∞NªA À LBN∏ªA “∞ªBã ¬fß f®I πªg
ΩJ≥ ≈ø ¡∏áA ¬›ßG ë ≈ÕgDNªBØ –ÃŒ√fªA ≈ÕgDNªBI –ÀjafiA ≈ÕgDNªA N®Œª À …ŒØ LBŒMi‹A œ¨JƒÕ ›Ø “ºŒzØ ≈ÕgDNªA Ah« ∆Ã∑ BøC À
B»Nna À B»Øjq ü “ÒIAjªA À ¡»Œºß …¿∏Y jÕj¥NI îøÃ∏ BI ¡∏áA KYBu °IjÕ “ÒIAjªA ë ∆g¤ùBØ îøÃ∏ A ”ºß j¥NnŒª …JYBu
ü B¿∑ ’œq …ªeB®Õ ‹ Bø “øAj∏ªA À ≤jrªA ≈ø πªg ü ∆B∑ … A lß A ë ∆B∑ AgG ≤jÒªA ∆C \yAêA ≈ø À , îØjÒªA ©JNÕ
PBÕE Æ›IG ü (¬›nªA …Œºß) œºß “ BmÀ À , 27 : WáA : # WáBI pBƒªA ü ∆gC À $ : …ªÃ≥ ü …√BZJm A ≈ß ¡Œ«AjIG “ BmÀ
¡∑BáA ¡∏Y …I j¥NnÕ –hªA œ®ÕjrNªA ¬›ß‚A À ∆AgfiA ü Ah« , 3 : —’AjI : , G # pBƒªA ïG …ªÃmi À A ≈ø ∆AgC À $ : —’A ªA
≈®ºªA À ¬BNªA f®JªA iAj¥NmA …Œ∞Ø îùB§ªA ”ºß A “ƒ®ª ∆C “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆AgC ü B¿∑ œ®ÕjrNªA ´ ∆AgfiA BøC À , …I îøÃ∏ A ”ºß
iû£ ü Bø OŒJRM …ŒØ À , …ºmi À …÷BŒJ√C µÕj ≈ø ïB®M …ƒø ¡»¨ºI –hªA œ ‚A fßêA “Œ¥Y ¡«eB»qG f®I îùB§ªA ”ºß ¡÷AfªA µºÒùA
∆G B»ƒß SZJªA ü Ω«BnM ‹ À , µ÷B¥áA jøC πŒºß ≈√Ã»Õ ‹ À πªg ¡»ØBØ ¡»ŒªG —f÷B®ªA “VŒNƒªA ≈ø îùB§ºª fŒßêA À fßêA µ÷B¥Y
. …ŒØ ¬f≥ Ag Oƒ∑
. —ja‡A À BŒ√fªA ü ∆g¤ùA B√C À : æB≥ gG …NJÒa ≈ø jø B¿ŒØ …n∞√ (¬›nªA …Œºß) œºß …ŒªG rÕ –hªA ë Ah« À
 AÀi Bø “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø (¬›nªAB¿»Œºß) ByjªA À j≥BJªA À œºß ≈ß “®ŒrªA ≈ø —ef®Nø ∂jÒI “ÕÀjø - ¬f¥M B¿∑ - “ÕAÀjªA À
ü Ω¥ƒÕ SÕfáA ü °IBy “ÕAÀjªA fŒU ΩUjªA À pBJß ≈IA ≈ß Bu œIC ≈ß  eBƒmHI À œºß ≈ß “Œ∞ƒáA ≈IA ≈ß  eBƒmHI ¡∑BáA
 AÀi Bø , iÃRƒùA ifªA ü üÃNnÕ –hªA œ ÃŒnªA ΩRø ”NY  h« …NÕAÀi AÀj∑hÕ ¡»ƒ∏ª n∞NªA ü …MBÕAÀi B« ´ À “Œ÷AÀjªA mB∞NªA
. ? …ŒØ KJnªA ë Bø –ieC Bø À , SÕfáA j∑g ∫jM n∞NªA ü
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ A fJß ≈I jIBU ≈ß j∑Bnß ≈IA À …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
≈ø À , “ƒÜA Ωae “IA¤u æB¥Rø …MB◊Œm ”ºß …MBƒnY OZUi ≈¿Ø PB◊ŒnªA À PBƒnáA ∆kÃŒØ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆AlŒùA ©yÃÕ : (¡º̃m
LBZuC π◊ªÀC : æB≥ ? …MB◊Œm À …MBƒnY ‘ÃNmA ≈¿Ø A æÃmi BÕ : ΩŒ≥ . iBƒªA Ωae “IA¤u æB¥Rø …MBƒnY ”ºß …MB◊Œm OZUi
. ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ ≤AjßfiA
≈ß (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi Ω◊m : æB≥ jÕjU ≈I Àj¿ß ≈I “ßik œIC ≈ß ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , …ŒØ À
¡∏NUjaC ¬Ã≥ ¡N√C : æB≥ eBJ®ªA îI Ωv∞ªA ≈ø îùB®ªA Li ÆjØ AgHØ eBJ®ªA ≈ø ¡»ƒŒI Ωv∞Õ ≈ø jaE ¡« : æB¥Ø ≤AjßfiA LBZuC
. ¡N◊q SŒY “ƒÜA ü AÃßiBØ œ÷B¥Nß ¡N√DØ “ƒÜA AúafM À iBƒªA ≈ø ¡∏MBƒnY
“IBZvªA ≈ø pBJß ≈IA À “∞ÕhY À eînø ≈IA ≈ß ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA ≈ÕhªA ¡« ≤AjßfiA Ω«C ∆Ã∏I æÃ¥ªA –Ài À : æÃ≥C
.
Bø À : Oº≥ æB≥ ∆C ïG ≤BƒuC “Nm ”ºß pBƒªA : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB≥ : æB≥ iBŒÒªA —lõ ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. SÕfáA , …Nõ Ø “ƒÜA ¡»ºaeC ∆G À , ¡»IÃ√hJØ iBƒªA ¡»ºaeC ∆HØ ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA ¬Ã≥ : æB≥ ? ≤AjßfiA LBZuC
ÀC ∆Ãø¤ø ‹G ¡« Bø : Oº¥Ø ? ≤AjßfiA LBZuC ü æÃ¥M Bø : (¬›nªA …Œºß) j∞®U ÃIC æB≥ : æB≥ —iAik ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
îƒø¤ø AÃ√B∑ ê À ≈ÕjØB∑ ‹ À îƒø¤ñ ¡« Bø A À : æB¥Ø . ∆ÀjØB∑ ¡»Ø iBƒªA Aúae ∆G À , ∆Ãø¤ø ¡»Ø “ƒÜA Aúae ∆G ∆ÀjØB∑
À ¡»MBƒnY PÃNmA ¬Ã≥ ¡»ƒ∏ª À , ∆ÀjØB∏ªA B»ºae B¿∑ iBƒªA Aúafª ≈ÕjØB∑ AÃ√B∑ ê À , ∆Ãø¤ùA B»ºae B¿∑ “ƒÜA Aúafª
B¿∑ ¡»∑jMA : æB¥Ø ? iBƒªA Ω«C ≈ø ¬C ¡« “ƒÜA Ω«C ≈ø C : Oº¥Ø . ΩU À lß A æB≥ B¿∑ ¡»√C À , æB¿ßfiA ¡»I Pjv¥Ø ¡»MB◊Œm
iBƒªA ïG ¡»≥Bm ’Bq ∆G À , …NõjI “ƒÜA ¡»ºaeC ’Bq ∆G A ¡«DUiC B¿∑ ¡»◊UiC ¡®√ : æB≥ ? ¡»◊UiDØ C : Oº≥ . A ¡»∑jM
BÕ . A ’BrÕ ∆C ‹G ‹ : æB¥Ø ? jØB∑ ‹G iBƒªA ΩafÕ Ω»Ø : Oº≥ . ‹ : æB≥ ? jØB∑ “ƒÜA ΩafÕ Ω« : Oº¥Ø . ¡»¿º§Õ À ¡»IÃ√hI
. ∫f¥ß πƒß OººÑ À O®Ui P ∑ ∆G BøC A ’Bq Bø : æÃ≥C œ√G —iAik
Bø ΩçA À µáA ≈ø …Œºß Oƒ∑ B¿ß OUja …ºJ¥M À œªÃ≥ O¿§®NmA ∆G –C , G P ∑ ∆G BøC : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ : æÃ≥C
. µÕfvNªA ≈ø πJº≥ …Œºß Pf¥ß
$ : ïB®M …ªÃ≥ ∆C B»z®I ü À , ∆AlŒùA ü ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA ≈ñ ≤AjßfiA LBZuC jn∞Õ - ‘jM B¿∑ - PBÕAÀjªA À
. …√BŒI jø B¿∑ “NJªA ≤AjßfiA PBÕE ”ºß µJÒƒÕ ‹ Ah« À ¡»ø›∑ ≈ø , G # ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ
Ω¥RÕ ∆C BøG  j∑hÕ –hªA ∆AlŒùA ∆C , 8 : ≤AjßfiA : G # µáA h◊øÃÕ ∆kêA À $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ≈ø ¬f¥M B¿ŒØ OØjß π√C ”ºß
À ∆AlŒùA Ω¥Q ë –hªA PB◊ŒnªA À PBƒnáA ’AÃNm‹ h◊ƒŒY ”ƒ®ø ‹ À , PB◊ŒnªA ∆BZUi ë À ±ë ÀC PBƒnáA ∆BZUi ë À
“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆kÀ …ª ¬B¥Õ ‹ ≈û ∆B∑ ›Rø |®I ”ºß …ªB¿ßC |®I ∆BZUi ∆AlŒùA wbrÕ ‹ ≈ø ∫Bƒ« ∆C ~jØ ÃºØ ! B®ø …N∞a
. ±Œº∏NªA …I µº®NÕ À “VáA …Œºß ¡NM –hªA ±®zNnùA À , …ªB¿ßC OÒJYC –hªA jØB∏ªB∑
¡ j∞¨Õ DrÕ ∆G A jøfi ∆ÃUjùA ∆Ã∞®zNnùA ¡« ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA ≈ÕhªBI eAjùA ∆C — afiA “ÕAÀjªA ≈ø eB∞NnÕ Bñi ¡®√
. ¡»Ih®Õ DrÕ ∆G À
B»ŒØ À PBÕ‡A j«B£ ”ºß ∂BJÒ√‹A “»U ≈ø æB∏q‚A ”¥JÕ ≈∏ª ∆kêA æB∏qG h◊ƒŒY ©ØfƒÕ À , ∆BZUjªA ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ ’AÃNm‹BØ
’‹¤« À , —eB®nªA À “øAj∏ªA — §Y ü ∆ÀifvNùA ∆ÃIj¥ùA ∆Ã¥IBnªA ‹G …I ±vNÕ ‹ Bø …IBZuC À ≤AjßfiA æBUi PB∞u ≈ø
. B kBƒø æl√C ü ∆êkB√ ¡»Ø —eB®nªA Ω«C ≈ø ¡«fß \u ∆G ∆Ã∞®zNnùA
≈ø îJ√hùA ©ø “∞Œºa Ω∑ À √ Ω∑ B»Œºß ±≥ÃÕ iBƒªA À “ƒÜA îI ∆BJR∑ ≤AjßfiA : (¬›nªA …Œºß) A fJß ÃIC æB≥ , ©¿ A ü À
: …®ø î∞≥AêA îJ√h¿ºª “∞ŒºàA πªg æÃ¥ŒØ “ƒÜA ïG ∆Ãn A µJm f≥ À  fƒU ≈ø ’B∞®zªA ©ø sŒÜA KYBu ±¥Õ B¿∑ …√Bøk Ω«C
aC ¡Q # ¡∏Œºß ¬›m ∆C “ƒÜA LBZuC AÀeB√ À $ : …ªÃ≥ πªg À : ∆ÃJ√hùA ¡»Œºß ¡ºnŒØ AÃ¥Jm f≥ îƒn A ¡∏√AÃaG ïG AÀj§√A
À ƒªA “ßB∞rI A ¡»ºafÕ ∆C ∆î¿ÒÕ ¡« À “ƒÜA AúafÕ îJ√hùA ’‹¤« ®Õ ∆î¿ÒÕ ¡« À B«ÃºafÕ ¡»√C : ïB®M À …√BZJm
À ’BŒJ√fiA ¡« À ≤AjßfiA LBZuC –eBƒÕ ¡Q . îùB§ªA ¬Ã¥ªA ©ø Bƒº®É ‹ BƒIi ∆êåŒØ iBƒªA Ω«C ïG ∆ÃJ√hùA ’‹¤« j§ƒÕ À , ¬Bø‚A
î∞®zNnùA ’‹¤« C ®Õ ¡N¿n≥C ≈ÕhªA ’‹¤« C ∆À ∏NnM ¡Nƒ∑ Bø À ¡∏®ö ¡∏ƒß ”ƒ´C Bø ¡ îßj¥ø iBƒªA Ω«C ≈ø ‹BUi ’B∞ºàA
¡ πªhI A ≈ø jøC ≈ß î∞®zNnùA ’‹¤ ∆ÃªÃ¥Õ ¡Q ¡»Œºß ¡∑BŒ√fI ∆úŒÒNnM À ¡«j¥∞I ¡»√Àj¥NÑ À ¡»√Ã∞®zNnM ¡Nƒ∑ ≈ÕhªA
LÃÕC œIC ≈ß LÃJä ≈I ≈náA ≈ß …ŒIC ≈ß ,   n∞M ü œ¿¥ªA ‘Ài À : æÃ≥C . ∆Ã√lÑ ¡N√C ‹ À ¡∏Œºß ≤Ãa ‹ “ƒÜA AúaeA :
. …ƒø Lj¥Õ Bø (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß fQjø ≈ß
≈ø “ßBö ∫Bƒ« ∆C j∑hM ¡Q Bêju ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA ≈ø ∆B∏ø î∞®zNnùA j∑hM - ‘jM B¿∑ - “ÕAÀjªA  h« À
”ºß ¡»√C ïB®M A j∑g ≈ÕhªA æBUjªA ¡»I jn∞M ∆C ´ ≈ø iBƒªA æÃae ≈ø ∆ÀgîNÕ À “ƒÜA æÃae ü ∆î¿ÒÕ î∞®zNnùA
. ≤AjßfiA LBZuC ¡»Œ¿nÕ À , ¡«B¿ŒnI ›∑ ∆ÃØj®Õ ≤AjßfiA
LBZuC ¡« “ƒÜA Ω«C ”ºß ¡ºnùA ∆C ü PBÕ‡A iû£ ‹G æB∏q‚A ≈ø ”¥JÕ ‹ À , PBÕ‡A ”ºß B»√ÿzø ∂BJÒ√A h◊ƒŒY Ω»nÕ À
. ≤AjßfiA ”ºß ≈ÕhªA æBUjªA À ≤AjßfiA
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA …ƒŒI –hªA Ω®ª À Ω¥ƒªA ¡Q “º¥ƒªA |®I ¡»Ø ’Ãm ≈ß ’”qB√ ë À ‹›NaA PBÕAÀjªA ü ∆C j«B§ªA À
—iÃvªA ïG …UjaC À ”ƒ®ùBI Ω¥ƒªA   ´ ¡Q “Œrø ÀC “ßB∞rI “ƒÜA A ¡»ºafÕ î∞®zNnùA ≈ø “ßBö ∫Bƒ« ∆C “¿÷fiA |®I ÀC (¡º̃m
≤AjßfiA ”ºß æBUjªA ∆G “º÷B¥ªA ¡« ´ À “∞ÕhY À eînø ≈IA À pBJß ≈IA ≈ß —eiAêA PBÕAÀjªA j÷Bn∑ j«B£ Ah« À , B«AjM ªA
B»®UAjØ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß œ¿¥ªA “ÕAÀi Ah∑ À ∆ÃNùA ü ≤›Na‹A ≈ø B»ŒØ Bø ©ø ¡»MB◊Œm À ¡»MBƒnY PÃNmA ≈ÕhªA ¡«
.  BƒŒßeA Bø ∂fu ≤j®M
A ”ºß µºàA ¬j∑C ¡« : æB≥ ? ¡« Bø ≤AjßfiA ≈ß (¬›nªA …Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ fÕlÕ ≈I jIBU ≈ß  eBƒmHI , j÷BvJªA ü À
haC …√D∏Ø (¬›nªA …Œºß) …ƒø LAÃÜA eiÀ πªg ”ºß À AfYAÀ …Œºß ≈ÕhªA æBUjªA À ≤AjßfiA haDÕ Ω÷BnªA : æÃ≥C . ïB®M À ∫iBJM
. B»z®I œMDÕ — R∑ PBÕAÀi ”ƒ®ùA Ah« ü À ≤iB®ªA À ±Õj®ªA ”ƒ®ñ ≤j®ª B®ö
≈ç : æB≥ # ¡«B¿ŒnI ›∑ ∆ÃØj®Õ æBUi ≤AjßfiA ”ºß À $ : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
›ßBØ À ›®Ø ∆B∑ ∆G B√j∏√C ≈ø À BƒØjß ≈ø …ªÃ≥ : æÃ≥C . iBƒªA ïG …ªF¿Ø B√j∏√C ≈ø À “ƒÜA ïG …ªF¿Ø BƒØjß ≈ø ≤AjßfiA LBZuC
.  Àj∏√C À ¡«j∏√C ≈ø À ,  ÃØjß À ¡»Øjß ≈ø PBÕAÀjªA j÷Bm ∆AkÀ ”ºß ∆B∑ ‹Ã®∞ø À ›®Ø ∆B∑ ∆G À , ûØ
∆ÃØj®Õ æBUi ≤AjßfiA ”ºß À $ : ΩUi …ª æB¥Ø (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC fƒß Oƒ∑ : æB≥ “MBJ√ ≈I ≠JufiA ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
ΩŒJnI ‹G A ≤j®Õ ‹ ≈ÕhªA ≤AjßfiA ≈ç À , ¡«B¿ŒnI B√iBv√C ≤j®√ ≤AjßfiA ≈ç : (¬›nªA …Œºß) œºß …ª æB¥Ø # ¡«B¿ŒnI ›∑
À B√j∏√C ≈ø ‹G iBƒªA ΩafÕ ‹ À ,  BƒØjß À BƒØjß ≈ø ‹G “ƒÜA ΩafÕ ›Ø iBƒªA À “ƒÜA îI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ±≥Ã√ ≤AjßfiA ≈ç À BƒNØj®ø
À …ºŒJm À … Aju À …IAÃIC Bƒº®U , …IBI ≈ø …√ÃMDÕ À  fY AÃØj®Õ ”NY …n∞√ pBƒªA ≤j®ª ’Bq ê . ΩU À lß A æÃ≥ πªg À  B√j∏√C
À , ’AÃ∏ªA ≈IA ë Ω÷BnªA ΩUjªA À (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆j¥ø ≈ß  eBƒmHI BzÕC  AÀi À : æÃ≥C . : …ƒø ”M¤Õ –hªA …IBI
. G , ’AÃ∏ªA ≈IA ’BU : æÃ¥Õ (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC O® : æB≥ ∆j¥ø ≈ß , üB∏ªA ü Œº∏ªA BzÕC “v¥ªA  h« ‘Ài
À , “ßBÒªBI  BƒØjß À “ՋêBI BƒØjß ≈ø ‹G “ƒÜA ΩafÕ ‹ –C |¨JªA À KáBI “Øj®ùA “ÕAÀjªA ü iB∏√‚A À “Øj®ùBI eAjùA ∆C j«B§ªA À
$ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß …≥BJÒ√A Ω∏qC ‹G À , ¡»√BŒßDI ©Œ¿ÜA ¡»NØj®ø ´ Ah« À , …NßB B√j∏√C À BƒNÕ‹À j∏√C ≈ø ‹G iBƒªA ΩafÕ ‹
Dr√ BòG πªg Ω®ª À , G # ¡«B¿ŒnI ¡»√ÃØj®Õ ‹BUi ≤AjßfiA LBZuC ‘eB√ À $ : ïB®M …ªÃ≥ À # ¡«B¿ŒnI ›∑ ∆ÃØj®Õ æBUi
. “ŒªBNªA “ÕAÀjªA ü œMDÕ Bø  B√j»§NmA Bø fÕ¤Õ À , ”ƒ®ùBI “ÕAÀjªA —AÀjªA |®I Ω¥√ ≈ø
 BMDØ (¬›nªA …Œºß) œºß fƒß BnªBU Oƒ∑ : æB≥ “MBJ√ ≈I ≠JufiA ïG …®Øi  eBƒmHI œ√B∏náA ¡mB¥ªA ÃIC ¡∑BáA ‘Ài , ©¿ A ü À
 BƒºaeDØ  B¿ŒnI  BƒØjß B√jv√ ≈¿Ø iBƒªA À “ƒÜA îI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ±≥Ã√ ≈ç ’AÃ∏ªA ≈IA BÕ πêÀ æB¥Ø “Õ‡A  h« ≈ß …ªDnØ ’AÃ∏ªA ≈IA
. iBƒªA  BƒºaeDØ  B¿ŒnI  BƒØjß Bƒz¨IC ≈ø À “ƒÜA
›∑ ∆ÃØj®Õ æBUi ≤AjßfiA ”ºß À $ : A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß ¬B¥º« ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
Bu ≈ø B»ŒØ ≈ø AÃØj®Œª ¡∏º÷BJ≥ ”ºß ’BØjß ¡∏Œºß ∆ÃØj®M ¡Nnª C : æB≥ # ? æBUi ≤AjßfiA ”ºß $ : …ªÃ¥I ®Õ Bø # ¡«B¿ŒnI
B®ö ≤AjßfiA haC ”ºß Jø ë À : æÃ≥C . ¡«B¿ŒnI ›∑ ∆ÃØj®Õ ≈ÕhªA æBUjªA π◊ªÀC ≈ZƒØ : æB≥ . ”ºI : Oº≥ ? B ÀC
Ω∑À : # æBUi ≤AjßfiA ”ºß À $ ”ƒ®¿Ø æî∞ùA ”ƒ®ñ ifvø …º®ª À jøfiA ≈ø ≤Àj®ùA ë ≤j®ªA À KÒ≥ ©ö LBÒ≥D∑ ≤j®ºª
PBÕAÀjªA |®I ü ¬f¥M Bø Ah∑ À LBVáA œªBßC ≤AjßfiA ∆C ¬f¥M Bø πªg üBƒÕ ‹ À , æBUi ¡»ƒø “ØÀj®ùA ¡ AÃYC À ¡«iÃøC ”ºß
. æBY –C ”ºß B B¿®NmA eiAÃø À …MB¥Nrø ü  Bƒ®ù “§ØBY •∞ºªA —eBø œ« ªA “Øj®ùA ∆HØ iBƒªA À “ƒÜA îI ∆BJR∑ ≤AjßfiA ∆C
 B√eiÀC B¿ŒØ À , AfU — R∑ ≤AjßfiA ü œ√B®ùA  h« ≈ø Lj¥Õ Bø ü ¬›nªA ¡»Œºß OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø iBJafiA ∆C ¡ºßA À
. “ÕB∞∑ ≤AjßfiA LBZuC À ≤AjßfiA n∞M ü B»ƒŒøBzø ™AÃ√C ïG —iBq„ª
œºß À —lõ À pBJ®ªA …Œºß ¢AjvªA ≈ø æBß ©yÃø ≤AjßfiA : æB≥ …√C pBJß ≈IA ≈ß   n∞M ü º®RªA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À
µIBnªA ∆BŒJªA ü ¬f¥M f≥ À : æÃ≥C . :  ÃUêA eAÃnI ¡»Œz¨Jø À  ÃUêA ~BŒJI ¡»N®Œq ∆ÃØj®Õ îYBƒÜA Àg j∞®U À KªB œIC ≈I
ü “øBmC œIC ≈I TiBáA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . pBJß ≈IA ≈ß ∫BZzªA ≈ß º®RªA n∞M ≈ß , ∆BŒJªA ©¿â ≈ß “ÕAÀjªA Ω¥√
Bø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi BÕ : Ω÷B≥ æB≥ : …ŒIC ≈ß œª› A πªBø ≈I A fJß ≈ß …ÕÀejø ≈IA À jÕjU ≈IA À  fƒnø
¡»N®ƒø À , iBƒªA AúafÕ ∆C —eB»rªA ¡»N®ƒ¿Ø AÀf»rNmBØ ¡»÷BIE ∆gG ¨I A ΩŒJm ü AÃUja ¬Ã≥ ¡« : æB≥ ≤AjßfiA LBZuC
œIC À –ifàA fŒ®m œIC ≈ß ‘jaC ∂jÒI –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C . “ƒÜA ΩafÕ ≈ø jaE ¡»Ø “ƒÜA AúafÕ ∆C ¡»÷BIE “Œv®ø
BIÃUÀ XÀjàA î®M ∆G …√C œÒ®M “¿ºnùA æÃufiA À , PBÕ‡A j«B£ ”ºß ∂BJÒ√‹A ¬f®I …Œºß æB∏q‚A ¬f¥M f≥ À pBJß ≈IA À —jÕj«
∆Ã∏Õ ∆C ‹G “∑j®ùA ü ΩN¥ªA …®∞ƒÕ À Bøjä XÀjàA ∆B∑ “ÕB∞∏ªA ”ºß œ¥I À î®NÕ ∆G À , ≈ÕfªAêA ∆gG ¬fß …ŒØ jQ¤Õ BŒƒŒß
. µIBnªA SZJªA …ŒØ –jè À î∞®zNnùA ¡« ≤AjßfiA LBZuC ∆Ã∏I æÃ¥ªA ïG eîŒØ ¡∏áBI Ω»ÜA “»U ≈ø B∞®zNnø
À‰ j‰ ¿‰ ¥Ú ªÙA À‰ oÊ¿rªA À‰ BıRŒÍRY‰ Â…ÂJÛºÒ‰Õ i‰ B‰»ƒªA Ω‰ ŒÊ ª̇A ”rʨÕ t
¯ jÊ ®‰ ªÙA ”º‰ß ‘‰ÃN‰mA ¡Ï Q ¬BÏÕCÚ “Í NÏmÍ ”Ø ~ÊifiÚ A À‰ ÍPÉ ¿‰ nªA µ‰ ºÚ a‰ ‘Íhª̇A Â…º̇ªA ¡Û∏IÏi‰ ∆Ï Ḡ
(55)≈‰ ÕÍfN‰®Ê ¿Â ªÙA KÍê ‹ … √ÏḠ “ı Œ‰∞Ù a À‰ BıßÌjz‰M ¡Ê ∏Û IÏi‰ AÃÂßeÊ A (54)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA L‰i Â…º̇ªA ∫‰iB‰JM‰ j øÊ fiÚ A À‰ µºÙ à
Ù‰ A …Â ªÚ ‹ÚC  Í j̄ÊøDÚIÍ P
Í j‰ b
Ï nÂø ¬‰ ÃÂVƒÌªA
\
‰ Õ‰j ªA Ω mÍ jÊ Õ ‘Íhª̇A É «Â À‰ (56)î
‰ ƒÍn
ÍZÊ Â¿ªÙA ≈‰ ø ËKÕj̄Ú≥ …Í º̇ªA O‰¿YÊ i‰ ∆Ï Ḡ Bı®‰¿ À‰ BıØÊÃa‰  Â ÃÂßeÊ A À‰ B‰»Z
Í ºÚ uḠ f‰ ®Ê I‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø AÀÂfn
Í ∞Ù M ‹ À‰
”MÊÿ‰ ªÙA ÂXj̄Ùé πͪh‰ ∑Ú P
Í j‰ ¿‰ RϪA Ω ∑ ≈Íø …Í IÍ B‰ƒUÊ j‰ aÊ DÚØÚ ’‰ B‰¿ªÙA …Í IÍ B‰ƒªÙl‰ √ÚDØÚ OŒøÏ fÚºJ‰ªÍ Â…ƒ‰¥Ù m ‹ı BÚ¥QÍ BıIB‰Zm Oº̇Ú≥CÚ A‰gḠ ”N‰Y …Í NÍ¿‰ YÊ i‰ ‘‰fÕ‰ î
‰ I‰ A‰jrÂI
)∆‰ ÀÂj∏Û r‰Õ ¬ÊÃ¥Ú ªÍ O
Í Õ‰‹Ú A ≤jvÂ√ πͪh‰ ∑ AıfÍ∏√‰ ‹Ḡ X
 j ëÙ ‹ SÂJa‰ ‘Íhª̇A À‰ …Í Ii‰ ∆¯ gÊ H̄ÍI … MÂB‰J√‰ X
 j ëÙ KŒÒªA ÂfºÚ J‰ªÙA À‰ (57)∆‰ ÀÂj∑‰hM‰ ¡Ê ∏Û º̇‰®ªÚ
(58
∆BŒI
ïG ∆Bn√‚A ∂ÃnÕ πªg ∆C À …MBÕFI KÕh∏NªA À BI ∫jrªA æBIÀ îJM O√B∑ “¥IBnªA PBÕ‡A ∆HØ B»I “ÒJMjø B»ºJ≥ Bñ “ºvNø PBÕ‡A
À …ª AÀj∏rÕ À  ÃßfÕ ∆C ¡»Œºß Kè Ω∏ªA IfM …ŒªG fYAÀ ©Œ¿ÜA Li ∆DI πªg Ωº®M PBÕ‡A  h« À , fºã ’B¥q À fI¤ø ∫›«
≈nYfiA ¬B§ƒªBI B«jøC jIe ¡Q B®Œö ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA ë ïB®M …√C : B¿«AfYG : îN»U ≈ø îùB®ªA Li fŒYÃM f∑¤M
. îùB®ªA Li Ã»Ø B®Œö B»ƒŒI °IAjªA B»ŒØ –iBÜA
À πªhª —hbNùA ∂jÒªA KVßDI πªg µºÇ B»I ∆Ã≥lMjÕ ªA PAj¿RªA ™AÃ√C XAjaHI ∂AkifiA ¡ ’”Œ»Õ –hªA ë ïB®M …√C : “Œ√BRªA À
.  AÃm Li ‹ ¡»Ii Ã»Ø iBÒø‚A ë À B»∞ÒªC
BN¥ºa ªA “NnªA ¬BÕfiA À ’B¿nªA ”ƒ®ø ü SZJªA œMDŒm # ¬BÕC “Nm ü ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA A ¡∏Ii ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. A ’Bq ∆G —fVnªA ¡Y —iÃm n∞M ü B»ŒØ
Ω¿®NmA Bñi À , …Œºß iAj¥Nm‹A À ’œrªA ”ºß æAfNß‹A - ’AÃNm‹A - #  jøDI - …ªÃ≥ ïG - tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
. # A fƒß ∆ÀÃNnÕ ‹ $ : ïB®M æB≥ BÕÀBnM –C Àj¿ß À fÕk ‘ÃNmA : æB¥Õ , –ÀBnNªA ”ƒ®ñ
, ±¥nø ’œq ΩufiA ü tj®ªA : , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ , “ƒÒºnªA ¬B¥ø ≈ß …I ∑ Bñi À πºùA …Œºß oºè Bø - tj®ªA - À
. ±¥m “◊Œ»∑ …ª Oº®U AgG B»Nqjß À ¬j∏ªA Oqjß : ΩŒ≥ …ƒø À # B»qÀjß ”ºß “ÕÀBa œ« À $ : æB≥ tÀjß …®ö À
Bqjß ∆BÒºnªA oºâ œ À , BrÕjß …ª Oº®U j◊JªA Oqjß À , ¬j∏ªA tj®I “◊Œ A ü B»ŒJrM —Cj¿ºª Xeë …Jq tj®ªA À : æB≥
.  Ãº®I AiBJNßA
›øBY ∆B∏ª πªh∑ ∆B∑ ê …√HØ “øB®ªA ¬B«ÀC …ŒªG K«hÕ B¿∑ oŒª À , ¡m‹BI ‹G “¥Œ¥áA ”ºß jrJªA …¿º®Õ ‹ Bø A tjß À : æB≥
fYC ≈ø B¿»∏nøC ∆G BNªAk ≈◊ª À ‹ÀlM ∆C ~ifiA À PAÀB¿nªA πnô A ∆G $ : æÃ¥Õ ïB®M A À ‹Ã¿ä ‹ - πªg ≈ß ïB®M - …ª
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ≈ß –Ài Bñ æfNmA À , K∑AÃ∏ªA πºØ œmj∏ªA À ”ºßfiA πº∞ªA ë : ¬Ã≥ æB≥ À , #  f®I ≈ø
πªh∑ tj®ªA fƒß œmj∏ªA À —›Ø ~iC ü —B¥ºø “¥ºZ∑ ‹G œmj∏ªA KƒU ü ©JnªA ∆ÃyifiA À ©JnªA PAÀB¿nªA Bø : (¡º̃m
. ”»N√A
∆ÀlŒ¿NÕ À ¡»I wNë Bñ oº A ≈ø ¡«iÃøC ieBvø À ¡»øB∏Y À pBƒªA —‹À ≈ø ’B¿§®ªA wNë ∆C ¡Õf¥ªA hƒø —eB®ªA Pj¥NmA f≥ À
waC À ©ØiC À ¡§ßC ë À Bqjß ”¿nÕ Bø πº¿ºª hÖBØ PÃbNªA À ijnªA eBèG ïG jøfiA æE ”NY H∏NùA À ¢BnJªB∑ ¡« ´ ≈ß …I
jøfiA æÀC ü πºùBI ≤j®Õ tj®ªA ∆B∑ B¿∑ tj®ªBI πºùA ≤j®Õ ∆C ¬k›NªA À æÀAfNªA ”ßfNmA À ,   ´ À …¿®Õ œmj∏ªA À , πºùBI
. B»√Ã◊q —iAeG À B«iÃøC IfM ü “∏º¿ùA “økC fYÃNM …ŒØ À , œ»NƒÕ À ©UjÕ …ŒªG “ƒÒºnªA ¬B¥ù ›Rû πºùA ”ƒ®ù ›øBY tj®ªA iBvØ
À ¡«jøC ü πªhI Aú¥NmA “ŒmBŒm ÀC “ÕeBvN≥A ÀC “Œ®ŒJ ΩøAîª ¡øfiA ≈ø “øC B»ŒØ OƒÒ≥ πªB¿ùA ≈ø “∏ºû πªg `BzŒNm‹ NßA À
W÷BNƒªBI ©N¿NªA ü AÿnN≥A ¡Q B»V÷BN√ À æB¿ßfiBI AÃUlNøA À AÃÒºNaA À “Œ√Bn√‚A PB®¿N A ≈ø B®¿Nâ AÀfUÀDØ ¡« ´ ≈ø AÀlŒó
. “ŒßB¿NU‹A …N√k if≥ ”ºß B»ƒø ’œrI Ω∑ wNaBØ
∆C ∆Bn√„ª OZyÀC “Œ®Ò¥ªA “IjVNªA ∆HØ B»Œºß ¬Ã¥Õ ≈ñ ™B¿NU‹BI ∆Ã∏NùA æBvM‹A À —fYêA  h« •∞Ñ ∆C KUAêA ≈ø ∆B∑
À eBÑ‹A O®√ ”ºß ¬fM fYAÀ nø ü P m À fYAÀ ~j´ Ãç O»UÀ AgG “NNrNùA PAeAi‚A À æB¿ßfiA À “∞ºNbùA ΩøAîªA
‹G À ©Œ¿ÜA …I BŒZNØ ≈náA IfNªBI …MBŒY ¡ÕfÕ À …§∞ê ≈ø fÕ ü ©yÃM À fYAÀ ¬Bøk ü “∞ºNbùA iÃøfiA “økC ©¿É ∆C ‹G “ø’›ùA
. ONrNM À ”q›NM Bø ∆BßjnØ
BvùA À j÷AÀfªB∑ œmAj∏ªA ≈ø œmj∑ ïG ™Ã√ Ω∑ ¬Bøk ¬f¥Õ ¡Q BßÃ√ BßÃ√ “Œ÷lÜA æB¿ßfiA ™ÃƒÕ œ≥ ùA ©¿N A ∆C ‘jM πªhª À
¬f¥Õ fYAÀ ¬Bøk ïG jøfiA œ»NƒÕ ”NY pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À , πªg ∂ÃØ BŒmj∑ ™Ã√ Ω∑ œÒ®ŒØ œmAj∏ªA “økC ™ÃƒÕ ¡Q , “Œº A “Œ÷lÜA
. tj®ªA KYBvª ‘f»Õ À tj®ªA ïG
“®IBNªA œmAj∏ªA ækBƒø ü nÕ ¬B¥ùA Ah« ≈ø ieBvªA fYAêA jøfiA ∆C …MfYÀ îß ü …N®m À … BnJ√A À ¬BølªA Ah« jøC KŒVß ≈ø À
B«haDÕ À B»I ©∞NƒÕ —iÃvI …JYBvª iÃvNÕ À , …ŒØ ≤j®Õ À …¿÷›Õ Ω∏rI ælƒø Ω∑ ü Ω∏rNŒØ B»JMAjø ≤›NaA À B»MjR∑ ”ºß …ª
. …º¿®ª B∑›ø
B∞Œº∏M sŒÜA Bvø À , BŒmBŒm B∞Œº∏M “ŒmBŒnªA Bvø À BŒªBø B∞Œº∏M “ŒªBùA BvùA  haDNØ # jøfiA jVŒª $ jøfiA ifvø æÃ¥Õ
. æl√ ÀC f®u B¿º∑ pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À BŒßBØe
À fYÃNM æAlM ‹ ”«BƒNM ‹ ÀC —jR∑ ”vÑ ‹ œ« À “∏º¿ùA ü “ÒnJƒùA B»ŒØ —Aj A ¬B∏YfiA À PAeAi‚A À æB¿ßfiA ΩŒuB∞M ©Œ¿VØ
ü ë AfYAÀ vM ”NY fYÃNM À ΩaAfNM À WøfƒM À |®I ”ºß B»z®I  fƒß ¡∑A NØ tj®ªA ïG œ»NƒM ”NY œmAj∏ªA ü ©¿NÉ
xBbqC æB¿ßC ïG œ»NƒÕ ”NY Ωv∞NÕ À jR∏NÕ ælÕ …√Àe Bø ïG fYAêA Ah« iBm AgG À , tj®ªA ∆Àe B¿ŒØ ΩŒuB∞NªA Ω∑ …MfYÀ
. ¡»MAeAiG À ©¿N A
…ŒØ jøfiA ∆C fè œ√Ã∏ªA ¬B§ƒªA ≈ß SYBJªA À , ≈ÕÃ∏NªA ¬B§√ ≈ø gÃaDø “ªBä ‹ ë À , B√fƒß –hªA iBJNß‹A œ®yêA ¬B§ƒªA ü Ah«
ïG ©Œ¿ÜA œ»NƒM ”NY “Œº∑ ‘jaC LBJmC ïG œ« œ»NƒM À , “Œ÷lU LBJmC À Ωºß ïG œ»NƒM “Œ÷lÜA TeAÃáBØ , “º∑BrªA  h« ”ºß
“ÕiBJNßA À ïB®M …∏ºø “Œ¥Œ¥á Bƒ∑úø ≈ø πºùA πªh∑ oŒª À , ’œq Ω∏I °Œä ë À ’œq Ω∑ ©ø …√BZJm A ∆C ´ …√BZJm A
.   ´ πºø
”ºß LBJmfiA “økC À , LBJmfiA Ω«AÃ∑ ”ºß —B¥ºùA TeAÃáA “økC ©Œö B»ŒªG œ»NƒM “ºYjø ΩYAjø ≤›NaA ”ºß ∆Ã∏ªA Bß œ∞Ø
…√BZJm A IfNI —jIfùA “Œ√Ã∏ªA iÃøfiA iÃu …ŒØ À , ’œVŒm B¿∑ Bqjß ”¿nùA ë B»JMAjø KMjM À , B»ßAÃ√C À B»uBbqC ≤›NaA
. KŒ¨ªA \MB∞ø  fƒß À , ’Bq B¿∞Œ∑
À , ΩU À ∂e Bø Ω∑ ”ºß °nJƒÕ BøBŒ≥ jøfiA IfNI …øBŒ≥ À …∏ºø ”ºß …÷›ŒNmA ≈ß “ÕBƒ∑ # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
ü ’AÃNm‹A SÕfY K¥ß πªhª À , …NUBY “UBY –g Ω∏ª œz¥M À , …NŒ¨I “Œ¨I –g Ω∑ …I æBƒÕ œ√Ã∏ªA ¬B§ƒªA ΩŒuB∞M …ƒø \q Õ
. 3 : o√ÃÕ : # jøfiA jIfÕ tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : æB≥ gG # jøfiA jIfÕ $ : …ªÃ¥I “Õ‡A ΩRø ü o√ÃÕ —iÃm
BRŒRY BJº –C # BRŒRY $   nÕ À …Œr¨Œª iB»ƒªA ΩŒºªA KºÒÕ –C # …JºÒÕ $ …I   nÕ À # iB»ƒªA ΩŒºªA œr¨Õ $ : …ªÃ¥I ΩvØ ¡Q
ë –hªA ΩŒºª ~iBß , B ÃY Bû B« …UAÃÕ Bø o¿rªA —iB√G ≈ø Ωvê –hªA iB»ƒªA À , ΩufiA œ« “¿º§ªA ∆DI iB®qG …ŒØ À , B®Õjm
. …Œºß ¡V»Õ À …J¥®Õ ΩŒºªA ∆B∑ o¿rºª …UAÃùA K√BVºª ΩIB¥ùA ~ifiA —j∑ ±v√ ≈ø Ω≥fi “øk›ªA “Œ ÀjbùA “¿º§ªA
’BrÕ Bù À ’BrÕ Bø ”ºß ≈Õjè  jøDI PAjbnø B»√C æBáA À ≈»¥ºa –C #  jøDI PAjbnø ¬ÃVƒªA À j¿¥ªA À o¿rªA À $ : …ªÃ≥ À
$ : …ªÃ≥ ü ’BJªA À ,   a PAjbnø À , B»Œºß “ØÃÒ®ø ¬ÃVƒªA À j¿¥ªA À CfNJø o¿rªBØ πªg ”ºß À , ©ØjªBI ©Œ¿ÜA ’‘j≥ À
. “ŒJJnºª #  jøDI
ë À , ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ¥ª n∞NªA ‘jâ –jè , G # iB»ƒªA ΩŒºªA œr¨Õ $ : …ªÃ≥ ™Ã¿â À
. ”ƒ®ùA KnÅ …ŒªG æÃ◊Õ Bø ÀC IfNªA ≈ø B◊Œq …®ø j∑hM B»√HØ tj®ªA B»ŒØ j∑hÕ ªA “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A Kº´C …ŒÒ®M –hªA
≤jß ü BŒ√BQ j¥NmA ∆G À ’œq ïG ’œq ¡zI jÕf¥NªA ë - µºàA - # îùB®ªA Li A ∫iBJM jøfiA À µºàA …ª ‹C $ : ïB®M …ªÃ≥
Aifvø À , iÃøC …®ö À ∆DrªA ”ƒ®ø ü Ω¿®NnŒØ - jøfiA - BøC À , µIBm æBRø ´ ”ºß ™AfI‚A ÀC eBè‚A ”ƒ®ø ü …º«C À ≈ÕfªA
•∞ºªA ”ƒ®ø ü ΩufiA ë Ah« ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À , AjøC Ah∏I …MjøC æB¥Õ  fÕjÕ Bø Ãç   ´ ∆Bn√‚A S®I ≈ø Lj¥Õ ”ƒ®ñ
ü µJÒƒŒØ , …MBŒY j«B§ø ”ºß °nJƒùA iÃøDùA æB®ØC ©Œö ü j¥NnùA ¡§ƒªA ë À jøfiA “VŒN√ ”ƒ®ñ ifvø ¡mA jøfiA Ω¿®NnÕ ¡Q
À ,  eÃUÀ …ª \ºvÕ –hªA ∆DrªA ë ’œq Ω∑ jøDØ ’œq Ω∑ ü ∆DrªA ”ƒ®ñ Ω¿®NnŒØ …ŒØ ©mÃNÕ ¡Q —BŒáA ü …√Dq ”ºß ∆Bn√‚A
æBùA jøC À , …qB®ø À …MBŒY jIfÕ Ã« –C ,  ‹Ãø ïG fJ®ªA jøC : æB¥Õ , …MAeAiG À …ªB¿ßC ”Nq À …MBƒ∏m À …MB∑jY µÕiB∞M …ª ¡§ƒÕ
. …MBŒY nø ü   IfM  fŒI –C …Ii ïG ∆Bn√‚A jøC À , …∏ªBø ïG
ja‡A ïG B¿«fYC ™ÃUi üBƒÕ ë À # jøAÀC $ ”ºß œ»ƒªA ΩIB¥Õ ”ƒ®ñ À # iÃøC $ ”ºß ©¿è ∆DrªA ”ƒ®ñ jøfiA ∆C …Œºß ejÕ ‹ À
À ïÃùB∑ …ƒø πºô ≈ø îI À …∏ºô ≈ø îI °mÃNùB∑ jøfiBØ f≥BƒªA ©JNNùA B»Œºß jR®Õ “¨ºªA ü — R∑ PBƒƒ∞NªA  h« æBRøC ∆HØ , ! ”ƒ®ø
jøC ”MC $ : æB≥ À , 275 : —j¥JªA : # A ïG  jøC À $ : ïB®M æB≥ , ïÃùA jøC À fJ®ªA jøC : æB¥Õ B¿»ƒø Ω∑ ïG ≤BzÕ À fJ®ªA
. 1 : ΩZƒªA : # A
PÃ∏ºø  fŒI –hªA ∆BZJnØ ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥Õ ∆C B◊Œq eAiC AgG  jøC BòG $ : …ªÃ¥I ’BŒqfiA ≈ø …∏ºô –hªA  jøC …√BZJm jnØ f≥ À
“¿º∑ À ≈∑ æÃ≥ ë AjQC À ›®Ø ÀC “∞u ÀC BMAg ∆B∑ ’AÃm ’œq Ω∑ ≈ø …∏ºô –hªA  jøC ∆C îJØ , 83 : oÕ : # ’œq Ω∑
Ah« À , eÃUêA ≈ø …I fUÀ Bø …Œºß ~BØC f¥Ø , ∆B∏Ø ≈∑ : ’œrª æB≥ AgHØ , …I ë fUÃŒØ …Œºß …zŒ∞Õ –hªA eÃUêA ë À eBè‚A
À , eÃUÃùA ’œrªA ïG “Jn√ …ª À , “Œ ‚A # ≈∑ $ “¿º∑ À ïB®M  jøC iBJNß‹A ∫AhI ë À …√BZJm A ïG “Jn√ …ª LëÃùA eÃUêA
. # ∆Ã∏ŒØ $ : …ªÃ¥I “Õ‡A ü …ƒß ß f≥ À , …Ii ïG ©UAjªA  jøC iBJNß‹A ∫AhI ë
BøB∏YC À BMî√ - ’œrªA ïG LÃnƒùA eÃUúª À ïB®M …ŒªG LÃnƒùA eB脪 : Ω¥Ø O◊q ∆G À - îNJnƒªA ≈ø Ω∏ª ïB®M j∑g f≥ À
. …JmBƒÕ Ωä ü A ’Bq ∆G B»ƒß SZJƒm “∞ºNã
ïG B«eÃUÀ ¬B§√ jøC À A ïG ’BŒqfiA PAÀg jøDØ …ªB®ØC À …MB∞u ¬B§ƒI ÀC ’œrªA PAhI µº®M ’AÃm eBè‚A ë jøfiA ∆C : ΩuBáA À
’AlUC ¡z∑ ’œq ïG ’œq ¡y ÃZƒI πªg ∆B∑ ’AÃm ±ŒªDM À jÕf¥M ≈ß eBè‚A ë µºàA À , “NJªA B◊Œq B»n∞ƒª πºó ‹ B»√fi A
∆Bn√G ∆fI µºë ”NY “uBa °÷Ajq ü B»ŒªG “Œ÷Ah¨ªA ’AlUfiA ¡y ¡Q TB√‚A “∞Ò√ ïG iÃ∑hªA “∞Ò√ ¡y À |®I ïG B»z®I “∞ÒƒªA
ªA °IAÀjªA À iBQ‡A ≈ø …ª Bø À  fYÀ eÃUêA “Uie ≈ø …ª Bø ¡y À °ŒnJªA ’œrªA PAg jÕf¥N∑ “∞ª¤ø ’AlUC ´ ≈ø ¬C , ›Rø
. “≥ú㠗if¥ø PBJ∑jùA ∆C B¿∑ “≥ú㠗if¥ø “ŒªÀfiA æÃufiBØ ,   ´ ©ø …ª
50 : … : # ‘f« ¡Q …¥ºa ’œq Ω∑ ”ÒßC –hªA $ : æB≥ À , 2 : ∆B≥j∞ªA : # AjÕf¥M  if¥Ø ’œq Ω∑ µºa À $ : ïB®M A æB≥
. ’œq Ω∑ …¥ºa ¡¿®Ø , 62 : jølªA : # ’œq Ω∑ µªBa A $ : æB≥ À ,
. jøfiA ≤›Ç ‹ ¬C |®I ≈ß B»z®I ›v∞ƒø —lÕB¿Nø O√B∑ ’AÃm B»¿Œ§ƒM À ’œrªA eÃUÀ PB»U jÕf¥M µºàA ”ƒ®ø ü NßA f¥Ø
‹G B√jøC Bø À $ : ïB®M æB≥ jøfiA ≤›Ç # ¬BÕC “Nm ü ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa $ : æB≥ B¿∑ WÕifNªA ΩJ¥Õ µºàA ∆B∑ Ahª À
ÒªA “◊Œ»∑ îÒªA ≈ø µºÖ gG À $ : …ªÃ¥∑ µºàA   ´ ïG …ø›∑ ü Kn√ BzÕC πªhª À , 50 : j¿¥ªA : # jvJªBI \¿º∑ —fYAÀ
. 14 : ∆Ãø¤ùA : # BàA ≈nYC A ∫iBJNØ $ : æB≥ À , 110 : —f÷BùA : # …ŒØ c∞ƒNØ œ√gHI
…I BŒê –hªA `ÀjªB∑ …N√ÃŒ∑ À …QÀfY fÕjÕ Bø îI À …ƒŒI …º®U À , …n∞ƒI …va ΩI   ´ ïG …JnƒÕ ¡ºØ ”ƒ®ùA Ah»I jøfiA BøC À
. fnÜA
À , 46 : ¬ÀjªA : #  jøDI πº∞ªA –jVNª À $ : …ªÃ≥ À #  jøDI PAjbnø ¬ÃVƒªA À j¿¥ªA À o¿rªA À $ : ïB®M …ªÃ≥ ïG j§√A
PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 27 : ’BŒJ√fiA : # ∆ú¿®Õ  jøDI ¡« À $ : …ªÃ≥ À , 2 : ΩZƒªA : #  jøC ≈ø `ÀjªBI “∏÷›ùA ælƒÕ : …ªÃ≥
∆G À fYAÀ ”ƒ®ø ïG —ja‡BI ∆B®UjÕ jøfiA À µºàA ∆C wbºƒØ ,  jøC “JYBvñ ÀC  jøC “ŒJJnI ’BŒqfiA  h« iû£ Ω®è ïB®M …√C fÉ
. iBJNß‹A KnÅ î∞ºNã B√B∑
µº®NÕ ∆DI ‘jYC µºàA ∆B∑ B®¿NUA AgG À , …I “uBàA “ÕBƒ®ªBI Ω∑ , ’œq Ω∏I µº®NÕ ∆C \u jøfiA À µºàA ≈ø Ω∑ ej∞√A AgHØ
œ« iBQ‡A ∆C Bù B»ƒŒI ¬B®ªA ΩßB∞NªBI B»ŒØ –iBÜA ¬B§ƒªA À B«iBQFI jøfiA µº®NÕ À , B«iBQE À B»MAÀg jÕf¥M f®I PfUÀC B»√C Bù PAÀhªBI
. πªg ¡»ØBØ if¥ùA jÕf¥Nª …UÀ ‹ À PAÀhºª Pif≥ ªA
PAÀhI eBè‚A ≈ø µº®NÕ Bø µºàBI eAjùA ∆B∑ À …UÃI —jÕB¨ùBI j®rùA ±Ò®ªBI ”MDØ # jøfiA À µºàA …ª ‹C $ : ïB®M æB≥ πªhª À
$ : æB≥ SŒY “Õ‡A æÀC ü îN»ÜA îI lŒø B¿∑ B»ƒŒI –iBÜA ¬B§ƒªA À B»ŒØ “ºuBáA ™ByÀfiA À B«iBQFI µº®NÕ Bø jøfiBI À , ’BŒqfiA
≈nYfiA ¬B§ƒªA eBèG ë À # jøfiA jIfÕ tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ PAÀhªA eBèG ë Ah« À # ¬BÕC “Nm ü ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa
. fYAêA f®I …ƒø fYAêBI ∆BŒM‚A À jøfiA úM jøfiA ™B¥ÕHI B»ƒŒI
: # ΩÕ U À …ºmi À …N∏÷›ø À AÀfß ∆B∑ ≈ø $ : …ªÃ≥ ü æfª πªg ”zN≥A ê À , —jÕB¨ùA œzN¥Õ ‹ ±Ò®ªA ∆G : æB¥Õ Bñi Bø À
OÕCi À fÕk À fÕk œ√’BU BƒªÃ≥ \J¥ª AiBJNßA ê À Bø —jÕB¨ø eAjùA ∆DI ™ÃØfø ! “∏÷›ùA oƒU ´ ≈ø ΩÕ U ∆Ã∑ ”ºß 98 : —j¥JªA
¬Ãº®ùA ¬B¥ùA ≈ø …ª Bñ   ´  jÕB¨Õ “∏÷›ùA oƒU ≈ø …√Ã∑ ©ø ΩÕ U À , iBJNß‹A KnŠê À Bø —jÕB¨ø ≈ß wŒä ›Ø Aj¿ß À Aj¿ß
. tj®ªA –g fƒß “√B∏ùA À —Ã¥ªA À
. ¡»Ii Ã»Ø îùB®ªA ü ≈ø ©Œö ≈ø …ŒIÃIjø ”ºß B lƒÕ PB∑jI Ag ∆B∑ –C # îùB®ªA Li A ∫iBJM $ : ïB®M …ªÃ≥ À

tj®ªA ”ƒ®ø ü ¬›∑


±ºnªA jR∑DØ , “∞ºNã πªBnø ∂BnùA Ah« ü ªA PBÕ‡A À # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ΩI tj®ªA ”ƒ®ø ü pBƒºª
µ÷B¥áA ≈ß SZJªA ∆ÀjÕ ’‹¤« À , …√BZJm A ïG B»¿ºß ©UjÕ ∆C Kè ªA PB»IBrNùA ≈ø PBÕ‡A ≈ø B»º∑BrÕ Bø À B»√C ”ºß
LBN∏ªA PBÕFØ ¡»√B≥fvÕ ‹ “ƒnªA À LBN∏ªA À πªg ü ¡»◊Òë Ω¥®ªA À , “ßfI “ƒnªA À LBN∏ªA j«Aã ’AiÀ Bø ïG ©ºÒNªA À “ŒƒÕfªA
À B»ŒØ j§ƒªA À j∏∞NªA À j∑hNªBI …MBÕE “Øj®ø À A “Øj®ø ΩŒ¿∏M ü f»ÜA æhI À A PBÕE ü jIfNªA ”ºß |ÕjZNªA Ω∑ ~jÑ
¡« ’‹¤« À , “VŒNƒªA ≈ß œ»ƒªA À “øf¥ùBI jøflª ”ƒ®ø ‹ À , B»¥ØAÃM ”ƒ®ø —jMAÃNùA “ƒnªA PB≥j∞Nø À , “Œº¥®ªA WVáBI XBVNY‹A
B»®yÀ À “ŒƒÕfªA j«AçªA ¡ŒºnM ”ºß  ⁄BƒI –hªA œø›∏ªA SZJªA ”NY - “ƒnªA À LBN∏ªA µ÷B¥Y ≈ß SZJªA ∆Ãøjê AÃ√B∑ ≈ÕhªA
“ßfI B»√Àf®Õ À - ≈ÕfªA Ω«C fƒß “¿ºnùA À —iûrùA PBøf¥ùA ≈ø jnŒM Bñ B»ƒß ™BØfªA ¡Q œøB®ªA ¡»∞ªA KnÅ  fŒ∞M Bø ”ºß
. ¡»√Dq À ¡»∑ ƒºØ
…ª jÕjnªA “◊Œ»∑ ∂ú㠡«fƒß tj®ªBØ B«Bƒ®ø j«B£ ”ºß “¿º∏ªA Ωõ - 1 : æAÃ≥C ”ºß  Bƒ®ø ü AÃ∞ºNaA f¥Ø îRYBJªA PB¥J BøC À
À , ¡»qÀjß ”ºß Bƒø ∫úùA ’AÃNmB∑ …Œºß ÃNnø - ∆ÃùB§ªA æÃ¥Õ B¿ß ïB®M - A À “®IBnªA ’B¿nªA ”ºß ™ÃyÃø ë À ¡÷AÃ≥
.  Bƒ∞uÀ –hªA ë À , fYAÀ ’œq œmj∏ªA À tj®ªA ∆C ”ºß ’‹¤« jR∑C
…»JrÕ À …¥ºa ≈ø B◊Œq ΩQBô ∆C îùB®ªA Li  lƒM À πªg ü ¡»¿uBÖ Ω¥®ªA À “ƒnªA À LBN∏ªA À , nùA ≈ø “»JrùA ¡« ’‹¤« À
. pf¥M À ïB®M Ω®Ø ÀC , “∞u ÀC , PAg ü
…N∑jÅ ¡mAjªA À , K∑AÃ∏ªA ≈ø œªBàA oº fiA À PB»Vºª ef A À œ√B¿nÜA B®ªBI °Œ A ©mBNªA πº∞ªA ë tj®ªA ∆C - 2
œ« ªA “Œº∏ªA “®JnªA ∫›ØfiA …ØÃU ü À , OIAÃRªA …ŒØ –hªA ≈øBRªA πº∞ªA ë À œmj∏ªA …I BmBû …ØÃU ü À , ∆Bølºª “ŒøÃŒªA
. |®JI B»z®I BÒŒä KŒM ªBI j¿¥ªA À eiBÒß À —j«lªA À o¿rªA À cÕjùA À – rùA À ΩYk : ©JnªA PAiBŒnªA ∫›ØC
≈ø ∆Ej¥ªA  j∑hÕ Bø B»Œºß AÃ¥J oZºª —j«B§ªA “Õú®ªA PB∑jáA ¡Œ§ƒNª pÿŒºÒI πºnø ”ºß “◊Œ A ¡ºß B»yj∞Õ ªA œ«  h« À
Bø À ,  ÃºJ≥ j«AçªA ±ªBë ‹ PBŒ®ŒJÒªA À “◊Œ A ü —iÃ∑hùA B»øB∏YC ≈ø AÀfUÀ B¿Ø tj®ªA À œmj∏ªA À ©JnªA PAÀB¿nªA
PB∑jáA ¬AÀfI ¡ Ã≥ À , flø ‹ À fla ‹ ’AiÀ ef A πº∞ºª oŒª : ¡ Ã¥∑  Àei LBN∏ªA ü —eÃUÃùA j«AçªA ±ªBë  ÀfUÀ
, B»ŒØ “ƒ∏m ‹ À B»ƒŒI f®I eÃUÀ ´ ≈ø   ´ \Òm …ZÒnI pBô πºØ Ω∑ ∆Ã∑ À , B»Œºß ¬BŒNª‹A À ∂jàA “ªBZNmA À , “Œ∏º∞ªA
. LBI ‹ À B»ŒØ K¥Q ‹ “»IBrNø “ÒŒnI B»øBnUC ∆Ã∑ À
’B¿nªA –ÃÒŒm A ∆C À , “ºõ …ª ∆C À , ¡÷AÃ≥ …ª ∆C À , PB≥eAjm À BJVY tj®ªA ’AiÀ ∆C OJRM SÕfáA À ∆Ej¥ªA ≈ø j«AçªA À
∆êlƒÕ À …√ÃVºÕ fUBm ÀC ©∑Ai πºø …ŒØ À ‹G LB«G ©yÃø B»ŒØ oŒª “∏÷›ùA ≈ø “ƒ∏m ’B¿nªA ü ∆C À , KN∏ºª ΩVnªA œÒ∑
üBƒÕ Bû πªg ´ ïG eBJ®ªA æB¿ßC B»ŒªG œ»NƒÕ ªA ”»NƒùA —ifm fƒß B»ŒØ “ƒÜA ∆C À , BIAÃIC ’B¿nºª ∆C À , …ŒªG ∆Àf®vÕ À …ƒø
∫›ØfiA ≈ø  Ãy ØA Bø œ« tj®ªA À œmj∏ªA À PAÀB¿nªA ∆G Bƒø ∆ú÷B¥ªA À , B¥IBm PBŒ®ŒJÒªA À “◊Œ A ’B¿ºß …y ØA Bø  j«B§I
. j«AçªA “∞ªBbñ …º∑ πªg ∆îØfÕ “Œº∏ªA “®nNªA
OZyÀC ”NY “Õú®ªA PB∑jáA …ŒUÃNª π◊ªÀC …y ∞Õ Bø ´ ∆Ej¥ªA …∞vÕ Bø ∆C ”ºß ±uêA ü ≤›Na‹A Ah« ¡»»JƒÕ À
ïG ’‹¤« jÒyBØ B»ºuC ≈ø “¥IBnªA PBŒyj∞ªA ∆›ÒI “IjVNªA À oáBI —fÕ¤ùA PBŒ®ŒJÒªA À “◊Œ A ü “¥Œ¿®ªA — afiA TBÅfiA
. …ƒß fŒªA ©Øi À ¡»¥ŒJÒM cnØ
≈ß “ÕBƒ∑ # ‘ÃNmA tj®ªA ”ºß ≈õjªA $ À # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥ BòG À BUiBa tj®ºª ∂Afvø ‹ ∆C - 3
. ∂Aj®ªA ”ºß jrI ‘ÃNmA f≥ : ΩŒ≥ B¿∑ …Œºß ’›ŒNm‹A ”ºß ’œrªA ”ºß ’AÃNm‹A µºÒÕ Bø A R∑ À , µºàA Bß ”ºß ïB®M …÷›ŒNmA
. ∂Aj»ø ¬e À ±Œm ´ ≈ø
”ºß AÀÃNmA ¡»N∏ºû iÃøC —iAeG ü ™ÀjrªA AÀeAiC AgG ∫úùA ∆C B¿∑ iÃøfiA IfM ü ™ÀjrªA  Bƒ®ø tj®ªA ”ºß ’AÃNm‹A ∆C ÀC
…«lƒNª ïB®M …¥Y ü “®ƒNû O√B∑ ∆G À B fJM À æAÃYfiA ¨M ≈ß ’”JƒÕ Bø ©Œö À jøC ü hafiA À ™ÀjrªA À …Œºß AÃnºU À ¡»qÀjß
ïB®M …√Dq ”¿nŒØ h◊øÃÕ B»√BŒßC À B»MAÀhI ’BŒqfiA TÀfY ïG j§ƒªBI AhaC À BßÀjq ”¿nÕ ïB®M …√Dq ≈∏ª æfJNªA À ¨NªA ≈ß ïB®M
µºa BƒªÃ¥∑ ïB®M …ŒªG “IÃnƒùA ∆BølªBI —fŒ¥ùA “QeBáA æB®ØfiA j÷Bm §√ IfNªBI AhaC À BßÀjq B»I µº®M AgG “õjªBI æÿrªA ë À
. πªg Ãç À , B√›Ø ∂ki À , B√›Ø PBøC À , B√›Ø BŒYC À , B√›Ø A
∫Bƒ« ∆Ã∏Õ ∆C üBƒÕ ‹ …ƒ∏ª B¥Y ∆B∑ ∆G À •∞ºªA KnÅ “ÕBƒ∏ªA ‘jâ BÕiBU # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ≥ ∆Ã∑ ∆C : …ŒØ À
—eBŒnªA À “ՋêA À “mB÷jªA À “ƒÒºnªA À —iBø‚A À πºùA À ’›ŒNm‹A À “ÒºnªA À , “Œ§∞ºªA “ÕBƒ®ªA  h« B»Œºß f¿N®M —eÃUÃø “¥Œ¥Y
“ÕiBJNß‹A TBÅfiA ü AiAj∑ Bƒø …N® Bø ”ºß B«iBQE ‹G B»ƒø XiBàA ü oŒª “ÕiBJNßA “Œ®yÀ iÃøC BƒŒØ ‘j A Ah« –jè Bø ©Œö À
 h« ∆C Bƒª îJÕ …√BZJm A ≈∏ª “ÕiBJNß‹A Bƒ√Ã◊q À B√iÃøC PB√BŒI ≈ø B√fƒß Bø ∆BŒJªA SŒY ≈ø …IBrM “ŒƒÕfªA j«AçªA À , “¥IBnªA
. “ÕiBJNßA “Œ¿«ÃI OnŒª “ŒUiBa PB»U À , “Œ®≥AÀ µ÷B¥Y B«’AiÀ PB√BŒJªA
´ µÕeBvùA ≈∏ª B√fƒß £B∞ªfiA  h« Ω∑ ≈ø …¿»∞√ –hªA ”ƒ®ùA ë …√BZJm …ŒØ B« ´ À “ՋêA À “ BY‚A À “ƒÒºnªA À πºùA ”ƒ®¿Ø
≤BuÀC œ»Ø ¡Œ«B∞ùA  h« µÕeBvø ≈ø B√fƒß Bø BøC À ïB®M …mf≥ “YBnI µŒºÕ Bø ”ºß “ŒUiBa “Œ¥Œ¥Y µÕeBvø ∫Bƒ« B»ºØ µÕeBvùA
KnÅ B«iBQE œ« “Œ¥Œ¥Y iBQE ”ºß æÃvZºª B»I B√haC À B«Bƒ®yÀ BòG À , ¡«ÃªA ‘f®NM ‹ “ÕiBJNßA “Œ®yÀ PB»U À “Œ÷BßeA “Œƒ«g
¡»mCi ë À “¥Œ¥Y ∆ÀfI “ßB¿ÜA ∆fi ‹ …¿÷Alß À …MAeAiG îmÀ’jø ¡»Œ¿n√ ≈ÕhªA ©JNÕ ∆fi ‹G BnŒ÷i oŒ÷jªA ”¿nÕ ›Ø ‘ÃßfªA
Ah« ü —eÃv¥ùA iÃøfiA ≈ø ‘fvNÕ ∆fi ΩI “¥Œ¥Y “÷i ÀC fJ∑ ÀC ΩUi ÀC fÕ …√fi AÃzß “∞ºM¤ùA “◊Œ A ’lU œ¿n√ ‹ À , “¥Œ¥Y
. ›Rø ∆Bn√‚A ∆fI ü —eÃUÃùA ’BzßfiA ≈ø Ãzß  AfvNÕ Bø ™B¿NU‹A À ΩŒ∏rNªA
fuB¥ùBØ , 64 : PÃJ∏ƒ®ªA : # K®ª À à ‹G BŒ√fªA —BŒáA  h« Bø À $ : æÃ¥Õ gG Aà À BJ®ª ïB®M A …Œ¿nÕ –hªA ë Ah« À
oŒª À , ¬B«ÀfiA ü ‹G B µ¥Ñ ‹ “Œ¿«À ≈ÕÀBƒß ‹G OnŒª B BRøC À “øÃ∏Y À “mB÷i À ¬f¥M À e‹ÀC À æBø À “ƒÕk ≈ø “ÕÃŒ√fªA
ü æB∞ fiA “¥IBn¿∑ ‹G B»ºŒvÑ ü “¥IBnùA ‹ À , “ŒªBŒa iÃu À “Œ¿«À iÃøDI ‹B¨NqA ‹G “ÕÀjafiA fuB¥ùA ¨ª B»I æB¨Nq‹A
. jQC ‹ À îß “UiBa ü B»ƒø oŒª “ŒªBŒa “ªBY ΩŒvÑ ‹G oŒª À , B»I ∆ú¨NrÕ ªA Kß›ùA ü ¬f¥NªA ΩŒvÑ
æÀC pf¥M À ïB®M ∆Ã∏Õ ¡Q “Œ¿«ÃªA ∆Ã◊rªA ≈ø …Œºß Ω¿NrM Bù BJ®ª B»Œ¿nÕ À , —iB¨ªA “Œ√B∞ªA —BŒáA  h« ¬hÕ ∆C …√BZJm BqBY À
. ! îJß›ªA
“ºYjø ∫Bƒ« ∆C ”ºß æfÕ …∏ºù “Õ IfM “ BYG …ª ∆C …I îJÕ ΩŒRó …√C îß ü # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥ “º¿ÜBI À
…ŒªG …JnƒÕ À  fYÀ tj®ªA j∑hM jaC PBÕE …Œºß æfÕ À , B»Ø›NaA À B»MjR∑ ”ºß iÃøfiA “økC ©Œö …ŒØ ©¿Nè –hªA ¬B¥ùA œ« “Œ¥Œ¥Y
, 7 : ≈ø¤ùA : # …ªÃY ≈ø À tj®ªA ∆ú¿ê ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ À , 129 : “IÃNªA : # ¡Œ§®ªA tj®ªA Li ë À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ ïB®M
. 75 : jølªA : # tj®ªA æÃY ≈ø îØBY $ : …ªÃ≥ À , 17 : “≥BáA : # “Œ√B h◊øÃÕ ¡»≥ÃØ πIi tjß Ω¿ê À $ : …ªÃ≥ À
∆G : æÃ¥√ πªhª À , “ŒUiBàA iÃøfiA ≈ø jøC À “ŒƒŒ®ªA µ÷B¥áA ≈ø “¥Œ¥Y tj®ªA ∆C ”ºß B«j«B§I æfM - ‘jM B¿∑ - PBÕ‡BØ
— R∑ æBRøC ü …ªÃ¥√ B¿∑ ΩRùA ¡Œ¿NM ej ¬›∏ªA ü ©yÃÕ À , BŒUiBa B≥Afvø # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ≥ ü tj®ºª
ü ∆G : æÃ¥√ À , BŒ G BNÕk ÀC “Œ G “√ÃNÕk —jVq ÀC “Œ G “UBUk eÃUêA ü ∆C : ›Rø iêA “ÕE ΩRø ü æÃ¥√ ›Ø ∆Ej¥ªA ü “IÀjzø
. πªg ¡»ØBØ BIÃN∏ø BIBN∑ À îŒ G B¿º≥ À BYê ÀC BŒ G Bqjß eÃUêA
B¿∑ iÃøfiA À TeAÃáA “økC …ŒØ ©¿Nè eÃUêA ü ¬B¥ø …√C # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ≥ ΩRø ≈ø eB∞NnÕ –hªA tj®ªA Ah« À
‘ÃNmA ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥ …ª “∞vªA  h« µ¥Ñ ”ºß æfÕ “Õ‡A ∆BŒI ü ¬f¥M –hªA ΩŒv∞NªA ”ºß πºùA tjß ü “∏º¿ùA “økC ©¿Nè
: …ªÃ¥I …J¥ß À , …ƒø jøfiA IfNI tj®ªA ”ºß ’AÃNm‹A jn∞Ø , 3 : o√ÃÕ : # …√gG f®I ≈ø ‹G ©Œ∞q ≈ø Bø jøfiA jIfÕ tj®ªA ”ºß
jøC ü “ßB∞rªA “ßB∞rªBI eAjùA ∆B∑ ÕÃ∏NªA IfNªA À “ŒIÃIjªA ±uÀ ¬B¥ø ü O√B∑ Bù “Õ‡A À # …√gG f®I ≈ø ‹G ©Œ∞q ≈ø Bø $
iBƒªB∑ ïB®M …ƒŒI À PBƒ÷B∏ªA À TeAÃáA îI “ººbNø °÷BmÀ œ« ªA “ŒƒÕÃ∏NªA LBJmfiA ü fUÃM ªA “ŒJJnªA ë À , ≈ÕÃ∏NªA
≈ø ‹G ’œq Ω∑ ≈ß “ŒJJnªA œ∞ƒØ ¬BnUfiA ∆BIÀg ÀC ΩbºbNªA îI À …ƒŒI “ººbNùA —iAjáA À , B»¥ºë ªA —iAjáA îI À …ƒŒI “ººbNùA
. # ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA A ¡∏Ii ∆G $ : “Õ‡A ifu  fŒ∞Õ ªA “ŒIÃIjªA fŒYÃM —eBØ‚ …√gG f®I
, ∆g‚A “ÒmAÃI …ƒŒ®I IfNªA ïG IfNªA ü ±ºbNªA ™ÃUi œ« À ‘jaC “¥Œ¥Y ∆BŒI # …√gG f®I ≈ø ‹G ©Œ∞q ≈ø Bø $ : …ªÃ≥ ü À
o¿rªBØ “ßB∞rªA ‹ ê –jVŒm ¡∏Y ‘jâ “ßB∞rªBI ¨Œª ,  fƒß ™Ã∞rùA , ¡∏Å ¬Ã∏ A …ª ™Ã∞rùA îI °mÃNÕ BòG ©Œ∞rªA ∆HØ
LBJmfiA jÕf¥M ”zN¥ø ∆B∏ª πªg ‹ ê À iêBI B»MiBƒNm‹ ~ifiA îI À …√BZJm A îI “ÒmÃNø “®Œ∞q ›Rø “»UAÃùBI “◊ŒzùA
”ºß o¿rªA iÃ√ ©¥Õ ‹ ∆C ïB®M …ªDnÕ jaE ©Œ∞q jaE LBVY –C ÀC ±¥m ≈ø Ω÷BáA ¡Q “¿º§ªA B»I °ŒÑ ∆C B»¿§√ À “øB®ªA
. Ah∏« À “øB¥NmBI ~ifiA
ë BòG –iBÜA ¬B®ªA IfNªA ∆C  Bƒ®ø ∆B∑ ïB®M …√gG ïG —fƒNnø - ¡∏áA ≈ø …¥Jm Bù ¨ø KJm ë À - ©Œ∞rªA “ßB∞q O√B∑ AgHØ
 hbNÕ Bø À “ŒƒÕÃ∏NªA LBJmfiA  hbNÕ Bû ¡ßC …¿∏Y ‘jâ Œ¨M À   IfM æBÒI‚ Ω÷BmêA ≈ø hbNÕ Bø Ω∑ ∆C À , …√BZJm A ≈ø
. œ ‚A IfNªA ≈ø πªg Ω∑ “Œ ‚A “ÕiBÜA LBJmfiA ¡∏Y ≈ß iAj∞ºª IAfNªA ≈ø ∆Bn√‚A
B»ƒø ejªA Ah« À , B ÃJ≥ ≈ß B«eAf®NmA iÃv¥ª , “ŒøBnªA K«AÃùA À “∞ÕjrªA iÃvªA ΩJ¥M ›Ø œv®M “ÕejªA ’BŒqfiA ‘j√ πªhª À
≈ß ±∏ƒNnÕ À …Ii ”ºß œº®NnÕ Ω»ÜA ≈ø …I Bø ”ºß ∆Bn√‚A À “Œ G ‘jaC “ŒIjM …ƒŒ®I “ŒI ªA æÃJ≥ ≈ø ™BƒNø‹A À , æÃJ≥ …ƒŒ®I
# ∆Àj®rÕ Bø À ¡»n∞√DI ‹G ∆Àj∏ô Bø À $ : ïB®M æB≥ …I iÃ∏û …ƒŒ®I ë À …I j∏ô À , …¿∏á eBŒ¥√A …ƒŒ®I ë À …N¿§®ª ™ÃzàA
¡N√C Bø À $ : ïB®M æB≥ À , 69 : ∆Aj¿ß æE : # ∆Àj®rÕ Bø À ¡»n∞√C ‹G ∆úzÕ Bø À $ : ïB®M æB≥ À , 123 : ¬B®√fiA :
. 31 : ‘iÃrªA : # v√ ‹ À œªÀ ≈ø A ∆Àe ≈ø ¡∏ª Bø À ~ifiA ü ≈ÕlV®ñ
îI À œ ‚A IfNªA îI æÃÑ ªA “∞ªBbùA LBJmfiA ÀC “ßB∞rªA “ßB∞q ∆C ”ºß æfÕ # …√gG f®I ≈ø ‹G ©Œ∞q ≈ø Bø $ : …ªÃ¥Ø
. πªg ¡»ØBØ œ ‚A IfNªA ü ∆g‚A “»U œ« À ‘jaC “»U ≈ø “ºaAe …MBŒzN¥ø
“∞àA À Ω¥RªA À , ~B∞é‹A À ™B∞Mi‹BI ∆B∑iB®NM ∆AlŒùA ∞∑ ΩR¿∑ ‹G eÃUêA ü “õAlNùA “∞ªBbNùA ΩøAîªA À LBJmfiA ΩRø B¿Ø
. ∆kêA ≈ø …vŒbrM fÕjÕ Bø wŒbrM ü ∆AlŒùA KYBu “√BßG ü B¿»ƒø ∂B∞MA …ƒŒ®I B¿»Ø›NaA ≈∏ª
…√Àe ≈ø ¡∏ª Bø tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ≥ ïB®M   ´ jIfø œ∞√ À IfNªA æà ”ºß “ª‹fªA ü o√ÃÕ —iÃm “ÕE ≈ø Lj¥Õ À
ïG —iBq‚A ü # jøfiA jIfÕ tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ≥ ≈ø Lj¥Õ À , 4 : —fVnªA : # ∆Àj∑hNM ›Ø C ©Œ∞q ‹ À œªÀ ≈ø
XÀ ªA : # fÕjÕ Bù æB®Ø fŒ A tj®ªA Àg $ : ïB®M …ªÃ≥ “ŒƒÕÃ∏NªA jøAÀfiA …ƒß ifvM À “øB®ªA IAfNªA …ŒØ ’”rNƒM BøB¥ø tj®ªA ∆Ã∑
. j«B£ ë À , 16 :
: jølªA : # µáBI ¡»ƒŒI œz≥ À ¡»Ii f¿Å ∆ÃZJnÕ tj®ªA æÃY ≈ø îØBY “∏÷›ùA ‘jM À $ : ïB®M …ªÃ≥ rÕ ”ƒ®ùA Ah« ïG À
. …qjß æÃY îØBY AÃ√Ã∏ŒºØ   IfNI ∆úøB®ªA  jøfi ∆Àj A À …¿∏á ∆úøBáA °÷BmêA ¡« “∏÷›ùA ∆HØ , 75
, 7 : ≈ø¤ùA : # AÃøE ≈Õhºª ∆Àj∞¨NnÕ À …I ∆Ãø¤Õ À ¡»Ii f¿Å ∆ÃZJnÕ …ªÃY ≈ø À tj®ªA ∆ú¿ê ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥ Ah∑ À
Ah« ¡»I ¬Ã¥Õ xBbqC “ªBä ‹ ¡« À , tj®ªA ∆ú¿ê “ºõ ∫Bƒ« ∆C ë À jaE ’œq tj®ªBI ¡»ØB∞NYA j∑g ïG BØBzø “Õ‡A ü À
tjß Ω¿ê À $ : …ªÃ≥ œ« À ‘jaC “ÕE ü Bø πªg fÕ¤Õ À , B«ifvø À “Œ ‚A IAfNªA l∑jø ë –hªA ¡Œ§®ªA µºàA À ©ŒØjªA ¬B¥ùA
. 17 : “≥BáA : # “Œ√B h◊øÃÕ ¡»≥ÃØ πIi
iÃu …ŒØ ∆B∑ , O® B¿∑ B®ªA ü “ÕiBÜA “ŒIÃIjªA ¬B∏YfiA À “Œ ‚A IAfNªA “økC ©Œö …ŒªG ©UjÕ –hªA ¬B¥ùA ë tj®ªA ∆B∑ gG À
ü WºÕ Bø ¡º®Õ tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥ rÕ πªg ïG À , …ª “øú®ø A fƒß —jyBY æBö‚A ÃZƒI ©÷B≥êA ©Œö
…ªÃ¥Ø , 4 : fÕfáA : # vI ∆ú¿®M Bñ A À ¡Nƒ∑ B¿ƒÕC ¡∏®ø ë À B»ŒØ Xj®Õ Bø À ’B¿nªA ≈ø ælƒÕ Bø À B»ƒø Xjë Bø À ~ifiA
Ω∑ ©nÕ –hªA ¬B®ªA IfNªA ¬B¥ø …√C B¿∑ ¡º®ªA ¬B¥ø tj®ªBØ tj®ªA ”ºß ’AÃNm›ª n∞NªA ‘jâ –jè , G # WºÕ Bø ¡º®Õ $ :
. …ØÃU ü ’œq Ω∑ À , ’œq
eÃUÃø À # tj®ªA æÃY ≈ø îØBY “∏÷›ùA ‘jM À $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ ’Bz¥ªA Ωv∞ª ïB®M …ŒªG µºàA ™ÃUi f®I £Ã∞ä ë πªhª À
ë À $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ “¥ºàA  h« ΩJ≥ eÃUÃø À , ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa PBÕE …Œºß æfÕ B¿∑ eûrùA B®ªA Ah« ©ø
. 7 : eë : # ’BùA ”ºß …qjß ∆B∑ À ¬BÕC “Nm ü ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA
. îNÕ‡A jaE ïG # “Œ∞a À BßjzM ¡∏Ii AÃßeA $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ªhªA À ±®zªA œ« À “ßAjzªA ≈ø ΩªhNªA ë ™jzNªA
À iB¨vªA ≈ø œ∞Në eB∏Õ ΩªhNùA ∆HØ ™jzNªA fŒ∑DNª …I ’œU ΩªhNªA ≈ß “ÕBƒ∑ ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À iBNNm‹A œ« “Œ∞àA À
. ∆AÃ A
…¥ºa IfM …ŒªG À ,  fYÀ µªBàA ë …√C “»U ≈ø …ª πÕjq ‹  fYÀ …NŒIÃIjI j∑hM “Õ‡A # µºa –hªA A ¡∏Ii ∆G $ : “¥IBnªA “Õ‡A
…NŒIÃIi µØAÃÕ ≈Õe haDI ¡∏áA À , …NÕeÃJß À …÷Bße ïG —ÃßfªA œ« À , ∆BŒJªA ≈ø “VŒNƒªA haC “ªlƒñ îNÕ‡A îMB»I B»JŒ¥®NØ ,  fYÀ
. IfNªA ü ‹ À µºàA ü πÕjq ´ ≈ø “ŒIÃIjªA œ« À ïB®M
# B»Y›uG f®I ~ifiA ü AÀfn∞M ‹ À ≈ÕfN®ùA Kê ‹ …√G “Œ∞a À BßjzM ¡∏Ii AÃßeA $ : æB¥Ø “ÕeÃJ®ªA ≈Õe ïG ‹ÀC Bße πªhª À
∆C ”ºß ’BƒI - B»Õk ≈ß “UiBàA “ÕeÃJ®ªA LeC ≈ß —fŒ®JªA —j«B A ´ ≈ø …N∞a πªg ∆Ã∏Õ ∆C À ΩªhNªA À ™jzNªBI  ÃßfÕ ∆C jøDØ
πªg ∆HØ BMB∞aG “Œ∞àBI ÀC …UÃI j»Vºª —eBß ¬k›ùA æB»NI‹A À ™jzNªBI  ÃßfÕ ∆C ÀC - ©¿Vºª # “Œ∞a À BßjzM $ ü ÀAêA ∆Ã∏M
. ≈ÕfN®ùA Kê ‹ A ∆G À “ÕeÃJ®ªA ià ≈ß ‘fNßA f¥Ø πªg Afß ≈ø À “ÕeÃJ®ªA ¬k‹ ë
BŒØBƒø ’BßfªA ü j»ÜA ∆Ã∏ª j»ÜA ©yÃø ™jzNªA ©yÀ BòG À jnªA À j»ÜA : “Œ∞àA À ™jzNªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
. ™jzNªA KYBvÕ ∆C ‹G “ÕeÃJ®ªA Lefi
ïG ©UjÕ B¿ŒØ ≈ÕfªA “¥Œ¥Y oŒºØ B»Y›uG f®I ~ifiA ü AÀfn∞Õ ‹ ∆DØ pBƒªA îI À ¡»ƒŒI B¿ŒØ BøC À , A îI À ¡»ƒŒI B¿ŒØ Ah«
À BŒ√fªA ü —BŒáA —eB®m ≈ø ¡»Ij¥Õ À , ‘Ã¥NªA ”ºß ¡»ƒŒ®Õ Bñ ¡»NºøB®ø À ¡»ƒŒI ≈ø B§ùA ™B∞MiBI ¡»√Dq \ºvÕ ∆C ‹G pBƒªA ∂Ã¥Y
À B¿«fYC ≈ø LBIifiA ÀC LjªA fJ®Õ jrJªA ælÕ ≈ÕhªA î¥ÕjÒªA îI ©¿ÜBI …÷Bße ïG S®JªA eBßC À …ŒªG —ÃßfªA ij∑ ¡Q —ja‡A
∆ÀhbNÕ BøÃ≥ ∆B∑ À , ¡«iÀjq ≈ø AÿºnŒª ¡»√ÀfJ®ŒØ BØÃa LBIifiA ∆ÀhbNÕ AÃ√B∑ BøÃ≥ ∆HØ ’BUjªA µÕj À ≤ÃàA µÕj B¿«
ïG  BßfØ ¢Ãƒ¥ªA À pDŒªA ïG ∆Bn√‚A ∂Bm Bñi ≤ÃàA |ä ≈ß —eBJ®ªA ≈∏ª ¡»N∑jI À ¡« a AêBƒŒª ¡»√ÀfJ®ŒØ B®¿ LBIifiA
∫jM ïG  BßfØ “ÕeÃJ®ªA –k æAÀk À “YB≥êA æBm mA ïG eB≥ Bñi ©¿ÒªA |ä ≈ß —eBJ®ªA À , A R∑ πªg f«Ãq f≥ À , —eBJ®ªA ∫jM
\ºvŒª # B®¿ À BØÃa  ÃßeA À $ : æB¥Ø B®ø B¿ B¿®NmBI ’BßfªA ïG Bße À B¿»ƒŒI …√BZJm ©¿VØ A R∑ BzÕC f«Ãq f≥ À , —eBJ®ªA
©ØfªA À LhÜA pÃøB√ ßC B®ªA ü –iBÜA ¬B®ªA pÃøBƒªA ‘jâ ü ™Ã≥À πªg ü À , ‘jafiA  fn∞M ∆C ≈∏ô Bø îN∞vªA ≈ø Ω∑
.
¡»√DI …MÃßfª îJŒ A jrI À B√BnYG B»Y›uG f®I ~ifiA eBnØG ≈ß KƒVNªA À —eBJ®ªA ü æAfNß‹A Ah« …√BZJm A ” f≥ À
. îƒn A ≈ø KÕj≥ A “õi ∆G …Nõi ¡»ƒø Lj¥NØ îƒnä h◊ƒŒY ∆Ã√Ã∏Õ
KÕj≥ ∆fi : ΩŒ≥ À , ∆BnY‚A “õjªBI eAjùA ∆fi : ΩŒ≥ À , ∆B»UêA …ŒØ –ÃNnÕ ifvø “õjªA ∆fi : ΩŒ≥ , “JÕj≥ A “õi : Ω¥Õ À
. 17 : ‘iÃrªA : # KÕj≥ “ßBnªA Ω®ª $ : ïB®M …ªÃ≥   §√ À S√¤ùA À j∑hùA …ŒØ –ÃNnŒØ æî∞ùA ”ƒ®ñ ΩŒ®Ø
ü ∆C B¿∑ eîªA “»U ≈ø ïB®M …NŒIÃIjª ∆BŒI “Õ‡A ü À “Õ‡A jaE ïG # …Nõi –fÕ îI AjrI `BÕjªA ΩmjÕ –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ’fJªA “»U ≈ø B B√BŒI “Õ‡A # A ¡∏Ii ∆G $ : …ªÃ≥
¬Af≥ –C # …Nõi –fÕ îI $ : …ªÃ≥ À , jÒùA “õjªBI eAjùA À , jÕh√ ©ö ihƒªB∑ rI ©ö îN¿zI jrJªA …ºuC À # AjrI $ : …ªÃ≥ À
. …øÀf¥I jrJÕ rI …ÕfÕ îI À ¬f¥ŒØ …º«C  j§NƒÕ –hªA K÷B¨ªA ∆Bn√‚BI jÒùA …ŒJrNI “ŒºŒŒÖ —iB®NmA …ŒØ À , jÒùA
fºJª $ …ªÃ≥ À , ’BùA Ω¥Q …ºõ iBJNßBI ‹B¥Q LBZnªA ∆Ã∑ À —jó À j¿N∑ “øB¿¨ªA À ¬B¿¨ªA “IBZnªA À LBZnªA À , Ω¿áA æ›≥‚A À
. j«B£ œ≥BJªA À OŒø fºI ïG ÀC OŒø fºI ΩUfi –C # OŒø
oŒª À fYAÀ kÃè ‹ B¿ŒØ À kÃè B¿ŒØ æBRøfiA ¡∏Y À , fYAÀ ™Ã√ ≈ø B¿»√fi ”MÃùA ’BŒYG kAÃU ”ºß ~ifiA ’BŒYHI WNÑ “Õ‡A À
∆C B¿∑ , ¡»√AfIC P ¨M ∆G À “£Ã∞ä “Œ≥BI ¡»YAÀiC À ¡»n∞√C ∆HØ ¡»ºuC ≈ø îøf®ƒñ PÃùA ~iBß ¡ ~jß ≈ÕhªA ’BŒYfiA
“ªB®∞ªA …MBŒY …ŒªG eîM ¡Q ’B¿ƒªA À ’ÃrƒªA ≈ø æAl®√A ”ºß “ŒáA `ÀjªA ≈ø …ºuC ü Bø ”¥JÕ À B»ƒø ~ifiA …UÀ ”ºß Bø ¨NÕ PBJƒªA
À , “ƒm Ω∑ f÷B®ªA œ÷lÜA …R®I ü “NŒùA ~ifiA ’BŒYH∑ ‹G S®JªA ¬ÃÕ œº∏ªA jráA ü ”MÃùA ’BŒYG B¿Ø ”MÃùA A Xjë πªh∑
. ïB®M A ’Bq ∆G jaE Ωä ü πŒØAÃŒm ΩÕg ¬›∏ºª
. “Õ‡A jaE ïG # …Ii ∆gHI …MBJ√ Xjë KŒÒªA fºJªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ΩŒº¥ªA f∏ƒªA
”ºß B»Ø›b∑ “ôj∏ªA “JŒÒªA PAÀhªA ”ºß “ƒnáA iBQ‡A À “áBvªA æB¿ßfiA KM ª LÀjzùA ¬B®ªA ΩRùB∑ B»n∞√ ïG j§ƒªBI “Õ‡A À
“õjªA æÃJ≥ ü AÃ∞ºNaA ∆G À pBƒªA ∆C fŒ∞M “¥IBnªA “Õ‡A ïG B»øB¿z√BI B»ƒ∏ª # ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ : …ªÃ≥ ü ¬f¥M B¿∑ B»Ø›a
. “¥ºÒø “øBß “Œ ‚A “õjªA À ¡»ºJ≥ ≈ø ≤›Na‹BØ

œ÷AÀi SÅ
fŒYÃNªA Ω÷Bn¿∑ ≤iB®ùA æÃuC ”NY À “Œ√Ej¥ªA µ÷B¥áA j÷Bm À œmj∏ªA À tj®ªA ΩRø ≈ß œ¥Œ¥Y SÅ “IBZvªA “¥J ≈ß Ω¥ƒÕ
≈ß Ω¥√ ”NY ≈Õjn∞ùA ’Bøf≥ À ∆îIBNªA ‘jU πªg ”ºß À , B»Œºß ∆Ã∞¥Õ À “ŒƒÕfªA j«AçªA ∆Àf®NÕ ‹ AÃ√B∑ ΩI B»I µZºÕ Bø À
…ª æB≥ ›Ui ∆C πªBø ¬Bø‚A ≈ß À , …Œºß PÃ∏nªA À …MÀ›M   n∞NØ …IBN∑ ü …n∞√ ≈ø A ±uÀ B¿º∑ : æB≥ …√C “ƒŒŒß ≈I ∆BŒ∞m
 ›ß À …NªB¥ø ≈ø …MfUÿ∑ ’œq ≈ø fUÀ B∏ªBø OÕCi B¿Ø : –ÀAjªA æB≥ ? ‘ÃNmA ±Œ∑ , tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA A fJß BIC BÕ :
…I ∆Bô‚A À , æû⠴ …ƒø ’AÃNm‹A À : æÃ¥®ø ´ ±Œ∏ªA : æB¥Ø πªBø ≈ß –jnØ : æB≥ . ¬Ã¥ªA ∂j C À ∂j®ªA ®Õ ’BzYjªA
B¿ß gÃaDø , G æÃ¥®ø ´ ±Œ∏ªA : …ªÃ≥ ∆D∑ À . XjaDØ …I jøC À , ‹By ∆Ã∏M ∆C ≤BaC œ√G À , “ßfI …ƒß æA¤nªA À , KUAÀ
, æû⠴ ’AÃNm‹A À , æÃ¥®ø ´ ±Œ∏ªA : OªB≥ # ‘ÃNmA tj®ªA ”ºß ≈õjªA $ : ïB®M …ªÃ≥ ü îƒø¤ùA ¬C “¿ºm ¬C ≈ß –Ài
. j∞∑ …I eÃZÜA À , ∆BôG …I iAj≥‚A À
(¬›nªA …Œºß)  f®I  fªÀ ≈ø “¿÷fiA À KªB œIC ≈I œºß ¬Bø‚A ¬›∑ ü fUÃÕ Bø ‹G ’œq ¡»ƒø TiÃÕ πªg ü ¡»∑úm Ãç Ah»Ø
. ¡»ø›∑ ü …Œºß B√jRß Bø |®I eiÃ√ ≈ç À
Ω¿Ñ “∏÷›ùA ∆G : (¬›nªA …Œºß) œºß æB¥Ø : µŒºQBÜA (¬›nªA …Œºß) œºß …I LBUC B¿ŒØ œmiB∞ªA ∆B¿ºm ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA œ∞Ø
”ºß ’œrªA ∆Ã∏∑ …Œºß …√C ‹ …∏ªBø πIi À jIfø ∂úã eÀfä ’œq …ƒ∏ª À jÕjnªA “◊Œ»∑ ≈§M B¿∑ tj®ªA oŒª À , tj®ªA
. ’œrªA
. àA
…º¿ê tj®ªA ÀC tj®ªA Ω¿ê ΩU À lß A ≈ß œ√ aC : æB¥Ø (¬›nªA …Œºß) BŒºß µŒºQBÜA æDm : æB≥ …®Øi œ≥ ªA ≈ß , üB∏ªA ü À
$ : ΩU À lß A æÃ≥ πªg À , B¿»ƒŒI Bø À B¿»ŒØ Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA À tj®ªA ΩøBY ΩU À lß A : (¬›nªA …Œºß) æB¥Ø ?
: æB≥ . # AiÃ∞´ B¿ŒºY ∆B∑ …√G -  f®I ≈ø fYC ≈ø B¿»∏nøC ∆G BNªAk ≈◊ª À - ‹ÀlM ∆C ~ifiA À PAÀB¿nªA πnô A ∆G
æB¥Ø ? ~ifiA À PAÀB¿nªA À tj®ªA Ω¿ê …√G : Oº≥ À ∫Ag ±Œ∏Ø # “Œ√B h◊øÃÕ ¡»≥ÃØ πIi tjß Ω¿ê À $ : …ªÃ≥ ≈ß œ√ aDØ
…ƒø jzaC iÃ√ À , —j¿áA PjõA …ƒø jõC iÃ√ : “®IiC iAÃ√C ≈ø ïB®M À ∫iBJM A …¥ºa tj®ªA ∆G : (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC
πªg À , “º¿áA A …ºõ –hªA ¡º®ªA ë À . ~BŒJªA |ŒIA …ƒø |ŒIC iÃ√ À —j∞vªA Pj∞uA …ƒø j∞uC iÃ√ À , —jzàA PjzaA
ü ≈ø ”¨NIA  iÃ√ À …N¿§®I À , ∆ú«BÜA  AeBß  iÃ√ À …N¿§®I À , îƒø¤ùA Lú≥ jvIC  iÃ√ À …N¿§®JØ …N¿§ß iÃ√ ≈ø iÃ√
À …N¿§ß À  iÃI A …º¿ê æÃ¿ä ’œq Ω∏Ø “NNrNùA ∆BÕefiA À “∞ºNbùA æB¿ßfiBI “ºŒmêA …ŒªG …¥÷›a ©Œö ≈ø ~ifiA À PAÀB¿nªA
∆C B¿ πn¿ùA ïB®M À ∫iBJM A À , æÃ¿ä ’œq Ω∏Ø AiÃr√ ‹ À —BŒY ‹ À BMÃø ‹ À B®∞√ ‹ À Ajy …n∞ƒª ©ŒÒNnÕ ‹ …Mif≥
œ√ aDØ : …ª æB≥ . A J∑ AÃºß ∆ÃªÃ¥Õ B¿ß ïB®M À …√BZJm ’œq Ω∑ iÃ√ À ’œq Ω∑ —BŒY ë À , ’œq ≈ø B¿»I °Œ A À , ‹ÀlM
∆Ã∏Õ Bø $ : …ªÃ≥ ë À , Bƒ®ø À BƒI °Œä À OÑ À ∂ÃØ À Bƒ«B« À Bƒ«B« ë : (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC æB¥Ø ? ë ≈ÕC A ≈ß
œmj∏ªBØ # AÃ√B∑ B¿ƒÕC ¡»®ø ë ‹G - jR∑C ‹ À πªg ≈ø ”√eC ‹ À ¡»meBm ë ‹G “nú ‹ À - ¡»®IAi ë ‹G “Q›Q ‘Ãå ≈ø
…Œmj∑ ©mÀ $ : …ªÃ≥ πªg À , ”∞aC À jnªA ¡º®Õ …√HØ æÃ¥ªBI j»É ∆G À , ‘jRªA OÑ Bø À B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªBI °Œä
À , …¿ºß A ¡»ºõ ≈ÕhªA ’B¿º®ªA ¡« tj®ªA ∆ú¿ê ≈ÕhªBØ . # ¡Œ§®ªA œº®ªA ë À B¿»§∞Y  eÃ◊Õ ‹ À - ~ifiA À PAÀB¿nªA
–j√ πªh∑ À $ : æB¥Ø …ºŒºa  AiC À  ’BŒ∞uC A  AiC –hªA PÃ∏ºùA ë À , …MÃ∏ºø ü A …¥ºa ’œq “®IifiA  h« ≈ø Xjë oŒª
 iÃI À , ¡»Iú≥ OŒŒY …MBŒÅ À A tj®ªA “ºõ Ω¿ê ±Œ∑ À # îƒ≥ÃùA ≈ø ∆Ã∏Œª À - ~ifiA À PAÀB¿nªA PÃ∏ºø ¡Œ«AjIG
. àA , …NØj®ø ïG AÀfN«A
¡nVºª ¡nÜA Ωõ ”ƒ®ñ Ω¿áA haC µŒºQBÜA ∆C ü j«B£ , G …º¿ê tj®ªA ÀC tj®ªA Ω¿ê ΩU À lß A ≈ß œ√ aC …ªÃ≥ : æÃ≥C
eÃUÀ Ωõ ”ƒ®ñ …ª n∞M À œºŒºZNªA  Bƒ®ñ Ω¿Zºª haC , G ~ifiA À PAÀB¿nªA À tj®ªA ΩøBY A : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À ,
…ª “ªÃ¿ä ’BŒqfiA ∆Ã∏Õ ∆C ”ƒ®ùA Ah« ¬k‹ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , BŒª›¥NmA ‹ Bzä BŒ®JM BøBŒ≥ ïB®M …I ’BŒqfiA eÃUÀ ¬BŒ≥ ë À ’œrªA
. “ºøBY ‹ ïB®M
’œrªA eÃUÀ Ωõ ∆HØ # “Œ√B h◊øÃÕ ¡»≥ÃØ πIi tjß Ω¿ê À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ß (¬›nªA …Œºß) …ªDm πªg µŒºQBÜA © Bù πªhª À
jnØ À ¡º®ªA Ω¿Å BŒ√BQ Ω¿áA (¬›nªA …Œºß) jn∞Ø !   ´ ïG …JnƒM “Õ‡A ∆C ©ø   ´ …ŒØ …∑iBrÕ ‹ ïB®M …I wNë ¬f¥NùA ”ƒ®ùBI
. ¡º®ªBI tj®ªA
¡º®ªA Ah« ∆G ¡º®ªA ë tj®ªA ∆Ã∑ ≈ø  j∑g Bø \ŒyÃM ü (¬›nªA …Œºß) eAk ≈Õ n∞NªA îI “z≥BƒùA ¡«ÃÕ ∆B∑ SŒY πªg ∆C ´
PjzY …Mif≥ À …N¿§ß iÃ√ ë ΩI “Œ√Bn∞ƒªA —iÃvªA ë –hªA œªÃváA ¡º®ªA ë À ¡º®ªA ≈ø “ŒøB®ªA ¬B»ØfiA ïG ieBJNùA ë Bø ´
—jyBY BƒªB®ØC eÃUÀ ∆C B¿∑ —BØBƒø ‹ À ïB®M …ª æÿä πªg ©ø ë À , ›õ πªg œ¿nØ ¡ Pf«Ãq À A ∆gHI “º¿áA ’‹¤
. B«BÕG Bƒ∏ºø –hªA πªBùA ë À …ª “ªÃ¿ä …√BZJm A fƒß —jyBY πªg ©ø œ« À Bƒª “ªÃ¿ä B√fƒß
ë À tj®ªA ∆Àe ’œq Ω∏ª ïB®M …∏ºø ë À …√Àe Bñ °Œê –hªA tj®ªA ë ’BŒqfiA ©Œö …I j»£ –hªA …Mif≥ À “Œ ‚A “¿§®ªA iÃØ
. B®Œö æÿ A À ΩøBZºª ΩøBáA ë …√BZJm A À , A ∆gHI …√ú¿ê iêA Ah« ≈ß ¡ A ±r∑ ≈ÕhªA ¡Q iêA Ah ΩøBáA ïB®M
tjß Ω¿ê À $ : …ªÃ≥ ü À , πºùA ë tj®ªA ”ºß ’AÃNm‹A : Oº≥ O◊q ∆G À - # tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q $ : …ªÃ≥ ü tj®ªBØ
“ŒºŒv∞NªA IAfNªA ©Œö æBöG …ŒØ l∑j¿NÕ À ’BŒqfiA ©Œö …I j»§Õ –hªA ¬B¥ùA ë À fYAÀ B®Œö B¿« À , ¡º®ªA ë “Õ‡A # πIi
. ’BŒqfiA …I j»§Õ –hªA ¡º®ªA ¬B¥ø À , IAfNªA …ƒø ifvÕ –hªA πºùA ¬B¥ø Ã»Ø eÃUêA ¬B§√ ü “ÕiBÜA
—eB®nªA ¬B§√ IfM …ƒø DrƒÕ –hªA ¬B¥ùA ë ¬B¥ùA Ah« ∆C fÕjÕ # G $ îƒø¤ùA Lú≥ jvIC  iÃ√ À …N¿§®JØ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
©Œö ”ºß °nJƒÕ –hªA ’B¥rªA ¬B§√ …ƒø DrƒÕ À , …√BZJm A ïG ¡« nø ü ¡»NºØB≥ …Œºß nM À îƒø¤ùA ©¿Nâ …ŒØ ©≥À –hªA
…I nÕ À , eÃUÀ –g Ω∑ …NÑ sŒ®Õ –hªA ¬B®ªA œùB®ªA ¬B§ƒªA …ƒø DrƒÕ –hªA ¬B¥ùA ΩI ¡»Ii ¬B¥ñ BÜA A ’AfßC ≈Õf√B®ùA
. Aú»U ÀC ïB®M …ŒªG “ºŒmêA ’B¨NIA ≈ø …ŒØ ¡« Bñ Aÿºß ’AÃm ¡»ƒƒm À ¡ B¿ßDI …ŒªG Lj¥Nºª ¡«j÷Bm
Bø jaE ïG A …º¿ê æÃ¿ä ’œq Ω∏Ø …ºJ≥ …ªÃ¥ª îJùA ΩŒº®NªB∑ # ’œq Ω∑ iÃ√ À ’œq Ω∑ —BŒY ë À $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
. æB≥
iû£  eÃUÀ nø ü …I xBàA …¥Õj …I j»§ŒØ ’œq Ω∑ ∫ifÕ –hªA ë À , ’œq Ω∑ fUÃÕ …I –hªA ë ïB®M …√C …ºvä À
. B«eÃUê ΩøBáA B πªBùA ë …√BZJm A ΩI B◊Œq B»n∞√fi πºó ‹ œ»Ø iêA “ÒmAÃI  j÷Bnª ¡º§ùA µÕjÒªA
›øBY À B§ØBY ’œq Ω∑ eÃUê BøÃ¥ø ∆B∑ Bù …√BZJm A ∆C fÕjÕ # G $ OÑ À ∂ÃØ À Bƒ«B« À Bƒ«B« ë : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
ïB®M …√C ∆B∏ø –g ’œq ©ø ÀC ∆B∏ø ü …√Ã∑ ”ƒ®ø ∆B∑ À , ∆B∏ø ∆Àe ∆B∏ñ BvNã ë ‹ À , …ƒß BŒªBa æB A ≈ø Ωä ≈∏Õ …ª
. …ª ¢Bä À æÿä À ïB®M …§∞Å £Ã∞ä   ´ Ah∑ À ë À , …I °Œä À  eÃUê ΩøBY À …ª •ØBY
‹ÀC (¬›nªA …Œºß) æB≥ πªhª À , …ƒß LÃVä ´ ïB®M  fƒß jyBY ’œq Ω∑ ∆C …I ®√ À , ’BŒqfiBI œº®∞ªA …¿ºß ïG æÃ◊Õ Ah« À
…√HØ æÃ¥ªBI j»É ∆G À $ : …ªÃ¥I …J¥ß ¡Q “ BY‚A ïG iBqDØ # ‘jRªA OÑ Bø À B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªBI °Œä œmj∏ªBØ $ :
À ¡º®ªA ¬B¥ø …√C À , •∞áA À IfNªA À “ BY‚A ¬B¥ø tj®ªA …I ®Õ À œmj∏ªA ∆C πªg WN√DØ ¡º®ªA ïG iBqDØ # ”∞aC À jnªA ¡º®Õ
. “Õ‡A # ~ifiA À PAÀB¿nªA …Œmj∑ ©mÀ $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß …¥J ¡Q , …ƒŒ®I iÃzáA
æÀC ü —iÃ∑hùA “®IifiA ∆AêfiA ïG —iBqG …√D∑ # …MÃ∏ºø ü A µºa ’œq “®IifiA  h« ≈ß Xjë oŒª À $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
. A ’Bq ∆G XAj®ùA SÕeBYC ü B»ŒØ ¬›∑ ’œVŒm À (¬›nªA …Œºß) …ø›∑
À ”ºßC PÃ∏ºø ∆BƒQA PÃ∏ºùA ∆C ´ PÃ∏ºùA ë tj®ªBØ #  ’BŒ∞uC A  AiC –hªA PÃ∏ºùA ë À $ (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
∆C …I ‘jYfiA ∆B∑ “ÕAÀjªA ≈ø πªg ”ºß æfÕ Bø œMDŒm B¿∑ KŒ¨ªA ≈ø îIBJªA ≈ BI À æBö‚A ¬B¥ø …√Ã∏ª tj®ªA À , Ω∞mC PÃ∏ºø
. ”ºßfiA PÃ∏ºùA ∆Ã∏Õ
’BŒqfiA eÃUÀ Ωõ ¬B¥ø ë tj®ªA ∆C : ¬›∏ªA æÀfi OŒJRM À fŒ∑DM # G $ A tj®ªA “ºõ Ω¿ê ±Œ∑ À : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
 iBJNß‹ À , ¡»n∞√DI ‹ ïB®M …I ¬Ã¥Õ ¡«eÃUÀ m À ¡«eÃUÀ À ? ±Œ∑ ∆úøBY ‹ …√BZJm …ª ∆êÿä tj®ªA “º¿ZØ , …ôÃ¥M À
À : æB≥ gG A “Øj®ø ïG ’AfN«‹A iÃ√ À , Lú¥ªBI ¡«eÃUÀ æB¿∑ ≈ß À ¡«eÃUÀ ≈ß ß B¿ºß –eÃUêA ¬B¥ùA Ah« (¬›nªA …Œºß)
. …NØj®ø ïG AÀfN«A  iÃI À ¡»Iú≥ OŒŒY …MBŒÅ
PB∞u tj®ºª ∆G : æB¥Ø œmj∏ªA À tj®ªA ≈ß (¬›nªA …Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ jÕfm ≈I ∆BƒY ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
: …ªÃ≥ À , ¡Œ§®ªA πºùA Li : æÃ¥Õ # ¡Œ§®ªA tj®ªA Li $ : …ªÃ¥Ø —fY ”ºß “∞u ∆Ej¥ªA ü ©yÀ KJm Ω∑ ü …ª , “∞ºNã — R∑
≈ß ej∞ø ΩuêA ü tj®ªA ¡Q . ’BŒqfiA ü “ŒØÃ∞Œ∏ªA ¡ºß Ah« À , ‘ÃNYA πºùA ”ºß : æÃ¥Õ # ‘ÃNmA tj®ªA ”ºß ≈õjªA $
≈ø j«B§ªA LBJªA ë œmj∏ªA ∆fi ∆B√Àj¥ø KŒ¨ªA ü B¿« À , ∆BJŒ´ B®Œö B¿« À LÃŒ¨ªA LAÃIC ∑C ≈ø ∆BIBI B¿»√fi œmj∏ªA
À fáA À if¥ªA À ∆Ã∏ªA À ±Œ∏ªA ¡ºß …ŒØ fUÃÕ –hªA ≈ BJªA ë tj®ªA À , B»º∑ ’BŒqfiA B»ƒø À ™fJªA ©ºÒø …ƒø –hªA KŒ¨ªA
πºø ∆fi ∆B√Àj¥ø ∆BIBI ¡º®ªA ü B¿»Ø . ’fJªA À eîªA ¡ºß À ∫ ªA À PB∑jáA À £B∞ªfiA ¡ºß À —eAi‚A “∞u À “ŒrùA À ≈ÕfiA
“∞u ≈ø ¡§ßC …N∞u –C # ¡Œ§®ªA tj®ªA Li $ : æB≥ πªg ≈¿Ø œmj∏ªA ¡ºß ≈ø KŒ´C …¿ºß À , œmj∏ªA πºø ‘Ãm tj®ªA
 iBU iBu …√G : (¬›nªA …Œºß) æB≥ ? œmj∏ªA iBU Ωz∞ªA ü iBu ¡ºØ ∫AfØ Oº®U : Oº≥ . ∆B√Àj¥ø πªg ü B¿« À , œmj∏ªA
À , ≤jvªA ü …JYBu Ωõ B¿«fYC ∆AiBU ∆Ah»Ø B»¥NØ À B»¥Mi fY À B»NŒ√G À ’AfJªA LAÃIC ≈ø j«B§ªA …ŒØ À …ŒØ “ŒØÃ∞Œ∏ªA ¡ºß ∆fi
(¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ : æÃ≥C . lÕl®ªA –Ã¥ªA ë À ’BrÕ ≈ø …NõjI wNë …√fi B¿«AÃße ∂fu ”ºß AêfNnŒª À , ’B¿º®ªA ≤ju ΩRñ
 fÕ¤Õ À , A fƒß “ŒùB®ªA IAfNªA “økC ™B¿NUA ∆BŒJª tj®ªA ”ºß ’AÃNm‹A ∆C B¥IBm  B√j∑g Bø fÕ¤Õ , G — R∑ PB∞u tj®ºª ∆G :
. ’B¿º®ªA ≤ju ΩRñ À : …ªÃ≥ ≈ø SÕfáA jaE ü Bø
•∞ª ∆HØ PAeÃUÿºª ‘Ãv¥ªA LBJmfiA À “ŒªB®ªA Ωº®ªBI ¡º®ªA …I eAjùA # ’BŒqfiA ü “ŒØÃ∞Œ∏ªA ¡ºß Ah« À $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
fUÀ ±Œ∑ : æB¥Õ , …ù À ’œrªA KJm ≈ß …I æDnÕ πªh∑ ±Œ∏ªBI BY›ÒuA ”¿nùA ~j®ªA ≈ß …I æDnÕ B¿∑ BØjß # ±Œ∑ $
. ©ŒÒNnÕ ‹ ë À Ah∑ fÕk Ω®Ø ±Œ∑ À ? Ah∑
¬B¥ø B¿»√G SŒY ≈ø fYAÀ œmj∏ªA À tj®ªA ∆C  eAjø # G $ œmj∏ªA ≈ß ej∞ø ΩuêA ü tj®ªA ¡Q : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
…n∞√ ü ¬B¥ùA Ah« ∆fi œmj∏ªA ≈ø lŒ¿Nø “Œø›∏ªA “ºvªA ü tj®ªA ≈∏ª B®ªA Ah« ïG …ƒø ælƒÕ À ’BŒqfiA …ƒø j»§Õ –hªA KŒ¨ªA
LBJªA ja‡A À , B®ªA Ah« œºÕ –hªA j«B§ªA LBJªA B¿«fYC : îƒÕBJNø ´ ∆B√Àj¥ø B¿»ƒ∏ª îIBI ïG K®rƒÕ À îøB¥ø ïG ¡n¥ƒÕ
. # G $ j«B§ªA LBJªA ë œmj∏ªA ∆fi : …ªÃ¥I …ƒŒI ¡Q …ŒºÕ –hªA ≈ BJªA
”ºß “®ÕfJªA iÃøfiA ™Ãº –C # B»º∑ ’BŒqfiA B»ƒø À ™fJªA ©ºÒø …ƒø –hªA j«B§ªA LBJªA ë œmj∏ªA ∆fi $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥
©≥ÃNÕ ‹ Bû O√B∑ AgG “®ÕfI ∆Ã∏M BòG œ« À , µIBm æBRø ´ ”ºß “®ÕfI B»®Œö ∆fi B»º∑ ’BŒqfiA µ¥ZNÕ B»ƒø À , µIBm æBRø ´
’AfJªA ïG jøfiA æÃ◊ŒØ B»øB¥ø Ah« ¬Ã¥Õ À œ« K«hM ªA TeBáA Ah« ”ºß “¥IBnªA iÃøfiA WN√C ∆B∑ –hªA µIBnªA ©yêA ≈ø B»¥¥Ñ
‘Ã¥ªA À “õAlNùA LBJmfiA Ω¿ß ïG —fƒNnùA B®ªA Ah« ü “QeBáA ©÷B≥êA ©Œ¿VØ …®yÃø ja‡A ¡∏Y PBJQG À KJm ¡∏Y ’BäHI
. —eAi‚A ü PA’AfI À “QeBY ™fI —eBzNùA
Bø ‹G ©¥Õ ‹ “¿∑BY —fYAÀ —eAiG À fYAÀ KJm eÃUêA ü ™kBƒNM æAlM ‹ ªA —jÕB¨NùA PAeAi‚A À “õAlNùA LBJmfiA  h« ∂ÃØ À
fÕjÕ –hªA ΩR¿∑   ¨I ’œq Ω∑ QDM ∂› G fŒ¥Õ À —eAi‚A  h« ¡∏Y ¨Õ À KJnªA ∫AhI KJnªA Ah« KVê –hªA Ã»Ø  fÕjÕ
À œÒªA “ºß ™kBƒM Bñi ≤Ã≥êA …º®Ø , B√Bøk \Õ nŒª B√BŒYC ±¥Õ µÕjÒªA –ÃÒÕ Ã« B¿ƒŒI À , …Œ ü haDŒØ Ah∑ “ÕB¨ª µÕj ©Ò≥
”ºß Ω¿®ªA ¡§ƒM À B®Œö îMeAi‚A ”ºß ¡∏Ñ ªA œ« ‘jaC —eAiG ∫Bƒ« ≈∏ª —eAi‚A ¨M —eAi‚A À , Ω¿®ªA ≈ß B»∞≥ÃM À “∑jáA
”ºß À B»n∞ƒª Ω¿®M B¿»ƒø Ω∑ O√B∑ ∆G À ∆Ã∏nªA À “∑jáA Jm ßC ∆BMeAi‚A À ‘jaC πºM À —iBM  h« ¡Õf¥NI …ŒªG ΩŒó Bø
ë –hªA KJnªA …JUÃÕ Bø ’AjUG ü ∆BMfyB®Nø À , B¿»≥ÃØ œ« ªA —eAi‚A “ßB ü ∆BN¥∞Nø B®Œö B¿»ƒ∏ª B»NJYBu ™kBƒM À B»MfY
. ” C À B¿»ƒø ”ºßC
“ªlƒñ î∞ªFNø î¿÷›Nø …ŒØ ∆C j»§Õ –hªA ¬B¥ùA À , œmj∏ªA “ªlƒñ B¿»ßkBƒM …ƒø DrƒÕ À ∆BŒØBƒNùA ∆BJJnªA …I Ωv∞ƒÕ –hªA ¬B¥ùBØ
. iû§ªA À ∆ÃÒJªA À , ΩŒv∞NªA À æBö‚A ≈ø ™ÃƒI ∆B∞ºNë B¿»√C À , æÀfiA ≈ø ¬f≥C œ√BRªA ∆C j«B£ À , tj®ªA
≈ø πºùA ¬B∏YC …ŒØ j»§Õ –hªA : œmj∏ªA ∆HØ …Œmj∑ À πºùA tjß xAÃa B¿»ŒØ ∆fi BŒmj∑ À Bqjß BŒ¿nÕ ∆C îøB¥ùBI ‘jYC À
¡∏Y ¬f¥ŒØ œmAj∏ªA OßkBƒM Bñi À B»√Ã◊q À “∏º¿ùA iÃøC ≈ø ™Ã√ ü …n∞√ æBŒÅ Ω¿®Õ ¡»ƒø Ω∑ À , “ªB¿®ªA …ÕfÕC À …ªB¿ß “»U
…n∞√ πºùBI wNbùA ë À tj®ªA ¬B∏YC “ßB ü fZNM À µØAÃNM B®Œö B»ƒ∏ª , |®JªA ¡∏Y |®JªA cn√ À |®JªA ”ºß |®JªA
≈ø j»§Õ Bø ≈ BI À ΩŒuB∞NªA ©Œö æBöG …qjß ü À , –fÕfiA À æB¿®ªA cnƒI dÃnƒùA ´ LBJmfiA ™kBƒM ≈ß £Ã∞ A ¡∏áA  fƒ®Ø
. –fÕfiA À æB¿®ªA “ŒYB√
iÃøfiA ™Ãº –C # ™fJªA ©ºÒø …ƒø $ …ªÃ¥Ø # G $ j«B§ªA LBJªA ë œmj∏ªA ∆fi : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ ”ƒ®ø \zNÕ ∆BŒJªA Ah»I À
. “NNrNùA “∞ºNbùA B»MAej∞ø À “¥ºàA ΩŒuB∞M –C # B»º∑ ’BŒqfiA B»ƒø À $ …ªÃ≥ À , ΩRñ “≥ÃJnùA ´ “Œ√Ã∏ªA
ü ∂j∞NªA ™Ã≥À iBJNßBI B¿»ŒØ iû§ªA À ∆ÃÒJªA À , j«B§ªA LBJªA ë œmj∏ªA ∆Ã∑ æBJ≥ # ≈ BJªA LBJªA ë tj®ªA À $ : …ªÃ≥ À
. ’BŒqfiA ΩŒuB∞M B BöG ïG œ»NƒM ªA iÃvªA À ¬Ãº®ªA ©Œö –C # G $ …ŒØ fUÃÕ …ªÃ≥ À , …ßÃ≥À ¬fß À —ieBvªA ¬B∏YfiA
B¿∑  eÃUÀ ¬Bó …I eAjùA # ∆Ã∏ªA À $ : …ªÃ≥ À , …IBJmC ≈ß ’œrªA iÀfu “ŒuÃva ±Œ∏ªBI eAjùA ∆D∑ # ±Œ∏ªA ¡ºß $ : …ªÃ≥ À
iAf¥ø æBY if¥ªA ∆C ´ fYAÀ B¿»I eAjùA # fáA À if¥ªA À $ : …ªÃ≥ À B»NÕB»√ À ’BŒqfiA PAeÃUÀ æÀC ’fJªA À eîªBI eAjùA ∆C
ë # ≈ÕfiA À $ : …ªÃ≥ À , …UkBô À …n∞√ “øÃY ΩafÕ ∆C …®ƒø À   ´ ïG …NØByG KnÅ ’œrªA æBY fáA À , …n∞√ KnÅ ’œrªA
—eAi‚A “∞vI À B»ºuC “ŒrùBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À fYAÀ B¿« # —eAi‚A “∞u À “ŒrùA À $ : …ªÃ≥ À , “Œ√B∏ùA “JnƒªA
. B»NŒuÃva
KnÅ XiBàA ïG B» BJMiBI £B∞ªfiA “ª‹e ’BrN√A “Œ∞Œ∏I ¡º®ªA ë £B∞ªfiA ¡ºß # ∫ ªA À PB∑jáA À £B∞ªfiA ¡ºß À $ : …ªÃ≥ À
ïG B» BJMiA SŒY ≈ø ∫À ªA À æB¿ßfiBI ¡º®ªA , ∫ ªA À PB∑jáA ¡ºß À , ©JÒªA ïG —ja‡BI œ»NƒM “Œ®yêA “ª‹fªA ∆HØ ©JÒªA
À jøAÀfiA PAiBJNßA ’BrN√A “Œ∞Œ∏I ¡º®ªA # ∫ ªA À PB∑jáA ¡ºß À £B∞ªfiA ¡ºß $ : …ªÃ≥ ™Ã¿Vñ eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À PAÀhªA
ΩIB¥ø ü nƒªA ∆Ã∏nªA ë ∫ ªA À , fYAÀ Hrƒø ïG “Œ»NƒùA B»¥÷B¥Y ≈ø PB¨ºªA ’BrN√A À , ∫À ªA À æB®ØfiA ≈ø œ«AêA
. PB∑jáA
’AfJªA À , œmj∏ºª ¿zªA # ’AfJªA LAÃIC ≈ø j«B§ªA …ŒØ À $ : …ªÃ≥ À , tj®ºª ¿zªA # …ŒØ “ŒØÃ∞Œ∏ªA ¡ºß ∆fi $ : …ªÃ≥ À
. B« QDM SŒY ≈ø “Œ√Ã∏ªA —jÕB¨NùA LBJmfiA ©Œö ”ºß µJÒƒÕ À ,  jQC …ªBÒIG À jaE KJm ”ºß KJm iû£
À tj®ªA ∆C µIBnªA ∆BŒJªA  fÕ¤Õ Bø ”ºß …I eAjùA # ≤jvªA ü …JYBu Ωõ B¿«fYC ∆AiBU ∆Ah»Ø $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
KnÅ ja‡A Ωõ …√C B¿«fYC ïG Kn√ BòG À : ΩŒv∞NªA À æBö‚A JMjø KnÅ “∞ºNã —fYAÀ “¥Œ¥Y ΩI ∆BJmBƒNø ∆AiBU œmj∏ªA
. ’B¿º®ºª “zøB¨ªA “¥Œ≥fªA ≤iB®ùA îJM æBRøfiBI À , ΩRùA Ljy À ¬›∏ªA ≤ju
πªhI ’B¿º®ªA æfNnÕ ∆fi “®Õig ΩRùA Ah« Ω®U À –C œmj∏ªA À tj®ªA ‘Ãße –C # B¿«AÃße ∂fu ”ºß AêfNnŒª À $ : …ªÃ≥ À
, j«B§ªA À ≈ BJªA À ΩŒv∞NªA À æBö‚A œøB¥ø ≈ø B®ªA ü –iBÜA IfNªA ’BrN√A “Œ∞Œ∑ ü ¡»ŒªG —B¥ºùA “¥áA ≤iB®ùA ∂fu ”ºß
. πªg ¡»ØBØ
? ∆ÃªÃ¥Õ Bø : æB¥Ø , “Õ‡A # ’BùA ”ºß …qjß ∆B∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ß Ω◊m …√C (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
…ølª À , î≥úbùA “∞vI …∞uÀ À ‹Ã¿ä A u f¥Ø Ah« ¡ßk ≈ø , AÃIh∑ : æB¥Ø ! …≥ÃØ LjªA À ’BùA ”ºß ∆B∑ tj®ªA ∆G : ΩŒ≥
ÀC o ÀC o√G ÀC ≈U ÀC ~iC ÀC ’B ∆Ã∏M ∆C ΩJ≥ ’BùA …¿ºß À …ƒÕe Ωõ A ∆G : æB≥ . …ƒø ‘Ã≥C ë …º¿ê –hªA ’œrªA ∆C
. j¿≥
. ΩŒuB∞NªA iû£ ΩJ≥ …I B¥º®Nø œº®∞ªA ¡º®ªA ∆B∑ À “¥ºàA ΩuC ’BùA À , ¡º®ªA ë tj®ªA ∆C ”ºß “ª‹fªA ü …¥IBn∑ ë À : æÃ≥C
. A ‹G …ªG ‹ : Bvºã fJ®ªA æÃ≥ : æB¥Ø . tj®ªA À ~ifiA îI Bø f®I ≈ß Ω◊m …√C (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß , XBVNY‹A ü À
. # …®ØjÕ BvªA Ω¿®ªA À KŒÒªA ¡º∏ªA f®vÕ …ŒªG $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø  haC (¬›nªA …Œºß) …ø›∑ ±÷BÒª ≈ø ë À : æÃ≥C
ïG …UÃNªA À ,   ´ ∆BŒn√ πªg KUÀC ïB®M …ª 曥Nm‹A À “Œ«ÃªfiA x›aHI “Œ«ÃªfiA ïB®M   ´ ≈ß ”∞√ AgG fJ®ªA ∆C …»UÀ À
. …√BŒI jø Bø ”ºß tj®ªA ¬B¥ø ë Ah« À , ïB®M …ŒªG ’œq Ω∑ eBƒNmA ¬B¥ø
. ¬Ãº§ùA —Ãße À jvJªA fø : ’B¿nªA À ~ifiA îI Bø f®I ≈ß Ω◊m f≥ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ “ØBÒºªA ü   §√ À
“®Ijø B»√fi : æB≥ ? “J®∑ “J®∏ªA œ Ω◊m …√C (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß –Ài : ∂Àfvºª , Ωº®ªA À , oªB A À , …Œ¥∞ªA ü À
…√fi : æB≥ ? B®Ijø iÿ®ùA OŒJªA iBu À : …ª ΩŒ¥Ø . ©Ijø ë À iÿ®ùA OŒJªA ’AhÅ B»√fi : æB≥ ? “®Ijø PiBu À : …ª ΩŒ¥Ø
À , A ∆BZJm : ©IiC ¬›m‚A B»Œºß I ªA PB¿º∏ªA ∆fi : æB≥ ? B®Ijø tj®ªA iBu À : …ª ΩŒ¥Ø , ©Ijø ë À tj®ªA ’AhÅ
. ∑C A À , A ‹G …ªG ‹ À , f¿áA
. SÕfáA
À …ÕlƒNªA îI ©øBÜA fŒYÃNªA “RªBRªA À , ’BƒRªA À …ŒJrNªA “Œ√BRªA À oÕf¥NªA À …ÕlƒNªA ≈¿zNM : B«‹ÀC ©IifiA PB¿º∏ªA  h« À : æÃ≥C
ë À fÕfÑ À fŒŒ¥M ±uêA ∆HØ ±uÃÕ ∆C ≈ø ∑C …√BZJm A ∆C ë À , ¬›m‚BI wNbùA ¡§ßfiA fŒYÃNªA : “®IAjªA À , …ŒJrNªA
SªBQ A ∆G AêB≥ ≈ÕhªA j∞∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü …ŒØ ¬›∏ªA ≈ø —hJ√ ¬f¥M f≥ À , fŒ≥  fŒ¥Õ À fY  fê ∆C ≈ø ΩUC ïB®M
. “Õ‡A # “Q›Q
jaE À œmj∏ªA “ÕE ∆C eiÀ B¿∑ — R∑ ”ƒ®ùA Ah« ü “∞ºNbùA PBÕAÀjªA À , jø Bø ”ºß ¡º®ªBI   n∞M ïG ”ƒ®ùA ©UjÕ “º¿ÜBI À
µØfiA ∆C eiÀ Bø À , tj®ªA ∂Bm ≈ø Xjë j»√ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ∆C eiÀ Bø À tj®ªA kÃ∑ ≈ø f¿ä —iÃm À —j¥JªA
. ¬ÃVƒªA efß ∆BYf¥ªA ≈ø …ŒØ ejÒM iB»√C …ŒØ tj®ªA –fÕ îI ™B≥ îJùA
≈ø ¡º¥ªA µºa A ∆G : æB≥ # ¡º¥ªA À ∆ $ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß jv≥fiA ¡ŒYjªA fJß ≈ß , œ¿¥ªA n∞M ü À
. f»rªA ≈ø ”ºYC À WºRªA ≈ø ByBŒI fqC ∆B∑ À , j»ƒªA f¿VØ AeAfø ≈∑ : “ƒÜA ü j»ƒª æB≥ ¡Q , fºàA : B æB¥Õ “ƒÜA ü —jVq
ByBŒI fqC ∂i ü ¡º¥ªA KN∏Ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ≈÷B∑ ë Bø À ∆B∑ Bø KN∑A : æB≥ ? KN∑C Bø Li BÕ : æB≥ . KN∑A : ¡º¥ºª æB≥ ¡Q
LBN∏ªA Ã»Ø AfIC µÒƒÕ ‹ À , f®I µÒƒÕ ¡ºØ ¡º¥ªA ¡Ø ”ºß ¡Na ¡Q tj®ªA ≈∑i ü …º®VØ  Aà ¡Q PÃ≥BŒªA ≈ø ”∞uC À “z∞ªA ≈ø
. SÕfáA B»º∑ cnƒªA …ƒø –hªA ∆Ã∏ùA
. ïB®M A ’Bq ∆G ∆ —iÃm ü …øBó ’œVŒm À
, πºø `úªA À πºø ¡º¥ªA : (¬›nªA …Œºß) æB≥ …Œºß juC À B√BŒI –ÀAjªA eAlNmA Bù B»z®I ü À , jaC PBÕAÀi B«Bƒ®ø ü À : æÃ≥C
. ~j¨ªA ¡Œ»∞Nª pÃn BI æÃ¥®ùA …ŒJrM ΩŒJ≥ ≈ø ΩŒRó …∞uÀ Bø ∆C πªhI îJØ
æB≥ . jZJªA À ªA ü A µºa Bø æBRó tj®ªA ü : æB≥ (¬›nªB¿»Œºß)  fU ≈ß …ŒIC ≈ß ∂eBvªA ≈ß , î§ßAêA “yÀi LBN∑ ü À
B»ºŒQBó À ’BŒqfiA iÃu eÃUÀ –C : æÃ≥C . # ¬Ãº®ø if¥I ‹G …ªlƒ√ Bø À - …ƒ÷Ala B√fƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥ ΩÕÀDM Ah« À :
“ÕAÀjªA  h« ”ƒ®ø ü À , tj®ªA ü ’BŒqfiA iÃu eÃUÀ ”ƒ®ø \ŒyÃM ¬f¥M f≥ À , “Õ‡A ∆BŒI B»Œºß ”ƒNJÕ ªA “¥Œ¥áA ë , tj®ªA ü
. # ΩŒ¿ÜA j»£C ≈ø BÕ $ ’Bße n∞M ü eiÀ Bø
∆B¥∞a “Œ√BRªA “¿÷B¥ªA À tj®ªA ¡÷AÃ≥ ≈ø “¿÷B¥ªA îI ∆G À : SÕfY ü (¬›nªB¿»Œºß)  fU ≈ß …ŒIC ≈ß ∂eBvªA ≈ß BzÕC , …ŒØ À
À , A µºa ≈ø µºa …ŒªG j§ƒÕ ∆C ©ŒÒNnÕ ‹ iêA ≈ø ∆ê ±ªC î®Jm ¬ÃÕ Ω∑ ”n∏Õ tj®ªA À , ¬Bß ±ªC nø ™jnùA ÒªA
À “®ŒrªA ∂j ≈ø (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß Ω¥√ Bû — afiA “º¿ÜA À : æÃ≥C . —›Ø ü “¥ºZ∑ tj®ªA ü B»º∑ ’BŒqfiA
. (¬›nªB¿»Œºß) ¡»MBÕAÀi ü — R∑  j÷B§√ À , ΩŒRó ¬f¥M Bø ”ºß ’BƒI (¬›nªA …Œºß)  j∑g –hªA À , “ƒnªA Ω«C
œ« Bø “ÕiêA “®qfiA B» jM ªA j÷AÀfªA ≈ø fUÃÕ ~jØ LBnY –DI tj®ªA ¡§ß ≈ø “ÕAÀjªA ü ±uÀ Bø ∆C …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À
. oáA ≈ø æÃ¥®ùA KÕj¥Nª ‹G ±ŒuÃNªA oŒºØ R∏I …ƒø ¡§ßC
ΩßBU œ√G “∏÷›¿ºª æB≥ ïB®M À ∫iBJM A ∆C OŒJªBI ≤AÃÒªA “ºß : , (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß ∆Bƒm ≈I f¿ä Ωºß ≈ß , Ωº®ªA ü À
AÃJ√gC ¡»√C Aÿº®Ø LAÃÜA Ah« ïB®M À ∫iBJM A ”ºß AÀejØ , ’BøfªA π∞nÕ À B»ŒØ fn∞Õ ≈ø B»ŒØ Ω®É C AêB≥ - “∞Œºa ~ifiA ü
”¿nÕ tj®ªA ’AhÅ BNŒI “®IAjªA ’B¿nªA ü ©yÃØ eBJ®ªA πªg ΩRñ fJ®NÕ ∆C ΩU À lß A KYDØ AÀj∞¨NmA À tj®ªBI AÀg›Ø AÃøfƒØ
¬eE jøC ¡Q iÿ®ùA OŒJªA ’AhÅ OŒJªA ©yÀ ¡Q `AjzªA ’AhÅ # iÿ®ùA OŒJªA $ ”¿nÕ BNŒI BŒ√fªA ’B¿nªA ü ©yÀ ¡Q # `AjzªA $
. SÕfáA . “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG  fªÀ ü ‘jVØ …I ≤BÒØ
ë tj®ªBI “∏÷›ùA gAê ”ƒ®ø ∆Ã∏Õ ¡º®ªBI tj®ªA n∞M ”ºß ’BƒJØ ∆B∑ ±Œ∑ À , PB»U ≈ø “IAj¨ªA ≈ß Ãºë ‹ SÕfáA : æÃ≥C
jø f≥ À # ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA O√C π√G BƒN¿ºß Bø ‹G Bƒª ¡ºß ‹ π√BZJm $ : AêB≥ SŒY …√BZJm …ŒªG ¡º®ªA ™BUiG À Ω»ÜBI ¡»ØA ßA
. —j¥JªA —iÃm Ω÷AÀC ü “v¥ªA  h« ü ¬›∏ªA
’B¿nªA ü iÿ®ùA OŒJªA ë À AfYAÀ BNŒI ’B¿nªA ü j∑hM PBÕAÀjªA ¡§®ø À ’B¿nªA ü iÿ®ùA OŒJªA À `AjzªA j∑g “ÕAÀjªA ü À
. iÃv¥ªA ≈ø ™ÃƒI ¡º®ªA K√hªBI ¡º®ªA ≈ø eAjùA Ω®ª À , ∆Ej¥ªA wƒI ∆ÃøÃv®ø ¡« À “∏÷›¿ºª K√hªA PBJQG B»ŒØ À , “®IAjªA
’B¿nªA ü ©yÃØ $ …ªÃ≥ …Œºß f«BrªA ≈ø À , “Œ√B¿nU “ŒnY ‹ “Õîø —AgBä …√C j«B§ªBØ iÿ®ùA OŒJªA ’AhÅ “J®∏ªA ∆Ã∑ BøC À
”ƒ®ø µ¥ZNÕ ‹ À , ~ifiA À PAÀB¿nªBI ∆BÒŒä œmj∏ªA À tj®ªA ∆C SÕfáA À ∆Ej¥ªA ≈ø Ωv A gG # tj®ªA ’AhÅ BNŒI “®IAjªA
. “Œ√B¿nU “ BY‚A O√B∑ AgG ¢B A À °Œ A îI —AgB A
”ºß œ√BRªA À . ¬eE fªÃª A ∂k nÕ ¬eE ≈IA —iÃu ”ºß ¡«fYC tj®ªA “ºõ ∆C : (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß , æBvàA ü À
¡÷B»Jºª A ∂k nÕ iÃRªA —iÃu ”ºß ©IAjªA À , ™BJnºª A ∂k nÕ fmfiA —iÃu ”ºß SªBRªA À , Òºª A ∂k nÕ πÕfªA —iÃu
. àA . “Œ√B AÀiBu “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgHØ ΩV®ªA ΩŒ÷AjmG ÃI fJß hƒø …mCi iÃRªA o∏√ À ,
j∑hÕ –hªA fŒYêA àA ë À , œmj∏ºª “ºõ ©IifiA fß B»z®I ü À , —jØB§Nø — R∑ ”ƒ®ùA Ah« ≈ø Lj¥Õ B¿ŒØ iBJafiA À : æÃ≥C
. —j¥JªA —iÃm ü œmj∏ªA “ÕE n∞M ü B«B√eiÀC f≥ À - …Œºß B√jRß B¿ŒØ - “ºõ œmj∏ºª
À ”mÃø À ¡Œ«AjIG À `ÃƒØ îªÀfiA ≈ø “®IifiA BøDØ : ≈Õja‡A ≈ø “®IiC À îªÀfiA ≈ø “®IiC : “Œ√B tj®ªA “ºõ : jaE SÕfY ü À
‹ ¡º®ªBI tj®ªA n∞M ”ºß ’BƒI : æÃ≥C . (¬›nªAB¿»Œºß) înáA À ≈náA À œºß À f¿Z¿Ø : ≈Õja‡A ≈ø “®IifiA BøC À , ”nŒß
. …ª “ºõ ¡« ´ ≈ø —fß f®M ¡Q …ª “ºõ “∏÷›ùA ≈ø “®IiC f®M ∆C ü y
—jn∞ø , B»ƒø “Œ¿nÜA ü Bø iû£ …ª Bø À , ¡º®ªBI   n∞M ≈ø jø Bø fÕ¤M œ« À , LAÃIfiA ü “≥j∞Nø — R∑ tj®ªA ü PBÕAÀjªA À
PBÕAÀjªA ≈ø ΩI  jøDI DJ®Õ SÕfY …Œºß æfÕ ‹ B¿¿Ø “®IBnªA ’B¿nªA ”ºß BßÃyÃø jÕjnªA “◊Œ« ü B¿nU tj®ªA ∆Ã∑ BøC À ¬f¥M Bñ
. “øf¥NùA ïÀfiA “ÕAÀjªB∑ …Ih∏Õ Bø
À . PB≥ÀC “Nm ü : (¬›nªA …Œºß) æB≥ : æB≥ “Õ‡A # ¬BÕC “Nm ü ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa $ : ïB®M …ªÃ≥ ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
f¿ä œIfi Oº≥ : æB≥ øifiA Bu ≈I f¿ä ≈ß –j∞®ÜA ¡qB« œIC ïG  fƒmC K≥BƒùA K≥BQ KYBu : , ∆B« ªA n∞M ü
Bø jøDÕ ∆C f®I ≈ø À jøDÕ ∆C ΩJ≥ ≈ø jøfiA : æB¥Ø # f®I ≈ø À ΩJ≥ ≈ø jøfiA $ : A æÃ≥ ≈ß Øjß (¬›nªA …Œºß) –j∏n®ªA
ü PijmC B¿∑ ë : æB≥ À œºß ΩJ≥DØ # îùB®ªA Li A ∫iBJM jøfiA À µºàA …ª ‹C $ : A æÃ≥ ΩÕÀDM Ah« œn∞√ ü Oº¥Ø , ’BrÕ
ΩJ≥ πºùA ∂› G fŒ∞Õ # jøfiA À µºàA …ª ‹C $ : …ªÃ≥ ∆C  Bƒ®ø : æÃ≥C . îùB®ªA Li A ∫iBJM jøfiA À µºàA …ª ‹C : πn∞√
. B√iBŒNaA À Bƒ∏ºø ≈ß Xja ifu AgHØ iÀfvªA ΩJ≥ - πºò B¿ŒØ - jøfiA πºò SŒY BƒºR¿∑ ‹  f®I À iÀfvªA
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ “JZu …ª O√B∑ À …ŒIC ≈ß œøBrªA lÕl®ªA fJß ≈ß jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
jøfiA ≈ø eBJ®ºª Ω®U A ∆C ¡ßk ≈ø À , Ω¿ß Bø °JY À j∞∑ f¥Ø …n∞√ fõ À Bu Ω¿ß ≈ø Ω¿ß Bø ”ºß A f¿ê ≈ø : (¡º̃m
j∞∏ªA ë KV®ªBI j∞∏ªA ≈ø eAjùA : æÃ≥C . îùB®ªA Li A ∫iBJM jøfiA À µºàA …ª ‹C : …ªÃ¥ª …÷BŒJ√C ”ºß A æl√C Bñ j∞∑ f¥Ø B◊Œq
∆Àe 曥Nm‹A ÃZƒI Ω®ÜA œ∞√ eBJ®ºª jøfiA ≈ø ’œq ∆Ã∑ œ∞ƒI eAjùA À , ∆Ej¥ªA …Œºß æfÕ Bø ”ºß PBƒnáA ∆Ã∏I ÀC “¿®ƒªBI
. jøfiA À πºùA ≈ø œ®JNªA
B»Y›uG f®I ~ifiA ü AÀfn∞M ‹ À $ ΩU À lß A æÃ≥ Oº≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß jnŒø ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À : æÃ≥C : B»Y›uG f®I ~ifiA ü AÀfn∞M ‹ À , …ŒJƒI ΩU À lß A B«BŒYDØ —fmBØ O√B∑ ~ifiA ∆G jnŒø BÕ : æB¥Ø : æB≥ #
À ¡ºnø À –iBbJªA À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . ›mjø (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß jnŒø ≈ß ,   n∞M ü œqBŒ®ªA  AÀi
SŒ¨ªA ΩR¿∑ ¡º®ªA À ‘f A ≈ø …I A R®I Bø ΩRø : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ ”mÃø œIC ≈ß œ÷BnƒªA
B»I A ©∞ƒØ ’BùA O∏nøC LeBUC B»ƒø O√B∑ À , R∏ªA Kr®ªA À fl∏ªA ONJ√DØ ’BùA OºJØ “Œ¥I B»ƒø O√B∏Ø ByiC LBuC R∏ªA
≈Õe ü …¥Ø ≈ø ΩRø πªhØ fl∑ OJƒM ‹ À ’Bø πnó ‹ ∆B®Œ≥ œ« BòG ‘jaC “∞÷B B»ƒø LBuC À , AÃßik À AÃ¥m À AÃIjrØ pBƒªA
. …I OºmiC –hªA A ‘f« ΩJ¥Õ À BmCi πªhI ©ØjÕ ≈ø ΩRø À , ¡ºß À ¡º®Ø …I A R®I Bø …®∞√ À A
BÏ√Ḡ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ≈Íø fl
Û ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ≥ (59)¡ŒÍ§ß‰ ¬ÊÃÕ‰ LA‰h߉ ¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ ≤B‰aCÚ ”√Ḡ  Â  ´Ú …ÚªḠ ≈Ê ø ¡Û∏ªÚ B‰ø …‰ º̇ªA AÀÂfÂJßÊ A ¬¯ ÃÊ ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ¥ØÚ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ïḠ BıYÃÂ√ B‰ƒºÙ mÊiCÚ fÊ ¥Ú ªÚ
¡Â ºÚ ßÊ CÚ À‰ ¡Ê ∏Úª \
 v√ÚC À‰ ”I‰i O
Í ºÚ mī ¡Ê ∏Û Â̈˛ºI‰CÛ (61)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA LÏi ≈ø ËæÃm‰i ”ƒÍ∏ªÚ À‰ ˆ“ºÚ ºÚ y ”I oÊŒªÚ ¬¯ ÃÊ ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ≥ (60)îÍJøÌ ΩÚºy ”Ø ∫A‰jƒÚª
 Â ÃÂIhÏ ∏Ú ØÚ (63)∆‰ ÿY‰ jÊ M ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ À‰ AÃÛ¥NÏN‰ªÍ À‰ ¡Ê ∑Û i‰ hÍ ƒÂŒªÍ ¡Ê ∏ƒø ΩÂUi‰ ”º‰ß ¡Ê ∏IiÏ ≈ø Ëj∑Ù gÍ ¡Ê ∑‰’B‰U ∆ÚC ¡Ê NÂJÊ V
Í ß À‰ CÚ (62)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ B‰ø …Í º̇ªA ≈‰ øÍ
(64)î
‰ ¿Í ߉ BıøÊÃ≥Ú AÃÂ√B∑ ¡Ê »√Ḡ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰ƒ≥Ù j‰ ´Ù CÚ À‰ π
Í ºÙ ∞Û ªÙA ”Ø … ®‰ ø‰ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ … ƒ‰ŒÊ åÚ DÚØÚ
∆BŒI
…ªBmiG À (¬›nªA …Œºß) `Ã√ “v≥ j∑hI …MBÕ‡ KÕh∏NªA À …√BZJm BI ∫jrªA ≈ß œ»ƒªA À fŒYÃNªA ïG —ÃßfªA ≈ø ¬f¥M Bù KŒ¥®M
¡»ŒªG A ΩmiDØ …JÕh∏M ”ºß iAju‚A À iB∏√‚A ≈ø …øÃ≥ “øBß …I …N»UAÀ Bø À   ´ —eBJß ∫jM À A fŒYÃM ïG ¡«ÃßfÕ …øÃ≥ ïG
. ¡«jaE ≈ß î≥BJªA πº«C ¡Q …®ø AÃøE ≈ÕhªA À BYÃ√ ”åC À ∆BØÃÒªA
. …ƒŒ®I ~j¨ºª (¬›nªAB¿»Œºß) ”mÃø À ¢Ãª À KŒ®q À Bu À eû∑ …ºmi ≈ø —fß wv¥I …Nv≥ A K¥ß ¡Q
. “Õ‡A jaE ïG # …øÃ≥ ïG BYÃ√ BƒºmiC f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥
eë —iÃm ü …Nv≥ ü æÃ¥ªA ΩŒv∞M œMDŒm B¿∑ ∆Ej¥ªA ü …Nv≥ ΩŒv∞M …√BZJm A j∑hÕ æÃmi æÀC ë À …Nv¥I …√BZJm A CfI
. ïB®M A ’Bq ∆G
$ : …ªÃ≥ À , —ÃJƒªA ∆Àj∏ƒÕ ¡« À î∑jrùA ïG ¬›∏ªA …UÀ ∆fi fŒ∑DNºª B»I ’œU ¡n¥ºª # BYÃ√ BƒºmiC f¥ª $ : …ªÃ≥ ü ¬›ªA À
–hªA \vƒªA ”zN¥ø ”ºß BÕjU ∆Ã∏Œª …n∞√ ïG ¡»ØByDØ # ¬Ã≥ BÕ $ : …ªÃ¥I ¡«AeB√ #   ´ …ªG ≈ø ¡∏ª Bø A AÀfJßA ¬Ã≥ BÕ æB¥Ø
∆Ã∏ŒØ   ´ …ªG Ω∑ ’B∞N√BI ¡« aC À , …MeBJß ïG ¡«Bße ∆HØ ïB®M A fŒYÃM ïG ¡«Bße Bø æÀC ¡«Bße À , …n∞√ ≈ß …I ¡« bŒm
. fŒYÃNªA ë À ,   ´ …MeBJß ü …I ∫jrÕ ∆C ´ ≈ø  fYÀ A —eBJß ïG —Ãße
À ≈ÕfªA æÃuC ≈ø îºuC ïG —Ãße πªg ü ∆Ã∏ŒØ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ  j«B£ À # ¡Œ§ß ¬ÃÕ LAhß ¡∏Œºß ≤BaC œ√G $ : …ªÃ¥I ¡«ih√C ¡Q
. “Õ‡A # æÃmi ∏ª À “ª›y œI oŒª ¬Ã≥ BÕ $ : …ªÃ≥ ü …I `jvŒnØ —ÃJƒªA ë À SªBRªA ΩufiA BøC À , eB®ùA À fŒYÃNªA B¿«
AiB®qG “øBŒ¥ªA LAhß Ã« À …√ÿº®Õ AÃ√Ã∏Õ Bñ iAh√‚A Ah∑ À B»√ÃØj®Õ ‹ —eBJ®ªA ≈ø ™Ã√ ïG —Ãße œ« À —ÃßfªA o∞√ ü ∆C ”ºß
¡∏ƒø ΩUi ”ºß ¡∏Ii ≈ø j∑g ¡∑’BU ∆C ¡NJVß À C $ : ¡»IAÃU ü …ªÃ≥ πªg ”ºß f«BrªA ≈ø À , …ŒªG ÃßfÕ ≈ø ΩJ≥ ≈ø “ªBmjªBI
…ªG ≈ø ¡∏ª Bø A AÀfJßA ¬Ã≥ BÕ $ : …ªÃ≥ ë À —ÃßfªA ≈ø …I ¡»J Ba Bø æÀC ™B¿NmBI …NªBmi ≈ø ¡»JV®M ”ºß æfÕ …√HØ # ¡∑ihƒŒª
.#  ´
À “JŒ« Lú¥ªA ∆Ã◊ºô ¡»√fi …I Aà ¡»uAÃa À ¬Ã¥ªA ≤AjqC ¡« flùA # îJø æ›y ü ∫Ajƒª B√G …øÃ≥ ≈ø flùA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
—ÃßfªBI ¡»Œºß ~ ®Õ By ®ø ∆C Aî≥ÃNŒª AÃ√Ã∏Õ ¡»√fi AfÕfq AfŒ∑DM  Àf∑C À îJùA æ›zªBI AÃøi BòG À , “ƒÕk À ‹Bö ∆ÃŒ®ªA
æ›zªA îI ≈ø πªg ∆C îßfø …ª›y AÀf∑DØ πªg ≈ø AÃJV®NØ iAh√‚A À “ªBmjªBI …√BZJm A ïG —eBJ®ªA …ŒUÃM À ¡»N E |Øi ïG
. B¥Œ¥Ñ
. ¡∏áA ßC j∏∞ªA KnÅ “Õ⁄jªA œ« “Õ⁄jªA À
. “Õ‡A # “ª›y œI oŒª ¬Ã≥ BÕ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
“ŒIÃIjªA …ª ©¿VŒª # îùB®ªA Li $ …∞uÃI  j∑g À , …√BZJm A ≈ø ‹Ãmi …√Ã∏I ∫AifNm‹A À …n∞√ ≈ß æ›zªA œ∞ƒI ¡»IBUC
À ~ifiA “ŒIÃIi À ªA “ŒIÃIi À jZJªA “ŒIÃIj∑ B»IAÃIC À B»√Ã◊q ≈ø ’œrI B»ƒø Ω∑ wŒvbNI ¡»N E îI B«BÕG ¡»¿Œn¥M æBJ≥ B»º∑
. πªg ´ À ’B¿nªA “ŒIÃIi
. ¡«AÃße fŒ∑DM À πªhI ¡«iAjuG  BÉ …Nª›y ¬fß À …NªBmi iû£ ïG —iBq„ª fŒ∑DNªA ≈ß …IAÃU (¬›nªA …Œºß) ejU f≥ À
P‹Bmi ¡»¨ºJÕ …√C îJØ …n∞√ ≤BuÀDI ¡« aC # ∆ÿº®M ‹ Bø A ≈ø ¡ºßC À ¡∏ª \v√C À œIi P‹Bmi ¡∏¨ºIC $ : ïB®M …ªÃ≥
∆C …Ii  jøC fuB¥ø …ª ∆C À — R∑ B»√Ã∑ ”ºß “ª‹e “ªBmjªA ©ö ü À , –iÀjzªA KÕj¥ªA B«BzN¥ø À “ªBmjªA ∆Dq Ah« À , …Ii
. “®Õjq À LBN∑ KYBu ¬l®ªA œªÀC ≈ø æÃmi √ …√HØ eB®ùA À fŒYÃNªA ’AiÀ ¡«BÕG B»¨ºJÕ
Ω∑ …NÕeÃJß ≈ß ≤B∏ƒNm‹A À iBJ∏Nm‹A ≈ß ¡«f®JÕ À ¡»Ii “ßB ≈ø ¡»Ij¥Œª rJNªA À iAh√‚BI …MB§ß ë À ¡ \vƒÕ …√C j∑g ¡Q
¬ÃÕ ©÷B≥Ã∑ ∆ÿº®Õ ‹ Bø A ≈ø ¡º®Õ …√C BRªBQ j∑g Ahª À B»ŒØ “ÕiBÜA ïB®M …ƒƒm À B«eÃß À “¥ºàA ’fI ≈ø A …Øjß Bø j∑hI πªg
. …¿¥√ À …¿®√  ÃUÀ À …Òbm À ïB®M  Byi ≈ø “Œv®ùA À “ßBÒªA ©JNNnÕ Bø À , πªg ´ À LB¥®ªA À LAÃRªA ≈ø “øBŒ¥ªA
œ« À “Õ‡A # ¡ºßC $ À # ¡∏ª \v√C $ À “Õ‡A # ¡∏¨ºIC $ : …ªÃ≥ ßC xBa ~j¨ª ∂Ãnø Ω∑ T›RªA Ω¿ÜA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. # ¡∏ª \v√C À $ ΩßBØ ≈ß “ŒªBY “ºö “RªBRªA À , ∆BN∞u ∆BŒªÀfiA ∆G : ΩŒ≥ B¿∑ ‹ “ŒªAÃNø ≤BuÀC “Q›Q
. “Õ‡A jaE ïG # ¡∏Ii ≈ø j∑g ¡∑’BU ∆C ¡NJVß À C $ : ïB®M …ªÃ≥
“¥áA ≤iB®ùA ë À A …I j∑hÕ Bø j∑hªBI eAjùA À µáA ≈ÕfªA ïG ¡«BÕG …MÃße À “ªBmjªA  AÃße ≈ø ¡»JV®M j∏ƒÕ –iB∏√G ¬B»∞NmA
. ¡∏Ii ≈ø ≈÷B∑ j∑g –C if¥ñ µº®Nø # ¡∏Ii ≈ø $ : …ªÃ≥ À , …ŒªG OŒYÀC ªA
À , æÃmjªA ¡∑ihƒÕ ∆C ~j¨ª ”ƒ®ùA À # ¡∑’BU $ : …ªÃ¥I PB¥º®Nø # ∆ÃõjM ¡∏º®ª $ À # AÃ¥NNª $ À # ¡∑ihƒŒª $ : …ªÃ≥ À
f≥ À , “øBM “º®I OnŒª B»ƒ∏ª —BVƒªA ïG –e¤Õ ∆B∑ ∆G À ‘Ã¥NªA ∆HØ “Œ ‚A “õjªA ¡∏º¿rM ∆C ’BUi ïG πªg –e¤Õ À , ¡N√C AÃ¥NNª
. “Œ G “ŒªBß ≤iB®ø ≈ø (¬›nªA …Œºß) …ø›∑ æBöG ≈ø œ∏Y Bø Ω¿NqA
À j∑hÕ À K´AjªA  j∑g Bø ”ºß B®ö À AfYAÀ Ω¿®NnÕ “ƒŒ∞nªA πº∞ªA # πº∞ªA ü …®ø ≈ÕhªA À  BƒŒåDØ  ÃIh∏Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
. “∞u À ≤ÃuÃø # î¿ß BøÃ≥ $ : …ªÃ≥ À $ , `BZvªA ü B¿∑ S√¤Õ
, jvJªA ”¿®I ”¿ßfiA À — vJªA ”¿®I wNë œ¿®ªA ∆C ‹G ”¿ßfiB∑ œ¿ß , ”¿®Õ œ¿ß ≈ø “»Jrø “∞u ≈rb∑ œ¿ß ©ö î¿ß À
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , ΩŒ≥ B¿∑
”Ø ∫A‰jƒÚª BÏ√Ḡ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ≈Íø AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A Ûfl¿‰ ªÙA æ‰ B≥Ú (65)∆‰ ÃÛ¥NÏM‰ ›ÚØ CÚ  Â  ´Ú …ÚªḠ ≈Ê ø ¡∏Úª B‰ø …‰ º̇ªA AÀÂfJÂßÊ A ¯¬ÃÊ ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ≥ Aıeë ¡Ê «Â B‰aCÚ eB‰ß ïḠ À‰ *
¡Ê ∏Úª B‰√CÚ À‰ ”I‰i O
Í ºÚ mī ¡Ê ∏Â̈˛ºI‰CÛ (67)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA LÏi ≈ø ËæÃm‰i ”ƒÍ∏ªÚ À‰ ˆ“«‰ BÚ∞m ”I oÊŒªÚ ¬¯ ÃÊ ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ≥ (66)î
‰ IÍhÍ ∏Ú ªÙA ≈‰ øÍ π̃§‰ƒªÚ BÏ√Ḡ À‰ “‰«BÚ∞m
À‰ `ÃÂ√ ¬¯ ÃÊ ≥Ú fÍ ®Ê I‰ ≈Íø ’‰ BÚ∞ºÚ a ¡Ê ∏Û ºÚ ®‰ U‰ gÊ Ḡ AÀÂj∑ÊgA ‰À ¡Ê ∑‰ihÍ ƒÂŒªÍ ¡Ê ∏Û ƒø ΩÂUi‰ ”º‰ß ¡Ê ∏Û IiÏ ≈ø Ëj∑Íg ¡Ê ∑Û ’‰ B‰U ∆ÚC ¡Ê NÂJÊ V
Í ß À‰ CÚ (68)ËîøÍ CÚ Ë\u
Í B‰√
B‰¿IÍ B‰ƒMÍDÙ ØÚ B‰√Â⁄B‰IA‰’ ÂfÂJ®Ê Õ‰ ∆‰ B∑ B‰ø i‰ h‰ √‰ À‰  f‰ ÊYÀ‰ …‰ º̇ªA f‰ ÂJ®Ê ƒ‰ªÍ B‰ƒN‰◊Ê UÍ CÚ AÃÛªBÚ≥ (69)∆‰ ÃÂZºÍ ∞Ù M ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ …Í º̇ªA ’‰ ‹A‰’ AÀÂj∑ÊgBÚØ “ı Òv‰I µ̄Ùºb
‰ ªÙ A ”Ø ¡Ê ∑Û e‰ A‰k
BÏø ¡Û∑⁄ B‰IA‰’ À‰ ¡Ê NÂ√ÚC B‰«Ã¿NÂŒÊ Ï ’B‰ CÚ ”Ø ”ƒ‰√ÃÛªfÍ V
‰ ÂM CÚ ËKzÚ´ À‰ ËoUÊ ī ¡Ê ∏Û IiÏ ≈ø ¡∏ÊŒºÚ ߉ ©‰ ≥Ú À‰ fÊ ≥Ú æ‰ BÚ≥ (70)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ øÍ OƒÛ∑ ∆Ḡ B‰√f ®Í M‰
À‰ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑ ≈‰ ÕÍhª̇A j‰ IÍA‰e B‰ƒ®Ê ÒÚ≥ À‰ Bσø “‰¿YÊ j‰ IÍ Â…®‰ ø‰ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ … ƒ‰ŒÊ åÚ DÚØÚ (71)≈‰ Õj̄ͧN‰ƒÂ¿ªÙA ≈‰ ø ¡∏‰®ø‰ ”√Ḡ AÀÂj§Í N‰√BÚØ ≈ÒÙºm ≈Íø B‰»IÍ … º̇ªA æ‰ lÏ √‰
(72)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê Âø AÃÂ√B∑ B‰ø
∆BŒI
. “Õ‡A jaE ïG # A AÀfJßA ¬Ã≥ BÕ æB≥ Aeë ¡«BaC eBß ïG À $ : ïB®M …ªÃ≥
œßByjªA dfiB∑ œ G ™jq KnÅ ÀC B®ø B¿« ÀC ¬C ÀC LC   ´ À  fªÀ ≈ù BƒÕÃ∏M —e‹ÃªA ü   ´ ∫iBrùA ë ÃaC …ºuC À dfiA
“ŒVm ÀC “®ƒu ÀC —fºI ÀC ¬Ã≥ ïG KnNƒÕ ≈ø Ω∏ª ®NmA ¡Q , …ºuC Ah»Ø ¬AÃ≥C  AjÕ ∆B∑ Bø ”ºß ’BßfªBI dfiB∑ “ŒßB¿NUA “ƒm ÀC
. # Aeë ¡«BaC eBß ïG À $ …ªÃ≥ LBJªA Ah« ≈ø À , ¬j∏ªA ÃaC À “∑BŒáA ÃaC À LjRÕ ÃaC À ¡Œó I ÃaC : æB¥Õ πªg Ãç À
. “¥IBnªA “v¥ªA ≈ø LBÒàA §√ ü ¬›∏ªB∑ #   ´ …ªG ≈ø ¡∏ª Bø A AÀfJßA ¬Ã≥ BÕ æB≥ $ : …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA À
æB≥ Bù …√D∑ æA¤m jÕf¥M ”ºß ë : Oº≥ ? `Ã√ “v≥ ü B¿∑ æB¥Ø : Ω¥Õ À # ¬Ã≥ BÕ æB≥ $ …ªÃ≥ ≈ø ± B®ªA ≤hY : Oº≥ ∆HØ
. “Õ‡A A AÀfJßA ¬Ã≥ BÕ æB≥ : ΩŒ≥ À KŒUDØ ? eë æB≥ B¿Ø : ΩŒ≥ # Aeë ¡«BaC eBß ïG À $ :
. , ≤Br∏ªA ü –jrãlªA …ªB≥ Ah∑
Bø f®I æA¤nºª K BbùA ≈«g B»ŒØ DŒ»Õ “v≥ f®I “v≥ “v¥ªA  h« À , PeiÀC “v≥ æÀC …√fi `Ã√ “v≥ ü ¬›∏ªA Ah« –jè ‹ À
¡«BaC eBß ïG À $ …ªÃ≥ K BbùA © AgG –jáBI ∆B∏Ø ‹ÃJ≥ À Aei À —Ãße ≈¿zNM æBmi‚A “v≥ ∆C ¡ºß À “v¥ªA æBöG ”ßÀ
. G ¡ æB≥ …IAÃU À ? …øÃ¥ª eë æB≥ Bø : æÃ¥ŒØ æDnÕ ∆C # Aeë
. “Õ‡A jaE ïG # …øÃ≥ ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA flùA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
flùA æB≥ $ : eë “v≥ ü Bƒ«B« æB≥ `Ã√ ¬Ã≥ ≈ø „ùA ≤›Ç “v¥ªA ü œMDŒm B¿∑ …√BôG nÕ À BI ≈ø¤Õ ≈ø „ùA Ah« ü ∆B∑ Bù
. –jrãlªA  j∑g Ah∑ # …øÃ≥ ≈ø flùA æB≥ $ : `Ã√ “v≥ ü æB≥ À # …øÃ≥ ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA
‹B¥ø …ƒø Aî ¡»√fi —jø f®I —jø ¡»ø›∑ AÀf∑C # îIgB∏ªA ≈ø πƒ§ƒª B√G À “«B∞m ü πÕjƒª B√G $ : ¡ Ã≥ ≈ß “ÕB∏Y ïB®M …ªÃ≥ À
…®ø ’‘ è ‹ AiAj¥NmA ¡»ƒŒI “ŒƒQêA “ƒm Pj¥NmA À , ¡»Iú≥ ≈ø B»®yÃø ¡»N E PhaC f≥ À , fYC ≈ø  iÀfu Aî≥ÃNŒª AÃ√B∑ Bø
ïG –e¤M ªA Ω¥®ªA “∞a ë À “«B∞m …ŒØ ∆DI ‹ÀC  Ã»JVØ , KV®M ≈ß Aei  ÀejØ …ªB¥ø ≈ø AÃJV®NØ B»Œºß ~ ®Õ ∆C ”ºß fYC
AÃ√B∑ Bø QêA ∆fi ¡»÷BŒJ√C ïG îIgB∏ªBI ∆À rÕ ¡»√D∑ À , îIgB∏ªA ≈ø …√C AfU –Ã≥ ≈§I ∆Ã§Õ ¡»√DI BŒ√BQ À , ’Ai‡A ü HÒàA
: eë : # …ºmi AÃvß À ¡»Ii PBÕFI AÀfZU eBß πºM À $ : …ªÃ¥I ïB®M  j∑hÕ B¿∑ eë ΩJ≥ ’BŒJ√C ¡«’BU f≥ À —ÃJƒªBI AÃßhŒª
. 59
¬Ã≥ ”ºß “YB≥À AÀeAk AeBß ∆C ´ `Ã√ “v≥ ≈ø   §√ ü ¬›∏ªA §√ “Õ‡A ü ¬›∏ªA # “«B∞m œI oŒª ¬Ã≥ BÕ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
oƒÕ À , —ÃJƒªA iB≥À ≈ø …I Bø ∫ Õ Aeë ≈∏ª “«B∞nªBI Aeë AÃøi ’‹¤« À –CjªA ü æ›zªBI BYÃ√ AÃøi π◊ªÀC ∆G SŒY `Ã√
À “«B∞m œI oŒª $ ¡»÷BåG ”ºß …ujY À ¡»Œºß …NØÃÒß j»£DØ # ¬Ã≥ BÕ $ : …ªÃ¥I ¡»IBUDØ “Œ ‚A —ÃßfªA LeC ≈ø KUAêA ë Bø
≈ø …ŒßfÕ ∆B∑ Bø PBJQG À ¡»N¿»M ei ejVñ ”∞N∑A À fŒ∑DM Ω∑ ≈ø ¬›∏ªA fÕjÉ ”ºß ‘jVØ # îùB®ªA Li ≈ø æÃmi ∏ª
.  iû£ ”ºß “ª‹fºª “ªBmjªA
LÃq ≈ø BvªBa œIi P‹Bmi ≠ŒºJM ‹G æÃmi œ√C Bñ œª ∆Dq ‹ –C # îøC \uB√ ¡∏ª B√C À œIi P‹Bmi ¡∏¨ºIC $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø –fƒß Bù ‹ À Œ¨NªBI µáA ≈ø –fƒß Bù ≈÷Ba ‹ À , …Œºß ¡∏ºõC ∆C fÕiC B¿ŒØ ¡∏ª tB¨I OnºØ BIgB∑ œ√Ã∑ ≈ø œI ∆çM Bø
±uÀ BòHØ , ¡∑ a À ¡∏®∞√ …ŒØ –hªA ë À , B¥Y  AiC –hªA ë fŒYÃNªA ≈ÕfI ≈ÕfNªA ≈ø ¡∏ƒø  fÕiC B¿Ø , “ßBy‚BI ¡∏≥Ã¥Y
. # îIgB∏ªA ≈ø πƒ§ƒª B√G À $ : ¡ Ã¥ª —AgBä îøfiBI …n∞√
. “Õ‡A jaE ïG # ¡∏Ii ≈ø j∑g ¡∑’BU ∆C ¡NJVß À C $ : ïB®M …ªÃ≥
À —l¿ A \N∞I ïG ©ö ’‹‡A À ¢AjnªA À ¢AjvªB∑ ∂BJ ‚A ≤ÀjY ≈ø ë À ’BÒªA B»MiÀB AeBu înªA OJº≥ “ÒnJªA œ« “ÒvJªA
. ”√G À ”√C ©ö ’B√F∑ “¿®ƒªA ”ƒ®ñ B«jn∑
B»ƒŒI ≈ø wa À , ¡»Œºß A ¡®√ ¡«j∑g À (¬›nªA …Œºß) `Ã√ ≈ø ¬f¥M Bø §√ ¡»ŒªG …NªBmi ≈ø ¡»JV®M (¬›nªA …Œºß) j∏√C ¡Q
œ√fJªA Ω∏Œ A ¡§ß À µºàA “ÒnJI ¬AÃ≥fiA îI ≈ø ¡»va A ∆C À , `Ã√ f®I ~ifiA ü ’B∞ºa ¡»º®U A ∆C B¿« îMj«B£ îN¿®√
. —if¥ªA À —Ã¥ªA À pDJªA ü OŒu À , ¬f¥M À —iBzY –Àg AÃ√B∑ ¡»√C j»§Õ Bƒ« ≈ø À , —Ã¥ªA À —frªA —eBÕlª ¬lºNnùA
. # ∆ÃZº∞M ¡∏º®ª A ’‹E AÀj∑gBØ $ : ïB®M …ªÃ¥I ¡®ƒªA j÷Bm ïG —iBq‚BI B¿»®JMC ¡Q
. “Õ‡A # B√⁄BIE fJ®Õ ∆B∑ Bø ih√ À  fYÀ A fJ®ƒª BƒN◊U C AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. LAh®ªA ≈ø …I ¡«ih√C Bñ ’Al»Nm‹A ≈ø ™ÃƒI BIÃrø eë lŒV®M À , ’BI‡A fŒº¥NI ¡»ƒø µº®M …ŒØ
. “Õ‡A jaE ïG # Kz´ À oUi ¡∏Ii ≈ø ¡∏Œºß ©≥À f≥ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À j∞ƒNÕ ∆Bn√‚A ∆fi —iÀgB¥ªA ”ºß µºÒÕ Ahª À , …ƒß eB®NI‹A ÀC  eB®NIA KUÀC ’œrªA ”ºß ©≥À AgG –hªA jøfiA ë lUjªA À oUjªA
. LAh®ªA ≈ø îƒø‡A pBƒªA ≈ø ÀC …Ih®Õ ≈¿ß f®NJÕ - æî∞ø ¡mA - Lh®ùA ∆fi LAh®ªA ”ºß À , …ƒß f®NJÕ
∆C …Œºß ™jØ ¡Q , Kz¨ªA À oUjªBI A ≈ß f®JªA ¡»Œºß µê ∆C KUÀC ¡»÷BIE fŒº¥NI ∆BQÀfiA —eBJß ”ºß ¡«iAjuG ∆DI ¡»IBUC
ü ¡»ºRø …√DI ¡«iBJaG À iB§N√‹BI ¡«jøDI πªg ≈ß ”ƒ∑ À , “ªBä ‹ ¡»Œºß …ªÀlƒI ¡« aC À , LAh®ªA ≈ø ∆úV®NnÕ Bñ ¡«ef«
. # ≈Õj§NƒùA ≈ø ¡∏®ø œ√G AÀj§N√BØ $ : æB¥Ø LAh®ªA æÀl√ iB§N√A
À ¡»N E “Œ«ÃªC ü …ŒªG AÀfƒNmA Bù ei Ã»Ø # ∆BÒºm ≈ø B»I A æl√ Bø ¡∑⁄BIE À ¡N√C B«Ã¿NŒ ’B C ü √êeBÉ C $ : …ªÃ≥ BøC À
. ¡«Àfº¥Õ ∆C ¡»Œºß KVŒØ - Ω¥ßC À eû∑ ¡»N¥J ü ≈û À ¡»ƒø Ω¿∑C ¡« À - B»MeBJß ”ºß ¡«’BIE AÀfUÀ ¡»√C ë
ë À ∆BÒºm ≈ø “Œ«ÃªfiA œ« À B»N∞u ≈ø ¡NŒßeA Bø ”ºß ¡∏ª oŒª ’BŒqDI ¡NŒMC B®Œö ¡∏√C ü ’AÃm ¡∑’BIE À ¡∏√C …ºvä À
…ªG À jZJªA …ªG À LjáA …ªG À KvàA …ªG : ¡Nº≥ gG B»I B«Ã¿NŒ ªA ’B fiA ‹G “Œ«ÃªfiA ≈ø B ”¥JÕ ›Ø “® B¥ªA “VáA À ∆B« ªA
N®Õ AgG ’Bq Bñ ’Bq Bø Ω∑ œ¿nÕ ∆C ∆Bn√„ª À , ’B fiA ü √êeBÉ Ω»Ø , ¡∏øB«ÀC ü ‹G µÕeBvø ’B fiA  h oŒª À , ªA
. XiBàA ü ”ƒ®ùA µ¥Ñ
ë À # ∆BÒºm ≈ø B»I A æl√ Bø ¡∑⁄BIE À ¡N√C B«Ã¿NŒ ’B C $ : ∆BŒJªA Ah»I “ŒƒQêA ∆›ÒI ”ºß æ‹fNm‹A ∆Ej¥ªA ü ij∏M f≥ À
O®ƒªA ≈ø …ŒßfÕ Bù µJÕ “Œ√B«jI “VÅ ‘Ãße ≈ø …ŒßfÕ Bù ∆Bn√‚A PDÕ Ãª gG B»®Ò≥C À “VáA ≠ºIC À , …≥iC À ∆BŒJªA ±ÒªC ≈ø
. ¬Ã«ÃùA O®ƒªA Ah« ΩRø ”ºß ∆Bn√‚A f¿N®Õ ∆C Ω»ÜA  fIC ≈ø À , J®NªA À “Œ¿nNªA ‹G
≈ø B»ŒÒ®Õ À , LBJmfiA ≈ø …√BZJm A ´ ”ºß ∆Bn√‚A B»ŒØ µRÕ ªA eiAÃùA ©Œö ü ΩŒºZNªBI –jè À ejÒÕ ∆BŒJªA Ah« À
≈ø ïG ∆Ã∑jªA À   ´ “ßB …ø›∑ ≈ø eiAÃø ü fß …√BZJm A ∆HØ B»ƒø …Ij¥M À B …NßB À B»I …Jº≥ µº®M KUÃÕ Bø 曥Nm‹A
. 61 : oÕ : # œ√ÀfJßA ∆C À îJø Àfß ¡∏ª …√G ∆BÒŒrªA AÀfJ®M ‹ ∆C ¬eE I BÕ ¡∏ŒªG f»ßC C $ : æB≥ …ª —eBJß  AÃm
ªA “õjªA œ« À “õjªA ≈ø ™ÃƒI –C ™ÃƒªA ”ºß “ª‹fºª “õjªA ∏ƒM , “Õ‡A jaE ïG # Bƒø “õjI …®ø ≈ÕhªA À  BƒŒåDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
: ≈ø¤ùA : # eB»qfiA ¬Ã¥Õ ¬ÃÕ À BŒ√fªA —BŒáA ü AÃøE ≈ÕhªA À Bƒºmi jvƒƒª B√G $ : ïB®M æB≥ ¡ —eÃßÃùA —jvƒªA ≈ø îƒø¤ùBI wNÖ
. 47 : ¬ÀjªA : # îƒø¤ùA jv√ BƒŒºß B¥Y ∆B∑ À $ : æB≥ À , 51
BñjØ …∞ºa ≈ø ’œrªA œºÕ –hªA ë jIAfªA ∆HØ ¡»ºn√ ©Ò≥ À ¡»∑›«G ≈ß “ÕBƒ∑ “Õ‡A # BƒMBÕFI AÃIh∑ ≈ÕhªA jIAe Bƒ®Ò≥ À $ : …ªÃ≥ À
ïG ©Ò¥ªA …JnƒØ ¡«jaE ü –hªA ë À ¬Ã¥ªA jIAf∑ µY›ªA …I ±uÀ Bñi À , jIAfªA oøD∑ ’œrªA ”ºß µIBnªA jøfiA …I ±uÀ
B¿ŒØ æÃuÃùA KJnªA Ah« ©Ò≥ …√D∑ πªh∑ ∆Bn√‚A ∫›«G À , fNû KJm ü ∆Bn√‚BI ΩvNø jIAe µY›ªA ΩnƒªA ∆C “ÕBƒ®I jIAfªA
. …ºn√ îI À …ƒŒI
. A ’Bq ∆G eë —iÃm n∞M ü (¬›nªA …Œºß) eë “v≥ ≈ß SZJªA ΩŒv∞M œMDŒm À
B‰«ÀÂih‰ ØÚ “ı Õ‰A‰’ ¡Ê ∏Úª …Í º̇ªA “Û ≥Ú B‰√  Í hÍ «‰ ¡Ê ∏Û IiÏ ≈ø ˆ“ƒ‰ŒI‰ ¡∏ÊM’‰ B‰U fÊ ≥Ú  Â  ´Ú …ÚªḠ ≈Ê ø ¡∏Úª B‰ø …‰ º̇ªA AÀÂfÂJßÊ A ¬¯ ÃÊ ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ≥ BıZͺu ¡Ê «B‰aCÚ e‰ ÿQ‰ ïḠ À‰
~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê ∑ÚCÃÏ I‰ À‰ eB‰ß fÍ ®Ê I‰ ≈Íø ’‰ BÚ∞ºÚ Âa ¡Ê ∏Úº®‰ U‰ gÊ Ḡ AÀÂj∑ÊgA À‰ (73)Ë¡ŒÍªCÚ ËLA‰h߉ ¡Ê Û∑h‰ ÂaDÙ Œ‰ØÚ ’ÃnÍI B‰«Ãn‰¿M‰ ‹ À‰ …Í º̇ªA ~
¯ ÊiCÚ ”Ø ΩÊ ∑ÙDM‰
≈‰ ÕÍhª̇A fl
Û ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ≥ (74)≈‰ ÕÍfn
Í ∞Ù øÂ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø AÊÃR‰®Ê M‰ ‹ À‰ …Í º̇ªA ’‰ ‹A‰’ AÀÂj∑ÊgBÚØ BıMÃÂŒIÂ æ‰ B‰JV
Í ªÙA ∆‰ ÃÂNZ
Í ƒÊ M‰ À‰ AıiÃvÛ≥ B‰»ªÍûm ≈Íø ∆‰ ÀÂhb
Í NÏM‰
æ‰ BÚ≥ (75)∆‰ ÃøÍ ¤Ê ø …Í IÍ Ω‰ mÍ iÊ CÛ B‰¿IÍ BÏ√Ḡ AÃÛªBÚ≥ …Í IiÏ ≈ø ËΩmÊjøÌ BıZͺu ∆Ï CÚ ∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ CÚ ¡Ê »ƒÍø ≈‰ ø‰ A‰’ ≈Ê ¿‰ ªÍ AÃÛ∞®Í zÂNmA ≈‰ ÕÍhº̇ͪ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ≈Íø AÀ ∏‰NmA
≈‰ øÍ OƒÛ∑ ∆Ḡ B‰√Âf®Í M‰ B‰¿IÍ B‰ƒNÍ÷ÊA Â\ºÍ v‰Õ AÃÛªBÚ≥ À‰ ¡Ê »¯ Ii‰ j̄ÊøCÚ ≈Ê ß‰ AÊÃN‰ß‰ À‰ “Ú ≥Ú BσªA AÀÂj¥Ú ®‰ ØÚ (76)∆‰ ÀÂj∞Í ∑Ú …Í IÍ ¡ÂNƒ‰øA‰’ ‘Íhª̇BIÍ BÏ√Ḡ AÀ ∏‰NmA ≈‰ ÕÍhª̇A
À‰ ¡Ê Û∏ªÚ OÊZv‰√ À‰ ”I‰i “Ú ªÚBmī ¡Ê ∏ÂN¨Ê ºÚ IÊCÚ fÊ ¥Ú ªÚ ¬¯ ÃÊ ¥Ú ‰Õ æ‰ BÚ≥ À‰ ¡Ê »Â ƒ‰ß ï‰ÃN‰ØÚ (78)î
‰ ¿Í RÍU‰ ¡Ê «Í īA‰e ”Ø AÃÂZJ‰uÚDØÚ Û“∞Ú UÊ jÏ ªA ¡»MÊh‰ a‰ DÚØÚ (77)î
‰ ºÍ mÊj¿Â ªÙA
(79)î
‰ZÍv
Í ƒÏªA ∆‰ ÃÌJÑÍ ‹ ≈Í∏ªÚ
∆BŒI
. “Õ‡A jaE ïG # BáBu ¡«BaC eà ïG À $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø A AÀfJßA ¬Ã≥ BÕ æB¥Ø $ ¡»ƒø ë À # BáBu ¡«BaC $ ¡»ŒªG A S®I ≤B¥YfiBI ≈¿ŒªA ~iC AÃ∏m Lj®ªA ≈ø “ôf≥ “øC eÃ
(¬›nªAB¿»Œºß) eë À `Ã√ Bße –hªA ÃZƒªA ”ºß ¬BƒufiA ∆ÀfJ®Õ î∑jrø AÃ√B∑ f≥ À fŒYÃNªA ïG ¡«Bße #   ´ …ªG ≈ø ¡∏ª
. î∑jrùA B¿»øÃ≥
# “ÕE ¡∏ª A “≥B√  h« $ : “ƒŒJªA o∞√ ïG —iBq‚BI …ªÃ≥ …ƒŒJÕ À …MeB»q ü © B≥ f«Bq –C # ¡∏Ii ≈ø “ƒŒI ¡∏M’BU f≥ $ : …ªÃ≥ À
. …√BZJm A ïG “≥BƒªA “ØByG ü “ÕBƒ®ªA œ« À , (¬›nªA …Œºß) …÷BßfI …MÃJƒª “ÕE ΩJÜA ≈ø ¡ A B»UjaC ªA “≥BƒªA œ« À
. “Õ‡A # A ~iC ü Ω∑DM B«ÀihØ $ : …ªÃ≥ À
: ïB®M æB≥ …NøC À æÃmi Ω∑ îI Ωv∞M ªA LAh®ªA “¿º∑ ©JNNnÕ ¡»Œºß fÕfrM ≈ß Ãºë ‹ ¡∏Y À , “ÕE “≥BƒªA ∆Ã∑ ”ºß ©Õj∞M
¡»NŒºÖ ∆C ïG \ÕúM “Õ‡A ü À , 47 : o√ÃÕ : # ∆ÿº§Õ ‹ ¡« À °n¥ªBI ¡»ƒŒI œz≥ ¡ Ãmi ’BU AgHØ æÃmi “øC Ω∏ª À $
…ŒªG ’BôG # A ~iC ü $ : …ªÃ≥ ü À , πªg ≈ø ∆ÃUjZNÕ AÃ√B∏Ø ¡»Œºß µrÕ Bû O√B∑ ~ifiA ü nªA À Ω∑fiA ü B»√Dq À “≥BƒªA
. ¡«haDÕ ¡ŒªC LAhß πªg æBIÀ ∆HØ jZƒªA À j¥®ªB∑ ’ÃnI B«Ãnô À B»≥› G ≈ø B«Ã®ƒô ∆C ¡«ihY À ¡«BuÃØ
. “Õ‡A jaE ïG # eBß f®I ≈ø ’B∞ºa ¡∏º®U gG AÀj∑gA À $ : ïB®M …ªÃ≥
À , eB®∑ ¡»ºJ≥ ≈ø BûC ∆Ã∞ºë ’B∞ºa ¡»º®U A ∆C ¡«j∑g À , πªg ïG AeBß eë Bße B¿∑ ¡»Œºß A ¡®√ AÀj∑hÕ ∆C ïG ¡«Bße
œ« À AiÃv≥ - …®Ò≥ “ªÃ»nª …I œ ΩJÜA ≤›a Ω»nªA À - B ûm ≈ø ∆ÀhbNÕ , B»ƒø ¡ kBƒø ü ¡»ƒ∏ø –C ~ifiA ≈ø ¡«CÃI
. B»√Ã∏nÕ À B»ŒªG ∆ÀÀDÕ BMÃŒI æBJÜA ∆ÃNZƒÕ À , ΩŒ≥ Bø ”ºß iÃm B ªA iÀfªA
—jÕB¨ùA ¬B»ÕHI …ºJ≥ –hªA ΩŒv∞Nºª æBöG …√C ©ø ©Õj∞NªA —iÃu ü  eiÀC À # A ’‹E AÀj∑gBØ $ : …ªÃ≥ ü B»và À ©Œ¿ÜA ©ö ¡Q
æBRøC “¿Œ§ß ¡®√ À ’‹E ¡∏ŒØ ∆B∑ AgHØ : BŒ√BQ ΩŒ≥ B»I ∆ÿº®Õ ‹ ¡»√D∑ ’BŒqC ¡®ƒªA ΩŒuB∞M ≈ø fß À ¡®ƒªA j∑hI jøC Bù …√D∑
. A ’‹E AÀj∑gBØ Pj∑g ªA
œR®ªA jnØ À , …øÀlºø ”ºß ¬k›ªA ±Òß # AÀj∑gBØ $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®¿Ø # ≈Õfn∞ø ~ifiA ü AÃR®M ‹ À $ : …ªÃ≥ BøC À
. “¨ªBJùA À LAjÒy‹BI jnØ À eBn∞ªBI
À , BnY ∫ifÕ –hªA eBn∞ªA ü æB¥Õ Bø jR∑C SŒ®ªA ∆C ‹G hJU À LhU Ãç ∆BIiB¥NÕ œR®ªA À SŒ®ªA : , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥
. # ≈Õfn∞ø ~ifiA ü AÃR®M ‹ À $ : Ah« ”ºß À , BŒRß œR®Õ ”Rß : æB¥Õ B¿∏Y ∫ifÕ B¿ŒØ œR®ªA
. ”»N√A
$ : …ªÃ≥ ∆BŒJI …√BZJm æe , îNÕ‡A jaE ïG # ¡»ƒø ≈øE ≈ù AÃ∞®zNmA ≈Õhºª …øÃ≥ ≈ø AÀ ∏NmA ≈ÕhªA flùA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈∏Õ À î∞®zNnùA ≈ø AÃ√B∑ BòG îƒø¤ùA ∆C À ∆Ãø¤ùA ¡« î∞®zNnùA ∆C ”ºß # ¡»ƒø ≈øE ≈ù $ : …ªÃ¥I # AÃ∞®zNmA ≈Õhºª
. j«B£ œ≥BJªA À , ≈Õ ∏NnùA ≈ø fYC …I ≈ø¤Œª
BzÕC “≥BƒªA j¥ß À , B«jç “≥BƒªA j¥ß À , B»ºuC ≈ø B»®Ò≥ “ºbƒªA j¥ß “Õ‡A jaE ïG # ¡»Ii jøC ≈ß AÃNß À “≥BƒªA AÀj¥®Ø $ : …ªÃ≥
. j«B£ œ≥BJªA À , ≈®I …NÕf®M ΩŒªfI iBJ∏Nm‹A ”ƒ®ø “Õ‡A ü ≈¿y À ™BƒNø‹A À ej¿NªA ë ÃN®ªA À , B»¿÷AÃ≥ ©Ò≥
. îNÕ‡A jaE ïG # î BU ¡«iAe ü AÃZJuDØ “∞UjªA ¡»MhaDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ®JªA ü ∫À ªB∑ ÒªA À ∆Bn√‚A ü ¬ÃRÜA À , jZJªA ¡ ›M À ~ifiA “ªlªk ü B¿∑ fÕfrªA kAlN«‹A À LAjÒy‹A œ« “∞UjªA
, 67 : eë : # “ZŒvªA Aÿº£ ≈ÕhªA haC À $ : jaE ©yÃø ü æB≥ À , “∞UjªA ¡»MhaC …√C ¡»∑›« KJm ü Bƒ« A j∑g f≥ À
“º÷B« “ZŒu ≈ß ÃºÖ ‹ “ÕÀB¿nªA µßAÃvªA À , 17 : —fVnªA ¡Y : # ∆à A LAh®ªA “¥ßBu ¡»MhaDØ $ : jaE ©yÃø ü À
Lú¥ªA ‘jaC “»U ≈ø ±UÃM À , ~ifiA ïG fÕfrªA –ÃÜA kAlN«‹A “VŒN√ œ« ~ifiA “∞Ui ≈ß BJªB´ πªg π∞ƒÕ ‹ À , B»√iB¥M
ü AÃZJuDØ ¡»Iú≥ ü ÀC ~ifiA ü “∞Ui À “º÷B« “ZŒu O√ ≥A “ÕÀB “¥ßBvI ∆B∑ BòG ¡»IAhß ∆C j«B§ªBØ , ∆B∑ifiA f®MjM À
. ¡»J∑i À ¡»«ÃUÀ ”ºß îÒ≥Bm î BU ¡«fºI ü –C ¡«iAe
ü j§√ ‹ À , æBv◊Nm‹A LAhß ¡»IAhß B»I AeÃv¥ø A PBÕE ≈ø “ÕE Aÿº£ À AÀj∞∑ Bñ BÒJMjø ∆B∑ πªg ∆C ”ºß æfM “Õ‡A À
. j«B£ œ≥BJªA À , B»QÀfY “Œ∞Œ∑ ïG “Õ‡A
¡Ê NÂ√ÚC ΩÊ I‰ ’Í BnƒªA ∆¯ ÀÂe ≈ø —ı É »Ê q æ‰ B‰Uj ªA ∆‰ ÃÂMDÙ N‰ªÚ ¡Ê ∏Ï√Ḡ (80)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA ≈‰ ø f‰YCÚ ≈Ê øÍ B‰»I ¡Û∏¥Ú J‰m B‰ø “Ú rÍZ∞Ú ªÙA ∆‰ ÃÂMÙDM‰ CÚ …Í øÍ ÃÊ ¥Ú ªÍ æ‰ BÚ≥ gÊ Ḡ Bı ÃÛª À‰
… M‰CÚj‰ øÊ A ‹Ḡ … ºÚ «Ê CÚ À‰ … ƒ‰ŒÊ åÚ DÚØÚ (82)∆‰ ÀÂj»Ï Ò‰NÕ‰ ËpB‰√CÛ ¡Ê »Â √ÏḠ ¡Ê ∏ÍNÕ‰jÊ ≥Ú ≈ø ¡Â«ÃÂUj̄ÊaCÚ AÃÛªBÚ≥ ∆ÚC ‹Ḡ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú LA‰ÃU‰ ∆‰ B∑ B‰ø À‰ (81)∆‰ ÃÛØj̄nÌø ˬÃÊ ≥Ú
(84)î
‰ øÍ j̄ÊV¿ªÙA Û“J‰¥Í ߉ ∆‰ B∑ ±ÊŒ∑ jÊ §√BÚØ AıjÒÏø ¡¯»ŒÊ ºÚ ߉ B‰√ÊjÒÊøCÚ À‰ (83)≈‰ Õ¯ ‰̈ÙªA ≈‰ øÍ O‰√B∑
∆BŒI
. “Õ‡A jaE ïG # “rYB∞ªA ∆ÃMDM C …øÃ¥ª æB≥ gG B ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
BYÃ√ BƒºmiC f¥ª À $ : ïÀfiA “v¥ªA ü …ªÃ≥ ü # BYÃ√ $ ”ºß # B ê $ : …ªÃ≥ ±Òß –C “v¥ªA ”ºß “v¥ªA ±Òß ≈ø …√C  j«B£
# j∑gA $ jÕf¥NI ∆Ã∏Õ ∆C ∆Ej¥ªA ü ¡§ƒªA Ah« j÷B§√ ≈ø eû®ùA ≈∏ª , G …øÃ¥ª æB≥ gG B ê BƒºmiC f¥ª À jÕf¥NªA ∆Ã∏ŒØ #
≈ø B ê ∆C “»U ≈ø ∂BŒnªA Œ¨M ∆C j«B§ªA À G …øÃ¥ª æB≥ gG  BƒºmiC –hªA B ê j∑gA À : jÕf¥NªBØ πªg ”ºß À , ∂BŒnªA “ª‹fI
µIBnªA ∂BŒnªA ≈ß …Nv≥ ’fI ü ∂BŒnªA ´ πªhª À , (¬›nªA …Œºß) `Ã√ “®Õjrª ‹ (¬›nªA …Œºß) ¡Œ«AjIG “®Õjrª î®IBNªA ’BŒJ√fiA
. (¬›nªA …Œºß) KŒ®q “v≥ ü ∂BŒnªA ïG ©Ui ¡Q …Nv≥ ’fI ü ∂BŒnªA ¨Ø Bu À eë À `Ã√ wv≥ ü
≈Õe ïG ¡«ÃßfÕ   ´ À ¬Àfm Ω«C ïG ›mjø - eë —iÃm ü …Nv≥ ΩŒv∞M ≈ø A ’Bq ∆G œMDŒm Bø ”ºß - ¢Ãª ∆B∑ f≥ À
. ¬BƒuC —fJß î∑jrø AÃ√B∑ À fŒYÃNªA
≈ø B»I ¡∏¥Jm Bø $ : …ªÃ≥ ü À # —ûq æBUjªA ∆ÃMDNª ¡∏√G $ : …ªÃ≥ ΩŒªfI ¢AúªA “rYB∞ªBI fÕjÕ # “rYB∞ªA ∆ÃMDM C $ : …ªÃ≥ À
œMDŒm À , ¢Ãª ¬Ã≥ ïG œ»NƒM “®ŒƒrªA “rYB∞ªA  h« iû£ cÕiBM ∆C ”ºß “ª‹e PBßB¿ÜA À ¡øfiA ≈ø fYC –C # îùB®ªA ≈ø fYC
. eë —iÃm ü …Nv≥ ΩŒv∞M ü ¬›∏ªA ≈ø …I µº®NÕ Bø ΩU
# —ûq $ …ªÃ≥ À , πªhI ¡»I Ω¿®ªA ≈ß “ÕBƒ∑ æBUjªA ∆BŒMG , “Õ‡A # ’BnƒªA ∆Àe ≈ø —ûq æBUjªA ∆ÃMDNª ¡∏√G $ : ïB®M …ªÃ≥
À ’BnƒªA ΩŒJm AÃ∑jM f≥ AÃ√B∑ ¡»√C πªg ïG BØBzø fŒ∞Õ À , πªg ”ºß ‘jaC “ƒÕj≥ # ’BnƒªA ∆Àe ≈ø $ …ªÃ≥ À , …Œºß “ƒÕj≥
. # ∆ÃØjnø ¬Ã≥ ¡N√C ΩI $ : æB¥Ø îØjnø ≈ÕkÀBVNø ¡«fß   ´ ïG “¥ºàA À —jÒ∞ªA ΩŒJm ¡»Õf®Nª À , æBUjªBI AÃ∞N∑A
À KV®NªA eBØDØ µŒ¥ZNºª —fŒ∞ùA # ∆C $ L B√iB¥ø πªg ≈ß ¡»∞NmA îùB®ªA ≈ø fYC B»ŒªG ¡»¥JnÕ “ßfNJø “rYBØ ¡»º¿ß ∆Ã∏ª À
. “Õ‡A # ∆ÃMDNª ¡∏√G $ : jÕf¥NªA À , LAj¨Nm‹A
. “Õ‡A jaE ïG # AêB≥ ∆C ‹G …øÃ≥ LAÃU ∆B∑ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “Õ‡A # ¡∏NÕj≥ ≈ø ¡«ÃUjaC $ : ¡ Ã≥ ∆HØ fºJªA ≈ø XAja‚BI  Àef»Ø LAÃU ¡«fƒß ≈∏Õ –C
. “Õ‡A # fYC ≈ø B»I ¡∏¥Jm Bø “rYB∞ªA ∆ÃMDM C $ : ¡ ¢Ãª æÃ≥ ≈ß BIAÃU oŒª
 jaE ïG # ¡«ÃUjaC $ : ¡ Ã≥ ü oŒª À ,  eBnØ …UÀ ∆BŒI BøG À …NŒ¥Å ≤A ß‹A À  ⁄BzøG BøG —j£BƒùA ≤j£ ü ¬›∏ªA LAÃVØ
. ¡»»∞m ”ºß “ª‹e À LAÃÜA ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ LAÃÜA ©yÃø ü LAÃÄ oŒª Bø ©yÃØ πªg ≈ø ’œq
¡« À B»ƒø AÃnŒª ’‹l√ ¡« À ¡∏ª —fºJªA –C “Õj¥ªA ∆G –C “Õ‡A # ¡∏NÕj≥ ≈ø ¡«ÃUjaC $ : AêB≥ gG ¢Ãª jøC AÃ√B»NmA f≥ À
. —fq ‹ À ¡ —fß ‹ BmB√C ‹G AÃnŒºØ ¡«jøC ¡∏ƒ¿»Õ ‹ À , ∆Àj»ÒNÕ À …√ÃMDM B¿ß ∆ëlƒNÕ
©yÃø ü ïB®M æB≥ f≥ À , …º«C ‹G …I ≈øE ≈∏Õ …√C ”ºß “ª‹e …ŒØ # ≈ÕjIB¨ªA ≈ø O√B∑ …MCjøA ‹G …º«C À  BƒŒåDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. 36 : PBÕiAhªA : # nùA ≈ø OŒI ´ B»ŒØ B√fUÀ B¿Ø $ : jaE
. j«B£ œ≥BJªA À ∫› A ≈ß “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA ë À , ¬Ã¥ªA ≈ø îyBùA –C # ≈ÕjIB¨ªA ≈ø O√B∑ $ : …ªÃ≥ À
∆C ”ºß æfÕ LAh®ªA j∑g K≥jM eiÃø ü iBÒøfiA j∑g # îøj A “J≥Bß ∆B∑ ±Œ∑ j§√BØ AjÒø ¡»Œºß B√jÒøC À $ : ïB®M …ªÃ≥
B√jÒøC À $ : …ªÃ¥I jaE ©yÃø ü ïB®M A  jnØ f≥ À ,  jQC —iAl´ À  jøC “IAj´ ”ºß “ª‹fºª jÒùA j∏√ f≥ À …I ∆B∑ LAh®ªA
. 83 : eë : # fŒ®JI îùB§ªA ≈ø œ« Bø À πIi fƒß “øÃnø eÃzƒø ΩŒVm ≈ø —iBVY B»Œºß
. …NøC À ë …I N®Œª (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG LBÒa …ŒUÃM # îøj A “J≥Bß ∆B∑ ±Œ∑ j§√BØ $ : …ªÃ≥ À
‹ À‰ ∆‰ A‰lŒÍ¿ªÙA À‰ Ω‰ ŒÊ ∏ÙªA AÃÛØÀÊ DÚØÚ ¡Ê ∏IiÏ ≈ø ˆ“ƒ‰ŒI‰ ¡∏ÊM’‰ B‰U fÊ ≥Ú  Â  ´Ú …ÚªḠ ≈Ê ø ¡∏Úª B‰ø …‰ º̇ªA AÀÂfJÂßÊ A ¬¯ ÊÃ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ≥ BıJÊŒ®‰ q ¡Ê «B‰aCÚ ≈‰ Õ‰fÊ ø‰ ïḠ À‰
¢‰ju
Í Ω ∏ÍI AÀÂf®Â ¥Ù M‰ ‹ À‰ (85)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê øÌ ¡ÂNƒ∑ ∆Ḡ ¡Ê ∏Û ª̇ Ë a‰ ¡Ê ∏ͪg‰ B‰»Z
Í ºÚ uḠ f‰ ®Ê I‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø AÀÂfn
Í ∞Ù ÂM ‹ À‰ ¡Ê «’‰ B‰ŒqÚC pBσªA AÃn‰bJÊ M‰
“Û J‰¥Í ߉ ∆‰ B∑ ±ÊŒ∑Ú AÀÂj§√A À‰ ¡Ê ∑‰jRÚ∏ØÚ ›
ı ŒÍº≥Ú ¡Ê Nƒ∑ gÊ Ḡ AÀÂj∑ÊgA À‰ BıU‰ÃßÍ B‰»√‰ÃÂ̈ÊJM‰ À‰ …Í IÍ ≈‰ ø‰ A‰’ ≈Ê ø‰ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ≈‰ß ∆‰ ÀÌfv‰M À‰ ∆‰ ÀÂfßÍ ÃÂM
 a‰ É «Â À‰ B‰ƒƒ‰ŒÊ I‰ … º̇ªA ¡‰ ∏Û êÙ ”N‰Y AÀ uBÚØ AÃøÍ ¤Ê Õ ¡Ê ª̇ ˆ“∞Ú ÷B À‰ …Í IÍ OÙºmÍ iÊ CÛ ‘Íhª̇BIÍ AÃø‰ A‰’ ¡Ê ∏ƒø ˆ“∞Ú ÷B ∆‰ B∑ ∆Ḡ À‰ (86)≈‰ ÕÍfn
Í ∞Ù ¿Â ªÙA
À‰ CÚ æ‰ BÚ≥ B‰ƒNͺ̇Íø ”Ø ∆Ï ÂeîN‰ªÚ ÀÊ CÚ B‰ƒNÍÕ‰jÊ ≥Ú ≈Íø π‰®ø‰ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ KÊŒ®‰ r‰Õ πσU‰ j̄ÊbƒÂªÚ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ≈Íø AÀ ∏Ù N‰mA ≈‰ ÕÍhª̇A fl
Û ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ≥ * (87)î
‰ ¿Í ∏Í á
Ù‰ A
… º̇ªA ’‰ BrÕ‰ ∆ÚC ‹Ḡ B‰»ŒÍØ e‰ î√Ï ∆ÚC B‰ƒªÚ Â∆ÃÛ∏Õ‰ B‰ø À‰ B‰»ƒÍø Â…º̇ªA B‰√Bå̇ gÊ Ḡ f‰ ®Ê I‰ ¡∏ÍNº̇Íø ”Ø B‰√fÊ ß ∆Ê Ḡ BıIÍh∑Ú …Í º̇ªA ”º‰ß B‰ƒÕʉ ØÙ A fÍ ≥Ú (88)î
‰ «Í j̄Ú∑ BσÛ∑ ÃÊ ªÚ
AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A fl
Û ùÙ‰ A æ‰ BÚ≥ À‰ (89)î
‰ZÍ NÍ∞Ú ªÙA  a‰ O√ÚC À‰ µ Z
‰ ªÙBÍI B‰ƒøÍ ÃÊ ≥Ú î
‰ I‰ À‰ B‰ƒƒ‰ŒÊ I‰ \
Ê N‰ØÙ A B‰ƒIÏi‰ B‰ƒºÙ ∑‰ÃM‰ …Í º̇ªA ”º‰ß Bı¿ÙºßÍ ’Ê”q ΩÏ ∑ B‰ƒIÌi‰ ©‰ mÍ À‰ B‰ƒIÌi‰
¡Ê ª̇ ∆ÚD∑Ú BıJÊŒ®‰ q AÃÂIhÏ ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A (91)î
‰ ¿Í RÍU‰ ¡Ê «Í īA‰e ”Ø AÃÂZJ‰uÚDØÚ Û“∞Ú UÊ jÏ ªA ¡»M‰ha‰ DÚØÚ (90)∆‰ ÀÂjn
Íb‰ ª̇ AıgḠ ¡Ê ∏Ï√Ḡ BıJÊŒ®‰ q ¡Ê NÂ®Ê J‰MÏA ≈¯ ◊Úª …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ≈Íø
±ÊŒ∏Ú ØÚ ¡Ê ∏Û ªÚ OÊZv‰√ À‰ ”I‰i O
Í ºÚ mī ¡Ê ∏ÂN¨Ê ºÚ IÊCÚ fÊ ¥Ú ªÚ ¬¯ ÃÊ ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ≥ À‰ ¡Ê »ƒÊ ߉ ï‰ÃN‰ØÚ (92)≈‰ Õj̄Ínb
‰ ªÙA ¡Â «Â AÃÂ√B∑ BıJÊŒ®‰ q AÃÂIhÏ ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ŒÍØ AÊÉ¨Ê Õ‰
(93)≈‰ Õj̄Í∞∑Ú ¬ÊÃ≥Ú ”º‰ß ”mA‰’
∆BŒI
(¬›nªA …Œºß) ”ƒI f≥ À , (¬›nªA …Œºß) `Ã√ “v≥ œ« À ïÀfiA “v¥ªA ”ºß ≤ÃÒ®ø “Õ‡A # BJŒ®q ¡«BaC ≈Õfø ïG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “øf¥NùA wv¥ªA ü ≈ÕiÃ∑hùA ΩmjªA ≈ø …ºJ≥ ≈ø …Œºß B«BƒI B¿∑ fŒYÃNªA pBmC ”ºß …MÃße
OnŒª À …IBN∑ ü πªg j∑hÕ …√BZJm A ≈∏ª À …NªBmi ”ºß æfM “ÕFI …◊Œâ ”ºß æfÕ # ¡∏Ii ≈ø “ƒŒI ¡∏M’BU f≥ $ : …ªÃ≥ À
‹ À ¡»∑›« B»ŒØ ∆B∑ ΩI B»I Aî∞NƒÕ iB∞∏ªA ≈ø …øÃ≥ “øBß ∆HØ …Nv≥ jaE ü ïB®M A B«j∑hÕ ªA LAh®ªA “ÕE œ« “Õ‡A  h«
. —Ãßfºª “ƒŒJø “ªBmjºª “ÕE LAh®ªA “ÕE ∆Ã∏ª ”ƒ®ø
æÀl√ ΩJ≥ ≈ÕfªBI Ω¿®ªA ïG —ÃßfªA ¡Œ¥NnÕ BòG À , Aj«B£ “Õ‡A ’œâ ”ºß “Õ‡A # ∆AlŒùA À ΩŒ∏ªA AÃØÀDØ $ : …ªÃ≥ ™j∞Õ …√C ”ºß
. ∫› A µ¥Ñ À LAh®ªA
. j«B£ ë À
ü eBnØ‚A ∆B∑ f¥Ø ¡«’BŒqC pBƒªA AÃnbJÕ ‹ ∆C À ∆AlŒùA À ΩŒ∏ªA ’B∞ÕG ïG ≈ÕfªA ΩuC ë –hªA fŒYÃNªA f®I ‹ÀC ¡«Bße f≥ À
. ¡»ƒŒI B®÷Bq ¡»ŒØ BV÷Ai P›øB®ùA
B»®J KnÅ A B»ZºuC Bø f®I ~ifiA ü eBnØ‚A ≈ß ±∏ªA ïG $ B»Y›uG f®I ~ifiA ü AÀfn∞M ‹ À $ : …ªÃ¥I BŒ√BQ ¡«Bße ¡Q
 Bƒ®ø ∂› G KnÅ ∆B∑ ∆G À ~ifiA ü eBnØ‚A À , —fŒ®nªA —BŒáA jøC πªhI ¡§NƒÕ œ∑ B»Y›uG ïG “ŒßAfªA “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA À ,
- BJÕj¥M - …vë  f®I Bø À …ºJ≥ Bù …NºIB¥ø ≈∏ª O√B∑ Bø “ƒ÷B∑ pBƒªA ∂åŠÀC A ∂劵º®NÕ Bû LÃ√hªA À œuB®ùA ©Œö Ω¿rÕ
pÃ∞ƒªA ΩN≥ À ~AjßfiA πN« À æAÃøfiA K»√ À ∂jÒªA ©Ò¥∑ pÃ∞ƒªA À ~AjßfiA À æAÃøfiA ü ¬B®ªA ≈øfiA KºnÕ –hªA eBnØ‚BI
. “ø A
¡«’BŒqC pBƒªA oÇ ¬fß À ∆AlŒùA À ΩŒ∏ªA ’B∞ÕG ∆Ã∑ BøC # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G ¡∏ª a ¡∏ªg $ : …ªÃ¥I ≈ÕjøfiA ïG …MÃße Ωºß ¡Q
Bø haC À , …NUBY ≈ø Ωz∞Õ Bø ¡»ƒø Ω∑ ’BÒßHI eAjØfiA îI “ªeBJùA ”ºß “ŒƒJø B»NøB¥NmA ü “ŒßB¿NU‹A ∆Bn√‚A —BŒY ∆flØ A a
B«jÕeB¥ø À ’BŒqfiA ≤BuÀC …I •∞Ñ P›øB®ùA ü ¬Bß ≈øC ïG XBNê Ah« À , B»®JNÕ Bø À —BŒáA PBÕiÀjy ü …v¥√ …I ¡¿NÕ Bû …ªeB®Õ
À obJªA ™Bq AgG À , …ßÃŒq ë À , …ºRø ë ≈ø Ω∏ª πªg kÃè Ã»Ø pBƒªA ’BŒqC ü obJªA …n∞ƒª kÃè ≈¿Ø …Œºß œ« Bø ”ºß
Ωä ’œq Ω∑ —ja‡BI À , wªBàA ∆B∏ø °ŒºàA À , fŒÜA ∆B∏ø –ejªA À ’B∞rªA Ωä ¡nªA æúY ≈ø¤Õ ∆C ´ ≈ø ij¨ªA À s¨ªA
. B®Œö pÃ∞ƒªA À æAÃøfiA ∫›« …ŒØ ∆B∑ PBU›®ªA À ΩŒáA ™AÃ√DI ’œq Ω∑
À PB»ÜA ©Œö ≈ø B»N∑jY ≈ß œ√Bn√‚A ©¿N A ”Yi ±≥ÃÕ ¬B®ªA ≈øfiA Kºm ∆flØ ¡ A a ~ifiA eBnØG ≈ß ±∏ªA ∆Ã∑ BøC À
. “Œ√Bn√‚A ’BƒØ À ΩnƒªA À TjáA ∫›« πªg ü
œªÃ¥ª î≥fvø ¡Nƒ∑ ∆G …NÕ a ¡∏ª j»§Õ ¡∏ª a ~ifiA ü eBn∞ªA ≈ß ±∏ªA À obJªA ¬fß À ∆AlŒùA À ΩŒ∏ªA ’B∞ÕG : ”ƒ®ùBØ
. µáBI ∆BôG –Àg ¡Nƒ∑ ∆G a …√C ∆ÿº®M ¡∏ª a ¡∏ªg : ”ƒ®ùA ÀC , œI îƒø¤ø
À …÷B¥rI œyB¥ªA j∞∏ªA ≈ø  fƒß Bø KJnI ©∞NƒÕ ‹ ≈ø¤ùA ´ ∆HØ œMÃßfI îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G ¡∏ª a ¡∏ªg ”ƒ®ùA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
œ« ªA BŒ√fªA —BŒáA ë À œªBŒa ≈ Ãø ü ™B∞N√A ë BòG …ßB∞N√A ∆fi “¥Œ¥áA KnÅ “ÕÃŒ√fªA PA àA  h»I …Œ®m æ›y À …√Ajna
. ∆ÿº®Õ AÃ√B∑ ê ∆AÃŒáA œ —ja‡A iAfªA ∆G À , K®ª
ïG —iBq‚A haC BøC À , ∂BŒnªA j«B£ ë B¿∑  f®I Bø À ΩŒ∏ªA ’B∞ÕG ë # ¡∏ªg $ : …ªÃ¥I …ŒªG iBrùA ∆Ã∑ jÕf¥M ”ºß …º∑ Ah«
…n∞ƒI ’œrªA ¢A qBI …JqC Ã»Ø ¡»z®I …º¿NYA B¿∑ –躪A ∆Bô‚A ∆Àe \ºÒvùA ∆Bô‚A ë ∆Bô‚BI eAjùA Ω®U À ¬f¥M Bø ©Œö
. ¡∏ª a ~ifiA ü eBn∞ªA ¬fß À ∆AlŒùA À ΩŒ∏ªA ’B∞ÕG À …I ∆Bô‚BI  fYÀ —eBJ®ªBØ îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G BƒªÃ≥ Ãç ïG ”ƒ®ùA ™ÃUjª
µŒº®M ”zN¥ø …√HØ LBÒàA æBY ΩJ≥ ∆Bô‚BI ¡»ØBvMA PÃJQ # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G $ …ªÃ≥ j«B£ ∆C B®Œö ≈Õ afiA î»UêA ”ºß ejÕ À
, B√Bøk ¡»ŒØ “∞vªA iAj¥Nm‹ œzN¥ùA , ∆Bô‚A ≈ø ΩßB∞ªA ¡mA À w≥BƒªA ∆Ã∏ªA œyBø ≈ø ±ª¤ùA # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ $ : …ªÃ¥I ¡∏áA
∆C ¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∏ª ∆ÃªÃ¥Õ B¿∑ ∆B∑ ê À eB¥ƒùA À ∏NnùA À ≈ø¤ùA À jØB∏ªA ¡»ŒØ ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA ”ƒ®ùA Ah« ΩRñ K Bë ‹ À
. \ºÒvùA ∆Bô‚A ´ ∆Bô‚BI eAjùA ∆Ã∑ ≈ø wŒä ‹ …√C j«B§ªBØ AÃø¤M ∆C ÀC ¡NƒøE ∆G ¡∏ª a ¡∏ªg : æB¥Õ
$ ∆C ∂BŒnªA j«B£ “Õ‡A # BUÃß B»√èJM À …I ≈øE ≈ø A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvM À ∆ÀfßÃM ¢Aju Ω∏I AÀf®¥M ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. # ∆ÀfvM $ ΩßBØ ≈ø æBY # B»√èJM À $ …ªÃ≥ À # AÀf®¥M ‹ $ ΩßBØ ≈ø ∆‹BY # ∆ÀfvM À ∆ÀfßÃM
îƒø¤ùA µÕj ”ºß ∆Àf®¥Õ AÃ√B∑ ¡»√C ïG BêúM ¬›∏ªA ü ∆HØ ≈ÕfªA ë –hªA ¡Œ¥NnùA A ¢Ajvª ~j®NªA ∫jM ïG BRªBQ ¡«Bße ¡Q
¡»√ÃØjvÕ À , …®ø “ŒƒÕfªA PAeBJ®ªA ’AjUG À …ƒø ™B¿Nm‹A À  fƒß iÃzáA À …I ¡»√BôG ”ºß ¡»√ÀfßÃÕ À (¬›nªA …Œºß) KŒ®rI
. BUÃß —jÒ∞ªA ≈Õe ë –hªA A ΩŒJm ∆ÃJºÒÕ À , ∫jrªA µÕj ∆Ã∏ºnÕ ¡« À fŒYÃNªA “¥Õj ü ∫únªA À µáA ≈ÕfI ≈ÕfNªA ≈ß
A “¿®√ AÀj∑hÕ ∆C ¡«BuÀ À , πªg ≈ß ¡«B»ƒØ æBŒNYA À —Ã≥ ≈ø ∆îŒÒNnÕ Bø Ω∏I ∆Bô‚A ”ºß µÕjÒªA ∆Ã®Ò¥Õ AÃ√B∑ “º¿ÜBI À
. ’ÃnªA “J≥Bß ≈ø ≈Õfn∞ùA jøC …ŒªG æE Bø À , —jIB¨ªA ¡øfiA cÕiBM ≈ø …√ÿº®Õ Bø ïG j§ƒªBI AÀ N®Õ À ¡»Œºß
ΩJ¥Õ ë À “ŒuÃNªA À “§®ªA ∂Ãm ∂Ãnø ¬›∑ # ≈Õfn∞ùA “J≥Bß ∆B∑ ±Œ∑ AÀj§√A À , ¡∑jR∏Ø ›Œº≥ ¡Nƒ∑ gG AÀj∑gA À $ : …ªÃ¥Ø
—jR∏ªA ïG “º¥ªA ≈ø ¡»UifM j∑hNI jøC # ¡∑jR∏Ø ›Œº≥ ¡Nƒ∑ gG AÀj∑gA À $ : …ªÃ¥Ø œ«AêA À jøAÀfiA ≈ø ¬f¥M Bø ©Œ¿Ä µº®NªA
gG ™B¿NUA ´ ≈ø  fYÀ sŒ®Õ ∆C ”ºß if¥Õ ‹ ∆Bn√‚A ∆fi œ√Bn√‚A ™ÃƒªA Ah« ”ºß “¿Œ§®ªA A ¡®√ ≈ø πªg ∆HØ ΩnƒªA eBÕekBI
PAÀeC …ª “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA K»M ∆C OzN≥A B« ´ À “Œ√AÃŒáA ™AÃ√fiA j÷Bm ≈ß B»I kBNô ªA “Œ√Bn√‚A “ŒªB®ªA —eB®nªA À “∞ÕjrªA “ÕB¨ªA
ΩŒvÑ ü   ´ ©ø fyB®NªBI ΩI  fYÀ “ƒƒ∞NùA “JŒV®ªA B»V÷AÃY PBÕiÀjzI ¬Ã¥Õ ∆C ÒNnÕ ‹ BuBa BÕeÃUÀ BJŒ∑jM À “∞ºNã ‘Ã≥ À
. Ω¿®ªA À —eAi‚A À j∏∞ªA ü AfyB®M B« ´ À \∏ƒùA À ≈∏nùA À oJºùA À LjrùA À Ω∑DùA
À OnYDØ B»º¿ß À B»MeAiG À B»Mj∏Ø ü PfNqA À , “ŒßB¿NU‹A “J∑jùA —Ã¥ªA PeAekA N A efß eAekA B¿º∑ …√C ¬Ãº®ùA ≈ø À
. B»v≥AÃ√ ©Øi ü “Œ®ŒJÒªA ‘Ã¥ªA bnNª ΩŒáA ≈ø ±÷BÒºª O»JƒM À , W÷AÃáA µ÷B≥fI Pj®q
w¥ƒªA ≈ø ™ÃƒªA m ü ∆B∑ifiA ≈ø πªg À , —jR∏ªA ïG “º¥ªA ≈ø XifNø —eBÕlªA ü B¿÷Ae haE œ√Bn√‚A ΩnƒªA ∆C “Œ ‚A ≈ƒùA ≈¿Ø
±÷AÃÒªB∑ — J∏ªA j÷Br®ªA À ¬AÃ≥fiA ‹ À , K√BU Ω∑ ≈ø ±ÒbNM ªA “ºŒº¥ªA ¬gAjrªB∑ “¿Œ§®ªA ¡øfiA OnŒºØ æB¿∏ªA ïG
. Ω¿®ªA À —eAi‚A À ¡º®ªA “√lI ∆kÃÕ Bû B« ´ À “ŒIjáA À “ÕeBvN≥‹A À “ŒmBŒnªA B»√Ã◊q ≈ø ∆Dq ü Ω¥NnM ‹ ªA — ¨vªA
À , BJßi Lú¥ªA Pflø ªA “Œ´BÒªA — ∏NnùA “Œº®NnùA ¡øfiA æAÃYC K≥AÃß ≈ß Ω¥√ Bø B»I jvJNªA ü œ∞∏ŒØ ≈Õfn∞ùA “J≥Bß BøC À
. LB≥jªA OªgC À , eBJ®ªA PfJ®NmA À , ™Ã¿ÜA OƒØC À , ’BøfªA O∏∞m À , æAÃøfiA OJ»√ À , iBÕfªA OIja À , “r«e pÃ∞ƒªA
¡»NIhNUA À B»NƒÕlI BŒ√fªA ¡»Mj´ ¡»N∑Ãq “∏ÕiC ”ºß AÀÃNmA À , ¡»Mif≥ XÀC AèºI AgG ”NY ¡»÷AfNßA À ¡«ÃNß ü A ¡»º»ø
¡ºß ”ºß A ¡»ºyC À ¡«Aë ¡» G AÀhÖA À sŒ®ªA À —BŒáA œ«›ñ Aú¨NqA À Ω¥®NªA “ºŒzØ ≈ß ¡»N DØ B»Nß›a ïG PAûrªA
. HJm –eBÕC AÃ≥j∞NØ “¿®ƒªA AÃøjY À , —eAi‚A À —if¥ªA AÃJºnØ
≈ø OJRM À , oƒM ∆G ’B C ‹G ¡»ƒø µJÕ ¡« ´ À —jØB¨∞ªA À —jmB∑fiA À “ƒßAj∞ªA À —juBŒ¥ªA ’B C ≈ø j«fªA j∑g ü ¡∏Ø
À eBn∞ªA ü haC À πªg ‘f®M AgHØ Ω¥®NªA ”ºß ∆Bn√‚A —BŒY ”ƒNJM ∆C ∆Ã∏ªA ü “ÕiBÜA “Œ ‚A “ƒnªA ≈¿Ø SÕeBYC ‹G ¡»Nƒ¿Œ«
. “ƒ∏nø À “ªg Ω∏I …Œºß OIjy À , B»ßÃ¿Ä …NƒZ À , B«AÃ¥I LBJmfiA …MeBy À , πªg ∆Ã∏ªA ™BJ ”IC eBnØ‚A
. “Õ‡A jaE ïG # …I OºmiC –hªBI AÃøE ¡∏ƒø “∞÷B ∆B∑ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
™B¿NU‹BI “ŒuêA  h« ΩJ≥ B®Œö ¡»ŒuÃÕ ∆B∑ …√HØ j∞∏ªA À ∆Bô‚BI ¡»ƒŒI ≤›Na‹A ™Ã≥À jÕf¥M ”ºß vªA ïG B®IAi ¡«Bße ¡Q
flùA ∆C À , “ªBä ‹ ≈÷B∑ ≤›Na‹A ∆C À , “NJªA ∆Ã∏Õ ‹ Bû πªg ∆C ¡»ƒø oYC …√D∑ À , BvªA Ω¿®ªA À BI ∆Bô‚A ”ºß
πªg KUÃÕ À îƒø¤ùA ’AhÕG À ~ifiA eBnØG ü ∆ÀhaDŒm A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvÕ À ∆ÀfßÃÕ AÃ√B∑ ≈ÕhªA ¡« À …øÃ≥ ≈ø ≈Õ ∏NnùA
î¿∑BáA a ë À ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª ¡»ŒØ A jøC iB§N√A À vªBI B®Œö ¡«jøDØ ¡»Iú≥ ”ºß pBƒªA °ºnM À , ¡»Nôlß ≈«À îƒø¤ùA ü
.
iB∞∏ªA BøC À , ¡»ƒÕe “»U ≈ø — áA À LAjÒy‹A À , “ƒø‡A —BŒáA ≈ø pDJªA ü ∆î¥Õ ›Ø ∆Ãø¤ùA BøC , ©¿N A `›u πªg ü ∆HØ
‹ î¿∑BáA a Ã»Ø îN∞÷BÒªA îI ΩuBØ a A ¡∏ZØ “ªB»U ”ºß “¿º§ùA —fn∞ø À “Õ⁄i ´ ≈ø ¬Af≥‚A “øAf√ ü ∆î¥Õ ›Ø
. ¡∏Y Bø AgG ¡∏Y ü iÃè ‹ À , …ƒŒY ∆BY AgG ¡∏Y ü Ω«BnÕ
\ºvÕ Bø ïG ©Œ¿ÜA eBqiG ë À , –eBqiG ÀC –êÃø jøC îƒø¤ùA ïG “JnƒªBI À , –eBqiG jøC iB∞∏ªA ïG “JnƒªBI AÀ uBØ $ : …ªÃ¥Ø
. ¡ BY
. “Õ‡A # KŒ®q BÕ πƒUjbƒª …øÃ≥ ≈ø AÀ ∏NmA ≈ÕhªA flùA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À  fÕf»NI  ÀieBI ΩI …√BZJm A ≈ø πªg ü Ωv∞ªA ¡∏áA iB§N√A À vªA ≈ø …ŒªG ¡«fqiC Bñ …øÃ≥ ≈ø ∆À ∏NnùA flùA fq nÕ
. fŒYÃNªA ≈Õe ≈ß eAfMi‹BI ¡»Nºø ïG AîUjÕ ∆C ‹G ¡»yiC ≈ø ¡»UAjaHI îƒø¤ùA fÕf»M
…Œºß) ieBI Ahª À , πªg ”ºß ¬l®ªA ¡»®Ò≥ ”ºß “ª‹e fŒ∑DNªA ∆Ã√ À ¡n¥ªBI # ∆eîNª $ À # πƒUjbƒª $ æÃ¥ªA ¡«fŒ∑DM ü À
. …√BZJm A ≈ø `BN∞Nm‹A ïG ¡»ƒø æÃ¥ªA Ah« ™B¿NmA f®I (¬›nªA
. “Õ‡A # ¡∏Nºø ü B√fß ∆G BIh∑ A ”ºß BƒÕ ØA f≥ î«iB∑ Bƒ∑ ê À C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ïG iAjÒy‹A jÕf¥M ”ºß ja‡A µrªA iBŒNaA πªg ¬k‹ À , Ω¿ÜA ≈ø  f®I Bø ΩŒªfI ¡»Nºø ü eîªA “«Aj∏I (¬›nªA …Œºß) LBUC
.  À aC B¿∑ B¿«fYC
ü ∆HØ ¡»Nºø ïG e ∆ëiB∑ B®Œö …I îƒø¤ùA À …√C j∑g À , …øÃ≥ ≈ø …I îƒø¤ùA ≈ß À …n∞√ ≈ß (¬›nªA …Œºß) LBUC f≥ À
”ºß BƒÕ ØA f≥ $ : …ªÃ¥Ø “ŒƒQêA ≈Õe ü —A ∞ùA ¬B∏YfiA ≈ø B»®JNÕ Bø À , …ŒªG ’B∑jrªA “JnƒI …√BZJm A ”ºß Lh∏ºª ’A ØA πªg
. “Õ‡A # BIh∑ A
. # î«iB∑ Bƒ∑ ê À C $ : …ªÃ¥ª ΩŒº®NªA “ªlƒñ
…MÃJ√ ΩJ≥ ∆B∑ (¬›nªA …Œºß) BJŒ®q ∆C ”ºß # B»ƒø A B√Bå gG f®I ¡∏Nºø ü B√fß ∆G $ : …ªÃ¥I XBVNY‹A æ‹fNm‹A ±bmC ≈ø À
…I ∆Bô‚A ΩJ≥ î∑jrø AiB∞∑ AÃ√B∑ f≥ À …øÃ≥ ≈ø …I îƒø¤ùA ≈ß À …n∞√ ≈ß ¡º∏NÕ …√C B∞√E ¬f¥M f≥ À -  BqBY - BŒƒQÀ B∑jrø
Ω∏ªA ïG ΩÜA ±uÀ “JnƒI ™Ã¿ A ≈ß ¡º∏M # A B√Bå $ : KŒ®q æÃ¥Ø fŒYÃNªA ïG KŒ®rI ¡«Af« À ∫jrªA “ºø ≈ø A ¡«BåDØ
æ›y Ω∑ ≈ø XAja‚A œ« À “Œ¥Œ¥áA “ŒVƒNªA B»I fÕiC ê BøC À œº®∞ªA ∫jrªA ≈ø “Õj«B§ªA “ŒVƒNªA “ŒVƒNªBI eAjùA ∆B∑ ê Ah« ,
¡»√BôG ∆Bøk ΩJ≥ î∑jrø AÃ√B∑ ¡« À - …øÃ≥ À - îß “Øj BI ∫jrÕ Ã« À - KŒ®q ∆B∑ K≥ ø if¥ø ÀC eÃUÃø µ¥ä
. …√BZJm A ≈ø Ã»Ø a ≈ø …IBuC Bø À B®∞√ ‹ À Ajy “∏ªB A …n∞ƒª ∆Bn√‚A πºô ‹ gG ∫jrªA ≈ø A ¡«Bå ≈û B®Œö - KŒ®rI
eîªA ∆ëiB∑ ≈ç : æB≥ …√D∑ © B¥ªA LAÃÜBI œ≥ ªA À LAjy‚B∑ # BƒIi A ’BrÕ ∆C ‹G B»ŒØ eî√ ∆C Bƒª ∆Ã∏Õ Bø À $ : …ªÃ≥ À
 ih®M ∆Àe …I oJºNªA jn®M KUÃM BòG ’œq “«Aj∑ ∆C πªg À , “NJªA ∆Ã∏Õ ‹ Bû πªg ∆G ΩI A ”ºß ’A ØA …ŒØ ∆fi ¡∏Nºø ïG
. œ≥ ªA À LAjy‚A ≈ø  B√j∑g Bø ë À ,  jn®NI ‹ÀC …IAÃU f®I eîªA ih®NI BŒ√BQ (¬›nªA …Œºß) LBUDØ
ë Bû PBøl®ªA  h« ΩRø ü ©Ò¥ªA À # AfIC B»ŒªG eî√ ≈ª $ : æB¥Õ ∆C ”ƒ®ø ü # B»ŒØ eî√ ∆C Bƒª ∆Ã∏Õ Bø À $ : …ªÃ≥ ∆B∑ Bù À
A “Œrø ”ƒRNmA , ïB®M …øB¥ñ Ω»ÜA ≈ø ë À , A ’Bq ê ”NY ~jØ jÕf¥M –C ”ºß eî√ ≈ª : ”ƒ®ø ü …√HØ —ÃJƒªA LeC ≈ß fŒ®I
…I …NÕBƒß KºnI A …J≥B®ŒØ K√hI ’”Òë ∆C l÷BÜA ≈¿Ø HÒàA l÷BU ∆B∑ B¿∞Œ∑ ∆Bn√‚A ∆HØ # BƒIi A ’BrÕ ∆C ‹G $ : æB¥Ø …√BZJm
. æ›zªA ”ºß πº»ŒØ …ƒÕe ≈ø  ejÒŒØ
Bø ”ºß , Li À …ªG ë À B√jøC jIfÕ –hªA ë ’BrÕ Bø ¡∏ê –hªA A ∆C ïG —iBqG # BƒIi A $ : …ªÃ≥ ü î ‹A îI ©¿ÜA ü À
Li B»Œ¿nÕ À ∆BQÀfiA îI B»√Ã◊q ±ºNbñ “ŒIÃIjªA kj∞Õ ¡Q “Œ«ÃªfiA ¡ºnÕ …√HØ “ŒƒQêA ≈Õe …¿º®Õ B¿∑ ‹ fŒYÃNªA ≈Õe …ŒzN¥Õ
. Ah∏« À ªA Li À jZJªA
ü O®Ò≥ À ¬›∏ªA O¥º C Bø f®I OŒƒRNmA Bù ΩŒ≥ …√D∑ ’BƒRNm‹BI ¬›∏ªA KŒ¥®Nª ΩŒº®NªB∑ # B¿ºß ’œq Ω∑ BƒIi ©mÀ $ : …ªÃ≥ À
œ¿ºß ≈ß K÷B´ ’œrI …NŒrø µº®NÕ ∆C l÷BÜA ≈¿Ø ’Bq Bñ ‹G …¿ºß ≈ø °ŒYC ‹ À B¿ºß ’œq Ω∑ œIi ©mÀ …√fi : æB¥Ø ? ¬l®ªA
Ah« Ω®ª À , …ª î«iB∑ ¬ÃŒªA Bƒ∑ ∆G À , ¡∏Nºø ïG B√eÃß ’BrŒØ  jøAÀC |®I ü …∞ªBbƒm B√DI …¿ºß µº®NÕ ∆B∑ œ√jm ÀC œ√’Bm
≤Bë Bø jq ≈ø …√Bu À …JnY ∆B∑ A ”ºß Ω∑ÃNÕ ≈ø ∆HØ # Bƒº∑ÃM A ”ºß $ : …ªÃ≥ ΩRñ æÃ¥ªA Ah« KŒ¥®M ü KJnªA ë ”ƒ®ùA
.
¬l®ªBI (¬›nªA …Œºß) KŒ®q ¡« aC À , eîªA ÀC XAja‚A : ≈ÕjøfiA fYC ”ºß ¡»øl®I ¡«À aC f≥ À ≠ºJªA Ah« ¬›∏ªA ≠ºI Bù À
îI À BƒƒŒI \NØA BƒIi $ : îƒø¤ùA ≈ß À …n∞√ ≈ß …ªÃ¥I \N∞NmA À …Ii ïG (¬›nªA …Œºß) DVNªA “NJªA ¡»Nºø ïG eîªA ¬fß ”ºß © B¥ªA
¡∏áA ë À , …øÃ≥ ≈ø î∑jrùA îI À , …I îƒø¤ùA À KŒ®q îI –C ¡»ƒŒI \N∞Õ ∆C …Ii æDnÕ # îÑB∞ªA a O√C À µáBI BƒøÃ≥
À \N∞ªBI (¬›nªA …Œºß) Bße Ah« ∫Ag ‹ À ∫Ag Ah« pBô ‹ ”NY …JYBu ≈ß B¿»ƒø Ω∑ eB®IG ¬lºNnÕ î◊Œq îI \N∞ªA ∆HØ Ωv∞ªA
∆C À  jvƒŒm A ∆C ¡º®Õ ë À œUBƒªA ≈ø πªB A À \IAjªA ≈ø jmBàA ¡»IC À …Nªlƒñ ë ÀC ∫› A ë À Ωv∞ªA ¡∏áA ≈ß …I ”ƒ∑
§ƒI ”MC B¿∑ A ïG πªg ü jøfiA ™BUiHI LeDM À µZºª “∞vƒªBI haC (¬›nªA …Œºß) …ƒ∏ª ≈ÕjØB∏ªA ”ºß ’ÃnªA À ¬ÃŒªA –làA
. # î¿∑BáA a ë À BƒƒŒI A ¡∏ê ”NY AÀ uBØ $ : µIBnªA …ªÃ≥ ü πªg
, B∞√E \N∞ªA ”ƒ®ø ≈ß À , jø B¿ŒØ ¡∏áA ”ƒ®ø ≈ß SZJªA ¬f¥M f≥ À , ”ƒnáA A ’B C ≈ø ∆B A îÑB∞ªA a À î¿∑BáA a À
—iÃnªA ≈ø 180 “Õ‡A : # B»I  ÃßeBØ ”ƒnáA ’B fiA À $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ”ƒnáA ’B fiA ü ”ØÃNnùA ¬›∏ªA ’œVŒm À
. ïB®M A ’Bq ∆G
. “Õ‡A jaE ïG # …øÃ≥ ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA flùA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
‹ À $ : …ªÃ¥I B¿»ƒß ”»ƒÕ KŒ®q ∆B∑ ≈ÕhºªA fvªA À eB®Õ‚A “ºö ≈ø ∆Ã∏Õ À …I ≈ø¤Õ ∆C eAiC ÀC KŒ®rI ≈øE ≈ù ¡»ƒø fÕf»M Ah«
À “◊ ÃNªB∑ ∆Ã∏Œª ¡ AÃ≥C j÷Bm îI ≈ø Bƒ«B« j∑hªBI Ah« eAjØG ∆Ã∏Õ À # A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvM À ∆ÀfßÃM ¢Aju Ω∏I AÀf®¥M
. # ≈ÕjmBàA ¡« AÃ√B∑ BJŒ®q AÃIh∑ ≈ÕhªA $ : ¡»∑›« j∑g f®I ¡ Ã≥ ≈ø œMDŒm Bù fŒ»¿NªA
Bù ∆À ∏NnùA flùA ∆Ã∏Õ ∆DI ΩŒJnªA πªBnªA À µÕjÒªA ”ºß œqBùA jQC ’B∞N≥A ë À üj®ªA j«B§ªA  Bƒ®ñ ™BJM‹A ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿Nê À
ÃßfÕ ¡Q B® B≥ Aei ¡»Nºø ïG eîªA ¡»Œºß ejÕ  Ã® ¡Q ¡»Nºø ü eîªA ÀC ¡»yiC ≈ø XÀjàA : ≈ÕjøfiA fYC ïG …®ø ≈ø À  ÀjÒyA
…®JNÕ À , ¡»yiC ´ ~iC ïG jUB»Õ À ¡»∑ Œm …√C AÃ∏rÕ # îÑB∞ªA a O√C À µáBI BƒøÃ≥ îI À BƒƒŒI \NØA BƒIi $ : …ªÃ≥ ΩRñ
À ¡«Àef»Ø # ∆ÀjmBà AgG ¡∏√G BJŒ®q ¡N®JMA ≈◊ª $ : ¡ Ã¥I îƒø¤ùA “∞÷B πªg fƒß AÃJ Ba ¬Ã¥ªA ≈ø …I ∆Ãø¤ùA —jUB»ùA  h« ü
BòHØ ∆Ãø¤ùA BøC À , “ªBufiBI  BÕG …√ÀeB®Õ AÃ√B∑ BòG ¡»√HØ  fYÀ KŒ®q XjbŒª ¡»yiC ≈ø XÀjàA ü  Ã®JM ∆G ∆AjnàBI ¡«ÃØÃa
. …ºUfi À …N»U ≈ø ∆Ãz¨JÕ AÃ√B∑
—iBq‚A Oøf¥M B¿∑ # ≈ÕjmBàA ¡« AÃ√B∑ BJŒ®q AÃIh∑ ≈ÕhªA $ : “ŒM‡A “Õ·ª fŒ»¿NªA À “◊ ÃNªB∑ “Õ‡BØ ∆B∑ î»UêA –C ”ºß À
. …ŒªG
ü “Õ‡A ”ƒ®ø ¬f¥M f≥ À , `BJvªA ü Aúae ÀC AÀiBu –C AÃZJuC # î BU ¡«iAe ü AÃZJuDØ “∞UjªA ¡»MhaDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. Bu “v≥ ≈ø B»M §√
AgG Ah∑ ∆B∏ø ü ´ À : , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # ≈ÕjmBàA - …ªÃ≥ ïG - B»ŒØ AÃ¨Õ ∆D∑ BJŒ®q AÃIh∑ ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A B»ŒØ AÃ¨Õ ∆D∑ : æB≥ ”ƒ¨I   ´ ≈ß …I BŒƒ¨Nnø …ŒØ …øB¥ø æB
. “Œº®∞ªA “º¿ÜA …ªÃafª ±∞a ∆D∑ ±∞ã # ∆D∑ $ À
’‹¤« æBRøC ∆HØ ¡»yiC ü “øB≥‚A AúŒÒÕ ≈ñ …øÃ≥ ≈ø îIh∏ùA æBY …ŒJrM …ŒØ # B»ŒØ AÃ¨Õ ∆D∑ BJŒ®q AÃIh∑ ≈ÕhªA $ : …ªÃ¥Ø
À B»I ¬B¥ùA æB C À B»ƒ ÃNmA À ~iC ü ≈∏ó ≈ø BøC À , iB¥ß À ™BŒy ÀC iAe ÀC Ω«C ÀC — rß ü B»I ¡»¥º®M ¬f®ª ¡ AÀk Ω»nÕ
…NƒN≥A Bø À B»yiC ~iC ü “ƒ B¥ªA “øfiA ∫jM “uBa À ih®NùB∑ jn®Nø …ª B»∑jM ∆HØ “ÕeBùA —BŒáA ü µº®NªA …I ©¥Õ Bø Ω∏I B»I µº®M
. B»øB¥ø æà B»ŒØ
. î BU ¡«iAe ü AÃZJuDØ “∞UjªA ¡»MhaC ∆Bøk jnÕC ü , B»ŒØ Bø À ¡«iAe ~ifiA ü “¥Õjß “øC ¡« À ’‹¤« ∫jM f≥ À
À AÀj∏¿Ø ≈ÕjmBàA ¡« AÃ√B∏Ø ¡»Œºß —j÷AfªA OJº¥√A À ¡»ƒ£ LBbØ ∆ÀjrZŒm ¡»ƒø …®JM ≈ø À BJŒ®q ∆C ∆ÿßlÕ AÃ√B∑ f≥ À
. ≈Õj∑BùA a A À A j∏ø
æB¥Ø “∞UjªA ¡»MhaC ≈ÕhªA ¡»IC À LAh®ªA æÀl√ j∑g ¡Q , ∆ÀjmBa KŒ®q œ®JNø ∆G : ¡ Ã≥ ‹ÀC j∑g SŒY ïB®M rÕ Ah« ïG À
œ ‚A ¡∏áA ∆C “Õ‡A # BJŒ®q AÃIh∑ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ü `ju ¡Q , “∞UjªA AÀj∞∑ ≈ÕhªA PhaDØ : Ω¥Õ À # “∞UjªA ¡»MhaDØ $ :
. …Ø›a ∆ÿßlÕ ¡« À , ¡»I iÃ∏¿ùA ≈ÕjmBàA ¡« AÃ√B∏Ø …øÃ≥ ≈ø  ÃIh∑ ≈ÕhªA ”ºß …®JM ≈ø À KŒ®rª ∆B∑ ∆AjnàA À ∫› A À
. “Õ‡A jaE ïG # ¡»ƒß ïÃNØ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø ë G # ”mE ±Œ∏Ø $ : …ªÃ≥ À , iBJNßA LBÒa LBÒàA ∆C À , ¡»∑›« À ¡»Œºß LAh®ªA æÀl√ f®I ïÃM BòG …√C ∂BŒnªA j«B£
. j«B£ œ≥BJªA À , ∆lYC ±Œ∑ –C ”mfiA
ÀÏ AÃÚ∞߉ ”N‰Y “Ú ƒ‰n‰á
Ù A “Í ◊‰ŒnªA ∆‰ B∏‰ø B‰ƒªÙfÏ I‰ ¡Ï Q (94)∆‰ ÃÂßjÏ z‰Õ ¡Ê »º̇‰®ªÚ ’Í AÏjzªA À‰ ’Í BmÙDJ‰ªÙBÍI B‰»ºÚ «Ê CÚ B‰√hÊ a‰ CÚ ‹Ḡ ”JÏ√ ≈ø “‰ÕjÊ ≥Ú ”Ø B‰ƒºÙ mÊiCÚ B‰ø À‰
OÚ∑j‰ I‰ ¡¯»ŒÚºß‰ B‰ƒZ
Ê N‰∞Ú ªÚ AÊÃ¥Ú MÏA À‰ AÃø‰ A‰’ ‘‰jÛ¥ªÙA Ω‰ Ê«CÚ ∆Ï CÚ ÃÊ ªÚ À‰ (95)∆‰ ÀÂj®Â r‰Õ ‹ ¡Ê «Â À‰ “ı N‰¨Ê I‰ ¡Â»√‰hÊ a‰ DÚØÚ ’ AÏjnªA À‰ ’ AÏjzªA B‰√’‰ B‰IA‰’ o‰ø fÊ ≥Ú AÃÛªBÚ≥
À‰ CÚ (97)∆‰ ÿ÷B‰√ ¡Ê « À‰ BıN‰ŒI‰ B‰ƒmÙDI‰ ¡Â»ŒÍMDÙ Õ‰ ∆ÚC ‘‰jÛ¥ªÙA ÂΩ«Ê CÚ ≈‰ øÍ DÚØÚ CÚ (96)∆‰ ÃÂJn
Í ∏Ù Õ‰ AÃÂ√B∑ B‰¿IÍ ¡Â»√‰hÊ a‰ DÚØÚ AÃÂIhÏ ∑Ú ≈Í∏ªÚ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ ’Í B‰¿nªA ≈‰ ø
fÍ »Ê Õ‰ ¡Ê ªÚ À‰ CÚ (99)∆‰ ÀÂjn
Íb‰ ªÙA ¬ÃÊ ¥Ú ªÙA ‹Ḡ …Í º̇ªA j‰ ∏‰ø Â≈ø‰ DÙ Õ‰ ›ÚØ …Í º̇ªA j‰ ∏‰ø AÃøÍ DÚØÚ CÚ (98)∆‰ ÃÂJ®‰ ºÙ Õ‰ ¡Ê «Â À‰ ”ÁZy B‰ƒmÙDI‰ ¡Â»Œ‰MÍDÙ Õ‰ ∆ÚC ‘‰j¥Û ªÙA Ω «Ê CÚ ≈‰ øÍ CÚ
wÛ¥√‰ ‘‰j¥Û ªÙA πÙºMÍ (100)∆‰  n‰Õ ‹ ¡Ê »Â ØÚ ¡Ê »¯ IÍÃÛº≥Û ”º‰ß ©Â J‰Ò‰√ À‰ ¡Ê »¯ IÍÃÂ√h IÍ ¡Â»ƒ‰JÊ uCÚ ’ Br‰√ ÃÊ ª̇ ∆ÚC B‰»ºÍ «Ê CÚ fÍ ®Ê I‰ ≈Íø ~ÊifiÚ A ∆‰ ÃÂQj̄‰Õ ≈‰ ÕÍhº̇ͪ
(101)≈‰ Õj̄Í∞∏ÙªA L
Í ÃÛº≥Û ”º‰ß … º̇ªA ©Â J‰Ò‰Õ πͪh‰ ∑Ú Ω JÊ ≥Ú ≈Íø AÃÂIhÏ ∑ B‰¿IÍ AÃøÍ ¤Ê ŒÂªÍ AÃÂ√B∑ B‰¿ØÚ O
Í ƒ‰ŒJ‰ªÙBÍI ¡Â»ºÛ mÂi ¡Ê »Â M‰’B‰U fÊ ¥Ú ªÚ À‰ B‰»÷B‰J√ÚC ≈Ê øÍ πÊŒºÚ ߉
(102)î
‰ ¥Í n
Í ∞Ú ªÚ ¡Ê «Â j‰ R∑ÚC B‰√fÊ U‰ À‰ ∆Ḡ À‰ fʻ߉ ≈Ê ø ¡Í«j̄R∑Úfi B‰√fÊ U‰ À‰ B‰ø À‰
∆BŒI
“ÕeÃJ®ªA –k ≈ß îUiBa î¥mBØ AÃ√B∑ ¡«jR∑C ∆C j∑hNØ —jIB¨ªA ¡øfiA wv≥ ü æÃ¥ªA wbºM œ« À , B»ºJ≥ Bñ “ºvNø PBÕ‡A
©JNÕ “Œ G “uBa ≈ƒm ‘jâ ü ¡»ßÃ≥À ü KJnªA ë ∆B∑ πªg ∆C îJM À , ¬ÃÕ æÀfi ¡»ƒø haC –hªA ∂BRŒùA À œ ‚A f»®ªBI AÃ∞Õ
≈ß ∆Ãyj®Õ AÃ√B∏Ø ’AjzªA À ’BmDJªBI ¡« Në À ¡»ƒZNô …÷BŒJ√C ≈ø BŒJ√ ¡»ŒªG ΩmiC B¿º∑ ∆B∑ …√BZJm A ∆C œ« À , Bz®I B»z®I
. “ƒm  h« À , PB»JƒùA πŒMB»I ∆ûJNƒÕ ‹ À , …ŒªG “IB√‚A À ™jzNªA À A ïG ™ÃUjªA ïG ¡«ÃßfM O√B∑ ªA A PBÕE
PAûrªBI B»¥Œº®M À , µáA ≈ß B»Øju À B»NŒn¥NI ¡»Iú≥ ”ºß ©JÒªA œ« À , ‘jaC “ƒnI “ƒnªA  h« OªfI πªg ©∞ƒÕ AgG À
. j∏ùA “ƒm  h« À , B»ØiBak À BŒ√fªA —BŒáA PBƒÕk À “ÕeBùA
¡»JÕj¥M πªg ü À , ’Ajm , ’AjzªA À ’BmDJªA À “¿®√ “¿¥ƒªA À , “ƒnY “◊ŒnªA ΩÕfJNI œ« À , XAifNm‹A œ« À “RªBQ “ƒm B»®JNM ¡Q
À ≈øfiA f»ø ü ¡»n∞√C ∆ÀjÕ AÃ√B∑ ¡»√fi …I ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À “N¨I ¡«haDÕ ”NY œ ‚A LAh®ªA ïG “ßBnØ “ßBm À BøÃŒØ BøÃÕ
æAÀlªBI ¡»√g¤Õ ÀC ∫›»I ¡«ef»Õ Bø ©Øe ü ¡»¿ßk ”ºß “ŒØB∏ªA Ω÷BmêA ≈ø ¡«iBŒNaA ü Bø À , ¡º®ªA ≈ø ¡«fƒß Bñ îYjØ ¬›nªA
.
B®ªA ”ºß ¡¥ƒªA À ¡®ƒªA æÀl√ pBmC …Œºß iÀfÕ –hªA iAfùA œ« “®uB√ “¥Œ¥Y ïG PBÕ‡A  h« æ›a ü …√BZJm A iBqC f≥ À
. “Õ‡A # ’B¿nªA ≈ø PB∑jI ¡»Œºß BƒZN∞ª AÃ¥MA À AÃøE ‘j¥ªA Ω«C ∆C ê À $ : æÃ¥Õ SŒY œ√Bn√‚A
…÷AlUC À fYAÀ ∆fI ’BzßC æBvMA |®JI B»z®I ΩvNÕ ≤Aj fiA °JMjø ~B®IfiA µº®Nø ’AlUfiA ≈ø …ŒØ Bñ B®ªA ∆C B»ZŒyÃM À
iBU xAÃàA À iBQ‡BI ΩßB∞NªBØ B B¿ßC ≈ø PBJUAêBI B»øBŒ≥ À , B»ºŒßBØC iÀfu ü B»NøB¥NmA À B»¿¥m À B»NZu ü |®JI B»z®I
. B ΩøBq ¬Bß B»ƒŒI
“uBa À …÷AlUC |®I jøC ΩNaA AgHØ …ª Pif≥ ªA “ÕB¨ªA Ãç πªBm …√BZJm A ïG j÷Bm ±ÕjrªA ∆Ej¥ªA …ƒŒJÕ Bø ”ºß ©Œ¿ÜA À
ªA iBQ‡A ü …n∞√ ïG …ƒø πªg o∏®√A À ,   ´ ü  eBnØ jQC ∆DI … Aju ¡Œ¥Nnø ≈ß ≤jçA À  jQC ±®y À , “∞ÕjrªA ’AlUfiA
“ŒYB√ ≈ø KJnªA Ah« B»ŒmB¥Õ ªA “ŒºJªA À “ƒ A œ« À - ≤jZƒùA ’lÜA Ah« æBá “¿÷›ø ´ iBQE œ« À , …ŒªG ¨ªA πªg B»ºmjÕ
¬AeC À , …UBUÃßA À …ØAjçA ”ºß j¿NmA ê À , µIBnªA …ªBY  BØi …ŒªG eBß   ´ ≈ø “√BßHI ÀC …n∞ƒI ¬B¥NmA ∆HØ - LBJmfiA j÷Bm
j÷Bm …Œºß Oz»N√A eBn∞ªA “JNß ü …I “ÒŒ A LBJmfiA j÷Bm O∞≥ÀC À ,  fY kÀBÉ À B¨ AgG ”NY “ƒ A …ª OøAe …ªBY eBnØ
. j®rÕ ‹ ë À “N¨I …Nä À …N∑e À …N¿ÒZØ B»MAeÃUÀ •∞á B»ŒØ …√BZJm A B»ßeÀC ªA B«AÃ¥I OUB« À LBJmfiA
“øfiBØ B»ƒø ”ƒRNnø ∆Bn√‚A ‹ À , ∆Bn√‚A ≈ß “∞ºbNø ´ ∆Ã∏ªA ü …√BZJm A B«j≥C ªA “Œ√Ã∏ªA ≈ƒnªA ≈ø œ« ªA “ƒnªA  h« À
æ›NaA πªg ü ∆B∑ —BŒáA ü   nù “ÕB´ Pif≥ ªA “Œ√Bn√‚A —eB®nªA ≈ß  fvÕ BØAjçA —jÒ∞ªA ¢Aju ≈ß OØjçA AgG ¡øfiA ≈ø
À ¢AjvªA ≈ß …ØAjçA ‹G …ª KJm ‹ –hªA ’”ŒnªA  jQC …ŒªG o∏®ƒÕ À , …I “ÒJMjùA “Œ√Ã∏ªA LBJmfiA ≈ø …I °Œê Bû   ´ æBY
eBn∞∑ “øB®ªA ¡»ÒIAÀi ü “øBß ≈ä À , ¡»MBßB¿NUA ü P‹›NaA j»§Õ πªg fƒß À , LBJmfiA πºM ïG …n∞√ ≈ø “◊Œm AiBQE …»ŒUÃM
≈ø ’B¿nªA ™BƒNøB∑ “Œ√Ã∏ªA BÕ›JªA À K÷BvùA ¡∑AjM À K÷AêA ¡UB»M À , “¥Œ≥jªA ± AîªA ∆Af¥Ø À , Lú¥ªA —Ãn≥ À , ∂›afiA
™B¥JªA ±na À æk‹lªA À µßAÃvªA À PB√BØÃÒªA À æÃŒnªA —DUB∞ø À , ælƒM ∆C ≈ø PB∑ ªA À , OJƒM ∆C ≈ø ~ifiA À , jÒó ∆C
, ¡Œ¥NnùA —jÒ∞ªA ¢Aju ≈ø …∑jM Bø ïG eîªA À , …Ii ïG ™ÃUjªA ïG “øfiA ÃßfM À ∆Bn√‚A …JƒM “Œ G PBÕE πªg Ω∑ πªg ´ À
. jnŒªBI ≈ZNøA Bø f®I jn®ªBI ∆BZNøA À
: ¬ÀjªA : # ∆îUjÕ ¡»º®ª Aú¿ß –hªA |®I ¡»¥ÕhŒª pBƒªA –fÕC OJn∑ Bñ jZJªA À ªA ü eBn∞ªA j»£ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ΩøDM
ïG eÃ®Õ Bû jZJªA À ªA ü AeBnØ KUÃM pBƒªA –fÕC B»Jn∏M ªA LÃ√hªA À B§ùA ∆C j∑hM “Õ‡BØ , πªhI B¥ B√ Af«Bq  AjM 41
–hªA “ŒyifiA À “ÕÃÜA ™ByÀfiA æ›NaB∑ …ŒªG eÃ®Õ ‹ ÀC , πªg ´ À ≈øfiA ™B∞MiA À ∂jÒªA ™BÒ¥√A À LÀjáA ™Ã≥Ã∑ ∆Bn√‚A
. …qB®ø À …MBŒY ü ∆Bn√‚A …I jzNnÕ
∆G ’œVŒm Bø ”ºß 30 : ‘iÃrªA : # R∑ ≈ß AÃ∞®Õ À ¡∏ÕfÕC OJn∑ B¿JØ “JŒvø ≈ø ¡∏IBuC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥ …UÃI   §√ À
 Bƒ®ø ü Bø À , 11 : fßjªA : # ¡»n∞√DI Bø AÀ ¨Õ ”NY ¬Ã¥I Bø ¨Õ ‹ A ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ πªh∑ À ,  Bƒ®ø jÕj¥M ≈ø A ’Bq
. PBÕ‡A ≈ø
¡»Iú≥ ”ºß A ©J B»ÒJa À B ›y ”ºß Pj¿NmA ∆G À , Ã»Ø - ¡øfiA ü  if√C À …º≥C Bø À - πªhI “øfiA O®Ui ∆HØ “º¿ÜBI À
À –eBùA B®ªA ’AlUC B»õAlM ªA “Œ¥rªA “IjÒzùA —BŒáA  h« ‹G OnŒª “Œ√Bn√‚A —BŒáA ∆C ∆ÃJnê AÃZJuC À , πªg AÀeBNßBØ
“Õj∏∞ªA ΩŒáBI l»VNÕ À ¡º®ªA ü ¬f¥NÕ ∆C ‹G ∆Bn√„ª oŒª ∆C À - “Œ√Ã∏ªA “®ŒJÒªA j»≥ B»¿Òê À , BÕAkjªA À K÷AêA B«f»ÒzM
∆ÃßBÒªA À ’BIêA À LfÜA À °Z¥ªA ©Øfª œ∞∏M Ω÷BmÀ ¬ÃŒªA hÖA B¿∑ B«j∏ø æBÒIG À B«j»≥ ©Øe ü “ŒØB∑ Ω÷BmÀ hbNÕ À B«kiBJŒØ
À , “®ŒJÒªA “Œ´B …I œMDÕ Bû πªg ´ À , µßAÃvªA À PB√BØÃÒªA À æÃŒnªA B»I œ∞ƒM ‘jaC À , “ÕiBnªA “øB®ªA ~AjøfiA j÷Bm À
. ∫› BI ™ÃƒªA ef»Õ
, B»¿÷Alß ΩÒJÕ À , ∆Ã∏ªA “®ŒJ Kº¨Œm …√C  f®Õ B¿ºß À —iBzY …Œ¿nÕ B¿ŒØ ¬f¥NªA ∆C ≈§Ø ’›ŒàA  haC !  j∞∑C Bø ∆Bn√‚A ΩN≥
µáA ©JMA ê À B»JŒ∑jM ü “∞Œ®zªA B»¿∏Å “øÃ∏ A B»÷AlUC fYC ë À , …÷Aëfi eB¥ƒM À , …NŒrø ü …®ŒÒM ∆C ”ºß B«j»¥Õ À
. ∫› A ïG B»ßjmC À eBn∞ªA ü B»÷AlUC ¬f≥C ≈ø ±Œ®zªA ∆Bn√‚A ∆B∏ª PfnØ Ãª À , ~ifiA À PAÀB¿nªA Pfn∞ª ¡«’AëC
B»®√Bu fÕ ü B»øBøk ©zM ¡Q “Œ®ŒJÒªA B»IBJmC ïG ¬B§®ªA TeAÃáA “Jn√ ΩÒJM ∆C ë “ŒƒÕfªA “Øj®ùA …øÀjM –hªA ∆C …ŒªG ΩŒë À
À - B»IBJmC À B»ººß ≈ß SZJªA Bƒ®nÕ ªA TeAÃáA œ« À - TeAÃáA ≈ø B«iBQE ja‡A LBJmflª , ’B∑jrªA ≈ø B∏Õjq ∆Ã∏ŒØ
B« ´ À µßAÃvªA À iBÒøfiA À °Z¥ªA À ’BIêB∑ “ÕÃÜA ©÷B≥êA À “øB®ªA TeAÃáB∑ TeAÃáA ≈ø iBQ‡A “Œ¥I ©√BvªA ë –hªA KJnºª
. …NŒIÃIi IfM À îùB®ªA Li ≈ß ”ƒ´ ü …√C ¡ßk iÃøfiA  h “∞ƒN∏ùA “Œ®ŒJÒªA Ωº®ªA ≈ß ±r∑ AgG ¡Q
¢BYC –hªA ë ΩI “®ŒJÒªA ü “ªB®∞ªA ‘Ã¥ªA À “ÕeBùA Ωº®ªA ±u ü “ºß À , LBJmfiA ~jß ü BJJm oŒª … A lß A ∆C …MBØ f≥ À
∆C …ºØ   ´ …JJnø À …¥ºÇ °Œê ‹ À ‘f« ¡Q …¥ºa ’œq Ω∑ ”ÒßC À …JJnø ïG  eB≥ À …≥BnØ KJm Ω∑ µºa À , ’œq Ω∏I
. BƒøÃºß ≈ß “J÷B¨ªA B√fƒß “ªÃ» A LBJmfiA ≈ø  eAiC Bñ ’œq Ω∑ ïG KJnNÕ
”ºß KªB´ A À $ : …ªÃ≥ À , 3 : ∂›ÒªA : # Aif≥ ’œq Ω∏ª A Ω®U f≥  jøC ≠ªBI A ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ Ãç rÕ πªg ïG À
‹ À œªÀ ≈ø A ∆Àe ≈ø ¡∏ª Bø À ~ifiA ü ≈ÕlV®ñ ¡N√C Bø À $ : …ªÃ≥ À , 21 : ±mÃÕ : # ∆ÿº®Õ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À  jøC
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 31 : ‘iÃrªA : # v√
ë ΩI B»yjß ü …√BZJm ë oŒª À , …MeAiG À …¿∏Y æBÒI‚ Ω÷BmÀ  j∏∞I hbNÕ À , …∏ºø ü A LiBê ∆C ∆Bn√„ª ©nÕ ±Œ∑ À
B»z®I °Ii À , …®yÃø ü ›∑ ©yÀ À , —hbNùA Ω÷BmêA ¡Q j∏∞ªA ¡Q —eAi‚A  h« …ƒø µºa À ∆Bn√‚A µºa –hªA ë –C B à ü
À ,  if≥ À …÷Bz≥ ü …Ii B»ŒªG ΩmÃNªBI LiBê ∆C …NªB»Ä ∆Bn√‚A fÕjÕ ªA — afiA “ÕB¨ªA ïG B«B»√C ”NY B»¿Na ïG B»÷fI ≈ø |®JI
. …I œz¥Õ À  if¥Õ Bù “Õj A LBJmfiA |®I À …I ¡∏ê À  fÕjÕ Bù “ªB¿®ªA –eBÕfiA fYC ë À , …¿∏Y ü …z≥BƒÕ
“ƒnáA “◊ŒnªA ∆B∏ø BƒªfI ¡Q $ : …ªÃ¥I ’AjzªA À ’BmDJªBI ∆Bn√‚A  haC j∑g f®I ïB®M rÕ œ√Bn√‚A \Œz∞ªA ±≥ÃùA Ah« ïG À
jÕj¥M ≈ø ïB®M A ’Bq ∆G ’œVŒm Bø ”ºß # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À “N¨I ¡«B√haDØ ’AjnªA À ’AjzªA B√’BIE oø f≥ AêB≥ À AÃ∞ß ”NY
. KÕj≥ ≈ß “Õ‡A ”ƒ®ø
nø ü …ªB¿ßfi À , …I “ÒŒ A ∆Ã∏ªA ’AlUC j÷BnI eÃUêA °JMjø “Œ√Ã∏ªA ™AÃ√fiA ≈ø   ¨∑ ∆Bn√‚A ∆C ij¥M “Œ√B«jI “¥Œ¥Y  h»Ø
∆G À , ’B¿nªA PB∑jI …ª OZNØ À …ª ∆Ã∏ªA ’AlUC OZºu ∆Ã∏ºª OZºu ∆HØ   ¨I ¢BJMiA —eB®nªA ælƒø ïG …∑úm À …MBŒY
…Œºß |»N√A …ŒØ ∂j®M AgG ”NY  eBnØ ”ºß ‘jU ‹G À , B»ŒØ `›vªA ïG ©Ui ∆HØ eBn∞ªBI ∆Ã∏ªA …ºIB≥ À ∆Ã∏ªA PfnØC PfnØ
. …nUi ≈ø ~ifiA j» À ,  jQC ’B∞ßG À …√BŒƒI ¬f»I …∏º«C À ∆Ã∏ªA
BòG À  j∏∞I  j∑Bô ÀC ? “NJªA …√Àe Ω¥NnM ‹ ªA …÷AlUC fYC ë À …º¿®I ∆Ã∏ªA ~iB®Õ ∆C …®nÕ ”√C À ∆Bn√„ª ≈∏ô ±Œ∑ À
. πªg ¡»ØBØ ? …ƒø —gÃaDùA “Œº∏ªA î√AÃ¥ªA KŒM I j∏∞Õ
Bø ïG  Af« À , AjÕf¥M  if¥Ø ’œq Ω∑ µºa –hªA ë …√BZJm BØ B»Œºß wƒÕ À B»≥fvÕ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA À “Œ√B«jI “¥Œ¥Y  h»Ø
…ª DŒ« À , …ŒªG ©UjÕ À …ƒø Lj¥NŒª µºa Bø µºa BòG ΩI , BJ®ª ∆Bn√‚A B»ƒø À …÷AlUC ≈ø B◊Œq ‹ À , ‘fm B®ªA µºë À ,  f®nÕ
‹G À , Ã»Ø –jÒ∞ªA …ºŒJm πºm AgHØ …MeB®m ïG œ»NƒÕ ›ŒJm …ª Ω®U À , …√BZJm A ∆gHI …MjÒØ KnÅ B»ŒªG ©ØfƒÕ —eB®m “ªlƒø
. LAh®ªA “¿º∑ …Œºß O¥Y À , “ÕB¨ªA …ŒØ OºÒI f¥Ø ¢AjvªA –Ãm ïG …ßÃUi ü ©¿Òø ‹ BØAjçA …ƒß ≤jçA ∆HØ
. “Õ‡A jaE ïG # √ ≈ø “Õj≥ ü BƒºmiC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
¡ B√ Bø ’AjzªBI À ¡»n∞√C ü —frªA ≈ø ¡ B√ Bø ’BmDJªBI ®Õ : ΩŒ≥ À , ~jùB∑ o∞ƒªA ü ’AjzªA À , j¥∞ªB∑ æBùA ü ’BmDJªA : ΩŒ≥
. πªg ´ : ΩŒ≥ À , ¡ AÃøC ü
fqC À BmDI fqC A À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ ΩŒ∏ƒNªA À “ÕB∏ƒªBI œ« ªA —frªA ü B¿ B¿®NmA jR∏Õ ’BmDJªA À pDJªA ∆G : ΩŒ≥ À
. # ›Œ∏ƒM
∆Bn√‚A ’ÃnÕ Bø µºÒø —eAiG ”ºß “ƒÕj≥ ∆Ã∏Õ  jnÕ Bø À ∆Bn√‚A ’ÃnÕ Bø B¿»I fÕiC SŒY # ’AjnªA À ’AjzªA $ : f®I …ªÃ≥ Ω®ª À
. xBàA f®I ¬B®ªA j∑g ≈ø # ’AjzªA À ’BmDJªBI $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ À , ’AjzªA ≈ø f÷AfrªA ≈ø
ΩŒJm ¡»Õf»Œª ‹G ¡»ŒªG ¡»ºmjÕ Bø À - ‘j¥ªA ≈ø “Õj≥ ïG ’BŒJ√fiA ≈ø BŒJ√ ΩmiC B¿º∑ …√C ”ºß PjU “Œ ‚A “ƒnªA ∆C …√BZJm j∑hÕ
ïG ¡»MÃße jøC πªhI ¡NŒª …√BZJm …ŒªG ™jzNªA ïG πªg ¡»R®JÕ ∆C ’BUi æAÃøfiA À pÃ∞ƒªA ü f÷AfrªA ≈ø ’œrI ¡«›NIA - eBqjªA
. BvªA Ω¿®ªA À BI ∆Bô‚A
B»I ”ƒ¨NmA À …Œºß B»¿®√C ≈ø ïG …UÃNªA ≈ß πªg …º¨q “¿®ƒªA ”ºß ¬Ae Bø ∆Bn√‚A ∆HØ ’BŒJ√fiA —Ãßfª ∆îªA ¡®√ ≈ A À PA’›NI‹BØ
ïG —jÒ∞ªA KnÅ πªg …R®JŒØ ’Bƒ∞ªA  ef« À , ™lÜA  ›ß À , “ƒ∏nùA À “ªhªA …Œºß Oªl√ À , “UBáBI oYC “¿®ƒªA Kºm AgG À ,
ÃUjùA ≈ø ∆B∑ …Œºß …J√ AgG À …I j®rÕ ‹ ∆B∑ ∆G À …√BZJm A ë À , …Nªg ©Øe À …Nºa fm  fŒI ≈ø ïG ™jzNªA À ’BVNª‹A
—fVnªA ¡Y : # |Õjß ’Bße ÀhØ jrªA …nø AgG À …J√BÄ ‘D√ À ~jßC ∆Bn√‚A ”ºß Bƒ¿®√C AgG À $ : ïB®M æB≥ , µáA ïG  ⁄AfN«A
. 51 :
. “Õ‡A jaE ïG # AÃ∞ß ”NY “ƒnáA “◊ŒnªA ∆B∏ø BƒªfI ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
À —frªB∑ B¿« Bø B¿»I eAjùA À , j«B£ B¿«Bƒ®ø “ƒnáA À “◊ŒnªA À æÀfiA ’œrªA ∆B∏ø œ√BRªA ’œrªA ©yÀ B◊Œq ’œrªA ΩÕfJM
. # ’AjnªA À ’AjzªA B√’BIE oø f≥ $ :  f®I …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ ’AjnªA À ’AjzªA À , ≈øfiA À ≤ÃàA À , ’BajªA
oŒª À , ≈ A À PA’›NI‹BI ¡»ºº≥ A ∆B∑ Bø f®I BmÃ∞√ À ‹AÃøC AÀjR∑ ”NY –C —jR∏ªBI jnØ À Ã∞®ªA ≈ø # AÃ∞ß ”NY $ : …ªÃ≥ À
. ”ZòBØ ‹Ã j«fªA  B∞ß ©Ii : …ªÃ¥∑ jQfiA ’BäG ”ƒ®ñ Ã∞®ªA ≈ø ∆Ã∏Õ ∆C -  Àj∑hÕ ∆G À fŒ®JI -
. BZnô ∆C ”ºJªA æà ≈ø eB∑ f≥
ë À ∆Bn√‚A ∆G –C # ’AjnªA À ’AjzªA B√’BIE oø f≥ $ : AêB≥ À “¥IBnªA “◊ŒnªA iBQE B«ÃMÀC ªA “ƒnáBI AÃä ¡»√C eAjùA ∆Ã∏ŒØ
∆C ´ ≈ø  jnÕ ÀC  ⁄ÃnÕ Bû ∆BQfáA …Œºß K≥B®NM À , ’AjnªA À ’AjzªA …nô ∆C …∞≥Ãø ¡∏Y ≈ø — ¨NùA “ªÃZNùA “®ŒJÒªA Bß ü
. “Œ√BIi “¿¥√ À œ G ∆BZNøA ïG LBnN√A πªhª ∆Ã∏Õ
¡mi AÃä ¡»√C eAjùA À # AÃ∞ß $ : …ªÃ¥ª n∞M ±Òß , G # AêB≥ À $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C œ√BRªA ”ƒ®ùA Ah« ïG j§ƒªBI ≈∏¿ùA ≈ø À
B¿∑ B√’BIE æÀAfÕ ∆B∑ B¿∑ πªhI BƒªÀAfÕ “ªÀAfNùA “ªeBJNùA j«fªA PAeBß ≈ø B¿« BòG ’AjnªA À ’AjzªA ∆G : ¡ Ã¥I œ ‚A ∆BZNø‹A
. 50 : —fVnªA ¡Y : # “¿÷B≥ “ßBnªA ≈£C Bø À œª Ah« ≈ªÃ¥Œª …Nnø ’Ajy f®I ≈ø Bƒø “õi  Bƒ≥gC ≈◊ª À $ : ïB®M æB≥
Bø AÃn√ ∆C ïG B»ŒØ AÃ≥j¨NmBØ ¡¥ƒªA ∆B∏ø ¡®ƒªA ¡«BƒŒME ¡Q : ”ƒ®ùA À , “ÕB¨ºª , “Õ‡A # AêB≥ À AÃ∞ß ”NY $ : …ªÃ≥ ü # ”NY $ À
 h« ïG ’BajªA ¡Q —frªA æBmiG ¡»I ”»N√BØ j«fªA —eBß ≈ø PB◊ŒnªA πºM À PBƒnáA  h« ∆G : AêB≥ À —frªA æBY ü …Œºß AÃ√B∑
∆B∏ø “ÕB¨ªA  h« AîyÃØ jøfiA AÀ ´ ¡»ƒ∏ª ™jzNªA f®I j∏rªA fÕlø ïG AÀfN»Õ À πªg fƒß AÀj∑hNÕ ∆C ¡ œ¨JƒÕ ∆B∑ À , “ÕB¨ªA
. µáA “¿º∑ ∆î¿nÕ ›Ø ¡»Iú≥ ”ºß πªhI A ©JÒØ ¡»Ii ¡ B»Œyi ªA “ÕB¨ªA πºM
≈ø # “ƒnáA “◊ŒnªA ∆B∏ø BƒªfI ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥ ü Bø –gBZŒª ’AjnªA ”ºß ’AjzªA …ŒØ ¬f≥ # ’AjnªA À ’AjzªA $ : …ªÃ≥ Ω®ª À
. KŒM ªA
≈ø —DVØ À “N¨I hafiA ∆B∑ Ahª À , œ ‚A jøfiA ∆BÕjÄ ∆Bn√‚A Ω»U ïG \ÕúM # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À “N¨I ¡«B√haDØ $ : …ªÃ≥ ü À
∫› A LBJmC ≈ø ¡«ef»Õ Bø AÃ¥NÕ ∆C ¡ , LBJmfiA PBŒuÃva À , iÃøfiA –iBVñ ∆ÃùBß ¡»√C ∆Ã§Õ ¡« À , …I AÀj®rÕ ∆C ´
. 83 : ≈ø¤ùA : # ¡º®ªA ≈ø ¡«fƒß Bñ AÃYjØ PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU B¿ºØ $ : ïB®M æB≥ , ¡º®ªA B»ŒªG ¡»Õf»Õ “®ØAe Ω÷BmÃI
. “Õ‡A jaE ïG # PB∑jI ¡»Œºß BƒZN∞ª AÃ¥MA À AÃøE ‘j¥ªA Ω«C ∆C ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
. πªg ´ À e‹ÀfiA À æBùA À “ZvªA À ’BajªA À ≈øfiB∑  f¥∞I ∆Bn√‚A ”ºNJÕ Bñi R∏ªA àA ™AÃ√C PB∑ ªA
Bø Ω∑ ¡»Œºß B»ƒø –jÉ –iBVñ PB∑ ªA O»Jq f¥Ø “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA …ŒØ # ~ifiA À ’B¿nªA ≈ø PB∑jI ¡»Œºß BƒZN∞ª $ : …ªÃ≥ À
B»ƒø ¡»Œºß ‘jVØ …√BZJm A B»ZN∞ª AÃ¥MA À AÃøE ê ¡»ƒ∏ª ’œq B»ƒø ¡»Œºß –jè ›Ø ¡»√Àe Pfm B»ƒ∏ª A ¡®√ ≈ø …I ∆ÿ®ƒNÕ
À PBJƒªA ≈ø ~ifiA PB∑jI À , …ƒø ©ØBƒªA iAf¥ùBI À …®≥Ãø ü Ω∑ πªg ´ À e ªA À jáA À XúRªA À iBÒøfiA ≈ø ’B¿nªA PB∑jI
. …ª iB®Nn¿ºª \N∞ªA ë À  iBQE À …økAê |®I j∑g ¡Q PB∑ ª –iB A —iB®NmA ¬›∏ªA œ∞Ø B« ´ À ≈øfiA À …∑AÃ∞ªA
À B®Œö ‘j¥ªA Ω«C ∆Bô‚ KJnø PB∑ ªA LAÃIC `BNNØA ∆C ”ºß “ª‹e “Õ‡A # AÃ¥MA À AÃøE ‘j¥ªA Ω«C ∆C ê À $ : …ªÃ≥ ü À
|®JªA j∞∑ ≈ß π∞ƒÕ ‹  AÃ¥M À |®JªA ∆BôG ∆HØ  AÃ¥M À |®JªA ∆BôG ‹  AÃ¥M À œ√Bn√‚A ™ÃƒªA ∆BôG iBQE ≈ø πªg ∆G –C ¡«AÃ¥M
. j«B£ ë À eBn∞ªA KJm ©∞MjÕ ‹ πªg ©ø À , …¥nØ À ja‡A
Bø B∞√E iÃ∑hùA ∆BŒJªA ü ¬f¥M f≥ À —AkB A ∆AîI hafiA ∆C ”ºß “ª‹e # ∆ÃJn∏Õ AÃ√B∑ Bñ ¡«B√haDØ AÃIh∑ ≈∏ª À $ : …ªÃ≥ ü À
. …ŒªG ejM ∆Bn√‚A æB¿ßC “¥Œ¥áA ü …√C À , πªg “Œ∞Œ∑ …I îJNÕ
ΩŒºªA ∆fi j∏ùA ≈ø ë À , ›Œª Àf®ªA fv≥ OŒŒJNªA À PBŒJªA # ∆ÿ÷B√ ¡« À BMBŒI BƒmDI ¡»ŒMDÕ ∆C ‘j¥ªA Ω«C ≈øDØ C $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆Ã∏nªA À ¬ÃƒªBI   ´ ≈ß ©Ò¥ƒÕ À \Õ nÕ ∆C ïG ©JÒªBI ΩŒô À ∆Bn√‚A …ŒØ ≈∏nÕ ≈∏m
¡«haDÕ À ∆Ã◊V∞ŒØ  ’AiÀ B¿ß ¡»nY OÑ Bñ ∆À ¨Õ ¡»√C ‘j¥ªA Ω«C æBY Ah« ∆B∑ AgG –C …ºJ≥ Bø ”ºß “Õ‡A ∆ÿzø ™jØ f≥ À
. ? “º∞¨ªA ¡»N¿ß f≥ À , ¬ÃƒªA æBY ü ¡« À ›Œª A LAhß ¡»ŒMDÕ ∆C AÃøC Ω»Ø ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À “N¨I LAh®ªA
eAjùA À , o¿rªA °nJƒM îY iB»ƒªA ifu ”ZzªA # ∆ÃJ®ºÕ ¡« À ”Zy BƒmDI ¡»ŒMDÕ ∆C ‘j¥ªA Ω«C ≈øC À C $ : ïB®M …ªÃ≥
—eB®nªA ΩŒJm ü ≈∏M AgG œ« À , PAûrªA BÕAlø ≈ø ©N¿NªA À BŒ√fªA —BŒáA W÷AÃY ©Øjª B»I ∆ú¨NrÕ ªA æB¿ßfiA K®ºªBI
©∞√ ‹ Bñ ∆ú¨NrÕ –C —iB®NmA …√G : ΩŒ≥ Bñi À BŒ√fºª Ω¿®ªA ≈ß “ÕBƒ∑ ∆ÃJ®ºÕ ¡« À $ : …ªÃ¥Ø , BJ®ª O√B∑ µáA Kº À , “Œ¥Œ¥áA
. “º∞¨ªA ≈ß “ÕBƒ∑ # ∆ÿ÷B√ ¡« À $ “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JI oŒª À , ∆ÃJ®ºÕ ¡»√D∑ …ŒØ
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À
ë À ijzªA ïG œ»NƒÕ Bñ ÀC ijzªBI …nø –C Aj∏ø …I j∏ø # ∆ÀjmBàA ¬Ã¥ªA ‹G A j∏ø ≈øDÕ ›Ø A j∏ø AÃøDØ C $ : ïB®M …ªÃ≥
ÀC j®rÕ ‹ SŒY ≈ø LAh®ªBI A  haA¤ŒØ “Œv®ùBI ∆Bn√‚A œMDÕ ∆D∑ —AkB A Ãç ”ºß ∆B∑ AgG ïB®M …ƒø \vÕ BòG ë À j®rÕ ‹
Pjø f≥ À ïB®M …Œºß ©ƒNô B¿¿Ø “¥IBm “Œv®ø µ¥Ñ ´ ≈ø œ÷AfNI‹A j∏ùA BøC À , j®rÕ ‹ ë À LAh®ªA ïG …≥ÃnÕ Bø …I Ω®∞Õ
. AiAj∑ …ŒªG —iBq‚A
–hªA ë À - SªBRªA À , # A j∏ø AÃøDØ C $ …ªÃ≥ ¡Q # ‘j¥ªA Ω«C ≈øC À C $ À # ‘j¥ªA Ω«C ≈øDØ C $ : ïB®M …ªÃ≥ ±ÒªC Bø À
G AÃøC À C : “Œ√BRªA ü æÃ¥Õ ∆C ´ ≈ø B®Œö îNÕ‡A ü j»£C f≥ À , îNÕ‡A ü î¥IBnªA ≈ÕiB∏√„ª wŒbºM À ©ö - “Õ‡A  h« ü
. ∆ÃJ®ºÕ ¡« À ‘j¥ªA Ω«C ´ ∆ÿ÷B√ ¡« À ‘j¥ªA Ω«C haC …√D∑ B®Œö îNÕ‡A ü ≈ø ïG “RªBRªA “Õ‡A ü ¿zªA e
œ G j∏ø …n∞√ A j∏ø ≈ø ≈øfiA ∆C ÀfiA îNÕ‡A ü îI ïB®M …√fi πªg # ∆ÀjmBàA ¬Ã¥ªA ‹G A j∏ø ≈øDÕ ›Ø $ : …ªÃ≥ À
. …ƒŒ®I ≈øfiA Ah»I ¡»I iÃ∏û ¡»√fi ∆ÀjmBa A j∏ø ≈ø ∆Ãø‡BØ œ ‚A LAh®ªA …J¥®NÕ
. “Õ‡A jaE ïG # B»º«C f®I ≈ø ~ifiA ∆ÃQjÕ ≈Õhºª f»Õ À C $ : ïB®M …ªÃ≥
¬›ªBI …ŒªG –fß …ªÃ®∞ø # ∆ÃQjÕ ≈Õhºª $ …ªÃ≥ À , ‘j¥ªA Ω«C wv≥ ≈ø …ºöC Bø ïG ©UAi ¿y # f»Õ $ : …ªÃ≥ ΩßBØ ∆C j«B§ªA
: …ªÃ≥ À , ¡ BÕeB« B»º«C f®I ≈ø ~ifiA ∆ÃQjÕ ≈Õhºª ‘j¥ªA Ω«C wv≥ ≈ø  B√úM Bø îJÕ À C : ”ƒ®ùA À , îŒJNªA ”ƒ®ø …ƒŒ¿zNª
≈ø ~ifiA AÃQiÀ ≈ÕhªA ≤›afiA B»º«C f®I ≈ø ~ifiA ∆ÃQjÕ ≈ÕhªBI eAjùA À # f»Õ $ æî∞ø “Õ‡A # ¡«BƒJuC ’Br√ ê ∆C $
. ¡»Ø›mC
AîŒÒNnÕ ¡ºØ ¡»Iú≥ ”ºß Bƒ®J ¡Q ¡«BƒZNøA Bø f®I ¡»ŒuB®ñ ¡«B√haE B√C B√j∑g ≈ÕhªA ’‹¤« ≤›aC îJNÕ À C : ”ƒ®ùA Ωvä À
. ’œrI BƒmDI AÃ¥NÕ ÀC ©√Bø ¡»ƒø Bƒ®ƒô ∆C ´ ≈ø ¡»IÃ√hI ¡«BƒJufi ’Br√ ê B√G ¡»÷BŒJ√C •ßAÃø Aî¿nÕ ∆C
…ªÃ≥   §√ À , ¡»IÃ√hI ¡«BƒJuC ’Br√ ê ∆C “ÕAf A ¡»I Ω®∞Õ À C : ”ƒ®ùA À ¬k›ªA “ªlƒø ælƒø # f»Õ $ : …ªÃ≥ ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
”ºß ©JÒ√ À $ : …ªÃ≥ BøC À . 26 : —fVnªA A : # ¡»ƒ∑Bnø ü ∆Ãrô ∆Àj¥ªA ≈ø ¡»ºJ≥ ≈ø Bƒ∏º«C ¡∑ ¡ f»Õ À C $ : ïB®M
ê À C ¡ f»Õ À C ”ƒ®ùA À , ΩJ¥NnùA ”ƒ®ø ü Bƒ«B« œyBùA ∆fi # ¡«BƒJuC $ …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®¿Ø # ∆î¿nÕ ‹ ¡»Ø ¡»Iú≥
. ‘ÀfÜA ≈ß “ŒªBa jaC æAÃ≥C À  ÃUÀ “Õ‡A ü À , “ŒºŒÕhM “y ®ø “ºö ΩŒ≥ À , G ©JÒ√ ’Br√
ü jø –hªA wŒbºNªA f®I B¥IBm “uÃv¥ùA ¡»vv¥ª ∆BQ wŒbºM “Õ‡A jaE ïG # B»÷BJ√C ≈ø πŒºß w¥√ ‘j¥ªA πºM $ : ïB®M …ªÃ≥
. T›RªA PBÕ‡A ÀC îNÕ‡A jaE ïG # √ ≈ø “Õj≥ ü BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ≥
À “N¨I hafiA ¡Q “ƒnY “◊ŒnªA ΩÕfJM ¡Q ’AjzªA À ’BmDJªBI ¡«haC ≈ø A ©ƒu “»U ≈ø wŒbºM æÀfiA ∆C îvŒbºNªA îI ∂j∞ªA À
¡»ƒ∏ª PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU ∆G À ¡»√C ë À , “Œ ‚A —ÃßfªA æBJ≥ ¡»n∞√C ü ¡ BY “»U ≈ø wŒbºM œ√BRªA À , ∆Àj®rÕ ‹ ¡«
. ¡»Iú≥ ”ºß A ©J ≈ø Ah« À , ΩJ≥ ≈ø AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ Bø À ΩJ≥ ≈ø ¡»JÕh∏Nª AÃø¤Õ
# Bø $ ∆Ã∏M ∆C πªg ¬k‹ À # AÃø¤Œª $ …ªÃ¥I µº®Nø # Bñ $ …ªÃ≥ ∆C “Õ‡A j«B£ # ΩJ≥ ≈ø AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ : …ªÃ≥ À
# Bø $ ∆Ã∑ ü j»£C …√HØ 74 : o√ÃÕ : # ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ jaE ©yÃø ü ïB®M …ªÃ≥  fÕ¤Õ À “ªÃuÃø
. BŒ√BQ “ÕÃJƒªA —ÃßfªA fƒß …I AÃø¤Õ ¡Q ‹ÀC …ŒªG AÃße Bñ AÃIh∑ ¡»√C ïG ”ƒ®ùA æÃ◊Õ À # …I $ ¿y ∆B∏ù “ªÃuÃø
Oƒ∑ Bø À $ B√›Ø œM‡ Oƒ∑ Bø : æB¥Õ œºJ¥ªA ¤Œ»NªA œ∞√ ”ºß æfÕ KŒ∑ ªA Ah« ∆HØ # AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ …ªÃ≥ j«B£  fÕ¤Õ À
¡N√C Bø ”ºß îƒø¤ùA ihŒª A ∆B∑ Bø $ : ΩÕlƒNªA ü À , Ah∏ª ’”Œ»Nñ ≈∑C À Ah∑ œ√Dq ≈ø ≈∏Õ –C Ah∑ Ω®Ø f≥ À B√›Ø ¬j∑fi
. ΩJ≥ ≈ø lŒŒ¿NªA …MeAiG ü ∆B∑ –C , 179 : ∆Aj¿ß æE : # KŒÒªA ≈ø SŒJàA lŒô ”NY …Œºß
B√fUÀ Bø À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ BzÕC  fÕ¤Õ À . 137 : ’BnƒªA : # ›ŒJm ¡»Õf»Œª ‹ À ¡ j∞¨Œª A ≈∏Õ $ : ïB®M æB≥ À
AÃ√B∑ B¿Ø $ : …ªÃ≥ ”ºß n∞M ±Òß “ØÃÒ®ø “Õ‡A  h« ∆C ∂BŒnªA j«B£ ∆HØ # î¥mB∞ª ¡«jR∑C B√fUÀ ∆G À f»ß ≈ø ¡«jR∑fi
ΩmjªA ¡»M’BU AgG ¡Q ¡»ŒªG f»ß îY …I AÃIh∑ À …ƒß AÃ¥n∞Ø f»®I ¡»ŒªG f»ß AÃ√B∑ ¡»√C B»I îJNŒØ # ΩJ≥ ≈ø AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª
. ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ Bø À , ¡»I AÃø¤Õ À ¡«ÃIh∑ PBƒŒJªBI
”ºß A ©JÒÕ πªh∑ À $ : …ªÃ¥I “ºÕhø # ΩJ≥ ≈ø AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU f¥ª À $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A À
©JÒªA µÕeBvø ≈ø ë ›J≥ πªhI ¡»JÕh∏Nª ¡»√BôG ¬fß À PBƒŒJªBI ΩmjªA ’œâ ≈ø …∞uÀ Bø ∆C ”ºß πªg æfØ # ≈ÕjØB∏ªA Lú≥
¡»MÃße æÃJ¥ª Ωä ≈∏Õ PBƒŒJªBI ΩmjªA ¡»M’BU AgG ”NY ¡»mÃ∞√ ≈ø …ƒ∏ø À ¡»Iú≥ ü KÕh∏NªA OJQ A ∆C …N¥Œ¥Y À , iÃ∑hùA
.  fzI ‹Ã¨rø Ω A ∆Ã∏ª
SŒY îNÕ‡A jaE ïG B»º«C B√haC ‹G √ ≈ø “Õj≥ ü BƒºmiC Bø À : …ªÃ≥ ßC ÀfiA îNÕ‡A ”ºß ”ƒ®ùA KnÅ ∆BNÕ‡A ∆BMB« µJÒƒNØ
“ƒnY “◊ŒnªA ΩÕfJM ¡Q ’AjzªA À ’BmDJªBI ¡«haDI   ´ À fŒYÃNªA ≈ø —ÃßfªA æÃuC “Œ¥Y ”ºß “ªAe PBÕE ΩmjÕ …√C A “ƒm ∆B∞vM
. ¡»øjÜ ’AlU ¡»Iú≥ ”ºß ©JÒÕ ¡Q
À A ïG ™jzNªA ïG ¡ “ŒßAfªA ¡»ŒªG “ºmjùA PBÕ‡BI AÃø¤Õ Bù ¡»ƒ∏ª PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU f¥ª : “Õ‡A ü ”ƒ®ùBØ Ah« ”ºß À
PBÕ‡A  h»I AÃIh∏Ø æBY ïG æBY ≈ø ∆Bn√‚A B»JŒº¥M À ¬BÕfiA ±ÕjvM À j«fªA —eBß ”ºß B«Ãºõ ΩI B»ŒØ AÃ∏q ΩI …√BnY‚ j∏rªA
B»I ¡»√Àj∑hÕ AÃ√B∑ Bñ À µáA ≈ø …ŒªG ∆ÃßfÕ AÃ√B∑ Bñ AÃø¤Õ µáA ≈ÕfªA ïG ’BŒJ√fiA ¡«Bße B¿ºØ ¡»Iú≥ ü KÕh∏NªA j¥NmA À ,
. ∆î¿nÕ ‹ ¡»Ø ¡»Iú≥ ”ºß ©J ΩU À lß A ∆HØ ΩJ≥ ≈ø AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ Bø À ΩJ≥ ≈ø B»I AÃIh∑ ¡»√fi PBÕ‡A ≈ø
ΩŒªfªA ≈ø À , BŒ√BQ “ƒnY “◊ŒnªA ΩÕfJM ¡Q ’AjzªA À ’BmDJªBI ’›NI‹A “ª‹fI ¡»JÕh∏M jQC ©JÒªA À , œ ‚A ©JÒªA jQC ¡»√BôG ¬f®Ø
: # îøj A ¬Ã¥ªA –lå πªh∑ AÃø¤Œª AÃ√B∑ Bø À PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU À Aÿº£ Bù ¡∏ºJ≥ ≈ø ∆Àj¥ªA Bƒ∏º«C f¥ª À : …ªÃ≥ …Œºß
≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø PBƒŒJªBI ¡«À’BVØ ¡»øÃ≥ ïG ›mi - BYÃ√ ®Õ -  f®I ≈ø BƒR®I ¡Q $ : …ªÃ≥ À , 13 : o√ÃÕ
…ªÃ≥ ”ºß ©Õj∞M # ΩJ≥ ≈ø AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À , 74 : o√ÃÕ : ≈ÕfN®ùA Lú≥ ”ºß ©JÒ√ πªh∑ ΩJ≥
Bø À o∞√fiA À ∂B؇A PBÕE ≈ø ’BŒJ√fiA B»I ¡»Mj∑g ªA PBƒŒJªA PBÕ‡A …I AÃIh∑ Bñ eAjùA À , # PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU f¥ª À $ :
¡»√C B»Mf«Brñ ¡ Ã¥ß “ª‹e SŒY ≈ø B»I ¡»JÕh∏M , ΩJ≥ ≈ø B»I ¡»JÕh∏NI eAjùA À , …MBÕE ©Œ¿ÜBØ —lV®ùA PBÕ‡A ≈ø …I AÀ’BU
. ’BŒJ√fiA B»I ¡«j∑hÕ îY B»I ¡»√BôG ¬fß BŒ√BQ ¡»√BôG ¬f®I À ,  AÃm Li ‹ ∆ÃIÃIjø
¡»ŒªG A B»ºmiC À , ¡ Ã¥ß B»I ¡»Mj∑g îY B»I AÃIh∑ ªA PBÕ‡A ≈ø ’BŒJ√fiA …I œMDÕ À …I ¡«j∑hÕ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø ”ƒ®ùBØ
. …ª AÀj∏rÕ À …ŒªG AÃßjzNÕ À AÀj∑hŒª
–hªA f»®ªA ë # î¥mB∞ª ¡«jR∑C B√fUÀ ∆G À f»ß ≈ø ¡«jR∑fi B√fUÀ Bø À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ü f»®ªBI eAjùBØ Ah« ”ºß À
’BØêA ¬f®I f»®ªA πªg ≈ß ¡»UÀja µn∞ªBI eAjùA À ,  BÕG ‹G AÀfJ®Õ ‹ ∆C : PBÕ‡A ∆BnºI Ω¥®ªA µÕj ≈ø ¡»ŒªG …√BZJm A  f»ß
. …I
¡Q …NÕÃnM À ¬eE ¡»ŒIC µºÇ ¡«AÃm À ¡»¥ºa îY ¡»ƒø …ƒŒ®I  haC …√BZJm A ∆C ë À µ¥ZNªA Ah« ”ºß µIBm µ¥Ñ f»®ªA Ah À
AÃ∑jrÕ ‹ À …NÕig À ë  fJ®Õ ∆C ~ifiA … ÃJ»I jøC îY …ŒªG f»ß ¡Q “ƒÜA …ºaeC À “∏÷›ùA …ª fVmDØ “øB®ªA “Œ√Bn√„ª ‹BRø …º®U
. B◊Œq …I
nø ü ¡« m ü AÀhaC À BŒ√fªA AÀeiÀ AgG ¡Q ≈ÕjaE f»Õ À BøÃ≥  jÕf¥M KnÅ ‘f»Ø if≥ Bø πªBƒ« …√BZJm A if≥ f≥ À
“◊ŒnªA ¡ B¿ßC f®I BŒ√fªA ü “ª›zªA ¡»Œºß O¥Y À ¡»Iú≥ ”ºß A ©J ”NY ∆Àja‡A  f»ß ≈ß µnØ À , ∆êÀfiA ‘fN«A —BŒáA
. —iÃnªA ≈ø 30 “Õ‡A : “ª›zªA ¡»Œºß µY B¥ÕjØ À ‘f« B¥ÕjØ ∆ÀeîM ¡∑CfI B¿∑ $ : …ªÃ≥ n∞M ü …√BŒI ¬f¥M B¿∑
¡«jR∑fi B√fUÀ Bø À , æÀfiA f»®ªA haC fƒß  ÃºJ¥Õ À …I AÃIh∑ Bñ ’BŒJ√fiA —Ãße fƒß AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø : Ah« ”ºß “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
. f»®ªA πªg ¡∏Y ≈ß îUiBa î¥mB∞ª ¡«jR∑C B√fUÀ ∆G À ∫Bƒ«  B√f»ß –hªA f»®ªBI BŒ√fªA ü ’BØÀ ≈ø
≈ø …NÕB´ À ∆Bn√‚A µÕj î®M ∆HØ îyiB®Nñ BnŒª À ja‡A æà ü ®ùA fYC ∆HØ µIBnªA ”ƒ®¿ºª ≤Bƒø ´ …ƒ∏ª ”ƒ®ø Ah»Ø
ü ¬Ã¥ºª À …IBbN√A À πªg  iBŒNaBI B¿»ƒø Ω∑ µ¥Ñ “ B√G À , BŒ√fªA ü …MÀB¥q À …MeB®m ∆B∏øG üBƒÕ ‹ if¥ªA KnÅ —ÀB¥q À —eB®m
$ : …ªÃ¥I À eBƒ®ªA À iAju‚A îY ïG ΩmjªA ’œâ îY ≈ø ¡»JÕh∏M , ΩJ≥ ≈ø ¡»JÕh∏NI eAjùA ∆C : - 1 : jaC æAÃ≥C “Õ‡A n∞M
, îáA πªg ïG —ÃßfªA æÀC ≈ø …I AÃIh∑ Bñ eBƒ®ªA îY AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø ”ƒ®ùA À , iAju‚A îY ¡«j∞∑ , G # AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø
. “NJªA •∞ºªA “»U ≈ø …ª f«Bq ‹ ±Œbm …UÀ Ah« À
≈nY “ªDnø À , eB®ùA À fŒYÃNªB∑ B»ƒø ’œq ü ±ºNë ‹ ªA “Œ ‚A ©÷AjrªA æÃuDI ¡»JÕh∏M , ›J≥ ¡»JÕh∏NI eAjùA ∆C : - 2
©÷AjrªA  h»I AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø ”ƒ®ùA À , ©÷AjrªA ΩŒuB∞NI ¡»JÕh∏M Af®I ¡»JÕh∏NI À , Ω¥®ªA …I Ω¥NnÕ Bû ›Rø ¡º§ªA \J≥ À æf®ªA
…MÃJQ Bø j÷BnI À BI j∞∏ºª æB¥Õ ›Ø “Õ‡A j«B£ ≤›a …√C …ŒØ À , “ŒºŒv∞NªA —ÃßfªA ΩJ≥ ‹BöG ›J≥ B»I AÃIh∑ ªA œ« À “ºv∞ùA
. KÕh∏M …√C Ω¥®ªA fƒß –jÒØ
. …Ih∏Õ …Ø›a ”ºß ≈÷Aj¥ªA ≈ø ¬f¥M Bø ∆C ”ºß
Bñ AÃø¤Œª ¡«BƒŒŒYC ¡Q ¡«Bƒ∏º«C ê AÃ√B∑ Bø : ”ƒ®ùBØ # …ƒß Aû√ Bù AÀeB®ª AÀei ê À $ : ïB®M …ªÃ≥ fY ”ºß “Õ‡A ∆C : - 3
. Ah« , ¡»∑›«G ΩJ≥ …I AÃIh∑
. “Õ‡A n∞M ü ΩŒ≥ Bø ±bmC ë À
…I Lh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø : ”ƒ®ùA À ≤›aflª # AÃø¤Œª $ ¿y ∆C B¿∑ ¡»Ø›mC ïG ©UAi # AÃIh∑ $ ¿y ∆C : - 4
≈ø À , fYAÀ B®Œö “Q›RªA ©Ujø ∆C # AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ : …ªÃ≥ ∂BŒm j«B£ À ΩŒªe ´ ≈ø æÃ≥ …√C : …ŒØ À , ¡»Ø›mC
. œM‡A …UêA ïG ©UjÕ Bñ …UêA Ah« ij¥Õ ∆C ≈∏¿ùA
wbrªB∑ ∆ÀgÃaDø ¡« À , ΩmjªA …ŒªG S®I AfYAÀ ¡»Ø›aC À ¡»Ø›mC ≈ø ‘j¥ªA Ω«C “øBß haC ”ºß Jø ¬›∏ªA ∆C : - 5
B¿∑ Ah« À ≤›mfiA ≈ø ∆BôG ¬fß BzÕC ≤›afiA ∆BôG ¬fß À , ¡ ≤›afiA ≈ø BJÕh∏M ¡»÷BŒJ√fi ≤›mfiA KÕh∏M ∆Ã∏ŒØ fYAêA
ü ¡»Œ¥IBm B§ø ¡»Œ¥Y‹ ïG KnƒM À , ¡»Ø›mC –fÕC …Nøf≥ Bñ ¡»Ø›aC haA¤Õ ¡Q eûŒªA “uBa À LBN∏ªA Ω«C ∆Ej¥ªA j∑hÕ
. ¡ ÀC …I Lh∑ Bñ ¡«jaE ≈ø¤Õ ∆B∑ B¿Ø PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU ¬ÃŒªA ïG AÃ¥ºa hƒø jrJªA Ag ë : ”ƒ®ùA ∆Ã∏ŒØ — R∑ PBÕE
. Ah«
$ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ —jIB¨ªA ¡øfiA æBY ∆BŒJª ∂Ãnø ¬›∏ªBØ …¿÷›Õ ‹ ∂BŒnªA ≈∏ª BZŒZu ”ƒ®ø …n∞√ ü ∆B∑ ∆G À …√C : …ŒØ À
À jaE À æÀC B ∆Ã∏Õ ”NY ¡«iBvßC eAfNøBI —fN¿ùA —fYêA O®√ ”ºß ≈ÕgÃaDø AÃ√B∑ ê À # B»÷BJ√C ≈ø πŒºß w¥√ ‘j¥ªA πºM
$ : …ªÃ≥ ü iAj¿Nm‹A Ah« ΩRø ”ºß æfÕ ∆C ¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∑ B«ifu À B ÀDI …I OIh∑ Bñ B»ºÕg À B«jaFI j∞∏M ΩÕg À ifu
iBJNßA ü j«B§ªA # ¡»M’BU $ : …ªÃ≥ ΩRñ ‹ ”ƒ®ùA Ah« –e¤Õ Bø ÀC PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»ŒMDM O√B∑ : æB¥ŒØ # PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU
. πªg ¡»ØBØ —jùA À “®ØfªA
¬Ãº®ùA ≈¿Ø , 70 : —f÷BùA : # ∆úN¥Õ B¥ÕjØ À AÃIh∑ B¥ÕjØ ¡»n∞√C ‘ûM ‹ Bñ æÃmi ¡«’BU B¿º∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ πªg À
$ : …ªÃ≥   §√ À , æÃmjªA ’œâ iAj¿NmA ”ºß æe ≈∏ª fYAÀ ©¿Nâ ïG ©Œ¿ÜA Kn√ f≥ À , îºMB¥ªA ´ ∆ÃIh∏ùA ∆B∑ Bñi …√C
wv≥ ü …ªÃ≥ Ah∑ À , 6 : ≈IB¨NªA : # A ”ƒ¨NmA À AêÃM À AÀj∞∏Ø Bƒ√Àf»Õ jrI C AêB¥Ø PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»ŒMDM O√B∑ …√DI πªg
, 14 : o√ÃÕ : # ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø PBƒŒJªBI ¡«À’BVØ ¡»øÃ≥ ïG ›mi  f®I ≈ø BƒR®I ¡Q $ : `Ã√ f®I ’BŒJ√fiA
. …øÃ≥ ïG æÃmi Ω∑ BƒR®I # ¡»øÃ≥ ïG ›mi  f®I ≈ø BƒR®I $ …ªÃ≥ eB∞ø ∆HØ
µY Ω∑ ÀC ΩmjªA KÕh∏M ≈ø  ÀeBNßA Bø ΩJ≥ ≈ø ¡»JÕh∏NI eAjùA À , “Õifvø Bø À “ŒJJm # AÃIh∑ Bñ $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA ∆C : - 6
. ¡»IjI , µY Ω∏ª ÀC Ωmjºª ¡»ƒø ¬f¥M –hªA KÕh∏NªA KJnI AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø : ”ƒ®ùA À , ¡»»UAÀ
Bø ∆C ”ºß ΩŒªe …ŒØ # …I $ ¿y eÃUÀ ∆HØ # ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ : …ªÃ≥ ë À “Õ‡A §ƒI XÃVä …√C : …ŒØ À
. “ªÃuÃø
. æÀfiA …UêA ïG ©UAi …UÃI …√C ”ºß # AÃø¤Œª $ : …ªÃ¥I “¥º®Nø # Bñ $ À , “Õf®Nºª ’BJªA ∆C “Õ‡A j«B£ ∆C ”ºß
Bñ BŒ√fªA ü ’BŒJ√fiA —Ãße fƒß AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø : ”ƒ®ùA À ∂BRŒùA ¬ÃÕ  ÀjmC –hªA ¡»JÕh∏M AjaE …ŒªG qC Bñ eAjùA ∆C : - 7
. ∂BRŒùA ¬ÃÕ …ºJ≥ …I AÃIh∑
πªh∑ $ :  f®I …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À , n∞NªA iÀfÕ …Œºß –hªA j»§ªA ∆Àe ≈ÒJªA ≈ø …√C ´ …n∞√ ü \ŒZu ”ƒ®ø …√C : …ŒØ À
¡»Iú≥ ”ºß ©J A ∆C À , ¡»Iú≥ ”ºß ©JÒªBI ∆B∑ BòG πªh∑ ¡»√BôG ¬fß ∆DI `jvÕ …√HØ # ≈ÕjØB∏ªA Lú≥ ”ºß A ©JÒÕ
f«Bq ≈nYC Ah« À , B»ŒØ µIBm ¬jÜ ΩI BŒ√fªA ü BŒ÷AfNIA ∆Ã∏Õ ‹ ©JÒªA À , “¥Y›ªA —ÃßfªA fƒß …I AÃø¤Õ ¡ºØ µIBnªA ¡»JÕh∏NI
. ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Õ ‹ ∆C ¡ KUÀC ©JÒªA ¡Q BŒ√fªA ü ∆B∑ ¡»Iú≥ ”ºß ©JÒªA ¡ TiÀC –hªA KÕh∏NªA Ah« ∆C ”ºß
∂BRŒùA ü KÕh∏NªA µJm ejâ oŒª À , –ÃŒ√e µIBm ¬jU ≈ß Ã« BòG œ ‚A ¡NàA À ©JÒªA ∆C ”ºß æfM jaC PBÕE ”ƒ®ùA Ah« ü À
‹G …I ΩzÕ Bø À A R∑ …I –f»Õ À A R∑ …I ΩzÕ $ : æB≥ f≥ À , “NJªA …√BZJm …I µŒºÕ ‹ Bû …√HØ BŒ√fªA ü œ÷AfNI‹A ©JÒªA WNƒÕ
. 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA
…ª f»ß ‹ ∆›Ø : æB¥Õ B¿∑ f»®I ’BØÀ ≈ø –C f»ß ≈ø : , ©¿ A ü æB≥ , “Õ‡A jaE ïG f»ß ≈ø ¡«jR∑fi B√fUÀ Bø À : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A f»®ºª •ØBÅ oŒª À , f»®ªBI …ª ’BØÀ ‹ –C
…I AÃ∑jrÕ ‹ À  ÀfJ®Õ ∆C …Œºß A AÀf«Bß –hªA ¡«f»ß ÀC …MBÕE “ŒYB√ ≈ø ¡»ŒªG  f»ß –hªA A f»ß f»®ªBI eAjÕ ∆C l÷BÜA ≈ø À
. ¬f¥M Bû “Õ‡A ”ƒ®ø j»£ f≥ À , ¡ Ã¥ß “ª‹e À ¡»n∞√C “UBY “ŒYB√ ≈ø À B◊Œq

œ÷AÀi SÅ
œŒÑ ±Œ∑ œ√iC Li : ¡Œ«AjIG æB≥ f≥ À ∫Bq œ√C   aC BvªA fJ®ªA ïG OJN∑ : æB≥ ¡∏áA ≈I înáA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
a ‹ ∫BrªA À ∫Bq O√C À , B√BôG eAelÕ ∆C KYC À Bƒø¤ø ∆B∑ ¡Œ«AjIG ∆C : …ŒªG KN∏Ø . πªg ≈ø B◊Œq ÕjM ∆C KYC œ√HØ ”MÃùA
¡«jR∑fi B√fUÀ Bø À : æÃ¥Õ ΩU À lß A ∆C : KN∑ À . πrªA lè ªA ’BU AgHØ î¥ŒªA PDÕ Bø πrªA BòC : KN∑ À , …ŒØ
. ∫BrªA ü Oªl√ : æB≥ î¥mB∞ª ¡«jR∑C B√fUÀ ∆G À - f»ß ≈ø
Oªl√ : …ŒØ À œÒmAêA ¡∏áA ≈I înáA ≈ß œqBŒ®ªA SÕfáA ΩÕg ‘Ài f≥ À , j«B£ µIBnªA ∆BŒJªA ü jø Bø ”ºß …≥BJÒ√A À : æÃ≥C
∫B∏rªA ü
”√Ḡ Â∆ÃÊ ß‰ jÊ ∞Í Õ‰ ”mÃÂø æ‰ BÚ≥ À‰ (103)≈‰ ÕÍfn
Í ∞Ù ¿Â ªÙA Û“J‰¥Í ߉ ∆‰ B∑ ±ÊŒ∑Ú jÊ §√BÚØ B‰»I AÿºÚ §ÚØ …Í Õ›‰ø À‰ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ ïḠ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ ”mÃÌø ¡Í«fÍ ®Ê I‰ ≈Íø B‰ƒRÊ ®‰ I‰ ¡Ï QÂ
(105)Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰I ”‰ ®Í ø‰ ΩÊ mÍ iÊ DÚØÚ ¡Ê ∏Û IiÏ ≈ø “‰ƒŒJ‰IÍ ¡∏ÂN◊Ê ÍU fÊ ≥Ú µÏ Z
‰ ªÙA ‹Ḡ …Í º̇ªA ”º‰ß æ‰ ÃÛ≥CÚ ‹ ∆ÚC ”º‰ß ˵ŒÍ¥Y‰ (104)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA LÏi ≈ø ËæÃm‰i
’ BzÊŒI‰ ”‰ «Í A‰gH̄ÚØ  Â f‰ Õ‰ ™
‰ l‰ √‰ À‰ (107)ËîJÍøÌ Ë∆B‰J®Ê ÂQ ”‰ «Í A‰gH̄ÚØ Â Bv‰ß ”Ú¥ªÙDÚØÚ (106)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ øÍ OƒÛ∑ ∆Ḡ B‰»I P
Í DÙ ØÚ “‰ÕB‰◊IÍ OÊ◊UÍ OƒÛ∑ ∆Ḡ æ‰ BÚ≥
AÃÛªBÚ≥ (110)∆‰ ÀÂjø DÙ M‰ A‰g B‰¿ØÚ ¡Ê ∏Û y
Í iÊ CÚ ≈Ê ø ¡∏‰Uj̄Ùë ∆ÚC f Õj̄ÂÕ (109)Ë¡ŒÍºß‰ ËjZ
Í nÚª A‰h«‰ ∆Ï Ḡ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ ¬¯ ÃÊ ≥Ú ≈Íø fl
Û ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ≥ (108)≈‰ Õj̄ͧƒÏºªÍ
Bσ∑ ∆Ḡ AıjÊUfiÚ B‰ƒªÚ ∆Ï Ḡ AÃÛªBÚ≥ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ Û—j‰ Z
‰ nªA ’‰ B‰U À‰ (112)¡ŒÍºß‰ jÍZm Ω ∏ÍI ∫ÃÂMDÙ Õ‰ (111)≈‰ Õj̄ÍrY‰ ≈¯ ÷A‰f¿‰ ªÙA ”Ø ΩÊ mÍ iÊ CÚ À‰  Â B‰aCÚ À‰ …Ê UÍ iÊ CÚ
AÃÛ¥ªÙCÚ æ‰ BÚ≥ (115)î
‰ ¥Í ºÙ ¿ªÙA Â≈çÙ ∆‰ ÃÛ∏√Ï ∆ÚC BÏøḠ À‰ ”‰ ¥Í ºÙ ÂM ∆ÚC BÏøḠ ”mÿ‰Õ AÃÛªBÚ≥ (114)î
‰ IÍjÏ ¥Ú ¿ªÙA ≈‰ ¿Í ªÚ ¡Ê ∏Û √ÏḠ À‰ ¡Ê ®‰ √‰ æ‰ BÚ≥ (113)î
‰ JÍºÍ ‰̈ÙªA Â≈çÙ
B‰ø ±Ú¥ºÙ M‰ ”‰ «Í A‰gH̄ÚØ ∫Bv‰ß µ̄ÙªCÚ ∆Ê CÚ ”mÃÂø ïḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÊÀCÚ À‰ * (116)¡ŒÍ§ß‰ jÊZn
Í IÍ ÀÂ’B‰U À‰ ¡Ê «Â ÃÂJ«‰ Ê mA À‰ p
¯ BσªA î
‰ ßÊ CÚ AÀÂjZ
‰ m AÊÃ¥Ú ªÙCÚ BÏ¿ºÚ ØÚ
(120)≈‰ ÕÍfV
Í m —Û j‰ Z
‰ nªA ”‰ ¥Í ªÙÛC À‰ (119)≈‰ Õj̄Í̈u AÃÂJºÚ ¥Ú √A À‰ πͪB‰ƒ«Â AÃÂJºÍ Â̈ÚØ (118)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê Õ‰ AÃÂ√B∑ B‰ø Ω‰ Ò‰I À‰ µÌ á
Ù‰ A ©‰ ≥Ú Ã‰ ØÚ (117)∆‰ ÃÛ∏ØÍ DÙ Õ‰
”Ø  Â ÿMÂjÊ ∏Ú øÏ Ëj∏Ù ¿‰ ªÚ A‰h«‰ ∆Ï Ḡ ¡Ê ∏Úª ∆‰ g‰ A‰’ ∆Ê CÚ Ω‰ JÊ Ú≥ …Í IÍ ¡ÂNƒ‰øA‰’ ∆ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ æ‰ BÚ≥ (122)∆‰ ÀÂj«‰ À‰ ”mÃÂø L‰i (121)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA L‰jIÍ Bσø‰ A‰’ AÃÛªBÚ≥
ïḠ BÏ√Ḡ AÃÛªBÚ≥ (124)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê ∏Û ƒÏJ‰º˛ uÛfi ¡Ï Q ±ÚºaÍ ≈Ê ø ¡Û∏ºÚ U iÊ CÚ À‰ ¡Ê ∏Û Õ‰ÍfÕÊCÚ ≈Ï ®‰ ÒÚ≥fiÛ (123)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ≤ÊÃnÚØ B‰»ºÚ «Ê CÚ B‰»ƒÍø AÃÂUj̄ÊbÂNªÍ “Í ƒ‰ÕÍf¿‰ ªÙA
(126)î
‰ ¿Í ºÍ nÂø B‰ƒØ̇‰ÃM‰ À‰ Aı u B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ Æ
Ê j̄ÙØCÚ B‰ƒIÏi‰ B‰ƒMÊ’‰ B‰U BÏ¿ªÚ B‰ƒIi‰ O
Í Õ‰B‰◊IÍ Bσø‰ A‰’ ∆Ê CÚ ‹Ḡ BσÍø ¡¥Í ƒ‰M B‰ø À‰ (125)∆‰ ÃÂJºÍ ¥Ú ƒÂø B‰ƒIi‰
∆BŒI
…√BŒMG À ΩŒ÷AjmG I —BVƒª …ŒªG “ªBmjªA  AÃße À ∆ÃßjØ ïG …◊Œâ B»ƒø j∑hªBI wa f≥ À , (¬›nªA …Œºß) ”mÃø wv≥ ü ™Àjq
îI jvø ü …NøB≥G îY …Nv≥ æBöG ¡Q PBÕ‡A  h« B»Œºß Ω¿NrM ªA œ« “v¥ªA  h« À , iÃÒªA “ºŒª B¿«BÕG A  BME îNºªA îNÕ‡BI
À —AiÃNªA æÀl√ “v≥ j∑hM ¡Q , ΩŒ÷AjmG I A ”åC ∆C ïG —frªA PBÕE ≈ø ∆ÃßjØ ¬Ã≥ ”ºß æl√ Bø À , ¡»÷Bå‚ ΩŒ÷AjmG I
. N®ùA B»I N®Õ ΩŒ÷AjmG I ≈ø “≥j∞Nø Bvv≥ ¡Q , ΩV®ªA ΩŒ÷AjmG I —eBJß
. “Õ‡A jaE ïG # …Õ„ø À ∆ÃßjØ ïG BƒMBÕFI ”mÃø ¡«f®I ≈ø BƒR®I ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
À , “®Õjq À LBN∑ KYBu ¬l®ªA œªÀC ≈ø …√HØ (¬›nªA …Œºß) ”mÃø jøDI ¬B¿N«‹A efÉ ”ºß “ª‹e “v¥ªA æÀC ü ∂BŒnªA Œ¨M ü
•∞ª ü À , (¬›nªA …Œºß) ¡Œ«AjIG À `Ã√ “R®JI B¿»Ò®≥ îNºªA îNºYjùA f®I ΩŒv∞NªA ≈ø —fÕfU “ºYjø ü …NR®JI ≈ÕfªA eiÀ f≥
ïG À $ # Aeë ¡«BaC eBß ïG À $ # …øÃ≥ ïG BYÃ√ BƒºmiC f¥ª $ : ‹ÀC ïB®M æB≥ f¥Ø ΩYAjùA æfJM ïG —iBq‚A ≈ø ’œq PBÕ‡A
æB≥ gG B ê À $ : æB¥Ø ∂BŒnªA ´ ¡Q , `Ã√ “®Õjq ”ºß B√B∑ BáBu À Aeë ∆fi fYAÀ ∂BŒm ”ºß ‘jVØ # BáBu ¡«BaC eÃ
µIBnªA ∂BŒnªA ïG eBß ¡Q …N®Õjq ”ºß ¢Ãª ∆B∑ À , ¡Œ«AjIG “®Õjq “ºYjø œ« À ≈ÕfªA ü “Œ√BRªA “ºYjùA Ω«C ≈ø B ê ∆fi # …øÃ¥ª
SªBQ …√fi # …Õ„ø À ∆ÃßjØ ïG BƒMBÕFI ”mÃø ¡«f®I ≈ø BƒR®I ¡Q $ : …ªÃ¥I ”mÃø “v≥ ’fI ü ∂BŒnªA ´ ¡Q , KŒ®q “v≥ ’fI ü
±ºNã …√C ´ üBƒM ‹ À …ŒØ |≥BƒM ‹ AfYAÀ ∆B∑ ∆G À …®÷Ajq À A ≈Õe À , —fÕfU “®Õjq À fÕfU LBN∑ KYBu ¬l®ªA œªÀC
“Œ ‚A ≤iB®ùA æÃJ¥ª  eAf®NmA eAfNqA À , æB¿∏ªA ïG w¥ƒªA ≈ø BŒèifM jrJªA ¬f¥M KnÅ …MeBÕk À æB¿∏ªA À ΩŒv∞NªA À æBö‚BI
“®ÕjrªA À LBN∏ªA j¥NnÕ À , —ÃJƒªA À “ªBmjªA πªg fƒß ¡NNbŒØ ±≥AÃùA ”ºßC œ« œ¿ºß ±≥Ãø ïG œ»NƒÕ ∆C ïG jvß f®I Ajvß
À ≈ÕfªA iBrN√A SŒY ≈ø æB¿∏ªA ü XifNªA ‹G πªg f®I jrJºª ”¥JÕ ‹ À —fÕfU “®Õjq ÀC fÕfU LBN∑ ü  f®I ©¿Òø ‹ AiAj¥NmA
ªA Ω¿®ªA À ¡º®ªA œ≥Ajø ü œ≥ ªA À , ≤iB®ùA µ÷B¥Å µ¥ZNªA “»U ≈ø ¬f¥NªA ‹G À , ¡ …IB®ŒNmA À –jrJªA ©¿N A ”ºß … BnJ√A
. î¥N¿ºª “J≥B®ªA À  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø B»QiÃÕ ~ifiA À “®ÕjrªA B»Œºß ~jê À , LBN∏ªA B»ŒªG ÃßfÕ
. “Õ‡A jaE ïG # BƒMBÕFI ”mÃø ¡«f®I ≈ø BƒR®I ¡Q $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
 h« œ¿n√ Bƒ∑ ∆G À B√G À , “Õ‡A # ∆ÃßjØ BÕ ”mÃø æB≥ À $ : …ªÃ≥ ≈ø ΩŒv∞NªA ü ha¤Õ ¡Q (¬›nªA …Œºß) ”mÃø “v¥ª æBöG
ΩmiC ≈ÕhªA ¬AÃ≥fiA À ¡øfiA wv≥ —iÃnªA  h« ü Pejm Bø KnÅ B»√HØ Ah∏« À eë “v≥ À `Ã√ “v≥ À ”mÃø “v¥I wv¥ªA
LAh®ªA æÀl√ ≈ø ¡«jøC …ŒªG æE Bø À , ejªA À iB∏√‚A ≈ø A Ωmi …I AûUAÀ B¿ŒØ ¡ BY B»ŒØ j∑hÕ ¬Aj∏ªA ΩmjªA ’‹¤« ¡»ŒªG
. ¬Ã¥ªA ∫›« À LAh®ªA æÀl√ j∑hI “øÃNã —iÃ∑hùA wv¥ªA “øBß ∆C ‘jM πªhª À ¡«jIAe ©Ò≥ À , ¡»®ö ”ƒØC –hªA œ ‚A
pBƒºª AiAh√G ∆Ã∏Œª B®Œö ¡»ƒø gÃaDùA œ ‚A f»®ªA æÃJ≥ ü pBƒªA æBY ∆BŒI B»ƒø ~j¨ªA ∆C ¬›∏ªA \NN∞ø ü  Bƒøf≥ Bø oƒM ‹ À
À iAh√‚A ë À ~j¨ªA ≈ø # x $ —iÃm ü Bø À # A $ iÃm ü Bø îI ©øBÜA ~j¨ªA …√C À , “uBa îƒø¤¿ºª ‘j∑g À “øBß
. ‘j∑hªA
$ (¬›nªAB¿»Œºß) KŒ®q À ¢Ãª À Bu À eë À `Ã√ ¡« À ’BŒJ√fiA ≈ø AÀj∑g ≈ø f®I ≈ø –C # ¡«f®I ≈ø BƒR®I ¡Q $ : …ªÃ¥Ø
jvø ∫úø ”ºß µºÒÕ ∆B∑ K¥ª # ∆ÃßjØ $ À , …ªÃY ≈ÕhªA ≤AjqfiA À jvø πºø ïG –C # …Õ„ø À ∆ÃßjØ ïG BƒMBÕFI ”mÃø
∆Ãßj∞ªA Ah« ¡mBI ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA `jvÕ À , îvªA À ∆AjÕG À ¬ÀjªA ∫úø iÃ∞¨Ø À ‘jn∑ À jvŒ¥I K¥ºÕ ∆B∑ B¿∑ ÃÕfàB∑
.  fŒI A …≥j´DØ ”mÃø …ŒªG ΩmiC –hªA
œ« AgHØ …JŒU ≈ø  fÕ XAjaG À , ∆BJ®Q œ« AgHØ Bv®ªA ’B¥ªG ≈ø —ÃßfªA æÀC ü …I ”MC Bø B»I eAjùA ∆C j«B§ªA # BƒMBÕFI $ : …ªÃ≥ À
Ω¥ƒÕ À , P›v∞ø PBÕE ¬fªA À ™eB∞zªA À Ω¿¥ªA À eAjÜA À ∆BØÃÒªA ≈ø πªg f®I ¡»ŒªG A B»ºmiC ªA PBÕ‡A À , ’BzŒI
. (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ≈ß …º¥√ Bø — R∏ªA PBÕ‡A ≈ø ’BŒJ√fiA ≈ø ƒª ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA
¡º£ À , …JnÅ ’œq Ω∑ ¡º£ À , “v¥ªA æ›a ü …√BZJm A  j∑hŒm Bø ”ºß B»I ΩmiC ªA PBÕ‡BI –C # B»I Aÿº§Ø $ : …ªÃ≥ À
. B iB∏√‚A À B»I KÕh∏NªA ë BòG PBÕ‡A
∆Ã∞®zNnÕ À ~ifiA ü ∆Àfn∞Õ AÃ√B∑ ¡»√fi ¡«jøDI iBJNß‹A ü eBnØ‚A “J≥Bß j∑g # ≈Õfn∞ùA “J≥Bß ∆B∑ ±Œ∑ j§√BØ $ : …ªÃ≥ À
Bƒ®ø ΩmiDØ $ : … —iÃm ü À # ΩŒ÷AjmG I œ®ø ΩmiDØ $ : ∆ÃßjØ ïG B«B¥ªC îY ”mÃø —Ãße ìø ü ∆B∑ f≥ À , ΩŒ÷AjmG I
. 47 : … : # ¡»Ih®M ‹ À ΩŒ÷AjmG I
f≥ À , …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ —ÃßfªA “v≥ ΩŒv∞M ü ™Àjq # îùB®ªA Li ≈ø æÃmi œ√G ∆ÃßjØ BÕ ”mÃø æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ÕhªA QêA “ºIB¥ø ü iÃvNÕ Bø Kn√C îùB®ªA Li … BI ïB®M  j∑g À , …ºUfi ΩmiC Bø j∑hª AfŒ»ó ∆Ã∏Œª “ªBmjªBI …n∞√ ≤jß
. —fY ”ºß BIi …ØAj C ≈ø ≤j À B®ªA ∆Ã◊q ≈ø ∆Dq Ω∏ª ÀC ¬Ã≥ Ω∏ª ∆C ‹G ∆ÀjÕ ‹
À µáA æÃ≥ æÃ≥C ∆DI –jY B√C –C …NªBmi ü …≥fvª fŒ∑DM “Õ‡A jaE ïG # µáA ‹G A ”ºß æÃ≥C ‹ ∆C ”ºß µŒ¥Y $ : ïB®M …ªÃ≥
©yÃø ü # ¡∏Ii ≈ø “ƒŒJI ¡∏N◊U f≥ $ : …ªÃ≥ À , …√BZJm A …I œ√jøDÕ Ω BJªA ≈ø B◊Œq πŒªG …ƒø ªBmi ü A ïG Kn√C ‹
.   ´ …Œºß ™j∞NÕ –hªA ΩufiA ë …√fi # îùB®ªA Li ≈ø æÃmi œ√G $ : …ªÃ≥ ïG “JnƒªBI ÀC ¬f¥M Bø ©Œö ïG “JnƒªBI ΩŒº®NªA
”ƒ®ñ µŒ¥Y “Õf®M “¨ºªA ü ≤Àj®ùA À , …I B¥Œ¥Y Ah∑ ”ºß wÕjY –C wÕjY ”ƒ®ø …ƒŒ¿zM “»U ≈ø ”º®I # µŒ¥Y $ “Õf®M Ω®ª À
. µ÷‹ …I –jY –C ¬Aj∑‚BI µŒ¥Y ∆›Ø : æB¥Õ ’BJªBI –jY
æÃ≥C ‹ ∆C œºß KUAÀ ”ƒ®ùA À , KUÀ –C Ah∑ …Œºß µY ≈ø gÃaDø Ah« ”ºß µŒ¥áA À ’BŒªA fÕfrNI # œºß µŒ¥Y $ : ’‘j≥ À
. j«B£ œ≥BJªA À “Õ‡A , æÃ≥C ‹ ∆C : …ªÃ≥  ⁄fNJø À a µŒ¥áBØ µáA ‹G A ”ºß
# “ÕFI O◊U Oƒ∑ ∆G $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ifu ü ¢jrªA # î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G B»I PDØ “ÕFI O◊U Oƒ∑ ∆G æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
|Õj®M “Õ‡A ΩÕg ü ¢jrªA ≈∏ª “ÕFI ’BU f≥ …√DI  iBJaG ü ∂fu f¥Ø “®≥AÀ “ÕFI BŒ÷BU ∆B∑ AgG …√HØ (¬›nªA …Œºß) …≥fu ≈¿zNÕ
, πªÃ≥ ü ∂fvM πƒ£C Bø À B»I PDØ “ÕFI O◊U Oƒ∑ ∆G : æB≥ …√D∏Ø , …®ø “ÕE eÃUÃI  iBJaG ü …≥fvI f¥N®Õ Bø …√C ïG …I ’”øÃÕ
. ¢jrªA ü iAj∏M ›Ø
LAÃÜA À ©Õj∞NªA ’BØ œ«  h« À ,  Bvß ’B¥ªHI …IBUDØ –C ΩŒ≥ B¿∑ “ŒIAÃU ’B∞ªA # îJø ∆BJ®Q œ« AgHØ  Bvß ”¥ªDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. eiÃùA “ŒuÃva ≈ø eB∞Nnø
B»√D∑ lN»M B«Ei B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø jaE ©yÃø ü Bø îI À îJùA ∆BJ®RªBI Bƒ«B« …∞uÀ îI üBƒM ‹ À “¿Œ§®ªA “ŒáA ∆BJ®RªA À
ü ’BU BòG ∆BÜA j∑g ∆HØ ΩŒ≥ B¿∑ îNv¥ªA ≤›Na‹ — ¨vªA “ŒáA œ« ∆BÜA À , 31 : wv¥ªA : # K¥®Õ À AjIfø ïÀ ∆BU
ü ’BU f¥Ø ∆BJ®RªA j∑g BøC À , 20 : … : # ”®nM “ŒY œ« AgHØ B«B¥ªDØ $ : jaE ©yÃø ü B»ŒØ ïB®M æB≥ f≥ À iÃÒªA “ºŒª “v≥
. πªg …ªDm îY PBÕ‡BI ∆Ãßj∞ª …√BŒMG “v≥
ïG ∫fÕ ¡¿yA À $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß æfÕ Bø ”ºß …JŒU ≈ø  fÕ ™l√ –C # ≈Õj£Bƒºª ’BzŒI œ« AgHØ  fÕ ™l√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. 32 : wv¥ªA : # ’Ãm ´ ≈ø ’BzŒI XjÖ πJŒU ü ∫fÕ πºmA $ : …ªÃ≥ À , 22 : … : # ’Ãm ´ ≈ø ’BzŒI XjÖ πYBƒU
fÕkC w¥M ‹ PBÕ‡A ≈∏ª B»I kBVß‚A —eAiG fƒß “®ªBÒªA o¿rªB∑ ’œzM O√B∑ (¬›nªA …Œºß)  fÕ ∆C B»ŒØ PeiÀ ∆G À iBJafiA À
“ªBY B»√C ü ∆Àj£BƒªA πrÕ ‹ ByBzŒIA |ŒJM O√B∑ B»√C ”ºß æfM —lV®ø “ÕE B»√Ã∑ ∆C ‹G ≈Õj£Bƒºª ’BzŒI XjÖ O√B∑ B»√C ≈ø
. —eB®ºª “≥iBa
„ùA —iÀBä j∑g –hªA BòG À , πªg fƒß ∆ÃßjØ …ªB≥ Bø ïB®M j∑hÕ # ¡Œºß jYBnª Ah« ∆G ∆ÃßjØ ¬Ã≥ ≈ø flùA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
–Ci ≈ø  ÃIÃu Bø ∆Ãøf¥ŒØ ∆ÀjaE …IÃvÕ À  AjÕ Bø ïG ¡»z®I rÕ À Bz®I ¡»z®I j∑AhÕ —iÀBrø oºâ ü ¡»√D∑ Bz®I ¡»z®I
AjYBm ∆B∑ AgG À , ¡Œºß jYBnª Ah« ∆G : AêB≥ —lV®ùA …MBÕE ≈ø  Àf«Bq Bø À ”mÃø jøC ü AÀiÀBrM Bù ¡»Ø …I Ω¿®Œª ∆ÃßjØ ïG
¡Q ¡»I fÕDNŒª ¡«jøC ü ¡ ›¥NmA À ΩŒ÷AjmG I —Bå ïG “ºŒmêA  h»I ΩmÃNÕ BòHØ …√BZJm A “ªBmi ≈ø  j∑hÕ B¿ŒØ ∂eBu ´
∆C ›Rø KUAêA ≈ø C ? B«f≥ÀC ªA  iB√ eBúG À ,  fŒ∑ æBÒIG ü …I ∆ÀjøDM Ag B¿Ø ”ºRùA ¡∏N¥ÕjÒI K«hÕ À ¡∏yiC ≈ø ¡∏Ujë
. ? …ºRø jYBnI ~iB®Õ ÀC ≈VnÕ ÀC KºvÕ ÀC ΩN¥Õ
. ¡Œºß jYBm Ω∏I ∫ÃMDÕ ≈ÕjqBY ≈÷AfùA ü S®IA À  BaC À …UiC ∆C ∆ÃßjØ ïG  Ãøf≥ À , ’Ai‡A jaE AÃIÃvNmBØ
 Ãøf≥ Bø “ÕB∏Y , G # …UiC AêB≥ $ : …ªÃ≥ À |®Jª „ùA |®I …ªB≥ Bø “ÕB∏Y # ∆ÀjøDM Ag B¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆C j»§Õ πªg ≈ø À
K Bë ∆ÃßjØ ≈ø …ƒŒ®I æÃ¥ªA Ah« …ø›∑ ≈ø jaE ©yÃø ü …√BZJm A ”∏Y f≥ À , …Œºß AÃ¥∞MA f≥ À ∆ÃßjØ ïG ©Œ¿ÜA –Ci ≈ø
À  BaC À …UiC AêB≥ ∆ÀjøDM Ag B¿Ø  jZnI ¡∏yiC ≈ø ¡∏Ujë ∆C fÕjÕ ¡Œºß jYBnª Ah« ∆G …ªÃY „¿ºª æB≥ $ : ïB®M æB≥  flø …I
. 37 : ’Aj®rªA : # ¡Œºß iBZm Ω∏I ∫ÃMDÕ ≈ÕjqBY ≈÷AfùA ü S®IA
BzÕC A ”∏Y f≥ À ,  jZm ΩRø jZnI …JŒè ∆C AÀCi À  ÃIÃu ¡Q ∆ÃßjØ …ªB≥ Bø æÃY AÀiÀBq BòG ¡»√C î®yÃùA ü Bû j»§Õ À
BƒN◊U C æB≥ $ : æB≥ gG …ºRø jaE jZnI  jZm “yiB®ø ≈ø flùA …ŒªG iBqC –hªBI ”NY ”mÃø …I K Bë ∆ÃßjØ ≈ß æÃ¥ªA Ah«
…ªB≥ Bø æÃY ¡»MiÀBrø ≈ø Xja Bø Ωvä πªg Ω®ª À , 58 : … : # …ºRø jZnI πƒŒMDƒºØ ”mÃø BÕ ∫jZnI BƒyiC ≈ø BƒUjbNª
. …n∞√ ΩJ≥ ≈ø ”mÃø …I K Bã ∆ÃßjØ ïG ¬f≥ Bø f®I ∆ÃßjØ
$ : ïB®M æB≥ PBÕ‡A  h« ü Bø ΩRñ Bz®I ¡»z®I B»ŒØ ”UB√ ∆ÃßjØ ïG —jZnªA ¬Àf≥ f®I BzÕC ‘jaC —iÀBrø “nºU „¿ºª À
”ºRùA ¡∏N¥ÕjÒI BJ«hÕ À B¿«jZnI ¡∏yiC ≈ø ¡∑BUjë ∆C ∆AfÕjÕ ∆AjYBnª ∆Ah« ∆G AêB≥ ‘ÃVƒªA AÀjmC À ¡»ƒŒI ¡«jøC AÃßkBƒNØ
. 63 : … : #
AÀiBqC À …ªÃ≥ AÃ≥fu À AÀiÀBrNØ ∆ÃßjØ …I Ω®∞Õ B¿ŒØ ¡»ÕCi AÀjÕ À …ŒØ AÀiÀBrNŒª ¡»ŒªG  B¥ªC ∆Ãßj∞ª ¬›∏ªA ΩuC ∆C îJNØ
Aî¿Nè ∆C AÃ¥∞MA À —jZnªA ’œâ f®I BŒ√BQ —BUBƒùA À —iÀBr¿ºª Aî¿NUA ¡Q ”mÃù  j∑g ¡Q …ºJ¥Ø “yiB®¿ºª —jZnªA ©ö À ’BUi‚BI
. AfYAÀ B∞u jZnªA ≈ø …Œºß ∆Àif¥Õ Bø Ω∏I  ÃyiB®Õ À …Œºß
À ¡∏ª›¥NmA ΩÒJÕ À , jvø πº¿NŒØ ΩŒ÷AjmG JI fÕDNÕ ∆C fÕjÕ –C # ∆ÀjøDM Ag B¿Ø ¡∏yiC ≈ø ¡∏Ujë ∆C fÕjÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
AÃ∏º¿NÕ À ¡»yiC Aú¨rŒØ ¡»Œºß AÃJº¨NŒØ ¬Ã≥ ”ºß ¬Ã≥ ¡V»Õ ∆C “¥IBnªA iBvßfiA ü µ∞NÕ ∆B∑ Bø A R∑ À , ¡∏yiC ≈ø ¡∏Ujë
. ~ifiA ü ¡«ÀejrÕ À B»ƒø ¡«ÃUjbŒØ ¡«iBÕe
. “ŒªBNªA “Õ‡A jaE ïG # ≈ÕjqBY ≈÷AfùA ü ΩmiC À  BaC À …UiC AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
œøjM ”NY  Ãç À ΩN¥ªB∑ jrI B¿ ΩV®M ‹ À  BaC À  jaC –C O∏nºª ’B A À aDNªA ”ƒ®ñ ’BUi‚A ≈ø jøC ’B A ∆Ã∏nI …UiC
jZnI ”mÃø jZm ~iBß ¡Q ¡»I ∫ÃMDŒØ —jZnªA ∆î¿è ≈ÕjqBY ∫eÃU ≈ø ≈÷AfùA ü S®IA ΩI B¿«Ãç À —Ãn≥ ÀC ¡º§I
. —jZnªA
∆ÀiB« ë  ÃaC À , ”mÃø ïG ©UAi ¿y ’B A À , OØhY ¡Q ’BÕ —l¿ A OJº≥ …◊UiC …ºuC À ’B A À ¡ŒÜA jn∏I …UiC : ’‘j≥ À
. (¬›nªA …Œºß)
Ω∑ —jZnªA ’BU À ¡«ÀjrZØ ≈ÕjqBY ΩmiDØ –C “ŒªBNªA “Õ‡A jaE ïG # AjUfi Bƒª ∆G AêB≥ ∆ÃßjØ —jZnªA ’BU À $ : ïB®M …ªÃ≥
. kB脪 ≤Àhä πªg
À , ©÷Bq iBJa‚A —iÃu ü œ÷Br√‚A KºÒªA —eBØG À , fŒ∑DNºª àA —iÃu ü …I ’œU jUflª æA¤m # AjUfi Bƒª ∆G $ : ¡ Ã≥ À
“IBUG # îIj¥ùA ≈ù ¡∏√G À ¡®√ æB≥ $ : …ªÃ≥ À # AjUfi Bƒª ∆G C $ : jøBß ≈IA —’Aj≥  fÕ¤Õ À , …MAeC ≤hÅ BøB»∞NmA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô
. KÕj¥NªBI ¡«fßÀ —eBÕk ©ø ¡ Ã◊nù
¡« AÃ√Ã∏Õ ∆C îI À ,  Bv®I œ¥ºùA ë ∆Ã∏Õ ∆C îI  À a # ùA ≈ç ∆Ã∏√ ∆C BøG À œ¥ºM ∆C BøG ”mÃø BÕ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
∆G  Bƒ®¿Ø ’B¥ª‚BI ’AfNI‹A ü ŒbNªA fŒ∞Õ “ªBä ‹ À , …NºIB¥ù AÀf®NmA ¬B¥ø ü ŒbNªA Ah« À œv®ªA À æBJáA ≈ø  ÀfßC Bù ùA
. ‹ÀC BƒŒvß À BƒªBJY BƒŒ¥ªC O◊q ∆G À ‹ÀC ∫Bvß µªC O◊q
¡« ¡»√DI ¡»≥ÃQê æBY –C ”ºß …√ÃIB»Õ ›Ø ¡«f®I ÀC ¡»ºJ≥ ”¥ªC ’AÃm  jøDI ∆êBJÕ ‹ ¡»√C ”ºß …Nª‹fª fºVNªA ≈ø ™Ã√ …ŒØ À
. LeDNªA ≈ø ™Ã√ ≈ß πªg ©ø ŒbNªA Ãºë ‹ À , ∆ÃJªB¨ªA
’BŒqC ∫AieHI ∆Bn√‚A “mBY ü ≤jvM ™Ã√ Bƒ«B« jZnªA , “Õ‡A jaE ïG # pBƒªA îßC AÀjZm AÃ¥ªC B¿ºØ AÃ¥ªC æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü 102 : —j¥JªA : ∆B¿Œºm πºø ”ºß î BŒrªA AúNM Bø AîJMA À : …ªÃ≥ n∞M ü …ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , XiBàA ü B “¥Œ¥Y ‹
. B¿Œ§ß ¡«jZm B»ŒØ A fß f≥ À , j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , “ØBa‚A LB« m‹A À , LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA
≤ju ë πØ‚A À , “ßjnI ’œrªA æÀBƒM ∆B∞¥ºªA À ±¥ºªA À “Õ n∞M ∆C , îNÕ‡A jaE ïG µªC ∆C ”mÃø ïG BƒŒYÀC À : ïB®M …ªÃ≥
∆C AÃ¥ªC Bø f®I ”mÃø ïG BƒŒYÀC À : jÕf¥NªA À , —j«B£ kBè‚A ≈ø  ÃUÀ “Õ‡A ü À , Lh∏ªA ”ºß µºÒÕ Ahª À …»UÀ ≈ß ’œrªA
. ∆Ã∏ØDÕ Bø ±¥ºM œ« AgG À “ŒY œ« AgHØ B«B¥ªDØ ∫Bvß µªC
À B»Œºß ™Ã≥êBI ~ifiA ü j¥NnÕ C …ªBY “J≥Bß ¡º®Õ ‹ µº®ø …√D∑ ’œrI µáA …ŒJrNI “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA …ŒØ # µáA ©≥ÃØ $ : …ªÃ≥ À
. jZnªA ≈ø # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ΩÒI À $ j¥NmA À ©≥ÃØ ? ‹ ¬C B»ŒØ ≈∏¿NªA
¡UB»M –hªA ¡Œ§®ªA ©¿ A πªg ü –C # πªBƒ« $ …IBZuC À ∆ÃßjØ Kº´ –C # ≈Õj´Bu AÃJº¥√A À πªBƒ« AÃJº¨Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
’‹gC AÀiBu À AÀeBß –C # ≈Õj´Bu AÃJº¥√A À $ , fŒ®Jºª ë À πªg ïG —iBqG # πªBƒ« $ •∞ª œ∞Ø K√BU Ω∑ ≈ø pBƒªA …ŒØ ¡»Œºß
. î√B»ø
œ¥ªC À $ : …ªÃ≥ ü ’B¥ª‚A ΩßBØ ¡»IC # ∆ÀiB« À ”mÃø Li îùB®ªA LjI BƒøE AêB≥ ≈ÕfUBm —jZnªA œ¥ªC À $ : ïB®M …ªÃ≥
“ÕE QDM æB¿∑ ïG —iBq„ª πªg À , ≈ÕfUBm ~ifiA ïG ¡»n∞√DI AÃ¥ªC ≈ÕhªA ¡« —jZnªA ∆HØ ¬Ãº®ø ë À # ≈ÕfUBm —jZnªA
¡ºØ ∆ÀfUBm ∆Ã¥ºø ¡« À ‹G ¡»Œºß B«iû£ À “Õ‡A “¿§ß AÀf«Bq Bø îY ¡»n∞√DI AÀj®rÕ ¡ºØ ¡«BÕG B»qB«eG À ¡»ŒØ ”mÃø
. πªg ¡»I ©≥ÀC –hªA ≈ø AÀifÕ
∆ÀiB« À ”mÃø j∑g ü À , ∆ÀiB« À ”mÃø  hÖA –hªA îùB®ªA LjI ∆Bô‚A À , ≈ÕfUBm ~ifiA ”ºß iÀjàA ïG “Õ‡A ¡»MjÒyBØ
. îùB®ªA LjI ∆Bô‚A ©ø B¿»I ∆Bô‚A ”ºß “ª‹e
B¿ºØ îùB®ªA Li …√C œßfÕ ∆B∑ …√HØ ∆Ãßj∞ª ¡»√BôG ∆Ã∏Õ ∆C ¡«ÃM ©Øfª ∆ÀiB« À ”mÃø LjI îùB®ªA Li ¡»√BŒI ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
æÃ¥M O√B∑ Bø “ŒƒQêA ∆HØ ’B∞a ≈ß Ãºë ‹ À , ¡«ÃNªA πªg ©Øf√A BIi ∆ÃßjØ AhaDÕ À # ∆ÀiB« À ”mÃø Li $ ¡ Ã¥I  ÃƒŒI
LBIiC îI B»√Ã◊q À B®ªA ’AlUC Aÿn≥ ΩI “øB¥Nm‹BI B»÷AlUC ©Œö jøC jIfÕ À îùB®ªA πºô ≈ø ”ƒ®ñ  Bƒ®ø “¥Œ¥Å îùB®ªA LjI
. B»ŒIÃIjø À LBIifiA Li ‹ LBIifiA Li À “ ‡A …ªG ¬B¥ø …√BZJm A AÃÒßC BòG À , ”Nq
¬BŒ¥ªA “»U ≈ø ú®ªA ë BòG , 24 : PBßkBƒªA : # ”ºßfiA ¡∏Ii B√C $ : …ªÃ≥ ≈ø A  B∏Y Bø ”ºß …n∞ƒª ∆ÃßjØ  BßeA –hªA À
O BYC f≥ …º∑ πªg ©ø À , îùB®ªA ©Œö “ŒIÃIjI ¬BŒ¥ªA “»U ≈ø ‹ æBvMA À Lj≥ ≈ß - “uBa jvø Ω«C ¡« À - pBƒªA “UBÅ
. B®Ò≥ ¡»J«Ahø æÃuC ±ªBa ∆G À îùB®ªA Li ∆ÃßjØ ∆Ã∏I AëÃ∞NÕ ∆C f®JNnÕ ‹ SŒÅ “ŒƒQêA ”ºß PBØAjàA
B∞√DM # ¡∏ª ∆gE ∆C ΩJ≥ …I ¡NƒøE $ : …ªÃ¥I ∆ÃßjØ ¡»J Ba îNÕ‡A jaE ïG # ¡∏ª ∆gE ∆C ΩJ≥ …I ¡NƒøE ∆ÃßjØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. —AefiA ≤Àhä BŒbŒIÃM ÀC BÕiB∏√G BøB»∞NmA ∆Ã∏Õ ∆C l÷BÜA ≈ø À , cŒIÃNªA À iB∏√‚A À ¬B¥ùA KnÅ fŒ∞Õ iBJaG ë À , AiBJ∏NmA À
Bø f®I …NƒÕfø ü Aî¿NUA Bù ¡»√C fÕjÕ “ƒÕfùA ü “®yAÃùA À —B AÃùBI ¡»¿»NÕ “Õ‡A # “ƒÕfùA ü  Ãój∏ø j∏ù Ah« ∆G $ : …ªÃ≥ À
”ºß AÃÒºnNŒØ …IBZuC À ∆Ãßj∞I AÀj∏ô ∆C ”ºß AîöC ”mÃø AÃ¥ª À …ŒªG ¡»I AÀ’BVØ ”Nq “∞ºNã ≈÷Afø ≈ø ∆ÀjqBáA ¡«jrY
¡»ßB¿NUA f®I πªg ∆B∑ f¥Ø ’œq ”ºß AÃ◊ AÃM AÃ√B∑ ÃºØ πªg ΩJ≥ ”mÃø AÀf«BrÕ ¡»√fi πªg À , B»º«C B»ƒø AÃUjbŒØ “ƒÕfùA
. …NƒÕfø ü
…ªÃ¥I B»ƒø “ƒÕfùA Ω«C AÃUjbŒª j∏ùA ”ºß B®Œö AÃ◊ AÃM ¡»√DI ¡»¿»MA ¡Q # ¡∏ª ∆gE ∆C ΩJ≥ …I ¡NƒøE $ : …ªÃ¥I ¡»√BôG ¡»Œºß j∏√C
. PBIÃ¥®ªA fqDI ¡»ºŒ∏ƒM À ¡»NmBŒm …ª \ŒJùA ~ifiA ü eBnØ‚A ¬jU ¡ OJRŒª G # j∏ù Ah« ∆G $ :
# î®öC ¡∏ƒJºufi ¡Q ≤›a ≈ø ¡∏ºUiC À ¡∏ÕfÕC ≈®Ò≥fi $ : …ªÃ¥I …ºvØ À …ƒŒI ¡Q # ∆ÿº®M ≤ÃnØ $ : …ªÃ¥I ¡«ef« ¡Q
©ø ‘jnŒªA fŒªA ÀC ‘jnŒªA ΩUjªA ©ø ”ƒ¿ŒªA fŒªA ©Ò¥Õ ∆C ë À ≤›a ≈ø ΩUifiA À –fÕfiA ©Ò¥I ‹ÀC AfŒ∑C AfÕf»M ¡«ef»Ø
. ‘jafiA B»ƒø O®Ò≥ ªA “»ÜA ≤›a ≈ø ΩUjªA À fŒªA ≈ø Ω∑ ©Ò≥ “º¿ÜBI À ”ƒ¿ŒªA ΩUjªA
À , — ß ¡ ∆Ã∏ŒØ pBƒªA  f«BrŒª ~ifiA ”ºß …J√BU PBJQHI “JràA ©Øi À “Jra ”ºß …JÕh®M f®I ¬j A fq ë À KºvªBI BŒ√BQ À
. ∆Aj¿ß æE —iÃm n∞M ü (¬›nªA …Œºß) \ŒnùA wv≥ ü …√BŒI ΩŒv∞M ¬f¥M f≥
. PBÕ‡A jaE ïG # ∆ÃJº¥ƒø BƒIi ïG B√G AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø æBJ≥ LAh®ªBI B√ef»M π√C ë À , …NVY …I ©Ò¥ƒM À ,  fŒ∑ …I ΩÒJÕ Bñ  ÃºIB≥ f≥ À æB¥ùA Ah« ∆ú÷B¥ªA ¡« À —jZnªA LAÃU
©Uj√ B√HØ Ajq πªg oŒª À , LAh®ªA C ≈ø …ŒmB¥√ Bø À …I BƒMBŒY ™BÒ¥√A “»U ≈ø Bƒª jq πªg ∆C πƒø Bƒ£ BƒIjI ∆Bô‚A ≈ø Bƒø ¡¥ƒM
. àA ‹G Bƒ√Àe B¿Ø BƒIjI Bƒ√BôG ë À BøjU Bƒª O√C  f®M Bø ‹G ¬ å À , —fŒ®nªA Lj¥ªA —BŒÅ  fƒß BŒç À , BƒIi ïG
AÀfß À # BƒM’BU Bù BƒIi PBÕFI BƒøE ∆C ‹G Bƒø ¡¥ƒM Bø À $ eB®ùBI ¡»ƒø ∆BôG ë À # ∆ÃJº¥ƒø BƒIi ïG B√G AêB≥ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø Ah« À
f®I AfYAÀ ¡»Œvß À ¡ BJY B»∞¥ª À , B√BJ®Q B»MiÀ v∑ “ÕE B»ƒø Ω∑ PB»U ”ºß …ªB¿Nq‹ — R∑ PBÕE j«B§ªA ”ºß - Bv®ªA jøC
. ïÀfiA B»NªBY ïG B»ßÃUi À , fYAÀ
. |¨IC À  j∑ AgG : ¡ºß À Ljy LBI ≈ø ¡¥ƒÕ Ah∑ …ƒø ¡¥√ : æB¥Õ |¨JªA À “«Aj∏ªA ë ¡¥ƒªA À
ïB®M  ÃªDnØ ¡»ºN≥ À ¡»JÕh®M ≈ø …I ¬lß Bø ”ºß ¡»IjI AÃQB¨NmA À , …I ¡«ef« Bû AÀjßhÕ ∆C ´ ≈ø “Œ ‚A “IhÜA ¡»MhaC ¡Q
. BƒºN≥ ∆G # nø BƒØÃM À - fÕfrªA LAh®ªA ≈ø BƒI ©≥ÃÕ ∆C fÕjÕ Bø ”ºß - A u BƒŒºß ÆjØC BƒIi $ : îº÷B≥
ë À ’BùBI ’B√‚A ÆAjØHI  ’BÒßG À , ’BùBI vªA À , “Œ√‡BI ¡»mÃ∞√ AûJrØ “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA vªA ’BÒßG ”ºß ÆAjØ‚A ∂› G ü À
. ¡»I ælƒÕ C À LAhß –C æÀl√ fƒß …I ∆Ãßlè ‹ Bø vªA ≈ø ¡»Œºß A |Œ∞Œª πªg AêDm BòG À ,  j¿¨Õ ”NY …ŒØ …Ju
jvø πºø  fJ®Õ À # ”ºßfiA ¡∏Ii B√C $ –eBƒÕ –hªA fŒƒ®ªA iBJÜA ë À ∆ÃßjØ ©ø  h« ¡»N»ØBrø ü LBV®ªA KV®ªBI AÀ’BU f≥ À
À , OIBQ ∆BôG À , cmAi ¬lß À , “ôj∑ pÃ∞√ À , “ƒ◊¿Òø Lú¥I ¡»NVY ≈ß AÃIjßDØ …MÃÒm À …Mif≥ ≈ø AÀf«Bq Bø ¡«jßhÕ ¡ºØ
ü À —iÃnªA  h« ü Ah« ¡»∞≥Ãø ü ∆ÃßjØ ¡»MiÀBä À ¡»N»ØBrø ≈ø …√BZJm A  B∏Y Bø PjIfM ∆G À , ≠ŒºI æÃ≥ À , lÕlß ¡ºß
À , “ôj∑ ∂›aC À , “∞Õjq “ŒYÀi P‹BY À , “ö ¬Ãºß ïG “¨ªBJªA WVáA ≈ø ¡»ø›∑ æ›a ü Bø ∫fqiC ’Aj®rªA À … œMiÃm
. îY ïG j§NƒŒºØ ¬B¥ùA Ah« ü B»ƒø —ihq B√eiÀfi LBN∏ªA Ah« ià ≈ß XÀjàA iÀhä ‹ ê

œ÷AÀi SÅ
ïG ∆ÀiB«  ÃaC …®ø À , ’BzŒJªA fŒªA À Bv®ªA “ÕE ≈ø …I  fÕC À , “ªBmjªA ≈ø A  BME Bñ ”mÃø ’œâ “v≥ ≈ø …IBN∑ ü A “v≥ Bø
‹ —jZnªA ∆BôG À , ¡«jZm ”ºß ”mÃø “ÕE A iB»£G À , ¡«jZnI …NyiB®ø À —jZnªA ∆ÃßjØ ©ö ¡Q îNÕ‡BI …√BŒMG À ∆ÃßjØ
. ‹BöG PBÕ‡A  h« ü j∑g Bø kÀBè
“v¥ªA ΩŒuB∞M ≈ø πªg ©ø Ω¿NrM B»√C ´ œ√B®ùA  h« ”ºß “ƒnªA Ω«C ∂j ÀC “®ŒrªA ∂j ≈ø —eiAêA PBÕAÀjªA Oº¿NqA f≥ À
KŒ®q ïG OºuÀ ¬eE Bvß O√B∑ B»√C À , “ƒÜA pE ≈ø ∆B∑ ”mÃø Bvß ∆C : eiÀ B¿∑ A LBN∑ B ~j®NÕ “JŒVß iÃøC ”ºß
À , ΩŒºªBI …ª ’œzM O√B∏Ø ≈Õfø ïG …UÃM îY ”mÃù πºø B«BÒßC ¬eE Bvß O√B∑ B»√C PBÕAÀjªA |®I ü À , ”mÃø B«BÒßC ¡Q
∆ÃßjØ fƒß B√BJ®Q PiBu AgG O√B∑ À , O¥ÒƒNmA AgG µÒƒM O√B∑ B»√C : B»z®I ü À …≥ki …ª XjbŒØ iB»ƒªA ü ~ifiA B»I LjzÕ
B»√C B»z®I ü À , ›Œø ’B¿nªA ü O®∞MiA B»√C À BßAig ∆Ã√B B»z®I ü À BßAig ∆îIiC –Ài À , BßAig jrß BƒQA …ŒŒá îI Bø f®I
”ºß Oºõ À , B»IBŒ√C îI ∆ÃßjØ “J≥ PhaC B»√C B»z®I ü À , ∆ÃßjØ jv≥ iÃm ”ºß ja‡A À ~ifiA ”ºß B»Õj∞rø fYC O®yÀ
ü O√B∑ B»√C : B»z®I ü À , BßAig ∆Ã√B O√B∑ B»√C : B»z®I ü À , B∞ªC ∆Àjrß À “nú ¡»ƒø PB¿Ø îõelø AÃøl»√BØ pBƒªA
À —jø “÷Bø ©IiC ¬ÃŒªA πªg ü TfYC …√C : B»z®I ü À , ‘Ci Bø æë ≈ø …IBŒQ ü TfYC ∆ÃßjØ ∆C : “ÕAÀjªA ü À , “ƒÕfùB∑ ¡§®ªA
B«iÃ√ Kº¨Õ ∆B∑ …JŒU ≈ø  fÕ XjaC AgG ∆B∑ (¬›nªA …Œºß) …√C PBÕAÀjªA ü À , ∂j´ ”NY ≈ÒJªA ’Ae …®ø j¿NmA …√C : B»z®I ü
. o¿rªA iÃ√
“nú B»z®I ü À , B∞ªC jrß QA : B»z®I ü À “÷Bø ©nM ïG “÷B¿Nm : B»z®I ü À , ›Ui î®Jm AÃ√B∑ —jZnªA ∆C : “ÕAÀjªA ü À
B∞ªC î®Jm B»z®I ü À , B∞ªC îQ›Q À “®zI B»z®I ü À , B∞ªC jrß “®nM : B»z®I ü À , B∞ªC jrß “®Jm : B»z®I ü À , B∞ªC jrß
. B∞ªC î√B : B»z®I ü À ,
B»z®I ü À , ∆î ¡»nŒ÷i ¡mA ∆B∑ …√C : B»ŒØ À # ‘ÃŒ√ $ Ω«C ≈ø îŒmÃâ îºUi ≈ø jZnªA AÀhaC AÃ√B∑ ¡»√C “ÕAÀjªA ü À
. ”∞vø À , °ZÒY À , iÀkBß À , iÃIBm : ¡«⁄B C “®IiC ’Bm⁄i ¡ ∆B∑ …√C B»z®I ü À , BƒYÃÕ :
’BƒIC ≈ø …√C : B»z®I ü À , piBØ jbÒuA Ω«C ≈ø ∆B∑ …√C À , ∆BÕjªA ≈I K®vùA ≈I fŒªÃªA … A ∆C : ∆ÃßjØ o∞√ ü eiÀ Ah∑ À
. j®q …ƒø |ŒIA ‹ À KrÕ À “ƒm “÷B¿®IiC tBß ±mÃÕ ∆ÃßjØ Ã« Ah« ∆ÃßjØ ∆C : B»z®I ü À , jvø
”mÃø ≈ø B»I ≈vZNŒª fmfiA B»ŒØ Ω®U À , ~BŒ´ À ¬BUE B»ƒŒI B¿ŒØ Ω®U À , ”mÃø ≈ø B»ŒØ ≈vZNÕ ≈÷Afø ”ƒI …√C : B»z®I ü À
”»N√A ”NY B»IBI …ª \N∞√A ‹G “ƒÕfø PDÕ ¡Q , —jIfø OªÀ À OvJvJM fmfiA  Ei B¿ºØ “ƒÕfùA Ωae ∆ÃßjØ ïG ”mÃø A S®I B¿ºØ
. …ŒØ ë –hªA ∆ÃßjØ jv≥ ïG
: æB≥ …ŒªG O∞NºÕ ¡ºØ ∆ÃßjØ ”ºß œª ∆gDNmA æB≥ ∆g‡A Xja B¿ºØ  Bvß …®ø À ≤Ãu ≈ø “ßifø …Œºß À , …IBI ”ºß f®¥Ø : æB≥
…Œºß jR∑C B¿ºØ : æB≥ …ª ∆gDNnÕ ∆C …ªDnÕ A ’Bq Bø πªhI S∏¿Ø : æB≥ …ŒªG O∞NºÕ ¡ºØ îùB®ªA Li æÃmi B√C : ”mÃø …ª æB¥Ø
. ? ∫ ´ …ºmjÕ ≈ø îùB®ªA Li fUÀ Bø C : æB≥
: æB¥Ø …nºâ ü ë À ∆ÃßjØ …ŒªG j§√ ”NY \N∞√A ‹G LBI ∆ÃßjØ îI À …ƒŒI µJÕ ¡ºØ  Bv®I LBJªA LjzØ ”mÃø Kz¨Ø : æB≥
. πŒªG îùB®ªA Li æÃmi B√C : æB¥Ø BßAig ∆Ã√B ™B∞Mi‹A — R∑ “®∞Mjø …ª “J≥ ü ë À …Œºß ΩafØ : æB≥  ÃºaeC
. ∆BNJ®q …ª ∆B∑ À  Bvß ”¥ªDØ : æB≥ , î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G “ÕFI PDØ : æB¥Ø : æB≥
. “J¥ªA ”ºßC ü ‘jafiA “J®rªA À ~ifiA ”ºß îNJ®rªA ‘fYG ©≥À f≥ “ŒY œ« AgHØ : æB≥
. B√A √ K»ºM œ« À B»ØÃU ∆ÃßjØ j§ƒØ : æB≥
. B«ha ”mÃø BÕ `Bu À TfYDØ …ŒªG ‘ëC À : æB≥
‹G B»Jº´C ei ïG ΩŒJm ‹ ∆Ej¥ªA B»ƒß O∏m iÃøC B»Jº´C À “v¥ªA  h« ü K÷BV®ªA ≈ø PBÕAÀjªA …Œºß Ω¿NrÕ Bû πªg ´ ïG
ÀC ΩŒmAjø B»ºU ΩI “Œ®Ò≥ ≈÷Aj¥I “ØÃ∞ä ‹ À —jMAÃNñ OnŒª œ« À , “ÕÀjø “ÕAÀi Ω∏I ≈§ªA ≈nY ‹G B ÃJ≥ ïG ‹ À , eB®JNm‹A
ïÀC B»ƒß |¨ªBØ ~iB®NªA ≈ø B»ƒŒI Bø ”ºß ±®zªA PB»U j÷Bm ≈ø “∞Œ®y ÀC “ØÃ≥Ãø
BÏ√Ḡ À‰ ¡Ê «’‰ BnÍ√ ”¯ Z
Ê N‰n‰√ À‰ ¡Ê «’‰ B‰ƒIÊCÚ ÂΩN¥Ú ƒm æ‰ BÚ≥ π‰N»‰ ªÍA‰’ À‰ ∫‰ih‰ Õ‰ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø AÀÂfn
Í ∞Ù ŒÂªÍ Â…ø‰ ÃÊ ≥Ú À‰ ”mÃÂø i h‰ M‰ CÚ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ ¬¯ ÃÊ ≥Ú ≈Íø fl
Û ùÙ‰ A æ‰ BÚ≥ À‰
(128)î
‰ ¥Í NÏ¿ºÙ ªÍ “Û J‰¥Í ®‰ ªÙA À‰  Í eÍ B‰JßÍ ≈Ê øÍ Â’Br‰Õ ≈‰ø B‰»ÂQīÃÂÕ …Í º̇ª ~ÊifiÚ A ∆Ï Ḡ AÀ uA À‰ …Í º̇ªBÍI AÌͮN‰mA …Í øÍ ÃÊ ¥Ú ªÍ ”mÃÂø æ‰ BÚ≥ (127)∆‰ ÀÂj»¯ ≥Ú ¡Ê »Â ≥Ú ÃÊ ØÚ
)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ ±ÊŒ∑ j‰ §ƒ‰ŒØÚ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê ∏Ú∞ºÍ b
Ê N‰n‰Õ À‰ ¡Ê ∑ÏÀÂf‰ß πͺ»Ê Õ ∆ÚC ¡Ê ∏Û IÌi‰ ”n‰ß æ‰ BÚ≥ B‰ƒN‰◊Ê UÍ B‰ø fÍ ®Ê I‰ ≈Íø À‰ B‰ƒŒ‰MÍDÙ M‰ ∆ÚC Ω̄ÊJ≥Ú ≈Íø B‰ƒÕÍgÀÛC AÃÛªBÚ≥
¡Ê »Â JÍvÂM ∆Ḡ À‰  Í hÍ «‰ B‰ƒªÚ AÃÛªBÚ≥ Û“ƒ‰n‰á
Ù A ¡»MÊ’‰ B‰U A‰gH̄ÚØ (130)∆‰ ÀÂj∑ÏhÕ‰ ¡Ê »Â º̇‰®ªÚ P
Í j‰ ¿‰ RϪA ≈‰ ø wÙ¥√‰ À‰ î
‰ ƒÍnªBÍI ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ æ‰ A‰’ B‰√hÊ a‰ CÚ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (129
B‰»I B‰√j‰ Z
‰ n‰Nª˛ “‰ÕA‰’ ≈Ê øÍ …Í IÍ B‰ƒMÍDÙ M‰ B‰¿»Ê ø‰ AÃÛªBÚ≥ ‰À (131)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ ‹ ¡Ê «j‰ R∑ÚC ≈Ï ∏Í ªÚ À‰ …Í º̇ªA f‰ ƒÍß ¡Ê «Âj◊ B‰¿√ÏḠ ‹ÚC … ®‰ øÏ ≈‰ø À‰ ”mÿIÍ AÀÂ Ò‰Õ ˆ“◊‰Œm
BıøÊÃ≥Ú AÃÂ√B∑ À‰ AÀ ∏Ù N‰mBÚØ OÚºvÚ∞øÌ O‰ÕA‰’ ¬‰ fÏ ªA À‰ ™
‰ eÍ BÚ∞zªA À‰ Ω‰ ¿Ï ¥Û ªÙA À‰ e‰ A‰jÜ
Ù‰ A À‰ ∆‰ BÚØÃÒªA ¡»¯ ŒÚºß‰ B‰ƒºÙ mÊiDÚØÚ (132)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿IÍ πÚª ≈ çÙ B‰¿ØÚ
≈Ï ºÚ mÍ jÊ ƒÚª À‰ πÚª ≈Ï ƒÍø¤Ê ƒÂªÚ l‰ UÊ j ªA Bσ߉ OÙ∞rÚ∑ ≈◊Úª ∫‰fƒÍß f‰ »¯ ߉ B‰¿IÍ πÏIi‰ B‰ƒªÚ ™
 eÊ A ”mÿՉ AÃÛªBÚ≥ l UÊ j ªA ¡»¯ ŒÊ ºÚ ߉ ©‰ ≥Ú À‰ BÏ¿ªÚ ‰À (133)î
‰ øÍ j̄Ùâ
¡Ê »Â √ÚDIÍ ¡ Œ‰ªÙA ”Ø ¡Ê »Â ƒ‰≥Ù j‰ ´Ù DÚØÚ ¡Ê »Â ƒÍø B‰ƒ¿Ê ¥Ú N‰√BÚØ (135)∆‰ ÃÂR∏Û ƒ‰Õ ¡Ê «Â A‰gḠ  Â ÃÂ̈ͺI‰ ¡Â« Ω‰UCÚ ïḠ l‰ UÊ j ªA ¡Â »Â ƒ‰ß B‰ƒ∞Ù r∑ BÏ¿ºÚ ØÚ (134)Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰I π‰®ø‰
OÏ¿M‰ À‰ B‰»ŒÍØ B‰ƒ∑Ù j‰ I‰ ”Nª̇A B‰»I‰j̄‰̈‰ø À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ∂
‰ j̄r‰ø ∆‰ ÃÛ∞®‰ z‰NnÂÕ AÃÂ√B∑ ≈‰ ÕÍhª̇A ¬‰ ÃÊ ¥Ú ªÙA B‰ƒQÊi‰ ÀÊ CÚ À‰ (136)î
‰ ºÍ ∞Í ´Ú B‰»ƒ‰ß AÃÂ√B∑ À‰ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑Ú
(137)∆‰ Ãqj̄ʮՉ AÃÂ√B∑ B‰ø À‰ … ø ÃÊ ≥Ú À‰ ∆ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ Â©ƒ‰v‰Õ ∆‰ B∑ B‰ø B‰√jÊ øÏ e‰ À‰ AÀ u B‰¿IÍ Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰I ”º‰ß ”ƒnÂZªÙA πIi‰ O‰¿ºÍ ∑
∆BŒI
ïG ¡«ÃßfÕ —ÃßfªBI ¬BŒ¥ªA f®I ¡»ƒŒI ”mÃø “øB≥G ¬BÕC …øÃ≥ À ∆ÃßjØ îI À (¬›nªA …Œºß) …ƒŒI ‘jU Bø æBöG ”ºß Ω¿NrM PBÕ‡A
ΩŒ÷AjmG I TiÀC À ,  eÃU À ∆ÃßjØ ∂j´C À , …øÃ≥ À ïB®M A  BåC ”NY “Õ‡A f®I “Õ‡BI ¡»ŒMDÕ À ΩŒ÷AjmG I ∂› G ïG À A
. B»IiB¨ø À B»≥iBrø “∑iBJùA ~ifiA
. “Õ‡A jaE ïG # …øÃ≥ À ”mÃø ihM C ∆ÃßjØ ¬Ã≥ ≈ø flùA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
”ºß ∆Àj«B≥ ¡»≥ÃØ B√HØ ¡»ºN≥ Bƒ¿»Õ ‹ …√DI ¡ Ã≥ ∆ÃßjØ ei πªhª À , …øÃ≥ À ”mÃø ΩN¥Õ ∆C …ª |ÕjÑ À ∆Ãßj∞ª ¡»ƒø ’Aj´G Ah«
: …ªÃ≥ ©¥Õ ΩN¥ªA ´ ¡»JÕh®M µºÒø AêDm Bø ∆B∑ ê À , ¡«’Bn√ œŒZNn√ À ¡«’BƒIC ΩN¥ƒØ BƒIAhß µIBm ¡»Œºß fŒ®ƒm ΩI æBY –C
. ™Ã≥êA πªg …®≥Ãø # ∆Àj«B≥ ¡»≥ÃØ B√G À $
ë fn∞Õ Bø ©ø ¡∑fJ®Õ ›Ø πN E À π∑ Õ ”mÃø ∆C ”ƒ®ùA À , ¡»ºN≥ ”ºß  BÕG ¡»zÕjZNª fŒ∑DM # πN E À ∫ihÕ À $ : ¡ Ã≥ À
ë À , ‘jaC “ E fJ®Õ ∆B∑ …n∞ƒª pBƒªA fJ®NnÕ À , “Œ«ÃªfiA œßfÕ ∆B∑ B¿∑ ∆ÃßjØ ∆C ”ºß “ª‹e …ŒØ À , ~ifiA ü …øÃ≥ À
B« ´ ‘jaC πªBû À ¬ÀjªA ü ¬Ã¥ªA PAeBm À PÃŒJªA ’B¿§ß ∆C : Ω¥√ f≥ À , “∞ªBnªA ¡øfiA ü πªhª j÷B§√ OJRÕ cÕiBNªA À πªh∑
¡«fJ®Õ B¿∑ ¡« ´ ‘jaC BøBƒuC À îªÀfiA ¡«’BIE ∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ ¡»n∞√C ¡« À ¡«j÷Brß À ¡»NŒI ≈ø ¡«ÃmÀ’jø ¡«fJ®Õ ∆B∑
À ≈I›ª ¬fiA À LfiA “ŒIÃIj∑ jaE Ljª Li ÀC LBIifiA ≈ø   ¨ª Li ë Bø “ŒƒQêA B«fJ®M ªA LBIifiA îI BzÕC À , ¡«⁄B∞®y
. πªg ´
: # – ´ …ªG ≈ø ¡∏ª O¿ºß Bø $ : …ªÃ≥ À , 24 : PBßkBƒªA : # ”ºßfiA ¡∏Ii B√C $ : …√BZJm A  B∏Y B¿ŒØ …øÃ¥ª …ªÃ≥ ∆C ‹G
∆B∑ …√G : ¡»z®I æB≥ πªhª À ,  BÕG ‹G AÀfJ®Õ ‹ ∆C …øÃ≥ jøDÕ ∆B∑ À , BIi …n∞ƒª hbNÕ ‹ ∆B∑ …√C ü j«B£ , 38 : wv¥ªA
À $ - ΩŒ≥ Bø ”ºß - ¡»z®I Cj≥ πªhª À , …ŒØ —eBJ®ªA jv≥ À , B¥ºÒø “ ‡A —eBJß ∫ I …øÃ≥ jøDÕ À , ©√BvI ≤ ®Õ ‹ BÕj«e
. ”ƒ®ø À B√kÀ —eBJ®ªB∑ B«f®I ±ªfiA PBJQG À ¬›ªA \NØ À —l¿ A jn∏I # πN G
…n∞√ ´ ¡«iÃøC jIfÕ À ¡»∏ºô îŒÒJ¥ªA …øÃ≥ wë …ªG œ∞√ # – ´ …ªG ≈ø ¡∏ª O¿ºß Bø $ : …ªÃ¥I fÕjÕ ∆B∑ …√C …UÀfiA ≈∏ª
≤BƒuC ≈ø ÀC , Ah∑ ¬Ã≥ À jZJªA À ªA À ~ifiA À ’B¿nªB∑ µ÷›àA ≤BƒuC ≈ø ±ƒu Ω∏ª ∆C QêA f÷B¥ß ≈ø eû®ùA ë B¿∑
∆B∏m …MeBJ®∑ …MeBJß ¡»¿»Õ Bø B»ƒŒI ≈ø ∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ BòG À , —fY ”ºß BIi æB¿ÜA À KáA À LjáA À ¡ºnªB∑ iÃøfiA À TeAÃáA
. ∆BØÃÒªA À jZJªA Li iBZJªA ΩYAÃm
≈ø …I ±NYA Bø  B√j∑g Bø fÕ¤Õ À , ¡∏ŒªG …ºmiC ¡∏Ii …√C œßfÕ Ã« À ”mÃø  hÖA Bø ‹ îŒÒJ¥ªA jqB®ø ¡∏Ii B√C œ√C …ø›∑ ”ƒ®¿Ø
œª f≥ÀDØ – ´ …ªG ≈ø ¡∏ª O¿ºß Bø flùA B»ÕC BÕ ∆ÃßjØ æB≥ À $ : æÃ¥Õ ïB®M …√HØ , – ´ …ªG ≈ø ¡∏ª O¿ºß Bø $ : …ªÃ¥I “ƒÕj¥ªA
∆B∑ …√C B«j«B§Ø , 38 : wv¥ªA : # îIgB∏ªA ≈ø …ƒ£fi œ√G À ”mÃø …ªG ïG ©º C œº®ª BYju œª Ω®UBØ îÒªA ”ºß ∆BøB« BÕ
…ªG eÃUÀ ¬f®I ¡º®ªA ‹   ´ …ªG eÃUÃI ¡º®ªA œ∞√ # – ´ …ªG ≈ø ¡∏ª O¿ºß Bø $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ∆C À , ”mÃù B G …√Ã∑ ü πrÕ
.   ´ B G œ∞ƒÕ ‹ …ø›∏Ø “º¿ÜBI À ,   ´
: …§∞ª Bø , J∏ªA n∞NªA ü æB≥ –kAjªA ¬›∑ ü fUÃÕ –hªA …√C j«B§ªBØ ©√BvªA eÃUÃI Ω÷B≥ ´ BÕj«e ∆ÃßjØ ∆Ã∑ æB¿NYA BøC À
lè ›≥Bß ∆B∑ ∆G À , …ŒªG æÃmjªA æBmiG ïB®M A “¿∏Y ü lè Ω¥®ªA ΩøB∑ ∆B∑ Bø …√G : Bƒº≥ ∆G ∆ÃßjØ ∆C œªBJI jÒë –hªA
¬Ãº®ø  eBnØ ∆fi πªg …ŒØ AÀf¥N®Õ ∆C ’›¥®ªA ≈ø ¡Œ§®ªA ©¿ÜA ü lè À , ~ifiA À PAÀB¿nªA µªBa …√Ã∑ …n∞√ ü f¥N®Õ ∆C
. Ω¥®ªA —iÀjzI
ü –f A BøC À , K∑AÃ∏ªA ë ”º∞nªA B®ªA Ah« jIfø : æÃ¥Õ ∆B∑ À , ©√BvªA eÃUÀ j∏ƒÕ BÕj«e ∆B∑ …√G : æB¥Õ ∆C Lj≥fiA ΩI
À , ¡∏ª ¡®ÒùA À ¡∏Œºß ¡®ƒùA À ¡∏ŒIjø –C # ”ºßfiA ¡∏Ii B√C $ : …ªÃ¥Ø …n∞√ Ã»Ø ¡ œIjùA À “∞÷BÒªA πºNª À µºbºª B®ªA Ah«
. B√C ‹G …MeBJß ¡∏Œºß Kè AfYC ¡∏ª ¡ºßC ‹ –C # – ´ …ªG ≈ø ¡∏ª O¿ºß Bø $ : …ªÃ≥
—fJß ≈Õe ë Bø ”ºß B»ŒªG Lj¥NÕ À B«fJ®Õ À K∑AÃ∏ªA iÃu ”ºß BøBƒuC hÖA f≥ ∆B∑ …√G : æB¥Õ ∆C f®JÕ πªg …J«hø ∆B∑ AgG À
”»N√A LBJªA Ah« ü –fƒß Bø Ah»Ø  j«B£ ”ºß # πN E À ∫ihÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥ Ωõ ü ™BƒNøA ›Ø jÕf¥NªA Ah« ”ºß À , K∑AÃ∏ªA
.
≈ø ’œq IfM ΩI ~ifiA À PAÀB¿nªA “Œ¥ªBa K∑AÃ∏ªA —fJß À QêA fƒß “ŒIÃIjªA À “Œ«ÃªfiA ”ƒ®ø oŒºØ πªg ü DÒaC f≥ À
. ©√BvªA eÃUÀ j∏ƒÕ ≈ø K∑AÃ∏ªA —fJß À î◊IBvªA ü ‹ À , K∑AÃ∏ªA fJ®Õ ≈ø îÕj«fªA ü ‹ À , A aC …º¿NYA B¿∑ B®ªA iÃøC
¡»√C ‹ ¡»MfßB≥ ”ºß jaE …ªG œIÃIjø ¡»√Ã∑ j∏ƒÕ BòG ∆B∑ À , …º«C À jvù BIi …n∞√ ‘jÕ ∆B∑ - ¬f¥M B¿∑ - ∆ÃßjØ ∆C µáA ΩI
. …√BZJm î≥úã AÃnŒª B®ªA ≈ø ¡« ´ ÀC
ΩŒ÷AjmG I ïG fŒ®Õ ∆C …øÃ≥ ≈ø „¿ºª …ƒø fßÀ # ∆Àj«B≥ ¡»≥ÃØ B√G À ¡«’Bn√ œŒZNn√ À ¡«’BƒIC ΩN¥ƒm æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ À
KŒŒÒM ë À # ∆Àj«B≥ ¡»≥ÃØ B√G À $ : …ªÃ¥I …J¥ß À , “øfbºª ≈«⁄B¥JNmA À ¡»÷Bn√ ’BŒZNmA À ¡»÷BƒIC ΩN≥ ë À µIBnªA …JÕh®M
. sŒÒªA À LAjÒy‹A ≈ø ¡»mÃ∞√ ü Bø ∆B∏mG À ¡»Iú≥
. “Õ‡A jaE ïG # AÀ uA À BI AÃŒ®NmA …øÃ¥ª ”mÃø æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
æE —iBmG ≈ø wºbNªA ë À ¡«fv¥ø ”ºß BI “√B®Nm‹A ”ºß ¡ ~B»ƒNmA À ΩŒ÷AjmG Jª S®I (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ≈ø Ah« À
Ω∑ ¢jØ À àA f÷Ai ë vªA À , LAh®ªA ∆AêC ≈ø ∆ÃßjØ B»I ¡«ef»Õ f÷Afq ”ºß vªA ”ºß S®I ¡Q ¡«eBJ®NmA À ∆ÃßjØ
. # ’BrÕ ≈ø B»QiÃÕ ~ifiA ∆G $ : …ªÃ¥I πªg Ωºß ¡Q , XjØ
PjU f≥ À , ’BrÕ ≈ø B»QiÃÕ œ« ΩI ’BrÕ ≈ø B»I ©N¿NªA ≈ø ©ƒô À , ’BrÕ ≈ø B»Zƒô ”NY ~ifiA πºô ‹ ∆ÃßjØ ∆C …ºvä À
ë À - f÷AfrªA ≈ø ¡∑ef»Õ Bø ”ºß A PAg ü u À BI ¡Nƒ®NmA ∆HØ  eBJß ≈ø …Œ¥NÕ ≈ø “J≥B®ªA ≈nÅ wë ∆C “Œ ‚A “ƒnªA
. ∆ÃßjØ æE –fÕC ü B»√ÀjM ªA ~ifiA ¡∏QiÀC - ‘Ã¥NªA
À , ’œrªBI CfJÕ Bù “÷eBJªB∑ ’œrªA K¥®Õ Bø “J≥B®ªA # î¥N¿ºª “J≥B®ªA À $ : …ªÃ¥I “Õ‡A # ~ifiA ∆G $ : …ªÃ≥ K¥ß πªhª À
“ÕB´ ïG ™Ã√ Ω∑ –e¤Õ B¿§√ ∆Ã∏ªA ¡§√ ïB®M …√C πªg À πªhI œz¥M “Œ ‚A “ƒnªA ∆C “»U ≈ø î¥N¿ºª B¥ºÒø “J≥B®ªA ∆Ã∑
“ÕB´ ≠ºI …ª °a –hªA   nø °a ≈ß Xjë À , …Œºß K∑i –hªA … Aju ”ºß ‘jU ∆HØ B»ºUfi µºa ªA …MeB®m À  eÃUÀ
”¥MA À —jÒ∞ªA …ª …N i –hªA … Aju ”ºß ‘jU ∆G æBáA Ah« …ªBY BzÕC ™AÃ√fiA  h« fYC ë –hªA ∆Bn√‚A À , “ªBä ‹ …MeB®m
À , “JŒÒªA —BŒáA  BŒYC À , “ƒnáA …NJ≥Bß ïG A  Af« …yiC ü eBnØ‚A À …MBÕFI j∞∏ªBI A ΩŒJm ´ ïG …ƒø –f®NªA À …ƒß XÀjàA
. …Œ¨NJÕ a Ω∑ ïG  fqiC
≈ƒ∞Nºª J®NªA ü ≤›Na‹A À , fYAÀ ”ƒ®ñ “Õ‡A ü ’œ A À ∆BŒM‚A # BƒN◊U Bø f®I ≈ø À BƒŒMDM ∆C ΩJ≥ ≈ø BƒÕgÀC AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. jÕf¥NªA ≈ø …ŒØ Bø ”ºß ΩŒªe ‹ BƒN◊U Bø f®I ≈ø À PBÕ‡BI BƒŒMDM ∆C ΩJ≥ ≈ø ”ƒ®ùA ∆G ΩŒ≥ Bø À ,
‘gfiA ∆HØ  jQC jQ¤Õ “ªhùA “ÕÀB« À —iBm‚A “JŒvø ≈ø  fŒI ¡»ŒVƒÕ A ∆C AÀfßÀ f≥ À ”mÃø ’œâ ∆C iB»£G ¡»yj´ ∆C ”ºß
. “NJªA PBÕ‡BI ¡«BMC …√DI ¡»yj¨ª µº®M ‹ À , …ªBY ”ºß …I ∆Àg¤Õ À …√ú¿ê AÃ√B∑ –hªA
. (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ïG B»√ÃRJÕ ¡»ƒø ‘Ã∏q ¬›∏ªA Ah« À
¡ Ã≥ ≈ß ”mÃø ≈ø LAÃU Ah« À # ∆ú¿®M ±Œ∑ j§ƒŒØ ~ifiA ü ¡∏∞ºbNnÕ À ¡∑Àfß πº»Õ ∆C ¡∏Ii ”nß æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
# ~ifiA ∆G AÀ uA À BI AÃŒ®NmA $ : µIBnªA …ªÃ¥ª iAj∏M “¥Œ¥áA ü ë À , ’BUjªBI ¡»Õl®Õ À …I ¡»ŒºnÕ , G # BƒÕgÀC $ :
. “Õ‡A
À , ¡∑Àfß A πº»Õ ∆C ÃUjùA ≈ø ∆B∑ B»I ¡Nº¿ß ∆HØ “NIBQ “ŒY “¿º∑ ¡∑fv¥ø ΩŒJm ü A AÃ¥MA ∆C …I ¡∏MjøC Bø : æÃ¥Õ …√D∑
‹ À ¢jq ´ ≈ø B¥ºÒø BøAj∑G ¡∏øj∏Õ ‹ À , BØAlU ’B∞ÒuA ≤›bNm‹BI ¡∏Œ∞ÒvÕ ‹ À B«BÕG ¡∏QAjÕHI ~ifiA ü ¡∏∞ºbNnÕ
îI B ÀAf√ ¬BÕfiA πºM À $ : ïB®M æB≥ , ∆ú¿®M ±Œ∑ j§ƒŒØ ≤›bNm‹A À °ŒºnNªA Ah»I ¡∏ŒºNJÕ À πºùA Ah»I ¡∏ƒZN¿Œª ΩI fŒ≥
. 140 : ∆Aj¿ß æE : # ’Af»q ¡∏ƒø hbNÕ À AÃøE ≈ÕhªA A ¡º®Œª À pBƒªA
f®M —AiÃNªA À , AfŒ≥ ‹ À B jq Ω¿NÑ ‹ À , ‹lß ΩJ¥M ‹ “øAj∑ A ”ºß ¡»NøAj∑ ≈ø eûŒªA  f¥N®Õ Bø ∆Ej¥ªA …I ’”Òë Bû Ah« À
. “ªB≥G ‹ À ›¥√ ΩJ¥Õ ‹ B∏ºø …√BZJm A ≈ø B«Ã∏ºø ¡»√D∑ “mf¥ùA ~ifiA ¡ –hªA A K®q ΩŒ÷AjmG K®q
“ƒm …ºuC ∆B∑ À , LfÜA À °Z¥ªA œ« À “ƒm ©ö ∆ÃnªA # PAj¿RªA ≈ø w¥√ À îƒnªBI ∆ÃßjØ æE B√haC f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
. LfÜA À °Z¥ªA ”ƒ®ù “ƒnªA OƒŒ®M ”NY æB¿®Nm‹A jR∑ ¡Q B»ŒªG —iBqG “ƒnªA : ΩŒ≥ ¡Q °Z¥ªA
≈ø w¥√ À —ef®NùA ¢ÃZ¥ªBI îŒÒJ¥ªA ≈ø …I ∆ÃvNbùA …øÃ≥ ¡« À ∆ÃßjØ æE haC …√C - ¡n¥Õ À - “Õ‡A ü j∑hÕ …√BZJm A À
. ∆Àj∑hÕ ¡»º®ª PAj¿RªA
îƒnªA ©ö Ahª À , ›vØ ›vØ B¿»ƒø ΩmiC Bø ΩmiC …√C ∂BŒnªA j«B£ À , ∆ÃßjØ æE ïG A B»ºmiC ªA PBÕ‡A ≈ø ∆BßÃ√ B¿« À
. “ƒm À “ƒm îI Ωv∞ªA ©ø ‹G ©¿ÜA ∂fvÕ ‹ À
. “Õ‡A #  h« Bƒª AêB≥ “ƒnáA ¡»M’BU AgHØ $ : æÃ¥Õ …√C ”ºß
. “ƒnáA  h« f®I ªA “◊ŒnªA ¡Q “◊ŒnªA f®I ªA “ƒnáA  j«B£ À
. “Õ‡A jaE ïG #  h« Bƒª AêB≥ “ƒnáA ¡»M’BU AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥
…I ∆ÀfÕjÕ #  h« Bƒª $ : AêB≥ PAj¿RªA w¥√ À “ƒnªA ™B∞MiA f®I ∂kjªA “®m À “¿®ƒªA iÃØÀ À KvàA ¡«’BU AgG AÃ√B∑
j∑g ïG Ω¥NƒÕ ‹ ©JÒªA KnÅ ∆Bn√‚A ∆fi PAj¿RªA w¥√ À “ƒnªA ™B∞MiA f®I πªg ∆ÃªÃ¥Õ AÃ√B∑ ¡»√G : Bƒº≥ BòG À xBvNa‹A
“ƒnáA “¿®ƒªA j∑g ïG ∆ÃßjØ æE ÃßfÕ œßAe ‹ À , B»Ø›a œ« ªA “¿¥ƒªA —f«Brø f®I ‹G B«if¥ª …JƒNÕ ‹ À , “¿®√ œ« Bñ “¿®ƒªA
OªfI AgG ¡Q …®ø ≈ø À ”mÃñ AÀ BØ πªg ΩJ≥  ÀCi AÃ√Ã∏Õ BßfI AjøC  Àfß À B»Ø›a AÀCi ¡»√C ‹ ê ¡»n∞√DI B»vŒvÖ À
”ºß ©JÒªA KnÅ jøfiA ∆B∑ ∆G À  h« Bƒª : “ƒnáA ü ¡ Ã≥ ΩJ≥ ™Ã≥êA KnÅ “◊ŒnªA fƒß ÒNªBØ ¡»n∞√fi B«Àfß “ƒnY “◊ŒnªA
πªhI ∆ÃuÃvã ¡»√C KvàA À “¿®ƒªA iÃØÀ À “Œ«BØjªBI ¡«eBŒNßA ≈ø ¡»mÃ∞√ ü l∏MjÕ À AÿßlÕ Ãª ¡»√C ”ƒ®ñ πªg ≤›a
. B¿»Ø›a ≈ß XjZNÕ ‹ “ŒØB®ªA À “YAjªA …YÀjM ≈ø ∆HØ ¡»Œºß “JŒvùA æÀl√ fƒß ”mÃñ AÀ ÒNÕ …√Ã∏ºô
# ∆G $ “§∞ºI “◊ŒnªA À # AgG $ “¿º∏I “ƒnáA j∑g ¡Q “¿¥ƒªA fƒß ¡« ÒM ΩJ≥ “¿®ƒªBI ¡«iA ´A ïB®M …ôf¥M ü …UêA ë Ah« Ω®ª À
ΩufiB∑ “ƒnáA ’œâ Ω®U f¥Ø # …®ø ≈ø À ”mÃñ AÀ ÒÕ “◊Œm ¡»JvM ∆G À  h« Bƒª AêB≥ “ƒnáA ¡»M’BU AgHØ $ : æB≥ SŒY
. “Œ≥B∞MA B»√Ã∑ À B»Mif√ ”ºß æfŒª “◊ŒnªA j∏√ À , ¢jrªA µÕjÒI “◊ŒnªA “IBuG j∑g ¡Q , oƒÜA ¬›I ±Õj®NªA À AgHI  j∑hØ OIBRªA
LAj¨ªB∑ iÌҪA |®JI ∆ÃøDrNÕ AÃ√B∑ ¡»√HØ ¬¤rNªA “Jn√ œ« À , KnƒªA ≈ø “Jn√ ”ºß …ªB¿NqA iBJNßBI ÒªA ≈ø µNrø ÒNªA À
. Aj÷B “øDrªA À jrªA ≈ø KŒvƒªA ÀC KŒvƒªA µºÒø œ ”NY ÒªBI ¬¤rNªA  Bƒ®ø À ÒNªA ë À ¬¤rNªA ”ƒ®ø fŒ∞Õ Bø …ƒø µNqBØ
”¿nÕ ∆C …I µê –hªA ¬¤rªA À jrªA ≈ø ¡»JŒv√ ∆C  Bƒ®ø # ∆ÿº®Õ ‹ ¡«jR∑C ≈∏ª À A fƒß ¡«j÷B BòG ‹C $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
. ¡»Œºß •∞ê ‹ À æÀlÕ À PÃ∞Õ ¡»ÕfÕC …ŒƒÉ Bø ∆C ¡»ƒ§ª ∆ÿº®Õ ‹ ¡«jR∑C ≈∏ª À , A fƒß ë , LAh®ªA ë À jrªA KŒv√
. ¬f¥M –hªA ë ∂BŒnªBI Kn√fiA ≈∏ª πªg ´ À Aj÷B A  B –hªA æB¿ßfiA LBN∏∑ jaC ∆B®ø “Õ‡A ü j÷BÒºª j∑hÕ Bñi À
Ah« ¡ Ã≥ À , ’œq –C  Bƒ®ø ¢jrªA ’B C ≈ø B¿»ø # îƒø¤ñ πª ≈ç B¿Ø B»I B√jZnNª “ÕE ≈ø …I BƒMDM B¿»ø AêB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Aú®U À “ÕE B«Ã SŒY …I ’Al»NmA # B»I B√jZnNª “ÕE ≈ø $ : ¡ Ã≥ ü À “ÕE –DI ”MC ∆G À …I AÃø¤Õ ∆C ≈ø ”mÃù ¡»ƒø pBÕG
. “ÕE B»Œ¿nM À jZnªBI BƒŒMDM π√G –C ¡«jZnÕ ∆C B»ƒø …yj´
. “Õ‡A # P›v∞ø PBÕE ¬fªA À ™eB∞zªA À Ω¿¥ªA À eAjÜA À ∆BØÃÒªA ¡»Œºß BƒºmiDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
ΩŒnªA …√C : , ©¿ A ü À , —jR∏ªA ü œ«BƒNùA ’BùA ü BØiB®Nø iBu À , ∆Bn√‚BI °ŒÑ “QeBY Ω∑ - K´AjªA …ªB≥ Bø ”ºß ∆BØÃÒªA
. ”»N√A B»ŒØ ≤ÃÒªA ≈ø gÃaDø ë À ~ifiA …¥Õj¨NI ¡®Õ –hªA
¬fªA À ™eB∞zªA À eAjÜA À , ≤Àj®ø ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI À LBIhªA iB¨u : ΩŒ≥ À , ∆Aej¥ªA iBJ∑ : ΩŒ≥ fÕfrNªA À ¡zªBI Ω¿¥ªA À
. “ØÀj®ø
$ : …ªÃ¥Ø …n∞√ ü  iû£ À |®I Ω∑ lŒó πªg ¬k‹ À , |®I ≈ß B»z®I “ºv∞ƒø “ªÃv∞ø ’AlUC ïG ’œrªA µÕj∞M ΩŒv∞NªA À
“Œ G PBÕE B»√C ü —j«B£ |®I ≈ß B»z®I “ºv∞ƒø “≥j∞Nø ΩI “®Øe À “®¿Nâ ‹ ¡»ŒªG OºmiC B»√C ”ºß æfÕ # P›v∞ø PBÕE
. “ŒØAlU ‹ À “Œ≥B∞MA ´ —eÃv¥ø
. “Õ‡A # AêB≥ lUjªA ¡»Œºß ©≥À Bù À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ”ƒ®ùA Ah»I P›v∞ùA ∆Ã∑ ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
±r∏ƒNª ¡ ÃßfÕ ∆C  ÃªDnØ …ŒªG AÃ◊VNªA ¡»N¿«e À ¡»I Oªl√ AgG ¡Q iAh√G À ”mÃø ≈ø iBJaG ≈ß ¡»ŒMDM O√B∑ “Õ‡A ∆C j«B§ªA
. pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À AÃz¥√ À AÃR∏√ O∞r∑ B¿ºØ ΩŒ÷AjmG I …®ø AúmiC À …I AÃøE ¡»ƒß O∞r∑ ∆G Af»ß  ÃÒßC À , ¡»ƒß
. “Õ‡A jaE ïG # πIi Bƒª ™eA ”mÃø BÕ AêB≥ lUjªA ¡»Œºß ©≥À Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
: …ªÃ≥ À æB∏√ À LAhß PBÕE B»√HØ P›v∞ùA PBÕ‡A ≈ø —fYAÀ Ω∑ …Œºß Ω¿NrM O√B∑ –hªA LAh®ªA …I ®Õ À LAh®ªA ë lUjªA
Bƒª ™eA ”ƒ®ùA À , ¡n¥ºª h÷fƒß ¬›ªA À , …ªDnM B¿ŒØ ∫’Bße ejÕ ‹ ∆C ∫fƒß ¬lNªA Bñ –C ¬B¥ùA  fÕ¤Õ Bø ”ºß # ∫fƒß f»ß Bñ $
. ∫fƒß …ª –hªA f»®ªBI πIi
. ¡»ƒß lUjªA ±r∏ª ”mÃø …I AÀf«Bß Bø ë # ΩŒ÷AjmG I π®ø ≈ºmjƒª À πª ≈ƒø¤ƒª lUjªA Bƒß O∞r∑ ≈◊ª $ : …ªÃ≥ À
#  Ã¨ªBI ¡« ΩUC ïG $ : …ªÃ≥ À , f»®ªA |¥√ S∏ƒªA # ∆ÃR∏ƒÕ ¡« AgG  Ã¨ªBI ¡« ΩUC ïG lUjªA ¡»ƒß Bƒ∞r∑ B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
©Ø m A ∆G (¬›nªA …Œºß) ”mÃø æÃ¥Õ ∆D∑ LÀjzø ΩUC —f«B®ø ïG ¡zÕ ∆B∑ …√C ”ºß æfÕ Ã« À # Bƒ∞r∑ $ : …ªÃ¥I µº®Nø
±r∑ B¿ºØ ”ƒ®ùA Ah« …IBrÕ Bø ∆ÃßjØ æE æÃ¥Õ ÀC , Ah∑ ΩUC ïG ΩŒ÷AjmG I œ®ø AúmjM À AÃø¤M ∆C ¢jrI ¡∏ƒß LAh®ªA
. …Œºß ”mÃø AÀf«Bß À A AÀf«Bß –hªA ¡«f»ß AÃz¥√ À AÃR∏√ LÀjzùA ΩUfiA ΩY À ¡»ƒß LAh®ªA
. j«B£ œ≥BJªA À
. j«B£ œ≥BJªA À , jZJªA ¡ŒªA # ¡ŒªA ü ¡«Bƒ≥j´DØ ¡»ƒø Bƒ¿¥N√BØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. “Õ‡A jaE ïG # B»IiB¨ø À ~ifiA ∂iBrø ∆Ã∞®zNnÕ AÃ√B∑ ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA BƒQiÀC À $ : ïB®M …ªÃ≥
j∑hÕ …√BZJm A ∆HØ # B»ŒØ Bƒ∑iBI ªA $ : f®I …ªÃ≥ …Œºß æfÕ ÀC  fÕ¤Õ À îÒnºØ À ¬BrªA ~iC ~ifiBI eAjùA ∆C j«B§ªA
¡« À ΩŒ÷AjmG I BƒQiÀC : ”ƒ®ùA À , “∑iBJùA “J®∏ªA …I ±uÀ Bø ‹G îÒnºØ œYAÃ√ œ« ªA “mf¥ùA ~ifiA ´ “∑ ªBI
KŒVß ”ºß æfŒª ∆Ã∞®zNnÕ AÃ√B∑ ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA : æB¥Ø ¡»∞uÃI ¡«j∑g BòG À , B»IiB¨ø À B»≥iBrñ “mf¥ùA ~ifiA ∆Ã∞®zNnùA
iBv√C À eBzßC Àg –Ã≥ Ω∑ ‹G —eBß …ºRø ”ºß if¥Õ ‹ Bø ~ifiA ≈ø …∏Œºó À , ±®zNnùA “ÕÃ¥M À , ©ŒyêA ©Øi ü ïB®M …®ƒu
.
”mÃø —iBqG …ŒªG À , ¡«Àfß πº»Õ À ~ifiA ¡»QiÃŒm …√C ¡»¥Y ü  Bz≥ Bø …I fÕjÕ “Õ‡A # ”ƒnáA πIi “¿º∑ Oó À $ : …ªÃ≥ À
rÕ À # ~ifiA ü ¡∏∞ºbNnÕ À ¡∑Àfß πº»Õ ∆C ¡∏Ii ”nß $ : ¡«’BUi f∑¤Õ À ¡»ŒºnÕ Ã« À ¡ …ªÃ≥ ü (¬›nªA …Œºß)
¬Bó À , 5 : wv¥ªA : # îQiAêA ¡»º®å À “¿÷C ¡»º®å À ~ifiA ü AÃ∞®zNmA ≈ÕhªA ”ºß ≈ò ∆C fÕj√ À $ : …ªÃ≥ ü …ŒªG …√BZJm
. ¡« vI πªg Ωºß À , “Œº®∞ªA “ºYjø ïG —Ã¥ªA “ºYjø ≈ø B»UÀja “¿º∏ªA
. “Õ‡A # …øÃ≥ À ∆ÃßjØ ©ƒvÕ ∆B∑ Bø B√jøe À $ : …ªÃ≥ À
.   ´ À ¬j∏ªA ≈ø …√Ãqj®Õ AÃ√B∑ Bø À “ŒƒIfiA À iÃv¥ªA ≈ø …√Ã∞¥nÕ AÃ√B∑ Bø À …√îƒvÕ AÃ√B∑ Bø Bƒ∏º«C –C

œ÷AÀi SÅ
À j∞®U œIC ≈ß  eBƒmHI ¡Œ«AjIG ≈I œºß  AÀi À , iBrI ≈I ∂BZmG ≈I f¿ä À —eBN≥ À JU ≈I fŒ®m À pBJß ≈IA æB≥ : , ©¿ A ü
‹G …øÃ≥ À ë ”IC À BIú¨ø ∆ÃßjØ ©Ui À —jZnªA OƒøE Bù : AêB≥ |®I ü ¡»z®I SÕfY Ωae (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC
I ≈ø …I ≈øE ≈ø Ω∑ oJZØ …nJYBØ …ƒÕe ü Ωae ≈ø j§√BØ ”mÃñ AÃøE f≥ pBƒªA ∆G : ∆Ãßj∞ª ∆BøB« æB≥ j∞∏ªA ”ºß “øB≥‚A
¡»ƒ∑Bnø À ¡«iÀe LjbØ ∆BØÃÒªA ¡»Œºß S®I ¡Q . PAj¿RªA ≈ø w¥√ À îƒnªBI ¡«haC À , PBÕ‡BI ¡»Œºß A ©IBNØ ΩŒ÷AjmG
…UÀ ”ºß ¬B≥C À , —jÒ≥ ’BùA ≈ø ΩŒ÷AjmG I PÃŒI ΩafÕ À , ’Bø °J¥ªA PÃŒI PflNøA À , ¬BŒàA AÃIjy À “Õ ªA ïG AÃUja ”NY
…Ii BßfØ ΩŒ÷AjmG I π®ø Ωmj√ À πª ≈ø¤ƒØ jÒùA Bƒß ±r∏Õ ∆C πIi Bƒª ™eA : ”mÃù AêB¥Ø AÃQjê ∆C ”ºß ∆Àif¥Õ ‹ ¡»ŒyiC
ü¡ A OJ√C À π∏ºø æAkC À ”mÃø πJº´ ΩŒ÷AjmG I OŒºa ≈◊ª : ∆Ãßj∞ª ∆BøB« æB≥ À AÃø¤Õ ¡ºØ ∆BØÃÒªA ¡»ƒß ±r∏Ø
A æl√DØ . BJva À BƒŒºß “¿®√ ‹G ’BùA Ah« ∆B∑ Bø : AêB¥Ø OJvaC À ¡«e›I …I OJrßC Bø j¿RªA À ™ilªA À „∏ªA ≈ø “ƒnªA πºM
”NY ¡«iBVqC À ¡»ßÀik PejVØ eAjÜA ≈Õjn∞ùA ≈ø   ´ ≈ß œ√BRªA j»rªA ü À ¡Œ«AjIG ≈I œºß ≈ß “Œ√BRªA “ƒnªA ü ¡»Œºß
πªg ≈ø ¡»JŒvÕ ‹ À ΩŒ÷AjmG I PÃŒI ΩafM ‹ O√B∑ À , “®NøfiA À LBŒRªA À LAÃQfiA Ω∑DM À , ¡«Bá À ¡«iîq ejÉ O√B∑
≈ß œºaC ”NY eAjÜA Bƒß ±r∏Õ ∆C πIi Bƒª ™eA ”mÃø BÕ : æB≥ À , AfÕfq BßlU πªg ≈ø ∆ÃßjØ ™lU À AÃVy À AÃV®Ø ’œq
ïG kjI ”mÃø ∆G : ΩŒ≥ À . OJnªA ïG OJnªA ≈ø ¬BÕC “®Jm ¡»Œºß ¬B≥C Bø f®I eAjÜA …ƒß ±r∏Ø …Ii ”mÃø BßfØ ΩŒ÷AjmG I
œºë ∆C ∆ÃßjØ ∆BøB« ™fÕ À , °≥ ≈∏M ∆D∑ ”NY P’BU SŒY ≈ø eAjÜA O®UjØ Lj¨ùA À ∂jrùA Ãç  Bv®I iBqDØ ’Bz∞ªA
ë À Ω¿¥ªA ≈Õjn∞ùA ≈ø   ´ ≈ß SªBRªA j»rªA ü À ¡Œ«AjIG ≈I œºß “ÕAÀi ü “RªBRªA “ƒnªA ü ¡»Œºß A æl√DØ . ΩŒ÷AjmG I ≈ß
À , ¡»ßÀik OJ«hØ B»ºuC ≈ø B»RNUA À B»º∑ ¡»ßÀik ”ºß ”MDØ …RJaC À ∆Ã∏Õ Bø jq ë À , …ª “ZƒUC ‹ –hªA iB¨vªA eAjÜA
æBR√BØ  Bv®I …IjzØ  BMDØ o¿rªA îß ”ßfM jvø ‘j≥ ≈ø “Õj¥I j∞ßC KŒR∑ ïG œrô ∆C ”mÃø jøC : ΩŒ≥ À . B»º∑ ~ifiA oá
pÃnªA Ω¿¥ªA : JU ≈I fŒ®m æB≥ ›¿≥ ’”ºN¿ŒØ ¬B®ÒªA ¡«fYC Ω∑DÕ ∆B∑ À , …z®ŒØ ¡«fYC LÃQ îI ΩafÕ ∆B∏Ø ›¿≥ ¡»Œºß
≈ø ¡»Œºß fqC ∆B∑ ’›JI AÃIBvÕ ¡ºØ —l∞≥C “Q›Q B»ƒø ejÕ ¡ºØ ”YjªA ïG “IjUC —jrß Xjë ΩUjªA ∆B∏Ø LÃJáA ≈ø Xjë –hªA
À ¬ÃƒªA ¡»N®ƒø À , ¡»Œºß –ifÜA B»√D∑ ¡«eúU Oølª À , ¡»JUAÃY À ¡»√ÃŒß iB∞qC À ¡«iBvIC À ¡«iB®qC PhaC À , Ω¿¥ªA
”NY ”mÃø BßfØ ΩŒ÷AjmG I ≈ß ≈∞∑fi Ω¿¥ªA Bƒß O∞r∑ ≈◊ª πIi Bƒª ™eA : ”mÃù ∆ÃßjØ æB≥ À AÃYBu À AÃajvØ iAj¥ªA
©IAjªA j»rªA ü : ΩŒ≥ À “®IAjªA “ƒnªA ü ¡»Œºß A æl√DØ . AÃR∏ƒØ OJnªA ïG OJnªA ≈ø ¬BÕC “®Jm ¡«fƒß ¬B≥C Bø f®I Ω¿¥ªA K«g
‹ À BøB® ‹ À ’B√G ‹ À BIÃQ fYC ±r∏Õ ›Ø ¡»NŒƒIC À ¡»MÃŒI B»ƒø PflNøA À , ¡»IAjq À ¡»øB® ü ∆Ã∏M O√B∏Ø ™eB∞zªA
∆C ¡»Õ À , ™eB∞zªA ü …ƒ≥g ïG oºè ΩUjªA ∆B∑ À , B»ŒØ Bø ¡»Œºß fn∞NØ ¡«iÀf≥ ü KRM O√B∑ À . ™eB∞y …ŒØ fUÀ ‹G BIAjq
AÃ∏q À AÃ∏I πªg AÀCi B¿ºØ AfÕfq ‘gC B»ƒø AÃ¥ºØ …ŒØ ïG …Nº∑C ™f∞zªA µJnŒØ …Nº∑fi  BØ \N∞Õ À , …ŒØ ü ™f∞zªA KRŒØ ¡º∏NÕ
haDØ ΩŒ÷AjmG I π®ø Ωmj√ À πI ≈ø¤√ B√HØ ™eB∞zªA Bƒß K«hÕ ∆C A ™eBØ eî√ ‹ À LÃN√ —jùA  h« : AêB≥ À ”mÃø ïG πªg
AÀeBß À f»®ªA AÃz¥√ ¡Q OJnªA ïG OJnªA ≈ø B®Jm ¡»Œºß ¬B≥C Bø f®I ™eB∞zªA ¡»ƒß ±r∏Ø …Ii Bße ¡Q ¡»¥ŒQAÃø À ¡«eûß
’Bø  AjÕ œºŒ÷Ajm‚A À , Bøe  AjÕ œÒJ¥ªA ∆B∏Ø Bøe ¡»Œºß ΩŒƒªA ’Bø æBnØ ¬fªA ¡»Œºß A ΩmiC “nøBàA “ƒnªA O√B∑ B¿ºØ . ¡«j∞∏ª
ü ü …Ju À πŒØ ü ’BùA ha : œºŒ÷Ajm„ª æÃ¥Õ œÒJ¥ªA ∆B∑ À , Bøe ∆B∑ œÒJ¥ªA …Ijq AgG À , ’Bø ∆B∑ œºŒ÷Ajm‚A …Ijq AgHØ
vÕ B»¨zø AgHØ “J jªA iBVqfiA ≠zø ïG jÒzŒª …√G ”NY sÒ®ªA  A ßA ∆ÃßjØ ∆G À , Bøe æÃê œÒJ¥ªA ¡Ø ü …Ju AgG ∆B∏Ø
¡»Œºß °ºm –hªA ¬fªA ¡ºmC ≈I fÕk æB≥ . ¬fªA ‹G ∆ÃIjrÕ ‹ À , ¬fªA ‹G ∆ú∑DÕ ‹ ¬BÕC “®Jm πªg ü AÃR∏¿Ø Bøe …ŒØ ü  ⁄Bø
¬fªA ¡»ƒß A ©Øe B¿ºØ ΩŒ÷AjmG I π®ø Ωmj√ À πª ≈ø¤ƒØ ¬fªA Ah« Bƒß ±r∏Õ πIi Bƒª ™eA : AêB¥Ø ”mÃø AÃMDØ ≤BßjªA ∆B∑
lUjªA Bƒß ±r∑ ≈◊ª (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß oŒ≥ ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü . ΩŒ÷AjmG I ≈ß Aúë À AÃø¤Õ
. ∂BJÒ√‹A ∫Ag “Õ‡A ”ºß µJÒƒM ‹ “ÕAÀjªA À : æÃ≥C . lUi e›I ∆BmAja e›I : æB≥ ¡Q WºRªA ë lUjªA : æB≥ , πª ≈ƒø¤ƒª
ˬÃÊ ≥Ú ¡Ê ∏Û √ÏḠ æ‰ BÚ≥ ˆ“»‰ ªÍA‰’ ¡Ê Ú B‰¿∑Ú Bı»ÚªḠ B‰ƒª̇ Ω‰®UÊ A ”mÿՉ AÃÛªBÚ≥ ¡Ê »Â ª̇ ¬B‰ƒuÚC ”º‰ß ∆‰ ÃÛ∞∏Û ®Ê Õ‰ ¬ÊÃ≥Ú ”º‰ß AÊÃM‰DÚØÚ j‰ Z
Ê J‰ªÙA Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰JIÍ B‰√kÊ Ã‰ U‰ À‰

‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA ”º‰ß ¡Ê ∏ÚºzÚØ Ã‰ « À‰ Bı»ÚªḠ ¡Ê ∏ŒÍ̈ÊICÚ …Í º̇ªA ‰ ´Ú CÚ æ‰ BÚ≥ (139)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê Õ‰ AÃÂ√B∑ BÏø ËΩÒÍ I‰ À‰ …Í ŒÍØ ¡Ê «Â BÏø Ë N‰ø ’Í ‹Â¤«‰ ∆Ï Ḡ (138)∆‰ ÃÛº»‰ ÉÙ
¡Ê ∏IiÏ ≈ø Ë’›‰I ¡∏ͪg‰ ”Ø À‰ ¡Ê ∑Û ’‰ BnÍ√ ∆‰ ÃÂŒZ
Ê N‰n‰Õ À‰ ¡Ê Û∑’‰ B‰ƒIÊCÚ ∆‰ ÃÛºN¥Ú ÂÕ L
Í A‰h®‰ ªÙA ’‰ Ãm ¡Ê ∏‰√ÃÂøÃn‰Õ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ ǣA‰’ ≈Ê ø ¡∏‰ƒŒÊ åÚ CÚ gÊ Ḡ À‰ (140
À‰ ”ÍøÃÊ ≥Ú ”Ø ”ƒÙ∞ºÛ aÊ A ∆‰ ÀÂj«‰ …Í ŒÍafiÚ ”mÃÂø æ‰ BÚ≥ À‰ “ı ºÚ ŒÊ ªÚ î
‰ ®Í I‰iÊ CÚ …Í Ii‰ OÚ¥ŒÍø ¡Ï N‰ØÚ jr‰®IÍ B‰»ƒ‰¿Ê ¿‰ MÊCÚ À‰ “ı ºÚ ŒÊ ªÚ î
‰ RÍºÚ Q‰ ”mÃÂø B‰√fÊ ß‰ À‰ À‰ * (141)Ë¡ŒÍ§ß‰
jÊ §√A ≈¯ ∏Í ªÚ À‰ dA‰jM‰ ≈Úª æ‰ BÚ≥ πÊŒªÚḠ jÊ §√ÚC ”√īÚC L‰i æ‰ BÚ≥ … IÌi‰ Â…¿‰ º̇∑ À‰ B‰ƒNÍ¥Ú ŒÍ¿ªÍ ”mÃÂø ’‰ B‰U BÏ¿ªÚ À‰ (142)≈‰ ÕÍfn
Í ∞Ù ¿Â ªÙA Ω‰ ŒÍJm ©Ê JÍNÏM‰ ‹ À‰ \
Ê ºÍ uÚC
À‰ πÊŒªÚḠ OÊJM π‰ƒZ
‰ JÊ m æ‰ BÚ≥ ∂
‰ BÚØCÚ BÏ¿ºÚ ØÚ Bı¥Í®u ”mÃÂø jÏ a‰ À‰ B¸∑e‰ … ºÚ ®‰ U‰ Ω̄‰JV
‰ ºÙ ªÍ … IÌi‰ ”ºÚÉ BÏ¿ºÚ ØÚ dA‰jM‰ ≤ÊÃnÚØ Â…√‰B∏‰ø jÏ ¥Ú N‰mA ∆¯ H̄ÚØ Ω̄‰JV
‰ ªÙA ïḠ
À‰ (144)≈‰ Õj̄Í∏rªA ≈‰ ø ≈Û∑ À‰ πÂNŒÊ M‰A‰’ B‰ø hÊ ÂbØÚ ”Í¿ºÚ ∏ÍI À‰ ”NÚºmj̄ÍI p
¯ BσªA ”º‰ß πÂNŒÊ ∞Ú ÒuA ”√Ḡ ”mÿՉ æ‰ BÚ≥ (143)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙA ÂæÀÏ CÚ B‰√CÚ

‰ ¥Í n
Í ∞Ú ªÙA i‰ A‰e ¡Ê ∏ÕīÀÛDm B‰»ƒnÊYDÚIÍ AÀÂha DÙ Õ‰ π‰øÃÊ ≥Ú jÊ ø CÙ À‰ —ÏÃ¥Û IÍ B‰«hÊ b
 ØÚ ’Ê”q Ω ∏˛ª ›
ı ŒÍv∞Ù M‰ À‰ “ı §ÍßÃÊ øÏ ’Ê”q Ω ∑ ≈Íø `A‰ÃªÙfiÚ A ”Ø … ªÚ B‰ƒJÊ N‰∑
 Â ÀÂhb
Í NÏÕ‰ ‹ fÍ qÌjªA Ω‰ ŒÍJm AÊÀj‰ Õ‰ ∆Ḡ À‰ B‰»I AÃøÍ ¤Ê Õ ‹ “‰ÕA‰’ ΩÏ ∑ AÊÀj‰ Õ‰ ∆Ḡ À‰ µ Z
‰ ªÙA ¯ ‰̈ÍI ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ∆‰ À ∏Ú N‰Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ”‰ N‰ÕA‰’ ≈Ê ß‰ ≤j̄uÚDm (145
—Í j‰ aÍ ‹Ú A ’Í BÚ¥ªÍ À‰ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (146)î
‰ ºÍ ∞Í ´Ú B‰»ƒ‰ß AÃÂ√B∑ À‰ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑Ú ¡Ê »√ÚDIÍ πͪg‰ ›
ı ŒJÍm  ÀÂhb
Í NÏÕ‰ ” ‰̈ÙªA Ω‰ ŒÍJm AÊÀj‰ Õ‰ ∆Ḡ À‰ ›
ı ŒÍJm
… √ÏCÚ AÊÀj‰ Õ‰ ¡Ê ªÚ CÚ ËiA‰Ãa … ª̇ Aıfn‰U ›
ıVÊ ßÍ ¡Ê »¯ ŒºÍ ÂY ≈Ê øÍ  Í fÍ ®Ê I‰ ≈Íø ”mÃÂø ¬Â ÃÊ ≥Ú h‰ ÖÚ A À‰ (147)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê Õ‰ AÃÂ√B∑ B‰ø ‹Ḡ ∆‰ ÀÊ l‰ èÙ ΩÊ «‰ ¡Ê »Â ºÛ ¿‰ ßÊ CÚ OÒÍJY‰
À‰ B‰ƒIÌi‰ B‰ƒ¿Ê Y‰ jÊ Õ‰ ¡Ê ª̇ ≈◊Úª AÃÛªBÚ≥ Aú̊y fÊ ≥Ú ¡Ê »Â √ÏCÚ AÊÀCÚi‰ À‰ ¡Ê »¯ ÕÍfÕÊCÚ ”Ø °Í¥m BÏùÚ À‰ (148)î
‰ ¿Í ºÍ £ AÃÂ√B∑ À‰  Â ÀÂhÖÚ A ›
ı ŒÍJm ¡Ê »¯ ÕÍf»Ê Õ ‹ À‰ ¡Ê »Â ¿Â º˛ ∏ÂÕ ‹
¡Ê ∏Û Ii‰ j‰ øÊ CÚ ¡Ê Nº٠V
Í ß‰ CÚ ‘Íf®Ê I‰ ≈Íø ”√ÿNÂ∞Ù ºÚ a‰ B‰¿nÊ◊IÍ æ‰ BÚ≥ Bı∞ÍmCÚ ≈‰ J‰zÚ´ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ïḠ ”mÃÂø ©‰ U‰ i‰ BÏ¿ªÚ À‰ (149)≈‰ Õj̄Ínb
‰ ªÙA ≈‰ øÍ ≈Ï √‰Ã∏ƒ‰ªÚ B‰ƒªÚ jÊ ∞Í ¨Ê Õ‰
”ƒÙº®‰ ÉÙ ‹ À‰ ’‰ A‰fßÊ fiÚ A ”‰ I OÍ¿rÂM ›ÚØ ”ƒ‰√ÃÛºÂN¥Ù Õ‰ AÀÂeB∑ ‰À ”√ÃÛ∞®‰ z‰NmA ¬‰ ÃÊ ¥Ú ªÙA ∆Ï Ḡ ¬Ï CÛ ≈‰ IÊA æ‰ BÚ≥ …Í ŒÊ ªÚḠ  Â jÌ èÛ …Í ŒÍaCÚ p
¯ CÙj‰ IÍ ‰ha‰ CÚ À‰ `
‰ A‰ÃªÙfiÚ A ”Ú¥ªÙCÚ À‰
Ω‰ V
Ê ®Í ªÙA AÀÂhÖÚ A ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (151)î
‰ ¿Í YÍ jÏ ªA ¡Y‰ iÊ CÚ O√ÚC À‰ πÍN¿‰ YÊ i‰ ”Ø B‰ƒºÙ aÍ eÊ CÚ À‰ ”ÍafiÚ À‰ ï jÊ ∞Í ´Ù A L‰i æ‰ BÚ≥ (150)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ©‰ ø‰
À‰ B‰«fÍ ®Ê I‰ ≈Íø AÃÂIB‰M ¡Ï Q P
Í B‰◊ŒnªA AÃÛº¿Í ߉ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (152)≈‰ Õ¯ ∞Ù ¿Â ªÙA ‘l̄Ùå πͪh‰ ∑Ú À‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA —Í Ã‰Œá
Ù‰ A ”Ø ˆ“ª̇gÍ À‰ ¡Ê »¯ IiÏ ≈ø ËKzÚ´ ¡Ê Û B‰ƒŒ‰m
¡Ê «Â ≈‰ ÕÍhº̇˛ª ˆ“¿‰ YÊ i‰ À‰ ‘Áf«Â B‰»N‰bnÂ√ ”Ø À‰ `
‰ A‰ÃªÙfiÚ A ‰ha‰ CÚ Kz‰̈ÙªA ”mÃÌø ≈‰ß OÚ∏m BÏ¿ªÚ À‰ (153)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞‰̈Úª B‰«fÍ ®Ê I‰ ≈Íø πÏIi‰ ∆Ï Ḡ AÃø‰ A‰’
(154)∆‰ ÃÂJ«‰ jÊ Õ‰ ¡Ê »¯ I‰jªÍ
∆BŒI
—ÃßfªA ∆C ë À B¥IBm —eÀjnùA wv¥ªA ~j´ KmBƒÕ Bû ∆ÃßjØ æE —iBmG ≈ø ¡»vºÖ f®I ΩŒ÷AjmG I wv≥ |®I ü ™Àjq
À , …NøAj∑ fÕlñ ¡»ƒø îƒø¤ùA A wbØ jR∑C ¡»ŒØ A f»®ª ∆Ãz≥BƒªA À , µJmC B»ŒªG j∞∏ªA ∆B∑ ‹G “øC ïG O»UÃM Bø “ŒƒÕfªA
. …IAhß fÕfrI ≈ÕjØB∏ªA Lhß
B»ŒØ À , …√ÀfJ®Õ B¿ƒu ¡ Ω®è ∆C (¬›nªA …Œºß) ”mÃø —kÀB A f®I ¡»NªDnø À jZJªA ΩŒ÷AjmG I —kÀBâ PBÕ‡A ü j∑g f≥ À
. …Œºß —AiÃNªA æÀl√ SÕfY B»ƒ¿y ü À …Ii PB¥Œù ”mÃø K«g Bø f®I ΩV®ºª ¡»MeBJß
. ¡Œ§®NªA ΩŒJm ”ºß …Nøk›ø À ’œrªA ”ºß æBJ≥‚A ≤Ã∏®ªA , “Õ‡A # ¬Ã≥ ”ºß AÃMDØ jZJªA ΩŒ÷AjmG JI B√kÀBU À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ªÃ®â “ E ¡ B¿∑ –C # “ E ¡ B¿∑ B G Bƒª Ω®UA $ : ¡ Ã≥ À , PAej∞ùA ü K´AjªA  j∑g
”ºß ¡« À , ±mÃÕ À LÃ¥®Õ À ∂BZmG ’BŒJ√fiA ≈ø ¡»ŒØ ›a f≥ À , (¬›nªA …Œºß) ¡Œ«AjIG ¡«fU “®Õjq ”ºß ΩŒ÷AjmG ÃI ∆B∑
if≥ ÀC Ω∏q …ª ~j®Õ BŒ√B¿nU ÀC B¿nU ∆Ã∏Õ ∆C ≈ß œªB®NùA …ª πÕjq ‹  fYÀ …√BZJm A ‹G …ŒØ fJ®Õ ‹ –hªA fŒYÃNªA ≈Õe
’AiÀ Bñ ∆ÃN®Õ ‹ À oáA “ªBuC ”ºß ¡»MBŒY ü ∆Àjè îŒnY îÕeBø BøÃ≥ AÃ√B∑ ¡»vv≥ ≈ø eB∞NnÕ B¿∑ ΩŒ÷AjmG I ∆C ´
PjQDNØ ∆BQÀfiA ∆ÀfJ®Õ ¡« À , “ªÀBÒNø îƒm °J¥ªA —iBmG OÑ AÃR∏ø f≥ À , “¥Œ¥Y ‹ À “ªBuC ´ ≈ø BŒ∞ÕjrM ’BƒNßA ‹G oáA
. …UÃI ¡»÷BIE ≈Õe ¡ •∞Ñ “ŒøÃ¥ªA “ŒJv®ªA O√B∑ ∆G À ¡»YAÀiC πªg ≈ø
eB∞NnùA j«B§ªA ë B¿∑ ∆Bn√‚A Ω∑BrÕ œ«ÃªC j«ÃU ΩI ¬BnUfiA ≈ø ¡nU …√C ‹G …√BZJm A ≈ø ∆ÀiÃvNÕ ‹ ¡»ºU ∆B∑ πªhª À
Bù “º®ªA  h , ïB®M …ª ∆ÿ«ÃNÕ ΩŒQBó À æB∏qG ïG  ÃªÃY ¡»√B«gC ≈ø µáA Lj¥Õ ”mÃø ∆B∑ B¿º∑ À , ¬ÃŒªA —j÷AfªA —AiÃNªA ≈ø
B¿∑ B G ¡ Ω®è ∆C (¬›nªA …Œºß) ”mÃø AêDnØ ¡»n∞√fi πªg ΩRø AÃnZNmA ¡ ¬BƒuC ”ºß ∆Ã∞∏®Õ BøÃ≥ ¡« nø ü AÀf«Bq
. B»Œºß ∆Ã∞∏®Õ “ E ¡
”ºß ‹ÀC ¡»ø ›Ø B«iÃv≥ ”ºß ¡»øB»ØC LiB¥Õ Bø ïG …√BZJm A fŒYÃM ∆BŒI ü ælƒNÕ ∆C ≈ø AfI (¬›nªA …Œºß) ”mÃø fè ¡ºØ
B¿∑ æBRñ fê ‹ À B¿ƒu ΩJ¥Õ ‹ …√C À , “∞vªBI ¡»Ii ¡ ≤jß ¡Q πªB« Ω BI µÕj “ŒƒQêA µÕj ∆C `ÃyÀ ©ø ¡»Ii ¬B¥ñ ¡»º»U
. ’œVŒm
# …ŒØ ¡« Bø $ : …ªÃ¥I eAjùA À , ∫› A ë À iBJNªA ≈ø NùA # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø Ω BI À …ŒØ ¡« Bø Nø ’‹¤« ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
“ŒƒQêA ’‹¤« ∆C ”ƒ®ùA À , “ÕeBJ®ªA ¡ B¿ßC # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø $ : …ªÃ¥I eAjùA À ¬BƒufiA —eBJß Ã« À …√Ã∏ºnÕ –hªA ¡»ºŒJm
—eB®m ïG ∆Bn√‚A …I –fN»Õ ∆C …√BZJm A —eBJß ≈ø ~j¨ªA ∆fi Ω≥Bß ∆Bn√G …ŒªG ΩŒô ∆C µê ›Ø “º BI ¡ B¿ßC À “∏ªB« ¡»N¥Õj
. ∂BI a À “¿÷Ae
¡ …∞vÕ À ¡»Ii ≤j®Õ , o¿NªC À ¡∏ª Kº C –C # ¡∏Œ¨IC $ # îùB®ªA ”ºß ¡∏ºzØ Ã« À B G ¡∏Œ¨IC A ´ C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡∏Œºß Kè –hªA À , …√BZJm A ´ ë BòHØ ©ƒu ÀC Ω®Ä ¡∏ª …Œ¨IC …ªG Ω∑ ∆C oŒmDM …ŒØ # B G ¡∏Œ¨IC A ´ C $ : …ªÃ≥ À ,
. îùB®ªA ”ºß ¡∑BÕG …ºŒz∞M œ« ªA “ŒIÃIjªA “∞vI ¡∏Ii A AÀfJ®M ∆C
— Nø …MeBJ®Ø   ´ ∆B∑ AgG À , ¡∏Ii A ´ ë À BßÃvø BIi ¡∏ª o¿NªC ±Œ∑ : æB¥Ø “ E ¡ B¿∑ B G Bƒª Ω®UA : AêB≥ ¡»√D∏Ø
. ¬BƒufiA —fJß …ªÃ¥Õ B¿∑ ?  f«Br√ ‹ Bø ïG Bƒª ΩŒJm ‹ À  Aj√ ‹ À  fJ®√ ±Œ∏Ø : AêB¥Ø ? “º BI
- “Õ‡BØ , …º¿ß À ∆ÃßjØ ≈ø ¡∏÷BåG À µáA …ƒÕe À —j«BJªA …MBÕFI ¡øfiA j÷Bm ”ºß ¡∏ºzØ …√HØ …N∞u ≈ø …√ÃØj®M Bñ  ÀfJßA : æB¥Ø
. Ω¥®NªA “∞Œ®zªA ∆B«gflª \ÕjvªA µáA ≈ß œºè ∆B«jI lUÀC À ∆BŒI ±ÒªC - ‘jM B¿∑
. “Õ‡A jaE ïG # LAh®ªA ’Ãm ¡∏√ÃøÃnÕ ∆ÃßjØ æE ≈ø ¡∑BƒŒåC gG À $ : ïB®M …ªÃ≥
À , ¬f¥M f≥ À “øfbºª ’B¥JNm‹A ’BŒZNm‹A À ΩN¥ªA ü iBR∑‚A ΩŒN¥NªA À , æ‹g‚A µÕj ”ºß πªg …ºõ –C …øÃnÕ LAh®ªA …øBm
. ¡ ∆ÃßjØ æE KÕh®M ’Ãm ≈ø j∑g Bø ïG —iBqG # ¡∏ªg ü À $ : …ªÃ≥ ∆C j«B§ªA
À , ΩŒ≥ B¿∑ ∆ÃßjØ ≈øk ü ¡»÷BIE ”ºß …I ≈ø Bñ ¡»Œºß B»ŒØ A ìô æÀlƒªA îY ¡»Ø›aC ≈ø ≈ÕeÃUÿºª œ√BƒNøA LBÒa “Õ‡A À
πºM ≈ø ¡«BåC gG ¡»Œºß A “¿®√ ¡Œ§ß AÃn√ AgG KV®NªA ∂Ãm B≥Ãnø ¡»ƒŒ®I ”mÃø LBZufi BIBÒa ∆Ã∏Õ ∆C ∂BŒnªBI Kn√fiA
. # ›ŒJm ¡»Õf»Õ ‹ À ¡»¿º∏Õ ‹ …√C AÀjÕ C $ : œMDŒm B¿ŒØ ïB®M …ªÃ≥ “JŒ¨ªA ü   §√ À , “¿Œ§®ªA “ŒºJªA
. “Õ‡A jaE ïG # “ºŒª î®IiC …Ii PB¥Œø ¡NØ jr®I B«Bƒ¿óC À “ºŒª îQ›Q ”mÃø B√fßAÀ À $ : ïB®M …ªÃ≥
À , æB¿ßfiA ≈ø Ω¿ß …ŒØ Ω¿®Œª if≥ Bø PB¥ŒùA ∆C O≥êA À PB¥ŒùA îI ∂j∞ªA : , ©¿ A ü æB≥ , O≥êA ≈ø ”ƒ®ùA KÕj≥ PB¥ŒùA
. ”»N√A B»ŒØ ¬AjY„ª Pif≥ ªA ©yAÃùA œ« À WáA OŒ≥AÃø : ΩŒ≥ πªhª À ,  if≥ À ’œrªA O≥À O≥êA
 j∑g –hªA BøC À , ∆îIiC œ« À “∏ªh∞ªA j∑g ¡Q jaC æBŒª jr®I B»óC ¡Q “ºŒª îQ›Q B»ºuC haC À —fßAÃùA …√BZJm A j∑g f≥ À
—j¥JªA “ÕE ∆C ßC îMfßAÃùA ≈ø ΩvZNùA ™Ã¿ A Ã»Ø 51 : —j¥JªA : # “ºŒª î®IiC ”mÃø B√fßAÀ gG À $ : æB≥ gG jaE ©yÃø ü
. îMfßAÃùA ™Ã¿â —j¥JªA “ÕE ü Bø ∆C ”ºß ≤AjßfiA “ÕE À , —fßAÃø ≈ß ∆B∑ î®IifiA ™Ã¿â ∆C ”ºß æfM
, “ºŒª î®IiC …Ii PB¥Œø ¡NØ πªg ¬Bó‚ jaE Ajrß  fßÀ ¡Q ¡Œº∏NªA À KÕj¥Nºª “ºŒª îQ›Q  fßÀ ïB®M …√C ïG ”ƒ®ùA eÃ®Õ “º¿ÜBI À
“ƒøkfiA À OŒ≥AÃùA j∑g ü ≤iB®NùA À , B»ŒªBŒª À B»øBÕDI î®IifiA iÃÒªA ü S∏ø ”mÃø ∆C ©ø - ¬BÕfiA ∆Àe œªBŒºªA j∑g …º®ª À
≈ø …ŒØ Bù Kn√C À ΩŒºªBI waC πªg À ,  j∑g À …MBUBƒø À …√BZJm A ïG Lj¥Nºª ∆B∑ PB¥ŒùA ∆fi - œªBŒºªA ∆Àe ¬BÕfiA j∑g
. —AiÃNªA æÀl√ PB¥ŒùA Ah« PB∑jI ≈ø ∆B∑ f≥ À o√flª o∞ƒªA ¤Œ»M —eBÕk À ∂j∞NªA ≈ß pAÃáA ™B¿NUA
ΩŒºªA “◊qB√ ∆G ›Œ¥Q ‹Ã≥ πŒºß œ¥ºƒm B√G - æB≥ ∆C ïG - ›Œº≥ ‹G ΩŒºªA ¡≥ ΩølùA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ …ºRø ïG rÕ B¿∑ Ah« À
ü ∞ºaA ∆Àj« …Œafi ”mÃø æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥ À , 7 : ΩølùA : # ›Õà BZJm iB»ƒªA ü πª ∆G ›Œ≥ ¬Ã≥C À B◊ À fqC œ«
“JŒ´ ü ‹G ∆Ã∏Õ ‹ ≤›bNm‹A ∆HØ # œøÃ≥ ü ∞ºaA : …ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA À , PB¥Œ¿ºª ¡»≥iB∞Õ ∆B∑ Bø îY …ªB≥ BòG # œøÃ≥
.
≈ß B»ŒØ œ∏Y f¥Ø —iÃnªA  h« ü —iÃ∑hùA wv¥ªA j÷Bm ∂BŒm ”ºß “v¥ªA –jVNª ΩŒ÷AjmG I ∆Àe # œøÃ≥ $ •∞ºI ß BòG À
©yAÃø “®zI ü ΩŒ÷AjmG I ≈ß B»ŒØ ®Ø “v¥ªA  h« OÕjUC πªg ”ºß À , ¬Ã≥ BÕ ¬Ã≥ BÕ : ¡« ´ À Bu À eë À `Ã√ •∞ª
. ΩŒ÷AjmG JI … —iÃm ü ¡»ƒß ß f≥ À , ¬Ã¥ªA •∞ºI
√ ∆ÀiB« À , eBn∞ªA Ω«C ΩŒJm ©JNÕ ‹ ∆C À `›u‚BI …ª jøC Ã»Ø # ≈Õfn∞ùA ΩŒJm ©JNM ‹ À \ºuC À $ : BŒ√BQ …Œafi …ªÃ≥ BøC À
oŒºØ …ŒaC æBÅ ¡ºßC (¬›nªA …Œºß) ”mÃø À , ¡»ƒÕe ü eBn∞ªA Ω«C ™BJMA …ƒø ”MDNÕ ‹ À , “Œv®ùA …ƒß ifvM ‹ ¬Ãv®ø Ωmjø
¬Ae Bø …NØ›a ¬BÕC ¬Ã¥ªA ≈ø ∆Àfn∞ùA …IÃvNnÕ À …ŒªG rÕ Bø …øÃ≥ iÃøC —iAeG ü ©JNÕ ‹ ∆C ΩI “Œv®ùA À j∞∏ªA ≈ß …Œ»√  eAjø
. BJ÷B´ ”mÃø
nÕ ‹ À ¡«jøC \ºvÕ ∆C # ≈Õfn∞ùA ΩŒJm ©JNM ‹ À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C ”ºß æfÕ …√HØ # \ºuC À $ : …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À
. πªhI …ŒªG ∆À rÕ À …√ÃnZNnÕ –hªA ≈Õfn∞ùA ΩŒJm œ« — m ¡»ŒØ
∆C  BaC ”mÃø ”»ƒØ j÷AÀfªA …I ∆ÃvI Õ À iÃøfiA …Œºß ∆ÃJº¥Õ À ∆Àfn∞Õ ≈Õfn∞ùA ≈ø ©ö h◊øÃÕ …øÃ≥ ü ∆B∑ …√C fÕDNÕ Bƒ« ≈ø À
ªA BÕAgfiA À ≈ A πºM f®I ¡»º ONrNÕ À ΩŒ÷AjmG I ©ö ∂j∞NŒØ …I AÀj∏ô À AÀfŒ∏Õ À jøfiA …Œºß AÃqÃrŒØ ¡»ºŒJm ©JNÕ
. ¡»ƒŒI eBÑ‹A “¿º∑ ’BŒYG ü B«fIB∑
…√B∏ø j¥NmA ∆HØ ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª À œ√AjM ≈ª æB≥ πŒªG j§√C œ√iC Li æB≥ …Ii …¿º∑ À BƒMB¥Œù ”mÃø ’BU Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
À B∑Ã∑fø –C B∑e …º®U À , ∂fªA fqC ë ∫fªA À , iû§ªA ”ƒ®ñ ’›ÜA ≈ø “ŒºVNªA “ßÀBÒø œºVNªA “Õ‡A # œ√AjM ≤ÃnØ
À Ω¥®ªA “ø›m æBY ïG ™ÃUjªA “≥BØ‚A À , B»∑AieG ∆›ÒI À pAÃáA eÃ¿Ä “Œr¨ªA ÀC PÃùA œ« “¥®vªA À , ¢Ã¥nªA ë iÀjàA
. ∫Aie‚A À iîrªA “øB¥NmA æBY ïG ©Ui –C …NŒr´ ≈ø ∂BØC : æB¥Õ pAÃáA
–C # æB≥ $ …ø›∏I # …Ii …¿º∑ À $ …ª  BƒN≥À –hªA # BƒMB¥Œù ”mÃø ’BU Bù $ …√C B»¿§√ j«B£ ≈ø eB∞NnÕ Bø ”ºß “Õ‡A ”ƒ®ø À
j§ƒªA ™jØ “Õ⁄jªA ∆HØ ∫AiC À πŒªG j§√C ”NY πŒªG j§ƒªA ≈ø ∏ø –C πŒªG j§√C πn∞√ œ√iC –C # πŒªG j§√C œ√iC Li $ ”mÃø
∆B∑ À # ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª À $ AfIC # œ√AjM ≈ª $ ”mÃù ïB®M A # æB≥ $ , B»ƒø ≈∏¿NªA À “Õ⁄jªA ≈ø î∏¿NªA ™jØ j§ƒªA À ,
Õ⁄i µŒÒM ≈ª –C # œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª À $ –iÃzáA f»®ªA ¬›I …ŒªG qC …ª Aeûrø …ªBŒÅ ›JU
…Ii $ j»£ À # ”ºÉ B¿ºØ $ Õ⁄i À œªG j§ƒªA µŒÒM π√C ¡ºßBØ Õ⁄i ∂B C À …√B∏ø j¥NmA ∆HØ …ª j»£C œ√HØ ΩJÜA ïG j§√BØ
$ ‘Ci Bø æë ≈ø …Œºß BŒr¨ø ÀC BNŒø # B¥®u ”mÃø ja À $ BZ÷Bm ÀC ÃÜA ü BŒq›Nø B∑Ã∑fø # B∑e $ …ŒºVNI # …º®U ΩJVºª
. ‘jM ‹ π√DI # îƒø¤ùA æÀC B√C À $ πŒºß …NY ≥A Bû πŒªG O®Ui # πŒªG OJM π√BZJm æB≥ ∂BØC B¿ºØ
. “Õ‡A £B∞ªC j«B£ Ah«
A “Õ⁄i ”ºß …ºõ ≤iB®NùA œøB®ªA ¡»∞ªA ”ºß  Bƒyjß AgG “Õ‡A ü ©≥À –hªA j§ƒªA À “Õ⁄jªA SÕfY ∆C B»ŒØ jIfNªA …ŒÒ®Õ –hªA À
“ºQBû —iÃu juBJºª ’”Œ»Õ iBvIfiA kB»U ü œ®ŒJ Ω¿ß ïG XBNê iBvI‚A À “Õ⁄jªA ∆C πr√ ≈ª À πr√ ‹ À , iBvIfiA j§√ À
. …√ê À …º∏q ü jvJùA ¡nÜA —iÃvª
. …ŒØ πq ‹ Ah« À , B®Œö juBJªA À jvJùA ü “Œ¿nU —eBø ïG XBNê œ®ŒJÒªA iBvI‚A …Œ¿n√ –hªA Ah« “º¿ÜBI À
…I °Œê ‹ À , œ√B¿nU ‹ À ¡nÄ oŒºØ “NJªA  ÃUêA ≈ø …UÃI ’œq …ºQBô ‹ ïB®M A ∆C BÕiÀjy ’BÒßG œÒ®Õ œ√Ej¥ªA ¡Œº®NªA À
. “NJªA ≈«g ‹ À XiBa ü  ÃUêA ≈ø …UÃI …ª “»IBrø ÀC “ºQBû —iÃu fUÃM ‹ À “»U …ÕÃÑ ‹ À , ∆Bøk ‹ À ∆B∏ø
—ja‡A ü ‹ À BŒ√fªA ü ‹ “Œƒ«g —iÃu …Œºß µJÒƒM ‹ À , “NJªA Bƒn∞√C ≈ø  få –hªA ”ƒ®ùBI iBvI‚A …I µº®NÕ ‹ …√Dq Ah« Bø À
…∞≥Ãø À ©ŒØjªA …øB¥ñ µŒºÕ ≈û (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA —eBm À ¬l®ªA œªÀC “n¿àA fYC ¡Œ§®ªA ƒªA ∫Ag ”mÃø ∆C ‹ À , —iÀjy
“¿uÀ ≈ß B«lƒø …√BZJm  f«BrÕ À  AjÕ ∆C ”ºß ∆Bn√‚A jvI –Ã¥Õ ∆C …√BZJm A ∆DI …n∞√ ô ∆C ‹ À , πªg Ω»è ∆C ÒàA
∆C : æÃ¥ªA Ωvä B¿Ø fÜBI …ƒø fÜA ¨I …JqC æÃ≥ …√HØ B»yAjßC À “Œ¿nÜA —eBùA TAêC À , ∆B∏ùA À “»ÜA À , ∆BølªA À “∑jáA
XiBa ë jøDI -  jQC “Õë À KJnªA “¥Œ¥Y •∞Y ©ø - –eBùA œ®ŒJÒªA …º¿ß µº®Õ ∆C BÕeBø BJJm –Ã¥Õ ∆C A —if≥ ü l÷BÜA ≈ø
 fƒß jQC ‹ Bñ µº®NÕ ∆C ΩŒZNnùA ≈ø “ÕeBø “uBa ë À B√fƒß –hªA iBvI‚A Ah»Ø ? “ÕB»ƒªA À if¥ªA ≈ß æB®Nø B«iBQE À —eBùA ≈ß
ü …√BZJm A …Œ∞ƒÕ Bø “øk›ùBI À , “ÕjvJªA “Õ⁄jªA  h« ´ æDm BòHØ “Õ⁄jªA æDnÕ ”mÃø ∆B∑ ∆HØ B»uAÃa À “Œ¿nÜA —eBùA ≈ø
Lj¥Õ Bø À “Õ⁄jªA A µº C f≥ À , LAÃU ‹ À æA¤m B»I µº®NÕ ’B∞N√‹A “Œ»ÕfJØ œ« BøDØ “ÕjvJªA “Õ⁄jªA  h« ´ œ∞ƒÕ BòHØ …IAÃU
Lh∑ Bø $ : …ªÃ≥ À , 23 : “øBŒ¥ªA : # —j£B√ B»Ii ïG —jyB√ h◊øÃÕ  ÃUÀ $ ïB®M …ªÃ¥∑ B»NJQC À …ø›∑ ≈ø eiAÃø ü ”ƒ®ø B»ƒø
À C $ : …ªÃ≥ À , 5 : PÃJ∏ƒ®ªA : # P‡ A ΩUC ∆HØ A ’B¥ª AÃUjÕ ∆B∑ ≈ø $ : …ªÃ≥ À , 11 : ¡VƒªA : # ‘Ci Bø eA¤∞ªA
$ : …ªÃ≥ À , 54 : —fVnªA ¡Y : # °Œä ’œq Ω∏I …√G ‹C ¡»Ii ’B¥ª ≈ø “Õjø ü ¡»√G ‹C fŒ»q ’œq Ω∑ ”ºß …√C πIjI ±∏Õ
— R∏ªA PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 110 : ±»∏ªA : # AfYC …Ii —eBJ®I ∫jrÕ ‹ À BáBu ›¿ß Ω¿®ŒºØ …Ii ’B¥ª AÃUjÕ ∆B∑ ≈¿Ø
∫ifÕ Ã« À iBvIfiA …∑ifM ‹ $ : …ªÃ≥ À , # œ√AjM ≈ª æB≥ $ : “Õ‡A  h« ü B¿∑ B “ŒØBƒªA PBÕ‡A æBJ≥  Bƒ®ø ü Bø À “Õ⁄jºª “NJRùA
. πªg ´ À 103 : ¬B®√fiA : # iBvIfiA
. ΩŒ≥ B¿∑ B«Ãç À iû§ªA ü “¨ªBJù B»I œ –iÀjzªA ¡º®ªA æÃvY “Õ⁄jªBI eAjùA Ω»Ø
“Õ⁄i –iÀjy ¡ºß Ω∑ œ¿n√ ‹ B√HØ –iÀjzªA ¡º®ªA Ah« “¥Œ¥Y wŒbrM ü ∆DrªA ≈∏ª BÕiÀjy Bø B¿ºß OJRM PBÕ‡A ∆C KÕi ‹
BÕiÀjy B¿ºß ¡º®√ À , ¡«j√ À ”zø B¿ŒØ ‘jn∑ À ifƒ∏mG À ΩŒºàA ¡Œ«AjIG eÃUÃI ¡º®√ B¿∑  Ãç À ’B¥ºªA ≈ø  Bƒ®ø ü Bø À
À (¬›nªA …Œºß) ¡Œ«AjIG eÃUÃI ¡ºßC : æÃ¥M O√DØ , Bƒ¨ªBI ∆G À “Õ⁄i …Œ¿n√ ‹ À , B«j√ À Ã∏nø À ôB∏Œq À ∆fƒª eÃUÃI
: æÃ¥M ‹ À , Ã∏nø À ôB∏Œq À ∆fƒª eÃUÃI ¡ºßC : æÃ¥M À , ¡«AiC ÀC ¡»NÕCi æÃ¥M ‹ À , ¡»NÕCi œ√D∑ ‘jn∑ À ifƒ∏mG
. B«AiC ÀC B»NÕCi
îƒQ‹A ±v√ fYAêA $ : BƒªÃ≥ ΩRø “mÃnä ‹ À “ÕeBø ´ B»NŒº∏ª œ« ªA “ŒªÀfiA PBŒ»ÕfJªBI –iÀjzªA Bƒ¿ºß πªg ≈ø \yÀC À
. “NJªA “Õ⁄jªA ∂› G \vÕ ‹ À B»Œºß ¡º®ªA ∂› G \vÕ “ÕiÀjy ¬Ãºß B»√HØ # îØjÒI “¿÷B≥ “ØBy‚A $ À # XÀk “®IifiA $ À #
∆G À “Õ⁄i B»Œ¿n√ ‹ “ŒªÃváA ¬Ãº®ªBI B»Œ¿n√ Bø “º¿ÜBI À “Œ¿«ÃªA œ√B®ùA Ah∑ À , “Õj∏∞ªA “Œº¥®ªA PB¥ÕfvNªA ©Œö πªg §√ À
. ∆AfUêA À —f«BrùA ”ƒ®ñ ‹ ¡∏áA À ’Bz¥ªA ”ƒ®ñ ‹G B«BƒÕCi : æÃ¥√ ‹ À B«Bƒ¿ºß æÃ¥ƒØ ¡º®ªA B»Œºß Bƒ¥º C
KYC À , Ah∑  j∑C À Ah∑ fÕiC œ√AiC À B√C œ√C ‘iC : æÃ¥√ , …ŒØ B B¿®NmA À …Œºß “Õ⁄jªA ∂› G ü ±≥ÃN√ ‹ Bø BƒMBøú®ø îI ≈∏ª
f«BqC À fUC À , KUBÅ B»ƒß KVNYC ∆C ´ ≈ø B»n∞ƒI B«f«BqC À œMAg fUC –C Ah∑ ”ƒóC À Ah∑ ÃUiC À Ah∑ |¨IC À Ah∑
. Ah∏« À BŒƒó À ’BUi À Bz¨I À BJY À “«Aj∑ œMAg ≈ BI ü fUC À , “Õj∏Ø ‹ À “mÃnZñ OnŒª ªA “ƒ BJªA œMeAiG
BJY πŒØ ∆C ”ºß B»I OºªfNmA “◊Œ« ü πMjvIC …ø›∑ ”ƒ®ø ∆HØ πªg ´ À Ah∑ |¨JM À Ah∑ KÑ πNÕCi : Ω÷B¥ªA æÃ≥ ´ Ah« À
À B»n∞ƒI iÃøfiA  h« fè …√C …I fÕjÕ …√HØ |¨JÕ À Kê À  j∏Õ À fÕjÕ  AjÕ …√C …n∞√ ≈ß ∆Bn√‚A “ÕB∏Y BøC À , πªg Ãç À Bz¨I À
“ºŒmÃI ΩmÃM ‹ À B»JVê KUBY ´ ≈ø …n∞√ ≈ø B«fè ΩI æ‹fNm‹A µÕj ≈ø B«eÃUÃI œz¥ŒØ B»Œºß æfNnÕ …√C ‹ B»NŒ®≥AÀ
. “NJªA B»Œºß æfM
 AÃ≥ À …MAhI ∆Bn√‚A ¡ºß œ« À , —ejÒø “Õ⁄i “ŒUiBàA …NŒ®≥AÃI ¬Ãº®ùA o∞√ ∆Bn√‚A …ŒØ fè –hªA ¡º®ªA ≈ø ¡n¥ªA Ah« “Œ¿nM À
À πªg ¡»ØBØ B« ´ ‘jaC “Œ√B¿nU “ªBY ÀC ∆Bøk ÀC ∆B∏ø ÀC “»U “ºaAfø B»ŒØ oŒª À “ŒºaAfªA …ªAÃYC À …MAg ≤BuÀC À “ƒ BJªA
. …ŒØ jIfNªA fUC
≈ø ¡n¥ªA Ah« “Õ⁄jªBI eAjùA ∆C ”ºß πªg BƒªfÕ ¡÷B¿y B»ŒªG ¡zÕ À PBŒuÃva B»®ø j∑hÕ “Õ⁄jªA ≈ø OJQC B¿ŒØ …√BZJm A À
¡»Ii ’B¥ª ≈ø “Õjø ü ¡»√G ‹C fŒ»q ’œq Ω∑ ”ºß …√C πIjI ±∏Õ À C $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ “Õ⁄i BzÕC B√fƒß B¿ŒØ …Œ¿n√ –hªA ¡º®ªA
. “Õ‡A # °Œä ’œq Ω∏I …√G ‹C
”ºß fŒ»q ΩI ’œq ∆Àe ’œrI À ∆B∏ø ∆Àe ∆B∏ñ À “»U ∆Àe “»Ä wNë ‹ eûrø ÀC jyBY ’œq Ω∑ ”ºß …√C ‹ÀC OJQC SŒY
 h« ”ºß À , …n∞√ ”ºß À …√AfUÀ o∞√ ”ºß À …ƒ BI À ’œq Ω∑ j«B£ ”ºß  fUê ’œq  fUÀ ÃºØ ’œq Ω∏I °Œä ’œq Ω∑
À , ∆Bøk À ∆B∏ø À “»U î®M À “Œ√B¿nU “»UAÃñ ‹G “NJªA ”MDNÕ ‹ –hªA œnáA ’B¥ºªA Ãç ”ºß ‹ ’B¥ª ∫Bƒ« ∆B∑ ê  ⁄B¥ª “¿nªA
“Œ√Bn√‚A o∞ƒªA ë …I eAjùA ∆Ã∑ ü “»Jq ‹ –hªA eA¤∞ªA ïG “Õ⁄jªA “Jn√ ≈ø # ‘Ci Bø eA¤∞ªA Lh∑ Bø $ : …ªÃ≥ ü Bø j®rÕ Ah»I
. ›aAe ifvªA iBnÕ ”ºß µº®ùA –jIÃvªA ¡ZºªA ∆Àe —jßBrªA
æe , 15 : î∞∞ÒùA : # ∆ÃIÃV h◊øÃÕ ¡»Ii ≈ß ¡»√G ›∑ ∆ÃJn∏Õ AÃ√B∑ Bø ¡»Iú≥ ”ºß ∆Ai ΩI ›∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ πªg §√ À
±ÕjrM ≈ß ¡»JVZØ ¡»Ii îI À ¡»n∞√C –C ¡»Iú≥ îI æBZØ B«ÃJnN∑A ªA LÃ√hªA À œuB®ùA ≈Õi ïB®M …ƒß ¡»Jè –hªA ∆C ”ºß
. ¡»≥AfYC À ¡«iBvIDI ‹ ¡»n∞√C –C ¡»Iú¥I  ÀCjª  ÀCi ê À , —f«BrùA
ªA ¡ºß ∆ÿº®M ê ›∑ $ : ïB®M …ªÃ¥∑ “YiBÜA “Õ⁄i ’AiÀ “Õ⁄jªA ≈ø jaE B¿n≥ …ø›∑ ≈ø eiAÃø ü …√BZJm A OJQC f≥ À
≈ø ∆Ã∏Œª À ~ifiA À PAÿnªA PÃ∏ºø ¡Œ«AjIG –j√ πªh∑ À $ : …ªÃ≥ À , 7 : jQB∏NªA : # ªA îß B»√À ª ¡Q ¡ŒZÜA ∆À ª
‹ ’BŒqfiA ≈ BI ë PÃ∏ºùA ∆C ∫Bƒ« BƒŒI À , LBN∏ªA ≈ø ©IBnªA ’lÜA ü “Õ‡A n∞M ¬f¥M f≥ À , 75 : ¬B®√fiA : # îƒ≥ÃùA
. pÃnáA B«j«B£
∆Bn√‚A ü iîq ™Ã√ œ« À , “ŒnáA “ÕjvJªA “Õ⁄jªA ’AiÀ —f«BrùA À “Õ⁄jªA ≈ø B¿n≥ …ø›∑ ü OJRÕ ïB®M …√C j»§Õ  ÃUêA  h»JØ
À j∏∞ªA µÕj ≈ø  eÃUÃI f¥N®Õ Bø ´ …IjI Aiîq ∆Bn√„ª ∆C À , “Õj∏Ø ÀC “ŒnY “ªE æB¿®NmA ´ ≈ø …n∞ƒI ’œrªBI j®rÕ
, B»JnN∑A ªA …ŒuB®ñ À …n∞ƒI …ªB¨NqA ‹G …ƒß “º∞¨ªA ïG  jè ‹ À , KUBY …ƒß …JVê ∆C ´ ≈ø B√AfUÀ  fè ΩI ΩŒªfªA ¬AfbNmA
≈ß ß ΩI “NJªA πªhI j®rÕ Bø ïB®M …ø›∑ ü oŒºØ …ºuC ≈ø À “Œº∏ªBI ¡ºß æAÀk ‹ eûrø eÃUÃø jøC ≈ß “º∞´ πªg ©ø œ« À
. ¡º®ªA ΩuC æAÀk ‹ ¡º®ªBI ¡º®ªA æAÀk œ« À “º∞¨ªBI Ω»ÜA Ah«
Bø ”ºß (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß iBJafiA ≈ø eiÀ Bø Ah∑ À , …ƒŒ«AjI © BnI Ω¥®ªA  fÕ¤Õ À , …√BZJm …ø›∑ …ƒŒI Bø Ah»Ø
. ïB®M A ’Bq ∆G œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA ü B»ƒß SZJ√ À B»º¥ƒƒm
…ªÃ≥ j«B£ …Œºß æfÕ B¿∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ A eBJß ≈ø îáBvºª ¡NÕ ’B¥ºªA À “Õ⁄jªBI ”¿nùA ¡º®ªA Ah« ∆C ïB®M …ø›∑ ≈ø œºVƒÕ –hªA À
À BŒ√fªA  h« ü BøC À , ±ÕjrNªA Ah»I ≤jrNªA ≈ Ãø ∫Bƒ»Ø , 23 : “øBŒ¥ªA : # —j£B√ B»Ii ïG —jyB√ h◊øÃÕ  ÃUÀ $ : ïB®M
ïG `eB∑ , …Ii PBÕFI –iÀjzªA ¡º®ªA À ’B¥ºªA µÕjÒª πªBm ë À , “Œ®ŒJÒªA …V÷AÃY PAj¿´ ü j¿¨ƒø À , …√fJI Ω¨Nrø ∆Bn√‚A
BYf∑ πIi ïG `eB∑ π√G ∆Bn√‚A B»ÕC BÕ $ : ïB®M æB≥ , …Ii œ≥›Õ µY …ª ¡NÕ ≈ª ¡º®ªA Ah« µÕj ü f®I Ã»Ø …Œ≥›Œª BYf∑ …Ii
…ŒªG À ∆îUjÕ …ŒªG À , ”»NƒùA À vùA À ©UjùA …ŒªG ïB®M …√C ”ºß æfM ‘jaC — R∑ PBÕE  Bƒ®ø ü À , 6 : ∂B¥r√‚A : # …Œ≥›¿Ø
. ∆ÃJº¥Õ
kB A ÀC “¥Œ¥áA Ãç ”ºß B»√C ≈ß SZJªA Bƒ¿»Õ ‹ À , ’B¥ª À “Õ⁄i  B À …n∞ƒª ïB®M A …NJQC –hªA xBàA –iÀjzªA ¡º®ªA ë Ah»Ø
∆Ej¥ªA À , “ØiBu O√B∑ AkBâ O√B∑ ∆G À , “ƒŒ®ø ≈÷Aj≥ O√B∑ “¥Œ¥Y O√B∑ ∆HØ πªg —eAiG ”ºß “¿÷B≥ OØjß B¿∑ ≈÷Aj¥ªA ∆HØ
™ÃƒªA Ah« PBJQG ≈ß “N∑Bm BƒÕfÕDI Bø ”ºß “¥IBnªA “ÕÀB¿nªA KN∏ªBØ , ©ÕfJªA …UêA Ah« ”ºß “¥Œ¥áA  h« ≈ß ±qB∑ æÀC ¡Õj∏ªA
¡ºß ü AjvZƒø ∆B∑ ¡«fƒß –iÃzáA ¡º®ªA ∆HØ Ω÷BnùA  h« ≈ß îRYBJªA “∞m›∞ªA ≈ß —iÃQDùA TBÅfiA …ƒß ÃºÖ À BI ¡º®ªA ≈ø
. “Œ ‚A ≤iB®ùA \Œ¥ƒM ü “ƒùA ∆Ej¥ººØ ¬›m‚A ü …ƒß ±r∑ ”NY …n∞ƒI ’œrªA
…Œºß) …ƒø æA¤m # πŒªG j§√C œ√iC Li æB≥ …Ii …¿º∑ À BƒMB¥Œù ”mÃø ’BU Bù À $ : …ªÃ¥Ø : B»ƒß TÃZJùA “Õ‡A ïG ©Ujƒª À
¡Q …MBÕE ü j§ƒªA “»U ≈ø …I ¡º®ªA ≈ø  BJY Bñ …va Bù …√BZJm A ∆HØ  Bƒ®ø ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß –iÀjzªA ¡º®ªA ”ƒ®ñ “Õ⁄jºª (¬›nªA
À “Õ⁄jªA “»U ≈ø ¡º®ªBI  fÕlÕ ∆C (¬›nªA …Œºß) BUi ©¿nªA “»U ≈ø BI ¡º®ªA ë À …¿Œº∏NI À …M‹BmjI  B∞ÒuA ∆C πªg ”ºß eAk
. æÃøDø À ÃUjø a A À , BI –iÀjzªA ¡º®ªA æB¿∑ ë
ïB®M …Œºß …ßBƒNøBI Ω»è ∆C ¡Õj∏ªA ƒªA ∫Ag (¬›nªA …Œºß) ”mÃø Ωè –hªA µÕfZNªBI iBvI‚A ”ƒ®ñ “Õ⁄jªA ∆Àe æÃ◊nùA ë Ah»Ø
. pf¥M À
. …ªÃ≥ À
µ¥Ñ ïG B®UAi œ∞ƒªA fŒIDM ∆B∑ —ja‡A ü –iÀjzªA ¡º®ªA ”ƒ®ñ “Õ⁄jªA …√BZJm A OJQC gG À , “Õ⁄jºª fI¤ø œ∞√ # œ√AjM ≈ª æB≥ $
¬B¿NI ïB®M …ŒªG ™BÒ¥√‹A À , “ÕiÀjzªA W÷AÃáA ™AÃ√C ≈ø …I æl√ Bø X›ß À , …√fI IfNI æB¨NqA ∆Bn√„ª ¬Ae Bø BŒ√fªA ü πªg
. PÃùA ë À …®IAÃM À ∆fJªA ”NY ’œq Ω∑ ≈ß “ÒIAjªA ©Ò¥I ‹G ¡NÕ ‹ “¿º∏ªA ”ƒ®ø
ü J®NªA À ,  fÕjM BÕiAjÒyA B¿ºß œI ¡º®NØ Œ≥›M ”NY BŒ√fªA ü œI –iÀjzªA ¡º®ªA À Õ⁄i ”ºß if¥M ≈ª π√C ïG ”ƒ®ùA æÃ◊ŒØ
fŒIDNªA ΩJ¥Õ BŒ√fªA ü ’B∞N√‹BØ —ja‡A ü –iÀjzªA ¡º®ªA Ah« PÃJQ üBƒÕ ‹ œ∞ƒªA fŒIDM ü j«B§ªA # ≈ª $ L # œ√AjM ≈ª $ : …ªÃ≥
A u œ®ø ©ŒÒNnM ≈ª π√G $ : …ªÃ≥ À , 37 : ’AjmG : # ‹Ã æBJÜA ≠ºJM ≈ª À ~ifiA ∂jÖ ≈ª π√G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ BzÕC
. 67 : ±»∏ªA : #
‘iBvƒªA ‹ À eûŒªA πƒß ”yjM ≈ª À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ fŒŒ¥NªA ”IDÕ ‹ …√HØ B®Œö —ja‡A À BŒ√fºª œ∞ƒªA fŒIDM ü j«B£ …√C ¡ºm ê À
 h —fŒ¥ø # —j£B√ B»Ii ïG —jyB√ h◊øÃÕ  ÃUÀ $ : ïB®M …ªÃ≥ æBRøC ∆Ã∏M ∆C kÃè ‹ ¡ºØ , 120 : —j¥JªA : # ¡»Nºø ©JNM ”NY
. B»ƒø eB∞NnùA fŒIDNªA ”ƒ®ù “ƒŒJø “Õ‡A
ïG j§√A ≈∏ª À $ :  f®I …ªÃ≥  fÕ¤Õ “ßBÒNm‹A À “≥BÒªA œ∞√ ïG # œ√AjM ≈ª $ : …ªÃ≥ ü “Õ⁄jªA œ∞√ ™ÃUi ≈ø  B√j∑g –hªA À
œŒºÉ À –iû£ ∆C eAjùA À , ΩJVºª …ŒºVNI (¬›nªA …Œºß) ”mÃù …n∞√ —’AiG §ƒM …ŒØ ∆HØ # œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ ΩJÜA
”UjÕ BzÕC π√HØ “≥BÒªA ü –Ã≥ “¥ºàA ü ¡Œ§ß ΩJU ë À …Œºß ë Bø ”ºß œ¥I –C …√B∏ø ΩJÜA j¥NmA ∆HØ πª –iû£ ΩRø ΩJVºª
.  iû£ À πIi œºÉ µŒÒM ∆C
ΩI ? …ª ”ºÉ f≥ À ±Œ∑ œºVNªA “ªBZNmA ”ºß æ‹fNmBI oŒª # œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª À $ : …ªÃ¥Ø
. ∫fªBI ΩJÜA ΩÒI B¿∑ œºVNªA ©≥À ê  eÃUÀ ∆›ÒI –C …√B∏ø  iAj¥NmA ¬fß À œºVNºª …N≥B G À …NßBÒNmA ¬f®ª ±Õj®M À eB»qG
PAig ïG ‹ÃZNø B∑Ã∑fø –C B∑e ΩJÜA —iÀ vI À # B¥®u ”mÃø ja À B∑e …º®U ΩJVºª …Ii ”ºÉ B¿ºØ $ : …ªÃ≥ …Œºß æe f≥ À
. …ºUC ”z≥ À …NŒºJU OJ«g À …NÕë OºÒI iB¨u “ŒIAjM
œ¥ªC –hªA ë …√C j∑hNÕ ∆C Kè …√C ´ f«Bq À ‘Ci Bø æë ë …¥®uC –hªA ∆C ∂BŒnªA j«B£ # B¥®u ”mÃø ja À $ : …ªÃ≥ À
À “§á ü ∆ÃßjØ æE ≈ø ≤êfiA ¡Q ≤êfiA ∂j´DØ jZJªA µºØ À , PBŒáA À îIB®RªA ≈ø ≤êfiA ±¥ºM îJø ∆BJ®Q œ« AgHØ  Bvß
’œq …¥®vÕ À , ¡§ßC À , ΩJU ∫B∑f√A ≈ø æëC œ« À ‘jaC “º÷B« PBÕFI ”MC À , “º£ …√D∑ ΩŒ÷AjmG I pÀ’i ∂ÃØ ΩJÜA ©Øi
. …r«fÕ À πªg ≈ø
. ! jøfiA “Œ∞Œ∑  f»rŒª …∑e BòG A ∆HØ jÒa πªg ü …JŒvÕ ∆C ≈ø ≈øC ü j«B§ªA KnŠë À , πªg ≈ø ∆ëC ΩJÜA ∫B∑f√A À
ë  f«BrÕ À  f«BrÕ ∆C ≤jqC –hªA œ ‚A j»¥ªA “¿§ß À …ªDm Bø ”ƒ®ø ≈ø …ª ΩRó Bø ë BòG …¥®uC –hªA ∆C f»rÕ …º∑ Ah»Ø
…Œºß) …NIÃM BzÕC πªhI f»rÕ À , îß “Øj ‹ À …√B∏ø …®ø j¥NnÕ –hªA KŒV®ªA ∫B∑f√‹A ∫Ag ïG  jøC æFØ ΩJÜA  f«Bq BòG À
. œMDŒm B¿∑ “≥BØ‚A f®I (¬›nªA
–hªA ∆C …ª îJM gG “≥BØ‚A f®I (¬›nªA …Œºß) …ƒø ™ÃUi À “IÃM # îƒø¤ùA æÀC B√C À πŒªG OJM π√BZJm æB≥ ∂BØC B¿ºØ $ : …ªÃ≥ À
. ≈∏û ´ …√C œºVNªBI ΩJÜA ∫e  eB»qHI B√BŒß …¿Œº®M À πªg …∞Õj®NI “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA …MhaDØ …®≥Ãø ´ ü ©≥À …ªDm
≈ø oŒª À , …Œºß LÃNÕ ∆C ü ©¿ÒÕ Ã« À …Œºß ¬f≥C B¿ß “IÃNªBI …J¥ß ¡Q πªg ∆B∏øG ≈ø ‘jÕ ∆B∑ B¿ß …nÕf¥M À ïB®M …»ÕlƒNI CfJØ
’lÜA ü …ŒØ SZJªA ¬f¥M B¿∑ ∆B∑ ±Œ∑ f®I “J÷Brª ïB®M …ŒªG ™ÃUjªA ë ΩI ¬jU À “Œv®ø ≈ß B¿÷Ae ∆Ã∏M ∆C “IÃNªA ü KUAêA
. LBN∏ªA ≈ø ©IAjªA
. ‘jM ‹ π√DI œøÃ≥ ≈ø îƒø¤ùA æÀC –C # îƒø¤ùA æÀC B√C À $ : …ªÃ¥I —eB»rªA À iAj≥‚BI πªg (¬›nªA …Œºß) K¥ß ¡Q
ΩJ≥ πI OƒøE …ŒªG NÕf« À NŒME Bñ œøÃ≥ îI ≈ø îƒø¤ùA æÀC B√C À eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿N A ≈ø ∆B∑ ∆G À , ¬B¥ùA …Œºß æfÕ Bø Ah«
. iÃv≥ ÀC v¥M œI µºß AgG πŒªG LÃMC ∆C œI µŒ¥ZØ AÃø¤Õ ∆C
. fŒ®I ”ƒ®ø …ƒ∏ª
’B∞Òu‹BI eAjùA # ≈Õj∑BrªA ≈ø ≈∑ À πNŒME Bø hbØ œø›∏I À œM‹BmjI pBƒªA ”ºß πNŒ∞ÒuA œ√G ”mÃø BÕ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø “Œ ‚A œ«AêA À jøAÀfiA ≈ø Ωõ Bø ë P‹BmjªBI eAjùA À , ”º®I pBƒªA ïG –fß πªhª À , “Œ∞vNªA …UÀ ”ºß iBŒNa‹A
Oºõ ∆G À ¬›∏ªA ´ œ»Ø πºø “ÒmAÀ ›I ¡Œº∏NI ÀC πºø “ÒmAÃI ΩŒ¿ZNªA ∆B∑ ’AÃm pBƒªA …¨ºJŒª ©÷AjrªA À ¡∏áA À ≤iB®ùA
. jaE jøC …ƒø ©øBnªA B«B¥ºNÕ ªA œ√B®ùA À , jøC ¬›∏ªA ∆HØ ¬›∏I
∆Ã∏Õ ∆C BøC À , KŒ¨ªA ∆Ã∏ø ≈ß …I ±r∏Õ Bø ë ‘jaC —iBJ®I À πºø “ÒmAÀ ´ ≈ø …√BZJm A …I …ØBq Bø ë ¬›∏ªBI eAjùA À
≈ø xÃvã PÃu wŒvÖ ”ºß BƒƒŒI B¿ŒØ f»®N√ À \ºÒv√ B√C ë B√fƒß ¬›∏ªA ∆HØ ›Ø ∆Bn√‚A jqB®ø BƒƒŒI j÷AfªA ¬›∏ªA ™Ã√ ≈ø
À Bƒø –fNJÕ ’Aà A ü xBa XÃó eBèG ïG …¿Œ»∞M —eAiG fƒß ΩmÃN√ ¡Q ”ƒ®ùA πªg ïG ©øBnªA ≈«g Ω¥NƒŒª œ√B®ùA ≈ø ”ƒ®ù PAÃufiA
…√BZJm A À ¡º∏NùA ü ¡nVNªA ¬lºNnÕ …UêA Ah»I ¡º∏NªA À K BbùA ©øBnªA ¿y ïG B√ ¿y ü Bø …I Ω¥ƒƒª ©øBnªA ïG œ»NƒÕ
≈«hªA B»ŒªG Ω¥NƒÕ ªA œ√B®ùA ∆Ã∑ ”ºß æfÕ ‹ ∆B∏ø ü PÃvªA LBJmC eBèHI ’Aà A WÕÃó À PÃvªA eBèG ejâ À , …ƒß  lƒø
æfÕ BMÃu B¿«Ãç ÀC Ljy ÀC ∂fI Bƒø fUÀC ≈ø ∆C B¿∑ PÃvªA o∞√ ’AiÀ jaE jøDI —eAi‚A ±r∏M Bø …√BZJm —eÃv¥ø
. PAÃufiA ≈ø  fUÃÕ Bø ”ƒ®ù fuB≥ …√C ›J≥ …ªB¥ø ÀC …ªBY ≈ø ±r∏Õ Bø πªg …MeAiHI ¡∏ç ”ƒ®ø ”ºß
…√Ã∑ ”ºß À , …ø›∑ …√Ã∑ ”ºß ΩŒªfªA æA¤m ≈ß æBa ±ÕjrªA ∆Ej¥ªA  B∏Y Bû (¬›nªA …Œºß) ”mÃø …√BZJm A …I ¡º∑ Bø À
fÕjø O√C Ω« À ? Li BÕ πƒø Ah« Ω« : —jVrªA ≈ø ≈ôfiA iÃÒªA K√BU ≈ø ’AfƒªA © îY …Ii ”mÃø æDnÕ ¡ºØ  Bƒ®ù AfÕjø ïB®M
. ¬›∏ªA ´ œYêA ¬Bn≥C j÷Bm ü iBU ¬›∏ªA §√ À , B√B¥ÕG πªhI ≈¥ÕC ΩI ?  Bƒ®ø
‹G À eÃv¥ùA ”ƒ®ùA ïG æB¥N√‹A KUÃÕ œYêA À ¬›∏ªA ifvø —eAiHI ©øBnªA ≈ø xBa ¢BJMiA ≈ß BŒ®Ò≥ B∞r∑ ±r∏Õ Ah« À
©Œö À ? ±Œ∑ …ø›∑ …√Ã∑ ‹ À ïB®M …ŒªG LBnN√‹A “Zu ¬lºNnÕ ‹ ïB®M …ƒø “¨ºªA ü ¬Ã»∞ø ”ƒ®ø …ª PÃu iÀfu ejV¿Ø
≈ø Tfê Bø A R∑ À ,   ´ B»I ¡º∏NùA ΩI ïB®M …ª Bø›∑ OnŒª À ïB®M …ŒªG œ»NƒM PAÃuC B»√C Bñ ∏NùA ≈ø —ieBvªA £B∞ªfiA
. ïB®M …ª Bø›∑  f®√ ‹ À “¨ºªA ü ∆B®ø PAÀg PAÃuC “∞ºNbùA ¬BnUfiA ¬eBvM
À , eAjø ”ƒ®ø ïG …MB≥úã |®I —f«Brñ …I Ω¥NƒÕ KŒ¨ªA îI À …J Bã îI BuBa B BJMiA À ‹BvMA  eBèG ë ïB®M …¿Œº∏M “º¿ÜBI À
. ¬f¥M B¿ŒØ ¬›∏ªA ü ¬›∏ªA |®I ¬f¥M f≥ À , πªg ´ ÀC © ÀC XiBa ü ïB®M A B«fUÃÕ PAÃuDI πªg “√iB¥ø ©ƒò ‹
. ïB®M A ’Bq ∆G ‘iÃrªA —iÃm n∞M ü “¿NM …ƒø œMDŒm À
. “Õ‡A # πNŒ∞ÒuA œ√G ”mÃø BÕ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ¥Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
. fÕlNnÕ ‹ À  j∏rÕ À …ø›∑ À …M‹Bmi ≈ø …I A  B∞ÒuA Bñ œ∞N∏Õ ∆C (¬›nªA …Œºß) ”mÃù “§ßÃø À ∆BƒNø‹A eiÃø ü eiAÀ
. “Õ‡A # ’œq Ω∏ª ›Œv∞M À “§ßÃø ’œq Ω∑ ≈ø `AêfiA ü …ª BƒJN∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ©ù AgG ∂ ªA `‹ ≈ø …ºuC À °àA ≈ø …ŒØ Bñ j»§Õ À `ÃºÕ …√fi …ŒØ “IBN∏ºª —f®ø “∞ŒZu `úªA
±Ò®Õ À , ’œq Ω∏ª ∆BŒI …√C j«B§ªA # “§ßÃø $ : …ªÃ≥ À , µY›ªA ∂BŒnªA  fÕ¤Õ B¿∑ |Œ®JNºª …ŒØ ≈ø # ’œq Ω∑ ≈ø $ : …ªÃ≥ À
BƒJN∑ À : BƒªÃ≥ ΩRø ïG ”ƒ®ùA æÃ◊Õ À , |Œ®JNªA À ¬B»I‚A —eBØ‚ # ›Œv∞M $ : …ªÃ≥ ∏ƒM À # ’œq Ω∏ª ›Œv∞M À $ : …ªÃ≥ …Œºß
’œq Ω∏ª Bø BêjrM À Bø ›Œv∞M À “§ßÃø …ª BƒJN∑ B√C πªhI ®√ À ’œq Ω∑ ≈ø PAiBNã “ªkBƒªA —AiÃNªA œ« À `AêfiA ü ”mÃù
. Ω¿®ªA À eB¥Nß‹A ü …øÃ≥ B»ŒªG XBNê Bø KnY
BzÕC …Œºß æfÕ B¿∑ πªh∑ ë À , ©÷AjrªA À ≤iB®ùA ≈ø jrJªA “UBY …I oó Bø ©Œö Ω¿∏NnM —AiÃNªA ∆C ”ºß “ª‹e ¬›∏ªA œ∞Ø
, 48 : —f÷BùA : # …Œºß Bƒ¿Œ»ø À LBN∏ªA ≈ø …ÕfÕ îI Bù B≥fvø µáBI LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C À $ ΩŒå‚A À —AiÃNªA j∑g f®I ïB®M …ªÃ≥
.   n∞M ¬f¥M f≥ À
”ƒ®ñ j®rø …√fi “Õ‡A # `AêfiA ü …ª BƒJN∑ À $ : …ªÃ≥ ”ºß ©Õj∞M ±Òß # B»ƒnYDI AÀhaDÕ πøÃ≥ jøC À —Ã¥I B«hbØ $ : …ªÃ≥ À
. —Ã¥I B«hbØ ’œq Ω∑ ≈ø `AêfiA ü πª BƒJN∑ B√G Bƒº≥ À : jÕf¥NªA À , æÃ¥ªA
—Ã¥ªBI hafiBØ …MÃ∞Õ ∆C AihY …ŒØ —Ã¥ªA ≈ø  fƒß Bø Ω¿®NnÕ jøC ü ¬lê À fè ≈ø ∆HØ ¬láA À fÜBI hafiA ≈ß “ÕBƒ∑ —Ã¥ªBI hafiA À
. …ƒß …I ”ƒ∑ ¬láA À fÜBI hafiA ¬k‹
≈ø $ : ›J≥ …ªÃ¥I B»Œºß æêfùA ’BŒqfiA ïG ©UAi # B»ƒnYDI $ ü ¿zªA ∆C j«B§ªA # B»ƒnYDI AÀhaDÕ πøÃ≥ jøC À $ : …ªÃ≥ À
∆HØ  iBŒNaA À …ßBJMA À iÃøfiA ü ≈náA “øk›ø ≈ß “ÕBƒ∑ ≈nYfiBI hafiA À ©÷AjrªA À LAe‡A ΩŒuB∞M À •ßAÃùA ≈ø # ’œq Ω∑
ïG æB¿ÜA KY  jÒyA …ƒø ≈nYC À BƒnY fUÀ AgG À , ΩŒ¿ÜA ≈náA iBNaA BƒnY À B◊Œm fUÀ AgG iÃøfiA ü ≈náA jøDI ¡»Õ ≈ø
jøC À : ”ƒ®ùA À , …ƒß …I ”ƒ∏Ø ≈náA “øk›ø À æB¿ÜA KY ¬k‹ iÃøfiA ≈nYDI hafiBØ ≈náA ”ºß …ôf¥M À ≈nYfiA iBŒNaA
æÃ¥ªA ∆î¿NnÕ ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥ “Œƒ∏NªA ü “Õ‡A §√ À , PBƒnáA ≈ø —AiÃNªA …ŒªG –f»M Bø AÃøk›Õ À PB◊ŒnªA AÃJƒNè πøÃ≥
. 18 : jølªA : # LBJªfiA AêÀC ¡« π◊ªÀC À A ¡«Af« ≈ÕhªA π◊ªÀC …ƒnYC ∆îJNŒØ
πøÃ≥ jøC À $ : …ªÃ≥ iB¿N÷A ¬f®I ∆Ã¥n∞Õ ≈ÕhªA ¡« î¥mB∞ªA ’‹¤»I eAjùA ∆C ∂BŒnªA j«B£ # î¥mB∞ªA iAe ¡∏ÕiÀDm $ : …ªÃ≥ À
µÕjÒªA ≈ß µnØ ≈ø ∆HØ fqjªA À µáA ™BJMA À iÃøfiA ü ∆BnY‚A µÕj “øk›ø ≈ø  Bƒ®ø ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß # B»ƒnYDI AÀhaDÕ
À B√Ajna  jøC “J≥Bß O√B∏Ø “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ºv∞Õ B¿∑ œ¨ªA ïG fqjªA ≈ß ΩŒùA À PB◊ŒnªA ©JNM ïG ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ≈ß A …Øju
. ∫› A ïG  jøC æE
eAjùA ΩŒ≥ À # î¥mB∞ªA iAe ¡∏ÕiÀDm $ : …ªÃ¥ª n∞NªB∑ ÀC n∞M “Õ‡A # œMBÕE ≈ß ≤juDm $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü B¿Ø Ah« ”ºß À
À , eà À eBß ækBƒø : ΩŒ≥ À , jvñ …øÃ≥ À ∆ÃßjØ ækBƒø B»I eAjùA ΩŒ≥ À , jÕhÑ À fÕf»M ¬›∏ªA ü À , ¡ƒ»U î¥mB∞ªA iAfI
¡ “ªÀfªA ∆Ã∏M ∂BnØ ¬Ã≥ ¡∏◊ŒVŒm eAjùA : ΩŒ≥ À , B»√À Ø B»ŒØ ¡»ºafŒm A ∆C À ¬BrªBI ¡« ´ À “¥ªB¿®ªA iAe eAjùA ΩŒ≥
. ¡∏Œºß
ü ∏NªA fŒŒ¥M “Õ‡A # B»I AÃø¤Õ ‹ “ÕE Ω∑ AÀjÕ ∆G À µáA ¨I ~ifiA ü ∆À ∏NÕ ≈ÕhªA œMBÕE ≈ß ≤juDm $ : ïB®M …ªÃ≥
“ª‹fªA …I eAjÕ À kA Y›ª ‹ \ŒyÃNºª µáA ¨I ~ifiA ü œ¨JªA fŒŒ¥N∑ µáA ¨I ‹G ∆Ã∏Õ ‹ B»ŒØ ∏NªA ∆C ©ø µáA ¨I ~ifiA
. µáA ¨I …√Ã∏ª ¬Ãøhø œ¨JªB∑ ∏NªA ∆C À Ω¿®ªA ü ¬hªA …UÀ ”ºß
”ºß ∏NªA À A ’AfßC ”ºß ∏NªB∑ `Àf¿ùA ∏NªA ∆Àe ¬ÃøhùA ∏NªA ë eAjùA ∆C ”ºß “ª‹fºª –kA YA fŒ¥ªA ∆G : ΩŒ≥ Bø BøC À
À A eBJß ”ºß ’›®Nm‹A ë À , ~ifiA ü ∏NªA ΩI ∏NªA µºÒø oŒª “Õ‡A ü iÃ∑hùA ∆C …Œ∞Ø µáBI ∏M ë À ∏NùA
. µáA ¨I ‹G ∆Ã∏Õ ‹ Ah« À , ¡»Œºß Kº¨NªA À ¡ ‹hNmA
À j∞∏ªA ”ºß iAju‚A ë À ¡»ØBuÀC fYfi ∆BŒI À # ∆À ∏NÕ $ : …ªÃ≥ ”ºß ±Òß # B»I AÃø¤Õ ‹ “ÕE Ω∑ AÀjÕ ∆G À $ : …ªÃ≥ À
. KÕh∏NªA
”ºß “ª‹fºª B¿»MBŒuÃva ©Œ¿Ä “Œ∞ƒùA À “NJRùA îNº¿ÜA iAj∏M À “Õ‡A # ›ŒJm  ÀhbNÕ ‹ fqjªA ΩŒJm AÀjÕ ∆G À $ : …ªÃ≥ Ah∑ À
ÀC Ω»U ¡»¥Y ü Ω¿Nê ‹ À HÒÇ ∆Àih®Õ ‹ SŒÅ œ¨ªA ΩŒJm ™BJMA À fqjªA ΩŒJm “∞ªBã ”ºß “¥Œ≥fªA ¡»NJ≥Ajø À fÕfrªA ¡»÷BƒNßA
.  BJNqA
KJnI AÀjU Bø ”ºß AÀjU BòG –C PB∞vªA Ω÷Agi ≈ø ¡»ŒØ µ¥Ñ Bù ΩŒº®M “Õ‡A jaE ïG # BƒMBÕFI AÃIh∑ ¡»√DI πªg $ : …ªÃ≥ À
. # œMBÕE ≈ß ≤juDm $ : ïB®M …ªÃ¥ª ›Œº®M ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿N A ≈ø À , B»ƒß ¡»Nº∞´ À BƒMBÕ‡ ¡»JÕh∏M
ΩvZNÕ À j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ‹G ∆Àlè Ω« ¡ B¿ßC OÒJY —ja‡A ’B¥ª À BƒMBÕFI AÃIh∑ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “¥IBnªA BƒQBÅC ü AiAj∑ …ZŒyÃM ¬f¥M f≥ À Ω¿®ªA o∞√ ë ’AlÜA ∆C : ‹ÀC : B»ƒø
B»ŒØ ªA æB¿ßfiBI µº®NÕ BòG °JáA À , ’AlÜA ë … BJYHØ BÒIBY Ω¿®ªA ∆B∑ AgG À Ω¿®ªBI ’AlÜA ∆HØ ’AlÜA ≈ø °JáA ∆C : BŒ√BQ À
|Z¿NŒØ B» BJYHI …MBƒnÅ ‘lè À B◊Œm ’AlU …MB◊ŒnI ‘lè ∆C PB◊Œm À PBƒnY …ª ≈û PBƒnáA ¢BJYG “VŒN√ ∆Ã∏NØ ≈nY “»U
. ’”ŒnªA ’AlÜA …ª
# ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ‹G ∆Àlè Ω« $ : …ªÃ≥ À ≈náA ’AlÜA , ’AlÜBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ë À jaE ”ƒ®ø ”ºß “Õ‡A ælƒM ∆C ≈∏ô À
Ω¿ß ≈ø Aú¿ß Bø ïG Bƒøf≥ À $ : ïB®M æB≥ °JáA ∆B∏ù ¡«fƒß “áBvªA æB¿ßfiA ≈ø Ω¿ß ‹ gG ’œrI ∆ÃIBRÕ ‹ ¡»√C ≈ß “ÕBƒ∑
ü —iÃ∑hùA æB¿ßfiA ’AlU ë ’AlÜA Ah« ∆C LAÃRªA ë ’AlÜBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß ΩŒªfªA À , 23 : ∆B≥j∞ªA : # AiÃRƒø ’BJ«  Bƒº®VØ
. “áBvªA æB¿ßfiA œ« °JáA j∑g “ƒÕj¥I B»I eAjùA À , ›J≥ “Õ‡A
”NY ›¿ß Ω¿®Õ …√fi …ª LB¥ß ‹  fzI Ω¨NrÕ ∆C ´ ≈ø KUAêA ∫iBM ∆C ”ºß “Õ‡BI ¡»z®I …I æfNmA Bø eBnØ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ‹G ∆Àlè Ω« $ : ïB®M æB≥ f≥ À …Œºß K≥B®Õ
B»Œºß ∆ÃIBRÕ ›¿ß Aú¿®Õ À “ƒnÅ AÃMDÕ ¡»√fi —ja‡A ü ¡ LAÃQ ‹ ¡»√C ”ƒ®ùA À LAÃRªA “Õ‡A ü ’AlÜBI eAjùA ∆C eBn∞ªA …UÀ
.
æB≥ ïB®M …ø›∑ ≈ø –iÀjzªB∑ —eBzùA æB¿ßfiA ≈ø …I Ω¨NrÕ B¿ß |¨ªA ©ø “Œ ‚A jøAÀfiA ∫jM ejâ ”ºß LB¥®ªA PÃJQ ∆C ”ºß
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 23 : ≈ÜA : # ¡ƒ»U iB√ …ª ∆HØ …ªÃmi À A w®Õ ≈ø À $ : ΩU À lß A
–fRªB∑ œºY ©ö æÃ®Ø ”ºß œºáA , “Õ‡A jaE ïG # iAÃa …ª AfnU ›Vß ¡»ŒºY ≈ø  f®I ≈ø ”mÃø ¬Ã≥ hÖA À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü À , “uBa —j¥JªA PÃu iAÃàA À , —j¥JªA fªÀ ΩV®ªA À , B¿«Ãç ÀC “zØ ÀC K«g ≈ø …I ≈ÕlNÕ À ”ºZNÕ Bø ë À , –fQ ©ö
. j¥JªA iAÃb∑ AiAÃa  fƒß AÀfUÀ BòG À —BŒY –g ´ ∆B∑ …√C ”ºß “ª‹e - ΩV®ºª ∆BŒI ë À - # iAÃa …ª AfnU $ : ïB®M …ªÃ≥
¡«eB∏Ø , ¡»ŒªG …ßÃUi AÃ◊ÒJNmA À …Ii PB¥Œø ïG ”mÃø K«g Bø f®I ΩV®ªA ΩŒ÷AjmG I —eBJß “v≥ j∑hM  f®I Bø À “Õ‡A À
À …ª AÀfVnØ ”mÃø …ªG À ¡» G …√C ¡ j∑g À ΩV®ªA iAÃb∑ iAÃa …ª K«g ≈ø ›Vß ¡ ÆBvØ ¡»ŒºY ≈ø haC À –jøBnªA
∫Bƒ« B¿ß ¨NnÕ ‹ —iÃnªA  h« ≈ø PBÕ‡A  h« ü  j∑g –hªA À , ›Œv∞M … —iÃm ü “v¥ªA …√BZJm A ΩvØ f≥ À , B G  ÀhÖA
. ≤AjßfiA —iÃm ΩJ≥ … —iÃm æÀl√ fÕ¤Õ Ã« À ,
©UjÕ ∆C ΩJ≥ …Ii PB¥Œù …IB«g f®I ≈ø ”mÃø ¬Ã≥ hÖA  Bƒ®ø # ›Vß ¡»ŒºY ≈ø  f®I ≈ø ”mÃø ¬Ã≥ hÖA À $ : …ªÃ¥Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
…√BZJm A ¡»øg ¡Q # iAÃa …ª AfnU $  ÀhÖA –hªA ΩV®ªA Ah« ∆B∑ À ,  ÀfJ®Ø ›Vß - ∆BJz´ ¡»ŒªG …ßÃUi j∑hŒm …√HØ -
C $ : ïB®M æB¥Ø ΩŒJnªA ¡«Af À ¡»¿º∏ª …√BZJm A ë ∆B∑ ê …√C …Mj§√ æÀC ü Ω¥®ªA fƒß îI œºU j«B£ ë Bñ AÃ◊J®Õ ¡»√DI
. # ›ŒJm ¡»Õf»Õ ‹ À ¡»¿º∏Õ ‹ …√C AÀjÕ
À BßÃvø …√Ã∑ À “Œ¿nÜB∑ …ŒØ Bø j÷Bm ≈ß O∏m À ¡ …NÕAf« ¬fß À ¡«BÕG …¿Œº∏M ¬fß “Œ«Ãªflª “ŒØBƒùA …MB∞u ≈ø j∑g BòG À
Bø \yÀC ≈ø “ÕAf A À ¡Œº∏NªA ßC îN∞vªA îMB« ∆fi “Œ«ÃªfiA üBƒÕ ©Œ¿ÜA ∆C ©ø πªg ´ ïG Ω∏q À ∆Bøk À ∆B∏ø Ag AeÀfä
‹ À , …ŒªG ΩuÃÕ µÕj ≈ø …ŒªG πºnÕ À …ŒzMjÕ Bñ  fJ®Õ ∆C KUAêA ≈ø gG B G B◊Œq hbNÕ ≈ø fƒß PB∞vªA ≈ø “Œ«ÃªfiA …ølºNnM
À ¡»¿º∏Õ ‹ …√C AÀCi f≥ À , ¡Œ»∞NªA À ¡Œº∏NªA ≈ø ™ÃƒI …MeBJß µÕj ïG …Õf»Õ ∆C Kè –hªA Ã»Ø …UÃI …ª‚A ΩJ≥ ≈ø ‹G πªg ¡º®Õ
. ›ŒJm ¡»Õf»Õ ‹
¡ –jøBnªA XjaC îY AêB≥ f≥ À , …NÒmAÃI ¡»Õf»Õ À ¡»¿º∏Õ À , …Õf»Õ À …¿º∏Õ …√BZJm A ∆C ”mÃø ≈ø AÀf»ß ¡»√C ”ºß
. ›ŒJm ¡«Af« À ¡»¿º∏ª –jøBnªA …ŒªG DøÀC –hªA ë ΩV®ªA ∆B∑ ÃºØ , 88 : … : # ”mÃø …ªG À ¡∏ G Ah« $ : ΩV®ªA
ΩŒ≥ …√D∑ # îùB£ AÃ√B∑ À  ÀhÖA $ : …ªÃ¥I …ØeiC πªhª À , ë oŒª …√C Aú¥ß ê ¡ Ã¥ß fƒß îJªA \yAêA ≈ø ∆B∑ f¥Ø “º¿ÜBI À
. # îùB£ AÃ√B∑ À  ÀhÖA $ : ΩŒ¥Ø , `ÃyêA ∫AhI  jøC À  ÀhÖA ¡ºØ :
. “Õ‡A jaE ïG # AêB≥ Aúy f≥ ¡»√C AÀCi À ¡»ÕfÕC ü °¥m Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
Bû  fè Bø fƒß ¬eBƒºª πªg æB¥Õ …ŒØ  fÕ ≈ø ∆AfUÀ  ÀfUÀ –C ¡»ÕfÕC ü ’›JªA ©≥À # ¡»ÕfÕC ü °¥m $ ”ƒ®ø : , ©¿ A ü æB≥
”»N√A  fÕ ü ”¥ºø …I jzÕ –hªA iBu  Bƒ®ø : ΩŒ≥ À , \vØC ±ªC ¨I À  fÕ ü °¥mC À ,  fÕ ü °¥m : æB¥Õ À , …Œºß œ∞a ∆B∑
.
≈ß  Bƒº¥√ Bø  ÃUêA Lj≥C À , ±n®M ≈ø ÃºÖ ‹ B»º∑ ÀC B»ºU , “º¿ÜA  h« B»I …UÃM — R∑  ÃUÀ mB∞NªA P‹ÃÒø ü j∑g f≥ À
ïG AÃN∞NªA Bù ¡»√G # Aúy f≥ ¡»√C AÀCi À ¡»ÕfÕC ü °¥m Bù À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C “Õ‡A ∂BŒm j«B£ ∆HØ ¡»z®I ≈ß ‹Ã¥ƒø , ©¿ A
À …ƒß Aú«g Bù …JƒNªA ”ƒ®ø fŒ∞M “º¿ÜBØ Ah∑ À Ah∑ : AêB≥ Aúy f≥ ¡»√C πªg fƒß AÀCi À BŒ√BQ B¥Œ≥e …ŒØ j§ƒªA AêBUC À  Ãº®Ø Bø
≈ø AÀCjØ B»ŒØ °¥nØ ¡»ÕfÕDI  ÃªÀBƒNØ ¡«Ãç …I ”øi À ¡»ŒªG  ejØ …ª Aú¿ß Bø ïG  Ãøf¥Ø B◊Œq Aú¿ß ¡»√D∑  Ãº∞´C Bñ jvJNªA
æBY –C ”ºß À ,  Ãº¿ß Bø …MÃ∞I fnØ Bø ¡»ƒø PBØ À ,  Ãº¿»Õ ∆C ¡ ∆B∑ Bø AjøC …ŒØ Aú¿«C À , Aÿßk B¿ŒØ Aúy ¡»√C KÕj≥
. j÷BnªA ΩRùA ‘jâ “º¿ÜA –jÉ
B¿∑ ¡»ŒªG ”mÃø ™ÃUi f®I ¡ ›y AÃŒJM BòG ¡»√HØ “ŒªBNªA PBÕ‡A ”ºß KM ø ”ƒ®ùA KnÅ # °¥m Bù À $ …ªÃ≥ ßC “Õ‡A À
À , ¡»ƒø PBØ Bû ¡«jnÑ À Aîƒu Bø ”ºß ¡»NøAf√ SÕfY ”ºß “º¿Nrø B»√fi “Õ‡A ¬f≥ …√D∑ …√BZJm …ƒ∏ª … —iÃm πªg Ωv∞M
Bƒ¥º®M Bø ©ø Aj∑hÕ ∆C —jnáA À “øAfƒªBI ‘jYfiA À # ≈ÕjmBàA ≈ø ≈√Ã∏ƒª Bƒª j∞¨Õ À BƒIi BƒõjÕ ≈◊ª $ : ¡ Ã¥I πªg AÀj»£C f≥
. “Œ√BRªA “Õ‡A ü ¡»MjnY À ¡»NøAfƒI …ºuÀ ïÀfiA “Õ‡A ü ΩV®ªA ¡«gBÖA j∑g Bù Ahª À , ΩÕà ΩvØ ´ ≈ø …I
. ’Bße —iÃu ë –hªA Ah« îI À …ƒŒI Ωv∞Ø …ŒaC À …n∞ƒª …÷BßfI æèrø “ŒªBNªA “Õ‡A ü ”mÃø ™ÃUi SÕfY ΩÕg ∆fi À
—fq ë À ±mfiA ≈ø “»Jrø “∞u înªA jn∏I ±mfiA “Õ‡A jaE ïG # B∞mC ∆BJz´ …øÃ≥ ïG ”mÃø ©Ui Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
OºVß : æB¥Õ K´AjªA  j∑g Bø ”ºß …√AÀC ΩJ≥ …ÕjÑ À ’œrªA Kº “ºV®ªA À ,   ´ f®I jøfiBI ¬BŒ¥ªA “Ø›àA À ∆láA À Kz¨ªA
  aC Bù ±mC À Kz´ æBY ü ë À …øÃ≥ ïG ”mÃø ©Ui Bù À : “Õ‡A ”ƒ®¿Ø ©JÒªA KnÅ …ª –hªA …√AÀC ΩJ≥ …NJº –C Ah∑ AjøC
¡NºVß C –f®I ≈ø œ√ÿN∞ºa B¿n◊I : æB≥ À Aîƒu Bñ ¡»øg À ¡»ÇÃØ  f®I ΩV®ªA —eBJ®I Aúy …øÃ≥ ∆DI ™ÃUjªA ‘fª ïB®M A
À , “¨ªBJªA …N¿∏Y …ŒzN¥Õ Bø ”ºß ‹G AjøC –jè ‹ À ¡∏Y›u À ¡∑ a  fŒI ≈ø jøC ë À , …ºUC ÆúI ΩJ≥  Ã¿NJº À ¡∏Ii jøC
ë À , …MB¥Œù ”mÃø fßAÀ …ºUfi –hªA  jøC ¡»Ii jøDI eAjùA ∆C j«B§ªA À , ’Bq Bñ ‹G  Byi ‹ À …Jº ‹ À   ´ “ºVß …ŒØ jQ¤Õ ‹
. —AiÃNªA æÀl√
fßÀ ¡NºV®NmA ”ƒ®ùA : ΩŒ≥ À : ¡∏Ii ≈ø jøC ¡∏ŒMDÕ ∆C ΩJ≥ ΩV®ªA —eBJ®I ¡NºVß C : # ¡∏Ii jøC ¡NºVß C $ ”ƒ®ø ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
”mÃø ™ÃUi iB§N√A ë À ¡∏Ii …I ¡∑jøC B¿ß ¡NºVß C ”ƒ®ùA : ΩŒ≥ À ?   ´ —eBJß ïG ¡Nªfß  ÃªBƒM B¿ºØ …MeBJß ”ºß …IAÃQ À A
. ∂BŒnªBI Kn√C …UêA ≈ø  Bƒøf≥ Bø À , Ah« ¨Ø ¡∏ŒªG ©UjÕ À  jaE ≠ºI f≥ PB¥ŒùA ∆C ”ºß ¡NŒƒJØ  f»®ª î§ØBY
jøC ¡NºVß C –f®I ≈ø œ√ÿN∞ºa B¿n◊I $ : …ªÃ¥I ¡»øg À ¡»ÇÀ À …øÃ≥ f«Bq Bù (¬›nªA …Œºß) ”mÃø Kz´ fNqA “º¿ÜBI À
À # …ŒªG  jè  j®q ”ºß BzIB≥ # …ŒaC pCjI haC À $ —AiÃNªA `AêC œ« À # `AêfiA ”¥ªC À $ - –iB∏√G ¬B»∞NmA ë À # ¡∏Ii
. ? # –jøC OŒv®Ø C ≈®JNM ‹C Aúy ¡»NÕCi gG π®ƒø Bø ∆Àj« BÕ $ : … —iÃm ü A ”∏Y B¿ŒØ - …ª æB≥ f≥
¬Ã¥ªA ∆G $ “õjªA WŒŒ»M À µŒ≥ ºª œIC ≈IA BÕ ÀC œaC BÕ : æÃ¥Õ ∆C ∆Àe B¿»øC j∑hI …J Ba BòG À # ¬C ≈IA $ BÕ ∆ÀiB« # æB≥ $
¬Ã¥ªA ©ø º®É ‹ À ’AfßfiA œI O¿rM ›Ø $ …MeBJß ≈ß ¡»N®ƒø À ΩV®ªA jøC ü ¡»N∞ªBa Bù # √úN¥Õ AÀeB∑ À œ√Ã∞®zNmA
I îI O≥jØ æÃ¥M ∆C OŒra œ√G - … —iÃm ü A  B∏Y Bø ”ºß …ª æB≥ Bû ∆B∑ À , πN∞ªBã ü ¡«fYD∑ œ√BJnÅ # îùB§ªA
. œªÃ≥ K≥jM À ΩŒ÷AjmG
…√C ´ ΩŒ÷AjmG I ”ºß Kz´ B¿∑ ∆ÀiB« ”ºß Kz´ ”mÃø ∆C “v¥ªA PBÕE ≈ø … —iÃm ü Bø Ah∑ À “Õ‡A ∂BŒm j«B£ À
“¥ºÒø “ŒuÀ “≥iB∞ùA fƒß  BuÀ …√C ©ø πªg ü `›vªA ∆C ¡ßk Bù ΩŒ÷AjmG I “øÀB¥ø ü f»ÜA æhJÕ …√C …ƒø B√BJnY …Œºß Kz´
…®ƒø ”ºß ΩŒªe ‹ îøÃv®ø îŒJ√ îI “ŒrùA À “¥ŒºnªA ü ≤›Na‹A ≈ø iAf¥ùA Ah« À # ≈Õfn∞ùA ΩŒJm ©JNM ‹ À \ºuC À $ : …ªÃ¥I
. B»Ø›NaA ”ºß —BŒáA ∂j À µ÷›nªA ïG ©UjÕ Bø ∆Àe …√BZJm A ¡∏Y ïG ©UjÕ B¿ŒØ “¿v®ªA BòG À ,
∫jM À πªg ü “ZºvùA B¿ßAk –CjªBI Ω¥NmA ∆G …ƒø B√BJnY …Ijzª “øf¥ø …√D∑ …ŒªG  jè …mCi haC ≈ø …ŒaDI ”mÃø …º®Ø Bø Ah∑ À
w≥ Bù πªhª À , ∆ÀiB« ©ø πªg ü µáA ∆B∑ ∆G À –êÃø jøC ü LB¥ß ‹ –eBqiG jøC ü KÕeDM ë BòG …ƒø ©≥À B¿Ø ”mÃø jøC
. G œafi À œª j∞´A Li …ªÃ¥I …Œafi À …n∞ƒª Bße À , πªg ü  ihß wv¥ªA …Œºß
∆B∑ B¿ŒØ Aj∏∞ø ¡»º®∞ª B¿§®Nnø πªg Ω®Ø BòG ”mÃø ∆C : æÀfiA : jaC  ÃUÃI # …ŒªG  jè …ŒaC pCjI haC À $ : …ªÃ≥ …UÀ f≥ À
∆ÀiB«  BaC ”mÃø ‘jUDØ …N∞q ”ºß |®Õ À …NŒá ”ºß |J¥ŒØ Kz¨ªA —fq À fUêA fƒß …n∞ƒI πªg ∆Bn√‚A Ω®∞Õ B¿∑ ¡»ƒø
. ±mfiA À Kz¨ªA fƒß …n∞ƒI ∆Bn√‚A ©ƒvÕ Bø …I ©ƒvØ …n∞√ ‘jâ
…ƒø πªg ifvØ eAfMi‹A À j∞∏ªA ≈ø …ŒªG AÀiBu Bø ¡»ƒø  iBJ∑‚ …øÃ≥ ”ºß Kz¨ªA ≈ø  A ßA Bø j»§Õ ∆C eAiC …√C : œ√BRªA
. æAÃYfiA ΩJ¥Nnø ü …ºRø ≈ß AÀjUlƒŒª  fƒß æBáA ¡§ß ¡»ø›ß‚
. …ª Bße À …ƒø …ºJ≥ , j∑g Bø ∆ÀiB« j∑g Bù πªhª À , …ƒø ¬Ã¥ªA æBY jn∞NnÕ À …ŒUBƒŒª …n∞√ ïG  jU BòG …√C : SªBRªA
≈§Õ ∆C ∆ÀiB«  j∏Ø µº¥ªA ≈ø …I Bù Bƒ∏nø …ª B®UÃNø …mCjI haC ±mfiA À Kz¨ªA ≈ø …I Bø ΩRø ∆ÀiB»I ∆C ‘Ci Bù …√C : ©IAjªA
. PBÕ‡A ∂BŒm ¡÷›M ‹ B»º∑ ÀC  ÃUêA  h« ΩU À  ÃaC …ª Bße À …n∞√ —’AjI j»£DØ “√B«G À ≤B∞bNmA …√C æB»ÜA
πªh∑ ë À , ΩJ≥ ≈ø …øÃ≥ eAfMiA jøDI BùBß ∆B∑ …√C ”ºß æfÕ # B∞mC ∆BJz´ …øÃ≥ ïG ”mÃø ©Ui Bù À $ “Õ‡A ifu ü …ªÃ≥ À
. –jøBnªA ¡»ºyC À ∫f®I ≈ø πøÃ≥ BƒNØ f≥ B√HØ : PB¥ŒùA ü ë À …ª æB≥ - … —iÃm ü ”∏Y B¿∑ - …√BZJm A ∆HØ
©Ui Bø f®I …º®Ø πªg Ω∑ …ŒªG  jè …ŒaC pCjI haC À `AêfiA ”¥ªC À ¡»Œºß fNqBØ …øÃ≥ f«Bq Bø fƒß …Jz´ ¡∏Y j»£ BòG À
µáA ‹G æÃ¥Õ ‹ …√BZJm A À , Lh∏Õ À ∂fvÕ oáA ∆fi oáA ≈ø ∂fuC …√BZJm A iBJaG À , …Ii πªhI   aC B¿ƒŒY ‹ ¡»ŒªG
.
À ©Øfºª eiÃø µ¥ZNÕ ‹ À , ¬B¥N√‹A ÀC ©Øfºª “®ØAfªA —Ã¥ªA ∆BVŒ« Kz¨ªA À , jaE B¿∏Y —f«Br¿ºª À B¿∏Y ¡º®ºª ∆fi πªg À
À æÃ¥ªBI ¬B¥N√‹A À ©ØfªA …ƒø ”MDNŒØ ∆BŒv®ªA fƒß …Œºß LÃz¨ùA eÃUÀ KYBvM —f«BrùA À oáA ≈∏ª ¡º®ªA µ¥Ñ ejVñ ¬B¥N√‹A
…÷B¥ª ïG πn∞√ ∂ÃNM À …JÑ ≈ø ¬Àf¥I PjrI ê π√C “ºIB¥ùBI πªg §√ À B¿´ À B√lY ‹G —f«BrùA ΩJ≥ ¡º®ªA jQ¤Õ ‹ À , Ω®∞ªA
O√C À BJŒVß AjøC Pf«Bq AgG Ah∑ À , fÕfU ¡∏Y À jaE æBY KŒJáA ’B¥ª fƒß À , `j∞ªA ë À æBY ‘jrJªA µ¥Ñ fƒß πºØ
. jaC j÷B§√ …ª À , O∏Zy À OJV®M ∫ ´ π®ø À …Mf«Bq AgG À , KV®NªA …¿∏Y ∆B∑ ∫fYÀ
ü —j∞¨ùA ”ºß ¬›∏ªA ü ¬f¥M f≥ À (¬›nªA …Œºß) …ƒø ’Bße “Õ‡A # πNõi ü BƒºaeC À œafi À œª j∞´A Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. “Œv®ùA ≈ø AeiÃø ¡ßC —j∞¨ùA ∆C LBN∏ªA ≈ø peBnªA ’lÜA jaE
. “Õ‡A # ¡»Ii ≈ø Kz´ ¡ BƒŒm ΩV®ªA AÀhÖA ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω¿N A ≈¿Ø B¿« Bø îJÕ ¡ºØ —BŒáA “ªg À …Jz´ ≈ø ¡ BƒŒm Bø …√BZJm A ¡»IC f≥ À B¿»N¿§®I iB®q„ª “ªhªA Ah∑ À Kz¨ªA ∏ƒM
ÀC , ¡»ƒø ©ö ΩN≥ À –jøBnªA ej À ¡ŒªA ü …∞n√ À eÃJ®ùA ΩV®ªA µÕjÑ ≈ø πªg f®I ¡»Œºß ‘jU Bø ïG πªhI —iBq‚A ∆Ã∏M ∆C
ë Kz¨ªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , —iBm‚A À —eBI‚A À ΩN¥ªA À “ƒ∏nùA À “ªhªA ≈ø ¡»øÃ≥ ”ºß A Ljy Bø …I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C
. BŒ√fªA “ªg À —ja‡A ∆Aë πªhI ¡ ©¿VŒØ —ja‡A LAhß
BŒ√fªA —BŒáA “ªg À …√BZJm LjªA Kz´ ΩŒ√ ßC πªg ∆C ”ºß æfÕ  j«B§I # ≈Õ ∞ùA –lå πªh∑ À $ : “Õ‡A ΩÕhØ ∆B∑ ±Œ∑ À
. AiAjø jø B¿∑ BzÕC “Œº¥®ªA TBÅfiA …ŒªG –f»Õ “Õ‡A …Œºß æfÕ –hªA Ah« À A ”ºß ≈Õ ∞ùA ü “Œ G “ÕiBU “ƒm
ïG ©UAi æÀfiA # B«f®I ≈ø $ ¿y # ¡ŒYi iÃ∞¨ª B«f®I ≈ø πIi ∆G B«f®I ≈ø AÃIBM ¡Q PB◊ŒnªA Aú¿ß ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , “IÃNªA ïG œ√BRªA À , PB◊ŒnªA
“IÃNªBØ “¥IBnªA “Õ‡A ü ≈ÕiÃ∑hùA ΩV®ªA AÀhÖA ≈ÕhªA ≈ø ’BƒRNm‹A “ªlƒñ eiÃùA ïG j§ƒªBI B»ƒ∏ª “øBß B»n∞√ ü O√B∑ ∆G À “Õ‡A À
: “Õ‡A # A ”ºß “IÃNªA BòG $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ¬f¥M B¿∑ ©√Bø B ÃJ≥ ≈ø ©ƒô O√B∑ “◊Œm “ÕC ü B«Bƒ®ø “¥Œ¥Å O¥¥Ñ AgG
. 17 : ’BnƒªA
…ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ïG B¿»ŒØ LBÒàA …UÀ À , “v¥ªA ü ∆BNy ®ø B»ºJ≥ ªA À “Õ‡A  h« À
“ÕB∏Y ”ºß iBU B¿»ŒØ ¬›∏ªA ∆C ∂BŒnªA j«B£ À “Õ‡A # πIi ∆G $ “Œ√BRªA “Õ‡A ü À # ≈Õ ∞ùA –lå πªh∑ À $ : ïÀfiA “Õ‡A ü
. # Kz´ ¡ BƒŒm $ : …ªÃ≥ ΩŒªfI “ŒyBùA æBáA
. j«B£ œ≥BJªA À : kjÑ ©ø ≤Ãa œ« “J«jªA , “Õ‡A # `AêfiA haC Kz¨ªA ”mÃø ≈ß O∏m Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
œ÷AÀi SÅ
œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À œ÷BnƒªA À fõC À “JŒq œIC ≈IA XjaC : , iÃRƒùA ifªA ü
 h« Bƒª Ω®UA A æÃmi BÕ : Oº¥Ø —ifnI B√ij¿Ø îƒY ΩJ≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ©ø BƒUja : æB≥ œRŒºªA f≥AÀ
…Œºß A ”ºu) ƒªA æB¥Ø . B ÃY ∆Ã∞∏®Õ À —ifnI ¡»Y›m ∆Ã ÃƒÕ iB∞∏ªA ∆B∑ À , ¢AÃ√C PAg iB∞∏ºª ∆B∑ B¿∑ ¢AÃ√C PAg
æÃ≥C . ¡∏ºJ≥ ≈ÕhªA ≈ƒm ∆ÃJ∑jM ¡∏√G # “ E ¡ B¿∑ B G Bƒª Ω®UA $ : ”mÃù ΩŒ÷AjmG ÃI OªB≥ B¿∑ Ah« ∑C A : (¡º̃m À …ªEÀ
B»ŒØ À , πªg (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒºª æB≥ ›Ui ∆C  fU ≈ß …ŒIC ≈ß ≤Ãß ≈I A fJß ≈ß ‘jaC ∂jÒI BzÕC B«AÀi À :
: , ∆B« ªA n∞M ü À . A ∆Àe ≈ø fJ®M O√B∑ À ¢AÃ√C PAg OŒ¿nØ `›nªA B»I ¢BƒÕ ∆B∑ “¿Œ§ß —ifm —jVq O√B∑ B»√C :
: (¬›nªA …Œºß) œº®ª æB≥ PêBÜA pCi ∆C : LÃqEj»q ≈I f¿ä ≈ß : “Õ‡A # jZJªA ΩŒ÷AjmG JI B√kÀBU À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü
’Bø ≈ø ¡∏øAf≥C ±É ¡N√C À : (¬›nªA …Œºß) œºß æB¥Ø ! ±ŒnªBI |®I …UÀ ¡∏z®I Ljy ”NY “ƒm îQ›Q ‹G ¡∏ŒJ√ f®I AÃRJºM
: æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß iBnÕ ≈I ΩŒz∞ªA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À . # “ E ¡ B¿∑ B G Bƒª Ω®UA $ : ¡Nº≥ ”NY jZJªA
À . Aîƒu Bø AîƒvØ ”mÃø Bƒ∞ºaC : …øÃ≥ æB≥ Ajrß îQ›RªA ”ºß A eAk B¿ºØ BøÃÕ îQ›Q ¡«fßAÀ …Ii ïG AfØAÀ Xja Bù ”mÃø ∆G
A æÃmi æB≥ : æB≥ jIBU ≈ß PB∞vªA À ’B fiA ü œ¥»ŒJªA À “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC À BY œIC ≈IA À kAlJªA XjaC : , iÃRƒùA ifªA ü
Ah« C Li BÕ : ”mÃø …ª æB¥Ø  AeB√ ¬ÃÕ …¿º∑ –hªA ¬›∏ªA ¨I …¿º∑ iÃÒªA ¬ÃÕ ”mÃø A ¡º∑ Bù : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
©Ui B¿ºØ . πªg ≈ø ‘Ã≥C À B»º∑ ≈nªfiA —Ã≥ œª À ∆Bnª ≤‹E —jrß —Ã¥I πN¿º∑ BòG ”mÃø BÕ : æB≥ ? …I N¿º∑ –hªA πø›∑
ü ΩJ¥Õ –hªA µßAÃvªA PAÃuC ïG AÀjM C …√îŒÒNnM ‹ : æB¥Ø ≈õjªA ¬›∑ Bƒª ±u ”mÃø BÕ : AêB≥ ΩŒ÷AjmG I ïG ”mÃø
…Œ∞Ø  ifu BøC À , pDI …I oŒª À KÕj¥Nºª ΩŒRó Ã»Ø “ÕAÀjªA ΩÕg BøC : æÃ≥C . …I oŒª À …ƒø KÕj≥ ∫AhØ ?  Ã¿N® —À›Y ”ºYC
—Ã≥ ü “∞ºNã pBƒªA ≈nªC ∆HØ |®JI B»z®I fÕDM ê ¡Œ»∞NªA —Ã≥ ≈ø ≤‹E —jr®ªA ü Bø ∆Bnª ≤‹E —jrß —Ã¥I eAjùA Ω®ª À ’B∞a
. |®I ©ø B»z®I ©ö ê ∆Bnª ≤‹E —jrß eAjùA ≈ß ±r∏ªA À ¡Œ»∞NªA ’BÒßG SŒY ≈ø æeB®Õ πªg ∆C eAjùBØ ¡Œ»∞NªA
. ¡Œ»∞NªA “Œ∞Œ∑ SŒY ≈ø PÀB∞NªA #  AeB√ ¬ÃÕ …¿º∑ –hªA ¬›∏ªA ¨I …¿º∑ $ : …ªÃ≥ ü —jÕB¨ùBI eAjùA ∆Ã∏Õ Ah« ”ºß À
fJß À K«À ≈I “ÕÀB®ø …Œºß Ωae gG (¬›nªAB¿»Œºß) f¿ä ≈I j∞®U ∂eBvªA fƒß Oƒ∑ : æB≥ ¬Br« ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
?  Ei —iÃu –C ”ºß ? …Ii ‘Ci x æÃmi ∆C : –ÀjùA àA ü æÃ¥M Bø A æÃmi ≈IA BÕ : K«À ≈I “ÕÀB®ø …ª æB¥Ø îßC ≈I πºùA
…Œºß œMDÕ ΩUjªBI \J≥C Bø “ÕÀB®ø BÕ : æB≥ ¡Q ¡nJNØ ? …√ÀjÕ —iÃu –C ”ºß ? “ƒÜA ü ¡»Ii ∆ÀjÕ îƒø¤ùA ∆C  AÀi –hªA àA ü À
A ”ºu) Af¿ä ∆G “ÕÀB®ø BÕ : æB≥ ¡Q . …NØj®ø µY A ≤j®Õ ‹ ¡Q …¿®√ ≈ø Ω∑DÕ À A πºø ü sŒ®Õ “ƒm ∆Ã√B À “ƒm ∆îJm
“Õ⁄jI ”ƒß ≈¿Ø jvJªA “Õ⁄i À Kº¥ªA “Õ⁄i : î»UÀ ”ºß “Õ⁄jªA ∆G À , ∆BŒ®ªA —f«Brñ ïB®M À ∫iBJM LjªA jÕ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
…Jq ≈ø : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æÃ¥ª …MBÕE À BI j∞∑ À Lh∑ f¥Ø jvJªA “Õ⁄jI ”ƒß ≈ø À , KŒvø Ã»Ø Kº¥ªA
: …ª ΩŒ¥Ø (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC Ω◊m : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) œºß ≈I înáA ≈ß …ŒIC ≈ß œIC QfY f¥ª À . j∞∑ f¥Ø …¥ºÇ A
AgG À . ∆Bô‚A µ÷B¥Å Lú¥ªA  AjM ≈∏ª À ∆BŒ®ªA —f«Brñ ∆ÃŒ®ªA  jM  iC BIi fJßC : æB¥Ø ? πIi OÕCi Ω« A æÃmi BaC BÕ
AgG …Nº®U f¥Ø µªBa ≈ø ∂úb¿ºª fI ‹ À , ∂úã Ã»Ø “Õ⁄jªA À jvJªA …Œºß kBU ≈ø Ω∑ ∆HØ jvJªA —f«Brñ …Ii ‘jÕ ≈ø¤ùA ∆B∑
∫ifÕ Ã« À iBvIfiA …∑ifM ‹ $ : ïB®M A æÃ¥ª Aî¿nÕ C ¡»ºÕÀ . B∏Õjq A ©ø hÖA f¥Ø …¥ºÇ …»Jq ≈ø À , B≥úã BQfä
…Ii ”ºÉ B¿ºØ - œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ - ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª À œ√AjM ≈ª $ : ”mÃù …ªÃ≥ À # JàA ±ŒÒºªA ë À iBvIfiA
O¥®u À , ~ifiA O∑f∑fØ ¢BŒàA ¡m ≈ø Xjë ’Ãz∑ ΩJÜA ”ºß  iÃ√ ≈ø ©º BòG À # B¥®u ”mÃø ja À B∑e …º®U ΩJVºª
À ‘jM π√C ¡ßk ≈ø æÃ≥ ≈ø # πŒªG OJM π√BZJm æB≥ $ …YÀi …Œºß ei À # ∂BØC B¿ºØ $ BNŒø –C B¥®u ”mÃø ja À , æBJÜA
. SÕfáA ”ºßfiA j§ƒùBI O√C À ‘jM ‹ À ‘jM π√DI # îƒø¤ùA æÀC B√C À $ π∑ifM ‹ iBvIfiA ∆C : πI Øj®ø ïG O®Ui
œ√iC Li $ : ΩU À lß A fõ ≈ø …√Bnª ”ºß ‘jU À ”mÃø æDm À : SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
PÃó ”NY BŒ√fªA ü # œ√AjM ≈ª $ : ΩU À lß A æB¥Ø KMÃ®Ø B¿ŒnU AjøC æDm À , B¿Œ§ß AjøC πºM …NªDnø O√B∏Ø # πŒªG j§√C
”ºÉ À …MBÕE |®I A ‘fIDØ # œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ ΩJÜA ïG j§√BØ $ œ√AjM ∆C PeiC ∆G ≈∏ª À , —ja‡A ü œ√AjM À
# îƒø¤ùA æÀC B√C À πŒªG OJM π√BZJm $ : æB¥Ø …R®I À A  BŒYC ¡Q # B¥®u ”mÃø ja À $ B¿Œøi iBvØ ΩJÜA ©Ò¥NØ ΩJVºª BƒIi
: B¿»ƒø ΩvZNÕ À , µIBnªA ∆BŒJªA ü ¬f¥M Bø ∆AfÕ¤M - ‘jM B¿∑ - ∆BNÕAÀjªA : æÃ≥C . ∫AjÕ ‹ …√DI ¡»ƒø πI ≈øE ≈ø æÀC ®Õ
…Œºß) ¡Œº∏ªA ¬B¥ø BqBY À , iÃvM …UÀ –DI ïB®M …Œºß ΩŒZNnùA jvJªA “Õ⁄i ∆Àe Kº¥ªA “Õ⁄i ≈ß ∆B∑ BòG æA¤nªA ∆C : ‹ÀC
AêDm gG ’B»∞m PB¥Œ¿ºª ¡«iBNaA ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA œ¿nÕ Ã« À ∆B∏ø ”ºß “«AfJªA ≈ø ë Bø “«lƒùA …Ii “YBm ≈ø Ω»è ∆C (¬›nªA
. ? ’B»∞m  B Bø ”ºß …n∞√ ë ¬f¥Õ ±Œ∏Ø , 155 : ≤AjßfiA : # Bƒø ’B»∞nªA Ω®Ø Bñ Bƒ∏º»M C $ : …Ijª æÃ¥Õ gG “Õ⁄jªA
…Mfq XÀC B¨ªBI “ªDnùA ü (¬›nªA …Œºß) ByjªA ∆Bøk ïG î≥eBvªA ∆Bøk ü “uBa À æÀfiA ifvªA ü —jUBrùA À ™AlƒªA ∆B∑ f≥ À
∆‹fNnÕ B®Œö ∆B¥Õj∞ªA À , B®Œö —ja‡A À BŒ√fªA ü B»NJRM ‘jaC “∞÷B ∫Bƒ« À —ja‡A ü —jßBqfiA B»NJRÕ À B¥ºÒø “ªlN®ùA B«j∏ƒÕ
. ¡»IiB¨I ¡»®ªB O¥áC À “ªlN®ùA PeBIC ªA LÃÕC æE ≤ÃŒnI ‹G Aj«B£ ©Ò¥ƒM B»≥Bm ”ºß “¿÷B≥ “ßkBƒùA ælM À “Õ‡BI
À Ω¥®ªA µÕj ≈ø “ÕjvJªA “Õ⁄jªA œ∞ƒÕ Bø j÷BnI À # œ√AjM ≈ª $ : “Õ‡A ü …ªÃ¥I ∆êfNnÕ AÃ√B∑ ¡»√C , “ªlN®ùA XBVNYA “ºö À
ü ©≥AêA §ƒNªBI ∆êfNnÕ AÃ√B∑ ¡»√C —jßBqfiA XBVNYA “ºö À , PBÕAÀjªA À PBÕ‡A ≈ø B«kAÃU ”ºß æfÕ Bø ∆êÀDÕ À , Ω¥ƒªA
B«kAÃU ≈ø PBÕAÀjªA |®I À PBÕ‡A ≈ø B« ´ ü Bñ À “Õ‡A # œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª À $ : …ªÃ¥I “Õ‡A
iBvçA LÃUÀ ”ºß ΩŒªe ‹ …√DI πªhª æfNmA Bñi À ¡«fƒß “Œø›∏ªA TBÅfiA ∆Dq ë Bø ”ºß πªg Afß Bø ∆êÀDÕ À , —ja‡A ü
. “ÕeBùA iÃøfiA ¨I µº®NÕ ∆C l÷BÜA ≈¿Ø PBŒ√B¿nÜA ü “ÕjvJªA “Õ⁄jªA
≈∏Õ ∆G À iBvI‚A …I µº®NÕ ∆C ≈∏ô eÃUÃø Ω∏Ø µºÒùA eÃUÃùA ‹G B¿»ƒŒI ©øBU ‹ À , ~j®ªA À j«ÃÜBI µº®NÕ iBvI‚A ∆DI À
. BŒ√B¿nU ÀC B¿nU
. PBŒ»ÕfJªBI µZºÕ eB∑ BYBzMA “ƒøkfiA  h« ü ΩÕÀB≥fiA À WVáA ≈ø B¿»éBnÕ Bø À îNVáA îMB« ∆›ÒI \zMA f≥ À
À “Œø›∏ªA KN∏ªA ©UAjÕ ∆C …ƒ∏øC B»Œºß ≤Ã≥êA eAiC ≈¿Ø ¬AjIG À |¥√ ≈ø îJ√BÜA ≈ø  ÀeiÀC Bø eAjÕG Bƒ¿»Õ ‹ æBY –C ”ºß À
. î¥Õj∞ªA mB∞M P‹ÃÒø
“∞u –C ïG OªÃÑ ÀC ¬ÃŒªA B»Œºß œ« ªA “∞vªA  h« ”ºß O√B∑ ’AÃm “ÕjvJªA “Õ⁄jªA ∆C - ‹ÀC - BƒRÅ µIBm ≈ø ΩvÑ –hªA À
ü …√BZJm BI µº®NªA “ºŒZNnø B»√HØ “Œ®ŒJ “ÕeBø —AeC B»º¿®M ’Ãy À ∆ê À Ω∏q À if¥I “¥º®Nø “Œ®ŒJ “ÕeBø B»®ø œ« ‘jaC
. “Õ⁄jªA œ∞√ ü PBÕAÀjªA À PBÕ‡A ≈ø eiÀ Bø À ∆B« ªA æfÕ …Œºß À , —ja‡A À BŒ√fªA
PBÕAÀjªA À PBÕ‡A ®M  BÕG À , “Õ⁄i ”¿nM æ‹fNm‹BI ΩuBáA –iÀjzªA ¡º®ªA ´ ïB®M …I µº®NÕ xBa –iÀjy ¡ºß ∫Bƒ« ¡®√
. —ja‡A “Øj®ùA  h« ≈ Ãø À , πªg ü “êjvªA — R∏ªA ≈÷Aj¥ªA ≈ø B»ŒØ Bù “Õ⁄jªA PBJQG ü —j«B§ªA
À , BIAÃU À ‹A¤m À BŒ∞√ À BMBJQG “ŒnáA “ÕjvJªA “Õ⁄jªA ≈ß ›uC “ŒJƒUC “Õ‡A # πŒªG j§√C œ√iC Li $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆C - BŒ√BQ - À
. PBÕAÀjªA ü …Œºß \ºÒuA Bø KnÅ Kº¥ªA “Õ⁄i ë –hªA ja‡A ”ƒ®ùBI “Õ⁄jªA iAfø B»ŒØ ¬›∏ªA iÀfÕ BòG
BòG ”mÃø ∆C , “Õ‡A ü “Õ⁄jªA æA¤m ≈ß LBUC …√C (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß ∆ÃøDùA …ªDm B¿ŒØ : , ∆ÃŒ®ªA ü ∂ÀfvªA ‘Ài f≥ À
ejØ …n∞ƒª …ªDnÕ ∆C ”mÃø AêDm A ¡«BŒYC ¡Q “¥ßBvªA ¡»MhaDØ —j»U A B√iC AêB≥ Bù ¡»√HØ …n∞ƒª ‹ …øÃ≥ ∆Bnª ≈ß πªg æDm
¬eE “ƒU iBJaC ü …ŒªG B√jqC B¿∑ “ÕAÀjªA À . œøÃ≥ ”ºß …Y ¥Õ Bø ”ºß –C # œ√iC Li $ : æB¥Ø …Œºß AÀjuDØ “ªBZNm‹BI ¡»Œºß
À œºß KÒa “uBa À ¡«iBJaC ∆HØ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C iBJaC ü “¿ºnùA æÃufiA µØAÃM ‹ B»√C ”ºß fƒnªA “∞Œ®y
“Õ‡A ü —iÃ∑hùA “Õ⁄jªA ∆Ã∑ ¬lNºÕ ∆C (¬›nªA …Œºß) …ª KUÃø ›Ø “ŒJº¥ªA “Õ⁄jªA À œºVNªA SÕfY ≈ø —’úû (¬›nªAB¿»Œºß) ByjªA
≤›a À , “NJªA B«j«B£ ≤›a …√Ã∏ª “Õ‡A ”ºß ∂BJÒ√A R∑ µJÒƒÕ ‹ œªfU µÕjÒI LAÃÜA ¡Q “ÕjvJªA “Õ⁄jªA œ« BIAÃU À ‹A¤m
$ ”mÃø BÕ : AêB≥ îY # ∆ú»É ¬Ã≥ ¡∏√G $ : …ªÃ¥I ¡»Œºß ei B¿∑ ¡»Œºß ejª πªg …Œºß AÃY ≥A ê ¡»√HØ ”mÃø æBY j«B£
. # “ E ¡ B¿∑ B G Bƒª Ω®UA
, —ja‡A ü B»ŒªG KŒUC BòG À , BŒ√fªA ü iÃ∑hùA ”ƒ®ùBI “Õ⁄jªA ïG KŒUC Bø (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ∆C îNÕAÀjªA ≈ø ΩvZNÕ : BŒ√BQ À
À $ : …ªÃ≥ ü ∫AifNm‹A ∆HØ # B¥®u ”mÃø ja À B∑e …º®U ΩJVºª …Ii ”ºÉ B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø πªg eB∞NnÕ …√C j«B§ªA À
iû§ªA µŒÒÕ ‹ Ã»Ø ”mÃø ü ~jØ Bø ΩRø …ƒŒ®I ë ΩJÜA ü ~jØ –hªA ∆G # œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª
…n∞√ ü œºVNªBØ µ®u À …I ∫fª BzÕC ”mÃù ©≥À ê À µ®u À …I ∫fØ ΩJVºª œºVNªA ©≥À f≥ À , …¥ŒÒÕ ‹ ∫Ag ∆C B¿∑ —eAi‚A À
À , PÃùA À “¥®vªA ©ø …n∞√ ü …ƒø ©√Bø ‹ œºVNªA ∆C j®rÕ Ah« À , …N¥®u À …∑B∑f√A KUÃÕ …ª ”ºVNùA ïG “JnƒªBI …ƒ∏ª ≈∏û
“®ö Ω∑ ü ¡ ∆G À , “ƒÜA Ω«fi ”ºVNÕ ïB®M À …√BZJm A ∆C (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø PBÕAÀjªA OyB∞NmA f≥
. 23 : “øBŒ¥ªA : # —j£B√ B»Ii ïG —jyB√ h◊øÃÕ  ÃUÀ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü πªg ©≥À B¿∑ —iÀk
. “Œr´ ‹ …YÀi …ŒªG A ei ¡Q BMÃø O√B∑ (¬›nªA …Œºß) ”mÃø “¥®u ∆C : îNÕAÀjªA ≈ø ΩvÑ BRªBQ À
iÃøfiBI ”ƒ®ùA ΩŒRó ΩŒJ≥ ≈ø iêA ≈ø ¢BŒàA ¡m ≈ø Xjë Bø iAf¥ø  iÃ√ ≈ø …ª ”ºÉ …√C (¬›nªA …Œºß)  j∑g Bø ∆C : B®IAi À
≤j ©yÃI “ÕAÀjªA  h« ´ ü πªg ΩRø πªhª À , ¢BŒàA ¡n∑ œnY jøDI if¥NÕ …√C ‹ À , œnY iÃ√ ïB®M  iÃ√ ›Ø “mÃn A
. …MiB¥Y À  j¨u ∆BŒI jÕf¥M –C ”ºß ~j¨ªA À , œMDŒm B¿∑ jvƒàA “ºòC ”ºß ¬B»I‚A
›Ø ~Àj∞ø  BƒNø jøC –C …ÕgBê ‹  BƒNø ´ Ã»Ø ïB®M  iÃ√ æB¿∑ BøC À , …N¥®u À …∑fª œ∞∏Õ Bñ ë BòG œºVNªBØ æBY –C ”ºß À
. œ«BƒNùA ´ À œ«BƒNùA îI “Jn√
ΩøB∏ªA ü –fß ≈IA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À …ZZu À –hø ªA À fŒõ ≈I fJß À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
…Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C : πªBø ≈I o√C ≈ß ∂j ≈ø “Õ⁄jªA LBN∑ ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À …ZZu À ¡∑BáA À cŒrªA ÃIC À
“ºòC ”ºß …øB»IG ≤j ©yÀ À , …Œ®JuHI iBqC À Ah∏« æB≥ # B∑e …º®U ΩJVºª …Ii ”ºÉ B¿ºØ $ : “Õ‡A  h« Cj≥ (¡º̃m À …ªEÀ
–Ã»Õ Ã»Ø ~ifiA ü ΩJÜA dBnØ : •∞ª ü À B¥®u ”mÃø ja À ΩJÜA dBnØ jvƒàA ≈ø ”ºßfiA Ωv∞ùA ”ºß : •∞ª ü À jvƒàA
ü dBm …√C B»z®I ü À , B¿Œøi iBvØ ∫e ΩJÜA ∆C (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C SÕeBYC ü ©≥À À : æÃ≥C . “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG B»ŒØ
›Ø jZJªA æl√ B¿Œøi iBu …√C |®JI B»z®I n∞M ≈ø Ωv A À , “ßBnªA  h« ïG : B»z®I ü À , “ßBnªA ”NY –Ã»Õ Ã»Ø jZJªA
. “ßBnªA ïG ÀC “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG cnÕ Ã»Ø jZJªA ü ÀC ~ifiA ü ΩJÜA dBnØ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø Ah« ∆Ã∏Õ ∆C œ¨JƒÕ À AfIC jQC …ƒø ‘jÕ
…Ii ”ºÉ B¿ºØ $ : …ªÃ≥ ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß o√C ≈ß OIBQ µÕj ≈ø …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC XjaC , …ŒØ À
≈ß –ÀAjªA f¿ä BIC BÕ SÕfáA –ÀAi fŒõ æB¥Ø . ‘j¨vªA ©Ju‚A jvƒa ”ºß ¬B»I‚A ©yÀ À Ah« iAf¥ø j»£C : æB≥ # ΩJVºª
”ºu) A æÃmi ≈ß πªBø ≈I o√C Qfê ? fŒõ BÕ O√C Bø À ? fŒõ BÕ O√C ≈ø : æB≥ À  ifu ü LjzØ ? Ah« ïG fÕjM Bø o√C
≈ß “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC À æÃufiA ieAÃ√ ü –hø ªA ¡Œ∏áA XjaC : , …ŒØ À ? Ah« ïG fÕjM Bø : O√C æÃ¥M À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
”mÃø BÕ ΩU À lß A æB≥ : æB≥ # πŒªG j§√C œ√iC Li $ : “Õ‡A  h« (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ›M : æB≥ pBJß ≈IA
”ºJM ‹ À , ¡»ƒŒßC PÃó ‹ ≈ÕhªA “ƒÜA Ω«C œ√AjÕ BòG À , ∂j∞M ‹G K i ‹ À  f«fM ‹G oIBÕ ‹ À , PBø ‹G œY œ√AjÕ ‹ …√G
. B«Bƒ®ø \ŒyÃM ¬f¥M À (¬›nªA …Œºß) œºß ≈ß fŒYÃNªA “ÕAÀi ≈ø ¬f¥M Bø — §√ “ÕAÀjªA À : æÃ≥C . ¡«eBnUC
æB≥ $ , ïB®M À ∫iBJM …Ii ”mÃø æDm Bù : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß , vI œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
ΩJÜA ”ºß ”mÃø f®u B¿ºØ : æB≥ # œ√AjM ≤ÃnØ …√B∏ø j¥NmA ∆HØ - ΩJÜA ïG j§√A ≈∏ª À œ√AjM ≈ª æB≥ - πŒªG j§√C œ√iC Li
≈IA BÕ : ∆ÃªÃ¥Õ , XÃØ f®I BUÃØ …I ∆Àjô iêA B»mCi ü À , f¿®ªA ¡»ÕfÕC ü BUAÃØC “∏÷›ùA OºJ≥C À , ’B¿nªA LAÃIC OZNØ
∆C B¿ºØ B¥®u ”mÃø ja À B∑e ΩJÜA Ω®VØ …ª›U ΩU BƒIi ”ºÉ ”NY B∞≥AÀ ”mÃø ælÕ ¡ºØ : æB≥ . B¿Œ§ß OªDm f¥Ø OJQA ∆Aj¿ß
…Œºß) A fJß BIC O® : æB≥ vI œIC ≈ß BzÕC , …ŒØ À . # îƒø¤ùA æÀC B√C À πŒªG OJM π√BZJm æB≥ $ ∂BØC …YÀi …Œºß A ei
fßjªBI BJ∑Ãø BJ∑Ãø …Œºß jó “∏÷›ùA jøC ¡Q ©yÃø ü f®¥Õ ∆C A fßÀ …ŒªG j§ƒªA …Ii æDm Bù ∆Aj¿ß ≈I ”mÃø ∆G : æÃ¥Õ (¬›nªA
À PE ë LBVŒØ ? œIi ¡∏ÕC : æDnŒØ …mCi ©Ø Ø …v÷AjØ Pf®MiA K∑AÃùA ≈ø K∑Ãø …I jø B¿º∏Ø µßAÃvªA À \ÕjªA À ∂ ªA À
æÃufiA PB¿ºnø ≈ø ’œq ”ºß ∂BJÒ√‹A ΩJ¥Õ ‹ …Œºß Ω¿rM Bø À , “ßÃyÃø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C . ∆Aj¿ß ≈IA BÕ B¿Œ§ß OªDm f≥
. “ƒnªA À LBN∏ªA ≈ø —hbNùA
îŒIÀj∏ªA ∆C : (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ïG  Ã®ØjØ   ´ À œmiB∞ªA A fJß œIC ≈I A fJß f¿ä œIC ≈ß  eBƒmHI , j÷BvJªA ü À
”mÃø ∆G : æB≥ ¡Q , ¡«B∞∏ª ~ifiA Ω«C ”ºß ¡»ƒø fYAÀ iÃ√ ¡n≥ ê tj®ªA ±ºa A ¡»º®U æÀfiA µºàA ≈ø BƒN®Œq ≈ø ¬Ã≥
ΩJ¥Õ …√BZJm …ŒºÉ ∆C “ÕAÀjªA Ωvä : æÃ≥C . B∑e …º®VØ ΩJVºª ”ºÉ îŒIÀj∏ªA ≈ø AfYAÀ jøC æDm Bø …Ii æDm Bù (¬›nªA …Œºß)
”ºVNÕ ïB®M Ã»Ø °÷BmêA ΩJ¥Õ B« ´ À œYêA À ∂kjªA À ’BŒY‚A À üÃNªB∑ ïB®M …ŒªG “IÃnƒùA iÃøfiA j÷Bm ∆C B¿∑ °÷BmêA
`jq πŒØAÃŒm À , îøfiA `ÀjªA ΩŒ÷ Ä œYÃÕ À , ΩŒ÷B∏Œñ ∂kjÕ À , iÃvªA KYBvI œŒê À , PÃùA πºñ ”ØÃNÕ B¿∑ °÷BmêBI
. A ’Bq ∆G …ª KmBƒø ©yÃø ü “ÕAÀjªA
. —AiÃNªA ü j∑g îŒIÀj∏ºª À
À “√Ãø # B∑e $ Cj≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C : o√C ≈ß …ZZu À ¡∑BáA À …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
“º¥Rø # B∑e …º®U ΩJVºª …Ii ”ºÉ B¿ºØ $ Cj≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ∆C o√C ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , …ŒØ À .  fô
”ºÉ B¿ºØ : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ …ŒIC ≈ß —j≥ ≈I “ÕÀB®ø ≈ß “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC XjaC , …ŒØ À . —eÀfû
 AÀi À : æÃ≥C . : ’AjY À JQ À iÃQ “∏ñ ©≥À À . ‘Ãyi À ∆B≥iÀ À fYC : “ƒÕfùBI ≈®≥ÃØ ΩJUC “Nm …N¿§®ª PiB ΩJVºª …Ii
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß o√C ≈ß …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA œIC À BY œIC ≈IA ≈ß BzÕC
“®Jm PjÕBÒM ”mÃù A ”ºÉ Bù : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ∆C pBJß ≈IA ≈ß °mÀfiA ü œ√A ÒªA XjaC , …ŒØ À
æÃ≥C . u À iÃvY ≈¿ŒªA ü À , ∆B≥iÀ À iÃQ À ’AjY À JQ À fYC kBVáA ü : ∆BƒQA ≈¿ŒªA ü À , “nú B»ƒø kBVáA œ∞Ø æBJUC
∫e n∞M B»I eAjùA ∆B∑ ∆G —jÕBÒNùA æBJÜA efß ü ≤›Na‹A ≈ø B»ŒØ Bø ”ºß PBÕAÀjªA  h« À , πªg ´ ΩJÜA ©Ò¥M ü –Ài À :
. eBY‡A  h« æBRøC …MBJQ‚ œ∞∏Õ ‹ …√C ´ ™Ã≥êA ≈∏û ∆B∑ ∆G À Ã»Ø πªg ´ fÕiC ∆G À , “Õ‡A ”ºß µJÒƒÕ ΩJÜA
”ºu) ƒªA ≈ß “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø B»z®I ü À , fUjIk ≈ø O√B∑ —AiÃNªA `AêC ∆C “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø eiÀ Bø Ah∑ À
: B»z®I ü À , BßAig jrß QA `úªA æà ∆B∑ “ƒÜA ifm ≈ø O√B∑ ”mÃø ”ºß Oªl√C ªA `AêfiA ∆G : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
≈¿ŒªA æBJU ≈ø ΩJU ü “√ÃØfø `AêfiA  h« ∆C B√iBJaC |®I ü À , `AêfiA ü ¬›≥fiA ±Õju ©¿nÕ Ã« À ”mÃù `AêfiA A KN∑
. “Œ®Ò≥ ≈÷Aj¥I —fÕ¤ùA ´ iBJafiA eBYE ≈ø πªg ´ ïG …ƒÒI ü “£Ã∞ä œ»Ø ∫Bƒ« jVY B»¿¥NªA ÀC ,
. B»ƒß SZJªA ü ièªA ”ºß ±≥ÃNÕ ‹ – n∞NªA SZJªA ∆C ”ºß
ü À . fÕfrªA PÃvªA ë À æB≥ . —l¿« À “øÿzø ¡ŒÄ # iA¤U $ Cj≥ …√C : …»UÀ A ¬j∑ œºß ≈ß À : æB≥ , œ√B®ùA `Ài ü À
œ√A ÒªA À ∆BJY ≈IA À BY œIC ≈IA À kAlJªA À fŒõ ≈I fJß À fõC XjaC : “Õ‡A # `AêfiA ”¥ªC À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü , iÃRƒùA ifªA
bùB∑ ≈ÕB®ùA oŒª ”mÃø A ¡Y ª : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA æB≥ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC À
n∞M ü À . jn∏M Bø B»ƒø jn∏NØ `AêfiA ”¥ªC ¡»ƒÕBß À ¡«Ei B¿ºØ `AêfiA µºÕ ¡ºØ  f®I AÃNØ …øÃ≥ ∆C ïB®M À ∫iBJM …Ii   aC
…øÃ≥ ∆C ”mÃø aC Bù ïB®M À ∫iBJM A ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß  j∑g ≈¿ß —lõ œIC ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA
A fJß ÃIC æB≥ f≥ ,  fÕ ≈ø `AêfiA ”¥ªDØ …Jz´ fNqA ¡«Ei B¿ºØ ∆BŒ®ªA ©≥Ãø …ƒø ©¥Õ ¡ºØ iAÃa …ª ] AfnU [ ›Vß AÀhÖA
æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß –fnªA ≈ß “ƒŒŒß ≈I ∆BŒ∞m ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . àA ”ºß ΩzØ “Õ⁄jºª À : (¬›nªA …Œºß)
B«’AÀe À B«’Ae  jvI À , BŒ√fªA ü A  f«k ‹G BøÃÕ î®IiC A j∑g fJß ΩUC Bø : æB≥ ÀC BøÃÕ î®IiC BI ∆Bô‚A fJß wºaC Bø :
- BŒ√fªA —BŒáA ü “ªg À ¡»Ii ≈ø Kz´ ¡ BƒŒm - ΩV®ªA AÀhÖA ≈ÕhªA ∆G $ : ›M ¡Q . …√Bnª …I µÒ√C À , …Jº≥ ü “¿∏áA OJQC À ,
. ›Œªg ‹G …NŒI Ω«C ”ºß À …ªÃmi ”ºß À ΩU À lß A ”ºß BÕ ∞ø À , ›Œªg ‹G “ßfI KYBu ‘jM ›Ø # ≈Õ ∞ùA –lå πªh∑ À

jaE œ÷AÀi SÅ
…Œºß) ByjªA ≈ß  eBƒmHI , œªBøfiA À , fŒYÃNªA ü Kº¥ªA “Õ⁄i ”ƒ®ø ü (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß eiÀ Bø |®I B»ŒØ eiÃ√
À : æÃ≥C . “ºÕAlñ ‹ ≈ BI , “Õ⁄i æ›»NmBI ‹ ΩVNø , —jqBJùA ΩÕÀDNI ‹ j«B£ efß ΩÕÀDNI ‹ fYC : æB≥ …ª “JÒa ü (¬›nªA
…Œºß) …ø›∑ ≈ø PAihq Bƒº¥√ f≥ À , (¬›nªB¿»Œºß) …NÕig ≈ø “¿÷fiA À œºß ¬›∑ ü ij∏Nø …¥ºà ¡÷AfªA ïB®M …ŒºÉ SÕfY
. 73 : —f÷BùA : # “Q›Q SªBQ A ∆G AêB≥ ≈ÕhªA j∞∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü fŒYÃNªA SYBJø ü (¬›nªA
ë À , …∏nô …ª Ω£ ‹ , –f¿u œªkC f¿u fYAÀ : fŒYÃNªA ü …ª ¬›∑ ü (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
$ (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ : æÃ≥C . …ŒØ …¥ºa ‹ À …¥ºa ü ë ‹ , Ω«BU Ω∑ fƒß ≤Àj®ø , æû BI ≤iBß , B»Nº£DI ’BŒqfiA πnô
“Øj®ùA œ« O√B∑ ê À , Ω»U B«Br¨Õ ‹ À , “º∞´ B»Œºß CjÒÕ ‹ …¥ºa fƒß “Øj®ø ïB®M …ª ∆C ü j«B£ # Ω«BU Ω∑ fƒß ≤Àj®ø
∆Bn√‚A ∆C # Ω«BU Ω∑ fƒß ≤Àj®ø $ : …ªÃ≥ ≈ø eAjùA ∆B∑ AgG Ah« ≈«hªA ≈ß …MiÃu æAÀlI OªAlª æ‹fNm‹A µÕj ≈ø “ºuBáA
“ºuBáA “Øj®ùA ´ “Øj®ùA  h« ∆Ã∏Ø …I Ω«BU Ω∑ fƒß ≤Àj®ø …√BZJm A ∆C eAjùA ∆B∑ ê BøC À , …Ii Ω»è ‹ À ’œq Ω∑ Ω»è
. j»£C æ‹fNm‹BI
eAjùA À (¬›nªB¿»Œºß) ¡»ƒø `›ÒuA 曧ªA À “º£fiA , B»Nº£DI ’BŒqfiA πnô ë À …∏nô …ª Ω£ ‹ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
SÕeBYC |®I ü (¬›nªA …Œºß) j≥BJªA j∞®U ÃIC  jnØ f≥ À ,   ´ ü BNIBQ …√BZJm A ≈ß BŒ∞ƒø ∆B∑ πªhª À ,  fY ’œrªA Ω§I
À : ΩŒ¥Ø 曧ªA ü ¡»R®I ¡Q iBƒªA “ƒŒ ≈ø ‘jaC “∞÷B À , “ƒÜA “ƒŒ ≈ø …¥ºa ≈ø “∞÷B µºa A ∆C : j∑g SŒY “ƒŒÒªA À ihªA
eÃUÀ ïG j§ƒªBI “ÕeÃUêA eÀfáBØ ? ’œrI oŒª À ’œq o¿rªA ü 㧜 ïG jM C : (¬›nªA …Œºß) æB¥Ø ? 曧ªA ’œq –C
. 曧ªA “ÕE ≈ø gÃaDø `›Òu‹A Ω®ª À , OºÒJª B«‹Ãª À ’BŒqfiA î®NM B»I À ,   ´ OnŒª À   ´ ’BŒqfiA
À . ’œq …ƒß KVNê ÀC ’œq ≈ß KVNê ∆C ≈ø ΩUC A ∆G : …ª ¬›∑ ü (¬›nªA …Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß   ´ À , eBqi‚A ü À
—f«Brñ ∆ÃŒ®ªA  jM : …ƒß , W»ƒªA ü À .  iC BIi fJßC : …ƒß À . …ºJ≥ A OÕCi À ‹G B◊Œq OÕCi Bø : (¬›nªA …Œºß) …ƒß
A ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß vI œIC ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À . ∆Bô‚A µ÷B¥Å Lú¥ªA …MCi ≈∏ª À , iBvIfiA
¡∏IjI Onª C $ : ¡ æB≥ îY æB≥ ? ”Nø : Oº≥ . “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩJ≥  ÀCi f≥ À ¡®√ : æB≥ ? “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Ãø¤ùA  AjÕ Ω« ΩU À lß
: Oº≥ . ? Ah« πN≥À ü  AjM Onª C . “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩJ≥ BŒ√fªA ü …√À ª îƒø¤ùA ∆G À : æB≥ ¡Q “ßBm O∏m ¡Q # ”ºI AêB≥ ?
OnŒª À , j∞∑ …ŒJrM πªg ∆C if≥ ¡Q …ªÃ¥M Bø ”ƒ®ñ Ω«BU j∏ƒø  j∏√DØ …I OQfY AgG π√HØ , ‹ : æB¥Ø ? πƒß Ah»I TfYDØ
œ« OnŒª “Õ⁄jªA  h« ∆C “ÕAÀjªA ≈ø j«B£ À : æÃ≥C . ∆ÀfZºùA À ∆ûJrùA …∞vÕ B¿ß A ïB®M BI “Õ⁄jªB∑ Kº¥ªBI “Õ⁄jªA
 eiÃø ü “Õ⁄jªA •∞ª æB¿®NmA R∏M ≈ø ©√BùA ∆G À , “ŒnáA “ÕjvJªA “Õ⁄jªA ´ B»√C B¿∑ ΩŒªfªBI KnN∏ùA º¥ªA ∆Bô‚A À eB¥Nß‹A
“NIBQ “Õ⁄jªA “¥Œ¥ZØ ‹G À , …mf≥ “YBm ≈ß “Œ∞ƒùA “ŒnáA “Õ⁄jªA ïG “ŒøB®ªA ¬B»ØfiA fƒß •∞ºªA ≤Ajv√A æB¿®Nm‹A Ah« “ßAgG À ïB®M
Bøú®ø …√BZJm A ∆Ã∏Õ ∆C j∏ƒM iBJafiA ≈ø —fß ∫Bƒ« ΩI –j∏∞ªA æ‹fNm‹A µÕj ´ ≈ø “Œ¿º®ªA —f«BrùBI ’œrªA ΩŒ√ œ« À
. B»z®I œMDŒm À j∏∞ªA µÕj ≈ø BØÀj®ø
f¥Ø …¥ºa ´ LBVY …¥ºa îI À …ƒŒI oŒª : fŒYÃNªA ü …ª ¬›∑ ü (¬›nªA …Œºß) j∞®U ≈I ”mÃø ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
…Œºß) ByjªA ≈ß –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C . æB®NùA J∏ªA ë ‹G …ªG ‹ , iÃNnø m ¨I NmA À , LÃVä LBVY ¨I KVNYA
. , fŒYÃNªA ©øAÃU À , Ωº®ªA ü Bø ”ºß BzÕC (¬›nªA
œ»Ø “NJªA DÒa ‹ À Œ¨M ‹ À æAÀk B»Œºß CjÒÕ ‹ À , “ªB»ÜA ΩJ¥M ‹ “Øj®ø ïB®M …I “Øj®ùA æÃvY ”ƒ®ø jn∞M “∞ÕjrªA “ÕAÀjªA À
. ïB®M …Mf«Brø ïG PB∞Nª‹A ≈ß µ÷B®ªA ë ’BŒqfiA ïG PB∞Nª‹BØ ’œrªA πªg o∞ƒI ‹G ’œq ≈ß KVNä ´ …√BZJm A ∆C \yÃM
. jMBm ´ m À KUBY ´ LBVY Ã»Ø “¥Œ¥Y ©√Bø ´ jMBnªA KUBáA Ah« ∆C (¬›nªA …Œºß) ¡∏Y ¡Q
¡»MAÀg ïG ¡»MB∞NªA À ¡»n∞√DI ¡ B¨NqA ∆C ´ ¡»ƒß K÷B´ ´ ¡ ≤Àj®ø …¥ºà eûrø …√BZJm …√C îø›∏ªA ™Ã¿â WNƒÕ À
…Œºß) ∂eBvªA ”ƒI f≥ À , ∆BŒYfiA |®I ü eÃ¥∞ø ¡º®ªBI ¡º®ªA À , AfIC eÃUÃø ¡º®ªBØ B¿÷Ae …√Àf»rÕ ¡»√C ”ºß …JƒNªA ≈ß ¡»JVY
Pjn∏√BØ “ƒŒ∞nªA OJ∑i Ω« : …ª (¬›nªA …Œºß) æB¥Ø PB»JrªA —jR∑ …ŒªG ”∏q ≈ø |®I …I LBUC B¿ŒØ pBmfiA Ah« ”ºß (¬›nªA
µº®M Ω»Ø : æB≥ . ¡®√ : æB≥ ? πŒVƒÕ KJm Ω∑ ≈ß O®Ò¥√BØ XAÃøfiA πI K®ºM B»ƒø “Jra “Yê ”ºß ∫fYÀ OŒ¥I À O≥j´ À
µºàA A “¥ºa : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß , fŒYÃNªA ©øAÃU ü À A ë ’œrªA πªg : æB≥ . ¡®√ : æB≥ ? ’œrI ∫Ag gG πJº≥
ΩU À lß A KVY “ºß –fi : (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œº®ª Oº≥ : æB≥ œªB¿RªA ≈ß  eBƒmHI , Ωº®ªA ü À . ¡»ƒŒI À …ƒŒI LBVY
”ºß ¡«’BƒI ∆C “¥IBnªA , fŒYÃNªA “ÕAÀi ≈ø j»§Õ : æÃ≥C . Ω»ÜA ”ºß “ŒƒI ¡«BƒI ïB®M À ∫iBJM A ∆fi : æB≥ ? …n∞√ ≈ß µºàA
. ¡»n∞√DI ∆ú¨NrÕ SŒÅ ¡»¥ºa ë Ω»ÜA
‹ B≥eBu À , …ŒØ ¬›£ ‹ AiÃ√   ´ ’œq ‹ À ∆B∑ ΩU À lß A ∆G : æB≥ (¬›nªA …Œºß) j∞®U œIC ≈ß  eBƒmHI , ≈mB A ü À
. SÕfáA AfIC æAlÕ ‹ πªh∑ À , ¬ÃŒªA ë πªh∑ À …ŒØ PÃø ‹ BŒY À , …ŒØ Ω»U ‹ BùBß À , …ŒØ Lh∑
iÃ√ ΩRø iÃ√ ü …º®U …Jº¥I …Ii ïG j§√ AgG x æÃmi ®Õ ∆B∑ : SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) ByjªA ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
‘Ci Ω« (¬›nªA …Œºß) ≈náA BIC OªDm : æB≥ ΩŒz∞ªA ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI BzÕC , …ŒØ À . KVáA ü Bø …ª îJNnÕ ”NY KVáA
Bø eA¤∞ªA Lh∑ Bø $ : æÃ¥Õ ΩU À lß A O® Bø C  Ei …Jº¥I ¡®√ : æB¥Ø ? ΩU À lß …Ii (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi
À : SÕfY ü (¬›nªA …Œºß) ∂eBvªA ≈ß ¬Bm æE ïÃø ”ºßfiA fJß ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . eA¤∞ªBI  Ei ≈∏ª À jvJªBI  jÕ # ‘Ci
±Œ∏Ø fYÃø fYAÀ ë BòG À   ´ —iÃvªA À æBRùA À LBVáA ∆fi ∫jrø Ã»Ø æBRñ ÀC —iÃvI ÀC LBVÅ A ≤j®Õ …√C ¡ßk ≈ø
À µªBàA îI oŒª ,   ´ ≤j®Õ BòG , …Øj®Õ oŒºØ …I …Øj®Õ ≈¿Ø BI …Øjß ≈ø A ≤jß BòG ?   ¨I …Øjß …√C ¡ßk ≈ø fYÃÕ
≈¿Ø , ±uAêA ´ ≤ÃuÃùA À ,   ´ ’B fiA À , …÷B C ´ Ã»Ø …÷B DI ”¿nM . ’œq ≈ø ‹ ’BŒqfiA µªBa A À , ’œq ∂úbùA
…¥ºa ≈ø úa A À , BI ‹G A “Øj®ø ∫ifM ‹ À , BI ‹G B◊Œq ∂úã ∫ifÕ ‹ , “Øj®ùA ≈ß æBy Ã»Ø ≤j®Õ ‹ Bñ ≈ø¤Õ …√C ¡ßk
“Õj∏∞ªA “Øj®ùA ´ “Øj®ùA  h« ∆C OJRM À , ’BŒqfiA ≈ø Bø B◊Œq ∫ifÕ ∂úã Ω∏ª A “Øj®ø OJRM “ÕAÀjªA : æÃ≥C . …ƒø úa …¥ºa À
. œ∞a ∫jq À , BI Ω»U ≈ß Ãºë ‹ “Œª‹fNm‹A “Øj®ùA ”ºß jv¥ªA ∆C À PBÕ‡A À “ªefiA µÕj ≈ø ΩvÑ ªA
“Øj®ùA …I µº®NM –hªA Ã»Ø ∫Aie‚A ≤j£ ü ©≥À B¿Ø …∑AieG œ« BòG ’œrI “¥º®NùA “Øj®ùA ∆C PBøf¥ùA ≈ø “ÕAÀjªA …ŒÒ®M Bñ πªg ∆BŒI
∆Àe °mêA ë Bƒ∑AieG …I µº®M –hªBØ …NØj®ø ü “ÒmAÀ ë jaE ’œrI ’BŒqfiA ≈ø B◊Œq BƒØjß B√C BƒyjØ ÃºØ ,   ´ ‹ “¥Œ¥Y
Ag ë …UÃI °mêA πªg ∆Ã∏Õ ∆C …øk‹ ∆B∑ °mêA –hI “Øj®ø πªg ©ø °mêBI “Øj®ùA O√B∑ ÃºØ , °mÀ Àg ë –hªA ≤j§ªA
fÕlØ î◊ŒrªA îI “ÒIAi “ÒmAÀ ∆Ã∏ŒØ …UÃI ë oŒª À …UÃI ë Ã»Ø ja‡BI “Øj®ø B»ƒŒ®I œ« B¿«fYDI “Øj®ùA ∆Ã∏M ”NY °mêA
P‹B»U BƒøÃºß πªg fƒß eBß À ,   ´ B√iÃvM ΩI  B√iÃvM ≈∏√   ´ ∆B∑ ê À …ƒŒ®I fÕk ë Bƒƒ«g ü  iÃvN√ –hªA œUiBàA
.
∆B∑ ’œrI ≤jß ÃºØ …n∞√ ´ jaE ’œrI …√BZJm …NØj®ø ≈∏ó ›Ø B¿»ƒŒI “ÒIAi ∆Ã∏Œª ∂úbùA À µªBàA îI “ÒmAÀ ‹ ∆B∑ gG À
ÀC iÃvN∑ ’BŒqfiA ≈ø ’œrI ≤Àj®ø ïB®M …√C ‘ÃßfØ AfIC jaE ’œrI ≤j®Õ …n∞ƒI ≤j®Õ ∆G À , …ƒŒ®I …n∞√ ë ’œrªA πªg
eÃUêA XBNä ´ …∞uÀ Ah« Bø À B®Œö B¿« ´ ∆Ã∏Õ ∂úbùA À µªBàA îI “ÒmAÀ PBJQG …√fi œ∞a ∫jq “ŒUiBa “ÕE ÀC µÕfvM
…√BZJm …ƒ∏ª “NJªA jaE ’œrI ≤j®Õ …MAhI ≤j®Õ ê À , …MAhI ≤jß ≤jß Ãª …√BZJm BØ …∏Õjq À …ºRø Ã»Ø ïB®M µªBàA ïG
îß …MAg PÃJQ ∆fi ‹Ã»â ∆Ã∏Õ ∆C ΩŒZNnùA ≈¿Ø …ƒŒ®I fYAÀ ’œq “ŒØÀj®ùA À “ŒªB®NùA …MAg ∆G –C …MAhI ≤Àj®ø Ã»Ø , ≤Àj®ø
. …NŒØÀj®ø PÃJQ
, ≈«g ü ‹ À XiBa ü ‹  ÃUêA ≈ø …UÃI …MAhI ïB®M …ƒß Ω¥NnÕ ‹ “≥úbùA ’BŒqfiA ≈ø B◊Œq ∆flØ BØÀj®ø ïB®M …√Ã∑ ∆BŒI BøC À
©≥À –C ’BŒqfiA ≈ø ’œrI ∂ú㠡ºß µº®M AgHØ ,  ÃUêA ≈ø …UÃI …Øj ≈ß æ›¥Nm‹A …ƒ∏ô ‹ –hªA °IjªA À “JnƒªB∑  eÃUÃØ
A fUÀ f≥ À ‹G …øú®ø Bß fè ›Ø …√Àe Ω¥Nm‹ ‹G À …Œºß  eÃUÃI B◊∏Nø B¥ªBa …®ø À ‹G ∫Bƒ« µ¥ZNÕ …¿ºß ≤j£ ü ¬Ãº®ùA
∆B∑ …√Àe …I Ω¥NmA ê À , B®ªA Ah« eÃUÀ ¬Ã≥ –hªA …√BZJm BI ‹G ¡º®ªBI Ω¥NnÕ B≥úã ∆B∑ SŒY …n∞√ B®ªA À , …ºJ≥ …√BZJm
¡º®ªA ∆G –C Bøú®ø …√Ã∑ ü ¬Ãº®ùA eÃUÀ …ŒªG j¥N∞Õ B¿∑ BùBß …√Ã∑ ü B®ªA …ŒªG XBNê …√BZJm BØ , …ª ∂ú㠴 …√Àe ›¥Nnø
’œrªA ∆Ã∏Õ …I À ‹ÀC B®ªA ë ïB®M …√C B¿∑ BŒ√BQ ¬Ãº®ùA …I ¡º®Õ À ‹ÀC ¬Ãº®ùA ë …√BZJm A ∆G –C ¬Ãº®ùA PAg 曥NmBI µº®NÕ
…Œºß) …ªÃ≥ ü À , 255 : —j¥JªA : # ’Bq Bñ ‹G …¿ºß ≈ø ’œrI ∆ÃÒŒê ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü jIfM À πªg ¡»ØBØ BŒ√BQ BùBß
…√Ã∏I ‹G ¡NÕ ‹ XiBàA ü Bø ¬Ãº®ñ Bø ¡ºß PÃJQ ∆fi ≤Àj®ø ïB®M …√C îJM f¥Ø . # …ºJ≥ A OÕCi À ‹G B◊Œq OÕCi Bø $ : (¬›nªA
. –iÀjy πªg PÃJQ À , ‹ÀC ≤Àj®ùA ë ïB®M
~j∞Õ –hªA ’œrªA ë LBVáBI eAjùA ∆B∑ ∫jrø Ã»Ø æBRø ÀC —iÃu ÀC LBVÅ A ≤j®Õ …√C ¡ßk ≈ø $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ¥Ø
Bø æBRùBI À iAf≥fiA À ∆AêfiA À ’AÃyfiA ≈ø “mÃn A ≤BuÀflª “√iB¥ùA “Œƒ«hªA —iÃvªA —iÃvªBI À , ≤iB®ªA îI À ïB®M …ƒŒI ›uBØ
À iÃvNªA —iÃvªBI eAjùA ÀC , “ºŒbNùA —iÃvªA æBRùBI À , “mÃn A —iÃvªA —iÃvªBI eAjùA ÀC “mÃn A ´ “Œº¥®ªA œ√B®ùA ≈ø ë
AfU — R∑ BI “Œ¿ºß “ BYG –j∏∞ªA ¡º®ªA ∆Ã∑ œ∞√ ü iBJafiA À , πªg ü “ºaAe “Õj∏∞ªA ¬Ãº®ªBØ ∆B∑ ±Œ∑ À , µÕfvNªA æBRùBI
.
À , …UÃI …ª BƒÕBJø …UÃI …®ø B∑iBrø …√Ã∑ ¬Àlª À , B∞√E OØjß B¿∑ ∂ú㠋 À µªBÇ oŒª AjøC B»MBJQ‚ B∑jq “Øj®ùA  h« ∆Ã∑ À
KUÃÕ ”NY  ÃUêA ≈ø …UÃI ’œq …MAg ü …∑iBrÕ ‹ …√G –C # fYÃø fYAÀ ë BòG À $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA (¬›nªA …Œºß) K¥ß πªhª
¬Ãº®ùA vŒØ  eÃUÀ ü …≥iB∞M À …NŒ«Bø À  Bƒ®ø ü œUiBàA ¬Ãº®ùA ∫iBrM “Œ¿º®ªA —iÃvªA ∆C B¿∑ …MfYÀ ’B∞N√A À …J∑jM πªg
. eÃUÀ À “Œ«Bø ≈ø BJ∑jø πªhI
–C # BI …Øjß ≈ø A ≤jß BòG $ …MAg ü …ª BJ∑jM À  eÃUÀ ü …ª B∏Õjq …MBJQG ©ø #   ¨I …Øj®Õ …√C ¡ßk ≈ø fYÃÕ ±Œ∏Ø $
–C # ’œq ∂úbùA À µªBàA îI oŒª …√fi $ πªg Ω∑ #   ´ ≤j®Õ BòG …Øj®Õ oŒºØ …I …Øj®Õ ≈ø À $ “ÒmAÀ ´ ≈ø …MAg o∞ƒI
∆C B¿∑ o∏®ªBI À ∂úbùA ïG µªBbºª ›uÃø B¿»ƒŒI BÒIAi ∆Ã∏Õ # ’œq ≈ø ‹ ’BŒqfiA µªBa A À $ B¿« ´ ë B¿»ÒIjÕ jøC
.  fŒI ªA “ŒUiBàA —eBùA À , ©√BvªA ≈«g ü –hªA …ªBRø …ßÃvø ïG …ÒIjÕ ©√BvªA ∆Bn√‚A
…√BZJm …Øj®√ BòG B√G : æB¥Õ ∆C ë À , if¥ø ~A ßA ©Øe ©yÃø ü # …÷B C ´ Ã»Ø …÷B DI ”¿nM $ : (¬›nªA …Œºß) …ªÃ≥ À
…÷B DI …NØj®ø ∆B∏ª   ´ ≈∏M ê gG   ´ ’B fiA ∆DI œz¥Õ ’B fiBI œ¿nNªA o∞√ ∆DI …®ØfØ , …ª›U À …ªB¿Ü “Œ∑BáA …÷B DI
. # ±uAêA ´ ≤ÃuÃùA À $ “ØÃuÃø PAhªA À , “∞uAÀ ’B fiA ∆DI  f∑C ¡Q jaE ’œrI ‹ …n∞ƒI …ª “Øj®ø
$ À PBÕ‡BI “Øj®ùB∑ kB A ≈ø ™ÃƒI …I “Øj®ø ”¿nM Bñ ‹G …n∞ƒI …NØj®ø Bƒƒ∏ô ‹ À , …º»å Bñ ≈ø¤√ B√G : æB≥ À ~ ®ùA ©Ui ∆HØ
∫ifÕ ‹ À $ πªg iB∏√‚ …ª æBâ ‹ “ªBä ‹ B◊Œq ∫ifÕ …√HØ æÃ¥Õ Ag Bø –ifÕ ‹ “Øj®ùA ≈ß æBy Ã»Ø ≤j®Õ ‹ Bñ ≈ø¤Õ …√C ¡ßk
îI “∑ rø “ÒIAi ‹ À # BI ‹G A “Øj®ø ∫ifM ‹ À $ æBƒM ‹ À , …I ≤j®Õ ∆C …ƒ∏ô ‹G À A ≤j®Õ Ã»Ø # BI ‹G B◊Œq ∂úã
. # …ƒø úa …¥ºa À …¥ºa ≈ø úa A À $ ∂úbùA À µªBàA
°ºNã “Øj®ùA ≈ß æBy ¡»ƒø R∏ªA ∆C ‹G …¥ºa ≈ø iîq –g ∫ifø Ω∏ª –iÀjy …√BZJm A “Øj®ø ∆C “ÕAÀjªA ≈ø ΩvÑ f¥Ø
. jaC PBÕAÀi œ√B®ùA  h« |®I ü À , …I ’œq Ω∑ ≤j®Õ À …Øj®Õ …√C ¡º®Õ À , …I …Øj®Õ BI ≤iB®ªA À , …Œºß
. B»MjR∑ ”ºß B«eAjÕG ïG “UBY ‹ AfU — R∑ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø PBÕAÀjªA ∆C ¡ºßA À
oó ¡ºØ œ∞nºØ ∆BŒI ∆BŒJªA ≈ø PBÕAÀjªA ≈ø  B√eiÀC Bø KªB´ …ƒ¿zNM –hªA ∆fi “Õ⁄jªA “ªDnø ü BŒ∞nºØ BRÅ eiÃ√ B√C ¡ºßA À
. —fY ”ºß SÅ f¥ß ïG “UBáA
’ B‰»∞Ú nªA Ω‰ ®‰ ØÚ B‰ñ B‰ƒÛ∏ºÍ »Ê M CÚ ”‰ ÕÏḠ À‰ Ω JÊ ≥Ú ≈ø ¡Â»N‰∏Ù ºÚ «Ê CÚ OÊ◊qÍ ÃÊ ªÚ L‰i æ‰ BÚ≥ “Û ∞Ú UÊ ÏjªA ¡Â »Â M‰ha‰ CÚ BÏ¿ºÚ ØÚ B‰ƒNÍ¥Ú ŒÍ¿ª˛ ›
ı UÂ i‰ î
‰ ®Í JÊ m … ø‰ ÃÊ ≥Ú ”mÃÂø i‰ B‰NaÊ A À‰
B‰ƒªÚ KÂN∑A À‰ * (155)≈‰ Õj̄Í∞‰̈ÙªA  a‰ O√ÚC À‰ B‰ƒ¿Ê Y‰ iÊ A À‰ B‰ƒªÚ jÊ ∞Í ´Ù BÚØ B‰ƒŒÌͪÀ‰ O√ÚC ’ Br‰M ≈‰ø ‘Íf»Ê M À‰ Â’Br‰M ≈‰ø B‰»I ΩÌ z
Í ÂM πÂNƒ‰NÊ ØÍ ‹Ḡ ”‰ «Í ∆Ê Ḡ BσøÍ
≈‰ ÕÍhº̇ͪ B‰»JÂN∑ÚDnÚØ ’Ê”q ΩÏ ∑ O‰®mÍ À‰ ”N‰¿YÊ i‰ À‰ ’ BqÚC Ê≈ø‰ …Í IÍ KŒÍuCÛ ”IA‰h߉ æ‰ BÚ≥ πÊŒªÚḠ B‰√fÊ Â« BÏ√Ḡ —Í j‰ aÍ ‹Ú A ”Ø À‰ “ı ƒ‰n‰Y B‰Œ√ÊfÌ ªA  Í hÍ «‰ ”Ø
À‰ —Í A‰iÃÊ NϪA ”Ø ¡Ê «Â f‰ ƒÍß BıIÃÂN∏Ù ø‰ … √‰ÀÂfèÍ ‘Íhª̇A ”Ï ø fiÛ A ”Ï JσªA æ‰ ÃmÏjªA ∆‰ îJÍNÏÕ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A (156)∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ ¡Â« ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ —Ú Ã∑ÏlªA ∆‰ ÃÂM¤Ê Õ À‰ ∆‰ ÃÛ¥NÏÕ‰
O‰√B∑ ”Nª̇A Ω‰ ºÚ ´Ù fiÚ A À‰ ¡Ê «Â j‰ uḠ ¡Ê »Â ƒÊ ߉ ©z‰Õ À‰ S◊‰Jb
‰ ªÙA ¡Â »¯ ŒÊ ºÚ ߉ ¬j êÚ À‰ O
Í J‰ŒÒªA ¡»ªÚ ΩÌ êÍ À‰ j̄∏ƒÂ¿ªÙA ≈¯ ߉ Ê¡«Â B‰»ƒ‰Õ À‰ ≤
Í ÀÂj®Ê ¿‰ ªÙBÍI ¡Â«j ø DÙ Õ‰ Ω̄ŒÍå‹A
æ Ãm‰i ”√Ḡ pBσªA B‰»ÕÌDÚÕ‰ ΩÊ ≥Û (157)∆‰ ÃÂZºÍ ∞Ù ¿Â ªÙA ¡Â «Â π◊ÚªÀÛC … ®‰ ø‰ æ‰ l̄√ÛC ‘Íhª̇A i‰ Ã̃ªA AîJ‰MÏA À‰  Â ÀÂjv‰√ À‰  Â ÀÂilÏ ß‰ À‰ …Í IÍ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇BØÚ ¡Ê »¯ ŒÊ ºÚ ߉
…Í º̇ªBÍI Â≈øÍ ¤Ê ÂÕ ‘Íhª̇A ” ø ÛfiA ” JσªA …Í ªÍÃm‰i À‰ …Í º̇ªBÍI AÃøÍ B‰◊ØÚ OŒÍ¿Õ À‰ ”¯ Z
Ê Õ É «Â ‹Ḡ …‰ ªÚḠ ‹ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA πÙºø …ªÚ ‘Íhª̇A Bı®ŒÍ¿U‰ ¡Ê ∏ÊŒªÚḠ …Í º̇ªA
Bı¿‰øCÛ Bı B‰JmÚC —Ú j‰ r‰ß ”Ê N‰ƒQÊA ¡Â »Â ƒ‰®Ê ÒÚ≥ À‰ (159)∆‰ ÃÛªfÍ ®Ê Õ‰ …Í IÍ À‰ µ á
Ù‰ BÍI ∆‰ ÀÂf»Ê Õ ˆ“øÏ ÛC ”mÃÂø ¬¯ ÃÊ ≥Ú ≈Íø ‰À (158)∆‰ ÀÂfN‰»Ê M‰ ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ  Â îJÍMÏA À‰ …Í NÍ¿‰ ºÍ ∑ À‰
B‰ƒºÙ º̇£ À‰ ¡Ê »Â I‰j‰ rÏø pB‰√CÛ ΩÌ ∑ ¡‰ ºÍ ߉ fÊ ≥Ú BıƒÊŒß‰ —Ú j‰ r‰ß B‰Nƒ‰QÊA Â…ƒÊ øÍ On‰VJ‰√BÚØ j‰ V
‰á
Ù‰ A ∫Bv‰®I Lj̄yA ∆¯ CÚ … ø ÃÊ ≥Ú  Â BÚ¥n‰NmA gÍ Ḡ ”mÃÂø ïḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ CÚ À‰
(160)∆‰ ÿºÍ §‰Õ ¡Ê »Â nÛ∞√ÚC AÃÂ√B∑ ≈Í∏ªÚ À‰ B‰√ÿºÚ £ B‰ø À‰ ¡Ê ∏‰ƒ≥Ù k‰ i‰ B‰ø O
Í J‰Œ ≈Íø AÃÛº∑ ‘‰ÃºÙ nªA À‰ ≈Ï ¿‰ ªÙA ¡»¯ ŒÊ ºÚ ߉ B‰ƒªÙl‰ √ÚC À‰ ¡‰ ¿‰ ‰̈ÙªA ¡»¯ ŒÊ ºÚ ߉
∆BŒI
”ºß ¡ fÕ À , µáA ΩŒJm ïG B»I ¡»Õf»Õ B»I ¡«BJY À ¡»ŒªG A B l√C — R∑ PBÕE B»ŒØ j∑hÕ ΩŒ÷AjmG I wv≥ ≈ø ‘jaC æÃvØ
. ¡»n∞√C Aÿº£ À B»I AÀj∞∏Ø ‘Ã¥NªA W»ƒø
. |ØBàA ™lƒI LÃvƒø ¬Ã¥ªBØ …øÃ≥ ≈ø iBNaA –C # BƒMB¥Œù ›Ui î®Jm …øÃ≥ ”mÃø iBNaA À $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø jøfi ‹G πªg ∆Ã∏Õ ‹ À , ¬Ã¥ªA ≈ø ”mÃø ¡«iBNaA ›Ui ∆îJm ¡»ƒø  jzZØ BMB¥Œø ¡ îß …√BZJm A ∆C ”ºß æfM “Õ‡A À
¡º§ª ‹G ¡«haDM À “∞UjªA ¡»MhaC ¡»√C j∑g …√C ´ ¡«iÃzY ≈ø —eÃv¥ùA “ÕB¨ªA ë Bø Bƒ«B« îJÕ …√BZJm A ≈∏ª ¡Œ§ß
Ω®Ø Bñ Bƒ∏º»M C –BÕG À ΩJ≥ ≈ø ¡»N∏º«C O◊q ê Li $ : (¬›nªA …Œºß) ”mÃø æÃ≥ ΩŒªfI ∫› A ïG ¡»I ‘eC ”NY  ÃJ∏MiA ¡Œ§ß
. ¡»N∏º«C “∞UjªA ∆C Bƒ« ≈ø j»§ŒØ # Bƒø ’B»∞nªA
¡∏MhaDØ —j»U A ‘j√ ”NY πª ≈ø¤√ ≈ª ”mÃø BÕ ¡Nº≥ gG À $ : …ªÃ¥I B»ŒªG …√BZJm rÕ ªA œ« “v¥ªA  h« ∆C πªhI fÕDNÕ À
ælƒM ∆C LBN∏ªA Ω«C πªDnÕ $ : …ªÃ¥I À , 56 : —j¥JªA : # ∆Àj∏rM ¡∏º®ª ¡∏MÃø f®I ≈ø ¡∑BƒR®I ¡Q ∆Àj§ƒM ¡N√C À “¥ßBvªA
f®I ≈ø ΩV®ªA AÀhÖA ¡Q ¡»¿º§I “¥ßBvªA ¡»MhaDØ —j»U A B√iC AêB¥Ø πªg ≈ø ∑C ”mÃø AêDm f¥Ø # ’B¿nªA ≈ø BIBN∑ ¡»Œºß
. 153 : ’BnƒªA : # πªg ≈ß B√Ã∞®Ø PBƒŒJªA ¡»M’BU Bø
y ‹ À ≈Õjn∞ùA |®I …º¿NYA B¿∑ ¡»√AfIC ü “∞Ui ‹ “¥ßBvªA “∞Ui PB¥ŒùA ü ¡»MhaC ªA “∞UjªBI eAjùA ∆C j»§Õ πªg ≈ø À
: ≤AjßfiA : # î BU ¡«iAe ü AÃZJuDØ “∞UjªA ¡»MhaDØ $ : ïB®M æB≥ SŒY Bu ¬Ã≥ “v≥ ü J®NªA §√ ¬f¥M f¥Ø πªg ü
. 17 : —fVnªA ¡Y : # ∆à A LAh®ªA “¥ßBu ¡»MhaDØ $ : ¡»ŒØ æB≥ À , 78
AÀjzY ¡»√D∏Ø πªg f®I ∆B∑ ΩV®ªA gBÖA ∆C À LBN∏ªA æÀlƒI B ÃIjø ∆B∑ “Õ⁄jªA ¡ A¤m ∆DI iB®qG B∞√E “ªÃ¥ƒùA ’BnƒªA “ÕE ü À
j«B§ªA ∆C πªg fÕ¤Õ À , A fƒß ≈ø ‹kB√ BÕÀB BIBN∑ B»√Ã∑ ≈ø î¥Õ ”ºß AÃ√Ã∏Œª “Õ⁄jªA AêDm BòG ¡»√C À , —AiÃNªA æÀlƒª PB¥ŒùA
…I ¡»√BôG µŒº®M # —j»U A ‘j√ ”NY πª ≈ø¤√ ≈ª $ : ¡ Ã¥I AÀeAiC BòG À , ”mÃø —Ãße ΩuDI îƒø¤ø AÃ√B∑ ≈ÕiBNbùA ’‹¤« ∆C
. “Õ⁄jªA ”ºß …Œºß —AiÃNªA æÀl√ “»U ≈ø
À …Ii PB¥Œù iÃzáA eAiC Bù (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ∆C À , —AiÃNªA æÀl√ À PB¥ŒùA “v≥ ≈ø ’lU “v¥ªA  h« ∆C fÕDNÕ …º∑ Ah»I À
¡Q AÃMB¿Ø “¥ßBvªA ¡»MhaDØ “Õ⁄jªA AêDm À , …¿Œº∑ A ¡Œº∏NI Aîƒ¥Õ À iÃÒªA ïG …®ø AÃJ«hØ î®JnªA ’‹¤« iBNaA —AiÃNªA æÀl√
À ¡»NJŒ´ f®I ΩV®ªA ΩŒ÷AjmG I gBÖA ∆B∑ Bû À , ∆B∑ Bø ∆B∑ À “Õ⁄jªA æDm À ”mÃø A ¡º∑ ¡Q , ”mÃø —ÃßfI A ¡«BŒYC
. A ’Bq ∆G ’œVŒm B¿∑ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß —iÃQDùA iBJafiA |®I ü ”ƒ®ùA Ah« ©≥À f≥ À , A PB¥Œù ¡»IB«g
≈ø A’lU “v¥ªA  h« ∆Ã∑ ∆BŒI ‹ ¡ ”mÃø ’Bße À ¡»Œºß LAh®ªA æÀl√ À ¡»¿º£ ∆BŒJI “v¥ªA  h« ü “ÕBƒ®ªA æBY –C ”ºß À
. πªg ≈ø ’œq ”ºß …JƒM •∞ºªA ü “ª‹e ›Ø —jÕB¨ø O√B∑ ê B B»MjÕB¨ø ‹ À , A’lU ∆B∑ ê “¥IBnªA “v¥ªA
¡Q ‘jaC ïG Ω¥ƒªA ¡Q “v¥ªA |®I j∑g “YBv∞ªBI µŒºÕ ‹ gG “øf¥N¿ºª —jÕB¨ø “v¥ªA  h« ∆Ã∏M ∆C æBáA j«B£ ∆G : ΩŒ≥ Bø À
. …ø›∑ fƒß ∆BvÕ LAjÒyA …√HØ ïÀfiA ïG ™ÃUjªA
À , B◊Œq AêB≥ ¡»√C Bƒ«B« j∑hÕ À , Ω®Ø Bñ ‹ Bƒø ’B»∞nªA æB≥ Bñ Bƒ∏º»M C : ΩŒ¥ª “Õ⁄jªA æA¤m KJnI “∞UjªA O√B∑ ê …√C ”ºß
æÀl√ À “Õ⁄jªA ¡ A¤m “v≥ : T›Q wv≥ B»√C µáA ΩI Bƒ«B« ¡»ƒø ifu # —j»U A B√iC $ ¡ Ã≥ ∆Ã∏Õ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø oŒª
’Bq ∆G œªBNªA œ÷AÀjªA SZJªA ü B«eiÃm À , “∞UjªA haC À î®JnªA PB¥Œø “v≥ À , …N¥®u À ”mÃø PB¥Œø “v≥ À , “¥ßBvªA
. A
ïG ¡»ƒø pB√C ü œMDÕ ∆C ”mÃø A jøC ΩV®ªA AÀfJß Bù ¡»√C πªg À , æÀfiA PB¥ŒùA ´ PB¥ŒùA Ah« ∆C ¡»z®I j∑g πªhª À
¡Q ¡»∏º»M PeB∑ ¡»√AfIC ü “∞Ui ¡»MhaDØ AêB≥ Bø AêB¥Ø iÃÒªA AÃMDØ î®Jm ¡»ƒø iBNaBØ ΩV®ªA —eBJß ≈ø AÀihN®ŒØ iÃÒªA
. ”mÃø ’BßfI ¡»ƒß O∞r∏√A
πªg ”ºß AÀjuC À , …NºN¥Ø BƒŒØ …MfnY O√C : …ª AêB≥ À ,  jøC ü ”mÃø ΩŒ÷AjmG ÃI ¡»MA PBø Bù ∆ÀiB« ∆C jaE |®I j∑g À
Bƒº®è πIi Bƒª ™eA ”mÃø BÕ œz¥√ Bø : AêB¥Ø …ºN≥ ≈ø ∆ÀiB«  C Ø ”mÃø …¿º∏Ø   ≥ AÃMDØ ∆ÀiB« ≈IA ¡»ŒØ À î®Jm ¡»ƒø iBNaBØ
. AÃ¥®vØ “∞UjªA ¡»MhaDØ ’BŒJ√C
AÃ∏º»Ø “∞UjªA ¡»MhaC À AêB≥ Bø AêB¥Ø iÃÒªA ïG AÀ’BVØ î®JnªA ¡»ƒø iBNaBØ “Õ⁄jªA ”mÃø AêDm ΩŒ÷AjmG I ∆C ∆ÀjaE j∑g À
. ”mÃø “v≥ ≈ø ’lÄ OnŒª “º¥Nnø “v≥ B»√C ‹G ”mÃø ’BßfI A ¡«BŒYC ¡Q
©ŒÒ¥M À , N®ø jQC  fÕ¤Õ ‹ À , ∆Ej¥ªA •∞ª ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ ∆‹ÀfiA ∆‹Ã¥ªA xÃvàBI À æAÃ≥fiA  h« ≈ø B◊Œq ∆DI Ja O√C À
∆Ej¥ªA oŒª À , ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü lÕlß ´ πªhI “ÕBƒß µº®Nª jaE ïG SÕfY ≈ø æB¥N√‹A À , —ef®Nø wv≥ ïG —fYAêA “v¥ªA
. …¿»Õ Bø wv¥ªA ≈ø haDÕ “¿∏Y À “ª‹e À “ÕAf« LBN∑ ë BòG À , B»øBó ΩJ≥ “v≥ ≈ß æB¥N√‹BI LB®Õ ”NY “v≥ LBN∑
“Œv®ùA À , “Œv®ùA ”ºß ë BòG —haA¤ùA ∆C πªg ü …UêBØ ›®Ø ‹ ‹Ã≥ ¡»ƒø ieBvªA ∆B∑ f≥ À # ’B»∞nªA Ω®Ø Bñ $ : …ªÃ≥ BøC À
æÃ¥ª ΩøBq …√HØ , 7 : ¡ÕjZNªA : # ∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bø ∆ÀlÉ BòG $ : ïB®M æB≥ B¿∑ æAÃ≥fiA ΩŒJ≥ ≈ø O√B∑ ∆G À ›®Ø À ›¿ß f®M
À eBƒ®ªA À LefiA ’Ãm ≈ø ¡ Ã≥ …ølºNnÕ ∆B∑ Bñ AÃIhß ¡»√C j«B§ªA À , KÕi ›I πªg Ãç À ’A Ø‹A À Lh∏ªA À j∞∏ªA “¿º∑
. ¡»Ii ¬B¥ñ “√B»Nm‹A
©Œö îI ∫ rø  eÀiÀ jÕf¥M ”ºß æB∏q‚BØ  Ãº®Ø Bø ∆Àe  ÃªB≥ Bø æBJ≥ “∞UjªBI AÃIhß BòG ¡»√C B®Œö æAÃ≥fiA πºM j«B£ ∆C ”ºß
. ¬f¥M B¿∑ B»N¥IBm ≈ø A’lU “v¥ªA ∆Ã∑ Lj≥fiBØ æAÃ≥fiA
∆C …Ii æDnÕ ∆C πªhI (¬›nªA …Œºß) fÕjÕ # ’BrM ≈ø - …ªÃ≥ ïG - –BÕG À ΩJ≥ ≈ø ¡»N∏º«C O◊q ê Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À ¬B¥ùA ∆C ´ …Œ¨NJÕ –hªA ë Ah»Ø B»ºuC ≈ø …MÃße πªhI ΩÒJÕ À , ≈ÕfªA ≈ß …I AÃUjbŒØ ΩŒ÷AjmG ÃI …¿»NÕ ∆C ≈ø BØÃa ¡»ŒŒê
¡»∏º«C ”NY ¡»I ¢BYC fÕfq œ G Kz´ À ¡»Nßju …øÃ≥ ≈ø “¥IÃø “Œv®ø ¬BøC ©≥AÀ (¬›nªA …Œºß) ë B»Ø πªg ≈ø …√B®ƒô æBáA
.
¡Q “Œ ‚A “ØCjªA À ∆BƒáA RÕ À , Kz¨ªA ”ºß “õjªA WŒ»Õ ”NY ’BƒRªA ≈ø Ω¿Ä …Ii ¡Y nÕ À AfÕÀi ¬›∏ªA f»ô haC πªhª À
. “IBU‚A ©√AÃø ≈ø æBa ÃU ü …NUBY j∑g À …NªDnø ïG wºbNÕ
À $ ΩJ≥ ≈ø ¡»N∏º«C ê À , πNŒrø ïG jøfiBØ # ΩJ≥ ≈ø ¡»N∏º«C O◊q ê Li $ “õjºª “VŒ»ùA “ŒIÃIjªA ¡mBI B÷fNJø # æB≥ $
æB¥Ø ¡»÷B»∞m Ω®∞I BøÃ≥ haA¤Õ ∆C …NŒIÃIi “ƒm À …Nõi ∆Dq ≈ø oŒª …√C j∑g ¡Q , ¡»∑›« ü “¿»M œªG œøÃ≥ ≈ø …VNÕ # –BÕG
B»I ΩzM $ π√BZNøA À # πNƒNØ ‹G œ« ∆G $ : …ªÃ¥I æÃ¥ªA f∑C ¡Q ? # Bƒø ’B»∞nªA Ω®Ø Bñ Bƒ∏º»M C $ : BIeDM ¬B»∞Nm‹A —iÃu ü
…ÕjÉ À ∫eBJß …I œºNJM –hªA ¬B®ªA π÷›NIA À π√BZNøA eiAÃø fYC eiÃùA Ah« ∆G –C # ’BrM ≈ø –f»M À ’BrM ≈ø $ “ƒN∞ªBI –C #
. π Aju –Ãm ≈ß ≤jçBØ πNƒN∞I ìNØA ≈ø Ω∑ πº»M ∆C πNƒm ≈ø oŒª À , ‘fN«A ≈ø –fN»Õ À Ωy ≈ø ΩzŒª ¡»Œºß
À , ¡«⁄B»∞m Ω®Ø Bñ ¡»J≥B®M ÀC “IÃ¥®ªBI ∫eBJß ≈ø î◊ŒnùA ΩV®NnM ∆C πICe ≈ø oŒª πJz´ πNõi O¥Jm –hªA O√C “º¿ÜBI À
. œøÃ≥ ≈ø “¿»NªA œºß Kºè î≥îvùA ’‹¤« ∫›« À , œMÃße `Bå ü œ√jvƒM ∆C MfßÀ À œøÃ≥ ïG NºmiC –hªA O√C
À , ’BƒRªA ≈ø …øf≥ Bø f®I ’BßfªA ü (¬›nªA …Œºß) …ƒø ™Àjq # ≈ÕjØB¨ªA a O√C À BƒõiA À Bƒª j∞´BØ BƒŒªÀ O√C $ : ïB®M …ªÃ≥
ªA …Mj∞¨ø À , …I “uBàA A “Õ‹À ∞u îI …ªDnÕ Bø ©¥Œª # ≈ÕjØB¨ªA a O√C À $ : …ªÃ¥I …¿Na À # BƒŒªÀ O√C $ : …ªÃ¥I  CfI
`jvÕ À , …ƒß B«ÃªDnÕ ∆C  eBJß ≈ø A œzMjÕ “UBY a …√fi # BƒõiA À Bƒª j∞´BØ $ : …ªÃ¥I …NUBY æDm ¡Q —j∞¨ø a œ«
. ’BŒZNmA À ›ªhM A ¡»∏º«C ≈ÕhªA î®JnªA ’BŒYG œ« À , ’BßfªA ïG …NR®I ªA …NUBY xÃvÇ
À , ¡»MÃø f®I ¡»R®I …√C —j¥JªA —iÃm “ÕE ü j∑hÕ …√BZJm A ∆HØ “ªBä ‹ # BƒõiA À Bƒª j∞´BØ $ : …ªÃ≥ ü “Uifƒø  h« …NUBY À
πªg …ªDm BòG Ã»Ø ’BßfªA Ah« ‹G ¡ BÅ °JMjùA …÷Bße ≈ø j∑hÕ À (¬›nªA …Œºß) ”mÃø “ßB∞rI ‹G ¡»∏º«C Bø f®I ¡»ŒŒZŒª ≈∏Õ
. BêjvM ‹ ¬f¥M B¿∑ G # Bƒª j∞´BØ $ …ªÃ¥I BêúM
ßC ë À , ©Ui AgG eÃ»Õ eB« ≈ø πŒªG Bƒ®Ui –C # πŒªG B√f« B√G —ja‡A ü À “ƒnY BŒ√fªA  h« ü Bƒª KN∑A À $ : ïB®M …ªÃ≥
À —ja‡A ü “ƒnY À BŒ√fªA ü “ƒnÅ ¡ œz¥Õ –C A KN∏Õ ∆C …ŒØ æDm ’BßfªA ≈ø Ωv∞ªA Ah ΩŒº®M # πŒªG B√f« B√G $ : …ªÃ≥
—BŒY ïG ∆Bn√‚A –f»Õ …MjÒØ ΩŒJm ¬AlNªA À …N¥Õj ∫úm –C A ïG ™ÃUjªA ∆HØ “ƒnáA “rŒ®ªA À —BŒáA “ªBä ‹ “ƒnáBI eAjùA
…÷Bße ≈ø Ωv∞ªA Ah ΩŒº®M # πŒªG B√f« B√G $ : …ªÃ≥ ∆C B√j∑g B¿ŒØ …UêA ë Ah« À , B®Œö —ja‡A À BŒ√fªA ü “ƒnY “rŒß À “JŒ
“IBN∏ºª KmBƒùA ë À , ¡«jøC ΩJ¥Nnø ü - AÃ≥ki ê -  Ã≥kjÕ ∆C …√Dq ≈ø ’œq œ« À , A ïG ™ÃUjªA iBQE ≈ø “JŒÒªA —BŒáA ∆HØ
±NYA Bø À , …Œºß “¥IBnªA Ω¿ÜA …ºŒº®M ü œ∞∏NØ G # BƒõiA À Bƒª j∞´BØ $ : …ªÃ≥ ßC ’BßfªA ≈ø æÀfiA Ωv∞ªA BøC À , ’Bz¥ªA À
. πªg ¡»ØBØ # πŒªG B√f« B√G $ : …ªÃ¥I µº®NÕ ‹ À # ≈ÕjØB¨ªA a O√C À $ : …ªÃ≥ À # BƒŒªÀ O√C $ : …ªÃ≥ ≈ø …I
…øf≥ Bù —AgBä …ŒØ À , ”mÃù …√BZJm …ƒø LAÃU Ah« # ’œq Ω∑ O®mÀ õi À ’BqC ≈ø …I KŒuC œIAhß æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
# ’BqC ≈ø $ : …ªÃ¥I …IAhß “IBuG …√BZJm A fŒ≥ f≥ À , # –BÕG À ΩJ≥ ≈ø ¡»N∏º«C O◊q ê Li $ : …ªÃ≥ ≈ø …NªDnø ΩJ≥ ”mÃø
j∏q ∆G ¡∏IAh®I A Ω®∞Õ Bø $ : ïB®M æB≥ , …√BZJm …ºJ≥ ≈ø ‹ îIh®ùA ΩJ≥ ≈ø ’BzN≥A ≈ø DrƒÕ BòG LAh®ªA ∆fi …Nõi “®m ∆Àe
A Lh®Õ ›Ø 7 : ¡Œ«AjIG : # fÕfrª œIAhß ∆G j∞∑ ≈◊ª À ¡∏√fÕkfi j∏q ≈◊ª $ : æB≥ À 147 : ’BnƒªA : # ¡NƒøE À
LAh®I ‹G …NŒrø µº®NM ›Ø …NŒrø …I O¥º®M ≈ø |®I Lh®Õ BòG ΩI fYC Ω∑ Lh®ª πªh∑ ∆B∑ ê À …NŒIÃIi ≈ø ’BzN≥BI …√BZJm
. …ºJ≥ ≈ø ‹ ¡«j∞∏ª îIh®ùA ΩJ≥ ≈ø ’BzN≥BI ë BòG LAh®ªBØ …¿®√ AÀj∞∑ ≈ø
eAf®NmA ¬f®ª ‹G πªg µ¥ZNÕ ‹ À , “¿®ƒªA æhI ¬fß “¿¥ƒªA À , “õjªA ∆Af¥Ø …N¥Œ¥Y BòG LAh®ªA ∆C œÒ®Õ …√BZJm …ø›∑ ∆C ”ºß
. “õjªA KJm eÃUÀ ¬fß “¥Œ¥áA ü LAh®ªA KJnØ , …ª “õjªA æà À …Œºß “¿®ƒªA “yBØ‚ K√hªA À ∆Aj∞∏ªA “ÒmAÃI Lh®ùA
 eÃUÀ À ‹G ∂úã eÃUÃø ≈ø B¿Ø “ŒIÃIjªA “∞u ¬kAê À “Œ«ÃªfiA PBŒzN¥ø ≈ø …√C ¬Ãº®ùA ≈¿Ø “¿®ƒªA “yBØG À “õjªA “®m BøC À
À —ÀjRªA À —Ã¥ªB∑   ¨ª À …n∞ƒª BøG “¿®√ jq ÀC a ≈ø  fƒß Bø Ω∑ À , “¥ºàA ’AlUC ¢BJMi‹ …√Àe ≈û R∏ª À …n∞ƒª “¿®√
À ’œq B»I jzNnÕ BÕ›JªA À PB؇A À PB«B®ªB∑ …ŒªG “JnƒªBI “¿¥√ ∆B∑ AgG   ¨ª BøG À ,   ´ À ∆Bn√‚A B»ƒø fŒ∞NnÕ ªA B¿« ´
‹ À   ´ ‹ À iîq –g ‹ À jØB∑ ‹ À ≈ø¤ñ wNë ‹ À , B√Dq ‹ ›®Ø ’œq Ω∑ “®mAÀ “Œ ‚A “õjªBØ Ah« ”ºß À ’BŒqC ©∞NƒÕ
. B “øk‹ “◊ŒrùA À , —jaE ‹ À BŒ√e
∆BøjY ∆HØ B»ŒªG pB¥M À B»ºIB¥M “õi ∫Bƒ« µ¥ZNÕ ∆C KUÃÕ - œmBŒ≥ ”ƒ®ø ë À - eiAÃùA |®I ü “¿¥ƒªA À LAh®ªA µ¥Ñ ¡®√
æÀl√ Ah∑ À , LAh®ªA Ah« ΩIB¥M “õi ja‡A |®JªA  fè Bø ∆B∑ BIAhß ∆B∑ AgG jaE |®I ”ºß B»I A ¡®√C ªA “¿®ƒªA ≈ø |®JªA
“õi ja‡A |®JªA B«fè ªA “ø›nªA À ≈øfiA ∆B∑ BIAhß ∆B∑ AgG “ÕÀjafiA À “ÕÃŒ√fªA PBIÃ¥®ªB∑ |®I ”ºß ‘g¤Õ À …I DNÕ Bø
. B®Œö B¿»º¿rÕ …√BŒI ¬f¥M –hªA ”ƒ®ùBI “¥ºÒùA “õjªA O√B∑ ∆G À , …ºIB¥M À …ŒªG “JnƒªBI
æÀC ü B»I ∆Ã≥kjÕ À B»I ∆ÀfUÃŒØ iîrªA –g ´ À iîrªA Àg À jUB∞ªA À ªA À jØB∏ªA À ≈ø¤ùA B»I ¡®ƒNÕ “øBß “Œ G “õi ∫Bƒ»Ø
ü …√BZJm A B»I eÃè ªA “◊Œƒ A “ŒÒ®ªA œ« À “uBa “Œ G “õi À , ’B¥JªA ΩŒJm î∏ªBm AÃøAe Bø eÃUêA — nø ü ¡Q ¡«eÃUÀ
—ja‡A ü ∆AÃyi À “ƒU À , BŒ√fªA ü “Œ√AiÃ√ “JŒ —BŒY ≈ø  eBJß ≈ø îáBvªA îƒø¤ùBI “ªBä ‹ wNÖ À , “ÕeÃJ®ªA À ∆Bô‚A ΩIB¥ø
“»U ≈ø îøj A À ≈ÕjØB∏ªA KŒvÕ –hªA ¡÷›ø›ªA ë À LAhß “uBàA “õjªA ΩIB¥Õ À , îøj A À ≈ÕjØB∏ºª B»ŒØ KŒv√ ‹ À
≈ø ’œq “øB®ªA “õjªA ΩIB¥Õ ‹ À , B»ø‹E À iBƒªA ≈ø —ja‡A ü À πƒzªA “rŒ®ùA À æBv◊Nm‹A LAh®∑ BŒ√fªA ü ¡»øjU À ¡«j∞∑
À , “¥ºàA ü —eÃv¥ùA œ« “õi …√Ã∑ À ,   ¨ª ÀC …n∞ƒª “øB®ªA “õjªA µÕeBvø ≈ø Ã»Ø ’œq ¡mA …Œºß ∂fvÕ Bø Ω∑ gG LAh®ªA
. ’œq ’œrªA ’AiÀ oŒª
, “õjªA ¬Ã¿ß À LAh®ªA xÃvà ∆BŒI # ’œq Ω∑ O®mÀ õi À ’BqC ≈ø …I KŒuC œIAhß $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆C îJM Ah« µ¥Ñ AgG
“uBa “õi B»MiÀ u ≈ø  j∑hŒm Bù fŒ»ó À “◊ ÃM “øB®ªA “õjªA j∑g ∆fi B¿»ºIB¥M ¬fß ©ø “øB®ªA “õjªA À LAh®ªA îI ΩIB≥ BòG À
. îƒø¤ùA ≈ø î¥NùA µY ü
≈ø ΩI —if¥ùA “◊ŒrùBI AfŒ¥ø oŒª # ’œq Ω∑ O®mÀ õi À $ : …ªÃ≥ ∆C À “Œ√Dq “®m OnŒª “õjªA “®m ∆C ¬f¥M Bñ \zMA f≥ À
f≥ À Ω®∞ªBI ’œq Ω∑ ©nM œ« À “øB®ªA “õjªA “õjªBI eAjùA ∆C “Õ‡A ≈ø j«B§ªA ∆fi πªg À , ¬f¥M B¿∑ “Œº®∞ªA “õjªA “®m ¬kAê
. ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö ¬›∑ j«B§ª BØ›a # O◊q ∆G $ jÕf¥Nª Ωä ›Ø B»NølºØ πªg A ’Bq
À ’BqC ≈ø …I KŒuC œIAhß $ : …ªÃ≥ ”ºß ©Õj∞M # ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À —B∑lªA ∆ÃM¤Õ À ∆Ã¥NÕ ≈Õhºª B»JN∑DnØ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡« À , œ≥BJªA |®JªA ”ºß “õjªA KUÀC ∆C ’œq Ω∏ª “õjªA “®m À pBƒªA |®I LAh®ªA “IBuG LÃUÀ ¬k‹ –C “Õ‡A # õi
. “Õ‡A —B∑lªA ∆ÃM¤Õ À ∆Ã¥NÕ ≈ÕhªA
wë Bñ ¡«fŒ¥Õ ∆C ´ ≈ø A PBÕFI ∆Bô‚A À —B∑lªA ’BNÕG À ‘Ã¥NªA œ« À “øBß ≤BuÀDI “õjªA ¡ BƒM ≈ÕhªA …√BZJm j∑g f≥ À
∆BŒJªA À “Õ‡A # ’BqC ≈ø …I KŒuC œIAhß $ : …ªÃ≥ ü ∆BŒJªA ¬Ã¿ß ”zN¥ø πªg ∆fi πªg Ãç À ¡∏ƒø ∆Ã¥NÕ ≈Õhºª : BƒªÃ¥∑ …øÃ≥
. “øBß “VŒN√ WNƒÕ ¬B®ªA
B√G $ : …ªÃ¥I B»ººß ¡Q …øÃ¥ª “õjªA À “ƒnáA æDm (¬›nªA …Œºß) …√HØ B —fŒ¥ùA “ªlƒñ “Õ‡A O√B∑ “Õ‡BI ”mÃø “ªDnø OºIÃ≥ AgG À
¡«eÃß À ¡«eë ej —ja‡A À BŒ√fªA “ƒnY A KN∏Õ ∆DI ¡»ƒø ©Ui À eB« ≈ø Ω∏ª “õjªA “ªDnø πªg ”ƒ®ø ∆B∏Ø # πŒªG B√f«
∆C A …IBUDØ , Bƒø πŒªG eB« ≈ù πNõi KN∑A : æB≥ …√D∏Ø AÃ¥MA À AÃøE ≈Õhºª …Nõi KN∏Œm …√C …I A …IBUC B¿ŒØ ∆B∏Ø …ŒªG
. …NªDnù fŒŒ¥M πªg ü ∆B∏Ø œMBÕFI ≈øE À ”¥MA À eB« ≈ù õi KN∑Dm
À …øiBä ≈ß ™iêA ë À ‘Ã¥NªBI …NªDnø fŒ¥Õ ∆C …¿Œº∑ ¡º®Õ ¡ ¡º®ùA …ºmi À …÷BŒJ√fi –eB A ë …√BZJm …√HØ πªg ü y ‹ À
ü ≤jvM Ah»Ø , …I ∆Bô‚BI A ïG ™ÃUjªA ë À eà A µºÒÕ ‹ À , ¡»ŒªG “ªkBƒªA ¬B∏Yflª À …÷BŒJ√fi ¡ŒºnNªA ë À …MBÕFI ∆Bô‚BI
æBƒÕ ‹ æB≥ Õig ≈ø À æB≥ BøBøG pBƒºª πºßBU œ√G æB≥ $ : …ªÃ≥ ü fŒŒ¥NªBI ¡Œ«AjIG ’Bße ü ïB®M ≤jvM B¿∑  fŒŒ¥NI ”mÃø ’Bße
≈ø PAj¿RªA ≈ø …º«C ∂kiA À $ : “∏ø Ω«fi …÷Bße ≈ø œ∏ê B¿ŒØ …ªÃ≥ ü ∂› ‚A À ¡Œ¿®NªBI À , 124 : —j¥JªA : # îùB§ªA –f»ß
îJM f¥Ø , 126 : —j¥JªA : # vùA o◊I À iBƒªA LAhß ïG  jÒyC ¡Q ›Œº≥ …®NøDØ j∞∑ ≈ø À æB≥ ja‡A ¬ÃŒªA À BI ¡»ƒø ≈øE
Bø KŒV®ªA ≈¿Ø …ª Bø fŒŒ¥NI # —ja‡A ü À “ƒnY BŒ√fªA  h« ü Bƒª KN∑A À $ : ”mÃø ’Bßfª ïB®M …NIBVNmA ≈¿zNM “Õ‡A ∆C ‹ÀC
…Œºß) ”mÃø ∆G : ¡»z®I æÃ≥ Ah∑ À , B»JVNnÕ À ”mÃø —Ãße ei …√BZJm A ∆C ”ºß æfM B»≥BŒnI “Õ‡A ∆C : ¡»z®I  j∑g
# æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ “Œ√BŒI ”ºß ’BƒI (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä “øC µY ü A …IBVNmBØ …øÃ¥ª Bße (¬›nªA
. ’œVŒm À “Õ‡A # ∆Ã¥NÕ ≈Õhºª $ : …ªÃ¥ª “Õ‡A
´ BŒ´‹ ’Bße …ø›∑ ü A œ∏ê ∆C BqBY À ,  ejÕ ïB®M …√HØ …÷Bße ≈ø æÀfiA Ωv∞ªA …Œºß Ω¿NqA Bø LBVNmA ïB®M …√C : BŒ√BQ À
—ja‡A À BŒ√fªA ü “Œ≥BJªA —j¿NnùA “ƒnáA ≈ø (¬›nªA …Œºß) …ªDm Bø –gBê …√HØ “Õ‡A # ≈Õhºª B»JN∑DnØ $ : …ªÃ≥ À , LBVNnø
, …UÃI “Õ‡A # B»JN∑DnØ $ : …ªÃ≥ …ÕgBê ›Ø # —j»U A B√iC $ : ¡ Ã¥I ¡»ƒß ifu œ®Øe K√hª —j∞¨ùA Kº BøC À , …øÃ¥ª
. ∆Ej¥ªA ü …»IBrM ªA eiAÃùA j÷Bm ü B¿∑ B»NIBUG ΩŒªe …MÃße ei ≈ß ïB®M …MÃ∏nØ
: —j¥JªA : # ∆Àj∏rM ¡∏º®ª ¡∏MÃø f®I ≈ø ¡∑BƒR®I ¡Q $ : jaE ©yÃø ü “v¥ªA ü …ªÃ≥ —j∞¨ùBI ¡ …MÃße “IBVNmA ïG `ÃºÕ À
B»JN∑DnØ $ : “Õ‡A ”ƒ®ø æBY –C ”ºß À …I AÃ∏º«C –hªA ¡»J√g ¡ j∞¨Õ À ¡»∑›«G f®I A ¡»ŒŒê ∆C f®JNnùA fŒ®JªA ≈¿Ø 56
À œuB®ùA ∆ÃJƒNè À # ∆Ã¥NÕ ≈Õhºª $ ¡∏YC À OJQC “IBN∏ªA ∆fi LB脪 “IBN∏ªA P ®NmA B»JUÀC À B»Œz≥C À õi KN∑Dm –C #
fmB∞ø …I \ºvÕ À , æBùA …I ÿƒÕ –hªA A ΩŒJm ü ∂B∞√‚A µºÒø ÀC œªBùA µáA œ« À # —B∑lªA ∆ÃM¤Õ À $ PBJUAêA ∫jM
. o∞ƒªA ∂›aC `›uG —B∑lªA ’BNÕG À , B»MiB» À o∞ƒªA —B∑k B»I eAjùA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À , …v≥AÃ√ …I ¡NÕ À , ™B¿NU‹A
. ’œrI oŒª À
PAlV®¿∑ —lV®ø PBÕE O√B∑ ’AÃm PBø›®ªA À PBÕ‡A ≈ø A fƒß ≈ø ¡»M’BU Bù ∆ÿºnÕ –C # ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $
ÀC , ’BŒJ√fiA ≈ø   ´ ©÷Ajq À  jøAÀC À ”mÃø ©÷Ajr∑ “ÕÀB BøB∏YC ÀC , ¡»Œºß À …ªE À …Œºß A ”ºu f¿ä À ”nŒß À ”mÃø
À ”mÃø LBN∑ ü ¡ ïB®M A B«j∑g ªA (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä ¡÷›®∑ ’BŒJ√fiA ∂fu PBø›ß ÀC ¡»n∞√C ’BŒJ√fiA
. B»I AÃIh∏Õ ‹ À , B AÿºnÕ À B»I AÃø¤Õ ∆C ¡« ´ ”ºß À ¡»Œºß Kè ïB®M …ª PBÕE πªg Ω∏Ø (¬›nªAB¿»Œºß) ”nŒß
. # BƒMB¥Œù ›Ui î®Jm …øÃ≥ ”mÃø iBNaA À $ : ‹ÀC æB≥ …√HØ “JŒ¨ªA ïG ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ∂BŒm ≈ø PB∞NªA “Õ‡A ü À
 eBJß ≈ø îßAfªA ’Bße “IBVNmBI “uBàA “ÕBƒ®ªA ≈ø …√BZJm …ª Bø iB»£G …ŒØ “N∏ƒªA ∆B∑ À “Õ‡A # …I KŒuC œIAhß æB≥ $ : æB≥ ¡Q
’B¿§®ªA ∆C ∆B∏ù “¿§®ªA iB»£‚ ¨ªA ©ø ¡º∏NùA •∞ºI ¡º∏NªA ∆HØ °mÃNªBI ê À   ´ …ŒØ …∑iBrÕ ∆C ´ ≈ø ïB®M ë ¡»Œºß ΩJ¥ŒØ
.  fYÀ ¡º∏NùA •∞ºI ¡º∏M LBÒàBI ÀC K BbùBI “uBa “ÕBƒß iB»£G fÕiC AgHØ ¡»ßBJMC ≈ß À ¡»ƒß ∆ÿº∏NÕ
À …÷BŒªÀC À …÷BŒJ√C “ŒßeC ≈ø ”∏Y B¿ŒØ —iBnùA À —BUBƒùA ”ƒ®ù KmBƒùA  fYÀ ¡º∏NùA ∂BŒm iBNaBØ ïB®M …ø›∑ ‘jU Ah« ”ºß À
≈ß æf®Õ À , ¡ …NIBVNmA À îáBvªA j÷Bm “ŒßeC À , iÃÒªA “ºŒª ”mÃø ’Bße À ¡Œ«AjIG À `Ã√ “ŒßeD∑ …ø›∑ ü ¡ …NIBVNmA
. —f÷Ak “N∏ƒª ‹G  fYÀ ¡º∏NùA ∂BŒm
j«B§ªBØ ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ïG - µIBnªA ∂BŒnªA -  fYÀ ¡º∏NªA ≈ø æÀf®ªA ≈ø …ŒØ Bø À # ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ BøC À
∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ßC “º¿ÜA  h ∆BŒJªA ≈ø ™Ã√ œ« ªA “ŒªBNªA “Õ‡A À “Õ‡A  h« îI æBvM‹A eBèG …ŒØ “N∏ƒªA ∆C
≈ß XiBa ∂BŒm B»≥BŒm À , –iBÜA ¬›∏ªA ≈¿y ü —gÃaDùA “VŒNƒªA ≈ø “y ®ùA “ªlƒñ - ’œVŒm B¿∑ - “ŒªBNªA “Õ‡A ∆HØ #
©ø ¡º∏NùA ∂BŒm ë –hªA µIBnªA œºufiA ∂BŒnªA ïG ©UAi ïB®M …ƒŒI À ”mÃø îI —BUBƒùA À “»ØBr¿ºª “yj®NùA “®Ò¥ªA  h« ∂BŒm
. ¨ªA
±ŒÒª ÃZƒI ∂BŒnªA ü B»N¥IBnI “ŒªBNªA “Õ‡A ΩvNÕ # ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ïG # ∆Ãø¤Õ œMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ ΩÕfJNJØ
. “Œ√Ej¥ªA PB≥BŒnªA KVßC ≈ø …√HØ …ŒØ jIfM À πªg ¡»ØBØ
. # ¡»Œºß O√B∑ - …ªÃ≥ ïG - ΩŒå‚A À —AiÃNªA ü ¡«fƒß BIÃN∏ø …√Àfè –hªA œøfiA ƒªA æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
À eBvªA \N∞I - juDùA À juDùA À , iÃuDø Ã»Ø …MjuC : æB¥Õ  j»¥I …nJY À ’œrªA f¥ß ju‚A : , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥
ïG æÃuêA ≈ß À , PA àA ≈ß ¡«fŒ¥M À ¡»ÒJRM ªA iÃøfiA –C ¡«juG ¡»ƒß ©zÕ À : ïB®M æB≥ , “ƒŒ∞nªA oJä - B«jn∑
. Pj∑g Bø …¥Œ¥Ñ À ›¥Q ΩŒ≥ À , AjuG BƒŒºß Ω¿Ñ ‹ À : πªg ”ºß À , PBIAÃRªA
. …I fŒ¥Õ Bø ë À Ω´ ©ö æ›´fiA À ”»N√A
Bø  fÕ¤Õ À # ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥ª ∆BŒI ∂BŒnªA j«B£ KnÅ “Õ‡A # œøfiA ƒªA æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ À
¬jê À PBJŒÒªA ¡ Ωê À , j∏ƒùA ≈ß ”»ƒÕ À ≤Àj®ùBI jøDÕ À BŒøC BŒJ√ ‹Ãmi (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …√Ã∑ ∆C “Õ‡A j«B£ ë
ü ¡ —iÃ∑hùA B»MBÕE À “ŒóBàA —ÃJƒªA PAiBøC ≈ø πªg Ω∑ ¡»Œºß O√B∑ ªA æ›´fiA À ¡«juG ¡»ƒß ©zÕ À , S÷BJàA ¡»Œºß
f¿ä —ÃJƒª PAiBøC ¡ —iÃ∑hùA PBÕ‡BI AÃø¤Õ ∆C : …ø›∑ ü ¡ ïB®M A … jq –hªA A PBÕFI ∆Bô‚A ≈¿Ø ΩŒå‚A À —AiÃNªA
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)
wNÖ SŒÅ OnŒª A PBÕFI ∆Bô‚A À ‘Ã¥NªA ¢jrI eûŒºª …NIBN∑ A fßÀ ªA “õjªA ∆C …ŒØ “Õjø ‹ –hªA ¡ºnùA ≈ø ∆C ´
…Œºß) ”mÃø —Ãße A LBUC ∆fª ≈ø ΩŒ÷AjmG I ÃáBu B»ƒß ¬jê À , (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªBI ¡»ƒø AÃøE ≈ÕhªBI
. ›uC …¿«ÃM œ¨JƒÕ ‹ Bû πªg ∆HØ , eûŒªA ≈ø “ºŒº≥ “øgjq …I ≈øFØ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) Af¿ä A S®I ∆C ïG (¬›nªA
≈ÕhªA îƒø¤ùA ≈ø ∞´ ¡U ΩŒ÷AjmG I ≈ø …I ≈øE ≈û (¬›nªA …Œºß) ”nŒß f®I Ah∑ À , (¬›nªAB¿»Œºß) ”nŒß À ”mÃø îJØ
“Œ ‚A “õjªA jv¥M ∆C ≈∏ô ±Œ∏Ø µ B√ πªhI œ ‚A ¬›∏ªA À , àBI ¡«fßÀ À ¡»√BôG ¡»ƒø A ΩJ¥Ø “Œ ‚A —ÃßfªBI AÃøE
. ? (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªBI AÃøE ¡»ƒø “ºŒº≥ “ßBö ü ΩŒ÷AjmG I ”ºß “ ÃnJùA
BÕÀBnø B√BŒI oŒª …√C ‹G # ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥ª B√BŒI ∆B∑ ∆G À “Õ‡A # œøfiA ƒªA æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ¥Ø
À , ¬›∏ªA ∂Ãm ≈ø ~j¨ªA ë B¿ŒØ …ƒø eB∞NnŒª j∑hªBI wa À , …ƒø ™lN√A …ƒŒJø ≈ø XjbNnø ∆BŒI ΩI …ƒŒJù µŒzªA À “®nªA ü
. B»ŒßAfª ¡»NŒJºM À B ¡»NIBUG ¬Àlª À , “Õf¿ A —ÃßfªA “¥Œ¥Y ∆BŒI ë
î®öC ¡»ƒÕôfi πMl®JØ $ : oŒºIG ≈ß BŒ∑BY ïB®M æB≥ B¿∑ ∆BŒJªA ü “®mÃNªA À µŒŒzNªA SŒY ≈ø j÷B§√ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü πªhª À
¬B®√fiA ∆AgE ≈∏NJŒºØ ¡»√jø‡ À ¡»ƒŒƒøfi À ¡»ƒºyfi ByÀj∞ø BJŒv√ ∫eBJß ≈ø ∆hÖfi $ : …ƒß BŒ∑BY jaE ©yÃø ü æB≥ ¡Q “Õ‡A #
$ : ‹ÀC œ∏ A …ªÃ≥ ¬Ã¿ß ≈ø XjbNnø oŒºIG ≈ß œ∏ A œ√BRªA æÃ¥ªA ∆HØ 119 : ’BnƒªA : # A µºa ∆ ¨ŒºØ ¡»√jø‡ À
. # î®öC ¡»ƒÕôfi
f≥ À “Õ‡A # ¡∏ƒø Ωmi ¡∏ƒŒMDÕ BøG ¬eE I BÕ - æB≥ ∆C ïG - ¡∑B√iÃu ¡Q ¡∑Bƒ¥ºa f¥ª À $ : —iÃnªA  h« æÀC ü ïB®M æB≥ À
. j÷B§ƒªA ≈ø πªg ´ ïG ¡Œ¿®NªA ~j¨ª LBÒàA ≈ø LBÒàA XAjbNmA ΩŒJ≥ ≈ø πªg ∆C ¬f¥M
∆B∑ AgHØ : ΩŒ≥ …√D∑ “UBáA eiÃø ”ºß µŒJÒNºª ∆BŒI ≈ø ∆BŒI XAjbNmA ïG # æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ “Œ√BŒI ”ƒ®ø æÃ◊ŒØ
S®I ¬ÃÕ - ¬ÃŒªA …≥Afv¿Ø ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À —B∑lªA ∆ÃM¤Õ À ∆Ã¥NÕ ≈Õhºª KN∑ f≥ ΩŒ÷AjmG Jª A “õi ≈ø LÃN∏ùA
BƒMBÕFI AÃøE ≈ÕhªA ¡« À —B∑lªA AÃME À AÃ¥MA ≈ÕhªA ¡»√fi ΩŒ÷AjmG I ≈ø …√îJNÕ ≈ÕhªA ¡« - (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä
≈ø ¡»Œºß æl√ Bø À ΩmjªA ’‹¤« PAlV®ñ AÃøE À , BƒMBÕE ¡« À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä À ”nŒß À ”mÃñ AÃøE ¡»√HØ
À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä —ÃJ√ PAiBøC ≈ø ΩŒå‚A À —AiÃNªA ü ¡ B√j∑g Bñ AÃøE À , BƒMBÕE œ« À ¬B∏YfiA À ©÷AjrªA
. BƒMBÕE œ« À , …MÃße À  iû£ PBø›ß
∆Bô‚A ∆fi J®NªA ≈nYC ≈ø ë À , ∆Ãø¤Õ ©yÃø # ∆îJNÕ $ …ŒØ haC “Õ‡A # œøfiA ƒªA æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ¡Q
‹ ej A eB¥Nß‹A ”ƒ®ñ ∆Bô‚A ∆C ”ºß “ª‹fºª ™BJM‹A •∞ª NaBØ “ßBÒªA À ¡ŒºnNªBI ë BòG ¡»®÷Ajq À …÷BŒJ√D∑ …√BZJm A PBÕFI
. µY …√DI eB¥NßA ∫Bƒ« ∆B∑ ∆G À A PBÕFI KÕh∏M ›¿ß “ßBÒªA À ¡ŒºnNªA ∫jM ∆HØ B◊Œq ¨Õ
ü ‹G ïB®M …ø›∑ ≈ø ©yÃø ü …ª ©¿Nè À , œøfiA ƒªA æÃmjªA : T›RªA ≤BuÀfiA  h»I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu)  j∑g À
…Œºß A ”ºu) …√C ”ºß æfM # ΩŒå‚A À —AiÃNªA ü ¡«fƒß BIÃN∏ø …√Àfè –hªA $ :  f®I ïB®M …ªÃ≥ ©ø , “ŒªBNªA “Õ‡A À “Õ‡A  h«
. T›RªA ≤BuÀfiA  h»I BØj®ø B¿»ŒØ AiÃ∑hø ∆B∑ (¡º̃m À …ªEÀ
j∑hª O√B∑ Bù ¡»ŒIBN∑ ü …ª —iÃ∑hùA PA ≈ø …I …√ÃØj®Õ AÃ√B∑ Bñ …∞Õj®M ë T›RªA  h»I …∞ŒuÃM ≈ø ~j¨ªA ∆C ‹ ê À
. —j«B£ “N∏√ “RªBRªA “∞vªA “uBa À # œøfiA ƒªA æÃmjªA $ : T›RªA
A ”ºu) …∞uÀ ªA “n¿àA iÃøfiA jaE ïG j∏ƒùA ≈ß ¡«B»ƒÕ À ≤Àj®ùBI ¡«jøDÕ : …ªÃ≥ ∆DI j®rÕ ÀC æfÕ “Õ‡A j«B£ πªh∑ À
À (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA PBvNã ≈ø πªg ©ø œ« À , îIBN∏ªA ü —iÃ∑hùA …¿÷›ß ≈ø “Õ‡A ü B»I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß
ü LBN∏ªA Ω«C ≈ø ïB®M  j∑g B¿∑ j∏ƒùA ≈ß œ»ƒªA À ≤Àj®ùBI jøfiA “∞Œ£ÃI ∆ÃøÃ¥Õ AÃ√B∑ ∆G À “áBvªA ¡øfiA ∆HØ ’BzŒJªA …Nºø
À PA àA ü ∆ÃßiBnÕ À j∏ƒùA ≈ß ∆ûƒÕ À ≤Àj®ùBI ∆ÀjøDÕ À - æB≥ ∆C ïG - “¿÷B≥ “øC LBN∏ªA Ω«C ≈ø ’AÃm AÃnŒª $ : …ªÃ≥
. 114 ∆Aj¿ß æE : # îáBvªA ≈ø π◊ªÀC
≈ø Ω≥ $ : ïB®M æB≥ f≥ À , “Œ ‚A ∆BÕefiA B»Œºß ©öC ªA PBÕjÒ∞ªA “º¿ÜA ≈ø “º¿ÜA ü S÷BJàA ¡ÕjÑ À PBJŒÒªA ΩŒºÑ πªh∑ À
. 32 : ≤AjßfiA : # ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À  eBJ®ª XjaC ªA A “ƒÕk ¬jY
A ”∏Y B¿ŒØ …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ (¬›nªA …Œºß) ”nŒß “®Õjq ü “º¿ÜA ü fUÃÕ Bû ∆B∑ ∆G À æ›´fiA À ju‚A ©yÀ πªh∑ À
…I j®rÕ À 50 : ∆Aj¿ß æE : # ¡∏Œºß ¬jY –hªA |®I ¡∏ª ΩYfi À —AiÃNªA ≈ø –fÕ îI Bù B≥fvø À $ : ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü …ƒß
. 63 ≤jalªA : # …ŒØ ∆Ã∞ºNÖ –hªA |®I ¡∏ª îIfi À “¿∏áBI ¡∏N◊U f≥ $ : ΩŒ÷AjmG Jª BIBÒa …ªÃ≥
≈ø …ÕfÕ îI Bù ∂fvø A fƒß ≈ø LBN∏I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) f¿ä …I ’BU –hªA ≈ÕfªA ∆C ü KÕi Àg LBMjÕ ‹ …√C ‹G
≈ø …®nÕ Bø Ω∑ j∏ƒùA ≈ß œ»ƒªA À ≤Àj®ùBI jøfiA ∆B¿RU ü c∞√ –hªA fŒYêA ≈ÕfªA ë - ¬›m‚A ≈Õe ë À - “ÕÀB¿nªA KN∏ªA
”vYC –hªA fŒYêA ≈ÕfªA ë À , pÃ∞ƒªA À æAÃøfiBI A ΩŒJm ü eB»ÜA “Uie ïG “ŒªBàA —ÃßfªA fY ≈ø …I ≠ºI À , —BŒáA `Ài
ΩŒv∞M ü …ªeB®Õ ‹ À , B»øjZØ S÷BJa ïG À , B»ºYDØ PBJŒ ïG B»¿n≥ ¡Q æB¿ßfiA À ∆Ã◊rªA ≈ø ∆Bn√‚A —BŒY …I µº®NÕ Bø ©Œö
À LBN∏ªA Ω«C ”ºß “ßÃyÃùA “≥BrªA ¬B∏YfiA ©Œö cn√ –hªA ≈ÕfªA ë À , œßB¿NUA ∆Ã√B≥ À “ŒƒÕe “®Õjq –C “ßjrùA î√AÃ¥ªA
. “ßfNJùA ¬B∏YfiA ≈ø ¡»√BJ«i À ¡«iBJYC B»ßfNIA À , ¡«⁄B¿ºß B»∞º∏M Bø À , “uBa eûŒªA
. πªg ≈ø XgBò   ´ ü fUÃM O√B∑ ∆G À “n¿àA iÃøfiA  h« æB¿∏I ¬›m‚A wNaA f¥Ø
À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) B»MÃßfI |«BƒªA ∂fu ”ºß “ƒŒI îIC À f«Bq ∂fuC ’BzŒJªA “ºùA  h« ü “n¿àA iÃøfiA  h« æB¿∑ ∆C ”ºß
“®Õjq ≈ø KºÒÕ Ω« À (¬›nªA …Œºß) \ŒnùA À ¡Œº∏ªA “®Õjq æB¿∑ …N®Õjq ∆HØ îIBN∏ªA ü …ª PAiBøC j∑hM ≈∏M ê À , (¡º̃m
µáA ΩŒuB∞M œ« À ? Ω´ À juG Ω∑ B«⁄B¨ªG À , S÷BJàA B»ôjÑ À , PBJŒÒªA B»ºŒºÑ À , j∏ƒùA B«iB∏√G À ≤Àj®ùA B»√BØjß ‹G “¥Y
îß œ« B»ºŒuB∞NI iÃøfiA  h« æB¿∑ ≈¿zNM ªA “®ÕjrªA ∆C ΩŒå‚A À —AiÃNªA Ω«C ≤ ®ŒºØ “Œ ‚A ©÷AjrªA …ŒªG ÃßfÕ –hªA
. “ºøB∑ “ºYjø ü ¡»N®Õjq
≈ø ¡»ŒIBN∑ ü Bù …¥ÕfvM ”ƒ®ø …ßÿVñ fŒ∞Õ “Õ‡A # j∏ƒùA ≈ß ¡«B»ƒÕ À ≤Àj®ùBI ¡«jøDÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆C j»§Õ ∆BŒJªA Ah»I À
≈ø µÕjØ hJ√ ¡»®ø Bù ∂fvø A fƒß ≈ø æÃmi ¡«’BU Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ …ÕfÕ îI Bù B≥fvø ΩŒ≥ …√D∑ ïB®M A ©÷Ajq
∂fvø A fƒß ≈ø LBN∑ ¡«’BU Bù À $ : …ªÃ≥ À 101 —j¥JªA : # ∆ÿº®Õ ‹ ¡»√D∑ ¡«iû£ ’AiÀ A LBN∑ LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA
89 : —j¥JªA : # ≈ÕjØB∏ªA ”ºß A “ƒ®ºØ …I AÀj∞∑ AÃØjß Bø ¡«’BU B¿ºØ AÀj∞∑ ≈ÕhªA ”ºß ∆ÃZN∞NnÕ ΩJ≥ ≈ø AÃ√B∑ À ¡»®ø Bù
ü iÃ∑hùA …√C ∆ÿº®Õ ¡« À …I ¡«j∞∑ ¡Q …ª B≥fvø “®ÕjrªA ≈ø ¡»IBN∑ ü Bø æB¿∏I (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ’œâ fÕjÕ
–fÕ îI Bù B≥fvø ¡∏ŒªG A æÃmi œ√G ΩŒ÷AjmG I BÕ $ : …ªÃ≥ ü \ŒnùA ≈ß …√BZJm ”∏Y B¿∑ ¡»÷BŒJ√C ∆BnºI …I jrJùA ¡»JN∑
. 6 : ±vªA : # fõC … A –f®I ≈ø œMDÕ æÃmjI AjrJø À —AiÃNªA ≈ø
. lÕl®ªA A ’Bq ∆G SZJªA ≈ø jnŒM Bñ “mf¥ùA ¡»JN∑ ü “®≥AêA (¬›nªA …Œºß) …MAiBrI ≈ß SZJƒm À
LBN∏ªA Ω«C ∆Àe pBƒªA ©Œö ïG ¬›∏ªA …UÀ ∆fi “Õ‡A # ≤Àj®ùBI ¡«jøDÕ $ : …ªÃ≥ æfI …ÕfÕ îI Bù B≥fvø : Ω¥Õ ïB®M …√C ´
fŒ¥Õ À # B®Œö ¡∏ŒªG A æÃmi œ√G pBƒªA B»ÕC BÕ Ω≥ $ : …ªÃ¥I “ŒªBNªA “Õ‡A ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ŒJ√ jøC Ahª À , “uBa
. LBN∏ªA Ω«DI …I wNë Bñ G # …I AÃøE ≈ÕhªBØ $ : …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA
ækBƒªA iêBI eAjùA À , ¡Œ§®NªA ©ø —jvƒªA jÕl®NªA “Õ‡A jaE ïG # iêA AîJMA À  Àjv√ À  Àilß À …I AÃøE ≈ÕhªBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
—eB®nªA ±≥Ãø ïG ∆Bn√‚A …∏ºnÕ –hªA ¢AjvªA ’œzÕ À , —BŒáA µÕj ƒÕ …√C ”ºß …I æfŒª “ÕiêA O®ƒI j∑g ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …®ø
. ∆DrªA Ah« ü ¬›∏ªA À , æB¿∏ªA À
À —iBøfiA ”ƒ®ø ïG \ÕúM “√iB¥ùA À “JYBvùA ”ºß æfM # ©ø $ À …ŒªG æl√C ÀC …Œºß æl√C : Ω¥Õ À # …®ø æl√C $ : ïB®M …ªÃ≥ ü À
—’By‚BI  j»§Õ À , “¥IBnªA ©÷AjrªA æB¿∑ ≈ø …Œºß –ÃNê Bñ ë À …Œºß æl√C –hªA iêA AîJMA À : ΩŒ≥ …√D∑ B«B√j∑g ªA —eB»rªA
. # æl√C $ ΩßBØ K÷B√ ≈ø æBY # …®ø $ : …ªÃ¥Ø ¡»JN∑ ü ¡ j∑g À , ¡«⁄BŒJ√C …I fßÀ –hªA ë …√C —iBøC À , …≥fu ”ºß f«Bq
…ŒØ AÃ∞ºNaA B¿ŒØ pBƒªA îI ¡∏ZŒª µáBI LBN∏ªA ¡»®ø æl√C À ≈Õihƒø À ≈ÕjrJø îŒJƒªA A S®JØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü   §√ ©≥À f≥ À
. 213 : —j¥JªA : #
–C ≤Bzø ≤hY ”ºß ¬›∏ªA À , æl√DI µº®Nø - …®ø - ≤j§ªA ∆G : ΩŒ¥Ø : B«Bƒ®ø À “Œ®ùA  h« …ŒUÃM ü ∆Àjn∞ùA ±ºNaA f≥ À
”ƒ®ùA À # AîJMA $ L µº®Nø : ΩŒ≥ À , ΩŒ÷ U ©ø æl√C BòG À , …®ø ælƒÕ …√fi (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) …ªBmiG ÀC …MÃJ√ ©ø
”ƒ®ùA À , AîJMA ΩßBØ ≈ß æBY : ΩŒ≥ À …ª ¡»ßBJMA ©ø ∆Ej¥ªA AîJMA ”ƒ®ùA ÀC , …ßBJMA ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA AÃ∑iBq
‹ À , fƒß ”ƒ®ñ : ΩŒ≥ À , ”ºß ”ƒ®ñ Bƒ« # ©ø $ : ΩŒ≥ À , …ßBJMA ü (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒºª îJYBvø ∆Ej¥ªA AîJMA
. ©Œ¿ÜA f®I ”∞ë
# æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : “Õ‡A ifu ü …ªÃ¥ª n∞NªA “ªlƒñ “Õ‡A # iêA AîJMA À  Àjv√ À  Àilß À …I AÃøE ≈ÕhªBØ $ : …ªÃ≥ À
À …MÃJƒI ∆Bô‚A ë ™BJM‹A ”ƒ®ø ≈ø (¬›nªA …Œºß) …ª –hªA ∆C À , …®÷Ajq ”ºß Ω¿NrùA A LBN∑ ™BJMA “¥Œ¥Y …ßBJMBI eAjùA ∆C À
. …M m ≈ø …Œºß ¬lß B¿ŒØ …Mjv√ À …ª ¡ŒºnNªBI …øA YA À , …I KÕh∏M ´ ≈ø …NªBmi
Bø ”ºß ’BƒI “Õ‡A # æÃmjªA ∆îJNÕ ≈ÕhªA $ : “Õ‡A ifu ü …ªÃ≥ ”ºß “ßj∞Nø “VŒN√ “Õ‡A # …I AÃøE ≈ÕhªBØ $ : …ªÃ≥ ßC ¬›∏ªA À
æÃmjªA ™BJMA ∆B∑ AgG ”ƒ®ùA À , ¬Bß ∆BŒI ë –hªA # ∆Ãø¤Õ BƒMBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ≈ø XjbNnø xBa ∆BŒI …√C ≈ø  Bƒøf≥
À BŒ√fªA ü “õjªA °nJI ¡ ”mÃø —Ãße æÃJ≥ ü ΩŒ÷AjmG I ”ºß  Bƒ jq –hªA BƒMBÕFI ∆Bô‚A ≈ø ë PA À ≤BuÀfiA  h»I
. ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀC - A ¢jq Bø jaE ïG - …I AÃøE ≈ÕhªBØ —ja‡A À BŒ√fªA ü “ƒnáA “IBN∏I `›∞ªA …ŒØ À —ja‡A
”ºu) …ŒJ√ B»I ±uÀ ªA ≤BuÀfiA ≈ø `‹ Bù # OŒô À - …ªÃ≥ ïG - B®Œö ¡∏ŒªG A æÃmi œ√G pBƒªA B»ÕC BÕ Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
‹ À , ¡«eÃUÀ if≥ ∆Bøk –C ü À AÃyjØ ∆B∏ø –C ü “JŒÒªA pBƒªA —BŒY …I –hªA ≈ÕfªA æB¿∑  fƒß ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
, S÷BJàA ¡»Œºß ¬jÑ À , PBJŒÒªA ¡ ꧥ À , j∏ƒùA ≈ß AûƒÕ À , ≤Àj®ùBI AÀjø¤Õ ∆C ≈ø fÕkC ïG ¡»MBŒY KŒ ü pBƒºª “UBY
wNÖ ∆C ´ ≈ø B®Œö pBƒªA …MÃJƒI ≈º®Õ ∆C (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ¡»ŒJ√ jøC ¡»Œºß ªA æ›´fiA À ¡«juG ¡»ƒß ©yÃÕ À
. # B®Œö ¡∏ŒªG A æÃmi œ√G pBƒªA B»ÕC BÕ Ω≥ $ : æB¥Ø ¬Ã≥ ∆Àe ¬Ã¥I
îJÕ ΩŒº®M “ªlƒñ B»ßÿVñ œ« À , B»I A ±uÀ PB∞u # OŒô À œŒê ë ‹G …ªG ‹ ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø …ª –hªA : …ªÃ≥ À
´ ≈ø ¡»ŒªG ΩmjÕ ∆C ΩŒ÷AjmG I tBZŒNmA …I ©∞M Ø BŒ√BQ pBƒªA ©Œ¿Ü B»øÃ¿ß ∆B∏øG À ‹ÀC B»n∞√ ü A ≈ø “ªBmjªA ∆B∏øG B»I
À ,  ⁄BJYC À  ⁄BƒIC À A “uBa ¡« À , ΩŒJm îŒøfiA ü ¡»Œºß oŒª …√C ¡»¿ßAlø ≈ø À A K®q ¡« À îŒøfiA ≈ø “uBa À ¡»J®q
. œIjß æÃmi ¡»ŒªG ΩmjÕ ∆C “ŒøÃ¥ªA “ŒJv®ªA “»U ≈ø Lj®ªA ´ eB®JNmA æÀlÕ …I
B»ƒø B◊Œq πºô ”NY   ´ …ªG ‹ À , B»Œºß “øB®ªA “ƒÒºnªA À ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø …ª –hªA ë ‹Ãmi  hÖA –hªA A ∆C πªg À
ΩmjÕ ∆C À  eBJß ïG ‹Ãmi hbNÕ ∆C …ºØ   ´ —eAiG …MeAiG ∂îM ÀC …õAlÕ ©√Bø …¿∏Y ≈ß ©ƒô ∆C ´ ≈ø ’BrÕ Bñ ¡∏ê ∆C …ºØ
—fŒ®m “JŒ —BŒÅ B®Œö pBƒªA ÀC BøÃ≥ œŒê ∆C …ºØ “MBø‚A À ’BŒY‚A …ª –hªA ë À ’Bq ±Œ∑ ¡»®Œö ïG ÀC  eBJß |®I ïG …ªÃmi
AgG æÃmjºª À AÃJŒVNmA AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M æB≥ , PÃø “ª›zªA À —ÀB¥rªA ∆C B¿∑ —BŒáA ≈ø ‘f A À —eB®nªA À
, 122 : ¬B®√fiA : # pBƒªA ü …I œrô AiÃ√ …ª Bƒº®U À  BƒŒŒYDØ BNŒø ∆B∑ ≈ø À C $ : æB≥ À , 24 : æB∞√fiA : # ¡∏ŒŒê Bù ¡∑Bße
. 36 : ¬B®√fiA : # A ¡»R®JÕ ”MÃùA À , ∆î¿nÕ ≈ÕhªA KŒVNnÕ BòG $ : æB≥ À
∫Ag œ√HØ œI AÃøFØ æBáA Ah« æBáA ∆B∑ AgG –C ¬f¥M Bø ”ºß ©Õj∞M “Õ‡A jaE ïG # œøfiA ƒªA …ªÃmi À BI AÃøFØ $ : ïB®M …ªÃ≥
©÷AjrªA ≈ø …I ”z≥ Bø œ« À …MB¿º∏I ≈øÀC À …I j∞∑C ‹ À BI ≈øÀC B√C À , ΩŒå‚A À —AiÃNªA ü …I jrI –hªA œøfiA ƒªA æÃmjªA
. ∆ÃZº∞M ¡∏º®ª œ√îJMA À , î∞ªBnªA ’BŒJ√fiA ”ºß À œºß “ªkBƒªA
≈ø j«B§ªA ∆HØ “Õ‡A # –hªA œøfiA ƒªA …ªÃmi À $ …ªÃ≥ ü “JŒ¨ªA ïG ¡º∏NªA ≈ø PB∞Nª‹A …UÀ ¡º®Õ …ƒø À , ∂BŒnªA …ŒzN¥Õ Bø Ah«
. (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ¬›∑ ≈ø B®Œö B¿« À , “¥IBnªA “Õ‡A ΩÕg “Õ‡A  h« ∆C ∂BŒnªA
À # AÃøFØ $ : …ªÃ≥ ü jøfiA ΩŒº®M ”ºß ¡º∏NùA ¿y ∆B∏ø “ßÃyÃùA ≤BuÀfiBI æfÕ ∆C - ¬f¥M Bû j»£ B¿∑ - PB∞Nª‹A …UÀ À
. # ∆ÀfN»M ¡∏º®ª  Ã®JMA À $ : …ªÃ≥
À …ªÃmi À BI ∆Bô‚A ∆HØ µáA ΩŒJm ïG ’AfN«‹A ‹ “ƒÜA À A ∆AÃyi œ« ªA —ja‡A —eB®nªA ïG ’AfN«‹A ’AfN«‹BI eAjùA À
$ : ™BJM‹A À ∆Bô‚A “VŒN√ ü “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ”ƒ®ø ïG # ∆ÀfN»M ¡∏º®ª $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ©U Ø , ’AfN«A …n∞ƒI …ªÃmi ™BJMA
. # ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀC
Bu fõ À , `fùA µZNnÕ ≈ø `fø ∆Ej¥ªA “∞v√ ≈ø Ah« À # ∆êf®Õ …I À µáBI ∆Àf»Õ “øC ”mÃø ¬Ã≥ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
æ›zªA ¬AlNªA À , …ªÃmi À A “∞ªBã ≈ø Bƒ∞uÀ Bø ”ºß B®Œö AÃnŒª ¡»√C eAjùBØ PB◊ŒnªA ≈ø ¡»ƒß ifu Bñ ¡»ßj≥ Bø f®I ¡ B¿ßC
. “nI›ùA Ω¿NÑ À “ª·ª # µáBI $ : …ªÃ≥ ü ’BJªBØ ¡»ƒŒI B¿ŒØ ∆êf®Õ µáBI À µáBI pBƒªA ∆Àf»Õ “øC ¡»ƒø ΩI ¡º§ªA À
∆ÃßjØ æE ≈ø¤ø ≈ß “ÕB∏Y …ªÃ≥ ü B¿∑ “¿÷fiA À ’BŒJ√fiA ´ À ïB®M   ´ ïG B»ŒØ “ÕAf A OJn√ ªA eiAÃùA ≈ø “Õ‡BØ Ah« ”ºß À
. 38 : ≈ø¤ùA : # eBqjªA ΩŒJm ¡∑f«C œ√îJMA ¬Ã≥ BÕ ≈øE –hªA æB≥ À $ : Aj«B£ ƒI ≈∏Õ À
A ¡»∞uÀ f≥ À ”mÃø f®I ¡»ŒØ AÃ◊r√ ≈ÕhªA “¿÷fiA À ’BŒJ√fiA (¬›nªA …Œºß) ”mÃø ¬Ã≥ ≈ø “øfiA  h»I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ ‹ À
  ´ À 24 : —fVnªA A : # ∆Ã≥ÃÕ BƒMBÕFI AÃ√B∑ À AÀ u Bù B√jøDI ∆Àf»Õ “¿÷C ¡»ƒø Bƒº®U À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ “ÕAf BI …ø›∑ ü
æf®ªA À µáBI “ÕAf A ≈ø B«Bƒ®ø “¥Œ¥Y ”ºß Oºõ ê # ∆êf®Õ …I À µáBI ∆Àf»Õ “øC $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ∆C πªg À PBÕ‡A ≈ø
# BøBøG pBƒºª πºßBU œ√G æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü “ÕAf A ü ¬›∑ ¬f¥M f≥ À πªhI oJºNÕ ∆C ¬Bø‚A À ƒªA ¨ª jnŒNÕ µáBI
. 125 : ¬B®√fiA : #  ifu `jrÕ …Õf»Õ ∆C A ejÕ ≈¿Ø $ : …ªÃ≥ À 124 —j¥JªA :
. PBÕ‡A ≈ø B¿« ´ À
. “Õ‡A jaE ïG # BûC B BJmC —jrß ƒQA ¡«Bƒ®Ò≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. OƒJªA fªÀ ÀC fªÃªA fªÀ “¨ºªA KnÅ °JnªA
. Lj®ªA fƒß “ºŒJ¥ªA “ªlƒùBI ¡«fƒß °JnªBØ , xBa ¬Ã≥ ”ƒ®ñ ΩŒ÷AjmG I ü ë À , ¢BJmC ©¿ÜA À
$ ≈ø ©¿ÜA Ω≥C —eAiG ”ºß BÒJm îQ›Q À “Nm AÃ√B∏ª ‹G À lŒŒó ‹ ef®ªA ≈ø æfI “Õ‡A ü B BJmC ∆C KUBáA ≈IA ≈ß Ω¥√ f≥ À
. Ah« B BJmC “≥jØ —jrß ƒQA ¡«Bƒ®Ò≥ À jÕf¥NªA À # B BJmC $ : …ªÃ¥I …Œºß “ª‹fºª ≤Àhä ef®ªA lŒŒó À # B BJmC
. ›Rø “ßBö —jrß ƒQA ”ƒ®ùA À ej∞ùA ”ƒ®ñ …√Ã∏ª lŒŒó …√G : ΩŒ≥ Bñi À
iBV∞√‹A À , “º¥I ’BùA XÀja pBVJ√‹A ΩŒ≥ À iBV∞√‹A ë pBVJ√‹A “Õ‡A # …øÃ≥  B¥nNmA gG ”mÃø ïG BƒŒYÀC À $ : …ªÃ≥ À
À ¢BJmfiA ef®I O√B∑ ∆ÃŒ®ªA ∆C # ¡»Ijrø pB√C Ω∑ ¡ºß f≥ BƒŒß —jrß BNƒQA …ƒø OnVJ√BØ $ : …ªÃ≥ ≈ø j«B£ À , —jR∏I …UÀja
. B»Nv≥ ≈ø PBÕAÀjªA ü Bø fÕ¤Õ Ã« À , “nØBƒø À ¡»ƒŒI —jUBrø ≈ß O√B∑ πªg ∆C À , ∆ÃŒ®ªA ≈ø î®I AÃvNaA °Jm Ω∑ ∆C
. j«B£ “Õ‡A œ≥BI À
w¥√ À ∆ÃßjØ æE m À , ’BzŒJªA fŒªA À ∆BJ®RªA : …MBÕE À (¬›nªA …Œºß) ”mÃø PAlV®ø ≈ø PBÕ‡A  h« ü …√BZJm A fß f≥ À
pBVJ√A À , ¡«’BŒYG À , î®JnªA ∫›«G À , jZJªA µºØ À , ¬fªA À , ™eB∞zªA À , Ω¿¥ªA À , eAjÜA À , ∆BØÃÒªA À , ¡»MAj
. “º£ …√D∑ ¡»≥ÃØ ΩJÜA µN√ À , ‘únªA À ≈ùA æAl√G À , ¬B¿¨ªBI ΩŒº§NªA À , Bv®ªA LjzI jVáA ≈ø ∆ÃŒ®ªA
. î◊mBa —ej≥ ¡»z®I cnø À , —AiÃNªA æÀl√ À ¡Œº∏NªA B»ŒªG ±ŒzM ∆C πƒ∏ô À
. A ’Bq ∆G eë —iÃm n∞M ü (¬›nªA …Œºß) …Nv≥ ü SZJªA ΩŒv∞M ’œVŒm À

œ÷AÀi SÅ
A fJß ∆G : …ª Oº≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC ≈ß — ¨ùA ≈I TiBáA ≈ß Kv¥ªA ™BŒI Bm ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü
î®Jm iBNaA ”mÃø ∆G K«g ≈ÕC …IÃ√g ≈ø B◊Œq A j∞´ ‹ : æB¥Ø . PB¿Ø PÃô ‹ …√C : …ŒØ PBø –hªA …yjø ü æB≥ ∆›Vß ≈I
¡»NØjß œ√G : æB¥Ø ¡»ƒø ¡∏ª a ë ≈ø ¡»I πªfIC œ√G : æB≥ . œIBZuC œIBZuC : Li æB≥ “∞UjªA ¡»MhaC B¿ºØ …øÃ≥ ≈ø ›Ui
, ”mÃñ Ω®Ø B¿∑ …ƒø a ¡« BIBZuC ∆›Vß ≈I A fJ®I …ª æfI A ∆C eAjùA : æÃ≥C . ’BŒJ√C …ª A S®JØ : æB≥ . ¡»êi PfUÀ À
. LBN∏ªA j«B£ µØAÃÕ ‹ À …IBI ü KÕj´ àA À
BÕ œ√ aDØ : Oº≥ : æB≥ (¬›nªA …Œºß) ¡÷B¥ªA ≈ß ΩÕà SÕfY ü œ¿¥ªA A fJß ≈I f®m ≈ß  eBƒmHI …ÕÃIBI ≈IA ≈ß , ∆B« ªA ü À
¡»M a ©¥Õ ∆C kÃè Ω»Ø : æB≥ . \ºvø : Oº≥ ? fn∞ø ÀC \ºvø : æB≥ . ¡»n∞√fi ¬BøG iBŒNaA ≈ø ¬Ã¥ªA ©ƒó ªA “º®ªA ≈ß –‹Ãø
: B√B«jI πª B«eiÀC ªA “º®ªA œ« : æB≥ . ”ºI : Oº≥ ? eBnØ ÀC `›u ≈ø   ´ æBJI jÒë Bø ¡«fYC ¡º®Õ ‹ ∆C f®I fn∞ùA ”ºß
ΩRø ¡»ƒø iBŒNa›ª ‘f«C À ¡øfiA ¬›ßC ¡« gG “¿v®ªBI ¡«fÕC À LBN∏ªA ¡»Œºß æl√C À , A ¡«B∞ÒuA ≈ÕhªA ΩmjªA ≈ß œ√ aC
? ≈ø¤ø …√C ∆Bƒ§Õ B¿« À µØBƒùA ”ºß B¿»M a ©¥Õ ∆C iBŒNa‹BI B¿« AgG B¿»¿ºß æB¿∑ À B¿»º¥ß iÃØÀ ©ø kÃè Ω« ”nŒß À ”mÃø
 ÃUÀ À , …øÃ≥ ∆BŒßC ≈ø iBNaA …Œºß œYêA æÀl√ À : …¿ºß æB¿∑ À , …º¥ß iÃØÀ ©ø A ¡Œº∑ ”mÃø Ah« : æB¥Ø . ‹ : Oº≥
iBNaA À $ : ΩU À lß A æB≥ î¥ØBƒùA ”ºß …M a O®≥ÃØ ¡»u›aG À ¡»√BôG ü πrÕ ‹ ≈û ›Ui î®Jm …Ii PB¥Œù  j∏nß
≈ø iBŒNaA B√fUÀ B¿ºØ . # ¡»¿º§I “¥ßBvªA ¡»MhaDØ - —j»U A ‘j√ ”NY πª ≈ø¤√ ≈ª …ªÃ≥ ïG BƒMB¥Œù ›Ui î®Jm …øÃ≥ ”mÃø
œ∞Ö Bñ ¡º®Õ ≈ù ‹G oŒª iBŒNa‹A ∆C Bƒ¿ºß fnØfiA ∆Àe \ºufiA …√C ≈§Õ ë À \ºufiA ∆Àe fnØfiA ”ºß B®≥AÀ —ÃJƒºª  B∞ÒuA f≥
–Àg ”ºß ’BŒJ√fiA — a ™Ã≥À f®I iBv√fiA À ≈ÕjUB»ùA iBŒNa‹ jÒa ‹ ∆C À , j÷AjnªA …Œºß ≤jvƒM À j÷B¿zªA ≈∏M À , iÀfvªA
. ’BnƒªA À ≤AjßfiA œMiÃm ü “v¥ªA PBÕE ≈ø “¥∞ºø B»√C ”ƒ®ñ ”ƒ®ùBI “ªÃ¥ƒø B»ŒØ “Õ‡A : æÃ≥C . `›vªA Ω«C AÀeAiC Bù eBn∞ªA
A æB≥ …Ii PB¥Œù ›Ui î®Jm …øÃ≥ ”mÃø iBNaA Bù : æB≥ – ¿áA ≤Ã√ ≈ß cŒrªA ÃIC À BY œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
¡∏Iú≥ iû£ ≈ø —AiÃNªA ∆À’j¥M ¡∏º®UC À , ¡∏MÃŒI ü ¡∏®ø “ƒŒ∏nªA Ω®UC À , Aiû À AfVnø ~ifiA ¡∏ª Ω®UC : ”mÃù
. Aiû À AfVnø ~ifiA ¡∏ª Ω®U f≥ A ∆G : ”mÃø æB¥Ø . J∏ªA À ¨vªA À fJ®ªA À jáA À —CjùA À ¡∏ƒø ΩUjªA B«⁄j¥ŒØ
æB≥ . PÃIBNªA ü O√B∑ B¿∑ ‹G fÕj√ ‹ : AêB≥ . ¡∏MÃŒI ü ¡∏®ø “ƒŒ∏nªA Ω®è À : æB≥ . o÷Bƒ∏ªA ü ‹G œºv√ ∆C fÕj√ ‹ : AêB≥
∆C fÕj√ ‹ : AêB≥ . J∏ªA À ¨vªA À fJ®ªA À jáA À —CjùA À ¡∏ƒø ΩUjªA B«⁄j¥ŒØ ¡∏Iú≥ iû£ ≈ß —AiÃNªA ∆À’j¥M ¡∏º®è À :
Oº®VØ œøÃ≥ fØÃI πNŒMC : ”mÃø æB≥ . ∆ÃZº∞ùA …ªÃ≥ ïG —B∑lªA ∆ÃM¤Õ À ∆Ã¥NÕ ≈Õhºª B»JN∑DnØ : A æB≥ . Aj§√ ‹G B«Cj¥√
Li : æB≥ . ¡»∑ifM ≈ª π√G : æB≥ “øfiA  h« ≈ø º®UA : æB≥ . ¡»ƒø ¡»ŒJ√ ∆G : æB≥ . “øfiA  h« ≈ø º®UA ¡« ¨ª ¡»MeBØÀ
œyjØ : æB≥ # ∆êf®Õ …I À µáBI ∆Àf»Õ “øC ”mÃø ¬Ã≥ ≈ø À $ …ŒªG ”YÀDØ : æB≥ . ¡« ¨ª ¡»MeBØÀ Oº®VØ œøÃ≥ fØÃI πNŒMC
œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À . ¡∏ª ¡∑ ´ —eBØÀ Ω®U À , ¡∏®¿nI ¡∏ª haC À , ¡∏NJŒ´ f»q BIi ∆Àf¿Ñ ‹ C : ≤Ã√ æB≥ . ”mÃø
“ªDnø ”mÃù O√B∏Ø  Ãºm À A ïG AÀfØ : ¡ æB≥ ›Ui î®Jm …øÃ≥ ≈ø iBNaA Bù ”mÃø ∆C : œªB∏JªA ≤Ã√ ≈ß cŒrªA ÃIC À BY
∆êDnM ¡∏êÀ : æB≥ . —j»U A B√iC : AêB≥ . A Aúm : ”mÃø ¡ æB≥ …I A  fßÀ –hªA ∆B∏ùA iÃÒªA ïG ”»N√A B¿ºØ “ªDnø ¡ À
I iBŒa ≈ø î®JnI πN◊U Li –C : ”mÃø æB¥Ø . AÃ¥®vØ “∞UjªA ¡»MhaDØ —j»U A B√iC BƒNªDnø œ« : AêB≥ ? îMjø Ah« A
Li –C : æB≥ . πNªDnø Ωm : …ª æB¥Ø ? œ√úN¥Õ oŒª C ? ΩŒ÷AjmG JI ©ƒuC ±Œ∏Ø fYC ¡»ƒø œ®ø oŒª À ¡»ŒªG ©UiBØ ΩŒ÷AjmG
îNÕAÀjªA B√eiÀC BòG À : æÃ≥C . “øfiA  h —ÃßfªA πºM Oº®U À , …NªDnø À ¡»NªDnø OJ«hØ , A ¡»R®JØ , ¡»R®JM ∆C πªDmC œ√G
æÀl√ À “v¥ªA ≤Aj C ≈ø B¿»ŒØ Bû ’œq ”ºß ∆B¥JÒƒÕ ‹ ≤›Na‹A ©ø B¿»ƒ∏ª PBØÃ≥ÃùBI îN»ŒJq “v¥ªA ≈ø B¿»ŒØ Bñ B¿»√Ã∏ª
. ¡»ŒªG Pei f≥ À “Õ⁄jªA œ« BòG ¡»NªDn¿Ø PBÕ‡A ≈ø ’œq j«B£ ”ºß , PBÕ‡A
‘Ã¥NªA ¢jrI OJŒUC f≥ À , ΩŒ÷AjmG I ”ºß “õjªA “IBN∑ À , AÃR®JØ OJŒUC f≥ À , ¡»R®I œ« BòG (¬›nªA …Œºß) ”mÃø “ªDnø À
# ∆êf®Õ …I À µáBI ∆Àf»Õ “øC ”mÃø ¬Ã≥ ≈ø À $ : …ªÃ¥I LBÒàA À , ¡« ¨ª ¡»MeBØÀ ≈ø ’œq Ω®è À , A PBÕFI ∆Bô‚A À
. ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß ”mÃø ∆Àe (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒºª
# —ja‡A ü À “ƒnY BŒ√fªA  h« ü Bƒª KN∑A À $ : …ªÃ≥ ü : pBJß ≈IA ≈ß –Ài Bø “Õ‡A ”ºß ∂BJÒ√‹A ¬fß ü îNÕAÀjªA §√ À
jø f≥ À “øfiA  h« B»NŒÒßC ΩI B»Ò®Õ …√C eAjùA À # ∆ÃZº∞ùA …ªÃ≥ ïG ’BqC ≈ø …I KŒuC œIAhß $ : æB≥ ”mÃø B»Ò®Õ ¡ºØ : æB≥
. πªg ´ ü “Õ‡A iû£ ∆C
∆C ¡«jøC –jøBnªA Ah« ∆G Li BÕ : ”mÃø æB≥ : æB≥ “Õ‡A # πNƒNØ ‹G œ« ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : –fnªA ≈ß –Ài Bø πªg §√ À
≈ß …ºRø ,   n∞M ü œqBŒ®ªA ‘Ài À , ¡»NººyC AgG O√DØ : æB≥ , B√C : LjªA æB≥ ? …ŒØ B»b∞√ ≈ø `ÀjªA OÕCi C ΩV®ªA AÀhbNÕ
∆G :  fƒß ”mÃø æB≥ . B√C : æB≥ ? ΩV®ªA iBaC ≈ø À Li BÕ : ”mÃø æB≥ : …ŒØ À , ›mjø (¬›nªA …Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC
ü (¬›nªA …Œºß) …ø›∑ ≈ø # πNƒNØ ‹G œ« ∆G $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ∆C πªg À . ’BrM ≈ø –f»M À ’BrM ≈ø B»I ΩzM πNƒNØ ‹G œ«
≈I LfƒU ≈ß eÀAe ÃIC À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À πªg …ƒø ij∏NÕ ∆C ‹G ? ΩV®ªA “v≥ ≈ø œ« ≈ÕC À , î®JnªA ∫›« “v≥
¡»ºªA : ‘eB√ ¡Q (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi ±ºa ”ºu ¡Q B»º¥ß ¡Q …NºYAi dB√DØ œIAjßC ’BU æB≥ œºVJªA A fJß
µºa A ∆G “®mAÀ “õi Pj§Y f¥ª : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) A æÃmi æB¥Ø . AfYC BƒNõi ü ∫jrM ‹ À Af¿ä À õiA
∆B¿ºm ≈ß ¡ºnø À fõC XjaC , …ŒØ À . ∆înM À “®nM  fƒß À , B»¿÷B»I À B»n√G À B»ƒU µºàA B»I ± B®NÕ “õi æl√DØ “õi “÷Bø
À , B«e‹ÀC ”ºß tÃYêA ±Ò®M B»I À , µºàA B»I ¡YA Õ “õi B»ƒ¿Ø “õi “÷Bø ∆G : æB≥ (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A ”ºu) ƒªA ≈ß
”ºu) ƒªA æB≥ : æB≥ ∆B¿ºm ≈ß …ÕÀejø ≈IA À BØÃ≥Ãø ∆B¿ºm ≈ß “JŒq œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À . “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG î®nM À “®nM jaE
°J«DØ ~ifiA À ’B¿nªA îI Bø ∂BJ B»ƒø “õi Ω∑ ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa ¬ÃÕ “õi “÷Bø µºa A ∆G : (¡º̃m À …ªEÀ …Œºß A
sŒ®M B»I À , ’BùA ≈ø tÃYêA À ÒªA LjrM B»I À , B«fªÀ ”ºß —fªAêA ±Ò®M B»I À , µ÷›àA ¡YAjM B»JØ ~ifiA ïG “õi B»ƒø
Ω∑ O®mÀ õi À $ : Cj≥ ¡Q “õi î®nM À “®nM