Vous êtes sur la page 1sur 215

PiÃvI ¬›nªA ¡»Œºß O____ŒI Ω«A œ√B»U ©¿â °mÃM …®Œq …¥Y K«hø ≤iB®ø jr√ –BNmAi ie LBN∑

≈ÕA
.OmA eAkE ∆E kA –iAejI …bn√ À jr√ À , fq …Œ»M œ∏Œ√À ∏ªA

“Œ√À ∏ªA —iÃvI (¬›nªA ¡»Œºß) OŒJªA Ω«‹ ”ùB®ªA ©¿ A ΩJ≥ ≈ø  eAfßG LBN∏ªA Ah« ∆È G
,µáA ”®ŒrªA K«hùA ≤iB®ø jr√ ΩUC ≈ø πªg À
.…ŒØ ©√Bø ‹ πªg dBnƒNmG À jr√ ∆È G À

This book is electronically published by the Ahl-ul-Bait (A.S.) World


Assembly to promulgate the just sect of Shi’a teachings.
Reproduction and copy making is authorized.

11 : X ∆Ej¥ªA n∞M ü ∆AlŒùA

”_Nª̇A ¡Â »Â N_‰»ªÍA‰’ ¡Ê »Â ƒ_‰ß O_‰ƒ´Ù CÚ B_‰¿ØÚ ¡Ê »Â nÛ∞√ÚC AÿºÚ £ ≈Í∏ªÚ À‰ ¡Ê »Â ƒ‰¿Ê ºÚ £ B‰ø À‰ (100)ËfŒÍvY‰ À‰ Ë¡÷BÚ≥ B‰»ƒÍø πÊŒºÚ ߉ … vÛ¥√‰ ‘‰j¥Û ªÙA ’Í B‰J√ÚC ≈Ê øÍ πͪg‰
ˆ“_‰¿ºÍ £ ”‰ _Í« À‰ ‘‰j_Û¥ªÙA h‰ _‰aCÚ A‰gḠ π_Ii‰ h aÊ CÚ πͪh‰ ∑Ú À‰ (101)KŒÍJNÊ M‰ ‰ ´Ú ¡Ê «ÀÂeA‰k B‰ø À‰ πIi‰ j øÊ CÚ ’‰ B‰U BÏ¿ª̇ ’Ê”q ≈Íø …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ∆‰ ÃÂßfÊ Õ‰
B_‰ø À‰ (103)Ëeû_røÏ Ë¬ÃÊ Õ‰ πͪg‰ À‰ pBσªA … ª̇ ˙ÿâ٠ˬÃÊ Õ‰ πͪg‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A LA‰h߉ ≤B‰a ≈Ê ¿‰ ª˛ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ (102)ËfÕÍfq Ë¡ŒÍªCÚ  Â h‰ aÊ CÚ ∆Ï Ḡ
B_‰»ŒÍØ ¡Ê _ÂÚ īB_σªA ”_Í∞ØÚ AÃÛ¥_q ≈‰ ÕÍhª̇A BÏøÚDØÚ (105)ËfŒÍ®m À‰ ”Ì ¥Í q ¡Ê »Â ƒÊ ¿Í ØÚ …Í √ÍgÊ H̄ÍI ‹Ḡ Ëo∞Ù √‰ ¡Â º̇∏‰M ‹ P
Í DÙ Õ‰ ¬‰ ÃÊ Õ‰ (104)eÀÂf®Ê øÏ Ω‰UfiÚ ‹Ḡ  Â j a ¤‰ √Â
≈‰ ÕÍh_ª̇A B_ÏøCÚ À‰ * (107)f _Õj̄ÂÕ B_‰¿ª˛ ËæB_Ï®ØÚ π_ÏIi‰ ∆Ï Ḡ π_ÌIi‰ ’‰ B_q B_‰ø ‹Ḡ ~ÊifiÚ A À‰ P‰Ã¿‰ nªA O
Í ø‰ A‰e B‰ø B‰»ŒÍØ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ (106)˵Œ¯»q À‰ Ë ØÍ k‰
(108)gÀÂhâÙ ‰ ´Ú ’Á BÒ‰ß πÌIi‰ ’‰ Bq B‰ø ‹Ḡ ~ÊifiÚ A À‰ PÉ¿nªA O
Í ø‰ A‰e B‰ø B‰»ŒÍØ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ “Í ƒÏÜ
Ù‰ A ”Í∞ØÚ AÀÂf®Í m
∆BŒI
À BŒ√f_ªA ü ∫›_ A ≈_ø “_ùB§ªA ¡_øfiA ü ∫j_rªA …®JNN_nÕ B_ø À  eBJß ü A “ƒm wbºÕ œº∑ j§ƒI “¥IBnªA wv¥ªA ïG ™ÃUi B»ŒØ
. iBJNß‹A Ω«C πªhI N®Œª —ja‡A ü fªBàA LAh®ªA
–h_ªA –C “Œ_zŒ®JM ≈_ø À , w_v¥ªA ≈_ø ¬f¥M Bø ïG —iBq‚A # fŒvY À ¡÷B≥ B»ƒø πŒºß …v¥√ ‘j¥ªA ’BJ√C ≈ø πªg $ : ïB®M …ªÃ≥
. πŒºß …v¥√ ¡»º«C ÀC e›JªA À ≈÷AfùA iBJaC |®I ë πŒºß  Bƒvv≥
‘j¥ªB_I eAj_ùA ∆B_∑ ∆G ”ƒ®ùA À , AfŒvY ∆Ã∏Õ À B¿÷B≥ ∆Ã∏Õ ™ilªBI B»»Jq , ™ilªA ©Ò≥ fváA # fŒvY À ¡÷B≥ B»ƒø $ : …ªÃ≥ À
æÀl_√ î_Y ¢Ã_ª ¬Ã_≥ ‘j_¥∑ —jùB_I B»Œºß æfM ªA B«iBQE BÕB¥I K«hM ¡÷B≥ ë Bø πŒºß B«’BJ√C Bƒvv≥ ªA ‘j¥ªA ≈ø ∆C B»n∞√
¡»Œ_ºß ∆Àj_¿Nª ¡_∏√G À $ : æB_≥ À 35 : PÃ_J∏ƒ®ªA : # ∆Ã_º¥®Õ ¬Ã_¥ª “_ƒŒI “_ÕE B»ƒø Bƒ∑jM f¥ª À $ : æB≥ B¿∑ ∆Ej¥ªA ü ¡»Nv≥
. eBß À `Ã√ ¬Ã≥ ‘j¥∑ …ø›ßC On¿Ò√A À  iBQE OZòA Bø B»ƒø À , 138 : PBØBvªA : # ∆ú¥®M ›Ø C ΩŒºªBI À îZJvø
≈_ø ¡»ƒø À , Bu À `Ã√ “øD∑ “NJªA ¡«jIAe ©Ò¥Õ ¡÷B≥ ë ≈ø æBŒUfiA À ¡øfiA πºM ≈ø ∆C ”ƒ®ùBØ B»º«C ‘j¥ªBI eAjùA ∆B∑ ∆G À
. ¡»ƒø ¢Ãª ≈∏Õ À ¢Ãª OŒI Ω«C ‹G ¡»ƒø WƒÕ ¢Ãª ¬Ã¥∑ ¡«jIAe A ©Ò≥
j_QG ¡_»∑›«G À ¡»Œ_ºß LAh_®ªA æAl_√G ü ¡«B_ƒ¿º£ B_ø –C , “_Õ‡A j_aE ïG # ¡»_n∞√C Aÿº£ ≈∏ª À ¡«Bƒ¿º£ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
B¿«f_YC ∆B_∑ …Œºß “IÃ¥ß À Ω¿ß ∆B∑ B¿º∑ À , “ÕeÃJ®ªA –k ≈ß AÃUja À AÃ∑jqC îY ¡»n∞√C Aÿº£ ≈∏ª À ¡»≥ÃnØ À ¡»∑jq
. “IÃ¥®ªA ©JNNmA Ω¿®ªA ë ¡º§ªA ∆B∑ B¿º£ “IÃ¥®ªA ≈∏M AgHØ …Œºß “IÃ¥®ªA BøG À Ω¿®ªA BøG B¿º£
O_ƒ´C B_¿Ø ¡«B√h_aC ¡§ƒ_ªA Ω_vä ∆fi ... G # ¡»N E ¡»ƒß Oƒ´C B¿Ø $ : …ªÃ¥I …J¥ß Ahª À ¡»¿º§I ¡«BƒJ≥Bß B√C æÃ¥ªA ΩvZ¿Ø
_ªA , ¡»N_ E π_ªg ü ¡»∞∏Õ ¡ºØ ¡«B√haC ”ƒ®ùA À , G # ¡«Bƒ¿º£ Bø À $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ –hªA ë …Œºß ™j∞ùBØ , ¡»N E ¡»ƒß
’B_U B_ù ÀC ¡«h_aDI …_¿∏Y À π_Ii jøC ’BU Bù B◊Œq ¡»ƒ¨M À , jrªA ¡»ƒß ©ØfM À àA ¡»ŒªG KºVNª A ∆Àe ≈ø B»√ÃßfÕ AÃ√B∑
. πIi LAhß
BŒ_zN¥ø B_J√g ∆B_∑ ¬Bƒ_ufiA ¡»MeB_Jß ∆fi ©_Ò¥ªA …ºuC À KNªA ≈ø ∫›«‚A À øfNªA KŒJNNªA # KŒJNM ´ ¡«ÀeAk Bø À $ : …ªÃ≥ À
LAh_®ªA fÕf_rM ü π_ªg eAk j_aE K_√g B_«⁄Bße À …∞_r∏ª B_«Ãße À ¬BƒufiA ïG AÃ◊VNªBØ p¤JªA À LAh®ªBI AÃnYC Bù À ¡»IAh®ª
. ∫›« ´ ¡«ÀeAk B¿Ø ¡ LB¥®ªA •Œº¨M À ¡»Œºß
. ÃßfùBI ‹ œßAfªBI “¥Œ¥áBI ¡÷B≥ Ω¿ß ë À , B«BÕG ¡»÷Bße ïG “¥Œ¥áA ü LÃnƒø ë À kBâ ¡»N E ïG KŒJNNªA “Jn√ À
π_ªg À , ‘j¥ªA ’BJ√C ≈ø ¬f¥M Bø ïG —iBq‚A # fÕfq ¡ŒªC  haC ∆G “ùB£ œ« À ‘j¥ªA haC AgG πIi haC πªh∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü …¥ÕeB_vø |®J_I œ_º∏ªA …ŒJ_rNªA ΩŒJ≥ ≈ø Ah« À , fÕfq ¡ŒªC …√C ü ‘j¥ªA  haC µºÒø …I pB≥ “IÃ¥®ªBI ïB®M  haC µÕeBvø |®I
…_Uê ∆B_ŒI # fÕfq ¡ŒªC  haC ∆G $ : …ªÃ≥ À ©÷Bq …ŒJrNªA ≈Ø ≈ø ™Ã√ ë À eAjØfiA ©Œ¿Ü ΩøBq ¬Bß ¡∏áA ∆C ”ºß “ª‹fºª ¡∏áA
. —frªA À fiA ë À …JrªA
, AfÕf_q B_¿ŒªC Ah_aC ∆Ã_ßjØ ¬Ã_≥ À KŒ®_q À ¢Ã_ª À Bu À eë À `Ã√ ¬Ã≥ : “ùB§ªA ¡øfiA ’‹¤« …√BZJm A haC B¿∑ ”ƒ®ùA À
. ∆À N®ùA πªhI N®ŒºØ B«haC AgG “ùB§ªA ‘j¥ªA j÷Bm haDÕ πªh∑
_ªA “_ùB§ªA ‘j_¥ªA π_ºM w_v≥ ≈ø A  DJ√C Bø ïG —iBq‚A “Õ‡A jaE ïG # —ja‡A LAhß ≤Ba ≈ù “Õ‡ πªg ü ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. AfÕfq B¿ŒªC AhaC B»¿º§I B«haC
ü haDŒ_m ïB_®M À …√BZJ_m A ∆C ”_ºß æf_M “_ø›ß À —ja‡A —BŒáA LAhß ≤Ba ≈ù “ÕE πªg ü À , ∆Ã∏Õ πªh∑  haC ∆C DJ√C À
. ïB®M A °bm ©JNNnÕ Bû  kjÑ À πªhI  iBJNßA KUÃŒØ AfÕfq B¿ŒªC ∆Ã∏Œm  haC ∆G À , ¡»øAjUDI îøj A —ja‡A
–h_ªA ¬Ã_ŒªA ïG —iB_q‚BØ pB_ƒªA …_ª ™Ã¿â ¬ÃÕ —ja‡A LAhß …ŒØ ©¥Õ –hªA ¬ÃŒªA πªg –C # pBƒªA …ª ™Ã¿â ¬ÃÕ πªg $ : …ªÃ≥ À
. àA CfNJùA µIBÒŒª —iBq‚A ∑hM ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , ΩŒ≥ B¿∑ # j∑hùA •∞ºI œMC πªhª À $ , —ja‡A LAhß j∑g …Œºß æfÕ
. æB¥Õ ∆C ∆Àe pBƒªA …ª ™Ã¿â …√DI ja‡A ¬ÃŒªA ±uÀ À
ïG XB_Nê ∆C _´ ≈_ø …_≥iB∞M ‹ À …_ølºM _ªA …ª “Œz¥ùA …ØBuÀC ≈ø …ª pBƒªA ©ö ∆C ”ºß “ª‹fºª ë BòG pBƒªA …ª ©¿è ÀC ©¿VŒm
. Ç …ƒß iBJa‚A
¡»ƒ_ø ieB_¨Õ ‹ SŒÅ pBƒªA ©¿Ä ‹G ¡NÕ ‹ ∆DrªA ≈ø ∆Dq ¬ÃŒººØ - “ÕB¨ºª ¬›ªA À - …ºUfi ∆Ãßÿâ pBƒªA ∆C ¬ÃŒªA Ah« wbr¿Ø
j_a‡A À j_a‡A ©_ø æÀfiA …ŒØ XlNô À , ©Œ¿ÜBI ¡»ƒø fYAÀ Ω∑ …I °JMjÕ ∆DrªA ≈ø ∆Dq pBƒºª À : ±ºbNø …ƒß ±ºbNÕ ‹ À fYC
À , “Œ_v®ùA À “_ßBÒªA À j_∞∏ªA À ∆B_ô‚A “_»U ≈_ø ¡ B_¿ßC LB_nY Ã_« À , Ω∏ªBI |®JªA À |®JªBI Ω∏ªA …ŒØ °ºNë À æÀfiA ©ø
. —ÀB¥rªA À —eB®nªA SŒY ≈ø “º¿ÜBI
©_Œö …_ƒø ©_zMjÕ À , “_ƒ BJªA …_ªAÃYDI “_ÒJMjùA “¥IB_nªA …_ªB¿ßC ©Œö ≈ø ©zMjÕ fYAÀ ∆Bn√G ≈ø fYAêA Ω¿®ªA ∆C \yAêA ≈ø ∆HØ
S_ŒY ≈_ø …_ßÃ√ I ≈ø …®ø ≈ø æB¿ßC ïG “JnƒªBI fYAêA Ω¿ß πªh∑ À , “ŒJº¥ªA æAÃYfiA ≈ø …ª Bñ BzÕC “ÒJMjùA “¥Y›ªA …ªB¿ßC
îøf_¥NùA ü À , î¥IB_nªA æB¿ßC ïG “JnƒªBI î¥Y›ªA æB¿ßC À ≈Õja‡A æB¿ßC ïG “JnƒªBI îªÀfiA æB¿ßC πªh∑ À , jQDNªA À QDNªA
, îøf_¥NùA ¡»ŒßÃ_JNø iÀj_´ ≈ß ∆êÃ◊nùA LB√gfiA À ™BJMfiA ≈ÕjaDNùA ü À , ≈ÕjaDNùA æB¿ßC ≈ß ∆êÃ◊nùA æ›zªA À ‘f A “¿÷C
’œ_q Ω_∑ À ¡«iB_QE À AÃøf≥ Bø KN∏√ À $ : æB≥ À , 6 ≤AjßfiA : # îºmjùA ≈ªDnƒª À ¡»ŒªG ΩmiC ≈ÕhªA ≈ªDnƒºØ $ : ïB®M æB≥
. 12 : oÕ : # îJø ¬BøG ü  BƒŒvYC
. Ωv∞ªA ¡∏áA ±ºbNÕ ‹ ’AlÜA ¡Q
. gBq ¡»ƒø hrÕ ‹ SŒÅ pBƒªA ≈ø ™B¿NUBI ‹G ¡NÕ ‹ O®ƒªA Ah« ”ºß ∆DrªA Ah« À
À dk _ªA PBÕE …ŒªG rM Bø ”ºß LB¥®ªA À LAÃRªA ≈ø ’œrI B»ŒØ ¡«’AlU À ¡«iÃJ≥ ü pBƒªA ≈ø eBY‡A “ªDnø ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
≈_ø …_I ïB_®M A _aC B_ø ´ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß —eiAêA iBJafiA ΩŒv∞NªBI  j∑hM
Ω_Œ¿∏Nª “ªD_nùA Ã_« dk _ªA ü ∆B_n√‚A ΩJ¥N_nÕ –h_ªA ∆H_Ø îMfªBàA iBƒªA À “ƒÜA ≈ø ∫Bƒ« …I œz¥ùA ’AlÜA À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LBnY
’œ_»NùA ækB_ƒºª Ω_V®ùA ælƒªB_∑ Ã_« B_òG iB√ ÀC “ƒU ≈ø dk ªA ü …ŒØ ≈∏nÕ Bø À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’Bz¥ªA Ωv∞ª jafŒª …ªB¿ßC “∞ŒZu
. …ªÃ≥ j÷B§√ …ŒªG rÕ B¿∑ B® B≥ ’AlU ‹ À ›vØ B¿∏Y ‹ À BøBM BIBnY ∫Bƒ« Bø oŒª À , ¡∏áA À ’B¥ºª
ü ∆ÃJZnÕ $ : …ªÃ≥ À , 46 : ≈ø¤ùA : # LAh®ªA fqC ∆ÃßjØ æE AúaeC “ßBnªA ¬Ã¥M ¬ÃÕ À BŒrß À AÀf´ B»Œºß ∆Ãyj®Õ iBƒªA $
f_qC Ã_« À B Ãaf_I “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ ¡_Q iB_ƒªA ”_ºß ~j®ªBI ¡»IAhß ≈ß ®M “Õ‡A ‘ Ø 72 : ≈ø¤ùA : # ∆ÀjVnÕ iBƒªA ü ¡Q ¡Œ¿áA
∆Ã_≥kjÕ ¡_»Ii f_ƒß ’B_ŒYC ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥ À æB®Nq‹A ë À iBƒªA ü jVnªBI ¡Q ¡Œ¿áA ü KZnªBI ¡»IAhß ≈ß ®M À , LAh®ªA
: ∆Aj_¿ß æE : # ∆Ã_√lê ¡_« ‹ À ¡»Œ_ºß ≤Ã_a ‹C ¡_»∞ºa ≈_ø ¡»I AÃ¥ZºÕ ≈ÕhªBI ∆ÀjrJNnÕ À …ºzØ ≈ø A ¡«BME Bñ îYjØ
. ‹BöG ¡®ƒNªA ≈ø B◊Œq Pj∑g BòG À fºàA “ƒU ‹ À BIBnY j∑hM À ¥ªA Bß ü “êju “Õ‡BØ 170
¡_»÷AiÀ ≈ø À B»º÷B≥ ë “¿º∑ B»√G ›∑ O∑jM B¿ŒØ BáBu Ω¿ßC œº®ª ∆îUiA Li æB≥ PÃùA ¡«fYC ’BU AgG ”NY $ : ïB®M …ªÃ≥ À
À K_®ª œ_« _ªA “_ÕÃŒ√fªA —BŒáA îI “ÒmÃNø “ŒakjI —BŒY ü PÃùA f®I ¡»√C “Õ‡A j∑hM 100 : ∆Ãø¤ùA : # ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG dkjI
Ã_ª ∆AÃ_ŒáA œ_ —j_a‡A iAf_ªA ∆G À K_®ª À à ‹G BŒ√fªA —BŒáA  h« Bø À $ : æB≥ B¿∑ —BŒáA “¥Œ¥Y œ« ªA “ÕÀjafiA —BŒáA À Ã
. 64 : PÃJ∏ƒ®ªA : # ∆ÿº®Õ AÃ√B∑
A –l_ë ‹ ¬Ã_Õ $ : ïB_®M æB_≥ , ’Al_U À LBnY iAe —ja‡A À , ’AlÜA À LBnZºª ¤Œ»M iAe dk ªA À Ω¿ß iAe BŒ√fªA “º¿ÜBI À
B_ñ …√Àj_zê ¡_»Ø 8 : ¡Õj_ZNªA : # Bƒª j∞´A À B√iÃ√ Bƒª ¡óC BƒIi ∆ÃªÃ¥Õ ¡»√BôDI À ¡»ÕfÕC îI ”®nÕ ¡«iÃ√ …®ø AÃøE ≈ÕhªA À ƒªA
. K®ºªA À ûºªA Bß BÕB¥I ≈ø ¡»®ø Bø LB«gG À ¡«iÃ√ ¬BóG “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …√êDnÕ ¡Q dk ªA ü  Ã◊Œ« À iêA ≈ø BŒ√fªA ü  ÃJn∑
. “¥IBnªA “º¿ÜA ”ºß  j«B§I ™j∞NùB∑ # eûrø ¬ÃÕ πªg À $ : …ªÃ≥ À
∆C …_ª ≈_ø Ω∏ª eûrø …√DI j®rÕ …≥› G À pBƒªBI fŒ¥ø ´ •∞ºªA ∆C ´ —f«BrùA KUÃÕ ©¿ÜA gG # pBƒªA …ª ™Ã¿â ¬ÃÕ πªg $
—eB»_rªA ∂› G fÕ¤Õ ∫Bƒ« “∏÷›ùA iÃzY À î BŒrªA À ≈ÜA jrY ”ºß “ªAfªA — R∏ªA PBÕ‡A À , ≈ÜA À “∏÷›ùA À pBƒªB∑ f»rÕ
. j∑g B¿∑
K_¥®ø ‹ ¡_∏ê A À …_ºUC æÃ_ºY Ω_J≥ ©¥Õ ‹ ∆C A ”z≥ ›UC ¬ÃŒªA πªhª ∆G –C # eÀf®ø ΩUfi ‹G  ja¤√ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬ÃŒªA ©≥À À æÃ¥ªA µY ΩUfiA ΩY À ef®ªA AgHØ  f®Õ ΩUfi ‹G ¬ÃŒªA ja¤Õ ‹ À , …÷Bz¥ª eAi ‹ À …¿∏á
–h_ªA Ω_UfiA œMD_Õ ¬Ã_Õ –C j∑h_ªA µIB_nªA ΩUfiA ïG ©UAi ¿y # PDÕ $ ΩßBØ # …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ PDÕ ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. 5 : PÃJ∏ƒ®ªA : # P‡ A ΩUC ∆HØ A ’B¥ª AÃUjÕ ∆B∑ ≈ø $ : ïB®M æB≥ , …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏NM ‹ …ŒªG “øBŒ¥ªA ja¤M
¬›_∏ªA µIB_m “_ª‹fª ’Al_ÜA À “øBŒ¥ªA ïG ¿zªA ™BUiG …øk‹ À , ’AlÜA À “øBŒ¥ªA œMDÕ ¬ÃÕ ”ƒ®ùA ∆C ©¿ A ü B¿∑ ¡»z®I j∑g À
. …ŒªG “UBY ‹ ±º∏M ë À , …UÃI …ŒªG
o_∞√fiA ≈_ø o_∞√ ¡º∏N_M ‹ î_®ùA ¬Ã_ŒªA πªg …ŒØ ’œè –hªA O≥êA ü ”ƒ®ùA ∆C - iBƒùA KYBu n∞M ü B¿∑ - ∆ÀjaE j∑g À
Ã_« –h_ªA j_∑g B_ñ ≤Ã_uÃùA eÀf_ A ¬ÃŒºª ≤j£ …√fi eÀf A ´ –C O≥êA µºÒø “Õ‡A ü ¬ÃŒªBI eAjùBØ ïB®M A ∆gHI ‹G “¥ BƒªA
. œMDÕ ΩßBØ
’œè –hªA ¬ÃŒªA ÀC î®ùA O≥êA πªg …ŒØ ’œè –hªA O≥êA ü : BƒªÃ≥ ïG “¥Œ¥Y ”ƒ®ùA eîª ¬ÃŒºª ¬ÃŒªA “ŒØj£ …øAlºNm‹ DÒa ë À
“_ŒØj£ iÀh_ä ©_Øe ü ©_∞ƒÕ ‹ ›_mjø À B_øBß j_a‡A À B_ƒŒ®ø À BuBa B¿«fYC Ω®è îøÃŒªA îI “≥j∞NªA À , î®ùA ¬ÃŒªA πªg …ŒØ
. •∞ºªA Œ¨NI Bƒ∏û Kº¥ƒÕ ‹ æBä ë À jaE ∆Bølª - …MAhI ≤j£ ë À - ∆BølªA “ŒØÀj§ø À …n∞ƒª ’œrªA
À ≤Ã_uÃùA ¬Ã_ŒªA π_ªg …_ŒØ œMD_Õ –h_ªA ¬ÃŒªA ∆HØ B◊Œq ¨M ‹ jÕÃvM ejâ fÕfZNªA À ∂› ‚BI îøÃŒªA îI “≥j∞NªA ≈ø  j∑g Bø À
B_QeBY _vŒØ TeAÃáA ≈ø …ŒØ ©¥Õ Bñ AfZNø ∆BølªA ha¤Õ Bñi ¡®√ , B¥Œy À “®m À AfÕfÑ À B≥› G ∆BÕÀBnNø ≤ÃuÃùA ¬ÃŒªA πªg
æB_≥ , ¬j_ A ü ’AiÃ_qBß ¬Ã_Õ À “_VáA –g j»q ü ”ZyfiA ¬ÃÕ æB¥Õ B¿∑ jaE ∆Bølª BØÀj§ø Ω®VŒØ …NŒØj£ ”¨ºM À TeAÃáA ≈ø
. ¬ÃŒªA ïG œMDÕ ¿y eÃ®Õ ∆C …I ≈∏øC “Õ‡A ü “ÕBƒ®ªA  h« OZu ∆HØ 27 : “ŒQBÜA : # “ßBnªA ¬Ã¥M ¬ÃÕ À $ : ïB®M
ΩJ¥N_nùA ü N_ A ≈Õ’B_NªA fYC ≤hY À , …√BZJm A ∆gHI ‹G jzY ≈û o∞√ ¡º∏NM ‹ –C # …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ $ : …ªÃ≥ À
. œmBŒ≥ ©÷Bq Ω®∞NªA LBI ≈ø
…_ª ∆gC ≈_ø ‹G ∆Ã_¿º∏NÕ ‹ $ : …_ªÃ≥ ü B_¿∑ ¡º∏N_ùA ≈ø ‹ ¬›∏ªA ≈ø “¥Œ¥áA ü ’BƒRNm‹BØ “JYBv¿ºª # …√gHI $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA À
¡»ƒ_ø f_YAêA B_»ŒØ ¡º∏NÕ BŒ√fªB∑ ‹ …√gG KYBvÕ –hªA ¬›∏ªBI ‹G ¬›∏ªA ≈ø ’œrI o∞√ ¡º∏NM ‹ ”ƒ®ùA À 38 : DJƒªA : # ≈õjªA
. ∆gDÕ ¬C ©ÕjrM ∆gG A …ŒØ ∆gC ,  eAiC À  iBNaA Bñ
≈ø o∞√ –C ¡º∏NM ‹ …√HØ …I “vNbñ OnŒª À , …ª “Øj®ùA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ xAÃa ≈ø …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ¬fß ßC “∞vªA Pj∑g f≥ À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃŒI πªg wNë ∆C ´ ≈ø …√gHI ‹G B¿÷Ae TeAÃáA ≈ø TeBY –C Tfê ‹ À pÃ∞ƒªA
À …_¿®Õ …_I “uBàA ≤BuÀfiA ∂BŒm ü “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ PBØj®ø ≈ø ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü eiÀ Bø KªB´ ∆C “¥IBnªA BƒQBÅC |®I ü ¬f¥M f≥ À
≈_ø A ≈_ø ¡_∏ª B_ø ≈ÕjIf_ø ∆Ã_ªÃM ¬Ã_Õ …ªÃ≥ À 16 - ≈ø¤ùA : ’œq ¡»ƒø A ”ºß ”∞ë ‹ ∆ÀkiBI ¡« ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ¥∑   ´
À , PB_Õ‡A ≈_ø π_ªg _´ ïG 19 : iBÒ∞√‹A : # h◊øÃÕ jøfiA À B◊Œq o∞ƒª o∞√ πºó ‹ ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ À 33 : ≈ø¤ùA : ¡uBß
…_ª À , B_¿÷Ae …_√gHI ‹G B◊Œ_q o∞ƒ_ª o_∞√ πºô ‹ À , B¿÷Ae ¡uBß …ƒø ’œrª oŒª À , B¿÷Ae ’œq …Œºß ”∞ë ‹ ïB®M …√C ¬Ãº®ùA ≈ø
. B¿÷Ae jøfiA À µºàA
: ∂ : # f_ÕfY ¬Ã_ŒªA ∫j_vJØ ∫’B_Ò´ π_ƒß Bƒ∞r∏Ø Ah« ≈ø “º∞´ ü Oƒ∑ f¥ª : ïB®M …ªÃ≥ æBRøC ü jIfNªA …ŒªG –f»Õ –hªA ≈∏ª
¬Ã_Õ À $ : …_ªÃ≥ À , 12 : —fV_nªA A : # ∆Ã≥Ãø B√G BáBu Ω¿®√ Bƒ®UiBØ Bƒ® À B√jvIC BƒIi $ : îøj A ≈ß “ÕB∏Y …ªÃ≥ À 22
AÀei À O∞º_mC Bø o∞√ Ω∑ AúJM πªBƒ« æB≥ ∆C ïG - ¡»ƒŒI BƒºÕlØ ¡∑⁄B∑jq À ¡N√C ¡∏√B∏ø AÃ∑jqC ≈Õhºª æÃ¥√ ¡Q B®Œö ¡«jrç
À _nªA Ω_ÕlÕ À eB_J®ªA …_ŒØ A ©_¿è ≤j_£ “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ ∆G 30 : o√Ã_Õ : # ∆À _∞Õ AÃ√B_∑ Bø ¡»ƒß Ωy À µáA ¡«‹Ãø A ïG
¡«iÀf_u ü WºN_ë ‹ π_ªg f_ƒß À —D_rƒªA  h« ü KŒ¨ªA ’BÒ´ ’AiÀ ë Bø œºVƒÕ À BøBM Aiû£ µ÷B¥áA …ŒØ j»§ŒØ ¡»√Àe LBVáA
À π_ºùA ∆C À , B_®Œö —Ã_¥ªA ∆C ∆Àf«B_rÕ À , îJ_ùA µ_áA Ã_« A ∆C ∆ÃÕB_®Õ À , oUB_« ¡»IÃ_º≥ oV»Õ ‹ À , KÕi ÀC πq
. …ª πÕjq ‹  fYÀ …ª j»¥ªA À jøfiA À “¿v®ªA
π_ªg fƒß À ’BŒqfiA îI ªA QDNªA °IAÀi æÀlM À îJªA ©Ò¥ƒÕ À BŒ√fªA —Dr√ ü 曥Nm‹A ≈ø B ¡«ÃNÕ ∆B∑ B¿ß LBJmfiA °¥nM À
–h_ª ‹ À , …_I Ω¥N_nÕ π_ºø π_ºø –h_ª ”_¥JM ‹ À , B_»MB¿º£ ü ¬B_«ÀfiA …I –fN»M O√B∑ ¬Ãå o¿ÒƒM À LBJmfiA K∑AÃ∑ jRNƒM
…JVê À ’œq ≈ß B◊Œq nÕ m ‹ À , …N¿v®I ¡vN®Õ À …I gÃºÕ À …ŒªG DVºÕ g›ø À DVºø ’œrª ‹ À , …®ø kl®NÕ Bø —Ã≥ À ∆BÒºm
. ë ‹G πºô ‹ iB»¥ªA fYAêA …º∑ jøfiA À , …√Àe
π_ºó ‹ ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ À # ¡uBß ≈ø A ≈ø ¡∏ª Bø $ : …ªÃ≥ À # ’œq ¡»ƒø A ”ºß ”∞ë ‹ ∆ÀkiBI ¡« ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø Ah« À
_ªA “_ÕÃŒ√fªA —D_rƒªA  h_« ü pB_ƒªA ¬B_«ÀC …_ƒÕlM Bø œ∞ƒM B®Œö œ« À PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG # h◊øÃÕ jøfiA À B◊Œq o∞ƒª o∞√
“_øAj∏ªA À —l®ªA À “¿v®ªA À —Ã¥ªA À “ƒÒºnªA À πºùA ≤BuÀDI oJºNM À , QDNªA ”ƒ®ø πºó LBJmfiA  h« ∆G BJ®ª À Aà ‹G OnŒª
. B«Afß B¿ŒØ a ‹ À B«AÃm ü “Œ¨I ‹ —iBzªA À “®ØBƒªA À “®√BùA À “ŒÒ®ùA œ« B»√C À , BŒª›¥NmA BŒ¥Œ¥Y BnJºM
. …ªÃ≥ ”ƒ®ñ pBƒ◊Nm‹A ≈∏ô Bƒ« ≈ø À
‹G ∆Ã_¿º∏NÕ ‹ $ : ïB®M …ªÃ¥∑ •∞ºªA Ah« ≈ø Lj¥Õ Bñ ‘jaC PBÕE ü ”ƒ®ùA Ah« ij∏M f≥ À # …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ PDÕ ¬ÃÕ $
. 35 : P›mjùA : # ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« : …ªÃ≥ À , 38 : DJƒªA : # BIAÃu æB≥ À ≈õjªA …ª ∆gC ≈ø
 Ã_∞Ö ÀC ¡∏_n∞√C ü B_ø AÀf_JM ∆G $ : æÃ_¥Õ À 9 - ∂iBÒªA : j÷AjnªA ”ºJM ¬ÃÕ $ ¬ÃŒªA Ah« ±vÕ B¿ŒØ æÃ¥Õ ïB®M A ∆C πªg À
±r∏NnÕ Bñ ‹ “◊ŒnªA ÀC “ƒnáA ~AjßfiA À æAÃYfiA ≈ø pÃ∞ƒªA ü Bñ h◊øÃÕ LBnáA ∆C îJŒØ 284 : —j¥JªA : # A …I ¡∏JmBê
. “ÕÃŒ√fªA —DrƒªA  h« ü B¿∑ ±r∏ªA LBJmDI B»ƒø
≈_ø Ã_« B_ø À , “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ ’B_Ò¨ªA ≤Ã_r∏ø j«B_£ Ã»Ø Lú¥ªA PBÕÃÒø À pÃ∞ƒªA BÕBJa ≈ø BŒ√fªA ü ’B∞àA iBNmC OÑ ∆B∑ B¿Ø
≈_ø Ã_ZƒI æf_M “_∞ª¤ø PAÃ_uC ¬AfbN_mBI ë BòG BƒƒŒI B¿ŒØ pBƒªA jqB®ø ≈ç …ªÀAfN√ –hªA ¡º∏NªA À , Af´ —eB»q Ã»Ø ¬ÃŒªA KŒ¨ªA
B_ø ïG Bƒz®I ’AfN«A ïG “ŒßB¿NU‹A “UBáA B ÀAfM À B»®yÀ ”ºß Bƒª SßBJªA BòG À , B√j÷B¿y ü ≈∏NnM ∆B®ø ”ºß iBJNß‹A À ©yêA
. …I oáA µº®M ≈ø …ßBƒNø‹ ≈ÕjaE ¿y ü
“_ BYG ≈_ß ∆B_«gfiA ü B_ø XÀjÇ ¬Ã¥Nø ë À “√Ã∏ùA œ√B®ùA ≈ø ¿zªA ü Bø ±r∏ª …I ΩmÃN√ “ŒßB¿NU‹A LBJmfiA ≈ø ¡º∏NªA À
À —iAjáA ïG o¿ºªA À ∆AêfiA À ’AÃyfiA ïG jvJªA ›Rø - –fN»Õ B¿∑ B»ƒÕB®Õ À “Œƒ«hªA œ√B®ùA æBƒÕ oÅ ≈Õfû Bƒ∑ ê À , ∆Bn√‚A
™ÃƒªA ∆B∑ ê Ah∑ À , Bø›∑ ÀC “¿º∑ ”¿nÕ Bø BƒƒŒI ∆B∑ ‹ À B»I ¡º∏NªA À PB¨ºªA ©yÀ ïG WNç “m›ùA À - “√ÃràA À —eÀ ªA
. “∞Ò√ …ª Pf¥®√A ‹ À a µÒƒªA ≈ø ≈∏Õ “ŒßB¿NUA ´ “ÕeAj∞√A “rŒß BŒ√fªA …MBŒY ü sŒ®Õ œ√Bn√‚A
ïG “_ø ø “_UBY ü pB_ƒªA À , o_áA ’AiÀ Ã_« B_ø À ≈ÕB_®ùA pÃn A ë À KŒ´ À —eB»q ≈ø ±ª¤ùB∑ BŒ√fªA —DrƒªA ∆fi πªg Ω∑
≈_∏Õ “ƒÕB®ø iÃøC ≈ø “∞ª¤ø —eB»rªA ü “zZû —BŒáA ≈ø —Dr√ OyjØ ÃºØ , …Œºß ™› ‹A À fuB¥ùA ≈ø ¡« ¿y ü B¿ß ±r∏ªA
ü B_ø |_®I iÃ_»£ …≥Af_vø ∆B∏ª ∫Bƒ« —eÃUÃùA P‹BáA ≈ø ’œq ”ºß ¬›∏ªA ∂› G Bƒß M ê À µÒƒªA À ¡º∏NªA ïG XÃê Bø B»ŒØ
. πªg ”ºß |®JªA πªg ™› A À ¡»z®Jª pBƒªA pÃ∞√
–h_ªA Ã_« Ah_« À , # j÷Aj_nªA ”_ºJM ¬Ã_Õ $ : …_ªÃ≥ æB_RøDI …√BZJm A …∞vÕ Bø ”ºß “øBŒ¥ªA —Dr√ œ« πªhI “ØÃuÃùA —DrƒªA  h« À
# : ¬Af_≥fiA À œuAêBI ha¤ŒØ ¡«B¿ŒnI ∆Ãøj A ≤j®Õ $ : æB≥ ∆C ïG # ∆BU ‹ À o√G …J√g ≈ß æDnÕ ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø j»§Õ
. 41 : ≈õjªA
B®Œö ¡«jrç ¬ÃÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ …Œºß ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA w√ f≥ À ∫Bƒ« iÀlªA À Lh∏ªA µ¥ZNª ”ƒ®ø ‹ Ah« ”º®Ø Oº≥ ∆HØ
±_Œ∑ j_§√A î∑j_rø B_ƒ∑ B_ø B_ƒIi A À AêB_≥ ∆C ‹G ¡»N_ƒNØ ≈∏M ¡Q ∆ÿßlM ¡Nƒ∑ ≈ÕhªA ¡∑⁄B∑jq ≈ÕC AÃ∑jqC ≈Õhºª æÃ¥√ ¡Q
”_ºß ¡_»√C ∆ÃJ_nê À ¡_∏ª ∆Ã_∞ºê B_¿∑ …ª ∆Ã∞ºZŒØ B®Œö A ¡»R®JÕ ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ À , 24 : ¬B®√fiA : # ¡»n∞√C ”ºß AÃIh∑
. 18 - “ªeB A : ∆ÃIgB∏ªA ¡« ¡»√G ‹C ’œq
À …_ŒØ j_∏∞Õ B_ñ …_n∞√ _ë ∆C ïG “_UBY _´ ≈_ø …_n∞√ B_ÕBJa f«BrÕ ∏∞NªA fƒß ∆Bn√‚A ∆C B¿∑ PB∏ºùA iû£ ≈ø Ah« : Oº≥
B_ø æf_Õ ¬›_∑ —iÃ_u iÃ_vNÕ π_ªg ©_ø Ã_« À , K_Œ´ ü ‹ …n∞√ ≈ BI ≈ø —eB»q ”ºß …√fi ¡º∏NªBI …n∞ƒª   ¿y ü B¿ß ±r∏Õ
À ¡º∏N_ªA ≈ø  eBNßA Bø πªg ”ºß …ª SßBJªA À —j∏∞ªA ’AlUC ≈ø …ªBJI  jÒë Bñ BzÕC …√BnºI ¡º∏NÕ Bñi À , “Œƒ«hªA œ√B®ùA ≈ø …®ªBÒÕ
. ¨ªA ïG   ¿y ü Bø •∞ºÕ Bø fƒß µÒƒªA
…_ŒØ j_»§Õ ¬Ã_Õ π_ªg ¡»ƒ_ø j_»£ ¡«Ã_ªA PBIh_∑ ”_ºß AÃqBß À BŒ√fªA ¡»MDr√ ü Lh∏ªA AÀeBNßA Bù ∆Ã¥ØBƒùA À ∆Ã∑jrùA ’‹¤« À
À , —j_zä …_ªB¿ßC À  j«B_£ À …_ƒ BI ≈ÕB_®Õ ïB_®M Ã_« À …_Ii f_ƒß ∆Bn√‚A ±≥ÃÕ ∆C æB A ≈¿Ø ‹G À “Œ√Bn∞ƒªA PAeB®ªA À PB∏ºùA
 j_m K_º¥√A f_≥ À , “_∏ªB« “Ò≥B_m Lh_∏ªA B_»ƒø À LBJ_mfiA À , “_¥ B√ Oº¿ß Bñ …YiAÃU À “¿÷B≥ eB»qfiA À , —iÃrƒø …N∞ŒZu
. πªhI ÃVƒÕ À , “IgB∑ “nªfø “VÅ …Œºß j»§ŒØ ïB®M À …√BZJm A j¨Õ ∆C ’BUi Lh∏Õ ¡Q “Œ√›ß
›_Ø eÃV_nªA ïG ∆Ãßf_Õ À ∂B_m ≈_ß ±r∏Õ ¬ÃÕ $ : ïB®M æB≥ , ¡»NßBÒNmA ¬fß ¡Q eÃVnªA ïG “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡»MÃße §√ Ah« À
eÃV_nºª ¡»NßBÒN_mA ¬f_®Ø 43 : ¡_º¥ªA : # ∆ÃùB_m ¡« À eÃVnªA ïG ∆ÃßfÕ AÃ√B∑ f≥ À “ªg ¡»¥«jM ¡«iBvIC “®qBa ∆îŒÒNnÕ
. …Œºß ¡ “VáA O√B∏ª ïB®M …J√BU ≈ø fÕfU ©ƒñ ∆B∑ ê À , ¡»mÃ∞√ ü iBJ∏Nm‹A “∏ºø dÃmjª ‹G oŒª
o∞√ ¡º∏M ‹ $ : …ªÃ≥ ü –hªA ’BƒRNm‹A ”ƒ®ø B¿Ø ∂Afvø …ª ‹ À “UBY ¡º∏NªA ïG ∫Bƒ« ≈∏Õ À Pj∑g B¿∑ ∆B∑ ê : Oº≥ ∆HØ
. ¡ AÃ≥C “ÕB∏Y ≈ø ïB®M …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü ij∏M Bø ”ƒ®ø Bø À ? PBÕ‡A ≈ø B«Bƒ®ø ü Bø À # …√gHI ‹G
…_∑jM À …_ªB®ØC ≈_ø Ω®Ø Ω∑ ïG “ÕÀBnNø “Jn√ …ºØ ¡º∏NªA B»ƒø ªA …ªB¿ßC ü iBNã —DrƒªA  h« ü ë À ∆Bn√‚A ∆C KÕi ‹ : Oº≥
iB_Q‡A À , π_ªg f_®I iB_ŒNa‹A ≈_ß _a ‹ BÕiAjÒ_yA B_ƒŒ®M îJ√B_ÜA f_YC î_®M ›R_ø Ω_®∞ªA ≤ ≥A AgHØ , ’AÃm …ŒªG pBŒ¥ªBI B¿« À
. µ¥ZNªA f®I Ω®∞ªA æBY B BY Ω®∞ªBI KnN∏Õ –hªA ’AlÜA B»ƒø À Ω®∞ªA ”ºß KM M ªA “ÕiÀjzªA
…ølª f≥ À …I ”MC –hªA …º¿ß À ∆Bn√‚A ‹G ∫Bƒ« oŒª À œ√Bn√‚A iBŒNa‹A ≈ß ∫Bƒ« a ›Ø Ω¿ß iAe ‹ ’AlU iAe —ja‡A —DrƒªA À
LBVNmA œße AgHØ Ωv∞ªA ¡∏áA  fŒI À jøfiA ©UjÕ …ŒªG –hªA …Ii À eB»qfiA À ±÷BZvªA ≈ø Ω¿®ªA …I °JMjÕ Bø À , BÕiÀjy BøÀlª
, ∆ÃJŒVN_nÕ ›_Ø µáA ïG ∆ÃßfÕ BŒ√fªA ü AÃ√B∑ f≥ À 108 : … # : …ª XÃß ‹ œßAfªA ∆îJNÕ h◊øÃÕ $ ïB®M æB≥ B¿∑ , AiAjÒyA
”_ºß ¡N_a f_¥Ø …n∞√ ü ’ a jøC ≈ß B∞qB∑ À  iBŒNaA ≈ß B◊qB√ ∆B∑ –hªA –ÃŒ√fªA ¡º∏NªA cƒm ≈ø ≈∏Õ æA¤m ≈ß ¡º∏M AgG À
B_ñ ¡»_ºUiC f»_rM À ¡»ÕfÕC Bƒ¿º∏M À ¡»«AÃØC ”ºß ¡Né ¬ÃŒªA $ : ïB®M æB≥ , fÕjÕ B¿∞Œ∑ À , fÕjÕ Bñ ¡º∏NªA ïG …ª ΩŒJm ‹ À …¿Ø
∆Ã_∏Õ B_òG ih_®ªA ∆HØ 36 : P›mjùA : # ∆ÀihN®ŒØ ¡ ∆g¤Õ ‹ À ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« $ : æB≥ À , 65 : oÕ : # ∆ÃJn∏Õ AÃ√B∑
›_Ø —iÀj_y …_J¥®M –h_ªA ’Al_ÜA À …ƒø ÆÀj∞ùA ’”ŒnªA Ω¿®ªA BøC À ¬fß À eÃUÀ ∆B∏øG …¥¥ZNª À iBŒNaA LÃq …ŒØ –hªA ’AlÜA ü
¡∑’Al_U ∆G –C 7 : ¡Õj_ZNªA : # ∆Ã_º¿®M ¡N_ƒ∑ Bø ∆ÀlÉ BòG ¬ÃŒªA AÀihN®M ‹ AÀj∞∑ ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M æB≥ , …ŒØ ih®ºª ‘jâ
…_ŒØ iBNë –kB A ¡∑BáA fŒI  jøC BÕÃŒ√e ’AlU ∆B∑ ê ¨NÕ ∆B∑ BòG À Ωº®M ‹ À ih®I πªg ¨NÕ ‹ À ,  Ã¿Nº¿ß –hªA ¡∏º¿ß o∞√
.  ⁄BrÕ À  AjÕ Bø
, “_NJªA ∫B_ƒ« …Œºß m ‹ –hªA j«B§ªA Ω¿®ªA ≈ø  fƒß Bù B¥IBÒø À …ŒªG iAjÒyA ≈ß …¿º∏M ∆B∑ æA¤m ≈ß Ã« ¡º∏M AgG : “º¿ÜBI À
”_ºß ¡NbŒØ æA¤nª BIAÃU f®Õ Bø›∑ ‹ Aiû£ j»§Õ …ªB¿ßC ≈ø ›¿ß À ¬f¥M B¿∑ PB∏ºùA iû£ ΩŒJ≥ ≈ø πªg ∆B∑ BIh∑ ¡º∏M ê À
. fŒ»q ’œq Ω∑ ”ºß A À eB»qfiA f»rNnÕ À …º¿ß –hªA Ω¿®ªA jzê À …ºUi À  fÕ À  fºU À  jvI À …® µÒƒNnÕ À …ŒØ
B∞_r∑ –ÃŒ√f_ªA ¡º∏N_ªA — MÀ ”ºß oŒª h◊øÃÕ ¡º∏NªA ∆C # …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ∆C  Bƒøf≥ Bø ©Œö ≈ø wbºM f¥Ø
iAe ¬kAê ≈ø ë –hªA –iBŒNa‹A πº¿NªA Ah« ∆HØ Lh∏Õ ÀC …ø›∑ ü ∂fvÕ ∆C ¡º∏N¿ºª …®ø ≈∏ô SŒÅ ¿zªA ü B¿ß BÕiBŒNaA
Ah_« æF_ø ∆C Pf_UÀ jIf_NªA Oƒ_nYC ∆G À , …N◊Œ_rø À A ∆gH_I ¢Ãƒø ë BòG À …¿º∏M ü ∆Bn√„ª iBŒNaA ›Ø ∫Bƒ« ™ÃØjø Ω¿®ªA
…_I B_ƒZNNØA B_ø ïG ©_UjÕ h_◊øÃÕ ©Œ¿ÜBI iAjÒy‹A ”ƒ®ø “ BYG À …ªB®ØC j÷Bm À ∆Bn√‚A ¡º∏M ≈ß iBŒNa‹A ¡∏Y ™B∞MiA ßC …UêA
B_»ƒ¥ºÕ _ªA ≤iB_®ùA ü jIf_NªA ¬B_∏YHI πŒºß À —eB»q KŒ¨ªA ™ÃUi À …ŒØ ’BŒqfiA µ÷B¥Y ≤Br∏√A œ« ¬ÃŒªA Ah« “uBa ∆C ¬›∏ªA
. “¥Œ¿ß “vÕÃß “ºz®ø B»√HØ eB®ùA ü œ ‚A ¬›∏ªA
∆Ã_◊Vºø pBƒªA ∆fi Bßjq …ŒØ ∆ÀgDùA ≈náA ¬›∏ªBI ‹G …ŒØ ¡º∏NM ‹ B»√C # …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ∆C ¡»z®I j∑g À
. …ŒØ ∆ÀgDø Ã»Ø \ŒJ¥ªA ´ BøC À \ŒJ≥ ¡»ƒø ©¥Õ ›Ø \÷BJ¥ªA ∫jM ïG ∫Bƒ«
–h_ªA ’BÜ‚A À , \ŒJ¥ªA ü ∆g¤Õ ‹ À ≈náA Ω®∞ªA ∆BŒMG ü …ŒØ ∆g¤Õ ”NY Ω¿ß ¬ÃŒI oŒª ¬ÃŒªBØ wvã ´ ≈ø wŒvÖ …√C …ŒØ À
B_òG \J_¥ªA À ≈náA ∆fi îÕiBŒNaA B¿»Œº∑ ∆Ã∑ ©ø \ŒJ¥ªA À ≈náA Ω¿®ªA îI …ŒØ ∂j∞Õ ‹ Ω¿ß ‹ ’AlU ≤j£ ≤j§ªA ∆Ã∑  ¤rƒø
. “ÕiBŒNa‹A æB®ØfiA B¿»I ∆îÕ
ü \Œ_J¥ªA Ω®∞ªA ≈ø oŒª iAhßfiBI ∆BŒM‚A ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À # ∆ÀihN®ŒØ ¡ ∆g¤Õ ‹ À ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« $ : æÃ¥Õ ïB®M A ∆C ”ºß
. ’œq
. …√gHI ‹G “ºŒmÀ À “ßB∞q ≈ø ©ØB√ ¬›∏I —ja‡A ü fYC ¡º∏NÕ ‹ …√C “Õ‡A ”ƒ®ø ∆G : ∆ÀjaE æB≥ À
∆C …_ŒØ À 109 : …_ : # ≈õj_ªA …_ª ∆gC ≈_ø ‹G “ßB∞_rªA ©∞ƒM ‹ h◊øÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩRø ïG æêfùA KnÅ “Õ·ª ™BUiG Ah« À
…_√gHI ‹G o_∞√ ü ÀC o_∞√ ≈_ß o_∞√ ¡_º∏M ‹ : æB¥Õ ∆C ¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∏ª πªg eAjùA ∆B∑ ê À …Œºß f«Bq ´ ≈ø fŒŒ¥M πªg
. # B◊Œq o∞ƒª o∞√ πºô ‹ $ : …ªÃ≥ ≈ø   §√ ü ©≥À B¿∑
. …ª “ŒØBƒªA PBÕ‡A À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡º∏Nºª “NJRùA PBÕ‡A îI ©¿ÜA …UÀ  Bƒøf≥ Bû ΩvÑ f≥ À
‹ $ : …_ªÃ¥∑ ’BƒRN_mA _´ ≈_ø pB_ƒªA eAj_Øfi …NJRÕ ÀC ¡º∏NªA œ∞ƒÕ ±ƒu : ∆B∞ƒu …ŒØ ¡º∏NªA “ªDnù “yj®NùA PBÕ‡A ∆C : …ZŒyÃM
. 111 : ΩZƒªA : # B»n∞√ ≈ß æeBÉ o∞√ Ω∑ œMDM ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ À , 39 : ≈õjªA : # ∆BU ‹ À o√G …J√g ≈ß æDnÕ
B_¿Ø $ : …_ªÃ≥ À , 35 : P›_mjùA : # ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« $ : …ªÃ¥∑ Lh∑ ÀC ∂fu ≈ø ∆B∑ O®√ –C ”ºß ¬›∏ªA œ∞ƒÕ ±ƒu À
. 101 : ’Aj®rªA : # ¡Œõ µÕfu ‹ À î®ØBq ≈ø Bƒª
üB_ƒNªA ©∞MjÕ œ√BRªA ±ƒvªA À 38 : DJƒªA : # ≈õjªA …ª ∆gC ≈ø ‹G ∆ÿº∏NÕ ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩRñ …ŒØj îI ©¿è æÀfiA ±ƒvªA À
…_√gHI ¡º∏N_ªA “ B√G ”ƒ®ø ü …ZŒyÃM ¬f¥M Bø ”ºß ’BƒJªBI ≈∏ª # …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ PDÕ ¬ÃÕ $ : B»ƒß TÃZJùA “Õ‡BI …ŒØj îI
∆B_∑ B_¿∑ ∆Àf_ÕjÕ À ∆ÀiB_Në Bñ Aÿº∏NÕ ∆C ¡ oŒª …ŒØ …√BZJm A ∆gDÕ Bø ïG ∆ÀjÒzø …I Aÿº∏M Bø ü ∆Ã◊Vºø ¡»√C fŒ∞Õ ”NY
. ±uêA ≈ø “øBŒ¥ªA ¬ÃŒI wNë Bû πªg ∆Ã∏Œª BŒ√fªA ü πªg ¡
…_√gHI ‹G ¬Ã_ŒªA π_ªg ü ¬›_∏ªA œ_∞√ À : “_Õ‡A n∞M ü æB≥ SŒY   n∞M ü iBƒùA KYBu  j∑g B¿ŒØ iÃv¥ªA …UÀ j»§Õ πªhI À
. ”»N√A B¥ºÒø …ª “NJRùA À B¥ºÒø …ª “ŒØBƒªA PBÕ‡A îI ©¿ÜA Bƒª jn∞Õ ïB®M
. “Õ‡A ¡»«AÃØC ”ºß ¡Né ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ À # ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« $ : …ªÃ≥ ΩRø B»ŒØ PBÕE …ºJ≥ j∑g f≥ À
üBƒNªA ©Øi ü ≤B∑ B»ƒß TÃZJùA “Õ‡A ü …√gHI ‹G ¬›∏ªA œ∞√ ∆C πªg ¡«ÀDØ PBÕ‡A ≈ø î∞ƒvªA îI ∂j∞Õ - ‹ÀC - …√C πªg À
. πªh∑ oŒª À , B¥ºÒø PBÕ‡A îI
. …I wNë ‹ Bñ “Õ‡A ü “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ wŒvÖ æB∏qG …ŒªG …UÃNØ ïB®M …√gHI ¬›∏ªA ∆Ã∑ ”ƒ®ø îJÕ - BŒ√BQ - À
À , ±≥AÃùA πºM |®I ü ¬›∏ªA ü ¡ ∆gC f≥ ±≥AÃø ”ºß Ω¿NrÕ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆C ë À jaE …UÃI üBƒNªA æB∏qG ≈ß LBè f≥ À
. PBÕAÀjªA |®I ü πªg eiÀ f≥ À , B»z®I ü ¬›∏ªA ü ¡ ∆g¤Õ
. …ŒªG ©UAi “¥Œ¥áA ü Ã»Ø ∆g‚A “ªDnø ≈ß ¨NnÕ ‹ …√C ‹G µIBnªA …UêA ≈ø AlŒ¿Nø  j«B§I ∆B∑ ∆G À LAÃÜA Ah« À
`j_ À , B_z®I ¡»_z®I Ã_ª À , ¡»IÃ√hI iAj≥‚BI ∆ÿº∏NÕ BòG À , “VÅ ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¡»√C µÒƒªA À ¡º∏NªA ¬f®I eAjùA ∆DI LBè f≥ À
O_¥Ò√ ‹ À ’œ_rI O_¿º∏M B_ø : “_VY ”ºß Ω¿NrÕ ‹ À ¬›∏ªA ≈ø jR∑C ≈ù Ω÷B¥ªA æÃ¥Õ B¿∑ Ah« À , |®I ”ºß LÃ√hªA ¡»z®I
oŒ_ª …√D∏Ø “VY ”ºß Ω¿NrÕ ∆C KUAêA ≈ø ∆B∑ –hªA ¬›∏ªA µÅ PDÕ …√fi ¡º∏Nø ´ …ŒØ “VY ‹ Bñ ¡º∏NÕ ≈ø œ¿nØ ’œrI
. ’BßeA ¬›∑ ´ …ŒØ ‘ÀfU ‹ –hªA ¬›∏ªA fß ïG j£B√ ¡º∏NªA œ∞ƒØ ¬›∏I
›_Ø # …_√gHI ‹G o_∞√ ¡_º∏M ‹ PD_Õ ¬Ã_Õ $ : …_ªÃ≥ Ω_Rø BøC À # ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« $ : …ªÃ≥ ΩRø ü \vÕ BòHØ \u ê …√C : …ŒØ À
. Ωvä ”ƒ®ø ïG ©UjÕ
∆g¤_Õ À , …_z®I ü µ_ÒƒªA Aîƒô ∆C kÃVŒØ fNû ΩÕà ¬ÃÕ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆C ”zMj¿ºª iifªA À ij¨ªA ≈ß œmê‡A …º¥√ B¿∑ LBè f≥ À
. …ƒø jaE |®I ü ¡
…_z®I ü ∆Ã_¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« # ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ ¬ÃÕ Ah« $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ›Rø ∆Ã∏Õ ¡ Ã≥ ”ºß À , …ªÃÒI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG —iBq‚A ∆C …ŒØ À
î»UÃ_ªA ©_Ujø ∆H_Ø ±_≥AÃùA ≤›NaBI æB∏q‚A ≈ß …ŒØ KŒUC –hªA œ√BRªA …UêA ”ºß æB∏q‚A §√ ejÕ À , j«B§ªA ≤›a ë À
≤›NaB_I …®ØjÕ …UêA Ah« À “ƒ∏øfiA ≤›NaBI üBƒNªA ©ØjÕ œ√BRªA …UêA ∆C ∂j∞ªA BòG À fYAÀ ©IAjªA …UêA Ah« À œ√BRªA …UêA ßC
. …Œºß …ªB¿NqA ¬fß À ‘ÀfÜA ”ºß …ªB¿NqBI ¬›∏ªA ≤›NaBI …®ØjÕ SªBRªA …UêA ∆C B¿∑ “ƒøkfiA
iAf_N≥BI o∞√ ¡º∏NM ‹ –C ΩvNø ‹ ©Ò¥ƒø # …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ $ : …ªÃ≥ ü ’BƒRNm‹A ∆C : ¡»z®I æÃ≥ ≈ø j»§Õ Bñ LBè f≥ À
B_ø ©_≥AêA l÷B_ÜA À , ∆B_n√‚A ≈_ø —if¥I ∆Ã∏Õ –hªA ë “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡º∏NªA ≈ø ™Ãƒ¿ùA ∆C …UêA Ωvä À ïB®M …√gHI ‹G B«fƒß ≈ø
. ïB®M …√gHI ∆Ã∏Õ
≈_ø Af¿N_nø …_Mif≥ ïG LÃ_nƒø ë ΩI °≥ O≥À ü Bzä …Mif≥ ïG AfƒNnø oŒª “ÕiBŒNa‹A …ªB®ØC j÷Bn∑ ∆Bn√‚A ¡º∏M ∆C : …ŒØ À
”_ƒ®ø eÃ_®Õ À ïB_®M A ∆gG ≈_ø “JYB_vñ …_Mif≥ ≈ß πªg …ƒß ifu …Mif¥I ›®Ø Ω®Ø ÀC ∆Bn√‚A ¡º∏M B¿º∏Ø …√gG À ïB®M A —if≥
©UjÕ À ›vNø ’BƒRNm‹A vÕ À , ïB®M …√gG ë B»ƒø AfYAÀ ‹G “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡º∏NªA ü “ºøB®ªA LBJmfiA ©Œö ’B¨ªG ïG h◊ƒŒY ’BƒRNm‹A
KJ_nªA ïG AfƒN_nø ∆B_∑ B_ø l÷B_ÜA À , –ÃŒ√f_ªA ¡º∏NªA fY ”ºß …ƒø –iBŒNa‹A ë ™Ãƒ¿ùA ¡º∏NªA ∆C ‹ÀC …UêA ≈ø  Bƒøf≥ Bø ïG
∆HØ …ªAëC —f«Brø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’BÜ‚A KJm ∆C ∆ÀjÕ ¡»ƒ∏ª ’BÜ‚A À iAjÒy‹A ≤j£ ≤j§ªA À , …MeAiG À …√gG ë À °¥Ø œ ‚A
∆Ã_∑ π_ªg ü KJ_nªA ∆C Bƒøf_≥ f_≥ À , µ_áA ™BJMA À ∂fvªA æÃ≥ À iAj≥‚A À ≤A ß‹A ïG æAëfiA —f«Brø fƒß ∆Ã◊Vºø pBƒªA
. πªg fƒß µ÷B¥áA kÀjI À Ω¿ß ‹ ’AlU ≤j£ ≤j§ªA
…JJ_nI Ω¿∏Õ –hªA àA ≈ø  eÃUê Bø æBƒÕ ∆C ’œq Ω∑ —eB®nØ ∆›IB¥Nø —ÀB¥rªA À —eB®nªA # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
À , h_NºÕ À …_I ¡®ƒ_NŒØ “_ŒYÀjªA À “_Œ√fJªA  AÃ_≥ K_nÅ _àA æBƒÕ ∆C - ∆fI À `Ài ≈ø K∑jø ë À - ∆Bn√‚A ü œ»Ø …I hNºÕ À
_àA œ_« —eB®_nªA ∆G àA À —eB®nªA îI ∂j∞ªA À , “∏ºùA À ¬f®ªA ≈ø `›Òu‹A KnÅ B¿»Ø , …ƒø ¬jê À πªg f¥∞Õ ∆C …MÀB¥q
. ¡ßC àA À wbrªA ÀC ™ÃƒªBI xBàA
. î¥Õj∞ªA ü ©¿ÜA Ω«C jvY fŒ∞M ‹ # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ j«B£ À
‹G BŒ√f_ªA ü “_VáA …Œºß ¡NM ≈ø Ω∑ À î√B A À æB∞ fiB∑ ±®zNnø À jØB∑ À ≈ø¤ø ïG pBƒªA ïB®M …¿Œn¥Nª Aj«B£ ¡÷›ùA ë À
¬Ã_Õ …_√C Ã_« À ¬Ã_ŒªA Ah_« ∆D_q S_ŒY ≈_ø Ω_I ∂B¥ZN_m‹A À Ω¿®ªA KnÅ pBƒªA ≤BƒuC ∆BŒI oŒª PBÕ‡A …ª —eÀjnùA ~j¨ªA ∆C
. iB√ ÀC “ƒU ïG œ»NƒÕ …√C À , fYC …ƒß ±ºbNÕ ‹ eûrø ¬ÃÕ À pBƒªA …ª ™Ã¿â
∆ÃJ«hÕ ‹ ¡»√C –iÀjzªA ≈ø ≈∏ª iBƒªA …º¿®I µZNmA ≈ø À “ƒÜA …º¿®I µZNmA ≈ø ïG “JnƒªBI BRªBQ B∞ƒu AÃ√B∑ ∆G À ∆Ã∞®zNnùA À
AÃ_ºae B_¿ŒØ ∆úaAe ’BŒ¥qfiA ÀC ’Af®nªA : îN∞÷BÒªA ‘fYHI ∆Ã¥Zºø —ja‡BI ¡»Ø iB§N√‹A À ¬B»I‚BI æBáA ¡»Œºß ¬ÀfÕ ‹ À ‘fm
À 106 : “_IÃNªA : # ¡Œ∏Y ¡Œºß A À ¡»Œºß LÃNÕ BøG À ¡»Ih®Õ BøG A jøfi ∆ÃUjø ∆ÀjaE À $ : ïB®M æB≥ , iB√ ÀC “ƒU ≈ø …ŒØ
. œ¥q ÀC fŒ®m ‹G ¡»ƒø B¿Ø ’BŒ¥qfiA À ’Af®nªA : î¥Õj∞ªA ü ©¿ÜA Ω«C jvZƒÕ ∆C ∂BŒnªA Ah« ¬k‹
À “_øC ¡»_º®Ü A ’Bq ê À ®nªA ü µÕjØ À “ƒÜA ü µÕjØ …ŒØ KÕi ‹ ©¿ÜA ¬ÃÕ ihƒM À $ : jaE ©yÃø ü ïB®M …ªÃ≥ §√ “Õ‡BØ
ü µ_ÕjØ À “_ƒÜA ü µ_ÕjØ $ “_º¿ÜA ∆G S_ŒY 8 : ‘iÃrªA : # v√ ‹ À œªÀ ≈ø ¡ Bø ∆ÃùB§ªA À …Nõi ü ’BrÕ ≈ø ΩafÕ ≈∏ª
. “ª‹fªA ≈ø æl®ñ B«fYÀ O√B∑ ∆G À jváA fŒ∞M ∂BŒnªA “√îñ # ®nªA
≈Õh_« ∆G B_øC À —eB®_nªBI oJ_ºNø fŒ®_m B_øG À ’B¥_rªBI ±_vNø œ¥_q B_øG ©¿ÜA Ω«C ≈ø ∫Bƒ« ∆B∑ ≈ø ∆C “Õ‡A …Œºß æfM –hªA À
B_¿ ∆B_NJRÕ ÀC B_»ƒß B_«eAjø ±ºbNÕ ‹ “ŒªkC —eAiHI ∆BNIBQ ÀC B¿»ŒØÃuÃù ∆BŒMAg B¿« Ω« B¿»√C À ? B¿»ŒßÃyÃù BNJQ Ag Bñ î∞uêA
ü “Õ‡A ™Ã≥À ∆C ´ πªg ≈ø ’œq ïG “Õ‡A ü j§√ ›Ø ? B¿»MAg ïG j§ƒªBI B¿»ƒß Ba îßÃyÃùA ∆Ã∑ ©ø Ω¿ß À LBnN∑A ≈ß
—eB®_nªA ïG æÃ_uêA ΩŒJ_m _nŒM ”_ºß æfÕ “Œv®ùA ∫jM À “ßBÒªA iBŒNaA ïG LfƒªA À , BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A ïG —ÃßfªA ∂BŒm
. 20 : oJß : #  jnÕ ΩŒJnªA ¡Q $ : ïB®M æB≥ B¿∑
ü –kAj_ªA æB≥ πªhI “Õ‡A ü ïB®M …¿∏Y ≈ø ∆Bn√„ª —ÀB¥rªA À —eB®nªA ¬Àlª ≈ø “Õ‡A ≈ø ¡»z®I  eB∞NmA Bø eBnØ j»§Õ πªhI À
…_Œºß A ¡_∏Y ≈_ø À , œ¥_q …_√DI ¡»z®I ”ºß À fŒ®m …√DI “øBŒ¥ªA Ω«C |®I ”ºß ∆‡A ¡∏Y ïB®M …√C ¡ºßA : “Õ‡A ΩÕg ü   n∞M
. …Ø›Ç …√Ã∑ ©ƒNøA jøfiA πªg …ƒø ¡ºß À ¡∏Å
. AfŒ®m Kº¥ƒÕ ‹ œ¥rªA ∆G À , BŒ¥q Kº¥ƒÕ ‹ fŒ®nªA ∆C OJRØ æBä πªg À , ›»U …¿ºß À BIh∑ ïB®M A a vÕ ∆C ¬lª ‹G À
f≥ ’œq ”ºß ? Ω¿®√ Ag Bø ”º®Ø A æÃmi BÕ : Oº≥ # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ æl√ Bù : æB≥ …√C j¿ß ≈ß –Ài À : æB≥
j_nŒø Ω_∑ ≈∏ª À iAf≥fiA …I PjU À ¬›≥fiA …I O∞U À j¿ß BÕ …ƒø ÆjØ f≥ ’œq ”ºß : æB¥Ø ? …ƒø Æj∞Õ ’œq ”ºß ¬C …ƒø ÆjØ
 h_»I ©Øf_Õ ‹ © B_¥ªA ΩŒªf_ªA B_ƒº≥ . …º¿®I fŒ®m À …º¿®I œ¥q ¡»ƒ¿Ø : æB≥ …√C ≈náA ≈ß –Ài : “ªlN®ùA OªB≥ À æB≥ . …ª µºa Bù
. PBÕAÀjªA
 B_√j∑g –hªA ΩŒªfªA ∆B∑  if≥ À A ’Bz¥I ›uBY Ω¿®ªA πªg ∆B∑ Bù ≈∏ª À …º¿®I f®m BòG À …º¿®I œ¥q BòG …√C ™Al√ ›Ø BzÕC À
. BγBI
. ”»N√A
µáA ¡∏áA ∆C œ»ÕfJªA ≈¿Ø  jQC À …NVŒNƒª B√Bøk ¡∏áA ∆Bøk haDI …ŒØ °ªB´ f¥Ø B® B≥ ›Œªe  B –hªA BøC “ÒªB¨ùA KŒVß ≈ø ë À
B_¿∑ ∆‡A ë À ¡∑BáBI ¡÷B¥ªA ¡∏áA ∆Bøk ü ‹ ΩJ¥NnùA ü ‹G B»I ≤BvM‹A ¬lºNnÕ ‹ ΩJ¥NnùA ü “∞vI Bø ™ÃyÃø ≤BvMBI ∆‡A
. ›Œª ’Aà A —’ByG KUÃÕ ‹ - µY ¡∏Y ë À - “ßBm ¡∑ f®I ’œzø ’Aà A ∆DI ΩŒºªA ü Bƒ¿∏Y ∆C
. ¡∏áA ∆Bøk ü BŒ√BØ BbŒq …√Ã∑ œßfNnÕ ‹ , “ƒm î√B f®I BŒ√BØ BbŒq \JvŒm vªA ∆DI Bƒ¿∏Y À
B_¿∏Y ∆B∑ ∆C “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’Af®m ∆ÀjaE À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’BŒ¥qC ¡»ƒø “ßBö ∆DI ïB®M …ƒø a ë À # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø $ : …ªÃ¥Ø
Ã_« B_¿ß ¨N_Õ ‹ …_√C ¡º_nùA ≈_ø À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ah∑ À Ah∑ ¡»√DI ∆‡A Ah« ü …ƒø ieBu ¡∏Y ë BòHØ πªh∑ ¡»MeB®m À ¡»MÀB¥rI
‹ À , ∆‡A Ah_« Ah∑ À Ah∑ ¡»√DI ∆‡A Ah« …ƒø ieBu ¡∏Y …√C ‹ ›»U …¿ºß À BIh∑ ïB®M   a ∆Ã∏Õ ∆C ¬lª ‹G À …Øj£ ü …Œºß
. B¿÷Ae Ah∑ À Ah∑ ¡»√DI ∆‡A Ah« …ƒø ieBu ¡∏Y …√C
. j«B£ ë À
¡»√D_I ¡∏ZŒ_Ø “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ pB_ƒªA PB∞_u ≈_ø …_I ïB_®M A _aC B_ø j÷Bm ü ¡∏áA Ah« ΩRñ ¡∏ê ∆C …®ƒø –hªA Bø –j®q OŒª À
À —ÀB¥_rªB∑ B_« ´ ü À B_»ŒØ …_ºŒªe ∆B_ÕjÜ “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ Ω_J≥ iB_ƒªA ü À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩJ≥ “ƒÜA ü À B¿÷Ae ∆ÀjØB∑ ÀC B¿÷Ae ∆Ãø¤ø
. ’AÃm fY ”ºß —eB®nªA
 j_∑g B_ø ”_ºß B “ª‹e ›Ø # …ª µºa Bù jnŒø Ω∑ ≈∏ª À $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æÃ≥ B»ŒØ À “ÕAÀjªA ≈ø  eiÀC Bø BøC À
. ïB®M A ’Bq ∆G œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA ü πªg \ŒyÃM ’œVŒm À ›uC
ΩŒªf_ªA ∆B_∑  if≥ À A ’Bz¥I ›uBY Ω¿®ªA πªg ∆B∑ Bù ≈∏ª À …º¿®I f®m BòG À …º¿®I œ¥q BòG …√C ™Al√ ‹ $ : A aC …ªÃ≥ BøC À
–iÀj_y …MiÀ _u K_UÃM - …_Œºß ”_z≥ B_¿ß …_¥º®Nø ±ºbNÕ ∆C æB A ≈ø À - Ω¿®ªBI ’Bz¥ªA µº®M ∆C fÕjÕ # BŒ≥BI  B√j∑g –hªA
Ω¿®ºª QDM ‹ À …ŒØ ΩßB∞ºª QDM ‹ , ΩßB∞ªA ïG “JnƒªBI ∫ ªA À Ω®∞ªA –ÀBnNø BÕiBŒNaA ‹ …Œºß A â πªhI Ω®∞ªA ∆Ã∏Õ À , PÃJRªA
“_Œ≥B∞MA “IBZ_u , —eB®_m ÀC —ÀB¥_q ≈_ø  f_®I Ω_uBáA jQfiA À Ω®∞ªA îI À , …º®Ø À ΩßB∞ªA îI BòG À , —eB®m ÀC —ÀB¥q æÃvY ü
ü B¿«f_Yfi œ_¥Œ¥Y QD_M ‹ À ≈Õj_øfiA î_I “_Œ¥Œ¥Y “ÒIAi ´ ≈ø Ah« f®I πªg À πªg ΩJ≥ Ah« fUÃÕ ∆C …√BZJm A —eBß PjU
. ja‡A
∆Bn√‚A —eAiG œ« À ,  eÃUÀ B»I Kè “øBM “ºß Ω¿®ºª ∆HØ ∆B∏ø‚A “Jn√ À LÃUêA “Jn√ îI °ºàA ≈ø “◊qB√ ‘jaC “ÒªB¨ø  h« À
AgH_Ø π_ªg _´ ïG µ_÷AîªA À ©_√AÃùA ¬f_ß À , ∆B_∏ùA À , ∆B_ølªA À , Ω_¿®ºª “_ºIB≥ —eB_ø eÃUÀ À , …ƒø Ω¿®ªA PAÀeC “ø›m À ,
…_Nºß ’Al_UC ≈_ø f_YAÀ Ω_∑ ïG …ª À , LÃUêA “Jn√ œ« “Jn√ B»ŒªG Ω¿®ººØ , BÕiÀjy Ω¿®ªA PÃJQ ∆B∑ Oº¿∑ À Oó À O®¿NUA
Ã_ª Kè BòG À ≈∏ô ΩI °¥Ø —eAi‚A µ¥Ñ ejVñ  eÃUÀ Kè ‹ Ω¿®ªA ∆HØ ∆B∏ø‚A “Jn√ œ« “Jn√ ∆Bn√‚A —eAiG B»Nºö ≈ø À “øBNªA
. “º®ªA ’AlUC “Œ¥I …ŒªG O¿z√A
∆B_n√‚A —eAiG ïG ∆B∏ø‚A “Jn√ À , “øBNªA “º®ªA ™Ã¿â ïG LÃUêA “Jn√ …ª æBáA Ah« îß ü “øBNªA “º®ªA —iÀjzI µ¥ZNùA Ω¿®ªBØ
Ω_¿®ªA “Jn√ ΩI —iÀjzªA ïG ∆B∏ø‚A ≈ß B»Jº¥M ‹ À , ∆Bn√‚A —eAiG ïG “Œ√B∏ø‚A …NJn√ “øBNªA “º®ªA ïG “ŒIÃUêA …NJn√ ΩÒJM ‹ À ,
À Ω_®∞ªA B_Øj À B¿÷Ae LÃUêBI “øBNªA “º®ªA ’AlUC “Œ¥I À ∆Bn√‚A ≈ø ΩuBáA ™Ã¿ A ïG …NJn√ ∆C B¿∑ B¿÷Ae ∆B∏ø‚BI ∆Bn√‚A ïG
. AfIC “øBNªA “º®ªA ïG j§ƒªBI î®Nø ∫ ªA À Ω®∞ªA ≈ø îØjÒªA fYC ∆C B¿∑ AfIC ∆Bn√‚A ïG “JnƒªBI ∆BÕÀBnNø ∫ ªA
™lNƒø “Œº®∞ªA ïB®M …MB∞u ≈ø ¡NáA ’Bz¥ªA À , …ª “JUÃø “øBM “ºß ≈ß  eÃUÀ ü Ãºë ‹ …√C îß ü ∆Bn√„ª –iBŒNaA Ω®∞ªA ∆C WNƒÕ
Ω_∑ —iÀj_y –C B»_ººß ïG “J_nƒªBI “ÕiÀj_y P‹Ã_º®ùA ∆Ã_∑ À , eÃ_UêA ¬B_§√ KnÅ “JM ùA Ωº®ªA “ºnºm ë À Ω®∞ªA ¬B¥ø ≈ß
. ∆B∏ø‚A “Jn√ …ŒªG …NJn√ ∆Bn√„ª BÕiBŒNaA …√Ã∑ üBƒÕ ‹ œ ‚A ’Bz¥ªA ≈ø …I µº®M Bø ïG “JnƒªBI œz¥ø
…_√Ã∑ K_UÃÕ œ_ ‚A ’B_z¥ªBI PÃJRªA KUAÀ Ω¿®ªA ∆Ã∑ ∆C ¡«ÃNI ∆B∏øG ‹ LÃUÀ “Jn√ ∆Bn√‚A ïG Ω¿®ªA “Jn√ haC …√C ∆BI f¥Ø
. …ƒ∏û ‹ ∆Bn√‚A ïG “JnƒªBI PÃJRªA KUAÀ
µ_º®M –h_ªA …√fi iBƒªBI fŒ¥ùA ∂A Y‹A µ¥Ñ LÃUÀ KUÃÕ iBƒªBI ∂jZNm Ah∑ “Jra ∆DI ›Rø ïB®M …¿ºß µº®M \yAÀ jaE jÕj¥NI À
∆D_I ïB®M …¿ºß Ah∑ À , “∞vªA  h»I ¡ºß µ¥ZNÕ gG ≈∏M ÀC iB√ ∫Bƒ« O√B∑ ’AÃm B¥ºÒø ∂A Y‹A µ¥Ñ LÃUÀ ‹ µáA ¡º®ªA …I
‹ ∆B_n√‚A iB_ŒNaA µ_Õj ≈ø Ω¿®ªA µ¥Ñ LÃUÀ KUÃÕ Ah∑ –iBŒNaA Ω¿®ª ”¥rŒm …√C ÀC ›¿ß …MeAiG À  iBŒNaBI Ω¿®Œm ∆Bn√‚A
î_I QD_NªA “_ÒIAi …_I ©_Ò¥ƒM ”_NY ≈_∏Õ ÀC ∆B_n√G ∫B_ƒ« ∆B_∑ ’AÃ_m À ≈∏Õ ÀC iBŒNaA ∫Bƒ« ∆B∑ ’AÃm Ah∑ Ω¿ß µ¥Ñ LÃUÀ
“_¥ºÒø —Ã¥_rªA ∆Àe j_∞∏ªA ≈ß ªA —Ã¥rªA µ¥Ñ KUÃNnÕ BÕiBŒNaA  j∞∏I ”¥rŒm Ah∑ B√Bn√G ∆DI …¿ºß   §√ À , …º¿ß À ∆Bn√‚A
. ‹ ÀC j∞∑ ∫Bƒ« ∆B∑ ’AÃm
…_ª …_¿ºß ≈_ß ±_ºbNÕ ‹ ïB_®M …øú®ø ∆B∑ ∆G À iBJU‚A PÃJQ À iBŒNa‹A ∆›ÒI KUÃNnÕ ‹ ∆Bn√‚A Ω¿®I ïB®M …¿ºß ∆C \zMBØ
. …¿∏á K¥®ø ‹ ¡∏áA
”»N√A …≥B»√ jaE µŒ»rªA À iB¿áA ∂B»√ æÀC ØlªA , ©¿ A ü æB≥ # µŒ»q À Øk B»ŒØ ¡ iBƒªA œ∞Ø AÃ¥q ≈ÕhªA BøDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
.
. ”»N√A  ei µŒ»rªA À o∞ƒªA XAjaG ØlªA : , ≤Br∏ªA ü æB≥ À
. …ƒø ™ÃºzªA c∞NƒÕ ”NY o∞ƒªA eejM ØlªA , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ À
æB_≥ À # A _Øk À B_§Œ¨M B_ AÃ_® $ # µŒ»_q À Øk B»ŒØ ¡ $ : ïB®M æB≥ ,  fø ØlªA À  ei ë À ØlªA æà µŒ»rªA : æB≥ À
. æÃÒªA œ«BƒNø –C µ«Bq ΩJU ≈ø …ºuC À # B¥Œ»q B Aî $ : ïB®M
. ”»N√A
©_ØjI B»√Àf_¿ŒØ B»√ÃUjë ¡Q ¡«iÀfu ïG ¡»mB∞√C ∆ÀejÕ ¡»√C eAjùA À , —iB®NmA ¬›∏ªA ü ∆B∑ À “IiB¥Nø - ‘jM B¿∑ - œ√B®ùA À
. …¥Œ»√ fƒß πªg iB¿áA Ω®∞Õ B¿∑ “JŒvùA À “Ij∏ªA ¡§ß À iBƒªA jY —fq ≈ø î√fiA À ’B∏JªBI PÃvªA
# G $ µŒ»_q À _Øk B_»ŒØ …_ª iB_ƒªA œ∞Ø œ¥q –hªA BøDØ :  f®I æB¥Õ ∆C # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø $ : …ªÃ≥ ∂BŒm ≈ø j«B§ªA ∆B∑ À
”ºß Jø # eûrø ¬ÃÕ πªg À pBƒªA …ª ™Ã¿â ¬ÃÕ πªg $ : …ªÃ≥ ßC “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ±uÀ …I \NNØA –hªA …Œºß µIBnªA ∂BŒnªA ≈∏ª
: …_ºJ≥ ΩŒ≥ Bù fŒ®m À œ¥q , …ªÃ¥I ß BòG À , AÀf®m ≈ÕhªA À AÃ¥q ≈ÕhªA : ©¿ÜA “◊Œ« ”ºß œzùA B«BzN¥ø À , “ßB¿ÜA À —jR∏ªA
…_√gHI ‹G o_∞√ ¡_º∏M ‹ $ : …ªÃ¥I ~j¨ªA ΩvY B¿ºØ ¬Ã¿®ªA À ∂Aj¨Nm‹A πªhI œ∞ƒªA fŒ∞Œª j∏ƒùA ej∞ùA NaBØ # o∞√ ¡º∏M ‹ $
PB_Õ‡A j_aE ïG ©_¿ÜA •_∞ºI # AÃ¥_q ≈ÕhªA BøDØ $ : ΩŒ¥Ø “ßB¿ÜA À —jR∏ªA ”ºß JùA µIBnªA ∂BŒnªA eBß # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø
. T›RªA
. # fÕjÕ Bù æB®Ø πIi ∆G πIi ’Bq Bø ‹G ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø B»ŒØ ≈ÕfªBa $ : ïB®M …ªÃ≥
B_ø ‹G ~ifiA À PAÀB¿_nªA O_øAe B_ø B_»ŒØ ≈ÕfªBa “ƒÜA œ∞Ø AÀf®m ≈ÕhªA BøC À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ∆C B¿∑ B»ŒØ iBƒªA Ω«C S∏ù ∆BŒI
. ¡«AÀDø ü ¡«iAj¥Nm‹ fŒÕDM À B»ŒØ “ƒÜA Ω«C S∏ù ∆BŒI # gÀhâ ´ ’BÒß πIi ’Bq
…_ƒß D_ BJNÕ B_ø Ω_∑ À , B_»Œºß Ã_« _ªA “_ªBáA ”ºß  ⁄B¥I À eBn∞ªA ~A ßA ≈ø ’œrªA – M ë eúàA : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥
: ïB®M æB≥ Aeúa fºë fºa æB¥Õ B»÷B¥I ¬AÀfª ‹ B»R∏ø æÃÒª πªg À fªAÃa : üBQflª ¡ Ã¥∑ eúàBI Lj®ªA …∞vÕ eBn∞ªA À Œ¨NªA
B_ŒY ∆Bn√‚A ¬Ae Bø ΩŒZNnÕ ›Ø …NªBY ”ºß ∆Bn√‚A ≈ø ”¥JÕ –hªA ’lVºª ¡mA - ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI - fºàA À # ∆ÀfºÖ ¡∏º®ª $
_ªA œ_« —f_ºã “_IAe À , KŒrªA …ƒß DÒIC ≈ù fºã ΩUi : ΩŒ≥ …ƒø À , “ºÕà —fø ”¥JÕ –hªA fºbùA ΩuC À , …÷AlUC j÷Bm “ªBZNmA
. B¿÷Ae œ¥J¿ºª ®NmA ¡Q B»NŒßBIi XjÖ ”NY B«BÕBƒQ ”¥JM
B_»ŒØ ¡_« “_ƒÜA LBZ_uC π_◊ªÀC $ : ïB_®M æB_≥ B_»Œºß eBn∞ªA ~A ßA ´ ≈ø B»Œºß ªA “ªBáA ”ºß ’BŒqfiA ’B¥I “ƒÜA ü eúàA À
. # B»ŒØ AfªBa ¡ƒ»U  ⁄AlVØ Af¿®Nø Bƒø¤ø ΩN¥Õ ≈ø À $ # ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« iBƒªA LBZuC π◊ªÀC $ # ∆ÀfªBa
Lj_y —fºàA À , —fºÇ ∆à j¥ø : ΩŒ≥ À , eBn∞ªA ¡»Õ ®Õ ‹ ¡»NªBÅ ∆Ã¥Jø : ΩŒ≥ # ∆Àfºã ∆AfªÀ ¡»Œºß ≤ÃÒÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ À
–C # ~ifiA ïG f_ºaC …_ƒ∏ª À $ : …√BZJ_m …_ªÃ≥ Ah« ”ºß À , ”¥Jø …√Ã∏I …Œºß ¡∏áA À ”¥Jø …º®U ’œrªA e›aG À , “ j¥ªA ≈ø
. B»ŒØ fºë …√C B√B£ B»ŒªG ≈∑i
. ”»N√A
≈_∏ª ~ifiA À PAÀB¿nªA ¬AÀe B»ŒØ î¿÷Ae ”ƒ®ùA À eúàA fŒ∑DM fŒ∞Õ fŒŒ¥NªA ≈ø ™Ã√ # ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø $ : …ªÃ≥ À
À ’B_ƒØ ïG ‹ ’B¥I iBƒªA À “ƒÜA ’B¥I ”ºß “uB√ πªg ©ø œ« À fIfiA ¬AÀe ¬ÀfM ‹ ~ifiA À PAÀB¿nªA ∆C ”ºß “uB√ “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A
. æAÀk
3 : ≤B¥YfiA : # ”¿nø ΩUC À µáBI ‹G B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Bƒ¥ºa Bø $ : ïB®M …ªÃ≥ æÀfiA ”ºß “uBƒªA PBÕ‡A ≈ø À
À , 104 : ’B_ŒJ√fiA : # îºßB_Ø Bƒ∑ B√G BƒŒºß AfßÀ  fŒ®√ µºa æÀC B√CfI B¿∑ KN∏ºª ΩVnªA œÒ∑ ’B¿nªA –ÃÒ√ ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ À ,
# B_RJƒø ’BJ« O√B∏Ø BnI æBJÜA OnI À BUi ~ifiA OUi AgG $ : …ªÃ≥ À , 67 : jølªA : # …ƒŒ¿ŒI PBÕÃÒø PAÀB¿nªA À $ : …ªÃ≥
. 6 : “®≥AêA :
¡_ f_ßC À $ : …_ªÃ≥ À , 9 : ≈IB_¨NªA : # AfIC B»ŒØ ≈ÕfªBa iB»√fiA B»NÑ ≈ø –jÉ PBƒU $ : ïB®M …ªÃ≥ œ√BRªA ”ºß wƒªA ü B»ƒø À
. 65 : LAlYfiA : # A v√ ‹ À BŒªÀ ∆Àfè ‹ AfIC B»ŒØ ≈ÕfªBa A ®m
B_ù îMf_I¤ø _´ B_¿« À ~ifiA À PAÀB¿nªA ¬AÀe —fñ fI¤ùA eúàA fÕfÑ B¿«AfYG : îN»U ≈ø îNÕ‡A ü jøfiA Ω∏rÕ Ah« ”ºß À
. PBÕ‡A ≈ø jø
f_øC œ_»NƒÕ B_ñ , B¿»ŒØ B¿«iAj¥NmA À iBƒªA À “ƒÜA ü î¥Õj∞ªA ∆Ã∑ ë À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ≈ø ’‘fNJM –hªA fªBàA jøfiA fÕfÑ B¿»NŒ√BQ À
eÃ_ºàA ‘j_Õ ‹ ≈ø ”ºß ”NY eiAÀ …√fi æÀfiA ≈ø K®uC œ√BRªA æB∏q‚A Ah« À , ~ifiA À PAÀB¿nªA ë À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG  eÃUÀ
. æÀfiA ≤›Ç B®ø iBƒªA À “ƒÜA ü ÀC iBƒªA ü
$ : ïB_®M æB_≥ , …_UÃI BŒ√f_ªA ü B_ø ´ O√B∑ ∆G À PAÀB À ByiC —ja‡A ü ∆C …ø›∑ ü j∑hÕ ïB®M …√C æB∏q‚A ¡nê –hªA À
AêB_≥ À $ : “_ƒÜA Ω_«C ≈_ß BŒ∑BY æB≥ À , 48 : ¡Œ«AjIG : # iB»¥ªA fYAêA AÀkjI À PAÀB¿nªA À ~ifiA ´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ
π_◊ªÀC $ : ¡»∞_vÕ À îƒø¤ùA f®Õ æB≥ À , 74 : jølªA : # ’Br√ SŒY “ƒÜA ≈ø CÃJN√ ~ifiA BƒQiÀC À  fßÀ Bƒ≥fu –hªA f¿áA
. 22 : fßjªA : # iAfªA ”J¥ß ¡
f∞ƒÕ ¡∑fƒß Bø $ : æB≥ À ,  fƒß B»√DI ©Œ¿ÜA …√BZJm A ±uÀ f≥ À ›«C B¿ À AiB√ À “ƒU B»ŒØ ∆C B¿∑ ~iC À PAÀB —ja·ºØ
. “Œ√BØ ´ “Œ≥BI B»√DI ¡∏ZØ 96 : ΩZƒªA : # ∂BI A fƒß Bø À
B¿»√C SŒY ≈ø À B¥ºÒø ~ifiA À PAÀB¿nªA ∆C “»U ≈ø ë BòG ~ifiA À PAÀB¿nªA ¬AÀe —fñ B¿»º«C À iBƒªA À “ƒÜA ’B¥I fÕfÑ À
_ªA PAÀB¿nªA BøC À eûrùA ¬B§ƒªA ”ºß BŒ√fªA  h« ü ªA ~ifiA À PAÀB¿nªA  h« ”ƒ∞M BòG À , “Œ√BØ ´ —fI¤ø ~iC À PAÀB
∆‹B∏_q‚A ©Øf_ƒÕ πªhI À , °≥ B¿»ƒø ÃºÖ ‹ B®ªBØ “º÷Ak ´ “NIBQ œ»Ø B»Ii iÃI O≥jqC f≥ À B»º¥M ªA ~ifiA À ›Rø “ƒÜA Ω§M
. B®Œö
~ifiA æf_JM ¬Ã_Õ $ : …√BZJm …ªÃ≥ ByiC À PAÀB B ∆C ”ºß ΩŒªfªA À $ : æB≥ SŒY ‹BöG …UêA Ah« ïG ≤Br∏ªA ü iBqC f≥ À
À ¡»_º¥M Bû —ja‡A ~ifi fI ‹ …√fi À # ’Br√ SŒY “ƒÜA ≈ø CÃJN√ ~ifiA BƒQiÀC À $ : …√BZJm …ªÃ≥ À # PAÀB¿nªA À ~ifiA ´
. ”»N√A # ’B Ã»Ø πº£C Bø Ω∑ À , tj®ªA ¡»º§Õ ÀC ïB®M A B»¥ºë ’B BøG ¡»º§M
B_¿ iÃ_vNÕ ∆C f_I ‹ iB_ƒªA À “ƒÜA ∆C À “ØBy‚A “»U ≈ø ~ifiA À ’B¿nºª PBJQG …√fi B∞Œbm BŒ√BQ …ŒªG iBqC –hªA …UêA ∆B∑ ∆G À
—f_ñ B¿»_yiC À B_¿»÷B ’B_¥I f_ÕfÑ …_øk‹ À , eÃ_UêA ü B_¿ î®JM B¿»yiC À B¿«⁄B À ›uC iBƒªA À “ƒÜA ∆Ã∏ŒØ OÑ À ∂ÃØ
. “Õ‡A ü Ω®Ø B¿∑ o∏®ªBI ‹ B»øAÀe
æB∏_q‚A ”¥JŒØ , ›Ø “Õ‡A ü B¿∑ ©¿ÜA •∞ºI PAÀB¿nªA BøC À ’B À ~iC iBƒªA À “ƒVºª µ¥ZNÕ ∆C ¬Àlª …UêA Ah« ¬k‹ ∆C ”ºß
. …ªBY ”ºß PAÀB¿nªA ü
À …øAÀe À  eÃUÀ µºàA jR∑C ≤j®Õ ‹ Bñ …ŒJrM …√fi j§√ …ŒØ À : æB≥ SŒY   n∞M ü œyB¥ªA …Œºß  eiÀC Bø BzÕC ©ØfƒÕ ¬f¥M Bñ À
. …ŒJrNªA …ª –fè ›Ø LB¥®ªA À LAÃRªA ¬AÀe ”ºß æfÕ Bñ …Øjß BòHØ …Øjß ≈ø
. ”»N√A
‹ À B»_yiC À —j_a‡A PAÀB_ B_¿»I eAj_ùA ∆B_∑ Ã_ºØ ~ifiA À PAÀB¿nªA ¬AÀfI B¿»º«DI iBƒªA À “ƒÜA ¬AÀe …JrM “Õ‡A ∆C  eAjø À
. ≠ŒºJªA ¬›∏ªA ü l÷BU ´ ë À ”∞afiBI ”ºUfiA …ŒJrM ≈ø πªg ∆B∑ B»øAÀe À B«eÃUÀ µºàA jR∑C ≤j®Õ
≈_ø ©_Œ¿ÜA “_ÕfIC Ah_∑ À B_¿ ~iC À PAÀB_ eÃUÀ BƒØjß B¿∑ ïB®M …ø›∑ ≈ø B¿»º«DI iBƒªA À “ƒÜA ¬AÀe BƒØjß BòG B√C : …IAÃU À
îN_¥Œ¥áA ‘f_YG O_√B∑ ∆G À , …_ø›∑ ü ‘jafiBI ’B¥JªA SŒY ≈ø …ø›∑ ≈ø îNØÃr∏ø îN¥Œ¥Y ‘fYG fÕfÑ ≈ø ©√Bø –DØ …ø›∑
. XiBa ≈ø ‹ …ø›∑ ≈ø îMgÃaDø B¿«BNº∑ O√B∑ Bø f®I ‘jafiA ≈ø pBƒªA fƒß ≤jßC
∆C ïÀfiB_Ø B√f_ƒß eÃ_»®ùA ¬Aj_UfiA  h_« ~ifiA À PAÀB¿_nªA ≈ø ieBJNùA ∆C SZJªA Ah« ΩÕg ü œmê‡A  j∑g Bø BzÕC …I ©ØfƒÕ À
. Bvbºø ”»N√A …UêA Ah« ´ jaE …UÀ ∫Bƒ« o¿NºÕ
À B«f_uB¥ø ü B_øC À , ≤j_®ªA À “_¨ºªA B_»ŒÒ®M _ªA “Œº∏ªA B»¿Œ«B∞ø ü ∆BnºªA Ω«C ¡»Ø ©JNM BòG “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ∆C ™BØf√‹A …UÀ
ïG …IB_rNùA ™B_UiG À …√BZJ_m A …_I j_øC –h_ªA jIf_NªA Ã_« B»ŒØ ©JNùA ΩŒJnªA ΩI , ›Ø ¡Œ«B∞ùA B»Œºß –jÉ ªA µÕeBvùA wŒbrM
- PB_ÕAÀjªA ü B¿∑ - Bz®I …z®I ∂fvÕ À |®JI …z®I µÒƒÕ À |®I ”ºß …z®I f»rÕ ∆Ej¥ªA ∆HØ “Õ‡A ”ºß “Õ‡A ~jß À ¡∏ A
f_ƒß ieB_JNùA Ã_« B_ø ”_ºß B»_º¿ç ∆C π_ªg ´ ÀC vI ©Œ fÕjø œY ieB≥ Bß ÀC fYC fYAÀ …√G : æÃ¥Õ ïB®M  Bƒ® AgG Bƒª oŒºØ
¬›_∏ªA ü S_ZJªA Ah_« BƒŒØÃNmA f≥ À , B»Œ√B®ø ≈ø ≠ªBJªA jIfNªA …∞r∏Õ À ïB®M …ø›∑ o∞√ B«jn∞Õ Bø ”ºß ΩI µÕeBvùA ≈ø ≤j®ªA
. LBN∏ªA ≈ø SªBRªA ’lÜA ü …IBrNùA À ¡∏ A ”ºß
. B ÀC  B√eiÀC –hªA ≈∏Œª À …Œºß B√jRß Bø B»ƒø eiÃ√ “Õ·ª ‘jaC PB»ŒUÃM ≈Õjn∞ùA PB¿º∑ ü À PBÕAÀjªA ü PeiÀ f≥ À
B_ø À ’B_ Ã_»Ø π_º£C À ∫›_ß B_ø Ω_∑ ∆H_Ø B¿»_º¥Õ B_ø À B¿»_º§Õ Bø –C B¿»yiC À iBƒªA À “ƒÜA PAÀB eAjùA ∆C : œ√BRªA …UêA
. B¿»NÑ Bø À B¿»≥ÃØ Ã« Bø B¿»I eAjùA ‘jaC —iBJ®I À , ~iC Ã»Ø πøf≥ …Œºß Pj¥NmA
. …ŒØ æB∏q‚A OØjß f≥ À , B∞√E …ø›∑ ≈ø  Bƒº¥√ Bø jaE ü –jrãlªA  j∑g –hªA …UêA ë Ah« À
. ¬f¥M B¿∑ ©¿ÜA •∞ºI “Õ‡A ü PAÀB¿nªA eAjÕG ü KJnªA ∆BŒJª œ∞Õ ‹ …UêA Ah« ∆C ”ºß
∆C eAj_ùA Ω®ª À , B»÷B¥I —fø if≥ BŒ√fªA ü ~ifiA À ’B¿nªA ¬AÀe ∆C B¿∑ AfIC “¿÷Ae œ« À —ja‡A OøAe Bø eAjùA ∆C : SªBRªA …UêA
≈_ø ¡Œ_º∏M Ω_Rø –C …I ’‘kB A ’‘l»NnùA ¡Œº∏M …N¿º∑ : πªÃ¥∑ …ŒJrNªA ©yÀ ™ÃyÃø # ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø $ : …ªÃ≥
. …I Cl»Õ À ’‘l»NnÕ
. •∞ºªA πªhI ±Õ πªg ´ fÕiC ê À , ™BÒ¥√‹A ßC eÃv¥ùA ≤›a eBØC  B√j∑g B¿∑ …ŒJrNªA πªhI fÕiC ê …√C : …ŒØ À
B_£B∞ªC Lj_®ºª ∆H_Ø B_»ƒŒ®I ~ifiA À PAÀB¿_nªA ’B_¥I —fñ fÕfZNªA …I eAjùA ∆C ‹ “ÕfIfiA —eBØG À fŒ®JNªA …I eAjùA ∆C : ©IAjªA …UêA
À ΩŒºªA ±ºNaA Bø Ah∑ À Ah∑ jøfiA : ¡ Ã¥∑ £B∞ªfiA πºM OÑ ªA œ√B®ùA B»I AÀfÕjÕ ∆C ´ ≈ø fŒIDNªA —eBØG ü B»√ÃøfbNnÕ — R∑
∆C ¡»ƒ_ø B_ƒ£ B»«BJqC ïG À B»ŒªG AÃYA mA f≥ À PAÀB¿nªA OøAe Bø À , ¡Œn√ OJ« Bø À , ¡å ©º Bø À , ∂iBq ig Bø À , iB»ƒªA
. fŒ®JNºª “ßÃyÃø B»√D∑ B«Ãº¿®NmA ¡Q AfIC fŒJM ‹ “Œ≥BI “¿÷Ae ’BŒqfiA  h«
“_ºU¤ø B_»√DI …_ø›∑ ü `j_vÕ ≈ø BøC À , —fI¤ø “¿÷Ae iÃøfiA  h« ∆C ¡»ƒø Bƒ£ …ƒø AÀjR∑C À fŒIDNªA ü B«Ãº¿®NmA BòG ¡»√C : …ŒØ À
. PiÃvM —iÃu –DI fŒIDNªA ©yÃø ¬›∏ªA ü B»®yÀ …ƒø ≈nê ›Ø pÃ∞ƒªA |÷AjØ ‘fYG πªhI ∆Bô‚A f®Õ À “Œ√BØ “®Ò¥ƒø eÃUêA
\_vÕ ±_Œ∑ À 3 : ≤B_¥YfiA : # ”¿nø ΩUC À µáBI ‹G B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Bƒ¥ºa Bø $ : ïB®M æB≥ f≥ À ? ‹ ±Œ∑
. ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø AfIC ∆BMfªBa iBƒªA À “ƒÜA ∆G : æB¥Õ ∆C πªg ©ø
π_ªg ”_ºß …√BZJm A ¡«fÕlÕ ¡Q B»ßBÒ¥√A ¡º®Õ ªA ~ifiA À PAÀB¿nªA ’B¥I —fñ ∆ÀfªBa ¡»√C eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C : oøBàA …UêA
∆B_ølªA ≈_ø ”«B_ƒNÕ ‹ Bø πªg ïG ïB®M ±ŒzÕ ¡Q , “ƒm Ah∑ À Ah∑ ∆ÀfªBa ¡« : æB¥Õ ∆C ΩRø Ah« À , ¡»øB¥ø fI¤Õ À ¡«fºë À ,
. πªg ”ºß ∆ÀeAlÕ ¡Q BIB¥YC –C 23 : DJƒªA : # BIB¥YC B»ŒØ îRI‹ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü æB¥Õ B¿∑
”«B_ƒNÕ ‹ –h_ªA ja‡A |®JªA À # ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø $ : …ªÃ≥ ≈ø —fùA |®I —eB∞NmA ”ºß Jø j«B§ªA ”ºß …√C : …ŒØ À
. ›uC •∞ºªA ≈ø …Œºß “ª‹e ‹ iÃøC jÕf¥M ”ºß ±≥ÃNM πªg ”ºß …Nª‹e À # πIi ’Bq Bø ‹G $ : …ªÃ≥ ≈ø
’B_¥I —f_ø O_»N√A AgG À , ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø ∆BMfªBa B¿« À B»NƒU À dk ªA iB√ “ƒÜA À iBƒªBI eAjùA ∆C : peBnªA …UêA
. jr A PBujß ü ’Bz¥ªA Ωv∞ª B»ƒø AÃUja “øBŒ¥ªA ¬BŒ¥I ~ifiA À PAÀB¿nªA
ü ™j_rÕ ∆C f®JN_nùA ≈_ø À , ≤B_uÀfiA ≈_ø …ª Bñ B»∞ŒuÃM À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ j∑hI \NN∞M PBÕ‡A ∆HØ PBÕ‡A ∂BŒm ≤›a …√C : …ŒØ À
À …ØB_uÀC waDI ΩvMA AgG ”NY …√gHI ‹G o∞√ ¡º∏M ‹ ”MC AgG ¬ÃÕ …√C À , eûrø ¬ÃÕ …√C À , pBƒªA …ª ™Ã¿â ¬ÃÕ …√C j∑hI ∆BŒJªA
…I îN®Ò¥ƒùA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ iû£ ïG îMfªBàA iBƒªA À “ƒÜA ≈ø dk ªA ü Bø j∑g ïG æfß îMfªBàA iBƒªA À “ƒÜBI ’AlÜA ë À B»ZyÀC
.
iBƒªA LAh®ªA ’Ãm ∆ÃßjØ æFI ∂BY À $ : ïB®M æB≥ iBƒªA æÃafI ‹ iBƒªA ”ºß ~j®ªBI dk ªA Ω«C LAhß j∑hÕ …√BZJm A ∆C ”ºß
. 46 : ≈ø¤ùA : # LAh®ªA fqC ∆ÃßjØ æE AúaeC “ßBnªA ¬Ã¥M ¬ÃÕ À BŒrß À AÀf´ B»Œºß ∆Ãyj®Õ
j_»§M _ªA œ« A “Õ‹À ∆HØ A “Õ‹À ü ∆Ã∏ªA “ƒÜA ü ∆Ã∏ªBI À ∆BÒŒrªA “Õ‹À ü æÃafªA iBƒªA æÃafI eAjùA ∆C : ©IBnªA …UêA
. ’Af®nªA B»ŒØ ¡®ƒNÕ —ja‡A ü “ƒU
. æB¿ßfiA ¡nÉ ”ºß “ªAfªA PBÕ‡A  fŒ∞M B¿∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ îøj A Lh®NØ iBƒªA —iÃvI iÃvNM ªA œ« ∆BÒŒrªA “Õ‹À À
≈_ß LÃ_NÕ ¬j A À  j∞∑ f®I ≈ø¤Õ jØB∏ªB∑ µŒØÃNªA À “ÕBƒ®ªA ¡»N∑ieC ∆G B»ƒø AÃUja Bñi À iBƒªA ∆úafÕ ¡»÷B¥q KJnI ’BŒ¥qfiBØ
≈ø¤ùB_∑ ¡«’AëC AîJMA À ~ifiA ïG AÀfºaC À ∆BÒŒrªA ¡»ºyC ∆G B»ƒø AÃUja Bñi À ¡»MeB®nI “ƒÜA ∆úafÕ ’Af®nªA À , …øAjUG
. BáB eÃ®Õ BvªA À AjØB∑ fMjÕ
“_º÷B A “_vªBàA ≤BuÀfiA ≈ø “øBŒ¥ªA ¬ÃŒª Bø f®M PBÕ‡A ∆HØ ∂BŒnªA “√îñ j»§Õ Bø ≤›a …√Ã∑ ≈ø …¥IBm ”ºß  B√eiÀC Bø : …ŒØ À
Ω_«C …I ™fMjÕ À iB∞∏ªA ≈ø eÃZÜA À iBJ∏Nm‹A AêÀC …I ihƒNª B»ŒØ j∏∞NªA À B»ßB¿NmBI æÃ¥®ªA ÒM À Lú¥ªA LÀhM ªA “r«fùA
. LÃ√hªA À œuB®ùA
œ_uB®ùA Ω_«C À iB_∞∏ªA ∆C j∑hÕ ¡Q …√gHI ‹G o∞√ …ŒØ ¡º∏NM ‹ ¬ÃÕ À eûrø ¬ÃÕ À pBƒªA …ª ™Ã¿â ¬ÃÕ …√C B»ŒØ j∑hÕ ∆C f®JNnŒØ
¡÷›Õ ‹ ∆BŒJªA Ah« ∆HØ BáBu Aú¿ß À AÃøE hƒø “ƒU ü BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A Ω«C À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG AÃøjUC À AÀj∞∑ hƒø iB√ ü
PB_Õ‡A ∆C “_»U ≈_ø - B_Œ√BQ - À , …ŒªG œ»NƒùA …ºJ≥ Bø ‹ …I “uBàA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ≤BuÀC j∑hM PBÕ‡A ∆C “»U ≈ø - ‹ÀC - ∂BŒnªA
, ¡»_mAÃY ≈ß —iÃNnùA µ÷B¥áA  h« ΩRñ ∆Ã◊J®Õ ‹ ∆BŒ¨ÒªA À iBJ∏Nm‹A Ω«C ∆Ãøj A À iB∞∏ªA ’‹¤« À , rJNªA À iAh√„ª “≥Ãnø
”_ƒ®ø Ã_« ¡_®√ , j«B_£ Ã_« À “_ÕîùA —eB®_nªA  h_« Ω_Rù ’BUjªA À —ÀB¥rªA  h« ΩRø ≈ø ≤ÃàBI ∆ûNƒÕ ‹ À , “¿Œ≥ B ∆ÀjÕ ‹ À
. ∆Ej¥ªA ≈ BI ü …n∞√ ü \ŒZu
AiB_RÕG B_ƒ«B« B_«j∑g B_ƒÕà # π_Ii ’B_q B_ø ‹G $ : ïB_®M …_ªÃ≥ _n∞M ü ¡«iB_§√C ±_ºNã ≈ø eB∞NnM ∆C ≈∏ô jaC  ÃUÀ Bƒ«B« À
. πªhI ±N∏ƒØ æB∏q‚A ≈ø B»Œºß ejÕ Bø , “º¿ÜA n∞M ü B«eiÃm ªA “ŒM‡A  ÃUêA ©ø ∫ rM B»√fi iBvNa›ª
, “_ƒÜA ü eúàA j∑g f®I “®≥AêA “º¿ÜA B»M §√ À , iBƒªA ü eúàA SÕfY ≈ø …¥Jm Bû ’BƒRNmA # πIi ’Bq Bø ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥ À
$ : f_®I …ªÃ≥ …∞®zÕ ≈∏ª À ¡«eúa ¬fß πIi ’BrÕ ∆C ‹G - Ah« ”ºß - jÕf¥NªA À “Õifvø # πIi ’Bq Bø $ : …ªÃ≥ ü # Bø $ À
. fYAÀ # fÕjÕ Bø $ : …ªÃ≥ À # ’Bq Bø $ …ªÃ¥I eAjùA À , “ªÃuÃø Bƒ«B« # Bø $ ∆HØ # fÕjÕ Bù æB®Ø πIi ∆G
“ºJ¥N_nùA “_ƒøkfiA ©_Œö ü ∆Àf_ªBa ¡« ”ƒ®ùA À , ∂BŒnªA ≈ø eB∞NnÕ –hªA ¬AÀfªBI ¬Ã∏ A ’B¥JªA —fø ≈ø ’BƒRNm‹A À “ªÃuÃø BøG À
A ’B_q ≈_ø ‹G B_»ŒØ ∆ÀfªBa B®Œö ¡« ”ƒ®ùA À ≈ÕfªBa ü NnùA ©¿ÜA ¿y ≈ø ’BƒRNm‹A ÀC , ∆BølªA ≈ø πIi ’Bq Bø ‹G “ŒªBNNùA
À B_»ƒø ∆Ã_Ujë ΩI iBƒªA ü ∆ÃøÀfÕ ‹ îƒø¤ùA ≈ø —Bv®ªA À îJ√hùA ∆C iBJafiA ü Bù B¥ÕfvM ∆Ã∏ŒØ “ƒÜA ü ΩafÕ À B»ƒø Xjë ∆C
. ’BƒRNm‹A “Zu À ¬Ã¿®ªA ~B∞N√A ü ≤B∑ iBƒªA ≈ø |®JªA XÀja ∆HØ , “ßB∞rºª —ja‡BI “ƒÜA ∆úafÕ
B_ø AÃZ∏√B_Ø …_ªÃ¥∑ ïB®M …ø›∑ ü …ßÃ≥ê B®÷Bq ≈∏Õ ∆G À …ŒØ y ‹ À Ω¥®Õ ≈ø ”ºß ’Bq Bø …ªÃ≥ ü Bø ™B¥ÕG ü ¬›∏ªA ”¥JÕ À
. 3 - ’BnƒªA : ’BnƒªA ≈ø ¡∏ª LB
…_J¥®Õ “_ƒÜA “_ÕE ü ’BƒRNm‹A ∆C ´ ∂BŒnªA ü B¿»∑A q‹ “Õ‡A  h« ü ¬›∏ªA §√ G AÀf®m ≈ÕhªA BøC À “ŒªBNªA “Õ‡A ü ¬›∏ªA À
ïG A _rø ΩI ™ÃÒ¥ø ´ ’BÒß “ƒÜA ∆Ã∑ ¡÷›Õ ‹ …√HØ ™Ã≥êA µ¥Ñ ïG A rø ’BƒRNm‹A ∆Ã∏Õ ‹ ∆C …øk‹ À gÀhâ ´ ’BÒß …ªÃ≥
AfIC πªg ’Bq ´ A À îUiBa ´ ¡« À “Œ¿÷Ae “ŒÒ®ªA ≈∏ª B»ƒø A ¡»Ujë ∆C ‹G AfIC B»ŒØ “ƒÜA Ω«C ∆C ”ƒ®ùA À ™Ã≥êA ∆B∏øG
.
À f_∞ƒM ‹ …NƒÒº_m À —f_ªBàA “_ƒÜA ¡ B_aeHI ¡»ƒ_ß ©Ò¥ƒM ‹ …√BZJm A —if≥ ∆G À “¥ºÒùA A —if≥ PBJQ‚ B≥Ãnø ’BƒRNm‹A ∆Ã∏ŒØ
f_ßÀ ∆G À “ƒÜA ≈ø ¡»Ujë ∆C ïB®M …ºØ ΩJ≥ …Œºß O√B∑ Bø ”ºß “Œ≥BI …N BYG À …Mif≥ À  fŒI ∆BølªA ∆G À ΩÒJÕ ‹ À æÀlÕ ‹ …∏ºø
. eB®ŒùA ±ºë ‹ A À  fßÀ ∆B∏ù ¡»Ujë ‹ ïB®M …ƒ∏ª B¿÷Ae B»ŒØ ’B¥JªA ¡
…ªÃ¥I “Õ‡A O¿NNaA ∆G À —AgB A À “ºIB¥ùBI ∂BŒnªA —fYê “ƒÜA “ÕE ü   §√ iBƒªA “ÕE ßC “Õ‡A  h« ü ©≥AêA ’BƒRNm‹A ü ¬›∏ªA À
. ”∞ë ‹ Bø µ¥ZNªA ïG —iBq‚A ≈ø …ŒØ À fÕjÕ Bù æB®Ø πIi ∆G
K_UÃÕ ‹ À jÕf_≥ ’œ_q Ω∑ ”ºß …√fi πªg …√BZJm A ’BrÕ ∆C ‹G AfIC B»ƒø ∆ÃUjë ‹ “ƒÜA ü eúàA Ω«D∑ iBƒªA ü eúàA Ω«DØ
ÀC jÕf_¥M ∆Àe jÕf_¥NI —f_Œ¥ø _´ “_¥ºÒø …Mif≥ ∆fi  fÕ ≈ø jøfiA XÀja ÀC …Ø›a ”ºß …Mif≥ Kºm ©ƒø ÀC ’BÒßG æB®ØfiA ≈ø Ω®Ø
≈_ø π_ªg _´ ïG 39 - f_ßjªA : O_JRÕ À ’B_rÕ B_ø A AÃZô æB≥ À 27 - ¡Œ«AjIG : ’BrÕ Bø A Ω®∞Õ À ïB®M æB≥ jøC ∆Àe jøDI
. PBÕ‡A
. ”∞ë ‹ B¿∑ A “Œrñ B»ƒø îøj A |®I XÀja ≈ø iBJafiA ü eiÀ Bø îI À …UêA Ah« îI —BØBƒø ‹ À
. B ÀC  B√j∑g Bø ≈∏ŒºØ —jrß ïG , ∆BŒJªA ©¿â ü ©Œ¿ÜA ”»√C jaC  ÃUÀ Bƒ« À ’BƒRNm‹A ü …UÀ Ah«
Ah_« ”ºß —eBÕlªA ≈ø πIi ’Bq Bø ‹G jÕf¥NªA À “ƒÜA Ω«fi ¡Œ®ƒªA ≈ø —eBÕlªA À iBƒªA Ω«fi LAh®ªA ≈ø —eBÕlªA ü ’BƒRNmA …√C B¿»Œ√BQ À
∆fi πq ¨I ±ªfiA ”ºß —eBÕk ∆B∞ªfiBØ Ah∑ O≥À B¿»∏Nyj≥C ≈ÕhºªA î∞ªfiA ‹G iBƒÕe ±ªC πŒºß œª   ¨ª ΩUjªA æÃ¥Õ B¿∑ iAf¥ùA
‘Ã_m –C f_Õk ‹G ΩUi Bƒ®ø ∆B∑ Bø æB¥Õ B¿∑ πIi ’Bq Bø ‘Ãm –C ‘Ãm ”ƒ®ñ ‹G ∆Ã∏ŒØ Ah« ”ºß À ΩŒº¥ªA ≈ø ”ƒRNnÕ ‹ R∏ªA
. fÕk
. …Ø›a OØjß f≥ À “ÕfIfiA À ¬AÀfªA ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø …ªÃ≥ —eBØG ¬fß ”ºß Jø …√C …ŒØ À
À PÃ_ùA î_I B_ø Ã_« –h_ªA dk _ªA ü ¡»√Ã_∑ —fø À iB√ ‹ À “ƒU ü AÃnŒª ¡»√fi jr A ü ¡»øB¥ø ”ºß ©≥AÀ ’BƒRNm‹A ∆C B»RªBQ À
™B_Ò¥√A f_®I ≈ø ÀC “Õ‡A æÀl√ ∆fª ≈ø “ƒÜA À iBƒªA ü ∆Ã√Ã∏Õ ¡»√C ∆B§ªA ≈§ª ≈RNnÕ À AfIC B»ŒØ ≈ÕfªBa æB≥ ê ïB®M …√fi —BŒáA
. —f÷BØ ’BƒRNm›ª ΩvZØ ±Œº∏NªA
. B»ŒØ æÃafªA ΩJ≥ …I iBJa‚A ∆B∑ AgG l÷BU πªg ∆C LAÃÜBØ B»ŒØ æÃafªA ΩJ≥ Bø iBƒªA ü eúàA ≈ø ”ƒRNnÕ ±Œ∑ ΩŒ≥ ∆HØ
—eB®_nªA À —ÀB¥_rªA fŒ®_m À œ¥_q ¡»ƒ_¿Ø …_ªÃ≥ —eB_ØG ”_ºß J_ø  j«B§I …UêA Ah« ∆C ”ºß •∞ºªA “»U ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ …√C …ŒØ À
. …ŒØ Bø OØjß f≥ À iBŒNaA À LBnN∑A ´ ≈ø îNÕ ÜA
≈Õh_« ≈_ß “_UiBàA LAh_®ªA pB_ƒUC ≈_ø π_Ii ’Bq Bø ‹G  jÕf¥M À µŒ»q À Øk B»ŒØ ¡ …ªÃ¥I ΩvNø æÀfiA ’BƒRNm‹A ∆C B»®IAi À
™AÃ_√C ≈_ø π_Ii ’B_q B_ø ‹G ¡Œ®√ B»ŒØ ¡ æB≥ …√D∏Ø ¬›∏ªA …Œºß æe Bñ ΩvNø “ƒÜA Ω«C ü À eúàBI ’BƒRNm‹A µº®NÕ ‹ À îIjzªA
. gÀhâ ´ ’BÒß …ªÃ≥ …Œºß æe BòG À ¡Œ®ƒªA
“_ƒÕj≥ ‹ …√C ”ºß ’BƒRNm‹A ”ƒ®ñ “Œ√BRªA ‹G À ‘Ãm ”ƒ®ñ ïÀfiA ‹G haC …ŒØ À ΩŒªe ´ ≈ø …MfYÀ À ∂BŒnªA æBvM‹ ©Ò≥ …√C …ŒØ À
¬AÀe ”_ºß æf_Õ B_òG …_√HØ  j_∑g B_ø ”_ºß æf_Õ gÀhâ ´ ’BÒß …ªÃ≥ ∆C ‹ À µŒ»q À Øk B»ŒØ ¡ …ªÃ¥I ïÀfiA ‹G µº®M ”ºß ∫Bƒ«
. B»z®I ÀC ’BÒ®ªA ™AÃ√C ©Œö ”ºß ‹ ’BÒ®ªA
À —Ãßf_ªA ≤j_£ ≤j_§ªA À _rJNªA À ©_Œ¿ÒNªA ¬B_¥ø ¬B_¥ùA À î®øB_nºª π_ªg iB_»£G À ¡Œ_®ƒªA ™AÃ_√C |®I ’BƒRNmA ü —f÷BØ “ÕC ¡Q
.  ÃUêA ±bmC ≈ø Ah»Ø KŒ´ ªA
≈_ø π_Ii ’B_q B_ø À ~ifiA À PAÀB¿_nªA O_øAe B_ø B_»ŒØ ≈ÕfªBa ”ƒ®ùA À Bz≥BƒNø ¬›∏ªA ∆B∑ ‹G À ÀAêA ”ƒ®ñ ‹G ∆C B»nøBa À
. πªg ”ºß —eBÕlªA
f_ÕfZNªA À jÕf_¥NªA —eB_ØG ¬f_ß ”_ºß J_ø …_UêA ∆C ”_ºß  Ã∞®_y ¡»ƒ∏ª ’Aj∞ªA  j∑g BòG À OJRÕ ÀAêA ”ƒ®ñ ‹G ∆Ã∑ ∆C …ŒØ À
. …ŒØ Bø OØjß f≥ À ¬AÀfªA îNÕ‡A ü ’BƒRNm‹A ”ºß µIBnªA
K_UÃM xB_®ø LB_∏MiA ¡»NßB_ À ¡»√B_ôG ïG Aÿy ≈ÕhªA ¡« À fŒYÃNªA Ω«C ≈ø iBƒªA ΩaeC ≈ø AÃ¥q ≈ÕhªBI eAjùA ∆C B»meBm À
. ¡»ŒªG ¡»MBßB LAÃQ æBvÕG À “ƒÜA ïG B»ƒø ¡»UAjaG ≈ø πIi ’Bq Bø ‹G iBƒªA ü ∆ÃJ≥B®ø ¡»√C …√BZJm aDØ iBƒªA æÃae
…_ƒß iB_Ja‚A ü f_I ‹ B_»ŒØ f_ºë À “ƒÜA ïG iBƒªA ≈ø Ω¥ƒÕ ≈ø ∆fi BzÕC ¡«eúa ≈ø ’BƒRNmA Ã»Ø “ƒÜA Ω«C ü –hªA ’BƒRNm‹A BøC À
. iBƒªA …ŒØ ¡»ºaeC –hªA O≥êA ≈ø πIi ’Bq Bø ‹G B»ŒØ ≈ÕfªBa “ƒÜA ü ¡»√G æB≥ …√D∏Ø …ªBY ≈ø ¬f¥M Bø ’BƒRNmA ≈ø  eúa fŒIDNI
AgH_Ø π_ªg …_I µ_ŒºÕ –hªA æBáA ü î∞uêA ≈ø Ω∑ ¡Œ»ºß –jUC BòG À ¡»√BŒßDI AÀf®m ≈ÕhªA ¡« æÃ¥ªA Ah« ü AÃ¥q ≈ÕhªA À AêB≥
À pBJß ≈IA ïG æÃ¥ªA Ah« AÃJn√ À —eB®m Ω«C ¡»Ø B»ŒØ AÃNJQC À “ƒÜA ü AúaeC AgG À ’B¥q Ω«C ¡»Ø B»ŒØ AÃJ≥Ãß À iBƒªA ü AúaeC
. î®IBNªA ≈ø “ßBö À “IBZvªA ≈ø –ifàA fŒ®m œIC À A fJß ≈I jIBU
¡»ƒ_¿Ø …ªÃ¥I î¿n≥ ïG ©¿ÜA Ω«C ¡n≥ pBƒªA …ª ™Ã¿â ¬ÃÕ …√C “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “∞u ü j∑g Bø f®I ïB®M …√HØ ∂BŒnªA ¡÷›Õ ‹ …√C …ŒØ À
Ω_öC Bø ΩŒv∞Nª ∆B≥Ãnø “ŒºŒv∞NªA BøDI ≈ÕÀfJø AÀf®m ≈ÕhªA BøC À …ªÃ≥ À G AÃ¥q ≈ÕhªA BøDØ …ªÃ≥ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À fŒ®m À œ¥q
©_Œö AÀf®_m ≈Õh_ªBI eAjùA À “uBa ¡»ƒø “∞÷B ‹ iBƒªA Ω«C ©Œö AÃ¥q ≈ÕhªBI eAjùA ∆Ã∑ πªg ¬k‹ À fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø …ªÃ≥ ü
. “ƒÜA ΩaeC À iBƒªA ≈ø XjaC ≈ø xÃva ‹ “ƒÜA LBZuC
AÀf®_m ≈Õh_ªA À AÃ¥_q ≈Õh_ªBI eAj_ùA ∆C B_¿∑ ¡»√B_ŒßDI “uBa “∞÷B ±uÀ BzÕC fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø …ªÃ¥I eAjùA æB¥Õ ∆C ‹G ¡»ºªA
O_øAe B_ø ≈Õf_ªBa B_»ŒØ AÀj¥N_mA À iB_ƒªA AÃ_ºaeC ≈ÕhªA ¡« À B®ø fŒ®m À œ¥q ©¿ÜA Ω«C |®I ∆C ”ƒ®ùA À ¡»√BŒßDI —fYAÀ “∞÷B
~ifiA À PAÀB¿_nªA O_øAe B_ø B»ŒØ AÀfºbŒØ B»I ¡«f®nÕ À “ƒÜA ¡»ºafÕ À B»ƒø ¡»Ujë ∆C πIi ’Bq Bø ‹G ~ifiA À PAÀB¿nªA
. “ƒÜA AúafÕ ∆C ΩJ≥ iBƒªA ü îƒ∑Bm ’BŒ¥qC …ŒØ AÃ√B∑ ∆BølªA ≈ø AiAf¥ø ‹G
“_øBß ©¿ÜA Ω«C ±uÀ ü j«B§ªA ∂BŒnªBØ fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø …ªÃ≥ ”ƒ®ø ≈ø œßeA Bø ïG h◊ƒŒY æB∏q‚A ≈ø  Bƒøf≥ Bø Ω¥NƒÕ ≈∏ª
À ¡»ƒ_Œ®I —f_YAÀ “_ßBö ¡_« À ¡»¥Õj_∞NI ¡ B_Y ΩŒ_v∞M ¡_Q ‹ÀC fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø …ªÃ¥I ¡»ƒø “uBa “∞÷B —eAiG ”ºß fßBnÕ ‹
–C À f_YAÀ ‹G B_¿»I eAj_ùA oŒ_ª ≈Õ’BƒRN_mA ¡_Q ~ifiA À PAÀB¿_nªA ¬AÀfI ≈ÕfÕfÑ ©ø î¿∏á îƒQA îßÃyÃø —iÃu ü ¡«eAjÕG
eAj_ùA æB_¥Õ ∆DI ¡Œ¿®NªA …UÀ ”ºß …UêA Ah« ij¥Õ ∆C ≈∏ô À ¡§ƒªA ü AfŒ¥®M À ”ƒ®ùA ü BnJª TiÃÕ ∆C ∆Àe ΩŒv∞NªA Ah« ü —f÷BØ
≈Õh_ªA …_ªÃ¥I À iB_ƒªA Ω_«C ©_Œö AÃ¥_q ≈Õh_ªA …_ªÃ¥I eAjùA À fŒ®nªA À œ¥rªA ïG ©¿ÜA Ω«C “øBß ¡Œn¥M fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø …ªÃ¥I
≈_ø ïB_®M A ¡»Uj_ë ≈ÕhªA fŒYÃNªA Ω«C ≈ø ∂Bn∞ªA æBY ’BƒRNmA î®yÃùA ü ’BƒRNm‹BI eAjùA ∆Ã∏Õ À “ƒÜA LBZuC ©Œö AÀf®m
. æB∏q‚A ≈ø µIBnªA …UêA ”ºß ejÕ ∆B∑ Bø ΩU ≈ø ¡ºnÕ h◊ƒŒY À “ƒÜA ¡»ºafÕ À iBƒªA
¡_∏Y B_ø ”ºß ¡«eúa ‹G ’BrÕ ‹ …√BZJm A ∆fi XÀjbºª fŒ®JNªA À eúbºª fŒ∑DNªA ΩŒJm ”ºß ë BòG “ŒrùBI µŒº®NªA ∆C B»®IBm À
. B»ƒø ¡»Ujë ∆C ’BrÕ ‹ …√fi ∆Ã∏Õ ‹ Bñ ∆Ã∏Õ ‹ Bù µŒº®M …√D∏Ø …I
‘Ãßf_I wN_ë æÀfiA …UêA ∆C ´ eúàA |¥ƒª ∂Ãnø ´ ≈ÕeiÃùA ü ’BƒRNm‹A ∆C ‘Ãße ü æÀfiA …UêA ∫iBrÕ …UêA Ah« À
∆C ‹G LBJmfiA ≈ø KJnI |¥NƒÕ ‹ eúàA ∆C ∆BŒJª ’BƒRNm‹A ∆C ‘ÃßfI wNë …UêA Ah« À “Œ ‚A —if¥ªA ∂› G ∆BŒJª ’BƒRNm‹A ∆C
. ›uC ’BrÕ ≈ª À …yB¥N√A A ’BrÕ
”_ºß æf_Õ ÀC j®_rÕ gÀh_â ´ ’BÒß “ƒÜA Ω«C ü …ªÃ≥ ∆C K« …Œºß ΩŒªe ‹ ›uC ’BrÕ ≈ª À …ªÃ≥ ∆HØ …ŒØ ±®zªA …UÀ ë Ah« À
. j«B£ ë B¿∑ …Ø›Ç j®rÕ Ãª …Œºß æfÕ ‹ À …I j®rÕ ‹ fÕjÕ Bù æB®Ø πIi ∆G …ªÃ≥ ≈∏ª πªg
…_√HØ “ƒÜA ∆úafÕ ≈ÕhªA ±÷AÃÒªA ü Ah∑ À “∞÷B ΩJ≥ B Ãae iBƒªA Ω«C ≈ø “∞÷B …ŒØ µJm –hªA ∆BølªA ’BƒRNmA …I eAjùA ∆C B»ƒøBQ À
©_¥Õ ∆C f_I ‹ À —j_ølªA f_®I Ωaf_Õ ¡»ƒ_ø —jølªBØ Ajøk “ƒÜA ïG AÃ¥MA ≈ÕhªA µŒm À Ajøk ¡ƒ»U ïG AÀj∞∑ ≈ÕhªA µŒm À æÃ¥Õ ïB®M
. –jvJªA ƒNnùA ≈I ¬›m ≈ß …UêA Ω¥√ À πIi ’Bq Bø ‹G …ªÃ¥I ïB®M …ŒƒRNnÕ –hªA ë À ∆BølªA ü PÀB∞M B¿»ƒŒI
∆C G # ≈ÕfªBa “ƒÜA œ∞Ø $ : …ªÃ≥ ü Ah∑ À # ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø B»ŒØ ≈ÕfªBa iBƒªA œ∞Ø $ : …ªÃ≥ ≈ø j«B§ªA ∆C …ŒØ À
. “ÕAfJªA “»U ≈ø ‹ “ÕB»ƒªA “»U ≈ø “ƒÜA ÀC iBƒªA ü ∆Ã∏ªA —fø ïG j£B√ ±uêA
f_®I —j_øk æÃ_ae “_»U ≈_ø π_ªg ü æBáA PÀB∞NÕ ‹ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« æBY –C ”ºß “ƒÜA ü ÀC iBƒªA ü iAj¥Nm›ª CfJùA ∆C ”ºß
. πªg ≈ø ΩuBáA œ√BølªA PÀB∞NªA À —jøk
B_NŒƒØ AgG À , BŒ√f_ªA ü ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø iÃJ¥ªA ü ¡»√Ã∑ —fø B»ŒØ îIh®ø iBƒªA ü ≈ÕfªBa ¡»√Ã∑ ”ƒ®ùA ∆C : B»®mBM À
ü …_º¥√ , —j_a‡A ü ∆Ã_∏Õ Bø ”ºß ©≥À ’BƒRNmA # πIi ’Bq Bø ‹G $ : …ªÃ≥ À , LBnZºª A ¡»R®JÕ ∆C ïG ¡»IAhß ©Ò¥√A BNøfß À
. ¡« mB∞M ü BƒIBZuC ≈ø ©ö ≈ß ›≥B√   n∞M ü œmÃÒªA j∞®U œIC BƒbŒq ≈ß , ∆BŒJªA ©¿â
. …Œºß ejÕ Bø OØjß f≥ À , jÕj¥NªA ü Bø ≤›NaA ©ø ‘Ãm ”ƒ®ñ # ‹G $ haC ”ºß JùA œ√BRªA …UêA ïG …®Ujø ∆C : …ŒØ À
jÕf_¥NªA À , AÃ¥_q ≈Õh_ªA ïG f_÷B®ªA ¿zªA ≈ø ’BƒRNm‹BØ iBƒªA ¡»ºafÕ ›Ø ¡»ƒß kÀBVNÕ ∆C πIi ’Bq ≈ø ‹G eAjùA ∆C : B«jqBß À
≈Õh_ªA B_øC À $ “_ƒÜA Ω_«C “_ŒYB√ ü ’BƒRN_m‹A …_UÃÕ Ω_÷B¥ªA Ah_« ∆C j«B_§ªA À , πIi ’Bq ≈ø ‹G iBƒªA ü ∆Ã÷B∏Ø AÃ¥q ≈ÕhªA BøDØ
, “¥IB_nªA  Ã_UêA |®I ü ¬f¥M B¿∑ “ƒÜA ïG iBƒªA ≈ø ∆ÃUiBàA fŒYÃNªA Ω«C …I eAjùA ∆DI # πIi ’Bq Bø ‹G - …ªÃ≥ ïG - AÀf®m
ïG …_UêA Kn√ À , “ƒÜA ∆úafŒØ ∆ÃUjë ¡Q iBƒªA ü ¡»√HØ fŒYÃNªA Ω«C ≈ø ∂Bn∞ªA ‹G B»ŒØ ≈ÕfªBa “ƒÜA ü ’Af®nªA ∆C ”ƒ®ùA À
. kBâ œIC
K_UÃÕ ∆B_∑ B_ø B_ƒ÷B∑ Ã_« À , j_aE …_UÃI …_UÃÕ ∆C f_I ‹ ≈Õ’BƒRNm‹A ≈ø œ√BRªBØ î÷BƒRNm‹A æÀC ü –jè BòG  j∑g Bø ∆C : …ŒØ À
. îNÕ‡A ü ∂BŒnªA —fYÀ ~B¥N√A
Ω_¿ß B_vª ”_∞®Õ B_òG À B_ØAlU ¡»ƒ_ß ”∞®Õ ‹ pCi ≈ø iBƒªA ¡»ºafÕ ›Ø …√BZJm A ¡»ƒß Ã∞®Õ ≈ÕhªA îƒø¤ùA ≈ø —Bv®ªA ∆C ”ºß
ü Aúaf_Õ ∆C _´ ≈_ø G # “_ƒÜA œ_∞Ø AÀf®_m ≈ÕhªA BøC À $ : “Œ√BRªA “Õ‡A ü ∆úafŒØ ’Af®m πªhI ∆À vŒØ “ßB∞rª ÀC  Ãº¿ß
. æÀC ≈ø “ƒÜA ü ∆úaAe ’Af®m ΩI AÃRNnÕ ”NY ’BŒ¥qDI AÃnŒª ¡« “º¿ÜBI À , iBƒªA ¡ Ãae ¬f®ª AÃRNnÕ ¡Q ’BŒ¥qfiA —jøk
. ¬f¥M B¿∑ B»≥› G æBY ”ºß Ω¿®ªA ©ø ïB®M …Mif≥ PÃJRª fŒ∑DM À , ’BƒRNm›ª ΩŒº®M # fÕjÕ Bù æB®Ø πIi ∆G $ : …ªÃ≥ À
’‘j_≥ # gÀh_â _´ ’BÒß πIi ’Bq Bø ‹G ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø B»ŒØ ≈ÕfªBa “ƒÜA œ∞Ø AÀf®m ≈ÕhªA BøC À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ã_« À æÀfiA ≈_∏ª ¡ B¿®N_mA ≈_ø ≤Àj_®ùA ü “_øk‹ f®_m —eB_ø ∆fi “¨ºªBI µØÀC œ√BRªA À ¬Ãº®¿ºª ’BƒJªBI À æûV¿ºª ’BƒJªBI AÀf®m
A ≈_ø _àA À —eB®_nªA ∆C ïG “∞ŒÒª —iBqG ≈ß Ãºë ‹ ¬Ãº®¿ºª ’BƒJªBI “¥IBnªA “Õ‡A ü # AÃ¥q $ ∆Ã∑ ©ø æûV¿ºª ’BƒJªBI AÀf®m
iêA : # AfIC fYC ≈ø ¡∏ƒø ”∑k Bø …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ¡«fƒß ≈ø ë ¡»I µZºùA jrªA À …√BZJm
. 21 :
$ : …_ªÃ¥I eÃ_ºàA ≈_ø ’BƒRNm‹A µJm ©ø gÀhâ ´ ’BÒß “ƒÜA ïB®M  fßÀ , ™ÃÒ¥ø ´ –C gÀhâ ´ ’BÒß À ©Ò¥ªA ë : hÜA À
≈_ø …_øBøk Xjë ‹ jøfiA πªBø …√C À …Mif≥ ∂› G ’B¥I PBJQG “ŒrùA ’BƒRNmBI  eAjø ∆C ”ºß f«AÃrªA ≈nYC ≈ø # πIi ’Bq Bø ‹G
. °≥  fÕ
$ : …_ªÃ≥ ü ”ƒRN_nùA ∆Ã∑ ”ºß BŒƒJø  ÃUêA ≈ø ∆B∑ Bø ‹G “¥IBnªA “Õ‡A ü “»IBrùA TBÅfiA ≈ø ¬f¥M Bø ©Œö “Õ‡A  h« ü –jè À
…_ºae ≈_ø |_®I —j_a‡A iB_√ ≈ø Xjë ∆C l÷BÜA ≈ø ∆C πªg À , BŒ√BQ “ƒÜA ïG B»ƒø Xja ¡Q ‹ÀC iBƒªA Ωae ≈ø # πIi ’Bq Bø ‹G
PjQB_∏M f_≥ À , “ƒ_nªA À LB_N∏ªA ≈ø –iÀjzªB∑ ë À , AfIC ’AlU B»ºae ≈û fYC fºàA “ƒU œ« À —ja‡A “ƒU ≈ø Xjë ‹ ≈∏ª
iBƒªA ü ≈ø |®I XÀja ”ºß LBN∏ªA “ª‹e O√B∑ ∆G À , KÕi Àg πªg ”ºß B»Nª‹e ü LBMjÕ ‹ SŒÅ πªg ü PBÕAÀjªA À PBÕ‡A
. `ÃyêA ∫AhI oŒª B»ƒø
›_Ø LAÃ_RªA µZNmA ≈ø ∆C ”ºß “øfiA ™Bö‚ : B»ƒø ¡»UÀja kAÃU ¬fß À “ƒÜA “ßBÒªA Ω«C æÃae LÃUÀ ü , ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥
. B»ŒØ …ªÃae f®I B»ƒø Xjë ‹ …√C À , “ƒÜA ΩafÕ ∆C fI
. ”»N√A
∆fi f_ŒßêBI ’B_ØêA ∆Àe KUAÀ fßêBI ’BØêA ∆C œ« À “¿ºnø “Œº¥ß —fßB≥ ”ºß “ŒƒJø # “ƒÜA LAÃRªA Ω«C æÃae LÃUÀ $ “ªDnø
”_ºß f_ßÿºª µ_Y Ω_®U Ã»Ø fŒßêA BøC À ¡º§ªA ≈ø ë À ¨ªA µá “ßByG …I ’BØêA ¬fß À , …ª eÃßÿºª µY fßêA …I µº®M –hªA
f_ßÀ …√BZJ_m A À ∫ _Õ ∆C …_ª À üÃN_nÕ ∆C …ª ΩI …¥Y üÃNnÕ ∆C µáA KYBvª KUAêA ≈ø oŒª À , …ª …I fßÃÕ –hªA ±ºbNªA
¡ …º®U –hªA µZºª “ŒØÃM “ƒÜA “ßBÒªA Ω«C ΩafÕ ∆C KUAêA ≈¿Ø ¡»√BŒv®I iBƒªA îuB®ªA fßÀC À , ¡»NßB HI “ƒÜA ÒùA  eBJß
. …n∞√ µY ∫ I ¡»∑ Õ ∆C …ª À …¥Y üÃNnŒØ ¡»J≥B®Õ ∆C …ºØ ¡»Œºß …n∞ƒª …º®U µY Ã»Ø îuB®ªA LB¥ß BøC À , …n∞√ ”ºß
–h_ªA ”_ºß J_ø  j_∑g –h_ªA ™B_ö‚A À , PBÕAÀjªA À PBÕ‡A …Œºß PjQB∏M Bû Ã»Ø B Ãae f®I “ƒÜA ≈ø XÀjàA ¬fß “ªDnø BøC À
. “º¥Nnø “VÅ oŒª À , πªg ”ºß Ω¥®ªA ÀC “ƒnªA À LBN∏ªA “ª‹e ≈ø  Ã¿ºnM
œ÷AÀi SÅ
À cŒrªA ÃIC À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À “UBø ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À ¡ºnø À –iBbJªA XjaC : , iÃRƒùA ifªA ü
…√BZJ_m A ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ –j®qfiA ”mÃø œIC ≈ß PB∞vªA À ’B fiA ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA
: , …_ŒØ À # fÕf_q ¡Œ_ªC  haC ∆G “ùB£ œ« À - ‘j¥ªA haC AgG πIi haC πªh∑ À $ : Cj≥ ¡Q . …Nº∞Õ  haC AgG ”NY B§ºª œº¿Œª
: æB_≥ LB_ÒàA ≈I j¿ß ≈ß …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À ”º®Õ ÃIC À …ƒnY À –hø ªA XjaC
Ω_I : æB_≥ ? …ƒø Æj∞Õ ’œq ”ºß ÀC …ƒø ÆjØ f≥ ’œq ”ºß , Ω¿®√ ¬›®Ø A æÃmi BÕ : Oº≥ # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø $ : Oªl√ Bù
…__ƒß –Àj__ø •__∞ºªA Ah__« À : æÃ__≥C …__ª µ__ºa B__ù j__nŒø Ω__∑ ≈__∏ª À , j__¿ß B__Õ ¬›__≥fiA …__I Pj__U À , …__ƒø Æj__Ø f__≥ ’œ__q ”__ºß
A æÃmi BÕ Oº≥ : æB≥ îváA ≈I ∆Aj¿ß ≈ß –iBbJªA \ŒZu ü B¿∑ “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø —ef®Nø ∂jÒI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
, : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ≈_ß …_»UÀ A ¬j∑ œºß ≈ß BzÕC , …ŒØ À # …ª µºa Bù jnŒø Ω∑ $ : æB≥ ? ∆úøB®ªA Ω¿®Õ ¡ŒØ
? Ω_∏N√ ‹ C : AêB≥ . iBƒªA ≈ø ÀC “ƒÜA ≈ø  f®¥ø KN∑ ‹G fYC ¡∏ƒø Bø æB¥Ø ~ifiA ü O∏ƒÕ Ω®VØ AeÃß haDØ —kBƒU ü ∆B∑ …√C
. G # ”¥MA À ”ÒßC ≈ø BøDØ $ : Cj≥ À # …ª µºa Bù jnŒø Ω∏Ø $ Aú¿ßA : æB≥
pB_Jª oJ_ºÕ B_ø B_«iBQE À ∆BŒßC ≈ø B®ªA Ah« ü “ÕiBÜA TeAÃáA ≈ø ›∑ ∆C “∏nø –g ”ºß ”∞ë ‹ …√G : æÃ¥√ πªg \ŒyÃNª À
∆C ∆B_∏øG B ∂A Y‹BI AeBøi jvM Bø “JràBØ , B®ø ¬f®ªA À eÃUêA ïG “Jn√ ∆B∏ø„ª À ∆B∏ø‚A fY ”ºß Ã»Ø eÃUêA À µ¥ZNªA
©_¿NUA ∆G B√B_n√G _vÕ ∆C eAf®N_mA Ω_¿Ñ B»√C –C “Œ√Bn√‚A ∆B∏øG B»ºØ Ω®∞ªBI B√Bn√G jvÕ Bø ùA À , vM ‹ ∆C À AeBøi vM
. ∆Bn√‚A ´ B◊Œq vŒØ ΩÒJÕ ∆C eAf®NmA À “Œ√Bn√„ª “JUÃùA “º®ªA ’AlUC “Œ¥I B»®ø
À eB_øjªA ïG …J_nƒÕ ∆B_∑ –h_ªA ∆B_∏ø‚A …_ƒß πªg fƒß ΩÒI Ω®∞ªBI B√Bn√G À Ω®∞ªBI AeBøi ›Rø iBu À eÃUêA pBJºI oJºM AgG À
.   ´ “Œº®∞ªA  h« ©ø ©ƒNô AeBøi À   ´ ©ƒNô KnZØ B√Bn√G iBu À , B®ø …øfß À ∆Bn√‚A ïG À B®ø   ´
—j_§ƒªA  h_»I B_®ªA ∆B_∑ Ω_º®ªA Ω_ºß ïG B»_ººß BƒJ_n√ Ah_∏« À B “JUÃùA B»ººß ïG B«BƒJn√ À PBŒº®∞ªA B√haC AgG B√C \zNÕ Ah»I À
ïG B_√j§√ AgG À , B_®Œö PAiB_ŒNa‹A À PAeAf®N_m‹A À PB_√B∏ø‚A Ω_ÒI À , …_Œºß Ã_« B¿ß B»ƒø ’œq ¨NÕ ‹ PBŒº®∞ªA ≈ø “ºnºm
∆B_∏ø‚A l_ŒY ≈ø “ÕeBùA ’BŒqfiA ≈ø ’œq Xjë B»MB∑jY PBÕB´ ïG “JnƒªBI B»º¿Ñ ªA PAeAf®Nm‹A À PB√B∏ø‚A “»U ≈ø iÃøfiA
. iBŒNa‹A j¥Nnø À
Œ_¨M –C À , eej_M À ¬B»IG –C ΩJ¥Õ ‹ À , îß jQC ÀC îß ≈ø …÷AlUC ≈ø ’lU Ω∑ …ŒØ î®NÕ “Œº®Ø À —iÀjy …UÀ : ∆B»UÀ ∆Ã∏ººØ
±_ºbNM ‹ À B»MBŒ_zN¥ø ≈_ß π_∞ƒM ‹ _ªA “_øBNªA B»ºº®I P‹Ãº®ùA À “JUÃùA B»IBJmDI PBJJnùA …ŒØ ¬Ã¥M –hªA …UêA ë À ΩÕfJM À
. “∑jY ‹ À œ®m B»ºÕfJM ü ‹ À , “ºŒY …Œºß œ« B¿ß B« Œ¨M ü ©∞ƒM ‹ À B»ƒß B»M‹Ãº®ø
æB_ö‚A À ¬B_»I‚A ≈_ß Xjë ‹ À , ™Ã≥êA f®I ‹G ’œq …JnÅ î®NÕ ‹ “ŒºIB¥ªA À eAf®Nm‹A —iÃu À ∆B∏ø‚A …UÀ ë jaE …UÀ À
¡ŒªB_®NªA ≈∑j_M …ŒªG À , LBnN∑‹A À Ω¿®ªA NJÕ À , PB∑jáA À œ®nªA ¬Ã¥NÕ …I À , iBŒNa‹A pÃøB√ ¬Ã¥Õ …Œºß À , µ¥ZNªA f®I ‹G
. LB¥®ªA À LAÃRªA \vÕ À œ»ƒªA À jøfiA À —ÃßfªA \VƒM …I À , ’AëfiA À œ√BøfiA À ’BUjªA À ≤ÃàA À “ŒI ªA À
‹ B_¿∑ …_Øj£ eAf®N_m‹A À ∆B∏ø„ª À B»Øj£ “Œº®∞ººØ ja‡A B¿«fYC ΩÒJÕ ‹ À eÃUêA ü ∆B®ØAfNÕ ‹ î»UêA ∆C –iÀjzªA ≈ø À
. …ºJ≥ B»øB»IG  f®I B»ƒŒ®M ‹ À , µ¥ZNªA f®I B»ƒŒ®M “Œ√›∞ªA “QeBáA ¬B»IG ©ØfÕ
À , LBnN∑‹A À Ω¿®ªA À —ÃßfªA ≤j£ KnÅ B»ƒŒ®M ¬fß …JnÅ TeAÃáA M ΩÒJÕ ‹ À , œ ‚A ’Bz¥ªA …UÀ ë æÀfiA …UêA À
. ïB®M A ’Bq ∆G ©yÃùA ≈ø …JmBƒÕ B¿ŒØ if¥ªA À ’Bz¥ªA ü ¬›∏ªA ©z√ Bø fƒß πªg ü SZJªA üÃNnƒm
, πªh_I ¡_º¥ªA ∆B_ÕjU À iB_ƒªA À “_ƒÜA À —ÀB¥_rªA À —eB®nªA …IBN∑ ≈ø Aÿ»Ø ¡»√C œÒ®Õ B»≥BŒm ü ΩøDNªA : SÕeBYfiA ïG ©Ujƒª À
À PBJJ_nùA î_I °IAÀj_ªA ™B_∞MiA À , PB_ÕB¨ªA ïG “º_uÃùA PBøf_¥ùA ∆›ÒI ¬Àlª ‹ÀC πªg ≈ø Aÿ«ÃM À , LÃUêA À —iÀjzªA
. B◊Œm ≤ ≥A ÀC BáBu Ω¿ß ’AÃm À Ω¿®Õ ÀC Ω¿ß ’AÃm πªg …ª ¡NÑ “ƒÜBI ∆Bn√„ª œz≥ AgG …√C À , B»IBJmC
À ”_ƒ®ø iB_ŒNa›ª ”_¥JÕ ›Ø “øÃNä “IÃN∏ø ’Bz¥ªA OÑ “®≥AÀ PBJJnùA À PBÕB¨ºª j÷B§√ LBJmfiA À PBøf¥ùA πºM ∆C BŒ√BQ Aÿ«ÃM À
. æBâ LBnN∑‹A À œ®nºª ‹
À # ? …ƒø Æj∞Õ ’œq ”ºß ÀC …ƒø ÆjØ f≥ ’œq ”ºß , Ω¿®√ ¬›®Ø A æÃmi BÕ $ : ¡ Ã¥∑ ¡ A¤m ≈ø SÕeBYfiA ü ©≥À –hªA À
¨N_M ‹ …IBN∑ A …JN∑ Bø ”ºß ‹B∏MA Ω¿®ªA ∫ √ ‹ C –C # ? Ω∏N√ ‹ C $ : ¡ Ã≥ À # ? ∆úøB®ªA Ω¿®Õ ¡ŒØ A æÃmi BÕ $ : ¡ Ã≥
≈ß ¡»Øju “ßBÒNm‹A À iBŒNa‹A “∞u ≈ø ¡»n∞√C ü …√Àf«BrÕ AÃ√B∑ –hªA ∆D∑ À , æÀfiA ¡«ÃNªA ïG rÕ πªg Ω∑ ? æfJNM ‹ À
. ∆Bøk›Nø B¿»√HØ ¡»Iú≥ ”ºß BJqB√ ∆B∑ ∆G À î¿«ÃNªA œ√BQ ïG —iBq‚A
∆Bn√‚A µºa “∞u ü ïB®M …ªÃ≥ ≈ø gÃaDø ë À # …ª µºa Bù jnŒø Ω∑ $ : …ªÃ¥I ¡ A¤m ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) LBUC f≥ À
$ : æB_≥ B¿∑ B A …¥ºa –hªA iBƒªA Ω«C ≈ø À , B A …¥ºa –hªA “ƒÜA Ω«C ≈ø ›∑ ∆C –C 20 : oJß : #  jnÕ ΩŒJnªA ¡Q $ :
. 179 : ≤AjßfiA : # o√‚A À ≈ÜA ≈ø A R∑ ¡ƒ»Ü B√Cig f¥ª À
. B»ŒªG …ƒø ∫únªA …ª Ω»m À “ÕB¨ªA πºM ïG ΩŒJnªA A  jnÕ f≥ À …¥ºa ü “ÕB´ …ª
À , πªh_∑ …_ª O_JN∑ ªA iBƒªA îI À …ƒŒI À , B»ŒªG æÃuúª …®Ò≥ ≈ø xBƒø ‹ ΩŒJm “ƒÜA îI À “ƒÜA …ª OJN∑ –hªA ∆Bn√‚A îJØ
_ªA “_ƒÜA …_ª K_N∑ B_òG “_ƒÜA …_ª A K_N∑ –h_ªA ∆Bn√‚BØ , “Œv®ùA À ∫jrªA ë iBƒªA ΩŒJm À , ‘Ã¥NªA À ∆Bô‚A ë “ƒÜA ΩŒJm
–hªA πªh∑ À , B◊Œm ÀC BáBu Ω¿ß ’AÃm À Ω¿®Õ ÀC Ω¿ß ’AÃm “ƒÜA …ª KN∏Õ À , …∑úm ≈ø fI ›Ø ‘Ã¥NªA À ∆Bô‚A B»ºŒJm
. B¥ºÒø ‹ “Œv®ùA À ∫jrªA µÕj ≈ø iBƒªA …ª KN∑ BòG iBƒªA …ª KN∑
ïB®M …ªÃ≥ —À›NI - (¬›nªB»Œºß) œºß “ÕAÀi ü Bø ”ºß - # …ª µºa Bù jnŒø Ω∑ $ : …ªÃ≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) K¥ßC πªhª À
: # ‘j_n®ºª  j_nŒƒnØ ”ƒ_náBI Lh_∑ À ”ƒ¨N_mA À Ω_Ç ≈ø BøC À ‘jnŒºª  jnŒƒnØ ”ƒnáBI ∂fu À ”¥MA À ”ÒßC ≈ø BøDØ $ :
. 10 : ΩŒºªA
≈_ø j_aE ïG ∆B_∏ø ≈_ø æB¥N√‹A ÀC Ljq ´ ≈ø –jªA ÀC Ω∑C ´ ≈ø ©JrªA ü ©øBÒªB∑ …¥Õj ´ ≈ø îNÕB¨ªA ‘fY‚ ©≥ÃNùBØ
…Œ®_m ∆G À ”®_m B_ø ‹G ∆B_n√„ª oŒª ∆C À ïB®M æB≥ , …º¥√ À ∫únI ‹G “ÕB´ B»ŒØ æBƒM ‹ “∑jY À œ®m iAe iAfªA BòHØ “∑jY ´
. 41 , ¡VƒªA : # ”ØÀfiA ’AlÜA  Alè ¡Q ‘jÕ ≤Ãm
∆C ¬Ã_º®ùA ≈_ø À , ΩŒ»_nNªA Ã_« _nŒNªA ∆H_Ø _nŒNªBI _ß S_ŒY î¿«Ã_NªA œ√B_Q ≈ß LAÃÜA (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) Ω¿»Õ À
œ_¿NY ∫ú_nªA –iÀj_y “_ƒÜA ΩŒJ_m ∆B∑ ê À , …øfß LBI fnÕ À …ƒŒ®Õ LÃUÀ ‹ À …¿NÑ —iÀjy ‹ jøC ü µ¥ZNÕ BòG ΩŒ»nNªA
. j«B£ ë À …ª …∑úm ΩŒ»nM À   nŒNª ”ƒ®ø ≈∏Õ À , ¨NÕ ‹ BNIBQ ∆B∑ , …ª OJN∑ –hªA ∆Bn√„ª ∂› ‚A ”ºß ©Ò¥ªA
…_UÀ î»UÀ ’B¥rªA À —eB®nªA ≈ø ∆Bn√‚A jøC …ŒªG æÃ◊Õ Bù ∆C ”ºß æfÕ # …ª µºa Bù jnŒø Ω∑ $ , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ¥Ø
—Ãßf_ªA À , LB_nN∑‹A À Ω_¿®ªBI …_ŒªG πºnÕ ∆Bn√„ª jnŒø iBŒNaA À ∆B∏øG …UÀ À , …ºRø ΩŒJm ≈ß ¨NÕ ‹ ¡NY ’Bz≥ À —iÀjy
. æÀfiA …UêA ∆Àe œ√BRªA …UêA ≈ø …ŒªG …UÃNM BòG “Œ ‚A
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü 26 , —j¥JªA : # î¥mB∞ªA ‹G …I ΩzÕ Bø À $ , …ªÃ≥ n∞M ü iBŒNa‹A À ÜA ü ¬›∑ ¬f¥M f≥ À
BƒQf_Y , æB_¥Ø # AÃ¥q ≈ÕhªA BøDØ $ , “Õ‡A  h« ›M …√C , : —eBN≥ ≈ß …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ’AiÀjY Ω«C æB≥ B¿∑ æÃ¥√ ‹ À # iBƒªA ≈ø ¬Ã≥ Xjë $ : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C o√C
eÃ_ºÇ ∆Ã_ªÃ¥Õ ¡_« À , XiAÃàA ≈ø ¬Ã≥ ’AiÀjY Ω«C À , —eBN≥ ¬›∑ ≈ø ë # ’AiÀjY Ω«C æB≥ B¿∑ æÃ¥√ ‹ À $ : …ªÃ≥ À : æÃ≥C
. B»ŒØ iBƒªA Ωae ≈ø
æB≥ # πIi ’Bq Bø ‹G …ªÃ≥ ïG AÃ¥q ≈ÕhªA BøDØ $ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi Cj≥ : æB≥ jIBU ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC : …ŒØ À
, ∆B_« ªA _n∞M ü À Ω_®Ø “ƒÜA ¡»ºafŒØ iBƒªA ≈ø AÃ¥q ≈ÕhªA ≈ø BmB√C Xjë ∆C A ’Bq ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
îŒ_¿ƒ»ÜA ≈_ß (¬›_nªB»Œºß) A f_Jß B_IC OªD_m : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI f«lªA LBN∑ ü –kAëfiA fŒ®m ≈I înáA ≈ß
∆Ã_NJƒŒØ B_»÷Bø ≈_ø ¡»Œºß \zƒŒØ ∆AÃŒáA îß ”¿nM “ƒÜA LBI fƒß îß ïG ¡»I œ»NƒŒØ B»ƒø ∆ÃUjë : æÃ¥Õ j∞®U ÃIC ∆B∑ : æB¥Ø
eAj_ùA À : (¬›_nªB»Œºß) …ƒß ∆BIC ≈I j¿ß ≈ß  eBƒmHI BzÕC  AÀi À : æÃ≥C : ¡«iîq À ¡«eúU À ¡»øÃá OJƒM ™ilªA OJƒÕ B¿∑
B_¿∑ iB_ƒªA Ω_«C “_øBß ‹ , îŒ_¿ƒ»ÜA ∆ÿnÕ À , “ßB∞rªBI B»ƒø ∆ÃUiBàA fŒYÃNªA Ω«C ¡« À iBƒªA Ω«C ≈ø “uBa “∞÷B ƒ»ÜBI
. œMDŒm Bø …Œºß æfÕ
B_¿õ AÀiB_u AgG ”_NY . iB_ƒªA ≈ø ∆ÃUjë BmB√C ∆G : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC O® : æB≥ vI œIC ≈ß  eBƒmHI …ƒß : , …ŒØ À
¡»ƒ_ß K«h_Õ À , ¡«⁄B_øe À ¡»øÃá OJƒNØ …ŒØ ∆únN¨ŒØ “ƒÜA Ω«C \qjø ≈ø Xjë j»√ ïG ¡»I µºÒƒŒØ : æB≥ . “ßB∞rªA ¡»N∑ieC
¡_Q . ¡»ƒ_ß K«h_ŒØ : æB≥ ¡m‹A Ah« Bƒß K«gC ¡»ºªA : ¡»®öDI ∆ÀeBƒŒØ ƒ»ÜA “ƒÜA Ω«C ∆ÃªÃ¥Õ “ƒÜA ∆úafÕ À , iBƒªA ±r≥
. “ßB∞rªA ¡»∑ifM ‹ À iBƒªA ü ∆ÀfºbùA ¡« œºß ’AfßC ∆G vI BIC BÕ æB≥
Ã_∞®I ∆Ã_Ujë À , ¡»IÃ√hI iBƒªA ∆úafÕ ¡»√G : ƒ»ÜA ü æÃ¥Õ BáBu AfJß O® : æB≥ ∆BIC ≈I j¿ß ≈ß  eBƒmHI …ƒß : , …ŒØ À
. A
Xj_ë A ∆C ∆Ã_¿ßlÕ ¬Ã_≥ ≈_ø ∆Ã_JV®M ‹ : ∆Ã_ªÃ¥Õ ¡»√G (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ ∆Ajõ ≈ß  eBƒmHI …ƒß : , …ŒØ À
“_ƒU B_»√C # ∆BNƒU B¿»√Àe ≈ø À $ : ïB®M À ∫iBJM A æÃ≥ ∆À’j¥Õ Bø C : æB¥Ø ? A ’BŒªÀC ©ø “ƒÜA Ω«C ≈ø ¡»º®VŒª iBƒªA ≈ø BøÃ≥
µŒ_yfi ¡«j_øC ∆G , ¡_º∏MC ∆C ©ŒÒN_mC ‹ ≈∏ª À , “ªlƒø A À B¿»ƒŒI : æB¥Ø A ’BŒªÀC ∆Ã∑BnÕ ‹ ¡»√G . iB√ ∆Àe iB√ À “ƒU ∆Àe
. ’‹¤»I CfI ¬B≥ AgG ¡÷B¥ªA ∆G , “¥ºáA ≈ø
. BøB¥N√A µáA Ω«DI ≈Õ’l»NnùA ’‹¤»I CfI j»£ AgG –C , G # ¡÷B¥ªA ∆G $ : …ªÃ≥ : æÃ≥C
~ifiA À PAÀB¿_nªA O_øAe Bø B»ŒØ ≈ÕfªBa $ : …ªÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß ∆Ajõ ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. iBƒªA ≈ø ∆ÃUjë ≈ÕhªA ü  h« : æB≥ # πIi ’Bq Bø ‹G -
oŒ_ª À , ”ƒRNmA iBƒªA Ω«C j∑g ü : æB≥ # fŒ®m À œ¥q ¡»ƒ¿Ø $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß vI œIC ≈ß : , …ŒØ À
_´ ’B_Òß π_Ii ’Bq Bø ‹G - ~ifiA À PAÀB¿nªA OøAe Bø B»ŒØ ≈ÕfªBa “ƒÜA œ∞Ø AÀf®m ≈ÕhªA BøC À $ ”ƒRNmA “ƒÜA Ω«C j∑g ü
. # gÀhâ
. …ªÃ¥I A …J¥ß Bù “ƒÜA Ω«C ü “ŒrùBI ’BƒRNm‹A ∆C ïG (¬›nªB»Œºß) rÕ : æÃ≥C
Ω_«C ü ’BƒRN_m‹A ≤›Ç —if¥ªA ∂› G ”ºß æfÕ BòG À , B»ƒø “ƒÜA Ω«C |®I XAjaG ”ºß ‹Ae ’BƒRNmA ≈∏Õ # gÀhâ ´ ’BÒß $
. πªg ïG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À , Ω®∞ªA ™Ã≥ÃI j®rùA # fÕjÕ Bù æB®Ø πIi ∆G $ : …ªÃ¥I K¥®ø …√HØ iBƒªA
B»b_nƒØ A “Œ_rø ≈ø πªg f®I ’BVØ : æB≥ “Õ‡A # AÃ¥q ≈ÕhªA BøDØ $ : …ªÃ≥ ü : –fnªA ≈ß cŒrªA ÃIC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
iB_ƒªA Ω_«fi ’B_UjªA K«h_Ø “Õ‡A jaE ïG # B¥Õj ¡»Õf»Œª ‹ À ¡ j∞¨Œª A ≈∏Õ Aÿº£ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G $ : “ƒÕfùBI A æl√DØ
B»b_n√ B_ø A “Œ_rø ≈_ø π_ªg f_®I ’B_VØ : æB≥ “Õ‡A # AÀf®m ≈ÕhªA BøC À $ : …ªÃ≥ À , fIfiA eúa ¡ KUÀC À B»ƒø AÃUjë ∆C
. fIfiA eúa ¡ KUÀDØ # ›Œº£ ›£ …ªÃ≥ ïG PBƒU ¡»ºafƒm PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA À $ : “ƒÕfùBI æl√DØ
. …Ø›a OØjß f≥ ™BÒ¥√‹A ”ºß ∆‹fM B¿»√C …ƒø B¿ßk îNÕ‡A cn√ ≈ø  j∑g Bø : æÃ≥C
. Ω¥√ ‹ À Ω¥ß ”ºß µJÒƒÕ ‹ ≈ÕeiÃùA ΩRø ü cnƒªA ∆C ”ºß
. “ƒÜA “ÕE ≈ø \ÕjvªA µØAÃÕ ‹ πªg ∆C ”ºß
. B¿« ´ À ≤AjßfiA À ¬B®√fiB∑ “Œ∏ùA iÃnªA ≈ø R∑ ü iÃ∑hø î¥Õj∞ªA eúa ∆C ”ºß
…_ŒØ ∆Ã_Ujë πªg ”ºß ¬ÃÕ ¡ ∆B∏ª Bß Ωøi if¥∑ iBƒªA ü iBƒªA Ω«C SJª ê : æB≥ j¿ß ≈ß ≈náA ≈ß ihƒùA ≈IA XjaC , …ŒØ À
.
. # AÃ¥q ≈ÕhªA BøDØ $ : Cj≥ À , fYC B»ŒØ ”¥JÕ ‹ ¬ÃÕ ¡ƒ»U ”ºß œMDŒm : æB≥ —jÕj« œIC ≈ß …ÕëAi ≈I ∂BZmG XjaC , …ŒØ À
O_øAe B_ø B»ŒØ ≈ÕfªBa $ : “Õ‡A  h« ≈ø iBƒªA Ω«fi ”UiC “ÕE ∆Ej¥ªA ü Bø : æB≥ ¡Œ«AjIG ≈ß cŒrªA ÃIC À ihƒùA ≈IA XjaC , …ŒØ À
. B»IAÃIC µ∞Ö ∆Bøk B»Œºß îMDŒª : eînø ≈IA æB≥ À : æB≥ # πIi ’Bq Bø ‹G ~ifiA À PAÀB¿nªA
“YÀjÒø O√B∏ª “ØÃ≥Ãø PBÕAÀi OyjØ Ãª À , ¡« ´ ”ºß B»ŒØ “VY ‹ À “IBZvªA æAÃ≥C ≈ø T›RªA PBÕAÀjªA ü eiÀ Bø : æÃ≥C
. 167 : —j¥JªA : # iBƒªA ≈ø îUiBÇ ¡« Bø À $ : iB∞∏ªA ü ïB®M æB≥ f≥ À LBN∏ªA “∞ªBbñ
…_√C B_ƒ¨ºI …√G : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ ∆Ajõ ≈ß  eBƒmHI f«lªA LBN∑ ü fŒ®m ≈I înáA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À
B_ø ‹G - ~ifiA À PAÀB¿_nªA O_øAe Bø B»ŒØ ≈ÕfªBa $ : Oº≥ . eúàA …√G A À ‹ : æB¥Ø . B»IAÃIC µ∞vÕ . ”NY ¡ƒ»U ”ºß œMDÕ
. iBƒªA ≈ø ∆ÃUjë ≈ÕhªA ü  h« : æB¥Ø # πIi ’Bq
LAh_®ªA eúa ü BŒ∞nºØ BRÅ Bƒøf≥ f≥ À , AfU — R∑ OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø iBƒªA ü iB∞∏ªA eúa ”ºß “ªAfªA PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü 167 : —j¥JªA : # iBƒªA ≈ø îUiBÇ ¡« Bø À $ : …ªÃ≥ ΩÕg ü …ßBÒ¥√A À
B_‰ƒŒÊ M‰A‰’ fÊ _Ú¥ªÚ À‰ (109)xÃÛ¥ƒ‰ø ‰ ´Ú ¡Ê »Â JŒÍv√‰ ¡Ê «Â ÃØ̊‰Ã¿Â ªÚ BÏ√Ḡ À‰ Ω JÊ ≥Ú ≈ø ¡Â«⁄ B‰IA‰’ ÂfÂJ®Ê Õ‰ B‰¿∑Ú ‹Ḡ ∆‰ ÀÂfÂJ®Ê Õ‰ B‰ø ’Í ‹Â¤«‰ f JÂ®Ê Õ‰ BÏ¿ø “‰ÕjÊ øÍ ”Ø π‰M ›ÚØ
¡Ê »Â ƒ‰ŒØ˛ É _ÂŒªÚ B_Ï¿ª̇ ›
ı ∑ ∆Ï Ḡ À‰ (110)KÕj̄Âø … ƒÊ ø πq ”Í∞ªÚ ¡Ê »Â √Ḡ À‰ ¡Ê »Â ƒÊŒ‰I ”‰ zÛ¥ªÚ πIiÏ ≈Íø OÚ¥J‰m ˆ“¿‰ ºÍ ∑ ‹ ÃÊ ªÚ À‰ …Í ŒÍØ ±ÍºNÂaÊ BÚØ K‰N∏ÙªA ”mÃÂø
‹ À‰ (112)Ë _ÍvI‰ ∆‰ Ã_Ûº¿‰ ®Ê M‰ B_‰¿IÍ … _Ï√Ḡ AÊÃ_‰̈Ò‰M ‹ À‰ π_‰®ø‰ LB_‰M ≈_‰ø À‰ PÊj_ÍøÛC B‰¿∑Ú ¡Ê ¥Í N‰mBÚØ (111)Ë JÍa‰ ∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê Õ‰ B‰¿IÍ … √ÏḠ ¡Ê »Â ºÚ ¿‰ ßÊ CÚ πÌIi‰
≈‰ ø Bı∞ªÚk À‰ īB‰»ƒªA ”¯ ؉j —Ú ÃÚºvªA ¡¯ ≥Í CÚ À‰ (113)∆‰ ÀÂjvƒÂM ‹ ¡Ï Q ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ ≈Ê øÍ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈ø ¡∏Úª B‰ø À‰ i BσªA ¡Â ∏Û n‰¿N‰ØÚ AÿºÚ £ ≈‰ ÕÍhª̇A ïḠ AÃ∑Ú jÊ M‰
≈‰ _Íø ∆‰ B_∑ ‹ ÃÊ _ÚºØÚ (115)î
‰ ƒÍ_ÍnZ
Ê ¿Â ªÙA j‰ UÊ CÚ ©Â ŒÍzÕ ‹ …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ Ê uA À‰ (114)≈‰ Õj̄Í∑hÏ ºÍª ‘‰j∑Ù gÍ πͪg‰ P
Í B‰◊ŒnªA í
‰ «Í hÊ ÕÂ O
Í ƒ‰n‰á
Ù A ∆Ï Ḡ Ω̄ÊŒª̇A
AÃÂ√B_∑ À‰ …Í _ŒÍØ AÃ_ÛØj̄ÊMCÛ B_‰ø AÃ_¿ºÚ £ ≈‰ ÕÍh_ª̇A ©‰ _‰JMÏA À‰ ¡Ê »Â ƒÊ _Íø B_‰ƒŒÊ åÚ CÚ ≈Ê ¿Ï ø ›
ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø eÍ BnÚ∞ªÙA ≈¯ ߉ ∆‰ ÃÊ »‰ ƒ‰Õ “ÏŒ¥Í I‰ AÃÛªÀÛC ¡Ê Û∏ºÍ JÊ ≥Ú ≈Íø ∆¯ ÀÂjÛ¥ªÙA
∆‰ Ã_ÛªA‰lÕ‰ ‹ À‰ —ı f‰ _ÍYÀ‰ “ı _ÏøCÛ pB_σªA Ω‰ _‰®Ü
Ú‰ π_ÌIi‰ ’‰ Bq ÃÊ ªÚ À‰ (117)∆‰ ÃÂZºÍ vÂø B‰»ºÛ «Ê CÚ À‰ ¡Ùº§ÍI ‘‰j¥Û ªÙA πͺ»Ê ŒÂªÍ πÌI‰i ∆‰ B∑ B‰ø À‰ (116)î
‰ øÍ j̄Ùâ
(119)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ p
¯ BσªA À‰ “Í ƒÏV
Í ªÙA ≈‰ øÍ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ ∆Ï fl
Ú øÊ fiÚ πIi‰ “Û ¿‰ ºÍ ∑ OÏ¿M‰ À‰ ¡Ê »Â ¥Ú ºÚ a‰ πͪh‰ ªÍ À‰ πÌIi‰ ¡‰ YÍ iÏ ≈‰ø ‹Ḡ (118)î
‰ ∞Í ºÍ N‰ãÙ
∆BŒI
A PB_Õ‡ ¡«eÃZU À ¡»¥nØ À ¡»∑jq …ŒªG ¡«AeC Bø À —jIB¨ªA ¡øfiA wv≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJƒª “v≥ B¿ŒØ ïB®M ΩvØ Bù
ü f_ªBàA iB_ƒªA LAhß ïG ¡Q æBv◊Nm‹A LAhß À ∫› A ïG ¡»≥Bm À ¡«⁄BŒJ√C …ŒªG ¡«ÃßfÕ ∆B∑ –hªA µáA æÃJ≥ ≈ß ¡«iBJ∏NmA À
. “¥IBnªA PBÕ‡A ü ¡«jøC ü æÃ¥ªA wà ¡Q , pBƒªA …ª ™Ã¿â ¬ÃÕ
‹ ~ifiA ü eB_n∞ªA À B_I ∫j_rªA ∆C AÃ¥ŒN_nÕ À , πªhI …®ø ≈ø À ë N®Õ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ PBÕ‡A  h« ü jøC
AÃ_¿º£ ≈Õh_ªA ïG AÃ_ƒ∑jÕ ‹ À —›_vªA À _vªBI AÃ∏_nô À “_ÕeÃJ®ªA µ_Õj AÃølºÕ ∆C ¡»Œº®Ø iAÃJªA À ∫› A ïG ‹G ∆Bn√‚A –f»Õ
∆G À ”º∞_nªA AÀj∞∑ ≈ÕhªA “¿º∑ À , BŒº®ªA œ« A “¿º∑ ∆C Aÿº®Õ À , ∆ÀjvƒÕ ‹ ¡Q ’BŒªÀC ≈ø A ∆Àe ≈ø ¡ Bø À iBƒªA ¡»n¿NØ
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …I ¡»ÕkBè Bñ ¡NNm À …ƒø O¥Jm ªA µáA “¿º∑ µŒ¥ZNª ‹G oŒª A ¡»º»ô B¿ŒØ ¡»Nº»ø
“Œ_yBùA ¡_øfiA wv≥ ΩŒv∞M ≈ø ¬f¥M Bù ©Õj∞M G # ¡«⁄BIE fJ®Õ B¿∑ ‹G ∆ÀfJ®Õ Bø ’‹¤« fJ®Õ Bû “Õjø ü πM ›Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
ƒ_ªA ¬Ã_≥ ¡_« # ’‹¤_« $ : …_ªÃ¥I ¡»Œ_ªG iB_rùA À , LAh_®ªBI A ¡«haDØ ~ifiA ü eBn∞ªA À ’B∑jrªA gBÖBI ¡»n∞√C Aÿº£ ªA
∆Ã∏º_nÕ ∆Àja‡B_Ø ¡»÷B_IF∑ Af_Œº¥M B»√Àf_J®Õ ¡_»√G –C # ¡«⁄B_IE f_J®Õ B_¿∑ ‹G ∆ÀfJ®Õ Bø $ : …ªÃ≥ À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ¡»¥nØ À ¡»∑jq æBJ≥ ¡»§Y ë Bø ¡»JŒvƒI eAjùA À , “VY ´ ≈ø ∆êÀfiA …∏ºm –hªA µÕjÒªA
…_ŒØ À , æB_¿∏ªA À ¬B_¿NªBI ¨ªA µY “ÕeDM “ŒØÃNªA ∆HØ # ¡«ÃØÃù $ : …ªÃ¥ª fŒ∑DM …ŒØ À KŒvƒªA ≈ø æBY # xÃ¥ƒø ´ $ : …ªÃ≥ À
. œ ‚A Ã∞®ªA ≈ø ≈ÕjØB∏ªA pB◊ÕG
À ¡»Œ_Ø ïB_®M A “ƒ_m O_¿ºß À , …MBÕFI ∆ÃIh∏Õ À A ∆Àe ≈ø “ E ∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ ¡»√C À îªÀfiA wv≥ O® AgHØ : “Õ‡A ”ƒ®ø À
‹G ∆Àf_J®Õ B_ø π_øÃ≥ ¡_« ≈Õh_ªA ’‹¤_« —eB_Jß ≈ø “Õjø À πq ü ≈∏M ‹ —ja‡A ü —fªBàA iBƒªA ïG vùA À BŒ√fªA ü ∫› A B»√C
B◊Œ_q πªg ≈ø w¥ƒ√ ∆C ´ ≈ø ¡ B¿ßC ’AlU ≈ø ¡»JŒv√ ë Bø ¡»ŒÒ®ƒm B√G À , “ƒŒI ‹ À “VY ´ ≈ø fŒº¥NªA ”ºß ¡»÷BIE —eBJ®∑
. ∆B∑ B¿∞Œ∑ Ã∞ß ÀC “ßB∞rI
ü B_¿∑ îªÀC ¡ ’BIE ¡«B A ∆C πªg À ›Rø ΩŒßB G f®I Lj®ªA ’BIE ∆Àe “∏ªB A “ŒyBùA ¡øfiA , ¡»÷BIFI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À
- Ah_« ”_ºß - ”ƒ®ùA À ≈nYC À Kn√C Ah« À 68 : ∆Ãø¤ùA : # îªÀfiA ¡«’BIE PDÕ Bø ¡«’BU ¬C æÃ¥ªA AÀjIfÕ ¡ºØ C $ : …ªÃ≥
¡»ŒÒ®ƒ_m B_√C π_q ‹ À , ¡«⁄B_IE ¡_« ≈Õh_ªA “∏ªB A ¡øfiA π◊ªÀC —eBJß ΩR¿∑ ‹G ’‹¤« fJ®Õ Bø πøÃ≥ —eBJß ≈ø πq ü ≈∏M ›Ø
. ¡»÷BIFI πªg Bƒº®Ø B¿∑ ’AlÜA ≈ø ¡»§Y
B_ù # K_Õjø …_ƒø πq œ∞ª ¡»√G À ¡»ƒŒI œz¥ª πIi ≈ø O¥Jm “¿º∑ ‹ ê À …ŒØ ±ºNaBØ LBN∏ªA ”mÃø BƒŒME f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
µáB_I AÃ_z¥Õ À ¬Ã¥ªA B»I •®NŒª Pejm B»n∞√ wv¥ªA O√B∑ À , —iÃnªA ü —iÃ∑hùA wv¥ªBI iBJNß›ª “≥Ãnø PBÕ‡A  h« O√B∑
. ïB®M A ”ºß ’A ØA …√DI ∆Ej¥ªA œøi À A PBÕFI ¡»JÕh∏M À , …√BZJm ’B∑jq ¡«gBÖA ü
—eB_J®∑ ’B∑j_rºª ¬Ã_¥ªA —eB_Jß ∆C ïB_®M j∑h_Ø ∆Ej_¥ªA KÕh_∏M À “_ ‡A ¡«gBÖA jøfi - iBJNß›ª “≥ÃnùA - PBÕ‡A  h« ü ~j®M
(¬›_nªB»Œºß) ”_mÃø “_øC ≤›NaB_∑ A LBN∑ ü ¡»Ø›NaA ∆G À ¡»Ø›mC æB√ B¿∑ LAh®ªA ¡ BƒŒm À B “ŒyBùA ¡øfiA ≈ø ¡»Ø›mC
ïG —iB_qG # …_ŒØ ±ºNaB_Ø LBN∏ªA ”mÃø BƒŒME f¥ª À $ : …ªÃ¥Ø , …ŒØ AÃ∞ºNaA B¿ŒØ ¡»ƒŒI œz¥Œm A ∆C À LBN∏ªA ≈ø A  BME B¿ŒØ
. ”mÃø f®I —AiÃNªA ü eûŒªA ≤›NaA
AÀj_ÒØ j_øC BŒ√f_ªA j_øC ü pB_ƒªA ≤›N_aA ∆C j_∑g …_IBN∑ ü …√BZJm ij∑ # ¡»ƒŒI œz¥ª πIi ≈ø O¥Jm “¿º∑ ‹ ê À $ : …ªÃ≥ À
AÃ∞ºNaB_Ø —f_YAÀ “øC ‹G pBƒªA ∆B∑ Bø À $ : ïB®M æB≥ , ¡º®ªA ¡«’BU Bø f®I œ¨JªA ‹G …ª Drƒø ‹ ≈ÕfªA jøC ü ¡»Ø›NaA ≈∏ª B»Œºß
: æB≥ À , 19 : ∆Aj¿ß æE : # ¡»ƒŒI BŒ¨I ¡º®ªA ¡«’BU Bø f®I ≈ø ‹G LBN∏ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ±ºNaA Bø À $ : æB≥ À 19 : o√ÃÕ : #
B_ø À …_ŒØ AÃ_∞ºNaA B_¿ŒØ pB_ƒªA î_I ¡∏ZŒª µáBI LBN∏ªA ¡»®ø æl√C À ≈Õihƒø À ≈ÕjrJø îŒJƒªA A S®JØ —fYAÀ “øC pBƒªA ∆B∑ $
. 213 : —j¥JªA : # ¡»ƒŒI BŒ¨I PBƒŒJªA ¡»M’BU Bø f®I ≈ø  ÃMÀC ≈ÕhªA ‹G …ŒØ ±ºNaA
B_¿ƒŒY …_ŒØ AÃ_∞ºNaA B_¿ŒØ ¡»ƒ_ŒI ¡_∏ê ∆C  BzN¥ø ∆B∑ À ,  ÃJnN∑A Bø ’AlU À  Ãº¿ß Bø jUC pBƒªA üÃÕ ∆C …√BZJm A ”z≥ f≥ À
: æB≥ B¿∑ ¡«Ajafi ¡«BŒ√e ü AÃJnN∏Õ À , BŒ√fªA …I AÀj¿®Œª “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ~ifiA ü ¡»®Nô ∆C jaE ’Bz≥ ”z≥ ïB®M …ƒ∏ª AÃ∞ºNaA
A ≈_Õe ü î∞ºNbùA îI ’Bz¥ªA ja¤Õ ∆C ≈Õ’Bz¥ªA ≈Õh« ”zN¥ø À , 36 : —j¥JªA : # îY ïG ™BNø À j¥Nnø ~ifiA ü ¡∏ª À $
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG , BŒ¨I …IBN∑ À
. …ƒø O¥Jm “¿º∏ª “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ¡«jaC ›»Ø ¡»¿º§ª A ¡»∏º«C “ŒyBùA ¡øfiA æBI B¿Ø : Oº≥ ∆HØ
ïG  ja¤_Õ À j_a‡A ’B_z¥ªA …_yiB®Õ ”_NY ≈ÕfªA jøC ü ¡»Ø›NaA ejâ “º¿ÜBI À ¡»ŒuB®ø ‹ À ¡«j∞∑ ¡»∑›«G Drƒø oŒª : Oº≥
‹ ¡_« À °_n¥ªBI ¡»ƒ_ŒI œ_z≥ ¡ Ã_mi ’B_U AgH_Ø æÃ_mi “_øC Ω∏ª À $ : …√BZJm …ªÃ≥ …ŒªG rÕ SªBQ jaE ’Bz≥ ΩI , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
. 47 : o√ÃÕ : # ∆ÿº§Õ
A ≈_ø ≈Õ’B_z≥ ”_¥Nºø LB_N∏ªA ü pB_ƒªA ≤›N_aA ∆C ïG _rÕ # ¡»ƒ_ŒI œz¥ª πIi ≈ø O¥Jm “¿º∑ ‹ ê À $ : …ªÃ≥ “º¿ÜBI À
À , ¡ B_¿ßDI ¡»ÕkB_è ›_Ø “_øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG A ¡»®Nô ∆C ja‡A œzN¥Õ À , …ŒØ AÃ∞ºNaA B¿ŒØ pBƒªA îI ¡∏áA B¿«fYC œzN¥Õ …√BZJm
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ¡»IAhß jaDNÕ ∆C …º∑ πªg ”zN¥ø
À # ›Œ_º£ ›£ $ : …ªÃ≥ ΩŒJ≥ ≈ø KÕjùBI πrªA ±ŒuÃNØ , Kº¥ªA ü πrªA ’B¥ªG “IAi‚A # KÕjø …ƒø πq œ∞ª ¡»√G À $ : …ªÃ≥ À
. πrªA ”ƒ®ù Af∑DM fŒ∞Õ À , πªg ´ À # AiÃVä AjVY $ À # AiÃNnø BIBVY $
œ»NƒÕ —jyBáA —AiÃNªA fƒm ∆HØ …ŒØ AÃ∏rÕ ∆C ¡ µY À , eûŒªA ¡« À ”mÃø “øC # ¡»√G À $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA ©Ujø ∆C j«B§ªA À
f_≥ À , “_mf¥ùA ~ifiA ïG _nªA ’B_z¥√A f_®I Ω_IBI ≈_ø AÃ_®UjÕ ∆C AÀeAiC B_ø fƒß ’Ailß ”¿nÕ ¡»Nƒ»∑ ≈ø ΩUi ¡ …JN∑ Bø ïG
 fƒ_m “»U ≈ø ΩŒå‚A B« §√ À B®J B»ŒØ KÕjªA KUÃÕ fYAÀ ïG B«fƒm ’B»N√BØ Ω∏Œ A ∂AjYG fƒß îƒnI πªg ΩJ≥ —AiÃNªA O≥jYC
.
. B»ŒØ πrªA  BzN¥ø À –ÀB LBN∑ ïG B»JnƒM ∆C “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA ”yjM ‹ ’BŒqC B»ŒØ fUÃÕ —jyBáA —AiÃNªA ∆C ”ºß
≈_ø fŒ®JØ ≈Õjn∞ùA |®I …º®Ø B¿∑ ∆Ej¥ªA ïG # …ƒø $ : …ªÃ≥ ü À , Lj®ªA œ∑jrø ïG # ¡»√G À $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA ™BUiG BøC À
‘f_Ñ À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_ŒJ√ ”ºß  fƒß ≈ø ælƒùA …IBN∑ …√C —iÃnªA ifu ü ¡»Œºß “VáA C f≥ …√BZJm A ∆fi LAÃvªA
. ¡»ŒªG πq eBƒm‚ πªg ©ø ”ƒ®ø ‹ À # PBÕ ∞ø …ºRø ≈ø iÃm jr®I AÃMDØ Ω≥ $ : …ªÃ≥ ΩRñ
B_√Ãø # ›_∑ $ : …_ªÃ≥ B_» A À Ω®∞ªBI “»JrùA œ« ∆G “§∞ª # Ja ∆ú¿®Õ Bñ …√G ¡ B¿ßC πIi ¡»ƒŒØÃŒª Bù ›∑ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
# B_ù $ : …_ªÃ≥ À , _àA f_Œ∑DNª ∆êA À ¬›ªA À # ¡»ƒŒØÃŒª $ : …ªÃ≥ B« a À , î∞ºNbùA –C ¡»º∑ jÕf¥NªA À “ØBy‚A ≈ß BßÃÒ¥ø
_a …_Œºß æf_Õ ≤Àh_ä ¡n¥ªA LAÃU À , AfŒ∑DM πªg ©ø fŒ∞M À , îø›ªA îI Ωv∞M —efrø Bø À ¡n¥ªA ”ºß æfM ¬‹ ≈ø ±ª¤ø
. ∆G
æB_¿ßC ≈_ø ∆Ã_º¿®Õ B_ñ …_√C B_«’AlU –C ¡ B¿ßC πIi ¡»ƒŒÒ®Õ À ¡»ƒŒØÃŒª ¡n≥C î∞ºNbùA ’‹¤« Ω∑ ∆G À - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À
. Ja jrªA À àA
æB_¥Õ æB¿®N_m‹A ü ©÷Bq B Ãafø ≤hY À “økBÜA Bù œ« “Õ‡A ü # Bù $ ∆C KUBáA ≈IA ≈ß ∆BŒY œIC ≈ß , œ√B®ùA `Ài ü Ω¥√ À
. Bù À PjØBm À , Bù À OUja :
. B«BÕG πIi ¡»ƒŒØÃŒª ¡ B¿ßC AÃØÃÕ Bù B»ƒø ›∑ ∆G À –C B«ÃØÃÕ Bù : if¥Õ ∆C Ah« ”ºß ïÀfiA À : æB≥ ¡Q
. …ŒUÀ …UÀ Ah« À
©_UA ºØ B_»Œºß ≤Ã_≥êA ’B_q ≈_ø À ,  B√eiÀC Bû fÕkC B»ƒø Bƒ¿»Õ ‹ “ºÕà “ŒIeC TBÅC B»¿§√ À “Õ‡A PAej∞ø ü n∞NªA Ω«fi À
. mB∞NªA P‹ÃÒø
B_¿∑ fYAÀ ”ƒ®ñ l∑i À OJQ À Ah∑ ¬B≥ : æB¥Õ # vI ∆ú¿®M Bñ …√G AèÒM ‹ À π®ø LBM ≈ø À PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
_´ …ßB_yÀC À …_M‹BY j÷B_m ü ∆B_n√‚A ∆C π_ªg À ∆B_n√‚A ¬B_Œ≥ πªg ü …I gÃaDùA ΩufiA ∆C j«B§ªA À ,   ´ À K´AjªA  j∑g
À h_afiA À °_nJªA À |J¥ªB_∑ æB¿ßfiA ≈ø …øÀjÕ Bø ©Œö ”ºß ‘Ã¥Õ ‹ LBJ∏√‹A À ’B¥ºNm‹A À ÃRÜA À `BÒJ√‹A À eB∑ ¬BŒ¥ªA
≈_ø …_ªB¿ßC “_øBß ”_ºß …ÒºnÕ –hªA …M‹BY æfßC ”ºß ∆B∑ BøBŒ≥ …≥Bm ”ºß ¬B≥ AgG …ƒ∏ª ©JÒªBI …Œºß ≈¿Œ»ø ∆Bn√‚A Bø j÷Bm À ejªA
Ω_Rô ∆B_n√‚A ¬B_Œ¥Ø , B_ B®ØC À ‘Ã_¥ªA ≈ø  fƒß Bø ”ºß Bƒ¿Œ»ø OJQ À , ©Øe À KºU À ©ƒø À ’BÒßG À ei À haC À “∑jY À PBJQ
. ∆Ã◊rªA ≈ø …ª Bñ “Œ√Bn√‚A …NŒvbq
l_∑jÕ ∆C jV_rªA ¬BŒ≥ À …ªÃ ”ºß OJRÕ ∆C eÿ®ªA ¬BŒ¥Ø …ªB¿ßC À  iBQE ”ºß …®ø °ºnÕ –hªA …M‹BY æfßfi ’œq Ω∑ ü ®NmA ¡Q
°_nJƒÕ ∆C æf_®ªA ¬B_Œ≥ À …_ŒØ Bø ∂Aj»Õ ›Ø …MfßB≥ ”ºß ±¥Õ ∆C ©÷Bø ”ºß –ÃN A ’B√‚A ¬BŒ≥ À , ~ifiA ü …ºuDI B≥j®Nø …≥Bm ”ºß
. e›JªA ü –jÉ ∆C ∆Ã√B¥ªA À “ƒnªA ¬BŒ≥ À , ~ifiA ”ºß
“_øB≥G À “ƒ_nªA “_øB≥G À æf_®ªA “_øB≥H∑ B_»ƒø B◊Œ_q f_¥∞Õ ‹ S_ŒÅ  iB_QE ©Œö …Œºß KM Õ æBÅ …º®U –C B¿÷B≥ ’œrªA Ω®U “øB≥‚A À
. πªg Ãç À ≈ÕfªA “øB≥G À , eÀfáA “øB≥G À , —eB»rªA “øB≥G À —›vªA
À ’AÃN_m‹B∑ µÕjÒªA ≈ø fv¥Õ Bñ …ØBvMA µÕjÒªA “øB¥NmBØ …®ØBƒø À  iBQE “øBß iû£ ’BßfNmA À ’œrªA ≈ø ¬BŒ¥ªA Kº “øB¥Nm‹A À
‹ À eBnØ …ŒªG ∂jÒNÕ ‹ SŒÅ …Y›uG À …I ¬BŒ¥ªA …n∞√ ≈ø KºÒÕ ∆C jøC ü ∆Bn√‚A “øB¥NmA À , …J∑i ≈ø …ª›yG ¬fß À `ÃyêA
6 : —fV_nªA ¡_Y : # …ŒªG AÿŒ¥NmBØ fYAÀ …ªG ¡∏ G BòC œªG ”YÃÕ ¡∏ºRø jrI B√C BòG Ω≥ $ : ïB®M æB≥ , ›øB∑ BøBM œMDÕ À , w¥√
ü AêB_≥ B_ø ”_ºß AÃNJQ –C 30 : —fVnªA ¡Y : # AÃøB¥NmA ¡Q A BƒIi AêB≥ ≈ÕhªA ∆G $ : æB≥ À , …NŒ«ÃªC ü  fŒYÃM µÅ AÃøÃ≥ –C
B_ø “øBß ü …√ç∞ê À …√ÃßAjÕ –C …¿÷›Õ À fŒYÃNªA µØAÃÕ Bø ïG ‹G ¡ B¿ßC À ¡»≥›aC À ¡«f÷B¥ß ü ∆Ã∑jÕ ‹ ¡»MBŒY ∆Ã◊q ©Œö
. ¡«j«B£ À ¡»ƒ BI ü ¡»»UAÃÕ
À , …_»UAÃM À Ω_¿®ªA ΩJ¥N_nM SŒY ≈ø o∞ƒªA “øB≥G …UêA “øB≥HI eAjùA ∆HØ 30 : ¬ÀjªA : # B∞ŒƒY ≈Õfºª π»UÀ ¡≥DØ $ : æB≥ À
. ¡»ØBØ …ŒØ …NøB¥NmA œ« jøC ü …n∞√ ∆Bn√‚A “øB≥G
¡_≥C ∆C À $ : …_ªÃ≥ ü …_I j_øC f_≥ À , “øB¥N_m‹BI PjøC Bø µJ …¥Y BŒØÃø ≈ÕfªA ”ºß BNIBQ ≈∑ –C # PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ $ : …ªÃ¥Ø
pB_ƒªA j_ÒØ _ªA A —jÒØ B∞ŒƒY ≈Õfºª π»UÀ ¡≥DØ $ : …ªÃ≥ À , 105 : o√ÃÕ : # î∑jrùA ≈ø ≈√Ã∏M ‹ À B∞ŒƒY ≈Õfºª π»UÀ
. 30 : ¬ÀjªA : # ∆ÿº®Õ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À ¡Œ¥ªA ≈ÕfªA πªg A µºà ΩÕfJM ‹ B»Œºß
 j__øC œ__zN¥Õ Ah__« À B__»I j__øC __ªA “øB¥N__m‹A Ω__Rø “øB¥N__m‹BI (¡º̃__mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ__mi j__øC : , œ√B__®ùA `Ài ü æB__≥
¬Àl_ª œ_« À , “øB¥Nm‹A ”ºß ¬AÀfªBI jøC Ah« ∆C j«B§ªA À , fYAÀ ´ …ªB≥ B¿∑ úNø ´ ê À jaE œYÃI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ∂›afiA j÷Bm À Ω¿®ªA À ¡º®ªBI µº®NÕ Bø Ω∏ª “®øBU “¿º∑ œ« À , °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A îI °mÃNùA ë À ¡Œ¥NnùA W»ƒùA
. ”»N√A
f_Œ®JØ “øB¥N_m‹BI B¥IB_m PjøC B¿∑ ¡¥NmA –C # PjøC B¿∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ ÃºNø ´ jaE œYÀ ∫Bƒ« ∆Ã∏Õ ∆C …ªB¿NYA BøC
”_ºß πªhI —iBq‚A ∆C OØjß f≥ À , iÃ∑hø ´ iÃNnø ΩuC ÀC æûâ jøC ”ºß œ√Ej¥ªA ∆BŒJªBI f¿N®Õ ∆C BqBY À ∆Ej¥ªA “ƒm ≈ß
# ≈Õf_ºª π_»UÀ ¡_≥C $ : …ªÃ≥ eiÀ f≥ À , ≈ÕfªA ü “øB¥Nm‹A ë ≈Õfºª …UêA “øB≥G À , B∞ŒƒY ≈Õfºª …»UÀ “øB≥G ≈ø …I A  jøC Bø
ü π_ªg ¡º_nÕ ∆G À B_®Ò≥ —iÃnªA  h« ΩJ≥ “ªkB√ B¿«AfYG œ« ªA o√ÃÕ —iÃm À , ∆BNŒ∏ø B¿«BNº∑ îMiÃm ü - OØjß B¿∑ -
. ¬ÀjªA —iÃm œ« ªA ‘jafiA —iÃnªA
f_¥Ø °Õj_∞NªA À ¢Aj_Ø‚A î_I °_mÃNùA ¡Œ¥NnùA W»ƒùA ¬Àlª œ« À “øB¥Nm‹A ”ºß ¬AÀfªA # ¡¥NmA $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆G $ : …ªÃ≥ BøC À
B_ù …_MÃJQ À  kÃ∑i B¥ºÒø ∆Bn√‚A “øB¥NmA À , …ªB¿∑ À …øB¿NI …¥Y “ŒØÃM À …§∞Y ”ºß …MÃJQ jøC ü ∆Bn√‚A “øB¥NmA ”ƒ®ø ∆C OØjß
. …ª jQC ‹ ”¨ª …NßBÒNmA À …Mif≥ ≈ø B◊Œq ∫ Õ ‹ SŒÅ …√B∑iC À  AÃ≥ ¬B¿NI ±÷B£ÃªA ≈ø …Œºß ejÕ
≈_ß œ»ƒªB_I j_øfiA Ah_« ≤ej_Õ ∆C K_n√fiA ∆B∏ª °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A îI æAfNß‹A ¬ÀlºI jøfiA ë “øB¥Nm‹BI jøfiBI eAjùA ∆B∑ ê À
$ : …_ªÃ¥ª _n∞NªA ±_Òß “_ªlƒñ Ã_« À , °_¥Ø ¢Aj_Ø‚A ≈ß ”»ƒØ # AèÒM ‹ À $ : …ªÃ¥I …J¥ß ïB®M …√C ©ø B®ø °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A
”_ºß PB_JRªA iB_»£HI j_øfiA G # ¡¥N_mBØ $ : …_ªÃ¥I eAj_ùA ∆C ”_ºß f«B_q ≈_nYC Ah_« À # π®ø LBM ≈ø À PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ
$ : ΩŒ¥Ø “ÕeÃJ®ªA –k ≈ß πªhI XÀjàA À ™ÃzàA ≈ß iBJ∏Nm‹A À iÃÒªA Ah« –f®M ≈ß ”»√ ¡Q , B»¥Å ¬BŒ¥ªA ¬Àlª À “ÕeÃJ®ªA
. ΩªhNªA ∆Àe iBJ∏Nm‹A À °Õj∞NªA ∆Àe ¢AjØ‚BI ‹G îºNJø AÃ√Ã∏Õ À , “ŒyBùA ¡øfiA πªg Ω®Ø B¿∑ # AèÒM ‹ À
B_òG À B_®Œö AÿŒ¥NmA –C π®ø LBM ≈ø À O√C ¡¥NmA –C # ¡¥NmA $ ü ≈∏NnùA ¿zªA ”ºß ±Òß # π®ø LBM ≈ø À $ : …ªÃ≥ À
…_ø›∑ ü ïB_®M …Nƒ_m –j_É π_ªg ”ºß À , —ÃJƒªA ¬B¥ù B∞ÕjrM ¡»®ø j∑hªBI  ejØC À ¡»ƒŒI ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA XjaC
AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA À ƒ_ªA A –l_ë ‹ ¬Ã_Õ $ : …ªÃ≥ À 285 : —j¥JªA : # ∆Ãø¤ùA À …Ii ≈ø …ŒªG æl√C Bñ æÃmjªA ≈øE $ : ïB®M …ªÃ¥∑
. 8 : ¡ÕjZNªA : # …®ø
…_ŒØ …∑iB_rÕ ‹ À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI wNë # PjøC B¿∑ $ : …ªÃ≥ ßC # ¡¥NmBØ $ : …ªÃ≥ …I fŒ¥M –hªA jøfiA ∆C ”ºß
. µIBnªA jøfiBI  fŒŒ¥M \vÕ AÿŒ¥NmBØ : ΩŒ≥ ÃºØ …I xBa # G $ # ≈Õfºª π»UÀ ¡≥DØ $ : …ªÃ≥ ΩRø ≈ø j∑g Bø ∆HØ   ´
R_∑ - ∫jrªA ≈ø ™ÃUi ë À - ∆Bô‚A ΩuC ”ºß “IÃNªA ∂› G À ∆Bô‚BI A ïG AîUi ≈ÕhªA ∆Ãø¤ùA ƒªA ©ø LBM ≈ñ eAjùA À
# πºŒJm AîJMA À AÃIBM ≈Õhºª j∞´BØ B¿ºß À “õi ’œq Ω∑ O®mÀ BƒIi AÃøE ≈Õhºª ∆Àj∞¨NnÕ À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ ∆Ej¥ªA ü eÀiêA
. πªg ´ ïG 7 : ≈ø¤ùA :
¡∏ºJ_≥ ≈ÕhªA  kÀBÉ B¿∑  fYÀ “ÕeÃJ®ªA ë À “¥ºàA À —jÒ∞ªA ¡∏ª …NÒa –hªA ¡∑fY AÀkÀBVNM ‹ –C # AèÒM ‹ À $ : …ªÃ≥ À
Ah_ ®N_mA ¡_Q ,  f_Y kÀB_U AgG ’B_ùA ”_¨ ≈ø gÃaDø ”ƒ®ùA Ah»I ∆BŒ¨ÒªA ∆C j«B§ªA À , “∏º A ïG ¡»≥Bm À ∫jrªA ïG ¡«BzØDØ
. eBn∞ªA ë À jQfiA …IBrNª …MBŒY ü ∆Bn√‚A ∆BŒ¨ ë –hªA –îùA jøfiA
_´ ≈_ø “_ÕeÃJ®ªA µ_Õj ¬l_ªA À f_ŒYÃNªA ≈_Õe ”ºß OJQA “Õ‡A ”ƒ®ø À , …øf¥M Bø ∆ÿzù ΩŒº®M # vI ∆ú¿®M Bñ …√G $ : …ªÃ≥ À
 j_øC ¡N∞ªB_a ê ¡∑haA¤ŒØ ∆ú¿®M Bñ vI A ∆fi ¡∏ª fY –hªA fáA AÀf®NM ‹ À , π®ø AÃøE ≈ÕhªA OJRŒª À , LhIhM À ælªlM
.
B_ø PB_Õ‡A ≈_ø B»øf_¥M f_≥ À “∞ ›ùA PAiBøC À “õjªA iBQE ≈ø ’œrI B»ŒØ oê ›Ø ”∞ë ‹ Bø fÕfrNªA ≈á ≈ø “ôj∏ªA “Õ‡A ü À
. Lú¥ªA ÒM À pÃ∞ƒªA …ª µ®vM Bø ¡»ƒß …√BZJm A ’Bƒ¨NmA À ¡ B¿ßDI “ŒªBàA ∆Àj¥ªA À “ŒyBùA ¡øfiA —haA¤ø SÕfY ≈ø ≈¿zNÕ
…_øB¥ù B∞Õj_rM îƒø¤_ùA î_I ≈_ø …_UAjaG À j∑hªBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA eAjØC ≈ø # PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ $ : …ªÃ≥ ü Bø ´
’BÕ ∏ªA À —l®ªA ¬B¥ø ≈ø ¡Œº∏NªA ™Ài À LBÒàA æë …UÃM KUÃÕ j∑hªBI ›J≥ …vŒvÖ ∆HØ …¥Y ü fÕfrNªA ÆúI fŒ∞Õ πªg ≈∏ª
≈∑j_M Pf_∑ f¥ª ∫BƒNJQ ∆C ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü fÕfrNªA §√ ©≥À B¿∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG “øfiA ©Œö ïG …UÃNÕ Bø æfß  fYÀ …ŒªG
. 75 : ’AjmG : # —B¿ùA ±®y À —BŒáA ±®y ∫Bƒ≥gfi AgG ›Œº≥ B◊Œq ¡»ŒªG
…_ŒØ ¬›_∏ªA πŒØAÃŒm À , “Õ‡A  h« ïG j£B√ # eë —iÃm NJŒq $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ≥ ∆C ≈Õjn∞ùA jR∑C j∑g πªhª À
. ïB®M A ’Bq ∆G œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA ü
: , `BZ_vªA ü æB_≥ # ∆Àj_vƒM ‹ ¡_Q ’B_ŒªÀC ≈ø A ∆Àe ≈ø ¡∏ª Bø À iBƒªA ¡∏n¿NØ Aÿº£ ≈ÕhªA ïG AÃ∑jM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ‘Ã≥fiA K√BÜA ¡zªBI ≈∑jªA À , ≈∏m À æBø : B√Ã∑i , jvƒ∑ …ŒªG ≈∑i
. ’œrªA ”ºß eB¿Nß‹A ë ∆Ã∑jªA ∆C , `BJvùA ≈ß À , …ºRø , Lj®ªA ∆Bnª ≈ß À ”»N√A “®ƒùA À l®ªA À ¡Œ§®ªA jøfiA À
fÕf_q ≈∑i ïG –ÀE ÀC —Ã≥ ¡∏I œª ∆C ê $ : ïB®M æB≥ , —Ã¥ºª iB®NnÕ À , …ŒªG ≈∏nÕ –hªA …J√BU ’œrªA ≈∑i , : K´AjªA æB≥ À
AÃ_ƒ∑jM ‹ À $ : ïB_®M æB_≥ - ¡º®∑ ≈∑jÕ ≈∑i À - jvƒ∑ - ≈∑jÕ ≈∑i : æB¥Õ ∆C \ŒZvªA À \N∞ªBI ≈∑iC ∆›Ø ïG Oƒ∑i À #
B_»∑ I À , B«BƒJø B»Œºß ªA B»J√AÃU PAeBJ®ªA ∆B∑iC À , “IBU‚A ≈∑jùA À …¿§®M ∆B∑iC …ª ™jzªA “ƒ∑jø “≥B√ À # Aÿº£ ≈ÕhªA ïG
. B»√›ÒI
. , `BJvùA ü  j∑g Bû KÕj≥ Ah« À ”»N√A
…_ª _n∞M “_¨ºªA Ω_«C  j_∑g Bø À ”º®I ‹ ïHI –fß πªhª À KnZØ eB¿Nß‹A ejâ ‹ …ŒªG ΩŒø ≈ß ’œrªA ”ºß eB¿Nß‹A …√C µáA À
. ¡»ICe ë Bø ”ºß  Bƒ®ø ≈ø ¡ßfiBI
ÀC …_I ∆Ã_®∞NƒÕ S_ŒÅ …_¥÷B¥Y |_®I j∑h_Õ ∆D_∑ ≈Õf_ªA o_∞√ ü BøG ¡»ŒªG ΩŒø ≈ß ¡»Œºß eB¿NßA ™Ã√ ë Aÿº£ ≈ÕhªA ïG ∆Ã∑jªBØ
Õf_ªA ©_¿N A iÃ_øC —iAeG ü “ºaAfùA ≈ø ™ÃƒI ¡ \¿nÕ ∆B∑ “ŒƒÕe —BŒY ü BøG À B«⁄BrØG ¡«jzÕ ªA …¥÷B¥Y |®I ≈ß |¿¨Õ
. “ÕÃŒáA ej∞ªA ÀC ©¿N A ∆Ã◊q ü QDNªA À “ÒªBbùA ïG œz¥M ªA —eÃùA ÀC “øB®ªA iÃøfiA “Õ‹ÃI
≈_ß “_ŒƒÕfªA —B_ŒáA ÀC ≈Õf_ªA Xj_ë ’B_∏M‹A À eB_¿Nß‹A ≈ø ™ÃƒI Aÿº£ ≈ÕhªA ≈ø “ŒƒÕfªA —BŒáA ÀC ≈ÕfªA jøC ü LA ≥‹A “º¿ÜBI À
À Ω_ BI ’B_ŒYHI µ_Y ’B_ŒYG ÀC Ω_ BJªA µÕj ≈ø µáA ïG ∫únªA πªg ¬k‹ À , “vªBàA “»UêA ≈ß B¿« ¨Õ À QDNªA ü 曥Nm‹A
. …÷BŒY‚ µáA “MBøG —ja‡BI
ƒ_ªA î_I “¥IB_nªA “_Õ‡A ü LB_ÒàA “_¿NM ≈_ø Ã_« –h_ªA “_Õ‡A  h_« ü …_IBÒa ü ©_ö ïB_®M …_√C B_√j∑g –h_ªA Ah« ”ºß ΩŒªfªA À
ü “Œø›_m‚A ≈ƒ_nªA À ∂›_afiA À “_ŒƒÕfªA ≤iB_®ùA œ_« …Nøfi À …ª ªA ∆Ã◊rªA À , …NøC ≈ø îƒø¤ùA îI À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
“ƒ_nI …√BƒN_mA À ≈ÕfªBI ej∞ªA æBZN√A À , œø›m‚A ©¿N A iÃøC “Õ‹À À , B»¥IBÒÕ Bñ “ŒßB¿NU‹A —BŒáA À B»÷AjUG À B»§∞Y À B»¨ŒºJM
. Aÿº£ ≈ÕhªA ïG πªg ≈ø ’œq ü AÃ∑jÕ ∆C …Nøfi ‹ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª oŒºØ “ŒƒÕfªA —BŒáA
B_»Œºß ∆B_Nßj∞Nø B_¿« À ¡_»¿º§I A ¡«h_aC _ªA “_ùB§ªA ‘j_¥ªA w_v≥ ≈_ø —gÃaDùA “VŒNƒªB∑ îNÕ‡A îMB« ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø ∆C ”ºß
™B_JMA ¡ B®Ø ≈ø A …øg Bû ∆B∑ ΩI KnZØ ¬BƒufiA —eBJß À ïB®M BI ¡»∑jq ü “∏ªB A ¡øfiA ’‹¤« ¡º£ ≈∏Õ À , B»ŒªG ∆BMj£B√
πªh_I ¡« À pBƒªA B»I ìnÕ À , ∆Àj÷BÜA —‹ÃªA B»¿Œ¥Õ ªA “ùB§ªA ≈ƒnªBI ∆BƒNm‹A ë À B»Y›uG f®I ~ifiA ü eBn∞ªA À îùB§ªA
. ∆ÃùB£
∆C ”»ƒM “Œ√BRªA À , Aÿº£ ≈ÕhªA π◊ªÀC ≈ø AÃ√Ã∏Õ ∆C ≈ß ”»ƒM ïÀfiBØ B¿»yj´ ü ∆BNJM ø îNÕ‡A ∆C ∂BŒnªA ≈ø BzÕC ¬Ãº®ùA ≈ø À
eB_¿Nß‹A À ¡»Œ_ªG ΩŒùA ≈ß œ»√ # Aÿº£ ≈ÕhªA ïG AÃ∑jM ‹ $ : …ªÃ¥Ø ¡»º BI ”ºß ¡»¥Y ü AÀf¿N®Õ À ¡»ŒªG AúŒô À ¡»ƒø AÃI ¥Õ
. B®Œö “ŒƒÕfªA —BŒáA À ≈ÕfªA ΩuC jøC ü ¡»º BI ”ºß ’BƒJªA À ¡»Œºß
…_ƒø µ_¥Ñ ≈_ø oŒ_ª “_Õ‡A ü AÃ_¿º£ ≈Õh_ªBI eAjùA ∆C fŒ∞Õ —iÃ∑hùA wv¥ªA ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß “ßj∞NùA “VŒNƒªA ©≥Ãø îNÕ‡A ™Ã≥À À
î_nJºNùA –C îùB§ªA Aÿº£ ≈ÕhªBI eAjùA oŒª À , ”ƒ®ø h◊ƒŒY œ»ƒºª µJÕ À “¿v®ªA Ω«C ‹G pBƒªA ©Œö ¡®ª ‹G À Bø B¥¥Ñ ¡º§ªA
‹ BIBJ_mC iAj¿N_m‹A À oJ_ºNªA ”ºß “ªAfªA “∞vªA ”ƒ®ø µ¥ZNªA ejâ ”ºß æAfªA Ω®∞ªA —eBØ‚ ∆HØ ¡»¿º£ ü ≈Õj¿NnùA ±uêA Ah»I
. BØAlU ’œq ”ºß ’œrª “ª‹e ‹ À ’œq B»ƒø ¬B¥ùA ü fUÃÕ
ü ∆D_rªA ∆B_∑ À , “_∏ªB A ¡_øfiA ≈_ø “¥IB_nªA PBÕ‡A ü A ¡»v≥ ≈ÕhªA π◊ªÀC æBY ¡º§ªA ü ¡ BY pB√C Aÿº£ ≈ÕhªBI eAjùA ΩI
_ß ¡_Q B_«ei ≈_ø ïG À ¡»ƒø B»ºJ≥ ≈ø ïG ¡»¿n≥ ¡Q ¡»ŒªG “»UÃNùA “Œ ‚A —ÃßfªA æBJ≥ ü —fYAÀ “ºö pBƒªA haC ïB®M …√C ¡»Nv≥
©_yAÃø jrß ≈ø jR∑C ü …ƒø Lj¥Õ Bø À Aÿº£ ≈ÕhªBI B«ei ≈¿ß À —iÃ∑hùA wv¥ªA ≈ø ©yAÃø “®zI ü AÃøE ≈ÕhªBI B»ºJ≥ ≈¿ß
¡»Ii PBÕFI AÀfZU eBß πºM À $ : …ªÃ≥ À # “ZŒvªA Aÿº£ ≈ÕhªA PhaC À $ : …ªÃ≥ À # Aÿº£ ≈ÕhªA ü J BÖ ‹ À $ : …ªÃ¥∑
ïG # eÃ_ Pf®I B¿∑ ≈Õfù Af®I ‹C $ : …ªÃ≥ À # ¡»Ii AÀj∞∑ eà ∆G ‹C $ : …ªÃ≥ À # fŒƒß iBJU Ω∑ jøC AîJMA À …ºmi AÃvß À
. πªg ´
ü B_øC À , ™Ã_≥êA À µ¥ZNªA ejâ ”ºß æAfªA œyBùA Ω®∞ªBI B»ŒªG pBŒ¥ªBI À “Œ ‚A —ÃßfªA æBJ≥ ¡ ÃJ≥ À ¡«ei ≈ß …√BZJm ß f¥Ø
À # îùB_§ªA ≈_ø œ_« B_ø À $ : …_ªÃ≥ À # îùB_§ªA ¬Ã¥ºª Af®I ΩŒ≥ À $ : …ªÃ¥∑ “∞vªBI J®NªA ∆HØ “JnƒªA À pBŒ¥ªA ¬B¥ø ≈ø XiBàA
. R∑ ë À πªg ´ ïG # îøjâ AêÃNM ‹ À $ : …ªÃ≥
: îN¿_nªA ‘f_YHI AÃ_ À ¡_»√C îJÕ À , µ¥ZNªA À ™Ã≥êA ejVñ œ∞N∏Õ ∆C Aei À ‹ÃJ≥ —ÃßfªA ïG “JnƒªA À pBŒ¥ªA ¬B¥ø ”zN¥ø À
AÃ_ À ¡_»√C ∆Ã_ßjØ jøC AîJMA À AÃvß À Aÿº£ : …ªÃ≥ eB∞¿Ø oJºNªBI iAj¿Nm‹A À ≤BvM‹A j∑g ïG “UBY ‹ À , ¡º§ªA ÀC ∆Bô‚A
. …Nø›®I Aÿº®M À ∆Bô‚A “¿nI AÿnMA ≈ÕhªA BƒŒå AÃøE ≈ÕhªA BƒŒå ”ƒ®ø À , ∆ÃßjØ jøC ™BJMA À ∆BŒv®ªA À ¡º§ªA “¿nI
`Ã_√ ¬Ã_≥ ≈_ø Aÿº£ ≈ÕhªA ‘jaC —iBJ®I À , ≤BvM‹A …ølºÕ Bû ∆B∑ ∆G À iÃ∑hùA ¬BnM‹A ΩuC —eBØG ü BŒØB∑ œyBùBI J®NªA ∆B∏Ø
‘j_M Ahª À , πªg f®I ¡»≥iB∞Õ ‹ ¡ B∞uÀ …MiÀ vI ‹ ¡»ƒø ¡º§ªA µ¥ZNI ¬B¥ùA KnÅ O¥º®M BòG “ÕBƒ®ªA ≈∏ª îùB£ πªhI AÀiBu
‹ À $ : …_ªÃ≥ À # îùB_§ªA ¬Ã_¥ºª Af_®I $ : …_ªÃ¥∑ “∞_vªBI J_®NªA ïG eBß …UÃI “JnƒªA À pBŒ¥ªA ¬B¥ø ≈ß ¬›∏ªA Xja B¿º∑ …√C
. πªg ¡»ØBØ # ≈ÕjØB∏ªA ©ø ≈∏M
”_ƒ®ñ ∆Àj_aE À , B_ø ¡_º£ µ_¥Ñ ej_â ”_ºß ‹Ae ¡»_z®I  h_aC S_ŒY # Aÿº£ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ¬Ã¥ªA n∞M ü Bø j»§Õ Bƒ« ≈ø À
f_UÀ ≈Õh_ªA ïG –C : …_ªÃ¥I # AÃ_¿º£ ≈ÕhªA $ –jrãlªA jnØ : ,   n∞M ü iBƒùA KYBu æB≥ , îùB§ªA ïG AÃ∑jM ‹ –C ±uêA
Ah_« ? æB¥Ø , …ª ΩŒ≥ ∂BØC B¿ºØ …Œºß œr¨Ø “Õ‡A  h»I Cj¥Ø ¬Bø‚A ±ºa ”ºu µØÃùA ∆C ”∏Y À , îùB§ªA ïG : Ω¥Õ À ¡º§ªA ¡»ƒø
. ”»N√A B§ªBI ±Œ∏Ø ¡º£ ïG ≈∑i ≈¿ŒØ
eAj_ùA B_òG À B_zÕC °_º´ Ah_« À , ∆B∑ ¡º£ –C ΩŒº≥ ¡º£ …ƒø ©≥À ≈ø ïG A nÕ ›Œø æBø ≈ø Ω¿rÕ “Õ‡A ü fŒßêA ∆C Ah« ”ƒ®ø À
≈Õh_ªB∑ ¡_»Ø …_ƒß ¡«Àe ª î∑jrùA ≈ø ¡»ƒÕe ≈ß ¡»√ÃN∞Õ À ¡»√Àg¤Õ ≈ÕhªA îƒø¤ùA ’AfßC ≈ø îùB§ªA µÕjØ “Õ‡A ü Aÿº£ ≈ÕhªBI
∆G $ : ïB_®M …_ªÃ≥ …ƒø πJnY À œyBùA ü j∞∑ …ƒø ©≥À pBƒªA ≈ø ejØ Ω∑ ‹ ≈ÕjØB∏ªA µÕjØ B»I eAjÕ ªA — R∏ªA PBÕ‡A ü AÀj∞∑
“¥IB_nªA “_Õ‡A ü ∆ÃJ B_bùA ¡_« œ»ƒªB_I ∆ÃJ B_bùA À , 6 : —j¥JªA : # ∆Ãø¤Õ ‹ ¡«ihƒM ¬C ¡»Mih√C ’ ¡»Œºß ’AÃm AÀj∞∑ ≈ÕhªA
. # π®ø LBM ≈ø À PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ $ : …ªÃ¥I
PB_Õ‡A ü …_I —iÃ_nªA  h_« ≈_ø ¡»_vv≥ ü îªÀfiA ΩmjªA ¬AÃ≥C ≈ß ß B¿∑ Aÿº£ ≈ÕhªBI î∑jrùA ’AfßfiA ’‹¤« ≈ß ß f≥ À
J_®NªA î_I PB_Õ‡A  h_« ü ∂j_Ø ›_Ø # îùB_§ªA ¬Ã_¥ºª Af_®I Ω_Œ≥ À $ : …ªÃ¥∑ BzÕC îùB§ªBI B»ŒØ ¡»ƒß ß À , 94 , 67 , 37
. ”»N√A - fYAÀ ”ƒ®ñ ¬AÃ≥fiA ≈ß ¬›∏ªA ü B¿»√HØ …Nºu À –hªBI J®NªA À ±uêBI
…®∞ƒÕ ‹ …ƒ∏ª πªh∑ Ã»Ø # îùB§ªA ïG $ : Ω¥Õ À ¡º§ªA ¡»ƒø fUÀ ≈ÕhªA # Aÿº£ ≈ÕhªBI eAjùA ∆G $ : ≤Br∏ªA KYBu æÃ≥ BøC
B_¿∑ ±_uêA ”ƒ®ø ”ºß µJÒƒÕ …ƒ∏ª …ßÃ≥À À œQfáA ”ƒ®ùA µ¥Ñ ≈ø fÕkC fŒ∞Õ ‹ ∆B∑ ∆G À ¬B¥ùA ≈ø  B√ij≥ Bø ü Ω®∞ªBI J®NªA ∆HØ
“_ƒÜA ∆HØ ‘à A ≈ß o∞ƒªA ”»√ À …Ii ¬B¥ø ≤Ba ≈ø BøC À ‘ÀDùA œ« ¡ŒZÜA ∆HØ BŒ√fªA —BŒáA jQE À ”¨ ≈ø BøDØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü
. “∞vªA ”ƒ®ø ”ºß µJÒƒø ë À Ω®∞ªBI ß SŒY 41 : PBßkBƒªA : # ‘ÀDùA œ«
¡»ƒ_Õe ≈_ß ¡»√Ã_ƒN∞Õ À ¡»√Àg¤_Õ ≈Õh_ªA îƒø¤ùA ’AfßC ≈ø îùB§ªA µÕjØ “Õ‡A ü Aÿº£ ≈ÕhªBI eAjùA BòG $ : iBƒùA KYBu æÃ≥ BøC À
¡«j_∑g f≥ À LBN∏ªA Ω«C ≈ø îùB§ºª æÿrªA ≈ß “Õ‡A iÃv≥ ”ºß æfÕ ΩŒªe –C À , |ä ¡∏ZNØ # …ƒß ¡«Àe ª î∑jrùA ≈ø
…_√HØ ¡∏ƒ_ø ¡ ÃNÕ ≈ø À $ : æB≥ ”NY …ŒØ efq À ¡»NÕ‹À ≈ß A ”»√ f≥ À , BŒ¨I A LBN∑ ü ¡»Ø›NaBI îùB§ªA —jøk ü A aC A
. 28 : ∆Aj¿ß æE : # ’œq ü A ≈ø oŒºØ πªg Ω®∞Õ ≈ø À $ , ≈ÕjØB∏ªA µºÒø “Õ‹À ü æB≥ À , 51 : —f÷BùA : # ¡»ƒø
À ∆B_øB« À ∆Ã_ßjØ ≈_ø ”_¨ C À eÃ_ À eB_ß —jIBJU ≈ø ”¥qC ë ≈ø ¡»ŒØ À “øfiA  h« ≈ø îùB§ªA Ω¿rM ∆C “Õ‡A ©ƒô ©√Bø –C À
. ∆ÀiB≥
‹ eiÃ_ùA xÃva ∆HØ •∞ºªA ü BvŒvÖ KUÃÕ ‹ B»ŒªAÃY À “∏ø œ∑jrø À sÕj¥I ”ºNJø —iÃnªA æÀl√ fƒß ¬›m‚A ∆Ã∑ ejâ À
Ω_«C ≈_ø ÀC B¿º_nø Af_YÃø ÀC B∑j_rø ∆B_∑ ≈_ø –C , ¡_º§ªA “¿nI ¡nMA ≈ø Ω∑ ïG ∆Ã∑jªA ≈ß ”»ƒM “Õ‡BØ •∞ºªA ¬Ã¿ß wvë
. LBN∏ªA
–C ›_®Ø ∆B∑ ∆G À œ∞uêA ”ƒ®ùA # ∆Ãø¤Õ ‹ ¡«ihƒM ¬C ¡»Mih√C C ¡»Œºß ’AÃm AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆G : …ªÃ≥ BøC À
. œyBùA ü j∞∑ ≈ø ©≥À pBƒªA ≈ø ejØ Ω∑ ‹ ∆ÀjØB∏ªA
AÃ≥B_q ≈Õh_ªA sÕj≥ fÕeBƒu ≈ø iB∞∏ªBI “uBa “Õ‡A ∆C LBN∏ªA ü Oøf¥M ‘jaC ©yAÃø ü À “Õ‡A πºM ”ºß ¬›∏ªA ü BƒŒI B√C …Œ∞Ø
. AÀj∞∑ ≈ÕhªBI ∆ÿnùA ¡»√C À ,   ´ À ifJI ¡«BƒØC À ¡«BÕG A  B∞∑ ”NY  jøC ’‘eBI ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
j_R∑C B_¿Ø …_I Ö B¿ŒØ “Õ‡A ∂fvM …ªB≥ B¿∑ ≈ÕjØB∏ªA ¡« AÀj∞∑ ≈ÕhªBI eAjùA ∆B∑ À “øBß “Õ‡A O√B∑ ê À , “øBß “Õ‡A OnŒª À
. “Õ‡A  h« æÀl√ f®I “∏ø iB∞∑ ≈ø ”NY ≈ÕjØB∏ªA ≈ø ≈øE ≈ø
j_aE ïG ∆Ã_ƒø¤Õ ‹ ≈ÕhªA ≈ÕjØB∏ªA ∆G : BƒªÃ¥ª ”ƒ®ø ‹ gG B◊Œq “Õ‡A f∞M ¡«j¿ß jaE ïG AÃø¤Õ ≈ÕhªA ¡»I eAjùA ∆G : ΩŒ≥ ê À
. ¡»√BŒßDI “uBa “∞÷B AÀj∞∑ ≈ÕhªBI eAjùA ∆Ã∑ À , “øBß ´ “uBa “ÕE B«haC ≈ø xBƒø ›Ø ∆Ãø¤Õ ‹ ¡«j¿ß
ƒªB__I ≈__øE ≈__ù œ∞Õj__rM ¡__mA …__Ø›a ”__ºß æf__Õ eiÃ__ùA ü Ω__Œªe ‹ B__¿ŒØ B__zÕC # AÃ__ƒøE ≈Õh__ªA $ ∆C ¬f__¥M B__¿ŒØ B__√j∑g f__≥ À
ü ¡_« ´ ¡»∑iB_q ∆G À ∆Ej_¥ªA ü # AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA B»ÕC BÕ $ PBIBÒa wNÖ ¡»I À , “¥áA …MÃße æÀC ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ¬B∏YfiA
≈_ø ¡»_vv≥ ü î_ªÀfiA Ω_mjªA ¬AÃ≥C ≈ß ß B¿∑ Aÿº£ ≈ÕhªBI î∑jrùA ’AfßfiA ’‹¤« ≈ß ß f≥ À : …ø›∑ jaE ü …ªÃ≥ BøC À
—iB_M À AÃ_¿º£ ≈Õh_ªBI —iB_M ¡»ƒß J®NªA ∆C …ºvä À # G $ ≈Õ J®NªA îI ∂jØ ›Ø BzÕC îùB§ªBI B»ŒØ ¡»ƒß ß À …I —iÃnªA  h«
. fYAÀ îN¿º∏ªBI eAjùA ∆C ”ºß ΩŒªe îùB§ªBI
. B¿»I “¥º®NùA “ÕBƒ®ªA —fYÀ KUÃÕ ‹ îN§∞ºªA ∂Afvø eBÑA À …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M –hªA “Œø›∏ªA “ÕBƒ®ªA …UÀ …Œºß œ∞a …√C …Œ∞Ø
À ¡»Œ_ªG AÃ_ºŒô ∆D_I ¡_º§ªA “¿_nI ¡_nMA ≈_ø ïG ∆Ã_∑jªA ≈_ß …_NøC À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA œ»√ “Õ‡A ∆ÿzø ≈ø Ωv BØ
. # Aÿº£ ≈ÕhªA ïG AÃ∑jM ‹ À $ : …ªÃ¥I eAjùA ë Ah»Ø “ŒƒÕfªA ¡»MBŒY ÀC ¡»ƒÕe jøC ü ¡»¿º£ ”ºß AÀf¿N®Õ
¡_º§ªA Ω_«C ¡_º£ ïG ∆Ã_∑jªA “_J≥Bß O_º®U f≥ À , iBƒªA oø ë ∆Ã∑jªA “J≥Bß –C ∆Ã∑jªA ”ºß ©Õj∞M # iBƒªA ¡∏n¿NØ $ : …ªÃ≥ À
. …n∞√ ¡º§ªBI oJºNªA À ¡º§ªA ≈ø LA ≥‹A îI ∂j∞ªA ë Ah« À , iBƒªA ¡º§ªA o∞√ “J≥Bß À iBƒªA oø
≈_ø B»ŒØ ¡∏ª oŒª æBY ü iBƒªA ¡∏nó –C # ¡∏n¿NØ $ æî∞ø ≈ø æBáA ©yÃø ü # ’BŒªÀC ≈ø A ∆Àe ≈ø ¡∏ª Bø À $ : …ªÃ≥ À
. A ∆Àe ≈ø …÷BŒªÀC ©Œö ∆Bn√‚A …ŒØ f¥∞Õ –hªA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« À ’BŒªÀC ≈ø A ∆Àe
”_ºß œ_ ‚A ∆‹h_àA À æÀfiA ”_ºß “ßB∞rªA œ∞√ # ∆ÀjvƒM ‹ ¡Q $ : …ªÃ¥I eAjùA À , LAh®ªA iBƒªBI eAjùA ∆B∑ ∆G ∆Ã∑jªA æBY ÀC
. œ√BRªA
¡∏ª oŒª À iBƒªA ¡∏nó : ΩŒ≥ …√D∑ ∆‹hàA À “JŒàBI πªg ”ºß jøfiA ¬BNNaA ”ºß “ª‹fºª # ∆ÀjvƒM ‹ ¡Q $ : …ªÃ≥ ü ¡RI J®NªA À
. ∆‹hàA À “JŒàA À ∆AjnàA ïG ¡∑jøC æÃ◊ŒØ ¡∑jvƒÕ ›Ø …√ÀjvƒNnM À ¡∏JŒè ›Ø …√ÃßfNØ A ‹G
—B_ŒáA ÀC ≈Õf_ªA jøC ü ¡º§ªA Ω«C ïG ∆Ã∑jªA ë BòG “Õ‡A ü …ƒß œ»ƒùA ∆C : æÀfiA : iÃøC “Õ‡A ü TBÅfiA ≈ø ¬f¥M Bû ΩvÑ f≥ À
ÀC “_øB®ªA iÃ_øfiA ¡«f_Œº¥M À ©¿N A ¡»NŒªÃM ÀC …√ÃzMjÕ ‹ Bø Ω®Ø ∫jM ÀC ¡«jzÕ iÃøC ≈ß ≈ÕfªA µ÷B¥Y ∆BŒI ü PÃ∏nªB∑ “ŒƒÕfªA
. πªg  BJqC À ¡»MÃ≥ À ¡«fÕDI “ŒƒÕfªA iÃøfiA ’AjUG
_´ …_º∑ π_ªg ∆H_Ø iÃ_øfiA |_®I ü ¡»√B_¿N÷A À ¡_»I “_¥RªA À ‘jq À ©ŒI ≈ø “ºøB®ø ÀC —jrß ü ¡»Œºß eB¿Nß‹A À ∆Ã∑jªA BøC À
≈ø Xja Bø fƒß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA µQÀ f≥ À , “ŒƒÕe —BŒY ÀC ≈Õe ü ∆Ã∑jI OnŒª B»√fi “Õ‡A ü –hªA œ»ƒºª æÿrø
Ah_∑ À Ã_« Ω_øB®Õ ∆B_∑ À ¬B_ÕC “_Q›Q f_®I iB_¨ªA ü B_»I …_ŒØAÃŒª …_ƒ¿N÷A À µÕjÒºª “ºYAi …ƒø jUDNmA ∫jrø ΩUjI iB¨ªA ïG ›Œª “∏ø
. î∑jrùA À iB∞∏ªA …ƒø ©¿nø À ‘Cjñ ∆ÿºnùA
Ω_®è SŒÅ ¡»ƒø LA ≥‹A œ« “ՋêA ∆HØ — R∑ ‘jaC PBÕE ü B»ƒß œ»ƒùA “ՋêA ≈ø waC “Õ‡A ü …ƒß œ»ƒùA ∆Ã∑jªA ∆C : œ√BRªA
Ã_»Ø ¡»Œ_ªG ∆Ã_∑jªA B_øC À , ≈ÕfªA ’AfßC ¡« À ¡»MB®¿Nâ ü “ÕiBÜA “ùB§ªA ≈ƒnªA ÀC ¡»≥›aC ÀC ¡»ƒÕe ≈ø jQDNªA ~j®ø ü nùA
À , œ_º∑ o_∏ß ´ ≈ø “Õ‹À …Œ∞Ø ∆Ã∑i …ŒØ eiÃø Ω∑ ∆C –C AeiÃø “ՋêA ≈ø waC Ã»Ø ¡»¿º£ ”ºß “ŒƒÕfªA —BŒáA ÀC ≈ÕfªA ’BƒI
. Ω®∞ªBI ∆Ã∏Õ Bû ¡ßC “ՋêA ü À Ω®∞ªBI ∆Ã∑jªA ü jQfiA kÀjI
. jaC PBÕE ü B»ƒß œ»ƒùA “ՋêA ë “Õ‡A ü …ƒß œ»ƒùA ∆Ã∑jªA ∆C ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö ≈ø j»§Õ À
À ¡»Œ_ªG ™B_Ò¥√‹A À ¡«AÃ_« ü ¢B_Ò盪 æÀB_ƒNø “Õ‡A ü œ»ƒªA ∆G : …ªÃ≥ –jrãlªA ≈ß Ω¥√ Bø f®I ,   n∞M ü iBƒùA KYBu æB≥
À , ¡»Mj_«k ïG î_®ªA f_ø À , ¡»Õl_I œ_ÕlNªA À ¡_»I …J_rNªA À , ¡ B_¿ßDI B_yjªA À ¡»Nƒ«Af_ø À ¡»MiBÕk À ¡»NnªBâ À ¡»NJYBvø
ïG –C # AÃ_¿º£ ≈Õh_ªA ïG $ : …_ªÃ≥ À , _nŒªA Ω_ŒùA Ã_« ∆Ã_∑jªA ∆HØ # AÃ∑jM ‹ À $ : …ªÃ≥ ΩøDM À , ¡ ¡Œ§®M …ŒØ Bñ ¡«j∑g
. îùB§ªA ïG : Ω¥Õ À , ¡º§ªA ¡»ƒø fUÀ ≈ÕhªA
. ”»N√A
∆Ã_∑jªA ¬kAê ≈ø ∆Ã∏Õ f≥ À , …YA UA ≈ø¤¿ºª œ¨JƒÕ ‹ …n∞√ ü \ŒJ≥ Aÿº£ ≈ÕhªA ïG ∆Ã∑jªA ≈ß œ»ƒªA ü …¿´eC Bø Ω∑ : æÃ≥C
À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi B_»I æÀfiA K_ BbùA À , B_»ƒø AeAj_ø “Õ·ª A n∞M …ƒø ’œq Ω®è ∆C \vÕ ‹ ≈∏ª À — ¥áA
¡«AÃ_« ü ¢B_Òç‹A À , î∑jrùA “¿º§I ™BÒ¥√›ª “ƒ§ø ¡»ƒø fYC ≈∏Õ À , …®ø ∆Bô‚A À ∫jrªA ≈ø “IÃNªA ïG ∆êÀfiA ∆Ã¥IBnªA
. ¡ B¿ßDI ByjªA À ,
. …ŒØ Kƒ C Bø jaE ïG
À , B_ “_Õ‡A æÃ_ ”_∞√ À B«j¥ZN_mA …_ƒ∏ª ∆Ã∑jªA ¬kAê ≈ø —iÃ∑hùA iÃøfiA |®I ∆Ã∏I ≤ ßA SŒY ‹ÀC …n∞√ …ŒØ |≥B√ f≥ À
. ïB®M …√BŒI ïG P›«BnùA |®I “Jn√ ≈ß ∆ÃzJ¥ƒÕ ‹ ¡»ICe Ah« ≈Õjn∞ùA jR∑C ∆C ´ B»I ∆B»NnÕ ‹ “¿Œ§ß B»º∑ “Œv®ùA
“_ƒ§ø AÃ_√Ã∏Õ À ∆Ã_ªÀfiA ∆Ã¥IBnªA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi œ»ƒªA Ah»I æÀfiA K BbùA ∆G : …ªÃ≥ πªg ≈ø fnØC À
…_ŒªG …_UÃø f_YAÀ LB_Òa LB_ÒàA ∆C : ‹ÀC …_ŒØ ∆H_Ø G ¡ B_¿ßDI B_yjªA À ¡«AÃ_« ü ¢B_Òç‹A À î∑j_rùA “¿º£ ïG ™BÒ¥√›ª
≈_ß LBÒàA iÃv≥ KUÃÕ ‹ B√Bøk |®I ”ºß îJ BbùA |®I ¬f¥M À , œ√BQ ‹ À …ŒØ æÀC ‹ À , …NøC ïG À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. •∞ºªA …º AgG î¥IBnªA ü oŒª Bû î¥Y›ªA ü Bø |®I æÃ
©_ƒô B_òG À ©Õj_rNªA ¬B_¥ø ≈ß —ieBvªA œ«AêA “uBa À …ŒªG œ»ƒªA …ŒUÃM ≈ø ©ƒô ‹ “Œv®¿ºª “ƒ§ø K BbùA ∆Ã∑ ¬fß ∆C : BŒ√BQ À
≈_ß À B_I ∫jrªB∑ Aÿº£ ≈ÕhªA ïG ∆Ã∑jªA ≈ø ¡§ßC ë B¿ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”»√ f≥ À …Œºß `Bá‚A À  fŒ∑DM ≈ß
≈ø ≈√Ã∏Nª À πº¿ß ≈ÒJZŒª O∑jqC ≈◊ª πºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ïG À πŒªG œYÀC f¥ª À $ : ïB®M æB≥ , …Œ«AÃ√ À  jøAÀC |®I ≠ŒºJM ∫jM
67 : —f_÷BùA : # …NªB_mi O¨ºI B¿Ø Ω®∞M ∆G À πIi ≈ø πŒªG æl√C Bø ≠ºI æÃmjªA B»ÕC BÕ $ : æB≥ À , 65 : jølªA : # ≈ÕjmBàA
: # π_Ii ≈_ø π_ŒªG ”YÃ_Õ B_ø ©_JMA À B_¿Œ∏Y B_¿Œºß ∆B_∑ A ∆G î¥ØB_ƒùA À ≈ÕjØB_∏ªA ©_ÒM ‹ À A µMA ƒªA B»ÕC BÕ $ : æB≥ À ,
À ≈ÕjØB_∏ªA ©_ŒÒÕ ÀC …_Ii ≈ø …ŒªG æl√C Bø ≠ºJÕ ‹ ∆C ‹ À , “NJªA …IjI ∫jrÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …I ≈§Õ ‹ À 2 : LAlYfiA
. œ«AêA ≈ø πªg ´ ïG …Ii ≈ø …ŒªG ”YÃÕ Bø ©JNÕ ‹ ÀC î¥ØBƒùA
¡∏ƒ_ø AÃ_¿º£ ≈Õh_ªA íŒvM ‹ “ƒNØ AÃ¥MA À $ : …ªÃ¥∑ …ºRø ÀC iÃ∑hùA ∆Ã∑jªA ≈ø ¡§ßC œ« iÃøC ≈ß Aû√ ∆êÀfiA ∆Ã¥IBnªA Ah∑ À
À $ : …_ªÃ≥ ≈_ø Bƒá fqC ë À # Aÿº£ ≈ÕhªA $ : …ªÃ¥I ¡»z®I ±uÀ f≥ À ∆êÀfiA ∆Ã¥IBnªA ¡»ŒØ À ifI Ω«C ü Oªl√ # “uBa
’B_n√ ïG “_»UÃùA œ«AÃ_ƒªA À , îƒ_Y À f_YC À ifI wv≥ ü …ø›∑ ü —eiAêA œ«AêA ≈ø —f®∑ À , # Aÿº£ ≈ÕhªA ïG AÃ∑jM ‹
. f®I B»z®JI œºNIA ¡»z®I ∆C ”ºß …I AúNJÕ ∆C îªÀfiA î¥IBnªBI ≈§Õ ≈∏Õ Bû πªg Ω∏Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
_nùA ’B_ƒI –C ∆ÃùB_£ …_ŒØ ¡_« B¿ŒØ Aÿº£ ≈ÕhªA ïG ∆Ã∑jªA ≈ß ”»ƒM BòG ¬B¥ùA iB®qHI fÕ¤ùA ∂BŒnªA ≈ø B Bñ “Õ‡A ∆C : SªBRªA
”_NY ¡»_º BI À ¡_»¿º£ K_√BU µ_áA ¡»_º¿ß À µ_áA ¡ Ã≥ ü AÃßAjÕ ∆C ë À ¡»¿º£ ≈ø ’œq ”ºß “ŒƒÕfªA ¡»MBŒY ÀC µáA ¡»ƒÕe
. …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ jaE µY “MBøHI µY ’BŒYG ïG …ªFø À , Ω BJªA ’BŒYG KJnI µZºª ’BŒYG πªg ü ∆Ã∏Õ
∆Ã_∑jªA ≈_ø oŒ_ºØ “Œ_vbrªA —BŒáA ≤j£ ü ÀC œø›m‚A ©¿N A ü  ⁄AjUG ÀC ≈ÕfªA ü …ªBaeG À ¡»¿º£ ≈ø ’œq ïG ΩŒùA BøC À
. îùB§ªA —jøk ü æÃae ë ΩI îùB§ªA ïG
S_ZJªA À B_«eAjÕG ≈_ß Bƒz¿´C f≥ À , oø ”√eC “Õ‡A oó ‹ BQBÅC ¬B¥ùA ü AÀeiÀDØ ≈Õjn∞ùA ≈ø R∑ ”ºß jøfiA Ah« °ºNaA f≥ À
. ¡« mB∞M ©UA ºØ B»Œºß ≤Ã≥êA eAiC ≈ø À iBvNa›ª AiBRÕG B»¿¥m À B»NZu ü
À ’B_nùA À `BJ_vªA Ã_« iB_»ƒªA BØj , G # PB◊ŒnªA í«hÕ PBƒnáA ∆G ΩŒºªA ≈ø B∞ªk À iB»ƒªA üj —›vªA ¡≥C À $ : ïB®M …ªÃ≥
À jÕf_¥NªA À , B_«Ãç À PBßB_nªB∑ …ØÃ_uÃø f_nø eBm ±uÀ ë À , ΩŒ≥ Bø ”ºß ”ƒ®ø À B§∞ª ”Ij≥ ©ö Lj¥∑ ”∞ªk ©ö ±ªlªA
. iB»ƒªA ≈ø Lj≥C ΩŒºªA ≈ø PBßBm
”_ºß “_ŒøÃŒªA o_¿àA PAú_vªA ≈_ø µJÒƒÕ À , iB»ƒªA ≈ø Lj≥C œ« ΩŒºªA ≈ø PBßBm ü À ’BnùA À `BJvªA ü —›vªA ¡≥C ”ƒ®ùA À
À \J_vªA ”_ºß ÀC , ¡»_z®I …ªB≥ B¿∑ ΩŒºªA ≈ø ±ªk B¿»N≥À , —ja‡A ’Br®ªA À Lj¨ùA À ’BnùA —›u œ« À jv®ªA À \JvªA —›u
. πªg ´ ΩŒ≥ À , ∆ÀjaE …ªB≥ B¿∑ ΩŒºªA ≈ø ±ªk B»N≥À À —ja‡A ’Br®ªA À iB»ƒªA BØj B¿»N≥À À Lj¨ùA
À , ∆B_ŒJªA ≈_ø (¬›_nªB¿»Œºß) …_NŒI Ω_«C “_¿÷C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß eiÀ Bø …ŒØ ©JNùA ∆B∑ BŒ»¥Ø ∆B∑ Bù SZJªA ≈∏ª
. ïB®M A ’Bq ∆G œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA ü ’œVŒm
îƒø¤_ùA pÃ∞√ ”ºß —eiAÀ PBƒnY PAúvªA ∆C ∆BŒI À # —›vªA ¡≥C À $ : …ªÃ¥ª ΩŒº®M # PB◊ŒnªA í«hÕ PBƒnáA ∆G $ : …ªÃ≥ À
. LBN∏ªA Ah« ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü °JáA “ªDnø ü LBJªA Ah« ü ¬›∑ ¬f¥M f≥ À , PB◊ŒnªA ≈ø B»Õ ®M Bø œ« À œuB®ùA iBQFI K«hM
j∑h_I î_nJºN¿ºª iB∑hM —if≥ “®Øi ”ºß PB◊ŒnªA í«hÕ PBƒnáA ∆C ë À j∑g –hªA Ah« –C # ≈Õj∑Ahºª ‘j∑g πªg $ : …ªÃ≥ À
.  eBJß ≈ø ïB®M A
B_¿»ƒŒI ©ö B¿∑ —›vªBI  jøC Bø f®I vªBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)  jøC ¡Q # îƒn A jUC ©ŒzÕ ‹ A ∆HØ uA À $ : ïB®M …ªÃ≥
PAeB_J®ªA ü —›_vªA ßC ∆B∑ifiA ¡§ßC ≈ø …IBI ü B¿»ƒø ›∑ ∆C πªg À 45 : —j¥JªA : # —›vªA À vªBI AÃŒ®NmA À $ : …ªÃ≥ ü
¬l_ß ≈_ù π_ªg ∆G $ : _vªA ü æB≥ À 45 : PÃJ∏ƒ®ªA : # ∑C A j∑hª À $ : —›vªA ü ïB®M æB≥ f≥ À ∂›afiA ü vªA À ,
. 43 : ‘iÃrªA : # iÃøfiA
—›_vªA À , ¬Al_»√‹A À ™l_ÜA À µ_º¥ªA ≈_ß o∞ƒ_ªA •_∞ê _vªBØ  iB_∏ùA À K÷AêA ”ºß B»I ∆B®NnÕ “ºŒmÀ ≈nYC B¿»ßB¿NUA À
’l_ÜA ü —j_¥JªA —iÃ_m ≈_ø 45 “_Õ‡A _n∞M ü π_ªg ü ∆BŒI ¬f¥M f≥ À ,  iB∏ùA ≈ø  B¥ºM Bø ”nƒNØ ïB®M LjªA “ŒYB√ ïG B»»UÃM
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA
∆Ã_∏Õ Ah_« ”_ºß À , “J÷BƒªA fƒß vªA À “Œv®ùA ≈ß vªA À —eBJ®ªA ”ºß vªA ≈ø ¡ßfiA …I eAjùA ∆C œÒ®Õ vªBI jøfiA ∂› G À
. # —›vªA ¡≥C À $ # AÃ∑jM ‹ À $ # AèÒM ‹ À $ # ¡¥NmBØ $ : …ªÃ≥ ßC œ«AêA À jøAÀfiA ≈ø ¬f¥M Bø ©Œö ”ºß vªBI AjøC
”_ºß B_ÕjU # AÀ _uA $ À : Ω_Œ≥ ‹G À …_I wN_ë j_øC ü _u …√C fŒ∞Õ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI …vŒvÖ À jøfiA eAjØC ≈∏ª
B_øC À , ¡»ƒ_ø îùB_§ªA ¡_º£ À …√BZJm A ïG πMÃße µÕj ü πøÃ≥ ‘gC ”ºß uA eAjùA ∆G : æB≥ ≈ø æÃ≥ fÕ¤Õ Ah« À , ∂BŒnªA
îƒø¤_ùA ≈_ø …_®JM ≈_ñ —›_vªA …_NøB≥HI jøC ΩI —›vªA ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …vë Bñ AjøC oŒª …√HØ # —›vªA ¡≥C À $ : …ªÃ≥
. πªg ¡»ØBØ —›vªBI B®Œö ¡ jøC Ã»Ø “ßBö
. vªBI jøflª ΩŒº®M # îƒn A jUC ©ŒzÕ ‹ A ∆HØ $ : …ªÃ≥ À
À KŒV®NªA fŒ∞Õ ‹G À ›« ”ƒ®ñ ‹ ê G # ~ifiA ü eBn∞ªA ≈ß ∆ûƒÕ “Œ¥I AêÀC ¡∏ºJ≥ ≈ø ∆Àj¥ªA ≈ø ∆B∑ ‹ ÃºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ß ∆Ã_»ƒÕ ∆Ã≥B_I ¬Ã_≥ –C “_Œ¥I AÃ_ªÀC ∫›_ A À LAh®ªBI B«BƒŒƒØC f≥ À ¡∏ºJ≥ ≈ø O√B∑ ªA ∆Àj¥ªA ≈ø ∆B∑ ›« ”ƒ®ùA À , cŒIÃNªA
. æBv◊Nm‹A ≈ø ¡»NøC Aç∞ê À B»ŒØ πªhI AÃZºvŒª ~ifiA ü eBn∞ªA
“ŒyBùA ∆Àj¥ªA ≈ø ≈∏Õ …√C KV®ªA ≈ø : ”ƒ®ùA ∆HØ “¥IBnªA “º¿ÜA ü œ∞ƒªA ”ƒ®ø ≈ø ’BƒRNmA # ¡»ƒø BƒŒåC ≈û ›Œº≥ ‹G $ : …ªÃ≥ À
¡»√H_Ø ¡»ƒ_ø ∫›_ A À LAh®ªA ≈ø BƒŒåC ≈û ›Œº≥ ‹G ~ifiA ü eBn∞ªA ≈ß ∆ûƒÕ BÕB¥I …IAhß ≈ø AÀf«Bq À A PBÕE ≈ø AÀCi Bø ©ø
. eBn∞ªA ≈ß ∆ûƒÕ AÃ√B∑
¡»√D_I ¡»Øj_ß À ¡«j_R∑C ¡_« À ’BƒRN_m‹A f®I ¡»ƒø œ≥BJªA æBY ∆BŒI # îøjâ AÃ√B∑ À …ŒØ AÃØjMC Bø Aÿº£ ≈ÕhªA ©JMA À $ : …ªÃ≥ À
. îøjâ AÃ√B∑ À B»ŒØ AÃØjMC ªA BŒ√fªA h÷Ahª AîJMA ¡»√C îI À Aÿº£ ≈ÕhªA
πªh_ª À ∆Ã_øj A À A ’BåHI ∆ÃUBƒªA : î∞ºNã î∞ƒu ïG pBƒªA ¡Œn¥M ¡ BY j∑g –hªA œ≥BJªA Ah« À ’BƒRNm‹A Ah»I ΩvÑ f≥ À
. # πIi ¡Yi ≈ø ‹G î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À —fYAÀ “øC pBƒªA Ω®Ü πIi ’Bq ê À $ : …ªÃ¥I …J¥ß
∆ÃZº_vø B»_º«C ªA ‘j¥ªA ∫›«G ïB®M …Nƒm ≈ø ≈∏Õ –C # ∆ÃZºvø B»º«C À ¡º§I ‘j¥ªA πº»Œª πIi ∆B∑ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
“Zº_vùA ‘j¥ªA ∫›«G ¬fß ïB®M …Nƒm ∆C fŒ∞Õ À , –kA YA ‹ œZŒyÃM fŒ≥ # ¡º§I $ : …ªÃ¥Ø AfYC πIi ¡º§Õ ‹ À ¡º£ πªg ∆fi
. # fŒJ®ºª ¬›§I πIi Bø À $ ¡º§ªA ≈ø …√Ã∏ª
≤›_a ±_ºàA # î_®öC - …_ªÃ≥ ïG - πIi ¡Yi ≈ø ‹G î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À —fYAÀ “øC pBƒªA Ω®Ü πIi ’Bq ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
±_Õ –C  fßÀ ±ºaC À ,  f®I …ßÃ≥ê  fnø fm –C  BIC ±ºa : æB¥Õ PB¥NrùA ≈ø —eBùA  h« ≈ø µNqA B¿ŒØ ΩufiA ë À ¬Af¥ªA
™Ã_ƒI ÀC …_MÃø ÀC …_NJŒ´ f®I …ƒß LÃƒÕ ∆C …ƒø Kº –C B√›Ø ±ºbNmA À , …∞ºa …∑jM –C BƒIA ±ºa À PBø À , …∞ºa …º®U …√D∑ …I
Ω®è B¿»ƒø ›∑ ∆D∑ Ω¿ß ÀC –Ci ü B≥j∞M AgG B∞ªBÖ À B√›Ø ∆›Ø ±ªBa À , ~ifiA ü …NÕig À ¬eE ïB®M A ≤›bNmB∑ “ÕBƒ®ªA ≈ø
±_ºNaA À , …_∞ºa …º®VØ …ŒØ Bz®I ¡»z®I ±ªBa AgG Ah∑ ü ¬Ã¥ªA ±ºNaA À , …I jóDÕ À jIeC AgG  jøC ≈ß ±ºÖ À , …∞ºa ja‡A
. ‘jaC f®I —fYAÀ Ω∑ PAjø …Œºß Ωae AgG ∆›Ø ïG ∆›Ø ±ºNaA À , fYAÀ f®I AfYAÀ …Œºß Aúae AgG ∆›Ø ïG ¬Ã¥ªA
_´ ‘j_aC iB_QE À B»∞Œ®_zM À ‘Ã_¥ªA OŒN_rM ≈_ø …_ŒØ B_ù ¡Œº_nªA ©JÒªA B»ŒzMjÕ ‹ ªA iÃøfiA ≈ø ∂B∞M‹A …ºIB¥Õ À ≤›Na‹A ¡Q
B_®ªA ü …_ƒø xB_ƒø ‹ …_ƒø B_ßÃ√ ∆C _´ ¬›_nªA À ≈øfiB_I K«h_Õ πªg Ω∑ ∂B¥q À æBN≥ À æAfU À —jUBrø À ™Al√ ≈ø —eÿä
ïG –e¤_Õ Ã_« À eAj_ØfiA ü “_∞ºNã “_Œ√fJªA PB_JŒ∑ ªA ∆H_Ø ”_ƒJªA ≤›N_aA ïG “_Œ»NƒùA ©÷B_JÒªA SŒY ≈ø ≤›Na‹A ë À œ√Bn√‚A
LAe‡A À ≈ƒnªA À µ÷›nªA ≤›NaA j»§Õ πªg ïG ≤Àj§ªA À ’AÃUfiA ≤›NaA ¬B¿z√BI À “ŒYÀjªA À “Œ√fJªA PAeAf®Nm‹A ≤›NaA
©_¿N A s_®Õ πªg ‹ ê ∆C “ŒßB¿NU‹A TBÅfiA OZyÀC f≥ À , “Œ√Bn√‚A PB®¿N A ü “ŒvbrªA À “ŒßêA æB¿ßfiA À fuB¥ùA À
. îß “Øj ‹ À œ√Bn√‚A
|_®I ∂Ã_Ø ¡»_z®I Bƒ®Øi À BŒ√fªA —BŒáA ü ¡»NrŒ®ø ¡»ƒŒI Bƒ¿n≥ ≈ç $ : æB≥ SŒY …n∞√ ïG …Jn√ À …IBN∑ ü ïB®M A  j∑g f≥ À
. 32 : ≤jalªA : # BÕjbm Bz®I ¡»z®I hbNŒª PBUie
. Ω¥®ªA ‘f« ±ªBa À o∞ƒªA ‘ë KZu AgG ‹G …ø›∑ ≈ø ’œq ü ïB®M …øhÕ À
À B_«iÃVØ B_»¿ DØ ∆Bn√‚A o∞√ ‘Ãm À  fŒYÃM À …NØj®ø ”ºß pBƒªA jÒØ …√C j∑hÕ …√BZJm A ∆HØ ≈ÕfªA ü ≤›Na‹A …ƒø oŒª À
©_yAÃø ü ≈Õf_ªA ü ≤›Na‹A Kn√ πªhª À , A µºà ΩÕfJM ‹ B»Œºß pBƒªA jÒØ ªA —jÒ∞ªA ≈ø ë ±ŒƒáA ≈ÕfªA ∆C À , B«AÃ¥M
. # ¡»ƒŒI BŒ¨I ¡º®ªA ¡«’BU Bø f®I ≈ø ‹G AÃ∞ºNaA B¿Ø $ ¡»¿º£ À …ŒØ î∞ºNbùA œ¨I ïG …ø›∑ ≈ø
¡∏ZŒ_ª µáB_I LB_N∏ªA ¡»®ø æl√C À ≈Õihƒø À ≈ÕjrJø îŒJƒªA A S®JØ —fYAÀ “øC pBƒªA ∆B∑ $ : …ªÃ≥ ü îØ›Na‹A A ©ö f≥ À
ü œ√B_RªA ≤›N_a‹A Ã_« Ah_« À - …_ŒØ ±ºNaA Bø À - “rŒ®ùA À —BŒáA ü æÀfiA ≤›Na‹A ë Ah« À - …ŒØ AÃ∞ºNaA B¿ŒØ pBƒªA îI
: —j_¥JªA : # …_√gHI µ_áA ≈_ø …_ŒØ AÃ_∞ºNaA B_ù AÃ_ƒøE ≈ÕhªA A ‘f»Ø ¡»ƒŒI BŒ¨I PBƒŒJªA ¡»M’BU Bø f®I ≈ø  ÃMÀC ≈ÕhªA ‹G - ≈ÕfªA
. ≤›Na‹A ”ƒ®ø ü ïB®M …ø›∑ …ŒÒ®Õ Bø Ah»Ø 213
—f_YAÀ “_¿º∑ ”_ºß ¡«f_ŒYÃM À ¡»ƒŒI ≈ø ≤›Na‹A ©Øi …I fÕjÕ # —fYAÀ “øC pBƒªA Ω®Ü πIi ’Bq ê À $ : …ªÃ¥I  j∑g –hªA À
ïG ¡»øB_n¥√A À ≈Õf_ªA j_øC ü ¡»Ø›N_aA ≈ø “Õ‡A  h« ”ºß “¥IBnªA PBÕ‡A ü ïB®M  j∑g Bø ïG j£B√ …√C ¬Ãº®ùA ≈ø À , …ŒØ ∆Ã¥∞NÕ
. Aÿº£ ≈ÕhªA ¡« À ‘jaC “∞÷B À ΩŒº≥ ¡« À A ¡«BåC “∞÷B
_§√ Ã_»Ø ≈Õf_ªA ü ∆Ã_∞ºNë ‹ —f_YAÀ “_øC pBƒªA Ω®Ü A ’Bq ê À πªhI A AÀlV®Õ ¡»√HØ ≈ÕfªA ü AÃ∞ºNaA ∆G À ¡»√C ”ƒ®ùBØ
Ã_ª ∆C AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA pD_ŒÕ ¡_ºØ C $ : …_ªÃ≥ À 9 : ΩZƒªA : # î®öC ¡∑Af ’Bq ê À j÷BU B»ƒø À ΩŒJnªA fv≥ A ”ºß À $ : …ªÃ≥
. 31 : fßjªA : # B®Œö pBƒªA ‘f A ’BrÕ
…_®Øjª ’B_q Ã_ª ∆C B_ƒª j∑hÕ –hªA ë πªg ∆HØ KnZØ ≈ÕfªA ü ≤›Na‹A …I ®Õ BòG # î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
. B¿÷Ae ∆Ã∞ºNã ¡»Ø πªg DrÕ …ƒ∏ª ¡»ƒŒI ≈ø ≤›Na‹A ©Øjª A ’Bq ê : jÕf¥M ü ¬›∏ªA À , ¡»ƒŒI ≈ø
≈_ß ”_NY ïB_®M A …_®ØjÕ ≈Õf_ªA _´ ü ≤›N_a‹A À , ¡_»õi “_∞÷B ≈ß …®Øi …√C `jvÕ # πIi ¡Yi ≈ø ‹G $ : …ªÃ≥ ∆C ”ºß
. µáBI ¡º®ªA f®I œ¨JªA ïG …JnƒÕ À …øhÕ –hªA ÕfªA ≤›Na‹A ¡»ƒß ©Øi BòG À , “øÃYjùA “∞÷BÒªA
≈Õh_ªA ‹G Af_IC µ_áA ü B_z®I ¡»_z®I ±ªB_ë pBƒªA –C # î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ ≈ø ’BƒRNmA # πIi ¡Yi ≈ø ‹G $ : …ªÃ≥ À
B_ù AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA A ‘f_»Ø $ : …_ªÃ≥  f_Œ∞Õ B_¿∑ “Œ ‚A “ÕAf A œ« “õjªA À , …ƒß ∆Ã≥j∞NÕ ‹ À µáA ü ∆Ã∞ºNë ‹ ¡»√HØ A ¡»õi
. 213 : —j¥JªA : # …√gHI µáA ≈ø …ŒØ AÃ∞ºNaA
∆ÿn¥ƒø ¡»√C # î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø vŒØ PBJQ‚A À œ∞ƒªBI Bz®I ¡»z®I ΩIB¥Õ ∆C pBƒªA ≤›NaA ”ƒ®ø : Oº≥ ∆HØ
≈_ø ‹G $ : …_ªÃ≥ ¬B¿_z√A ∆C π_ªg À eAjØfiA ∆Àe ∆BøkfiA KnÅ ‹G …Œºß ’BƒRNm‹A eÀiÀ h◊ƒŒY \vÕ ‹ À , ΩÒJø À µä ïG B¿÷Ae
ïG ∆ÿ_n¥ƒÕ ‹ ¡»√H_Ø ¡»ƒø πIi ¡Yi ≈ø ‹G î¥ä À îºÒJø ïG B¿÷Ae ∆ÿn¥ƒø ¡»√G : BƒªÃ≥ ΩRø ïG ”ƒ®ùA æÃ◊Õ …ŒªG # πIi ¡Yi
À îºÒJ_ø ¡»ƒ_ø ∆G : BƒªÃ≥ ΩRø ïG ¬›∏ªA ”ƒ®ø ©U Ø ∆Ã¥ A ¡« ¡»ƒø îƒRNnùA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , °¥Ø î¥ä ∆Ã√Ã∏Õ ΩI , î¿n≥
. …ŒØ —f÷BØ ‹ ¬›∑ Ah« À , ¡»ŒØ ΩÒJø ‹ ∆Ã¥ä ∆Ã¥ A À î¥ä
. B®ø îºÒJùBI À ¡»I ¡÷B≥ ≤›Na‹A À , î∞ºNbùA pBƒªA ≈ø ¡« À ›uC ≤›Na‹A ¡∏Y ≈ø î¥ A ’BƒRNm‹ ”ƒ®ø ‹ …√C ”ºß
ü |®J_ºª |®JªA “∞ªBã À µáA ü ≤›Na‹A ë BòG …º«fi “øAhªA …ª “yj®NùA PBÕ‡A j÷Bm À “Õ‡A  h« ü iÃ∑hùA ≤›Na‹A : Oº≥
…_øk‹ ∆B_∑ ©_¿N A Ã_« À ™Ã_¿ A ïG K_n√ AgG …_ƒ∏ª jøfiA ≈ø — vI ”ºß À µáA ”ºß ¡»ƒø |®I ∆Ã∑ KUÃM O√B∑ ∆G À µáA
. …ŒØ ¡»IBŒMiA À ¡»ƒß µáA ’B∞NaA  BzN¥ø À , …ªBŒÅ  BÕG ¡»∑jM À …Œºß ¡»ßB¿NUA ¬fß À µáA ≈ß ¡»≥j∞M À ©¿N A LBŒMiA
B_»ŒØ ¬h_Õ ïB_®M …_√HØ πªh_I f»_rM PBÕ‡A À µáA ≈ß ~Ajß‚A À ∂j∞NªA ë À Ah« “øk‹ “»U ≈ø ≤›Na‹A ¬hÕ BòG …√BZJm A À
µ_áA ≈_ß ¡»≥j_∞M _ªA “_∞ºNbùA æB_¿ßfiA ÀC ’Ai‡A Ω_«C î∞ºNbùBI eAjùA ∆C ‹ ÃºØ ¡»ƒŒI ≈ø îºÒJùA ‹ ¡»Ø›NaBI î∞ºNbùA ©Œö
. πªg \vÕ
À ”_mÃø À ¡Œ«Aj_IG …_I BƒŒuÀ Bø À πŒªG BƒŒYÀC –hªA À BYÃ√ …I ”uÀ Bø ≈ÕfªA ≈ø ¡∏ª ™jq $ : ïB®M …ªÃ≥  fÕ¤Õ Bø ≈nYC ≈ø À
œ Aj_u Ah_« ∆G À $ : …ªÃ≥ Ah∑ À , ∂j∞NªBI ≤›Na‹A ≈ß ß SŒY 13 : ‘iÃrªA : # …ŒØ AÃ≥j∞NM ‹ À ≈ÕfªA AÿŒ≥C ∆C ”nŒß
µ_áA Ω_«C Ω_®è …_√HØ …¥IB_m ≈_ø “_ª‹e \_yÀC Ah« À 153 : ¬B®√fiA : # …ºŒJm ≈ß ¡∏I ∂j∞NØ ΩJnªA AîJNM ‹ À  Ã®JMBØ B¿Œ¥Nnø
. ≤›Na‹A À ∂j∞NªA Ω«C ≈ø BUiBa …ºŒJnª îøk›ùA
B_ƒŒME f_¥ª À $ : PB_Õ‡A ≈_ø Pj_ø B¿ŒØ …ªÃ¥∑ …ŒØ ¡»IBŒMiBI …ØejÕ LBN∏ªA ü ¡»Ø›NaA j∑hÕ Bø KªB´ ü …√BZJm …√C ‘jM πªhª À
À —iÃ_nªA ≈_ø 110 - “_ÕE : # KÕjø …ƒø πq œ∞ª ¡»√G À ¡»ƒŒI œz¥ª πIi ≈ø O¥Jm “¿º∑ ‹ ê À …ŒØ ±ºNaBØ LBN∏ªA ”mÃø
. …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü ”ƒ®ùA Ah« ij∑ f≥
∆Ã_≥j∞NŒØ µ_áA ≈ø ¡«f®JÕ æÃ¥I Ω∑ …ŒØ œMDÕ –C 3 : DJƒªA : # ∆Ã∞ºNã …ŒØ ¡« –hªA ¡Œ§®ªA HJƒªA ≈ß ∆ê’BnNÕ ¡ß $ : ïB®M æB≥ À
”_ºß N_JÕ ‹ À …UÀ ”ºß ±¥Õ ‹ æÃ≥ –C 10 : PBÕiAhªA : # ∆ÃuAjàA ΩN≥ πØC ≈ø …ƒß πØ¤Õ ±ºNã æÃ≥ œ∞ª ¡∏√G $ : æB≥ À
. ¡∏ŒØ  fUÀC –hªA ë ≈§ªA À xjàA ΩI ¡ºß
Ah_« ∆HØ 71 : ∆Aj¿ß æE : # ∆ÿº®M ¡N√C À µáA ∆ÿN∏M À Ω BJªBI µáA ∆ÃnJºM LBN∏ªA Ω«C BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ƒ®ùA Ah« ü À
. µáA …I œ∞Në –hªA ∂j∞NªA ’B¥ªG ë À …I oŒª À µáA …JrÕ æÃ≥ iB»£HI ∆B∑ BòG ¡»ƒø ¬ÃøhùA oJºªA
∆Àj_»§Õ µ_Zºª “_∞ªBbùA ¡«’AÃ_«C ¡»ßB_JM‹ ¡_»Ø K_ÕjªA B_»I j»§Õ À µáA ≈ß B»I ∆Ã≥j∞NÕ ’AiE À ‹AÃ≥C ¡«eBèG ¡»Ø›NaBI eAjùBØ
µ_áA ü ¡»Ø›N_aA Ã»Ø µáBI ¡»¿ºß f®I B√AÀfß À BŒ¨I pBƒªA ¬B»ØC ≈ß  ÃJVZŒª µáA —iÃu œ«BzM “≥j∞Nø iÃu ü “º BJªA ¡«’AiE
. ¡»ƒŒI BŒ¨I ¡º®ªA ¡«’BU Bø f®I
S_Œ√DNªA À # π_Ii ¡Yi ≈ø ‹G $ : …ªÃ¥I …Œºß æêfùA “õjªA ïG # ¡»¥ºa πªhª À $ : …ªÃ¥I —iBq‚A ∆C …ªÃ ”ºß ¬f¥M Bñ îJNÕ À
: # îƒ_n A ≈_ø K_Õj≥ A “_õi ∆G $ : ïB_®M æB_≥ , î»UÃ_ªA l÷BU ifvùA ∆fi —iBq‚A ¡mA ∑hM üBƒÕ ‹ “õjªA •∞ª ü œ§∞ºªA
Ω_ BJªA ∆Ã_∑ kÃ_è ‹ À Ω BJªA j»§Õ À   nÕ À µáA ≈ß ¡»≥j∞Õ ¡»ƒø œ¨I ≤›Na‹A Ah« ∆C OØjß π√fi πªg À 56 : ≤AjßfiA
¡_Q ¡»∏º»Œ_Ø Ω_ BJªA AÃ_Œê À µáA AÃNŒô À AèJŒª œ√Bn√‚A B®ªA …√BZJm A fUÃÕ ∆fi ”ƒ®ø ‹ À , …¥ºa ü ïB®M µZºª “Œ¥Œ¥Y “ÕB´
. …MB√BŒI ©Œ¿Ä Ah« ©ØfÕ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªBØ , —fªBa iBƒI ¡»Ih®Õ
…_ŒØ B_ø ïG …_Nõi À …_NØCjI pB_ƒªA Ãßf_Õ ïB_®M A ∆C ∆BŒI ¬B¥ø ü B»√HØ πªg ©ØfÕ - j∑g B¿ß |¨ªA ©ø - PBÕ‡A ∂BŒm ∆C ”ºß
∆ÃIh_∏Õ À , …_MÃße ≈_ß ∆Ã∞∏ƒNnÕ µáA ü ¡»Ø›NaA À ¡»¿º§I ¡»ƒ∏ª À , Ajq ‹ À B¿º£ ¡»I fÕjÕ ∆C ´ ≈ø ¡»MeB®m À ¡« a
‹ À , ∆ÃZº_vø B»_º«C À ¡_º§I ‘j¥ªA πº»Œª πIi ∆B∑ Bø À , LAh®ªA ∆Ã¥ZNnŒØ ~ifiA ü ∆Àfn∞Õ À ,   ´ ∆ÀfJ®Õ À , …MBÕFI
, ¡»_n∞√C ¡»ŒªG ©UjÕ ¡»¿º£ À ¡»Ø›NaA À ¡»Œ¨I ≈ø –hªA À , “ÕAf A À “õjªA ë …ƒø –hªBØ ¡»∏º»ŒØ AÀfn∞Õ À AèJŒª ¡»¥ºë ∆C
. PBÕ‡A ∂BŒm …ŒÒ®Õ –hªA ë Ah« À
Ω_«C ≈_ß “_ÕB∏Y …ªÃ≥ ü B¿∑ —eB®nªA ë À — afiA “ÕB¨ªA ë Bñ B BvM‹ ë BòG “¥ºàA ü —eÃv¥ø “ÕB´ “ÕAf A ßC “õjªA ∆Ã∑ À
B_ø À $ : …_ªÃ≥ ü —eB®_nªBI B BvM‹ B “ÕB´ —eBJ®ªA fß §√ Ah« À 43 : ≤AjßfiA : # Ah B√Af« –hªA f¿áA AêB≥ À $ : “ƒÜA
. 56 : PBÕiAhªA : # ∆ÀfJ®Œª ‹G o√‚A À ≈ÜA O¥ºa
À AÃ_¿º£ B_ñ ¡»ƒ_ø B»≥Afvø PhaC À ïB®M …N¿º∑ O¥Y –C # î®öC pBƒªA À “ƒÜA ≈ø ¡ƒ»U ∆fløfi πIi “¿º∑ Oó À $ : …ªÃ≥ À
. G # ¡ƒ»U ∆fløfi $ : …ªÃ≥ œ« “¿º∏ªA À , ¡»ƒŒI BŒ¨I ¡º®ªA ¡«’BU Bø f®I ≈ø µáA ü AÃ∞ºNaA
—fVnªA A : # î®öC pBƒªA À “ƒÜA ≈ø ¡ƒ»U ∆fløfi ø æÃ¥ªA µY ≈∏ª À B«Af« o∞√ Ω∑ BƒŒM‡ Bƒ◊q ê À $ : …ªÃ≥   §√ “Õ‡A À
î_vºbùA ¡»ƒ_ø ∫eB_Jß ‹G î®öC ¡»ƒÕôfi πMl®JØ $ : æB≥ gG A …ƒ®ª oŒºIG ïG ïB®M A  B¥ªC Bø “¿º∏ªA  h« ü ΩufiA À 13 :
. Bz®I B»z®I jn∞Õ ∆ÿzùA —fZNø PBÕ‡A À 85 : x : # î®öC ¡»ƒø π®JM ≈û À πƒø ¡ƒ»U ∆fløfi æÃ≥C µáA À µáBØ æB≥
# —f_YAÀ “_øC pB_ƒªA Ω_®Ü π_Ii ’B_q ê À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C ‹ÀC : πªhI wbºM f≥ À îNÕ‡A ”ƒ®ø ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø “ºö  h«
πªh_ª À ±_Œº∏NªA üB_ƒÕ …_ƒ∏ª iBŒNa‹A ©Øi À ¬›m‚A ïG ’BÜ‚A ë eAjùA ∆G : ΩŒ≥ À ¡»ƒŒI ≈ø ≤›àA À ∂j∞NªA ©ØjI ¡«fŒYÃM
¡∏ªB_¿ßfi BIAÃQ LBnN∑‹BI  ÃºafNª îNUifªA ”ºßC ¡∏I eAiC …ƒ∏ª “ƒÜA ü ¡∏®¿Ü ’Bq ê ”ƒ®ùA : ΩŒ≥ À , —eBN≥ ïG Kn√ À Ω®∞Õ
. ¡ºnø œIC ïG Kn√ À ,
. ®ùA ≈ø ’œq ”ºß fßBnÕ ‹ PBÕ‡A ∂BŒm ∆DI Ja O√C À
ü  jÕÃ_vNI   _m À µ_áA ≈_ß ∂j∞NªA  Bƒ®ø À ≈ÕfªA ü ≤›Na‹A ”ºß ¡»øAÀe # î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C : BŒ√BQ À
. µáA …JrM “º BI “≥j∞Nø iÃu
. ≈náA ïG Kn√ À ÕfªA ´ ≤›Na‹A “º¿ÜBI À æAÃYfiA À ∂AkifiA ü ≤›Na‹A ë : ¡»z®I æB≥ À
. “¥IBnªA PBÕ‡A ∂BŒm ≈ø ƒUC …√C OØjß f≥ À
∂B_nø ≈_ø ƒ_UC …¥IB_n∑ Ã_« À , ¡»_º BI œ B_®M À ¡»Ø›_mC f_Œº¥M ü Bz®I ¡»z®I ±ºë # î∞ºNã $ ”ƒ®ø ∆G : ∆ÀjaE æB≥ À
. “Õ‡A # …ŒØ ±ºNaBØ LBN∏ªA ”mÃø BƒŒME f¥ª À $ : …ªÃ≥ B»ŒØ À PBÕ‡A
. îƒø¤ùA ≈ø A  Af« ≈ø ‹G # ¡Yi ≈ø ‹G $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C : BRªBQ À
. ¡»MeB®m πªhI AÀf®nŒª …¥ºa ≈ø A B«eAiC ªA “ÕB¨ªA œ« À “õjªA ïG # ¡»¥ºa πªhª À $ : …ªÃ¥I —iBq‚A ∆C : B®IAi À
. ¡»z®I j∑g À
. ’BÒß À ≈náA ïG Kn√ À ≤›Na›ª ¡»¥ºa ”ƒ®ùA ∆C
“_ÕB´ ≤›N_a‹A f_ß kB_U ’BƒRN_m‹A f®I pBƒªA ≈ø œ≥BJªA ïG # ¡»¥ºa $ ¿y eÃß kBU ê ¡®√ AfU –ei ±Œbm …√C OØjß f≥ À
. 179 : ≤AjßfiA “Õ‡A : # o√‚A À ≈ÜA ≈ø A R∑ ¡ƒ»Ü B√Cig f¥ª À $ : …ªÃ≥ ≈ø ∆ÿzùA “JÕj≥ “Õ‡A O√B∑ À ¡»¥ºà
À ¡»øÃ_ºß ü ∂j_∞NªA À ≤›Na›ª ≈Õf®Nnø ¡»¥ºa ü ïB®M …NŒrø ≈ø ¬›∏ªA …Œºß æfÕ Bø ™Ã¿â ïG —iBq‚A ∆C : ∆ÀjaE j∑g À
, ∆BŒ_v®ªA À “_ßBÒªA À ∆B_ô‚A À ≈ÕfªA πªg ≈ø À ¡ B¿ßC ü ¡«iBŒNaA À ¡»MeAiG ≈ø πªg ©JNÕ Bø À ¡«iîq À ¡»÷AiE À ¡»ØiB®ø
.   ´ ü ÀC ≈ÕfªA ü Bû ¡ßC ≤›Na‹A µºÒø ë “ÕB¨ªA “º¿ÜBI À
ïG À , ±_ºNbŒØ ¡Yj_Õ ‹ B_¥ÕjØ À , ±_ºNë ›_Ø ¡Yj_Õ B_¥ÕjØ î¥ÕjØ ¡»¥ºa : æB≥ …√C …ƒß –Ài Bø ”ºß ’BƒI pBJß ≈IA ïG Kn√ À
›_Ø “ØBb_nªA  Ã_UÀ ≈_ø …_ŒØ Bø OØjß f≥ À , ®nªA ü µÕjØ À “ƒÜA ü µÕjØ ∆Ã∏Œª ¡»¥ºa : “Õ‡A ”ƒ®ø ü æB≥ gG o√C ≈I πªBø
. —eBß‚BI ΩŒÒ√
. B»≥Afvø B«haC À B»¥¥Ñ ë “¿º∏ªA ¬B¿NI eAjùA ∆C : BnøBa À
œ÷AÀi SÅ
. “øBŒ¥ªA ü : (¬›nªB»Œºß) æB≥ : æB≥ “Õ‡A # πIi ¡»ƒŒØÃŒª Bù ›∑ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü
# π_®ø LB_M ≈ø À PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ $ : “Õ‡A  h« Oªl√ Bù : æB≥ ≈náA ≈ß cŒrªA ÃIC À BY œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. B∏YBy –⁄i B¿Ø AÀj AÀj : æB≥
“_ÕE (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ”_ºß æl_√ Bø : pBJß ≈IA æB≥ “Õ‡A # PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
À eÃ_« NJŒ_q . A æÃ_mi B_Õ KŒrªA πŒªG ™jmC : …ª AêB≥ îY …IBZufi æB≥ πªhª À , “Õ‡A  h« ≈ø µqC ‹ À …Œºß fqC O√B∑
. “®≥AêA
PjøC B¿∑ ¡¥NmBØ $ : …ªÃ≥ j£BƒÕ Bø ”ºß “®≥AêA æB¿NqA ¬fß À , B»MAÃaC À eë NJŒq £B∞ªfiA |®I ü iûrø SÕfáA À : æÃ≥C
. ¡ºßC A À “øBŒ¥ªA SÕfY îMiÃnªA îI …ŒØ ∫ rùA À , SÕfáA ü —iBq‚A …ŒªG ∆Ã∏M ∆C f®JÕ “Õ‡A #
À : æÃ_≥C . : “ßB À “ZŒv√ À —eÃø ∆Ã∑i : (¬›nªB»Œºß) æB≥ : æB≥ “Õ‡A # AÃ∑jM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. (¬›nªB¿»Œºß) ¡»ƒß ›mjø , ©¿ A ü BzÕC  AÀi
iB_ƒªA ¡∏n¿NØ Aÿº£ ≈ÕhªA ïG AÃ∑jM ‹ À $ : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ΩUi ≈ß ”nŒß ≈I ∆B¿Rß ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. ¡»ŒªG AÃ∑jM ›Ø # iBƒªA ¡∏nó $ ≈∏ª À Aeúa B»º®è …√G BøC : æB≥ #
. Bnø …º®VØ iBƒªA ¡∏nó : æB≥ ≈∏ª À –C : æÃ≥C
À # ΩŒºªA ≈ø B∞ªk À $ —Af¨ªA À Lj¨ùA  BØj À # iB»ƒªA üj —›vªA ¡≥C $ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß jÕjU ≈ß , …ŒØ À
. —ja‡A ’Br®ªA —›u œ«
$ π_ªg ü ïB_®M æB_≥ À : “_ŒøÃŒªA o¿àA PAúvªA ü SÕfY ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß —iAik ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
. —ja‡A ’Br®ªA —›u œ« À # ΩŒºªA ≈ø B∞ªk À iB»ƒªA üj —›vªA ¡≥C
. o¿àA PB≥ÀC Ω¿rŒª B«f®I Bø À j»§ªA ΩJ≥ Bñ iB»ƒªA üj n∞M ü iû£ ≈ø Ãºë ‹ SÕfáA : æÃ≥C
í«hÕ PBƒnáA ∆G $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß …QfY ≈¿ß j¿ß ≈I ¡Œ«AjIG ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
À , œ_qBŒ®ªA _n∞M À , üB∏ªA ü –Àjø SÕfáA À : æÃ≥C . : iB»ƒªA K√g ≈ø Ω¿ß Bñ K«hM ΩŒºªBI ≈ø¤ùA —›u : æB≥ # PB◊ŒnªA
O_ƒ∑ : æB_≥ ∆B¿Rß œIC ≈ß fÕk ≈I œºß ≈ß “¿ºm ≈I eBõ ≈ß  eBƒmHI –fYAêA ≈ß , ©¿ A ü À : , cŒrªA œªBøC À , fŒ∞ùA œªBøC
À : O_º≥ ? Ah_« Ω_®ØC ªD_nM ‹ C ∆B_¿Rß B_IC BÕ : æB≥ ¡Q …≥iÀ PBÑ ”NY  l»Ø B»ƒø BnIBÕ Bƒv´ haDØ —jVq OÑ ∆B¿ºm ©ø
¡_Q , …_≥iÀ PB_Ñ ”_NY  l»Ø BnIBÕ Bƒv´ B»ƒø haDØ —jVq OÑ …®ø B√C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi …º®Ø Ah∏« æB≥ …º®∞M
o_¿àA PAú_vªA ”ºu ¡Q ’ÃyêA ≈nYDØ DyÃM AgG ¡ºnùA ∆G : æB≥ ? …Nº®Ø À : Oº≥ ? Ah« Ω®ØC ∆B¿ºm BÕ ªDnM ‹ C : æB≥
œ_nªBŒÒªA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi À : æÃ≥C . : B«jaE ïG —›vªA ¡≥C À : “Õ‡A  h« Cj≥ ¡Q . ∂iêA Ah« PBÑ B¿∑  BÕBÒa OMBÑ
. : Ωnºnø ´ …ÕÀejø ≈IA À , …¿V®ø ü –èJªA À œ√A ÒªA À jÕjU ≈IA À œøiAfªA À fõC À
fV_nùA ü (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ©ø Bƒ∑ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) KªB œIC ≈I œºß ≈ß TiBáA ≈ß  eBƒmHI …ƒß , …ŒØ À
¬B_≥ —›_vªA (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ”_z≥ B_¿ºØ …ƒß ~jßDØ , BJ√g OJuC œ√G A æÃmi BÕ : æB¥Ø ΩUi ¬B¥Ø —›vªA j§Nƒ√
. ”_ºI : æB_≥ ? iÃ_»ÒªA B_ OƒnYC À —›vªA  h« Bƒ®ø OŒºu f≥ oŒª C : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æB¥Ø æÃ¥ªA eBßDØ ΩUjªA
—f_ÕjI À pB_Jß ≈_IA À ΩJU ≈I gB®ø À “øBøC œIC À eînø ≈IA ≈ß — R∑ ∂jÒI “ÕÀjø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C . : πJ√g —iB∞∑ B»√HØ : æB≥
KYB_u ë À jnŒªA œIC ≈ß   ´ À –hø ªA  AÀi À , ¡»£B∞ªC ü Bø ≤›NaA “v¥ªA ejm ü À ¡« ´ À o√C À ©¥mfiA ≈I “ºQAÀ À
. : “v¥ªA
pB_ƒªA ”_ºß Ω_J≥C (¬›_nªB»Œºß) B_Œºß ∆G : æÃ¥Õ (¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC O® : æB≥ œªB¿RªA —lõ œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
: æB_≥ # ’B_rÕ ≈_ù π_ªg ∆Àe B_ø j∞¨Õ À …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A ∆G $ : ¡»z®I æB¥Ø ? ¡∑fƒß ”UiC A LBN∑ ü “ÕE –C : æB¥Ø
O_nŒª À “ƒ_nY : æB_≥ # A “_õi ≈_ø AÃ_Òƒ¥M ‹ - ¡»n∞√C ”ºß AÃØjmC ≈ÕhªA –eBJß BÕ $ : ¡»z®I æB¥Ø . B«BÕG OnŒª À “ƒnY
O_nŒª À “ƒ_nY : æB_≥ # ¡»IÃ√h_ª AÀj∞¨N_mBØ A AÀj_∑g - ¡»n∞√C Aÿº£ ÀC “rYBØ Aú®Ø AgG ≈ÕhªA À $ : ¡»z®I æB≥ À . B«BÕG
A æÃ__mi O_® æB__≥ . ’œ_q B√f__ƒß B_ø A À ‹ : AêB__≥ ? _nùA j__r®ø B_Õ ¡__∏ª B_ø : æB__¥Ø pB_ƒªA ¡__VYC ¡_Q : æB__≥ . B_«BÕG
æB_≥ À , B»_º∑ “Õ‡A Cj≥ À # ΩŒºªA ≈ø B∞ªk À iB»ƒªA üj —›vªA ¡≥C À $ : A LBN∑ ü “ÕE ”UiC : æÃ¥Õ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
…_Jº≥ À …_»UÃI ΩJ¥N_mA AgHØ LÃ√hªA …YiAÃU ≈ø °≥BnNØ …÷ÃyÀ ïG ¬Ã¥Œª ¡∑fYC ∆G AjÕh√ À A rI µáBI R®I –hªA À œºß BÕ :
. o_¿àA PAúvªA fß ”NY πªg ΩRø …ª ∆B∑ îM›vªA îI B◊Œq LBuC AgHØ …øC …MfªÀ B¿∑ ’œq …IÃ√g ≈ø …Œºß À …M›u ≈ß ΩN∞ƒÕ
ü ΩnN´A ¡Q ∆ie  fnU ü ∆B∑ ê ¡∑fYC ≈£ B¿Ø ¡∑fYC LBI ”ºß iBU j»ƒ∑ øfi o¿àA PAúvªA “ªlƒø BòG œºß BÕ : æB≥ ¡Q
Ω_RùA –Ài f_≥ À : æÃ_≥C . : _øfi o¿àA PAúvªA A À πªh∏Ø ? ∆ie  fnU ü ”¥JÕ ∆B∑ C ? ¬ÃŒªA ü PAjø oú j»ƒªA πªg
…_ƒß –if_àA fŒ®_m œ_IC À jIB_U À o_√C À —j_Õj« œID_∑ “IBZ_vªA ≈_ø —f_ß ≈_ß “ƒ_nªA Ω_«C ∂j_ ≈_ø SÕf_áA jaE ü iÃ∑hùA
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
A f_Jß Ã_IC …_ª æB_¥Ø “_ƒÕfùA Ω_«C ≈_ø Ω_Ui …_Œºß Ωaf_Ø (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC fƒß Oƒ∑ : æB≥ œaj∏ªA ¡Œ«AjIG ≈ß , …ŒØ À
B_ñ j§√A . Bƒ«B« À Bƒ« ≈ø O◊U : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB¥Ø , …IAÃU ü Ω¥Õ À : æB≥ ? O◊U ≈ÕC ≈ø ∆›Ø BÕ : (¬›nªB»Œºß)
j_¥NÑ ‹ À , B_øÃÕ ∫⁄Ã_nNm B_»√HØ — ¨_u O√B∑ ∆G À “◊Œm j¥NÑ ›Ø Ω¿®M Bø KN∏Õ À •∞ê ›∑Ãø B∏ºø π®ø ∆HØ πøÃÕ …I ©Ò¥M
$ A æÃ≥ πªg À , ∫f®I …I K«hM À …Ò¥nM À …ØhZNØ ¡Õf¥ªA ¡Œ§®ªA K√hªA ∫ifM B»√C “ƒnáA ≈ø BJº fqC ’œq oŒª …√HØ “ƒnY
≈ø ΩUi (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC æDm : æB≥ ∆Aj»ø ≈I “ßB ≈ß , …ŒØ À # ≈Õj∑Ahºª ‘j∑g πªg - PB◊ŒnªA í«hÕ PBƒnáA ∆G
∆G : æÃ_¥Õ Ã_« À , KnN∑A Bø …ª j∞¨Œª Wê À …NIAj≥ ΩvÕ À …ƒø ∂fvNÕ Ã»Ø ∆BÒºnªA æB¿ßC ≈ø ‹Bø LBuC ΩUi ≈ß æBJÜA Ω«C
Ã_IC æB_≥ ¡_Q . “◊ŒÒàA j∞∏M “ƒnáA ≈∏ª À “◊ŒÒàA j∞∏M ‹ “◊ŒÒàA ∆G : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB¥Ø . PB◊ŒnªA í«hÕ PBƒnáA
. pDI ›Ø ¬AjáA ≈ø æ›áA ≤j®Õ ¡ºØ B®Œö BÒºNaBØ BøAjY æ›áA °ºa ∆G : (¬›nªB»Œºß) A fJß
 j_zÑ ¡ºnø ’‘jøA ≈ø Bø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ “øBøC œIC ≈ß œ√A ÒªA À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
…_IÃ√g ≈ø B»ºJ≥ O√B∑ ªA —›vªA îI À B»ƒŒI Bø …ª Pj∞´ ‹G —›vªA ≈nZŒØ œºvÕ À ’ÃyêA ≈nZŒØ DyÃNŒØ ¬Ã¥ŒØ “IÃN∏ø —›u
.
. SÕfáA ©øAÃU ©UA ºØ B«’Bv¥NmA eAiC ≈ø — R∑ LBJªA Ah« ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
≈_ß æD_nÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi O® : æB≥ jÕjU ≈ß œ¿ºÕfªA À …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA ÃIC À œ√A ÒªA XjaC , …ŒØ À
B»_º«C À : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi æB_¥Ø # ∆ÃZº_vø B»º«C À ¡º§I ‘j¥ªA πº»Œª πIi ∆B∑ Bø À $ : “Õ‡A  h« n∞M
. Bz®I ¡»z®I ±vƒÕ
pB_ƒªA Ω_®Ü πIi ’Bq ê À $ : ïB®M A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC Ω◊m : æB≥ ∆Bƒm ≈I A fJß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À : æÃ_≥C . : “_VáA ¡Œ»_ºß h_bNŒª îŒJƒªA A S®JØ —fYAÀ “øC AÃ√B∑ : æB¥Ø # πIi ¡Yi ≈ø ‹G - î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À —fYAÀ “øC
. …ºRø (¬›nªB»Œºß) …ƒß , œ√B®ùA ü ∂ÀfvªA  AÀi
‹G o√‚A À ≈ÜA O¥ºa Bø À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ vI œIC ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
πªh_ª À π_Ii ¡_Yi ≈_ø ‹G î∞ºN_ã ∆êAlÕ ‹ À $ : ΩU À lß …ªÃ≥ ≈ß …NªDm À : æB≥ , —eBJ®ªBI ¡«jøDŒª ¡»¥ºa : æB≥ # ∆ÀfJ®Œª
. ¡»õ Ø …Nõi …I ∆ÃJUÃNnÕ Bø Aú®∞Œª ¡»¥ºa : æB≥ # ¡»¥ºa
À f_¿ä æE _®Õ # πIi ¡Yi ≈ø ‹G î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À $ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC ≈ß , œ¿¥ªA n∞M ü À
. ≈ÕfªA ü ∆Ã∞ºNë ‹ “õjªA Ω«C ®Õ # ¡»¥ºa πªhª À $ : A æÃ¥Õ ¡»ßBJMC
o_√‚A À ≈ÜA O¥ºa Bø À $ : A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß fŒ®m ≈I LÃ¥®Õ ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
O_ªl√ : æB_≥ # ¡_»¥ºa πªhª À πIi ¡Yi ≈ø ‹G î∞ºNã ∆êAlÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ : Oº≥ : æB≥ . —eBJ®ºª ¡»¥ºa : æB≥ # ∆ÀfJ®Œª ‹G
. πºM f®I  h«
À , “_øB®ªA ïÀfiA “_Õ·ª “b_mB√ “_uBa B»√Ã∏ª # ¡»¥ºa πªhª À πIi ¡Yi ≈ø ‹G $ : …ªÃ≥ ßC “Œ√BRªA “Õ‡A ∆Ã∑ ïG rÕ : æÃ≥C
“_ŒƒÕÃ∏NªA “_uBàA PB_Õ‡A À , æÃ_ufiA ’B_¿ºß …_Œºß \ºÒ_uA B_û ¡_ßC (¬›nªB¿»Œºß) ¡»Øjß ü …√C cnƒªA ”ºß ¬›∏ªA ü ¬f¥M f≥
. …¿»ØBØ “øB®ªA ≈ø B¿∏Y h∞√C “uBàA LBJmfiA À ΩøAîªA ∆HØ “øB®ªA PBÕ‡A ”ºß B»¿∏Y ü —j«B£
‹ ≈‰ ÕÍh_º̇˛ª Ω_Û≥ À‰ (120)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê _¿ºÙ ªÍ ‘‰j_Ù∑gÍ À‰ ˆ“§ÍßÃÊ ø‰ À‰ µÌ Z
‰ ªÙA  Í Íh«‰ ”Ø ∫‰’B‰U À‰ ∫‰eA‰¤ØÛ …Í IÍ OJR‰Â√ B‰ø Ω̄mÌjªA ’Í B‰J√ÚC ≈Ê øÍ πÊŒºÚ ߉ wÛ¥√Ï ›
ı ∑ À‰
j _ÊøfiÚ A ©Â _‰UjÊ Õ …Í _ÊŒªÚḠ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ _nªA KÊŒ´Ú …Í º̇ª À‰ (122)∆‰ ÀÂj§Í N‰ƒÂø BÏ√Ḡ AÀÂj§Í N‰√A À‰ (121)∆‰ ÃÛº¿Í ߉ BÏ√Ḡ ¡Ê ∏Û NÍ√‰B∏‰ø ”º‰ß AÃÛº¿‰ ßÊ A ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÕÂ
(123)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ BϿ߉ ΩÍ∞‰̈ÍI πÌIi‰ B‰ø À‰ …Í ŒÊ ºÚ ߉ ΩÊ ∑‰ÃM‰ À‰  Â fÊ JÂßÊ BÚØ … º̊Û∑
∆BŒI
ü æÃ_¥ªA µ_Y …_ª îJM —iÃnªA ∆C …◊JƒM À , B»MBÕE …ª —eÀjnùA —iÃnªA ~j´ ü æÃ¥ªA (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª wbºM PBÕ‡A
À “§ßÃø îƒø¤ùA ïG “JnƒªBI À , µZºª ¡Œº®M (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG “JnƒªBI œ»Ø  eBJß ü “ÕiBÜA A “ƒm À eB®ùA À CfJùA
B_ñ ∆úøB_ß ≈_ç À ∆Àj_M B_ñ Aú¿ßA : ¡»UBÑ Bø jaE ¡ Ω¥Ø , ¬Bva ©Ò≥ ∆Bô‚A ≈ß î∞∏ƒNnùA ≈ÕjØB∏ªA ïG “JnƒªBI À , ‘j∑g
 jøD_I ¡N_Ö À , ≈Õf_n∞ùA ’B¥_qG À îZº_vùA eB®_mG ≈_ø …_¥ºa ü “_ÕiBÜA …Nƒ_m ≈_ø B_ƒŒºß A w_≥ Bø ∂fu B®Œö j§Nƒ√ À ,  Aj√
. …ŒªG …º∑ jøfiA ∆fi …Œºß Ω∑ÃNªA À …MeBJ®I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
ÀC ›Œ_v∞M π_Œºß w_¥√ w_v¥ªA Ω_∑ À –C “_Õ‡A jaE ïG # ∫eA¤Ø …I OJR√ Bø ΩmjªA ’BJ√C ≈ø πŒºß w¥√ ›∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
—f_÷BØ ïG …I qC ’BJ√flª ∆BŒI ±Òß # ∫eA¤Ø …I OJR√ Bø $ : …ªÃ≥ À , Ω∑ …ŒªG ±ŒyC Bù ∆BŒI # ΩmjªA ’BJ√C ≈ø $ : …ªÃ≥ À , ‹BöG
. …ƒø LAjÒy‹A À µº¥ªA —eBø ¡nY À  eA¤Ø OŒJRM ë À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒªG “JnƒªBI wv¥ªA
”_ºß “z»ƒªA À , µáA ïG —ÃßfªA ΩŒJm ∫úm ≈ø …Œºß O√C Bø ü πqDU °Ij√ À ∫eA¤Ø …I OJRƒª ΩmjªA ’BJ√C πŒºß w¥√ ”ƒ®ùA À
. πøÃ≥ ‘gC ≈ø “ƒ A À , eBn∞ªA OIBƒø ©Ò≥
ƒ__ªA ïG ©__UjÕ B__¿ŒØ æB__¥Ø ≈ÕjØB__∑ À îƒø¤__ø …__øÃ≥ À (¡º̃__mà EûŒº®»ºªA”ºu) …__¿®Õ B__ø —iÃ__nªA —f__÷BØ ≈__ø ïB__®M j__∑g ¡__Q
ÀC B_»ŒØ “_ªkBƒªA PB_Õ‡A ïG ÀC —iÃ_nªA ïG —iB_q‚A À # µ_áA  h« ü ∫’BU À $ : —iÃnªA æÀl√ —f÷BØ ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
À eB_®ùA À Cf_JùA ü ≤iB_®ùA µ÷B_¥Y ≈_ø B«f_®I À B»ºJ≥ À wv¥ªA ≈¿y ü ïB®M A îI Bø ë B»ŒØ µáA ’œâ À , …UÀ ”ºß ’BJ√‚A
îùB_§ªA ’B¥_qG À , “_ƒÜBI —ja‡A ü À , —BVƒªBI BŒ√fªA ü îƒø¤ùA eB®mG ¡Q —ÃßfªA jr√ À ΩmjªA æBmiHI …¥ºa ü “ÕiBÜA ïB®M …Nƒm
. —ja‡A ü fªBàA LAh®ªA À BŒ√fªA ü hafiBI
B_»I ∆Àj∑hÕ îƒø¤¿ºª —j∑hM ≤iB®ùA µ÷B¥Y ≈ø B»ŒØ j∑g B¿ŒØ ∆HØ # îƒø¤¿ºª ‘j∑g À “§ßÃø À $ : îƒø¤ùA ïG ©UjÕ B¿ŒØ æB≥ À
. B»I ∆ç®NÕ “§ßÃø ®ªA À wv¥ªA ≈ø B»ŒØ j∑g B¿ŒØ À , B¿»I °JMjÕ Bø À eB®ùA À CfJùA ü —jÒ∞ªA ¬Ãºß ≈ø  ÃJn√ Bø
jøD_Õ îƒø¤ùA ´ ïG ©UjÕ B¿ŒØ Ah« À ∆Àj§Nƒø B√G AÀj§N√A À ∆úøBß B√G ¡∏N√B∏ø ”ºß Aú¿ßA ∆Ãø¤Õ ‹ ≈Õhºª Ω≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
AgG B_øC : ¡_ æÃ_¥ŒØ Ω¿ÜA  h»I ¡»Œºß wv¥ªA ›M Bø f®I ¡»øBva ©Ò¥Õ À ¡»®ø XBVáA ¡Në ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√
≈_ø …_I _aC À ¡øfiA ’BJ√C ≈ø A …v≥ Bñ AÃ≥fvM À ®ªA À —j∑hNªA ≈ø ¡∏ŒªG OŒ¥ªC Bñ eBn∞ªA À ∫jrªA ≈ß AîҥƒM À AÃø¤M
≈_ø ¡∏ºJ¥NnŒm Bø AÀj§N√A À , ∆úøBß B√G ¡∏ª A a …√ÃJnÑ Bñ À , “ªlƒùA À “√B∏ùA ≈ø …Œºß ¡N√C Bø ”ºß Aú¿ßBØ ¡»ŒØ “ÕiBÜA …Nƒm
. …Ih∑ À œ ‚A HJƒªA ∂fu ∆ÃØj®M ≤ÃnØ ∆Àj§Nƒø B√G ¡∏º¿ß “J≥Bß
KŒ®_q “_v≥ ü À , (¬›_nªAB¿»Œºß) B_u À eÃ_« À `Ã_√ “_v≥ “Œ_yBùA w_v¥ªA ü A  eiÀC fÕf»M ™Ã√ À ¬Bvbºª ©Ò≥ Ah« À
À LgB_∑ Ã_« ≈_ø À …_Õlë LAh_ß …_ŒMDÕ ≈_ø ∆Ã_¿º®M ≤Ã_m ΩøBß œ√G ¡∏N√B∏ø ”ºß Aú¿ßA ¬Ã≥ BÕ À $ : …ƒß BŒ∑BY (¬›nªB»Œºß)
. —iÃnªA ≈ø 93 “ÕE : # KŒ≥i ¡∏®ø œ√G AÃJ¥MiA
¡«jøD_Õ ∆C (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ ïB®M  jøC ∆B∑ Bù # …º∑ jøfiA ©UjÕ …ŒªG À ~ifiA À PAÀB¿nªA KŒ´ À $ : ïB®M …ªÃ≥
À Ω_¿®ªBI …_®JM ≈_ø À  j_øC ”_ƒ®ø ü , ∆Àj_§Nƒø À ∆úøB_ß …_®ø ≈_øE ≈_ø À …_√DI ¡«iBJaG À , iB§N√‹A À ¡»n∞√C ‘ûM Bñ Ω¿®ªBI
. ¡»Œºß …ª ∆Ã∏Nm —j÷AfªA ∆C ≈ø Kº¥ªA ≈ø PBJQ À o∞ƒªA ≈ø KŒ ”ºß ∆Ã∏Œª îNº¿ÜA îMB»I …J¥ß iB§N√‹A
A Ã_« –hªA πIi …∏ºô BòG ¡«jøC À ∫jøC “J≥Bß ≈¿zNÕ –hªA ~ifiA À PAÀB¿nªA KŒ¨Ø π®JM ≈ø À O√C j§N√A À Ω¿ßBØ ”ƒ®ùA À
B_ø ïG “_J≥B®ªA AÃ_ªÃê À ¡»_n∞√fi —j÷Af_ªA AÀjÕf_Õ ”_NY B_»Œºß ∆ú∑ÃNÕ ªA LBJmfiA ∆Àe À B»I ∆Ã∑jrÕ ªA ¡»N E ∆Àe …√BZJm
Ah_« À , ¡»Œºß πª —j÷AfªBØ , …I aC À  ’Bq Bø ”ºß jøfiA “J≥Bß …JŒ´ ≈ø j»§ŒØ …º∑ jøfiA ©UjÕ A ë –hªA πIi ïG À , ¡»®∞ƒÕ
. ∆BŒJªA KŒVß ≈ø
À ∂e B_ø Ω∏I “ BY‚BI iB®q‚A ≈ø …ŒØ ∆fi # A $ “ª›ÜA •∞ºI PBÕ‡A  h« ü ij∏ùA # πIi $ : …ªÃ≥ ΩÕfJM …UÀ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
À …√BZJ_m A Ã_« À , K_ªB´ …_Œºß K_º¨Õ ‹ À j«B_≥  j_»¥Õ ‹ H_Vºø ïG ’BVNª‹A À eB¿Nß‹A œzN¥Õ ¬B¥ùA À ,   ´ ü oŒª Bø ΩU
. # ∆ú¿®M B¿ß ΩØB¨I πIi Bø À $ : …ªÃ≥ ë À , LjªA “∞u ≈ø  ij∏Õ ∆B∑ Bø ïG Ω¿ÜA  h« ’Bz¥√A f®I eÃ®Õ …√C ‘jM πªhª
ïB®M …ŒªG BßÃUjø …º∑ jøfiA ∆B∑ AgG –C # …º∑ jøfiA ©UjÕ …ŒªG À $ : …ªÃ¥ª ©Õj∞M …√C j«B§ªA # …Œºß Ω∑ÃM À  fJßBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
B_»√fi …_√Àe LBJmfiA ≈ø ’œq ”ºß Ω∑ÃNM ‹ À iÃøfiA ©Œö ü ›Œ∑À  hÖA À …√BZJm  fJßBØ ’œrI Ω¥NnÕ ‹ À B◊Œq   ´ πºô ›Ø
. B»ƒø ’œq ”ºß eB¿Nß‹A Ω»ÜA ≈¿Ø , …√Àe “º¥Nnø ´ …JŒJnNI LBJmC
. …Œºß Ω∑ÃNªA À …MeBJß ü Ω«BnNªA kÃè ›Ø ∆ú¿®M B¿ß ΩØB¨I πIi Bø À
111 “ÕE —jrß ‘fYG À “÷Bø œ« À “Œ∏ø ±mÃÕ —iÃm 12
±mÃÕ —iÃm
w
¯ vÚ¥ªÙA ≈‰ nÊYCÚ πÊŒºÚ ߉ wÛ¥√‰ ≈ çÙ (2)∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê M‰ ¡Ê ∏Û º̇‰®ª̇ BÓŒIÍj‰ ߉ Bı√‰’jÊ ≥Û … ƒ‰ªÙl‰ √ÚC BÏ√Ḡ (1)î
¯ JÍ¿Â ªÙA K
Í N‰∏Í ªÙA O‰ÕA‰’ πÙºMÍ jªA ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
( 3 )î
‰ ºÍ ∞Í ‰̈ÙªA ≈‰ ¿Í ªÚ …Í ºÍ JÊ ≥Ú ≈Íø Oƒ∑ ∆Ḡ À‰ ∆‰ A‰’jÊ Û¥ªÙA A‰h«‰ πÊŒªÚḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ CÚ B‰¿IÍ
∆BŒI
ïB_®M   _´ ïG Ã_ºÕ À ‹f_I …ª œ¨NJÕ ‹ ïB®M …NJZñ flNøA À Bu›aG ïB®M …ª …√BôG wºaC –hªA  fJ®ª A “Õ‹À ∆BŒI —iÃnªA ~j´
À …n∞ƒª …vºbŒØ ”∞ªlªA …ßjrø ≈ø …ÕÀ Ø …Œ¥nÕ À Lj¥ªA eiÃø  eiÃŒØ “ŒIjM ≈nYC …ŒI Ø  jøC ë ïÃNÕ ïB®M A ∆C À , ’œq ≈ø
O_ße ∆G À  l_®Õ À , …N®_y ”ºß TeAÃáA PjØÃM ∆G À …®ØjÕ À , …∑›« ”ºß O®öC —j«B§ªA LBJmfiA O√B∑ ∆G À “Œ G —BŒY …ŒŒê
.  if≥ °Y À …Nªg ïG j«fªA BÕAki À K÷AêA
. (¬›nªB»Œºß) µÕfvªA ±mÃÕ “v≥ ejnI πªg ïB®M îI f≥ À
O_va f_≥ À , (¬›_nªB»Œºß) …N_v≥ _´ B«jaE ïG B ÀC ≈ø B»÷Bv¥NmBI wv¥ªA ≈ø “v≥ ΩŒv∞M ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA iÃm ü ejÕ À
. B« ´ ≈ø Bø “∑jq ´ ≈ø B»I —iÃnªA
B_¿º∏Ø …N®_y À …_ª‹gG ”_ºß LBJ_mfiA O®¿É f≥ À …Ml®I  lßC À …n∞ƒª A …vºaDØ …NÕeÃJß ü Bvºã AfJß (¬›nªB»Œºß) ∆B∑ f¥Ø
 Àj_q ¡Q KÜA “IBŒ´ ü  Ã¥ªDØ …MÃaG  fnY : “∑› A ïG …≥ÃnM O√B∑ ªA ΩŒJnªA o∞√ ≈ø ïB®M A  BŒYC πªB»ùA ‘fYG ü …N¥ªC
f_ƒß …N¿»MA À …n∞√ ≈ß B»NŒI ü ë ªA …MeÀAi , —l®ªA À πºùA OŒI ü …ºaeC À jvø ïG πªg …I K«hØ —eÀf®ø ¡«Aie oÇ ≈¿RI
…_vŒ¿≥ ∆B_∑ À , πºùA fƒß …Ij≥ KJm πªg ∆B∏Ø ≈VnªA …NºaeC À …N¿»MA ¡Q …M’A I —ÃnƒªA fƒß OØ ßA ∆C ∆Àe SJºM À lÕl®ªA
…_MÃaG fŒI …ºmiC f≥ À …ƒŒ®I …vŒ¿≥ iBvØ  jvI LB«g ü fŒYêA KJnªA ë ¬ÃÕ æÀC LÃ¥®Õ …ŒIC ïG …I AÀ’BU –hªA ¬fªBI cÒºùA
. pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À , …ŒªG  jvI eÃß ü KJnªA ë ¬ÃÕ jaE …ŒIC ïG jvø ≈ø
`B_å À  j_øC f_qi ü KJ_nªA Ã_« πªg ïB®M A Ω®U …ªB¿∑ µÕj ü …y ßA ÀC “∞ªBbùA LBJmfiA ≈ø ’œq …ßkB√ B¿º∑ “º¿ÜBI À
…_Œºß …_N¿®√ C À S_ÕeBYfiA Ω_ÕÀDM ≈_ø …_¿ºß À  BJNUA À πºùA À ¡∏áA  BME ”NY æBY ïG æBY ≈ø …ªÃê …√BZJm ælÕ À , …NJº
.  ÃIC  fßÀ B¿∑
C À …MiB_rI µ_¥Y ¡_Q PAj_rJùA ≈_ø B_Õ⁄jªA À …ŒIC jVY ü u ë À jøfiA ’‘eBI ü B«Ei BÕ⁄i j∑hI …Nv≥ …√BZJm A CfI f≥ À
‹ À ¡»Œ_ºß ≤Ã_a ‹ A ’B_ŒªÀC ∆G ‹C $ : ïB_®M æB_≥ B¿∑ …÷BŒªÀC ü ïB®M …√Dq ë Ah« À , “Œ ‚A “ŒI ªA ≈ø …I …va Bñ …ŒØ …N¿º∑
: # ¡Œ_§®ªA kÃ_∞ªA Ã_« π_ªg A PB_¿º∏ª ΩÕf_JM ‹ —j_a‡A ü À BŒ√fªA —BŒáA ü ‘jrJªA ¡ ∆Ã¥NÕ AÃ√B∑ À AÃøE ≈ÕhªA ∆Ã√lê ¡«
. 64 : o√ÃÕ
∆B∑ …√DI iB®qG # îº÷Bnºª PBÕE …MÃaG À ±mÃÕ ü ∆B∑ f¥ª $ : B (¬›nªB»Œºß) …ŒIC J®M À ±mÃÕ BÕ⁄i j∑g f®I ïB®M …ªÃ≥ ü À
“_∏ø œ∑jrø AÃR®I eûŒªA ≈ø BøÃ≥ ∆C eiÀ Bø fÕ¤Õ Ã« À , “v¥ªA  h« ïG ©UjÕ B¿ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA AêDm ¬Ã≥ ∫Bƒ«
~iC ü Bƒ∑B_m (¬›_nªB»Œºß) LÃ_¥®Õ ∆B_∑ f_≥ À j_vø ïG ΩŒ÷Aj_mG I æB¥N√A KJm ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA AêDnÕ ∆C
. —iÃnªA OªlƒØ ¬BrªA
iÃ_ Ã_« À B_»ƒø œªB_®ªA ~j¨ªA ë Bø …√BŒJI ïB®M XjbNmA f≥ À , LÃ¥®Õ æE “v≥ À (¬›nªB»Œºß) …Nv≥ ∆BŒI ~j¨ªBØ Ah« ”ºß À
eiÀ B_ø À , B_»MBÕE ∂BŒ_m …Œºß æfÕ Bø ”ºß “Œ∏ø —iÃnªA À , B»¿NNã À —iÃnªA \NN∞ø ≈ø \÷›ªA ë B¿∑ îvºbùA  eBJ®ª A “Õ‹À
À ±_mÃÕ ü ∆B_∑ f_¥ª $ …_ªÃ≥ À , B_ ÀC ü _ªA T›R_ªA PBÕ‡A œ« À , “Œ√fø B»MBÕE ≈ø B®IiC ∆C pBJß ≈IA ≈ß PBÕAÀjªA |®I ü
. fYAêA ∂BŒnªA ≈ø …Œºß Ω¿NrM Bñ ™ÃØfø # îº÷Bnºª PBÕE …MÃaG
Ah_« îJùA LBN∏ªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C j«B§ªA À , ¡Œb∞NªA À ¡Œ§®Nºª fŒ®JªA •∞ºI —iBq‚A # îJùA LBN∏ªA PBÕE πºM jªA $ : ïB®M …ªÃ≥
. eB®ùA À CfJùA µ÷B¥Y À “Œ ‚A ≤iB®ùA ≈ø ïB®M A …ƒ¿y Bø   ¨ª \yÃø îJø À …n∞√ ü \yAÀ îJø ë À úNùA ∆Ej¥ªA
“_ªkB√ —iÃ_nªA  h_« ∆Ã∏ª # ¡Œ∏áA LBN∏ªA PBÕE πºM $ : o√ÃÕ —iÃm æÀC ü …ªÃ≥ ü B¿∑ ‹ îJùBI “Õ‡A ü LBN∏ªA ±uÀ f≥ À
. £Ã∞ A `úªA îJùA LBN∏ªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿N A ≈ø À , B»√BŒI À LÃ¥®Õ æE “v≥ ∆Dq ü
…ªAl√G À , “Œ¥Œ¥áA ≤iB®ùA À “Œ ‚A PBÕ‡A ”ºß Ω¿Nrø …√C Bñ LBN∏ºª ¿zªA # ∆ú¥®M ¡∏º®ª BŒIjß B√Ej≥  Bƒªl√C B√G $ : ïB®M …ªÃ≥
ïB_®M æB≥ B¿∑ “¨ºªA ≈ø Lj®ªA …ªÀAfNÕ Bù B¥IBÒø AúNø B§∞ª …º®U À , “ŒIj®ªA À —’Aj¥ªA pBJª æAl√‚A “ºYjø ü …mBJªG ë BŒIjß B√Ej≥
. 4 : ≤jalªA : # ¡Œ∏Y œº®ª BƒÕfª LBN∏ªA ¬C ü …√G À , ∆ú¥®M ¡∏º®ª BŒIjß B√Ej≥  Bƒº®U B√G $ jaE ©yÃø ü
π_ºM $ : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA LBÒÇ “ZNN∞ø —iÃnªA ∆HØ …¿Œ¿®M À LBÒàA “®mÃM ΩŒJ≥ ≈ø # ∆ú¥®M ¡∏º®ª $ : …ªÃ≥ À
. G # πŒªG BƒŒYÀC Bñ wv¥ªA ≈nYC πŒºß w¥√ ≈ç $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ f®I –jè πªg ”ºß À , # LBN∏ªA PBÕE
…_NŒºÅ ”_ºä œ_Ij®ªA •_∞ºªA pB_JºI B_nJºø æÀlƒªA “ºYjø ü PBÕ‡A ”ºß Ω¿NrùA LBN∏ªA Ah« Bƒº®U B√C - ¡ºßC A À - “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
π_øÃ≥ Ω¥®Õ BƒŒJø BŒIjß Ω®è ÀC Àj¥ùA •∞ºªA KªB≥ ü …ŒYÀ ü Kº¥Õ ê À , πNøC ÀC πøÃ≥ ≈ø À πƒø Ω¥®NªA ~j®ø ü ©¥Œª
. …¿Œº®M À …ŒYÃI πuBvNa‹ πI …¿»Ø wNaA ΩI PBÕ‡A iAjmC ≈ø …ŒØ Bø
À PB_Õ‡A iAjmC °Jy ü ›ae “ŒIjß B»√Ã∑ À œYêA ïG eBƒNm‹BI B»ƒŒ®M “»U ≈ø lÕl®ªA LBN∏ªA £B∞ªfi ∆C ”ºß Bø “ª‹e πªg ü À
B_¿∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …§∞ª …ª œ∑BáA •∞ºªA ∆B∑ À  Bƒ®ñ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG ”YÀC …√C ê À , ≤iB®ùA µ÷B¥Y
. ¡»¿»Ø À ¡»º¥®M –fÕC …ºƒM À pBƒªA æÃ¥ß ≈ß PBƒŒJªA …MBÕE iAjmC |®I œ∞a ‘jaC “¨ª ïG ¡UjM ÀC ›Rø “Œmf¥ªA SÕeBYfiA ü
Ω_®U À PB»IB_rNùA À PB_¿∏ A ïG …¿n≥ f≥ À ? ±Œ∑ …ø›∑ ü jIfNùA …ŒØ LBMjÕ ‹ Bû •∞ºªBI …IBN∑ ≈ø ”YÀC B¿ŒØ ïB®M …NÕBƒß À
j_aC À LB_N∏ªA ¬C ≈_« PB_¿∏ä PBÕE …ƒø LBN∏ªA πŒºß æl√C –hªA ë $ : ïB®M æB≥ PB»IBrNùA B»ŒªG ©UjM LBN∏ªA ¬C PB¿∏ A
À œ_¿VßC …_ŒªG ∆Àf_ZºÕ –h_ªA ∆B_nª jrI …¿º®Õ BòG ∆ÃªÃ¥Õ ¡»√C ¡º®√ f¥ª À $ : BzÕC ïB®M æB≥ À 7 : ∆Aj¿ß æE : # PB»IBrNø
. 103 ΩZƒªA : # îJø œIjß ∆Bnª Ah«
ü K_´AjªA æB_≥ # îºØB_¨ªA ≈_ù …_ºJ≥ ≈_ø O_ƒ∑ ∆G À ∆Ej_¥ªA Ah_« π_ŒªG BƒŒYÀC Bñ wv¥ªA ≈nYC πŒºß w¥√ ≈ç $ : ïB®M …ªÃ≥
. …Œv≥ …Nafi OªB≥ À , Bvv≥ B¿«iBQE ”ºß AfMiBØ : æB≥ jQfiA wv¥ªA À ,  jQC Ovv≥ : æB¥Õ jQfiA ©JNM w¥ªA : , PAej∞ùA
. µáA wv¥ªA à : ïB®M æB≥ “®JNNùA iBJafiA wv¥ªA À : æB≥
. wv¥ªA ≈nYC πŒºß w¥√ , wv¥ªA …Œºß w≥ À , — ß ¡»vv≥ ü
. xBvN≥‹A ”ƒ®ñ ifvø …√G : ΩŒ≥ Bñi À , SÕfáA À “v¥ªA ≈nYC wv¥ªA ≈nYC À “v¥ªA ë wv¥ªBØ ”»N√A
…√BZJ_m A “_Õ‹À Ω_Ró À , “_ÕeÃJ®ªA ü f_ŒYÃNªA x›aG ±vM B»√fi “v≥ ≈nYC (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ “v¥Ø ifvø ¡mA ∆B∑ ∆HØ
“_Œ≥jªA °Ij_ø À —iB_m‚A KU “IBŒ´ ≈ø  haC À , —l®ªA XÀC ïG “ªhªA |ŒzY ≈ø …®Øi À KáA ¢Aju ü …∑únI …ŒIjÕ …√C À  fJ®ª
. πºùA jÕjm À —l®ªA tjß ïG “¿¥ƒªA À æB∏ƒªA ≈Vm À
±ßD_I ¬Aj¨ªA À KáA “v¥ª xBvN≥A …√fi xBvN≥‹A ≈nYC …I …√BZJm wN≥A –hªA µÕjÒªBI …Nv≥ ≈ß xBvN≥‹BØ Aifvø ∆B∑ ∆G À
. ≈∏ô Bø mC À ∆Ã∏Õ Bø
 h_« π_Œºß Bƒ_uBvN≥A Ω_J≥ O_ƒ∑ π√C À πŒªG ∆Ej¥ªA Ah« BƒŒYÀ KJnI wv¥ªA ≈nYC πŒºß w¥√ ≈ç - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À
. B»ƒß îºØB¨ªA ≈ø “v¥ªA
”_º‰ß ∫B_‰Õ’Ê i w_vÙ¥M‰ ‹ ”Ï _ƒÂJÕ‰ æ‰ B_Ú≥ (4)≈‰ ÕÍfV
Í _m ï ¡Ê »Â NÊÕCÚi‰ j‰ ¿‰ ¥Ú ªÙA À‰ oÊ¿rªA À‰ BıJÚ∑ÃÊ ∑Ú j‰ r‰ß f‰ Y‰ CÚ OÊÕCÚi‰ ”√Ḡ O
Í I‰DÚÕ‰ …Í ŒÍIfiÚ ±mÃÂÕ æ‰ BÚ≥ gÊ Ḡ
… _‰N¿‰ ®Ê √Í ¡Ì NÍ_ÂÕ À‰ S
Í _ÕÍeB‰YfiÚ A Ω̄_ÕÀ̄ÙDM‰ ≈_Íø π_¿º˛ ®‰ ÂÕ À‰ π_ÌIi‰ πŒÍJN‰èÙ πͪh‰ ∑Ú À‰ (5)ËîJÍøÌ ÀÌ f ߉ ≈¯ n√›Íª ≈‰ ÒÊŒrªA ∆Ï Ḡ AıfÊŒ∑Ú πÚª AÀÂfŒÍ∏Œ‰ØÚ πÍMÉ aÊ Ḡ
(6)Ë¡ŒÍ∏Y‰ Ë¡ŒÍºß‰ πÏIi‰ ∆Ï Ḡ µ‰ Z
‰ mḠ À‰ ¡‰ ŒÍ«j‰ IÊḠ Ω JÊ ≥Ú ≈Íø πÊÕÉ I‰CÚ ”º‰ß B‰»¿Ï M‰CÚ B‰¿∑Ú LÃÛ¥®Ê Õ‰ ǣA‰’ ”º‰ß À‰ πÊŒºÚ ߉
∆BŒI
B_Õ⁄jªA  h« À , …MÃaG ”ºß B»v¥Õ ∆C  B»√ À …ª  ÃIC B« ®Ø (¬›nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Õ …ŒIC ”ºß B»v≥ À ±mÃÕ B«Ei BÕ⁄i PBÕ‡A j∑hM
ü Ωaf_ùA “ªlƒñ œ« À , …Ii ≈ø Lj¥ªA À “ՋêA ¢Aju ü  fJß ïB®M …NŒI ª “ŒYÀi —eBø ∆Ã∏Œª B»I ±mÃÕ …√BZJm A jrI ‘jrI
. (¬›nªB»Œºß) …Nv≥
LÃ_¥®Õ j∑h_Õ # ≈ÕfUB_m œ_ª ¡»N_ÕCi j_¿¥ªA À o¿rªA À BJ∑Ã∑ jrß fYC OÕCi œ√G OIC BÕ …ŒIfi ±mÃÕ æB≥ gG $ : ïB®M …ªÃ≥
$ : “_ŒªBNªA “Õ‡A ü Bø …Œºß æfÕ B¿∑ “¥∞rªA À “ØCjªA À “õjªA “∞u ≈ø B¿»ƒŒI Bø ”ºß “ª‹fºª LfiBI …ƒß ”ƒ∑ ΩI … BI (¬›nªB»Œºß)
. G # wv¥M ‹ I BÕ æB≥
, …»IB_rÕ Bø ÀC ’B¿´HI —j«B§ªA …mAÃY Pfú –hªA ÀC …NøÃ√ ü ¡÷BƒªA  f«BrÕ Bø œ« À BÕ⁄jªA ≈ø # ¡»NÕCi $ À # OÕCi $ : …ªÃ≥ À
. # –BÕ⁄i ΩÕÀDM Ah« OIC BÕ $ : “v¥ªA jaE ü …ªÃ≥ À # πMÃaG ”ºß ∫BÕ⁄i wv¥M ‹ $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ …I f»rÕ À
¡_«Ei B_òG …_√C ”_ºß “_ª‹fªA j_Õj∏NªA —f_÷BØ ≈_ø À # ≈ÕfUB_m œ_ª $ …ªÃ≥ À # OÕCi $ …ªÃ≥ îI Ωv∞ªA æÃÒª “Õ⁄jªA j∑g iAj∏M À
. ‘eAjØ ‹ B®Œö eÃVnªA ”ºß Nâ
—f«B_rø À –iÃ_u j_øC —f«B_rø j¿¥ªA À o¿rªA À K∑AÃ∏ªA xBbqC —f«Br¿Ø ∆B∞ºNã ∆BßÃ√ —f«BrùA ≈ø …ª ΩvY Bø ∆C ”ºß
. –îø jøC —f«Brø …ª ¡»¿Œ§®M À ¡»ßÃza À ¡»MfVm
j∑h_ùA ©_ö À j∑h_ùA ©_¿ÜA ¿_y - Ω_¥®ªA ïÀD_I wN_ë Bñ # ≈ÕfUBm œª ¡»NÕCi $ : …ªÃ≥ ü ≈Õ ƒªA À K∑AÃ∏ªA ≈ß ß f≥ À
. ja‡ ’›¥®ªA ≈ø fYAÀ fVnÕ B¿∑ —eAiG À ¡ºß ≈ß O√B∑ ¡»MfVm ∆C ”ºß “ª‹fºª - BnªA
…_I wë À “Œ ‚A “ՋêA ≈ø …ªBƒŒm Bø …ª ΩRó …ª ‘jrI œ« À …ª B«AiC ªA BÕ⁄jªA  h« j∑hI (¬›nªB»Œºß) …Nv≥ …√BZJm \NNØA f≥ À
‹  B_Õ⁄i ü …_I j_rI –h_ªA ∆fi …ª “Œ ‚A “ŒI ªA ’‘fNJM ∫Bƒ« ≈ø À , …Œºß …N¿®√ ¬BóG À SÕeBYfiA ΩÕÀDM …¿Œº®M À  BÕG A ’BJNUA ≈ø
À ‹G , “JŒvø ”¥ºÕ ‹ À , “J÷B√ …UAÃÕ ‹ À , ∆Dq ïG ∆Dq ≈ø Ω¥NƒÕ ‹ À , æBY ïG æBY ≈ø æÃZNÕ ‹ —BŒáA ü …ŒƒŒß Kv√ æAlÕ
. B»Œºß vªA ”ºß …n∞√ ≈ Ãø B»Œºß …√BZJm A “ÕBƒ®I j»§Nnø B j∑Ag ë
$ : …_ªÃ≥ ü B_¿∑ ”_∞ªlªA “_ªlƒø À Lj¥ªA ¬B¥ø ≈ø …I ¡»øj∏Œm Bø Ω¿Ä ‘jrJªBI  ’BŒªÀC wë …√BZJm A ∆C ü “¿∏áA œ«  h« À
. 64 : o√ÃÕ : # —ja‡A ü À BŒ√fªA —BŒáA ü ‘jrJªA ¡ - æB≥ ∆C ïG - ∆Ã√lê ¡« ‹ À ¡»Œºß ≤Ãa ‹ A ’BŒªÀC ∆G ‹C
: , PAej_∞ùA ü j_∑g # îJ_ø Àfß ∆Bn√„ª ∆BÒŒrªA ∆G AfŒ∑ πª AÀfŒ∏ŒØ πMÃaG ”ºß ∫BÕ⁄i wv¥M ‹ I BÕ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. j∏ùA À XAifNm‹A πªh∑ À jR∑C ¬ÃøhùA ü Ω¿®NnÕ ∆B∑ ∆G À BYÀfû À BøÃøhø ∆Ã∏Õ f≥ À , æBŒNY‹A ≈ø Ljy fŒ∏ªA ∆C
. ”»N√A
. ¬›ªBI À …n∞ƒI ‘f®NÕ fŒ∏ªA ∆C AÀj∑g f≥ À
À  j_øC A ïÃNŒ_m (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ ∆C …_Œºß æf_Õ Bñ ≈¥ÕC BÕ⁄jªA ≈ø ±mÃÕ …Œºß “v≥ Bø © Bù LÃ¥®Õ ∆C ”ºß æfM “Õ‡A À
À (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ ”ºß µ∞qDØ “øAj∏ªA fÕlñ LÃ¥®Õ æE îI ≈ø …vë À , —l®ªA tjß À πºùA “∏ÕiC ”ºß  fƒnÕ ,  if≥ ©ØjÕ
f_YC À …_UÀk À (¬›_nªB»Œºß) LÃ_¥®Õ ”_ºß ∂B_JÒ√‹A —j«B£ œ« À - BÕ⁄jªA Aî ê ∆C ’BÕÃ≥C “Jvß ¡« À …Œºß …MÃaG ≈ø ≤Ba
 Àf_nê ∆C “_∞√fiA À _∏ªA ¡»_ºõ - ±mÃŒª ∆ÀfVnÕ À ∆îzbŒm B®Œö ¡»√C ”ºß “ª‹fªA —j«B£ À , ±mÃÕ ´  fªÀ ≈ø jrß
.  BÕ⁄i …I  jrJM Bø îI À …ƒŒI AêÃZŒª AfŒ∑ …ª AÀfŒ∏ŒØ
 B_Õ⁄i xB_vN≥A ≈_ß  B»√ À , ¨vNªA •∞ºI # I BÕ $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ ∂B∞q‚A LBÒa (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ K Ba πªhª À
¢j_∞ª ‹G —iB_rJªA ”_ºß œ_»ƒªA ¬f¥Õ À , …¥Y ü “Œz¥ùA “Œ ‚A “øAj∏ªA ≈ø  BÕ⁄i …Œºß æfM Bñ …◊JƒÕ À …ª B« ®Õ ∆C ΩJ≥ …MÃaG ”ºß
. B¥ƒY À Bz¨I …ƒø AÃ◊ºNøA ¡»√C À …√Àfnê ¡»√C …MÃaG ≈ø pj∞NÕ ∆B∑ Bø À , …√DrI …÷BƒNßA À …I …øB¿N«A —fq À …ª …JY
œ_√G : Ω¥Õ ¡ºØ # AfŒ∑ πª AÀfŒ∏ŒØ πMÃaG ”ºß ∫BÕ⁄i wv¥M ‹ $ : …ªÃ≥ ¡»z¨I À ¡»¥ƒY iû£ À ¡«fnY ÆúI ”ºß ΩŒªfªA À
o_∞√ B_Õ⁄jªA xB_vN≥A ”_ºß ™j_Ø Ω_I ¡»N_»U ≈_ø ≈_øfiA ¬fß ÀC ¡«fŒ∑ ≈ø ≤ÃàA ©Õj∞NI πŒºß ¡»ƒøE ‹ ÀC , AÀfŒ∏Õ ∆C ≤BaC
¬B_¥ø ü B_Œ√BQ …_ªÃ¥I π_ªg f_∑C ¡_Q # Af_Œ∑ πª AÀfŒ∏ŒØ $ : æB≥ gG - µºÒùA æî∞ùA - ifvùBI ¡»ƒø fŒ∏ªA µ¥Ñ f∑C À ¡«fŒ∑
  R_Õ À f_náA ë –hªA KJnªA ≈ø ¡«fƒß Bø fÕ¤Õ ›v∞ƒø jaE BJJm ¡«fŒ∏ª ∆G –C # îJø Àfß ∆Bn√„ª ∆BÒŒrªA ∆G $ : ΩŒº®NªA
…ºÕÃ_nM À …N_mÃmÃI ∆B_n√‚A Ω_¿ê Af_IC …_ƒŒI À …ƒŒI “ºa ‹ îJø ∆Bn√„ª Àfß Ã« –hªA ∆BÒŒrªA ë À ’”ŒnªA  jQC jQ¤Œª …VŒ»Õ À
î_I ™l_ƒÕ À  f_ªÀ À f_ªAêA î_I B_ø f_n∞ŒØ …_MjaE À  B_Œ√e ’B¥q …ŒØ XÃß ΩŒJm ïG —eB®nªA À “øB¥Nm‹A ¢Aju ≈ø Xjë ∆C ”ºß
. ¢AjvªA ≈ß ¡»ºzŒª …¥Õfu À µÕfvªA îI ∂j∞Õ À …¥Œ¥q À µŒ¥rªA
∫j_øC ≈_ø ∆ãB_N¨Õ À π√Àf_nê ¡»√H_Ø π_MÃaG ”_ºß ∫BÕ⁄i wv¥M ‹ I BÕ : (¬›nªAB¿»Œºß) ±mÃŒª LÃ¥®Õ æB≥ : ”ƒ®ùA ∆D∏Ø
îJ_ø Àfß ∆Bn√„ª ∆BÒŒrªA ∆HØ ∫fŒ∑ ≈ß AÃyj®Õ ¡»ßfÕ ‹ À ¡»Iú≥ ≈ø ≈∏ó f≥ À ∆BÒŒrªA ≈ø ’Aj´G À ÆlƒI h÷fƒß π√ÀfŒ∏ŒØ
.
’B_JNU‹A “_Õ‡A jaE ïG # LÃ¥®Õ æE ”ºß À πŒºß …N¿®√ ¡NÕ À SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø π¿º®Õ À πIi πŒJNè πªh∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω_∑ PAj_ …ŒªG ”Jè $ : ïB®M æB≥ …®ö –C XAjàA “ÕBJU …ƒø À , …ŒØ …N®ö AgG ~ÃáA ü ’BùA OŒJU : æB¥Õ ©¿ÜA œ« À “ÕBJÜA ≈ø
œIB_ÜA ≈_ø “_∑jY À ∫ú_m …ŒØ À , ONrNªA À ∂j∞NªA ≈ø B»§∞Y À ’œrªA ’AlUC ©ö ’BJNU‹A ”ƒ®ø œ∞Ø 57 : wv¥ªA : # ’œq
ΩJ_nªA ü ∂j_∞NªA ≈_ø …_§∞ê À …º ©¿VŒØ …NøAj∑ fÕlñ …vë À …NõjI  fv¥Õ ∆C ë  eBJß ≈ø AfJß …√BZJm A  BJNUBØ A Ãç
_aC B_¿∑ KŒv√ …ŒØ   ¨ª ∆Ã∏Õ ›Ø …n∞ƒI …vë À  jøC ïÃNÕ ∆C ë À ¡Œ¥NnùA … Aju …J∑jÕ À ∆Bn√„ª “≥j∞ùA “Œ√BÒŒrªA “≥j∞NùA
. —iÃnªA ≈ø 24 “Õ‡A : # îvºbùA B√eBJß ≈ø …√G $ : æB≥ gG (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ü πªhI ïB®M
Ω_R¿NM _ªA “_¥Œ¥áA Ã_« À , …_J¥®NM –h_ªA j_øfiA ≈_ø B_Õ⁄jªA …_ŒªG œ_»NƒÕ B_ø ë ΩÕÀDNªA # SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø π¿º®Õ À $ : …ªÃ≥ À
—iÃ_u ü j_rß fYfiA …MÃaG À ±mÃÕ –ÃIC —fVm ΩRó B¿∑  jßBrø À …∑iAfù “JmBƒùA iÃvªA ≈ø —iÃvI  BÕ⁄i ü BÕ⁄jªA KYBvª
. ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ΩÕÀDNªA ”ƒ®ø ≈ß SZJªA ’B∞ŒNmA ¬f¥M f≥ À , …ª —fUBm …øBøC B«iÀja À j¿¥ªA À o¿rªA À BJ∑Ã∑ jrß fYC
. LBN∏ªA ≈ø SªBRªA ’lÜA ü 7 : ∆Aj¿ß æE : “Õ‡A # …ºÕÀDM ’B¨NIA À “ƒN∞ªA ’B¨NIA …ƒø …IBrM Bø ∆îJNŒØ $
iÃ_vÕ B_¿∑ ¬B_ƒùA ü iÃ_øfiA …_ª iÃ_vM ∆B_n√‚A o∞√ ∆HØ o∞ƒªA SÕfY ≈ø B»√fi ‘⁄jªA …I fÕiC Bñi À SÕfáA ©ö SÕeBYfiA À
À B_»NÕB∏Y iB_JNßBI S_ÕeBYC O_Œ ‘⁄jªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ü Bø j»§Õ …ƒø À …ºRø SÕfY BÕ⁄jªBØ “§¥ŒªA ü iÃøfiA …ßB¿nª Tf A
. ‘jM B¿∑ ë À B»I SÕfZNªA
. “IgB∑ O√B∑ ∆G ∆BÒŒrªA SÕfY ≈ø À “≥eBu O√B∑ ∆G πºùA SÕfY ≈ø B»√fi SÕeBYC OŒ B»√G : ΩŒ≥ Bø Ah∑ À
“_Œ≥B∞MA “√Ãbm ÀC ”õ  haDM ¡÷Bƒª “yiBß “ŒUAlø “ªBY ïG —fƒNnùA BÕ⁄jªB∑ ∆BÒŒq ïG ‹ À πºø ïG fƒNnM Bñi B»√C …ŒØ À , ”»N√A
À WºR_ªA æÀl_√ À ’BN_rªA jÕÃ_vNI …_n∞√ …Œ∏ZNØ ejI …Œºß °ºnNÕ ÀC B¿«Ãç À •Œ≥ jY ÀC …ŒØ ¡ZNnÕ ¬Bõ —iÃu ü …n∞√ B»Œ∏ZNØ
. B¿«Ãç
. ”»N√A jvø πºø BÕ⁄i À ≈VnªA ü …ŒJYBu BÕ⁄i Ah∑ À SÕfY B»ŒØ oŒª ±mÃÕ BÕ⁄i ∆HØ ©≥AêA ±ªBë …√DI ¡»z®I  ei À
, •∞ºªB_I ¡Œ_º∏NªA Ãç ”ºß SÕfáA , ∆BÒŒrªA ÀC πºùA SÕfY ≈ø BÕ⁄jªA ∆G : ¡ Ã¥I eAjùA ∆C ≈£ À SÕfáA ”ƒ®ø …Œºß …JNqA f≥ À
π_ªg iÃ_vÕ •_Ø›ªA ¡º∏N_ùA  iÃ_vM ∆C B¿∑ “JmBƒø —iÃvI TeAÃáA ≈ø BQeBY ÀC “v¥ªA …ª iÃvÕ ¬BƒùA ∆C eAjùA ΩI πªh∑ oŒª À
Ω_®∞Õ ∆C …n∞√ …QfY …√C ∫jM ÀC Ω®Ø ”ºß ¬l®Õ À AjøC fv¥Õ ≈ù æB¥Õ B¿∑ Ah« À eAjùA ΩufiA ”ºß ©øBnªA B»I æfNnÕ “Œ§∞ª —iÃvI
”_ƒ®ø “_º¿ÜBI À , Ah_∑ π_ª kÃ_è ‹ ÀC Ah_∑ πŒºß Kè …√DI …NQfY …n∞√ ∆D∑ …∑jM ÀC …º®Ø eAiDØ  iÃvÕ …√C –C Ah∑ ∫ Õ ÀC Ah∑
œ_∏ºø B_øG SÕf_Y œ»Ø œ§∞ºªA SÕfZNªBI wv¥ªA À ’BJ√fiA iÃvNÕ B¿∑ ¡÷Bƒºª iÃøfiA iÃvM ΩŒJ≥ ≈ø B»√C SÕeBYfiA ≈ø BÕ⁄jªA ∆Ã∑
. ïB®M A ’Bq ∆G πªg ü SZJªA ’B∞ŒNmA ’œVŒm À , —jqBJùBI o∞ƒªA SÕeBYC ≈ø B»√C µáA ≈∏ª ¬f¥M B¿∑ œn∞√ ÀC œ√BÒŒq ÀC
. Ah«
S_ÕeBYC ≈_ø ¡_ßC B»_ºÕÀDM ïB_®M A …¿ºß ªA SÕeBYfiA ∆C —iÃnªA  h« ü —eÀjnùA (¬›nªB»Œºß) …Nv≥ ≈ø ΩvZNùA j«B§ªA ≈∏ª
À TeAÃ_áA îI ∆HØ ¬Bƒø ÀC “§¥Õ ü …ª iÃvNM ∆C ≈ø ¡ßC ∆Bn√„ª iÃvNM ªA ©÷B≥êA À TeAÃáA ßC SÕeBYfiA œ« BòG À , BÕ⁄jªA
–f_N»Õ ∆C ≈_∏¿ùA ≈_¿Ø |®JI B»z®I °JMjÕ πªhI À ,  iB∏√G ©nÕ ‹ ‹BvMA B»ŒªG œ»NƒM ªA PBÕB¨ªA À B»ƒø œ« DrƒM ªA æÃufiA
. B»ŒªG œ« œ»NƒM ªA µ÷B¥áA À SÕeBYfiA ΩÕÀDM …ª ±r∏ƒŒØ °IAÀjªA  h« ïG ïB®M A ∆gHI fJß
À …_n∞√ B_Õ⁄jª ±_mÃÕ ΩÕÀDM À , (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ BÕ⁄i ΩÕÀDM LÃ¥®Õ ∆BŒI ≈ø ïB®M A  B∏Y Bø ¬BƒùA ïG ©UjÕ B¿ŒØ  fÕ¤Õ À
¬B_® B_¿∏ŒMDÕ ‹ æB_≥ $ : …_ªÃ¥I ≈VnªA ü ±mÃÕ ≈ß  B∏Y Bø “§¥ŒªA ïG ©UjÕ B¿ŒØ À jvø lÕlß BÕ⁄i À ≈VnªA ü …ŒJYBu BÕ⁄i
AÃ_®öC À …_I AÃ_J«g B¿ºØ $ : …ªÃ≥ Ah∑ À , —iÃnªA ≈ø 37 “Õ‡A : # œIi ¿ºß Bû B¿∏ªg B¿∏ŒMDÕ ∆C ΩJ≥ …ºÕÀDNI B¿∏MDJ√ ‹G …√B≥kjM
∆G …ZŒ_yÃM πŒØAÃŒ_m À —iÃ_nªA ≈_ø 15 “_Õ‡A : # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À Ah« ¡«jøDI ¡»ƒ◊JƒNª …ŒªG BƒŒYÀC À KÜA OIBŒ´ ü  Ãº®è ∆C
. ïB®M A ’Bq
’B_ƒI À , “ƒ_náA “_ªBáA ∆Ã∏_nªBØ j_n∏ªBI “_¿®ƒªA : , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # LÃ¥®Õ æE ”ºß À πŒºß …N¿®√ ¡NÕ À $ : …ªÃ≥ À
Ω_®∞ªA ≈_ø —j_ùA ’B_ƒI B_«⁄BƒI À ¡®ƒ_NªA ∆Ã∏_nªBØ \N∞ªB_I “_¿®ƒªA À , “_J∑jªA À “_nºÜB∑ ∆Bn√‚A B»Œºß ∆Ã∏Õ ªA “ªBáA ’BƒI “¿®ƒªA
. R∏ªA À ΩŒº¥ºª æB¥M oƒVºª “¿®ƒªA À , “¿NrªA À “IjzªB∑
…mjØ ”ºß ∆›Ø ¡®√C : æB¥Õ ‹ …√HØ î¥ BƒªA oƒU ≈ø …ŒªG ΩuÃùA ∆B∑ AgG ‹G æB¥Õ ‹ À , ¨ªA ïG ∆BnY‚A æBvÕG ¬B®√‚A À : æB≥
. ’AjzªA ’AkHI ’B¿®ƒªA À # …Œºß O¿®√C À …Œºß A ¡®√C –hºª æÃ¥M gG À $ # ¡»Œºß O¿®√C $ : ïB®M æB≥ ,
K_Œ À “¿®ƒªA …ŒØ Bø æÀBƒM ¡®ƒM À , # ¡Œ®ƒªA PBƒU $ : ïB®M æB≥ À # ¡Œ®ƒªA PBƒU ü $ : ïB®M æB≥ — R∏ªA “¿®ƒªA ¡Œ®ƒªA À : æB≥
. ”»N√A “¿ßB√ “ÕiBU À ¡ßB√ ¬B® À # …¿®√ À …øj∑DØ $ : ïB®M æB≥ Kva À sŒß îª –C ¡®ƒNØ B¿Œ®ƒM …¿®√ : æB¥Õ , sŒ®ªA
f_≥ À , B_«Bƒ®ø ü Ω_ufiA œ_« À “_øA ≈_ø —gÃaD_ø B_»√D∏Ø “_ø’›ùA À KŒÒªA À A ”ƒ®ø ≈ø - ’œq ‘jM B¿∑ - “¿º∏ªA œ∞Ø
B_ø l_Œô ‹ –hªA   ´ ≤›Ç …I ¡®ƒNÕ À …¿◊ºNnÕ À ©ØBƒªA KŒÒNnŒØ iBzªA ≈ø ©ØBƒªA …I ∫ifÕ ›¥ß …ª ∆fi ∆Bn√‚BI B B¿®NmA wNaA
ü “_¿¥√ À æB_Y ü ∆B_n√„ª “_¿®√ À ja‡ “¿¥√ À fYAê “¿®√ ∆Ã∏Õ “¿®√ f®Õ Bû B¿« ´ À e‹ÀfiA À æBùA ∆C B¿∑ ,  jzÕ Bû …®∞ƒÕ
. ‘jaC
AgG ‹G ∆B_n√‚A ïG “JnƒªBI “¿®√ πªg ´ À e‹ÀfiA À XAÀkfiA À  BÜA À æBùB∑ “Œ ‚A BÕBÒ®ªA  h« f®Õ ‹ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ∆B∑ Ahª À
“_Õ‹À OÑ À ’B¥rªA µÕj ü O®≥À AgG BøC À , ”∞ªk A ïG ∆Bn√‚A Lj¥M “Œ ‚A “ՋêA “¨JvI “¨Jvƒø À —eB®nªA µÕj ü O®≥À
. — R∑ πªg ü PBÕ‡A À , “¿®ƒI OnŒª À “¿¥√ œ« BòHØ ∆BÒŒrªA
≤À’i ë À , ’Ãm ‹ À Ajq …NJ«Ãø ü fÕjÕ ‹ À àA |Œ∞Õ a …√fi “õi À ΩzØ À …ƒø “¿®√ œ»Ø …√BZJm A ïG OJn√ AgG ¡®√
: ïB®M æB≥ À , pBƒªA “øB®ª “Õ‡A ü LBÒàA À 34 : ¡Œ«AjIG : # B«ÃvÑ ‹ A “¿®√ AÀf®M ∆G À $ : ïB®M æB≥ , eÀeÀ iÃ∞´ ¡ŒYi
¡_ºß ”ºß …NŒMÀC BòG æB≥ Bƒø “¿®√  BƒªÃa AgG ¡Q $ : ïB®M æB≥ À , 11 : ΩølùA : # ›Œº≥ ¡»º»ø À “¿®ƒªA œªÀC îIh∏ùA À œ√ig À $
À ¡∏√f_Õkfi j∏_q ≈◊_ª $ ïB_®M æB≥ B»I jØB∏ªA ïG OJn√ AgG “¿¥√ B»ƒ∏ª ïB®M …ŒªG OJn√ AgG “¿®√ B BRøC À  h»Ø 49 : jølªA : #
. 7 : ¡Œ«AjIG : # fÕfrª œIAhß ∆G j∞∑ ≈◊ª
“JnƒªBI “Œ G B¿®√ —eB®nªA ïG ΩuÃNªA À —BŒáA ’B¥JNmA ü B»I KJnNÕ ªA LBJmfiA ©Œö ∆B∑ A “Õ‹À ü ∆Bn√‚A ∆B∑ AgG “º¿ÜBI À
. B»I AiÃ∞∏ø O√B∑ ∆G À ¡®√ …√BZJm A ≈ø B®Œö œ« À B¿¥√ ©Œ¿ÜA OªfJM ∆BÒŒrªA “Õ‹À ü ∆B∑ ∆G À , …ŒªG
›_Ø ¬›_nªA À ≈øfiA Kºm À ‹Bø œMÀC ≈¿∑ “¿®√ O√B∑ —BŒáA ü —eB®nªA PB»U ©Œ¿Ä œ∞M ‹ “v≥B√ O√B∑ ∆G —BŒáA Ω÷BmÀ ∆G ¡Q
w_¥√ _´ ≈_ø —B_ŒáA —eB®m ïG …I ΩuÃNªA …ƒ∏ô Bø πªg ≈ø …ª ∆B∑ AgG À ,  fÕjÕ B¿ƒÕC À ”Nø À  fÕjÕ B¿∑ …I ©N¿NÕ ∆C ≈ø ≈∏¿NÕ
. “¿®ƒªA ¬Bó πªhØ …ŒØ
ü À π_¥Y ü π_ªg ¡N_Õ …ƒ∏ª ¡∏MBŒY ü …I ∆Àf®nM Bñ ¡∏Œºß ¡®√C A ∆C fÕjÕ # LÃ¥®Õ æE ”ºß À πŒºß …N¿®√ ¡NÕ À $ : …ªÃ¥Ø
.  BÕ⁄i ü  Ei ∆B∑ B¿∑ …ŒƒI j÷Bm À …UÀk À LÃ¥®Õ ¡« À LÃ¥®Õ æE µY
gG B_Õ⁄jªA …_Œºß æf_Õ B_¿∑ # LÃ¥®Õ æE ”ºß À πŒºß $ : æB≥ gG …Œºß BØÃÒ®ø LÃ¥®Õ æE À ›uC (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ Ω®U f≥ À
. …ª AfVm BJ∑Ã∑ jrß fYC À j¿¥ªA B»®ø o¿rªA “◊Œ« ü LÃ¥®Õ æE ‘Ci À …ª AeÃVnø …n∞√ ±mÃÕ ‘Ci
…_º®U ∆C ïG BØB_zø j_vø ü —l_®ªA À πºùA À —ÃJƒªA À ¡∏áA  BME …√C (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ”ºß “¿®ƒªA …I C Bû ïB®M A j∑g f≥ À
À , (¬›_nªAB¿»Œºß) ±_mÃÕ …ƒIBI LÃ¥®Õ îß j≥C …√C LÃ¥®Õ æE ”ºß “¿®ƒªA …I C Bû À , SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿ºß À îvºbùA ≈ø
. jvø æÀlƒI —iBzáA ¡»≥ki À ÀfJªA ≈ø B®Œö …º«DI À …I ’BU
∫AÃ_IC B_¿« À ∂BZ_mG À ¡Œ«AjIG ”ºß ΩJ≥ ≈ø “¿®ƒªA C Bø §√ –C # ∂BZmG À ¡Œ«AjIG ΩJ≥ ≈ø πÕÃIC ”ºß B»óC B¿∑ $ : …ªÃ≥ À
π_ÕÃIC $ …ªÃ¥ª B∞uÀ Aj¥Nnø BØj£ …√Ã∑ Ω¿NYA Bñi À # B»óC $ : …ªÃ¥I µº®Nø # ΩJ≥ ≈ø $ : …ªÃ¥Ø —ja‡A À BŒ√fªA a B¿«BME …√HØ
. ΩJ≥ ≈ø îƒ÷B∏ªA πÕÃIC ”ºß B»óC B¿∑ jÕf¥NªA À #
O_ŒI ü “_QÀiÃø —j¿N_nø “_¿®ƒªA ∆Ã_∏I iB®q‚A ∂BŒnªA Ah« —f÷BØ À # πÕÃIC $ …ªÃ¥ª ∆BŒI ±Òß ÀC æfI # ∂BZmG À ¡Œ«AjIG $ À
. LÃ¥®Õ æE j÷Bm À (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ À LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG ”ºß A B»óC SŒY ∂BZmG µÕj ≈ø ¡Œ«AjIG
Ω_ÕÀDM ≈_ø π_¿º®Õ À ,   _¨ª KŒ_v√ πŒØ ∆Ã∏Õ ›Ø ∫jrªA ≈ø π÷B¥√HI …n∞ƒª πIi πvºë ∫BÕ⁄i ü OÕCi B¿∑ À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
™B_¿NUA À j_vø ü æÀlƒªB_I “_Œ ‚A “_ՋêA œ_« À  h_« …N¿®√ ¡NÕ À “§¥Õ ÀC ¬Ã√ ü —iÃvùA TeAÃáA …ŒªG æÃ◊Õ Bø ë À SÕeBYfiA
B_ø ¡»Œºß –jè ¡Œ∏Y ¡ BÅ Ja  eBJ®I ¡Œºß …√fi πªg πI πIi Ω®∞Õ BòG À πMÃaG À πÕÃIC ”ºß À πŒºß —l®ªA À πºùA À Ω«fiA
. …Jz´ ≈ø …√Ã¥ZNnÕ Bø À πªBÅ ¡Œºß Ã»Ø …√Ã¥ZNnÕ
(¬›_nªB»Œºß) …_√HØ S_ÕeBYfiA Ω_ÕÀDM ≈_ø A …¿ºß f≥ À îvºbùA ≈ø ∆B∑ BzÕC LÃ¥®Õ ∆C : ‹ÀC : œÒ®Õ “ôj∏ªA “Õ‡A ü jIfNªA À
. πªg A …¿º®Õ ∆C ∆Àe î¿Ö À xja ≈ß bŒª ∆B∑ Bø À ±mÃÕ BÕ⁄i ΩÕÀDNI “Õ‡A  h« ü B¿∑ aC
Àh_ª …_√G À $ : …_¥Y ü æB_≥ G # “≥j∞Nø LAÃIC ≈ø AúaeA À fYAÀ LBI ≈ø AúafM ‹ I BÕ $ …ŒƒJª …ƒß ”∏Y Bø f®I A ∆C ”ºß
. # ∆ÿº®Õ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À  Bƒ¿ºß Bù ¡ºß
∆C Ω_J≥ …_ºÕÀDNI B_¿∏MDJ√ ‹G …_√B≥kjM ¬B_® B_¿∏ŒMDÕ ‹ $ : æB_≥ …_√C …ŒJYB_u iÀB_ê B¿ŒØ ≈VnªA ü ±mÃÕ ≈ß ”∏Y Bø f®I …√C ”ºß
‹ ¬Ã_≥ “_ºø O_∑jM œ_√G $ : …_ªÃ¥I ¡Œº®NªA Ωºß ¡Q …Ii πªg …¿ºß f≥ À SÕfáA ΩÕÀDM ≈ø …√C aDØ # œIi ¿ºß Bû B¿∏ªg B¿∏ŒMDÕ
aD_Ø G # ’œ_q ≈_ø BI ∫jr√ ∆C Bƒª ∆B∑ Bø LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG œ÷BIE “ºø O®JMA À ∆ÀjØB∑ ¡« —ja‡BI À BI ∆Ãø¤Õ
B_¿ŒØ …Ii …¿ºß πªhª À B¥ºÒø ∫jrªA ≈ø Kº¥ªA ¡Œºm eÃUêA œ¥√ LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG …÷BIF∑ - ¬›ªA \N∞I - wºã …√C
∆Ã_vºã Ã_»∑ LÃ_¥®Õ À ∂BZ_mG À ¡Œ«Aj_IG ¬Aj_∏ªA  ’BIE ∆C œÒ®Õ - ‘jM B¿∑ - “º®ªA ü ∫A q‹A À , SÕeBYfiA ΩÕÀDM …¿ºß
. SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø ∆ÿº®ø
“_vªBÇ ¡«Bƒ_vºaC B_√G iB_vIfiA À –f_ÕfiA œ_ªÀC LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG B√eBJß j∑gA À $ : jaE ©yÃø ü ïB®M …ªÃ≥  fÕ¤Õ À
. …√BZJm x›a‚A ™ÀjØ ≈ø SÕeBYfiA ΩÕÀDNI ¡º®ªA ∆C œÒ®Õ À 46 : x : iAfªA ‘j∑g
À o¿_rªA —fV_m Ã_« À B_Õ⁄jªA ≈ø (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ  Ei Bø ìø ”ºß µJÒƒø (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ …I aC Bø ©Œö ∆C : BŒ√BQ À
≈_ß ±_r∏M  f_YÀ ‹G fV_nÕ ‹ À î_vºbùA ≈ø ë –hªA LÃ¥®Õ ¡»ŒØ À …ª ¡»MfVm ∆C πªg À …ª BJ∑Ã∑ jrß fYC À j¿¥ªA
fƒß ≈∏Õ ¡ºØ …√BZJm A ‹G πªhI fv¥Õ ‹ À B»ŒªG fVnÕ ªA “J®∏ªB∑ “ºJ≥ ‹G ±mÃÕ AÀhaDÕ À ±mÃÕ ¬BøC AÀfVm BòG ¡»√C
’”øÃ_Õ B_¿∑ ’œ_q …_ŒØ ïB_®M …∑iBrÕ ‹ …I BuÃvã …Ijª - ¬›ªA \N∞I - Bvºã fJ®ªA ∆Ã∑ ë Ah« À , ïB®M A ‹G …ª ‹ À ±mÃÕ
. x›a‚A ”ºß ™j∞Nø SÕeBYfiA ΩÕÀDNI ¡º®ªA ∆C B∞√E ¬f¥M f≥ À # ’œq ≈ø BI ∫jr√ ∆C Bƒª ∆B∑ Bø $ : …ªÃ¥I ±mÃÕ …ŒªG
À - …_n∞ƒª π_vºë –C - π_Ii πŒJNè - B AeÃVnø πn∞√ OÕCi B¿∑ –C - πªh∑ À $ :  BÕ⁄i J®M ü LÃ¥®Õ æB≥ Bƒ« ≈ø À
. # SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø π¿º®Õ
“®_mAÀ iAÃ_√fiA “® B_m ∆B_∏ùA “_®ŒØi “_ÕÀB ¬AjUC œ« À BJ∑Ã∑ jrß fYC À j¿¥ªA À o¿rªA —iÃu ü LÃ¥®Õ æE “Õ⁄i πªh∑ À
—j_a‡A À BŒ√f_ºª —jøB_®ªA “ŒƒÕfªA —BŒáA œ« À , —fŒ®nªA “Œ√Bn√‚A ¡»MBŒY ü ¡»J®∑ Aú®Õ À ¡»N√B∏ø ©∞M m ¡»√C ”ºß æfM PAiAfùA
. ¡« ´ ≈ø πªg ü ∆ÀkBNô À
”_ºß À - πªh_∑ π_n∞√ OÕCi B¿∑ ∫ ´ ≈ø AlŒ¿Nø ∫fYÀ –C - πŒºß …N¿®√ ¡NÕ À $ : æB≥ À …RÕfY ü LÃ¥®Õ ”zø Bƒ« ≈ø À
À ¡Œ«Aj_IG Ω_J≥ ≈ø πÕÃIC ”ºß B»óC B¿∑ - iÃvªA œIiB¥Nø N¿â BƒNÕCi B¿∑ B®Œö –fªÀ À œUÀk ”ºß À œºß –C - LÃ¥®Õ æE
. # ¡Œ∏Y ¡Œºß πIi ∆G ∂BZmG
¬B_óG “J_n√ î_I üB_ƒM ‹ À , —j_a‡A ïG BŒ√fªA ¡y À —fŒ®nªA —BŒáA w≥AÃ√ j÷Bm ©ØjI “ՋêA KŒ¥®M “¿®ƒªA ¬BóHI eAjùA ∆C : BRªBQ À
œ_« À “_¿®ƒªA ∆fi ¡»ƒ_ŒI ≈_ø (¬›nªAB¿»Œºß) ±mÃÕ À LÃ¥®ŒI SÕeBYfiA ΩÕÀDM ¡Œº®M À ’BJNU‹A xBvNaA îI À ©Œ¿ÜA ïG “¿®ƒªA
. B»ƒø …JŒv√ ¡»ƒø Ω∑ haDÕ ©Œ¿ÜA ïG OJn√ SŒY À , KMAjùA “MÀB∞Nø PBUifªA “∞ºN㠓ՋêA
B_ƒŒME f_¥ª À $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ jøfiA πªg ”ƒ®ñ ¡÷B≥ B»z®I ’AlUC ”ºß …ªB¿NqA iBJNßBI ™Ã¿ A ïG jøC KnƒÕ ∆C l÷BÜA ≈ø ∆C ”ºß
¡»_z®JI wN_ã —Ã_JƒªA À ¡_∏áA À LB_N∏ªA ’B_NÕG À 16 : “ŒQBÜA : # PBJŒÒªA ≈ø ¡«Bƒ≥ki À —ÃJƒªA À ¡∏áA À LBN∏ªA ΩŒ÷AjmG I
. PBJŒÒªA ≈ø ∂kjªA ≤›Ç ¡»®Œö ∆Àe
±_Òß À SÕf_áA ü ›_uC LÃ_¥®Õ …_º®U πªh_ª À LÃ¥®Õ æE ”ºß …N¿®√ …√BZJm A ¬BóG ü “ºŒmêA ë ∆B∑ ±mÃÕ ∆C : B®IAi À
. # LÃ¥®Õ æE ”ºß À πŒºß …N¿®√ ¡NÕ À $ : æB≥ SŒY j∑hªBI  ejØC À …ªE îI ≈ø  lŒø ”NY   ´ …Œºß
¡Œ_ºß A ∆C $ ‹ À # A π_ŒJNè $ : Ω¥Õ À # πIi $ : —jø f®I —jø æB≥ SŒY …Ii ïG “õjªA À “ÕBƒ®ªA  h« Kn√ BzÕC πªhª À
: §ƒNªB_I j®_rÕ Bñ J®NªA ∆HØ ∂BZmG À ¡Œ«AjIG  AÃIC BøC À , LÃ¥®Õ æE ”ºß “¿®ƒªA ¬BóG ü ΩufiA ë …√DI f»rÕ …º∑ Ah»Ø ¡Œ∏Y
. πªg ¡»ØBØ ±mÃÕ “ªBuC OÑ ≈ø B¿»Ujë # ∂BZmG À ¡Œ«AjIG ΩJ≥ ≈ø πÕÃIC ”ºß B»óC B¿∑ $

œ÷AÀi SÅ
…_Œºß ΩafÕ À jvø πº¿Œm …√C BÕ⁄jªA  h« ΩÕÀDM : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü
AÀfV_m …_Œºß AÃ_ºae B_¿ºØ , …_MÃaHØ B_J∑Ã∑ j_rß f_YC BøC À , LÃ¥®Õ j¿¥ªA À , ΩŒYAi ±mÃÕ ¬DØ o¿rªA BøDØ . …MÃaG À  AÃIC
. eÃVnªA πªg ∆B∑ À , …ŒªG AÀj§√ îY  fYÀ Aj∏q
$ …_øC : æB_≥ # o¿rªA À $ …MÃaG : æB≥ # BJ∑Ã∑ jrß fYC $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : pBJß ≈IA ≈ß ihƒùA ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ≈náA SºQ ΩŒYAi …øfi À ,  ÃIC : æB≥ # j¿¥ªA À
…_Œºß O_ºae _ªA ∆C –Ài B_ñi À , ±®_y ≈_ø ∆AÃ_ºÖ ‹ À …ŒIDI j¿¥ªA À …øDI o¿rªA ∆Ajn∞M - ‘jM B¿∑ - ∆BNÕAÀjªA À : æÃ≥C
. —AiÃNªA ü PeiÀ πªh∑ À , πªg ΩJ≥ …øC OMBø f¥Ø …øC ∆Àe …NªBa œ« jvñ
‘Ej_Ø : æB_≥ . îøB_ŒƒI ”¿_nÕ f_YAÀ dC …_øC ≈_ø …ª ∆B∑ À , BaC jrß fYC …ª ∆B∑ : (¬›nªB»Œºß) j≥BJªA ≈ß , œ¿¥ªA n∞M ü À
. “Õ‡A wv¥M ‹ I BÕ : æB¥Ø …ŒIC ”ºß B»v¥Ø îƒm ©nM …ª À BÕ⁄jªA  h« ±mÃÕ
. “ƒm jrß Om ≈IA ∆B∑ …√C —AiÃNªA ü À îƒm ©Jm ≈IA h◊øÃÕ ∆B∑ …√C PBÕAÀjªA |®I ü À : æÃ≥C
. fŒ®I ë À
. ïB®M A ’Bq ∆G œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA ü B»z®I ’œVŒm ‘jaC PBÕAÀi BÕ⁄jªA “v≥ ü À
ΩÚº_y ”_Í∞ªÚ B_‰√B‰ICÚ ∆Ï Ḡ ˆ“J‰_vÂß ≈ _Ùç À‰ B_σøÍ B_‰ƒŒÍICÚ ïḠ K_‰YCÚ  Â Ã_ÂaCÚ À‰ ±_mÃÂŒªÚ AÃÛªB_Ú≥ gÊ Ḡ (7)î
‰ ºÍ ÷Bnº˛ª ËOÕ‰A‰’ …Í MÍÉ aÊ Ḡ À‰ ±mÃÂÕ ”Ø ∆‰ B∑ fÊ ¥Ú ª̇ *
À‰ ±_mÃÂÕ AÃ_ÛºNÂ¥Ù M‰ ‹ ¡Ê »Â ƒø ËΩ÷BÚ≥ æ‰ BÚ≥ (9)î
‰ZÍ ºÍ u BıøÊÃ≥Ú  Í fÍ ®Ê I‰ ≈Íø AÃÂ√ÃÛ∏M‰ À‰ ¡Ê ∏Û ŒÍICÚ … UÊ À‰ ¡Ê ∏Û ªÚ Ω ëÙ BıyÊiCÚ  Â ÃÂYj‰ A À̄ÚC ±mÃÂÕ AÃÛºNÂ≥Ù A (8)îÍJøÌ
(11)∆‰ ÃÂZ_Ívƒ‰ªÚ … _Úª B_Ï√Ḡ À‰ ±_mÃÂÕ ”_º‰ß B_σ‰øDÙ M‰ ‹ π_Úª B_‰ø B‰√B‰IDÚÕ‰ AÃÛªBÚ≥ (10)î
‰ ºÍ ®Í ØÚ ¡Ê NƒÛ∑ ∆Ḡ —Í i‰ BÏŒnªA |Ê®I‰ … ÒÍ¥N‰ºÙ Õ‰ KÂVªÙA O
Í J‰Œ‰´Ú ”Ø  Â ÃÛ¥ªÙCÚ
… _ʃ߉ ¡Ê NÂ_√ÚC À‰ KÊ÷h _ªA … _Úº∑ÙDÕ‰ ∆ÚC ≤B_‰aCÚ À‰ …Í _ÍI AÃÂJ«‰ hÊ _‰M ∆CÚ ”_ƒÂ√l Z
Ê Œ‰ªÚ ”_√Ḡ æ‰ B_Ú≥ (12)∆‰ Ã_§Í∞Z
‰ ªÚ … _Úª B_Ï√Ḡ À‰ K_‰®ºÙ Õ‰ À‰ ©Ê _‰MjÊ ‰Õ Aıf_Ú´ B‰ƒ®‰ ø‰ … ºÙ mÍ iÊ CÚ
À‰ K_ÂÜ
Ù AO
Í _‰JŒ‰´Ú ”_Ø  Â Ã_Ûº®‰ èÙ ∆ÚC AÃ_®¿‰ UÊ CÚ À‰ …Í _ÍI AÃ_ÂJ«‰ g‰ B_Ï¿ºÚ ØÚ (14)∆‰ ÀÂjn
Íb‰ ª̇ AıgḠ BÏ√Ḡ ˆ“J‰vÂß ≈ Z
Ê √‰ À‰ KÊ÷h ªA … ºÚ ∑ÚC ≈Ê ◊Úª AÃÛªBÚ≥ (13)∆‰ ÃÛº∞Í ´Ú
±_mÃÂÕ B‰ƒ∑‰jM‰ À‰ µÂ JÍN‰n‰√ B‰ƒJÊ «‰ g‰ BÏ√Ḡ B‰√B‰IDÚ‰Õ AÃÛªBÚ≥ (16)∆‰ ÃÛ∏JÊ Õ‰ ’Á BrÍß ¡Ê «Â B‰ICÚ ÀÂ’B‰U À‰ (15)∆‰ ÀÂj®Â r‰Õ ‹ ¡Ê «Â À‰ A‰h«‰ ¡Ê «Í j̄ÊøDÚIÍ ¡Â»ƒÏ◊‰Jƒ‰NÂªÚ …Í ŒÊ ªÚḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ CÚ
¡Ê ∏Û _nÛ∞√ÚC ¡Ê _Û∏ªÚ OÚªÃÏ _m ΩÊ _‰I æ‰ BÚ≥ LÍh∑Ú ¬‰fIÍ …Í v
Í ŒÍ¿≥Ú ”º‰ß ÀÂ’B‰U À‰ (17)î
‰ ≥Í fÍ u Bσ∑ ÃÊ ªÚ À‰ B‰ƒª̇ ≈Íø¤Ê ¿Â IÍ O√ÚC B‰ø À‰ KÊ÷h ªA … ºÚ ∑ÚDØÚ B‰ƒ®Í N‰ø‰ f‰ ƒÍß
À‰ Ë¡_Úº´Û A‰h_‰« ‘‰j_rÂJÕ‰ æ‰ B_Ú≥  Â É _Ùªe‰ ïÊeDÚ_ÚØ ¡Ê «Â e‰ īA‰À AÃÛºmÊiDÚØÚ ˆ—i‰ BÏŒm P‰’B‰U À‰ (18)∆‰ ÃÛ∞v
Í M‰ B‰ø ”º‰ß ∆ B‰®N‰n¿ªÙA … º̇ªA À‰ ËΩŒÍ¿U‰ Ë vÚØ AıjÊøCÚ
≈Íø  Â A‰ qA ‘Íhª̇A æ‰ BÚ≥ À‰ (20)≈‰ ÕÍf«Í lÏ ªA ≈‰ øÍ …Í ŒÍØ AÃÂ√B∑ À‰ —‰eÀÂf®Ê ø‰ ¡‰ «Í i‰ e‰ oÙÇ ≈¯ ¿‰ R‰IÍ  Â ÀÊ j‰ q À‰ (19)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê Õ‰ B‰¿IÍ ¡Â ŒÍºß‰ … º̇ªA À‰ “ı ®‰ zÍI  Â ÀÌjmÚC
… _º̇ªA À‰ S
Í _ÕÍeB‰YfiÚ A Ω̄_ÕÀ̄ÙDM‰ ≈Íø … ¿‰ º˛ ‰®ƒÂªÍ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ±mÃÂŒªÍ Bσ∏˙ ø‰ πͪh‰ ∑ À‰ AıfÚªÀ‰  Â h‰ b
Í NÏ√‰ ÀÊ CÚ B‰ƒ®‰ ∞Ú ƒ‰Õ ∆ÚC ”n‰ß  Â A‰ÃRÊ ø‰ ”Íøj̄∑ÚC …Í MÍCÚj‰ øÊ ‹ j‰ vø
(21)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ ‹ p
¯ BσªA j‰ R∑ÚC ≈Ï ∏Í ªÚ À‰  Í j̄ÊøCÚ ”º‰ß ËKªÍBÚ´
∆BŒI
æÀfiA Ω_v∞ªA ≈¿zNM PBÕ‡A À , “v¥ªA B»ŒªG œ»NƒM ªA “ÕB¨ªA æBöG ïG “YúùA “øf¥ùB∑ œ« ªA —iBrJªA j∑g f®I “v¥ªA ü ™Àjq
f_≥ À , j_vñ l_Õl®ªA O_ŒI ü  iAj¥N_mA ïG …_ŒIC OŒI ≈ø …UÀja À (¬›nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Œª ±mÃÕ “≥iB∞ø …ŒØ À “v¥ªA æÃvØ ≈ø
À j_vø ïG  Ã_ºõ ¡_« À , —iBŒ_nªA ≈ø …MÃaG …ßBI À , B»ƒø —iBŒnªA …NUjaC À , j◊JªA ü …MÃaG  B¥ªC ∆C æAÃYfiA  h« æ›a TfY
.  fƒß œ¥JØ lÕl®ªA ≈ø  ÃßBI
“_Œ G PB_ÕE ”_ºß “º¿Nrø “v¥ªA ∆C ”ºß …ŒJƒNªA …ŒØ À “v¥ªA ü ™Àjq # îº÷Bnºª PBÕE …MÃaG À ±mÃÕ ü ∆B∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥
æB_¿∏ªA “_∏ÕiC ü ¡»N_JRÕ À , —l®ªA tjß ïG ¡»®ØjÕ ”NY îvºbùA  eBJß iÃøC œºÕ œªÃªA ë …√C À , …√BZJm A fŒYÃM ”ºß “ªAe
j«B_§ªA \_÷›ªA Ã_« B_ø ‹ f_ÕjÕ Bø B»ƒø WNƒNnÕ À   ´ ’BrÕ SŒY ïG ‹ ’BrÕ SŒY ïG LBJmfiA ∂ÃnÕ  jøC ”ºß KªB¨ªA ïB®M ûØ
. B»ƒø
 Ã≥Ã_nÕ ∆C πªh_I ∆Àf_ÕjÕ Af_Jß —iBŒnªA ≈ø  Àjq ¡Q j◊I j®≥ ü  Ã¥ªC À  ÀeB∑ À ¡«BaC AÀfnY (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ —ÃaG  h»Ø
. ∫› A …ƒø \÷›ªA KJnªA Ah« î®I A  BŒYDØ ∫› A ïG
¡»_n∞√C ïG ¡»Œ_IC K_Y AÃ_ªÃê ∆C À , |∞àA À ©yêA KJm î®I A …®ØjØ  Ã®yÀ À , ΩŒªhNªA KJm î®I A  lßDØ  ÃºªhÕ ∆C À
 j_vI …_ŒªG A eB_ßDØ ¬f_ªBI c_ÒºùA …_vŒ¿¥I ±_mÃÕ …_ŒªG AÃ_®√ SŒY ¡»ŒIC jvJI AÃJ«g À , jøfiA A o∏®Ø ¡»ŒIC …UÀ ¡ AúbŒØ
. …»UÀ ”ºß  B¥ªC À rJªA …ŒªG …I ’BU –hªA …vŒ¿¥I
ü …_I _m B_¿º∑ À , …_n∞√ æB_ö À …_NøAj∑ iÃ_»£ …ŒØ Ω®U À …ƒø A  BåC ’ÃnI fuB≥  fv≥ B¿º∑ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ælÕ À
_rÕ πªg ïG À , —j«B£ “∞Õjq “J¥ƒø À “ƒnY “ÕB´ ïG ΩŒJnªA πªg î®I A  Af« “Õki ÀC “∏º« ïG …Õf»Õ ΩŒJm ü K∑i ÀC nø
‹ A ∆H_Ø _vÕ À µ_NÕ ≈_ø …√G BƒŒºß A ≈ø f≥ œaC Ah« À ±mÃÕ B√C $ : æÃ¥Õ À …MÃa‚ …n∞√ ≤j®Õ SŒY (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ
œ_Ii B»_º®U f≥ ΩJ≥ ≈ø –BÕ⁄i ΩÕÀDM Ah« OIC BÕ $ : …MÃaG ≈ø —jzÅ …ŒIfi æÃ¥Õ À , —iÃnªA ≈ø 91 “Õ‡A : # îƒn A jUC ©ŒzÕ
“_ŒIhÜA  h_aDM ¡_Q # œMÃ_aG î_I À ŒI ∆BÒŒrªA Æl√ ∆C f®I ≈ø ÀfJªA ≈ø ¡∏I ’BU À ≈VnªA ≈ø UjaC gG œI ≈nYC f≥ À B¥Y
j B_Ø S_ÕeBYfiA Ω_ÕÀDM ≈_ø N¿ºß À πºùA ≈ø NŒME f≥ Li $ : æÃ¥ŒØ   ´ ≈ß ~j®Õ À …Ii ïG “ AêA …n∞√ “Œº∏I ΩJ¥ŒØ “Œ ‚A
. —iÃnªA ≈ø 101 “Õ‡A : # —ja‡A À BŒ√fªA ü œŒªÀ O√C ~ifiA À PAÀB¿nªA
…_UÃI ©_UjÕ B_¿ß ÀC “_v¥ªA ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA AêDm “ßBö ∫Bƒ« ∆B∑ …√C ”ºß “ª‹e # îº÷Bnºª $ : ïB®M …ªÃ≥ ü À
. —iÃnªA  h« ü Oªl√DØ “v¥ªA ïG
œ_« “J_v®ªA ∆C , ©_¿ A ü j_∑g # îJ_ø æ›_y œ∞ª B√BIC ∆G “Jvß ≈ç À Bƒø BƒŒIC ïG KYC  ÃaC À ±mÃŒª AêB≥ gG $ : ïB®M …ªÃ≥
f_YAÀ ‹ À , î_®IifiA ïG —jr®ªA îI Bø : ΩŒ≥ À , jrß “nú ïG —jrß ≈ø “ßBö ”ºß ©¥Õ À , |®Jª B»z®I Kv®NÕ ªA “ßB¿ÜA
. j∞ƒªA À °«jªA À ¬Ã¥ªB∑ …§∞ª ≈ø …ª
. ”»N√A
À , …_®ø  Àj_∑g –h_ªA  B_aC À ±_mÃÕ ›_a B_ø LÃ¥®Õ ’BƒIC ¡« ∆ú÷B¥ªA # Bƒø BƒŒIC ïG KYC  ÃaC À ±mÃŒª AêB≥ gG $ : …ªÃ≥ À
≈_ç À $ : ¡ Ã_≥ …_Œºß æf_Õ B_¿∑ …_ªAÃøC À …ŒqAÃø —iAeG À LÃ¥®Õ ¡»ŒIC OŒI IfM ¡«fŒI ’BÕÃ≥C æBUi ¡« À —jrß ¡»Mfß O√B∑
. # “Jvß
B_√B∑ Ah_«  BaC À ±mÃÕ ∆DI j®rÕ ¡»ƒŒI B¿ŒØ —ÃaG À LÃ¥®Œª ’BƒIC B®Œö ¡»√C ©ø ±mÃÕ ïG …NJnƒI #  ÃaC À ±mÃŒª $ : ¡ Ã≥ À
B¿»√C f»rÕ ∂BŒnªA À , # îøBŒƒI $ Ah« ±mÃÕ œaC ¡mA ∆C j∑hM PBÕAÀjªA , °¥Ø Lfi îº÷B¥ªA ’‹¤ ≈ÕÃaC À —fYAÀ ¬fi ≈ÕÃaC
. …ªAÃøC À …ŒqAÃø IfM À LÃ¥®Õ OŒI jøC ≈ø ’œrI ∆BøÃ¥Õ ‹ ≈Õ ¨u B√B∑
À ¡«f_nY ”ºß æfÕ “¥IBnªA “º¿ÜA ≈ß æBY ë À , |®I —Ã¥I Bƒz®I ±®y eÀfrø ’BÕÃ≥C —jrß –C # “Jvß ≈ç À $ : ¡ Ã≥ À
# îJø æ›y œ∞ª B√BIC ∆G $ :  f®I ¡ Ã¥ª ΩŒº®NªA ¬Bó “ªlƒñ ë À , ¡»ƒø jR∑C B¿ …JY ü LÃ¥®Õ ¡»ŒIC ”ºß ¡»§Œ´ À B¿ ¡»¥ƒY
.
∆Àe — _nªA eBnØ À “¥ŒºnªA ü XBUÃß‹A æ›zªBI ∆Ã®Õ À æ›zªBI ¡»ŒIC ”ºß ¡»ƒø ’Bz≥ # îJø æ›y œ∞ª B√BIC ∆G $ : ¡ Ã≥ À
. ≈ÕfªA ü æ›zªA
If_NI ∆Ã_øÃ¥Õ |®J_ª ¡»_z®I Kv®Nø ∆ÀfyB®Nø ’BÕÃ≥C ∆AÃaG “ßBö ¡»√G ¡»ƒŒI B¿ŒØ AÀj∑AhM Bø ”zN¥ø ë πªg ∆flØ : ‹ÀC BøC
”_ºß —B_ŒáA iÃ_øC ≈_ø ∆BÕÃ¥Õ ‹ ∆A ¨u ∆›∞  ÃaC À ±mÃÕ À , …»UAÃÕ  Àj∏ø Ω∑ ©Øe À …qB®ø `›uG À “ÕÃŒáA ¡»ŒIC ∆Ã◊q
…ªBJ≥G À ¡»√Àe B¿»I …NŒº∏I …ªB¨NqA À B¿»JY ü ¡»ŒIC Ω´ÃM ∆B∑ πªh∑ ∆B∑ AgG À , ¡»Œºß À …Œºß ›∑ ‹G B¿»ƒø Ω∑ oŒª À , ’œq
B_ø if≥ ”ºß …º÷BmÀ À …IBJmC ≈ø Ω∏I ∆Bn√‚A ¡N»Õ ∆C œßfNnM —BŒáA “¿∏Y ∆HØ “Œyjø ´ “Uîø “¥Õj ¡»ƒß ~Ajß‚BI B¿»Œºß
“_økC À …_MBŒY \ŒMB_∞ø  f_ŒI ≈_¿ß ~Aj_ß‚A À , ›÷B_ …_ƒß ¨Õ ‹ À …Œºß Ω∑ ë ≈ø ”ºß …øB¿N«A ∆Bn√‚A jv≥ À , QDNªA ≈ø …ª
À …_MBÕE À B_I j∞∏ªB_∑ j_aC LBJmC …ºØ ≈ÕfªA ü æ›zªA BøC À , IfNªA ü BUBUÃßA À “øB¥Nm‹A ¢Aju ≈ø ‹›y ‹G oŒª …qB®ø
. …Œ«AÃ√ À  jøAÀC “∞ªBã
¡ Ã≥ À # îáBu BøÃ≥  f®I ≈ø AÃ√Ã∏M À $ : ¡ Ã≥ ≈ø j»§Õ B¿∑ LÃ¥®Õ ¡»ŒIC —ÃJƒI îƒßhø BI îƒø¤ø AÃ√B∑ ¡»√flØ : BŒ√BQ BøC À
À , π_ªg _´ À # B_ƒŒºß A ∫jQE f¥ª BM $ : A aC ±mÃŒª ¡ Ã≥ À —iÃnªA ≈ø 97 “Õ‡A : # BƒIÃ√g Bƒª j∞¨NmA B√BIC BÕ $ : A aC
. ≈ÕjØB∑ πªhI AÃ√B∏ª ≈ÕfªA ü …ª›y # îJø æ›y œ∞ª B√BIC ∆G $ : ¡ Ã¥I AÀeAiC ê
AÃ_ºN≥A $ : AêB_≥ B¿∑ ¡»ŒIC KY ¡ wºbŒª Aú®Ø Bø ±mÃŒI Aú®Ø BòG À , …√Àj≥ÃÕ À …√ÿ§®Õ À ¡«BIC ∆ÃJê AÃ√B∑ πªg ©ø ¡« À
ê À , …JY ¡ wºë ∆C ∆ÃJê À …√ÃJê AÃ√B∑ - ∂BŒnªA Ah« …Œºß æfÕ B¿∑ - ¡»Ø # ¡∏ŒIC …UÀ ¡∏ª Ωë ByiC  ÃYj A ÀC ±mÃÕ
À Ã_ÜA ¡_ Ãºë ”NY  Ã∞®zNnÕ ÀC  Ãªl®Õ ÀC LÃ¥®Õ AúN¥Õ ∆C À ¡»ŒaC ∆Àe ¡»ŒIDI AÀ’fJÕ ∆C ïG ©JÒªBI AÃR®J√‹ πªg ≤›a ∆B∑
. ∆ëC ¡»Œºß ±mÃÕ ü ∆DrªA ¡Q jøfiA ¡ Ã∞vÕ
¡Õf_¥ªA πª›y œ∞ª π√G BM AêB≥ ∆Àfƒ∞M ∆C ‹ ê ±mÃÕ \Õi fUfi œ√G $ : ¡ æB≥ îY Ah« ¡ Ã≥ ΩRñ A aC ¡«BIC AûJU f¥ª À
œ_¨JƒÕ ‹ Bñ  jøC ü “¨ªBJùA À ±mÃÕ KY ü ¢AjØ‚A ΩI ≈ÕfªA ü æ›zªA …I eAjùA oŒª ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , —iÃnªA ≈ø 95 “Õ‡A : #
.
À , “_ºß e‹ÀC ¡_« À BƒIA jrß BƒQA …ª ∆B∑ À ÀfJªA ≈∏nÕ (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ∆B∑ …√C PBÕ‡A ≈ø B»I °JMjÕ Bø À “Õ‡A ≈ø j»§Õ À
¡»ƒø ∆BƒQA ∆B∑ À , …ŒqAÃø À …ªAÃøC iÃøC ¡»ÕfÕDI jIfÕ À …MBŒY ”Yi ¡»Œºß iÀfÕ —fq À —Ã≥ êÀC “Jvß ¡« AiBJ∑ ¡»ƒø —jrß ∆B∑
B_JY B_¿»Jê B¿»ŒªG ›J¥ø (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ∆B∑ À , …ŒIC À …øfi  ÃaC À ±mÃÕ B¿« À B¿»ŒIC jVY ü —fYAÀ ¬fi ≈ÕÃaC ≈Õ ¨u
Ω_Rñ `Àf_¿ùA î_vºbùA A eB_Jß ≈_ø ë À ? ±Œ∑ B¿»ŒØ œ√Bn∞√ ‘à ‹ ‘Ã¥NªA À æB¿∏ªA iBQE ≈ø B¿»NŒuB√ ü pj∞NÕ Bù AfÕfq
. πªg ïG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À 46 : x : # iAfªA ‘j∑g “vªBÇ ¡«BƒvºaC B√G $ : ïB®M …ªÃ≥
À π_ªg pj_∞NÕ (¬›_nªB»Œºß) LÃ¥®Õ À B¿»Œºß ¡»ƒø ∆B¨yfiA —j÷B√ WU¤Õ À B¿ —Ãa‚A j÷Bm fnY RÕ iBRÕ‚A À KáA Ah« ∆B∏Ø
À ¡«f_nY ü f_ÕlÕ π_ªg À …_Œºß ¡»ƒøD_Õ ‹ À …_I ¡»MÃ_ºÇ ”yjÕ ‹ À …Œºß ¡»ØBë ∆B∑ À ±mÃÕ KY ü “uBa À B¿»JY ü ≠ªBJÕ
B»_v≥ À B_Õ⁄jªA ±_mÃÕ ‘Ci ”NY # AfŒ∑ πª AÀfŒ∏ŒØ …ªÃ≥ ≈ø …MeB∞NmA Pjø B¿∑ j∏ùA À jrªA ¡»«ÃUÀ ≈ø pj∞NÕ iBvØ ¡»§Œ´
¡«f_Œ∑ πªhI ≈øDÕ …º®ª B»I …MÃaG ë ‹ À  BÕ⁄i ¡N∏Õ ∆C  BuÀC À , …ŒØ  fUÀ À …ª …JY eAekA À …Œºß …ŒIC ∂B∞qG πªhI eAlØ …ŒIfi
.   IfM Kº´ jÕf¥NªA ≈∏ª
B_¿»I Ω¨NrÕ SŒY …ŒaC À ±mÃŒI …®ƒvÕ Bø À ¡»ŒIC jøC ≈ø …√Àf«BrÕ AÃ√B∑ Bø ¡»ƒŒI B¿ŒØ AÀj∑AhM À LÃ¥®Õ I ≈ø iBJ∏ªA ©¿NUBØ
ü “_ªB®∞ªA …_ÕeBÕC À …_MBŒY ∆B_∑iC —fq À —Ã≥ êÀC “Jvß ¡« À Ω÷BÒI …ƒß ∆BŒƒ¨Õ ‹ ∆A ¨u ∆›∞ B¿« À ¡»Œºß B¿«jQ¤Õ À ¡»ƒß
≈Õh_« iB_RÕG “_¥ÕjÒªA “øB¥N_mA À — _nªA ≈_nY ≈_ø oŒ_ª À , œqAÃùA À æAÃøfiA —iAeG À “rŒ®ùA ©ØBƒø KºU À “ÕeBß “Õki Ω∑ ©Øe
.  h« …N¥Õj “»U ≈ø îJø æ›y ü …√DI Aÿ∏Y À ¡»ŒIC — m AÃøhØ ¡»MÃ≥ ”ºß “ÕÃ¥ªA “Jv®ªA π◊ªÀC ”ºß B¿»∞®y ”ºß î∞Œ®zªA
f«AÃ_q πªh_I PjØÃ_M B_¿∑ “_ŒßB¿NU‹A …NŒrø ü æ›zªA ΩI πªhI AÀj∞∏Õ ”NY ≈ÕfªA ü æ›zªA æ›zªBI ¡»ŒIC œøjI AÀfÕjÕ À
. B»ŒªG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À PBÕ‡A
¡»Œ_IC æ›_zI ¡»ƒ_ø ¡_∏áA Ah_« ∆C ¡»z®I  j∑g Bø : B»ƒø : “Õ‡A ”ƒ®ø jÕj¥M ü ≤Ajç‹A ≈ø mB∞NªA ±ºNã ü Bø j»§Õ πªhI À
≤›N_aA æÀfiA  iB_Rø ∆Ã_∏ŒØ Ω_J≥ ≈ø B¿»øC KY ü … AjØHI  BÕG ¬B»MA …JJm Ω®ª J∑ DÒa À îJø Ω»U —AÀBnùA À æf®ªA µÕj ≈ß
À e‹ÀfiA iB¨_u ”_ºß ±_Ò®ªA —eB_Õk ü ≈Õf_ªAêA —l_Õj´ ≈_ø ¡»º_yC –h_ªA ë À ≈»ƒø ’Bø‚A B¿Œm ‹ À PBUÀlªA ef®NI PB»øfiA
.  e‹ÀC j¨uC B√B∑ À ¡»ØB®y
|´B_JNªA À f_mBZNªA ™Ã_≥À ’B_¥√G À , æf®ªA À “J A ”ºß ¡»NŒIjM À e‹ÀfiA —AiAfñ ≈ÕfªAêA “ÕBƒß LÃUÀ “v¥ªA f÷AÃØ ≈ø À : æB≥
ƒ__ªA …__ƒß ”__»√ f__≥ À , ‘à B__I …__Œafi —B__IBä À …__ª “__√B«G æÃ__z∞ùA  f__®Õ B__ñ |__®I ”__ºß ¡»__z®I ΩŒ__z∞M LB__ƒNUA …__ƒø À ¡»ƒ__ŒI
À ∂›_afiA ¬iB_∏¿∑ “_ÕjÒ∞ªA K_«AÃùBI ïB_®M A Ω_zØ ≈_ø ΩŒz∞M ü “¿∏áA ΩŒJm ∫úm …ƒø À , B¥ºÒø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ’B∑hªA À ¡º®ªA À ‘Ã¥NªA
∆B_n√‚A Ω_®∞Õ B_ø ≈∏ª À , …ŒØ Kè Bñ …¿ºß ≈ø ‹G ¡»Œºß  BÕ⁄i w≥ ≈ß ±mÃÕ ”»√ Bø À Ah« …Œºß ”∞ë –hªBI LÃ¥®Õ ∆B∑ Bø À
. ›∑ ? …YiAÃU ”ºß B»√BÒºm ∆Àe æÃê ∆C ©ŒÒNnÕ C ? …YÀi À …Jº≥ À …MlÕj¨I
. ”»N√A
≤›N_aA PB_»øfiA ≤›NaA ’BßfNmA ∆C : …Œ∞Ø # G $ ≈»ƒø ’Bø‚A “uBa À PB»øfiA ≤›NaA ¡»Œ¨I À ¡«fnY Drƒø ∆G : …ªÃ≥ BøC
Ã_ª À , Ah_« ´ πªhª ïB®M …ø›∑ ü iÃ∑hùA KJnªA ≈∏ª , Ω¿Nä eiÃùA ü πªg eÃUÀ À ,  iB∏√G ÆÃnÕ ‹ Bû ∆B∑ ∆G À e‹ÀfiA
. …I Aîƒ¥Õ À …I Aú®Ø Bø ±mÃÕ œaDI Aú®∞ª fŒYêA KJnªA ë ∆B∑
LÃ_¥®Õ “_Jä ∆C  eB_∞ø À # ¡»ØB®_y À e‹ÀfiA iB¨_u ”ºß ±Ò®ªA —eBÕk ü ≈ÕfªAêA —lÕj´ ≈ø ¡»ºyC –hªA ë À $ : …ªÃ≥ BøC À
AÀ _∑ AgHØ AiB¨u AÃøAe Bø ¡«e‹ÀC iB¨u ïG “JnƒªBI ’BI‡A ≈ø eûrùA ë B¿∑ B¿«j¨vª …ƒø BÕlÕj´ BõjM À “≥i O√B∑ BòG ±mÃŒª
. ¡»ƒø j¨uC ë ≈ø ïG Oº¥N√A
, π_ªg ü ¡»N_yiB®ø À ¡»NõAl_ø ≈_ß ∆îҥƒÕ À iB¨vºª iBJ∏ªA …¿ºnÕ Bû ¡Y ªA À “≥jªBI LÃrùA KáA ≈ø ™ÃƒªA Ah« ∆C : …Œ∞Ø
AÃJŒUD_Ø “ÕÃ_nNªA À ΩÕf_®NªA ≤›a πªg ∆DI AÃy ßA À ¡»÷B∞®y À ¡«iB¨vI ≈ÕfªAêA ¬B¿N«A —eBÕk AÀf«Bq AgG e‹ÀfiA ’A ∑ ‘jM
~A ß‹A ≈ß Aîҥ√A À AÃN∏m —BŒáA jøC ü ¡»≥Bm ”ºß ¬BŒ¥ºª AÃZºvÕ ”NY AÃ√B®Õ À AÃõjÕ À ¡ ∂jÕ ∆C Kè ’B∞®y iB¨u ¡»√DI
. πªg ¡»®ƒ≥C À
ü “J_v®ªA ≈_ø Ω_∑ B«f_»®Õ _ªA œ_« À B¿«j¨vª B¿ “õjªA À “ØCjªA À “≥jªA —iÃu …ŒaC À ±mÃŒª LÃ¥®Õ KY —iÃu O√B∑ úØ
”_ºß æf_Õ ¡»Œ_ºß ›Œ_ªe # “J_vß ≈ç À $ ¡ Ã≥ ∆B∏ª À B»Œºß ¡«BIC AÃøhÕ À B«ÃJŒ®Õ  j¨u æBY ü …ª …ŒIC ≈ø B«j∑hÕ À …n∞√
. B¿ …JY —eBÕk ü ¡»ŒIC æ›y ”ºß æfÕ ¡ ›Œªe ‹ æ›zªA ïG ¡»ŒIC “Jn√ ü ¡ ›y
∆C ¬Ã_º®ùA ≈_ø À # ∆ÃZ_uBƒª …_ª B_√G À ±_mÃÕ ”_ºß B_ƒøDM ‹ π_ª B_ø $ : ±mÃÕ jøC ü ¡«BIC Aÿº∑ B¿ƒŒY ¡»ŒIfi AêB≥ ¡»√C ”ºß
. …∞®y À  j¨vª À …ª “õjªA À “≥jªBI “J A ’AiÀ jøC , …Œºß ¡»ƒø fYC ≈øC ¬fß À …ª …NJ≥Ajø À …ŒªG …¿y À ±mÃŒª …øAj∑G
 e‹ÀC “_ŒIjM ü K_UAêA ≈_ß …Øj_u …_ƒIA ü LÃ_¥®Õ ‘ë ∆C  Bƒ®ø À æB≥ Bø jaE ïG Ah« …Œºß ”∞ë LÃ¥®Õ ∆B∑ Bø À : …ªÃ≥ BøC À
`Àj_ªA “_¥ºß À Kº¥ªA ‘ë “∞ªBã ∆DI  jÕh®M ¡Q  e‹ÀC ü ‘úI ïG …®ØfŒm …√C À ≤Bv√‚A À æf®ªA ≤›a πªg ∆DI …ƒø ¡ºß ”ºß
. ∆Bn√‚A …®ŒÒNnÕ ‹ Bû
À ’Af»_rªA À î¥Õf_vªA ≈_ø BI ’B¿º®ªA À ’BŒJ√fiA PBøB¥ø µ÷B¥Y B»ƒø WNƒNnÕ ªA “Œº¥ƒªA À “Œº¥®ªA “¿ºnùA æÃuflª eBnØG …√C …Œ∞Ø
_ªA “Œ√B_n∞ƒªA Ω_÷AgjªA µ_ä À B_»I µºbNªA ≈ø “®m ü …MjÒØ KnÅ ∆Bn√‚A ∆C ∂›afiA ¡÷Aj∑ ≈ß SZJªA …Œºß I Bø À îáBvªA
~B_MiA ≈_ø Ω_∑ ≈_ø  Ã_Uj√ j_øC Ah_« À , “_Œ¨I À —B_yjø Ω_∑ ”ºß …√BZJm A —Byjø iBRÕG À o∞ƒªA ‘ë ™BJMA B»mBmC À B»ºuC
. ¡»ƒø (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ΩRñ ¡Q ’BŒJ√fiBI ≈§ªA B¿Ø ™iêA À ‘Ã¥NªA Ω«C ≈ø “Œ¥ºàA PByBÕjªBI
ü “_¿ÜA œ«AÃ_ƒªA À j_øAÀfiA  h« ”ƒ®ø B¿Ø iÃøfiA  h« æBRøC ü …n∞√ ‘ë ±ªBë ∆C ∆Bn√‚A “ßBÒNmA ü ≈∏Õ AgG –j®q OŒª À
. “êju “ØkBâ ‹G œ« Ω« À B»I “¥º®NùA ≈ÕfªA
¡»_n∞√C ‘Ã_« ’Aj_mC pB_ƒªA ≈_ø îÒ_mÃNùA “Uie ïG “ÕeÃJ®ªA ¡»∞≥AÃù BÒY À …÷BŒªÀC À A ’BŒJ√C PBøB¥ù ’AikG  j∑g B¿ŒØ ∆C ”ºß
ü æB_≥ À 87 : ¬B_®√fiA # ¡Œ¥N_nø ¢Aj_u ïG ¡«BƒÕf« À ¡«BƒŒJNUA À $ …ªÃ≥ ΩRñ ’BŒJ√fiA …√BZJm ≤jß f≥ À , ¡»Ii ¬B¥ñ BÜA
Ω_®Ø ¡»Œ_ªG B_ƒŒYÀC À B_√jøDI ∆Àf_»Õ “_¿÷C ¡«B_ƒº®U À îáB_u B_ƒº®U ›∑ À $ : (¬›nªAB¿»Œºß) ∂BZmG À ¡Œ«AjIG …ÕÃIC À LÃ¥®Õ
‘j_∑g “_vªBÇ ¡«Bƒ_vºaC B_√G $ : B_zÕC ¡»Œ_Ø æB≥ À , 73 : ’BŒJ√fiA : # ≈ÕfIBß Bƒª AÃ√B∑ À ’B∑lªA ’BNÕG À —›vªA ¬B≥G À PA àA
. 46 x : # iAfªA
- ¬›_ªA \N_∞I - ∆Ã_vºã ¡»Ø …n∞ƒª ¡»vºaC À ¡»®ö À ¡«BJNUA …√C À , fŒ¥I πªg fŒ¥Õ À … Aju ¡Œ¥Nnø ïG ¡«Af« …√C aDØ
. ∫iBrø ¡»ŒØ …∑iBrÕ ‹ …√BZJm
…√BZJ_m ij_∑ f_≥ À ,   ´ ÀC ¡»n∞√C ¨ªA πªg ∆B∑ ’AÃm   ´ —Byjø …MByjø ”ºß ∆ÀjQ¤Õ ‹ À µáA ≈ø  fÕjÕ Bø ‹G ∆èNJÕ ›Ø
. 83 x : # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G î®öC ¡»ƒÕôfi $ : îvºbùA ”ƒRNmA À ∆BÒŒrªA ≈ß ¬eE I ’AôG “ÕB∏Y …ø›∑ ü
O_√B∑ B_ø “_uBa ±_mÃÕ ≈ø À æB¿∏ªA À ‘Ã¥NªA B¿»ƒø pj∞NÕ ∆B∑ Bù …√BZJm A ü  BaC À ±mÃÕ Kê ∆B∑ BòG LÃ¥®Õ ∆C µáBØ
. “NJªA ‘ë …JY ≈∏Õ À , LÃ¥®Õ æE ”ºß À …Œºß …N¿®√ ¡NÕ À SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿º®Õ À …ŒJNVŒm A ∆C  BÕ⁄i …Œºß æfM
“_ôj∏ªA PBÕ‡A ∂BŒm ∆C OØjß f≥ À , ≈ÕfªA ü …ª›y # îJø æ›y œ∞ª B√BIC ∆G $ : ¡ Ã≥ ≈ø ¡«eAjø ∆C ¡»z®I  j∑g Bø B»ƒø À
. …®ØfÕ
≈_ß ¡«jøC ü æÀf®ªA À …M m ü æ›zªA ïG ¡«BIC AÃJn√ BòG À ’BŒJ√C AÃ√B∑ ±mÃÕ —ÃaG ∆G : ≈ÕjaE æÃ≥ …UÃI æÃ¥ªA Ah« ΩIB¥Õ À
. ¡»ŒIC À ¡»ŒaC ü ¡º§ªA À “Œv®ùA ≈ø  ÃJ∏MiA Bñ ¡»Œºß ~ ßA AgG À , “øB¥Nm‹A À æf®ªA
Ω_J≥ ’B_ŒJ√fiA ≈_ß j÷B¨vªA iÀfu kAÃU ”ºß ’BƒI …I pDI ‹ ÀC —ÃJƒªA ΩJ≥ ¡»ƒß Pifu — ¨u “Œv®ø O√B∑ πªg ∆DI …ƒß AÃIBUC
Aj_ùA æB_∞ fiA ≈ß iÃøfiA  h« æBRøC iÀfu l÷BÜA ≈ø À Ajø AiB¨u “Œv®ùA iÀfu îY AÃ√Ã∏Õ ∆C kAÃÄ KŒUC Bñi À —ÃJƒªA
.
163 : ’B_nƒªA : ¢BJ_mfiA À LÃ_¥®Õ À ∂BZ_mG À Ω_ŒßB G À ¡Œ«Aj_IG ïG B_ƒŒYÀC À $ : ïB_®M …ªÃ≥ oŒª À , “ßÃØfø ¬B«ÀC  h« À
. ±mÃÕ —ÃaG ü Bêju ¢BJmfiA —ÃJ√ ü j«B§ªA
À ¡_»Ii ïG AÃIB_M ¡Q µÕfvªA ±mÃÕ Aÿº£ Bñ AÃJ√gC À ±mÃÕ AÀfnY ’BŒJ√C e‹ÀC AÃ√B∑ ΩI ’BŒJ√C AÃ√Ã∏Õ ±mÃÕ —ÃaG ∆C µáA À
98 : “_Õ‡A : # œIi ¡∏ª j∞¨NmC ≤Ãm $ : …ªÃ≥ ¡»ŒIC ≈ß A ”∏Y B¿∑ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ À LÃ¥®Õ ¡ j∞¨NmA f≥ À AÃZºuC
: # îõAj_ªA ¡_YiC Ã_« À ¡∏ª A j∞¨Õ $ : …ªÃ≥ ±mÃÕ ≈ß À # î◊ Ba Bƒ∑ B√G BƒIÃ√g Bƒª j∞¨NmA B√BIC BÕ $ : ¡ Ã≥ f®I —iÃnªA ≈ø
. # î◊ Bà Bƒ∑ ∆G À $ : ¡ Ã¥I …ª ¡»ØA ßA f®I —iÃnªA ≈ø 92 : “Õ‡A
À …_MÃaG ”_ºß  B_Õ⁄i w_¥Õ ∆C  B»√ LÃ¥®Õ ∆B∑ f≥ À  BÕ⁄i ¡»Œºß w≥ Bø f®I  ÀfnY BòG ±mÃÕ —ÃaG ∆G : ¡»z®I æÃ≥ : B»ƒø À
. …√BŒI jø B¿∑ πªg ΩJ≥ fnáA ¡»I µá f≥ À ¡«fnY —eBÕk OJUÀC BòG BÕ⁄jªA ∆C µáA
“_Õ‡A À ±mÃÕ —ÃaG æÃ≥ “¿NM # îáBu BøÃ≥  f®I ≈ø AÃ√Ã∏M À ¡∏ŒIC …UÀ ¡∏ª Ωë ByiC  ÃYj A ÀC ±mÃÕ AúN≥A $ : ïB®M …ªÃ≥
ïB_®M  j_∑g B_¿∑ …_ƒø ¡»_mÃ∞√ \ÕjM “Òa πªhI Aà ª ±mÃÕ jøC ü  Àf¥ß –hªA ¡«jó¤ø ü ¡»MjøA¤ø ≈ø œ√BRªA Ωv∞ªA ≈¿zNM
. —iÃnªA ≈ø 102 “Õ‡A : # ∆Àj∏ô ¡« À ¡«jøC AîöC gG ¡»Õfª Oƒ∑ Bø À $ : …ªÃ¥I
- …_ªÃ≥ ïG - “J_vß ≈ç À Bƒø BƒŒIC ïG KYC  ÃaC À ±mÃŒª AêB≥ $ : T›RªA PBÕ‡A  h« ü ¡»MjøA¤ø ìø …√BZJm A j∑g f≥ À
. # îºßBØ ¡Nƒ∑ ∆G
iB_vØ e‹ÀfiA j÷B_m ≈_ß B¿»ŒªG …n∞√ BIhU À B¿»n∞√C ïG ¡»ƒß LÃ¥®Õ …UÀ BØju gG …ŒaC À ±mÃÕ ü ¡»NJŒvø j∑g ‹ÀC AÀeiÀDØ
“_JŒa À ¡»NŒ_vbq ¢Ã¥_m …_ŒØ j_øfiA ΩJ¥N_nø ü ¡Œ_§ß j_ÒÇ ¡«f_ßÃM ¡_»I “ªBY “ƒä  h« À , Aú®Ø Bø B¿« ¨I DJ®Õ ‹ À B»ølNºÕ
. …N¥Õj À …M m ü LÃ¥®Õ ≈ø ≤AjçA ë À , —Ã¥ªA f®I ¡»∞®y À —l®ªA f®I ¡»Nªg À ¡«B®nø
Ω_N≥ ¬Àl_ª ïG ¡»_z®I iB_qDØ –Cj_ªA ≈_ø  Aj_Õ À “_ÒàA ≈_ø  DŒ« Bø ¡»ƒø Ω∑ `jÒI “ÕkjªA ≈ø wºbNªA µÕj ü BŒ√BQ AÀj∑AhM ¡Q
…_UÀ Ã_ºbŒØ … i ÃZô À … A πªhI ”nƒŒØ …º«DI ∂ÃZºªA À …ŒIC ïG eîªA …®ø ©ŒÒNnÕ ‹ —fŒ®I ByiC …Yj ïG ∆ÀjaE À , ±mÃÕ
. ¡»ŒØ …÷BJY À …JY °nJƒÕ À ¡ ¡»ŒIC
—f_Œ®JªA “_Œ÷BƒªA e›J_ªA |®I ïG …I AÃJ«hÕ À —iBŒnªA |®I …Ò¥NºŒª j◊I j®≥ ü  Ã¥ºÕ ∆C ë À œ√BRªA –CjªA ≈ø Lj¥Õ Bø ”ºß AÃ¥∞MA ¡Q
.  jQC ”∞®Õ À   a πªhI ©Ò¥ƒŒØ
ü ¡_»ø›∑ \NN∞ø ü AÀj∑g f≥ À -  fYÀ ±mÃÕ ¡«j∑g ü À ,  jøC ü ¡»ƒø îÕCjªA fYfi “ÕB∏Y # ±mÃÕ AúN≥A $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
…NÕBƒß ÆúI À LÃ¥®Õ KY fÕlñ BuÃvã ∆B∑ …√C ”ºß ΩŒªe - # Bƒø BƒŒIC ïG KYC  ÃaC À ±mÃŒª $ : B®ø  BaC À ±mÃÕ —jøA¤ùA
PBÕBƒ®ªA waDI jrI À BÕ⁄jªA ‘Ci –hªA ë ±mÃÕ À ? ‹ ±Œ∑ À ¡»ƒŒI ≈ø ¬Aj∑‚A À KáBI AÃJä BzÕC  ÃaC ∆B∑ ∆G À …øB¿N«A À
B_®ø ≈ÕÃ_afiA j_∑g ü Ω®ª À , …ŒaC ΩJ≥ ≈ø Bû Lj≥C ¡»ŒªG …ºJ≥ ≈ø …UÃNùA jÒàA À B¿« ∑C ∆B∑ f≥ À , “ŒJŒ¨ªA PBøAj∏ªA À “Œ ‚A
. B¿»ŒªG “JnƒªBI ¡«f¥Y À ¡»§Œ´ À —Ãa‚A fnY WŒŒ»M À B¿ ©JÒªBI …Já KUÃùA B¿»øfi LÃ¥®Õ KY ïG —iBqG
…_ŒIC O_ŒI ïG eÃ_®ªA ”_ºß …_®ø if_¥Õ ‹ ~iC ü  ÃIj´ ÀC  À u ”ƒ®ùA À , …ŒØ œ√BRªA ¡»ÕCi “ÕB∏Y # ByiC  ÃYj A ÀC $ : …ªÃ≥ À
. πªg §√ À ’B√ ∆B∏ø ïG …JÕj¨M ÀC j◊I ü …÷B¥ªH∑  jÒa ≈ø `A nÕ À  jQC ©Ò¥ƒÕ æÃN¥ùB∑ ∆Ã∏ŒØ
…_I ©_∞NƒÕ ‹ À …_ƒß ¨N_nÕ –h_ªA TB_QfiA ÀC ™B_NùA ∆B_n√‚A ’B_¥ªG ü Ω¿®N_nÕ –hªA `jÒªA •∞ª À # ~iC $ ∏ƒM …Œºß ΩŒªfªA À
. …ƒß ~Ajß„ª
AÃ_ºN¥M ‹ : ¡»ƒ_ø Ω_÷B≥ æB_≥ ”_NY —Ã_a‚A jR∑C fƒß œyjùA ë ∆B∑ îÕCjªA ™Ã¿â ∆C ”ºß ΩŒªe , ¡»ŒªG fÕe ªBI îÕCjªA “Jn√ ü À
. G ±mÃÕ
™B_∞MiBI ¡_ …_JY xÃ_ºa ≈_ß “_ÕBƒ∑ ë À ¡∏ŒIC …UÀ ¡∏ª Ãºë ”NY ≈ÕjøfiA fYC …I Aú®ØA –C # ¡∏ŒIC …UÀ ¡∏ª Ωë $ : …ªÃ≥ À
…_n∞√ ïG …_»UÀ ≤ju À ¡»ƒŒI À …ƒŒI ±mÃÕ æBY ¡«BIC À Aî¿NUA AgG ±mÃÕ À ¡»√D∑ …n∞√ ïG ±Ò®ªA À KáA Kºè –hªA ©√BùA
. ¡»Œºß …ªBJ≥G jvçA À ¡»I …JY wNaA À ¡ ¡»ŒIC …UÀ ›a ©∞MiA AgHØ
îáB_u BøÃ≥ - fYAÀ æBùA À - …Œ∞√ ÀC …ºN≥ f®I ≈ø ÀC ±mÃÕ f®I ≈ø AÃ√Ã∏M À –C # îáBu BøÃ≥  f®I ≈ø AÃ√Ã∏M À $ : …ªÃ≥ À
. “Œv®ùA  h« ≈ø “IÃNªBI
¡»_n∞√C ¡_ OªÃm À fnáA ¡»Jº´ ≈∏ª …√Ãmf¥Õ À ≈ÕfªA jøC ∆Ãø ê AÃ√B∑ À , B G À , BJ√g …√ÀjÕ AÃ√B∑ ¡»√C ”ºß ΩŒªe Ah« ü À
∆C Ã_« À “_Œ ‚A “IÃ¥®ªA ¬Àlª ´ ≈ø ≤A ≥‹A ≈ø ¡»ƒ∏ô µÕj NI K√hªA “IÃ¥ß ≈ø ¡»ƒøE À “¿º§ùA LB∏MiA À K√hªA ≤A ≥A
. AÃIÃNÕ ¡Q K√hªA AÃØ ¥Õ
f_v¥Õ ‹ B_»ƒø “_IÃNªA ¡Q “Œv®ùA ”ºß ΩJ≥ ≈ø …n∞√ ≈ ÃÕ ≈ø ∆HØ “NJªA “ªÃJ¥ø ´ ∆DrªA Ah« B»√Dq ªA “IÃNªA ∆HØ Ω»ÜA ≈ø Ah« À
ÀC  j_øfi “_∞ªBbùA ©_ø “IÃ¥®ªA À LAh®ªA ≈ø  fßÀC Bø ©Øe ü …IjI j∏ùA fv¥Õ BòG ΩI “¥Œ¥Y …øB¥ù ™ÃzàA À A ïG ™ÃUjªA …NIÃNI
–h_ªA K√h_ªA Ã_« À “Œ_v®ùA ™Ã√ ≈ø ‹ÀC …øAi Bø “¿NM “¥Œ¥áA ü œ»Ø LÃNŒØ K√hÕ ∆C : ‹ÀC …n∞√ …Œºß ≈ À Bù ΩÕg …NIÃNØ , …Œ»√
. Ω®Ø Bø ”ºß ¬fƒªBI …Ii ïG BßÃUi OnŒª À “IÃM …J¥®M
17 : ’B_nƒªA . : “_Õ‡A # “ªB»Ä ’ÃnªA ∆ú¿®Õ ≈Õhºª A ”ºß “IÃNªA BòG $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü “IÃNªA ”ƒ®ø ≈ß SZJªA ¬f¥M f≥ À
. LBN∏ªA ≈ø ©IAjªA ’lÜA ü
B_øÃ≥  f_®I ≈_ø AÃ_√Ã∏M À ”_ƒ®ùA À B_»ŒØ iÃ_øfiA ¬B_§N√A À BŒ√f_ªA —B_ŒáA —eB®m SŒY ≈ø jøfiA `›u “Õ‡A ü `›vªBI eAjùA ΩŒ≥ À
. ¡∏ŒIC ©ø ¡∑jøC `›vI îáBu
ªA j◊JªA ë KÜA # îºßBØ ¡Nƒ∑ ∆G —iBŒnªA |®I …Ò¥NºÕ KÜA OIBŒ´ ü  Ã¥ªC À ±mÃÕ AúN¥M ‹ ¡»ƒø Ω÷B≥ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø …_ŒØ B_ø K_Œ¨Õ –h_ªA ~ifiA ≈_ø °J_»ƒùA î_¨ªA \N∞I “IBŒ¨ªA À , BÕà j◊JªA OŒ B»I I ∆G À , —iBVáBI B»ºaAe íÕ –C ÃÒÕ
. “¿º§ªA ≈ø …ŒØ Bù ‘jÕ ‹ –hªA  j®≥ KÜA “IBŒ´ À iB§√fiA
…_®ø ≈ø¤_Õ B_ñ  f_Œ≥ …√C ‹G # ByiC  ÃYj A ÀC $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ –hªA “¥IBnªA “Õ‡A ü iÃ∑hùA œ√BRªA –CjªA Ω÷B¥ªA Ah« iBNaA f≥ À
≈¿_zNÕ –Cj_ªA ≈ø  AfIC B¿Ø , πªg Ω∑BrÕ Bø ÀC BßÃU PÃô ”NY B»ŒØ ∫ Õ À j◊I ü ”¥ºÕ ∆D∑ …∑›« ïG –e¤Õ jaE jøC ÀC ΩN¥ªA
ü ”_¥ºÕ ∆C Ã_« À , ¡_Yi –h_ª B_∑›«G ∆Ã_∏ŒØ …»JrÕ w¥√ ÀC PÃø ÀC ΩN¥I …∑›« ïG KJnNÕ ∆C ´ ≈ø ~ifiA ≈ø ±mÃÕ œ∞√
∂BŒnªA À ,   a ©Ò¥M À  jQC Ã∞®M “Œ÷B√ e›I ïG …I AÀ nÕ À  ÀhaDŒØ ’B¥Nm‹A fƒß …I AÀjR®Õ ”NY —iBùA µÕj ”ºß ªA iBI‡A |®I
. “ŒªBNªA PBÕ‡A ü iÃ∑hø ë B¿∑ …Œºß ¡»º¿ß ‘jU f≥ À …ŒªG “JnƒªBI ¡»ƒø ei j∑hÕ gG –CjªA Ah« AÃzMiA ¡»√DI f»rÕ
“_ªBa ≈_IA î_IÀi Ã_« : Ω_Œ¥Ø # ¡»ƒø Ω÷B≥ æB≥ $ ïB®M …ªÃ¥ª …MÃaG fYC ∆B∑ …√DI ©Ò¥ªA f®I Ω÷B¥ªA Ah« ¡mA ü ∆Àjn∞ùA ±ºNaA À
≈_ß ∆Ej_¥ªA O∏_m B_ø f_®I …_ŒØ SZJªA Bƒ¿»Õ ‹ À , ‘À‹ ë : ΩŒ≥ À , ¡»º¥ßC À ¡»ƒmC ∆B∑ f≥ À , AgÃ»Õ Ã« : ΩŒ≥ À , ±mÃÕ
. …Œºß “øB« —f÷BØ KMjM ¬f®ª … BI …∞Õj®M
. ¡»ƒŒI B¿ŒØ Aeû®ø BJU ∆B∑ …√C ”ºß æfÕ ¬›ªBI KÜA ±Õj®M ∆C : ¡»z®I j∑g À
B»ƒø ’œq ”ºß KM Õ ‹ “∞ºNã æAÃ≥C ”ºß ë ? ∆B∑ ≈ÕC KÜA Ah« ∆C ü BzÕC AÃ∞ºNaA f≥ À , oƒVºª ¬›ªA ≈∏Õ Ãª ≈nY ë À
. “º÷B —f÷BØ
. J∏ªA ¬B´e‚BI ¡´eC ¡Q BƒƒøDM ‹ # BƒøDM ‹ $ ΩuC # ∆ÃZuBƒª …ª B√G À ±mÃÕ ”ºß BƒøDM ‹ πª Bø B√BIC BÕ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡»ŒID_I AÀj_∏ô ∆C ”_ºß AÃ_®öC À , K_ÜA “_IBŒ´ ü  Ã_¥ªC À ±_mÃÕ AúN¥M ‹ : Ω÷B¥ªA æÃ≥ ”ºß AîöC —Ãa‚A ∆C ”ºß æfM “Õ‡A À
∆C ›J_≥ K_UAêA ≈_ø ∆B_∏Ø ¡«B_ÕG À …_Œºë ‹ À ±_mÃÕ ”ºß ¡»ƒøDÕ ‹ ¡«ÃIC ∆B∑ f≥ À …Œºß AÃølß Bø …I Aú®∞Õ À ±mÃÕ AÀhaDŒØ
. …I LB«hªA À  haC ≈ø AÃ∏¿NÕ ”NY LBŒMi‹A À “»JrªA if∑ ≈ø …Jº≥ Aúè À ¡»ŒIC fƒß ¡»n∞√C AÃ∑lÕ
B_√G À ±mÃÕ ”ºß BƒøDM ‹ πª Bø - —eÿºª iBRÕG À “õjªA À ±Ò®ºª —iBQG …ŒØ À - B√BIC BÕ $ : ¡ Ã¥I  ÃJ Ba À ¡«BIC AÀ’BU πªhª À
.  jnÕ À …ŒyjÕ Bø ‹G œ¨NJ√ ‹ À àA ‹G …I fÕj√ ‹ B√C æBáA À –C # ∆ÃZuBƒª …ª
¡_« À , ∫B_ƒ« K_®ºÕ À ©_M ª ¡»¿ƒ_´ À ¡»NŒ_qBø …_ŒªG ∆Ã_Ujë AÃ√B_∑ –hªA ¡»®Mjø ïG ¡»®ø …ºmjÕ ∆C ë À …√ÀfÕjÕ Bø  ÃªDm ¡Q
. G # Bƒ®ø …ºmiC $ : AêB¥Ø …ª ∆çØBY
Ω_∑C À  l_ƒNªA ü ∆B_n√‚A À œ_ßjªA ü ∆AÃ_ŒáA ©_mÃM Ã_« ©_MjªA # ∆çØB_á …_ª B√G À K®ºÕ À ©MjÕ Af´ Bƒ®ø …ºmiC $ : ïB®M …ªÃ≥
. πªg Ãç À …∑AÃ∞ªA
 ÃUÃI  Àf∑C # ∆çØBá …ª B√G À $ : ¡ Ã≥ À …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ ¡ Ã◊nù `A ≥A # K®ºÕ À ©MjÕ Af´ Bƒ®ø …ºmiC $ ¡ Ã≥ À
B_ßÃ√ ≈¿_zNM îN_º¿ÜA ≈_ø —fYAÀ Ω∑ ∆C æfÕ B¿∑ # ∆ÃZuBƒª …ª B√G À $ : ¡ Ã≥ ∆AkÀ ”ºß “Œ ‹A “º¿ÜA À ¬›ªA À ∆G : fŒ∑DNªA
…_ª B_√HØ ’ÃnI  fv¥√ ∆D∑ —Ãa‚A jr®ø B√BÕG …Œºß ≤BÖ Oƒ∑ ∆HØ ±mÃÕ ”ºß BƒøDM ‹ πª Bø : AêB≥ ¡»√D∑ ¡»ŒIC o∞ƒª KŒÒNªA ≈ø
ü ∆ÃŒ»N_nø À …_§∞Y ü ∆ú«B_nø ≈_ç À  Àj_∏ùA …_¿«fÕ ∆B_∑ ’ÃnI  fv¥Õ ÀC …JŒvÕ Bû B√ ´ …Œºß ≤BÖ Oƒ∑ ∆G À ∆ÃZuBƒª
. ∆çØBá …ª B√HØ …M’›∑
¡_»√C AÀj_∑g ¡_Q f_´ —Af_´ ¡_»®ø …º_mjÕ ∆C AêDm ¡Q B¿÷Ae ¡»NŒYB√ ≈ø ≈øC ü …√C ‹ÀC AÀj∑g : œ®JÒªA …JŒMjM ”ºß ∂Ãnø ¬›∏ªBØ
B_√G À $ : ¡ Ã_≥ À , ¡»_n∞√C “ŒYB√ ≈ø œ¿÷Ae …ª îøDM # ∆ÃZuBƒª …ª B√G À $ : ¡ Ã≥ ∆C j»§Õ πªhI À , ¡«fƒß ¬Ae Bø …ª ∆çØBY
. ¡« ´ ≈ø O≥Ãø …ª îøDM # ∆çØBá …ª
À ,  ÃªD_m B_ù BIAÃU ¡«ÃIC j∑g Bø Ah« # ∆úØB´ …ƒß ¡N√C À K÷hªA …º∑DÕ ∆C ≤BaC À …I AÃJ«hM ∆C √lZŒª œ√G æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
∆C √l_ZŒª œ_√G $ : …_ø›∑ f∑C f≥ À æB¥Ø …I AÃJ«g ê “Œ√Bn∞ƒªA “ªBáA ≈ø  haDÕ Bø j∑g BòG À …Œºß ¡»ƒøDÕ ‹ …√C …n∞√ ≈ß ±ƒÕ
WŒ_»Õ ›◊ª À ¡»®ø LAÃÜA ü B∞ÒºM …√lá KUÃùA …I ¡»IB«g ‹ À …I ¡»IB«g B»√lê ªA …n∞√ …√C ©√BùA ≈ß ±r∑ f≥ À # …I AÃJ«hM
. O∏ƒªA ±÷BÒª ≈ø ë À ¡»UBÜ À ¡«eBƒß πªg
_ªA ©_MAjùA PAÀg –iBZvªA ∆HØ …UÃø ihß Ã« À # ∆úØB´ …ƒß ¡N√C À K÷hªA …º∑DÕ ∆C ≤BaC À $ : …ªÃ¥I πªg ü ¡»ŒªG ihNßA À
∆C l÷B_ÜA ≈_¿Ø eBŒÒ_u‹A À pA _Ø›ª B»ŒØ ≈¿∏M À B«fv¥M ™BJm ÀC LB÷g ≈ø B®J ÃºÖ ‹ ¬Bƒ´fiA B»ŒØ ©MjM À œqAÃùA B»ŒªG –ÀDM
. K÷hªA …º∑DŒØ …ƒß Aú∞¨Õ À ¡»√Dq |®I ”ºß AúJ¥Õ
≤B_ë ≈_∏ª …_Œºß ¡»ƒøD_Õ …√C ‹G Aû¥∞Õ ¡»√D∑ ¡»ŒIfi Aú«BÉ # ∆ÀjmBà AgG B√G “Jvß ≈ç À K÷hªA …º∑C ≈◊ª AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À pD_I ÀÀg ∆Àf_yB®Nø ’B_ÕÃ≥C “_ßBö ¡»√C …n∞√ KŒÒNª AÀj∑g À , Lj¨Nnø j∏ƒø ei  ÀejØ ¡»ƒø “º∞´ îY ”ºß K÷hªA …º∑DÕ ∆C
…_Œºß æfÕ B¿∑ - Aÿn≥C BòG À , “NJªA ≈ÕjmBa AÃ√Ã∏Õ ≈ª À ¡»√AjnÇ œz¥Õ “Jvß ¡« À  BÕG K÷hªA Ω∑C ∆G BI Aÿn≥C À , —fq
…_ª ¡»ƒ_ø ¿_y f_ßÀ ¬›_∏ªA ü À $ ¬›_∏ªA ü ©÷Bq Ah« À , …I LB«hªA ≈ø ¡»®ƒô ›Ø …√lÅ AÃJ«hÕ À …n∞√ AÃJŒÒŒª - ¡n¥ªA ¬‹
µJN_n√ BƒJ«g B√G B√BIC BÕ $ : AêB≥ gG  ÀfßÀ Bø  Ã∞ºaC À …ª Aÿn≥C B¿ŒØ ¡»n∞√C AÃIh∑ ”NY BøÃÕ AÃRJºÕ ¡»ƒ∏ª # Aú∞¨Õ ≈ª ¡»√C
. “Õ‡A # K÷hªA …º∑DØ BƒßBNø fƒß ±mÃÕ Bƒ∑jM À
B_®ö ∆Ã_∏Õ B_¿ŒØ æB_¥Õ B_ø j_R∑C Ah_∑ ”_ºß O_®öC : K´AjªA æB≥ KÜA OIBŒ´ ü  Ãº®è ∆C AîöC À …I AÃJ«g Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡∑’B∑jq À ¡∑jøC AîöDØ Ãç —j∏∞ªBI …ŒªG ΩuÃNÕ
. …Œºß ¡«⁄AiE O¥∞MA Ah∑ ”ºß ∆ÿºnùA ©öC æB¥Õ À : æB≥
. ”»N√A
ïG f_YAÀ ™Ae  B_ße ≈_ø ∆H_Ø …_Œºß ¡»ŒßAÀe O¥∞MA À j◊JªA j®≥ –C KÜA “IBŒ´ ü  Ãº®è ∆C B®Œö AÃølß –C AîöC : , ©¿ A ü À
. œßAÀfªA ™B¿NUA ≈ø gÃaDø …√D∏Ø …Œºß ©öC …√C …ŒØ æB¥Õ ‹ ’œrªA
. ”»N√A
¡_»®ø  Ã_º¿ZØ ’AjZ_vªA ïG ¡_»®ø ±_mÃÕ AÃ_Ujë ∆C ¡»®ƒô ‹ ∆C  ÃyiC À æÃ¥ªA ≈ø …ª AêB≥ Bñ ¡«BIC Aîƒ≥C ¡»√DI j®rM “Õ‡A À
. KÜA “IBŒ´ ü …÷B¥ªG ≈ø …Œºß AîøkC Bø gB∞√‚
©_ŒVØ Ω_N¥∑ B_®Œ§Ø Aj_øC ±vÕ ¡º∏NùA ‘jM ¬›∏ªA ü “®÷Bq “®ƒu œ« À , …NßB§Ø À jøfiA “ßBVØ ”ºß “ª‹fºª ≤Àhä Bù LAÃU À
“_QeBáA o_∞√ ≠_ºI AgG ”_NY …∞_uÀ ü –j_VŒØ …_ŒªG –e¤M ªA æAÃYfiA À …IBJmC ∆BŒI ü ™jrŒØ ©¿nªA …¥ŒÒÕ ‹ À Kº¥ªA …I ∂ ê
∆C ¡º∏NùA ©nÕ ‹ B¨ºJø “ßBV∞ªA ≈ø O¨ºI ΩN¥ªA “∞u ∆C ”ºß πªhI æfŒØ TeAÃáA ≈ø ΩN¥ªA f®I Bø ±uÀ ¡Q B¥Œ¿ß BMÃ∏m O∏m
. …®¿nÕ ∆C ©øBnªA µŒÒÕ ‹ À …I `jvÕ
j_∑g ≈ß πnøC À BŒºø O∏m # KÜA “IBŒ´ ü  Ãº®è ∆C AîöC À …I AÃJ«g Bù À $ : æB≥ Bù - … A lß - “v¥ªA ±vÕ –hªA ∆D∏Ø
…_I µZN_nÕ ¬j_Ä PD_Õ À ’B_ŒJ√fiA ≈IA ƒªA ¬Ãº§ùA ¬Ãv®ùA Ω∞ÒªA Ah»I Aú®Ø Bø œßÀ µŒÒÕ ‹ ©¿nªA ∆fi B∞mC À ”mC …I Aú®Ø Bø
±_mÃÕ Ω_Rø B¥Œ¥_q π_º»Õ fnáA A ΩMB≥ BŒØ …ª LÃ¥®Õ ¡Õj∏ªA ƒªA …ŒIC KY ≠ºJø ∆ÿº®Õ ¡« À …MÃaG ¡« À …ŒØ  ÃJ∏MiA Bû B◊Œq
À —Ã_JƒªA j_VY ü AÃ_Ii æB_Ui î_ßC ü Ah»∑ B®Œƒq BŒ¨I ≈ÕlÕ À , …÷BƒIC –fÕDI LÃ¥®Õ ΩRø Bôj∑ BIC Ω∏RÕ À , …MÃaG –fÕDI µÕfvªA
. ’BŒJ√fiA OŒI ü AÃ◊r√
. G # …ŒªG BƒŒYÀC À $ : æB¥Ø “v¥ªA ΩÕg ü …√BZJm ‘jU Bù LAÃU ≈ß PÃ∏nªBI ~j¨ªA ΩvY Bù À
eAj_ùA À , —ÃJƒªA œYÀ ≈ø …√C œYêA j«B£ À ±mÃŒª ¿zªA # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À Ah« ¡«jøDI ¡»ƒ◊JƒNª …ŒªG BƒŒYÀC À $ : ïB®M …ªÃ≥
À $ : …_ªÃ¥I …_Œºß æêf_ùA ’B_ê‚A ≈_ø æB_Y # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À $ “ºö ∆C j«B§ªA Ah∑ À , KÜA “IBŒ´ ü  BÕG ¡«⁄B¥ªG Ah« ¡«jøDI
…ŒªG BƒŒYÀC Bñ ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À –C ’Bê‚A ÀC Ah« ¡«jøC “¥Œ¥Å ∆Àj®rÕ ‹ –C jøfiA ë # ∆Àj®rÕ ‹ $ µº®Nø À # G $ # BƒŒYÀC
.
À π_vbrª B_Œ∞√ …_√ÀjÕ ¡»√HØ πI Aú®Ø Bø ΩÕÀDM À Ah« ¡«jøC “¥Œ¥Å ¡»√ bNª ¡n≥C ±mÃÕ ïG BƒŒYÀC À - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À
’B_ŒYG À “_∏º¿ùA tj_ß À —l_®ªA “_∏ÕiC ïG π_ª K_Õj¥M “_¥Œ¥áA ü Ã_« À ∫if_¥ª BÒY À πª ›ŒªhM À ∫iê ’B∞ G À π ‹ ’Bn√G
À —l_®ªA “_∏ÕiC ”_ºß ”∏MA f≥ À ¡ …ªÃ≥ ë À πªhI ¡»◊JƒNm À “¥Œ¥áA  h»I ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À ∫if¥ª ©Øi À ∫iê ¬BóG À ∫j∑hª
A ∆G B_ƒŒºß ∂f_vM À Ω_Œ∏ªA B_ƒª ≤ÀDØ —BUlø “ßBzJI Bƒ◊U À jzªA Bƒº«C À Bƒnø lÕl®ªA B»ÕC BÕ $ : ¡ Ã¥I …√Ãõ nÕ …øBøC ¬BŒ≥ ¡«
≈_ø f_≥ œ_aC Ah_« À ±_mÃÕ B√C - æB≥ ∆C ïG - ∆ú«BU ¡N√C gG …ŒaC À ±mÃŒI ¡Nº®Ø Bø ¡N¿ºß Ω« $ : æB≥ gG # î≥fvNùA –lè
. G # BƒŒºß A
: …_ªÃ≥ À , ±mÃŒI ¡Nº®Ø Bø “¥Œ¥Y ë æBáA ≈ø ¬ÃŒªA …√Àf«BrM –hªA Ah« ∆C ïG —iBqG …√HØ # ¡N¿ºß Ω« $ : …ªÃ≥ ©yÃø ïG j§√A
. # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À $ : …ªÃ≥ B»ŒØ ≈ç ªA “Õ‡A  h« ≈ø –gBê …√HØ # ∆ú«BU ¡N√C gG $
À jvø ü …I ¡« aC –hªA ë À , π√ÃØj®Õ ‹ O≥À ü πI Aú®Ø Bñ πMÃaG bNm π√C : B»ƒø : jaC  ÃUÀ “Õ‡A ”ƒ®ø ü : ΩŒ≥ À
. …n∞√ ¡»Øjß ¡Q …√ÃØj®Õ ‹ ¡«
. πƒØjßfi À πƒ◊J√fi : æÃ¥ŒØ …ŒªG ’BmC ≈ø fßÃNÕ ≈¿∑ Aú®Ø Bø ’ÃnI ¡»MAkBâ ¡«BÕG …÷BJ√HI eAjùA ∆C : B»ƒø À
…ª ¡« À ¡»Øj®Ø ¡«Ei SŒY jvñ …MÃaG ©ø …ª ‘jU Bø ¡«jøDI ¡«BÕG …÷BJ√HI eAjùA ∆C pBJß ≈IA ≈ß –Ài B¿∑ ¡»z®I æÃ≥ : B»ƒø À
. oÇ ≈¿RI  Ã¿N®I À KÜA ü  Ã¿NŒ¥ªC ¡∏ŒIC ≈ø dC ¡∏ª ∆B∑ ¡∏√C œ√ ë ¬BÜA Ah« ∆G : æB¥Ø ≈§Ø  j¥ƒØ BøBU haDØ ∆Àj∏ƒø
…_ªÃ¥∑ Ω_¿®ªA “_¥Œ¥Y ∆BŒI ”ƒ®ø ü ïB®M …ø›∑ ü “§∞ºªA  h« eÀiÀ jR∑ f≥ À ,  Bƒøf≥ Bø …UêA À “ØBbm ≈ø ÃºÖ ‹  ÃUÀ  h« À
: # ∆îƒ_vÕ AÃ√B_∑ B_ñ A ¡»◊_JƒÕ ≤Ãm À $ : …ªÃ≥ À 105 : —f÷BùA : # ∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bñ ¡∏◊JƒŒØ B®Œö ¡∏®Ujø A ïG $ : ïB®M
. — R∑ œ« À PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 6 : “ªeB A : # Aú¿ß Bñ ¡»◊JƒŒØ B®Œö A ¡»R®JÕ ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ À 14 : —f÷BùA
. œYêA Ah»I ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À πI Aú®Ø Bñ ¡« bNm …ŒªG BƒŒYÀC À ”ƒ®ùA ∆G ¡»z®I æÃ≥ : B»ƒø À
. Aj«B£ …ŒªG “UBY ‹ À fŒ¥ªA Ah»I ¬›∏ªA fŒŒ¥Nª “N∏√ ∆BŒI ü ∆DrªA ≈∏ª fŒ®I ´ …UêA Ah« À
À π_ª ¡ h_Õ À ¡»Œ_ºß A ∫j_»§Õ gG Ah_« ¡«jøD_I π∏ºø À πMlß À πMBŒY œ≥jI ¡»√ bNª “Õ‡A ”ƒ®ø ∆G : ¡»z®I æÃ≥ : B»ƒø À
. A ∫BME Bñ h◊øÃÕ ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À B¥Y ∫BÕ⁄i Ω®è
À œUiBàA æBáBI ’BJ√‚A ïG œø›∏ªA ’BJ√‚A ≈ß ’BJ√‚A ≤ju æÃ¥ªA Ah« ü ∆C …UêA ≈ø  Bƒøf≥ Bø À æÃ¥ªA Ah« îI ∂j∞ªA —f¿ß À
. G # ±mÃŒI ¡Nº®Ø Bø ¡N¿ºß Ω« $ : …ªÃ≥ …ƒß …√BZJm  B∏Y Bø f®I …ª KUÃø ‹ À , Œ®ªA ©yêA
AÃnJºŒª ∆Ã∏JÕ AÃ√B∑ BòG À , “¿N®ªA ïG Lj¨ùA —›u ≈ø : ΩŒ≥ À , iB»ƒªA jaE ’Br®ªA # ∆Ã∏JÕ ’Brß ¡«BIC AÀ’BU À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»Ih∏Õ ‹ À ∆ÃªÃ¥Õ B¿ŒØ ¡»≥fvŒØ ¡»ŒIC ”ºß jøfiA
: , PAej_∞ùA ü K_´AjªA æB≥ , “Õ‡A jaE ïG # K÷hªA …º∑DØ BƒßBNø fƒß ±mÃÕ Bƒ∑jM À µJNn√ BƒJ«g B√G B√BIC BÕ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
, ”_»N√A # LBJªA B¥JNmA À $ # µJNn√ BƒJ«g B√G $ : æB≥ À µIBnNªA ∂BJNm‹A À # B¥Jm PB¥IBnªBØ $ Ãç nªA ü ¬f¥NªA µJnªA ΩuC
À œ_øA ªA À ’B_ói‹A À Ω_yBƒNªA À æBzN√‹B∑ ∆B∑ rÕ ΩßB∞NªA À æB®NØ‹A À , µIBnN√ –C µJNn√ : , ≤Br∏ªA ü –jrãlªA æB≥ À
. œøjªA ü ÀC Àf®ªA ü µIBnN√ ”ƒ®ùA À , πªg ´
. ”»N√A
∂BJN_m‹BØ   ´ µJnÕ ∆C Bƒø Ω∑ ±º∏NÕ ∂BJnªA ïG BƒßB¿NUA ∆B∏ø ≈ø BƒJ«g –C µJNn√ BƒJ«g B√G : ,   n∞M ü iBƒùA KYBu æB≥ À
. Kº¨ªA B»I fv¥Õ ªA “∑iBrùA ¨ŒvI µIBnNªA À “¥IBnùA ≈ø ~j¨ªA ë À µJnªA ±º∏M
ü œ_M‡A …_ªÃ≥ À , K_º¨ºª ‹ …_MAhª µJ_nªA …I fv¥Õ Ah»Ø # PA àA AÃ¥JNmBØ $ …ƒø À , µJnªA ü jaE ~j¨ª ÀC …MAhª fv¥Õ f≥ À
“¨Œu À , …ßBUiG …ßBJMBI lÕl®ªA —CjøA fv¥M SŒY ≈ø BIj« iAfªA ≈ø XÀjàA ±mÃÕ …I fv¥Õ ∆B∑ # LBJªA B¥JNmA À $ —iÃnªA  h«
. ”»N√A µŒ≥fªA ∂j∞ªA Ah …®JM ≈ø À “¨ºªA “ø›ß –jrãlªA ≈Ò∞Õ À , ”ƒ®ùA Ah« –e¤M ‹ “∑iBrùA
”_ºß   ´ ∆Bn√‚A jQ¤Õ ‹ ∆C Bßjq LÀfƒùA ≈ø ∆HØ Kº¨ªA eiAÃø ≈ø # PA àA AÃ¥JNmBØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø …I ΩRø –hªA À : æÃ≥C
À µIB_nNªA ”_ºß Aj_»≥ h_◊ƒŒY ∂BJN_m‹A µJÒƒŒØ PB∑ ªA  kBŒY ü …√Àe ≈ø ”ºß ¬f¥NÕ ∆C À PBIj¥ªA À PBIÃRùA À PA àA ü …n∞√
…_®ƒ¿Nª  h_« À …_ZN∞Œª Ah« LBJªA ïG ja‡A µJnÕ ∆C fÕjÕ ∆B∑ B»ƒø ›∑ ∆C B®Ò≥ …I eAjùA ∆HØ # LBJªA B¥JNmA À $ : ïB®M …ªÃ≥ Ah∑
…N¥J_nØ …N¥IB_m : , `BZ_vªA ü À , eiÃ_ùA ”_ºß B≥f_u ∆AfZNø µIBnNªA À ∂BJNm‹A œŒƒ®ø ∆C µáBØ µIBnNªA ”ƒ®ø ë À \N∞ªA ≈ø
. Bƒ¥IBnM –C Àf®ªA ü Bƒ¥JNmA À B¥Jm
. Bƒ¥IBnM –C , Àf®ªA ü Bƒ¥JNmA À , …N¥JnØ …N¥IBm : , Lj®ªA ∆Bnª ü À , ”»N√A
. ”»N√A
∆B_®øG À # Ω_®Ø $ ”_ƒ®ø f_∑DM fŒ∞M # Ω®NØA $ “√kÀ , …n∞√ ü üByG ”ƒ®ø µJnªA o∞√ ∆C µIBnM À µJNmA ∂eBvM ü …UêA Ω®ª À
œ∞a À L ≥A À Lj≥ À ÒuA À u À Ω¿NYA À Ωõ À KnN∑A À Kn∑ ΩRø ü f«BrÕ B¿∑ …n∞ƒª “ŒºY  haC À …º®Ø ü ΩßB∞ªA
w_ë ∆C Ω_ßB∞ªA f_»U f_Œ∞Õ “ØBy‚A ≈ø …I Bø ”ºß µJnªA ”ƒ®ø ”ºß “ŒuÃvàA  h« Àj À , B«j÷B§√ À f»NUA À f»U À ”∞NaA À
. eiÃùA ü µIBnM ©ø ‹G ¡NÕ ‹ À …n∞ƒª µJnªA
: PÃ_J∏ƒ®ªA : # ¢Ã_ª …_ª ≈øF_Ø $ : ïB_®M æB≥ ’BJªBI ‘f®NÕ B¿∑ ¬›ªBI ‘f®NÕ ∆Bô‚A À , BƒªÃ¥ª ∂fvñ –C # Bƒª ≈ø¤ñ $ : …ªÃ≥ À
. 26
œ_øi ÀC Àf_ß ü µIBnN√ ’AfŒJªA ïG BƒJ«g —Ãa‚A jr®ø B√G B√BIC BÕ : ¡»ŒIfi AêB≥ - ∆Ã∏JÕ ’Brß ¡«BIC AÀ’BU B¿ƒŒY ¡»√C - ”ƒ®ùA À
f_ƒß ±mÃÕ Bƒ∑jM À - AÀj∑g Bø ”ºß ±mÃÕ  fƒß ∆B∑ À ¡»ßBNø À ¡»ºYi ≈ø ¡«eB®IG ü ≠ºIC πªg ∆HØ - Àfß ü ∆B∑ …º®ª À -
. …ŒØ î≥eBu Bƒ∑ ê À …I é À …ªÃ¥√ B¿ŒØ Bƒª ∂fvñ Onª π√C BƒNƒ∏nø À BƒNJŒa ≈ø À , K÷hªA …º∑DØ BƒßBNø À BƒºYi
, “_ºŒáA ∂j_ …_Œºß Pf_n√A À LBJ_mfiA ≈ß ©Ò¥√A AgG ihN®ùA …ºRñ œMDÕ ¬›∑ # î≥eBu Bƒ∑ ê À Bƒª ≈ø¤ñ O√C Bø À $ : ¡ Ã≥ À
À µáB_I _ë ∆C jÒ_zø π_ªg ©_ø …ƒ∏ª πªhI ¡º®Õ ë À ™Ã¿nø ´  ihß À …ŒªG ihN®Õ ≈ø fƒß …UÃø ´ …ø›∑ ∆C ”ºß “ª‹fºª
. æB¥ùA ü ∂fvªA ≈ß “ÕBƒ∑ Ã»Ø , …ŒØ ∂fvø ´ ∆B∑ ∆G À ∂fvªA ≈ß ±r∏Õ
Lh_∏ªA îI LgB∑ ¬fI –C “¨ªBJ¿ºª ΩßB∞ªA …I fÕiC ifvø jn∏ªBØ \N∞ªBI Lh∏ªA # Lh∑ ¬fI …vŒ¿≥ ”ºß AÀ’BU À $ : ïB®M …ªÃ≥
.
“∞_u ”_ºß ∆B_∑ -  Ã∞_uÀ B_ø ”_ºß B»∞®y À …Nª‹e ∆Aë ”ºß “ª‹fºª ¬fªA j∏√ f≥ À - ¬e …Œºß À wŒ¿¥ªA ∆DI iB®qG “Õ‡A ü À
. ∂lû ´ BùBm BvŒ¿≥ …ª ∫ M …Nº∑C À ™BJnªA …Nm ØA ≈ø ∆HØ ¡ B¥ø ü ¡»Ih∑ ≈ß ±r∏M
™B_yÀC ≈_ø f«AÃq ÀC …ØAj C îI |≥BƒM À …÷AlUC îI ≤BƒM ≈ø “IgB∏ªA “QÀfYfiA ‹ À LgB∏ªA SÕfáA Ãºë ‹ Lh∏ªA ∆Dq Ah« À
. …MiÃu OƒnY ∆G À …ƒ BI À …MjÕjm \ŒJ≥ ≈ß ™Bƒ¥ªA ±r∏M À ∂fvªBI –eBƒM À …I ±Ñ “ŒUiBa æAÃYC À

\º∞Õ ‹ Lh∏ªA ∆C ü ¬›∑


B_ø ∆›_ÒI ≈_ß ™Bƒ¥ªA ±r∏Õ Bø j»§Õ ÀC …Ih∏Õ Bñ œMDÕ ∆C ∆Àe SJºÕ ‹ LgB∏ªA ∆G À  iBJNßA ”ºß ¬ÀfÕ ‹ Lh∏ªA ∆C Lj A ≈ø
“_ªfJNø ‹ À — ¨N_ø _´ PBØB_yG À K_nƒI |®JI …÷AlUC |®I …I °JMjÕ ¬B§√ ”ºß –jè ∆Ã∏ªA ∆C …ŒØ …UêA À ,  BßeA ÀC …I aC
iBQE À ¬B∏YC B»ƒŒI B¿ŒØ B®Œö B À , |®I ≈ø B»z®I π∞ƒÕ ‹ “JmBƒNø PBøÀlºø À ¬kAê “®≥AêA “ŒUiBàA TeAÃáA ≈ø TeBY Ω∏ºØ
. “ºnºnªA “ø›m ”ºß æfM fYAêA “ø›m À ©Œ¿ÜA ΩNa‹ B»ƒø fYAÀ ΩNaA ê À , |®JI B»z®I ΩvNÕ
. …Œºß ’BƒRNm‹A eÀiê ΩIB≥ ´ œº∑ ∆Ã√B≥ Ah« À
B_ø Ω∑ ≈ß À …ƒß KŒ¨Õ À …ƒø f®NJÕ À æÀfiA ∆B∏ùA ∂iB∞Õ ∆C …økAê ≈ø ∆B∑ ∆Bøk ü jaE ∆B∏ø ïG ∆B∏ø ≈ø ¡nU ›Rø Ω¥N√A úØ
Ω_NaA Ã_ª À , ¬kAúªA ≈ø πªg ´ ïG Ωv∞ªA ≈ø B¿»ƒŒI Bø ©Ò¥Õ ∆C À œ√BRªA …I Ω¨rÕ À æÀfiA ∆B∏ùA …ƒß úë À …I ΩvNÕ À …øk›Õ
. …I “∞N A ¬kAúªA ©Œö OºNaA æÀfiA ∆B∏¿ºª ›´Bq ~Àj∞ùA ∆BølªA ü ∆Ã∏Õ ∆D∑ B»ƒø fYAÀ
À PB_økAúªA ©_Œö _nÕ ∆C oŒ_JºNªA ≈_ø ™Ã_ƒI “_Œ√Ã∏ªA µ÷B_¥áA ≈ø B◊Œq m AgG ~Àj∞ø KJm –C ‹ À ∆Bn√‚A ©mÀ ü oŒª À
‘j_afiA Pj»£ B»ƒø —fYAÀ ”ºß A m ”¥ªC ∆HØ “Œ√Ã∏ªA B«Ajâ ≈ß B»Øjê ÀC “Œ®≥AêA B Bä ≈ß B»Ujë ∆C ÀC …I “ÒJMjùA PBøÀlºùA
. Ah∏« À …RªBRªBØ ‹G À
$ : ïB_®M æB_≥ Lh∏ªBI B√BŒYC “J´jªA O¥º®M ∆G À ∂fvºª “¿Œ¥ªA O√B∑ À , “ªÃU Ω BJºª O√B∑ ∆G À µZºª “ªÀfªA O√B∑ Bƒ« ≈ø À
. 28 : ≈ø¤ùA : # LAh∑ ≤jnø ë ≈ø –f»Õ ‹ A ∆G $ : æB≥ À 3 : jølªA : # iB∞∑ LgB∑ ë ≈ø –f»Õ ‹ A ∆G
WÕj_ø j_øC ü ¡»Ø ¡«’BU Bù µáBI AÃIh∑ ΩI $ : æB≥ À 116 : ΩZƒªA : # ∆ÃZº∞Õ ‹ Lh∏ªA A ”ºß ∆À ∞Õ ≈ÕhªA ∆G $ : æB≥ À
…_÷AlUC |_®I |≥B_ƒÕ Ω_Nã ¬B_§√ ü Aî≥ÃØ ¡»MBŒY ü …Œºß AÀf¿NßA À Ω BJªA ”ºß AÃI BIh∑ µáA AÀfß Bù ¡»√C πªg À 5 : ∂ : #
. BØj …ƒø ≤j ©ØfÕ À Bz®I
œ_®ƒI ’”UÃ_Ø f≥ À LÃ¥®Õ LAÃU Ah« # ∆Ã∞vM Bø ”ºß ∆B®NnùA A À ΩŒö vØ AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À , ¬f_ªBI cÒºùA …vŒ¿≥ Ah« À K÷hªA …º∑C f≥ ±mÃÕ ∆C …√À ë ∆Ã∏JÕ ¡« À ±mÃÕ ¡»®ø oŒª À …Œºß Aúae ±mÃÕ …JŒJY À …ƒIA
B_¿ŒØ ¡»Ih_∏I –eB_ƒÕ Lh_∑ ¬e …_Œºß À …_vŒ¿¥I AÀ’B_U À iAjuG À `BáHI  fÕ ≈ø  ÃßlN√A f≥ ¡« À …ª ¡«fnY ≠ºJñ ¡º®Õ ∆B∑ f≥
. …I AÀ aC À  ÃªB≥
B_ø ”_ºß jøfiA oŒª –C “mÃmêA ΩÕÃnNªA À # AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI $ : …ªÃ¥I G # µJNn√ BƒJ«g B√G $ : ¡ Ã≥ ≈ß LjyDØ
¡»ƒ_ø ¡¥N_ƒÕ À ¡«h_aA¤Õ ∆C _´ ≈_ø πªg ü jIBu …√C aC ¡Q …ƒŒ®Õ À jøfiA ¡»IC À , AjøC …ŒØ ¡∏n∞√C ¡∏ª OmÃmÀ ΩI ∆À Ö
. B¿§∑ …n∞√ ¡V« Bø ¡§∏Õ BòG À BøB¥N√A …n∞ƒª
ïG fƒN_nÕ ‹ ±_mÃÕ f_¥Ø ∆C ≈ø ¡ºß ”ºß …√C ∆BŒI À ±mÃÕ jøC ≈ø …I AÀ aC Bù KÕh∏M # AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI $ : …ªÃ¥Ø
: …_ªÃ≥ ≈ø f®I  j∑g Bù “◊ ÃNªA “ªlƒñ ¬›∏ªA À , ¡ ¡»n∞√C ≈ø ΩÕÃnM À  Àj∏ø j∏ø ïG fƒNnÕ BòG À ©JnªA pA ØA ≈ø  Àj∑g Bø
. “Õ‡A jaE ïG # ΩŒö vØ $
À Ω_Œö _vªA ∆H_Ø IB_uC B_ø ”ºß uDm : jÕf¥NªA À KJnùA ©yÃø KJnªA ©yÀ ΩŒJ≥ ≈ø ë À vºª `fø ΩŒö vØ …ªÃ≥ À
. …º¿Ñ “Iîu À …¿® —iAjø ÀC …√Dq ¡§ß À  jøC “øBbØ ïG —iBq„ª B»øB»IG À …N∞u ≤hY À vªA ∏ƒM
‹ S_ŒÅ œ_« “JŒ_vùA  h_« …_Œºß O_´jØC À …_I O BYC ªA LBJmfiA ∆DI iB®q„ª ¬f¥M Bø ”ºß # ΩŒö vØ $ : …ªÃ≥ ™jØ f≥ À
“_º∑C iB_u …_√C …_ª j∑h_Õ Ag Ã_« À ±mÃÕ …ŒªG pBƒªA KYC f¥Ø (¬›nªB»Œºß) …√C πªg À , vªA ΩŒJm πºnÕ ∆C ‹G B»®ø …ª ©¿nÕ
‹ À  j_øC ü Aj_∏ø À  eB_¥NØA ü B®ƒ_u ¡_ ∆C ‘j_Õ À , …I …√À ë B¿ŒØ ∆ÃIgB∑ ¡»√C ‘jÕ Ã« À ¬fªBI BbÒºø …vŒ¿≥ Ah« À K÷hºª
 h_« æB_RøC ”_ºß …_√AÃßC B_òHØ ? …_ªBY B_ø À ? Ã_« ≈_ÕC À  j_øC …ŒªG æE Bû onVNªA À ±mÃÕ ”ºß ‘jU B¿ŒØ µŒ¥ZNªA ïG …ª µÕj
À “_J÷BƒªA æÀl_ƒª LBJ_mfiA ¡_« AÃ√B∑ AgHØ —fq À —Ã≥ AêÀC “Jvß ¡« À  ⁄BƒIC ¡« BòG  iB∏ùA ≈ø  fv¥Õ Bø ©Øfª  eBzßC À K÷AêA
. vªA ‹G …®nÕ ›Ø ? …n∞√ ≈ß ¡»®ØfÕ Ag Bñ À ? ¡»ŒØ ©¥Õ ≈¿JØ “JŒvùA ™Ã≥À
B_«¤ÒM _ªA “_NŒùA ~ifiB_∑ B_¥ºÒø AeB_Œ¥√A ’Ã_nªBI  f_v¥Õ ≈ù eB¥ƒÕ À “ÕkjªA ≈ø …ºõ Bø ∆Bn√‚A Ω¿ZNÕ ∆C ë oŒª vªA ∆C ´
B_ø B_ÕAkjªA À K_÷AêA ”ºß …I ¬f¥Õ Bñ  l»U À …n∞√ ≈ß  Àj∏ùA ©Øe ”ºß ∆Bn√‚A ©J …√BZJm A ∆HØ –fÕfiA B»I K®ºM À ¬Af≥fiA
j_øC ¡Œ¥N_nÕ …_I –h_ªA œ√Bn∞ƒªA ¬B§ƒªA •∞Y À Kº¥ªA ü “øB¥Nm‹A ë vªA ΩI “Œ ‚A —lÕj¨ªA  h« æBÒIG ü “ºŒzØ ‹ À , ™BÒNmA
–Cj_ªA eB_nØ À j_∏∞ªA ¢B_JNaA À If_NªA ∆BŒ_n√ À œ_q›NªA À ∂j_∞NªA ≈ø “ŒºaAfªA “Œ®¿ÜA °Jy À , æ›Na‹A ≈ø “Œ√Bn√‚A —BŒáA
”_ºß ∆ÀÃ_ºÕ ‹ ¡_Q “_¿V« æÀC f_ƒß ∆Ã_øl»ƒùA ¡« ´ À ,  iB∏ùA PB¿V« ¡»ºÕlM ‹ ∂Bm ”ºß K÷AêA ü ∆ÿ÷B¥ªA ¡« ∆ÀjIBvªBØ
. ’œq
“ø›_nªA ™B_UiG À “_ŒØB®ªA —eBßG ü KJnªA ¬Bó oŒª …√C ‹G B»MiÃm jn∑ À “J÷BƒªA “øÀB¥ø ”ºß ΩŒJnªA ¡®√ vªA ∆C ¡º®Õ Bƒ« ≈ø À
j_aE KJ_m ïG XB_NYA B_ñjØ —BŒáA “ÕjY À “ø›nªA À ≈øfiA “¿®√ eÃß BøC À , ¡UB»ùA Àf®ªA ©Øfª ∆Bn√‚A …I ≈vZNÕ ≈váB∑ ûØ
∆C “JŒvø …Œºß Oªl√ À “J÷B√ …NIB√ AgG fYÃùA ∆Bn√‚A ”º®Ø …√BÒºm lß A ë fŒYÃNªA “ºø ü KJnªA Ah« À , j∞§ªA À kÃ∞ªA …ŒªG jè
Ã_« –h_ªA …Ii ”ºß Ω∑ÃNÕ ¡Q  jßBrø À  AÃ≥ j∏n®ø ”q›NÕ ‹ À –eÃJ®ªA ¬B§ƒªA ≈ø …ºaAe ü Bø ΩNë ‹ ”NY vªBI ‹ÀC ≈vZNÕ
≈_ø ’œ_q ¬f_¥M f_≥ À ,  jøC ”ºß KªB´ …√BZJm A À , …ªBY `›u “ÕB´ ïG  jøC …UÃÕ À jrªA …ƒß ©ØfÕ ∆C BŒUAi KJm Ω∑ ∂ÃØ
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü 45 : —j¥JªA : # —›vªA À vªBI AÃŒ®NmA À $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü SZJªA Ah«
“_¿º∏I vªA “¿º∑ ¡¿NØ # ∆Ã∞vM Bø ”ºß ∆B®NnùA A À $ : …ªÃ¥I …J¥ß # ΩŒö vØ $ : (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ æB≥ Bù …º∑ Ah À
83 “Õ‡A : # ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA ë …√G B®Œö ¡»I ŒMDÕ ∆C A ”nß ΩŒö vØ $ : “ºJ¥NnùA PBÕ‡A ü …ªÃ≥ ü …I ”MC Bø §√ Ω∑ÃNªA
. —iÃnªA ≈ø
j_øfiA ü ¡_∏ª ∆C ¡_ºßC œ_√G : æÃ¥Õ …Ii ”ºß …º∑ÃNª ∆BŒI - ¬›∏ªA KVßC ≈ø ë À - # ∆Ã∞vM Bø ”ºß ∆B®NnùA A À $ : …ªÃ¥Ø
_¨I ›÷B_ _¨M ‹ ªA —j«B§ªA LBJmfiBI ±mÃÕ ”ºß æÃváA À ¡∏Ih∑ ±r∑ ü ≈∑iC ‹ ∏ª K÷g …º∑DÕ ±mÃÕ ∆G À Aj∏ø
À …_Jç ”_z≥ f_≥ ±_mÃÕ ∆C ∆Ã∞_vM B_ø ”ºß j»§Õ ∆C œIi Ω∑ÀC À vªBI œn∞√ “øB¥NmA °JyC ΩI B»ƒŒI °ZrMC ‹ À A ≈ø ∆gG
. K÷hª “º∑C iBu
≈_∏Ø Ah_« –j_øC ü π_Œºß O_º∑ÃM œ√G ¡»ºªA :  Bƒ®ø À Ω∑ÃNªA ±≥Ãø ü ’Bße # ∆Ã∞vM Bø ”ºß ∆B®NnùA A À $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Ø
∆B®N_nùA Ã_« …√BZJm A ∆C B«Bƒ®ø À jváA ∂Ãm “≥Ãnø B»√HØ Ω®∞ªA fŒYÃM ”ºß “ŒƒJø “¿º∏ªA À , ’‹¤« I …∞vÕ Bø ”ºß œª B√Ãß
‹G ¡_∏áA ∆G $ : …_ø›∑ ≈_ø œMDŒ_m B¿ŒØ æB≥ B¿∑ A ¡∏Y ‹G B¥Y ¡∏Y ‹ ∆C ‘jÕ ∆B∑ (¬›nªB»Œºß) …√HØ   ´ œª ∆B®Nnø ‹
Ω_I ∆Ã∞_vM Bø ”ºß î®NmC A À Ω¥Õ À uDm : Ω¥Õ ¡ºØ …n∞√ j∑hÕ …ƒø ”ºßC ë Bñ fŒYÃNªA Ah« ΩŒ¿∏Nª À , # Oº∑ÃM …Œºß
±_mÃŒª …_√lY À …∞_mC À  fUÀ ü ∂j¨Nnø ë À  fŒYÃM æB¿∑ ≈ø ë À µáA …¿∏Å ¢Ãƒø jøfiA ∆G À …Ii ¡mA j∑g À …n∞√ ∫jM
. AüÀ ‹G  f¥∞ª fè ‹ À …ŒØ …ªÃNÕ ‹ À ±mÃÕ Kê ∆B∑ Bø …√C ´
æB_≥ # ∆Ã_º¿®Õ B_ñ ¡Œ_ºß A À “ßB_zI  ÀjmC À ¬›´ Ah« ‘jrI BÕ æB≥  Ãªe ïeDØ ¡«eiAÀ AúmiDØ —iBŒm P’BU À $ : ïB®M …ªÃ≥
.   ´ ü Ω¿®NnÕ ¡Q ’BùA fv≥ …ºuC eÀiêA : K´AjªA
. B»NUjaC AgG B»NŒªeC À , B»NºmiC AgG êfªA Pêe : æB≥ À , ”»N√A
. ∆›ß‚A ≤›a iAjm‚A : æB≥ À , o∏®ªBI ΩŒ≥ À , ”»N√A
. ”»N√A
K_≥ ø _´ Aj_øC ∆B_∑ …_√C ”_ºß “ª‹fºª êfªA ’‹eG ”ºß BßÃ≥À ™j∞Nø …√C ©ø Ωv∞ªBI  eAjÕG # ¬›´ Ah« ‘jrI BÕ æB≥ $ : …ªÃ≥ À
# ‘jrI BÕ æB≥ $ : æB≥ Ahª À ¡ B◊UB∞ø ∆B∏Ø ¬›´ ”ºß æÃváA ∆Àe ’BùA XÀja ë ’‹e‚A ≈ß …ßÃ≥À K≥ Õ –hªA ∆HØ ™Ã≥êA
.  iû£ ’›U À  iÃzY ”ºß “ª‹fºª B¿«j÷B§√ À ΩÕêA À ±mfiA ’Afƒ∑ ‘jrJªA ’Af√ À
∆Ã_∏Õ ∆C ≈_∏ô À , B_»I ∆ÀhaA¤Œ_m ¡»Œºß “£Ã∞ä “Œv®ø …√Ã∑ ≈ß “√BI‚A À ¡»º¿ß ¬g  eB∞ø # ∆ú¿®Õ Bñ ¡Œºß A À $ : …ªÃ≥ À
“ßB_zI j_nÕ À K_ÜA ≈ø Xjë ê …√HØ …ª if≥ –hªA …¨ºJø ±mÃÕ ≠ºJÕ ∆C πªhI eAiC A ≈ø ¡º®I ∆B∑ BòG πªg ∆C …I eAjùA
. —l®ªA À πºùA ≈ø …ŒMÀC Bø P¤Õ ¡ºØ jvñ lÕl®ªA OŒI ΩafÕ
B_Õ : …_ªÃ¥I ¡«D_UBØ B_»UjaC B_ù ¡_Q K_ÜA ü  Ã_ªe ΩmiDØ ’BùA ¡ KºÒÕ ≈ø AúmiDØ ∫Bƒ« ïG —iBø “ßBö P’BU À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
B_ñ ¡Œ_ºß …√BZJ_m A ∆C æB_áA À —iB_VNªA À ©_ŒJªA B»I fv¥Õ “ßBzI  Ã∞aDØ - XjbØ ΩJáBI ±mÃÕ µº®M f≥ À - ¬›´ Ah« ‘jrI
. —ÃJƒªA À πºùA À —l®ªA j¥Nnø ü j¥NnŒª nùA Ah« ±mÃÕ nÕ ∆B∑ À ïB®M …¿º®I ∆B∑ πªg ∆C ÀC …Œºß ¡«haA¤Õ ∆ú¿®Õ
¡_«Aie À , “_¿Œ¥ªA µ_Y ≈ß w≥BƒªA ë obJªA ≈¿RªA # ≈Õf«AlªA ≈ø …ŒØ AÃ√B∑ À —eÀf®ø ¡«Aie oÇ ≈¿RI  Àjq À $ : ïB®M …ªÃ≥
À B_»ƒø “_ºŒº¥ªA ‹G ∆Àf_®Õ ‹ À B_«Ã√kÀ √B√f_ªA ÀC ¡«Aif_ªA Pj_R∑ AgG AÃ√B∑ ¡»√G - ΩŒ≥ Bø ”ºß - …ŒØ …UêA À “ºŒº≥ –C —eÀf®ø
. ’B¥M‹A ≈ß “ÕBƒ∑ ë ÀC ’œrªA ≈ß “J´jªA ë f«lªA À , ©ŒJªA ë ’AjrªA À , h◊øÃÕ ¡»ƒŒI —j÷AfªA “Œz∞ªA eÃ¥ƒªA ¡«AifªBI eAjùA
À K_ÜA ≈ø  ÃUjaC ≈ÕhªA —iBŒnªA ∆C ”ƒ®ùA À —iBŒnºª # AÃ√B∑ À $ #  Àjq À $ : …ªÃ≥ ü ©¿ÜA – ¿y ∆C ∂BŒnªA ≈ø j«B§ªA À
. ¡»ÕfÕC ≈ø ë ™lNƒŒØ æBáA “¥Œ¥Y j»§Õ ∆C ∆Ã¥NÕ AÃ√B∑ À “ºŒº≥ —eÀf®ø ¡«Aie œ« À w≥B√ oÇ ≈¿RI  ÃßBI “ßBzI  ÀjmC
j_◊JªA ü °¥_m ¡_ ¬›´ …√C AÃßeA ∆C f®I —iBŒnªA ≈ø ±mÃÕ AÃßBI ¡»√C ”ƒ®ùA À ±mÃÕ —Ãa‚ ≈Õ ¿zªA ∆C ”ºß ≈Õjn∞ùA ¡§®ø À
. æBáA iû£ ∆Ã¥NÕ AÃ√B∑ À —iBŒnªA ≈ø  ÃßBJØ KÜA ≈ø …UAja‚ ∫Bƒ« AÀjzY BòG ¡« À
…_ƒß îJ´AjªA ≈ø —iBŒnªA O√B∑ À —eÀf®ø ¡«Aie oÇ ≈¿RI  ÃßBI —Ãa‚A ∆C ”ƒ®ùA À —iBŒnºª œ√BRªA À —Ãa„ª ≈Õ ¿zªA æÀC ∆C ÀC
¬›_¨ªA ∆G À j_∏ø ≈ø Ãºë ‹ jøfiA ∆C ∆Ãmfê Bù “¥Œ¥Y …÷A qA ≈ß ∆ÃJ´jÕ ÀC …N¿Œ≥ ú®Õ ›◊ª “J´jªA À f«lªA ¡»n∞√C ≈ø ∆Àj»§Õ
. fŒJ®ªA ’B¿Œm …ŒØ oŒª
\Õj_u j_∑g π_ªg f_®I —Ã_a„ª ©_¥Õ À —iBŒ_nºª “¥IBnªA “Õ‡A ü ©¿ÜA j÷B¿zØ î»UêA ≈ø ’œq ”ºß fßBnÕ ‹ PBÕ‡A ∂BŒm À
# j_vø ≈_ø  A qA –hªA æB≥ À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ j«B£ ∆C ”ºß ¡»ŒªG B¿«fYC ÀC # AÃ√B∑ $ À #  Àjq À $ ¿y eÃ®Õ ”NY
. ’AjrªA Ah»I µ¥ZNø  A qA …√C
¡»ƒ_ø  ÃßB_I ¡_Q j_◊JªA ü °¥m ¡«fJß …√C ‘ÃßfI ¡»ƒø ±mÃÕ AÀhaC À ∫Bƒ« AÀjzY ±mÃÕ —ÃaG ∆C $ PBÕAÀjªA ü eiÀ Bø BøC À
. PBÕAÀjªA ©ØfÕ …√C ‹ À PBÕ‡A ü ∂BŒnªA j«B£ ©ØfÕ ›Ø # oÇ ≈¿RI
. ∂BŒnªBI ™ÃØfø î¥IBnªA îªB¿NY‹A §√ ë À ™Ã¿nø ë À ’A q‹A ”ƒ®ñ “Õ‡A ü ’AjrªA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
—iBŒ_nªA ∆C ”_ºß æf_Õ ∂BŒ_nªA # Af_ªÀ  h_bN√ ÀC B_ƒ®∞ƒÕ ∆C ”nß  AÃRø œøj∑C …MCjø‹ jvø ≈ø  A qA –hªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …NŒI ü …ºaeC À jvø Ω«C |®I  A qBØ ©ŒJºª ∫Bƒ«  Ãyjß À jvø ïG ¡»®ø ±mÃÕ Aúõ
PD_J√DØ # j_vø ≈_ø  A qA –hªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩRñ ‹ÀC B»ŒØ j∑hØ …∞Õj®M À  A qA –hªA Ah« j∑g ü PBÕ‡A OJVßC f≥ À
Ω_Rñ B_RªBQ À , …_ŒªG Aeÿ_vø AfŒ_m ∆B∑ …√DI …NØj®Ø # LBJªA ‘fª B«fŒm BŒ∞ªC À $ : …ªÃ≥ ΩRñ BŒ√BQ À , jvø Ω«C ≈ø ›Ui ∆B∑ …√C
À —l_®ªA “_ƒÕfùA Ω_«C …ª ¡ºnÕ jvø ü AlÕlß ∆B∑ …√C OZyÀDØ # …n∞√ ≈ß B«BNØ eÀAjM lÕl®ªA —CjøA “ƒÕfùA ü —Ãn√ æB≥ À $ : …ªÃ≥
©_ŒNIA ∆B_∑ ±_mÃÕ ∆C πªhI ¡ºß À , pBƒªA îI “mB÷jªA À iÃøfiA “Õifvø ∆Ã◊q ≈ø ë À ≈Vm …ª ∆B∑ …√C ïG PiBqC ¡Q , “ßBƒùA
. —l®ªA OŒI Ωae À jvø lÕl®ª ¬ÃÕ æÀC
…_∞Õj®M ü —j_ø æÀfi ≈_∏Õ À , “v¥ªA ≈ø SÕfáA ±≥Ãø …ŒªG XBNê Bø iAf¥ñ ‹G ïB®M …ø›∑ ü —jø Ω∑ ΩUjªA ≤j®Õ “º¿ÜBI À
. # jvø ≈ø  A qA –hªA æB≥ À $ : …ªÃ¥I …∞Õj®M ü jvN≥A AhºØ …NŒI B»I À jvø Ω«C ≈ø ›Ui ∆B∑ …√DI …∞uÀ ≈ø fÕkC ïG “UBY
 B_uÀ À …_NŒI …ºaeDØ B»º«C |®I ≈ø  Àjq À jvø  ÃºaeC À ¡»®ø ±mÃÕ Aúõ —iBŒnªA ∆DI B«kBèG ”ºß ’”JƒM “Õ‡A , ∆B∑ ±Œ∑ À
. AfªÀ  hbN√ ÀC Bƒ®∞ƒÕ ∆C ”nß  AÃRø œøj∑C : ›÷B≥ …MCjøA
ü f«BrÕ À , fqjªA À “ªBufiA iBQE µŒ≥jªA …UÀ ü AÃmj∞NÕ ∆C ∆Àe ¡»÷B≥iC jøDI œªAÃùA À —eBnªA ¡N»Õ ‹ ∆C œz¥M “ÕiBÜA —eB®ªA À
PB_◊ø À PAj_rß ¡»MB_ ›I ü î_Y Ω∑ ΩafÕ ∆B∑ ≈ÕhªA ’Bm⁄jªA À î ›nªA À ∫úùA xÃvàA ”ºß À , —eB®nªA À àA  B¿Œm
 AÃ_Rø ¬Aj∑HI lÕl®ªA jøfi ∆B∏Ø  Ã∞ªC ≈ø Ω∑ Aà ÃNŒª ‹ À  ÃƒN≥A ≈ø Ω∑ ü AîªÃNŒª AÃ√B∑ B¿Ø –iAÃÜA À ∆B¿º¨ªA eAjØC ≈nYC ≈ø
j_qBJM ∆C eû®ùA ≈ø oŒª À …NŒI —fŒm À …MCjøA πªhI jøC …√C “»U ≈ø wafiA ”ºß À µŒ¿ß ”ƒ®ø AfªÀ  gBÖA ÀC …I ™B∞N√‹A ’BUi À
. ∆B¿º¨ªA À fŒJ®ªA iÃøC , B√B∏ø “®ŒƒùA PAfŒnªA ‘fvNM ∆C ‹ À B»∞mB∞m À iÃøfiA PBŒ÷lU PAlÕl®ªA À PB∏ºùA
AiÃJ_u µ_ºàA ≈nY µºàA æBö ©ø œMÀC f≥ ∆B∑ À , LBJªfiA …ªÃÕ À æÃ¥®ªA j»JÕ ©ÕfI æBö Ag ∆B∑ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆G : ¡®√
“_öB√ B»≥AjßC À ‹G ∆Bn√‚A ü ÿƒM ‹ PB∞u  h« À , ΩufiA KŒå o∞ƒªA ¡Õj∑ µÒƒùA ¡Œ∏Y “V»ºªA \Œºø PB∑jáA ±ŒÒª AiÃ≥À
.  jøC ’‘eBI ≈ø  B¿Œm ≈ø “Z÷‹ B«iBQE À …MÀBJu ¬BÕC …ŒØ
w_aC ≈ø ∆Ã∏ŒØ …NŒI “uBa ü  fƒß ±mÃÕ DrƒÕ ∆C ”ƒó ”NY - ¨u Ω∞ ë À - ±mÃÕ ïG lÕl®ªA o∞√ OIhU ªA œ«  h»Ø
. …NŒJª BQiAÀ eîŒØ JNªBI …MCjø‹ À …ª AfªÀ ∆Ã∏Õ À …NøÀiC ü ΩafÕ ÀC “ŒªB®ªA  fuB¥ø À “øB A  iÃøC ü …I ©∞NƒÕ …I pBƒªA
. ±mÃÕ …NUÀk À ë ”ƒJNÕ ∆C ”UjM πªhª À …NUÀk ≈ø …ª fªÀ ‹ B¿Œ¥ß ∆B∑ lÕl®ªA ∆C j»§NnÕ ∆C ≈∏ô Bƒ« ≈ø À
œ_º®UA À  j_øC πn∞ƒI –fvM –C #  AÃRø œøj∑C $ —lÕl®ªA œ« À # …MCjø‹ $ lÕl®ªA –C # jvø ≈ø  A qA –hªA æB≥ À $ : …ªÃ¥Ø
. JNªBI # AfªÀ  hbN√ ÀC $ “øB A B√iÃøC À “ŒªB®ªA B√fuB¥ø ü # Bƒ®∞ƒÕ ∆C ”nß $ ∫fƒß Bôj∑ BøB¥ø …ª
∆Ã_¿º®Õ ‹ pB_ƒªA jR∑C ≈∏ª À  jøC ”ºß KªB´ A À SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿º®ƒª À ~ifiA ü ±mÃŒª Bƒ∏ø πªh∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
f_¥ª À $ : ïB_®M æB_≥ , ≈∏¿N_Ø …_ª Oƒ∏ø À …Nƒ∏ø : æB¥Õ À æB≥ ’œrºª –ÀBáA ©yÃùA “¨ºªA Ω«C fƒß ∆B∏ùA , PAej∞ùA ü æB≥ #
: Ω_ŒºàA æB_≥ : æB_≥ # ~ifiA ü ¡_ ≈_∏ò À $ # ¡ ≈∏ò À C $ # …ŒØ ¡∑Bƒ∏ø ∆G B¿ŒØ ¡«Bƒ∏ø f¥ª À $ # ~ifiA ü ¡∑Bƒ∏ø
. ælƒó ΩRø ≈∏nó À ≈∏ó : ΩŒ¥Ø æB®Ø ‘jâ ‘jUC ¬›∏ªA ü …MjR∏ª À , ∆Ã∏ªA ≈ø Ω®∞ø ∆B∏ùA
. ”»N√A
≈_ø ’œ_rªA j¥N_nù “_√B∏ùA ∆B∏ùA µºÒÕ Bñi À , Ω A ü jÕj¥NªA À iAj≥‚A î∏¿NªA À ∆B∏ø‚A À , ~ifiA ≈ø ’œrªA j¥ø ë ∆B∏ùBØ
. “ÕBƒ∏ªA ΩŒJ≥ ≈ø ë À …Œºß if¥Ø …Mif≥C –C …ƒø ≈∏¿NØ ’œrªA ≈ø …Nƒ∏øC : æB¥Õ À pBƒªA fƒß À ¡º®ªA ü “√B∏ùB∑ “ÕîùA iÃøfiA
…_MÃaG …_Œºß ¬j_Y Bø f®I B»ŒØ ©mÃNªA À —BŒáA BÕAlø ≈ø ©N¿NªA ”ºß …®ø if¥Õ Bñ …ŒØ  iAj≥G ~ifiA ü ±mÃÕ î∏ó ≈ø eAjùA Ω®ª À
À …_yiC ≈_ß Lj_¨NÕ À ~iC ïG ~iC ≈_ø ∆B_J∑jªA …_I _nŒª o_Ç ≈¿R_I  Àjq ¡Q KÜA “IBŒ´ ü  Ã¥ªDØ ~ifiA …UÀ ”ºß iAj¥ªA
. …ŒIC j¥Nnø
ïG  B_ÕG —iBŒ_nªA Œ_nM À KÜA “IBŒ´ ≈ø …UÀja j∑g f®I B¿«AfYG îMjø …Nv≥ æ›a ü ~ifiA ü ±mÃŒª …ƒŒ∏ó ïB®M j∑g f≥ À
À l_Õl®ªA ≈V_m ≈_ø …_UÀja j∑g f®I B¿»NŒ√BQ À # ~ifiA ü ±mÃŒª Bƒ∏ø f¥ª À $ “Õ‡A  h« ü …ªÃ≥ ë À lÕl®ªA ≈ø …®ŒI À jvø
≈_ø 56 “_Õ‡A : # ’B_rÕ S_ŒY B_»ƒø CÃ_JNÕ ~ifiA ü ±_mÃŒª B_ƒ∏ø πªh_∑ À $ : ïB®M æB≥ SŒY jvø ~iC ≈÷Ala ”ºß …IBvN√A
. —fYAÀ î®yÃùA ü “ÕBƒ®ªA À —iÃnªA
∆H_Ø l_Õl®ªA O_ŒI ü  iAj¥N_mA À …_®ŒI À K_ÜA ≈ø …UAjaG ≈ø  j∑g Bø ïG —iBq‚A # ~ifiA ü ±mÃŒª Bƒ∏ø πªh∑ À $ : …ªÃ≥ À
sŒ_ß H_ƒ«C ”_ºß …_ŒØ  iAj¥N_mA À l_Õl®ªA O_ŒI ü …ªÃae ≈ø …ª ΩvY –hªA î∏¿NªA ≈ø iAf¥ùA Ah« ~ifiA ü …ƒŒ∏ó ≈ø eAjùA ∆B∑
…ŒJ_rM ≈_ø ¬ÃøhùA ¡n¥ªA ≈ø oŒª À …ª —iÃ∑hùA ≤BuÀfiA  iAl´ ”ºß …I æfŒª …n∞ƒI ’œrªA …ŒJrM ΩŒJ≥ ≈ø …ŒJrNªBØ lÕl®ªA “ŒuÃNI
. BƒªÃY ≈ø ’BùA À Bƒ√D∑ : …ªÃ¥∑ …n∞ƒI ’œrªA
. ’Bø ¡ ÃY púU ¬Ã≥
B_ø —j_Õl¨ªA ≤B_uÀfiA ≈_ø ≈¿_zNÕ Ã_»Ø …_ƒß B_√ aC À  Bƒ∞_uÀ –hªA Ah« ΩQBô ∆B∑ ~ifiA ü î∏¿NªA ≈ø …I Bƒº®Ø Bø ∆C eAjùA ΩI
À B_»NŒ¿«C À …ØBuÀC  iAl´ ïG ©øBnªA ≈«g …I O∞ºŒª ‘Ãße …ŒJrNªBI …n∞√ ΩRø ’œrªA Ω®Ä ∆BŒJªA ü ±ÒºM Ã»Ø  BƒQfY Bø …ƒ¿zNÕ
. …ŒJrNªA ∆Dq ë B¿∑ B»I o∞ƒªA µº®M
: PBØB_vªA : # ∆úøB_®ªA Ω_¿®ŒºØ Ah_« Ω_Rù $ : ïB®M …ªÃ≥ À 11 : ‘iÃrªA : # ’œq …ºR¿∑ oŒª $ : ïB®M …ªÃ≥ LBJªA Ah« ≈ø À
PB∞_vªA ≈_ø Ω¿N_qA B_ø Ω_∑ ∆G À , ’œq …ºQBô ‹ À …»JrÕ ‹ …√BZJm A …I ±vMA Bñ PB∞vªA ≈ø ±vMA Bø Ω∑ ∆C eAjùA À 61
. …I kÃ∞ªA ΩUfi ∆úøB®ªA Ω¿®ŒºØ B»MB∞u ü B»ºQBø À “ƒÜA …Œºß Oº¿NqA Bø ”ºß
∆C ”_ºß …_I æf_Œª  eAjØC |®JI œº∏ªA …ŒJrM ΩŒJ≥ ≈ø ±uêA ≈ø j∑g Bñ …»ŒJrNØ ~ifiA ü …ƒŒ∏ó µºÒø î∏¿NªBI eAjùA ∆B∑ ∆G À
iÃ∑h_ùA ’l_ÜA ∫Ag æB_Y B_ BY “_Œ≥BJªA ’Al_UfiA ∆C ”_ºß “_ª‹fºª …÷AlUC |®JI Ω∏ªA …ŒJrM ÀC ej∞ªA Ah« æBY B BY eAjØfiA j÷Bm
ü  iAj¥N_mA À j_vø …ªÃae À KÜA ≈ø …UÀja “v≥ ü iÃ∑hùA °¿ƒªA Ah« ”ºß –jè ~ifiA ü ±mÃŒª BƒƒŒ∏ó ∆B∑ ”ƒ®ùA ∆Ã∏ŒØ
“¿®√  ÃJºm À KÜA “IBŒ´ ü  Ã¥ªDØ …ŒIC fƒß ~ifiA …UÀ ”ºß iAj¥ªA …Œºß AÃøjY À  ÀfnY …MÃaG ∆HØ æBY ≈nYC ”ºß lÕl®ªA OŒI
À ≈∏¿N_ªA ïG …_I Ω_mÃNÕ BJJ_m …_ƒŒ®I Ah_« ¡«f_Œ∑ …√BZJm A Ω®VØ …º«C ≈ø  ÃIj¨Œª —iBŒnªA ≈ø  ÃßBI À “ÕeBJªA ü …ƒ À ü ©N¿NªA
’BrZ∞ªA À —ÃJvªA ü …√eiÃŒª jvø —Ãn√ À œ« …MeÀAi À lÕl®ªA —CjøA …I O¥º®M ¡Q æBY ≈nYC ”ºß jvñ lÕl®ªA OŒI ü iAj¥Nm‹A
…_ƒß AÃJº_nÕ À ≈V_nªA ü  Ã_º®è ∆C ¡_ AfI ¡Q …√BôG ü …≥fu À …u›aG iû§ª “ºŒmÀ …ƒŒ®I πªg Ω®U À ≈«fŒ∑ …ƒß A ≤jvØ
…_®ƒô ‹ ’B_rÕ S_ŒY ~ifiA ≈_ø CÃJNÕ BƒŒ∏ó ~ifiA ü …ƒŒ∏ó ïG …ƒŒ®I πªhI …√BZJm A KJnNØ ¡ “ÒªBbùA À pBƒªA —jqB®ø “ÕjY
. ©ØAe …®ØfÕ ‹ À ©√Bø
A Lj_zÕ πªh_∑ $ : …_ªÃ≥ À 74 ≈ø¤_ùA : # ≈ÕjØB_∏ªA A ΩzÕ πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩŒJ≥ ≈ø jÕf¥NªA Ah« ”ºß “Õ‡A “º¿ÜBI À
Ω_RùA ≈_ø Ã_ZƒªA Ah_« ”_ºß Af_IC æB_RøfiA …Ij_y À , ‘j_ A Ah« B¿÷Ae –jè ≈ÕjØB∏ºª ïB®M …ª›yG ∆G –C 17 : fßjªA : # æBRøfiA
.   ´ …ŒªG pB¥Õ ∆C œ¨JƒÕ XgÃòC ë À LÀjzùA
…ª Bƒ∏ø : jÕf¥NªA À if¥ø ”ºß ≤ÃÒ®ø ë À , “ÕB¨ºª ¬›ªA À iÃ∑hùA î∏¿NªA “ÕB¨ª ∆BŒI # SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿º®ƒª À $ : …ªÃ≥ À
B»®_nÕ ‹ jaC PBÕB´ ∫Bƒ« ∆C ”ºß “ª‹fºª …Œºß ≤ÃÒ®ùA ≤hY BòG À SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿º®ƒª À Ah∑ À Ah∑ …I Ω®∞ƒª ~ifiA ü
: # îƒ≥Ã_ùA ≈_ø ∆Ã_∏Œª À ~ifiA À PAÀB¿_nªA PÃ_∏ºø ¡Œ«Aj_IG –j_√ πªh∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩŒJ¥ªA Ah« ≈ø À , K BbNªA ¬B¥ø
.  j÷B§√ À 75 : ¬B®√fiA
K_∑ Õ B_û µºàA ü …º®∞Õ Bø ë À ∆DrªA jøfiBI eAjùA ∆C j«B§ªA # ∆ÿº®Õ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À  jøC ”ºß KªB´ A À $ : …ªÃ≥ À
µ_ºàA …ª ‹C $ : ïB®M æB≥ B¿∑ jøC Ω∑ πªBø …√fi ïB®M …ŒªG ±ŒyC BòG À , 3 : o√ÃÕ : # jøfiA jIfÕ $ : ïB®M æB≥ IfNªA ¬B§√ …ƒø
. 54 : ≤AjßfiA : îùB®ªA Li A ∫iBJM jøfiA À
, ’B_q B¿ŒØ …®ŒÒÕ …√Àe iû¥ø …ª Lú¨ø ë À …Œºß KªB´ ïB®M ë À ïB®M  jøC ≈ø eBè‚A À ©ƒvªA ∆Ã◊q ≈ø ∆Dq Ω∑ ∆C ”ƒ®ùA À
≠ªB_I A ∆G $ : ïB®M æB≥ …MÃ∞Õ À ïB®M …¥JnÕ ∆C …ª oŒª B¿∑ …√BÒºm ≈ø XjbŒØ ej¿NÕ ÀC ∏NnÕ ∆C …ª oŒª , eAiC B¿ŒØ …ª eB¥ƒÕ
. 3 : ∂›ÒªA : #  jøC
‹ pB_ƒªA j_R∑C ≈_∏ª À “_ßBÒªA À ©¿nªA ‹G B oŒºØ  fÕjÕ Bø B»Œºß Ω¿ê …√gHI “ªB®∞ªA LBJmfiA  h« ”ºß KªB´ ïB®M ë “º¿ÜBI À
À ’œ_q B»N»UÀ ≈ß B Ãê K√BU ïG TeAÃáA O≥Bm AgHØ B»mÀ’jI …ªB®Ø B« QDM ü “º¥Nnø —j«B§ªA LBJmfiA ∆C ¡»√BJná ∆ÿº®Õ
. AÃ◊ÒaC f≥

œ÷AÀi SÅ
≈_ø Æj_Ø B_¿ºØ “®¿ÜA ¬ÃÕ “ƒÕfùBI jV∞ªA (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß ©ø OŒºu : æB≥ œªB¿RªA —lõ œIC ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü
¬ÃÕ ¬ÃŒªA ∆HØ  Ã¿N¿® C ‹G Ω÷Bm œIBI ”ºß ®Õ ‹ : B æB¥Ø “ƒŒ∏m ”¿nM …ª —‹Ãø BßfØ …®ø B√C À …ªlƒø ïG |»√ …ZŒJnM À …M›u
Ω_«C B_ƒI æl_ƒŒØ  ej√ À …¿®Ò√ ›Ø B¥ä BƒªDnÕ ≈ø |®I ∆Ã∏Õ ∆C ≤BaC OIBQ BÕ : æB¥Ø B¥ZNnø æDnÕ ≈ø Ω∑ oŒª : Oº≥ . “®¿ÜA
Bƒø¤ø ›÷Bm ∆G À , …ƒø …ªBŒß À ë Ω∑DÕ À …I ∂fvNŒØ BrJ∑ ¬ÃÕ Ω∑ \IhÕ ∆B∑ LÃ¥®Õ ∆G . ¡«Ã¿® C …ªE À LÃ¥®ŒI æl√ Bø OŒJªA
Ω÷B_nªA Aÿ® C : …IBI ”ºß ±N»Õ  iBÒØG ∆AÀC fƒß “®ö “Œrß LÃ¥®Õ LBI ”ºß ßA BJÕj´ AkBNâ ∆B∑ À “ªlƒø A fƒß …ª B¥ä BøAÃu
À  Ã_¿®ÒÕ ∆C o_ÕC B_¿ºØ . …_ªÃ≥ AÃ≥f_vÕ À …_¥Y Aú»U f≥ AiAjø …IBI ”ºß πªhI ±N»Õ . ¡∏øB® ΩzØ ≈ø ©÷BÜA KÕj¨ªA kBN A
æE À LÃ_¥®Õ PB_I À Af_øBY AjIB_u B_®÷BU B¿÷B_u \J_uC À B_ÕÀB PB_I À A ïG …_ßÃU ”∏q À ®NmA À ©U mA ΩŒºªA …Œr´
f_¥ª : “_ºŒºªA π_ºM “ZŒJ_u ü LÃ¥®Õ ïG ΩU À lß A ”YÀDØ : æB≥ . ¡»øB® ΩzØ ≈ø ¡«fƒß À AÃZJuC À , B√BÒI BßBJq LÃ¥®Õ
LÃ_¥®Õ B_Õ ∫f_ªÀ ”_ºß À πŒºß –AúI À IÃ¥ß æÀl√ À œIeC B»I OJUÃNmA À , z´ B»I PijVNmA “ªg –fJß LÃ¥®Õ BÕ OºªgC
B_ø LÃ_¥®Õ B_Õ . D_Vºø À ‘ÀD_ø ¡_ ∆B_∑ À ¡_»¿® C À …ŒªG ¡»Ij≥ À –eBJß î∑Bnø ¡Yi ≈ø œºß ¡»øj∑C À œªG œ÷BŒJ√C KYC ∆G
AÃ_¿® C ¡∏I ±N»Õ À  iBÒØG ∆AÀC fƒß πIBJI ßA Bù oøC ’Brß BŒ√fªA j«B£ ≈ø nŒªBI ©√B¥ªA …MeBJß ü f»N A –fJß æBŒøe Oõi
œ_ª \J_uC À Af_øBY B_ÕÀB À B_®÷BU PB_I À , œªG …I Bø ”∏q À ®NmA À ©U mBØ B◊Œq  Ã¿®ÒM ¡ºØ , ©√B¥ªA kBN A KÕj¨ªA Ω÷BnªA
ïG ‘Ã_ºJªA À “_IÃ¥®ªA ∆G LÃ_¥®Õ B_Õ O¿ºß Bø À C . ¡∏øB® ≈ø ΩzØ ¡∑fƒß À OZJuC À ™BJq ∫fªÀ À LÃ¥®Õ BÕ O√C À B¿÷Bu
À , –AÃ_ºI π_I ≈ªl_√fi œ_Mlß À B_øC . œ÷Af_ßfi _ø XAifNmA À œ÷BŒªÀfi ø j§ƒªA ≈nY πªg À ? œ÷AfßC ïG B»ƒø ™jmC œ÷BŒªÀC
≈_I œ_º®ª O_º¥Ø . K÷B_v¿ºª AÀ _uA À œ÷B_z¥I AÃ_yiA À –AúJª AÀf®NmBØ IÃ¥®I πƒIe⁄fi À , œIBvù Byj´ ∫fªÀ À πƒº®Ufi
, BßBJ_q LÃ_¥®Õ æE À LÃ_¥®Õ B»ŒØ PBI ªA “ºŒºªA πºM ü : æB¥Ø ? BÕ⁄jªA ±mÃÕ ‘Ci ”Nø ∫AfØ Oº®U : (¬›nªAB¿»Œºß) înáA
B_¿N¨ø œ¥I À ±mÃÕ ≈ø © Bù LÃ¥®Õ ¡N´A LÃ¥®Õ …ŒIC ”ºß B»v¥Õ \JuC À BÕ⁄jªA ±mÃÕ ‘Ci B¿ºØ B®÷BU BÕÀB æBŒøe B»ŒØ PBI À
¡N_∏Õ ¡_ºØ Af_Œ∑ π_ª AÀf_Œ∏Õ ∆C ≤BaC œ√HØ πMÃaG ”ºß ∫BÕ⁄i wv¥M ‹ : ±mÃŒª LÃ¥®Õ æB¥Ø ’›Jºª f®NmA ∆C …ŒªG A ”YÀDØ
f_náA LÃ_¥®Õ æE À LÃ_¥®ŒI æl_√ ‘Ã_ºI æÀC ∆G : (¬›_nªAB¿»Œºß) î_náA ≈_I œ_ºß æB_≥ . …MÃaG ”ºß B»v≥ À ,  BÕ⁄i ±mÃÕ
eAf®N_m‹A ≈_ø …_ŒªG Ω_U À lß A ”YÀC Bø ∆Ã∏Õ ∆C ≤Ba À ±mÃÕ ”ºß LÃ¥®Õ “≥i PfNqBØ : æB≥ . BÕ⁄jªA …ƒø Aî Bù ±mÃŒª
,  B_ÕG …Nøj∏M À , ±mÃŒI LÃ¥®Õ ©ƒvÕ Bø ±mÃÕ —ÃaG ‘Ci B¿ºØ .  fªÀ îI ≈ø …Œºß …N≥i PfNqBØ “uBa ±mÃÕ ü ë BòG ’›Jºª
≈_ç À B_ƒø B_ƒŒIC ïG K_YC -  Ã_aC À ±_mÃŒª AêB_≥ $ À ¡»ƒŒI B¿ŒØ AÀjøDNØ ¡»ŒØ ’›JªA AfI À ¡»Œºß πªg fNqA ¡»Œºß  BÕG  iBRÕG À
–C # îáB_u B_øÃ≥  f_®I ≈_ø AÃ_√Ã∏M À - ¡∏Œ_IC …_UÀ ¡_∏ª Ωë ByiC  ÃYj A ÀC ±mÃÕ AúN≥A - îJø æ›y œ∞ª B√BIC ∆G “Jvß
À - …_I AÃJ«h_M ∆C √l_ZŒª œ_√G $ LÃ¥®Õ æB¥Ø # ∆ÃZuBƒª …ª B√G À ±mÃÕ ”ºß BƒøDM ‹ πª Bø B√BIC BÕ AêB≥ $ πªg fƒ®Ø . ∆ÃIÃNM
≈_ø LÃ_¥®Õ ”_ºß Ω_U À l_ß A ≈_ø ‘Ã_ºJªA ∆Ã_∏Õ ∆C …ƒø …Œºß AihY Aif¥ø …ßlN√BØ # ∆úØB´ …ƒß ¡N√C À K÷hªA …º∑DÕ ∆C ≤BaC
LÃ_¥®Õ if_¥Õ ¡_ºØ …MÃaG À ±mÃÕ À LÃ¥®Õ ü  jøC hØB√ À  ⁄Bz≥ À A —if≥ Kº¨Ø : æB≥ . …ª …JY À …Jº≥ ü …®≥Ãù “uBa ±mÃÕ
≈_ø AÃ_Uja B_¿ºØ . ±_mÃÕ ü A ≈_ø ‘úJªA ©≥ÃNø  iB∑ πªhª ë À ¡»ŒªG …®ØfØ ,  fªÀ À ±mÃÕ ‹ À …n∞√ ≈ß ’›JªA ©Øe ”ºß
‹ À ¡»ƒ_ø  h_aDÕ ∆C “_ØBã îßj_nø …I AÃ¥ºÒ√BØ ¡»ŒªG …®Øe À ”∏I À …¥ƒNßA À …ŒªG …¿y À ¡»ÕfÕC ≈ø …ßlN√BØ Bßjnø ¡»¥á ¡ lƒø
‹ $ : ¡« J_∑ æB_¥Ø “_ºŒºªA K÷h_ªA …_º∑DŒØ —jVrªA  h« OÑ …Œ¥º√ À …Åh√ : AêB¥Ø iBVqC “zŒ´ …I AÃMC …I AîøC B¿ºØ ¡»ŒªG …®ØfÕ
¡_« À …_ŒØ  Ã¥ªD_Ø K_ÜA ïG …_I AÃ¥ºÒ√B_Ø . îºßB_Ø ¡N_ƒ∑ ∆G —iBŒnªA |®I …Ò¥NºÕ - KÜA “IBŒ´ ü  Ã¥ªC $ ≈∏ª À # ±mÃÕ AúN¥M
: |®Jª ¡»z®I æB≥ , …ø›∑ AÀCi B¿ºØ ø ¬›nªA LÃ¥®Õ AÀ’j≥C îøÀi fªÀ BÕ : ¡«AeB√ KÜA j®≥ ü iBu B¿ºØ …ŒØ ∂j¨Õ …√C ∆çÕ
B_ƒJ«g B_√G B_√BIC BÕ AêB≥ ∆Ã∏JÕ ’Brß ¡»ŒIC ïG AîUi À $ AÃnÕC ”NY …MjzÅ AêAlÕ ¡ºØ PBø f≥ …√C Aÿº®M ”NY Bƒ«B« ≈ø AêÀlM ‹
≈_ø …_ŒªG Ω_U À l_ß A ”_YÀC B_ø j_∑g À ®N_mA À ©U mA ¡»NªB¥ø © B¿ºØ . # K÷hªA …º∑DØ BƒßBNø fƒß ±mÃÕ Bƒ∑jM À µJNn√
≈_ø K÷h_ªA ±_mÃÕ ¡_á ¡®ÒŒ_ª A ∆B∑ Bø À # AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI $ : ¡ æB≥ À ‘úJºª ≈ßgC À vØ ’›Jºª eAf®Nm‹A
B_¿ºØ : —lõ ÃIC æB≥ . Ah« fƒß (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß SÕfY ©Ò¥√A ¡Q : —lõ ÃIC æB≥ . “≥eBvªA  BÕ⁄i ΩÕÀDM ‘iC ∆C ΩJ≥
—Ã_aG “_v≥ ≈_ø ∆B_∑ B_¿ŒØ …_N®Ò≥ ¡Q  fªÀ À LÃ¥®Œª SÕfÅ oøC NQfY π√G ∫AfØ Oº®U : …ª Oº≥ À …ŒªG PÀf´ f¨ªA ≈ø ∆B∑
B_¿ºØ . ? œ_Y ë ¬C PBø C : ±mÃÕ æBY Bø j§ƒ√ ”NY BƒI AÃ¥ºÒ√A : AêB≥ AÃZJuC Bù ¡»√G : æB¥Ø ? ∫Ag f®I ±mÃÕ “v≥ À ±mÃÕ
æB_¥Ø  Ãªf_I µ_º®ø ¬›_´ Ã_« AgH_Ø  Ã_ªe Lh_U AgH_Ø  Ã_ªe ïeD_Ø ¡«eiAÀ AúmiC f≥ À —iBŒm KÜA —jzÅ AÀfUÀ KÜA ïG AûN√A
¬Ã_ŒªA B_ƒ◊U À KÜA Ah« ü oøC Bƒø °¥m B√fJß Ah« : AêB¥Ø ±mÃÕ —ÃaG ¡»ŒªG ΩJ≥C  ÃUjaC B¿ºØ ¬›´ Ah« ‘jrI BÕ : …IBZufi
: ±mÃÕ ¡ æB¥Ø πºN¥√ ÀC —iBŒnªA |®I π®ŒJƒØ Bƒª fJß π√C Bƒª j¥M ∆C BøG : …ª AêB¥Ø “ŒYB√ …I AÃç À ¡»ÕfÕC ≈ø  ÃßlN√BØ …Ujbƒª
À B_¿«ie ≈Õjr®I ¡»ƒø ΩUi  A qBØ ? Bƒø fJ®ªA Ah« ¡∏ƒø – rÕ ≈ø : AêB¥Ø —iBŒnªA ïG …I AúJ≥DØ . ¡N◊q Bø AîƒuA À œ√úN¥M ‹
π_ªg À j_vø π_ºø ≈_ø ÀfJªA ≈ø  A qA –hªA …ßBJØ jvø …ºaeC ”NY ÀfJªA ≈ø  A qA –hªA …I iBm À ≈Õf«AlªA ≈ø …ŒØ …MÃaG ∆B∑
: —l_õ Ã_IC æB_≥ . # Af_ªÀ  h_bN√ ÀC B_ƒ®∞ƒÕ ∆C ”_nß  AÃ_Rø œøj∑C - …MCjø‹ jvø ≈ø  A qA –hªA æB≥ À $ : ΩU À lß A æÃ≥
ælƒø îI ∆B∑ ¡∑ : Oº¥Ø îƒm ©nM ≈IA : æB¥Ø ? KÜA ü  Ã¥ªC ¬ÃÕ ±mÃÕ ∆B∑ ¡∑ ≈IA : (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œº®ª Oº¥Ø
. BøÃÕ jrß BƒQA — nø : æB¥Ø jvø îI À h◊øÃÕ LÃ¥®Õ
. SÕfáA
PB_Õ‡A ∆B_ŒI ≈_ø ¬f_¥M Bø j«B£ ¡÷›M Bñi PB∏√ …ŒØ À ïB®M A ’Bq ∆G œªBNªA œ÷AÀjªA SZJªA ü  eiÃm ΩÕg SÕfZºª À : æÃ≥C
. ΩøDM ”√eDI ©∞MjM B»ƒ∏ª
¡Õj_∏ªA ≈_I ¡Õj_∏ªA ≈I ¡Õj∏ªA : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C j¿ß ≈IA ≈ß –iBbJªA À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ¡Œ«AjIG ≈I ∂BZmG ≈I LÃ¥®Õ ≈I ±mÃÕ ¡Õj∏ªA ≈I
PÃ_u Ω_Rø PÃ_vªA ©¿_nÕ ≈_ø ¡»ƒø ™AÃ√C “nú ”ºß ’BŒJ√fiA : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
ü O∏√ ≈ø ¡»ƒø À , ≈ÕB®Õ ≈ø ¡»ƒø À , (¬›nªAB¿»Œºß) ¡Œ«AjIG À ±mÃÕ ΩRø …øBƒø ü DJƒÕ ≈ø ¡»ƒø À , …I ß Bø ¡º®ŒØ “ºnºnªA
. …√gC ü j≥ÃÕ À …Jº≥
≈_ø Ω_Ui À B_ƒŒ B_rJ∑ \_Ig …_√C ±_mÃŒI LÃ_¥®Õ œºNIA BòG : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ΩUi ≈ß “èfa œIC ≈ß , …ŒØ À
: –eB_ƒÕ …_ÕeBƒø `BJ_u Ω_∑ πªg f®I ∆B∑ À , ±mÃŒI œºNIBØ …¿®ÒÕ À …º∞´DØ …Œºß jÒ∞Õ Bø fè XBNä ¬Ã¥I ¬ÃŒI ”ßfÕ …IBZuC
. LÃ¥®Õ ’Brß f»rŒºØ B¿÷Bu ∆B∑ ≈ø ‘eB√ ’BnùA ∆B∑ AgHØ , LÃ¥®Õ ’Af´ f»rŒºØ B¿÷Bu ≈∏Õ ≈ø
∆Àj®rÕ ‹ ¡« À Ah« ¡«jøDI ¡»ƒ◊JƒNª $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
. πªhI   aC À ΩŒ÷ U  BMC . ±mÃÕ O√C π√C ∆Àj®rÕ ‹ : æÃ¥Õ #
. …vŒ¿≥ ”ºß BÕfU AÃÅg ¡»√G : æB≥ # Lh∑ ¬fI …vŒ¿≥ ”ºß AÀ’BU À $ : A æÃ≥ ü : eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À , …ŒØ À
. ‘Ã∏q ›I : æB≥ # ΩŒö vØ $ : ΩU À lß …ªÃ≥ ü :  eBƒmHI , cŒrªA œªBøC ü À
≈_I ∆BŒY ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü ”ƒ®ùA Ah« –Ài À , …ƒß SÕfÅ B≥ÃJnø …√Ã∑ “ƒÕj¥I (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß “ÕAÀjªA ∆B∑ À : æÃ≥C
. jaC PBÕAÀi “¥IBnªA îøBzùA ü À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß “ºJU
O_ÚªBÚ≥ À‰ L‰ÃIÊfiÚ A O
Í ¥Ú º̇Ú´ À‰ …Í n
Í ∞Ù √Ï ≈‰ß B‰»NÍŒÊ I‰ ”Ø Ã‰ «Â ”Nª̇A Â…MÊe‰ À‰ i‰ À‰ (22)î
‰ ƒÍn
ÍZÊ ¿Â ªÙA ‘l̄Ùå πͪh‰ ∑Ú À‰ Bı¿ÙºßÍ À‰ Bı¿Ù∏Y …ƒ‰ŒÊ M‰A‰’  fÏ qÚC ≠‰ ºÚ I‰ BÏ¿ªÚ À‰
…Í _Ii‰ ≈‰ «‰ jÊ _ÂI A‰’iÏ ∆ÚC ‹ ÃÊ _Úª B_‰»I ¡Ï _‰« À‰ …Í _ÍI O_Ï¿«‰ fÊ _Ú¥ªÚ À‰ (23)∆‰ Ã_¿ºÍ §ªA \
 _ͺ∞Ù Õ ‹ … √ÏḠ ‘A‰ÃRÊ ø‰ ≈‰ nÊYCÚ ”I‰i Â…√ÏḠ …Í º̇ªA g‰ B‰®ø‰ æ‰ BÚ≥ πÚª OÊŒ«‰
A‰f_Úª B‰«f‰ Œ_m B_‰Œ∞Ú ªÙCÚ À‰ j_ÂIe ≈_Íø … _vŒÍ¿≥Ú PÏf≥Ú À‰ LB‰JªÙA BÚ¥J‰N‰mA À‰ (24)î
‰vÍ ºÚ b
Ê ¿Â ªÙA B‰√eÍ B‰JßÍ ≈Ê øÍ … √ÏḠ ’‰ BrÊZ∞Ú ªÙA À‰ ’‰ ÃnªA … ƒÊ ߉ ≤j̄v‰ƒªÍ πͪh‰ ∑
B_‰»ºÍ «Ê CÚ ≈Ê _ø Ëf«Í B_q f‰ »¯ q À‰ ”nÙ∞√Ï ≈‰ß ”ƒÊMe‰ À‰ i‰ ”‰ «Í æ‰ BÚ≥ (25)Ë¡ŒÍªCÚ ËLA‰h߉ ÀÊ CÚ ≈‰ V
‰ nÂÕ ∆ÚC ‹Ḡ Aı’Ãm πͺ«Ê DÚIÍ e‰ A‰iCÚ ≈Ê ø‰ ’ A‰lU‰ B‰ø OÚªBÚ≥ L
Í B‰JªÙA
A‰’i‰ B_Ï¿ºÚ ØÚ (27)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ øÍ Ã‰ «Â À‰ O‰Ih‰ ∏Ú ØÚ jÂIÂe ≈Íø fÏ ≥Û Â…vŒÍ¿≥Ú ∆‰ B∑ ∆Ḡ À‰ (26)î
‰ IÍhÍ ∏Ú ªÙA ≈‰ øÍ Ã‰ «Â À‰ OÚ≥f‰ vÚØ ΩÂJ≥Û ≈Íø fÏ ≥Û … vŒÍ¿≥Ú ∆‰ B∑ ∆Ḡ
≈‰ _Íø O
Í _ƒ∑ π
Í _Ï√Ḡ π
Í JÍ√‰h_ͪ ‘j̄Í∞¨Ê N‰_mA À‰ A‰h_‰« ≈Ê _‰ß ~j̄_ÊßCÚ ±_mÃÂÕ (28)Ë¡Œ_ͧ߉ ≈Ï ∑Û f‰ _ÊŒ∑Ú ∆Ï Ḡ ≈Ï ∑Û fÍ _ÊŒ∑ ≈_Íø … _Ï√Ḡ ‰æB_Ú≥ jÂIe ≈Íø fÏ ≥Û … vŒÍ¿≥Ú
B_Ï¿ºÚ ØÚ (30)îÍJ_Ìø ΩÚº_y ”_Ø B_‰«A‰jƒÚª B_Ï√Ḡ B̧_JÂY B‰»∞Ú ‰̈_q fÊ ≥Ú …Í n
Í ∞Ù √Ï ≈‰ß B‰«B‰NØÚ e À̄‰jM l̄Õl̄‰®ªÙA PÚCj‰ øÊ A “Í ƒ‰ÕÍf¿‰ ªÙA ”Ø ˆ—É nÍ√ æ‰ BÚ≥ À‰ * (29)î
‰ ◊ÍÍ B‰à
ÙA
≈‰ _Ê®ÒÚ≥ À‰ … √‰Ê ∑Ù CÚ … ƒ‰ÕÊCÚi‰ BÏ¿ºÚ ÚØ ≈Ï »¯ ŒÚºß‰ X
Ê j aÊ A O
Í ªÚBÚ≥ À‰ BıƒŒ˛∏mÍ ≈Ï »Â ƒø —‰fYÍ À‰ ΩÏ ∑ O‰MA‰’ À‰ Bı◊Ú∏NÏÂø ≈Ï Ú P‰fN‰ßÊ CÚ À‰ ≈Ï »¯ ŒÚªḠ OÚºmiÊ CÚ ≈Ï «Í j̄Ù∏¿‰ IÍ O‰®Í
À‰ ¡‰ vÊ®N‰mBÚØ …Í n
Í ∞Ù √Ï ≈‰ß … MÌe‰Ài‰ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ …Í ŒÍØ ”ƒÏƒÂN¿Ê ªÛ ‘Íhª̇A ≈Ï Û∏ªÍh‰ ØÚ OªÚBÚ≥ (31)Ë¡Õj̄Ú∑ ˆπºÚ ø‰ ‹Ḡ A‰h«‰ ∆Ê Ḡ Aıjr‰I A‰h«‰ B‰ø …Í º̇ª s‰Y ≈‰ ºÙ ≥Û À‰ ≈Ï »Â ÕÍfÕÊCÚ
≈Ï «Â f‰ _ÊŒ∑Ú ”_ƒ‰ß ≤j̄v‰M ‹Ḡ À‰ …Í ŒÊ ªÚḠ ”ƒ‰√ÃÂßfÊ Õ‰ BÏ¿Íø ï
Ï Ḡ K‰YCÚ ≈ V
Ê nªA L‰i æ‰ BÚ≥ (32)≈‰ Õj̄Í̈vªA ≈‰ ø Bı√ÃÛ∏Œ‰ªÚ À‰ ≈Ï ƒ‰V
‰ nÂŒªÚ  Â j ø A‰’ B‰ø ΩÊ ®‰ ∞Ù Õ‰ ¡Ê ª̇ ≈◊Úª
(34)¡Â ŒÍº®‰ ªÙA ©Â ŒÍ¿nªA É «Â … √ÏḠ ≈Ï «Â f‰ ŒÊ ∑Ú … ƒÊ ߉ ≤‰jvÚØ … Ỉi … ªÚ LB‰VN‰mBÚØ (33)î
‰ ºÍ »¯ Ü
Ù‰ A ≈‰ ø ≈Û∑CÚ À‰ ≈Ï »¯ ŒÚªḠ KuÚC
∆BŒI
_ø À , …_n∞√ ≈_ß  B_ÕG B»MeÀAjø À …ª lÕl®ªA —CjøA KÅ B»ŒØ œºNIA f≥ À lÕl®ªA OŒI ü …RJª ¬BÕC (¬›nªB»Œºß) …Nv≥ PBÕ‡A ≈¿zNM
j_øC …_ºÕg —iB_» À …_n∞√ “_∞ß ≈_ø π_ªg æ›_a j_»£ f≥ À , ‘úI πªg ∆B∑ À , …n∞√ ≈ß  BÕG ≈»MeÀAjø À …I “ƒÕfùA ’Bn√ µº®NI
. KVßC ë Bø …Ii “Jä ü … ÃM ≈ø À , KŒVß
À …_√fI ‘Ã_≥ …_I fNrM Bø ∆Bn√‚A j¿®Õ ∆C fqfiA ÆúI # îƒn A –lå πªh∑ À B¿ºß À B¿∏Y  BƒŒME  fqC ≠ºI Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
f_qjªA ¡NÕ À Ω¥®ªA Ω¿∏Õ B«fƒß ªA “ªÃ»∏ªA ≈m ïG  j¿ß ≈ø jrß “Œ√B ≈ø πªg haDÕ À , —ÀBJvªA iBQE LB«hI …√B∑iC …I ‘Ã¥NM
.
ü ïB_®M …_ªÃ≥ …_Œºß ΩŒªf_ªA À , î®IifiB_∑  jaE ïG ’B»N√‹A ÀC …ŒØ °mÃNªA ∆Àe LBJrªA ≈m æÀC ïG ’B»N√‹A …I eAjùA ∆C j«B§ªA À
$ : …_ªÃ¥I …_ŒØ °_mÃNªA ”_ºß æe S_ŒY 14 : wv¥ªA : # B¿ºß À B¿∏Y  BƒŒME ‘ÃNmA À  fqC ≠ºI Bù À $ : (¬›nªB»Œºß) ”mÃø
∆B_∑ Ã_ºØ 15 : ≤B_¥YfiA : “_Õ‡A # πN¿®√ j∏qC ∆C ßkÀC Li æB≥ “ƒm î®IiC ≠ºI À  fqC ≠ºI AgG ”NY $ : …ªÃ≥ À , # ‘ÃNmA
. # ≠ºI $ : …ªÃ≥ iAj∏M ïG “UBY ≈∏M î®IifiA ÆúI ë fqfiA ÆúI
ÆÃ_ºI …_I eAj_ùA ∆G ∆Àj_aE …_ªB≥ B_ø Ah_∑ À , îQ›R_ªA À T›RªA ÀC îQ›RªA ÆúI fqfiA ÆúJI eAjùA ∆C : ¡»z®I  j∑g Bù æBâ ›Ø
. î®IifiA ≈m ë À î®IifiA
≤j_qC À  j_¿ß ≈_ø î®IifiA ≠ºI AgG ”NY  j¿ß ∆B®Õi À …IBJq ∆AÃ∞ƒß ‘fø ±mÃÕ ≈ß lÕl®ªA —CjøA vM ∆C πZzùA ≈ø ∆C ”ºß
. …n∞√ ≈ß …MeÀAi À …I O¥º®M “aÃbŒrªA ”ºß
“_¨ºªA ≈ø ΩvZNÕ Bø ”ºß - ≤›Na›ª “ºIB¥ªA iÃøfiA ≈ø KÕjªA À πrªA “ªAkG À Ωv∞ªA æÃ¥ªA ë ¡∏áA # B¿∏Y  BƒŒME $ : …ªÃ≥ À
“_ÒJMjùA LAe‡A À ©÷Aj_rªA À “Œ√B_n∞ƒªA ∂›_afiA À eB_®ùA À Gf_JùA ïG “_®UAjªA “Œ√B_n√‚A ≤iB_®ùA “_øBß ü j§ƒªA “IBuG …øk‹ À -
. –jrJªA ©¿N BI
j_øfiA œ_z≥ $ : f_®I …_ªÃ≥ À , —iÃ_nªA ≈_ø 40 “Õ‡A : # ‹G ¡∏áA ∆G $ : ≈VnªA ü …ŒJYBvª (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ïG j§ƒªBI À
Ã_« Ah_« À , A ¡_∏Y …_¿∏Y ∆B∏Ø A ¡∏Y ë ∆B∑ …ŒMÀC –hªA ¡∏áA Ah« ∆C ¡º®Õ —iÃnªA ≈ø 41 “Õ‡A : # ∆BŒN∞NnM …ŒØ –hªA
. 83 : ’Aj®rªA : # îáBvªBI ¥áC À B¿∏Y œª K« Li $ : æB≥ gG …Ii ≈ø (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG …ªDm –hªA
¡_∏áA ∆C B_¿∑ Ω»U …ÒªBë ‹ ¡ºß ∆B∑ iAf¥ø –C À ∆B∑ B¿∞Œ∑ ïB®M …÷BNÕG ïG LÃnƒùA iÃ∑hùA ¡º®ªA Ah« À # B¿ºß À $ : …ªÃ≥ À
A À $ : ïB_®M æB_≥ f_≥ À …√BZJ_m A Ã_« B_¿«BME –h_ªA À ? ±Œ∑ œ√BÒŒq ΩÕÃnM ‹ À œ√Bn∞√ ‘ë …ÒªBë ‹ ¡∏Y …®ø iÃ∑hùA
KÕjªA ælªlM …ÒªBë ‹ ¡∏áA ≈ø  BME B¿Ø 3 : ∂›ÒªA : #  jøC ≠ªBI A ∆G $ : æB≥ À , —iÃnªA ≈ø 21 “Õ‡A : #  jøC ”ºß KªB´
. “NJªA ›»U ∆Ã∏Õ ‹ ¡º®ªA ≈ø …ŒM¤Õ Bø À , πrªA À
‹ ¡_º®ªA À ¡_∏áA Ah_« ”M¤_M _ªA pÃ∞ƒªB_Ø ïB_®M …ƒø BRJß ÀC Aèª ‹ À “ŒØAlU æB¿ßDI OnŒª “Œ ‚A K«AÃùA  h« ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø ¡Q
S_Ja –h_ªA À …_Ii ∆gHI …MBJ√ Xjë KŒÒªA fºJªA À $ : ïB®M æB≥ f≥ À , B»º»U ü —j¿¨ƒùA B»¿∏Y ü “◊ BàA pÃ∞ƒªA À œ« –ÃNnM
À ¡_∏áA Ah_« ∆C ”_ºß æf_Õ S_ŒY # îƒ_n A –lå πªh∑ À $ : …ªÃ¥I —iBq‚A πªg ïG À 58 : ≤AjßfiA : # Af∏√ ‹G Xjë ‹
≈_ø …_√Ã∏ª B_¿»I A  Al_U ’Al_ÜA Ω_ŒJ≥ ≈_ø B_¿« Ω_I ›_uC B¿ œßfNnø ‹ îNŒ÷AfNIA îNJ«Ãø B√Ã∏Õ  BÕG A B¿«BME ≈ÕhºªA ¡º®ªA
. îƒn A
∆B_nY‚A PB∞u ≤›NaA ”ºß - ≈nä Ω∑ –lè ïB®M A ∆G # îƒn A –lå πªh∑ À $ : …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À
î_º∞∑ ¡∏M¤_Õ …ªÃmjI AÃøE À A AÃ¥MA AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M æB≥ f≥ À ∆BnY‚A ü …®≥Ãø KmBƒÕ ¡º®ªA À ¡∏áA ≈ø B◊Œq -
pB_ƒªA ü …I œrô AiÃ√ …ª Bƒº®U À  BƒŒŒYDØ BNŒø ∆B∑ ≈ø À C $ : ïB®M æB≥ À 28 : fÕfáA : # …I ∆Ãró AiÃ√ ¡∏ª Ω®è À …Nõi ≈ø
. 122 : ¬B®√fiA : #
PB_Õ‡A ü ïB_®M …_ªÃ≥ î_I ©_≥AÀ …_√HØ S_ÕeBYfiA Ω_ÕÀDM ≈ø ±mÃŒª …¿Œº®M …√BZJm A fßÀ Bø ≈¿zNÕ “Õ‡A ü iÃ∑hùA ¡º®ªA Ah« À
# œ_Ii _¿ºß B_û B_¿∏ªg $ : ≈V_nªA ü …ŒJYB_vª …_ªÃ≥ ü ±_mÃÕ ≈ß “ÕB∏Y …ªÃ≥ À # SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿º®ƒª À $ : “¥IBnªA
. πªg ¡»ØBØ
‹ …_√G –AÃ_Rø ≈_nYC œ_Ii …_√G A gB®ø æB≥ πª OŒ« OªB≥ À LAÃIfiA O¥º´ À …n∞√ ≈ß B»NŒI ü ë ªA …MeÀAi À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø “ªÃ¥ƒø —eAi‚A À : æB≥ , ’›∏ªA KªBÒª f÷AjªA …ƒø À µØjI ’œrªA Kº ü ee ªA ë eÀjªA : , PAej∞ùA ü æB≥ # ∆ÃùB§ªA \º∞Õ
PeÀAi À , eÀj_Õ B_ø _´ eÀjM ÀC fÕjÕ Bø ´ fÕ Ø —eAi‚A ü ∫ ´ ™kBƒM ∆C —eÀAjùA À : æB≥ , ’œq Kº ü ”®m AgG eÀjÕ eAi
: …ªÃ≥ πªg ”ºß À , …ÕCi ≈ß …ØjvM –C # …n∞√ ≈ß B«BNØ eÀAjM $ : æB≥ À # œn∞√ ≈ß MeÀAi œ« $ : ïB®M æB≥ , Ah∑ ≈ß B√›Ø
. ”»N√A #  BIC …ƒß eÀAjƒm $ # …n∞√ ≈ß …MeÀAi f¥ª À $
…ºuC À ,  eÀAi : ≈ÕfI “JªBÒùA ü æB¥Õ ‹ À , …I Ω¿®Õ …√fi eÀjùA …ƒø À …I Ω¿®Œª A À µØjªBI jøDI “JªBÒùA —eÀAjùA : , ©¿ A ü À
π_ªg ef_q B_òG À , …_ZNØ j_n®Õ B_ñ LB_JªA ∂B_J G µŒº¨NªA À , …º«C Lh∏Õ ‹ f÷AjªA : ΩRùA ü À , ”ßjùA Kº AgG eÀjÕ eAi ≈ø
. ”»N√A , ∂BRÕ‚A ü “¨ªBJ¿ºª ÀC ∂›´‚A R∏Nª
. …º®Ø ¬B¥ø ¡÷B≥ µºÒø æî∞ø Ã»Ø AgB®ø BI gÃßC –C A gB®ø À , ¡º« ”ƒ®ñ Ω®Ø ¡mA πª OŒ« À
‹ …_√G –AÃ_Rø ≈nYC œIi …√G A gB®ø æB≥ πª OŒ« OªB≥ À LAÃIfiA O¥º´ À …n∞√ ≈ß B»NŒI ü ë ªA …MeÀAi À $ “ôj∏ªA “Õ‡A À
œ_« –h_ªA ∂BŒ_nªA À B_»ŒØ —gÃaD_ùA eÃ_Œ¥ªA ü jIf_NªA ∆C ´ —eÀAjùA “v≥ æBöG ≈ß ’”JƒM kBè‚A ≈ø B»ŒØ Bø ”ºß # ∆ÃùB§ªA \º∞Õ
jøfiA ≈ø ’”Ja Bø ΩŒv∞M ≈ß ™Bƒ¥ªA ±r∏Õ À æBáA “¥Œ¥Y ≈ß œºè —iÃnªA ü —eiÃùA …Nv≥ ≤Aj C ≈ø `ÃºÕ Bø j÷Bm À …ŒØ “®≥AÀ
.
æB_≥ ∆C ‹G ¡º∏NÕ À , … A ≈ß ‹G æDnÕ …º®ª À fŒJ®ªA B¿Œm …Œºß lÕl®ªA OŒI ïG jÕeB¥ùA –fÕC …NªÃY ¨u Ω∞ Ag ë : ±mÃÕ
À PÃŒI fŒJ®ºª oŒºØ …Jn√ À …NŒI ≈ß æDnÕ À , îÕ ®ªA îI Dr√ f≥ ∆B∑ …√C ‹G …NV ≈ø \ºÕ À πªg …ƒß ΩŒ≥ ÀC ±mÃÕ œ A :
≤j_®Õ ¡_ºØ …_çAÃU îI SÕfY ≈ø ¡∑ À ’œrI ¡º∏NÕ ‹ …√Bnª ”ºß ¬ÃNã O∑Bm ë À LBn√C ’B≥iflª •∞ê ∆C eû®ùA ≈ø ≈∏Õ
ü B_¿ß ±r∑ ‹ À # LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG œ÷BIE “ºø O®JMA À $ ≈VnªA ü …ŒJYBvª æB≥ B¿ƒŒY πªg ≈ø îƒm f®I ‹G …Jn√
. G # œIi …√G A gB®ø $ : …ªÃ¥I …n∞√ ≈ß …MeÀAi îY lÕl®ªA —Cjø‹  j∑g Bø ‹G QêA π◊ªÀC îI “ÕeÃJ®ªA fŒYÃM ≈ø  jm
ƒ_ªA LÃ_¥®Õ  Ã_IC …ŒªG …RI Bû j∑g ”ºß Ã»Ø …I A ©ƒu ±ŒÒª ≈ø  f«BrÕ Bñ ’œºø …Jº≥ ≈∏ª PÃ∏nªA À O¿vªA ±ŒºY ¬ÃŒªA ë
À , LÃ_¥®Õ À ∂BZ_mG À ¡Œ«Aj_IG …÷BIFI …¥ZºÕ À …n∞ƒª …vºbŒm A ∆C BÕ⁄jªA ≈ø …I jrI Bø ¡Q “ÕeÃJ®ªA ”ƒ®ø À fŒYÃNªA “¥Œ¥Y ≈ø
“_ŒI ªA À “_Œ ‚A “_ՋêA O_Ñ …_√C : LBJmfiA “ØB∑ ≈ß ©Ò¥√A Bø îY KÜA “IBŒ´ ü …Ii …I  fßÀ Bø ¡Q …MÃaG …I …º®Ø Bø ”nƒÕ oŒª
. ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À Ah« ¡«jøDI …MÃaG DJƒŒm À  jøDI ®ø “ŒIÃIjªA
‹ “_ºŒ¿ÜA …®÷Bƒ_vI AiÃJä A “Õ‹À OÑ …n∞√ ‘jÕ “Œ∞àA …Ii ≤BÒªC —f«Brø ü o∞ƒªA ∂j¨Nnø oáA ’úû (¬›nªB»Œºß) ∆B∏Ø
. ›Œö ‹G …UAÃÕ ‹ À a ”ºß ‹G ejÕ
À π_rÕ ¡_ºØ —iAjùA ≈ø B»I Bø ”ºß B»Œºß vØ BÕ›JªA À ≈ A ≈ø …Œºß jMAÃM À , K÷AêA ≈ø …I æl√ Bø …Œºß ∆ë –hªA ë Ah« À
: # îƒ_n A j_UC ©Œ_zÕ ‹ A ∆H_Ø vÕ À µNÕ ≈ø …√G $ : …ªÃ¥I …n∞√ ¡»Øjß îY …MÃa‚ πªg j∑g f≥ À µÕjÒªA ΩzÕ À ™lè
. —iÃnªA ≈ø 90 “Õ‡A
 fè Bñ BJY ¬ÃÕ Ω∑ eAelÕ À , …ŒªG PAiBq‚A ±ŒÒª ü …Jº≥ ≈®ô À …Ii ©÷Bƒu ΩŒö ïG …n∞√ LhVƒM (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ælÕ ¡ºØ
À …_ƒø “_Œ ‚A “_J A O_ƒ∏ó ”NY fŒ»q ’œq Ω∑ ”ºß ë À OJn∑ Bñ o∞√ Ω∑ ”ºß ¡÷B¥ªA ë …Ii ∆C f«BrÕ À “ՋêA f«AÃq ≈ø
≈_ø ∆B_∏ñ Ah_« À , î_ß “_Øj ‹ À ≤iB_u …_ƒß …Øj_vÕ ‹ À Ω´Bq …ƒß …º¨rÕ ‹ …Ii ü …¿« ∆B∏Ø  jm ü ∆B¿Œ A À …ªÃªA j¥NmA
’œ_q ≈ø BI ∫jr√ ∆C Bƒª ∆B∑ Bø $ : …ªÃ≥ À # œIi …√G A gB®ø $ : …ªÃ¥∑ PAiÀB A ≈ø —iÃnªA …ƒß œ∏Ñ B¿ŒØ jIfM ≈ù `ÃyêA
. ïB®M A ’Bq ∆G îJƒm B¿∑ πªg ´ À # —ja‡A À BŒ√fªA ü œŒªÀ O√C $ : …ªÃ≥ À # ‹G ¡∏áA ∆G $ : …ªÃ≥ À #
B_»√C B_«Bƒ®ø —iÃ_u À , ’œ_q Ω∑ ≈ß …Nº¨q À …n∞√ …Nn√C “Œ G “Jä ‹G  ’AiÀ Bø BZJq ∆B∑ f¥Ø (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ fƒß Bø Ah»Ø
. fYC …ŒØ …∑iBrÕ ¡ºØ …n∞ƒª A B»vºaC “vªBa
B_ƒ®∞ƒÕ ∆C ”nß  AÃRø œøj∑C $ : …MCjø‹ …ªÃ≥ ∆C ´ …ª ∫úû – ß ¨u ¬›´ …√C ‹G …NŒI ü ΩY gG ¬ÃÕ æÀC …ƒø lÕl®ºª j»§Õ À
…_n∞ƒI …_¥ZºÕ ÀC …_I ©_∞NƒÕ ∆C ü …_N®¿ C “Œ√Bn∞√ ’BÕ ∑ À “¿§ß …ŒØ pj∞M À BƒŒ∏ó À AiB≥À …ƒø f«Bq …√C ±r∏Õ # AfªÀ  hbN√ ÀC
. ≈náA À æB¿ÜA KŒVß ≈ø ±mÃÕ ü Bø ”ºß JNªBI
f_»NÉ ælM ¡ºØ “ŒƒøC À “IiG …ŒØ …ª ∆C B»¿ºßC À  AÃRø ¬j∏M ∆C ±mÃÕ lÕl®ªA B«BuÀ $ jvø —lÕlß œ« À lÕl®ªA —CjøA : lÕl®ªA —CjøA
…_JÑ À f_J∑ “_®Ò≥ ÀC ¡Õj_∑ j«Ã_U jøD_I ”_ƒ®Õ B¿∑ ΩI ∫úû µŒ≥i jøC ü ¡N»Õ B¿∑ ‹  jøDI ¡N»M À  AÃRø ≈nÑ À ±mÃÕ ¬Aj∑G ü
π_ºó æB_UjªA ‘ÃN_nø ”_ºß ‘ÃN_mA À ¡_ºáA ≠_ºI AgG ”_NY KY ïG BJY ¬BÕfiA Ozø B¿º∑ eAelM À …ªB¿∑ jÕl´ À …ªBö ©ÕfJª
©øB_Vñ h_a‡A B«j_nI ≈ B_¥ªA  AÃ_«  B_É —iAfàA À “∞®ªA “¿vß À —l®ªA À πºùA “ßBƒø ≈ø B Bø ”ºß æhM À …¥r®M ∆C ∆Àe B»n∞√
. B»Jº≥
¡ßl_M B_¿ŒØ O_√B∑ À B»Nôlß ejM ‹ À B«jøC RÕ ‹ —lÕlß O√B∑ À K√BU ≈ø B»ƒŒI ∂iB∞Õ ‹ À —jr®ªA ü B»øk›Õ ±mÃÕ ∆B∑ f≥ À
B_»IiFø À B«f_uB¥ø ”N_rª æB_NÑ ∆C —lßfiA À ∫úùA PÃŒJª À , B eB¥ƒÕ À B»®ŒÒÕ ∆C ‹G …®nÕ ‹ ∫ú¿ùA B«fJß Ã« À ±mÃÕ —fŒm
‹ ∫Ã_ºùA ¡Õj_Y ∆H_Ø “ƒÕk À æBö PAg —lÕl®ªA O√B∑ À , B —jnŒø O®ƒNøA À Plß ∆G À LBJmfiA “øBß ∆HØ fÕB∏ùA À ΩŒáA ™AÃ√DI
. PB√BNØ ≈nY PAÀg ∆Aô ‹G B»I ΩÑ ‹ À “¿Œøe ’B«Ãq Ω∑ B»ºafM
”_NY iB_√ Ω_∑ O_VUC À , K_Œ Ω_∑ B«j_m ü Pj®_mC - j_vø —l_Õlß ”_ºß O_®¿NUA f≥ À - LBJmfiA  h« ∆C ¡∏Ñ —eB®ªA À
AgG B_»¥Òƒø æÀC Ã_« , K_√BU Ω_∑ ≈ø B»Jº¥I ¢BYC f≥ À , ’œq Ω∑ ≈ß …I Oº¨NqA À …øAj´ ü O ÃM À ±mÃÕ KY ü O≥j¨NmA
©øB_Vñ haDÕ –hªA æB¿ÜA ±mÃŒª À # BJY B»∞¨q f≥ $ …ŒØ ‹G B “Œ¨I ‹ À ±mÃÕ ‹G B ¡« ›Ø ON∏m AgG B« ¿y ü À O¿º∏M
. ¬Aj´ Àg ¡Œ»ø …ŒªG j§ƒªA ¬AeC À …ªAÀ Kä îß …I PflNøA AgG ±Œ∏Ø Lú¥ªA
©∞_rM À …Mj_rß ü …_∞ ›M À …_ƒø …_Œ¨NJM B_ñ j∞§ªA À ±mÃÕ æBuÃI B»Œƒó À B»n∞√ f®M jvø —lÕlß ælM : lÕl®ªA —CjøA À ±mÃÕ
_u ≈_ø  f«B_rM O√B∑ –hªA Ω®ª À ,  fƒß Bñ  eBÒuA B¿∑ B«fƒß Bñ  eBÒvNª æ‹fªA À Wƒ¨ªA ≈ø “ƒÕlªA À ≈náA PBIjª Bñ πªg
. …Œºß B»Õj¨Õ À …øÀjM B¿ŒØ B«j¨Õ ∆B∑ …MÃ∏m À ±mÃÕ
. ±mÃÕ À œ« ‹G …ŒØ µJÕ ¡ºØ LAÃIfiA O¥º´ f≥ À B»NŒI ü …I Oºa K«AhùA B»NŒßC À B»I O¨ºI À …ª B»n∞√ O≥BM AgG ”NY
À ™B_yÀfiA ∆C f«B_rM À , “_ßBÒªA À ©¿_nªBI  AjM æAlM ‹ À O√B∑ Bù B»Œºß ©ƒNô ‹ À B«jøC ü ±mÃÕ B»®ŒÒŒm ∆C πrM ‹ œ« À
. …ƒø  fÕjM Bø B»ºŒ√ À B«kÃ∞I œz¥M —jyBáA æAÃYfiA
À B»_n∞√ ïG …_n∞√ ≈_ß …Øj_vM ∆C f_ÕjM ±mÃÕ KÅ “Øèr¿Ø œ« BøC “ŒªBa OŒI ü B®¿NUA B»øAj´ ü “¥÷BM —BNØ À …JY ü …ªAÀ ”NØ
$ j_øfiA •_∞ºI B»_n∞√ ïG  ÃßfM SŒY πºùA À —l®ªA ≈ø B Bø ”ºß eB¿Nß‹A À …n∞√ ≈ß …MeÀAjø À LAÃIfiA µŒº¨NI πªg ïG ΩmÃNM
. …ƒø  fÕjM Bø ”ºß  j»¥Nª # πª OŒ«
À …_Ii ©_ø —Ã_ºa ü Ã_»Ø …_JŒJY _´ ›_ä …_Jº≥ ü ’œrª ∫ Õ ¡ºØ …n∞√ πªg ”∞u À wºaC À …Ii KY ü ∂j¨NmA f¥Ø ë BøC À
\VJ_NÕ ‹ B_»Ø›a ”_ºß Ã»Ø  j§√ ≈ø QDNªA j«B£ ≈ø B Bø ”ºß “Œ√Ã∏ªA LBJmfiA PiB f≥ À …ª›U À …ªBö …ŒØ f«BrÕ …ƒø —jzY
. eBzßfiA ïG ≈∑jÕ ‹ À LBJmfiBI
# A gB_®ø $ : …_ªÃ¥I B»ºIB≥ f¥Ø ë BøC À # πª OŒ« $ : B Ã¥I jøfiA À —eÀAjùA À LAÃIfiA µŒº¨NI LBJmfiBI …Œºß ΩmÃNM B»√C ‘jM
≈_ø ®ƒ_ó ¿_vß ÀC _∞ß ∆G ÀC —iB_»ÒªA À —Ã_JƒªA O_ŒI ≈_ø œ_√G ÀC …_√ÃaC ‹ ÀC l_Õl®ªA ≤B_aC œ√G : Ω¥Õ À fÕf»NI B»Jè ¡ºØ
À  j∑h_ª —j«B_§ªA LBJmfiA ≈ø ’œrI B¥º®Nø …Jº≥ ∆B∑ ê À , πªg ´ ïG …IAhß ≤BaC ÀC A LAÃQ ÃUiC œ√G Ω¥Õ À , ’BrZ∞ªA
. ∆Bn√‚A ©J ”zN¥ø ë Bø ”ºß iAjÒy‹A æÀl√ À —frªA —DUB∞ø fƒß …I CfI
Ã_« Ah_»Ø   _´ ïG  B_ÕG  jvI ‘f®M ‹ À …Ii ‘Ãm fYC …Jº≥ ü ≈∏Õ À KnZØ BI gBŒ®ªBI LBUC À fŒYÃNªA —Àj®I πn¿NmA ΩI
Bø ÀC BI πƒø gÃßC œ√G Ω¥Õ ¡ºØ …n∞√  Bn√C ”NY B»º∑ LBJmfiA  Bn√DØ …Ii ü … ÀC À “Œ ‚A “J A …ŒªG …Mf« –hªA wªBàA fŒYÃNªA
gÃ_ßC œ_√G $ : BÕÃ_m Aj_rI B_ Ω_Ró B_ù `Àjºª ¡Õjø æÃ≥ îI À Ah« …ªÃ≥ îI ∂j∞ªA ≈ø ¡∑ À # A gB®ø $ æB≥ BòG À ,  Bƒ®ø –e¤Õ
. 18 : ¡Õjø : # BŒ¥M Oƒ∑ ∆G πƒø ≈õjªBI
À # A gB_®ø $ : …_ªÃ¥I  eB_ØC –h_ªA f_ŒYÃNªA “¿º∑ \yÃÕ …√HØ # ∆ÃùB§ªA \º∞Õ ‹ …√G –AÃRø ≈nYC œIi …√G $ : BŒ√BQ B …ªÃ≥ BøC À
œ_IjØ œ_ªG …_ƒø ∆B_nYG À œ_Ii ≈_ø Ω_®Ø #  AÃ_Rø œøj∑C $ πª lÕl®ªA æÃ≥ ≈ß –AÃRø πøAj∑G ∆C  f«BqC –hªA ∆G : æÃ¥Õ , …Œºè
À îªD_nM B¿ŒØ πNIBUG ∆fi …I gÃßC BòG À , …ŒªG gêC À …I gÃßC ∆C œºß Kè –hªA Ã»Ø …UÃI πªg πŒªG KnN√A ∆G À –AÃRø ≈nYC
. …IB∏MiA ïG ΩŒJm ›Ø ∆ÃùB§ªA \º∞Õ ‹ À ¡º£ “Œv®ùA  h« LB∏MiA
A ∆Àe ≈_ø B_IBIiC h_bNÕ ≈û oŒºØ “ŒƒQêA ∫jq ‘jÕ ‹ fYÃø …√C : ‹ÀC # –AÃRø ≈nYC œIi …√G $ : …ªÃ¥I (¬›nªB»Œºß) eBØC f¥Ø
.  AÃm Li ‹ …Ii ë A ∆DI æÃ¥Õ Ã« ΩI B®ªA IfM ¡»ŒªG ∆ÃJnƒÕ ‘jaC BIBIiC A ©ø ∆ÀhbNÕ “ŒƒQêA …I æÃ¥M B¿∑
Ã_« ΩI A ∆gHI jQ¤M Bø jQ¤M —j«B§ªA LBJmfiA  h 曥Nm‹A ’BÒßHI ›®Ø …I ∫jrÕ À ‹Ã≥ …√BZJm A fYÃÕ ≈û oŒª …√C : BŒ√BQ À
O_øj∑C _ªA œ_« B»√C lÕl®ªA —CjøA  AjM B¿ŒØ LBnN√‹A Ah« îß ü …√BZJm ›Œö ›®Ø LBJmfiA ïG iBQ‡A ΩŒö ≈ø KnƒÕ Bø ‘jÕ
If_M ïÃNÕ –hªA …Ii …√C À  AÃRø ≈nYC –hªA ë …√BZJm A ∆C ë ‘jÕ  jøC ∆BŒªÃNÕ …ª ∆BIi B»º®I À B»√C À lÕl®ªA “ŒuÀ ≈ß  AÃRø
. …I gÃ®Õ ∆C …Œº®Ø  jøC
…_Ii f_ƒß ≈_øfiA —j_zY ü ≈∏¿N_Õ ‹ À …MeB®m ïG –fN»Õ ‹ À …I oJºNùA \º∞Õ ‹ ¡º£ …√fi …ŒªG  ÃßfM Bû BI gîM BòG …√C : BRªBQ À
: # ∆Àf_N»ø ¡_« À ≈_øfiA ¡ π◊ªÀC ¡º§I ¡»√BôG AÃnJºÕ À AÃøE ≈ÕhªA $ : (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG  fU ≈ß “ÕB∏Y ïB®M æB≥ B¿∑
. 82 : ¬B®√fiA
ÀC …_ª A ’B_q B_ø ‹G Ajy ‹ À B®∞√ …n∞ƒª πºô ‹ À , ’œq jøfiA ≈ø …ª oŒª …√BZJm - jIfø ∫úû –C - LÃIjø …√C : B®IAi À
”ƒƒÕjøD_M B_ø Ω_®ØC ‹ : Ω¥Õ ¡ºØ G # A gB®ø $ : …ªÃ¥I …ƒß “ÕBƒ∏ªBI ΩI •∞ºªA \ÕjvI …ƒø …NªDm Bø ejÕ πªhª À …I œMDÕ ∆C KYC
“_ À ≈_ø B≥B∞_qG À , —Ã_¥ªA À æÃ_áA ‘Ã_ße ≈ø AihY πªg …IBrÕ Bø À , πƒø BI gÃßC : Ω¥Õ À , Ah∑ K∏MiC ‹ : Ω¥Õ À …I
À “_ŒIÃIjùA O_ŒJRM ‹G …_ŒØ oŒ_ª À îMj_ø …n∞√ ïG …ŒØ iBqC SŒY # –AÃRø ≈nYC œIi …√G $ : …ªÃ≥ ü Bø ‹G ¡»ºªA “ªB»ÜA À ∫jrªA
–AÃ_Rø ≈_nYC $ : …_ªÃ¥I #  AÃRø œøj∑C $ : lÕl®ªA æÃ≥ ’AhY ”MDØ B√BnYG ¬Aj∑‚A æfI B»ƒŒ®I “º®ªA  h À , “UBáA À “ªhªA fŒ∑DM
. B»¿Œ§®M À “ŒvbrªA ¬A YBI iB®q‚A ≈ø ¬Aj∑‚A ü Bù #
î_I B_ßkBƒM O_√B∑ œ_»Ø æB_áA j«B_£ KnÅ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ À lÕl®ªA —CjøA îI “JªB¨ø À “®UAjø O√B∑ ∆G À “®≥AêA “º¿ÜBI À
…_MhaDØ B_Œº®ªA œ_« A “_¿º∑ O_√B∑ À , …n∞√ ïG …Ihè B¿»ƒø Ω∑ ±mÃÕ ü ∆AjUBrNÕ œ√AÃŒY ¬Aj´ À µrß À œ G ∆B¿Œ« À KY
.  jøC ”ºß KªB´ A À “Œ ‚A “J A …ƒß O®ØAe À “Œ ‚A “ÕÀB¿nªA “IhÜA
”_ºß “_ª‹fºª B»NŒI ü …√Ã∑ ßC ±uêBI ∆BŒM‚A À , —eÀAjùA ΩuC ”ºß æfÕ # …n∞√ ≈ß B»NŒI ü ë ªA …MeÀAi À $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
Ã_« À µŒº¨NªBI ß SŒY # LAÃIfiA O¥º´ À $ : …ªÃ≥ Ah∑ À , AfÕfq …Œºß ∆B∑ jøfiA ∆C À …Œºß B O√B∑ æAÃYfiA À ™ByÀfiA ∆C
æAf_ªA –Ã_ªÃùA jøfiB_I ß SŒY # πª OŒ« OªB≥ À $ : …ªÃ≥ Ah∑ À ¬›ªBI ”ºä ©ö ë À LAÃIfiBI µº¨ªA µºß À “¨ªBJùA ”ºß æfÕ
î_I ‹ À ±_mÃÕ ≈_ø æB_J≥G ej_â ‹G B_»NJº îI À …ƒŒI oŒª Bø B»n∞√ ≈ø …ª PDŒ« B»√DI  iB®qG ©ø —eBŒnªA À “ÕêÃùA æB¿ßG ”ºß
≈ø ±mÃÕ ïG Lj≥C ∆B∑ A ∆C ´ Ω÷BY ’œq B»Œºß æBJ≥‚A îI À B»¿ßlI B»N¿§√ À °÷AjrªA À Ωº®ªA ≈ø PDŒ« Bø ”ºß - ±mÃÕ
. B®Œö —l®ªA …√BZJm À , lÕl®ªA —CjøA —lÕl®ªA ≈ø À …n∞√
B_I gÃ_ßC $ : æÃ_¥Õ B_I gB_Œ®ªBI B»NªD_nø …I ΩIB¥Õ ±mÃŒª LAÃU “Õ‡A jaE ïG # –AÃRø ≈nYC œIi …√G A gB®ø æB≥ $ : …ªÃ≥ À
≈_ß …I OIj¨Nª ¡º§ªA Ah« OØ ≥A ê À BZº∞ø AfŒ®m πªhI º®U À –AÃRø ≈nYC À –jøC ïÃM –hªA œIi …√fi …ŒªG ƒŒßfM Bû AgB®ø
. …NÕ‹À OÑ ≈ø …I OUja À `›∞ªA
…_I æf_Œª “_ŒIÃIjªA “∞_vI ¡_Q # “_ª›ÜA $ “§∞ºI ‹ÀC ”MC f≥ À ¬f¥M B¿∑ …º∑ “ÕeÃJ®ªA LeC Ah« …ø›∑ ü (¬›nªB»Œºß) ”ßAi f≥ À
. LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG …÷BIE “ºø A ´ BIi fJ®Õ ‹ …√C ”ºß
- lÕl®ªA ë À –‹Ãø À œIi ∆C eAjùA À , ∆Drºª # –AÃRø ≈nYC œIi …√G $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA ∆Ã∏Õ ∆C ≈Õjn∞ùA ≈ø —fß Ω¿NYA À
∆B∏ª îªDnM Bø ”ºß πNJUC ê À , –AÃRø ¬Aj∑HI ¡∑jøC SŒY –AÃRø ≈nYC - —iBŒnªA ≈ø ±mÃÕ ‘ qA f¥Ø jøfiA j«B£ ”ºß ’BƒI
. …√Ãafi Oƒ∑ Bø À …ª “√BŒa πªg
_a f_®I a , –AÃRø ≈nYC : …ªÃ≥ À , œIi : …ªÃ≥ B« a À ∆G ¡mA ë À lÕl®ªA ïG f÷Bß ¿zªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ …UêA §√ À
.
…ƒaC œ√C ¡º®Œª πªg $ : ≈VnªA ü ë À æÃmjºª æB≥ B¿∑ ∆Ã÷BàA \º∞Õ ‹ …√G : æB¥Õ ∆C Kn√fiA ∆B∏ª πªh∑ ∆B∑ ê …√C …ŒØ À
. KŒ¨ªBI …¿º£C œ√G Ω¥Õ : À —iÃnªA ≈ø 52 - “Õ‡A : # îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆C À KŒ¨ªBI
f≥ À , j«B§ªA ”ºß ’BƒI πªg ∆ÿßlÕ pBƒªA ∆B∑ ∆G À …ª ∫úû ´ jY ë À , …n∞ƒª BIi lÕl®ªA f®Œª ≈∏Õ (¬›nªB»Œºß) …√C ”ºß
“_Õ‡A : # π_Ii ïG ©_UiA $ : πºùA æÃmjª æB≥ À , —iÃnªA ≈ø 42 “Õ‡A : # πIi fƒß œ√j∑gA $ : ≈VnªA ü …ŒJYBu fYfi æB≥
—Ã_nƒªA æB_I B_ø …ªD_mA $ : π_ºùA æÃ_mjª B_zÕC æB_≥ À , ∫úùA j∑g ü ¡»MeBß ”ºß œIi •∞ºI πºùA ≈ß ®Õ À —iÃnªA ≈ø 51
. æÃmjºª BIi πºùA haDÕ Bø æBJ≥ …n∞ƒª BIi …√BZJm A haDÕ SŒY # ¡Œºß ≈«fŒ∏I œIi ∆G ≈»ÕfÕC ≈®Ò≥ œM›ªA
. # …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ BzÕC B√j∑g Bø fÕ¤Õ À
# î_vºbùA B_√eBJß ≈_ø …_√G ’B_rZ∞ªA À ’ÃnªA …ƒß ≤jvƒª πªh∑ …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
B_»ƒø ±_mÃÕ —B_å ∆C œÒ®Õ B»ŒØ “ºøB®ªA °÷AjrªA À LBJmfiA À PB»ÜA …I ±Nä B¿ŒØ j§ƒªA ∆B®øG À “v¥ªA ≤Aj C ü ≠ªBJªA jIfNªA
. “§¥ŒªBI B»ƒø BÕ⁄jªBI …JqC œ« “®≥AÀ À —eB®ºª B≥iBa AjøC ‹G ≈∏M
À —û_rªA ∆B_Œº´ ∆AÀC π_ªg À  f_qC B_¨ªBI BIB_q ∆B∑ À , ’BnƒªA ïG ΩŒùA æBUjªA —lÕj´ ≈ø À ›Ui (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆B∑ f¥Ø
B≥j¨N_nø ∆B_∑ À , ` ªA À ‘à A ïG ÃßfÕ “Y›ùA À æB¿ÜA À LBJªfiA KºnÕ À æÃ¥®ªA s«fÕ ©ÕfI æBö Ag ∆B∑ À , µJrªA ∆AiÃQ
πªh∑ À æB¿ÜA “¥÷BØ —BNØ “∏ºùA O√B∑ À , ≤AjM‚A À pûNªA LBJmC ‘Ã≥C ≈ø πªg À ¡Õj∑ ‘ÃRñ AiÃJä sŒ®ªA ’ « À “¿®ƒªA ü
. ’B¿§®ªA À ∫úùA ¬jY ∆Ã∏M
À , …_ŒªG B»_n∞√ ∂ÃNM À pÃ∞ƒªA B»ŒªG ∂ÃNM “ AÀ “¥qBß œ« À jvø —lÕlß œ« À , Kº≥ Ω∑ ©øBVñ haDÕ Bñ “ƒÕlNø “ªBä ‹ O√B∑ À
…_Nße À …_ª O_yj®M f_≥ À , ∆Bn√‚A O¿vÕ À ∆BnºªA ©Ò¥Õ Bû …º∑ πªg À ±mÃŒª ¬B®√‚A À ∆BnY‚A À ¬Aj∑‚A µIAÃm B O√B∑
…_Œºß O_áC f_≥ À , æ‹fªA À Wƒ¨ªA ≈ø B»Mif¥ø ü Bñ B»ŒØ OMC À “√BN∞ªA  h« …MeÀAi f≥ À , K®uC ~j®NªA ©ø vªA À B»n∞√ ïG
…_va …NIi œ« À , B»ÕCi ”ƒRÕ ‹ À B«jøC ejÕ ‹ —lÕlß O√B∑ À , µqC À K®uC B»®ø vªA À …vŒ¿≥ Pf≥ ”NY B»n∞√ ïG …NIhVØ
. ’ « sŒß Ω∑ ïG ÃßfM À ∆ÃŒ®ªA j»JM ªA “¥÷AjªA j£BƒùA –g ∫úùA iÃv≥ ≈ø  Ak jv≥ ü B√B∑ À , lÕl®ªA B»I
∫B_N»√A À jøfiA iû£ ≈ø ≈øC ü ∆B∑ À , ™BƒNø‹A ©ø jrªA ≈øDÕ ‹ ∆B∑ À , iÃNnªA OaiC À LAÃIfiA O¥º´ f≥ À —úa ü B√B∑ À
∆B∑ À , ΩÕà ’ « sŒ®ª BYBN∞ø ∆B∑ ΩI —jù “N÷BØ “ÒªBbùA  h« ≈∏M À , “Œ¿®NªA À nªA LBJmC B«fŒI —lÕlß O√B∑ B»√fi nªA
. æBùA À —l®ªA À πºùB∑ B»Œ√BøC À —BŒáA æBøE ≈ø R∑ ïG B»I ΩmÃNÕ “ºŒmÀ “¥qB®ùA À “ÒªBbùA  h« Ω®è ∆C ±mÃŒª ≈∏ô
≤Ã_àA ‹G B_®√Bø ¡«ÃNÕ Bû ∫Bƒ« ≈∏Õ À B»NIAgfi ’B¿u —jbu ”ºß OºJ≥C ÀC …Mf ΩJU ïG O»UÃM ê “º÷B« iÃøC À LBJmC  h»Ø
. lÕl®ºª “√BŒàA \J≥ ÀC ±mÃÕ Kn√ “ßBƒø ÀC jøfiA iû£ ≈ø
. …ƒø ≈øC ü ∆B∑ …√C jø f¥Ø jøfiA iû£ ≈ø ≤ÃàA BøC
o∞√ OyiC ”NY PeB∏Ø B»MeÀAjø jøC ≈ø j»£ B¿ŒØ Oº®Ø B¿∑ ›ÕÀDM …ªÀ¤M ∆C —lÕl®ªA ©mÀ ü ∆B∏ª ’œq πªg ≈ø CfI ∆B∑ ê À
. ≈Vm ”NY ±mÃŒª “IÃ¥®ªA OJº≥ À ’œrI B«haA¤Õ ¡ºØ ’ByiG lÕl®ªA
À ∂BZ_mG À ¡Œ«Aj_IG ’B_ƒIC AÃ√B_∑ ¡»√H_Ø B_ G fqC À B√lªA ≈ø ¡§ßC ë B¿ß ±mÃÕ —ÃaG O®ƒù “®√Bø O√B∑ ÃºØ KnƒªA “ßBƒø BøC À
. ¡»®ƒó ¡ºØ ±mÃÕ æBRøC LÃ¥®Õ
ƒ_ªA LÃ_¥®Õ ¡«B_IC …_ŒØ AÃ_º∏RÕ À f_ŒJ®ªA ©_ŒI —iBŒ_nªA ≈_ø  Ã_®ŒJÕ À K_ÜA O_IBŒ´ ü  Ã_¥ºÕ À …_ºN¥I AÃ_¿»Õ ∆C ≈ø KnƒªA “ØAjq
.  BƒŒß OzŒIA ”NY ”∏JØ (¬›nªB»Œºß)
“∞ªBbùA jÕf¥M ”ºß “®JNªA ≈ø …®JNNnM Bñ B«jQC jQ¤M BòG “ŒßB¿NU‹A î√AÃ¥ªA À “ŒßB¿NU‹A î√AÃ¥ªA ≈ø Ã»Ø B»NøjY À “√BŒàA \J≥ BøC À
O_º¿«DØ O¥nØ ÀC “Õj A —Ã¥ªA Oº∞´C ê BøC À , “ªeB®ªA “øÃ∏áA À “Õj A —Ã¥ªA “Òºm OÑ ∆Bn√‚A ∆B∑ AgG B¿ŒØ ¡NÕ BòG πªg À ,
. KÕj≥ ≈ß …ŒØ ¡º∏Nƒm B¿∑ î√AÃ¥ªA  h« ≈ø ’œrª h◊ƒŒY QDM ›Ø B»√BÒºm ≈ø Xja ÀC B«j§√ ≈ß ¬jÜA œ∞a ÀC
À fŒYÃNªA ΩuC ‹G …Œºß B O√B∑ ªA “ÕÃ¥ªA LBJmfiA  h« ”ºß …I j»§Õ À …n∞√ ≈ß …I ©ØfÕ Bø (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ fƒß ≈∏Õ ¡ºØ
. BI ∆Bô‚A ë
ü jIf_NªA  f_Œ∞Õ B_ø Ã_« Ah_»Ø ©J_uG ©yÃø ‹ À ›ä B« ¨ª ∫ M ¡ºØ …Jº≥ Oº¨q À  eÃUÀ Pflø ªA “Œ ‚A “J A Ω¥Ø O◊q ∆G À
. “v¥ªA
. “Õ‡A ìø ïG ©Ujƒª À
‹ # îvºbùA B√eBJß ≈ø …√G ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA …ƒß ≤jvƒª πªh∑ …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
…_ƒø fÕiC Bû  ⁄BåG …ƒß ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA ≤jvI eAjùA ∆C œÒ®Õ ∂BŒnªA À , “º÷B¨ªA  h« ≈ø ±mÃÕ —Bå …UÀ ïG rM “Õ‡A ∆C KÕi
. # …Ii ∆B«jI A’i ∆C $ : …ªÃ≥ …Œºß Ω¿NrÕ Bø ë # πªh∑ $ : …ªÃ¥I …ŒªG iBrùA ∆C À , —úàA À —eÀAjùBI Ω◊m À
’BrZ∞ªA À ’ÃnªA …ƒß BƒØju îvºbùA B√eBJß ≈ø ∆B∑ Bù (¬›nªB»Œºß) …√C ïG “Õ‡A jaE ïG # ≤jvƒª πªh∑ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø æÃ◊ŒØ
. (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ≈ß ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA …I …√BZJm A ≤ju –hªA KJnªA œ« …Ii ∆B«jI “Õ⁄jØ …Ii ∆B«jI ≈ø ‘Ci Bñ
$ ∆Ã_∏Õ ∆C π_ªg ¬k‹ À , ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA LB∏MiA ë # …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê $ : …ªÃ¥ª if¥ùA ’AlÜA ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À
∆Ã_∏Õ À “Œ_v®ùA ïG fv¥ªA ë …I B»¿« §√ B»I …¿»I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C œzN¥Õ πªg À # B»I ¡« À $ : …ªÃ¥ª AfŒ≥ G # A’i ∆C ‹ ê
O_√B∑ ∆G À # ‹ Ã_ª $ ∆H_Ø K_∏MjÕ ∆C π_qÀC À B_»I ¡_ …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê …√C ”ƒ®ùA À , ¢jrªA OÑ ›aAe B»I …¿« h◊ƒŒY
Ã_« ΩI B ’AlU oŒª # B»I ¡« À $ : …ªÃ≥ ∆C ‹G “Œ jrªA ∆G ”ºß BmBŒ≥ B»Œºß B»÷AlU ¬f¥M —BZƒªA ©ƒø f≥ À ¢jrªA PAÀeDI “¥Zºø
∆G …ƒIj_yfi A À : B_ƒªÃ¥∑ Ã_»Ø ’AlÜA j∑g ≈ß …I ”ƒ¨NmA ’AlÜA ”ƒ®ø ü ë À # …I O¿« f¥ª À $ : …ªÃ≥ ”ºß ±Ò®ªBI …I ¡n¥ø
. …IjyC IjzÕ ∆G A À : ”ƒ®ùA À IjzÕ
À , ©¥Õ ∆C πqÀC : Bƒº≥ BòG À , “Œv®ùA ü ©¥Õ ∆C πqÀC À B»I ¡ …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê A À …I O¿« f¥ª A À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
À , 74 : “IÃNªA : # AêBƒÕ Bñ Aÿ« À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ ©√BùBI B√Àj¥ø ∆B∑ B¿ŒØ ‹G Ω¿®NnÕ ‹ - ΩŒ≥ B¿∑ - ¡ A ∆fi ©≥À : Ω¥√
. …®ŒÒNmC ‹ ¬láA jøDI ¡«C : jbu æÃ≥ À , 122 : ∆Aj¿ß æE : # ›r∞M ∆C ¡∏ƒø ∆BN∞÷B O¿« gG $ : …ªÃ≥
. ∆AÀlƒªA À ®ªA îI ΩŒY f≥ À
$ : …_ªÃ¥I π_ªg ïG …√BZJ_m iB_qC f_≥ À , ≤A _≥‹A À LB_∏Mi‹A ∆Àe LA _≥‹A À ¡_ A ë ©≥AêA ∆B∏ª ∆B« ªA ≈ø  Ei Bø ‹ úØ
. …ŒØ jIfNØ ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA ≈ø …Øjvƒª : Ω¥Õ À # ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA …ƒß ≤jvƒª
Ã_»Ø B√lªA œ« À “rYB∞ªA ≤A ≥A ’BrZ∞ªBI eAjùA ∆C B¿∑ B»ŒªG ΩŒùA À B»I ¡ A ë ’ÃnªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C Kn√fiA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
≈_ø  Bƒøf_≥ B_ø  f_Õ¤Õ –h_ªA Ã_« ”_ƒ®ùA Ah« À , Ω®∞Õ ∆C eB∑ À ¡ ∆B« ªA ≈ø A  AiC Bø ‹ ê À , f∏Õ À Ω®∞Õ (¬›nªB»Œºß)
. …Œºß B “ŒyB¥ªA îáA Ah« ü “®¿N A ΩøAîªA À LBJmfiA ü ΩøDNªA À iBJNß‹A
©∞_rM ∆DI ‹G ¡ A ∆Ã∏Õ ‹ À …ƒø  fÕjM Bñ ±mÃÕ Pfv≥ f¥ª ¡n≥C À ”ƒ®ùA À , ¡n¥ºª …ŒØ ¬›ªA # …I O¿« f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
. Ω¿®ªA ≈ø ’œrI —eAi‚A
…_NÕ⁄i ‹ Ã_ª ¡_n≥C ”_ƒ®ùA À , “¥IB_nªA “_º¿ÜA ≈ø ¡n¥ªA ¬‹ æÃafø ”ºß ≤ÃÒ®ø # …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê B»I ¡« À $ : …ªÃ≥ À
. …ƒø  fÕjM Bù B»JŒè ∆C eB∑ À B»I ¡ …Ii ∆B«jI
ïG π_Ii ≈_ø ∆B_√B«jI π√Ah_Ø $ : ïB_®M æB≥ —lV®ùB∑ Lú¥ªA ”ºß …ÒºnNª ºª fŒ∞ùA KJnªA …I eAjÕ À ∆BÒºnªA ë ∆B« ªA À
©_ø …_ªG C $ : æB_≥ À , 174 : ’BnƒªA : # ¡∏Ii ≈ø ∆B«jI ¡∑’BU f≥ pBƒªA B»ÕC BÕ $ : æB≥ À , 32 : wv¥ªA : # …◊ºø À ∆ÃßjØ
. LBMjù BJÕi ™fM ‹ À µáA œºÉ ªA “ŒƒŒ¥ŒªA “VáA ë À 64 : Ω¿ƒªA : # î≥eBu ¡Nƒ∑ ∆G ¡∏√B«jI AÃMB« Ω≥ A
≈_ø BJJ_m ∆B_∑ - æB_Y –C ”_ºß - …ƒ∏ª `BzÕ‚A Ω∑ ïB®M …ø›∑ …ZyÃÕ ∆G À …Ii ∆B«jI ≈ø (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ  Ei –hªA À
B_¿∑ …_Ii œUB_ƒÕ B_¿ŒØ (¬›_nªB»Œºß) ±mÃÕ æÃ≥ ¡º®ªA ΩŒJ≥ ≈ø ∆B∑ …√C ”ºß æfÕ À , BMBNI æ›zªA À Ω»ÜA ©øBè ‹ ªA LBJmC
¡_º®ªA ≈_ø oŒ_ª …_√C ”_ºß æf_Õ À , —iÃnªA ≈ø 33 “Õ‡A : # BÜA ≈ø ≈∑C À ≈»ŒªG KuC ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹G À $ : œMDŒm
: ïB_®M æB≥ j«B£ ë À “Œv®ùA À æ›zªA ©øBè f≥ ¡º®ªA ≈ø ™ÃƒªA Ah« ∆G B»Mfn∞ø À B»NZºvø À B»ZJ≥ À æB®ØfiA ≈nÅ ≤iB®NùA
14 : Ω_¿ƒªA : # ¡»n∞√C B»Nƒ¥ŒNmA À B»I AÀfZU À $ : æB≥ À 23 : “ŒQBÜA : # ¡ºß ”ºß A …ºyC À  Aë … G hÖA ≈ø OÕCjØ C $
.
‹ “_ßB “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA …®ŒÒM eûrùA ªA À ≤Ãr∏ùA ¡º®ªA ≈ø ™Ã√ îvºbùA  eBJß A …ÕjÕ –hªA ë À …I  AiC –hªA ∆B« ªBØ
. ïB®M A ’Bq ∆G ¬›∏ªA |®I …ŒØ eiÃm À , ›uC “Œv®ø ïG B»®ø ΩŒó
…ªÃ¥I µº®Nø # πªh∑ $ À fYAÀ æFùA À ΩŒº®NªA ÀC “ÕB¨ºª # ≤jvƒª $ ü ¬›ªA # ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA …ƒß ≤jvƒª πªh∑ $ : …ªÃ≥ À
“Œ_v®ùA µ_ºÒø ë À fJß Ã« Bñ fJ®ªA ≈ø  iÀfu ’ÃnÕ –hªA ë ’ÃnªA À , …Ii ∆B«jI “Õ⁄i ≈ø j∑g Bø ïG —iBq‚A À # ≤jvƒª $
À B_√lªA ”_ºß ’B_rZ∞ªA À ’Ã_nªA ∂BJÒ√A ∂BŒnªA j«B£ ∆C ¬f¥M f≥ À , B√lªB∑ “®ŒƒrªA æB¿ßfiA LB∏MiA ë ’BrZ∞ªA À , B»I ¡ A ÀC
. …I ¡ A
. B»I ¡ A À ’BrZ∞ªA …ƒß ≤jv√ ∆C œ« …Ii ∆B«jI A’i ∆C ü - KJnªA ÀC - “ÕB¨ªA : ”ƒ®ùA À
Ã_« ‹ …_ƒß îØÀj_vø ’B_rZ∞ªA À ’Ã_nªA haC SŒY # ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA …ƒß ≤jvƒª $ : …ªÃ≥ ü Bø “Õ‡A ü —iBq‚A ±ŒÒª ≈ø À
ïB_®M …MeB»_q üB_ƒÕ ë À , πªg ≈ß …Øju ïG Xà A B¿»ØA ≥A œzN¥Õ Bø …ŒØ ∆B∑ …√C ”ºß “ª‹fªA ≈ø œ√BRªA ü Bù , B¿»ƒß BØÀjvø
o_∞√ îÕlM ÀC ∆BÒŒq ΩÕÃnM ≈ø   ´ ∆îŒÒÕ ›Ø ’œq ¡»ŒØ …∑iBrÕ ›Ø …n∞ƒª A ¡»vºaC ≈ÕhªA ¡« À îvºbùA  eBJß ≈ø …√DI
. …√BZJm A ∆Àe ≈ø ÃßfÕ ™Ae –C ÀC
≈_ø …_√fi πªh∑ ±mÃÕ BƒºøBß : ”ƒ®ùA À # G $ # ≤jvƒª πªh∑ $ : …ªÃ¥ª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü # îvºbùA B√eBJß ≈ø …√G $ : …ªÃ≥ À
. “ºøB®ùA  h« ∆úøB®Õ ¡« À , îvºbùA B√eBJß
›_Ø ¡»ƒ_ß ’B_rZØ À ’Ã_m Ω_∑ ≤jvÕ …√BZJm A ∆G À , ¡»Ii ∆B«jI AÀjÕ ∆C A eBJß ≈ø îvºbùA ∆Dq ≈ø ∆C “Õ‡A ≈ø j»§Õ À
. “Œ ‚A “¿v®ªA œ«  h« À , …√B«jI ≈ø A ¡»ÕjÕ Bñ B»I ∆ÿ»Õ ‹ À “Œv®ø ∆ÃØ ¥Õ
. Bƒª —eû®ùA “ØiB®NùA ¬Ãº®ªA ≈ø ‹ ≈∏ª Œ¥Õ œ¿ºß KJm ∆B« ªA Ah« ∆C BzÕC j»§Õ À

: “∞ºNã æAÃ≥C “Õ‡A n∞M ü “uBàA À “øB®ªA ≈ø ≈Õjn∞¿ºª À


…√C À “rYB∞ªBI O¿« B»√C ”ƒ®ùA ∆C : ¡« ´ À ≈náA À “øj∏ß À —eBN≥ À f«Bâ À pBJß ≈IA ïG Kn√ À ¡»z®I  j∑g Bø : B»ƒø 1
. Ω®∞ª …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê …ºRñ ¡«
Ω_Y ”NY B»ƒø B√e À “rYB∞ªBI B«fv≥ …√C AÀj∑hØ µÕfvªA “YBm …ƒß  lƒNÕ À —ÃJƒªA ¬B¥ø …ƒß Ωè Bñ (¬›nªB»Œºß) …¿« AÃ∞uÀ f≥ À
AiÃ_øC ∆B_« ªA Ah_« ±uÀ ü AÀj∑g À , “∏º A ≈ø —Bå À —ûrªA ΩÒIC …Ii ≈ø ∆B«jI …∑ieDØ ≈MBàA oºâ B»ƒø oºU À ΩÕÀAjnªA
. “∞ºNã — R∑
…_√gC ü æB¥Ø …∞N∑ ”ºß ©≥À Aj÷B ∆G : ¡»z®I æB≥ ? ë Bø - ∆B« ªA ü ®Õ - …ŒØ AÃ∞ºNaA : —iÃnªA  h   n∞M ü œªAl¨ªA æB≥
. ’BŒJ√fiA “Uie ≈ø OÒ¥m Oº®Ø ∆HØ …º®∞M ‹ :
B◊Œ_q œ_Ò¨M œ_« À B_«Ei : –j_vJªA ≈náA æB≥ À : œ√AjM Bø C ±mÃÕ BÕ : æÃ¥Õ Ã« À , …®JuG ”ºß ByBß LÃ¥®Õ ‘Ci …√G : ΩŒ≥ À
ïÀC B_√DØ ‘j_Õ ‹ À Ω_¥®Õ ‹ –hªA eB¿ÜA îŒZNnM O√C : ±mÃÕ æB¥Ø œ√AjÕ ›◊ª œ¿ƒu …UÀ œÒ´C : OªB≥ ? vM Bø : B æB¥Ø
. Œ√›ß À –jm ¡º®Õ À œ√AjÕ ≈û œŒZNmC ∆C
. ’B»∞nªA Ω®Ø Ω®∞M ∆C fÕjM À , ’BŒJ√fiA ∆AÃÕe ü LÃN∏ø π A ±mÃÕ BÕ  jm ü –eÃ√ …√G : ∆BnºªA LBIiC æB≥
. ›ŒJm ’Bm À “rYBØ ∆B∑ …√G B√lªA AÃIj¥M ‹ À : B»Œºß LÃN∏ø °÷BáA ≈ø Xja f≥ B∞∑ ‘Ci : ΩŒ≥ À
. ¬Ãv®ø π√HØ Ω®∞M ‹ “¿v®ªA æÃmi BÕ : æÃ¥M “ƒnY —iÃu ‘CjØ OŒJªA ±¥m Xj∞√A : ΩŒ≥ À
. …I lè A’Ãm Ω¿®Õ ≈ø À : BIÃN∏ø ~ifiA ”ºß ‘CjØ …mCi o∏√ : ΩŒ≥ À
. …ŒºUi ©IBuC ≈ø …Mûq OUjbØ  j»£ ”ºß …ŒYBƒU \nø À πºø  BMC : ΩŒ≥ À
. …JYBu fYC ‘jÕ ›Ø LBVY B¿»ƒŒI ©≥À : ΩŒ≥ À ? Bƒ«B« Onª C : æÃ¥Õ Ã« À OŒJªA ü πºùA ‘Ci : ΩŒ≥ À
. œ√lÕ ‹ ≈ù : OªB≥ ? O√C ≈ù : B æB¥Ø B»ƒnY ≈ø ZNØ “ƒÜA –iAÃU ≈ø “ÕiBU ‘Ci : ΩŒ≥ À
. O¥ºa πª À æ›Y πª B»√HØ ΩV®M ‹ ±mÃÕ BÕ :  AeBƒØ j÷B …Œºß kBU : ΩŒ≥ À
. KÜA Ah« OŒn√ C ±mÃÕ BÕ æÃ¥Õ ¡÷B≥ πºø …Œºß À …÷AhÅ ∆B∑ –hªA KÜA πªg ‘Ci : ΩŒ≥ À
. B»ƒø Lj»Ø “ZŒJ≥ —iÃu ”ºß BbŒªk ‘Ci : ΩŒ≥ À
. …ƒø Lj»Ø Af´ ÒI ü œ√AlªA : æB¥Ø ∆Ã∏Õ Bø ¡§ßC B√BJ®Q ‘CjØ j§ƒØ πƒŒô ïG j§√A ±mÃÕ BÕ : æB¥Ø Bvbq ‘Ci ΩŒ≥ À
. ”»N√A
À f_«Bâ ≈_ß , iÃ_RƒùA if_ªA ü  AÀi …_ºøB√C ≤Aj_ C ≈ø …Mûq B»I OUja “Ijy  ifu ü LjzØ LÃ¥®Õ …ª ΩRó …√C …ŒØ ΩŒ≥ Bû À
. iÃQDùBI n∞NªA ü B«eiÀC ªA “∞ºNbùA  ÃUêA ≈ø πªg ´ ïG JU ≈IA À “øj∏ß
A  eiÀC –h_ªA ∆C , π_ªg PB_JQG ¬f¥M f≥ À , “Œv®ùA ≈ø …§∞Ñ “Œ G “¿vß Ag BŒJ√ ∆B∑ (¬›nªB»Œºß) …√C ïG BØBzø …ƒß LAÃÜA À
f_¥Ø TAÃ_ªfiA  h_« æB_RøC …ŒªG KnƒÕ ∆C ≈ø “ªlƒø ©ØiC À “YBm j» C …√C ü B∏q ”¥JÕ ‹ …NÕeÃJß x›aG À …MB∞u ¡÷Aj∑ ≈ø ïB®M
∆B∑ …√C À , SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿ºß À , B¿ºß À B¿∏Y ¡«BME À …NÕeÃJ®ª ¡«BJNUA À …n∞ƒª ¡»vºaC ≈ÕhªA  eBJß ≈ø …√C ïB®M j∑g
LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG îáBvªA …÷BIFI …¥áC f≥ À îƒn A ≈ø ∆B∑ À , Ω«BU ‹ À B£ ‹ À ≈÷Ba ´ A ü AiÃJu BŒ¥Nø AfJß
.
ü ¡Œ¥N_nø …_ªB¿ßC ü B_u …_√B∑iC ü  l_ƒø …_√AfUÀ ü j«B_ ∆Bn√‚ ‹G “®ŒØjªA PBUifªA À “ŒªB®ªA PBøB¥ùA  h« ¡Œ¥NnÕ ±Œ∑ À
. …ªAÃYC
≠_ºIC …_ŒªG ≈_nYC ≈_ø “_√BŒa À Ω_®JªA PAg B_√k Ã_« À A ≈Õe ü ¡Q‚A sZØC ≈ø ë Bñ ¡« À A “Œv®ø ü …»Uê K«g ≈ø BøC À
À , ≤j_vƒÕ ¡_ºØ “_ÕE f_®I “_ÕE …Øj_vª …NMDØ —CjùA ≈ø ΩUjªA oºâ B»ƒø oºU À “∏NªA ΩY ”NY …Œºß juC À …yjß ü ∆BnY‚A
À , …®IB_uC pÀ’i ≈_ø …Mûq B»I OUja “Ijy  ifu ü Ljy ”NY ±∏Õ À œZNnÕ ¡ºØ K√BU Ω∑ ≈ø ’Af√ f®I ’AfƒI jUekA
’”_∏NÕ ∆C ›_zØ B√B_n√G ”¿_nÕ ‹ ∆C …_I ‘jYC …ºR¿Ø , ‘Ci Bø æë ≈ø Lj« À …ƒø jßhØ …ƒŒô ≈ß ≈ø ∆Ã∏Õ Bø ¡§ßC B√BJ®Q f«Bq
ΩŒºàA ¡Œ«AjIG ΩRñ …¥ZºÕ À …¿ºß À …¿∏Y …ŒM¤Õ À , …ƒÕe \ŒMB∞ø …ŒªG ¡ºnÕ À , …ŒYÀ ”ºß A …ƒóDÕ À , “ªBmjªA À —ÃJƒªA “∏ÕiC ”ºß
.
—iB_m …NUÀk ü (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG  fU ∆ÿ»NÕ gG “ßÃyÃùA iBQ‡A À PBŒºŒ÷Ajm‚A À “∞ºNbùA ΩÕÀB≥fiA  h»I ®NùA ’‹¤« ≈∏ª
.   ´ “UÀk ü (¬›nªB»Œºß) …ºå Aÿ»NÕ ∆C ∆êBJÕ ‹
B»J®_q î_I f_®≥ À …ºÕÀAj_m “∏M ΩY …√DI À , ©øB A oºâ B»ƒø oºU À ∆BŒ¿ A ΩY …√DI ±mÃÕ ¡« jnØ f≥ À : , ≤Br∏ªA ü æB≥
: B_RªBQ ©¿_nØ …_I Ω_¿®Õ ¡_ºØ BŒ√BQ …®¿nØ …ª T ∏Õ ¡ºØ B«BÕG À ∫BÕG BMÃu © …√DI ∆B« ªA jnØ À B«B∞≥ ”ºß “Œ¥ºNnø œ« À ©IifiA
. …ºøB√C ≈ø …Mûq OUjbØ  ifu ü  fŒI Ljy ΩŒ≥ À , …NºòC ”ºß ByBß LÃ¥®Õ …ª ΩRø ”NY …ŒØ ©VƒÕ ¡ºØ B»ƒß ~jßC
. ΩŒ≥ À , ¡« îY …Mûq ≈ø w¥√ Bø ΩUC ≈ø AfªÀ jrß fYC …ª fªÀ …√HØ ±mÃÕ ‹G AfªÀ jrß BƒQA …ª LÃ¥®Õ fªÀ Ω∑ : ΩŒ≥ À
‹ À f_zß B_ oŒ_ª B_¿»ƒŒI B_¿ŒØ ±_∑ Pf_I : Ω_Œ≥ À , …_ª sÕi ‹ f®≥ ”√k B¿ºØ sÕi …ª ∆B∑ j÷BÒªB∑ ≈∏M ‹ ±mÃÕ BÕ …I \Œu
’B_m À “rYBØ ∆B∑ …√G B√lªA AÃIj¥M ‹ À $ : B»ŒØ ‘Ci ¡Q ≤jvƒÕ ¡ºØ # îJMB∑ BøAj∑ î§ØBá ¡∏Œºß ∆G À $ : B»ŒØ LÃN∏ø ¡v®ø
KŒ_vÕ ∆C Ω_J≥ –f_Jß ∫ieC : Ω_Œ÷ Ü A æB¥Ø …ŒØ ©VƒÕ ¡ºØ # A ïG …ŒØ ∆îUjM BøÃÕ AÃ¥MA À $ : B»ŒØ ‘Ci ¡Q …NƒÕ ¡ºØ # ›ŒJm
. ? ’BŒJ√fiA ∆AÃÕe ü LÃN∏ø O√C À ’B»∞nªA Ω¿ß Ω¿®M C ±mÃÕ BÕ : æÃ¥Õ Ã« À ΩÕ U °çBØ “◊ŒÒàA
OŒŒZN_mA : ±mÃÕ æB¥Ø B√AjÕ ∆C …ƒø œŒZNmC : OªB≥ À …M nØ ∫Bƒ« ∆B∑ ¡ƒu ïG —CjùA OøB≥ : ΩŒ≥ À , lÕl®ªA æBRó ‘Ci : ΩŒ≥ À
. ? iÀfvªA PAhI ¡Œº®ªA vJªA ©Œ¿nªA ≈ø œŒZNmC ‹ À jvJÕ ‹ À ©¿nÕ ‹ ≈û
À ¡»M‹B_¥ø ≈_ø AÃ_nŒª f_ŒYÃNªA À æf_®ªA Ω_«C À , …_÷BŒJ√C À ïB®M A O»I ¡»ƒÕe ≈ÕhªA ÜA À ÃráA Ω«C  eiÃÕ Bû  Ãç À Ah« À
. ΩŒJnI A f¿Å ¡»MBÕAÀi
À eÀAe ”_ºß À , …Nªk ¬eE ”ºß OŒ®√ B¿∑  iB∞¨NmA À …NIÃM Pj∑g À …Œºß OŒ®ƒª “ªk ”√eC (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ≈ø PfUÀ ê À
. ? Bvºã œ À …Œºß ”ƒQC f≥ À ±Œ∑ ¡«iB∞¨NmA À ¡»NIÃM Pj∑g À ∆êA –g ”ºß À LÃÕC ”ºß À `Ã√ ”ºß
”_NY \J_¥ªA …_UÀ À ¡ÕjZNªA ΩŒªe ü Aj£B√ ¬l®ªA À —Ã¥ªA œªÀC —f«Bâ …n∞√ f«BU …√C À |YfªA ¬B¥ùA πªg ü OJQ …√C ©Ò¥ªBI ¡º®Ø
”_ºß ‹G j_vN¥Õ À , B_ ∂f_vø À …_JN∑ j÷B_m ”ºß “VY ë –hªA ∆Ej¥ªA ü ¡Q îªÀfiA KN∑ ≈ø æl√C B¿ŒØ ’BƒRªA A ≈ø µZNmA
. (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ΩŒºàA  fÜ …º®U B¿∑ ≈Õja‡A ü ∂fu ∆Bnª …ª Ω®VŒª B»Œºß “ºøB∑ —iÃm Ljy À , …Nv≥ ’B∞ŒNmA
. iBR®ªA ©≥AÃø ü OJRNªA À iAk‚A KŒ À “∞®ªA ü j«fªA jaE ïG ∆ÃáBvªA …I –fN¥Œª À
ƒ_I ‘f_N¥Œª îJ_ùA œIj®ªA ∆Ej¥ªA ü wv¥ªA ≈nYC œ« ªA —iÃnªA A æAl√G ∆Ã∏Õ ∆C ïG –e¤Õ Bø ¡«eAjÕG ü π◊ªÀC A ‘laDØ
T›_Q  fƒß ≈ø …I `BvÕ À , PAjø T›Q …Ii  B»ƒÕ ∆C ü À , B»Œºß ™Ã≥úª …N∏M ΩY ü À “Œ√AlªA K®q îI eA ü A ’BŒJ√C ≈ø
ü ¡QB_U ë À  BR√C ´ f∞m îY …rÕi °¥m –hªA j÷BÒªBI …ŒJrNªBI À fÕfrªA fŒßêBI À ¡Œ§®ªA cŒIÃNªBI À ∆Ej¥ªA ™iAÃ¥I PBZŒu
“_≥fY ¡«f_YC À ¡«jÒ_qC À —B_√lªA \_≥ÀC ∆C Ã_ª À ,  iB_JUHI À Ω_Õ Ä A …_∑iAfNÕ ”_NY …JƒNÕ ‹ À œ»NƒÕ ‹ À ΩZºZNÕ ‹ …zIjø
B_ø æ›_y ≈_ø À …rZØC Bø K«hø ≈ø …ª BŒØ ∫jZNÕ Ãzß ‹ À |JƒÕ ∂jß …ª œ¥I Bù AÀj∑g Bû …I œ¥ª Bø ”√eDI œ¥ª B»UÀ ¡»ZºUC
. …ƒŒIC
. ”»N√A
À …_M’A I f»_q f_≥ À “_®≥AêA  h_« ü (¬›_nªB»Œºß) …√ÿ»NÕ ¡»√G æÃ¥ªA Ah« LBZuC ¬g ü n∞NªA Ω«C |®I æB≥ Bø ≈nYC Bø À
gG B»º«C ≈ø …ª f»q –hªA f«BrªA À # îvºbùA B√eBJß ≈ø …√G $ : æÃ¥Õ gG πªhI f»rÕ …√BZJm BØ B»I Bø µº®M B ≈ø Ω∑ …MiB»
. …MCjø‹ æB≥ gG lÕl®ªA À , îNÕ‡A jaE ïG # ΩJ≥ ≈ø f≥ …vŒ¿≥ ∆B∑ ∆G $ : æB≥
$ : ≈_º≥ gG —ÃnƒªA À # î≥eBvªA ≈ù …√G À …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C µáA wZvY ∆‡A $ : OªB≥ gG lÕl®ªA —CjøA À # ≈∑fŒ∑ ≈ø …√G $
. # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√G $ : æB≥ gG B¥Õfu A  B f≥ À …n∞√ ≈ß πªg œ∞ƒÕ ±mÃÕ À # ’Ãm ≈ø …Œºß Bƒ¿ºß Bø tBY
±ªB_a ∆G À ∆B_∑ B¿∞Œ∑ SÕfáA æÃJ≥ À iBQ‡A ïG ∆Ã∑jªA ü ¡» AjØG : B¿«fYC : ∆AjøC æÃ¥ªA Ah« ¡»Œ B®M ü KJnªA —f¿ß À
À µ_Y Ω_∑ ¡»Nn√C À , “mÃmfùA “ßÃyÃùA iBJafiA ≈ø B»I µZºÕ Bø À PBŒºŒ÷Ajm‚A ¡»ø›YDI OJ®ºØ LBN∏ªA ¡∏ä À Ω¥®ªA \Õju
. “Œ¥Œ¥áA ≤iB®ùA ≈ß ¡»NØju À “¥Œ¥Y
x›_a‚A À “¿_v®ªA À “_ՋêA À —ÃJƒªB∑ “Œ√Bn√‚A “ÕîùA PBøB¥¿ºª ‹ À , oáA ’AiÀ AfNä ≈ÕfªA ≤iB®ù ∆ÀjÕ ‹ ¡«AjM πªhª À
À “Œ¿_nNªA ’AiÀ B_ O_nŒª _ªA –iB_JNß‹A ∆B_n√‚A ©_¿Nâ ü —j÷AfªA “ÕiBJNß‹A “Œ¿«ÃªA PBøB¥ùA j÷B§√ iBJNß‹A À ©yêA ‹G ›uC
. B»ŒªG ≈◊¿ÒM À B»Œºß ’”∏NM “¥Œ¥Y “®yAÃùA
B_òHØ O_¥MiA ∆H_Ø “_mBnàA À “_ªB»ÜA B_»I O_¨ºI À ’AëfiA îI Kº¥ƒM ªA “ŒøB®ªA pÃ∞ƒªA j÷Bm ”ºß ¬Aj∏ªA ’BŒJ√fiA pÃ∞√ ∆ÃnŒ¥ŒØ
B_òHØ eiAÃ_ø ÀC eiÃ_ø ü “Œ G “¿vß B»I O¥á ∆G À ’”ÒÖ À A R∑ KŒvM LB¥®ªA ≤Ãa À LAÃRªA ’BUi À ‘Ã¥NªA “ªlƒø ïG œ¥MjM
À ∆B_n√‚A ’B_ÜG À ∆B_n√‚A B_»I l»U ªA ‘Ã¥ªA À LBJmfiA j÷Bm æBÒIHI ‹G B»º¿ß Ω¿®M ‹ “Œv®ùA À ∆Bn√‚A îI —lUBY —Ã≥ œ«
¬›_∏ºª À iAjÒ_y‹A À ’B_Ü‚A ©ø ∆Bn√‚ `fø ‹ À Ω¿®ª ≈nY ‹ À Ω®∞ª æBö ‹ À , “ƒnáA ≤A ≥A À ΩŒ¿ÜA Ω®Ø ïG  iAjÒyA
. …I wNë SÅ ü B«eiÃm “¿NM
‹ # ‹ Ã_ª $ ’Al_U ∆C —B_ZƒªA  j_∑g B_ø ”_ºß ’BƒI # …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥ j«B£ : œ√BRªA
$ B_ƒªÃ≥ ‹ Ã_ª LAÃ_U À , ¢j_rªBI …¥º®Nø ´ “øBM “ºö # B»I ¡« À $ …ªÃ≥ vÕ Ah« ”ºß À , “Œ jrªA ∆G ”ºß BmBŒ≥ B»Œºß ¬f¥NÕ
Ã_« À , Ω_®∞ª …_Ii ∆B_«jI A’i ∆C ‹ Ã_ª B_»I ±_mÃÕ ¡_« À ±_mÃŒI l_Õl®ªA —CjøA O¿« f¥ª À : jÕf¥NªA À πªg …JrÕ Bø ÀC # Ω®∞ª
. LúÒùA
ü ‹ Ã_ª ’Al_U ∆G À , ∆BNŒ¿_n≥ # B»I ¡« À $ : …ªÃ≥ À # …I O¿« f¥ª À $ : …ªÃ≥ ßC B®ø îNº¿ÜA ∆G À πªg eBnØ OØjß f≥ À
_§√ B_»I ¡_ …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê ¡n≥C À …I O¿« f¥ª ¡n≥C À : jÕf¥M ”ºß ¬›∏ªA À , …Œºß B»Nª‹fª ≤hY “Œ√BRªA “º¿ÜA ”ƒ®ø
. Ijy ∆G …ƒIjyfi A À : ¡ Ã≥
“_»U ≈_ø Aj«B_£ …_UÀ ‹ À , Ω_uêBI # …_Ii ∆B_«jI A’i ∆C ‹ Ã_ª À $ : æB_¥Õ ∆C …_I Kn√fiA ∆B∑ ”ƒ®ùA ≈ø  Àif≥ –hªA ∆C ”ºß
. Ωv∞ªA …I …UÃÕ ∂BŒnªA
”ºß kBU ±Œ∑ Oº≥ ∆HØ : , ≤Br∏ªA ü æB≥ —lÕj¨ªA ™AlN√A À ©JÒªA ΩŒø (¬›nªB»Œºß) …¿»I eAjùA ∆C “Õ‡A ü æAÃ≥fiA ≈ø À - 2
…_øj≥ À LBJ_rªA —ûq ≈ß B»ŒªG OßkB√ À “ÒªBbùA ïG OªBø …n∞√ ∆C eAjùA : Oº≥ ? B»ŒªG fv≥ À “Œv®ùBI ¡« …ƒø ∆Ã∏Õ ∆C A √
 ej_Õ À …_I B_ø j_n∏Õ Ã_« À , ¡÷Al_®ªA À æÃ¥®ªB_I K«hM eB∏M ªA æBáA πºM —iÃu …ŒzN¥M B¿∑ À …ŒªG fv¥ªA À …I ¡ A …JrÕ ›Œø
. ¬iB A LBƒNUA LÃUÀ ≈ø î∞º∏ùA ”ºß gÃaDùA A ∆B«jI ïG j§ƒªBI
”_ºß ’›N_I‹A ”_ºß _vªA ¬B§®N_mA ∆fi ™BƒNø‹BI A fƒß BYÀfû …JYBu ∆B∑ Bù …Mfrª B¿« ”¿nùA fÕfrªA ΩŒùA πªg ≈∏Õ Ãª À
. îvºbùA  eBJß ≈ø …√DI A …Yfø Bù “ôlß ≈ß B»¿»∑ …¿« ∆B∑ ê À , …Mfq À ’›NI‹A ¡§ß KnY
…N»ØB_rø À ΩN¥ªA “ØiBrø fÕjÕ , A ±aC ê …NºN≥ : ΩUjªA æÃ¥Õ B¿∑ B»I ¡»Õ ∆C ≤iBq À # B»I ¡« À $ : …ªÃ¥I fÕjÕ ∆C kÃè À
. …ŒØ ™jq …√D∑
. Bøf¥ø LAÃÜA ë …Nº®U ›« À , B»I ¡« …Œºß æfÕ BØÀhä ‹ ê LAÃU Oº®U : Oº≥ ∆HØ : æB≥ ¡Q
Ω_Rø îNº¿ÜA ≈ø  lŒY ü Bø ©ø ë À ¬›∏ªA ifu ¢jrºª À , ¢jrªA ¡∏Y ü …√C ΩJ≥ ≈ø B»IAÃU B»Œºß ¬f¥NÕ ‹ ‹ ê ∆fi : Oº≥
. l÷BVØ …Œºß ΩŒªfªA æe AgG B»z®I ≤hY BøC À , |®I ”ºß “¿º∏ªA |®I ¡Õf¥M kÃè ‹ À , —fYAÀ “¿º∑
µ_º®NÕ ‹ ¡ A ∆fi # B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : …ªÃ≥ “º¿Ä “¥º®Nø B»º®É À ?  fYÀ B»I ¡»I “¥º®Nø ‹ ê Oº®U ¡ºØ : Oº≥ ∆HØ
©_ƒø ∆C ‹ Ã_ª “_ÒªBbùBI B_¿« f¥ª À : ΩŒ≥ …√D∏Ø B®ø îƒQBI ‹G ∆Ã∏M ‹ “ÒªBbùA À “ÒªBbùA jÕf¥M ≈ø fI ›Ø œ√B®ùBI ≈∏ª À j«AÃÜBI
. B¿«fYC ©√Bø
…_ªB∞´G ∆B_∏Ø # B_»I ¡_« À …I O¿« f¥ª À $ : æB≥ SŒY ΩŒv∞NªA ΩŒJm ”ºß î¿ BI ’BU f≥ …√BZJm A ≈∏ª À Oº≥ Bø ¡®√ : Oº≥
≈_ø B_»§Y Ã_« B_ø ïG B»º_uÃM îNÒªBbùBI eAjùA ∆C ”ºß , B»NÒªBbñ ¡« À …NÒªBbñ O¿« f¥ª À : jÕf¥NªA ∆Ã∏Õ ∆C KUÃØ …ª ’B¨ªG
—û_rªA ≈_ø …_§Y ïG Ω_uÃNªA ∫ _Ø …_Ii ∆B_«jI A’i ∆C ‹ Ã_ª B_»ƒø …Mû_q ’Bz≥ ≈ø …§Y ë Bø ïG …ºuÃM À , …ƒø B»Mûq ’Bz≥
. ”»N√A  fYÀ B»I ¡»I µº®M ∆DI “¥Œ¥Y # ‹ ê $ O√B∑ πªhºØ
‹ Bû πªg À –iBŒNa‹A fv¥ªA ‹ —ûrªA “ßkBƒø À ©JÒªA ΩŒø (¬›nªB»Œºß) …¿»I eAjùA : æB≥ SŒY ,   n∞M ü –ÀBzŒJªA …và À
π_ªÃ¥∑ ¡ A “ØiBrø ÀC ¡ A Ah« ¬BŒ≥ fƒß Ω®∞ªA ≈ß …n∞√ ±∏Õ ≈ø A ≈ø ΩÕlÜA jUfiA À `fùBI µŒ¥áA ΩI ±Œº∏NªA OÑ ΩafÕ
. A ±aC ê …NºN≥ :
. ”»N√A
≈_ø π_ªg ≈_ß “∞_qB∏ªA æB¿ßfiA |®JI …N√iB¥ø ©ø Ω®∞ªA ïG fv¥ªA ë À ¡ A ”ƒ®ø ≈ø “¨ºªA ü OJQ Bù ±ªBã …√DI æÃ¥ªA Ah« ei À
“Œ√Aû_rªA —Ã¥ªA “ßkBƒø À ©JÒªA ΩŒø ejâ BøC À …ŒªG ¬Ã¥ŒØ ΩUi Ljy fÕjÕ ≈¿∑ …MBøf¥ø |®I ü ™Àjq ÀC eAjùA Ω®∞ªA ïG “∑jY
O_Ñ ≈_ß …UÀjà ¬Ãøhø ´ ∆B∑ ∆G À ©JÒªA À , ¡Õj∑ √ ≈ø  iÀfu œ¨JƒÕ ‹ ¬Ãøhø –躪A  Bƒ®ñ ¡ A À “NJªA B¿« ”¿nÕ oŒºØ
. B¿« ”¿nÕ ‹ …ƒ∏ª ±Œº∏NªA
¡ B_I eAj_ùA ∆Ã_∏Õ ∆C  lÕÃÉ BøC À , —ûrªA “ßkBƒø À ©JÒªA ΩŒø (¬›nªB»Œºß) …¿»I eAjùA ∆G : ¡ Ã¥ª BIAÃU \ºvÕ BòG Ah« : æÃ≥C
ïG –f_¿®ªA f_v¥ªA B_»¿»I eAjùBØ ≈ÕiÃ∑hùA î¿ A îI ∂j∞Õ ∆C ë À “Õ‡A ”ƒ®ø ü —fY ”ºß æÃ≥ ë ΩI , ›Ø ¡ A ”ºß ≤Ajq‚A
, ≠ªB_I `f_ø …ŒØ Bñ  BÕG ïB®M …∞uÀ ë …Œºß “ƒÕj¥ªA À Ω®∞ªBI ¡»ºª µ¥Ñ ∆Àe ≈ø B»I ¡ A ”ºß (¬›nªB»Œºß) …ØAjqG …¿»I À “ÒªBbùA
…_¿»I eAj_ùA ∆C ¡_º®Õ B_ƒ« ≈_¿Ø ›_uC `f_ø …_I µ_º®NÕ ‹ BøÃøh_ø ›_®Ø ∆B_∑ B_»NÒªBã ïG –f_¿®ªA f_v¥ªBI B_Œ¥Œ¥Y …¿« ∆B∑ ê À
. Ω®∞ªBI ¡ A ‹ ¡ A ”ºß …ØAjqG (¬›nªB»Œºß)
. ∆B∏ø‚A ≈ø ∆B∏ñ …√C ¬f¥M f≥ À , œ¥Œ¥áA ”ƒ®ùA ”ºß Ω¿áA ∆B∏øG ¬fß ©ø ‹G …ŒªG iBvÕ ‹ –kBâ ”ƒ®ø …√C : LAÃÜA À
œ«AÃ_ƒªA ≈_ß ’B_»N√‹A LÃ_UÃI “Œ_yB¥ªA “_Œº¥®ªA “_VáA ïG ™Ã_UjªA B_»I eAjùA ∆C À …Ii ∆B«jI …NÕ⁄i ”ƒ®ø ü  Àj∑g –hªA ∆C ”ºß
ÀC B_»Nªlƒñ œ_« _ªA “_ŒJº¥ªA —f«B_rùA ÀC œ_náA iB_vI‚A ü ‹G Ω¿®NnM ‹ “Õ⁄jªA gG •∞ºªA ≈ø fŒ®I ”ƒ®ø “Œ ‚A ¬iB A À “ŒßjrªA
. “NJªA “Õ⁄i ”¿nÕ ›Ø œº¥®ªA j∏∞NªA ejâ BøC À , B»ƒø j»£C
, …_n∞√ ≈_ß ™BØfºª B»IjzÕ ∆C  fv≥ ë B»I …¿« À …NÒªBã B«fv≥ ë B»¿»Ø ±ºNã î¿ BI eAjùA ∆C : “Õ‡A ü æAÃ≥fiA ≈ø À - 3
. (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA “¿vß ”ºß ›¥ß “VáA ¬BŒ≥ À îvºbùA  eBJß ≈ø …√C ”ºß ïB®M …MeB»q î¿ A îI “≥j∞NªA ”ºß ΩŒªfªA À
# B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : æB≥ …√fi “¥Œ¥áA ”ºß …I ¬l®ªA µº®M \vÕ ‹ Bñ µº®M f≥ “Õ‡A j«B£ ü ¡ A ∆G : , ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥
”ºß “Õ‡A ü ¡ A Bƒºõ AgHØ …Œºß ¬l®Õ À eAjÕ ∆C \vÕ ‹ œ≥BJªA eÃUÃùA ∆fi B¿»Œºß ¬l®Õ À eAjÕ ∆C kÃè ‹ B¿«BMAg À B¿»I ¡ A µº®Ø
. …I ¬l®ªA µº®NÕ ≤Àhä jøC jÕf¥M ≈ø fI ›Ø ¬l®ªA
PeAiC À …_ƒø “rYB∞ªBI O¿« f¥ª À : æB≥ …√D∏Ø …n∞√ ≈ß B»®Øe ÀC B»Ijzª ‹ÀBƒNø …º®å À , \ŒJ¥ªA ¨I …ølß µº®√ ∆C ≈∏øC f≥ À
. …I  Àj∏ø ™B¥ÕG À …IjzI –C ∆›∞I O¿¿« æB¥Õ B¿∑ …n∞√ ≈ß B»®Øe À B»IjzI ±mÃÕ ¡« À πªg
…Œºß OßeA ÀC  ÃºN≥ ÀC B»º«C …∏º«C …I ¡« Bø ”ºß ¬f≥C ∆G …√C ”ºß B√B«jI  AiC …√BZJm A ∆C ∆B« ªA “Õ⁄i ”ƒ®ø ∆Ã∏ŒØ Ah« ”ºß À
B_¿« ≈Õh_ºªA ’B_rZ∞ªA À ’Ã_nªA …_ƒß ≤j_u …√C …√BZJm aDØ , …ƒø B»ßBƒNø‹ B»Ijy À …ŒªG B«Bße …√DI …NØh≥ À \ŒJ¥ªA ”ºß —eÀAjùA
≤h_Y B_¿∑ BØÀh_ä ‹ Ã_ª LAÃU ∆Ã∏Õ À , πªg Ω®∞ª …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê : jÕf¥NªA ∆Ã∏Õ À , …I “rYB∞ªA ≤A ≥A ≈£ À ΩN¥ªA
. “UBáA ©yÃø ”»N√A # ¡ŒYi ≤À’i A ∆G À …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü
”_ƒ®ø ”_ºß B¿»_ºõ ≈∏ô AgG ‹G …ŒªG iBvÕ ‹ j«B§ªA ≤›a ë À î¿ A îI “≥j∞NªA ”ºß Jø …ƒ∏ª …I pDI ‹ æÃ≥ …√C : LAÃÜA À
. πªg ∆B∏øG OØjß f≥ À fYAÀ
∆Ã_∏Õ À …JŒ_vM ‘j_aC “JŒ_vø ÀC …_∑›« π_ªg ©JNN_mA B»Ijy ∆G …√C ”ºß æfÕ Bø  Ei –hªA ∆B« ªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C …øk‹ ∆C ”ºß
. B®Ò≥ ∂BŒnªA ≈ø eB∞NnÕ Bø ≤›a Ah« À - , ©¿ A ü …ŒªG iBqC B¿∑ - “¿»NªA À ΩN¥ªA ’BrZ∞ªA À ’ÃnªBI eAjùA
¬kB_®ºª eB_¥ƒÕ ‹ ≈_ñ µ_º®NÕ B_òG ¡_ A ∆C …ºvä À , B®ø î¿ A ≈ø “ÒªBbùA ”ºß ¬l®ªA —eAiG kAÃU ¬fß ≈ø , ©¿ A ü  j∑g Bø BøC À
À f_ÕjùBI —eAi‚A µº®Nª ”ƒ®ø ‹ gG ja‡A ≤jÒªA ≈ø πªg ©ø …¥¥Ñ \vÕ îØjÒªA fYC ≈ø ¡ A µ¥Ñ ~jØ AgG À ,  fÕjÕ B¿ŒØ ¬B A
. Ω®∞ªBI TîJø ë ≈ø S®I À KªBÒªA ≈ø KºÒªA
î√B_n√H∑ —f_÷Ak “_ÕBƒß πªg ∆iB≥ ÀC ∂Ãá À µJm ∆Àe ≈ø —fYAÀ “®Øe B¿»¥¥Ñ ~jØ AgG îØjÒªA ≈ø ¡ A µ¥Ñ ≈ø ©√Bø ‹ …√C …Œ∞Ø
∆Af_ÕjÕ î¿_nU À B_®ø ∆BŒªf_NÕ À ∆BI ¥Õ À ∆B∑jZNÕ Bñi À , ja‡A …ŒªG ∫jZNÕ À B¿«fYC OJRÕ BñjØ ™B¿NU‹A À LA ≥‹A ∆AfÕjÕ
. ∆BŒ√AfNÕ À ∆BIgBVNÕ Bñi À ja‡A …ŒªG LhVƒÕ À B¿«fYC Lhè BñjØ æBvM‹A À LAhå‹A
≤B∏ƒN_m‹A À ™B_ƒNø‹BI B_«ei À …_MeÀAi Bù œ»Ø ™BØfªA À LjzªBI ¡ A B®ø ≈ÕeiÃùA ü ¡ BI eAjùA ∆C : “Õ‡A ü æAÃ≥fiA ≈ø À - 4
B_ø æB_RNøA ≈_ø  ejó ”ºß …IjzNª …I O¿»Ø ±mfiA À °bnªBI XÀl¿ùA fUêA B»ƒ BI ü XB« À ¬B¥N√‹A À Kz¨ªA “ŒßAe B»ƒø PiBQ
B_ñi ∆B∑ Bù B»®Øfª …NøÀB¥ø À B«BÕG …Ijy ∆C ´ ’ÃnI B»Nnø ∆G B»Ijy À …n∞√ ≈ß ™BØfºª f®NmA πªg f«Bq Bù ë À , …I …MjøC
…_n∞√ ≈_ß ™BØf_ºª iB_Në ∆C ¡_ C À πªg …ƒø ¡»Ø B√B«jI …ºz∞I …√BZJm A  AiC ’BrZ∞ªA ïG B«Bße À …n∞√ ≈ß B«eÀAi …√C ü …¿»NÕ
. LBJªA B¥JNmBØ …NJ¥®Ø B«fƒß ≈ø Xjë À …ZN∞Œª OŒJªA LBI fv¥Ø iAj∞ªA ΩŒJm
≈_ø oŒ_ª ™B_≥êA À , ¬B»_ºª Ω®∞I ‹G ∆Ã∏Õ ‹ ¡ A ∆›Ø # …I O¿« f¥ª À $ : …ªÃ≥ ü BøC “ÒªBbùBI ¡ A ”ºß ¡ A Ω¿á ÆBnø ‹ À
. …ƒø …ƒŒ∏¿NI B»ƒø …JºÒÕ ≈ù B ÃJ≥ …ƒø B»JŒv√ BòG À , …I ¡»NØ —CjùA æB®ØC
. ‹ÀC Ah«
 h_« Ω_J≥ PB_Õ‡A xÃv√ ∆HØ B B¿« …ƒø …ƒŒ∏¿NI B«Byi À …JºÒª B ÃJ≥ ”¿nŒØ Ω®∞ªA Ah« lÕl®ªA —CjøA ≈ø KºÒÕ ±mÃÕ ∆C ”ºß
. BzÕC …MBøf¥ø À …º÷BmÀ ≈ø ΩI πªg ≈ø “÷ M B«f®I À “Õ‡A
. BŒ√BQ Ah« À
Ã_« À ©yêA À ©JÒªA ü ¬f¥ùA ë æÀfiA ∆fi …I O¿« À B»I ¡« f¥ª À : æB¥Õ ∆C …ƒß J®NªA ü KUAêA ∆B∏ª ©≥À ê πªg ∆C ”ºß
. …√ÀfI µ¥ZNÕ ‹ …Œºß ±≥ÃNø œ√BRªA ¡ A À , œ¥Œ¥áA ¡ A
. BRªBQ Ah« À
…_ƒø ©√Bø ‹ À …ŒØ eejM ”√eC B«fƒß oŒª …Œºß —jvø BøkBU BJº …NJº Bø ”ºß “økBß O√B∑ —CjùA  h« ∆C “v¥ªA ≈ø ¡ºß f≥ …√C ”ºß
“_IiB¥ø ¡ A gG …ª —BMAÃø À …JºÒª ‹ÃJ≥ ∆B∑ …√C ‹fU ~jØ Ãª ”NY B¥ºÒø …I O¿« B»√G : æB¥Õ ∆C \vÕ ‹ ∆gHØ , …ª œzN¥ùA ~iB®Õ
. jÕf¥M ∆ëDI …ŒØ πªg \vŒØ BJÕeDM LjzªBI …ª B«fv≥ ”ƒ®ñ ¡ A BøC À , …ŒØ ee ùA Ω®∞ªA
. B®IAi Ah« À
. ,   n∞M ü iBƒùA KYBu  eiÀC Bû Bvbºø ”»N√A
…_I B_»¿»I eAj_ùA ∆C …_I wN_ë B_ø B_øC À , …¥IB_m ”_ºß  B_√eiÀC Bø …Œºß e Ø B»I …¿« ”ƒ®ø ü µIBnªA æÃ¥ªA ∫iBrÕ …√C : LAÃÜA À
≈ø …Œºß ¬›∏ªA Ωõ KUÃÕ oŒºØ “v¥ªA j÷B§√ |®I ü πªg ∂B∞MA ejâ BøC À , ›uC …Œºß ΩŒªe ‹ B¿¿Ø  Ãç À LjzI  BÕG B«fv≥
. πªg ”ºß æfM “ƒÕj≥ ´
≈_ø ∆H_Ø Af_U “∞Œb_m  Ã_UÃØ …NZ_u ¬f_ß ÀC “_ÒªBbùA ”ºß ¡ A # …I O¿« f¥ª À $ : …ªÃ≥ ≈ø eAjÕ ∆C eB®JNmA ü  j∑g Bø BøC À
…I O¿« ÃºØ æÃJ¥ªA ∆Àe Ω¿®ªA À æB®∞√‹A ∆Àe Ω®∞ªA B»ŒØ —CjùA ∆Dq PBƒ∏m À PB∑jY ≈ø —eBß ±ªDNM “ÒªBbùA  h« ∆C ¬Ãº®ùA
…_I O_¿« B»√G : æB¥Õ ∆C \u …ƒø  fÕjM B¿ŒØ B»NIBUG ïG …◊VºM À , “ƒøB∏ªA …MlÕj´ iB√ ≈ø Pfú Bø πªhI K»NºŒª  j£BƒÕ Bø ÀC ¡zI
. …Œºß ¡ A ∂› G …I \vÕ ‹ ”NY …ª “ºIB≥ œ« Bø xÃva B«fv¥I …I B»¿« jn∞Õ ∆C KUAêA ≈ø oŒª À …NÒªBbñ –C
“økBU O√B∑ BòG B»√C …Œ∞Ø “ÒªBbùA ≈ø  fÕjM Bø ”ºß ¡ A B»¿»I eAjÕ ∆C \vÕ ›Ø —ee ø ´ “økBU O√B∑ B»√C A aC  j∑g Bø BøC À
’B_I‚A À ™B_ƒNø‹A ±_mÃÕ ≈ø Pf«Bq f≥ À ? ±Œ∑ ›Ø …Mif≥ Bø ”ºß …ßÃ≥À À Ω®∞ªA µ¥Ñ ü BøC À , …Œºß B»Nôlß À …ƒø B»MeAiG ü
. j«B£ ë À …ƒø …MeAiC Bù …NßÀBÒø À B …NIBUHI πªg ©ø B ¬lU ‹ À ≤B∏ƒNm‹BI B»ºIB≥ Bù …I O¿« BòG À , B»MeÀAjø ≈ß
B_»I ¡ …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê À …I O¿« f¥ª À : jÕf¥NªA ∆Ã∏Õ À aDNªA À ¡Õf¥NªA ”ºß ¬›∏ªA Ωõ : “Õ‡A ü æAÃ≥fiA ≈ø À - 5
œ_√C ‹ Ã_ª O_ºN≥ O_ƒ∑ f_≥ À , πN∑iAf_M œ√C ‹ ê O∏º« Oƒ∑ f≥ : ¡ Ã≥ ‘jâ πªg –jè À , B»I ¡»Õ …Ii ∆B«jI A’i Bù À ,
›_Ø : jßB_rªA æÃ_≥ …_ºRø À , Ω_N≥ À ∫›_« ©_¥Õ ∆B∑ ∆G À OºN¥ª œvŒºÖ ‹ ê À - O∏º œ∑iAfM ‹ ê : ”ƒ®ùA À , πNvºa
. “»Õj∑ ¬ÃŒª œøÃ≥ ßfM
. ΩVßC ÀC “Ijy ΩVßC ≈◊ª
. jn∞ùA ¡ºnø œIC ïG , ©¿ A ü …Jn√ # B»Jº≥ ”ºß BƒÒIi ∆C ‹ ê …I –fJNª PeB∑ ∆G $ : ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü À
—ef_®Nø Ω_ö ∫B_ƒ« ∆Ã_∏Õ B_¿ŒØ π_ªg B_òHØ A aD_M À Bôf_¥M ∆Ej¥ªA ü ∆G : ∆Àjn∞ùA …ªÃ¥Õ Bñi Bø …I eAjùA ∆B∑ ∆G …√C : LAÃÜA À
À $ : ïB_®M …_ªÃ≥ ü Ω_Œ≥ B_¿∑ …_I O¥º®M “ÕBƒ®ª KŒMjM ´ ≈ø f®ªA ejVñ ”∞N∑A À ¡§ƒªA Ω¿«DØ ©JÒªBI B»z®I ”ºß “øf¥Nø B»z®I
: jÕf_¥NªA ∆G À , aD_NªA À ¡Õf_¥NªA ≈_ø …_√G 71 : eÃ_« : # LÃ_¥®Õ ∂BZ_mG ’AiÀ ≈ø À ∂BZmHI B«B√jrJØ O∏ZzØ “¿÷B≥ …MCjøA
B_¿« ∆B_∑ ¬f_≥ AgG Ã_»Ø aDNªA À ¡Õf¥NªBI …ŒØ ±ºNë ”ƒ®ùBØ # …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê B»I ¡« À $ : …ªÃ≥ BøC À O∏ZzØ B«B√jrJØ
. ¢jrªBI AfŒ¥ø B¿« ∆B∑ jaC AgG À ,  Àj∑g Bø ”ºß B»Œºß Bøf¥ø ‹ úª BIAÃU …√Ã∑ kAÃU ¬f®ª fŒŒ¥M ´ ≈ø B¥ºÒø
∆C ‹G ¡»_ºªA π_ªg ≈_ø ©_ B_ø ∆Ã_ªÀ¤Õ À “Œ j_rªA ∆G ”ºß BmBŒ≥ …√ÀkÃè ‹ —BZƒªBØ B»Œºß ¬f¥ø ‹ úª LAÃU …√C eAjùA ∆B∑ ∆G À
. πªg  j«B£ Bû ¬›∏ªA ü eiÀ Bø ΩÕÀDNª KUÃø ‹ À , pBŒ¥ªA Ah« ”ºß ΩŒªfªA ¬f®ª ¡ …ƒø BØ›a πªg ∆Ã∏Õ
πªh_ºØ …_ª B_»√C ¡_ºß πªg fƒ®Ø …øBƒø ü B«Ei …√fi B»I ¡« À B»øBƒø ü …I O¿« Bø æÀC B»√C AÀj∑g Bø : “Õ‡A ü æAÃ≥fiA ≈ø À - 6
. B»I ¡«
. œuB®ùA ∆Àfv¥Õ ‹ îøÃv®ø AÃ√B∑ ’BŒJ√fiA ∆fi ≈nY …UÀ Ah« À : æB≥ ,   n∞M ü œªAl¨ªA  eiÀC
. ”»N√A
•∞ºªA “»U ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ ¡∏Ñ Ã»Ø ¬BƒùA ü (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ  Ei Bø “ÕB∏Y # B»I ¡« À $ : …ªÃ≥ ∆C …I fÕiC ∆G …√C LAÃÜA À
œ_YÀ ’BŒJ√fiA BÕ⁄i ∆C ”ºß ’BƒI “uBa À …ª B»√C ∫Bƒ« ≈ø f¥NßA À , …ŒØ B»I ¡« À ¬BƒùA ü B«Ei (¬›nªB»Œºß) …√C …I fÕiC ∆G À , “NJªA
…_Œ∞Ø …_¿ßk ü D_ÒaC f_≥ …_√C …_ª îJ_Õ …Ii ≈ø ∆B«jI “Õ⁄i …N∑ieDØ B»ŒØ  eB¥NßA ”ºß œzùBI —eÀAjùA oºâ ü “§¥ŒªA ü B»I ¡« ¡Q ,
. œuB®ùA ”ºß ¡»øAf≥G lÕÃÉ ≈ø AiÀhä Ω≥DI πªg oŒª À , œYêA œ¥ºM ü ’BŒJ√fiA HÒa PBJQG
Ã_« À …_ª B_»√C ¡ßl_Õ ±_Œ∏Ø π_ªg |≥BƒM - …ƒø BI gB®NmA À …JYBu \º∞Õ ‹ B¿º£ “ÒªBbùA B»ŒØ fß f≥ À - “¥IBnªA “Õ‡A ∆C ”ºß
. ? …√BZJm BI …ƒø hŒ®NnÕ À B¿º£  f®Õ
K_nÅ ±_ºNë ∆B_« ªA “_Õ⁄i ”_ƒ®ø ∆C O¿ºß f≥ À , “Œ√B ÀC “®Jm ïG œ¥MjM ‹ÀC  Bƒøf≥ Bø ©ø œ« À “Õ‡A ü æAÃ≥fiA —f¿ß  h»Ø
≈_ß …_NßejØ …ª Pj»£ ªA iÃøfiA À PBÕ‡A …√G Ω÷B≥ ≈ø À , (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ  f«Bq Œ¥Õ KJm …√G Ω÷B≥ ≈¿Ø æAÃ≥fiA ≤›NaA
f_≥ À —iB_»ÒªA À “¿_v®ªA …_√G Ω_÷B≥ ≈_ø À , “_∞®ªA “_∏ºø …√G Ω÷B≥ ≈ø À , …IAhß À B√lªA “øjÅ ¡º®ªA …√G Ω÷B≥ ≈ø À , “◊ŒÒàA ≤A ≥A
. ïB®M A ’Bq ∆G PBÕ‡A ≈ß SZJªA ¬Bó f®I …I xBa ¬›∑ ü …ŒªG eîƒm À B»ƒø µáA ë Bø OØjß
Ã_« f_¥ªA ∆C ‹G µ_rªA Ã_« °_¥ªA f¥ªA À , ¬f¥M f≥ À µIBnNªA ë ∂BJNm‹A # jIe ≈ø …vŒ¿≥ Pf≥ À LBJªA B¥JNmA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬BøfiA À ±ºàB∑ ΩJ¥ªA À jIfªA À , Byjß µrªA ë °¥ªA À ‹Ã µrªA
À , O_ŒJªA ≈_ø XÀjàBI B»ƒø wºbNÕ À …ZN∞Õ ∆C fÕjÕ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆B∏Ø î∞ºNã îyj¨ª ∆B∑ B»≥BJNmA ∆C œÒ®Õ ∂BŒnªA À
…_NIhNUBØ LB_JªA ïG B»¥J_m ±mÃÕ ∆G À , …ƒø  fÕjM Bñ kÃ∞M B»º®ª XÀjàA À \N∞ªA ≈ø …®ƒ¿NØ …ŒªG …¥JnM ∆C fÕjM O√B∑ lÕl®ªA —CjøA
. ‹Ã µrƒÕ ‹G À B»ƒø Af®NJø Lj A æBY ü ∆B∑ …√fi ‹G f¥ƒÕ À …Mf¥Ø ’AiêA ≈ø …vŒ¿≥ ≈ø
. B»UÀk B«fŒnI eAjùA À PfUÀ –C Ah∑ …NŒ∞ªC : æB¥Õ ∆AfUêA ’B∞ª‚A # LBJªA ‘fª B«fŒm BŒ∞ªC À $ : …ªÃ≥ À
. ∆BølªA Ah« ïG j¿Nnø ë À , fŒnªBI ≈»UÀk í¥ºÕ jvñ ’BnƒªA O√B∑ f≥ À jvø ≤jß ”ºß –jU …√G : ΩŒ≥
—eÀAj_ùA o_ºâ K_º¥√A LBJªA ‘fª B«fŒm BŒ∞ªC Bù # ¡ŒªC LAhß ÀC ≈VnÕ ∆C ‹G A’Ãm πº«DI eAiC ≈ø ’AlU Bø OªB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü ‘j_U B_ø Ω∞∏NÕ À ,  fƒß “◊Œ A  h« “◊Œ A À B¿«iÃzY À LBJªA ‘fª lÕl®ªA eÃUÀ ±≥ÃùA Ah« fUÀC BòG À , µŒ¥ZNªA ±≥Ãø ïG
. PBÕE oú ¬Bó ïG # LBJªA ‘fª B«fŒm BŒ∞ªC À $ : …ªÃ≥ ±≥ÃùA Ah«
B_»ƒ∏ª B_¿ŒªC BIAh_ß …Ih®Õ ÀC …ƒVnÕ ∆C …Œºß À A’Ãm B»I eAiC …√C Pj∑hØ …ÕkBè ∆C …ªDnM À …ŒªG ±mÃÕ Ã∏rM lÕl®ªA —CjøA PCfJØ
’B_rZ∞ªBI Ω_®JªA PAÀg f_v≥ ≈_ø —AkB_â ≈¿_zNÕ œ_÷›¥ß ¬B_ß ¡_∏Å OMC À Oƒ∑ ΩI “®≥AêA ≤Aj C ≈ø ’œrI ‹ À πªhI `jvM
À B»_n∞√ ¡mBI ‹ À , fÕjùA ë À ±mÃÕ ¡mBI `jvÕ ¡ºØ # ¡ŒªC LAhß ÀC ≈VnÕ ∆C ‹G A’Ãm πº«DI eAiC ≈ø ’AlU Bø $ : OªB¥Ø
. …NYBnª BnÕf¥M À lÕl®ªA —jzY ü BIeDM πªg Ω∑ Ω®JªA PAhI B√lªA ë À ’ÃnªA ¡mBI ‹ À , Ω«fiA œ«
¬B_»I‚A ü ∆H_Ø îŒ_®NªA ”ºß B«fßBnÕ ∆B∑ Bø …JÅ ’œºùA …ŒªG …ªAêA B»Jº≥ ∆fi ¡ŒªfiA LAh®ªA À ≈VnªA îI …Meei ΩI ’AlÜA î®NÕ À
B_»ƒø Af_Œ∑ ‹G π_ªg ≈∏Õ À …MhaA¤ø ”ºß …VŒŒ»M À …Œºß |ÕjZNªA ≈ø BßÃ√ # πº«DI $ : B Ã¥I B« J®M ü ∆C ‹G Xj∞ªA ≈ø BßÃ√
±_mÃÕ —h_aA¤ø ≈_ß …Øj_u ∆H_Ø “øj A B»n∞√ ≈ß …NØju AgG BøC B«haA¤ŒØ jøfiA ©≥AÃI ≈Ò∞NÕ ›◊ª ”mfiA À fUêBI j«B§NªBI lÕl®ºª
. “IîvªA πºM B»Œºß BJ®u ≈∏Õ (¬›nªB»Œºß)
B_ù ≈_∏ª ¬jÜBI B»ŒøjÕ ∆C B B√Ãu À lÕl®ªA ©ø BIeC æÃ¥ªBI (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ CfJÕ # œn∞√ ≈ß MeÀAi œ« æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø œ_« À j_v¥ªA ”_ºß “ª‹e ¬›∏ªA ü À # œn∞√ ≈ß MeÀAi œ« $ : æB¥Ø µáBI `jvÕ ∆C ∆Àe AfI jÕ ’ÃnªBI B«fv¥I …N¿»MA
. œn∞√ ≈ß MeÀAjØ πªg PeAiC ªA œ« ΩI ’ÃnªBI B«eiC –C Kº¥ªA jv≥
…_√C À …_NƒŒ√D¿ À (¬›_nªB»Œºß) …_n∞√ ∆Ã∏_m ”_ºß “_ª‹e -  Ã_ç À ¡n¥ªB∑ fŒ∑DNªA ¬Bn≥C ≈ß æBa ë À - Ah« …ø›∑ ü À
æB_≥ îY …IjI gB®NmA f≥ À …N¿»MA Bø ‹ À B»ØBë ‹ À ’ÃnI PDÕ ∆B∑ gG …I …Nøi Bû …M’AjI ‘Ãße îY µº¿NÕ À ™lè À ¡rNê
. # A gB®ø $ :
. îNÕ‡A jaE ïG # îIgB∏ªA ≈ø ë À O≥fvØ ΩJ≥ ≈ø f≥ …vŒ¿≥ ∆B∑ ∆G B»º«C ≈ø f«Bq f»q À $ : ïB®M …ªÃ≥
æÃ_¥ªA jÕf¥M ïG “UBY ›Ø …ŒªG “JnƒªBI æÃ¥ªA æÃ¥ø “ªlƒñ # G $ # …vŒ¿≥ ∆B∑ ∆G $ : …ªÃ≥ ∆B∑ æÃ¥ªA ”ƒ®ø ü —eB»rªA O√B∑ Bù
. —eB»rªA •∞ºI …ƒß ß —eB»rªA ‘e¤ø ‘eC Bù æÃ¥ªA Ah« ∆G : ΩŒ≥ f≥ À , # G $ # …vŒ¿≥ ∆B∑ ∆G $ : …ªÃ≥ ΩJ≥
Ã_« À O≥f_vØ Ω_J≥ ≈ø f≥ …vŒ¿≥ ∆B∑ ∆G $ : æB¥Ø ¡º∏NØ “Œz¥ªA µÕj \zNÕ À —f¥®ªA …I ΩZƒÕ ΩŒªe ïG f«BrªA Ah« iBqC f≥ À
B¿»NßiB_vø À B_¿»NßkBƒø ”ºß æfÕ ΩJ≥ ≈ø f¥ªA ∆Ã∑ À , LgB∑ ja‡A À  AÃße ü ∂eBu B¿«fYC ∆C îJªA ≈ø ∆HØ # îIgB∏ªA ≈ø
À B_»ƒø …_Ij« ”ºß æfÕ jIe ≈ø f¥ªA ∆Ã∑ ∆HØ î≥eBvªA ≈ø ë À OIh∏Ø jIe ≈ø f≥ …vŒ¿≥ ∆B∑ ∆G À , …Œºß B ’Bz¥ªBØ “»UAÃùBI
. B»Œºß …ª ’Bz¥ªBØ B»n∞√ ïG …ª B»IAhNUA À  BÕG B»JŒ¥®M
. j«B£ ë À
À —eB_N≥ À ≈_náA ≈ß B¿∑ iBqC Bñ lÕl®ºª iBqC B¿Œ∏Y ›Ui ∆B∑ : ¡»z®I æB¥Ø ∆Àjn∞ùA …ŒØ ±ºNaA f¥Ø ? f«BrªA Ah« ≈ø BøC À
Ω_I ≈_ÜA ‹ À o_√‚A ≈_ø ≈_∏Õ : Ω_Œ≥ À , LB_JªA ‘fª B»UÀk ©ø BnªBU ∆B∑ À —CjùA ¡ß ≈IA ë À ›Ui ∆B∑ : ΩŒ≥ À , “øj∏ß
. # B»º«C ≈ø $ : ïB®M …ªÃ¥ª “êjvªA …MBØBƒñ ei À , f«Bâ ≈ß B¿∑ A µºa ≈ø B¥ºa
œ_÷AÀjªA S_ZJªA ü ’œVŒ_m À , B»_º«C ≈_ø f_»ùA ü BŒJ_u ∆B_∑ …√C “ƒnªA Ω«C ∂j |®I À (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C ∂j ≈ø À
. ïB®M A ’Bq ∆G œªBNªA
îŒßAf_NùA ≈Õh« fYfi “ŒyB¥ªA œ« “VŒN√ ïG –e¤Õ –j∏Ø ΩŒªe À œº¥ß ∆BŒI f«BrªA Ah« …I ”MC –hªA ∆C …ŒØ j§ƒÕ ∆C œ¨JƒÕ –hªA À
f_¿N®Õ ‹ –h_ªA æÃ_¥ªA “_º¿ÜBI À …_¿∏Y ü Bø ÀC oáA ”ºß f¿®NùA ∆BŒJªA œ« B»√HØ BØjß —eB»q ”¿nÕ ‹ Ah« ΩRø À , ja‡A ”ºß
f»_r√ AêB≥ $ : …ªÃ≥ À , 20 : —fVnªA ¡Y : # ¡«eúU À ¡«iBvIC À ¡»® ¡»Œºß f»q $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ Ω¥®NªA À ∏∞NªA ”ºß
—eB»_rªBI eAj_ùA ≈_∏ª Ω_¥®NªA À j_∏∞NªA ïG AfƒNnø …n∞√ ü ∆B∑ ∆G À “ªBmjªA ∂fvI ¡∏áA ∆HØ 1 : ∆Ã¥ØBƒùA : # A æÃmjª π√G
.  Ãç À æÃ¥ªBI B»ŒØ …ƒß ®Õ eiAÃø ü B¿∑ Ω¥®M À j∏∞M ≈ß …√Ã∑ “§Y›ø ´ ≈ø B®Ò≥ ¬Ãº®ùA µáA ≈ø  fƒß Bø “ÕeDM
À Àj_M ´ ≈ø …ƒß ifu Bø›∑ πªg ∆Ã∑ ïG —iBqG # f«Bq f»q À $ ΩRñ Ω÷B¥ªA Ah« æÃ≥ ≈ß J®NªA ü ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒºØ
B_ø f_ÕDNÕ Ah_»I À , j_∏∞M À Àj_M ”ºß NJÕ –hªA ∆BŒJªA ≈ß BØjß …I ®Õ ‹Ã≥ ‹ Ω¥®M À j∏∞M ”ºß  eB¿NßA ¬f®ª —eB»q ∆Ã∏ŒØ j∏Ø
. (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ æÃ≥ …I …√BZJm A fÕC kBVß‚A ≈ø ™ÃƒI πªg ∆B∑ f¥Ø f»ùA ü BŒJu ∆B∑ …√C “ÕAÀjªA ≈ø eiÀ
…_√C æB_áA À ±_mÃÕ wŒ_¿≥ lÕl®ªA ‘Ci B¿ºØ –C # ¡Œ§ß ≈∑fŒ∑ ∆G ≈∑fŒ∑ ≈ø …√G æB≥ jIe ≈ø f≥ …vŒ¿≥ A’i B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∂BŒnªA ≈ø ¬Ãº®ø j÷B¿zªA ©Uj¿Ø ¡Œ§ß ≈∑fŒ∑ ∆G ’BnƒªA jqB®ø ≈∑fŒ∑ ≈ø jøfiA ∆G æB≥ , ±ºa ≈ø ∂Ã¥rø eÀf¥ø
À , ≤Àj_®ø eÃ_»®ø ≈«fŒ∑ À , ’BnƒªA ≈ø B»√C Bñ B»ƒø ifu BòG …√C ”ºß “ª‹fºª …MCjøA ≈ø …√Ã∑ ©ø ’BnƒªA “ßBö ïG fŒ∏ªA “Jn√ À
≈_ø î_MÀC À ”_∞ë oŒ_ª B_ø ≈»Œ_ªG LAh_å‹A À Ω_ŒùA ≈ø AÃMÀC æBUjªA ∆C πªg À # ¡Œ§ß ≈∑fŒ∑ ∆G $ : BŒ√BQ æB≥ À …¿§®NmA Ahª
Kº_nM —iBZ_m iAà C À “√BNØ PAÃºÄ ¡»YAÀiC ∆jbnÕ À æBUjªA Lú≥ ©øBVñ ∆haDÕ ∆C ≈»®mÀ ü Bø KºÜA À “ªB¿Nm‹A LBJmC
∆C f«B_q B_ù l_Õl®ªA ∆C “_Õ‡A eB_∞ø À ’Ã_nªBI ∆Bn√‚A —eAiG À fŒ∏ªA ë À ∆Àj®rÕ ‹ SŒY ≈ø ≈»MeAiG ïG ¡»ØjvM À , ¡»ø›YC
. …MCjøA ”ºß (¬›nªB»Œºß) ±mÃŒª ”z≥ ±ºa ≈ø eÀf¥ø …vŒ¿≥
…_ª ”_z≥ B_ø f_®I …_√G –C l_Õl®ªA æÃ≥ æÃ¥ø ≈ø # î◊ BàA ≈ø Oƒ∑ π√G πJ√hª –j∞¨NmA À Ah« ≈ß ~jßC ±mÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»N◊ŒÒa ≈ø À B»J√hª j∞¨NnM ∆C …MCjøA jøC À jøfiA ≈ß ~j®Õ ∆C ±mÃÕ jøC B»Œºß
Tf_ê ›_Ø ≈_∏Õ ∆D_∑ …yj∞Õ À …ƒß ~j®Õ ∆C ±mÃÕ ”ºß ¬l®Õ À jøfiA ≈ø ©≥À Bø ïG rÕ # Ah« ≈ß ~jßC ±mÃÕ $ : …ªÃ¥Ø
‘j_√ B_¿∑ (¬›_nªB»Œºß) …I ≈§ªA ë À AfYC …I TfY (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆C ”ºß æfÕ Bø ïB®M …ø›∑ ü ejÕ À , …®ÕhÕ ‹ À …I
v¥ªBI oŒª Af»ß j¿NmA SÕfY ”∞ë ±Œ∑ ≈∏ª πªg fƒß µáA j∑hØ fv¥ªA ’ÃnI …N¿»MA ”NY lÕl®ºª —eÀAjùA SÕfY j»§Õ …√C
≈_ø œMDŒ_m B_ø πªg ”ºß ΩŒªfªA À îMjø ÀC —jø —eÀAjùA ≈∏M À , ¬lY À ¡ºY Ω∑ ¬Aj¨ªA B»ƒø Kºm À …ªÃªA B»Œºß ïÃNmA f≥ À ,
. # BJY B»∞¨q f≥ …n∞√ ≈ß B«BNØ eÀAjM lÕl®ªA —CjøA $ : —ÃnƒªA æÃ≥
πªh_I O_√B∑ B_»√fi K√hªA πªhª B»Ii j∞¨NnM ∆C B«jøDÕ À K√hªA B ij¥Õ # î◊ BàA ≈ø Oƒ∑ π√G πJ√hª –j∞¨NmA À $ : …ªÃ≥ À
. PB◊ BàA ≈ø Ω¥Õ À # î◊ BàA ≈ø $ : ΩŒ≥ πªhª À , “◊ŒÒàA Ω«C ≈ø
. f«Brºª ‹ lÕl®ºª ’Bz¥ªA À ¡∏Y À ’Bz≥ …√fi f«BrªA ¬›∑ ≈ø ‹ ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß lÕl®ªA ¬›∑ ≈ø …º∑ Ah« À
. ”»N√A πJ√g ”ºß πJ≥B®Õ ‹ ∆C πUÀk œºm # πJ√hª –j∞¨NmA À $ ”ƒ®ø ∆G : ¡»z®I æÃ≥ HÒàA ≈ø À
K√h_ªA ∆H_Ø …_ŒªG œIÃ_M À πJ√g ≈ø A –j∞¨NmA :  Bƒ®ø : jaE æÃ≥ Ah∑ À lÕl®ªA ¬›∑ ≈ø ‹ f«BrªA ¬›∑ ≈ø “º¿ÜA ∆C ”ºß ’BƒI
. ¬BƒufiA —eBJß ©ø ïB®M A ∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ ¡»√HØ ±mÃÕ ≈ø ‹ πƒø ∆B∑
. ”»N√A
ü ¬›_∏ªA ¬f¥M f≥ À - …√BZJm A ∆Àe ≈ø LBIifiA À “ ‡A ‹G ∆ÀfJ®Õ ‹ ¡»ƒ∏ª …NŒ¥ªBa ü …√BZJm BI ∆Àj¥Õ QêA ∆C πªg À
B_»Ii Ã_« À , µº®NùA j∑hÕ ∆C ∆Àe ≈ø # –j∞¨NmA À $ : …ªÃ≥ ”ºß ‹G Ω¿NrM ‹ “Õ‡A ∆C ”ºß - LBN∏ªA ≈ø µIBnªA ’lÜA ü πªg
. B»J«hø ü B eÃJ®ùA
. …MCjø‹ KáA fÕfq ∆B∑ …√C …Œºß æfM –hªA ∆C µáA À , — ¨ºª Af≥BØ ∆B∑ lÕl®ªA ∆C ”ºß æfM “Õ‡A ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
j_vø —Ã_n√ “_v≥ # îJ_ø æ›y ü B«Ajƒª B√G BJY B»∞¨q f≥ …n∞√ ≈ß B«BNØ eÀAjM lÕl®ªA —CjøA “ƒÕfùA ü —Ãn√ æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. PBÕE Om ¬Bó ïG “Õ‡A B»ƒ¿zNM lÕl®ªA OŒI ü ±mÃÕ ©ø
, ∆B_∑ B_ø —lÕl®ªA À ±mÃÕ jøC ≈ø ∆B∑ Bù …√C “v¥ªA ©J …JUÃNnÕ Bø À æAÃYfiA ≈÷Aj≥ ≈ø B»ŒªG ¡zƒÕ Bñ B»ŒØ jIfNªA …ŒÒ®Õ –hªA À
πªh_I ∆ _®Õ À ≈»ƒ_ŒI B_¿ŒØ ¡»_ºØBä À ≈»®øB_â ü …_I ≈Qf_ZNÕ “ƒÕfùA PAfŒm ≈« À ’BnƒªA PiBu À , BèifM “ƒÕfùA ü àA ™Bq
. BƒŒJø ‹›y …I Oºy À , …n∞√ ≈ß  eÀAjM Oº§Ø BJY B»I ¢BYC f≥ À …I OƒNNØA À B«BNØ ïG O ÃM B»√C B»ƒJ®Õ À jvø —lÕlß
PB_mBnY‚A À “_¥Œ≥jªA ±_ AîªA …_Jº¨M —Cj_ùA ∆H_Ø K_V®ªA À f_náA ≈ø ’BnƒªA jR∑C ©J ü Bø ”ºß B»I ≈»ƒø Aj∏ø πªg ∆B∑ À
B_»ŒØ π_ªg TiÃÕ À , æ‹fªA ¬ÃmjI eA¤∞ªA “¥º®Nø æB¿ÜA À “ƒÕlªBI Kº¥ªA “Øîrø B»ŒØ “®ŒJÒªA æBö À “¥ºàA ±Òª kÃ∑i À “∞ŒÒºªA
. ¨ºª AfnY À o∞ƒªBI BIBVßG PBŒN∞ªA ü “uBa À
À - ≈«iÀf_u Ω_Œº¨ª ’B∞rªA À ≈»mÃ∞ƒª —únªA |®I …ŒØ À - —lÕl®ªBI ≈»ƒø Aj∏ø —eÀAjùA À KáA SÕfÅ ≈»RÕfÑ ∆B∑ “º¿ÜBI À
≈_ø “ÕAÀjªA ≈ÕC À , BmBŒ≥ ≈nÕB¥Õ À B◊Œq ≈ºŒbNÕ ≈∑ BòG À B« m πN« À B ÃØ —lÕl®ªA …Mf«Bq Bø …ƒø ∆f«Bq ‹ À , ±mÃÕ ≈ÕjÕ Bù
. ∆BŒ®ªA ≈ø ∆BŒJªA À “ÕAifªA
À …_ƒø f_ÕjM Bø ÆúI À ±mÃÕ Kº ü kÃ∞M ∆C ‹G B ¡« ‹ ªA πºM lÕl®ªA —CjøA àA ≠ºI µY PAjøBnùA ü …I SÕfZNªA ™Bq À
O_¿ºß À B»Mf_≥i ≈_ø O§¥ŒN_mBØ B»NJºÒª …YBåG À B»ŒªG …ºŒø À B …JY ïG …I ΩuÃNM ∆fi ‹G —l®ªA À πºùA ≈ø ’œrI …JY ü DJ®M ‹
O_ŒI ©_ø —j_qB®ùA “_ÒIAi …_ª ≈_û e›J_ªA ∆B_∑iC À “ƒÕfùA ≤AjqC ’Bn√ À PAfŒm ≈»√C À B»Õfª iÃzZºª ≈»ŒªG OºmiDØ B»I ≈«j∏ñ
. …ŒØ iÃzáA “≥BŒª ÀC lÕl®ªA
À , PAfŒ_nªA ’‹¤_« æB_RøC ≈_ø P‹B∞NY‹A  h« æBRøC ü LCfªA ë Bø ”ºß “ƒÕlªA ©≥ÀC À æB¿ÜA ≈nYDI ∆k M À iÃzZºª ∆DŒ»NØ
. B»ZzØ À ©≥ÀC Bø —lÕl®ªA ”ºß ©≥ÀC –hªA ≈náA ≈ø  fƒß Bø f«BrM À ±mÃÕ ‘jM ∆C ”ƒ¿NM Ω∑
‹ œ_« À , ≈«j_∏ø ≈øDNØ ≈»√Bnª ≈ø wºbNNØ ≈»n∞√DI B»ƒß ≈º¨NrÕ À …√ih®Õ ”NY ±mÃÕ ≈»ÕjM ∆C ‹G h◊øÃÕ B ¡« ‹ —lÕl®ªA À
À , B»I xÃvbùA B«BNØ Ã« À ,  jøC “∏ªBø À …NJYBu À …M‹Ãø - ¡ßlM Bø ”ºß - B»√fi ≈»ƒø …Œºß ≤BÖ ‹ À ±mÃŒI ≈»√BNNØBI DJ®M
≈_ß kAl_Nß‹A À ¬B_v®Nm‹A ≈ø  fƒß Bñ …ƒø  fÕjM B¿ŒØ B eB¥ƒÕ ‹ ë À ≈»ŒªG ÃJvÕ ÀC ≈»ŒØ K´jÕ –hªBI oŒª ±mÃÕ ∆C ¡º®M œ«
. æBŒøfiA À ’AëfiA  h«
≈»ƒ_ø f_YAÀ Ω_∑ O_ME …_∏∞NªA ü ∆haC À “yÀB∞ùA À “QeB A PjU À o√fiA ©≥À À , ≈«fßB¥ø ∆haC À —lÕl®ªA fƒß ∆jzY Bù ¡Q
. ≈»ƒß AiÃNnø ∆B∑ f≥ À ≈»ŒªG Xjë ∆C ±mÃÕ PjøC πªg fƒß , “»∑B∞ªA ≈»ŒªG Oøf≥ À ≈ PDŒ« f≥ À BƒŒ∏m
“_»∑B∞ªA ∆B_∏ø ≈»Õf_ÕC ≈®Ò≥ ∆C ∆Àe ≈ÕifÕ À ≈»ø›YC OYB À ≈ Ã¥ß PiB ≈»ƒŒßC …Œºß O®≥À À ≈»Œºß ±mÃÕ ©º B¿ºØ
…JY ü ¢j∞M Bû ’œq ïG OIhåA AgG ∆Bn√‚A o∞√ ∆HØ ™l∞ªA À …ªÃªA “uBa  h« À , æëhªA À O»JªA ≈ø ≈»Œºß Ωae Bù B»ŒØ ªA
¬f_≥C B_ñjØ , j_øfiA ¡Œ_§ƒM À ’B_zßfiA À ‘Ã¥ªA IfM ü ¬k›ªA iîrªA OJºm ÀC PÃùA B«DUB∞Ø ON»I À OIjÒyA …ªÃ»M À …ØBÖ ÀC
…_ºßBØ À  f_uB≥ Ã_« B_ø _´ Ω_®∞Õ Bñi À , …I ∫AjY ‹ –hªA eB¿ÜB∑ œ¥JØ iAj∞ªA œn√ Bñi À  ⁄B¥ª …r«eC –hªA jÒàA ïG Bßjnø
. —iûrø ∂Br®ªA ≈ø î ÃNùA À îøj¨ùA PBÕB∏Y À — R∑ KáA K√BU ü B«j÷B§√ À , B BJNaA
…_I ≈◊UÃ_Ø ≈»√H_Ø “_ƒÕfùA ’B_n√ BøC À , BèifM B ΩvY BòG ±mÃÕ KY ü B»≥Aj¨NmA ∆HØ ≈»ƒŒI À —lÕl®ªA îI ∂j∞ªA ë Ah« ∆B∑ À
À ≈»Õf_ÕC ≈_®Ò≥ À “_»∑B∞ªA î_nƒØ ≈_»ÕCi Ω_yC À ≈»º¥ß iB C À ≈»Zz∞Ø KáA ≈«ieB´ À , æB¿ÜA “ŒqB´ ≈»Iú≥ OŒr¨Ø “®Øe
. # ¡Õj∑ πºø ‹G Ah« ∆G AjrI Ah« Bø tBY $ : ≈º≥ À , KáA …ªÀ ≈ø ≈»n∞√C ü Bø ≈ÕfIC À , iBJÒuA À fºÉ Ω∑ ≈∑jM
≈_« À B_»®≥Ãø ≈¿_rNê À B_»ƒŒ¥NÕ ∆C K_è ∆B_∑ À , iB_≥À À LeC Ω_∑ ”_ºß •∞ZNªA …ŒØ Kè OŒI ë À lÕl®ªA OŒI ü ≈« À Ah«
≈_∑ B_ø î_nƒÕ ≈« À , πN»NªA À “ß›àA ≈ß “®√Bø PB»U B»º∑  h« À m À ifa PAÀg À “ªÃ®I PAÀg À æBö PAÀg PB∞Õjq
. îƒm hƒø fYAÀ OŒI ü B¿« À ±mÃŒª B»JY ü lÕl®ªA —CjøA ≈ûhÕ À ≈¿ºÕ À …I ≈QfZNÕ oøfiBI
“YB_zØ À j∑h_ªA ’Ã_m ≈ø lÕl®ªA —CjøA jøC …ŒªG jåA Bø ≈¿º®Õ ≈« À πN»NM ›Ø B»JYAÃu œ¥NM ∆C ≈»ƒø Ω∑ ”ºß KUAêA ≈ø ∆B∏Ø
. ≈»®ƒu f«BrÕ À ≈ Ã≥ ©¿nÕ ≈»øBøC ±≥AÀ ±mÃÕ À …º∑ Ah« —j»rªA
‹ sŒ_ß “º∞Y ¬BrNY‹A À LefiA oºâ æfI À ≈»n∞√C ü ΩJ≥ ≈ø …√if≥ Bø cn√ ±mÃÕ ≈nY ≈ø —DUB∞ùA ”ºß …√f«Bq –hªA ≈∏ª
‹G Ah« ∆G AjrI Ah« Bø tBY ≈º≥ ∆C ∆Àe ≈RJºÕ À ¡»ŒØ æB¥Õ ÀC ΩŒ≥ Bø B«iBzY œªBJÕ ‹ À , A ¿y ¡»n∞√C ≈ø B«Ãº∞Nä ¡N∏Õ
. # îJø æ›y ü B«Ajƒª B√G BJY B»∞¨q f≥ …n∞√ ≈ß B«BNØ eÀAjM lÕl®ªA —CjøA $ : fŒ®I ´ ≈º≥ f≥ À # ¡Õj∑ πºø
¬h_Õ B_òG À …_I oŒ_ª À Aj_rI Ah_« ∆B_∑ Ã_ª µ_Y ë BòG ΩJ≥ …ªÃ¥√ Bƒ∑ –hªA ∆C  eB∞¿Ø ≈»ƒø iAhßG ∫Ag ≈ Ã≥ f®I Ah« ≈»ø›∑ À
…_ªeB®Õ ‹ –h_ªA æB_¿ÜA BøC À , …ƒß ¨Õ À …◊ØB∏Õ Bñ …ƒß œ∞N∏Õ ∆C …®mÀ ü ∆B∑ À …MeÀAjø À jrI ‘ûI œºNIA ê LB®Õ À ∆Bn√‚A
.  Aë ”ºß ¬Ãª ›Ø , iBŒNaA À ¬lY Ω∑ KºnÕ À , æBö
. …øAj´ ü ¬g ‹ À
, …ƒø B« ¿y ü Bñ ¡º∏NM Ω∑ À ±mÃÕ ≈nY ü æÃ¥ªBI ∆j«B§M À ≈ÒnJ√BØ ¬BrNY‹A eÃŒ≥ O®Ò¥√A À , “®Øe oº A Kº¥√A Ah À
Pef_« ¡_Q ΩJ≥ …I ≤ ®M O√B∑ Bø Ajm PfIDØ # ¡v®NmBØ …n∞√ ≈ß …MeÀAi f¥ª À …ŒØ ƒNù –hªA ≈∏ªhØ $ : lÕl®ªA —CjøA OªB≥ À
. # ≈Õj´BvªA ≈ø B√Ã∏Œª À ≈ƒVnŒª  jøE Bø Ω®∞Õ ≈◊ª À $ :  eBŒ¥√A À …NßÀBÒø ü B®¿ À ≈«fƒß B»øB¥ù B§∞Y À AfºÉ ±mÃÕ
ÀC ≈»MeÀAj_ø ¡Œ_®√ À ≈»ø›∑ ±ŒÒª ≈ø ’œq ïG O∞NªA ‹ À “√BN∞ªA B»£BáDI ∆BnáA  ÃUêA πºM ≈ø ’œq  haDÕ ¡ºØ ±mÃÕ BøC À
ïG O_∞NºÕ À ’œ_rI ≈_»¿º∏Õ ¡ºØ æ›U À —lß Ω∑  fƒß æhÕ æ›U À , æBö Ω∑ ∂ÃØ æBö …n∞√ “»UÀ ∆B∑ f¥Ø B«fÕf»M Ω÷B«
_ß ≤j_vM ‹G À …_ŒªG √Ãßf_Õ B_û œ_ªG K_YC ≈VnªA Li $ : æB¥Ø …Ii ïG ©Ui BòG À , æÃ¥ªA ≈ø …®¿nM lÕl®ªA —CjøA O√B∑ Bø
. # BÜA ≈ø ≈∑C À ≈»ŒªG KuC ≈«fŒ∑
# ∆ÃùB_§ªA \_º∞Õ ‹ …_√G –AÃRø ≈nYC œIi …√G A gB®ø $ : —eÀAjùA oºâ ü B«fYÀ lÕl®ªA —Cjø‹ …ªB≥ Bø ïG oŒ≥ AgG Ah« …ø›∑ À
B«f_Œ∑ B_®Õ À l_Õl®ªA —Cj_øA ¡_« ¬ÀB_¥Õ oøfiB_I ∆B_∑ gG (¬›_nªB»Œºß) ±mÃÕ ”ºß jøC À µqC ∆B∑ ¬B¥ùA Ah« ∆C ”ºß …≥BŒnI æe
¬Ã_ŒªA ≈_« À œ_« À , B_»ƒø nM ”ºß —úa ü “®≥AÀ oøfiBI Bø ∆B∑ À , B®Œö ≈«fÕB∏ø À ≈»¿« ¬ÃŒªA …ŒªG O»UÃM f≥ À , B«fYÀ
O_√B∑ B_û f_qC …Œºß ≈ “ŒyB≥ ¬ÃŒªA PBŒzN¥ùA À LBJmfiA ©Œö À , …MeÀAjø ”ºß PFVºø …÷AôG ü PAj«B§Nø …JY ü PAj«BVNø
. oøfiBI …Œºß
…_√G ≈«f_Œ∑ …ƒß ≤jvØ …Ii …ª LBVNmBØ ∫Bƒ« …√BZJm …ŒªG —gB®Nm‹BI ”∞N∑A À , Bƒ«B« ≈«fŒ∑ ©Øe ü …√BZJm …Ii ïG ™jzM Ahª À
. ¡Œº®ªA ©Œ¿nªA ë
. PBÕ‡A ≈ß SZJªA ïG ©Ujƒª À
≈_»√C f_Œ∞M “_ƒÕfùA ü : …ªÃ¥I fŒŒ¥M À —Cj¿ºª ©ö ¡mA —ÃnƒªA , G # B«BNØ eÀAjM lÕl®ªA —CjøA “ƒÕfùA ü —Ãn√ æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
. “ZŒz∞ªA ™ÃŒq ü ≈ Ã≥ jQ¤M æBÅ ∆DrªA ÀC ef®ªA “»U ≈ø ≈∑
‘ _qA –hªA fŒnªA …I K¥ºÕ ∆B∑ f≥ À , ≤Àj®ø  Bƒ®ø lÕl®ªA À …n∞√ ≈ß …MeÀAi f≥ À B»NŒI ü ±mÃÕ ∆B∑ ªA œ« lÕl®ªA —CjøA À
. ~ifiA ≈÷Ala ”ºß Ω®U Bø f®I ±mÃÕ …I K¥ª B¿∑ jvñ ’Bm⁄jªA …I K¥ºÕ ∆B∑ À —iBŒnªA ≈ø ±mÃÕ
f_J®ªA “Œ¿_nM ™B_q f_≥ À , —B_NØ —CjùA À LBrªA ¬›¨ªA ”N∞ªA À , —eÀAjùA sZØC ë À iAj¿Nm‹A ”ºß “ª‹e # eÀAjM $ : …ªÃ≥ ü À
. # B«BNØ $ : ΩŒ¥Ø B« ¿y ïG ±ŒyC “ÕBƒ®ªA  h»I …√D∑ À ”NØ
. …ƒ BI –C B»Jº≥ ≤B¨q LBuC –C # BJY B»∞¨q $ : , PAej∞ùA ü À
. …ÒmÀ : ΩŒ≥ À , ≈náA ≈ß
. ”»N√A ∆BIiB¥NÕ B¿« À , œºß œIC ≈ß
. …I °Œ A …Ø›´ Kº¥ªA ≤B¨q À
B_»I –jê ‹ À …n∞√ ≈ß B«fJß —eÀAjø ü j¿NnM —CjøA : B»¥Y ü À B»ŒØ jQC ≈ø ≈ Ã≥ Ãºë ‹ “ƒÕfùA ’Bn√ ≈ø —fß æB≥ À : ”ƒ®ùA À
≈_¿Ø j_vø —lÕlß œ»Ø lÕl®ªA —CjøA B»√C À æBUjªA ©J ≈ø - ∆B∑ ∆G - ∫Ag ΩI ΩUjªA —CjùA eÀAjM ∆C “Z¥ªA ≈ø À —Cjø B»√fi πªg
…_ªÃNÕ ∆C ©Œƒ_rªA ≈_ø B«fJß …I O¥ºß –hªA ∆G À , B»n∞√ “√B∏ø À B»UÀk —lß À B»NŒI ≤jq œßAjM ∆C …ƒß æf®ø ‹ –hªA KUAêA
O_áC ”NY …NƒM ¡ºØ B»NIBUG ≈ø ©ƒNøBØ …MeÀAjø ïG πªg Pf®M À …NJYC B»√C À ,  fŒJß “ºö ≈ø œ√A ß fJ®I jvø —lÕlß œ« À B»ºRø
. æ›zªA ü ≈®øC À ©ƒqC À \J≥C πªg À …MeÀAjø ”ºß Pj¿NmA À
. # îJø æ›y ü B«Ajƒª B√G $ : ≈ Ã¥I G # eÀAjM lÕl®ªA —CjøA $ : ≈ Ã≥ í¥ß πªhª À
Ã_« j_∏ùA : , ©_¿ A ü æB_≥ # BƒŒ∏m ≈»ƒø —fYAÀ Ω∑ OME À D∏Nø ≈ PfNßA À ≈»ŒªG OºmiC ≈«j∏ñ O® B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. “JºÒªA ≈ø eAjÕ Bø ”ºß “ºŒáBI ΩN∞ªA
. ”»N√A
Oº_miC B_òG À , B_Œ¨I À Af_nY B_»MBJŒ≥i “_ŒYB√ ≈_ø B« m πN« À B»NYBzØ ≈ø …ŒØ Bù lÕl®ªA —CjøBI Aj∏ø ≈»ƒø æÃ¥ªA Ah« “Œ¿nM À
. …JY ü B»√ih®Õ À B»øê ≈ß ≈∞∞∏ŒØ B»n∞√ …I OŒºNIA Bñ ≈»ŒºNJM À ±mÃÕ ≈»Õ ª ≈»ŒªG
. pBƒªA îI B»NYBzØ “ÕB¨ª BŒ¨I À AfnY ≈»ƒø ifu …√fi …ŒªG ©¿nªA Kn√ À Aj∏ø ≈ Ã≥ œ BòG Ah« ”ºß À
l_Õl®ªA —Cj_øA …®¿_nNª æÃ¥ªA Ah« ≈º≥ BòHØ ©ÕfJªA …ƒnY ≈ø ≈® Bù ±mÃÕ ’B¥ª ïG “®Õig …ƒº®U ≈»√fi Aj∏ø ≈ Ã≥ ∆B∑ BòG : ΩŒ≥ À
æÀfiA …_UêA À , Ah« …n∞√ ≈ß …√eÀAjÕ ∆C ïG ›ŒJm πªg ∆hbNŒØ …ª B»ƒªlß B¿ŒØ B»√ih®Œª  BÕG ≈»Õ Ø B«fƒß ∆jzZŒª ≈»ŒªG Ωm Ø
. PBÕ‡A ∂BŒm ïG Lj≥C
. B«fƒß iÃzáA ïG —ÃßfªA ≈ß “ÕBƒ∑ ë À ¬Ãº®ø  Bƒ®ø # ≈»ŒªG OºmiC $ : …ªÃ≥ À
¡Œ_ùA ¡_zI D∏NùA À , PDŒ« À PfßC –C “◊Œ»NªA À eAfß‚A eBNß‚A # BƒŒ∏m ≈»ƒø —fYAÀ Ω∑ OME À D∏Nø ≈ PfNßA À $ : …ªÃ≥ À
. ’B¿§®ªA PÃŒI ü ‹Ã¿®ø ∆B∑ B¿∑ œmj∑ ÀC ∂jò ≈ø …Œºß D∏NÕ Bø …I eAjùA À , ’B∏M‹A ≈ø æî∞ùA ¡mA ’BNªA fÕfrM À
¡_zI # D_∏Nø $ ’‘j≥ À XjMfiA ë À ∆Ã∏nªBØ ¡zªBI # D∏Nø $ gAÃrªA ü ’‘j≥ B¿∑ “»∑B∞ªA ≈ø ™Ã√ ë À XjMfiBI D∏NùA jnØ À
. l¿« ´ ≈ø ’BNªA fÕfrM À ¡ŒùA
©Ò¥ªB_I “ªÃ∑DùA …∑AÃ∞ªA ≈ø …»IBrÕ Bø ÀC XjMfiB∑ “»∑B∞ªA ≈ø …º∑C ∆ÀjÕ Bø ©Ò¥ª –C # BƒŒ∏m ≈»ƒø —fYAÀ Ω∑ OME À $ : …ªÃ≥ À
h_aDI P›¨N_rø LÃ_º¥ªA PB_´iBØ ∆B_«gfiA PB_ŒªBa ≈_« À ≈»Œ_ºß Xjë ∆C ±mÃÕ PjøC –C # ≈»Œºß XjaA OªB≥ À $ : …ªÃ≥ À
“_IeDùA OŒI ΩaAe ü jaE OŒI ÀC ∫Bƒ« ™fã ü ∆B∑ À ≈»ƒß BJ÷B´ ∆B∑ (¬›nªB»Œºß) …√C ”ºß “ª‹e •∞ºªA ü À , B»®Ò≥ À “»∑B∞ªA
. # ≈»Œºß ΩaeA $ : OªB¥ª OŒJªA ≈ø XiBa ü ∆B∑ ê À # ≈»Œºß XjaA $ : OªB≥ B»√HØ …ŒØ ≈∑ –hªA
S_ŒY B_»ÕCi ü OIB_uC f_≥ À B»ƒªhß B¿ŒØ B»√ih®ŒØ …I ≈ZzN∞Œª ≈«j∏ø  BÉ B»ƒø Aj∏ø ∆B∑ IfNªA Ah« ∆C ”ºß “ª‹e ∂BŒnªA ü À
≈ “®Øe  iB»£HI ≈»MDUBØ ¡Q ≈»ƒŒßC ≈ß ±mÃÕ O∞aC À , BƒŒ∏m ≈»ƒø —fYAÀ Ω∑ OME À D∏Nø ≈ PfNßBØ —B≥›ùA WøB√jI O¿§√
≈_ø ‹ …_∑AÃ∞ªA ∆B_∏ø –f_ÕfiA ©_ŒÒ¥M Ã_« À “NJªA iîq Àg …I œMDÕ ‹ Bñ îMDÕ À ©ÕfJªA æB¿ÜA ∫AhI ≈r«fƒÕ À , ≈ Ã¥ß ≈ß í¨Œª
. ©Œ¿ÜA ≈ø ΩI ≈»ƒø îNƒRªA À —fYAêA
“_ÕBƒ∑ Ã_« À ¬B_§ß‚A iBJ∑‚A # ¡Õj∑ πºø ‹G Ah« ∆G AjrI Ah« Bø tBY ≈º≥ À ≈»ÕfÕC ≈®Ò≥ À …√ ∑C …ƒÕCi B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
™Ã_za Ã_« À ¬B_®ªA œ√Ã_∏ªA pÃøB_ƒºª B_¥J ©÷AjªA ≈náA ∫Ag —f«Brø —DUB∞ñ ≈»MeAiG À ≈«iîq ≈ß ≈»NJŒ´ À ≈»qB«f√A ≈ß
À f_uB¥ùA ≈_ø …_ƒ«g ü B_ø j÷B_m j»≥ ∆Bn√‚A iîrª …÷BÕ ∑ À …N¿§®I J∏ªA ¡Œ§®ªA j»£ AgHØ ¥Zºª ¡Œ§®ªA j»≥ À J∏ºª ¨vªA
. …ªB¿ßC ü °JbNÕ iBu À B«Bn√DØ iB∏ØfiA
”_ºß “_ª‹e Ω_Œ®∞NªA “¨Œ_u ü À , B_»®Ò≥ ∆ejÕ ≈∑ ªA “»∑B∞ªA ∆B∏ø B®ŒÒ¥M ≈»ÕfÕC ≈®Ò¥Ø ≈«iîq …NÕ⁄i Pj»≥ …ƒÕCi Bù πªhª À
. BNÕÃó LfÜA ¡»MÃø À ›ŒN¥M ¬Ã¥ªA ΩN≥ : æB¥Õ —jR∏ªA
∆B_N»I Ah« π√BZJm Ah»I ¡º∏N√ ∆C Bƒª ∆Ã∏Õ Bø $ : ïB®M …ªÃ¥∑ Ah« À ±mÃÕ jøC ü …√BZJm …ÕlƒM # tBY ≈º≥ À $ : …ªÃ≥ À
¡Q …√BZJm A  lƒŒØ CfJÕ fYfi “÷ M À …ÕlƒM ™Ã√ …ŒØ jøC ü æÃ¥ªA ‘jU AgG ùA fƒß ¬›∏ªA LeC ≈ø ë À 16 : iêA : # ¡Œ§ß
…_ƒ«lƒÕ ∆h_aC ¡Q , ïB®M …»ÕlƒNI ∆CfI , G # AjrI Ah« Bø $ ≈ Ã¥I (¬›nªB»Œºß) …»ÕlƒM ∆eiC Bù ≈»Ø …»ÕlƒM fÕiC ≈ø …ÕlƒNI Ω¨NrÕ
.
’B_ƒI Ah_« À , ¡Õj_∑ π_ºø …_√C PB_JQG À AjrI (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆Ã∏Õ ∆C œ∞√ # ¡Õj∑ πºø ‹G Ah« ∆G AjrI Ah« Bø $ : …ªÃ≥ À
À —B_ŒY Ω∑ \q Õ ¡»ƒø B®ªA ü —eB®m À a Ω∑ ’‘eBJø ¡« “∞Õjq PAeÃUÃø “∏÷›ùA ∆C ∆ÃŒƒQêA ¡»ƒø À ∆ÃŒºùA  f¥N®Õ Bø ”ºß
‹ ≈_nY ü AÃ_ºŒÖ AúRø AgG À , –îø À –iÃu æBö Ω∑ ¡»Œ∞Ø iÃøfiA ≈ø Ωø¤Õ À ”ƒ¿NÕ Bø j÷Bm À iÀjm À ’B»I À ≈nY À ¡ºß
. “Œ»I “ƒnY “Œ√Bn√G iÃu ü ¬BƒufiA LBZuC  iÃvNÕ À , if¥I if¥Õ
–h_ªA ∆C ©_ø j_§ƒùA æB_ö À …UêA ≈nY ”ºß æfÕ Bñ …ƒ∞vÕ SŒY # ¡Õj∑ πºø ‹G Ah« ∆G $ : ≈ Ã≥ ü KJnªA ë Ah« Ω®ª À
æB_ö À , B_®ø …M _m À …MiÃ_u ≈_nY ïG —iBqG …ŒØ ∆Ã∏Nª Bôj∑ B∏ºø …ƒŒ ΩI …MiÃu æAfNßA À …»UÀ ≈nY ë Ω®Ø Bø ≈»I Ω®Ø
. B®Œö …ƒ BI À  j«B£ À …¥ºa À …¥ºa
. ¡ºßC A À
ü l_Õl®ªA —Cj_ø‹ iAh_ßG ¬›∏ªA Ah»I ≈¿»∞Õ ≈»√C ”ºß æfÕ # …ŒØ ƒNù –hªA ≈∏ªhØ $ : lÕl®ªA —CjøA æÃ≥ ”ºß Ah« ≈ Ã≥ ¬f¥M À
…_ŒªG ≈»IÃ_º≥ …ªÃM À ≈»mÃ∞√ LAhå‹ BÕj»≥ AiB»£G À …Œºß ’BƒRªA ”ºß ≈»ƒø AiAjÒyA πªg ∆B∑ BòG À , …I B»øAj´ À B»¿ŒM À …ª B»JY
À –f_ÕfiA ©_ŒÒ¥NI ‹Ã_≥ À ›_®Ø ≈»NZ_zØ B_ø f®I ‹G # …ŒØ ƒNù –hªA ≈∏ªhØ $ : lÕl®ªA —CjøA Ω¥M À , ≈»NYBzØ …ŒØ ∆B∑ f¥Ø
. Ω®∞M B¿ŒØ B»√ih®Õ À æÃ¥M B¿ŒØ B»ƒ≥fvÕ ∆C ‹G ≈ µJÕ ¡ºØ ≈náA …ÕlƒM
∆B_∑ Ωaf_ªA ©_Øe ©yÃø ü ¬›∏ªA , “Õ‡A jaE ïG # ¡v®NmBØ …n∞√ ≈ß …MeÀAi f¥ª À …ŒØ ƒNù –hªA ≈∏ªhØ OªB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. # …ŒØ ƒNù –hªA ≈∏ªhØ OªB≥ $ : ΩŒ¥Ø ? ≈ lÕl®ªA —CjøA OªB≥ Ag B¿Ø : æÃ¥Õ ›÷B≥
Ã_« ∆Ã_∏Œª …_ŒØ B_»ƒù –h_ªA …√DI …N∞uÀ À …ŒØ B»ƒù –hªA wbq ïG PiBqC À ≈»º®Ø À ≈ Ã≥ ≈ø …øf¥M Bø ”ºß B»ø›∑ OßjØ f≥ À
‘Ã_≥C À , …_MeÀAjø ü B_«BÕG ≈»øÃ_ª æB_J≥ Aihß À , …JY ü B»n∞√ “∞ß À B»UÀk —lß À B»NŒI ≤jq ∫jM ≈ø …I B»ƒŒøi Bù BIAÃU …ƒŒ®I
B_ƒIi $ : …_ªÃ≥ À , 36 : ’B_ŒJ√fiA : # ¡∏N_ E j∑h_Õ –h_ªA Ah_« C $ ïB_®M …ªÃ≥ LBJªA Ah« ≈ø À , ∆BŒ®ªA ïG ©øBnªA æBê ∆C ∆BŒJªA
. 38 : ≤AjßfiA : # B√úyC ’‹¤«
B_ù …_Œ∞Ö æl_M Bø ≈ Pj»£C À Oºm mA BòG À , “¿v®ªA Kº À “∞®ªBI haC …ƒ∏ª …MeÀAi B»√C ≈ Pj∑g À —eÀAjùBI OØ ßA ¡Q
À , …_I jøD_M B¿ŒØ B»NßB ”ºß …n∞√ ≈ ÃŒºØ …N∑iBM ´ B»√C ±mÃÕ O»J√ À ≈ ‘Ã∏rªA ORJØ …ŒØ …ªÃNªA ”ºß Lú¥ªA “¥ØAÃø PCi
. # ¡v®NmBØ …n∞√ ≈ß …MeÀAi f¥ª À $ : B Ã≥ ”ƒ®ø Ah«
≈_ø B_√Ã∏Œª À ≈ƒVnŒª  jøE Bø Ω®∞Õ ≈◊ª À $ : OªB¥Ø O∞ªBa ê …NmBŒm À “¥ØAÃùA ”ºß  iBJUG ≈ø …Œºß Oølß Bø ≈ Pj∑g ¡Q
“_økBU “_ôlß πªg ”ºß Oølß B»√C ”ºß æfŒª B«Ãç À ¬›ªA À ∆êA À ¡n¥ªB∑ fŒ∑DNªA ≈ø  ÃUÃI ¬›∏ªA Pf∑C f≥ À # ≈Õj´BvªA
¬A _Y‹A À ¬Aj∑‚A f®I ∆Aà A À iB¨vªA À , “YAjªA f®I ≈VnªA ”ºß …n∞√ ≈ ÃŒºØ ±∏ƒNmA ê À …MeAiC Bø ”ºß   è Bø B«fƒß À ,
. (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ïG “JnƒªBI fÕf»M À …ŒJƒM ™Ã√ À ≈»ŒªG “JnƒªBI ©ƒó À kl®M ™Ã√ À fºÉ ¬›∏ªA ü À ,
¬Ã_Õ B_»UÀk …NªD_m B_û æëC À fqC # ≈Õj´BvªA ≈ø B√Ã∏Œª À ≈ƒVnŒª  jøE Bø Ω®∞Õ ≈◊ª À $ : B Ã≥ …ƒ¿zNÕ –hªA fÕf»NªA Ah« À
. # ¡ŒªC LAhß ÀC ≈VnÕ ∆C ‹G A’Ãm πº«DI eAiC ≈ø ’AlU Bø $ : B Ã¥I —eÀAjùA
. ≈Õj´BvªA ≈ø ∆Ã∏ªA À ≈VnªA ë À ≈Õ’AlÜA îI Bƒ«B« ©ö À ¡ŒªfiA LAh®ªA À ≈VnªA îI ∫Bƒ« ’AlÜA Peei B»√flØ : ‹ÀC BøC
¬lU B¿ß ©UjÕ ‹ À …Œºß ¬lß B¿ŒØ ee Õ ‹ ≈ø ¬›∑ B»ø›∑ À , B»UÀk æDnM ∆DI ‹ B»n∞ƒI fÕf»NªBI OøB≥ Bƒ«B« B»√flØ BŒ√BQ BøC À
. …I
. ? P’Bq B¿∞Œ∑  jøC ü ≤jvNªA ”ºß ‘Ã¥M À ,  fÕjM Bø ïG  fÕjÕ Bû …ØjvM ∆C if¥M À B»UÀk Kº≥ πºó B»√C O¥¥Y f≥ À
K_´AjªA æB≥ # BÜA ≈ø ≈∑C À ≈»ŒªG KuC ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹G À …ŒªG √ÃßfÕ Bû œªG KYC ≈VnªA Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø ≈_∑C À ≈»Œ_ªG K_uC $ : ïB_®M æB_≥ , ∆BŒJ_vªA Ω_®Ø Ω_®Ø À ∂BN_qA À ™l√ AgG —ÃJu À AÃJu ÃJvÕ ∆›Ø BJu : , PAej∞ùA ü
. ‘à A “ØBÒª —ÃJvªA : , ©¿ A ü À ”»N√A # BÜA
. ”»N√A
À …_√ÃßfÕ ≈»øB_øC ±_≥AÀ (¬›_nªB»Œºß) ±mÃÕ À ≈«j÷B¿y ü Bø OI ü ≈ºm mA À ≈º≥ À OªB¥Ø —ÃnƒªA À lÕl®ªA —CjøA OyÀB∞M
∆B∏ø ‹ Kº¥I …Jº≥ πºø –hªA …Ii ïG ©Ui ΩI “¿º∏I ‹ À ≈»¿º∑ ‹ À ≈»ŒªG O∞NºÕ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ≈∏ª …n∞√ ≈ß …√eÀAjÕ
. G # …ŒªG √ÃßfÕ Bû œªG KYC ≈VnªA Li : æB≥ À $ …I ‹G …ª Ω¨q ‹ À …ª ‹G …ŒØ
…_√C À …_Ijª æB_Y ∆B_ŒI Ã_« BòG À , ≈VnªA ü …÷B¥ªHI …ŒªG …√ÃßfÕ Bø …ƒß A ≤jvÕ ∆C À ≈VnªBI …n∞√ ”ºß ’BßfI oŒª Ah« …ªÃ≥ À
î_Y l_Õl®ªA —Cj_ø‹ …_ªB≥ B_ø _§√ …_ƒø ¬›∏ªA Ah»Ø , …ƒø f®JªA À “Œv®ùA —hª ”ºß A KƒU ü ≈VnªA LAhß \UjÕ “Œ G “ŒIjM ≈ß
B_òG À , B_I kl_®M À ©_ƒó B_®ø îø›∏ªA œ∞Ø # ∆ÃùB§ªA \º∞Õ ‹ …√G –AÃRø ≈nYC œIi …√G A gB®ø $ : …n∞√ ≈ß …MeÀAi À …I Oºa
. “NJªA ’Bße îø›∏ªA ≈ø ’œq oŒª À lÕl®ªA –Ã¥ªA …Ii ja‡BI À lÕl®ªA —CjøA B¿«fYDI K Bë …√C ∂j∞ªA
ü ’B_ße Ã_« –h_ªA , G # ≈»ŒªG KuC ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹G À $ …ªÃ¥ª “◊ ÃM ™Ã√ , G # œªG KYC ≈VnªA Li $ : …ªÃ≥ ü À
. æBáA ∆BŒI —iÃu
≈«f_Œ∑ _ß ≤j_vM ∆C πªD_mC À   _´ ”_ºß ≈VnªA P a‹ …ŒªG √ÃßfÕ Bø îI À ≈VnªA îI P a ê œ√G Li : “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
ß …I ≤jvM À …ŒƒN¿ºß –hªA π¿º®I ≈«jq ”≥ÃMC BòG œ√HØ îº«BÜA ≈ø ≈∑C À ≈»ŒªG ΩøC À ™lN√C ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹ ∆G π√HØ
. ‘à A À —ÃJvªA “∏º»ø ü O®≥À À ›«BU Pju œºß …NyBØG ≈ß O∏nøC ∆HØ ≈«fŒ∑
”_ºß (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ ≈_ø ’B_ße oŒª , G # œªG KYC ≈VnªA Li $ : …ªÃ≥ ∆C : ‹ÀC : ∂BŒnªA “√îñ “Õ‡A ≈ø j»£ f≥ À
Ã_ª …_ŒªG √Ãßf_Õ B_ø ”_ºß  iBNaC œ√C # œªG KYC $ ”ƒ®ø À , …ŒªG ™ÃUjªA À ≈»ƒß ~Ajß‚BI …Ijª …ƒø æBY ∆BŒI ΩI ≈VnªBI …n∞√
—iB_øfiA o∞ƒ_ªA À œ√Bn√‚A ©JÒªA “ŒßAe …ŒªG ÃßfM Bø iAf¥ñ ‹G …UÃI  fƒß BIÃJä …ŒªG …√ÃßfÕ Bø ∆Ã∑ ”ºß “ª‹e …ŒØ oŒª À , P a
.
”_ƒ®ø ≈_ø , G # ≈«f_Œ∑ _ß ≤j_vM ‹G À $ : …_ªÃ≥ …_Œºß Ω¿NrÕ Bø “IBVNmA ïG —iBqG # …Ii …ª LBVNmBØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆G À
. ’BßfªA
. ¡»z®I …¿«ÃM B¿∑ …n∞√ ”ºß ≈VnªBI …÷Bßfª “IBVNmA oŒª À , # ≈«fŒ∑ …ƒß ≤jvØ $ : …ªÃ¥I …JŒ¥®M  fÕ¤Õ À
’B_ße ∆B_∑ Ã_ª À # î_Y ”_NY …ƒƒV_nŒª PB_Õ‡A AÀCi B_ø f®I ≈ø ¡ AfI ¡Q $ : ≈VnªA …ªÃae “v≥ ü f®I …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À
. ¡»ØBØ Kn√DI …øf¥M B¿ß ”ƒ®ùA ΩvØ À ¡RI J®NªA ≈∏Õ ≈VnªA …ª if≥ À …√BZJm A “IBVNmA À ≈VnªBI
ïG ÀC ≈»_n∞√C ïG …_√Ãße ≈_»√C B_øC À , …_n∞√ ≈_ß …_MeÀAi À B»n∞√ ïG lÕl®ªA —CjøA …Nße B¿∑ …√eÀAi À …√Ãße —ÃnƒªA ∆C : BŒ√BQ À
≈_ß “N∑B_m “Õ‡BØ B»n∞√ ïG  BÕG “ŒßAe ≈»ƒø —fYAÀ Ω∑ PjmC ¡Q B»ŒªG lÕl®ªA —CjøA ≈ø —jzÅ …ƒŒßfØ ≈ÕjøfiBI îMC ÀC lÕl®ªA —CjøA
j«B_£ ”_ƒ®ø ≈_∏Õ ≈»_n∞√C ïG ≈»ƒ_ø —Ã_ße ‹ ê gG # ≈»ŒªG KuC ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹G À $ : …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ Bø ‘Ãm πªg
. ≈»ŒªG —ÃJvºª
≈»Õf_ÕC ≈_®Ò≥ œ_M›ªA —ÃnƒªA æBI Bø …ªDmBØ πIi ïG ©UiA $ : πºùA æÃmjª ≈VnªA ü …ªÃ≥ ≈ß “ÕB∏Y ïB®M …ªÃ≥ …I j®rÕ –hªA À
î≥eB_vªA ≈ù …√G À …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C µáA wZvY ∆‡A lÕl®ªA —CjøA OªB≥ ’Ãm ≈ø …Œºß Bƒ¿ºß Bø tBY ≈º≥ - æB≥ ∆C ïG -
. —iÃnªA ≈ø 52 - 50 : PBÕ‡A : # îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆C À KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C ¡º®Œª πªg
À …_ƒaC : æB_≥ ‹ À K_Œ¨ªBI ≈_aC : Ω_¥Õ À # K_Œ¨ªBI …ƒaC $ : æB≥ ¡Q “v¥ªA ü ≈»∑jqC f≥ À lÕl®ªA —CjøA ïG …ƒŒße ≈»√C
. …ŒØ jIfNØ   ´
~j®NÕ ‹ À ‹›n√A ≈ººnƒÕ ¡Q ≈»ÕfÕC ≈®Ò¥Õ À ≈ Ã¥ß s«fÕ À ≈«iîq ≈ß ≈»JŒ¨Õ Bø …ƒø ≈ÕjÕ ∆C —eBß æB A ≈¿Ø πªg ©ø À
Ã_« À ‹G î_nô ‹ À ≈ZJ_vÕ ‹ PB_ AÀ …_ŒØ PB_¿ŒNø ≈« À ‹G oº A ≈≥iBØ Bø ≈»√C “ŒyB≥ —eB®ªA ΩI ≈»«ÃUê í«hÕ À ›uC …ª
≈®ÒN_nÕ Bø Ω∏I …ƒø …√ejÕ Bø ïG ≈ºuÃNÕ À ≈»n∞√C …ª ≈yj®Õ À ≈»Mif¥ø ü “ƒÕk –DI …ƒ®¿ÒÕ À o∞ƒªBI …ƒÕf∞Õ ≈«Aë …ŒØ À ≈»¿«
.
# ≈»Œ_ªG K_uC ≈«f_Œ∑ _ß ≤j_vM ‹G À …ŒªG √ÃßfÕ Bû œªG KYC ≈VnªA Li $ : …ªÃ≥ ü ±mÃÕ ≈ø A  B∏Y Bû j«B£ ë À
. …I ≈»NŒYB√ ≈ø “JŒvùA À “ƒ A “ BYG À …Œºß jøfiA —frª ‹G …ªB¥ù ©Œ¿nªA …ªBÅ JàA …Ii —BUBƒø ïG ≈»¿Œº∏M ≈ß ~j®Õ …√HØ
A K_√BU ≈_ø ∆E f_®I B_√E …_Œºß |Œ_∞Õ œèifM jøD∑ O√B∑ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ B»I ¡v®NmA ªA “Œmf¥ªA —Ã¥ªA πºM ∆C : BRªBQ À
À # _ß ≤j_vM ‹G À $ : …_ªÃ¥I …_ƒß ß Ahª À , ïB®M …ŒªG “UBáA O®Ò¥√‹ ‹G À …ƒß ÆÀj∞ùA œ®ØfªA jøfiA OnŒª À , …√BZJm
. PAiBqG “◊Œ A ü ≈∏ª ∆BølªA “bºnƒø “Œ jrªA “º¿ÜA O√B∑ ∆G À ß ≤jvM ∆G À : Ω¥Õ
. fÕfU ≤ju À “IBVNmA ïG …ƒß jrªA ©Øe KnƒØ G # ≈«fŒ∑ …ƒß ≤jvØ …Ii …ª LBVNmBØ $ : ïB®M æB≥ BzÕC πªhª À
≈_ø ≈_∑C À : Ω¥Õ À # BÜA ≈ø ≈∑C À $ : (¬›nªB»Œºß) æB≥ Ahª À ≤iB®ùA À ¬Ãº®ªA ΩŒJ≥ ≈ø “Œmf¥ªA —Ã¥ªA  h« ∆C : B®IAi À
îƒ÷B_àA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆C À $ : πº¿ºª æB≥ B¿∑ îƒ÷BàA ≈ø ≈∑C ÀC # ∆ÃùB§ªA \º∞Õ ‹ …√G $ : lÕl®ªA —Cjø‹ æB≥ B¿∑ , îùB§ªA
…√G À , \º∞Õ ‹ B§ªA À ¡º£ …√G : æB¥Ø ¡»∞ªA ü B¿»Nªlƒù “ÕBßi jøfiA j«B§I B¿»J BbØ …Ii îI À B¿»ƒŒI LBÒàA Ãç ü ∂jØ f≥ À #
. Ω»ÜA ≈ø ≈»ŒªG —ÃJvªA ∆C ë À jøfiA “¥Œ¥Å …Ii K Ba À , ≈÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A À “√BŒa
. ïB®M A ’Bq ∆G ∆BŒJªBI “¥Zºø TBÅC ü ≈ÕjøfiA ≈Õh« ü æBáA “¥Œ¥Y πŒØAÃNm À
æB≥ îY …ƒß ≈«fŒ∑ ≤ju ü …NªDnø A LBVNmA –C # ¡Œº®ªA ©Œ¿nªA ë …√G ≈«fŒ∑ …ƒß ≤jvØ …Ii …ª LBVNmBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡ AÃYDI ¡Œº®ªA  eBJß æAÃ≥DI ©Œ¿nªA ë …√G # ≈»ŒªG KuC ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹G À $ :

…MBUie À ÕfªA ‘Ã¥NªA æÃY TBÅC


æÃvØ ü
: fŒYÃNªA À “ôj∏ªA ∂›afiA À ∆Ã√B¥ªA - 1
—jV_q ÿƒM …Œºß –hªA ΩufiA ë fŒYÃNªBØ fŒYÃNªBI ‹G ¡NM ‹ “ôj∏ªA ∂›afiA À “ôj∏ªA ∂›afiA …§∞Ñ ∆BôHI ‹G ∆Ã√B¥ªA f®nÕ ‹
±_Œ∑ j_M C $ : ïB_®M æB_≥ , ©_¿N A ü “_JŒÒªA B»MAj j¿RM ªA œ« ™Àj∞ªA  h« À , “ôj∏ªA ∂›afiBI ™j∞NM À “Œ√Bn√‚A —eB®nªA
pBƒºª æBRøfiA A LjzÕ À B»Ii ∆gHI îY Ω∑ B»º∑C œM¤M ’B¿nªA ü B»ßjØ À OIBQ B»ºuC “JŒ —jVr∑ “JŒ “¿º∑ ›Rø A Ljy
. 26 : ¡Œ«AjIG : # iAj≥ ≈ø B Bø ~ifiA ∂ÃØ ≈ø ORNUA “RŒJa —jVr∑ “RŒJa “¿º∑ ΩRø À ∆Àj∑hNÕ ¡»º®ª
Ã_« À ™j_Ø À , B_vªA Ω_¿®ªA Ã_« À # B_»Ii ∆gHI îY Ω∑ …ŒM¤M Ω∑C À “ªBä ‹ fŒYÃNªA ë À ΩuC B —jVr∑ BI ∆Bô‚A Ω®VØ
. B«j÷B§√ À “õjªA À “ªAf®ªA À “ßBVrªA À “Øj®ùA À “∞®ªA À ‘Ã¥NªB∑ ¡Õj∏ªA µºàA
…_ƒø Lj_¥ªA Ã_« À A ïG eî_vªA —eB®_m Ω_®VØ 10 : j B∞ªA : # …®ØjÕ BvªA Ω¿®ªA À KŒÒªA ¡º∏ªA f®vÕ …ŒªG $ : ïB®M æB≥ À
.  eîu ü  fô À …®ØjÕ –hªA ë …JmBƒÕ À …ª \ºvÕ –hªA Ω¿®ªA Ω®U À µáA eB¥Nß‹A ë À KŒÒªA ¡º∏ºª ïB®M
≈_ø ™B_¿NUBI ‹G B«eB®mG ≈ø ¡§ßC …ª “Œ¨I ‹ ªA …MBŒY ü f®nÕ ‹ À œßêA …ªB¿∑ …ª ¡NÕ ‹ ∆Bn√‚A ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø ∆C : πªg ∆BŒI
. B®Œö B»I ∆BŒM‚A ”ºß ∆Bn√‚A ≈ø fYAêA ‘Ã¥Õ oŒª À ™ÃƒNªA À —jR∏ªA ≈ø B»ŒØ Bø ”ºß —BŒáA æB¿ßC ”ºß ∆Ã√ÀB®NÕ eAjØC
Ω_¿®Õ ”_NY eB_n∞ªA À “®Œ_zªA ≈ß eAjØfiA ∂Ã¥Y B»I •∞ê î√AÃ≥ À ≈ƒnI ≈ƒnNÕ ∆C ïG œßB¿NU‹A ∆Bn√‚A XÃYC –hªA ë Ah« À
∆C _´ ≈_ø œßB_¿NU‹A …_√kÀ  if_¥Õ À …º¿ß æeB®Õ Bø —f®ùA W÷BNƒªA ≈ø Ω∑ æBƒŒØ ¡ B¿ßC AêeBJÕ ¡Q …I Ω¿®ªA …®mÀ ü Bø ¡»ƒø Ω∑
. lUB®ªA ±Œ®zªA ¡º§Õ ÀC ifN¥ùA –Ã¥ªA ¡º§Õ
î√AÃ_¥ªA À ≈ƒ_nªA ≈_ß î∞ºbN_ùA ef_»M “_Œ÷AlU ‘j_aC î√AÃ_≥ À ≈ƒ_nI ‹G —jQ¤_ø OJRM ‹ î√AÃ¥ªA À ≈ƒnªA  h« ∆C ¡ºnùA ≈ø À
’Aj_UG ≈¿_zM À PA _àA Ω_¿ß ü ¡»J´j_M À ¡»≥Ã_rM ‘jaDI À “◊ŒnªA æBJ≥ “◊ŒnªBI ¡»ØÃÖ À , ∂Ã¥áA –Àg ∂Ã¥Y ”ºß ≈Õf®NùA
. ∂fvªA À æf®ªBI ¡»Œºß jÒŒnNM À ¡»ŒØ ¡∏Ñ ªA “¿∑BáA —Ã¥ªA ©Œ¿ÜA
Ω_»U ”ºß ¬AjUfiA ©≥À À Oº»U AgG BøC À , ¬j A ”ºß “ÕÃ≥ À ¬jÜBI “ùBß î√AÃ¥ºª “Õj A —Ã¥ªA O√B∑ AgG “ŒƒøfiA  h« µ¥ZNM BòG À
f_¥∞I “_øÃ∏áA O∞®y AgG Ah∑ À , B»I sÒJM B –fÕC ‹ î√AÃ¥ªA À , …¥¥Ñ ≈ø ©ƒô ©√Bø ›Ø - eÃUÀ ≈ø …ª ¡∑ À - “º∞´ ÀC B»ƒø
À PB_∞ºbNªA O_rØ À î√AÃ_¥ªA OßB_y —Ã_≥ f_qC ¬j_ A ∆B_∑ ÀC ¬j_ A B»Œºß j»§Ø Ω¿®ªA À “mBŒnªA ü “º«Bnø ÀC “øk›ªA ‘Ã¥ªA
…n∞√ ïG ©∞ƒªA jè ©JÒªBI ¬fbNnø - LBN∏ªA Ah« ≈ø “¥IBnªA SYBJùA ü AiAjø jø B¿∑ - ∆Bn√‚A À , pBƒªA ∂Ã¥Y ”ºß PBÕf®NªA
.   ´ jyC ê À
”ºß —if¥ªA ¡»ƒø Kºm À pBƒªA ±®zNmBØ iÃøfiA ©Œö “økC ïÃNÕ ≈ø ÀC “Õj A —Ã¥ªA ü —Ã¥ªA  h« Pl∑jó AgG ‘úJªA Ah« fNrÕ À
. …MeAiG ü ~iB®Õ ‹ À …MÃ≥ ü ¬ÀB¥Õ ‹ “∑Ãq À —Ã≥ Ag iBvØ µáBI …ôÃ¥M À æf®ªA ïG  ei
iB_Ò≥C j_R∑C ü B_ƒƒŒßC K_v√ Ag Ã_« À , pB_ƒªA ”ºß —j÷BÜA ¡»MB¿∏Ñ À OŒ´AÃÒªA À —jIBJÜA wv≥ ≈ø —’úû “£Ã∞ A cÕiAÃNªA À
. ~ifiA
©¿N A ü B»ºmi ”ºß –jÉ ‹ B»Mfq ü “¨ªBI O√B∑ ∆G À ’AlÜA ¬B∏YC À , B»¿Œ«B∞ø eÀfY ü “ªeBß O√B∑ ∆G À ≈ƒnªA À î√AÃ¥ªBØ
“Œ√B_n√‚A ¬A YA À µáA ™BJMA “∏º¿∑ eBn∞ªA À ¡º§ªA jIAe ©Ò¥M “Œ√Bn√G “ºyBØ ∂›aDI ‹G ±ºbNªA µÕj À ≤›àA LBI fnM ‹ À
. B«j÷B§√ À “õjªA jr√ À —BŒáA À “øAj∏ªA À “ªAf®ªA À
o_mC ”_ºß ¡»ƒŒ√AÃ_≥ ©_yÃÕ À ¡»ƒ_ŒI B¿ŒØ j«B§ªA æf®ªA À ¬B§N√‹A À “Œ≥AjªA ¡øfiA ü “∑ÃrªA À —Ã¥ªA ≈ø  f«BrM Bø π√j¨Õ ‹ À
j_zÕ Bø ‹G ©ØfÕ ‹ À B« a À “øfiA ©∞√ ‹G ¡»ƒø ej∞ªA ‘jÕ ‹ “ŒßB¿NUA —j∏Ø ∆Àj∏∞Õ ¡øC ¡»√HØ B»÷AjU‚ ≈øBy ‹ SŒY “Œ≥›aC
¡ AÃøC À ¡»yAjßC À ¡»mÃ∞√ “YBJNmA À , ¡«e›I iB¿®NmA À , ¡«iAifNmA À “∞Œ®zªA ¡øfiA j÷Bm ∂B≥ mA ‹G …Nøfi ¡« ‹ À , …NøC
ej_∞ªA ¬B_¥ø ¬Ã_ŒªA “_øfiA O_øB¥Ø PB_®¿N A ïG eAj_ØfiA ”_ºß ∆ÃyBùA —jIBJÜA …º¿ê ∆B∑ Bø Ω¥√ ‹G œ≥jªA À ¬f¥NªA Ah« ¡»QiÃÕ ¡ºØ
À “_nàA À “_Œ≥jªA ‹G B_»I eAj_Õ ‹ À “ºŒ_z∞ªA À “ªAf®ªA À “ØAjrªA À “ÕjáA µºÒM B«eAfyC ïG B»Œ√B®ø £B∞ªfiA PjV« À , oøfiBI
. “ºÕgjªA À ¡º§ªA
. B»I Pj»§NmA À “Œ√Bn√G “ôj∑ ∂›aC ”ºß OnmDM AgG ‹G “®ŒzªA À ±ºbNªA ≈øDM ‹ î√AÃ¥ªA À ≈ƒnªA “º¿ÜBI À
À - B_®ºª ∆D_I ∆B_ô‚A Ã_« À fŒYÃNªA ”ºß Pf¿NßA AgG ‹G Ω¿®ªA `›u ïG ∆Bn√‚A ∂ÃnM ‹ À ©¿N A eB®mHI œ∞M ‹ ∂›afiA ¡Q
“_UBá ‹ ¬B_§√ Ω_¿∑C ”_ºß ’BŒqfiA µºa fYC ≈ß …Mif≥ ü Kº¨Õ ‹ À , ’œq …¿ºß ≈ß Ll®Õ ‹ BÕføjm AfYAÀ B G - ∆Bn√‚A …ƒø
. îIh®ø ÀC î¿®ƒø ∆Àfºë ¡Q …M’BmHI ’œnùA K≥B®Õ À …√BnYHI ≈n A –lVŒØ ¡»JmBZŒØ …ŒªG ¡«fŒ®Œm À B»ŒªG …ƒø
B_ßeAi ‘Ã_¥NªA ∆B_∑ À , …ªB¿ßC ü ïB®M  Byi “J≥Ajø ‹G ¡« ∆Bn√„ª µJÕ —fŒ¥®ªA  h« ”ºß Pf¿NßA AgG ∂›afiA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
‹G “_ÕÃŒáA …ªB¿ßC ü “ÕB´ ∆Bn√„ª µJÕ fŒYÃNªA —fŒ¥ß —fŒ¥®ªA  h« –fQ ≈ø ∂›afiA ™BzMiA ‹ ê À ¬jÜA LB∏MiA ≈ß …ª BŒºaAe
“_ÕÃŒáA “_ŒßB¿NU‹A î√AÃ_¥ªA …_I •∞ZŒØ …qB®ø …I æf®Õ ∆C …ƒ∏ô Bø ”v≥C À , “ÕeBùA —BŒáA h÷AhºI ghºNªA À “Œ√B∞ªA BŒ√fªA ™BNñ ©N¿NªA
≈_ø ∆G À , eB_n∞ªA ≈_ø ™B_¿NU›ª À œ_q›NªA ≈_ø ©_¿NV¿ºª B§∞Y —j÷AfªA î√AÃ¥ªA ¬lNºÕ ∆C …Œºß KUAêA ≈ø ∆C …n∞√ ü j∏∞Õ ∆C
B_ŒY ¬Ae B_ø  ÃYfô À pBƒªA …Œºß RÕ À , œ≥BJªA |®JªA πªhI æBƒŒØ ©¿N A …I •∞NZŒª …MBŒ»Nrø |®I ≈ø …n∞√ ¬jê ∆C …Œºß ¬k›ªA
. “ŒJ«g ¢ÃÒÇ cÕiBNªA ∂AiÀC ü … A KN∏Õ ÀC
À B»Œ¥Õ ’B≥À ›Ø “ÕjnªA æB¿ßfiB∑ B»I Aÿº®Õ Bø À PBŒ÷lÜA BøC B»I Aÿºß “øB« iÃøC ü –jè BòHØ Ω¿®ªA ¡«jÕf¥M À pBƒªA ’BƒQ BøC
ü O_≥êA À æB_ùA æhI À ≈ êA ΩŒJm ü ΩN¥ªB∑ iÃøfiA ≈ø “ŒZzM À “Õf∞M …ŒØ B¿ŒØ BJªB´ jQ¤Õ À œøBnªA ¡m‹A À –iBÜA j∑hªA BøC
”_ºß - ∆B_n√G ‹ gG B_ŒØAja AeB_¥NßA ‹G BŒ√fªA —BŒáA ’AiÀ Bñ ≈ßhÕ ‹ ¡Q …I ≈ßhÕ À …Œ¨NJÕ ≈û oŒºØ πªg Ãç À “ªÀfªA œ√BJø ©ŒØjM
–C _´ ≈ø …n∞√ ∆BøjÅ   ´ ©Nó – rÕ Ω≥Bß –C À j∑g ≈nY ÀC ’BƒRI ©∞ƒªA ≈ø ’œq …ŒªG eÃ®Õ ”NY PÃ∞ªA À PÃùA f®I - Ah«
À …_JƒM ”√eD_I æÀl_Õ üAj_àA eB_¥Nß‹A À ∆›ÒJ_ªA ‹G PÃ_ùA f_®I  fƒß oŒª À …n∞ƒª PÃùA iBŒNaBI   ¨ª —BŒáA ¬f¥Õ ÀC —f÷Bß —f÷BØ
. PB∞NªA
À ≈ƒ_nªA |¥√ À “Œv®ùA ≈ß ∆Bn√‚A fu ü …∞ºë ∆C ‹ À , fŒYÃNªA ¬B¥ø ¬Ã¥Õ ∆C …√Dq ≈ø oŒª iÃøfiA  h« ≈ß B◊Œq ∆C îJM f¥Ø
…_Œºß Ã_« B_ø ≤›a ”ºß j»£ j»£ ê ∆C …®J ≈ø ∆B∑ AgG “uBa À pBƒºª j»§Õ ‹ ∆C …®J ≈ø Bû Ω¿®ªA ∆B∑ AgG “uBa À î√AÃ¥ªA
À , (¬›_nªB»Œºß) ±mÃÕ lÕl®ªA —CjøA —eÀAjø SÕfY ≈ø ¬f¥M B¿∑ BŒ¨I À B«jq ∆B∑ …√C ¡ßlÕ –hªA ±∞®NªB∑ πªg œzN¥M LBJmfi
∆B_∑ ‹ À - (¬›_nªB»Œºß) …_®ƒô ¡ºØ ’ÃnªBI B«fv¥I lÕl®ªA fƒß  BÕG —CjùA ¬B»MA îI À …MCjøA ü lÕl®ªA “√BŒa îI iÀfÕ  jøC ∆B∑ f≥
. …Ii ¬B¥ñ ¡º®ªA ‹G ’œq - …®ƒô ∆C –jáA ≈ø

: Ω¥Ø O◊q ∆G À “Q›Q iÃøC fYDI ÕfªA ‘Ã¥NªA Ωvê - 2


À ∆AÃ_yi À A ≈_ø —j_∞¨ø À fÕfq LAhß —ja‡A ü $ : ïB®M æB≥ , KáA À ’BUjªA À ≤ÃàA : “Q›Q ∂j fYDI fJ®Õ …√BZJm …√G
…J_nê “_®Œ¥I LAj_n∑ iÀj_¨ªA ™B_Nø B_»√C œ« À BŒ√fªA “¥Œ¥á …JƒNÕ ∆C ≈ø¤ùA ”º®Ø 20 : fÕfáA : # iÀj¨ªA ™BNø ‹G BŒ√fªA —BŒáA Bø
—j_a‡A iAf_ªA œ_« À AiAe B_«’AiÀ …ª ∆C ¡º®Õ ∆C À , —BŒáA ü …ªB¿ßfi “ÕB´ B»®ºè ‹ ∆C …Œº®Ø B◊Œq  fè  ’BU AgG ”NY ’Bø ∆F¿§ªA
∆C K_è “áB_vªA …_ªB¿ßC æB_J≥ A ≈ø —j∞¨ø À , …ŒØ A ≤Bë À …ØBë ∆C Kè PB◊Œnºª fÕfq LAhß œ« À , …ªB¿ßC “ÕB´ æBƒÕ B»ŒØ
. …n∞√ ”yjª …øf¥Õ ∆C Kè A ≈ø ∆AÃyi À , B»ŒØ A ÃUjÕ À B«ÃUjÕ
fßÀC B¿ŒØ j∏Ø B¿º∑ À , ≤ÃàA …n∞√ ”ºß Kº¨Õ KªB¨ªA ë À ¡»z®JØ B«iBŒNaA À “Q›RªA ∂jÒªA  h« iBRÕG ü “∞ºNã pBƒªA ™BJ À
πªhI ∂BnÕ À AeB®MiA …v÷Aj∞ª À BØÃa …n∞√ ü eAk ¡ fßC –hªA LAh®ªA ™AÃ√C ≈ø LÃ√hªA À œuB®ùA AÃJ∏MiA ≈ÕhªA À îùB§ªA A
. …IAhß ≈ø BØÃa ïB®M …MeBJß ïG
“_J≥B®ªA ≈_nY À “øAj∏ªA À “¿®ƒªA ≈ø PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA A  fßÀ B¿ŒØ j∏Ø B¿º∑ À ’BUjªA …n∞√ ”ºß Kº¨Õ ¡»z®I À
. “ƒÜA À —j∞¨ùA ü B®¿ PBáBvªA æB¿ßfiA ¬AlNªA À ‘Ã¥NªA ü ≠ªBI À ’BUi eAk
 Ã_Øjß ¡»√fi πªg À —eBJ®ºª Ω«C …√fi …√ÀfJ®Õ BòG À …IAÃQ ü B®¿ ‹ À …IB¥ß ≈ø BØÃa A ∆ÀfJ®Õ ‹ BI ’B¿º®ªA ¡« À BRªBQ “∞÷B À
jIf_Õ À , ¡_« ´ ’œ_q Ω_∑ À ¡«B_yi À ¡_»MeAiG À ¡_»∏ºô –hªA ¡»Ii …√C Aÿº®Ø BŒº®ªA PB∞vªA À ”ƒnáA ’B fiA ≈ø …I µŒºÕ Bñ
¡_»Ø , …_MeAiG À …MB_yjø ”ºß …MeAiG À …MByjø ¬f¥Õ À , …Ii fJ®Õ ∆C ‹G fJ®ºª oŒª À , KnZØ A eBJß ‹G AÃnŒª À  fYÀ jøfiA
¡»ŒUj_Õ LAÃ_Q ïG ‹ À , ¡»ØÃë LB¥ß ïG B»ŒØ ∆ÃN∞NºÕ ‹ À , …»UÀ ‹G B∑jM ÀC ›®Ø ¡ B¿ßC ≈ø ’œq ü ∆ÀfÕjÕ ‹ À A ∆ÀfJ®Õ
Ω_I π_NƒU ü “_J´i ‹ À ∫iB_√ ≈_ø B_ØÃa πMf_Jß B_ø $ : (¬›_nªB»Œºß) …_ªÃ≥ rÕ Ah« ïG À , …Nõi AÃUi À …IAhß AÃØBa ∆G À ,
. # πMfJ®Ø —eBJ®ºª ›«C πMfUÀ
À “_Œ ‚A “_J A ¡»IÃ_º≥ ü j_»§M ¡_»Ii Ã_« “ÕB´ Kº ü ¡ B¿ßC AÃzä À ¡»Ii PByjø ’B¨NIBI “∞ºNbùA ¡»MBJ´i AÃva Bù ’‹¤« À
o∞ƒ_ªA “_uBa ≈_ø À “_ºŒö “∞_u Ω_∏I …_MAg ±uÀ À ’B fiA ≈nYDI …n∞√ ” f≥ À , …n∞√ …I ¡»Øjß Bñ ¡»Ii ∆ÃØj®Õ ¡»√C πªg
 Àf_JßBØ ’œq Ω∑ µªBa ë ‹G …ªG ‹ ¡∏Ii A ¡∏ªg $ : ïB®M æB≥ À ∂› ‚A ”ºß ΩŒ¿ÜBI ±Œ∏Ø ΩŒ¿ÜA ïG LhVƒM ∆C “Œ√Bn√‚A
B_¿»√C À ≈_náA iAf_ø iÀf_M “_¥ºàA ∆C eB_ØDØ 7 : —fV_nªA A : # …_¥ºa ’œ_q Ω_∑ ≈_nYC –hªA $ : æB≥ ¡Q 102 : ¬B®√fiA : #
œ_ªÀfi PB_Õ‡ ~ifiA À PAÀB¿_nªA ü ∆G À …Œºß æfM “ÕE ’œq ≈ø …¥ºa Bø ∆C — R∑ PBÕE ü …√BZJm j∑g ¡Q ∆B≥eBvNø ∆Bøk›Nø
. …ª›U À …ªBö ≈ø B◊Œq œ∏ê ‹ À ïB®M …Œºß æfÕ ‹ Bø eÃUêA ü oŒºØ LBJªfiA
B_ø “_»U ≈_ø À , ”_ƒ∞Õ ‹ –h_ªA …ƒnY ”ºß RÕ À  f¿ê À ”«BƒNÕ ‹ –hªA …ªBö ”ºß æfM B»ƒnY À B»¥ºa ™AÃ√C “»U ≈ø ’BŒqfiBØ
‹G ’œ_q ≈_ø ∆G À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ’BÕ ∏ªA À pf¥ªA “YBm  lƒM À \JnM À µºÒùA  Bƒ´ ”ºß æfM “UBáA À w¥ƒªA ™AÃ√C ≈ø B»ŒØ
. 44 : ’AjmG : #  f¿Å \JnÕ
À , …_ª›U À …_ªBö PB∞vª PBø›ß À …ª PBÕE B»√C ë À ¡ B»Øjß À ¡»Ii …ŒªG ¡«Af« µÕj ≈ø ’BŒqfiA “Øj®ø ü ∆Ã∏ºnÕ ’‹¤»Ø
B_ø B_»NUBY À B_«j¥∞I À œ«B_ƒNùA _´ ≈náA ≈ø B«’AiÀ Bø B»ƒnÅ ”ºÉ œ÷Aj¿∑ B»√C ‹G 曥Nm‹A À “ªBufiA À “Œn∞ƒªA ≈ø B oŒª
∆C ∆Àe —j_§ƒªA  h_»I ∆Ã_∏ªA ïG j£BƒªA SJºÕ ‹ À , ’BÕ ∏ªA À —l®ªA ≈ø B»≥ÃØ Bø B»N√B∏NmA À B»NªhI À , µºÒùA ”ƒ¨ªA ≈ø B»I ¢BYC
æB_ŒøfiA À ’AÃ_«fiA ¡_mi Ã_Zô À , ’œq Ω∑ À …n∞√ …ŒnƒÕ Bø “Œ ‚A “J A ≈ø …Jº≥ ”r¨Õ À “¿§®ªA À —l®ªA “YBm ïG …n∞√ LhVƒM
165 : —j_¥JªA : # B_JY fqC AÃøE ≈ÕhªA À $ : ïB®M æB≥ … A lß A ‹G …ŒØ oŒª B¿Œºm BJº≥  eA¤Ø æfJÕ À , …ƒ BI ≈ß “Œ√Bn∞ƒªA
.
–h_ªA ∆H_Ø ∫j_q ≈_ø ∆AÃºë ‹ B®¿ —eBJ®ªA µÕj À BØÃa —eBJ®ªA µÕj ßC ≈Õja‡A î¥ÕjÒªA ∆C µÕjÒªA Ah« Ω«C ‘jÕ πªhª À
kÃ_∞ªA ïG ïB_®M …_I Ω_mÃNÕ …_IAÃQ ü B_®¿  f_J®Õ ≈_ø ∆C B_¿∑ …n∞√ ≈ß LAh®ªA ©Øe ïG ïB®M …I ΩmÃNÕ …IAhß ≈ø BØÃa ïB®M  fJ®Õ
≈_ß - “_ÕAÀjªA Oøf¥M f≥ À , …NØj®ø æÃY ¬BY ‹ À  fJ®Õ  fJ®Õ ∆C ´ ≈ø …Œ¨NJÕ Bø ïG æÃuêA …ƒ∏øC ê À , “øAj∏ªA À “¿®ƒªBI
‹ ∆Ã_ƒ∏ø ¬B_¥ø Ah_« À …_ª B_JY  f_JßC œ√G À $ : SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ À # KáA ‹G ≈ÕfªA Ω« $ : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA
ü x›_a‚A ¡N_Õ ›_Ø “ÕeBùA TAêfiA À “Œ√Bn∞ƒªA ’AëfiA ≈ß ¡»«lƒNª ≈Õj»Òø KáA Ω«C ∆B∑ BòG À , SÕfáA # ∆Àj»ÒùA ‹G …nô
. KáA µÕj ≈ø ‹G —eBJ®ªA

? x›a‚A KáA TiÃÕ ±Œ∑ - 3


K_ƒVNÕ ∆C …√D_q ≈_ø f_«AlªBØ —j_a‡A ü —B_Vƒºª BŒ√f_ªA ü f_«lªA Ã_« À ∫À _ªA ïG ∆Bn√‚A S®JM LAh®ªA ≈ø BØÃa : ïB®M …MeBJß
Ω_¿®ªBI BŒ√f_ªA ü —eBJ®ªA ë À æB®ØfiA ïG S®JM LAÃRªA ü B®¿ ïB®M …MeBJß À , PBJUAêA ∫jM ßC ¬AjáA ”ƒ®ø ü Bø ÀC PBøj A
B_òG B_®ø ∆B_¥ÕjÒªA À , ¬Aj_áA ∫jM ë À KUAêA ”ƒ®ø ü Bø ÀC PBJUAêA ¬lNºÕ ∆C …√Dq ≈ø fIB®ªBØ “ƒÜA À —ja‡A ¡®√ ΩŒƒª BvªA
. ≈ÕfªA Ljª ‹ ≈Õfºª x›a‚A ïG ∆AÃßfÕ
”_NY  B_U ÀC æB_ø ÀC XÀk ÀC f_ªÀ ≈_ø B_»NƒÕk À BŒ√f_ªA ≤iB_ak ≈_ø ïB®M   ¨I µº®NªA ≈ø Kº¥ªA j»ÒM B»√HØ …√BZJm A “Jä BøC À
…_ŒªG ©_UjÕ B_ø j÷Bm À œªÀ ÀC √ ÀC ≈Õe ≈ø …ŒªG KnƒÕ Bñ À ïB®M …I µº®NªA ü Kº¥ªA jv¥M À , æBøE À £Ã§Y ≈ø B Bø À o∞ƒªA
.  iBQ‡ KY ’œrªA KY ∆HØ …UÃI ïB®M
À , …Jz¨ª À A Kz¨I Kz¨Õ À  Byjª À A ByjI ”yjÕ À A …z¨JÕ Bø B»ƒø |¨JÕ À A …Jê Bø æB¿ßfiA ≈ø Kê ∆Bn√‚A Ah»Ø
: ¬B_®√fiA : # pB_ƒªA ü …_I œ_rô AiÃ_√ …_ª B_ƒº®U À  B_ƒŒŒYDØ BNŒø ∆B∑ ≈ø À C $ : ïB®M æB≥ , Ω¿®ªA µÕj …ª ’œzÕ –hªA iêA ë
. 122
…√C ü jnªA ë Ah« À 22 : “ªeB A : # …ƒø `ÀjI ¡«fÕC À $ : ïB®M æB≥ , PBáBvªA æB¿ßfiA À PA àBI …ŒªG rÕ –hªA `ÀjªA À
. jq À  Àj∏ø Ω∑ KƒVNÕ À àA À ΩŒ¿ÜA ‹G …ƒø ©¥Õ ‹
…ƒ_nZNmA À …_JYC ‹G _nÕ ÀC R_∑ , ¥Y ÀC Òa B»ƒø ’œq ”ºß  jvI ©¥Õ ‹ …√HØ “®≥AêA TeAÃáA À “Œ√Ã∏ªA PAeÃUÃùA BøC À
 Àj_∏ø À î_q Ω∑ ≈ø –iB®ªA ”«BƒNÕ ‹ –hªA ≈náA À µºÒùA æB¿ÜA ≈ø B«’AiÀ Bø …ª ”ºÉ “zä PBÕE B»√C ‹G B»ƒø ‘jÕ ‹ …√fi
.
 h_« ∆HØ , …®ø ≤Ãa ‹ ≈øC À , …®ø ∆lY ‹ À C ‹ XB»NIA À —hª À …®ø ¡´ ‹ iÀjnI …Ii “¿®ƒI AiÃJä ∆Bn√‚A Ah« ∆B∑ πªhª À
–j_è B_ø ‹G f_è ‹ À Ω_Œ¿ÜA À _àA ‹G ‘jÕ ‹ ∆B∑ ≈ø À ,  Àj∏ùA À jrºª K≥jM À ’Ãnºª ∫AieG ≈ß CjÒM BòG ’ÃnªA ~iAîªA
À XB_»NI‹A À iÀj_nªA ≈_ø æB_ƒÕ ΩI …ŒªG …Õg¤Õ À ∆Bn√‚A ’ÃnÕ Bø Ω∑ À ≤ÃàA À ∆láA À ¡¨ºª ΩŒJm ›Ø  Byi À …MeAiG µØÀ ”ºß
iÃ_vNªA ≈_ø ™Ã_ƒI ‹G …_»ƒN∏M À …_º¥®NM ∆C “_ÕeB®ªA pÃ_∞ƒªA ©_mÀ ü oŒª jøC Ah« À …√BZJm A ‹G …I °Œê ‹ À  if¥Õ ‹ Bø ≈øfiA
. w≥BƒªA
À , 63 : o√Ã_Õ : # ∆Ã_¥NÕ AÃ√B∑ À AÃøE ≈ÕhªA ∆Ã√lê ¡« ‹ À ¡»Œºß ≤Ãa ‹ A ’BŒªÀC ∆C ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥ æBRøC rÕ …ŒªG À
. 82 : ¬B®√fiA : # ∆ÀfN»ø ¡« À ≈øfiA ¡ π◊ªÀC ¡º§I ¡»√BôG AÃnJºÕ À AÃøE ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥
ÀC o∞ƒªA  AûM ÀC ¡«ÃªA …I µº®NÕ ÀC oáA …Œºß ©¥Õ Bû ’œq ¡»Ii îI À ¡»ƒŒI æÃê ‹ gG ïB®M …Ij¥I ∆Àl÷B∞ªA ∆ÃIj¥ùA ¡« ’‹¤« À
À , _ªA ¡_ºß ¡_»Ii ¡»Œ_ºß |Œ_∞ŒØ AjMB_m B_IBVY ‹ æB_®NùA µ_áA ≈ß “∞qB∑ “ÕE ‹G oŒª ¡ ‘’A Õ Bø Ω∑ ∆HØ ∆BÒŒrªA …nJºÕ
ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ ¡»ƒŒI À …ƒŒI B¿ŒØ nªA ©ØjÕ Bø f®I “Œ¿®ªA “ÕeBùA îßfiA Ah« ≈ß —iÃNnùA µ÷B¥áA ≈ø  fƒß B¿ß ¡ ±r∏Õ
›_∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ À , 21 : î∞∞ÒùA : # ∆ÃIj¥ùA  f»rÕ ¬Ã≥jø LBN∑ ∆ÃŒºß Bø ∫AieC Bø À îŒºß œ∞ª iAjIfiA LBN∑ ∆G ›∑ $ :
¡∏Œºß AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü ”ƒ®ùA Ah« ü ¬›∑ ¬f¥M f≥ À 6 : jQB∏NªA : # ¡ŒZÜA ∆À ª ªA ¡ºß ∆ÿº®M ê
. LBN∏ªA ≈ø peBnªA ’lÜA ü 105 : —f÷BùA : # ¡∏n∞√C
‹ À A _a ‹G ∆Àj_Õ ‹ gG  j_øfi ∆ÿº_nùA …÷B_z¥I ∆Ã_yAjªA …_ŒªG ∆Ã_yÃ∞ùA A ”_ºß ∆Ã_º∑ÃNùA ¡_« “_¥Œ¥áA ü ’‹¤_« “º¿ÜBI À
¡_»≥›aC ü ∆Ã_vºã ¡_»Ø f_ŒYÃNªA Ah_« ¡÷›Õ Bø “ôj∏ªA ∂›afiA À “∞ÕjrªA PB∏ºùA ≈ø ¡»mÃ∞√ ü j¥NnŒØ ›Œö ‹G ∆Àf«BrÕ
: # ≈Õf_ªA …ª îvºã  ÃßeBØ Ã« ‹G …ªG ‹ œáA ë $ : ïB®M æB≥ …ƒÕe fJ®ªA x›aG ”ƒ®ø Ah« , ¡ B¿ßC ü …ª îvºã AÃ√B∑ B¿∑
. 65 : ≈ø¤ùA
B◊Œ_q …_n∞√ ≈_ø π_ºô ‹ fJ®ªA ∆HØ ïB®M …ŒªG BIÃnƒø …ª x›a‚A ≈ø …n∞√ ü fJ®ªA  fè Bø Ã»Ø …ª  fJß ïB®M …u›aG BøC À - 4
. …n∞ƒª  BÕG ïB®M …u›aG ë …n∞√ …u›aG : Ω¥Ø O◊q ∆G À - …ƒÕe …u›aHØ  BÕG …∏ºø Bù πªBùA ë …√BZJm A À , BI ‹G
∆B_«gDI j_øfiA ’‘eB_I ≈_ø AÃ◊rƒØ “¥ºàA æAfNßA À —jÒ∞ªA “øB¥NmA ”ºß ’‹¤«  eBJß |®I µºa …√BZJm A ∆C ë À ’œq Bƒ«B« ¡®√
…_ªB√ B_ø x›_a‚A “_¿®√ ≈_ø o∞ƒ_ªA “ø›m À —jÒ∞ªA ’B∞u ejVñ AêBƒØ “¿Œºm Lú≥ À —j«B pÃ∞√ À “ZŒZu PB∑AieG À —eB≥À
¡_« ’‹¤_« ∆C j«B_§ªA À PB_õAlùA À ©_√AÃùA TAêD_I TÃ_ºNªA ≈_ø ¡»_ºaAe —iB_»Òª ”_≥iC À ”_ºßC Ω_I Kn∏ªA À eB»NU‹BI ¡« ´
. ∆Ej¥ªA ≤jß ü - \N∞ªBI - ∆ÃvºbùA
¡«B_ƒŒJNUA À $ : ïB_®M æB≥ , …Mjzá ¡»vºaC À …n∞ƒª ¡»®ö –C ¡«BJNUA A ∆DI ∆Ej¥ªA w√ f≥ À , “¿÷fiA À ’BŒJ√fiA ¡« ’‹¤« À
. 78 : WáA : # XjY ≈ø ≈ÕfªA ü ¡∏Œºß Ω®U Bø À ¡∑BJNUA ë $ : æB≥ À , 87 : ¬B®√fiA : # ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ¡«BƒÕf« À
¡»ƒ_ß B_»ƒø ’œ_q iÀf_u …_®ø ©ƒNó À , œuB®ùA LB∏MiA À LÃ√hªA ≤A ≥A ≈ø ¡»¿v®M “∏ºø ë Bø ¡º®ªA ≈ø …√BZJm A ¡«BME À
≤›_Ç iÀf_vªA B_»®ø ©_ƒNô “¿_v®ªA ≈_∏ª “Œ_v®ùA iÀf_u ≈_ø ∆B®ƒó B®ø B¿»√HØ “ªAf®ªA ≈ø “¿v®ªA kBNô Ah»I À , — J∑ ÀC — ¨u
. “ªAf®ªA
∆BZJ_m $ : …_ªÃ¥I π_ªg ∂fvÕ …√BZJm A À , ¡« ´ …¿º®Õ ‹ Bø ¡»Ii ≈ø ∆ÿº®Õ ¡»√C ¬Ã¥ªA ’‹¤« “uBa ≈ø ∆C B∞√E ¬f¥M f≥ À
À A  f_ÕjÕ B_ø ‹G AÀf_ÕjÕ ‹ ∆C ”_ºß ¡»R_®JM “_Œ ‚A “_J A ∆G À , 160 : PBØB_vªA : # î_vºbùA A eB_Jß ‹G ∆Ã∞_vÕ B¿ß A
î_®öC ¡»ƒÕÃ_´fi π_Ml®JØ æB≥ $ : …ªÃ¥∑ …ø›∑ ≈ø eiÃø ´ ü oŒºIG ≈ß  B∏Y Bñ πªg ij¥Õ …√BZJm A À œuB®ùA ≈ß AÃØjvƒÕ
. 83 : x : # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G
O¿ …Nõi À πŒºß A ΩzØ ‹ ê À $ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJƒª BIBÒa ïB®M …ªÃ≥ ¡º®ªA ΩŒJ≥ ≈ø “¿v®ªA ∆C ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
≈_∏M B_ø π_¿ºß À “_¿∏áA À LB_N∏ªA π_Œºß A æl√C À ’œq ≈ø π√ÀjzÕ Bø À ¡»n∞√C ‹G ∆úzÕ Bø À ∫úzÕ ∆C ¡»ƒø “∞÷B
. ’BnƒªA —iÃm n∞M ü “Õ‡A ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA BƒºvØ f≥ À 113 : ’BnƒªA : # B¿Œ§ß πŒºß A ΩzØ ∆B∑ À ¡º®M
≈»Œ_ªG KuC ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹G À …ŒªG √ÃßfÕ Bû œªG KYC ≈VnªA Li æB≥ $ : (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ≈ß “ÕB∏Y ïB®M …ªÃ≥ À
. πªg ”ºß “Õ‡A “ª‹e …UÀ BƒZyÀC f≥ À 33 : ±mÃÕ : # BÜA ≈ø ≈∑C À
œ_®Ò≥ œ_¨JƒÕ B_ø ïG œ_¨JƒÕ ‹ B¿ß ∆Bn√‚A ≤ju ë À œº¿®ªA  jQC ∆C ü ¬Ãº®ªA j÷Bm ±ªBë ¡º®ªA Ah« ∆C : ‹ÀC πªg ≈ø j»§Õ À
: # ¡»_n∞√C B»Nƒ¥ŒN_mA À B_»I AÀf_ZU À $ : ïB_®M æB_≥ , ¡_÷Ae ´ –jR∑C B»ŒØ ≤jvªA ∆HØ ¬Ãº®ªA j÷Bm ≤›Ç B¿÷Ae ±ºbNø ´
B_ø f_®I ≈_ø ‹G AÃ_∞ºNaA B¿Ø $ : æB≥ À , 23 : “ŒQBÜA : # ¡ºß ”ºß A …ºyC À  Aë … G hÖA ≈ø OÕCjØ C $ : æB≥ À : 14 Ω¿ƒªA
. 17 : “ŒQBÜA : # ¡»ƒŒI BŒ¨I ¡º®ªA ¡«’BU
’‹¤_« ∆C π_ªg À , 160 : PBØB_vªA : # î_vºbùA A eB_Jß ‹G ∆Ã∞_vÕ B_¿ß A ∆BZJ_m $ : ïB®M …ªÃ≥ BzÕC πªg ”ºß æfÕ À
Bƒº_vY f≥ À , ©¿nªA µÕj ≈ø …MB∞u À ïB®M …÷B DI “¥º®NùA ≤iB®ùA Ωö Bƒª AÃŒI f≥ (¬›nªB¿»Œºß) “¿÷fiA À ’BŒJ√fiA ≈ø îvºbùA
¡_º®ªA ∆C ‹G oŒ_ºØ ∆ÃvºbùA π◊ªÀC …I …∞vÕ Bø ∆Àe …I …∞v√ Bø ≈ß ïB®M …«lƒM πªg ©ø “Õ‡A À , BzÕC ∆B« ªA µÕj ≈ø …I ¡º®ªA
. …UÀ ≈ø AfYAÀ ®ªA µº®Nø ∆B∑ ∆G À ¡º®ªA ´
À iB_JU‚A “YB_m ïG B_»Ujë ‹ À “_ÕeAi‚A B_ B®ØC ü —iB_NbùA “Œ√B_n√‚A “_®ŒJÒªA _¨Õ ‹ “¿_v®ªA “∏ºø ßC ¡º®ªA Ah« ∆C : BŒ√BQ À
Bø ©÷Bø ∆Ã∏I ≈¥ÕC AgG “ø›nªA KªBÒ∑ —eAi‚A —Ã≥ ‹G KUÃÕ ‹ ¡º®ªA —Ã≥ ejâ À , iBŒNa‹A ’‘eBJø ≈ø ¡º®ªA À ? ±Œ∑ iAjÒy‹A
≈_ø ∫ _ªA À Ω_®∞ªA üj_ f_YC   _è ≈_ø Xj_aC AgG è À ΩßB∞ªA jÒzÕ BòG À B®Ò≥ …Ijq ≈ø  iBŒNaBI ©ƒNô …√HØ …ƒŒY ≈ø ›MB≥ B
. ™BƒNø‹A ïG ∆B∏ø‚A
AÃ∑j_qC Ã_ª À  eB_Jß ≈_ø ’B_rÕ ≈ø …I –f»Õ A ‘f« πªg ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ¡«BƒÕf« À ¡«BƒŒJNUA À $ : …ªÃ≥ πªg ”ºß f»rÕ À
B_®√Bø œ_ ‚A ‘f_ A À ’BJNU‹A ∆B∑ ∆G À BI AÃ∑jrÕ ∆C ¡»√B∏øG ü ¡»√C “Õ‡A fŒ∞M 88 : ¬B®√fiA : # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ¡»ƒß °Já
≈_ø π_ªg _´ ïG 67 : —f_÷BùA : # …NªB_mi O_¨ºI B_¿Ø Ω®∞M ∆G À πIi ≈ø πŒªG æl√C Bø ≠ºI ƒªA B»ÕC BÕ $ : …ªÃ≥ À , πªg ≈ø
. PBÕ‡A
¬Ã_v®ùA _´ ≤Ajv√A “Jnƒ∑ ïB®M …N¿vß ïG ≤jvªA “Jn√ À …MeAiG À  iBŒNaA À …n∞ƒI “Œv®ùA ≈ß ≤jvƒÕ BòG ¬Ãv®ùA ∆Bn√‚BØ
. ïB®M …¥ŒØÃM ïG “Œv®ùA ≈ß
“J_nƒªA ∆H_Ø pf¥ªA `Ài ≈ø fÕfnNI “¿÷fiA À ’BŒJ√fiA ≈ø πªg ∆C iBJafiA …I `jvÕ À ïB®M …ø›∑ …ŒªG rÕ Bø BzÕC πªg üBƒÕ ‹ À
Xj_ë ‹ π_ªg ≈_ø B◊Œ_q ∆HØ …ºÕÃnM À ∆BÒŒrªA ïG “ÕAèªA À æ›zªA “Jn√ À ∆Bô‚A `Ài ïG ≈ø¤ùA fÕfnM “Jnƒ∑ pf¥ªA `Ài ïG
. πªg ¡»ØBØ …MeAiG À  iBŒNaA ïG AfƒNnø …ºßBØ ≈ß AieBu ›®Ø …√Ã∑ ≈ß Ω®∞ªA
À LBJ_mfiA “_ßkBƒø µÕj ≈ø ΩI …MeAiG À  iBŒNaA µÕj ≈ø ‹ “Œv®ùA ≈ß ∆Bn√‚A ≤jvÕ BòG …√BZJm A ∆C Aÿßk ¬Ã≥ ∫Bƒ« ¡®√
∆C ∆B_n√‚A ©_J ≈_ø B_ø _´ ïG B»Øjê À B«Ajâ ¨Õ ÀC QDNªA ≈ß B»®ƒ¿ŒØ ∆Bn√‚A —eAiG ¬ÀB¥Õ πºø æBmiG ÀC —eAiG µºÇ B»NJªB¨ø
. …®J KnÅ Ω®∞ªA ≈ø  fÕjÕ B¿ß ±Œ®zªA –Ã¥ªA ∆Bn√‚A ©ƒô B¿∑  fv¥Õ
ïG ’BŒ_qfiA “_UBY ∆C ∆Àj_Õ ¡_»√C …«BJ_qC À Ah_« ¡«j_§√ …Œºß NJÕ –hªA ∫ rùA ΩufiA ≈∏ª — A ≈ø AÃ√B∑ ∆G À ’‹¤« |®I À
‹G LBJ_mfiA ~j_ß ü KJm …√BZJm Ã»Ø …ŒªG B “UBY ›Ø PfUÀ Bø f®I B»÷B¥I ü BøC À , B»QÀfY ü œ« BòG …√BZJm µáA ’‘iBJªA
“_MBøG ÀC ’B_ŒYG À ∂› G ÀC ©ƒø ≈ø ’Bq ≤jvM –C ’B¥JªA æBY ’BŒqfiA ü ≤jvNÕ ∆C …ª ∆B∑ ’œq Ω∑ ≈ø ‘Ã≥C À if≥C ∆B∑ Bù …√C
. j»¥ªBI πªg ´ ïG N¥M ÀC “®mÃM À |Õjó ÀC —BØB®ø À
ïG j_rªA ≈_ß ›R_ø …_MeAiG ‘j_â _¨Õ À …_®J ”zN¥ø ü …ßkBƒÕ B∏ºø …ŒªG ΩmiC ›Rø jq ≈ß AfJß ≤jvÕ ∆C …√BZJm A eAiC AgHØ
À iB_JU‚A K_UÃÕ iAf_¥ñ ‹ πªg ∆B∑ ∆G À jrªA ïG àA ≈ø …ªÃZØ oŒºIG …Œºß °ºm πªg …≥B¥ZNm‹ AfJß ΩzÕ ∆C eAiC ÀC àA
. iAjÒy‹A
B_ƒŒºß K_º¨ŒØ B_ƒßkBƒÕ À B_√jÕB¨Õ jaE KJm ∫Bƒ« oŒª …√C ∆BŒß —f«Brø jrªA À àA æB¿ßC ü Bƒn∞√C ≈ø  f«Br√ Bñ ™ÃØfø Ah« À
LBJ_mfiA ≈_ø Bƒ_mÃ∞√ ’AiÀ Ω_¥®ªA À ©¿_nªA …_NJRÕ –h_ªBØ B»I î¿÷B≥ …Œºß “JM ø —eAiG À B»I iîq ≈ß B B¿ßC Ω¿®M ªA Bƒn∞√C ´
. j«B£ ë À œyjß ‹ œªÃ KJm ∆BÒŒrªA À πºùB∑
±ŒßB_zM ü π_ªg ≈_ø jØAÀ jÒq ¬f¥M f≥ À , …ºuC ≈ø æÃ¥ªA Ah« ©ØfÕ …ŒªG ©UjÕ Bø À fŒYÃNªA ≈ø “Œ√Ej¥ªA ≤iB®ùA ∆C ïG BØBzø
. “∞ªBnªA TBÅfiA

œ÷AÀi SÅ
æB_≥ . µIB_nªA œ_÷AÀjªA S_ZJªA ü  if_u ¬f_¥M SÕf_Y ü (¬›_nªB»Œºß) eBV_nªA ≈_ß œªB_¿RªA —lõ œIC ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü
‹ O_ŒI Ω_«C B_√G A gB_®ø : æB¥Ø …n∞√ ≈ß πºùA —CjøA …MeÀAi ±mÃÕ µ«Ai B¿ºØ …√Bøk Ω«C ΩöC ≈ø ±mÃÕ ∆B∑ À : (¬›nªB»Œºß)
OIh_VØ …_N¥ZºØ …_ZN∞Ø LB_JªA ïG B_IiB« B_»ƒø O_ºØDØ …_Œºß B»_n∞√ O¥ªC À ±Ö ‹ : OªB≥ À …Œºß À B»Œºß LAÃIfiA O¥º¨Ø ∆Ã√lÕ
∆C ‹G A’Ã_m π_º«DI eAiC ≈_ø ’Al_U B_ø : O_ªB≥ LB_JªA ‘fª B«fŒm BŒ∞ªBØ …IBŒQ ü B»ƒø ±mÃÕ OºØDØ …ƒø …NUjaDØ …∞ºa ≈ø …vŒ¿≥
Ω_nØ œ_n∞√ ≈_ß _MeÀAi œ_« ΩI A’Ãm πº«DI PeiC Bø : ±mÃÕ …ª æB¥Ø …Ih®Œª ±mÃŒI πºùA ¡»Ø : æB≥ . ¡ŒªC LAhß ÀC ≈VnÕ
π_ºùA B_»ÕC : æB¥Ø ’Bz¥ªA Ωv∞ª vªA A µÒ√DØ B j÷Ak u B»º«C ≈ø B«fƒß ∆B∑ : æB≥ ? …n∞√ ≈ß …JYBu eÀAi BƒÕC vªA Ah«
©_ B_¿ºØ . …_MeÀAi _ªA œ_»Ø …_∞ºa ≈_ø AeÀf¥ø ∆B∑ ∆G À , B«eÀAi –hªA Ã»Ø …øAf≥ ≈ø AeÀf¥ø ∆B∑ ∆HØ ±mÃÕ wŒ¿≥ ïG j§√A
≈∑fŒ∑ ≈ø …√G : B æB≥ …∞ºa ≈ø AeÀf¥ø  Ei B¿ºØ …ŒªG j§ƒØ wŒ¿¥ªBI ’œVØ AfÕfq BßlØ πªg …ßlØC …vN≥A Bø À vªA ¬›∑ πºùA
“_ƒÕfùA ü …_ßAgC À ±_mÃÕ …_¿N∏Õ ¡_ºØ : æB≥ . …¿N∑A À fYC πƒø …®¿nÕ ‹ À Ah« ≈ß ~jßC : ±mÃŒª æB≥ À . ¡Œ§ß ≈∑fŒ∑ ∆G
W√jMD_I ≈»N_MC ¡Q Bnºâ À BøB® ≈ PDŒ« À , ≈»ŒªG OºmiDØ πªg B»¨ºJØ …n∞√ ≈ß B«BNØ eÀAjM lÕl®ªA —CjøA : ≈»ƒø —Ãn√ ≈º≥ ”NY
O_ªB¥Ø ’B_nƒªA _®Õ ≈_º≥ Bø ≈º≥ À ≈»ÕfÕC ≈®Ò≥ À …√ ∑C …ƒÕCi B¿ºØ ≈»Œºß XjaA ±mÃŒª OªB≥ ¡Q BƒŒ∏m ≈»ƒø —fYAÀ Ω∑ OME À
…ªD_nM B»NJYB_u ≈_ø Aj_m ±_mÃÕ ïG ≈»ƒ_ø —fYAÀ Ω∑ OºmiDØ B»NÑ ≈ø —ÃnƒªA ≈Uja À . …JY ü ®M …ŒØ ƒNù –hªA Ah« : ≈
j_øC ™B_q B_¿ºØ . ≈«f_Œ∑ …_ƒß A ≤j_u À B_ÜA ≈_ø ≈_∑C À ≈»ŒªG KuC ≈«fŒ∑ ß ≤jvM ‹G : æB≥ À ≈»Œºß ”IDØ —iBÕlªA
©_ø ≈V_nªA Ω_ae À ≈VnªA ü …ƒVnØ ±mÃÕ ≈ƒVnŒª vªA æÃ≥ © Bø f®I πº¿ºª AfI jvø ü —ÃnƒªA À lÕl®ªA —CjøA À ±mÃÕ
î_náA ≈_I œ_ºß SÕf_Y ©_Ò¥√A ¡_Q : —l_õ Ã_IC æB_≥ . LB_N∏ªA ü A …_v≥ B_ø ±mÃÕ “v≥ À B¿»Nv≥ ≈ø ∆B∑ À , ∆BŒNØ ±mÃÕ
. (¬›nªAB¿»Œºß)
gB_®ø æB_≥ $ : (¬›_nªB»Œºß) …ªÃ≥ À , nÕ ≤›NaBI (¬›nªB»Œºß) …ƒß —lõ œIC ≈ß   n∞M ü œqBŒ®ªA  Bƒ®ø ü Bø ‘Ài À æÃ≥C
∆C “Õ‡A ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bø fÕ¤Õ Ã« À G # –AÃRø ≈nYC œIi …√G $ : “Õ‡A ü …ªÃ¥ª —AgB A “ƒÕj¥I n∞M # ∆Ã√lÕ ‹ OŒI Ω«C B√G A
. πªg ¡»ØBØ ≈Õjn∞ùA jR∑C …ŒªG K«g B¿∑ jvø lÕlß ïG ‹ …√BZJm A ïG ¿zªA
√Ãßf_Õ B_û œ_ªG KYC ≈VnªA Li : …ªÃ≥ haDÕ (¬›nªB»Œºß) …√C ü j«B£ G # ß ≤jvM ‹G $ : æB≥ À ≈»Œºß ”IDØ : …ªÃ≥ À
. ’BßfI oŒª …√C “Õ‡A ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bø µØAÃŒØ ’BßfªA ≈ø A’lU # …ŒªG
…_ª æB_¥Ø ”_mÃø ≈_I œ_ºß B_yjªA  fƒß À ∆ÃøDùA oºâ PjzY : æB≥ ¡»ÜA ≈I f¿ä ≈I œºß ≈ß ∆Afõ ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
æÃ_≥ ≈_ß œ√ aD_Ø : …ŒØ æB≥ ∆C ïG SÕfáA j∑g À ”ºI : æB≥ : ∆ÃøÃv®ø ’BŒJ√fiA ∆G : πªÃ≥ ≈ø oŒª C A æÃmi ≈IA BÕ : ∆ÃøDùA
…Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê À …I O¿« f¥ª : (¬›nªB»Œºß) ByjªA æB¥Ø # …Ii ∆B«jI A’i ∆C ‹ ê B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : ïB®M A
O_¿« : æB_≥ …_√C (¬›_nªB»Œºß) ∂eBvªA …ŒIC ≈ß œIC QfY f¥ª À . …ŒMDÕ ‹ À K√hI ¡»Õ ‹ ¬Ãv®ùA À , BøÃv®ø ∆B∑ …ƒ∏ª B»I ¡
. ≈náA BIC BÕ ∫ie : ∆ÃøDùA æB¥Ø Ω®∞Õ ‹ ∆DI ¡« À Ω®∞M ∆DI
À “Õ‡A ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bø µØAÃÕ (¬›nªB»Œºß) ByjªA LAÃU ßC SÕfáA ifu ≈∏ª ’œq ≈ß Ãºë ‹ Ah« ¡»ÜA ≈IA ∆C ¬f¥M : æÃ≥C
(¬›_nªB»Œºß) B_yjªA  j_∑g Bø …I eAjùA Ω®ºØ # Ω®∞Õ ‹ ∆DI ¡« À Ω®∞M ∆DI O¿« B»√C $ (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA  fU ≈ß …º¥√ Bø BøC
∆B_ŒI ü “øf¥NùA P‹B¿NY‹A |®I ”ºß µJÒƒŒØ œM‡A SÕfáA  fÕ¤Õ B¿∑ B»ºN¥I …¿« …I eAjùA Ω®ª À …Œºß ∂BJÒ√‹A …ªÃJ¥ª LAÃÜA ≈ø
. “Õ‡A
À ¬›_m‚A Ω«C ≈ø P‹B¥ùA Ω«C (¬›nªAB¿»Œºß) ByjªA ”mÃø ≈I œº®ª ∆ÃøDùA ©ö Bù : æB≥ –Àj A OºvªA œIC ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
. Aj_VY ¡_¥ªC …√D∑ …NVY …ølªC f≥ À ‹G fYC ¡¥Õ ¡ºØ P‹B¥ùA Ω«C j÷Bm À î◊IBvªA À pà A À ‘iBvƒªA À eûŒªA ≈ø PB√BÕfªA ≈ø
Ω_U À l_ß …ªÃ≥ ü æÃ¥M B¿Ø …ª æB¥Ø . ¡®√ : æB¥Ø ? ’BŒJ√fiA “¿v®I æÃ¥M C A æÃmi ≈IA BÕ : æB¥Ø ¡»ÜA ≈I f¿ä ≈I œºß …ŒªG ¬B≥
“Œ_v®ùBI O¿« B»√HØ # B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : ±mÃÕ ü ïB®M …ªÃ≥ BøC : …ª æB¥Ø ? # B»I ¡« À …I O¿« f¥ª À $ : ±mÃÕ ü
…_ƒß ≤j_vƒª πªh_∑ $ : Ω_U À lß …ªÃ≥ ë À . “rYB∞ªA À B»ºN≥ …ƒß A ≤jvØ …ºaAfM Bø ¡Œ§®ª …M UC ∆G B»ºN¥I ±mÃÕ ¡« À
. B√lªA ’BrZ∞ªA À ΩN¥ªA ’ÃnªA À # ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA
À …_ŒØ O_®¿ : æB_≥ # B_»I ¡_« À …I O¿« f¥ª À $ : …ªÃ≥ ü : KªB œIC ≈I œºß ≈ß “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
À B_»ƒŒI |Œ_IC LÃ_RI …M nØ OŒJªA “ŒYB√ ü PÃ≥BŒªA À ifªBI Ωº∏ø ¡ƒu ïG OøB¥Ø “∏NªA ΩÅ ¡« ∆C ©¿ÒªA ≈ø ∆B∑ À , B»ŒØ ©¿
¡ƒ_u ≈ø îZNnM : (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ æB¥Ø —iÃvªA  h« ”ºß œ√AjÕ ∆C œ G ≈ø œŒZNmC : OªB¥Ø ? vM ’œq –C : æB¥Ø …ƒŒI
Ã_« À . Af_IC _ø B_»ƒŒªBƒM ‹ : æB_≥ ¡_Q ? OJ_n∑ Bñ o∞√ Ω∑ ”ºß ¡÷B≥ ë –hªA œ G ≈ø B√C œŒZNmC ‹ À , LjrÕ ‹ À Ω∑DÕ ‹
. ‘Ci –hªA ∆B« ªA
À ’B_ŒJ√fiA “¿_vß j∑h_I ∆ÃZ_rø (¬›_nªB¿»Œºß) O_ŒJªA Ω«C “¿÷C j÷Bm ¬›∑ À …ø›∑ À ? ±Œ∑ PBßÃyÃùA ≈ø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
. iûrø πªg ü ¡»J«hø
PB_ÕAÀi —f_ß ü ”_ƒ®ùA Ah_« eiÀ f≥ À , ∆B« ªA “Õ⁄i ≈ø f®Õ ‹ “VáA ≈ø B  j∑g Bø ïG πªg ≈ø …ªB¥N√A À ¡ƒvªA B« m ∆C ”ºß
. B»Œºß ΩÕîM ‹ eBYE B»ƒ∏ª (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C ∂j ≈ø
©_∞M Ø π_ªg f_ƒß f_ŒYÃNªA “_ÕE —f«B_rø ïG (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ o_∞√ ™lƒNØ ∫Bƒ« ∆B∑ ¡ƒu m ïG —CjùA ¬Ã¥M ∆C f®JÕ ‹ ¡®√
…_√G : …_¥Y ü ïB_®M æB≥ f≥ À , ΩJ≥ ≈ø πªg …ª ∆B∑ B¿∑ ’BrZØ À ’Ãm Ω∑ ≈ß …ØjvÕ Bø ‘ Ø ’BÕ ∏ªA “YBm îI À …ƒŒI LBVáA
. îvºbùA B√eBJß ≈ø
.  Bƒ®ø Ah« ≈∏ŒºØ PBÕAÀjªA  h« ≈ø ’œq \u ∆HØ
$ : æB_≥ î_Y À , ≈V_nØ B_»I ¡_« î_Y : PAjRß T›Q (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ jRß : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß cŒrªA ÃIC XjaC : , …ŒØ À
f¥Ø ∂jnÕ ∆G : AêB≥ # ∆Ã≥iBnª ¡∏√G $ : æB≥ îY À . …Ii j∑g ∆BÒŒrªA  Bn√DØ îƒm ©zI ≈VnªA ü SJºØ # πIi fƒß œ√j∑gA
. ΩJ≥ ≈ø …ª dC ∂jm
A …_vºaC ≈_ø ïG …ª ΩŒJm ‹ ∆BÒŒrªA ∆C À …n∞ƒª …vºaC À  BJNUA A ∆C j∑hÕ SŒY ïB®M …ø›∑ \Õju ±ªBÖ “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
©_zI …ŒØ …RJºI ¡Q ≈VnªBI A …J≥B®Ø …ªB¥ø ü Lh∑ ¡Q …Ii j∑g ∆BÒŒrªA  Bn√C À “Œv®ø sZØC ”ºß ¡« ≈ù ¡Œ¥NnÕ ±Œ∑ À …n∞ƒª
, …_N¿®√ …Œºß C À  BJNUA À ¡º®ªA À ¡∏áA  BME …√C j∑hÕ À , îƒn A À îvºbùA  eBJß ≈ø B¥Õfu A  f®Õ ∆C “≥jnªBI …JU À îƒm
. B»ƒø ’œq ”ºß ΩÕîM ‹ À , PBÕ‡A ∆BŒI fƒß B»ƒø jÒq Ω¥√ ¬f¥M f≥ À , iÃRƒùA ifªA ü B«AÀi “ö PBÕAÀi ΩŒJnªA Ah« ”ºß À
iB¨u ¡« À “®IiC ¡º∏M : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß pBJß ≈IA ≈ß Ω÷‹fªA ü œ¥»ŒJªA À jÕjU ≈IA À fõC XjaC , …ŒØ À
. ¡Õjø ≈I ”nŒß À , \ÕjU KYBu À , ±mÃÕ f«Bq À , ∆ÃßjØ OƒI “ÒqBø ≈IA :
B_»JVY f_≥ : æÃ_¥Õ # B_JY B»∞¨_q f≥ $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
. Kº¥ªA LBVY ë ≤B¨rªA À , ≤B¨rªA ë LBVáA À ,   ´ Ω¥®M ›Ø pBƒªA ≈ß …JY
—Cj_øA Ω_∑ …_ŒªG O_R®I ”NY ¬ÃŒªA πªg ü (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ”nøC B¿Ø : æB≥ ≈»ÕfÕC ≈»®ŒÒ¥M À —ÃnƒªA B»®ö SÕfY ü , …ŒØ À
≈«f_Œ∑ _ß ≤j_vM ‹G À - …_ŒªG √Ãßf_Õ B_û œ_ªG K_YC ≈VnªA Li : æB¥Ø ¬ÃŒªA πªg ü ±mÃÕ jVzØ B»n∞√ ïG  ÃßfM …MCi
. ≈«fŒ∑ …ƒß ≤jvØ - …Ii …ª LBVNmBØ îº«BÜA ≈ø ≈∑C À - ≈»ŒªG KuC
. SÕfáA
æ‰ B_Ú≥ À‰ Aıj_Ê¿a‰ j _ÍvßÊ CÚ dA‰iCÚ ”_√Ḡ B‰¿«Â f _‰YCÚ æ‰ B_Ú≥ ∆¯ B‰ŒN‰ØÚ ≈‰ V
Ê nªA Â…®‰ ø‰ Ω‰ a‰ e‰ À‰ (35)îÍY ”N‰Y … ƒÏƒÂV
 n‰ŒªÚ O
Í Õ‰‹Ú A AÂÀCÚi‰ B‰ø fÍ ®Ê I‰ ≈ø ¡ÂÚ A‰fI‰ ¡Ï QÂ
‹Ḡ …Í _Í√BÚ≥k‰ jÊ M ˬB_‰® B_‰¿∏Û ŒÍMDÙ Õ‰ ‹ æ‰ B_Ú≥ (36)î
‰ ƒÍn
ÍZÊ ¿Â ªÙA ≈‰ øÍ ∫A‰j√‰ BÏ√Ḡ …Í ºÍ ÕÀ̄DÙ N‰IÍ B‰ƒ◊Ê J√‰ … ƒÊ øÍ Â ÒªA Ω ∑ÙDM‰ AılJÂa ”mÙC‰i ∂
‰ ÃÊ ØÚ ΩÂ ¿Í YÊ CÚ dA‰iCÚ ”√Ḡ Âja‰ ‹Ú A
O_Ê®J‰MÏA À‰ (37)∆‰ ÀÂj∞Í ∑Ú ¡Ê « —Í j‰ aÍ ‹Ú BÍI ¡Â« À‰ …Í º̇ªBÍI ∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ‹ ¬ÊÃ≥Ú Ú“º̇Íø OÙ∑j‰ M‰ ”√Ḡ ”I‰i ”ƒ‰¿º̇‰ß BÏ¿øÍ B‰¿Û∏ªÍg‰ B‰¿Û∏Œ‰MÍDÙ ‰Õ ∆ÚC Ω‰ JÊ ≥Ú …Í ºÍ ÕÀ̄ÙDN‰IÍ B‰¿Û∏ÂMDÙ JÏ√‰
j‰ _R∑ÚC ≈Ï _Í∏ªÚ À‰ p
¯ B_σªA ”_º‰ß À‰ B_‰ƒŒÊ ºÚ ߉ …Í _º̇ªA Ω̄_zÚØ ≈Íø πͪg‰ ’Ê”q ≈Íø …Í º̇ªBÍI ∫j̄rÌ√ ∆ÚC B‰ƒªÚ ∆‰ B∑ B‰ø LÃÛ¥®Ê Õ‰ À‰ µ‰ Z
‰ mḠ À‰ ¡‰ ŒÍ«j‰ IÊḠ ‘Í’B‰IA‰’ “Ú º̇Íø
B_‰«Ã¿NÂŒÊ Ï ’Á B_‰ CÚ ‹Ḡ …Í _Í√ÀÂe ≈_Íø ∆‰ ÀÂf_ÂJ®Ê M‰ B‰ø (39)ÂiBÏ»¥Ú ªÙA ÂfYÍ Ã‰ ªÙA Â…º̇ªA ¬¯ CÚ Ë a‰ ∆‰ ÃÛ≥j ∞Ú N‰øÌ ËLB‰IiÊ CÚ ’‰ ≈¯ V
Ê nªA ”¯ JÍZv‰Õ (38)∆‰ ÀÂjÛ∏r‰Õ ‹ p
¯ BσªA
‹p
¯ B_σªA j‰ _R∑ÚC ≈Ï _Í∏ªÚ À‰ ¡Â Œ_Ú¥ªÙA ≈ Õf _ªA π_ͪg‰  Â B_ÏÕḠ ‹Ḡ AÀÂf_ÂJ®Ê M‰ ‹ÚC j‰ _‰øCÚ …Í _º̇ª ‹Ḡ ¡_Ù∏Z
 ªÙA ∆¯ Ḡ ≈ÒÙºm ≈Íø B‰»I Â…º̇ªA æ‰ l‰ √ÚC BÏø ¡∑Â⁄B‰IA‰’ À‰ ¡Ê NÂ√ÚC
…Í _ŒÍØ ‘Íh_ª̇A j _ÊøfiÚ A ”‰ _zÛ≥ …Í _ÍmCÙiÏ ≈_Íø  _ÒªA ÂΩ_∑ÙDN‰ØÚ KÚºvÂŒØÚ Âja‰ ‹Ú A BÏøCÚ À‰ AıjÊ¿a‰ … IÏi‰ ”Í¥n‰ŒØÚ B‰¿Û∑ÂfY‰ CÚ BÏøCÚ ≈¯ V
Ê nªA ”¯ JÍZv‰Õ (40)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰
(42)î
‰ ƒÍmÍ ©‰ zÍI ≈¯ V
Ê nªA ”Ø SÍJºÚ ØÚ …Í Ii‰ j‰ ∑Íg Â≈ÒÊŒrªA  Bn√ÚDØÚ πIi‰ f‰ ƒÍß ”√Êj∑ÊgA B‰¿»Â ƒÊ ø XB‰√ … √ÏCÚ ≈Ï £ ‘Íhº̇ͪ æ‰ BÚ≥ À‰ (41)∆¯ B‰ŒNÍ∞Ù N‰n‰M
∆BŒI
…_ºŒ√ À π_ºùA f_ƒß ¬BNªA …Ij¥M “øf¥ø ë À îƒm ©zI …ŒØ …R∏ø À ≈VnªA …ªÃae ë À (¬›nªB»Œºß) …Nv≥ ≈ø AjÒq PBÕ‡A ≈¿zNM
∂BZ_mG À ¡Œ«AjIG —jmC ≈ø …√C —jø æÀfi  iB»£G À , KŒVß ∆BŒJI ’BU f≥ À , fŒYÃNªA ≈Õe ïG ≈VnªA ü …MÃße …ŒØ À , jvø —lß
. LÃ¥®Õ À
Ah_∑ j_øC ü œ_ª AfI ? æB¥Õ ≈∏Õ Bø f®I –Ci iû£ ë ’AfJªA # îY ”NY …ƒƒVnŒª PBÕ‡A AÀCi Bø f®I ≈ø ¡ AfI ¡Q $ ïB®M …ªÃ≥
À π_ºùA ∆AÃ_ßC À xB_vNa‹A Ω_«C ≈ø B¿«ÃºNÕ ≈ø À …MCjøA À lÕl®ªA ïG # ¡ $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA À , fÕfU –Ci …ŒØ œª j»£ –C
. —l®ªA
wŒ¿¥ªA f≥ À vªA —eB»r∑ …I  Ã¿»MA Bû …ºÕg —iB» À (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ —’AjI ”ºß “ªAfªA “ªefiA À f«AÃrªA PBÕ‡BI eAjùA À
—CjøA ≤A ßA À …n∞√ ≈ß  BÕG ≈»MeÀAjø ≈ß …øBv®NmA À …NÕ⁄jI ≈»ÕfÕC —ÃnƒªA ©ŒÒ¥M B»ƒø Ω®ª À , B®ø LBJªA B¿»≥BJNmA À …∞ºa ≈ø
. ¡v®NmBØ …n∞√ ≈ß …MeÀAi B»√C ≈ lÕl®ªA
$ : …_ªÃ≥ …I µº®NÕ À , ¡ AfI –hªA –Cjºª n∞M ë À , “NJªA …ƒƒVnŒª AÃølß À Aÿn≥C –C ¡n¥ºª …ŒØ ¬›ªA # …ƒƒVnŒª $ : …ªÃ≥ À
—eÀAj_ùA SÕf_Y ©_Ò¥ƒÕ ”_NY …ƒƒV_nŒª Ah_« ”ºß ”ƒ®ùA À “ØBy‚A ≈ß îY ©Ò≥ ïG j§ƒªBI iB§N√‹A ”ƒ®ø ≈ø Ãºë ‹ À # îY ”NY
. pBƒªA  BnƒÕ À “ƒÕfùA ü ©÷BrªA
”_ºß “_ªAfªA PB_Õ‡A  h« AÀCi Bø f®I ≈ø ±mÃÕ ü fÕfU –Ci …ÕiÀBrø j÷Bm À …MCjøA ≈ø  ÃºNÕ ≈ø À lÕl®ºª j»£ ¡Q : “Õ‡A ”ƒ®ø À
. πªg ”ºß Aÿn≥C À îrªA À iB®ªA ¡ Kºè –hªA —eÀAjùA SÕfY ”nƒÕ ”NY ∆BølªA ≈ø BƒŒY  ÃƒVnÕ ∆C ë À …N¿vß À …M’AjI
∆C ¡»_yj´ ≈_ø Ω_®ª À , iB_®ªA À “_¿»NªA ∆AÃ_« ≈_ß …Mj_mfi B√Ã_u À lÕl®ªA OŒI “Zºvù πªg ”ºß AÃølß BòG ¡»√C πªhI j»§Õ À
≈_ø PAfŒnªA À lÕl®ªA —CjøA …ªÀC –hªA ≈náA Ah« ∆HØ …I AÃNN∞Õ ∆C ’BnƒªA “uBa À pBƒªA AÃºë ‹ À ¬B®ªA “ƒÕfùA ≈øC ”ºß Aç∞ZNÕ
. ‘úI “ƒÕfùA ü ¡Œ¥Õ ∆C ∆Àe SJºÕ ‹ ∆C …®J ≈ø Ω®Ø Bø ¡»I Ω®Ø À “ƒÕfùA ’BØjq
, æB≥ Bø jaE ïG # ≈»ÕfÕC ≈®Ò≥ œM›ªA —ÃnƒªA æBI Bø …ªDmBØ πIi ïG ©UiA $ : πºùA æÃmjª ≈VnªA ü …ªÃ≥ ≈ø j»§Õ –hªA ≈∏ª
∆‡A : l_Õl®ªA —CjøA æÃ≥ ¡Q ’Ãm ≈ø …Œºß Bƒ¿ºß Bø tBY : ≈ Ã≥ À , …n∞√ ≈ß ±mÃÕ ≈MeÀAi gG ≈∏JÒa Bø : ≈ πºùA æÃ≥ ¡Q
ü …_NIAiC À B_»UÀk ”_ºß f_®I j_øfiA O_nJªC —Cj_ùA ∆C ”ºß æfÕ πªg Ω∑ , î≥eBvªA ≈ù …√G À …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C µáA wZvY
À …_Œºß B_»ƒø “_øBM “Òº_m ≈_ß ‹G π_ªg ≈∏Õ À , πªg ü πq ÀC PBÕ‡A …Œºß Oªe Bø ≤›a f¥NßBØ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ —’AjI
. …ÕCi À …Jº≥ ≈ø ΩøB∑ ≈∏ó
ïG ©_UjÕ À B_ eB_¥ƒÕ …_º®ª ±_mÃÕ Le¤_M À B»_n∞√ ≈_ß pB_ƒªA “¿»M πªhI ©ØfNª B»ƒø jøDI ÀC ΩmÃNI …ƒVm ∆B∑ f¥Ø Ah« ”ºß À
. # ≈Õj´BvªA ≈ø B√Ã∏Œª À ≈ƒVnŒª  jøE Bø Ω®∞Õ ≈◊ª À $ : B Ã¥I —ÃnƒªA ≈ø jzZñ …I …Mef« B¿∑ …I  jøDM O√B∑ B¿ŒØ B»NßB
, π_ºùA fŒJß ≈ø ≈ÕfJß B√B∑ B¿»√C ”ºß æfÕ PBÕ‡A ∂BŒm À fJ®ªA ”N∞ªA “Õ‡A jaE ïG # ∆BŒNØ ≈VnªA …®ø Ωae À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ïB®M A ’Bq ∆G œMDŒm B¿∑ PBÕAÀjªA …I PeiÀ f≥ À
æÃaf_ªA îI À BÕ⁄jªA “ÕB∏Y îI Ωv∞ªA ”ºß “ª‹fºª # B¿«fYC æB≥ $ : …ªÃ≥ ΩvØ # Ajú jvßC œ√AiC œ√G B¿«fYC æB≥ $ : …ªÃ≥ À
. ≈VnªA KYBvI …ª …IBÒa À # œ√AiC $ : …ªÃ≥ ≈ø ∂BŒnªA ü Bø …I j®rÕ B¿∑
K_ƒ®ªA œ_ f¥Ø Ajú hbNŒª jv®Õ B¿∑ BJƒß jvßC –C # Ajú jvßC $ : …ªÃ≥ À , ΩŒ≥ B¿∑ “ŒyBùA æBáA “ÕB∏á # œ√AiC $ : …ªÃ≥ À
. …ŒªG æÀ¤Õ Bø iBJNßBI Ajú
. j¿bºª BJƒß jvßC œ√G ¡÷BƒªA ‘jÕ B¿ŒØ OÕCi œ√G (¬›nªB»Œºß) ±mÃŒª æB≥ À B¿«fYC \JuC ”ƒ®ùA À
. …JYBu B«j∑g ‘jaC BÕ⁄i œ« À …r»ƒM –C # …ƒø ÒªA Ω∑DM AlJa œmCi ∂ÃØ ΩõC œ√AiC œ√G ja‡A æB≥ À $ : …ªÃ≥ À
≈_ø Ah_« À # æB_≥ À $ # æB_≥ $ : …ªÃ¥I Ω®∞ªA j∑g ≈ß ”∞N∑BØ …ºÕÀDNI Bƒ◊J√ ‹B≥ –C # îƒn A ≈ø ∫Aj√ B√G …ºÕÀDNI Bƒ◊J√ $ : …ªÃ≥ À
îƒ_n A ≈_ø ∫Aj_√ B√G $ : …ªÃ≥ ü À , ∂BŒnªBI …Œºß æêfùA  AjÕ Bø ïG ©UAi # …ºÕÀDNI $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA À , ∆Ej¥ªA ≈ƒ∞M ±÷BÒª
B_¿«BÕ⁄i Ω_ÕÀDM ü …_Œºß ›J_≥C B_òG À , ¡«B¿Œ_m ≈_ø π_ŒØ f«B_r√ B_ù îƒn A ≈ø ∫f¥N®√ –C # ∫Aj√ $ À ΩÕÀDNªA B¿ A¤nª ΩŒº®M #
∆B_ÕjU À iÃ_øfiA °_IAÀi ïG ∆Ã_º¥NƒÕ ¡_»Ø “_Œ∑Ak pÃ_∞√ À —j«B_ LÃ_º≥ ÀÀg iAj_IfiA îƒ_n A ∆C pBƒªA “øBß f¥N®Õ Bù , …√BnY‚
. ¡« ´ æB¥N√A ≈ø fqjªA ïG Lj≥C À ≈nYC ‹B¥N√A TeAÃáA
 Ei B_ø Ω_ÕÀDNI B_√ aC : …_ª ‹B_≥ À , Ah∑ OÕCi œ√G : ja‡A æB≥ À Ah∑ ¡÷BƒªA ‘jÕ B¿ŒØ OÕCi œ√G : ±mÃŒª B¿«fYC æB≥ : ”ƒ®ùA À
. ¡»Iú≥ ’B∞u À ¡»mÃ∞√ ’B∑lª “Œ∞àA iÃøfiA  h« æBRøC ¡ ”∞ë ‹ À , îƒn A ≈ø f¥N®√ B√fi Bƒø Ω∑
ü (¬›_nªB»Œºß) ±mÃÕ ”ºß ≈VnªA BJYBu ΩJ≥C Bù # B¿∏ŒMDÕ ∆C ΩJ≥ …ºÕÀDNI B¿∏MDJ√ ‹G …√B≥kjM ¬B® B¿∏ŒMDÕ ‹ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
B_ø S_I ü “_uj∞ªA (¬›_nªB»Œºß) ¡ƒN´A îƒn A ’B¿Œm …ƒø ∆Af«BrÕ B√B∑ Bø “»U ≈ø …I ≈£ ≈nY ≈ß B«BÕCi BÕ⁄i ΩÕÀDM ≈ß …ªA¤m
S_ÕeBYfiA ΩÕÀDNI Ja …Ii ≈ø ¡Œº®NI πªhI ¡Œºß …√C B¿« aDØ πªg …¿ºß –hªA …√BZJm …Ii ïG —ÃßfªA À fŒYÃNªA iAjmC ≈ø  fƒß
. B¿«BÕ⁄i æÀC ¡Q ’B∑jrªA œ∞√ À fŒYÃNªA jm ≈ß ±r∏ªA ïG πªhI ΩmÃM À
…_ŒªG æÀ¤_Õ Bø À …N¥Œ¥Y À ¬B®ÒªA B¿∑Ag ΩÕÀDNI –C - …ºÕÀDNI B¿∏MDJ√ ‹G - ≈VnªA ü B¿N√C À - …√B≥kjM ¬B® B¿∏ŒMDÕ ‹ : ‹ÀC æB¥Ø
. fŒYÃNªA ≈Õe ≈ø …ŒªG B¿∑ÃßeC B¿ŒØ œ≥fvª “ÕE ≈∏ŒºØ πªhI Ja B√DØ -  jøC
\Œ_nùA æÃ_≥ _§√ …_MÃJ√ “Õ‡ (¬›nªB»Œºß) …ƒø AiB»£G …Œºß ∆Ã∏Õ À , ¬B®ÒªA ïG # …ºÕÀDNI $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA eÃß jÕf¥M ”ºß Ah«
: ∆Aj¿ß æE : # îƒø¤ø ¡Nƒ∑ ∆G ¡∏ª “Õ‡ πªg ü ∆G ¡∏MÃŒI ü ∆ÀjafM Bø À ∆ú∑DM Bñ ¡∑¤J√C À $ : ΩŒ÷AjmG Jª (¬›nªB»Œºß)
. ïB®M A ’Bq ∆G œ÷AÀi SÅ ü œMDŒm B¿∑ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C ∂j ≈ø —eiAêA PBÕAÀjªA |®I ”ƒ®ùA Ah« fÕ¤Õ À , 49
À B_¿«BÕ⁄i Ω_ÕÀDM B_¿ …_ƒø f_ßÀ , G # ¬B_® B¿∏ŒMDÕ ‹ $ : …ªÃ¥Ø BÕ⁄jªA ≈ø  BÕCi Bø ïG # …ºÕÀDNI $ ¿y eÃß jÕf¥M ”ºß BøC À
. ∂BŒnªA ïG j§ƒªBI f®I ≈ø Ãºë ‹ ”ƒ®ùA Ah« ∆C ´ …®ÕjnNI fßÀ
À ¡Œ«Aj_IG œ÷B_IE “_ºø O_®JMA À ∆ÀjØB_∑ ¡_« —ja‡B_I ¡« À BI ∆Ãø¤Õ ‹ ¬Ã≥ “ºø O∑jM œ√G œIi ¿ºß Bû B¿∏ªg $ : ïB®M …ªÃ≥
…_¿ºß Bû ë ΩI ’œq ü œIBnN∑‹A –eB®ªA ¡º®ªA ≈ø oŒª SÕeBYfiA ΩÕÀDNI ¤JƒNªA À ¡º®ªA ∆C (¬›nªB»Œºß) îI # LÃ¥®Õ À ∂BZmG
≈Õf_I  h_aC À ∫j_rªA ≈_Õe …_zØi –C LÃ_¥®Õ À ∂BZ_mG À ¡Œ«Aj_IG …_÷BIE “_ºø …_ßBJMA À î∑jrùA “ºø …∑ I πªg Ωºß ¡Q …Ii  BÕG
. fŒYÃNªA
≈_∏ª LB_N∏ªA ≈ø µIBnªA ’lÜA ü ¬f¥M B¿∑ cmBƒNªBI æÃ¥ªBI ’AlÜA ¬ÃÕ ∆ÃNJRÕ À …√BZJm BI ∆Àf¥N®Õ ∆BQÀfiA Ω«C ≈ø ∆Ã∑jrùA À
∆Af_IDI PÃ_ùA f_®I pÃ_∞ƒªA eÃ_ß Ah_∑ À A Ã_« oŒ_ª —eBJ®ªA ∂B¥ZNmA ü ÀC QDNªA ü ’B∑jq …ª if¥Õ –hªA ∆C ¡∏ê fŒYÃNªA ≈Õe
¡«j_∞∑ f_∑C À , —ja‡B_I À B_I ∆B_ô‚A ¡»ƒ_ß (¬›_nªB»Œºß) ”_∞√ πªh_ª À , ’œ_q ü eB_®ùA ≈ø oŒª Lh®M ÀC B»ŒØ ¡®ƒNM ‘jaC
™Ã_UjI ≈ø¤_Õ ‹ ∆C …_I ‘jYD_Ø B_I ≈ø¤_Õ ‹ ≈_ø ∆fi πªg À # ∆ÀjØB∑ ¡« —ja‡BI ¡« À $ : æB≥ SŒY ¿zªA iAj∏NI —ja‡BI
. …ŒªG eBJ®ªA
D_J√C B_ø æÀC ë # LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG œ÷BIE “ºø O®JMA À $ : (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ æÃ≥ ≈ø …√BZJm A …v¥Õ –hªA Ah« À
. (¬›nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG OŒI Ω«C ≈ø …√C À …Jn√ jvø ü
–C # ∆Àj∏_rÕ ‹ pB_ƒªA j_R∑C ≈_∏ª À pB_ƒªA ”_ºß À B_ƒŒºß A ΩzØ ≈ø πªg ’œq ≈ø BI ∫jr√ ∆C Bƒª ∆B∑ Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
À O_ŒJªA Ω_«C B_ƒŒºß …_N¿®√ À A Ω_zØ ≈ø ©ƒùA πªg , πªg ≈ø Bƒ®ƒø À B◊Œq …I ∫jr√ ∆C ïG ›ŒJm OŒJªA Ω«C Bƒª …√BZJm A Ω®è
. …I ∆Àj∞∏Õ ΩI ïB®M …ºzØ ∆Àj∏rÕ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À pBƒªA ”ºß
¡»Œ_ºß ¡_®√C S_ŒY fÕf_nM À f_ŒÕDM Ω_®U Ω_I ’B_ÜG À iBJUG Ω®U oŒºØ …I AÃ∑jrÕ ∆C ïG ¡ ΩŒJm ‹ SŒÅ ¡»º®U ïB®M …√C BøC À
. fŒYÃNªBI AÃ√Ae À ∫jrªA ≈ß BI AÿvNßBØ “ªBmjªA Ω®è SŒY ¡ºßC A À “ªBmjªA À —ÃJƒªBI
AÀkÃ∞ŒØ ¡»ŒªG AîUjÕ ∆C ¡»®mÀ ü pBƒªA À Ωz∞ªA ΩzØC ë À µáBI AÀfÕC ¡»√flØ pBƒªA ”ºß À ¡»Œºß A ΩzØ ≈ø πªg ∆C BøC À
. ¡«Af»I AÀfN»Õ À ¡»ßBJMBI
¡_»√fi ÀC B»_º«C ∆Ã_®JNÕ ‹ À B_»I ∆Ã_◊J®Õ ›_Ø “ªB_mjªA À —Ã_JƒªA œ« À “¿®ƒªA  h»I ∆Àj∞∏Õ ¡»√flØ ∆Àj∏rÕ ‹ pBƒªA jR∑C ∆C BøC À
. A ∆Àe ≈ø ¡»√ÀfJ®Õ o√‚A À ≈ÜA À “∏÷›ùA ≈ø ’B∑jq …√BZJm ∆ÀhbNÕ À fŒYÃNªA “¿®ƒI ∆Àj∞∏Õ
. “Õ‡A ”ƒ®ø ü ≈Õjn∞ùA jR∑C  j∑g Bø Ah«
›_Ø —j_Ò∞ªA …I œz¥M À Ω¥®ªA …I Ω¥NnÕ Bû …√HØ —ÃJƒªA ∆BŒI ïG …ŒØ ©UjÕ Bû oŒª ’B∑jrªA œ∞√ À fŒYÃNªA ∆C ë À ’œq …Œºß ”¥JÕ À
AÀj_∞∑ Ã_ª À ’AÃ_m ™j_q À f_YAÀ ‘ÃN_nø ”_ºß f_ŒYÃNªA j_øC ü ’B_ŒJ√fiA À ¡_« Ω_I ™BJM‹A “»U ≈ø pBƒªA ”ºß ›zØ  f®ª ”ƒ®ø
. ’BŒJ√fiA ™BJMA ¬f®ª ‹ —jÒ∞ªA ’Afƒª ¡»NIBUG ¬f®ª AÀj∞∑ BòHØ fŒYÃNªBI
j_rªA À _àA Ω¥®ªA µÕj ≈ø “øB A ïG BØBzø ∆Bn√‚A ™Ã√ l»è ∆C …√BZJm A “ÕBƒß ü KUAêA ≈ø ∆C B¿∑ …√C ¡º®Õ ∆C Kè ≈∏ª
“¥IB_nªA B_ƒQBÅC ü …ZŒ_yÃM ij_∏M f_≥ À , œYÃ_ªA À —Ã_JƒªA ΩŒJm ë À …ßjq î√AÃ≥ À …ƒÕe ¬B∏YC …I ∫ifÕ Bñ iÃV∞ªA À ‘Ã¥NªA À
“_®ƒNû  f_ŒYÃNª “_øk‹ “Œº_ufiA B»MjÒØ ”ºß “¿Œ¥Nnø “¿Œºm Lú≥ À —j«B pÃ∞ƒI …ƒø AeAjØC l»è ∆C …NÕBƒß ü KUAêA ≈ø πªh∑
”_ºß ∆B_« ªA ë …Œºß ∆B« ªA À , ΩŒU f®I ›ŒU —eB®nªA `Ài …I ”Œê À jvß f®I Ajvß fŒYÃNªA ΩuC …I œ¥JNnÕ …I ∫jrªA ≈ß
ü À ©Œ¿ÜA ”ºß l÷BU fYAêA ”ºß l÷BÜA À , fŒYÃNªA ∆BŒn√ À ∫jrªA …Œºß ©ƒNô ‹ –eB®ªA ∆Bn√‚A ≈ø fYAêA ∆HØ œYêA À —ÃJƒªA
. …N¥ºa ü œ ‚A ~j¨ªA ∆›ÒI À …NÕB´ ü ™ÃƒªA eBnØ ∫jrªBI ©Œ¿ÜA oJºM
À “_º∞¨ªA —f_≥i ≈_ß pBƒªA ∆ûJƒÕ À …ƒß ∆îØAfÕ À  jøDI ∆ÃøÃ¥Õ fŒYÃNªA x›aHI ∆ÃnJºNø æBUi ™ÃƒªA ü ∆Ã∏Õ ∆C KUAêA ≈¿Ø
. ™BJM‹A À ∂ÃnªA ∆Àe ¡º®NªA À ¡Œº®NªA “ÒIAi pBƒªA îI À ¡»ƒŒI À …MBÕE À  f«AÃq SI À …VVY ’B¥ªHI “ªB»ÜA
¡Œ_º®NI ¡»Œ_ºß …√BZJ_m A ≈_ø Ω_zØ ¡»R_®I À ¡_»¥ºa ü À , (¬›_nªB¿»Œºß) “¿÷fiA À ’BŒJ√fiA pÃ∞√ œ»Ø O√B∑ ∆G pÃ∞ƒªA  h« À
æB¨N_qA ∆H_Ø ¡»Nª›y À ¡»Nº∞´  BÉ µáA ≈ß ©ØAfÕ À ¡»MjÒØ …I œz¥M –hªA µáA ¡«j∑hÕ ≈ø KvƒI pBƒªA ”ºß À , ¡  fŒYÃM
≈_ß ¡«f_®JNØ ~ifiA ïG e›_a‚A ”_ºß ¡»_yjÑ À “_ÕÃŒ√fªA PAh_ºªA ïG ¡»Ih_É “Œ_náA iÃøflª ¡»NªÀAlø À “ÕeBùA æB¿ßfiBI pBƒªA
ü iAf_ªA ‘j_∑g “_vªBÇ ¡»vºaC ≈ÕhªA A ü ∆à ÃNø ∆à DNø æBUi ‹ ê À , “Œ ‚A ≤iB®ùA ≈ø ¡«jÒØ ü Bø ¡»ŒnƒM À PBÕîùA
OaB_m À , “_¥ºàA “_ÕB´ O_ºÒI À , ’B¿nªA À ~ifiA îI æÃuÃùA KJnªA ©Ò¥√A À , ’B¿®ªBI ~ifiA OÒŒYfi ∆BølªA ≈ø “«jI Ω∑
. B»º«DI ~ifiA
, B◊Œ_q B_I ∫jr√ ∆C ïG ΩŒJm A ≈ø fŒÕDNI Bƒª Ω®è : “Õ‡A ”ƒ®ø ∆Ã∏ŒØ “¥Œ¥áA  h« ”ºß “Õ‡A ælƒM ∆C µáA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ¡Œ§®ªA  kÃØ À ∆Bn√‚A —eB®m ë –hªA ‘f A …√fi BƒŒºß A ΩzØ ≈ø ∫jrªA ≈ø ≈øC ü Bƒ√Ã∑ –C πªg
pB_ƒªA jR∑C ≈∏ª À AÃUÃß AgG ¡»ôÃ¥M À , Aú»U AgG ¡»¿Œº®M À , Aú∞´ AgG ¡»»ŒJƒM À AÃn√ AgG ¡« ∑hM πªg ü ∆fi pBƒªA ”ºß À
. …ƒß ∆Ãyj®Õ ΩI …Œºß ∆úJ¥Õ ‹ À …I ∆Ã◊J®Õ ›Ø Ωz∞ªA Ah»I ∆Àj∞∏Õ ΩI A ∆Àj∏rÕ ‹
. Ah«
. SÕeBYfiA ΩÕÀDNI ¡º®ªA ë , G # BƒŒºß A ΩzØ ≈ø πªg $ : …ªÃ¥I …ŒªG iBrùA ∆C : “Õ‡A ”ƒ®ø ü ¡»z®I j∑g À
. “Õ‡A ∂BŒm ≈ø fŒ®I ‘jM B¿∑ ë À
iB_ë iB_a : ¡ Ã_≥ ≈_ø “∞u ∆kêA KnÅ àA “§∞ª # iB»¥ªA fYAêA A ¬C a ∆Ã≥j∞Nø LBIiC C ≈VnªA YBu BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
”_ºß Ω_z∞Õ –h_ªA Ã_« B_¿»ƒø àB_Ø …_UÃI hafiA SŒY ≈ø ÀC Ω®∞ªA SŒY ≈ø B¿»ƒŒI ee Õ î◊Œq fYC iBNaA À KbN√A AgG — a
≈_ø B_¿»ƒø LÃ_ºÒùA ë î◊ŒrªA a À …I ¬BŒ¥ªA î®NÕ –hªA B¿»ƒø LúÒùA ë ∞ªA bØ …I hafiA î®NŒØ “ŒIúÒùA “∞u ü ja‡A
≈ø îÕCjªA a À , …NJYBvø “»U ≈ø î√Bn√‚A a À B«Bƒ∏m “»U ≈ø ≈ÕiAfªA a À …I ©N¿NªA “»U ≈ø îªBùA b∑ …I hafiA “»U
…√C “¥Œ¥áA À , ΩŒz∞M Ω®ØC # aC $ ΩufiA ü àA ∆C LefiA Ω«C j∑g Bƒ« ≈ø À , …MeBJß “»U ≈ø î ‚A a À , …I hafiA “»U
. pBŒ¥ªA ü Ωz∞ªA ≈ø ΩŒz∞NªA Ω®ØC  fŒ∞Õ Bø —eBùA KnÅ fŒ∞M “»Jrø “∞u
ïB_®M …_ƒŒ®M ”_ºß “_VáA ∆B_ŒJª ∂Ã_nø G # iB_»¥ªA f_YAêA A ¬C _a ∆Ã_≥j∞Nø LBIiC C $ : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ∆C îJNÕ jø Bñ À
≈_ø   _´ ∆Àe eÃ_UÃùA µ_áA Ã_« ïB_®M …_√C ∆B_ŒJª ‹ A ∆Àe ≈_ø ”ßf_M ªA LBIifiA j÷Bm îI À …ƒŒI jøfiA eejM ~jØ AgG —eBJ®ºª
À …_Jº “_»U ≈_ø A _a ”¿nÕ BòG ’œrªA ∆HØ πªg ´ ÀC B»√Àe AeÃß À A’fI ’BŒqfiA …ŒªG œ»NƒM –hªA …ª‚A ë ïB®M …√C ÀC LBIifiA
À …_I h_afiA “_»U ≈_ø îØjÒªA fYC î®M ≈ß æA¤nªA …I fÕjÕ LBIifiA j÷Bm ¬C a ë C : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ¥Ø ÃZƒI …I hafiBI …ƒŒŒ®M
. …MeBJß Ã« LjªBI hafiA
“_mf¥ùA …_MAg PBƒŒ®M ÀC …√BZJm A PB∞u ¡«fƒß ¡« À “∏÷›ùA ∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ ¡»√fi î≥j∞Nø BIBIiC ¡»N E ” (¬›nªB»Œºß) …√G ¡Q
∆D_rªA ≈_ø …_vë B_ñ ›_∑ ∆Àf_J®Õ À Byjß À ‹Ã B»¿Œ§ƒNI PB∞vªA îI ∆Ã≥j∞ŒØ B®ªA ü —eB®nªA À àA PB»U B»ŒªG fƒNnM ªA
≈ÜA ∆ÀfJ®Õ À , πªg ´ À KvàA À ≈øfiA …ªG À KáA …ªG À ≈náA …ªG À ~ifiA …ªG À ’B¿nªA …ªG À —if¥ªA …ªG À ¡º®ªA …ªG ∫Bƒ»Ø
À ’B_ŒªÀfiA ≈_ø ∏ªB∑ AeAjØC ∆ÀfJ®Õ À , πªg ´ À ¡¨ªA À fiA À \J¥ªA À j¥∞ªA À ’Bƒ∞ªA À PÃùB∑ B®ªA ü jrªA ’‘eBJø ¡« À
¡_ —h_bNùA Ω_ŒQB¿NªA À ¡»øBƒ_uC S_ŒY ≈_ø À ¡»√B_ŒßC S_ŒY ≈_ø ∆Ã_≥j∞Nø B®Œö ¡« À , ¡« ´ À ∫úùA À î ›nªA ≈ø —jIBJÜA
. ¡»ŒªG B»I …UÃNºª “IÃvƒùA
”_ƒ®ùA KnÅ fŒ∞M “¿º∏ªBØ # iB»¥ªA fYAêA A ¬C $ : æB≥ SŒY iB»¥ªA fYAêBI …∞uÀ À … A lß A j∑hI î≥j∞NùA LBIifiA ΩIB≥ À
. fÕe ªA üj îI ΩIB¥NªA —iÀjzª # ∆Ã≥j∞Nø LBIiC C $ : …ªÃ≥  fŒ∞Õ Bø ≤›a
À , …_ŒªG ’B_ƒ∞ªA À ¬f_®ªA ∂j_ÒNÕ ‹ eÃ_UÀ À …_ŒªG ∆›ÒJ_ºª ΩŒJ_m ‹ “¥Œ¥Y œ« ªA “Œ ‚A “mf¥ùA PAhªA …I eAjÕ “Jº¨ªBI ¡ºß BØ
f_®I Ω BI eÀf¿ùA À ,  fY ’AiÀ ¬Àf®ø Ã»Ø eÀfä Ω∑ ∆fi eÀfû føC ‹ À eÀfä fY …ª ~j∞Õ ∆C ≈∏ô ‹ …√Dq Ah« –hªA eÃUêA
…_n∞ƒª “_ƒÕBJø …MAg ≈ß “UiBa “∞u …ª ~j∞Õ ∆C ≈∏ô πªh∑ ∆B∑ AgG À , KÅ  BƒNø ´ eÃUÀ À eÀfä ´ PAg ïB®M Ã»Ø  føC
≈∏ô À …MAg ü “∞vªA fè ‹ Aj≥BØ À “∞vªA ≤j£ ü eÃUÃø ´ AeÀfä ïB®M …√Ã∑ ïG —jÕB¨ùA  h« “ÕeDNª …MB∞u ü æBáA ë B¿∑
f_UÃÕ ‹ PAh_ªA ΩaAe ü eÀfY eÃUÀ ïG –e¤Õ πªg ∆fi —if¥ªA À ¡º®ªA À —BŒáB∑ “ŒMAhªA …MB∞u îI “√ÃŒJªA À —jÕB¨ùA ~jØ BzÕC
≈_ø BƒÕf_ÕDI B_ø ”_ºß “_ŒƒQêA …_I O_Ø ßA B_û …_º∑ Ah« À , fê À B®Œö jR∏NÕ À PB∞vªA À PAhªA jÕB¨NŒØ …UiBa ü fY ΩaAe ü Bø
. ¡»ØiB®ø
Ah_»I eÃ_UÃø ‹ …_MAhI O_IBQ …_n∞√ ü eÃ_UÃø …√BZJm A ∆C AÃÒ∞M ê …√BZJm …ª‚A eÃUê îNJRùA fƒß πrªA …ŒªG ∂jÒNÕ ‹ B¿¿Ø
À ¡_ºß Ã_»Ø |_®I ”_ºß f_÷Ak PB∞u …ªB¿∑ PB∞u |®I ‹ À …Œºß f÷Ak ´ …ƒŒß Ã»Ø æB¿∏ªA PB∞u ≈ø …ª Bø ∆G À ,   ´ O®ƒªA
. …ƒŒ®I —BŒY À —if≥
ü f_YAÀ À eÃUêB_I ›¥N_nø ‹ …_I AeÃ_UÃø ‹G ’œ_q …_ªBJ≥ oŒª …MAhI  eÃUÀ ü fYAÀ …√C –C PB∞vªA À PAhªA –fYC ïB®M ûØ
. ’œq  j»¥Õ ‹ ’œq Ω∑ j»¥Õ –hªA Ã»Ø PAhªA îß ∆Ã∏M ∆C ‹G “Œ¥Œ¥Y …ª “∞u ∫Bƒ« oŒª –C …MB∞u
–C # iB_»¥ªA f_YAêA A ¬C $ : æB_≥ S_ŒY iB»¥ªA fYAêBI …√BZJm A ±vÕ ∆C (¬›nªB»Œºß) …Nße ªA œ« …º∑ Ah« ïG —iBq‚A À
‹ …_I —eÃ_UÃø œ_« À ‹G PAg …ªBJ≥ ~j∞Õ ∆C ≈∏ô ‹ fYAÀ ΩI îƒQA iBu jaE …ŒªG ±ŒyC AgG –efß fYAÀ ‹ ≈∏ª fYAÀ ïB®M …√C
. “ÕB»√ ïG …Nƒø ‹ À fÅ eÀfä ´ SÅ …√fi πªg Ω∑ “º BI PiBu ‹G À …ƒŒß œ« À ‹G …ª “∞u …ªBJ≥ ~j∞Õ ∆C ‹ À B»n∞ƒI
∆fi iB_»¥ªA fYAêBI ïB®M  BÕG À , î≥j∞Nø ¡»√Ã∏I LBIifiA ±uÀ Bñ æA¤nªA Ah« ü (¬›nªB»Œºß) …ƒø ¡vàA ”ºß “VáA Oó f≥ À
PB∞_vªA À PB∞_vªA î_ß PAh_ªBØ , PB∞_vªA À PAh_ªA î_I - “_yÀj∞ø “_≥j∞M –C - “≥j∞NªA ΩÒJÕ AiB»≥ AfYAÀ “ŒªB®NùA …MAg ∆Ã∑
‹ f_J®Õ ¡ºØ …MAg fJ®Õ À …¿ºß fJß ∆G À , …MAg fJß f¥Ø …¿ºß fJß ≈ø À PB∞vªA À PAhªA fJß PAhªA fJß ≈¿Ø |®I îß B»z®I
. pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À …MAg ‹ À …¿ºß
LB_IiC ~j_Ø ≈_∏ô ‹ gG ¡_»√Àe …_MeBJß O_ƒŒ®M pf_¥M À ïB_®M iB»¥ªA fYAêA A îI À î≥j∞Nø LBIiC îI —eBJ®ªA eejM ~jØ AgHØ
. —eBJ®ªA ü “≥j∞M ‹ À î≥j∞Nø
B_ƒøB»ØC …_ªBƒÕ ÀC BƒªÃ¥ß …I °ŒÑ ∆C ≈ø BMAg ©ØiC À ΩUC …√BZJm A ∆C ≈ø “ŒƒQêA “øBß …Œºß f¿N®Õ –hªA ë À ’œq ∫Bƒ« ”¥JÕ ¡®√
…_MB≥úã |®I ïG —eBJ®ªBI Lj¥N√ ∆C ë Bƒ®nÕ –hªA À , …ª ™ÃzàA À …NÕeÃJ®I …ƒø Lj¥NªA Bƒ®nÕ ‹ À …MeBJ®I …ŒªG …UÃNªA Bƒƒ∏ô ›Ø
…_ø›∑ ≈_ø œ√BRªA jÒrªA ü (¬›nªB»Œºß) iBqDØ  fƒß Bƒª Aî∞rÕ À …ƒø B√ÃIj¥Õ ”NY œùB®ªA ¬B§ƒªA IfM ü PAjQ¤ø œ« ªA “∞ÕjrªA
. …®Øe ïG G # ’B C ‹G …√Àe ≈ø ∆ÀfJ®M Bø $ : …ªÃ≥ ßC
‹G AÀf_J®M ‹C j_øC ‹G ¡_∏áA ∆G ∆BÒº_m ≈_ø B»I A æl√C Bø ¡∑⁄BIE À ¡N√C B«Ã¿NŒ ’B C ‹G …√Àe ≈ø ∆ÀfJ®M Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø B_¿« ´ î_I À B¿»ƒŒI ∫ rø ¡∏áA ∆fi ©Œ¿Vºª LBÒàA ¡¿ß ¡Q ‹ÀC ≈VnªA ü …ŒJYBu LBÒÇ (¬›nªB»Œºß) CfI , G #  BÕG
. ∆BQÀfiA —fJß
…_ªG À ’B¿_nªA …_ªG “_§∞º∑ ’B_ fiA Ω_IB¥ø ü —eB_J®ªA ©_¥NØ ’B_ fiA  h« ’AiÀ PBŒ¿nø ‹ …√C ≈ß “ÕBƒ∑ ’B fiA ≈ß ‹G —eBJ®ªA œ∞√ À
. πªg j÷B§√ À …ª‚A ≈IA À ¬fiA À LfiA À ªA …ªG À jZJªA …ªG À ~ifiA
f_YC œøB_mfiA  h_« ©_zÕ –C j_váA ”_ƒ®ø ü …√HØ # ¡∑⁄BIE À ¡N√C $ : …ªÃ¥I PBŒ¿nø B«’AiÀ oŒª ’B fiA  h« ∆Ã∑ f∑C f≥ À
”_ºß …Òº_nNª ∆B_« ªA Ã_« ∆BÒº_nªA À # ∆BÒºm ≈ø B»I A æl√C Bø $ : …ªÃ¥I BŒ√BQ  f∑C ¡Q , B«Ã¿N®yÀ ¡∑⁄BIE À ¡N√C ΩI ¡∑ ´
“_Œ«ÃªfiA B_ O_JRÕ ∆B∑ h◊ƒŒY À , B«’AiÀ PBŒ¿nø B ∆C ”ºß æfÕ ∆B«jI ≈ø “Œ¿nNªA  h»I ÀC ’B fiA  h»I A æl√C Bø –C æÃ¥®ªA
. B ¡∏MeBJß OZvØ “ÕeÃJ®ùA –C
QD_NªA ü ‹›¥N_mA À “ßB∞_q B_ O_JRÕ ∆DI B»MeBJß ”ºß “VY A æl√C Bø –C —eBJ®ªA ïG Af÷Bß # B»I $ ¿y ∆Ã∏Õ ∆C l÷BÜA ≈ø À
. æBY Ω∑ ”ºß A ïG jøfiA ∆HØ B»ŒªG …UÃNªA À B»MeBJß \vM ”NY
.# ‹G ¡∏áA ∆G $ :  f®I …ªÃ¥I iBqC …ŒªG À
π_ªBø ‹ À , ≤j_vNªA ¬B_ó π_ºô ≈_û ‹G ¡Œ¥NnÕ ‹ Bø jøC ü ¡∏áA gG “NJªA …ŒØ KÕi ‹ Bû # ‹G ¡∏áA ∆G $ : …ªÃ≥ ßC ë À
. …ª ‹G ”ƒ®ùA “¥Œ¥Å ¡∏Y ›Ø …√BZJm A ‹G “¥Œ¥Y eBJ®ªA “ŒIjM À B®ªA iÃøC ü IfNªA À ≤jvNºª
B_»I A æl_√C B_ø $ : Ω_J≥ …_ªÃ≥ ü …Mf÷BØ BøC , B®ø B¿»ºŒº®Nª Bu  f®I Bø À …ºJ≥ B¿ŒØ fŒ∞ø # ‹G ¡∏áA ∆G $ : …ªÃ≥ ßC ë À
∆C B_¿∑ ¡_∏áA PB_JQG K_√BÜ ≈¿_zNø …_√flØ #  BÕG ‹G AÀfJ®M ‹C jøC $ : f®I …ªÃ≥ ü …Mf÷BØ BøC À , B∞√E Pj»£ f¥Ø # ∆BÒºm ≈ø
A æl_√C Bø $ : ΩŒ≥ Bù …√D∏Ø B®ø îJ√BÜA ü hØB√ ïB®M …¿∏Y À , KºnªA K√BÜ ≈¿zNø # ∆BÒºm ≈ø B»I A æl√C Bø $ : ΩJ≥ …ªÃ≥
. Ω®∞ªBI ’œU πªhª À #  BÕG ‹G AÀfJ®M ‹C jøC $ : ΩŒ¥Ø # —eBJ®ªA jøC ü …I ¡∏Y Ag B¿Ø $ : ΩŒ≥ # ∆BÒºm ≈ø B»I
A æl_ƒÕ ∆C _´ ≈_ø ¡∑⁄BIE À ¡N√C ‹G B»®zÕ PBŒ¿nùA ≈ß “ŒªBa ’B C ‹G A ∆Àe ≈ø ∆ÀfJ®M Bø - ¡ºßC A À - “Õ‡A ”ƒ®ø À
B»NßB∞q ΩŒƒª B»MeBJß ‘Ãße ¡∏ª \vÕ ”NY QDNªA ü 曥Nm‹A ≈ø B◊Œq ÀC A fƒß “ßB∞q B ∆C ”ºß æfÕ B√B«jI  fƒß ≈ø …√BZJm
. B«jq ≈ø BØÃa ÀC B« a ü B®¿ ÀC ,
¡Œ_¥ªA À , …_ƒß πÕjrªA œ∞√ À A fŒYÃM ≈ø  j∑g Bø ïG …I rŒØ # ∆ÿº®Õ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À ¡Œ¥ªA ≈ÕfªA πªg $ : …ªÃ≥ BøC À
”_ºß –Ã_¥ªA Ã_«  f_YÀ fŒYÃNªA ≈Õe ∆C ”ƒ®ùA À , ©z®zNùA À ælªlNùA ´ …≥Bm ”ºß ¡÷B¥ªA ÀC   IfM ”ºß –Ã¥ªA jøfiBI ¡÷B¥ªA ë
≈_∏ª À , ∆›_ÒI ´ ≈ø “Œ¥áA À œ´ ´ ≈ø fqjªA …ŒØ –hªA ælªlNùA ´ ¡∏ A ≈ÕfªA À , —eB®nªA ælƒø ïG …≥Ãm À ©¿N A —iAeG
, π_ªg ∆ÿº®Õ ‹ Ω¥®ªA “øB¥NmA À Kº¥ªA “ø›m AÃøjY “Œ√B∞ªA BŒ√fªA ≤iBak ü ¡»∑B¿»√A À pÃn A À oáBI ¡»n√fi pBƒªA jR∑C
. ∆Ãyj®ø —ja‡A ≈ß ¡« À BŒ√fªA —BŒáA ≈ø Aj«B£ ∆ÿº®Õ BòG À
—iAeG ”_ºß –Ã_¥ªA Ã_« …_√C B_øC À , ∆B« ªA ≈ø (¬›nªB»Œºß) …øB≥C Bø …√BŒI ü œ∞∏ŒØ ©≥AêA “¥IBÒø À fqjªA …ŒØ ≈Õe fŒYÃNªA ∆C BøC
iB_nØ ©_≥Aúª µIB_Òø µ_Y ”_ƒJø ”_ºß …_qB®ø ¬B∏YC À …MBŒY ≈ƒm ”ƒI AgG …MBŒY nø ü f®nÕ BòG ™ÃƒªA Ah« ∆flØ œ√Bn√‚A ©¿N A
. OIBQ ΩuC ”ºß f¿N®Õ ‹ üAja Ω BI ”ƒJø ”ºß B«BƒI AgG ‹ B»Œºß
”_ºß fYAÀ ∆B«jI #  BÕG ‹G AÀfJ®M ‹C $ - …ªÃ≥ ïG - # ≈VnªA YBu BÕ $ : …ªÃ≥ ßC B®Œö îNÕ‡A ∆C ¬f¥M Bø ©Œö ≈ø ∆BI f¥Ø
‹ iB_»≥ f_YAÀ  eÃ_UÀ ü …√BZJ_m B_Ø …MAhI  eÃUÀ LÃUÀ À …n∞√ ü …NŒ«Ãªfi O√B∑ ∆C eÃJ®ùA —eBJß ∆C …ºvä , —eBJ®ªA fŒYÃM
”ºß ΩŒªe ›Ø  fƒß ’B®∞q …ª ’B∑jq A ´ “ E ∆Ã∏ª O√B∑ ∆G À , “ ‡A ef®Nª ”ƒ®ø ›Ø jaE jQ¤ø   QDM ©ø ‹ À ∆BQ …ª iÃvNÕ
. ë ‹G fJ®Õ ‹ ∆C …÷BŒJ√C ∆BnºI À Ω¥®ªA µÕj ≈ø ¡∏Y A ∆HØ …Ø›a ”ºß ΩŒªfªA ΩI …√BZJm A ΩJ≥ ≈ø ¡ “ßB∞rªA PÃJQ
: …_ªÃ≥ ë À ïÀfiA ü B¿Ø fŒYÃNªA ”ºß ªe ∆Bƒ¿zNM îNÕ‡A ∆C ≤Br∏ºª B®JM   n∞M ü –ÀBzŒJªA  eiÀC Bø eBnØ j»§Õ πªhI À
G # ’B_ C ‹G …_√Àe ≈_ø ∆Àf_J®M B_ø $ : …_ªÃ≥ Ã_« À “Œ√BRªA ü Bø À , œIBÒa ΩŒªe # iB»¥ªA fYAêA A ¬C a ∆Ã≥j∞Nø LBIiC C $
. ¬BM ∆B«jI
¡_Q “_IBÒàA µ_Õj ”_ºß “_ ‡A gB_ÖA ”_ºß fŒYÃNªA ∆BZUi ‹ÀC ¡ îI “VáA ¬AlªG À —ÃßfªA ü XifNªA ≈ø Ah« À : –ÀBzŒJªA æB≥
±_Nƒø î¿_n¥ªA ›_∑ À ¨ªB_I B_øG À PAh_ªBI B_øG —eB_J®ªA ∂B¥ZNmA ∆HØ “Œ ‚A µZNnM ‹ B»√ÀfJ®Õ À “ E B»√ÿnÕ Bø ∆C ”ºß ≈«jI
. …√Àe ¡º®ªA œzMjÕ ‹ À   ´ Ω¥®ªA œzN¥Õ ‹ –hªA ¡Œ¥NnùA ≈ÕfªA À ¡ÕÃ¥ªA µáA ë Bø ”ºß w√ ¡Q B¿»ƒß
. ”»N√A
f_YAêA $ f_Œ≥ ≈_ø B_»ŒØ B_ø …MBØ f≥ À , œIBÒàA ∆BZUjªA …ƒø j»§NmBØ àA “§∞ª ≈ø ïÀfiA “Õ‡A ü Bø πªg ïG  CfY –hªA Ω®ª À
∆Àe îN_Õ‡A ™Ã_¿â æêf_ø Ã_« “Œ√BRªA “Õ‡A ”ƒ®ø ≈ø  j∑g –hªA ∆C À , ∆B« ªA ≈ø ∆BNÕ‡A …ƒ¿zNM Bø jÕj¥M OØjß f≥ À # iB»¥ªA
. KnZØ “Œ√BRªA
ü Ω_®∞M _ªA “_≥j∞NùA LBJmfiA …Mif¥I j»¥Õ –hªA fYAêA A ∆C …vbºø jaE …UÃI fŒYÃNªA ”ºß î√B«jI îNÕ‡A æêfø ij¥Õ Bñi À
Ã_« B_¿∑ ≤Aj_ fiA |≥B_ƒNø _´ f_YAÀ ¬B_§√ B_»ƒø ¡§N_ƒÕ ”NY |®I ©ø B»z®I “ßÃNùA “≥j∞NùA B«iBQE ¡÷›M ”ºß B»≥ÃnÕ À ∆Ã∏ªA
—eB_zNø IAf_M À “_∞ºNã “_¿§√C B»MeB_zø À B»≥j∞Nª B»ƒø \q M î≥j∞Nø LBIiC ≈ø a LBJmfiA µØAÃM À ¬B§ƒªA —fYÀ ≈ø eûrùA
. œøÿ®ªA fYAêA IfNªA eBnØ À œ√Ã∏ªA ¬B§ƒªA —fYÀ ¬Bv∞√A ïG –e¤M
∆fi Ω_¥ƒªA K√BU ≈ø ‹ À Ω¥®ªA K√BU ≈ø ‹ ¡∏NŒ¿nNI XiBàA ü B»MBŒ¿nø eÃUÀ ”ºß ΩŒªe ‹ ’B C A ∆Àe ≈ø —eÃJ®ùA “ ‡A ¡Q
.  fYÀ A ‹G fJ®Õ ‹ ∆DI ‹G œYêA “»U ≈ø AÀjø¤Õ ’BŒJ√fiA À fŒYÃNªA ”ºß ‹G æfÕ ‹ Ω¥®ªA
. ”»N√A
À , 22 : ’B_ŒJ√fiA : # BMf_n∞ª A ‹G “_ E B_¿»ŒØ ∆B_∑ Ã_ª $ ïB®M …ªÃ≥ ”ƒ®ø ”ºß ïÀfiA “Õ‡A ælƒÕ - ‘jM B¿∑ - jÕj¥NªA Ah« À
. B»NßB∞q ü A ∆gG “»U ≈ø B»NŒ«ÃªC œ∞√ À B»MAhI A ‹G “ E “Œ«ÃªC œ∞√ ”ºß “Œ√BRªA “Õ‡A ¡¿®Õ
’œq Ω∑ j»¥Õ B« QDM ü LBJmfiA j»¥Õ B¿∑ …√BZJm A ∆HØ fŒ¥ø ´ ≈ø # iB»¥ªA $ : …ªÃ≥ ∂› ‚ AfŒŒ¥M …ŒØ ∆C : ‹ÀC …Œºß ejÕ À
”_ºß —j«B_¥ªA …_MfYÀ ©_ø ”MD_NÕ ›_Ø   QD_M ü À …_n∞√ ü …ª›¥N_mA ü …_ª œ√B_Q ‹ À  eÃUÀ ü …ª œ√BQ ›Ø  iBQE À …N∞u À …MAg ü
À …_MAg ü …_ƒß Ω¥Nnø BøG …√Àe ~j∞Õ –hªA …ª‚A À ,  jøC ü …ƒß Ω¥NnÕ jøC ‹ À ,  eÃUÀ ü …ƒß Ω¥NnÕ ’œq ~j∞Õ ∆C ∂› ‚A
. j»£ B¿∑ æBä ≈ÕjøfiA ›∑ À , KnZØ …MAg iBQE ü …ƒß Ω¥Nnø BøG À B®Œö …MAg iBQE
Ã_« B_¿∑ …_¿∏Y À A ∆gH_I “_ E B»√Ã∑ °ŒƒM - OØjß B¿∑ - “Õ‡A ∆HØ ¡¿®ø ´ ≈ø “Œ√BRªA “Õ‡A xÃvà B¿Œ¿®M …ŒØ ∆C : BŒ√BQ À
“_Œ«ÃªC …_¿∏Y À ïB®M …√gHI “ ÃùA “Œ«ÃªfiA  h« ∆C \yAêA ≈ø À G # ‹G ¡∏áA ∆G ∆BÒºm ≈ø B»I A æl√C Bø $ : …ªÃ≥ j«B£
. B®Œö ¨ªBI À PAhªBI “Œ«ÃªfiA ≈ø ¡ßC ë Bø ‹ ¨ªBI “Œ«ÃªC –C “ŒMAg “Œ«ÃªC ‹ “ßB∞q
…_ŒØ –h_ªA j_øfiA œ_z≥ …_mCi ≈_ø _ÒªA Ω_∑DNØ Kº_vŒØ ja‡A BøC À Ajú …Ii œ¥nŒØ B¿∑fYC BøC ≈VnªA YBu BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
œ_√AiC œ_√G $ : B_¿»ƒø æB_≥ ≈_ø B_Õ⁄i Ω_ÕÀDM , G # B¿∑f_YC BøC $ : …ªÃ≥ ∆DI “ŒyB≥ “JmBƒùA “ƒÕj≥ À , j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø # ∆BŒN∞NnM
. ja‡A BÕ⁄jª ΩÕÀDM , G # ja‡A BøC À $ : …ªÃ≥ À # Ajú jvßC
œ√B_RªA …_º®ª À B_Õ⁄jªA  AÃße ü …n∞√ Lh∑ B¿«fYC ÀC îJYBvªA ∆DI iB®qG ≈ø Ãºë ‹ # ∆BŒN∞NnM …ŒØ –hªA jøfiA œz≥ $ : …ªÃ≥ À
∆C : (¬›_nªB¿»Œºß) O_ŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø “ÕAÀjªA ≈ø eiÀ Bø Ah»I fÕDNÕ À , …mCi ≈ø ÒªA Ω∑C À KºvªBI  BÕ⁄i ΩÕÀDM © Bù
–C # ∆BŒN∞NnM …ŒØ –hªA jøfiA œz≥ $ : (¬›nªB»Œºß) æB¥Ø BÕ⁄jªA ≈ø πŒºß Ovv≥ B¿ŒØ OIh∑ œ√G : …ª æB≥ îJYBvªA ≈ø œ√BRªA
. …ƒß xBƒø ‹ ™ÃÒ¥ø œz¥ø …ŒØ B¿NŒN∞NmA –hªA ΩÕÀDNªA ∆G
ü j÷B¿zªA # îƒm ©zI ≈VnªA ü SJºØ …Ii j∑g ∆BÒŒrªA  Bn√DØ πIi fƒß œ√j∑gA B¿»ƒø XB√ …√C ≈£ –hºª æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
RÕ Bñ πIi fƒß œ√j∑gA : B¿»ƒø ÃVƒŒm …√C ë ≈£ –hºª ±mÃÕ æB≥ –C ±mÃÕ ïG “®UAi # SJª $ À # ≈£ $ À # æB≥ $ : …ªÃ≥
. ≈VnªA ≈ø Ujë …º®ª …Nõi
∂›_ G ≈_ø …_º®ª S_ÕeBYfiA Ω_ÕÀDM …¿ºß …Ii ∆DI …êjvM À …I ™ÃÒ¥ùA œz¥ùA ≈ø …√DI B¿ …êjvM ©ø  eB¥NßA ”ºß ≈§ªA ∂› G À
. 46 : —j¥JªA : # ¡»Ii AÃ≥›ø ¡»√C ∆Ã§Õ ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ¥∑ ∆Ej¥ªA ü j÷B§√ …ª À eB¥Nß‹A µºÒø ”ºß ≈§ªA
. …ƒø eB»NUA ≈ß æÀC Bø æÀC BòG …√C ”ºß æfÕ  eB¥NßA ”ºß ≈§ªA ∂› G ∆G : ¡»z®I æÃ≥ BøC À
À $ : …_ªÃ¥I π_ªg f_ÕC …√BZJm A À # ∆BŒN∞NnM …ŒØ –hªA jøfiA œz≥ $ : …ªÃ≥ ü …¿º®I B¿ `ju …√C …ŒªG —iBq‚A Bƒøf≥ Bø  fn∞Õ
. §ªA eB»NU‹A üBƒÕ Ah« À # SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿º®ƒª
. B¿»ƒø XB√ …√C KYBvªA πªg ≈£ –hªA …JYBvª ±mÃÕ æB≥ –C æÃuÃùA ïG B®UAi # ≈£ $ ¿y ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿NYA f≥ À
. ∂BŒnªA  fßBm ∆G …I pDI ‹ ”ƒ®ùA Ah« À
ÀC …_Ijª  j∑h_Õ ∆C œUBƒªA …JYBu ∆BÒŒrªA ”n√DØ –C # –hªA $ ïG ∆B®UAi ∆A ¿zªA , G # …Ii j∑g ∆BÒŒrªA  Bn√DØ $ : …ªÃ≥ À
…_ªÃ¿®ø ïG if_vùA “ØB_yG Ω_ŒJ≥ ≈_ø …_Ii ïG j∑h_ªA “ØB_yHØ —j_r®ªA ∆Àe Bø ©zJªA À îƒm ©zI ≈VnªA ü ±mÃÕ SJºØ …Ii fƒß
. “nI›ùA ≈ø ™ÃƒI ≤Àj§ùA ïG ÀC ≤jáBI …ŒªG ‘f®ùA
≈V_nªA ≈_ø …_MBå ü   _´ ΩÕh_I µ_º®NØ …√BZJ_m A j_∑g ±_mÃÕ ”_n√C ∆BÒŒrªA ∆C fŒ∞Õ ”NY ±mÃÕ ïG ≈Õ ¿zªA ™BUiG BøC À
. “ÕAÀjªA ïG Kn√ Bñi À ¡»z®I  j∑g B¿∑ îƒm ©zI ≈VnªA ü SJºØ πªg ”ºß K≥îØ
∆BÒŒ_rºª ΩŒJ_m ‹ î_vºbùA ∆C ”_ºß w_√ À î_vºbùA ≈ø (¬›nªB»Œºß) …√Ã∑ ”ºß w√ …√BZJm A ∆HØ LBN∏ªA w√ ±ªBë B¿¿Ø
. —iÃnªA  h« ü …Œºß A ”ƒQC Bø ïG BØBzø ¡»ŒªG
“¥RªA ∫jM KUÃÕ BòG ΩI …ŒØ ©¿Òø ‹ B¿ŒØ B®¿ …√Ã∏ª Ω»ÜA ¡§ßC ≈ø πªg ∆HØ LBJmfiBI ΩmÃNªA ∫jM KUÃNnÕ ‹ x›a‚A À
. “NJªA πªhI j®rÕ Bø # πIi fƒß œ√j∑gA $ : …ªÃ≥ ü oŒª À B»Œºß eB¿Nß‹A À B»I
±mÃÕ ∆Àe œ≥BnªA ë œmBƒªA ∆C ”ºß “áBu “ƒÕj≥ , G # “øC f®I j∑eA À B¿»ƒø Bå –hªA æB≥ À $ : îNÕE f®I ïB®M …ªÃ≥ ∆C ”ºß
.
œ÷AÀi SÅ
…ƒƒV_nŒª - PB_Õ‡A AÀCi B_ø f_®I ≈_ø ¡_ AfI ¡Q $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , œ¿¥ªA n∞M ü
B«B_vß B_¿ºØ , LBJªA ”ºß  BÕG B»NIgBâ © ”NY LBJªA B¿»≥BJNmA À jIe ≈ø ∂jbùA wŒ¿¥ªA À vªA —eB»q PBÕ‡BØ # îY ”NY
–h_ªA À , LAjrªA KYBu ja‡A À kBJa B¿«fYC πº¿ºª ∆AfJß : æÃ¥Õ ∆BŒNØ ≈VnªA …®ø Ωae À . …nJY ”NY B»UÀlI “®ªÃø ælM
. kBJàA ë ¬BƒùA jÕ À Lh∑
: æB_≥ ? πNßBƒu Bø : …ª AêB≥ ≈VnªA Ωae B¿ºØ …√B§∞ê îºUi ±mÃŒI πºùA Ω∑À À : æB≥ œ¿¥ªA ¡Œ«AjIG ≈I œºß SÕfáA j∑g À
 fƒß πNªlƒø ©∞MjM À πºùA LAjq ”ºß vM À XjÖ : ±mÃÕ æB≥ . Ajú jv®Õ æB≥ B¿∑ …øBƒø ü îº∑ÃùA fYC ‘CjØ . BÕ⁄jªA ßC
À π_ºùA π_ºN¥Õ O_√C : ±_mÃÕ …_ª æB_¥Ø π_ªg ‘Ci ≈_∏Õ À , …_ƒø _ÒªA Ω∑DM AlJa œmCi ∂ÃØ ΩõC œ√AiC œ√G : ja‡A æB≥ À ,
B_øC ≈V_nªA YB_u B_Õ $ : A ”_∏Y B_¿∑ ±mÃÕ æB¥Ø πªg iC œ√G : æB≥ À ΩUjªA πZzØ , πmCi ≈ø ÒªA Ω∑DM À πJºvÕ
A f_Jß Ã_IC æB_¥Ø . # ∆BŒN∞N_nM …_ŒØ –h_ªA j_øfiA œ_z≥ - …mCi ≈ø ÒªA Ω∑DNØ KºvŒØ ja‡A BøC À - Ajú …Ii œ¥nŒØ B¿∑fYC
B_¿ºØ pÃ_J A ”_ºß ©_mÃÕ À , XB_NZ¿ºª o¿NºÕ À , |ÕjùA ”ºß ¬Ã¥Õ ∆B∑ : æB≥ # îƒn A ≈ø ∫Aj√ B√G $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªB»Œºß)
∆BÒŒ_rªA  Bn√DØ $ : A æB≥ B¿∑ ∆B∏Ø # πIi fƒß œ√j∑gA $ : ±mÃÕ …ª æB≥ oJáA ≈ø XÀjàA Ajú jv®Õ …øÃ√ ü ‘jÕ ≈ø eAiC
. # …Ii j∑g
À , πºùA ΩJ≥ ≈ø …Œºß îº∑Ãø B√B∑ BòG À î√ÃVnø B√Ã∏Õ ≈VnªA ü …ŒJYBu ∆C B«j«B£ À , œ§∞ª LAjÒyA “ÕAÀjªA ü À : æÃ≥C
. # B¿»ƒø Bå –hªA æB≥ $ : …ªÃ≥ À # B¿»ƒø XB√ …√C ≈£ –hºª æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥ j«B£ πªg ¡÷›Õ ‹
. lÕl®ªA ë : æB≥ # πIi fƒß œ√j∑gA $ : A æÃ≥ ≈ß : “ßB ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
æÃ_mi æB_≥ : æB_≥ pB_Jß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À œ√A ÒªA À jÕjU ≈IA À PBIÃ¥®ªA LBN∑ ü BŒ√fªA œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
A _´ fƒß ≈ø Xj∞ªA œ¨NJÕ SŒY SJª Bø æà ≈VnªA ü SJª Bø æB≥ ªA “¿º∏ªA ±mÃÕ Ω¥Õ ê : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A
. ïB®M
A ¡_Yi $ : …_§∞ª À , (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_ƒß —j_Õj« œ_IC ≈_ß …_ÕÀejø ≈_IA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA ≈ß  AÀi À : æÃ≥C
. B¿« ´ À ≈náA À “øj∏ß ≈ß …ºRø –Ài À # SJª Bø æà ≈VnªA ü SJª Bø πIi fƒß œ√j∑gA : Ω¥Õ ê ±mÃÕ
(¬›_nªB»Œºß) A f_Jß œIC ≈ß , KŒ®q ≈I LÃ¥®Õ ≈ß À LÃ¥®Õ œIC ≈IA ≈ß À æBIj ≈ß ,   n∞M ü œqBŒ®ªA  Bƒ®ø ü Bø ‘Ài À
O¥_m –h_ªA O_nª À C ? ≈_náBI pB_ƒªA ”ºß πNºzØ À πŒIC ïG πNJJY –hªA Onª C : ±mÃŒª A æB≥ $ : æB≥ afiA •∞ª À ,
Ãßf_M ÀC “_Œßi ©_ØjM ∆C ”ºß πºõ B¿Ø ? —ÃnƒªA fŒ∑ πƒß OØju –hªA Onª À C ? KÜA ≈ø πNUjaC À πMh¥√DØ —iBŒnªA πŒªG
. LBN∏ªA w√ ±ªBÖ PBÕAÀi B BRøC À  h« ∆C ¬f¥M f≥ À , îƒm ©zI Oº≥ Bù SJªBØ ? œ√Àe ë B≥úã
f_ƒß œ_√j∑gA $ : …_ªÃ≥ : PAj_Rß T›_Q (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ jRß : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü Bø B»ºRø À
æB¥Ø ? O¿¿« îY ‹ À : ΩŒ÷ U …ª æB¥Ø # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C ¡º®Œª πªg $ : …ªÃ≥ À # ∆Ã≥iBnª ¡∏√G $ : …MÃa‚ …ªÃ≥ À # πIi
. (¬›nªB»Œºß) µÕfvªA ïG \ÕjvªA Lh∏ªA À “Õj∞ªA “Jn√ “ÕAÀjªA ü À # œn∞√ ’‘jIC Bø À $ :
. ∆Ã≥iBnª ¡∏√G : …ªÃ≥ À , πIi fƒß œ√j∑gA : …ªÃ≥ À , B»I …¿« œ« T›RªA …MAjRß ∆C PBÕAÀjªA  h« |®I ü À
. …IBN∑ wƒI PBÕ ∞ùA  h« ≈ø …÷ Õ …√BZJm A À
∆Ḡ ”‰ _‰Õ’Ê i ”_Ø ”√Ã_ÂNØÙ CÚ fl
Û ¿‰ ªÙ A B‰»ÕÚDÕ‰ OnÍIB‰Õ j‰ a‰ CÛ À‰ jzÂa OÚºJƒm ©‰ JÊ m À‰ Ë≤B‰VßÍ Ë©ÊJm ≈Ï »Â ºÛ ∑ÙDÕ‰ ∆B‰¿mÍ P‰j¥Ú I‰ ©‰ JÊ m ‘‰iCÚ ”√Ḡ πͺ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ≥ ‰À
¡∏Â◊_J√‰CÛ B_‰√CÚ “ÏøCÛ f‰ ®Ê I‰ j‰ ∑Ú eÏ A À‰ B‰¿»Â ƒÍø BÚå ‘Íhª̇A æ‰ BÚ≥ À‰ (44)î
‰ ¿Í ºÍ ®‰ IÍ ¡¯ ºÚ YÊ fiÚ A Ω̄ÕÀ̄ÙDN‰IÍ ≈ çÙ B‰ø À‰ ¡ÚºYÊ CÚ S‰̈yÚC AÃÛªBÚ≥ (43)∆‰ À ®Ê M‰ B‰Õ’Ê jÌ ºÍª ¡Ê NƒÛ∑
”º‰®ª̇ OnÍIB‰Õ j‰ a‰ CÛ À‰ jzÂa OÚºJƒm ©ÊJm ‰À Ë≤B‰VßÍ Ë©JÊ m ≈Ï Â»Ûº∑ÙDÕ‰ ∆B‰¿mÍ P‰j¥Ú I‰ ©ÊJm ”Ø B‰ƒNÍØÙ CÚ µÂ ÕfvªA B‰»ÕÚC ±mÃÂÕ (45)∆¯ ÃÛºmÍ iÊ DÚØÚ …Í ºÍ ÕÀ̄ÙDN‰IÍ
≈Íø ”MÙDÕ‰ ¡Ï Q (47)∆‰ ÃÛº∑ÙDM‰ BÏ¿ø ›
ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ …Í ºÍ Jƒm ”Ø  Â ÀÂih‰ ØÚ Ê fv‰Y B‰¿ØÚ BıIÚCe‰ î
‰ ƒÍmÍ ©‰ JÊ m ∆‰ ÃÂßi‰ lÊ M‰ æ‰ BÚ≥ (46)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ ¡Ê »Â º̇‰®ªÚ p
¯ BσªA ïḠ ©Â UÍ iÊ CÚ
(49)∆‰ ÀÂj_Ív®Ê Õ‰ …Í ŒÍØ À‰ pBσªA TB‰̈ÂÕ …Í ŒÍØ Ë¬B‰ß πͪg‰ fÍ ®Ê I‰ ≈Íø ”MÙDÕ‰ ¡Ï Q (48)∆‰ Ãv
Í ÑÙ BÏ¿ø ›
ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ ≈Ï Ú ¡Ê NÂøÊ fÏ ≥Ú B‰ø ≈‰ ºÙ ∑ÙDÕ‰ ËeA‰fqÍ Ë©JÊ m πͪg‰ fÍ ®Ê I‰
(50)Ë¡Œ_ͺ߉ ≈Ï «Í fÍ _ÊŒ∏Ú IÍ ”I‰i ∆Ï Ḡ ≈Ï »Â ÕÍfÕÊCÚ ≈‰ ®Ê ÒÚ≥ ”Nª̇A —Í Ã‰ nƒªA æ B‰I B‰ø … ºÙ ◊‰nÚØ πIi‰ ïḠ ©Ê UÍ iÊ A æ‰ BÚ≥ æ ÃmÏjªA  Â ’‰ B‰U BÏ¿ºÚ ØÚ …Í IÍ ”√ÃÂN÷ÊA πͺùÙ‰ A æ‰ BÚ≥ À‰
B_‰√CÚ µÌ _‰ZªÙA w‰Z_v‰Y ≈‰ ◊‰_ÙªA l̄_Õl̄‰®ªÙA PÚCj‰ _ÊøA O
Í _ÚªBÚ≥ ’Ã_m ≈_Íø …Í ŒÊ ºÚ ߉ B‰ƒ¿Ê ºÍ ߉ B‰ø …Í º̇ª s‰Y ≈‰ ºÙ Û≥ …Í n
Í ∞Ù √Ï ≈‰ß ±mÃÂÕ ≈Ï MÌe‰Ài‰ gÊ Ḡ ≈Ï ∏Û JÂÒ‰a B‰ø æ‰ BÚ≥
”_nÙ∞√‰ ‘
 j _‰ICÛ B‰ø À‰ * (52)î
‰ ƒÍ÷B‰à
Ù A f‰ ŒÊ ∑Ú ‘Íf»Ê Õ ‹ …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ À‰ K
Í ŒÊ ‰̈ÙªBÍI … ƒÊ a CÚ ¡Ê ªÚ ”√ÚC ¡‰ ºÚ ®Ê Œ‰ªÍ πͪg‰ (51)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ ¿Í ªÚ … √ÏḠ À‰ …Í n
Í ∞Ù √Ï ≈‰ß … MÌe‰Ài‰
π_Ï√Ḡ æ‰ B_Ú≥ … _‰¿º̇∑ BÏ¿ºÚ ØÚ ”nÙ∞ƒ‰ªÍ … vͺb
Ê N‰mÚC …Í IÍ ”√ÃÂN÷ÊA πͺ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ≥ À‰ (53)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞´Ú ”I‰i ∆Ï Ḡ ”I‰i ¡‰ YÍ i‰ B‰ø ‹Ḡ ’Í ÃnªBÍI Û—i‰ BÏøfiÚ oÙ∞ƒÏªA ∆Ï Ḡ
B_‰»ƒÍø CÛÃÏ _‰JN‰Õ‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”_Ø ±_mÃÂŒªÍ B_σ∏˙ ø‰ πͪh‰ _Ú∑ À‰ (55)Ë¡ŒÍºß‰ ˆ•ŒÍ∞Y‰ ”√Ḡ ~
¯ iÊ fiÚ A ≈¯ ÷A‰la‰ ”º‰ß ”ƒÙº®‰ UÊ A ‰æBÚ≥ (54)ËîøÍ CÚ Ëî∏Í ø‰ B‰ƒÕÊf‰ ªÚ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA
(57)∆‰ ÃÛ¥NÏÕ‰ AÃÂ√B∑ À‰ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhº̇˛ª Ë a‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A j UÊ fiÚ ‰À (56)î
‰ ƒÍn
ÍZÊ Â¿ªÙA j‰ UÊ CÚ ©Â ŒÍzÂ√ ‹ À‰ ’ BrÏ√ ≈‰ø B‰ƒNÍõ
Ú j‰ IÍ KŒÍv√ ’ Br‰Õ SÊŒY‰
∆BŒI
ü B_Œ√BQ π_ºùA µ_Œ¥Ñ B_»ŒØ À , π_ªg ïG “_Õe¤ùA LBJmfiA À jvø —lß …ºŒ√ À ≈VnªA ≈ø (¬›nªB»Œºß) …UÀja “v≥ PBÕ‡A ≈¿zNM
. ¬BNªA …M’AjI iû£ À …øB»MA
. “Õ‡A jaE ïG # ≤BVß ©Jm ≈»º∑DÕ ∆B PAj¥I ©Jm ‘iC œ√G πºùA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø À , “Œ_yBø æB_Y “ÕB∏Y # ‘iC œ√G $ : …ªÃ≥ À # –BÕ⁄i ü œ√ÃNØC flùA B»ÕC BÕ $ : …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À flùA B»I ë πº¿ºª BÕ⁄i
. G # ΩõC œ√AiC œ√G $ # Ajú jvßC œ√AiC œ√G $ : B¥IBm …ªÃ≥ ü …ºRø Ω¿Nê B¿∑ —ij∏Nø BÕ⁄i O√B∑ B»√C Ω¿N A
À ≤B_Vß ”_ºß ’B_∞V®ªA ´ æB®Ø ”ºß ’›®Ø ©¿è ‹ À : ©¿ A ü æB≥ , “ªÀl»ùA ”ƒ®ñ ’B∞Vß ©ö ≤BV®ªA À “ƒŒ ©ö ∆B¿nªA À
πªg ∆G :   ´ æB≥ À , |ŒI À jza À jõ ”ºß ’BzŒJªA À ’AjzàA À ’Aj¿áB∑ ¡ŒÜA ∆Ã∏m À A ¡zI ±V®ªA …®ö ü pBŒ¥ªA
. ±Vß œmBŒ¥ªA ©¿ÜA À ™BJM‹A ΩŒJ≥ ≈ø
∆Ã_∏Õ ›_Ø ”ƒ®ùA o∞√ ≈ß LAÃÜA ∆Ã∏Õ f≥ À ”ƒ®ùA ¡∏Y ≈ß LAÃÜA BŒN∞ªA : , ©¿ A ü æB≥ , BŒN∞ªA À ‘ÃN∞ªA ≈ø æB®ØG ’BNØ‚A À
. ”»N√A BŒNØ
∆B_∑  Ã_ç À j»ƒªA iÃJß ≈ø gÃaDø æBY –C ”ºß ë À , A J®M ”¿nÕ f≥ À BÕ⁄jªA ΩÕÀDM ∆BŒI ë À ®ªA ≈ø # ∆À ®M $ : …ªÃ≥ À
. …ª “ØêDø “uBa —iÃu ü BÕ⁄jªA KYBvª OºRó ªA jøfiA “¥Œ¥Y ë À , ΩÕÀDNªA ≈ø B«’AiÀ Bø ïG BÕ⁄jªA ≈ø ®Õ jIB®ªA
lŒ¿ùA ∆Àe PAj¥I ë À lŒ¿¿ºª “∞u ∆B ™B¥ÕG îI ∂jØ ≈ø Ω« : Oº≥ ∆HØ G # ∆B PAj¥I ©Jm $ : …ªÃ≥ ü , ≤Br∏ªA ü æB≥
œ_« À PAj_¥JªA ≈ø ™ÃƒI ©JnªA lŒó ∆C ïG Pfv≥ f¥Ø PAj¥Jª “∞u B»N®≥ÀC AgG : Oº≥ ? B√B PAj¥I ©Jm : æB¥Õ ∆G À ©Jm ë À
l_Œ¿ùA O∞_uÃØ O_®Ui ¡Q B»ƒø ™ÃƒI ‹ PAj¥JªA oƒÄ ©JnªA lŒŒó ïG Pfv¥ª ©JnªA B»I O∞uÀ ê À , ≈»nƒÄ ‹ ≈»ƒø ∆B¿nªA
. ≈¿nªBI oƒÜBI
∆HØ  fYÀ …I ∆BŒJªA ©¥Õ ‹ ±uÀ ≤BV®ªA À oƒÜA ∆BŒJª ™ÃyÃø lŒŒ¿NªA : Oº≥ ? “ØBy‚A ”ºß ≤BVß ©Jm : ΩŒ≥ ›« : Oº≥ ∆HØ
PhaDØ ’B fiA ‘jâ PjU PB∞u B«Ãç À K∑AjªA À KYBvªA À piB∞ªA : Oº≥ LBZuC “nú À ∆BmjØ “Q›Q : æB¥Õ f¥Ø : Oº≥
. £›´ “®IiC À ¬Bby “Q›Q –fƒß : æÃ¥M ‹ ∫AjM ‹ C , B« ´ ü lè Bø B»ŒØ kBU À B»¿∏Y
. ”»N√A
ïG …IBJ_v√A ”_ºß J_ø ¬›_∏ªA : O_º≥ ? jzàB∑ B®Jm O√B∑ “nIBŒªA P›JƒnªA ∆C ”ºß ΩŒªe “Õ‡A ü Ω« : Oº≥ ∆HØ : BzÕC æB≥ À
PB_nIBÕ jaC À $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ À , ©JnªA ja‡A ”ƒ®ø æÀBƒNÕ ∆C KUÃØ jzàA ΩIBƒnªA À ≤BV®ªA À ∆B¿nªA PAj¥JªA ü ef®ªA Ah«
. jaC B®Jm À ”ƒ®ñ #
À ©ØAf_M ïG –e¤_Õ : Oº≥ ? Ω A iÀjâ ∆Ã∏ŒØ # jza P›Jƒm $ ”ºß # PBnIBÕ jaC À $ : …ªÃ≥ ±Ò®Õ ∆C kÃè Ω« : Oº≥ ∆HØ
∆Ã_∏Õ ∆C œ_zN¥Õ j_afiA •_∞ª À , —iÃ∑hùA ©Jnºª AlŒû B»®ø ∆Ã∏ŒØ B»¿∏Y ü ΩafÕ ∆C œzN¥Õ jza P›Jƒm ”ºß B»∞Òß ∆C ë
∆C ”_ºß eî≥ À ¬BŒ¥I îØÃuÃø æBUjI “®JnªA PlŒø π√fi \vŒØ jÜBI eî≥ À ¬BŒ≥ æBUi “®Jm –fƒß : æÃ¥M π√C …√BŒI ©JnªA ´
. fn∞Ø ©ØAfM eî≥ ≈ÕjaE À ¬BŒ≥ æBUi “®Jm  fƒß : Oº≥ ÃºØ eî≥ ¡»z®I À ¬BŒ≥ ¡»z®I
≈_ø “ª‹fªA LÃUÀ BøC B« ¨∑ B®Jm PBnIBŒªA P›JƒnªA ∆Ã∏I ≈§ªA ≈ø fÕkC WNƒÕ ‹ “∞ŒÒª “N∏√ ”ºß …ªB¿NqA ”ºß …ø›∑ À , ”»N√A
. “NJªA ›Ø ¬›∏ªA
À j_za P›Jƒm ©Jm ‘iC À ΩÕkB»ø PAj¥I ©Jm ≈»º∑DÕ ∆B PAj¥I ©Jm œøBƒø ü ‘iC œ√G …◊ºù jvø πºø æB≥ À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
. ∆À ®M BÕ⁄jºª ¡Nƒ∑ ∆G –BÕ⁄i ¡∏Y ≈ø ¡∑fƒß Bø œª AÃŒI flùA B»ÕC BÕ PBnIBÕ jaC P›Jƒm
¡÷B_ƒªA  AjÕ Bø ë …ÒmÀ ≈∏nÕ f≥ À îN¿zI ¡ºY ©ö ¬›YfiA # îùB®I ¬›YfiA ΩÕÀDNI ≈ç Bø À ¬›YC TB¨yC AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…_√fi B_¿ºY Ω_¥®ªA “Œ¿_nM …_ƒø À , oáB_I …_ŒªG …º_uÃM _´ ≈_ø …n∞√ ΩaAe ≈ø ∆Bn√„ª iÃvNÕ Bø  Bƒ®ø ü ΩufiA ∆B∑ À …øBƒø ü
. ïB®M æB≥ ÆúJªA ∆Bølª ¡ºáA BzÕC …ƒø À , j∏∞NªA “øB¥NmA
sŒÒªA fy —’B√fiA ”ƒ®ñ ’BáA jn∏I ¡ºáA …ƒø À , Ω¥®ªA ÆúI , ÆúJªA ∆Bøk –C 59 : iêA : # ¡ºáA ¡∏ƒø æB∞ fiA ≠ºI AgG À $
. j∏∞NªA “øB¥NmA ≈ß ∆Ã∏Õ BòG …√HØ “IÃ¥®ªA ü “ºUB®ùA ¬fß À Kz¨ªA ∆BVŒ« ≈ß ©JÒªA À o∞ƒªA °Jy ë À
. ±º∏M ≈ø Ãºë ‹ À , ’BáA jn∏I ¡ºáA  Bƒ®ø ü ΩufiA ∆C : K´AjªA j∑g À
¬›_YfiA …J_q …_I À # BR¨_y ∫fŒI ha À $ : ïB®M æB≥ , TB¨yC …®ö À ∆BJz≥ ÀC sŒrY ÀC ∆Bêi “zJ≥ S¨zªA : K´AjªA æB≥ À
. ”»N√A ¬›YfiA ≈ø ¢›aC ¬lY # ¬›YC TB¨yC AêB≥ $ B»¥÷B¥Y îJNM ‹ ªA “∞ºNbùA
B_»ƒø f_YAÀ Ω_∏ª “_∞ºNã ‘⁄i ≈_ø “_®¿Nâ “_ÒºNã “≥j∞Nø AiÃu B»√Ã∑ ‘Ãße “ÕBƒ®I …√D∑ ¬›YfiA TB¨yDI —fYAêA BÕ⁄jªA “Œ¿nM À
ïG B_Õ⁄i ≈_ø —fYAÀ “øÃ√ ü Ω¥NƒÕ Bø A R∑ ∆Bn√‚A À , B»ºÕÀDM ”ºß ≤Ã≥êA ®¿ºª jnß OÒºNaA À O®¿NUA AgHØ —fY ”ºß ΩÕÀDM
≈ø B√j∑g Bø ”ºß æfÕ À B»N¥Œ¥Y ”ºß ≤Ã≥êA ©ƒNøA À ¬›YC TB¨yC O√B∑ B»yB®IC OÒºNaA AgHØ Ah∏« À “RªBQ ïG B¿»ƒø À ‘jaC
. ”∞ë ‹ B¿∑ B®ø …ŒªG ≤BzùA À ≤BzùA ∏ƒNI ¬›YC TB¨yDI J®NªA “ÕBƒ®ªA
À ∆B¿_nªA PAj_¥JªA ‘Ci …_√C —AiÃNªA ü À —fYAÀ BÕ⁄i …√Ã∑ ü “êju ´ , G # ‘iC œ√G πºùA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ∆C ”ºß
. ‘jaC BÕ⁄i ü PBnIBŒªA À jzàA P›JƒnªA À BÕ⁄i ü ≤BV®ªA
TB¨_yC œ_« _ªA PB_øBƒùA  h_« Ω_ÕÀDNI ≈ç Bø À ”ƒ®ùBØ f»®ºª ¬›ªA À ±ªfiA ∆B∑ ∆G # îùB®I ¬›YfiA ΩÕÀDNI ≈ç Bø À $ : …ªÃ≥ À
. îùB®I ¬›YC
¬›_YfiA TB¨_yC _´ ®√ BòG À îùB®I PBøBƒùA ©Œö ΩÕÀDNI ≈ç Bø À ”ƒ®ùBØ ¬Ã¿®ªA fŒ∞Õ ¬›ªBI ”º A ©¿ÜA À f»®ªA ¨ª ∆B∑ ∆G À
eAj_ùA ∆B_∑ Ã_ª À , ¡»_n∞√C ≈ß ¬›YfiA ΩÕÀDNI ¡º®ªA ¡»Œ∞√ îI À ¬›YC TB¨yC  BÕ⁄i ¡«fß îI ©ØAfM ‹ æBY –C ”ºß À , B»ƒø
. ja‡A ≈ß ¨Õ ¡»ø›∑ –jÒq ≈ø Ω∑ ∆B∑ KnZØ “ZŒZvªA ¬›YfiA ¬›YfiBI
PB_øBƒùA ≈_ø ™ÃƒªA Ah« ΩÕÀDNI ≈ç Bø À “∞ºNã PBøBƒø ≈ø ¢›aC À ¬›YC TB¨yC …NÕCi Bø : πº¿ºª flùA æB≥ –C AêB≥ “Õ‡A ”ƒ®ø À
. “áBvªA ‘⁄jªA ΩÕÀDM ¡º®√ BòG À îùB®I PBøBƒùA ©Œö ΩÕÀDNI ≈ç Bø À ÀC îùB®I
B B¿®N_mA Kº¨Õ À ∆Drª fv¥M ªA “ßB¿ÜA “øfiA # ∆úmiDØ …ºÕÀDNI ¡∏◊J√C B√C “øC f®I j∑eA À B¿»ƒø Bå –hªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
…_Ii f_ƒß ±mÃÕ j∑hÕ ∆C πºùA œ≥Bm ë À Ω÷B¥ªA Ah« B»ŒØ œn√ ªA —fùA œ« À îƒnªA ≈ø “ßB¿ÜA Bƒ«B« B»I eAjùA À , ∆Bn√‚A ü
. îƒm ©zI ≈VnªA ü ±mÃÕ SJºØ …Ii j∑g ∆BÒŒrªA  Bn√DØ πªg ±mÃÕ …ªDm f≥ À
æÀC î_Y ≈V_nªA ü ±_mÃÕ …ªD_m B_ø îƒ_nªA ≈_ø “ßBö f®I j∑eA À …ŒØ ±mÃÕ YBu ≈ø ≈VnªA ≈ø Bå –hªA æB≥ À : ”ƒ®ùA À
. πªg ΩÕÀDNI ¡∑ aC ”NY ≈VnªA ü ±mÃÕ ïG œ√úmiDØ …øBƒø ü πºùA  Ei Bø ΩÕÀDNI ¡∏◊J√C B√C :  BÕ⁄i
eB_zßC À “_ªÀfªA ∆B_∑iC ≈_ø fl_ùA ¡_« À π_ºùA ©_ø j_zY ≈ù πÕjrM # ∆úmiDØ $ …ªÃ≥ À # ¡∏◊J√C $ : …ªÃ≥ ü ©¿ÜA LBÒa À
. œMDŒm B¿∑ # pBƒªA ïG ©UiC œº®ª $ : œM‡A …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À , pBƒªA iÃøC ∆ÃºÕ ≈ÕhªA “∏º¿ùA
: jÕf_¥NªA À , AkB_èG jÕf_¥M À ≤h_Y ¬›_∏ªA ü , “_Õ‡A j_aE ïG # ∆B_ PAj_¥I ©J_m ü B_ƒNØC µÕfvªA B»ÕC ±mÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
iB_§N√A ü pB_ƒªA ∆C j_∑g À B_Õ⁄jªA j_∑g À π_ºùA B_Õ⁄i ü B_ƒNØC µÕfvªA B»ÕC ±mÃÕ BÕ : æB¥Ø ≈VnªA ü ±mÃÕ ïG ’BVØ  ÃºmiDØ
. ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA KŒªBmC ±÷BÒª ≈ø LúmfiA Ah« À …ºÕÀDM
‘j_aC iÃ_øC À ≈V_nªA ü …JYB_u ¬Bƒø À …øBƒø …I ß B¿ŒØ …≥fu ≈ø ‘Ci ∆B∑ Bù …ŒØ ≠ªBJùA ∂fvªA R∑ ë À B¥Õfu ±mÃÕ ”
. ei ´ ≈ø πªg …º¥ƒI B¥Õfu …√Ã∑ …√BZJm A ”zøC f≥ À , ≈VnªA ü …ªÃ≥ À …º®Ø ≈ø B«f«Bq
À j_za P›Jƒ_m ©J_m À ≤B_Vß ©Jm ≈»º∑DÕ ∆B PAj¥I ©Jm ü BƒNØC $ : æB¥Ø BÕ⁄i …√C `jvÕ ∆C ´ ≈ø BÕ⁄jªA ìø j∑g f≥ À
BÕ⁄jªA ΩÕÀDM ±mÃÕ îI À …ƒŒI B¿ŒØ eû®ùA ∆Ã∑ À ,  j§√ …ŒªG –e¤Õ –hªA ¡∏áA æA¤m ë À # BƒNØC $ : …ªÃ≥ ∆fi # PBnIBÕ jaC
. …ƒß ±r∏Õ À πªg ”ºß æfÕ ¬›∏ªA ΩÕg Ah∑ À ,
eAj_ùA À # ©_UiC $ …_ªÃ¥ª Ω_Œº®M œ√B_RªA Ω®ª À # BƒNØC $ : …ªÃ¥ª ΩŒº®M æÀfiA Ω®ª # ∆ÿº®Õ ¡»º®ª pBƒªA ïG ©UiC œº®ª $ : …ªÃ≥ À
≈_ø …I AÃUjbŒØ …I Aÿº®Õ ∆C ’BUi ¡»ŒªG œßÃUi ü À B»I ¡« aC À pBƒªA ïG …I ©UiC ∆C ’BUi π÷BNØG œ∞Ø BÕ⁄jªA  h« jøC ü BƒNØC
. “ªB»ÜA À — áA
™Ã_Ui …_ßÃUi ∆B_∑ pBƒªA ïG ∞NnùA ©UjØ …ŒØ ”NØC ê …√C ¬Ãº®ùA ≈¿Ø πªhI ©UiC ”ƒ®ø ü # ©UiC $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. πªg ¡»ØBØ ΩÕÀDNªA ≈ø …ŒªG œ¥ªC Bø “JYBvñ ™ÃUi ¡»ŒªG h÷fƒß …ßÃUjØ …¿∏Å Ja …ºÕÀDNI Bß
…ªD_nÕ ≈_∏Õ À fl_ùA À πºùA ≈ß “ªBmjªBI …ŒN∞NnÕ ∆B∑ …√C ”ºß “ª‹e # pBƒªA ïG ©UiC œº®ª $ : BŒ√BQ À # BƒNØC $ : ‹ÀC …ªÃ≥ ü À
# ∆Ã_ßilM $ : æB_¥Ø   _¨ª À …_ª LBÒàA ¡ß ΩI LBÒàBI ±mÃÕ …vë πªhª À ¡»ŒªG …º¿ZŒª ΩI …I ¡« ë ¡Q …¿º®Õ ”NY …n∞ƒª
. G
¡_« AÃ√B_∑ fl_ùA ∆C ‹G oŒ_ª À , ¡_»M Y …_ºÕÀDNI ©∞MjÕ ∆C iB§N√A ü AÃ√B∑ pBƒªA ∆C ”ºß “ª‹e ÀC iB®qG # pBƒªA ïG $ : …ªÃ≥ ü À
∆fi  B_Õ⁄jI ¡»øB_¿N«A À π_ºùBI ¡»¥º®Nª æBáA Ah« ”ºß AÃ√B∑ ¡»n∞√C pBƒªA ∆C ÀC pBƒªA — a jøfiA ü ¡»M a À pBƒªA iÃøC ’BŒªÀC
. “ŒßjªA iÃøC À “∏º¿ùA ∆Ã◊rI ∆ÿN»Õ BòG ∫úùA À —BŒáA ∆Ã◊q ≈ø ∆Bn√‚A …I ¡N»Õ Bø ïG BJªB´ —j£B√ BÕ⁄jªA
_nªA “_øAeG LCf_ªA : K_´AjªA æB_≥ # ∆ú∑D_M B_û ›Œº≥ ‹G …ºJƒm ü  ÀihØ fvY B¿Ø BICe îƒm ©Jm ∆ÃßilM æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
$ : ïB_®M æB_≥ …_ªBY ”_ºß B_¿÷Ae —j¿N_nùA —eB®ªA LCfªA À # îJ÷Ae j¿¥ªA À o¿rªA ¡∏ª jbm À $ : ïB®M æB≥ BICe nªA ü LCe
. B»Œºß ∆Àj¿NnÕ ªA ¡»MeB®∑ –C # ∆ÃßjØ æE LCf∑
À , eB_»NUA À f_Ä ∆Ã_ßilM –C K_®NªA ”ƒ®ñ LCe ≈ø ë : ΩŒ≥ À , —j¿Nnø “ŒªAÃNø “ßAik îƒm ©Jm ∆ÃßilM ”ƒ®ùBØ …Œºß À ”»N√A
. …ŒØ ≈Õf»Nâ ≈Õfâ ÀC ≈Õj¿Nnø îJ÷Ae ∆ÃßilM –C ‹BY ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô
…_ƒß _ë ©≥AÀ …√D∑ æBRNø‹A LÃUÀ ü “¨ªBJø àA —iÃu ü jøfiBI ”M¤Õ Bø A R∑ À , ’Br√‚A ”ƒ®ø ü a # ∆ÃßilM $ ∆C AÀj∑g
 Àih_Ø f_vY B¿Ø $ : f®I …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À , 11 : ±vªA : # A ΩŒJm ü ∆Àf«BÉ À …ªÃmi À BI ∆Ãø¤M $ : ïB®M …ªÃ¥∑
AgG À , ∆B_ølªA ≈_ø —f_ø œ_¥I ∆G À π_º»Õ ‹ À pÃ_m …ŒØ ©¥Õ ‹ ΩJƒnªA ∆fi …ºJƒm ü …∑jM À …®yÃI jøC BòG À : ΩŒ≥ , # …ºJƒm ü
. ∫› A …ŒªG ™jmC œ∞u À oÕe
 h_« ü ∆ú∑D_M B_ø Ã_« À ›Œº≥ ‹G πªh∑  Ã§∞YA À πº»Õ ›◊ª …ºJƒm ü  ÀihØ fvY B¿Ø PBŒªAÃNø îƒm ©Jm AÃßikA : ”ƒ®ùA À
. îƒnªA
”_ƒ®ñ —f_rªA ≈_ø fÕf_q ©_ö eAf_rªA # ∆Ã_vÑ B_û ›Œ_º≥ ‹G ≈ ¡Nøf≥ Bø ≈º∑DÕ eAfq ©Jm πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø  f_®I B_ù K_n√C Ah_« À , j_∑ AgG …_Œºß f_q ≈_ø Ã_« ÀC pB_ƒªA ”_ºß XjáA À “IîvªA ≈ø “ßB A À LfÜA m ü Bù “IîvªA
. # ≈ ¡Nøf≥ Bø ≈º∑DÕ $ : …ªÃ¥I B»∞ŒuÃM
B_ø B_»ŒªG ∆Ãøf_¥ŒØ ¡»_º∑C À ¡»_mA Ø‹ pB_ƒªA ”_ºß j_∏M “ÕiB_y ™BJ_m îƒ_nªA  h« ∆B∑ ±ŒÒª ΩŒRó ”ºß Ω¿NrÕ ¬›∏ªBØ …Œºß À
. ¡»ƒß ≤jvƒM À …º∑DNØ ¬B®ÒªA ≈ø ¡«fƒß  ÀjaeA
¡∏Œ_ºß ∆ef_rÕ eAf_q îƒ_m ©J_m “J_vàA îƒ_nªA ≈_ø j∑g Bø –C πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q ”ƒ®ùA À , iBae‚A À kAjY‚A ∆BvY‚A À
. ∆ÀjafM À ∆ÀkjÑ Bû ›Œº≥ ‹G ≈ ¡Nøf≥ Bø ≈º∑DÕ
À ’B_ŒªA \N_∞I …_RŒ¨Õ À ,  jv√ –C …QB´C À A …QB´ : æB¥Õ # ∆Àjv®Õ …ŒØ À pBƒªA TB¨Õ …ŒØ ¬Bß πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø ∆B∑ ∆G # pBƒªA TB¨Õ …ŒØ $ : …ªÃ¥Ø , jÒùA ë À SŒ¨ªA ≈ø ¡»RŒ¨Õ A ¡»QB´ À —jvƒªA ”ƒ®ñ TèªA ≈ø ë À  jvƒÕ –C B»¿y
≈_ø ∆B∑ ∆G À , “∑ ªA À “¿®ƒªA æAl√G À “ßB A À LfÜA ©Øi À “Ij∏ªA ±r∏I …√BZJm A ΩJ≥ ≈ø …ŒØ ∆ÀjvƒÕ :  Bƒ®ø ∆B∑ TèªA
. ¡»ƒŒI ≈ø LfÜA ©∞M Ø ∆ÀjÒô :  Bƒ®ø ∆B∑ SŒ¨ªA
≈_ø ieBJNùA ë æÀfiA ”ƒ®ùA ∆C : œßfÕ ≈ø æÃ≥ ïG ”¨vÕ ‹ À # ∆Àjv®Õ …ŒØ À $ :  f®I …ªÃ≥ ïG j§ƒªBI Kn√C œ√BRªA ”ƒ®ùA Ah« À
. ∆ÀjÒô  Bƒ®ø À æûV¿ºª ’BƒJªBI # ∆Àjv®Õ $ —’Aj≥ ”ºß ‹G “Õ‡A ∂BŒm
jÒùB_I ‹ Ω_ŒƒªA ∆B_zŒ∞I ∆Ã_∏Õ B_òG j_vø Kva ∆HØ “Õ‡A eiÃø ”ºß µJÒƒÕ ‹ …√C œ√BRªA ”ƒ®ùA ”ºß î≥jrNnùA |®I  eiÀC Bø À
. AjQC B»ŒØ jQ¤M ‹ iBÒøfiBØ
. ∆AeÃnªA e›I ≈ø …ÕiBâ ü  fô –hªA jÒùBI ‹G ∆Ã∏Õ ‹ …n∞√ ∆BzŒ∞ªA ∆DI …Œºß ei
’B_ø ≈_ø O_JƒÕ ’›_∏ªA S_Œ¨ªA À : , Lj_®ªA ∆B_nª ü æB≥ , PBJƒªA ”ƒ®ñ SŒ¨ªA ≈ø AgÃaDø # TB¨Õ $ ∆Ã∏Õ ∆C l÷BÜA ≈ø ∆C ”ºß
. # ∆Àjv®Õ …ŒØ À $ : …ªÃ≥ ïG j§ƒªBI î¥IBnªA ®ùA ≈ø Kn√C Ah« À , ”»N√A ’B¿nªA
À oIf_ºª j_¿NªA À K_ƒ®ªA ’B_ø XAjaH∑ °¨zªBI ≈«e ÀC ’Bø ≈ø ’œrªA ü Bø XAjaG ë À jv®ªA ≈ø # ∆Àjv®Õ …ŒØ À $ : …ªÃ≥ À
¡»øB_®√C ™Àjy ∆ÃJºê –C KºáA jv®ªBI eAjÕ ∆C ≈∏ô À , B¿« ´ À `BJvNm‹A À ¬AfN÷›ª ¡n¿nªA À OÕlªA ≈«e XAjaG À   ´
. …I ¡»z®I  jnØ B¿∑
∆Àh_bNÕ …_ŒØ À - ∆Àj_vƒÕ ÀC ∆Àj_Òô ÀC - ¡»Œ_yAiC O_JƒM …_ŒØ ¬B_ß eAfrªA ©JnªA ≈ø j∑g Bø –C πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q ”ƒ®ùA À
. ¡»øB®√C ™Àjy ∆ÃJºê ÀC æÃ¥JªA À …∑AÃ∞ªA ≈ø “ƒ«efiA À “IjqfiA
. ¡»ŒqAÃø À ¡»øB®√C ”ºß À ¡»Œºß “¿®ƒªA jØÃM ≈ß “ÕBƒ∑ …ŒØ À
≤B_V®ªA À , “J_vã îƒ_nI jzàA P›JƒnªA À ∆B¿nªA PAj¥JªA æÀC ∆C f®I B»I ¡«jrI —iBrI  h« À : ,   n∞M ü –ÀBzŒJªA æB≥
ÀC œYêBI πªg ¡ºß …º®ª À , “If A îƒnªA ü “JvbùA îƒnªA ü ©ö Bø Ω∑DI ∆B¿nªA ≤BV®ªA ™›NIA À , “Ifâ îƒnI PBnIBŒªA À
. ¡»Œºß µŒy Bø f®I  eBJß ”ºß ©mÃÕ ∆C “Œ ‚A “ƒnªA ∆DI ÀC KvàBI LfÜA ’B»N√A ∆DI
.  j∑g Bû AÃç   ´ j∑g À ”»N√A
À “_¿®ƒªA ≈ø ∆èJÕ Bø Ω∑ …ŒØ pBƒºª ∆Ã∏Õ æBJ≥‚A À KvàA ¡Œ§ß ¬B®ªA Ah« ∆C eAjùA À : “Õ‡A ü ,   n∞M ü iBƒùA KYBu æB≥ À
À wŒ_vbNªA Ah_»Ø πªg ∆Àe LfÜA À —frªA m f®I æÀfiA ¬B®ªA ∆Ã∏Õ ∆C kAÃÜ BÕ⁄jªA ΩÕÀDM ”ºß f÷Ak Ah»I ’BJ√‚A À , ≤AjM‚A
. ΩŒv∞NªA Ah»I B»ºÕÀDM ¬kAê ≈ø ¬k‹ ë ‹ À πºùA BÕ⁄i ü …ª ΩIB¥ø ‹ ΩU À lß A ≈ø œYÃI ‹G ±mÃÕ …Øj®Õ ΩŒv∞NªA
. ”»N√A
ü (¬›_nªB»Œºß) …_ø›∑ ü B√jIf_M AgG B_√C π_ªg À “äB_nùA À “º«BnùA ΩŒJm B»ºÕÀDM À BÕ⁄jªA PBÕE n∞M AÃ∏ºm ¡»√C ‘iC –hªA À
eAf_q ©J_m π_ªg f_®I ≈_ø œMD_Õ ¡Q ∆ú∑DM Bû ›Œº≥ ‹G …ºJƒm ü  ÀihØ fvY B¿Ø BICe îƒm ©Jm ∆ÃßilM $ : …ªÃ≥ ßC ΩÕÀDNªA
©J_nªA îƒ_nªA ≈ø ¡»ºJ¥NnŒm Bñ ¡«iBJaG pBmC ”ºß …ø›∑ íÕ (¬›nªB»Œºß)  B√fUÀ # ∆ÃvÑ Bû ›Œº≥ ‹G ≈ ¡Nøf≥ Bø ≈º∑DÕ
≈_ø œMD_Õ ¡_Q PBJ_vã ©J_m ¡∏Œºß œMDÕ : ›Rø æÃ¥Õ ∆C ¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∏ª πªg eAiC …√C ê À , “If A ©JnªA îƒnªA ¡Q “JvbùA
: æB_≥ , “_øB®ªA “_∏º»ùA  h_« ≈_ø —B_VƒªA µÕj À “v¿bùA  h« ©Øe ≈ß Ω◊m AgG ¡Q j÷BahªA ≈ø ¡∑fƒß Bñ í«hÕ eAfq ©Jm B«f®I
. æB≥ Bø jaE ïG …ºJƒm ü  ÀihØ fvY B¿Ø BICe îƒm ©Jm ∆ÃßilM
À “v¿bùA À “ßB A ≈ø ¡«ef»Õ B¿ß wºbNºª “øf¥M À “◊ ÃM πªhI  jøC ∆C îI À Ω¿®ªA ≈ø ¡»Œºß Kè Bø j∑g ”ºß …ø›∑ ”ƒI ΩI
“JŒ_vø ≈_ø pB_ƒªA ’B_Ü‚ If_NªA gB_ÖA ≈_ø …_Œºß K_è Bø æBRø ∆B∑ BòG BÕ⁄jªA ≈ø πºùA  Ei –hªA ∆C ”ºß ΩŒªe Ah« À , j«B£ ë
À ¡»Œºß frNm ΩÕkB»ø PAj¥I ≈»º∑DNª B®Jm PAj¥I ≈¿nÕ ∆C ë À …NŒßi jøC ü …NŒªÃ◊nø æBJ≥ …N∞Œ£À ë Bø ïG —iBqG À , LfÜA
. πªhª “Œ∞vM À pÀe ´ ≈ø B BY ”ºß OnJÕ Bø f®I ©JnªA jzàA ΩIBƒnªA •∞ê
–C “If A À “JvbùA îƒnªA O∏ZØ LfÜA “ƒm ≈ø ~ifiA ef»Õ Bø æBJ≥ Ω¿®ªA ≈ø …Œºß Kè Bø ¬BƒùA ü Pf«Bq πºùA o∞√ ∆D∏Ø
ü B_ø À ≈¿_nªA —iÃ_u ü BICe B»ßilI æÃv A R∏M ≈ø æÀfiA ©JnªA ü Bø O∏Y ¡Q —j¥JªA —iÃu ü B»ŒØ …I ∆Ã≥lMjÕ –hªA ∂kjªA
K_è Bø O∏Y À , ∆B¿nºª ≤BV®ªA Ω∑DI “Œ√BRªA ©JnªA ü ïÀfiA ©JnªA ü  ÀjaeA Bø eB∞√ O∏Y À , æAl A —iÃu ü ja‡A ©JnªA
. jzàA P›JƒnªA æBJ≥ “nIBŒªA P›JƒnªBI ∂kjªA j÷Bag •∞Y ü ¡»Œºß
oŒ_ª À # ∆ú∑D_M B_û ›Œ_º≥ ‹G $ : …ªÃ¥I  BƒRNmA Bø B«fYC : “Q›Q AiÃøC ‹G B◊Œq πªg ”ºß …ºÕÀDM ü (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ elÕ À
. …ºJƒm ü  ÀihÕ ∆C Kè B¿ŒØ l÷BÜA ≤jvNªA iAf¥ù ∆BŒI À “YBIG ë BòG À ΩÕÀDNªA ≈ø ’lU
À Aih_I h_bNŒª ∆Àj_v®Õ …_ŒØ À pB_ƒªA TB¨Õ …ŒØ –hªA ¬B®ºª  ÀjafÕ ∆C Kè –hªA ë À # ∆ÃvÑ Bû ›Œº≥ ‹G $ : …ªÃ≥ : B»Œ√BQ À
≈_ß _ß ΩI ≈»Nº∑C : Ω¥Õ SŒY # ≤BVß ©Jm ≈»º∑DÕ $ : BÕ⁄jªA “ÕB∏Y ü …ªÃ≥ ≈ø  haC (¬›nªB»Œºß) …√D∑ À , BŒ BŒNYA Aefø
. ≈«jaE ≈ß ≈»Nº∑C ≈»√C ‘Cjª eAfrªA ©JnªA îƒnªA ü f∞ƒM ¡«j÷Bag O√B∑ ê À ≈»º∑ Ω∑DI ≈»Œƒ∞Õ Bù À ≈»º∑DI ≈ B¨NqA
©J_nªA ef_ß ≈_ø  eB∞NmA (¬›nªB»Œºß) …√C j«B§ªA À # ∆Àjv®Õ …ŒØ À pBƒªA TB¨Õ …ŒØ ¬Bß πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q $ : …ªÃ≥ : B»RªBQ À
—iÃ_u AiB_JaG ∆B_∑ ∆G À # ¬B_ß π_ªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q $ : …ªÃ≥ À , jzàA P›JƒnªA À ≤BV®ªA À ∆B¿nªA PAj¥JªA ü ij∏M –hªA
iB_ae‚A À ™il_ªA jøC ü ¡«eB»NUA ≈ß ”ƒ´ ü eAfrªA ©JnªA œzø f®I ¡»ºJ¥NnŒm –hªA ¬B®ªA Ah« ∆C ≈ß “ÕBƒ∑ …ƒ∏ª ΩJ¥NnùA ≈ß
. pBƒªA ∂AkiC ïG “JnƒªBI ¡»ŒªG …UÃNÕ …ŒØ ±Œº∏M ‹ À ,
Ã_ç ”_ºß –jÜB_I ∆Àj_v®M …_ŒØ À ∆ÃQB_¨M …ŒØ : Ω¥Õ À # ∆Àjv®Õ …ŒØ À pBƒªA TB¨Õ …ŒØ $ : æB¥Ø ∂BŒnªA ´ “Q›RªA  h …º®ª À
¡_»≥AkiC —iAe‚ ¡∏Õf_vM À ¡»qB®ø jøC ü ¡∑eB»NUA ≈ß ”ƒ´ ü ¬B®ªA Ah« ü pBƒªA ∆C ïG —iBqG …Œ∞Ø îN¥IBnªA îNÕ‡A ü LBÒàA
. “Jvã “ƒm ü “∑ ªA À “¿®ƒªA æÀlƒª ∆Àjv®Õ À ∆ÃQB¨Õ ΩI
A ≈_ø œYÃ_I ‹G (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ …Øj®Õ wŒvbNªA Ah« ∆C ¬f¥NùA …ø›∑ ü , iBƒùA KYBu  j∑g Bø ™BØf√A j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ΩŒv∞NªA Ah»I B»ºÕÀDM ¬kAê ≈ø ¬k‹ ë ‹ À πºùA BÕ⁄i ü …ª ΩIB¥ø ‹
. ”»N√A
ïG “J_nƒªBI “_Õlø PAg “ƒ_nªA  h_« ∆Ã∑ ≈ø  j∑g Bø BøC À , …ŒØ KÕi ›I BÕ⁄jªA ≈ø eB∞NnÕ Bû KvàA “ƒnI LfÜA m æfJM ∆HØ
. “NJªA •∞ºªA “»U ≈ø B»Œºß ΩŒªe ›Ø ∂kjªA iÃØÀ ü B»Œºß fÕlM KvàA m j÷Bm
j_aC À j_za P›Jƒ_m ©J_m À $ : Ω_Œ≥ S_ŒY ©J_nªBI “_Õ‡A ü PBnIBŒªA P›JƒnªA ±ŒuÃM ∫jM ü “N∏ƒªA j»§M BzÕC B√j∑g Bû À
∆Ã_∏ŒØ “_QeBáA æB_J≥ œ_º¿®ªA ±_Œº∏NªA ë Bø œºÉ BòG À , LfÜA À KvàA “QeBY o∞√ œºÉ ‹ BÕ⁄jªA ∆C OØjß SŒY # PBnIBÕ
. πªg ¡»ØBØ “If A îƒnªA o∞√ ïG —iBqG πªg ∆B∑ ê Bø ≤›Ç …ƒß ”ƒ¨Nnø B∑ifNnø ©JnªBI “nIBŒªA ΩIBƒnªA ±ŒuÃM
K_ºY À ’›_∏ªA LB_rßG ÀC iB_Òø‚A # ∆Àj_v®Õ $ : …_ªÃ≥ À # TB_¨Õ $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C Kn√fiA ∆C BzÕC j»§Õ ¬f¥M Bû À
wŒ_vÖ …_UÀ j_»§Õ …_ƒø À , eÃ_»®ùA ë Ah« ∆HØ BØBVß À B√B ©JnªA PAj¥JªA ≈ø …øBƒø ü  Ei Bù KmBƒùA ë πªg ∆fi œqAÃùA
. ¡ºßC A À , “Õ‡A  h« ü j∑hªBI jv®ªA À SŒ¨ªA
œ_Ii ∆G ≈»Õf_ÕC ≈_®Ò≥ œ_M›ªA —Ã_nƒªA æB_I B_ø …ªD_mBØ π_Ii ïG ©UiA æB≥ æÃmjªA  ’BU B¿ºØ …I œ√ÃN÷A πºùA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
’B_U À - æAÃ_YfiA “_®ŒJÒI iB_JNß‹A À ∂BŒ_nªA …_Œºß æf_Õ B_ø ”ºß - jÕf¥NªA À , AkBèG iB¿yG À ≤hY ¬›∏ªA ü # ¡Œºß ≈«fŒ∏I
. …I œ√ÃN÷A : …® Bø f®I πºùA æB≥ À BÕ⁄jªA ΩÕÀDM ≈ø ±mÃÕ  j∑g Bñ ¡«DJƒØ œ≥BnªA ë À æÃmjªA
À …_ƒø ¡_§ßC LAÃ_vªA îJ_ªA –Cj_ªA ≈ø …ŒªG iBqC –hªA À , B¿Œ§ß AjøC ∆B∑ “ŒªAÃNø îƒm ©Jm LfU ≈ø …I ¡«DJ√C –hªA ∆C j«B£ À
B_ñ j_vJNÕ À …_¿º∏Œª  iB_zYHI j_øC πªhª À , …r«eC À © Bø …ßlØC f≥ À , …N∏ºû ∆Ã◊rI N®ùA …NøC jøDI ¡N»ùA πºùA fƒß Lj´C
. G # …¿º∑ À  ’BU B¿ºØ $ : …ªÃ¥I  BÕG …¿Œº∏M ≈ø ïB®M A  B∏Y Bø Ah»I f»rÕ À , jvJM fÕlø …ªÃ¥Õ
ïG eÃ_®Õ ∆ÃV_nù AiB_zYG À B_uBbqG ∆B_∑ Ã_ª , À ¡Œ_º∏Nºª BuBbqG À ≈VnªA ≈ø B≥› G ΩI …ª BuBbqG …I …√BŒMHI  jøC ≈∏Õ À
∂›_ G À Ã_∞ß ≈ß AiBzYG ∆B∑ ΩI AiBJUG …Œºß UC ΩI iÃzáA ≈ß ±∏ƒNnÕ ∆C (¬›nªB»Œºß) ±mÃŒª ≈∏Õ ¡Œº∏NªA f®I ≈VnªA
…_vºbNmC …I œ√ÃN÷A : BŒ√BQ πºùA æÃ¥Õ ∆C æA¤nªA À ’BI‚A Ah« “VŒN√ O√B∑ À , µáBI …ŒØ œz¥Õ ∆C …ªDnÕ À iÃzáA œMDÕ ∆C …®mÃØ
. …I œ√ÃN÷A : ‹ÀC æB≥ Bø f®I œn∞ƒª
j∑h_Õ ¡_ºØ # ≈»Õf_ÕC ≈_®Ò≥ œ_M›ªA —Ã_nƒªA æB_I Bø …ªDmBØ πIi ïG ©UiA $ : æÃmjºª …ªÃ≥ ü BßiBI BIeC (¬›nªB»Œºß) ”ßAi f≥ À
‹G ’Ã_nI B_zÕC ≈«j∑h_Õ À , …_√eÀAi œM›ªA —ÃnƒªA ïG iBqC BòG À , B»ƒŒI À …ƒŒI œz¥Õ ∆C ‹G fÕjÕ oŒª À  ⁄ÃnÕ Bñ lÕl®ªA —CjøA
 ⁄›_I ∆B_∑ f_¥Ø …_ŒªG K_nƒM ’B_rZØ À —eÀAjø –C ≈ø …N«Al√ ΩI lÕl®ªA —CjøA —eÀAjø ≈ø …M’AjI ‹ À …M’AjI …ŒØ µŒ¥ZNªBI j»§Õ jøDI
. B¿Œ§ß
. …Ijª ‘Ã∏rªA SI ≈ø BßÃ√ ‹G oŒª À # ¡Œºß ≈«fŒ∏I œIi ∆G $ : …ªÃ≥ ü Bø ‹G  Àj∏ùA ≈ø ’œrI ≈«j∑hÕ À
…ŒØ À # ¡Œºß ≈«fŒ∏I œIi ∆G $ : æÃ¥Õ ¡Q # …ªDmBØ πIi ïG ©UiA $ : æÃmjºª æÃ¥Õ SŒY B»ºÕg À “Õ‡A ifu ü …ªÃ≥ ±ÒªC Bø À
Ã_« # –AÃ_Rø ≈_nYC œ_Ii …_√G $ : l_Õl®ªA —Cj_ø‹ æB≥ B¿ŒØ # œIi $ ≈ø  eAjø ∆C ¡ßlÕ ≈ù …JƒM …ŒØ ≈∏Œª À , µáA ≠ŒºJM ≈ø ™Ã√
. …n∞ƒª BIi …Œ¿nÕ …√C À , B»UÀk
∆D_rªA À ¡Œ_§®ªA j_øfiA Ã_« B_ø : æÃ_¥Õ …_I ¡N_»Õ –hªA jøfiA ë æBJªA À # ≈»ÕfÕC ≈®Ò≥ œM›ªA —ÃnƒªA æBI Bø $ : …ªÃ≥ ±ÒªC Bø À
“_»∑B∞ªA ∆B_∏ø –f_ÕfiA ≈_®Ò¥Ø ≈»_n∞√C ≈«B_n√C ”_NY …JY ü ≈» À À …ŒØ ≈«Aë ‹G oŒª À , …ŒØ ≈®≥À B¿ŒØ ≈»®≥ÀC –hªA ÒàA
≈»NIB_UG ≈_ø ™B_ƒNø‹A À ≈»N¥qB®ø ≈ß ±∏ªA À , AfU ¡Œ§ß PB AêA PB¥qB®ªA  h« ΩRñ ’›NI‹A ∆C …n∞√ ü πºùA j∏∞ŒºØ B®ŒÒ¥M
jnŒNM ≈ª À îøÃÕ ÀC BøÃÕ iAju‚A À `Bá‚A ‹ À îMjùA À —jùBI —eÀAjùA ≈∏Õ À , ¡§ßC æAÃøfiA À o∞√fiBI …ƒÕf∞Õ ≈« À …√ejÕ Bñ
.  fƒß ≈ø ∆B« I ’BrZ∞ªA À ’ÃnªA …ƒß A ≤ju ≈ù ‹G πªg  BÉ “øB¥Nm‹A À “øÀB¥ùA
K_ÒàA : K_´AjªA æB_≥ , “_Õ‡A # ’Ã_m ≈_ø …_Œºß Bƒ¿ºß Bø tBY ≈º≥ …n∞√ ≈ß ±mÃÕ ≈MeÀAi gG ≈∏JÒa Bø æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. # ∆úmjùA B»ÕC ¡∏JÒa B¿Ø $ # –jøBm BÕ πJÒa B¿Ø $ : ïB®M æB≥ K BbNªA …ŒØ jR∏Õ –hªA ¡Œ§®ªA jøfiA
. ”»N√A
À , K_∏J∑ À K∑ À ±∏∞∑ À ±∑ Ãç wZvY À wY À ,  j»§Õ Bø ≤Br∏√BI πªg À \yÀ –C µáA wZvY : BzÕC æB≥ À
. KŒvƒªA æB¿®NmA Ω¿®NnÕ À , “º¿ÜA ≈ø “®Ò¥ªA “váA À - æB≥ ∆C ïG - ¡∏áBI BøG À —jqBJùBI BøG …ƒø ©Ò≥ “vY
. ”»N√A
- AkB_èG iB¿_yG À ≤hY ≈ø ¬›∏ªA ü Bø ”ºß if¥ø æA¤m ≈ß LAÃU # ? …n∞√ ≈ß ±mÃÕ ≈MeÀAi gG ≈∏JÒa Bø æB≥ $ : …ªÃ≥ À
©_Ui : Ω_Œ¥Ø ? π_ºùA Ω_®Ø B_ø À ? π_ªg f_®I ∆B_∑ –hªA B¿Ø : æÃ¥ŒØ æDnÕ ›÷Bm ∆B∑ : jÕf¥NªA À - ∂BŒnªA …Œºß æfÕ πªg Ω∑
B_ø : ±_mÃŒª ≈»MeÀAj_ø ü ≈»√D_q ≈ø ¡»Õ B¿ß ≈ Dm À —ÃnƒªA jzYDØ ’Bz¥ªA ≈ø …ªDm À ±mÃÕ …ªB≥ Bø …¨ºI À πºùA ïG æÃmjªA
≈_ j»§Õ ≈»√C ∆f»q À , ’Ãm Ω∑ ≈ß …ƒ«lƒØ # ’Ãm ≈ø …Œºß Bƒ¿ºß Bø tBY $ : ≈º≥ ? …n∞√ ≈ß ±mÃÕ ≈MeÀAi gG ≈∏JÒa
. …n∞√ ≈ß …√eÀAi B¿ŒØ ’ÃnÕ Bø …ƒø
…__´ÃºI ”__ºß æf__Õ # Aj__rI Ah__« B__ø tB__Y $ : —j__ø æÀfi …__ƒÕCi B__¿ƒŒY ≈»»Õl__ƒM _§√ # tB__Y $ : …__ÕlƒNªA “__¿º∑ ≈«j__∑g À
. ≈náA ü B¨ªBI ∆B∑ …√C B¿∑ …ƒ¿ºß B¿ŒØ “∞®ªA À “«AlƒªA ü “ÕB»ƒªA (¬›nªB»Œºß)
π_ªg f_ƒ®Ø # tB_Y ≈_º≥ $ : …_ªÃ≥ À # ≈∏JÒa Bø æB≥ $ …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA §√ # lÕl®ªA —CjøA OªB≥ $ : …ªÃ≥ ΩvØ ü ¬›∏ªA À
O_ªB≥ —’A _ªA ≈ø …ŒßfÕ ∆B∑ B¿ŒØ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ O≥fu À B»J√hI OØ ßA À “ƒN∞ªA  h« ü ΩufiA œ« À lÕl®ªA —CjøA O¿º∏M
ü B»_n∞√ OIh_∑ À B»_n∞√ ïG —eÀAj_ùA OJ_nƒØ î≥eB_vªA ≈ù …√G À …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C : …√C ë À µáA \yÀ À wZvY ∆‡A :
. “ßBÒªBI B»MeÀAjø ü B»IBUC ‹ À eÀAjÕ …√C “ºøB∑ “÷ M …MCjI ΩI πªhI ©ƒ¥M À , —eÀAjùBI …øB»MA
œ_∞ƒ∑ π_ªg ü “_¨ªBI fŒ∑DNªA ≈ø PB»U lÕl®ªA —CjøA æÃ≥ À —ÃnƒªA æÃ≥ ü À , …UÀ Ω∑ ≈ø (¬›nªB»Œºß) …M’AjI πªhI OZzMA À
B_»ØA ßA À , ≈ Ã≥ ü # tBY $ : …ÕlƒNªA “¿º∑ ©ø # ’Ãm ≈ø …Œºß Bƒ¿ºß Bø $ : ≈ø —eBÕk ©ø œ∞ƒªA ∂BŒm ü —j∏ƒªBI …ƒß ’ÃnªA
# î≥eB_vªA ≈ù …√G À $ : “Œ ‹A “º¿ÜA À ¬›ªA À ∆DI —f∑¤ø …≥fvI B»MeB»q À # …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C $ : jváA ∂BŒm ü K√hªBI
. B Ã≥ ü πªg ´ À
≈_nY ≈_ø …«AlƒI , ’A ØA À Lh∑ À B»ŒªG “ßl√ À ΩŒø –C À B —eÀAjùA À ’BrZ∞ªA ≈ø ¡ßC ’Ãm Ω∑ (¬›nªB»Œºß) …ƒß œ∞ƒÕ Ah« À
.  iBŒNaA
…_Œºß æf_Õ B_ø ”_ºß (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ ¬›∑ ≈ø # îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆C À KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C ¡º®Œª πªg $ : ïB®M …ªÃ≥
’B_z≥ À …≥f_vI B»MeB»_q À K√h_ªBI lÕl®ªA —CjøA ≤A ßA À ’Ãm Ω∑ ≈ø …NYBm —’AjI ”ºß —ÃnƒªA —eB»q ≈ß …ªB≥ …√D∑ À , ∂BŒnªA
. …M’A I πºùA
À …_JN∑ À …_N∏÷›ø À B_I ≈_øE Ω_∑ ∆Ã_ƒø¤ùA À …Ii ≈ø …ŒªG æl√C Bñ æÃmjªA ≈øE $ : …ªÃ¥∑ ∆Ej¥ªA ü §ƒªA R∑ æÃ¥ªA “ÕB∏Y À
≈Zƒ_ª B_√G À ∆ÃØB_vªA ≈Zƒ_ª B_√G À $ : …_ªÃ≥ À , # G $ ∂j_∞√ ‹ AêB_≥ –C 285 : —j_¥JªA : # …º_mi ≈ø fYC îI ∂j∞√ ‹ …ºmi
. 166 : PBØBvªA : # ∆ÃZJnùA
f_÷Bß # …_ƒaC $ À # ¡º®Œ_ª $ ü ¿zªA À , ’Bz¥ªA …ªA¤m À πºùA ïG æÃmjªA ™BUiG ïG # πªg $ : …ªÃ¥I —iBq‚BØ Ah« ”ºß À
—eÀAj_ñ K_Œ¨ªBI …_ƒaC œ_√C l_Õl®ªA ¡º®Œ_ª µáB_I œ_z¥Õ À jøfiA µ¥ê ∆C …NªDm À πºùA ïG æÃmjªA O®UiC BòG ”ƒ®ùA À lÕl®ªA ïG
. îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆C ¡º®Œª À …MCjøA
À B_»ƒß æÀl_Õ À …_ƒø …n∞√ KŒÒM À …ƒë …√C lÕl®ªA ¡º®Õ ∆C : B¿«fYC : îNÕB´ æA¤nªA À ™BUi‚A ≈ø …º®Ø Bù (¬›nªB»Œºß) j∑hÕ
. “JÕi À “»Jq –C  jøC ≈ß
A “ƒ_nª f_É ≈_ª À  eB_Jß ü O_ºa f≥ ªA A “ƒm “ªBä ‹ \zN∞Œm …√C À …NÕB´ …N√BŒÇ æBƒÕ ‹ B¥ºÒø ≈÷BàA ∆C ¡º®Õ ∆C : œ√BRªA À
œ_M›ªA —Ã_nƒªA \_zN∞M …NŒ¨I ïG ≈÷BàA ‘fN«A ê À , Aiû£ …Œºß µáA j»§Œm À ¬ÀfÕ ‹ Ω BJªA À , Ω BJªA ≈ø “√BŒàA ∆HØ ›ÕfJM
. îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ BØ …Œºß PjuC À Oº®Ø B¿ŒØ lÕl®ªA —CjøA ‹ À —eÀAjùBI ∆haC À ≈»ÕfÕC ≈®Ò≥
À _àA —f_÷BØ ¬k‹ ”_ºß æÃváA , πº¿ºª …¿Œº®M À   ∑hM À # îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆C À $ : “Œ√BRªA “ÕB¨ªA ≈ø ~j¨ªA ∆B∑ À
AjÕf_U ∆B_∑ “_NJªA ’œq ü ∆Ãë ‹ À KŒ¨ªBI …yjß ü …ƒë ∆B∑ AgHØ …N¥Œ¥Å ≈ßhø πªhI Bß (¬›nªB»Œºß) …√C πºùA ¡º®Õ ∆C ë
. ‹Bø ÀC Byjß ÀC ∆B∑ Bn∞√ ’œq Ω∑ ”ºß ≈ó¤Õ ∆DI
≈÷Al_a ”_ºß _º®UA $ : π_ºùA f_ƒß wb_qC ∆C f®I …ªÃ≥ ë À  BÕG πºùA æDnÕ ∆C …ªBJI ∆B∑ Bø ±mÃŒª DŒ»NÕ îJªA kBŒNø‹A Ah»I À
. # ¡Œºß •Œ∞Y œ√G ~ifiA
À $ : …_ªÃ≥ À # LB_JªA ‘f_ª B«fŒ_m BŒ∞ªC À $ : …ªÃ¥I …ŒªG qC –hªA —CjùA XÀk jvø lÕlß ´ ë πºùA Ah« ∆C ü —j«B£ “Õ‡A À
. #  AÃRø œøj∑C …MCjø‹ jvø ≈ø  A qA –hªA æB≥
≈_ù …_√G À …_n∞√ ≈_ß …MeÀAi B√C µáA wZvY ∆‡A $ : lÕl®ªA —CjøA æÃ≥ “¿NM B«f®I ªA À “Õ‡A  h« ∆C ≈Õjn∞ùA |®I j∑g f≥ À
. …Œºß ¬›∏ªA œMDŒm À # î≥eBvªA
À (¬›_nªB»Œºß) ±mÃÕ ¬›∑ “¿NM # ¡ŒYi iÃ∞´ œIi ∆G œIi ¡Yi Bø ‹G ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA ∆G œn∞√ ’‘jIC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü Ã_NùA î_vºbùA ≈_ø (¬›_nªB»Œºß) ë À —Ã¥ªA À æÃáA ‘Ãße “J÷Bq ≈ø Ãºë ‹ ∆B∑ # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C $ : …ªÃ≥ ∆C πªg
Ω_¿ß ≈_ø …ƒø j»£ Bø “Jn√ À …n∞√ ≈ß —Ã¥ªA À æÃáA œ∞√ ïG (¬›nªB»Œºß) ieBJØ —Ã≥ ‹ À ‹ÃY ïB®M   ¨ª ∆ÀjÕ ‹ ≈ÕhªA fŒYÃNªA
B_ø À $ : æB¥Ø ’ÃnªBI —iBøC ’AëfiA ïG “º÷Bø ©JÒªA KnÅ œ« ªA pÃ∞ƒªA j÷BnI …n∞√ “ÕÃnM À , …Ii “õi ïG “ºŒö “∞u ÀC Bu
B_ø `›_u‚A ‹G f_ÕiC ∆G $ : (¬›_nªB»Œºß) KŒ®_q æÃ_¥∑ Ah_« …_ªÃ¥Ø # œ_Ii ¡_Yi B_ø ‹G ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA ∆G œn∞√ ’‘jIC
. 88 : eë : # BI ‹G œ¥ŒØÃM Bø À O®ÒNmA
Ω_I B_»NŒ∑lM À …_n∞√ …_ÕlƒM œßAf_I æÃ¥ªA Ah« Ω¥Õ …√C À # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C $ : …ªÃ≥ ïG —iBqG # œn∞√ ’‘jIC Bø À $ : …ªÃ¥Ø
PB◊Œ_nªA ≈ø B»MBŒ»Nrø ïG ÃßfM B»®JÒI o∞ƒªA ∆G –C # ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA ∆G $ …ªÃ¥I πªg Ωºß À , …Ii ≈ø “õi “ÕB∏Y œßAfI
A ≈_ø “_õjI j_rªA ïG B_»MÃße À ’Ã_nªBI B_«jøC ≈_ß ±_∏M B_òG À , ’ÃnªA ïG ΩŒùA ≈ø C M ∆C Ω»ÜA ≈¿Ø B«iÃØÀ À B»MjR∑ ”ºß
. Ω¿®ªA Bvª B»¥ØÃM À ’ÃnªA ≈ß B»ØjvM …√BZJm
. ? îMf÷BØ fŒ∞Õ # œIi ¡Yi Bø ‹G $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
j_øC ≈_ø …√BZJ_m A ≈_ø “_õjI Ã_« –h_ªA PBƒ_náA ≤A ≥A ∆C fŒ∞ŒØ # ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA ∆G $ : …ªÃ≥ ∂› G fŒŒ¥M : B¿«AfYG
. ïB®M …J√BU ≈ø iBJUG À ’BÜG ≈ß ©¥Õ oŒª À o∞ƒªA
. …Ii ≈ø “õjI ∆B∑ “√BŒàA …JƒÉ ∆C ïG —iBq‚A : B¿»NŒ√BQ À
“_õjªA À ©_JÒºª “_øk›ªA “_vŒ¥ƒªA nM —j∞¨ùA ∆fi …Nõi ïG ïB®M …Mj∞¨ø ≤ByDØ # ¡ŒYi iÃ∞´ œIi ∆G $ : …ªÃ¥I ¡∏áA Ωºß f≥ À
B_¿∑ w÷B_¥ƒªA j÷B_nI µ_º®NM À B_»MB®JM À |÷B_¥ƒªA _nM πªh∑ B«iBQE À LÃ√hªA ÃZó B¿∑ ïB®M …Mj∞¨ø À , ΩŒ¿ÜA jøfiA B»I j»§Õ
. ïB®M æB≥ , LÃ√hªBI µº®NM
LBN∏ªA ≈ø peBnªA ’lÜA jaE ü B»ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À 145 : ¬B®√fiA : # ¡ŒYi iÃ∞´ πIi ∆HØ eBß ‹ À ÆBI ´ jÒyA ≈¿Ø $
.
œ_Ii ∆G $ : æB_≥ S_ŒY B_Q›Q  ij_∑ f_¥Ø # œIi $ •∞ºI … A lß A ≈ß (¬›nªB»Œºß)   J®M —iBq‚A ≈ø …ø›∑ ü Bø ±÷BÒª ≈ø À
”_ºß ”ƒQD_Ø …_ŒªG “J_nƒªBI …_Ii ≈_ø ¬B_®√G ™Ã√ ≈¿zNM Ω¿ÜA  h« ∆fi # ¡ŒYi iÃ∞´ œIi ∆G $ # œIi ¡Yi Bø ‹G $ # ¡Œºß ≈«fŒ∏I
∆C À $ : …_ªÃ≥ B_øC À , QÃ_ºª B_Ø›a AeÃJ®ø …n∞ƒª BIi …√BZJm A gBÖBI fŒYÃNªA ë À …J«hø ≠ŒºJNª …n∞√ ïG …NØByHI ïB®M LjªA
. “ª›ÜA •∞ºI ß πªhª À “JnƒªA  h« ≈ß æBa Ã»Ø # îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A
”_ƒ®ùA À , l_Õl®ªA —CjøA ¬›∑ ¬Bó ≈ø # G $ # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C ¡º®Œª πªg $ : …ªÃ≥ ßC îNÕ‡A ∆C ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö j∑g f≥ À
≈_ø …√DI œMeB»q À …n∞√ ≈ß …MeÀAi œ√DI üA ßA –C # πªg $ : OªB≥ …≥fvI Pf»q À B»J√hI OØ ßA Bù lÕl®ªA —CjøA ∆C Ah« ”ºß
B≥eB_u ∆B∑ …√C À B√C œºJ≥ ≈ø O√B∑ —eÀAjùA ∆DI OØ ßA ΩI # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C $ ¬›∏ªA Ah« ß …¨ºI AgG # ¡º®Œª $ î≥eBvªA
ü …≥f_u j_»£C ”_NY îƒ_m ©_zI ≈V_nªBI À —eÀAjùA ™AÃ√DI …Mf∑ gG B√C –fŒ∑ f»Õ …√C B¿∑ # îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆C À $
≈_ø # œ_n∞√ ’‘j_IC B_ø À $ ≈»MeÀAj_ø ü —Ã_nƒªA j÷Bm fŒ∑ f»Õ À flùA À πºùA ¬BøC ZzØ À …n∞√ —’AjI À …ºÕg —iB» À …ªÃ≥
# ¡ŒYi iÃ∞´ œIi ∆G œIi ¡Yi Bø ‹G ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA ∆G $  jøE Bø Ω®∞Õ ∆C ïG …I DVºŒª ≈VnªBI …ª Pf∑ œ√HØ B¥ºÒø ’ÃnªA
.
¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∏ª lÕl®ªA —CjøA ¬›∑ ≈ø ∆B∑ ê # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C ¡º®Œª πªg $ : …ªÃ≥ ∆flØ : ‹ÀC BøC AfU ’–ei …UÀ Ah« À
B»MeB»_q À K√h_ªBI B_»ØA ßA ïG —iB_qG …_UêA Ah_« ”_ºß # πªg $ …ªÃ≥ ∆HØ - jøfiA “¨ŒvI - KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C ¡º®Œª À : æB¥Õ ∆C
 B_ƒ®ø Ω_vä ∆H_Ø —f÷B∞ªA ≈ß ¬›∏ªA ”ºa πªg ïG …I AiBrø B»MeB»q À B»ØA ß‹ B√AÃƒß ∆B∑ ∆G # KŒ¨ªBI …ƒaC $ : …ªÃ¥Ø …≥fvI
. KŒ¨ªBI …ª Pf»q À OØ ßA œ√C ¡º®Œª Pf»q À OØ ßA BòG : h◊ƒŒY
‹ , …_I ¡_º®Õ À π_ªg ±_mÃÕ ©¿_nŒª Pf»_q À O_Ø ßA B_òG B»√C ”ºß …Nª‹fª —eB»rªA À ≤A ß‹A ”ƒ®ø ΩÒJÕ πªg ∆C ïG BØBzø
. jøfiA “¥Œ¥Y ∆BŒI À µáA iB»£‚
f_¥Ø , …_NJŒ´ æÃ_ …ƒaC œ√C ¡º®Œª …ª Pf»q À OØ ßA BòG –C ≈VnªA ü îƒm ©zI SJª gG “JŒ´ æà B B¿ßfi B√AÃƒß ∆B∑ ∆G À
≈_ø …_UÃI …_ª B_»N√BŒa ¬f_ß ”_ºß æf_Õ ‹ B»MeB»q À B»ØA ßA ∆C ïG BØBzø îƒm ©zI ≈VnªA ü SJª À ≈VnØ …I PeB∑ gG …N√Ba
. j«B£ ë À  ÃUêA
≈_ß …_MeÀAi gG î_Y æÀC …_I ±_mÃÕ B_«j∑g f_≥ À , îƒ÷BàA fŒ∑ –f»Õ ‹ A ∆G ±mÃÕ B»¿Œº®Nª h◊ƒŒY ”ƒ®ø ‹ …√›Ø : BŒ√BQ BøC À
. # ∆ÃùB§ªA \º∞Õ ‹ …√G $ : æB¥Ø …n∞√
BØB_zø ”_∞ë ‹ B¿∑ # KŒ¨ªBI …ƒaC $ : B Ã≥ |≥BƒÕ # ≈VnªBI …ª fŒ∏ªBI …Nƒa f¥Ø œn∞√ ’‘jIC Bø À $ : B Ã≥ ∆flØ : BRªBQ BøC À
oŒ_ª “_ÕfŒYÃNªA “_ºŒºÜA ≤iB_®ùA ≈_ø …_ŒØ B_ø ”_ºß # ¡ŒYi iÃ∞´ œIi ∆G œIi ¡Yi Bø ‹G ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA ∆G $ : …ªÃ≥ ∆C ïG
. ¬BƒufiA fJ®M œ« À ’AëfiA B»I O BYC —CjøA ≈ø ifvÕ ∆C –jáBI
∫Ag : æÃ_¥M B_»√D∑ œ_»Ø B_»UÀk ë À lÕl®ªA ïG # …ƒaC $ À # ¡º®Œª $ ¿y ™BUiHI îNÕ‡A ”ƒ®ø ü jaE B»UÀ ¡»z®I j∑g À
…_MeÀAi œ_√C ©_≥À B_ø Ω∑ ∆C À , Bƒß …NJŒ´ ü ±mÃŒI œMAúa ≈ø ∆B∑ B¿ŒØ Ω®∞ªBI …ƒaC œ√C œUÀk ¡º®Œª …I Pij≥C ΩvY –hªA
∆G œ_n∞√ …_ƒø ’‘j_IC B_¿Ø ¡_Q‚A ≈_ø ±_mÃÕ O_÷jI ≈◊ª À , B£Ã∞ä …Øjq À B√Ãvø œUÀk ~jß œ¥JØ ©ƒNøA À ¡v®NmBØ …n∞√ ≈ß
. œIi ¡Yi Bø ‹G ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA
. B Ã≥ ∆HØ LúÒùA ≤›a WN√C …Jº≥ ≈ß “JÕi –C ΩÕlM À B»UÀk o∞√ …I KŒÒM ∆C fÕjM œ« À B»ø›∑ ≈ø ∆B∑ ê ¬›∏ªA ∆C : …ŒØ À
À ©_ƒNøA …√C B»MeB»q BøC À , …n∞√ ≈ß …MeÀAi B»√DI ¡º®ªA fŒ∞Õ BòG # î≥eBvªA ≈ù …√G À …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C µáA wZvY ∆‡A $
≈_ø  f_ƒß B_ø Ω_ÕlM À B_»UÀk o_∞√ KŒÒNª …ª Pf»q BòG B»√C ≈∏¿ùA ≈ø ∆B∑ À , B»Œºß ‹ B»n∞ƒª —eB»q œ»Ø …I …MjøC B¿ŒØ B»®ÒÕ
. KŒ¨ªBI …ƒÖ B»√C lÕl®ªA ¡ºß B»n∞√ ü KUÃM ‹ B»MeB»q À B»ØA ßBØ KÕjªA À πrªA
. …Ø›a ∂BŒnªA j«B£ À # …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C $ : B Ã≥ ”ƒ®ù AiAj∏M h◊ƒŒY ∆Ã∏Õ G # œn∞√ ’‘jIC Bø À $ : …ªÃ≥ ∆C ïG BØBzø
. …Œºß eiAÀ µIBnªA …UêA ”ºß —eiAêA PByA ß‹A |®I ∆C ”ºß
…_º®U –C …_vºbNmA : æB_¥Õ # î_øC î_∏ø BƒÕf_ª ¬Ã_ŒªA π_√G æB≥ …¿º∑ B¿ºØ œn∞ƒª …vºbNmC …I œ√ÃN÷A πºùA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
π_√G æB_≥ …¿º∑ À …ŒªG …I œMC B¿ºØ : jÕf¥NªA À kB脪 ≤hY # …¿º∑ B¿ºØ $ : …ªÃ≥ ü À , “ªlƒùA À “√B∏ùA KYBu î∏ùA À , BvªBa
À ’Ã_nªA ≈ß KƒVNªA ü π≥›aC ¬iB∏ø ≈ø j»£ f≥ À ¬ÃŒªA π√C ”ƒ®ùA À , ΩŒº®NªA ïG —iBqG ¬ÃŒªBI ¡∏áA fŒŒ¥M ü À # G $ ¬ÃŒªA
¡_ºß À Œ_´ πIi ≈ø fŒÕDNI πuBvNaA À , πn∞√ —iB» ΩŒJm ü iB¨u À  Àj∏ø Ω∑ ”ºß vªA À , ¡º§ªA À “√BŒàA À ’BrZ∞ªA
¡_∏áA ¬Ã_¿ß πªhI eBØDØ # îøC î∏ø $ : …ªÃ≥ µº C f≥ À , “√BøC À “√B∏ø Àg BƒÕfª Ω¥®ªA À “¿∏áA À ¬láA À –CjªA À SÕeBYfiBI
.
≈_ø j_»£ f_≥ À ¬Ã_ŒªA π_√G …_ª æB≥ …¿º∑ À …ŒªG …I œMC B¿ºØ œª “uBa À œn∞ƒª BvªBa …º®UC ±mÃŒI œ√ÃN÷A πºùA æB≥ À : ”ƒ®ùA À
¡_∏Y π_ªg ü À π_ºùA ∆Ã◊_q ©_Œö ”_ºß π_ƒóDÕ À f_ÕjM B_ø Ω_∑ ≈_ø πƒ∏ô “¥ºÒø “√BøC À “¥ºÒø “√B∏ø Àg BƒÕfª j»£ Bø πªB¿∑
. …MiAfu
æÃ_¥ªA µ_º C À î_øC î_∏ø BƒÕf_ª ¬ÃŒªA π√C ±mÃŒª πºùA f»ß Bù # ¡Œºß •Œ∞Y œ√G ~ifiA ≈÷Ala ”ºß º®UA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. jvø ~iC ~ifiBI eAjùA À , B«jøC …ŒªG ~Ã∞Õ À ~ifiA ≈÷Ala ”ºß …JvƒÕ ∆C (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ …ªDm
À pBƒªA ΩJ¥NnŒm ªA eAfrªA ©JnªA îƒnºª B«jafÕ À B»®¿VŒØ pBƒªA ∂AkiC À — ùA jøC —iAeG …n∞ƒI fº¥NŒª ‹G æDm Bø …ªDnÕ À
. ±ŒY   ´ ≈ø — ùA ≈ø …¥ZNnÕ Bø ¡»ƒø Ω∑ ’BÒßG À pBƒªA îI ∂AkifiA “¿n¥ª …n∞ƒI ¬Ã¥Õ À B»NßBâ À B»IfU ¡»Œºß ælƒM
”_ƒ´ ‹ À …º÷Bm ë BøB¥ø ‘fvNÕ ≈¿ŒØ B¿«eÃUÀ ¬k›ªA B¿« îN∞vªA îMB« ∆HØ # ¡Œºß •Œ∞Y œ√G $ : …ªÃ¥I πªg …ªA¤m Ωºß f≥ À
. B«ÃºNÕ Bø À PBÕ‡A ∂BŒm ≈ø ¬Ãº®ø πªg Ω∑  fÕjÕ ∆B∑ Bñ Ω¨NqA À æDm Bø ïG KŒUC f≥ À , …ª B¿»ƒß
î∏¿N_ªA # îƒ_n A j_UC ©Œ_z√ ‹ À ’Br√ ≈ø BƒNõjI KŒv√ ’BrÕ SŒY B»ƒø CÃJNÕ ~ifiA ü ±mÃŒª Bƒ∏ø πªh∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆B∏ùA haC ’ÃJNªA À iAf≥‚A ë
O_√B∑ f_≥ À ≈V_nªA SÕfY ë À , jvø —lß (¬›nªB»Œºß) …ºŒ√ ïG ”»N√A Bñ “v¥ªA ≈ø …≥Bm Bø ïG # πªh∑ $ : …ªÃ¥I —iBq‚A À
 f_nZØ  Ã_IC …_øj∑C (¬›_nªB»Œºß)  j_øC –jè ∆B∑ °¿ƒªA Ah« ”ºß À , —l®ºª BJJm A …º®VØ ≈VnªBI iB¨vªBI …Mef« lÕl®ªA —CjøA
—Ã_n√ À l_Õl®ªA —Cj_øA …I PeB∑ À , lÕl®ªA OŒI ü  AÃRø A ¬j∑DØ  ÃªhŒª —iBŒnªA ≈ø …®ŒI À KÜA “IBŒ´ ü …÷B¥ªHI …I AÀeB∏Ø …MÃaG
. …Ml®ª πªhI A KJnNØ  iB¨vª ≈VnªBI …I PeB∑ ¡Q …N¿vß A ∆BIDØ iÃV∞ªA eiÃø …√eiÃŒª jvø
B_»ƒø CÃ_JNÕ ~ifiA ü ±_mÃŒª B_ƒ∏ø πªh∑ À $ : ïB®M æB≥ , —jr®ªA À ¢›Na‹A “ÕjY …Jºm À …nJY À ≈VnªA jøC ïG —iBq„ª À
Ah_»Ø ’B_rÕ “_®¥I –C ü CÃ_JNÕ ∆C …_ª “Œ_rùA µ_ºÒø iB_vØ —eAi‚A ∂›_ G …ƒø Kºm –hªA ≈VnªA XjY …ƒß Bƒ®Øi –C # ’BrÕ SŒY
≈_ø …_¿º®ƒª À ~ifiA ü ±_mÃŒª Bƒ∏ø πªh∑ À $ : …MCjøA  BuÀ À lÕl®ªA OŒI Ωae îY …ŒØ µIBnªA ïB®M …ªÃ≥ –gBê …UÃI ¬›∏ªA
. #  jøC ”ºß KªB´ A À SÕeBYfiA ΩÕÀDM
∆C eAj_ùA ∆G À #  j_øC ”_ºß KªB´ A À $ : ∫Bƒ« …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü # ’Br√ ≈ø BƒNõjI KŒv√ $ : Bƒ«B« …ªÃ≥ ∆C j»§Õ “nÕB¥ùA  h»I À
. …NIBuG ≈ø ©ƒô ∆C ~Àj∞ø ©√Bø –fi ©nÕ ‹ À …NŒrø ü Kº¨Õ AfYC …NõjI KŒvÕ ∆C ’Bq AgG …√BZJm A
À A …_®ØjØ …_z∞à Pj«B_§M À “_® B¥ªA LBJ_mfiA Pf_yB®M –h_ªA ±_mÃÕ ü ©_mê fYC ü A “Œrø ΩÒJÕ ∆C KJnª ©mÀ ê À
. ‹G ¡∏áA ∆G , A  lßDØ …ª‹g‚
∆C B_®Œö îƒnZ¿ºª ΩŒö fßÀ À , (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ …ŒMÀC jUC î∏¿NªA Ah« ∆C ïG —iBqG # îƒn A jUC ©Œz√ ‹ À $ : …ªÃ≥ À
. ¡«jUC ©ŒzÕ ‹ A
ïB_®M …_÷BŒªÀfi –Àj_aC Ω_Œö f_ßÀ Ã_»Ø  eB_Jß ≈_ø A ’BŒªÀfi –C # ∆Ã¥NÕ AÃ√B∑ À AÃøE ≈Õhºª a —ja‡A jUfi À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»ƒø (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆B∑ À “uBa
∆B∑ “ªBä ‹ ∆Bô‚A “¥Œ¥Y ë À ∆Bô‚A Ah« ∆C ”ºß “ªAfªA # ∆Ã¥NÕ AÃ√B∑ À $ : “ŒªBáA “º¿ÜA îƒø¤ùA “øBß ¡®Õ ‹ …√C ”ºß ΩŒªfªA À
A “_Ջê ∂ÀB_nùA Ã_« À ‘Ã_¥M À ∆B_ôG f_®I ∆B_ôG Ã_»Ø ∆B_ôG ´ ≈ø µ¥ZNÕ ‹ ‘Ã¥NªA Ah« À œ¥Œ¥Y j¿Nnø ‘Ã¥NI B≥ÃJnø ¡»ƒø
ü À BŒ√f_ªA —B_ŒáA ü ‘j_rJªA ¡_ ∆Ã¥NÕ AÃ√B∑ À AÃøE ≈ÕhªA ∆Ã√lê ¡« ‹ À ¡»Œºß ≤Ãa ‹ A ’BŒªÀC ∆G ‹C $ ïB®M æB≥ …√BZJm
. 64 : o√ÃÕ : # —ja‡A

œ÷AÀi SÅ
À Ω_ÕkB»ø –C ≤B_Vß ©J_m ≈»_º∑DÕ ∆B_ PAj_¥I ©J_m œøÃ√ ü OÕCi œ√G …÷Aikê æB¥Ø BÕ⁄i ‘Ci πºùA ∆G ¡Q : , œ¿¥ªA n∞M ü
∆G –B_Õ⁄i ü œ√Ã_NØC fl_ùA B_»ÕC BÕ : æB≥ ¡Q ΩIBƒm ©Jm : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ À PBnIBÕ jaC À jza P›Jƒm ©Jm OÕCi
À , îƒ_m ©J_m f_®I ±mÃÕ j∑g À , B«Ei ªA  BÕ⁄i πºùA pCi ”ºß ∆B∑ –hªA j∑hØ . πªg ΩÕÀDM AÃØj®Õ ¡ºØ ∆À ®M BÕ⁄jºª ¡Nƒ∑
B_»ÕC , $ : æB¥Ø ±mÃÕ ïG ’BVØ # ∆úmiDØ …ºÕÀDNI ¡∏◊J√C B√C $ îY f®I –C # “øC f®I j∑eA À B¿»ƒø Bå –hªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ë
©J_m ∆Ã_ßilM : ±_mÃÕ æB≥ . # PBnIBÕ jaC À jza P›Jƒm ©Jm À - ≤BVß ©Jm ≈»º∑DÕ - ∆B PAj¥I ©Jm ü BƒNØC µÕfvªA
fn∞Õ ‹ …ºJƒm ü ∆B∑ AgG À îƒm ©Jm æà ü fn∞Õ …√HØ  ÃmÀfM ‹ –C ∆ú∑DM Bû ›Œº≥ ‹G …ºJƒm ü  ÀihØ fvY B¿Ø BICe îƒm
¡_Q ≈_ ¡NIj_≥ Bø æl√ BòG : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA æB≥ “ŒyBùA îƒm ©JnªA ü ≈ ¡Nøf≥ Bø ≈º∑DÕ eAfq ©Jm πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q
îƒø¤_ùA _øC ”_ºß Ω_Ui Cj≥ . (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ À . ∆ÀjÒô –C ∆Àjv®Õ …ŒØ À pBƒªA TB¨Õ …ŒØ ¬Bß πªg f®I ≈ø œMDÕ
∆Àj_v®Õ ’œ_q –C π_êÀ æB_¥Ø Ω_ßB∞ºª ’B_ƒJªA ”_ºß # ∆Àj_v®Õ …_ŒØ À pBƒªA TB¨Õ …ŒØ ¬Bß πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q $ (¬›nªB»Œºß)
À , “_ßB A _m f_®I ∆Àj_Òô –C ∆Àj_v®Õ …_ŒØ À : Oªl√ BòG : æB¥Ø ? B«⁄j≥C ±Œ∑ îƒø¤ùA øC BÕ : ΩUjªA æB≥ ? j¿àA ∆Àjv®Õ
…_I œ√Ã_N÷A πºùA æB¥Ø ±mÃÕ æB≥ Bñ   aDØ πºùA ïG ΩUjªA ©UjØ . # BUBVQ ’Bø PAjv®ùA ≈ø Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA
©_¿VØ . ¡Œ_ºß ≈«f_Œ∏I œIi ∆G ? ≈»ÕfÕC ≈®Ò≥ œM›ªA —ÃnƒªA æBI Bø …ªDmBØ πºùA ïG ®Õ πIi ïG ©UiA : æB≥ æÃmjªA  ’BU B¿ºØ
∆‡A $ : l_Õl®ªA —Cj_øA O_ªB≥ ’Ã_m ≈ø …Œºß Bƒ¿ºß Bø tBY : ≈º≥ ? …n∞√ ≈ß ±mÃÕ ≈MeÀAi gG ≈∏JÒa Bø : æB¥Ø —ÃnƒªA πºùA
‹ –C îƒ÷B_àA f_Œ∑ –f_»Õ ‹ A ∆C À K_Œ¨ªBI …_ƒaC œ_√C ¡º®Œ_ª π_ªg î≥eB_vªA ≈ù …√G À - …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C µáA wZvY
: π_ºùA æB¥Ø . œIi ¡Yi Bø ‹G - ’ÃnªBI —iBøfi o∞ƒªA ∆G œn∞√ ’‘jIC Bø À : OªB≥ ¡Q ΩJ≥ ≈ø …Œºß OIh∑ B¿∑ ∆‡A …Œºß Lh∑C
~ifiA ≈÷Al_a ”_ºß _º®UA : æB≥ πNUBY æDmBØ îøC î∏ø BƒÕfª ¬ÃŒªA π√G : æB≥ ±mÃÕ ïG j§√ B¿ºØ œn∞ƒª …vºbNmC …I œ√ÃN÷A
’BrÕ SŒY B»ƒø CÃJNÕ - ~ifiA ü ±mÃŒª Bƒ∏ø πªh∑ À $ : …ªÃ≥ ë À , B»Œºß …º®VØ IB√fiA À WÕeBƒ∏ªA ®Õ ¡Œºß •Œ∞Y œ√G -
.#
$ : Cj_≥ …_√C (¬›_nªB»Œºß) …_ƒß iÃ_∞®Õ œ_IC ≈IA ≈ß œqBŒ®ªA “ÕAÀi ü # ΩIBƒm ©Jm $ : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA Cj≥ À : …ªÃ≥ : æÃ≥C
: (¬›_nªB»Œºß) …_ªÃ≥ À , K_Õj¥NªA ”ƒ®ñ ΩÕlƒNªA KnÅ ¡Õf¥NªA ∆G –C ≈ ¡NIj≥ Bø æl√ BòG : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ À # P›Jƒm ©Jm
∆Àe S_Œ¨ªA ≈_ø TB_¨Õ : …_ªÃ≥ h_aDÕ (¬›_nªB»Œºß) …_√C ¡_º®Õ …ƒø À æî∞¿ºª ’BƒJªBI –C , ∆ÀjÒô –C ∆Àjv®Õ …ŒØ À : Oªl√ BòG
. (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß …ŒIC ≈ß j¿®ø ≈I œºß ≈ß   n∞M ü œqBŒ®ªA BzÕC ”ƒ®ùA Ah« ‘Ài À TèªA
j_aE ïG # K_Œ¨ªBI …_ƒaC œ_√C ¡º®Œ_ª π_ªg $ : …ªÃ≥ haC ü j«B£ # ΩJ≥ ≈ø …Œºß OIh∑ B¿∑ ∆‡A …Œºß Lh∑C ‹ –C $ : …ªÃ≥ À
. ¬f¥NùA ∆BŒJªA ü …Œºß ¬›∏ªA OØjß f≥ À lÕl®ªA —CjøA ¬›∑ ≈ø îNÕ‡A
æÃ_mi æB_≥ : æB_≥ pBJß ≈IA ≈ß ∂j ≈ø …ÕÀejø ≈IA À œ√A ÒªA À BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA À œIBÕiB∞ªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
B_√C O_ƒ∑ ∆G À B_Õ⁄jªA ü ∞NnŒª …ŒªG ΩmiC SŒY …ª j∞¨Õ A À …øj∑ À ±mÃÕ œaC vª OJVß : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A
LBJªA PieBJª B√C Oƒ∑ ê À  ih®I ¡« aC ”NY Xjë ¡ºØ XjbŒª œMC …ª j∞¨Õ A À …øj∑ À   u ≈ø OJVß À , XjaC ”NY Ω®ØC
. ih®ªA …ª ∆Ã∏Õ ∆C KYC …ƒ∏ª À
¡º_nø ≈_I f¿ä ≈ß ∆BIC ≈ß œqBŒ®ªA n∞M ü Bø (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C ∂j ≈ø À ‘jaC ∂jÒI ”ƒ®ùA Ah« –Ài f≥ À : æÃ≥C
…ªD_nÕ π_ºùA …ŒªG ΩmiC îY ±mÃÕ “ªlƒñ Oƒ∑ ê : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆G : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC ≈ß
.  ihß A j»£C ”NY πºùA —CjøA ∆Dq ≈ß   vª OJVß À ≈VnªA ≈ø Ujë ∆C …Œºß ¢ qC ”NY …NQfY Bø  BÕ⁄i …ƒß
XÀj_àA ïG …º_uÃM À (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ IfM ≈nY ü ≈®ÒªA BøG ≈ÕiÀh A fYC …ŒØ ∆HØ ’œq ≈ø Ãºë ‹ –ÃJƒªA Ah« À : æÃ≥C
≈_ß …_MeÀAjø ü ‹G j_vø —Ã_n√ À l_Õl®ªA —Cj_ø‹ ¡_« ‹ À …ƒø XÀjàA ejâ fÕjÕ ≈∏Õ ¡ºØ πªg ü IfNªA ≈nYC f≥ À ≈VnªA ≈ø
…_ŒØ j_»§Õ Ã_U ü XÀj_àA f_ÕjÕ ∆B∑ BòG À , …ŒªG √ÃßfÕ Bû œªG KYC ≈VnªA Li : Ω÷B¥ªA ë À ≈«Aë “¥ØAÃø ïG …÷BÜG À …n∞√
. “ªlƒùA À “√B∏ùA ≈ø …I µŒºÕ ©yÃø ü ©yÃÕ À , —ÃnƒªA À lÕl®ªA —CjøA …ƒø pDŒM À …M’AjI
$ πºùA æÃ≥ ïG …I ΩuÃNØ B«iBaeA À “øB®ªA ∂AkifiA ©ö ≈ø  BÕ⁄i jQG “JUAêA πºùA “∞Œ£À ë Bñ : ‹ÀC ≈VnªA ü ë À DJ√C Ahª À
…_vºbNmC …_I œ√Ã_N÷A $ : …_ªÃ≥ ïG …_I Ω_uÃNØ °_n¥ªBI B_¿∏Y —Ã_nƒªA îI À …ƒŒI ¡∏ê ∆C ‹G ”IC …UAjaHI jøC Bù ¡Q # …I œ√ÃN÷A
. ~ifiA ü ∆BnY‚A À æf®ªA °nI À jvø ü —l®ªA ≈ø …Œ¨NJÕ ∆B∑ Bù iÃvNÕ IfM ≈nYC Ah« À # œn∞ƒª
…_¿ºß À µ_áA K_ƒU ü ‘gfiA …_º¿Ñ À iÃ_øfiA ü …_ølß À   u ¡Œ§ß ≈ø æAÃYfiA  h« æ›a ü …◊ºø À πº¿ºª j»£ Bø ïG BØBzø
. ¡ÕÃ¥ªA …¿∏Y À jÕl¨ªA
µ_áA ∆D_I ≤A _ß‹A ©ø vÕ À tB ±mÃÕ ∆B∏ø ∆B∑ ê …√G : æÃ¥Õ ∆C  BqBY À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ü ≈®ÒªA BøG À
pB_ƒªA jøD_Õ ∆C (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu)  BqBY À , …ŒØ vªA Kè B¿ŒØ vÕ ‹ ∆C …√Dq ≈ø ∆DI ≤A ßA ë À ,   u ü …®ø ∆B∑
π_√G À $ : …ªÃ≥ ΩRñ …Œºß A ”ƒQC ”NY pBƒªA ≈ø B«f®I À —jV A ΩJ≥ A KƒU ü ‘gfiA Ω¿Ñ À u f≥ À , …n∞√ ”nƒÕ À ’œrI
. # ¡Œ§ß µºa ”º®ª
Cj_≥ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆G : æB≥ o√C ≈ß œ¿ºÕfªA À …ÕÀejø ≈IA À …ëiBM ü ¡∑BáA XjaC BzÕC , iÃRƒùA ifªA ü À
’‘j_IC B_ø À : æB_≥ . π_¿« j∑gA ±mÃÕ BÕ : ΩÕ U …ª æB≥ ±mÃÕ B B≥ Bù : æB≥ # KŒ¨ªBI …ƒaC œ√C - ¡º®Œª πªg $ : “Õ‡A  h«
. œn∞√
î_Y ‹ À : æB_¥Ø Ω_Õ U  l_¿¨Ø $ ±_mÃÕ B B≥ Bù : pBJß ≈IA “ÕAÀi œ∞Ø “IiB¥Nø £B∞ªDI PBÕAÀi —fß ü –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
j_aC PBÕAÀi ü πªg ≈ø Ãç À # ? ΩÕÀAjnªA OººY îY ‹ À : ΩÕ U …ª æB¥Ø $ : jIBU ≈I ¡Œ∏Y ≈ß “ÕAÀi ü À # ? B»I O¿¿«
. ¡« ´ À Bu œIC À \ÕjU ≈IA À ≈náA À –fnªA À fÕk ≈IA À ∫BZzªA À “øj∏ß À —eBN≥ À f«Bâ ≈ß
µÕf__vªA ±__mÃÕ ¬B__¥ø B__qBY À , LB__N∏ªA wƒ__ª “__∞ªBã iB_JafiA PBßÃ__yÃø ≈__ø B__ BRøC À  h__« ∆C µIB__nªA ∆B__ŒJªA ü ¬f__¥M f__≥ À
. ΩÕ U ≈ø l¿¨I  fnØC Bø \ºvÕ ¡Q KŒ¨ªBI …ƒaC $ : …ªÃ¥I Lh∏Õ ∆C (¬›nªB»Œºß)
‹ À : Ω_Õ U …_ª æB_≥ K_Œ¨ªBI …_ƒaC œ_√G : æB≥ îY ±mÃÕ ∆C AÿßlØ “ßÃvø PBÕAÀi “ºÒJùA O¥∞ª f¥ª À : , ≤Br∏ªA ü æB≥
. …ªÃmi À A O»I ”ºß ¡»∏ªB»Nª πªg À ? ±mÃÕ BÕ πºÕÀAjm “∏M OººY îY ‹ À : lÕl®ªA —CjøA …ª OªB≥ À ? B»I O¿¿« îY
. ”»N√A
. lÕl®ªA ®Õ “Õ‡A # πIi ïG ©UiA $ : A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ “ßB ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
: æB≥ pBŒªG ≈I œºß ≈I ≈náA ≈ß ”nŒß ≈I f¿ä ≈I fõC ≈ß eBƒm‚BI —ÃJƒªA LBN∑ ü œm ÒªA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À : æÃ≥C
π_ºM O_zø B_¿ºØ ≈÷Al_àA ü …_nJ∏Ø “J_vbùA îƒnªA ©JnªA ü ¬B®ÒªA ©ö ”ºß ±mÃÕ ΩJ≥C À : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) ByjªA O®
B ÃY Bø À jvñ µJÕ ”NY √B√fªA À ¡«AifªBI ïÀfiA “ƒnªA ü ¡»ßBJØ ¬B®ÒªA ©ŒI ”ºß ±mÃÕ ΩJ≥C “If A ∆ÃnªA OºJ≥C À ∆ÃnªA
j«AÃ_U ‹ À œºY B ÃY Bø À jvñ µJÕ ”NY j«AÃÜA À œºáBI “Œ√BRªA “ƒnªA ü ¡»ßBI À . ±mÃÕ πºø ü iBu ‹G ¡«ie ‹ À iBƒÕe
À , …_∏ºø ü iB_u ‹G “Œ_qBø ‹ À “_IAe B ÃY Bø À jvñ µJÕ ”NY œqAÃùA À LAÀfªBI “RªBRªA “ƒnªA ü ¡»ßBI À , …∏ºø ü iBu ‹G
“_nøBàA “ƒ_nªA ü ¡»ßB_I À …_∏ºø ü iB_u ‹G “_øC ‹ À f_Jß B_ ÃY Bø À jvñ . µJÕ ”NY ’Bø‚A À fŒJ®ªBI “®IAjªA “ƒnªA ü ¡»ßBI
”NY iB»√fiA À ™iAlùBI “meBnªA “ƒnªA ü ¡»ßBI À , …∏ºø ü iBu ‹G ’BƒØ ‹ À iAe B ÃY Bø À jvø ü µJÕ ”NY ’Bƒ∞ªA À iÀfªBI
‹ À f_Jß B_ ÃY B_ø À j_vñ µ_JÕ ”NY ¡»IB≥jI “®IBnªA “ƒnªA ü ¡»ßBI À , …∏ºø ü iBu ‹G “ßilø ‹ À j»√ B ÃY Bø À jvñ µJÕ
”_ÒßC B_ø π_ºùA ≈_ø  BÒßC πºñ Bƒ® ‹ À BƒÕCi Bø : pBƒªA æB≥ À ¡ AÃøC À ¡«fŒJß À ¡«iAjYC πº¿Ø . ±mÃŒª AfJß iBu ‹G jY
π_ÕCjI B_ƒŒºß j_qC ? B_ ÃY Bø À jvø πºø ≈ø œIi ªÃa B¿ŒØ ‘jM Bø : πº¿ºª ±mÃÕ æB≥ ¡Q , A IfM À B¿ºß À B¿∏Y πºùA Ah«
: ±mÃÕ æB≥ . πÕCi –CjªA : πºùA æB≥ –fŒI ¡«BåC A ≈∏ª À ¡»Œºß ’›I ∆Ã∏Œª ’›JªA ≈ø ¡»åC À , ¡«fnØfi ¡»ZºuC œ√HØ
À π_ºùA π_Œºß Peei À , ¡«f_ŒJß À ¡ AÃ_øC ¡»Œºß Peei À , ¡»º∑ jvø Ω«C O¥NßC f≥ œ√G πºùA B»ÕC ∫f»qC À A f»qC œ√G
‹G mC ‹ ∆C –jbØ À IÃM πªg ∆G : πºùA …ª æB≥ . œ¿∏Å ‹G ¡∏Ñ ‹ À œM nI ‹G nM ‹ ∆C ”ºß πUBM À ∫jÕjm À πóBa
…ªG ‹ ∆C f»qC B√C À , ¬AjÕ Bø AlÕlß œ√BÒºm Oº®U f≥ À …ª OÕfN«A ‹ À πŒºß OŒªÃM Bø ∫‹Ãª À π¿∏Å ‹G ¡∏YC ‹ À πM nI
. îøC î∏ø BƒÕfª π√HØ πNŒªÀ Bø ”ºß ¡≥DØ …ªÃmi π√C À …ª πÕjq ‹  fYÀ A ‹G
. B»º¥√ Bƒ∑jM πªhª À PBÕ‡A n∞M ~j¨I “ÒJMjø ´ B»Jº´C — R∑ ¬B¥ùA Ah« ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
AgG ¡_®√ æB_≥ ? …_n∞√ ΩUjªA œ∑lÕ ∆C kÃè Bø : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : ∆BŒ∞m æB≥ : ∆B¿Œºm æB≥ , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. îøC \uB√ ¡∏ª œ√G : BvªA fJ®ªA æÃ≥ À # ¡Œºß •Œ∞Y œ√G ~ifiA ≈÷Ala ”ºß º®UA $ : ±mÃÕ æÃ≥ O® Bø C …ŒªG jÒyA
68 : ≤AjßfiA : # îøC \uB√ ¡∏ª B√C À œIi P‹Bmi ¡∏¨ºIC À $ : …øÃ¥ª æÃ¥Õ gG eë ë BvªA fJ®ªBI eAjùA ∆C j«B§ªA : æÃ≥C
.
…_√C (¬›_nªB»Œºß) ByjªA ≈ß BƒIBZuC ‘Ài : æB≥ ”mÃø ≈I ≈náA ≈ß jv√ ≈I f¿ä BƒQfY æB≥ œqBŒ®ªA ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
B_yjªA ≈_náA Ã_IC …_ª æB_¥Ø . …_Œºß π_ªg j_∏√C …_√D∏Ø ? ∆ÃøD_ùA ≈_ø …_ŒªG Pj_u B_ø ïG Pju ±Œ∑ A πZºuC : ΩUi …ª æB≥
∆HØ : æB≥ . ¡ºnø ΩI ‹ : æB≥ ? ∫jrø ÀC ¡ºnø ΩzØC BôDØ : æB≥ . ƒªA ΩI ‹ : æB¥Ø : œuêA ÀC ƒªA ΩzØC BôC : (¬›nªB»Œºß)
º¿®N_mA : æB_≥ ”_NY …_ŒªÃÕ ∆C l_Õl®ªA æD_m ±mÃÕ À œuÀ B√C À ¡ºnø ∆ÃøDùA ∆G À , BŒJ√ ±mÃÕ ∆B∑ À B∑jrø ∆B∑ jvø lÕlß
”_ºß •ØB_Y : æB_≥ # ¡Œºß •Œ∞Y $ : …ªÃ≥ ü æB≥ À : æB≥ . …ŒØ B√C Bø ”ºß œ√ UC ∆ÃøDùA À , ¡Œºß •Œ∞Y œ√G ~ifiA ≈÷Ala ”ºß
–Ài À ,   _n∞M ü œ_qBŒ®ªA  AÀi À , ”ƒ®ùB_I “Õ‡A Ω¥√ ~ifiA ≈÷Ala ”ºß º¿®NmA : …ªÃ≥ À : æÃ≥C : ∆Bnª Ω∏I Bß –fÕ ü Bø
. (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß —j≥ œIC ≈I ΩzØ ≈ß BzÕC , œ√B®ùA ü SÕfáA jaE
∆‰ ÀÊ j‰ _‰M ‹ CÚ ¡Ê ∏Û Œ_ÍICÚ ≈Ê _ø ¡Û∏ª̇ dÚDIÍ ”√ÃÂN÷ÊA æ‰ BÚ≥ ¡Ê «Í k̄B‰»ÄÚ ¡Â«l‰ »Ï U‰ BÏ¿ªÚ À‰ (58)∆‰ ÀÂj∏Í ƒÂø … ªÚ ¡Ê «Â À‰ ¡Ê »Â ØÚ j‰ ®‰ ØÚ …Í ŒÊ ºÚ ߉ AÃÛºa‰ ‰fØÚ ±mÃÂÕ Û—Ã‰ aÊ Ḡ ’‰ B‰U À‰
B_Ï√Ḡ À‰  Â B_‰ICÚ … _ʃ߉ e À̄‰jƒ_m AÃÛªB_Ú≥ (60)∆¯ Ã_ÂIj‰ ¥Ù M‰ ‹ À‰ ‘Íf_ƒÍß ¡Ê _Û∏ªÚ Ω‰ _ÊŒ∑Ú ›_ÚØ …Í _ÍI ”√ÃÂMDÙ _‰M ¡Ê ª̇ ∆H̄ÚØ (59)î
‰ ªÍl̄ƒÂ¿ªÙA  a‰ B‰√CÚ À‰ Ω‰ ŒÊ ∏Ú ªÙA ”ØÀÛC ”√ÚC
(62)∆‰ îUÍ jÊ Õ‰ ¡Ê »Â º̇‰®ªÚ ¡Ê »¯ ºÍ «Ê CÚ ïḠ AÃÂJºÚ ¥Ú √A A‰gḠ B‰»√ÃÛØj̄ʮՉ ¡Ê »º̇‰®ªÚ ¡Ê Í B‰Yī ”Ø ¡Ê »Â N‰®zÍI AÃÛº®‰ UÊ A …Í ƒÍŒ‰NÊ ∞Í ªÍ æ‰ BÚ≥ À‰ (61)∆‰ ÃÛº®Í ∞Ú ªÚ
∆BŒI
O_ŒJª ¬B_®ÒªA ’A _q‹ Lf_ÜA _m æ›_a ü …_ŒªG …_MÃaG ’œ_â …_ŒØ ïB®M A j∑hÕ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ “v≥ ≈ø iBNã jaE ΩvØ
—Ã_a‚A ≈_ß “_ÕB∏Y ïB_®M …_ªÃ≥ ü iÃ∑h_ùA eÃ_n A Ã_« À - …øC ≈ø  BaC (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ¡zª “øf¥ø πªg ∆B∑ À , LÃ¥®Õ
. jvø ïG ÀfJªA ≈ø (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ OŒI Ω¥√ À …n∞√ ¡»∞Õj®M ¡Q …ŒªG - “Jvß ≈ç À Bƒø BƒŒIC ïG KYC  ÃaC À ±mÃŒª
≈_ø À B_¿»I A ©ƒ_u …n∞√ ¡»∞Õj®M fƒß …ŒIC ≈ø …MÃaG ‘jÕ À …n∞√ ïG …øC ≈ø  BaC µZºÕ ∆C eAiC …√fi ’AfNIA …n∞√ ¡»Øj®Õ BòG À
¡ Ã_ae “_v≥ ≈¿_zNM o¿àA PBÕ‡A À , B®Œö ¡»vbrÕ ¡Q œ¨JªA À fnáA ≈ß B¿«ÀgE Bø ”ºß B¿« u À B¿«AÃ¥M jQC B¿»Œºß A
. πªg ¡»ºJ¥M À — ùA À ¬B®ÒªA ’A qA ïG AÀeBß ∆G …ŒªG ¡»ŒIC ≈ø ¡»ŒaDI AÃMDÕ ∆C …YA ≥A À jvø
¬f_®ª …_ª xB_vN≥‹A ∫j_M B_òG À R∑ ≤hY ¬›∏ªA ü # ∆Àj∏ƒø …ª ¡« À ¡»Øj®Ø …Œºß AúafØ ±mÃÕ —ÃaG ’BU À $ : ïB®M …ªÃ≥
À ±_mÃŒI ¡»NØj_®ø ¡_Q œ_ ‚A ≈_ùA À “¿®ƒªA ü …®ø …∑AjqG À …I …øC ≈ø ±mÃÕ œaC ∂Ãá ∆BŒI ~j¨ªA BòG À , …I ¬B« ~j´ µº®M
. jvø —lß f®I …Œºß ‘jU Bø À …Nv≥ ≈ø iBNã jÒq Ã»Ø …I LÃ¥®Õ OŒI ∂Ãá
B_ø f_®I ¡»ƒ_ŒI À …_ƒŒI œ_ºë ‹ À …I o√DÕ ∆B∑ (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ∆HØ …øC ≈ø …ŒaC ›a Bø “Jv®ªA ¡« …MÃaG ≈ø …ŒªG ’BU –hªA À
. PBÕ‡A ≈ø œMDŒm Bø …º∑ πªg ”ºß ΩŒªfªA À ∆B∑ Bø ±mÃÕ jøC ≈ø , ∆B∑
≈_ø j_R∑C ≈V_nªA ≈ø XÀjàA f®I jvø —lß  fº¥M À ~ifiA ≈÷Ala ”ºß …IBvN√A îI À ±mÃÕ ¡»ŒaC ”ºß Ah« ¡ Ãae îI ∆B∑ À
¬Ã_Õ —iBŒ_nªA ïG  Ã¿º_m h_ƒø  Àj_Õ À , “JvbùA ∆ÃnªA ©JnªA Oºa f≥ À “If A îƒnªA |®I ü …ŒªG AÀ’BU BòG ¡»√HØ îƒm ©Jm
©J_m ≈_ø j_R∑C hƒø ≈÷AlàA jøC ïÃM À ≈VnªA ü îƒm ©zI SJª À lÕl®ªA OŒI ü ∆Ãm …Œºß jø f≥ À u ë À KÜA ≈ø XjaC
À ¡«Ã_aC …_√C …_I AÃ_ƒ§Õ ∆C ≈_ß ¡»Øju …º∑ Ah« À , °J¥ªA ´ ≈ø – ß ΩUi …√C …I ≈§Õ ‹ jvø lÕlß –k ü ¬ÃŒªA ë À , îƒm
. # ∆Àj∏ƒø …ª ¡« À ¡»Øj®Ø …Œºß AúafØ ±mÃÕ —ÃaG ’BU À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ —ÃJƒªA “mAj∞I ÀC …NmBŒ∏I ¡»Øjß …ƒ∏ª  ÃØj®Õ
ü K_´AjªA æB_≥ # îªl_ƒùA _a B_√C À ΩŒ∏ªA üÀC œ√G ∆ÀjM ‹ C ¡∏ŒIC ≈ø ¡∏ª dDI œ√ÃN÷A æB≥ ¡«kB»Ä ¡«l»U Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …R®I ÀC πªg Ωõ lŒ»VNªA À ,   ´ À ™BNø ≈ø f®Õ Bø kB»ÜA : , PAej∞ùA
. ”»N√A
. # G $ œ√ÃN÷A æB≥ À ¡»ŒIC ≈ø ¡ dDI …ŒªG AÃMDÕ ∆DI ¡«jøC ¡»ƒø …ßBI –hªA ¬B®ÒªA À kB»ÜA ≈ø ¡ fßC Bø ¡»ºõ Bù À ”ƒ®ùBØ
¬j_∑C # îªl_ƒùA _a B_√C À - œ_Mlß À œMif_≥ ”ºß ’B∏M‹BI ¡∏¿º£C ‹ À …ŒØ oÇC ‹ –C - ΩŒ∏ªA üÀC œ√G ∆ÀjM ‹ C $ : …ªÃ≥ À
$ : “_ŒªBNªA “_Õ‡A ü …_ªÃ≥ ∆C B_¿∑ ¡»Œ_IC ≈ø ¡»ŒaDI …ŒªG AÃMDÕ À BŒ√BQ …ŒªG AÀeÃ®Õ ∆C ¡ |ÕjÑ Ah« À , ¡«AÃRø ≈nYC À œI îªkBƒªA
 B_IC …ƒß eÀAjƒm $ : “ŒM‡A “Õ‡A ü ¡ Ã≥ ∆C B¿∑ À ,  jøC AÃv®Õ ›◊ª ¡ fÕf»M # ∆ÃIj¥M ‹ À –fƒß ¡∏ª ΩŒ∑ ›Ø …I œ√ÃMDM ∆HØ
. (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ o∞ƒª KŒŒÒM À “º¿ÜA ü πªhª ¡»ƒø ΩJ¥M # ∆úßB∞ª B√G À
f_Õf»NªA À |Õj_ZNªA À f_Œ∑DNªA ≈_ø …ŒØ Bø ©ø # ¡∏ŒIC ≈ø ¡∏ª dDI œ√ÃN÷A $ : ¡»UÀja ∆AÀC (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø ¡Q
¡»JÕj_Õ Bø …ŒØ Aÿ«ÃNÕ ÀC ±mÃÕ …√C AÃÒ∞NÕ ∆C ¡»ØjvM À ¡»Œºß œ¿®M “◊ ÃM À “øf¥ø ´ ≈ø BŒ÷AfNIA Bø›∑ eiÃÕ ∆C …√Dq ≈ø oŒª
.  jøC ü
. j«B£ ë À
“_v¥ªA ∂BŒm ü ïB®M …ø›∑ ≈ø B»ƒø ’œq ”ºß ΩŒªe ‹ — R∑ AiÃøC ¡«BÕG …¿Œº∏M À ¡ …NyÀB∞ø ≈ø “v¥ªA ü ∆Àjn∞ùA eiÀC f≥ À
. ¬B¥ùA æBRøC ü …ŒªG ∆D¿ÒÕ jQC ‹ À
¡_ ∆C À —Ã_aG ¡_»√C —j_rß ¡« À  À aDØ ¡»JÒa ≈ß ¡ Dm …√C …ƒø eB∞NnÕ –hªA BòG À , πªhª ~j®NªA ≈ß æBa ïB®M …ø›∑ À
.  A Ø …ŒªG …I AÃMDÕ ∆C lÕl®ªA KYDØ   ´ ÀC j∞nª …≥iB∞Õ ∆C ”yjÕ ‹ À  ÃIC …≥iB∞Õ ‹ ¡»ŒIC fƒß œ¥I jaE BaC
œ√Ã_Ij¥M ‹ –C ∆Ã_Ij¥M ‹ À , ¬B_®ÒªA Ã_« À Ω_Œ∏ùA ”_ƒ®ñ ΩŒ∏ªA # ∆ÃIj¥M ‹ À –fƒß ¡∏ª ΩŒ∑ ›Ø …I œ√ÃMDM ∆HØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬B®ÒªA ’A qA À iBŒNø›ª –fƒß iÃzáA À œyiC æÃafI
. ¬f¥M B¿∑  jøC ≈ß AÃ∞ªBa ê ¡ …ƒø fÕf»M ë À , j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À
, ¬AfbN_m‹A ÀC `B_á‚BI —j_ø f_®I —jø jøC ü ™ÃUjªA œ« ¬f¥M B¿∑ —eÀAjùA # ∆úßB∞ª B√G À  BIC …ƒß eÀAjƒm AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À …_ª …_N≥iB∞ñ ”_yjÕ ‹ À …I ≈zÕ ¡«BIC ∆C …Nv≥ …Œºß AÃv≥ ¡»√C ”ºß ΩŒªe #  BIC …ƒß eÀAjƒm $ (¬›nªB»Œºß) ±mÃŒª ¡ Ã≥ œ∞Ø
. πªhª fŒÕDM B√BIC : AÃªÃ¥Õ À #  BIC $ : ¡ Ã≥ ü À , “JŒ´ –C ÀC j∞nª …ƒø f®NJÕ ∆C ”IDÕ
¡»ƒø ΩJ¥M …ŒØ À , j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , …ŒªG …I ∆BŒM‚A À ¡»®ø …º¿á —eÀAj¿ºª ÀC …I ∆BŒM„ª ∆úßBØ –C # ∆úßB∞ª B√G À $ : ¡ Ã≥ À
. ¬f¥M B¿∑ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ o∞ƒª KŒŒÒM À “º¿ÜA ü πªhª
À ”_N∞ªA ©_ö ∆B_ŒN∞ªA # ∆îUjÕ ¡»º®ª ¡»º«C ïG AÃJº¥√A AgG B»√ÃØj®Õ ¡»º®ª ¡ BYi ü ¡»NßBzI Aú®UA …√BŒN∞ª æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
 h_« $ : ïB_®M æB_≥ , B»®_zNIA À “ßB_zI ©_zIC : æB_¥Õ —iB_VNºª ”_ƒN¥Õ æBùA ≈ø —jØAÀ “®Ò≥ “ßBzJªA : K´AjªA æB≥ À , ¬›¨ªA ë
©_zJÕ ¡_ZºªA ≈ø “ºö ë À - ’BJªA \N∞I - ©zJªA “¿º∏ªA  h« ü ΩufiA À # —BUlø “ßBzJI $ : ïB®M æB≥ À # BƒŒªG Pei BƒNßBzI
À , —j_r®ªA ≈_ø ©_Ò¥ƒùA j_n∏ªBI ©_zJªA À - æB_≥ - ø …Ij¥ª –fnU |®I ‘jâ iBU –C ø “®zI ∆›Ø À - æB≥ - ©Ò¥Õ –C
. —jr®ªA ∆Àe À o¿àA ∂ÃØ Ã« ΩI : ΩŒ≥ À —jr®ªA ïG T›RªA îI Bù πªg æB¥Õ
. ™ÃUjªA L›¥√‹A À , TBQfiA À ’BßêA ë À ΩYi ©ö æBYjªA À , ”»N√A
¡»N_ŒßÀC ü ¬B_®ÒªA ≈_ø  À _qA B_ù B_ƒ B«Ãøf_≥ ªA ¡»NßBzI À ¡ Bø Aú®UA : …√B¿º¨ª (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ æB≥ À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
À ¡»IÃ_º≥ ü ©_¥Õ π_ªg ∆HØ ¡»ŒaDI AÃMDÕ À BƒŒªG ∆îUjÕ ¡»º®ª - “ŒßÀfiA AÃZNØ À - ¡»º«C ïG AîUi À AÃJº¥√A AgG B»√ÃØj®Õ ¡»º®ª
. ∆BnY‚A À ¬Aj∑‚A ≈ø ©N¿NªA À ™ÃUjªA ïG ¡»®¿ÒÕ
¡Ê ∏Û NÂ_ƒÍøCÚ B‰¿∑ ‹Ḡ …Í ŒÊ ºÚ ߉ ¡Ê ∏Û ƒÂø‰ A‰’ ΩÊ «‰ æ‰ BÚ≥ (63)∆‰ çÍ∞Z
‰ ªÚ … ªÚ BÏ√Ḡ À‰ ΩÊ N‰∏‰√ B‰√B‰aCÚ B‰ƒ®‰ ø‰ ΩÊ mÍ iÊ DÚØÚ Ω ŒÊ ∏Ú ªÙA BσøÍ ©‰ ƒÍø B‰√B‰IDÚÕ‰ AÃÛªBÚ≥ ¡Ê »¯ ŒÍICÚ ïḠ AîU‰ i‰ BÏ¿ºÚ ØÚ
”_Í̈ÊJ√‰ B_‰ø B_‰√B‰IDÚÕ‰ AÃÛªB_Ú≥ ¡Ê »¯ ŒÚªḠ PÏei ¡Ê »Â ‰N®‰ zÍI AÀÂfU‰ À‰ ¡Ê »®‰ N‰ø‰ AÃÂZN‰ØÚ BÏ¿ªÚ À‰ (64)î
‰ ¿Í YÍ jÏ ªA ¡Â Y‰ iÊ CÚ Ã‰ «Â À‰ Bı§Í∞Y‰ Ë a‰ … º̇ªBÚØ Ω JÊ ≥Ú ≈Íø …Í ŒÍaCÚ ”º‰ß
Bı_¥ÍQÃÊ ø‰ ∆¯ Ã_ÂM¤Ê M ”_N‰Y ¡Ê ∏‰®ø‰ … ºÚ mÍ iÊ CÛ ≈Ê ªÚ ‰æBÚ≥ (65)Ë n
Í Õ‰ ËΩŒÊ ∑ πͪg‰ ®Í I‰ Ω‰ ŒÊ ∑Ú e A‰elÊ √‰ À‰ B‰√B‰aCÚ •Ú∞çÙ À‰ B‰ƒºÚ «Ê CÚ Â ¿Í √‰ À‰ B‰ƒŒÊ ªÚḠ PÏei B‰ƒN®‰ zÍI  Í hÍ «‰
À‰ f_ÍYÀ‰ LB_‰I ≈_Íø AÃÛºa fÊ _‰M ‹ ”Ï _ƒ‰JÕ‰ æ‰ B_Ú≥ À‰ (66)ËΩŒÍ∑À‰ æ ÃÛ¥√‰ B‰ø ”º‰ß … º̇ªA æ‰ BÚ≥ ¡Ê »Â ¥Ú QÍÃÊ ø‰  Â ÃÊ M‰A‰’ BÏ¿ºÚ ØÚ ¡Ê ∏Û IÍ ¢BÚê ∆ÚC ‹Ḡ …Í IÍ ”ƒÏƒÂMDÙ N‰ªÚ …Í º̇ªA ≈‰ ø
À‰ (67)∆‰ Ã_Ûº∑‰ÃN‰¿Â ªÙA Ω̄_∑‰ÃN‰Œ‰ºÙ ØÚ …Í _ÊŒºÚ ߉ À‰ O_Ùº∑‰ÃM‰ …Í ŒÊ ºÚ ߉ …Í º̇ª ‹Ḡ ¡Â ∏Ù á
Ù A ∆¯ Ḡ ’Ê”q ≈Íø …Í º̇ªA ≈‰ ø ¡Û∏ƒ‰ß ”ƒÙ´CÛ B‰ø À‰ “Ú≥j ∞Ú N‰øÌ L‰ÃIÊCÚ ≈Ê øÍ AÃÛºÂaeÊ A
… _‰ƒ¿Ê º̇‰ß B_‰¿ª˛ ¡ÙºßÍ ÀÂhªÚ … √ÏḠ À‰ B‰«BzÚ≥ LÃÛ¥®Ê Õ‰ o
¯ ∞Ù √‰ ”Ø “ı U‰ B‰Y ‹Ḡ ’Ê”q ≈Íø …Í º̇ªA ‰≈ø ¡Â»ƒÊ ߉ ”ƒÊ¨ÂÕ ∆‰ B∑ BÏø ¡Â«ÃÂICÚ ¡Ê «j‰ ø‰ CÚ SÊŒY‰ ≈Ê øÍ AÃºÛ a‰ e‰ BÏ¿ªÚ
(69)∆‰ Ã_Ûº¿‰ ®Ê Õ‰ AÃÂ√B_∑ B‰¿IÍ o◊‰NJÊ M‰ ›ÚØ ∫ÃÂaCÚ B‰√CÚ ”√Ḡ æ‰ BÚ≥  Â B‰aCÚ …Í ŒÊ ªÚḠ ‘‰ÀA‰’ ±mÃÂÕ ”º‰ß AÃÛºa‰ e‰ BÏ¿ªÚ À‰ (68)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ ‹ p
¯ BσªA j‰ R∑ÚC ≈Ï ∏Í ªÚ À‰
A‰g B_Ïø ¡¯»ŒÊ _ں߉ AÃ_ÛºJ‰≥Ù CÚ À‰ AÃÛªB_Ú≥ (70)∆‰ ÃÛ≥j̄_nÚª ¡Ê _Û∏√ÏḠ  _Í®ªÙA B_‰»NÂÕÏCÚ Ë∆g ¤‰ _Âø ∆‰ gÏ CÚ ¡Ï _Q …Í _ŒÍaCÚ Ω̄_ÊYi‰ ”_Ø “Ú Õ‰BÚ¥_nªA Ω‰ _‰®U‰ ¡Ê «Í k̄B‰»ÄÚ ¡Â«l‰ »Ï U‰ BÏ¿ºÚ ØÚ
~
¯ iÊ fiÚ A ”_Ø f‰ n
Í ∞٠ƒªÍ B‰ƒ◊Ê UÍ BÏø ¡ÂN¿Ê ºÍ ߉ fÊ ¥Ú ªÚ …Í º̇ªB‰M AÃÛªBÚ≥ (72)Ë¡ŒÍßk‰ …Í IÍ B‰√CÚ À‰ ®Í I‰ Ω ¿Ê YÍ …Í IÍ ’‰ B‰U ≈‰¿ªÍ À‰ π
Í ºÍ ¿‰ ªÙA ™
‰ A‰Ãu f ¥Í ∞Ù √‰ AÃÛªBÚ≥ (71)∆‰ ÀÂf¥Í ∞Ù M‰
(75)î
‰ _Í¿ºÍ §ªA ‘l̄_Ùå πͪh‰ _Ú∑  Â ⁄ l‰U É »Â ØÚ …Í ºÍ YÊ i‰ ”Ø f‰ UÍ ÂÀ ≈‰ø  Â ⁄ l‰U AÃÛªB≥Ú (74)î
‰ IÍhÍ ∑ ¡Ê NƒÛ∑ ∆Ḡ  Â ⁄ l‰U B‰¿ØÚ AÃÛªBÚ≥ (73)î
‰ ≥Í j̄m Bσ∑Û B‰ø À‰
’‰ B_rÕ‰ ∆ÚC ‹Ḡ π
Í _ͺ¿‰ ªÙA ≈¯ _ÕÍe ”_Ø  Â B_‰aCÚ h‰ a DÙ Œ‰ªÍ ∆‰ B∑ B‰ø ±mÃÂŒªÍ B‰√fÊ ∑Í πͪh‰ ∑Ú …Í ŒÍaCÚ ’Í B‰ßÀ̄ ≈Íø B‰»U‰ j‰ b
Ê N‰mA ¡Ï Q …Í ŒÍaCÚ ’Í B‰ßÀ̄ Ω‰ JÊ ≥Ú ¡Ê »¯ NÍŒ‰ßÍ ÀÊ DÚIÍ CÚf‰ J‰ØÚ
À‰ …Í _Ín∞Ù √‰ ”Ø ±mÃÂÕ B‰«jÏ mÚDØÚ Ω JÊ ≥Ú ≈Íø … ª̇ ËdCÚ ‰∂j‰ m fÊ ¥Ú ØÚ ∂
Ê j̄n‰Õ ∆Ḡ AÃÛªBÚ≥ * (76)Ë¡ŒÍºß‰ ¡ÙºßÍ ‘Íg Ω ∑ ∂
‰ ÃÊ ØÚ À‰ ’ BrÏ√ ≈Ïø O‰Ui‰ e‰ ©Â ØÚ jÊ √‰ … º̇ªA
∫A‰j_‰√ B_Ï√Ḡ … _‰√B∏‰ø B‰√f‰ _‰YCÚ hÊ b
 ØÚ ıA JÍ∑Ú BıbÊŒq BıIÚC … ªÚ ∆Ï Ḡ l Õl̄‰®ªÙA B‰»ÕÚDÕ‰ AÃÛªBÚ≥ (77)∆‰ Ã∞Û v
Í M‰ B‰¿IÍ ¡Â ºÚ ßÊ CÚ … º̇ªA À‰ Bı√B∏Ïø jÌ q ¡Ê NÂ√ÚC æ‰ BÚ≥ ¡Ê Ú B‰«fÍ JÊ ÂÕ ¡Ê ªÚ
æ‰ B_Ú≥ B_ÓŒåÍ AÃ_vÚºa‰ … _ʃøÍ AÃ_n‰◊ŒÊ N‰mA B_Ï¿ºÚ ØÚ (79)∆‰ Ã_¿ºÍ §ª̇ AıgḠ B_Ï√Ḡ  Â f‰ _ƒÍß B‰ƒ®‰ N‰ø‰ B‰√ÊfU‰ À‰ ≈‰ø ‹Ḡ h‰ ÂaDÙ √Ï ∆ÚC …Í º̇ªA g‰ B‰®ø‰ æ‰ BÚ≥ (78)î
‰ ƒÍn
ÍZÊ ¿Â ªÙA ≈‰ øÍ
ÀÊ CÚ ”_IÚC ï ∆‰ g‰ DÙ _‰Õ ”_N‰Y ~ÊifiÚ A `
‰ j‰ _ÊICÚ ≈Ê ºÚ ØÚ ±mÃÂÕ ”Ø ¡Ê N jÏ ØÚ B‰ø Ω JÊ ≥Ú ≈Íø À‰ …Í º̇ªA ≈‰ ø Bı¥ÍQÃÊ øÏ ¡Û∏ŒÊ ºÚ ߉ h‰ a‰ CÚ fÊ ≥Ú ¡Ê ∑Û B‰ICÚ ∆Ï CÚ AÿºÚ ®Ê M‰ ¡Ê ªÚ CÚ ¡Ê «Â  JÍ∑
K
Í _ÊŒ‰̈ÙºªÍ B_σ∑ B_‰ø À‰ B_‰ƒ¿Ê ºÍ ߉ B_‰¿IÍ ‹Ḡ B‰√fÊ »¯ _q B_‰ø À‰ ∂
‰ j‰ _m π_‰ƒIÊA ∆Ï Ḡ B‰√B‰IDÚÕ‰ AÃÛªÃÛ¥ØÚ ¡Ê ∏Û ŒÍICÚ ïḠ AîUÍ iÊ A (80)î
‰ ¿Í ∏Í á
Ù‰ A  a‰ É «Â À‰ ï …Â º̇ªA ¡‰ ∏Û êÙ
(82)∆‰ ÃÛ≥fÍ vÚª BÏ√Ḡ À‰ B‰»ŒÍØ B‰ƒºÙ J‰≥Ù CÚ ”Nª̇A ‰ ®Í ªÙA À‰ B‰»ŒÍØ Bσ∑ ”Nª̇A “Ú Õ‰jÊ ¥Ú ªÙA Ω̄‰◊m À‰ (81)î
‰ §Í ∞Í Y‰
∆BŒI
æB_ŒN∑›ª …_øC ≈_ø ±mÃÕ BaC ¡»®ø ΩmjÕ ∆C ¡«BIC ¡«’ByiG À ¡»ŒIC ïG  fƒß ≈ø (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ —ÃaG ™ÃUi wN¥M PBÕ‡A
. πªhª B BNYA “ºŒY ≈ß …ŒªG  BaC ±mÃÕ haC À ±mÃÕ ïG BŒ√BQ ¡»◊Œâ ¡Q
›Œ∑ ¬B®ÒªA haC æBŒN∑‹A # ∆çØBá …ª B√G À ΩN∏√ B√BaC Bƒ®ø ΩmiDØ ΩŒ∏ªA Bƒø ©ƒø B√BIC BÕ AêB≥ ¡»ŒIC ïG AîUi B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
À , ›Œ_∑ …NŒÒßC AgG ¬B®ÒªA …Nº∑ À , πªg …ª OŒªÃM AgG ¬B®ÒªA …ª Oº∑ : æB¥Õ ¬B®ÒªA ΩŒ∑ ΩŒ∏ªA : K´AjªA æB≥ , æB∏Õ Bû ∆B∑ ∆G
. # ¡«ÃªB∑ AgG À - ∆ÃØÃNnÕ - pBƒªA ”ºß AêBN∑A AgG ≈ÕhªA î∞∞Ò¿ºª ΩÕÀ $ : ïB®M æB≥ , ›Œ∑ …ƒø PhaC AgG …Œºß OºN∑A
Ã_»Ø # B_√BaC Bƒ®ø ΩmiDØ $ : …ªÃ≥ ΩŒªfI , jvø ïG Bƒ®ø K«hÕ À BƒŒaDI K«h√ ê –C # ΩŒ∏ªA Bƒø ©ƒø B√BIC BÕ AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
∆C …√êD_nÕ À ¡»Œ_Ifi …√Ã_v¥Õ , ¡»Œ_IC ≈_ø ¡_ dDI …ŒªG AÃMDÕ ∆C ΩŒ∏ªA ≈ø ¡»®ƒñ  jøC ≈ø jvø lÕlß îI À ¡»ƒŒI ‘jU Bø æBöG
. AÃøjê ‹ À AêBN∏Œª ¡»®ø …ºmjÕ
. ≠ªBJªA fŒ∑DNªA ≈ø …ŒØ Bñ # ∆çØBá …ª B√G À $ : ¡ Ã¥∑ ¡»n∞√C ≈ø ¡»ŒIC o∞√ KŒŒÒNª ∂B∞qG À “ØCi iB»£G # B√BaC $ : ¡ Ã≥ À
≈øfiA : , ©¿ A ü æB≥ # îõAjªA ¡YiC ë À B§ØBY a BØ ΩJ≥ ≈ø …ŒaC ”ºß ¡∏NƒøC B¿∑ ‹G …Œºß ¡∏ƒøE Ω« æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
‹G Ah« IA ü ¡∏ŒªG ∆D¿ A Ω« –C , G # …Œºß ¡∏ƒøE Ω« $ : …ªÃ¥Ø ”»N√A BƒøC …ƒøDÕ …ƒøC : æB¥Õ jøfiA “ø›m ïG Kº¥ªA ∆Bƒ◊¿ A
. ∆B∑ Bø ∆B∏Ø Ah« ΩJ≥ ≈ø ±mÃÕ …ŒaC ü ¡∏ŒªG Oƒ√D¿ A Bø ΩRø
√Àf_®M À Ω_J≥ ≈_ø …_ŒaC ü ¡∏Œ_ªG O_ƒ√D¿ A À ¡∏I O¥QÀ B¿∑ ¡∏ŒªG œn∞√ ≈◊¿ÒM À ¡∏I …ŒØ µQC ∆C ø ∆î≥ÃNM ¡∏√C …ºvä À
”_ºß ≈_øfiA Ah« ΩRñ ¡∏NƒøC f≥ À # ∆çØBá …ª B√G À $ : ¡∏ªÃ¥I ±mÃÕ ü fßÀ B¿∑  Ã§∞Ñ ∆C # ∆çØBá …ª B√G À $ : ¡∏ªÃ¥I
≈_øC Ω_J≥ ≈ø …ŒaC ”ºß øC ΩRø dfiA Ah« ”ºß ¡∏ª øC À …º∑C K÷hªA ∆C ¬fªBI cÒºùA …vŒ¿¥I ¡N◊U À B◊Œq ß AèM ¡ºØ ±mÃÕ
. …ª ≈ó⁄A À …ŒªG ¡ºm Bø •∞Y  fŒI ‹ À B◊Œq …ŒªG ∆Bƒ◊¿ ‹A À …ƒøC ¨Õ ‹ ≈ù
AgG –C XBNƒN_m‹A f_Œ∞M À , G # …_Œºß ¡∏ƒ_øE Ω_« $ : …ø›∑ µIBm ”ºß ©Õj∞M # îõAjªA ¡YiC ë À B§ØBY a BØ $ : …ªÃ≥ À
…_§∞Y SŒY ≈ø …√BZJm A ïG B√Bƒ◊¿ A ∆B∑ Bø æB∏M‹A À ∆Bƒ◊¿ ‹A bØ B◊Œq ¨Õ ‹ À …ª jQC ‹ B¨ª  jøC ü ¡∏ŒªG ∆Bƒ◊¿ ‹A ∆B∑
. î®NùA iBNbùA ë ïB®M …I ∂ÃQêA ∆B∑   ´ ïG ∆Bƒ◊¿ ‹A îI À …ŒªG |ÕÃ∞NªA À …Œºß Ω∑ÃNªA îI jøfiA eejM AgG À ,
ü …_Œºß ≈_ó⁄A À j_øC ü ≈øC Bñi ïB®M   ´ ∆G –C # B§ØBY a BØ $ : …ªÃ¥ª ΩŒº®NªA ©yÃø ü # îõAjªA ¡YiC ë À $ : …ªÃ≥ À
±Œ®_zªA lUB_®ªA ¡_Y Õ À “_õjªA Ω_ä ü “_õjªA ∫ _Õ ‹ îõAjªA ¡YiC …√BZJm …ƒ∏ª “√BøfiA ©Œy À ≈ó¤ùA ¡YjÕ ¡ºØ …ª ¡ºm “√BøC
. …JnY Ã»Ø A ”ºß Ω∑ÃNÕ ≈ø À , …Œºß Ω∑ÃM À AjøC …ŒªG ~ÃØ –hªA
_´ …NŒJJ_m ü Ω¥N_nø KJ_m …_√C “_»U ≈_ø …_Œºß eB_¿Nß‹A ü ïB®M  iBŒNaA ¬Àlª ∆BŒI oŒª (¬›nªB»Œºß)  eAjø ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
: #  j_øC ≠ªB_I A ∆G …J_nY Ã_»Ø A ”_ºß Ω_∑ÃNÕ ≈_ø À $ : ïB_®M æB≥ πªh∑ jøfiA ∆B∑ ∆G À LBJmfiA j÷Bm ≤›Ç “NJªA Lú¨ø
LÃ_¥®Õ ∆C ”ºß ïB®M w√ f≥ À , ’BŒJ√fiA “YBm …ƒß  lƒNÕ –hªA ∫jrªA ≈ø ”ƒ®ùA Ah»I ïB®M   ´ ïG ∆Bƒ◊¿ ‹A À ±Œ∑ 3 : ∂›ÒªA
¡∏N_ƒøC B_¿∑ ‹G $ : …_ªÃ≥ ü ≤ _®Õ (¬›_nªB»Œºß) ë À , îÕf»ùA —Af A “¿÷fiA ≈ø …√C À ’BJNU‹A Ω«C îvºbùA ≈ø (¬›nªB»Œºß)
. “NJªA …Œºß ¬f¥Õ ∫jrªA ≈ø ∆B∑ ê À ±mÃÕ ”ºß ¡»ƒøC …√C # ΩJ≥ ≈ø …ŒaC ”ºß
. “ŒªBNªA PBÕ‡A …Œºß æfM B¿∑ ïB®M A ≈ø B¥QÃø  ÃÒßC Bø f®I BzÕC ±mÃÕ œaC ”ºß ¡»ƒøC …√C ”ºß
 eB_Jß s¨N_nÕ ∆C B»®ø ≈ø¤Õ “ôj∑ PB∞vI ±vNø ïB®M …√C “»U ≈ø   ´ ∆Àe …ŒªG ∆Bƒ◊¿ ‹A ü ïB®M  iBŒNaA ¬Àlª ∆BŒI fÕjÕ ΩI
…_√C ”ºß îõAjªA ¡YiC …√C ©Œ¿ÜA ©¿è À ¡Œºß ¡Œ∏Y ¡Õj∑ eÀeÀ iÃ∞´ ¡ŒYi  eBJ®I ≤À’i …√HØ ¡«iÃøC …ª nùA …Œºß îº∑ÃNùA
PB_mà A K_ß›ø À ’AëfiA ’AjmC ¡»√HØ ’œq ü ¡»ŒªG ∆D¿ A À jøC ”ºß AÃøC AgG pBƒªA BøC À , …NŒrø ü j»¥Õ ‹  jøC ü Kº¨Õ ‹
À AÃ√B_a B_ñi À  Ã_√Ãë ‹ À  Ã_§∞ê ∆C ¡«iBŒNaA ü Bø Aç∞ZØ “õjªA “∞u À ’BØêA “¿Œq À o∞ƒªA “øAj∑ ¡»MhaC Bñi “Œ√Bn∞ƒªA
. Aç∞ê
. —eAiG À —Ã≥ ü ¡ ’Bƒ¨NmA ‹ À —if≥ ü ¡ 曥NmA ‹ ¡»√C ”ºß
∆Ã_ë ‹ îõAjªA ¡YiC ïB®M …√fi   ´ •∞Y ïG ∆Bƒ◊¿ ‹A ≈ø a …√BZJm A •∞Y ïG ∆Bƒ◊¿ ‹A ∆C (¬›nªB»Œºß)  eAjø “º¿ÜBI À
Bù πªhª À ,  Ã√BbØ ¡»I ΩmÃNùA ≈ó¤ùA AÃõjÕ À “√BøfiA f»®ª AÃ∞Õ Bñi ¡»√HØ pBƒªA ≤›Ç …ŒªG …ŒØ ∆D¿ A À …Œºß …ƒøC B¿ŒØ  fJß
≈_ø ¡«iBŒNaA ü oŒª Bø ”ƒRNmBØ # ¡∏I ¢Bê ∆C ‹G …I ƒMDNª A ≈ø B¥QÃø ∆ÃM¤M ∆G $ : æB≥ A ≈ø B¥QÃø  ÃM¤Õ ∆C BŒ√BQ …ŒƒI ±º∑
Xj_ë ‹ B_¿ŒØ …√BŒMG ü µQÃùA ¡ Dm BòG À , …ƒß îªÃ◊nñ AÃnŒª À ¡»Mif¥ø À ¡»NßBÒNmA ∂ÃØ …√HØ ¡»I °ŒYC AgG …§∞Y ë À •∞áA
. πªg ¡»ØBØ πªg Ãç À œ∞ƒªA À ΩN¥ªB∑ ¡«iBŒNaA ≈ø
ÀC - ¡Yj_ªA AÃØÃN_nÕ ¡_»√C ïG \ÕÃ_ºM À ¡_ |Õj_®M ™Ã√ # îõjªA ¡YiC ë À $ : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ü ∆C j»§Õ ¬f¥M Bû À
.  ÃªDm Bù ejªA ”ƒ®ø ü æBY –C ”ºß “Õ‡A À , …Œºß ¡»ƒøC îY ±mÃÕ jøC ü - ›uC  ÃõjÕ
. “Õ‡A jaE ïG # ¡»ŒªG Pei ¡»NßBzI AÀfUÀ ¡»ßBNø AÃZNØ Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω¿Ñ ªA “¿® fiA — ùA : , ©¿ A ü æB≥ À , B√lªA ”ƒ®ñ œ¨JªA À ¡º§ªA ”ƒ®ñ œ¨JªA …ƒø À jrªA ü A R∑ Ω¿®NnÕ À KºÒªA ë œ¨JªA
. AiBŒNøA ¡»M øA : …ºRø À , — ùBI ¡»NŒMC AgG : A ø ¡« øC ¡»Mjø : æB¥Õ À fºI ïG fºI ≈ø
. ”»N√A
À ¡ lÕl®ªA ¬Aj∑G ”ºß ›Œªe πªg ∆B∑ À ¡»ŒªG Pei ¡»NßBzI AÀfUÀ À ¡»ßBNø AÃZNØ Bù –C ¬B»∞NmA # œ¨J√ Bø B√BIC BÕ $ : …ªÃ≥ À
¡«B_IC AîUAi Aie À B®∞√ j∞m a iBŒNø›ª jvø ïG ¡»IB«g ∆B∏Ø ≈¿RªA ¡»ŒªG ei À ¬B®ÒªA ¡»ŒªG ¡ºm f≥ À A’Ãm ¡»I fuB≥ ´ …√C
. Bƒ “ßBzJªA ≈ø  BƒªhI Bø BƒŒªG ei À ΩŒ∏ªA Bƒª ”ØÀC f¥Ø ? Ah« ’AiÀ jvø ïG B√j∞m ≈ø KºÒ√ –hªA Bø B√BIC BÕ : AêB≥ À
≈_ø ≈_øC ü …_√fi ¡_»®ø ¡»Œ_aC LB«h_I ”_y ª ¡»Œ_IC o∞√ KŒŒÒM …I AÀeAiC # BƒŒªG Pei BƒNßBzI  h« œ¨J√ Bø B√BIC BÕ $ : ¡ Ã¥Ø
–C # _nÕ Ω_Œ∑ π_ªg _®I Ω_Œ∑ eAel√ À B√BaC •∞ç À Bƒº«C ò À $ : ¡ Ã¥I  ÃJ¥ß πªhª $ À  ÀfßÀ B¿∑ …√ç∞ê ¡« À lÕl®ªA
. Ω»m
Pei BƒNßB_zI  h_»Ø Lh_∏ªA B_ƒª …øAj∑G À lÕl®ªA ≈ø ∫B√ aC Bñ KºÒ√ Bø –C œ∞ƒºª # œ¨J√ Bø $ : …ªÃ≥ ü # Bø $ ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
_®I Ω_Œ∑ …_ŒªG ±Œ_z√ ∆C ïG XBNZƒØ Bƒ®ƒ¥Õ ‹ ΩŒº≥ ΩŒ∏ªA ≈ø πŒªG …I Bƒ◊U –hªA ∆G –C ΩŒº¥ªA ”ƒ®ñ nŒªA ∆G : ΩŒ≥ Ah∑ À , BƒŒªG
. BƒŒaC
æÃ_¥√ B_ø ”_ºß A æB_≥ ¡»¥QÃ_ø  Ã_ME B_¿ºØ ¡∏I ¢Bê ∆C ‹G …I ƒMDNª A ≈ø B¥QÃø ∆ÃM¤M ”NY ¡∏®ø …ºmiC ≈ª æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À œ_ G µ_QÃø ’B_NÕG À B_I π_ªg ©_ø °JMjÕ À …I µQÃÕ jøC ë A ≈ø µQÃùA À , …Œºß f¿N®Õ À …I µQÃÕ Bø ’BRªA jn∏I µQÃùA # ΩŒ∑À
Ω_®ØC ∆C A Pf_«Bß …_ªÃ¥I ¡n¥ùA À f«B®ùA À , “ƒŒ«jªA “ªlƒñ î¿ŒªA À f»®ªB∑ …I µQÃÕ œ G jøC ”ºß ∆Bn√‚A °ºnÕ ∆C ë  ⁄BÒßG
À …_NƒŒ«i ü jna æB≥ Bñ ±Õ ê À , …ª ¡n¥Õ ÀC  f«B®Õ ≈ø fƒß “ƒŒ«i B»®zŒØ …NøjY À A “øAj∑ ≈«AjÕ Ah∑ ≈º®Øfi BI ÀC Ah∑
. “ªBä ‹ A fƒß æÃ◊nø ë
…Œºß °ºnø –C ’œq Ω∏I °Œä …√BZJm A À …§∞ZŒª ∆B∏ùA æÃY iÀfÕ –hªA iAfVºª °÷BáA …ƒø À •∞Y ”ƒ®ñ ¢BY ≈ø “ BY‚A À
©_Œö …_Œºß Pfn√A Ãç ”ºß …I æl√ –C “JŒvùA À ’›JªA …I ¢BYC À , …Mif≥ ≈ø …÷AlUC ≈ø ’œq ‹ À Xjë ‹ “»U Ω∑ ≈ø …ª •ØBY
À $ : ïB_®M æB_≥ x›_àA À —B_VƒªA ∂j …Œºß Pfn√A ÀC fnØ ÀC 㧮 –C …I °ŒYC : ¡ Ã≥ …ƒø À , …ƒø …ª xBƒø ›Ø —BVƒªA ∂j
≈Õf_ªA …ª îvºã A AÃße ¡»I °ŒYC ¡»√C Aã À $ : æB≥ À , 42 : ±»∏ªA : # B»ŒØ µ∞√C Bø ”ºß …Œ∞∑ Kº¥Õ \JuDØ  j¿RI °ŒYC
›_Ø —if_≥ À “ßBÒN_mA Ω∑ ¡∏ƒø KºnÕ Bø “ªkBƒªA ≈ø ¡∏I ælƒÕ ∆C –C # ¡∏I ¢Bê ∆C ‹G $ : “Õ‡A ü …ªÃ≥ …ƒø À 22 : o√ÃÕ : #
. œªG …I ∆BŒM‚A ¡∏®nÕ
À , …_øB¥ø …Y›_uG ü ¬Ã_¥Œª …_Œºß …ÒŒº_nM j_øC ü   _´ ∆Bn√‚A ΩŒ∑ÃM À , …I ¬Ã¥Œª ¨ªA ïG eÃ®Õ jøC ”ºß °ºnM ™Ã√ “ªB∑êA À
À …_∏ªBø À ’œ_q Ω_∑ µªB_a …_√C “ÕBƒ®I oŒª iÃøfiA ü …Œºß Ω∑ÃNªA À ïB®M …ºŒ∑ÃM À , jøC ü …ŒªG ∆Bƒ◊¿ ‹A À  eB¿NßA …Œºß Ω∑ÃNªA
À “ªBuflª —f≥BØ œ« À πŒº¿NªA ≈ø ÃZƒI B«BÕG B»∏ºø À B»ºßAÃØ ïG æB®ØfiA À B«ieBvø ïG iÃøfiA “Jn√ ü ∆gC …√C “ÕBƒ®I ΩI  jIfø
…_ŒªG ΩuÃM À AjøC ∆Bn√‚A eAiC AgG fqjªA ≈¿Ø …Œºß KªB¨ªA KJm Ω∏ª j«B¥ªA Ω¥NnùA KJnªA ë …√BZJm A À QDNªA ü 曥Nm‹A
À …_n∞√ ≈ß “ªBufiA À 曥Nm‹A œ∞ƒÕ À jøfiA IfNI Ω¥NnùA fŒYêA KJnªA ë …√BZJm A ‘jÕ ∆C …ÕfÕ îI ªA “ÕeB®ªA LBJmfiBI
. …√BZJm …Œºß Ω∑ÃNŒØ …ŒªG æÃuêA µÕj ü B»º¿®NmA ªA LBJmfiA ≈ß
LBJmfiA ≈ß À …n∞√ ≈ß æ›¥Nm‹A ‘Ãße …Œ∞√ ë ΩI LBJmfiA ïG ÀC …n∞√ ïG iÃøfiA “Jn√ …Œ∞√ ÀC ∆Bn√‚A ©Ò≥ ë Ω∑ÃNªA oŒºØ
. LBJmfiA ïG À …n∞√ ïG ªA “º¥NnùA ´ “JnƒªA ΩuC ’B¥IG ©ø ïB®M …ŒªG “ªBufiA À 曥Nm‹A ™BUiG À
“_ÕeB®ªA LBJ_mfiBI πnó ΩI B»º¿»Õ À LBJmfiA ≠ºÕ A ”ºß …º∑ÃM ≈ø PBÕ‡A …Œ∏Ñ B¿ŒØ (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ∆C ‘j√ πªhª À
“_≥j∞Nø LAÃ_IC ≈ø ¡ ÃafI “ŒM‡A “Õ‡A ü ¡«BuÀ B¿ŒØ Ah∑ À A ”ºß Ω∑ÃM ¡Q A ≈ø B¥QÃø ¡»ƒø haC ¡Q ¡»ŒaC ü …ŒƒI ‹ÀC ¡º∏Ø
. ïB®M …Ii ”ºß …º∑ÃM ¡Q
“IÃ_nƒùA iÃ_øfiA ”_ºß ¬B_Œ¥ªBI …ª›¥NmA “»U ≈ø B œªÀ …√C B¿∑ B»ŒªG “Jn√ B ªA iÃøfiA “»U ≈ø ΩŒ∑À ’œq Ω∑ ”ºß …√BZJm BØ
. B jIfùA πªBùA …√C “»U ≈ø ’œq Ω∑ Li …√C À , —Ã≥ À æÃÅ B»I ¬BŒ¥ªA ≈ß —lUBß œ« À B»ŒªG
# A ≈_ø B_¥QÃø $ œ√ÃÒ®M À # ∆ÃM¤M ”NY ¡∏®ø $ ±mÃÕ ¬C ≈ø ¡∑BaC –C # …ºmiC ≈ª $ : …ŒƒJª LÃ¥®Õ # æB≥ $ : “Õ‡A ”ƒ®ø À
∆B_∑ B_¿ŒØ f_Œ∞Õ À œ_zô ∆B∑ BòG A ≈ø B¥QÃø ¡«⁄BNÕG ∆B∑ Bù À ¡n¥ºª ¬›ªA À # …I ƒMDNª $ îô ÀC f»ß ≈ø …Œºß f¿NßC À …I µQC
$ A ≈_ø # ¡»¥QÃ_ø  Ã_ME B_¿ºØ $ —if¥ªA À “ßBÒNm‹A AÃJºnM À # ¡∏I ¢Bê ∆C ‹G $ æB¥Ø ”ƒRNmA ¡»Mif≥ À ¡»NßBÒNmA ïG B®UAi
ïG æÃ_uúª “_ÕeB®ªA LBJ_mfiA  h_« ïG πªhI BƒºmÃM À ¡Nº≥ À Oº¥Ø B®Œö BƒªÀB≥ B√G –C # ΩŒ∑À æÃ¥√ Bø ”ºß A $ LÃ¥®Õ # æB≥
±_ºÖ ∆G À ¬l_NªA B_¿∑ …_I PD_ŒºØ ’œ_rI ¬l_NªA ≈_¿Ø B»º_mi ”_ºß B_»Õjè ΩÕÀB≥fiA  h« ”ºß ›Œ∑À …√BZJm A ≈∏ŒºØ …Œ¨NJ√ ~j´
. …ƒø ±vNƒÕ À A  kBVŒºØ
LÃ_¥®Õ B_«B¥ªC “_¿º∑  h_« , “_Õ‡A j_aE ïG # “_≥j∞Nø LAÃ_IC ≈_ø AÃ_ºaeA À f_YAÀ LBI ≈ø AúafM ‹ I BÕ æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
¡« À …ŒƒI ”ºß ≤Ba …√C “v¥ªA ∂BŒm ≈ø ¬Ãº®ùA ≈ø À , ΩŒYjºª AÀf®NmA À AÀl»É À A ≈ø B¥QÃø  ÃME îY …ŒƒI ïG (¬›nªB»Œºß)
B∞_u  f_ƒß ∆Ã∞Ò_vŒØ …_ŒªG ¡»vbrŒm …√C ¬Ãº®ùA ≈ø ∆B∑ …√fi AfYAÀ B∞u Nâ jvø lÕlß ¡«AjÕ ∆C ≈ø ‹ - “Jvß jrß fYC
≤B_ë ÀC ∆Àfnê ÀC ΩŒ≥ Bø ”ºß îß ¡»JŒvŒØ pBƒªA ¡«AjÕ ∆C ¡»Œºß ≤Bë ∆B∑ BòG ΩI - fYAÀ Lfi —ÃaG jrß fYC ¡« À AfYAÀ
. ‘jaC “ªkB√ –C ÀC ΩN≥ ≈ø ¡»®ö …I ∂j∞NÕ Bø ¡ BƒŒØ ¡»ƒø
…_√D∏Ø Af_U π_ªg ≤B_ë ∆B_∑ …_√DI iB®qG ÀC “ª‹e ≈ø Ãºë ‹ # ‹G ¡∏áA ∆G ’œq ≈ø A ≈ø ¡∏ƒß ”ƒ´C Bø À $ :  f®I …ªÃ≥ À
“_◊Œ A  h_« ”_ºß ¡_« À ¡_»®ö ∆C ¬B_ G pBnYG ™Aeúª …øBøC AÃ∞ÒuA À j∞nºª AÀl»É B¿ƒŒY oYC - ¡ºßC A À - (¬›nªB»Œºß)
∆C ¡»Œ_ºß ¬lß À fYAÀ LBI ≈ø æÃafªA ≈ß ¡«ihY À πªh∑ ™Bö‚BI AÀj«B§NÕ ‹ ∆C ¡«jøDØ ¡«efß ≈ø w¥ƒÕ À ∂j∞Œm “ƒnáA
. ¡«efß ü w¥ƒªA À ¡»ƒŒI “≥j∞NªA ’›I ¡»ƒß πªhI ©ØfƒÕ ∆C ’BUi “≥j∞Nø LAÃIC ≈ø AúafÕ
‹ À - ›¥N_nø ›Œ_uC BJJ_m “JŒ_vùA ≈ø …ªBJI jÒa Bø ©Øe ü …ŒªG ≈∑i –hªA KJnªA Ah« ∆Ã∑ ü j«B§ªA …ø›∑ ∂› G ïG ©Ui ¡Q
…_ººß ¡_Q # ’œ_q ≈ø A ≈ø ¡∏ƒß ”ƒ´C Bø À $ : ¡ BJ Bã æB¥Ø …ZºvÕ Bñ …ø›∑ fŒ¥Ø - …√BZJm A ‹G “¥Œ¥áBI eÃUêA ü jQ¤ø
∆ú_mÃNM À “ªkBƒªA æÀl√ …I ∆Ã¥NM –hªA KJnªA ≈ø …I ¡∏MjøC Bñ …√BZJm A ïG ¡∏NUBY ©ØiC Onª –C # ‹G ¡∏áA ∆G $ …ªÃ¥I
…√BZJ_m A ∆Àe ¡_∏Y B_ ‹ À B◊Œ_q A ≈_ø _¨M ‹ LBJmfiA  h« ∆HØ “ºŒáA  h»I Aç∞Ñ ∆DI ¡∏YC ‹ À “ŒØB®ªA À “ø›nªA ïG …I
. jQ¤M ∆C B A eAiC AgG jQ¤M BòG …Õj«B£ LBJmC  h« ΩI ‹G B¥ºÒø ¡∏áA oŒºØ
…_ØBaC B_ø ©Øf_ª  gB_ÖBI ¡∏Mj_øC KJ_m Ah_« ∆G –C # ∆Ã_º∑ÃNùA Ω∑ÃNŒºØ …Œºß À Oº∑ÃM …Œºß $ : …ªÃ¥I Ah« …ø›∑ K¥ß πªhª À
_nùA Ah_« ”_ºß À , –iÃ_øC ü B»Mh_aC ªA LBJmfiA j÷Bm ü À KJnªA Ah« haC ü A ”ºß πªg ©ø Oº∑ÃM À ’›JªA ≈ø ¡∏Œºß
ïG …ªBvÕG ”ºß ‘Ã¥M B ›¥NmBI “ÕeB®ªA LBJmfiA ∆C ‹ À  iÃøC —iAe‚ …ª›¥NmBI ‘Ã¥Õ ‹ …√C ‘jÕ –ô ´ fŒqi Ω∑ nÕ ∆C Kè
…√BZJ_m A Ã_« Ω_Œ∑êA πªh_Ø If_M ≈_nYC  j_øC jIfÕ À …√Dq \ºvÕ ΩŒ∑À ïG  iÃøC ü ’”VNºÕ ∆C …Œºß ΩI fuB¥ùA ≈ø …Œ¨NJÕ Bø
. fÕjÕ Bø ¡∏ê À ’BrÕ Bø Ω®∞Õ ’œq …Jº¨Õ ‹ –hªA KªB¨ªA ’œq  j»¥Õ ‹ –hªA j«B¥ªA
. Ω∑ÃùA À Ω∑ÃNùA ïG “Jn√ …ª jøC ”ºß ¨ªA °ŒºnM …√C À Ω∑ÃNªA ”ƒ®ø ‹ÀC “Õ‡BI îJM f≥ À
≈_ø ”ºß KUAêA ≈ø ∆B∑ B«’AiÀ Bø ïG —j¥N∞ø ´ B»MAg ü “Œƒ´ ‹ À B« QDM ü “º¥Nnø ≈∏M Bù “ÕeB®ªA LBJmfiA  h« ∆C : BŒ√BQ À
f_qjªA ΩŒJ_m ü BÕjU …ƒø πªg ∆Ã∏Õ À QDNªA B ¡NŒª B«’AiÀ KJm ”ºß B»ŒªG ΩmÃNªA ©ø Ω∑ÃNÕ ∆C “ÕÃŒáA  fuB¥ø ü B»ŒªG ΩmÃNÕ
. Ω»ÜA À œ¨ªA ≈ø …√HØ µÕj ´ ≈ø “ÕB´ KºÒŒØ B»Œºß ∆Ã∏ªA ¬B§√ A ”ƒI ªA LBJmfiA Ω¿»Õ ∆C ‹ LAÃvªA À
À ’œ_q Ω∑ Li ë ‹G …ªG ‹ A …√HØ …ª πÕjq ‹  fYÀ …√BZJm A ë iÃøfiA ü …Œºß Ω∑ÃNªA Kè –hªA KJnªA ∫Ag ∆C : BRªBQ À
. # ∆ú∑ÃNùA Ω∑ÃNŒºØ A ”ºß À $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ –hªA jváA ≈ø eB∞NnùA ë Ah«
j_aE ïG # B«B_z≥ LÃ_¥®Õ o_∞√ ü “UBY ‹G ’œq ≈ø A ≈ø ¡»ƒß ¨Õ ∆B∑ Bø ¡«ÃIC ¡«jøC SŒY ≈ø Aúae Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “Õ‡A
¡_»√C ¡«Ã_IC ¡«j_øC S_ŒY ≈_ø ¡ Ãaf_I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C - ¡ºßC A À - B»ŒØ jIfNªA À “¥Y›ªA À “¥IBnªA PBÕ‡A ∂BŒm …ŒÒ®Õ –hªA
Ah_« (¬›_nªB»Œºß) LÃ_¥®Õ h_ÖA B_òG À , Ω_ŒYjºª  ÃßeÀ B¿ƒŒY ¡«ÃIC ¡«jøC B¿∑ “≥j∞Nø LAÃIC ≈ø B»ŒØ lÕl®ªA iAe ÀC jvø Aúae
 h_« gB_ÖA ≈_∏ª “¥IB_nªA “_Õ‡A ü …ŒªG qC B¿∑ ¡«efß ≈ø w¥ƒM À ¡»®ö ∂j∞M ¡»I “JŒvø æÀl√ ≈ø …mj∞M Bø ©Øfª “ºŒmÀ jøfiA
¡«B_aC l_Õl®ªA h_aC À ¡»ŒØ BŒyBø …√BZJm A ’Bz≥ ∆B∑ À ’›JªA ¡»ƒß ©ØfŒª ≈∏Õ ¡«ÃIC ¡«jøC SŒY ≈ø æÃafªA œ« À “ºŒmêA
LÃ_¥®Õ ≈¨Õ ¡ºØ ¡«efß w¥√ À ¡»®ö ∂j∞M ïG πªg ‘eC À jvø ü œ¥JØ ¡« J∑ ¡»ƒø Ωv∞√A À ™AÃvªA “≥jm SÕfá ¡»ŒIC ≈ø
. ’œq ≈ø A ≈ø ¡«jøC SŒY ≈ø æÃafªA ÀC
∂j_∞M ïG ‘eC À  j_øC ≈_ß ±_ºÖ –h_ªA KJ_nªA Ah_« Ω_®U …√HØ (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ o∞√ ü “UBY πªhI ”z≥ …√BZJm A ≈∏ª
‹G —Ã_a‚A j÷B_m ©_Ui À …_ŒªG  B_aC h_aC ±_mÃÕ ∆H_Ø (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ ïG LÃ¥®Õ æÃuê BJJm …ƒŒ®I ¡«efß w¥√ À ¡»®ö
. …I AúvMBØ jvø ïG …º«C À  BIC wbqC À …n∞√ ¡»Øj®Ø …Ml®ª ∆úªhNÕ À …√Ãõ nÕ ±mÃÕ ïG AÀeBß ¡Q ¡»ŒIC ïG ¡« J∑
 h_« ≈_ø ¡»_vºbNª “ºŒ_mÀ  h_ÖA –h_ªA jøfiA Ah« ÀC LÃ¥®Õ ∆Dq ≈ø ≈∏Õ –C # ’œq ≈ø A ≈ø ¡»ƒß ¨Õ ∆B∑ Bø $ : …ªÃ¥Ø
À ¡»≥iB_Ø À fYAÀ ¡»ƒø haC ΩI ¡»®ö ¡»ƒø ∆BƒQA ∂iB∞Õ ∆C A ”z≥ Bø ¡»ƒß ©ØfÕ À “NJªA B◊Œq A ≈ø ¡»ƒß ¨Õ ∆C “ªkBƒªA “JŒvùA
. ¡« J∑ ë À jaE jvø ~iC ¬lª
 fªÀ …ŒªG ejØ A B«Bz≥ LÃ¥®Õ o∞√ ü “UBY ≈∏ª –C ≈∏ª ”ƒ®ñ # ‹G $ ∆G : ΩŒ≥ # B«Bz≥ LÃ¥®Õ o∞√ ü “UBY ‹G $ : …ªÃ≥ À
. ±mÃÕ Ã« À  f¥Ø –hªA
LÃ_¥®Õ KJnªA Ah« ©∞ƒÕ : BƒªÃ≥ ”ƒ®ø ü # ’œq ≈ø A ≈ø ¡»ƒß ¨Õ ∆B∑ Bø $ : …ªÃ≥ ∆HØ “Œ÷BƒRNmA # ‹G $ ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ ‹ À
LAÃ_U À ≤Bƒ◊N_mA # B«B_z≥ $ : …_ªÃ≥ À , LÃ_¥®Õ o_∞√ ü “UBY ‹G “UBY …I B®Œö ¡ A |¥Õ À B◊Œq B®Œö ¡»®∞ƒÕ ÀC B◊Œq
. # B«Bz≥ $ : …ªÃ¥I KŒUDØ ? B»I Ω®Ø Ag Bø : æÃ¥ŒØ æDnÕ ›÷Bm ∆B∑ æA¤m
À  B_ÕG B_ƒ¿Œº®M KJ_nI ÀC ¡º®ªA ≈ø  Bƒ¿ºß Bø KJnI ¡ºß Àhª LÃ¥®Õ ∆G –C LÃ¥®Œª ¿zªA #  Bƒ¿ºß Bù ¡ºß Àhª …√G À $ : …ªÃ≥ À
f_Õ¤Õ À , “_Œ ‚A “_ÕBƒ®ªA  h« ΩRø ïG –e¤Õ fŒYÃNªA x›aG ∆C ¬f¥M f≥ À œIBnN∑A ´ «Ãø ¡ºß …√C ïB®M …ŒªG ¡Œº®NªA “Jn√ j«B£
À “_Õj«B§ªA LBJ_mfiBI ¡_∏ê –h_ªA œIB_nN∑‹A ¡_º®ªA ≈ø ∆B∑ ê gG # ∆ÿº®Õ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À $ :  f®I ïB®M …ªÃ≥ BzÕC πªg
. …ŒªG AÀfN«A À pBƒªA …¿º®ª “ØêDùA “ÕeB®ªA ∂jÒªA ≈ø …ŒªG ΩuÃNÕ
ü ’”_Òë ‹ À …_NÕAf« ü Ω_zÕ ‹ «Ã_ùA ¡_º®ªA À , (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ”ºß ’BƒQ , G #  Bƒ¿ºß Bù ¡ºß Àhª …√G À $ : “º¿ÜA À
±_mÃÕ ü …NUBY À “ºŒmêA ≈ø …I ΩmÃM À ’›JªA ≈ø (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ …ª pj∞M Bø ïG rÕ ∂BŒnªA  fŒ∞Õ B¿∑ ¬›∏ªA À …NIBuG
LÃ_¥®Œª B¥Õf_vM , G #  B_ƒ¿ºß B_ù ¡_ºß Àh_ª …√G À $ : …ªÃ≥ ü ∆C ¡º®Õ PB»ÜA  h« ≈¿Ø , B«j∑hÕ æAlÕ ‹ À B«BnƒÕ ‹ …n∞√ ü
. …n∞√ ü “UBY …ª A ”z¥Ø A ”ºß …º∑ÃM À jøC Bñ ¡«jøDI …NUBá “ºŒmêA ≈ø  hÖA Bù BJÕÃvM À …ŒƒJª …ªB≥ B¿ŒØ (¬›nªB»Œºß)
¡»ƒ_ß ¨Õ ∆B∑ Bø $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ¥∑ “Õ‡A ”ƒ®ø ü “JŒVß æAÃ≥C ≈Õjn∞¿ºª À PBÕ‡A ∂BŒm ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø Ah«
…IB_uC ÀC f_nY ≈_ø ¡»I …ßB¥ÕG A eAiC B◊Œq ¡»ƒß ©ØfÕ ÀC ¡»ƒß ¨Õ ¡«ÃIC ¡«jøC B¿∑ ¡ Ãae ≈∏Õ …√G # B«Bz≥ - …ªÃ≥ ïG -
“_UBáA πºM LÃ¥®Õ ”z¥Ø …n∞√ ü “UBY …ŒƒJª …ªB≥ Bø ∆B∑ ≈∏ª À if¥ªA ©ØfÕ ‹ iháA ∆DI BùBß (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ∆B∑ À îß
. …n∞√ ≈ß µº¥ªA …I K«gC À …Jº≥ LAjÒyA …I æAkC –C
. Nâ ¡»JŒvM B¿∑ ∆Ã≥j∞Nø ¡« À ¡»NIBu‚ A ¡»JŒvM ∆C if≥ ê A ∆C ”ƒ®ùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
‹ pB_ƒªA jR∑C ≈∏ª À  BÕG Bƒ¿Œº®M ΩUfi BI “Øj®ø À î¥Õ Àhª …√G G #  Bƒ¿ºß Bù ¡ºß Àhª …√G À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
. …NJMjø ∆ÿº®Õ
∆B_∑ …_I Ω_¿®Õ ‹ Ã_« À B◊Œ_q ¡_ºß ≈ø ∆fi …I Ω¿®ŒØ  Bƒ¿ºß Bø ¡º®Õ …√C ”ƒ®ùA À “ÕÃ¥Nºª #  Bƒ¿ºß Bù $ ü ¬›ªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
. ¡º®Õ ‹ ≈¿∑
. ¡»ºÕÀB≥C ≈ø πªg ´ ïG
…ƒø …JÕj¥M À …¿y …ŒªG ’AÃÕ‚A # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bñ o◊NJM ›Ø ∫ÃaC B√C œ√G æB≥  BaC …ŒªG ‘ÀE ±mÃÕ ”ºß Aúae Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
. —Ãa„ª ©¿ÜA ¿y À , ∆láA À ¬B¿N´‹A À p¤JªA L›NUA pB◊NI‹A À ,  Ãç À …nºâ ü
∆B_∑ À …_ŒªG …_I AÃMDÕ ∆C ¡«jøC –hªA #  BaC …ŒªG $ Lj≥ À # ‘ÀE $ jvø ¡ Ãae f®I # ±mÃÕ ”ºß Aúae Bù À $ : “Õ‡A ”ƒ®ø À
æA¤_m LAÃ_U ÀC _a f_®I _a “_º¿ÜA À - îƒ_m hƒø …Mf¥Ø –hªA ±mÃÕ –C # ∫ÃaC B√C œ√G $ …ª # æB≥ $ …øC À …ŒIC ≈ø …ª BaC
π_ª À œ_ª ¡«fnY B»Œºß ¡»ºõ ªA B§ùA À ‘gfiA ™AÃ√C ≈ø # ∆ú¿®Õ $ —Ãa‚A –C # AÃ√B∑ Bñ $ ¡N¨M ‹ À # o◊NJM ›Ø $ if¥ø
. –fƒß πnJá fŒ∑ …√HØ ∆ú¿®Õ œ√B¿º´ ∆B∑ Bñ o◊NJM ‹ ÀC ¬C ≈ø ∆AÃaC ≈ç À
: …_ªÃ≥ ”_ƒ®ø ∆G ¡»_z®I æÃ¥I DJ®Õ ›Ø …n∞√ KŒ À —Ãa‚A …º¿ß Bø ”ºß  ›m À …ŒªG æÃ¥ªA iAjmHI …n∞√ …Øjß …√C ∂BŒnªA j«B£ À
…_øC ≈_ø …_ª dC ‹  fYÀ œ¥JØ ΩJ≥ ≈ø 㧮 …øC ≈ø dC …ª ∆B∑ …√C   aC ∆B∑ f≥ À - πªB A πŒaC ∆B∏ø ∫ÃaC B√C : ∫ÃaC B√C œ√G
. …n∞√ KŒÒÕ ∆C eAiC …ƒ∏ª À KnƒªBI …ª ±mÃÕ ≤ ®Õ À -
. ±mÃÕ Ã« …√C ≈¥ŒNnŒª KnƒªBI …n∞√ …∞Õj®M KmBƒÕ BòG πªg À fŒ∑DNªA  ÃUÀ ≈ø # ∫ÃaC B√C œ√G $ : …ªÃ≥ ü Bø …ŒØBƒÕ …√C πªg À
AgG B_ø KmBƒÕ BòG …√HØ # BƒŒºß A ≈ø f≥ œaC Ah« À ±mÃÕ B√C $ : …n∞√ ¡»∞Õj®M fƒß …MÃa‚ …ªÃ≥ ≈ø œMDŒm Bø BzÕC üBƒÕ …√C ”ºß
. ”∞ë ‹ B¿∑ …Ml®I lNßBØ  ÃaC …√C  ÃaC ¡ºß
–h_ªA ≤j_§ªA “ÕB¥_nªA # ∆Ã≥iB_nª ¡_∏√G _®ªA B»NÕC ∆g¤ø ∆gC ¡Q …ŒaC ΩYi ü “ÕB¥nªA Ω®U ¡«kB»Ä ¡«l»U B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
“_ºøBáA æB_¿ÜA À æB_Ujºª ¡mA πªg À — ùA æBõC ¡»®ø ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA ®ªA À , LÃ∑jºª ®JªA ”ºß ©yÃÕ Bø ΩYjªA À , …ŒØ LjrÕ
. …MAej∞ø ü K´AjªA πªg j∑g , ja‡A ∆Àe ≈ø fYAÀ Ω∑ ü Ω¿®NnÕ f≥ ∆B∑ ∆G À — ¿ºª
“_øf¥ø π_ªg Ω_®U À ïB_®M A …º_vØ À “_v≥ B_¿∑ …ŒªG  BaC B»I haDŒª (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ B BNYA “ºŒY  h« À j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À
. …NøAj∏I ∆Bøj∏ø A “¿®ƒI ∆B¿®ƒø B¿« À  ÃaC …I µZNªA æBY ü …n∞√ ¡»∞Õj®Nª
ïG LB_ÒàA …_ŒUÃM l÷B_ÜA ≈_ø À , …_øfi  Ã_aC ¡»ŒØ À ±mÃÕ —Ãa‚ LBÒàA # ∆Ã≥iBnª ¡∏√G ®ªA B»NÕC ∆g¤ø ∆gC ¡Q $ : …ªÃ≥ À
Ã_« À “≥j_m œ_ –h_ªA j_øfiA Ah_« À , R∑ ’œq …ƒø ∆Ej¥ªA ü À , ≈Õja‡A ≈ß kBNô ‹ ∆B∑ AgG ¡»z®I ïG eÃ®Õ jøC ü “ßB¿ÜA
B_®Œö ¡»IB_Òà AkÃ_â ∆B∑ ¡»ƒŒI ≈ø f®I …ƒŒ®M ¬fß ≈∏ª …øfi ±mÃÕ ÃaC ë À ¡»ƒø fYAÃI B¿÷B≥ ∆B∑ ®JªA ΩYi ü “ÕB¥nªA eÃUÀ
À w_Z∞ªA f_®I ‹G î®N_Õ ‹ ≈_û ¡∏_z®I f_ƒß œ_« À —eÃ_¥∞ø “ÕB¥_nªA ∆C ¬B_¥ùA Ah« ΩRø ü LBÒàA Ah« ”ƒ®ø ∆HØ ∆Ã≥iBm ¡∏√DI
. sŒN∞NªA
‹ À  j_aE ïG j_øfiA æÀC ≈_ø ¡º∏N_Õ πªh_ª À …_ƒø Aj_zZNnø fŒ∏ªA Ah»I BùBß ∆B∑ …øfi ±mÃÕ BaC ∆C ∂BŒnªA ≈ø ¬Ãº®ùA ≈ø À
±_mÃÕ ∆C ‹G oŒ_ºØ …_n∞√ K_Œ À  ›_m À  B_aC …_√C ±_mÃÕ …Øjß f≥ À ? ±Œ∑ LjÒyA ‹ À “≥jnªA …n∞√ ≈ß ”∞√ ‹ À “¿º∏I
À …_Œºß |J_¥Õ ∆C …_ºYi ≈_ø “ÕB¥nªA XAjaG À B≥iBm …NŒ¿nNI fÕjÕ BòG …√C À , ©ƒvªA Ah« ≈ø …yj´ ë Bø …Øjß ∆B∑ (¬›nªB»Œºß)
B∞ŒuÃM ΩI “¥Œ¥Y “¿»M À “ÕfU “Œ¿nM ≈∏Õ ¡ºØ  j§√ ü À …ŒªG “JnƒªBI BøC À —Ãa‚A j§√ ü BøB»MA ∆B∑ BòG B≥iBm …NŒ¿nNØ …ŒªG  haDÕ
. “økBU “øk‹ “Zºvù KnZØ BÕiÃu
∆gC –h_ªA ∆g¤_ùA ë Ω÷B¥ªA ∆C ”ºß , Bßjq ¬j A ›¥ß ¬ÃøhùA ’A Ø‹A ≈ø ≈∏M - PB»ÜA  h« ïG j§ƒªBI - ¡»ŒªG “≥jnªA …JnƒØ
. πªhI
. ∆Ã≥iBnª ¡∏√G $ : Ω÷B¥ªA ∆C : ≈Õjn∞ùA |®I j∑g À
. ¡ BYi ü ™BvªA Ω®Ä jøC ±mÃÕ ∆C ¡º®Õ À  jøC   ´ ≈ø ±mÃÕ ¬Ã≥ ≈ø ™BvªA f¥Ø ≈ø |®I
≈_ø ±_mÃÕ ¡N≥j_m ¡∏√C …I ”ƒß BòG À , ™BvªA “≥jm …I ejÕ À …I –eBƒÕ ∆C –eBƒùA jøC (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆G : ¡»z®I æB≥ À
. jn∞ùA ¡ºnø œIC ïG πªg Kn√ À , KÜA ü  Ã¿NŒ¥ªC À …ŒIC
≈_ø  Ã_UêA  h_« ü B_ø ”_∞ë ‹ À , ¬B»∞N_m‹A —l_¿« ≤hÅ ? ∆Ã≥iBnª ¡∏√G C : jÕf¥NªA À , “ŒøB»∞NmA “º¿ÜA ∆G : ¡»z®I æB≥ À
. f®JªA
ü ¿zªA À , …√B∏ø ≤j®Õ ‹ SŒÅ oáA ≈ß ’œrªA “JŒ´ - ΩŒ≥ B¿∑ - f¥∞ªA # ∆Àf¥∞M Ag Bø ¡»Œºß AúJ≥C À AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
B¿∑ …√BŒNØ À ±mÃŒª # ¡»Œºß $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA À æÃ¥ªA æÃ¥ø # ∆Àf¥∞M Ag Bø $ : …ªÃ≥ À , ®ªA ¡« À —Ãa„ª # AêB≥ $ : …ªÃ≥
. ∂BŒnªA …Œºß æfÕ
f_≥ À ¡_»÷AiÀ ≈ø ¡«AeB√ BòG –eBƒùA ∆C ”ºß “ª‹e ∂BŒnªA ü À ? ∆Àf¥∞M Ag Bø : …√BŒNØ À ±mÃŒª îºJ¥ùA ±mÃÕ —ÃaG æB≥ ”ƒ®ùA À
. nªA ü AÀhaC
™BvªA ë ™AÃvªA ∆G : ΩŒ≥ À “ÕB¥nªA ¡zªBI ™AÃvªA # ¡Œßk …I B√C À ®I Ωõ …I ’BU ≈ù À πºùA ™AÃu f¥∞√ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À ∑h_NªA …_ŒØ kÃ_è À , BßAÃ_u ‘j_aC À “ÕB¥_m —iBM œ πªhª À …I æB∏Õ À …ŒØ LjrÕ ’B√G πºùA ™AÃu ∆B∑ À , …I æB∏Õ –hªA
. # B»UjbNmA ¡Q $ : æB≥ À # …I ’BU ≈ù À $ : æB≥ πªhª À , SŒ√DNªA
¡_mBI wN_Ö j_»§ªA ”_ºß æÃ_¿ A ’œ_rªB∑ j«B§ªA ü “ªÃ¿ A æB¥QfiA ∆C K´AjªA j∑g f≥ À , æB¥QfiA ≈ø ΩøBáA …º¿ê Bø Ω¿áA À
\N_∞I Ω_¿áA ¡_mBI wNÖ —jVrªA ü —j¿RªA À LBZnªA ü ’BùA À ≈ÒJªA ü fªÃªB∑ ≈ BJªA ü “ªÃ¿ A æB¥QfiA À , ’BáA jn∏I Ω¿áA
. ’BáA
. oŒ÷jªA ë À ¬Ã¥ªA jøDI ¡÷B¥ªA BzÕC ¡ŒßlªA À j÷B§√ î¿zªA À ΩŒ∞∏ªA À ¡ŒßlªA : , ©¿ A ü æB≥ À
(¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ # ¡Œ_ßk …_I B√C À ®I Ωõ …I ’BU ≈ù À $ : Ω÷B¥ªA À ±mÃÕ ∆BŒNØ Ã« # πºùA ™AÃu f¥∞√ $ : Ω÷B¥ªA Ω®ª À
BƒªÃ≥ ≈ø Ãç ïG Ah« ”ºß ¬›∏ªA ”ƒ®ø eÃ®Õ À , ¡∏áA À “ªB∞∏ªA À “√B¿zªA À ©ƒùA À ’BÒß‚A jøDI ¬Ã¥Õ –hªA oŒ÷jªA ë …√fi …n∞√
À , ¡Œ_ßk …_I B√C À ®I Ωõ …I ’BU ≈ù À : æB¥Ø ±mÃÕ BøC À , πºùA ™AÃu f¥∞√ : AêB¥Ø …√BŒNØ BøC …√BŒNØ À ±mÃÕ ¡»ƒß LBUC :
. “ªB®U  h«
À # ∆Ã≥iB_nª ¡_∏√G _®ªA B_»NÕC $ : ∆g¤_ùA æÃ_≥ “¿NM # ¡Œßk …I B√C À ®I Ωõ …I ’BU ≈ù À $ : …ªÃ≥ ∆C : ≈Õjn∞ùA |®I j«B£ À
. ~ ®ø # πºùA ™AÃu - …ªÃ≥ ïG - ¡»Œºß AúJ≥C À AêB≥ $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß
À B_«À’BU _ªA œ_« À j_vø ~iC ~ifiB_I eAj_ùA # î≥iBm Bƒ∑ Bø À ~ifiA ü fn∞ƒª Bƒ◊U Bø ¡N¿ºß f¥ª BM AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø
jøD_I — _¿ºª j_vø AÃ_ºae B_ø æÀC ¡«j_øC ü µ_¥Y À AÃrNØ ¡»√C ”ºß “ª‹e # ~ifiA ü fn∞ƒª Bƒ◊U Bø ¡N¿ºß f¥ª $ : ¡ Ã≥ ü À
À ¡»√D_q ≈_ß AêD_nØ ‘j_aC —f_mBØ ~Aj_´fi B_»I îªkB√ ÀC B√ÃŒß À oŒmAÃU AÃ√Ã∏Õ ∆C ≈ø ≤ÃàA ‘ÃßfI (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ
À ¡»√D_q ≈ß ¡ DnØ ¡«jøC ≈ø KÕi ü …√C ¡ j»£C ±mÃÕ ∆C PBÕAÀjªA |®I ü eiÀ Bø fÕDNÕ …I À , πªg æBRøC À ¡»Jn√ À ¡»ºä
’B_q ∆G œªB_NªA œ_÷AÀjªA S_ZJªA ü œMDŒm À , …I ¡»√BŒMHI jøDØ ¡»ŒIC ≈ø BaC À Bb÷Bq BIC ¡ ∆C AÀj∑g πªg fƒß À ¡»º«C À ¡»√B∏ø
. ïB®M A
. πªg OŒJªA Ω«C ¡»ƒø f»®Õ ÀC ΩJ≥ ≈ø “ºÕgjªA “∞vªA  h»I î∞vNø AÃ√Ã∏Õ ∆C œ∞√ # î≥iBm Bƒ∑ Bø À $ : ¡ Ã≥ À
ÀC ∂j_nªA ’Al_U Bø : ’AlÜA ≈ß ¡»ƒø îº÷Bm …√BŒNØ À ë ÀC ±mÃÕ ∆BŒNØ æB≥ –C # îIgB∑ ¡Nƒ∑ ∆G  ⁄AlU B¿Ø AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡∑iB∏√G ü îIgB∑ ¡Nƒ∑ ∆G ¡∏ƒø ∂jm –hªA ’AlU Bø
. ¬f¥M f≥ À # ∆Ã≥iBnª ¡∏√G $ : ¡ Ã≥ ü ¬›∏ªA ≈ø Lj¥Õ ¡»ŒªG Lh∏ªA “Jn√ ü # îIgB∑ ¡Nƒ∑ ∆G $ : ¡ Ã≥ ü ¬›∏ªA À
’Al_U ÀC ∂iB_nªA o_∞√ ∂j_nªA ’Al_U ∆C ¡«eAjø # îùB§ªA –lå πªh∑  ⁄AlU Ã»Ø …ºYi ü fUÀ ≈ø  ⁄AlU AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…_Œºß æf_Õ B_¿∑ (¬›_nªB»Œºß) LÃ_¥®Õ “ƒ_m ü …¿∏Y ∆B∑ Ah∏« À …ªBø ∂jm ≈ù AfJß vÕ ‹Bø ∂jm ≈ø ∆C ”ƒ®ñ …n∞√ ∂iBnªA
Ã_»Ø …_ºYi ü f_UÀ ≈_ø  ⁄Al_U $ : ¡ Ã_≥ ïG …ƒß Aêfß ¡»ƒ∏ª ∂AjnªA ¡« À îùB§ªA ’‹¤« –C # îùB§ªA –lå πªh∑ $ : ¡ Ã≥
Ã_ª ¡»ƒ_ø h_aA¤Õ ∆C œ_¨JƒÕ ‹ “¿n√ jrß fYC ¡« À …JZu À …N¥Øi ‹ ∂iBnªA o∞√ B»I ‘kBè BòG “≥jnªA ∆C ”ºß “ª‹fºª #  ⁄AlU
…_I Ω_®∞Õ …_n∞√ ∂iBnªA πºô ∆C …ƒø ∂Àjn¿ºª ¡Q ¡ BYi À ≈Õja‡A pÃ∞√ ïG ‘f®NÕ ∆C ´ ≈ø …ƒŒ®I ∂iBnªA ‹G “≥jnªA O¥¥Ñ
. ’BrÕ Bø
w_Z∞ªA À sŒN∞NªB_I h_aC –C ¬f_¥M B_ø ”_ºß ©Õj∞M …ŒØ # …ŒaC ’BßÀ ≈ø B»UjbNmA ¡Q …ŒaC ’BßÀ ΩJ≥ ¡»NŒßÀDI CfJØ $ : ïB®M …ªÃ≥
–h_ªA ë …√C AÃÒ∞NÕ À AûJƒNÕ ∆C ≈ø AihY ¡»Œºß “Œ¿®Nºª …ŒaC ’BßÀ ΩJ≥ ¡»ØÀj£ À ¡»NŒßÀDI CfJØ ’AlÜA ≈ø  Àj∑g Bø ”ºß ’BƒJªBI
. …ºYi ü B»√Ã∏ª …Œºß ’AlÜA j¥NmA πªg fƒß À …ŒaC ’BßÀ ≈ø B»UjbNmA ¡Q …ŒaC ΩYi ü B»®yÀ
. “Õ‡A jaE ïG # A ’BrÕ ∆C ‹G πºùA ≈Õe ü  BaC haDŒª ∆B∑ Bø ±mÃŒª B√f∑ πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
B_ø ïG Ω_uÃÕ …_√fi Af_Œ∑ ∆B_∑ f≥ À , …MÃaG “Jvß ≈ø …øfi  BaC (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ haC µÕj ü jøfiA ≈ø ‘jU Bø ïG —iBq‚A
A ≈_ø ¬B_ HI ∆B_∑ …_√C _´ f_Œ∏ªA Ã_« Ah« À , …ƒø  Ãƒ∏ø ‹ À …I AÃyi Bù Aÿºß ê À …I AÃÒ∞NÕ À Aÿº®Õ ∆C ´ ≈ø ¡»ƒø …JºÒÕ
. …ŒaC haC ïG ΩuÃNªA µÕj …I …¿ºß …ŒªG …ƒø œYÀ ÀC …√BZJm
. # ±mÃŒª B√f∑ πªh∑ $ : æB¥Ø fŒ∏ªBI …∞ŒuÃM ©ø …n∞√ ïG πªg …√BZJm A Kn√ πªhª À
. B« ´ À XAifNm‹A À æ›y‚A À j∏ùA   §√ À ¡º£ ë –hªA fŒ∏ªA ≈ß …mf≥ “YBm  lƒNM BòG À ïB®M …ƒß œ∞ƒñ fŒ∑ Ω∑ oŒª À
 B_aC h_aDÕ ∆C f_ÕjÕ ∆B_∑ …_√C ë À , fŒ∏ªA ïG œßAfªA KJnºª ∆BŒI # A ’BrÕ ∆C ‹G πºùA ≈Õe ü  BaC haDŒª ∆B∑ Bø $ : …ªÃ≥ À
À ∂iB_nªA eBJ®N_mA B_»¿∏Y “≥j_nªA ∆C ‹ À ,  h_aC ïG –e¤_Õ µ_Õj j_vø ~iC ü “ÕiBÜA …Nƒm –C πºùA ≈Õe ü ≈∏Õ À , …ŒªG
AÃ√B_∑ ∆G …_÷AlU ≈_ß ¡ D_nŒØ  Àj_∏ƒÕ ”_NY ∆Ã≥iB_m ¡_»√C ¬›_ßG ¡Q …ºYi ü “ÕB¥nªA Ω®Ä - A ≈ø jøDI - ±mÃÕ ¡«eB∑ πªhª
. ¡»n∞√fi …I AÃyi Bñ ¡«haDŒØ  eBJ®NmA À ∂iBnªA haC ¡«fƒß ∂jnªA ’AlU ∆C AÀ bŒØ îIgB∑
AÃ_yi B_ñ AÀkB_è ∆C …_ŒØ AÃyi –hªA æBáA Ah« ë À πªg A ’BrÕ æBY ü ‹G πºùA ≈Õe ü  BaC haDÕ ∆C …ª ≈∏Õ ¡ºØ Ah« ”ºß À
. ¡»n∞√fi …I
π_ªg ∆B_∑ À , µ_qC Ã_« À ’Al_ÜA ≈_ø …_n∞ƒª  B_yjÕ B_ñ ¬j_ A ha¤Õ ∆C πºùA ≈Õe ≈ø ∆B∑ …√C fŒ∞Õ ’BƒRNm‹A ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ∫úùA PBmBŒm À “ŒøÃ¥ªA ≈ƒnªA ≈ø R∑ ü ‹ÀAfNø
∆B_ŒI À , …_MÃaG ”_ºß A …_®Øi Bñ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ”ºß ∆BƒNøA # ¡Œºß ¡ºß –g Ω∑ ∂ÃØ À ’Br√ ≈ø PBUie ©Øj√ $ : …ªÃ≥ À
. …Œºß B√BƒNøA ∆B∑ À # ±mÃŒª B√f∑ πªh∑ $ : …ªÃ¥ª
∆C ≈_∏ô ¡_ºß –g Ω_∑ Ω_I …_ŒªG œ_»NƒÕ f_Y ”_ºß ±¥Õ ‹ ªA iÃøfiA ≈ø ¡º®ªA ∆C ∆BŒI # ¡Œºß ¡ºß –g Ω∑ ∂ÃØ À $ : …ªÃ≥ ü À
. …ƒø ¡ºßC ë ≈ø ~j∞Õ
”_ºß “_ª‹fªA ≈_ø # –g $ “_§∞ª ü B_ù …MAg ”ºß f÷AlªA B®ªA ”ºß ’‘iBÒªA ¡º®ªA ë # ¡ºß –g $ : …ªÃ≥ j«B£ ∆C ¡º®Õ ∆C œ¨JƒÕ À
eÀf_ä ´ –fYC  eÃUÀ ∆C B¿∑ eÀfä ´ ¡ºß ïB®M ë À , …MAg îß …MAg “∞u ë –hªA …¿ºß À …√BZJm BØ “√iB¥ùA À “JYBvùA
. ¬›∏ªA ∂› G ≈ß …MAhI XiBa ,
À …_ª O_Ñ ‹ À …_ª ∂ÃØ ‹ …√BZJm A À # ∂ÃØ $ ~jØ ∫Bƒ« ≈∏øC B¿ŒØ ∂fvM BòG # ¡Œºß ¡ºß –g Ω∑ ∂ÃØ À $ “º¿ÜA ∆C ”ºß
. “ÕB»√ ‹ À …MAhª fY ‹ À  eÃUê ’AiÀ ‹
A Ã_« ¡Œ_º®I eAj_ùA ∆Ã_∏Õ ∆D_I ¡_ºß –g Ω_∑ ∂ÃØ ïB®M …√Ã∑ ïG —iBqG # ¡Œºß ¡ºß –g Ω∑ ∂ÃØ À $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ ‹ À
. ¡Œ§®Nºª …∞Õj®M ≈ß ∆Bnºª B√Ãu —j∏ƒªA “◊Œ« ü eiÀC …√BZJm
πªh_ª À , …_ŒIfi (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ —ÃaG ¡« ∆ú÷B¥ªA , “Õ‡A jaE ïG # ΩJ≥ ≈ø …ª dC ∂jm f¥Ø ∂jnÕ ∆G AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…_ƒø fŒ®JI oŒºØ πºùA ™AÃu Ah« ∂jnÕ ∆G : AêB≥ ¡»√C ”ƒ®ùA À , —fYAÀ ¬C ≈ø B√B∑ B¿»√fi “≥jnªBI ¡»NùA ¡»ŒaC ïG ±mÃÕ AÃJn√
. ¬fiA ü B¿«Ã≥iB∞ø ≈ç À B¿»øC “ŒYB√ ≈ø πªg ∆BQiAÃNÕ B¿»Ø ΩJ≥ ≈ø …ƒø “≥jnªA O¥¥Ñ f≥ À dC …ª ∆B∑ …√fi
“≥j_nªA …I ∆Ã∞ƒÕ AÃ√B∑ ¡»√fi # î≥iBm Bƒ∑ Bø À $ : B∞√E  ÃªB≥ Bù KÕh∏M ≈ø Ãºë ‹ …ƒ∏ª “≥jnªA ≈ø ¡»n∞√fi “÷ M ™Ã√ Ah« ü À
. j«B£ ë À …z≥BƒÕ # ΩJ≥ ≈ø …ª dC ∂jm f¥Ø $ : ¡ Ã¥Ø “NJªA ¡»®∞ƒÕ ≈∏Õ ‹G À B®Œö LÃ¥®Õ ’BƒIC ≈ß
iÃ_øC ≈_ß ±_r∏Õ Ah_« À - …_I AÀj®_rÕ ¡»_º®ª À - …_ŒaC À ±_mÃŒª fnáA ≈ø ¡»mÃ∞√ ü Bø “¿º∏ªA  h»I AÀj»£C ¡»√C ”ºß
. ¡»ƒŒI B¿ŒØ — R∑ “∞m¤ø
“_Õ‡A j_aE ïG # B_√B∏ø j_q ¡N_√C $ : …_ªÃ≥ ∆C j«B§ªA ∆C B¿∑ # B√B∏ø jq ¡N√C $ : ±mÃÕ æÃ≥ ”ƒ®ø `BzM‹A |®I \zNÕ Ah»I À
B«j_mDØ $ : …_ªÃ¥ª _n∞M ±_Òß # ¡_ B«f_JÕ À $ : …_ªÃ≥ ∆C B_¿∑ À # ¡ B«fJÕ À …n∞√ ü ±mÃÕ B«jmDØ $ : …ªÃ¥ª ∆BŒJªB∑
. # …n∞√ ü ±mÃÕ
îJ_Õ À …_∞ƒÕ À “≥j_nªA ≈_ø …_ŒªG AÃJ_n√ Bù ~j®NÕ –C B«ÃªB≥ ªA “¿º∏ªA  h« ”∞aC –C # B«jmDØ $ - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À
¡N_√C : æB_≥ $ …√C KŒUDØ …n∞√ ü B«jmC ±Œ∑ : æÃ¥Õ ›÷B≥ ∫Bƒ« ∆B∑ À # ¡ B«fJÕ À …n∞√ ü ±mÃÕ B«jmC $ ΩI æBáA “¥Œ¥Y
—j_zY ü Lh_∏ªA ”_ºß ¡_∏÷A UA À —j«B_§ªA f_náA —lÕj´ ≈ø ¡∏mÃ∞√ ü À |≥BƒNªA ≈ø ¡∏ªAÃ≥C ü Bù ‹BY CÃmC À # B√B∏ø jq
. …∞ƒÕ À ¡»∞uÀ ü ¡»Ih∏Õ ¡ºØ ΩJ≥ ≈ø …ª dC ∂jm f≥ …√G # ∆Ã∞vM Bñ ¡ºßC A À $ …º∑ ∆BnY‚A À ¬Aj∑‚A Ah« f®I lÕl®ªA
C ¡_ºßC A À ¡∏Œ_IC ≈_ø ¡∑B_aC ¡N≥j_m ¡_∏√fi …ƒø ‹BY CÃmC ¡∏√C : G # B√B∏ø jq ¡N√C $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ∆C ≈Õjn∞ùA |®I j∑g À
. ‹ ¬C ΩJ≥ ≈ø …ª dC ∂jm
…_ªÃ≥ ≈_ø …_MÃaG  B_¥ºM B¿ŒØ ¬›∏ªA ≈∏ª # B√B∏ø jq ¡N√C $ : …ªÃ¥I ±mÃÕ  fv≥ Bø |®I ”ƒ®ùA Ah« ∆Ã∏Õ ∆C l÷BÜA ≈ø ∆C : …ŒØ À
≤j_§ªA Ah_« Ω_Rø ü …ªÃ≥ µJÒƒÕ ‹ À , …n∞√ ¡»Øj®Õ ∆C fÕjÕ ‹ ë À (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆Àj∏ƒÕ ¡« ≤j§ªA Ah« ≤j§ªA À Ah«
. ¬f¥M Bñ ‹G
$ : …_ªÃ¥I j»U ¡Q B»I ¡»J Bë ¡ºØ # B√B∏ø jq ¡N√C $ : …N¿º∑ œ« ¡ B«fJÕ À …n∞√ ü ±mÃÕ B«jmC ªA ∆C ¡»z®I j∑g Bñi À
. ∂BŒnªA ≈ø eB∞Nnø ´ fŒ®I Ah« À # ∆Ã∞vM Bñ ¡ºßC A À
B_òG ¡_»√C ”_ºß æf_Õ PB_Õ‡A ∂BŒ_m # îƒn A ≈ø ∫Aj√ B√G …√B∏ø B√fYC hbØ A J∑ BbŒq BIC …ª ∆G lÕl®ªA B»ÕC BÕ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü ≈_∏Õ ¡_ºØ …_ŒªG  Ã_®UjÕ ∆C A ≈_ø B_¥QÃø ¡«BIC AÃÒßC ¡»√C AÀj∑g À , eBJ®Nm‹A À hafiA µZNmA …√C AÀf«Bq Bù æÃ¥ªA Ah« AêB≥
π_ªg ü lÕl®ªA Aÿº∑ À , lÕl®ªA ΩJ≥ ∆G ¡»ƒø fYAÃI  Àf∞Õ ∆C AÃølß πªg fƒ®Ø , ¡»®ø ∆Ã∏Õ ‹ À ¡»ŒIC ïG AîUjÕ ∆C ¡»Mif¥ø
. …ŒIC ïG  Ã®U ª ¡»NùA ¡»ŒaC ΩŒJm ≈ß œºë À , ¡»ƒø ’Bq ≈ø –C haDÕ ∆C
. lÕl®ªA ≈ø ∆BnY‚A À —ÃN∞ªA “∞vª —iBQG À ¬BY mA À µŒ≥jM •∞ºªA ü À , j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À
¡«f_YC h_aDÕ ∆C ¡ A¤_nª (¬›_nªB»Œºß) …_ƒø ei # ∆ÃùB_§ª AgG B_√G  fƒß BƒßBNø B√fUÀ ≈ø ‹G haD√ ∆C A gB®ø æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À …√B∏ø
o_ÕC À pD_ŒÕ o◊Õ æB¥Õ jøfiA ≈ø ©¿ÒªA ©Ò≥ pDŒªA : , ©¿ A ü æB≥ “Õ‡A jaE ïG # BŒå AÃvºa …ƒø AÃn◊ŒNmA B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. oÕDNmA À pDŒNmA ΩRø Ω®∞NmA À , “¨ª oÕDÕ
. KV®NmA À KVß À jbnNmA À jbm ΩRø ”ƒ®ñ pDŒNmA À o◊Õ À : æB≥
—B_UBƒùA À , …I ±uÀ ifvø …√fi πªg kBU BòG À # BŒå  BƒIj≥ À $ : …√BZJm æB≥ ’AÃm …ŒØ ©¿ÜA À fYAêA ∆ÃUBƒNÕ ¬Ã¥ªA œVƒªA À
Aif_vø À B A ∆Ã∏Õ ‘ÃVƒªA À , “Œ∞a ü …JYBu ïG fYAÀ Ω∑ ≈ø jnªA ©Øi …√HØ ~ifiA ≈ø ©∞MjùA ë —ÃVƒªA ≈ø …ºuC À —iBnùA
`j_I À : æB_≥ “_ŒåC œVƒªA ©ö À # ∆BÒŒrªA ≈ø ‘ÃVƒªA BòG $ : ifvùA ü æB≥ À , ∆ÃUBƒNÕ –C # ‘Ãå ¡« gG À $ : …√BZJm æB≥
. …®yÃø ≈ß ”ZƒM AgG BYAjI ΩUjªA
. ”»N√A
# …_ƒø $ ±_mÃÕ —Ã_aG –C # AÃ_n◊ŒNmA B¿ºØ $ ”ƒ®ùA À …Œafi ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À ±mÃŒª # …ƒø AÃn◊ŒNmA B¿ºØ $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA À
∆ÃUB_ƒNÕ # B_Œå $ ÆAj_Ø ïG pBƒªA îI ≈ø AÃUja À # AÃvºa $ …ƒø ‹fI ¡«fYC haDI ê À …ŒaC ΩŒJm ≈ß œºë ∆C ±mÃÕ ≈ø –C
Ag B_ø ? ¡»NøB_≥G ü —f_÷BØ ‹ À ∫B_ƒ« ∆Ã_¿Œ¥Õ ¬C …_ŒªG ¡«B_aC AÀf_Œ®Õ ∆C A ≈ø B¥QÃø ¡»ƒø haC f≥ À ¡»ŒIC ïG ∆îUjÕ C ¡«jøC ü
. ? ∆îƒvÕ
¡∏ŒaD_I ‹G …_ŒªG Ah« ¡∑j∞m ≈ø AîUjM ‹C # A ≈ø B¥QÃø ¡∏Œºß haC f≥ ¡∑BIC ∆C Aÿº®M C $ ¡«j÷Bnª BJ Bã # ¡« J∑ æB≥ $
…_ŒªG  Àej_M À  Ã§∞Ñ ∆C ¡∑BIC f»ß # ±mÃÕ $ jøC # ü $ ¡∑ v¥M À ¡∏ÒÕj∞M –C # ¡N jØ Bø $ “®≥AêA  h« # ΩJ≥ ≈ø À $ ,
. K÷hªA …º∑C …√C ¡∑BIC aC ¡Q —iBŒnªA ≈ø  Ã¿N®I ¡Q KÜA ü  Ã¿NŒ¥ªDØ BùBm
≈_ß f_ŒªA …_®ØjI # œ_IC œ_ª ∆gD_Õ ”_NY $ jvø ~iC ∂iBØC ≈ª À ”ZƒMC ≈ª ∆DrªA Ah« ∆DrªA ∆B∑ AgHØ –C # ~ifiA `jIC ≈ºØ $
LB_I Ω_∑ œ_ª Pfm ªA “¥ŒzùA  h« ≈ø —BVƒªA ïG B¥Õj œª Ω®VŒØ # î¿∑BáA a ë À œª A ¡∏ê ÀC $ …I …N¥QAÀ –hªA µQÃùA
. ! ! ΩŒJm ≈ø πªg ¨I ÀC œMÃñ ÀC …JnNYC ‹ µÕj ≈ø lÕl®ªA fÕ ≈ø œaC x›Ç BøG πªg À
. îNŒªBNªA îNÕ‡A ü j∑g Bø jaE ïG ¡∏ŒIC ïG AîUiBØ ¡N√C BøC À Bƒ«B« ’B¥JªA iBNaDØ B√C BøC
: …_ªÃ¥I eAj_ùA ΩŒ≥ # î§ØBY KŒ¨ºª Bƒ∑ Bø À Bƒ¿ºß Bñ ‹G B√f»q Bø À ∂jm πƒIA ∆G B√BIC BÕ AÃªÃ¥Ø ¡∏ŒIC ïG AîUiA $ : ïB®M …ªÃ≥
f_ƒß B√f»_q Bø eAjùA ΩŒ≥ À , …N≥jm ≈ø Bƒ¿ºß Bñ ‹G # ∂jm πƒIA ∆G $ :  h« BƒMeB»q ü f»r√ B√G # Bƒ¿ºß Bñ ‹G B√f»q Bø À $
–if_Õ B_ø : LÃ_¥®Õ ¡_ æB_≥ î_Y π_ªg AêB_≥ BòG À ΩŒ≥ , “ªDnùA ¡∏Y ≈ø Bƒ¿ºß Bñ ‹G ∂ nÕ À …N≥jnI ha¤Õ ∂iBnªA ∆C lÕl®ªA
. B¿ ÀC ∂BŒnªA ïG ®ùA Lj≥C À , ¡∏ªÃ¥I πªg ¡ºß BòG À ? ∂ nÕ À …N≥jnI ha¤Õ ∂iBnªA ∆C ΩUjªA
ê À æBáA j«B£ ”ºß f¿N®√ Bƒ∑ BòG À ∂ nÕ À ha¤ŒØ ∂jnŒm πƒIA ∆C ¡º®√ ≈∏√ –C ΩŒ≥ # î§ØBY KŒ¨ºª Bƒ∑ Bø À $ : …ªÃ≥ À
. ∂BRŒùA ”ºß Bƒøf≥C ‹ À Bƒ®ø   ∞nM ïG B√ieBI Bù πªg ¡º®√ Bƒ∑
B_ƒ∑ B_ø À B_ƒ¿ºß B_ñ ‹G “≥jnªA ’AlU ü B√f»q Bø À ∂jm πƒIA ∆G “Õ‡A ”ƒ®ø À B»I ¡»º»U ©ø B≥iBm …√Ã∑ KŒ¨ªBI eAjùA ∆C µáA À
. πªg …I ≈§√ Bƒ∑ B¿Ø —eB»rªA πºM ≈ß ±∏√ ”NY B»I ha¤Œm …√C À “ÕB¥nªA ∂jm …√C ¡º®√
ÀC —j∞_nªA  h_« ü BƒJYB_u ≈ø ©Œö æDmC À –C # ∆Ã≥eBvª B√G À B»ŒØ BƒºJ≥C ªA ®ªA À B»ŒØ Bƒ∑ ªA “Õj¥ªA æDmC À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∂ mBØ ∂jm …√C ΩI  jøC ü ¢j∞√ B√C ü KÕi ”√eC πª ”¥JÕ ‹ ”NY lÕl®ªA fƒß BƒªBY ∆BÕjU f«Bq
¡»√ÃJYB_vÕ B_ BUi ∆B_∑ À B»ŒØ AÃ√B∑ ªA “ºØB¥ªA B»ŒØ AúJ≥C ªA ®ªBI À - j«B§ªA ”ºß - jvø —fºI B»ŒØ AÃ√B∑ ªA “Õj¥ªBI eAjùBØ
B_¿ŒØ –C # ∆Ã≥eB_vª B_√G À $ : ¡ Ã_¥I æA¤_nªA ~jß AÃJ¥ß πªhª À , ¡ îJYBvø AúJ≥C ¡Q B»ƒø ™ÃUjªA À jvø ïG XÀjàA ü
. πn∞√ ≈ø KÕjªA “ªAk‚ æA¤nªA π∞º∏√ À , πªhª …≥B≥ mA À …N≥jm ≈ø ∫ é
æ‰ B_Ú≥ À‰ ¡Ê »Â ƒ_‰ß ï‰Ã_‰M À‰ (83)¡Â Œ_∏‰ZªÙA ¡Â Œ_ͺ®‰ ªÙA É «Â … √ÏḠ Bı®ŒÍ¿U‰ ¡Ê »¯ IÍ ”ƒ‰ŒMÍÙDÕ‰ ∆ÚC … º̇ªA ”n‰ß ËΩŒÍ¿U‰ Ë vÚØ AıjÊøCÚ ¡Ê ∏Û nÛ∞√ÚC ¡Ê ∏Û ªÚ OÚªÃÏ m ΩÊ I‰ æ‰ BÚ≥
≈‰ _Íø ∆‰ Ã_Û∏M‰ ÀÊ CÚ Bı_y‰jY‰ ∆‰ Ã_Û∏M‰ ”_N‰Y ±_mÃÂÕ j ∑Êh_‰M A¤_‰N∞Ù M‰ …Í _º̇ªB‰M AÃÛªB_Ú≥ (84)Ë¡ŒÍ§∑Ú Ã‰ »Â ØÚ ∆¯ lÊ Z
 ªÙA ≈‰ øÍ  Â B‰ƒŒÊ ߉ Oz‰ŒIÊA À‰ ±mÃÂÕ ”º‰ß ”Ú∞mÚDÕ‰
À‰ …Í _ŒÍaCÚ À‰ ±_mÃÂÕ ≈_Íø AÃnn‰ZN‰ØÚ AÃÂJ«‰ gÊ A ”Ï ƒ‰JÕ‰ (86)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ B‰ø …Í º̇ªA ≈‰ øÍ ¡Â ºÚ ßÊ CÚ À‰ …Í º̇ªA ïḠ ”√ÊlY À‰ ”R‰I AÃÛ∏qÚC B‰¿√ÏḠ æ‰ BÚ≥ (85)î
‰ ∏Í ºÍ »‰ ªÙA
À‰ jÌ zªA B‰ƒºÚ «Ê CÚ À‰ B‰ƒn‰ø l Õl̄‰®ªÙA B‰»ÕÚDÕ‰ AÃÛªBÚ≥ …Í ÊŒºÚ ߉ AÃÛºa‰ e‰ BÏ¿ºÚ ØÚ (87)∆‰ ÀÂj∞Í ∏Ú ªÙA ¬Â ÃÊ ¥Ú ªÙA ‹Ḡ …Í º̇ªA `ÊÀiÏ ≈Íø o‰◊ÕÊ B‰Õ ‹ … √ÏḠ …Í º̇ªA `ÊÀiÏ ≈Íø AÃn‰◊ÕÊB‰M ‹
¡Ê NÂ_√ÚC gÊ Ḡ …Í _ŒÍaCÚ À‰ ±_mÃÂŒIÍ ¡ÂNºÙ ®‰ ØÚ BÏø ¡ÂN¿Ê ºÍ ߉ ΩÊ «‰ æ‰ BÚ≥ (88)î
‰ ≥Í f v‰N¿Â ªÙA ‘l̄Ùè …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ ∂
Ê fÏ v‰M À‰ Ω‰ ŒÊ ∏Ú ªÙA B‰ƒªÚ ≤
Í ÀÊ DÚØÚ —B‰UlÊ øÌ “‰®zÍJIÍ B‰ƒ◊Ê UÍ
j‰ _ÊUCÚ ©Â Œ_ÍzÕ ‹ …‰ _º̇ªA ∆Ï H̄_ÚØ Ê _v‰Õ À‰ µ̄_ÏNÕ‰ ≈‰ø … √ÏḠ B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ … º̇ªA ≈Ï ø‰ fÊ ≥Ú ”ÍaCÚ A‰h‰« À‰ ±mÃÂÕ B‰√CÚ æ‰ BÚ≥ ±mÃÂÕ O√Úfi πÏ√’Í CÚ AÃÛªBÚ≥ (89)∆‰ ÃÛº»¯ U‰
¡Â _‰YiÊ CÚ Ã‰ _« À‰ ¡Ê _Û∏ªÚ … _º̇ªA j _Í∞¨Ê Õ‰ ¬‰ ÃÊ _‰ŒªÙA ¡Â ∏Û ŒÊ _ں߉ KÕj̄R‰M ‹ æ‰ BÚ≥ (91)î
‰ ◊ÍÒÍ b
‰ ªÚ Bσ∑ ∆Ḡ À‰ B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ … º̇ªA ∫‰jQ‰A‰’ fÊ ¥Ú Úª …Í º̇ªB‰M AÃÛªBÚ≥ (90)î
‰ ƒÍn
ÍZÊ Â¿ªÙA
(92)î
‰ ¿Í YÍ jÏ ªA
∆BŒI
À j_vø ïG B_RªBQ ¡»ßÃ_UjI  j_øC À ±_mÃÕ œaC a  BÕG ¡«iBJaG À jvø ≈ø BŒ√BQ ¡»ßÃUi f®I …ŒƒI LÃ¥®Õ —iÀBä ≈¿zNM PBÕ‡A
. …n∞√ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ¡»Øjß ∆C ïG …ŒaC À ±mÃÕ ≈ø ¡»nnÑ
≤h_Y ¬B_¥ùA ü # ¡Œ_∏áA ¡Œ_º®ªA Ã_« …_√G B®Œö ¡»I ŒMDÕ ∆C A ”nß ΩŒö vØ AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
æB≥ ¡« J∑ …I ¡«BuÀ Bø AêB≥ À ¡»ŒIC ïG AîUi Bù À jÕf¥NªA À îNÕ‡A jaE ïG # AÃªÃ¥Ø ¡∏ŒIC ïG AîUiA $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ R∑
. # G $ AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI ¡«ÃIC
BJÕh_∏M æÃ_¥ªA Ah« (¬›nªB»Œºß) Ω¥Õ À (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ …I ¡»IBUC Bø “ÕB∏Y # AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI æB≥ $ : …ªÃ≥ À
Ω_I $ : …_ªÃ¥I ¡«B_øi ‹ À , B_»I  iB_JNaA ≈∏ô f«AÃq …JYBvM À ∂fvªA ≈÷Aj¥I ±Nê A a Lh∏Õ ∆C  BqBY À …I  À aC B¿ŒØ ¡
¡»ƒ_ø œ√B_n∞√ ΩÕÃ_nM ”ºß ™j∞NM À °JMjM “®≥AêA  h« ∆C “Œ G “mAj∞I fUÀ …√C ‹G oŒª ΩI “ƒ§ùBI BŒøi # AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm
. ¡»ƒø œ√Bn∞√ ΩÕÃnM ≈ø …N®≥AÀ O√B∑ À ±mÃÕ “®≥AÀ LB√gC ≈ø “®≥AêA ∆HØ jøfiA ∆B∑ πªh∑ À ‹BöG
™Ã_Ui ¬f_ß À …_ßÃUi ¬f_ß Ω_I K_nZØ ±_mÃÕ œ_aC ™ÃUi ¬fß ¡»n∞√C ΩÕÃnM ïG KnƒÕ (¬›nªB»Œºß) …√C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
À ±_mÃÕ î_I π_ªg ü ©_¿VØ # B_®Œö ¡_»I ŒMDÕ ∆C A ”nß $ : …ªÃ≥ πªhª f»rÕ À , …ŒªG ©UjÕ À jvñ ±≥ÃM –hªA ¡« J∑
”_ºß J_ø “_Q›RªA …_ŒƒI ™Ã_Ui …_ŒUjM ∆C ∂BŒnªA j«B§Ø , B®ø  BaC À ±mÃÕ ‹ À  fYÀ ±mÃÕ BaC j∑hÕ ¡ºØ —Ãa‚A J∑ À …ŒaC
. AjøC ¡»n∞√C ¡ OªÃm Bø æBJ≥ ΩŒ¿ÜA   u
¡∏_n∞√C ΩÕÃ_nM æBJ≥ ΩŒö vØ ±mÃÕ “®≥AÀ ü πªg Oº≥ B¿∑ ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm Bû “®≥AêA  h« ∆C - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùBØ
. B®Œö “Q›RªA œ÷BƒIDI ŒMDÕ ∆C A ”nß
. …ºä ü oŒª , ≈£C B¿ŒØ AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI …√Ã∞vM Bø ”ºß jøfiA ∆C –fƒß Bø : ”ƒ®ùA ∆G : ¡ Ã≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
œ_Y ±_mÃÕ ∆C ïG —iBq‚A ≈ø …ŒØ Bø ©ø B®Œö ¡»ßÃUjª ejâ XjM # ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA ë …√G B®Œö ¡»I ŒMDÕ ∆C A ”nß $ : …ªÃ≥ À
Ω_Rñ Ω_I # ¡Œ_∏áA ¡Œº®ªA ë …√G $ : …ªÃ¥I …¿Në ’BßfªA ”ƒ®ø ü ∆B∑ ê À , ’BßfªA ”ƒ®ø BIjrø oŒª À -  AjÕ Bø ”ºß - Oô
. ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü “ªÃ¥ƒùA “ŒßefiA ü eû®ùA ë B¿∑ B¿«j£BƒÕ Bø ÀC ¡ŒYjªA ≤À’jªA ÀC ¡Œº®ªA ©Œ¿nªA ë …√G : BƒªÃ≥
…NªÃ_m B_ø j_øfi B_¿« B_òG ≈ÕjaE îƒIA ø PhaC ªA “®≥AêA  h« À “¥IBnªA ±mÃÕ “®≥AÀ ∆G : æÃ¥Õ Ã»Ø vªA —j¿Rª ’BUi ë ΩI
eiÃ_ñ ¡Œ_º®ªA Ã_« …_√C …_Œ√fßÀ B_¿∑ LÃ_¥®Õ æE ”_ºß …_N¿®√ ¡NÕ À B®Œö œ÷BƒIDI A ŒMDÕ ∆C …I ÃUiC À A u uDnØ ¡∏n∞√C ¡∏ª
≈_ A À B_Õ›JªA f_ƒß LjÒ_zÕ ∆C ∆Bn√„ª œ¨JƒÕ ›Ø “¨ªBJªA “¿∏áA …ŒzN¥M Bø ”ºß iÃøfiA if¥Õ …º®Ø ü ¡Œ∏Y “¿®ƒªA ¬BóG À ’BJNU‹A
. …Nõi À …YÀi ≈ø pDŒÕ ∆C ‹ À ™lÜA À sŒÒªBI
¡Œ_∏Y ¡Œ_ºß πIi ∆G $ : æB¥Ø  BÕ⁄i æÀC —jø æÀfi (¬›nªAB¿»Œºß) ±mÃŒª LÃ¥®Õ B¿«j∑g ∆AhºªA B¿« ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA : ∆B ‹A À
Ω_ÕÀDM Ah_« O_IC B_Õ $ : æB_¥Ø AfV_m …_ª AÀj_a À tj_®ªA ”ºß …ÕÃIC ©Øi SŒY BŒ√BQ (¬›nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Œª ±mÃÕ B¿«j∑g ¡Q #
. # ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA ë - æB≥ ∆C ïG - –BÕ⁄i
±mfiA : , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # ¡Œ§∑ Ã»Ø ∆láA ≈ø  BƒŒß OzŒIA À ±mÃÕ ”ºß ”∞mC BÕ æB≥ À ¡»ƒß ïÃM À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø ”ºß πªg ∆B∑ ”N¿Ø ¬B¥N√‹A —ûq Kº¥ªA ¬e ∆AiÃQ …N¥Œ¥Y À eAj∞√‹A ”ºß B¿»ƒø fYAÀ Ω∏ª æB¥Õ f≥ À , B®ø Kz¨ªA À ∆láA
¡»ƒ_ø B_ƒ¿¥N√A B√Ã∞_mE B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥ À - æB≥ ∆C ïG - B√lY iBvØ |J¥√A …≥ÃØ ≈ø ”ºß ∆B∑ ”Nø À , BJz´ iBvØ jrN√A …√Àe
¡»Jz´ À  Byi ¡«Byi Ω®VØ ∆ÃyjÕ À ∆Ã∞mDÕ ’BŒªÀC …ª ≈∏ª À Bƒ∞mD∑ ±mDÕ ‹ A ∆G : ByjªA A fJß ÃIC æB≥ B√ÃJz´C –C #
. “IiB BI œ√kiBI f¥Ø BŒªÀ œª ∆B«C ≈ø : æB≥ πªg ”ºß À : æB≥ . …Jz´
. ”»N√A
AgG o∞ƒ_NÕ ‹ ∆›_Ø : ¡ Ã_¥∑ PÃ∏_nªA ≈_ß …I ®Õ À o∞ƒªA pBJNYA ¬Ã§∏ªA À , …¿§∏I haC : æB¥Õ o∞ƒªA Xjã ¡§∏ªA : æB≥ À
À $ : ïB®M æB≥ …nJY •Œ¨ªA ¡§∑ À # ¬Ã§∏ø ë À ‘eB√ gG $ : ïB®M æB≥ …n∞√ oJY ∆›Ø ¡§∑ À , PÃ∏nªA ü “¨ªBJùBI ±uÀ
. …n∞ƒª B®√Bø …◊ºø f®I  fq ’B¥nªA ¡§∑ À iA U‹A ∫jM AgG ®JªA ¡§∑ …ƒø À , # •Œ¨ªA î¿£B∏ªA
. ”»N√A
…_ªÃ≥ ≈_∏ª iB_vIG Ω_Œº≥ ©øBè Bñi À iBvI‚A ∆›ÒI À ”¿®ªA ë B«eAÃm –C A ~BzŒIA # ∆láA ≈ø  BƒŒß OzŒIA À $ : …ªÃ≥ À
. jvJªA LB«g ≈ß “ÕBƒ∑ …√DI f»rÕ —iÃnªA ≈ø 93 “Õ‡A : # A vI PDÕ œIC …UÀ ”ºß  Ã¥ªDØ Ah« œvŒ¿¥I AÃJ«gA $ : œM‡A
¡∏_n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI : …ªÃ¥I ¡»J Ba Bø f®I …÷BƒIC ≈ß –C # ¡»ƒß $ (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ~jßC À # ïÃM ¡Q $ : “Õ‡A ”ƒ®ø À
# ¡Œ_§∑ Ã_»Ø $ ±_mÃÕ ”_ºß # ∆láA ≈ø $  jvI K«g À #  BƒŒß OzŒIA À ±mÃÕ ”ºß $ œ√lY BÕ À # ”∞mC BÕ : æB≥ À $ AjøC
. ’œrI …ŒƒJª ~j®NÕ ‹ …√lY ™jVNø …§Œ´ oIBY
ΩŒ≥ À ∫› A ”ºß ≤jrùA ~iBáA À ~jáA # î∏ªB A ≈ø ∆Ã∏M ÀC ByjY ∆Ã∏M ”NY ±mÃÕ j∑hM A¤N∞M BM AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…_√fi ©_¿è ‹ À ”_ƒRÕ ‹ ~j_áA À , ∫›_ A …_NºIB¥ø ïG j§ƒªB_I Kn√C æÀfiA ”ƒ®ùA À , œU Ø œY ‹ À ”nƒŒØ OŒø ‹ –hªA ë :
. ifvø
¡ Ã_≥ j«B_£ À , π_º»M ÀC ∫› A ”ºß ≤jrM ”NY …ƒß ±∏M ‹ îƒm hƒø  j∑g ¡ÕfM À ±mÃÕ j∑hM æAlM ‹ BI ¡n¥√ : ”ƒ®ùA À
…_√C “_»U ≈_ø “_uBa À , ±mÃŒª …YBŒ√ æà ≈ø “øDm À …÷B∏JI Bø M …I AëÃ∞M BòG ¡»º®ª À , …I “ØCi À …ªBÅ “≥i  ÃªB≥ BòG ¡»√C Ah«
G # AÃ∏qC BòG $ : …ªÃ≥  fÕ¤Õ Bñi B¿∑ ¡«Ã∏rÕ …√C …∞mDM À …÷B∏I j«B£ ∆B∑ À , ±mÃÕ jøC ≈ø …√ÃßfÕ AÃ√B∑ Bø ü ¡»Ih∏Õ ∆B∑
.
…JYB_u if_¥Õ ‹ –hªA ¡ A SJªA : , ©¿ A ü æB≥ # ∆ÿº®M ‹ Bø A ≈ø ¡ºßC À A ïG œ√lY À œRI AÃ∏qC BòG æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
”_ƒ®ñ if_vùA ≈_ø Ã_»Ø ”_»N√A # “_IAe Ω_∑ ≈_ø B»ŒØ SI À $ : …ªÃ≥ …ƒø À …NRRI f¥Ø …N≥jØ ’œq Ω∑ À , …≥j∞Õ –C …RJŒØ …√B¿N∑ ”ºß
. TÃRJùA –C æî∞ùA
À –f_ªÀ j_qB®ø ¡∏Œ_ªG œ_√lY À œRI Ã∏qC Onª œ√C  eB∞ø ∆Ã∏ŒØ Kº¥ªA jv≥ ≈ø , G # AÃ∏qC BòG $ : …ªÃ≥ ü –hªA jváA À
œ_RI Ã∏_qC BòG À , K÷BvùA fƒß ¡»√lY À ¡»RI ü pBƒªA LCe …Œºß –jè B¿∑ ∆Bøk Ω≥C ü ©Ò¥√‹ ¡∏ŒªG  Ã∏qC Oƒ∑ ê À , œº«C
B_ø A ≈_ø ¡_ºßC À …Œºß ∆ÃZºÕ À W÷AÃáA LBIiC …ø Õ À  eBJß …ƒß …ªDnÕ B¿ŒØ “øDm ‹ À Ωºø  haDÕ ‹ À , …√BZJm A ïG œ√lY À
. …Nõi ≈ø °ƒ≥C ‹ À …YÀi ≈ø pDÕC OnºØ ∆ÿº®M ‹
…_ŒªG B√jqC B¿∑ ¬B¥ùA …¿»Ø ”ºß fßBnÕ Bø ‹G …ƒø eB∞NnÕ ‹ BI …¿ºß ïG “ŒªBöG —iBqG # ∆ÿº®M ‹ Bø A ≈ø ¡ºßC À $ : …ªÃ≥ ü À
.
# ∆ÀjØB_∏ªA ¬Ã_¥ªA ‹G A `Ài ≈_ø pD_ŒÕ ‹ …√G A `Ài ≈ø AÃn◊ŒM ‹ À …ŒaC À ±mÃÕ ≈ø AÃnnZNØ AÃJ«gA I BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
AÃnnÉ ‹ À AÃnnÑ ‹ : SÕfáA ü À   §√ - ¡ŒÜBI - onVNªA À “mBáBI ’œrªA Kº - ’BáBI - onZNªA : , ©¿ A ü æB≥
. # f®JÕ À …ƒß ‘DƒÕ …ƒø ∆eA ”Nø $ jßBrªA æÃ¥∑ î§∞ºªA ≤›Na‹ ja‡A ”ºß B¿«fYC µn√ À fYAÀ B¿«Bƒ®ø ∆G ΩŒ≥ À ,
‹ : æB_≥ ? B_¿»ƒŒI ∂j∞ªA ≈ß pBJß ≈IA Ω◊m À ¬Ã≥ SÕfá ™B¿Nm‹A ’BáBI À , pBƒªA PAiÃß ≈ß SZJªA ¡ŒÜBI onVNªA : ΩŒ≥ À
. jrªA ü onVNªA À àA ü onZNªA : ja‡A ≈ß B¿«fYC f®JÕ
. ”»N√A
À K_®NªA f_y œ« ªA “ªBáA ≈ß …I ”ƒ∏Õ À KŒÒªA o∞ƒªA ÀC o∞ƒªA ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI `ÀjªA # A `Ài ≈ø AÃn◊ŒM ‹ À $ : …ªÃ≥ À
ïG XÀjàA “ºIB¥ùBI À ∆Bn√„ª B¿§∑ À B≥BƒNaA iÃvNM —BVƒªA ∂j eAfn√A À LBJmfiA ™BÒ¥√A B»ŒØ ªA —frªA ∆C πªg À “YAjªA œ«
∆gHI —frªA f®I Xj∞ªA ë ïB®M …ŒªG LÃnƒùA `ÀjªBØ Lj∏ªA o∞ƒÕ À ¡ A Xj∞Õ ¡ Ã¥ª BYÀi À Bn∞ƒM “ŒØB®ªBI j∞§ªA À Xj∞ªA “ZnØ
∆C …_ª oŒ_ª À , …¿∏á K¥®ø ‹ À …NŒrù j«B≥ ‹ fÕjÕ Bø ¡∏ê À ’BrÕ Bø Ω®∞Õ A ∆C f¥N®Õ ∆C BI ≈ø¤Õ ≈ø ”ºß À , …NŒrø À A
LÃ¥®Õ ∆Bnª ≈ß BŒ∑BY ïB®M æB≥ B¿∑ …Nõi “®m À …N BYHI j∞∏ªA ”ƒ®ø ü À …Mif¥ª fÕfÑ …√HØ …Nõi ≈ø °ƒ¥Õ À A `Ài ≈ø pDŒÕ
≈_ø °ƒ_¥Õ ≈_ø À $ : (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ∆Bnª ≈ß BŒ∑BY æB≥ À # ∆ÀjØB∏ªA ¬Ã¥ªA ‹G A `Ài ≈ø pDŒÕ ‹ …√C $ : (¬›nªB»Œºß)
. “¥IÃùA j÷BJ∏ªA ≈ø —iÃQDùA iBJafiA ü A `Ài ≈ø pDŒªA fß f≥ À , 56 : jVáA : # ∆êBzªA ‹G …Ii “õi
B_¿»ƒß AÃ_RÅA À jvñ haC –hªA # …ŒaC À ±mÃÕ ≈ø # AÃnnZNØ AÃJ«gA I BÕ $ - ¡ AjøE …ŒƒJª LÃ¥®Õ æB≥ ¡Q - “Õ‡A ”ƒ®ø À
¬Ã_¥ªA ‹G A `Ài ≈_ø pD_ŒÕ ‹ …_√C $ —f_rªA f_®I A …_≥kjÕ –h_ªA Xj_∞ªA À # A `Ài ≈_ø AÃ_n◊ŒM ‹ À $ B_¿»I ∆Àj∞§M ¡∏º®ª
. “Ij∑ Ω∑ ≈ß o∞ƒÕ À “¿´ Ω∑ ±r∏Õ ∆C if¥Õ A ∆DI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈ÕhªA # ∆ÀjØB∏ªA
, Ω_Œº¥ªA ™B_NùA —BUlùA “ßBzJªA , G # —BUlø “ßBzJI Bƒ◊U À jzªA Bƒº«C À Bƒnø lÕl®ªA B»ÕC BÕ AêB≥ …Œºß Aúae B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. # G $ AêB≥ ±mÃÕ ”ºß Aúae Bù À jvø ïG LÃ¥®Õ I AÀiBnØ jÕf¥NªA À ≤hY ¬›∏ªA ü À
¡»Œ_ºß …NIBVN_mA À B¿»÷B_z≥ ïG LBJmfiA j«B£ KnÅ ¡ ©¿Òø ‹ À lÕl®ªA ïG ∆BNUBY - ∂BŒnªA …Œºß æfÕ Bø ”ºß - ¡ O√B∑
. B¿»ŒØ
Ω_J≥ ≈ø “≥jnªA ¡»Œºß ΩVm À Lh∏ªBI AÃØjß ¡»√C ”ºß ¬B®ÒªA ≈ø …√ÀfÕjÕ Bñ œ∞Õ ¡«fƒß ≈ ‹ À ¬B®ÒªA ¡»ƒø ©ŒJÕ ∆C : B¿«AfYG
. ïÀfiA “◊ŒÜA ü …I ¡»øj∏Õ ∆B∑ Bñ ¡»øj∏Õ ∆C …ƒø ”UjÕ ‹ lÕl®ªA ”ºß ¡«jøC ∆B« À
…ºŒJ_m “ŒºÖ ≈ß ”NY lÕl®ªA ”IDØ …Œºß AÃáC AÃ√B∑ Bø f®I …ƒø AÃmDŒNmA f≥ À , “≥jnªBI gÃaDùA ¡»ŒaC ΩŒJm ≈ß œºë ∆C : B¿»NŒ√BQ À
. …√B∏ø ¡«fYC haDI
™Ã_zàA À Ωªh_NªA ±≥Ãø ¡»n∞√C AÃ∞≥ÀC ¡»ŒaC ∂BNßG À ¬B®ÒªA haC ∆ÀfÕjÕ ¡« À  Ã¿º∑ À lÕl®ªA ±mÃÕ fƒß AÀjzY Bù πªhª À
≈_ø …_I AÃ_MC B_ø “_º≥ AÀj_∑g ¡_Q æBáA ’Ãm À jzªA ≈ø ¡»º«C À ¡»nø Bø ‹ÀC AÀj∑hØ BØBÒ®NmA À BøBY mA ¬›∏ªA “≥i ü AèªBI À
B_òG À ¡»Œ_ºß ∂f_vNÕ ∆C  ÃªD_m Ω_I …ºŒJ_m “_ŒºÖ æA¤nI AÃYjvÕ ¡ºØ gÃaDùA ¡»ŒaC SÕfY BøC À , ΩŒ∏ªA ’B∞ÕG  ÃªDm ¡Q “ßBzJªA
”_ƒ®ø ü Ã_« À # î≥f_vNùA –l_è A ∆G $ : ¡ Ã_¥I  Ã_yjY ¡_Q Aj«B£ lÕl®ªA æBø ∂ nùA ¡«ÃaC À æBø ¬B®ÒªA À æBùBI ∂fvNÕ
. ’BßfªA
À # —B_Ulø “ßB_zJI $ π_ŒªG # Bƒ◊U À $ æBáA ’Ãm À “¥ŒzùA B®Œö BƒI ¢BYC À # jzªA Bƒº«C À Bƒnø lÕl®ªA B»ÕC BÕ $ : “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
¡«B_aC …_I ∆Àf_ÕjÕ ¡»√D∑ À # BƒŒºß ∂fvM À ΩŒ∏ªA Bƒª ≤ÀDØ $ Bƒ®mÀ ü Bø “ÕB»√ …√C ´ ¬B®ÒªA ≈ø πªDn√ Bø æf®Õ ‹ ΩŒº≥ ™BNø
. A a # î≥fvNùA –lè A ∆G $ ¬B®ÒªA À  BÕG ÀC
¡»NßB_zI “_º¥I ≤A ß‹A À ¡ BY ’Ãm j∑hI …ª›a AÃMC À ’BßfªA ”ƒ®ø ü Bñ  Ã¿Na À # lÕl®ªA B»ÕC BÕ $ LBÒÇ æÃ¥ªA AÀ’fI f≥ À
f_≥ “J_vß ¡_« À , …N¥IB_m ’Ã_nª π_ªg µZNnÕ ‹ ≈û ¬BY m‹A ±≥Ãø ±≥ÃùA À æA¤nªA jøC ≈ø ë À ¡»Œºß ∂fvNÕ ∆C …ªA¤m À
. jvø lÕlß ¬BøC AÃ∞ÒuA
±_mÃÕ S_JºÕ πªh_ª À , ¡_»¿º§ª LÃ_¥®Õ _I j÷B_m  f_ƒß ©_zÕ À  B_aC À ±_mÃÕ ©Ø _m …_√C “_Œ ‚A “¿º∏ªA Oó πªg fƒß À
∆C (¬›_nªB»Œºß) …_ƒ∏ô ∆B_∑ f≥ À , …n∞√ ¡»Øjß À # …ŒaC À ±mÃŒI ¡Nº®Ø Bø ¡N¿ºß Ω« $ : …ªÃ¥I ¡»IBUC ∆C ∆Àe (¬›nªB»Œºß)
eÃ_n A  Ã_aC …_®ø À …_øBøC …_MÃaG ±_≥ÃÕ ∆C ’Bq …√BZJm A ≈∏ª — v¥ªA ´ —fùA  h« æà jvñ …√C À …√B∏ø …MÃaG À  BIC ë
. —l®ªA “∏ÕiC ”ºß πNø ë À “ƒ∏nùA À “ªhùA ±≥Ãø
C À –if_M C À O_¿ºß Ω_« ΩRñ ¬j A ’”ÒbùA K Bë BòG # ∆ú«BU ¡N√C gG …ŒaC À ±mÃŒI ¡Nº®Ø Bø ¡N¿ºß Ω« æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À # ∆ú«BU ¡N√C gG $ : …ªÃ¥I …øB»∞NmA K¥ßC (¬›nªB»Œºß) …ƒ∏ª …J√g æBIÀ À …º¿ß ’AlU   ∑hNª Ω®Ø Bñ Bß Ã« À B«Ãç À OÕCi
. ihß î¥ºM …ŒØ
…ŒaC ”ºß À …Œºß A ≈ø ¡»Øj®Œª —haA¤ø À cŒIÃM ´ ≈ø B¿»I ¡»º¿®ª ∑hM ejâ # …ŒaC À ±mÃŒI ¡Nº®Ø Bø ¡N¿ºß Ω« $ : …ªÃ¥Ø
. —ÃNØ ≈ø B BÕ À , (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ —ÃNØ KŒVß ≈ø Ah« À
B_»ƒß ¡»∞N_nùA “_º¿ÜA f_Œ∑DM “_Õ‡A j_aE ïG # BƒŒºß A ≈ø f≥ œaC Ah« À ±mÃÕ B√C æB≥ ±mÃÕ O√fi π√G ’ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. KnZØ ≤A ß‹A ej ¡»∞NnÕ BòG À B»√ÿzø µ¥Ñ ”ºß OøB≥ “Œ®Ò¥ªA f«AÃrªA ∆C ”ºß “ª‹fºª
À ∆H_I Af_∑¤ø # ±_mÃÕ O_√fi π_√G ’ $ : ¡ Ã_¥I  ÃªD_m πªhª À ±mÃÕ ¡«BaC ë lÕl®ªA ∆Ã∑ ”ºß ¡«fƒß f«AÃrªA OøB≥ f≥ À
_bŒª …_√ú»è AÃ√B_∑ B_ø À …ƒß AêDnÕ À …n∞ƒI  BaC µáC BòG À # œaC Ah« À ±mÃÕ B√C $ : …ªÃ¥I ¡»IBUDØ Ωv∞ªA ¿y À ¬›ªA
. # BƒŒºß A ≈ø f≥ $ : æB≥ Ahª À ∆AeÃn A B®ø B¿« À , B¿»Œºß A ≈ø ≈ß
ïG ¡»MÃ_ße …ŒØ À # îƒn A jUC ©ŒzÕ ‹ A ∆HØ vÕ À µNÕ ≈ø …√G $ : æB¥Ø LBJmfiA j«B£ KnÅ œ ‚A ≈ùA KJm ≈ß aC ¡Q
. vªA À ‘Ã¥NªBI µ¥ZNÕ …√C ∆BŒI À ∆BnY‚A
À ’” BàA À LAÃvªA fy DÒàA À , ΩŒz∞NªA À iBŒNa‹A ë iBRÕ‚A # î◊ Bà Bƒ∑ ∆G À BƒŒºß A ∫jQE f¥ª BM AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»Œºß ±mÃÕ A ΩŒz∞M À HÒàBI ¡»ØA ßA B»ŒØ À j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , fYAÀ ”ƒ®ñ ’BÒaG DÒaC À DÒa DÒa ≈ø ’”ÒbùA
, LÃ√h_ªA fÕf®M À ¬ÃºªA ü “¨ªBJùA À cŒIÃNªA KÕjRNªA # îõAjªA ¡YiC ë À ¡∏ª A j∞¨Õ ¬ÃŒªA ¡∏Œºß KÕjRM ‹ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
—Ã_JƒªA œMÀC jvø lÕlß Ã« ≤j§ªA Ah« ≤j§ªA À ¡»ƒø ¬B¥N√‹A ≈ß …yB¿´G À …Z∞u “√B∏ø ”ºß æfŒª ¬ÃŒªBI KÕjRNªA œ∞√ fŒ≥ BòG À
$ : ¬Ã_Õ æÀC ¡ Ã_≥ ≈_ø ¡´jªB_I ¡»Œ_ºß  jQE A ∆G À “◊ŒÒàBI ∆ÃØ ®ø …ÕfÕ îI ’‹gC ¡« À  ÃaC …®ø À SÕeBYfiA ¡ºß À ¡∏áA À
. # îJø æ›y œ∞ª B√BIC ∆G “Jvß ≈ç À Bƒø BƒŒIC ïG KYC  ÃaC À ±mÃŒª
∆B∑ ∆G À B®Œö  Ã¿º£ ≈ÕhªA …MÃa‚ …ƒø iB∞¨NmA À ’Bße Ah« À # îõAjªA ¡YiC ë À ¡∏ª A j∞¨Õ $ : …ªÃ¥I j∞¨NmA À ¡ Bße ¡Q
∆G ’œVŒ_m À # ¡Õf_¥ªA πª›_y œ_∞ª π_√G B_M AêB≥ $ : œM‡A ïB®M …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ B¿∑ ¡»®Œö ‹ ¡»z®I ¬ÃŒªA  fƒß ∆ÀjyBáA
. ïB®M A ’Bq

œ÷AÀi SÅ
fN_qA (¬›_nªAB¿»Œºß) ±_mÃÕ LÃ_¥®Õ f_¥Ø B_ù : æB≥ : Tfê (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC O® æB≥ vI œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü
ü …_ªBŒ®ª j_vø ≈_ø \_¿¥ªA iB_Nô ∆B_∑ À , …_NªBY P ¨M À —fÕfq “UBY XBNYA À ∆láA ≈ø  BƒŒß OzŒIA ”NY  ⁄B∏I À …Œºß …√lY
±mÃÕ ”ºß Aúae B¿ºØ . OUja “¥Øi ¡ ©ØjØ jvø ïG — nÕ “ßBzJI  fªÀ ≈ø —fß S®I …√G À , ±ŒvªA À ’BNrºª : îMjø “ƒnªA
æB_≥ À , ∂BØjªA ΩJ≥ ¡∏NßBzI Aÿº« : ¡ æB¥Ø …Mlß À πºùA “JŒ …MÃaG …Øj®Õ À ±mÃÕ ¡»Øj®Ø jvø lÕl®ªA  ‹À Bø f®I πªg À
: ±_mÃÕ ¡_ æB_≥ ¡_Q Aú®∞Ø πªhI ¡«Ã¿º®M ‹ À ¡ BYi ü  h« ¡»NßBzI Aú®UBØ ¡N´jØ AgHØ ¡»ØÀC À ΩŒ∏ªA ’‹¤ AúVß …√BŒN∞ª
À …_ŒIC f_ƒß  B_ƒ∞ºbØ ¨vªA BøC À , …º∑C K÷hªA ∆HØ B¿»ƒø J∏ªA BøC : AêB≥ ? ›®Ø B¿Ø ¡∏ŒIC ≈ø ∆AÃaC ¡∏ª ∆B∑ f≥ …√C ¨ºI f≥
∆ÃIj¥M ‹ À –fƒß ¡∏ª ΩŒ∑ ›Ø …I œ√ÃMDM ∆HØ AÀiBN¿Nª ¡N◊U AgG ¡∏®ø …I œ√ÃMDM ∆C KYC œ√HØ : æB≥ . µŒ∞q …Œºß À îƒy …I ë
? œ_¨J√ B_ø B_√BIC BÕ : AêB≥ ¡ BYi ü ¡»NßBzI AÀfUÀ ¡»ßBNø AÃZNØ À ¡»ŒIC ïG AîUi B¿ºØ . ∆úßB∞ª B√G À  BIC …ƒß eÀAjƒm : AêB≥
B_¿∑ ‹G …_Œºß ¡∏ƒ_øE Ω_« : æB_≥ ∆çØB_á …ª B√G À ΩN∏√ B√BaC Bƒ®ø ΩmiDØ ®I Ωõ eAk f≥ ΩŒ∑ Bƒª ΩŒ∑ À BƒŒªG Pei BƒNßBzI  h«
h_aC À îøB_Õ ≈_IA ¡_»®ø S_®I À — nÕ “ßBzI ¡»®ø S®I À LÃ¥®Õ ¡»R®I j»qC “Nm f®I AÃUBNYA B¿ºØ . ΩJ≥ ≈ø …ŒaC ”ºß ¡∏NƒøC
îøB_Õ ≈_IA ¡∏®ø Ω« : æB¥Ø ±mÃÕ ”ºß Aúae ”NY ∂BØjªA ©ø AÃ¥ºÒ√BØ î®öC ¡∏I ¢Bê ∆C ‹G …I ƒMDNª A ≈ø B¥QÃø πªhI ¡»ƒß
B_√C : …_ª æB_≥ À ”_∏I À …_ŒªG …¿_zØ …Œºß  ÃºaeDØ  fYÀ ›a f≥ πºùA iAe ü ë À …I œ√ÃMDØ : ¡ æB≥ ΩYjªA ü ë ¡®√ : AêB≥ ?
AÀh_aDÕ ∆C …_√BŒNØ j_øC À ¡»Œ_ªG …_UjaC ¡_Q . ±_Ö ‹ À ∆l_Ñ ‹ À …_I π_M aC B_ø ¡N∑A À Ω¿ßC œ√AjM Bñ o◊NJM ›Ø ±mÃÕ ∫ÃaC
¡_»¥ZºØ AÃ_z¿Ø “_¥ØjªA ©ø ¬Ã¥ªA ΩÑiA À πªg …I Aú®∞Ø îøBÕ ≈IA ΩYi ü æBŒ∏ùA Aú®U AôjØ AgHØ ΩŒ∏ªA ¡ AúV®Õ À ¡»NßBzI
≈_ù À πºùA ™AÃu f¥∞√ : AêB≥ ? ∆Àf¥∞M Ag Bø : ¡»Œºß AúJ≥C À AêB≥ , ∆Ã≥iBnª ¡∏√G ®ªA B»NÕC : æB≥ ¡»ŒØ AÀeBƒØ …NŒNØ À ±mÃÕ
îIgB_∑ ¡N_ƒ∑ ∆G  ⁄Al_U B¿Ø : AêB≥ î≥iBm Bƒ∑ Bø À ~ifiA ü fn∞ƒª Bƒ◊U Bø ¡N¿ºß f¥ª BM : AêB≥ ¡Œßk …I B√C À ®I Ωõ …I ’BU
∂j_nÕ ∆G : AêB_≥ …ŒaC ’BßÀ ≈ø B»UjbNmA ¡Q …ŒaC ’BßÀ ΩJ≥ ¡»NŒßÀDI CfJØ : æB≥ .  ⁄AlU Ã»Ø …ºYi ü fUÀ ≈ø  ⁄AlU : AêB≥ ?
≈_ø B_¥QÃø BƒŒºß haC f≥ À A J∑ BbŒq BIC …ª ∆G lÕl®ªA B»ÕC BÕ : AêB≥ . B√e›I ≈ß AúÑiA : ±mÃÕ ¡ æB¥Ø ΩJ≥ ≈ø …ª dC ∂jm f¥Ø
: ¡« J_∑ æB¥Ø  fƒß BƒßBNø B√fUÀ ≈ø ‹G haD√ ∆C A gB®ø : æB≥ , Oº®Ø ∆G îƒn A ≈ø ∫Aj√ B√G …√B∏ø B√fYC hbØ …ŒªG …I ejƒª A
îøBÕ ≈IA ≈ÕDØ : ¡ æB¥Ø LÃ¥®Õ ”ºß Aúae ”NY ±mÃÕ —ÃaG ”zø À . œª A ¡∏ê ÀC œIC œª ∆gDÕ ”NY ~ifiA `jIC Onª œ√G
À ©U _mBØ πªh_I ∫À _ë ”_NY ®ªA À “Õj¥ªA Ω«C æDmBØ  fƒß oJZØ …N≥jnI πºùA  haDØ πºùA æBŒ∏ø ∂jm îøBÕ ≈IA : AêB≥ ?
.  j»£ pÃ¥M ”NY …√lY fNqA À ®NmA
. …ŒØ LjrÕ –hªA pBÒªA πºùA ™AÃu : æÃ¥Õ …N® : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß œªB¿RªA —lõ œIC ≈ß , …ŒØ À
. (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ …I æBN∏Õ ∆B∑ À K«g ≈ø BYf≥ ∆B∑ …√C PBÕAÀjªA |®I ü À : æÃ≥C
≈_I B_m ∆G  f_ƒß B_√C À …_ª ΩŒ≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß “bn√ ü À (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß vI œIC ≈ß , …ŒØ À
’B_U B_ø AÃ_Ø “∏÷›ùBI ’œUC ∆C fÕjÕ C ? ø Bm fÕjÕ Bø : æB≥ . XjbùA B»ƒø πª B»UÀ î®Jm ”ºß ¡º∏M π√C πƒß ‘Ài “v∞Y
…_º®Ø B_ø À ¡« J_∑ …_º®Ø Ω_I : ¡Œ«AjIG æB≥ f¥ª À , Lh∑ Bø À B¿Œ¥m ∆B∑ Bø A À À ¡Œ¥m œ√G : ¡Œ«AjIG æB≥ f¥ª À , ∆ÃŒJƒªA ¡»I
. Lh∑ Bø À AÃ≥jm AÃ√B∑ Bø A À ∆Ã≥iBnª ¡∏√G ®ªA B»NÕC : ±mÃÕ æB≥ f¥ª À , Lh∑ Bø À ¡« J∑
æB_≥ ∆Ã≥iBnª ¡∏√G ®ªA B»NÕC $ : ±mÃÕ ü A æÃ≥ ≈ß OªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß BƒIBZuC ≈ø ΩUi ≈ß , …ŒØ À
: AÃ_ªÃ¥Õ À π_ºùA ™AÃu f¥∞√ : AêB≥ ? ∆Àf¥∞M Ag Bø ¡»Œºß AúJ≥C À AêB≥ îY ¡ æB≥ …√C ‘jM ‹ C …ŒIC ≈ø ±mÃÕ AÃ≥jm ¡»√G :
. …ŒIC ≈ø ±mÃÕ ¡N≥jm ¡∏√C ”ƒß BòG πºùA ™AÃu ¡N≥jm
æÃ_≥ ü (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß BƒÕÀi f≥ B√G : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ Ω¥ŒvªA ≈náA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
∆G ¡«ÃªD_mBØ Ah_« ¡« J_∑ …_º®Ø Ω_I $ : ¡Œ«Aj_IG æB≥ À , Lh∑ Bø À AÃ≥jm Bø A À : æB¥Ø # ∆Ã≥iBnª ¡∏√G ®ªA B»NÕC $ ±mÃÕ
B_ø : O_º≥ ? Ω¥Œ_u B_Õ B_»ŒØ ¡∑f_ƒß B_ø : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB¥Ø : æB≥ . Lh∑ Bø À Ω®Ø Bø A À : æB¥Ø # ∆Ã¥ÒƒÕ AÃ√B∑
, `›_u‚A ü Lh_∏ªA KYC À î∞vªA îI B¿ŒØ ÃÒàA KYC îƒQA |¨IC À îƒQA KYC A ∆G : æB¥Ø : æB≥ . ¡ŒºnNªA ‹G B»ŒØ B√fƒß
”_ºß “_ª‹e À `›_u‚A —eAiG ¡« J∑ …º®Ø ΩI : æB≥ BòG ¡Œ«AjIG ∆G , `›u‚A ´ ü Lh∏ªA |¨IC À PB≥jÒªA ü ÃÒàA |¨IC À
. `›u‚A —eAiG ±mÃÕ æB≥ À , ∆ú®∞Õ ‹ ¡»√C
B_û ¬›_∏ªA j«B_£ ∆Ã∏Ø …ŒIC ≈ø ±mÃÕ ¡»≥jm …I eAiC …√C “¥IBnªA “ÕAÀjªA ü Bø üBƒÕ ‹ `›u‚A eAiC …√G (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ : æÃ≥C
…_ªÃ≥ π_ªg ”_ºß ΩŒªf_ªA À , K BbNªA ≤j£ ü …ƒø ¬Ã»∞ø ´ …n∞√ ü BZŒZu ”ƒ®ø …I AfÕjø ¡º∏NùA ∆Ã∑ ´ ©≥AêA µIBÒÕ ‹
µIB_Òø - œ√B_RªA Ã_« À - B¿«f_YC KnÅ •∞ºª À ®ùA îI ©ö SŒY ∆ú®∞Õ ‹ ¡»√C ”ºß æe À `›u‚A eAiC …√G (¬›nªB»Œºß)
. ∆BŒJªA ü  Bƒøf≥ Bø ïG ©UiA À …¿»ØBØ ja‡A ∆Àe
. , œ¿¥ªA À , œqBŒ®ªA – n∞M À , œ√B®ùA À , üB∏ªA ü “ÕÀjø jaC iBJaC — afiA “Q›RªA SÕeBYfiA ”ƒ®ø ü À
≈_ø …_ª dC ∂j_m f_¥Ø ∂jnÕ ∆G $ : ïB®M A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) ByjªA æB≥ : æB≥ ¬B¿« ≈I ΩŒßB G ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
“_¿ß f_ƒß O_√B∑ À , jIB_∑fiA À ’B_ŒJ√fiA B_»QiAÃNÕ “_¥Òƒø ƒªA ∂BZm‚ ∆B∑ : æB≥ # ¡ B«fJÕ À …n∞√ ü ±mÃÕ B«jmDØ - ΩJ≥
¡_Q …_ fi “_ºŒºªA –f_ƒß …_ße ∆C …_ŒªG O_R®JØ π_ŒªG  eiC À œªG …R®IA ∆C  ÃIC …ŒªG S®JØ …JÑ O√B∑ À B«fƒß ±mÃÕ ∆B∑ À , ±mÃÕ
Pf_UÃØ “_¥ÒƒùA O≥j_m : O_ªB≥ À …_ŒªG …I OR®JØ BvŒ¿≥ …NnJªC À  Ã¥Y ü B»ÒIjØ “¥ÒƒùA PhaC OZJuC B¿ºØ —Àf´ πŒªG …ºmiC
. B«fƒß ∆B∏Ø …MhaDØ “≥jnªA KYBu ïG ©Øe ∆BølªA πªg ü fYC ∂jm AgG ∆B∑ À , …Œºß
≈_ø …_ª dC ∂j_m f_¥Ø ∂jnÕ ∆G $ …ªÃ≥ ü : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. …MÃaG πªhI   ®Ø µÕjÒªA ü  B¥ªC À  jn∏Ø “zØ À K«g ≈ø …øC œIC  fÜ B¿ƒu (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∂jm : æB≥ # ΩJ≥
–Ài B_ø B«f_Õ¤Õ À , (¬›_nªB¿»Œºß) O_ŒJªA Ω«C “¿÷fiA ≈ß ‘jaC ∂jÒI OÕÀi f≥ À , eB¿Nß‹A ïG Lj≥C “¥IBnªA “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
œªG OJnƒØ NJYC ¿ß ∆HØ JÑ ‹ : æB¥Ø πJYfi œ√G : ±mÃŒª æB≥ ∆BVnªA ∆C : ¡« ´ ∂j À OŒJªA Ω«C ∂j ≈ø fYAÀ ¨I
. ≈VnªA ü œ√Ã¥ªDØ NJYC lÕl®ªA —CjøA À , KÜA ü œ√Ã¥ªC À œMÃaG œ√fnZØ JYC œIC À “≥jnªA
îƒ_n A ≈_ø ∫Aj√ B√G $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß  j∑g ≈¿ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. ±Œ®zªA î®Õ À XBN A ~j¥NnÕ À oº A ©mÃÕ ±mÃÕ ∆B∑ : æB≥ #
? Ω_Œ¿ÜA _vªA Bø : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIfi Oº≥ : æB≥ jIBU ≈ß wŒZ¿NªA LBN∑ ü fŒ®m ≈I înáA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À
B_¿ºØ “_UBY ü eB_J®ªA ≈_ø fIBß ∆BJ«jªA ≈ø K«Ai ïG LÃ¥®Õ S®I ¡Œ«AjIG ∆G pBƒªA ≈ø fYC ïG ‘Ã∏q …ŒØ oŒª u πªg : æB≥
≈_I LÃ_¥®Õ ≈∏ª À ≈õjªA ΩŒºÇ Onª : LÃ¥®Õ …ª æB¥Ø ≈õjªA ΩŒºÇ BJYjø : æB≥ ¡Q …¥ƒNßBØ …ŒªG KQÃØ ¡Œ«AjIG …JnY K«AjªA  Ei
“_JNß kB_U B_¿Ø : æB_≥ . ¡¥_nªA À ∆l_áA À ¡_ A : æB≥ ? ∏ªA ≈ø ‘iC Bø πI ≠ºI –hªA B¿Ø : K«AjªA …ª æB≥ , ¡Œ«AjIG ≈I ∂BZmG
f_≥ œ_√C …_ŒªG A ”YÀD_Ø eÃ_ßC ‹ Li : æÃ¥Õ LBJªA “JNß fƒß AfUBm jbØ eBJ®ªA ïG MÃ∏q LÃ¥®Õ BÕ : …ŒªG A ”YÀC ”NY LBJªA
¡ºßC À - A ïG œ√lY À œRI AÃ∏qC BòG $ : BøÃÕ æB≥ …√C ‹G BŒ√fªA K÷AÃ√ ≈ø …IBuC Bû B◊Œq ”∏q B¿Ø B»ºRø ïG f®M ›Ø πª Pj∞´
. # ∆ÿº®M ‹ Bø A ≈ø
_vÕ SI ≈ø : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG …®ØjÕ iBnÕ ≈I ¡ºnø ≈ß jÕjU ≈IA À ∂AkjªA fJß XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. # A ïG œ√lY À œRI AÃ∏qC BòG $ Cj≥ ¡Q
≈_ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß j¿ß ≈IA ≈ß ∆Bô‚A K®q ü œ¥»ŒJªA À –fß ≈IA ≈ß BzÕC  AÀi À : æÃ≥C
…_ŒaC À ±_mÃÕ ≈ø AÃnnZNØ AÃJ«gA $ : …ŒƒJª LÃ¥®Õ æÃ≥ ≈ß œ√ aC : …ª Oº≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß jÕfm ≈I ∆BƒY
∆C A æD_m f_≥ À jZnªA ü Bße …√G : æB≥ ? ¡ºß ±Œ∑ : Oº≥ . ¡®√ : æB≥ ? “ƒm ≈Õjrß hƒø ¡»≥iBØ f≥ À œY …√C ¡º®Õ ∆B∑ …√G #
`AÀifiA ≈_ß œ_√ aC : æB_≥ ? LÃ_¥®Õ B_Õ π_NUBY B_ø : æB_IjM …_ª æB_¥Ø PÃùA πºø ë À æBIjM …Œºß °J»Ø PÃùA πºø …Œºß °J»Õ
œ_Y …√C ¡ºß πªg fƒ®Ø , ‹ : æB≥ ? ±mÃÕ `Ài πI j¿Ø : æB≥ . BYÀi BYÀi “≥j∞Nø B»zJ≥C ΩI : æB¥Ø ? “≥j∞Nø ÀC “®¿Nâ B»zJ¥M
. # …ŒaC À ±mÃÕ ≈ø AÃnnZNØ AÃJ«gA $ :  fªÃª æB≥ πªg fƒ®Ø
≈_ß œ√ aC : PÃùA πºù LÃ¥®Õ ®Õ æB≥ : …ŒØ À (¬›nªB»Œºß) …ƒß …ŒIC ≈ß jÕfm ≈I ∆BƒY ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü  AÀi À : æÃ≥C
LÃ_¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG …ªHI πªDmDØ : æB≥ “®¿Nâ œºß ~j®M À “≥j∞Nø œ√AÃßC B»zJ¥Õ : æB≥ ? µÕiB∞M ÀC “ºö B»zJ¥M `AÀifiA
. œY …√C ¡ºß πªg fƒ®Ø , ‹ : æB≥ ? ±mÃÕ `Ài `AÀifiA ü πŒºß ~jß Ω«
ü œ_√A ÒªA À B_Y œ_IC ≈_IA À —frªA f®I Xj∞ªA LBN∑ ü BŒ√fªA œIC ≈IA À   n∞M ü …ÕëAi ≈I ∂BZmG XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
”_MC : …_ŒØ À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ≈_ß o_√C ≈ß ∆Bô‚A K®q ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À ¡∑BáA À cŒrªA ÃIC À °mÀfiA
B_øB® ©ƒ_uBØ πª B¿»Mjrƒª îNŒø B√B∑ ê œMlßÃØ πJº≥ `j∞Œª À jrIC : πª æÃ¥Õ À ¬›nªA π÷j¥Õ A ∆G LÃ¥®Õ BÕ : æB¥Ø ΩÕ U
? Aîƒ_u Bø …I ±mÃÕ —ÃaG ©ƒu À ∫j»£ OmÃ≥ À ∫jvI OJ«gC –ifM À . î∑BnùA À ’BŒJ√fiA œªG –eBJß KYC ∆HØ î∑Bn¿ºª
‹C –eB_ƒÕ B_ÕeBƒø j_øC ’Af¨ªA eAiC AgG (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ∆B∏Ø . B◊Œq …ƒø  Ã¿®ÒM ¡ºØ ¡÷Bu ë À î∏nø ¡∑BMDØ —Bq ¡NÅg ¡∏√G
LÃ¥®Õ ©ø jÒ∞ŒºØ î∑BnùA ≈ø B¿÷Bu ∆B∑ ≈ø ‹C ‘eBƒØ BÕeBƒø jøC B¿÷Bu ∆B∑ AgG À LÃ¥®Õ ©ø f¨NŒºØ î∑BnùA ≈ø ’Af¨ªA eAiC ≈ø
.
B_ø f_®I ≈_ø π_ŒªG B_¿»√eifi œMl®JØ : æB≥ …√BZJm A ∆C : àA ü eiÀ : “Õ‡A # B§ØBY a BØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. œºß Oº∑ÃM
\
‰ _Õī f _ÍUfiÚ ”_√Ḡ ¡Ê «Â Ã_ÂICÚ æ‰ B_Ú≥  ®Í ªÙA O
Í ºÚ vÚØ BÏ¿ªÚ À‰ (93)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê ∏ͺ«Ê DÚIÍ ”√ÃÂMCÙ À‰ Aı v
Í I‰ P
Í DÙ Õ‰ ”IÚC …Í UÊ À‰ ”º‰ß  Â ÃÛ¥ªÙDÚØÚ A‰h«‰ ”vŒÍ¿¥Ú IÍ AÃÂJ«‰ gÊ A
¡Ê _Úª CÚ æ‰ B_Ú≥ Aı v
Í I‰ fÏ M‰iÊ BÚØ …Í »¯ UÊ À‰ ”ºß‰  Â BÚ¥ªÙCÚ Â r
Í J‰ªÙA ’‰ B‰U ∆ÚC BÏ¿ºÚ ØÚ (95)¡¯ ÕÍf¥Ú ªÙA πͺºÚ y ”Í∞ªÚ πÏ√Ḡ …Í º̇ªB‰M AÃÛªBÚ≥ (94)∆¯ ÀÂfƒ∞Ú M ∆ÚC ‹ ÃÊ ªÚ ±mÃÂÕ
É _« … _Ï√Ḡ ”I‰i ¡Ê ∏Û ªÚ j ∞Í ¨Ê N‰mÚC ≤ÊÃm æ‰ BÚ≥ (97)î
‰ ◊ÍÒÍ a‰ Bσ∑Û BÏ√Ḡ B‰ƒI‰ÃÂ√g B‰ƒªÚ jÊ ∞Í ¨Ê N‰mA B‰√B‰IÚDÕ‰ AÃÛªBÚ≥ (96)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ B‰ø …Í º̇ªA ≈‰ øÍ ¡Â ºÚ ßÊ CÚ ”√Ḡ ¡Ê ∏ª̇ ΩÛ≥CÚ
t
¯ jÊ _‰®ªÙA ”_º‰ß …Í ÕÊÉ I‰CÚ ©‰ ØÚ i‰ À‰ (99)î
‰ ƒÍøÍ A‰’ … º̇ªA ’‰ Bq ∆Ḡ j‰ vÍø AÃÛºa eÊ A æ‰ BÚ≥ ‰À …Í ÕÊÉ I‰CÚ …Í ŒÊ ªÚḠ ‘‰ÀA‰’ ±mÃÂÕ ”º‰ß AÃÛºa‰ e‰ BÏ¿ºÚ ØÚ (98)¡Â ŒÍYjÏ ªA i ÃÛ∞‰̈ÙªA
≈‰ _ø ¡Û∏IÍ ’‰ B‰U À‰ ≈¯ V
Ê nªA ≈‰ øÍ ”ƒ‰Uj‰ aÊ CÚ gÊ Ḡ ”I ≈‰ nÊYCÚ fÊ ≥Ú À‰ B¥̧‰Y ”I‰i B‰»ºÚ ®‰ U‰ fÊ ≥Ú Ω JÊ ≥Ú ≈Íø ”‰Õ’Ê i Ω ÕÀ̄ÙDM‰ A‰h«‰ O
Í I‰DÚÕ‰ æ‰ BÚ≥ À‰ AıfÏVm Â…ªÚ AÀÌja‰ À‰
π
Í ºÙ ¿Â ªÙA ≈‰ øÍ ”ƒ‰NŒÊ M‰A‰’ fÊ ≥Ú L‰i * (100)¡Â ŒÍ∏á
Ù‰ A ¡Â ŒÍº®‰ ªÙA É «Â … √ÏḠ ’ Br‰Õ B‰¿ª˛ ˱ŒÍÒªÚ ”I‰i ∆Ï Ḡ ”M‰ÃaÊ Ḡ î
‰ I‰ À‰ ”ƒÊŒI‰ ≈ ÒÊŒrªA Æ
‰ l‰ √Ï ∆ÚC fÍ Ê®I‰ ≈Íø À̄ÊfJ‰ªÙA
(101)î
‰ZÍ ºÍ _vªBÍI ”_ƒÙ¥Z
Í ªÙCÚ À‰ Bı¿Íº_nÂø ”ƒØ̇‰Ã_‰M —Í j‰ _Ía‹Ú A À‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA ”Ø ï
 À‰ O√ÚC ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA j‰ Í BÚØ S
Í ÕÍeB‰YfiÚ A Ω̄ÕÀ̄ÙDM‰ ≈Íø ”ƒ‰N¿Ê º̇‰ß À‰
(102)∆‰ ÀÂj∏Û ôÊ ¡Ê «Â À‰ ¡Ê «j‰ øÊ CÚ A UÊ CÚ gÊ Ḡ ¡Ê »¯ Õ‰fªÚ OƒÛ∑ B‰ø À‰ πÊŒªÚḠ …Í ŒÍYÃÂ√ K
Í ŒÊ ‰̈ÙªA ’Í B‰J√ÚC ≈Ê øÍ πͪg‰
∆BŒI
¡ Ã_ae ¡_Q î_®öC ¡»_º«DI …_ŒªG ¡»√BŒMG À …ŒIC ïG …vŒ¿≥ Ω¿Å …MÃaG ±mÃÕ jøC PBÕ‡A ≈¿zNM À (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ “v≥ ¬BNa
. …ÕÃIC  ⁄B¥ª À jvø
jøD_Õ (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ¬›∑ “¿NM # î®öC ¡∏º«DI œ√ÃMC À A vI PDÕ œIC …UÀ ”ºß  Ã¥ªC À Ah« œvŒ¿¥I AÃJ«gA $ : ïB®M …ªÃ≥
’B_∏JªA À ∆l_áA —j_R∑ ≈_ø iB_u B_ø f_®I A _vI œMD_Õ À …ŒƒŒß …I A œ∞rŒª …»UÀ ”ºß  Ã¥ºŒØ …ŒIC ïG …vŒ¿¥I AÃJ«hÕ ∆C …MÃaG …ŒØ
. jvJÕ ‹ AjÕjy
A K_º´ B_û —iÃ_nªA  h_« ü …_v¥Õ B_ø ”_ºß (¬›_nªB»Œºß) ±_mÃÕ µ_Y ü …√BZJm A B«j»£C ªA “®ÕfJªA PBÕBƒ®ªA jaE Ah« À
≈_ø …_®ŒI À K_ÜA ü …_÷B¥ªHI  j¥N_nø ≈_ß  Ã_Ij´ À  ÃªhNmBØ …MÃaG  fnY B»ŒªG –jÉ O√B∑ ªA “»ÜA ≤›a ïG B ÃZØ LBJmfiA
™j_zM —l_ß “_∏ÕiC ü  j≥C ¡Q ‘ÃRø ¬j∑C ü jvø lÕlß OŒI ü  iAj¥ª BJJm …ƒŒ®I KJnªA Ah« …√BZJm A Ω®VØ oÇ ≈¿RI —iBŒnªA
–l_è A ∆G B_ƒŒºß ∂f_vM À Ω_Œ∏ªA B_ƒª ≤ÀD_Ø —B_Ulø “ßB_zJI Bƒ◊U À jzªA Bƒº«C À Bƒnø lÕl®ªA B»ÕC BÕ $ ¡ Ã¥I …MÃaG B»øBøC …ŒªG
. # î≥fvNùA
À …NYB_m —’AjI iû§ª BJJm πªg Ω®U À A …§∞ZØ iÃV∞ªA “∏º»ø ü …√eiÃŒª …n∞√ ≈ß …√eÀAjØ jvø —Ãn√ À lÕl®ªA —CjøA …NJYC ¡Q
. …∏ºø À …Ml®ª BJJm A …º®VØ  ÃƒVnØ  ÃªhNmA ¡Q , …N∞ß æB¿∑
ü …_÷B∏I À …_ŒIC ∆l_á BJJ_m wŒ_¿¥ªA ∆B_∏Ø BIh_∑ …MÃñ  À aDØ ¬fªBI cÒºùA …vŒ¿¥I KÜA “IBŒ´ ü  Ã¥ªC ¬ÃÕ …ŒIC ïG …MÃaG ’BU À
A eAiC À …_z∞a ”_ºß LBJ_mfiA O_®¿NUA “_º¿ÜBI À …_ŒªG  j_vI …_I …√BZJ_m A ej_Ø  jvI K«g À  BƒŒß OzŒIA ”NY …ƒIA ∂AjØ
.  jøC ”ºß KªB´ A À LBJmfiA …ŒªG O»UÃM –hªA ∆Àe A  eAiC Bø ∆B∏Ø …®Øi …√BZJm
À j_vø ïG Àf_JªA ≈_ø B_®Œö …_ÕiAig À …_ŒƒI À …_º«C À LÃ¥®Õ ≈ø LÃ¥®Õ OŒI æB¥N√BI …ƒø jøC # î®öC ¡∏º«DI œ√ÃMC À $ : …ªÃ≥ À
. B»I ¡ Àl√
≈_ø Ω_Œ®∞M fŒƒ∞NªA À ™BÒ¥√‹A À ©Ò¥ªA Ωv∞ªA # ∆Àfƒ∞M ∆C ‹ ê ±mÃÕ \Õi fUfi œ√G ¡«ÃIC æB≥ ®ªA OºvØ Bù À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ù LÃ_¥®Õ ¡«ÃIC æB≥ B»ƒß O®Ò¥√A À jvø ≈ø ±mÃÕ wŒ¿¥ª “ºøBáA ®ªA OUja Bù ”ƒ®ùA À , –CjªA ±®y ë À îNZN∞I fƒ∞ªA
∆C …_¥Y ≈_ø À K_Õj≥ ’B_¥ºªA ∆C ‘iC À …_êjI o_Yfi œ_√G –C –CjªA ±®zI œ√ÃøjM ∆C ‹ ê ±mÃÕ \Õi fUfi œ√G : …ŒƒI ≈ø  fƒß
. œªÃ¥I AÃßhM ›Ø œ√Àfƒ∞M ∆C Ω¿N A ≈ø ≈∏ª œ√Ã◊ÒÖ ∆C ‹ ê  fUC Bñ AÃßhM
…_ŒƒI |_®I …_I …_»UAÀ Bø Ah« À , AeÃUÀ ¬f¥NùA …I eAjùA À fÕfÜA ΩIB¥ø ¡Õf¥ªA # ¡Õf¥ªA πª›y œ∞ª π√G BM AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü À # îJ_ø æ›_y œ_∞ª B_√BIC ∆G $ : AêB_≥ gG “_v¥ªA ’f_I ü …_ºRñ AÃ_«Ã∞M “v¥ªA  h« ü ¡»§Y ’œm ≈ø ë À ,  fƒß ≈ÕjyBáA
. # ¡Õf¥ªA πª›y œ∞ª π√G BM $ : Ah« ¡ Ã≥ ë À B»¿Na
µ_YC ¡_»√C ∆Àj_Õ AÃ√B_∑ ¡_»√C πªg À ±mÃÕ KY ü “¨ªBJùA ë À ∫Bƒ« æ›zªBI ¡«eAjø ë Bƒ«B« æ›zªBI ¡«eAjø ∆C j«B§ªA À
K_áA ü ¡»Œ_ºß ¬f_≥ À “_¿∏áA µÕj ‘ÃNnø ≈ß Ωy f≥ ¡«BIC ≈∏ª …ƒß ™BØfªA À …NŒI IfM ¡»ŒªG “Jvß ¡« À ±mÃÕ ≈ø KáBI
 B_ƒŒß O_J«g ”NY œ∏JÕ À ™lè ælÕ À …ª ™lU ±mÃÕ f¥Ø Bù ¡Q , ¡»Œn√ À B¿»ŒªG …º∏I ΩJ≥DØ B◊Œq …ƒß ∆BŒƒ¨Õ ‹ ≈Õ ¨u îº∞
.  j»£ pÃ¥M À
. : ≈ÕjØB∑ πªhI AÀ vÕ ”NY ≈ÕfªA ü æ›zªA …I ∆Ã®Õ AÃnŒª ¡Õf¥ªA …ª›y ü …√Ã∑ ≈ø ¡«eAjø ë Ah»Ø
À ∂BZ_mG À ¡Œ«Aj_IG ¡»÷B_IE ≈_Õe ”_ºß ≈ÕfYÃø AÃ√B∑ ¡»√C ”ºß f»rÕ “v¥ªA æ›a ü ¡»ø›∑ æÃvØ ≈ø j∑g Bø ∆flØ : ‹ÀC BøC
. (¬›nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Õ
Ω_¿Nê ”NY ≈ÕfªA ü æ›zªBI …ª pBnø ‹ # îJø æ›y œ∞ª B√BIC ∆G : AêB≥ îY “v¥ªA ’fI ü Ah∑ À Bƒ«B« ¬B¥ùA ∆flØ : BŒ√BQ BøC À
. æ›zªBI ”ƒ®ùA Ã»Ø ≈ÕjaE ”ºß “øAj∏ªA ü …ôf¥M À  e‹ÀC |®Jª LC KY ë À BÕÃŒY BŒº¿ß AjøC oô BòG À , …ŒØ ¡«BIC ¡»Œøi
Ω_øBY _rJªA # ∆Ã_¿º®M ‹ B_ø A ≈_ø ¡_ºßC œ_√G ¡∏ª Ω≥C C æB≥ A vI fMiBØ …»UÀ ”ºß  B¥ªC rJªA ’BU ∆C B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
$ : ±_mÃÕ j_∑g ”_ºß  Ãø‹ îY ¡ …ªÃ≥ ïG (¬›nªB»Œºß) rÕ # ¡ºßC œ√G ¡∏ª Ω≥C C $ …ªÃ≥ À wŒ¿¥ªA ΩøBY ∆B∑ À —iBrJªA
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , # ∆ÿº®M ‹ Bø A ≈ø ¡ºßC À A ïG œ√lY À œRI AÃ∏qC BòG
B_ø LÃ√h_ªBI ∆ÀfÕjÕ À # B√BIC BÕ $ : ¡ Ã≥ ΩŒªfI LÃ¥®Õ ÃI ∆ú÷B¥ªA # î◊ Ba Bƒ∑ B√G BƒIÃ√g Bƒª j∞¨NmA B√BIC BÕ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ΩJ≥ ¡ j∞¨NmA ∆B∑ f¥Ø ±mÃÕ BøC À , …ŒaC À ±mÃÕ jøC ü …I  Ãº®Ø
≤Ã_m $ : …ªÃ≥ æêfø ë B¿∑ ¡ iB∞¨Nm‹A (¬›nªB»Œºß) jaC # ¡ŒYjªA iÃ∞¨ªA ë …√G œIi ¡∏ª j∞¨NmC ≤Ãm æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡ j∞¨NnÕ ¡Q ∂Aj∞ªA iBQE ©Œö ∆BŒnƒI KŒÒªA Ω∑ …I …n∞√ KŒÒM À ±mÃÕ ’B¥ºI “¿®ƒªA …ª ¡NŒª  jaC BòG …º®ª À # œIi ¡∏ª j∞¨NmC
. A ’Bq ∆G ’œVŒm À ’BßfªA …ŒØ LBVNnÕ O≥À ïG  jaC …√C : iBJafiA |®I ü À
Xj_bØ jÕf_¥NªA À ≤h_Y ¬›_∏ªA ü # îƒ_øE A ’Bq ∆G jvø AúaeA æB≥ À …ÕÃIC …ŒªG ‘ÀE ±mÃÕ ”ºß Aúae B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. # G $ Aúae Bù À jvø ïG AÀiBm À ¡»yiC ≈ø …ªE À LÃ¥®Õ
. G jvø AúaeA æB≥ À $ : …ªÃ≥ À , …ŒªG B¿»¿zI  ÀjnØ # …ÕÃIC …ŒªG ‘ÀE $ : …ªÃ≥ À
™f_IC f_≥ À B_IeDM À B_øAj∑G j_vø æÃ_ae B_¿ ~j_ß ¡_Q ∫B_ƒ« …_ŒªG B¿»¿_y À B¿ BJ¥N_m‹ j_vø ≈_ø Xj_a ±_mÃÕ ∆C ü j«B£
A “Œ_rñ π_ªg f_Œ≥ À ∫Ã_ºùA “ƒ_m ”_ºß …_¿∏Y ¡_ if_uC À ≈_øfiA ¡«BÒßC SŒY # îƒøE A ’Bq ∆G $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªB»Œºß)
f_ŒYÃNªA ”_zN¥ø Ã_« B_ø ”_ºß “_Œ ‚A “Œ_rùA O_¥ØAÀ AgG ‹G LBJ_mfiA j÷Bn∑ B«jQC jQ¤M ‹ “Œ√Bn√‚A “ŒrùA ∆C ”ºß “ª‹fºª …√BZJm
Gf_NJø ü ≈_øfiA ¡«BÒßC Ahª À , πºùA “ŒYB√ ≈ø kAÃÄ ‹G jvø ü iAj¥Nm‹A À æÃafªA ¡ ≈∏Õ …√C ∂BŒnªA Ah« j«B£ À , wªBàA
. jøfiA
’B_ƒJªBI ±mÃÕ “ªBa …UÀk À LÃ¥®Õ B¿»√C ÀC “¥Œ¥Y …øC À  BIC …ÕfªAÀ B√B∑ B¿»√C ü ∆Ã∞ºNã ∆Àjn∞ùA À # …ÕÃIC $ …√BZJm j∑g f≥ À
. ∆BŒ¥Œ¥áA B¿« ≈ÕÃIfiA ≈ø j«B§ªA ∆C ´ N A fYC fÕ¤Õ Bø ïB®M …ø›∑ ü fUÃÕ ‹ À , ¨u ë À OMBø …øC ∆C ”ºß
À …_ÕÃIC …_ŒªG $ ¡_y À # ‘ÀE $ j_vø XiBa ü πªg À # ±mÃÕ ”ºß $ ¡»º«C À …MÃaG À  AÃIC –C # Aúae B¿ºØ $ “Õ‡A ”ƒ®ø À
. # îƒøE A ’Bq ∆G jvø AúaeA $ ¡ Bƒø¤ø ¡ # æB≥
jÕj_nªA Ã_« tj_®ªA , “_Õ‡A j_aE ïG # –B_Õ⁄i Ω_ÕÀDM Ah_« O_IC BÕ æB≥ À AfVm …ª AÀja À tj®ªA ”ºß …ÕÃIC ©Øi À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈∏_nÕ ∆B_∑ LÃ_¥®Õ ∆HØ “ÕeBJªA ÀfJªA À ~ifiA ”ºß ¢Ã¥nªA iÀjàA À , …I wNë À πºùA …Œºß oºè B¿ŒØ …ªB¿®NmA jR∏Õ À œªB®ªA
. “ÕeBJªA
j«B_£ À iB_JNß‹A ”_zN¥ø À …_Œºß o_ºè ∆B_∑ –h_ªA π_ºùA tjß ”ºß …ÕÃIC ±mÃÕ ©Øi –C # tj®ªA ”ºß …ÕÃIC ©Øi À $ : …ªÃ≥ À
∆C j«B_§ªA ∆HØ # AfVm …ª AÀja À $ : …ªÃ≥ …I j®rÕ B¿∑ …n∞ƒI ë ‹ …øfa  AfvM ±mÃÕ ≈ø jøDI tj®ªA ”ºß B®Øi B¿»√C ∂BŒnªA
iÃ_ƒªA ¡»Œ_r¨Ø ±_mÃÕ ¡»Œ_ºß Ω_ae ¡_Q o_º A ¡»I ∆D¿ A À OŒJªA Aúae ¡»√D∏Ø ±mÃÕ ¡»Œºß ©º Bø æÀfi O®≥À BòG —fVnªA
. AfVm …ª AÀja ∆C ∆Àe ¡»n∞√C AÃ∏ºô ¡ºØ ©ÕfJªA …ªBö ≈ø ’ïflNùA œ ‚A
Aj_§√ …√BZJ_m ¿_zªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À , …ª eÃVnùA Ã»Ø ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ B¿∑ ±mÃŒª ¿zªA # AfVm …ª AÀja À $ : …ªÃ≥ À
: ïB_®M æB≥ “∏÷›ùA À ¬eE “v≥ ü ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü   §√ ©≥À f≥ À , •∞ºªA “»U ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ A ¨ª eÃVnªA kAÃU ¬fß ïG
. 116 : … # : oŒºIG ‹G AÀfVnØ ¬e‡ AÀfVmA “∏÷›¿ºª Bƒº≥ gG À $
¡Õj_∏ªA ∆Ej_¥ªA w_√ ≈_û ë À (¬›nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ≈ÕfUBnªA ’‹¤« îI ∆C ±mÃŒª —eBJß —fVm ¡»ƒø ≈∏M B»√C ”ºß ΩŒªfªA À
Ω_÷B¥ªA Ã_« À ∆Ej¥ªA wƒI ¡»ƒø - …ª eÃVnùA ë À - (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ À , B◊Œq …I ∫jrÕ ‹ - \N∞ªBI - Bvºã …√Ã∑ ”ºß
. ¡»ßejÕ À ’œq ≈ø BI ∫jr√ ∆C Bƒª ∆B∑ Bø : ≈VnªA ü …ŒJYBvª
f_J®ŒØ B_»ŒªG œºvŒØ “ºJ≥ ha¤M ªA “J®∏ªB∑ ´ ‹ B»I A AÀfJß À ¡»MfVm ü “ºJ≥  ÀhÖBØ “ÕE ±mÃÕ AÀhaC BòG ¡»√C ‹G oŒºØ
f_≥ À , ïB_®M À …√BZJ_m A ‹G B«f_ƒß eÃJ®ùA oŒºØ ›uC B “Œn∞√ ‹ “ÕE B»√G SŒY ≈ø “Õ‡A ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , “J®∏ªA ∆Àe A B»I
. LBN∏ªA ’AlUC ≈ø ¬f¥M B¿ŒØ ”ƒ®ùA Ah« ü ¬›∏ªA ij∏M
, ¬›_nªA ¬›_m‚A ü B»√C B¿∑ —fVnªA œ« O√B∑ h◊øÃÕ pBƒªA “ŒÑ ∆G : ¡»z®I æÃ¥∑ “Õ‡A …ŒUÃM ü  Àj∑g Bø ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
¡«eÃV_m ∆B_∑ : ¡»z®I æÃ≥ À , ¬›m‚A ü B¿∑ f®I A ¨ª B»ƒß …ƒÕ À —fVnªA ∫Ag gG O√B∑ ¡Œ§®ªA “ƒm ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
. …ŒUÀ ´ πªg Ω∑ ¡UBßfiA …º®∞Õ B¿∑ ™Ã∑jªA “◊Œ»∑
…MÃaG À …ÕÃIC —fVm (¬›nªB»Œºß) f«Bq Bù “Õ‡A jaE ïG # B¥Y œIi B»º®U f≥ ΩJ≥ ≈ø –BÕ⁄i ΩÕÀDM Ah« OIC BÕ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
iB_qDØ , …ª B ÀDØ ¨u ë À  BIC B»I aC À ≈ÕfUBm …ª j¿¥ªA À o¿rªA À BJ∑Ã∑ jrß fYC B»ŒØ ‘Ci ªA BÕ⁄jªA j∑g jrß fYfiA
. # B¥Y œIi - BÕ⁄jªA –C - B»º®U f≥ ΩJ≥ ≈ø –BÕ⁄i ΩÕÀDM Ah« OIC BÕ $ : æB≥ À …ª ¡«eÃVm ïG
Ã_« À ≈V_nªA ≈_ø …_UAjaG ü …_I …Ii ∆BnYG j∑hØ # ≈VnªA ≈ø UjaC gG œI ≈nYC f≥ À $ : æB¥Ø …ª Aj∑Bq …Ii ”ºß ”ƒQC ¡Q
. πºùA À —l®ªA …ºŒƒª “ºŒmÀ …º®U SŒY KnNê ‹ SŒY ≈ø “¿®√ À ’Ajm …ºÕfJNI …ƒß A …®Øe ’›I À ’Ajy
πªg ïG iBqC ΩI —ÃNØ À Bøj∑  j∑g ¡«⁄ÃnÕ Bø j∑hÕ ∆C fÕjÕ ‹ ∆B∑ À  fƒß …MÃaG iÃzá πªg ΩJ≥ KÜA ≈ø …UAjaG j∑hÕ À
∆BÒŒ_rªA Æl_√ ∆C f_®I ≈_ø Àf_JªA ≈ø ¡∏I ’BU À $ : æB¥Ø B√Fƒq À ¡»ŒØ Bƒ® ≈¿zNÕ ∆C ´ ≈ø …ŒªG …I iBrÕ ∆C ≈∏ô •∞ª ≈nYDI
.  eBnØ‚ jøC ü æÃafªA ë ÆlƒªA À # œMÃaG îI À ŒI
¡∏ƒ_ŒI À Œ_I ∂Aj_Ø ïG π_ªg ‘eDØ ∆B∑ Bø jøfiA ≈ø ∆B∏Ø œMÃaG îI À ŒI ∆BÒŒrªA fnØC ∆C f®I ≈ø œI ≈nYC f≥ À : eAjùA À
. —iBzáA À “Œ√fùA iAe ü œªG “ÕeBJªA ≈ø ¡∏º¥ƒI BƒƒŒI Lj≥ ¡Q πºø À —lß ©ØiC À sŒß f´iC ü œ√j≥DØ jvø ïG œIi ≥BnØ
“_Õki ¡_Q ¡∏ƒ_ŒI À Œ_I ∂Aj_Ø B_»ƒŒI ≈_ø j∑h_ªBI …_vaC B_û À œMÃaG îI À ŒI ∆BÒŒrªA eBnØG jQG œI Oªl√ K÷AÃ√ O√B∑ …√C ®Õ
≈_∏ª ΩZƒM ‹ AeÃ¥ß À ’B¿u BÕAki ΩI “ÕeB®ªA TeAÃáA À ≈ A ≈ø ≈∏Õ À ‘jaC f®I —fYAÀ ß B»®Øe À œIi œI ≈nYDØ ≈VnªA
: …_ªÃ≥ K_¥ß — afiA “Q›RªA  h À ’B¥q À ∫›« LBJmC O√B∑ Bø f®I “¿®√ À —BŒY LBJmC B fJØ …Mif≥ gÃ∞√ À …∞ÒºI B»ŒØ h∞√ œIi
. # ’BrÕ Bù ±ŒÒª œIi ∆G $ : …ªÃ¥I G # œI ≈nYC f≥ À $
“_ƒùA À “_ÕBƒ®ªA ≈_ø …I A …va Bø ïG …I rÕ À , ÀfJªA ≈ø ¡»◊Œâ À ≈VnªA ≈ø …UAja‚ ΩŒº®M # ’BrÕ Bù ±ŒÒª œIi ∆G $ : …ªÃ¥Ø
—f_rªA Ω_øAÃß Ω_®VØ B_»ŒØ h_∞√ ’B_rÕ B_ù ±_ŒÒª A ≈_∏ª B«Ajâ ≈ß ≤jZƒNª ÀC B»Mf¥ß ΩZƒNª ≈∏M …I O BYC ªA BÕ›JªA ∆G À
. πºø À —lß Ω÷BmÀ “Œ≥jªA À “ªhªA LBJmC À “YAi À ’Bai ΩøAÃß
≈_ø Ã_« À ’BŒ_qfiA ≈ B_I ≈_ø …_I “ BY‚A À …ŒØ iÃzáA ïG ΩŒJm ‹ Bñ ïB®M …N BYG À  iÃzY ”ºß æfÕ ïB®M …÷B C ≈ø ±ŒÒºªA À
 B_ƒ®ø ü Ω_ufiA À 14 : π_ºùA : # J_àA ±ŒÒºªA ë À µºa ≈ø ¡º®Õ ‹ C $ : ïB®M æB≥ ¡º®ªA À —if¥ªA gÃ∞ƒI ïB®M …N BYG ™ÀjØ
…_I ”_ƒ∏Õ À , iB¨_vªA K¥RªA À –iB A ü h∞√ ”NY ∂e À j¨u AgG “ØBÒª ±ÒºÕ ¡zªBI ’œrªA ±Òª : æB¥Õ gÃ∞ƒªA À “≥fªA À j¨vªA
. ±ÒºªA ¡m‹A À “ø’›ùA À ∂BØi‚A ≈ß
f≥ À , G # B¥Y œIi B»º®U f≥ ΩJ≥ ≈ø –BÕ⁄i ΩÕÀDM Ah« OIC BÕ $ : …ªÃ≥ ≈ø ¬f¥M Bø ©Œ¿Ü ΩŒº®M # ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA ë $ : …ªÃ≥ À
- æB≥ ∆C ïG - πIi πŒJNè πªh∑ À $ : æB≥ À  BÕ⁄i ü ¡º∏M SŒY …ŒIfi —AgBä î ‹A ≈Õh»I …¿Na À ¬›∏ªA (¬›nªB»Œºß) Ωºß
À (¬›_nªB»Œºß) …_ŒIC æÃ¥ª …¥ÕfvM fŒ∞ŒØ f»®ªA ”ƒ®ø # ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA $ : …ªÃ≥ ü ¬›ªA fŒ∞Õ ∆C f®JÕ oŒª À # ¡Œ∏Y ¡Œºß πIi ∆G
. –BÕ⁄i OªÀC ¬ÃÕ œª …N∞uÀ –hªA ¡Œ∏áA ¡Œº®ªA ∫Ag ë À : ”ƒ®ùA
©_Øe Bø fß À …Ii ”ºß (¬›nªB»Œºß) ”ƒQC Bù “Õ‡A jaE ïG # SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø N¿ºß À πºùA ≈ø NŒME f≥ Li $ : ïB®M …ªÃ≥
∫ _Ø ïB_®M   _´ ≈_ß B»I ©Ò¥√A À “Œ ‚A “J A …I OUB« f≥ À “NJRùA ¡®ƒªA ≈ø …I …va Bø j∑hÕ ∆C eAiC K÷AêA À f÷AfrªA ≈ø …ƒß
Ω_ÕÀDM ≈_ø N_¿ºß À π_ºùA ≈_ø NŒME f≥ Li $ : æB¥Ø … A lß …Ii K Ba À …Ii ïG BN∞Nºø   ´ ≈ß À …ƒß ≤jv√A À …ŒIC LBÒa
. # SÕeBYfiA
j_∑g ïG (¬›nªB»Œºß) …ƒø ™ÃUi À , ’BƒRªA ü ∂jM À LAjyG # —ja‡A À BŒ√fªA ü œŒªÀ O√C ~ifiA À PAÿnªA j BØ $ : …ªÃ≥ À
≈_ø …_¿Œº®M À π_ºùA ≈_ø …÷BNÕG À ÀfJªA ≈ø …º«DI ’œ A À ≈VnªA ≈ø …UAjaH∑ “ŒºÜA B«j«B§ø |®I j∑g Bø f®I “Œ ‚A “ՋêA ΩuC
. B®Œö —ja‡A À BŒ√fªA ü œªÀ , B®ø ΩU À ∂e B¿ŒØ Li …√BZJm A ∆HØ SÕeBYfiA ΩÕÀDM
Ã_»Ø ¬f_®ªA ¡N_∑ ≈_ø B_  iB_»£G À B®Œö B«BÕG ïB®M  eBèG B«Drƒø …ªB®ØC À …MB∞u À …MAg ü ’œq Ω∑ B¿÷B≥ …√Ã∑ ßC ïB®M …NÕ‹À À
ïB_®M  eÃ_UÀ f_Œ∞Õ –hªA ¡m‹A Ah« µÕj ≈ø  eBJß ≈ø îvºbùA À …÷BŒªÀC Lú≥ ïB®M …ŒªG …UÃNÕ Ahª À ~ifiA À PAÀB¿nªA j BØ
. 10 : ¡Œ«AjIG : # ~ifiA À PAÿnªA j BØ πq A ü C ¡»ºmi OªB≥ $ : ïB®M æB≥   ¨ª  eBèG À …MAhª
À BŒ√f_ªA ü œŒªÀ O√C ~ifiA À PAÿnªA j BØ $ : æB¥Ø …NÕ‹À j∑g ü - îvºbùA ≈ø ë À - (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ …I CfI Ahª À
œ_n∞ƒª π_ºøC ÀC œªB_®ØC À œMB∞_u À œ_MAg ü 曥NmA À œn∞√ ü ©ƒu œª ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø “øBNªA πNÕ‹À OÑ œ√G –C # —ja‡A
. iÃr√ ÀC —BŒY ÀC PÃø ÀC jy ÀC ©∞√ ≈ø B◊Œq
À BŒ√f_ªA ü …_ª …_NÕ‹ÃI f»q À —l®ªA Li æBJ≥ “ªhªA ¬B¥ø ü (¬›nªB»Œºß) ∂j¨NmA Bù # îáBvªBI ¥áC À B¿ºnø ØÃM $ : …ªÃ≥ À
À BŒ√f_ªA ü B_ŒY ¬Ae B_ø ¬›_m‚A Ã_« À —ja‡A À BŒ√fªA ü …Œºß …NÕ‹À …ŒßfNnÕ B¿∑ …º®è ∆C …Œºß ïÃùA ∫ú¿ùA æA¤m …ªDm —ja‡A
‹ À …_«j∏Õ B_ø …_ƒø j_»§Õ ‹ À BŒY ¬Ae Bø …ƒø  fÕjÕ Bø …Ijª ¡ºnÕ ∆C ∫ú¿ùA fJ®ªA æB¿∑ ∆HØ —ja‡A ü îáBvªA —jøk ü æÃafªA
 iB_ŒNaA À f_J®ªA ïG ©UjÕ ‹ B¿ŒØ “ŒøBnªA …J«AÃù B¥÷‹  ‹Ãø Lj¥ª BáBu ∆Ã∏Õ ∆C À “ÕiBŒNa‹A æB¿ßfiA ≈ø …ŒªG ©UjÕ B¿ŒØ …ŒzMjÕ
¡Œ«Aj_IG  f_Ü …√BZJ_m A …_Zƒø –h_ªA Ã_« À —ja‡A ü îáBvªA —jøk ü æÃafªA À BŒ√fªA ü ¬›m‚A (¬›nªB»Œºß) …ªA¤m ë À ,
: —j¥JªA : # îùB®ªA Ljª O¿ºmC æB≥ ¡ºmC …Ii …ª æB≥ gG îáBvªA ≈ù —ja‡A ü …√G À BŒ√fªA ü  BƒŒ∞ÒuA f¥ª À $ : (¬›nªB»Œºß)
. 131
‘j_Õ ‹ ∆C Ã_« À , …√BZJm | A ¡ŒºnNªA ë À , …JMAjø ”ºßC À ¬›m‚A PBUie ”v≥C (¬›nªB»Œºß) …ªDm –hªA ¬›m‚A Ah« À
…_ŒªG K_n√ AgG À , …_Ii ≈_ø B B¿ßC ‹ À B»MB∞u ‹ À …n∞√ ≈ø ’œq …º¨rÕ ‹ ”NY 曥Nm‹A ≈ø B◊Œq …n∞√ iBQ‡ ‹ À …n∞ƒª fJ®ªA
. …n∞ƒª  fJß …u›aG ∆B∑ ïB®M
sŒ_®Õ ∆C ‘j_aC —iB_J®I À B_ŒY ¬Ae B_ø ¬›_m‚A iAj¿N_mA À x›_a‚A ’B¥Jª …ƒø æA¤m # B¿ºnø ØÃM $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ ¬f¥M Bû À
≈_∏Õ Ã_ª À ¬›_m‚A æB_Y ü PÃô ∆C …I eAjÕ oŒª À , PÃô ”NY ¬›m‚A ”ºß A …NJRÕ ∆C ≈ß “ÕBƒ∑ Ã»Ø A  BØÃNÕ ”NY B¿ºnø
. ØÃNØ ¡ºnø œ√C ”ƒ®ùA ∆Ã∏Õ ”NY ¡ºnø ë À Pÿºª ‹A¤m ‹ À , B¿ºnø πªg ΩJ≥
”_NY …√BZJ_m A ≈ø PÃùA …I æDnÕ …ƒø ’Bße # B¿ºnø ØÃM $ : …ªÃ≥ ∆C ≈Õjn∞ùA ’Bøf≥ ≈ø —fß ≈ß –Ài Bø eBnØ πªhI îJNÕ À
. (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ‹G  Bƒó ‹ À A ≈ø PÃùA ’BŒJ√fiA ≈ø fYC æDnÕ : ¡»z®I æB≥
±_mÃÕ H_J√ ïG —iB_q‚A # ∆Àj_∏ô ¡_« À ¡«j_øC AÃ_®öC gG ¡»Õf_ª O_ƒ∑ B_ø À π_ŒªG …_ŒYÃ√ K_Œ¨ªA ’B_J√C ≈ø πªg $ : ïB®M …ªÃ≥
. —eAi‚A À ¬l®ªA ™Bö‚A À ±mÃÕ —Ãa‚ ©¿ÜA ¿y À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª LBÒàA À , (¬›nªB»Œºß)
∆B_ŒI “Õ‡A jaE ïG # Oƒ∑ Bø À πŒªG …ŒYÃ√ $ : …ªÃ≥ À # πŒªG $ ≈ø LBÒàA ¿y ≈ø æBY , G # ¡»Õfª Oƒ∑ Bø À $ : …ªÃ≥ À
gG ±_mÃÕ —Ã_aG fƒß Oƒ∑ Bø π√C æBáA À πŒªG …ŒYÃ√ B√HØ KŒ¨ªA ’BJ√C ≈ø ±mÃÕ DJ√ ∆C ”ƒ®ùA À # KŒ¨ªA ’BJ√C ≈ø πªg $ : …ªÃ¥ª
. ±mÃÕ jøC ü ∆Àj∏ô ¡« À ¡«jøC ”ºß AÃølß

œ÷AÀi SÅ
¬ÃŒªA ¡∏Œºß KÕjRM ‹ $ : …MÃa‚ ±mÃÕ æB≥ : æB≥ ΩÕà SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß vI œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü
œ√Ã_MC À $ œ_êi j_r√ f_≥ Ã_ª # A _vI PD_Õ œ_IC …_UÀ ”_ºß  Ã¥ªDØ $ Œß ™Ãøe …NºI –hªA # Ah« œvŒ¿¥I AÃJ«gA ¡∏ª A j∞¨Õ
LÃ_¥®Õ f_UÀ j_vø ≈_ø ¡_« ß OºvØ B¿ºØ …ŒªG ∆ÃUBNê Bø ©Œ¿Ä ¡«l»U À , ¬ÃŒªA πªg ü LÃ¥®Õ ïG ¡«ei À # î®öC ¡∏º«DI
À B_YjØ wŒ¿¥ªB_I _nªA ∆Ã_Rê  fªÀ ΩJ≥C À : æB≥ . ∆Àfƒ∞M ∆C ‹ ê ±mÃÕ \Õi fUfi œ√G  fªÀ ≈ø …MjzÅ ≈ù æB¥Ø ±mÃÕ \Õi
f_ºI ïG jvø ≈ø ¡« nø ∆B∑ À , ±mÃÕ ∆BÒºm ü …ŒªG AÀiBu –hªA l®ªA À A  BME –hªA πºùA À ±mÃÕ æBY ≈ø AÀCi Bñ AiÀjm
f_ƒß  B_ƒ∞ºa : AêB_≥ ? îøB_Õ ≈_IA Ω®Ø Bø : ¡ æB≥ À , A vI fMiBØ …»UÀ ”ºß wŒ¿¥ªA ”¥ªC rJªA ’BU ∆C B¿ºØ ¬BÕC “®nM LÃ¥®Õ
:  f_ªÃª æB_≥ À ,  j_»£ …_ª ¬Ã¥M À  jvI …ŒªG ©Ui À j∏rªA —fVm …Ijª fVm À , πªg fƒß LÃ¥®Õ A f¿ZØ : æB≥ . BáBu …ŒaC
AiÀj_m À B_YjØ nªA AÃRYDØ # ΩŒøBÕ $ ±mÃÕ “ªBa À LÃ¥®Õ ¡»®ø À ±mÃÕ ïG AÀiBnØ ¡∏®öDI Ah« ¡∏øÃÕ ü ±mÃÕ ïG Aú¿Ñ
. jvø ïG ¬BÕC “®nM AÀiBnØ
j«B_£ À PB_ÕAÀjªA —f_ß ü O_®≥À “_Œ¥Œ¥áA …øC ‹ ±mÃÕ “ªBa îøBŒƒI ¬C œ« À jvø ïG …®ø PiBm ªA LÃ¥®Õ —CjøA ∆Ã∑ : æÃ≥C
. PBÕAÀjªA πºM …I ©ØfÕ Aiû£ ≈∏Õ ∆G À ¬fi ≈ÕÃaC B√B∑ îøBŒƒI À …√C À ±mÃÕ ¬C O√B∑ B»√C PBÕAÀjªA |®I À LBN∏ªA
‹ Ã_ª ±mÃÕ \Õi fUfi œ√G - ¡«ÃIC æB≥ ®ªA OºvØ Bù À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß , ©¿ A ü À
. æBŒª —jrß — nø ≈ø îÒnº∞I ë À jvø ≈ø OºvØ îY ±mÃÕ \Õi LÃ¥®Õ fUÀ : æB≥ # ∆Àfƒ∞M ∆C
‹kB_√ ∆B_∑ (¬›_nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Õ ïG ±mÃÕ …ºmiC –hªA wŒ¿¥ªA ∆C “uBàA À “øB®ªA ∂j ≈ø PBÕAÀi —fß ü eiÀ f≥ À : æÃ≥C
¡_Q ∂BZ_mG …_QiÀC ¡Q Bø›m À AejI …Œºß O√B∏Ø  BÕG …nJªDØ iBƒªA ü œ¥ªC îY ΩÕ U …ŒªG …ªl√C ¡Œ«AjIG wŒ¿≥ ∆B∑ …√C À , “ƒÜA ≈ø
“_ƒÜA \Õi OYB∞Ø “¿Œ¿NªA ≈ø ±mÃÕ …UjaC ”NY …¥ƒß ”ºß ∆B∏Ø fªÀ îY ±mÃÕ ”ºß …¥ºß À “¿Œó LÃ¥®Õ …º®U ¡Q LÃ¥®Õ …QiÀ
. eBƒmfiA ±®y ≈ø B»ŒØ Bø ïG BØBzø B»ZŒZvM ïG Bƒª ΩŒJm ‹ iBJaC  h« À , LÃ¥®Õ B«fUÃØ
j∑h_Õ îøB_ŒƒI x›bN_m‹ ∆ÃßjØ æE lÕlß …Jnê ë À ±mÃÕ ïG LÃ¥®Õ …JN∑ BIBN∑ ≈¿zNM î¥Õj∞ªA ≈ø ‘jaC PBÕAÀi B»ºRø À
. ¡Œ§ß \IhI  AfØ ¡Q …ÅhI ¡Œ«AjIG  fU A jøC –hªA A \ŒIg ∂BZmG ≈IA …√C B»ŒØ
. ∂BZmG ∆Àe ΩŒßB G ë \ŒIhªA ∆C LBN∏ªA ≈ø µIBnªA ’lÜA ü ¬f¥M f≥ À
À ‹ : æB_≥ ? ’B_ŒJ√C ±mÃÕ —ÃaG ∆B∑ C : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ œºVJªA \uB√ ≈I °Œr√ ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. ¡Õf¥ªA πª›y œ∞ª π√G BM : ¡»ŒIfi ∆ÃªÃ¥Õ ¡« À ? ±Œ∑ À ’BŒ¥MC —ijI ‹
B_ñ “_ßÃØfø PB_ÕAÀjªA  h_« À , ’BŒJ√C AÃ√B∑ ¡»√C “®ŒrªA PBÕAÀi ≈ø ≤B®zªA |®I ü À “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø PBÕAÀjªA ü À : æÃ≥C
’B_ŒJ√C ¢BJ_mfiA ∆Ã_∑  j«B_£ B_û LB_N∏ªA ü eiÀ B_ø À , (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA “¿vß ≈ø Ω¥®ªA À “ƒnªA À LBN∏ªA µÕj ≈ø OJQ
eAj_ùA ∆Ã_∑ ü \Õj_u _´ 163 : ’B_nƒªA : # ¢BJ_mfiA À LÃ_¥®Õ À ∂BZ_mG À Ω_ŒßB G À ¡Œ«AjIG ïG BƒŒYÀC À $ : ïB®M …ªÃ¥∑
æB_≥ (¬›_nªB»Œºß) LÃ¥®Õ ïG ¡»Jn√ œ»NƒÕ ≈ÕhªA ΩŒ÷AjmG I ≈ø LîrªA ©Œö ”ºß µºÒM ¢BJmfiA À , ±mÃÕ —ÃaG ¡« ¢BJmfiBI
. 160 : ≤AjßfiA : # BûC B BJmC —jrß ƒQA ¡«Bƒ®Ò≥ À $ : ïB®M
: æB_≥ # œIi ¡∏ª j∞¨NmC ≤Ãm $ : …ŒƒJª LÃ¥®Õ æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , …Œ¥∞ªA ü À
. “®¿ÜA “ºŒª ≈ø jZnªA ïG ¡«jaC
ƒ__ªA ≈__ß pB__Jß ≈__IA ≈__ß cŒ__rªA œ__IC À j__ÕjU ≈__IA ≈__ß , iÃ__RƒùA if__ªA ü À , j__aC PB__ÕAÀi |__®I ”__ƒ®ùA Ah__« ü À : æÃ__≥C
. “®¿ÜA “ºŒª œMDÕ ”NY : æÃ¥Õ # œIi ¡∏ª j∞¨NmC ≤Ãm $ : …ŒƒJª LÃ¥®Õ œaC æÃ≥ : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
_a : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi æB_≥ : æB_≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß —j≥ œIC ≈I Ωz∞ªA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. jZnªA ïG ¡«jaC # œIi ¡∏ª j∞¨NmC ≤Ãm $ LÃ¥®Õ æÃ≥ ü “Õ‡A  h« ›M À , iBZmfiA …ŒØ A Ãße O≥À
j_aC Ω◊_m (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ∆C : pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À cŒrªA œIC ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü   §√ –Ài À : æÃ≥C
. LBVNnø jZnªA ’Bße ∆fi jZnªA ïG ¡«jaC : æB≥ ? iB∞¨Nm‹A ü …ŒƒI LÃ¥®Õ
_´ ≈_ø “øAj∏ªA À —ÃN∞ªBI  ÃØjß îY …MÃaG ”ºß (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ΩJ≥C f¥ª À aDNªA …UÀ ü ¬›∑ PBÕ‡A ∆BŒI ü ¬f¥M f≥ À
 j_vI …_ŒªG f_MiA î_Y ¡»®ø LÃ¥®Õ ±≥Ãø ≈∏Õ À Ω»ø ›I ¡ j∞¨NnÕ À ¡»ƒß Ã∞®Õ ∆C πªg ¬k‹ À ¡«⁄ÃnÕ Bø ”√eDI ¡»»Jè ∆C
. ±≥ÃùA ∫Ag …Œºß wŒ¿¥ªA ’B¥ªHI
œ_IC ”_ºß B»_yj®Ø Ω÷B_nø ”_mÃø ≈_I œ_ºß ≈I f¿ä ≈I ”mÃø æDm ¡R∑C ≈I ”Œê ∆C : ”nŒß ≈I f¿ä QfY , œ¿¥ªA n∞M ü À
À ±_mÃŒª  f_ªÀ À LÃ_¥®Õ fV_m C # AfVm …ª AÀja À tj®ªA ”ºß …ÕÃIC ©Øi À $ : A æÃ≥ ≈ß œ√ aC : B«fYC ∆B∑ À , ≈náA
LÃ_¥®Õ ≈_ø πªg ∆B∑ BòG À ±mÃŒª ≈∏Õ …√HØ ±mÃŒª  fªÀ À LÃ¥®Õ eÃVm BøC : (¬›nªB»Œºß) ≈náA ÃIC LBUDØ . ? ’BŒJ√C ¡«
fV_nØ ¬e‡ “ŒÑ À “ßB ¡»ƒø πªg ∆B∑ BòG À ¬e‡ ≈∏Õ À ¬e‡ “∏÷›ùA ≈ø eÃVnªA ∆B∑ B¿∑ ±mÃŒª “ŒÑ À “ßB  fªÀ À
À - πºùA ≈ø NŒME f≥ Li : O≥êA πªg  j∏q ü æÃ¥Õ …√C jM C ¡»º ™B¿NU‹ ïB®M Aj∏q ¡»®ø ±mÃÕ À  fªÀ À LÃ¥®Õ
. îáB_vªBI _¥áC À - B¿º_nø ØÃ_M —j_a‡A À BŒ√f_ªA ü œ_ŒªÀ O_√C - ~ifiA À PAÀB¿_nªA j B_Ø SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø N¿ºß
. SÕfáA
À AÀfV_m B_¿∑ ¡_»®ø fVm BzÕC ±mÃÕ ∆C SÕfáA j«B£ À , PBÕ‡A ∆BŒI ü ±mÃŒª ¡»MfVm ü ¬›∏ªA |®I ¬f¥M f≥ À : æÃ≥C
. ¬B»IG πªg ”ºß …Nª‹e ü À # G $ πºùA ≈ø NŒME f≥ Li :  j∏q ü ±mÃÕ æÃ¥I …Œºß æfNmA f≥
: …_Œafi æB_≥ : (¬›nªB»Œºß) ByjªA ≈I f¿ä ≈I ”mÃø KYBu –ekfiA fŒ®m ≈I f¿ä ≈ß ,   n∞M ü œqBŒ®ªA SÕfáA ‘Ài f≥ À
LÃ_¥®Õ fVm C # AfVm …ª AÀja À tj®ªA ”ºß …ÕÃIC ©Øi À $ : A æÃ≥ ≈ß œ√ aDØ Ω÷Bnø ≈ß …ªDnÕ …ŒªG KN∑ ¡R∑C ≈I ”Œê ∆G
‹ C ¡»_º ™B_¿NU‹ ïB_®M Aj∏_rØ ±_mÃŒª  f_ªÀ À LÃ¥®Õ eÃVm BøC : æB¥Ø πªg ≈ß œaC OªDnØ : æB≥ . ? ±mÃŒª  fªÀ À
. “Õ‡A # SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø N¿ºß À - πºùA ≈ø NŒME f≥ Li $ : O≥êA πªg j∏q ü æÃ¥Õ …√C ‘jM
. œ¿¥ªA  AÀi Bû æB∏q‚A ≈ø ¡ºmC À “Õ‡A •∞ºI µØÀC œqBŒ®ªA  AÀi Bø À
”_ºß …_ÕÃIC ©_Øi À $ : A æÃ_≥ ü : (¬›_nªB»Œºß) A f_Jß œ_IC ≈_ß BƒIBZ_uC |®I ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. —eBJß πªg ¡«eÃVm ∆B∑ : æB≥ # AfVm …ª AÀja À $ : …ªÃ≥ ü À , jÕjnªA tj®ªA : æB≥ # tj®ªA
π_ºùA iAe ü ±_mÃÕ ”_ºß Aúae B¿ºØ jvø ïG ¬BÕC “®nM iBnØ : æB≥ SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß vI œIC ≈ß , …ŒØ À
À ¡»Œ_ªG ©_Ui ¡_Q πºùA À l®ªA LBŒQ oJª À ΩZN∑A À ≈«eBØ …ªlƒø Ωae ¡Q πºùA jÕjm ”ºß …NªBa ©Øi À , ”∏I À …ºJ¥Ø  BIC µƒNßA
- …_ªÃ≥ ïG ΩJ≥ ≈ø –BÕ⁄i ΩÕÀDM Ah« OIC BÕ $ : æB≥ πªg fƒ®Ø Aj∏q À BøB§ßG B®Œö AÀfVm  ÀCi B¿ºØ ¡»ŒªG Xja ¡Q “bn√ ü
. # œMÃaG îI À ŒI
LÃ_¥®Œª A ©_ö ”NY ’BnƒªA oô ‹ À πZzÕ ‹ À KŒÒNÕ ‹ À ΩZN∏Õ ‹ À ≈«fÕ “ƒnªA ≈Õjr®ªA πºM ü ±mÃÕ ≈∏Õ À : æB≥
. # …MÃaG À LÃ¥®Õ îI À …ƒŒI ©ö À , …º
ïG K_VßC B_ø ∫Af_Ø O_º®U : …ª Oº≥ : æB≥ …ƒß (¬›nªB»Œºß) ≈náA œIC ïÃø œøBrªA 曫 ≈I pBJ®ªA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
—iÀil_ø XBJÕf_ªA “_ŒJ≥C oJ_ºÕ ∆B_∑ _√ ≈_IA _√ ±_mÃÕ ∆C O_¿ºß B_ø C : æB¥Ø . ©rë À ≈ràA oJºÕ À KrÜA Ω∑DÕ ≈ø pBƒªA
AgG ∆C ü ¬Bø‚A ≈ø XBNê BòG À . …Òn≥ ïG AÃUBNYA BòG À …mBJª ïG pBƒªA WNê ¡ºØ ¡∏ê ∆ÃßjØ æE oªBâ ü oºè ∆B∏Ø K«hªBI
: A æB≥ f≥ À jR∑ ÀC Ω≥ ¬AjáA ¬jY À æ›Y ≈ø BIAjq ‹ À BøB® ¬jê ‹ A ∆fi æfß ¡∏Y AgG À , låC fßÀ AgG À , ∂fu æB≥
. # ∂kjªA ≈ø PBJŒÒªA À  eBJ®ª XjaC ªA - A “ƒÕk ¬jY ≈ø Ω≥ $
A ©_ö B_ø f_®I jvñ ±mÃÕ ©ø LÃ¥®Õ tBß ¡∑ : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIfi Oº≥ : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
¬C LÃ_¥®Õ ? ~ifiA ü “_VáA h_◊øÃÕ ∆B_∑ ≈¿Ø : Oº≥ . îªÃY tBß : æB≥ ? “≥eBvªA ±mÃÕ BÕ⁄i ΩÕÀDM  AiC À , …º LÃ¥®Œª
¬B_rªA ~iC ïG PÃIB_M ü LÃ_¥®Õ ¬B_§ß ±_mÃÕ Ω_õ LÃ_¥®Õ PB_ø B¿ºØ ±mÃŒª πºùA ∆B∑ À “VáA LÃ¥®Õ ∆B∑ : æB≥ ? ±mÃÕ
. “VáA LÃ¥®Õ ≈IA ±mÃÕ ∆B∑ ¡Q pf¥ùA OŒI ü …ƒØfØ
ü tÃ_rM ≈_ø Ãºë ‹ B«jR∑C ∆C ”ºß “ôj∏ªA PBÕ‡BI pBnø B»ŒØ Bñ B»ƒø B√jvN≥A — R∑ (¬›nªB»Œºß) …Nv≥ ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. fƒnªA ü ±®y À ìùA
: æB_≥ S_ŒY ±mÃÕ ΩN≥ ≈ß …MÃaG ©ƒø –hªA ë À –À‹ Kºu ü LÃ¥®Õ æE ≈ø —ÃJƒªA Ω®U …√BZJm A ∆C B»z®I ü eiÀ Bû À
~ifiA `j_IC ≈_ºØ $ : “≥j_nªA ¬B_»MBI  B_aC ±mÃÕ haC îY …MÃa‚ Ω÷B¥ªA ë À “Õ‡A # KÜA “IBŒ´ ü  Ã¥ªC À ±mÃÕ AúN¥M ‹ $
. πªg …ª A j∏rØ # î¿∑BáA a ë À œª A ¡∏ê ÀC œIC œª ∆gDÕ ”NY
ü l_Õl®ªA PB_ø B_ø f_®I π_ªg À , …_n∞√ ≈_ß …MeÀAi ªA œ« À lÕl®ªA —CjøBI XÀlM (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ ∆C B»ƒø —fß ü eiÀ Bû À
B_√C µ_áA wZ_vY ∆‡A $ : B_ Ã¥I ±_mÃÕ O≥f_u î_Y B_ ïB®M …ƒø Aj∏q πªg ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ ‹ À , “If A îƒnªA πºM æ›a
. SÕfáA \u ê # î≥eBvªA ≈ù …√G À …n∞√ ≈ß …MeÀAi

æÃvØ ü ±mÃÕ “v≥ ü ¬›∑

: ∆Ej¥ªA ü …Nv≥ - 1
A eAiC îøBŒƒI …ŒaC ´ …MÃaG j¨uC À jrß Q‹A LÃ¥®Õ ’BƒIC fYC ∆B∑ ΩŒºàA ¡Œ«AjIG ≈I ∂BZmG ≈I LÃ¥®Õ ≈I ƒªA ±mÃÕ Ã«
j_rß f_YC ∆B∑ B«Ei BÕ⁄jI ¨u ë À  jrJØ LÃ¥®Õ æE if≥ …I ©ØjÕ À πºùA À —l®ªA À ¡∏áA À ¡º®ªBI …N¿®√ …Œºß ¡NÕ ∆C …√BZJm
A ∆C  B_Õ⁄i æÀC ¡_Q  Àf_nZŒØ …_MÃaG ”_ºß  B_Õ⁄i w_¥Õ ‹ ∆C  ÃIC  BuÃØ …ŒIfi πªg j∑hØ …ª —fUBm j¿¥ªA À o¿rªA À BJ∑Ã∑
. ∂BZmG À ¡Œ«AjIG ΩJ≥ ≈ø …ÕÃIC ”ºß B»óC B¿∑ LÃ¥®Õ æE ”ºß À …Œºß …N¿®√ ¡NÕ À SÕeBYfiA ΩÕÀDM ≈ø …¿º®Õ À …ŒJNVŒm
o∞ƒ_ªA Ã_ºß ≈ø …I Bø ”ºß …ŒªG …ªÃNªA À …Ii KY ïG …n∞√ ™lƒM æAlÕ ‹ À , …Jº≥ ©øBVñ —haE ±mÃÕ îß Kv√ BÕ⁄jªA  h« O√B∑
. LBJªfiA s«fÕ À æÃ¥ªA j»JÕ ©ÕfI æBö Ag ∆B∑ À , —fŒ¿áA w÷BvàA À `ÀjªA ’B∞u À
π_ªg Ω_¥RØ “ßB_m ‹ À …_≥iB∞Õ ‹ À —jÕj_nªA ’B∞_u ≈ø …ŒØ pj∞NÕ À ©ÕfJªA æB¿ÜA ≈ø …ŒØ f«BrÕ Bù AfÕfq BJY …Jê LÃ¥®Õ ∆B∑ À
¡_∏ª Ω_ë B_yiC  Ã_Yj A : Ω_÷B≥ ≈ø À , …ºN≥ ”ºß rø ≈¿Ø  jøC ü AÀjøFM À Aî¿NUA ”NY …ª ¡«fnY fNqA À iBJ∏ªA …MÃaG ”ºß
…_Ò¥NºÕ K_ÜA “_IBŒ´ ü  Ã¥ºÕ ∆C ë À ¡»z®I ¡»Œºß …I iBqC Bø ”ºß ¡»ÕCi ©¿NUA ¡Q , îáBu BøÃ≥  f®I ≈ø AÃ√Ã∏M À ¡∏ŒIC …UÀ
. πªg ”ºß AÀf¥ß À —iBŒnªA |®I
…_º∑DÕ ∆C ≤B_ë …_√C ihNßA À LÃ¥®Õ …I ~jÕ ¡ºØ ∆çØBY …ª ¡« À K®ºÕ À ©MjÕ Af´ ¡»®ø ±mÃÕ ΩmjÕ ∆C  Ã¿º∑ À ¡«BIC AÃ¥ºØ
AÃ_ßl√ f_≥ À ∫B_ƒ« K_U ü  Ã¥ªDØ ªBI ¡»øBƒ´C ©MAjø ïG ¡»®ø …I AÃJ«g À …ƒø  ÀhaC À  ÃyiC ”NY …√ÀeÀAjÕ …I AêAlÕ ¡ºØ K÷hªA
. …vŒ¿≥
…_º∑DØ ¡»ßB_Nø f_ƒß ±_mÃÕ AÃ∑jM À ∂BJNm›ª ¬ÃŒªA AÃJ«g ¡»√C  À aDØ ∆Ã∏JÕ Ã« À ¡»ŒIC ïG Lh∑ ¬fI BbÒºø …vŒ¿¥I AÀ’BU ¡Q
. …øfI cÒºùA …vŒ¿≥ Ah« À K÷hªA
œ_¥ªC œ_ G pj∞NI ‹G πªg Ω¥Õ À , ∆Ã∞vM Bø ”ºß ∆B®NnùA A À ΩŒö vØ AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI : æB≥ À LÃ¥®Õ ”∏JØ
. ¡Œ§∑ ë À ∆láA ≈ø  BƒŒß OzŒIA ”NY ’œrI …ƒß ”ºnNÕ ‹ À …Œºß œ∏JÕ À ±mÃÕ j∑hÕ LÃ¥®Õ ælÕ À , …ßÀi ü
”√f_Ø …I AÀjrJNmBØ XjbØ ÃªfªBI ±mÃÕ µº®NØ  Ãªe ïeDØ ’B¥Nm›ª ¡«eiAÀ AúmiDØ —iBŒm P’BU ”NY KÜA ∆ÃJ≥AjÕ  ÃƒI ”zø À
. —eÀf®ø ¡«Aie oÇ ≈¿RI  Àjq ”NY ¡«ÃøÀBm ¡Q ¡ fJß …√C AÃßeA À LÃ¥®Õ ÃI ¡»ƒø
 h_bN√ ÀC Bƒ®∞ƒÕ ∆C ”nß  AÃRø œøj∑C …MCjø‹ æB≥ À …NŒI …ºaeC À jvø lÕlß  A qBØ ©ŒJºª  Ãyjß À jvø ïG —iBŒnªA …I PiBm À
ü l_Õl®ªA O_ŒI ü ±_mÃÕ j¥NmBØ ©ÕfJªA æB¿ÜA ≈ø …ª Bø ”ºß `ÀjªA ’B∞u À æ›ÜA iBQE ≈ø …»UÀ ü f«BrÕ ∆B∑ Bù πªg À AfªÀ
≈_ø …®ŒI À KÜA ü …÷B¥ªHI …MÃaG ΩmÃM SŒY …ª …NÕ‹À lÕlß À ±mÃŒI A “ÕBƒß ±ŒÒª ≈ø j»£ Bø æÀC Ah« À , sŒß Hƒ«C À “øAj∑
æf_I ∆BZJ_m A ∆H_Ø —BŒáA “Õlø BøC À , °≥  ÃIC …nƒÕ ¡ºØ j∑hªA “MBøG BøC …ŒIC OŒI ü —BŒáA “øAj∑ …ôjÑ À  j∑g “MBøG ïG —iBŒnªA
π_ªg ”_ºß À ,  Ã®_zÕ À  Ã_Òê ∆C AÀeAiC B_ø î®I  if≥ A ©ØjØ “Œ≥Ai “ÕjzY —BŒY À BŒ∏ºø Ajv≥ “ÕÀfJªA “rŒß À j®rªA OŒI …ª
. TeAÃáA nø ü iBm Bø …I A ©ƒu ‘jU
…_JY ü …ªÃM ”NY …IjI Ω¨NrÕ À …Jº≥ Ã∞vÕ À …n∞√ Ã∑lM ælÕ À  fqC ≠ºI À ∑ ”NY sŒß Hƒ«C ü lÕl®ªA OŒI ü ±mÃÕ tBß À
. îƒn BI Ω®∞Õ πªh∑ À B¿ºß À B¿∏Y  BME À …n∞ƒª …vºaC À A  BJNUBØ …ŒØ ‹G …ª ¡« ‹ iBvØ …ª wºaC À
. OŒ« OªB≥ $ : À B»n∞√ ïG …Nße À LAÃIfiA O¥º´ À …n∞√ ≈ß …MeÀAi ”NY …JY B»∞¨q À lÕl®ªA —CjøA …N¥rß À
À …_NIhNUA À LB_JªA B¥JN_mA À , ∆ÃùB_§ªA \º∞Õ ‹ …√G –AÃRø ≈nYC œIi …√G A gB®ø æB≥ À “Œ G “¿v®I ¡vNßA À ±mÃÕ ©ƒNøBØ πª
“_Œ ‚A “_ÕBƒ®ªA ∆C ´ πªg ±mÃÕ j∏√C À A’Ãm B»I fÕjÕ ∆B∑ …√DI ±mÃÕ O¿»MBØ LBJªA ‘fª B«fŒm BŒ∞ªC À ±ºa ≈ø …vŒ¿≥ Pf≥
. A  C Ø …M’A I f»ùA ü ∫Bƒ« u f»rØ …N∑ieC
πªh_I l_Õl®ªA —CjøA OºmÃM f≥ À , ≈VnªA …ªÃae ïG jøfiA æE ”NY lÕl®ªA —CjøA jøC ™Bq À ≈»MeÀAjø À jvø ’Bn√ KÅ œºNIA ¡Q
.  j∑g ΩŒö  ÃrM À …NŒI “øAj∏I K«hM O√B∑ ªA “®÷BrªA ±ŒUAifiA  h« O∏nÕ ∆C ïG lÕl®ªA À , fÕjM Bø ïG B»JŒVŒª …JÕeDM ïG
∂Ã_Ø Ω_¿ê …_√C ‘Ci ja‡A À Ajú jv®Õ …√C …øBƒø ü ‘Ci …√C B¿«fYC j∑hØ πº¿ºª ∆BŒNØ ≈VnªA …®ø Ωae À ≈VnªA ±mÃÕ ΩafØ
…_√C œ√B_RªA B_Õ⁄i À , π_º¿ºª BŒ≥B_m _vŒØ XjbŒ_m …_√C æÀfiA B_Õ⁄i æÀD_Ø B_¿»øBƒø æÀ¤_Õ ∆C  ‹Dm À , …ƒø ÒªA Ω∑DM AlJa …mCi
j_∑g ∆BÒŒ_rªA  B_n√DØ πIi fƒß œ√j∑gA : B¿»ƒø XB√ …√C ‘Ci –hºª ±mÃÕ æB≥ À : æB≥ B¿∑ ∆B∏Ø …mCi ≈ø ÒªA Ω∑DNØ KºvŒm
. îƒm ©zI ≈VnªA ü SJºØ …Ii
P›Jƒ_m ©J_m À ≤B_Vß ©Jm ≈»º∑DÕ ∆B PAj¥I ©Jm ‘iC œ√G : æB≥ À  „ù B«j∑hØ …NªB« BÕ⁄i πºùA ‘Ci îƒnªA ≈ø ©zI f®I À
, îùB_®I ¬›_YfiA ΩÕÀDNI ≈ç Bø À , ¬›YC TB¨yC AêB≥ . ∆À ®M BÕ⁄jºª ¡Nƒ∑ ∆G –BÕ⁄i ü œ√ÃNØC flùA B»ÕC BÕ PBnIBÕ jaC À jza
∆gDØ BÕ⁄jªA jøC ü ±mÃÕ ∞NnÕ À ≈VnªA ©UAjÕ ∆C …√gDNmA À πº¿ºª πªg j∑hØ …øBƒù   J®M À ±mÃÕ œ≥BnªA j∑eA πªg fƒß À
. …ŒªG …ºmiC À πªg ü …ª
 Àih_Ø f_vY B¿Ø BICe îƒm ©Jm ∆ÃßilM : æB≥ B«jøC ¡ ±r∏Õ ∆C ∆Àj§NƒÕ pBƒªA ∆C j∑g À BÕ⁄jªA jøC ü  BN∞NmA À  ’BU Bù À
…_ŒØ ¬Bß πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q ∆ÃnÑ Bû ›Œº≥ ‹G ≈ ¡Nøf≥ Bø ≈º∑DÕ eAfq ©Jm πªg f®I ≈ø œMDÕ ¡Q ∆ú∑DM Bû ›Œº≥ ‹G …ºJƒm ü
. ∆Àjv®Õ …ŒØ À pBƒªA TB¨Õ
iÃ_záA À XÀj_àA ”_IC πºùA jøC hŒ∞ƒNª æÃmjªA  ’BU Bù À  iBzYG À …≥› HI jøC À πªg …JVßC ±mÃÕ …I ”NØC Bø πºùA © B¿ºØ
B_ø ©_Œö ≈_ø …_N÷ M ”ºß ≈¥∞MA  jøC ü ≈»¿º∑ À ≈«jzYC Bù À ≈»ƒŒI À …ƒŒI ¡∏ê À —ÃnƒªA îI À …ƒŒI ‘jU Bø πºùA µ¥ê ∆C ‹G
î≥eB_vªA ≈_ù …√G À …n∞√ ≈ß …MeÀAi B√C µáA wZvY ∆‡A : lÕl®ªA —CjøA OªB≥ À , ’Ãm ≈ø …Œºß Bƒ¿ºß Bø tBY ≈º≥ À …I ¡»MA
B_¿ºØ œ_n∞ƒª …_vºbNmC …_I œ√ÃN÷A : æB≥ À Akl®ø  iBzYG À …≥› HI jøDØ …N√BøC À …NøB¥NmA À …¿∏Y À …¿ºß ü  jøC πºùA ¡§®NmBØ
. iBJNa‹A ∂eC P NaA À wŒZ¿NªA ≈nYC Ovä f≥ À îøC î∏ø BƒÕfª ¬ÃŒªA π√G : æB≥ …¿º∑ À jzY
–j_É _ªA “J_vbùA ©J_nªA îƒnªA  h« ü “ªÀfªA ’”Œ«C ”NY ¡Œºß •Œ∞Y œ√G jvø ~iC ~ifiA ≈÷Ala ”ºß º®UA : ±mÃÕ æB≥
À  iB_R∑G À ™il_ªA —eBUHI jøC À jøfiBI ±mÃÕ ¬B¥Ø πªg ”ºß πºùA …IBUDØ “If A ©JnªA îƒnªA ≈ø ¡«ef»Õ Bû ¡»÷Bå‚ pBƒªA ”ºß
¬B_®ÒªA ¡»ƒ_ŒI ¡_n≥ À ∂AkifiA ¡»Œ_Ø ©_yÀ “_If A ∆Ã_nªA ¡»¿«e AgG ”NY IfNªA À ¬láBI ∆kBbùA ü …§∞Y À — ùA À ¬B®ÒªA ©ö
≈V_nªA ∆B_∏Ø π_ºùA jÕj_m ”_ºß ïÃNmA À , jvø —lß ¬B¥ù ±mÃÕ KvN√A îƒnªA  h« ü À , “v¿bùA ≈ø πªhI A ¡«BåC ”NY
…_÷B∞aG À , pB_ƒªA LÃ_º≥ ≈ø …÷Bn√G À ,  j∑g eBúG ïG …I AÃJJnM AÃ√B∑ f≥ À , A ∆gHI πºùA À —l®ªA “∏ÕiC ïG …I πºnÕ …ª B¥Õj
. ¡»ƒŒßC ≈ø
¡»_n∞√C ≈ß À ¡»√Dq ≈ß ¡«jn∞NmBØ ∆Àj∏ƒø …ª ¡« À ¡»Øj®Ø ¬B®ÒªA hafi …MÃaG ±mÃÕ ”ºß Ωae “If A îƒnªA πºM |®I ü À
∆C ∂BN_rÕ …_√C ±_mÃÕ j»£D_Ø °_≥ …≥iB∞Õ …ßfÕ ‹ À …I o√DÕ ¡»ŒIC fƒß ¡«j¨uC BaC jrß fYC ¡»√C À LÃ¥®Õ ’BƒIC ¡»√C …ª AÀj∑hØ
 ÃÒßD_Ø ¡»_ºŒ∑ ’B_∞ÕG À ¡»øAj_∑G ü eAk À , iB_ŒNø›ª B_Œ√BQ …_ŒªG AÃ_®Ui ∆G …I  ÃMDÕ ∆C ¡«jøDØ …n∞ƒI  ÃIC …vë …ªBI Bø ≤j®ŒØ  AjÕ
. ∆îUjÕ ¡»º®ª ¡»º«C ïG AÃJº¥√A AgG B»√ÃØj®Õ ¡»º®ª ¡ BYi ü ¡»NßBzI AÃmfÕ ∆C …√BŒNØ jøC À , πªhI f»®ªA
¡«Ã_IC ©ƒNøB_Ø îøB_ŒƒI ¡»ŒaDI …ŒªG AîUjÕ ∆C ‹G ΩŒ∏ªA ¡»ƒø ©ƒø …√C À jvø lÕlß îI À ¡»ƒŒI ‘jU Bñ  ÃQfY ¡»ŒIC ïG AîUi Bù À
ïG ¡_»®ø îøB_ŒƒI æB_miG ”_ºß AÀj_uC À πªg …ª AÀj∑g À ¡«BIC AîUAjØ ¡»ŒªG Pei ¡»NßBzI AÀfUÀ ¡»ßBNø AÃZNØ Bù À πªg ≈ø
. ¡»I ¢Bê ∆C ‹G …I …ƒMDŒª A ≈ø B¥QÃø ¡»ƒø haC ∆C f®I πªg ”ºß ¡»¥ØAÀ ”NY ”IDÕ Ã« À jvø
À ∫Ã_aC B_√C œ_√G : æB_≥ À …_n∞√ …Øjß À  BaC …ŒªG ‘ÀE ±mÃÕ ”ºß Aúae Bù À îøBŒƒI ¡»®ø À jvø ïG AÀjØBm À BŒ√BQ AÀl»É ¡Q
. fŒ∏ªA ≈ø f«BrŒm Bñ o◊NJÕ ‹ ∆C …Œº®Ø  fƒß …nJê ∆C fÕjÕ …√C   aC
AêB≥ ∆Àf¥∞M Ag Bø - ¡»Œºß AúJ≥C À - AêB≥ ∆Ã≥iBnª ¡∏√G ®ªA B»NÕC ∆g¤ø ∆gDØ …ŒaC ΩYi ü “ÕB¥nªA Ω®U ¡«kB»Ä ¡«l»U Bù À
: AêB_≥ . î≥iBm Bƒ∑ Bø À ~ifiA ü fn∞ƒª Bƒ◊U Bø ¡N¿ºß f¥ª BM : AêB≥ ¡Œßk …I B√C À ®I Ωõ …I ’BU ≈ù À πºùA ™AÃu f¥∞√ :
…ŒaC ’BßÀ ΩJ≥ ¡»NŒßÀDI CfJØ BƒƒŒI B¿ŒØ ∂iBnªA –lå πªh∑  ⁄AlU Ã»Ø …ºYi ü fUÀ ≈ø  ⁄AlU : AêB≥ îIgB∑ ¡Nƒ∑ ∆G  ⁄AlU B¿Ø
. πªhI …≥ mA À …Œºß |J¥ªBI jøC ¡Q …ŒaC ’BßÀ ≈ø B»UjbNmA ¡Q
∆C _´ î_nÕE ¡»Œ_IC ïG AÃ_®UjØ ©_∞ƒÕ ¡_ºØ J_∏ªA cŒ_rªA …_ŒIDI “_õi …√B∏ø ¡«fYC haDÕ ∆C  ÃªDm ”NY …≥› G ü …MÃaG …®UAjØ
œ_ª ∆gD_Õ ”_NY ~ifiA `j_IC ≈ºØ ±mÃÕ ü ¡N jØ Bø ΩJ≥ ≈ø À A ≈ø B¥QÃø ¡∏Œºß haC f≥ ¡∑BIC ∆C Aÿº®M C : ¡ æB≥ ¡« J∑
. AÀiBm À jvñ œ¥JØ î¿∑BáA a ë À œª A ¡∏ê ÀC œIC
ïÃ_M ¡_Q B_®Œö ¡_»I ŒMD_Õ ∆C A ”_nß ΩŒö vØ AjøC ¡∏n∞√C ¡∏ª OªÃm ΩI : æB≥ wv¥ªA …Œºß AÃv≥ À ¡»ŒIC ïG AîUi B¿ºØ
B_òG : æB_≥ ±_mÃŒª  fUÀ À ΩÕÃÒªA …√lY ”ºß  Ãø‹ B¿ºØ ¡Œ§∑ Ã»Ø ∆láA ≈ø  BƒŒß OzŒIA À ±mÃÕ ”ºß ”∞mC BÕ , æB≥ À ¡»ƒß
≈_ø AÃ_mDŒM ‹ À …_ŒaC À ±_mÃÕ ≈_ø AÃ_nnZNØ AÃJ«gA I BÕ : ¡ æB≥ ¡Q ∆ÿº®M ‹ Bø A ≈ø ¡ºßC À A ïG œ√lY À œRI AÃ∏qC
. B¿»I AÀj∞§M ∆C ÃUiC œ√HØ A `Ài
–h_ªA ¡»Œ_aC À ¡»_º«C À ¡»_n∞√C ü  Ãõ _mA À …ŒªG AÃßjzM  fƒß AÃvbq B¿ºØ ±mÃÕ ”ºß AÃ√gDNmA À jvø ïG ¡»ƒø j∞√ iBnØ
B_ƒŒaDI B_ƒŒºß ∂f_vM À Ω_Œ∏ªA B_ƒª ≤ÀDØ —BUlø “ßBzJI Bƒ◊U À “ƒnªA À LfÜBI jzªA Bƒº«C À Bƒnø f≥ lÕl®ªA B»ÕC BÕ : îº÷B≥ …≥ mA
. î≥fvNùA –lè A ∆G ∂B≥ m‹BI …N∏ºó –hªA
B_¿ ≈Õf_mBáA î´B_JªA ≈®_zŒª À …_ŒaC if_≥ À  if≥ ≈®Ø ª À …ª ¡ ‹hNmA ≈ø ¡´jªBI ±mÃÕ ∆l®Œª ïB®M …N¿º∑ O¥Y πªg fƒß À
: æB≥ ? ±mÃÕ O√fi π√G C : AêB≥ ? ∆ú«BU ¡N√C gG …ŒaC À ±mÃŒI ¡Nº®Ø Bø ¡N¿ºß Ω« : ¡ æB≥ À …n∞√ ¡»Øj®Õ ∆C ±mÃÕ eAiDØ
B_ƒ∑ ∆G À B_ƒŒºß A ∫j_QE f_¥ª BM : AêB≥ îƒn A jUC ©ŒzÕ ‹ A ∆HØ vÕ À µNÕ ≈ø …√C BƒŒºß A ≈ø f≥ œaC Ah« À ±mÃÕ B√C
. ≈ÕjIBvªA ©ø A ∆C À î¥N¿ºª “J≥B®ªA ∆C À ’BrÕ ≈ø æhÕ À ’BrÕ ≈ø l®Õ A ïG jøfiA ∆C AÀf»q À ¡»J√hI AÃØ ßBØ î◊ Bà
. ¡»øAj∑G ü eAk À …ŒªG ¡»Ij≥ À ¡∏ª A j∞¨Õ ¬ÃŒªA ¡∏Œºß KÕjRM ‹ : æB≥ À iB∞¨Nm‹A À Ã∞®ªBI ±mÃÕ ¡»ºIB¥Ø
≈ù LÃ¥®Õ æB≥ ®ªA OºvØ Bù À nºª AÀl»VNØ A vI PDÕ …ŒIC …UÀ ”ºß  Ã¥ºŒØ …vŒ¿¥I AÃJ«hÕ À ¡»Œº«C ïG AîUjÕ ∆C ¡«jøC ¡Q
_rJªA  ’B_U B_ù À , ¡Õf_¥ªA πª›_y œ_∞ª π√G BM : …ŒƒI ≈ø  fƒß ≈ø æB≥ ∆Àfƒ∞M ∆C ‹ ê ±mÃÕ \Õi fUfi œ√G : …ŒƒI ≈ø  fƒß
: ¡_∏ª Ω_≥C C : …_ŒƒJª LÃ¥®Õ æB≥ wŒ¿¥ªA ë À …I K«g Bø î®I  jvI …ŒªG …√BZJm A ejØ A vI fMiBØ …»UÀ ”ºß wŒ¿¥ªA ”¥ªC
. ¡ŒYi iÃ∞¨ªA ë …√G œIi ¡∏ª j∞¨NmC ≤Ãm : æB≥ î◊ Ba Bƒ∑ B√G BƒIÃ√g Bƒª j∞¨NmA B√BIC BÕ : AêB≥ ∆ÿº®M ‹ Bø A ≈ø ¡ºßC œ√G
À tj_®ªA ”_ºß …_ÕÃIC ©Øi À πºùA iAe ¡»ºaeC À ≈øfiA ¡«BÒßC À …ÕÃIC …ŒªG ¡y À ±mÃÕ ¡»ºJ¥NmA À ±mÃÕ ïG n¿ºª AÀl»É ¡Q
j∏_q ¡_Q B_¥Y œ_Ii B»º®U f≥ ΩJ≥ ≈ø –BÕ⁄i ΩÕÀDM Ah« OIC BÕ ±mÃÕ æB≥ ,  fªÀ ≈ø jrß fYC À …MCjøA À LÃ¥®Õ AfVm …ª AÀja
. ¡º®ªA À πºùA …÷BNÕG À …ƒß ¬B§®ªA K÷AêA ©Øe ü …®ƒu ±ŒÒª ”ºß A
ïG ¡«Ãßf_Õ ∆B_∑ À , ¡»Œ_Ø …÷›I ≈nY À ¡»Œºß …N¿®√ Ωz∞ª AfÕfq BJY ±mÃÕ ∆ÃJê jvø Ω«C ∆B∑ À , jvñ LÃ¥®Õ æE œ¥I À
. ≈ø¤ùA —iÃm ü À ≈VnªA “v≥ ü eiÀ B¿∑ (¬›nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG …÷BIE “ºø À fŒYÃNªA ≈Õe

: “ÕîùA …Nªlƒø À …Œºß A ”ƒQC Bø - 2


À S_ÕeBYfiA Ω_ÕÀDM ≈ø …¿ºß À B¿ºß À B¿∏Y A  BME f≥ À , îƒn A ≈ø ∆B∑ À B¥Õfu ∆B∑ À îvºbùA ≈ø (¬›nªB»Œºß) ∆B∑ -
’BŒJ√fiA ≈ø (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG À `Ã√ æE ”ºß ”ƒQC Bñ …Œºß ”ƒQC À ±mÃÕ —iÃm îáBvªBI …¥áC À …Œºß …N¿®√ C À A  BJNUA f≥
. ¬B®√fiA —iÃm ¡»ŒØ  j∑g f≥ À

: —jyBáA —AiÃNªA ü …Nv≥ - 3


B_ƒIA À , ∆Ã_ªÃ√k À j∑BnÕ À AeÃ»Õ À –À‹ À ∆î À LÃ¥®Õ j∏I îIÀCi “◊Œª ÃI : —jrß QA LÃ¥®Õ ÃI ∆B∑ À : —AiÃNªA OªB≥
. qC À , eBU “◊Œª “ÕiBU “∞ªk BƒIA À , œªBN∞√ À , ∆Ae ΩŒYAi “ÕiBU “»ºI BƒIA À , îøBŒƒI À , ±mÃÕ ΩŒYAi
. ¬AiC ∆AfØ ü AÀfªÀ ≈ÕhªA LÃ¥®Õ ÃI ’‹¤«
±_mÃÕ ”MC À , …ŒIC œMCjøA “∞ªk I À “»ºI I fƒß ¬›´ ë À ¡ƒ¨ªA …MÃaG ©ø ”ßjÕ ∆B∑ “ƒm —jrß ©Jm ≈IA ∆B∑ gG ±mÃÕ OªB≥
‘Ci B_¿ºØ B_√úø B_vŒ¿≥ …_ª ©ƒ_vØ …NaÃbŒ_q ≈_IA …_√fi …ŒƒI j÷Bm ≈ø jR∑C ±mÃÕ KYDØ ΩŒ÷AjmG BøC À , ¡»ŒIC ïG “ÕejªA ¡»N¿Œ¿ƒI
. ¬›nI  Ã¿º∏Õ ∆C AîŒÒNnÕ À  Ãz¨IC …MÃaG ©Œö ≈ø jR∑C …JYC ¡«BIC ∆C …MÃaG
ü B_ølY ∆ÃøkB_Y ≈_ç B_»Ø : O_¿ºY –h_ªA ¡_ºáA Ah_« Aî A : ¡ æB¥Ø …ª Bz¨I BzÕC AÀeAekBØ …MÃaG aDØ B¿ºY ±mÃÕ ¡ºY À
. ølá PfVm À ¡∏ølY O BNYBØ OJvN√A À OøB≥ ølY AgG À Ω∞áA
. …ø›∑ ΩUC ≈ø À …ø›YC ΩUC ≈ø …ª Bz¨I BzÕC AÀeAekA À , BÒºnM BƒŒºß °ºnNM ¬C B∏ºø BƒŒºß πºó πº®ª C …MÃaG …ª æB¥Ø
œ_ª —fUBm BJ∑Ã∑ jrß fYC À j¿¥ªA À o¿rªA AgG À BzÕC B¿ºY O¿ºY f≥ œ√G : æB¥Ø …MÃaG ”ºß …v≥ À jaE B¿ºY BzÕC ¡ºY ¡Q
ïG π_ª fV_nƒª πMÃaG À πøC À B√C œMDÕ Ω« ? O¿ºY –hªA ¡ºáA Ah« Bø : …ª æB≥ À  ÃIC  j»N√BØ …MÃaG ”ºß À …ŒIC ”ºß …v≥ À ,
. jøfiA •∞ZØ  ÃIC BøC À …MÃaG  fnZØ ~ifiA
æB_¥Ø , ¡»ŒªG πºmiDØ æB®M ? ¡Œ∏q fƒß ∆ÃßjÕ πMÃaG oŒª C : ±mÃŒª ΩŒ÷AjmG æB¥Ø ¡Œ∏q fƒß ¡»ŒIC ¡ƒ´ AÃß ª …MÃaG ”zø À
 f_UÃØ ¡Œ∏_q ïG ”MD_Ø ∆À _Y ’B_ À ≈_ø …ºmiDØ A a œª ei À ¡ƒ¨ªA “ø›m À πMÃaG “ø›m j§√A K«gA : …ª æB¥Ø Ag B√C B« : …ª
f_≥ : Ω_UjªA æB_¥Ø ? ∆Ã_ßjÕ ≈ÕC œ√ aC œMÃaG KªB B√C : æB¥Ø ? KºÒM Ag Bø : ›÷B≥ ΩUjªA …ªDnØ Ω∞áA ü æBy ë AgG À ΩUi
. ∆BQÀe ü ¡«fUÃØ …MÃaG ’AiÀ ±mÃÕ K«hØ ∆BQÀe ïG K«hƒª : ∆ÃªÃ¥Õ ¡»N® œ√fi Bƒ« ≈ø AúÑiA
¡_º« ∆·_Ø ¬eB_≥ ¬›_YfiA KYB_u Ah_« Ag Ã_« : |®Jª ¡»z®I æB¥Ø  ÃNŒ¿Œª …ª AêBNYA ¡»ŒªG L ≥A Bø ΩJ≥ fŒ®I ≈ø  ÀjvIC B¿ºØ
æB_≥ À ¡»ÕfÕC ≈ø  h¥√C À îIÀCi ©¿nØ ? …ø›YC ∆Ã∏Õ Ag Bø ‘jƒØ …º∑C –ei sYÀ : æÃ¥√ À iBI‡A  h« ‘fYG ü …YjÒ√ À …ºN¥√
ïG  e _ª ¡»Õf_ÕC ≈_ø  h¥ƒÕ œ∏ª AfÕ …ŒªG AÀfó ‹ À “Õ ªA ü ªA j◊JªA  h« ü  ÃYj A Bøe AÃ∏∞nM ‹ : îIÀCi ¡ æB≥ À …ºN¥√ ‹ :
j_◊JªA B_øC À j◊JªA ü  ÃYj À  ÀhaC À …Œºß –hªA ∆úùA wŒ¿¥ªA …vŒ¿≥ ±mÃÕ ≈ß Aîºa ¡»√C …MÃaG ïG ±mÃÕ ’BU Bù ∆B∏Ø …ŒIC
. ’Bø B»ŒØ oŒª “´iBØ O√B∏Ø
B_√e‹ À B√B_nºI À ’A N_∑ “_ºøBY ¡ B_ö À , eB®ºU ≈ø “ºJ¥ø ŒßB G “ºØB≥ AgG À AÀj§√ À ¡»√ÃŒß AîØjØ BøB® Aú∑DŒª AÃnºU ¡Q
BƒÕf_ÕC ≈_∏M ‹ À ŒßB_ „ª …_®ŒJƒØ AêB_®M ? …øe œ∞é À B√BaC ΩN¥√ ∆C —f÷B∞ªA Bø : …MÃa‚ AgÃ»Õ æB¥Ø jvø ïG B»I AêlƒŒª îJ«Ag
. …MÃaG …ª ©¿nØ Bƒ¿á À B√ÃaC …√fi …Œºß
ïG ±_mÃŒI AÃMD_Ø “_z∞ªA ≈_ø ≈Õjr®I ŒßB „ª ±mÃÕ AÃßBI À j◊JªA ≈ø  Àf®uC À ±mÃÕ AÃJZnØ iBÉ ∆ÃŒ√BÕfø æBUi kBNUA À
≈_ÕC ïG B_√C À , AeÃUÃø oŒª fªÃªA : æB≥ À …MÃaG ïG ©Ui ¡Q …IBŒQ ∂l¿Ø j◊JªA ü oŒª ±mÃÕ AgG À j◊JªA ïG îIÀCi ©Ui À , jvø
. ? K«gC
: AêB_≥ À ¡»ŒIC ïG  ÀjzYC À ∆úùA wŒ¿¥ªA AúmiC À , ¬fªA ü wŒ¿¥ªA AÃn¿´ À ‘l®ùA ≈ø BnŒM AÃÅg À ±mÃÕ wŒ¿≥ AÀhaDØ
…_IBŒQ LÃ¥®Õ ∂l¿Ø BmA ØA ±mÃÕ p ØA …º∑C –ei sYÀ IA wŒ¿≥ : æB≥ À …¥¥ZNØ ? ‹ ¬C ë πƒIA wŒ¿≥ C µ¥Y , Ah« B√fUÀ
_IA ïG æl_√C œ_√G : æB_≥ À ‘l®NÕ ∆C ”IDØ  Àl®Œª …MBƒI ©Œö À …ŒƒI ©Œö ¬B¥Ø — R∑ BøBÕC …ƒIA ”ºß `B√ À …ÕÃ¥Y ”ºß BZnø ©yÀ À
.  ÃIC …Œºß ”∏I À “ÕÀB A ïG BZ÷B√
ŒßB_ ‚A f_Õ ≈_ø - –j_vø Ω_Ui ¢jrªA oŒ÷i ∆ÃßjØ œva iB∞Œ ÃØ -  A qA À jvø ïG æl√DØ ±mÃÕ BøC À : —AiÃNªA OªB≥
. –jvùA  fŒm OŒI ü ∆B∑ À BZUB√ ›Ui ∆B∏Ø - ±mÃÕ ©ø LjªA ∆B∑ À , ∫Bƒ« ïG  Ãªl√C ≈ÕhªA
À - …NŒI ïG …º∑ÃØ …øfa À …ŒƒŒß ü “¿®√ ±mÃÕ fUÃØ -  fŒI …ZVƒÕ LjªA ∆B∑ ©ƒvÕ Bø Ω∑ ∆C À , …®ø LjªA ∆C  fŒm ‘Ci À
À , ±mÃÕ KJnI –jvùA OŒI ∫iBI LjªA ∆C …ª ∆B∑ Bø Ω∑ ”ºß À - …NŒI ”ºß …º∑À îY ≈ø ∆B∑ À , …ª ∆B∑ Bø Ω∑  fÕ ïG ©Øe
‹G B◊Œ_q ≤j_®Õ …_®ø ≈_∏Õ À - ±_mÃÕ f_Õ ü …ª ∆B∑ Bø Ω∑ ∫ Ø Ω∞áA ü À - OŒJªA ü …ª ∆B∑ Bø Ω∑ ”ºß LjªA “∑jI O√B∑
. j§ƒùA ≈nY À —iÃvªA ≈nY ±mÃÕ ∆B∑ À , Ω∑DÕ –hªA lJàA
Ag Ã_« :  fŒ_m —Cjø‹ æB≥ À - ”IDØ œ®ø ©VÒyA : OªB≥ À - ±mÃÕ ïG B»ŒƒŒß O®Øi  fŒm —CjøA ∆C - iÃøfiA  h« f®I TfY À
- …_MCjøA π_√fi ∫ _´ B◊Œ_q _ß π_nô À , O_ŒJªA Ah« ü ë oŒª œªG …®Øe f≥ …ªBø Ω∑ À - OŒJªA ü Bø œ®ø ≤j®Õ ‹ –fŒm
B_»J√BÄ ©VÒ_zÕ ∆C B_ ©¿_nÕ …_√C - B_øÃŒØ B_øÃÕ ±_mÃÕ O_¿º∑ gG ∆B∑ À ? A ïG ’”ÒaC À ? ¡Œ§®ªA jrªA Ah« ©ƒuC ±Œ∏Ø
. B»®ø ∆Ã∏Œª
: “_º÷B≥ …_IÃRI …N∏_nøDØ - O_ŒJªA ü ∫B_ƒ« O_ŒJªA Ω«C ≈ø ∆Bn√G ≈∏Õ À - …º¿ß Ω¿®Œª OŒJªA Ωae …√C O≥êA Ah« Ãç TfY ¡Q
B_»√C - XiB_a ïG Lj_« À B«f_Õ ü …_IÃQ ∫j_M …_√C PCi Bù ∆B∑ À , XiBa ïG Xja À Lj« À B«fÕ ü …IÃQ ∫ Ø - œ®ø ©VÒyA
. BƒJßAfŒª œ√A ß ΩUjI BƒŒªG ’BU f≥ ! AÀj§√A : “º÷B≥ ¡»N¿º∑ À B»NŒI Ω«C PeB√
À Lj_« À √B_Ä …_IÃQ ∫j_M …_√C Oaj_u À - œMÃ_u O®Øi œ√C © Bù ∆B∑ À , ¡Œ§ß PÃvI OajvØ œ®ø ©VÒzŒª œªG Ωae
. XiBa ïG Xja
JßAf_Œª B_ƒŒªG …I O◊U –hªA œ√A ®ªA fJ®ªA œªG Ωae : “º÷B≥ ¬›∏ªA Ah« ΩRñ …N¿º∏Ø - …NŒI ïG  fŒm ’BU ”NY B»J√BÄ …IÃQ O®yÃØ
. XiBa ïG Lj« À √BÄ …IÃQ ∫jM …√C Oaju À - œMÃu O®Øi Bù ∆B∑ À -
À  fŒ_m ±_mÃÕ h_aDØ - œ_õ …J_z´ ∆C ∫fJß œI ©ƒu ¬›∏ªA Ah« KnÅ - “º÷B≥ …I …N¿º∑ –hªA …MCjøA ¬›∑  fŒm © Bù ∆B∏Ø
. ≈VnªA OŒI ü ∫Bƒ« ∆B∑ À , …ŒØ îmÃJä πºùA ‘jmC ∆B∑ –hªA ∆B∏ùA - ≈VnªA OŒI ü …®yÀ
f_Õ ïG ≈V_nªA O_ŒI oŒ_÷i ©Øf_Ø - ≈VnªA OŒI oŒ÷i Œß ü …ª “¿®√ Ω®U À - B∞Òª …ŒªG °nI À ±mÃÕ ©ø ∆B∑ LjªA ≈∏ª À
j_§ƒÕ ≈V_nªA O_ŒI oŒ_÷i ≈∏Õ À , ΩøB®ªA ë ∆B∑ ∫Bƒ« ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø Ω∑ À , ≈VnªA OŒI ü ≈ÕhªA - ‘jmfiA ©Œö ±mÃÕ
. …ZVƒÕ LjªA ∆B∑ ©ƒu B¿»ø À , …®ø ∆B∑ LjªA ∆fi -  fÕ ü Bû “NJªA B◊Œq
≈ÕkBJàA oŒ÷i À ∆ÃßjØ —B¥m oŒ÷i B√B∑ B¿»√C …vbºø À - jvø ∆ÃßjØ BÕ⁄i À B¿«BÕ⁄i À ≈VnªA YBu “v≥ —AiÃNªA O≥Bm ¡Q
_ÒªA ∆C j_a‡A À , Aj_ú j_v®Õ …_√C …_øBƒø ü —B¥nªA oŒ÷i ‘CjØ - ±mÃÕ fƒß ¢jrªA oŒ÷i ≈Vm ü ∆ÃßjØ B¿»nJZØ  BJ√gC -
Ω_∑C À …JºvI œ√BRªA À , µIBnªA …º¨q ∆ÃßjØ œ¥m ïG …ßÃUjI - æÀfiA BÕ⁄i ®Ø ±mÃÕ BŒN∞NmBØ - …mCi ”ºß …ºõ ¬B® ≈ø Ω∑DM
. πªg  Bn√C ∆BÒŒrªA ≈∏ª ≈VnªA ≈ø Xjë …º®ª - ∆ÃßjØ fƒß  j∑hÕ ∆C œ≥BnªA æDm À , …¿á ≈ø ÒªA
O_∞≥À j_§ƒùA “_ZŒJ≥ “_ªÀl»ø PAj¥I ©Jm À - j»√ ≈ø OUja j§ƒùA “ƒnY ∆B PAj¥I ©Jm - …øBƒø ü ∆ÃßjØ ‘Ci îNƒm f®I ¡Q
“_¥Œ≥i ΩIBƒ_m ©J_m À - “_ƒŒ “ƒ_nY j_za ΩIBƒ_m ©Jm ‘CjØ ¬B√ ¡Q - ∆ÃßjØ •¥ŒNmBØ ∆B¿nªA ΩÕkB»ùA Oº∑DØ - ’” BrªA ”ºß
¡»Œºß w≥ À - B»÷B¿∏Y À jvø —jZm ©ö À - πªg ∆ÃßjØ æB»Ø “ƒŒ¿nªA “¥Œ≥jªA Oº∑DØ - B«’AiÀ “NIB√ “Œ≥jrªA \ÕjªBI “YÃ∞ºø
.   J®M ≈ß AÀlV®Ø  BÕ⁄i
-  iB_zYHI ∆Ã_ßjØ jøD_Ø - ¬B_ƒ¿ºª   J_®M K_ŒVß ≈ø  f«Bq Bø j∑g À ∆Ãßj∞ª  j∑hØ - ±mÃÕ —B¥nªA oŒ÷i j∑eA πªg fƒß À
A _aC f_≥ - f_YAÀ ∆Ã_ßjØ ¡_ºY ∆Ã_ßj∞ª ±_mÃÕ æB¥Ø - ‘jaC f®I —jø …øBƒø ü  Ei B¿ŒØ  BN∞NmA À - …¿º∑ …Œºß ΩaeC B¿ºØ
©J_nªA PAj¥JªA À , fYAÀ ¡ºY ë îƒm ©Jm ü “ƒnáA ©Jm ΩIBƒm À - îƒm ©Jm ü “ƒnáA ©JnªA PAj¥JªA : ©√Bu ë Bñ ∆ÃßjØ
B_ßÃU îƒ_m ©Jm ∆Ã∏Õ - “Œ≥jrªA \ÕjªBI “YÃ∞ºùA “´iB∞ªA ©JnªA ΩIBƒnªA À - îƒm ©Jm œ« B«’AiÀ O®º ªA - “ZŒJ¥ªA “¥Œ≥jªA
.
- j_vø ~iC Ω∑ ü B¿Œ§ß BJ®q “øeB≥ îƒm ©Jm Ag ë , ©√Bu ë Bø À ∆Ãßj∞ª A j»£C f≥ - ∆ÃßjØ …I O¿º∑ –hªA jøfiA ë
Ω_UC ≈_ø ~ifiA ü ©J_nªA ≤j®Õ ‹ À , ~ifiA ™ÃÜA ±ºNÕ À jvø ~iC ü ©JnªA Ω∑ ”nƒŒØ - BßÃU îƒm ©Jm B«f®I ¬Ã¥M ¡Q
™j_nø A À A fƒß ≈ø ij¥ø jøfiA ∆flØ - îMjø ∆ÃßjØ ”ºß ¡ºáA iAj∏M ≈ß BøC À , AfU AfÕfq ∆Ã∏Õ …√fi -  f®I ™ÃÜA πªg
. …®ƒvª
“_º´ o_ú haDÕ À - ~ifiA ”ºß AiB§√ Ω∑ÃŒØ ∆ÃßjØ Ω®∞Õ jvø ~iC ”ºß …º®è À - B¿Œ∏Y À A vI ›Ui ∆ÃßjØ j§ƒŒª ∆·Ø
∆f_ùA ü B_øB® ∆ÃßjØ fÕ OÑ BZ¿≥ ∆Ã√lë À - “øeB¥ªA —fŒÜA îƒnªA  h« ¬B® ©Œö ∆î¿VŒØ - ©JrªA m ©Jm ü jvø ~iC
. ™ÃÜBI ~ifiA ~j¥ƒM ›Ø - jvø ~iC ü ∆Ã∏M ªA ™ÃÜA m ©Jnª - ~iflª — ag ¬B®ÒªA ∆Ã∏ŒØ …√ç∞ê À -
©_ºa À - B»√Ã◊_q ©_Œö ü “∏º¿ùA —iBøG  BÒßC À - …øj∑C À   J®M À ±mÃÕ ¬›∑ ≈nZNmA ∆ÃßjØ ∆C - …vbºø Bø —AiÃNªA OªB≥
h_aC À , AÃ_®∑iA ∆C : …_øBøC –eÃ_√ À “_uBàA …NJ∑jø ü …J∑iC À - …¥ƒß ü K«g ∂à ©yÀ À - xÃI LBŒQ …nJªC À …óBÇ …Œºß
. —iAeG ≈nYC LfÜA m ü ¡Q - KvàA m ü iÃøfiA jIfÕ ±mÃÕ
À AÀiB_nØ B_øB® AÀh_aDŒØ - j_vø ïG AÃ_ÒJ»Õ ∆C …ŒƒI LÃ¥®Õ jøC - ∆B®ƒ∑ ~iC “ƒnªA O¿ß Bù …√C - …vbºø Bø —AiÃNªA OªB≥ ¡Q
æB_≥ - B_øB® – _rƒª ∆B_®ƒ∑ ~iC ≈_ø : AêB_≥ ? ¡N_◊U ≈ÕC ≈ø ¡ Dm À ’B∞Ä ¡»¿º∑ À ¡ j∏ƒM À ¡»Øj®Ø - ±mÃÕ ”ºß Aúae
B_ƒø f_¥Ø B_aC jrß QA Bƒ∑ - ∆B®ƒ∑ ü fYAÀ ΩUi ’BƒIC B®Œö ≈ç : AêB≥ - B«Àfn∞Nª BƒyiC ïG ¡N◊U ¡N√C oŒmAÃU ΩI : ±mÃÕ
. jrªA À eBn∞ªA ≤j®√ ‹ ’BƒøC B®Œö ≈ç À - πMjzÅ ∆Ã≥BJªA À , BƒŒIC fƒß ¬ÃŒªA ë B« B√j¨uC œ¥I À - fYAÀ
B_¿ŒØ ¡∏≥f_v√ ”_NY - ¨_vªA ¡∑B_aC B√Àj_zÑ ”_NY ¡∏ºŒJ_m œºé ‹ À - oŒmAÃU ¡∑Aj√ ≈ç ∆ÃßjØ —BŒY À ‹ : ±mÃÕ æB≥
À ∆B®ƒ∑ ïG AîUjÕ ∆C ¡ ∆gC À - ¡»√ÃŒß ¬BøC  fŒ≥ À ∆î ¡»ƒŒI ≈ø haC À ¡«jzYC ¡Q - ¬BÕC “Q›Q AÃnJZØ ¡»I jøDØ ∆ÃßfM
. ¨vªA ¡»ŒaDI AÃ◊Œè
LÃ_¥®Õ ”ID_Ø - wv¥ªA …Œºß AÃv≥ À ¡»ŒIC ïG AîUjØ Ω®∞Ø - …ªfß ïG ¡»ƒø fYAÀ Ω∑ “zØ ejM À BZ¿≥ ¡»NŒßÀC flô ∆C jøC ¡Q
. æB≥ À - ¡»®ø îøBŒƒI ΩmjÕ ∆C
¡∏ªÃ_≥ ü DmC f≥ : æB≥ À - AfIC πªg ∆Ã∏Õ ‹  ÀhaDM ∆C ∆ÀfÕjM îøBŒƒI À - eÃ¥∞ø ∆î À eÃ¥∞ø ±mÃÕ e‹ÀfiA œ√ÿNøfßC
- j_aE dC ¡_∏ª Ω_« À ? f_®I œ_Y ¡∑Ã_IC Ω_« : ›÷B_≥ BƒM _rß ≈_ß À B_ƒß æDm …√G : AêB≥ –fƒß  Ã¿N∑jM BaC ¡∏ª ∆G : ΩUjºª
. æÃ¥Œm …√C ¡º®√ Bƒ∑ Bø À BƒªDm B¿∑  B√ aDØ
. ¡∏ŒaDI œªG AÃ◊ŒU
≈_nYC ≈_ø AÀh_aDÕ ∆C ¡«jøC À , ¡»®ø …I ¡»IB«g ü ∆gDØ - îøBŒƒI …ŒªG ejÕ ∆C µQÃùA AeÃ»Õ  BÒßC ”NY - ©ƒNô LÃ¥®Õ ælÕ ¡ºØ
. Aú®∞Ø ¡»NŒßÀC ü ¡»ŒªG Pei ªA - “z∞ªA —juC ¡»®ø AÀhaDÕ ∆C À - ΩUjªA ïG “Õf« ~ifiA ™BNø
¡»NÕf_« …_ª AÃyjß À - ¡ BYi ü ¡»ŒªG Pei ¡»NßBzI ∆C À ¡»NUBÅ  À aC À -  iÃøC ”ºß ±mÃÕ ΩŒ∑À AÃ¥ª jvø AÀeiÀ Bù À
…ŒªG AÃøf≥ À …ª AÀfVnØ ±mÃÕ ”ºß ¡»ºaeC ¡Q - î«jªA ∆î ¡»ŒªG XjaC À ¡ ¡»NzØ ∆C ¡« aC À - ¡»øj∑C À ¡»I KYjØ
j_øC ¡_Q - …_ª B_ße À …_øj∑DØ ¨_vªA ¡«B_aC …_Œºß AÃyjß À - ¡»ŒIC “ø›m ≈ß À ¡ BY ≈ß ¡«jn∞NmA À ¡»I KYjØ - ¡»NÕf«
. ¡«fYÀ îÕjvùA ≈ø  fƒß ≈ù À ¡«fYÀ ¡ À ,  fYÀ …ª ¬f¥Ø ¬B®ÒªA ¡Õf¥NI
’B_yC B_¿ºØ - Ω_®∞Ø ¨_vªA ¡»Œ_aC æf_ß ü “_mB ©_zÕ ∆C À - ¡»NÕf_« B»ŒØ pfÕ ∆C À - BøB® ¡»NŒßÀC flô ∆C …ºŒ∑À jøC ¡Q
. AÃØjv√A À ¿áA ”ºß æBYjªA AÀfq f´ ≈ø \JvªA
pB_ ¡N≥jm - —’Bm‚BI ∆BnY‚A ¡NÕkBU ¡N®ƒu Bø o◊I : ¡ Ω≥ À ¬Ã¥ªA ∫ieC …ºŒ∑ê æB≥ AÀf®NJÕ Bù À - “ƒÕfùA ≈ø AÃUja B¿ºØ
ü B«B√f_UÀ _ªA “_z∞ªA Ag Ã_« , π_ªg ≈ø B√BqBY : AêB≥ À , æÃ¥ªA Ah« ™B¿NmA ≈ø AÃN»JNØ …I æD∞NÕ À - …ŒØ LjrÕ –hªA –fŒm
B_®Œö ≈ç À - ΩN¥Õ …ºYi ü pBÒªA fUÀ ≈ø , BJ«g ÀC “zØ ∫fŒm OŒI ≈ø ∂jn√ ±Œ∏Ø - ∆B®ƒ∑ ≈ø ¡∏ŒªG B»I Bƒ◊U BƒªAfß  AÃØC
≈ø CfNIA À B»rN∞Õ haDØ - …ZNØ À …ªfß ¡»ƒø fYAÀ Ω∑ æl√C À , ¡ Àfß ïG AÀieBJØ ’AlÜA ≈ø …ª AÀj∑g Bñ œyjØ - ∫fŒm fŒJß
. …ªfß ≈ø pBÒªA XjaC À ¨vªA ïG ”»N√A ”NY - J∏ªA
- K√h_ªBI î_Ø ®ø ≈Õih_N®ø ¡ Ã≥ …Œºß AÀeBßC À - ±mÃÕ ”ºß Aúae À “ƒÕfùA ïG AîUi À - ¡»IBŒQ AÃ≥lø …MÃaG πªg ‘Ci B¿ºØ
. ¡∏ŒIC ïG ¬›nI AîUiBØ ¡N√C BøC À ,  fƒß BƒßBNø fUÀ ≈ø ‹G haD√ ∆C BqBY : æB¥Ø - ΩVàA À ∆Aà A À iB¨vªA ’B¿Œm ¡»Œºß À
π_ªg ¡«B_IC AêDnØ - îøBŒƒI iBzYHI ±mÃÕ ¡«jøC îY - ¡»ŒIC ©ø ¡»Nv≥ …ª j∑g À - …õ mA À …ŒªG ™jzM À AgÃ»Õ …ŒªG ¬f¥NØ
¡_»®ø oŒ_ª À - ¡«B_IC AÃ_≥›Õ ∆C ∆îŒÒN_nÕ ‹ ¡_»√C j_∑g À - …_ŒªG îøBŒƒI ejÕ ∆C ”ºß ∂BRŒùA AgÃ»Õ  BME ”NY - ’BI‚A fqC ”IDØ
j_¥Nª - îøB_ŒƒI µ_ºÒÕ À …n∞ƒª AfJß îøBŒƒI ∆B∏ø  haDÕ ∆C …ªDm ¡Q - …N≥À ≈ø PBù πªg ¡»ƒø © ê cŒrªA ¡«BIC ∆C À , îøBŒƒI
. ±mÃÕ …øC ≈ø …ŒaC f¥Ø f®I …I o√DNnùA ¡»ŒIC îß πªhI
 f_ƒß f_YC ±¥Õ ¡ºØ ß ∆Bn√G Ω∑ AÃUjaC djvØ -  fƒß î∞≥AêA ©Œö ‘fª …n∞√ °JzÕ ∆C ±mÃÕ ©ÒNnÕ ¡ºØ : —AiÃNªA OªB≥
C ±mÃÕ B√C : …MÃa‚ ±mÃÕ æB≥ À , ∆ÃßjØ OŒI © À ∆ÃÕjvùA ©¿nØ - ’B∏JªBI …MÃu µº DØ …n∞ƒI …MÃaG ±mÃÕ ≤jß îY -
. …ƒø AÃßBMiA ¡»√fi  ÃJŒè ∆C …MÃaG ©ŒÒNnÕ B¿ºØ ? f®I œIC œY
AãB_N¨M ‹ À AÃ∞_mDNM ‹ ∆‡A À - j_vø ïG  Ã_¿N®I –h_ªA ¡∑Ã_aC ±mÃÕ B√C : æB¥Ø AÃøf¥NØ , œªG AÃøf¥M : …MÃa‚ ±mÃÕ æB≥ À
∆Ã∏Õ ‹ - BzÕC îƒm oú À îNƒm ∆‡A ~ifiA ü ™ÃVºª ∆fi - ¡∏øAf≥ A ºmiC —BŒY ’B¥JNm‹ …√fi - Bƒ« ïG œ√ÿN®I ¡∏√fi
¡N_√C oŒ_ª ∆‡B_Ø “_¿Œ§ß —B_å ¡_∏ª œ¥JN_nŒª À - ~ifiA ü “_Œ¥I ¡_∏ª Ω_®VŒª ¡∏øAf_≥ A ºmiC f¥Ø - eBvY ‹ À “Y›Ø B»ŒØ
. jvø ~iC Ω∑ ”ºß °ºnNø À - …NŒI Ω∏ª AfŒm À ∆Ãßj∞ª BIC º®U f≥ ë À A ΩI - Bƒ« ïG œ√ÿNºmiC
_ø B_JÕj≥ ∆Ã∏M À - ∆BmBU ~iC ü ≈∏nNØ ±¥M ‹ œªG æl√C : ±mÃÕ πƒIA æÃ¥Õ Ah∏« - …ª AêÃ≥ À œIC ïG AÀf®uC À AÃßjmC
À O_√C j_¥N∞M ›◊ª - BßÃU îƒm oú BzÕC ∆Ã∏Õ …√fi ∫Bƒ« πªÃßC À , πª Bø Ω∑ À ∫j¥I À π¿ƒ´ À - πNŒI ÃI À ∫ÃI À O√C
À j_vø ü –f_â Ω∏I œ√C ∆À Ö À , ¡∏¿º∏Õ –hªA ë œ¿Ø ∆C - îøBŒƒI œaC BƒŒß À ‘jM ¡∏√ÃŒß Ag ë À , πª Bø Ω∑ À πNŒI
©_Œö Ω_J≥ À …_¥ƒß ”_ºß îøB_ŒƒI ”∏I À , ”∏I À …ŒaC îøBŒƒI îß ”ºß ©≥À ¡Q Bƒ« ïG œIDI ∆êlƒM À - ∆úV®NnM À ¡NÕCi Bø Ω∏I
. ¡»Œºß ”∏I À …MÃaG
AÃ_v≥ À - ±_mÃÕ —B_ŒÅ  ÀjrI À ¡«BIC AÀ’BVØ - ∆B®ƒ∑ ïG ¡« m À lŒ»VNªA ≈nYC ¡«l»U …√C - …vbºø Bø : —AiÃNªA OªB≥ ¡Q
±mÃÕ K∑i À - jvø ≈ø ∆BmBU ~iC AÀeiÀ À “¿n√ ∆îJm B®Œö ¡« À - jvø ïG B®Œö …º«DI iBm À πªhI jnØ wv¥ªA …Œºß
À B_¨ªBI B_øAj∑G ∆Ã_ßjØ ¡»øj_∑C À - ∫B_ƒ« ¡«j_≥C À …_ŒƒI À …_ªl√C ¡_Q - ›Õà ”∏I À B¥√B®NØ BøeB≥ …Œ¥ª À -  BIC ΩJ¥NnÕ ∫Bƒ« ïG
’B_¥ª f®I jvø ~iC ü LÃ¥®Õ tBß À - “If A ∆ÃnªA OøAe Bø ±mÃÕ ¡ Bß À - jvø ™B¥I ΩzØC ü “®Œy ¡«BÒßC À - ¡»ƒøE
. “ƒm —jrß ©Jm ±mÃÕ
. “UBáA oŒnù B»MCj¥Ø |®I ü ‹G …vbºø B«B√eiÀC ∆Ej¥ªA –gBê B¿ŒØ ±mÃÕ “v≥ ≈ø —AiÃNªA …Nv≥ Bø Ah«
æÃvØ ü BÕ⁄jªA ü ¬›∑

. B»√DrI ’BƒNß‹A - 1
“_≥j∞Nø ≈ÕkAÃ_ø À î√AÃ_≥ ¬Ã_≥ Ω_∑ f_ƒß À , œëiBM ’fI B °JzÕ ‹ “ôf≥ eÃ»ß hƒø PBøBƒùA À ‘⁄jªA jøDI “ÕBƒ®ªA R∑ pBƒªA ∆B∑
B_®∞√ ÀC Aj_q ÀC A a πªhI ∆î≥ÃNŒØ B»MAiBqG P›∏rø B»I ∆úê À , B«kÃøi ∆Ã∞r∏Õ À B»I B»√À ®Õ À PBøBƒùA B»I ∆Ã√lÕ “ßÃNø
. ¡»¿ßlI Ajy ÀC
B_Õ æB_≥ œ®nªA …®ø ≠ºI B¿ºØ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) …ƒIA ü ¡Œ«AjIG BÕ⁄i …ŒØ …√BZJm A ”∏Y B¿∑ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü B»√DrI NßA f≥ À
B_Õ⁄jªA O≥fu f≥ ¡Œ«AjIG BÕ ∆C  BƒÕeB√ À - æB≥ ∆C ïG - jø¤M Bø Ω®ØA OIC BÕ æB≥ ‘jM Ag Bø j§√BØ πÅgC œ√C ¬BƒùA ü ‘iC œ√G I
. 105 : PBØBvªA : #
j_¿¥ªA À o¿_rªA À BJ∑Ã∑ jrß fYC OÕCi œ√G OIC BÕ …ŒIfi ±mÃÕ æB≥ gG $ : (¬›nªB»Œºß) ±mÃÕ BÕ⁄i ≈ø ïB®M  B∏Y Bø B»ƒø À
. 4 : ±mÃÕ : # ≈ÕfUBm œª ¡»NÕCi
Ω_∑DM Al_Ja œ_mCi ∂Ã_Ø Ω_õC œ√AiC œ√G ja‡A æB≥ À Ajú jvßC œ√AiC œ√G B¿«fYC æB≥ $ : ≈VnªA ü ±mÃÕ YBu BÕ⁄i B»ƒø À
. 36 : ±mÃÕ : # îƒn A ≈ø ∫Aj√ B√G …ºÕÀDNI Bƒ◊J√ …ƒø ÒªA
fl_ùA B»ÕC BÕ PBnIBÕ jaC À jza P›Jƒm ©Jm À ≤BVß ©Jm ≈»º∑DÕ ∆B PAj¥I ©Jm ‘iC œ√G πºùA æB≥ À $ : πºùA BÕ⁄i B»ƒø À
. 43 : ±mÃÕ : # –BÕ⁄i ü œ√ÃNØC
ü eiÀ B_ø ”_ºß 39 : … : # ¡ŒªA ü …ŒØh≥BØ PÃIBNªA ü …ŒØh≥A ∆C ”YÃÕ Bø πøC ïG BƒŒYÀC gG $ : ïB®M æB≥ ”mÃø ¬C BÕ⁄i B»ƒø À
. BÕ⁄i ∆B∑ …√C PBÕAÀjªA
¡Nº_r∞ª A R∑ ¡»∑AiC ê À ›Œº≥ πøBƒø ü A ¡»∏ÕjÕ gG $ : ïB®M æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ‘⁄i ≈ø j∑g Bø B»ƒø À
îƒ_øE A ’B_q ∆G ¬Aj_áA fV_nùA ≈ºaf_Nª µáB_I B_Õ⁄jªA …ªÃ_mi A ∂fu f¥ª $ : æB≥ À , 43 : æB∞√fiA : # jøfiA ü ¡NßkBƒNª À
. 60 : ’Ajm‚A : # pBƒºª “ƒNØ ‹G ∫BƒÕiC ªA BÕ⁄jªA Bƒº®U Bø À $ : æB≥ À 27 : \N∞ªA : # ∆ÃØBÖ ‹ ≈Õjv¥ø À ¡∏mÀ’i ä
À π_ªg ∂f_vM (¬›_nªB¿»Œºß) O_ŒJªA Ω«C “¿÷C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß — R∑ PBÕAÀi ©¿nªA µÕj ≈ø PeiÀ f≥ À
.  fÕ¤M
‹G B_Œ¿ºß B_√kÀ “_ŒUiBàA TeAÃáB_I B_» BJMiA À B»√D_q ≈ß SZJºª ‹ À “¥Œ¥Y B ∆ÀjÕ ‹ BIiÀC ≈ø “®ŒJÒªA ’B¿ºß ≈ø îRYBJªA ≈∏ª
“_Œ∞a iÃøC ÀC “ºJ¥Nnø TeAÃY ≈ß ’”JƒM ªA “ZŒZvªA PBøBƒùA |®JI ¡»Œºß WNYA À , B«jøDI ”ƒNßA ≈û o∞ƒªA ’B¿ºß ≈ø ¡»z®I
“∞qB∑ , πq B»ÒªBë ‹ “ZŒZu ∂jÒI “ÕÀjø AfU — R∑ PBøBƒø œ« À , “ØfvªA À ∂B∞M‹A ejâ ”ºß …ºõ ïG ΩŒJm ‹ BJŒVß ’BJ√G
. ¡»JN∑ ü B«eiÀC “ºJ¥Nnø ÀC “Œ∞a TeAÃY ≈ß

. “¥Œ¥Y BÕ⁄jºª À - 2
_ªA TeAÃáA ÀC “Œ¿º®ªA P›∏rùA ÀC “Œ∞àA iÃøfiA |®I ”ºß …ªe PBøBƒùA À ‘⁄jªA ≈ø B◊Œq …n∞√ ≈ø f«Bq f≥ À ‹G fYAÀ Bƒø Bø
–C ’B_∞N√A À ∂B_∞M‹A ”_ºß π_ªg Ω_õ ïG ΩŒJ_m ‹ À , Ω_ŒJ¥ªA Ah_« ≈ø ªA PBøBƒùA |®I …® ™j≥ ÀC jrªA ÀC àA ≈ø …ºJ¥NnNm
. ΩÕÀDNªA ≈ø B»Œºß µJÒƒÕ Bø îI À B»ƒŒI “ÒIAi
. J®M ïG XBNÑ ‹ ªA “êjvªA PBøBƒùA ü “uBa À
B»_º¿ß ü ¬Àf_M B_ñi B_¿÷Ae “ªB®∞ªA ‘Ã¥ªA ≈ø “ºŒbNùA À , Ω¿ß B»ŒØ æBŒbºª À œ∑AieG jøC BÕ⁄jªA ∆C  iB∏√G ïG BzÕC ΩŒJm ‹ Bû ¡®√
“_√ÀlbùA œ√B®ùA À iÃvªA ≈ø “J∑jø ÀC “ÒŒnI AiÃu haDM Bñi À , ©¿nªA À o¿ºªB∑ oáA “ŒYB√ ≈ø B»Œºß —eiAêA ’BJ√fiA “»U ≈ø
B_û B√B_n√G B_»JŒ∑ ∑ °÷B_nJªA K_∑jM À π_ªg _´ À Ω_Ui À fÕ À pCi ïG “øBNªA ∆Bn√‚A —iÃu ΩŒv∞N∑ PBJ∑jùA ΩºZNØ B«fƒß
—j_rß …_ª ÀC …_ª pCi ‹ ∆B_n√G Ω_ŒbN∑ …_¥IBÒÕ ‹ B_ñ …_NJ∑i Bñi À XiBàA µIBÒÕ Bñ …NJ∑i BñjØ …÷BzßC À …÷AlUC ≈ø B«fƒß ∆lNaA
. pÀ’i
À PB_«B®ªA À ~AjøfiA ™AÃ√D∑ …Œºß “÷iBÒªA “ŒºaAfªA À B«Ãç À e ªA À jáB∑ ∆fJªBI “ÒŒ A “ŒUiBàA ΩøAîªA À LBJmflª “º¿ÜBI À
. BÕ⁄jªA ü QDM B»ºØ “ºŒbNùA ü QDM B« ´ À K®NªA À —f®ùA ’›NøA À XAlùA PBØAjçA
…_ŒØ O_º¿ß ≈_ø ∆C À , XúRªA æÀl√ À f¿ÜA À ’BNrªA ÀC “VU¤ø B√A √ …øBƒø ü ‘jÕ “¨ªBI —eÀjI ÀC —iAjY …ŒØ Oº¿ß ≈ø ∆C ‘ Ø
B_Õ⁄i ‘j_Õ …_Mf®ø PflNøA ÀC …UAlø ≤jçA ≈ø ∆C À , πªg Ãç À iBÒøfiA æÀl√ À ’BùA ∆B∑jI À ¬B¿áA ‘jÕ ∂j®ªA …¿ÜDØ “√ÃbnªA
. Ω÷B ïG ©UjM ‹ “qÃrø
ü  Aj_Õ À …_N§¥Õ ü …_ºŒbNI π_∞ƒÕ ‹ ›¿ß ÀC B√Bn√G Kê –hªBØ …ºŒÖ ™Ã√ ü QDNªA —fÕfq “Œ√Bn√‚A BÕBVnªA À ∂›afiA πªh∑ À
À —ÀAf_®ªA À |¨J_ªA πªh_∑ À , “_ÕB´ ïG ‹ “_º÷B« iÃ_øC  j_QG Ω_ŒbNÕ PÃ_vI ’”UÃØ AgG ∆AjßhªA ±÷BàA o∞ƒªA ±Œ®zªA À …NøÃ√
“Jº´ ≈ø ∆Bn√‚A ¡ºnÕ Bø Ω≥ À , …¿÷›M À …JmBƒM “ºnºnNø iÃu …ºŒÖ ïG ∆Bn√‚A jè B»ƒø Ω∑ B«j÷B§√ À ©¿ÒªA À ∏ªA À KV®ªA
. …®J ”ºß BÕBVnªA  h« |®I
À “_Œ®ŒJÒªA “_ŒºaAfªA À “_ŒUiBàA LBJ_mfiA ≈_ø ’œ_q B»ŒªG B»≥Bm ªA “Œ√Bn∞ƒªA P›ŒbNªA ≈ø PBøBƒùA À ‘⁄jªA Kº´C ∆B∑ πªhª À
. πªg ’AiÀ B “¥Œ¥Y ‹ KnZØ B»ŒØ B«jQC À LBJmfiA πºM Ω¿ß “Œ∞Œ∑ ‹G “¥Œ¥áA KnÅ o∞ƒªA œ∏Ñ ›Ø B«Ãç À “Œ¥ºàA
∫AieG ü “_ªB¿®ªA æB_ŒàA ü —jQ¤_ùA LBJ_mfiA  h_« eAf_®M ”ºß fÕlÕ ‹ “®ŒJÒªA ’B¿ºß ≈ø BÕ⁄jªA “¥Œ¥Y Àj∏ƒø  j∑g –hªA ë Ah« À
. ∆Bn√‚A
∫B_ƒ« ∆H_Ø “¥Œ¥Y Ag oŒª ¬Bƒø Ω∑ ∆C ë À ”ßfùA ´ ë À “¥Œ¥Y Ag oŒª BÕ⁄jªA Ω∑ ∆C ‹G WNƒÕ ‹ …√C ´  eiÀC Bø ¡ºnùA ≈ø À
iÃ_øfiA À “_ŒUiBàA TeAÃ_áA î_I À B_»ƒŒI “_ÒIAjªA œ_∞√ À B_«iB∏√G ïG ΩŒJ_m ‹ À µ÷B¥Y ≈ß ±r∏M “≥eBu BÕ⁄i À “áBu PBøBƒø
. ¬f¥M B¿∑ “∞r∏NnùA
À ¬B_ƒùA ü “Œ√B_n√‚A o∞ƒªA ~j®M ªA “∞ºNbùA “ßÃNùA PB∑Aie‚A  h« ∆C ”ƒ®ñ “¥Œ¥Y ≈ß ÃºÖ ‹ ‘⁄jªA ©Œö ∆C BƒŒI Bû j»£ f¥Ø
À B Ã_uDI Ω_Ró À œ_∏Ñ B_»Ø›NaA ”_ºß œ_« À æBŒbºª B«iû£ À o∞ƒºª B«eÃUÀ œßfNnM LBJmC À æÃuC B ‘⁄jªBI —B¿nùA œ«
B»_z®I ΩÕÀDM À , ¬ÃƒªA æBY ü ∆fJªA ü ΩøB®ªA œ®ŒJÒªA KJnªA B»z®I ΩÕÀDM ∆C ´ J®M À ΩÕÀDM ¬Bƒø Ω∏ºØ B»NßfNmA ªA B»IBJmC
B_ø K_mBƒÕ B_ø …¿ºY ü ‘ Ø …I o∞ƒªA æèrø jøC ü j∏∞Nø ë À ¬ÃƒªA  haDÕ ≈¿∑ “Œ≥B∞MA “≥j∞Nø LBJmC B»z®I À œ¥ºàA KJnªA
. …ª Bƒ«Ag ∆B∑
ïG ‹ À “_Œ≥B∞MA ÀC “_ŒUAlø ÀC , “Œ®ŒJ “ŒUiBa LBJmC ïG fƒNnM ‹ ªA ‘⁄jª œ« À , PBøBƒùA  h« ≈ø fYAÀ ™Ã√ ü SZJªA BòG À
. “ŒUiBàA TeAÃáBI ¢BJMiA B À , πªg ´ ÀC “Œ¥ºa “ŒºaAe LBJmC
. “Œ√Ã∏ªA µ÷B¥áA À

. “¥áA PBøBƒùA - 3
“QeBY ∆C ‘jÕ ≈¿∑ f®I BøÀf®ø AjøC ¢BJMi‹A üj fYC ∆B∑ Bù B»ƒø “ºJ¥NnùA “uBa À “ŒUiBàA TeAÃáBI ¢BJMiA B ªA PBøBƒùA
. ‘Ci B¿∑ îY f®I O®≥À ¡Q O®≥À Ah∑
∆C ‘Ci ≈_¿∑ pAÃ_áA ≈ø ’œq µÕj ≈ø B»I ΩvNÕ o∞ƒªA ≈ß BJ÷B´ AjøC ÀC , ¬Àf®ø À eÃUÃø îI –eÃUêA ¢BJMi›ª ”ƒ®ø ‹ À
…_Œºß æe B_¿∑ j_∞Y À …_ŒªG ”_zø ¡_Q Ah∑ À Ah∑ …N∞u ’BßÀ ü Ah∑ “z∞ªA ≈ø À Ah∑ ∫Ã∏nùA K«hªA ≈ø …ŒØ BƒŒØe Ah∑ ∆B∏ø ü
. pAÃáA ≈ø ’œq …ºƒÕ B»ƒß K÷B´ ë Bø îI À o∞ƒªA îI œ∑Aie‚A ¢BJMi›ª ”ƒ®ø ‹ À , ‘Ci B¿∑  fUÃØ
“_®ŒJÒªA B_ß ∂Ã_Ø –h_ªA “_®≥AêA “_QeBáA KJnI o∞ƒªA æBvMA “»U ≈ø “¿÷BƒªA o∞ƒªA îI À B»ƒŒI j¥NmA BòG ¢BJMi‹A ∆G : ΩŒ≥ Ahª À
. B»n∞ƒI B»JJm µÕj ≈ø À “QeBáA KJnI o∞ƒªA °JM Ø
¬B_§√ ”_ºß –jÉ “ÕeBø iÃu B»ŒØ —eÃUÃùA ’BŒqfiA À …ŒØ sŒ®√ –hªA –ÃŒ√fªA B®ªA ë À “®ŒJÒªA Bß : “Q›Q AîªA ∆C πªg \ŒyÃM
. æfJNªA À ¨NªA À ∆Ã∏nªA À “∑jáA
À , eÃ_®M B_»ŒªG À “_®ŒJÒªA TeAÃáA  h« ælƒM B»ƒø —eBø ›I ’BŒqfiA iÃu …ŒØ À , AeÃUÀ “®ŒJÒªA Bß ∂ÃØ Ã« À æBRùA Bß : B»Œ√BQ À
. “®ŒJÒªA Bß TeAÃá “ŒJJnªA “Jn√ À “Œº®ªA ¬B¥ø …ª
“ŒJJnªA “Jn√ …ª À , —iÃu ‹ À “Œ®ŒJ —eBø ´ ≈ø B»MBŒº∑ À ’BŒqfiA µ÷B¥Y …ŒØ À AeÃUÀ æBRùA Bß ∂ÃØ Ã« À Ω¥®ªA Bß : B»RªBQ À
. æBRùA Bß ü Bù
≈_ß B_®J o∞ƒªA O®Ò¥√A pAÃáA ΩÒ®M À ∆Bn√‚A ¬B√ AgHØ Ω¥®ªA Bß À æBRùA Bß îùB®ªA ©ø “éBnø B B«ejVNª “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA À
. ∆B∏ø‚A À eAf®Nm‹A ≈ø B Bø KnÅ µ÷B¥áA ≈ø B»ŒØ Bø |®I Pf«Bq À B c√BnùA B»ùBß ïG O®Ui À “ŒUiBàA “Œ®ŒJÒªA iÃøfiA
À “_Œº∏ªA ≈_ø B»Œºß œ« Bø ”ºß PBƒ÷B∏ªA LBJmC PjzZNmA À B»N∑ieC “Œº¥®ªA PAej A ∫AieG ≈ø “ƒ∏¿Nø “ºøB∑ o∞ƒªA O√B∑ ∆HØ
iÃ_vNI “Œº∏ªA “ßjnªA ¬Ã»∞ø ≈ç œ∏ç B¿∑ “Œ√Ã∏ªA “Œ÷lÜA æB∏qfiA À iÃvªA ≈ø B»I o√DM Bñ “ŒªBŒa “ÕB∏Y B»N∏Y ‹G À , “ÕiêA
œ_∏ç À “ÕÀB¿_nªA ¬Aj_UfiA ≈_ø B_»ŒØ B_ø À ’B¿_nªBI Ã_º®ªA À “®ØjªA ¬Ã»∞ø À , ΩJÜBI “¿§®ªA ¬Ã»∞ø œ∏ç À , “∑jáA ©Õjm ¡nU
. πªg ´ ïG fmfiBI ™BVrªA À K÷hªBI eÃnáA À Kº®RªBI iB∏ùA f÷B∏ªA
B_ñjØ “_®ŒJÒªA B_ß ≈_ø “_Œ¥Mjø æB_RùA B_ß ü O∞≥ÃM B»ùBß ïG ’B¥Mi‹A À B»Œºß œ« Bø ”ºß PAej A ∫AieG ≈ø “ƒ∏¿Nø ≈∏M ∆G À
“¿Œº_nªA pÃ_∞ƒªA ü B_JªB´ π_ªg µ_∞NÕ À , Œ_¨NªA ≈_ø ’œ_rI B_»ŒØ ≤jvNM ∆C ´ ≈ø B»IBJmC À B»ººß —f«Brñ TeAÃáA Pf«Bq
. “êjvªA PBøBƒùA œ«  h« À , ’B∞vªA À ∂fvªBI “¥ºbNùA
¡_º®ªA À XB_NªBI iB_b∞ªA À , oJ_ºNªA À ’B_nN∑‹BI XAÀek‚A Ω_ŒR¿N∑ B_»I pÃ√D_ùA “ºRøfiA ≈ø B«fƒß Bñ B»ƒø …Mf«Bq Bø O∏Y Bñi À
À ”_ƒ¨ªA ™B¿NmA fƒß j¥∞ªA ”ƒ®ø ïG Bƒ√B«gC æB¥N√B∑ fzªA ïG fzªA ≈ø Bƒº¥N√A Bñi À , PÃùBI j∑hªA eÃú À “¿º§ªBI Ω»ÜA À iêBI
∆C Ω_¥√ B_ø PB_øBƒùA ≈ø ™ÃƒªA Ah« “ºRøC ≈ø À , Ah∏« À PÃùA iÃvM ïG —BŒáA iÃvM ≈ø À f¿ÜA iÃvM ïG iBƒªA iÃvM ≈ø BƒªB¥N√A
j»_q ü B_√g¤ø _vNm π_√G : æB_¥Ø …_ºÕÀDM ≈_ß ≈Õ _m ≈_IA æDnØ ¡»UÀjØ À pBƒªA  AÃØC …I ¡Në BóBa  fŒI ∆C ¬BƒùA ü ‘Ci ›Ui
. π√AgDI pBƒªA ¬ÃvŒØ ∆Bzøi
≈_ø B_ B_ø ”_ºß µ_JÒƒNØ ¡÷B_ƒªA o_∞√ B_»ŒØ ≤j_vNM “êju PBøBƒø ïG BŒªÀC BøBn¥√A ¡n¥ƒM “¥áA PBøBƒùA ∆C  Bƒøf≥ Bû îJM f≥ À
ÀC …J_mBƒÕ B_ø ïG ”_ƒ®ø ≈_ø æB_¥N√‹A À æB_RøfiBI “_ÕB∏áA “»U ≈ø o∞ƒªA B»ŒØ OØjvM “êju ´ PBøBƒø À , “√Ã◊ø ´ ≈ø ΩÕÀDNªA
ïG PÃ_ùA ei À , iB_b∞ªA ïG XBNªA ej∑ o∞ƒºª œªÀfiA eûrùA ë –hªA ΩufiA ïG B«ejI J®NªA ïG XBNÑ ªA œ«  h« À ,  eBzÕ
. ’B¥rªA ÀC — áA À Ω»ÜA ïG “¿º§ªA ei À —frªA f®I Xj∞ªA ïG —BŒáA À —BŒáA
ü O_∞≥À À  eBzÕ ÀC …JmBƒÕ Bø ïG ’œrªA ≈ø Ω¥NƒNØ “ÕB∏áBI o∞ƒªA …ŒØ ≤jvNM Bø B¿«fYC î¿n≥ ïG ¡n¥ƒÕ œ√BRªA ¡n¥ªA Ah« ¡Q
. “ºRøfiA ≈ø jø B¿∑ …ºuC ïG  ei jn®Õ ‹ SŒÅ ›Rø îMjùA À —jùA
f_zªA Ω_Rø ≈ø À …ºRø ïG fzªA ≈ø À  fy ïG ’œrªA ≈ø ›Rø Ω¥NƒM ∆B∑ fY ”ºß ±¥M ∆C ´ ≈ø o∞ƒªA …ŒØ ≤jvNM Bø B¿»Œ√BQ À
TB¨_yDI —B¿_nùA œ_« PB_øBƒùA ≈_ø ™Ã_ƒªA Ah_« À , eûrùA ΩufiA ïG  ejÕ ∆C ®¿ºª jn®NÕ ÀC ih®NÕ SŒÅ Ah∏« À ΩRùA fy ïG
.  ih®M ÀC  jn®Nª B J®M ‹ À ¬›YfiA
À ¬›_YfiA TB¨_yC À , …ŒªG “UBáA ¬f®ª B J®M ‹ À “êjvªA PBøBƒùA œ« À : “Œº∑ ¬Bn≥C “Q›Q PBøBƒùA  h« ∆C πªhI ∆BI f≥ À
. J®NªA ΩJ¥M ªA œ« À ΩŒR¿NªA À “ÕB∏áBI o∞ƒªA B»ŒØ OØjvM ªA PBøBƒùA À  jn®M ÀC  ih®Nª B»ŒØ J®M ‹
Ah_« ü ¡»J_N∑ ïG æÃ_∑Ãø iAf_¥ùA Ah_« ≈ø fÕkC B»ŒØ SZJªA ’Bv¥NmA À BÕ⁄jªA jøC ü Bƒ÷Bøf≥ ≈ø o∞ƒªA ’B¿ºß  eiÀC Bø æBöG Ah«
. ∆DrªA

: - πªg fÕ¤Õ Bø ∆Ej¥ªA ü À - 4


B_»øBƒø ü O_ó _ªA À B_»MÃø î_Y o_∞√fiA ”ØÃ_NÕ A $ : æB_≥ À , 60 : ¬B_®√fiA : # Ω_ŒºªBI ¡∑BØÃNÕ –hªA ë À $ : ïB®M æB≥
µ_º®NªA “ßÃÒ¥ø ∆AfIfiA ≈ø —gÃaDø À —BØÃNø pÃ∞ƒªA ∆C  j«B£ À 42 : jølªA : # ‘jafiA ΩmjÕ À PÃùA B»Œºß ”z≥ ªA πn¿ŒØ
. PÃùA œ«BzÕ ™ÃUjªA ≈ø BßÃ√ B»Ii ïG “®UAi —j«B§ªA pAÃáBI
¬C B_Õ⁄i À (¬›_nªB»Œºß) ¡Œ«Aj_IG BÕ⁄i ≈ø j∑g Bø æÀfiA ¡n¥ªA ≈¿Ø —iÃ∑hùA “Q›RªA ¬Bn≥fiA ≈ø fYAÀ Ω∑ ïG …ø›∑ ü qC f≥ À
: ±mÃÕ : “Õ‡A # ¬›YC TB¨yC AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü Bø œ√BRªA ¡n¥ªA ≈ø À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ‘⁄i |®I À ”mÃø
. ±mÃÕ —iÃm ü —iÃ∑hùA jvø πºø BÕ⁄i À ≈VnªA ü …ŒJYBu BøBƒø À ±mÃÕ BÕ⁄i SªBRªA ¡n¥ªA ≈ø À 44
”_Ø “_‰ÕA‰’ ≈Ê _ø ≈ÕDÚ_Ú∑ À‰ (104)î
‰ _Í¿ºÚ ®‰ ºÙ ª˛ Ëj_∑Íg ‹Ḡ É _« ∆Ê Ḡ j_ÊUCÚ ≈Ê øÍ Í…ŒÊ ºÚ ߉ ¡Ê »ۺ◊‰n‰M B‰ø À‰ (103)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â IÍ Ou‰jY‰ ÃÊ ªÚ À‰ p
¯ BσªA j R∑ÚC B‰ø À‰
¡Ê »Â ŒÍMDÙ _‰M ∆ÚC AÃøÍ DÚØÚ CÚ (106)∆‰ ÃÛ∑j̄rÌø ¡Â« À‰ ‹Ḡ …Í º̇ªBÍI ¡Â«j R∑ÚC ≈ øÍ ¤Ê Õ B‰ø ‰À (105)∆‰ Ãyj̄Ê®ø B‰»ƒ‰ß ¡Ê «Â À‰ B»‰ ŒÚºß‰ ∆‰ ÀÌj¿Â Õ‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA
À‰ ”_ƒ‰®J‰MÏA ≈¯ _‰ø À‰ B‰√CÚ —‰ v
Í I‰ ”º‰ß …Í º̇ªA ïḠ AÃÂßeÊ CÚ ”ºŒÍJm  Í hÍ «‰ ΩÊ ≥Û (107)∆‰ ÀÂj®Â r‰Õ ‹ ¡Ê «Â À‰ “ı N‰¨Ê I‰ “Û ß‰ BnªA ¡Â »Â ŒÍMDÙ M‰ ÊÀCÚ …Í º̇ªA L
Í A‰h߉ ≈Ê ø ˆ“Œ‰r
Í ´Ú
~
¯ iÊ fiÚ A ”_Ø AÀ _ÍnÕ‰ ¡Ê _ÚºØÚ CÚ ‘‰j_Û¥ªÙA Ω̄_Ê«CÚ ≈Ê _ø ¡¯»Œ_ÚªḠ ”ÍYÃÌ√ ‹ı B‰Uī ‹Ḡ πͺJÊ ≥Ú ≈Íø B‰ƒºÙ mÊiCÚ B‰ø À‰ (108)î
‰ ∑Í j̄r¿ªÙA ≈‰ øÍ B‰√CÚ B‰ø À‰ …Í º̇ªA ≈‰ Z
‰ JÊ m
¡Ê »Â √ÚC AÃ̃£ À‰ Ω mÌjªA o‰◊ŒÊ N‰mA A‰gḠ ”N‰Y (109)∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê M‰ ›ÚØ CÚ AÊÃ¥Ú MÏA ≈‰ ÕÍhº̇˛ª Ë a‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A i A‰fªÚ À‰ ¡Ê »¯ ºÍ JÊ ≥Ú ≈Íø ≈‰ ÕhÍ ª̇A “Û J‰¥Í ߉ ∆‰ B∑ ±ÊŒ∑Ú AÀÂj§ƒ‰ŒØÚ
B_‰ø K
Í _‰JªÙfiÚ A ïÀÛfi ˆ—‰ _Íß ¡Ê »¯ _ÍvvÚ≥ ”_Ø ∆‰ B∑ fÊ Ú¥ªÚ (110)î
‰ øÍ j̄ÊV¿Â ªÙA ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ≈¯ ߉ B‰ƒmÙDI‰ eÌ j‰ Õ ‹ À‰ ’ BrÏ√ ≈‰ø ”‰ V
 ƒØÚ B‰√Âjv‰√ ¡Ê «’‰ B‰U AÃÂIhÍ ∑ fÊ ≥Ú
(111)∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ “ı ¿‰ YÊ i‰ À‰ ‘Áf«Â À‰ ’Ê”q Ω ∑ Ω‰ ŒÍv∞Ù M‰ À‰ …Í ÕÊf‰ Õ‰ î
‰ I‰ ‘Íhª̇A µ‰ ÕÍfv‰M ≈∏Úª À‰ ‘‰ ∞Ù Õ BıRÕÍfY‰ ∆‰ B∑
∆BŒI
∆Àj_R∑fiA B_øC À pBƒªA ≈ø ΩŒº≥ Ω≥C ‹G …ªBƒÕ ‹ æBƒùA lÕlß wªBàA fŒYÃNªA ë À ΩøB∏ªA ∆Bô‚A ∆C B»ŒØ j∑hÕ —iÃnªA “óBa PBÕ‡A
›_Ø ∫j_rªBI LÃ_rø ∆B_ôG ‹G ¡_ B_ø ∆Ãø¤ùA ¡« À ∆ú≥fiA À , ∫f»U πªg ü Pf»NUA À ¡»√BôHI OujY ê À îƒø¤ñ AÃnŒºØ
. ΩŒº≥ Ω≥C ‹G wªBàA fŒYÃNªA À | A ∆Bô„ª ”¥JÕ
À  j_uB√ A ∆C À , …_®JMA ≈_ø À Ã_« — _vI ”_ºß …_ŒªG Ãßf_Õ –hªA (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ΩŒJm ë wªBàA fŒYÃNªA Ah« À
π_ªg ∆B_∑ B_¿∑ î∑j_rùA KŒvŒm –hªA æBv◊Nm‹A LAhß À ¡»√BôG À ¡«fŒYÃM ef»M ªA πªB»ùA ≈ø îƒø¤ùA ≈ø …®JMA ≈ø œVƒø
. ¡»vv≥ ≈ø j»§Õ B¿∑ îyBùA …÷BŒJ√C ü A —eBß
. îƒø¤¿ºª “õi À ‘f« À µ÷B¥Zºª ∆BŒI À — ß ¡»vv≥ ü À
ïG ¡»_mÃ∞√ LAh_åA À BŒ√f_ªA ”_ºß ¡»IBJ∏√‹ pBƒªA jR∑C ∆Dq ≈ø oŒª –C # îƒø¤ñ OujY ê À pBƒªA jR∑C Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ah_« ”_ºß ΩŒªf_ªA À , ¡»√B_ôG O_JJYC À O_ujY Ã_ª À , …_I AÃø¤Õ ∆C …MBÕE À BI ¡º®ªA ≈ø ¡«jÒØ ü ™eÀC B¿ß ¡«Ã»m À B»NƒÕk
. “ŒªBNªA PBÕ‡A ”ƒ®ùA
¡»√BôG ”ºß ¡ DnM Bø π√C æBáA À îƒø¤ñ ¡« Bø –C “ŒªBY ÀAêA # îùB®ºª j∑g ‹G ë ∆G jUC ≈ø …Œºß ¡»º◊nM Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
…_MÃße æÃJ≥ ≈ß æBùA ≈ø …√ÃJê Bø ∂B∞√G À “ŒªBùA “øAj¨ªA ¡«fvÕ ”NY jUC ≈ø ¡»Œºß  ÃºNM À πŒºß …ªlƒ√ –hªA ∆Ej¥ªA Ah« ”ºß ÀC
. …I ∆Bô‚A À
ü A ™eÀC B_ø …_I ∆Àj∑h_Õ îùB_®ºª j_∑g …_√C ü |_Zû …_√C ë À œ®≥AêA ∆Ej¥ªA ∆Drª ∆BŒI # îùB®ºª j∑g ‹G ë ∆G $ : …ªÃ≥ À
K_nN∏Õ ªA “®NøfiA ≈ø oŒª À ~Ajß‚A À “º∞¨ªA ¡»Nn√C Bø …I ∆Àj∑hÕ j∑g ‹G ë B¿Ø …MBÕFI À …I ¡º®ªA ≈ø jrJªA PBßBö Lú≥
. πªg ´ ÀC  BU ÀC —lß B»I æBƒÕ ÀC æAÃøfiA B»I
iÀj_ùA À ≤Bƒ◊N_m‹A Ω_¿Nê À “ŒªBY ÀAêA # ∆Ãyj®ø B»ƒß ¡« À B»Œºß ∆Àjô ~ifiA À PAÿnªA ü “ÕE ≈ø ≈ÕD∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ‘jaC f®I —fYAÀ B»Mf«Brø “ŒyifiA À “ÕÀB¿nªA PBÕ‡A ”ºß iÀjùBØ  ’AiÀ Bø —BØAÃñ …∑jM ¡Q …MBØAÃø ë ’œrªA ”ºß
—f_YAÀ B»√Àf«B_rÕ ¡« À ¡»Ii fŒYÃM ”ºß B»ŒØ –iBÜA ©ÕfJªA ¬B§ƒªA À B«eÃUÃI æfM “ŒyiC À “ÕÀB — R∑ PBÕE ∫Bƒ« ∆C ”ƒ®ùA À
. ∆ûJƒNÕ ‹ B»ƒß ∆Ãyj®ø ¡»√C æBáA À ¡»Œºß ij∏NNØ ‘jaC f®I
~ifiA “_∑jY ≈_ø “_RÕfáA —D_Œ A …_Œºß N_JÕ B_ø ”_ºß ΩŒªfªA ≈ø ∆B∑ “ÕBƒ∏ªA ∆Àe \ÕjvNªA ”ºß # B»Œºß ∆Àjô $ : …ªÃ≥ Ωõ ê À
j«B_£ ü B_ƒŒªG Ω_Œë B_ø ”_ºß o∏®ªB_I ‹ “Œ®_yêA À “ŒªB¥N√‹A ~ifiA “∑jÅ “ÕÀB¿nªA ¬AjUfiA ”ºß ∆ÀiBùA ≈ç B√HØ ‹B¥N√A À B®yÀ
. oáA
pB_ƒªA j_R∑C –C ¡»√B_ôG iBJNßBI pBƒªA ïG ©UAi # ¡«jR∑C $ ü ¿zªA # ∆Ã∑jrø ¡« À ‹G BI ¡«jR∑C ≈ø¤Õ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
À - ¡»ƒ_ø AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA À B»MjR∑ ”ºß “ŒyifiA À “ÕÀB¿nªA PBÕ‡A ”ºß ∆Àjô AÃ√B∑ ∆G À AjUC …Œºß ¡ DnM ∆G À îƒø¤ñ AÃnŒª
. ∫jrªBI ∆ÃnJºNø ¡« À ‹G BI ¡«jR∑C ≈ø¤Õ Bø - ∆ú≥fiA ¡«
À “_z≥BƒNùA PAeB¥Nß‹A j÷BnI …nJºM §√ fYAÀ Ωä ü ∆B®¿Nè ‹ îºIB¥Nø ®ø B¿»√Ã∑ ©ø B®ø ∫jrªA À ∆Bô‚BI ∆Bn√‚A oJºM À
À Lj¥ªB_∑ “ØB_y‚A À “J_nƒªBI ±_ºNbNØ ±®_zªA À —Ã¥ªA B»n∞√ ü ΩJ¥M ªA œ√B®ùA ≈ø B»√Ã∑ “»U ≈ø ∆Ã∏Õ BòG —eBzNùA ∂›afiA
ïG “J_nƒªBI “_JÕj≥ B_»√HØ “∏¿∑ ∂eBvNªA À ™B¿NU‹A ∆B®ƒNô ‹ îŒJn√ B√B∑ AgG B¿»√C ‹G ∆B®¿Nè ‹ ÒùA f®JªA À Lj¥ªA ∆HØ f®JªA
. eAf¨I ïG OnŒ≥ AgG …ƒø “JÕj≥ “ƒÕfùA ïG OnŒ≥ AgG ¬BrªA ≈ø —fŒ®I œ« Ah∑ À , ¬BrªA ïG “JnƒªBI —fŒ®I “ƒÕfùA
‹G B◊Œ_q π_ºô ‹ B_û ïB_®M   _¨I K_º¥ªA µº®M À “ŒJUAêA “¥Œ¥Zºª ™ÃzàBI BI Kº¥ªA µº®M B¿»N¥Œ¥Y À …I ∫jrªA À BI ∆Bô‚A À
©_ø ”_nƒÕ À “_º BJªA B_»NƒÕk À “_Œ√B∞ªA BŒ√fªA —BŒáBI ›Rø ∆Bn√‚A µº®NÕ ∆C l÷BÜA ≈ø ∆HØ “ØBy‚A À “JnƒªA KnÅ ∆B∞ºNë ïB®M …√gHI
‹ À  j∑h_Õ À …_ŒªG …_º∏I …UÃNÕ À …√BZJm A ≈ß B»º¨rÕ À o∞ƒªA fvÕ Bø Ω∑ ≈ß ©Ò¥ƒÕ ∆C l÷BÜA ≈ø À , “¥Œ¥Y À µY Ω∑ πªg
. ïB®M …÷BŒªÀC ≈ø îvºbùB∑  fÕjÕ Bø ‹G fÕjÕ ‹ À …ŒªG ‹G …MB∞u À …MAg ü ≈∑jÕ ›Ø …ƒß Ω∞¨Õ
ΩŒªf_ªA ≈_ø À , ™B_¿NU‹A ≈ø ÃZƒI ∆BØjÒªA B»ŒØ ©¿Nè ªA œ« À …ƒø f®JªA À îJ√BÜA fYC ≈ø Lj¥ªBI “∞ºNã KMAjø îNªlƒùA îI À
πªh_∑ B_»ƒø —ieBvªA æB¿ßfiA À , Ω BI ÀC µY ≈ø  f¥N®M Bø ”zN¥ø ±ªBÖ ªA pÃ∞ƒªA ü “ƒ∏¿NùA PB∞vªA À ∂›afiA πªg ”ºß
À —l_®ªA o¿N_ºÕ À , B_I ‹G —Ã_≥ ‹ ∆C j∑h_Õ Ã_« À  ef»M “JŒvø ÀC “J÷B√ –C ≈ø …v÷AjØ f®MjM À ≤Bë BI ∆Bô‚A œßfÕ ≈ø ‘jM
‹ À A œ_v®Õ À , A …ƒ¿_y f_≥ À ∂kj_ªA œ_¨NJÕ LB_I Ω_∑ ™j_¥Õ À # B_®Œö —l®ªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ úNÕ Ã« À   ´ ≈ø  BÜA
”_ºß À , ’B¿_nªA ü ‹ À ~ifiA ü ’œ_q …_Œºß ”∞ë ‹ À Ω¿®Õ Bñ vI æÃ¥Õ Bù ©Œ …n∞√ ü Bñ ¡Œºß …Ii ∆C ‘jÕ Ã« À œŒZNnÕ
. pBŒ¥ªA Ah«
. œ∞àA ∫jrªBI ∂›afiA ≈Ø `›ÒuBI ”¿nùA ë À ∆Bô‚A KMAjø |®I ©øBè –hªA …JMAjø |®I “Õ‡A ü ∫jrªBI eAjùA À
≈_ø “_Õ‡A ∂›_ ‚ f_ŒŒ¥M Ã_« À , ∆Ã¥ØBƒùA ¡»√G : ΩŒ≥ Bø Ah∑ À , …ºä ´ ü “∏ø AÃ∑jrø “Õ‡A ü î∑jrùBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ B¿Ø
. fŒ¥ø ´
≤Ã_uÃùA f_nø —eBm “∞u “ŒqB¨ªA # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À “N¨I “ßBnªA ¡»ŒMDM ÀC A LAhß ≈ø “ŒqB´ ¡»ŒMDM ∆C AÃøDØ C $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»I °ŒÑ À ¡«Br¨M “ŒqB´ “IÃ¥ß jÕf¥NªA À , …Œºß LAh®ªA “¿º∑ “ª‹fª ≤Àh A
. —DV∞ªA “N¨JªA À
B»NŒ≥ÃJnø ¬f®ª B»√BŒMHI ∆Àj®rÕ ‹ ¡»√C æBáA À B»√BŒMG ü “ßBnªA ¡»◊UB∞M –C ©¿ÜA ¿y ≈ø æBY # ∆Àj®rÕ ‹ ¡« À $ : …ªÃ≥ À
¬f_ß À ~ifiA À ’B¿_nªA PB_ÕE ≈_ß ¡»yAjßG ü ¡«jøC ∆C ”ƒ®ùA À , KŒV®Nºª ¬B»∞Nm‹A À B»øBŒ≥ wbrM À B»N≥À î®M PBø›®I
. ? ¡»N»JM À ¡»◊UB∞M “ßBm ÀC ¡«Br¨Õ A ≈ø BIAhß AÃøDØ C KŒVß “º∞¨ªA ü ¡»ÕeBó À ∆Bô‚A ¡»u›aG
∆C …√BZJ_m j_∑g B_ù # î∑j_rùA ≈_ø B_√C Bø À A ∆BZJm À ®JMA ≈ø À B√C — vI ”ºß A ïG AÃßeC œºŒJm  h« Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…_ŒJ√ j_øC ~ifiA À PAÀB¿_nªA PB_ÕE …_Œºß æf_M –h_ªA \Õj_vªA µ_áA Ã_« À æB_ƒùA l_Õlß …_ª f_ŒYÃNªA x›a‚A À …I ∆Bô‚A |ä
. — vI ”ºß fŒYÃNªA Ah« ïG ’BßfªA ë …ºŒJm ∆C ¡ îJÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
~A _ßA # A ∆BZJ_m À $ : …ªÃ≥ À , ΩŒJnºª ∆BŒI # — vI ”ºß A ïG AÃßeC $ : …ªÃ≥ À , …ºŒJnª ∆›ßG # œºŒJm  h« $ : …ªÃ¥Ø
Ω_I ∆B∑ ±Œ∑ ïB®M …ŒªG —Ãße OnŒª —ÃßfªA  h« ∆C ∆BŒI À A ïG —ÃßfªA ”ƒ®ù fŒ∑DM # î∑jrùA ≈ø B√C Bø À $ : …ªÃ≥ À , …ÕlƒNºª
. ›uC ∫jq ïG …ƒß æf®ø ‹ wªBàA fŒYÃNªA pBmC ”ºß —Ãße
“_vNã (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ΩŒJm O√B∑ ∆G À ΩŒJnªA ∆C À —ÃßfªA Ω¿á ¡Œ¿®M À “®mÃNØ # ®JMA ≈ø À B√C $ : …ªÃ≥ BøC À
. …n∞ƒª B»I ¬Ã¥Õ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …®JMA ≈ø ΩI …I wNë ‹ …I ¬BŒ¥ªA À —ÃßfªA Ωõ ≈∏ª …I
—Ãßf_ªA œ_« “Õ‡A B»Øj®M ªA ΩŒJnªA ∆HØ # ®JMA ≈ø $ •∞ª ≈ø ‘’A Õ –hªA ¬Ã¿®ªA ∫AhI oŒª ∫Ajq‚A ∆C ”ºß æfÕ ∂BŒnªA ≈∏ª
¬B_¥ñ B_ùBß …_ƒÕe ü B_vºã ∆B∑ ≈ø B»ŒØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …∑iBrÕ BòG À wªBa fŒYÃM À |ä ∆BôG ïG î¥Õ À — vI ≈ß
≈ø¤_ø Ω∏ª æÀhJø –ÃNnùA Ah« ”ºß ’AÃNm‹A ∆C ‹ À , O®ƒªA Ah« ”ºß …®JMA …√C …Œºß ∂fu ≈ø Ω∑ oŒª À î¥Õ À — vI Ag …Ii
À , …_MBÕE ≈ß ∆Ãyj®ø  j∏ø ≈ø ∆ÃøE ¡»Ii ≈ß ∆úØB´ ¡»√DI ¡»øg À î∑jrùA ≈ø “¥IBnªA “Õ‡A ü …√BZJm A ¡«fß ≈ÕhªA ”NY
 h_« LBZ_uC — R_∑ PB_ÕE ü A ±_uÀ f_≥ À ?  j_∑g À …_MBÕE ≈_ß Byj®ø  j∏ø ≈ø BƒøE …ƒß ›ØB´ ∆B∑ ≈ø A ïG ÃßfÕ ±Œ∑
. “NJªA eBqi‚A À “ÕAf BI æBvàA  h« ©¿NÉ ‹ À ∆AjnàA À ”¿®ªA À æ›zªBI PA
∆B_ô‚A ü pB_ƒªA æB_Y …√BZJm j∑g Bù , “Õ‡A jaE ïG # ‘j¥ªA Ω«C ≈ø ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
π_ªg ∆C îI B®∞√ …n∞ƒª jè ÀC AjUC B»ŒØ ¡ DnÕ ∆C ´ ≈ø “Œ G “ªBmi ≈ß ¡«BÕG …MÃße ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æBY ¡Q …I
’‹¤_« î_I ≈_ø AÃ_R®I B_òG À “_∏÷›ø ∆Ã_yBùA ΩmjªA ≈∏Õ ¡ºØ “ŒƒÕfªA —ÃßfªA ü “Œ ‚A “ƒnªA …Œºß PjU Bû ΩI jøfiA ≈ø ™fJI oŒª
ƒ_ªA ∆C B_¿∑ …_ŒªG ¡»√Ãßf_Õ ¡«Ãç ¡»ºmiC À ¡»ŒªG A ”YÀC ¡«fƒß ∆ÃØj®Õ À pBƒªA ∆ÃÒªBë ‘j¥ªA Ω«C ≈ø ‹BUi AÃ√B∑ À pBƒªA
¡»ƒ∑B_nø À “_IjàA ¡«e›J_Ø ¡»_ºJ≥ ≈_ø ≈Õh_ªA “J≥Bß ∆B∑ ±Œ∑ AÀj§ƒŒØ ~ifiA ü ∆ÀÃßfùA ’‹¤« nÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À , πªh∑
. A PBÕ‡ ¡»JÕh∏M À ¡«eÃZU À ¡«j∞∑ “J≥Bß ≈ß ’”JƒM À , ¡«jøC …ŒªG æE B¿ß \v∞M “ŒªBàA
`›_u À ¡_« a …_ŒØ B_ø ïG ‹G ¡«ÃßfÕ oŒª À , …ºJ≥ ≈ø ’BŒJ√fiA ¡«ÃßfÕ ∆B∑ B¿∑ ‹G ¡«ÃßfÕ ‹ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBØ
. ∆ú¥®M ›Ø C AÃ¥MA ≈Õhºª a —ja‡A iAfª À “Œ≥BI iAe ü ¡Œ¥ø ¡Œ®√ À —fªBa —eB®nI AÀkÃ∞Õ À AÃZº∞ŒØ A AÃ¥NÕ ∆C ë À ¡ BY
≈_ø —Ã_ße ”ºß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA —Ãßfª µŒJÒM # ‘j¥ªA Ω«C ≈ø ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ¥Ø
. ΩmjªA ≈ø …ºJ≥
À —j_qB®ùBI ¡«f_ƒß îØÀj_®ø À ¡»ƒ_ŒI ∆Ã_rŒ®Õ ¡»_n∞√C ≈_ø AÃ√B_∑ ¡_»√C ”_ºß “ª‹fºª ‘j¥ªA Ω«C ≈ø AÃ√B∑ ¡»√DI ¡»∞ŒuÃM Ω®ª À
≈_ø “Øj®ùA ïG Lj≥C AÃ√B∑ æBUjªA ∆HØ ‹BUi AÃ√B∑ ¡»√DI ¡»∞ŒuÃM πªg fÕ¤Õ À , ¡»n∞√C ´ ≈ø ‹ À “∏÷›ø AÃ√Ã∏Õ À “ÒªBbùA
. ifàA PAÀg ’BnƒªA
B_ø Ω_Rñ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA “_øfi iAh_√G # ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA “J≥Bß ∆B∑ ±Œ∑ AÀj§ƒŒØ ~ifiA ü AÀ nÕ ¡ºØ C $ : …ªÃ≥ À
. ¡«jøC æBIÀ AÃ≥AhØ Aî¿nÕ ¡ºØ “ŒªBàA ¡øfiA …I ih√C
Ω_∑ …_ŒØ B_ø ‹G  ’AiÀ oŒª ‘Ã¥NªA ë À …ŒªG ∆ÃßfÕ Bø ∆C À \vƒªA ∆BŒI # ∆ú¥®M ›Ø C AÃ¥MA ≈Õhºª a —ja‡A iAfª À $ : …ªÃ≥ À
. ¡»MeB®m ™Bö À ¡« a
À , ”_ƒ®ñ o◊ŒN_mA À pD_Õ ∆C AÀj∑g “Õ‡A jaE ïG # B√jv√ ¡«’BU AÃIh∑ f≥ ¡»√C Aã À ΩmjªA o◊ŒNmA AgG ”NY $ : ïB®M …ªÃ≥
pD_ŒªBI oŒ_ª À B_Øjß B_mDÕ f_®Õ B_û ë À æB®∞Nm‹A “◊Œ« ∆B∏ù  iBQE iû§I pDŒªA ≈ø LA ≥‹A ë pB◊ŒNm‹A ∆G : æB¥Õ ∆C f®JÕ ‹
. “¥Œ¥Y © B¥ªA
Ω_«C ≈ø πªBRøC ‹BUi AÃ√B∑ ≈ÕhªA ΩmjªA πºM ”ƒ®ùA À “¥IBnªA “Õ‡A ≈ø ΩvZNÕ Bñ “ÕB¨ªA µº®Nø G # o◊ŒNmA AgG ”NY $ : …ªÃ≥ À
, pBƒªA π◊ªÀC ∆BôG ≈ø ΩmjªA o◊ŒNmA AgG ”NY AûNƒÕ ¡ºØ A LAh®I ¡«Àih√C À AÃJŒVNnÕ ¡ºØ ¡«Ãße —f÷BJªA ¡«Aj≥ πºM À ‘j¥ªA
–C Bƒ_mDI ej_Õ ‹ À ∆Ã_ƒø¤ùA ¡_« À ’B_r√ ≈_ø πªh_I ’œVƒØ B√jv√ ’BU BIh∑ LAh®ªBI AÀ aC –C AÃIh∑ f≥ ΩmjªA ∆C pBƒªA ≈£ À
. îøj A ¬Ã¥ªA ≈ß BƒMfq
: eÃ_« : # ≈_øE f≥ ≈ø ‹G πøÃ≥ ≈ø ≈ø¤Õ ≈ª …√C `Ã√ ïG œYÀC À $ : `Ã√ “v≥ ü aC B¿∏Ø ¡»øÃ≥ ∆BôG ≈ø ΩmjªA o◊ŒNmA BøC
: `Ã_√ : # AiB_∞∑ AjUB_Ø ‹G AÀfºÕ ‹ À ∫eBJß AúzÕ ¡«ihM ∆G π√G AiBÕe ≈ÕjØB∏ªA ≈ø ~ifiA ”ºß ihM ‹ Li `Ã√ æB≥ À $ 36
. (¬›nªAB¿»Œºß) ”nŒß À ”mÃø À KŒ®q À Bu À eë wv≥ ü   §√ fUÃÕ À 27
À eë “v≥ ü Ah∑ À , 27 : eë : # îIgB∑ ¡∏ƒ§√ ΩI $ : ¡ Ã≥ ≈ø `Ã√ “v≥ ü …ƒß aC B¿∏Ø AÃIh∑ f≥ ¡»√C ¡»ûC ≈£ BøC À
. 101 ‘jmC : # AiÃZnø ”mÃø BÕ πƒ£fi œ√G ∆ÃßjØ …ª æB¥Ø $ : …ªÃ≥ À Bu
¡_øfiA |_®I ∫›_« ü …_I _aC f_≥ À 47 : ¬Àj_ªA # : îƒø¤ùA jv√ BƒŒºß B¥Y ∆B∑ À $ : ïB®M …ªÃ¥∏Ø jvƒªBI îƒø¤ùA “ŒVƒM BøC À
≈ÕhªA À BJŒ®q BƒŒå $ 66 : eë : # …®ø AÃøE ≈ÕhªA À BáBu BƒŒå $ 58 : eë : # …®ø AÃøE ≈ÕhªA À Aeë BƒŒå $ : …ªÃ¥∑ BzÕC
. πªg ´ ïG , 4 : eë : # …®ø AÃøE
œz≥ ¡ Ãmi ’BU AgHØ æÃmi “øC Ω∏ª À $ : …ªÃ¥∑ BuÃva À BøÃ¿ß — R∑ PBÕE ü iÃ∑h¿Ø îøj A ≈ß ejÕ ‹ A pDI ∆G BøC À
: # æAÀ ≈_ø …_√Àe ≈_ø ¡ Bø À …ª ejø ›Ø ’Ãm ¬Ã¥I A eAiC AgG À $ : …ªÃ≥ À , 47 : o√ÃÕ # : ∆ÿº§Õ ‹ ¡« À °n¥ªBI ¡»ƒŒI
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 11 : fßjªA
AÀeiÀC f_≥ À ,  Bƒøf_≥ B_¿∑ B»N¥IB_m …ƒ¿zNM Bù “ÕB´ B»√ÿzñ “Õ‡A ∆Ã∑ …Œºß ΩŒªfªA À , œ√B®ùA ≈ø “Õ‡A ü  ÀeiÀC Bø ≈nYC Ah«
. …UÀC B»ƒß LAjy‚A À ¡¥nªA ≈ø B»ƒø ’œq Ãºë ‹ ‘jaC œ√B®ø B
iÃ_J®ªA B_øDØ æBY ïG æBY ≈ø kÀBÉ ®ªA ΩuC K´AjªA æB≥ “Õ‡A jaE ïG # LBJªfiA œªÀfi — ß ¡»vv≥ ü ∆B∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥
∆G : ïB®M æB≥ f«Brñ oŒª Bø ïG f«BrùA “Øj®ø ≈ø B»I ΩuÃNÕ ªA “ªBáBI — ®ªA À iBJNß‹A À - æB≥ ∆C ïG - ’BùA kÀBVNI wNbŒØ
. — ®ª πªg ü
. ”»N√A
f_¥ª ¡_n≥C ”_ƒ®ùA À …MÃaG À ±mÃÕ ïG …ßÃUi Ω¿NYA À , —iÃnªA ü “v¥ªA KYBu ±mÃÕ ¡»ƒø À ’BŒJ√flª ¡»vv≥ ü ¿zªA À
µÕf_vM ≈∏ª À ‘ ∞Õ BRÕfY —iÃnªA ü iÃ∑hùA wv¥ªA ∆B∑ Bø , æÃ¥®ªA LBZufi — ß …MÃaG À ±mÃÕ ÀC ’BŒJ√fiA wv≥ ü ∆B∑
. (¬›nªB»Œºß) ”mÃø —AiÃM ®Õ “v¥ªA B»ŒØ iÃ∑hùA —AiÃNªA ë À , ∆Ej¥ªA –fÕ îI –hªA
À BŒ√f_ªA ü ¡»MeB®_m ’B_ƒI …_Œºß –hªA ¡»ƒÕe ü pBƒªA …ŒªG XBNê Bû ’œq Ω∏ª AlŒŒó À B√BŒI –C G # ’œq Ω∑ ΩŒv∞M À $ : …ªÃ≥ À
¢Aju ïG …NÕAf»I ∆ÀfN»Õ ¡ A ≈ø “õi …√HØ …I ∆Ãø¤Õ ¬Ã¥ª …√BZJm A ≈ø “uBa “õi À `›∞ªA À —eB®nªA ïG ‘f« À , —ja‡A
. ¡Œ¥Nnø

œ÷AÀi SÅ
¡_« À ‹G B_I ¡«j_R∑C ≈ø¤_Õ B_ø À $ : ïB_®M A æÃ_≥ ü : (¬›_nªB»Œºß) j_∞®U œ_IC ≈_ß ΩŒ_z∞ªA ≈ß  eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M ü
B_I AÃ∑j_qDØ ∆BÒŒ_rªA B_»ŒØ AÃßB_ C “_ßB ∫j_q œ_»Ø ∆ÃJ∏MjÕ ªA œuB®ùA À , —eBJß ∫jq oŒª À “ßB ∫jq æB≥ # ∆Ã∑jrø
. A ´ AÀfJ®Õ ∆C —eBJß ∫AjqHI oŒª À   ¨ª “ßBÒªA
. j∞∏ªA …I ≠ºJÕ ‹ ∫jq : æB≥ (¬›nªB»Œºß) ByjªA ≈ß ΩŒz∞ªA ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
∆›_Ø ‹ Ã_ª À O_∏º ∆›_Ø ‹ Ã_ª : æÃ_¥Õ Ω_UjªA Ã_« : æB_≥ “Õ‡A ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß “ŒÒß ≈I πªBø ≈ß , …ŒØ À
A ≈_ø ∆C ‹ ê : æÃ¥ŒØ : Oº≥ : æB≥ ? …ƒß ©ØfÕ À …≥kjÕ …∏ºø ü B∏Õjq Ω®U …√C ‘jM ‹ C œªBŒß ™Bzª À Ah∑ À Ah∑ OJufi
. Ah»I pDI ‹ ¡®√ : æB≥ O∏º ∆›∞I œºß
≈_ø : æB_≥ # ∆Ã∑j_rø ¡_« À ‹G - B_I ¡«j_R∑C ≈ø¤Õ Bø À $ A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ —iAik ≈ß , …ŒØ À
. πMBŒY À ‹ : ΩUjªA æÃ≥ πªg
. — R∑ œ√B®ùA  h« ü iBJafiA À …MAhI …¥ZNnÕ ‹ Bñ …¿Œ§®M ≈ø …ŒØ Bù A ¨I ¡n¥ªA ®Õ : æÃ≥C
À B√C — vI ”ºß A ïG AÃßeC œºŒJm  h« Ω≥ $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß ƒNnùA ≈I ¬›m ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. B¿«f®I ≈ø ’BŒuÀfiA À îƒø¤ùA øC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∫Ag : æB≥ # ®JMA ≈ø
À ∆B_ô‚A ”_ºß …_®JMA ≈_ø æÀC ”_ºß _®Õ : æB_≥ “_Õ‡A ü : (¬›_nªB»Œºß) A f_Jß œ_IC ≈ß – IlªA Àj¿ß œIC ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
oJ_ºÕ À °_≥ B_I ∫j_rÕ ≈_û µ_ºàA ΩJ≥ B»ŒªG À B»ƒø À B»ŒØ S®I ªA “øfiA ≈ø ΩU À lß A fƒß ≈ø …I ’BU Bñ À …ª µÕfvNªA
. ∫jrªA ë À ¡º§I …√BôG
. µŒJÒNªA LBI ≈ø ∂AfvùA j∑g Ω®ª À , PBÕAÀi B¿«Bƒ®ø ü À “Õ‡A ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bø ∆AfÕ¤M ∆BNÕAÀjªA À : æÃ≥C
. “∞√C : æB≥ ? …I ®Õ Bø # A ∆BZJm $ A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ ¡∏áA ≈I ¬Br« ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
. …ÕlƒM : æB≥ # A ∆BZJm $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß A fJß BIC OªDm : æB≥ œ¥ŒªAÃÜA ¬Br« ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
¡_º®M Onª À C : BJ Bã …ŒØ æB≥ SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß …÷BIE ≈ß œºß ≈I ≈náA ≈ß iBŒnªA ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
‹G $ µ_ºàA ïG _®Õ # π_ºJ≥ ≈_ø BƒºmiC Bø À $ : æÃ¥Õ ïB®M A oŒª À C ? jrJªA ≈ø ¬BøG ÀC √ ≈ø °≥ BŒ√fªA Ωë ïB®M A ∆C
. ’BŒJ√fiA ïG AúmiC BòG À BøB∏Y À “¿÷C AÃ√Ã∏ŒØ ~ifiA ïG “∏÷›ùA S®JÕ …√C aDØ # ‘j¥ªA Ω«C ≈ø ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi
æB_¥Ø (¬›_nªAB¿»Œºß) ”mÃø ≈I œºß ByjªA  fƒß À ∆ÃøDùA oºâ PjzY : æB≥ ¡»ÜA ≈I f¿ä ≈I œºß ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
œ_Ifi ∆ÃøD_ùA æB_≥ …_ŒØ æB_≥ ∆C ïG SÕf_áA j∑g À ”ºI : æB≥ ? ∆ÃøÃv®ø ’BŒJ√fiA ∆G πªÃ≥ ≈ø oŒª C A æÃmi ≈I BÕ : ∆ÃøDùA …ª
: A æÃ_¥Õ : ByjªA æB≥ # B√jv√ ¡«’BU AÃIh∑ f≥ ¡»√C Aã À - ΩmjªA o◊ŒNmA AgG ”NY $ : ïB®M A æÃ≥ ≈ß œ√ aDØ : ≈náA
. B√jv√ ΩmjªA ’BU AÃIh∑ f≥ ΩmjªA ∆C ¡»øÃ≥ ≈§Ø ¡»øÃ≥ ≈ø ΩmjªA o◊ŒNmA AgG ”NY
f_¿N®Õ ‹ “_∏÷›ùA —iÃ_u ü ¡ ΩRó ∆BÒŒrªA ∆C Aã ΩmjªA ∆C PBÕAÀjªA |®I ü Bø À , “Õ‡A ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bø fÕ¤Õ Ã« À : æÃ≥C
. …Œºß
∆Ã_∏Õ ∆C A Ω_J≥ ≈_ø …_ŒMDÕ B¿ŒØ A æÃmi ±ë ±Œ∑ : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
Ω_Rø A ≈_ø …_ŒMDÕ –h_ªA ∆B_∑ À iB_≥êA À “ƒŒ∏nªA …Œºß æl√C ‹Ãmi AfJß hÖA AgG A ∆G : æB¥Ø : æB≥ ? ∆BÒŒrªA …I ÆlƒÕ Bû πªg
. …ƒŒ®I  AjÕ –hªA
BƒIBZ_uC ≈_ø B_mB√ PÃßf_Ø B_øB® O®ƒ_u : æB≥ –ilÜA —lõ œIC ≈ß ¡Œ«AjIG ≈ß ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
œ√H_Ø ? ≤j_áA Ah_« Cj_¥M ±Œ∑ A fJß BIC BÕ : æB¥Ø JU ≈I fŒ®m sÕj≥ ≈ø ”NØ æDnØ ¡YAlø ≈I ∫BZzªA À JU ≈I fŒ®m ¡»ƒø
o◊ŒN_mA AgG ”_NY ¡_®√ : æB_≥ # AÃIh_∑ f_≥ ¡_»√C Aã À ΩmjªA o◊ŒNmA AgG ”NY $ : —iÃnªA  h« Cj≥C ‹ œ√C OŒƒó …Œºß OŒMC AgG
. ›Œº≥ ∆B∏ª ≈¿ŒªA ïG  h« ü OºYi ê : ∫BZzªA æB¥Ø AÃIh∑ f≥ ΩmjªA ∆C ¡»ŒªG ΩmjùA ≈£ À ¡«Ã≥fvÕ ∆C ¡»øÃ≥ ≈ø ΩmjªA
43 “ÕE ∆îIiC À T›Q œ« À “Œ∏ø fßjªA —iÃm 13
fßjªA —iÃm
‘Íh_ª̇A … _º̇ªA (1)∆‰ Ã_ƒøÍ ¤Ê Õ ‹ p
¯ B_σªA j‰ _RÙ∑CÚ ≈Ï ∏Í ªÚ À‰ ̵Z
‰ ªÙA πIiÏ ≈Íø πÊŒªÚḠ æ‰ l̄√ÛC ‘Íhª̇A À‰ K
Í N‰∏Í ªÙA O‰ÕA‰’ πºÙ MÍ jùA ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
O
Í _‰Õ‹Ú A Ω vÚ∞Õ j‰ øÊ fiÚ A j If‰ Õ ”Ó¿nÌø Ω‰UfiÚ ‘j̄Ùè ΩÌ ∑ j‰ ¿‰ ¥Ú ªÙA À‰ oÊ¿rªA j‰ b
Ï m À‰ t
¯ jÊ ®‰ ªÙA ”º‰ß ‘‰ÃN‰mA ¡Ï Q B‰»√ÊÀj‰ M‰ f‰¿ß‰ ¯ ‰̈ÍI P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ‰©ØÚ i‰
”_rʨÕ î
¯ ƒ‰_ÊQA î
¯ U‰ ÀÊ k‰ B‰»ŒÍØ Ω‰ ®‰ U‰ P
Í j‰ ¿‰ RϪA Ω ∑ ≈Íø À‰ Aıj‰»√ÚC À‰ ”‰ m‰Ài‰ B‰»ŒÍØ Ω‰ ®‰ U‰ À‰ ~ÊifiÚ A fÏ ø‰ ‘Íhª̇A É « À‰ (2)∆‰ Ã≥Í ÃÂM ¡Ê ∏Û Ii‰ ’Í BÚ¥ºÍ IÍ ¡Û∏º̇‰®ªÚ
 _Ú´ À‰ Ë∆A‰ÃƒÊ _Íu ËΩ_ŒÍé À‰ Ë™iÊ k‰ À‰ K_‰ƒßÊ CÚ ≈Ê _ø ËO_σU‰ À‰ ËPi‰ Ã̄_‰VN‰øÌ Ë©_ÒÍ≥ ~
¯ iÊ fiÚ A ”_Ø À‰ (3)∆‰ ÀÂj∏˙ ∞Ú N‰Õ‰ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ O‰Õ‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ i‰ B‰»ƒªA Ω‰ ŒÊ ª̇A
(4)∆