Vous êtes sur la page 1sur 203

PiÃvI ¬›nªA ¡»Œºß O____ŒI Ω«A œ√B»U ©¿â °mÃM …®Œq …¥Y K«hø ≤iB®ø jr√ –BNmAi ie LBN∑

≈ÕA
.OmA eAkE ∆E kA –iAejI …bn√ À jr√ À , fq …Œ»M œ∏Œ√À ∏ªA

“Œ√À ∏ªA —iÃvI (¬›nªA ¡»Œºß) OŒJªA Ω«‹ ”ùB®ªA ©¿ A ΩJ≥ ≈ø  eAfßG LBN∏ªA Ah« ∆È G
,µáA ”®ŒrªA K«hùA ≤iB®ø jr√ ΩUC ≈ø πªg À
.…ŒØ ©√Bø ‹ πªg dBnƒNmG À jr√ ∆È G À

This book is electronically published by the Ahl-ul-Bait (A.S.) World


Assembly to promulgate the just sect of Shi’a teachings.
Reproduction and copy making is authorized.

12 : X ∆Ej¥ªA n∞M ü ∆AlŒùA

52 “ÕE ∆Ãnú À ∆BNƒQA œ« À “Œ∏ø ¡Œ«AjIG —iÃm 14


¡Œ«AjIG —iÃm

…Í _º̇ªA (1)fÍ _ŒÍ¿á


Ù‰ A l̄_Õl̄‰®ªÙA ¢
Í j‰ _Íu ïḠ ¡Ê _¯»Ii‰ ∆¯ gÊ H̄_ÍI īÃ_̃ªA ïḠ O
Í ¿‰ Ûº§ªA ≈‰ øÍ pBσªA X
‰ j̄ÊbÂNªÍ πÊŒªÚḠ … ƒ‰ªÙl‰ √ÚC ËKN‰∑ jªA ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
∆‰ ÀÌf_v‰Õ À‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A ”º‰ß B‰Œ√ÊfÌ ªA —Ú Ã‰ŒZ
‰ ªÙA ∆‰ ÃÌJZ
Í N‰n‰Õ ≈‰ ÕÍhª̇A (2)fÕÍfq LA‰h߉ ≈Ê øÍ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ºÙ ª˛ ËΩÕÊÀ‰ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø B‰ø À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø … ªÚ ‘Íhª̇A
À‰ ’ B_r‰Õ ≈_‰ø … _º̇ªA ΩÌ _ÍzŒÂØÚ ¡Ê _ÂÚ î
‰ J‰ÂŒªÍ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ∆¯ BnͺIÍ ‹Ḡ æÃmÏi ≈Íø B‰ƒºÙ mÊiCÚ B‰ø À‰ (3)fŒÍ®I‰ Ω̄Úºy ”Ø π◊ÚªÀÛC BıU‰ÃßÍ B‰»√ÃÂ̈ÊJÕ‰ À‰ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ≈‰ß
∆Ï Ḡ …Í _º̇ªA ¬¯ B_ÏÕDÚIÍ ¡Â«jÊ ∑‰g À‰ īÃ̃ªA ïḠ O
Í ¿‰ ºÛ §ªA ≈‰ øÍ π‰øÃÊ ≥Ú X
Ê j̄ÊaCÚ ∆Ê CÚ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ ”mÃÂø B‰ƒºÙ mÊiCÚ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (4)¡Â ŒÍ∏Z
‰ ªÙA l Õl̄‰®ªÙA É «Â À‰ ’ Br‰Õ ≈‰ø ‘Íf»Ê Õ‰
(5)iÃÛ∏q iBÏJu Ω ∏˛ª O‰Õ‹Ú πͪg‰ ”Ø
∆BŒI
ïG PB_¿º§ªA ≈_ø pB_ƒªA …_I Xj_ë …NªBmi “ÕE …√G SŒY ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß ækBƒªA ∆Ej¥ªA ±vM “ôj∏ªA —iÃnªA
¡®ƒ_ø …_º®Ø ü Ω_Œö À pB_ƒªA ïG XBNä ´ ´ À Lú¨ø ´ KªB´ –C fŒõ lÕlß Ã« –hªA …√BZJm A ¢Aju ïG ¡»Õf»Õ À iêA
¡»Œ_ºß ~B_ØC Bñ AÀf®nÕ ”NY  ’Af√ AÃJºÕ À …MÃße AÃJŒè ∆C ¡»Œºß ¡®ƒùA ”ºß ∆B∑ æB®ØfiA fŒõ BŒƒ´ BJªB´ ¡®ƒùA ∆B∑ AgG À , ¡»Œºß
B_¿∑ ≈ÕjaF_I œMD_Õ À ¡_»I K«h_ŒØ ¡»ƒß ¨NnÕ ∆C …ª , fYC ïG XBNä ´ –Ã≥ …√HØ …IAhß fÕfq À …Òbm AÃØBë ∆C À , ¡®ƒªA ≈ø
‹ f¿áA œªÀ À —l®ªA Li ë À …ª B»º∑ “¿®ƒªA ∆DI “¥ B√ ~ifiA À PAÀB¿nªA PBÕE ∆HØ îyBùA ¡øfiA ≈ø …N¿®ƒI AÀj∞∑ ≈ÕhªBI Ω®Ø
.  AÃm Li
. # LBJªfiA AêÀC j∑hŒª À fYAÀ …ªG ë BòC Aÿº®Œª À …I AÀihƒŒª À pBƒºª Æ›I Ah« $ : Ω÷B≥ ≈ø lß æÃ¥Õ gG —iÃnªA ¡NNÖ Ah»I À
≈_ø pBƒªA XjbNª $ : ïB®M …ªÃ≥ ïG rÕ LBN∏ªA À “ªBmjªA ≈ø ~j¨ªA ∆BŒJI “ZNN∞ø —iÃnªA ∆G : æB≥ ≈ø eAjø ë B√j∑g Bø Ω®ª À
. # ¡»Ii ∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA
ifI ”ºN≥ ü BNªl√ B»ƒø îNÕE ‹G “Œ∏ø B»√C : —eBN≥ À ≈náA À pBJß ≈IA ïG Kn√ À , B»MBÕE ∂BŒm …Œºß æfÕ Bø ”ºß “Œ∏ø —iÃnªA À
îN_Õ‡A ∆C œMDŒm À # iAj¥ªA o◊I À B»√úvÕ ¡ƒ»U iAÃJªA iAe ¡»øÃ≥ AúYC À Aj∞∑ A “¿®√ AêfI ≈ÕhªA ïG jM C $ : î∑jrùA ≈ø
. πªg ü îMj«B£ ‹ À îNêju ´
Gf_NJù _a Ã_»Ø πŒªG  Bƒªl√C LBN∑ Ah« –C # ¡»Ii ∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbNª πŒªG  Bƒªl√C LBN∑ jªA $ : ïB®M …ªÃ≥
. πªg ´ ΩŒ≥ À ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß ≤Àhä
‹ À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_øÃ≥ xÃ_va ‹ pB_ƒªA ¬Ã_¿ß ∂BŒ_nªA j«B_£ # iÃ_ƒªA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbNª $ : …ªÃ≥ À
îùB_®ºª ∆Ã_∏Œª $ : …_ªÃ¥∑ “ªB_mjªA ¬Ã_¿ß ü \Õju ïB®M …ø›∑ À , •∞ºªA “»U ≈ø fŒŒ¥NªA ”ºß ΩŒªe ‹ gG ¡»ƒø îƒø¤ùA xÃva
¡∏Œ_ªG A æÃ_mi œ_√G pB_ƒªA B_»ÕC B_Õ Ω_≥ $ : …ªÃ≥ À , 19 - ¬B®√fiA : # ≠ºI ≈ø À …I ¡∑ih√fi $ : …ªÃ≥ À 1 : ∆B≥j∞ªA : # AjÕh√
À ¡»MÃ_ße ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …º¿ß À , LBN∏ªA Ω«C “øBß À eûŒªA —Ãße ü “êjvªA PBÕ‡A À 158 : ≤AjßfiA : # B®Œö
. πªg fÕ¤M ¡« ´ À KŒ»u À æ›I À ∆B¿ºm À ¬›m ≈I A fJ®∑ ¡»ƒø ≈øE ≈ø ∆BôG æÃJ≥
≈Õh_ªA îƒø¤_ùA ≈_ø ¡_ßC pB_ƒªBI eAj_ùA ∆C fÕ¤Õ B ÀC …I ΩIÃ≥ f≥ À , “Õ‡A # …I AÀihƒŒª À pBƒºª Æ›I Ah« $ : —iÃnªA jaE ∆C ”ºß
. Ω®∞ªBI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø AÃUja
∆B_ôG œ»NƒÕ …ŒªG À πªhª “Õj«B§ªA LBJmfiA fYC …√Ã∏ª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø XAja‚A Kn√ f≥ À
56 : wv¥ªA : # ’BrÕ ≈ø –f»Õ A ≈∏ª À OJJYC ≈ø –f»M ‹ π√G $ : …ªÃ≥ …ŒØBƒÕ , ‹ À “ÒmAÃI ÀC “ÒmAÀ ›I …MÃßfI îƒø¤ùA
”_ºß ∆Ã_∏Õ B_ø ”_NY “ÕAf A µºÒø …ƒß œ∞ƒM ∆C ´ ≈ø B»ŒØ …ª›¥NmA À “ÕAf A ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …NªBuC œ∞ƒM BòG “Õ‡A ∆HØ
f_Œ≥ πªh_ª À , 52 : ‘iÃ_rªA : # ¡Œ¥N_nø ¢Aj_u ïG –f_»Nª π_√G À $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À , A ≈ø ∆gHI À “ BmêA Ãç
. # ¡»Ii ∆gHI $ …ªÃ¥I # XjbNª $ …ªÃ≥ …√BZJm
PB_¿º§ªA ©_ö À “_¿º£ æ›_zªA f_ß À AiÃ_√ ‘f A iBJNßA ïB®M …ø›∑ ü ij∏M f≥ À ‘f A À æ›zªA À iêA À PB¿º§ªBI eAjùA À
’AëfiA À ‘à A ™BJMA ≈ø …√HØ æ›zªA ≤›Ç —jR∑ ‹ À …¥ÕeBvø À …÷AlUC îI jÕB¨M ‹ fYAÀ µáA À µáA ≈ø ‘f A ∆fi iêA ∆Àe
‹ À  Ã®JMB_Ø B¿Œ¥N_nø œ Aju Ah« ∆G À $ : ïB®M æB≥ B»¥ÕeBvø À B»yB®Ifi eBÑA ‹ À B»ƒŒI —fYÀ ‹ |®I ©ø B»z®I jÕB¨Nø “∞ºNã
. 153 : ¬B®√fiA : # …ºŒJm ≈ß ¡∏I ∂j∞NØ ΩJnªA AîJNM
∆B_∑ Ã_ª gG “_J≥B®ùA ¬›_I oŒ_ª À , “_Õ‡A j«B£ ë B¿∑ pBƒªA ¬Ã¿ß ”ºß ’BƒI ~j¨ªA ¬‹ , G # pBƒªA XjbNª $ : …ªÃ≥ ü ¬›ªA À
. …Ø›a ¬Ãº®ùA À , îƒø¤ø ¡»º∑ pBƒªA ∆B∏ª πªh∑
“ Àj_rø æB_¿∏ªA À —eB®_nªA ïG ¡ B_vÕG À iÃ_ƒªA ïG PB_¿º§ªA ≈_ø pB_ƒªA XAjaHI “Œ ‚A “ŒI ªA ∆C ¡»z®I …Œºß ~ ßA Bø BøC À
. iAf¥ùA Ah« ë …øÃ¿ß jÕf¥M ”ºß “J≥B®ªA  h« ≈ø ≈∏¿ùA iAf¥ùBØ BøBß |Œ∞ªA ∆Ã∑ ©ø eAf®Nm‹A À ¤Œ»NªBI
–h_ªA ≈_∏ª , ≈Õf®N_nùBI # pB_ƒªA $ f_ŒŒ¥NI ‹G ¡N_Õ ‹  j_∑g –hªA ∆HØ , “Õ‡A j«B£ ≤›a “J≥B®ºª ¬›ªA ∆Ã∑ ∆DI ≤A ßA …√C …Œ∞Ø
Ãßf_Õ …√BZJ_m A ∆H_Ø , B»J¥®N_nÕ _ªA “Zº_vùA œ« À —eÃv¥ø “ÕB´ ¡∏Zºª ∆C  Bƒ®ø œ®ÕjrM ~j´ ~j¨ªA Ah« ∆C ¡º®Õ ∆C Kè
LB_N∏ªA ¡»Œ_ºß æl_ƒÕ À Ω_mjªA Ω_mjÕ À , “_ƒÜA ¡»_ºafÕ À πªh_I ¡«f®nŒª BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A ïG ¡»Õf»Õ À ¡ j∞¨Œª pBƒªA
l_Ui ¡»ƒ_ß K«h_Õ À ¡«j_»ÒÕ ∆C œ_»ƒªA À j_øfiA ≈_ø ¡»Œ_ªG …_»UÃÕ Bñ fÕjÕ À , ¡»Ii ∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA AÃUjbŒª
. ≤êfiA ëlM B»º®ª À PBÕAÀjªA Ah∑ À B«eAjÕ‚ KUÃø ‹ — R∑ πªg ”ºß “ªAfªA PBÕ‡A À , ∆BÒŒrªA
…_øÃ≥ ∆B_nºI ‹G æÃ_mi ≈ø BƒºmiC Bø À $ : æB≥ À 3 - : ≤jalªA : # ∆ú¥®M ¡∏º®ª BŒIjß B√Ej≥  Bƒº®U B√G $ : …√BZJm æB≥ f≥ À
…ªÃ_mi ∆B_ŒI ≈ø Bƒª j»§Õ À …IBN∑ ≈ø …º¥®√ Bø ∆C îJØ , —iÃnªA ≈ø 4 - : “Õ‡A : # ’BrÕ ≈ø –f»Õ À ’BrÕ ≈ø A ΩzŒØ ¡ îJŒª
B_¿∑ —Ãßf_ªA ~j´ —j∞¨ùA ∆C ‹G , 10 - : ¡Œ«AjIG : # ¡∏ª j∞¨Œª ¡∑ÃßfÕ $ : ›Rø …ªÃ≥ ≈ø Ω¥®√ ‹ ≈ç À , …ƒß xBƒø ‹ “VY
À Lj_rªA ∆C ‹G …_MiÃß …I nŒª B√›Ø o∑A ÀC …º∑‡ ’Ah¨I ÀC …Ijqfi ’Bñ NÕA : …®IBNª ™ÃJNø –C ÀC  fJ®ª fŒnªA æÃ≥ ≈ø Ω¥®√ ‹
. —eÃv¥ø PBÕB´ À ~Aj´C ©÷AjrªA À ¬B∏YfiA ≈ø …ªlƒÕ B¿ŒØ …√BZJm …ººØ , B«jøAÀfi ~Aj´C —iîªA m À Ω∑fiA
: PÃ_J∏ƒ®ªA : # îùB_®ªA ≈_ß ¨ª A ∆G $ : æB≥ gG îrªA À w¥ƒªA ≈ß —C ø “UBáA À j¥∞ªA ≈ß “«lƒø …NYBm ∆C …√BZJm îI ¡®√
: j B_Ø : # ¨ªA ë A À A ïG ’Aj¥∞ªA ¡N√C pBƒªA B»ÕC BÕ $ : æB≥ À , 133 : ¬B®√fiA : # “õjªA Àg ¨ªA πIi À $ : æB≥ À , 6
~j¨ªA ≈ß ÃºÖ ”NY ≤AlÜA À SJ®ªBI ïB®M …ªB®ØC OnŒª À ~Aj´fiA  h« ≈ø ’œrI ©∞NƒÕ ‹ ’œq Ω∑ ≈ß ”ƒ´ ü …√C eBØDØ , 15
¡∑Bƒ¥ºa BòC ¡NJnZØ C $ : …º®Ø ≈ø SJ®ªA ’B∞N√A ”ºß w√ À , ≤kBè ‹ À SJ®Õ ‹ ¡Œ∏áA À “¿∏áBI …n∞√ ±uÀ f≥ À ? ±Œ∑ ,
. “¥ºàA …I ¡NÕ Bø ïG —ja‡BI ∆AeÃ®Õ œ√Bn√‚A B®ªA ü æB¿∏ªA B¿»I ¡NÕ ∆AhºªA œ»ƒªA À jøfiA À , 115 : ∆Ãø¤ùA : # BRJß
jQD_NÕ ‹ …√BZJm …ƒ∏ª BƒªB®ØC ~Aj´DI ≈ç Ω¿∏Nn√ B¿∑ …ªB®ØC ~Aj´DI Ω¿∏NnÕ ‹ ∆B∑ ∆G À , ~Aj´C  jøC À …¥ºa ü …√BZJm …ººØ
Ω®∞ªA \Uj√ À Ω®∞ªA Ãç B»º¥®M BƒR®JŒØ BƒŒØ jQ¤M Ω®∞ªA “Zºvø ∆C B¿∑ ïB®M …ŒØ jQ¤M ‹ BvùA À ¡∏áA ‘jaC —iBJ®I À …yAj´C ≈ß
À ’œ_q Ω∑ ”ºß ¡∏ê À , ’œq …∏ºô ‹ À ’œq Ω∑ πºô , Lú¨ùA ´ KªB¨ªA À iû¥ùA ´ j«B¥ªA ë …√BZJm …√HØ , ∫ ªA ”ºß
B_ø ïG Ω¥®ªA –f»Õ –hªA ë ΩI Ω¥®I BøÃ∏ä ïB®M ∆Ã∏Õ ›Ø , æhªA ≈ø œªÀ ‹ À πºùA ü πÕjq …ª ≈∏Õ À , ’œq …Œºß ¡∏ê ‹
. …√BJUÃM Bø ïG B¿ –eB A ë ΩI ∫jM ïG —fn∞ø ‹ À Ω®Ø ïG “Zºvø  jÒzM ‹ À , …º¥®Õ
, Ω_®∞ªA ïG  jÒ_zM ‹ À ïB_®M …_MAg ü ¡_∏Ñ ‹ B»ƒ∏ª “ZºvùA ”ºß ±≥ÃNÕ …º®Ø ∆C ”ƒ®ñ …º®Ø ¬B¥ø ≈ø “ßlNƒø “ZºvùA À ~j¨ªBØ
eÃ_UÀ À ïB_®M A ≈_ø eBèG B»√C B»n∞√ “ŒUiBàA A ≈ø Ω¥®ªA ™lN√A ›Rø fÕl∑ ∆B∏Ø ≈∑ : …ª æB≥ À B◊Œq µºa AgG ïB®M …√C B¿∏Ø
À …_º®Ø …_√C BŒº®ªA …MB∞u ≈ø …ŒªG B√jqC Bø ïG j§ƒªBI ïB®M …º®Ø ≈ø Ω¥®ªA ™lNƒÕ πªh∑ ,  eBèG ”ºß ±≥ÃNÕ  eÃUÀ ∆DI ¡∏Y À fÕlª
. “Zºvø Ag …√Ã∑ ”ºß ±≥ÃNÕ Ω®∞ªA µ¥Ñ ∆DI ¡∏ê ¡Q —eÃv¥ø “Zºvø Àg …√C
≈_ø Ω_vZNùA À ~Aj´fiA ”ºß “∞≥ÃNø BvùA À ¡∏áA ”ºß “º¿Nrø ïB®M …ªB®ØC ∆Ã∑ ü ïB®M …ø›∑ ü jIfNªA …ŒÒ®Õ –hªA ë Ah»Ø
. …√Àe …¥ºa ïG “®UAi B»ƒ∏ª ByAj´C …ªB®ØC ü ïB®M …ª ∆C πªg
B_ƒØ›Ç B_»MBÕB´ À …_ªB®ØC ~Aj´D_I Ω¿∏N_nÕ ‹ ïB_®M …√C B¿«fYC : î»UÀ ≈ø BƒªB®ØC ü BƒyAj´C ∂iB∞Õ …º®Ø ü …yj´ ∆C …vbºø À
.   ´ ≤›Ç ïB®M …ŒØ ∆B¿∏Ñ ‹ —fn∞ùA À “ZºvùA ∆C B¿»Œ√BQ À , ∆AÃŒáA j÷Bm À ∆Bn√‚A ≈ø —eAi‚A À iîrªA –Àg jqB®ø
“Zº_vùBI ¬Ã_∏ä Ã_« Ω_« ïB_®M …_√C ”_ƒ®ñ ? ‹ ¬C ~Aj´fiB_I “_ºº®ø A æB®ØC ∆C ü “ªlN®ùA À —jßBqfiA îI ≤Àj®ùA ™AlƒªA BøC À
—eAiH_I Ω_®∞Õ BòG À …º®Ø ü …ª “ÕB´ ‹ …√C ÀC ? Ω®∞Œª …ª ≈∏Õ B«‹Ãª À ∫ ªA ”ºß Ω®∞ªA …ª \UjM “ZºvùA ∆G SŒÅ …º®Ø ü “Œ®≥AêA
. ? ~j´ ´ ≈ø “ŒØAlU
B_ƒº®ª À …_ŒªG B√j_qC B_¿∑ ≈Õj_øfiA î_I jøC ë À , B®Œö îªÃ¥ªA ≤›a µáA À ”ØÃNnùA j§ƒªA …ŒØj ≈ø ’œq ïG –f»Õ ‹ Bû πªhØ
. ïB®M A ’Bq ∆G B»ŒØ œº¥ƒªA À œº¥®ªA j§ƒªA …ŒØ üÃNn√ “ªDnùA ü Ω¥Nnø SÅ f¥®ª LBN∏ªA ≈ø œMDŒm B¿ŒØ µØÃ√
Ã_« ïB®M …√C ΩŒVnM À “ŒIÃIjªA “∞u j∑g ïG wºbNªA …ŒØ “N∏ƒªA À “JŒ¨ªA ïG ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ≈ø PB∞NªA # ¡»Ii ∆gHI $ : …ªÃ≥ ü À
ƒ___ªA Ã___« …___I K___ BbùA ∆B___∑ ∆G À ¡»Œ___ªG “___¥Œ¥áA ü ¬›___∏ªA …___UÀ ∆H___Ø AeAf___√C …___ª AÀh___ÖA ≈Õh___ªA î∑j___rùA ’‹¤___« Li
f_ŒYÃM ”_ºß “_VáA ≈_ø —iÃ_nªA ü j∑hŒ_m B_ù CfJø ¬›∏ªA \NN∞ø ü œ« À “Œ¿nNªA  h« ∆Ã∏Nª À ¡»√Àe (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. “ŒIÃIjªA
“_ªBY —l®ªA : K´AjªA æB≥ , “ªhªA ΩIB¥M —l®ªA # ~ifiA ü Bø À PAÀB¿nªA ü Bø …ª –hªA A fŒ¿áA lÕl®ªA ¢Aju ïG $ : ïB®M …ªÃ≥
kl_®M À # B_®Œö —l_®ªA ∆H_Ø —l_®ªA ¡«f_ƒß ∆Ã_¨NJÕ C $ : ïB®M æB≥ , “Jºu –C kAlß ~iC : ¡ Ã≥ ≈ø Kº¨Õ ∆C ≈ø ∆Bn√„ª “®√Bø
. “UBáA ©yÃø ”»N√A , …ŒªG æÃuêA K®vÕ kAlß ü ΩvY …√D∑ lß À fNqA ¡ZºªA
≈_ø …_ŒªG Ω_vÕ ‹ ¬B¥ø Àg …√fi j»¥Õ ‹ À j»¥Õ –hªA ë À ¬Ã¥ªA lÕlß …ƒø À …ŒªG æÃuêA À …ºŒ√ K®vÕ SŒÅ …√Ã∑ œ« lÕl®ªA —l®Ø
µ_rÕ –h_ªA ∆fi ∂B_rªA ”_ƒ®ñ lÕl®ªA …ƒø À , …ºŒ√ “Iîvª  eÃUÀ Ω≥ Bù lÕl®ªA …ƒø À , j»¥Õ À …ŒªG æÃuêA ΩJ≥ ©ƒô ∆C ∆Àe  fv≥
: , # LB_ÒàA ü œ_√lß À $ : …_ªÃ≥ …_ƒø À , 128 : “IÃNªA : , # ¡Nƒß Bø …Œºß lÕlß $ : ïB®M æB≥ , …ªÃvY K®vÕ ∆Bn√‚A ”ºß
. …I jnØ Bø ”ºß Jº´ –C , 23 : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
›_Ø ïB®M …ŒØ —l®ªA PjvçA πªhª À “»U Ω∑ ≈ø ’œq Ω∑ j»¥Õ ë À “»U ≈ø ’œq  j»¥Õ ‹ –hªA PAhªA …√fi lÕlß …√BZJm A À
$ æB_≥ À , 139 : ’B_nƒªA : # B_®Œö —l_®ªA ∆HØ —l®ªA ¡«fƒß ∆èNJÕ C $ : ïB®M æB≥ …√gHI À …ƒø LBnN∑BI ‹G   ´ fƒß fUÃM
. 10 : j BØ : # B®Œö —l®ªA …ººØ —l®ªA fÕjÕ ∆B∑ ≈ø
f_¿áA ©_Œö ∆B∑ …√BZJm …ŒªG œ»NƒÕ æBö Ω∑ ∆B∑ gG À , –iBŒNa‹A ΩŒ¿ÜA ”ºß ’BƒRªA ë À f¿áA ≈ø æî∞ùA ”ƒ®ñ ΩŒ®Ø fŒ¿áA À
f_Œ¿áA ∆C : …º¥ƒƒ_m B_ø ”_ºß –kAj_ªA ¬B_ø‚A ≈ß Bø æÃ¥ªA KÕj´ ≈ø À 2 : f¿áA —iÃm : # îùB®ªA Li f¿áA $ : æB≥ B¿∑ …ª
. ¨ªA B®ªA  Bƒ®ø
…__ŒJ√ ”__ºß …__ªl√C –h__ªA LB__N∏ªA …__ŒªG Ω__uÃÕ B__ø …__I îJ__Õ # iÃ__ƒªA ïG $ : …__ªÃ≥ ≈__ø æf__I # f__Œ¿áA l__Õl®ªA ¢Aj__u ïG $ : …__ªÃ≥ À
…_√DI B_Œ√BQ À , —ÀB¥_rªA ≈ø —eB®nªA À jrªA ≈ø àA À Ω BJªA ≈ø µáA lŒô iÃ√ …√DI ‹ÀC …JƒØ ∆BŒI f®I B√BŒI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. fŒ¿áA lÕl®ªA A ïG B®Œö ¡»I œ»NƒÕ À …ƒNø ü …Œ∏ªBm ©¿è \yAÀ µÕj
¬›_∏ªA —f¿ß ∆HØ ¡»ŒªG …UÃùA ¬›∏ªA ≈ø —iÃnªA ü eiÃŒm Bù ∆A’fJø B¿»√C # fŒ¿áA lÕl®ªA $ : îNôj∏ªA îN∞vªA j∑g ü …UêA À
À  Àj_∞∏Õ ‹ À  Àj∏_rÕ ∆C …º_mi µ_Õj ≈_ø ¡»Œºß ¬lß ¡Q , “¿Œ§ß “¿®√ Ω∑ …NŒIÃIjI ¡»Œºß ¡®√C A ∆C ¡« ∑hM œ« —iÃnªA ü
AÀih_ZŒª À ¡_»Ii AÃØB_bŒºØ , LAh_®ªA À ’B¥_rªA eiÃ_ø ¡«eiÀC À ¡»ƒø ¡¥N√A AÀj∞∑ ∆G À , “ƒÜA ¡»ºaeC AÃøE ∆G ¡»√C …ºmi fßÀ
îƒø¤_ùA …NIBQG ü ¬hÕ ‹ fŒõ , ’œq ¡»Œºß …IAhß æÀl√ À ¡»I …Òbm æúY ≈ß ©ƒò ‹ —l®ªA Ω∑ …ª ∆fi …N¿®√ ∆Aj∞∑ À  jøC “∞ªBã
. ”vÑ ‹ ªA …¿®√ ≈ø ¡»Œºß °nI B¿ŒØ ¬hÕ ‹ B¿∑ , ≈ÕjØB∏ªA KÕh®M ü ‹ À ,
…_Mlß ≈_ø ±_bŒºØ …_ªB®ØC ü AfŒõ …√Ã∑ À …Mlß À “ŒIÃIjªBI ïB®M  fYÃM : T›RªA PB∞vªA …ŒzN¥Õ B¿ŒØ —iÃnªA  h« ü ¬›∏ªA ΩVØ
. …NŒIÃIi PBÕE ≈ø j∑hNŒª À fßÀ Bñ µQÃŒª À j∏rŒª À , “¥ºÒùA
∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XAjaG À LBN∏ªA Ah ïB®M …ªAl√G ΩJ≥ j∑g Bù …√C πªg ü “N∏ƒªA : ∆BŒY œIC ≈ß œ√B®ùA `Ài ü À
,  AÃ_m …_Œºß if_¥Õ ‹ –hªA lV®ùA LBN∏ªA Ah« ΩRø …ªAl√‚ “Jº¨ªA À —if¥ºª “ƒ¿zNùA —l®ªA “∞u îN∞vªA îMB« j∑g KmB√ , ¡»Ii
. iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XAja‚ ¡®ƒªA ¡§ßDI …øB®√‚ f¿áA “∞u À
. ”»N√A j«B£ Ah« ”ºß aDNªA À ¡Õf¥NªA …UÀ À : æB≥
≈_ø Ω_ BJªA …_ŒMDÕ ‹ l_Õlß LBN∏ª …√G À $ : ∆Ej¥ªA ±uÀ ü ïB®M …ªÃ≥ ≈ø gÃaDø …º®ª À “NJªA —iÃnªA PBÕE ∂BŒm ≈ß ƒUC ë À
. ¬B¥ùA ´ ¬B¥ùA ≈∏ª , 42 : —fVnªA ¡Y : # fŒõ ¡Œ∏Y ≈ø ΩÕlƒM …∞ºa ≈ø ‹ À …ÕfÕ îI
π_ªg f_®I ¡Q AieB≥ …√Ã∏I ¡º®ªA ïB®M BI ¡º®ªA æÀC ∆C \ŒZvªA ∆fi fŒ¿áA j∑g ”ºß lÕl®ªA j∑g ¬f≥ BòG :   n∞M ü ¬Bø‚A ≈ß À
…_√Ã∏I ¡_º®ªA ∆B_∑ B_¿ºØ _¨ªA B®ªA ë fŒ¿áA À , ieB¥ªA ë lÕl®ªA À PBUBáA ≈ß BŒƒ´ …√Ã∏I ¡º®ªA πªg f®I ¡Q BùBß …√Ã∏I ¡º®ªA
. fŒ¿áA j∑g ”ºß lÕl®ªA j∑g ¬f≥ ¬jU ‹ …ƒß BŒƒ´ Ω∏ªBI BùBß …√Ã∏I ¡º®ªA ”ºß Bøf¥Nø AieB≥
. “JŒVß “ØkBâ ë À , ”»N√A
≈_ø ïÀC “_ŒºbNªA : ¡ Ã_≥ …_I ∆g¤_Õ B_¿∑ “ŒJº_nªA PB∞vªA jøDI ’BƒNßA fŒ¿áA ”ºß lÕl®ªA ¬f≥ : ¡»z®I æÃ≥ “ØkB A ü …ƒø KÕj≥ À
. f¿áA ≤›Ç “ŒJºnªA PB∞vªA ≈ø - ¬f¥M B¿∑ - —l®ªA ∆HØ “ŒºZNªA
…ºIB_m f¿ê À …∏ªBm l®ŒØ fŒ¿áA lÕl®ªA ¢Aju …√fi ¢AjvªA Ah« ∫úm ü KŒ´ ºª …√C j∑hªBI î∞uêA wŒvÖ …UÀ ü ΩŒ≥ Bñi À
. ”»N√A ,
.  Bƒøf≥ Bø …UêA À , KUÃùA KJnªA ∆Àe “ßj∞NùA f÷AÃ∞ªA ≈ø Ω®è ∆C …I ‘jYfiA …UÀ ë À
ü B_ø Ω_∑ ~ifiA À PAÀB¿_nªA ü B_ñ eAj_ùA À , f_Œ¿áA l_Õl®ºª ∆BŒJØ # ~ifiA ü Bø À PAÀB¿nªA ü Bø …ª –hªA A $ …ªÃ≥ BøC À
. πºùA ”ƒ®ø “¥Œ¥Å “»U Ω∑ ≈ø ’œq Ω∑ πºô ïB®M Ã»Ø , B¿»ŒØ Bø Ω¿rÕ B¿∑ ~ifiA À PAÀB¿nªA o∞√ Ω¿rŒØ ∆Ã∏ªA
ü “_VY Ω_∑ \Vƒ_Õ –h_ªA ë À …MB¿º∏I µáA µê –hªA ë ∆B∑ ∆G À ïB®M …√HØ , AfŒõ AlÕlß ïB®M …√Ã∑ ü “VáA ïG —iBqG …ŒØ À
π_ªBùA Ã_»Ø π_ºùA ”ƒ®ø “¥Œ¥Å jøC À µºa Ω∑ πºø Bù ïB®M …√C πªg À , …Œºß ¡«jÒØ Bø ”ºß …ø›∑ ü  eBJß ‘iBU …ƒ∏ª , B»Nª‹e
AeÃ¿ä ‹G …ØjvM ∆Ã∏Õ ‹ À ’BrÕ Bñ ’BrÕ Bø ü ≤jvNÕ ∆C …ª À lÕlß ïB®M Ã»Ø …ª ‹G “Jº´ ‹ À …ƒø ‹G j»≥ ›Ø “Jº´ À j»≥ Ω∏ª
Ω¥ß ïB®M …ŒªG …Jn√ ≤jvM –C À , BØjß ÀC Bßjq ÀC ›¥ß BøG …∏ºô ‹ ≤jvNùA ∆B∑ AgG BøÃøhø ∆Ã∏Õ BòG ≤jvNªA ∆fi ¬Ãøhø ´
. æB®ØfiA eÿä fŒõ ïB®M Ã»Ø , …∏ºô …√HØ ≤jß ÀC ™jq ÀC
. …N¿®ƒI j∞∏Õ À …MÃße ejÕ ≈ù j»¥ªA ≈ø —l®ªA “∞u …ŒzN¥M Bù ∆BŒI # fÕfq LAhß ≈ø ≈ÕjØB∏ºª ΩÕÀ À $ : ïB®M …ªÃ≥
À : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ , G # BUÃß B»√èJÕ À A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvÕ À —ja‡A ”ºß BŒ√fªA —BŒáA ∆ÃJZNnÕ ≈ÕhªA $ ïB®M …ªÃ≥
…Jê ∆C ’œrªA ü ∆Bn√‚A ‘jZNÕ ∆C LBJZNm‹A “¥Œ¥Y À , …Œºß  ÀjQE ∆G –C # ∆Bô‚A ”ºß j∞∏ªA AÃJZNmA ∆G $ : ΩU À lß …ªÃ≥
. ”»N√A , # ‘f A ”ºß ”¿®ªA AÃJZNmBØ ¡«BƒÕf»Ø eà BøC À $ : ïB®M …ªÃ≥ Ah« ”ºß À , iBRÕ‚A ”ƒ®ø ”º®I …NÕf®M ”zN≥A À ,
“_ÕB´ —j_a‡A h_aC ”_ƒ®ñ BŒ√f_ªA ”ºß —ja‡A iBŒNaA …ºIB¥Õ À , BmCi —ja‡A ∫jM À BŒ√fªA iBŒNaA —ja‡A ”ºß BŒ√fªA LBJZNmA ”ƒ®ø À
“_¥Œ¥Å …_√B∏øG ¬f_ß ïG ≤B_zø …_√HØ B»º_uC ≈ø BŒ√fªA ∫jM À —ja‡A iBŒNaA BøC À , B»ŒªG B»I ΩmÃNÕ B “øf¥ø BŒ√fªA Ω®U À œ®nºª
Ω_mÃNÕ “_¿÷Ae —BŒY —ja‡A —BŒáA À “®Ò¥ƒø —BŒY BŒ√fªA —BŒáBØ , —ja‡BI B»∑jM ïG jVƒÕ À , —ja‡A jøC æ›NaA KUÃÕ “¿º∏ªA ”ƒ®ø
B»_º®U À BŒ√f_ªA iBNaA ≈ø À , B»NŒøf¥ø ∆B∏ù BŒ√fªA PBJQG …ølª B»NJQC À —ja‡A iBNaA ≈¿Ø , LBnN∑‹BI BŒ√fªA µÕj ≈ø B»MeB®m ïG
iB_ŒNaA : ∆BNº_va ‹G ∆B_n√‚A –f_Õ îI oŒºØ , O∞N√A “ÕB´ Ω®è gG À “ÕB´ ONJQ ONJQ ê B»√fi B»ºuC ≈ø —ja‡A œ∞√ …ølª “ÕB´
≈_ø —j_a‡A œ_∞√ À “ÕB´ BŒ√fªA Ω®Ä —ja‡A ”ºß BŒ√fªA iBŒNaA À , “Œøf¥¿ºª B»®ø BŒ√fªA PBJQG À “ÕB´ —ja‡A Ω®Ä BŒ√fªA ”ºß —ja‡A
. BȼuC
–h_ªA À , ¬f_¥M B_¿ŒØ “≥j∞Nø ©yAÃø ü πªg BƒZyÀC f≥ À , –jÒØ B …JY À …MBŒY —eB®m ‹G …ª “Œ¨I ‹ ∆Bn√‚A ∆C ¬B¥ùA `BzÕG À
“_ºU¤ùA BŒ√f_ªA —B_ŒáA : îMB_ŒY ïG PÃùA ΩºÖ ïG j§ƒªBI ¡n¥ƒM “ªBä ›Ø PÃùBI “®Ò¥ƒø ´ “¿÷Ae B»√C —BŒáA jøC ≈ø A LBN∑ …NJRÕ
“_ŒYB√ ≈_ø BŒ√f_ªA ü ∆B_n√‚A …JnN∏Õ Bø À BŒ√fªA —BŒáA ”ºß B»÷B¥q À B»MeB®m ü ™j∞NM œ« À , PÃùA f®I —ja‡A —BŒáA À PÃùBI
. –jÒ∞ªA —BŒáA KY ≈ø  fƒß Bù æB¿ßfiA  h« ≈ø ∆Bn√„ª j∞ø ‹ À , “◊Œm ÀC “ƒnY ≈ø “ÕÃŒáA æB¿ßfiA
”¿_nM _ªA œ_« “◊ŒnªA ÀC “ƒnáA À iÃV∞ªA ÀC ‘Ã¥NªA …ª “JmB∏ªA BŒ√fªA …MBŒY ü ∆Bn√‚A B»I ìnÕ ªA “ƒnªA ßC æB¿ßfiA  h« À
. Ω BI ÀC µY ≈Õe À “◊Œm ÀC “ƒnY “ƒm ≈ø ∆Bn√„ª j∞ø ›Ø , ›ŒJm À BƒÕe A LBN∑ ü
sŒ_®Õ ∆C …MeB®_m À ∆B_n√‚A æB_¿∑ ≈_ø À …ªB¿∑ À …MeB®m ïG ™AÃ√fiA ≈ø ™Ã√ Ω∑ –f»Õ ∆C “ÕiBÜA …√BZJm A “ƒm ≈ø ∆B∑ Bù À
…_ƒÕe À …∏º_nÕ –hªA A ΩŒJm ë À B»Œºß jÒØ ªA …MjÒØ ”ºß BŒƒJø BƒÕe …ª …√BZJm A ™jq , “ÕÃŒY “ƒnI ìnÕ À “ŒßB¿NUA “rŒß
À ‘Ã_ A ©_JMA ∆G À , B¿Œ¥Nnø  B¨NIA À A ΩŒJm πºm f¥Ø —jÒ∞ªA …ŒªG …Mf« À “ŒIÃIjªA …ª …Nßjq Bø ”ºß ‘jU ∆HØ , …I ≈ÕfNÕ –hªA
. BØjZƒø BUÃß A ΩŒJm ”¨NIA f¥Ø ∆BÒŒrªA …ª …ƒÕlÕ Bñ Ω¨NqA À A ΩŒJm ≈ß …n∞√ fu
ΩŒJ_m Ã_« À …Œ_zMjÕ B_ø ïG ‹G “_NJªA –f_»Õ ‹ À ¢Aj_vªA ’B¨NIA À ΩŒJnªA Kº ”ºß  jÒØ –hªA ë A ∆HØ A ΩŒJm œ¨NJÕ …√C BøC
–h_ªA Ah_« ”_ºß “ªAfªA “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A À ? æ›zªA ‹G µáA f®I Ag Bø À µáA ïG –f»Õ ‹ …√flØ XÃß Àg ≤jZƒø …√C BøC À , …n∞√
. B«eAjÕG ïG “UBY ‹ —jQB∏Nø  Bƒøf≥
µ_º®NªA ¬B_ó ∆Ã_¥º®NÕ ¡»√C  eB∞ø # —ja‡A ”ºß BŒ√fªA —BŒáA ∆ÃJZNnÕ ≈ÕhªA $ : ≈ÕjØB∏ªA n∞M ü …ªÃ≥ ∆C πª `‹ Ah« OØjß AgG
. —ÃJƒªA À fŒYÃNªBI j∞∏ºª ¬lºNnùA eB®ùBI j∞∏ªA ë À , B»Œ∞ƒI —ja‡A ≈ß ∆Ãyj®Õ À BŒ√fªA —BŒáBI
∆Àf_vÕ ÀC …_ƒÕfI ≈ÕfNªA À A “ƒnI ∆BƒNm‹A ≈ß ¡»n∞√C ∆Ã∞∏Õ ¡»√C  eB∞ø # BUÃß B»√èJÕ À A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvÕ À $ : …ªÃ≥ À
∆BƒN_m‹BI “ØjZƒø À BUÃß A “ƒm ∆ÃJºÒÕ À , µZºª ¡»ƒø AeBƒß …N®ÕjrI ™jrNªA À ja‡A ¬ÃŒªA À BI ∆Bô‚A ≈ß pBƒªA ∆ÃØjvÕ À
: …_ªÃ¥I eAjùA ∆G ¡»z®I æÃ≥ eBnØ ¬f¥M Bñ j»§Õ À : …√BZJm …ªÃ¥I æ›zªA ¡»Œºß ΩVm ¡Q O√B∑ Bø BÕC “ŒßB¿NUA “ƒm ≈ø B« ¨I
. …JJnI B»ƒß pBƒªA AÀfvÕ À …I B«ÃJŒ®Õ ”NY BUBUÃßA À B¨Õk B ∆ÃJºÒÕ –C BUÃß B ∆èJÕ # BUÃß B»√èJÕ $
. …I B»ŒØ AÃYf¥ŒØ BYeB≥ ∆Ã∏Õ BUÃß B»ŒØ AÀjÕ ∆C ∆ÃJºÒÕ ”ƒ®ùA : ¡»z®I æÃ≥ À
îƒø¤_ùA f_ƒß Bø eBnØ …ØAjçA À , BØjZƒø ≈ÕfªA ¡»JºÒI eAjùA Ã»Ø ejªBI AÃØjZƒÕ À AÃUÃ®Õ ∆C B»º«fi ∆ÃJºÒÕ ”ƒ®ùA : ¡»z®I æÃ≥ À
. j«B£ æAÃ≥fiA  h« eBnØ À …ØiB®ø ≈ø
. “Õ‡A jaE ïG # ¡ îJŒª …øÃ≥ ∆BnºI ‹G æÃmi ≈ø BƒºmiC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. 195 : ’Aj®rªA : # îJø œIjß ∆BnºI $ : ïB®M æB≥ , “¨ºªA ë ∆BnºªA
æÃ_mjªA π_ªg ¬Ã≥ ∆BnºI ‹G æÃmi ≈ø BƒºmiC Bø Ωv A À # …øÃ≥ $ ïG # ¡ $ ü À # æÃmi $ ïG f÷Bß # …øÃ≥ $ ü ¿zªA À
Ω_mjªA ©_Œö ïG œYÃ_Õ ∆B_∑ …√BZJ_m A ∆C f_Œ∞Œª (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ïG …øÃ≥ ¿y ™BUiG HÒàA ≈ø À , …øÃ¥ª îJŒª
ü B_¿∑ Lj_®ºª îJ_Œª “ŒIj®ªBI ›Rø ”mÃù —AiÃNªA æl√C A ∆C fŒ∞ŒØ # …øÃ≥ $ ïG # ¡ $ ¿y ™ÃUjª πªhI ”ƒ®ùA eBn∞ª “ŒIj®ªBI
. ≤Br∏ªA
æB_mi‚A …_I eAj_ùA oŒ_ª À ¡«j_qB®Õ À ¡»ÒªB_ë À ¡»ŒØ sŒ®Õ ∆B∑ ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA ∆BnºI …ªBmiG …øÃ≥ ∆BnºI æÃmjªA æBmiHI eAjùA À
À , PB_∏∞M¤ùA ïG ∆B_nºªA “Œ√BÕjm ¡« À —fº∑ ≈ø (¬›nªB»Œºß) ¢Ãª —jUB»ñ `jvÕ …√BZJm …√fi BJn√ ¡»ƒø ë ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA ∆BnºI
œ_√G æB_≥ À ¢Ã_ª …_ª ≈øF_Ø $ : ïB®M æB≥ ¡»∏º«C À ¡»ƒø œ« À …MCjøA ‹G …º«C À  BåC ¡Q ¡»ŒªG …ºmiC À …øÃ≥ ¡«B À ∆ÃŒ√A ß ¡«
. # ¢Ãª ¬Ã≥ $ ïB®M …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü À 26 : PÃJ∏ƒ®ªA : # œIi ïG jUB»ø
 B∏Y Bø ¡»√Bnª Ω«C ´ ≈ø BøAÃ≥C ∆ÃßfÕ AÃ√B∑ ¡»√C ”ºß ΩŒªfªA ≈¿Ø ΩmjªA ≈ø ¬l®ªA AêÀC ¡« À “øC ≈ø fÕkC ïG ΩmiC ≈ø BøC À
—Ãße ¬Ã¿ß À ∆Bô‚A ïG …øÃ≥ À ∆ÃßjØ (¬›nªB»Œºß) ”mÃø —Ãße À , WáA ïG kBVáA Ljß (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG —Ãße ≈ø A
ƒªB_I ¡»ƒ_ø ≈_øE ≈_ø ∆B_ôG æÃ_J≥ À ¡_« ´ À ‘iB_vƒªA À eÃ_»ŒªA —Ã_ße ”_ºß ∆Ej_¥ªA Ω¿NqA f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
. (¬›nªB»Œºß) `Ã√ —Ãße ¬Ã¿ß ≈ø eB∞NnÕ Bø Ah∑ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
À Ω_mjªA æB_miG í_Õ A ∆C - ¡_ºßC A - À # ¡_ îJ_Œª …_øÃ≥ ∆B_nºI ‹G æÃ_mi ≈ø BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ¥I eAjùBØ Ah« ”ºß À
AÃ√B_∑ –h_ªA –eB_®ªA ∆B_nºªBI ¡»º_miC ΩI B◊Œq jøfiA ≈ø …ºmi ïG ~ÃØ ‹ À “ÕiBÜA —eB®ºª ∂iBa lV®ø pBmC ”ºß “ŒƒÕfªA —ÃßfªA
A ïH_Ø æ›_y‚A À “_ÕAf A ≈_ø π_ªg ’AiÀ B_ø BøC À , ∆BŒJªA ‹G ¡ oŒºØ œYêA fuB¥ø ¡ AÃŒJŒª …I ¡»√ÀiÀBê À ¡»øÃ≥ ∆ÃùB∏Õ
.   ´ ‹ À æÃmi πªg ü …∑iBrÕ ‹ …√BZJm
”_ƒ®ø ∆G À # ¡»Ii ∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbNª πŒªG  Bƒªl√C LBN∑ $ : ΩJ≥ ïB®M …ªÃ¥ª `BzÕ‚A À ∆BŒJªB∑ “Õ‡A eîNØ
îJ_Nª j∑h_ªA π_ŒªG Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ∆Ã∏ŒØ πªg ≈ø fÕkC ‹ A æl√C Bø ¡ îJM ∆C iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA πUAjaG
. 44 : ΩZƒªA : # ¡»ŒªG æl√ Bø pBƒºª
’œ_q µ_¥ZNÕ ‹ A ïG æ›_zªA À ‘f_ A j_øC ∆C …_ŒªG B_√DøÀC B_ø ïG —iBqHØ # ’BrÕ ≈ø –f»Õ À ’BrÕ ≈ø A ΩzŒØ $ : …ªÃ≥ BøC À
À µáA ©JMA ≈¿Ø OIBQ ¡§√ B ΩI “¿§Nƒø ´ “ŒØAlU OnŒª …ƒø “ŒrùA  h« ∆C B√ aC …√BZJm …√C ´ ïB®M …ƒø “Œrø ≈ß ‹G B¿»ƒø
. ¬ÃøhùA œ÷AfNI‹A æ›y‚A ´ —AkBâ æ›yG Ã»Ø A …ºyC  Aë ©JMA À  fYBU ≈ø À , A  Af«  f√B®Õ
∆C ïG j§ƒªB_I ∆BŒJªA ïG XÃYC πªg ∆fi # ’BrÕ ≈ø –f»Õ À ’BrÕ ≈ø A ΩzŒØ $ : æB≥ gG “ÕAf A ”ºß æ›y‚A …√BZJm ¬f≥ f≥ À
…_ƒø “Œ_rñ Ã_« B_òG B_»ŒªG ‘fN«A ≈ø ‘f»∑ ΩŒJnªA ≈ß ΩzÕ ≈ø æ›y ∆C îJÕ ∆C KUAêA ≈ø ∆B∏Ø “¥ºÒùA …Mlß ”ºß Jø ¬›∏ªA
´ KªB´ …√C À “¥ºÒùA —l®ªBI …n∞√ ±vÕ A ∆C pBƒªA ≈ø Ω∞¨ø Ω∑ ïG ΩŒë ‹ ”NY …∏ºø ü ¡YAlÕ À …MeAiG ü Kº¨Õ À ïB®M
¡»ƒ_ø “_Jº´ ‹G Ah« Ω« À ∆îŒÒÕ ‹ À ∆Ãv®ŒØ ¡«B»ƒÕ À ¡«jøDÕ À …MÃße ∆ÃJŒVNnÕ ›Ø pBƒªA ÃßfÕ ¡Q iû¥ø ´ j«B≥ À Lú¨ø
. ? iû¥ø Lú¨ø ë À j»≥ À
≈_ø æ›_y B_øC À ¡»Œ¥rÕ Bû ¡«f®nÕ Bø ¡ îJŒØ …øÃ≥ ∆BnºI ‹Ãmi ΩmjÕ ∆C ïB®M …MÃße ”ƒ®ø ∆DI πªg ≈ß LBUC ïB®M …√D∏Ø
. …√gG ¨I fYC …∏ºø ü ≤jvNÕ ÀC …√BÒºm ü j»¥Õ ∆C  BqBY À , …√gG À A ≈ø “Œr¿JØ ¡»ƒø ‘fN«A ≈ø ‘f»∑ pBƒªA ≈ø Ωy
Ã_« À $ : …_ªÃ¥I ¬›_∏ªA Ω_Õg πªhª À , πªh∑ ‘fN«A ≈ø ‘f« ∆C B¿∑ B Bz≥B√ ∆Ã∏Õ ∆C ›zØ …Mlß ΩŒªe ¡»ƒø Ωy ≈ø æ›zØ
’B_q B_ø ’B_rÕ ‹ ¡Œ_∏Y ‘f_N«A ≈_ø ‘f« …®∞ƒÕ ‹ À , ¡»ƒø Ωy ≈ø æ›y  jzÕ ‹ À …Jº¨Õ ‹ lÕlß …√BZJm Ã»Ø # ¡Œ∏áA lÕl®ªA
. œ¿÷Ae ≈¥Nø ¬B§√ ≈ß ΩI BRJß À BØAlU
B_ŒƒJø —iÃ_nªA ü ¬›_∏ªA ∆B∑ gG , “Õ‡A jaE ïG # iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø πøÃ≥ XjaC ∆C BƒMBÕFI ”mÃø BƒºmiC f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
µÕeB_vø \_yÀC ≈_ø …NªB_mi “_v≥ ∆H_Ø …_øÃ≥ “_ÕAf PBÕ‡BI ”mÃø æBmiG j∑hÕ ∆C KmB√ …√BZJm A —l®I ∑hNªA À iAh√‚A ”ºß
B_Œ∑BY æB≥ À , 23 : ≈ø¤ùA : # îJø ∆BÒºm À BƒMBÕFI ”mÃø BƒºmiC f¥ª À $ : …ŒØ ïB®M æB≥ f≥ À ΩmjªA îI ≈ø “Œ ‚A —l®ªA iû£
. 19 : ∆BafªA : # îJø ∆BÒºnI ¡∏ŒME œ√G A ”ºß Aú®M ‹ ∆C À $ : (¬›nªB»Œºß) …ƒß
π_ŒªG  B_ƒªl√C LB_N∑ $ : …_ªÃ≥ ≈ø , # iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø πøÃ≥ XjaC ∆C BƒMBÕFI ”mÃø BƒºmiC f¥ª À $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ∆AkÃØ
B_¿∑ πŒªG BƒŒYÀC B√G $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ o∞ƒªA KŒŒÒM À fŒÕDNªA œßAfI §ƒNªA ∆AkÀ # ¡»Ii ∆gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbNª
. 16 , ’BnƒªA : #  f®I ≈ø îŒJƒªA À `Ã√ ïG BƒŒYÀC
Ω_∑ f_Œ®JØ # ¡_ îJ_Œª …_øÃ≥ ∆BnºI ‹G æÃmi ≈ø BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ≥ ü ΩöC Bø ΩŒv∞M ü ™Àjq “Õ‡A ∆C ¡»z®I j∑g Bø BøC À
. f®JªA
B_»I (¬›_nªB»Œºß) Ω_miC _ªA PAl_V®ùA ∆Àe —AiÃ_NªA PBÕE ”mÃø B»I ΩmiC ªA PBÕ‡BI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ f®JªA ü   §√ À
. B¿« ´ À ’BzŒJªA fŒªA À ∆BJ®RªB∑
À …_Œºß B_ l√C …_√C j_∑g BòG À °≥ B»I …ºmiC …√C j∑g ‹ À ”mÃø “ªBmi PBÕE ≈ø —AiÃNªA …ø›∑ ü f®Õ ïB®M À …√BZJm A ∆C ”ºß
. B«BÕG  BME
∆fi G # pB_ƒªA Xj_bNª $ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ºª …ªÃ≥ …I fŒ≥ B¿∑ ∆g‚BI - G - # πøÃ≥ XjaC ∆C $ : …ªÃ≥ fŒ¥Õ À
. # pBƒªA XjbNª $ : ∫Bƒ« …ªÃ≥ ≤›Ç ∆g‚A ”ƒ®ø ≈¿zNÕ jøC # πøÃ≥ XjaC $ : Bƒ«B« …ªÃ≥
Ω_∑ À ¬B_ÕfiA ©_Œö ∆Ã_∑ ©_ø …√BZJ_m A ïG “uBa ¬BÕC “Jn√ À , “uBa ¬BÕC B»I eAjùA ∆C πq ‹ # A ¬BÕDI ¡«j∑g À $ : …ªÃ≥ À
j»§Œ_m ÀC Pj_»£ _ªA ≤Àj_§ªA À “ƒøkfiA œ»Ø , iû£   ¨ª …®ø ”¥JÕ ‹ Aiû£ B»ŒØ ïB®M  jøC iû§ª ‹G OnŒª ïB®M …ª ’BŒqfiA
À , QD_NªA ≈ß “ÕÃŒ√fªA LBJmfiA …ŒØ °¥nM À —ja‡A ∆BÒºm …ŒØ j»§Õ –hªA PÃùA ¬ÃŒ∑ …NƒÒºm À …NŒ√AfYÀ PBÕE À ïB®M  jøC B»ŒØ
À  h_« ∆H_Ø eÃ_ À eB_ß À `Ã√ ¬Ã≥ B»ŒØ A πº«C ªA ¬BÕfiB∑ À , h◊øÃÕ jøfiA À B◊Œq o∞ƒª o∞√ …ŒØ πºô ‹ –hªA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
. B®Œö —l®ªA ∆C À ∆BŒ ‚A j»¥ªA À “Jº¨ªA B»ŒØ j»£ ¬BÕC B BRøC
≈_ø …IBZ_uC À (¬›nªB»Œºß) `Ã√ XÀja ¬ÃŒ∑ ©ƒu ïB®M   ¨ª …ŒØ oŒª Aiû£ “Œ ‚A ¡®ƒªA B»ŒØ Pj»£ ¬BÕC B»ƒø ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À
ïB_®M   _´ ïG “_¥Œ¥áA ü B_ “J_n√ ‹ B»¥IAÃ_n∑ BzÕC B»√HØ B¿« ´ À iBƒªA ≈ø ¡Œ«AjIG ’BåG ¬ÃÕ À PB∑jI À A ≈ø ¬›nI “ƒŒ∞nªA
π_ªg _´ À TB¨I ¬ÃÕ À iBVØ ¬ÃÕ À iB≥ –g ¬ÃŒ∑ Lj®ªA ¬BÕC …ƒø À ¬AÃ≥fiA À ¡øfiA ïG ¬BÕfiA KnƒÕ B¿∑ …ŒªG “IÃnƒø A ¬BÕC œ»Ø
.
≈_ß æB_a ïB_®M …_MB¿¥ƒI B_ ≈Õj_aE wŒ_vbN∑ ïB®M …¿®√ j∑g ≈ø œMDŒm Bø ïG j§ƒªBI …√BZJm A ’B¿®ƒI ¬BÕfiA ¡»z®I wŒvÖ À
fÕf_rªA hafiA À eBJ®ªA ”ºß ¬B®√‚A …Mlß “∞u ”zN¥ø ≈ø À , ïB®M …Mlß …ŒzN¥M Bø ”ºß —iÃnªA ü BÕiBU ¬›∏ªA ∆B∑ Bø f®I …UêA
. …N¿®ƒI AÀj∞∑ ∆G
. ’B¿®ƒªA ”ºß j∏rªA R∑ À ’AjzªA fƒß vªA R∑ –C # iÃ∏q iBJu Ω∏ª PBÕ‡ πªg ü ∆G $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA ¡ó ¡Q
œ÷AÀi SÅ
XjaC , …ŒØ À …øÃ≥ ∆BnºI ‹G BŒJ√ A S®JÕ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ æB≥ ig œIC ≈ß fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
œIC ≈ß ∆Bô‚A K®q ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À fƒnùA f÷AÀk ü fõC ≈I A fJß À œ÷BnƒªA
. …÷‹E À A ¡®ƒI : æB≥ # A ¬BÕDI ¡«j∑g À $ : …ªÃ≥ ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß K®∑ ≈I
. (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß œqBŒ®ªA À œm ÒªA  Bƒ®ø ü Bø ‘Ài À , µÕeBvùA |®I ∆BŒI ë À : æÃ≥C
A ¬B_ÕC : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß ΩÕà SÕfY ü A fJß ≈I jIBU À pBJß ≈I A fJß ≈ß  eBƒmHI , cŒrªA œªBøC ü À
. …√BZJm …M›Rø ë À  ⁄›I À  ⁄B¿®√
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À PÃùA ¬ÃÕ À ¡÷B¥ªA ¬ÃÕ : “Q›Q A ¬BÕC æB≥ : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
. …øBÕC µºÒø jvY ‹ “¿Œ§®ªA ïB®M …øBÕC ∆BŒI eAjùA : æÃ≥C
—j_∏ªA ¬ÃÕ À ¡÷B¥ªA ¬Ã¥Õ ¬ÃÕ : “Q›Q A ¬BÕC : ‹B≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß ¢BƒáA ”ƒRø ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À
. “Õ‡A ∆BŒI ü  Bƒøf≥ Bø fÕ¤Õ µÕeBvùA eAf®M ü PBÕAÀjªA ≤›NaA À B»N¥IBn∑ œ« À : æÃ≥C
∆‰ ÃÂŒZ
Ê N‰_n‰Õ À‰ ¡Ê ∑Û ’‰ B_‰ƒIÊCÚ ∆‰ ÃÛÅh‰ _ÂÕ À‰ L
Í A‰h®‰ ªÙA ’‰ Ãm ¡Ê ∏Û √‰ÃÂøÃn‰Õ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ ǣA‰’ ≈Ê ø ¡Û∑BÚåCÚ gÊ Ḡ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA “Ú ¿‰ ®Ê √Í AÀÂj∑ÊgA …Í øÍ ÃÊ ¥Ú ªÍ ”mÃÂø æ‰ BÚ≥ gÊ Ḡ À‰
æ‰ B_Ú≥ À‰ (7)ËfÕÍf_rÚª ”IA‰h_‰ß ∆Ï Ḡ Ê jÊ _Ú∞∑ ≈◊_Úª À‰ ¡Ê Û∏√Ïf‰ _Õk̄Úfi ¡Ê MÂjÊ ∏q ≈◊Úª ¡Ê ∏Û IÌi‰ ∆‰ gÏ DÚM‰ gÊ Ḡ À‰ (6)Ë¡ŒÍ§ß‰ ¡Ê ∏IiÏ ≈ø Ë’›‰I ¡∏ͪg‰ ”Ø À‰ ¡Ê ∑‰’BnÍ√
À‰ e‰ Ã_¿Q‰ À‰ eB_‰ß À‰ `ÃÂ√ ¬¯ ÃÊ ≥Ú ¡Ê ∏ͺJÊ ≥Ú ≈Íø ≈‰ ÕÍhª̇A A¤J‰√‰ ¡Ê ∏Û MÍDÙ Õ‰ ¡Ê ªÚ CÚ (8)ËfŒÍ¿Y‰ ”Ì ƒ‰̈Úª …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ Bı®ŒÍ¿U‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ≈‰ø À‰ ¡Ê ÂN√ÚC AÀÂjÛ∞∏Ù M‰ ∆Ḡ ”mÃÂø
”_Í∞ªÚ B_Ï√Ḡ À‰ …Í _ÍI ¡ÂNºÙ _ÍmiÊ ÛC B_‰¿IÍ B_‰√jÊ ∞Ú ∑Ú BÏ√Ḡ AÃÛªBÚ≥ À‰ ¡Ê »¯ «Í É ØÙ CÚ ”Ø ¡Ê »ՉÍfÕÊCÚ AÀÌej‰ ØÚ O
Í ƒ‰ŒJ‰ªÙBÍI ¡Â»ºÛ mÂi ¡Ê »Â MÊ’‰ B‰U … º̇ªA ‹Ḡ Ê¡»Â ¿Â ºÚ ®Ê Õ‰ ‹ ¡Ê «Í fÍ ®Ê I‰ ≈Íø ≈‰ ÕÍhª̇A
À‰ ¡Ê ∏Û IÍÃ_Â√g ≈_ø ¡_∏Úª j‰ _Í∞¨Ê Œ‰ªÍ ¡Ê ∑Û ÃÂßfÊ _‰Õ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ _nªA j̄Í B_ÚØ ˚π_q …Í _º̇ªA ”_Ø CÚ ¡Ê »Â ºÛ _mÂi O_ÚªBÚ≥ * (9)KÕj̄Âø …Í ŒÊ ªÚḠ B‰ƒ√‰ÃÂßfÊ M‰ B¿Ï ø πq
¡Ê _»ªÚ O_ÚªBÚ≥ (10)îÍJ_Ìø ≈ÒÙº_nÍI B‰√ÃÂMDÙ ØÚ B‰√⁄ B‰IA‰’ f JÂ®Ê Õ‰ ∆‰ B∑ BϿ߉ B‰√ÀÌfv‰M ∆ÚC ∆‰ ÀÂfÕj̄ÂM B‰ƒºÛ RÊ ø Ëjr‰I ‹Ḡ ¡Ê ÂN√ÚC ∆Ê Ḡ AÃÛªBÚ≥ ”Ó¿nÌø Ω‰UCÚ ïḠ ¡Ê ∑‰ja ¤‰ ÕÂ
…Í _º̇ªA ”_º‰ß À‰ …Í _º̇ªA ∆¯ gÊ H̄_ÍI ‹Ḡ ≈ÒÙºnÍI ¡Û∏Œ‰MÍDÙ √Ï ∆ÚC B‰ƒªÚ ∆‰ B∑ B‰ø À‰  Í eÍ B‰JßÍ ≈Ê øÍ Â’Br‰Õ ≈‰ø ”º‰ß ≈Ì Â¿Õ‰ …‰ º̇ªA ≈Ï ∏Í ªÚ À‰ ¡Ê ∏ÛºRÊ ø Ëjr‰I ‹Ḡ Â≈çÙ ∆Ḡ ¡Ê »Â ºÛ mÂi
Ω̄_∑‰ÃN‰Œ‰ºÙ ØÚ …Í _º̇ªA ”_º‰ß À‰ B_‰√ÿÂNÕÊg‰ A‰’ B_‰ø ”_º‰ß ∆Ï ‰ _v‰ƒªÚ À‰ B‰ƒºÚ ÂJ_m B‰√A‰f_‰« fÊ _Ú≥ À‰ …Í _º̇ªA ”_º‰ß Ω‰ _∑‰ÃN‰√‰ ‹ÚC B_‰ƒªÚ B_‰ø À‰ (11)∆‰ ÃøÍ ¤Ê ¿ªÙA Ω̄∑‰ÃN‰Œ‰ºÙ ØÚ
À‰ (13)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ≈Ï ∏Ú ºÍ »Ê ƒÚª ¡Ê »Â I‰i ¡Ê »¯ ŒÚªḠ ”‰YÀÊ DÚØÚ B‰ƒNͺ̇Íø ”Ø ∆Ï ÂeîN‰ªÚ ÀÊ CÚ B‰ƒy
Í iÊ CÚ ≈Ê ø ¡∏σU‰ j̄ÊbƒÂªÚ ¡Ê »¯ ºÍ mÂjªÍ AÀÂj∞Ú ∑ ≈‰ ÕÍhª̇A æ‰ BÚ≥ À‰ (12)∆‰ ÃÛº∑‰ÃN‰Â¿ªÙA
¡Â ƒÏ»‰ U‰ …Í ÷A‰iÀ‰ ≈ø (15)fŒÍƒß‰ iBÏJU‰ ΩÌ ∑ LB‰a À‰ AÃÂZN‰∞Ù N‰mA À‰ (14)fÍ ŒÍßÀ‰ ≤B‰a À‰ ”ÍøBÚ¥ø‰ ≤B‰a ≈Ê ¿‰ ªÍ πͪg‰ ¡Ê «Í fÍ ®Ê I‰ ≈Íø ~ÊifiÚ A ¡Û∏ƒÏƒ‰∏nƒªÚ
(17)ˆ•Œ_ͺ´Ú ËLA‰h߉ …Í ÷A‰iÀ‰ ≈Íø À‰ OŒ¿‰ IÍ Ã‰ « B‰ø À‰ ∆B∏‰ø Ω ∑ ≈Íø PÊÿ‰ ªÙA …Í ŒÍMDÙ Õ‰ À‰ … Â̈ŒÍnÂÕ e B∏‰Õ ‹ À‰ … ß jÏ V
‰ N‰Õ‰ (16)fÕÍfu ’BÏø ≈Íø ”Ú¥nÂÕ À‰
Ω ºÚ _zªA É _« π_ͪg‰ ’Ê”_q ”_º‰ß AÃÂJ_n∑ B_Ï¿øÍ ∆‰ ÀÂifÍ _Ù¥Õ‰ ‹ ±_ÍuB‰ß ¬ÊÃÕ‰ ”Ø \
 ÕjªA …Í IÍ PÏfN‰qA eB‰øj‰ ∑Ú ¡Ê »Â ºÛ ¿‰ ßÊ CÚ ¡Ê »¯ Ij‰ IÍ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A ÂΩR‰øÏ
(18)f ŒÍ®J‰ªÙA
∆BŒI
: ïB_®M …_ªÃ≥ ´ (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ¬›∑ ≈ø B»√C PBÕ‡A ∂BŒm j«B£ À …øBÕC ü …¿¥√ À A ¡®√ ≈ø —hJ√ j∑g ”ºß Ω¿NrM PBÕ‡A
æAl_√G ≈_ø “_¥ºÒùA …_Mlß …Œ_zN¥Õ B_ø ”_ºß …√BZJm A ¬BÕC |®JI …øÃ≥ B»ŒØ j∑hÕ ”mÃø æÃ≥ “ÕB∏Y œ»Ø “Õ‡A # ¡∏Ii ∆gDM gG À $
. “¨ªBJªA …N¿∏Y …NzN≥A Bø KnY …I µŒºÕ –hªA …®yÃø ü Ω∑ ©yÀ À , ¡¥ƒªA À ¡®ƒªA
ü LB«h_ªA ”_ƒ®ñ K_´AjªA  j_∑g B_ø ”_ºß ¬Ã_nªA , “_Õ‡A jaE ïG # ¡∏Œºß A “¿®√ AÀj∑gA …øÃ¥ª ”mÃø æB≥ gG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. —BŒáA ’B¥JNmA ’BŒZNm‹A À , LAh®ªA “≥AgG ”ƒ®ñ “Õ‡A ü …√D∏Ø ’B¨NI‹A À LB«hªA ≈ø K∑ Õ ”ƒ®ù •∞ª Ã»Ø ’œrªA ’B¨NIA
¡∏Œ_ºß A “_¿®√ AÀj_∑gA : ΩŒ÷Aj_mG ÃI ¡« À …øÃ¥ª ”mÃø æB≥ gG fŒõ lÕlß A ∆C ü OJRNªA —eBÕlª æÃmjªA B»ÕC j∑gA À ”ƒ®ùA À
≈_ø iÃ∑h_ªA \_Ig ∆Àj_R∏Õ À LAh_®ªA ’Ã_m ¡∏N_≥AgG ”_ºß ∆Àj¿N_nø ¡_»√C æB_áA À °J¥ªA ≈ø “uBa À ∆ÃßjØ æE ≈ø ¡∑BåC ¬ÃÕ
. ¡Œ§ß ¡∏Ii ≈ø “ƒä À ’›I ¡∏ªg ü À , ∂B≥ m›ª ¡∏÷Bn√ —BŒY ’B¥JNmA ”ºß À ¡∑e‹ÀC
À ∆gE : æB_¥Õ ¬›_ß‚A ∆gD_NªA ©¿ A ü æB≥ # fÕfrª œIAhß ∆G j∞∑ ≈◊ª À ¡∏√fÕkfi j∏q ≈◊ª ¡∏Ii ∆gDM gG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A fßÃM À fßÀC …ºRø À ∆gDM
≈ø , G # ”mÃø æB≥ À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ©≥Ãø À # …øÃ¥ª ”mÃø æB≥ gG À $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø G # ¡∏Ii ∆gDM gG À $ : …ªÃ≥ À
G # iÃ_ƒªA ïG PB_¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbNª πŒªG  Bƒªl√C LBN∑ $ : …ªÃ≥ ≈ø , G # ”mÃø BƒºmiC f¥ª À $ : …ªÃ≥ ©≥ÿ∑ “Õ‡A  h«
. ïB®M …ø›∑ ∂BŒnI Kn√fiA Ã»Ø πªg ¡»ØBØ ,
: jÕf_¥NªA À # ¡∏Œ_ºß A “_¿®√ $ : …_ªÃ≥ ”_ºß ≤Ã_Ò®ø Ã_»Ø …Œºß À GfNJø ¬›∏I oŒª À ”mÃø æÃ¥ø ü ΩaAe …√C ¡»z®I j∑g À
¡®√D_Ø ¡∑B_åC gG AÀj_∑gA : æB_¥Õ ∆C K_n√fiA ∆B_∏ª πªh∑ ∆B∑ ê …√C …ŒØ À , G ¡∏Ii ∆gDM gG AÀj∑gA À ¡∏Œºß A “¿®√ AÀj∑gA
. KŒM ªA ¡∏Y “ÕBßi ≈ø …ŒØ Bù , G ¡∏Ii ∆gDM gG À ¡∏Œºß
…_ŒØ B_ù “_¿®√ …_n∞√ ∆gDNªA Ah« ∆HØ , ¡∏Ii ∆gDM gG ¡∏Œºß A “¿®√ AÀj∑gA ”ƒ®ùA À # ¡∑BåC gG $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø …√G : ΩŒ≥ À
. —ja‡A À BŒ√fªA a ΩŒ√ ïG îRßBJªA KŒ« ªA À KŒ´ ªA ≈ø
_´ ≈_ø …_øf¥M Bø πºm ü …¿§ƒØ —iBna À ¡»Œºß “¿¥√ Ã»Ø ¡« ´ BøC À “uBa ¡»ƒø ≈Õj∑Brºª “¿®√ ‹G oŒª ∆gDNªA Ah« ∆C …ŒØ À
. œ¨JƒÕ Bø ”ºß oŒª ’BƒRNmA ÀC fŒŒ¥M
j»§Õ À ¡®ƒùA ¬B®√G j∑hÕ ÃZƒI “¿®ƒªA æB¿®NmA …N¥Œ¥Y –hªA - j∏rªA ∆Ã∑ ßC “¥Œ¥áA  h« ïB®M îI f≥ À CfNJø ¬›∑ …√C j«B§ªBØ
f_≥ À , …_ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü , LAh®ªA fÕfrª j∞∏ªA À “¿®ƒªA fÕlù BJUÃø - ‘Ã¥NªA À …I ∆Bô‚A ïG ïB®M  eiÃø ü æÃ◊Õ À …√BnYG
¡∑ef_ô À AiAif_ø ¡∏Œ_ºß ’B¿_nªA Ω_mjÕ AiB_∞´ ∆B∑ …√G ¡∏Ii AÀj∞¨NmA Oº¥Ø $ : …øÃ≥ ”ºß Bße À …Ii ”UB√ B¿ŒØ `Ã√ ≈ß ”∏Y
. 12 : `Ã√ : G # îƒI À æAÃøDI
$ : æB_≥ SŒY fŒßêA ü |Õj®NªA À fßêBI \ÕjvNªA ”ºß B B¿NqA - ¡»z®I  j∑g B¿∑ - “Õ‡A ≈ø \÷›ªA ïB®M …øj∑ ±ŒÒª ≈ø À
. BJªB´ ¡«fŒßÀ À ¡«fßÀ ü ¬Aj∏ªA LCe ≈ø πªg À ¡∏ƒIhßfi Ω¥Õ À fÕfrª œIAhß ∆G æB≥ À # ¡∏√fÕkfi
µ_n∞ªA À ‘Ã_¥NªA À j∞∏ªA À ∆Bô‚A QDM À , —ja‡BI ‹ À BŒ√fªBI fŒßêA À fßêA ≈ø B»ŒØ Bø xBvNaA ”ºß ΩŒªe ‹ “¥ºÒø “Õ‡A À
. ∆Ej¥ªA ≈ø ¬Ãº®ø B®ø —ja‡A À BŒ√fªA —BŒáA ∆Ã◊q ü
…√BZJ_m A ∆HØ  j∞∑ ≈ø jÒa ”ºß jØB∏ªA ∆C ≈ø fÕkC ”ºß æfM ‹ “Õ‡A ∆C µáA À , ¡®ƒùA j∏q LÃUÀ ”ºß “Õ‡BI æfNmA f≥ À
. ¡∏ƒIhßfi : Ω¥Õ À # fÕfrª œIAhß ∆G j∞∑ ≈◊ª À $ : æB≥ gG j∞∑ Ω∑ ”ºß LAh®ªA “Œº®∞I `jvÕ
≈_ø …_I ∆gDM Bø j∑hI …¿®√ j∏rI ïB®M jøC Bù # fŒõ ¨ª A ∆HØ B®Œö ~ifiA ü ≈ø À ¡N√C AÀj∞∏M ∆G ”mÃø æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
‘j_â –j_è B_ø (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ¬›∑ ≈ø  fŒÕDM ü j∑g “¥ºÒùA —l®ªA …ŒzN¥M Bø ”ºß j∞∏ªA ”ºß LAh®ªA À j∏rªA ”ºß —eBÕlªA
. PBÕE jrß ¬Bó ïG °¿ƒªA Ah« ”ºß iBU ¬›∏ªA À # ”mÃø æB≥ À $ : æB¥Ø §ƒNªA
©_∞ƒªA eÃ®Õ BòG À , j∞∏I ijzNÕ ‹ À j∏rI ©∞NƒÕ ›Ø ’œq Ω∑ ≈ß PAhªBI ´ …√HØ B®Œö ~ifiA ü ≈ø j∞∑ ∆G À ´ A ∆C BøC À
…_º®Ø À ≈_náA À æB_¿ÜA ≈_ø eÿ A Ω®∞ª Bø …√BnºI føBáA iB»£G ë f¿áA ∆flØ fŒõ …√C BøC À , …I ”MC B¿ŒØ ∆Bn√‚A ïG ijzªA À
f_¿ê ÀC ∆B_nºªBI føBY  fõ ’AÃm eÿä ïB®M Ã»Ø ,  ⁄B∞aG À  ⁄B∞a ©ƒNô æB¿ÜA j«B£ ΩŒö Ã»Ø “»U Ω∑ ≈ø ΩŒö ≈nY ïB®M
.
, 44 : ’Aj_m‚A : #  f_¿Å \J_nÕ ‹G ’œ_q ≈ø ∆G À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ …N¿®ƒI jØB∏ªA ”NY  eÃUÀ ¬B¿NI  f¿ê ’œq Ω∑ ∆C ”ºß
.   ´ …I fv≥ ÀC ë …I fv≥ ’AÃm f¿áA Ω∑ …ª À ,  Àf¿ê ÀC ¡»NƒnªDI pBƒªA  fõ ’AÃm eÿä ïB®M ûØ
. “Õ‡A jaE ïG # eà À eBß À `Ã√ ¬Ã≥ ¡∏ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA DJ√ ¡∏MDÕ C $ : ïB®M …ªÃ≥
À ¡«iB_QE O_∞ß À ¡»_mB∞√C Pf_ú À ¡»_uBbqC O_ŒƒØ ≈û îyBùA ¡øfiA ü A ¬BÕC ≈ø …øÃ≥ j∑hÕ (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ¬›∑ ≈ø
. ¡«f®I ≈ø ≈ÕhªA À eà À eBß À `Ã√ ¬Ã¥∑ A ‹G ›Œv∞M ¡ BY “¥Œ¥Å ¡»¿º®Õ ›Ø ¡«iBJaC O®Ò¥√A
_àA Ã_« D_JƒªA ∆HØ , ¡»yAj¥√A À ¡»∑›« a # ¡∏ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA DJ√ ¡∏MDÕ C $ : …ªÃ≥ ü , DJƒªBI eAjùA ∆C : ‹ÀC ¡º®Õ Bƒ« ≈ø À
. # A ‹G ¡»¿º®Õ ‹ $ : …ªÃ≥ ≈ø …J¥®NÕ Bø üBƒÕ ›Ø  jøDI ”ƒN®Õ –hªA
≈_ø $ : …_ªÃ¥ª ∆B_ŒI # A ‹G ¡_»¿º®Õ ‹ $ : …_ªÃ≥ ∆G À , “_ºRøfiA j_∑g Ω_ŒJ≥ ≈_ø , # eà À eBß À `Ã√ ¬Ã≥ $ : …ªÃ≥ ∆C : BŒ√BQ À
. ¡»MBŒY cÕiBM ΩŒuB∞NI “ BY‚A ¬fß À ¡ BY “¥Œ¥Å Ω»ÜA A ¨ª ¡»I ¡º®ªA ¬f®I eAjùA À # ¡∏ºJ≥
A _a ∆Ã_∏Õ ∆C æB_¿NYA B_øC À , ∂BŒ_nºª K_n√C  B√j∑g Bø ∆B∑ ∆G À ByA ßA # A ‹G ¡»¿º®Õ ‹ $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
≈_ø ¿_y ≈_ø ‹B_Y ∆Ã_∏Õ ∆C ¡»_z®I lÕÃ_É …_ƒø ±bmC À , —j«B£ …NØBbnØ ¡»z®I  j∑g B¿∑ # ¡«f®I ≈ø ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥ª
. # ¡«f®I ≈ø ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥ª A a # ¡»ºmi ¡»M’BU $ : …ªÃ≥ ∆Ã∑ À ¡«f®I
…_ŒºÉ À µáA îJM “ƒŒI WVÅ ¡«À’BU ¡»ºmi ∆C …I eAjùA ∆C j«B§ªA # ¡»«AÃØC ü ¡»ÕfÕC AÀejØ PBƒŒJªBI ¡»ºmi ¡»M’BU $ : …ªÃ≥ À
. ¡º∏NªA µÕj ¡»Œºß AÀfm À µáBI AëÃ∞NÕ ∆C ¡«Ã®ƒ¿Ø KÕi À ¬B»IG –C ´ ≈ø
≈_ß AÃ_∞∏Õ À AÃN∏_nÕ ∆C ”_ºß ¡«iB_JUG ≈_ß “_ÕBƒ∑ ¡»«AÃØC ü ¡»ÕfÕC ei À , Ωmjºª # ¡»«AÃØC $ À # ¡»ÕfÕC $ : ü ∆A ¿zªBØ
…_ªÃ≥  f_Õ¤Õ À , ¬›_∏ªA ≈_ß AÃ_∞∏M ∆C ¡∏Œºß KUAêA ≈ø ∆DI B√AhÕG ¡»«AÃØC ü B«Àei À ¡»ºmi –fÕDI AÀhaC ¡»√D∑ µáBI ¡º∏NªA
µ_áA À “_ƒŒJªA “VáA æBJ≥ KÕjªA À πrªA ‘Ãße ∆HØ # KÕjø …ŒªG Bƒ√ÃßfM Bû πq œ∞ª B√G À …I ¡NºmiC Bñ B√j∞∑ B√G AêB≥ À $ : f®I
”_ºß B»_º÷B≥ VŒØ µáA “¿º∑ ©¿nÕ ∆C ©ŒÒNnÕ ‹ ≤kBâ ¡∏ZNø jIB∏ø fYBU ≈ø ‹G µ¥ZNM ‹ πrºª ‹Bâ œ¥JÕ ‹ –hªA \ÕjvªA
. O¿vªA À PÃ∏nªA
, …_I AÀ’B_U B_ù Aei À ¡_ BJÕh∏M ΩmjªA  AÃØC ü ¡»ÕfÕC AÀei iB∞∏ªA ∆C ”ƒ®ùA ¡»z®I æÃ≥ B»ƒø : jaC æAÃ≥C “Õ‡A ”ƒ®ø ü ¬Ã¥ºª À
. —j«B£ “ƒÕj≥ ´ ≈ø ≈Õ ¿zªA ©Ujø ≤›Na‹ ¬lºNnø …√C …ŒØ À , Ωmjºª œ√BRªA À iB∞∏ºª æÀfiA ¿zªBØ
  ´ ©ø pBƒªA ≈ø fYAêA …º®∞Õ B¿∑ AÃN∏mA ∆C ΩmjªA ïG …I îøÃø ¡»n∞√C  AÃØC ”ºß ¡»ÕfÕC AîyÀ iB∞∏ªA ∆C eAjùA ∆C : B»ƒø À
. iB∞∏ºª B®ø ∆A ¿zªBØ …MB∏mG eAiC AgG
…_√C …_ŒØ À µIB_nªA …_UêA ü B_¿∑ iB_∞∏ºª ∆A ¿_zªBØ , ΩmjªA —Ãße ™B¿NmA ≈ø •Œ¨ªA —fq ≈ø ¡»®IBuC AÃzß ”ƒ®ùA ∆C : B»ƒø À
. •∞ºªA ≈ø “øû∞ø ´ —fŒ®I “ÕBƒ∑
f_ŒªA ©ö BøG À , ©ØfªA À sÒJªA B»I ªA fŒªA “ªlƒñ “VáA ∆Ã∏ª “YiBÜA ”ƒ®ñ fŒªA ©ö BøG œ« À WVáA –fÕfiBI eAjùA ∆C : B»ƒø À
. B»ƒø OUja ªA ¡»«AÃØC ïG ΩmjªA WVY AÀei ¡»√C ”ƒ®ùA À pBƒªA ”ºß ¡»ƒø B¿®√ ΩmjªA WVY ∆Ã∏ª “¿®ƒªA ”ƒ®ñ
”_ƒ®ùA À , æÃ_mjºª BzÕC ∆A ¿zªA À ¡»Œ«AÃ√ À ¡«jøAÀC œ« À ΩmjªA ¡®√ –fÕfiBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ …UêA Ah« ≈ø KÕj≥ À
. ¡»Œ«AÃ√ À ¡«jøAÀC ü ΩmjªA AÃIh∑ ¡»√C
”_ƒ®ñ # ¡»«AÃ_ØC ü $ …_ªÃ≥ ü # ü $ À , Ω_mjºª # ¡»Õf_ÕC $ ¿_y À , ¡®ƒªA –fÕfiBI eAjùA ∆G : ≈ÕjaE æÃ≥ BzÕC …ƒø KÕj≥ À
. ¡»VVY œ« À ΩmjªA ¡®√ ¡»«AÃØDI iB∞∏ªA Lh∑ ”ƒ®ùA À iB∞∏ºª ¿zªA À ’BJªA
. B BRøC ”ºß À B»Œºß Ω¿ê ∆C ïB®M …ø›∑ Ωè ¡»∞ªA ≈ß —fŒ®I ∆B®ø  h« ∆DI Ja O√C À
ü ¡»Õf_ÕC AÀej_Ø $ : …_ªÃ¥ª ∆B_ŒI Ã_ç Ã_»Ø # K_Õjø …_ŒªG Bƒ√Ãßf_M Bû πq œ∞ª B√G À …I ¡NºmiC Bñ B√j∞∑ B√G AêB≥ À $ : …ªÃ≥ BøC À
“_Œ√BRªA “_º¿ÜA À , “ªB_mjªA ì_ø œ_« _ªA “Œ ‚A “®Õjrºª iB∏√G # …I ¡NºmiC Bñ B√j∞∑ B√G $ : ¡ Ã≥ ßC ïÀfiA “º¿ÜA À # ¡»«AÃØC
f_ŒYÃM Ã_« À …_ŒªG ∆ÃßfÕ AÃ√B∑ B¿ŒØ KÕi iB»£G À PBƒŒJªA À WVáA ≈ø …I AÀ’BU Bù iB∏√G ... G # πq œ∞ª B√G À $ : ¡ Ã≥ ßC
. “ŒIÃIjªA
# ”¿_nø Ω_UC ïG ¡∑ja¤_Õ À ¡∏IÃ_√g ≈ø ¡∏ª j∞¨Œª ¡∑ÃßfÕ ~ifiA À PAÿnªA j BØ πq A ü C ¡»ºmi OªB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
AiB_Ò∞√A jÒ∞√A À AiÃÒØ ’œrªA jÒØC À , ‹Ã …N¥¥q –C AjÒØ ’œrªA PjÒØ : æB¥Õ ‹Ã µrªA K´AjªA  j∑g Bø ”ºß jÒ∞ªA ΩuC
…_ƒÒI ≈_ø j»£D_Ø B¥q ¬f®ªA µq ïB®M …√D∑ “ÕBƒ®ªA ≈ø ™ÃƒI eBè‚A ”ƒ®ñ ïB®M …ŒªG KnN√A B¿ŒØ ∆Ej¥ªA ü Ω¿®NmA À , jÒ∞ªA ΩJ≥ –C
æB_≥ B_¿∑ O_ªAk À Oøf_®√‹ ∫B_nø‚A ∫jM ê À B B∏nû ∆B∑ Bø —eÃUÃø ¬f®ªA œ¥q ”ºß ïB®M ë πnøC Bø —j«B£ œ»Ø ’BŒqfiA
. 41 : j BØ :  f®I ≈ø fYC ≈ø B¿»∏nøC ∆G BNªAk ≈◊ª À ‹ÀlM ∆C ~ifiA À PAÀB¿nªA πnô A ∆G $ : ïB®M
∆C π_ªg fÕ¤Õ À , œ¨JƒÕ Bø ”ºß oŒª PAiBJ®ªA |®I ü ©≥À B¿∑ ~B®IfiA À ’AlUfiA ©ö ë –hªA µºàBI jÒ∞ªA n∞NØ Ah« ”ºß À
∆B_∏Ø µªB_àA eÃ_UÀ PB_JQ‚ B≥Ã_nø # ~ifiA À PAÀB¿nªA j BØ $ : …ªÃ¥I …ŒªG qC –hªA ∆B« ªA ∆B∏ª µºàA ”ƒ®ñ ∆B∑ ê jÒ∞ªA
∆C ë À —eBJ®ªA À “ŒIÃIjªA fŒYÃM ∆Àj∏ƒÕ BòG À , ´ ‹ … A lß A ë …√C À B®ºª µªBa eÃUÀ j∏ƒM ‹ “ŒƒQêA ∆fi ¬B¥ùA ≈ß BŒJƒUC
. B◊Œq …ŒØ ©∞ƒÕ ‹ ~ifiA À PAÀB¿nºª B¥ªBa ïB®M …√Ã∑ ”ºß ∆B« ªA À , ´ ‹ eÃJ®ùA LjªA ë …√BZJm A ∆Ã∏Õ
B_û πq œ∞ª B√G À …I ¡NºmiC Bñ B√j∞∑ B√G AêB≥ À $ : ¡ Ã≥ …I ΩIÃ≥ ¬›∑ , G # πq A ü C ¡»ºmi OªB≥ $ : …ªÃ¥Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
Ω_mjªA ¬›_∏Ø “_ŒIÃIjªA f_ŒYÃM ü ¡»∏∏_rM À “ªB_mjºª ¡«iB∏√G : ≈ÕiB∏√G ≈¿zNÕ Ah« ¡ Ã≥ ∆C OØjß f≥ À # KÕjø …ŒªG Bƒ√ÃßfM
. ≈Õ’lÜ ≈¿zNø “ºIB¥ùBI ¡ Ã≥ ≈ß ¡»ƒø BIAÃU eiÃùA
—iB_qG ´ ≈ø iB∞∏ªA ”ºß iB∏√‚A ej µŒm ê gG “ŒIÃIjªA fŒYÃM ”ºß ∆B«jI # ~ifiA À PAÀB¿nªA j BØ πq A ü C $ : ¡ Ã¥Ø
…_ƒß K_Õi À π_q Ω_∑ Ω_Õlø …_√C ”_ºß “ª‹e  j∑g œ∞Ø , # ~ifiA À PAÀB¿nªA j BØ $ ±uêA j∑g ïG “UBY ≈∏Õ ∆B«jI ïG
. ïB®M
  ´ ≈ø lŒ¿Nø …n∞√ ü eÀfä B»ƒø fYAÀ Ω∑ — R∑ ’BŒqC ≈ø ±ª¤ø ë –hªA eûrùA B®ªA Ah ∆C Ω¥®√ Bø æÀC ü ‘j√ B√C πªg À
Ah_∑ À …÷AlUC eÃUÀ À  eÃUÃØ ¬f®ƒÕ À ¨NÕ ‹G À …MAhI B¿÷B≥ À …n∞√ ≈ø …÷AlUC ≈ø ’œq eÃUÀ ‹ À  eÃUÀ oŒª À , AeÃUÀ
. … A lß # A $ …Œ¿n√ –hªA ë ¨ªA Ah« À B« ¨ª À B« ´ ≈ø iBQ‡A À PB∞vªA ≈ø eÃUêA ïG ©UjÕ Bø Ω∑
j_aE ïG XB_NY‹ ‹G À eÀf_ä _´ eÃUÃø …n∞√ ü Ã»Ø   ´ ≈ø  lŒô À  fê À …÷AlUC ≈ø ’lU Ω∑ À B®ªA fUÃÕ –hªA ïB®M ûØ
. —jR∏ªA ΩJ¥Õ ‹ fÅ fê ‹ Bø ∆fi —jR∏ªA ΩJ¥Õ ‹ fYAÀ ïB®M Ã»Ø  efê
∆fi ’œ_q ü   ´ …∑iBrÕ ‹ À , B«eÃUÀ ïG ©UjÕ jøC Ω∏ªA À B«eÃUê πªBùA ë …√fi  fUÃÕ …√C B¿∑ jøC Ω∑ jIfÕ …MfYÃI ë À
.   ´ fUÃø ‹ ’œq Ω∑ fUÃø …√C B¿∑ ,   ´ Li ‹ ’œq Ω∑ Li ïB®M Ã»Ø   ¨ª ‹ À …n∞ƒª πºô ‹   ´ PAeÃUÃùA ≈ø B◊Œq
∆C _´ ≈_ø “_Œ®≥AÀ À “¥Œ¥Y eûrùA B®ºª ∆C …MjÒ∞I ≈ßhÕ –hªA ∆Bn√‚A …ªBƒÕ “ÒŒnJªA ¬B»Øflª ”NY æÀBƒNªA Ω»m ¬BM ∆B«jI Ah« À
¬B¥ø ë –hªA ¬B¥ùA Ah« ü …I πnó πªhª À “ŒIÃIjªA À “Œ«ÃªfiA fYÃM …I OJRÕ À , πrªA À “Òn∞nªA …ÕfJÕ B¿∑ Aejâ B¿«À ∆Ã∏Õ
. “ŒƒQêA ¬Bva
Ah∑ À , B®ºª µªBa PBJQ‚ “≥Ãnø “VY # ~ifiA À PAÀB¿nªA j BØ πq A ü C $ : …ªÃ≥ ∆C ¡ßk ≈ø ¡ßk eBnØ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
≈_ø …_I  eÃ_UÀ iBQE À ’œq Ω∑ eÃUÀ ¬BŒ≥ “»U ≈ø ïB®M …Œºß ∆B«jI ë ΩI “ŒIÃIjªA fŒYÃNª IfNªA æBvMA ΩŒªe …√G : æB≥ ≈ø æÃ≥
. # KÕjø …ŒªG Bƒ√ÃßfM Bû πq œ∞ª B√G À $ : ¡ Ã¥I πrªA ≈ø  ÀfÕC Bø …I æÀlÕ À “ŒIÃIjªA ü  fYÃM WNƒŒØ “»U Ω∑
B√j∞∑ B√G $ : ¡ Ã¥I B«Àj∏√C ªA —ÃJƒªA ∆B«jI ïG —iBqG # ”¿nø ΩUC ïG ¡∑ja¤Õ À ¡∏IÃ√g ≈ø ¡∏ª j∞¨Œª ¡∑ÃßfÕ $ : ¡ Ã≥ ¡Q
. œYêBI “ÕÀB¿nªA “®ÕjrªA À ΩmjªA ≈Õe …I ∆ÀfÕjÕ # …I ¡NºmiC Bñ
“_Œ ‚A “_ÕAf»ºª “ªÃ¿rùA ™AÃ√fiA  h« fYC ∆Bn√‚A À , “ŒßêA …MeB®m À …ªB¿∑ ïG ’œq Ω∑ “ÕAf« “ÕiBÜA ïB®M …Nƒm ≈ø ∆C …√BŒI À
. …MBŒY —eB®m ïG –fN»Õ ∆C “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA ü KUAêA ≈¿Ø
pB_mC ”_ºß “_ƒ◊¿Òø “_rŒß BŒ√f_ªA ü sŒ_®Õ ∆C —B_ŒáA ü …MeB®_m À , PÃùBI “®Ò¥ƒø ‹ À BŒ√fªBI —eÀfä ´ —fªBa —BŒY …ª ≈∏ª À
∆C —j_a‡A ü À , “áB_vªA æB_¿ßfiA œ« À πªg ´ À `B∏√ À pBJª À LÀjrø À æÃ∑Dø ≈ø —BŒáA “®NøC ≈ø ©N¿NªA ü  AÃ≥ ΩÕf®M
. BvªA Ω¿®ªA À µáA eB¥Nß‹A ≈ø …JnN∑A Bø ”ºß sŒ®Õ
ïG  Ãßf_M _ªA “ŒßB¿NU‹A “rŒ®ªA ”ºß ‘jaC “»U ≈ø æÃJâ …ƒ∏ª Ω¿®ªA Bu À eB¥Nß‹A µY  j∑hM —jÒ∞I Al»â ∆B∑ ∆G À ë À
À eB_¥Nß‹A ü “øB¥N_m‹A …_ª Ω_vÑ “_ªeBß “_¥Y “ƒ_m ”ºß …ºõ ü œ∞∏Õ ‹ —jÒ∞ªA ‘j∑g ejV¿Ø , µn∞ªA À ¡º§ªA À ’AëfiA ™BJMA
. —jÒ∞ªBI ∆Àl»â ¡« À °≥ …÷AlUC ≈ø fYAÀ ‹ À œ√Bn√‚A ©¿N A fn∞Õ ‹G À , Ω¿®ªA
À “_Œ ‚A “ÕAf A …I ”¥ºNM jaE jøDI —eB®nªA À `›vªA ïG “ŒßAfªA —jÒ∞ªA ≈ø …ª Bø ©ø œ√Bn√‚A ™ÃƒªA fô ∆C “ÕBƒ®ªA ü KUAêA ≈¿Ø
…_ßBJMA ≈¿_zÕ Œ_´ ¡Œ_º∏M À œ_ G œYÃ_I B_vªA Ω_¿®ªA À µ_áA eB¥Nß‹A  fƒß …ª ±r∏ƒÕ j«B œ√Bn√G ±≥Ãø œ« ªA —ÃJƒªA ë
. —ja‡A À BŒ√fªA ü ©¿N A À ej∞ªA —eB®m
f_n∞Õ Ã_ºØ “_øk›ø ∫›_ A ïG œ_»NƒM _ªA “Œ ‚A “IÃ¥®ªA À æB∏ƒªA îI À B§ùA À œuB®ùA îI ∆C AiAj∑ ¬f¥M B¿ºØ BŒ√fªA —eB®m BøC
. “Œ®ŒJÒªA æBU‡A ≈ø ¡ if≥ Bø AÃqBß À æB∏ƒªA ¡»◊UB∞Õ À ∫› A ¡»ƒø ë –jÒ∞ªA `›vªA ”ºß AÃøAe À ©¿N A
. “ ÃJ¨ùA “rŒ®ªA À
o∞ƒ_ªA ∆if_I ∆BJ«h_Õ À “áB_vªA —DŒ BI o∞ƒªA ∆BŒºê ‘Ã¥NªA À ∆Bô‚A ‘jaC —iBJ®I À “Œ ‚A —ÃßfªA ™BJMA ∆flØ —ja‡A —eB®m BøC À
. ™BJM‹A iAf¥ñ LÃ√hªA ë –hªA
Ω_mi æBmiHI pBƒªBI ®M ∆C œßfNnM —fŒ®nªA …NÕB´ ïG ™Ã√ Ω∑ …NÕAf« À IfM ≈nYC B« IfNª “JUÃNnùA ’œq Ω∏ª ïB®M …NŒIÃIjØ
BŒ√f_ªA ü B_øC , —j_a‡A À BŒ√f_ªA ü ¡»MeB®_m πªh_I ¡N_Œª B_vªA Ω_¿®ªA À ∆B_ô‚A ïG …º_mi ∆B_nºI pB_ƒªA …MÃße À ¡»ŒªG ¡»ƒø
. BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A ≈ø …I AÃnJºM Bø iAf¥ñ “Œ ‚A —j∞¨ùBJØ —ja‡A ü BøC À , ¡»Œºß “ŒyB¥ªA “IÃ¥®ªA À æB∏ƒªA ≈ß wºbNªBJØ
# ”¿_nø Ω_UC ïG ¡∑ja¤_Õ À ¡∏IÃ_√g ≈_ø ¡_∏ª j_∞¨Œª ¡∑ÃßfÕ $ : ΩmjªA ≈ß BŒ∑BY ïB®M …ªÃ≥ ∆C πª ∆BI  B√j∑g Bø OØjß AgG
À $ : …_ªÃ≥ À “_ÕÀjafiA —Ãßf_ªA “_ÕB´ ïG —iBqG , G # ¡∏ª j∞¨Œª $ : …ªÃ≥ ∆C À “øB®ªA —ÃJƒªA “VY ïG (¬›nªB¿»Œºß) ¡»ƒø —iBqG
. iAj¥ªA iAe œ« À PAhªBI —eÃv¥ùA œ« —ja‡A ∆fi BŒ√fºª Bø ”ºß —ja·ª Bø ¬f≥ À , “ÕÃŒ√fªA B»NÕB´ ïG —iBqG G # ¡∑ja¤Õ
…ªÃ≥ À , ΩmjªA ïG B«ÃJn√ SŒY # …ŒªG Bƒ√ÃßfM $ iB∞∏ªA æÃ≥  BÉ µáA ë Bù …ŒJƒNºª …√BZJm A ïG ¡»ø›∑ ü —ÃßfªA AÃJn√ f≥ À
“Œ_v®ùA ≈_ß Ã_ºë ‹ œ√B_n√‚A ©_¿N A À , “_ßBÒªA if_≥ ”_ºß —j_∞¨ùA ∆C ”ºß “ª‹fºª …º®ª À , |Œ®JNªA ü j«B£ # ¡∏IÃ√g ≈ø $ :
. πªg ¡»ØBØ B»®Œö ‹ ©¿N A LÃ√g |®I æBY –C ”ºß iÃ∞¨ùBØ , “NJªA —haA¤¿ºª “JUÃNnùA
¬›_m‚A ∆C (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ≈_ß \u …√DI ei À , pBƒªA ∂Ã¥Y ‹ A ∂Ã¥Y j∞¨Õ …√C …I eAjùA ∆C ¡»z®I j∑g Bñi À
. …ºJ≥ Bø Kè
. ≈ø ∆ÀfI # ¡∏IÃ√g ¡∏ª j∞¨Õ $ : jaE ©yÃø ü ïB®M …ªÃ¥I fÕC À —f÷Ak # ≈ø $ ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
. ΩŒ≥ B¿∑ “Øj®ùA ∆Àe —j∏ƒªA ”ºß ΩafM À ΩUi ≈ø œ√’BU Bø : ¡ Ã¥∑ PBJQ‚A ∆Àe œ∞ƒªA ü eAlÕ BòG ≈ø ∆C …ŒØ À
: …ªÃ≥ ë À eB»ÜA À ∆Bô‚A eiÃø ü ë BòG ©Œ¿ÜA —j∞¨ø ü j«B§ªA # ¡∏IÃ√g ¡∏ª j∞¨Õ $ : …ªÃ≥ ∆HØ ±ºNã îNÕ‡A eiÃø ∆C ”ºß
–h_ªA À 12 : ±_vªA : # ¡∏IÃ_√g ¡∏ª j∞¨Õ - æB≥ ∆C ïG - ¡∏n∞√C À ¡∏ªAÃøDI A ΩŒJm ü ∆Àf«BÉ À …ªÃmi À BI ∆Ãø¤M $
∆Ã_®Œ C À  Ã¥MA À A AÀfJßA ∆C $ : …ªÃ≥ “Õ‡A ü ≈ÕiÃ∑hùA ΩmjªA ’‹¤« æÀC ë À ¬B¥ùA ΩRø ü (¬›nªB»Œºß) `Ã√ ≈ß A  B∏Y
. Aj«B£ …ƒø j∞ø ‹ |Œ®JNªBØ B»ŒØ ≈ç ªA “Õ‡A µØAÃÕ Ã« À , 4 : `Ã√ : # ”¿nø ΩUC ïG ¡∑ja¤Õ À ¡∏IÃ√g ≈ø ¡∏ª j∞¨Õ
π_ªg f_®I B_ø B_øC À LÃ√hªA ≈ø ∆Bô‚A ΩJ≥ Bø —j∞¨ø eAjùA ∆C πªg ≈ø À , B®mÃM Ω∏ªA |®JªBI eAjùA ∆C “Õ‡A …ŒUÃM ü ΩŒ≥ Bû À
. B»I DJ®Õ ‹ “∞Œ®y  ÃUÀ  h« À , πªg ´ ïG LÃ√hªA |®I œ« À j÷BJ∏ªA —j∞¨ø eAjùA ∆C πªg ≈ø À , …ƒß PÃ∏n¿Ø
LB_Òa ü ‹G Ah∏« ’BU …N¿ºß Bø : Oº≥ ? # ¡∏IÃ√g ≈ø $ : …ªÃ≥ ü |Œ®JNªA ”ƒ®ø Bø : Oº≥ ∆HØ : ≤Br∏ªA ü –jrãlªA æB≥ À
À , # ¡∏IÃ_√g ≈_ø ¡_∏ª j_∞¨Õ …I AÃøE À A œßAe AÃJŒUC BƒøÃ≥ BÕ $ # ¡∏IÃ√g ≈ø ¡∏ª j∞¨Õ ∆îŒ C À  Ã¥MA À $ : …ªÃ¥I ≈ÕjØB∏ªA
π_∞¥Õ Bû πªg ´ À # ¡∏IÃ√g ¡∏ª j∞¨Õ - æB≥ ∆C ïG - ¡ŒªC LAhß ≈ø ¡∏ŒVƒM —iBÉ ”ºß ¡∏ªeC Ω« $ : îƒø¤ùA LBÒa ü æB≥
. eB®ŒùA ü î¥Õj∞ªA îI –ÃnÕ ›◊ª À , îIBÒàA îI “≥j∞Nºª πªg ∆B∑ À , ’Aj¥Nm‹A …Œºß
. ”»N√A
îƒø¤_ùA ü `jvÕ ∆C KUÀC ∆Bô‚A ¬B¥ø ±ÕjrM ∆C ‹G , LÃ√hªA ©Œö ë À fYAÀ î¥Õj∞ªA ü LÃ√hªA ≈ø iÃ∞¨ùA ∆C  eAjø ∆D∑ À
, j_a‡A |®J_ªA —j∞¨ø üBƒM ‹ B»z®I —j∞¨ø À , œ≥BJªA ≈ß PÃ∏nªA À |®JªA —j∞¨ø ”ºß iB∞∏ªA fßÀ ü jvN¥Õ À , ©Œ¿ÜA —j∞¨ñ
. BMBNI ©≥AêA “∞ªBã LB∏MiA WNƒÕ ‹ îIBÒàA îI “≥j∞NªA ejV¿Ø ‹G À  eAjø Ah« ≈∏ŒºØ
‹ À ¡_∏ª  B f≥ À ja¤Õ ‹ –hªA ΩUfiA ïG ¡∑ja¤Õ À ∫› A À “IÃ¥®ªBI ¡∏ºUB®Õ ‹ –C # ”¿nø ΩUC ïG ¡∑ja¤Õ À $ : …ªÃ≥ À
. ja¤Õ ‹ ”¿nø ΩUC À , µº®ø ≤Ã≥Ãø ΩUC : ∆›UC ΩUfiA ∆C ¬B®√fiA —iÃm æÀC n∞M ü ¬f¥M f≥ À , …Õfª æÃ¥ªA æfJÕ
Ω_UC ∆G ”¿nø ΩUC ïG ¡∑ja¤Õ À $ : …√BZJm A  B∏Y Bø ”ºß ¬B¥ùA Ah« ü …øÃ¥ª `Ã√ æÃ≥  B√j∑g –hªA Ah« ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
. 4 : `Ã√ : # ja¤Õ ‹ ’BU AgG A
ü —Ã_JƒªA S_YBJø ü ¬f_¥M f≥ îJø ∆BÒºnI B√ÃMDØ B√⁄BIE fJ®Õ ∆B∑ B¿ß B√ÀfvM ∆C ∆ÀfÕjM BƒºRø jrI ‹G ¡N√C ∆G AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
æB_vMA ™Ã_√ œ_« _ªA —Ã_JƒªA À œYÃ_ªA “_uBa À “ŒøBß “VY ‹ ƒªA —ÃJ√ ”ºß “øBß “VY —lV®ùA “Õ‡A ∆C LBN∏ªA ≈ø œ√BRªA ’lÜA
∆B_ŒM‚BI ‹G B_»MBJQG ïG µÕj ‹ À PBJQ‚A B»ŒßfÕ ≈ø ”º®Ø ¡»n∞√C ≈ø B»√Àfè ‹ ∆Bn√‚A eAjØC îI “ÕiBÜA —eB®ºª ∂iBa jøC KŒ¨ªBI
Bñ ∂ Ö ∆C kBU ’œrI —eB®ªA ∂ Ö ∆C kBU AgG À , fYAÀ æBRøfiA ¡∏Y ∆fi Œ¨ªA æBvM‹A Ah« “Zu ”ºß æfÕ jaE —eBß ∂iBÇ
. …ºQBô
Ω_UC ïG ¡∑ja¤_Õ À ¡∏IÃ√g ≈ø ¡∏ª j∞¨Œª ¡∑ÃßfÕ $ : ¡ Ã¥I “øB®ªA —ÃJƒªA ü ¡»ûC iB∞∑ ”ºß AÃVNYA Bù (¬›nªB¿»Œºß) ΩmjªA À
j_rI ‹G ¡N_√C ∆G $ : ¡ Ã_¥I π_ªg ü ≈ÕihN®ø ¡»n∞√fi —ÃJƒªA ≈ø …√ÃßfÕ Bø ”ºß ¡»ƒø ΩŒªfªA KºÒI ¡»ŒªG iB∞∏ªA PeBß # ”¿nø
. # îJø ∆BÒºnI B√ÃMDØ $ : ¡ Ã¥I —lV®ùA “Õ‡A ë À ΩŒªfªA ≈ø …√ÃJºÒÕ Bñ AÃYju ¡Q , # BƒºRø
∆Ãßf_M B¿∑ ¡∏I “¿÷B≥ —ÃßfªA  h« ∆C ¡∏ª ¡ºn√ ‹ Bƒ∏ª , “õjªA À —j∞¨ùA ïG B√ÃßfÕ ∆C “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA ”zN¥ø ≈ø ∆C Bƒ¿ºm ”ƒ®ùBØ
¡N_ƒ∑ ∆H_Ø , j_rI ≈_ç À Bƒ_n∞√C ≈_ø  B√f_UÀ B_ƒ∏ª π_ªg KUÃÕ “ÕjrJªA ejâ ∆B∑ ê À , ’œrI BƒŒºß ∆ÀfÕlM ‹ BƒºRø jrI ¡∏√HØ
—l_V®ø “_ÕE Ã_« À ¡∏MÃ_JƒI ∆Bßg‚A ïG B√jÒzÕ À BƒªÃ¥ß ”ºß °ºnNÕ © B≥ ∆B« I –C îJø ∆BÒºnI B√ÃMDØ  h« ¡∑AÃße ü î≥eBu
. B»ºRø ∂iBa …√ÃßfM Bø ∆C B¿∑ —eB®ªA ∂jÖ “ŒJŒ´
B_√ÃMDØ $ : ¡ Ã≥ À , ©ƒùA fƒm # BƒºRø jrI ‹G ¡N√C ∆G $ : ¡ Ã≥ À , ‘ÃßfªA ©ƒø ΩŒJ≥ ≈ø Ah« ¡»ø›∑ ∆C ‹ÀC j»§Õ ∆BŒJªA Ah»I À
. ΩŒªfªA KºÒI \ÕjvM # îJø ∆BÒºnI
¡N_ƒ∑ B_ù ¡_∏√C  B_ƒ®ø À  fƒ_m À ©ƒùA îI ©≥AêA ~A ß‹A ΩŒJ≥ ≈ø # B√⁄BIE fJ®Õ ∆B∑ B¿ß B√ÀfvM ∆C ∆ÀfÕjM $ : ¡ Ã≥ ∆C BŒ√BQ À
æB_RøC ≈_ø  f»®√ –hªA À , BƒªBRøC ≈ø  f»®√ ‹ À Bƒn∞√C ≈ø  få ‹ Bø ¡∏ƒø ΩJ¥√ ∆fi …UÀ ›Ø ’œrI BƒŒºß ¡∏ª ΩzØ ‹ BƒºRø AjrI
. ”ºRùA BƒN¥Õj À “ŒøÃ¥ªA BƒNƒm ≈ß B√ÃØjvM ∆C ∆ÀfÕjM ¡∏√C ‹G oŒºØ “ÕeBø “ÕÃŒ√e ©øBÒø À ~Aj´C ≈ß j»§M BòG B»√C iÃøfiA  h«
 ÀeiÀC B_¿ß Ω_mjªA LAÃ_U “_Õ‡A j_aE ïG # ’B_rÕ ≈ø ”ºß ≈ô A ≈∏ª À ¡∏ºRø jrI ‹G ≈ç ∆G ¡»ºmi ¡ OªB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
“_ŒJŒ¨ªA —if_¥ªA  h_« ¡∑AÃ_ße ü î≥eB_u ¡N_ƒ∑ ∆H_Ø KŒ¨ªBI AúvNM ”NY “ŒMÃ∏ºø “Õë –Àg ¡NnºØ BƒºRø jrI ¡∏√DI ¡»NªBmi ”ºß
. îJø ∆BÒºnI B√ÃMDØ
‹ ∆C K_UÃÕ B_ƒºRø Aj_rI ¡∏√Ã_∑ ∆G ¡∏ªÃ_≥ BøC  Ã¿NJUÃNmA Bø ≤›a KUÃÕ …ƒ∏ª ¡ºnø ¡∏ºRø AjrI Bƒ√Ã∑ ∆C LAÃÜA Ωvä À
P‹B_¿∏ªA ©_Œö ü “_ºQB¿ùA K_UÃM ‹ “Õj_rJªA ü “_ºQB¿ùA ∆C : …IAÃVØ “ªBmjªA À œYêA œ« À Bƒn∞√C ≈ø B«få ‹ “vŒvÇ AÃvNÖ
P‹B_¿∑ ’B∑h_ªA À ¡_»∞ªA À –Cj_ªA “IB_uG À Ω_¥®ªA “_√Aki Ah_∑ À “_◊Œ A æBö À “¥ºàA æAfNßA ∆C B¿∑ “Œ√Bn√‚A “ÕîùA À “ÕiÃvªA
|_®I ∆Àe  eB_Jß |_®I ”_ºß “ªB_mjªA À œYêBI A ¡®ƒÕ ∆C l÷BÜA ≈¿Ø , |®I ∆Àe ∆Bn√‚A eAjØC |®I ü fUÃM “Õîø À “ÕiÃu
. ¡»ƒø ’BrÕ ≈ø ”ºß ≈ô A ∆HØ
πªh_∑ oŒ_ª À , ’B_rM B_ù “ªB®Ø “ŒJŒ´ —if≥ À “ŒMÃ∏ºø “Œvbq Ag ƒªA ∆Ã∑ ”ºß Jø …√HØ # îJø ∆BÒºnI B√ÃMDØ $ : ¡∏ªÃ≥ BøC À
À π_ªg A ’B_rÕ ∆C ‹G  f_ƒß ≈_ø “ÕFI œMDÕ ∆C …ª ∆B∑ Bø À , ’œq jøfiA ≈ø …ª oŒª À “ªBmjªBI …ŒªG ”YÃÕ ¡∏ºRø jrI ‹G ƒªA B¿Ø
. …ŒØ ∆gDÕ
…_ªÃ≥ À , …ƒø  ÃVNƒNmA Bø ≤›a XBNƒNm‹ # BƒºRø jrI ‹G ¡N√C ∆G $ : ¡ Ã¥ª ΩmjªA ≈ø ¡ŒºnM # ¡∏ºRø jrI ‹G ≈ç ∆G $ : …ªÃ¥Ø
‹G ∆BÒº_nI ¡∏ŒMD_√ ∆C B_ƒª ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ À , LúÒùA WNƒNnÕ B»øB¿z√BI “øf¥ø ïG —iBqG # ’BrÕ ≈ø ”ºß ≈ô A ≈∏ª À $ :
. ¡»ºRø AjrI ¡»√Ã∑ ≈ø  ÃVNƒNmA ¡»ƒø LAÃU # A ∆gHI
…ƒø À - …º∑ jøfiA ™BUiG ”ºß “Œ√BQ “VY ‘jâ –jè Bø ïG —iBq„ª # ∆Ãø¤ùA Ω∑ÃNŒºØ A ”ºß À $ : ¡ Ã¥I ¬›∏ªA Ah« ΩŒÕhM À
“Õ‡BI ∆BŒM‚A ∆DI AÃßhÕ ∆C ¡»ƒø œzN¥Õ …√BZJm BI ∆Bô‚A ∆C B»vbºø À , îƒø¤ùBI “uBa “VY œ« À A ïG - —lV®ùA “Õ‡A jøC
. …√gHI ‹G B◊Œq πªg ≈ø   ´ πºô ‹ “uBa …ª —Ã¥ªA À æÃáA ∆fi A ïG ë BòG
π_ºô ‹  j_øC If_Nª π_ªBùA ’œ_q Ω_∑ Li Ã»Ø ’œq Ω∑ …I ¬Ã¥Õ À …ŒªG œ»NƒÕ À …ƒø CfJÕ –hªA Ã»Ø , …√Dq lß A ë …√fi πªg À
”_NY …_ŒªG ©_UjÕ Bø ©Œö ü ›Œ∑À …Ii hbNÕ ∆C ≈ø¤ùA ”º®Ø , jøfiA ≈ø …ŒªG ©UjÕ Bñ ¡÷B¥ªA ’œq Ω∑ ΩŒ∑À Ã»Ø …√gHI ‹G AjøC ’œq
. A ∆gHI ‹G —lV®ø “ÕFI ∆BŒM‚A …ª oŒª ∆DI ≈ßhÕ ∆C æÃmjªA ”ºß À …√BZJm …ª B»º∑ —Ã¥ªA ∆C Bù …ŒªG KnƒM ªA …ªB¿ßC ü
∆C ™B_ƒNøA AÃ_ßeA B_òG À , B_ƒŒJø B√BÒº_m —B¿_nùA —l_V®ùA “_Õ‡BI ¡»√BŒMG ™BƒNøA AÃßfÕ (¬›nªB¿»Œºß) ΩmjªA ∆C ü —j«B£ “Õ‡A À
. BŒ√BQ À , ‹ÀC πªg ”ºß AÃVNYA À …√BZJm A ∆gG ïG …ŒØ “UBY ´ ≈ø πªhI Aú¥NnÕ
B_ø # ∆Ã_º∑ÃNùA Ω_∑ÃNŒºØ A ”_ºß À B_√ÿNÕgE B_ø ”_ºß ∆ _vƒª À BƒºJ_m B√Af_« f_≥ À A ”_ºß Ω_∑ÃN√ ‹C Bƒª Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
_ªA ©÷Aj_rªA Ω_mjªA À ’BŒJ√fiA ΩJm À # Bƒª $ ü ¿zªA ≈ø æBY # BƒºJm B√Af« f≥ À $ : …ªÃ≥ À , iB∏√„ª ¬B»∞Nm‹A À “ŒøB»∞NmA
ih_®ªA ≈_ø …_∏ºò –h_ªA Bø ”ƒ®ùA À 108 : ±mÃÕ : # — vI ”ºß A ïG AÃßeC œºŒJm  h« Ω≥ $ : ïB®M æB≥ , B»ŒªG ∆ÃßfÕ AÃ√B∑
…√BZJm ∆B∑ AgHØ BƒŒºß B»I ≈ø ªA —eB®nªA À “¿®ƒªA  h« ü ©ƒu Bƒª ≈∏Õ À BƒºJm B√Af« ïB®M …√C æBáA À A ”ºß Ω∑ÃN√ ‹ ∆C ü
. iÃøfiA j÷Bm ü …Œºß Ω∑ÃN√ ∆C KUAêA ≈¿Ø àA Ω∑ ë –hªA Ω®∞ªA Ah« BƒI Ω®Ø
…_Œºß Ω∑ÃNªA LÃUÀ ”ºß “ªAfªA iBQ‡A µÕj ≈ø B»ŒØ πºm …ŒªG ¬BølªA ’B¥ªG À …Œºß Ω∑ÃNªA LÃUÀ ”ºß “Œ√BQ “VY “¥Œ¥áA ü Ah« À
Ω_∑ÃNªA LÃ_UÀ ”ºß ΩŒªe BƒºJm ïG B√BÕG ïB®M …NÕAf« ∆C “VáA jÕj¥M À , jQ¤ùA o∞√ ü j§ƒªA ≈ø B»ŒØ πºm “¥IBnªA “VáA ∆C B¿∑
Aih_ß ∆Ã∏Õ Ω∑ÃNªA ¬fß ”ºß ΩŒªe eÃUê ”ƒ®ø ‹ Ω∑ÃNªA ”ºß ΩŒªfªA eÃUÀ ©ø À àA ‹G ¡»I fÕjÕ ‹ À  eBJß ∆Ãë ‹ …√fi …Œºß
. ïB®M …Œºß Ω∑ÃNªA ¬fß ïG Bƒª ΩŒJm ›Ø …ŒØ Bƒª
‘j_â # BƒºJ_m B√Af« f≥ À A ”ºß Ω∑ÃN√ ‹C Bƒª Bø À $ : …ªÃ≥ À , ¡ºªA ‘jâ –jè # ∆Ãø¤ùA Ω∑ÃNŒºØ A ”ºß À $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
. •∞ª lUÀC ü …ÕjIfNø ïG ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …øf≥ –hªA ©ƒN¿ùA Ω»nªA XBVNY‹A À Lh®ªA ∆BŒJªA Ah« ü jIfNØ ∆‚A
Ω_∑ÃN√ ∆C K_UAêA ≈_ø ∆B_∑ AgG –C …Œºß Ω∑ÃNªA LÃUÀ ≈ø îI Bø ”ºß vªA ©Õj∞M ≈ø # B√ÿNÕgE Bø ”ºß ∆ vƒª À $ : …ªÃ≥ À
B_ø Ω_®∞Õ À fÕjÕ Bñ ¡∏ê ”NY …Œºß îº∑ÃNø …ŒªG —ÃßfªA ΩŒJm ü Bƒª ¡∏÷AhÕG ”ºß ∆ vƒºØ BƒºJm B√Af« f≥ À …I ∆Ãø¤ø ≈ç À …Œºß
. —Ã¥ªA À æÃáA j«B£ ≈ø B√fƒß Bø ïG πªg ü –ÀD√ ∆C ´ ≈ø ’BrÕ
∆B_∑ ’AÃ_m A ”_ºß Ω∑ÃNÕ ∆C …Œº®Ø Ω∑ÃNªBI oJºM ≈ø Ω∑ –C œ≥ ªA ”ºß Jø ¬›∑ # ∆ú∑ÃNùA Ω∑ÃNŒºØ A ”ºß À $ : …ªÃ≥ À
∆C ‹G …®_nÕ ›_Ø …_º∑ j_øfiA ∆C ≈ßh_ø …_√HØ Bƒø¤ø ‹G ∆Ã∏Õ ‹ Ω∑ÃNªA “¥Œ¥Å Ω∑ÃNùA ∆C ´   ´ ΩŒªe ‹ gG ≈ø¤ø ´ ÀC Bƒø¤ø
. ∆Bô‚A ë Ah« À …ƒß °bm B¿ß °bnÕ À …I œyi Bñ ”yjÕ À ”»ƒÕ B¿ß œ»NƒÕ À jøDÕ B¿ŒØ …®ŒÒÕ
¡»Mj£B_ƒø ü AÀl_Vß Bø f®I ¡»ƒø fÕf»M Ah« # BƒNºø ü ∆eîNª ÀC BƒyiC ≈ø ¡∏ƒUjbƒª ¡»ºmjª AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü Ω_mjªA eÃ_®Õ ∆C AÃ_y ª AÃ√B∑ B¿Ø ¡»®ø AÃøE ≈ÕhªA À Ωmjºª G # ¡∏ƒUjbƒª $ : ¡ Ã≥ ü LBÒàA À , ¡»NUBä ü AÀjna À
. fŒYÃNªA ≈Õe ”ºß ¡»ßBJMC ”¥JÕ À ¡»Nºø
À KŒ®_q B_Õ π_ƒUjbƒª …_øÃ≥ ≈ø AÀ ∏NmA ≈ÕhªA flùA æB≥ $ : KŒ®q ü …ªÃ¥∑ ¡»z®I wv≥ ü πªhI `ju …√BZJm A ∆C ”ºß
. 88 : ≤AjßfiA : # BƒNºø ü ∆eîNª ÀC BƒNÕj≥ ≈ø π®ø AÃøE ≈ÕhªA
ÀC B¥IB_m B»Œºß ∆B∑ ’AÃm æBY ïG æBY ≈ø “ªÃºŒáA œ« À —iÀ vªA ”ƒ®ñ “v≥BƒªA æB®ØfiA ≈ø eBß # BƒNºø ü ∆eîNª ÀC $ : …ªÃ≥ À
. BƒNºø ïG : æB¥Õ ∆C î®Nª ∆B∑ Bø ïG ™ÃUjªA ”ƒ®ñ ∆B∑ ê À # BƒNºø ü $ : …ªÃ≥ - ΩŒ≥ B¿∑ - …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À ‹
. …Œºß AÃ√B∑ Bø ïG AÀeÃ®Õ ∆C iB∞∏ªA ¡»∞º∏Ø ¡»Nºø ü “ªBmjªA ΩJ≥ AÃ√B∑ ΩmjªA ∆C “Õ‡A j«B£ ∆G : ΩŒ≥ Bø eBnØ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
ïG eîªB_I ¡»º_mjª À ¡_ LB_ÒàBØ Ω_J≥ ≈_ø iB∞∏ªA “ºø ”ºß ∆B∑ ≈û ¡»I ≈øE ≈ù À ¡ ΩI “uBa Ωmjºª ≈∏Õ ¡»IBÒa ∆C ”ºß
. KŒº¨NªA LBI ≈ø ë BòG , ™ÃUjªA ”ƒ®ñ eîªA ∆Ã∑ jÕf¥M ”ºß ¡»Nºø
∫AifN_m›ª ÀC ∆C ©_ø # ∆eîNª ÀC ¡∏ƒUjbƒª $ : fÕe ªA üj ”ºß fŒ∑DNªA ∆Ã√ À ¡n¥ªA ¬‹ æÃae “Õ‡A ü “ßBƒvªA ±ŒÒª ≈ø À
”_ƒ®ø ü ∆B_∑ iB_∞∏ªA ≈_ø iB_JUHI ∆B_∑ Bù ¡«eÃß ∆C ‹G , BƒNºø ü A À AÀeîM ∆C ‹G : æB¥Õ ∆fi ”ƒ®ø ‹ À ’BƒRNm‹A ”ƒ®ø fŒ∞M À
ÀC Bƒ_yiC ≈_ø ¡∏ƒUjbƒª A À : BƒªÃ≥ ïG ”ƒ®ùA æE À ∆êA À ¬›ªA æÃae \u À fÕe ªA ≤j # ∆eîNª $ : …ªÃ≥ eBß À —eBß‚A
. BƒNºø ü ¡∏√fŒ®√
œ√B_RªA À æÀfiA ©_Œ¿ÜA ¿_y , “Õ‡A jaE ïG # ¡«f®I ≈ø ~ifiA ¡∏ƒƒ∏nƒª À îùB§ªA ≈∏º»ƒª ¡»Ii ¡»ŒªG ”YÀDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
±_uêBI ¡∏áA µŒº®M ∆HØ ∫›«„ª ¡»¿º£ “ŒJJm ïG —iBq„ª îùB§ªBI ¡»ƒß J®NªA À , ∂BŒnªA “ª‹fI AÀj∞∑ ≈Õhºª SªBRªA À Ωmjºª
. ∆B∏m„ª ≤ÃàA …Œº®I j®rø # fŒßÀ ≤Ba À œøB¥ø ≤Ba ≈ù πªg $ : …ªÃ≥ ∆C B¿∑ “Œº®ªBI j®rø
eAj_ùA À , …_º∑ j_øflª ïB®M …NøÿŒ≥ “JMjø …I fÕiC ∆B∏ø ¡mA ÀC …º∑ jøfiA ”ºß ïB®M …øBŒ≥ …I fÕiC œ¿Œø ifvø # œøB¥ø $ : …ªÃ≥ À
. LAh®ªA ≈ø  jøC ≈ß î∞ªBbùA …I fßÀC Bø ïB®M  fŒßÀ ≈ø
≈_ø  eB_Jß ih_Y –h_ªA A …_√C B_ñ  AÃ¥M  fŒßÀ ≈ø ≤ÃàBI eAjùA À  eBJß jøDI ¡÷B¥ªA A …√C Bñ  AÃ¥M ïB®M …øB¥ø ≈ø ≤ÃàBI eAjùBØ
∆G AÀ _uA À B_I AÃŒ®N_mA $ : …_øÃ¥ª ”_mÃø æÃ_≥ ”ºß µJÒƒÕ À ‘Ã¥NªA ïG æBY –C ”ºß eîŒØ …ºmi À …÷BŒJ√C ∆BnºI  jøC “∞ªBã
. ≤Br∏ªA ü …ŒªG iBqC B¿∑ 128 : ≤AjßfiA : # î¥N¿ºª “J≥B®ªA À  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø B»QiÃÕ ~ifiA
¡_n≥C À - “_ÕBƒ®ªA À “_õjºª K_ªBÜA ¡»_º∑ÃM ∆B_∏ù ¡_»I “_uBàA “_ŒIÃIjªA “∞_u PhaC f≥ À - ¡»ŒªG ΩmjªA Li ”YÀDØ ”ƒ®ùA À
≈ø À ø ¡∏NØBã “∞vª B«BÕG ¡∏QiÃ√ À B»ƒø XAja‚BI ¡∑Àef« ªA ~ifiA  h« ¡∏ƒƒ∏nƒª À ¡»¿º§I ¡∏ª ≈Õef»ùA ’‹¤« ≈∏º»ƒª
. î¥NùA B√eBJß ~ifiA TiÃƒØ Ω®∞√ πªh∑ À –fŒßÀ
. jvƒªA À \N∞ªA Kº `BN∞Nm‹A # fŒƒß iBJU Ω∑ LBa À AÃZN∞NmA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. f√B®ùA …ƒø À XÃVºªA ë fŒƒ®ªA À , ∫› A À ∆AjnàA À ’BUjªA ™BÒ¥√A “JŒàA À
À îùB_§ªA ¡_º£ ¡_»I ≠_ºI À K_√BU Ω_∑ ≈ø LBJmfiA ¡»I O®Ò¥√A Bù A ≈ø jvƒªA AÃJº –C Ωmjºª # AÃZN∞NmA À $ ü ¿zªA À
iB_∞∏ªA À Ω_mjªA ïG ¿_zªA ™ÃUi ≈∏ô À , 10 : j¿¥ªA : # jvN√BØ Lú¨ø œ√C $ : A  B∏Y B¿ŒØ `Ã√ æÃ¥∑ ≈Õf√B®ùA KÕh∏M
”_Nø $ 28 : —fVnªA A : # \N∞ªA Ah« ”Nø $ : ¡ Ã¥∑ ¡»ƒŒI œz¥Õ Bñ ΩmjªA ¡»ŒMDÕ ∆C ”ºß ∆ÀjvÕ AÃ√B∑ BzÕC iB∞∏ªA ∆HØ B®Œö
Ã_« À ≈ÕiB_JVºª “_JŒàA O_√B∑ À , B_®Œö iB_∞∏ªA À ΩmjªA \N∞NmA À : ”ƒ®ùA ∆Ã∏Õ jÕf¥NªA Ah« ”ºß À , 48 : oÕ : fßêA Ah«
. æBv◊Nm‹A LAhß
. îNÕ‡A jaE ïG # fÕfu ’Bø ≈ø ”¥nÕ À ¡ƒ»U …÷AiÀ ≈ø $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡ƒ»U ü …√Ã¥nÕ –hªA ’B¿ºª ∆BŒI ë À , `jÜA ≈ø Ω÷BnªA \Œ¥ªA fÕfvªA
Ah_∑ B_√C …N¨mC À LAjrªA ÆBm : æB¥Õ µºáA ü LAjrªA ’AjUG “´Bm‚A À , iAj¿Nm‹A ”ºß “ßjU “ßjU LÀjrùA æÀBƒM ™jVNªA À
. j«B£ œ≥BJªA À ©¿ A ü
\Õj_ªA fÕf_q ±_uBß ¬ÃÕ , “Õ‡A jaE ïG # ±uBß ¬ÃÕ ü \ÕjªA …I PfNqA eBøj∑ ¡ B¿ßC ¡»IjI AÀj∞∑ ≈ÕhªA ΩRø $ : ïB®M …ªÃ≥
Bƒøf_≥ À $ : ïB_®M …ªÃ¥∑ Ã»Ø —eB®nªA “»U ≈ø B jQC ‹ “º BI °JY B»√C ∆BŒI À B»Œºß B»V÷BN√ KM M SŒY ≈ø iB∞∏ªA æB¿ßfi ΩŒRó
\Õj_ªA fÕf_q ¬Ã_Õ ü \Õj_ªA …_I PfN_qA eB_øjªA ≈ø PAih∑ ¡ B¿ßDØ 23 : ∆B≥j∞ªA : # AiÃRƒø ’BJ«  Bƒº®VØ Ω¿ß ≈ø Aú¿ß Bø ïG
. ¡ B¿ßC “»U ≈ø ¡»ºRø Ah« B◊Œq …ƒø µJÕ À …MjRƒØ
∆C j«B_§ªA À , # G $ AÀj_∞∑ ≈Õh_ªA æB_¿ßC Ω_Rø : B_ƒªÃ≥ Ω_Rø ïG …ßBUiG À ¬›∏ªA ü ’œq jÕf¥M ïG “UBY ‹ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. æÃ¥ƒùA …ø›∑ ≈ø “ºv A “VŒNƒªB∑ œ« ΩI ”mÃø ¬›∑ ¬Bó ≈ø OnŒª “Õ‡A

œ÷AÀi SÅ
: Ω_U À l_ß A æÃ¥Õ —eBÕlªA œÒßC j∏rªA œÒßC ≈ø : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß K«À ≈I “ÕÀB®ø ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
. # ¡∏√fÕkfi j∏q ≈◊ª $
æB_≥ : æB_≥ …_ŒIC ≈_ß K®_vø ≈_I eiB_Òß ≈_I ”Œê «k œIC ≈ß ∆Bô‚A K®q ü œ¥»ŒJªA À BŒ√fªA œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
≈◊_ª $ : æÃ_¥Õ A ∆fi —eB_ÕlªA ©_ƒ¿Ø j∏_rªA f_YC œÒßC Bø : “®IiC ©ƒ¿Ø “®IiC fYC œÒßC Bø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
iB∞¨N_m‹A f_YC œ_ÒßC B_ø À # ¡_∏ª KVN_mC œ√ÃßeA $ : æÃ¥Õ A ∆fi “IBU‚A ©ƒ¿Ø ’BßfªA fYC œÒßC Bø À , # ¡∏√fÕkfi j∏q
–h_ªA Ã_« À $ : æÃ_¥Õ A ∆fi Ω_J¥NªA ©ƒ¿Ø “IÃNªA fYC œÒßC Bø À # AiB∞´ ∆B∑ …√G ¡∏Ii AÀj∞¨NmA $ : æÃ¥Õ A ∆fi —j∞¨ùA ©ƒ¿Ø
. 25 : ‘iÃrªA : #  eBJß ≈ß “IÃNªA ΩJ¥Õ
‹ : –iÃ_RªA ∆BŒ∞_m …ª æB≥ Bù : æB≥ înáA ≈I œºß ≈I f¿ä ≈I j∞®U ≈ß o√C ≈I πªBø µÕj ≈ø “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC XjaC , …ŒØ À
À B_«’B¥I O_JJYDØ “_¿®ƒI π_Œºß A ¡_®√C AgG ∆BŒ∞_m B_Õ _Ç π_ª SÕf_áA —jR∑ Bø À πQfYC œ√G BøC : j∞®U æB≥ QfÑ ”NY ¬Ã≥C
≈_ø jR∑D_Ø ∂kj_ªA PDÒJN_mA AgG À # ¡∏√f_Õkfi j∏_q ≈◊_ª $ : …IBN∑ ü æB≥ ïB®M A ∆HØ B»Œºß j∏rªA À f¿áA ≈ø jR∑DØ B»øAÀe
îƒ_I À æAÃøD_I ¡∑ef_ô À AiAif_ø ¡∏Œ_ºß ’B¿_nªA ΩmjÕ - AiB∞´ ∆B∑ …√G ¡∏Ii AÀj∞¨NmA $ : …IBN∑ ü æB≥ ïB®M A ∆HØ iB∞¨Nm‹A
À æÃ_Y ‹ ≈_ø jR∑DØ   ´ ÀC ∆BÒºm ≈ø jøC π√lY AgG ∆BŒ∞m BÕ . # AiB»√C ¡∏ª Ω®è À PBƒU ¡∏ª Ω®è À —ja‡A À BŒ√fªA ü ®Õ
. “ƒÜA kÃ∑ ≈ø lƒ∑ À Xj∞ªA `BN∞ø B»√HØ BI ‹G —Ã≥ ‹
. î¥Õj∞ªA ∂j ≈ø — R∑ PBÕAÀi ”ƒ®ùA Ah« ü À : æÃ≥C
À A f_¿Ñ ∆C O_¿§ß ∆G À “_¿®√ Ω_∑ j∏q : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC O® : æB≥ fÕlÕ ≈I j¿ß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
œ_ºß A B_«ei ≈◊_ª : æB_¥Ø …_NIAe OßB_y f≥ À fVnùA ≈ø (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC Xja : æB≥ ∆B¿Rß ≈I eBõ ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ
 j∏_q µ_Y A ∆j∏qfi : Oº≥ Onª C ∫AfØ Oº®U : …ª Ω÷B≥ æB¥Ø . f¿áA : æB¥Ø B»I œMC ∆C SJª B¿Ø  j∏q µY A ∆j∏qfi
A f_Jß œ_Ifi O_º≥ : æB_≥ _vI œ_IC ≈_ß  eBƒ_mHI , …_ŒØ À ? f_¿áA : O_º≥ ®¿_nM C : (¬›_nªB»Œºß) A f_Jß Ã_IC æB¥Ø ?
ü …_Œºß “¿®√ Ω∑ ”ºß , f¿áA : æB≥ ? ë Bø À : Oº≥ , ¡®√ : æB≥ ? Aj∑Bq ∆B∑ fJ®ªA …º®Ø AgG fY j∏rºª Ω« : (¬›nªB»Œºß)
…_ª B_ƒ∑ B_ø À Ah_« B_ƒª jb_m –h_ªA ∆BZJ_m $ : ΩU À lß …ªÃ≥ …ƒø À ,  AeC µY …ªBø ü …Œºß A ¡®√C B¿ŒØ ∆B∑ ∆G À , æBø À Ω«C
∂f_u Xj_ã UjaC À ∂fu Ωafø ºaeC Li $ : …ªÃ≥ À , # îªlƒùA a O√C À B∑iBJø ‹lƒø ªl√C $ : …ªÃ≥ …ƒø À # î√j¥ø
. # A v√ B√BÒºm π√fª ≈ø œª Ω®UA À -
∆G oŒ_ª C A ≈_ø B_ƒŒºß —j«B_§ªA “_¿®ƒªA  h_« OÕCi C : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ e‹À œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
∆C ¡ºß À  j∏q À …¿®√ ”ºß A fõ ≈ø ¡®√ : æB¥Ø # ¡∏√fÕkfi j∏q ≈◊ª $ : …IBN∑ ü A æB≥ B¿∑ B√eAk  B√fõ À B»Œºß  B√j∏q
. …¿®√ A eAk   ´ ≈ø ‹ …ƒø πªg
À AeB_¥NßA “_¿®ƒªA iB_»£G j∏rªA ∆C ∆BŒJªA ü  Bƒøf≥ Bø B¿»Œºß µJÒƒÕ À , n∞M ≈nYC j∏rªA ∆Ajn∞M ∆BM afiA ∆BNÕAÀjªA À : æÃ≥C
. 11 : ”ZzªA : # TfZØ πIi “¿®ƒI BøC À $ : ïB®M …ªÃ≥ ∂› G  fÕ¤Õ À , ›®Ø À ‹Ã≥
 iAe A …_QiÀ …ƒ∏nø ü B®¿  iBU ‘gE ≈ø : æB≥ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß …®Øi œIC QfY : æB≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
. # ¡«f®I ≈ø ~ifiA ¡∏ƒƒ∏nƒª À îùB§ªA ≈∏º»ƒª ¡»Ii ¡»ŒªG ”YÀDØ - …ªÃ≥ ïG - ¡»ºmjª AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ë À .
.  iAe A …QiÀC  iBU ‘gE ≈ø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß , œ√B®ùA `Ài À , ©¿ A ≈Õ n∞NªA ü À
K_nƒM ‹ π_√G : æB_≥ . pB_ƒªA Kn√C B√C : KªB œIC ≈I œº®ª ΩUi æB≥ : æB≥ lºâ œIC ≈ß oÕjzªA ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
B_√C æB_≥ ? # A R_∑ π_ªg î_I B_√Àj≥ À pj_ªA LBZ_uC À eà À AeBß À $ : ïB®M …ªÃ≥ OÕCi C : œºß …ª æB¥Ø . ”ºI : æB≥ . pBƒªA
¡_»¿º®Õ ‹ ¡«f_®I ≈ø ≈ÕhªA À eà À eBß À - `Ã√ ¬Ã≥ ¡∏ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA DJ√ ¡∏MDÕ C $ : …ªÃ≥ OÕCi C : æB≥ . R∏ªA πªg Kn√C
. O∏nØ # A ‹G
. iBƒªA ü œ√AÀlªA XÀjØ ≈ø \Œ¥ªA À ¬fªA ë fÕfvªA : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß , ©¿ A ü À
œ_IC ≈_IA À ih_ƒùA ≈_IA À j_ÕjU ≈IA À ”º®Õ ÃIC À iBƒªA “∞u ü BŒ√fªA œIC ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
ƒ__ªA ≈__ß “__øBøC œ__IC ≈__ß iÃ__rƒªA À S__®JªA ü œ__¥»ŒJªA À …__ÕÀejø ≈__IA À …ZZ__u À “__ŒºáA ü ¡Œ__®√ Ã__IC À œ__√A ÒªA À B__Y
O®≥À À …»UÀ ‘Ãq …ƒø B√e AgHØ …«j∏NŒØ …ŒªG Lj¥Õ : æB≥ # …ßjVNÕ fÕfu ’Bø ≈ø ”¥nÕ À $ : …ªÃ≥ ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
∆G À $ : æB_≥ À # ¡«’B_®øC ©_Ò¥Ø B_¿Œõ ’B_ø AÃ¥_nØ $ : ïB_®M A æÃ_¥Õ  j_Ie ≈_ø Xj_ë ”_NY  ’B®øC ©Ò≥ …Ijq AgHØ …mCi —ÀjØ
. #  ÃUêA –ÃrÕ Ω»ùB∑ ’Bñ AÃQB¨Õ AÃRŒ¨NnÕ
 ⁄B®øC O®Ò¥M Ljq AgHØ …mCi —ÀjØ O®≥À À …»UÀ ‘Ãq …ƒø B√e AgHØ …«j∏NŒØ …ŒªG Lj¥Õ : æB≥ : æB≥ “Õ‡A ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
. \Œ≥ À fÕfu –eAêA ΩRø ¡«fYC ≈ø XjbŒª …√G À …Œøf≥ OÑ O≥lø À
. SÕfáA
. µáA ≈ß ~j®ùA fŒƒ®ªA : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , …ŒØ À
AÀÂkj‰ _‰I À‰ (20)l_Õl̄‰®IÍ …Í _º̇ªA ”_º‰ß πͪg‰ B‰ø À‰ (19)fÕÍfU‰ µÙºÇÚ P
Í DÙ Õ‰ À‰ ¡Ê ∏Û JÊ «Í hÊ Õ DÙ r‰Õ ∆Ḡ µ á
Ù‰ BÍI ~ÊifiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA µ‰ ºÚ a‰ …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ j‰ M‰ ¡Ê ªÚ CÚ
¡Ê ∏‰ƒÕÊf‰ _‰Ú … _º̇ªA B‰√A‰f_‰« ÃÊ ªÚ AÃÛªBÚ≥ ’Ê”q ≈Íø …Í º̇ªA L
Í A‰h߉ ≈Ê øÍ Bσ߉ ∆‰ Ã¨Ê øÌ ¡ÂN√ÚC ΩÊ »‰ ØÚ Bı®‰JM‰ ¡Ê ∏Û ªÚ Bσ∑ BÏ√Ḡ AÀ ∏Ù N‰mA ≈‰ ÕÍhº̇ͪ A¤∞Ú ®‰ zªA æ‰ BÚ¥ØÚ Bı®ŒÍ¿U‰ …Í º̇ª
¡Ê ∏ÂN∞Ù ºÚ aÊ DÚØÚ ¡Ê ∏ÌMf‰ßÀ‰ À‰ µ á
Ù‰ A f‰ ßÊ À‰ ¡Ê ∑‰f߉ À‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ j øÊ fiÚ A ”‰ zÛ≥ BÏ¿ªÚ ≈ ÒÊŒrªA æ‰ BÚ≥ À‰ (21)wŒÍZøÏ ≈Íø B‰ƒªÚ B‰ø B‰√Ê u ¬Ê CÚ B‰ƒßÊ l̄‰U CÚ B‰ƒŒÊ ºÚ ‰ß Ë’A‰Ãm
”Ï aÍ j̄_v¿IÍ ¡ÂN_√ÚC B_‰ø À‰ ¡Ê ∏Íaj̄_v¿IÍ B_‰√CÚ BÏø ¡∏nÛ∞√ÚC AÃÂøÃÛª À‰ ”√ÃÂøÃÛºM‰ ›ÚØ ï ¡Ê NÂJÊ V
‰ N‰mBÚØ ¡Ê ∏Û MÂÃÊ ß‰ e‰ ∆ÚC ‹Ḡ ≈ÒÙºm ≈ø ¡Û∏ŒÊ ºÚ ߉ ï
‰ ∆‰ B∑ B‰ø À‰
B‰»NÙÑ ≈Íø ‘j̄ÙÉ OσU‰ O
Í Z
‰ ºÍ vªA AÃÛº¿Í ߉ À‰ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A Ω‰ aÍ eÊ ÛC À‰ (22)Ë¡ŒÍªCÚ ËLA‰h߉ ¡Ê »Â ªÚ î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ∆Ï Ḡ Ω JÊ ≥Ú ≈Íø ∆¯ ÿNÂ∑‰jqÚC B‰¿IÍ PÊj∞Ú ∑ ”√Ḡ
B_‰»ß jÊ ØÚ À‰ ËO_ÍIB‰Q B‰»ºÛ _uÚC “‰JŒ —‰jV
‰ rÚ∑ “ı J‰Œ “ı ¿‰ ºÍ ∑ ›
ı R‰ø‰ … º̇ªA L‰jy ±ÊŒ∑Ú j‰ M‰ ¡Ê ªÚ CÚ (23)Ë¡ºÚ m B‰»ŒÍØ ¡Ê »Â NÏŒÑÍ ¡Ê »¯ Ii‰ ∆¯ gÊ H̄ÍI B‰»ŒÍØ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ j »‰ √ÚfiA
—‰jV
‰ _rÚ∑ “_‰RŒÍJa‰ “_‰¿ºÍ ∑ Ω _‰Rø‰ À‰ (25)∆‰ ÀÂj∑‰h_‰NÕ‰ ¡Ê »Â º̇‰®ªÚ p
¯ BσºÍª æ‰ B‰RøÊ fiÚ A … º̇ªA Lj̄z‰Õ À‰ B‰»Ii‰ ∆¯ gÊ H̄ÍI î
¯ YÍ ΩÏ ∑ B‰»ºÚ ∑ÛC ”MʤÂM (24)’Í B‰¿nªA ”Ø
…Â _º̇ªA ΩÌ z
Í Õ À‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A ”Ø À‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA —Í Ã‰Œá
Ù‰ A ”Ø O
Í ÍIBÏRªA ǣÊÃ¥Ú ªÙBÍI AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A … º̇ªA OJR‰Õ (26)iA‰j≥Ú ≈Íø B‰»ªÚ B‰ø ~
¯ iÊ fiÚ A ∂
¯ ÃÊ ØÚ ≈Íø OÏRÂNUÊ A “‰RŒÍJa‰
À‰ B‰»√‰ÃÊ ºÚ _v‰Õ ¡‰ ƒÏ_‰»U‰ (28)īA‰Ã_‰JªÙA i‰ A‰e ¡Ê »Â ø‰ ÃÊ _Ú≥ AÃ_º̊‰YCÚ À‰ AıjÙ∞∑Û …Í º̇ªA O‰¿®Ê √Í AÃÛªfÏ I‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ïḠ j‰ M‰ ¡Ê ªÚ CÚ * (27)’ Br‰Õ B‰ø … º̇ªA Ω ®‰ ∞Ù Õ‰ À‰ î
‰ ¿Í ºÍ §ªA
AÃ_¿ŒÍ¥Õ AÃ_ƒø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍh_ª̇A ‘ÍeB_‰J®Í ª˛ Ω_Û≥ (30)īB_σªA ïḠ ¡Ê ∑‰ _Ívø‰ ∆Ï H̄_ÚØ AÃ_®NÏ¿‰ M‰ ΩÊ ≥Û …Í ºÍ ŒÍJm ≈‰ß Aú̊ÍzŒÂª˛ AıeA‰f√ÚC …Í º̇ª AÃÛº®‰ U‰ À‰ (29)i A‰j¥Ú ªÙA oÊ◊IÍ
À‰ ~ÊifiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ _nªA µ‰ _Úºa‰ ‘Íh_ª̇A … _º̇ªA (31)ËΩ_ÚºaÍ ‹ À‰ …Í _ŒÍØ Ë©_ÊŒI‰ ‹ ˬÃÊ Õ‰ ”‰ MÙDÕ‰ ∆ÚC Ω̄ÊJÚ≥ ≈ø “ı Œ‰√Í›‰ß À‰ AÓjmÍ ¡Ê »Â ƒ‰≥Ù k‰ i‰ BÏ¿øÍ AÃÛ¥∞Í ƒÂÕ À‰ —Ú ÃÚºvªA
À‰ (32)j‰ _‰»√ÊfiÚ A ¡Â _Û∏ªÚ j‰ b
Ï _m À‰  Í j̄ÊøDÚ_ÍI j̄_ÊZJ‰ªÙA ”_Ø ‘j̄_ÊVN‰ªÍ πÙº∞Û ªÙA ¡Â ∏Û ªÚ j‰ b
Ï m À‰ ¡Ê ∏Û ª̇ Bı≥Êkī P
Í j‰ ¿‰ RϪA ≈‰ øÍ …Í IÍ X
‰ j‰ aÊ DÚØÚ ’Á B‰ø ’Í B‰¿nªA ≈‰ øÍ æ‰ l‰ √ÚC
B‰«ÃvÙÑ ‹ …Í º̇ªA O‰¿®Ê √Í AÀÌf®Â M‰ ∆Ḡ À‰  Â ÿNÂÙªDÚm B‰ø Ω ∑ ≈ø ¡Û∑B‰MA‰’ À‰ (33)i‰ B‰»ƒªA À‰ Ω‰ ŒÊ ª̇A ¡Â ∏Û ªÚ j‰ b
Ï m À‰ î
¯ J‰÷A‰e j‰ ¿‰ Ú¥ªÙA À‰ oÊ¿rªA ¡Â ∏Û ªÚ j‰ b
Ïm
(34)ËiB˙∞∑ ˬÃÛº§Úª ≈‰ n√‹A ∆Ï Ḡ
∆BŒI
µ_ºa A ∆C j_M C $ : …_ªÃ¥I —j_ø f_®I —j_ø (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA LB_Òa —iÃ_u ü pB_ƒªA —j∑h_M ”ºß PBÕ‡A Ω¿NrM
. # Aj∞∑ A “¿®√ AêfI ≈ÕhªA ïG jM C $ # ›Rø A Ljy ±Œ∑ jM C $ # µáBI ~ifiA À PAÀB¿nªA
“ƒÜA À —eB®nªA ∆êBƒÕ µáA Aú¿ß À µáBI AÃøE À µáBI AÀiBm ≈ÕhªBØ B®Œö ∆Àk Œm ¡»Ø µáA ”ºß “ŒƒJø “¥ºàA ∆C B»I ïB®M j∑hÕ
C _M À ¬k‹ ’B¥_q ¡»ølª ¡»Mif≥ À ¡»Mlß j«B§I AiÀj´ ¡»ƒø ≈Õ ∏NnùA —B¨ÒªA AÃßB C À ∆BÒŒrªA AÀfJß À Ω BJªA AîJMA ≈ÕhªA À ,
. f¿áA À —l®ªA À o√‚A À ≈ÜA ≈ø ¡«ÃßÃJNø ¡»ƒø
Ã_« ‘f_ A …_ølºÕ –h_ªA À , æ›_y ∫úm À ‘f« ∫úm : î¿n≥ ïG ¡»∑úm ¬Bn¥√‹ ë BòG î¥ÕjØ ïG ¡n¥NªA Ah« ∆C j∑hÕ ¡Q
. f¿áA À —l®ªA …ª À ’BrÕ Bø Ω®∞Õ …√BZJm A ë πªhI œyB¥ªA À B§ªA ë æ›zªA …ølºÕ –hªA À ≈ø¤ùA
 j_∞∑ À …_¿º§I ∆B_n√‚A K_MB®Õ À f_Œ¿áA lÕl®ªA A “¿®ƒI ¡»√Aj∞∑ KJnI iAÃJªA ≈ø …ŒØ Aî≥À Bø À “∏ªB A “ŒyBùA ¡øfiBI j∑hÕ ¡Q
. B«ÃvÑ ‹ B«Àf®M ∆G À eÃUêA Pflø ªA “Œ ‚A ¡®ƒªBI
µ_ºa “_Œ∞Œ∏I µ_º®NÕ ∆fi BvªA …√HØ , © B¥ªA ¡º®ªA ë “Õ⁄jªBI eAjùA # µáBI ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa A ∆C jM C $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ÕjvJªA “Õ⁄jªA ∆Àe ~ifiA À PAÀB¿nªA
≈_ø ™AÃ_√fiA ≈_ø f_YAÀ Ω∑ ∆C eûrùA ≈¿Ø …MAhI …ŒªG πºnÕ “IúÒø “ÕB´ …ŒØ …ºßB∞ª ∆Ã∏Õ –hªA ë Ω BJªA …ºIB¥Õ À µáA Ω®∞ªA ¡Q
ü …_I \ºvÕ À …N√ÃŒ∑ µÕj ü …I ©∞NƒÕ |®Jºª “ÕB´ B»ƒø |®JªA ¡Q B»ŒªG ΩvÕ ∆C ∆Àe …ª “Œ¨I ‹ “ºU¤ø “ÕB´ ïG …UÃNø …√Ã∏M æÀC
B_ƒ¥ºa B_ø À $ : ïB_®M æB_≥ Ah_∏« À ∆AÃ_ŒáA …_I ©_∞NƒÕ –h_ªA PB_JƒªA À , PB_JƒªA B_»I ©∞NƒÕ ªA “ŒyifiA juBƒ®ªB∑ …÷B¥I À …QÀfY
. 39 : ∆BafªA : # ∆ÿº®Õ ‹ ¡«jR∑C ≈∏ª À µáBI ‹G B¿«Bƒ¥ºa Bø îJß‹ B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA
. 27 : x : # AÀj∞∑ ≈ÕhªA ≈£ πªg › BI B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À ’B¿nªA Bƒ¥ºa Bø À $ : æB≥ À
, …√BZJ_m A ïG B_»ßÃUi πªg À , B«f®I “ÕB´ ‹ “ÕB´ ü ±≥ÃNM ”NY “ÕB´ f®I “ÕB´ æBƒM À “ºYjø f®I “ºYjø ©¥M “¥ºàA æAlM ›Ø
. 42 : ¡VƒªA : # ”»NƒùA πIi ïG ∆C À $ : ïB®M æB≥
…_I fv¥Õ ‹ ›®Ø ∆B∑ AgG BøC À , B»ŒªG Ω®∞ªBI πºnÕ “ÕB´ À …º®∞I ΩßB∞ªA  fv¥Õ jøC …ª ∆B∑ AgG B¥Y ›®Ø ∆Ã∏Õ BòG Ω®∞ªA “º¿ÜBI À
B_J®ª ”¿_nÕ –hªA Ã»Ø KŒMjM À ¬B§√ Ag Ω BJªA Ω®∞ªA ∆B∑ AgG À , Ω BJªA Ω®∞ªA Ã»Ø LúÒø ~j´ ∫Bƒ« ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø …n∞√ ‹G
∂Ã_rª Ω_®∞ªA —iÃ_u ≈_ø  Ã_ºŒÖ B_ø eB_èG ‹G B_¿« ¡_ ∆C ‹ À B_«’AiÀ ¡ “ÕB´ ‹ “JMjø “¿§ƒø PB∑jY ∆BŒMHI ∆BŒJvªA K®ºÕ B¿∑
. πªg ïG ¡»ƒø œ√Bn∞√
j_QC ‹ › B_I ∆B_∑ πªh∑ ≈∏Õ Ãª À , …ªAÀk f®I BŒ≥BI BùBß ±ºë ~ifiA À PAÀB¿nªA µºbØ …ª KYBvø µZºª ¬k›ø ïB®M …º®Ø À
“øD_m À Lj_∑ ≈ø o∞ƒNªB∑ …ŒªG …ƒø “UBá  hÖA …√BZJm …ƒø BJ®ª ©ÕfJªA ¬B§ƒªA ≈ø …ŒØ Bñ eûrùA B®ªA ∆B∑ À , …∞ºë ±ºa ‹ À …ª
. “≥BØ À j¥Ø …ªhÕ ‹ À “UBY …nó ‹ fŒ¿áA lÕl®ªA …√BZJm ë À πªg Ãç À —fYÀ “rYÀ ≈ø wºbNªA ÀC ¡« ≈ø Xj∞NªA À
…_ªÃ¥I B_»¥ºa ±_Œ∑ ”_ƒ®ùA ∆G À “ª‡A ÀC “ŒJJnºª ’BJªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ∆C À “JYBv¿ºª # µáBI $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA ∆C j»§Õ jø Bñ À
. œ¨JƒÕ Bø ”ºß oŒª µáA ~j¨ºª ÀC µáA
ƒ_ªA Ω_®Ä j_rJªA “_øB®ª LB_ÒàA À K®u ∂BrI –C # lÕl®I A ”ºß πªg Bø À fÕfU µºÇ PDÕ À ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. # πªg Bø À $ # jM C $ : f®I À ΩJ≥ …ªÃ≥ ü …ŒªG …UÃNø LBÒàA ∆fi …I ∆úRô ¡ ‹BRø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
À ïB_®M …ƒø K®ºªA iÀfu ≈∏øC À πªg  Bƒ´ |N¥Õ ê gG PAhªBI BŒƒ´ AlÕlß ïB®M …√Ã∑ ”zN¥ø ë µáBI “¥ºàA ∆Ã∑ ∆C ¬f¥M f≥
“_ŒºaAe “_UBY À …_ŒªG …ƒø œªBŒa ∂Ãrª πªg ∆B∑ ’BƒØ À TÀfY ‹G …I fv¥Õ ‹ BJ®ª ©ÕfJªA ¬B§ƒªA ≈ø …ª Bñ eûrùA µºàA Ah« ∆B∑
. πªg ©ØfÕ PAhªBI ïB®M  Bƒ´ À πªg Ãç À “øDm À “rYÀ ≈ß o√C ÀC ¡« WÕj∞M À Lj∑ oŒ∞ƒN∑
$ : …_ªÃ¥Ø G # ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G $ : …ªÃ¥I # ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa A ∆G $ : …ªÃ≥ KŒ¥®M OJUÀC ªA œ« “N∏ƒªA  h« Ω®ª À
D_rÕ ∆G …√C À ”ƒ´ À …ƒø —lß ≈ß eûrùA µºàA Ah« µºa A ∆C ¡º®M C ”ƒ®ùA À …øf¥M Bù ∆BŒJªA ©yÃø ü , G # ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G
. ’BÕ ∏ªA À —l®ªA Ω∑ À ”ƒnáA ’B fiA …ª … A lß A ë À lÕl®I ïB®M …Œºß πªg Bø À fÕfU µºÇ PDÕ À ¡∏J«hÕ
“_»U ≈_ø ïB®M …Œºß πªg —lß ¬fß ∆C À “VáA ”ºß “ª‹fºª # A ”ºß $ : …ªÃ≥ ü j¿zùA ©yÃø ü j«B§ªA ©yÀ ∆C j»§Õ Ah»I À
. … A lß A ë …√Ã∑
”_ºß iBvN≥‹A Kn√fiA ∆B∏ª µºàBI BJß‹ …√Ã∑ ¬fß À µºÒùA  Bƒ´ ”ºß “ª‹fºª , G # DrÕ ∆G $ : …ªÃ¥I ∆BŒM‚A ∆B∑ ê : Oº≥ ∆HØ
∆Ã_∏Õ ∆C kAÃÜ K®ºªA œ∞ƒÕ ‹ fÕfÄ ∆BŒM‚A À ¡Õf¥ªA LB«gG ∆HØ # fÕfU µºÇ PDÕ À $ : …ªÃ≥ ∫jM À # ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G $ : …ªÃ≥
. BJ®ª |®I ∆BŒMG À |®I LB«gG o∞√
“_øB®ª LB_ÒàA À G # ¡∏J«hÕ DrÕ ∆G $ : ΩŒ≥ Bù ≈∏ª À fÕfU µºÇ PDÕ À µºàA ©Œö K«hÕ DrÕ ∆G : ΩŒ≥ ê πªh∑ Ah« : Oº≥
# f_ÕfU µ_ºÇ PDÕ À $ : …ªÃ¥I …J¥®Õ ∆C ¬k›ªA ≈ø ∆B∑  jvß ü ≈ÕeÃUÿºª ÀC °¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “øfi ÀC jrJªA
, xBàA ±ªFNªA À K∑ ªA À —eÃUÃùA “∞vªA  h»I ‹G …ƒø ~j¨ªA ¡NÕ ‹ µº®NªA À ¢BJMi‹A ≈ø …÷AlUC îI Bñ eûrùA µºàA Ah« ∆HØ
. ‘jaC “»U ≈ø BJ®ª À › BI πªg ∆B∑ —jyBáA B BÅ ~ifiA À PAÀB¿nªA ≈ø ’B¥I ”ºß pBƒªA K«gC ê À
≈_ø µ_ºàA LB_«gG ∆C B¿∑ Ω BI K®ª eûrùA µºàA j÷Bnª ’B¥IG ”ºß fÕfU µºÇ ∆BŒMG ´ ≈ø °¥Ø ∆Bn√‚A LB«gG ‘jaC —iBJ®I À
 j∑h_M –h_ªA Ã_« À ≈ÕjaF_I œMD_Õ À B_øÃ≥ K«hÕ ∆C ïB®M  Bƒ´ ≈ß ±r∏Õ –hªA µáA BòG À , Ω BI K®ª “JM ø “ÕB´ ´ ≈ø …ºuC
. πªg ¡»ØBØ “ôj∏ªA “Õ‡A
…_ŒªG Xja AgG …ŒªG kjI : æB¥Õ ’Bz∞ªA ë À ’BJªA \N∞I kA ªA ïG XÀjàA ë kÀ ªA , “Õ‡A jaE ïG # B®Œö AÀkjI À $ : ïB®M …ªÃ≥
. Àf®ªA ≈ø …◊∞∑ ïG ±vªA ≈ø ΩMB¥ùA XÀjb∑ kA ªA À —kiBJùA …ƒø À , KUBY …ƒß …JVê ‹ SŒÅ
”_ƒ®ø ≈¿_y À —eB_Ø‚A ’B_ƒ´‚A À , “¨ªBJ¿ºª …I ’œU ifvø : ΩŒ≥ À , ©ö ¡mA : ΩŒ≥ À , ¬eBa À ¬fb∑ ©IBM ©ö îNZN∞I ©JNªA À
≈_ß æAk AgG B_uÃŒY À B_vŒY wŒ_ê xBY ≈ø ∆B∏ø ¡mA wŒ A À , ∆›IB¥Nø vªA À ™lÜA À , ΩŒ≥ B¿∑ ≈®I –fß Ahª À ©ØfªA
. —frªA À  Àj∏ùA ≈ß ∆Bn√‚A …ŒªG æÀlÕ –hªA ∆B∏ùA ë wŒ BØ ©¿ A ü B¿∑  Àj∏ùA
ü ∆Ã_¿«ÃNÕ AÃ√B_∑ SŒY ¡»n∞√C ïG “JnƒªBI Ah« À KUBY …ƒß ¡»JVê ‹ Aiû£ ïB®M …ª AÀj»£ –C # B®Œö AÀkjI À $ : …ªÃ≥ À
¡»J_Vê ∫B_ƒ« K_UBY ‹ ∆C AÀf«B_q À ¡«Ã_Nø m Ω∑ æAk “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgHØ , …ƒß ∆ÃJ÷B´ ¡« À ¡»ƒß “JŒ´ ü ¡»Ii ∆C BŒ√fªA
: # ’B¿_nªA ü ‹ À ~ifiA ü ’œ_q …Œºß ”∞ë ‹ A ∆G $ : ïB®M æB≥ , —jaE ‹ À BŒ√e ü …ƒß nÕ jMBm ›Ø ïB®M ë BøC À , …ƒß
. 5 : ∆Aj¿ß æE
æB_≥ B¿∑ eÃßÃùA ’AlÜA kBåG À æB¿ßfiA ™BÒ¥√BI “Œ ‚A “◊ŒrùA µº®M À æB¿ßfiA LBná ¡»uúa ≈ß “ÕBƒ∑ “º¿ÜA ∆Ã∏M ∆C ≈∏ô À
. 31 : ≈õjªA : # ∆›¥RªA B»ÕC ¡∏ª Æj∞ƒm $ :
- ∂BŒ_nªA …_ŒÒ®Õ B_ø ”_ºß - “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ iB_∞∏ªA î_I ¡_uBÖ # ’œ_q ≈ø - …ªÃ≥ ïG - AÀ ∏NmA ≈Õhºª ’B∞®zªA æB¥Ø $ : …ªÃ≥ À
≈_ß ∆Ã∞∏ƒN_nùA —Ã_¥ªA À æÃ_ÒªA AÃ_ªÀC ∆ÃßÃJNùA ¡«⁄BŒªÀC ¡« ∆À ∏NnùA À , iB∞∏ªA ≈ø ¡»÷BŒªÀfi ∆îŒÒùA ∆Àfº¥ùA ¡« ’B∞®zªBØ
. …MBÕE À BI ∆Bô‚A
B_ƒ√ÀjøDM B_ø ”_ºß “VY ¡∏ªDn√ ∆C ´ ≈ø Òø î®IBM ¡∏ª BŒ√fªA ü Bƒ∑ B√G ¡»ƒø AÀ ∏NmA ≈Õhºª ∆Àfº¥ùA ’B∞®zªA æB¥Ø ”ƒ®ùA À
. BƒŒºß œz≥ –hªA A LAhß ≈ø B◊Œq Bƒß ∆îØfM ¬ÃŒªA Bƒª ∆ÀfŒ∞ø ¡N√C Ω»Ø …I
≈_ø œ√’B_U B_ø : BƒªÃ≥ ü B¿∑ fŒ∑DNºª —f÷Ak # ’œq ≈ø $ …ªÃ≥ ü À , ∆BŒJºª # A LAhß ≈ø $ …ªÃ≥ ü # ≈ø $ “§∞ºØ Ah« ”ºß À
B_¿»ƒŒI Ω_v∞ªA ¬fß À B¿ BvMA ©ø “uBa À îJùA ”ºß ∆BŒJªA ¬f¥M ™BƒNøA ”ºß ΩŒªe ‹ À B¿∏Y ∆BIiB¥Nø ¬B»∞Nm‹A À œ∞ƒªA À , fYC
.
∆Ã_∏Õ ∆C ≈_∏ô À LAh®ªA ≈ø wºbNªA µÕj ïG “ÕAf A Bƒ« “ÕAf BI eAjùA ∆C ∂BŒnªA j«B£ # ¡∑BƒÕf A B√Af« ê AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
B_ƒøB∑ ∆B_∑ B_ø ‹G ‘jafiA ü k Õ ‹ À , µIBÒNªA ≈ø —ja‡A À BŒ√fªA îI Bù fYAÀ æFùA À , BŒ√fªA ü µáA ≈ÕfªA ïG “ÕAf A B»I eAjùA
P’B_U f_¥ª A B√Af_« ∆C ‹ Ã_ª –f_N»ƒª Bƒ∑ Bø À Ah B√Af« –hªA f¿áA AêB≥ À $ : “ƒÜA Ω«C ≈ß “ÕB∏Y ïB®M æB≥ , ïÀfiA ü
. j«B£ ë B¿∑ |®JI Bz®I îNÕAf A AÃUlø 43 : ≤AjßfiA : # µáBI BƒIi Ωmi
À ≤Àh_ä Gf_NJù _a ’AÃ_m À , f_YAÀ –ÀB_nNªA À ’AÃN_m‹A À ’AÃ_m # wŒ_ä ≈ø Bƒª Bø B√ u ¬C BƒßlU C BƒŒºß ’AÃm $ : …ªÃ≥ À
B_ƒŒªG “J_nƒªBI À BƒŒºß ∆BÕÀBnNø ∆AjøfiA ”ƒ®ùA À , –ÀBnNºª jaE ∆BŒI # wŒä ≈ø Bƒª Bø $ : …ªÃ≥ À , πªhª ∆BŒI “ŒøB»∞Nm‹A “º¿ÜA
. ¬k›ªA LAh®ªA ≈ß Bƒª Lj»ø ‹ vªA À ™lÜA B¿« À
∆›_Ø aj_vNmA : æB_¥Õ À diB_vªA “IBUHI “QB´‚A dAju‚A ©¿ A ü “Õ‡A jaE ïG # jøfiA œz≥ Bù ∆BÒŒrªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …NR´DØ œI TB¨NmA –C …NajuDØ
. ”»N√A
_ªA “_ÒIAjªA ü µ_áA …_UÃI ¡»ƒ_ø ©_¿ÜA Ω«C ’”JƒÕ À ¡»ƒø …®≥Ãø …ŒØ îJÕ îùB§ªA ïG “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆BÒŒrªA …Œ¥ºÕ ©øBU ¬›∑ Ah« À
≈_ß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ j»§Œm µáA ∆C À , ∆Ã∞ºNë …ŒØ AÃ√B∑ Bñ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡«¤JƒŒm …√C …√BZJm A fßÀ f≥ À BŒ√fªA ü ¡»ƒŒI À …ƒŒI O√B∑
À ¬Bƒ_ufiA À ¡»√Àej_ÒÕ î BŒ_rªA ≈ø ’B√j¥ªA À ≈ÜA À ¡»∑jq ≈ø ∆À’ NÕ “∏÷›ùBØ , pBJNªA ÀC ’B∞a …ºJ≥ ≈ø …ª ∆B∑ ≈ø Ω∑ ΩJ≥
∆Ã_Ø ®Õ ¡»n∞√C ∆Ãøj A À , ¡ ∆ÃJŒVNnÕ ‹ æ›zªA “¿÷C À ¡«⁄A ∑ À , ¡»∑jrI ∆Àj∞∏Õ A ∆Àe ≈ø BIBIiC B«ÀhÖA ªA “ ‡A
. B»ŒØ jIfNùA ©JNNùA ”ºß “Œ∞a ´ — R∑ PBÕE ü “®≥AÀ πªg Ω∑ , ¡»øjU À ¡ ›zI
√ Ω∏ª Bƒº®U πªh∑ À $ : …ªÃ¥∑ o√‚A À ≈ÜA ≈ø jÕjq Ω∑ ”ºß ïB®M …ø›∑ ü µº C Bñi À jÕjrªA ”ƒ®ñ ∆B∑ ∆G À ∆BÒŒrªA À
À ¬eE _I ü æ›y À “ÕAô Ω∑ ifvø ë –hªA ∆BÒŒrªA “Õ‡A ü …I eAjùA ≈∏ª , 112 : ¬B®√fiA : # ≈ÜA À o√‚A î BŒq AÀfß
w_√ f_≥ À , ∫j_rªA ïG ¡«ÃßfÕ ∆B∑ …√C ≤ ®Õ À ©¿ÜA Ω«C ≈ø îùB§ªA “øBß Ah« …ø›∏I K Bë …√C ∂BŒnªA j«B£ ∆HØ oŒºIG ë
¡»ƒÕÃ_´fi π_Ml®JØ æB_≥ $ : …_ªÃ≥ ü B¿∑ …Œºß πªg A ejÕ À πªg ë ”ßeA f≥ À oŒºIG ë ∆DrªA Ah« …ª –hªA ∆C ”ºß ∆Ej¥ªA
. 85 : x : # î®öC ¡»ƒø π®JM ≈û À πƒø ¡ƒ»U ∆fløfi - æB≥ ∆C ïG - îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G î®öC
‹ ≈Õh_ºª ’B_ŒªÀC î BŒ_rªA B_ƒº®U B√G ¡»√ÀjM ‹ SŒY ≈ø …ºŒJ≥ À ë ¡∑AjÕ …√G $ : …ªÃ¥I ∆Ej¥ªA ¡«j∑hÕ ≈ÕhªA …ºŒJ≥ À …NÕig BøC À
∆Àe pB_ƒªA |®J_ª B_øG ¡»ƒ_ø fYAêA “Õ‹ÃØ 50 : ±»∏ªA : # ’BŒªÀC …NÕig À …√ÀhbNNØ C $ : …ªÃ≥ À , 27 : ≤AjßfiA : # ∆Ãø¤Õ
Ã_« ’Aô‚A À æ›y‚A jøC …ŒªG œ»NƒÕ –hªA ΩufiA À , ∆îªA Ã»Ø “Œ√îªA Ãç ”ºß “Õ‹À BøC À |®I ∆Àe æB¿ßfiA |®I ü ÀC |®I
. oμIG
…ªÃ¥Ø ¡»∑jq ≈ø – NªA À ¡»ŒªG œuB®ùA Ω®Ø ”ºß ¬ÃºªA ei …ø›∏I fÕjÕ oŒºIG ë G # µáA fßÀ ¡∑fßÀ A ∆G $ : Ω÷B¥ªA Ah»Ø
À ©_¿ÜA À S_®JªA ≈ø —f«BrùA …N≥fu À ™Ã≥êA …¥¥Y AfßÀ A ¡∑fßÀ –C # ¡∏N∞ºaDØ ¡∏MfßÀ À µáA fßÀ ¡∑fßÀ A ∆G $ :
j_»£ S_ŒY Pf_ßÀ B_ñ ≤C À iB√ ‹ À “ƒU ‹ À LBnY ‹ À S®I ‹ ∆C B√C ¡∏MfßÀ À , iBƒªA À “ƒÜA À ’Bz¥ªA ΩvØ À LBnáA
. PfßÀ Bø ≤›a
. ∆Àjn∞ùA  j∑g Ah∑
À Lh∏ªA iû£ ≈ß “ÕBƒ∑ fßêA ≤›aG À , oŒºIG  B∞√ À …√BZJm A …NJQC BŒ∞√ À BMBJQG eB®ùA ïG ©UjÕ Bø ©Œö eÃßÃùBØ Ah« ”ºß À
. ¬k›ªA —eAiG À ¬ÀlºùA ∂› G ≈ø ™Ã≥êA ¬fß
f_ßÀ f¥Ø ∆BN¥IBÒNø B¿»√fi B®Œö —ja‡A À BŒ√fªA ü ∫jrªA À ∆Bô‚A ”ºß KM Õ Bø fßêA Ω¿rÕ ∆C - …UêA ë ΩI - ≈∏¿ùA ≈ø À
¡»IÃ_º≥ ü BIAhß À ¡«iÀfu ü BUjÑ À B∏ƒy “rŒ®ø  j∑g ≈ß îyj®ùA ∫jrªA Ω«C À , —fŒ®m “rŒß À “JŒ —BŒY ∆Bô‚A Ω«C A
. —ja‡A ü AiB√ À “ƒU À BIBnY À BR®I ©Œ¿ÜA fßÀ À , BŒ√fªA ü
À “_ªhªA À j¥∞ªA ¡»ØÃa À LBnáA À S®JªA ≈ß ¡»Øju À PÃùA ¡«Bn√C À “ºÕÃÒªA æBø‡A À —hÕhºªA ’AëfiBI  ’BŒªÀC oŒºIG fßÀ À
À B_«iBQ‡ “¥ªBa QDNªBI “º¥Nnø LBJmfiA ≈ø ¡»ÕfÕC îI Bø îÕlM À ¡»Ii ¬B¥ø ≈ß ¡ B∞´G πªg ©Œö ü …YBN∞ø ∆B∑ À , pBƒªA “ø›ø
À A ∆Àe ¡»_n∞√DI eB_¿Nß‹A ”ºß ¡»Õj¨NØ P’Bq ±Œ∑ B«jIfM LBJmfiA j÷Bm ”ºß “ƒ¿Œ»ø 曥Nm‹A —iÃu ü ¡ ¡»mÃ∞√ jÕÃvM
. œ√BøfiA À æBø‡A ΩŒJm ü LBJmfiA bnM
À ¬B_«ÀfiA ïG îÕl_NªA À æB_∞´‚A µ_Õj ≈_ø oŒ_ºIG ¡«Bße À , …ŒØ ¡ ”ØÀ Bñ —ja‡A À BŒ√fªA ïG ©UjÕ B¿ŒØ A ¡«fßÀ “º¿ÜBI À
B_øC À BŒ√f_ªA ü Ah_« fÕjÕ B¿∑ …ƒ§Õ Bø ïG …∑ ŒØ , …ƒ§Õ ∆B∑ Bø ´  fUÀ …ªB√ AgG Bø À B®Ò≥ ∆Bn√‚A …ªBƒÕ ‹ Bø îI œ« À œ√BøfiA
. ¬f¥M B¿∑ B»√Ã◊q …ŒnƒŒØ —ja‡A
Ã_« À “ ›_nªA Ã_« - K_´AjªA  j_∑g B¿∑ - ∆BÒºnªA # œª ¡NJVNmBØ ¡∏MÃße ∆C ‹G ∆BÒºm ≈ø ¡∏Œºß œª ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ À
eAj_Õ À µ_ºÒÕ Bø A R∑ À , W÷BNƒªA ≈ø B Bø ”ºß æÃ¥®ªA j»≥ ≈ø ≈∏¿NªA ≈ø B»ŒØ Bù B√BÒºm BzÕC “VáA ”¿nM À , j»¥ªA ≈ø ≈∏¿NªA
.   ´ À πºùB∑ ∆BÒºnªA Àg …I
¡∏_uBbqC “_»U ≈ø ‹ °ºnM ≈ø ¡∏Œºß œª BŒ√fªA ü ∆B∑ Bø À ”ƒ®ùBØ “ÕîùA À “ÕiÃvªA “ÒºnªA ≈ø ¡ßC ë Bø eAjùA ∆C j«B§ªA À
∫j_rªA ”ºß “VáA ¡∏ª ¡Œ≥DØ ¡∏ªÃ¥ß “»U ≈ø ‹ À , ¡∏Œºß œMeAiG ΩŒ¿Ñ À ¡∑iBŒNaA KºnI A “Œv®ø ”ºß ¡∑ UDØ ¡∏√BŒßC À
. …I B«jøDM B¿ŒØ ¡∏mÃ∞√ B»®ŒÒM À …ªÃJ¥ª ¡∏ªÃ¥ß jÒzNØ O◊q B¿∞Œ∑
À , œ_ª ¡NJVNmBØ ∆BÒºm –C ´ ≈ø ¡∏MÃße ≈∏ª ”ƒ®ùA À B®Ò¥ƒø # ¡∏MÃße ∆C ‹G $ : …ªÃ≥ ü ’BƒRNm‹A ∆Ã∏Õ ∆C BzÕC j«B§ªA À
Ω®Ø ”ºß œßAfªA ≈ø BÒºnM OnŒª Ω®Ø ïG —ÃßfªA ∆HØ BÒŒºnM ≈∏M B»ƒ∏ª A ∆gHI O√B∑ ∆G À “Œv®ùA À ∫jrªA ïG pBƒªA …MÃße
πMÃ_vI ¡»ƒ_ø O®ÒNmA ≈ø kl∞NmA À $ …ª ∆gDÕ B¿ŒØ ïB®M …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À , —ÃßfªA o∞√ ”ºß °ºnM ™Ã√ ∆B∑ ∆G À ÃßfùA
. 65 : ’AjmG : # ›Œ∑À πIjI ”∞∑ À ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G AiÀj´ ‹G ∆BÒŒrªA ¡«f®Õ Bø À ¡«fß À - æB≥ ∆C ïG -
—iB_M ’œ_rªA ”_ºß ∆B_n√‚A Ω_õ ”ºß —if¥ªA ∆G : æB≥ gG ›vNø ’BƒRNm‹A ∆Ã∑   n∞M ü –kAjªA …I …UÀ Bø ¢Ã¥m j»§Õ Bƒ« ≈ø À
æB_≥ …√D∏Ø °ºnNªA ™AÃ√C ≈ø ™Ã√ Ah« À , …ŒªG pAÃmêA ’B¥ªHI πªg À , …Jº≥ ü “ŒßAfªA “ÕÃ¥NI ∆Ã∏M —iBM À ΩøBáA ≈ø j»¥ªBI ∆Ã∏M
.  Ãç À LjzªBI ‹ “mÃmêBI ‹G ¡∏Œºß °ºnM œª ∆B∑ Bø :
B_û °ºnNªA ™AÃ√C ≈ø  f®Ø πŒ∏rNªA ΩJ¥Õ ‹ œ»ÕfI ÃßfùA ”ºß j»¥ªA ≈ø Bƒ∏ó À B√BÒºm —ÃßfªA ejâ ∆Ã∑ ¬fß ∆C : ¢Ã¥nªA …UÀ
. …ŒªG ”¨vÕ ‹
‹ ÃßfùA ≈ø °ŒºnM …ƒ∏ª , …n∞√ ”ºß …MÃßfI œßAfªA °ºm À —Ãßfºª eB¥√BØ …ŒªG ÃßfùA ïG œ√Bn∞√ ΩŒø ÃßfùA ≈ø OR®J√A Bñi : ¡®√
À , …_n∞√ ≈_ø …_Œºß B_»∏ºô œßAf_ªA oŒ_ª À œßAf_ªA B»∏º¿ŒØ …n∞√ ≈ø ÃßfùA B»∏ºô “Òºm œ« ‘jaC —iBJ®I À œßAfªA ≈ø °ºnM
. # ¡∏n∞√C AÃøê À œ√ÃøúM ›Ø $ : …ªÃ≥ “ƒÕj¥I eBŒ¥√‹BI ¡»n∞√C ”ºß …√ÃÒºnÕ Bø ‹ …n∞√ ≈ø …∏ºô –hªA °ºnNªA œ∞ƒÕ BòG oŒºIG
”_ºß …√BÒº_m BòG ∆ú∑ÃNÕ ¡»Ii ”ºß À AÃøE ≈ÕhªA ”ºß ∆BÒºm …ª oŒª …√G $ : …ªÃ≥ ü …ª …√BZJm A …NJRÕ –hªA °ºnNªA ë Ah« À
≈_ø π_®JMA ≈_ø ‹G ∆BÒº_m ¡»Œ_ºß π_ª oŒ_ª –eB_Jß ∆G $ : …_ªÃ≥ ÀC , 100 : Ω_ZƒªA : # ∆Ã∑jrø …I ¡« ≈ÕhªA À …√êÃNÕ ≈ÕhªA
. o∏®ªBI ‹ ∫Ajq‚A À œªÃNªA À ™BJM‹A ”ºß ™j∞Nø …√BÒºm ∆C ü —j«B£ - ‘jM B¿∑ - PBÕ‡A À , 42 : jVáA : # ≈ÕÀB¨ªA
∆BÒº_m ¡∏Œºß œª ≈∏Õ AgG –C ©Õj∞Nºª ’B∞ªA À # ¡∏n∞√C AÃøê À œ√ÃøúM ›Ø $ : f®I …ªÃ≥ WNƒNmA —jùBI ¡»Œºß …√BÒºm ’B∞N√‹ À
›_Ø - # ∆BÒºm ≈ø ¡∏Œºß œª ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ ü ≈ñ fŒ∑DNªA À œ∞ƒªA ∂BŒm ü —j∏ƒªA ™Ã≥À …Œºß æfÕ B¿∑ -  ÃUêA ≈ø …UÃI
∆fi ¡∏_n∞√C AÃ_øúM ∆C ¡∏Œºß KUAêA ΩI œ√ÃøúM ∆C ¡∏ª µê ›Ø “Œv®ùA À ∫jrªA “»U ≈ø ¡∏ŒªG f÷B®ªA ¬ÃºªA ≈ø ’œq ïG eîÕ
. ¡∏º¿ß ”ºß ∆BÒºnªA ¡∏ª
¡N_√C ‹ À ¡_∏ª ©ØBq B√C ›Ø œVƒø À œRŒ¨ñ ¡N√C Bø À ¡∏ŒVƒø À ¡∏RŒ¨ñ B√C Bø –C # œajvñ ¡N√C Bø À ¡∏ajvñ B√C Bø $ : …ªÃ≥ À
. ¬ÃŒªA œª ∆îØBq
“_ßBÒªA ü ∫Aj_q‚A ∫Aj_q‚BI eAjùA À , BŒ√fªA ü –BÕG ¡∏∑AjqG ≈ø PC M œ√G –C # ΩJ≥ ≈ø ∆ÿN∑jqC Bñ Pj∞∑ œ√G $ : …ªÃ≥ À
¡_∏ª …_√G ∆BÒŒ_rªA AÀf_J®M ‹ ∆C ¬eE I BÕ ¡∏ŒªG f»ßC C $ : ©¿ÜA Ω«fi BIBÒa ïB®M …ªÃ≥ ≈ø j»§Õ B¿∑ —eBJ®ªA ü ∫Ajq‚A ∆Àe
. 61 : oÕ : # œ√ÀfJßA ∆C À îJø Àfß
B_I  B_ÕG ¡»∑Aj_qG ∆C iB_»£G ë À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …®IBM ≈ø Ω BI ™ÃJNø Ω∑ – M …√BZJm ”∏Y B¿∑ ¡»∑jq ≈ø M …ƒø ¬›∏ªA Ah« À
∆C Ã_ª AîJMA ≈ÕhªA æB≥ À $ : æB≥ À 14 : j BØ : # ¡∏∑jrI ∆Àj∞∏Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À $ : ïB®M æB≥ BŒIAjm B¿«À ‹G ≈∏Õ BŒ√fªA ü
B_¿∑ ¡«B_ƒÕôC B_ƒÕôC ≈Õh_ªA ’‹¤« BƒIi æÃ¥ªA ¡»Œºß µY ≈ÕhªA æB≥ $ : æB≥ À 167 : —j¥JªA : Bƒø AÀ’ M B¿∑ ¡»ƒø C NƒØ —j∑ Bƒª
. 64 : wv¥ªA : # ¡ AÃJŒVNnÕ ¡ºØ ¡«ÃßfØ ¡∑’B∑jq AÃßeA ΩŒ≥ À ∆ÀfJ®Õ B√BÕG AÃ√B∑ Bø πŒªG B√C M BƒÕô
B_¿º£ ∆ÃùB£ ¡»√fi ¡ŒªfiA LAh®ªA ¡»Œºß ΩVnÕ ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß oŒºIG ¬›∑ ¬Bó ≈ø # ¡ŒªC LAhß ¡ îùB§ªA ∆G $ : …ªÃ≥ À
. ¡»n∞√C ïG ‹G ©UjÕ ‹
ü …_ŒªG ïB_®M _rÕ B¿∑ …Œ®IBM îI À …ƒŒI “ÒIAjªA ’B∞N√A ≈ß “ÕBƒ∑ # œajvñ ¡N√C Bø À ¡∏ajvñ B√C Bø $ : …ªÃ≥ ∆C ∂BŒnªA j«B£ À
æB_≥ À ¡»ƒ_ŒI B_ƒºÕlØ $ : …_ªÃ≥ À 94 : ¬B_®√fiA : # ∆Ã_¿ßlM ¡N_ƒ∑ B_ø ¡∏ƒ_ß Ω_y À ¡∏ƒŒI ©Ò¥M f¥ª $ : …ªÃ≥ ΩRñ ‘jaC ©yAÃø
. 28 : o√ÃÕ : # ∆ÀfJ®M B√BÕG ¡Nƒ∑ Bø ¡«⁄B∑jq
∆Ã_¿«ÃNÕ ¡_« ›Ø …I ~j´ µº®M ¬f®ª …ƒß ”ƒ¨Nnø B∑ifNnø # œajvñ ¡N√C Bø À $ : …ªÃ≥ ∆B∏ª “ÕBƒ∑ ≈∏Õ Ãª …√C iû§ª πªg À
¡∏_n∞√C AÃ_øê À œ√ÃøúM ‹ $ : æÃ¥Õ Ã»Ø πªg ¡«ÃÕ ¬B¥ùA ‹ À πªg ¡«ÃNÕ Ã« ‹ À …ª “ßB∞rªA À oŒºIG “QB´G ”ºß ∆ÀieB≥ ¡»√C
O_nºØ ¡∏∑j_q ≈_ø PC _M œ_√G œßB_JMC ¡Nƒ∑ ¡∏√C ®∞ƒÕ ‹ À ¡∏ßÃJNø Oƒ∑ œ√C ¡∏®∞ƒÕ ‹ ¡∏ƒŒI À ŒI “ßÃÒ¥ø “ÒIAjªA ∆fi #
. ¡»ƒø Lj¥NªA À ¡»ƒß “ÕB¿Zºª h◊øÃÕ ÆÃnø ‹ ¡ŒªC LAhß ¡ ∆ÃùB§ªA À ¡∏n∞√C ü ∆ÃùB£ ¡∏√fi PC M BòG À , ïB®M …ª πÕjrI
∆C …_ƒø î®≥Ã_Nø …_ßBJMA ”_ºß “JŒ_vùA ≈_ø ¡»IB_uC B_ø ”ºß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …√ÃøÃºÕ oŒºIG œ®IBM ∆C f»rÕ - ‘jM B¿∑ - ∂BŒnªA Ah« À
À ¡»_mBô ∆C …®_nÕ ‹ À ¡»_n∞√DI ‹G ¡»øê µZºÕ ›Ø ¡»ƒŒI À …ƒŒI °IAi ‹ …√DI πªg ¡»Œºß ejÕ Ã« À , ÃZƒI ¡»IBvø ü ¡»∑iBrÕ
æB_≥ gG ∆BÒŒrªA ΩR¿∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø ”ƒ®ùA KÕj≥ Ã»Ø , ∆ÃùB£ ¡« À îùB§ºª ’”Œ« –hªA ¡ŒªfiA LAh®ªA ≤Bë …√fi ¡»ƒø L ¥Õ
. 16 : jráA : # îùB®ªA Li A ≤BaC œ√G πƒø ’–jI œ√G æB≥ j∞∑ B¿ºØ j∞∑A ∆Bn√„ª
$ : …_ªÃ¥I B_¥º®Nø # Ω_J≥ ≈_ø $ ∆Ã_∏Õ ∆C ”_ºß BŒ√f_ªA ü  j∞∑ ... G # Pj∞∑ œ√G $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆G ¡»z®I æB≥ Bƒ« ≈ø …º®ª À
. ™kBƒNªA ΩŒJm ”ºß # ∆ÿN∑jqC $ : …ªÃ¥I À …I ÀC , °¥Ø # Pj∞∑
“_ÒIAi B_øC À , …_n∞√ ‹G ≈øÃ_ºÕ ›_Ø   _¨ª ‹ …_ª ∆BÒºnªA ∆fi …º¿ß ≈ß æÃ◊nùA ë ∆Bn√‚A ∆C “Õ‡A ü —f¿®ªA LúÒùA “º¿ÜBI À
B¿∑ …n∞√ ïG …N¿÷‹ fŒ®Õ À ∆BÒŒrªA …ƒø C NÕ Bø fƒß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “¥Œ¥áA  h« j»§Œm À B “¥Œ¥Y ‹ “Œ¿«À œ»Ø “ŒßÃJNùA À “Œ®IBNªA
≤Br∏√A îY “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “UBáA B»ŒªG ©¥M Bø fƒß B◊Œq ¡»ƒß ¨M ‹ “Œ¿«À ≈Õ ∏NnùA À ’B∞®zªA îI “ÒIAjªA ∆C “¥IBnªA “Õ‡A ü îI
. µ÷B¥áA
. mB∞NªA P‹ÃÒø ©UA ºØ B»Œºß ™› ‹A eAiC ≈ø À , B«eAjÕG ≈ß Bƒz¿´C “∞ºNã ”Nq æAÃ≥C “Õ‡A PAj¥Ø ü ≈Õjn∞¿ºª À
f_Œ®Õ –h_ªA Ã_« À ,   ´ ≈ß …JºnÕ À …I ’AlÜA ¢BJMiA KUÃÕ –hªA ë …º¿ß ”ºß B√BÒºm ∆Bn√„ª ∆C ”ºß “ZyAÀ “ª‹e “Õ‡A ü À
≈_ø æÀfiA ’lÜA ü πªg ü Bƒ¿º∏M f≥ À , “NJªA πªg ”ºß B»ŒØ “ª‹e ›Ø ∆BÒºnªA Ah»I ›¥Nnø …√Ã∑ BøC À ,   ´ ïG ‹ …ŒªG “¿÷›ªA
. 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA ‹G …I ΩzÕ Bø À $ : …ªÃ≥ ΩÕg ü LBN∏ªA
$ : …_ªÃ≥ ü À , îƒø¤_ùA ≈_ø ’Af®_nªA æB_Y …ŒªG œ»NƒÕ Bø ∆BŒI G # PBƒU PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA ΩaeC À $ : ïB®M …ªÃ≥
îN_Õ‡A ü ≈ÕiÃ∑h_ùA ¡_« ´ æB_Y ©_ø |_®I ïG ¡»_z®I ≈ø “∑iBJùA “ŒZNªA À ¬›nªA pB∏®√A ≈ø ¡ BY “ºIB¥ø # ¬›m B»ŒØ ¡»NŒÑ
. pB◊Õ‚A À – NªA À j∞∏ªBI Bz®I ¡»z®I …ŒJÉ À ¬BvàA ≈ø îN¥IBnªA
B_»Ii ∆gHI îY Ω∑ B»º∑C œM¤M ’B¿nªA ü B»ßjØ À OIBQ B»ºuC “JŒ —jVr∑ “JŒ “¿º∑ ›Rø A Ljy ±Œ∑ jM C $ : ïB®M …ªÃ≥
jÕf_¥NªA À ≤Àh_ä Gf_NJø _a ÀC # “¿º∑ $ …ªÃ¥ª “∞u f®I “∞u # —jVr∑ $ À # ›Rø $ ≈ø æB¿NqA æfI # “¿º∑ $ ∆C AÀj∑g #
À # “_¿º∑ $ î_I Ωv∞ªA iÀhä ©Øfª ¬f≥ œ√BRªA …ªÃ®∞ø # ›Rø $ À Ljzª jaDNø æÀC æî∞ø # “¿º∑ $ ∆G : ΩŒ≥ À , —jVr∑ œ«
. ›Rø ... G “JŒ —jVr∑ “JŒ “¿º∑ A Ljy jÕf¥NªA À # —jVr∑ $ œ« À B»N∞u
—jVr∑ “JŒ “¿º∑ Ω®U ›Rø A Ljy jÕf¥NªA À hÖA À Ω®V∑ if¥ø Ω®∞I LÃvƒø # “¿º∑ $ À fYAê f®Nø # Ljy $ : ΩŒ≥ À
“_º¿ÜA ∆B_ŒI ≈_ø # ›Rø A Ljy $ : …ªÃ¥ª ∆BŒI ±Òß G # “JŒ “¿º∑ $ ∆Ã∏I …UÀ ê  ÃUêA ≈nYC Ah« ∆C ≈£C À , G “JŒ
B_ƒªÃ≥ ”ƒ®ø ë À B»I B»»Jq À —jVrªBI “¿º∏ªA ΩRø …√C æêfùA ∆fi hÖA ÀC Ω®U ë if¥ñ # “¿º∑ $ Kv√ h◊ƒŒY î®NÕ À , “º¿Vºª
. G —jVr∑ “JŒ “¿º∑ hÖA :
π_ªg ”_ºß ™j_∞NÕ B_ø –C # ’B¿_nªA ü B_»ßjØ À $ : …_ªÃ≥ À , B»ŒØ …≥Àj®I LiBy ~ifiA ü l∏Mjø –C # OIBQ B»ºuC $ : …ªÃ≥ À
æÃ∑D_ùA B_«j j_¿RM –C # B»Ii ∆gHI îY Ω∑ B»º∑C œM¤M $ : …ªÃ≥ À , ’B Ω£C À ›ß Bø Ω∏Ø Ãº®ªA “»U ü B»√Bv´C ≈ø ΩufiA
. PB∑ ªA ≈ø —jVq  fŒ∞M Bø “ÕB»√ Ah« À , A ∆gHI ∆Bøk Ω∑
: Ω_Œ≥ À , ∆Ej_¥ªA : ΩŒ≥ À , ∆Bô‚A : ΩŒ≥ À , A ‹G …ªG ‹ ∆C —eB»q œ« : ΩŒ¥Ø “JŒÒªA “¿º∏ªA ≈ø eAjùA ü ‹ÀC “Õ‡A ü AÃ∞ºNaA À
. ≈ø¤ùA : ΩŒ≥ À , PBßBÒªA ©Œö : ΩŒ≥ À , “ƒnY “¿º∑ Ω∑ : ΩŒ≥ À , B¥ºÒø A ”ºß ’BƒRªA : ΩŒ≥ À , …ÕlƒNªA À \ŒJnNªA µºÒø
—j_ j_¿RM —jV_q Ω_∑ : ΩŒ≥ À , fƒ A kÃU —jVq : ΩŒ≥ À , ≈ÕjR∑fiA æÃ≥ ë À “ºbƒªA : ΩŒ¥Ø “JŒÒªA —jVrªA ≈ø eAjùA ü BŒ√BQ À
. Ω®∞ªBI —eÃUÃø ≈∏M ∆G À A …∞uÀ Bø B»N∞u —jVq : ΩŒ≥ À , ∆BøjªA À Kƒ®ªA À îNªB∑ “JŒ
©_Œö : Ω_Œ≥ À , œ_rß À —Af_´ Ω_∑ : ΩŒ≥ À , “ºøB∑ “ƒm : ΩŒ≥ À , j»qC “Nm : ΩŒ≥ À , ∆Aj»q : ΩŒ¥Ø îáBI eAjùA ü AÃ∞ºNaA ¡Q
. PB≥ÀfiA
PB_Õ‡A f_uB¥ø ”_ºß æÃváA À A LBN∑ ≤iB®ø ≈ß SZJªA ≈ø …¿»Õ B¿ß ∆Bn√‚A ≤jvÕ Bû PAjUBrùA  h« æBRøDI æB¨Nq‹A À
. B»yAj´C À “ôj∏ªA
…√HØ OIBRªA µáA eB¥Nß‹A ë Ah∑ À Ah∑ B»N∞u ≈ø “JŒ —jVrI O»Jq ªA “JŒÒªA “¿º∏ªBI eAjùA ∆C PBÕ‡A ü jIfNªA …ŒÒ®Õ –hªA À
À “_Õ‡A # —j_a‡A ü À BŒ√f_ªA —B_ŒáA ü OIBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : ΩŒR¿NªA ≈ø —gÃaDùA “VŒNƒªB∑ ë À f®I æÃ¥Õ ïB®M
. ›¿ß …ƒß ≠ÕlÕ ‹ À ∆Bn√‚A …Œºß ¡Œ¥NnÕ ¬lß À eB¥NßA ”ºß —f¿N®ø œ« Bñ ΩI •∞ª œ« Bñ “¿º∑ Ω∑ ‹ À “¿º∏ªA œ« æÃ¥ªA
‹ À ¡»Œ_ºß ≤Ãa ›Ø AÃøB¥NmA ¡Q A BƒIi AêB≥ ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ¥∑ …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü ”ƒ®ùA Ah« ≈ø Lj¥Õ Bù ïB®M ~j®M f≥ À
¡_Y : # AÃ√lÑ ‹ À AÃØBÖ ‹C “∏÷›ùA ¡»Œºß ælƒNM AÃøB¥NmA ¡Q A BƒIi AêB≥ ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ≥ À , 13 : ≤B¥YfiA : # ∆Ã√lê ¡«
. 10 : j BØ : …®ØjÕ BvªA Ω¿®ªA À KŒÒªA ¡º∏ªA f®vÕ …ŒªG $ : …ªÃ≥ À , 30 : —fVnªA
À îùB_§ªA æ›yHI …ºIB¥Õ ¡Q AÃøE ≈ÕhªA ¡« À …º«C —ja‡A À BŒ√fªA ü …NŒJRM …Œºß ïB®M KMjÕ –hªA ë “JŒÒªA “¿º∏ªA À æÃ¥ªA Ah« À
. …MeB»q µY A ‹G …ªG ‹ ∆C —eB»q À fŒYÃNªA “¿º∑ ë ΩR¿ùBI eAjùA ∆C j»§Õ Ah»I À , î∑jrùA ∆DrI jaE …UÃI …ºIB¥Õ
ÀC …_ A l_ß A Ã_« À ∆›_ÒI À æAÀk À ¨M Ω∑ ≈ß £Ã∞ä OIBQ ΩuC …ª –hªA æÃ¥ªA µY ë …Œºß “øB¥Nm‹A À “Œ√AfYêBI æÃ¥ªBØ
œ_Œê “áB_u æB_¿ßC À “_Œ∑Ak ∂›aC À “ŒßjØ “¥Y f÷B¥ß ≈ø πªg ≈ß …≥Ã®Õ µ÷Bß ´ ≈ø Oò À PDr√ ™ÀjØ …ª À , µ÷B¥áA ~iC
∆B_n√‚A iÃ_»£ ïG ‘eC –h_ªA œ√Ã_∏ªA ¬B_§ƒªA _m ¡_÷›M _ªA œ« À …MiB¿ß µY œ√Bn√‚A B®ªA B»I j¿®Õ À “JŒÒªA …MBŒY ≈ø¤ùA B»I
. BvªA Ω¿®ªA À µáA eB¥Nß‹A ”ºß iÃÒ∞ùA  eÃUÃI
–h_ªA ¡ Ã_≥ Ω_R¿∑ ¡»_ºRø “_JŒÒªA “_¿º∏ªA À OIBRªA æÃ¥ªA Ah»I AÃ¥¥ZNØ AÃøB¥NmA ¡Q A BƒIi AêB≥ ≈ÕhªA ¡« À îƒø¤ùA ≈ø Ω¿∏ªA À
. ¡»MB∑ I î¿®ƒø À ¡«eÃUÀ PA Ç î®∞Nƒø pBƒªA æAlÕ ‹ AÃNJQ
. “®ØB√ —fŒ∞ø “JŒ PAj À —fŒqi ™ÀjØ À OIBQ ΩuC …ª , ΩRùA Ah« …ºRø Bu Ω¿ß Ω∑ À “¥Y “¿º∑ Ω∑ πªh∑ À
Ã_« ∂BŒ_nªA …_ŒÒ®Õ B_ø ”_ºß “Õ‡A ü eAjùA ∆C ´ —j∏ƒªA •∞ºI “JŒ “¿º∏I J®NªA  fÕ¤Õ B¿∑ ©Œ¿ÜA ü –jè “Õ‡A ü iÃ∑hùA ΩRùBØ
. “áBvªA æB¿ßfiA …ƒø DrƒM À “Œ∑AlªA ∂›afiA …Œºß ÿƒÕ À , “¥áA PAeB¥Nß‹A j÷Bm …Œºß ™j∞NÕ –hªA fŒYÃNªA ΩuC
≈_ß —eB®_nªA fÕjù wŒä ‹ ∆C j∑hNùA …I j∑hNŒª # ∆Àj∑hNÕ ¡»º®ª pBƒºª æBRøfiA A LjzÕ À $ : …ªÃ¥I “Õ‡A …√BZJm A ¡Na ¡Q
. B»Œºß “øB¥Nm‹A À fŒYÃNªA “¿º∏I µ¥ZNªA
À …_NRU : æB_¥Õ , ™›N_≥‹A TB_RNU‹A # iAj_≥ ≈_ø B_ B_ø ~ifiA ∂Ã_Ø ≈ø ORNUA “RŒJa —jVr∑ “RŒJa “¿º∑ ΩRø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ’”MBƒªA …vbq ’œrªA “RU À , “¿∑fiB∑ ~ifiA ≈ø ©∞MiA Bø ¡zªBI SÜA À , …N®ºN≥A À …N®º≥ –C …NRNUA
. PAej∞ùA ü Ah∑
ü AÃ_∞ºNaA Ah_∑ À “_JŒÒªA “_¿º∏ªA ü …_ªB≥ Bø ΩIB¥Õ Bø B»ŒØ ¬Ã≥ Ω∑ æB¥Ø B»ŒØ AÃ∞ºNaA Ahª À “JŒÒªA “¿º∏ªA ΩIB¥Õ Bø “RŒJàA “¿º∏ªA À
‹ À ~ifiA ü …_ª Ω_uC ‹ jV_rªA À ∫Ã_rªA ”_ºß ±NºÕ OJ√ ë À TÃr∏ªA : ΩŒ≥ À , “º§ƒáA œ« : ΩŒ¥Ø “RŒJàA —jVrªBI eAjùA
B_ K_ŒÒM ‹ —jVq Ω∑ : ΩŒ≥ À , —D¿∏ªA : ΩŒ≥ À , KºZÒªA : ΩŒ≥ À , ∫ÃrªA —jVq : ΩŒ≥ À , ¬ÃRªA —jVq : ΩŒ≥ À , …Œºß ∂iÀ
. —j
B_ø –jè À …I OºRø Bø À “JŒÒªA “¿º∏ªA ”ƒ®ø ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø BzÕC OØjß À , “¥IBnªA “Õ‡A ü PBØ›Na‹A  h« æBY OØjß f≥ À
~ifiA ∂Ã_Ø ≈_ø O_®ºN≥A “_yÀj∞ø “_RŒJa —jV_rI OºRø ∫jrªA “¿º∑ œ« BòHØ ≤jÅ BØjY …I OºRø Bø À “RŒJàA “¿º∏ªA ü …ºIB¥Õ
. jrªA À jzªA ‹G B jQC ›Ø “RŒJa O√B∑ gG À , iAj≥ ≈ø B Bø À OIBQ ΩuC B oŒª
$ : …_ªÃ¥I ‹ # O_JRÕ $ : …_ªÃ¥I µ_º®Nø # æÃ¥ªB_I $ ∆C j«B_§ªA “Õ‡A jaE ïG # OIBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
: …ªÃ¥I ‹ # OJRÕ $ : …ªÃ¥I BzÕC µº®Nø # —ja‡A ü À BŒ√fªA —BŒáA ü $ : …ªÃ≥ ∆C À , “Õf®Nºª ‹ “ŒJJnªA ÀC “ª·ª ’BJªA À , # AÃøE
. # OIBRªA $
¡»®∞ƒ_Õ ¡ ïB®M …NŒJRM ‹ ê À , —ja‡A À BŒ√fªA ü …Œºß A ¡»NJQ AÃøB¥NmA À ¡»√BôG ”ºß AÃNJQ AgG AÃøE ≈ÕhªA ∆C ïG ”ƒ®ùA eîŒØ
æÃ¥ªB_I AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA A O_JRÕ $ : ïB_®M …ªÃ¥Ø , …º∑ jøfiA ©UjÕ ïB®M …ŒªHØ  f÷AÃØ ≈ø B◊Œq AÀfŒ∞NnÕ À B◊Œq ¡»n∞√C ≈ø PBJRªA
. æ›y‚A LBI ü , 5 - ±vªA : # ¡»Iú≥ A ÆAkC AôAk B¿ºØ $ : …ªÃ≥ ∆kAÃÕ “ÕAf A LBI ü , # OIBRªA
 iB_ŒNaA ’Ã_nI fJ®ªA ≈ø ’‘fNJÕ æ›zªA À fJ®ªA ’AfN«A …Œºß KM Õ À …√BZJm A ≈ø ’‘fNJÕ ‘f A ∆C ë À B≥jØ îIBJªA îI ∆C ´
∆C “_Œ√Ej¥ªA PB_Õ‡A PjQB_∏M f_≥ À 26 : —j_¥JªA : # î¥_mB∞ªA ‹G …_I ΩzÕ Bø À $ : æB≥ B¿∑ , æ›zªA ”ºß æ›zªBI A …ÕkBVŒØ
. ©ƒu B»ŒØ   ¨ª oŒª …√BZJm A ≈ø “ÕAf A
“_ÕAf«  h_« À , B_«AÃ¥M À B_«iÃVØ B_»¿ C À …_NŒIÃIi “Øj®ø B»ŒØ l∑i “¿Œºm —jÒØ ”ºß ∆Bn√‚A µºa …√BZJm A ∆C ¬B¥ùA \ŒyÃM À
. …ºmi À  ⁄BŒJ√C B»I ¬B≥ ªA “ŒƒÕfªA —ÃßfªBI B«fÕC ¡Q “ŒªÀC “ÕjÒØ
À , ïB_®M …_NÕAf« ≈_ß ∆B_ô„ª fJ®ªA ‘fN«BØ A  Af« BvªA Ω¿®ªA À “Øj®ùA ïG ∂BNqA À …MjÒØ “ø›m ”ºß ‘jU ê ∆Bn√‚A ∆G ¡Q
. “ÕAf« OŒ ê “ÕjÒ∞ªA “ø›nªA ”ºß ™j∞Nø ’AfN«A ë BòHØ ’AfN«A œ ÃºØ —jÒ∞ªA “ø›m ”ºß …ÕjU BøC
…_ƒø æ›y Ã»Ø µáA f√Bß À ‘à A ©JMA À ~ifiA ïG fºaC À …Ii ¬B¥ø Ω»U À  iBŒNaA ’ÃnI —jÒ∞ªA ¢Aju ≈ß ∆Bn√‚A ≤jçA ê À
À …_ƒø “_õjªA ©Ò¥I …Œºß ë Bø ”ºß …NŒJRM À —AkBâ µÕjÒªA ≈ß …ª›yG K¥®NnÕ …ƒ∏ª …√BZJm  BqBY À A ≈ø æ›yHI ∂ÃJnø ´
. …ƒø ≠Õk ≈ß …ª “´AkG À  iBŒNaA ’ÃnI …n∞√ ≈ø “ª›zI ∂ÃJnø æ›yG Ah« À …ƒß µŒØÃNªA Kºm
À ïB_®M …_ƒø …_´AkC ¡Q ¡»ƒø ≠Õk …ŒØ ~jØ f¥Ø # ¡»Iú≥ A ÆAkC AôAk B¿ºØ $ : …ªÃ≥ BøC îNÕ‡A ü ∂BŒnªA ≤›NaA …UÀ Bƒ« ≈ø À
’Af_N«A À …ƒø “ÕAf« ¬lºNnÕ …n∞√ ü ë À OŒJRNªA ”ºß OIBQ ∆BôG …ŒØ ~jØ f¥Ø # OIBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : …ªÃ≥ BøC
¡»N_ŒJRNI A …_J¥®ŒØ ¡»_º®Ø Ã_« À …_I AÃøE Bø ”ºß ¡«iBŒNaA ≈nÅ ¡»NøB¥NmA À ¡»MBJQ ë À OIBRªA æÃ¥ªA πªg ïG ±ŒyC ¡Q ¡»ƒø
_´ ïB_®M …_ƒø “ÕAf« Ah« À —ja‡A À BŒ√fªA ü —BŒáA j Bã πªhI ¡»ƒß ©ØfÕ ΩªlªA À ≠ÕlªA ≈ø ¡»§∞Y À OIBRªA æÃ¥ªA ∫Ag KJnI
. πªg ¡»ØBØ B»I °JMjÕ ¡»n∞√C fƒß ≈ø ’AfN«BI “≥ÃJnø
Ω_uC O_JQ AgG À , ~ifiA ü B»º_uC PÃ_JQ “_»U ≈_ø “_JŒÒªA —jV_rªA ¬B_∏YG “_ªlƒñ Ω_ŒR¿NªA ïG j§ƒªBI OŒJRNªA Ah»Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
∆›¿_rM —j_a‡A À BŒ√f_ªA ∆HØ # îY Ω∑ $ : ∆BÕgBÑ —ja‡A À BŒ√fªA À îY Ω∑ ü iB fiBI OMC À ™Àj∞ªBI Oßj∞M À Oò —jVrªA
. “Õ‡A ”ƒ®ø ≈ø ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø Ah»Ø ∆BŒYfiA ©Œö
O_IBQ …_√fi ∆B_ô‚A “_¿º∑ Ã_« À ¡»ƒ_ø fUÀ –hªA OIBRªA æÃ¥ªBI …IAÃQ À …NøAj∑ ü ¡«j¥Õ À AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ ”ƒ®ùA ∆G : ΩŒ≥ À
. fŒ¥ø ´ ≈ø fŒŒ¥M …√C …ŒØ À , ∆B« ªA À “VáBI  fÕDM ¡ Ã≥ PÃJRI À “ƒÜA ¡»√B∏mG À …ƒø ¡»JÕj¥M ¡»NŒJRNI eAjùBØ “ªefiA À WVáBI
. —ja‡A ü “ƒÜA ∆B∏mG À BŒ√fªA ü “Jº¨ªA À \N∞ªA À —jvƒªA À ~ifiA ü î∏¿NªBI ¡»NJRÕ …√C ”ƒ®ùA : ΩŒ≥ À
. ∂BŒnªA ≈ø fŒ®I ë À
…_MBÕFI À B_I j_∞∏ªA Ω_«C ¡_»I eAj_ùA ∆C “¥IBnªA “º¿ÜA ü AÃøE ≈ÕhªA À îùB§ªA îI “ºIB¥ùA j«B£ # îùB§ªA A ΩzÕ À $ : …ªÃ≥ À
A ΩŒJm ≈ß ∆ÀfvÕ ≈ÕhªA îùB§ªA ”ºß A “ƒ®ª ∆G $ : æB≥ gG …ƒø Lj¥Õ Bñ …ø›∑ |®I ü µºÒø æÃ¥I îùB§ªA jnØ ïB®M …√C ”ºß
. 45 : ≤AjßfiA : # ∆ÀjØB∑ —ja‡BI ¡« À BUÃß B»√èJÕ À
iAj_≥ ≈_ø B Bø ~ifiA ∂ÃØ ≈ø ORNUA “RŒJa —jVr∑ “RŒJa “¿º∑ ΩRø À $ : iÃ∑hùA œ√BRªA ΩRùA ≈ø “UjbNnùA “VŒNƒªB∑ “º¿ÜA À
∆AÃ_yi À “_Œ≥BI “¿®√ ïG ‹ À BŒ√fªA ü —fŒ®m “rŒß ïG ∆ÀfN»Õ ›Ø “ÕAf A ¢Aju ≈ø ¡»√BøjÅ j∞∏ªA Ω«C ΩzÕ A ∆C ”ƒ®ùA À #
. —jnáA À ±mfiA À ”mfiA À LAjÒy‹A À µº¥ªA À ee ªA À πrªA ‹G ¡»Iú≥ ≈ß ±r∑ ∆G ¡«fƒß fUÃÕ ›Ø —ja‡A ü A ≈ø
î_I Ω_÷BY ›_Ø ©ØAe ‹ À …ª ©√Bø ‹ …NŒrø …ŒzN¥M Bø ”ºß π◊ªÀC æ›yG À ’‹¤« OŒJRM –jè –C # ’BrÕ Bø A Ω®∞Õ À $ : …ªÃ≥ À
. …º®Ø À …NŒrø
’B¥_q À ≈ø¤_ùA —eB®m ¬ÃN A ’Bz¥ªA ≈¿Ø “ªBä ‹ B¿»ºßBØ Ã« À π◊ªÀC æ›yG À ’‹¤« OŒJRM ’Bq f≥ ïB®M A ∆C πªg ≈ø j»§Õ À
. “ÕAÀjªA …I PeiÀ f≥ À jØB∏ªA
À j_øfiA “_øBbØ ”ºß æfÕ À j¿zùA ©≥Ãø j«B§ªA ™Ã≥À ≈ø # A Ω®∞Õ À $ : …ªÃ≥ À # A ΩzÕ À $ : …ªÃ≥ ü “ª›ÜA •∞ª ™Ã≥À À
. ΩŒ≥ B¿∑ ±≥ÃùA “IB»ø
B_øG Ω_ä ü ’œ_rªA ©_yÀ æ›_Y‚A : ©¿ A ü æB≥ # iAÃJªA iAe ¡»øÃ≥ AúYC À Aj∞∑ A “¿®√ AêfI ≈ÕhªA ïG jM C $ : ïB®M …ªÃ≥
À π_º« AgG AiÃ_I iÃ_JÕ ’œrªA iBI : æB¥Õ ∫› A iAÃJªA À , ~AjßfiA ΩŒJ≥ ≈ø ∆B∑ ∆G “ºaAfñ ÀC ¬BnUfiA ΩŒJ≥ ≈ø ∆B∑ ∆G —iÀBVñ
. BzÕC iÃI ¬Ã≥ À πªB« –C iÃI ΩUi
. ”»N√A
∫›_ A ≈_ß iAÃJªB_I _ß , fnØ ”NY fn∑ : ΩŒ≥ B¿∑ eBn∞ªA ïG –e¤Õ eBn∏ªA ¢jØ ∆B∑ Bù À eBn∏ªA ¢jØ iAÃJªA : K´AjªA æB≥ À
. ”»N√A # iÃJM ≈ª —iBÉ $ : ΩU À lß æB≥ Ai¤I À AiÃI iÃJÕ ’œrªA iBI : æB¥Õ
∆C æf_I “_»U Ω_∑ ≈_ø ¡_»I O_ BYC _ªA …√BZJ_m A “_¿®√ ¡»√Aj∞∑ À ¡»¿º£ ü æ›zªA ’Bm⁄i À j∞∏ªA “¿÷C æBY j∑hM “Õ‡A À
µ_áA “_¿º∑ j_∑g ¡_Q , “_¿®√ œ« À …ƒø ”ƒ´ ”ºß ~ifiA À PAÀB¿nªA ïB®M …¥ºa “Œ∞Œ∑ ΩJ≥ j∑g f≥ À , ¡»IjI AÃø¤Õ À B«Àj∏rÕ
. “¿®√ œ« À “JŒÒªA “NIBRªA iBQ‡A ≈ø B Bø À B»ŒªG ÃßfÕ ªA
ü ∆B_∑ À , (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ºª B_»ŒØ LB_ÒàA ∆B∑ ∆G À sÕj≥ iB∞∑ ÀC “∏ø iB∞∏I B«fŒŒ¥M ”ºß ΩŒªe ‹ “¥ºÒø “Õ‡A À
B_ à À B»√ÿ_zø ∂›_ G ©_ø “_Õ‡A ü Af_ŒŒ¥M K_UÃÕ ‹ π_ªg ∆C iÃ_»§ª # iB_ƒªA ïG ¡∑ _vø ∆HØ AîNó Ω≥ $ : …ªÃ≥ ΩRø B»ºÕg
. ¡»øAÃ≥DI Aîƒu Bø À ¡øfiA ≈ø OŒ´AÃÒºª
À “_øfiA  h_« ≈_ø À “¥IB_nªA ¡_øfiA ≈ø æ›zªA ’Bm⁄i À j∞∏ªA “¿÷C æBY j∑hÕ # Aj∞∑ A “¿®√ AêfI ≈ÕhªA ïG jM C $ : …ªÃ¥Ø
À “_¿÷fiA ¡_»Ø ¡»øÃ_≥ ü îßB_Òø “_¿º∏ªA –h_ØB√ ¡»√Ã_∏I j®_rùA # iAÃJªA iAe ¡»øÃ≥ AúYC À $ : …ªÃ≥ ¡»I …uBvNaA ”ºß ΩŒªfªA
. ’Bm⁄jªA
“_¿®√ j∏_q Aêf_I : jÕf_¥NªA À ≤Àhä ≤Bzø “º¿ÜA œ∞Ø Aj∞∑ ¡»Œºß KUAêA …N¿®√ j∏q ¡»ºÕfJM Aj∞∑ A “¿®√ ¡»ºÕfJNI eAjùA À
¡_∏≥ki ∆Ã_º®É À $ : ïB_®M …ªÃ≥ “ÕBƒ®ªA  h« ü “Õ‡A §√ À , kÃVNªA ≈ø ™ÃƒI Aj∞∑ “¿®ƒªA o∞√ ΩÕfJM eAjÕ ∆C ≈∏ô À , Aj∞∑ A
. 82 : “®≥AêA : # ∆ÃIh∏M ¡∏√C
_§√ À , æ›_zªA “_®JM “_®JNªA À Aú_yC ¡_Q Aú_y æ›zªA “¿÷C ¡»√fi B»ŒØ ¡»n∞√C æ›YG ¬lºNnÕ iAÃJªA iAe ¡»øÃ≥ ¡ ›YG j∑g À
. 98 : eë : # iBƒªA ¡«eiÀDØ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …øÃ≥ ¬f¥Õ $ : ∆ÃßjØ ü …ªÃ≥ ”ƒ®ùA Ah« ü “Õ‡A
À AÃ_ºZØ ¡»øÃ_≥ ¡»N_®JMA À Aj_∞∑ A “_¿®√ j∏_q Aêf_I ≈ÕhªA πNøC ≈ø À “¥IBnªA ¡øfiA ≈ø ’Bm⁄jªA À “¿÷fiA ïG j§ƒM C ”ƒ®ùA À
. iBƒªA À ’B¥rªA ë À ∫› A iAe ¡»øÃ≥ AúYC
À æB¨N_q‹BI BIÃ_vƒø # ¡ƒ_»U $ : ∆Ã_∏Õ ∆C ¡»_z®I æB_¿NYA À , iAÃ_JªA iAf_ª ∆BŒI # iAj¥ªA o◊I À B»√úvÕ ¡ƒ»U $ : ïB®M …ªÃ≥
. ≤Bƒ◊Nm‹A KUÃNnM “N∏√ ‹ À `ÃUjø KvƒªA ∆fi …UêA ≈ß æBa “∞√DNnø “º¿ÜA À B»√úvÕ ¡ƒ»U ∆úvÕ jÕf¥NªA
”ºß ™Ã¿ÜA Aîö ≈ÕhªA sÕj≥ fÕeBƒu À “∏ø ’B¿§ß ¡« AÀj∞∑ ≈ÕhªBI eAjùA À “Œ√fø PBÕ‡A ∆G æB≥ ≈ø æÃ≥ eBnØ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. iAÃJªA iAe ¡»øÃ≥ AúYC À AúN¥Ø ifJI  ÃIiBY À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
æ›_y ¬B_øG Ω∑ Ω¿rM “Õ‡A ΩI , ›uC iB∞∏ªA ≈ø ifI ”ºN¥I B»vŒvbNª KUÃø ‹ À “¥ºÒø B»√C “Õ‡A ”ƒ®ø ≈ø OØjß π√C πªg À
iB_ƒªA AÃ_ºae ‹ À AÃMB_ø ‹ À AúN¥Õ ∆G À iBƒªA ’B¥q ü ¡«iAj≥G iAÃJªA iAe æ›YHI eAjùA À , jaDM À ¬f¥M ≈û iAÃJªA iAe …øÃ≥ ΩYC
. f®I
≈Õh_ªA ïG ©_UAi ©¿ÜA ¿y ∆C # iBƒªA ïG ¡∑ vø ∆HØ AîNó Ω≥ …ºŒJm ≈ß AúzŒª AeAf√C Aú®U À $ “ŒªBNªA “Õ‡A j«B£ ∆C ”ºß
’B¥_rI eB_®ÕG Ã_« À \N∞ªA ¬ÃÕ AÿºmC ≈ÕhªA ¡« À ¡»ƒø î≥BJºª BIBÒa AîNó Ω≥ LBÒa ∆Ã∑ …øk‹ À “Õ‡A  h« ü ≈ÕiÃ∑hùA AÀj∞∑
. ’BƒRNmA ´ ≈ø lVƒø œ®Ò≥
≈Õh_ªA “_ ‡A ¡« À ΩRùA ë À f√ ©ö eAf√fiA # iBƒªA ïG ¡∑ vø ∆HØ AîNó Ω≥ …ºŒJm ≈ß AúzŒª AeAf√C Aú®U À $ : ïB®M …ªÃ≥
. o√‚A À ≈ÜA À “∏÷›ùA ≈ø A ∆Àe ≈ø “ E ¡«ÀhÖA
¡_Q B_®ªA j_øC If_M ¡»Œ_ªG AÃJ_n√ À B_IBIiC À “_ E ¡«Ã_ ¡»√C “»U ≈ø …√BZJm ∆Ã≥ú㠡»√DI ¡»ØA ßA ©ø AeAf√C B«Ãº®U BòG À
À PBÕ‡A ≈ø …ºmi À  ’BŒJ√C …¿ C Bñ πªg A fÕC À ¡»MjÒØ πªhI OØ ßA f≥ À …º∑ µºàA À jøfiA ∆C ©ø B®¿ À BØÃa ¡«ÀfJß
. …NŒ√AfYÀ ”ºß “ªAfªA WVáA
AÀfJ®N_nŒª À BŒ√fªA —BŒáA ~jß ’B¨NIA πªg ïG AÀf¿ß ΩI HÒa ÀC “º∞´ ≈ß eAf√fiA AÀhbNÕ fŒYÃNªA jøC ≈ø — vI ”ºß AÃ√B∑ ¡»Ø
ƒ__ªA j__øC ¡__Q # …ºŒJ__m ≈__ß Aú__zŒª $ : …__ªÃ¥I eAf__√fiA ¡«gB__ÖA Ω__ºß πªh__ª À , A ΩŒJ__m ≈__ß ¡ ›__yHI ¡«ÀifN__nÕ À pB__ƒªA
. # iBƒªA ïG ¡∑ vø ∆HØ AîNó Ω≥ $ : æB¥Ø B«AÃm ¡ ©Ujø ‹ ¡»®Ujø B»ŒªG ªA iBƒªBI ¡«fßÃÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
# AÃ_®Nó $ : …_ªÃ≥ ≈ø æfI ≈∏ª , iBƒªA ïG ¡∑ vø ∆HØ A ΩŒJm ≈ß AúyC ÀC eAf√fiA AÀhÖA : ¡ æB¥Õ ∆C ¬›∏ªA ©J ≈ø ∆B∑ À
. ¡»NYBzØ ü ≠ºIC ∆Ã∏Œª …√Ã∞ë AÃ√B∑ –hªA fmB∞ªA ¡»yj¨I `jvŒª
# æ›_a ‹ À …ŒØ ©ŒI ‹ ¬ÃÕ œMDÕ ∆C ΩJ≥ ≈ø “Œ√›ß À Ajm ¡«Bƒ≥ki Bû AÃ¥∞ƒÕ À —›vªA AÿŒ¥Õ AÃøE ≈ÕhªA –eBJ®ª Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø …ºŒJ_m ¬AlNªB_I AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA  eBJß jøDÕ ∆C  jøC , A ΩŒJm ≈ß pBƒªA ¡ ›y‚ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAh®I …ªÃmi ∆Bnª ”ºß ¡«fßÃM Bù
f_YC ïG ©_UjM œ_« À πªh_ª ¡»ƒ_ŒI —j÷AfªA LBJmfiA ≈ø ’œrI —eB®nªA ≈ø ¡»ƒø PBØ Bø ∫iAfM ¡»®nÕ ›Ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ œMDÕ ∆C ΩJ≥
¬Ã_Õ ü LBJmfiA  h« ≈ø jQC ‹ À , “J A À “ºàA BøG À , ¡ßfiA ”ƒ®ùBI ©ŒJªA ë À …ªeB®Õ Bø haC À ’œq ’BÒßHI “yiB®ùA BøG : î◊Œq
. πªg ∆Àe …ª ∆Dq ‹ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Dq πªg ∆HØ ’AlÜA À LBnZºª |ä
±÷B_£ÃªA j÷B_m µZºÕ B¿»I ≈ÕhºªA îƒ∑jªA ≈Õh»I ”∞N∑A f≥ À A ΩŒJnª ∆BŒI # AÃ¥∞ƒÕ À —›vªA AÿŒ¥Õ $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. …ßÃ√ eAjØC j÷Bm îI À …ƒŒI Bø À …Ii îI À …ƒŒI B¿ŒØ “ÕÃŒ√fªA ∆Bn√‚A —BŒY \ºvÕ Bû “ŒßjrªA
jÕf¥NªA À , …Œºß ∞ªA “ª‹fª ≤Àhä æÃ¥ªA æÃ¥ø À jøfiA LAÃU ü B¿»ßÃ≥ê ∆BøÀlâ G # AÃ¥∞ƒÕ À —›vªA AÿŒ¥Õ $ : …ªÃ≥ À
. # G $ AÃ¥∞ƒÕ À —›vªA AÿŒ¥Õ # G $ AÃ¥∞√C À —›vªA AÿŒ≥C : Ω≥ :
. πªg AîŒÒÕ ∆C ∂B∞√‚A À —›vªBI jøfiA ≈ø ¬lºÕ ‹ À …Œºß BJM ø ∆Ã∏Õ ∆C Kè jøfiA LAÃU ü ¬Àl A ∆DI …ŒØ æB∏q‚A À
æB∏qG ›I “ßBÒªA œzN¥Õ Bû ∆Ãø¤ø eBJß ¡« À îƒø¤ùA  eBJß jøC À , …UÃI jøfiA …ŒzN¥Õ Bû LAÃÜA ∆Ã∏Õ ∆C …ŒØ ¬k›ªA ∆HØ °≥Bm
.
∆C “Œ√›ß À Ajm ∂B∞√‚BI eAjùA À , f®I —B∑lªA “ÕE ælƒM À “Œ∏ø —iÃnªA ∆HØ A ΩŒJm ü ∂B∞√‚A µºÒø “Õ‡A ü iÃ∑hùA ∂B∞√‚A À
”_ºß πªh_I LÃ_ºÒùA À , ∆›_ß‚A ≈_nê B¿ŒØ ≈º®Õ À iAjm‚A ≈nê B¿ŒØ …I jnŒØ µáA ÕfªA LefiA …ŒzN¥Õ Bø ”ºß ∂B∞√‚A –jè
. nùA iÃøC ≈ø ©¿N A eÀC ¡Œ¥Õ À eBn∞ªA “ƒ§ø ü Bø \ºvÕ Bñ ∆BŒM‚A æBY –C
“J_nƒªA ∆HØ 67 : ≤jalªA : # î¥NùA ‹G Àfß |®Jª ¡»z®I h◊øÃÕ ’›afiA $ : ïB®M …ªÃ≥ “ªBbùA œ∞√ ≈ø “Õ‡A  h« ü Bø üBƒÕ ‹ À
“_»U _´ ≈_ø “_ºa Ω_∑ ∆C îN_Õ‡A ≈_ø eAjùA ΩvZNÕ À “Õ‡A πºNI “Õ‡A  h« wvbNØ µºÒùA xÃvàA À ¬Ã¿®ªA “Jn√ îNÕ‡A îI
…_z®I PB_JQG ¡Q B¥ºÒø æ›àA œ∞ƒØ ©∞ƒM À OJRM B»√HØ A PAg ü “ºàA œ« À B»N»U ≈ø ªA “ºàA BøC À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ©∞MjM ‘Ã¥NªA
: …_ªÃ≥ ü B¿∑ A ∆gHI ∆B∑ B¿ŒØ B»MBJQG ¡Q 254 : —j¥JªA : # “ßB∞q ‹ À “ºa ‹ À $ : …ªÃ≥ ü B¥ºÒø “ßB∞rªA œ∞√ §√ îNÕ‡A ü
. 86 : ≤jalªA : # ∆ÿº®Õ ¡« À µáBI f»q ≈ø ‹G $
“_Õ‡A ü B_ø ≤›_Ç PB_Ø B_ø ∫iAf_Nª “ÕÃŒ√fªA LBJmfiA ≈ø œ« ªA “ªBbùA “ŒØBƒªA “Õ‡A ü æ›àBI eAjùA ∆G : üBƒNªA œ∞√ ü ΩŒ≥ Bø À
ü ∆Ã∏M ªA B»√HØ “NJRùA “ªBbùA ≤›Ç o∞ƒªA “J´i À ©JÒªA ΩŒø KnÅ ∆Ã∏M ªA œ« “Œ∞ƒùA “ªBbùBI eAjùA ∆G ΩŒ≥ Bø Ah∑ À , “NJRùA
.  B√j∑g Bø ïG “¥Œ¥áBI B¿»®Ujø , A PAg
f_ßÀC À A ΩŒJ_m ≈_ß pB_ƒªA æ›_y‚ AeAf√C ¡»º®U …√BZJm j∑g Bù , G # ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA A $ : ïB®M …ªÃ≥
…I ¬B®ªA IfNªA xBvNaA µÕj ≈ø pf¥M À ïB®M …n∞ƒI “ŒIÃIjªA xBvNaA ”ºß “VáA PBÕE T›Q ¬Bó ïG “Õ‡A  h« ü eiÀC …Œºß
. iB»ƒªA À ΩŒºªA À j¿¥ªA À o¿rªA À iB»√fiA À - πº∞ªA - iBZJªA bnM À ∂kjªA XAjaG À ’BùA æAl√G À “¥ºàA ¡§√ ≈ø
—iB_q‚A Oøf_¥M B_¿∑ - —iÃ_nªA  h« ü ∆BŒJªA ∆fi ∆Bn√„ª ïB®M …ƒø “¿®√ B« ´ ≈ø ”vÑ ‹ Bø À B»√C ïG PBÕ‡A jaE ü iBqC À
. fŒ¿áA lÕl®ªA : î ‹A ’Ãy ü –jè - …ŒªG
. …ª AeAf√C ¡«Ã¿Nº®U ≈ÕhªA ∆Àe  fYÀ LjªA Ã»Ø : BƒªÃ≥ ”ƒ®ø ü , G # µºa –hªA A $ : …ªÃ¥Ø
j_ÒùA Ã_« B_»ƒø ækB_ƒªA ’B_ùA À , –躪A B«Bƒ®ø ë À ú®ªA “»U ’B¿nªBI eAjùA , G # …I XjaDØ ’Bø ’B¿nªA ≈ø æl√C À $ : …ªÃ≥ À
. ∆AÃŒáA À PBJƒªA ≈ø —BŒáA PAÀg …I sŒ®M –hªA ~ifiA ü ’BùA œ»NƒÕ …ŒªHØ B»ƒø ækBƒªA
ü ¡»®∞ƒ_M S_ŒÅ B»_º®U Ã_« pB_ƒºª πº∞ªA bnM # iB»√fiA ¡∏ª jbm À  jøDI jZJªA ü –jVNª πº∞ªA ¡∏ª jbm À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “∑jáA ≈ß ©ƒNó ÀC ’BùA ü KmjM ∆C ´ ≈ø πªg ´ À ¡ BõC À ¡»n∞√DI iÃJ®ªA œ« À ¡«fuB¥ø
’œ_q b_nM ≈_ø j«B_§ªA ∆H_Ø , f_Œ®I π_ªg µÕj ¡»øB HI B B¿®NmA À B»N®ƒu ”ºß ¡«iAf≥G ë ¡ B« bnM : ¡»z®I æÃ≥ BøC À
.  Ãç À ¬B HI …n∞√ ∆Bn√‚A ü ≤jvNªA ∆Àe …n∞√ ©ØBƒø ≈ø  fv¥Õ Bù B¥ØAÃø …º®Ä …ŒØ ≤jvNªA ë ∆Bn√„ª
jb_m À : ΩŒ≥ À , o∏ß …√C ´ iB»√fiA ¡∏ª jbm À  jøDI πº∞ªA …ŒØ –jVNª jZJªA ¡∏ª jbm À : æB¥Õ ∆C ¬›∏ªA ©J ≈ø ∆B∑ À
ü KJ_nªA Ã_« π_ªg Ω_®ª À …_¿®√ B_»ŒØ j_vZƒM ∆G À “_ÕjZJªA ¡®ƒ_ªA \_yÀC ≈ø πº∞ªA ∆Ã∏ª  jøDI jZJªA ü –jVNª πº∞ªA ¡∏ª
. ¡§ßC jZJªA ü O√B∑ ∆G À \yÀC πº∞ªA ü “¿®ƒªA À “¿®ƒªA fß ¬B¥ø ¬B¥ùA ∆fi , o∏®ªA
…_√Ã∏ª , LBJ_mfiA j÷B_m À iB_bJªA À \ÕjªB_∑ “_ºøB®ªA “_Œ®ŒJÒªA LBJmfiA ïG AfƒNnø …√Ã∑ ©ø ïB®M  jøC ïG jZJªA ü B»ÕjU eBƒmG À
. KJm Ω∑ œ»NƒÕ …ŒªG –hªA °Œ A KJnªA ë ïB®M
LjrªBI ∆Bn√‚A B»I ©∞NƒÕ SŒÅ B»ºŒªfM ë B« bnM À ~ifiA iBÒ≥C ±ºNã ü “ÕiBÜA  BŒùA œ« À iB»√fiA ¡∏ª jbm À $ : …ªÃ≥ À
. …ª ∆AjbnùA PBJƒªA À ∆AÃŒáA B»I sŒ®Õ À πªg ´ À dBmÀfiA “ªAkG À Ωn¨ªA À
_nªA ü LCe _nªA “_øAeG LCfªA : K´AjªA æB≥ # iB»ƒªA À ΩŒºªA ¡∏ª jbm À îJ÷Ae j¿¥ªA À o¿rªA ¡∏ª jbm À $ : ïB®M …ªÃ≥
æE LCf_∑ $ : ïB_®M æB_≥ , “_ªBY ”_ºß B_¿÷Ae —j¿NnùA —eB®ªA LCfªA À # îJ÷Ae j¿¥ªA À o¿rªA ¡∏ª jbm À $ : ïB®M æB≥ , BICe
. B»Œºß ∆Àj¿NnÕ ªA ¡»MeB®∑ –C # ∆ÃßjØ
. \yAÀ “Õ‡A ”ƒ®ø À , ”»N√A
…_≥iB∞Õ À K_ºÒªA Ã_« æA¤nªA # iB∞∑ ¬Ãº§ª ∆Bn√‚A ∆G B«ÃvÑ ‹ A “¿®√ AÀf®M ∆G À  Ã¿NªDm Bø Ω∑ ≈ø ¡∑BME À $ : ïB®M …ªÃ≥
…_I O_ºY B_ø ©ØjÕ ∆C …ª j»£DØ …ŒªG “ŒßAfªA “UBáA “»U ≈ø æA¤nºª ∆Bn√‚A …JƒM BòG À ¡ßC KºÒªA À Ω¥®Õ ≈û ∆Ã∏Õ BòG æA¤nªA ∆C
. kÃÉ ´ ≈ø “¥Œ¥Y ‹A¤m œ À “IBN∑ ÀC —iBqHI …ŒªG ΩmÃM Bñi À …ŒªG …I ΩmÃNØ •∞ºªA œ« …ŒªG “ÕeB®ªA “ºŒmêA O√B∑ À “UBY ≈ø
 eÃU ΩÕhI ‹G …÷B¥I À  eÃUÀ ü …ŒªG XBNê B¿ŒØ …MAhI ’œq µº®NÕ ‹  AÃm ≈û XBNä Ω∑ “UBY ©ØjÕ –hªA ë …√BZJm A ∆B∑ gG À
 eÃU LBI ”ºß B∞∑Bß  AÃm ≈ø Ω∑ ∆B∑ ¡»n∞√C ≈ø “ƒ BI À —j«B£ ¡»MBUBÅ À ¡»I ¡ºßC ïB®M ë À  j∏√C ÀC …I j≥C ’AÃm …øj∑ À
. …z®I ÀC æDm Bø ©Œö ü …IBUC ’AÃm À …®ƒø ÀC  BÒßC ’AÃm “UBY ≈ø …I OºY Bø ©Øi …ªDnÕ ›÷Bm
A …_I æD_nÕ B_ñi - ¬f_¥M B_¿∑ - œ_§∞ª Ã_« B_ø æA¤_nªA ≈_ø À ,   ´ ïG  Af®NÕ ‹ ïB®M …I wNë …N¥Œ¥Y À æA¤nªA µY ë Ah«
. œ§∞ºªA æA¤nªBI …I îƒø¤ùA ≈ø pBƒªA |®I …ªDnÕ À æA¤nªA “¥Œ¥Å ’œq Ω∑ …ªDnÕ æÃ◊nø ïB®M Ã»Ø   ´ …I æDnÕ Bñi À …√BZJm
æA¤_m ≈ø Bø …√C ”ºß æfŒØ  Ãç À ’BƒRNmBI fŒ¥Õ ∆C ´ ≈ø µº C f¥Ø ’BÒß‚A ë À ’BNÕ‚A ïG “JnƒªBI BøC À æA¤nªA ïG “JnƒªBI Ah«
. # iB∞∑ ¬Ãº§ª ∆Bn√‚A ∆G ›Õg …ªÃ≥ BzÕC  fÕ¤Õ B¿∑ ™Ãƒºª LBÒàA ∆C “ƒÕj≥  h« À ’BÒßG  fƒß À ‹G
À XBNYA Bñi …ƒø ej∞ªA ∆B∑ ∆G À Bz®I ÀC ›∑ BøG …NUBY A ©Øi ‹G ¡®ƒªA ≈ø “¿®√ ïG …NŒßÃI WNê œ√Bn√‚A ™ÃƒªA ∆C ”ƒ®ùA À
. …NUBY |¥Õ À æDm
ej_Õ ‹ ïB_®M …_√C “Õ‡A n∞M ü jø f¥Ø 186 : —j¥JªA : # ∆Bße AgG ™AfªA —Ãße KŒUC $ : ïB®M …ªÃ≥  fÕ¤Õ –hªA ë ”ƒ®ùA Ah« À
…√Bnª ’” AÃÕ Bñi ∆Bn√‚A ≈ø ej∞ªA À   ´ ’Bße ΩI  ’Bße oŒª …√C ‹G ’Bße ∆Ã∏Õ ÀC “¥Œ¥Y ’Bße ∆Ã∏Õ ‹ ∆C ‹G  Bße ≈ø ’Bße
À “¥Œ¥Y …ªDnÕ …√HØ “UBY …Nnø B¿º∏Ø …√BZJm   ´ BIi ≤j®Õ ‹ À B≥B∞√ ‹ À Aih« ≤j®Õ ‹ …NŒßÃI ™ÃƒªA ≈∏ª …÷Bße ü B¨ª ÀC …Jº≥
. “Œz¥ø …MBUBY À —BM¤ø …M‹A¤m À “IBVNnø …NŒßeC ©Œ¿VØ …Ii ≈ø ‹G …ªDnÕ ‹
B_ø ©Œö ∆B∑ ’AÃm  ÃªDm Bû gÃaDø A …ŒM¤Õ –hªA ∆C fŒ∞M “Œ÷AfNIA #  Ã¿NªDm Bø Ω∑ ≈ø $ : …ªÃ≥ ü # ≈ø $ ∆C ¬f¥M Bû j»£ f≥ À
|_®I æA¤_m Ω_∑ ü œM¤_Õ ïB_®M …_√C PeB_Øfi “Œ_zŒ®JM ≈_ø O√B∑ ê À , ja‡A B»z®I ü B¿∑ …z®I ÀC eiAÃùA |®I ü B¿∑  ÃªDm
∆C eB_ØC  Ã¿NªD_m B_û : Ω_Œ≥ ê À πªh∑ oŒª À ©Œ¿ÜA ’BNÕG eBØC  Ã¿NªDm Bø Ω∑ ¡∑BME À : ΩŒ≥ ê …√C B¿∑ …Ø›a ©≥AêA À æÃ◊nùA
. πªg ”IDM - ∆BƒNø‹A ¬B¥ø ü œ« À - “Õ‡A À …ºuC ≈ø “º◊mfiA |®I ejÕ À “ŒßefiA |®I LBVNnÕ ‹ ∆C l÷BÜA ≈ø
…Œ_zN¥M B_ø K_nY B»z®I ÀC B»º∑ ©Øi ‹G …V÷AÃY ≈ø “UBY ≈ø B¿Ø …ªDm Bø œ√Bn√‚A ™ÃƒªA ”ÒßC ïB®M A ∆C “Õ‡A ”ƒ®ø “º¿ÜBJØ
. “¨ªBJªA …N¿∏Y
œ_§∞ºªA æA¤_nªA ë æA¤nªBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß Jø ë À  ÃªDnM Bø À  Ã¿NªDm Bø Ω∑ ≈ø ¡∑BME À : ¬›∏ªA jÕf¥M ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
. …Œºß fßBnÕ ‹ “Õ‡A ∂BŒm À , …Ø›a ¬f¥M f≥ À
•_∞ª ≈_ø π_ªg À Ah_∑ OŒ_vYC : æB_¥Õ ef_®ªBI ΩŒ_vZNªA : ’BvY‚A : K´AjªA æB≥ # B«ÃvÑ ‹ A “¿®√ AÀf®M ∆G À $ : …ªÃ≥ À
. ©IBufiA ”ºß …ŒØ B√eB¿NßB∑ f®ªBI …√Àf¿N®Õ AÃ√B∑ ¡»√G SŒY ≈ø …ŒØ πªg æB¿®NmA À ”váA
. ”»N√A
∆B_n√„ª iÀf_¥ø _´ …_¿®ƒI A B_»®Øi _ªA ∆B_n√‚A W÷AÃ_Y ∆Ã_∑ …_øk‹ À ’BvY‚A ∂à ≈ß ¡®ƒªA XÀja ïG —iBqG “º¿ÜA ü À
. B«⁄BvYG
ü B»_z®I ©ØB_√ “¿§Nƒø “ÒJMjø æAÃYfiA À ≤BuÀfiA ≈ø B»I µZºÕ Bø À …÷AlUC ©Œ¿Ä eÃUêA Bß À ïB®M …¿®√ ’BvYG ≈∏ô ±Œ∑ À
. ’BvYG …I °Œê ‹ jøC Ah« À ©Œ¿ÜA ïG “JnƒªBI …¿®√ ©Œ¿ÜBØ , |®I ”ºß B»z®I ±≥ÃNø |®I
æf_Œª ©¿ÜB_I B_»¿Œb∞M ïG “UBY ›Ø “¿®ƒªA ‹G ∫Bƒ« oŒª ∆C µáA ∆HØ # A “¿®√ $ : …ªÃ≥ ü “¿®ƒªA eAjØG ü jnªA ë πªg Ω®ª À
. ©¿ÜA  fŒ∞Õ Bø fŒ∞ŒØ ¡®ƒùA oƒU “¿®ƒªBI eAjùA À , —jR∏ªA ”ºß
À iAÃ_JªA ïG π_ªg …_Õe¤ŒØ B_»I j_∞∏Õ À A “_¿®√ j∏_rÕ ›_Ø …_n∞√ ¡_º§Õ ∆Aj_∞∏ªA R_∑ –C # iB∞∑ ¬Ãº§ª ∆Bn√‚A ∆G $ : …ªÃ≥ À
∆H_Ø , µIB_nªA ∆B_ŒJªA ≈_ø eB∞N_nÕ B_ø B»I f∑¤Õ œ√BŒI ≤Bƒ◊NmA “º¿ÜA À , B»I j∞∏Õ À B«j∏rÕ ‹ A ¡®ƒª ¡º§ªA R∑ ÀC , ∆AjnàA
B_®J B_»ƒß Ω_ØB´ Ã_« À ∆Bn√‚A ∆C ü LBMjÕ ‹ B»ƒø …ªDm Bø Ω∑ ≈ø ∆Bn√‚A ”ME Bø À ïB®M …¿®√ æBY ≈ø …√BŒI jø Bø ”ºß ±≥AêA
. …Ii “¿®ƒI jØB∑ …n∞ƒª B£

œ÷AÀi SÅ
≈_IA À …ZZ_u À ¡∑B_áA À ∆B_ŒY ≈IA À BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA À ”º®Õ ÃIC À iAlJªA À œ÷BnƒªA À –hø ªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
≠_ºI ”_NY “_JŒ —jV_r∑ “_JŒ “_¿º∑ ›R_ø $ : æB¥Ø jnI ≈ø ™Bƒ¥I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi œMC : æB≥ o√C ≈ß …ÕÀejø
œ_« : æB_≥ . iAj_≥ ≈_ø B_ B_ø ≠_ºI ”_NY - “_RŒJa —jVr∑ “RŒJa “¿º∑ ΩRø À . “ºbƒªA œ« : æB≥ . B»Ii ∆gHI îY Ω∑ B»º∑C œM¤M
. “º§ƒáA
∂B_JÒ√A ≈ø fÕkC ”ºß æfM ‹ œ« À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß PBÕAÀi —fß ü –Àjø “ºbƒªA œ« “JŒÒªA —jVrªA ∆Ã∑ À : æÃ≥C
. “ŒªBNªA “ÕAÀjªA üBƒÕ “ÕAÀjªA ΩÕg À , B»Œºß ΩRùA
: “_Õ‡A  h_« AÀj∑h_Ø (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi LBZ_uC ≈_ø pB_√ f_®≥ : æB≥ —jÕj« œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , …ŒØ À
≈ùA ≈ø —D¿∏ªA : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB¥Ø , —D¿∏ªA  Aj√ A æÃmi BÕ : AêB¥Ø iAj≥ ≈ø B Bø ~ifiA ∂ÃØ ≈ø ORNUA
. ¡nªA ≈ø ’B∞q œ« À “ƒÜA ≈ø —ÃV®ªA À , ª ’B∞q B«⁄Bø À
. “øB« “ŒJ xAÃa B ∆HØ “º§ƒáA ü –jè ¬›∏ªA À : æÃ≥C
. j»qC “Nm îáA : æB≥ œºß ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA XjaC , …ŒØ À
. …¥IBm ü ¬›∏ªB∑ …ŒØ ¬›∏ªA À : æÃ≥C
À O_IBQ B»º_uC “_JŒ —jV_r∑ $ : A æÃ_≥ ≈_ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ SÕjY ≈I Àj¿ß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À B»√B_v´C B_¿»NÕig ≈_ø “¿÷fiA À B»ßjØ îƒø¤ùA øC À B»ºuC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi : æB¥Ø : æB≥ # ’B¿nªA ü B»ßjØ
B»ŒØ “≥iÀ ∂iÃNØ fªÃŒª ≈ø¤ùA ∆G A À : æB≥ . A À ‹ : Oº≥ : æB≥ ? ΩzØ Ah« ü Ω« B»≥iÀ ∆Ãø¤ùA ¡»N®Œq À B»Mj “¿÷fiA ¡ºß
. B»ƒø “≥iÀ °¥nNØ PÿŒª ≈ø¤ùA ∆G À ,
”_ºß …_ø›∑ ü “_¿º∏ªA O_¥º C f_≥ À , (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA Ã_« “_JŒÒªA “¿º∏ªBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß “ŒƒJø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
≈_ø À µ_ŒJÒNªA LB_I ≈_ø “_ÕAÀjªBØ π_ªg ©_ø À , 45 - ∆Aj_¿ß æE : # ¡Õjø ≈I ”nŒß \ŒnùA … A …ƒø “¿º∏I $ : …ªÃ¥∑ ∆Bn√‚A
œ__ºß ™j__∞ªA À (¡º̃__mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ__mi Ω__ufiA ∆C B»__z®I œ__∞Ø µ__ŒJÒNªA “__Œ∞Œ∑ ü PB__ÕAÀjªA ≤›N__aA …__Œºß ΩŒªf__ªA
—jV_rªA ∆C B»_z®I ü À , “_ÕAÀjªA  h_« ü B_¿∑ “®Œ_rªA ∂iÃ_ªA À ¡»¿ºß —j¿RªA À (¬›nªB¿»Œºß) “¿÷fiA ∆Bv´fiA À (¬›nªB»Œºß)
j_∞®U œ_IC ≈_ß jIB_U ≈_ß ∂Àf_vªA  AÀi B_¿ŒØ B_¿∑ BƒN®Œ_q B_»≥iÀ À B_«e‹ÀC B_«j À “_¿ BØ ≈_v¨ªA À œ_ºß B»ßjØ À A æÃmi
f_¿ä ≈_ß  eBƒ_mHI , üB_∏ªA ü B_¿∑ B»ŒØ Ωae ≈ù “ՋêA ™j∞ªA À OIBRªA ΩufiA ¡« “¿÷fiA À ƒªA ∆C B»z®I ü À , (¬›nªB»Œºß)
. (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA
. “ŒøC I ΩRø G “RŒJa —jVr∑ : …ªÃ≥ ®Õ Ah« ∆C : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA ÃIC ‘Ài , ©¿ A ü À
—jV_r∑ “JŒ “¿º∑ ›Rø A Ljy $ : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß …ŒIC ≈ß ΩqfiA Bm ≈I ≈õjªA fJß ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
“_RŒJa —jV_r∑ “RŒJa “¿º∑ ΩRø ë ¡«AeBß ≈ù À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ OŒI Ω«fi A …Ijy ΩRø Ah« : æB≥ îNÕ‡A # “JŒ
¡ B_Y ≤j_®M O_√C À “ŒøBø‚A ‘Ài À : …§∞ª Bø , œ√B®ùA `Ài n∞M ü œmê‡A æB≥ : æÃ≥C iAj≥ ≈ø B Bø ~ifiA ∂ÃØ ≈ø ORNUA
À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mjI “_JŒÒªA —jVrªA n∞M À “ŒøC JI “RŒJàA —jVrªA ®Õ B« n∞M …ƒß A œyi j∞®U œIC ≈ß
“_RŒJàA —jV_rªA _n∞M ”ºß j∏®Õ Bø “ƒnªA Ω«C PBÕAÀi |®I ü À , B¿»ƒø fªÃM Bø À B»ƒß A œyi “¿ BØ À …»UÀ A ¬j∑ œºß
Aj_»£ eB_J®ªA Kº≥ ïB®M A ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ BY ≈I –fß ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC f¥Ø , “ŒøC JI
ü ïB_®M A æB_≥ _ªA “_∑iBJùA —jV_rªA œ_« À BrÕj≥ Lj®ªA a ∆B∏Ø BƒÒI À Aj»£ Lj®ªA Kº≥ À Lj®ªA  eBJß a ∆B∏Ø BƒÒI À
. sÕj≥ ≈ø “ŒøC I ∆fi # “JŒ —jVr∑ “JŒ “¿º∑ ›Rø $ …IBN∑
. “UBáA ©yÃø ”»N√A
jÕf_¥M ”_ºß “_ÕAÀjªBØ πªh_∑ B_»ƒø “J®_rƒùA K®rªA ©Œö ∆Ã∑ KUÃÕ ‹ ¡»®J KnÅ “∑iBJø “∞÷B ÀC “øC ∆Ã∑ ∆HØ KŒVß Ã« À
Ω_∑ ∆Ã_∑ ÀC ›Rø iAfªA fJß J∑ “JŒ “∑iBJø B»ƒø “J®rƒùA K®rªA ©Œö ∆C BøC À “∑iBJø —jVq BrÕj≥ ∆C ”ºß ‹G æfM ‹ B»¿ŒºnM
B_»ßÀjØ |_®I ∆Ã_∑ îI À “JŒ “∑iBJø B»ºuC KnÅ —jVq ∆Ã∑ îI “øk›ø –DØ B®Ò≥ ›Ø K œIC À Ω»U œID∑ πªh∑ ¡»ƒø ejØ
. ? BJŒ B∑iBJø , AfmBØ ’Bò Oò À B»ƒø Oºv∞√A ªA
∫f_U À πŒIfi æÃ¥Õ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi O® ¡∏áA ≈I ∆AÀjù OªB≥ B»√C : “r÷Bß ≈ß Ah« …ÕÀejø ≈IA ‘Ài f≥ À
. ∆Ej¥ªA ü “√îºùA —jVrªA ¡∏√G :
≈_I fŒ®_m À œ_ºß ≈_I î_náA À —j_ø ≈_I ”º®Õ À j¿ß ≈I A fJß À fßBm ≈I Ω»m ≈ß   ´ À – ÒªB∑ mB∞NªA LBZuC ‘Ài À
, “_Õ‡A # ∆Ej_¥ªA ü “√îºùA —jVrªA À - pBƒºª “ƒNØ ‹G ∫BƒÕiC ªA BÕ⁄jªA Bƒº®U Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥ ¡»ŒØ æl√ ≈ÕhªA ¡»√C : KŒnùA
”NY B∏YBy ©¿VNmA B¿Ø πªg  ’BnØ —ej¥ªA Àl√   ƒø ”ºß ∆ÀlƒÕ ∆›Ø I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ‘Ci : f®m •∞ª À
. “Õ‡A # BÕ⁄jªA Bƒº®U Bø À $ : A æl√C À , PBø
Ã_ƒI À — _¨ùA Ã_ƒI sÕj_≥ ≈_ø ∆AjVØfiA ¡»√C # Aj∞∑ A “¿®√ AêfI ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ n∞M ü : œºß ≈ß À j¿ß ≈ß “ÕAÀjªA œMDNm À
. “ŒøC
…_MÃø f_ƒß …_ŒMDŒØ Bƒ÷BŒªÀC ≈ø ΩUjªA œMDŒª ∆BÒŒrªA : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆Aj»ø ≈I ∆AÃ∞u ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
—B_ŒáA ü OIBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : A æB≥ πªh∑ À πªg A ”IDŒØ …Œºß ë B¿ß  fvŒª  iBnÕ ≈ß À …ƒŒô ≈ß …ŒMDÕ À
. # —ja‡A ü À BŒ√fªA
∆B_∏ºø  B_MC   _≥ ü ΩUjªA ©yÀ AgG : ‹B≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä À ∆Ajõ À —iAik ≈ß , …ŒØ À
î_I ≈_ø Xj_a –h_ªA Ω_UjªA Ah_« ü æÃ_¥M B_ø : …ª æB¥ŒØ pBç ≈ø  BƒŒß …ÕfÕ îI ∆BÒŒrªA ¡Œ≥C À …ªB ≈ß πºø À …ƒŒô ≈ß πºø
À B_»ŒØ ¡ºY ‹ “øÃ√ : πªg fƒß æB¥ŒØ A æÃmi f¿ä : Bƒø¤ø ∆B∑ ∆G æÃ¥ŒØ “ßlØ πªhª ™l∞ŒØ ? A æÃmi …√C ¡ßlÕ ¡∏Œ√Aj»£
∆G À # BŒ√f_ªA —B_ŒáA ü O_IBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : A æÃ≥ ë À “ƒÜA ≈ø  f®¥ø ‘jÕ À ™igC “®nM   ≥ ü …ª \n∞Õ
. ∆BÒŒrªA îI À …ƒŒI ”ºbŒØ –ieC Bø : æÃ¥ŒØ ? A æÃmi …√G : æÃ¥Õ ¡∏Œ√Aj»£ îI ∆B∑ –hªA ΩUjªA Ah« ≈ø : AêB≥ AjØB∑ ∆B∑
≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À “UBø ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À eÀAe ÃIC À ¡ºnø À –iBbJªA À œnªBŒÒªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
‹G …ªG ‹ ∆C f»rÕ ¥ªA ü Ω◊m AgG ¡ºnùA : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C LkBß ≈I ’A ªA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À BY œIC
. # —ja‡A ü À BŒ√fªA —BŒáA ü - OIBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : …√BZJm …ªÃ≥ πªhØ A æÃmi Af¿ä ∆C À A
 h_« ü æÃ_¥Õ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi O_® –if_àA fŒ®m œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA À °mÀfiA ü œ√A ÒªA XjaC , …ŒØ À
. ¥ªA —ja‡A ü : æB≥ # —ja‡A ü À BŒ√fªA —BŒáA ü - OIBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : “Õ‡A
PB_JQ À _∏√ À j_∏ƒø î_∏ºùA ∆B_ŒMG À _¥ªA æA¤_m ΩŒ_v∞M ü PeiÀ “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø — R∑ PBÕAÀi ∫Bƒ« À : æÃ≥C
. “Õ‡BI πn¿NªA B»ƒø R∑ ü ©≥À f≥ À πªg fƒß jØB∏ªA æ›y À ≈ø¤ùA
∆Ã∏Õ ∆C PBJRªA ’BÒßG ≈ø j«B§ªA ∆HØ OŒJRNªA ”ƒ®ø j«B£ ”ºß Jø πªg Ω®ª À , PÃùA Bß À ¥ªA ë —ja‡BI eAjùA ∆C B«j«B£ À
Ω_∑ ∆C ïG j§ƒªB_I B_øC À æB_¿ßfiBI —AkB_ A ‹G …_ŒØ oŒª –hªA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ´ ü iÃvNÕ BòG Ah« À , °JàA À ΩªlªA …ŒØ kÃè ¬B¥ø ü
O_ŒJRNI O_IBQ ≈ø¤ùA ∆C ü “øBŒ¥ªA À dk ªA îI ∂jØ ›Ø ‹ ¬C æAÀlªA …Œºß kÃè Bû ∆B∑ ’AÃm …√BZJm BI …MBJQ BòHØ eÃUêA ü OIBQ
. µŒJÒNªA ΩŒJ≥ ≈ø PBÕAÀjªA haC ïÀfiA À …√BZJm A
# Aj∞∑ A “¿®√ AêfI ≈ÕhªA ïG jM C $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC æB≥ : æB≥ “MBJ√ ≈I ≠JufiA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. eBJ®ªA ”ºß B»I A ¡®√C ªA A “¿®√ ≈ç : æB≥
. µŒJÒNªA À –jÜA ≈ø ë À : æÃ≥C
≈_ø ∆Aj_VØfiA B_¿« : æB≥ # iAÃJªA iAe ¡»øÃ≥ AúYC À $ : …ªÃ≥ ü (¬›nªB»Œºß) KªB œIC ≈I œºß ≈ß ≤jnùA ¡v®ø ≈ß , …ŒØ À
. (¬›nªB»Œºß) …ƒß ΩŒ∞ÒªA œIC ≈ß LÃqE j»q ≈IA ≈ß , ∆B« ªA ü BzÕC  AÀi À : æÃ≥C : — ¨ùA ÃI À “ŒøC ÃI sÕj≥
∂j_ ≈_ø …ZZ_u À ¡∑BáA À …ÕÀejø ≈IA À °mÀfiA ü œ√A ÒªA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
B_øDØ — _¨ùA ÃI À “ŒøC ÃI sÕj≥ ≈ø ∆AjVØfiA B¿« : æB≥ # Aj∞∑ A “¿®√ AêfI ≈ÕhªA ïG jM C $ : …ªÃ≥ ü KªB œIC ≈I œºß ≈ß
. îY ïG AîN¿Ø “ŒøC ÃI BøC À ifI ¬ÃÕ ¡«jIAe A ©Ò¥Ø — ¨ùA ÃI
. œMDÕ B¿∑ j¿ß ≈ß –Àjø ë À : æÃ≥C
Aêf_I ≈Õh_ªA ïG j_M C $ : …_ªÃ≥ ü LB_ÒàA ≈_I j_¿ß ≈ß …ÕÀejø ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À …ëiBM ü –iBbJªA XjaC , …ŒØ À
AÃ_®N¿Ø “_ŒøC Ã_ƒI B_øC À , ifI ¬ÃÕ ¡«Ã¿NŒ∞∏Ø — ¨ùA ÃI BøDØ , “ŒøC ÃI À — ¨ùA ÃI sÕj≥ ≈ø ∆AjVØfiA B¿« : æB≥ # Aj∞∑ A “¿®√
. îY ïG
¡_« : æB_≥ # Aj_∞∑ A “_¿®√ Aêf_I ≈Õh_ªA $ : “_Õ‡A  h_« îƒø¤ùA øC BÕ : j¿®ª æB≥ …√C : pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , …ŒØ À
. îY ïG ¡ A ”ºøDØ πøB¿ßC BøC À ifI ¬ÃÕ A ¡»ºuDNmBØ œªAÃaC BøDØ πøB¿ßC À œªAÃaC sÕj≥ ≈ø ∆AjVØfiA
(¬›_nªB»Œºß) îƒø¤_ùA _øC ïG ’AÃ_∏ªA ≈IA ’BU : æÃ¥Õ …N® : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß \Õig ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. ifI ¬ÃÕ …ŒJ√ AÃIh∑ À Aj∞∑ A “¿®√ AêfI sÕj≥ πºM : æB≥ “Õ‡A # AêfI ≈ÕhªA ïG jM C $ : A æÃ≥ ≈ß …ªDnØ
. æÀlƒªA KJm ΩŒJ≥ ≈ø ‹ “Õ‡A ∂BJÒ√A ∆BŒI LBI ≈ø …√C ”ºß f«BrªA ≈ø (¬›nªB»Œºß) …ø›∑ ü µŒJÒNªA ≤›NaA À : æÃ≥C
∆G À $ : “_Õ‡A  h_« Cj_≥ AgG (¬›_nªAB¿»Œºß) î_náA ≈_I œ_ºß ∆B_∑ : æB≥ …®Øi …IBZuC |®I ≈ß f¿ä ≈I œºß ≈ß , üB∏ªA ü À
ü Ω_®è B_¿∑ B_»NØj®ø ≈_ß _v¥NªBI “Øj®ùA ‹G …¿®√ “Øj®ø ≈ø fYC ü Ω®è –hªA ∆BZJm : æÃ¥Õ # B«ÃvÑ ‹ A “¿®√ AÀf®M
¡»NØj_®ø Ω_®VØ  j∏_q “_Øj®ø ≈_ß v¥NªBI îØiB®ªA “Øj®ø lß À ΩU j∏rØ …∑ifÕ ‹ …√C ¡º®ªA ≈ø jR∑C …∑AieG “Øj®ø ] ≈ø [ fYC
. B¿ºß …º®VØ …√Ã∑ifÕ ‹ ¡»√C îùB®ªA ¡ºß ¡ºß B¿∑ Aj∏q v¥NªBI
. SÕfáA
… _Ï√H̄ÚØ ”ƒ‰®JÍM‰ ≈‰¿ØÚ p
¯ BσªA ≈‰ ø Aı RÍ∑Ú ≈‰ ºÙ ºÚ yÚC ≈Ï »Â √Ḡ L‰i (35)¬‰ B‰ƒuÚfiA f‰ JÂ®Ê √Ï ∆ÚC ”Ï ƒ‰I À‰ ”ƒÊJƒÂUÊ A À‰ BıƒÍøA‰’ f‰ ºÚ J‰ªÙA A‰h«‰ ΩÊ ®‰ UÊ A L‰i ¡ŒÍ«j‰ IÊḠ æ‰ BÚ≥ gÊ Ḡ À‰
—Ú ÃÚº_vªA AÃ_¿ŒÍ¥ŒÂªÍ B_‰ƒIÏi‰ ¬¯ jÏ _‰Z¿Â ªÙ A π_ÍNŒÊ I‰ f‰ ƒÍß ™Êik‰ ‘Íg ¯ ´Ú eA‰ÃIÍ ”NÏÕi g ≈Íø OƒÚ∏mÚC ”√Ḡ B‰ƒIÏiÏ (36)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞´Ú πÏ√H̄ÚØ ”√Bv‰ß ≈Ê ø‰ À‰ ”ƒÍø
”_º‰ß ”_Ú∞ëÙ B_‰ø À‰ ≈ _ͺ®Ê √ B‰ø À‰ ”Í∞éÙ B‰ø ¡Â ºÚ ®Ê M‰ πÏ√Ḡ B‰ƒIÏi‰ (37)∆‰ ÀÂj∏Û r‰Õ ¡Ê »Â º̇‰®ªÚ P
Í j‰ ¿‰ RϪA ≈‰ ø ¡Â»≥Ù k iÊ A À‰ ¡Ê »¯ ŒÚªḠ ‘Ã̄Ê»M p
¯ BσªA ≈‰ ø —ı f‰ ◊ÍØÙ CÚ ΩÊ ®‰ UÊ BÚØ
(39)’Í B‰ßfÌ _ªA ©Â ŒÍ¿_nÚª ”_I‰i ∆Ï Ḡ µ‰ Z
‰ mḠ À‰ Ω‰ ŒÍ®‰ Ḡ ¯ ∏Í ÙªA ”º‰ß ï K‰«À‰ ‘Íhª̇A …Í º̇ª Âf¿Ê Z
‰ ªÙA (38)’Í B‰¿nªA ”Ø ‹ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ’Ê”q ≈Íø …Í º̇ªA
(41)LBnÍZªÙA ¬ÃÛ¥Õ‰ ¬‰ ÃÊ Õ‰ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ºÙ ªÍ À‰ ‘‰fªÍÉ ªÍ À‰ ï jÊ ∞Í ´Ù A B‰ƒIÏi‰ (40)’Í B‰ße ΩÊ JÏ¥Ú M‰ À‰ B‰ƒIÏi‰ ”NÏÕi g ≈Íø À‰ —Í ÃÚºvªA ¡‰ ŒÍ¥ø ”ƒÙº®‰ UÊ A L‰i
∆BŒI
A “_¿®√ AÀj_∑gA …_øÃ¥ª ”_mÃø æB_≥ gG À $ : …_ªÃ≥ B»ƒ¿_zNÕ ªA ïÀfiA —j∑hNªA KŒ¥ß …¿®√ ≈ø “º¿Ä “Œ√BQ —j∑hM PBÕ‡A ≈¿zNM
¡Q ¡Œ«AjIG fªÀ ≈ø ΩŒ÷AjmG ÃI ¡« À îƒø¤ùA  eBJß ≈ø ©ö ”ºß …N¿®√ ‹ÀC …√BZJm j∑hØ “Õ‡A # ∆ÃßjØ æE ≈ø ¡∑BåC gG ¡∏Œºß
Li $ : (¬›_nªB»Œºß) ¡Œ«Aj_IG ’B_ße B»ƒ¿_zNÕ _ªA œ_« À ¡Œ«Aj_IG fªÀ ≈ø ΩŒßB G ÃI ¡« À ¡»ƒø jaE ©ö ”ºß …N¿®√ BŒ√BQ j∑g
ïG —f_◊ØfiA Ω_Œø À “_∏ñ ≈_øfiA “_¿®√ À ¬Bƒ_ufiA —eBJß AÃJƒNè ∆C ¡ ïB®M …¥ŒØÃM “¿®√ B»ŒØ À …÷Bße jaE ïG # BƒøE fºJªA Ah« Ω®UA
. fŒ¿áA lÕl®ªA ë …√BZJm A ∆fi πªg Ω∑ πªg ´ À PAj¿RªA ≈ø ¡»≥ki À …º«C
. ïB®M A B»Øjq “∏ø ïG —iBq‚A À ¡Œ«AjIG æB≥ gG j∑gA À –C # BƒøE fºJªA Ah« Ω®UA Li ¡Œ«AjIG æB≥ gG À $ : ïB®M …ªÃ≥
Li ¡Œ«Aj_IG æB≥ gG À $ : …ªÃ¥I jaE ©yÃø ü (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ≈ß …ŒØ iBvNaA ”ºß ’BßfªA Ah« §√ …√BZJm A ”∏Y f≥ À
LAh_ß ïG  jÒ_yC ¡_Q ›Œ_º≥ …_®NøDØ j∞∑ ≈ø À æB≥ ja‡A ¬ÃŒªA À BI ¡»ƒø ≈øE ≈ø PAj¿RªA ≈ø …º«C ∂kiA À BƒøE AfºI Ah« Ω®UA
. 126 : —j¥JªA : vùA o◊I À iBƒªA
# B_ƒøE f_ºJªA Ah_« Ω_®UA $ : …_ªÃ≥ À # B_ƒøE Af_ºI Ah« Ω®UA $ : …ªÃ≥ ßC J®NªA ü îŒ∏ A ≤›NaA ≈ø eB∞NnÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
¡_Q îÒ_nºØ ~iC ïG ©Ui À “∏ø ~iC …øC À ΩŒßB G ≈∏mC Bø f®I …√C À , î∞ºNã î√Bøk ü B¿»I (¬›nªB»Œºß) Bße ∆A’Bße B¿»√C
# B_ƒøE Af_ºI Ah_« Ω®UA Li $ ¡»√B∏ø ïG A rø πªg fƒß BßfØ πªhI jm Bø B√B∏ø B¿»MiÀBâ ïG ¡«jU æBJ≥G ≈ø fUÀ B¿»ŒªG eBß
Af_ºI ∆B_∏ùA fUÀ ∆BølI πªg f®I ¡»ŒªG eBß Bù ¡Q , PAj¿RªA ≈ø îƒø¤ùA …º«C ∂kjÕ ∆C À …I ≈∏Õ À AfºI ∆B∏ùA Ω®è ∆C …Ii æDnØ
. BƒøE fºJªA Ω®è ∆C …Ii æDnØ
ü À PAj_¿RªA ≈_ø ∂kjªB_I f_ºJªA Ω_«fi ’Bßf_ªA —j¥JªA “ÕE œ∞Ø “»ÜA  h« ´ ≈ø ≤›Na‹A ≈ø B¿»ŒØ Bø ≈Õ’Bße B¿»√Ã∑ fÕ¤Õ Bû À
. ¡ B»I Bße ‘jaC iÃøC ©ø “uBa …NÕihª πªhI ’BßfªA B»ƒß TÃZJùA PBÕ‡A
¡Œ«Aj_IG ¬›_∑ ≈_ø …_IBN∑ ü ïB_®M A  eiÀC B_ø jaE PBÕ‡A  h« ü (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ≈ß œ∏ A ’BßfªA Ah« ∆Ã∏Õ Ah« ”ºß À
“_∏ø —fºI OŒƒI À ¬AjáA OŒJªA ”ƒI À ¡«jU “ºŒJ≥ B¿»MiÀBU À B»I …øC À ΩŒßB G ≈∏mC Bø f®I …I Bße f≥ À , …÷Bße À (¬›nªB»Œºß)
. PBÕ‡A PAj¥Ø …Œºß æfM B¿∑ ∫Bƒ« îƒ B¥ªA –fÕDI
≤h_Y f_≥ À B_ƒøE AfºI fºJªA Ah« Ω®UA Li :  jÕf¥M G # Ω®UA Li $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ AfYAÀ ’Bße ∆BŒ∏ A ∆Ã∏Õ ∆C jÕf¥M ”ºß À
. AiBvNaA ≤ÃuÃùA ‘jafiA ü À …ŒªG iBrùA îNÕ‡A ‘fYG ü
™j_rÕ ∆C …Ii æDnÕ Ã»Ø - —j¥JªA “ÕE n∞M ü ¬f¥M B¿∑ - ÕÃ∏NªA ∆Àe œ®ÕjrNªA ≈øfiA (¬›nªB»Œºß) …ªDm –hªA ≈øfiBI eAjùA À
B_ƒºøDM Ã_ª B_√HØ  eB_Jß ”ºß B»I A ¡®√C ªA ¡®ƒªA ¡§ßC ≈ø - ¡«ÃNÕ Bñi Bø ≤›a ”ºß - ë À , ≈øfiA À “øjáA ¡∏Y “∏ø ~ifi
Ah_« oÕf_¥M ≈_ø pBƒªA  f¥N®Õ B¿ŒØ Bƒ®øC À ≈øfiA À “øjáA ¡∏Y ßC …Ii ∆gHI (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG …ßjq –hªA œ ‚A ¡∏áA Ah«
≈_ø ”_vê ‹ B_ø B√f_UÀ ¬Ã_ŒªA ”NY “ƒm ≤‹E “®IiC hƒø ¡»mÃ∞√ ü πªg l∑i f≥ À ≈ø‡A A ¬jY ≈ø …I ¢BYC Bø À µŒN®ªA OŒJªA
≈_ø cÕiBNªA °Jy f≥ À , ¡»I …Jº≥ µº®NÕ À ¡»ŒªG ≈ê ≈û µáA Ω«C j÷Bm ïG À B»º«C ïG —f÷Bß “ÕÃŒ√fªA À “ŒƒÕfªA PB∑ ªA À PA àA
.  eBJß ”ºß B»I A ¡®√C ªA “¿Œ§®ªA ¡®ƒªA ≈ø BƒøE AfºI “∏ø ïB®M …º®VØ jR∑C °JzÕ Bø À A R∑ B◊Œq πªg
…_JƒUC À …_JƒU : æB_¥Õ # ¡ŒYi iÃ∞´ - …ªÃ≥ ïG - pBƒªA ≈ø A R∑ ≈ººyC ≈»√G Li ¬BƒufiA fJ®√ ∆C I À JƒUA À $ : ïB®M …ªÃ≥
…J_n√ –h_ªA æ›_y‚A ≈_ø ïB_®M …_ŒªG ’BVNªA À gAê ¬BƒufiA —eBJß ≈ø …ŒƒI À  f®JÕ À A …Jƒè ∆C (¬›nªB»Œºß) …ªA¤m À ,  f®IC –C
. G # ≈ººyC ≈»√G Li $ : …ªÃ≥ ü ≈»ŒªG
oŒ_ª …_√C _´ , ÃZƒI  fJß ü ïB®M …ƒø QDM À Bø ≤jvM ∆B∑ Bø BÕC À ∆B∑ B¿∞Œ∑ ïB®M …ƒø LBƒU‚A À eB®I‚A Ah« ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
æD_nÕ ”_NY eB_®NI‹A Ah« ΩRù “Õlø ‹ gG …ƒø iBŒNa‹A “∞u KºnI iBJU‚A À j»¥ªA ïG jVƒÕ ‹ À iAjÒy‹A À ’BÜ‚A ïG –e¤Õ ÃZƒI
. A ΩŒºa ¡Œ«AjIG ΩRø πªg
LÃ_nƒø …√HØ ∫jM ÀC Ω®Ø ≈ø a Ω∑ ∆C , “Õ‡A # OIBRªA æÃ¥ªBI AÃøE ≈ÕhªA A OJRÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ¬f¥M Bø ïG “¥Œ¥áBI ©UjØ
∆B∑ AgG KnƒÕ BòHØ ïB®M …ŒªG Kn√ ê À ’AfNIA fJ®ªA ïG LÃnƒø …√HØ ∫jM ÀC Ω®Ø ≈ø jrªA ≤›Ç BŒ√BQ fJ®ªA ïG ¡Q , ‹ÀC ïB®M …ŒªG
. πªg BƒZyÀC f≥ À , —AkB A ΩŒJm ”ºß
…_I ±_vMA À oJ_ºM Aj_øC ‹G “_¥Œ¥áA ü oŒª À , “ÕBƒß À  fJ®ª …ƒø “õi A ≈ø LBƒUG ≈ß µ¥ZNÕ BòG ¬BƒufiA —eBJß ≈ø LBƒNU‹BØ
≈_ø “ÕAf« ≈ß –fN»Õ BòG fJ®ªA ∆C B¿∑ ∆gG À …ƒø jøDI …∏ºô fJ®ªA À …MAhI …ª πªBùA Ã»Ø …√BZJm A πŒº¿NI …∏ºô BòG …√C ´ fJ®ªA
”_ƒ®ùA Ah_« ü “_¿º∑ °nIC À , …√BZJm …ƒø πŒº¿NI …∏ºô BòG fJ®ªA À …MAhª …√BZJm ∫úû …ƒ∏ª fYAÀ ‘f« ‹G ∫Bƒ« oŒª À , A
. Ah« jrªA ∫jM À àA Ω®∞ª  fJß µØÃÕ A ∆C “¿v®ªA æE iBJaC ü ©≥À Bø
Ã_« ‘j_aC —iB_J®I À ¬BƒufiA —eBJß fJ®ªA ∫jM ü ©ƒvªA ≈ø …√BZJm Bø æA¤m # JƒUA À $ (¬›nªB»Œºß) …ªÃ¥I eAjùA ∆C wbºNØ
∆C ‹ AÃyB∞NmA ∆G ¡»Œºß |Œ∞Õ ∆C À πªhª ¡»n∞√C AÃyjß ¡« ∆G µáA ïG ¡»Õf»Õ À ¬BƒufiA —eBJß ≈ø …ŒƒI À …§∞ê ∆C …Ii æDnÕ
(¬›nªB»Œºß) …÷Bße ”ƒ®ø Ah»Ø AîƒNøA ÀC AÃyB∞NmA ’AÃm ¡»Œºß |Œ∞Õ ∆C À AÃyj®Õ ÀC ¡»n∞√C πªhª AÃyjß ’AÃm B»ƒø ¡»§∞ê
.
∆Àe πªh_ª ∆Àf®N_nùA ¡_« |®J_ªA Ah_« À , ©_Œ¿ÜA KßÃN_nÕ •_∞ºI ∆B_∑ ∆G À ¡_ ≈ÕÃßf_ùA |®J_ª ’BßfªA “VŒN√ ∆C ¡º®Õ …ƒø À
. B√BŒI  fÕlƒm À ¡»ƒø ≈Õ ∏NnùA À ≈Õf√B®ùA
¡« À  f®I …ºn√ ≈ø ’BU ≈ø ©Œö  ÃƒI À # ¬BƒufiA fJ®√ ∆C I À JƒUA À $ : …ŒƒI À …n∞ƒª ’BßfªA Ah»I ÃßfÕ (¬›nªB»Œºß) ë ¡Q
¡Õj_∏ªA ∆Ej_¥ªA π_ªg ∂f_vÕ À ,   ´ ”ºß µºÒÕ πªh∑ “ÒmAÀ ´ ≈ø fªÃªA ”ºß µºÒÕ B¿∑ ≈I‹A ∆HØ ∂BZmG ÃI À ΩŒßB G ÃI
…_ø›∑ ≈_ø B®_yÃø î_®IiC À ±_Œ√ ü eÃ_»ŒªA ”_ºß ΩŒ÷AjmG I ∂› G ij∏M f≥ À 78 : WáA : # ¡Œ«AjIG ¡∏ŒIC “ºø $ : ïB®M æB≥
. ïB®M
≈÷Aj_≥ ∆G : æB_¥Õ ∆C ‹G ¡»ºªA , ¬f¥M –hªA ”ƒ®ùBI …ŒƒI ≈ø  f®I ≈ø ©Œ¿Ü À …n∞ƒª ¬BƒufiA —eBJß ≈ß f®JªA æDnÕ (¬›nªB»Œºß) ûØ
. ∂BZmG I ¡®Õ ›Ø kBVáBI îƒ B¥ªA ΩŒßB G æFI —BßfªA xBvNaA ”ºß æfM æB¥ùA À æBáA
¬B_¥ø ü Ã_« À # pB_ƒªA ≈_ø A R_∑ ≈ººyC ≈»√G Li $ : …ªÃ¥I # ¬BƒufiA fJ®√ ∆C I À JƒUA À $ :  ’Bße (¬›nªB»Œºß) K¥ß ¡Q
A R_∑ ≈ºº_yC ≈»√fi ≈»MeBJß ≈ß I À œ√f®JM ∆C πªDmC BòG œ√G –C , “Œ ‚A “õjºª —iBQG # Li $ ’AfƒªA eBßC f≥ À …÷Bßfª ΩŒº®NªA
ü ¬k›_ªA ≈_ø oŒ_ª À BÕiî_q B_ BJMiA ≈_∏Õ ∆G À ≈»ƒ_ŒI À æ›zªA îI –hªA °IjªA ∆B∏ù ¬BƒufiA ïG æ›y‚A “Jn√ À pBƒªA ≈ø
. j«B£ ë À BÕiîq BøBŒ≥ …I ¬Ã¥Õ ∆C ’œq ïG jQC ÀC Ω®Ø –C “Jn√
≈ø R∑ ∆B∑ AgG –C …ø›∑ ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß ©Õj∞M # ¡ŒYi iÃ∞´ π√HØ œ√Bvß ≈ø À ø …√HØ ®JM ≈¿Ø $ : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ¡Q
: îN∞÷B_ pB_ƒªA À ≈_ç B_ƒ≥ ØA ≈»MeBJß ≈ø BƒJƒÉ ∆C πŒºß I À œn∞√ Oyjß À πI Ph®NmA À ≈»MeBJ®I ¬BƒufiA ¡»NºyC pBƒªA
. # G $ ®JM ≈¿Ø πIBƒUG À π§∞Y ”ºß ¡»n∞√fi ∆ÃyiB®ªA À ∫fŒYÃM µÕj ≈ß ∆êBzªA
$ : …_ªÃ¥I B_zÕC µ_ÕjÒªA ïG `Ã_ª f_≥ À - µ_Õj ü ∆Ã_∏Õ B_òG ™BJM‹A À # ®JM ≈¿Ø $ : …ªÃ¥I …®Õj∞M ü (¬›nªB»Œºß) ß f≥ À
Ω_I ïB_®M …_NŒ√AfYÃI eB_¥Nß‹A ej_â ‹ …M _nI _nªA À …_ƒÕfI ≈ÕfNªA …ßBJMBI  eAj¿Ø - µÕjÒªA ≈ß ∆Ã∏Õ BòG æ›zªA ∆fi # ≈ººyC
. ¬BƒufiA —eBJß ≈ø …IBƒUG À ïB®M …Nõi ”ºß o∞ƒªA ~jß πªg ü ∆Ã∏Œª …√BZJm A fŒYÃM ”ºß “ŒƒJùA …N¥Õj ∫úm
…n∞√ ïG ∆BŒv®ªA Kn√ …√HØ # œ√Bvß ≈ø À $ : …ø›∑ ≈ø …ªeB®Õ Bø ü …ªÃ≥ …ºŒJm ∫úm ë ™BJM‹BI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
. …»JqC Bø À ∫B¥MA ÀC πßB C ÀC πI ≈øE ≈¿Ø Ω¥Õ B¿∑ πªg Ãç À µáA ≈ß µnØ ÀC ∫Bvß ÀC πI j∞∑ ≈ø À : Ω¥Õ À
À AeB_¥NßA “®Õj_rªA ≈ø …I ”MC Bø À …M m ∫jM …√BŒv®I À Ω¿®ªA À eB¥Nß‹A ≈ø …I ”MC Bø ©Œ¿Ä ≈ÕfNªA À …¥Õj ∫úm …ßBJMBI  eAj¿Ø
 B_ÕG À J_ƒÉ ∆C πªDmC ›ÕlƒM œ÷BƒIC ≈ø À œI µZºø …√HØ œM nI iBm À ®ÕjrI Ω¿ß À ®JM ≈ø : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) …√D∑ ›¿ß
À …_IBƒUG πªD_mC ‹ À œ_n∞ƒI …_¥áC ›_Ø ¡_« ´ ÀC I ≈ø ∆B∑ ’AÃm B»z®I ÀC B»º∑ ¥Õj ∫ I œ√Bvß ≈ø À , ¬BƒufiA fJ®√ ∆C
. πNõi À πMj∞¨ø îI À …ƒŒI œºaC ΩI  eB®IG
À J_ƒUA À $ : …_ªÃ¥ª _n∞M # ¡Œ_Yi iÃ∞´ π√HØ œ√Bvß ≈ø À ø …√HØ ®JM ≈¿Ø $ : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ∆C ‹ÀC j»§Õ Bƒ« ≈ø À
¡»ƒ_ø …_ª î_uB®ªBI …vŒvÖ À “»U ≈ø …®JM ≈ø Ω∏ª îƒJªA ¡Œ¿®N∑ Ã»Ø BvŒvÖ À B¿Œ¿®M îƒJªA ü ≤jvNªBI # ¬BƒufiA fJ®√ ∆C I
œ_ºbŒØ …Œ®JNø ´ BøC À …n∞ƒI  f®I ≈ø  Ã®JMA ≈ÕhªA µZºÕ (¬›nªB»Œºß) ë “º¿ÜBI À , …I î¥Zºø ‹ À …ƒø AÃnŒºØ ‘jaC “»U ≈ø
: ∆Aj_¿ß æE : # AÃøE ≈ÕhªA À ƒªA Ah« À  Ã®JMA ≈Õhºª ¡Œ«AjIHI pBƒªA ïÀC ∆G $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ¡ŒYjªA iÃ∞¨ªA ¡»Ii îI À ¡»ƒŒI
. 68
“_ÕE …_Œ∏ê B_ø ”_ºß …_÷Bße ≈_ø ‘j_afiA —j_¥∞ªA ü …Ii ≈ø À …ƒø ©≥À Bø ™Ã¿â §√ (¬›nªB»Œºß) …ƒø µŒŒzNªA À “®mÃNªA  h« À
o◊_I À iBƒªA LAhß ïG  jÒyC ¡Q ›Œº≥ …®NøDØ j∞∑ ≈ø À æB≥ ja‡A ¬ÃŒªA À BI ¡»ƒø ≈øE ≈ø PAj¿RªA ≈ø …º«C ∂kiA À $ : —j¥JªA
. BŒ√BQ # j∞∑ ≈ø À $ : …ªÃ¥I …√BZJm A …¿¿®Ø ¡»ƒø ≈øE ≈ù …va ¡Q fºJªA Ω«fi ‹ÀC ∂kjªA æDm SŒY # vùA
À …_n∞√ ü  ⁄B_ße ∆B_∑ B_ø f_®I  Bvß ≈¿ŒØ …MÃ∏m À ø …√G : …®JM ≈¿ŒØ (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø ∆C : BŒ√BQ À
…_Œ®IBNª ∂B_áG ÀC , —e‹ÃªBI …ŒƒI ≈ø ∆B∑ ∆G À …n∞√ ≈ß  Bvß ≈ø Ω∏ª œ∞√ À , …n∞ƒI …ª ∂BáG À …®JM ≈ø Ω∏ª …ƒø íM πªg ∆C …ŒƒI
. œ∞ƒªA ü PÃ∏nªA “YAju ¬fß ”ºß ’BƒI ¡« ´ ≈ß PÃ∏nªA ©ø …n∞ƒI
≈_ø —fYAÀ fÉ ‹ À , BŒ∞√ À BMBJQG KnƒªA ü ∫›ùA œ« ∆Ã∏M ∆C Kè ‹ “Œ®ŒJÒªA —e‹ÃªA ∆HØ ΩŒªfªA iû£ f®I πªg ü æB∏qG ‹ À
B_zÕC ¬›_m„ª À µŒŒ_zNªA À “®_mÃNªBI ∆ÃØj_vNÕ ∆Ã_ªAlÕ ‹ Ω_I “_Œ®ŒJÒªA —e‹Ã_ªA ej_â ”ºß BŒ∞√ À BMBJQG KnƒªA ü ∆ÀjvN¥Õ ¡øfiA
ü À , π_ªg _´ ïG tAj_∞ªA ”_ºß eÃ_ªÃùA À ©Œ_yjªA ∂B_áG À fMjùA À jØB∏ªA À B√lªA ≈ø eêÃùA À œßfªA œ∞ƒ∑ πªg ü PBØjvM
. 46 : eë : # Bu ´ Ω¿ß …√G πº«C ≈ø oŒª …√G $ : `Ã√ ≈IA ü ïB®M …ø›∑
œ√B_vß ≈_ø À $ : …_ªÃ¥I “_õjªA À —j∞¨¿ºª ¡»yjß BòG À  Bvß ≈ù Bêju “õjªA À —j∞¨ùA æDnÕ ∆G À (¬›nªB»Œºß) …√C : BRªBQ À
—eB_Jß ≈_ø …_§∞Å “_Œ ‚A “_õjºª ∆B_n√‚A f®M ªA …M m À …N¥Õj ∫jM ≈ù KºÒªA ïG Bø ’BôG ≈ß Ãºë ‹ …ƒ∏ª # ¡ŒYi iÃ∞´ π√HØ
B_I ∫j_rªA o_∞√ …_I eAj_ùA oŒ_ª À , πªh_ª BzÕC BŒzN¥ø ≈∏Õ ∆G À “õjªA æà ≈ß ©ƒô ‹ “Œv®ùA ≈ø iAf¥ùA Ah« À , ¬BƒufiA
. 116 : ’BnƒªA : # ’BrÕ ≈ù πªg ∆Àe Bø j∞¨Õ À …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A ∆G $ : ïB®M æB≥ B¿∑ —j∞¨ùA æA¤m üBƒÕ ”NY
…_ƒß wºbN_ªA ü AÃ_J«g ¡_Q îNÕ‡A ≤Aj C ü ∆Àjn∞ùA …º∏rNmA B¿ß æl®ø ü ë À îNôj∏ªA îNÕ‡A ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø Ωvä Ah«
. ¡ŒºnªA ∂ÀhªA ≈ß —fŒ®I ”Nq K«Ahø
¬Bƒ_ufiA —eB_Jß ≈_ß •∞áA æA¤m  j«B£ ∆G SŒY ≈ø # ¬BƒufiA fJ®√ ∆C I À JƒUA À $ : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ‹ÀC Aú∏rNmA f¥Ø
ΩRø ÃßfÕ ∆C ≈∏ô ±Œ∑ À , ¬BƒufiA ∆ÀfJ®Õ QÀ AÃ√B∑ f≥ À …ŒƒI ≈ø BrÕj≥ ∆HØ LBVNnø ´ ’Bße ∆Ã∏ŒØ B®Œö …ŒƒJª À …n∞ƒª
≤›_a ”_ºß  ei j∑h_Õ ‹ ¡_Q …_I ®ø ´ èª ë À  ’Bße ïB®M j∑hÕ ∆C ≈∏ô ±Œ∑ ¬C ? …ª LBVNnÕ ‹ ¡Q (¬›nªB»Œºß) ΩŒºàA
’B_ŒJ√fiA À _√ ë À ¬BƒufiA —eBJß ≈ß “¿v®ªA À “Œ√ÃvùA …n∞ƒª æDnÕ ∆C ≈∏ô ±Œ∑ ¡Q ? “»IBrùA ©yAÃùA ©Œö ü ∆Ej¥ªA πºnø
À ∂BZ_mG À Ω_ŒßB H∑ “Ò_mAÀ ›_I  ⁄B_ƒIC …_ŒƒJI eAj_ùA ∆G …ŒƒI ü …÷Bße “IBVNmA ¬fß æB∏qG ≈ß LAÃÜA ü ΩŒ≥ f≥ À ? ∆ÃøÃv®ø
LBVN_mA f_≥ A ∆G : Ω_Œ≥ À , ∆ÀfYÃø ¡« À ’BßfªA O≥À …ŒƒI ≈ø ∆ÀeÃUÃùA eAjùA : ΩŒ≥ À , ¡»ŒØ  ⁄Bße KŒVNmA f≥ À B¿« ´
. …ŒØ w¥√ ‹ À |®I ∆Àe …ŒƒI |®I ü  ’Bße
∆Àe ∆B_QÀfiA ∆Àf_J®Õ AÃ√B_∑ ¡_»√G : Ω_Œ≥ À , ’B®∞_q B»√Àh_bNÕ AÃ√B∑ BòG À ¬BƒufiA ∆ÀfJ®Õ AÃ√Ã∏Õ …ŒƒI ≈ø î∑jrùA ∆G : ΩŒ≥ À
¬BƒufiA ∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ Bø ¡»√G : ΩŒ≥ À , —iÃvùA ´ ΩŒQB¿NªA œ« ∆BQÀfiA À —iÃvùA ΩŒQB¿NªA œ« ¬BƒufiA ∆HØ ∂jØ B¿»ƒŒI À ¬BƒufiA
. iAÀfªA …√ÿnÕ À …ªÃY iÀfÕ ∆B∏Ø , jVY OŒJªA À jVY Ah« : æÃ¥Õ À AjVY KvƒÕ ¡»ƒø fYAêA ∆B∑ ΩI
w_¥√ eÀiÀ ü oŒ_ª æB∏_q‚A ∆fl_Ø S_ªBRªA B_øC À •∞ºªA j«B£ ≤›a B¿»√Ã∏ºØ œ√BRªA À æÀfiA BøC : —j«B£  ÃUêA  h« ¢Ã¥m À
œ≥B_I B_øC À ,  ei _´ ≈_ø ¬›_∏ªA Ã_¨ª “ÕB∏Y ü ∆Ej¥ªA πºnù …MBØBƒø “»U ≈ø ΩI “¿∏á …z®I ÀC …÷Bße “IBVNmA ¬f®I ƒªA ”ºß
.  ÃUêA ≈ø  Ãy ØA Bø ©Œö ü eÃUÃø ë À —eBJ®ªA ∫jq ë ¬BƒufiA —eBJß ü æ›zªA ∫›ø ∆flØ  ÃUêA
À , π_ªg ”ºß ¬AÀfªA À PBJRªA eAjùA ∆G : ¬Ãv®ø √ ë À ∫jrªA ≈ß LBƒU‚A À eB®I‚A ƒªA æA¤m æB∏qG ≈ß LAÃÜA ü ΩŒ≥ À
‹G À œ∞àA ∫jrªA ≈ß •∞áA æA¤m eAjùA : ΩŒ≥ À , ïB®M …ºzØ ïG “UBZºª AiB»£G À …n∞ƒª B¿z« πªg j∑g (¬›nªB»Œºß) …√G ΩŒ≥
. Ah« œºÜA ∫jrªA ≈ß ∆Ã√Ãvø ’BŒJ√fiBØ
’B_¥I B_ “_øk‹ BQÀf_Y —ÃJƒºª “øk‹ B»√C B¿∑ “Œ√ÃvùA À “¿v®ªA gG æB∏q‚A —eBø …I ¡nZƒÕ ‹ …√flØ æÀfiA BøC , “Õei  ÃUÀ  h« À
∆Ã_¿ßlÕ ¡_»√C Ah_« ¡»IAÃ_U ü Ω_ufiA À , …ƒŒ®I πªhª B«’B¥I æDnÕ ∆C …ª \vÕ ¬ÀlºªA ∆B∏ù B»QÀfY æDnÕ ∆C ƒºª \vÕ ÃºØ
≈ø …yBØC Bø Xja ’œq ”ºß ’œrI ~BØC AgG …√BZJm A ∆C ”ƒ®ñ …yB∞NmA B¿ŒØ |Œ∞NnùA 曥NmA À |Œ∞ùA ≈ß |Œ∞ªA æBv∞√A
Ã_« B¿ß ¨NÕ ‹ ¡NY ’Bz≥ ’B¥I ÀC BQÀfY ’œrI …√BZJm ”z≥ AgG À πºô ‹ ≈û æA¤nºª ”ƒ®ø ‹ À |Œ∞NnùA πºø ü ©≥À À …∏ºø
±_ºNÖ ‹ “_yBØ‚A Ω_J≥ B_ BY ”_ºß “_Œ≥BI |Œ∞NnùA K√BU ≈ø “UBáA ∆HØ DÒa ë À “Œrø ‹ À —if≥ …Ø›a ”ºß µº®NÕ ‹ …√HØ …Œºß
B_¿ŒØ ’B_rÕ ‹ ∆B_∑ ∆G À ’B_rÕ B_ø ’B_rÕ ∆C …ª AieB≥ …√BZJm æAlÕ ‹ À B»ºJ≥ …Œºß ∆B∑ Bø ”ºß “yBØ‚A f®I ∂BI ïB®M …∏ºø À ›uC
ü ”_ƒ®ùA Ah_« ü æÃ_¥ªA Bƒ®J_qC f_≥ À π_ªg ¡»ØBØ ∆Af¥∞ªA iBQE ≈ø ‹ “UBáA iBQE ≈ø KºÒªA À æA¤nªA À , ¡NY ’Bz≥ …Ø›Ç ”z≥
. AiAjø “øf¥NùA SYBJùA
À B√B_n√G O_nª : Ω_÷B¥ªA æÃ¥ª ”ƒ®ø ›Ø , ›Ø “ÕiÀjzªA iÃøfiA BøC À PBÕiÀjzªA ´ ü ¡Œ¥NnÕ BòG o∞ƒªA ¡z« ∆flØ œ√BRªA BøC À
“ÕiÀj_zªA iÃ_øfiA ü ∆Àj_Õ ‹ ¡_« À “_UBáA iB»£G ü æÃ¥ªA Ah∑ À æB¿∏ªA œ∞√ fÕjÕ ∆C ‹G ¡»ºªA …n∞ƒª B¿z« “Œ«BùA œ∞√ fÕjÕ Ã«
. “UBY ’BŒJ√fiA ü “¿v®ªB∑ “øÃN A
# J_ƒUA À $ : …_ªÃ≥ Ω_º®Õ (¬›_nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG À , …JMAjø ”ºß A ´ ïG …UÃNªA À ∆Ã∑jªA ë œ∞àA ∫jrªA ∆flØ SªBRªA BøC À
…_UÃNªA À ∆Ã_∑jªA ≈_ß •∞áA ∆Àe œºÜA ∫jrªA œ« À ¬BƒufiA  h« —eBJß ≈ø eB®I‚A æDnÕ BòG Ã»Ø G # ≈ººyC ≈»√G $ …ªÃ¥I G
À …_UÃNªA µ_ºÒø —eB_J®ªBI eAj_ùA Ah_∑ À , …√BZJ_m A _´ …_ŒªG …_UÃNÕ B_ø Ω∑ ¡ƒvªBI eAjùA ∆C ”ßfÕ ∆C ‹G ¡»ºªA ïB®M A ´ ïG
. B»Œºß ΩŒªe ‹ ‘Ãße ë À PB∞Nª‹A
‹ À , î∑j_r¿ºª —j_∞¨ùA K_º ”_ºß …ªB¿N_qA S_ŒY ≈_ø # ¡ŒYi iÃ∞´ π√HØ œ√Bvß ≈ø À $ (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ü Aú∏rNmA ¡Q
. “Õ‡A # …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ wƒI ∫jrªBI —j∞¨ùA µº®NM
∆G $ : …_ªÃ¥I “®Õj_rªA  h_« ü πªg ©Øi BòG À “¥IBnªA ©÷AjrªA ü —j∞¨ùA l÷BU ∆B∑ ∫jrªA ∆C : æB∏q‚A ≈ß LAÃÜA ü ΩŒ≥ f≥ À
. …N®Õjq ü jøfiA …Œºß ∆B∑ Bø ”ºß …÷Bße ü ‘jU (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIHØ “Õ‡A # …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A
”_ºß ¬B_≥C À œ√B_vß ≈ø À eAjùA : ΩŒ≥ À , ≤Àhä fŒ≥ ¬›∏ªA œ∞Ø …NIÃM f®I …ª ¡ŒYi iÃ∞´ π√HØ œ√Bvß ≈ø À : eAjùA ∆G : ΩŒ≥ À
. …õjM À …ª j∞¨NØ fŒYÃNªA ïG ∫jrªA ≈ø …º¥ƒM ∆DI ¡ŒYi iÃ∞´ π√HØ ∫jrªA
∫j_rªA ”ºß “øB≥‚BI œ√Bvß ≈ø À ”ƒ®ùBØ LB¥®ªA “ºUB®ø ¬f®I “õjªA À BŒ√fªA ü ∫jrªA ”ºß nªA “õjªA À —j∞¨ùBI eAjùA : ΩŒ≥ À
‹ A ∆C ¡_º®Õ ∆C Ω_J≥ (¬›_nªB»Œºß) …ƒø πªg ∆B∑ À  j«B£ ”ºß ¬›∏ªA ∆G : ΩŒ≥ À , …ƒß LB¥®ªA aDNI …õiA À πªg …Œºß mBØ
¡_º®Õ ∆C K_UAêA ≈_ø oŒ_ª À œ®¿_nªA ΩŒªf_ªA B_»ƒø ©_ƒø BòG À ›¥ß —l÷BU ∫jrªA —j∞¨ø ∆fi πªg ꯎ w¥√ ‹ À , ∫jrªA j∞¨Õ
. ∫jrªA ∆Àe Bø “Œv®ùBI eAjùA : ΩŒ≥ À , fYAÀ ¬ÃÕ ü “Œ®¿nªA “ªefiA ©Œ¿Ä
”_ºß ΩŒªf_ªA Ω_I B_»Œºß Ω_Œªe ‹ ‘Ã_ße “¥IB_nªA ©÷Aj_rªA ü —j_∞¨ùA l÷B_U ∫jrªA ∆Ã∑ ‘Ãße ∆flØ æÀfiA BøC —fmBØ “IÃUC  h« À
π_◊ªÀC B_ƒMBÕFI AÃIh_∑ À AÀj_∞∑ ≈Õh_ªA À $ - “¥IB_nªA ©÷Aj_rªA æÀC ë À - : …ªÃ≥ ΩRñ (¬›nªB»Œºß) ¬eE A K Ba f¥Ø B»Ø›a
…_√G $ : …_ªÃ≥ “¥IB_nªA ©÷Aj_rªA jaE …N®Õjq À (¬›nªB»Œºß) \ŒnùA ≈ß ”∏Y À , 39 : —j¥JªA : # ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« iBƒªA LBZuC
À “_ƒÜA À “_øBŒ¥ªA PB_ÕE ü jIfNªA À , 72 : —f÷BùA : # iBv√C ≈ø îùB§ºª Bø À iBƒªA  AÀDø À “ƒÜA …Œºß A ¬jY f¥Ø BI ∫jrÕ ≈ø
‹G   _´ ÀC “ßB∞_rI …JYB_vª —B_å ‹ ∫j_rªA ∆C ü B∏_q ™f_Õ ‹ ∆Ej_¥ªA ü “_Œ∏ A ’BŒJ√fiA PAÃße ü À “ßB∞rªA PBÕE ü À iBƒªA
. PÃùA ΩJ≥ “IÃNªBI
®J_M ≈_¿Ø $ : …ªÃ≥ ü “ªeB®ùA fn∞Õ “IÃNªBI “Œv®ùA fŒŒ¥M ∆C ”ºß fŒ¥ø ´ ≈ø fŒŒ¥M “IÃNªBI “õjªA À —j∞¨ùA fŒŒ¥M ∆flØ œ√BRªA BøC À
. fYAÀ ≤j ≈ø fÕkC “ªeB®¿ºª ”¥JÕ ›Ø (¬›nªB»Œºß) …I µZºÕ À …®JM ≈û eÃ®Õ K÷BNªA œuB®ªA ∆HØ , G # œ√Bvß ≈ø À ø …√HØ
∆C ‹ xB_ß Ã_« B_¿ƒŒY …_ª A j_∞¨Õ ∆C œuB®ºª —j∞¨ùA Kº j«B£ ∆HØ j«B§ªA ≤›a LB∏MiA ≈ø B¿»ŒØ B¿ºØ ©IAjªA À SªBRªA BøC À
B_øC À , —j_a‡A ü ÀC B_¥ºÒø …NŒ_v®ø PB®JM ©Øi ∆BŒv®ªA —j∞¨ø j«B£ Ah∑ À “ßBÒªA ïG “Œv®ùA ≈ß “IÃNªBI …UÀja f®I …ª A j∞¨Õ
. ¡»∞ªA ≈ß fŒ®I jøDØ °¥Ø “ÕÃŒ√fªA “®JNªA ©Øi
∆C - ¬f_¥M B_¿∑ -  j_¿ß j_aAÀC ü Ã_« À (¬›_nªB»Œºß) Ω_ŒºàA ΩRø ”ºß ’A U‹A kÃè ±Œ∑ À ,  ÃUêA f®IC Ã»Ø oøBàA BøC À
A ∆gDN_nÕ ∆C ´ ≈ø —j∞¨ùA ¡ æDnÕ À î∑jr¿ºª …Ii fƒß ©∞rŒØ …º»U ”ºß –jè ¡Q “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA PBZyAÀ ≈ø ë Bø Ω»è
B_ø ∆B_ŒJI  ej_Õ ‹ À ›»U ¬›∏ªA èª ≈ø …J∏MiA Bø …ø›∑ ü …√BZJm A eiÃÕ ¡Q ∆Ã∏Õ ‹ Bû πªg ∆C  DJ√fi …√gDNmA ê À πªg ü
iB∞¨N_mA ∆B_∑ B_ø À $ : æB_≥ B_¿ŒØ “zŒ¿´ Ω∑ …NYBm ≈ß ©Øi À ∫jrùA …ŒIfi  iB∞¨NmA ≈ß …√BZJm ihNßA f≥ À , πªg ü µáA ë
. 114 : “IÃNªA : # …ƒø C M Àfß …√C …ª îJM B¿ºØ  BÕG B«fßÀ —fßÃø ≈ß ‹G …ŒIfi ¡Œ«AjIG
.  Bƒøf≥ Bø ïG ©UjÕ Bñ ij¥Õ ∆C ‹G ¡»ºªA , fŒ¥ø ´ ≈ø fŒŒ¥M ∫jrªA ∆Àe Bñ “Œv®ùA fŒŒ¥NØ peBnªA BøC À
≈_ß ïB_®M …§∞Y ”ƒ®ø ü æÃ¥ªA µŒ¥Ñ ¡ B¿«‚ Aî≥À B¿ŒØ Aî≥À f≥ À …vbºø B«B√eiÀC îNÕ‡A ΩÕg ü ∆Àjn∞ùA  j∑g Bø “ºö  h»Ø
. …øf¥M Bø ”ºß G # ø …√HØ ®JM ≈¿Ø $ : …ªÃ≥ ™j∞M ”ƒ®ø À , ∫jrªA
$ æÃ_®∞ø Ω_ÕÀDM ü # _Õig ≈_ø $ “_Õ‡A j_aE ïG # ¬j_ A πNŒI fƒß ™ik –g ´ eAÃI Õig ≈ø Oƒ∏mC œ√G BƒIi $ : ïB®M …ªÃ≥
∆Àe e‹ÀfiA ≈ø …ª fªÃŒm ≈ø À ΩŒßB G …ƒIA …NÕig |®JI (¬›nªB»Œºß)  eAjø À # |Œ®JNºª …ŒØ # ≈ø $ À  fnø eBm ÀC # Oƒ∏mC
. # —›vªA AÿŒ¥Œª BƒIi $ f®I : …ªÃ≥ ΩŒªfI  fYÀ ΩŒßB G
“_ÕjVY B_yiC …_√Ã∏ª ™il_Õ ∆fi …NŒY›_u ¬f_ß ”ºß - ΩŒ≥ B¿∑ - æfÕ …√fi ≠ºIC À f∑E ë À ™ÀilùA ´ ™ik –g ¨I eAjùA À
. # XÃß –g ´ B√Ej≥ $ : …ªÃ¥∑ Ah« À ™ilºª “áBvªA eAÃùA ≈ß “ŒªBa “Œºøi
B®ÕjrM “øjáA ≈ø …ª A Ω®U Bø ë Bøjä …√Ã∑ À , …MeBJß Ã« À ïB®M …ª ‹G \ºvÕ ‹ ~j¨ª Jø …√fi …√BZJm A ïG OŒJªA “Jn√ À
. # Oƒ∏mC $ …ªÃ¥I µº®Nø # ¬j A πNŒI fƒß $ …ªÃ≥ ßC ≤j§ªA À
…_√C ≈_ø  Bƒøf_≥ B_ø ”_ºß f«B_rªA ≈_ø # ¬j_ A - …ªÃ≥ ïG - Oƒ∏mC œ√G BƒIi $ : …ªÃ≥ ßC (¬›nªB»Œºß) …÷Bße ≈ø “º¿ÜA  h« À
BzÕC …Œºß f«BrªA ≈ø ∆C B¿∑ B«Àj¿ß À “∏ø —fºI pBƒªA ”ƒI À “J®∏ªA ”ƒI Bø f®I  j¿ß jaAÀC ü ’BßfªA Ah»I Bße BòG (¬›nªB»Œºß)
. # ∂BZmG À ΩŒßB G ∏ªA ”ºß œª K«À –hªA f¿áA $ : …ªÃ≥
B_ße B_òG …_√C if¥Õ Ω÷BnªA ∆D∑ ? f®I …ƒJÕ À  fƒß Õig ≈ø Oƒ∏mC æB≥ À BNŒI  B ±Œ∑ : æB¥ŒØ Ω∏rNnÕ Bñi Bø ©ØfƒÕ πªhI À
. OJ√ ‹ À B»I oŒ√C ‹ ’Aj∞≥ ByiC O√B∑ À “∏ø ~iC ïG …øC À ΩŒßB HI ”MC ¬ÃÕ …I
ÀC ±_÷AÃÒªA |_®I …_Ija B_òG À π_ªg ΩJ≥ ∆B∑ OŒJªA ∆DI ÀC BNŒI ∫Bƒ« JŒm …√C A …¿ºß Bñ ¡º®Õ ∆B∑ …√DI …®Øe ïG “UBY ‹ À
Ah_« ”_ºß æB∏_q‚A ≈_ø …_UÃNÕ B_ø B_¿»I ©Øf_ƒÕ ±Œ∏Ø æB∏q‚A Ah« B¿»I ©Øf√A AgG –j®q OŒª À ∆BØÃÒªA ü ’B¿nªA ïG A …®Øi
. # ∂BZmG À ΩŒßB G ∏ªA ”ºß œª K«À $ : …ªÃ≥ j«B£ À BƒøE fºJªA Ah« Ω®UA Li …ªÃ≥ j«B£ ïG jÕf¥NªA
B_ø À # ™ik –g _´ eAÃ_I $ : …_ªÃ≥ ≈ø ¬f¥M Bø ¬B¿z√BI ë À , ∫Bƒ« ¡»√B∏mG ≈ø …yj¨ª ∆BŒI # —›vªA AÿŒ¥Œª BƒIi $ : …ªÃ≥ À
™ik –g _´ BÕeAÀ iBNaA BòG (¬›nªB»Œºß) …√C fŒ∞Õ # PAj¿RªA ≈ø ¡»≥kiA À ¡»ŒªG –ûM pBƒªA ≈ø —f◊ØC Ω®UBØ $ : …ªÃ≥ ≈ø …J¥®Õ
A —eB_Jß ü AÃ_zZ¿NŒª “ƒ∏_nªA ≈ø BŒªBa æfN®ø ’Aë À “V»I –g jVq À —jza –g PBJ√ À Lhß ’Bø ≈ø —BŒáA “®NøC ≈ø ælßC
. BŒ√fªA Ω´AÃq ¡»º¨rÕ ∆C ´ ≈ø
ïG WáB_I ÀC ¡_»®ø “ƒ∑B_nùBI ¡»Œ_ªG Ω_Œó À ≈_Ñ –C ¢Ã¥_nªA ”ƒ®ñ –à A ≈ø G # ¡»ŒªG –ûM pBƒªA ≈ø —f◊ØC Ω®UBØ $ : …ªÃ≥ À
. ∆Àj∏rÕ ¡»º®ª —iBÉ ¡»ŒªG Ω¥ƒªBI , PAj¿RªA ≈ø ¡»≥kiA À , ¡»I AÃn√DŒØ OŒJªA
‹ À ~ifiA ü ’œ_q A ”_ºß ”_∞ë B_ø À $ : …ªÃ≥ À , j«B£  Bƒ®ø “Õ‡A jaE ïG # ≈º®√ Bø À œ∞é Bø ¡º®M π√G BƒIi $ : ïB®M …ªÃ≥
—iB_q‚A …_»UÀ PB∞NªA # A ”ºß $ : …ªÃ≥ œ∞Ø æÀfiA ”ºß À , ïB®M …ø›∑ ≈ø ÀC (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ¬›∑ ¬Bó ≈ø # ’B¿nªA ü
∆C f_®JÕ ‹ À , ’B¿_nªA ü ‹ À ~ifiA ü ’œq …Œºß ”∞ë Bø –hªA A π√fi ≈º®√ Bø À œ∞é Bø ¡º®M π√G : ΩŒ≥ …√D∑ ¡∏áA “ºß ïG
. πªg ¡»ØBØ …Ø›Ç ~ifiA À BƒnY ≈ß K÷B´ BƒŒºß œ∞a ë Bø ’B¿nªBI eAjùA ∆C ΩŒº®NªA Ah« ≈ø eB∞NnÕ
…_÷Bße PAj_¥Ø î_I “_y ®ùA “º¿ÜB∑ # ’BßfªA ©Œ¿nª œIi ∆G ∂BZmG À ΩŒßB G ∏ªA ”ºß œª K«À –hªA f¿áA $ : ïB®M …ªÃ≥
…_ƒß ©_Ò¥√A B_ø f_®I B¿»_ºRø îáB_u ≈Õf_ªÀ …_ª K_«À gG …Œºß A “¿®√ ¡Œ§ß “ŒßefiA ≈ø  eiÀC Bø ≈¿y ü  j∑hM  eAjÕG ïG  Bße
”_ºß …_Œºß ”_ƒQC À B_¿»J«À B_ø ”_ºß A f_¿ZØ fªÃºª …÷Bße “IBVNmBI …ª B¿»J«À BòG …√C À , ΩnƒªA iû£ ïG “Õe¤ùA “ÕeB®ªA LBJmfiA
. πªg ü …÷Bße “IBVNmA
_§√ …√BZJ_m A ïG —›_vªA …_NøB≥G eBƒN_mA ü # ¬›_∏ªA ’B_ße Ω_J¥M À B_ƒIi Õig ≈ø À —›vªA ¡Œ¥ø º®UA Li $ : ïB®M …ªÃ≥
À –f_vNªBI f_J®ªA ïG “J_n√ B_ ∆C B_¿∑ “Œ_rùA À ∆g‚BI ïB®M …ŒªG “Jn√ —›vªA “øB≥‚ ∆HØ ¬BƒufiA fJ®Õ ∆C …IBƒUG eBƒNmA ü ¬›∏ªA
. …ŒØ ¬›∏ªA jø f≥ À Ω¿®ªA
# ¬Bƒ_ufiA f_J®√ ∆C _I À J_ƒUA À $ : ‹ÀC …ªÃ≥ “¥Œ¥áA ü K¥®Õ À …NÕig À (¬›nªB»Œºß) ë …ŒØ ∫ rÕ ’Bße œ√BQ —j¥∞ªA  h« À
. # îƒø¤¿ºª À –fªAê À œª j∞´A BƒIi $ : …ŒØ ∫ rùA SªBRªA  ⁄Bße …I µZºÕ B¿∑
…_IúÒø ∆fi # œ_ª j_∞´A $ # —›_vªA ¡Œ_¥ø _º®UA À $ # JƒUA À $ : æB≥ gG   ´ ≈ß T›RªA PAj¥∞ªA ©Œö ü …n∞√ ejØC f≥ À
A  B∏Y B¿∑ jaE ©yÃø ü À 84 : ’Aj®rªA : # ≈Õja‡A ü ∂fu ∆Bnª œª Ω®UA À $ : jaE ©yÃø ü æB≥ B¿∑ …I …NÕig ∂Ãá
. 124 : —j¥JªA : # Õig ≈ø À æB≥ BøBøG pBƒºª πºßBU œ√G æB≥ ≈»óDØ PB¿º∏I …Ii ¡Œ«AjIG ”ºNIA gG À $ : …ªÃ¥I
‹ ¡»_z®I …_ŒƒJI eAj_ùA ∆C ¬f_¥M f_¥Ø # _Õig ≈ø À —›vªA ¡Œ¥ø º®UA $ Bƒ«B« À # I À JƒUA À $ ïÀfiA —j¥∞ªA ü …ªÃ≥ BøC À
. ∆BMj¥∞ªA µIBÒNNØ ¡»®Œö
f_Œ∑DM À iAj_uG À `B_áG ’Bßf_ªA Ω_J¥M æA¤_m ∆HØ # ’Bße ΩJ¥M À BƒIi $ : …ªÃ¥I —j¥∞ªA  h« ü  ’Bße f∑C …√C îMj¥∞ªA µIBÒM ≈ø À
À $ : …_ªÃ¥I , ’Bßf_ªA ≈_ø B_»ŒØ Bù “¥Œ¥áA ü fŒ∑DM # pBƒªA ≈ø A R∑ ≈ººyC ≈»√G Li $ : …ªÃ¥I , ïÀfiA —j¥∞ªA ü ΩŒº®NªA ∆C B¿∑
. G # JƒUA
ü …_÷Bße ≈_ø j∑g Bø jaE ë À -  ’Bße (¬›nªB»Œºß) ¡Na # LBnáA ¬Ã¥Õ ¬ÃÕ îƒø¤¿ºª À –fªAê À œª j∞´A BƒIi $ : ïB®M …ªÃ≥
Li $ : ∆Ej¥ªA ü j∑g Bû (¬›nªB»Œºß) `Ã√ …I Bße Bø jaE …JrÕ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ îƒø¤¿ºª —j∞¨ùA KºÒI - ¬f¥M B¿∑ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA
. 28 : `Ã√ : # PBƒø¤ùA À îƒø¤¿ºª À Bƒø¤ø ŒI Ωae ≈ù À –fªAê À œª j∞´A
”_ºß Ã_« À …_ÕfªAê j∞¨N_nÕ - ‘jM B¿∑ - (¬›nªB»Œºß) …√HØ …Jºvª ∫jrùA ikE fªÀ ≈∏Õ (¬›nªB»Œºß) …√C ”ºß ΩŒªe “Õ‡A ü À
π_Œºß ¬›_m æB_≥ $ : ïB_®M æB_≥  BÕG  fßÀ —fßÃø ≈ß …ª j∞¨NmA Bø f®I  f»ß Ω÷AÀC ü ikE ≈ø C M f≥ À $  f»ß jaE ü À ∏ªA
∆B_∑ B_ø À $ : æB_≥ À , 86 : ’Aj®_rªA : # îªB_zªA ≈_ø ∆B_∑ …_√G œ_Ifi j_∞´A À $ : æB≥ À , 47 : ¡Õjø : # œIi πª j∞¨NmDm
ü æÃ_¥ªA ΩŒ_v∞M ¬f_¥M f_≥ À 114 : “_IÃNªA : # …_ƒø C _M Àfß …√C …ª îJM B¿ºØ  BÕG B«fßÀ —fßÃø ≈ß ‹G …ŒIfi ¡Œ«AjIG iB∞¨NmA
. LBN∏ªA ≈ø ©IBnªA ’lÜA ü ¬B®√fiA —iÃm ü (¬›nªB»Œºß) …vv≥
B_ñ …_n∞√ ïG ±ŒyC B¿ŒØ “ÕBƒ®ªA À # BƒIi $ À # Li $ •∞ºI …ŒØ –hªA ij∏ùA ’AfƒªA ≤›NaA (¬›nªB»Œºß) …÷Bße ü Bø ±ŒÒª ≈ø À
. PB∑ rùA ïG   ´ À …n∞√ ïG ±ŒyC B¿ŒØ À , “øBø‚A À “¥JnªA ≈ø …n∞ƒI wNë

œ÷AÀi SÅ
≈_ø j_∞ƒªA “N_nªA  B_MC B_ù (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ∆C : K_ªB œ_IC ≈_I ΩŒ¥ß ≈ß Ω÷‹fªA ü ¡Œ®√ ÃIC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
Cj_¥Ø …_ŒªG œ_YÀC B_ø ¡»Œ_ºß ~j®Õ ∆C  ÃªDnØ …ƒÕe ”ºß —ikA¤ùA À …MeBJß ïG À A ïG ¡«BßfØ “J¥®ªA —jö fƒß ¡»ŒªG oºU iBv√fiA
¬Ã_¥ªA ∂j_Ø —iÃnªA jaE ïG # ¬BƒufiA fJ®√ ∆C I À JƒUA À - BƒøE fºJªA Ah« Ω®UA Li ¡Œ«AjIG æB≥ gG À $ : ¡Œ«AjIG —iÃm ≈ø
.  ÃIBUC À Aî Bø …ƒø Aî îY AÃNJaC À
? ¡∏ƒø ∫AfØ Oº®U : Oº¥Ø OŒJªA Ω«C Bƒø Ã»Ø BƒJYC ≈ø : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß —fŒJß œIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. # ø …√HØ ®JM ≈¿Ø $ : (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG æÃ≥ ë À A æÃ≥ O® Bø C A À Bƒø : æB≥
O_ŒJªA Ω«C ¡∏ƒø : æB≥ OŒJªA Ω«C Bƒø Ã»Ø \ºuC À ¡∏ƒø A ”¥MA ≈ø : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA f¿ä ≈ß , …ŒØ À
≈_ø A À –G æB_≥ ? f_¿ä æE ≈_ø : …ª Oº≥ : fÕlÕ ≈I j¿ß æB≥ # ø …√HØ ®JM ≈¿Ø $ : ¡Œ«AjIG B»ŒØ æB≥ OŒJªA Ω«C Bƒø : æB≥ ?
®JM ≈¿Ø $ : ¡Œ«AjIG æÃ≥ À #  Ã®JMA ≈Õhºª - ¡Œ«AjIHI pBƒªA ïÀC ∆G $ : ïB®M A æÃ≥ ©¿nM Bø C ¡»n∞√C ≈ø A À –G f¿ä æE
. ? # ø …√HØ
¡_»√C À , ¬BƒufiA fJ®√ ∆C I À JƒUA À : ¡Œ«AjIG ’Bße jQG °≥ B¿ƒu AÀfJ®Õ ΩŒßB G I ∆C PBÕAÀjªA |®I ü eiÀ f≥ À : æÃ≥C
. µIBnªA ∆BŒJªA ü …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À , “ßÃyÃø “ÕAÀjªA ∆C j«B§ªA À A fƒß B√⁄B®∞q ’‹¤« : AêB≥ BòG
¡Œ«Aj_IG B_ße B_¿ºØ îÒnºØ ~iC ≈ø ∆eifiA ü O√B∑ ±÷BÒªA ~iC ∆C “uBàA À “øB®ªA ∂j ≈ø PBÕAÀjªA |®I ü eiÀ Bø Ah∑ À
¡_Q ¢AÃ_qC “®J_m O_ŒJªA ”_ºß O_ØBÒØ “_∏ø ïG B_»IA I PiB_nØ B»I A jøC # PAj¿RªA ≈ø ¡»≥kiA À $ : …ªÃ¥I …ŒƒJª (¬›nªB»Œºß)
. ∆‡A ±÷BÒªA SŒY Pj¥NmA
 h_« ∆C ”_ºß “ºmjùA À “∞Œ®zªA PBÕAÀjªA  h« æBRøC …MÃJRª œ∞∏Õ ‹ ≈∏ª kBVß‚A µÕj ≈ø …n∞√ ü ™Ã≥êA ≈∏û ∆B∑ ∆G À Ah« À
B_»ŒªG _qfi —j«B_JªA —l_V®ùA À “_JŒV®ªA “_¿Œ§®ªA “_Õ‡A  h_« ΩRø …ª ïB®M …NIBVNmA À ’BßfªA Ah« ∆iB≥ ê À ∆BƒNø‹A ¬B¥ø ü PBÕ‡A
. ∆BƒNø›ª AfÕlø
. ¡ºßC A À
Ω_ŒßB G : ®Õ # –fªÃª À œª j∞´A Li $ Cj¥Õ ∆B∑ …√C : (¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC ≈ß  j∑g ≈¿ß lÕjY ≈ß , œqBŒ®ªA “ºmjø ü À
f_ªAÀ j_∞∑ ”ºß “ŒƒJø —’Aj¥ªA ∆C “ÕAÀjªA  h« j«B£ À …ºRø : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß jIBU ≈ß ‘jafiA …Nºmjø ü À , ∂BZmG À
. B¿»I DJ®Õ ‹ ∆BN∞Œ®y ∆BNÕAÀjªA À ¡Œ«AjIG
¡Ê »¯ Œ_ÚªḠ fÌ _‰MjÊ Õ‰ ‹ ¡Ê »¯ _ÍmÀÂ’i ”_Í®ƒÍ¥Ù ø î
‰ _Í®ÒÍ »Ê ø (42)j _vÊIfiÚ A …Í _ŒÍØ w‰br‰M ¬ÊÃŒ‰ªÍ ¡Ê «Â j a ¤‰ Õ B‰¿√ÏḠ ∆‰ ÿºÍ §ªA ÂΩ¿‰ ®Ê Õ‰ BϿ߉ ›
ı ∞Í ´Ú …‰ º̇ªA í
Ï nÊZM‰ ‹ À‰
©_ÍJNÏ√‰ À‰ π_‰MÉ ßÊ e‰ K_Íå K_Õj̄Ú≥ Ω‰UCÚ ïḠ B‰√jÊ a CÚ B‰ƒIÏi‰ AÿºÚ £ ≈‰ ÕÍhª̇A ÂæÃÛ¥Œ‰ØÚ LA‰h®‰ ªÙA ¡¯»ŒÍMDÙ Õ‰ ¬‰ ÃÊ Õ‰ pBσªA īÍh√ÚC À‰ (43)Ë’A‰Ã«‰ ¡Ê »Â M‰f◊ÍØÙ CÚ À‰ ¡Ê »Â ØÛ jÊ
¡Ê »¯ IÍ B‰ƒºÙ ®‰ ØÚ ±ÊŒ∑Ú ¡Ê ∏Úª î
‰ J‰M‰ À‰ ¡Ê »Â nÛ∞√ÚC AÿºÚ £ ≈‰ ÕÍhª̇A ≈¯ ∏n‰ø ”Ø ¡Ê ÂNƒÚ∏m À‰ (44)æA‰Àk‰ ≈ø ¡∏ªÚ B‰ø Ω JÊ ≥Ú ≈ø ¡ÂN¿Ê nÙ≥CÚ AÃÂ√Ã∏‰M ¡Ê ªÚ À‰ CÚ Ω‰ mÌjªA
±_ͺãÙ …‰ _º̇ªA í
Ï nÙÑ ›ØÚ (46)æ B‰JÜ
ÙÍ A … ƒÊ øÍ æ‰ ÀÂlNͪ ¡Ê «Â j ∏‰ø ∆‰ B∑ ∆Ḡ À‰ Ê¡«Â j ∏Ù ø‰ …Í º̇ªA f‰ ƒÍß À‰ ¡Ê «Â j‰ ∏‰ø AÀÂj∏Ú ø‰ fÊ ≥Ú À‰ (45)æ‰ B‰RøÊ fiÚ A ¡Â ∏Û ªÚ B‰ƒIÊj‰ y À‰
‘‰j_‰M À‰ (48)īB_Ï»¥Ú ªÙA fÍ _ÍYÉ ªÙA …Í _º̇ª AÀÂkj‰ _‰I À‰ P‰Ã¿‰ _nªA À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ‰ _Ú´ ~ÊifiÚ A ÂæfÏ _‰JM ¬‰ ÃÊ _‰Õ (47)¬B_Ú¥NÍ√A ÀÂg Ël_Õl̄‰ß …‰ _º̇ªA ∆Ï Ḡ … ºÚ mÂi  Í fÍ ßÊ À‰
∆Ï Ḡ O‰J_nÚ∑ B_Ïø o_Ù∞√‰ ΩÏ _∑ … º̇ªA ‘l̄ÊVŒ‰ªÍ (50)i BσªA ¡Â »Â «‰ ÃÂUÀ ”rʨM‰ À‰ ∆A‰jÒÍ ≥Ú ≈ø ¡Â»ºÛ ŒÍIA‰jm (49)eÍ BÚ∞uÚfiA ”Ø î
‰ √ÍjÏ ¥Ú øÌ h◊‰øÃÊ Õ‰ î
‰ øÍ j̄ÊV¿Â ªÙA
(52)K
Í J‰ªÙfiÚ A AÃÛªÀÛC j‰ ∑˙ hÏ Œ‰ªÍ À‰ ËfYÍ À‰ Ë…ªÚḠ É « B‰¿√ÏCÚ AÿºÚ ®Ê Œ‰ªÍ À‰ …Í IÍ AÀÂih‰ ƒÂŒªÍ À‰ p
¯ Bσº˛ª Ë≠ºÚ I‰ A‰h«‰ (51)L
Í BnÍZªÙA ©Â Õj̄m …‰ º̇ªA
∆BŒI
’B∞®_y ¬B_«ÀC ïG µJ_nÕ B_ñi B_ø ©Øf_I …_√BŒI ¡N_a f_Œ¿áA lÕl®ªA …√C Bñ … Aju ïG Bße À “¥IBnªA PBÕ‡A ü …√BZJm jrI À ih√C Bù
îùB_§ªA ’‹¤_« æBI B¿Ø fŒõ lÕlß Li ∆fª ≈ø “ÕÃJ√ —Ãße —ÃßfªA  h« O√B∑ À j∑g Bø ”ºß ∆B∑ ê jøfiA ∆C ≈ø pBƒªA ≈ø æÃ¥®ªA
…√ú¿®Õ B¿ß “º∞´ ü ë C ?  jøC ≈ß î∞ªBbùA …MÃße ≈ß î∞ºbNùA ¡VºÕ ‹ À ¡»¿º§I îùB§ªA haDÕ ‹ …ªBI Bø À ? AÀ’Bq Bñ ∆îN¿NÕ
. ?  fßÃI œ∞Õ ‹ ¡Q jvƒªBI ¡«f®Õ …ºmi  fßÀ ±ºã ë ¬C
B_òG ΩI ¬B¥N√A Àg lÕlß À ∆Àj∏ô Bñ ¡Œºß ïB®M ë À ? ±Œ∑ …ºmi  fßÀ ±ºã ‹ À ∆ÃùB§ªA Ω¿®Õ B¿ß ΩØB¨I oŒª …√C ïB®M LBUDØ
. ’AlÜA ¬ÃÕ Ã« À fÕfq ¬ÃŒª ¡«ja¤Õ
. îyBùA ¡øfiA haC B¿∑ BŒ√fªA ü ¡»IÃ√hI ¡«haC Bñi ïB®M …√C ”ºß
“_®øBU “_ÕE œ_« À # LB_JªfiA AÃ_ªÀC j∑h_Œª À f_YAÀ …_ªG Ã_« BòC Aÿº®Œª À …I AÀihƒŒª À pBƒºª Æ›I Ah« $ : …ªÃ¥I —iÃnªA ¡Na ¡Q
. A ’Bq ∆G …√BŒI ’œVŒm B¿∑ —iÃnªA ~j¨ª
À , …_ƒ∞U ≤jÒÕ ‹ SŒÅ ≈∏m –C  jvI wbq : æB¥Õ îNÕ‡A jaE ïG # ∆ÃùB§ªA Ω¿®Õ B¿ß ›ØB´ A ínÑ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
–C ¡»Øj ¡»ŒªG fMjÕ ‹ : …ªÃ≥ À , …®Øi AgG …mCi ©ƒ≥C : æB¥Õ À , ”ƒ®ñ ©Ò«C À ©Ò« À …®Øi –C …¥ƒß LÃu AgG ©Ò»ø ®I : æB¥Õ
ÀC ±_≥ÃùA —frª IfNªA À Ω¥®NªA ≈ß “ŒªBa ¡»Iú≥ –C ’Aë ¡»Mf◊ØC À : …ªÃ≥ À , …√Àf«BrÕ Bø æë ≈ø AÃØjÒÕ ∆C ”ºß ∆Àif¥Õ ‹
. “º÷Ak B»√C
~ifiA ü ¡«eB_nØG À sŒ®ªA ü ¡»ØAjMG À ¡»®Nó ≈ø f«BrM Bñ ∆ÃùB§ªA ’‹¤« Ω¿®Õ B¿ß ›ØB´ …ƒƒ§M ‹ À A ínÑ ‹ À : ”ƒ®ùA À
∆Àif_¥Õ ‹ ¡»_mÀ’jª ∆Ã_®ØAi ¡»≥B_ƒßfi ∆ÀeB_ø ¡»√C æBáA À ≤jÒM ›Ø ¡«iBvIC …ŒØ ≈∏nÕ ¬ÃÕ ïG ¡»IB¥ß ja¤Õ À A ¡»º»ô BòG
. ¡« ¨ª “Õl®M À îùB§ºª iAh√G “Õ‡A ü À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ æë —fq ≈ø IfM À ΩŒÑ Ω∑ ≈ß “ŒªBa “qëfø ¡»Iú≥ À ¡»Øj ei ”ºß
. “Õ‡A jaE ïG # LAh®ªA ¡»ŒMDÕ ¬ÃÕ pBƒªA ih√C À $ : ïB®M …ªÃ≥
¬Ã_Õ æAÃ_«C ≈ø A fßC Bñ iAh√G îN¥IBnªA îNÕ‡A ü iAh√‚A ∆C : B¿«AfYG : îN»U ≈ø ∂jØ ≈ÕiAh√‚A îI À iAh√G f®I iAh√G “Õ‡A ü
$ : …_ªÃ≥ …_Œºß ΩŒªf_ªA ≈ø À BŒ√fªA ü æBv◊Nm‹A LAh®I iAh√G Ã»Ø B«ÃºNÕ Bø À “Õ‡A  h« ü –hªA BøC À , …ŒØ LAh®ªA ¡ŒªC À “øBŒ¥ªA
. G # KÕj≥ ΩUC ïG B√jaC BƒIi Aÿº£ ≈ÕhªA æÃ¥ŒØ
∆C ∆Àj_aE  j_∑g Bø Ah∑ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« LAh®ªA …ŒØ ¡»ŒMDÕ –hªA ¬ÃŒªA Ah»I eAjùA ∆C ¡»z®I  j∑g Bù …UÀ ‹ ∆C j»§Õ πªhI À
. PÃùA ¬ÃÕ …I eAjùA
iAh_√G Ã_»Ø œ√B_RªA iAh_√‚A B_øC À “_øC ≈_ø B_£ ej_Ø ‹ À “_ùB£ “øC ≈ß …ª ≤iBu ‹ œ®Ò≥ LAh®I iAh√G æÀfiA iAh√‚A ∆C : “Œ√BRªA À
$ : æÃ_¥Õ ¡Q # pBƒªA ih√C À $ : ‹ÀC æÃ¥Õ ïB®M …√C ‘jM πªhª À , …ƒß ≤ju BñjØ ej∞ªA BøC À “ùB£ “øC ≈ß ≤Àjvø ´ LAh®I
À Bƒº_mi œ_Vƒ√ ¡_Q $ : ïB_®M æB_≥ îƒø¤ùA KŒvÕ ‹ æBv◊Nm‹A LAhß ∆fi pBƒªA –C ∆êåŒØ : Ω¥Õ À G # Aÿº£ ≈ÕhªA æÃ¥ŒØ
‹ “_øfiA œùB_£ ≈ø “∞÷B ¡« À ¡»ºUC æúŠ“ùB§ªA “øfiA KŒvÕ BòG À 103 : o√ÃÕ : # îƒø¤ùA Wƒ√ BƒŒºß B¥Y πªh∑ AÃøE ≈ÕhªA
. B«eAjØC ©Œö
¬f_¥M f_≥ À , ¡»ƒ_ø îùB§ªA jIAe ©Ò¥Õ –hªA æBv◊Nm‹A LAh®I pBƒºª iAh√G # LAh®ªA ¡»ŒMDÕ ¬ÃÕ pBƒªA ih√C À $ : …ªÃ¥Ø “º¿ÜBI À
Ah_« ij_∏M f_≥ À “_Õf¿ A “_øfiA  h_« ”_NY ¡ Ã_mi îI À ¡»ƒŒI ’Bz≥ ¡øfiA ”ºß LÃN∏ø πªg ∆C   ´ À o√ÃÕ —iÃm n∞M ü
. …ø›∑ ≈ø ©yAÃø —fß ü ïB®M …ƒø fŒßêA
“_øfiA À “øBß —ÃßfªA ∆HØ …√BZJm A ‹G h◊øÃÕ B»Œºß fJ®Õ ‹ À ¡º§ªA À ∫jrªA —iAh≥ ≈ø …ŒØ ~ifiA A j»ÒÕ –hªA ¬ÃŒªA ë Ah« À
≈_ø iÃ_IlªA ü B_ƒJN∑ f_¥ª À $ : ïB®M æB≥ , …º∑ ≈ÕfªA ∆Ã∏Õ À ∆Ãø¤ùA ‹G ¡»ƒø µJÕ ∫jrªA ¡»ƒß A Bä AgHØ ~ifiA Ω«C ¡«
. # ∆ÃáBvªA –eBJß B»QjÕ ~ifiA ∆C j∑hªA f®I
: …_ªÃ≥ ∆H_Ø …_ŒØBƒÕ “¥IBnªA “Õ‡A ü jv¥ªA ∆C æBv◊Nm‹A LAhß “Õ‡A ü LAh®ªBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß eiÀC B¿ß LAÃÜA j»§Õ ¬f¥M Bû À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ü ¡»IB¥ß À ¡«haC jv¥Õ # iBvIfiA …ŒØ wbrM ¬ÃŒª ¡«ja¤Õ BòG $
≈_ø f_YC …_ƒß ±_ºbNÕ ‹ À ≤iB_u ¡»ƒ_ß …Øj_vÕ ‹ –h_ªA LAh_®ªA Ã_« îN¥IBnªA îNÕ‡A ü …I ihƒùA LAh®ªA ∆C OØjß Bù πªg À
. BŒ√fªA ü LAh®ªA ≈ø jaE ™Ã√ eÃUÀ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ü  iBvçA üBƒÕ ‹ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAhß ü iÃv¥ø ë À îùB§ªA
. …ŒªG B√jqC B¿∑ “øfiA  h»I LAh®ªA æÀl√ ”ºß “ªAfªA — R∏ªA PBÕ‡A …Œºß æfÕ Bø ©Øfª ~ ®ùA  fÕjÕ Bø ”ºß ê jv¥ªA ∆C ”ºß
‹ À B_»ŒØ ∂BŒ_nªA …_ŒÒ®Õ B_¿ß f_ŒªA ©_Øi À B_«iû£ ≈ß PBÕ‡A ≤ju KUÃÕ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAhß ”ºß “Õ‡A ü LAh®ªA Ωõ ∆C ”ºß
. …ª ÆBnø
≈Õh_ªA ¡_« À pB_ƒªA ≈_ø ∆ÃùB_§ªA …_I eAj_ùA # ΩmjªA ©JN√ À πMÃße Kå KÕj≥ ΩUC ïG B√jaC BƒIi Aÿº£ ≈ÕhªA æÃ¥ŒØ $ : …ªÃ≥ À
¡«j_¿ß ïG ≤B_zM — v≥ —fñ æB»¿Nm‹A # KÕj≥ ΩUC ïG B√jaC $ : ¡ Ã¥I ¡«eAjø À , ¡«BÒbNÕ ‹ À ΩuDNnùA LAh®ªA ¡«haDÕ
. # ΩmjªA ©JN√ À πMÃße Kå $ : ¡ Ã≥ …Œºß ΩŒªfªA À ¡»¿º§I  ÃMÃØ Bø …ŒØ AÃ∑iAfNÕ ”NY BŒ√fªA ü
∆C π_ªg ”_zN¥ø ∆B_∑ À Aj«B_£ “_øfiA  h_« œùB£ æBY ±vM “Õ‡A ∆C ©ø ΩmjªA ©JN√ À $ : ¡ Ã≥ ü ©¿ÜA •∞ºI ΩmjªBI J®NªA À
π_ªg xBvNaA ´ ≈ø B»Õj∏ƒø îI À “ªBmjªA îI ’Bz¥ªA LAh®ªA Ah« æÀl√ ü ∫›ùA ∆C ”ºß “ª‹fºª ë BòG æÃmjªA ©JN√ À : æB¥Õ
47 : o√ÃÕ : # ∆ÿº§Õ ‹ ¡« À °n¥ªBI ¡»ƒŒI œz≥ ¡ Ãmi ’BU AgHØ æÃmi “øC Ω∏ª À $ : …ªÃ≥  fŒ∞Õ B¿∑ æÃmi ∆Àe æÃmjI
.
…_I æf_Œª …NØAj_q “_»U ≈ø ±Õjq jøDI ¬›∏ªA ü ¡∏áA µŒº®M ¬Bn≥‚A # æAÀk ≈ø ¡∏ª Bø ΩJ≥ ≈ø ¡N¿n≥C AÃ√Ã∏M À C $ : …ªÃ≥ À
j_øfiA ∆G –j¿®ª À Ah∏ª Ah∑ ∆G A À : BƒªÃ¥∑ …I ¡n¥ùA ≤jq πªhI K«gfi …ø›∑ ü ¡n≥C f≥ À ¡º∏NùA Lh∑ ê gG …≥fu ”ºß
. fŒ∑DNªA LBJmC ‘Ã≥C ¡n¥ªA f®Õ À , Ah∑ ”ºß
. fÕe ºª “ºIB≥ ´ “økBU —iÃu ü ¬›∏ªA eAjÕG ≈ß “ÕBƒ∑ “Õ‡A ü ¬Bn≥‚A ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ ‹ À
¡_∏√C À æAÀk ≈_ø ¡_∏ª Bø LAh®ªA æÀl√ ΩJ≥ ≈ø ¡N¿n≥C AÃ√Ã∏M C : BNŒ∏JM À BbŒIÃM ¡ æB¥Õ ”ƒ®ùA À æÃ¥ªA jÕf¥M ”ºß ¬›∏ªA À
. KÕj≥ ΩUC ïG ∆ú»¿NnM ¡∏ª B¿Ø TeAÃáA ”ºß —jÒŒnø —fªBa “øC ™BØfªA Ω÷BmÀ À —ÃÒnªA À —Ã¥ªA ≈ø ¡∑fƒß Bñ
À , “¥IBnªA “Õ‡A ü # ¡N¿n≥C $ : …ªÃ≥ Ωä ”ºß ≤ÃÒ®ø “Õ‡A jaE ïG # ¡»n∞√C Aÿº£ ≈ÕhªA ≈∑Bnø ü ¡Nƒ∏m À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ã_ª B_»J¥®NÕ À “_¥Y —Ãßf_ªA  h_« ∆C ¡_∏ª j_»£ À , “¥IBnªA ¡øfiA ≈ø ¡»n∞√C Aÿº£ ≈ÕhªA ≈∑Bnø ü ¡Nƒ∏m AÃ√Ã∏M À C : ”ƒ®ùA
“_»U À ? ¡»ƒ∑B_nø ü ¡Nƒ∏m ≈ÕhªA îùB§ªA π◊ªÀDI Bƒº®Ø ±Œ∑ ¡∏ª îJM SŒY —f«BrùA “»U : îN»U ≈ø , ΩuDNnø LAhß Pei
. îùB§ªA jIAe ©Ò¥Õ À “ÕÃJƒªA —ÃßfªA ei À µáA iB∏√G …J¥®NÕ ›uDNnø BIAhß ¡∑B√ih√C À æBRøfiA ¡∏ª BƒIjy SŒY ∆BŒJªA
“_Õ‡A ü # B_ƒº®Ø $ ü ¿zªA ≈ø æBY # æBJÜA …ƒø æÀlNª ¡«j∏ø ∆B∑ ∆G À ¡«j∏ø A fƒß À ¡«j∏ø AÀj∏ø f≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. # Aÿº£ ≈ÕhªA $ ïG “®UAi ©¿ÜA j÷B¿y À , ΩŒ≥ Bø ”ºß B®Œö ≈Õ ¿zªA ≈ø ÀC B»ŒØ # ¡»I $ ü ¿zªA ≈ø ÀC “¥IBnªA
À …_I iÃ_∏¿ùA …_I °_ê AgG Aj_∏ø ∆Ã_∏Õ B_òG j∏ùA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , …Mif≥ À …¿º®I …I ïB®M …N BYG A fƒß ¡«j∏ø ∆Ã∏I eAjùA À
æB_≥ B_¿∑ j∑B_ùA o_∞√ ”_ºß Aj_∏ø eBß ÀC j∏ùA B¨ª …®Øe ”ºß AieB≥ À j∏ùA ≈ø j∑BùA  DŒ« Bñ BùBß …I iÃ∏¿ùA ∆B∑ AgG BøC À , …º»U
. 123 : ¬B®√fiA : # ∆Àj®rÕ Bø À ¡»n∞√DI ‹G ∆Àj∏ô Bø À $ : ïB®M
•_∞ª …_Œºß æf_Õ if_¥ñ µ_º®Nø # æÀlNª $ ü ¬›ªA À - ΩŒ≥ Bø ”ºß - “ŒºuÀ ∆G # æBJÜA …ƒø æÀlNª ¡«j∏ø ∆B∑ ∆G À $ : …ªÃ≥ À
 h_« ∆Àe ¡«j_∏ø ∆B_∑ ∆G …_®Øe ”_ºß ieB≥ …I Bß ¡«j∏ñ °Œä A : jÕf¥NªA À , πªg …JqC Bø À KUÃÕ ÀC œzN¥Õ BƒªÃ¥∑ j∏ùA
. —frªA  h« ”ºß ∆B∑ ∆G À —frªA
B_JUÃø B_¿Œ§ß ¡«j_∏ø ∆B_∑ ∆G À ¡«j∏ñ °Œä A À j∏ùA ≈ø ¡»®mÀ ü Bø AÀj∏ø ¡»√C æBáA À ¡»I Bƒº®Ø ±Œ∑ ¡∏ª îJM ”ƒ®ùA À
. æBJÜA æAÀlª
¡«j_∏ø ∆B_∑ B_ø À ”_ƒ®ùA À “_ÕBƒ∑ PAlV®ùA À PBÕ‡A æBJÜBI eAjùA À œ∞ƒùA ”ºß “ºaAfªA œ« ¬›ªA À “ŒØB√ # ∆G $ ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
∆B∑ Bø À $ eînø ≈IA —’Aj¥I ”ƒ®ùA Ah« fÕC À , B»√B∏ø ≈ß æÀlM ‹ ªA PBŒmAjªA æBJÜB∑ œ« ªA …MAlV®ø À A PBÕE …I ΩÒJNª
. fŒ®I ”ƒ®ø ë À # ¡«j∏ø
µ_Œ¥ZNªA À ”_ƒ®ùA À —ef_rùA ≈ø “∞∞ã # ∆G $ ∆Ã∏M Ah« ”ºß À , “Œ√BRªA ¬›ªA ¡y À ïÀfiA ¬›ªA \N∞I # æÀlNª $ : BzÕC ’‘j≥ À
. æBJÜA …ƒø æÀlM SŒÅ “¿§®ªA ≈ø ∆B∑ ¡«j∏ø ∆C
Ã_« B_òG ¡»º¿®I îùB§ªA —haA¤ø ∫jM ∆C ¬f¥M Bø ”ºß ©Õj∞M # ¬B¥N√A Àg lÕlß A ∆G …ºmi  fßÀ ±ºã A ínÑ ›Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
À , ¡»MÃße ≈ß î∞ºbNùA —haA¤ø À ¡«jv√ ≈ø …ºmi fßÀ Bù B∞ºã A ínÑ ›Ø πªh∑ jøfiA ∆B∑ AgG –C “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG ¡« aDNª
ieB_≥ _´ f_ßAêA ∆Ã∏ª BøG fßêA ≤›aG ∆HØ  fßÀ ±ºë ‹ ∆C “¥ºÒùA …Mlß ¬k‹ À fÕfq ¬B¥N√A Àg lÕlß Ã« À  fßÀ ±ºë ±Œ∑
A À f_ßêA …_Œºß OJUÀC ªA ïÀfiA æBáA …ŒªG …NR®I Bø ≤›a ”ºß  j»¥M “Œ√BQ æBY ~Àj®I –CjªA ≈ø ¨Nª ÀC  fßÀ Bø kBåG ”ºß
. iB»¥ªA fYAêA ë À jaE ’œq ‹ À æBY  j»¥M ‹ À lV®I ±vNÕ ‹ ∂› ‚A ”ºß lÕlß …√BZJm
. B§ªA ≈ø ¬Ãº§¿ºª ±vNƒÕ À …Œºß ”º®NmA À …ƒß ∏NmA ≈û µZºª ¡¥NƒÕ ∆C ¬B¥N√‹BI …ØBvMA ¬k‹ À
$ : ïB_®M æB_≥ , l_Õl®ªA … BI B»®Œö ü …√iB≥ À …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü …n∞√ B»I ïB®M A ” ªA ”ƒnáA ïB®M …÷B C ≈ø ¬B¥N√A Àg À
“_Õ‡A ü æB_≥ À , 37 : j_ølªA : # ¬B¥N√A Àg lÕl®I A oŒª C $ : æB≥ À , 95 : —f÷BùA , 4 : ∆Aj¿ß æE : # ¬B¥N√A Àg lÕlß A À
. lÕl®ªA $ ¡mA ™ÀjØ ≈ø # ¬B¥N√A Ag $ ∆C j»§Õ πªg ≈ø À # ¬B¥N√A Àg lÕlß A ∆G $ : B»ƒß TÃZJùA
ïB®M …ŒªG …NJn√ À ¬B¥N√‹A ”ƒ®ø ü ¬›∑
ïB_®M æB≥ …Œºß fÕlM ÀC …ƒø π≥AgC Bø æeB®Õ Bø jrªA ≈ø ∫ ´ µÕhM ∆C œ« À “uBa “IÃ¥ß ΩI “IÃ¥ß Ω∑ ‹ ≈∏ª “IÃ¥®ªA ë ¬B¥N√‹A
. # A AÃ¥MA À ¡∏Œºß ‘fNßA Bø ΩRñ …Œºß AÀfNßBØ ¡∏Œºß ‘fNßA ≈ø À $ :
±_ºNë ∆B_∑ B_ø B_ÕC À , …_ƒø ∆Ã_∏M ∆C …J_rÕ æB¿ßC BzÕC ∆AÃŒáA |®I ≈ø f«BrÕ Bñi À ∆Bn√‚A fƒß …I æÿ®ø –ÃŒY ΩuC ë À
_àA ≈ø B◊Œq   ´ ∆Bn√‚A ≈ø fYAêA Kºm AgHØ BJªB´ œ∞rNªA ë –ej∞ªA ¬B¥N√‹A ü …ŒªG œßAfªBØ …ŒªG ∆Bn√‚A S®JÕ –hªA ~j¨ªA
≈_ø …_¥ÕhÕ ∆D_I ‹G  iB_√ f_¿Ö ‹ À …MiÃØ ≈∏nM ‹ Bø ±mfiA À ”mfiA ≈ø …n∞√ ü πªg …I Ω®Ø –hªA fUÀ jrªA ≈ø B◊Œq …≥AgC ÀC
B_ñi À  h_∞√C À  kB_UC B_ñjØ Ω_¥®ªA B_øC À B_JªA pB_nY‚A Ã_« …_ŒªG Ãßf_Õ –hªA ΩøB®ªBØ …Œºß fÕlÕ ÀC …ƒø ∂Ag Bø æeB®Õ Bø jrªA
. ±∏ƒNmA
≈_ø ¡_ßC PB_®¿N A ü —j÷Af_ªA î√AÃ_¥ªA À ≈ƒ_nªA ü B»Œºß jR®√ ªA PAhaA¤ùA ™AÃ√C À PBuBv¥ªA …I ®√ À œßB¿NU‹A ¬B¥N√‹A À
µ_Õj f_m À æ›N_a‹A ≈ß ¬B§ƒªA •∞Y ë À BŒº¥ß BIúÒø À “Õj∏Ø “ÕB´ …ŒªG œßAfªA ~j¨ªA ∆Ã∏Õ ∆C …ŒØ KªB¨ªA “ŒV¿ A À “Œ≥AjªA
. pBƒªA îI ≈ø ¬›nªA ΩÑiA À ¬B®ªA ≈øfiA ΩNaA ”ƒU À ¬jUC Bñ œ√BÜA ¬j A —haA¤ø À ¬B¥N√‹A ΩuC ‹ ÃºØ XjùA À Xj A
“_Œ√Ã√B≥ —h_aA¤ø …ŒØ Bñ   ´ ¡º£ ≈¿∑ BÕejØ B¥Y KZvNmA Bñi ∆B∑ ∆G À ©¿N A ∂Ã¥Y ≈ø B¥Y ¬B¥N√‹A ≈ø ™ÃƒªA Ah« ∆B∑ Ahª À
. Ã∞®ªBI …¥Y ¬Ãº§ùA ΩÒIC ∆G À ©¿N A µá ’B∞ŒNmA B§ªA haA¤Õ BñjØ
¬B_¥N√‹A Ã_« À Ω¥®ªA ”ºß NJÕ Bø …ƒø À , œ∞rNªA …NÕB´ –hªA –ej∞ªA ¬B¥N√‹A ë À pBnY‚A ”ºß NJÕ Bø ¬B¥N√‹A ≈ø ∆C îJM f¥Ø
∆H_Ø ©_¿N A ü –iB_ÜA ∆Ã√B_¥ªA ÀC “ƒ_nªA ∂Ã_¥Y ≈_ø O_º≥ O◊q ∆G À ©¿N A ∂Ã¥Y ≈ø ë À ¬B§ƒªA •∞Y …NÕB´ –hªA œßB¿NU‹A
≈_ø Ã_»Ø , j_ùA …N◊Œ_m ’Al_U …_N≥AgG À B_»ƒß ±ºbNùA ¬j A —haA¤ø œzN¥M B»n∞√ ü B»Nø›m À pBƒªA —BŒá “ªf®ùA ¬B∏YfiA “øB¥NmA
. ©¿N A ∂Ã¥Y ≈ø …√C B¿∑ ∆Ã√B¥ªA À “ƒnªA ∂Ã¥Y
“®Õj_rªA À œ_ ‚A ≈Õf_ªA ∂Ã_¥Y ≈_ø B_¥Y ∆B∑ Bø ë ¬B¥N√‹A ≈ø “ƒnªA À LBN∏ªA ü ïB®M …ŒªG KnƒÕ Bø ∆C O¿ºß Ah« OØjß AgG
≈_ø ¬Ã_º§¿ºª …√BZJm ±vN√A AgG B¿ŒØ –ej∞ªA µáA KZvNmA Bñi ∆B∑ ∆G À œø›m‚A ©¿N A ∂Ã¥Y ≈ø Ω¥Ø O◊q ∆G À “ÕÀB¿nªA
. fŒ¿áA œªÃªA Ã»Ø …ùB£
ÀC î◊Œ_nùA “Œ_v®ø À îøj_ A ¬AjUH_I ij_zNÕ ∆C ≈_ø l_ßC “mf¥ùA …NYBnØ œ∞rNªA “ÕB¨ª pBnY‚A ”ºß JùA –ej∞ªA ¬B¥N√‹A BøC À
. îƒn A “ßBÒI ©∞NƒÕ
≈_ø ’œ_rI ij_zNÕ ‹ À ©∞NƒÕ ‹ ïB®M ∆B∑ gG À Kº¥ªA œ∞rNª ∆Ã∏Õ BòG ¬B¥N√‹A ∆C ¡»z®I …º∏rNmA Bñi Bø ¢Ã¥m j»§Õ Bƒ« ≈ø À
_´ f_ªBa LAh_®I ¡»Ih_®Õ ∆C ”IDM “Œ«BƒNùA ´ …Nõi ∆C B¿∑ …ŒªG ¬B¥N√‹A “Jnƒª …UÀ ›Ø “Œv®ø ÀC “ßB Ajq ÀC A a  eBJß æB¿ßC
- ∆B_n√‚A ±_vÕ ïB_®M ë À …ƒø “ªB»U ≈ß ∆B∑ AgG “Œv®ø –C ”ºß ¬f¥ùA ¬j A ¡YjÕ “õjªA LBIiC ≈ø fYAêA À ? ‹ ±Œ∑  BƒNø
. 72 : LAlYfiA : # ‹Ã»U Bøú£ ∆B∑ …√G $ : æÃ¥Õ gG πªhI - …ªBY …ª ¬Ãº®ùA …≥úã ë À
¡«Ã_M B_¿∑ –ej_∞ªA ∆Àe …_ƒø œßB_¿NU‹A ë ïB®M …ŒØ OJRÕ –hªA À , œßB¿NU‹A À –ej∞ªA ¬B¥N√‹A îI BÒºa …ŒØ ∆C ¢Ã¥nªA …UÀ
w≥B_ƒªA w_¥√ ¡Œ_¿NM œ_« _ªA “_Œº¥®ªA “_õjªA î_I À ∆B_n√‚A ≈ø º≥ æB®∞√A À jQDM œ« ªA “Œ√Bn∞ƒªA “õjªA îI BÒºa …ŒØ ∆C B¿∑
eAf®N_mA ΩÒI AgG B¿ŒØ ‹G LAh®ªA ü eúàA OJRÕ À “Œ√Bn∞ƒªA “õjªA ∆Àe “Œº¥®ªA “õjªA œ« ïB®M …ŒØ OJRM ªA À , πªhª f®NnùA
: —j¥JªA : # ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« iBƒªA LBZuC π◊ªÀDØ …N◊ŒÒa …I O BYC À “◊Œm Kn∑ ≈ø ”ºI $ : ïB®M æB≥ “yBØ‚A ∆B∏øG À “õjªA
. 81
À LAÃ_RªA À —AkB_ A πº_nø ”_ºß ”MD_NÕ BòG ïB®M …ŒªG LÃnƒùA ¬B¥N√‹A ”ƒ®ø ≈ø ¬f¥M –hªA ∆C œ« À B …JƒNM ∆C Kè “N∏√ Bƒ«B« À
_ªA “_◊ÕejªA PB_∏ºùA ≈_ß “Œ√Bn√‚A o∞ƒªBI “ù¤ùA “◊ŒnªA iÃvªA ∂Ãá ïG …N¥Œ¥Y ©U Ø æB¿ßfiA W÷BN√ πºnø ”ºß BøC À , LB¥®ªA
∆C œZN_nÕ ‹ A ∆G $ : ïB_®M …_ªÃ≥ Ω_Õg ü LB_N∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü SZJªA ¬f¥M f≥ À , PÃùA f®I , BŒ√fªA —BŒáA ü B»NJnN∑A
. æB¿ßfiA ’AlU ü 26 : —j¥JªA : “Õ‡A # Bø ›Rø LjzÕ
À # ¬B_¥N√A Àg $ : …_ªÃ¥I µ_º®Nø ≤j_§ªA # iB_»¥ªA f_YAêA AÀkj_I À PAÀB¿_nªA À ~ifiA _´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
∆C B_¿∑ œ_ ‚A ¬B_¥N√‹A j«B_§ø ”_ºßC ¬Ã_ŒªA ∆Ã_∏ª Ã_« BòG ≤Àj§ªA À PB≥ÀfiA ©Œ¿Ü …øÃ¿ß ©ø “øBŒ¥ªA ¬ÃŒI ïB®M …øB¥N√A wŒvÖ
j_øfiA $ : …_ªÃ¥∑ “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Œª ïB_®M …ø›∑ ü —iÃ∑hùA ≤BuÀfiA ΩU µnƒªA Ah« ”ºß À , πªh∑ ¬ÃŒªA πªhI ¡«kÀjI wŒvÖ
…_ŒªG —iB_q‚A Oøf_¥M f_≥ À π_ªg _´ ïG , 33 : ≈ø¤ùA : # ¡uBß ≈ø A ≈ø ¡∏ª Bø $ : …ªÃ≥ À , 19 : iBÒ∞√‹A : # h◊øÃÕ
. AiAj∑
æf_JM ”_ƒ®ùA À ïÀfiA ~ifiA ”_ºß “_ØÃÒ®ø PAÀB¿_nªA À PAÀB¿_nªA ü Ah∑ À B®ø î®yÃùA ü f»®ºª ~ifiA ü ¬›ªA ∆C j«B§ªA À
. PAÀB¿nªA  h« ´ PAÀB¿nªA  h« æfJM À ~ifiA  h« ´ ~ifiA  h«
~ifiA ∆G Ω_Œ≥ B_ñi À B_J«g PAÀB¿nªA À “zØ ~ifiA æfJM : ΩŒ¥Ø : “∞ºNã æAÃ≥C PAÀB¿nªA À ~ifiA æfJM ”ƒ®ø ü ≈Õjn∞¿ºª À
. πªh∑ PAÀB¿nªA À “z∞ªB∑ “Œ¥√ ~iC ≈ø æfJM
. B√BƒU PAÀB¿nªA À AiB√ ~ifiA æfJM : ΩŒ≥ À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ æà B»ƒø pBƒªA Ω∑DÕ “Œ¥√ —lJa ~ifiA æfJM : ΩŒ≥ À
À “_zØ j_aE |®J_ª À PB_uj®ªA ü ¬Ae B_ø B_»ƒø Ω∑DÕ —lJa îƒø¤ùA |®Jª æfJNØ …ªBY …ŒzN¥Õ Bû µÕjØ Ω∏ª ~ifiA æfJM : ΩŒ≥ À
. AiB√ jØB∏ºª æfJM
“ÕÃN_nø vM À ¡ÕefiA fø fó À B«jVq À B»NÕeÀC À B BJU À B»øB∑E K«hM À B»ƒø w¥ƒÕ À ~ifiA ü eAlÕ …√C ë ΩÕfJNªA : ΩŒ≥ À
PAÀB¿_nªA À ~ifiA ≈_ø Ω_∑ ¨N_Õ “_º¿ÜBI À ¬ÃVƒªA À j¿¥ªA À o¿rªA LB«hI PAÀB¿nªA ¨NM À , BNøC ‹ À BUÃß B»ŒØ ‘jM ‹
. æB∏qfiA À PB∞vªA ≈ø BŒ√fªA ü …Œºß ë B¿ß
B_»Ø›NaA ∆B_∑ Oº_vMA À OZ_u Ã_ª PBÕAÀjªA ∆C ©ø “Õ‡A n∞M ü —eiAêA PBÕAÀjªA ≤›NaA ΩÕfJNªA n∞M ü ¡»Ø›NaA Drƒø À
. KÕj¥Nºª ΩŒR¿NªA ©≥Ãø “®≥AÀ B»MB√BŒI ∆C À eAjø ´ B«j«B£ ∆C ”ºß f«Bq ‘Ã≥C
Ω»_nªA ”_ºß ΩJÜA °nI ≈ø  iÃvNM Bû ¡§ßC ΩÕfJNªA jøC ∆C fŒ∞Õ ’B¿nªA À ~ifiA ΩÕfJM æÃY ¬ÃÑ ªA PBÕ‡A ü üB∏ªA jIfNªA À
æBJÜA P m À $ : …ªÃ≥ À 69 - jølªA : # B»Ii iÃI ~ifiA O≥jqC À $ : ïB®M …ªÃ¥∑ ›Rø BŒ¥√ AlJa ÀC “zØ LA ªA ΩÕfJM ÀC
“_Õ‡A O_√B∑ ∆G 88 : Ω_¿ƒªA : # LBZ_nªA j_ø j_ó œ_« À —føBU B»JnÑ æBJÜA ‘jM À $ : …ªÃ≥ À , 20 : DJƒªA : # BIAjm O√B∏Ø
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG —j£B√
B»ÒŒ_nI ∂Aj_qG _´ B_»Ii iÃ_ƒI h◊øÃÕ ~ifiA ∂AjqHØ  iÃvN√ Bø ∆Àe ∆Ã◊q À  f»®√ –hªA ¬B§ƒªA Ah« ´ ¬B§√ ≈ß ’”JƒM PBÕ‡BØ
Ah_∏« À , BIAj_m B_»√Ã∑ ïG ‹ ›Rø B»Œq›M À B»√B∏ø ≈ß B AÀk ïG —eBß œ»NƒÕ æBJÜA m À , B« ´ ÀC K∑AÃ∏ªA ÀC o¿rªA iÃI
. ïB®M A ’Bq ∆G œMDŒm B¿ŒØ ”ƒ®ùA Ah« ü ¬›∏ªA °nJª …√BZJm A Bƒ¥ØÃÕ ∆C ÃUj√
¢Ã¥_m - B¿÷Ae …Œºß “Œ∞a ´ —kiBI ’BŒqfiA ∆Ã∑ ©ø - h◊øÃÕ ¡«iû£ À ¡«kÀjI ”ƒ®ø # iB»¥ªA fYAêA AÀkjI À $ : …ªÃ≥ À
LBJ_mfiA ≈_ø ’œ_q - ∆Àf«B_rÕ B_ø ”_ºß - h◊øÃÕ ”¥JÕ ›Ø BŒ√fªA ü AÃøAe Bø ïB®M …ƒß ¡»JVÑ O√B∑ ªA LBJmfiA À Ωº®ªA ©Œö
ïG ∆Ã_»UÃNÕ ‹ À K_√BU ïG ∆ÃN∞NºÕ ‹ ¡»Ø — R∑ PBÕE …Œºß æfÕ B¿∑ …√BZJm A ‹G ¡»ŒØ QDNªBI Ω¥NnÕ À ¡«jøC ïÃNÕ À ¡»∏ºô
. …I BÒŒä …Œºß Bƒ¿Œ»ø Af«Bq …√BZJm  ÀfUÀ ‹G ¡ B¿ßC À ¡ AÃYC ≈ø K÷B¨ªA œyBùA À ¡«jyBY À ¡»ƒ BI À ¡«j«B£ ü “»U
ïB_®M …√Ã∑ ≈ß ’”qB√ ë BòG h◊øÃÕ ¡«kÀ Ø “Jº¨ªA ≈ø ™ÃƒI j®rùA iB»¥ªA fYAêBI ïB®M …∞ŒuÃM  B√j∑g –hªA Ah« ”ºß ΩŒªfªA À
. B¥ºÒø AkÀjI …ª ∆ÀkiBI ¡»Ø Ω÷BY …ƒŒI À ¡»ƒŒI æÃê ›Ø jQ¤ø ≈ø …√Àe ≈ø Ω∑ j»¥Õ À ’œq Ω∑ eÃUÀ …I ¬Ã¥Õ –hªA fYAêA ë
©ö ë À ≈Õj¥NªA ≈ø î√j¥ùA # iBƒªA ¡»«ÃUÀ ”r¨M À ∆AjÒ≥ ≈ø ¡»ºŒIAjm eB∞ufiA ü î√j¥ø h◊øÃÕ îøj A ‘jM À $ : ïB®M …ªÃ≥
ΩŒIAj_nªA À , ≈Õf_Œ¥ùA î_I ∆j¥Õ “ºnºnªA µºÒø ë ÀC µƒ®ªA ïG fŒªA ©¿è –hªA Ω¨ªA ë À f∞vªA ©ö eB∞ufiA À   §√ ïG ’œrªA
\N∞ªB_I —ÀB_r¨ªA À ¡»Œ_ºß wŒ¿¥ªB_∑ _vŒØ …_I ∆úÒÕ ¡»√HØ ΩI‚A …I ”ºÒÕ ìƒø eÃmC ’œq ∆AjÒ¥ªA À wŒ¿¥ªA ë À æBIjnªA ©ö
. \yAÀ îNÕ‡A ”ƒ®ø À ,  BÒ´ À   m –C —ÀBr´ ”r¨Õ œr´ : æB¥Õ “ŒÒ¨NªA À nªA
–h_ªA ∆C ”_ºß æf_M B_«j«B§I œ_« À , \_yAÀ “Õ‡A ”ƒ®ø # LBnáA ©Õjm A ∆G OJn∑ Bø o∞√ Ω∑ A –lVŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
¬Ã_Õ ¡_»I µ_ZºÕ –h_ªA ∆C ”ºß “ªAfªA PBÕ‡A ≈ø œ»Ø , …MiÃu OªfJM ∆G À “◊Œm ÀC “ƒnY ≈ø …NJn∑ Bø îß Ã« o∞√ Ω∑ …I ‘lÉ
. ¡ B¿ßC “VŒN√ ë “øBŒ¥ªA
Ω_I …_ƒø BŒ∞rM œuB®ªA ¬j A “IÃ¥ß ΩŒJ≥ ≈ø oŒª …√C À h◊øÃÕ ïB®M …øB¥N√A ”ƒ®ø BŒ√BQ À , ’AlÜA ¬ÃÕ ü ’AlÜA ”ƒ®ø ‹ÀC jn∞M “Õ‡BØ
. …ŒªG …ƒŒ®I ¬j A …JnN∑A Bø æBvÕG Ω¥Ø O◊q ∆G À …I ¬j A Ω¿ß …ŒßfNnÕ Bø ∂BáG
∆C ‹G Ω_»ø À Ω_vØ _´ ≈_ø ©≥AÀ ’AlÜA ∆C ïG ’BôG # LBnáA ©Õjm A ∆G $ : …ªÃ¥I “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ü ë À ’AlÜA Ah« ΩŒº®M ü À
ü f_YAÀ î»UÃ_ªA æF_ø À “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ …¥¥Ñ À Ω¿®ªA fƒß ©≥AÀ …NIBN∑ À ’AlÜBI ¡∏áA ∆C ÀC , ´ ‹ ¬ÃŒªA πªg ë  iû£ ≤j£
. “¥Œ¥áA
 j_∑g B_ø ”ºß ≠ŒºJNªA ”ƒ®ñ Æ›JªA # LBJªfiA AêÀC j∑hŒª À fYAÀ …ªG ë BòC Aÿº®Œª À …I AÀihƒŒª À pBƒºª Æ›I Ah« $ : ïB®M …ªÃ≥
.   ´  j∑g Bø ”ºß “ÕB∞∏ªA ”ƒ®ñ ÀC K´AjªA
‹ À ¡»_z®I  j∑g B¿∑ ∆Ej¥ªA ™Ã¿â ïG ‹ ∆BŒJªA ≈ø —iÃnªA ü eiÀC Bø ïG Ah»I —iBq‚A ∆Ã∏M ∆C Kn√fiBØ —iÃnªA “óBa “Õ‡A À
. ∆ÀjaE  j∑g B¿∑ —iÃnªA jaE ïG # ∆ÃùB§ªA Ω¿®Õ B¿ß ›ØB´ A ínÑ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø j∑g Bø ïG
¬B_»ØC …_I °Œ_ê ‹ …√D_q ¡_§ß À  jøC “øBb∞ª ≤hY BòG ≤Àhä ”ºß ≤ÃÒ®ø ë À “ÕB¨ºª …ŒØ ¬›ªA , G # …I AÀihƒŒª À $ : …ªÃ≥ À
À ïB_®M …NŒ√AfYÃI ¡º®ªA À iAh√‚A ë À …MBÕB´ ≈ø j∑g Bø ¡ Ã¥ß ©nM BòG À , …√Ã¥ŒÒÕ ‹ Bø ”ºß “Œ ‚A iAjmfiA ≈ø …ªB¿Nq‹ pBƒªA
, f_ŒYÃNªA PB_ÕE ≈ø B»ŒØ j∑g Bñ “VáA ¡»Œºß ¡NM À , ›UE À ›UBß îùB§ªA ïB®M …MhaA¤ø ≈ø B»ŒØ j∑g Bñ ∆ÀihƒÕ ¡»Ø , j∑hNªA
. “Œ ‚A ≤iB®ùA ≈ø B»ŒØ Bñ “uBa ¡»ƒø ∆Ãø¤ùA j∑hNÕ À
∆gH_I iÃ_ƒªA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbNª πŒªG  Bƒªl√C LBN∑ $ : —iÃnªA æÀC ü …ªÃ≥ ßC B»ZNN∞ø À —iÃnªA ¡NNã µIBÒNÕ Ah»I À
…_√C Bñ A ¢Aju ïG ≠ŒºJNªA À —ÃßfªBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA jøC “Õ‡A æêfø ∆C ¬f¥M f¥Ø # fŒ¿áA lÕl®ªA ¢Aju ïG ¡»Ii
PB_¿º£ ≈_ø πªh_I AÃ_Uja AÃøE À —ÃßfªA AÃIBVNmA ∆G ¡»√HØ …√gHI iêA ïG PB¿º§ªA ≈ø pBƒªA XjbŒª fŒ¿áA lÕl®ªA ¡»Ii ïB®M
≈ø XÀja ™Ã√ ë À ¡º®ªA ïG Ω»ÜA ≈ø AÃUja À µáA fŒYÃNªA ”ºß AÃ∞≥À À AÀih√C AÃJŒVNnÕ ∆G À Ω®∞ªBI ∆Bô‚A iÃ√ ïG j∞∏ªA
j∑h_M À f_YAÀ …_ªG ë BòC ¡»ø›ßG À pBƒºª iAh√G - æBY –C ”ºß - —ÃßfªA œ∞Ø AiBna À ¡»Œºß ‹BIÀ ∆B∑ ∆G À iêA ïG “¿º§ªA
. ∆Ãø¤ùA ¡« À “uBa ¡»ƒø LBJªfiA œªÀfi
œ÷AÀi SÅ
B_Õ : Ω≥ : æB≥ À …ºUjI ∆BIÃQ …®ØjØ f¿ä BÕ : æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG ’BU BÕeÃ»Õ ∆C : ∆BIÃQ ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü
h_◊øÃÕ pBƒªA ≈ÕC # PAÀB¿nªA À ~ifiA ´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ $ : A æÃ≥ OÕCi C : æB≥ …º«C ’B DI ‹G  ÃßeC ‹ : æB¥Ø A æÃmi
, π_ªg j_QG ”_ºß ¡»IAjq B¿Ø : æB≥ PÃáA fJ∑ æB≥ ? B«Ãºae AgG “ƒÜA Ω«C Ω∑DÕ Bø æÀC B¿Ø : æB≥ . jr A ∆Àe “¿º§ªA ü : æB≥
. f¿ä BÕ O≥fu æB≥ . ΩŒJnºnªA : æB≥
“¿º§ªA ü : …ªÃ≥ ïG …ºRø : ∆BIÃQ ≈ß Ω÷‹fªA ü œ¥»ŒJªA À ¡∑BáA À jÕjU ≈IA À ¡ºnø ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü SÕfáA –Ài À : æÃ≥C
. ¢AjvªA ”ºß : æB¥Ø πªg ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA OªDm B»√C : “r÷Bß ≈ß —fß ≈ß BzÕC –Ài À
~iD_I ®Õ # ~ifiA ´ ~ifiA æfJM $ : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) œºß ≈I înáA ≈ß “NaBØ œIC ≈I jÕÃQ ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. —jø æÀC B«BYe B¿∑ PBJ√ ‹ À æBJU B»Œºß OnŒª —kiBI LÃ√hªA B»Œºß KnN∏Õ
. ~ifiA “¥ºa ¬Bó f®I PBJƒªA Ah∑ À æBJÜA TÀfY ”ºß “ª‹e …ŒØ À ,   n∞M ü BzÕC œ¿¥ªA  AÀi À : æÃ≥C
A æÃ_mi æB_≥ : æB_≥ eî_nø ≈_IA ≈_ß S_®JªA ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À œ√A ÒªA À ihƒùA ≈IA À iAlJªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
À ¬Aj_Y ¬e B_»ŒØ π∞_nÕ “zØ B»√D∑ ’BzŒI ~iC : æB≥ . # ~ifiA ´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ : A æÃ≥ ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. “◊ŒÒa B»ŒØ Ω¿®M
. …ºRø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß œºß ≈ß …ÕÀejø ≈IA ≈ß BzÕC  AÀi À : æÃ≥C
æf_JM : æB_≥ “_Õ‡A ü K_ªB œ_IC ≈_I œ_ºß ≈_ß B_Y œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À “ƒÜA “∞u ü BŒ√fªA œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
. K«g ≈ø ’B¿nªA À “zØ ≈ø ~ifiA
. µIBnªA eînø ≈IA SÕfY ü ©≥À B¿∑ …ŒJrNªA ”ºß ¬›∏ªA ¡»z®I Ωõ À : æÃ≥C
~ifiA æf_JM ¬Ã_Õ $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß º∏ªA tjIC …ªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß —iAik ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
Ω¨_q œ_∞ª h_◊øÃÕ pB_ƒªA ∆G : Oº¥Ø : tjIfiA æB¥Ø . LBnáA ≈ø Æj∞Õ ”NY B»ƒø pBƒªA Ω∑DÕ “Œ¥√ —lJa æfJM : æB≥ # ~ifiA ´
∆ú¨N_rÕ ±_Œ∏Ø LAhß ü ¡« À ¡Œ¿áA Ljq À ©ÕjzªA Ω∑C ≈ß ∆ú¨NrÕ ‹ iBƒªA ü ¡»Ø (¬›nªB»Œºß) j∞®U ÃIC æB¥Ø Ω∑fiA ≈ø
. ? LBnáA ü …ƒß
. œM‡A àA ≈ø eB∞NnÕ Bñi B¿∑ …ŒJrNªA Ω¿Nê # “Œ¥√ —lJa æfJM $ : …ªÃ≥ À : æÃ≥C
¬Aj_áA fV_nùA ΩafØ πºùA fJß ≈I ¬Br« WY : æB≥ –j«lªA A fJß ≈I ≈õjªA fJß ≈ß , œm ÒªA XBVNYA À , fŒ∞ùA eBqiG ü À
f¿ä Ah« îƒø¤ùA øC BÕ  ‹Ãø Bm …ª æB¥Ø fVnùA ü oªBU (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß ≈I f¿ä À  ‹Ãø Bm fªÀ ”ºß B◊∏Nø
Ω_∑DÕ –h_ªA B_ø : îƒø¤_ùA _øC π_ª æÃ_¥Õ : …_ª Ω¥Ø …ŒªG K«gA : æB¥Ø . ¡®√ : æB≥ ? ∂Aj®ªA Ω«C …I ∆Ã√ÃN∞ùA : ¬Br« æB≥ œºß ≈I
—j_V∞Nø iB_»√C B_»ŒØ œ_¥√ xj≥ ΩRø ”ºß pBƒªA jrê : (¬›nªB»Œºß) j∞®U ÃIC æB≥ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡»ƒŒI Ωv∞Õ ∆C ïG ∆ÃIjrÕ À pBƒªA
≈_ß ¡»º¨_qC B_ø : Ω_¥Ø …_ŒªG K_«gA _∑C A : æB_¥Ø …I j∞£ f≥ …√C ¬Br« ‘CjØ : æB≥ . LBnáA ≈ø Æj∞Õ ”NY ∆ÃIjrÕ À ∆ú∑DÕ
B_û ÀC ’B_ùA ≈_ø BƒŒºß AÃzŒØC AêB≥ πªg ≈ß Aú¨NrÕ À Ω¨qC iBƒªA ü ¡« : (¬›nªB»Œºß) j∞®U ÃIC æB¥Ø . h◊øÃÕ LjrªA À Ω∑fiA
æD_m eÃ»Õ ≈ø ›Ui ∆C : LÃÕC œIC ïÃø \ºØC ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À Bø›∑ ©UjÕ ‹ ¬Br« O∏nØ . A ¡∏≥ki
œID_I “_∏øie : –eÃ_»ŒªA æB_¥Ø , —l_Ja : æB¥Ø ? …I æfJM –hªA Bø # ~ifiA ´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ $ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
. lJàA LBJª ? “∏øifªA Bø ∆ÀifM Ω« eûŒªA A ΩMB≥ : æB≥ ¡Q πZzØ : æB≥ , O√C
ƒ__ªA ”__MC : æB__≥ –iB__v√fiA LÃ__ÕC œ__IC ≈__ß Ω÷‹f__ªA ü ¡Œ__®√ Ã__IC À B__Y œ__IC ≈__IA À j__ÕjU ≈__IA À f__õC Xj__aC , …__ŒØ À
? π_ªg f_ƒß µ_ºàA ≈ÕD_Ø # ~ifiA _´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ $ : A æÃ¥Õ gG OÕCi C : æB≥ À eûŒªA ≈ø Y (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. …Õfª Bø ¡«lV®Õ ≈ª A ≤BŒyC : æB≥
“¥Œ¥Y ∆C æfJNªA ”ƒ®ø ≈ø ¡ºnùA À KÕj¥Nºª “IÀjzø æBRøC B»√C ”ºß “ª‹e ≈ß Ãºë ‹ ΩÕfJNªA n∞M ü PBÕAÀjªA ≤›NaA À : æÃ≥C
. BŒ√fªA ü B¿»ŒØ –iBÜA ¬B§ƒªA ´ ë h◊øÃÕ B¿»ŒØ –iBÜA ¬B§ƒªA ∆C ´ œ« œ« h◊øÃÕ B¿»ŒØ Bø À ’B¿nªA À ~ifiA
B_»¥ºa h_ƒø ~ifiA ü ΩU À lß A µºa f¥ª : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC O® : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
¬eE Ω_U À l_ß A µºa ¡Q . …ùBß ©ø fYAÀ f®I AfYAÀ B»ŒØ ¡»ƒ∏mDØ ~ifiA ¡ÕeC ≈ø ¡»¥ºa , ¬eE fªÀ ≈ø ¡»ŒØ oŒª îùBß “®Jm
h_ƒø —B_v®ªA À iB_∞∏ªA `AÀiC ≈ø iBƒªA Oºa ‹ À , B»¥ºa hƒø îƒø¤ùA `AÀiC ≈ø “ƒÜA Oºa Bø A À ‹ …ƒø …NÕig µºa À jrJªA BIC
¡_»YAÀiC ©ø iBƒªA Ω«C ∆AfIC u À “ƒÜA ü ¡»YAÀiC ©ø “ƒÜA Ω«C ∆AfIC u À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG ∆ÀjM ¡∏º®ª ΩU À lß B»¥ºa
TB_√G ‹ À “_ªÃZØ _´ ≈_ø B_¥ºa A ≈¥ºbŒ_ª A À ”_ºI ? …√ÀfYÃÕ À …√ÀfJ®Õ B¥ºa µºë ‹ À  e›I ü fJ®Õ ‹ ïB®M A ∆G iBƒªA ü
~ifiA _´ ~ifiA æf_JM ¬ÃÕ $ : æÃ¥Õ ΩU À lß A oŒª C ¡»º§M ’B À ¡»º¿Ñ ByiC ¡ µºë À …√ÿ§®Õ À …√ÀfYÃÕ À …√ÀfJ®Õ
. # fÕfU µºa ≈ø oJª ü ¡« ΩI æÀfiA µºàBI BƒŒŒ®Ø C $ : ΩU À lß æB≥ f≥ À ? # PAÀB¿nªA À
. B¥IBm B«B√eiÀC ªA œ√B®ùA ´ ë À , …ºRø : (¬›nªB»Œºß) …ƒß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß   n∞M ü , œqBŒ®ªA  AÀi À : æÃ≥C
îøj_ A ‘jM À $ ∆Ãø¤ùA B»ƒø Ω∑DÕ ±≥ÃùA ü ’BzŒI —lJa æfJM æB≥ # ~ifiA ´ ~ifiA æfJM ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ , œ¿¥ªA n∞M ü À
. wŒ¿¥ªA ΩŒIAjnªA : æB≥ : æB≥ # ∆AjÒ≥ ≈ø ¡»ºŒIAjm $ |®I ïG ¡»z®I î√j¥ø : æB≥ : æB≥ # eB∞ufiA ü î√j¥ø h◊øÃÕ
 j_Y ”»N√A LAhùA iBáA j∞vªA ë # ∆AjÒ≥ ≈ø ¡»ºŒIAjm $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À : æB≥
. iBƒªA ¡»«ÃUÀ ”r¨M À j∞vªA πªg AúIjm # iBƒªA ¡»«ÃUÀ ”r¨M À $ : ΩU À lß A æÃ¥Õ
¡»√Af_IC B_øC ∆ÃŒ_r¨ø ∆ÀiÃN_nø ¡_»√C ∆BŒI B®Œö # iBƒªA ¡»«ÃUÀ ”r¨M À ∆AjÒ≥ ≈ø ¡»ºŒIAjm $ : îNº¿ÜBI eAjùA ∆C ®Õ : æÃ≥C
. iBƒªBJØ ¡»«ÃUÀ BøC À ∆AjÒ¥ªBJØ
99 “ÕE ∆înM À ©nM œ« À “Œ∏ø jVáA —iÃm 15
jVáA —iÃm
À‰ AÃÛº∑ÙD_‰Õ ¡Ê _«iÊ g‰ (2)î
‰ ¿Í ºÍ _nÂø AÃÂ√B_∑ ÃÊ _Úª AÀÂj_Ú∞∑ ≈‰ ÕÍh_ª̇A eÌ Ã‰ Õ‰ B‰¿I‰iÌ (1)îÍJøÌ ∆A‰’jÊ ≥Û À‰ K
Í N‰∏ÙªA O‰ÕA‰’ πÙºMÍ jªA ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
B__ø‰ À‰ B__»‰ ºÚ U‰ CÚ “__øÏ CÛ ≈Ê _øÍ µÂ JÍ_n‰M B__øÏ (4)ˬÃ__ºÛ ®Ê øÏ ËLB__N‰∑Í B__Ú‰ À‰ ‹Ḡ “_‰ÕjÊ Ú≥ ≈__Íø B__‰ƒ∏Ù Úº«Ê ÚC B__‰ø À‰ (3)∆‰ Ã__¿Â ºÚ ®Ê Õ‰ ≤ÊÃ_nÚØ Ω _ø‰ fiÚ A ¡Â _»¯ »¯ ºÙ Õ À‰ AÃ__®Â NÏ¿‰ N‰‰Õ
“Ú _Ú∏◊Úº¿‰ ªÙA æ l ƒÂ√ B‰ø (7)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ øÍ OƒÛ∑ ∆Ḡ “Í ∏Ú ◊Úº¿‰ ªÙBÍI B‰ƒŒÍMDÙ M‰ B‰ø ÃÊ ª̇ (6)Ë∆ÃV
Ê ¿‰ ªÚ πÏ√Ḡ j ∑Ù h ªA …Í ŒÊ ºÚ ߉ æ‰ l √ ‘Íhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰ AÃÛªBÚ≥ À‰ (5)∆‰ ÀÂjb
Í ◊Ê N‰n‰Õ
(9)∆‰ çÍ∞á
Ú‰ … ªÚ BÏ√Ḡ À‰ j‰ ∑Ù h ªA B‰ƒªÙlÏ √‰ ≈ çÙ BÏ√Ḡ (8)≈‰ Õj̄§ƒÌø AıgḠ AÃÂ√B∑ B‰ø À‰ µ á
Ù‰ BÍI ‹Ḡ
∆BŒI
≈_ø …_√DI ¡Õj_∏ªA ∆Ej_¥ªA œ_øi À ∆ÃÜB_I …_Œøi À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI iB∞∏ªA ’Al»NmA æÃY ¬›∏ªA ”ºß —iÃnªA Ω¿NrM
À iAh_√G À “∞Õj_rªA …n∞ƒª KŒŒÒM À ¡»ƒß \∞vªA À PBJRªA À vªBI  jøC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “Õl®M B»Œ∞Ø î√B A iAh«G
. rJM
$ …_ªÃ≥ À , “_Õ‡A # œ√B_RùA ≈ø B®Jm ∫BƒŒME f¥ª À $ : …ªÃ≥ ’BƒRNmA ≈náA ≈ß ©¿ A ü Ω¥√ À , B»MBÕE …I f»rM Bø ”ºß “Œ∏ø œ« À
. …ŒØ Bø œMDŒm À # îzß ∆Ej¥ªA Aú®U ≈ÕhªA î¿nN¥ùA ”ºß Bƒªl√C B¿∑
cÕiB_NªA …ÒJ_y Bø ”ºß ∂BJÒ√‹A ΩJ¥M “Õ‡A À , G # î∑jrùA ≈ß ~jßC À jø¤M Bñ ™fuBØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß —iÃnªA Ω¿NrM À
Ãßf_Õ ‹ ∆B∏Ø …Œºß jøfiA eAfNq‹ …MÃße ≈º®Õ ‹ Bnú ÀC B®IiC ÀC îƒm T›Q “R®JªA æÀC ü ¡NN∑A (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C
. …MÃße ≈º®Õ ∆C  jøC À πªg ü …Ii …ª ∆gC ”NY —ÃßfªA ¡»ŒªG jnÕ À “Œ∞a ¡«ÃßfÕ ∆Bô‚A ¡»ƒø ÃUjÕ ≈û AeBYE ‹G
B_»ŒØ j_»§Õ ‹ îƒ_m …_NR®I æÀC ü ¡N_N∏Õ ∆B_∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …√C “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø —iÃQDùA PBÕAÀjªA  fÕ¤M À
À pBƒªA ïG XjbØ # ≈Õ’l»NnùA ∫BƒŒ∞∑ B√G î∑jrùA ≈ß ~jßC À jø¤M Bñ ™fuBØ $ : …Œºß ïB®M A æl√C ”NY pBƒªA “øB®ª …MÃße
. “Œƒº®ªA —ÃßfªA æÀC ü “ªkB√ “Œ∏ø —iÃnªBØ …Œºß À , —ÃßfªA j»£C
$ : …_ªÃ≥ À , “_Õ‡A # …_ƒ÷Ala B√fƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥ —iÃnªA ü “ö µ÷B¥Y ”ºß “º¿NrùA “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ij´ ≈ø À
. # ∆çØBá …ª B√G À j∑hªA Bƒªl√ ≈ç B√G
∆Ej_¥ªA ∏ƒ_M À , ∆Ej_¥ªA LBN∏ªBI eAjùBØ “Œ√Ej¥ªA “ôj∏ªA PBÕ‡A ïG —iBq‚A # îJø ∆Ej≥ À LBN∏ªA PBÕE πºM jªA $ : ïB®M …ªÃ≥
. πªhª fŒ®JªA ïG —iBq„ª œ« À πºNI J®NªA ∆C B¿∑  jøC “øBbØ À …√Dq ¡§ß ”ºß “ª‹fºª
. µáA îI ΩuBØ ∆DrªA ¡Œ§ß ∆Ej≥ PBÕE À œ ‚A LBN∏ªA PBÕE πŒªG B lƒ√ ªA “Uie “®ŒØjªA “ªlƒø “ŒªB®ªA PBÕ‡A  h« ”ƒ®ùA À
. A ¬›∏I ≈Õ’l»Nnø “ƒÜBI π√ÃøjÕ Bñ iB∞∏ªA …I B»ŒøjÕ Bø ≤›a ”ºß Ω BJªA À
78 : “®≥AêA : # ∆Ã∏ø LBN∑ ü ¡Õj∑ ∆Ej¥ª …√G # : ïB®M æB≥ …ŒØ À …ƒø ∆Ej¥ªA ∆HØ £Ã∞ A `úªA LBN∏ªBI eAjÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
≈_ø wbºùB_∑ # îJ_ø ∆Ej≥ À LBN∏ªA PBÕE πºM $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏ŒØ 22 : XÀ ªA : # £Ã∞ä `ê ü fŒâ ∆Ej≥ ë ΩI $ : æB≥ À ,
. 4 : ≤jalªA : # ¡Œ∏Y œº®ª BƒÕfª LBN∏ªA ¬C ü …√G À ∆ú¥®M ¡∏º®ª BŒIjß B√Ej≥  Bƒº®U B√G îJùA LBN∏ªA À $ : …ªÃ≥
π_√G j∑h_ªA …_Œºß æl_√ –hªA B»ÕC BÕ $ : ƒºª ¡ Ã≥ ≈ø …ª ~j®NŒm Bù “◊ ÃM nø AÃ√B∑ ê AÀj∞∑ ≈ÕhªA eÃÕ Bñi $ : ïB®M …ªÃ≥
ΩŒ_vÑ ïG ¡_ ΩŒJ_m ‹ ¬Ã_Õ …IBN∏I ∆Bô‚A À ¬›m‚A ∆ÿNÕ À j∞∏ªA ≈ø …Œºß ¡« Bø ”ºß ∆ÃøfƒŒm ¡»√C ïG …I rÕ # ∆Ã
. πªg
AÃ√B_∑ Ã_ª $ : —eÃ_ùA  h_« ∆B_ŒI ü …_ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA À , KáA À —eAeêA µºÒø ‹ ¿NªA —eAeÀ …I eAjùA # eÃÕ Bñi $ : …ªÃ¥Ø
B_û ¡ B_Y œ_yBø ïG “J_nƒªBI ¬›_m‚A ∆Ã_ƒ¿NÕ ¡»√C À ≈ó —eAeÀ ¡»MeAeÀ ∆C ”ºß ∆‹fM # AÃ√B∑ $ À # ê $ œ§∞ª ∆HØ # nø
. BŒ√fªA ü AÃøAe Bø ¬›m‚A ‹G oŒºØ ¡»ŒªG eÃ®Õ ≈ª À ¡»MBØ
. BŒ√fªA —BŒáA ¢BnI ’AÃÒ√A f®I nø AÃ√B∑ ê ∆C ∆ÿNÕ À ¡«j∞∑ ”ºß ∆ÃøfƒŒm AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆C ”ºß æfM “Õ‡BØ
–C Ah_∑ ≈_ß Ah_∑  B_ C : æB_¥Õ æB¨_q‚A À ≤j_vªA ’B ‚A # ∆ÿº®Õ ≤ÃnØ ΩøfiA ¡»»ºÕ À AîN¿NÕ À Aú∑DÕ ¡«ig $ : ïB®M …ªÃ≥
.  j∑g  Bn√C À …ƒß …º¨q
œ_»ƒªA ≈_ß “_ÕBƒ∑ Ã_« À , Ω BJªA ≈ø …ŒØ ¡« Bø À ¡»∑jM À ¡»ƒß fŒªA ©ØjI jøC # ΩøfiA ¡»»ºÕ À AîN¿NÕ À Aú∑DÕ ¡«ig $ : …ªÃ≥ À
À …ºŒ_vÑ ïG ¡_ ΩŒJ_m ‹ À …_√ÿNÕ À ¬›m‚A ∆ÀeÃÕ ≤Ãm ¡»√C œ« À “¥Œ¥áA  h« PBJQ‚ ¡»Œºß XBVNY‹A À ¡»®ø æAfÜA ≈ß
π_ªg ïG “_UBY ›_Ø ¡»UB_Ñ ‹ À ¡ eBÉ ‹ À ¡«ig –C jøflª ΩŒº®NªA ©yÃø ü # ∆ÿº®Õ ≤ÃnØ $ : …ªÃ≥ À , …ƒø PBØ Bø ∫iAfM
. “ªBä ‹ j«B£ µáA ∆HØ πªg ∆ÿº®Õ ≤Ãm ¡»√fi
µ_Òƒø ‹G ¡ µÒƒø ›Ø œ√BøfiA À æBø‡BI œ»ºNªA À —eBùA PAhºI ©N¿NªA À Ω∑fiA ‹G ¡»MBŒY ü ¡ “ÕB´ ‹ ¡»√C ¡ |Õj®M “Õ‡A ü À
µ_ÒƒùA À ¡Œº_nªA Ω¥®ªA pBmC ”ºß “ŒƒJùA “¥áA WVáA ¡»ŒªG ”¥ºÕ ‹ À , …ŒØ ¡« Bø À AÃ∑ Õ ∆C –jáA ≈¿Ø ¡V®ªA ∆AÃŒáA À ¬B®√fiA
. œ√Bn√‚A
≤Ã_nØ $ : “¥IB_nªA “_Õ‡A ü …_ªÃ¥ª f_Œ∑ÃM À O_ŒJRM îN_Õ‡A j_aE ïG # ¬Ã_º®ø LBN∑ B À ‹G “Õj≥ ≈ø Bƒ∏º«C Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
À ¡»_ºUC æÃ_ºY f_®I ¬›_m‚A ∆ÀeÃ_Õ B_òG À BŒ√f_ªA —BŒáA  h« ü ∆ÿºnÕ ‹ ¡»√HØ ¡»ße ”ƒ®ùA À ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß # ∆ÿº®Õ
∆C ∆Àif_¥Õ ‹ ¡»_ºUC …_ŒØ LÃ_N∏ø A f_ƒß ¬Ã_º®ø LB_N∑ “_øC Ω_∏ª Ω_I π_ªg ü — _a –Àh_I AÃnŒª pBƒªA À , ¡»I ∫› A æÀl√
. “ßBm  ÀjaDNnÕ ‹ À  Ãøf¥NnÕ
À …¥ƒß ü  j÷B  BƒølªC ∆Bn√G Ω∑ À $ : ïB®M æB≥ , BIBN∑ …ƒø ej∞ºª ∆C B¿∑ LBN∑ B ∆Bn√‚A ≈ø “øfiA ∆C ”ºß “ª‹e îNÕ‡A ü À
. 13 : ’AjmG : # AiÃrƒø  B¥ºÕ BIBN∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …ª Xjé
 ÃJ B__a πªh__ª À ’Al»N__m‹A Xj__ã XiB__a ¬›__∑ # ∆Ã__ƒ π__√G j∑h__ªA …__Œºß æl__√ –h__ªA B__»ÕC B__Õ AêB__≥ À $ : ïB__®M …__ªÃ≥
_´ …_ªlƒø ∆C ”ºß “ª‹fºª æû A Ω®∞ªBI AÀ’BU À , …ŒßfÕ ∆B∑ B¿∑ …Œºß j∑hªA æÀl√ ±uÃI ΩI … BI ‹ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
“Œ¿_nM Ah∑ À j∑hªA …Œºß æl√ –hªBI …∞ŒuÃM À , …ªl√C –hªA ë ïB®M A ∆C ë …ŒßfÕ Bñ ¡ ∂ÃQÀ ‹ À eB¿NßA ‹ À ¡«fƒß ¬Ãº®ø
. KÕh∏M À œøi # ∆à π√G $ : ¡ Ã≥ ∆C B¿∑ ’Al»Nm‹A ≈ø πªg Ω∑ Aj∑g …Œºß ækBƒªA
ü B≥eB_u O_ƒ∑ ∆G “_∏÷›ùBI B_ƒŒMDM ›_« –C |Œ_zZNºª ›_« ΩRø Bø ê # î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G “∏÷›ùBI BƒŒMDM Bø ê $ : ïB®M …ªÃ≥
π_ºø …_ŒªG æl_√C ‹ Ã_ª $ : A  B_∏Y B_ø ”_ºß ¡ Ã≥ ≈ø ”ƒ®ùA KÕj≥ Ã»Ø , π®ø ihƒÕ À ∫AÃße ∂fu ”ºß AÀf»rŒª —ÃJƒªA ‘Ãße
. 7 : ∆B≥j∞ªA : # AjÕh√ …®ø ∆Ã∏ŒØ
À —û_rªA —iAh_≥ ü —iÃ_¿¨ø “_ÕeBø “_√ÃŒ∑ “Õj_rJªA ∆C ¡«eB_¥NßA ¡_ ¡«Àj_»§Õ À “∏÷›ùBI AÃMDÕ ∆C ’BŒJ√fiA ”ºß ¡»YA ≥A …UÀ À
œ√B_YÀjªA B_®ªA ∫Ah_I æB_vM‹A ≈_ø B_ßÃ√ ”ßeA ≈¿Ø —iB»ÒªA À “Œ√AiêA |ä ë –hªA –ÀB¿nªA B®ªA îI À B»ƒŒI “Jn√ ‹ Kz¨ªA
. …MÃße ü  ÃƒŒ®Õ À  AÃße ü  Ã≥fvŒª ¬Aj∏ªA “∏÷›ùA ≈ø …º«C |®JI œMDÕ ∆C …Œº®Ø
jøD_I —eB_J®ªA À “ßB∞rªA ≈ø æl®ø ü “ ‡A ’‹¤« ∆C B«Bƒ®ø fŒYÃNªA ïG ¡»MÃßfØ …√BZJm A ∆Àe “ E QêA fƒß “∏÷›ùA ∆C ”ºß
. —ÃJƒªA AÃ≥fvÕ À AÃØ ®Œª À AêlƒŒºØ …I ¡»ØA ßB∑ πªg ”ºß ΩŒªe ‹ À “ ‡A …ªG ë À …√BZJm A ≈ø
¡»ŒMD_Õ ∆C (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß AÃY ≥A B¿ß LAÃU # ≈Õj§ƒø AgG AÃ√B∑ Bø À µáBI ‹G “∏÷›ùA ælƒ√ Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
¡_ ¡«j»£C À ¡ l√C ÃºØ KŒ¨ªA iBNmC OÑ ¡»ƒß …N∏÷›ø m ”ºß “ÕiBU “Œ ‚A “ƒnªA ∆C LAÃÜA Ωvä À ,  Ã≥fvÕ ”NY “∏÷›ùBI
∆C pB_ƒªA `A _≥A ≈_ß “_ªkBƒªA —l_V®ùA “_Õ‡A ∆D_q ≈ø À , ¡»YA ≥A ≈ß “ªkB√ —eB®ºª “≥iBa “ÕÀB “ÕE πªg ∆B∑ πªg ¡»YA ≥A ≈ß
. ∫› A Ã»Ø îƒø¤ñ AÃnŒª ∆Àf√B®ùA iB∞∏ªA ’‹¤« À , B»I AÃø¤Õ ∆G œ®Ò¥ªA ∫› A À æBv◊Nm‹A LAhß B»J¥®Õ
À l_Œ¿ùA ΩuB∞ªA µáBI ¡ l√fi Ω BJªA °Œó À µáA j»§M “ºuBØ “ÕE ∆ÃY ¥Õ ¡« - æBáA Ah« æBáA À “∏÷›ùA A æl√C ê “º¿ÜBI À
. ¡»z®I  j∑g Bø Ωvä Ah« , ¡«jIAe ©Ò¥Õ À ∆Ã∏º»Õ ΩI ≈Õj§ƒø AgG AÃ√B∑ Bø
À , ≈Õj_§ƒø AgG AÃ√B∑ Bø À PÃùA ë –hªA µZºª BJYBvø ‹G pBƒªA ”ºß “∏÷›ùA æl√ Bø ”ƒ®ùA À PÃùA “Õ‡A ü µáBI eAjùA : ΩŒ≥ À
. “Õ‡A # îøjV¿ºª h◊øÃÕ ‘jrI ‹ “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø gÃaDø …√D∑
: # µáB_I æÃ_mjªA ¡∑’BU f≥ $ : …ªÃ≥ Ãç ≈ø gÃaDø …√D∑ À “ªBmjªA À œYêBI ‹G “∏÷›ùA æl√ Bø –C “ªBmjªA µáBI eAjùA : ΩŒ≥ À
. 5 : ¬B®√fiA : ¡«’BU Bù µáBI AÃIh∑ f¥Ø …ªÃ≥ À $ , 170 : ’BnƒªA
‹ B_»ƒø B◊Œ_q ∆C Ã_« À ’œ_q ≈_ø ÃºÖ ‹ B®Œö œ« À mB∞NªA ±ºNã ü —iÃ∑hø  ÃUÀ B»√Àe À “Õ‡A n∞M ü —iÃ∑hø  ÃUÀ  h»Ø
PÃùB_I ‹ À °_¥Ø æB_v◊Nm‹A LAh_®I wN_ë ‹ “∏÷›ùA æÀlƒØ # µáBI ‹G “∏÷›ùA ælƒ√ Bø $ : …ªÃ≥ ü eÃUÃùA jváA ”ºß µJÒƒÕ
— R_∑ eÃ_Œ¥I B«f_ŒŒ¥M ïG XB_Nê µ_Zºª —iÃ∑h_ùA T›R_ªA œ√B_®ùA fYDI wNë Bñ “Õ‡A …ŒUÃM À , °¥Ø “ªBmjªA À œYêBI ‹ À , °¥Ø
. B∞√E —ij¥ùA  ÃUêA ©UAi ≈ù j«B£ ë B¿∑ “Õ‡A ∂› G B»®ØfÕ
µ_áA …_ŒØ °ºNë ≤j£ “ÕÃŒ√fªA —DrƒªA  h« ßC “ÕeBùA —BŒáA ≤j£ ∆C jaC PBÕE ü jIfNªA ≈ø eAf¿NmBI “Õ‡A ”ƒ®ø ij¥Õ ∆C ≈∏ô À
Ω_ BJªA À µ_áA A LjzÕ πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑  iBQE À …uAÃa ©Œ¿Ä iû§ªA ü µáA |Z¿NÕ ∆C ´ ≈ø Ω BJªA À
…≥f_vÕ B¿∑ πrªA À oJºªA ≈ø B◊Œq Ω¿Nê ë À ‹G µáA ≈ø ’œq …ŒØ j»§Õ B¿Ø πªg ü æÃ¥ªA ΩŒv∞M ¬f¥M f≥ À , 17 : fßjªA :
B_ø ¡»Œ_ºß Bƒ_nJºª À ›_Ui  Bƒº®Ü B∏ºø  Bƒº®U ê À $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß f«BrªA ≈ø À , B√iB¿ßC ‘fø B«BƒØeBu ªA eiAÃùA ’Aj¥NmA
À _àA ¢›N_aA À Ω_ BJªBI µ_áA pB_JNªA ∆B∏øG ©ø ‹G iBŒNaA ‹ À iBŒNa‹A À ∆BZNø‹A ≤j£ ≤j§ªA À , 9 : ¬B®√fiA : # ∆ÃnJºÕ
Bø iBNë ¡Q B¿»MAiBøC À B¿«iBQFI jrªA À àA ”ºß æfNnŒØ ≈ÕfVƒªA K®rƒø À î¥ÕjÒªA ”¥Nºø ”ºß ∆Bn√‚A ±¥Õ ”NY ÃZƒI jrªA
. —ÀB¥rªA À —eB®nªA ≈ø …¥ZNnÕ
B_ø A ∆Ã_v®Õ ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ Ω BJªA ≈ø ’œrI LÃrø ´ µáA Bß Ã« BòHØ ¡«eÃUÀ ≤j£ À “∏÷›ùA Bß BøC À
: ’B_ŒJ√fiA : # ∆Ã_º¿®Õ  jøD_I ¡« À æÃ¥ªBI …√Ã¥JnÕ ‹ ∆Ãøj∏ø eBJß ΩI $ : …ªÃ≥ À , 6 : ¡ÕjZNªA : # ∆Àjø¤Õ Bø ∆ú®∞Õ À ¡«jøC
. 27
jrªA Ω¿NÑ ‹ îrªA À w¥ƒªA ≈ß “«lƒø “Œ√AiÃ√ —j«B PAeÃUÀ À “∞Õjq PB≥ú㠡»n∞√C ü ¡»√C B«Bƒ®ø ü Bø À PBÕ‡A ”zN¥¿Ø
À iB_ŒNa‹A À ∆B_∏ø‚A pBmC ”ºß JùA –eBùA ¬B§ƒªA Ah« B»ŒØ ¡∏ê ›Ø v¥NªA À “Œv®ùA À eBn∞ªA ∆B∏øG B«fƒß oŒª À ’B¥rªA À
∆G eiÃ_ùA ≈_ø …J_mBƒÕ B¿ŒØ …ŒØ ”ØÃNnùA SZJªA πŒØAÃŒm À , B®Œö ’B¥rªA À —eB®nªA À “Œv®ùA À “ßBÒªA À eBn∞ªA À `›vªA kAÃU
. A ’Bq
À PAû_rªA PB_ iÀ ü B_ iÃNø –eB_ùA B_®ªA Ah_« ü ›´Ã_Nø ¬Ae B_ø µ_áA ≤j_§ªA Ah« ïG …ª µÕj ‹ ∆Bn√‚A ∆C BzÕC œMDŒm À
…ŒªG rÕ B¿∑ ¡»ƒß ’BÒ¨ªA ≤Br∏√A À ¡»Œºß  iû£ À µáA B®ªA ïG ¡»UÀja À ¡»ùBß ∆›ÒJI ‹G ∂Ãn∞ªA À j∞∏ªA Ω«D∑ ’AëfiA
“J_nƒªBI ”¿nÕ –hªA B®ªA ë Ah« À , 22 - ∂ : # fÕfY ¬ÃŒªA ∫jvJØ ∫’BÒ´ πƒß Bƒ∞r∏Ø Ah« ≈ø “º∞´ ü Oƒ∑ f¥ª $ : …ªÃ≥
. —jaE ∆Bn√‚A ïG
PÃ_ùA Ã_« À —j_a‡A ïG BŒ√f_ªA ≈_ø æB_¥N√‹A À ≤j_§ªA æf_JM ”ºß ±≥ÃNø —eBùA Bß ü ÃNùA pBƒºª “∏÷›ùA Bß iû£ ∆C îJNØ
B_ß ü ¡_« À KŒ¨ªA —f«Brø “Œº«C ¡ …Ij≥ “YBnª îøk›ùA LÃ√hªA iAh≥C ≈ø ≈Õj»ÒùA …÷BŒªÀC À A eBJß ≈ø î∞ÒvùA ü ‹G ¡»ºªA
. (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiB∑ —eB»rªA
“_∏÷›ùA æÀl_√ AÃ_Y ≥A B_òG ¡»√H_Ø , # ≈Õj_§ƒø AgG AÃ√B_∑ B_ø À µáB_I ‹G “_∏÷›ùA æl_ƒ√ B_ø $ : …_ªÃ¥I eAj_ùA Ã_«  Bƒøf≥ Bø Ω®ª À
B_√’B¥ª ∆Ã_UjÕ ‹ ≈ÕhªA æB≥ À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ PÃùBI ‹G ¡ f»¿NM ‹ æBáA Ah« À AÃ≥fvÕ ”NY “ŒºufiA ¡«iÃu ü ¡«Àf«BrŒª
Aú¿ß Bø ïG Bƒøf≥ À AiÃVä AjVY ∆ÃªÃ¥Õ À îøjV¿ºª h◊øÃÕ ‘jrI ‹ “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¬ÃÕ - æB≥ ∆C ïG - “∏÷›ùA BƒŒºß æl√C ‹ ê
. 23 : ∆B≥j∞ªA : # AiÃRƒø ’BJ«  Bƒº®VØ Ω¿ß ≈ø
B_∏ºø  B_ƒº®U Ã_ª À ∆Àj_§ƒÕ ‹ ¡Q jøfiA œz¥ª B∏ºø Bƒªl√C ê À πºø …Œºß æl√C ‹ ê AêB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ∆BŒƒ®ùA ©¿NUA f≥ À
∆B_∑ —Ã_Jƒºª “≥fvø —eB®ºª “≥iBa “ÕE “∏÷›ùA …Œºß Bƒªl√C ê : ïB®M æÃ¥Õ , 9 : ¬B®√fiA : # ∆ÃnJºÕ Bø ¡»Œºß BƒnJºª À ›Ui  Bƒº®Ü
…_∞≥Ã√ ∆C À , ∆B_n√‚A ≈_ø Ω_Ui —iÃ_u ü  iÃv√ ∆C …øk‹ ∆B∑ “ªBmjªA À —ÃJƒªA πºùA B√fº≥ ê À ¡»∑›« À ¡»Œºß ’Bz¥ªA …øk‹
À kÃ_∞ªA À ’B¥_rªA À —eB®_nªA Ω_¿Nê B_ñ ‹G ∆B_ZNøA ‹ À œ_ ‚A ’›NI‹A À ∆BZNø‹A Ω÷BmÀ ‘fYG “ªBmjªA ∆HØ oJºªA Ω¿Nê B∞≥Ãø
Ω_ÒJª _ªA À æÃ_J¥ªA ïG pÃ_∞ƒªA ’”_VºÕ À ∆Bô‚A ïG æÃ¥®ªA jÒzÕ Bñ “ªBmjªA ïG ΩuÃM ê À ∫› A À —BVƒªA …®ø kÃè À “JŒàA
. …º∑ πªg
j_∑g B_ø ïG j£B√ jváA ∆C ∂BŒnªA j«B£ À , jváA ∂Ãm ∂Ãnø “Õ‡A ifu # ∆çØBá …ª B√G À j∑hªA Bƒªl√ ≈ç B√G $ : ïB®M …ªÃ≥
¡»ŒMD_Õ ∆C ¡_»YA ≥A ≈_ø À j_VY ‹ À ©ƒu Bñ — ß ‹ ∆Ãâ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …√C À ∆ÃÜA iAh«C ≈ø …√DI ∆Ej¥ªA ¡«ei ≈ø
. µY –ÀB LBN∑ ∆Ej¥ªA ∆C À …MÃße ü  Ã≥fvŒª “∏÷›ùBI
À ¡»_rÒI —f_q À ¡«eB_ƒ®I  Ã_ºÒJÕ À ∫Àl_V®Õ ”_NY ∫f_ƒß ≈_ø O_√C …_I PDM j∑hªA Ah« ∆C - ¡ºßC A À Ah« ”ºß - ”ƒ®ùA À
‹Al_√G j∑h_ªA Ah_« B_ƒªl√C ≈_ç Ω_I  B_ÕG ¡»¥Õf_vM À ¡ Àl√ ïG j¥N∞Õ ”NY “∏÷›ùA fƒß ≈ø ‹kB√ oŒª À , if¥M ‹ ¡Q …§∞á ±º∏NM
. …I “ºøB∏ªA “ÕBƒ®ªA ≈ø Bƒª Bñ j∑hªA “∞u ≈ø …ª Bñ ∆çØBá …ª B√G À BŒèifM
w¥ƒ_ªA ≈_ø ∆Ã_vø Aj_∑g …_√Ã∑ …_I Ω_ÒJÕ B_ñ …_Œºß —eBÕlªA ≈ø ∆Ãvø , …ºuC ≈ø ”nƒÕ À PÃô ∆C ≈ø ∆Ãvø fªBa œY j∑g ûØ
. …ØiB®ø µ÷B¥á BƒŒJø Aj∑g …√Ã∑ “∞u …I ¨NÕ SŒÅ …≥BŒm À …MiÃu ü Œ¨NªA ≈ø ∆Ãvø , πªh∑
. fªBa œY j∑g Ã»Ø …√BZJm Aj∑g …√Ã∑ “»U ≈ø …øBn≥C ©Œ¿Ä ±ÕjZNªA ≈ø B£Ã∞ä A LBN∑ ∆Ã∑ ”ºß æfM “Õ‡BØ
…_√Ã∑ “_»U ≈_ø ∆B_∑ …_UÀ –D_I ≤j_vNªA À ±ÕjZNªA ≈ø B√Ãvø A •∞Å B£Ã∞ä lÕl®ªA LBN∏ªA ∆Ã∑ ”ºß “ª‹fªA ü “Õ‡A §√ À
…_∞ºa ≈_ø ‹ À …_ÕfÕ î_I ≈_ø Ω_ BJªA …_ŒMDÕ ‹ lÕlß LBN∏ª …√G À ¡«’BU Bù j∑hªBI AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ …√BZJm …ª Aj∑g
. 42 : —fVnªA ¡Y : # fŒõ ¡Œ∏Y ≈ø ΩÕlƒM
Ω_ßB∞ªA ¡_mA ≈_ø j«B_§ªA Ã_« B¿∑ æBJ¥Nm‹A ë ∆çØBá ±uêBI eAjùA ∆C À –j∑hªA f»®ºª j∑hªA ü ¬›ªA ∆C ¬f¥M Bñ j»£ f≥ À
B_zÕC Ω_Œå‚A À —AiÃ_NªA ≈_ø …_Œ∞√ ”ºß Oªfª j∑g …√fi ∆Ej¥ªA ≈ø ±ÕjZNªA œ∞√ ”ºß Oªe ê B»√C “Õ‡A ”ºß eiÃÕ Bñi Bø …I ©ØfƒŒØ
. B¿»ŒØ ±ÕjZNªA ™Ã≥À ü \Õju ïB®M …ø›∑ ∆C ©ø j∑g B¿»ƒø ›∑ ∆fi
j∑h_ªA “_Œºß ”_ºß B_»ŒØ “_ª‹e ‹ À , f_IfiA ïG …ªAl√G f®I ∆Ej¥ªA ë –hªA j∑hªA •∞Y ”ºß æfM BòG ∂BŒnªA “ƒÕj¥I “Õ‡A ∆C πªg À
.  iAfø ¡∏áA ∆AiÀe À œ ‚A •∞Zºª
. ïB®M A ’Bq ∆G ∆DrªA Ah« ïG ©UjÕ B¿ß SZJªA üÃNnƒm À

œ÷AÀi SÅ
¬Ã_Õ ∆B_∑ AgG : æB_≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß “ßBØi ≈ß “ƒÕgC ≈I j¿ß ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß …ŒIC ≈ß  eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M ü
À Aú∑D_Õ ¡_«ig $ : æB_≥ ¡_Q . _nø AÃ√B∑ ê AÀj∞∑ ≈ÕhªA eÃÕ h◊øÃŒØ ¡ºnø ‹G “ƒÜA ΩafÕ ‹ : A fƒß ≈ø eBƒø ‘eB√ “øBŒ¥ªA
. # ∆ÿº®Õ ≤ÃnØ ¡»º¨q –C # ΩøfiA ¡»»ºÕ À AîN¿NÕ
. …ºRø “Õ‡A n∞M ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß œ∏ùA ’BÒß ≈I A fJß ≈ß , œqBŒ®ªA ‘Ài À : æÃ≥C
A æÃ__mi æB__≥ : æB__≥ A f__Jß ≈__I jIB__U ≈__ß \ŒZ__u fƒ__nI …__ÕÀejø ≈__IA À °__mÀfiA ü œ__√A ÒªA Xj__aC , iÃ__RƒùA if__ªA ü À
∆Ã_ªÃ¥ŒØ ∫j_rªA Ω«C ¡« ®Õ ¡Q AÃ√Ã∏Õ ∆C A ’Bq Bø iBƒªA ü ∆Ã√Ã∏ŒØ ¡»IÃ√hI ∆ÃIh®Õ øC ≈ø BmB√ ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi Cj≥ ¡Q . iBƒªA ≈ø ïB®M A …UjaC ‹G fYÃø ”¥JÕ ›Ø ¡∏®∞√ ¡∏¥ÕfvM ≈ø …ŒØ ¡Nƒ∑ Bø ‘j√ Bø :
. # nø AÃ√B∑ ê Aj∞∑ ≈ÕhªA eÃÕ Bñi $ :
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß πªBø ≈I o√C À –ifàA fŒ®m œIC À –j®qfiA ”mÃø œIC ≈ß ‘jaC ∂jÒI –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
.
∆G : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi æB_≥ : æB_≥ K_ªB œ_IC ≈_I œ_ºß ≈ß “ƒnªA ü î«Bq ≈IA À BY œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
À , ¡»ƒ_ŒßC ∂il_M ‹ ¡ƒ»U ¡»ƒø Ωae ≈ø îJ÷BM ‹ À îøeB√ ´ ¡«j÷BJ∑ ”ºß AÃMBø ≈ÕhªA B»º∑ ¡øfiA –fYÃø ≈ø j÷BJ∏ªA LBZuC
¡«eB_nUC A ¬jY ∆AjÒ¥ªA ∆ÃnJºÕ ‹ À , ¡Œ¿áA ∆Ãßjè ‹ À , Ωm›nªBI ∆ú¨Õ ‹ À î BŒrªBI ∆Ã√j¥Õ ‹ À , ¡»«ÃUÀ eÃnM ‹
iB_ƒªA  h_aDM ≈_ø ¡»ƒø À , …Œøf≥ ïG iBƒªA  haDM ≈ø ¡»ƒ¿Ø . eÃVnªA ΩUC ≈ø iBƒªA ”ºß ¡«iÃu À , fŒYÃNªA ΩUC ≈ø eúàA ”ºß
if_≥ ”_ºß …_¥ƒß ïG iB_ƒªA  h_aDM ≈_ø ¡»ƒ_ø À , …_MlVY ïG iBƒªA  haDM ≈ø ¡»ƒø À , …ÕhbØ ïG iBƒªA  haDM ≈ø ¡»ƒø À , …ŒJ¥ß ïG
B_R∏ø B_»ŒØ ¡ Ã_ C À , B_»ƒø Xj_ë ¡_Q “ƒm B»ŒØ S∏ô ≈ø ¡»ƒø À , B»ƒø Xjë ¡Q Aj»q B»ŒØ S∏ô ≈ø ¡»ƒø À , ¡ B¿ßC À ¡»IÃ√g
À ∆B_ÕefiA Ω_«C ≈_ø iB_ƒªA ü ≈_ø À ‘iB_vƒªA À eûŒªA OªB≥ B»ƒø ¡»Ujë ∆C A eAiC AgHØ . ”ƒ∞M ∆C ïG O¥ºa ¬ÃÕ hƒø BŒ√fªA if¥I
…J_z¨Õ BJ_z´ ¡_ A K_z¨ŒØ ’AÃ_m iBƒªA ü ¬ÃŒªA ¡N√C À ≈ZƒØ …ºmi À …JN∑ À BI ¡NƒøE : fŒYÃNªA Ω«C ≈ø iBƒªA ü ≈ù ∆BQÀfiA
ü LÃ_N∏ø “_ƒÜA ∆úaf_Õ ¡_Q ΩŒ_nªA ΩŒõ ü SŒQAjÒªA PBJ√ B»ŒØ ∆ÃNJƒŒØ ¢AjvªA À “ƒÜA îI îß ïG ¡»UjbŒØ ”zø B¿ŒØ ’œrª
¡»ƒ_ß ¡_m‹A π_ªg Ã_Zô ∆C ïB®M A ∆êDnÕ ¡Q . AÃR∏ô ∆C A ’Bq Bø “ƒÜA ü ∆ÃR∏¿ŒØ ≈õjªA ’B¥Nß ∆ÃŒ¿ƒ»ÜA ’‹¤« : ¡»«BJU
A ¡«B_nƒŒØ øBnùA πºNI B»√Àj¿nÕ B»ŒØ œ¥I ≈ø ”ºß B»√Ã¥JÒŒØ iB√ ≈ø øBnø ¡»®ø “∏÷›ø A S®JÕ ¡Q  ÃZ¿ŒØ B∏ºø A S®JŒØ
. # nø AÃ√B∑ ê AÀj∞∑ ≈ÕhªA eÃÕ Bñi $ : …ªÃ≥ πªg À , ¡»MAhª À ¡»¿Œ®ƒI “ƒÜA Ω«C ¡»ƒß Ω¨NrÕ À , …qjß ”ºß
. B√ÿzø SÕfáA ≈ø Lj¥Õ Bø “®ŒrªA ∂j ≈ø –Ài f≥ À ,  ⁄BR´ ΩŒnªA ΩŒõ À OJ√ TÃQjÒªA : æÃ≥C
À …_JƒU ïG j_aE À …_ÕfÕ î_I AeÃ_ß pj_´ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C : fŒ®m œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA À fõC XjaC , …ŒØ À
Ω_øfiA ” B_®NŒØ …_ºøC Ah_« À …_ºUC Ah_« À ∆B_n√‚A Ah_« ∆HØ : æB≥ , ¡ºßC …ªÃmi À A : AêB≥ ? Ah« Bø ∆ÀifM C : æB≥ .  f®I jaE
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß o√C ≈ß ∂jÒI  Bƒ®ø ≈ø Lj¥Õ Bø –Ài À : æÃ≥C : πªg ∆Àe ΩUfiA …VºNbŒØ
™B_JMA ∆H_Ø , Ω_øfiA æÃ_ À , ‘à A ™BJMA : ∆BƒQA ¡∏Œºß ≤BaC Bø ≤ÃaC ∆G : æB≥ …√C (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß , ©¿ A ü À
. —ja‡A œnƒÕ ΩøfiA æà À , µáA ≈ß fvÕ ‘à A
B_ƒªl√C Ã_ª : (¬›_nªB»Œºß) æB_≥ : æB≥ # ≈Õj§ƒø AgG AÃ√B∑ Bø À - µáBI ‹G “∏÷›ùA ælƒ√ Bø $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. AÃ∏º« À AÀj§ƒÕ “∏÷›ùBI

: æÃvØ ü ±ÕjZNªA ≈ß ∆Ãvø ∆Ej¥ªA ∆C ü ¬›∑

1 Ωv∞ªA
|»N_√A À —Ã_JƒªA ”ßeA À - BJÕj¥M - B√j≥ jrß “®IiC ΩJ≥ ’BU (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) Af¿ä œIj®ªA ƒªA ∆C cÕiBNªA PBÕiÀjy ≈ø
PB_Œº∑ À ≤iB_®ùA Ω_¿Ü ≈¿_zNø …_Ii ïG …J_nƒÕ À ∆Ej_¥ªA …Œ¿_nÕ LB_N∏I ’B_U …√C À , ¡« ´ À Lj®ªA ≈ø “øC …I ≈øE À —Ãßfºª
À …_I ’B_U –h_ªA ∆Ej_¥ªA ë BƒÕfÕDI ¬ÃŒªA eÃUÃùA ∆Ej¥ªA ∆C À , …MÃJƒª “ÕE  f®Õ À …I ‘fZNÕ ∆B∑ À , B»ŒªG ÃßfÕ ∆B∑ ªA “®ÕjrªA
…»IB_rÕ ‹ ÀC …_¿§√ ü …»IBrÕ jaE LBN∑ ©yÃÕ ¡Q …º∑ f¥∞Õ ∆DI …ºuC ≈ø ©zÕ …√C ”ƒ®ñ “º¿ÜA ü …ª ≈ÕjuB®ùA pBƒªA ”ºß  Cj≥
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß ækBƒªA ∆Ej¥ªA …√DI pBƒªA îI j»NrÕ À …ŒªG KnƒÕ À
À î∞ªB_bùA ≈_ø ±_ÕjZNªA “ªD_nø ü îRYBJªA ≈ø fYC πªg |®I Ω¿NYA ‹ À …¿»Ø ü LBvø ‹G B»ƒø ’œq ü LBMjÕ ‹ iÃøC  h»Ø
. î∞ªA¤ùA
ü “_ÕE ÀC “_ºö ü Œ_¨NªA ÀC w¥ƒ_ªA ÀC “_Õ‡A ÀC “_º¿ÜB∑ _nÕ ’œ_q —eB_Õk ±_ªA¤ùA ÀC ±ªBbùA ≈ø …I æB≥ ≈ø |®I Ω¿NYA BòG À
. f¥∞Õ À ©zÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß ü ë Bø ”ºß Ã»Ø œ ‚A LBN∏ªA ΩU BøC À , B»IAjßG ÀC B»MB¿º∑
≈_ø …_I ±_uÀ B_ù Af_UAÀ îNØf_ªA î_I B_ø ßC ∆Ej¥ªA ≈ø BƒÕfÕDI Bø få À …MBÕE “øBß ïG ©UjM ≤BuÀDI ‘fZNÕ ∆Ej¥ªA få B√G ¡Q
. f¥∞Õ À …MÃ∞Õ ÀC B»ƒø ’œq ü ¨NÕ ∆C ´ ≈ø B»I ‘fÑ ≤BuÀC
¬›_∑ ≈_ø ’œ_q …»IB_rÕ ‹ À …_ªf®Õ ‹ ©Õf_JªA KŒV®ªA ¡§ƒªA πªg ”ºß ›¿Nrø BƒÕfÕDI Bø få À “YBv∞ªA À “´›JªBI ‘fZNÕ  fVƒØ
ü eÃ_UÃø ¡§ƒ_ªA Ah_« À π_ªg _´ ÀC —iÀB_ä ÀC “ªBmi ÀC “JÒa ÀC jR√ ÀC j®q ≈ø ¡»ƒß –ÀjùA À ¡»ƒø £Ã∞ A ’BZv∞ªA À ’B¨ºJªA
. Lú¥ªA À eúÜA …ƒø j®r¥M œ√BRø B»IBrNø BIBN∑ ’AÃm PBÕ‡A ©Œö
eÃ_UÀ ¬f_®I 82 : ’B_nƒªA : # A R∑ BØ›NaA …ŒØ AÀfUê A ´ fƒß ≈ø ∆B∑ ê À ∆Ej¥ªA ∆ÀjIfNÕ ›Ø C $ : …ªÃ¥I ‘fZNÕ  få À
, ‘jaC “ÕE …®ØjÕ À ‹G “ÕE ü ‘’A Õ Ωºa ÀC ¬B»IG ≈ø B¿Ø  BØÀC À ’BØêA ≈nYC πªhI œ∞Õ ∆Ej¥ªA ≈ø BƒÕfÕDI Bø få À …ŒØ ≤›NaA
.  jn∞Õ À …®ØfÕ Bø ∫Bƒ« À ‹G jÒq ≈ø –CjªA ’‘eBI ¡«ÃNÕ “z≥Bƒø ÀC ≤›a ≈ø Bø À
Ω_Rñ AÃMD_Õ ∆C ”_ºß ≈_ÜA À o_√‚A O_®¿NUA ≈◊ª Ω≥ $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ “ŒIj®ªA “¨ºªA Ω«DI …¿»Ø wNë ‹ Bû πªg ¨I ‘fZNÕ  få À
∂iB_ÒªA : # æl B_I ë Bø À ΩvØ æÃ¥ª …√G $ : …ªÃ≥ À , 88 : ’AjmG : # A »£ |®Jª ¡»z®I ∆B∑ ê À …ºRñ ∆ÃMDÕ ‹ ∆Ej¥ªA Ah«
≈_ø Ω_¥®ªA …_ŒªG –f_N»Õ B_ø j_aE ïG –f_»Õ À , …ŒØ “Õjø ‹ –hªA µáA \Õju ü ∆BŒJªA üÃNnÕ ∆Ej¥ªA ≈ø BƒÕfÕDI Bø få ¡Q , 14 :
ÀC ΩºàA À “vŒ¥ƒªA ≈ø ’œq ”ºß B»ŒØ jR®√ ∆C ´ ≈ø “Œ¥ºàA Ω÷Bz∞ªA ΩŒuB∞M À “ÕjÒ∞ªA ©÷AjrªA PBŒº∑ À “Œ¥Œ¥áA ≤iB®ùA æÃuC
©_Œö Cf_Jø Ã_« fYAÀ `ÀjI —jIfø —fYAÀ —BŒÅ “ŒY B»MjR∑ À B»N®m ”ºß ≤iB®ùA ©Œö få ΩI ΩªlªA À |≥BƒNªA ≈ø ’œq ”ºß Ωvç
B_»ƒø Ω_∑ ïG eÃ_®Õ Ã_« À Ω_ŒºZNªBI ©_Œ¿ÜA œ_»NƒÕ …_ŒªHØ f_ŒYÃNªA Ã_« À ©UjÕ À ©Œ¿ÜA œ»NƒÕ …ŒªG –hªA ΩufiA À “Œ√Ej¥ªA ≤iB®ùA
. KŒ∑ ªBI
µ_ŒºÕ B_ø ”_ºß B_»ŒØ æÃ_¥ªA Ω_v∞Õ À ¡»_vv≥ eiÃ_Õ A ¬›∑ ≈ø B√fƒß Bø få À ¡»ûC À ’BŒJ√fiA ≈ø îyBùA iBJaC ü xÃ¨Õ  få À
B_û B»_ºQBô B_ø ”ºß “Œ√Ej¥ªA wv¥ªA ≈ø “v≥ Bƒ¥J B¿º∑ À “ßBÒªA À “ÕeÃJ®ºª B»uúa À —ÃJƒªA “YBm “«Al√ KmBƒÕ À ≈ÕfªA —iB»ÒI
. ’›å‹A ≈nYC πªg ”ºåA ≈Õf»®ªA ü eiÀ
∆Ej_¥ªA ≈_ø BƒÕfÕDI ë B¿ŒØ B«få ¡Q \ÕúNªBI ÀC \ÕjvNªBI — R∑ PBÕE ü “ŒM‡A TeAÃáA ≈ß ë À ¡Y›ùA ü PBÕE eiÃÕ  få À
. “≥fvø “≥eBu “ÒÕjrªA πºM ”ºß
À ¬Ã_≥C œ_« _ªA “_ºùA ïG À ¡Œ¥N_nø ¢Aju ïG –f»Õ eB« …√C À iÃ√ …√DI …n∞√ ±vÕ B¿∑ “ºŒö “Œ∑Ak ≤BuÀDI …n∞√ ±vÕ  få À
. “¥Œ≥e ‹ À “ª‹fªA À “ÕAf A jøC ≈ø Ω¿»Õ ‹ À πªg ≈ø B◊Œq f¥∞Õ ‹ ∆Ej¥ªA ≈ø BƒÕfÕDI Bø få
…_÷B DI …∞vÕ …√C Bñ À —fªBa “ŒY …Œºß “ªAe “ÕE …√C Bñ ïB®M …I j∑hÕ …√HØ j∑g …√C …n∞ƒª ∆Ej¥ªA B«j∑hÕ ªA ≤BuÀfiA ©öC ≈ø À
À , …_øB∏YC À …®÷Aj_q ±_vÕ À , …º_mi À …_JN∑ À …_N∏÷›ø ±_vÕ À , eBè‚A À ©ƒvªA ü …Nƒm ±vÕ À , BŒº®ªA …MB∞u À ”ƒnáA
À , ’B¥_rªA À —eB®nªA ≈ø pBƒªA jøC …ŒªG æÃ◊Õ Bø ΩŒuB∞M À , …√BZJm …ŒªG Ω∏ªA ™ÃUi À eB®ùA ë À “¥ºàA jøC …ŒªG œ»NƒÕ Bø ±vÕ
. iBƒªA À “ƒÜA
j∑hªA ”ƒ®ø ≈ø B◊Œq f¥∞Õ ‹ ∆Ej¥ªA ≈ø BƒÕfÕDI Bø få À j∑g …√DI æÃ¥ªA ∂› HI ∆Ej¥ªA …øÀjÕ –hªA ë À , A j∑g πªg ©Œö œ∞Ø
.
≈_ß ∆Ej_¥ªA …_§∞Y ≈_ß B_»ŒØ _aC _ªA PB_Õ‡A ü j∑h_ªBI …ƒß ß ∆Ej¥ªA ∆Ã◊q ”ºß “ª‹fªA ü PB∞vªA ©öC ≈ø j∑hªA ∆Ã∏ª À
B_ƒøE œMD_Õ ≈_ø ¬C _a iB_ƒªA ü ”¥ºÕ ≈¿Ø C BƒŒºß ∆Ã∞ë ‹ BƒMBÕE ü ∆ÀfZºÕ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ¥∑ ±ÕjZNªA À Œ¨NªA À ∆›ÒJªA
À …_ÕfÕ îI ≈ø Ω BJªA …ŒMDÕ ‹ lÕlß LBN∏ª …√G À ¡«’BU Bù j∑hªBI AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G , vI ∆ú¿®M Bñ …√G ¡N◊q Bø Aú¿ßA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
…_ŒØ Ωaf_Õ ‹ À Ω BI …Jº¨Õ ‹ j∑g ë SŒY ≈ø ∆Ej¥ªA ∆C ïB®M j∑hØ , 42 : —fVnªA ¡Y : # fŒõ ¡Œ∏Y ≈ø ΩÕlƒM …∞ºa ≈ø ‹
. …ƒß …NÕj∑g æAÀk KUÃÕ ±ÕjÑ ÀC Œ¨NI ‹ À cnƒI ‹ À æBÒIHI ‹ ∆BølªA ΩJ¥Nnø ü ‹ À ‹BY
A •_∞Å £Ã_∞ä ∆Ej¥ªB_Ø •∞áA µº C À j∑hªA µº C f¥Ø , 9 : jVáA : # ∆çØBá …ª B√G À j∑hªA Bƒªl√ ≈ç B√G $ : ïB®M …ªÃ¥∑ À
. …UÃI …√BZJm Aj∑g …√Ã∑ ΩÒJÕ À “Õj∑hªA ≈ß …ºÕlÕ KŒM ªA ü ÀC •∞ºªA ü Œ¨M À “vŒ¥√ À —eBÕk Ω∑ ≈ß
∆À’l»N_nÕ ∆Ã∑j_rùA ∆B_∑ B_òG À ∂BŒnªBI ™ÃØfø …√HØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG # …ª $ ¿y ™BUiG æÃ¥ªA ±Œbm ≈ø À
À # ∆Ã_ƒ π√G j∑hªA …Œºß æl√ –hªA B»ÕC BÕ AêB≥ À $ : B¥IBm …ªÃ¥I …ŒªG rÕ B¿∑ …Œºß …ªÀl√ œßfÕ ∆B∑ –hªA ∆Ej¥ªA ΩUfi ƒªBI
. “Õ‡A n∞M jø f≥
“√BŒvI ∆Ãvø æl√C Bø ”ºß £Ã∞ä j∑g …√DI …∞uÀ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ ”ºß A …ªl√C –hªA ∆Ej¥ªA ∆C  BƒºvØ Bû îJM f¥Ø
. …ŒØ …ŒJ√ A fßÀ B¿∑ Œ¨NªA À “vŒ¥ƒªA À —eBÕlªA ≈ß “Œ G
≤B_uÀfiA  h_« ≈_ø ’œ_q ü _¨M ∆B_∑ Ã_ª “uBa ≤BuÀDI — R∑ PBÕE ü …∞uÀ À …ŒJ√ ”ºß A …ªl√C ∆Ej¥ªA ∆C “VáA “u›a À
PB∞_vªA π_ºM iB_Q‡ AfUAÀ BƒÕfÕDI –hªA ∆Ej¥ªA få Bƒ∏ª B®Ò≥ “∞vªA πºM iBQE f¥Ø jQ¤ø KŒMjM ÀC •∞ª ü Œ¨M ÀC “vŒ¥√ ÀC —eBÕlI
ƒ_ªA ”_ºß ælƒùA ∆Ej¥ªA ë …ƒø BƒÕfÕDI –hªBØ …MB∞u ≈ø B◊Œq …JºnÕ ±ÕjÑ …ŒØ ©¥Õ ¡ºØ ∆Ã∏Õ Bø ≈nYC À ≈∏ô Bø C ”ºß —eÀf®ùA
ü jQ¤_Õ ‹ j_øC ü ∆Ã_∏Õ ∆C K_UÀ KŒMjM ÀC ≤jY ÀC LAjßG ü ¨M ÀC …ƒø ’œq ¢Ã¥m ~jØ ÃºØ …ƒŒ®I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
, π_ªg _´ ïG “ÕÀB¿_nªA KN∏ªA j÷Bm ”ºß “ƒ¿Œ A À “Õj∑hªA À “ÕiêA À “ÕAf A À ≤›Na‹A ™B∞MiA À kBVß‚B∑ …ØBuÀC ≈ø ’œq
. B«Ãç À LAjßG ÀC “Ò¥√ ü ≤›NaA ÀC “Ò≥Bm —ij∏ø “ÕF∑ πªg À

2 Ωv∞ªA
ïG ™ÃUjªB_I —j_ø‡A î¥Õj_∞ªA ∂j_ ≈_ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß “ÕÀjùA — R∏ªA iBJafiA ±ÕjZNªA ™Ã≥À ¬fß ”ºß æfÕ À
. P›∏rùA f¥ß ΩY ü À ì∞ªA fƒß ∆Ej¥ªA
≈_ª B_¿»I ¡N∏_nó ∆G B_ø Œ_I Ω_«C œ_M ß À A LB_N∑ R_ªA ¡∏ŒØ ∫iBM œ√G $ : î¥Õj∞ªA ∂j ≈ø jMAÃNùA RªA SÕfY Ah∑ À
. …I πnó ≈û AfIC æ›zªA œ∞√ À ≤jä LBN∏I πn¿NªBI jøflª ”ƒ®ø ›Ø SÕfáA # AfIC –f®I AúzM
”_ºß iB_JafiA ~j_®I —j_ø‡A (¬›_nªB¿»Œºß) O_ŒJªA Ω_«C “_¿÷C À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß —eiAêA — R∏ªA iBJafiA Ah∑ À
‹ À ¬B∏YfiA PBÕE xÃva ü ±ÕjZNªA ™Ã≥À ¬f®I ¬lNº√ ∆C l÷BÜA ≈ø À “Œ»¥∞ªA iBJafiA ü πªg ∆C ¡»z®I  j∑g Bø À , LBN∏ªA
. wvã ´ ≈ø wŒvÖ πªhI B»vŒvbNØ “¥ºÒø ~j®ªA iBJaC ∆DI ™ÃØfø PBÕ‡A j÷Bm πªg ©∞ƒÕ
À Ω_ BJªA ≈_ø µ_áA À Lh_∏ªA ≈ø ∂fvªA lŒŒ¿Nª ë BòG ~j®ªBI jøfiA ∆C ü \Õju ë ÀC \ÕjvªB∑ ~j®ªA iBJaC ∆Bnª ∆C ”ºß
’B_ŒJ√fiA w_v≥ À “ÕeB¥Nß‹A ≤iB®ùA ü ©yêA À pfªA ïG œßAÀfªA ΩI …¥∞ªA iBJaC ü ≈ÕiÃv¥ø ´ ©yêA À pfªA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø
B_»ŒØ Ω_®ÜA j_øC B_û B«ÀhY Àhê Bø À PBŒºŒ÷Ajm‚A ≈ø BƒÕfÕDI Bø πªg fÕ¤Õ À jØÀC À jR∑C eB®ùA À GfJùA ≤BuÀC À îyBùA ¡øfiA À
. îIC À \yÀC
eÃUÃùA ∆Ej¥ªA µØAÃÕ Bø ”ºß LBI Ω∑ ü “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ±ºNbñ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C πnó ≈¿zNM ªA iBJafiA Ah∑ À
≈_ø ±_ÕjZNªA PBÕAÀi ≈ø R∑ ü eAjùA ∆C ”ºß f«Bq ≈nYC Ah« À , ±ÕjZNªBI PBÕAÀjªA ≈ø eBYE B»ŒØ ªA eiAÃùA ü ”NY B√fƒß
. ΩÕÀDNªA À ≈ÒJªA ΩIB¥ø ü ΩÕlƒNªA KnÅ n∞NªA ë æl√ Ah∑ (¬›nªB¿»Œºß) ¡ Ã≥
A f_ƒß ≈_ø ækB_√ ∆Ej_≥ pB_ƒªA –f_ÕDI B_ø ∆C ü (¬›_nªB¿»Œºß) …NÕig ≈ø “¿÷fiA j÷Bm À îƒø¤ùA øC ≈ß —eiAêA PBÕAÀjªA Ah∑ À
≈_øk ü ‹ À j_∏I œ_IC ≈øk ü ±ŒªDNªA ü (¬›nªB»Œºß)  Ã∑jrÕ À ±ZvùA ≈ø (¬›nªB»Œºß) œºß …∞ªC Bø ´ ∆B∑ ∆G À …√BZJm
. # pBƒªA Cj≥ B¿∑ AÀ’j≥A : ¡»N®Œrª (¬›nªB¿»Œºß) ¡ Ã≥ LBJªA Ah« ≈ø À ∆B¿Rß
ÀC iÃ_nªA KŒMjM ü …∞ªBë BòHØ ’œq ü (¬›nªB»Œºß) œºß …∞ªC Bù B∞ªBã pBƒªA îI j÷AfªA ∆Ej¥ªA ∆B∑ ê ∆C PBÕAÀjªA  h« ”zN¥ø À
≈_ø ækB_ƒªA ∆Ej_¥ªA B_»I …√BZJm A ±uÀ ªA ≤BuÀfiA ü ‹ À B◊Œq B êfø ü B»JŒMjM æ›NaA jQ¤Õ ‹ ªA PBÕ‡A |®I KŒMjM ü
. B«iBQE …I ΩNë Bø  fƒß
ƒ_ªA ”_ºß ækB_ƒªA ∆Ej_¥ªA Ã_« ∆Ej_¥ªA ≈_ø BƒÕf_ÕDI –h_ªA ∆C ”_ºß “_® B≥ “ª‹e æfÕ B»ØBƒuC ≤›NaA ”ºß PBÕAÀjªA  h« ™Ã¿V¿Ø
. B»MB∑jI À B«iBQE À “ôj∏ªA …ØBuÀC ≈ø B◊Œq f¥∞Õ ∆C ´ ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)

3 Ωv∞ªA
ÀC •_∞ºªA ü Œ_¨NªA À w¥ƒ_ªA ”_ƒ®ñ ±_ÕjZNªA ™Ã_≥À ïG “ƒ_nªA Ω_«C œQf_ä ≈ø “ßBö À “ÕÃráA À “®ŒrªA œQfä ≈ø “ßBö K«g
. ΩŒ≥ B¿∑ nùA ≈ø fYC B»ŒªG K«hÕ ¡ºØ —eBÕlªA ∆Àe KŒM ªA
. — R∑  ÃUÃI Œ¨NªA À w¥ƒªA ™Ã≥À ”ºß À ™Bö‚BI —eBÕlªA œ∞√ ”ºß AÃVNYA À
’Al_UC À Ω_¿ÜA Ah_∑ À PB_Õ‡A À iÃ_nªA |_®I ¢Ã¥_m ”_ºß “ªAfªA “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø “ÕÀjùA — R∏ªA iBJafiA : B«fYC
≈_øk ü ∆B_∑ –h_ªA œ√B_RªA ©_¿ÜA ü Ah_∑ À j_∏I œ_IC ≈øk ü ∆Ej¥ªA …ŒØ ±ªC –hªA æÀfiA ©¿ÜA ü ≤ÀjáA À PB¿º∏ªA À Ω¿ÜA
À , SÕf_Y œ∞ªC ≠ºJM B»√C ¡»z®I ”ßeA f≥ À , B« ´ À — N®ùA B»®øAÃU ü “®ŒrªA B»MÀi — R∑ PBÕAÀi  h« À Œ¨NªA Ah∑ À ∆B¿Rß
À _mB∞NªA K_N∑ À ©øAÃÜA j÷Bm À fõC À œ÷BƒnªA À eÀAe œIC ≈ƒm À ¡ºnø À –iBbJªA œZŒZv∑ ¡»YBZu ü “ƒnªA Ω«C B»MÀi
. ’BvY‚A fY ∂ÃØ B»√C   n∞M ü œmê‡A j∑g f≥ À B« ´
≈I œIC ±Zvø …ŒØ ±ªBë Bø À , B®yÃø îNm ”ºß ±ŒƒÕ Bû ≤Àj®ùA ±ZvùA eînø ≈I A fJß ±Zvø …ŒØ ±ªBë Bø ´ Ah« À
œ_« À ∂B_؇A ïG B»ºmiC À B»JNN∑A ªA “Œ√B¿R®ªA ±YBvùA …ŒØ ±ºNë Bø À , B®yÃø îQ›Q À ©zI ü ë À œ√B¿R®ªA ±ZvùA K®∑
≤›Na‹A À “ƒÕfùBI AfYAÀ oJY À ≈ÕjZJªA ïG À ≈¿ŒªA ïG À “ØÃ∏ªA ïG À —jvJªA ïG À ¬BrªA ïG À “∏ø ïG B»ºmiC “®Jm ÀC “nú
. BØjY înú À ©zI : ΩŒ≥ À , BØjY î®IiC À “nú ≠ºJÕ B»ƒŒI B¿ŒØ –hªA
ü æÀfiA ±ŒªD_NªA ü æB_∞√fiA —iÃ_m O_√B∑ f_¥Ø j∏I œIC ≈øk ü æÀfiA ©¿ÜA À “Œ√B¿R®ªA ±YBvùA îI KŒM ªA ü ≤›Na‹A ´ À
. …NÕAÀi ’œVNm Bø ”ºß æAÃÒªA ü ∆BNßÃyÃø œ√BRªA ©¿ÜA ü B¿« À î◊ùA ü —’AjI —iÃm À œ√BRùA
î_I À “_ÕAÀjªA …_I PeiÀ B_ø ”_ºß K_®∑ ≈_IA œ_IC À eî_nø ≈_I A f_Jß œ∞Z_vø îI eÃUÃùA iÃnªA KŒMjM ü ≤›Na‹A ´ À
. …Œºß eAk ÀC ±ªfiA ™Ã¿ A efß ≠ºI BñjØ î®IBNªA À “IBZvªA ≈ß OÕÀi ªA —gBrªA “Œ÷Aj¥ªA PBØ›Na‹A ´ À “Œ√B¿R®ªA ±YBvùA
∆Ã∏Õ ∆C —eBß ©ƒNô ¬Ãv®ùA ´ …®¿Ü ‘fvM À pBƒªA fƒß AjrNƒø BNNrNø B≥j∞Nø ∆Ej¥ªA ∆B∑ AgG …√DI ¡∏ê Ω¥®ªA ∆C : œ√BRªA …UêA
. ©≥Aúª B¥ØAÃø ›øB∑ …®ö
‹G f_MjÕ À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “ºYi f®I pBƒªA ælNßA (¬›nªB»Œºß) BŒºß ∆C : “uBàA À “øB®ªA …MÀi Bø : SªBRªA …UêA
 Àej_Ø …®ö f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ ”ºß A …ªl√C –hªA ∆Ej¥ªA …√C ¡»¿ºßC À pBƒªA ïG …ºõ ¡Q ∆Ej¥ªA ©ö ”NY —›vºª
À ¡_»ø›ßG À ¡»Œ_ªG …_º¿á ≈_∏Õ fÕk ±Zvø ü Bø |®Jª B∞ªBã …ŒØ Bø |®I ≈∏Õ Ãª À OIBQ ≈I fÕk ¡ …®ö Bñ …ƒß AèNmA À
ü …_ŒªG pB_ƒªA ©_UiC f_≥ À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_ŒJ√ f_®I A LB_N∏I pBƒªA ¡ºßC (¬›nªB»Œºß) ∆B∑ f≥ À , …UÀ …ŒªG ¡»MÃße
. œºß ©ø µáA À µáA ©ø œºß : …Œºß µ∞NùA SÕfáA ü æB≥ À jMAÃNùA RªA SÕfY
ÃI OØjY f≥ À —h¥ªBI , —h¥ªA À Ω®ƒªBI Ω®ƒªA ÀhY ΩŒ÷AjmG I ü ©≥À Bø “øfiA  h« ü ©¥Õ …√C PBÕAÀjªA ≈ø eiÀ Bø : ©IAjªA …UêA
¡_»Ii LB_N∑ AÃØjZŒØ “øfiA  h« ü   §√ ©¥Õ ∆C fI ›Ø , —iÃQDùA PBÕAÀjªA À ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …I `jvÕ Bø ”ºß ¡»ŒJ√ LBN∑ ΩŒ÷AjmG
. ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ë À
À rI A q ¡∏ºJ≥ ∆B∑ ≈ø ≈ƒm ≈®JNNª : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C –ifàA fŒ®m œIC ≈ß , –iBbJªA \ŒZu œ∞Ø
“_ÕAÀjªA À : ? ≈_¿Ø : æB_≥ ? ‘iBvƒªA À eûŒªA BƒMB»øC À Bƒ÷BIFI A æÃmi BÕ : Bƒº≥  Ã¿N®JNª Ky jZU Aúae ê ”NY ™AihI BßAig
pBJß ≈IA À , j¿ß ≈I A fJß À —jÕj« œIC À jø B¿∑ –ifàA fŒ®m œID∑ “IBZvªA ≈ø —fß ≈ß SÕfáA ©øAÃU ü “ÕÀjø “zŒ∞Nnø
£B_∞ªC ü eAfq ≈I eiÃNnùA À pÀC ≈I eAfq À xB®ªA ≈I Àj¿ß À ≤Ãß ≈I j¿ß À f®m ≈I Ω»m À eînø ≈I A fJß À “∞ÕhY À
. “IiB¥Nø
ü B_¿∑ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ≈_ß (¬›_nªB¿»Œºß) O_ŒJªA Ω_«C “_¿÷C ≈ø —fß ≈ß “®ŒrªA ∂j ≈ø “zŒ∞Nnø “ÕÀjø œ« À
‹ À ¡»¥Õj ∆Ã◊ÒÖ ‹ —h¥ªBI —h¥ªA À Ω®ƒªBI Ω®ƒªA ÀhY ¡∏ºJ≥ ∆B∑ ≈ø ΩŒJm í∑ ª : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß , œ¿¥ªA n∞M
_®M ‘iB_vƒªA À eûŒªA : AêB≥  Ã¿Nºafª Ky jZU Ωae ¡∏ºJ≥ ≈ø ∆B∑ ê ∆C ”NY ™BJI ™BI À ™AihI ™Aig À rI q ’”ÒÖ
. —›vªA  jaE À “√BøfiA ¡∏ƒÕe ≈ø ∆Ãz¥ƒM Bø æÀC ∆Ã∏ŒØ —Àjß —Àjß ¬›m‚A ‘jß ≈z¥ƒNª ? ßC ≈¿Ø : æB≥ ? A æÃmi BÕ
. “ÕiÀe B»√Ã∏ª “ªÃafø “VY B»√DI —eBÕlªBI ∆Ej¥ªA ±ÕjÑ œ∞√ ”ºß “øfiA ™BöHI ¡ ‹fNmA ≈ß LAÃÜA À
B_òHØ eB_¥Nß‹A ≈_ø B◊Œ_q eB_ØC ê “Œßjq “VY  iBJNßBI îº÷B¥ªA fƒß ë ΩI “ŒƒŒ¥Õ “Œº¥ß “VY …n∞√ ü oŒª ™Bö‚A ∆C : πªg ∆BŒI
 f_Œ∞Õ –h_ªA ∆C π_ªg À ©_Ò¥ºª f_Œ∞ø Ωv A ™Bö‚A ∆C ¡»ƒø R∑ …¿ßlÕ Bø ≤›a ”ºß …ªÃ¥ƒø À …ºvä πªg ü ’AÃm ≈§ªA fŒ∞Õ
≈_§ªA ‹G f_Œ∞Õ ‹ “_¥ØAÃNùA æAÃ_≥fiA ≈_ø f_YAêA À æAÃ_≥fiA eB_YE B«f_Œ∞M ªA PAeB¥Nß‹A ™Ã¿â ”ºß fÕlÕ ‹ eB¥Nß‹A ≈ø ™Bö‚A
À ≈_§ºª jÕB¨ø °ŒnI xBa eB¥NßA ©Ò¥ªA ∆fi ©Ò¥ªA ∆Àe ≈§ªA —Ã≥ fŒ∞Õ BòG …ŒªG …¥ØAÃÕ –hªA œ√BRªA æÃ¥ªA ¬B¿z√A À , ©≥AêA “IBuHI
. ∆ã —fß ≈ø K∑jùBI oŒª
∆C _´ ≈_ø ©_Ò¥ªA ≈_ø O_I ≥A À ∆Ã_ƒ§ªA O_¿∑AjM À —Ã≥ ≈§ªA eAk “¥ØAÃNùA æAÃ≥fiA O¿∑AjM À æÃ≥ ïG æÃ≥ ¡z√A B¿º∑ Ah∏« À
B_øC À , æÃ_≥ æÃ_≥ Ω_∑ ”_ºß æÃ_váA À æAÃ_≥fiA ©_Œö ©_JNNI …ºvç –hªA ë À ™Bö‚A ≈ø Ωv A ü Ah« , ¬f¥M B¿∑ …ŒªG Kº¥ƒM
eB_ØC ∆G ≈_§ªA ‹G f_Œ∞Õ ‹ PB_ÕAÀjªA eB_YF∑ Ã_»Ø \yÀC …ŒØ jøfiBØ SZJªA À ¡º®ªA Ω«C ≈ø ∆BƒQ‹A À fYAêA …º¥ƒÕ –hªA …ƒø æÃ¥ƒùA
. eB¥Nß‹A ≈ø B◊Œq
æ›_y ÀC H_Òa ”_ºß øC ©¿NÉ ‹ $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ≥ ›Rø “ƒnªA Ω«C fƒß B«iBJNßA ΩŒªe “Œßjq “Œƒ£ “VY ™Bö‚BØ
. …UÃI …ªÃ≥ ≈ß ¡ AÃ≥C ±r∑ ÀC  A æAÃ≥C ü ¬Ãv®ùA æÃ≥ æÃae “®ŒrªA fƒß À #
±_ÕjZNªA ≈_ø ∆Ej_¥ªA “ø›_m ”_ºß “_∞≥ÃNø ¬Ã_ŒªA —Ã_JƒªA “Z_u À , j«B_£ πªg À —ÃJƒªA “Zu ”ºß “∞≥ÃNø “º¿ÜBI ™Bö‚A “ŒVZØ
—Ã_J√ xÃ_va ”_ºß Af_ªBa B_ŒY ΩŒªe ‹ …√HØ kBVß‚A “uBa À æÃ¥ªA ΩvØ À “ÕAf B∑ …ƒß “ôj∏ªA ∆Ej¥ªA PB∞u æAÀlª KUÃNnùA
‹ j_aE Œ_¨M –C ÀC “_vŒ¥√ ÀC —eBÕlI ±ÕjZNªA æB¿NYA ©ø À , —lV®ø “ÕE …√Ã∏I ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ´ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
°¥_nÕ “_ŒVáA ≈ß A LBN∑ ¢Ã¥m ©ø À , “Õ‡A fn∞M À “VáA °¥nM πªhI À Bzä A ¬›∑ …√C …MBÕÃNä À …MBÕE ≈ø ’œrI ∂ÃQÀ
. “ŒVáA ≈ß ™Bö‚A
ü ∆Ej_¥ªA ≈_ø BƒÕf_ÕDI B_¿ŒØ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ”ºß ælƒùA ∆Ej¥ªA eÃUÀ ∆C ¬›∏ªA æÀC ü  Bƒøf≥ Bø ¬B¥ùA ü ©∞ƒÕ ‹ À
. cÕiBNªA PBÕiÀjy ≈ø “º¿ÜA
“_ºö ÀC “_ÕE Ω_∑ ü j_aE Œ_¨M –C ÀC “_vŒ¥√ ÀC —eBÕk æB¿NYA ©ØfÕ ‹ œ®≥AêA ∆Ej¥ªA ”ºß …ƒø BƒÕfÕDI Bø æB¿NqA ejâ ∆fi πªg À
. LúÒø PBJQ‚ B»I πn¿NªA fÕiC
π_n¿NªA ∆D_JØ ‹ÀC B_øC : iB_JafiBI …ŒØ πnó –hªA ë À Œ¨NªA À w¥ƒªBI ±ÕjZNªA ™Ã≥ê ¡Œ≥C –hªA æÀfiA …UêA ≈ß LAÃÜA À
. B∞√E ¬f¥M –hªA ∆BŒJªA §ƒI ™Bö‚BI πn¿NªA …Œºß Ω¿NrÕ Bø ”ºß iÀfªA ≈ø Ω¿NrÕ “Œßjq “VY B»√C Bñ iBJafiBI
jÒzM “Œ®Ò≥ ≈÷Aj¥I ≤Ã∞ä ‹ À jMAÃNø SÕfY B»ŒØ oŒª À “ŒëiBM ieBvø À eBƒmC B»√C Bñ B»I πn¿NÕ ∆C ‹G B»I æfNn¿ºª ”¥JÕ ›Ø
B_ø B_»ƒø h_qC B¿Ø B»Nª‹e ü —juB≥ B»ƒø À B«eBƒmC ü ≤B®y B»ƒø À `BZu B»ƒø “∞ºNã “NNrNø “≥j∞Nø eBYE œ« ΩI …ªÃJ≥ ïG Ω¥®ªA
. …Nª‹e ü ¬BM  fƒm ü \ŒZu ë
À PBßÃ_yÃùA ≈_ø B_»I µ_ZºÕ B_ø À PBŒºŒ÷Aj_m‚A LAj_n√A ∆H_Ø pf_ªA À ©yêA …ŒØ ∆ÃøDø ´ …Mif√ À  gÀhq ”ºß ™ÃƒªA Ah« À
. ©yêA À pfªA …ŒØ ≈ø¤Õ ‹ a ü “ŒVY ‹ À  iB∏√G ïG ΩŒJm ‹ BƒMBÕAÀi îI PBmÃmfùA
“_∞ªBã B_»√HØ π_ªg ©_Œö ≈_ß |_¨ªA ©_ø À , …_UÃI œ_√Ej¥ªA ¡§ƒªA …JrÕ ‹ Bø iÃnªA À PBÕ‡A ≈ø j∑hM œ»Ø πªg ≈ß |¨ªA ©ø À
ÀC eBƒ_mfiA “_ßÃÒ¥ø ÀC ΩŒ_mAjø œ_»Ø B«fŒ√B_mC ïG ™ÃUjªB_I π_ªg ¡º®ŒØ eBƒmfiA “∞Œ®y B«jR∑C ∆C B√j∑g Bø BøC : —eÀejø LBN∏ºª
. ΩŒº≥ Ω≥C Ωº®ªA  h« ≈ø B»ƒø BnªA À , B»N∞Œ®y
≈_ø ‹ PB_Õ‡A ”ƒ®ø j∑g À n∞NªA ΩŒJ≥ ≈ø “Œ∏ A PBÕ‡A ≈ø B»ŒØ ©≥À Bû A R∑ ∆HØ B»Nª‹e ü juB≥ ë Bø B»ƒø ∆C B√j∑g Bø BøC À
- ¡»Iú≥ ü Bø A ¡º®Õ ≈ÕhªA π◊ªÀC $ : A æÃ≥ ü : æÀfiA ≈náA œIC ≈ß , üB∏ªA “yÀi ü B¿∑ πªg À “Øj A “Õ‡A ìø “ÕB∏Y
. B¨ŒºI ‹Ã≥ ¡»n∞√C ü ¡ Ω≥ À LAh®ªA ¡ µJm À ’B¥rªA “¿º∑ ¡»Œºß O¥Jm f¥Ø ¡»ƒß ~jßDØ
B_¿ß AÃ_yj®M À j_øfiA AÀÃ_ºM ∆G $ : æB_≥ # AÃ_yj®M ÀC AÀÃ_ºM ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß , üB∏ªA ü Bø À
. ±ÕjZNªA iBJaC ≈ø —eÀf®ùA n∞NªA PBÕAÀi ≈ø πªg ´ ïG # A Ja ∆ú¿®M Bñ ∆B∑ A ∆HØ …I jøC
“_Õ‡A  h_« j∑hM ªA PBÕAÀjªB∑ ±ÕjZNªA iBJaC ≈ø —eÀf®ùA æÀlƒªA KJm ïG — rùA PBÕAÀjªA ≈ø ”vê ‹ Bø LBJªA Ah»I µZºÕ À
AgG AÃ√B_∑ ¡Œ_ó _I fØÀ ∆C : –Ài Bø À , (¬›nªB»Œºß) …¥Y ü “ªkB√ “Õ‡A À # œºß ü πŒªG æl√C Bø ≠ºI æÃmjªA B»ÕC BÕ $ : Ah∏«
≈Õh_ªA ∆G $ : Ah_∏« B_»ŒØ “_Õ‡A Pj∑h_Ø BƒŒªG XjaA ∆C  ÀeB√ À —jVáA LBI ”ºß AÃ∞≥À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi AÃøf≥
. BÒ¥m “Õ‡A ü ∆C ≈§Ø # ∆ú¥®Õ ‹ ¡«jR∑C ¡Œó ÃI PAjVáA ’AiÀ ≈ø π√ÀeBƒÕ
æE AÃ_¿º£ ≈ÕhªA ¡º®Œm À $ : …ªÃ≥ ü eiÀ B¿∑ …≥BJÒ√A À ∆Ej¥ªA –jU ü —eiAêA iBJafiA ≈ø ”vê ‹ Bø BzÕC LBJªA Ah»I µZºÕ À
— R_∑ œ_« À # B_¿Œ§ß AkÃ_Ø kB_Ø f¥Ø  f®I ≈ø “¿÷fiA À œºß “Õ‹À ü …ªÃmi À A ©ÒÕ ≈ø À $ : …ªÃ≥ ≈ø eiÀ Bø À # ¡»¥Y f¿ä
. AfU
≈_I l_Õl®ªA f_Jß ≈_ß , üB_∏ªA ü B_¿∑ ∆Ej_¥ªA °¥_m ≈_ø …√C ¡«ÃNØ ’BßfªA À j∑hªA ≈ø ’œrI —’Aj¥ªA …ŒØ ©JMC Bø BzÕC B»I µZºÕ À
[ : æB_≥ , f_ŒYÃNªA ≤j_ß f¥Ø B»I ≈øE À fYC A ë Ω≥ Cj≥ ≈ø Ω∑ : æB¥Ø fŒYÃNªA ≈ß (¬›nªB»Œºß) ByjªA OªDm : æB≥ –fN»ùA
. œIi A πªh∑ œIi A πªh∑ …ŒØ eAk À pBƒªA B«⁄j¥Õ B¿∑ : æB≥ ? B«⁄j¥√ ±Œ∑ ] Oº≥
: ïB_®M …_ªÃ≥ ü PeiÀ ªB∑ “Õ‡A •∞ª ü PBÕAÀjªA ≤›NaA “Øj A ≈ø —eÀf®ùA PBÕ‡A ≈ø R∑ ü få Bø “ª‹fªA iÃv≥ ΩŒJ≥ ≈ø À
À $ : B»_z®I ü À # ’B∞®_y ¡N_√C À ifJI A ¡∑jv√ f¥ª À $ : Ah∏« “Õ‡A ∆C B»z®I œ∞Ø # “ªgC ¡N√C À ifJI A ¡∑jv√ f¥ª À $
. ΩŒº≥ ¡N√C À ifJI A ¡∑jv√ f¥ª
…_ªÃ≥ ≈_ø B»_z®I ü eiÀ B_ø  f_Õ¤Õ À —iÃ∑h_ùA “_Õ‡A ü B_¿∑ ”ƒ®ùB_I _n∞NªA Ã_« eAj_ùA ∆C ”_ºß “_ƒÕj≥ ∆B∑ Bñi ≤›Na‹A Ah« À
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¡»ŒØ À “ªgC ¡»√DI ¡»∞uÀ kÃè ‹ : (¬›nªB»Œºß)
ü œ« À “øB®ªA À “uBàA PBÕAÀi ü eiÀ Bø ”ºß ¡UjªA “ÕF∑ B» Ã¥nI œyB¥ªA PBÕAÀjªA îI üBƒNªA À ~iB®NªA ≈ø ‹G ≈∏Õ Bñi À
B_¿«ÃöiBØ B_Œ√k AgG “bŒ_rªA À cŒ_rªA $ . B»_z®I ü À . —ûrªA BŒz≥ B¿»√HØ “NJªA B¿«ÃöiBØ “bŒrªA À cŒrªA ”√k AgG $ : B»z®I
ü À # ¡Œ_∏Y ¡Œ_ºß A À A ≈_ø ‹B_∏√ $ : B_«jaE B»_z®I ü À # —h_ºªA ≈_ø BŒ_z≥ Bñ $ B»z®I ü À , —ûrªA BŒz≥ B¿»√HØ “NJªA
. # ¡Œ∏Y lÕlß A À A ≈ø ‹B∏√ $ : B»z®I
¬Ã_√ ‹ À “ƒ_m  haDM ‹ ¬ÃŒ¥ªA œáA ë ‹G …ªG ‹ A : Ah∏« B»z®I ü œ»Ø PBÕAÀi B»ŒØ PeiÀ ªA ΩÕlƒNªA ”ºß œmj∏ªA “ÕF∑ À
©∞_rÕ –h_ªA Ag ≈_ø AfYC …JŒ´ ”ºß j»§Õ ›Ø —eB»rªA À KŒ¨ªA Bß ‘jRªA OÑ Bø À B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA ü Bø À PAÀB¿nªA ü Bø …ª
. îùB®ªA Li f¿áA À ¡Œ§®ªA œº®ªA ë À - …ªÃ≥ ïG -  fƒß
À ~ifiA ü B_ø À PAÀB¿_nªA ü B_ø …ª $ : Ah∏« B»z®I ü À , îùB®ªA Li f¿áA À ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« - …ªÃ≥ ïG - B»z®I ü À
. G # ¡ŒYjªA ≈õjªA —eB»rªA À KŒ¨ªA Bß ‘jRªA OÑ Bø À B¿»ƒŒI Bø
ü À # ¡Œ_§®ªA tj_®ªA Li ¬Aj_∑‚A À æ›_ÜA Àg ~ifiA À PAÀB¿_nªA ©ÕfI ¡ŒYjªA ≈õjªA —eB»rªA À KŒ¨ªA Bß $ : B»z®I ü À
. # ¡Œ∏áA lÕl®ªA —eB»rªA À KŒ¨ªA Bß : B»z®I
. ±ÕjZNªA ΩuC ü B»≥B∞M‹ j÷By ´ “ªÃ¥ƒùA PBÕ‡A ü PBÕAÀjªA  h« ≤›NaA ∆C îQf A |®I  j∑g Bø À
. |®Jª B»z®I ©Øe À “ª‹fªA ±®y \ºvÕ ‹ πªg ∆DI eÀejø
w_v≥ À eB_è‚A À ©ƒ_vªA ü “_ªÃ¥ƒùA PB_ÕAÀjªA ©_UAi ≈_ø …_ŒØ LB_MjÕ ›_Ø PBÕAÀjªA ü ©yêA À pfªA ™ÃŒq ≈ø B√j∑g Bø BøC À
‹ À ≈Õf_ªA ’Af_ßfi  j_øC ¡_»Õ B_ø ¡_§ßC À ¬›_m‚A ifu ü “®≥AêA TeAÃáA À PBÕ‡A mB∞M ü —eiAêA iBJafiA À ¡øfiA À ’BŒJ√fiA
À …_ŒªG –ÀD_Õ –h_ªA fÕfrªA ≈∑jªA À ©ŒƒùA ±»∏ªA ë –hªA ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ë  jQC ’B∞ßG À  iB√ eBúG À  iÃ√ ’B∞ G ü Af»U ∆êDÕ
j_øC πªh_I f_n∞ª ∆Ej_¥ªA “_VY O_ºÒI ê …√DI ¡»¿º®ª —ÃßfªA eAÃø À —ÃJƒªA iÃrƒù fªBàA œáA fƒnªA À “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA …I ≈vZNÕ
. jVY ”ºß jVY …NŒƒI ≈ø j¥NnÕ À ≈ÕfªA ¬B§√ ΩNaA À —ÃJƒªA
À …√BZJ_m A LB_N∑ ±_ÕjÑ ”ºß (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ïG ÀC “IBZvªA ïG “IÃnƒø PBÕAÀjI îVN A ’‹¤« ≈ø KV®ªA À
cÕiB_M ü ›_Ui ∆G : B_ƒªÃ≥ _¨Õ Ag Bø À , B jQC ‹ B¨ª “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA À ‘fm —ÃJƒªA K«hM ∆Ej¥ªA “VY ∆›ÒJI À , …NŒVY æBÒIG
…_I îƒø¤_ùA ∆C ‹G  j_øC f_Õ¤Õ B_û BƒÕf_ÕDI µ_JÕ À , ≤j_Y f¥Ø …√Ej≥ BøC À PBø f¥Ø ë BøC —lV®ø ∆Ej¥ªBI ”MC À —ÃJƒªA ”ßeA Ah∑
…_NŒVY _NßA iÃ∑hùA ƒªA ∆fi “VY ™Bö‚A À , …MÃJ√ ”ºß ‹Ae AlV®ø ∆B∑ …I ’BU –hªA ∆Ej¥ªA ∆C À  AÃße ü …≥fu ”ºß AîöC
. …NŒI Ω«C “¿÷C æÃ≥ ≈ß ›Rø ±r∏Õ …√fi ÀC
…®ø ”¥JÕ ›Ø B«iBJNßA fn∞Õ À PBÕAÀjªA  h« “ŒVY ©ØfÕ - ≈÷Aj¥ªA À f«AÃrªBI fÕ¤ø AfU KÕj≥ ë À - pfªA æB¿NYA “º¿ÜBI À
¡«f_¿®M ©Øf_Õ BòG µÕjÒªA æBUi “ªAfß À fƒnªA “Zu ∆HØ eBƒmfiA \ŒZu B»ƒø ∆B∑ Bø ”NY “Œ÷›¥ß “ŒVY ‹ À “Œßjq “ŒVY ‹ B
.  ÀÀjÕ Bø ¡»®øAÃU À ¡ ÃuC ü ¡« ´ pe ∆Àe Lh∏ªA
B_»ŒØ j_R®Õ …_√HØ B_»®UAi ≈_ù j«B£ Ã»Ø …UÃI œ√Ej¥ªA ¡§ƒªA B»¿§√ …JrÕ ‹ AiÃm À PBÕE j∑hM ±ÕjZNªA PBÕAÀi ∆C  B√j∑g Bø BøC À
¡»ºªA ¡ŒYjªA ≈õjªA A ¡nI : œ« ©ºàA —iÃnØ “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø —f®I BNÕÀi îNºªA f∞áA À ©ºàA œMiÃn∑ πªg ≈ø R∑ ’œrI
¡ŒYj_ªA ≈õj_ªA A ¡nI $ : œ« f∞áA —iÃm À # ∫jV∞Õ ≈ø ∫ √ À ©ºé À , ∫j∞∏√ ‹ À πŒºß R√ À , ∫j∞¨Nn√ À πƒŒ®Nn√ B√G
. # µZºø ≈ÕjØB∏ªBI πIAhß ∆G πN¿¥√ ”ré À πNõi ÃUj√ , f∞ç À ”®n√ πŒªG À fVn√ À œºv√ πª À fJ®√ ∫BÕG ¡»ºªA
≈_ß ¬›_∏ªA Xj_bØ œ_√Ej¥ªA ¡§ƒ_ªA f_º¥Õ ∆C B»®_yAÀ ¬Ai “_¥ºNã Ω_ÕÀB≥C B« ´ À “ՋêA —iÃm ≈ø PBÕAÀjªA |®I  eiÀC Bø Ah∑ À
B_ø ∂f_u f«BrM ”NY B»®UAjM ∆C πª À ∂ÀhªA  j∏ƒÕ À ©JÒªA …®rJNnÕ eB®Ø lV®ùA œ ‚A ¡§ƒªA ≠ºJÕ À ≤êDùA œIj®ªA LúmfiA
ü æB_¿«‚A À PB_ÕAÀjªBI fÕf_rªA fJ®NªA πªg ïG ¡«Bße BòG “ªÃ® A “¥ºNbùA PBÕ‡A À iÃnªA  h»I îƒN®ùA jR∑C ∆C œz¥M À  BƒŒßeA
. —j§√ œ G ¬›∏I OnŒª B»√DI ¡∏Zºª ¡»N∞∏ª πªg ‹ ê À , LBN∏ªA ”ºß B»yjß
B_√G $ : ïB_®M …_ªÃ≥ j«B§ª B»N∞ªBã ejâ …I eAjùA oŒºØ LBN∏ºª “∞ªBã B«eBƒmC “Zu jÕf¥M ”ºß ±ÕjZNªA PBÕAÀi ∆C B√j∑g Bø BøC À
∆Ã_∏M ”_NY ∆B_NÕ‡A # …_∞ºa ≈ø ‹ À …ÕfÕ îI ≈ø Ω BJªA …ŒMDÕ ‹ lÕlß LBN∏ª …√G À $ : …ªÃ≥ À # ∆çØBá …ª B√G À j∑hªA Bƒªl√ ≈ç
 B_√ij≥ B_ø K_nY BƒÕfÕDI –hªA ∆Ej¥ªA ™Ã¿â ≈ø “Œ®Ò¥ªA “ª‹fºª B»N∞ªBã eAjùA ΩI “Œƒ§ªA “ªefiA ≈ø £B∞ªfiA iû£ ∆Ã∏ª “Œƒ£ “∞ªBã
. ±ÕjZNªA œ∞ƒª B«Bƒ¿≥C ªA ïÀfiA “VáA ü
_´ …_yB®IC À …_MBÕE î_I —A’A _ùA PBØ›Na‹A ©Øi ü ≤B∑ lV®ùA ©ÕfJªA …¿§√ ü ’AlUfiA …IBrNø BƒÕfÕDI –hªA ∆Ej¥ªA À ? ‹ ±Œ∑
“∞Ò®ƒùA B ÃuC ”ºß B»ßÀjØ “JM ùA |®JI B»z®I “ÒJMjùA “Œ÷lÜA À “Œº∏ªA “Œ ‚A …øÃºß À “Œ¥Œ¥áA …ØiB®ø ’BÒßG ü juB≥ ‹ À w≥B√
. B»I A …∞uÀ –hªA œ√Ej¥ªA ¡§ƒªA xAÃa ≈ø πªg ´ ïG B» BmÀC ”ºß B»ØAj C
¬Ã_¥M ∆C ‹G ©_≥Aúª …_n∞√ ü ±ŒªD_NªA “_¥ØAÃø ¬fß Ω¥®ªA kÃè ¡®√ “ƒŒI “ØkBâ –eB®ªA ™BƒNø‹A ‘Ãße ∆C œ√BRªA …UêA ≈ß LAÃÜA À
. ›Ø –eB®ªA ™BƒNø‹A ”zN¥ø ë B¿∑ ©≥Aúª B»N∞ªBã LÃUÃI Ω¥®ªA ¡∏ê ∆C BøC À , Bƒøf≥ B¿∑ “¿÷B≥ œ« À πªg ”ºß æfM ≈÷Aj≥
’œ_q ü  Ã®ö Bù …®ö Bø “∞ªBã ”ºß æfÕ ‹ ¡»Œºß …yjß À ¡»ŒªG …ºõ À ∆Ej¥ªA (¬›nªB»Œºß) …®ö ∆C SªBRªA …UêA ≈ß LAÃÜA À
©_UjÕ ‹ S_ŒÅ B_øÃå Oªl√ ªA iÃnªA ≈ø PBÕ‡A ÀC iÃnªA KŒMjM ≈ø ’œq ü ∆Ã∏Õ ∆C ‹G “Œßj∞ªA ÀC “ŒºufiA “ŒƒÕfªA µ÷B¥áA ≈ø
. “ŒƒÕfªA µ÷B¥áA |®I ü “∞ªBã ïG
(¬›_nªB»Œºß) …ƒß –Ài B¿∑ …ƒß ¡»÷Bƒ¨NmA À …®ö B¿ß ¡»yAjßG ejVñ ©ƒ¥Õ À …ŒØ ©ØAe À XBVNY‹BI ¡»yiB®ª πªh∑ ∆B∑ ê À
, π_ªg ”_ºß æfM —iÃm ÀC “ÕE B« ´ ‹ À …NÕ‹À jøC ü Cj≥ …√C …MBUBVNYA ≈ø –Ài B¿ŒØ (¬›nªB»Œºß) …ƒß Ω¥ƒÕ À ”Nq eiAÃø ü
. B»∞ÕjÑ ÀC B» B¥mG ”ºß ¡»»JU À
B_ø ”_ºß pB_ƒªA ™B_¿NUA À j_øfiA iAj¥NmA f®I πªg iÃvNÕ ∆B∑ BòHØ Bv®ªA µq ≈ß AkjÑ À nùA —fYê B§∞Y πªg ∆B∑ Ω« À
. e›JªA ü nÕ À –fÕfiA ü ©¥Õ ∆C ΩJ≥ À ©¿ÜA îY ‹ ¡ ©ö
ü B_®Œö O_√B∑ ≤Ã_ªfiA ≠_ºJM B»√C AÃßeA Bñi À B» Ã¥m ∆ÀjÕ ªA PBÕ‡A ≈ø ∞¨ªA ¡ÜA ∫Ag ∆C œßf√ ∆C Bƒ®nÕ Ω« –j®q OŒª À
h_aC ”_ºß ¡»MB_J´i —j_R∑ À ¡»Œ_ßAÀe jØÃ_M ©_ø ¡»ƒ_ø Ω_Œº¥ªA ilƒªA ‹G B»Øj®Õ ‹ nùA “øBß ≈ß —iÃNnø “Œ∞a O√B∑ ÀC “ՋêA
w_√ f_≥ À , …_√BŒI À …¿Œº®M À ∂B؇A ïG …ªBmiG À …¨ŒºJM ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA eB»NUA ÆúI À …¿º®M À æl√ B¿º∑ ∆Ej¥ªA
: Ω_ZƒªA : # ¡»Œ_ªG æl_√ B_ø pB_ƒºª îJNª $ : æB≥ À , 2 : “®¿ÜA : # “¿∏áA À LBN∏ªA ¡»¿º®Õ À $ : ïB®M æB≥ ∆Ej¥ªA πªg ”ºß
‹C ¡N_∞a ∆G À $ : …_ªÃ≥ î_I ’B_nƒªA —iÃ_m æÀC ≈_ø “ÕE ü °¥m …√C ΩŒmAjùA |®I …ŒªG rÕ Bø ? K«g ≈ÕC À ? ™By ±Œ∏Ø 44
≈_ø eiÀ B_ø À , “_ÕE œ_∞ªC ≈_ø j_R∑C –C ∆Ej¥ªA SºQ ≈ø jR∑C # ’BnƒªA ≈ø ¡∏ª LB Bø AÃZ∏√BØ $ : …ªÃ≥ À # ”øBNŒªA ü AÃÒn¥M
B_N÷Bø …_ƒø OÒ¥m f≥ À —j¥JªA ≈ø ¡§ßC O√B∑ LAlYfiA ∆C À , —j¥JªA —iÃm æf®M “º¿nJø O√B∑ —’AjI —iÃm ∆C “ƒnªA Ω«C ∂j
. ! πªg ´ ïG “ÕE
≈_ø ≈Õj_n∞ùA ≈_ø ©_ö  j_∑g B_¿∑ —À›NªA “aÃnƒø O√B∑ - —jR∏ªA ü B»´ÃºI ”ºß PBÕAÀjªA  h« Oªe f≥ À - PBÕ‡A  h« ∆C ÀC
. …MÀ›M cn√ À A  Bn√C Bø ∆Ej¥ªA ≈ø ∆C ¡»MBÕAÀi |®I ü eiÀ Bù B§∞Y “ƒnªA Ω«C
À “≥f_vªA “ÕF∑ ∆Ej¥ªA ü “®≥AêA “aÃnƒùA PBÕ‡A  h« œ« B¿Ø B»I Ω¿®ªA cnƒª πªg ∆B∑ C ? B»MÀ›M cn√ À “Õ‡A ’Bn√G ”ƒ®ø B¿Ø
dÃ_nƒø À B®ø Ω¿®ªA À —À›NªA dÃnƒø ïG —À›NªA dÃnƒø ∆ÿn¥Õ πªg ©ø ¡« À ? B« ´ À —f®ªA “ÕE À œ√AlªA À “Œ√AlªA `B∏√ “ÕE
. ¡UjªA “ÕF∑ Ω¿®ªA ∆Àe —À›NªA
l_Õl®ªA LB_N∏ªA ≈_ø ≈_∏Õ ¡_ºØ B«jQC LB«gG À B«j∑g ’BäHI A B»ºÒIC ”NY A ¬›∑ PB∞u |®Jª —fUAÀ ´ B»√Ã∏ª πªg ∆B∑ ¬C
µ_Õj ïG À µ_áA ïG B_ÕeB« ‹ À ›_vØ ‹Ã_≥ ‹ À , ≤›N_a‹A ≈_ø B_«lƒø ‹ À , …_∞ºa ≈_ø ‹ À …ÕfÕ îI ≈ø Ω BJªA …ŒMDÕ ‹ –hªA
‹ l_Õlß LBN∑ …√C À , £Ã∞ä `ê ü …√DI ∆Ej¥ªA ±vM ªA — R∏ªA PBÕ‡A ”ƒ®ø B¿Ø , ‹ À , ‹ À …I ‘fZNÕ AlV®ø ‹ À , ¡Œ¥Nnø
“_ÕE …_√C À , Ω_ BJªA À µ_áA î_I ∆B_≥jØ …_√C À , iÃ√ …√C À , ‘f« …√C À , ΩvØ æÃ≥ …√C À , …∞ºa ≈ø ‹ À …ÕfÕ îI ≈ø Ω BJªA …ŒMDÕ
. ? …√C À , …√C À , —lV®ø
À œ_nƒùA _´ Ã_« À °_¥Ø LBN∏ªA |®JØ |®JªBI —fŒ¥ø fŒŒ¥NªA ≈ß B»≥BŒm ’BIG À B»MjR∑ ”ºß PBÕ‡A  h« ∆G : æÃ¥√ ∆C Bƒ®nÕ Ω»Ø
. ? —fªBa —lV®ø À ∆B≥jØ À iÃ√ À ‘f« À ΩvØ æÃ≥ À Ω BJªA …ŒMDÕ ‹ —À›NªA dÃnƒø
\º_vÕ ‹ À f_Iflª ©_∞ƒÕ ‹ S_ŒÅ ©ØBƒªA æÃ¥ªA —iÀ u Ω« À ? …NMBøG À …ªBÒIG ´ BŒnƒø BŒn√ À —À›NªA dÃnƒø ¬›∏ªA Ω®U Ω« À
. ? Aj∑g ∆Ej¥ªA ∆Ã∑ πªg ©øBè ±Œ∑ À ? …ªB¿«G À …Yj À …÷B¨ªG ´ fnØ Bû B√Dq
LB_N∏ºª “_∞ªBã “_Œ√Ej¥ªA PB_Õ‡A |_®I —À›_M cn√ ü “ÕÀjùA PBÕAÀjªA Ah∑ À î¥Õj∞ªA ∂j ≈ø “ÕÀjùA ±ÕjZNªA PBÕAÀi ∆C µáBØ
. “Œ®Ò≥ “∞ªBã
…_ŒØ KÕi ‹ Bû ΩŒ÷AjmG I ü ©≥À Bù “øfiA  h« ü “®≥AêA TeAÃáA “ºQB¿ñ “ŒyB¥ªA iBJafiA ΩuC ∆C : ©IAjªA …UêA ≈ß LAÃÜA À
. …®ØfM —iÀjzªA ΩI j«B£ ë À , PB»ÜA ©Œö ≈ø “ºQB¿ùA ”ºß æfM ‹ PBÕAÀjªA  h« ≈∏ª , —jMAÃNø ÀC —jØB§Nø œ« À ,
“ªDnø ü ΩŒ÷AjmG Jª “øfiA  h« “ºQBû ∆Ã∏M ∆C l÷BÜA ≈¿Ø h◊ƒŒY À , iBQ‡A À W÷BNƒªA SŒY ≈ø “º¿ÜA ü “ºQB¿ùA œ« “ºQB¿ùBI eAjùBØ
T›_Q ïG B_»≥A ØA À B_z®I ¡»z®I j∞∏Õ ”Nq K«Ahø ïG B»IB®r√BI “øfiA îI ∂j∞NªA À ≤›Na‹A TÀfY ü œ« BòG LBN∏ªA ±ÕjÑ
PB_ÕAÀjªA  h« ≈ø R∑ ü ”ƒ®ùA Ah« eiÀ f≥ À î®Jm À —fYAÀ ïG eûŒªA À î®Jm À îNƒQA ïG ‘iBvƒªA O≥ ØA B¿∑ “≥jØ î®Jm À
. —jMAÃNø B»√Ã∑ ¡»z®I ”ßeA ”NY
_n∞M À , …®_yAÃø ≈_ß ¡_º∏ªA ±_ÕjÑ “_»U ≈_ø ‹G π_ªg oŒ_ª À , A LBN∑ ïG  ÀiBNaA B¿ŒØ ∆ÀfƒNnø ©Œ¿ÜA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
≈_ø B_»ƒø \ŒZ_vªA l_ŒŒó À LB_N∏ªA ”_ºß ~j®ªA ´ ≈ø PBÕ‡A n∞M ü —eiAêA iBJafiA ”ºß eB¿Nß‹A À , –CjªBI ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA
. ¡Œ¥nªA
j_∑g B»_z®I ü ©_≥À ¡_®√ …_√ÃßfÕ –h_ªA ±_ÕjZNªA ≈_ø ’œ_q ”_ºß æfÕ ‹ îNøfiA îI “ºQB¿ùA ”ºß “ªAfªA PBÕAÀjªA ΩuC “º¿ÜBI À
. ¬f¥M B¿∑ LBN∏ºª “∞ªBã ¡¥nªA ≈ø B»I Bø ”ºß “∞÷BÒªA  h« À , ¢B¥m‚A À Œ¨NªBI ±ÕjZNªA

4 Ωv∞ªA
O_®ö Ã_ºØ “_øB¿ŒªA ¬Ã_Õ ¡«j_R∑C Ω_N≥ f_≥ ∆Ej¥ªA “ºõ ∆G A æÃmi “∞Œºa BÕ : j∏I œIfi LBÒàA ≈I j¿ß æB≥ : œIÃ¥®ŒªA cÕiBM ü
ü …_JN∑ À …_®ö ”_NY j_¿ß …_I æl_Õ ¡_ºØ ? A æÃmi …º®∞Õ Bø Ω®ØC : j∏I ÃIC …ª æB¥Ø , …Nºõ K«hÕ ∆C …Œºß ≤BaC œ√HØ ∆Ej¥ªA
. B« ´ À fÕjÜA ü B≥j∞ø ∆B∑ À , ±Zu
…_√HØ xB_®ªA ≈_I fŒ®_m ”_ºß AÃyjßA À ∆Ej¥ªA AÃJN∑A : æB¥Ø iBv√fiA ≈ø ›Ui înú À sÕj≥ ≈ø ›Ui ≈Õjrß À “nú oºUC À
. \ŒvØ ΩUi
”_ºß …_º¿ê …_I ”_MC À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi |J≥ Bù …®ö ∆B∑ (¬›nªB»Œºß) KªB œIC ≈I œºß ∆C : ¡»z®I ‘Ài À
. ’AlUfiA j∑g ¡Q ’AlUC “®Jm  ClU f≥ ∆B∑ À : æB≥ . …N®ö f≥ ∆Ej¥ªA Ah« : æB¥Ø Ωö
j_øC Ω_N≥ ≈_ø —j_R∑ j_∏I Ã_IC ‘Ci Bù À , iBv√fiA À ≈ÕjUB»ùA ≈ø ’Aj¥ªA ≈ø “ßBö “¿ºŒnø æBN≥ ü ΩN≥ À : ’Af∞ªA œIC cÕiBM ü À
ƒ__ªA XÀk j__¿ß O__ƒI “__v∞Y f__ƒß LÃ__N∏ùA π__ªg ∫j__M À , eÃ__ºÜA À Ω__bƒªA f__ÕjU À æB__UjªA  AÃ__ØC ≈__ø ∆Ej__¥ªA ©__¿Ä
. ”»N√A , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
AgH_Ø “_øB¿ŒªA Ω_«C Ω_N¥ø j_∏I ÃIC œªG ΩmiC : æB≥ OIBQ ≈I fÕk ≈ß …ZŒZu ü –iBbJªA XjaC f¥Ø PBÕAÀjªA  Aj∑g B¿ŒØ ΩufiA À
ü ’Aj¥ªB_I ΩN¥ªA jZNnÕ ∆C ”raC œ√G À ∆Ej¥ªA ’Aj¥I jZNmA f≥ ΩN¥ªA ∆G : æB¥Ø œ√BMC j¿ß ∆G j∏I ÃIC æB¥Ø  fƒß LBÒàA ≈I j¿ß
A æÃ__mi …__º®∞Õ B◊Œ__q Ω__®∞√ ±__Œ∑ : j__¿®ª O__º¥Ø , ∆Ej__¥ªA ©__¿Ä jøD__M ∆C ‘iC œ__√G À , ∆Ej__¥ªA ≈__ø R__∑ K«h__ŒØ ≈ AÃ__ùA
. j¿ß ‘Ci –hªA OÕCi À πªhª –ifu A `jq ”NY ®UAjÕ ælÕ ¡ºØ a A À Ah« : j¿ß æB≥ ? (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
∆Ej_¥ªA ©_JNNØ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mjª œYÃ_ªA K_N∏M Oƒ∑ f≥ À π¿»N√ ‹ Ω≥Bß LBq π√G : j∏I ÃIC æB≥ : fÕk æB≥
…_º®∞Õ B◊Œ_q ∆›_®∞M ±_Œ∑ : O_º≥ , ∆Ej_¥ªA ©_ö ≈_ø …_I œ√jøC Bû œºß Ω¥QC ∆B∑ Bø æBJÜA ≈ø ΩJU Ω¥√ œ√Ã∞º∑ ê AÃØ …®öBØ
. a A À ë : æB≥ ? (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
À ≤BbºªA À ±n®ªA ≈ø …®öC ∆Ej¥ªA O®JNNØ j¿ß À j∏I œIC ifu …ª `jq –hºª –ifu A `jq ”NY ®UAjÕ j∏I ÃIC ælÕ ¡ºØ
, —’Aj_I “_óBa ”_NY # æÃ_mi ¡∑’B_U f¥ª $ :   ´ ©ø B«fUC –iBv√fiA “ôla ©ø “IÃNªA —iÃm jaE PfUÀ À , æBUjªA iÀfu
. j¿ß OƒI “v∞Y fƒß ¡Q …MBŒY j¿ß fƒß ¡Q ïB®M A  BØÃM ”NY j∏I œIC fƒß ±ZvªA O√B∏Ø
A æÃ__mi ≈__ø ”__¥ºM ∆B__∑ ≈__ø : æB__¥Ø j__¿ß ¬f__≥ : æB__≥ K__ BY ≈__I ≈õj__ªA f__Jß ≈__I ”__Œê µ__Õj ≈__ø eÀAe œ__IC ≈__IA ≈__ß À
f_YC ≈ø ΩJ¥Õ ‹ ∆B∑ À , Kn®ªA À `AêfiA À ±ZvªA ü πªg ∆ÃJN∏Õ AÃ√B∑ À …I PDŒºØ ∆Ej¥ªA ≈ø B◊Œq (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ∆AfŒ»q f»rÕ ”NY B◊Œq
≈_¿Ø fV_nùA LB_I ”_ºß AÀf_®≥A : fÕlª À j¿®ª æB≥ j∏I BIC ∆C : ™BÒ¥√A µÕjÒªA ü À …ŒIC ≈ß —Àjß ≈I ¬Br« µÕj ≈ø BzÕC …ƒß À
.  BJN∑BØ A LBN∑ ≈ø ’œq ”ºß ≈Õf«BrI B¿∑’BU
∆ÃMD_Õ pB_ƒªA ∆B_∑ À , f_Õk …JN∑ À j∏I ÃIC ∆Ej¥ªA ©ö ≈ø æÀC : æB≥ f®m ≈I SŒºªA ≈ß , ±YBvùA ü “NqC ≈IA ≈ß ∆B¥M‚A ü À
∆H_Ø B«ÃJN∑A : æB¥Ø OIBQ ≈I “ôla œIC ©ø ‹G fUÃÕ —’AjI —iÃm jaE ∆G À , æfß –f«BrI ‹G “ÕE KN∏Õ ‹ ∆B∏Ø OIBQ ≈I fÕk
.  fYÀ ∆B∑ …√fi B»JN∏Õ ¡ºØ ¡UjªA “ÕFI ”MC j¿ß ∆G À KN∏Ø îºUi —eB»rI …MeB»q Ω®U (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
≈I TiBáA œ√BMC : æB≥ …ŒIC ≈ß IlªA ≈I A fJß ≈I eBJß ≈I ”Œê ≈ß ∂BZmG ≈I f¿ä µÕj ≈ø , ±YBvùA ü eÀAe œIC ≈IA ≈ß À
: j¿ß æB¥Ø , B¿»NŒßÀ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ≈ø B¿»N® œ√C f»qC : æB¥Ø —’AjI —iÃm jaE ≈ø îNÕ‡A îMB»I “ôla
. B«jaE ü B«Ã¥áDØ ∆Ej¥ªA ≈ø —iÃm jaE AÀj§√BØ —fY ”ºß —iÃm B»Nº®Ü PBÕE T›Q O√B∑ ê : æB≥ ¡Q B¿»N® f¥ª f»qC B√C À
≤ju AÃØjv√A ¡Q $ —’AjI —iÃm ü ªA “Õ‡A ïG AûN√A B¿ºØ ∆Ej¥ªA Aîö ¡»√C : K®∑ ≈I œIC ≈ß “ŒªB®ªA œIC µÕj ≈ø BzÕC …ƒß À
Ah_« f_®I œ_√Cj≥C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆G : œIC æB¥Ø æl√C Bø jaE Ah« ∆C Aã # ∆û¥∞Õ ‹ ¬Ã≥ ¡»√DI - ¡»Iú≥ A
. —iÃnªA jaE ïG # æÃmi ¡∑’BU f¥ª $ îNÕE
æB≥ OIBQ ≈I fÕk ≈ß fŒJß ≈ß –j«lªA ≈ß “ƒŒŒß ≈I ∆BŒ∞m BƒQfY iBnÕ ≈I ¡Œ«AjIG BƒQfY  f÷AÃØ ü œªÃ≥Bß jÕfªA ≈ß , ∆B¥M‚A ü À
. ’œq ü ©ö ∆Ej¥ªA ≈∏Õ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA |J≥ : æB≥ :
, ™B_≥jªA ≈_ø ∆Ej_¥ªA ±_ª¤√ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi f_ƒß Bƒ∑ : æB≥ OIBQ ≈I fÕk ≈ß  eBƒmHI , ¡∑BáA ∫ifNnø ü À
. SÕfáA
À æAÃÒªB_∑ B∞ƒ_u Ω_QB¿NÕ B_û B»_z®I ïG iÃ_nªA |_®I ∂BáG ÀC iÃnªA |®I ïG BøÃå “ªkBƒªA PBÕ‡A |®I ¡y eAjùA Ω®ª À : æÃ≥C
ƒ_ªA |J_≥ B_ø f®I ∆B∑ BòG AfYAÀ B∞Zvø …®ö À ∆Ej¥ªA ±ŒªDNØ ‹G À , “ÕÃJƒªA SÕeBYfiA ü j∑g B eiÀ f¥Ø , P›v∞ùA À î◊ùA
. œMDÕ Bø Ω¿ê ∆C œ¨JƒÕ Ah« ΩRø ”ºß À , æB∏qG ›I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. j»q ü  Cj≥A : æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≠ºJØ “ºŒª Ω∑ …I PCj¥Ø ∆Ej¥ªA O®ö : æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß , œ÷BnƒªA \ŒZu ü
A æÃ__mi f__»ß ”__ºß ∆Ej__¥ªA ©__ö : æB__≥ œ__£j¥ªA K__®∑ ≈__I f__¿ä ≈__ß ≈__nY fƒ__nI eÀAe œ__IC ≈__IA ≈__ß , ∆B__¥M‚A ü À
LÃ_ÕC Ã_IC À ’Aeif_ªA Ã_IC À K_®∑ ≈_I œ_IC À OøB_vªA ≈_I —eB_Jß À Ω_JU ≈_I gB®ø : iBv√fiA ≈ø “nú (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. –iBv√fiA
¡»Œ_Ø ±_ºNë ‹ “®IiC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi f»ß ”ºß ∆Ej¥ªA ©ö : æB≥ ≈Õ m ≈IA ≈ß ΩafùA ü œ¥»ŒJªA ≈ß , …ŒØ À
. –iAfªA ¡Œó À ∆B¿Rß : ΩŒ≥ À # ∆B¿Rß À ’AeifªA œIC : “Q›Q ≈ø îºUi ü AÃ∞ºNaA À fÕk ÃIC À K®∑ ≈I œIC À ΩJU ≈I gB®ø
ÃIC À gB®ø À fÕk À œIC : “®Jm (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß ü ∆Ej¥ªA ©ö : æB≥ ®rªA ≈ß eÀAe œIC ≈IA ≈ß À …ƒß , …ŒØ À
. T›Q ÀC îMiÃm ‹G  haC f≥ À , “QiBY ≈I ©¿â À fÕk ÃIC À fŒJß ≈I fŒ®m À ’AeifªA
œ_IC ïÃø Bm ±Zvø ü ∆Ej¥ªA ©ö ≈ø æÀC : æB≥ —fÕjI ≈IA ≈ß o¿»∑ µÕj ≈ø ±YBvùA LBN∑ ü “NqC ≈IA ≈ß BzÕC , …ŒØ À
. …®¿VØ …®¿è ”NY ’AejI –fMjÕ ‹ ¡n≥C “∞ÕhY
. SÕfáA
Ã_« B_¿∑ PB_Õ‡A À iÃnªA KŒM I “ÕBƒ®ªA BøC À , PBÕ‡A À iÃnªA ≈ø Oªl√ Bø ¡»®ö ejâ PBÕAÀjªA  h« …Œºß æfM Bø ”v≥C : æÃ≥C
. ›Ø jaE KŒM I ÀC ¬ÃŒªA
. j∏I œIC f»ß ü æÀfiA ©¿ÜA ë Ah«

5 Ωv∞ªA
. PA’Aj¥ªA PjR∑ À ±YBvùA O∞ºNaA Bù ∆B¿Rß f»ß ü BŒ√BQ ∆Ej¥ªA ©ö f≥ À
©_ö ü K_N∑ À , iÃ_nªA ≈_ø iB_v¥ªA ©ø iBv¥ªA À æAÃÒªA ©ø æAÃÒªA u À …∞ªC À ∆Ej¥ªA ∆B¿Rß ©ö À : …ëiBM ü œIÃ¥®ŒªA æB≥
±Z_vø ›_a π_ªg …_I Ω_®Ø ”NY ±Zvø µJÕ ¡ºØ B»≥jYC : ΩŒ≥ À , ΩàA À iBáA ’BùBI B»¥ºm ¡Q O®ö ”NY ∂B؇A ≈ø ±YBvùA
. eînø ≈IA
≈Õf_ªA Ah_« ≈_∏Õ ∆G …_vbqC ∆C ∆B_¿Rß ] …ŒªG [ KN∑ À jøBß ≈I A fJß ïG …∞Zvø ©ØfÕ ∆C ©ƒNøBØ “ØÃ∏ªBI eînø ≈IA ∆B∑ À
¬›_∏I eî_nø ≈_IA ¡_º∏Ø ’Ã_m “_IAe ¡∏Œ_ºß Oøf_≥ f≥ …√G : ∆B¿Rß æB¥Ø KÒë ∆B¿Rß À fVnùA ΩafØ AeBnØ “øfiA  h« À ‹BJa
. A R∑ ‹Ã≥ OªB≥ À “r÷Bß O¿º∏NØ ∆B®ºy …ª jn∑ ”NY …ºUjI jVØ ∆B¿Rß …I jøDØ •Œº´
ïG ±Z_vø À “∏ø ïG ±Zvø À “ƒÕfùA ïG ±Zvø À —jvJªA ïG ±Zvø À “ØÃ∏ªA ïG ±Zvñ S®I À iBvøfiA ïG B»I S®I À
. —jÕlÜA ïG ±Zvø À ≈¿ŒªA ïG ±Zvø À ≈ÕjZJªA ïG ±Zvø À ¬BrªA ïG ±Zvø À jvø
…Nb_n√ ∆Ã_∏Õ ∆C eAiD_Ø ∆›_Ø æE ∆Ej_≥ : ∆ÃªÃ¥Õ pBƒªA ∆C …¨ºI …√C πªg KJm ∆B∑ À , —fYAÀ “bn√ ”ºß AÀ’j¥Õ ∆C pBƒªA jøC À
…_ŒªG K_N∑ : Ω_Œ≥ À , Ah_« eiC : æB_≥ ±YB_vùA ∂j_ê ∆B_∑ …√C …¨ºI B¿ºØ …ŒªG πªhI KN∑ ∆B∑ eînø ≈IA ∆G : ΩŒ≥ À , —fYAÀ
. ∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhY πªhI
. “UBáA ©yÃø ”»N√A
∆B_VŒIigE À “_ŒƒŒøiC \N_Ø ü ¬BrªA Ω«C –kB¨Õ ∆B∑ À ∆B¿Rß ”ºß ¬f≥ ∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhY ∆C : o√C ≈ß –iBbJªA ‘Ài , ∆B¥M‚A ü À
ïG Ω_miDØ ‘iB_vƒªA À eÃ_»ŒªA ≤›NaA AÃ∞ºNë ∆C ΩJ≥ “øfiA ∫ieC : ∆B¿R®ª æB¥Ø —’Aj¥ªA ü ¡»Ø›NaA “∞ÕhY ™lØDØ ∂Aj®ªA Ω«C ©ø
≈_I A fJß À OIBQ ≈I fÕk jøDØ ∆B¿Rß ïG “v∞Y B»I OºmiDØ πŒªG B«ej√ ¡Q ±YBvùA ü B»bnƒ√ ±ZvªA BƒŒªG œºmiC ∆C “v∞Y
AgG : “_Q›RªA îŒ_qj¥ªA °«j_ºª ∆B_¿Rß æB_≥ À . ±YBvùA ü B«ÃbnƒØ ¬Br« ≈I TiBáA ≈I ≈õjªA fJß À xB®ªA ≈I fŒ®m À IlªA
ü ±Z_vªA AÃb_n√ AgG ”_NY AÃ_º®∞Ø ¡»√B_nºI æl_√ BòG …√HØ sÕj≥ ∆BnºI  ÃJN∑BØ ∆Ej¥ªA ≈ø ’œq ü OIBQ ≈I fÕk À ¡N√C ¡N∞ºNaA
ÀC “∞ŒZ_u Ω_∑ ü ∆Ej_¥ªA ≈_ø  AÃ_m B_ñ j_øC À AÃb_n√ B_û ±Zvñ µØC Ω∑ ïG ΩmiC À “v∞Y ïG ±ZvªA ∆B¿Rß ei ±YBvùA
B_»I Cj_¥Õ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ©_ C Oƒ∑ f≥ ±ZvùA Bƒbn√ îY LAlYfiA ≈ø “ÕE : fÕk æB≥ . ∂jê ∆C ±Zvø
ü B»MiÃ_m ü B_«Bƒ¥áDØ # …_Œºß A AÀf_«Bß B_ø AÃ≥f_u æB_Ui îƒø¤_ùA ≈ø $ : –iBv√fiA OIBQ ≈I “ôla ©ø B«B√fUÃØ B«Bƒn¿NªBØ
. ±ZvùA
ü AÃ_∞ºNaA : æB_≥ π_ªBø ≈_I o_√C : …_ª æB¥Õ jøBß I ≈ø ΩUi QfY : æB≥ “I›≥ œIC ≈ß LÃÕC µÕj ≈ø “NqC ≈IA XjaC , …ŒØ À
‘D_√ ≈_¿Ø …ŒØ ∆ÃZºM À …I ∆ÃIh∏M –fƒß : æB¥Ø ∆B∞ß ≈I ∆B¿Rß πªg ≠ºJØ ∆ÿº®ùA À ∆B¿º¨ªA ΩNN≥A ”NY ∆B¿Rß f»ß ”ºß ∆Ej¥ªA
“_ÕE ü AÀ’iAf_M À AÃ_∞ºNaA AgG AÃ√B_∏Ø Aî¿NUB_Ø . BøBøG pBƒºª AÃJN∑A À Aî¿NUA f¿ä LBZuC BÕ Bƒá jR∑C À BJÕh∏M fqC ∆B∑ ß
∫Cj_≥C ±_Œ∑ : …_ª æB_¥ŒØ “_ƒÕfùA ≈ø T›Q pCi ”ºß ë À …ŒªG Ωm Ø B√›Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi B«Cj≥C  h« : AêB≥
. B√B∏ø πªhª AÃ∑jM f≥ À B»√ÃJN∏ŒØ Ah∑ À Ah∑ æÃ¥ŒØ ? Ah∑ À Ah∑ “ÕE (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
›_Ui j_rß _QA …_ª ©_ö ±YBvùA KN∏Õ ∆C ∆B¿Rß eAiC Bù : æB≥ \ºØC ≈I R∑ ≈ß ≈Õ m ≈IA µÕj ≈ø eÀAe œIC ≈IA ≈ß , …ŒØ À
æB_≥ .  Àj_aC ’œq ü AÀ’iAfM AgG AÃ√B∏Ø ¡«f«B®NÕ ∆B¿Rß ∆B∑ À B»I ’œVØ j¿ß OŒI ü ªA “®IjªA ïG AÃR®JØ iBv√fiA À sÕj≥ ≈ø
. …ªÃ≥ ”ºß …√ÃJN∏ŒØ — afiA “yj®ªBI Af»ß ¡»QfYC AÀj§ƒŒª …√Àja¤Õ AÃ√B∑ BòC Oƒƒ§Ø : f¿ä
Ω_®Ø –h_ªA Ω®Ø Bø AÃØ A a ‹G ∆B¿Rß ü AêåM ‹ : œºß æB≥ : æB≥ “º∞´ ≈I fÕÃm ≈ß \ŒZu fƒnI eÀAe œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
eB_∏Õ Ah_« À π_M’Aj≥ ≈_ø _a œ_M’Aj≥ ∆G : æÃ¥Õ ¡»z®I ∆C ¨ºI f¥Ø ? ’Aj¥ªA  h« ü ∆êåM Bø æB≥ Bƒø „ø ≈ß ‹G ±YBvùA ü
O_ÕCi Bø ¡®ƒØ : Bƒº≥ . ≤›NaA ‹ À “≥jØ ∆Ã∏Õ ›Ø fYAÀ ±Zvø ”ºß pBƒªA ©¿è ∆C ] ‘iC : æB≥ [ ? ‘jM B¿Ø : Bƒº≥ Aj∞∑ ∆Ã∏Õ
.
ªA ÀAêA AÃ¥ºÕ ∆C AÀeAiC KYBvùA KN∏Õ ∆C eAiC Bù : ∆B∞ß ≈I ∆B¿Rß ∆C jõC ≈I ’BJºß ≈ß oÕjzªA ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. B«Ã¥áDØ œ¥MBß ”ºß œ∞Œm ≈®yfi ÀC B»ƒ¥ZºNª : œIC æB≥ # “z∞ªA À K«hªA ∆Àlƒ∏Õ ≈ÕhªA À $ : —’AjI ü
”_ºß ¡_∏ºõ B_ø : ∆B¿R®ª Oº≥ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß ¡∑BáA À ∆BJY ≈IA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À eÀAe œIC À fõC ≈ß , ∆B¥M‚A ü À
À ¡ŒYj_ªA ≈õj_ªA A ¡_nI jÒ_m B_¿»ƒŒI AÃJN∏M À B¿»ƒŒI ¡NIj¥Ø î◊ùA ≈ø œ« À —’AjI ïG À œ√BRùA ≈ø œ« À æB∞√fiA ïG f¿ß ∆C
AgG ∆B_∏Ø ef_®ªA PAg —iÃ_nªA …_Œºß æl_ƒM (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ∆B∑ : ∆B¿Rß æB¥Ø . æAÃÒªA ©JnªA ü B¿«Ã¿N®yÀ
æB_∞√fiA O√B∑ À , Ah∑ À Ah∑ B»ŒØ j∑hÕ ªA —iÃnªA ü PBÕ‡A ’‹¤« Aîy : æÃ¥ŒØ , KN∏Õ ∆B∑ ≈ø |®I Bße ’œrªA …Œºß æl√C
A æÃ_mi |J_¥Ø B_»ƒø B_»√C O_ƒƒ§Ø B»Nv¥I “»ŒJq B»Nv≥ O√B∑ À ‹Àl√ ∆Ej¥ªA jaE ≈ø —’AjI O√B∑ À , “ƒÕfùBI æl√ Bø Ω÷AÀC ≈ø
À ¡ŒYj_ªA ≈õj_ªA A ¡_nI jÒ_m B¿»ƒŒI KN∑C À , B¿»ƒŒI O√j≥ πªg ΩUC ≈¿Ø . B»ƒø B»√C Bƒª îJÕ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. æAÃÒªA ©JnªA ü B»N®yÀ
À —f_÷BùA À ’B_nƒªA À ∆Aj_¿ß æE À —j_¥JªA œ_« - JU œIC ≈ß BzÕC –Ài À “ÕAÀjªA  h« ≈ø j»§Õ Bø ”ºß - æAÃÒªA ©JnªA : æÃ≥C
À æB_∞√fiA h_aDØ K_ŒM ªA Ah_« ∆B_¿Rß ´ ¡Q KŒM ªA Ah« ”ºß æÀfiA ©¿ÜA ü “ßÃyÃø O√B∑ f≥ À , o√ÃÕ À ≤AjßfiA À ¬B®√fiA
. —’AjI ”ºß æB∞√fiA Bøf¥ø o√ÃÕ À ≤AjßfiA îI B¿»®yÃØ œ√BRùA ΩJ≥ î◊ùA ≈ø œ« À —’AjI À œ√BRùA ≈ø œ«

6 Ωv∞ªA
æf_M œ« À , “¿Œ¥m À “ZŒZu îI …∞ŒªDM À ∆Ej¥ªA ©ö LBI ü —eiAêA PBÕAÀjªA j»qC œ« î¥IBnªA îºv∞ªA ü “ßÃyÃùA PBÕAÀjªA
“_ªkBƒªA PB_Õ‡A ∂B_áG À ™B_≥jªA À eúÜA À ≤BN∑fiA À ≤BbºªA À Kn®ªA ü “IÃN∏ùA iÃnªA PBNrª B®ö ∆B∑ æÀfiA ©¿ÜA ∆C ”ºß
. B»JmBƒM iÃm ïG “≥j∞Nø
PA’Aj¥ªA ≤›NaA À cnƒªA ~iB®M ~Àjß f®I æÀfiA ©¿ÜA ≈ß —jrNƒùA ±YBvùA ei ∆B∑ œ√B¿R®ªA ©¿ÜA ë À œ√BRªA ©¿ÜA ∆G À
“Õ‡A # …Œºß A AÀf«Bß Bø AÃ≥fu æBUi îƒø¤ùA ≈ø $ : …ªÃ≥ µáC …√G fÕk æÃ≥ ≈ø ∆B∑ Bø Afß …Œºß ©¿â fYAÀ ±Zvø ïG B»Œºß
. “Õ‡A B»ŒØ OnŒª À “ƒm —jrß oú ”ºNM ±YBvùA O√B∑ f¥Ø ±ZvùA ü LAlYfiA —iÃm ü ,
¡_ºØ ‘j_afiA “_Õ‡A B»Nb_n√ f_≥ # B_UAÀkC ∆ÀihÕ À ¡∏ƒø ∆ÃØÃNÕ ≈ÕhªA À $ ∆B¿R®ª Oº≥ : æB≥ IlªA ≈IA ≈ß –iBbJªA ‘Ài f≥ À
. …√B∏ø ≈ø …ƒø B◊Œq ´C ‹ œaC ≈IA BÕ : æB≥ ? B»ßfM ÀC B»JN∏M
“_ØÃ∞ä B_»ƒ∏ª —jMAÃ_Nø _´ eB_YE B_»√C - LB_JªA Ah« ü Bø —f¿ß œ« À - B»Nª‹e À PBÕAÀjªA  h« jøC ü jáA j§ƒªA …ŒÒ®Õ –hªA À
À ¡_»¿º®Õ ∆B_∑ À , B◊Œ_q …_ƒø ¡N_∏Õ ∆C ´ ≈ø …Ii ≈ø …ŒªG æl√ Bø pBƒªA ≠ºJÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆B∑ f¥Ø “Œ®Ò≥ ≈÷Aj¥I
¡_« À ∆B_ŒI À —À›_M ¡º®M ∆Ej¥ªA ∆ÿº®NÕ À ∆ÿº®Õ ¡»ƒø “ßBö ælÕ À , ∆Ej¥ªA …Œºß w√ Bø ”ºß ¡»Ii ≈ø ¡»ŒªG æl√ Bø ¡ îJÕ
. “øB¿ŒªA —Àl´ ü ¡»ƒø ∞´ ¡U ΩN≥ ≈ÕhªA ’Aj¥ªA
¬Ã_Õ |_®I ÀC B_øÃÕ ‹ À ¡»ƒ_ŒI ≈ø ∆Ej¥ªA ©∞MiA ‹ À ∆DrªA Ah« ∫ Õ À …Œ B®M À ∆Ej¥ªA haC ü —fÕfq “J´i ”ºß pBƒªA ∆B∑ À
. ’BŒJ√fiA j÷Bm KN∑ À ΩŒå‚A À —AiÃNªA …I OŒºNIA Bñ ∆Ej¥ªA ΩNJÕ ¡ºØ …Œºß ©öC ¡Q fYAÀ ±Zvø ü ∆Ej¥ªA ©ö ”NY
iÃ_nªA ≈_ø A R_∑ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_MA’Aj≥ ü “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø PeiÀ —jR∑ ”vÑ ‹ PBÕAÀi πªg ïG ±yC
À B_»NŒ∏ø “_Œ√Ej¥ªA iÃ_nªA ≈_ø _∞´ ¡_U PB_ÕAÀjªA  h_« ü œ f≥ À , pBƒªA „ø ≈ø ©¿nñ B« ´ À “ŒøÃŒªA |÷Aj∞ªA ü “Œ√Ej¥ªA
. B»NŒ√fø
: Ω_ZƒªA : “_Õ‡A # ∆B_nY‚A À æf®ªBI jøDÕ A ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü : xB®ªA œIC ≈I ∆B¿Rß “ÕAÀi ü ¬f¥M Bø πªg ïG ±yC
ü “_ÕAÀjªA _§√ À , —iÃ_nªA ≈_ø B»®_yÃø ü B»®_yC ∆C œ_√jøC À “Õ‡A  h»I œ√BMC ΩÕ U ∆G (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ≥ ≈ø 90
…_√C ”_ºß æf_ŒØ B_« ´ À ’B_nƒªA À ∆Aj_¿ß æF_∑ B_øÃå “_ªkBƒªA iÃ_nªA |®J_ª (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_M’Aj≥ ”ºß æe Bø “ª‹fªA
. B»®yÃø ü PBÕ‡A |®I ∂BáHI œYêA LBN∑ jøDÕ ∆B∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. “ôj∏ªA ≤BuÀfiA ≈ø ïB®M A …∞uÀ Bù fUAÀ BƒÕfÕDI eÃUÃùA ∆Ej¥ªA ∆C TBÅfiA  h« æÀC ü ¬f¥M Bø “® B¥ªA f«AÃrªA ¡§ßC À
À ’œ_q …_ŒØ elÕ ¡ºØ ïB®M A ¬›∑ ë ∆Ej¥ªA ≈ø îNØfªA îI B¿ŒØ eÃUÃùA ∆C : ‹ÀC : œ« PBÕAÀjªA  h« …Œºß æfM –hªA “º¿ÜBI À
…_ƒß K_N∏M À ¡UjªA “ÕE A R∑ j∑hÕ ∆B∑ j¿ß ∆C ∂j —f®I –Ài B¿∑ BŒ®Ò≥ BŒ∞√ …Œ∞ƒI œ∞M ‹ B»√HØ w¥ƒªA BøC À ’œq …ƒø ¨NÕ
f¥Ø —À›NªA dÃnƒø ”ºß - ’BvY‚A fY ∂ÃØ B»√C   n∞M ü œmê‡A j∑g f≥ À - ±ÕjZNªA ü eiÀ Bø j÷Bm À “ÕAÀjªA ¡»ºõ BøC À
. ±ÕjZNªA ΩuC PBJQG ≈ø ©ƒqC —À›NªA dÃnƒø PBJQG ∆C O¥¥Ñ À  eBnØ OØjß
À K_®∑ ≈_I œ_IC À (¬›_nªB»Œºß) œ_º®∑ ∆B¿Rß ≈ø jøDI BŒ√BQ À j∏I œIC ≈ø jøDI ‹ÀC fÕk …®ö Bø ´ ±Zvø …ª ∆B∑ ≈ø ∆C ”ºß
: æÃ¥Õ ∆B∑ À îMgîùA …∞Zvø ü KN∏Õ …√C eînø ≈IA ≈ß Ω¥√ Bø ´ j÷AfªA ±ZvùA  AÃY Bû B◊Œq j∏ƒÕ eînø ≈I A fJß
j÷B_m  ei f_≥ À , (¬›_nªAB¿»Œºß) îƒ_náA B_¿»I gÃ_®Œª (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ”_ºß ΩŒ÷ U B¿»I æl√ ∆BMgÃß B¿»√G
. ∆Ej¥ªA ≈ø ∆BMiÃm B¿»√C ”ºß (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ø xÃvƒªA PjMAÃM À “IBZvªA
B_ƒ£ ‹G w¥ƒªA ∆Àe B®Ò≥ Œ¨NªA À —eBÕlªBI ±ÕjZNºª “ŒØB√ “Œ®Ò¥ªA ≈÷Aj¥ªBI “ØÃ∞ä eBYE - ‘jM B¿∑ - “¥IBnªA PBÕAÀjªA “º¿ÜBI À
. B fƒNnø ‹ T›RªA PB»ÜA SŒY ≈ø jMAÃNªA ¡»z®I ‘Ãße À ,
A ±_uÀ _ªA “_ôj∏ªA PB∞_vºª f_UAÀ BƒÕf_ÕDI –h_ªA ∆Ej¥ªA ∆C TBÅfiA  h« æÀC ü “VáA ≈ø  Bƒøf≥ Bø ”ºß πªg ü ΩÕîNªA À
À B_ÕeB« À Aj∑g À ≤›Na›ª B®ØAi À ›vØ ‹Ã≥ …√Ã∏∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃmi ”ºß …ªl√C –hªA œ®≥AêA ∆Ej¥ªA B»I …√BZJm
. “ôj∏ªA …MB∞u ≈ø πªg ´ ïG —lV®ø “ÕE À “ÕjÒ∞ªA ©÷AjrªA À “Œ¥Œ¥áA ≤iB®¿ºª BƒŒJø À AiÃ√
…_n∞√ œ_« (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ_mi ”ºß ælƒùA A ¬›∑ …√Ã∑ ”ºß ∆Ej¥ªA “VY ∆HØ …UêA Ah« ”ºß æî√ ∆C –jáA ≈ø À
≈_ø f_ŒI À µ¥Ñ B¿ƒÕC …®ø …NVZØ ∆B∑ Bø Bƒ÷B∑ …n∞√ ’AiÀ jaE jøC ”ºß πªg ü ±≥ÃNÕ ∆C ´ ≈ø “ôj∏ªA PB∞vªA πŒMB»I “∞vNùA
. ΩuÀ µÕj –C ≈ø À ∆B∑
PÃ_JQ ”_ºß “_ôj∏ªA …MB∞_vI B∞_vNø …_√Ã∑ ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG A fƒß ≈ø ækBƒªA ∆Ej¥ªA ±≥ÃNÕ ‹ ‘jaC —iBJ®I À
“_ôj∏ªA …MB∞_vI …ØBvMBØ o∏®ªBI jøfiA ΩI - πªhª AfUAÀ ∆B∑ ∆G À - jØB§Nø ÀC jMAÃNø Ω¥ƒI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒªG  eBƒNmA
LBZ_uC À ’B_¿º®ªA ≈_ß —iÃQD_ùA Ω_ÕÀB≥fiA À , LB_N∏ªA À î∞ƒ_vùA ïG “IÃ_nƒùA Ω÷BmjªA À KN∏ªB∑ oŒºØ eBƒNm‹A ”ºß “VáA ë
. …MÃJQ ”ºß “VáA œ« …MAg o∞√ ΩI ›Rø |Œ∞Nnø ÀC jMAÃNø ÆúI À œ®Ò≥ Ω¥√ ïG B«eBƒNmA “Zu “∞≥ÃNùA iB§√fiA
∆B_¿Rß ©_yÀ ≈_ø PB_ÕAÀjªA ü ¬f_¥M B_ø …_Œºß ΩŒªf_ªA ≈ø À œ√BRªA À æÀfiA ©¿ÜA ü “IBZvªA ≈ø ë BòG iÃnªA KŒMjM ∆C : BŒ√BQ À
. îMjaDNø æÀfiA ©¿ÜA ü BN√B∑ f≥ À o√ÃÕ À ≤AjßfiA îI —’AjI À æB∞√fiA
œ_ºß ±Z_vø ∆C –Ài B_¿∑ B_¿»Œº∑ œ√B_RªA À æÀfiA ©_¿Vºª “IBZ_vªA j÷B_m ±YB_vø KŒMjM —jÕB¨ø ≈ø eiÀ Bø …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À
À œ_∏ùA jaE ïG Ah∏« À jÕÃ∏NªA ¡Q OJM ¡Q ΩølùA ¡Q ∆Ã√ ¡Q jQfùA ¡Q Cj≥A …ªÀC ∆B∏Ø æÀlƒªA KŒMjM ”ºß BJMjø ∆B∑ (¬›nªB»Œºß)
. (¬›nªB»Œºß) …∞Zvù jaE KŒMjM œIÃ¥®ŒªA cÕiBM ü À , piBØ ≈IA ≈ß ∆B¥M‚A ü …º¥√ œ√fùA
À , —fÕf_q —jÕB_¨ø j÷Af_ªA ±ZvùA jÕB¨Õ ë À œIC ±Zvø KŒMjM üÃ∏ªA j∞®U œIC ≈ß  eBƒmHI ±YBvùA ü “NqC ≈IA ≈ß Ω¥√ À
À Ω_v∞ùA ¡_Q œ√B_RùA ¡Q î◊ùA ¡Q æAÃÒªA ≈ø AhaE eînø ≈I A fJß ±Zvø KŒMjM fŒ¿áA fJß ≈I jÕjU ≈ß  eBƒmHI …ŒØ …ƒß Ah∑
. j÷AfªA ±Zv¿ºª jÕB¨ø BzÕC ë
Ω_Õ U ≈ø —iBqHI KŒM ªA Ah»I jøC –hªA ë (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C À œ∞Œ≥ÃM iÃnªA KŒMjM ∆C ïG ¡»ƒø R∑ K«g f≥ À
LB_JªA PB_ÕAÀi —f¿ß Oøf¥M f≥ À jMAÃNªA Ah« ≈ÕC –j®q OŒª À jMAÃNªBI πªg PÃJQ ”ßeBØ ¡»z®I ¢jØC ”NY …√BZJm A ≈ø jøDI
“_ºö BŒ√fªA ’B¿nªA ïG £Ã∞ A `úªA ≈ø ∆Ej¥ªA æÀl√ ≈ø eiÀ Bñ πªg ”ºß ¡»z®I æ‹fNmA œMDŒm À , ”ƒ®ùA Ah« ≈ø B»ŒØ jQC ‹ À
. BèifM (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß B»ƒø ¡Q
B_¿∑ eB_»NU‹BI “IBZvªA ≈ø “ºaAfø ≈ß Ωë ∆‡A …ŒØ œ« –hªA B»®≥Ãø “≥j∞Nø Oªl√ ªA “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A |®I ™Ã≥À ∆C : BRªBQ À
. Oøf¥M f≥ À æÀfiA ©¿ÜA PBÕAÀi j«B£ ë
≈_ø ©_yÃùA Ah_»I “_Õ‡A  h_« ©_yC ∆C œ√jøD_Ø ΩÕ U œ√BMC $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß xB®ªA œIC ≈I ∆B¿Rß “ÕAÀi BøC À
‹ “_º¿ÜA ü PB_Õ‡A |_®I ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …º®Ø ≈ø fÕkC ”ºß æfM ›Ø “Õ‡A # ∆BnY‚A À æf®ªBI jøDÕ A ∆G $ —iÃnªA
(¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_JŒMjM “IBZvªA KŒMjM “¥IBÒø ”ºß “øf¥NùA PBÕAÀjªA ≈ø BƒÕfÕDI Bù “ª‹e ‹ ¡ŒºnNªA jÕf¥M ”ºß À , “º¿ÜBI
…_JŒMjM “_∞ªBã ïG AÀf_¿®Œª AÃ√B_∑ B_ø ¡_»√C f_Œ∞Õ B_òG À π_ªg ”_ºß B_»I æf_M “_ª‹fI PB_ÕAÀjºª \¿_nÕ ‹ ¡»I ≈§ªA ≈nY ejâ À ,
.  Ãº»U B¿ŒØ ‹  Ã¿ºß B¿ŒØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. B»n∞ƒI ‹ À PBÕ‡A ©Œö ©yAÃñ ¡ºß ”ºß AÃ√B∑ Bø ¡»√C ”ºß f«AÃrªA \yÀC “øf¥NùA æÀfiA ©¿ÜA PBÕAÀi ü À
B_òG îƒø¤_ùA À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ∆C “ƒ_nªA Ω_«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø PeiÀ ªA “zŒ∞NnùA PBÕAÀjªA πªg ”ºß æfÕ À
ü B_ø ”_ºß J_U ≈_I fŒ®_m µ_Õj ≈_ø iAl_JªA À œ_¥»ŒJªA À ¡∑B_áA À eÀAe ÃIC  AÀi B¿∑ “º¿nJªA æÀlƒI —iÃnªA ¬Bó ∆ÿº®Õ AÃ√B∑
¡ŒYj_ªA ≈õj_ªA A ¡_nI …_Œºß æl_ƒM ”NY —iÃnªA ΩzØ ≤j®Õ ‹ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß , ∆B¥M‚A
. ‘jaC —iÃm PCfNIA ÀC OºJ¥NmA À O¿Na f≥ —iÃnªA ∆C ≤jß Oªl√ AgHØ : iAlJªA eAk
≈õjªA A ¡nI ælƒM ”NY —iÃnªA ’Bz¥√A ∆ÿº®Õ ‹ ∆ÿºnùA ∆B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß fŒ®m ≈ß jaE …UÀ ≈ø ¡∑BáA ≈ß BzÕC À
. îbŒrªA ¢jq ”ºß  eBƒmG , Oz¥√A f≥ —iÃnªA ∆C Aÿºß Oªl√ AgHØ ¡ŒYjªA
¡ŒYj_ªA ≈õj_ªA A ¡nI Cj¥Ø ΩÕ U  ’BU AgG (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C : pBJß ≈IA ≈ß fŒ®m ≈ß jaE …UÀ ≈ø …ƒß BzÕC À
. \ŒZu  eBƒmG , —iÃm B»√C ¡ºß
. (¬›nªB»Œºß) j≥BJªA ≈ß “®ŒrªA ∂j ≈ø πªg –Ài À jaC PBÕAÀi —fß ü πªg ≈ø Lj¥Õ Bø –Ài À : æÃ≥C
æÀl_ƒªA K_ŒMjM K_nÅ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA fƒß “JMjø O√B∑ PBÕ‡A ∆C ”ºß B»Nª‹e ü “êju - ‘jM B¿∑ - PBÕAÀjªA À
‹ À , “_ƒÕfùBI B»_z®I À “_∏ñ B»_z®I æl_√ —iÃ_m ~j_∞Õ ∆C ‹G ¡»_ºªA “Œ√fø —iÃm ü PBŒ√fùA À “Œ∏ùA —iÃnªA ü PBŒ∏ùA O√B∏Ø
. —fYAÀ —iÃm ü ‹G ~j∞ªA Ah« µ¥ZNÕ
. “IBZvªA ≈ø eB»NUA ïG AfƒNnø PBÕ‡A ©yAÃø ≤›NaA ≈ø  f«Br√ Bø ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À
À o∏®ªB_I À “_∏ñ “_ªkB√ “Œ√fùA iÃnªA ü — R∑ PBÕE ∆Ã∑ ”ºß æfÕ æÀlƒªA LBJmC PBÕAÀi ≈ø ”vê ‹ Bø ∫Bƒ« ∆C πªg \ŒyÃM
f_≥ À —j_V A Ω÷AÀC ü “ªkB√ iÃm ü “®≥AÀ œ« À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß jaAÀC ü ›Rø “ªkB√ ∆Ej¥ªA ≈ø PBÕE ∆Ã∑ ”ºß
PeiÀ f_≥ À B_IjªA PB_ÕE B_»ŒØ À —jV A ≈ø ïÀfiA “ƒnªA ü Oªl√ ªA —j¥JªA —iÃn∑ πªg À , — R∑ ‘jaC iÃm îN≥êA îI Oªl√
B_ƒª îJ_Õ À A æÃ_mi PB_ø : æB≥ …√C j¿ß ≈ß eiÀ ”NY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß Oªl√ Bø jaE ≈ø B»√C ”ºß PBÕAÀjªA
∆Ej¥ªA ≈ø æl√ Bø jaE B»√C eiÀ f≥ À , 281 : —j¥JªA : “Õ‡A # A ïG …ŒØ ∆îUjM BøÃÕ AÃ¥MA À $ : ïB®M …ªÃ≥ B»ŒØ À , BIjªA PBÕE
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß
‹G oŒ_ª À æÀlƒªA KŒMjM KnÅ B»®yÃø ´ ü “ßÃyÃø “Œ√fùA À “Œ∏ùA ü B»n√BÉ ‹ iÃm ü “ßÃyÃùA “≥j∞ø “ªkBƒªA PBÕ‡A  h»Ø
. “IBZvªA ≈ø eB»NUA ≈ß
ƒ__ªA PÃ__ø K__¥ß æÀl__ƒªA K__ŒMjM ”__ºß ∆Ej__¥ªA ©__ö …__√C œ__ºß ≈__ß eiÀ f__≥ À : j__VY ≈__IA ≈__ß , ∆B__¥M‚A ü B__ø π__ªg f__Õ¤Õ À
. “®ŒrªA PBÕAÀi ΩŒªAfø PB¿ºnø ≈ø ë À eÀAe œIC ≈IA …UjaC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
À ¬Ã_ŒªA j÷Af_ªA ±Z_vùA PBÕFØ œ∞Œ≥ÃM PBÕ‡A KŒMjM ∆C ”ºß AÀjuC iû¿ÜA ≈∏ª “øf¥NùA LBJªA PBÕAÀi j«B£ …Œºß æfÕ Bø Ah«
©_ö ∆D_I PB_ÕAÀjªA j«B_£ AÃ_ªÀC À , ΩÕ U ≈ø —iBqHI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA …Œºß B»JMi Bø ”ºß “JMjø œ√B¿R®ªA ±ZvùA ë
“_JMjùA B_»MBÕE À iÃnªA ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß …√ç∞ê À …√ÿº®Õ AÃ√B∑ Bù B®ö ∆B∑ BòG À KŒMjM ©ö ≈∏Õ “IBZvªA
. fYAÀ ∆B∏ø ü À îNØe îI ,
. Bêju B®Øe ‘ÃßfªA  h« ©ØfM PBÕAÀjªA B»Œºß æfM –hªA æÀfiA ©¿ÜA “Œ∞Œ∑ ∆DI Ja O√C À
≈_ß À …_Œºß ™B_ö‚A ‘Ã_ße œ_r∑ilªA ≈ß ∆B¥M‚A ü œ ÃŒnªA Ω¥√ f¥Ø πªg ”ºß ™Bö‚A ≈ø ¡»z®I  BßeA Bñ …Œºß æfNmA Bñi À
“_ª‹e À ±_ÕjZNªA Ω_uC ü ≤›àA eÃUÀ f®I …Œºß f¿N®Õ ‹ æÃ¥ƒø ™BöG ë À , nùA îI …ŒØ ≤›àA œ∞√ IlªA ≈I j∞®U œIC
. …Ø›a ”ºß PBÕAÀjªA ≈ø ¬f¥M Bø
Ã_« À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ≈_ß eÃUÃùA KŒM ªA jMAÃM AÃßeA ¡»ƒø R∑ ¬›∑ ü πªg fUÃÕ À jMAÃNªBI …Œºß æfNmA Bñi À
À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA PBø : æB≥ …√C o√C ≈ß ∂j —f®I   ´ À –iBbJªA  AÀi Bø …º¥√ f®I , ∆B¥M‚A ü Ω¥√ f≥ À KŒVß
’Aeif_ªA œIC æfI # K®∑ ≈I œIC $ : “ÕAÀi ü À , fÕk ÃIC À OIBQ ≈I fÕk À ΩJU ≈I gB®ø À ’AeifªA ÃIC . “®IiC ´ ∆Ej¥ªA ©¿è
À Bƒ¿º_m  j«B_£ ”ºß …ºõ ¡ºn√ ‹ B√HØ …ŒØ ¡ πn¿Nø ‹ À —fY›ùA ≈ø “ßBö Ah« o√C æÃ¥I πnó f≥ À : æB≥ …√C –ikBùA ≈ß -
•_∞Y ∆Ã_∏Õ ‹ ∆C …º∑ …§∞ê ∞¨ªA ¡ÜA ≈ø Ω∑ ∆Ã∑ ≈ø ¬lºÕ ‹ ≈∏ª  Bƒ¿ºm ? πªh∑ jøfiA o∞√ ü ©≥AêA ∆C ¡ ≈ÕC ≈ø ≈∏ª
. ”»N√A , ”∞∑ ©ÕkÃNªA ”ºß ê À Ω∏ªA Ω∏ªA •∞Y AgG ΩI …®Œö ejØ Ω∑ •∞ê ∆C jMAÃNªA ¢jq ≈ø oŒª À ∞¨ªA ¡ÜA …ßÿâ
¬›_∑ o_∞√ ≈_ø “_ƒÕj¥I ‹G •_∞ºªA j«B£ ”ºß “ŒƒJùA “Œ§∞ºªA TBÅfiA ü …ŒªG ”¨vÕ ‹ Bû Ã»Ø eAjø ´ o√C ¬›∑ j«B£ ∆C  AÃße BøC
. ›Ø ≈ÕjaE æÃ≥ ïG eBƒNm‹A À ‘ÃßfªA ejâ BøC …IBƒø LÃƒÕ Bø ÀC ¡º∏NùA
ƒ_ªA f_»ß ü AÃ_®ö B_òG “_®IifiA ’‹¤_« ∆C ”_ºß Ω_¿ê ∆C K_UAêA ≈_ø ∆B_∑  j«B_£ ≤›_a ”_ºß o_√C ¬›_∑ Ω_õ Ã_ª …_√C ”ºß
ü B_ø ”_ºß ∆Ej_¥ªA ©_Œö AÃ_®ö “IBZ_vªA ≈_ø ¡« ´ À ¡»√C ”ºß ‹ …MBÕE À —iÃm jR∑C À ∆Ej¥ªA ¡§®ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
À - …_n∞√ OIBQ ≈I fÕk Ah»Ø B«jaE ≈ß B»ƒø —fYAÀ —fYAÀ Ω∑ ©yÃø AÃÒJy À …MBÕE À  iÃm KŒMjM Aç∞Y À œ√B¿R®ªA ±ZvùA
. PBÕ‡A ©Œö •∞ê …√C …MBÕAÀi ü `jvÕ - B¿»Œº∑ œ√BRªA À æÀfiA ©¿Vºª –fvNùA À o√C SÕfY ü ≈ÕiÃ∑hùA “®IifiA fYC ë
Ω_N≥ À ∆Ej_¥ªA ©_¿è À j_∏I Ã_IC PB_ø : æB≥ ≈Õ m ≈I f¿ä ≈ß \ŒZu fƒnI ±YBvùA ü “NqC ≈IA ≈ß , ∆B¥M‚A ü Bø   §√ À
. ∆Ej¥ªA ©¿è À j¿ß
o_∞√ ü ©_≥AêA ∆C Ω_÷B¥ªA Ah_ ≈ÕC ≈¿Ø …n∞√ ”ºß Lú¥¿Ø πªh∑ jøfiA o∞√ ü ©≥AêA ∆C ¡ ≈ÕC ≈ø ≈∏ª À  Bƒ¿ºm : …ªÃ≥ BøC À
. ? …ŒßfÕ Bø ≤›a ”ºß f«AÃrªA OØjß f≥ À …ŒßfÕ B¿∑ jøfiA
™Ã_¿â ∆Ã_∑ f_Œ∞Õ B_òG …_√fi “Z_yAÀ “_ÒªB¨¿Ø ©_ÕkÃNªA ΩŒJm ”ºß ∆Ej¥ªA Ω∑ Ω∏ªA •∞ê ∆C jMAÃNªA µ¥Ñ ü œ∞∏Õ …√G : …ªÃ≥ BøC À
B»®_yÃø À B»_ºä S_ŒY ≈_ø “_£Ã∞ä “_Œ√Ej¥ªA PB_Õ‡A ≈_ø —f_YAÀ —f_YAÀ Ω∑ ∆Ã∑ BøC À jMAÃNªBI ‹Ã¥ƒø ™Ã¿ A SŒY ≈ø ∆Ej¥ªA
. j«B£ ë À ›Ø jMAÃNªBI
∆C _´ ≈_ø …ªÃ_mi ”_ºß A …_ªl√C –hªA ∆Ej¥ªA îNØfªA îI Aîö “IBZvªA : “ƒnªA `jq ü æB≥ …√C –èJªA ≈ß , ∆B¥M‚A ü Ω¥√ À
∆C _´ ≈_ø (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ≈ø Aî B¿∑  ÃJN∏Ø …N§∞Y LB«hI …z®I LB«g ≤Ãa B◊Œq …ƒø AÃv¥√ ÀC AÀeAk
A æÃ___mi ∆B___∑ À . (¡º̃___mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ___mi ≈___ø  Àh___aDÕ B___JŒMjM …___ª Aî___yÀ ÀC  Àj___aC ÀC B◊Œ___q AÃøf___≥
 BÕG ΩÕ U ±Œ≥ÃNI Bƒ∞YBvø ü ∆‡A ë –hªA KŒM ªA ”ºß ∆Ej¥ªA ≈ø …Œºß æl√ Bø ¡»¿º®Õ À …IBZuC ≈¥ºÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
ü …_®ö ü ∆B_∑ “IBZ_vªA œ®_m ∆C OJRØ . Ah∑ —iÃm ü Ah∑ “ÕE K¥ß KN∏M “Õ‡A  h« ∆C “ÕE Ω∑ æÀl√ fƒß …ø›ßG À πªg ”ºß
B_≥j∞ø …ªlƒÕ ∆B∑ ¡Q BŒ√fªA ’B¿nªA ïG “ºö A …ªl√C KŒM ªA Ah« ”ºß £Ã∞ A `úªA ü LÃN∏ø ∆Ej¥ªA ∆HØ …JŒMjM ü ‹ fYAÀ ©yÃø
. ”»N√A —À›NªA KŒMjM ´ æÀlƒªA KŒMjM À “UBáA fƒß
(¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ∆B_∑ œYêB_I ∆B∑ BòG B»®yAÃø PBÕ‡A ©yÀ À iÃnªA KŒMjM : æB≥ …√C iBváA ≈IA ≈ß Ω¥√ À
À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ≈ø KŒM ªA Ah»I jMAÃNùA Ω¥ƒªA ≈ø ªA ΩvY f≥ À , Ah∑ ©yÃø ü Ah∑ “ÕE Aîy : æÃ¥Õ
≈_IA À Œ_ÒªA À œ¥»ŒJªB_∑ ¡« ´ “ßBö ≈ß πªg ≈ø Lj¥Õ Bø BzÕC Ω¥√ À : ”»N√A ±ZvùA ü Ah∏« …®yÀ ”ºß “IBZvªA ©öC BòG
. jVY
’œ_q ü  Ã∞ªBë ∆C ´ ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß  ÀhaC –hªA KŒM ªA ”ºß ±ZvùA AÃJN∑ BòG “IBZvªA ∆G : ¡ Ã≥ BøC
‹ À PB_Õ‡A ì_ø ≈_ø “_ƒŒJªA …_Œºß O_øB≥ B_ø AÃ_NJQC BòG ¡»√C B»Nª‹e ≈ø ¡ºnùA BòG À , “øf¥NùA PBÕAÀjªA ≈ø ’œq …Œºß æfÕ ‹ B¿¿Ø
∆C _´ πªg ïG rÕ Bø ∆B¿Rß ≈ß “øf¥NùA pBJß ≈IA “ÕAÀi ü ¡®√ j«B£ ë À “≥j∞ø “ªkBƒªA PBÕ‡A KŒMjM “Œ∞Œ∑ ïG πªg ü —iBqG
“_ÕAÀjªA ∆C ”_ºß π_ªg “IBZ_vªA ©_Œö …_ø›ßG _´ ë À πªhI œYêA LBN∑ |®I jøDÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ∆B∑ …√C …ŒØ –hªA
. B« ´ À A ¡nI æÀl√ iBJaC À æÀfiA ©¿ÜA PBÕAÀjI “yiB®ø
–ÀB_ œ_YÀ À Ω_Õ U ≈_ø ±_Œ≥ÃNI Bƒ∞YBvø ü eÃUÃùA KŒM ªA Ah« “IBZvªA ≈¥ª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆G : ¡ Ã≥ BøC À
SÕf_Y …_√C ¬f_¥M B_û O_Øjß f_≥ À # ∆B_nY‚A À æf®ªBI jøDÕ A ∆G $ “ÕE ü ¬f¥NùA xB®ªA œIC ≈I ∆B¿Rß SÕfY ïG —iBqG …√D∏Ø
. “≥j∞ùA PBÕ‡A ©Œö ©yAÃø ≈ø πªg ≈ÕC À , —fYAÀ “ÕE ©yÃø xÃva ü fYAÀ
, G “_UBáA f_ƒß B_≥j∞ø A …ªl√C ¡Q BŒ√fªA ’B¿nªA ïG A …ªl√C £Ã∞ A `úªA ü KŒM ªA Ah« ”ºß LÃN∏ø ∆Ej¥ªA ∆G : ¡ Ã≥ BøC À
B_»ƒø …_ªÀl√ ¡Q BŒ√fªA ’B¿nªA ïG £Ã∞ A `úªA ≈ø “ºö ∆Ej¥ªA æÀl√ ≈ø “ƒnªA Ω«C À “®ŒrªA ∂j ≈ø BzŒ∞Nnø –Ài Bø ïG —iBqHØ
ü B_¿§ƒø £Ã_∞ A `Ã_ºªA ü B_IÃN∏ø ∆Ej_¥ªA ∆Ã_∑ ”ºß “ª‹e ”√eC B»ŒØ oŒª PBÕAÀjªA ≈∏ª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG BøÃå
. j«B£ ë À B√fƒß –hªA ±ZvùA ü eÃUÃùA KŒM ªA ”ºß BŒ√fªA ’B¿nªA
≈_ø π_ªg K_mBƒÕ B_ø Ω_Õg ü BŒ√f_ªA ’B¿_nªA ïG …_ªÀl√ À £Ã_∞ A `úªA ü ∆Ej¥ªA “IBN∑ ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA A ’Bq ∆G œMDŒm …√C ”ºß
. if¥ªA —iÃm À ∆BafªA À ≤jalªA œMiÃm æÀD∑ PBÕ‡A
f_¥Ø ±YB_vùA ü eÃ_UÃùA K_ŒM ªA Ah_»I (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ≈_ß jMAÃNùA Ω¥ƒªBI ªA ΩvY f≥ …√G : ¡ Ã≥ BøC À
≈_IA ∆C PB_ÕAÀjªA PjQB_∏M f_≥ À ±_Œ∑ “_ÕE “_ÕE Ω_∑ ïG “JnƒªBI …ƒß a ‹ jMAÃNªA Ah« ∆C À ΩŒªfªA ≈ß “ŒªBa ‘Ãße …√C OØjß
B_¿»∏ê ∆B_∑ À , îƒ_nZºª AhÕîM ΩÕ U B¿»I æl√ BòG À ∆Ej¥ªA ≈ø BNnŒª B¿»√G æÃ¥Õ ∆B∑ À îMgîùA …∞Zvø ü KN∏Õ eînø
. æÀfiA ©¿ÜA f®I …MBŒY æà jMAÃNªA Ah« …Œºß œ∞a ±Œ∏Ø …ªÃ≥ ≈ß ©Ui …√C …ƒß Ω¥ƒÕ À , ±YBvùA ≈ß

7 Ωv∞ªA
“ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø PeiÀ PBÕAÀi —fß œ« À - B»ŒªG “ŒªBöG —iBqG Pjø f≥ À - ’Bn√‚A PBÕAÀi ü SZJªA µIBnªA SZJªBI µº®NÕ
. A Œ¨M À B Ã¥m ±ÕjZNªA PBÕAÀi ≈ø eiÀ Bø B»Œºß Aúõ …÷Bn√G À ∆Ej¥ªA cn√ ü
”_ºß æl_ƒÕ B_û ∆B_∑ : æB_≥ pB_Jß ≈IA ≈ß j∑Bnß ≈IA À –fß ≈IA À ”ƒ∏ªA ü ¡∑BáA À BY œIC ≈IA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü Bø B»ƒ¿Ø
. # B»ºRø ÀC B»ƒø Ç PD√ - B»nƒ√ ÀC “ÕE ≈ø cnƒ√ Bø $ : A æl√DØ iB»ƒªBI  BnƒÕ À ΩŒºªBI œYêA (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
ƒ___ªA LBZ___uC ≈___ø iB___v√fiA ≈___ø B___Ò«i ∆C : “___øBøC œ___IC ≈___ß Ω÷‹f___ªA ü œ___¥»ŒJªA À …b___mB√ ü eÀAe œ___IC ≈___ß , …___ŒØ À
¡_nI ‹G ’œq ”ºß B»ƒø if¥Õ ¡ºØ B«BßÀ f≥ ∆B∑ —iÃm \NN∞Õ ∆C fÕjÕ ΩŒºªA ≤ÃU ≈ø ¬B≥ ›Ui ∆C  À aC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
“ßB_m O∏_nØ —iÃ_nªA ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi AêDnØ AÃZJuDØ …IBZuC ≈ø pBƒª πªg ©≥À À ¡ŒYjªA ≈õjªA A
. …ŒØ O√B∑ ’œq Ω∑ ≈ø À ¡«iÀfu ≈ø ObnƒØ “YiBJªA Obn√ : æB≥ ¡Q B◊Œq ¡»ŒªG ©UjÕ
. B√ÿzø “IiB¥Nø £B∞ªC ü ∂j —f®I “ÕÀjø “v¥ªA À : æÃ≥C
œ_IC ≈_IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À œ÷BnƒªA À ±YBvùA ü …ƒIA À …bmB√ ü eÀAe œIC À iÃvƒø ≈I fŒ®m À ∂AkjªA fJß ≈ß , …ŒØ À
$ Cj_¥Õ KŒ_nùA ≈_I fŒ®m ∆G : …ª ΩŒ¥Ø # B«Dnƒ√ ÀC “ÕE ≈ø cnƒ√ Bø $ : Cj≥ …√C : xB≥À œIC ≈I f®m ≈ß …ZZu À ¡∑BáA À BY
OŒ_n√ AgG π_Ii j∑gA À $ # ”nƒM ›Ø π÷j¥ƒm $ : A æB≥ KŒnùA æE ‹ À KŒnùA ”ºß ælƒÕ ∆Ej¥ªA ∆G : f®m æB¥Ø # B»nƒ√
.#
”_ƒ®ñ ’œ_nƒªA ≈_ø # B«D_nƒ√ $ Cj¥Õ ∆C î®NŒØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß ∆BŒnƒªA ©Øi A ∆C îNÕ‡BI πn¿NªBI fÕjÕ : æÃ≥C
ÀC $ : …_ªÃ¥I À , ‘ÃVƒªA “≥fu “ÕF∑ —À›NªA ∆Àe Ω¿®ªA ≈ß “Õ‡A “ªAkG # “ÕE ≈ø cnƒ√ Bø $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆Ã∏ŒØ aDNªA À ∫ ªA
—eB_N≥ À f«Bâ À pBJß ≈IA ≈ß πªhI B« n∞M –Ài B¿∑ —À›NªA À Ω¿®ªA ≈ß B»NªAkG À —jùBI ¡«fƒß ≈ø B»®Øi À “Õ‡A ∫jM # B«Dnƒ√
. ¡« ´ À
œ_« B_ƒM’Aj≥ À A f_Jß —’Aj_≥ : Bƒº≥ ? æÀC ∆Àf®M îM’Aj¥ªA –C : pBJß ≈IA Bƒª æB≥ : æB≥ ∆BŒJ£ œIC ≈ß –iBJ√fiA ≈IA XjaC , …ŒØ À
…Œºß …yjß …√C À ∆Bzøi j»q ü —jø “ƒm Ω∑ ∆Ej¥ªA ΩÕ U …Œºß ~j®Õ ∆B∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi : æB¥Ø . — afiA
. æfI Bø cn√ Bø A fJß …ƒø f»rØ îMjø “ƒm jaE ü
PBÕAÀi ∫Bƒ« À î®IBNªA À “IBZvªA ≈ø B¿« ´ À …n∞√ eînø ≈I A fJß À pBJß ≈IA ≈ß ‘jaC ∂jÒI –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
. ’Bn√‚A ü jaC
c_n√ ©_ø —À›N_ªA ü ∆Ã_∏Õ f_≥ À , ±Z_vùA ü “_NJRùA “aÃ_nƒùA PB_Õ‡B∑ ¡_∏áA ü ∆Ã∏Õ f≥ cnƒªA ∆C B»ƒø fŒ∞NmA Bø Ωvä À
Bƒªf_I AgG À $ : …ªÃ≥ ü œMDŒm À 106 : —j¥JªA : # “ÕE ≈ø cnƒ√ Bø $ : …ªÃ≥ n∞M ü ¬f¥M f≥ À B»¿∏Y cn√ ´ ≈ø ÀC B»¿∏Y
 h_« ∆C “¥IB_nªA æÃ_v∞ªA ü B_zÕC ¬f_¥M À , —À›N_ªA c_n√ ”ƒ®ñ ’Bn√‚A ≈ß ∆BNŒJƒUC îNÕ‡A ∆C 101 : ΩZƒªA : # “ÕE ∆B∏ø “ÕE
. B®Œö J¥ªA `j À ±ÕjZNªA PBÕAÀi ”ºß B»∞Òß …UêBØ LBN∏ªA \Õjvª “∞ªBã PBÕAÀjªA
L
Í Ã_Ûº≥Û ”_Ø … ∏Û ºÛ _n‰√ πͪh‰ _Ú∑ (11)∆‰ ÀÂ’l̄Ê»N_n‰Õ …Í _ÍI AÃÂ√B_∑ ‹Ḡ æÃ_mÏi ≈_ø ¡¯»ŒÍMDÙ _‰Õ B_‰ø À‰ (10)î
‰ _ͪÀÏ fiÚ A ©‰Œ_Íq ”Ø πͺJÊ ≥Ú ≈Íø B‰ƒºÙ mÊiCÚ fÊ ¥Ú ªÚ À‰
B_‰¿√ÏḠ AÃÛªB_Ú¥ªÚ (14)∆‰ Ã_ÂUj ®Ê Õ‰ …Í _ŒÍØ Aú̊§ÚØ ’Í B‰¿nªA ≈‰ ø BıIB‰I ¡¯»ŒÚºß‰ B‰ƒZ
Ê N‰ØÚ ÃÊ ªÚ À‰ (13)î
‰ ªÍÀÏ fiÚ A “Û ƒÏm OÚºa‰ fÊ ≥Ú À‰ …Í IÍ ∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ‹ (12)î
‰ øÍ j̄ÊV¿ªÙA
(15)∆‰ ÀÂiÃÂZnÏø ˬÃÊ ≥Ú ≈ çÙ ΩÊ I‰ B‰√ÂjvÊICÚ P‰j∏˛ m
∆BŒI
—if_vùA œ_« À PB_Õ‡A ≈_ø ±÷Aà T›RI …J¥ß “ªBmjºª “ÕE “∏÷›ùBI ∆BŒM‚A ≈ø …Œºß AÃY ≥A Bø À …ŒJ√ À …IBN∏I ¡«’Al»NmA j∑g Bù
≈_ø ∆B_n√‚A B_ƒ¥ºa f_¥ª À $ : …_ªÃ≥ À G # B_UÀjI ’B¿_nªA ü B_ƒº®U f_¥ª À $ : …_ªÃ≥ À G # πºJ≥ ≈ø BƒºmiC f¥ª À $ : …ªÃ¥I
. G # æBvºu
PB_ÕE ∫B_ƒ« ∆C “_Œ√BRªA ü À , “_ÕE “_ÕE ¡»M’B_U ê À îƒø¤ñ AÃnŒª À îøjV¿ºª “ÕiBU “ƒm À LCe ’Al»Nm‹A Ah« ∆C B»ŒªÀC ü îJØ
¡_ î_®M B_û æ›zªA Ω«C æ›y À ∆Bn√‚A ™Ã√ ü j∞∏ªA À ∆Bô‚BI ≤›Na‹A ∆C “RªBRªA ü À ∆Bô„ª µØÀ ≈ù “ŒØB∑ “ŒyiC À “ÕÀB
. πªg ≈ß oŒºIG ’BIG À eÃVnªBI “∏÷›ùA jøC ≈ø ‘jU Bø πªBƒ« ‘jU À ¬eE µºbØ , ∆Bn√‚A µºa A ™fIC ¬ÃÕ
. îNÕ‡A jaE ïG # îªÀfiA ©Œq ü πºJ≥ ≈ø BƒºmiC f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
B_ñ Ll_Y Ω_∑ B®Œ_q AÃ√B_∑ À ¡»ƒÕe AÃ≥jØ ≈ÕhªA ≈ø $ : ïB®M æB≥ …√îJNÕ K«hø ÀC “ƒm ”ºß “¥∞NùA “≥j∞ªA œ« À “®Œq ©ö ©ŒrªA
. 32 : ¬ÀjªA : # ∆ÃYjØ ¡»Õfª
Ω_miC ≈_ø ïG j_§√ ´ ≈ø ΩJ≥ ≈ø æBmi‚A µ¥Ñ ΩuDI “ÕBƒ®ªA ∆HØ …ƒß ’Bƒ¨Nm›ª ≤hY f≥ À ›mi –C # BƒºmiC f¥ª À $ : …ªÃ≥ À
¡»øAj_UG ”_ºß AÃzô À B»I ”MC ≈ñ AÀ’l»NnÕ À “Œ ‚A “ªBmjªA AÃø ê ‹ ∆C ”ºß ¡»MeBß PjU ≈Õja‡B∑ îªÀfiA jrJªA ∆C ∆BŒI ΩI
j_aE ü …_ŒªG eîŒ_m B¿∑ ’Al»Nm‹A À iB∏√‚A ≈ø …I  ÃºIB≥ Bñ  ifu µŒzÕ ›Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “Õl®M πªg ü ∆Ã∏Nª
. —iÃnªA ≈ø 97 - “Õ‡A : G # ∆ÃªÃ¥Õ Bñ ∫ifu µŒzÕ π√C ¡º®√ f¥ª À $ : …ªÃ¥I —iÃnªA
“Œ√B_n√‚A ¡_øfiA ≈_ø îøj_ A LCe Ã_»Ø ∆Ã_ªÃ¥Õ B_ñ ∫ifu ≈¥ŒzÕ ‹ À …§∞ç ≈ç À πŒºß j∑hªA Bƒªl√ ≈ZƒØ Bn∞√ K : ”ƒ®ùA À
. ∆À’l»NnÕ …I AÃ√B∑ ‹G æÃmi ≈ø ¡»ŒMDÕ Bø æBáA  h« ¡ BY À ¡»®Œq À îªÀfiA ∂jØ ü πºJ≥ ≈ø BƒºmiC f¥ª ¡n≥C
. îNÕ‡A jaE ïG # îøj A Lú≥ ü …∏ºn√ πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∫únªA
”ƒ®ñ πºmC À πºm ∆C AÀj∑g À …ºaeC À B»ŒØ  h∞√C –C —jI‚A ü °ŒàA πºm À …ŒØ h∞√ –C µÕjÒªA πºm : æB¥Õ gB∞√‚A À gB∞ƒªA
.
æl_ƒùA j∑h_ªBI π_MÃße À πNªB_mi æBY ∆C ”ƒ®ùA À ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ë À  j∑g ¬f¥NùA j∑hºª # …I $ À # …∏ºn√ $ ü ∆A ¿zªA À
LÃ_º≥ ü  h_∞ƒ√ À j∑h_ªA Ah_« Ωaf_√ πªh_∑ ’Al»N_m‹A À ejªBI B«ÃºIB¥Ø πºJ≥ ≈ø BƒºmiC B¿∏Ø πºJ≥ ≈ø “ªBmjªA æBY …JrM πŒªG
∆BNÕ‡BØ …√îJNÕ ‹ À µáBI ∆À’l»NnÕ ¡»√C ü ¡»Nƒm À îªÀfiA “¥Õj Ozø f≥ À j∑hªBI ∆Ãø¤Õ ‹ ¡»√C : …I DJ√ À , îøj A ’‹¤«
. # ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ : …ªÃ≥ ≈ø ”ƒ®ùA BNJÕj≥
∫j_rªA h_∞ƒ√ πªh_∑ ”ƒ®ùA À , “ŒJJnºª # …I $ ü ’BJªA À “¥IBnªA PBÕ‡A ≈ø ¬Ã»∞ùA ’Al»Nm‹A ÀC ∫jrºª ≈Õ ¿zªA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
. G ’Al»Nm‹A ÀC ∫jrªA KJnI ∆Ãø¤Õ ‹ îøj A Lú≥ ü ’Al»Nm‹A ÀC
. “ŒJJnªA ∆Àe “Õf®Nºª ’BJªA ∆C # …I ∆Ãø¤Õ ‹ $ “§∞ª ≈ø ≈«hªA ïG ieBJNùA À , fŒ®I ”ƒ®ø ë À
’Al»N_m‹A Bƒ∏º_m B_ø ΩRø ”ƒ®ùA À , B¥IBm iÃ∑hùA j∑hºª œ√BRªA À ¬›∏ªA µIBm ≈ø ¬Ã»∞ùA ’Al»Nm›ª æÀfiA ¿zªA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
. # G $ j∑hªBI ∆Ãø¤Õ ‹ îøj A ’‹¤« Lú≥ ü  h∞ƒ√ À ’Al»Nm‹A πºn√ îªÀfiA ©Œq Lú≥ ü
’Al»N_m‹A ïG   ¿_y ©_UjÕ ∆C # …_I ∆Ã_ƒø¤Õ ‹ $ : …_ªÃ≥ ’B_IG ≈∏ª AÃNùA ≈Õ ¿zªA îI “≥j∞NªA ¬lºNnÕ ∆B∑ ∆G À …I pDI ‹ À
. πªhª “ƒÕj≥ œ∞∏Õ
≈Õ _â ∫j_rªA ïG î◊_Vºø î∑j_rùA ∆Ã_∑ KUÃÕ ’Al»Nm‹A ïG # …∏ºn√ $ ¿y ™ÃUi ∆C eiÀC Bø î»UêA ”ºß ejÕ ‹ Ah∑ À
. …Œºß
¡_»I Ω®Ø ¡Q ¡»I ∫únªA Ω®Ø ΩJ≥ ¬AjUfiBI înJºNø AÃ√B∑ ¡»√C  eB∞ø ∆Ã∏ŒØ îøj A ”ºß ∫únªA µºß ïB®M …√C : eÀiêA ¬fß …UÀ
”_ºß ΩŒªfªA ΩI “Õ‡A ü …Œºß ΩŒªe ‹ À œ÷AfNI‹A æ›y‚A ë ™Ãƒ¿ùA BòG À , …ƒø ©√Bø ‹ À —AkBâ œ ‚A æ›y‚A ”ºß µJÒƒŒØ πªg
. 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA ‹G …I ΩzÕ Bø À A R∑ …I –f»Õ À A R∑ …I ΩzÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩŒJ≥ ≈ø “Õ‡A À , …Ø›a
. …ŒØ æÃ¥ªA ΩŒv∞M ¬f¥M f≥ À
A “ƒ_m ∆Àe ¡»Nƒ_m “ƒ_nªBØ î_ªÀfiA ü A B»ƒ_m ªA “ƒnªA ‹ ∆êÀfiA B»ƒm ªA “ƒnªA îªÀfiA “ƒnI eAjùA ∆C ¬f¥M Bû j»£ f≥ À
. ¡»ºmjª ¡»÷Al»NmA À ¡«ei j∑hI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …NÕl®M À ¡»øg ¬B¥ù Kn√fiA Ã»Ø - ≈Õjn∞ùA |®I  j∑g B¿∑ - ¡»ŒØ
eî_vªA ’B¿_nªA ü XÀj_®ªA , G # B√iB_vIC Pj∏_m BòG AêB¥ª ∆ÃUj®Õ …ŒØ Aú§Ø ’B¿nªA ≈ø BIBI ¡»Œºß BƒZNØ Ãª À $ : ïB®M …ªÃ≥
. —ÀBr¨ªA ∏nNªA À B»ŒªG
≈_§Õ B_¿∑ oŒ_ª À “_∏÷›ùA ‘ÀD_ø Ã_« –h_ªA –ú®ªA B®ªA ü æÃafªA …I ¡ jnŒNÕ µÕj eBèG ¡»Œºß ’B¿nªA ≈ø LBI \N∞I eAjùA À
. 11 : j¿¥ªA : # j¿»ƒø ’Bñ ’B¿nªA LAÃIC BƒZN∞Ø $ : ïB®M æB≥ f≥ À , µº¨Õ À \N∞Õ îßAjvø Àg LBI …ª BŒ√BøjU B∞¥m
¡»UÀj_ß À ’B¿_nªA ≈_ø LB_I \NØ KÕjªA ¡»mÃ∞√ ≈ß ΩÕlM À “»JrªA ¡»ƒß ©ØjM B»√C ≈§Õ ªA ∂iAÃàA îI ≈ø …√BZJm iBNaA f≥ À
j_aE ü ’B¿_nªA ü œ_≥jªA AÀj_∑g “¿Œ§®ªA ∂iAÃàA ≈ø AiÃøC …Œºß AÃY ≥A Bù πªhª À ,   ´ ≈ø jR∑C ¡»ƒŒßC ü ¡§®Õ ∆B∑ …√fi …ŒØ
ïG - B_ßÃJƒÕ ~ifiA ≈ø Bƒª jV∞M ”NY πª ≈ø¤√ ≈ª AêB≥ À $ : …ªÃ¥I ¡»ƒß A  B∏Y B¿∑ œ≥ ªA ΩŒJm ”ºß —iÃ∑hùA ∂iAÃàA πºM
ü ≤j_vNªA À ’B¿_nªA ü œ≥jªB_Ø , 93 : ’Aj_mG : #  ⁄j_¥√ BIBN∑ BƒŒºß ælƒM ”NY πŒ≥jª ≈ø¤√ ≈ª À ’B¿nªA ü ”≥jM ÀC - æB≥ ∆C
. ¡«fƒß ∂iAÃàA KVßC …ƒø À …ŒØ …ƒ∏ó À –ú®ªA B®ªA ü jrJªA gÃ∞√ –C B»ƒø Àj¥ø LBN∑ ΩÕlƒN∑ B«iÃøC
©_Jƒø À iÃ_øfiA –iB_â B_»ƒø À jÕeB_¥NªA `AÃ_ªC B_»ŒØ À “Œ ‚A jøAÀfiA À ¬B∏YfiA iÀfu Ωä À ¬Aj∏ªA “∏÷›ùA ‘ÀDø ’B¿nªA ∆C ”ºß
À œYÃ_ªA µ÷B_¥Y À ∂iAÃàA LBJmC À iÃøfiA –iBâ ”ºß …ß› A KUÃÕ B»ŒØ ∆Bn√‚A XÀj®Ø , æB¿ßfiA KN∑ eîu B»ŒªG À œYêA
“_®Øe À —j_ø ‹ Aj¿N_nø B_UÀjß ∆B∑ AgG “uBa À , “¥Œ¥Y Ω∑ ”ºß …ØAjqG KUÃÕ “º¿ÜBI À —ÀB¥rªA À —eB®nªA À —ÃßfªA À —ÃJƒªA
. …ŒØ AÃUj®Ø : Ω¥Õ À # Aú£ $ : …ªÃ¥I ß SŒY # ∆ÃUj®Õ …ŒØ Aú§Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑
≈_ø ¡»_mÃ∞√ ü À eB_n∞ªA ≈_ø ¡»IÃ_º≥ ü B_ù ¡»ƒ_∏ª B»≥AjßC À “¥áA —ÃßfªA  h« æÃuC ”ºß ¡»®ºÒÕ O®ƒªA Ah»I XÀj®ªA À \N∞ªBØ
¡_»Ø ¡«jZ_m …_√C (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ∆Ã_¿»NÕ Ω_I ∆Àf«B_rÕ B_¿ŒØ ¡«iBvIC ∆Ã◊Òë “¿∏ZNnùA “»JrªA À “JÕjªA —iAh≥
. …ºJ≥ ≈ø ∆ÀiÃZnø
¡_ ij_∏NÕ ”_NY XÀj_ß f_®I BUÀjß …ŒØ ∆ÃUj®Õ AÃøAfØ B»ùBß ü æÃafªA ¡ B√jnÕ À ’B¿nªA ≈ø BIBI ¡»Œºß BƒZNØ Ãª À : ”ƒ®ùBØ
. ∆ÀiÃZnø ¬Ã≥ ≈ç ΩI B “¥Œ¥Y ‹ AiÃøC Pf«BrØ B√iBvIC OŒr´ BòG AêB¥ª ’BŒqfiA PÃ∏ºø À KŒ¨ªA iAjmC ≈ø …ŒØ Bø —f«Brø
ËLB‰»_q … _‰®J‰MÊDÚØÚ ©‰ ¿Ê _nªA ∂
‰ ‰ _mA ≈¯ _‰ø ‹Ḡ (17)¡Œ_ÍUiÏ ≈ÒÊŒ_q Ω _∑ ≈Íø B‰»ƒ‰§Í∞Y‰ À‰ (16)≈‰ Õj̄ͧƒÏºÍª B‰»ƒÏÕÏk‰ À‰ BıUÀÂjI ’Í B‰¿nªA ”Ø B‰ƒºÙ ®‰ ‰U fÊ ¥Ú ªÚ À‰
… _Úª ¡Ê NÂ_nª̇ ≈_‰ø À‰ sÍŒ_‰®ø‰ B_‰»ŒÍØ ¡Ê _∏Úª B_‰ƒºÙ ®‰ U‰ À‰ (19)∆ÀÂkÃÊ øÏ ’Ê”q Ω ∑ ≈Íø B‰»ŒÍØ B‰ƒNÊ J‰√ÚC À‰ ”‰ m‰Ài‰ B‰»ŒÍØ B‰ƒŒÊ ¥Ú ªÙCÚ À‰ B‰»√‰eÊ f‰ ø‰ ~ÊifiÚ A À‰ (18)ËîJÍøÌ
’Á B__‰ø ’Í B‰¿_nªA ‰≈_Íø B__‰ƒªÙ‰l√ÚDØÚ ‰\Í≥‰Ã_Úª \
‰ Õ‰j _ªA B‰ƒºÙ _mÊiCÚ À‰ (21)¬Ã__Ûº®Ê øÏ i‰f_¥Ú IÍ ‹Ḡ … _ªÛl ƒÂ√ B__ø‰ À‰ … _ƒÂ÷A‰la‰ B‰√f‰ _ƒÍß ‹Ḡ ’Ê”_q ≈__ø ∆Ḡ À‰ (20)î
‰ ≥Í k̄‰j_IÍ
B_‰ƒ¿Ê ºÍ ߉ fÊ _Ú¥ªÚ À‰ ¡Ê ∏Û ƒ_Íø î
‰ øÍ fÍ ¥Ù N‰_n¿ªÙA B_‰ƒ¿Ê ºÍ ߉ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (23)∆‰ ÃÂQī‰ÃªÙA ≈ çÙ À‰ OŒÍ¿√ À‰ ”¯ Z
Ê √ ≈ Z
Ê ƒ‰ªÚ BÏ√Ḡ À‰ (22)î
‰ √Íl̄ÚÇ … ªÚ ¡Ê NÂ√ÚC B‰ø À‰  Â ÿ∏Û ƒ‰ŒÊ ¥Ú mÚDØÚ
(25)Ë¡ŒÍºß‰ Ë¡ŒÍ∏Y‰ … √ÏḠ ¡Ê «Â j rÙê É «Â πÏIi‰ ∆Ï Ḡ À‰ (24)≈‰ Õj̄Íb◊Ê N‰nÂùÙ A
∆BŒI
¬k›_ø À ©_ƒNû …_√C …_ƒß LB_UC À “_∏÷›ùBI ∆B_ŒM‚A œ_« À ‘j_aC “_ÕE ¡»YA ≥A À —lV®ùA ∆Ej¥ªA “ÕE ≈ß ¡»yAjßG …√BZJm j∑g Bù
îøj_ A ”ºß B»I “VáA ¡NM À ∆ú¥®Õ AÃ√B∑ ∆G B»I AÀ N®Œª fŒYÃNªA ”ºß “ªAfªA ~ifiA À ’B¿nªA PBÕE ≈ø —fß fß ïG æfß ¡»÷Bƒ∞ª
. “Œ ‚A iAjmfiA À “Œ¥Œ¥áA ≤iB®ùA ≈ø BŒªBß BØj B»ŒØ …√BZJm ≈¿y f≥ À ,
B_»I O_Œ jv¥ªA ë À XjI ©ö XÀ ªA T›RªA PBÕ‡A jaE ïG # ≈Õj£Bƒºª B«BƒÕk À BUÀjI ’B¿nªA ü Bƒº®U f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∫úùA B lƒÕ ªA iÃv¥ªBI B B»ŒJrM oáA KnÅ ’B¿nªA ≈ø j¿¥ªA À o¿rªA ækBƒø
À “_V»JªA ≈_ø B_«ÃU ü  f«B_r√ B_ø ë ≈Õj£Bƒºª B»ƒŒÕlM À # B«Bƒ§∞Y À $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ ’B¿nºª # B«BƒÕk À $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA À
Ah_« j_∑g …√BZJ_m ij_∑ f_≥ À B_»MB®ù ™Ã_ƒM À B«iAf≥C ≤›NaA ”ºß “®ø›ªA B»J∑AÃ∑ À —j«AlªA B»øÃVƒI LBJªfiA …ªÃÕ –hªA æB¿ÜA
B_ƒÕk B_√G $ : …_ªÃ≥ À , 12 : —fV_nªA ¡Y : # B§∞Y À \ŒIBvñ BŒ√fªA ’B¿nªA BƒÕk À $ : …ªÃ¥∑ …I …NÕBƒß fÕlø ≈ß ±qB∏ªA îÕlNªA
¡_ À AiÃ_Ye K_√BU Ω_∑ ≈_ø ∆ÃØh_¥Õ À ”_ºßfiA „ùA ïG ∆î¿nÕ ‹ , eiBø ∆BÒŒq Ω∑ ≈ø B§∞Y À K∑AÃ∏ªA “ƒÕlI BŒ√fªA ’B¿nªA
. 10 : PBØBvªA : # K≥BQ LB»q …®JMDØ “∞ÒàA ±Òa ≈ø ‹G KuAÀ LAhß
î BŒ_rªA ≈ø ©¿nªA ∂A mA À , ¡»ƒŒI B¿ŒØ …√ÀjnÕ ¬Ã≥ SÕfY ïG “Œ∞a œ¨vÕ ≈¿∑ “Œ∞a ü ™Ã¿nùA àA haC ©¿nªA ∂A mA À
. PBØBvªA —iÃm PBÕE ≈ø B∞√E ¬f¥M Bø …Œºß æfÕ B¿∑ ¡»ƒŒI B¿ŒØ “∏÷›ùA …I Tfê Bø |®I ”ºß AîºÒÕ ∆C ¡»NªÀBä ë
≈_ø …_®Øe |¥ƒ_Õ K_∑Ã∑ B»ƒø fYAêA ∆B∑ “◊Œzø ¬AjUC ≈ø ÃÜA ü f«BrÕ Bø ”ºß µºÒÕ À iBƒªA ≈ø “UiBàA “º®rªA ë LB»rªA À
. ’”∞ÒƒÕ ∆C ∆Àe SJºÕ ‹ ¡Q B®Õjm A m nŒØ jaE ïG K√BU
’B¿_nªA –C B_«BƒÕk À j¿¥ªA À o¿rªA ækBƒø œ« AiÃv≥ À BUÀjI - ú®ªA “»U œ« À - ’B¿nªA ü Bƒº®U f¥ª À PBÕ‡A ”ƒ®ø j«B§Ø
‹G PÃ_∏ºùA ≈_ø …_ÕÃNÑ Bø ”ºß ©ºÒŒØ B»ŒØ h∞ƒÕ ∆C ¡ŒUi ∆BÒŒq Ω∑ ≈ø ’B¿nªA –C B«Bƒ§∞Y À K∑AÃ∏ªA À ¬ÃVƒªA “ƒÕlI ≈Õj£Bƒºª
…_√HØ B« ´ À TeAÃáA ΩJ¥Nnñ “¥º®NùA KŒ¨ªA SÕeBYC ≈ø “∏÷›ùA …I Tfê Bø ©¿nŒª …ƒø LA ≥‹BI î BŒrªA ≈ø ©¿nªA ∂ mA ≈ø
. îJø LB»q …®JNÕ
. PBØBvªA —iÃm n∞M ≈ø œMDŒm B¿ŒØ î BŒrªA œøi ”ƒ®ø À K»rªA ü A ’Bq ∆G ¡º∏Nƒm À
πªh_I À Byjß À ‹Ã B»ÒnI ~ifiA fø # ∆ÀkÃø ’œq Ω∑ ≈ø B»ŒØ BƒNJ√C À œmAÀi B»ŒØ BƒŒ¥ªC À B«B√efø ~ifiA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»Œºß ∆AÃŒáA —BŒY æB¿∑ Pf¥∞ª “mjzø “¥«Bq ‹BJY OŒr´C ê À ”ƒ∏nªA À ™ilºª OZºu
Ah_« _´ ü ©_≥À Bø ïG —iBqG “NIBRªA ”ƒ®ñ “ŒmAi ©ö ë À œmAÀi ‹BJU B»ŒØ BƒŒ¥ªC À jÕf¥NªA À ≤ÃuÃùA “ØÀhä “∞u œmAÀjªA À
. 15 : ΩZƒªA : # ¡∏I fŒó ∆C œmAÀi ~ifiA ü ”¥ªC À $ : æB≥ B¿∑ ∆AfŒùA ≈ø ~ifiA ©ƒó B»√C ©yÃùA
À _rªBI æÃ_ÒªA jÕf_¥N∑ …_UÃI if¥NÕ ∆C ≈∏ô Bø Ω∏ª jÕf¥M Ω∏ª ¡¿ß ¡Q B»º¥Q “»U ≈ø ¬BnUfiA jÕf¥M ë À ∆kêA ≈ø ∆ÀkÃùA À
¬Ã_Œª °_n¥ªA ≈ÕkAÃ_ùA ©_z√ À $ : ïB®M …ø›∑ ü À , B« ´ À —if¥ªA À iêA À —iAjáA jÕf¥M À ¡VáA jÕf¥M À πªg Ãç À ™AihªA
. B¿»ƒø “ŒyifiA ¬BnUflª Bø ™Ã√ ≈ø “∞a À Ω¥RI ±vNÕ ‹ À æB¿ßfiA ≈ÕkÃM ë À , 47 : ’BŒJ√fiA : # “øBŒ¥ªA
À “_√ÀkÃø …_NøB≥ À ∆ÀkÃø …ø›∑ : æB¥Õ B¿∑ “¿∏áA ÀC ©JÒªA …ŒzN¥Õ B¿ß w¥ƒÕ ‹ À fÕlÕ ‹ SŒÅ ’œrªA ∆Ã∑ ≈ß …I ”ƒ∏Õ Bñi À
. “¿∏áA ÀC ©JÒªA …ŒzN¥Õ Bû w¥ƒM ‹ À fÕlM ‹ ’AlUfiA “JmBƒNø “ƒnZNnø –C “√ÀkÃø …ªB®ØC
j÷B_m À “_z∞ªA À K«h_ªB∑ PBŒ√f_®ùA ≈_ø ∆kÃ_Õ B_ø Ω_∑ XAj_aG …_I eAjùA ∆C ¡»z®I j∑g —iÃ∑hùA …MAiBJNßA ≤›NaA ïG j§ƒªBI À
if_¥ø j_øC Ω_∑ µ_ºa …_√G : Ω_Œ≥ À , ∆ÀkÃ_ùA ©ÕfJªA ¬B§ƒªA ≈ø B»ƒø ™Ã√ Ω∏ª Bø ”ºß PBMBJƒªA PBJ√G …√G : ¡»z®I æB≥ À , PAlº∞ªA
. ¬Ãº®ø
j_»§Õ Bû PBJƒªA ´ Ω¿rÕ Ã»Ø ∆ÀkÃø PBJ√ Ω∑ ≈ø : æB¥Õ ∆C ∆Àe # ∆ÀkÃø ’œq Ω∑ ≈ø $ : …ªÃ¥I J®NªA …ª …JƒNªA Kè –hªA À
B_«j«B£ À ≈_ñ ’œ_U f_≥ À B_ƒ¥ºa ÀC B_ƒUjaC : æB_¥Õ ∆C ∆Àe # B_ƒNJ√C À $ : …_ªÃ≥ ∆B_∏ù PB_JƒªA Ω¿rÕ …√C B¿∑ ~ifiA ü ÿƒÕ À
‹ À , “Œ_yifiA À “_ŒMBJƒªA ¬BnUfiA ≈ø w¥ƒÕ À fÕlÕ ∆C ≈∏ô –eBø Ω¥Q –g ∆ÀkÃø jøC Ω∑ PBJ√G - ¡ºßC A À - eAjùBØ |Œ®JNªA
. œ÷Bƒ∏ªA À œ¥Œ¥áA …ŒŒƒ®ø ≈ø Ω∏I ∆ÀkÃùA haC ≈ø Ah« ”ºß ©√Bø
“_IgBÜA OÑ ©≥AÀ ΩŒ¥Q - ∆ÀkÃø ’œq Ω∑ ≈ø B»ŒØ BƒNJ√C À fŒùA ≈ø B»ƒ∏nNª “NIBQ ‹BJU B»ŒØ BƒYj À B«BƒÒnI ~ifiA À : ”ƒ®ùA À
. “¿∏áA …ŒzN¥M AiAf¥ø - KmBƒNø ÀC
≈_ø …_MBŒY ¡Õf_Õ À ∆AÃŒáA sŒ®Õ …I Bø œ« À “rŒ®ø ©ö sÕB®ùA # î≥kAjI …ª ¡Nnª ≈ø À sÕB®ø B»ŒØ ¡∏ª Bƒº®U À $ : ïB®M …ªÃ≥
. tB®ùA À sŒ®ªB∑ Aifvø œMDÕ À B¿« ´ À LÀjrùA À æÃ∑DùA
À o√Ã_Õ À ∆Ã_ŒØÃ∏ªA —B_ZƒªA ≈_ø …_ŒªG K«g Bø ”ºß # ¡∏ª $ ü iÀj A ¿zªA ”ºß ≤ÃÒ®ø # î≥kAjI …ª ¡Nnª ≈ø À $ : …ªÃ≥ À
À jÕf_¥NªA À sÕB_®ø ”_ºß ±_Ò®Õ B_ñjØ ¡« ´ æÃ≥ ”ºß BøC À , iBÜA —eBßG ´ ≈ø iÀj A ¿zªA ”ºß ±Ò®ªA kAÃU ≈ø s∞afiA
…_ª ¡N_nª ≈_ø À : jÕf_¥NªA À _àA ≤Àh_ä Cf_NJø # ≈_ø $ Ω_®U Bñi À , œº«fiA ∆AÃŒáA À fŒJ®ªB∑ î≥kAjI …ª ¡Nnª ≈ø ¡∏ª Bƒº®U
. j«B£ ±º∏M …º∑ Ah« À sÕB®ø B»ŒØ …ª Bƒº®U î≥kAjI
∆C f_Œ®JªA ≈_ø oŒ_ª À , Ah_« B_JŒº¨M Ω_¥®ªA œ_ªÀfi œ_« À ≈ø “§∞ºI œMC - ΩŒ≥ Bø ”ºß - LAÀfªA À fŒJ®ªA ≈ñ eAjùA , ∆B∑ ±Œ∑ À
…_ø›∑ ü …√BZJm …ICe ≈ø À ’›¥®ªA …ªDnÕ B¿∑ ∂kjªA æDnM B»√HØ B¿« ´ À PBJƒªA À ∆AÃŒáA ≈ø ∆Bn√‚A Afß Bø Ω∑ …I eAjùA ∆Ã∏Õ
∆G ¡«ÃªD_mBØ $ : ¬BƒufiA ü ïB®M …ªÃ¥∑ ¡»I “vNbùA iBQ‡A ≈ø ’œq B»ŒªG ±ŒyC AgG ¡« ´ ”ºß ’›¥®ªBI “vNbùA £B∞ªfiA µºÒÕ ∆C
¬Bƒ_ufiA æB_á “_yj®NùA PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 77 : ’Aj®rªA : # œª Àfß ¡»√HØ $ : …ªÃ≥ À , 63 : ’BŒJ√fiA : # ∆Ã¥ÒƒÕ AÃ√B∑
B_ƒŒMC B_NªB≥ B_«j∑ ÀC B_ßà B_ŒN÷A ~ifl_ª À B_ æB_¥Ø $ : …ªÃ≥ Ah∑ À , ›≥Bß ∆Ã∏Õ ∆C ‹G eÃJ®¿ºª ¡Œ¥NnÕ ‹ À B»√ÀfJ®Õ AÃ√B∑ ªA
. πªg ´ À , 11 : —fVnªA ¡Y : # î®÷B
. πªg ΩRø —BŒáA LBIiC ≈ø ¡∑ ¨ª À —BŒáA …I ¬AfM Bû B»I ∆ÃrŒ®M ’BŒqC ~ifiA ü jrJªA jr®ø ¡∏ª Bƒº®U À : ”ƒ®ùA À
À …_§∞Y À æB_ùA ∆l_a ∆B_∏ø œ_« À “_√Ala ©ö ≈÷AlàA # ¬Ãº®ø if¥I ‹G …ªlƒ√ Bø À …ƒ÷Ala B√fƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ƒŒ®NùA …NŒ¿∑ À ’œrªA ≠ºJø ∆Ã∏nØ \NØ ÀC îNZN∞I if¥ªA À ,  iBaeA
Bø À PBJƒªA “Õ‡A ü ≤ÃuÃùA ’œrªBI eAjùA ∆B∑ ∆AÃŒáA À ∆Bn√‚A …I sŒ®Õ –hªA ∂kjªA ü ¬›∏ªA ∂BŒm ü “®≥AÀ “Õ‡A O√B∑ Bù À
œMD_ŒØ PB_JƒªA …_I OJƒÕ –hªA ’B¿nªA ≈ø ækBƒªA jÒùA ¬Ãº®ø if¥I ælƒÕ ë À A fƒß ªA …N√AlÇ eAjùBØ PAj¿RªA À LÃJáA ≈ø …®JNÕ
. ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö  j∑g Bø wbºø Ah« ∆AÃŒáA À ∆Bn√‚A πªhI sŒ®Õ À iB fiA À LÃJáBI
j_R∑fiA wŒ_vÖ ≈_ø PB_JƒªA ü  jvY À ¬Ã¿®ªA ≈ø # ’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥ ü Bø wŒvbNØ ±º∏NªA ≈ø …ŒØ Bø πŒºß ”∞ë ‹ À
∆Ã_∏NÕ — R_∑ ’Al_UC ≈_ø ’lU À …IBJmC ≈ø BJJm ‹G oŒª À PBJƒªA ≈÷Ala jÒùA “Œ¿nM …ƒø ‘eiC À wvë ‹ eiÃùA À πq ´ ≈ø
eÃ_UÃø …_N√Ala Ã_« –hªA ∆C ‹ À eÃUÃñ oŒª À “√Ala ”¿nÕ ±Œ∏Ø ælƒÕ B¿ƒŒY ∆Ã∏NM BòG jÒùA ∆C ”ºß , xBàA B»J∑ I PBJƒªA
. …ŒØ
. …ª “¥ºÒùA …Mif≥ æà …√BZJm A fƒß ’œq Ω∑ ≈÷Ala ∆Ã∏I eAjùA ∆C ≈Õjn∞ùA |®I j∑g À
PAiÀf_¥ø B B®ØC À B«iBQE À B»MB∞u À ∆BŒßfiA ≈ø πªg ´ À “ºbƒªA À pj∞ªA À ∆Bn√‚B∑ ’BŒqfiA ™AÃ√C ≈ø ™Ã√ Ω∑ ≈ø ïB®M …ºØ
. eÀfä î®ø efß À ¬Ãº®ø if≥ ‹G “Œº®∞ªA À µ¥ZNªA ïG ~j∞ªA À jÕf¥NªA ≈ø B¿÷Ae B»ƒø Xjë ‹ Aefß “Œ«BƒNø ´ jÕf¥NªA ü
≈_ø “_ƒŒ®ùA “_Œ¿∏ªA ¬Ã_º®ùA if_¥ªA ≈_ø eAj_ùA À , Àj_¿ß À f_Õl∑ ‹ ›Rø ∆Bn√‚B∑ …vbq ‹ …ßÃ√ ’œq Ω∑ ≈ø eAjùBØ Ah« ”ºß À
. kB A À …ŒJrNªA ≈ø ™Ã√ ïG ©U Ø µ¥ZNªA KnÅ ‹ jÕf¥NªA KnÅ  eÃUÀ …ƒ÷Ala ü  eÃUÀ À …ƒ÷Ala eÃUÀ ≈ø eAjùA À eAjØfiA
≈_ø ”_ƒ®ùA K_Õj≥ “¨ºªA ü if¥ªA À , ΩŒªe ´ ≈ø ef®ªA ü if¥ºª jv≥ …ŒØ À , wvã ´ ≈ø ’œrºª BvŒvÖ …ŒØ ∆DI Ja O√C À
: # iAf_¥ñ  fƒß ’œq Ω∑ À $ : …ªÃ≥ À , 3 : ∂›ÒªA : # Aif≥ ’œq Ω∏ª A Ω®U f≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ ∂BŒm ≈ø ¬Ã»∞ùA ë À fáA
2 : ∆B_≥j∞ªA : # AjÕf_¥M  if_¥Ø ’œq Ω∑ µºa À $ : …ªÃ≥ À , 49 : j¿¥ªA : # if¥I  Bƒ¥ºa ’œq Ω∑ B√G $ : …ªÃ≥ À , 8 : fßjªA
. πªg ´ ïG
. —j«B£ “N∏√ ´ ≈ø ©¿ÜA “¨ŒvI ≈÷AlàA eÀiÀ ≈ø …ŒØ Bø ©ø KUÃø ´ ≈ø –iB®NmA –kBâ ”ƒ®ø ïG ¬›∏ªA ™BUiG …ŒØ À
A f_ßC f_≥ À B« ´ À ∂AkifiA B»ƒø ±ªDNM ªA “∞ºNbùA juBƒ®ªA ≈÷AlàBI eAjùA ∆C ë À jaE B»UÀ ≈Õjn∞ùA –juB®ø |®I j∑g À
À —iAj_áA À ’Ã_zªB∑ PB_J∑jùA K∑jM ü Ω¿®M ªA “Œº∏ªA LBJmfiA À KŒ∑ ªA ~Àj®I f∞ƒM ‹ “¿Œ§ß “Œ¿∑ eûrùA BƒùBß ü B»ƒø
.   ´ À …MBŒY “øAeG ü ∆Bn√‚A …ŒªG XBNê Bû ’BŒqfiA B»ƒø ∆Ã∏NM ªA B« ´ À “¿§ƒùA “¿÷AfªA `BÕjªA
B_ø “_»U ≈_ø À  iAf_¥ø “¿§ß “»U ≈ø eB∞ƒºª “ºIB¥ªA ´ ≈÷AlàA πºM ü B»ŒØ “ªB®∞ªA ‘Ã¥ªA À B»÷AlUDI —jafø ’BŒqfiA  h« ≈ø Ω∏Ø
∆AÃ_ŒáA À f_n∞Õ PB_JƒªB∑ “_ŒªÀfiA B«j_uBƒß ïG B_»ßÃUi À eB_nØ ÀC PÃñ PBJ∑jùA KŒ∑jM æ›çBI —fÕfÜA ’AlUfiA ≈ø …ŒªG eîÕ
. B¿»∞ºm ∆B∞ºë jaE ∆AÃŒY À PBJ√ “√ÃŒ∏ª ∆B∏ùA πªhI ©nNÕ À B«iB¥ø ïG KŒ∑ ªA æ›çBI B«juBƒß eîŒØ PÃô
B»≥Ã_nÕ À PB_J∑jùA j÷B_m À ∆AÃ_ŒáA À PBJƒªA œIjÕ À “®IifiA æÃv∞ªA À iB»ƒªA À ΩŒºªA Ω¿®Õ –hªA o¿rªA ’Ãy “uBa À ’ÃzªBØ
©Øf_M À ∆B_∏ø ïG ∆B∏ø ≈ø “ÕëfiA Ω¥ƒM À KZnªA ∂ÃnM À PBJƒªA \¥ºM ªA `BÕjªA À ïB®M A ≈÷Ala ≈ø B«fuB¥ø À B»MBÕB´ ïG
B_»÷B¥I À B_»N√ÃŒ∑ ü —B_ŒáA PAÀg PB_J∑jùA …_ŒªG XB_NÑ –h_ªA ’B¿nªA ≈ø ækBƒªA ’BùA À , ‘jaC “√Ala ≈∞nªA –jÉ À ’Aà A fmBØ
’BŒ_qfiA B_»ƒø —f_ß ≈_ø ÀC B_»ßÿâ ≈_ø æl_ƒM “√Ala B»ƒø Ω∑ PBJ∑jùA B»ƒø K∑ M ªA “ÒŒnJªA juBƒ®ªA πªh∑ À , ‘jaC “√Ala
. ≈÷AlàA …I f∞ƒM ∆C ´ ≈ø ™Ã√ Ω∑ ≈ø ¬Ãº®ø efß ‹G °≥ ælƒÕ ‹ À , “J∑jùA
À …ªÃ_uC ≈_ø ∆Ã_∏ªA ü B_ø ™Ã_¿â …_ƒ÷AlÇ eAj_ùA À æÀfiA …_UêA ü ¬f¥M B¿∑ …vbq ‹ …ßÃ√ ë ’œrªBI “Õ‡A eAj¿Ø Ah« ”ºß À
“_√ÃŒ∑ ¬Ã_º®ø if_¥I …_ªÀlƒI eAj_ùA À B_»ƒø fYAÀ Ω∑ ü ‹ …ƒ÷Ala ™Ã¿â ü eÃUÃø ’œrªA ™Ã¿â À “ÕeBùA “øB®ªA …IBJmC À  juBƒß
. …ƒ÷Ala ü Bø ©Œö efß ”ØÃNnÕ ∆C ´ ≈ø îY Ω∑ ü …ƒø eÀfä efß
ü …ªÃ¥∑ lÕl®ªA LBN∏ªA ü “≥j∞Nø — R∑ PBÕE …≥fvM À TeAÃáA  h« “√ÃŒ∑ ≈ß “Œ¿º®ªA TBÅfiA  fÕ¤M …n∞√ ü ≈nY …UÀ Ah« À
: # œ_Y ’œ_q Ω_∑ ’B_ùA ≈_ø B_ƒº®U À $ : …_ªÃ≥ À #  Ã¿∑BƒŒ¥_mDØ ’B_ø ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√C À \≥Aê `BÕjªA BƒºmiC À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A
À ’B¿_nªA î_I jbnùA LBZnªA À $ : …ªÃ≥ À , 33 : ¡Œ«AjIG : # îJ÷Ae j¿¥ªA À o¿rªA ¡∏ª jbm À $ : …ªÃ≥ À , 30 : ’BŒJ√fiA
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 164 : —j¥JªA : # ~ifiA
Ω_∑ µ_ºa À $ : …_ªÃ≥ …Œºß Ω¿ê ±Œ∑ À B»MAÃaC …ƒß ”IDM B¿∑ …Œºß Ω¿áA ”IDM B»≥BŒm …ŒÒ®Õ B¿∑ if¥ªA PBÕE ≈ø œ« À “Õ‡A ≈∏ª
Ω_∑ À $ : …_ªÃ≥ À , 3 : ”_ºßfiA : # ‘f_»Ø if_≥ –h_ªA À ‘Ã_nØ µºa –hªA $ : …ªÃ≥ À , 2 : ∆B≥j∞ªA : ? # AjÕf¥M  if¥Ø ’œq
≈ø …¥ºa ’œq –C ≈ø $ : …ªÃ≥ À , 57 : Ω¿ƒªA : # ≈ÕjIB¨ªA ≈ø B«B√if≥ …MCjøA ‹G $ : …ªÃ≥ À , 8 : fßjªA : # iAf¥ñ  fƒß ’œq
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG —iÃnªA jaE ïG # if¥ªA “ºŒª ü  Bƒªl√C B√G $ : …ªÃ≥ À , 19 : oJß : #  if¥Ø …¥ºa “∞Ò√
. πªg ´ À wvã ´ ≈ø # ’œq $ ¬Ã¿ß wŒvbN∑ î¥IBnªA î»UêA ”ºß eiÀC Bø |®I …Œºß ejÕ …√C ”ºß
B_û AiÃ_´ f_®IC À B∏º_nø ∂eC Ã_« B_ø îJ_M ïB_®M …_ø›∑ ij´ ≈ø B»√C “ôj∏ªA PBÕ‡A ≈ø B«j£BƒÕ Bø À “Õ‡A ü jIfNªA …ŒÒ®Õ –hªA À
. B»Œºß …ªB¿NqA À B»I …N BYG ΩJ≥ B –hªA ΩufiA À if¥ªBI ’BŒqfiA iû£ ë À …I B«ÀjnØ
…_Œºß ∂f_vÕ Bø Ω∑ , ≈ñ  fŒ∑DM ©ø œ∞ƒªA ∂BŒm ü …ßÃ≥À KJnI ¬Ã¿®ªA ≈ø …I Bø ”ºß # ’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥ j«B£ ∆C πªg À
π_ªg Af_ß B_ø À # ≈÷Ala $ À # fƒß $ À # B√ $ “§∞ª …Œºß æfM Bø ë À ∂BŒnªA o∞√ …Ujë Bø ‹G …ƒø Xjë ∆C ∆Àe ≈ø ’œq …√C
. ¬B®ºª æÿrø ‘jÕ ‹ À ‘jÕ Bû
πªh_ª O_JRM “_Õ‡A À ’œ_rªA ≈ø  eAjØDI XiBàA ü eÃUÃùA BzÕC ∆Bn√‚A ≈ø ™Ã√ À ’œrªA ≈ø œ√Bn√G ejØ Ã« À ›Rø fÕk wbrØ
. ? A fƒß ≈÷Ala …ª ›Rø fÕk ∆Ã∑ ”ƒ®ø Bø j§ƒƒºØ …√BZJm A fƒß ≈÷Ala
À ’B_ À “_z∞a À “®Øi À ›∞m À AÃºß œßfNnÕ æÀlƒªA À  fƒß ≈ø ‹kB√ iÃ∑hùA ’œrªA Ah« f®Õ ïB®M …√C …ŒØ jøfiA Ω»nÕ –hªA À
“∞_u Àg …_ƒ∏ª …_¥ºa ‹G …_ªAl√HI eAj_ùA oŒ_ºØ ∆B_Œ®ªA —eB»_rI ΩØB_m j_aE ïG æBß ∆B∏ø ≈ø ›Rø ∂úbùA fÕk ælƒÕ À ›Rø ByiC
B_ƒªl√C À $ : …_ªÃ≥ À , 6 : j_ølªA : # XAÀkC “_Œ√B ¬B®√fiA ≈ø ¡∏ª æl√C À $ : ïB®M …ªÃ≥ “Õ‡A §√ À , B»JJnI æÀlƒªA …Œºß ∂fvÕ
. 25 : fÕfáA : # fÕfáA
B_øG ’B_JªA À , j_váA ∆B_∏ù ∫B∏∞√‹A l÷BU ´ Bøk‹ B√j≥ if¥ªBI “¥ºàA ë À æÀlƒªA ∆j¥Õ # ¬Ãº®ø if¥I ‹G …ªlƒ√ Bø À $ : …ªÃ≥ ¡Q
, “_ªBä ‹ eÀf_ä  eÃ_UÃØ ¬Ã_º®ùA if_¥ªA ≈_ø …ªBñ ë BòG eÃUêBI  iû£ À fÕk “√ÃŒ∏Ø fYAÀ æFùA À “JYBvùA ÀC “ª‡A ÀC “ŒJJnºª
∆C æB_ A ≈_¿Ø ïB®M …ª B Bä ≈∏Õ AeÀfä ≈∏Õ Ãª À , 54 : —fVnªA ¡Y : # °Œä ’œq Ω∏I …√G $ : æÃ¥Õ ïB®M ë À ? ±Œ∑
. “ÕB»√ ‹ À …ª fY ‹ Bñ ¢Bê
lŒ¿NÕ À ∆Bn√‚A eAjØC ≈ø   ´ À Àj¿ß ≈ø lŒ¿NÕ …I ’œq ›Rø fÕk œ∞Ø   ´ ≈ø lŒ¿NÕ À ’œrªA î®NÕ …JJnI –hªA ë if¥ªA Ah« À
Ah_« ‹ Ã_ª À ’B¿_nªA À ~ifiA À j¥JªA À pj∞ªBI ‹ À Àj¿®I ë oŒª æÃ¥√ ∆C …I Bƒª kÃè À ’B¿nªA À ~ifiA À j¥JªA À pj∞ªA ≈ø
. lŒ¿NªA ©∞MiA À œ« ë ∆B∏ª fáA
ü À ∆B_øk Ω_∑ ü À æB_Y Ω_∑ ü B_¥ºÒø AiBvIG ›Rø  iBvIG oŒºØ —if¥ø —eÀfä æB¿ßfiA À iBQ‡A À ‘Ã¥ªA ≈ø  fƒß Bø πªh∑ À
°÷Aj_q ”_ºß À xB_a Ã_z®I À xB_a ’œrª À xBa ∆B∏ø À ∆Bøk À æBY ü iBvIG ΩI ›Rø Ãzß Ω∏I À ’œq Ω∏ª À ∆B∏ø Ω∑
w÷B_va ≈_ø …_ŒªG eÃ_®Õ B_ø j÷B_m ü ¬›_∏ªA   _§√ À …_ª ©Œ¿ÜA ∆B∑ À xBa iBvIG Ω∏I ¢BYfi B¥ºÒø AiBvIG ∆B∑ ê À , “uBa
. πªg ¡»ØBØ …®IAÃM À  eÃUÀ
–h_ªA À ‘Ã_nØ µ_ºa –h_ªA $ : ïB_®M …_ªÃ≥ ≈ø BzÕC eB∞NnÕ B¿∑ …N¥ºa “Œ∞Œ∑ À ’œrªA eÃUÀ “ŒuÃva if¥ªA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
œ_« À “_ÕAf A O_JMi ïÀfiA “_Õ‡A ∆HØ 50 : … : # ‘f« ¡Q …¥ºa ’œq Ω∑ ”ÒßC –hªA $ : …ªÃ≥ À , 3 : ”ºßfiA : # ‘f»Ø if≥
¬k‹ À , µ_ºàA ≈_ø …I wNë Bø …÷BÒßG ”ºß B»NJMi “Œ√BRªA “Õ‡A À ,  jÕf¥M À …NÕÃnM À ’œrªA µºa ”ºß eÃUêA fuB¥ø ”ºß “ª‹fªA
. …ƒß “UiBàA ´ …¥ºa “ŒuÃva ’œrªA if≥ ∆Ã∑ - îNÕ‡A ∂BŒm …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - πªg
if_¥ªA Ah_« ∆C ¬›_∏ªA ∂BŒ_m K_nÅ f_Œ∞Õ À # ¬Ã_º®ø if_¥I ‹G …ªlƒ√ Bø À $ : æB≥ gG ¬Ãº®ø …√DI ’œq Ω∑ if≥ ±uÀ ïB®M …√G ¡Q
Ω_∑ À $ : …_ªÃ≥ ”_ƒ®ø æÃ_◊Õ …ŒªG À ,  eBèG ΩJ≥ “ƒŒ®ø if¥ªA ¬Ãº®ø Ã»Ø  eÃUÀ j»§Õ À …ªÀl√ ¡NÕ Bù À ’œrªA ælƒNÕ B¿ƒŒY …ª ¬Ãº®ø
iAf_¥ñ  f_ƒß $ : ∫Bƒ« …ªÃ¥Ø …ª ¬Ãº®ø  fƒß jyBY iAf¥ùA ≈ø …ª Bñ ’œq Ω∑ ∆C “Õ‡A j«B£ ∆HØ , 8 : fßjªA : # iAf¥ñ  fƒß ’œq
Aif_≥ –C , 3 : ∂›ÒªA : # Aif≥ ’œq Ω∏ª A Ω®U f≥ $ : jaE ©yÃø ü …ªÃ≥ πªg §√ À # ¬Ãº®ø if¥I $ Bƒ«B« …ªÃ≥ Bƒ®ø ü #
π_∞ƒø ´ …ª B√iB¥ø ∆B∑ ∆G À “ŒrùA À ¡º®ªA KnÅ ’œrªA ”ºß ¬f¥M if¥ºª “º¿ÜBI À æû⠴ Bøú®ø ¡»Jø ´ BƒŒ®ø  kÀBVNÕ ‹
.  eÃUÀ ü …ƒß
Ω®U À , ≈÷Ala B»ŒØ  iAj¥NmA À —DrƒªA  h« ïG …ªÀl√ ΩJ≥  fƒß ’œrºª , G # …ªlƒ√ Bø À …ƒ÷Ala B√fƒß $ : …ªÃ¥I OJQC ïB®M …√G ¡Q
. ë πªg ©ø ë À fÅ eÀfä ‹ À if¥I if¥ø ´ ≈÷AlàA  h« ü ë À ’œrªBØ …ªÀlƒª Bøk›ø B»ƒß AjaDNø if¥ªA
≈_ø À , îN_ƒQ‹A À —f_YAêA ∂Ã_Ø ≈÷Al_a B_»√Ã∑ î_I À ’œ_rªA µZºÕ –hªA if¥ªA ∂ÃØ B»√Ã∑ îI ≈÷AlàA  h« ±Õj®M ü ©ö f≥ À
. “NJªA —fYAÀ O√B∑ |®I ≈ø B»z®I —lŒ¿Nø —eÀfä ≈∏M ê ≈÷AlàA  h« ∆C À eÀf A ’œrªA ‹G µZºÕ ‹ ef®ªA ∆C ¬Ãº®ùA
_´ B_»ßÿâ À  if_¥I if¥ø ´ ∆Ae ë Bø fÅ eÀfä ´ B»ƒø æBß Ã« Bø Ω∑ À |®I ∂ÃØ B»z®I ≈÷AlàA  h« ∆C îJNÕ Bƒ« ≈ø À
À $ : …ªÃ≥ ü WÕifNªA ≈ø ™Ã√ ”ºß æAfªA ΩÕlƒNªBI J®NªA ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ ‹ À , —DrƒªA  h« ü ë À ’œrªA µZºÕ –hªA fáBI eÀfä
©_≥À AgG ”NY ΩJ≥ ≈∏Õ fÕfU jøC if¥ªA ≈ø  Cj “ºYjø eiÀ B¿º∑ À “ºYjø f®I “ºYjø …ªÀl√ ü –ÃÒÕ …√Ã∑ ïG —iBqG # …ªlƒ√ Bø
, 1 : j«f_ªA : # AiÃ∑h_ø B◊Œ_q ≈∏Õ j«fªA ≈ø îY ∆Bn√‚A ”ºß ”MC Ω« $ : ïB®M æB≥ K√BU Ω∑ ≈ø if¥ªA …I ¢BYC — afiA ü
. AiÃ∑hø B◊Œq ≈∏Õ …ƒ∏ª À ∆Bn√‚A ∆B∑ f¥Ø
Bø ∆C # ∂BI A fƒß Bø À f∞ƒÕ ¡∑fƒß Bø $ : …ªÃ¥I B√ aC f≥ À  fƒß B»√DI B»∞uÀ ïB®M …√fi eûrùA BƒùBß ∂ÃØ B®Œö ≈÷AlàA  h« À
—D_rƒªA  h« ü ’BŒqfiA À , — ¨Nø ‹ À “º÷Ak ´ “NIBQ iÃøC O√B∑ Bø “ƒ÷B∑ ≈÷AlàA  h»Ø …Œºß ë B¿ß ¨NÕ ‹ À æÀlÕ ‹ OIBQ  fƒß
. eûrùA BƒùBß ∂ÃØ “Œ ‚A ≈÷AlàA  h»Ø “Œ≥BI ‹ À “NIBQ ‹ “Œ√BØ — ¨Nø “mÃn A “ÕeBùA
À jIfNªA ü Oƒ®øC ê πƒ∏ª ¡»∞ªA ’‘eBI ”ºß Ωz®Õ ~ÿ´ À “≥e ≈ø Ãºë ‹ ∆B∑ ∆G À ë À “ôj∏ªA “Õ‡A ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø Ah«
…_UêA f¿N®Õ ∆C …ªÃJ≥ …ª jnŒNÕ ≈ø ”ºß À ïB®M A ’Bq ∆G …ø›∑ PBZyAÀ ≈ø …MfUÀ À πª iBƒNmA ∫f»U |®I πªg ü OªhI
ü A ’B_q ∆G …I wNë Ω¥Nnø ¬›∑ ü if¥ªA SÅ ïG ©Ujƒm À “ÕAf A œªÀ A À “øf¥NùA “Q›RªA  ÃUêA ≈nYC Ã»Ø ¬f¥NùA SªBRªA
. …JmBƒÕ ©yÃø
\N∞ªB_I \¥ºªA ≈ø “Z≥‹ ©ö \≥AúªA # î√kBÇ …ª ¡N√C Bø À  Ã¿∑BƒŒ¥mDØ ’Bø ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√DØ \≥Aê `BÕjªA BƒºmiC À $ : ïB®M …ªÃ≥
f_≥ À , j¿NªBI Ω¿ZNª TB√‚A ”ºß ΩbƒªA ≈ø iÃ∑hªA ©º ë À - ¬›ªA \N∞I - `B¥ºªA ©yÀ –C BZ¥ª ΩbƒªA \¥ª æB¥Õ ∆Ã∏nªBØ
Ω_¿Ñ B_»J»ø ü `B_ÕjªA ∆C À “_ŒQÃ√C À “_ÕiÃ∑g …_ŒØ ∆C À PBJƒªA “øBß ü iBU “ŒUÀlªA ¡∏Y ∆C PBJƒªA ¡ºß ü “RÕfáA TBÅfiBI OJQ
. # \≥Aê `BÕjªA BƒºmiC À $ : ïB®M …ªÃ≥ ë À , TB√‚A B»I \¥ºNØ iÃ∑hªA “∞Ò√ ≈ø PAihªA
’B_ùA ∆C “_RÕfáA “_Œ¿º®ªA TB_ÅfiA ¡º_nM f≥ À LBZnªA ≈ø ækBƒªA jÒùA ïG —iBqG #  Ã¿∑BƒŒ¥mDØ ’Bø ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√DØ $ : …ªÃ≥ À
—j_∏I “_ÒŒä “_v≥B√ —j_∑ …_√C ’Bøf_¥ªA  f_¥N®M O_√B∑ Bø ≤›a ”ºß ’B¿nªA ≈ø B»Œºß “ªkBƒªA iBÒøfiA ≈ø “ŒyifiA —j∏ªA ü eÃUÃùA
. “®IifiA juBƒ®ªA ≈ø jvƒß ë À “v≥B√ “ BYG ~ifiA
$ : œ√B_RªA B«jÒ_rI À , PB_JƒªA ü `B_¥ºªA À “_ŒUÀlªA “ªD_nø # \≥AÃ_ª `B_ÕjªA BƒºmiC À $ : æÀfiA B«jÒrI OJRM ªA “Õ‡A  h« À
B_»ŒØ B_ƒNJ√C À $ : µIBnªA ïB®M …ªÃ≥ À , iBÒøfiA ïG œ»NƒM ~ifiA ü —jafùA —eÃUÃùA  BŒùA ∆C #  Ã¿∑BƒŒ¥mDØ ’Bø ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√DØ
TB_ÅfiA ¡Õj_∏ªA ∆Ej_¥ªA B»ŒªG µJm ªA ¡º®ªA eÃ¥√ ≈ø ’Bò‚A À PBJ√‚A ü BuBa ›ae ∆kúª ∆C ü j«B§ªA # ∆ÀkÃø ’œq Ω∑ ≈ø
. œ« œ« ÀC —lV®ùA úNM œ« À “Œ¿º®ªA
B_ø ∆B_∑ f_≥ À , …_ŒªG If_NªA Ω∑ ™ÃUi ∆BŒI fÕjÕ jvZºª ∂Ãnø ¬›∏ªA # ∆ÃQiAêA ≈ç À OŒò À œŒç ≈Zƒª B√G À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø ’B_ùA æAl_√G À \≥AúªA æBmiG À sÕB®ùA Ω®U À ∆ÀkÃø ’œq Ω∑ PBJ√G À , B»ŒmAÀjI ~ifiA À B»UÀ I ’B¿nªB∑ ¡®ƒªA ≈ø  fß
PÃ_ùA À —B_ŒáA |_®I ∆C ≈§Õ Bñi Bû ∆B∑ À , jráA À PÃùA À —BŒáA …ŒªG ¡z√A AgG ¡º®ªA À “¿∏áA ”ºß BŒƒJø BøB§√ ¡NÕ BòG ’B¿nªA
. πªhª B®Øe jváBI ”MC À ¬›∏ªA f∑C Ahª À ïB®M …ŒªG oŒª
If_M B_ƒŒªG æÃ_¥Õ ïB®M …√D∑ —BŒáA “®NøC ≈ø  Ã¿∑BƒªÃa B¿ŒØ ∆ÃØjvNùA ¡∏NMBøG f®I ∆Ã≥BJªA –C # ∆ÃQiAêA ≈ç À $ : …ªÃ¥I ’BU ¡Q
. ¡∑f®I ≈ZƒØ ¡∏Qj√ À ¡∏NŒò À , ¡∏ºJ≥ ≈ZƒØ AÃ√Ã∏M Bø f®I ¡∏ŒŒç ¡∏I ∆ÃÒŒä ≈ç À ¡∑jøC
±_vM À “_Œ ‚A ¡®ƒ_ªA f_®M _ªA “¥IB_nªA PB_Õ‡A O_√B∑ Bù # ≈ÕjaDNnùA Bƒ¿ºß f¥ª À ¡∏ƒø îøf¥NnùA Bƒ¿ºß f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
…NŒô À …ŒŒê ≈ñ “uBa À ïB®M …¿ºß ¬B¿z√A ´ ≈ø ¡§ƒªA À µºàA ©∞ƒÕ ‹ ∆B∑ À , …NŒIÃIi ü ïB®M …NŒ√AfYÀ ∆BŒJª “≥Ãnø IfNªA
∂BŒ_nªA  f_Œ∞Õ Bø ”ºß ≈ÕjaDNùA À pBƒªA ≈ø îøf¥NùA –C jaDNmA ≈ø À eÃUêBI ¡»ƒø ¬f¥NmA ≈ñ …¿ºß ”ºß “ªAfªA “Õ‡A  h»I B»J¥ß
.
ü æÀfiA ±_vªA ïG ∆Ãøf¥N_nùA : ΩŒ≥ À , LjáA ≤Ã∞u ü ∆Ãøf¥NnùA : ΩŒ≥ À , àA ü ∆Ãøf¥NnùA îøf¥NnùBI eAjùA : ΩŒ≥ À
. “Õei æAÃ≥C œ« À , ¡»Ø›a ∆ÀjaDNnùA À “ßB¿ÜA —›u
. LjªA Ã»Ø ´ ‹ ¡«jrê ë –C jvZºª ∂Ãnø ¬›∏ªA # ¡Œºß ¡Œ∏Y …√G ¡«jrê ë πIi ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
‹ ¡_vàA ∆H_Ø πªh∑ oŒª Bƒ«B« À , ΩßB∞ªA ü ë BòG ™AlƒªA À PÃJRªA ¡ºnø Ω®∞ªA ∆Ã∏Õ jváA ≈ø πªg ΩRø ü …√C …Œºß eiÀC À
. Ah« …ºuC ≈ø jráA ¡ºnÕ
∆G À $ : Ω_Œ¥Ø B_MB∞NªA (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG ¡»ƒß pBƒºª µIBnªA LBÒàA OªÃY “Õ‡A ∆C ~ ®ùA Ah« ”ºß K«g f≥ À
. jrZºª ¡ºnø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA À , ¡∑jrê ë ¡∏Ii ∆G Ω¥Õ À # ¡«jrê ë πIi
≈_ø (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA eiÃ_ø ü À , “JŒ¨ªA ïG ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ≈ø ïB®M  eiÃø ü “Õ‡A ü PB∞Nª‹A “N∏√ j»§Õ πªhI À
. o∏®ªBI pBƒªA eiÃø ü À LBÒàA ïG “JŒ¨ªA
À …√B_nYHI ≈_n A —AkBâ À æB¿ßfiA LBná “ŒzN¥ùA “¿∏áA ”ºß ±≥ÃNÕ jráA ∆fi # ¡Œºß ¡Œ∏Y …√G $ : …ªÃ¥I “Õ‡A O¿Na f≥ À
. fYC ¡»ƒø ieB¨Õ ‹ ”NY ¡º®ªA ”ºß À , …M’BmHI ’œnùA

œ÷AÀi SÅ
. j¿¥ªA À o¿rªA ækBƒø : æB≥ : æB≥ # BUÀjI ’B¿nªA ü Bƒº®U f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü
”_NY o_É À ’B¿_nªA ïG f®vM î BŒrªA ælÕ : æB≥ : æB≥ # îJø LB»q …®JMDØ ©¿nªA ∂ mA ≈ø ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA fªÀ
PAÀB¿_nªA ∂ ë oŒºIG ∆B∑ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ∆BIC ≈ß œÒ√lJªA ≈ß  fU ≈ß …ŒIC ≈ß œ≥ ªA ≈ß , œ√B®ùA ü À
A æÃ__mi f__ªÀ B__¿ºØ PAÀB__ ©__IiC ∂ __ë ∆B__∑ À PAÀB__ T›__Q ≈__ß K__VY (¬›__nªB»Œºß) ”__nŒß f__ªÀ B__¿ºØ ©J__nªA
. ¬ÃVƒªBI î BŒrªA OŒøi À B»º∑ ©JnªA ≈ß KVY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. SÕfáA
~ifiA À BŒ√f_ªA ’B¿nªA ≈ß A æÃmi BÕ QfY : A fJß ≈I jÕjU æB≥ : æB≥ eînø ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
Aj_¿≥ À BUAj_m B»ŒØ Ω®U À B»®Øi ¡Q ∆Bae ≈ø B»¥ºa A ∆HØ BŒ√fªA ’B¿nªA BøC : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ , ”º∞nªA
. ¡ŒUi ∆BÒŒq Ω∑ ≈ø B»§∞Y À î BŒrºª BøÃUi B»º®U À ¬ÃVƒªA \ŒIBvñ B»ƒÕk À A ƒø
. SÕeBYfiA  h« ”ƒ®ø …I îJNÕ Bø A ’Bq ∆G œMDŒm À : æÃ≥C
. Aif¥ø B◊Œq B√if≥ ∆AÃŒáA ≈ø Ljy Ω∏ª : æB≥ # sÕB®ø B»ŒØ ¡∏ª Bƒº®U À $ : …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
æB_JÜA ü O_J√C A ∆HØ # ∆ÀkÃø ’œq Ω∑ ≈ø B»ŒØ BƒNJ√C À $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , …ŒØ À
. B√kÀ ‹G ™BJM ‹ πªg  BJqC À cŒ√ilªA À ΩZ∏ªA À xBujªA À fÕfáA À pBZƒªA À j∞vªA À j«ÃÜA À “z∞ªA À K«hªA
. ≈«ÃªA ≈ø  fƒm À …ƒNø ü Bø ”ºß µÕeBvùA |®I ∆BŒI ”ºß Ω¿ê ∆C œ¨JƒÕ : æÃ≥C
B_ø ©_Œö æB_Ró tj_®ªA ü : æB≥ …√C (¬›nªB¿»Œºß)  fU ≈ß …ŒIC ≈ß f¿ä ≈I j∞®U ≈ß –Ài œmiB∞ªA ≈I‹ , î§ßAêA “yÀi ü À
. SÕfáA # …ƒ÷Ala B√fƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥ ΩÕÀDM Ah« À : æB≥ . jZJªA À ªA ü A µºa
iÃ_ÒªA (¬›_nªB»Œºß) ”_mÃø f®_u B_ù : (¬›_nªB»Œºß) ∂eB_vªA A fJß ÃIC æB≥ : æB≥ ∆B¿Œºm ≈I ΩMB¥ø ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
. ∆Ã∏ŒØ ≈∑ : …ª æÃ≥C ∆C B◊Œq PeiC AgG ÷Ala BòG ”mÃø BÕ : æB≥ . πƒ÷Ala œ√iC Li : æB≥ ΩU À lß …Ii ‘eBƒØ
A ≈÷Al_a : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi æB≥ : æB≥ —jÕj« œIC ≈ß “¿§®ªA ü …ÕÀejø ≈IA À iAlJªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ∆B∏Ø ≈∑ : …ª æB≥ B◊Œq eAiC AgHØ ¬›∏ªA
. ’BŒqfiA eÃUÀ ë –hªA eBè‚A “¿º∑ ≈∑ æÃ¥I eAjùA À , “Õ‡A ”ƒ®ø jÕj¥M ü  Bƒøf≥ Bø fÕ¤M — afiA T›RªA PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
≈_IA ≈_ß , iÃ_RƒùA if_ªA ü  AÀi Bø  fÕ¤Õ B¿∑ æÀlƒªA jvß Ω«C À “IBZvªA …¿»∞Õ ∆B∑ Ah∑ À , “Õ‡A ü ’œrªA ¬Ã¿ß fÕ¤Õ Bû ë À
B√f_ƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ “Õ‡A  h« AÀ’j≥BØ : æB≥ . ”ºI : AêB≥ ? µY A LBN∑ ∆C ∆ÿº®M ¡Nnª C : æB≥ …√C “ÕÀB®ø ≈ß BY œIC
¬B_¥Ø ? Ah_« f®I √ÃøúM ±Œ∏Ø : æB≥ . ”ºI : AêB≥ ? µY …√C ∆ÿº®M À Ah»I ∆Ãø¤M ¡Nnª C # ¬Ãº®ø if¥I ‹G …ªlƒ√ Bø À - …ƒ÷Ala
ü O_√C …_Nº®VØ …_ƒ÷Ala ≈_ø A …_ªl√C B_ø ”_ºß π_øú√ BòG ≈∏ª À A ≈÷Ala ü Bø ”ºß πøú√ Bø A À “ÕÀB®ø BÕ : æB≥ À ±ƒYfiA
. “ÕÀB®ø O∏nØ πIBI …Œºß O¥º´C À πƒ÷Ala
f_¥ª À A æl√D_Ø ’BnƒªA ΩUC ≈ø ≤Ã∞vªA ü ∆ÀjaDNnÕ pB√C ∆B∑ : æB≥ ¡∏áA ≈I ∆AÀjø ≈ß ¡∑BáA À …ÕÀejø ≈IA XjaC , …ŒØ À
. “Õ‡A ¡∏ƒø îøf¥NnùA Bƒ¿ºß
A æÃ__mi ±__ºa œº__vM —Cj__øA O__√B∑ : æB__≥ pB__Jß ≈__IA ≈__ß ’AkÃ__ÜA œ__IC ≈__ß —f__ß ≈__ß B__zÕC , …__ŒØ –Ài À : æÃ__≥C
¡»_z®I jaDN_nÕ À B«AjÕ ›◊ª æÀfiA ±vªA ü ∆Ã∏Õ ”NY ¬f¥NÕ ¬Ã¥ªA |®I ∆B∏Ø pBƒªA ≈nYC ≈ø ’BƒnY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. # ≈ÕjaDNnùA Bƒ¿ºß f¥ª À ¡∏ƒø îøf¥NnùA Bƒ¿ºß f¥ª À $ : A æl√DØ …ŒÒIG OÑ ≈ø j§√ ©∑i AgHØ ja¤ùA ±vªA ü ∆Ã∏Õ ”NY
. …ŒØ œ« O®≥À –hªA ∂BŒnªA “»U ≈ø ‹ À •∞ºªA “»U ≈ø ‹ îNÕAÀjªA îMB« ü Bø ”ºß µJÒƒM ‹ “Õ‡A À
. j«B£ ë À
B_ƒ¿ºß f_¥ª À $ : …_ªÃ≥ ü : ∆B¿Œºm ≈I ΩMB¥ø ≈ß πºùA fJß ≈I KŒ®q ≈ß ∆B¿Œºm ≈I j¿N®ø µÕj ≈ø BY œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
. æBN¥ªA ~j∞Õ ∆C ΩJ≥ “Õ‡A  h« Oªl√ f¥ª : æB¥Ø œIC OQfZØ j¿N®ø æB≥ . æBN¥ªA ü …√C Bƒ¨ºI : æB≥ “Õ‡A # ¡∏ƒø îøf¥NnùA
. “Œ∏ø B»√C ®Õ : æÃ≥C
: æB≥ # ≈ÕjaDNnùA Bƒ¿ºß f¥ª À ¡∏ƒø îøf¥NnùA Bƒ¿ºß f¥ª À $ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß jIBU ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. “øfiA  h« ≈ø ∆Ãø¤ùA ¡«
≈ÕjaDN_nùA À , PBƒ_náA LBZ_uC îøf¥NnùA ∆C : f¿ä ≈I j∞®U ∂eBvªA ≈ß , ∆BŒJªA W»√ ü œ√BJŒrªA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À
. PB◊ŒnªA LBZuC
”_√Ḡ “Í _Ú∏◊Úº¿‰ ºÙ ªÍ π_ÌIi‰ æ‰ B_Ú≥ gÊ Ḡ À‰ (27)¬¯ ÿ_nªA īB_Ï√ ≈Íø Ω JÊ ≥Ú ≈Íø … ƒ‰¥Ù ºÚ a‰ ∆Ï B‰Ü
Ù A À‰ (26)∆ÃnÏø H‰¿Y‰ ≈Ê ø ΩvÙºu ≈Íø ≈‰ n√‹A B‰ƒ¥Ù ºÚ a‰ fÊ ¥Ú ªÚ À‰
¡Ê _»º̊∑ “Û _Ú∏◊Úº¿‰ ªÙA f‰ V
‰ _nÚØ (29)≈‰ ÕÍfV
Í _m … _Úª AÃ_®¥Ú ØÚ ”_ÍYÀÌi ≈_Íø …Í ŒÍØ OÊb∞Ú √‰ À‰ … NÂÕÊÃÏ m A‰gH̄ÚØ (28)∆ÃnÏø H‰¿Y‰ ≈Ê ø ΩvÙºu ≈ø Aıjr‰I µÂ ºÍ a‰
f‰ V
 _mÚfi ≈_Û∑CÚ ¡Ê _Úª æ‰ B_Ú≥ (32)≈‰ ÕÍfV
Í _nªA ©‰ _‰ø ∆‰ ÃÛ∏M‰ ‹ÚC πÚª B‰ø oŒÍºIÊH̄‰Õ æ‰ BÚ≥ (31)≈‰ ÕÍfV
Í nªA ©‰ ø‰ ∆‰ ÃÛ∏Õ‰ ∆ÚC ”IÚC oŒÍºIÊḠ ‹Ḡ (30)∆‰  UÊ CÚ
L‰i æ‰ B_Ú≥ (35)≈¯ Õf_ªA ¬¯ ÃÊ _‰Õ ïḠ “Ú _‰ƒ®Ê º̇ªA πÊŒºÚ ߉ ∆Ï Ḡ À‰ (34)Ë¡ŒÍUi‰ πÏ√H̄ÚØ B‰»ƒÍø X
Ê j aÊ BÚØ æ‰ BÚ≥ (33)∆ÃnÏø H‰¿Y‰ ≈Ê ø ΩvÙºu ≈Ê øÍ … N‰¥Ù ºÚ a‰ jr‰JªÍ
~
¯ iÊ fiÚ A ”_Ø ¡Ê »ªÚ ≈Ï ƒ‰Õk‰ fiÛ ”ƒ‰NÕÊÉ ´Ù CÚ B‰ñ L‰i æ‰ BÚ≥ (38)¬¯ ÃÛº®Ê ¿‰ ªÙA O
Í ≥٠É ªÙA ¬¯ ÃÊ Õ‰ ïḠ (37)≈‰ Õj̄§ƒÂ¿ªÙA ≈‰ øÍ πÏ√H̄ÚØ æ‰ BÚ≥ (36)∆‰ ÃÂR®‰ JÊ Õ ¬¯ ÃÊ Õ‰ ïḠ ”√Êj§Í √ÚDØÚ
‹Ḡ Ë≈ÒÙº_m ¡Ê »¯ ŒÚºß‰ πÚª oÊŒªÚ ‘ÍeB‰JßÍ ∆Ï Ḡ (41)Ë¡ŒÍ¥N‰nÂø ”Ï º‰ß ¢̂‰ju
Í A‰h«‰ æ‰ BÚ≥ (40)î
‰vÍ ºÚ b
Ê ¿Â ªÙA ¡Â »Â ƒÍø ∫‰eB‰JßÍ ‹Ḡ (39)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê »Â ƒ‰ÕÃ̄Ù´fiÛ À‰
”_Ø î
‰ ¥Í NÏ_¿ªÙA ∆Ï Ḡ (44)ˬÃ_nÙ¥øÏ Ë’lÊ _ÂU ¡Ê »Â ƒ_ø LB‰I Ω ∏˛ª L‰ÃIÊCÚ “Û ®‰ JÊ m B‰Ú (43)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê «Â f ßÍ ÃÊ ¿‰ ªÚ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ ∆Ï Ḡ À‰ (42)≈‰ ÕÀ̄B‰̈ÙªA ≈‰ øÍ π‰®J‰MÏA ≈¯ ø‰
B_‰»ŒÍØ ¡Ê »Â _n‰¿Õ‰ ‹ (47)î
‰ ºÍ JÍ_Ú¥N‰øÌ iÂj_m ”_º‰ß Bı_√‰ÃaÊ Ḡ Ω_Í´ ≈Ê _ø ¡Í«īÀÂfu ”Ø B‰ø B‰ƒßÊ l‰ √‰ À‰ (46)î
‰ ƒÍøÍ A‰’ ¡ÚºnÍI B‰«ÃÛºa eÊ A (45)∆ÃŒߠÀ‰ OσU‰
(48)î
‰ UÍ j‰ b
Ê Â¿IÍ B‰»ƒø ¡Â« B‰ø À‰ ËKv‰√
∆BŒI
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI À LBN∏ªBI iB∞∏ªA ’Al»NmA ≈ø —iÃnªA \NN∞ø ü j∑g Bø jQG —eiÃùA PBÕ‡A ≈ø “RªBRªA “∞÷BÒªA œ«  h«
oŒ_ºIG À “_∏÷›ùA  jøC À ∆BÜA À ∆Bn√‚A “¥ºa ’fI “∞÷BÒªA  h« ü …√BZJm A j∑g f≥ À , ∆Ej¥ªA ´ ‘jaC “ÕE …Œºß ¡»YA ≥A À
—eB®_m ≈_ø π_ªg f_ƒß …√BZJ_m A ”_z≥ B_ø À , ¬eE I  ’AôG À …öi À ≈ÜA ≈ø ë À oŒºIG ’BIG À ¡«eÃVm À …ª AÀfVnÕ ∆C
. ≈ÕÀB¨ªA ’B¥q À î¥NùA
≈_ø PÃ_vªA eej_M æB_vºvªA Ω_uC : PAej_∞ùA ü K´AjªA æB≥ # ∆Ãnø Hõ ≈ø æBvºu ≈ø ∆Bn√‚A Bƒ¥ºa f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø æB_vºu ≈_ø $ # iB_b∞ªB∑ æB_vºu ≈ø $ : ïB®M æB≥ , ‹Bvºu ≤BÜA îÒªA œ À iB¿nùA Ωu : ΩŒ≥ …ƒø À oIBŒªA ’œrªA
Ω_u : ¡ Ã_≥ ≈_ø î_ÒªA ≈ø ìƒùA æBvºvªA : ΩŒ≥ À —eAlùA ü …∑jÑ PÃu “ÕB∏á πªhI OŒ ’Bø “Œ¥I “ºvºvªA À # ∆Ãnø Hõ
. ¡ZºªA
’B_ A À ¨N_Õ  B_ƒ®ø …ƒ_nNÕ : …_ªÃ≥ À ¨N_ø : Ω_Œ≥ ∆Ã_nø Hõ ≈ø : …ªÃ≥ À : æB≥ À , ìƒø eÃmC î D¿áA À —D¿áA À : æB≥ À
. “YA m›ª
. ”»N√A
≈_ø …º_n√ Ω_®U ¡_Q î_ ≈ø ∆Bn√‚A µºa CfI À $ : …ªÃ≥ ΩŒªfI ∆Bn√‚A “¥ºa ’fI …I eAjùA G # ∆Bn√‚A Bƒ¥ºa f¥ª À $ : …ªÃ≥ À
µ_ºa …_ƒø À ¡»ƒ_ø µºa ≈ø æÀC µºa ∆HØ ~ifiA ü  iû£ À ™ÃƒªA “¥ºa ≈ß iBJaG Ã»Ø , 8 : —fVnªA A : # î»ø ’Bø ≈ø “ª›m
. ©Œ¿ÜA µºa œ≥BJªA
…_N¥ºa À $ : …_ªÃ≥ πªg À BƒŒ LA ªA Ω®U ¡Q # LAjM ≈ø …¥ºa $ : …ªÃ≥ πªg À LAjM ≈ø ∆B∑ ¬eE ΩuC À : ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥
≈_ø $ : …_ªÃ≥ π_ªg À ±_U ”_NY ∫j_M ¡_Q # ∆Ã_nø H_õ ≈ø $ : …ªÃ≥ πªg À ”a mA À ¨M ”NY îÒªA πªg ∫jM ¡Q # î ≈ø
. “∞ºNbùA …M‹BY ≈ß iBJaG œ« gG B»ŒØ |≥BƒM ‹ æAÃ≥fiA  h»Ø # æBvºu
. ”»N√A
. ¡nªA QDM jQ¤M —iBáA \ÕjªA ¬Ã¿nªA : K´AjªA æB≥ # ¬Ã¿nªA iB√ ≈ø ΩJ≥ ≈ø  Bƒ¥ºa ∆BÜA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A
_´ À Ω_ŒºªA …_Œºß ≈_U À \N∞ªB_I ∆B_ƒÜA À îƒ_ÜA À “ƒÜA À “ƒ A À ≈ÜB∑ …ƒø µNqA Bø ©Œö ü iBm ”ƒ®ø ë À nªA ≈ÜA ΩuC À
. πªg
æB_¿ßC ¡»ŒªG Kn√ À ¡«j∑g ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü ij∏M —eAiG À iîq PAg BƒmAÃY ≈ß ©JÒªBI —iÃNnø PAeÃUÃùA ≈ø “∞÷B ≈ÜA À
…_º∑ π_ªg ”_ºß æf_M ∆Àjrê À ∆ÃMÃô À ∆ÃrŒ®Õ À ∆Ã∞º∏ø ¡« À (¬›nªB»Œºß) ∆B¿Œºm wv≥ ü B¿∑ “®Õjm PB∑jY À “JŒVß
. ïB®M …ø›∑ ü “≥j∞Nø — R∑ PBÕE
≈_ß B_¿∑ …n∞√ oŒºIG ë ÀC pBJß ≈IA ≈ß B¿∑ jrJªA ÃIC (¬›nªB»Œºß) ¬eE ∆C B¿∑ ≈ÜA ÃIC ë ÀC …ƒŒ®I ≈ÜA ë Ω»Ø ∆BÜA BøC À
. B«jR∑C ”ºß ΩŒªe ‹ “∞ºNã æAÃ≥C ? K´AjªA  j∑g B¿∑ ≈ÜA ≈ø ™Ã√ ë ÀC ≈ÜA ≈ø oŒºIG Ωn√ ∆BÜA ÀC ≈náA
≈_ø ™Ã_√ ≈_ß ∆AÃ_ºë ‹ îƒ_QA îßÃ_√ B¿»_º®VØ ∆B_ÜBI ∆B_n√‚A îN_Õ‡A îMB_« ü ΩIB≥ …√C ïB®M …ø›∑ ü jIfNªA …ŒªG –f»Õ –hªA À
. 15 : ≈õjªA : # iB√ ≈ø XiBø ≈ø ∆BÜA µºa À iBb∞ªB∑ æBvºu ≈ø ∆Bn√‚A µºa $ : …ªÃ≥ πªg §√ À , B¿»N¥ºa ü ¢BJMi‹A
f_≥ À , G # Ω_J≥ ≈_ø  B_ƒ¥ºa ∆B_ÜA À $ : …ªÃ≥ B¨ª ‹G À B√BU ∆B∑ oŒºIG ∆C ”ºß “ª‹e ≈ø PBÕ‡A ≈ø …ŒØ ≈ç Bø ∂BŒm Ãºë ‹ À
iÃ∑h_ùA ∆B_ÜA Ah« ∆C eBØDØ , 50 : ±»∏ªA : # …Ii jøC ≈ß µn∞Ø ≈ÜA ≈ø ∆B∑ $ : oŒºIG ü …ø›∑ ≈ø jaE ©yÃø ü ïB®M æB≥
¡_®Õ eiAÃø ü ”NY ≈ÜA ‹G j∑hÕ À …ºuC ≈ø ∆BÜA j∑g …ø›∑ j÷Bm ü …√BZJm ∫jM ¡Q ≈ÜA ™AÃ√C ≈ø ™Ã√ ë ÀC …n∞√ ≈ÜA ë
f_≥ ¡_øC ü æÃ_¥ªA ¡»Œºß µY À $ : …ªÃ≥ À , 112 : ¬B®√fiA : # ≈ÜA À o√‚A î BŒq $ : ïB®M …ªÃ¥∑ …ºŒJ≥ À oŒºIG B»ŒØ ¬›∏ªA
À ≈_ÜA j_r®ø BÕ - æB≥ ∆C ïG - ∆›¥RªA B»ÕC ¡∏ª Æj∞ƒm $ : …ªÃ≥ À , 25 : —fVnªA ¡Y : # o√‚A À ≈ÜA ≈ø ¡»ºJ≥ ≈ø Oºa
. 33 : ≈õjªA : # AÀh∞√BØ ~ifiA À PAÀB¿nªA iBÒ≥C ≈ø AÀh∞ƒM ∆C ¡N®ÒNmA ∆G o√‚A
∆G À f_YAÀ ∆B_ÜA À ≈_ÜA ∆C ‘j_aC ≈ÜA À o√‚A îI À —iBM ∆BÜA À ∆Bn√‚A îI B»ŒØ “®≥AêA “ºIB¥ùA “»U ≈ø PBÕ‡A  h« j«B£ À
. J®NªA ±ºNaA
¬Ã¿_nªA iB_√ ≈_ø ∆B_ÜA µºa ∆C G # ΩJ≥ ≈ø  Bƒ¥ºa ∆BÜA À $ : …ªÃ≥ À , G # ∆Bn√‚A Bƒ¥ºa f¥ª À $ : …ªÃ≥ îI “ºIB¥ùA j«B£ À
’B_¥Jª ©JNN_nùA ∆B_ÜA eAj_ØC ü “¥ºàA iAj¿NmA ∆B∑ Ω« À , æBvºu ≈ø ∆Bn√‚A µºb∑ ™ÃƒªA iû£ ’fI À œ÷AfNI‹A µºàA …I eAjùA
≈ß æBa …√BZJm …ø›∑ “∞ÒƒªBI j¿NmA ¡Q LAjM ≈ø …¥ºa ’‘fI SŒY ∆Bn√‚A ≤›Ç ¬Ã¿nªA iB√ ≈ø æÀfiA µºàA “ƒm ”ºß ™ÃƒªA
, 50 : ±_»∏ªA : # œ√Àe ≈ø ’BŒªÀC …NÕig À …√ÀhbNNØ C $ : æB≥ B¿∑ oŒºIG ïG “ÕihªA “Jn√ ≈ø …ø›∑ |®I ü Bø ´ Aj«B£ …√BŒI
À “_Õig …ŒØ ™Ã√ ≈ø ≤êDùA À , 25 : —fVnªA ¡Y : # o√‚A À ≈ÜA ≈ø ¡»ºJ≥ ≈ø Oºa f≥ $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ ¡»ŒªG PÃùA “Jn√ À
. ? πªg ¨I ÀC ∆AÃŒáA ≈ø ™Ã√ eB∞n∑ eB∞nI ë Ω« ΩmBƒNªA Ah« ü f®I ¬›∏ªA À ΩmBƒNªA ë PÃø
. àA îI “ºIB¥ùA œ« “ƒÕj¥ªA À ∆Bn√‚A µºa ΩJ≥ ≈ø –C “ØBy‚A ™ÃÒ¥ø # ΩJ≥ ≈ø  Bƒ¥ºa $ : …ªÃ≥ À
îN_Õ‡A ∆H_Ø ∆Baf_I B_ÒºNã BJŒ –C iB√ ≈ø BUiBø  fß ≈ø ≈õjªA —iÃm ü Bø üBƒÕ ‹ ¬Ã¿nªA iB√ ë “Õ‡A ü ∆BÜA µºa GfJø fß À
. iB√ XiBø O√B∏Ø Oº®NqA ¬Ã \Õi …¥ºa CfJø ∆C ∆BvbºM
\_Õi ≈ø …¥ºa B√CfI ∆BÜA ™Ã√ À BƒNƒø A ¨Nø ›÷Bm ∆B∑ ∆C f®I ±U f≥ î ≈ø ∆Bn√‚A ™ÃƒªA µºa B√CfI f¥ª ¡n≥C : îNÕ‡A ”ƒ®¿Ø
. AiB√ PiBvØ Oº®NqA —eBY —iBY
Ah_∑ …_ƒ BI “øefiA À fºÜA j«B£ —jrJªA : PAej∞ùA ü æB≥ , “Õ‡A jaE ïG # AjrI µªBa œ√G “∏÷›¿ºª πIi æB≥ gG À $ : ïB®M …ªÃ≥
ÀC ≤Ã_vªA B_»Œºß ªA PB√AÃŒáA ≤›Ç j®rªA ≈ø  fºU iû§I AiBJNßA jrJªBI ∆Bn√‚A ≈ß ß À - æB≥ ∆C ïG - ’BIefiA “øBß æB≥
©_yÃø Ω_∑ ü ∆Ej¥ªA ü wa À # ≈ÕjrJª ≈ø¤√ C $ : ïB®M æB¥Ø ”ƒQ À ©¿ÜA À fYAêA jrJªA •∞ª ü ‘ÃNmA À , jIêA ÀC j®rªA
. “UBáA ©yÃø ”»N√A # AjrI ’BùA ≈ø µºa –hªA ë À $ : Ãç jrJªA •∞ºI  j«B£ À …NRU ∆Bn√‚A ≈ø NßA
≈_ø PB_∞NªA ¬›_∏ªA ü À , π_Ii æB_≥ gG j_∑gA À : jÕf_¥NªA À Ω_®Ø iB¿_yHI # AjrI µªBa œ√G “∏÷›¿ºª πIi æB≥ gG À $ : …ªÃ≥ À
B_zÕC PB_Õ‡A  h_« ∆H_Ø # ¡«j_rê Ã_« π_Ii ∆G À $ : …_ªÃ≥ ü Pj_ø _ªA “ÕBƒ®ªA ΩRø …ŒØ “ÕBƒ®ªA ∆B∑ À “JŒ¨ªA ïG ¨ªA ©ø ¡º∏NªA
. îMfªBàA —ÀB¥rªA À —eB®nªA À jráA ïG œ»NƒÕ HJ√ ≈ß ±r∏M
–C B_¿Œ§®M ¡»√AÃ_ßC À ¡»øf_a ≈ß À ¡»ƒß ’B¿§®ªA ¡º∏M ΩŒJ≥ ≈ø #  Bƒ¥ºa $ # Bƒ¥ºa f¥ª À $ µIBnªA ü ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ∆C ”ºß
…_MeAiHI ¡«iB_JaG ü “_∏÷›ùA …_ŒØ K_ Bë –h_ªA ¬B_¥ùA ΩRø ü ¡Œ¥NnÕ ‹ Bû “ÕBƒ®ªA  h« À jøfiA ü …®ø ¬Aj∏ªA …N∏÷›ø ïB®M  haDI
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À πªg ¡»ØBØ …YÀi ≈ø …ŒØ c∞√ À  AÃm AgG …ª eÃVnªBI ¡«jøC À (¬›nªB»Œºß) ¬eE µºa
Ω_∑ ∆Ã_∏Õ SŒÅ  jøC ”ºß B¿Œ≥ BÕÃNnø ’œrªA Ω®U “ÕÃnNªA # ≈ÕfUBm …ª Aî¥Ø œYÀi ≈ø …ŒØ Ob∞√ À …NÕÃm AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥
”_ºß À …_ŒØ ∆Ã_∏Õ ∆C œ_¨JƒÕ –h_ªA ©yÃø ü …÷BzßC ≈ø Ãzß Ω∑ ∆Ã∏Õ ∆C ∆Bn√‚A “ÕÃnNØ …Œºß ∆Ã∏Õ ∆C œ¨JƒÕ Bø ”ºß …ƒø ’lU
. B»Œºß ∆Ã∏Õ ∆C œ¨JƒÕ ªA æBáA
∆B_∏Ø œ√B_ølªA WÕif_NªA ΩŒJ_m ”ºß ∆B∑ æÀfiA ∆Bn√‚A ∆fI µºa ∆C # …NÕÃm AgHØ $ # µªBa œ√G $ : …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ ∆C f®JÕ ‹ À
…_I µ_ŒºM _ªA æB_áA ”ºß À …I µŒºÕ –hªA …®yÃø ü ’lU Ω∑ ©yÀ À ’AlUfiA ¡Œ§ƒM ë À “ÕÃnNªA ¡Q ’AlUfiA ©ö ë À µºàA ‹ÀC
G # …ª æB≥ ¡Q $ : …ªÃ≥ ∆HØ , 59 : ∆Aj¿ß æE : # ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æB≥ ¡Q LAjM ≈ø …¥ºa $ : ïB®M …ªÃ≥ ü Bø …ŒØBƒÕ ‹ À c∞ƒªA ¡Q
¡_Q $ : …_ªÃ¥I WÕif_NªBI ∆f_JªA µ_ºa ∆BŒI f®I jaE ©yÃø ü …ƒß ß B¿∑ ∆fJªA ∆Àe “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA ë À `ÀjªA “√ÃŒ∑ ïG j£B√
. 14 : ∆Ãø¤ùA : # jaE B¥ºa  B√Dr√C
_´ j_øC ÀC j_QC ’B_¥ªG ≈_ß …_I ”_ƒ∏Õ À   _´ ÀC ¡_∞I ¬B_nUfiA Ω_aAe ü ’Aà A æBaeG c∞ƒªA # œYÀi ≈ø …ŒØ Ob∞√ À $ : …ªÃ≥ À
’Aà A æÃae …ŒØ ΩaAfI oŒª À , ∆fJªBI µº®NªA À “ÒIAjªA ≈ø …ª Bñ œ√Bn√‚A `ÀjªA ïB®M  eBèG “Õ‡A ü …I ®Õ À , ’œq ü pÃnä
“¨_zø “_¥º®ªA B_ƒ¥ºbØ “_¥ºß “_∞ÒƒªA B_ƒ¥ºa ¡_Q î_∏ø iAj_≥ ü “∞Ò√  Bƒº®U ¡Q $ : …√BZJm …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ …ŒØ dÃ∞ƒùA ¡nÜA ü
–h_ªA PÃùA πºø ¡∑BØÃNÕ Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ À , 14 : ∆Ãø¤ùA : # jaE B¥ºa  B√Dr√C ¡Q B¿á ¬B§®ªA B√Ãn∏Ø BøB§ß “¨zùA Bƒ¥ºbØ
. 11 : —fVnªA A : # ¡∏I Ω∑À
“Õ‡A À , ’œq …ŒØ eAlÕ ∆C ´ ≈ø …ªBY ”ºß ∆fJªA À jaE B¥ºa Drƒø ∆fJªA ë œ√Bn√‚A `ÀjªA ∆C îJM - ‘jM B¿∑ - ïÀfiA “Õ‡BØ
. ’œq …ƒø w¥ƒÕ ∆C ´ ≈ø …ªBY ”ºß ∆fJªA À ∆fJªA ≈ø gÃaDø PÃùA fƒß `ÀjªA ∆C îJM “Œ√BRªA
B_ø |_®I ¬f_¥M f_≥ À …_≥iBØ À …I …¥º®M ©Ò¥√A AgG ∆fJªA ≈ß æ›¥NmA …ª À …I …¥º®NI ∆fJªBI eBÑA ™Ã√ …ª …n∞√ ü eÃUÃø jøC `ÀjªBØ
æÀfiA ’l_ÜA ü 154 : —j_¥JªA : # PAÃ_øC A ΩŒJ_m ü ΩN¥Õ ≈ù AêåM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ¬B¥ùA Ah»I ¬›∏ªA ≈ø µº®NÕ
. LBN∏ªA ≈ø
. A ’Bq ∆G ’AjmG —iÃm ≈ø 85 “Õ‡A : # œIi jøC ≈ø `ÀjªA Ω≥ $ : …ªÃ≥ ΩÕg ü SZJªA Ah« üÃNn√ ∆C ÃUj√ À
…_ª AÃ_®¥Ø $ : …_ªÃ≥ À , π_º¿ºª —f_Œ∞ùA “_Œø›ªA “ØBy‚A ≈ø ±ÕjrNªA À “øj∏Nºª # œYÀi ≈ø $ : …ªÃ≥ ü ïB®M …ŒªG `ÀjªA “ØByG À
Ah_ “_∏÷›ùA ≈_ø ™Ã_zàA ü f_Œ∑DNªA f_Œ∞ŒØ …_ª ≈ÕfUB_m ~ifiA ”_ºß AÀj_a ∆C …ƒø ¡»∞Õ ∆C f®JÕ ‹ À , AÀfVmA –C # ≈ÕfUBm
. ΩŒ≥ B¿∑ fÕfÜA ∂úbùA
AÀja À Aî¥Ø …√fI îI À …ƒŒI °IiC –hªA œªG LÃnƒùA ¡Õj∏ªA `ÀjªA PfUÀC À …√fI ©ƒu O¿óC À …JŒ∑jM Oªfß AgHØ “Õ‡A ”ƒ®ø À
. …ª ≈ÕfUBm ~ifiA ”ºß
À ,  fÕf_rNª f_Œ∑DM f_®I f_Œ∑DM ∆Ã_®öC “§∞ª # ≈ÕfUBnªA ©ø ∆Ã∏Õ ∆C ”IC oŒºIG ‹G ∆îöC ¡»º∑ “∏÷›ùA fVnØ $ : ïB®M …ªÃ≥
µ_n∞Ø ≈ÜA ≈ø ∆B∑ $ : ïB®M …ªÃ¥ª ¡»ƒø ≈∏Õ À oŒºIG πªg ≈ø ”ƒRNmA f≥ À fYC ¡»ƒø µJÕ SŒÅ …ª AÀfVm “∏÷›ùA ∆C eAjùA
”_ƒ®ñ ≈ÜA ∆G ÀC ¡»ƒø oŒºIG ∆B∑ À ≈ÜA ∆ÿnÕ AÃ√B∑ “∏÷›ùA ≈ø “∞÷B ∆G : æB≥ ≈ø æÃ≥ BøC À , 50 : ±»∏ªA : # …Ii jøC ≈ß
oŒ_ºI‚ eÃV_nªBI j_øfiA æà ”ƒ®ø ü ¬›∑ ≤AjßfiA —iÃm n∞M ü ¬f¥M f≥ À , …ŒªG ”¨vÕ ‹ B¿¿Ø ¡« ´ À “∏÷›ùA ¡®ŒØ nªA
. j«B£ îNÕ‡A ”ƒ®ø À “∏÷›ùA ≈ø …√Ã∑ ¬fß ©ø
‹C $ : …_ªÃ≥ À ? π_ª ≈÷B_∑ Ã_« –hªA Bø –C a À CfNJø # πª Bø $ # ≈ÕfUBnªA ©ø ∆Ã∏M ‹C πª Bø oŒºIG BÕ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ? fVnM πªBI Bø : ”ƒ®ùA Ωvä À , “∏÷›ùA ¡« À ≈ÕfUBnªA ©ø ∆Ã∏M ‹ ∆C ü jÕf¥NªA À |ØBàA ™l√ ΩŒJ≥ ≈ø # ∆Ã∏M
: æÃ_¥Õ ∆C ∆Àe # fV_mfi ≈∑C $ : …ªÃ¥I J®NªA ü # ∆Ãnø Hõ ≈ø æBvºu ≈ø …N¥ºa jrJª fVmfi ≈∑C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
“_Õ‡A f_Œ∞NØ  j«Ã_U ”_ºß ©_º A Ã_ª …_ƒø K≥ ùA ë ∆B∑ À …MAg ”zN¥ø —fVnªA ≈ß ’BI‚A ∆C ”ºß “ª‹e fVmC Onª ÀC fVmC ‹
. \ÕjvNªBI 76 : x : # î ≈ø …N¥ºa À iB√ ≈ø N¥ºa …ƒø a B√C $ : jaE ©yÃø ü …ªÃ≥  fŒ∞Õ Bø “ÕBƒ∏ªBI
œMiÃ_m n∞M ü LBJªA Ah« ü ©ØB√ , …ƒß  ejó À ¡«iB¿N÷A À πªhI oŒºIG À “∏÷›ùA jøC À ¬e‡ eÃVnªA ”ƒ®ø ü ¬›∑ ¬f¥M f≥ À
. LBN∏ªA Ah« ≈ø ≤AjßfiA À —j¥JªA
™B_q À ejÒªA ë À ¡UjªA ≈ø æî∞ùA ”ƒ®ñ ΩŒ®Ø ¡ŒUjªA # ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG “ƒ®ºªA πŒºß ∆G À ¡ŒUi π√HØ B»ƒø XjaBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. “õjªA ≈ø eB®I‚A À ejÒªA ë ≈®ºªA À , —BváA À —iBVáBI ejÒªA ü …ªB¿®NmA
î_I ≈_ø …_UÀjà BJJ_m ∆B_∑ ¡Uj_ªA ∆H_Ø # ¡ŒUi π√HØ $ : …ªÃ¥ª ∆BŒJªA “ªlƒñ G # “ƒ®ºªA πŒºß ∆G À $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
“_õjªA ≈_ø eB®I‚A ”ºß µJÒƒŒØ “Œ ‚A “uBàA “õjªA ‘ÃNnø ë À Lj¥ªA ¬B¥ø ≈ø “º¿ÜBI À “Œ ‚A “ªlƒùA ≈ø ÀC ’B¿nªA ≈ø “∏÷›ùA
. ≈®ºªA ë À
58 : x : # ≈Õf_ªA ¬ÃÕ ïG ƒ®ª πŒºß ∆G À $ : æB¥Ø …n∞√ ïG jaE ©yÃø ü oŒºIG ”ºß “ªÃ® A “ƒ®ºªA  h« …√BZJm Kn√ f≥ À
. # ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG $ : …ªÃ¥I B®Œö îNÕ‡A ü B«fŒ≥ À ,
À ’Aô‚B_I ©ƒ_u …_ŒØ oŒ_ºI‚ À ‹G “Œv®ø ≈ø Bø À “Œv®ùA µZºÕ ≈®ºªA ∆flØ # “ƒ®ºªA πŒºß $ : …ªÃ≥ ü …Œºß “ƒ®ºªA µºÒø Ω®U BøC
æB_IêA À ≈_®ºªA ≈ø —Bv®ªA xBbqC ïG eÃ®Õ Bø îß ü ”NY ≈®ª ≈ø B»¥ZºÕ Bø À “Œv®ø Ω∑ …ŒªG ©UjÕ –hªA ΩufiA Ã»Ø “mÃmêA
ü …_º®VŒØ …_¿∑ Ø |_®I ”_ºß …_z®I SŒJàA Ω®è À KŒÒªA ≈ø SŒJàA A lŒ¿Œª $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü ¬f¥M Bø πªg ü j∑hM À ,
. LBN∏ªA ≈ø ©mBNªA ’lÜA ü 37 : æB∞√fiA : # ¡ƒ»U
. …ŒØ AÃ∏ºm Bø …Œ∏ªBnI µÕjÒªA Ah« æBIÀ eÃ®Õ …ŒªHØ  jøC ü  Bvß À A “Œv®ø LBI \NØ \MBØ æÀC A …ƒ®ª …√C ”ºß
π_ºô ‹ gG ïB_®M …_ƒø ∆B_∑ AgG  jQC jQ¤Õ BòG “¥Œ¥áBI “õjªA ≈ø eB®I‚A ∆flØ # ƒ®ª πŒºß $ : …ªÃ≥ ü …Œºß “uBa …Nƒ®ª Ω®U BøC À
. ©ƒùA À ’BÒß‚A “¥Œ¥Y eÃ®Õ …ŒªHØ …√gHI ‹G B®ƒø À ’BÒßG …Nõi ≈ø fYC
¡÷B_¥ªA …®ƒ_u ≈_ø Ã»Ø ’BßfªA “VŒN√ ë –hªA eB®I‚A o∞√ BøC À “õjªA ≈ø eB®I‚BI …Œºß ’Bße “¥Œ¥áBI ïB®M   ´ ≈ø ≈®ºªA ∆C ”ºß
. “õjªA ©ƒø ü “¨ªBJùA …N¥Œ¥Y À ïB®M …I
ƒ®ª $ : x —iÃm ü æB≥ À , ¬›ªA À ±ªfiBI # “ƒ®ºªA πŒºß ∆G À $ : Bƒ« …√BZJm æB≥ BòG :  A |®I æB≥ À : ©¿ A ü æB≥ À
‹C π_ª B_ø $ : B_ƒ« æB_≥ À , “¥IBÒùA ”ºß # ƒ®ª πŒºß ∆G À $ : æB¥Ø , BØBzø # –fŒI O¥ºa Bù $ : æÃ¥Õ ∫Bƒ« ∆fi “ØBy‚BI #
: …_ªÃ≥ ü BzÕC ¬›ªBI ”MDØ # ∆BÜA À $ : …ªÃ≥ À # ∆Bn√‚A Bƒ¥ºa f¥ª À $ : …ªÃ≥ ü ¬›ªA ”ºß “Õ‡A ∂Bm À # ≈ÕfUBnªA ©ø ∆Ã∏M
. °≥ ≈ø¤Õ ‹ …√C ∆BŒI “Õ‡A ü BzÕC æB≥ À ”»N√A # “ƒ®ºªA πŒºß ∆G À $
—eÀf_ä “Œ_v®ùA À “Œ_v®ùA ≈_ø o∞ƒ_ªA ïG f_÷B®ªA æBIêA À ¡Q‚A ∆AÃƒß œ« “ƒ®ºªA ∆flØ # ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG $ : …ªÃ¥I “ƒ®ºªA fŒŒ¥M BøC À
“_øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À B»§∞Y À æB¿ßfiA “IBN∑ iAe iAfªA  h« : Ω¥Ø O◊q ∆G À , Ω¿ß ‹ À ’AlU Af´ À ’AlU ‹ À Ω¿ß ¬ÃŒªBØ “øBŒ¥ªA ¬ÃŒI
. ’AlÜA À LBnáA iAe
“_ƒŒJùA PB_Õ‡A j«B_£ …_®ØfÕ B_¿¿Ø  f_®I B_¿ŒØ À …_ŒØ B_ßÃØjø …_I B_Œ¨ø …√Ã∑ ”ºß ΩŒªe ≈ÕfªA ¬ÃŒI ≈®ºªA fÕfÑ ∆G : Ω÷B¥ªA æÃ≥ BøC À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAh®ºª
¬B_Œ¥I LAh_®ªA ©_Ò¥√A ê À , …ŒØ …I –lâ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩJ≥ ∆îºø …√DI j®rùA ≈ÕfªA ¬ÃŒI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ≈ß “Õ‡A ü J®NªA πªg fÕ¤Õ À
. ≈ÕfªA ¬ÃÕ ‹ ≈ÕfªA ™BÒ¥√A ¬ÃÕ ¬ÃŒªA ∆B∏ª “ßBnªA
# ~ifiA À PAÀB¿_nªA O_øAe B_ø B_»ŒØ ≈Õf_ªBa $ : …_ªÃ¥∑ Ã»Ø µ÷›àA B»IjzÕ “ÕB´ f®IC πªg ∆G “ÕB¨ªA æB∏qG ©Øe ü ΩŒ≥ Bñi À
. eë —iÃm n∞M ü B»Œºß oŒ¥ùA “Õ‡A ”ƒ®ø OØjß f≥ À ‘jM B¿∑ ë À , “Õ‡A
Ω_vNø …_√HØ …_Nõi ≈_ø …ª  eB®IG À ïB®M …ƒ®ª ∆Àe ≈ÕfªA ¬ÃÕ ’œVñ ©Ò¥ƒø πªg À µ÷›àA ≈®ª “Õ‡A ü “ƒ®ºªBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
. fIfiA ïG
. 78 : “Õ‡A : # ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG ƒ®ª πŒºß ∆G À $ : x —iÃm ü ïB®M …ªÃ≥ …Œºß K«g Ω÷B¥ªA Ah« ∆D∑ À
 B_vß f≥ À …¿uBë ë À # Li $ : …ªÃ¥I …ø›∑ ifu f≥ À æB»ø‚A ë iB§√‚A # ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG œ√j§√DØ Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…_ª …_NŒIÃIjI …_ŒªG ’B_VNª‹A Ã_« À “_¥ºÒùA “Œ ‚A “õjªA …I RÕ Bñ ïB®M …MÃße ≈ø …ª j∞ø ‹ ’BßfªA ¬B¥ø ü …√fi ïB®M …Œºß ∏NmA À
. …Œºß LÃz¨ø ë À …ª KŒVNnŒª
œ_ºNIA –h_ªA ¡«B_IC ¬eE j∑h_ªBI w_ë ∆C ´ ≈ø jrJªA “øBß “R®I …ŒØ j∑g À # œ√j§√DØ $ : …ªÃ≥ ü ©Õj∞NªA ’B∞I …NªDnø ifu f≥ À
…_I iÃøDùA ∆C ≤AjßfiA —iÃm ü “v¥ªA PBÕE n∞M ü ¬f¥M Bø ”ºß Jø …º∑ πªg À …ª eÃVnªA ≈ß ’BI‚A ΩUC ≈ø ≈®ºªA À ¡UjªBI
. œ√Bn√‚A ™ÃƒªA …I ΩRô eÃVnºª “IÃvƒùA “ºJƒ¥ªB∑ (¬›nªB»Œºß) ¬eE ∆B∑ À jrJªA “øB®ª eÃVnªA ë ∆B∑
: # oŒ_ºIG ‹G AÀfV_nØ ¬e‡ AÀfV_mA “_∏÷›¿ºª B_ƒº≥ ¡_Q ¡∑B√iÃ_u ¡_Q ¡∑B_ƒ¥ºa f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ¬f¥M f≥ …√C …ZŒyÃM À
≈_ø B_ŒßB¿NUA B∞Õj_rM —fV_nªA  h« ≈∏Õ À (¬›nªB»Œºß) ¬eE wbrª ‹ ∆Bn√‚A ™Ãƒª —fVnªBI AÀjøC BòG ¡»√C 11 : ≤AjßfiA
…_N¥ºa æB¿∑ ≈ø fÕiC Bø KnÅ ∆Bn√„ª ∆îyBa ¡»N¥ºa ≈ø fÕiC Bø KnÅ ¡»Ø “¥ºàA KnÅ BßÃza O√B∑ ΩI “Œ¥Œ¥Y “ÕB´ ´
B_ø ∂Ã_∞M —eB®_nªA æB_¿∑ ≈_ø “_ºYjø À Lj¥ªA ≈ø “ªlƒø ∆Bn√„ª ∆G –C …MBŒY —eB®m ΩŒJm ü ∆úøBß …ºUfi ∆Àjbnø ¡»√G –C ,
. πªg ≈ø “∏÷›¿ºª
“_∏÷›ø À —B_ŒáA “_∏÷›¿∑ …_Y›Ø À  kÃ_Ø ΩUfi ∆úøBß —eB®nªA ≈ø …ªB¿∑ ΩŒJm ü ∆Àjbnø B®Œö ¡»√C ΩŒªe …ª B®Œö ¡«eÃVnØ
“_∏÷›ùBØ “_Œ√Ej¥ªA PB_Õ‡A PB_≥j∞Nø ¡«j∑h_M ≈û ¡« ´ À “JN∏ªA À “§∞áA À PBJ¥®ùA À œYêA “∏÷›ø À ∂AkifiA “∏÷›ø À PÃùA
. …ªB¿∑ À …MeB®m ΩŒJm ü ∆Bn√„ª ∆AÃßC À “Œ G LBJmC
À …MeB®_m ΩŒJ_m ü Ω_¿®ªA À ∆B_n√‚A ™Ã_ƒª ™Ã_zàA ≈_ß …ƒø ≤B∏ƒNmA —fVnªA ≈ß oŒºIG ’BIG ∆C ≈Ò∞ªA jIfN¿ºª j»§Õ Bƒ« ≈ø À
$ : ïB_®M …_ªÃ≥  f_Œ∞Õ B¿∑ “∏÷›ùA ©ö ≈ø Xja —fVnªA ≈ß …÷BIHI Ã»Ø “∏÷›ùA ≈ø j»£ Bø ≤›a ”ºß LúÒùA æB¿∑ ”ºß …N√BßG
. AfI¤ø AfªBa ÀC AÃqBß À AÃŒY Bø ¡»ƒø —’A ªA À ∆Bn√‚A ™Ãƒª “øÃvàA j»£C À # ≈ÕfUBnªA ©ø ∆Ã∏M ‹C πª Bø
πªh_∑ …_Œºß B»º®VØ BŒ√fªA  h« ü œ√Bn√‚A ™ÃƒªA S∏ø —fø ë À ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG ”IC ¬ÃÕ ≈ø …Œºß “¥ºÒùA “ƒ®ºªA ïB®M …º®U  fÕ¤Õ À
Ah_ …_ƒø —ÀAf_ß À “øÃ_va ™Ã_√ —fV_nªA ≈ß  ’BIG ∆DI j®rø # î®öC ¡»ƒÕôfi $ : f®I Ω¥Õ À ¡»ÕèŒm …√C oŒºIG ™fÕ Bù À
. …NÕig ≈ø sŒ®Õ À fªÃŒm ≈ø jaE ïG ¬eE ≈ø AhaE ™ÃƒªA
∆C À “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ ïG œ√B_n√‚A ™Ã_ƒªA ©_ø B√D_q …_ª ∆C # ≈Õf_ªA ¬Ã_Õ ïG “ƒ®ºªA πŒºß ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø ¡»Ø “ƒ®ºªA …Œºß …√D∏Ø
“_ªÃ® A “ƒ®ºªA ”ºß πªg Bßj∞ø ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG —j§ƒªA æDm πªhª À eÃVnªA ≈ß ©ƒNøA SŒY ≈ø …I B BJMiA ¡ B¿ßC eBnØ À ¡»÷B¥rª
œ_√j§√C ÀC ¬eE PÃô ¬ÃÕ ïG œ√j§√C : Ω¥Õ À ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG œ√j§√C Li : Ω¥Õ À # ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG œ√j§√DØ Li $ : æB¥Ø …Œºß
B_ø ïG K_ŒUC B_¿ºØ ≈Õf_ªA ¬Ã_Õ ïG “_ƒ®ºªA ”ºß πªg Bßj∞ø ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG —j§ƒªA Kº À B®Œö …ŒƒI À ¬eE j∑g ΩI sŒ®Õ BŒY ¬Ae Bø
. î®öC ¡»ƒÕôfi : æB≥ À …MAg ∆ÿ∑ ü Bø ‘fIC æDm
ïG “J_nƒªBJØ “_IBU‚A B_øC ei À “IBUG …ŒØ À oŒºI‚ …√BZJm …ƒø LAÃU # ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG ≈Õj§ƒùA ≈ø π√HØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
∂BŒ_m ïG j§ƒªBI \÷›ªA \yAêA ≈ø ∆HØ ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG iB§√‚A ∆Ã∏Õ ∆C ë À fŒ¥ªA ïG “JnƒªBJØ ejªA BøC À …ªDm –hªA iB§√‚A ΩuC
. S®JªA ¬ÃÕ ΩJ≥ ë “ªBä ‹ À   ´ ë ¬ÃÕ ïG ΩI ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG  iB§√HI …ª \¿nÕ ¡ºØ ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ´ ¬Ãº®ùA O≥À ¬ÃÕ ∆C îNÕ‡A
≤Aj_ßfiA —iÃm ü …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA ≈ø À fYAÀ îNÕ‡A ü ∆BøÃŒªA À æDm Bø ïG KŒUC A …ƒ®ª …√G æB≥ ≈ø æÃ≥ eBnØ j»§Õ πªhI À
. ’œrI fŒ¥Õ ∆C ´ ≈ø 15 : “Õ‡A : # ≈Õj§ƒùA ≈ø π√G æB≥ $ : “v¥ªA ü
—iÃnªA  h« ü Bñ fŒ¥NM B»√flØ ≤AjßfiA “ÕE ∂› HI æ‹fNm‹A eBnØ BøC À ¬f¥M Bû j»£ f¥Ø îNÕ‡A ü îøÃŒªA eBÑA  AÃße eBnØ BøC
µÒƒÕ À |®I ”ºß …z®I f»rÕ ∆Ej¥ªA À ïB®M …ø›∑ ü ©÷Bq R∑ Ah« À # ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG $ : …ªÃ¥I fŒŒ¥NªA ≈ø x —iÃm À
. |®JI …z®I
$ : …_ªÃ≥ À , 21 : j_VáA : # ¬Ã_º®ø if_¥I ‹G …_ªlƒ√ B_ø À $ : …ªÃ≥ §√ œ ‚A ¡º®ªA ü î®M O≥À …√C ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ j«B£ À
, •_∞ºªA ≈_ø ¬Ãº®ø ¨Ø  fƒß æûâ ÀC oŒºI‚ ¬Ãº®ø …√C BøC À B®Ò≥ A fƒß ¬Ãº®ø Ã»Ø 41 : PBØBvªA : # ¬Ãº®ø ∂ki ¡ π◊ªÀC
ΩŒªf_ªA ≈ß æBa ¬›∑ “Œv®ùBI ’Aj´G …√BŒI ü ∆fi oŒºI‚ ¬Ãº®ø ´ ¬Ãº®ø Ã»Ø îJÕ À ¬ÃŒªA ¡»IC …√BZJm …√G : ¡»z®I æÃ≥ À
“Œ_v®ø Ω∏ª ΩufiA ë À “Œv®ùBI oŒºIG ’Aj´G ∆C ”ºß …ŒªG “JnƒªBI æÃ¥ªA ≈ø oŒºIG ïG œ¥ªC Bø ¬B»IG ´ BƒŒªG “JnƒªBI •∞ºªA ¬B»IHØ
. …¿»ØBØ æB∏qG ≈ß Ãºë ‹ “yÀj∞ø
∆B_∑ f¥Ø  ⁄AôG …ƒ∏ô ≈û BŒ√fªA ü ∆Bn√‚A sŒ®Õ Bø jaE ïG ”¥JŒm …√C ”ºß f«Bq # î®öC ¡»ƒÕôfi $ : BŒ√BQ oŒºIG æÃ≥ ∆C ”ºß
. ¡«⁄AôG …ª l÷BÜA ~ifiA ü îr÷B®ªA jrJªA j¿ß jaE …√C # ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø ¡»Ø
”_ºß J_ø …√D∑ À µ÷›àA PÃô ¬ÃÕ ïÀfiA “b∞ƒªA ë À ±Œº∏NªA ¬BÕC jaE ë ¬ÃŒªA ∆C : iû¿ÜA …ŒªG æBø À pBJß ≈IA ïG Kn√ À
ªA ïÀfiA “b∞ƒªA ïG πªg œ»NƒÕ À , BŒ√fªA ü ∆Bn√‚A j¿ß —fø ë À , “Œv®ùA À “∞ªBbùA Oƒ∏øC À ±Œº∏NªA œ¥I Bø ∂BI oŒºIG ∆C
∆Ã_®IiC ÀC “ƒ_m “_÷B¿®IiC ∆Ã_R®JÕ B»ŒØ ªA “Œ√BRªA “b∞ƒªA îI À …ƒŒI À , …ŒªG A  j§√C –hªA ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ Ã»Ø µ÷›àA PÃô B»I
. …√BZJm A …ŒªG LBUC Bø îI À oŒºIG …ªDm Bø îI PÀB∞NªA …I Bø œ« À , PBÕAÀjªA ≤›NaA ”ºß “ƒm
“_ƒŒJø ‹ À “ƒŒI ‹ “øf¥ø B»√HØ “Œv®ùA À “∞ªBbùA Oƒ∏øC À ±Œº∏NªA œ¥I Bø ∂BI oŒºIG ∆G : ¡ Ã≥ ≈ø …ŒØ Bø ‹ ê ≈nY …UÀ Ah« À
ïG AfƒNnø œ√Bn√‚A ™ÃƒªA ü eÃUÃø ∂ÃnØ À j∞∑ Ω∑ ∆Ã∑ iBJafiA À PBÕ‡A ≈ø eB∞NnùA ∆C ”ºß πªg ü ¬Ã¥ªA ΩÕîM ∆C πªg À
: # îJ_ø Àfß ¡∏ª …√G ∆BÒŒrªA AÀfJ®M ‹ ∆C ¬eE I BÕ ¡∏ŒªG f»ßC C $ : ïB®M …ªÃ≥ æBRøC …Œºß æfÕ B¿∑ …NmÃmÀ À oŒºIG ’AôG
PB_Õ‡A ≈ø πªg ´ ïG G # ¡∏N∞ºaDØ ¡∏MfßÀ À µáA fßÀ ¡∑fßÀ A ∆G jøfiA œz≥ Bù ∆BÒŒrªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ À 60 : oÕ
.
. LúÒùA ë À ∆Bn√‚A œ¥I Bø ∂BI ±Œº∏NªA À , BŒ≥BI ±Œº∏NªA ¬Ae Bø oŒºIG eÃUÀ ¬ÀfÕ ∆C B«BzN¥ø À
’B_¥I œ_zN¥Õ BòG …ƒ∏ª …Œºß iBJ´ ‹ PBÕAÀjªA À PBÕ‡A ≈ø —eB∞Nnø oŒºIG ’AôG ïG “º¿ÜBI —fƒNnø “Œ√Bn√‚A “Œv®ùA ∆Ã∑ ∆C …ŒØ À
. AeÃUÀ ±Œº∏NªA À “Œv®ùA îI “øk›ùA ”ºß ΩŒªe ‹ À , BŒ≥BI ±Œº∏NªA ¬Ae Bø  ’B¥I ‹ “Œ≥BI “ÕAèªA À “Œv®ùA OøAe Bø oŒºIG
À _àA ïG œ√B_n√‚A ©_¿N A wºbN_Õ À ™ÃƒªA ¡®Nm —eB®nªA œ« À “ŒßêA ∆Bn√‚A “ÕB´ ∆C ”ºß Ω¥ƒªA À Ω¥®ªA ≈ø “¿÷B≥ “VáA ΩI
~Aj_øC ©_∞MjÕ À sŒ®ªA Ã∞vÕ À , ∂Ãn∞ªA À j∞∏ªA ¢BnI h◊N≥À –ÃÒƒÕ À , …√BZJm A ‹G h◊øÃÕ ~ifiA ”ºß fJ®Õ ‹ À `›vªA
LBN∏ªA ≈ø jqB®ªA ’lÜA ü `Ã√ wv≥ ü À œ√BRªA ’lÜA ü —ÃJƒªA SYBJø ü πªg ΩŒv∞M ¬f¥M f≥ À , iÀfvªA pÀBmÀ À Lú¥ªA
.
À , 41 : ¬Àj_ªA : # ∆Ã_®UjÕ ¡»_º®ª AÃ_º¿ß –hªA |®I ¡»¥ÕhŒª pBƒªA –fÕC OJn∑ Bñ jZJªA À ªA ü eBn∞ªA j»£ $ : ïB®M æB≥
. 105 : ’BŒJ√fiA : # ∆ÃáBvªA –eBJß B»QjÕ ~ifiA ∆C j∑hªA f®I ≈ø iÃIlªA ü BƒJN∑ f¥ª À $ : æB≥
¬Ã_Õ Ã_« oŒ_ºIG iB_§√G “_ÕB´ A …_º®U –hªA ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ∆Ã∑ ”ºß æfÕ BòG “VáA ≈ø …ŒªG AÀfƒNmA –hªA ∆C j»§Õ πªg ≈ø À
. ïÀfiA “b∞ƒªBI µ÷›àA PÃô ¬ÃÕ ‹ A ‹G h◊øÃÕ fJ®Õ ‹ À eBn∞ªA jIAe ©Ò¥ƒŒØ œ√Bn√‚A ©¿N A …√BZJm A \ºvÕ
NÕÃ_´C Bñ $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G î®öC ¡»ƒÕôfi À ~ifiA ü ¡ ≈ƒÕkfi NÕôC Bñ Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
“_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ AêB_≥ B_¿∑ “_ÕAèªA ≈_ø ü j¥NmA Bø ¡»ŒªG œ¥ªC À ¡ îÕlNªA ïG –BÕG π÷AôHI KJnMC –C “Õifvø # Bø $ À “ŒJJnºª #
. 63 : wv¥ªA : # BƒÕô B¿∑ ¡«BƒÕôC $ : A ”∏Y Bø ”ºß
À ’AÃ_´‚A Ω_Rñ ¡_n¥Õ ∆C “ƒ_m ‹ À LB_N∑ ü f_»®Õ ¡_ºØ æÃ¥ªA GeiC ≈ø ≈ƒÕkfi π÷AôHI ¡n≥C –C ¡n¥ºª ’BJªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
. ¡n¥ªA ü ¬k›ªA ¡Œ§®NªA ≈ø ¬Ã»∞ø ’œq …ŒØ oŒª À æ›y‚A
…_I  eAj_ø oŒ_ª À …_ƒß LB_UC ‹ À …ŒªG …√BZJm A  ejÕ À  AôC …√C …√BZJm A ïG # NÕôC Bñ $ : …ªÃ≥ ü A …ƒ®ª Kn√ f≥ À
“Œ_v®ø î_I À …_n∞√ ü …NŒ_v®ø î_I “_ÒIAi ‹ ∆C π_ªg ”_ºß ΩŒªfªA À (¬›nªB»Œºß) ¬e‡ fVnÕ À —fVnªA jøC ”vß gG …NÕAô
. ¡»÷AôG ïG B»I ë KJnNÕ À ¡»NŒv®ø KJm …NŒv®ø ∆Ã∏Õ ”NY …Ijª ∆Bn√‚A
À “_õjªA ≈_ø eB_®I‚A œ_« À …_ŒØ “_¥ºÒùA “ƒ®ºªA iAj¥NmA ≈ø # ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG “ƒ®ºªA πŒºß ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥  fŒ∞Õ Bø …I fÕjÕ BòG À
‹ —AkB_â ïB_®M …ª›_yG ≈_ø ∆Ã_∏ŒØ  f_ƒß ≈ø B»I ”MC À …n∞√ ≈ø B«AfIC ªA “ÕAèªA jQC …ª ’AôG œ« À —eB®nªA µÕj ≈ß æ›y‚A
‹G …I ΩzÕ Bø À A R∑ …I –f»Õ À A R∑ …I ΩzÕ $ : ïB®M æB≥ B¿∑  ejÕ πªhª À , ïB®M …Œºß ©ƒNû ´ l÷BU ë À BŒ÷AfNIA ‹›yG
. LBN∏ªA Ah« ≈ø ‘jaC ©yAÃø À “Õ‡A ΩÕg ü πªg BƒŒI f≥ À , 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA
—eB®_nªA ≈ø ∆ÃJªA À “õjªA ≈ø f®JªA ∆HØ …ŒØ j¥NmA À …nø –hªA ’Aô‚A KJnI pBƒªA  ’AôG ßC “ŒJJnªA ”ƒ®ø ¡Œ¥NnÕ Ah« fƒß À
À pÃ∞ƒªA ≈ø o∞√ ”ºß ïÃNmA ÀC ΩÕÃnNªA À “mÃmêBI ∆Bn√G Kº≥ ≈ø L ≥A B¿º∑ ∆B∑ …ª “Œ ‚A “ƒ®ºªA ¬ÀlºI …n∞ƒª Bøk‹ ∆B∑ Bù
Ã_« À …_ŒªG  f_ƒß _ªA “ÕAèªA jQC ’B¥ªHI  ⁄AôG ë À , …Œºß °ºnM ÀC …ƒø L ≥A ≈ø f®I πªg KUÀC —eB®nªA À “õjªA ≈ø fŒ®I ë
. j«B£
…_Œºß æf_Õ –h_ªA —AkB A ΩŒJm ”ºß æ›y‚A ΩI œ÷AfNI‹A æ›y‚A ë oŒª ’Aô‚BI eAjùA ∆C …ºvä À “Õ‡A ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø Ah«
. “Õ‡A # ƒ®ª πŒºß ∆G À $ : …ªÃ≥
∆B_∑ À œ÷Af_NI‹A æ›_y‚A Ã_« ∆B_∏ª æ›_y‚A Ã_« À j«B§ªA  Bƒ®ñ ∆B∑ ê # NÕôC Bñ $ : …ªÃ≥ ∆C ¡«fƒß ¡ºnùB∏Ø ¬Ã¥ªA BøC À
…_ŒªG j_rªA eBƒN_mA ü ¡»J«Ahø ≤›NaA ”ºß ’Aô‚A n∞M ü AÃ∞ºNaA À “Õ‡A Aú∏rNmA Ahª À —fVnªA ≈ß …ßBƒNøA À …÷BIG ïG Aj£B√
. BßBƒNøA À AkAÃU …ƒø  iÀfu À ïB®M
Li ”ƒ®ùA À , ïB®M A ≈ø àB∑ jrªA ∆C ”ºß æfÕ πªhª …ƒø iB∏√G ›I ïB®M …ŒªG ’Aô‚A eBƒmG ∆G : ÜA Ω«C ¡« À ¡»z®I æB¥Ø
. î®öC ¡»ƒºyfi ¡n≥C - πƒø Ã»Ø - —fVnªA ≈ß ™BƒNø‹BI NººyC Bñ
.  ÃUÃI “Õ‡A AûUÀ À ïB®M …ŒªG \ŒJ≥ Ω∑ À “Œv®ùA À jrªA eBƒNmA kÃè ‹ …√C : ¡« ´ ¡« À ∆ÀjaE æB≥ À
. πNŒv®ø ïG —ÃßfªBI ¡»ƒJŒafi πNõi ≈ø NJŒa Bñ Li ”ƒ®ùA À KŒŒbNªA ”ƒ®ñ “Õ‡A ü ’Aô‚A ∆C : B«fYC
—ÃßfªBI ¡»ƒºyfi πNŒv®ø ≈ø ø ifu Bù πNƒU µÕj ≈ß NººyC Bñ ”ƒ®ùA À “ƒÜA µÕj ≈ß æ›y‚A ’Aô‚BI eAjùA ∆C : œ√BRªA
.
À B®_mÃM …_ª …_ƒø ‹›_yG πªg ”¿nØ eÃVnªA ë À “Œv®ùBI  fƒß Oººy AjøC N∞º∑ Bñ # NÕôC Bñ $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C : SªBRªA
.  ÃUêA ≈ø …ŒØ ’‘fIC Bø À SZJªA Ah« ≈ß ”ƒ´ ü “Õ‡A ∆C ≤j®M  Bƒøf≥ B¿ŒØ ΩøDNªBI O√C
\ŒUj_M À \Œ_J¥ªA ’AÃ_´‚A ïG |_∞ø …_√C “_»U ≈_ø # ≈Õj_§ƒùA ≈_ø π_√G $ : …_ªÃ≥ ü ©≥AêA iB§√‚A ≈ß ¡»RÅ SZJªA Ah« §√ À
. \UAjªA ”ºß `ÃUj¿ºª
≈_ø K_ŒRÕ ∆C …_ºØ ïB_®M …_ªB®ØC ü B_¿ QD_M ‹ BƒªB®ØC Ω¥®ªA B¿»I Ωº®Õ ≈ÕhºªA \J¥ªA À ≈náA ∆C ”ºß æfM “Õ‡A ∆G : ∆Àkà A æB¥Ø
Ω_mjÕ À iAe ü B_øÃ≥ j_vê B_¿Œ∏Y ∆C ¡_ßk ≈ø À : AêB≥ , ≤›àA ∆BZUi ©ø ”NY “ZUjø “»U ´ ≈ø ’BrÕ ≈ø Lh®Õ À ’BrÕ
“Œ√B_n√‚A —j_Ò∞ªA ≈_ß Xj_a f¥Ø ©nºªA À ∂AjY‚BI ¬Ã¥ªA π◊ªÀC ≈ø fYC ‘gC ejÕ À — R∏ªA “ºMB¥ªA œßBØfiA À “¿Œ§®ªA iBƒªA B»ŒØ
. pBƒªA |®I æ›yG oŒºIG iB§√HI eAiC ïB®M A ∆C —jÒ∞ªA ¡∏Y ≈ø ∆gHØ
j_§√C iB_ƒªA ïG ∆À _vÕ À ∂Ã_n∞ªA À j_∞∏ªA ”_ºß ∆Ã_MÃô ¡_»√C …ßBJMC À oŒºIG ≈ø ¡º®Õ ∆B∑ ïB®M …√DI iB§√‚A ∆ûUÃÕ ∆î√BùA À
. î¥NùA îƒø¤ùA LAÃQ fÕlñ πªg  fŒÕDM ∫iAfM ïB®M …√C ”ºß j§ƒÕ ÀC oŒºIG
.  ÃUêA ≈ø  ÀeiÀC Bû πªg ´ ïG …Œºß  j∏√fi A ≈ø ’Aô‚A ∆B∑ ê À # ¡»ƒÕôfi À $ : æÃ¥Õ …√C ”ºß
æB_∞√fiA : # K_ŒÒªA ≈ø SŒJàA A lŒ¿Œª $ : ïB®M …ªÃ¥∑ B»MjR∑ ”ºß ’›NI‹A À ∆BZNø‹A PBÕE ≈ß ¡»º∞´C –hªA Bø –j®q OŒª À
“_ªAfªA PB_Õ‡A ≈_ø B_¿« ´ À , 154 : ∆Aj_¿ß æE : # ¡∏IÃ_º≥ ü Bø wZ¿Œª À ¡∑iÀfu ü Bø A œºNJŒª À $ : …ªÃ≥ À , 37 :
À j_rªA À _àA î_I ©_≥AÀ ∆B_n√‚A À , ’›N_I‹A À ∆B_ZNø‹A pB_mC ”ºß Jø LB¥®ªA À LAÃRªA À ’B¥rªA À —eB®nªA ¬B§√ ∆C ”ºß
. …V÷BNƒI Ω¿®ªA ≈ø  iBNë Bø …ª ’B¥rªA À —eB®nªA
≈_∏Õ …_ºŒJ≥ À oŒ_ºIG ¡_« À jrªA ïG ™Ae À , A ë : Ω¥Ø O◊q ∆G À ¬Aj∏ªA “∏÷›ùA ¡« À àA ïG ™Ae ∫Bƒ« ∆Ã∏Õ ∆C ‹ úØ
. 268 : —j¥JªA : # ›zØ À …ƒø —j∞¨ø ¡∑f®Õ A À ’BrZ∞ªBI ¡∑jøDÕ À j¥∞ªA ¡∑f®Õ ∆BÒŒrªA $ : ïB®M æB≥ ”ƒ®ø ∆BZNø›ª
: …_ª …√BZJ_m Ω_¥Õ À BŒ√f_ªA ’B_¥JI î≥B_JªA “∏÷›ùBI …Œºß  fÕC f¥Ø ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG iB§√‚BI ∆Bn√‚A ”ºß oŒºIG A fÕC ≈◊ª À
. ¡»z®I …º®U À   ´ ≈Õj§ƒø OJQDØ # ≈Õj§ƒùA ≈ø π√G $ : æB≥ ΩI j§ƒø π√G
”_ºß —j_ÒØ À …_Jº≥ ü ∆B_ô‚A ≈Õk À µáA ïG  Af« ∆DI ∆Bn√‚A fÕC ∆Bn√„ª ∂Ãn∞ªA À j∞∏ªA ≈ø Ω BJªA îÕlNI î∏¿NªBI  fÕC ≈◊ª À
A Ω_≥ $ : æB_≥ , –eB_ÕfiA ≈_ø πªg ´ ïG …IjI ≈øE ∆G pBƒªA ü …I œrô AiÃ√ …ª Ω®U À , ‘Ã¥NªA À iÃV∞ªA …Øjß À , fŒYÃNªA
¡≥D_Ø $ : æB_≥ À , 7 : PAj_VáA : # ¡∏IÃ_º≥ ü …ƒÕk À ∆Bô‚A ¡∏ŒªG KJY A ≈∏ª À $ : æB≥ À , 35 : o√ÃÕ : # µZºª –f»Õ
: # B_«AÃ¥M À B_«iÃVØ B»¿ DØ B«AÃm Bø À o∞√ À $ : æB≥ À , 30 : ¬ÀjªA : # B»Œºß pBƒªA jÒØ ªA A —jÒØ B∞ŒƒY ≈Õfºª π»UÀ
j_vƒƒª B_√G æB_≥ À $ , 122 : ¬B_®√fiA : # pB_ƒªA ü …_I œ_rô AiÃ√ …ª Bƒº®U À  BƒŒŒYDØ BNŒø ∆B∑ ≈ø À C $ : æB≥ À , 8 : o¿rªA
. “∏÷›ùA “ BmÃI j®rø ¨ªBI ¡º∏NªA À , 51 : ≈ø¤ùA : # eB»qfiA ¬Ã¥Õ ¬ÃÕ À BŒ√fªA —BŒáA ü AÃøE ≈ÕhªA À Bƒºmi
À _àA ΩŒJ_m : J_m ”_¥Nºø ü ±_≥AÀ …_N¥ºa ’fI KnÅ ’B¥rªA À —eB®nªA ≈ø ’œq …®ø oŒª ælßC …n∞√ ü ë µºa ∆Bn√‚BØ
À “_∞ªBbùA ‹G ¡_»®ø oŒ_ª À  eÃ_ƒU À oŒ_ºIG ΩŒJm ë À “Œv®ùA À jrªA ΩŒJm À , “ßBÒªA ‹G ¡ oŒª “∏÷›ùA ΩŒJm ë À “ßBÒªA
Ã_« À ¡»ºŒJm …ŒªG œ»NƒÕ Bø ïG  Àf« À ¡«fƒß Bø …ª AÃÕk À …IBZuC …¥ØAi À …ŒØ ©≥À …MBŒY nø ü æBø JnªA –C ïHØ , “Œv®ùA
. ’B¥rªA ÀC —eB®nªA À iBƒªA ÀC “ƒÜA
…_I j_nŒNŒª Ω_I “Œº®ªA ∆Ã√B¥ª ‹BÒIG ‹ À \UAjªA ”ºß `ÃUjùA ¡Õf¥M ≈ø oŒª ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG oŒºIG iB§√G ∆C ¬f¥M Bû ∆BI f¥Ø
. æB∏rNm›ª Ωä ›Ø ’›NI‹A À ∆BZNø‹A jøC ≈ø KUAêA ë Bø “∏÷›ùA ’B¥I ≈ø …ºIB¥Õ Bñ À
≤Àh_ä æÃ_®∞ùA À ©_öC æÀfiA ”ƒ®ùA À ΩŒ≥ Bø ”ºß œuB®ùA ¡ ≈ƒÕkfi ÀC Ω BJªA ¡ ≈ƒÕkfi –C # ~ifiA ü ¡ ≈ƒÕkfi $ : …ªÃ≥ À
iÀj_¨ªA ≈_ß “_ÕBƒ∑ îÕl_NªA ΩuC ∆BŒI ~j¨ªA À , ¬k›ªA æB¿®NmA Ω¿®Nnø Ω®∞ªA À …ƒß ~j®ø æî∞ùA ∆C j«B§ªA À , æBY –C ”ºß
ü ¡_ îÕlNªB_I eAj_ùA À , ∂BŒnªA …Œºß æfÕ Bø ”ºß …NÕig À ¬e‡ # ¡« $ ¿y À , AiÀj´ …Œºß …ºõ –C Ah∑ À Ah∑ …ª ≈Õk : æB¥Õ
î_®öC ¡»ƒÕÃ_´fi À $ : …_ªÃ≥ ±Òß ∆Ã∏ŒØ ’Aô„ª KÕj¥ªA KJnªA ë À BŒ√fªA —BŒáA œ« À “ŒyifiA —BŒáA  h« ü ¡«iÀj´ ~ifiA
. …Œºß KM ùA KJnªA ”ºß KJnùA ±Òß ≈ø …Œºß #
“_Œ»ƒùA —jV_rªA ≈_ø Ω∑fiBI ¬eE “Œv®ø ∆C LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü ¬eE “ƒU PBÕE n∞M ü  Bƒøf≥ Bø ”ºß æfM ΩI j®rM “Õ‡A À
B_Øj£ “_Õ‡A ü ~ifiA ≤j®Õ …√HØ …N¿vß ü Bz¥√ KUÃÕ ‹ –eBqiG jøfi “∞ªBã ΩI –êÃø jøfi “Œv®ø ≈∏M oŒºIG “mÃmÀ ≈ß
≈_ß B_¿»ŒƒI À B¿»ÕèŒØ B»ŒØ ›mBƒNŒØ ~ifiA ïG B¿ lƒÕ À B»ƒø B¿»UjbŒª ‹G “ƒÜA ü …NUÀk À ¬e‡  iÀj´ ∆B∑ B¿Ø …÷AôG À …ƒŒÕlNª
B_¿»Õ ª B¿»_mBJª B_¿»ƒß ™lƒÕ “ƒÜA ≈ø ¡∏ÕÃIC XjaC B¿∑ ∆BÒŒrªA ¡∏ƒƒN∞Õ ‹ ¬eE I BÕ $ : ïB®M æB≥ ¢AjvªA ≈ß ¡»ºzÕ À µáA
. 27 : ≤AjßfiA : # B¿»MEÃm
—’Aj¥ªA ”ºß ¬›ªA \N∞I - ∆ÃvºbùA ¡« À jrJªA ≈ø “uBa “∞÷B ’Aô‚A ¬Ã¿ß ≈ø ”ƒRNmA # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G $ : …ªÃ≥ À
_n∞M ü x›_a‚A ”_ºß ¬›∏ªA ü Bƒøf≥ f≥ À , …√BZJm A ‹G ¡»vºaC Bø À AÃvºaC ≈ÕhªA ¡»√C f»rÕ ∂BŒnªA À - —iûrùA
¡»IÃ_º≥ ü ‹ À “∑jq ¡»ŒØ …√BZJm   ¨ª oŒºØ ¡»n∞√C AÃvºaC Bø f®I …n∞ƒª A ¡»vºaC ≈ÕhªA ¡« îvºbùA ∆C ±mÃÕ —iÃm
. …ŒªG BIj¥ø Aj∑g eBß …MBƒŒÕlM À …º÷BJY ≈ø ∆BÒŒrªA ¡»ŒªG  B¥ªC B¿Ø ïB®M   ¨I ∆ú¨NrÕ ›Ø Ωä
_´ ‹G –Ã_¨Õ ‹ ≈_∏ª Ω_∏ºª ≈Õl_Õ A …_ƒ®ª …_√C ”_ƒ®ñ îÕl_NªA ≈_ø À …_ƒø ‹ °¥Ø ’Aô‚A ≈ø ë BòG ’BƒRNm‹A ∆C \U Õ Bƒ« ≈ø À
. îvºbùA
À Ã_« ‹G …_∏ºô ‹ ∆C –C …_n∞ƒª f_J®ªA A w_ºë ∆DI ë BòG “ÕeÃJ®ªA µY ∆C îvºbùBI   n∞M ¡Q ‹ÀC eBJ®ªA ’BƒRNmA ≈ø eB∞NnÕ À
j_n∏I - π_ºùA ∆C À B_ B¿ßC À B_«iBQE À …_n∞√ PB∞u ≈ø B◊Œq ‹ À …n∞√ πºô ‹ …√C À B∏ºø …n∞ƒª ∆Bn√‚A ‘jÕ ‹ ∆C ïG ©UjÕ
.  fYÀ - B»¿y À ¡ŒùA
…ƒß …ŒØ ”ƒ´ ‹ ïB®M …ŒªG jøfiA ∆C ”ºß “ÕBƒ∑ …√C ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß ¬›∏ªA j«B£ # ¡Œ¥Nnø œºß ¢Aju Ah« æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ À
À “ºŒ_mêA À —f_®ªA ≈ø ’BùA ”ºß iÃJ®ªA …ŒßfNnÕ Bû ¡ j∞ø ‹ ∆DI B»ŒJ∑Ai ”ºß œz¥Õ jZJªA ”ºß “ƒŒ∞nªA µÕj ∆Ã∑ ∆C B¿∑ …UÃI
“øB¥N_m‹BI ïB_®M …Œºß B Aju …√Ã∏Ø “J®vªA …∏ªBnø À “¥«BrªA …ºº≥ iÃJ®ª …I DŒ»NÕ Bø ïG ¡»UÃê ΩJÜA ”ºß “ºØB¥ªA µÕj ∆Ã∑ Ah∑
…_Ii Ã_« À ‹G j_øC µ¥ZNÕ ›Ø œ»NƒÕ …ŒªG À ’œq Ω∑ CfJÕ …ƒø –hªA A …√HØ ïB®M …÷Bz≥ À …¿∏Y ïG “»U Ω∑ ≈ø ±≥ÃNø jøC …√C ë
. …Œºß ¬ÃŒ¥ªA
j_»£C Bù # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G î®öC ¡»ƒÕôfi $ : oŒºIG æÃ≥ ïG G ¢Aju Ah« $ : …ªÃ¥I —iBq‚A ∆C BzÕC ∂BŒnªA j«B£ À
B_ñ Ω¥NnŒm …√C ïG rÕ …√D∑ ΩŒº¥ªA ‹G ¡»ƒø wºë ›Ø B®Œö ¡»Œºß ’Aô‚A À îÕlNªBI …NÒºm °nJÕ À ¡»ƒø ¡¥NƒŒm …√C Ah« …ªÃ¥I
©_yÃø ü …_ªÃ≥ ≈_ø ïB_®M A  B_∏Y B¿∑ ¡«eBJ®NmA À ¡»Ø›bNmA À ¡»¥ºa ≈ø eAiC B¿ŒØ …√BZJm A ”ºß …MeAiHI ú®Õ À …Œºß ¬lß
. 17 : ≤AjßfiA : # ≈Õj∑Bq ¡«jR∑C fÉ ‹ À $ : …ªÃ≥ ≈ø jaE
…_ŒØ B_¿ßAk πN◊Œ_rø À π_MÃ≥ ïG …NJn√ Pj»£C À OŒƒRNmA ≈ø ¡»ƒø OŒƒRNmA À î®öC ¡»ÕèNm π√C ≈ø Pj∑g Bø ∆C “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
O_®ƒø ∆G À O_ÕôC œ√gH_JØ O_ÕôC ∆H_Ø œ÷B_z≥ ≈_ß ‹G if_vÕ ‹ À – _´ …_ŒØ ¡_∏ê ‹ À B_√C ‹G …_∏ºô ‹ jøC , …I Ω¥Nnø π√C
≈_ø π_ª …Œ_z≥C –h_ªA À , πMif_≥C B_ø ‹G —if¥ªA ≈ø ‹ À πN∏ºø Bø ‹G πºùA ≈ø ‹ À ’œq jøfiA ≈ø πŒªG oŒºØ O®ƒø ◊Œr¿JØ
. G π®JMA ≈ø ‹G ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆C ∆BÒºnªA
“_Õ‡A ü …_ŒªG …√BZJ_m iB_qC –h_ªA ’B_z¥ªA Ã_« Ah_« # ≈ÕÀB_¨ªA ≈_ø π®JMA ≈ø ‹G ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. KŒv√ ‹ À ©ƒu …ŒØ   ¨ª oŒª  fYÀ …ª …√C j∑g À ’Aô‚A jøC ü “¥IBnªA
î_vºbùA ¡»ƒ_ø ∫eBJß ‹G $ : æB≥ gG ¡»ƒø îvºbùA ”ºß  eBJß jv≥ SŒY oŒºIG …ªB≥ B¿∑ ‹  eBJß ¡»º∑ …ŒƒI À ¬eE ∆C …ºvä À
À ¡»ƒ_ø “_∞÷B ”_ºß ∆BÒº_nªA …ª Ω®U BòG À ¡»ÕèŒØ ¡«jøDI Ω¥NnÕ ”NY B√BÒºm - eBJ®ªA ”ºß –C - ¡»Œºß …ª …√BZJm Ω®è À #
. ∆BÒºm ¡»Œºß …ª ≈ÕhªA ¡« ’‹¤»Ø ¡« IfM ¬Bøk …ŒªG AÃ¥ªC À ¡«jøC  ÃªÀ À ≈ÕÀB¨ªA ≈ø  Ã®JMA ≈ÕhªA ¡«
B«AfYG : “ŒºuC PB»U T›Q ≈ø # îvºbùA ¡»ƒø ∫eBJß ‹G î®öC ¡»ƒÕôfi $ : …ªÃ≥ oŒºIG ”ºß ejM B»MfUÀ “Õ‡A ü Oƒ®øC AgHØ
À ©_Œ¿ÜA ”_ºß  eB_Jß ¡¿ß …√BZJm A À î≥BJªA ”ºß …√BÒºm ¡¿ß À …n∞√ ∆BÒºm ¡»ƒß ”∞√ À ¡»ƒø îvºbùA ü  eBJß jvY …√C :
. î≥BJªA ”ºß …√BÒºm ”∞√ À ≈ÕÀB¨ªA ≈ø  Ã®JMA ≈ÕhªA ¡« À ¡»ƒø “∞÷B ”ºß oŒºIG ∆BÒºm jv≥
¬B_¥N√‹BI ©_Õj¥NªA À “¿uBbùA ∂BŒm ü # ¡»ƒÕôfi $ : …ªÃ≥ ≈ø j»§Õ B¿∑ ¡»÷AôG ü 曥Nm‹A …n∞ƒª ”ßeA A …ƒ®ª …√C : “Œ√BRªA À
BÕÀB´ ∆B∑ À …®JMA ≈ø ’AôG …∏ºø BòG À …ÒŒºnNI ∆BÒºm À A ≈ø ’Bz≥ ≈ß Ã« BòG À “º BI “¿ßlø …ƒø …√DI …Œºß ejÕ …√BZJm A À
.  iBŒNaA ’ÃnI À …n∞√ ü
“_ÕAèªA Ω_«fi j¥NnÕ ∆C …√BZJm A ≈ø ’Bz¥I …√HØ “ÕAèªA Ω«C …÷AôG ü ‹ …Ii ”ºß AjøC fn∞Õ À …n∞√ ≈ø ’œrI oŒºIG PDÕ ¡ºØ
B_zÕC …_√HØ î_vºbùA …÷BƒRN_mA ü ‹ À - # NÕÃ_´C B_ñ Li $ : …_ªÃ¥I ≤A _ß‹A |_®I πªhI A …ƒ®ª ≤ ßA f≥ À - …JJnI ¡»Œ´
. ‹G ¡∏Y ›Ø hØB√ A ≈ø ’Bz¥I
¡_« À î_vºbùA wŒ_ºÖ À ∆ÀÀB_´ ¡»_n∞√C ü ¡_« ≈Õh_ªA ≈ÕÀB_¨ªA ’AÃ_´G ”_ºß oŒºIG °ŒºnM ßC “ôj∏ªA “Õ‡A  fŒ∞M –hªA Ah« À
∆G $ : ïB_®M …_ªÃ≥ æBRøDI eB∞ùA œ√Ej¥ªA fŒYÃNªA  fŒ∞Õ ¡Œ§ß ΩuC ”ºß Jø , A ≈ø ’Bz¥I πªg Ω∑  fŒ∑ ≈ø ¡»n∞√C ü ∆Ãvºã
, 70 : w_v¥ªA : # ¡_∏áA …_ª À —ja‡A À ïÀfiA ü f¿áA …ª ë ‹G …ªG ‹ A ë À $ : …ªÃ≥ À , 67 : ±mÃÕ : # ‹G ¡∏áA
PB_Õ‡A ≈_ø π_ªg _´ À , 82 : o√Ã_Õ : # …MB¿º∏I µáA A µê À $ : …ªÃ≥ À , 60 : ∆Aj¿ß æE : # πIi ≈ø µáA $ : …ªÃ≥ À
. …÷Bz¥I hØB√ ∫úû Ã»Ø ºm ÀC œIBèG ¡∏Y Ω∑ ∆C ”ºß “ªAfªA
…_ª iB_u …®JMA À oŒºIG ≈ø ΩJ≥ AgG …√G : AêB≥ ¡»√HØ “äBnùA ≈ø # ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ‹G $ : …ªÃ≥ ¡« n∞M ü Bø j»§Õ Bƒ« ≈ø À
f_ƒß ≈ø oŒª ¡«iBŒNaA ’Ãm ≈ß oŒºI‚ Ωvê –j»≥ ∆BÒºm …√C  j«B£ À œ¨ªA ≈ø …ŒªG  ÃßfÕ Bø ïG ‘f A ≈ß …ªÀf®I …Œºß ∆BÒºm
. …√BZJm A ≈ø Ω®Ä ‹ À …n∞√
f_ƒß ≈_ø B◊Œ_q π_ºô ‹ oŒ_ºIG ∆B_∑ ê À ’BŒqfiA PAÀg  ⁄BÒßG À oŒºIG ≈ø œMAhªA æÃáA À 曥Nm‹A haC …ŒØ ∆C : eBn∞ªA …UÀ
À A ≈_ø ∆gH_I ‹G PAÀhªA ¬kAê À PBÕiÀjzªA ”NY B¿∏Y ‹ À B◊Œq B»n∞ƒª πºó ‹ BzÕC iÃøfiA À ’BŒqfiBØ …Ii ∆gG ¨I À …n∞√
. …¿»ØBØ πŒºó
æ›_y‚A À ’AÃ_´‚A ”_ºß °Œº_nNI oŒ_ª …√C ‹G …√BZJm A ≈ø °ŒºnM À Ω®Ä ∆B∑ ∆G À …ÕÃ¨Õ ≈ø ’AôG ”ºß …√BÒºm ∆C : “RªBRªA À
. ¡»n∞√C ü À ¡«fƒß ≈ø ¡»NÕAèI ∂ÃJnùA —AkB A ÃZƒI ’Aô‚A ”ºß °ŒºnM ΩI …√BZJm …NYBm ïG  eBƒmG l÷BÜA ´ œ÷AfNI‹A
‹ÀC …_NÕAèI …®JNÕ ∆Bn√‚A ∆G –C …NÕAèI …®JMA ≈ø –Ã¨Õ BòG oŒºIHØ # ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA À
. …√BZJm A ≈ø —AkBâ oŒºIG KJnI ’Aô‚A À ∆Bn√‚A ≈ø ¬AjUG “ÕAèªA À ’AôG B«f®I “ÕAô ∫Bƒ»Ø BŒ√BQ ë …ÕèŒØ
”_ºß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ  j∑hÕ B¿∑ ∆Bn√‚A ∆Àe ¬ÃºªBI µŒªfiA ë ∆B∏ª πªg µZNnÕ ‹ ≈ù oŒºIG ≈ø BŒ÷AfNIA ’AôG ’Aô‚A Ah« ∆B∑ ê À
¡Œ«Aj_IG : # ¡∏_n∞√C AÃøê À œ√ÃøúM ›Ø œª ¡NJVNmBØ ¡∏MÃße ∆C ‹G ∆BÒºm ≈ø ¡∏Œºß œª ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ¥I …√BZJm …Œ∏ê Bø
. 22 :
. oŒºIG ∆Àe …NŒv®ø ≈ß æÃ◊nø ë À ¬j A ∆Bn√‚A ”ºß ¬ÃºªBØ
jøC Bù ¬e‡ eÃVnªA ≈ø ©ƒNøA Bù —AkBâ …Œºß A …Òºm –hªA ’Aô‚A ë À  iBŒNaA ’ÃnI Ω®∞ªA ≈ø …I oJºNÕ Bø ”ºß ¬Ãºø oŒºIG ¡®√
’B_ŒªÀC î BŒ_rªA B_ƒº®U B_√G : æÃ_¥Õ gG …_ø›∑ ≈_ø j_aE ©yÃø ü …ŒªG …√BZJm rÕ B¿∑ …Œºß …NÕ‹À Pj¥NmA –hªA ë ’Aô‚BØ …I
À …º_zÕ …_√HØ  ‹Ã_M ≈_ø …_√C …Œºß KN∑ $ :  Bƒøf≥ Bø ©Œö fÕ¤Õ Bø \yÀC ë À ïB®M æB≥ À , 27 : ≤AjßfiA : # ∆Ãø¤Õ ‹ ≈Õhºª
. 4 : WáA : # ®nªA LAhß ïG …Õf»Õ
$ ∆C À , ©Ò¥ƒø ‹ ΩvNø # π®JMA ≈ø $ : …ªÃ≥ ü ’BƒRNm‹A ∆C À , ∆Bn√‚A “øBß # –eBJß $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C ¬f¥M Bû ΩvÑ f≥ À
ü …√BZJ_m A ≈_ø ≈Õ’Bz≥ ”ºß “º¿Nrø “Õ‡A ∆C À , oŒºIG æÃ≥ ei ”ºß Jø ¬›∏ªA ∆C À , “Œ√BŒI # ≈ÕÀB¨ªA ≈ø $ : …ªÃ≥ ü # ≈ø
. πªg ´ À …ƒø ”ƒRNnùA À ”ƒRNnùA –f¥ß
# ¡»ƒ_ø ∫eB_Jß $ : …_ªÃ¥I ¡»ƒ_ß _ß À oŒ_ºIG ¡«BƒRN_mA ≈Õh_ªA ¡« –eBJ®I eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ “øB¥NmA ¬fß j»§Õ πªg ≈ø À
∆C ”_ƒ®ùA À ¡»ŒªG …ª ΩŒJm ‹ îvºbùA ∆G À …ÕÃ¨Õ ≈ø ”ºß B√BÒºm …ª ∆G oŒºIG æÃ≥ jÕj¥Nª B≥Ãnø ¬›∏ªA À B®Ò¥ƒø ’BƒRNm‹A ∆Ã∏ŒØ
. ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ”ºß °ºnø πƒ∏ª ¡»Œºß πª ∆BÒºm ‹ îvºbùA
À ’B_Õ ∏ªA À —l_®ªA “YB_m ïG …NJ_n√ µ_Ñ À “¿_uBbùA ¬B_¥ø …_ŒÒ®Õ Bø À ∂BŒnªA pBmfi ¬f« Ah« ∆C ¬f¥M B¿ŒØ ΩøDNªBI ¡º®M O√C À
‹G ¡»ÕôD_m : æÃ_¥Õ Ã_»Ø B_ØA ßA ÀC Aj_Õj¥M  Bƒ®ø •∞Y ©ø oŒºIG ¬›∑ —iÃu Œ¨M ≈ø jR∑C B»®ø fŒ∞Õ ‹ “ªlƒø ïB®M …IBÒa ΩÕlƒM
. ! ¡« ´ –èM ≈∏ª îvºbùA –èM ‹ : æÃ¥Õ …√BZJm A À , îvºbùA
’BƒRN_mA kAÃ_U ¬f_ß ”_ºß ’B_ƒJªBI πªg Ω®ª À B®Ò¥ƒø ’BƒRNm‹A πªg ©ø haC À jrJªA ©Œ¿Ä # –eBJß $ : …ªÃ≥ ¡»z®I jnØ Bñi À
. pB¥Õ ‹ Bñ îvºbùA ≈ø jR∑C pBƒªA ≈ø ≈ÕÀB¨ªA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À ›Rø ∆înM À “®nM ‹G “÷Bø ”ºß …ª : æB¥Õ ›Ø eAjØfiA jR∑C
pD_I ›_Ø …_√AîI ±ƒvªA ÀC ™ÃƒªA ë …ŒªG içƒùA ∆B∑ AgG BøC À ef®ªA \Õju ïG ’BƒRNm‹A ü j§ƒªA ∆B∑ B¿ŒØ ë BòG πªg ∆C …ŒØ À
≈ÕÀB_¨ªA ≈ø oŒºIG AîJMA ≈ÕhªA À ∆Ã∞®zNnùA À îƒø¤ùA ≈ø ¡»√Àe ≈ø À ∆ÃvºbùA : ≤BƒuC —fß ∆Bn√„ª À , eAjØfiA efß —eBÕlI
. ≤BƒuC ¡« À ∆Ã≥BJªA œ¥I À …√AîI “Õ‡A ü afiA ±ƒvªA ”ƒRNmA f≥ À ,
…ªfß ÀC “Œ ‚A “ƒÒºnªA ∂› G üBƒÕ …√C …ƒø B¿ßk ≈ÕÀB¨ªA ”ºß ”NY oŒºIG ∆BÒºm PÃJQ ≈ø AihY B®Ò¥ƒø ’BƒRNm‹A Ω®U ≈ø ¡»ƒø À
”_ºß π_ª Ω®U À …n∞√ ¬Bøk πŒªG ”¥ªC ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ≈∏ª ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆C , Ah« ”ºß “Õ‡A ”ƒ®ø À ïB®M
. ïB®M …ªfß üBƒÕ ”NY A ≈ø ‹ À …¥ºa ü A lV®M ”NY πn∞√ ≈ø πªg oŒª À B√BÒºm …n∞√
, œ÷Af_NIA °Œº_nM ‹ —AkBâ °ŒºnM …√HØ …¥ºa ü …ªfß πªg üBƒÕ ‹ À A ≈ø Ω®Ä ΩI …n∞√ ≈ø ‹ ≈ÕÀB¨ªA ”ºß B√BÒºm …ª ∆C : …ŒØ À
.  Bƒøf≥ B¿ŒØ îJM f≥ Bû πªg Ω∏Ø ¡«iBŒNaBI …ª ≈ÕÀB¨ªA ™BJMBI …√Ã∑ À ïB®M …ƒø ’Bz¥I ∆BÒºnªA ∆Ã∑ îI —BØBƒø ‹ À
∆Ã_ƒø¤Õ ‹ ≈Õhºª ’BŒªÀC î BŒrªA Bƒº®U B√G $ : …ªÃ≥ À , 4 : WáA : # …ºzÕ …√HØ  ‹ÃM ≈ø …√C …Œºß KN∑ $ : …ŒØ ïB®M …ªÃ≥ ∆C ”ºß
. ’Bz≥ À …√BZJm A ≈ø Ω®Ä …√C À …√BÒºm PÃJQ ”ºß Bêju ∆‹fÕ , 27 : ≤AjßfiA : #
B_ø kB_åG Ω_ä …_√Ã∑ ¡«f_ßÃø ¡ƒ_»U ∆Ã_∏I eAj_ùA À ∆B∏ø ¡mA # fßÃø $ ∆C j«B§ªA # î®öC ¡«fßÃù ¡ƒ»U ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. LAh®ªA ≈ø A ¡«fßÀ
π_ª oŒ_ª ≈ÕÀB_¨ªA ”_ºß ∆BÒº_nªA ≈ø …Mj∑g Bø : …ª æÃ¥Õ ïB®M …√D∑ …ŒªG …º∑ jøfiA ™ÃUi À …Mif≥ PÃJRª fŒ∑DM …√BZJm …ƒø Ah« À
. ¡ƒ»U LAh®I ¡»ÕkBVƒm B√C ”ºß πª ¡»ßBJM‹ ¡»Œºß ∫BƒÒºm ≈ç ΩI B√lV®M À πn∞√ ≈ø
π_ƒø ¡ƒ_»U ∆fløfi $ : …ªÃ≥ ≤›Ç  ’AlU ‹ À oŒºIG ¡»®ø j∑hÕ À ¡»÷AlU j∑g ”ºß jvN≥A ¡ BY ∆BŒJª B≥Ãnø ¬›∏ªA ∆Ã∏ª À
. ¬B¥ùA ´ ¬B¥ùA ∆fi , 63 : ’AjmG : # AiÃØÃø ’AlU ¡∑⁄AlU ¡ƒ»U ∆HØ $ : …ªÃ≥ À , 85 : x : # î®öC ¡»ƒø π®JM ≈û À
C LAÃ_IfiA  h»I eAjùA ë Bø …ø›∑ \Õju ≈ø ’œq ü …√BZJm îJÕ # ¬Ãn¥ø ’lU ¡»ƒø LBI Ω∏ª LAÃIC “®Jm B $ : ïB®M …ªÃ≥
B_ø A R_∑ À ? …Mf_q À LAh®ªA ™Ã√ ü ±ºNÖ PB∑ie À PB¥J œ« ¬C —fYAÀ “ujß ïG ©Œ¿ÜA –f»M ΩaAfø ∆BÒŒáA LAÃID∑ œ«
¡»Œ_ºß B_ƒZNØ $ : ïB®M æB≥ , “õjªA LAÃIC À jrªA LAÃIC À àA LAÃIC : æB¥Õ B¿∑ BIBI ™Ã√ Ω∑ ™AÃ√fiA “∞ºNbùA iÃøfiA ü ”¿nÕ
À K_mB∏ùA ™AÃ_√fi ∂kj_ªA LAÃID_∑ B_IAÃIC …_ŒªG æÃ_uêA ∂j_ À ’œ_rªA LBJ_mC œ Bñi À , 44 : ¬B®√fiA : # ’œq Ω∑ LAÃIC
. P›øB®ùA
AgG ”_NY Aj_øk ¡ƒ_»U ïG AÀj_∞∑ ≈Õh_ªA µŒ_m À $ : ïB_®M …_ªÃ¥∑ iBƒªA PBÕE PB≥j∞Nø ≈ø œ√BRªA ”ƒ®ùA eB∞NnÕ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À
∫if_ªA ü î¥ØB_ƒùA ∆G …_ªÃ≥ À $ , 72 : j_ølªA : # B_»ŒØ ≈Õf_ªBa ¡ƒ_»U LAÃ_IC AúaeA ΩŒ≥ : æB≥ ∆C ïG - B»IAÃIC OZNØ B«À’BU
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 145 : ’BnƒªA : # iBƒªA ≈ø Ω∞mfiA
”_ƒ®ñ LB_JªA ¡÷›Õ BòG Ah« À , LBJªA ”ºß ™kÃø ¬Ãn¥ø ’lÜA o∞√ ∆C  j«B£ ∆HØ # ¬Ãn¥ø ’lU ¡»ƒø LBI Ω∏ª $ : …ªÃ≥  fÕ¤Õ À
. j«B£ …ƒ«ÃØ   ´ ≈ø kÀj∞ùA î®ùA µÕj∞ªBI ¬Ãn¥ùA ’lÜA ¡»z®I n∞M BøC À ΩafùA ”ƒ®ñ LBJªA ∆Àe “¥JÒªA
¬Bn¥√A KnY BøBn≥C ™Ã√ Ω∑ ¬Bn¥√A ¡Q ™AÃ√C “®Jm ïG BßÃNø B»ŒØ f®ùA LAh®ªA ∆Ã∑ ë LAÃIC “®Jm B ¡ƒ»U ∆Ã∏Ø Ah« ”ºß À
À “_Õe¤ùA ∂j_ÒªA ¬B_n¥√A Ah_∑ À , ¬B_n≥C “®J_m B_»ŒØ æÃaf_ºª “JUÃùA œuB®ùA ¬Bn¥√A œßfNnÕ πªg À , …ŒØ S∑BùA ΩaAfªA ’lÜA
. A ’Bq ∆G πŒØAÃŒm B¿∑ œ√B®ùA  h« ü PBÕAÀjªA ≈ø eiÀ Bø fÕDNÕ πªhI À , ¬Bn¥√‹A ∫Ag œuB®ùA πºM ïG “ŒßAfªA LBJmfiA
¬›_nI B«ÃºaeA : ¡ æB¥Õ ∆ÃŒß À PBƒU ü ∆Àj¥Nnø ¡»√G –C # îƒøE ¬›nI B«ÃºaeA ∆ÃŒß À PBƒU ü î¥NùA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. jy À jq Ω∑ ≈ø îƒøE ¡∏√Ã∑ æBY ü …N®√ …ƒN∏Õ ‹ À ±uÃÕ ‹
…_ø›∑ ü ‘Ã_¥NªA _n∞M eiÀ f_≥ À , “_ƒÜA ≈_ø î¥NùA µY ü …I ”z≥ Bø j∑g ≈ÕÀB¨ªA ≈ø oŒºIG ©JMA ≈¿ŒØ  ’Bz≥ …√BZJm j∑g Bù
. îvºbùA ≈ø ¡ßC ∆Ã¥NùA ∆Ã∏ŒØ “ƒÜBI ¡«AjrI ïB®M …ø›∑ ü ij∏M f≥ À , A ¬iBä ≈ß ™iêBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ΩøB∏ªA ej∞ªA ”ºß Ω¿ê µºÒùA ∆C À , ¡«j∑g µIBnªA ∆ÃvºbùA ¡« î¥NùA ∆C ”ºß æfÕ ∂BŒnªA ∆C ü “»Jq ‹ …√G : ΩŒ≥ Bø À
¬›∏ªB_I ∂BŒnªA wNë ”NY îvºbùA ¡« # ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G $ : …ªÃ≥ ü eBJ®ªBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß Jø πªg ∆C …ŒØ
ü  ’B_z≥ …√BZJ_m j_∑g f_≥ À , ∆Ã≥B_JªA œ_¥I À ’BƒRNm‹BI ∆ÀÀB¨ªA …ƒø Xja ∆Bn√‚A eAjØC “øBß eBJ®ªBI eAjùA ∆C ¬f¥M f≥ À , ¡»ŒØ
≈Õh_ªA j÷B_J∏ªA Ω_«C ≈_ø —Bv®ªA ü À DUjø î∞®zNnùA ü jøfiA À “ƒÜA …ª KUÀC ≈û ¡« ´ ü  ’Bz≥ j∑hÕ Ag ë À iBƒªBI ≈ÕÀB¨ªA
. “ƒÜBI ¡»ŒØ œz¥Ø îvºbùA ≈ø ¡ßC ¡« À îƒø¤ùA ≈ø ‘Ã¥NªA Ω«C ”¥JŒØ “ßB∞rªBI ¢Ãƒø “IÃM ¨I ∆ÃMÃô
. æÃufiA ≈Ø ü “ªDnùA ΩŒv∞M À ≤iB®NùA ej∞ªA ”ºß Ω¿ê BòG À DÒa Ã»Ø ΩøB∏ªA ej∞ªA ”ºß µºÒùA Ωõ SÕfY BøC À
_àA ïG  fƒ_mC À î®IBNªA À “IBZvªA iûö ≈ß …º¥√ À ∫jrªA AÃ¥MA ≈ÕhªA “Õ‡A ü î¥NùBI eAjùA ∆C   n∞M ü –kAjªA ¬Bø‚A j∑g À
.
—j_ø Lj_zªBI œ_M‡A Ã_« LiBzªA ∆C B¿∑ —fYAÀ —jø ‘Ã¥NªBI œM‡A ë œ¥NùA ∆C …Œºß æfÕ –hªA À \ŒZvªA µáA ë Ah« À : æB≥
eAj_ØC ≈_ø f_YAÀ ej_∞I œ_M‡A ∆C π_ªg ij_¥Õ –h_ªA À , ‘Ã_¥NªA ™AÃ_√C ©Œ¿Ä BŒME …√Ã∑ BŒ¥Nø …√Ã∏I ±uêA ∂fu ¢jq ≈ø oŒºØ
…_√Ã∑ K_è ej_∞I œM‡BØ BŒ¥Nø ∆Ã∏Õ ∆C Kè ‘Ã¥NªBI PE Ω∑ À —iÀjzªBI “Œ«BùA ”ºß Ω¿Nrø ej∞ªA ∆HØ ‘Ã¥NªBI BŒME ∆Ã∏Õ ‘Ã¥NªA
. iAj∏NªA fŒ∞Õ ‹ jøfiA j«B£ : AêB≥ Ah À , BŒ¥Nø
ü ¢j_q j_∞∏ªA ≈ß ‘Ã¥NªA ∆C ”ºß “®¿â “øfiA ∆C ‹G , fYAÀ K√g ≈ß ”¥MA ≈ø Ω∏ª ∆ÃŒ®ªA À PBƒÜA æÃvY œzN¥Õ “Õ‡A j«B§Ø
. ¡∏áA Ah« æÃvY
¡»Œ_ºß π_ª oŒ_ª –eB_Jß ∆G $ : ïB_®M …_ªÃ≥ K_Œ¥ß # î_vºbùA ¡»ƒ_ø ∫eB_Jß ‹G $ : oŒºIG æÃ≥ KŒ¥ß PeiÀ “Õ‡A  h« BzÕC À
∆B_∑ B_¿º∏Ø j«B_§ªA ≤›_a ∆B_∑ B_ù ¬B_®ªA wŒ_vÖ ∆fi j_aE fŒ≥ …ŒØ eAlÕ ‹ ∆C KUÃØ ¡∏áA Ah« ü ∆Bô‚A NßA AhºØ # ∆BÒºm
. j«B§ªA À ΩufiA ”zN¥ñ µØÀC ∆B∑ Ω≥C wŒvbNªA
¬›_∑ À îI jÕj¥M Ah« À , “Œv®ùA Ω«C ≈ø AÃ√B∑ ê À A æÃmi f¿ä A ‹G …ªG ‹ : îº÷B¥ªA ©Œö æÀBƒNÕ iÃ∑hùA ¡∏áA ∆C OJRØ
. ”»N√A , j«B£
∫j_M À B_»√BŒMHI iBƒªA ∂B¥ZNmBI lÕl®ªA LBN∏ªA w√ ªA “¥IÃùA j÷BJ∏ªA ©Œö ≤ ≥A ê À ∫jrªA ”¥MA ≈ù “Õ‡A æà …ø›∑ ”zN¥ø À
B_Œ¥Nø Ah_« ΩRø œ¿nÕ ‹ ∆Ej¥ªA ∆C ü LBMjÕ ‹ …MBÕE ü jIfNùA ïB®M …ø›∏I o√DNnùA À , …ºRñ B»∑jM ”ºß w√ ªA PBJUAêA ©Œö
R_∑ ü ¡»∞_uÀ B®_yÃø ≈Õjrß ≈ø Lj¥Õ B¿ŒØ “êju —iBrI “ƒÜBI ¡«jrI À î¥NùA j∑g ∆Ej¥ªA jR∑C f≥ À , î¥NùA ≈ø  f®Õ ‹ À
. ¬f¥M B¿∑ SÕfáA ü ‘Ã¥NªA jnØ πªhI À ¬iB A LBƒNUBI B»ƒø
“_uBa À ≈ÕjIBvªA À îvºbùA À îN√B¥ªA À îƒn A À îƒø¤ùBI ”¿nÕ ›Ø jaE jøC “Œ¿nNªA À jøC ±uêA ∂› G “Zu ejâ ∆G ¡Q
À îùB_§ªA ü π_ªg Ω_Rø ‘j_Ü î¥NùA ü  j∑g Bø \u ê À , ±uêA …ŒØ j¥NmA ≈ø ‹G iAj¿Nm‹A À ’B¥JªA Ω¿NÑ ªA ≤BuÀfiA ü
…_ø›∑ ü æ›N_aA À K_ŒVß ©ØAf_M ïG π_ªg ‘eC À , iB_ƒªA A ¡«fßÀC f≥ À îªBzªA À ≈ÕÀB¨ªA À îøj A À ≈Õfn∞ùA À î¥mB∞ªA
 h« ≤jvÕ Bø ∫Bƒ»Ø B«j÷B§√ À “ßB∞rªA À “IÃNªA PBÕF∑ îMjùA À —jùA Ω¿rM ∆C PBÕ‡A  h« ≤jvÕ Bø ∫Bƒ« ∆G : ΩŒ≥ ê À , ïB®M
æB_ø Ω_∑C À B_IjªA À B_¿º£ Ω_N¥ªA À B_√lªA PB_ÕF∑ “_¥IÃùA j÷BJ∏ªA ”ºß fŒßêA PBÕE o∞√ œ« À îMjùA À —jùBI œ¥NùA Ω¿rM ∆C “Õ‡A
. B»«BJqC À ¡ŒNŒªA
∆C ¬f_¥M B_¿ŒØ O_Øjß f_≥ π_√HØ , G oŒºIG æÃ≥ KŒ¥ß O®≥À “Õ‡A  h« ∆G : …ªÃ¥∑ “Œ«AÀ  ÃUÀ “ª‹fªA KÕj¥M ü  j∑g –hªA ¡Q
œ§∞ºªA ΩŒªfªA ¬fß fƒß …ŒªG ≈∑jÕ BòG ΩufiA ∆HØ , G ΩufiA ≤›a ∆Bô‚A f®I jaE fŒ≥ —eBÕk ∆G : …ªÃ¥∑ À , B◊Œq …®∞ƒÕ ‹ πªg
. fŒŒ¥Nºª “áBu “ö PBÕE ∫Bƒ« ∆C OØjß f≥ À
. j«B§ªA ≤›a πªg ∆G : …ªÃ¥∑ À
. fŒŒ¥Nºª \ºvÕ Bø ∫Bƒ« ≈∏Õ AgG B¿ŒØ “VY ë BòG µºÒùA iû£ ∆C …Œºß K«g f≥ À , ∂› ‚A ü µºÒùA iû£ …I fÕjÕ …√D∑ À
“_ƒÜA À —eB®_nªBI ¡»Œ_ºß œ_z¥ùA ¡_« π◊ªÀDØ A ¬iBä ≈ß ™iêA ë À ‘Ã¥NªA “∏ºø ¡»ŒØ O≥ mA ≈ÕhªA Ω¿rM BòG “Õ‡A ∆C µáBØ
iB_ƒªA ü ∆Àf_ºë ‹ A ‹G …_ªG ‹ ∆C —eB»rI ±≥ÃùA jzY ≈ø ¡« À fŒYÃNªA Ω«C ∆C “ƒnªA À LBN∏ªA ≈ø eB∞NnùA ¡®√ , Bøk‹ ’Bz≥
. πªg ”ºß î¥NùA “ÕE “ª‹e ´ Ah« À , “ªBä ‹ “ƒÜA ∆úafÕ À
. îNÕ‡A jaE ïG # îºIB¥Nø ijm ”ºß B√AÃaG Ω´ ≈ø ¡«iÀfu ü Bø Bƒßl√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
À K®NªA ë KvƒªA À jÕjm ©ö ijnªA À , ¨ªA iAjyG ïG ∆Bn√‚A S®JÕ Bû fnY À f¥Y ≈ø ifvªA ü Bø ë ΩŒ≥ À , f¥áA Ω¨ªA
. XiBa ≈ø eiAêA œ®ªA
“_ÕBƒ®ªA ∆H_Ø B_»MjR∑ ”_ºß “_ƒÜA ¡®√ îI ≈ø iÃøfiA  h« j∑hªBI wNaA , “ƒÜA æÃafI ¡»MeB®m ü î¥NùA æBY îNÕ‡A ü ïB®M ±vÕ
ü ¡»√C j∑hØ “øAj∏ªA À —eBŒnªA LB«g À —eB®nªA ∆›ÒI ≈ø ∆ÀÀB¨ªA …I œºNIA Bû ≈øC À ¬›m ü ¡»√C ∆BŒJI “¥º®Nø ¬B¥ùA ≈ø ’BzN≥BI
À îºIB_¥Nø ij_m ”_ºß ∆AÃ_aG ¡_« Ω_I ’Ãm …JYBvI ¡»ƒø fYAêA ¡»Õ ›Ø Ω´ ≈ø ¡«iÀfu ü Bø ™l√ A ∆fi ¡»n∞√C ΩJ≥ ≈ø ≈øC
K_v√ ¡»_nô ›_Ø “_UiBàA Ω_øAîªA À LBJ_mfiA “_ŒYB√ ≈ø ≈øC ü ¡»√C À ïB®M A ’Bq ∆G œ÷AÀjªA SZJªA ü œMDŒm ”ƒ®ø ¡»ºIB¥Nª
À ¡«B_r¨Õ ‹ À , “_»U Ω∑ ≈ø “øAj∏ªA À —eB®nªA ¡»ºØ AfIC îUjbñ “ƒÜA ≈ø ¡« B¿Ø ¡»Ii “ŒYB√ ≈ø ¬›m À ≈øC ü ¡»√C À ›uC
. ¡»Ii “ŒYB√ ≈ø ‹ À A µºa Bø j÷Bm “ŒYB√ ≈ø ‹ À ¡»n∞√C “ŒYB√ ≈ø ‹ ›uC “»U ≈ø ≈«À À ’B¥q ¡»nô ‹

¬›∑
$ : oŒ_ºI‚ …ªÃ≥ œ√BRªA À æÀfiA : —jrß …√BZJm …ø›∑ ü ©≥À Bø ”ºß ∆Bn√‚A “¥ºa ’fI ü —l®ªA ifvø ≈ß Pifu ªA “Œz≥fiA
. fYAÀ ïG B¿»ßBUiG ≈∏ô À , 35 : jVáA : # ≈ÕfªA ¬ÃÕ ïG “ƒ®ºªA πŒºß ∆G À ¡ŒUi π√HØ B»ƒø XjaBØ
. 38 : jVáA : # ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG ≈Õj§ƒùA ≈ø π√HØ $ : …ª …√BZJm …ªÃ≥ SªBRªA
# î_®öC ¡«f_ßÃù ¡ƒ»U ∆G À ≈ÕÀB¨ªA ≈ø π®JMA ≈ø ‹G ∆BÒºm ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G $ : …ª …ªÃ≥ peBnªA À oøBàA À ©IAjªA
. 43 : jVáA :
: —j_¥JªA : # î_Y ïG ™BNø À j¥Nnø ~ifiA ü ¡∏ª À Àfß |®Jª ¡∏z®I AÃÒJ«A $ : …®ø ≈ø À ¬e‡ …√BZJm …ªÃ≥ ≈øBRªA À ©IBnªA
. 36
≈Õh_ªA À ∆Ã_√lê ¡_« ‹ À ¡»Œ_ºß ≤Ã_a ›Ø –Af« ©JM ≈¿Ø ‘f« ø ¡∏ƒŒMDÕ BøHØ B®Œö B»ƒø AÃÒJ«A $ : ¡ …ªÃ≥ jqB®ªA À ©mBNªA
. 39 : —j¥JªA : # ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« iBƒªA LBZuC π◊ªÀC BƒMBÕFI AÃIh∑ À AÀj∞∑
. SYBJªA jIfNùA B»Œºß jR®Õ “ŒºufiA “Œz≥fiA  h« ”ºß “JM ø “ŒßjØ “Œz≥C ∫Bƒ« À

œ÷AÀi SÅ
“_Õ‡A # œ_YÀi ≈_ø …_ŒØ Ob∞√ À $ : A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü
. B»ƒø ¬eE ü c∞ƒØ A B»¥ºa `Ài : æB≥
µ_ºa À B_¥ºa µ_ºa : æB_≥ # œYÀi ≈ø …ŒØ Ob∞√ À …NÕÃm AgHØ $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß , …ŒØ À
. ïB®M À ∫iBJM …Mif≥ ≈ø œ« B◊Œq A ≈ø Ov¥√ ªBI OnŒª À …ŒØ c∞ƒØ πºùA jøC ¡Q BYÀi
. PÃ∏ºùA ≈ø …Mif≥ œ« : æB≥ `ÀjªA ≈ß …NªDm À . …ŒØ c∞√ À ¬eE µºa : (¬›nªB»Œºß) …ƒß “ßB “ÕAÀi ü À , …ŒØ À
. µIBnªA àA …Œºß æfÕ B¿∑ B»ƒø —ieBu “ŒMAhªA …Mif≥ ≈ß “R®Jƒø “Œº®∞ªA …Mif≥ œ« –C : æÃ≥C
# œYÀi ≈ø …ŒØ Ob∞√ À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
. ¬eE ü …ƒø c∞ƒØ jøDØ `AÀifiA ©Œö ”ºß …ºzØ À …n∞√ ïG …ØByC À …¥ºa À  B∞ÒuA À  iBNaA `Ài : æB≥
œ_« : æB_¥Ø …MiÃu ”ºß ¬eE µºa A ∆C ∆ÀÀjÕ B¿ß (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
$ : æB_¥Ø …_n∞√ ïG “J®∏ªA ≤ByC B¿∑ …n∞√ ïG B»ØByDØ “∞ºNbùA iÃvªA j÷Bm ”ºß B«iBNaA À A B«B∞ÒuA “Qfä “≥ú㠗iÃu ”ºß
. # œYÀi ≈ø …ŒØ Ob∞√ À $ # ŒI
∆G `Àj_ªA “_¥Œ¥Y ü ¬›_∏ªA f_ƒß B_«Bƒ®ø \_yÃm À “ö ≤iB®ø ≈¿zNM `ÀjªA ”ƒ®ø ü PBÕAÀjªA ij´ ≈ø PBÕAÀjªA  h« À : æÃ≥C
. A ’Bq
O_≥êA ¬Ã_Õ ïG ≈Õj_§ƒùA ≈_ù π_√G $ : ïB_®M …_ªÃ≥ ü : (¬›_nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß  eBƒmHI …ÕÃIBI ≈IA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À
. “Œ√BRªA À ïÀfiA “b∞ƒªA îI Bø oŒºIG PÿŒØ —fYAÀ “b∞√ iÃvªA ü c∞ƒÕ ¬ÃÕ # ¬Ãº®ùA
≈ß œ√BRºª •∞ºªA À K«À ≈ß eBƒm‚A ≤hÅ œ∞VƒªA ≈ÕfªA ≤jq ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À ©Œö ≈I K«À ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
O_≥êA ¬Ã_Õ ïG ≈Õj_§ƒùA ≈ø π√HØ æB≥ - ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG œ√j§√DØ Li $ : …ªÃ≥ À oŒºIG ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC
haDŒØ Bƒ¿÷B≥ …ŒØ S®JÕ ¬ÃÕ ïG  j§√C ΩU À lß A ≈∏ª À pBƒªA …ŒØ A S®JÕ ¬ÃÕ …√C KnÑ C K«À BÕ : æB≥ ? ë ¬ÃÕ –C # ¬Ãº®ùA
. ¬Ãº®ùA O≥êA ë ¬ÃŒªA πªhØ …¥ƒß LjzÕ À …NŒuBƒI
- œ√j§√D_Ø $ : ïB®M À ∫iBJM A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ΩUi ≈ß o√ÃÕ ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M ü À
pf_¥ùA O_ŒI ü ªA —jbvªA ”ºß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi …ÅhÕ ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ : æB≥ ¬Ãº®ùA O≥êA ¬ÃÕ ïG …ªÃ≥ ïG
.
. (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C ∂j ≈ø ‘jaC iBJaC …Œºß “¥IBnªA “ÕAÀjªA ”ƒ®ø À  Bƒ®ø ü À “®UjªA iBJaC ≈ø ë À : æÃ≥C
_´ ≈_ø T›R_ªA PBÕAÀjªA …UÃM ∆C ≈∏ô À , “Œ¥NªA …UÀ ”ºß —ieBu — afiA T›RªA  h« ≈ø ïÀfiA “ÕAÀjªA ∆Ã∏M ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
O__ŒJªA Ω__«C ∂j__ ≈__ø —eiAÃ__ªA PB__ÕAÀjªA ∆C   _´ À LB__N∏ªA ≈__ø æÀfiA ’l__ÜA ü “__®UjªA ”__ºß ¬›__∏ªA ü ¬f__¥M B__ñ B__»ƒŒI ≤B__ƒM
 h_« ∆Ã_∏ª ‘j_aC “øBŒ¥ªBI À —iBM “®UjªBI À —iBM (¬›nªB»Œºß) –f»ùA iû§I B«jn∞M “øBŒ¥ªA PBÕE KªB´ n∞M ü (¬›nªB¿»Œºß)
. πªg ¡»ØBØ ≈Õja‡A ü iBU B«fYC ¡∏ZØ ±®zªA À —frªA SŒY ≈ø “∞ºNã O√B∑ ∆G À µ÷B¥áA iû£ ü “∑ rø “Q›RªA ¬BÕfiA
# ∆BÒº_m ¡»Œºß πª oŒª –eBJß ∆G $ : A æÃ≥ OÕCi C : Oº≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß jIBU ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. AiB√ ‹ À “ƒU ¡»ºafM ∆C πºó ‹ π√G : A æB≥ : æB≥ ? Ah« n∞M Bø ?
LAÃIC “Œ√B “ƒVºª À , K«hø Ω«C LBI Ω∑ ü ΩafÕ : æB≥ : æB≥ , “Õ‡A # LAÃIC “®Jm B $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
.
 h_« Ã_Zƒ∑ B_ƒº≥ ¡ƒ_»U LAÃ_IC ±_Œ∑ ∆Àif_M C : œ_ºß æB_≥ : æB_≥ A fJß ≈I LBÒa ≈ß f«lªA ü fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
.  fÕ ”ºß  fÕ °nI À  fÕ ∂ÃØ  fÕ ©yÀ À Ah∏« B»ƒ∏ª À , ‹ : æB≥ . LAÃIfiA
≈_IA À j_ÕjU ≈_IA À iB_ƒªA “∞u ü BŒ√fªA œIC ≈IA À f«lªA ü fõC À fŒõ ≈I fJß À “JŒq œIC ≈IA À eBƒ« À ∫iBJùA ≈IA XjaC , …ŒØ À
”_NY S_ªBRªA ¡_Q œ√B_RªA ¡_Q æÀfiA fl¿ŒØ |®I ∂ÃØ B»z®I “®Jm ¡ƒ»U LAÃIC : æB≥ œºß ≈ß ∂j ≈ø S®JªA ü œ¥»ŒJªA À BY œIC
. B»º∑ flô
LB_I Ω_∏ª $ : ïB_®M …ªÃ≥ ü : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ æB≥ o√C ≈ß …ëiBM ü KŒÒàA À …ÕÀejø ≈IA XjaC , …ŒØ À
. A ≈ß Aú∞´ ’lU À , A ü AÃ∏q ’lU À , BI AÃ∑jqC ’lU : æB≥ # ¬Ãn¥ø ’lU ¡»ƒø
. jvZºª ∂Ãnø ´ ¬›∏ªA ∆C j«B§ªA À , B»n∞√ ∆Àe LAÃIfiA ’AlUC eAf®M ë : æÃ≥C
ü œ_√j∞aC ≈_ø ‹G …_ƒø Ωaf_Õ ‹ LBI ¡ƒ»Ü : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ ig œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , …ŒØ À
. –f®I ≈ø ¡«’Bøe ∂AiC À ŒI Ω«C
.  f»ß |¥√ À …I if´ –C  j∞a : æB¥Õ : æÃ≥C
(¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß A fJß ≈I “JNß ≈ß S®JªA ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À – ÒªA À ∆BJY ≈IA À fõC XjaC , …ŒØ À
. |®I ≈ø ΩzØC B»z®I À LAÃIC “®Jm iBƒºª À LAÃIC “Œ√B “ƒVºª : æB≥
.  Bƒøf≥ ≈ø fÕ¤M - ‘jM B¿∑ - PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. —ÀAf®ªA æB≥ : æB≥ , “Õ‡A # Ω´ ≈ø ¡«iÀfu ü Bø Bƒßl√ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
π_ŒªG K_YC B√C BôC A æÃmi BÕ : KªB œIC ≈I œºß æB≥ : æB≥ —jÕj« œIC ≈ß …ªBUi ≈ß ¡Œ®√ œIC •ØBáA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À
µÕiB_IC …_Œºß ∆G À , pB_ƒªA …ƒß eÀhM œyÃY ”ºß O√C À πI œ√D∑ À , B»ƒø œºß lßC O√C À πƒø œªG KYC “¿ BØ : æB≥ “¿ BØ ¬C
Cj_≥ ¡_Q . πN®Œ_q À œ_®ø O_√C À îºIB_¥Nø ijm ”ºß B√AÃaG “ƒÜA ü j∞®U À —lõ À înáA À ≈náA À O√C À , ’B¿nªA ¬Ãå efß
. …JYBu ’B∞≥ ü ¡∑fYC j§ƒÕ ‹ # îºIB¥Nø ijm ”ºß B√AÃaG $ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
dAÃ_ø œ_√G : æB_≥ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ”ºß Oºae : æB≥ ¡≥iC ≈I fÕk ïG …®ØjÕ K≥BƒùA ü œªkB¨ùA ≈IA ≈ß , …ŒØ À
j_§ƒÕ A ü ’›_afiA # îºIB_¥Nø ij_m ”_ºß B√AÃaG $ : “Õ‡A  h« ›M ¡Q œaC O√C : œº®ª æB≥ ¡Q , “∏÷›ùA îI A ”aE B¿∑ ¡∏ƒŒI
“_ÕAÀjªA À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ≈_ß ”_ØÀC ≈_I fÕk ïG BßÃØjø  fƒnø ü fõC ≈ß BzÕC  AÀi À : æÃ≥C : |®I ïG ¡»z®I
. “ ÃnJø
j_§ƒÕ A ü ’›_afiA : …_ªÃ≥ À , …JYB_u ’B_∞≥ ü ¡«f_YC j_§ƒÕ ‹ : …ªÃ¥I # îºIB¥Nø ijm ”ºß $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M îNÕAÀjªA ü À
ü ≈_ø π_ªg Ω_®∞Õ B_¿∑ ¡_»M‹k À …_√AÃaG PAiÃ_ß ¡«fYC ©JNM ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ “Õ‡A ü ΩIB¥NªA ∆C ïG —iBqG …ŒØ À |®I ïG ¡»z®I
. ±ŒÒª ”ƒ®ø ë À Ω´  ifu
(¬›_nªB¿»Œºß) O_ŒJªA Ω_«C ü “ªkB√ “Õ‡A ∆C ‹ ∂BJÒ√‹A À –jÜA LBI ≈ø ë BòG “Õ‡A ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA  Cj≥ Bø À
. “NJªA …¿÷›Õ ‹ PBÕ‡A ∂BŒnØ
œ_IC ü O_ªl√ B_»√C : (¬›_nªB»Œºß) …_ƒß ‘jaC “ÕAÀi ü À , ifI Ω«C BƒŒØ Oªl√ “Õ‡A ∆C : (¬›nªB»Œºß) œºß ≈ß –Ài Bø B« §√ À
: ‘j_aC “_ÕAÀi ü À , œ_ºß À j_¿ß À j∏I œIC ü Oªl√ B»√C : (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß ≈ß ‘jaC “ÕAÀi ü À , j¿ß À j∏I
≈_IA ≈_ß ‘jaC “ÕAÀi ü À , IlªA À “Zº À ∆B¿Rß À œºß ü Oªl√ B»√C : ‘jaC “ÕAÀi ü À , “Zº À IlªA À œºß ü Oªl√ B»√C
A f_Jß À ≤Ã_ß ≈I ≈õjªA fJß À fŒ®m À f®m À IlªA À “Zº À œºß À ∆B¿Rß À j¿ß À j∏I œIC : —jrß ü Oªl√ B»√C : pBJß
. eînø ≈I
? ±Œ∑ ≈ÕiÃ∑hùA |®I ü “ªkB√ ∆Ã∏M ∆C ≈ß B»≥BŒnI ”IDM “Õ‡A À , —AÀjªA ≈ø PB¥ŒJÒM - ≤›Na‹A ≈ø B»I Bø ”ºß - PBÕAÀjªA À
B_ø ”_z≥ ¡_Q …_öjØ oŒºIG ”IDØ …ª eÃVnªBI oŒºIG À “∏÷›ùA jøC À ¬eE µºa ¬ÃÕ …I ¡∏Y À A  Bz≥ Bø w¥M PBÕE “ºö ü œ« À
. Ah« ¡»NŒuÃvÇ xBbqDI πªhª µº®M ‹ À , ”z≥
…Í _ÊŒºÚ ߉ AÃ_Ûºa‰ e‰ gÊ Ḡ (51)¡‰ ŒÍ«j‰ _ÊIḠ ±
Í ŒÊ _y ≈_‰ß ¡Ê »Â ◊Ê _J√‰ À‰ (50)¡Â Œ_ͪfiÚ A LA‰h_‰®ªÙA É «Â ”IA‰h߉ ∆Ï CÚ À‰ (49)¡Â ŒÍYjÏ ªA i ÃÛ∞‰̈ÙªA B‰√CÚ ”√ÚC ‘ÍeB‰JßÍ ”Ê J‰√ *
¡‰ JÍ_ÚØ Â _∏ÙªA ”‰ ƒ_nÏø ∆ÚC ”_º‰ß ”√ÿMÂjÊ _r‰I ÚC æ‰ B_Ú≥ (53)¡Œ_ͺ߉ ¡_ÚºÂ̈ÍI ∫Âj_r‰J√ B_Ï√Ḡ ΩÊ _‰UÃÊ M‰ ‹ AÃÛªB_Ú≥ (52)∆‰ ÃÛºUÍ À‰ ¡Ê ∏Û ƒÍø BÏ√Ḡ æ‰ BÚ≥ Bı¿Úºm AÃÛªBÚ¥ØÚ
B_‰»ÕÚC ¡Ê ∏Û JÂÒ‰a B‰¿ØÚ æ‰ BÚ≥ (56)∆‰ ê̊BzªA ‹Ḡ …Í Ii‰ “Í ¿‰ YÊ iÏ ≈Íø °‰ƒ¥Ù Õ‰ ≈‰ø À‰ æ‰ BÚ≥ (55)î
‰ ÒÍ ƒÍ¥Ú ªÙA ≈‰ ø ≈Û∏M‰ ›ÚØ µ Z
‰ ªÙBÍI π‰√jÊ r‰I AÃÛªBÚ≥ (54)∆‰ ÀÂjr‰JÂM
≈‰ _ ¿Í ªÚ B__»‰ √Ḡ B‰√iÊ fÏ _ ≥Ú … _ M‰CÚj‰ øÊ A ‹Ḡ (59)î
‰ _ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê «Â Ã__V
Ì ƒ‰¿Â ªÚ B__√ÏḠ ¢Ã__ªÛ æ‰ A‰’ ‹Ḡ (58)î
‰ øÍ j̄__âÙ ¬ÊÃ_ ≥Ú ïḠ B‰ƒºÙ _ mÍ iÊ CÛ B__√ÏḠ AÃÛªB__≥Ú (57)∆‰ ÃÛº_ mÊj¿Â ªÙA
π_‰ƒŒÊ M‰CÚ À‰ (63)∆‰ À _Ê¿Õ‰ …Í _ŒÍØ AÃÂ√B∑ B‰¿IÍ π‰ƒ◊Ê UÍ ΩÊ I‰ AÃÛªBÚ≥ (62)∆‰ ÀÂj∏ƒÌø ˬÃÊ ≥Ú ¡Ê Û∏√ÏḠ æ‰ BÚ≥ (61)∆‰ ÃÛºmÊj¿Â ªÙA ¢ÃÛª æ‰ A‰’ ’‰ B‰U BÏ¿ºÚ ØÚ (60)≈‰ Õ¯ ‰̈ÙªA
B‰ƒŒÊ _zÚ≥ À‰ (65)∆‰ ÀÂjø‰ ¤Ê _ÂM SÊŒY‰ AÃzÊøA À‰ ËfY‰ CÚ ¡Ê ∏ƒÍø OÍ∞N‰ºÙ Õ‰ ‹ À‰ ¡Ê «Â j‰ I‰eÊ CÚ ©Ê JÍMÏA À‰ Ω̄ÊŒª̇A ≈‰ ø ©ÒÍ¥IÍ πͺ«Ê DÚIÍ j̄mÚDØÚ (64)∆‰ ÃÛ≥fÍ vÚª BÏ√Ḡ À‰ µ Z
‰ ªÙBÍI
(68)∆¯ ÃÂZ_zÙ∞M‰ ›ÚØ ”Í∞ŒÊ y ’Í ‹Â¤«‰ ∆Ï Ḡ æ‰ BÚ≥ (67)∆‰ ÀÂjr
Í JÊ N‰n‰Õ “Í ƒ‰ÕÍf¿‰ ªÙA Ω «Ê CÚ ’‰ B‰U À‰ (66)î
‰ZÍ JÍvÌø Ë™ÃÒÙ¥ø‰ ’Í ‹Â¤«‰ j‰ IÍA‰e ∆Ï CÚ j‰ øÊ fiÚ A πͪg‰ …Í ŒÊ ªÚḠ
¡Ê »¯ M‰j∏Ù _m ”_Í∞ªÚ ¡Ê _»√Ḡ ∫Âj¿Ê ®‰ ªÚ (71)î
‰ ºÍ ®Í ØÚ ¡Ê NƒÛ∑ ∆Ḡ ”MB‰ƒI‰ ’Í ‹Â¤«‰ æ‰ BÚ≥ (70)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA ≈¯ ߉ π‰»ƒÊ √‰ ¡Ê ªÚ À‰ CÚ AÃÛªBÚ≥ (69)∆¯ ÀÂlÖÙ ‹ À‰ …‰ º̇ªA AÃÛ¥MÏA À‰
O_‰Õ‹Ú π_ͪg‰ ”_Ø ∆Ï Ḡ (74)ΩŒV_Ím ≈_ø —ı i‰ B_‰VYÍ ¡Ê »¯ Œ_ں߉ B‰√jÊ ÒÊøCÚ À‰ B‰»ºÚ ØÍ Bm B‰»ŒÍºß‰ B‰ƒºÙ ®‰ V
‰ ØÚ (73)î
‰ ≥Í j̄rÂø “Û Z
‰ ŒÊ vªA ¡Â »Â M‰ha‰ DÚØÚ (72)∆‰ û¿‰ ®Ê Õ‰
À‰ ¡Ê »Â ƒ_Íø B_‰ƒ¿Ê ¥Ú N‰√BÚØ (78)î
‰ _Í¿ºÍ §Úª “Í ∏Ú ÕÊfiÚ A K‰ZuÚC ∆‰ B∑ ∆Ḡ À‰ (77)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ºÙ ª˛ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ (76)¡ŒÍ¥øÌ ΩŒÍJnÍJªÚ B‰»√Ḡ À‰ (75)î
‰ Í Ã‰ N‰Â¿ºÙ ª˛
≈‰ _Íø ∆‰ Ã_ÂNZ
Í ƒÊ Õ‰ AÃÂ√B∑ À‰ (81)î
‰yÍ j̄Ê®ø B‰»ƒ‰ß AÃÂ√B∏ÚØ B‰ƒNÍÕ‰A‰’ ¡Ê »Â ƒ‰ŒÊ M‰A‰’ À‰ (80)î
‰ ºÍ mÊj¿ªÙA j̄ÊVá
ÙÍ A K‰ZuÚC LÏh∑Ú fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (79)îÍJøÌ ¬B‰øH̄ÍJªÚ B‰¿»Â √Ḡ
(84)∆‰ ÃÂJn
Í ∏Ù Õ‰ AÃÂ√B∑ BÏø ¡Â»ƒ‰ß ”ƒÙ´CÚ B‰¿ØÚ (83)î
‰ZÍ JÍvÂø Û“Z
‰ ŒÊ vªA ¡»M‰ha‰ DÚØÚ (82)î
‰ ƒÍøÍ A‰’ BıMÃÂŒÂI ǣB‰JÜ
ÙÍ A
∆BŒI
“_∏÷›ùBI ¡»ŒMD_Õ ∆C …Œºß ¡»YA ≥A À LBN∏ªA ≈ø …ŒªG æl√C Bø À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI ¡»÷Al»NmA æÃY …√BZJm ¡º∏M Bø f®I
$ : …_ªÃ≥ ü B_ø Ã_« À iAh√‚A À rJNªA ü ©øBU ∆BŒJI PBÕ‡A  h« ü …√BZJm ”MC PBÕ‡A \yÀDI ¡ \ ∆G À îƒø¤ñ AÃnŒª ¡« À
‘jrI B»ŒØ À ¡Œ«AjIG ±Œy “v≥ œ« À B®ø ≈Õjøflª “ƒ¿zNø îN»Vºª “®øBU “v¥I  fÕC À …ZyÀC ¡Q îNÕ‡A jaE ïG # –eBJß ’”J√
. LAh®ªA ™AÃ√C fqDI ¢Ãª ¬Ã≥ LAhß À —eBß …ŒØ ©¿Òø ‹ Bñ ¡Œ«AjIG
. (¬›nªB»Œºß) Bu ¬Ã≥ eà ¡« À jVáA LBZuC À KŒ®q ¬Ã≥ ¡« À “∏ÕfiA LBZuC KÕh®M ïG “ŒªBöG —iBqHI ïB®M  fÕC ¡Q
∂BŒ_m  f_Œ∞Õ B_ø ”_ºß # –eB_Jß $ : …ªÃ¥I eAjùA # ¡ŒªfiA LAh®ªA ë œIAhß ∆C À ¡ŒYjªA iÃ∞¨ªA B√C œ√C –eBJß ’”J√ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆ÃvºbùA ÀC ¡«j∑g µIBnªA ∆Ã¥NùA ¡»I eAjùA ∆C : ¡»z®I  j∑g Bñ DJ®Õ ‹ À eBJ®ªA µºÒø PBÕ‡A
C À “_õjªA À —j_∞¨ùA _ßC B_»ŒØ —iÃ∑h_ùA PB∞_vªA ∆C ”_ºß æf_Õ _àA ü ¬›ªA À Ωv∞ªA ¿y À ∆G À “Œ ‹BI îNº¿ÜA fŒ∑DM À
©ƒô ©√Bø B ~j∞Õ ∆C ≈∏ô À ‹G “õi ÀC —j∞¨ø ≈ø B¿Ø , B« ´ B»I pB¥Õ ‹ À if¥I if¥M ‹ SŒÅ “ÕB»ƒªA B«Bƒ®ø ü “¨ªBI LAh®ªA
À ’œq …Nõi À …Mj∞¨ø kBåG ≈ß ©ƒô ›Ø …øÀB¥Õ ©√Bø ‹ À …¿∏á K¥®ø ‹ ¡∏ê …√BZJm …ƒ∏ª , B«fê À B«if¥Õ if¥ø ÀC B BmiG ≈ø
ÀC ©_ƒô ©√Bø ïG AeBƒNmA …Nõi À …YÀi ≈ø °ƒ¥Õ ÀC …Mj∞¨ø ≈ø pDŒÕ ∆C fYfi oŒºØ , lß À ΩU ë πªg ’BrÕ ∆C ‹G jøC B¿«fê ‹
ïG AÃ_JŒ√C À ¡ŒYj_ªA iÃ∞¨ªA ë …√G B®Œö LÃ√hªA j∞¨Õ A ∆G A “õi ≈ø AÃÒƒ¥M ‹ $ : æB≥ B¿∑ …n∞√ ïB®M …ØBë ∆C ‹G ™ejÕ ™eAi
. 54 : jølªA : # ¡∏Ii
. ∆ÀjmBàA ¬Ã¥ªA ‹G A j∏ø ≈øDÕ ‹ À  jøC ”ºß KªB´ A À  j∏ø ≈øDÕ ÀC  lVß Ωø¤Õ ÀC …IAhß j¥ê ∆C fYfi oŒª À
À ≤ÃŒ_y À ≤BŒ_yC ”_ºß ©_¿è B_ñi À ©_¿ÜA À ej_∞ùA ”ºß µºÒÕ À ≤Àj®ø ±ŒzªA # ¡Œ«AjIG ±Œy ≈ß ¡»◊J√ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ΩufiA ü Aifvø …√Ã∏ª ©¿è ‹ À ”ƒRÕ ‹ ∆C - ΩŒ≥ B¿∑ - \vØfiA ≈∏ª ∆B∞Œy
—iÃ_u ü …_Œºß AÃ_ºae ¡_»√fi B∞Œ_y ¡«B ¢Ãª ¬Ã≥ ∫› À fªÃªBI ¡Œ«AjIG —iBrJª AúmiC ≈ÕhªA ∆Ãøj∏ùA “∏÷›ùA ±ŒzªBI eAjùA À
. ±ŒzªA
# AÃ_ºae $ ü ©_¿ÜA ¿y # ¡Œºß ¬›¨I ∫jrJ√ B√G ΩUÃM ‹ AêB≥ ∆úUÀ ¡∏ƒø B√G æB≥ Bø›m AêB¥Ø …Œºß Aúae gG $ : ïB®M …ªÃ≥
¡∏ƒ_ø B_√G $ : (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG æÃ≥ À Bø›m πŒºß ¡ºn√  jÕf¥M À “ŒÑ # Bø›m $ : ¡ Ã¥Ø “∏÷›¿ºª î®yÃùA ü # AêB≥ $ À
. ≤ÃàA : ΩUêA À ∆Ã∞÷Ba –C # ∆úUÀ
¡«j_∏√ …_ŒªG ΩvM ‹ ¡»ÕfÕC ‘Ci B¿ºØ …ƒø Aú∑DÕ ¡ºØ AhŒƒY ›Vß ¡»ŒªG ¬f≥ À oº A ¡»I j¥NmA Bø f®I πªg ¡Œ«AjIG ¡ æB≥ BòG À
. wŒbºNªA Ãç ”ºß —iÃ∑hø “v¥ªBØ eë —iÃm ü B¿∑ “∞Œa ¡»ƒø oUÀC À
f_ªÃI –C ¡Œ_ºß ¬›_¨I  Àj_rJŒª …_Œºß Aúae f≥ À …Ii Ωmi ¡»√DI …n∞ƒª KŒŒÒM À …ª îøDM À …ºUê î∏nM # ΩUÃM ‹ $ : ¡ Ã≥ À
: # B_ŒJ√ ∂BZ_mHI  B√j_rJØ $ : j_aE ©_yÃø ü …_ªÃ≥ ≈ø Lj¥ŒØ …ŒYÀ À A ¡Œº®NI B¿Œºß …√Ã∑ eAjùA Ω®ª À , B¿Œºß À Bø›´ ∆Ã∏Õ
. 112 : PBØBvªA
‹ ¬j_« J_∑ cŒ_q Ã_« À ‘j_rJªA (¬›_nªB»Œºß) ¡Œ«Aj_IG ”¥ºM # ∆ÀjrJM ¡JØ ∏ªA nø ∆C ”ºß œ√ÃójrI C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø K_V®M Ah_ª À , …_Mif≥ gÃ_∞√ À A “_õi ≈_ø °ƒ_¥Õ ∆C Ωè ∆B∑ ∆G À fªÃªA ≈ß “ÕiBÜA —eB®ªA …Nn◊ÕC f≥ À …UÀk ≈ø …ª K¥ß
. ïB®M …ø›∑ ≈ø jaE ©yÃø ü ©≥À B¿∑ ¡Œ¥ß kÃVß …UÀk À ? æBáA  h« …ªBY À fªÃªBI …√ÀjrJÕ ±Œ∑ ¡»¿»∞NmA À ¡ Ã≥
À ,  AÃ_≥ LB_«gG À …IBJ_q ’BƒØHI æB√ Bø …ƒø …ºŒ√ ë …nø À “aÃbŒrªA ≈ß “ÕBƒ∑ ∏ªA # ∏ªA nø ∆C ”ºß œ√ÃójrI C $ : …ªÃ¥Ø
Ah_« ≈_ù fªÃÕ ‹ ∆C œßfNnM —eB®ªA À , œ√fI ‘Ã≥ Pf¥Ø À œIBJq Ø ¬j« cŒq œ√C æBáA À –BÕG ¡∏MiBrI ≈ø KV®Mfi œ√G ”ƒ®ùA
. fªÀ …√Dq
‘j_rI ¡»MiB_rI ∆Ã_∑ ü π_rÕ …_√D∑ …_I  ÀjrI B¿ß ¬B»∞NmA ë À # ∏ªA nø $ : …ªÃ≥ ”ºß ©Õj∞M # ∆ÀjrJM ¡JØ $ : …ªÃ≥ À
Ah_« À , KŒVß jøC ¡∏ø›∑ j«B£ …Œºß æfÕ –hªA ∆HØ ? …I ∆ÀjrJM –hªA ë Bø æDnŒØ πªg eB®JNmA ‹ πªhI ¡»êjvM ©ø fªÃªBI
. ? ©ƒvM Ag Bø À ? fÕjM Bø À ? æÃ¥M Bø : …≥fvÕ ‹ ÀC  f®JNnÕ Bñ aC AgG ΩUjªA æÃ¥Õ ¬›∏ªA ü ©÷Bq
_´ µ_Zºª “_øk›ø BƒMiB_rI ∆G –C “JYB_v¿ºª # µáB_I $ ü ’B_JªA # ∆êB_zªA ‹G - …_ªÃ≥ ïG - µáBI ∫B√jrI AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
”_ºß (¬›_nªB»Œºß) ¡Œ«Aj_IG ¡»ºIB≥ f≥ À “∏÷›¿ºª LAÃU , Ah« À A “õi ≈ø îÒ√B¥ªA ≈ø ∆Ã∏NØ eB®JNm‹BI B»®ØfM ›Ø …ƒø “∏∞ƒø
À îªB_zªBI wN_ë B_û A “_õi ≈ø ¢Ãƒ¥ªA ∆G –C –iB∏√G ¬B»∞Nm‹A À # ∆êBzªA ‹G …Ii “õi ≈ø °ƒ¥Õ ≈ø À $ : æB¥Ø “Œƒ∏NªA Ãç
. f®JNnø °√B≥ æA¤m œªA¤m oŒºØ æBzI B√C Onª
¡_»√C ”_ºß “_ª‹e îº_mjùBI ¡»IB_Òa ü À , ¡Œ_§®ªA ∆D_rªA À Ω_ŒºÜA jøfiA KÒàA # ∆úmjùA B»ÕC ¡∏JÒa B¿Ø æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , ›J≥ πªg …ª AÀj∑g
…_®ø Ã_« ≈_ø œ_zø f_®I S∑BùA jIB¨ªA : PAej∞ùA ü æB≥ # ≈ÕjIB¨ªA ≈ù - …ªÃ≥ ïG - îøjâ ¬Ã≥ ïG BƒºmiC B√G AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü f_®I œ_¥I ≈¿ŒØ : ΩŒ≥ À , ¢Ãª ©ø jnÕ À œ¥I ≈¿ŒØ : ΩŒ≥ À , ¡«iB¿ßC æB ≈¿ŒØ ®Õ # ≈ÕjIB¨ªA ü AkÃVß ‹G $ : ïB®M æB≥
”_¥JÕ B_ø iBJ¨ªA À - æB≥ ∆C ïG - # ≈ÕjIB¨ªA ≈ù B»√G B√if≥ $ : jaE ü À # ≈ÕjIB¨ªA ≈ø O√B∑ πMCjøA ‹G $ : jaE ü À , LAh®ªA
. BÕB¥JªA ≈ø B¿«Ãç À iBR®ªA À ∆BafªA ’BƒI ”ºß Ω®U À iBRùA LA ªA ≈ø
À j_yBáA ∆B_ølªA ïG f_®NÕ À ”_zø B¿ŒØ œ¥I …√C “ÕBƒ®JØ œyBùA BøC AjIB´ B®ø ΩJ¥NnùA À œyBùA ”¿nÕ Bñi Bø Bƒ« ≈ø …º®ª À ”»N√A
. œyBùB∑ f®I ≈∞Õ ∂BI …√C “ÕBƒ®JØ ΩJ¥NnùA BøC
B√Ã_u ¡«Ã¿_nÕ À ¡«Àj_∏√ # îøj_â ¬Ã≥ ïG $ …√BZJm A fƒß ≈ø # BƒºmiC B√G AêB≥ $ ¡Œ«AjIG æA¤nª “∏÷›ùA LAÃU PBÕ‡A À
…_I j_»£ À …NuBa À ¢Ãª ¡« À # ¢Ãª æE ‹G $ : AêB≥ À AÃRNmA ¡Q ¡»ƒŒ®Õ ¬›∏ªA ΩJ¥Nnø À …ƒø Aj∞ƒM ¡» BI \ÕjvNªA ≈ß ∆Bnºª
. B®Ò¥ƒø ’BƒRNm‹A ∆Ã∑ ∂BŒnªA j«B£ À # î®öC $ LAh®ªA ≈ø ¡«Ãvºã –C # ¡«ÃVƒù B√G $ …øÃ≥ ¬Ã¥ªA ∆C
≈_ù B_»√G B√if_≥ …_MCjøA ‹G $ AêB_¥Ø B»∏º»Õ À B«haDŒm LAh®ªA ∆C À B»º¿rM ‹ —BVƒªA ∆C ”ºß “ª‹fºª …ªE ≈ø ¢Ãª —CjøA AÃRNmA ¡Q
. ¡»NÕj≥ ≈ø ¢Ãª æE XÀja f®I ¬Ã¥ªA ≈ø î≥BJªA –C # ≈ÕjIB¨ªA
. …ŒØ ›¥Nnø BRÅ ∫Bƒ« B√f¥ß À LBN∏ªA ≈ø jqB®ªA ’lÜA ü eë —iÃm ü (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ±Œy ü æÃ≥ ΩŒv∞M ¬f¥M f≥ À
iÃ_vI ≈Õj«B_£ ¡»√Ã_∏ª π_ªg (¬›_nªB»Œºß) ¢Ã_ª ¡ æB≥ BòG # ∆Àj∏ƒø ¬Ã≥ ¡∏√G æB≥ ∆úmjùA ¢Ãª æE ’BU B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ ”ƒ®ùA À eë —iÃm ü ¬f¥M B¿∑ ’BrZ∞ªA ≈ø ¡»√Dq …øÃ≥ ∆Dq À ¡»ƒø  AjÕ Bø …¥rÕ ∆B∑ À ∆BnY ejø ∆B¿º´
AÃ√B_∑ Bñ eAjùA À , πrªA ë À “ÕjùA ≈ø ’A ø‹A # ∆Ã≥eBvª B√G À µáBI ∫BƒŒMC À ∆À ô …ŒØ AÃ√B∑ Bñ ∫Bƒ◊U ΩI AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
æf_®ø ‹ ¬Ã_¥ªA j_øC ü µ_Y ’B_z¥I ¡»√BŒMG µáBI ¡»√BŒMHI eAjùA À , …ŒØ ∆Ã∏rÕ ¡« À ¢Ãª …I ¡«ihƒÕ ∆B∑ –hªA LAh®ªA ∆À ô …ŒØ
LAh_®ªBI ∫B_ƒŒMC À $ eAj_ùA : Ω_Œ≥ À , 76 : eÃ_« : # eÀej_ø ´ LAhß ¡»ŒME ¡»√G À $ : ¡ Ã≥ ≈ø jaE ©yÃø ü ©≥À B¿∑ …ƒß
. …UêA ë  B√j∑g Bø À # …ŒØ πq ‹ –hªA
o∏®ªB_I À ¬f¥ùA ©yÃø ü ja¤ø ë Bø ©yÃI ±ŒªDNªA fƒß æÀlƒªA KnÅ B»JŒMjM æ›NaA ”ƒ®ñ ‹ aDM À ¡Õf¥M “v¥ªA PBÕE ü À
. πªg KUÃM “N∏ƒª xBvN≥‹A “ƒm …ª …ƒŒ®M À œ®JÒªA KŒM ªA …ŒzN¥Õ –hªA …ºä ´ ü “v¥ªA ’AlUC |®I ïB®M  j∑g ”ƒ®ñ ΩI
: …_ªÃ≥ ∆Ã_∏Õ ∆C  B_zN¥ø πªg fßBnÕ iBJNß‹A À B« ´ À eë —iÃm ü …√BZJm A B«j∑g Bø ”ºß B»÷AlUC KnÅ “v¥ªA KŒMjM À
. PBÕ‡A j÷Bm ΩJ≥ îNÕE ¬Bó ïG # ¢Ãª æE ’BU B¿ºØ $
. PBÕE Om ¬Bó ïG # “ƒÕfùA Ω«C ’BU À $ : …ªÃ≥ ¡Q
. PBÕE ©IiC ¬Bó ïG # ∫Bƒ◊U ΩI AêB≥ $ : …ªÃ≥ ¡Q
. PBÕ‡A jaE ïG # î≥jrø “ZŒvªA ¡»MhaDØ $ : …ªÃ≥ ¡Q
À $ : …_ªÃ≥ ∆C _ßC œ√BRªA À æÀfiA îI ©yÃØ B»ƒø SªBRªA Ωv∞ªA haC f≥ À “®IiC ‹ÃvØ “v¥ºª ∆C aDNªA À ¡Õf¥NªA Ah« “¥Œ¥Y À
: _afiA Ω_v∞ªA æÀD_I # ∆û¿®Õ ¡»Mj∏m œ∞ª ¡»√G ∫j¿®ª $ : …ªÃ≥ ë À  jaE ΩvNŒª j∑hªA ü jaC  jaE ïG # “ƒÕfùA Ω«C ’BU
Ω_÷B« LAh_ß æÀl_√ Ã_« À ’›_å‹A \_yÀC œºVƒÕ À “v¥ªBI eB»rNm‹A ü ~j¨ªA …I ΩR¿NŒª πªg À # î≥jrø “ZŒvªA ¡»MhaDØ $
B_ùC LAh®ªA ü fÕlÕ —jnáA ü ©≥ÀC À “r«fªA ü ≠ºIC πªg À πªg ≈ø ’œq ¡ BJI jÒë ‹ …ƒø ≈øC À ¡»ƒø —j∏m æBY ü ¡»IAh®∑
. C ”ºß
îƒ_øE BMÃŒI æBJÜA ≈ø ∆ÃNZƒÕ AÃ√B∑ À $ : …ªÃ≥ æBvMA ≈ø “ŒM‡A jVáA LBZuC “v≥ jaE ü Bø “N∏ƒªA  h»I \ÕúNªA ü Ah« §√ À
# ¡Œ_ªfiA LAh_®ªA Ã_« œIAh_ß ∆C À $ : æB_¥ùA if_u ü ïB®M …ªÃ≥ ”ƒ®ø œºVŒª πªg Ω∑ # îZJvø “ZŒvªA ¡»MhaDØ $ : …ªÃ¥I #
. πªg ¡»ØBØ
©_Ò≥ À  f_∑¤Õ # ΩŒºªA ≈ø ©Ò¥I $ : …ªÃ¥Ø , ΩŒºªBI nªA ë ’Ajm‚A , “Õ‡A jaE ïG # ΩŒºªA ≈ø ©Ò¥I πº«DI jmDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
S_ŒRáA nªA ”ºß ¡»º¿ê À nªA ≈ß ±ºbNÕ AfYC ∫ Õ ›Ø ¡«’AiÀ nÕ ∆C ë ¡«iBIeC …ßBJMBI eAjùA À , …ƒø ™ÃÒ¥ø jÒq ΩŒºªA
. # fYC ¡∏ƒø O∞NºÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ …I j®rÕ B¿∑
≈_ß AÃ∞ºbNÕ ›◊ª ¡«’AiÀ O√C haDM À ›Œª πº«DI nM ∆C πŒºß Kè ~Bø A ≈ø jøC À eÀejø ´ LAh®I ∫Bƒ◊U gG À : ”ƒ®ùA À
“_Œ G “_ÕAf« ¡»øB_øC O_√B∑ …_√C ”_ºß “ª‹e …ŒØ À , ∆Àjø¤M SŒY AÃzøA À …÷AiÀ ïG ¡∏ƒø fYC O∞NºÕ ‹ À …ŒØ Aú«BnÕ ‹ À nªA
. ¡«eÃ¥Õ f÷B≥ À ¡»Õf»M
Ω_Œ≥ B¿∑ - ïHI –fß Ahª À œYêA ”ƒ®ø ≈¿zø ’Bz¥ªA # îZJvø ™ÃÒ¥ø ’‹¤« jIAe ∆C jøfiA πªg …ŒªG BƒŒz≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
”_ºß “_ª‹fºª # π_ªg $ “_§∞ºI …ŒªG —iBq‚A À # îZJvø ™ÃÒ¥ø ’‹¤« jIAe ∆C $ : …ªÃ≥  jn∞Õ B¿∑ LAh®ªA jøC jøfiBI eAjùA À -
.  jøC æë À  jÒa ¡§ß
≈_ø ¡«f_®I ”_¥JÕ ∆C …√D_q ≈_ø –h_ªA ¡«jQC À ’‹¤« jIAe ∆C ë À ¢Ãª ïG πªg BŒYÃø ¡»IAhß ü ¡Œ§®ªA B√jøC BƒŒz≥ À : ”ƒ®ùA À
. G , BŒyB≥ …ŒªG BƒŒYÀC jÕf¥NªA ÀC îZJvø ¡»√Ã∑ æBY ™ÃÒ¥ø Ω¿ß À ’BƒI À Ωn√
“_ßBö ¡»√Ã_∑ ”_ºß “_ƒÕfùA Ω_«C ïG ’œ_ A “J_n√ æfÕ # îºßBØ ¡Nƒ∑ ∆G - …ªÃ≥ ïG - ∆ÀjrJNnÕ “ƒÕfùA Ω«C ’BU À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»MjR∏ª “ƒÕfùA Ω«C ¡«fß \vÕ “¿Œ§ß
“_uBa À ’B_rZ∞ªBI ¡»®ªÃ_ª # ∆Àj_rJNnÕ $ ¡_« À …ØBŒ_yC ∆Àf_ÕjÕ ¡»ƒ_ø R_∑ ©_ö # “_ƒÕfùA Ω«C $ ¢Ãª ïG # ’BU À $ ”ƒ®ùBØ
À $ ¡_»I ©Œƒ_rªA Ω_¿®ªBI # ∆ÃZ_z∞M ›Ø œ∞Œy ’‹¤« ∆G æB≥ $ …ØBŒyC ≈ß B®ØAfø ¢Ãª ¡»ºJ¥NmBØ XiBa ≈ø ¡«e›I ü îºaAfªBI
©∞_rM À ¡»ÕÀ¤_M ∆C # îùB®ªA ≈ß π»ƒ√ À C $ ¡»÷AÃÕG ü ∫ihß ©Ò¥√ C : “ƒÕfùA Ω«C ≈ø ∆ÃöB»ùA # AêB≥ ∆ÀlÖ ‹ À A AÃ¥MA
ü …_√BŒI ¬f_¥M B_¿∑ - ≈»YB_∏ƒI …ØBŒ_yC ≈_ß AÃØjvƒÕ ∆C …MBƒI ¡»Œºß ~jß ¡»ƒø (¬›nªB»Œºß) ¢Ãª o◊Õ B¿ºØ ¡»ƒß ©ØAfM À ¡»ŒØ
. # îºßBØ ¡Nƒ∑ ∆G œMBƒI ’‹¤« ∆G æB≥ $ - eë —iÃm
. LAjàA fy —iB¿®ªA : PAej∞ùA ü æB≥ # ΩŒVm ≈ø - …ªÃ≥ ïG - ∆û¿®Õ ¡»Mj∏m œ∞ª ¡»√G ∫j¿®ª $ : ïB®M …ªÃ≥
 ⁄B_¥I : Ω_Œ≥ AgG À , …_YÀjI …_√fI —iB_¿ß  B_ƒ®¿Ø  j¿ß æB : ΩŒ≥ AgHØ ’B¥JªA ∆Àe Ã»Ø —BŒáBI ∆fJªA —iB¿ß —fù ¡mA j¿®ªA À : æB≥
- ¡_zªBI - j_¿®ªA À : æB≥ j¿®ªBI ±uÀ B¿º≥ À …I A ±uÀ j¿®ªA ”ºß ’B¥JªA Ωz∞ª À , ’Bƒ∞ªA fy ’B¥JªA ∆HØ πªg œzN¥Õ oŒºØ
”_»N√A , # ¡»Mj∏m œ∞ª ¡»√G ∫j¿®ª $ Ãç - ¡zªBI - j¿®ªA ∆Àe - \N∞ªBI - j¿®ªBI ¡n¥ªA wa ≈∏ª fYAÀ - \N∞ªBI - j¿®ªA À
.
(¬›nªB»Œºß) ¢Ãºª “∏÷›ùA ≈ø LBÒa …√G : ¡»z®I æÃ≥ À …÷B¥JI ¡n≥ Ã»Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª # ∫j¿®ª $ ü LBÒàA À
. PBÕ‡A ∂BŒm ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹  j¿®I ¡n≥ À
. eë —iÃm n∞M ü  Bƒ®ø ü æÃ¥ªA ΩŒv∞M ¬f¥M f≥ À LAh®ªA —iBVY ΩŒVnªA À — Y ”ºß ee ªA ë …¿®ªA À
$ ≈Õ ZN_ø ∆Àee _Õ j_∏ƒùA À ’B_rZ∞ªA ü ¡«iB_¿¨√BI ¡»N_º∞´ œ_« À ¡»Mj∏_m œ_∞ª ¡_»√G f¿ä BÕ π÷B¥I À πMBŒÅ ¡n≥C ”ƒ®ùA À
À B»ºØB_m ¡_«e›I œªB_ß B_ƒº®VØ \J_vªA ∂Aj_qG ü î_ºaAe ¡»√Ã∑ æBY –C # î≥jrø $ Ω÷B A PÃvªA œ« À # “ZŒvªA ¡»MhaDØ
. ΩŒVm ≈ø —iBVY ¡»Œºß ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√C À B√jÒøC À B»NÑ B»≥ÃØ
™Ã_≥À ”_ºß “ªAfªA PBø›®ªA ‹ÀC PBÕ‡BI eAjùA À “ø›®ªA “Õ‡A # îƒø¤¿ºª - …ªÃ≥ ïG - î ÃN¿ºª PBÕ‡ πªg ü ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
’B¿Œm ≈ø æB¥N√‹A À pj∞NªA ¡mÃNªA À “Œ ‚A —ÃßfªA À iAh√‚A “Œ¥Y ”ºß îƒø¤¿ºª “ªAfªA “ø›®ªA BŒ√BQ “Õ‡BI À iBQ‡A BÕB¥I ≈ø “QeBáA
. B BY “¥Œ¥Y ”ºß ’BŒqfiA
PB_ø›®ªA π_ºM ∆G À î_mj∞N¿ºª iB_Q‡A BÕB¥I ≈ø PBø›®ª ¡«e›I ü À ¢Ãª ¬Ã≥ ”ºß jøfiA ≈ø ‘jU B¿ŒØ –C πªg ü ∆C : ”ƒ®ùA À
πªh_I îJ_M f_≥ À —Ãßf_ªA À iAh_√‚A “Œ¥Y ”ºß æfM îƒø¤¿ºª “Õ‡ πªg ü ∆G , f®I “Œº∏ªBI \¿ƒM À ±®M ¡Œ¥ø ≈ÕjIB®ºª ΩŒJnJª
. î®yÃùA ü Aej∞ø À B®ö PBÕ‡A eAjÕG …UÀ
jV_rªA Ã_« À π_ÕfiA —f_YAÀ “_∏ÕfiA # îJ_ø ¬BøHJª B¿»√G À ¡»ƒø Bƒ¿¥N√BØ - ïG - îùB§ª “∏ÕfiA LBZuC ∆B∑ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. iBVqfiA “∞ŒR∑ “®¥I –C “zŒ´ ü - ΩŒ≥ B¿∑ - AÃ√B∑ f¥Ø |®JI …z®I ±NºùA
À $ : ›_Õg ïB_®M …_ªÃ≥  f_Õ¤Õ À , “zŒ¨ªA ∆Ã∏nÕ AÃ√B∑ …øÃ≥ ≈ø “∞÷B ÀC (¬›nªB»Œºß) KŒ®q ¬Ã≥ ¡« - AÀj∑g B¿∑ - ’‹¤« À
¢Ã_ª ¬Ã≥ e›I œ« ¬BrªA ïG “ƒÕfùA µÕj ”ºß –hªA ∆HØ \yAÀ µÕj œ∞ª “∏ÕfiA LBZuC À ¢Ãª ¬Ã≥ B√B∏ø –C # îJø ¬BøHJª B¿»√G
$ : …_ªÃ≥ À eÃ_« —iÃ_m ü ¡»N_v≥ Oøf_¥M f≥ À (¬›nªB»Œºß) KŒ®q —Ãßfª ¡»JÕh∏M À ¡«j∞∏I A ¡»∏º«C “IjàA KŒ®q ¬Ã≥ À
. ¢Ãª ¬Ã¥ª À ¡ : ΩŒ≥ À “∏ÕfiA LBZufi ¿zªA # ¡»ƒø Bƒ¿¥N√BØ
. j«B£ îNÕ‡A ”ƒ®ø À
j_VáA À Bu ¬Ã≥ eà ¡« jVáA LBZuC # ∆ÃJn∏Õ AÃ√B∑ Bø - …ªÃ≥ ïG - îºmjùA jVáA LBZuC Lh∑ f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
—Ã_ße Ω_mjªA —Ã_ße ∆Ã_∏ª Ã_« BòG ¡»ŒªG ΩmjùA BáBu AÃIh∑ BòG ¡« À îºmjùA ©Œ¿Ü îIh∏ø ¡«fß À B»√Ã∏nÕ AÃ√B∑ —fºI ¡mA
. ©Œ¿Vºª Lh∏ø ¡»ƒø fYAê Lh∏ùA À —fYAÀ
B_»I eAjùB_Ø - j«B_§ªA Ã_« B_¿∑ - ∂iAÃ_àA À PAlV®ùA PBÕ‡BI eAjùA ∆B∑ ∆G # îyj®ø B»ƒß AÃ√B∏Ø BƒMBÕE ¡«BƒŒME À $ : …ªÃ≥ À
“_Œ ‚A ≤iB_®ùA B_»I eAj_ùA ∆B_∑ ∆G À , eÃ_« —iÃm ü “v¥ªA Oøf¥M f≥ À , AÃ∏º«C ∆C ïG B«j¥ß f®I ¡ j»£ Bø À B»Ijq À “≥BƒªA
. \yAÀ jøfiBØ —lV®ùA “Õ‡A À “¥áA ≤iB®ùA ≈ø ™Ã¿ A ÀC ¡»ŒØ B«jr√ À (¬›nªB»Œºß) Bu B»¨ºI ªA
TeAÃ_áA ≈_ø îƒøE —iBVáA ≈ø “MÃZƒùA ≤û∏ªA À ∆A ¨ªA ∆Ã∏nÕ AÃ√B∑ –C # îƒøE BMÃŒI æBJÜA ≈ø ∆ÃNZƒÕ AÃ√B∑ À $ : …ªÃ≥ À
. ¡»¿ßlI “ÕÀB¿nªA À “ŒyifiA
≈øfiA ™B¿NUA “JmBƒø ïG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À , ¡»∑›« B»ŒØ ∆B∑ ªA LAh®ªA “ZŒu –C # îZJvø “ZŒvªA ¡»MhaDØ $ : …ªÃ≥ À
. # ¡ŒªfiA LAh®ªA ë œIAhß ∆C À $ : PBÕ‡A ifu ü …ªÃ¥ª îNÕ‡A ü “ZŒvªA ©ø
. —BŒáA ü ¡»MeB®m îøDNª æB¿ßfiA ≈ø –C # ∆ÃJn∏Õ AÃ√B∑ Bø ¡»ƒß ”ƒ´C B¿Ø $ : …ªÃ≥ À

œ÷AÀi SÅ
…IBZuC ≈ø pB√ ”ºß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA jø : æB≥ OIBQ ≈I K®vø ≈ß BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
. # ¡ŒYjªA iÃ∞¨ªA B√C œ√C –eBJß ’”J√ $ : OªlƒØ iBƒªA AÀj∑gA À “ƒÜA AÀj∑gA : æB≥ ∆Ã∏ZzÕ
. ’B∞a KJnªA ≈ø B»ŒØ j∑g Bø ”ºß “Õ‡A ”ƒ®ø ∂BJÒ√A ü ≈∏ª jaC PBÕAÀi  Bƒ®ø ü À : æÃ≥C
. ∆Ãmj∞NùA ¡« : æB≥ # î ÃN¿ºª PBÕ‡ πªg ü ∆G $ : …ªÃ≥ ü f¿ä ≈I j∞®U ≈ß “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC XjaC …ŒØ À
À …_ÕÀejø ≈_IA À K_ÒªA ü B_®ø ¡Œ_®√ Ã_IC À _nªA ≈_IA À B_Y œIC ≈IA À jÕjU ≈IA À –hø ªA À …ëiBM ü –iBbJªA XjaC , …ŒØ À
∆G $ : Cj_≥ ¡Q A iÃI j§ƒÕ …√HØ ≈ø¤ùA “mAjØ AÃ¥MA : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ –ifàA fŒ®m œIC ≈ß KŒÒàA
. îmj∞NùA æB≥ # î ÃN¿ºª PBÕ‡ πªg ü
î_I À ‹G ∂Ã_ºã ≈_ø B_ø : æB_≥ : æB_≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß œøjzáA f¿ä ≈I j∏I œIC ≈ß  eBƒmHI , fŒ∞ùA xBvNaA ü À
 Ã_Øjß ‹G f_YC ¡»Œºß ΩafÕ oŒª ¡Q f¿ä æE ≈ø “¿÷fiA ≈ß LÃVZñ oŒª À ¡∏ƒß LÃVä πªg À jØB∑ ÀC ≈ø¤ø LÃN∏ø …ŒƒŒß
. ∆à ÃNùA ¡»Ø # î ÃN¿ºª PBÕ‡ πªg ü ∆G $ : “Õ‡A  h« ›M ¡Q AjØB∑ ÀC Bƒø¤ø
. (¬›nªB¿»Œºß) ¡»ŒØ “Õ‡A æÀl√ B«Bƒ®ø oŒª À , —jQB∏Nø —jØB§Nø ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
À ≈Õf_ø ∆G : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi æB_≥ : æB_≥ j_¿ß ≈_IA ≈_ß j∑B_nß ≈_IA À …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. BJŒ®q B¿»ŒªG A S®I ∆BNøC “∏ÕfiA LBZuC
_n∞M ü (¬›_nªAB¿»Œºß) B_u À KŒ®q À ¢Ãª wv≥ À ¡Œ«AjIG ‘jrI “v≥ ü PBÕAÀjªA ≈ø  eAjÕG Kè Bø B√eiÀC f≥ À : æÃ≥C
. ∫Bƒ« ïG ©U ºØ Bƒ«B« B«eAjÕG ≈ß πªhI BƒŒ∞N∑A À LBN∏ªA ≈ø jqB®ªA ’lÜA ü eë —iÃm
µÂ _º̇‰à
Ù A É _«Â π__IÏi‰ ∆Ï Ḡ (85)Ω‰ _ŒÍ¿Ü
Ù‰ A \
‰ ∞Ù _vªA \Ú∞_uBÚØ ˆ“_Œ‰MÍ‹Ú “Ú ß‰ B__nªA ∆Ï Ḡ À‰ µ Z
‰ ªÙB__ÍI ‹Ḡ B__‰¿Â»ƒÊŒI‰ B__ø‰ ‰À ~ÊiÚfiA ‰À P
Í Ã‰ ¿‰ _nªA B__ƒ‰¥Ù ºÚ a‰ B__ø‰ À‰
À‰ ¡Ê »¯ Œ_ں߉ ∆Ê l‰ _ÙÑ ‹ À‰ ¡Ê »Â ƒÊ _ø BıU‰ÀkÊ CÚ …Í IÍ B‰ƒ®Ê NÏø‰ B‰ø ïḠ πÊŒƒ‰ŒÊ ߉ ∆Ï fÏ ¿Â M‰ ‹ (87)¡‰ Œ§Í ®‰ ªÙA ∆‰ A‰’jÊ ¥Û ªÙA À‰ ”√B‰R¿‰ ªÙA ≈‰ ø Bı®ÊJm π‰ƒŒÊ M‰A‰’ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (86)¡Â ŒÍº®‰ ªÙA
(91)î
‰ _ÍzßÍ ∆‰ A’‰ jÊ _Û¥ªÙA AÃÛº®‰ U‰ ≈‰ ÕÍhª̇A (90)î
‰ ¿Í n
Í N‰¥Ù ¿Â ªÙA ”º‰ß B‰ƒªÙl‰ √ÚC B‰¿∑Ú (89)î
 JÍ¿Â ªÙA j ÕÍhƒÏªA B‰√CÚ ”√Ḡ ΩÊ ≥Û À‰ (88)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ºÙ ªÍ π‰YB‰ƒU‰ |Í∞aÊ A
π__ƒ‰ŒÊ ∞Ú ∑Ú B__√ÏḠ (94)î
‰ ∑Í j̄__r¿ªÙA ≈¯ _ ߉ ~j̄__ßÊ CÚ À‰ Âjø‰ ¤Ê _ ÂM B__¿‰ IÍ ™
Ê f‰ _ uBÚØ (93)∆‰ Ã__Ûº¿‰ ®Ê Õ‰ AÃÂ√B__∑ B__¿Ï ߉ (92)î
‰ _ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê »ƒÏºÚ ◊‰_ n‰ƒªÚ π__Ii‰ É _ ØÚ
\
Ê J_nÚØ (97)∆‰ Ã_ÛªÃÛ¥Õ‰ B_‰¿IÍ ∫ÂifÊ _u µÂ Œ_ÍzÕ‰ πÏ√CÚ ¡Â ºÚ ®Ê √‰ Êf¥Ú ªÚ À‰ (96)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ ≤ÊÃnÚØ j‰ a‰ A‰’ Bı»ÚªḠ …Í º̇ªA ©‰ ø‰ ∆‰ ÃÛº®‰ èÙ ≈‰ ÕÍhª̇A (95)≈‰ ÕÍ’l̄Ê»Nn¿ªÙA
(99)Âî¥Í Œ‰ªÙA π‰ŒMÍDÙ Õ‰ ”N‰Y πÏIi‰ fÊ JÂßÊ A À‰ (98)≈‰ ÕÍfV
Í nªA ≈‰ ø ≈Û∑ À‰ πIi‰ fÍ ¿Ê ÅÚ
∆BŒI
~Aj_ß‚A À \∞_vªBI h_aDÕ À jø¤_Õ B_ñ ™fvÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA jøC ë À µIBnªA ∆BŒJªA ~j´ ïG wºÖ PBÕ‡A ü
À —j_a‡A À BŒ√f_ªA ü ¡ B_¿ßDI pB_ƒªA –kB_è ∆C µ_áA ’B_z¥ªA ≈ø ∆HØ ∆ÃªÃ¥Õ Bñ  ifu µŒzÕ ‹ À ¡»Œºß ∆lê ‹ À î∑jrùA ≈ß
œ_¨JƒÕ ›Ø …ºøB®I …¥áC ‹G jrªA À àA ≈ø —ig æB¥Rø ™fÕ ‹ À AfYC ieB¨Õ ‹ –hªA ¬ÃŒªA ë À …ŒØ KÕi ‹ –hªA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “uBa
. KUÀC À ¡«C …√BZJm BI æB¨Nq‹A ∆HØ …Œºß ∆lê ‹ À , …ÕkBVŒm …I ¡Œºß A ∆HØ jØB∑ j∞∏ª ±m¤Õ ∆C
æB¨N_q‹A À - —iÃ_nªA \N_N∞ø ü ¡«j_∑g jø ≈ÕhªA ¡« À - …I ≈Õ’l»NnùA π◊ªÀC ≈ß ~Ajß‚A À \∞vªBI  jøC …√BZJm ij∑ f¥ª À
. —iÃnªA ¡NNÖ πªhI À , …I A  jøC Bñ Ω¨NrŒºØ ¡«jq  B∞∑ …√C   aC À , …MeBJß À  fŒ¿Ñ À …ZŒJnNI
–C “JYB_v¿ºª # µáBI $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA # “ŒM‡ “ßBnªA ∆G À , µáBI ‹G B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Bƒ¥ºa Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
‹ Ã_ª À , 8 : µ_º®ªA : # ”_®UjªA π_Ii ïG ∆G $ : ïB_®M æB≥ B»ŒªG ©U m “ÕB´ µºbººØ …øk›Õ À µáA ≈ß π∞ƒÕ ‹ B®Œö B»¥ºa ∆G
À , 39 : ∆BafªA : # µáBI ‹G B¿«Bƒ¥ºa Bø îJß‹ B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Bƒ¥ºa Bø À $ : ïB®M æB≥ › BI BJ®ª ∆B∏ª πªg
Ω_ BJªA K_®ºªA ΩIB¥Õ Bø µáBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À , 27 : x : # › BI B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À ’B¿nªA Bƒ¥ºa Bø À $ : æB≥
. j«B£ ë À # “ŒM‡ “ßBnªA ∆G À $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA ΩŒÕhM
À æf_®ªA KJ_nI ‹G π_ªg B_ƒ¥ºa Bø ”ƒ®ùA À “ŒJJnºª ’BJªA À ≤Bv√‚A À æf®ªA µáBI eAjùA ∆C ¡»z®I  j∑g Bø eBnØ j»§Õ πªhI À
. æB¿ßfiBI ’AlÜA ¬ÃÕ ≤Bv√‚A
’B_JªA ∆Ã_∑ ¡_÷›Õ BòG ”ƒ®ùA ≈ø  j∑g –hªA ∆C ”ºß •∞ºªA ≈ø …Œºß f«Bq ‹ ≤Bv√‚A À æf®ªA ”ƒ®ñ “Õ‡A ü µáA ∆Ã∑ ∆C πªg À
. “ŒJJnªA ∆Àe “JYBv¿ºª ÀC ~j¨ªA ¬‹ ”ƒ®ñ
∆G À $ “_Œ√BRªA À –ÃŒ√f_ªA LAh®ªA ïG —j£B√ , G # Bƒ¥ºa Bø À $ ïÀfiA “º¿ÜA ∆C À “¿∏áA ”ƒ®ñ µáA ∆C ¡»z®I  j∑g Bø Ah∑ À
¡_÷›Õ ‹ S_ŒÅ “¿∏áA À µáBI BnJºNø ‹G B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Bƒ¥ºa Bø À ”ƒ®ùA À –ÀjafiA LAh®ªA ïG # “ŒM‡ “ßBnªA
∆G À , `›_vªA ïG œ_¥I ≈ù AeBqiG À ¡«eBn∞ª B®Øe ’‹¤« æBRøC ∫›«G “¿∏áA OzN≥A f≥ À , iÀjrªA iAj¥NmA À eBn∞ªA iAj¿NmA
. ’‹¤« æBRøC ≈ø B»ŒØ BzÕC ¡¥NƒŒØ “ŒM‡ “ßBnªA
æB_®ØC ∆C ”_ºß _ÜA LBZ_uC B_»I æfN_mBØ …Nuj≥ ïG B«iB√ jè î¥Õj∞ªA ≈ø Ω∑ |ÕÃ∞NªA À ÜA LBZuC îI —jUBrø “Õ‡A ü À
. …ª “≥ú㠜»Ø B¿»ƒŒI Bø “ºö ≈ø ¡ B¿ßC ∆fi “≥úã eBJ®ªA
Ã_ºØ Ω_ BJªA ≈_ø æB_¿ßfiA \÷B_J≥ À œ_uB®ùA ∆H_Ø ¡»n∞√fi ΩI …ª “≥úã OnŒª eBJ®ªA æB®ØC ∆C ”ºß |ÕÃ∞NªA LBZuC B»I æfNmA À
. µáBI B≥úã ∆Ã∏Õ ‹ Ω BJªA À µáBI “≥úã O√B∏ª …ª “≥úã O√B∑
À B_√lªA À `B_∏ƒªB∑ “Œ_v®ùA À “_ßBÒªA gG “_Œøfß PBŒRŒY æB®ØfiA ü “Œv®ùA À \J¥ªA PB»U ∆HØ Ω BJªA ≈ø B®Œö îNVáA ∆C µáA À
“»U “∞ªBbùA À …N∞ªBã À jøfiA “¥ØAÃñ “Œv®ø À “ßB ±ºNÖ BòG À Ω®∞ªA ΩuC ü “∑ rø πªg æBRøC À Ω BJªBI À …ºY ≈ø æBùA Ω∑C
…_MB»U ≈_ø π_ªg ∆H_Ø B_»ŒªG “Œv®ùA ÀC \ŒJ¥ªA eBƒNmA ¬lºNnÕ ‹ eÃUêA “»U ≈ø “¥ºàA ïG Ω®∞ªA eBƒNmBØ πªh∑ ∆B∑ AgG À , “Œøfß
…_¥ºa ∆Ã_∏Õ ”NY Ω BJªA ≈ø “ÕeÃUêA …N»Ä ‹ À , “Õ‡A …º¿rM ”NY ~ifiA À PAÀB¿nªA îI Bû “Œøf®ªA …N»Ä Ω®∞ªA oŒºØ “Œøf®ªA
. µáBI Ω BJºª B¥ºa
∫›_ø ë …√Àe Ω¥NnÕ ‹ SŒÅ ’œrI ’œq eÃUÀ ¬BŒ≥ ∆C À eÃUêA ü P‹Ãº®ùA À Ωº®ªA ¬B§√ “øÃ∏Y ”ºß “¿÷B≥ —iÀjzªA ∆C ”ºß
∆C B_¿∑ Ah_∑ À Ah∑ Ω®∞Õ ∆C …ª jnÕ À …¥ºa –hªA ∆Àe ∆Bn√‚A ë …ZŒJ≥ À Ω®∞ªA ≈nY À “Œv®ùA À “ßBÒªBI ±vNùBØ ≤BvM‹A
.  fUÀC –hªA ∆Àe ∆B√úªA ∆Ah« …I ¬Ã¥Õ –hªA ¡nÜA ~BŒJªA À eAÃnªBI ±vNùA
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA , 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA ‹G …I ΩzÕ Bø À $ : …ªÃ≥ n∞M ü SZJªA Ah« ü ¬›∏ªA BƒŒØÃNmA f≥ À
À …UêA “Z∞v∑ …J√BU À …yjß ’œrªA \∞u : PAej∞ùA ü æB≥ # ¡Œº®ªA ∂›àA ë πIi ∆G ΩŒ¿ÜA \∞vªA \∞uBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
 jøD_I A œMD_Õ ”NY AÃZ∞uA À AÃ∞ßBØ $ : æB≥ πªhª À Ã∞®ªA ≈ø ≠ºIC ë À KÕjRNªA ∫jM \∞vªA À jVáA “Z∞u À ±ŒnªA “Z∞u
j∑h_ªA ¡∏ƒ_ß LjzƒØ C $ # ΩŒ¿ÜA \∞vªA \∞uBØ $ # ¬›m Ω≥ À ¡»ƒß \∞uBØ $ : ïB®M æB≥ \∞vÕ ‹ À ∆Bn√‚A AÃ∞®Õ f≥ À #
. # BZ∞u
LBN∏ªA ≈ø …J√g B»ŒØ OJQC ªA “Z∞vªA PkÀBÉ ÀC …ƒß BŒØBVNø …NZ∞u OŒ¥ª ÀC …J√g ≈ß Byj®ø “ºŒö “Z∞u …NŒªÀC …ƒß OZ∞u À
j_∞∑ ±_∞ë ∆C (¬›_nªB»Œºß) …ª jøDØ # ΩŒ¿ÜA \∞vªA \∞uBØ “ŒM‡ “ßBnªA ∆G $ : …ªÃ≥ À , LBN∏ªA OZ∞vM πªÃ≥ ≈ø B« ´ ïG
. fŒªA “Z∞vI ’BzØ‚A “ZØBvùA À # ∆Àj∏ô Bû µŒy ü πM ‹ À ¡»Œºß ∆lÑ ‹ À $ : æB≥ B¿∑ j∞∑ ≈ø
. ”»N√A
. LBNß ´ ≈ø Ã∞®ªBI \∞vªA (¬›nªB»Œºß) œºß n∞M ≈ø “ÕAÀjªA ü Bø œMDŒm À
›_Ø …ŒØ KÕi ‹ ∆ÀkBè À ∆ÃJmBê …ŒØ ¬ÃÕ ∫Bƒ« À µáBI “¥ºàA O√B∑ AgG –C …¥IBm ”ºß ©Õj∞M # ΩŒ¿ÜA \∞vªA \∞uBØ $ : …ªÃ≥ À
–h_ªA π_Ii ∆HØ æAfU À “r≥Bƒø ÀC LBN®I ¡»ŒØ ©¥M ∆C ´ ≈ø ¡»ƒß ±ßA À ’Al»Nm‹A À KÕh∏NªA ≈ø ¡»ƒø ‘jM Bñ πn∞√ Ω¨rM
. …√ÃMÃ∞Õ ‹ ¬ÃÕ ¡«’AiÀ À ¡ BY À πªBÅ ¡Œºß ë ¡»¥ºa À π¥ºa
. # ΩŒ¿ÜA \∞vªA \∞uBØ $ : …ªÃ¥ª ΩŒº®M # ¡Œº®ªA ∂›àA ë πIi ∆G $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
B_ñ ™f_uBØ $ : …ªÃ≥ haDŒª …n∞ƒª KŒŒÒM À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “ŒºnM # jø¤M Bñ ™fuBØ $ : …ªÃ¥ª “ØBáA PBÕ‡A  h« À
“¥IB_nªA PB_Õ‡A ü jIfNªBI BzÕC OØjß À —ÃßfªA ∆›ßHI jøfiA ë B»ƒø ΩŒufiA ~j¨ªA ∆C —iÃnªA æÀC ü OØjß f¥Ø …®≥Ãø # jø¤M
≈_ø wºbN_Õ À ’Al»N_m‹A À “_√B«‚A À ’Ah_Õ‚A ≈ø …øÃ≥ ≈ø œ¥ª B¿ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …NŒºnM ïG B»I wºbNŒª —eÀjnø B»√C
. LúÒùA jøfiA ïG πªg
PB_ÕAÀjªA ≈_ø —f_ß ü j_nØ B_ø ”ºß f¿áA —iÃm œ« œ√BRùA ©JnªA # ¡Œ§®ªA ∆Ej¥ªA À œ√BRùA ≈ø B®Jm ∫BƒŒME f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
À , æAÃ_ÒªA ©JnªA B»√C : ¡»z®I  j∑g Bø ïG ”¨vÕ ›Ø (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß —iÃQDùA
B_»ƒø ’œ_q ”_ºß ΩŒªe ›Ø , ’BŒJ√fiA ”ºß “ªkBƒªA ±ZvªA ≈ø ±Zu ©Jm B»√G : ΩŒ≥ Bø À , ©JnªA ¡ŒøAÃáA B»√C jaE |®I  j∑g Bø
. “ƒnªA “»U ≈ø ‹ À LBN∏ªA •∞ª ≈ø
…_UÀ À œ√B_RùA “_§∞ª ∂B¥N_qA “_Œ∞Œ∑ ü À îŒ_JNºª ÀC |Œ_®JNºª # ≈_ø $ ∆Ã∑ “»U ≈ø # œ√BRùA ≈ø $ : …ªÃ≥ ü ¡»Ø›NaA jR∑ f≥ À
. œ√BRùBI B»NŒ¿nM
B»IB_rNø B_IBN∑ $ : æB_≥ gG œ√B_Rø …_IBN∑ PB_ÕE ©_Œö ”_ …√BZJm …√HØ |Œ®JNºª # ≈ø $ ∆C - ¡ºßC A À - æB¥Õ ∆C œ¨JƒÕ –hªA À
. B»º∑ ‹ œ√BRùA |®I œ»Ø B»Nºö ≈ø f¿áA —iÃm PBÕE À 23 : jølªA : # ¡»Ii ∆Ãrë ≈ÕhªA Lú≥ …ƒø j®r¥M œ√BRø
À , 5 : eÃ_« : # ¡«iÀf_u ∆Ã_ƒRÕ $ ïB®M æB≥ —eBß‚A À ±Ò®ªA À –úªA ”ƒ®ñ RªA ≈ø æî∞ø ¡mA “ŒƒRø ©ö œ√BRùA ∆C j«B§ªA À
# œ√B_Rø B»IB_rNø B_IBN∑ $ : …_ªÃ≥ …_I j®rÕ B¿∑ …Œºß ±Ò®ƒÕ À –ÃºÕ À |®JªA æBY \yÃÕ B»z®I ∆fi œ√BRø “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A OŒ
ü : (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒ_ªA ¬›_∑ ü À , œ√BRø …MBÕE ∆Ã∑ îI À Bz®I …MBÕE |®I …JrÕ B»IBrNø LBN∏ªA ∆Ã∑ îI ©ö SŒY
œ_« ÀC # |_®I ”_ºß …_z®I f»_rÕ À |®JI …z®I µÒƒÕ $ : …ŒØ : (¬›nªB»Œºß) œºß ≈ß À # Bz®I …z®I ∂fvÕ $ : ∆Ej¥ªA “∞u
. |®JI PBÕ‡A |®I ∆BŒI ≈ß “ÕBƒ∑ —eBß‚A À jÕj∏NªA ”ƒ®ñ ”ƒRø ©ö
: ¡ Ã_¥∑ B_« ´ À œ√B_®ùA `Ài À ©_¿ A À …Œ_qAÃY À ≤Br∏ªA ü B¿∑ œ√B®ùA ±ºNã ≈ø  Àj∑g B¿ß ”ƒ´ À “ÕB∞∑ πªg ü Ω®ª À
œ√B_Rø “_ÑB∞ªA O_Œ : ¡ Ã_¥∑ À , B_»ŒØ œ√B_®ùA ij_∏Nª œ√B_Rø ∆Ej_¥ªA PB_ÕE O_Œ —eBß‚A À jÕj∏NªA ”ƒ®ñ RªA ÀC “ŒƒRNªA ≈ø B»√G
∆BõjªB∑ —ij∏ø B»MB¿º∑ ≈ø A R∑ ∆fi ÀC , ∆Ej¥ªA ≈ø B«f®I Cj¥Õ Bñ “®∑i Ω∑ ü ”ƒRM B»√fi ÀC îMjø —›u Ω∑ ü B»M’Aj≥ LÃUê
A ∆fi ÀC , A ”_ºß ’B_ƒRªA ≈_ø B_»ŒØ B_ù ÀC “_ƒÕfùBI —j_ø À “_∏ñ —j_ø îMj_ø Oªl√ B»√fi ÀC , ¡»Œºß À ¢AjvªA À ∫BÕG À ¡ŒYjªA À
. mB∞NªA ü —iÃ∑hùA  ÃUêA ≈ø πªg ´ ïG , “ÕAÀjªA ü B¿∑ îyBùA ¡øfiA ”ºß B lƒÕ À “øfiA  h B«jaeA À B«BƒRNmA
“_¿§®ªA “YBm ≈ø …∞ŒuÃNºØ ∆Ej¥ªA BøC ”∞ë ‹ Bø ∆Ej¥ªA À “ÑB∞ªA jøC ¡Œ§®M ≈ø # ¡Œ§®ªA ∆Ej¥ªA À œ√BRùA ≈ø B®Jm $ : …ªÃ≥ ü À
“_ª›U À B«if_≥ “_¿§ß ”_ºß “ª‹fªA ≈ø …ŒØ À # B®Jm $ “ØÃuÃùA ´ —j∏ƒªBI …ƒß J®NªA ∆B∏¿ºØ “ÑB∞ªA BøC À , ¡Œ§®ªBI ’BÕ ∏ªA À
. …z®I œ« À ¡Œ§®ªA ∆Ej¥ªA B»I ΩIÃ≥ f≥ À ”∞ë ‹ Bø B»√Dq
“_J«ÃùA  h_« ü ∆C f_Œ∞M ~Aj_ß‚A À \∞_vªA ïG —Ãßf_ªA ∂BŒ_m ü B_»ßÃ≥ê πªg ©ø œ« À ∆BƒNø‹A ¬B¥ø ü - îJM B¿∑ - “Õ‡A À
πIjI æB¨Nq‹A À ΩŒ¿ÜA \∞vªA ”ºß πº¿Ñ ∆C —fß A ∆gHI —eB®m À æB¿∑ Ω∑ ïG “ÕeB A “Œ ‚A ≤iB®ùA µ÷B¥á “ƒ¿zNùA ”¿§®ªA
. …NßB ü Ω´ÃNªA À
j_øfiA ¬f¥M –hªA ΩŒ¿ÜA \∞vªA ∆BŒI ¬B¥ø ü ∆BNÕ‡A # îJùA - …ªÃ≥ ïG - ¡»ƒø BUAÀkC …I Bƒ®Nø Bø ïG πŒƒŒß ∆fó ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ≤Bƒ◊Nm‹A —iÃu ü ¬›∏ªBI ’œU πªhª À , …I
…_I AÃ_®Nø B_ø ïG îƒ_Œ®ªA fø # ¡»ƒø BUAÀkC …I Bƒ®Nø Bø ïG πŒƒŒß ∆fó ‹ $ : …ªÃ¥Ø ∆BNJRø À ∆BŒ∞ƒø : MBme “®IiC B¿»ŒØ iÃ∑hùA À
ÀC ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø XAÀkfiA XAÀkfiBI eAjùA À , “¿®√ ≈ø A  BME Bø ”ºß j§ƒªA jv≥ ≈ß –f®NªA ≈ß “ÕBƒ∑ BŒ√fªA —BŒáA —j«k ≈ø
À —j«B_§ªA ¡®ƒ_ªA ≈_ø …_I ∫B_ƒ¿®√C B_¿ß j_§ƒªA ≈ß kÀBVNM ‹ ”ƒ®ùA À , pà A À ‘iBvƒªA À eûŒªA À QêB∑ pBƒªA ≈ø ≤BƒufiA
. iB∞∏ªA ≈ø BØBƒuC ÀC “ºŒº≥ BUAÀkC …I Bƒ®Nø Bø ïG “ƒ BJªA
≈_ß œ_»ƒªA æB_Y –C ”_ºß ~j_¨ªA ∆C ¡_º®M O_√C À , …_NøAeG À j§ƒªA “ªB G ≈ß “ÕBƒ∑ # πŒƒŒß ∆fó ‹ $ : …ªÃ≥ ¡»z®I haC Bñi À
ΩuC ≈ß œ»ƒªA ë πªg ≈ß …I ”ƒ∏Õ –hªA À OŒvªA À “∑ÃrªA À æBùB∑ —BŒáA “®NøC ≈ø ¡»ÕfÕC ü Bñ º¥ªA µº®NªA À ΩŒùA À “J´jªA
. ±»∏ªA “ÕE ≈ø …º¥ƒƒm Bø …I f»rÕ À …NøAeG À …NªB G ≈ß ‹ …ŒªG j§ƒªA
. πI AÃø¤Õ ‹ ∆C ”ºß ¡«iAjuG À ’Al»Nm‹A À KÕh∏NªA ü ¡»ÕeBó “»U ≈ø –C # ¡»Œºß ∆lÑ ‹ À $ : …ªÃ≥ À
…ŒªG ¡zÕ ∆C eAiC AgG j÷BÒªA ∆C …ŒØ ΩufiA À , K√BÜA îª À ©yAÃNªA ≈ß “ÕBƒ∑ ë : AêB≥ # îƒø¤¿ºª πYBƒU |∞aA À $ : …ªÃ≥ À
. Ah« B …z∞a ¡Q B»Œºß …YBƒU °nI …aAjØC
ƒ_ªA “∞u ü …ªÃ≥ À , 159 : ∆Aj¿ß æE : # ¡ Oƒª A ≈ø “õi B¿JØ $ : …ªÃ¥∑ jaC PBÕFI fÕDNÕ ∆C ≈∏øC ∆G À  Àj∑g –hªA À
|_∞a …_I j_n∞Õ ∆C ≈_∏ô Bû “Õ‡A §√ ü ©≥À –hªA ≈∏ª , 128 : “IÃNªA : # ¡ŒYi ≤À’i îƒø¤ùBI $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
À ¡»NŒIj_M À ¡»Mj_qB®ø ”_ºß ¡_ A j_v≥ À …_ŒªG îƒø¤_ùA ¡_y ≈_ß “_ÕBƒ∑ ∆Ã∏Õ ∆C KmBƒÕ ë À îƒø¤ùA ©ø o∞ƒªA u ë `BƒÜA
æB_≥ , ∂iB∞Õ À jÒÕ `BƒÜA |∞a AgG j÷BÒªA ∆C B¿∑ , “≥iB∞ø ´ ≈ø ¡»ŒØ pBJNY‹A À ¡»Nøk›ø ≈ß “ÕBƒ∑ ÀC A LeDI ¡»JÕeDM
“_Õ‡A # BŒ√f_ªA —BŒáA “ƒÕk fÕjM ¡»ƒß ∫BƒŒß f®M ‹ À …»UÀ ∆ÀfÕjÕ œr®ªA À —Af¨ªBI ¡»Ii ∆ÃßfÕ ≈ÕhªA ©ø πn∞√ uA À $ : ïB®M
. 28 : ±»∏ªA :
, …√BŒI ïG ∆ÃUBNÑ Bø ¡∏ª îIC îJø …√BZJm A LAh®I ¡∑ih√C jÕh√ œ√C ‹G œª ‘Ãße ‹ –C # îJùA jÕhƒªA B√C œ√G Ω≥ À $ : …ªÃ≥ À
. ’œq jøfiA ≈ø πªg ’AiÀ œª oŒª À
|_∞a À , AÀ’l»N_mA À AÀj_∞∑ AgG ¡»Œ_ºß ∆l_áA ∫j_M À BŒ√f_ªA —B_ŒáA ™BNø ≈ø ¡»ÕfÕC ü Bñ “J´jªA ∫jM ßC “®IifiA iÃøfiA  h»Ø
Ω_Na‹ fYAÀ B»ƒø °¥mC ê À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI µŒºÕ –hªA ΩŒ¿ÜA \∞vªA ë îJø jÕh√ …√C iB»£G À îƒø¤¿ºª `BƒÜA
. jøfiA
jøD_M –hªA \∞vªA Ah« ∆HØ …ŒUÀ ´ ±ŒnªA “ÕFI dÃnƒø # ΩŒ¿ÜA \∞vªA \∞uBØ $ : …ªÃ≥ ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ∆C j»§Õ πªg ≈ø À
. …ŒªG cnƒªA “Jnƒª …UÀ ›Ø ±ŒnªA “ÕE æÀl√ f®I ”NY  iBJNßA À …øB∏YG ”ºß ∂BI # πŒƒŒß ∆fó ‹ $ : …ªÃ≥  jn∞Õ À “Õ‡A …I
O_v¥ƒØ —Ã_zß …º_uC À “_zß ©_ö î_zß : ©_¿ A ü æB≥ # îzß ∆Ej¥ªA Aú®U ≈ÕhªA î¿nN¥ùA ”ºß Bƒªl√C B¿∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
: æB_¥Õ ’B_zßfiA ≈_ø —gÃaD_ø µ_Õj∞NªA : “Œ_z®NªA À , —Àl_ß ΩufiA À ∆Àlß À —Àlß : ΩŒ≥ B¿∑ ∆êBI îzß O®ö πªhª À ÀAêA
. “UBáA ©yÃø ”»N√A , œz®ùBI A ≈Õe oŒª À : “I⁄i æB≥ …Nz®I À …N≥jØ –C ’œrªA OŒzß
îJ_ùA jÕh_ƒªA B_√C œ√G Ω≥ À $ : …ªÃ≥ …ŒªG `ÃºÕ if¥ñ µº®Nø …√C ”ºß “ª‹e ≈ø ∂BŒnªA Ãºë ‹ # î¿nN¥ùA ”ºß Bƒªl√C B¿∑ $ : …ªÃ≥ À
∆Ej_¥ªA Aú®U ≈ÕhªA $ : f®I …ªÃ≥ ¡»∞vÕ ≈ÕhªA ¡« î¿nN¥ùBI eAjùA À , î¿nN¥ùA ”ºß Bƒªl√C B¿∑ ¡∏Œºß ælƒÕ ælƒø LAh®I –C #
À , î_ªÀfiA B_mC : AêB_≥ À , jZ_m : AêB_¥Ø ’Al_UC ∆Ej¥ªA AÀ’lU sÕj≥ iB∞∑ ≈ø ¬Ã≥ “ÕAÀjªA …I PeiÀ Bø ”ºß ¡« À # îzß
B_¿∑ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃ_mi ≈_ß ≈ÕeiAÃ_ªA pB_ƒªA ∆Àf_vÕ ¡mÃùA ¬BÕC “∏ø ∂j ΩaAfø ü AÃ≥j∞M À , ‘ ∞ø : AêB≥
. A ’Bq ∆G œ÷AÀjªA SZJªA ü œMDŒm
”_ºß B_ƒªl√C B_¿∑ ∆Ej_¥ªA π_Œºß B_ƒªl√C –C # œ√BRùA ≈ø B®Jm ∫BƒŒME f¥ª À $ : …ªÃ≥ ≈ø ¬f¥M Bñ µº®Nø # Bƒªl√C B¿∑ $ : …ªÃ≥ ΩŒ≥ À
. |®JI j∞∏√ À |®JI ≈ø¤√ AêB≥ À ByB®IC À ’AlUC ∆Ej¥ªA AÃ≥jØ ≈ÕhªA ‘iBvƒªA À eûŒªA î¿nN¥ùBI eAjùA À , î¿nN¥ùA
æl_√C –h_ªBI AÃ_ƒøE $ : ¡ Ã≥ À ’›NI‹A ∫Ag ‘iBvƒªA À eûŒªBI h◊øÃÕ ¬›m‚A ΩNJÕ À “R®JªA Ω÷AÀC ü “ªkB√ “Œ∏ø —iÃnªA ∆C …ŒØ À
”_ºß ΩŒªf_ªA À πªg …JqC Bø Ah∑ À —jV A f®I eûŒªA …NªB≥ Bû , 72 : ∆Aj¿ß æE : #  jaE AÀj∞∑A À iB»ƒªA …UÀ AÃøE ≈ÕhªA ”ºß
. PBÕ‡A ∂BŒm B√j∑g Bø
jn∞M “ŒªBNªA “Õ‡A ∆C …®ØfÕ À , |®JI AÀj∞∑ À |®JI AÃøFØ ¡»ŒªG “ªlƒùA …JN∑ À A ’BŒJ√C AÿnN≥A ¡»√fi î¿nN¥ø Aà : ΩŒ≥ Bñi À
. …JN∑ îI ÀC A ’BŒJ√C îI AÃ≥jØ ≈ÕhªBI ‹ îzß ∆Ej¥ªA Aú®U ≈ÕhªBI î¿nN¥ùA
A æl√D_Ø A ΩŒJ_m ≈_ß AÀf_vŒª B_yB®IC  Ã_z®I À ∆Ej_¥ªA iÃ_√ ’B∞ G ”ºß “R®JªA Ω÷AÀC ü AÃz»√ BøÃ≥ ∆Aj∑hM îNÕ‡A ∆C j«B§ªBØ
AÃ√B_∑ B_¿ß î_®öC ¡»ƒªD_nƒª π_IiÃØ $ : …_ªÃ¥I ¡«j_øC æF_ø A j∑hÕ ¡Q îNÕ‡A ü AÀj∑g ≈ÕhªA ¡« À , ¡»∏º«C À LAh®ªA ¡»Œºß
. # ∆ú¿®Õ
¡º∏M AgG µáBI ™fu À , j÷B§√ Ωv∞ªA À ∂j∞ªA À ™fvªA : ©¿ A ü æB≥ # î∑jrùA ≈ß ~jßC À jø¤M Bñ ™fuBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A , AiB»U …I
Pj_øC À j_∑g B_ø ”_ºß j_øfiA ∆B_∑ AgG –C —iÃ_nªA ≈_ø “¥Œ¥áA ü ~j¨ªA B»√fi ™j∞NM ∆C B»¥Y ≈ø À , ¬f¥M Bø ”ºß ©Õj∞M “Õ‡A À
. —ÃßfªA ≈ºßC À µáA “¿º∑ j»£DØ î¿nN¥ùA ”ºß Bƒªl√C B¿∑ BƒIAh®I AjÕh√ Oƒ∑ À ΩŒ¿ÜA \∞vªBI
∆C ”_ºß æf_Õ ÀC ¬›_∏ªA j®_rÕ B_¿∑ G # ™f_uBØ $ : …_ªÃ¥ª Ω_Œº®NªA ¬B¥ø ü # ≈Õ’l»NnùA ∫BƒŒ∞∑ B√G $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ πªhI À
”_ºß  B_ƒªl√C B_¿∑ BƒIAh®I AjÕh√ Oƒ∑ À  B√j∑g B¿∑ jøfiA ∆B∑ AgG “Õ‡A ”ƒ®ø À , ΩJ≥ ∆ÀiÃ∑hùA ∆ÿnN¥ùA ¡« ≈Õ’l»NnùA ’‹¤«
æAl√H_I # ≈Õ’l»NnùA ∫BƒŒ∞∑ $ Bƒ√fi –C # B√G î∑jrùA ≈ß ~jßC À $ µáA j»£C À —ÃßfªA ≈ºßC À # jø¤M Bñ ™fuBØ $ î¿nN¥ùA
. # ∆ÿº®Õ ≤ÃnØ jaE B G A ©ø ∆ú®è ≈ÕhªA $ ¡« À ¡»Œºß LAh®ªA
≈_ø  if_u µŒ_y À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_√lY ïG B_Œ√BQ ©_Ui # ∆Ã_ªÃ¥Õ B_ñ ∫if_u µŒ_zÕ π_√C ¡_º®√ f_¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
—frª πªg ≈ø “Œ∏ùA iÃnªA ü “uBa À …ø›∑ ü …√BZJm jR∑C f≥ À , …YÀi “ÕÃ¥M À …n∞√ KŒŒÒM À …NŒºnNI “ÕBƒ®ªA fÕlù ¡»÷Al»NmA
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …Œºß jøfiA
À f_Œ¿ZNªA À \ŒJ_nNªBI …√BZJ_m  B_uÀ # _ªA π_ŒMDÕ ”_NY π_Ii f_JßA À ≈ÕfUB_nªA ≈_ø ≈∑ À πIi f¿Å \JnØ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü  j_øC f_≥ À , “JŒ_vùA À ¡_¨ªA ”ºß “√B®NmA πªg œ∞Ø ∆ÃªÃ¥Õ Bñ  ifu µŒy ”ºß πªg Bßj∞ø “ÕeÃJ®ªA “øAeG ÀC —eBJ®ªA À —fVnªA
j_øfiA  j«B_£ ∆H_Ø # _ªA π_ŒMDÕ ”_NY π_Ii fJßA À $ : …ªÃ≥ ≈ø BzÕC vªBI jøfiA eB∞NnÕ À , vªA À \∞vªBI “¥IBnªA PBÕ‡A
$ : TeAÃ_áA jø ”ºß “øÀB¥ùA À f÷AfrªA ©Øfª ïB®M …ªÃ≥ ≈ø ∆ÿzùA KÕj≥ ¬›∏ªA vÕ πªhI À , îY ”NY “ÕeÃJ®ªA ”ºß vªBI
. 153 : —j¥JªA : # —›vªA À vªBI AÃŒ®NmA
eAj_ùA ∆Ã_∏Õ À B_»÷AlUC Ω_zØC ¡_mBI B_ “Œ¿_nM AeÃV_m OŒ f≥ À —›vªBI jøC …√C À ∆úvùA ≈ÕfUBnªBI eAjùA ∆C fÕDNÕ πªhI À
ïG …_UÃNªA —j¥JªA “ÕE ü —›vªBI eAjùA ∆B∑ ê ¡®√ B¿«Bƒ®ø ü Bø ÀC f¿áA À A ∆BZJm æÃ¥∑ B¿»ƒø œ§∞ºªA fŒ¿ZNªA À \ŒJnNªBI
’BƒRªA À ∆ÃªÃ¥Õ B¿ß ïB®M …»ÕlƒM ë À –躪A ”ƒ®ùA - eÃVnªBI À B¿»I ÀC - fŒ¿ZNªA À \ŒJnNªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏øC …√BZJm A
. “ÕeÃJ®ªA ΩªhM …ª ΩªhNªA À ¡®ƒªA ≈ø …Œºß …I ¡®√C Bñ …Œºß
h_afiA eAj_ùA ∆B∑ ∆G À “¥IBnªA “Õ·ª jn∞ùB∑ ∆B∑ —eBJ®ªBI jøfiA …I eAjùA ∆B∑ ∆HØ # ªA πŒMDÕ ”NY πIi fJßA À $ : …ªÃ≥ BøC À
 f_ŒŒ¥M “_ƒÕj¥I ∆B∑ vªA B¿»øk‹ À ~Ajß‚A À \∞vªBI —jø‡A “¥IBnªA PBÕ‡A ∂BŒm “uBa À , ∂BŒnªA j«B£ ë B¿∑ - “ÕeÃJ®ªBI
. “ÕeÃJ®ªA ¬kAúI ¬BŒ¥ªA À “ßBÒªA À ¡ŒºnNªA W»ƒø XB»N√BI AjøC # ªA πŒMDÕ ”NY $ : …ªÃ¥I
π_ªg f_Õ¤Õ À , B√BŒß àA …I eÃ®Õ À —eB»rªA ≈ø KŒ¨ªA …I æfJNÕ –hªA PÃùA æÀl√ À ΩUfiA æúY ªA ∆BŒMHI eAjùBØ Ah« ”ºß À
∆G À µáB_I ‹G B_¿»ƒŒI B_ø À ~ifiA À PAÀB¿_nªA B_ƒ¥ºa B_ø À $ : …_ªÃ≥ ”ºß # ΩŒ¿ÜA \∞vªA \∞uBØ $ : …ªÃ≥ ≈ø ¬f¥M Bø ©Õj∞M
¬e “_Õ‡A ”ƒ®ø ∆Ã∏ŒØ ¡ B¿ßDI ¡»ÕkBè À ¡»ƒø A ¡¥NƒÕ BøÃÕ ¡ ∆fi ∆ÃªÃ¥Õ Bø ”ºß vªA À Ã∞®ªBI jøC “¥Œ¥áBI …√HØ # “ŒM‡ “ßBnªA
Ω_®∞Õ Bø f«BrNØ î¥ŒªA Bß πŒºß ælƒÕ À PÃùA π∑ifÕ ”NY ∆ÃªÃ¥Õ Bø jø ”ºß À “Œv®ùA ≈ß À “ßBÒªA ”ºß uA À “ÕeÃJ®ªA ”ºß
. πIi ¡»I A
”_NY …_Ii f_J®ŒºØ …∑ifŒ_m À …_ª K_ªB _ªA ∆D_I …ŒØ “ÕBƒ®ªA ∆HØ πªhI BzÕC iB®qG # ªA πŒMDÕ ”NY $ : …ªÃ≥ ΩRñ J®NªA ü À
ÀC j§ƒªB_I Ωvê Bñi –hªA Œ¥ŒªA eB¥Nß‹A ∆Àe LBVáA ’AiÀ Bñ ¬B®ªA ªA Bß Ã« –hªA —ja‡A Bß Ã« Ah« À …ŒªG ΩvÕ À …∑ifÕ
. —eBJ®ªBI
ƒ__ªA …__I K__ BbùA ∆fi π__ªg À , __ªA æÃ__vÅ ±__Œº∏NªA ™B__∞MiA ”__ºß æf__M “__Õ‡A ∆G : Ω__Œ≥ B_ ñi B__ø eB__nØ j__»§Õ πªh__I À
¬Ã_v®ø …√C À …Ii ≈ø “ƒŒI ”ºß …√C À — vI ”ºß …√C À îƒ≥ÃùA ≈ø …√C A LBN∑ ≈ø — R∑ PBÕE Oªe f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. πªg ´ ïG …√BZJm A “ÕAf»I –f»ø …√C À
. PÃùA ë ªBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß “Õ‡A “ª‹e ≈ø  Bƒøf≥ Bø ïG BØBzø
. ïB®M A ’Bq ∆G œ÷AÀjªA SZJªA ≈ß ÆAj∞ªA f®I BŒº¥ß BRÅ ±Œº∏NªA ¬AÀfª ej∞ƒm À

œ÷AÀi SÅ
_¨I B_yjªA : æB_≥ # Ω_Œ¿ÜA \∞_vªA \∞uBØ $ . …ªÃ≥ ü : KªB œIC ≈I œºß ≈ß iBVƒªA ≈IA À …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
. LBNß
. LBNß ´ ≈ø Ã∞®ªA ë ΩŒ¿ÜA \∞vªA ∆C : (¬›nªB»Œºß) KªB œIC ≈I œºß ≈ß œ∏Y , ©¿ A ü À
. LBNß ´ ≈ø Ã∞®ªA : æB≥ “Õ‡A ü : (¬›nªB»Œºß) ByjªA ≈ß …ŒIC ≈ß æBzØ ≈I ≈náA ≈I œºß ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
“_ÑBØ œ_« ¡Œ_§®ªA ∆Ej_¥ªA À œ√B_RùA ©J_nªA ≈_ß (¬›_nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
. ≈»ºzØC œ« ¡®√ : æB≥ ? ©JnªA ≈ø ¡ŒYjªA ≈õjªA A ¡nI : Oº≥ . ¡®√ : æB≥ ? LBN∏ªA
∂j_ ≈_ø À , (¬›_nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ø fYAÀ ´ À (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß “®ŒrªA ∂j ≈ø –Àjø ë À : æÃ≥C
¡_« ´ À —jÕj« œIC À K®∑ ≈I œIC À pBJß ≈IA À eînø ≈I A fJß À LBÒàA ≈I j¿®∑ “IBZvªA ≈ø —fß À œºß ≈ß “ƒnªA Ω«C
.
O_ÕCi C : æB_≥ , (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ΩUi æDm : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß °mÀfiA ü œ√A ÒªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
À |®J_I AÃ_ƒøE : æB_≥ # îzß ∆Ej¥ªA Aú®U ≈ÕhªA $ : æB≥ . ‘iBvƒªA À eûŒªA : æB≥ ? # î¿nN¥ùA ”ºß Bƒªl√C B¿∑ $ : A æÃ≥
. |®JI AÀj∞∑
. “Œ∏ø —iÃnªA ∆Ã∑ ¡÷›Õ ‹ “ÕAÀjªA ∆ÿzø ∆C jø B¿ŒØ OØjß f≥ À : æÃ≥C
AÃ_º®U ≈Õh_ªA $ : …ªÃ≥ ≈ß : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä À ∆Ajõ À —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. sÕj≥ ¡« : ‹B≥ # îzß ∆Ej¥ªA
A æÃ__mi S__∏ø : æÃ__¥Õ (¬›__nªB»Œºß) A f__Jß B__IC O__® æB__≥ __ºáA œ__ºß ≈__I A f__Jß ≈__ß  eBƒ__mHI , œ√B__®ùA ü À
j_»§Õ ‹ B_∞÷Ba îƒ_m T›_Q B_»ƒø BŒ∞bNnø “ƒm —jrß T›Q ïB®M À ∫iBJM A ≈ß œYêA ’BU Bø f®I “∏ñ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. —ÃßfªA h◊ƒŒY j»£DØ jøC Bñ ™fvÕ ∆C ΩU À lß A jøC ”NY
”_NY BŒ∞bNnø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æAk Bø : æB≥ eînø ≈I A fJß ∆C —fŒJß œIC ≈ß jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. …IBZuC À ë XjbØ # jø¤M Bñ ™fuBØ $ : æl√
“_∏ñ (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¡NN∑A : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA œºß ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
…_n∞√ ~j_®Õ Ω_®VØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi j»§Ø jø¤Õ Bñ ™fvÕ ∆C A  jøC ¡Q “èfa À …®ø œºß À j»§Õ oŒª îƒm
. Bƒß |øA LAh∑ : AêB≥ ¡«BMC AgHØ Lj®ªA Ω÷BJ≥ ”ºß
xB®ªA À œøÀlbùA — ¨ùA ≈I fŒªÃªA : sÕj≥ ≈ø “nú ∆À’l»NnùA ∆B∑ : æB≥ …®Øi jõfiA ∆B¿Rß ≈I ∆BIC ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
B_√G $ : A æB_≥ B¿ºØ fmC ≈I KºÒùA ≈I eÃmfiA À –j«lªA K«À ≈I TÃ¨Õ fJß ≈I eÃmfiA À “º§ƒY ≈I TiBáA À œ¿»nªA Ω÷AÀ ≈I
ü ∂Àf_vªA  AÀi À : æÃ_≥C : PB_NŒø jrI A ¡»MBøDØ ¡«AlaC f≥ …√C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¡ºß # ≈Õ’l»NnùA ∫BƒŒ∞∑
B_ø : (¬›_nªB»Œºß) œ_ºß ≈ß …÷BIE ≈ß j∞®U ≈I ”mÃø ≈ß , XBVNY‚A ü œm ÒªA À BzÕC , …ŒØ ‘Ài À ∆BIC ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA
≈_ß sÕj_≥ ≈ø “nú ≈Õ’l»NnùA ∆Ã∑ –Ài À . A ¡»ƒ®ª “n¿àA ’‹¤« ≈ø Ω∑ ∫›« ΩŒv∞M …ŒØ ΩÕà SÕfY ë À ”ƒ®ùA Ah« ü
. ¡»∑›« KJm ©ø pBJß ≈IA ≈ß À œºß
î¥Õj_∞ªA SÕf_Y …_ŒØ µ_∞MA –hªA À , ¡»∑›« LBJmC À ¡»÷B C À ¡«efß “»U ≈ø “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø “∞ºNã πªg ©ø PBÕAÀjªA À
.  Bƒøf≥ Bø ë
∆C œ_ªG œYÀC Bø : æÃ¥Õ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi O® ’AeifªA œIC ≈ß œ¿ºÕfªA À …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ªA πŒMDÕ ”NY πIi fJßA À - ≈ÕfUBnªA ≈ø ≈∑ À πIi f¿Å \Jm ∆C : œªG œYÀC ≈∏ª À AjQB∏Nø æBùA ©öC ‹ À AjUBM ∆Ã∑C
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß eînø ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA ≈ß BzÕC  Bƒ®ø ü Bø –Ài À : æÃ≥C
PB_ø f_≥ À ∆Ã_®§ø ≈I ∆B¿Rß ”ºß Ωae (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C : ’›®ªA ¬C ≈ß jÕjU ≈IA À –iBbJªA XjaC , …ŒØ À
œ_√G ªA  ’BU f¥Ø ë BøC ? …øj∑C A ∆C πÕifÕ Bø À : æB¥Ø A πøj∑C f¥ª πŒºß œMeB»rØ K÷BnªA BIC πŒºß A “õi : Oº¥Ø
. àA …ª ÃUifi
. ›Œ_º≥ ™l_U ™l_U ≈_ø À ›Œº≥ u u ≈ø ∆G : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ : æB≥ TBŒ´ ≈I w∞Y ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À ∆Ã_ªÃ¥Õ B_ø ”_ºß _uA À $ : æB_¥Ø µ_ØjªA À _vªBI  jøC À Af¿ä S®I ΩU À lß A ∆HØ ∫iÃøC ©Œö ü vªBI πŒºß : æB≥ ¡Q
π_ƒŒI –h_ªA AgHØ - “◊ŒnªA ≈nYC œ« ªBI ©ØeA $ : ïB®M À ∫iBJM æB≥ À # “¿®ƒªA œªÀC îIh∏ùA À œ√ig À - ›Œö AjV« ¡«jV«A
A æÃ__mi __vØ . # ¡Œ__§ß •__Y Àg ‹G B__«B¥ºÕ B__ø À - AÀ __u ≈Õh__ªA ‹G B__«B¥ºÕ B__ø À - ¡Œ__õ œ__ªÀ …__√D∑ —ÀAf__ß …__ƒŒI À
- ∆Ã_ªÃ¥Õ B_ñ ∫if_u µŒzÕ π√C ¡º®√ f¥ª À $ : A æB≥ À  ifu ∂By À B»I  Ãøi À ¡÷B§®ªBI  ÃªB√ ”NY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. # ≈ÕfUBnªA ≈ø ≈∑ À πIi f¿Å \JnØ

…øAÀe À ±Œº∏NªA eÃUÀ “Œ∞Œ∑ ü œ∞nºØ SÅ


“_ŒªB¿∑ “_ÕB´ …_ª PAeÃUÃùA ™AÃ√C ≈ø ™Ã√ Ω∑ ∆C LBN∏ªA Ah« ü “ÕÀB¿nªA ©÷AjrªA ’BrN√A “Œ∞Œ∑ À —ÃJƒªA TBÅC æ›a ü ¬f¥M f≥
¡YAl_ø ©√B_ø π_ªg ≈ß …®ƒô ∆C ‹G B BƒÕ ∆C ∆Àe B»ƒß ≈∏nÕ ‹  eÃUÀ KmBƒM “ÕeÃUÀ “∑jÅ B KªB B«Ãç ™Bm B»ŒªG …UÃNø ë
≈_ø ∆B_øjáA ∆C B_zÕC ¬f¥M À , B»yj®M PB؇ B»NÕB´ ≠ºJM ∆C ΩJ≥ ÿƒªA À fqjªA ≈ß ±¥M —jVrªB∑ …NÕB´ ïG æÃuêA ∆Àe ΩÒJŒØ
. πªg …ŒØ iÃvNÕ ›Ø …NŒßÃI ™ÃƒªA BøC À ™AÃ√fiA ≈ø “uBa eAjØC ü ë BòG PBÕB¨ªA ÆúI
j÷Bm ≈ß …I ¨NnÕ ‹ Bñ  eÃUÀ lŒ»É …I f»rÕ B¿∑ œ√fùA ™B¿NU‹BI ‹G B BƒÕ ‹ “ÕeÃUÀ “ÕB´ …ª –eÃUÀ ™Ã√ ë À ∆Bn√‚A ∆C À
. B»¿∑AjM À W÷AÃáA —jR∑ À PBmBnY‚A À ± AîªA À “QÃ√fiA À —iÃ∑hªB∑ …ªBRøC
PBN_q B_»I Ω_¿®ªA À B_»øA YBI ¡§N_ƒÕ î√AÃ_≥ À ¬B_∏YC ïG ©_¿N A eAj_ØC XÃê œ√Bn√‚A ©¿N A eB¥®√A À ™B¿NU‹A Ah« µ¥Ñ ∆C À
À , –eÃ_UêA …_ªB¿∑ À …MeB®_m B_»I kÃê À …ª œ¨JƒÕ –hªA …∞≥Ãø ü ¡»ƒø Ω∑ B»I ±¥Õ À “ÕiÀjzªA ¡»MBØ›NaA B»I ©∞MjÕ À ¡«iÃøC
≈_ø B_ B_ñ “_uBàA …_N¥ºa À ∆B_n√‚A eÃUÀ “ŒuÃva B»I ±N»M ªA W÷AÃáA ≈ß “R®Jƒø “¥Œ¥áA ü “Œº¿®ªA î√AÃ¥ªA À ¬B∏YfiA  h«
∆B_n√‚A eÃ_UÀ ∆Ã_∏M _ªA LBJmfiA À Ωº®ªA PBŒuÃvÇ “ÒJMjø …N¥ºa À  eÃUÀ “ŒuÃva ∆C B¿∑ “ŒYÀjªA À “Œ√fJªA PAlŒ»VNªA
. ¬B®ªA ∆Ã∏ªA ≈ø
≈ƒ_m : Ω_¥Ø O◊_q ∆G À ≈ÕÃ_∏NªA K_nÅ ∆B_n√‚A eÃ_UÀ B»ŒªG fqjÕ î√AÃ≥ À ¬B∏YC ™Ã¿â …√C –C BÕjÒØ ≈ÕfªA ∆Ã∑ ”ƒ®ø Ah« À
O_ºÒIC À O_∑jM Ã_ª À LÃ_ºÒùA B_ B¿∑ À eÃ_UêA ü B_»NÕB´ eAjØfiB_I O_¨ºI À ©¿N A OZºuC O¿Œ≥C ÃºØ ¬B®ªA ∆Ã∏ªA B»ŒßfNnÕ
. …øB§√ ü ¬B®ªA ∆Ã∏ªA OõAk À œ√Bn√‚A B®ªA PfnØC
“_ÕB´ ∆B_n√‚BI ≠_ºJM “ÕeBJß ÀC …º B»I ©¿è À ©¿N A æBY B»I \ºvM “ŒßB¿NUA “ŒºøB®ø O√B∑ ’AÃm î√AÃ¥ªA À ¬B∏YfiA  h« ∆C À
. ´ ‹ –ÀB œYÀ À “Œ G —ÃJ√ µÕj ≈ø ∆Bn√‚A B«B¥ºNÕ ∆C Kè B®Œö B»√HØ Bu ©¿Nâ ü `›vªA À “Øj®ùA ≈ø …ªB¿∑
Ω_¿∏Õ B_v≥B√ …_n∞√ ü ∆B_∑ ’AÃm “ÕÃŒ√fªA —DrƒªA  h« ü tBß Bø ∆Bn√‚A ¬k›Õ œ ‚A ±Œº∏NªA ∆C îJNÕ “ŒyBùA æÃufiA  h»I À
À ¡_º®ªA √B_U ü …ª Ωvê ∆C …ªB¿∑ ”ƒ®ø ∆flØ ›øB∑ ∆B∑ ê BøC À , j«B§Ø Bv≥B√ ∆B∑ ê BøC : ›¿ß À B¿ºß ›øB∑ ÀC f®I AeÃUÀ
æB_¿ßfiA iÀf_u À “_Øj®ùA æB_¿∑ ≈_ø ≈∏¿N_Õ À …Zº_vÕ À ©_¿N A ¡_÷›Õ Bø “ŒºøB®ùA æB¿ßfiA ≈ø B»ƒß ifvÕ “ºyBØ PB∏ºø Ω¿®ªA
. …MeB®m ïG ∆Bn√„ª “ÕeB A “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA …ŒzN¥M B¿∑ “Øj®¿ºª “¿÷›ùA “ÕeBJ®ªA
ïG ©_UjÕ B_¿ŒØ Ã_« À î√AÃ_¥ªA À ¬B_∏YfiA ≈_ß …_∞ºÖ lÕÃ_VNª ¬k›_ø Ω_øB∏ªA ∆B_n√‚A ≈_ß ±Œº∏NªA ™B∞MiA lÕÃÉ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
.  BIDM “Œ ‚A “ÕBƒ®ªA À ©¿N A eBnØ KUÃÕ P›øB®ùA
Oº_vY AgG À , ΩvÑ Bø PB∏ºùA æÃvá —f®ø PBøf¥ø æB®ØfiA ∆HØ B«iBQE ≈ß PB∏ºùA ±ºÖ KUÃÕ PAeBJ®ªA ïG ©UjÕ B¿ŒØ À
. …ŒØ ±ºÖ ‹ AiÀfu B»ƒß ifvM B AiBQE æB®ØfiA πºM PeBß
±_Œº∏NªA ’B_¥Jª ≈_∏Õ Ω_¿∑ AgHØ  eÃUÀ “ÕB´ …ªBvÕG À ∆Bn√‚A ΩŒ¿∏M ±Œº∏NªA ≈ø ~j¨ªA ∆C ¡«ÃNÕ Bñi Bø eBnØ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ”ƒ®ø
™ÃƒªB_I “_Œ ‚A “ÕBƒ®ªA æBÒIG …ŒØ À ©¿N A fn∞Õ P›øB®ùA ü , ›øB∑ ∆B∑ ∆G À œ ‚A ±Œº∏NªA ≈ß ∆Bn√‚A ±ºÖ ∆C : eBn∞ªA …UÀ
. “ÕBƒ®ªA æBÒIG BzÕC …ŒØ À “∏ºùA æBÒIG …ŒØ ∆B∏ª kBU ê À , l÷BU ´ ë À , B«iBQE ≈ß PB∏ºùA ±ºÖ ¬lºNnÕ PAeBJ®ªA ü À ,
ΩøB∏ªA ´ ≤›Ç “bmAjªA “∏ºùA ∆B∏ù “∞ªBbùA ≈ß ∆Ãvø ΩøB∏ªA ∆C ë À æB®ØfiA iÀfu ü ∂jØ   ´ À ΩøB∏ªA ∆Bn√‚A îI ¡®√
. ∆B®NnùA A À
128 “ÕE ∆Àjrß À ∆B À “÷Bø œ« À , “Œ∏ø ΩZƒªA —iÃm 16
ΩZƒªA —iÃm
’ B_r‰Õ ≈‰ø ”º‰ß  Í j̄ÊøCÚ ≈Ê øÍ `ÀÌjªBÍI “Ú ∏Ú ◊Úº¿‰ ªÙA Âæl ƒÂÕ (1)∆‰ ÃÛ∑j̄rÂÕ BϿ߉ ”º‰®M‰ À‰ … ƒ‰Z
‰ JÊ m  Â ÃÛºV
Í ®Ê N‰n‰M ›ÚØ …Í º̇ªA j øÊ CÚ ”MÚC ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
A‰gH̄_ÚØ “_Ú∞ÒÌ√ ≈Íø ≈‰ n√‹A µ‰ ºÚ a‰ (3)∆‰ ÃÛ∑j̄rÂÕ BϿ߉ ”º‰®M‰ µ Z
‰ ªÙBÍI ~ÊifiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA µ‰ ºÚ a‰ (2)∆¯ ÃÛ¥MÏBÚØ B‰√CÚ ‹Ḡ …‰ ªÚḠ ‹ … √ÏCÚ AÀÂihÍ √ÚC ∆Ê CÚ  Í eÍ B‰JßÍ ≈Ê øÍ
(6)∆‰ ÃÂYj‰ _n‰M î
‰ _ÍY À‰ ∆‰ ÃÛêj̄ÂM î
‰ YÍ ËæB‰¿U‰ B‰»ŒÍØ ¡Ê Û∏ªÚ À‰ (5)∆‰ ÃÛº∑ÙDM‰ B‰»ƒÊ øÍ À‰ ©Â ∞Í ƒ‰ø‰ À‰ Ë’≤Íe B‰»ŒÍØ ¡Ê ∏Úª B‰»¥Ú ºÚ a‰ ¡‰ ®‰ √ÊfiÚ A À‰ (4)ËîJÍøÌ Ë¡ŒÍva‰ É «Â
À‰ “ı ƒ‰Õk̄ À‰ B‰«ÃÂJ∑Ê ªÍ ‰ ¿Í Z
‰ ªÙA À‰ æ‰ B‰̈ÍJªÙA ‰À Ω‰ ŒÊ à
Ù‰ A À‰ (7)Ë¡ŒÍYiÏ Ë≤ÀÂ’j‰ ªÚ ¡Ê ∏Û IÏi‰ ∆Ï Ḡ o
¯ ∞Û √ÚfiA µ r
Í IÍ ‹Ḡ …Í ŒÍ̈ͺI‰ AÃÂ√ÃÛ∏M‰ ¡Ê ª̇ fÚºI‰ ïḠ ¡Ê ∏ÚªBÚ¥QÊCÚ Ω ¿Í ÑÙ À‰
… _ʃø ¡_∏ª̇ ’Á B_‰ø ’Í B‰¿_nªA ≈‰ _Íø æ‰ l‰ √ÚC ‘Íhª̇A É «Â (9)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¬Ê A‰fÚ‰ ’‰ Bq ÃÊ ªÚ À‰ Ëj÷B‰U B‰»ƒÊ øÍ À‰ Ω̄ŒÍJnªA ÂfvÚ≥ …Í º̇ªA ”º‰ß À‰ (8)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ B‰ø µÂ ºÛ ëÙ
¬ÊÃ_Ú¥ª˛ “ı _‰Õ‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ P
Í j‰ ¿‰ RϪA Ω ∑ ≈Íø À‰ K‰ƒßÊ fiÚ A À‰ Ω‰ ŒÍbƒÏªA À‰ ∆‰ ÃÂNÕÊlÏ ªA À‰ ™
‰ iÊ lÏ ªA Í…IÍ ¡∏Úª OÍJƒÂÕ (10)∆‰ ÿŒÍnM …Í ŒÍØ ËjV
‰ q … ƒÊ øÍ À‰ ËLA‰jq
B_‰ø À‰ (12)∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê Õ‰ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ O‰Õ‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ Í j̄ÊøDÚIÍ P‰jb
Ï nÂø ¬Â ÃÂVƒÌªA À‰ j‰ ¿‰ ¥Ú ªÙA À‰ oÊ¿rªA À‰ i‰ B‰»ƒÏªA À‰ Ω‰ ŒÊ ª̇A ¡Â ∏Úª j‰ b
Ï m À‰ (11)∆‰ ÀÂj∏∞Ú N‰Õ‰
AÃÂUj̄ÊbN‰_n‰M À‰ B_ÓÕj̄ Bı¿ÊZªÚ … ƒÊ øÍ AÃÛº∑ÙDN‰ªÍ j‰ Z
Ê J‰ªÙA j‰ b
Ï m ‘Íhª̇A É «Â À‰ (13)∆‰ ÀÂj∑ÏhÕ‰ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ … √ÂÉ ªÙCÚ Bı∞ͺN‰ãÙ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê ∏Úª CÚi‰ g‰
À‰ ¡Ê _∏ÍI f‰ _ŒÍ¿M‰ ∆ÚC ”‰ _m‰Ài‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ”Ú¥ªÙCÚ À‰ (14)∆‰ ÀÂj∏Û r‰M ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ À‰ …Í ºÍ zÚØ ≈Íø AÃÂ̈‰NJÊ N‰ªÍ À‰ …Í ŒÍØ j‰ aÍ A‰Ãø‰ πÙºÛ∞ªÙA ‘‰jM‰ À‰ B‰»√‰Ãn‰JºÙ M‰ “ı Œ‰ºÙ YÍ Â…ÊƒøÍ
AÀÌf_®M‰ ∆Ḡ À‰ (17)∆‰ ÀÂj∑‰h_‰M ›ÚØ CÚ µÂ ºÛ ëÙ ‹ ≈‰¿∑Ú µÂ ºÛ ëÙ ≈‰¿ØÚ CÚ (16)∆‰ ÀÂfN‰»Ê Õ ¡Ê «Â ¡¯ V
Ê ƒÏªBÍI À‰ O‰¿ºÚ ߉ À‰ (15)∆‰ ÀÂfN‰»Ê M ¡Ê ∏º̇‰®ª̇ ›
ı JÂm À‰ Aıj‰»√ÚC
∆‰ Ã_Û¥ºÛ ëÙ ‹ …Í _º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈_Íø ∆‰ ÃÂßfÊ _‰Õ ≈‰ ÕÍh_ª̇A À‰ (19)∆‰ Ã_ƒºÍ ®Ê M B‰ø À‰ ∆‰ ÀÌjn
Í M B‰ø ¡Â ºÚ ®Ê Õ‰ … º̇ªA À‰ (18)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞‰̈Úª …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ B‰«ÃvÙÑ ‹ …Í º̇ªA “Ú ¿‰ ®Ê √Í
(21)∆‰ ÃÂR®‰ JÊ Õ ∆‰ BÏÕCÚ ∆‰ ÀÂj®Â r‰Õ B‰ø À‰ ’B‰ŒYÊ CÚ Â ´Ú ËPÉ øÊ CÚ (20)∆‰ ÃÛ¥ºÚ ëÙ ¡Ê «Â À‰ Bı◊ÊŒq
∆BŒI
—j_V A Ω_ŒJ≥ “∏ñ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß jaAÀC ü Oªl√ Bû —iÃnªA ifu ∆C - —iÃnªA B√jIfM AgG - ≈§ªA ”ºß KªB¨ªA
…_qB®ø ü …_I ©_∞NƒÕ À ∆B_n√‚A —B_ŒY …I ¬Ã¥M Bû “ŒyifiA À “ÕÀB¿nªA …¿®√ ™AÃ√C B»ƒø jÒq ü …√BZJm A j∑hÕ “ÕE ∆îIiC œ« À ,
. …NŒIÃIi ü ïB®M …NŒ√AfYÀ ”ºß æfÕ ›vNø A IfM À Bƒ¥Nø BøB§√
Ω_v∞Œm À “Œ_yBùA ¡øfiA ≈ø ¡ BRøC ‘kBU B¿∑ ¡»ÕkBVŒm …√C À ¡»ŒßBnø “JŒa À î∑jrùA ¡ßAlø ∆›ÒI ”ºß jaE jÒq ü WNê À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡»ƒŒI ’Bz¥ªA
Bø ”ºß XBVNY‹A PBÕE Bßj∞ø # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M À …√BZJm  ÃºV®NnM ›Ø A jøC ”MC $ : …ªÃ¥I PBÕ‡A  h« …√BZJm \NNØA f≥ À
Lj_≥ À ¡»ƒ_ø  Ã_√e À œ_ ‚A j_øfiA ≤Aj_qHI ’BJ√‚A —iÃnªA ifu ü ~j¨ªA —f¿ß ∆C ¡º®Õ πªg ≈ø À \ŒJnNªA À …ÕlƒNªA ≈ø …ŒØ
¬›_∑ ∆î¿_nÕ AÃ√B_∑ Bù - …I ’Al»NmA - (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆úV®NnÕ AÃ√B∑ f¥Ø î∑jr¿ºª eB®IG …ŒØ À , ¡»Œºß …ªÀl√
oŒ_ª À #  jøD_I A œMD_Õ ”NY AÃZ∞uA À AÃ∞ßBØ $ : îƒø¤¿ºª …ªÃ≥ ΩRø …ŒØ À …I ¡«ihƒÕ À ïB®M  jøC æÀl√ A R∑ j∑hÕ …√BZJm A
. —iÃnªA ifu ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø Ah« , j∞∏ªA ”ºß ∆Bô‚A À ∫jrªA ”ºß fŒYÃNªA À Ω BJªA ”ºß µáA iû§I ïB®M  jøC ‹G
≈_ø B_»ƒŒI B_ø ”_ºß —iÃ_nªA j_aE ïG # AÃ_¿º£ B_ø f_®I ≈_ø A ü AÀjUB« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ≈ø “ÕE ∆Ã√B À ∆B œ« À B»ºÕg BøC À
- —j_V A f_Œ®I “_ƒÕfùBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß Ω÷AÀC ü Oªl√ Bû ∆Ã∏M ∆C …JrÕ …ŒØ PBÕ‡A ∂BŒnØ ¢BJMi‹A À æBvM‹A
—j_V A f_Œ®I “_®≥AêA TeAÃ_áA |_®I ”_ºß ‹G B»ƒŒøBzø µJÒƒM ‹ PBÕE ≈ø B»ŒØ Bù πªg À - æÀlƒªA BIiB¥Nø B»ºÕg À —iÃnªA ifvØ
ü æÃ_≥ ”_ºß “_ªkBƒªA “_Õ‡A # j_rI …_¿º®Õ BòG ∆ÃªÃ¥Õ ¡»√C ¡º®√ f¥ª À $ : …ªÃ≥ À , “Õ‡A # A ü AÀjUB« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ¥∑
À - œMDŒ_m B_¿∑ - iB_¿ß ü “_ªkBƒªA “Õ‡A #  j∑C ≈ø ‹G …√BôG f®I ≈ø BI j∞∑ ≈ø $ : …ªÃ≥ À , “ƒÕfùBI ≈øE f≥ À œmiB∞ªA ∆B¿ºm
. “Œ√fø PBÕ‡A ∆Ã∏I ≈§ªA fŒ∞Õ πªg Ω∑ ¬B∏YfiA ü “ªkBƒªA PBÕ‡A À eûŒªA ü “ªkBƒªA PBÕ‡A Ah∑
“ÕE ∆B∏ø “ÕE BƒªfI AgG À $ : …ªÃ≥ À , 41 - “Õ‡A : G # AÀjUB« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥∑ B»z®I ≈ø \÷‹ æÀlƒªA ≤›NaBØ πªg ©ø À
. B«ÃºNM PBÕE —fß À 106 : “Õ‡A : # …√BôG f®I ≈ø BI j∞∑ ≈ø $ : …ªÃ≥ À , PBÕE oú ÀC îNÕE ¬Bó ïG 101 : “Õ‡A : #
f_®I ≈_ø BI j∞∑ ≈ø $ : …ªÃ≥ À , îNÕE ¬Bó ïG 41 : “Õ‡A : # AÀjUB« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥ ∆C - …º∑ πªg f®I - ≤Bv√‚A À
B»≥BŒ_m —eB»rª “Œ√fø B«f®I ∆BNÕE À 126 : “Õ‡A : # AÃJ≥B®Ø ¡NJ≥Bß ∆G À $ : …ªÃ≥ À , B«f®I PBÕE ©zI À 106 : “Õ‡A : # …√BôG
. “Œ√fùBI B»ƒø “Œ∏ùBI …JqC œ≥BJªA À , πªhI
. ™BJM‚BI ïÀC ë À …I f»rÕ ∂BŒnªA ≈∏ª iÃQDùA ≈ø B◊Œq µØAÃÕ ∆G À Ah« À
. “Œ∏ø œ« À ΩZƒªA —iÃm f®I “ªkB√ ∆Ã∏M ∆C æB¿NYA ¬B®√fiA —iÃm ≈ø 118 “ÕE n∞M ü jø f≥ À
. A PAg ü vªA ”ºß BƒnY AfßÀ À vªBI AjøC B»ŒØ ∆C —iÃnªA ΩÕg PBÕ‡ ©øBÜB∑ ë –hªA ~j¨ªA À
_´ ‹ eÃ_J®ùA …_ª‚A Ã_« A ∆C ∆BŒJI πªg ïB®M \yÃÕ À ¡»Œºß µáA ≈ÕfªA iû£ ë À A jøC ≤AjqHI iBJa‚A —iÃnªA ~j´ À
f_J®Õ ‹ À A f_J®Õ ∆C K_UAêBØ ,   _´ ≈_ß π_ªg ’B∞N√A À , …ŒªG ¡®ƒªA ©Œö ’B»N√‹ À …I “¿÷B≥ “¥ºàA ∆C B¿∑ , …I B®ªA IfM ¬BŒ¥ª
©Õj_rNªA À —ÃJƒªA ”ºß “»JrªA ≈ø ∆Ã∑jrùA  AfIC Bø ei À ≈Õe …√Àe ™jrÕ ‹ À …I ha¤Õ ∆C KVŒØ µáA ≈ÕfªA ∆C ∆BŒI À ,   ´
. œ ‚A ≈ÕfªA ≈ø iÃøC ∆BŒI À
π_ªg K_mBƒÕ B_ø À —jV A jøfi ~j®NM PBÕE B»ƒ¿y ü À —jø f®I —jø …√BŒI ïG ±Ò®ƒM À —iÃnªA PBÕE ¡§®ø …øÀjÕ –hªA ë Ah«
. B ÃY ¬Ãê Bû
“_ŒªBNªA PB_Õ‡A ∆fi î∑j_r¿ºª LB_ÒàA ∆C ∂BŒ_nªA j«B£ # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M À …√BZJm  ÃºV®NnM ›Ø A jøC ”MC $ : ïB®M …ªÃ≥
B_®Œö œ_« À , î∑j_rùA ïG B_»ŒØ ¬›∏ªA …UÀ À # fYAÀ …ªG ¡∏ G $ : ≈Õjr®ªA À “Œ√BRªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ïG , ¡»Œºß BUBVNYA “≥Ãnø
j_»ÒÕ Aj_øC …_√BŒMHI _aC –h_ªA j_øfiA ∆Ã∏Õ ∆C  BzN¥ø À # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M À …√BZJm $ : “Õ‡A  h« ΩÕg ü …ªÃ≥ ”ºß “ßj∞NùB∑
B_ñ î∑j_rùA æBV®NmA iÃ∑hùA ΩI , jøC ü îƒø¤ùA ≈ø æBV®NmA “ÕB∏Y …ø›∑ ü ©¥M À , …MeBø ¡nÅ ¡»∑jq ≈ø “ŒIÃIjªA “YBm
…_IAhß ¡∑B_MC ∆G ¡N_ÕCi C Ω_≥ $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ , LAh®ªA æÀl√ jøC À \N∞ªA , jøC À “ßBnªA jøC ≈ø ïB®M …ø›∑ ü j∑hÕ ∆B∑
: o√Ã_Õ : # ≈ÕlV®ñ ¡N√C Bø À µá …√G œIi À –G Ω≥ ë µY C π√¤JƒNnÕ À - …ªÃ≥ ïG - ∆Ãøj A …ƒø ΩV®NnÕ Ag Bø AiB»√ ÀC BMBŒI
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 53
…_√C …_ø›∑ ü —j_ø f_®I —j_ø î∑j_rùA f_ßÀC À AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA A fßÀ Bø jøfiBI eAjùBØ Ah« ”ºß À
: #  jøD_I A œMD_Õ ”_NY AÃZ∞_uA À AÃ∞ßB_Ø $ : æB_≥ B_¿∑  f_ƒß ≈ø jøDI …ƒÕe j»§Õ À ¡»Ih®Õ À ≈ÕjØB∏ªA –lë À îƒø¤ùA jvƒŒm
. 109 : —j¥JªA
iÃ_»§ªA ≈ø …Ij≥ À µ¥ZNªA ”ºß …ØAjqG jøfiA ∆BŒMHI eAjùA ∆Ã∏Õ ÀC ∂BŒnªA  fŒ∞Õ Bø ”ºß #  ÃºV®NnM ›Ø $ ¿y BzÕC eÃ®Õ …ŒªG À
. f®I ’”è À …◊Œâ B√e f≥ À ’BU øfiA Ah« : øfiA eÀiÀ j§NƒÕ ≈ù æB¥Õ ¬›∏ªA ü ©÷Bq Ah« À ,
∆C œ_¨JƒÕ ¡_»√C ïG —iB_qG “_JŒ¨ªA ïG LBÒàA ≈ø PB∞Nª‹A ΩŒJ≥ ≈ø # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M À …√BZJm $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ BzÕC Ah« ”ºß À
. “Õjbm À ’Al»NmA ¡»∑jrª ‹G jøfiA æÀl√ AúV®NnÕ À ¡»∑jrª ¡»øB»ØC ¢BÒç‹ ¡»N»ØBrø À ¡»NJ Bã ≈ß ~j®Õ
. …¿÷›Õ ‹ ∂BŒnªA ∆HØ B®Œö î∑jrùA À îƒø¤¿ºª ÀC îƒø¤¿ºª “Õ‡A ü LBÒàA ∆C ¡»z®I  j∑g Bø ©ØfƒÕ jø Bñ À
AÃ_ƒøE ≈Õh_ªA À B_»I ∆Ã_ƒø¤Õ ‹ ≈Õh_ªA B_»I ΩV®N_nÕ $ : æB_≥ ¡»ƒ_ß …_Œ∞ƒÕ À îƒø¤_ùA _¨I æBV®Nm‹A …ø›∑ ü wë ïB®M …√C ”ºß
. 18 : ‘iÃrªA : # µáA B»√C ∆ÿº®Õ À B»ƒø ∆Ã¥∞rø
 B∏Y Bø ”ºß ¡ Ã≥ …Œºß æfÕ B¿∑ BzÕC …√úV®NnÕ AÃ√B∑ ∆G À î∑jrùA ∆C πªg À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« jøfiBI eAjùA ∆C  Àj∑g Bø Ah∑ À
. OØjß B¿∑ …Œºß fßBnÕ ‹ PBÕ‡A ∂BŒm ≈∏ª 48 : oÕ : # î≥eBu ¡Nƒ∑ ∆G fßêA Ah« ”Nø $ : ïB®M A
¡»ƒªD_nƒª π_IiÃØ $ : j_VáA —iÃ_m j_aE ü æB≥ Bù ïB®M …√C “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ jøfiBI eAjùA ∆C ”ºß ¡»ƒø ©ö …I æfNmA Bø KŒV®ªA ≈ø À
Ah_∑ À “_øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ Lj_¥I aDØ # A jøC ”MC $ : —iÃnªA  h« \NN∞ø ü æB≥ ¡ A¤m À ’‹¤« jrY ”ºß …ŒJƒM …ŒØ ∆B∑ À # î®öC
—iÃ_nªA  h_« ü jøfiB_I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆DI “JmBƒùA fÕfq PÃùBI jn∞ø ë À # ªA πŒMDÕ ”NY πIi fJßA À $ : jVáA jaE ü …ªÃ≥
. # ”MC $ : Bƒ«B« À # πŒMDÕ $ : ∫Bƒ« …ªÃ≥ “JmBƒùA f∑¤Õ Bû À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
. …ŒªG O∞NºÕ ∆C œ¨JƒÕ Bû “¥∞ºùA ΩÕÀB≥fiA  h« æBRøC À
À î¿Œ_ªA À f_»®ªA ¬B_∏YC ≈_ø —iÃ_nªA ü B_ø ïG …I rÕ …√D∑ ¡∏áA  Bƒ®ø À jøAÀfiA —fYAÀ jøfiBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥   §√ À
. ‘jM B¿∑ ë À “uBa îƒø¤¿ºª Ah« ”ºß LBÒàA À B« ´ À Ω∑fiA PBøjä
. “Õ‡A jaE ïG #  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø ”ºß  jøC ≈ø `ÀjªBI “∏÷›ùA ælƒÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
œ_« _ªA —B_ŒáA …I Bø ë À AfYAÀ ”ƒ®ø …ƒø ∆ÿ»∞Õ ¡»√C ü ∆Ã∞ºNë ‹ `ÀjªA “¥Œ¥Y ü BRÕfY À Bôf≥ fÕfrªA ¡»Ø›NaA ”ºß pBƒªA
. “ôj∏ªA “Õ‡A ü eAjùA ë ”ƒ®ùA Ah»Ø —eAi‚A À iîrªA ∫›ø
À “_∏÷›ùA Xj_®M $ : …_ªÃ≥ À , 38 : D_JƒªA : # B∞u “∏÷›ùA À `ÀjªA ¬Ã¥Õ ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩRø  fŒ∞Õ –hªBØ ‹BöG …N¥Œ¥Y BøC À
“_¿÷B¥ªA æAÃ_YfiA À PB∞_vªA Ω_ŒJ≥ ≈_ø oŒ_ª À —if_≥ À ¡_ºß À —B_ŒY Àg Ω¥N_nø eÃUÃø …√C B¿« ´ À 4 : XiB®ùA : # …ŒªG `ÀjªA
B_òG $ : …_ªÃ≥ Ω_Rñ  jøC BzÕC ≤jß À ,  jøC cƒm ≈ø …√C # œIi jøC ≈ø `ÀjªA Ω≥ $ : …ªÃ¥I eBØC f≥ À , ¡«ÃNÕ Bñi B¿∑ ’BŒqfiBI
_ªA eB_è‚A “_¿º∑ …_√C ”ºß æfØ , 83 : oÕ : # ’œq Ω∑ PÃ∏ºø  fŒI –hªA ∆BZJnØ ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥Õ ∆C B◊Œq eAiC AgG  jøC
‹ À ∆B_øk ‹ À —eBø ›I ïB®M …ŒªG  eBƒNmA “»U ≈ø ΩI “»U Ω∑ ≈ø ‹ ≈∏ª B»Œºß …zŒ∞Õ –hªA eÃUêA –C ’BŒqfiA B»I …√BZJm fUÃÕ
‹ –C …_ŒØ WÕif_M ‹ B_¿ŒØ eiÃ_Õ B_òG J®NªA Ah« ∆HØ 50 : j¿¥ªA : # jvJªBI \¿º∑ —fYAÀ ‹G B√jøC Bø À $ : …ªÃ≥  fŒ∞Õ B¿∑ ∆B∏ø
. ’Ajm‚A —iÃm n∞M ü A ’Bq ∆G œMDŒm B¿ŒØ …ºŒv∞M πŒºß ejÕ ”NY ∫fƒß æBö‚A Ah« ≈∏Œª À , …ª “∑jY ‹ À —eBø
…_ŒJ√ ”ºß …ªAl√G À  ’B¥ªG fß À BŒYÀ  B πªhª À , …N◊Œrñ B»ŒŒZŒØ ’BŒqfiA ïG …√BZJm A B»Œ¥ºÕ ªA —BŒáA “¿º∑ `ÀjªA ∆C ΩvZNØ
—iB_q‚A µÕjÒI ¡Œ»∞NªA À œ∞àA ¬›∏ªA ë œYêA ∆HØ , 52 : ‘iÃrªA : # B√jøC ≈ø BYÀi πŒªG BƒŒYÀC πªh∑ À $ : …ªÃ≥ ü ’BêG
. πªg ¡»ØBØ , …ŒªG `Àjºª BŒYÀ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA Kº≥ ïG - —BŒáA “¿º∑ - ïB®M …N¿º∑ ’B¥ªG ∆Ã∏ŒØ ’Bô‚A À
f_ƒß j«B_£ Ã_« B_¿∑ æF_ùA ü B_¿»ƒŒI PÀB_∞M R_∑ ‹ À “ŒJJnºª ÀC “JYBv¿ºª ’BJªA #  jøC ≈ø `ÀjªBI “∏÷›ùA ælƒÕ $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
Ah_∑ À “_Œ ‚A ≤iB_®ùA …_Œºß |Œ_∞Œª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA `Ài ü …÷B¥ª‚ ë BòG `ÀjªA “JYBvñ “∏÷›ùA ΩÕlƒM ∆HØ ΩøDNùA
æl_ƒÕ $ ¿_y À , …_ŒŒÑ À ∆Bn√‚A ü ¡∏Ñ B¿∑ ¡»ŒŒÑ À “∏÷›ùA ü ¡∏Ñ —BŒáA “¿º∑ ßC ïB®M …N¿º∑ ∆fi `ÀjªA KJnI ¡»ºÕlƒM
. # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M À …√BZJm $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ΩŒº®M fŒ∞M ≤Bƒ◊NmA “º¿ÜA À ïB®M …ª #
“_∏÷›ùA …√BZJ_m æl_ƒÕ πÕj_rªA ≈_ß …_ŒªB®M À …«lƒNª À …ª …√ÃßfÕ –hªA πÕjrªA ≈ß ÀC ¡»∑jq ≈ß æB®Nø À  lƒø A ∆C : ”ƒ®ùA À
∆Ã¥MB_Ø B√C ‹G …ªG ‹ …√C AÀih√C ∆C  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø ”ºß - …JJnI ÀC - eBè‚A ü …N¿º∑ À  jøC cƒm ≈ø ë –hªA `ÀjªA “JYBvñ
.
. ∆AfIfiA —BŒY …I œ¥Œ¥áA `ÀjªA ∆C B¿∑ , Lú¥ªA —BŒY …I ∆fi BYÀi œ À ∆Ej¥ªA ÀC œYêA `ÀjªBI eAjùA ∆C ¡»z®I j∑g À
”_»N√A ,  j_øC ≈ß …§∞ê ‹ AfYC ∆fi A jøDI –C # A jøC ≈ø …√ç∞ê $ : …ªÃ≥   §√ À ,  jøDI –C #  jøC ≈ø $ : …ªÃ≥ À : æB≥
.
_n∞M ü j_ø f¥Ø G A jøDI –C # A jøC ≈ø …√ç∞ê $ : …ªÃ≥ ïG AeBƒNmA ’BJªA ”ƒ®ñ #  jøC ≈ø $ …ªÃ≥ ü # ≈ø $ ∆G : …ªÃ≥ BøC
$ ”_ƒ®ñ #  j_øC ≈_ø $ h_afi …_UÀ ›Ø  jøC |®I ≈ø ’BŒqfiA •∞ê ïB®M  jøC |®I ∆C À  Bƒ®ø j«B£ ”ºß # ≈ø $ ∆C fßjªA —iÃm
`Àj_ªA Ω_≥ $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ - èª ‹ j¥Nnø ≤j§ªA ∆C ”ºß -  jøC ≈ø ≈÷B∏ªA `ÀjªBI  Bƒ®ø #  jøC ≈ø `ÀjªBI $ …ªÃ≥ ΩI #  jøDI
. ¬f¥M Bø  Bƒ®ø À # œIi jøC ≈ø
“_VŒN√ ∆C ”ƒ®ñ “VŒNƒªA KnÅ …UÀ ≈ß Ãºë ›Ø —ÃJƒªA ”ƒ®ñ …√G : ¡»z®I æÃ≥ Ah∑ À ∆Ej¥ªA ÀC œYêA ”ƒ®ñ `ÀjªA ∆G : …ªÃ≥ BøC À
AkB_â ÀC œ_§∞ª ∫A _qBI B_YÀi —Ã_JƒªA ÀC œYêA ”¿nÕ ∆C ë À …n∞√ ü BøC À , —ÃJƒªA ÀC œYêA ë  jøC ≈ø `ÀjªBI “∏÷›ùA æÀl√
wŒb_rM ïG µ_ÕjÒªA ∆C AiAj_ø  B_ƒŒI B_ù f_mBØ Ã»Ø B»MiB¿ß À ∆AfIfiA —BŒY …I `ÀjªA ∆C B¿∑ , B«j¿®Õ À Lú¥ªA œŒê …√G SŒY ≈ø
µÕeB_vø ü  Aj_Õ B_ø À ≤j®ªA ïG ™ÃUjªA ∆Àe   n∞Nª …ø›∑ ≈ø \ºvÕ Bø j÷Bm ïG ™ÃUjªA ë ïB®M …ø›∑ ü PB¿º∏ªA µÕeBvø
. £B∞ªfiA
À ∆AÃ_ŒáA ü B_ø B_»ƒø “_∞ºNã PBUie À KMAjø PAg —fYAÀ “¥Œ¥Y ë À A µºa ≈ø µºa `ÀjªA ∆C …√BZJm …ø›∑ ≈ø ΩvZNùA À
…_I f_ÕDNÕ Bø B»ƒø À , 22 : “ªeB A : # …ƒø `ÀjI ¡«fÕC À $ : ïB®M æB≥ , ∆Bn√‚A ≈ø îƒø¤ùA ü Bø B»ƒø À ∆Bn√‚A ≈ø îƒø¤ùA ´
: # B_√jøC ≈_ø B_YÀi π_ŒªG B_ƒŒYÀC πªh_∑ À $ : æB_≥ À , 87 : —j_¥JªA : # pf_¥ªA `Àj_I  B√f_ÕC À $ æB_≥ B¿∑ ΩmjªA À ’BŒJ√fiA
. A ’Bq ∆G …ºŒv∞M œMDŒm Bø ”ºß 52 : ‘iÃrªA
—iB®N_m‹A ≈_ø …_√C S_ZJªA ü AÃ_ƒ®øC Bø À kBâ ÀC “¥Œ¥Y œ« Ω« ”ƒ®ùA Ah« ”ºß •∞ºªA ∂› G ∆C BøC À “ôj∏ªA PBÕ‡A  fŒ∞M Bø Ah«
: …ªÃ≥ ü # ≈ø $ ∆Ã∑ ”ºß ’BƒI Bêju …JrùA j∑hª …ŒJrNªA ΩŒJ≥ ≈ø #  jøC ≈ø `ÀjªBI $ : …ªÃ≥ ∆C ÀC “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA ÀC “YjvùA
≈_ø …_√C 187 : —j_¥JªA : # jV∞ªA ≈ø eÃmfiA °ŒàA ≈ø |ŒIfiA °ŒàA ¡∏ª îJNÕ ”NY $ : …ªÃ≥ ü AÃYju B¿∑ “Œ√BŒI #  jøC ≈ø $
. µ÷B¥áA ”ºß æÃváA ü QDM R∑ B oŒª ªA “Œƒ∞ªA “ŒIefiA TBÅfiA ≈ø πªg Ω∏Ø ¬›∏ªA ìø ü …JrùBI \ÕjvNºª …ŒJrNªA
. ¬f¥M B¿∑ , œYêA `ÀjªBI eAjùA À , îŒJNºª # ≈ø $ À , `Àjºª ∆BŒI #  jøC ≈ø $ ∆C ¡»z®I j∑g À
“_ÕE j«B_£ À , Af_YAÀ B∏º_nø ∆B∏º_nM îN_Õ‡A ∆C \_yAêA ≈_ø ∆H_Ø # œ_Ii j_øC ≈ø , `ÀjªA Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ¥I ™ÃØfø …√C …ŒØ À
$ : ïB_®M …_ªÃ≥ B»ƒø Lj¥Õ À …√Ã◊q ≈ø ∆Dq À jøfiA cƒm ≈ø `ÀjªA ∆C ∆BŒI eAjùA À , ’Ãrƒºª ÀC ’AfNI›ª B»ŒØ # ≈ø $ ∆C ’Ajm‚A
. 4 : if¥ªA : # jøC Ω∑ ≈ø ¡»Ii ∆gHI B»ŒØ `ÀjªA À “∏÷›ùA ælƒM
¡º_nùA ≈_ø ∆HØ , 194 : ’Aj®rªA : # πJº≥ ”ºß îøfiA `ÀjªA …I æl√ $ : …ªÃ¥I  fÕC À ΩÕ U ë `ÀjªBI eAjùA ∆C ¡»z®I j∑g À
f_YAÀ jøfiB_I eAj_ùA À , Ω_Õ U ∆AÃ_ßC ¡_« À œYÃ_ªA “_∏÷›ø “_∏÷›ùBI eAj_ùA À “JYBv¿ºª ’BJªA À ΩÕ U ë , “Õ‡A ü …I eAjùA ∆C
. …MeAiG À  jøDI ΩÕ U “JYBvñ œYêA “∏÷›ø ïB®M ælƒÕ ”ƒ®ùA À , jøAÀfiA
 j«B_£ À , 15 : ≈ø¤ùA : # ∂›NªA ¬ÃÕ ihƒŒª  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø ”ºß  jøC ≈ø `ÀjªA œ¥ºÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ — §√ “Õ‡A  h« ∆C …ŒØ À
. ΩÕ U ë `ÀjªBI eAjùA ∆Ã∑ ¡÷›Õ ‹
, f_«Bâ ≈ß æÃ¥ƒø ë À , `AÀifiA ≈ø fYAÀ …®ø À ‹G πºø ælƒÕ ‹ pBƒªA `AÀiC `ÀjªBI eAjùA ∆C ¡»z®I  j∑g Bø  ÃUêA CeiC À
. j«B£  eBnØ À
“_Œ ‚A “Œ_rùA ej_â ”_ºß ±_≥ÃNø ¡»Œºß  jøC ≈ø `ÀjªBI “∏÷›ùA ΩÕlƒM À ΩmjªA S®I ∆G –C #  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø ”ºß $ : …ªÃ≥ À
À ’B_rÕ B_ø Ω_®∞Õ ïB_®M …√HØ ïB®M …ªB®ØC j÷Bm ü B¿∑ Ω®∞ªA ≈ø …®ƒô ÀC Ω®∞ªA ”ºß   VŒØ   ´ j«B≥ πªg ü ïB®M  j»¥Õ ∆C ´ ≈ø
. fÕjÕ Bø ¡∏ê
æÃ_J¥ºª “ŒY›_u À Ω_ A ü eAf®N_mA ≈ß ‹G ©¥Õ ‹ PAeAf®Nm‹A ≤›NaBI B∞ºNã À Bvø À ¡∏á Bøk›ø …º®Ø ∆Ã∑ πªg üBƒÕ ›Ø
”_ºß   _è ∆C _´ ≈_ø …_÷BÒß À æÃ◊nùA eÃU ≈ø …Ij¥Õ BòG Ω÷BnªA æA¤m ∆C B¿∏Ø , Ω÷BnªA æA¤n∑ ‹G oŒª f®NnùA eAf®NmA ∆HØ
_´ ≈_ø ’B_rÕ B_ø Ω®∞Õ ïB®M Ã»Ø πªg ≈ø f®NnùA ´ ∆BøjY À ïB®M …NyBØ‚ f®NnùA …JÕj¥M ü eAf®Nm‹A πªh∑  j»¥Õ À ’BÒß‚A
. …ƒø “ŒY›u À …Œºß |Œ∞Õ B¿ŒØ eAf®NmA ≈ß ‹G “õi |Œ∞Õ ‹ À B◊Œq Ω®∞Õ ‹ …ƒ∏ª ’œq …ƒß …®ƒô ÀC ’œq …Œºß …JUÃÕ ∆C
¡_ºßC A , A Ω_mi œ_MÀC B_ø Ω_Rø ”M¤_√ ”_NY ≈ø¤√ ≈ª AêB≥ “ÕE ¡»M’BU AgG À $ : æB≥ SŒY “ªBmjªA xÃva ü πªg eBØC f≥ À
ü —j«B_£ “_Õ‡A ∆HØ , 124 : ¬B®√fiA : # ∆Àj∏ô AÃ√B∑ Bñ fÕfq LAhß À A fƒß iB¨u AÃøjUC ≈ÕhªA KŒvŒm …NªBmi Ω®è SŒY
’‹¤_« _´ Ã_« À “_øAj∏ªA π_ºNª Ω«DN_nÕ À B_ \ºvÕ –hªA eiÃùBI ¡ºßC …√BZJm A ∆C À “ªBmjªA “øAj∑ æÃJ≥ ü “∞ºNã eiAÃùA ∆C
. ¡«j∏ø À ¡»øAjU‚ LAh®ªA À iB¨vªA ‹G A fƒß ¡ oŒºØ ¡« BøC À ≈Õj∑BùA îøj A
. Ah«
ej_â ”_ºß “ªB_mjªA µ_º®M “_Õ‡A ∆C  j∑g Bø Ωvä À “ªBmjªA eiÃø ü \UjùA œ∞√ ”ºß “Õ‡BI ¡»z®I æ‹fNmA eBnØ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
”_ºß …_ZUjÕ À πªh_ª …º«¤M PB∞vI …uBvNa‹ ‹ A ≈ø “Œrñ “ªBmjªA æBƒÕ BòG æÃmjªBØ , ’œrI B«fŒ¥M ∆C ´ ≈ø “Œ ‚A “ŒrùA
. ¬f¥M Bû j«B£ eBn∞ªA …UÀ À   ´
≈_ø …_ŒªG K_nƒÕ B_ø ü …_Œºß ¬Ã∏ä ´ ïB®M …√C πªg À , “ŒJn∑ ´ “Œ÷BÒß “ªBmjªA ∆Ã∑ ”ºß “Õ‡BI æ‹fNm‹A eBn∞ªA ü   §√ À
. …√gHI ‹G eÃUêA ü ©¥Õ ’œq ‹ À , ’AÃm πªg ü “ŒJn∏ªA À “Œ÷BÒ®ªA iÃøfiA À , ’BrÕ Bø ‹G Ω®∞Õ ‹ Ω®∞ªA
’B_ƒI `Àj_ºª ∆B_ŒI ÀC œYÃ_ªA ”_ƒ®ø ü …_√Ã∏ª # `ÀjªBI “∏÷›ùA ælƒÕ $ : …ªÃ¥ª ∆BŒI # ∆Ã¥MBØ B√C ‹G …ªG ‹ …√C AÀih√C ∆C $ : …ªÃ≥ À
¬›_ßG ÀC K_´AjªA  j_∑g B_ø ”_ºß iÀj_m …_ŒØ iB_JaG Ã_« rJNªA ∆C B¿∑ , ±ÕÃÖ …ŒØ iBJaG ë iAh√‚A À , œYêA ”ƒ®ñ …√Ã∑ ”ºß
¡«Ã_¿ºßC œ√B_RªA ”_ºß À , –AÃ_¥M LÃUÀ À “Œ«ÃªfiA ü Œ√AfYÃI îØÃã ¡«À aC æÀfiA ”ºß jÕf¥NªA À ,   ´  j∑g B¿∑ iÀh BI
. |ØBàA ™lƒI BIÃvƒø ‹ BŒ√BQ ‹Ã®∞ø # …√C $ ∆Ã∏Õ ∆C ”ºß , πªg
$ : …_ªÃ¥ª …®_yÃø ü ÀC ∆B_Q æÃ_®∞ø B_®Œö ∆B_Nº¿ÜA À # B√C ‹G …ªG ‹ $ : …ªÃ≥ ”ºß ™j∞Nø # ∆Ã¥MBØ $ : …ªÃ≥ ∆C πªhI ¡ºß f≥ À
…_Œ¥NÕ ∆C …_NŒ«ÃªC “∞_u ¬kAÃ_ª ≈_ø µáB_I eÃJ®ùA ÀC ’œq Ω∑ …ŒªG œ»NƒÕ À …ƒø ’‘fNJÕ –hªA ë À …ªG ‹ ∆C πªg \yÃÕ À # AÀih√C
Ã_« À ‘Ã_¥NªA ∆fi  f_YÀ ”_¥NÕ ∆C …øk‹ ∆B∑ …NŒ«ÃªC ü …ª πÕjq ‹ fYAÀ …√C ~jØ ÃºØ , …ŒªG —eB®m À a Ω∑ ±≥ÃNª ∆Bn√‚A
…_ª πÕjq ‹ fYAÀ …ªHI eB¥Nß‹A ©øBè ‹ ¡ ™ÃzàA À ≈Õ R∏ªA “ ‡A —eBJ®Ø , j§ƒªA À eB¥Nß‹A ¬B¥ø ü Bù ™jØ Ω¿®ªA ¬B¥ø `›uG
, f_ŒYÃM ´ ≈ø Ω¿ß ïG ÀC Ω¿ß ´ ≈ø fŒYÃM ïG ÃßfÕ ∆C √ jø¤Õ Ahª À jøC Ω∑ ¬Bøk  fŒI À ’œq Ω∑ ”ºß ¬ÃŒ¥ªA ë –hªA
. 25 : ’BŒJ√fiA : # ∆ÀfJßBØ B√C ‹G …ªG ‹ …√C …ŒªG œYÃ√ ‹G æÃmi ≈ø πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : ïB®M æB≥
ü “_¥áA PAeB_¥Nß‹A XAif_√‹ ≈Õf_ªA ¬Bó ë À # ∆Ã¥MBØ B√C ‹G …ªG ‹ …√C $ : …ªÃ≥ ™Ã¿â ë “Õ‡A ü …I iAh√‚BI ΩmjªA jøC –hªBØ
ü ≈ÕiÃ∑h_ùA iB∞∏ªA ≈ø îºV®Nn¿ºª # ∆Ã¥MBØ $ : …ªÃ≥ ∆C ¡»z®I  j∑g Bñ DJ®Õ ‹ À , ‘Ã¥NªA ü B®Œö “Œº¿®ªA ¬B∏YfiA À fŒYÃNªA
. iAh√‚A ≈ø ΩmjªA …I jøC B¿ŒØ ›aAe ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø sÕj≥ iB∞∑ xÃvà ÀC ïÀfiA “Õ‡A
B_»¥ºa ¬k‹ À , µáB_I ~ifiA À PAÀB¿_nªA µ_ºa ”ƒ®ø ¬f¥M # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M µáBI ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa $ : ïB®M …ªÃ≥
À _àA ïG ¡«Àf_»Õ À A f_ƒß ¡_ Aî∞rŒª ¡»√ÃßfÕ ≈ÕhªA ’B∑jrªA ≈ß …»ÕlƒNI …J¥ß πªhª À , jQC B»ŒØ Ω BJºª ∆Ã∏Õ ‹ ∆C µáBI
. …ª jQC ‹ –hªA Ω BJªA ≈ø ¡»√HØ jrªA ¡«Ã¥Õ
eB_è‚A À µºàA ∆HØ B®Œö IfNªA À µºàA »U ≈ø “ŒIÃIjªA À “Œ«ÃªfiA ü ïB®M …NŒ√AfYÀ ”ºß XBVNYA B “ŒªBNªA PBÕ‡A À “Õ‡A ü À
B_¿»ƒŒI ¢BJMiA ≈ß ‹G jaE ïG “JnƒªBI “¿®√ ∆Ã∏Õ ‹ ’œrªA ∆fi “ŒIÃIjªA “ÕE |®I ïG “JnƒªBI “¿®√ B»z®I µºàA ∆Ã∑ À “Œ«ÃªfiA “ÕE
ü B_ø ∆Ã_∏Ø jIf_ùA —f_YÀ “_ÕE If_NªA —f_YÀ À , B_¿»®¿è fYAÀ IfM À B¿»ƒŒI ©øBU ¬B§√ ïG –e¤Õ ja‡BI B¿«fYC ≈ø æBvMA À
. ’œq Ω∑ Li À …Ii  fYÀ …√BZJm A ∆C ”ºß æfÕ ∆Bn√„ª B¿®√ ∂úã ≈ø ~ifiA À PAÀB¿nªA
“_∞ÒƒªA ≈_ø …º_n√ Ω_®U ë À œ√Bn√‚A ™ÃƒªA ü –iBÜA µºàA …I eAjùA # îJø ¡Œva ë AgHØ “∞Ò√ ≈ø ∆Bn√‚A µºa $ : ïB®M …ªÃ≥
. (¬›nªB»Œºß) ”nŒß À ¬eE Ω¿rÕ ›Ø
A æf_JÕ ∆C ≈_ùA ¡Œ_§ß ≈ø ∆G SŒY ∆BƒNø‹A ”ºß Ω¿Ñ ∆C ≈∏øC ∆G À “Õ‡A À , æAfÜA œ« À “øÃvàA ≈ø “»Jrø “∞u ¡ŒvàA À
—j_R∑ ≈_∏ª ≠_ŒºJªA …_√BŒJI ∂e À Ω_U B_ø Ω∑ ≈ß ’”JƒÕ B¿º∏Nø B¥ŒÒƒø “¥ºàA ΩøB∑ B√Bn√G î»ø ’Bø ≈ø —jÒ≥ “øBNªA …Mif¥I …√BZJm
Ã_« AgH_Ø “_∞Ò√ ≈_ø  B_ƒ¥ºa B_√C ∆B_n√‚A jÕ À C $ : ïB®M …ªÃ¥∑ …Ii ü …øBva ü …NYB≥À ”ºß …ßj¥M À ∆Bn√‚A cIÃM ªA PBÕ‡A
∆B_ŒI “_Õ‡A ΩÕh_I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C \UjM 78 : oÕ : # ¡Œøi œ« À ¬B§®ªA œŒê ≈ø æB≥ …¥ºa œn√ À ›Rø Bƒª Ljy À , îJø ¡Œva
. ∆Bn√‚A “YB≥À
. ¡»∑jq ≈ø ïB®M …»ÕlƒM ≈ø “¥IBnªA “Õ‡A ΩÕg ü Bø fŒÕDNªA |®I BzÕC πªg fÕ¤Õ À
πªh_I O_Œ ¡ƒ_¨ªA À j_¥JªA À Ω_I‚A œ« À ¡®√ ©ö ¬B®√fiA # ∆ú∑DM B»ƒø À ©ØBƒø À ’≤e B»ŒØ ¡∏ª B»¥ºa ¬B®√fiA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. e ªA ≤›a ’≤fªA : PAej∞ùA ü À , ©¿ A ü Ah∑ KºvÕ –hªA jØBáA ≤›Ç B»nø “¿®ƒª
. ”»N√A
. …I DØfÕ Bø ’≤fªBI eAjùA ÀC , e ªA ≈ø ’B¥M›ª —iAjáA ≈ø B«iBIÀC À B»ØAÃuC À B«eúU ≈ø Ωvê Bø ’≤fªBI eAjùA ∆D∑ À
$ : …_ªÃ≥ À , π_ªg _´ À B»øÃZ_q À B_»√BJªC À B_«eúU À B«iBIÀC À B»ØAÃuC ≈ø ’≤fªA ¨ª B»ƒø eB∞NnÕ Bø j÷Bm ©ØBƒùBI eAjùA À
∆C ≈_∏ô À # B_»¥ºa $ ¿_y ≈_ø ‹B_Y # ©ØB_ƒø À ’≤e B_»ŒØ $ : …_ªÃ≥ ∆Ã∏Õ À # B»¥ºa $ : …ªÃ¥I B¥º®Nø ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô # ¡∏ª
. ¡∏ª Bƒ÷B∑ ’≤e ¬B®√fiA ü –C “Œ√BRªA “º¿ÜBI B¥º®Nø Aj¥Nnø BØj£ # ¡∏ª $ ∆Ã∏Õ
“Œ_qBùA ei “_YAi‚A : ©_¿ A ü æB_≥ , j_§ƒùA ≈nY À “ƒÕlªA æB¿ÜA # ∆ÃYjnM îY À ∆ÃêjM îY æBö B»ŒØ ¡∏ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
“Œ_qBùA OYj_m : æB¥Õ , —Af¨ªBI ”ßjùA ïG “ŒqBùA XÀja `ÀjnªA À , `Ajø …ŒØ `AjM –hªA ∆B∏ùA À B kBƒø ïG B»ŒßAjø ≈ø œr®ªBI
. B»º«C B»Yjm À BYÀjm À BYjm
. ”»N√A
. B»ŒßAjø ïG —Af¨ªBI B»√ÃUjÖ îY À B kBƒø ïG œr®ªBI B»√ÀejM îY ≈nY j§ƒø ¬B®√fiA ü ¡∏ª À : ïB®M æÃ¥Õ
–h_ªA ™BNùA ë À Ω¥Q ©ö æB¥QfiA # ¡ŒYi ≤À’jª ¡∏Ii ∆G o∞√fiA µrI ‹G …Œ¨ªBI AÃ√Ã∏M fºI ïG ¡∏ªB¥QC Ω¿Ñ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “J®vªA πªBnùA À —fŒ®JªA PBØBnùA ©Ò≥ ü o∞√fiA B»º¿ZNM “¥rø # o∞√fiA µrI $ : …ªÃ¥I eAjùA À …ºõ Ω¥RÕ
©_ØjØ ¡∏_n∞√C B»_º¿ZNM “¥_rñ ‹G B_»´ÃºI ¡_∏ª j_nŒNÕ oŒª fºI ïG “ºŒ¥RªA ¡∏N®NøC Ω¿Ñ j¥JªA |®I À ΩI‚B∑ ¬B®√fiA ∆C eAjùA À
. ¡ŒYi ≤À’i ¡∏Ii ∆G ¡∏ª B« bnM À B»¥ºÇ ∂BrùA ¡∏ƒß
æB_¨JªA À ΩŒàA À –C jø B¿ŒØ ¬B®√fiA ”ºß ≤ÃÒ®ø # ∆ÿº®M ‹ Bø µºë À “ƒÕk À B«ÃJ∑ ª ¿áA À æB¨JªA À ΩŒàA À $ : ïB®M …ªÃ≥
: …_ªÃ≥ À , ‹B_ö À “ƒÕk B»√ÀhbNM À B»√ÃJ∑jM ¡∏√C πªg À ¡∏®ØBƒñ B BJMiA B»¥ºa ü ∆G –C “ƒÕk À , B«ÃJ∑ ª ¡∏ª B»¥ºa ¿áA À
Ã_«  B√if_≥ Bø ”ºß ΩŒªfªA À , B»I Aî∞NƒNª ¡∏ª B«jbm À ,   ´ À ∆AÃŒáA ≈ø …I ¡∏ª ¡ºß ‹ Bø µºë –C # ∆ÿº®M ‹ Bø µºë À $
. ∂BŒnªA
“øB¥N_mA -   _´ À K_´AjªA  j_∑g Bø ”ºß - fv¥ªA # î®öC ¡∑Af ’Bq ê À j÷BU B»ƒø À ΩŒJnªA fv≥ A ”ºß À $ : ïB®M …ªÃ≥
B»ØÃuÃø ïG “∞vªA “ØByG ≈ø “ØBy‚A À ΩßB∞ªA ”ƒ®ñ ifvùA ∆C j«B§ªA À , “ÕB¨ªA ïG ¡»ºuÀC …Œ∏ªBm ”ºß B¿Œ≥ …√Ã∑ ë À µÕjÒªA
B_« ´ …Œ∏ªB_m eiÃÕ “ÕB¨ªA ≈ß Ω÷Bø –C j÷BU ë Bø ΩŒJnªA ≈ø À –C # j÷BU B»ƒø À $ : …ªÃ¥I …NºIB¥ø ΩŒªfI fuB¥ªA ΩŒJnªA eAjùA À
. B»ƒß ¡»ºzÕ À
‹ gG À `›_∞ªA À —eB®_nªA eiÃ_ø ¡«eiÃ_ŒØ  eB_Jß …∏º_nÕ ïB®M …Œºß fuB≥ ΩŒJm Ω®U LÃUÀ A ”ºß ΩŒJnªA fv≥ ∆Ã∏I eAjùA À
Ω_∑ A l_»U B_ø Ã_»Ø Ω_®ÜA B_øC …_ŒªG ¡»Õf_»Õ ¡_Q …_N®√ Ah« B¥Õj ¡ Ω®è ∆C …n∞√ ”ºß KUÀC –hªA Ã»Ø …Œºß ¡∏ê   ´ ¡∑BY
–h_ªA $ : ïB_®M æB_≥ LÃ_ºÒùA …_ªB¿∑ À …MeB®_m ïG …_MeC O¿§√ B¿∑ B»º¿®NmA ê Bñ PAÀefiA À ‘Ã¥ªA ≈ø ∆Bn√‚A B»ƒø À eÃUÃø
pB_ƒªA j_ÒØ _ªA A —j_ÒØ B_∞ŒƒY ≈Õf_ºª π»UÀ ¡≥DØ $ : “uBa ∆Bn√‚A ü æB≥ À , 50 : … : # ‘f« ¡Q …¥ºa ’œq Ω∑ ”ÒßC
. 30 : ¬ÀjªA : # A µºà ΩÕfJM ‹ B»Œºß
À $ : ïB_®M æB_≥ ©÷Aj_rªA ©Õj_rM À KN∏ªA æAl√G À ΩmjªA S®I µÕj ≈ø Bñ ”«BƒM À —jÒ∞ªA “ŒYB√ ≈ø B»º®Ø ªA œ»Ø “ÕAf A BøC À
. 3 : j«fªA : # AiÃ∞∑ BøG À Aj∑Bq BøG ΩŒJnªA  BƒÕf« B√G $ : æB≥ À , 8 : o¿rªA : # B«AÃ¥M À B«iÃVØ B»¿ DØ B«AÃm Bø À o∞√
À Ω_ŒàA À ¬B_®√fiA À ~ifiA À ’B¿_nªA ≈_ø “Œº∞_nªA À “_Õú®ªA ¡®ƒ_ªA fß B»≥BŒm ªA PBÕ‡A  h« îI “Õ‡A  h« …√BZJm XieC BòG À
À ∂j_ÒªA ©_Ò≥ ”_ƒ®ø ïG Ω_ŒàA À ¬B_®√fiA _ÕE ü j_åA ¬›∏ªA ∆C Bù B«j÷B§√ À ™ilªA À ’B¿nªA ≈ø ækBƒªA ’BùA À ¿áA À æB¨JªA
¡_®√C B_¿∑ —B_ŒáA _nø ü B»Œ¨NJÕ “Œ¥Œ¥áA …NÕB´ ïG ∆Bn√„ª ΩuÃùA –îùA µÕjÒªA ≈ø …I ¡®√C Bø j∑hÕ ∆C KmBƒØ K∑AjùA LÃ∑i
. —iÃvªA —Dr√ À —eBùA Bß ü …ºRñ
À ¡_ …_º®VØ ¡»MB_ŒY —eB®_m ïG ¡»º_uÃÕ AfuB≥ ›ŒJm ¡ …n∞√ ”ºß KUÀC ∆C  eBJß ”ºß B»I ≈ø ªA …¿®√ ≈ø ∆C …√BZJm j∑hØ
. …ŒªG ¡«Af«
BòG À ‘f A ΩŒJm ~jß ü À …ª ‹Ã®â ›ŒJm oŒª æ›zªA ΩŒJm ∆fi j÷BÜA ΩŒJnªA ∆Àe …n∞√ ïG ΩŒJnªA fv≥ …√BZJm Kn√ f≥ À
. ΩŒJnªA ¬fß Ã« BòG À “¥Œ¥Y ΩŒJnI oŒºØ …∑únI oJºNªA ¬fß À ΩŒJnªA ≈ß XÀjàA ë
. ïB®M …ŒªG …NJn√ œ∞√ ïG “ºIB¥ùA KJnI –e¤ùA j÷BÜA ΩŒJnªA “Jn√ ∫jM À ïB®M …ŒªG ΩŒJnªA fv≥ “Jn√ ü —j«B£ “Õ‡BØ ∆B∑ ±Œ∑ À
ΩŒJ_nªA Ω_®U SŒY …NŒIÃIi À   IfM ü BIú¨ø …N¿®√ ü AiÃ∞∏ø ∆Ã∏Õ ∆C ΩŒJnªA fv≥ …º®U ¬k‹ ∆C ¡«ÃNÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø ∆B∑ gG À
©_Œ¿ÜA ’Af_N«A ¬fß ∆G –C # î®öC ¡∑Af ’Bq ê À $ : ïB®M …ªÃ¥I …®Øe ∆ÀÃßfùA …I fN»Õ À …ŒªG ‘f« À ∆ÀjR∑fiA …∏ºnÕ À
∆C ‹G ¡»®_nÕ ’B_q Ã_ª À π_ªg D_rÕ ïB®M …√fi ΩI …Œºß ¡«iû£ À î∞ºbNùA ’‹¤« ≈ø “Jº´ ÀC πªg ≈ß …√BZJm …ƒø lV®ª oŒª
. æBY Ω∑ ”ºß KªB¨ªA j«B¥ªA Ã»Ø B®Œö AÀfN»Õ
LB_ƒNUA À “áB_vªA æB_¿ßfiA ∆BŒMHI …®Ò¥Õ ∆Bn√‚A iBŒNaA ”ºß JùA ΩŒJnªA ë ïB®M A …º®U –hªA fuB¥ªA ΩŒJnªA ‘jaC —iBJ®I À
“_ªBä ‹ À “_∞ºNã K_Œ∑A ªA À “_ßÃNø ©÷B_JÒªA ∆H_Ø ©_Œ¿Vºª B_øBß ‹ À …Œºß è Bû ≈∏Õ …√Dq Ah« Bø À , …ƒø iBŒNaA ≈ß œuB®ùA
. “Œv®ùA À “ßBÒªA À iÃV∞ªA À ‘Ã¥NªA À j∞∏ªA À ∆Bô‚BI eAjØfiA ±ºNë À , B«iBQE ™ÃƒNM
∆Àe A ”ºß ΩŒJnªA fv≥ Ω®Ä LúmfiA Œ¨M ∆DI “ªlN®ùA OªfNmBØ î¿ºnùA ∂jØ ≈ø “ªlN®ùA À —jßBqfiA B»ŒØ PjUBrM Bû “Õ‡A À
. ≤Br∏ªA ü  j∑g B¿∑ kÃè ‹ Bø À ïB®M …ŒªG …NØByG kÃè Bø ”ºß “ª‹fºª j÷BÜA ΩŒJnªA
∆D_I K_Œâ ≈ø À , BIeDM …ŒªG j÷BÜA ΩŒJnªA KnƒÕ BòG À ïB®M …ƒø B®Œö JnªA ∆DI KŒâ ≈¿Ø …ƒß LAÃÜA ü —jßBqfiA O∞º∏M À
Ω_uC B_øC À j÷B_ÜA ΩŒJ_nªA ∆B_ŒI ∆Àe …ƒø Bøj∑ À ›zØ µáA ΩŒJnªA ∆BŒI ïB®M …Œºß ∆C # ΩŒJnªA fv≥ A ”ºß À $ : …ªÃ¥I eAjùA
. LúÒø jøfi “Õ‡A ü LúmfiA Œ¨M ∆Ã∏Õ ∆C j∏ƒø ≈ø À , ïB®M …ª ∆‹Ã®â B®Œö B¿»Ø Ω®ÜA
ΩŒJ_nªA ∆Ã_∑ ¬lºN_nÕ ‹ πªg ≈∏ª …ŒØ KÕi ‹ Bû j÷BÜA ΩŒJnªA ∆Àe ïB®M …ŒªG BØBzø ΩŒJnªA fv≥ ∆Ã∑ ”ºß “Õ‡A “ª‹e ∆C µáA À
‘f_ A ¬fß æ›zªA ∆C B¿∑ ‘f A ΩŒJm ∫úm ¬fß …N¥Œ¥Y ΩI “¥Œ¥Y ΩŒJnI oŒª æ›zªA ΩŒJm ∆C ¬f¥M Bù ïB®M   ¨ª B≥úã j÷BÜA
¬fß –C æBzºª …NÕAf« ¬fß ”ƒ®ñ KnƒÕ B¿ŒØ ïB®M …ŒªG æ›zªA KnƒÕ BòG À ïB®M …ŒªG  eBèG À …¥ºa KnƒÕ ”NY eÃUÃø jøDI oŒºØ
. …n∞√ ü ‘f A  eBèG
…_I Ω_zÕ $ : …_ªÃ≥ À , 8 : j B_Ø : # ’B_rÕ ≈ø –f»Õ À ’BrÕ ≈ø ΩzÕ $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ æ›zªA ≈ø …ŒªG KnƒÕ –hªBØ πªg ©ø À
‹G …I ΩzÕ Bø À $ : …ªÃ≥  jn∞Õ B¿∑ , œ÷AfNI‹A æ›zªA ∆Àe —AkB A µÕjÒI æ›zªA ë , 26 : —j¥JªA : # A R∑ …I –f»Õ À A R∑
œ÷Af_NI‹A …ª›_y ë À ©UjÕ À ”vß ∆DI “ÕeÃJ®ªA –k ≈ß  iBŒNaA ’ÃnI Xja À ∆Bn√‚A µnØ AgHØ , 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA
. ‘f A …Œºß |¥Õ À …ªBY ”ºß …NJQC ∆DI æ›zªBI A  AkBU …n∞√ ΩJ≥ ≈ø
. —ÃJƒªA —Ãße À —jÒ∞ªA µÕj ≈ø A  Af« f≥ À “ßBÒªA ≈ß iÃv≥ À ≤B∞∏√A ë BòHØ ∆Bn√‚A ≈ø œ÷AfNI‹A æ›zªA BøC À
¡®ƒ_ªA œ_« À ¡®ƒ_ªA ≈ø jaE ™Ã√ ü ™Àjq # ∆ÿŒnM …ŒØ jVq …ƒø À LAjq …ƒø ¡∏ª ’Bø ’B¿nªA ≈ø æl√C –hªA ë $ : ïB®M …ªÃ≥
πªh_ª À , B«Àh_Y Àh_ê B_ø À j¿¥ªA À o¿rªA À iB»ƒªA À ΩŒºªB∑ B«jøC IfNª …ª jbm Bø À   ´ À ∆Bn√‚A B»I PBN¥Õ ªA “ŒMBJƒªA
. ’B¿nªA ≈ø æl√C À : Ω¥Õ À , G # –hªA ë $ : æB¥Ø ∂BŒnªA ´
À “Œ÷Ã_r√ “_Œ√BRªA À “Œ_zŒ®JM ïÀfiA # ≈ø $ À “ŒßAjªA “ŒqB¿ºª “¿÷BnªA …ƒø À œqAÃùA œßi œ« À “øBm‚A ≈ø # ∆ÿŒnM $ : …ªÃ≥ À
: …_ªÃ≥ ∆B∏ù “Õ‡A ü iÃ∑hùA jVrªA …ƒø À , B®Œö   ´ À ∂BnªA –g ”ºß µº DØ ©mÃM Bñi À ∂iÀ À ∂Bm …ª Bø PBJƒªA ≈ø jVrªA
. \yAÀ œ≥BJªA À # ∆ÿŒnM …ŒØ $
”_ºß µ_ºÒÕ À ≤Àj®ø jVq ∆ÃNÕlªA , G # PAj¿RªA Ω∑ ≈ø À LBƒßfiA À ΩŒbƒªA À ∆ÃNÕlªA À ™ilªA …I ¡∏ª OJƒÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
œ_« À “_Jƒß ©_ö LB_ƒßfiA À , ©_¿ÜA À fYAêA ”ºß µºÒÕ À , ΩŒbƒªA Ah∑ À , “√ÃNÕk  fYAÀ œ®ö oƒU ¡mA …√G : æB¥Õ BzÕC  j
Ω_∑ ≈_ø À  jÕf_¥M # PAj_¿RªA Ω_∑ ≈_ø À $ : …ªÃ≥ ∆C fŒ∞Õ ∂BŒnªA À , “Õ‡A ü B¿∑ —jVrªA o∞√ ”ºß µºÒÕ À ¬j∏ªA —jVq —j
. B«iBVqC OJ√C PAj¿RªA
. BJªB´ B»I PBN¥Õ Bû B»√Ã∏ª B»Œºß œ≥BJªA ±Òß À B»uÃvÇ T›RªA PAj¿RªA  h« ’B DI \ÕjvNªA Ω®ª À
¡N_a “_ŒIÃIjªA ü ïB_®M …_NŒ√AfYÀ ”ºß “VY …I ∂AlMi‹A ü ∆AÃŒáA À ∆Bn√‚A Ω ©¿è –hªA ©ŒmêA ¬B®ªA IfNªA Ah« ü ∆B∑ Bù À
. # ∆Àj∏∞NÕ ¬Ã¥ª “Õ‡ πªg ü ∆G $ : …ªÃ¥I “Õ‡A
À iB_»ƒªA À Ω_ŒºªA b_nM ”_ƒ®ø ü ¬›_∏ªA ij_∏M f_≥ “Õ‡A jaE ïG # j¿¥ªA À o¿rªA À iB»ƒªA À ΩŒºªA ¡∏ª jbm À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ag ¬Ã_VƒªA À j_¿¥ªA À o¿_rªA ™Ã_¿â À iB_»ƒªA À Ω_ŒºªA ™Ã_¿â Ah_∑ À PAiÃ∑h_ùA ≈ø Ω∑ ∆Ã∏ª À , ¬ÃVƒªA À j¿¥ªA À o¿rªA
# ∆Ã_º¥®Õ ¬Ã_¥ª PB_Õ‡ πªg ü ∆G $ : …ªÃ¥I “Õ‡A ¡Na ïB®M …NŒIÃIi ü …NŒ√AfYÀ PBJQHI Ω¥NnÕ ∆C …√Dq ≈ø …n∞√ ü iBQE À xAÃa
. “¥Y›ªA À “¥IBnªA îNÕ‡A ≤›Ç “Õ‡A  h« ü PBÕ‡A ©¿VØ
ü  Cig B_ø ∆AÃ_ªC ≤›N_aA À , µ_ºàA ’ih_ªA # ∆Àj∑h_Õ ¬Ã_¥ª “Õ‡ πªg ü ∆G …√AêC B∞ºNã ~ifiA ü ¡∏ª Cig Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
≤›N_aA ∆Ã_∏Õ ∆C f®JÕ ‹ À …qB®ø ü ∆Bn√‚A B»I ©∞NƒÕ ªA “Õjvƒ®ªA PBJ∑jùA j÷Bm À ∆eB®ùA ∆AêC ±ºNë B¿∑ jø Bø ´ ~ifiA
LB_ƒßC ≈_ø PBƒU À PAiÀBVNø ©Ò≥ ~ifiA ü À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø B√ÿzø “Õ‡A Lj¥NØ B»ƒŒI œßêA ≤›Na‹A ≈ß “ÕBƒ∑ ∆AêfiA
K_Õj¥M ¬f_¥M f_≥ À , 4 : f_ßjªA : # Ω_∑fiA ü |_®I ”_ºß B»_z®I Ωz∞√ À fYAÀ ’Bñ ”¥nÕ ∆AÃu ´ À ∆AÃu ΩŒé À ™ik À
. …I æ‹fNm‹A
ü ∆G $ : æB_≥ Ah_ª À “_ŒIÃIjªA ü …NŒ√AfYÀ ”ºß …I æfNnÕ fYAÀ jøC j¿RªA À jVrªA PBJ√H∑ ~ifiA ü Cig B¿ŒØ ∆AêfiA ≤›NaA À
. PBÕ‡ : Ω¥Õ À # “Õ‡ πªg
“VáA ∆C πªg À , ∆Àj∑hNÕ ≈ÕhªA ïG “RªBRªA À , ∆ú¥®Õ ≈ÕhªA ïG “Œ√BRªA À , ∆Àj∏∞NÕ ≈ÕhªA ïG ïÀfiA Kn√ T›Q WVY  h« À
ü iB_´ ≈_ù ‹G B_»¿»Ø jnŒNÕ ‹ “Œ¿ºß PBøf¥ø ≈ø “∞ª¤ø “Œ√BRªA À , j∏∞NªA µºÒø B»UBN√G ü œ∞∏Õ “UgBm PBøf¥ø ≈ø “∞ª¤ø ïÀfiA
∆B_n√‚A B_ BƒÕ B_òG “Œ∞_nºØ “_Œº∑ PBøf_¥ø ≈ø “∞ª¤ø “RªBRªA À , B»M‹B¥N√A À B»MB∑jY iBQE Ω¥ß À “Œº∞nªA À “Õú®ªA ¬AjUfiA ™ByÀC
À , j_øfiA “»IB_rNø —f_YAÀ “_øB®ªA —eB_ùA ∆Ã_∑ À —eB_ùA ïG — ¨NùA —DrƒªA  h« XBŒNYB∑ “Œº∏ªA “øB®ªA ¬B∏YfiA ≈ø eÃUúª Bø j∑hNI
. “»IBrNùA —fYAêA —eBùA ’AiÀ jaE jøC ïG “Œ¥Œ¥áA PBØ›Na‹A  h« ’B»N√A LÃUÀ
¡®ƒ_ªA ≈_ø j_aE Ω_vØ Ah_« À G # B»√Ã_nJºM “_ŒºY …ƒø AÃUjbNnM À BÕj B¿á …ƒø Aú∑DNª jZJªA jbm –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø Ω»_nªA À _ªA ¡_®√ ”_ºß ›¿N_rø Ω_v∞ªA ≈_ø …øf¥M Bø ∆B∑ À PBø›®ªA À ΩJnªA À iB»√fiA À æBJÜA À jZJªA ¡®√ ë À “Œ ‚A
. G jbm À : Ω¥Õ À # jbm –hªA ë À $ : æB≥ πªhª À , B«Ãç À iB fiA À iBVqfiA
: æB_¥Õ , æB_ À î_ô ≈_ß ’B_ùA µq jbùA À , PAej∞ùA ü  j∑g Bø ”ºß ’œrªA ≈ø fÕfÜA |¨ªA ë À —ÀAjÒªA ≈ø ΩŒ®Ø –jÒªA À
. “ßAilºª B»¥q BzÕC ~ifiA jã À —jaBø œ»Ø Ajã jbó “ƒŒ∞nªA Pjã
B_ø B»√Ã_nJºM “_ŒºY XAjbN_mBI À , …_ƒø —eBÒ_vùA ∆B_NŒáA ¬Ã_á Ω_∑C Ã_« j_ZJªA ≈_ø –jÒªA ¡ZºªA Ω∑DI eAjùA À ©¿ A ü Bø ”ºß
. ’BnƒªA B»I ≈ÕlNM À ”ºZNM ªA ∆BUjùA À ¤ª¤ºªA æBRøC ≈ø xèªBI …ƒø XjbNnÕ
PBIBÒàA ≈ø # ‘jM À $ : …ªÃ≥ Ω®ª À , æB¿rªA À î¿ŒªA ≈ß  ’Bø µrM ≈÷B∞nªA f«BrM –C # …ŒØ jaAÃø πº∞ªA ‘jM À $ : …ªÃ≥ À
≈_ø oŒ_ºØ f«B_rÕ ∆C …_ª ≈_ø Ω_∑  f«BrÕ À ’Ai Ω∑  AjÕ  Bƒ®ø À πªh∑ Ω¿®NnÕ Bø A R∑ À xBa K Bã B»I fv¥Õ ‹ ªA “øB®ªA
. fYAêA LBÒa ïG µIBnªA ©¿ÜA LBÒa ≈ø PB∞Nª‹A ΩŒJ≥
“_º¿ÜA À …_ŒØ ≈÷B∞_nªA æB_miG À j_ZJªA LÃ_∑i ü …_≥ki |_®I AÃ_JºÒNª À –C # ∆Àj∏rM ¡∏º®ª À …ºzØ ≈ø AèNJNª À $ : …ªÃ≥ À
…_ø›∑ ü §ƒ_ªA R_∑ ë À , …ºzØ ≈ø AèNJNª À Ah∑ À Ah∑ πªhI AêBƒNª …ŒØ jaAÃø πº∞ªA ‘jM À jÕf¥NªA À ≤Àhä ”ºß “ØÃÒ®ø
. ïB®M
…_MeBÕk ≈_ø ë gG ¡∏ƒø ÃUjùA …ª ¡∑j∏q …ŒØ πº∞ªA ’AjUG À jZJªA bnM ü PBÕB¨ªA ≈ø À –C # ∆Àj∏rM ¡∏º®ª À $ : …ªÃ≥ À
¡_∑eAk ïB_®M …_ƒ∏ª π_ªg ´ À ≈∞nªA ’AjUG À xèªBI jZJªA ü AÃØjvNM ∆C ≈ß ªA ü ¡∏Œºß ¡®√C Bñ ¡∑Bƒ´C f¥Ø “¿®ƒªA ü ïB®M
…_√fª ≈_ø “_IëÃø “_¿®√ B_»√C PBÕiÀj_zªA ü …_JƒNÕ B_ø ›Œ_º≥ ∆Bn√‚A ∆HØ f÷AlªA Ah« ”ºß …√Àj∏rM ¡∏º®ª “¿®√ ¡∏ª jZJªA bnNI
. æB¥N√‹A À …JƒNªA Ah« ≈ø Lj≥C œ»Ø “®ØBƒªA f÷AÀlªA BøC À B»®Ò¥ª ’Bq ê À …√BZJm
Ã_« À ‹B_ À BƒŒô ΩŒùA fŒùA : ©¿ A ü æB≥ # ∆ÀfN»M ¡∏º®ª ›Jm À AiB»√C À ¡∏I fŒó ∆C œmAÀi ~ifiA ü ”¥ªC À $ : ïB®M …ªÃ≥
. AfŒø fŒô eBø LAjÒy‹A
. ”»N√A
ΩŒó À LjÒzM ›◊ª OIAÃQ ‹BJU ~ifiA ”ºß `j …√C eAjùA À ¡∏I fŒó ‹ ∆C ÀC ¡∏I fŒó ∆C “«Aj∑ –C # ¡∏I fŒó ∆C $ : …ªÃ≥ À
. ¡∏qB®ø ¬B§√ πªhI ΩNbŒØ ‹B À BƒŒô
∆AÃ_ŒáA ≈_ø ¡∑f_ƒß B_ø À ¡∏Œ¥_nM À ¡∏ƒŒMB_nI À ¡∏ßiAlø ïG …≥ÃnM À B»÷Bñ –jÉ AiB»√C B»ŒØ Ω®U À –C # AiB»√C À $ : …ªÃ≥ À
. œº«fiA
B_»ƒø ΩJnªA À , ¡∏ƒø ÃUjùA ’AfN«‹A “ÕB¨ª ›Jm Ω®U À –C # AiB»√C À $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø # ∆ÀfN»M ¡∏º®ª ›Jm À $ : …ªÃ≥ À
©√B_ø ÀC K_UBÅ B_¿»ƒŒI B_ø ©_Ò¥Õ ∆C ´ ≈ø ‘jafiBI B¿«AfYG “ºuAêA ~ifiA ≈ø îN®¥I îI “®≥AêA PBØBnùA œ« À “Œ®ŒJ œ« Bø
. ∆Bn√‚A B»º¿®Õ ÀC ¬Af≥fiA iBQE À —iBùA iÃJ®I ∆Ã∏NM ªA œ« À “ŒßBƒu œ« Bø B»ƒø À , îºJÜA îI Ω»nªB∑
PBø›®ªA À iB»√fiA Kn√ B¿∑ ïB®M …º®U ïG ∆Bn√‚A …º®U Bø “Jn√ ü y ‹ À , î¿n¥ªA ›∏ª ΩJnªA ¬Ã¿ß ∂BŒnªA ≈ø j«B§ªA À
A À $ : …_ªÃ≥ ü ïB_®M …_¥ºa ïG B_« ´ À ¬Bƒ_ufiA ≈_ø ∆B_n√‚A …_º¿ß Bø Kn√ B¿∑ À ∆Bn√‚A ©ƒu ≈ø B«jR∑C À ïB®M …º®U ïG
. 96 : PBØBvªA : # ∆ú¿®M Bø À ¡∏¥ºa
_´ ≈_ø B¿Œ¥N_nø ›_®U ≈_∏Õ ∆G À …_UÃI  jQfi Ω®U jQfiA –g ’œrªA Ω®U À ïB®M …M‹Ã®â iBQE ≈ø O√B∑ Bø “ƒ÷B∑ B»√C πªg À
. “ÒmAÀ
AiB»√C $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø ë À , ’œrªA …I ¡º®Õ Bø œ« À “ø›ß ©ö PBø›®ªA # ∆ÀfN»Õ ¡« ¡VƒªBI À PBø›ß À $ : ïB®M …ªÃ≥
À B êf_ø ”_ºß æf_M “Œ®_yÀ ÀC “_Œ®ŒJ —iB_øC À “ÕE Ω∑ œ« À oáA ≈ß “J÷B¨ªA ’BŒqfiA ”ºß B»I ∆êfNnM PBø›ß Ω®U À –C #
. B« ´ À ¢ÃÒàA À PAiBq‚A À PB¨ºªA À KvƒªA À waAÃrªA B»ƒø
$ iAj_∏M ≈_ß kj_ZNºª “JŒ¨ªA ïG LBÒàA ≈ø …ŒØ PB∞Nª‹A Ω®ª À # ∆ÀfN»Õ ¡« ¡VƒªBI À $ : æB¥Ø ¬ÃVƒªBI ’AfN«‹A …√BZJm j∑g ¡Q
. îNÕ‡A jaE ü LBÒàA “¨ŒvI # ∆ÀfN»M
“y ®ùB∑ œ« ªA “ÕîùA “ÕAf A “ªDnù “ƒ¿zNùA # î®öC ¡∑Af ’Bq ê À j÷BU B»ƒø À ΩŒJnªA fv≥ A ”ºß À $ : “¥IBnªA “Õ‡A À
“_yj®NùA # ∆Àf_N»Õ ¡« ¡VƒªBI À $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A  h« f®I ©yÃÕ ∆C Aj«B£ Kn√fiA ∆B∑ ∆G À “ÕiÃvªA ¡®ƒºª —eB®ªA PBÕ‡A îI
O_√B∑ ∆G À …_ŒØ “®≥AÀ œ« –hªA B»®≥Ãø ≤›Ç |≥BƒNªA ¬B»ÕG À oJºªA ≈ø BŒªBa ≈∏Õ πªg ∆C ´ “ÕiÃvªA “ÕAf»ºª B»ºJ≥ Bø À œ«
. j«B£ ë B¿∑ “y ®ùB∑
≈¿_y ü ›Œ_v∞M —iÃ∑h_ùA “_VZºª œªB_öG j_Õj¥M PB_Õ‡A # fYAÀ …ªG ¡∏ G - …ªÃ≥ ïG - µºë ‹ ≈¿∑ µºë ≈¿Ø C $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω_∑ µªB_a …√BZJ_m A ∆C B»_vbºø À , “ŒIÃIjªA fŒYÃNª O¿Œ≥C —fYAÀ “VY œ« À fŒYÃNºª XBNƒNmA À “ŒyBùA —jrß OnªA PBÕ‡A
–h_ªA Ã_»Ø B_»ƒºß À B«j_nI B_ß ïB_®M ë À , ∆Ã∏ªA ¬B§√ B»I ¡§NƒÕ ªA ’BvY‚A B»I °Œê ‹ ªA ¡®ƒªA  h»I ¡®√C –hªA Ã»Ø ’œq
A Ã_« À _´ ‹ fYAÀ …ª‚BØ BIBIiC OnŒºØ PB∞vªA  h« ≈ø ’œq ”ºß …√ÃßfÕ Bû ’œq oŒª À , B»Ii Ã»Ø jøfiA jIfÕ À Ω∏ªA πºô
. … A lß
µ_Õj ∆C eB_n∞ªA ∆B_ŒI , “_¿®ƒªA µ_Õj À “_¥ºàA µ_Õj î¥Õj ≈ø fŒYÃNªA OJRM PBÕ‡A ∆C ¡»z®I  j∑g Bø eBnØ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
eÃ_UÀ ∆Àj_∏ƒÕ ‹ - PB_Õ‡A ü ¬›_∏ªA …UÀ ¡»ŒªG À - ∆ÃŒƒQêA À , eBè‚A À µºàA ü …NŒ√AfYÀ À ©√BvªA OJRM BòG B«fYÀ “¥ºàA
B_®ªA j_øC If_M ¡»√B_QÀfi ∆Ãßf_Õ B_òG À ’œ_rª B_Ç AÃ_nŒª ¡»√B_QÀC ∆C À ¡»√B_QÀC ”NY Ω∏ªA µªBa …√BZJm A ∆C ‹ À ©√BvªA
. B◊Œq ’‹¤«  BÉ ©√BvªA PBJQG fŒ∞Õ ›Ø A fƒß “ßB∞rªA À ¡»ŒªG πªhª A ≈ø |ÕÃ∞NI
PAeÃ_UÀ iB_QE O_√B∑ …_ª AeÃUÃø ’œq Ω∏ª B¥ªBa …√BZJm A ∆B∑ AgG …√C îJªA ≈ø gG “¿®ƒªA jøC OŒJRNª “¥ºàA PBÕE O¥Œm BòG À
¡®ƒùA …√BZJm Ã»Ø ›ÕfJM ‹ À ›¥√ ‹ À B√›ÒI ΩJ¥Õ ‹ B¥º B∏ºø …ª B»MAeÃUÀ ∆C B¿∑ …√BZJm …ª B»I ¡®ƒNÕ ªA ¡®ƒªA œ« À ’BŒqfiA
.  fYÀ ë jQC ≈ø …ª Bø À …√HØ  eÃUÀ iBQE ≈ø “¿®ƒªA o∞√ –hªA ”NY ’œq ≈ø   ´ ‹ “¥Œ¥Y B»I
ïG ¬B_®√‚A À µ_ºàA eBƒN_mA ej_â ∆fi # ∆Ã_ƒº®M B_ø À ∆Àj_nM Bø ¡º®Õ A À $ : ïB®M …ªÃ≥ ¬B®√‚A À µºàA SÕfY ïG ¡y πªhª À
…_ª LÃ_ºÒùA …_ªB¿∑ ïG ’œq Ω∑ –f»Õ jIfø …√C πªhI ¡NŒª B¿»ŒªG ¡º®ªA ¬B¿z√A ‹ ê …MeBJß KUÃNnÕ ‹ À …NŒIÃIi ¬lºNnÕ ‹ ’œq
≈_ø —eB_J®I B_ùBß ¡_º®ªA “¿nI BøÃmÃø eÃJ®ùA ∆B∑ AgG —eBJß ¡Œ¥NnM BòG —eBJ®ªA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , …º¿ß “∞ŒZu ü “IÃN∏ùA …MeB®m À
. …ßÃzà Af«Bq  fJ®Õ
“ŒƒQêA  j∏ƒÕ –hªA “ŒIÃIjªA fŒYÃM ”ºß O¿Œ≥C —fYAÀ “Vá PBøf¥ø ¡º®ªA À “¿®ƒªA À µºàA SÕfY ≈ø PBÕ‡A …ƒ¿zNM Bø ™Ã¿V¿Ø
. OØjß B¿∑
¬B»∞N_m‹A À , —AÀB_n¿ºª œ_∞√ À …ƒø   ¨ª Bø ïG O®ƒªA ≈ø …√BZJm …ª Bø pBŒ≥ # ∆Àj∑hM ›Ø C µºë ‹ ≈¿∑ µºë ≈¿Ø C $ : …ªÃ¥Ø
. A ∆Àe ≈ø ¡»√ÃßfÕ ≈ÕhªA ¡»N E µºë ‹ ≈ñ eAjùA À , iB∏√„ª
…_¥ºà ïB_®M …_√HØ B◊Œ_q µ_ºë ‹ ≈_ø À ë –ÃNnÕ ›Ø B»¥ºa ü j¿NnÕ À ’BŒqfiA µºë …√BZJm A ∆C - ¬f¥M Bû j»£ B¿∑ - …√BŒI À
. B»Œºß –iBÜA ¬B®ªA ¬B§ƒªA À B»I “uBàA “¿§√fiA œ« ªA B»MAeÃUÀ iBQE À B»MAeÃUÀ πºô ’BŒqfiA
≈_ø Bø “¥Œ¥áBI À , ’BvY‚A “ÒŒY ≈ß “UiBa —jR∑ “Œ ‚A ¡®ƒªA —jR∑ ïG —iBqG , G # B«ÃvÑ ‹ A “¿®√ AÀf®M ∆G À $ : …ªÃ≥ À
. jaE |®I ïG oŒ≥ AgG “¿®ƒI oŒª Bø B»ƒŒI fUÀ Bñi ∆B∑ ∆G À œº∏ªA ¬B§ƒªA ïG oŒ≥ AgG “¿®√ ë À ‹G ’œq
f_Y ≈_ß “_¿®ƒªA XÀj_a ∆C …√BZJ_m eB_ØDØ …_≥eC À Ω_Œº®NªA ±ÒªC ≈ø ë À # ¡ŒYi iÃ∞¨ª A ∆G $ : …ªÃ¥I πªg …√BZJm Ωºß f≥ À
æB_IÀ ≈_ø ’BŒ_qfiA ü Bø nÕ - nªA œ« —j∞¨ùA À - …Mj∞¨ñ …√HØ “õjªA À —j∞¨ùA ∞vI ïB®M …ØBvMA PB∑jI ≈ø ë BòG ’BvY‚A
—j_∞¨ùA °_nJJØ æB¿ÜBI B»Œºê À æB¿∏ªA À àA B»ŒØ j»§Õ - “UBáA ©Øi À w¥ƒªA ¬BóG “õjªA À …NõjI À , iÃv¥ªA “«Ãq À w¥ƒªA
“_¿®ƒººØ |®Jª “¿®√ B»z®I ’BŒqfiBØ …ŒªG “JnƒªBI “¿®√ vŒØ  fƒß BIúÒø A a   ´ ü B®ØB√ ’œq Ω∑ ∆Ã∏Õ ’BŒqfiA ”ºß “õjªA À
. πªg ¡»ØBØ , B«ÃvÑ ‹ A “¿®√ AÀf®M ∆HØ : πªg ≈ø …Nõi À …Mj∞¨ù Bø ~j®ªA À “®nªA ≈ø “Œ ‚A
. “ßjrNùA fƒß ≤Àj®ùA ë –êÃùA jøflª “Œv®ùA À K√hªA ´ ü —j∞¨ùA B»ŒØ Oº¿®NmA ªA eiAÃùA ≈ø “Õ‡A À
±vNø ´ ∆B∑ ê …ª‚A ∆HØ ¡º®ªA ë À “ŒIÃIjªA ∆B∑iC ≈ø SªBRªA ≈∑jªA ïG —iBqG # ∆ú®M Bø À ∆ÀjnM Bø ¡º®Õ A À $ : …ªÃ≥ À
. B jQC ‹ Aèª …MeBJß O√B∏Ø …ŒªG “JnƒªBI —eBJß›ªA À —eBJ®ªA PÃNmA ¡º®ªBI
“_øÃ¥Nø —eB_J®ªA ∆H_Ø …_ƒ BI À  f_J®Õ ≈_ø j«B_§I ¡º®ªA ΩI ∆B∑ B¿∞Œ∑ , ¡ºß Ω∑ ‹ À ¡ºß …ª ∆Ã∏Õ ∆C eÃJ®ùA LjªA ü KUAêA ≈¿Ø
“¥Œ¥á —fUAÀ —eBJ®ªA —iÃu ∆Ã∏I ¡º®ªA ¡NÕ ›Ø ¿zªA ïG ©UjÕ Bû ë À “áBu “Œ√ ≈ß B»I œMC AgG “¥Œ¥Y —eBJß ©¥M BòG œ»Ø “ŒƒªBI
À ¡®ƒ_ø µªB_a …_√C B_¿∑ …_ƒº®Õ B_ø À ∆B_n√‚A  j_nÕ B_ñ ¡Œ_ºß …√BZJm A ≈∏ª …ƒ BI À  fJ®Õ ≈ø j«B§I eÃJ®ùA “ BYG f®I ‹G B«Bƒ®ø
. fJ®Õ ∆C πªhI µZNnÕ
Ω_∏I A À $ : …_ªÃ≥ À # —eB»rªA À KŒ¨ªA Bß $ : …ªÃ≥ ΩRñ ®Õ ¡ºØ …¿ºß ∆BŒJª J®NªA ≈ø “Õ‡A ü Bø iBŒNaA …UÀ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
¬›_∏ªA ∆fi ∆B_n√‚A ïG …ØB_yC À , ∆›_ß‚A À iAjm‚BI ¡º®ªA j∑hØ # ∆ú®M Bø À ∆ÀjnM Bø ¡º®Õ A À $ : æB≥ ΩI # ¡Œºß ’œq
…ƒº®Õ Bø À ∆Bn√‚A  jnÕ Bñ BùBß ∆Ã∏Õ ∆C B®Œö Kº¥ªA À `iAÃÜA Ω¿®I “ÒJMjùA —eBJ®ªBI ¡º®ªA ü KUAêA À , …Ijª ∆Bn√‚A —eBJß ü
. “Œ√fJªA PB∑jáA À æAÃYfiA À “ŒJº¥ªA “ŒƒªA ≈ø
¡»N_ E ü “_ŒIÃIjªA ∆B∑iC ≈ø æÀfiA ≈∑jªA ∆Af¥Ø ïG —iBqG # ∆Ã¥ºë ¡« À B◊Œq ∆Ã¥ºë ‹ A ∆Àe ≈ø ∆ÃßfÕ ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ À
. LjªA A À BIBIiC À “ E ¡»√ÃßfÕ ≈ÕhªA oŒºØ , “¿®ƒªA ’BNÕG ë À œ√BRªA ≈∑jªA …Œºß ™j∞NÕ À A ∆Àe ≈ø ∆ÃßfÕ ≈ÕhªA
¡_º®ªA ë À ¡»øBƒuC ü “ŒIÃIjªA ∆B∑iC ≈ø SªBRªA ≈∑jªA ∆Af¥Ø ïG —iBqG # ∆ÃR®JÕ ∆BÕC ∆Àj®rÕ Bø À ’BŒYC ´ PAÃøC $ : …ªÃ≥ À
B_ñ ¡º®ªA ë –hªA ΩøB∏ªA …ßÃ√ ≈ß ›zØ ¡º®ªA µºÒø œ∞ƒª ¬lºNnùA —BŒáA ΩuC ”∞ƒØ πªg œ∞√ ü ≠ªBI f≥ À ∆ú®Õ Bø À ∆ÀjnÕ Bñ
. BŒ√BQ —BŒáA œ∞ƒI  f∑C ¡Q iîrªA ©øBè ‹ ë À ‹ÀC PÃùA OJQDØ # ’BŒYC ´ PAÃøC $ : æB¥Ø ∆ú®Õ Bø À ∆ÀjnÕ
¬Bƒ_ufiA –if_Õ B_ø –C # ∆Ã_R®JÕ ∆BÕC ∆Àj®rÕ Bø À $ : æB¥Ø pBƒªA ≈ø ¡«eBJß S®JÕ ”Nø ¡«iîq ¬fß ¡»º»U  ÃUÀ ≈ø wa À
–lè ”NY S®JªA ¬ÃÕ ”Nø ¡º®Õ ∆C eÃJ®ùA …ª‚A ü KUAêA ≈¿Ø S®JªA ¬ÃÕ ∆Bn√‚A B»I ‘lè ªA œ« —eBJ®ªA ∆HØ ¡«eBJß S®JÕ ∆BÕC
. πªg ≈ø B◊Œq ∆ÀifÕ ‹ ’‹¤« À , ¡»MeBJß ≈ß …ŒØ  eBJß
ïG B_¿»Œº∑ B_¿»ßBUiG B_øC À , î∑j_r¿ºª - ∆Ã_R®JÕ - œ√B_RªA À ¬Bƒ_uflª - ∆Àj®_rÕ - ©_¿ÜA – ¿_y æÀC ∆C j_»§Õ Bƒ« ≈ø À
: ¡»_z®I æÃ_≥ …ƒø CeiC À , ¬BƒufiBI …I Ω»ÜA wNë ‹ À   ´ ≈ß LÃVä …√BZJm …I wNã S®JªBI ¡º®ªA ∆fi œyjø ¨Ø ¬BƒufiA
. î∑jrùA ïG ∆Af÷Bß “Õ‡A ü B®ø ©¿ÜA – ¿y ∆G
. Ah«
À îIj_¥ùA “_∏÷›ùB∑ ¬Bƒ_ufiA LB_IiC ü iB_U “≥e ”√eDI …ƒŒ®I ∆BŒJªA ≈∏ª ¬BƒufiA “ŒIÃIi œ∞ƒª B«j«B§I “≥Ãnø O√B∑ ∆G À PBÕ‡A À
曥N_m‹A À “ªB_ufiBI ¬Ã_¥M ‹ ¡º®ªA À ¬B®√‚A À µºàA PB∞u ∆HØ ∆ÃŒƒQêA  fJ®Õ Bø Ω∑ ≈ø K∑AÃ∏ªA À jrJªA ≈ø ∏ªA À ≈ÜA
. ¡»ØBØ , 曥Nm‹A À “ªBufiBI ‹G “¥Œ¥Y “ŒIÃIi ‹ À , …√BZJm BI ‹G
…_ŒØ “_N∏ƒªA Ω_®ª À , “_JŒ¨ªA ïG LB_ÒàA ≈_ø PB∞NªA # ∆ÃR®JÕ - …ªÃ≥ ïG - A ∆Àe ≈ø ∆ÃßfÕ ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ßC îNÕ‡A ü À
_´ ≈_ø …_ŒªG πªhI ΩmÃNºª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG ¡»ƒø LBÒàA æÃZØ …I ∆ÃªÃ¥Õ ‹ ∆Ã∑jrùA À B¿»ŒØ S®JªA ¬ÃÕ j∑g
. ~A ßA
…_Œºß ±_≥ÃNM B_ù f_UAêA Ã_« …√BZJm A ∆B∑ AgG –C “¥IBnªA PBÕ‡A ü O¿Œ≥C ªA “VáA “VŒNƒª ∆BŒI # fYAÀ …ªG ¡∏ G $ : …ªÃ≥ À
¡_º®ªA À ¬B_®√‚A À µ_ºàA Ã_« À …_Œºß ±_≥ÃNM Bû ’œrª fUAÀ ´ …√Àe ≈ø ∆ÃßfÕ ≈û ïB®M   ´ À , µáBI “ÕeÃJ®ùA œ« À “Œ«ÃªfiA
. … A lß A …√C  Bƒ®ø ¬k‹ À fYAÀ fJ®Õ ∆C …ª µê –hªA ¡∏ HØ

œ÷AÀi SÅ
—iÃ_nªA j_aE ïG # ¡»ƒ÷Ã_Jƒª AÃ_¿º£ B_ø f_®I ≈ø A ü AÀjUB« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ≈ø œ≥BJªA À “Œ∏ø B ÀC ≈ø “ÕE ∆îIiC , ©¿ A ü
À $ : f_YC ≈_ø (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≤Ajv√A ü Oªl√ PBÕE T›Q ´ B»º∑ “Œ∏ø : ΩŒ≥ À , —eBN≥ À ≈náA ≈ß , “Œ√fø
≈_IA ≈ß PBÕAÀjªA ‘fYG ü À , ®rªA À ’BÒß À pBJß ≈IA ≈ß “ƒÕfùA À “∏ø îI B¿ŒØ Oªl√ —iÃnªA jaE ïG # AÃJ≥B®Ø ¡NJ≥Bß ∆G
A f_»®I AÀ _rM ‹ À $ : …_ªÃ≥ œ√fùA À , # ¡Œ§ß LAhß ¡∏ª À $ : …ªÃ≥ ïG B ÀC ≈ø œ∏ùBØ œ√fø B»z®I À œ∏ø B»z®I : pBJß
. # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ≈nYDI : - …ªÃ≥ ïG - ›Œº≥ Bƒ
. ©UAjØ …º∑ πªg ≤›a ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ –hªA ∆C Bƒøf≥ f≥ À : æÃ≥C
A j_øC ”_MC $ : A æÃ≥ ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß BƒIBZuC |®I ≈ß Bm ≈I ¬Br« ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
”_NY #  ÃºV®N_nM ›_Ø A jøC ”MC $ : …ªÃ≥ Ã»Ø O≥À ïG ’œrI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA A aC AgG : æB≥ #  ÃºV®NnM ›Ø
. ∆B∑ f≥ …√D∏Ø ≈÷B∑ B◊Œq ∆C aC AgG A ∆G : æB≥ À O≥êA πªg œMDÕ
. ™Ã≥êA µ¥ZNª œyBùA •∞ºI “Õ‡A ü J®NªA ∆C ïG —iBqG …√D∑ : æÃ≥C
A æÃ__mi LBZ__uC j__ßg # A j__øC ”__MC $ : O__ªl√ B__ù : æB__≥ pB__Jß ≈__IA ≈__ß …__ÕÀejø ≈__IA Xj__aC , iÃ__RƒùA if__ªA ü À
. AÃ∏nØ #  ÃºV®NnM ›Ø $ æl√ ”NY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
≈_ø æB_Ui æB_≥ #  ÃºV®N_nM ›_Ø A j_øC ”_MC $ : “_Õ‡A  h_« O_ªl√ Bù : æB≥ WÕjU ≈IA ≈ß ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , …ŒØ À
…_√C AÀCi B_¿ºØ ≈÷B∑ ë Bø AÀj§ƒM ”NY ∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bø |®I ≈ß AÃ∏nøDØ ”MC f≥ A jøC ∆C ¡ßlÕ Ah« ∆G : |®Jª ¡»z®I î¥ØBƒùA
æl_ƒÕ ‹ …√C AÀCi B¿ºØ BzÕC B»ºRø ¡ßlÕ Ah« ∆G : AêB¥Ø “Õ‡A # ¡»IBnY pBƒºª L ≥A $ : OªlƒØ . æl√  Aj√ Bø : AêB≥ ’œq ælƒÕ ‹
. “Õ‡A # —eÀf®ø “øC ïG LAh®ªA ¡»ƒß B√jaC ≈◊ª À $ : ælƒØ ’œq æl√  Aj√ Bø : AêB≥ ’œq
. PBÕAÀjªA ≈ø jaE |®I …I f»rÕ B¿∑ ∆Ã¥ØBƒø —jV A ΩJ≥ ¡»ƒŒI ∆B∑ nùA ∆C ”ºß æfM “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
A æÃ__mi æB__≥ : æB__≥ jøB__ß ≈__I “__J¥ß ≈__ß …ZZ__u À ¡∑B__áA À …__ÕÀejø ≈__IA À œ__√A ÒªA À B__Y œ__IC ≈__IA Xj__aC , …__ŒØ À
fl_ó ”_NY ’B¿_nªA ü ©_∞MjM æAl_M ›Ø p ªA ΩRø Lj¨ùA ΩJ≥ ≈ø ’AeÃm “IBZm “ßBnªA ΩJ≥ ¡∏Œºß ©ºÒM : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
¡_Q π_rÕ ≈_ø ¡»ƒ_ø À ¡®√ : æÃ¥Õ ≈ø ¡»ƒ¿Ø ? ¡N® Ω« : |®I ”ºß ¡»z®I pBƒªA ΩJ¥ŒØ ! pBƒªA B»ÕC BÕ : eBƒø –eBƒÕ ¡Q ’B¿nªA
.  ÃºV®NnM ›Ø A jøC ”MC pBƒªA B»ÕC : –eBƒÕ ¡Q ¡®√ : ∆êåŒØ ? ¡N® Ω« : pBƒªA æÃ¥ŒØ pBƒªA B»ÕC BÕ : “Œ√BRªA –eBƒÕ
B_¿Ø …_yÃY fl¿Œª ΩUjªA ∆G À …√BÕÃÒÕ B¿Ø LÃRªA ∆AjrƒŒª îºUjªA ∆G  fŒI œn∞√ –hªAÃØ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥
. pBƒªA Ω¨rÕ À …IjrÕ B¿Ø …N≥B√ KºZŒª ΩUjªA ∆G À , B◊Œq …ŒØ œ¥nÕ
À “_øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« jøfiBI eAjùA ∆C - jaC PBÕAÀi |®I B«Bƒ®ø ü À - T›RªA PBÕAÀjªA  h« ≈ø fŒ∞NnÕ ∆C ¡»z®I ¬Ai f≥ À : æÃ≥C
. πªg ”ºß B»ŒØ “ª‹e ‹
oŒ_ª À ¡_»¿»Ø ü “_VY ‹ …_√C ”ºß  eBJß KŒ»Õ Bû ∆B∑ Bø BÕC A jøC ∆HØ πªg B»ƒø Aÿ»Ø ¡»√C ¡«jßg æfÕ ›Ø ïÀfiA “ÕAÀjªA BøC
. ∆BnºªA Ω«C ¡« Bñ ¡»ŒªG ©UjÕ ”NY “Œøû∞ø “»JrªA
æB_≥ …_ƒø îƒø¤ùA ’‘ Õ À …Œºß ¡»øhÕ À iB∞∏ªA PB∞u ≈ø “øBŒ¥ªBI æBV®Nm‹A f®Õ …√BZJm A ∆HØ ’œq ≈ß ÃºÖ ‹ “ÕAÀjªA ∆C ”ºß
›_Ø $ : …_ªÃ≥ ü LBÒàA ∆B∑ AgG Ah« ¬f¥NùA ∆BŒJªA ü …ŒªG —iBq‚A Pjø f≥ À 18 : ‘iÃrªA : # B»ƒø ∆Ã¥∞rø AÃøE ≈ÕhªA À $ :
ΩUfiA æúY ë ¡ BV®NmA ≈ß œ»ƒªA ”ƒ®¿Ø , …√úV®NnÕ AÃ√B∑ ¡« À î∑jrùA …I K BbùA ∆B∑ AgG BøC À , îƒø¤¿ºª #  ÃºV®NnM
. #  ÃºV®NnM ›Ø $ : …ªÃ≥ Aî Bù ¡»√Ã∏nª h◊ƒŒY ”ƒ®ø ‹ À , iB§√‚A À æB»ø‚A ‹ ™Ã≥êA Lj≥ À
.  Àj∑g Bø ‹ ∆BŒJªA ü  Bƒøf≥ Bø fÕ¤M œ»Ø “ßBnªA ∆Àe –ÃŒ√fªA LAh®ªA B»ƒø Aÿ»Ø ¡»√C B«j«B§Ø “Œ√BRªA “ÕAÀjªA BøC À
ü jøfiB_I eAj_ùA ∆Ã∑ ´ ë À πªg ü KÕi ‹ À A jøC ∆BŒMG µÕeBvø ≈ø “ßBnªA ¬BŒ≥ ∆C …Œºß æfM Bø ”v≥DØ “RªBRªA “ÕAÀjªA BøC À
. “ßBnªA ë “Õ‡A
›Ø A jøC ”MC $ : ΩU À lß …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß R∑ ≈I ≈õjªA fJß ≈ß  eBƒmHI œ√B¿®ƒºª , “JŒ¨ªA LBN∑ ü À
…_UÀja À , K_∑jªA À ∆Ã_ƒø¤ùA À “_∏÷›ùA : eB_ƒUC “_Q›RI  f_Õ¤Õ …_I ΩV®N_nÕ ›_Ø ΩU À lß A jøC B√jøC ë : æB≥ #  ÃºV®NnM
ü f_Œ∞ùA  AÀi À : æÃ_≥C . # µáB_I π_NŒI ≈_ø π_Ii π_UjaC B¿∑ $ : …ªÃ≥ πªg À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi XÀjb∑
≈_ø Ã_« À j_aC PB_ÕAÀi ü …_I `ju B¿∑ (¬›nªB»Œºß) –f»ùA iû£  eAjø À , (¬›nªB»Œºß) …ƒß ≈õjªA fJß ≈ß , “JŒ¨ªA LBN∑
. …ƒÒI ÀC ∆Ej¥ªA –jU
…_ª æB_¥Ø ? Ω_Œ÷ U ë oŒª C `ÀjªA ≈ß …ªDnÕ (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ΩUi ”MC : æB≥ ≤B∏m‚A f®m ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
æÃ_¥ªA ≈ø B¿Œ§ß Oº≥ f¥ª : …ª æB¥Ø ΩUjªA ”ºß πªg ∏Ø , ΩŒ÷ U ´ `ÀjªA À “∏÷›ùA ≈ø ΩŒ÷ U : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC
$ : …_ŒJƒª A æÃ_¥Õ , æ›_zªA Ω_«C ≈ß –ÀjM æBy π√G : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC …ª æB¥Ø . ΩŒ÷ U ´ `ÀjªA ∆C ¡ßlÕ fYC Bø
. “∏÷›ùA ´ `ÀjªA À # `ÀjªBI “∏÷›ùA ælƒÕ ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M À …√BZJm -  ÃºV®NnM ›Ø A jøC ”MC
. ΩŒ÷ U ≈ø ¡§ßC µºa …√C : jaC PBÕAÀi ü À ,  Bƒøf≥ Bø fÕ¤Õ Ã« À : æÃ≥C
B¿Œ_va ∆Ã_∏ŒØ î_»ø ’B_ø ≈_ø —j_Ò≥ ≈_ø …¥ºa : (¬›nªB»Œºß) æB≥ # îJø ¡Œva ë AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. B¨ŒºI B¿º∏Nø
. ”ßjùA ïG XjÖ îY À ”ßjùA ≈ø ©UjM îY : (¬›nªB»Œºß) æB≥ # ∆ÃYjnM îY À ∆ÃêjM îY $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
: Oº≥ , B»«j∏√ : æB≥ ¿áA À æB¨JªA À ΩŒàA æAÃIC ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) B¿«fYC ≈ß —iAik ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
ü æB_≥ À # ∆ú∑D_M B_»ƒø À ©ØB_ƒø À ’≤e B»ŒØ ¡∏ª B»¥ºa ¬B®√fiA À $ : ¡∏ª A îI f≥ oŒª C : æB¥Ø : æB≥ ? ‹›Y B»¿á oŒª C
À æB¨JªA À ΩŒàA LÃ∑jºª Ω®U À , LBN∏ªA ü A w≥ ªA ¬B®√fiA ≈ø Ω∑fiA Ω®VØ # “ƒÕk À B«ÃJ∑ ª $ : ¿áA À æB¨JªA À ΩŒàA
. B«ÃØBß pBƒªA ≈∏ª À ¬AjÅ B»øÃá oŒª À ¿áA
. “Œ«Aj∑ ”ºß B»øÃá Ω∑C “ŒºY (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C K«hø À “∞ºNã ¿áA À æB¨JªA À ΩŒàA ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. jZJªA À ªA ü A B»¥ºa ªA K÷BV®ªA : (¬›nªB»Œºß) æB≥ : æB≥ # ∆ÿº®M ‹ Bø µºë À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
ü –iB_J√fiA ≈_IA À ih_ƒùA ≈_IA À f_Œõ ≈_I fJß XjaC # j÷BU B»ƒø À ΩŒJnªA fv≥ A ”ºß À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü À
. # j÷BU ¡∏ƒ¿Ø $ : “Õ‡A  h« Cj¥Õ ∆B∑ …√C œºß ≈ß ±YBvùA
A æÃ_mi æB_≥ : æB_≥ (¬›_nªB»Œºß) œºß ≈ß …÷BIE ≈ß …ŒIC ≈ß f¿ä ≈I j∞®U ≈ß eBÕk œIC ≈I ΩŒßB G ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
À _ªA Ω_«C –f_N»Õ …_I À , “_ºJ¥ªA ’BƒI …Œºß iÀfÕ ‹ ¡å …√fi –fÜA ë : æB≥ # ∆ÀfN»Õ ¡« ¡VƒªBI À $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. BzÕC (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß –Àjø ë À : æÃ≥C . jZJªA
: æB_≥ # ∆ÀfN»Õ ¡« ¡VƒªBI À PBø›ß À $ : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC O® : æB≥ xBvÜA eÀAe ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
ByjªA ≈ß À …ƒß ≈ÕjaE î¥ÕjÒI BzÕC  AÀi À : æÃ≥C : (¬›nªB¿»Œºß) “¿÷fiA PBø›®ªA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¡VƒªA
. (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß , …ŒªBøC ü cŒrªA À , B¿»Õ n∞M ü œ¿¥ªA À œqBŒ®ªA  AÀi À (¬›nªB»Œºß)
≈_ç : (¬›_nªB»Œºß) A f_Jß Ã_IC æB_≥ : æB_≥ , ©_¿ A ü œ_m ÒªA  AÀi B_ø …_Œºß ΩŒªf_ªA ≈ø À ≈ÒJªA ≈ø ë BòG À n∞NI oŒª À
B_√BøC Œ_I Ω_«C Ω_®U À ’B¿_nªA Ω_«fi B√BøC ¬ÃVƒªA Ω®U A ∆G : æB≥ f¥ª À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¡VƒªA À PBø›®ªA
. ~ifiA Ω«fi
… _Ï√Ḡ ∆‰ Ã_ƒºÍ ®Ê Õ B_‰ø À‰ ∆‰ ÀÌjn
Í Õ B‰ø ¡Â ºÚ ®Ê Õ‰ …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ ¬‰ j‰ U‰ ‹ (22)∆‰ À ∏Ù N‰nÌø ¡Â« À‰ ˆ—j‰ ∏Í ƒÌø ¡Â»IÃÛº≥Û —Í j‰ aÍ ‹Ú BÍI ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÂÕ ‹ ≈‰ ÕÍhª̇BØÚ ËfYÍ À‰ Ë…ªÚḠ ¡Ê ∏»ªÚḠ
≈Ê _Íø À‰ “Í _‰¿Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ _‰Õ “ı _ÚºøÍ BÚ∑ ¡Ê _«i‰ A‰kÊÀCÚ AÃ_Ûº¿Í Z
Ê Œ‰ªÍ (24)î
‰ _ͪÀÏ fiÚ A  ÒÍ _mÚC AÃÛªBÚ≥ ¡Ê ∏ÌIi‰ æ‰ l‰ √ÚC A‰g BÏø ¡ÂÚ Ω‰ ŒÍ≥ A‰gḠ À‰ (23)≈‰ Õ¯ ∏Ù N‰n¿ªÙA KÍê ‹
±Ù¥_nªA ¡Â »¯ Œ_ں߉ jÏ _‰bØÚ fÍ _ÍßA‰Ã¥Ú ªÙA ≈‰ ø ¡Â»ƒ‰Œ‰ƒÊ I … º̇ªA ”MÚDØÚ ¡Ê »¯ ºÍ JÊ ≥Ú ≈Íø ≈‰ ÕhÍ ª̇A j‰ ∏‰ø fÊ ≥Ú (25)∆‰ ÀÂil̄‰Õ B‰ø ’‰ Bm ‹ÚC ¡ÙºßÍ ¯ ‰̈ÍI ¡Â»√‰Ãº̊ÍzÕ ≈‰ ÕÍhª̇A īA‰kÀÊ CÚ
æ‰ B_Ú≥ ¡Ê »¯ Œ_ÍØ ∆‰ Ã¥̊_rÂM ¡Ê NÂ_ƒÛ∑ ≈‰ ÕÍh_ª̇A ‘Í’B∑‰jq ≈‰ ÕÊCÚ æ ÃÛ¥Õ‰ À‰ ¡Ê »¯ Õl̄Ùë “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ Õ‰ ¡Ï Q (26)∆‰ ÀÂj®Â r‰Õ ‹ SÊŒY‰ ≈Ê øÍ LA‰h®‰ ªÙA ¡Â «Â B‰MCÚ À‰ ¡Ê »¯ ≥Í ÃÊ ØÚ ≈Íø
≈Íø Ω ¿‰ ®Ê √‰ Bσ∑ B‰ø ¡‰ ºÚ nªA AÂÃ¥Ú ªÙDÚØÚ ¡Ê »¯ n
Í ∞Û √ÚC ”Í¿ªÍB£ “Û ∏Ú ◊Úº¿‰ ªÙA ¡Â «Â BØ̇‰ÃN‰M‰ ≈‰ ÕÍhª̇A (27)≈‰ Õj̄Í∞∏ÙªA ”º‰ß ’‰ ÃnªA À‰ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA ‘Êlb
Í ªÙA ∆Ï Ḡ ¡‰ Ùº®Í ªÙA AÃÂMÀÛC ≈‰ ÕÍhª̇A
AÊÃ_Ú¥MÏA ≈‰ ÕÍhº̇ͪ Ω‰ ŒÍ≥ À‰ * (29)≈‰ Õ¯ ∏Ú N‰¿Â ªÙA ‘‰ÃRÊ ø‰ oÊ◊JÍºÚ ØÚ B‰»ŒÍØ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ L‰ÃIÊCÚ AÃÛºa eÊ BÚØ (28)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ ¡Ê NƒÛ∑ B‰¿IÍ ¡Â ŒÍºß‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ ”º‰I ’Í Ãm
∆Êf_‰ß O_σU‰ (30)î
‰ ¥Í NÏ_¿ªÙA i Ae‰ ¡‰ ®Ê ƒÍ_Úª À‰ Ë _‰a —Í j‰ _Ía‹Ú A i A‰f_Úª ‰À ˆ“ƒ‰_n‰Y B‰Œ√ÊfÌ _ªA  Í hÍ _‰« ”_Ø AÃ_nÊYCÚ ≈‰ ÕÍhº̇˛ª Aı a‰ AÃÛªBÚ≥ ¡Ê ∏Û IÌi‰ æ‰ l‰ √ÚC A‰g B‰ø
Ë¡ºÚ _m ∆‰ Ã_ÛªÃÛ¥Õ‰ î
‰ JÍ_Œ “Û _Ú∏◊Úº¿‰ ªÙA ¡Â «Â B_Ø̇‰ÃN‰M‰ ≈‰ ÕÍh_ª̇A (31)î
‰ ¥Í NÏ¿Â ªÙA … º̇ªA ‘l̄Ùè πͪh‰ ∑Ú ∆‰ ÀÂ’Br‰Õ B‰ø B‰»ŒÍØ ¡Ê Ú j »‰ √ÊfiÚ A B‰»NÙÑ ≈Íø ‘j̄ÙÉ B‰»√ÃÛºa fÊ Õ‰
B_‰ø À‰ ¡Ê »¯ ºÍ JÊ _Ú≥ ≈Íø ≈‰ ÕÍhª̇A Ω‰ ®‰ ØÚ πͪh‰ ∑Ú πIi‰ j øÊ CÚ ”‰ MÙDÕ‰ ÀÊ CÚ “Û ∏◊Úº¿‰ ªÙA ¡»Œ‰MÍDÙ M‰ ∆ÚC ‹Ḡ ∆‰ ÀÂj§ƒ‰Õ ΩÊ «‰ (32)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ ¡Ê Nƒ∑Û B‰¿IÍ “Ú ƒÏV
‰ ªÙA AÃÛºa eÊ A ¡Â ∏Û ŒÊ ºÚ ߉
≈‰ ÕÍh_ª̇A æ‰ B_Ú≥ À‰ (34)∆‰ ÀÂ’l̄Ê»N_n‰Õ …Í _ÍI AÃÂ√B_∑ BÏø ¡¯»IÍ ∂
‰ B‰Y À‰ AÃÛº¿Í ߉ B‰ø PB‰◊Œm ¡Ê »Â I‰BuÚDØÚ (33)∆‰ ÿºÍ §‰Õ ¡Ê »Â nÛ∞√ÚC AÃÂ√B∑ ≈Í∏ªÚ À‰ … º̇ªA ¡Â »Â ¿‰ ºÚ £
ΩÊ _‰»ØÚ ¡Ê »¯ ºÍ JÊ _Ú≥ ≈_Íø ≈‰ ÕÍh_ª̇A Ω‰ ®‰ ØÚ πͪh‰ ∑Ú ’Ê”q ≈Íø …Í √ÍÀÂe ≈Íø B‰ƒøÊ jÏ Y‰ ‹ À‰ B‰√Â⁄B‰IA‰’ ‹ À‰ ≈ çÙ ’Ê”q ≈Íø …Í √ÍÀÂe ≈Íø B‰√fÊ J‰ß‰ B‰ø … º̇ªA ’‰ Bq ÃÊ ªÚ AÃÛ∑j‰ qÚC
≈Ê _Ïø ¡Â»ƒÊ øÍ À‰ … º̇ªA ‘‰f«‰ ≈Ê øÏ ¡Â»ƒÊ Í¿ØÚ PÃÂ̈ÒªA AÃÂJƒÍN‰UÊ A À‰ …‰ º̇ªA AÀÂfJÂßÊ A ∆¯ CÚ ‹ı ÃmÏi “ÏøCÛ Ω ∑ ”Ø B‰ƒRÊ ®‰ I‰ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (35)î
 JÍ¿Â ªÙA ≠ ºÚ J‰ªÙA ‹Ḡ Ω̄mÌjªA ”º‰ß
ΩÌ _ÍzÕ ≈_‰ø ‘Íf_Ê»Õ ‹ …‰ _º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ ¡Ê «Â A‰f«Â ”º‰ß xj̄ÙÑ ∆Ḡ (36)î
‰ IÍh ∏Ú ¿Â ªÙA “Û J‰¥Í ߉ ∆‰ B∑ ±ÊŒ∑Ú AÀÂj§Ê√BÚØ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø AÀ n
Í ØÚ “Û ºÚ ºÚ zªA …Í ŒÊ ºÚ ߉ O¥̇‰Y
‹p
¯ B_σªA j‰ _R∑ÚC ≈Ï _Í∏ªÚ À‰ B_¥̧‰Y …Í _ÊŒºÚ ߉ Aıf_ÊßÀ‰ ”_º‰I PÃ_¿Չ ≈_‰ø Â…_º̇ªA S_‰®JÊ Õ‰ ‹ ¡Ê »¯ ƒÍ_‰¿ÕÊCÚ f‰ _Ê»U‰ …Í º̇ªBÍI AÿnÙ≥CÚ À‰ (37)≈‰ Õj̄Ív√Ï ≈ø ¡Â»ªÚ B‰ø À‰
≈_Û∑ … _Úª æ‰ Ã_Û¥√Ï ∆ÚC … _‰√eÊ i‰ CÚ A‰gḠ ’Ê”rͪ B‰ƒÛªÃÊ ≥Ú B‰¿√ÏḠ (39)î
‰ IÍhÍ ∑ AÃÂ√B∑ ¡Ê »Â √ÚC AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A ¡‰ ºÚ ®Ê Œ‰ªÍ À‰ …Í ŒÍØ ∆‰ ÃÛ∞ºÍ N‰ëÙ ‘Íhª̇A ¡»ªÚ î
‰ J‰ÂŒªÍ (38)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰
(40)∆ ÃÛ∏Œ‰ØÚ
∆BŒI
ü î∑j_rùA ”_ºß “_VáA “_øB≥G À “_ŒIÃIjªA f_ŒYÃM ≈¿_zNÕ æÀfiA jÒrªA ∆B∑ f≥ À , —iÃnªA ifu PBÕE ≈ø œ√BRªA jÒrªA ë Ah«
. ¡»∑jq ≈ß …√BZJm A  l√ À jøfiA ∆BŒMHI ¡«ih√C Bø f®I πªg
¡ AÃ_≥C Ω_Œ BIC À f_ŒYÃNªA ¡«iB_∏√G ”_ºß “_ßj∞NùA î∑j_rùA PB∞u –ÀBnø ≈ø  j∑g ¬B¥ùA KmBƒÕ Bø ≈¿zNÕ œ√BRªA jÒrªA Ah« À
æÃ_ºY À j_øfiA ∆B_ŒMHI ¡«f_Õf»M À , B«eB_nØ iB_»£G À B»√›ÒI ∆BŒI À , jráA ¡«iB∏√G À …MBÕFI ¡»÷Al»NmA À A ”ºß ¡«iBJ∏NmB∑
. SZJªBI ±r∏ƒNm jaC µ÷B¥Y À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À PÃùA ¬ÃÕ LAh®I eB®Õ‚A À , –ÃŒ√fªA LAh®ªA
…_ªG ¡_∏ G $ : …_ªÃ≥ ü ¬›_∏ªA ¬f¥M f≥ # ∆À ∏Nnø ¡« À —j∏ƒø ¡»Iú≥ —ja‡BI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈ÕhªBØ fYAÀ …ªG ¡∏ G $ : ïB®M …ªÃ≥
. “¥IBnªA PBÕ‡A ü O¿Œ≥C ªA “VáA “VŒN√ …√C À # fYAÀ
À ¡ AÃ_≥C ≈_ø iB_∞∏ªA æB_¿ßC æÃ_Y ¬›_∏ªA ≈_ø f_ÕfU Ω_v∞ª `BNNØA À , …Œºß ©Õj∞M G # —ja‡BI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈ÕhªBØ $ : …ªÃ≥ À
…Œºß O¿Œ≥C –hªA ∆fi  fYÀ BI ¡»√BôG ¬fß j∑hÕ À —ja‡BI ¡»√BôG ¬fß j∑g BòG À …√BZJm BI ¡»√BôG ¬fß ≈ß “◊qBƒªA ¡ B¿ßC
…_ŒªG AÃ_®U ª µáB_I Ω_I › B_I AÃ_¨ª ‹ “_¿®ƒªA C À ’œq Ω∑ µºa jÕf≥ ¡Œºß …ªHI eB¥Nß‹A LÃUÀ ë À ΩøB∏ªA fŒYÃNªA ë “VáA
. ΩmjªA “ÒmAÃI œ»ƒªA À jøfiA ≈ø ¡»ŒªG  f»ß Bû AÃJnN∑A Bñ ¡»ÕkBè À Aú¿ß Bø ”ºß ¡»JmBZŒØ
À , ’Al_ÜA À LB_náA ¬ÃŒI ∆Bô‚A À A Ωmi …I ”MC Bñ ∆Bô‚A À ïB®M …NŒ√AfYÃI æÃ¥ªA ë “ŒyBùA PBÕ‡A ü …ŒªG LÀfƒùA fŒYÃNªBØ
. “ªBmjªA À “Œ√AfYêBI ∆Bô‚A ¬lºNnÕ B»I ∆Bô‚A ∆fi —ja‡BI ∆Bô‚A ¬f®I iB∞∏ªA ±uÀ πªhª
AÀih_√C ∆C  eB_Jß ≈_ø ’B_rÕ ≈ø ”ºß  jøC ≈ø `ÀjªBI “∏÷›ùA ælƒÕ $ : PBÕ‡A æÀC ü …ªÃ≥  B√j∑g Bø `BzŒNmA ü ©UAjM ∆C πª À
. “Q›RªA æÃuflª ©øBU ¬›∑ …√HØ # ∆Ã∑jrÕ B¿ß …√BZJm µáBI ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa ∆Ã¥MBØ B√C ‹G …ªG ‹ …√C
©_Ø ªA Kº -  Àj∑g Bø ”ºß - iBJ∏Nm‹A À , µáA ≈ß –C # ∆À ∏Nnø ¡« À $ : …ªÃ≥ À µZºª –C # —j∏ƒø ¡»Iú≥ $ : …ªÃ≥ À
. µZºª ∆Bßg‚A ∫ I
À _nI NnÕ ‹ ’›ÜA À `ÃyêA Ah« ”ºß jøfiA ∆B∑ AgG À , B»Nª‹e ü “ZyAêA PBÕ‡A …Œºß æfM Bø ”ºß fYAÀ ¡∏ G : ”ƒ®ùA À
“_VY _´ ≈ø µZºª eBŒ¥√‹A ≈ß ∆À ∏Nnø ¡« À AeBƒß …ª —fYBU µZºª —j∏ƒø ¡»Iú≥ —ja‡BI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈ÕhªBØ ¡»Ø …ŒØ LBMjÕ ‹
. ∆B«jI ‹ À
—f_YAÀ “ªBY ”ºß “Œ≥BI “J∑jø “¿º∑ # ¬jU ‹ $ # ≈Õ ∏NnùA Kê ‹ …√G ∆ú®Õ Bø À ∆ÀjnÕ Bø ¡º®Õ A ∆C ¬jU ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
Ã_« À : Ω_ŒºàA æB_≥ …_J∑jM Ω_uC ü AÃ_∞ºNaA ∆G À B¿« ´  j∑g Bø ©UjÕ …ŒªG À …ÕÃJŒm À ΩŒºàA  j∑g Bø ”ºß µŒ¥ZNªA ”ƒ®ø fŒ∞Õ
. ∆ÃøfƒÕ ¬jU ‹ : ©øBnªA æÃ¥ŒØ Ah∑ Aú®Ø æB¥Õ BIAÃU ‹G ∆Ã∏Õ ‹ À µŒ¥Ñ “¿º∑
≈_ø …_√Ã∞ë Bø ¡º®Õ …√G –C ’”ŒnªA ’AlÜBI fÕf»M À “ÕBƒ∑ ë À , ∆ú®Õ Bø À ∆ÀjnÕ Bø ¡º®Õ A ∆C - µY ÀC - µ¥ A ≈ø ”ƒ®ùA À
. ≈Õ ∏NnùA Kê ‹ …√G AÀ ∏NmA À AÀj∏√C Bø ”ºß ¡«haA¤Õ À Aú¿ß Bñ ¡»ÕlVŒnØ …√Àj»§Õ Bø À ¡ B¿ßC
∆Ã∏_nØ \N_∞I - jÒnªA À jÒnªA : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # îªÀfiA BmC AêB≥ ¡∏Ii æl√C Ag Bø ¡ ΩŒ≥ AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
iBÒ_mC À iÃÒm À jÒmC jÒnªA ©ö À - æB≥ ∆C ïG - ≤Ã≥êA ¬Ã¥ªA ≈ø À pÀj¨ùA jVrªA ≈ø À “IBN∏ªA ≈ø jÒnªA - îNZN∞I ÀC
.
SÕeBYC À “QÀfYC À üBQC À “Œ∞QC À \ŒUAiC À “YÃUiC Ãç —iÃÒmC ©ö œ« : e ùA æB≥ f¥Ø # îªÀfiA BmC $ : …ªÃ≥ BøC À : æB≥
$ : ïB_®M …ªÃ≥ Ãç Aÿßk B¿ŒØ BƒŒø À BIh∑  ÃJN∑ ’œq –C # îªÀfiA BmC AêB≥ ¡∏Ii æl√C Ag Bø ¡ ΩŒ≥ AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥ À ,
. ©¿ÜA ©ö Ã»Ø jÒm ©ö iBÒmC À iBÒmC ©ö BmC :   ´ æB≥ À ”»N√A # ›ŒuC À —j∏I …Œºß ”ºó œ»Ø B»JNN∑A îªÀfiA BmC
ü …_√ÀjÕ B_ù BøB»∞N_mA À ¡ B_á AiB_JNaA …ªB≥ BòG À îƒø¤ùA |®I Ω÷B¥ªA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô # ¡∏Ii æl√C Ag Bø ¡ ΩŒ≥ AgG À $ : …ªÃ≥ À
¡∏Ii æl√C Ag Bø $ : …ªÃ≥ ΩRñ ∆Ej¥ªA ≈ß ß À , …√ÀjÕ B¿ŒØ ¡«fº¥Œª ¡ …ªB≥ BòG À î∑jrùA ≈ø ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , “ÕÃJƒªA —ÃßfªA
≈Õh_ºª Ω_Œ≥ À $ : œMDŒ_m B_¿ŒØ …_ªÃ≥ Ah_∑ À “ŒªBNªA “Õ‡A À , BRYBI A ZNø B∑Bq ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , ’Al»Nm‹A À ¡∏»NªA ≈ø ™Ãƒª #
. ≈Õ afiA î»UêA fYC fÕ¤Õ # ¡∏Ii æl√C Ag Bø AÃ¥MA
Ah_« ¬k‹ À , ¡_»∞ºa ≈_ù B«Ã∑jM À B«ÃNJQC À ∆êÀfiA B»JN∑ “ŒØAja KÕgB∑C …ƒß æDnÕ –hªA –C # îªÀfiA BmC AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
. …√BZJm A fƒß ≈ø ‹kB√ oŒª …√C ‘Ãße æÃ¥ªA
. “Õ‡A jaE ïG # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “ºøB∑ ¡«iAkÀC Aú¿ZŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
À # j¥N_nùA h_◊øÃÕ π_Ii ïG ikÀ ‹ ›_∑ $ : ïB_®M æB_≥ , Ω_JÜA ≈ø …ŒªG DVNºÕ –hªA DVºùA - îNZN∞I - ikêA : PAej∞ùA ü æB≥
¡_«iAkÀC AÃ_º¿ZŒª $ : ïB®M æB≥ , Ω¥RªBI …ƒß ®Õ B¿∑ ¡Q‚A ≈ß πªhI ®Õ À , ΩJÜA ikÃI B»ŒJrM Ω¥RªA - ∆Ã∏nªBØ jn∏ªBI ikêA
. # ¡ B¥QC ©ø ‹B¥QC À ¡ B¥QC ≈º¿ZŒª À $ : …ªÃ¥∑ “Õ‡A # “ºøB∑
À B_«jUC …_ª ∆B_∑ “ƒ_nY “ƒ_m ≈_m ≈ø $ : …ªÃ¥I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒªG iBqC Bø Ãç ”ºß ë “¥Œ¥áBI ¨ªA ikÀ Ωõ À : æB≥
Ω_¿ß ≈_ø ikÀ ΩRø –C B»I Ω¿ß ≈ø ikÀ À B«ikÀ …ª ∆B∑ “◊Œm “ƒm ≈m ≈ø À , ’œq  jUC ≈ø w¥ƒÕ ∆C ´ ≈ø B»I Ω¿ß ≈ø jUC
. ”»N√A , …ƒß æÿ A ‘j®NÕ SŒY ≈ø  ikÀ Ω¿Ñ ‹ –C # ‘jaC ikÀ —ikAÀ ilM ‹ À $ : …ªÃ≥ À , B»I
≈Õh_ªA À $ : ïB_®M …_ªÃ≥ Ω_Rø l_Õl®ªA LBN∏ªA ≈ø …≥fvÕ À B®Œö “øB®ªA À “uBàA ∂j ≈ø –Àjø –ÃJƒªA SÕfáA ≈ø  j∑g –hªA À
À , 21 : iÃ_ÒªA : # î_«i Kn∑ Bñ ’‘jøA Ω∑ ’œq ≈ø ¡»º¿ß ≈ø ¡«BƒNªC Bø À ¡»NÕig ¡»I Bƒ¥áC ∆BôHI ¡»NÕig ¡»N®JMA À AÃøE
. — R∑ ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕ‡A À 12 : oÕ : # ¡«iBQE À AÃøf≥ Bø KN∏√ À $ : …ªÃ≥
¬›_∏Ø B_»I Ω_¿ß ≈_ø ikÀ Ω_Rø –C : # B_»I Ω_¿ß ≈_ø ikÀ À B«ikÀ …ª ∆B∑ $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ≥ n∞M ü …ªÃ≥ BøC À
: ¬B_®√fiA : # ‘j_aC ikÀ —ikAÀ il_M ‹ $ : ïB_®M …_ªÃ≥ Ω_Rø îI À B¿»ƒŒI |≥BƒNªA ©Øjª “ÕAÀjªA À “Õ‡A …I …UÃÕ ∆DI pDI ‹ –j«B£
π_ªg |≥B√ ΩßB∞ªA ∆Àe B»IAh®I Lhß À “◊ŒnªA ikÀ jø‡A Ωõ ê gG , 111 : eë : # ¡ B¿ßC πIi ¡»ƒŒØÃŒª $ : …ªÃ≥ À , 164
jø‡A À ∆BnªA Ωõ ê BøC À , “Œ√BRªA “Õ‡A |≥B√ LAh®ªA |®JI Lhß À ikêA |®I B¿»ƒø Ω∑ Ωõ À B¿»ƒŒI ¡n≥ ê À , ïÀfiA “Õ‡A
. B◊Œq |≥BƒÕ ΩßB∞ªA ΩøB®ºª Bø ΩRø
Bù Ω¿®ªA o∞√ ∆C ´ , …ŒØ ef®M ‹ fYAÀ ›Rø …IAhß À  ikÀ πªh∑ “◊Œm ÀC “ƒnY fYAÀ Ω¿ß Ω¿®ªA ∆C B¿∏Ø “¥Œ¥áA KnÅ BøC À
“_¿÷B≥ LAh_®ªA À ikÃ_ªA ≈_ø …_N®JM O√B∑ - iÀh A KUÃÕ BŒyjß ‹ BŒªÃ BøBŒ≥ ΩßB∞ªA À jø‡BI …øBŒ≥ - fYAÀ ≈ø jR∑DI B¿÷B≥ ∆B∑
. B®Œö ΩßB∞ªA À jø‡A …I Lh®Õ fYAÀ LAhß À , ∆BƒQA B«ilÕ fYAÀ ikÀ ∫Bƒ»Ø , fYAÀ ≈ø jR∑DI
f_YAÀ ¡_nVNªA jÕf_¥M ”_ºß ›R_ø “◊Œ_nªB∑ Ω_¿®ªA ∆H_Ø æB_¿ßfiA ¡_nÉ ”_ºß “ŒƒJùA PBÕ‡A ∆ÿzø ü ΩøDNªBI πªg iÃvM Ω»nÕ À
∆B_ƒQA  iÃ_vNÕ f_YAêA wb_rªB∑ f_Œ®I …_UÃI Ã»Ø ìnùA À ∆BnªA ÀC ΩßB∞ªA À jø‡A î√Bn√G …ºR¿NI Lh®Õ À îƒQ‹ ΩR¿NÕ œvbq
. AfYAÀ ‹G oŒª À …I B®ø ∆BùDNÕ ÀC ∆AhNºŒØ
À , LB_N∏ªA ≈_ø ©_mBNªA ’l_ÜA ü “_Õ‡A # KŒÒªA ≈ø SŒJàA A lŒ¿Œª $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü ”ƒ®ùA Ah« ü ¬›∏ªA |®I ¬f¥M f≥ À
. eiÃùA ≈ø …JmBƒÕ B¿ŒØ …ŒØ æÃ¥ªA ΩŒv∞M A ’Bq ∆G œMDŒm
…_ªÃ¥I “_¥º®Nø œ« À “ÕB¨ºª ¬›ªA # ¡ºß ¨I ¡»√úzÕ ≈ÕhªA iAkÀC ≈ø À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “ºøB∑ ¡«iAkÀC Aú¿ZŒª $ : …ªÃ¥Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
æ›_y‚A eÃ_®ŒØ ¡ ›_yG “»U ≈ø ë BòG ¡« ´ iAkÀfi ¡»ºõ ∆C ”ºß “ª‹e # ¡»√úzÕ $ : …ªÃ≥ ü À # îªÀfiA BmC AêB≥ $ :
iAkÀC ≈_ø À “_ºøB∑ ¡»n∞√C iAkÀC Aú¿ZŒØ ∆êBy ¡»n∞√C ¡« À ¡«ÃºzŒª îªÀfiA BmC AêB≥ jÕf¥NªA À , “ÕB¨ªA “ÕB´ Ω¿áA À “ÕB´
. ¡ºß ¨I ¡»√úzÕ ≈ÕhªA π◊ªÀC
B_z®I À ¡»n∞√C iAkÀC ≈ø Bz®I Aú¿ê ∆DI |Œ®JNªA À ¡Œn¥NªA ¡«ÃNª ©Øe # “ºøB∑ $ …ªÃ¥I # ¡«iAkÀC Aú¿ZŒª $ : …ªÃ≥ fŒŒ¥M ü À
. ¡»√úzÕ ≈ÕhªA iAkÀC ≈ø ¡Q “ºøB∑ ¡»n∞√C iAkÀC ∆ú¿ê ΩI “ºøB∑ AiAkÀC ©Œ¿ÜA eîŒØ ¡»√úzÕ ≈ÕhªA iAkÀC ≈ø
“_uBa ¡ ›_yG ”_ºß OJMjM ªA ¡«iAkÀC ΩI ¡«iAkÀC ©Œö ∆ú¿ê ‹ ¡»√fi “ŒzŒ®JM ≈ø # ¡»√úzÕ ≈ÕhªA iAkÀC ≈ø À $ : …ªÃ≥ À
æ›_y‚A iAkÀC ≈_ø ikÀ Ω_∑ |Œ®JM ”ºß “ª‹fºª ‹ B« ´ ≈ø æ›y‚A ”ºß “JM ùA iAkÀfiA lŒŒ¿Nª ë BòG |Œ®JNªBØ ∂BŒnªA —eB»rI
©_ø ∫Ag ”_ºß …_ƒø ¡_n≥ À Ah_« ”_ºß …_ƒø ¡_n≥ Ωõ À æ›y‚A iAkÀC ™Ã¿â ¡Œn¥M ‹ À ∫Ag ”ºß …z®I À Ah« ”ºß …z®I Ωõ À
. ¡»ØBØ πªg üBƒM 8 : æAlªlªA : #  jÕ Ajq —ig æB¥Rø Ω¿®Õ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥ æBRøC ∆HØ ja‡A ¡n¥ªA ≈ß …NÕj®M
À ’œ_q B_»ƒø w¥ƒ_Õ …√C  BzN¥ø ∆C # “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ “ºøB∑ ¡«iAkÀC Aú¿ZŒª $ : …ªÃ≥ ≈ø ¡»z®I  eB∞NmA Bø ≈«À j»§Õ ¬f¥M Bû À
. îƒø¤ùA iAkÀC πªhI j∞∏M B¿∑ B»ŒØ “ªÃJ¥ø “ßB ÀC BŒ√fªA ü ¡»JŒvM “ŒºI ÃZƒI j∞∏M
Ω_∏ºª ›uBY ”ƒ®ùA Ah« ∆B∑ ê gG îƒø¤ùA ≈ß LB¥®ªA |®I °¥nÕ f≥ ïB®M …√C ”ºß “ª‹e “Õ‡A ü ∆C jaE |®I  eB∞NmA Bø Ah∑ À
. —f÷BØ …I iB∞∏ªA ’‹¤« wŒvbNª ≈∏Õ
iB_∞∏ªA –la ”ºß “ªAfªA PBÕ‡A …Œºß æfM B¿∑ …n∞√ ü B¥Y ∆B∑ ∆G À îƒø¤ùA ¬Aj∑G À ≈ÕjØB∏ªA –la ≈ø  Aj∑g Bø ∆C ≈«ÃªA …UÀ
π_ªg ≈_ø ’œ_q ïG —j£B√ OnŒª “Õ‡A  h« ≈∏ª , îƒø¤ùA ≈ø “∞÷BÒª “ßB∞rªA À —j∞¨ùA æà À ¡ B¿ßC °JY À BŒ√fªA ü ¡»JŒvÕ Bñ
O_JMjM ªA œ« À B»z®I ¡»¥ZºÕ “Œ√BRªA “∞÷BÒªA ∆C À ¡«ÃºyC ≈ÕhªA ¡« ´ iAkÀC À ¡»n∞√C iAkÀC îI ∂j∞ªBI œ« BòG B»ŒØ “ÕBƒ®ªA ΩI
. ¡»n∞√C ¡ œ»Ø ïÀfiA “∞÷BÒªA ≤›Ç æ›y‚A ”ºß iAkÀfiA ≈ø
. ‘jM B¿∑ ë À , “Œ√BŒI ÀC —f÷Ak G # ≈ÕhªA iAkÀC ≈ø À $ …ªÃ≥ ü # ≈ø $ ∆C ¡»z®I  j∑g Bø B¿»ƒø ≈«ÀC À
B_mC : AêB_≥ ≈Õh_ªA ∆Ã∑j_rùA ’‹¤_« ¡»ºyC ≈ÕhªA ∆C ”ºß “ª‹fºª # ¡ºß ¨I $ : …ªÃ¥I # ¡»√úzÕ $ : …ªÃ≥ …√BZJm  fŒŒ¥M À
“_Õ‡A …√BZJ_m ¡N_a ¡Q ¡«Àfº¥ø À ¡»ßBJMC æ›zªA ’‹¤« À æ›zªA “¿÷C ∆ú÷B¥ªBØ ¡ºß ¨I À AfŒº¥M ¡ ¡»ßBJMBI Aúy BòG îªÀfiA
. # ∆ÀilÕ Bø ’Bm ‹C $ : æB¥Ø B®Œö ¡«jøC \ŒJ¥M À ¡»øhI
ïB_®M  j_øC iÃ_zY Ã_« f_ßAÃ¥ªA ≈_ø ¡»√BŒƒI ïB®M …√BŒMG , G # fßAÃ¥ªA ≈ø ¡»√BŒƒI A ”MDØ ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA j∏ø f≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. …øAf»√A À ~ifiA ”ºß … Ã¥m ±¥nªA iÀja À ¬›∏ªA ü ©÷Bq Ah« À , AjyBY ≈∏Õ Bø f®I  fƒß
æB_ÒIG ≈_ß “_ÕBƒ∑ # ¡»≥Ã_Ø ≈_ø ±¥_nªA ¡»Œ_ºß jbØ fßAÃ¥ªA ≈ø ¡»√BŒƒI A ”MDØ $ : …ªÃ≥ ∆C - ∂BŒnªA …I j®rÕ B¿∑ - j«B§ªA À
≈_ø ¡«j_∏ø ∆B_ŒƒI œMD_Õ …√BZJ_m B_Ø …∞ºa ≈ø Àf®ªA …ŒMDŒØ …J≥AjÕ À …øBøC œ¥NÕ ≈¿∑ ∆î≥ÃNÕ ‹ SŒY ≈ø ¡«j∏ø eBnØG À ¡«fŒ∑
. fßAÃ¥ªA ¬Af»√BI ΩI …≥ÃØ ≈ø …øf»Õ ¬eB»I ‹ ±¥nªA ¡»Œºß ¬f»ƒŒØ ∂ÃØ ≈ø …ŒMDÕ Bû …∞¥m ∆ÃJ≥Ajø ¡« À  fßAÃ≥ “ŒYB√
eAj_ùA À G # ¡»√B_ŒƒI A ”MD_Ø $ : …_ªÃ≥ j_n∞Õ – _n∞M ±_Òß # ∆Àj®_rÕ ‹ S_ŒY ≈_ø LAh_®ªA ¡«BMC À $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
. –ÃŒ√fªA LAh®ªA LAh®ªBI
“Œ_yBùA ¡_øfiA – ∏Nnø ≈ø ¡»ºJ≥ ≈ø ≈Õj∑BùBI A Ω®Ø Bø ¡« ∑hNI …ªÃmi À BI ∆Àj∏ô AÃ√B∑ ≈ÕhªA î∑jr¿ºª fÕf»M “Õ‡A ü À
. ≈ÕiÃ∏¿ùA ¡« AÃ√B∏Ø ¡»n∞√C ïG ¡«j∏ø ei SŒY
 j_∑g B_ø ”_ºß Ã_« À –l_àA ≈_ø ’Al_a‚A # ¡»Œ_Ø ∆Ã≥B_rM ¡N_ƒ∑ ≈ÕhªA œ÷B∑jq ≈ÕC æÃ¥Õ À ¡»Õlë “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
≈û ≤›Na‹A À —AeB®ùA À “¿uBbùA œ»Ø …ƒø …ºvØ À ’œrªA |®I ©Ò≥ ë À µrªA ≈ø “≥BrùA À , …ƒø ”ŒZNnÕ –hªA æhªA K´AjªA
”_ºß B_®Œö A ¡«j_ÒØ —f_YAÀ “_øC ¡_« À f_ŒYÃNªA Ω_«C ©ø ¡»Ø›NaA ë ¡»÷B∑jq ü î∑jrùA “≥Br¿Ø µ∞NÕ À ±ºMDÕ ∆C …√Dq ≈ø
. ¡»ƒß ¡ Bv∞√A À ¡ ¡»N¿uBã À µáA ≈Õe À fŒYÃNªA
µ_áA Ω_«C ∆Ã≥B_rM ¡N_ƒ∑ ≈ÕhªA œ÷B∑jq ≈ÕC : …ªÃ¥I ∆Aà A À “ªhªA ¡»Œºß LjzÕ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡»ÕlbŒm …√BZJm A ∆C : ”ƒ®ùA À
. A ≈Õe ü ≤›Na‹A ∆ÀfUÃM À ¡»√ÿuBÖ À ¡»ŒØ
 f_Œ∞Õ B_ø ”_ºß LAh_®ªA ’Ã_nªA À ±≥ÃùA “ªg –làA # ≈ÕjØB∏ªA ”ºß ’ÃnªA À ¬ÃŒªA –làA ∆G ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∂BŒnªA
f_ŒYÃNªA “_¥Œ¥Y ¡_ O∞r∏√A À BI ¡º®ªA AÃ≥ki ≈ÕhªA ¡« Ah∏I ∆ÿº∏NÕ ¡»√C aC À ¡º®ªA AÃMÀC ¡»√DI A ¡»∞uÀ ≈ÕhªA ’‹¤« À
AÃ√B_∑ B_ø ¡_»√C h_◊øÃÕ ¡ ±r∏ƒÕ ≈ÕhªA î∑jrùA îI À ¡º®ªBI ¡»∞uÀ ©ø ¡»ƒŒI “ºIB¥ùA “»U ≈ø ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ –hªA ë πªg ∆HØ
.  Ã¿«ÃM BIAjm À B«Ã ’B C ‹G ∆ÀfJ®Õ
À ≈õjªA …ª ∆gC ≈ø ‹G ∆ÿº∏NÕ ‹ $ : ¬ÃŒªA ±uÀ ü æB≥ f≥ À Ah∑ ∆ÃªÃ¥Õ À h◊øÃÕ ∆ÿº∏NÕ ¡»√C ¡»ƒß ë …√BZJm A ∆C ”ºß
∆Ã_∏Õ ‹ À , …_º BI À  Ã_¨ª À  D_Òa ≈_ø B√Ã_vø …_º÷B≥ ∆Ã_∑ ©_ø ‹G ”ƒ®ùA µÅ BIAÃu ∆Ã∏Õ ‹ æÃ¥ªA À 38 : DJƒªA : # BIAÃu æB≥
. µáBI ‹G ∆Ã¥ÒƒÕ ‹ À µáA ‹G ∆ú®∞Õ ‹ À µáA ‹G ∆ÀjÕ ‹ ¬Ã≥ ’‹¤»Ø …¿ºß ü À …º®Ø ü B√Ãvø ∆B∑ AgG ‹G …ªÃ≥ ü B√Ãvø
¡_« ´ —eAiG À ïB®M …ø›∑ ü “§∞ºªA  h« eÀiÀ —jR∑ …®ØfM ≈∏ª “¿v®ªA Ω«C ¡« , jnØ Bø ”ºß ’BƒI ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªBØ : Oº≥ ∆HØ
≈_ø µ_áA …_√C ¡_º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA ¡º®Œª À $ : …ªÃ≥ À , 80 : wv¥ªA : # a A LAÃQ ¡∏ºÕÀ ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ¥∑
. ¡º®ªA ’BNÕG ≈ø “¿v®ªA —eAiG ¬fß B»ŒØ j«B§ªA eiAÃùA ≈ø πªg ´ ïG 54 : WáA : # …I AÃø¤ŒØ πIi
. ïB®M …ø›∑ ü µº C B¿º∑ •∞ºªA æêfø …√C ‹ ¬B¥ùA “√Ã◊ñ —eB∞NmA ë BòG  B√j∑g Bø : Oº≥
∆Ã_ƒø¤ùA ÀC f_ŒYÃNªA Ω÷‹f_I BŒ√f_ªA ü AÃ_¿ºß ≈ÕhªA ∆Ãø¤ùA À ’BŒJ√fiA ÀC °¥Ø ’BŒJ√fiA ¡« ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªBI eAjùA ∆G : ¡ Ã≥ BøC À
. …uÃvÇ B»ƒø fYAÀ ”ºß ïB®M …ø›∑ ü ΩŒªe ›Ø “∏÷›ùA ÀC KnZØ
“_Õ‡A j_aE ü ©_≥AêA ≈ÕjØB_∏ºª n∞M …√C j«B§ªA “Õ‡A jaE ïG # ¡ºnªA AÃ¥ªDØ ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
…√Ã∑ ¬lºNnÕ ‹ À , …ºJ≥ ªA “Õ‡A jaE ü ©≥AêA î¥N¿ºª n∞M , G # îJŒ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : œM‡A …ªÃ≥ ∆C B¿∑ “¥IBnªA
$ : ¡ Ã_¥I ¡»√B_ŒI ¡_Q , G # ¬Ã_ŒªA –làA ∆G $ : ¡ Ã¥I ¬›∏ªA ¡§√ ΩNë ”NY ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA æÃ≥ ¬Bó ≈ø …√Ã∑ ≈ÕjØB∏ºª B√BŒI
. ”∞ë ‹ B¿∑ “∏÷›ùA ¡«BØÃM ≈ÕhªA : AÃªÃ¥Õ ∆C ∆Àe G # “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA
¡«B_ØÃNM ≈ÕhªA ¡« ∆ÀjØB∏ªA ”ƒ®ùA À ≈ÕjØB∏ºª ©¿ÜA ¿y À , eBŒ¥√‹A À ™ÃzàA ë À ¬›nNm‹A –C # ¡ºnªA AÃ¥ªDØ $ : …ªÃ≥ À
πªh_I ≈Õj_»§ø eB_Œ¥√‹A À ™Ã_zàA AÃøf_≥ À ¡ºnªA AÃ¥ªDØ BI ¡«j∞∏I ¡»n∞√fi ∆ÃùB£ ¡»√C æBáA À ¡»YAÀiC ∆ÃzJ¥Õ À “∏÷›ùA
Ω_J≥ ∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bñ ¡Œºß A ∆G ¡Nº¿ß À ¡Nº®Ø f≥ ”ºI : ¡ æB¥Õ À ∆ÃIh∏Õ À ¡ Ã≥ ¡»Œºß e Ø , ’Ãm ≈ø ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ¡»√C
. PÃùA ë À eiÃùA Ah« ¡∑eÀiÀ
À ¬Ã_ŒªA –l_àA ∆G $ : …ªÃ≥ ∆B∑ B¿∑ ™Ã¿V¿ºª LBÒàA # ≈Õ ∏NùA ‘ÃRø o◊JºØ B»ŒØ ≈ÕfªBa ¡ƒ»U LAÃIC AúaeBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»ƒø fYAÀ fYAÀ Ω∑ ∆Àe ≈ÕjØB∏ªA “ßBö ïG Aj£B√ , G # “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ Ah∑ À # ≈ÕjØB∏ªA ”ºß ’ÃnªA
f_YAÀ Ω_∑ Ωaf_Õ ∆C ‹ j∞∏ªA ≈ø …∞≥Ãø À …º¿ß KmBƒÕ ¡ƒ»U ≈ø BIBI ¡∏ƒø fYAÀ Ω∑ ΩafŒª BƒªÃ≥ ΩRø ïG  Bƒ®ø eÃ®Õ Ah« ”ºß À
Ω_∏ª LAÃ_IC “®J_m B $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ¡ƒ»U LAÃIC ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , B»ƒø fYAÀ ≈ø jR∑C ÀC LAÃIfiA ©Œö ¡»ƒø
. 44 : jVáA : # ¬Ãn¥ø ’lU ¡»ƒø LBI
K_ºÒÕ –h_ªA ë ∏NnùBØ ¡ºnNnùA À ¡ºnùB∑ B¿»ŒØ “∞ºNã “Œ§∞ºªA “ÕBƒ®ªA O√B∑ ∆G À ∂AfvùA KnÅ ∆À ∏NnùA ¡« ∆À ∏NùA À
. “∞u  haDÕ À …n∞ƒª …ºJ¥Õ –hªA ë ∏NùA À   ¨ª  iB»£G À Ω®∞ªA ïG —Ã¥ªA ≈ø …UAjaHI …n∞ƒª ∏ªA
. “Õ‡A jaE ïG # A a AêB≥ ¡∏Ii æl√C Ag Bø AÃ¥MA ≈Õhºª ΩŒ≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
¡«j_∑g —eBßG ΩŒªfI ∆Àj¿NnùA …I ∆Ã∞vNùA ¡« À ‘Ã¥NªBI AÃnJºM ¡»√C BŒ√fªA ü ¡»√Dq ≈ÕhªA –C AÃ¥MA ≈ÕhªA ¡« ¡»ƒß æÃ◊nùA haC
“_∞÷BÒªA ü ¡»ƒ_ß æÃ◊_nùA ∆B_∑ B_¿∑ ∆B_ô‚A ü îºøB_∏ªA ¡«iB_Œa “_∞÷BÒªA  h_« ≈ø ¡»ƒß æÃ◊nùA ∆Ã∏ŒØ îMjø î¥NùA •∞ºI f®I
. ∆À ∏NnùA ¡« À j∞∏ªA ü îºøB∏ªA ¡«iAjq ‘jafiA
. “º¿ÜA ü œuB®ùA À ∫jrªA ÀC ∫jrªA AÃ¥MA ≈ÕhªA îƒø¤ùA µºÒø AÃ¥MA ≈ÕhªBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ¥Ø
. …ºä ü oŒª
ü À —j_a‡A À BŒ√f_ªA _a B_»I Ω_¿®ªA À B«h_aC ü ©÷Ajq À ≤iB®ø ≈¿zNÕ B√Ej≥ æl√C …√fi A a æl√C –C # A a AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
“_∞ªBbùA ¡»ƒ_ø iB_»£G π_ªg ü À “_Õ àBI …_ª ¡»∞_uÀ ïG BØB_zø ïB_®M  f_ƒß ≈_ø ‹kB_√ ∆Ej_¥ªA ∆Ã_∏I ≤A _ßA # A a $ : ¡ Ã≥
…_√C B_¿∑ æÀlƒªBI ≤A ßA …ŒØ ≈∏Õ ©ØjªBI a : ∆Ã¥NùA æB≥ ê À BmC ë –C îªÀfiA BmC : ¡ Ã¥I AÃIBUC SŒY ≈Õ ∏Nn¿ºª
. æÀlƒªBI ≤A ßA …ŒØ ∆B∑ KvƒªBI îªÀfiA BmC : ∆À ∏NnùA æB≥ ê
. ΩŒ≥ Ah∑
¡ Ã_≥ “_¿NM ë Ω« À # A a $ : ¡ Ã¥ª ∆BŒI …√C ∂BŒnªA j«B£ # a —ja‡A iAfª À “ƒnY BŒ√fªA  h« ü AÃnYC ≈Õhºª $ : …ªÃ≥ À
…_ªl√C B_¿ŒØ “_Õ àA …_UÀ …I îJÕ ïB®M …ƒø ¬›∑ …√C “Õ‡A jaE ïG # ∆fß PBƒU î¥NùA iAe ¡®ƒª À $ : …ªÃ≥ j«B£ ? ïB®M …ƒø ∆BŒI ÀC
. PBYA ≥‹A  h« æBRøC ”ºß ∆À’ è ‹ ≈ÕhªA î¥NùA “uBa À LÃIjùA ¬›∏I …ƒø ïB®M LjªA ¬›∏I …JqC …√HØ ¡»ŒªG
À æf_®ªA …_ŒØ ¡_∏ê BáBu B®¿Nâ ∆Ã≥kjÕ LBN∏ªA …ƒ¿zNÕ Bñ Ω¿®ªA ë –hªA ∆BnY‚BI ¡»√fi πªg À “ƒnáA “IÃRùA “ƒnáBI eAjùA À
—j_a‡A —B_ŒáA iAfª À BŒ√fªA ü ¡ $ : …ªÃ¥ª ¡»√BnY‚ BÕÃŒ√e ’AlU πªg ∆êBƒÕ —eB®nªA À fqjªA ”ºß “ŒƒJø “JŒ “rŒß À ∆BnY‚A
. ’B¥q B»®ø oŒª —eB®m À “¿¥√ ´ ≈ø “¿®√ À ’BƒØ ›I ’B¥I B»ŒØ ∆fi ’AlU a
≈Õh_ºª ∆C Ã_« A _a …_√Ã∑ À , A _a æl_√C AêB≥ ? …√Dq Bø À LBN∏ªA ≈ø ¡∏Ii æl√C Ag Bø îƒø¤ùA ≈ø î¥N¿ºª ΩŒ≥ À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
- “ƒ_nY æB¿ßC LBN∏ªA …I jøDÕ –hªA ∆C ïG ’BôG LBN∏ªA ü Bñ Ω¿®ªA À hafiA ©yÃø ∆BnY‚A ©yÃØ …ŒØ Bñ Aú¿ß –C - AÃnYC
. ’AlU ¡ a —ja‡A iAfª À “ƒnY “IÃRø BŒ√fªA  h« ü
B»NÑ ≈ø –jÉ B»√úafÕ ∆fß PBƒU $ : …ªÃ¥I î¥NùA iAe îI ¡Q # î¥NùA iAe ¡®ƒª À $ : æB¥Ø æÃ¥ºª AfŒ∑DM ∆Ã∏Œª ¡«iAe `fø ¡Q
. j«B£ ”ƒ®ùA À # î¥NùA A –lè πªh∑ ∆À’BrÕ Bø B»ŒØ ¡ iB»√fiA
$ : …_ªÃ≥ ∆B_∑ B_¿∑ î¥N_¿ºª ∆B_ŒI # ∆ú¿®M ¡Nƒ∑ Bñ “ƒÜA AúaeA ¡∏Œºß ¬›m ∆ÃªÃ¥Õ îJŒ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
. ≈Õ ∏Nn¿ºª B√BŒI G # ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA
À  if_∏Õ B_û ‘j_®M À w_ºa –C sŒ_®ªA œ_ª LB_ : æB_¥Õ …NyÃä À …uÃºÇ K«hÕ À  if∏ŒØ …I °ºNë Bû ’œrªA –j®M KŒÒªA À
∆C —iB_»ÒªA À K_ŒÒªA îI ∂j∞ªA À “yBz´ …ŒØ KUÃÕ Bø j÷Bm À “√ÃràA À ¡NrªA À 躪A ≈ø BÕiBß ∆B∑ Bø KŒÒªA æÃ¥ªA À …v¥ƒÕ
À  if∏Õ Bø …I °ºNë ∆C ´ ≈ø …ºuC ”ºß …√Ã∑ KŒÒªA À …ƒß j∞ƒNªA KUÃÕ B¿ß úë SŒÅ œºufiA …®J ”ºß ’œrªA ∆Ã∑ —iB»ÒªA
À îR_ŒJbºª PB_RŒJàA $ : ïB_®M æB_≥ , f_÷AlªA S_JàA ”_ºß Ω¿N_rùA S_ŒJàBI KŒÒªA ΩIÃ≥ πªhª À ‹ ¬C …ƒß j∞ƒM ’AÃm  jøC fn∞Õ
–h_ªA À …_Ii ∆gHI …MBJ√ Xjë KŒÒªA fºJªA À $ : æB≥ À , 26 : iêA : # PBJŒÒºª ∆ÃJŒÒªA À îJŒÒºª PBJŒÒªA À PBRŒJbºª ∆ÃRŒJàA
. 58 : ≤AjßfiA : # Af∏√ ‹G Xjë ‹ SJa
æB_Y ¡º§ªB_I ¡»∞_uÀ ≈Õh_ªA ≈Õ ∏N_nùA Ω_IB¥ø ü ¡º§ªA SJa ≈ø ¡»uúa ¡»ŒØÃM æBY ü îJŒ î¥NùA ∆Ã∏I eAjùBØ Ah« ”ºß À
≈Õj_®Nø “_∏÷›ùA ¡«B_ØÃNM ≈Õh_ªA ¡_« î¥NùA ∆C “Õ‡A ”ƒ®ø ∆Ã∏Õ À # ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : µIBnªA …ªÃ≥ ü üÃNªA
Ã_« À - ∆Ã_º¿®M ¡N_ƒ∑ Bñ “ƒÜA AúaeA - ¡ œªÃ≥ îøDM ë À - ¡∏Œºß ¬›m ¡ ∆ÃªÃ¥Õ - œuB®ùA À ∫jrªA - ¡º§ªA SJa ≈ß
. - B»ŒªG ¡ “ÕAf«
: …_ªÃ≥ ”ƒ®ø ïG B»√ÿzø eîŒØ “ƒÜA ïG ’AfN«‹A À ≈øfiA ¡«f®M À ¡º§ªBI oJºNªA ≈ß wºbNªBI î¥NùA ±vM - ‘jM B¿∑ - “Õ‡BØ
. 82 : ¬B®√fiA : # ∆ÀfN»ø ¡« À ≈øfiA ¡ π◊ªÀC ¡º§I ¡»√BôG AÃnJºÕ À AÃøE ≈ÕhªA $
j_R∑fiA À , “_Œ∑Ak ¡ B®ØC À ¡ AÃ≥C ∆Ã∏I ¡»z®I  jnØ À ∫jrªA o√e ≈ß —iB»ÒªA “Õ‡A ü KŒÒªBI eAjùA ∆C ≈Õjn∞ùA |®I j∑g À
. \øBnM ≈ß Ãºë ‹  Àj∑g Bû B◊Œq ∆C ≤j®M ¬f¥M B¿ŒØ ΩøDNªBI O√C À LÃ√hªA —iAh≥ ≈ß —iB»ÒªBI   n∞M ”ºß
SÕf_Y ïG ™Ã_Ui , G # ¡»_ºJ≥ ≈_ø ≈Õh_ªA Ω_®Ø πªh_∑ π_Ii j_øC œMD_Õ ÀC “_∏÷›ùA ¡»ŒMD_M ∆C ‹G ∆Àj_§ƒÕ Ω_« $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡«jøC …ŒªG æE Bø À îyBùA ¡øfiA —B¨ ≈ø ¡»¥Jm ≈û ¡»mBŒ≥ À ¡ AÃ≥C À ¡ AÃYC |®I j∑g À î∑jrùA ≈ø ≈Õ ∏NnùA
ü j«B_£ LAh®ªA SÕfY ≈ø “ŒªBNªA “Õ‡A ü Bø “uBa À “Õ‡A ∂BŒm # πIi jøC œMDÕ ÀC “∏÷›ùA ¡»ŒMDM ∆C ‹G ∆Àj§ƒÕ Ω« $ : …ªÃ≥ À
AÃ√B∑ Bø À µáBI ‹G “∏÷›ùA ælƒ√ Bø $ : …ªÃ≥ ΩRø ”ºß µJÒƒÕ À æBv◊Nm‹A LAh®ª ¡ Àl√ “∏÷›ùA ∆BŒMHI eAjùBØ fÕf»Nºª “≥Ãnø B»√C
. ¡»ƒø œ ‚A ¬B¥N√‹A À ’Bz¥ªA ΩvØ À “ßBnªA ¬BŒ≥ ïB®M LjªA jøC ∆BŒMHI eAjùA À , 8 : jVáA : # ≈Õj§ƒø AgG
iÃ_»£ À j_vƒªA ’œ_â …_I eAjùA ∆C ∫Bƒ« BƒIj≥ f≥ À # A jøC ”MC $ : …ªÃ≥ ≈ø —iÃnªA æÀC ü ¬f¥M Bø jøfiA ∆BŒMHI eAjùA ∆Ã∑ BøC À
À S_®Jºª ¡«iB_∏√G j_∑g PB_Õ‡A Ω_Õg ü œMDŒ_m B_zÕC À , “ø’›ùA πºM “Õ‡A ü –hªA fÕfrªA ≈ZºªA ¡÷›Õ ›Ø ∫jrªA ”ºß ¬›m‚A
. “ßBnªA ¬BŒ≥ jøfiA ∆BŒMHI eAjùA ∆Ã∑ fÕ¤Õ Ã« À , ¡»Œºß ejªA À …Œ∞√ ”ºß ¡«iAjuG
…_ŒØ ∆C ”_ºß …_I æf_Œª ¡_»Ii j_øC ÀC A j_øC : Ω_¥Õ À # πIi jøC $ : æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG LjªA ≤ByC f≥ À
. ¡»Œºß …ª ’Bz≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ª AiBvN√A
’Al»Nm‹A À eÃZÜA ≈ø ¡»º®Ø ΩRø ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA Ω®Ø –C §ƒªBI fŒÕDM À fÕf»Nºª fŒ∑DM # ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA Ω®Ø πªh∑ $ : …ªÃ≥ À
. G # Aú¿ß Bø PB◊Œm ¡»IBuDØ $ A LAhß iB§N√A ©JÒªA KnÅ …ŒØ Bû
, ¡_º§ªA ‹G …JUÃN_nÕ LAh®ªA ≈ø ¡»I æl√ –hªA ∆C B»I îJÕ “y ®ø # ∆ÿº§Õ ¡»n∞√C AÃ√B∑ ≈∏ª À A ¡»¿º£ Bø À $ : …ªÃ≥ À
Ω_I îMjø ÀC —jø ¡»ƒø ©≥À ¡º£ ≈ß …√BZJm A ¡»Ih®Õ À , pf¥M À ïB®M …ƒø B¿º£ ‹ ¡»n∞√C ¡»¿º£ ë ∆B∑ ¡º§ªA Ah« ∆C ´
¡»Œ_ºß æl_√C π_ªg fƒ®Ø - ∆ÿº§Õ ¡»n∞√C AÃ√B∑ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ - …Œºß AÀjuC À ¡»¿º£ ü AÀj¿NmA ”NY Aÿº£ gG ¡»º»øC
. …√BZJm A ≈ß ¡º§ªA ΩuC œ∞√ À ¡»Œºß ¡º§ªA ”ºß iAj¿Nm‹A PBJQG , G # A ¡»¿º£ Bø À $ : …ªÃ≥ œ∞Ø , LAh®ªA
À ¡_»I æl_√  B_ƒ®ø : Ω_Œ≥ À , ¡_»I ΩY –C ¡»I ∂BY # ∆À’l»NnÕ …I AÃ√B∑ Bø ¡»I ∂BY À Aú¿ß Bø PB◊Œm ¡»IBuDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À …I ¡»√ÀihƒÕ ¡»ºmi O√B∑ –hªA LAh®ªA ë ∆À’l»NnÕ …I AÃ√B∑ –hªA À , ¡»IBuC
, G # ’œ_q ≈_ø …_√Àe ≈_ø BƒøjY ‹ À B√⁄BIE ‹ À ≈ç ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø A ’Bq ê AÃ∑jqC ≈ÕhªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
# AÃ∑j_qC ≈Õh_ªA æB≥ À $ : æB≥ SŒY \ÕjvªA ¡»N®ƒI ¡»Øjß πªhª À , B ≈Õj∏ƒùA QêA ≈ø —ÃJƒªA ”ºß “»Jq “Õ‡A  eiÃM –hªA
. ¡»ƒŒ®I ¡ “»JrªA ∆C ¡º®Œª “¥IBnªA PBÕ‡A ü B¿∑ AêB≥ À : Ω¥Õ À ¿zªBI ±N∏Õ À
≈_ø f_J®√ ‹ ∆C A ’Bq ê jÕf¥NªA À , …Œºß ’AlÜA “ª‹fª # ’Bq $ æî∞ø B»ŒØ ≤hY “Œ jq “ºö # B√fJß Bø A ’Bq ê $ : …ªÃ≥ À
. G B√fJß Bø B◊Œq …√Àe
“ŒrùA µº®Nø if¥Õ ∆C ïÀfiBØ —eBJ®ªA ¬fß “Œrù ”ƒ®ø ›Ø , eÃUêBI µº®NM BòG À ¬f®ªBI µº®NM ‹ “ŒrùA À —eAi‚A ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø  fYÀ  fJ®√ ∆C ÀC  fYÃ√ ∆C A ’Bq ê ¡Õf¥NªA ∆Ã∏Õ À ›Rø fŒYÃNªB∑ —eBJ®ªA ¬f®ª Bøk›ø BÕeÃUÀ AjøC
”_ºß ‹ “ŒrùA ¬fß ”ºß ∆Ã∏ªA ¬fß µºß SŒY # ≈∏Õ DrÕ Bø À ∆B∑ A ’Bq Bø $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ¥I æfNmA À ,
. ¬f®ªA “Œrø
À “_Œ√Ã∏ªA µ÷B_¥áA iAfø B¿÷Ae iÀfM ‹ “Œø›∏ªA PB®mÃNªA À “Œ§∞ºªA PBÕBƒ®ªA ∆C ‹G , jøfiA “¥Œ¥Y ïG j§ƒªBI µY  j∑g Bø ∆C …ŒØ À
“Œ_rùA ”_ºß –eÃ_UêA Ω_®∞ªA KMjM lŒÉ B¿∑ - B»ƒø ”≥iDI QêA π◊ªÀC ¬B»ØC ≈∏M À - “ÒŒnJªA ¬B»ØfiA ∆C À “Œ∞nº∞ªA iB§√fiA
. # fJ®M fJ®M ‹ ∆C O◊q ∆G ¡»ºªA $ : “Õj«B§ªA “ÕBƒ®ªA  h« ”ºß BÕjU (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ø›∑ ü À , B»I …øfß µº®M lŒÉ
B_ø AÃ_øjÑ ‹ À A _´ AÀfJ®M ‹ À BI AÃ∑jrM ‹ : ¡ ΩmjªA æÃ≥ ïG , G # B√fJß Bø A ’Bq ê $ : ¡ Ã¥I ∆À rÕ ¡»√C ”ºß
. ∫ ªA Kº œ»ƒªA æêfø À  AÃ√ œ« À A ΩYC
ïB_®M …√Ã_vë ¡_»√C ”_ƒ®ñ —eB_J®ªA ü ∆Ã∑j_rÕ B_òG À , eBè‚A À ©ƒvªA ”ƒ®ñ “Œ«ÃªfiA ü ïB®M  fŒYÃM ∆Àj∏ƒÕ ‹ QêA ∆C ”ºß
’B®∞_q ∆Ã≥B_JªA À , …√BZJ_m A Ã_« À eÃ_J®ø _´ f_UÃø …_ªG ¡«f_YC ∆À R∑ “ E ¡»ºØ —eBJ®ªBI ¡»N E ∆Ãvë À eBè‚A À ©ƒvªBI
∆C A ’B_q Ã_ª $ jÕf_¥NªA ∆B_∑ Ã_ª h_◊ƒŒY À , B_®Œö ¡»N E À ïB®M …√ÀfJ®Õ ¡»√C ‹ ›uC A ∆ÀfJ®Õ ‹ ¡»Ø ≈ÕfUÃø ´ ∆ÀeÃJ®ø
¡»MeB_Jß œ_∞√ ‹  f_YÀ …_ª ¡»MeBJß ÀC —eBJ®ªA ü …ª ¡«fŒYÃM ’AlÜA ü ©¥Õ ∆C ¡«fiA ∆B∏ª #  fYÀ  fJ®√ ∆C ÀC —eBJ®ªA ü  fYÃ√
. πªg ¡»ØBØ ,  fYÀ …MeBJß ÀC …MeBJß fŒYÃM ≈ß “ÕBƒ∑ ¨ªA —eBJß œ∞√ ∆B∑ ÀC   ¨ª
”_NY # G $ B√f_Jß B_ø   ´ —eBJß ≈ß ±∏√ ∆C A ’Bq ê : jÕf¥NªA ≈∏ŒºØ BÕeÃUÀ AjøC “ŒrùA µº®Nø jÕf¥M ≈ø fI ‹ À ∆B∑ ∆G À
. PBJQ‚A À œ∞ƒªA ü ∆B∞ºNë B¿»√C îß ü “¥Œ¥áA KnÅ ’AlÜA À ¢jrªA fZNÕ
B◊Œ_q B√f_Jß B_ø ”_ƒ®ùA À , œ_∞ƒªA ü ∂Aj¨Nm‹A fŒ∑DNª —f÷Ak “Œ√BRªA À “Œ√BŒI ïÀfiA ≈ø “§∞ª # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø $ : …ªÃ≥ À
. # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø BƒøjY ‹ À $ : …ªÃ≥ πªg §√ À , …√Àe
AÃ√B_∑ ¡_»√fi B_®Œö ¡»÷B_IE ≈_ß À ¡»ƒ_ß ∆Ã_¿º∏NÕ ¡»√C ”ºß “ª‹fºª # B√fJß $ ü ¡º∏NªA ¿zª ∆BŒI # B√⁄BIE ‹ À ≈ç $ : …ªÃ≥ À
∆Àf_N¥ø ¡«iB_QE ”_ºß B√G À “øC ”ºß B√’BIE B√fUÀ B√G $ : ¡ Ã≥ ΩRø “ÕB∏Y ∆Ej¥ªA ü ij∏M f≥ À , ¡»÷BIFI ¬BƒufiA —eBJß ü ∆ÀfN¥Õ
. 23 : ≤jalªA : #
Ω_ç ÀC ’œq ≈ø …√Àe ≈ø ¬jç ‹ ∆C A ’Bq ê À –C G # B√fJß $ : …ªÃ≥ ”ºß ±Òß # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø BƒøjY ‹ À $ : …ªÃ≥ À
.  ÃøjY Bû B¿« ´ À “J÷BnªA À — ZJªA eAjùA À , G BƒøjY Bø  BƒøjY Bø
¡_»√C ü ïB_®M …NŒ_rø o_∞√ ”_ºß —eB_J®ªA œ_∞√ µŒº®M “»U ≈ø j«B£ , G # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø A ’Bq ê $ : ¡ Ã≥ ∆G ¡Q
ÀC …_MÃße BƒJVNmA À  Bƒ® fi Ah∑ A ’Bq ê : AêB¥ª B« ´ AÀeAiC ê À “NJªA eAjùA ≈ß ±ºbNM ‹ ªA “ŒƒÕÃ∏NªA …MeAiG “ŒrùBI AÀeAiC
. ”ƒ®ùA Ah« fŒ∞Õ Bø
À — ZJªA ¡ÕjÑ ≈ß œ»ƒªA À ∆BQÀfiA À ¬BƒufiA —eBJß ≈ß œ»ƒªA ≈ø ΩmjªA …I ’BU Bø ∆B∑ À “¥Y “ªBmjªA O√B∑ ê : ∆ÃªÃ¥Õ ¡»√D∏Ø
A ’B_q Ã_ª À , B◊Œ_q …√Àe ≈ø ¬jç ‹ ∆C À   ´ B◊Œq fJ®√ ‹ ∆C ’Bq …√BZJm A ∆B∑ …√BZJm œ«AÃ√ B« ´ À “ºŒuêA À “J÷BnªA
’B_rÕ oŒ_ºØ ’BŒ_qC ¬j_ç À   ´ fJ®√ Bƒ∏ª …MeAiG ≈ß  eAjø ±ºÖ “ªBZNm‹ ¬jç À fJ®√ B◊Œq ¬jç ‹ À   ´ fJ®√ ‹ ∆C …√BZJm
. …ºJ≥ ≈ø “ªBmi ‹ À “®Õjq ‹ À ïB®M …ƒø jøC ‹ À œ»√ ›Ø πªg ≈ø B◊Œq
¡ B_¿ßC “_øBß “_º¿ÜBI À  Ã_øjY B_ù ¡»ôj_Ñ À A _¨ª ¡»MeB_Jß ∆C ¡«eAjø ‘l¨ø À , ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß ¡»NVY jÕj¥M Ah«
. —iÀjy B«Ãº¿®Õ O¥º®M ê À œ»ƒI A ≈ø “Œrø B»I µº®NM
B_»I ∆B_ŒM‚A ü ∆À _â B»_º®Ø ü ∆Ã◊Vºø ¡« À eÃUêA “ÕiÀjy PiBvØ ¡»ôjÑ À ¡»MeBJ®I O¥º®M A “Œrø ∆C B»I ∆Ã®Õ AÃnŒª À
Bø A ’Bq ê $ “Œ jrªA ¬Ã»∞ø ∆Ã∏ŒØ ¢jrªA ™BƒNø‹ ’AlÜA ™BƒNøA fŒ∞M # ê $ ∆C πªg À ’BÜ‚A f®I B»ƒß ΩmjªA œ»ƒª ”ƒ®ø ›Ø
Ω_Rø B_øC À , π_ªg D_rÕ …√C ±r∏√BØ   ´ B√fJß Bƒ∏ª : Oº≥ O◊q ∆G À ,   ´ B√fJ®Ø πªg DrÕ …√C # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß
B_»≥ÃÒƒø À “Œ j_rªA ¬Ã_»∞ø ≈ß ƒUC Ã»Ø   ´ B√fJ®Ø  fYÃ√ ‹ ∆C ’Bq …ƒ∏ª : BƒªÃ≥ ÀC   ´ B√fJ®Ø   ´ fJ®√ ∆C ’Bq …ƒ∏ª : BƒªÃ≥
. B®Œö
æ›_zªA ”_ºß î_Ø ®ø πªh_I AÃ√B_∑ “_VáA ≈ø  ÃøB≥C Bñ ¡ B®ØC ü ’BÜ‚A PBJQHI —ÃJƒªA ei ¡»yj´ ∆B∑ À πªg AÃƒß Ãª ¡»√C ”ºß
À æ›zªA ≈ø …Œºß ¡« Bø ¡»ƒø ’Bq A ∆C À iBJU‚A À ’BÜ‚BI ΩmjªA …I ¡«BMC –hªA ‘f A ™BJMA ≈ß ∆ÀihN®ø ¡»√C ´ …ª nø
. …ƒß ±ºbNªA ∆îŒÒNnÕ ‹ À …∑jM ”ºß ∆Àif¥Õ AÃnŒºØ πªg ”ºß ¡« UC À A ΩYC Bø ¡ÕjÑ À A ´ —eBJ®I ’B¥rªA
gG “_∏÷›¿ºª ¡»MeB_Jß j_∑g f_®I ¡»ƒß πªg …√BZJm A ”∏Y B¿∑ B»I ∆ÃYjvø “¿ßlùA  h« ”ºß ∆Àjvø ’AfN«›ª ∆Ãßfø ¡»ƒ∏ª
”_ºß B_√’BIE B√fUÀ B√G AêB≥ ΩI - æB≥ ∆C ïG - ∆Ãujë ‹G ¡« ∆G ¡ºß ≈ø πªhI ¡ Bø ¡«B√fJß Bø ≈õjªA ’Bq ê AêB≥ À $ : æB≥
B»_mf≥ “_ŒøÃ≥ “ƒ_m B_»√DI ¬Bƒ_ufiA —eB_Jß ¡»_ºŒº®M “ÕB∏Y …ø›∑ ü ij∏M f≥ À , 22 : ≤jalªA : # ∆ÀfN»ø ¡«iBQE ”ºß B√G À “øC
. ? ’B¥rªA À æ›zªBI ≤A ß‹A ≈ø Ah« ≈ÕC À ¡»∞ºm f®I ¡»∞ºa B»Œºß –jè À B»mf¥Õ ∆C KUAêA ≈¿Ø ¡»∞ºa ΩJ≥ ¡»∞ºm
Ah« ”ºß æB®ØfiA À æB¿ßfiA gG B»¥ªBa …√C ‹ À “Œ ‚A “ŒrùBI “ÒJMjø ´ ¡»n∞√fi “≥ú㠡 B¿ßC ∆C “VáA  h»I ∆Ã®Õ AÃnŒª Ah∑ À
∆C h_◊ƒŒY K_n√fiA ∆B_∏Ø …_ƒß ©√B_ùA eBèHI æB®ØfiA ≈ø Ω®Ø ¬f®ª ïB®M KJnNÕ BòG À , “Œ ‚A —eAi‚A B»I µº®NM ∆C ≈ø æl®ñ jÕf¥NªA
B_ƒªB¿ßC ≈_ø B◊Œq A ’Bq ê : AÃªÃ¥Õ ÀC ¬›∏ªA j«B§I ™ÃØfø ë À  BƒøjY Bø ¡ÕjÑ À   ´ —eBJß ≈ß BƒØjvª A ’Bq ê : AêåÕ
. …I ∆ú¥Nnø ≈ç À Bƒª ›¿ß …√Ã∑ ≈ß Xja À ΩÒJª
≤j_alªA “_ÕE ü ïB_®M …_ªÃ¥ª ”_ƒ®ø ≈_∏Õ ¡_ºØ B¥Y ∆B∑ BƒØjvª ’Bq ê …√C ë B√fJß Bø A ’Bq ê $ : ¡ Ã≥ ”ƒ®ø ∆B∑ ê …√C ”ºß
. 20 : ≤jalªA : # ∆Ãujë ‹G ¡« ∆G ¡ºß ≈ø πªhI ¡ Bø ¡«B√fJß Bø ≈õjªA ’Bq ê AêB≥ À $ : “¥IBnªA
B_»∑ I µº®NM “Œ ‚A “ŒrùA ∆C ”ºß B ¡»MeBJ®I AêfNnÕ ∆C # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø A ’Bq ê $ : ¡ Ã¥I AÀeAiC ¡»√C µáBØ
. ≤jvªBI ‹G ¡»MeBJ®I µº®NªA “ºŒZNnø “ŒrùA ∆Ã∏ª ÀC —eBJ®ªA Ω®∞I “ŒrùA µº®Nª ~j®M ´ ≈ø
≠ºJÕ ∆C  jøDI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª LBÒa , # îJùA Æ›JªA ‹G ΩmjªA ”ºß Ω»Ø ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA Ω®Ø πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»NVY |Ye ïG “ŒªBöG —iBqG …ŒØ À Æ›JªBI ¡»Œºß “øBM “VáA À “zYAe B»√HØ “VáA ≈ø  Ã¥∞ª Bñ N®Õ ‹ À BƒŒJø B´›I …NªBmi
B_ø AÃ_øjY À A ´ AÀfJ®Ø ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA πºm ’‹¤« …∏ºm –hªA µÕjÒªA Ah« ”ºß –C # ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA Ω®Ø πªh∑ $ : …ªÃ¥Ø
≈_ø B_ƒøjY ‹ À B_√⁄BIE ‹ À ≈_ç ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø A ’Bq ê : AêB≥ πªg ≈ß ¡»√ûƒÕ ¡»ºmi ¡»M’BU AgG ¡Q A …øjê
: æB_∞√fiA : # ¡»IÃ√h_I A ¡«h_aDØ A PB_ÕFI AÀj∞∑ ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA À ∆ÃßjØ æE LCf∑ $ : ïB®M …ªÃ¥∑ “º¿ÜBØ ’œq ≈ø …√Àe
. 52
À îJ_ùA Æ›J_ªA Ω_mjªA “_∞Œ£À BòHØ ¡»Œºß “VáA …I ¡NM BƒŒJø B´›I “ªBmjªA ¡»¨ºI –C # îJùA Æ›JªA ‹G ΩmjªA ”ºß Ω»Ø $ : …ªÃ≥ À
≈_ß ±_ºbNM ‹ _ªA “_JUÃùA A —eAiG ¡_»®ø AÃ_º¿ê ∆C ‹ À …ƒß ¡»√ûƒÕ À …ŒªG ¡»√ÃßfÕ Bø ïG pBƒªA AÃ◊VºÕ ∆C ¡»N∞Œ£À ≈ø oŒª
. “ßB ‚A ”ºß œuB®ªA AÀjÒzÕ À ∆Bô‚A ïG j∞∏ªA πªhI AêÃê ”NY ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æB≥ B◊Œq eAiC AgG –hªA  jøC ‹ À eAjùA
ü pB_ƒªA `›_u B_»ŒØ A …ŒªG B«BYÀC “ŒßB¿NUA î√AÃ≥ “ßÿ⠜« À rJM À iAh√G B»I S®I ªA “ªBmjªA À ¡»ºRø jrI æÃmjªA BòHØ
–f_ƒß ¡_∏ª æÃ_≥C ‹ Ω_≥ $ : ïB®M æB≥ , rJNªA À iAh√‚A B»N¥Œ¥Y À “ÕêÃùA œ«AêA À jøAÀfiA —iÃu B»MiÃu ¡»MjaE À ¡«BŒ√e
À ¡»¨ºJ_Õ ∆C (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) …_ŒJ√ …I jøC Bø Ah»Ø , 50 : ¬B®√fiA : # πºø œ√G ¡∏ª æÃ≥C ‹ À KŒ¨ªA ¡ºßC ‹ À A ≈÷Ala
. B« ´ À eë —iÃm ü B¿∑ ¡»ûC  Ã¨ºJÕ ∆C (¬›nªB¿»Œºß) ΩmjªA ≈ø  f®I ≈ø À BYÃ√ …I jøC f≥
…_Ii ’B_¥ª AÃ_UjÕ ∆B∑ ≈¿Ø fYAÀ …ªG ¡∏ G BòC œªG ”YÃÕ ¡∏ºRø jrI B√C BòG Ω≥ $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ BJ Bã BzÕC æB≥ À
. 110 : ±»∏ªA : # AfYC …Ii —eBJ®I ∫jrÕ ‹ À BáBu ›¿ß Ω¿®ŒºØ
 j«B_£ ∆H_Ø # îJ_ùA Æ›J_ªA ‹G Ω_mjªA ”ºß Ω»Ø ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA Ω®Ø πªh∑ $ : …ªÃ¥I æBö‚A ΩŒJm ”ºß …ŒªG rÕ –hªA ë Ah»Ø
∆Bô‚A ”ºß ¡»÷BÜG À pBƒªA iBJUG æÃmjªA ∆Dq ≈ø oŒª Ah« ”ºß À , BRÕfY À Bôf≥ ¡»ƒŒI —j÷Ae “VY  h« ∆C B¥IBm …ŒªG B√jqC B¿∑
¡»ƒø Ωy ≈ø “ÕAf« ü ©¿ÒM ‹ À BƒŒJø B´›I …I OºmiC Bø ≠ºJØ πªg ©ØfM ‹ ¡»NVY À rJNªA À iAh√‚BI îJùA Æ›JªA ΩI “ßBÒªA À
. B»√BZyÃM À “Õ‡A  h« …NºöC Bø ∆BNŒªBNªA ∆BNÕ‡A Ωv∞Nm À ,
“ª›_zªA …_Œºß O¥Y ≈ø ¡»ƒø À A ‘f« ≈ø ¡»ƒ¿Ø PôBÒªA AÃJƒNUA À A AÀfJßA ∆C ‹Ãmi “øC Ω∑ ü BƒR®I f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
PôB_ÒªA : K_´AjªA æB_≥ , ‘Ã_¨ÒªA …_ƒø if_vùA ¡_mA À , µY ¨I fáA kÀBÉ Ã« À ∆BŒ¨ÒªB∑ ifvø ΩufiA ü PôBÒªA , G #
AÃ_JƒNUA À $ # PôB_ÒªBI j∞∏Õ ≈¿Ø $ : ïB®M æB≥ , ©¿ÜA À fYAêA ü Ω¿®NnÕ À , A ∆Àe ≈ø eÃJ®ø Ω∑ À f®Nø Ω∑ ≈ß —iBJß
. # PôBÒªA ¡«⁄BŒªÀC $ # PôBÒªA
. ”»N√A
©_Œö ü “_ÕiBU “Œ G “ƒm ë ΩI “øC ∆Àe “øC …I wNë ‹ jøC æÃmjªA S®I ∆C ïG —iBqG # ‹Ãmi “øC Ω∑ ü BƒR®I f¥ª À $ : …ªÃ≥ À
≈_ø ≈Õh_ªA Ω_®Ø πªh_∑ $ : …ªÃ¥I ‹BöG “¥IBnªA “Õ‡A ü …øÃ¿ß ïG iBqC B¿∑ AÃ√B∑ B¿ƒÕC ¡»∑ifÕ Ã« À …ŒªG “UBY ü ¡»√C Bñ pBƒªA
. # ¡»ºJ≥
∆C ‹G æÃ_mjªA S_®I “_¥Œ¥Y O√B∑ Bø –C ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß æÃmjªA S®Jª ∆BŒI # PôBÒªA AÃJƒNUA À A AÀfJßA ∆C $ : …ªÃ≥ À
’BÜG ‹ “ÕeBß —Ãße ‹G oŒª ‹Ãmi ∆B∑ AgG “uBa À jrJªA ≈ø œ»ƒªA Ah∑ À jøfiA ∆fi PôBÒªA LBƒNUA À A —eBJß ïG ¡«ÃßfÕ
”_ƒ®ø ›Ø DrÕ gG À ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø A ’Bq ê …√C …Œºß ejÕ ”NY πªg œßfÕ ∆C æÃmjºª ∆C ‹ À , BŒƒÕÃ∏M AiAjÒyA À
. “ªBmjºª
. PôBÒªA AÃJƒNUA À A AÀfJßA : ¡ æÃ¥Œª jÕf¥NªA ∆G ¡»z®I æÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. …ºä ü oŒª
îN∞÷B_ ïG “¿_n¥ƒø “_øfiA  h« ΩRø ¡øfiA  h« ≈ø Ω∑ O√B∑ –C # “ª›zªA …Œºß O¥Y ≈ø ¡»ƒø À A ‘f« ≈ø ¡»ƒ¿Ø $ : …ªÃ≥ À
. PôBÒªA LBƒNUA À A —eBJß ≈ø æÃmjªA …ŒªG ¡«Bße Bø ïG A  Af« ≈ø ë ¡»z®JØ
À O_JJYC ≈_ø –f»M ‹ π√G $ : æB≥ B¿∑ ©JNªBI ‹G …√Àe fYC ïG KnƒM ‹ À   ´ B»ŒØ …∑iBrÕ ‹ …√BZJm A ≈ø “ÕAf A ∆C πªg À
À # Ω_zÕ ≈_ø –f»Õ ‹ A ∆HØ ¡«Af« ”ºß xjÑ ∆G $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ŒªG rƒm À 56 : wv¥ªA : # ’BrÕ ≈ø –f»Õ A ≈∏ª
B_¿∑ “øf¥ùBI “ÕiBŒNaA B»√HØ ›uC fJ®ºª …ŒØ ©ƒu ‹ BÕiAjÒyA AjøC B»√Ã∑ πªg ¬lºNnÕ ‹ À , — R∑ ïB®M …ŒØ “ÕAf A jvY ü PBÕ‡A
B_¥Õj “_Œ ‚A “_ÕAf»ºª ∆C f_Œ∞Õ 69 : PÃ_J∏ƒ®ªA : # îƒ_n A ©_ù A ∆G À BƒºJm ¡»ƒÕf»ƒª BƒŒØ AÀf«BU ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ
. ∆úzÕ ¡»ßfÕ ‹ îƒn A ©ù A ∆G À Ω¿®ªA ü ∆BnY‚A ë À ∆Bn√„ª AjnŒø
f_J®ªA Ω_J≥ ≈_ø ªA œ« “ª›zªA  h« À , Oølª À ONJQ –C “ª›zªA …Œºß O¥Y ≈ø ë - ¡»ƒø “Œ√BRªA “∞÷BÒªA - ¡øfiA  h« |®I À
A ∆HØ $ : æÃ¥Õ gG …n∞√ ïG “ŒªBNªA “Õ‡A ü B»∞ŒzÕ ¡Q O¥Y : …ªÃ¥I B»∞vÕ A ∆HØ A ≈ø —AkBâ B»®JNM ªBI oŒª À  iBŒNaA ’ÃnI
jvJNØ , —AkBâ …√BZJm A ΩJ≥ ≈ø ªA œ« PiBvØ —AkBâ A PBJQHI ONJQ À O¥Y ¡Q “ª›y ∫Bƒ« O√B∑ f¥Ø # ΩzÕ ≈ø –f»Õ ‹
.
: …_ªÃ¥∑ B_«j÷B§√ ÀC KÕh∏M À j∞∑ ÀC µnØ ÀC fJ®ªA ≈ø ¡º§I B≥ÃJnø ∆B∑ Bø ‹G ‹›yG …n∞√ ïG …ø›∑ ü …√BZJm A KnƒÕ À
: # ’BrÕ Bø A Ω®∞Õ À îùB§ªA A ΩzÕ À $ : …ªÃ≥ À , æ›y‚A ë “ÕAf A ¬fß À 5 : “®¿ÜA : # îùB§ªA ¬Ã¥ªA –f»Õ ‹ A À $
¡_ j∞¨Œª A ≈∏Õ Aÿº£ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ≥ À , 26 : —j¥JªA : # î¥mB∞ªA ‹G …I ΩzÕ Bø À $ : …ªÃ≥ À , 27 : ¡Œ«AjIG
π_ªg _´ ïG , 5 : ±_vªA : # ¡»IÃ_º≥ A ÆAkC AôAk B¿ºØ $ : …ªÃ≥ À , 168 : ’BnƒªA : # ¡ƒ»U µÕj ‹G B¥Õj ¡»Õf»Œª ‹ À
. PBÕ‡A ≈ø
¬B_»Õ‚ B_®Øe ïB_®M …_ŒªG …NØB_yG ≈_ø ©√Bø ‹ —AkBâ æ›y ¡ ›y ∆Ã∑ ©ø …ºyC ≈ø ¡»ƒø À A ‘f« ≈ø ¡»ƒ¿Ø : …√BZJm Ω¥Õ À
iB_NaA –C ‘f A ”ºß “ª›zªA iBNaA –hªA ë À - ΩzÕ ∆C …¥Y ≈ø ∆B∑ ≈ñ …ºIB≥ ¡Q  Af« ≈ø ‹ÀC j∑g ΩI …ŒªG æ›zªA ΩuC “Jn√
. πªg …ª µY À A  f»Õ ¡ºØ - –fN»Õ ‹ ∆C
“_ÕAf A “Jn√ À ïB®M …ŒªG …NJn√ À —AkBâ æ›zªA À fJ®ªA ïG …NJn√ À œ÷AfNI‹A æ›zªA îI ∂j∞ªA “u›a ∆C : jaE ∆BŒJI …ZŒyÃM À
ΩÒJÕ À —jÒ∞ªA “ø›m ”ºß ‘jU ∆HØ ’AfN«‹A eAf®NmA À fqjªA ∆B∏øG ∆Bn√‚A ü ™eÀC A ∆C œ« …√BZJm A ïG —AkBâ À ’AfNIA
“_ÕAf A f_®I …√BZJm A ≈ø —AkBâ “ÕAf«  h« À , A  Af« “Œv®ùA f®I “IÃNªA À “øAfƒªBI …ZºuC ÀC “Œv®ùA À ‘à A ™BJMBI eAf®Nm‹A
. “ÕjÒ∞ªA ïÀfiA
A …NJQC ©UAjÕ À ¬fƒÕ ∆HØ  iBŒNaA ’ÃnI …ª›y ë À ‘f A …Œºß |∞Õ ¡ºØ ’AfN«›ª  eAf®NmA ΩÒI …Ii ”vß À  Aë ©JMA ∆G À
. —AkBâ æ›zªA ë À “ª›zªA …Œºß O¥Y À …ªBY ”ºß
î_I Aee _ø æAl_Õ ‹ ∆Bn√‚A À æ›zªA …ƒ∏ô ‘f A …ƒ∏ô –hªBØ îØj Ag ‹G ∆Ã∏Õ ‹ eAf®Nm‹A À ∆B∏ø‚A ∆C ¡«ÃNø ¡«ÃM Bñi À
. æÀfiA ∆B∏ø‚A À eAf®Nm‹A ”NY ïB®M …ƒø ©Œ¿ÜA À “NJRø æB®ØC À “ÕeÃUÀ iBQE
∆H_Ø …ºÒJÕ À æ›zªA ”ƒ®ø fn∞Õ BŒ√BIi ’BÒß À BÕeÃUÀ AjøC æ›zªA …Œºß KM Õ Bø À æ›zªA ∆B∏øG fß ∆HØ ¡«ÃNªA ≈«ÀC ≈ø ë À
À îÕeÃ_UÀ ≈Õj_øC B_¿«›∑ æ›_zªA À ‘f_ A iB_u Ω_I ‹›_y ≈∏Õ BŒMÃJQ AjøC eBß ÃºØ “ÕAf A ¬fß …√Ã∏ª æ›y ë BòG æ›zªA
. æ›zªA À ‘f A ≈ß “UiBàA “ÕeÃUêA iBQ‡A ≈ø ›Rø eB¿ÜA ”ºß KM Õ Bø §√ îŒ G ≈Õ’BÒß
Aj_øC h_aC AgG À ‘f_ A ¬f_ß ∆Ã_∏Õ ∆C h_◊ƒŒY K_UAêA ≈_ø À ‘f A ïG BnŒ¥ø ∆B∑ AgG ‹›y ∆Ã∏Õ BòG æ›zªA : ‘jaC —iBJ®I À
À , BŒøf_ß Aj_øC æ›_zªA haC ≈ø j∞ø ›Ø æ›y À ‘f« ïG …ªBY ‹ À æBy À fN»ø ïG ™ÃyÃùA ¡n¥ƒÕ ¡ºØ ‹›y ≈∏Õ BÕeÃUÀ
. fJ®ªA o∞√ ïG æÀfiA æ›zªA “Jn√
. B»MÃJQ f®I ¬f≥ ælM ›Ø …ŒØ ΩøDNªA ≈nYDØ
A ’Bq ê $ : îº÷B¥ªA AÃ∑jqC ≈Õhºª LBÒàA ∆C ∂BŒnªA j«B£ # îIh∏ùA “J≥Bß ∆B∑ ±Œ∑ AÀj§√BØ ~ifiA ü AÀ nØ $ : …ªÃ≥ À
. “VáA ¬BóG À æÃ¥ªA OŒJRM ü A QDM fqC …√Ã∏ª ¡»IBÒa ïG PB∞Nª‹A À # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø
“_ŒƒÕÃ∏NªA —eAi‚A ≈_ø OnŒª “ÕÃJƒªA —ÃßfªA À “ªBmjªA ∆C ”ƒ®ùA Ωvä À ›Œv∞M À ‹BöG ¡»NVá BIAÃU îI Bø ”ºß ™j∞Nø ¬›∏ªA À
Ω_I B»Œßfø Lh∑ À “ªBmjªA eÃUÀ ¬fß ”ºß ’BÜ‚A eÃUÀ ¬f®I AêfNnÕ ”NY A …øjê Bø ¡ÕjÑ À ¬BƒufiA —eBJß ∫jM ïG “◊VºùA
ΩŒªf_ªA ≈_ø À , _rJNªA À iAh_√‚A …N¥Œ¥Y À PôBÒªA LBƒNUA À A —eBJß ïG ¡∏√ÃßfÕ ›mi B»I …√BZJm A S®I “ÕeBß —Ãße œ«
”_NY îIh_∏ùA “_J≥Bß ∆B_∑ ±_Œ∑ AÀj§√BØ ~ifiA ü AÀ nØ ¡»Œºß LAh®ªA æÀl√ ≈ß œ∏Ñ ªA “ùB§ªA “ŒyBùA ¡øfiA iBQE πªg ”ºß
. ∆ÿßlM B¿∑ OnŒª “ªBmjªA ∆C À µY iAh√G œ« ªA “ÕÃJƒªA —ÃßfªA ∆C ¡∏ª îJNÕ
À îN∞÷B_ Aÿ_n¥√A î_yBùA ¡øfiA ∆C îI Bù # ≈ÕjuB√ ≈ø ¡ Bø À ΩzÕ ≈ø –f»Õ ‹ A ∆HØ ¡«Af« ”ºß xjÑ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
ü î_I ¡»ƒ_ø ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªB∑ AêB≥ Bø AêB≥ À AÃ∑jqC ≈ÕhªA ’‹¤« O√B∑ À “ª›zªA ¡»Œºß O¥Y ≈ÕhªA ¡« îN∞÷BÒªA ‘fYG O√B∑
¡«Af_« kB_U ∆HØ A ‹G “¥Œ¥áBI –eB« ‹ …√HØ Œ¨NªA ΩJ¥Õ ‹ ¡NÑ À …®ø æAÀk ‹ PÃJQ ë BòG ¡»¥Y ü “ª›zªA PÃJQ ∆C “Õ‡A  h«
”_ºß  j»¥ŒØ A ”ºß ¡«jvƒÕ juB√ ∫Bƒ« oŒª À , B®ø æ›zªA À ‘f A ©¿Nè ‹ À ¡»ºzÕ …√HØ ¡»Õf»Õ ‹ …ƒ∏ª ¡»ÕeB« ë A ∆B∑
. ¡»ƒø oÕ¤ŒºØ ¡«Af«
B_ø À ¡_»¥Y ü ”_zø f_≥ ’B_z¥ªA ∆C …_ª ¬›_ßG À ¡«Af« ü xjê ‹ ∆C …ª eBqiG À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “Õl®M “Õ‡A œ∞Ø
. fŒJ®ºª ¬›§I ë Bø À …Õfª æÃ¥ªA æfJÕ
∆H_Ø ’Af_N«‹A …_ª ≈_∏ô ≈û AÃnŒºØ B◊Œq πujY ¡»®∞ƒÕ ¡«Af« ”ºß xjÑ ∆G jÕf¥M ü , G # ¡«Af« ”ºß xjÑ ∆G $ : …ªÃ¥Ø
. …Œºß ¡»√ÀjvƒÕ ∆ÀjuB√ ¡ oŒª À , …n∞√ Ω®Ø ïB®M |≥BƒÕ ‹ À ¡»ºzÕ …√HØ ¡»Õf»Õ ‹ ë À , ‘fN«A ≈ø –f»Õ –hªA ë A
∆G : –kAj_ªA ¬B_ø‚A æB_≥ ”_NY …_J«hø …Œ_zN¥Õ B_ñ B«j_n∞Õ Ω_∑ À “_yÃ∞ùA À — A îI “ºÕà PAjUBrø T›RªA PBÕ‡A  h« ü À
æ›_zªA À ‘f_ A À ∫jrªA À fŒYÃNªA ≈ø Ω∏ªA ∆B∑ Bù …√C , G ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø A ’Bq ê : ¡ Ã¥I AÀeAiC î∑jrùA
›_Ø Ω_ BI π_ªg À ïB_®M …_ªB®ØC À …_øB∏YC ü “º®ªA Kº ‘jâ iBU À A ”ºß ~A ßA Ah« : æÃ¥ƒØ BRJß ’BŒJ√fiA “R®I O√B∑ A ≈ø
. ? πªg Ω®∞M À Ah« Oº®Ø : …ª æB¥Õ
ü AÃIh_∑ ¡_»√fi ‹ Ω_mjªA “_R®I kAÃ_U ≈_ß ©ƒô πªh∑ jøfiA ∆Ã∑ ∆C AÀf¥NßA ¡»√fi îº÷B¥ªA ’‹¤« ¬g BòG ïB®M A ∆C OJRØ : æB≥
. πªg ¡ Ã≥
. Bvbºø ”»N√A
…_ƒŒ®I — _ A K«h_ø Ah_« À  jaE ïG A ’Bq ê AêB≥ À ¡»Ii ïG  ÃJn√ ¡Q \ŒJ¥ªA ≈ø Aú®Ø Bø Aú®Ø î∑jrùA ∆G –jrãlªA æB≥ À
”_ºß AÃ_®ºÒÕ À , ∆B_« ªA À ∆B_ŒJªBI œ_uB®ùA À ∫j_rªA ’B_rÕ ‹ A ∆C À µ_áA AèºJÕ ∆C ‹G ΩmjªA ”ºß Ω»Ø ¡»Ø›mC Ω®Ø πªh∑
B»ºŒö ”ºß ¡»RßBI A ∆C À , ¡«iBŒNaA À ¡»MeAiG À ¡«fv¥I B«ÃºßBØ ¡»√C À , eBJ®ªA æB®ØC ≈ø A —’AjI À , …ZJ≥ À ∫jrªA ∆›ÒI
. îJ√BÜA ≈ø πªg ≈ß SZJªA AêB C f≥ À “UBáA ©yÃø ”»N√A , …Œºß ¡«fßÃø À B»ZŒJ≥ ≈ß ¡«jUAk À …ª ¡»¥ØÃø À
æB_ÒIG , G # ’œ_q ≈_ø …_√Àe ≈_ø B√f_Jß B_ø A ’Bq ê $ : ¡ Ã¥I ¡«eAjø ∆C À , πªg ’AiÀ Byj´ ¬ÀjM PBÕ‡A ∆C OØjß f≥ À
À   _´ —eB_Jß ¡_»∑ ª Af_Õjø A ∆B∏ª B¥Y ∆B∑ ê A …øjê Bø ¡ÕjÑ À A ´ —eBJß ≈ß œ»ƒªA ≈ø ΩmjªA …I ”MC Bø ∆DI “ªBmjªA
µº®NM B»√C ÀC KUÃØ ¡»º®∞I O¥º®M “Œ ‚A —eAi‚A ∆C BøC À , πªh∑ oŒª À ¡»ƒø µ¥ZNÕ πªg AfÕjø ∆B∑ ê À …øjê Bø ¡ÕjÑ
æêf_ø ≈_ß XiB_a j_øC π_ªg BòHØ ©ƒu B»ŒØ …√BZJm ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø ¡»n∞√fi “≥ú㠋G ¡ B®ØC OnŒª À µº®NM ∆C æB A ≈ø À
. ¬f¥M B¿∑ ∂BŒnªA ≈ø eB∞NnÕ Bø ”ºß B«ÃøB≥C ªA “VáA ≈ß ƒUC ¡»ø›∑
‹ ›_uC juB√ ¡ oŒª …√C ”ºß æfÕ ∂BŒnªA ∆C πªg À ≈Õ R∑ ≈ÕjuB√ ¡« ¨ª ∆C ”ºß “ª‹e # ≈ÕjuB√ ≈ø ¡ Bø À $ : …ªÃ≥ ü À
oŒª À ¡« ¨ª ΩI ¡ AÃnŒª ¡»ƒ∏ª ≈ÕjuB√ ∫Bƒ« ∆C –C πªhI —f÷Ak “ÕBƒß ≈ß ±r∏Õ ©¿ÜA “¨ŒvI ≈ÕjuBƒªA œ∞ƒØ R∑ ‹ À fYAÀ
. 100 : ’Aj®rªA : # î®ØBq ≈ø Bƒª B¿Ø $ : “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ îøj A ≈ß …√BZJm A  B∏Y Bø “Õ‡A §√ À , A ‘f»I –fN»Õ ≈ø ‹G
j_vƒƒª B_√G $ : ïB_®M æB_≥ , °Œ_ä ¡_»÷AiÀ ≈ø …√BZJm A À “ÕAf A À µŒØÃNªA LBJmC j÷Bm À ¬Aj∏ªA “∏÷›ùA ¡« ∆ÀjuBƒªA ’‹¤« À
. 51 : ≈ø¤ùA : # eB»qfiA ¬Ã¥Õ ¬ÃÕ À BŒ√fªA —BŒáA ü AÃøE ≈ÕhªA À Bƒºmi
À ¡Œ_ÜA \N_∞I - f_»ÜA : PAej_∞ùA ü æB≥ , “Õ‡A jaE ïG # ”ºI PÃô ≈ø A S®JÕ ‹ ¡»√BôC f»U BI Aÿn≥C À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü AÀf_»NUA À AÃ_∞ºY –C # ¡»√B_ôC f_»U B_I Aÿn≥C À $ : ïB®M æB≥ À : æB≥ , \N∞ªBI f»ÜA ≈ø ≠ºIC “¥rùA À , “≥BÒªA - B»¿y
. ¡»®mÀ ü Bø ≠ºIC ”ºß …I AÃMDÕ ∆C ±ºáA
. ”»N√A
. ≠ºJø Ω∑ ¡n¥ªA ü AèºI –C # ¡»√BôC f»U BI Aÿn≥C À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ©¿ A ü æB≥ À
. ”»N√A
‹ Ah_« À , f_ÕfU µ_ºa  f_®I …_I µ_º®NÕ ›Ø ’BƒØ PÃùA ∆C ≈ß “ÕBƒ∑ “º¿ÜA À , jrZºª iB∏√G # PÃô ≈ø A S®JÕ ‹ $ : ¡ Ã≥ À
À , BŒ√fªA ü B»rŒß À œ√Bn√G ´ ÀC œ√Bn√G jaE ∆fJI ∆fJªA B»N≥iB∞ø f®I o∞ƒªA µº®NI æÃ≥ …√HØ cmBƒNªBI ¡»ºU ÀC ¡»º∑ æÃ≥ üBƒÕ
. fªÃNªA f®I fªÃNªBI ¡ Ã≥ ë
…√BZJ_m A ∆G –C B_¥Y …_Œºß B_NIBQ AfßÀ  fßÀ PÃô ≈ø A S®JÕ ΩI ∆ÃªÃ¥Õ B¿∑ jøfiA oŒª –C # B¥Y …Œºß AfßÀ ”ºI $ : …ªÃ≥ À
. ¨NÕ ‹ À ±ºbNÕ ›Ø BMBJQG …NJQC À ,  eBJß fßÀ –hªA fßêBI …n∞√ ”ºß …JUÀC
≈_ß ¡»_yAjß‚ ¨N_Õ ‹ –h_ªA ’B_z¥ªA À ±_ºë ‹ –h_ªA f_ßêA ≈ø …√C ∆ÿº®Õ ‹ –C # ∆ÿº®Õ ‹ pBƒªA jR∑C ≈∏ª À $ : …ªÃ≥ À
À ∆B_nY‚A À æf_®ªA À ∆B_Œ¨ÒªA À ¡º§ªB_I pBƒªA ≤›NaA À ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa œ« À  fßÀ ≈ß “∞qB∏ªA …Œºß “ªAfªA PBÕ‡A
. “Œ ‚A ©÷AjrªA ü ækBƒªA ±Œº∏NªA
PÃ_ô ≈_ø A S_®JÕ –C ~j_¨ªA À “ÕB¨ºª ¬›ªA # îIgB∑ AÃ√B∑ ¡»√C AÀj∞∑ ≈ÕhªA ¡º®Œª À …ŒØ ∆Ã∞ºNë –hªA ¡ îJŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
AÃ√B_∑ ¡_»√C ∆Ã_¿º®Õ B_òG ≈ÕjØB_∏ªA ∆H_Ø B_»økAê À ïÀfiA PB_ßj∞Nø ≈_ø “Œ√BRªA ∆HØ —fYAÀ “ÕB´ “¥Œ¥áA ü ∆BNÕB¨ªA À , G ¡ îJŒª
. B√BŒß ¡ eB®ùA iû£ À …Œ∞√ À eB®ùA PBJQG KJnI ΩmjªA îI À ¡»ƒŒI j»£ –hªA ≤›Na‹A îJM “»U ≈ø eB®ùA œ∞√ ü îIgB∑
îŒ_JM Ω_®U …_®ø \_u AiAj_∏M  B_ƒ®ø ü B_ø À J_®NªA Ah_« …_ø›∑ ü ij∏M f≥ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Ã◊q ≈ø pBƒªA …ŒØ ±ºNaA Bø îJM À
B_ø ΩŒ_uB∞M ≈_ø …_ø›∑ ü …√BZJ_m A …_v≥ B_ø ™j∞NÕ πªg ”ºß À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Ω¥Q –hªA ¬ÃŒªA Ah BØj®ø ≤›Na‹A
. ’Bz¥ªA ΩvØ À LBnáA À æA¤nªA À æB¿ßfiA ∆kÀ À KN∏ªA jÕBÒM À ¢AjvªA ”ºß iÀjùA ≈ø …ŒØ –jè
À “_QÃ√C À —iÃ_∑g Ã_ZƒI “_¥ºàA KnÅ ¡»ƒŒI fUÃÕ Bø oŒª ≤›Na‹BI eAjùA ∆C - “øBŒ¥ªA PBÕE ∂BŒm ≈ø “uBa À - ¬Ãº®ùA ≈ø À
. Ω¿ß ÀC eB¥NßA ü ≤›Na‹A ≈ø µáA ≈Õe ü fUÃÕ Bø ΩI eAÃm À ~BŒI À jv≥ À æÃ
B_ø À $ : PB_ÕE —f_ß f_®I æÃ_¥Õ B_¿∑ ≈∏û µÕj Ω∏I …÷BŒJ√C ∆BnºI À “ªlƒùA …JN∑ ü “ÕÃŒ√fªA —DrƒªA  h« ü ¡ πªg A îI f≥ À
. —iÃnªA ≈ø 64 : “Õ‡A : # …ŒØ AÃ∞ºNaA –hªA ¡ îJNª ‹G LBN∏ªA πŒºß Bƒªl√C
≈_ø ”_r¿NÕ B_ø _´ `Ã_yêA À iÃ_»§ªA ≈_ø j_aE ™Ã_√ “øBŒ¥ªA ¬ÃŒI …vë À …ƒß ïB®M ë –hªA ∆BŒJªA ∆C jIfN¿ºª j»§Õ Bƒ« ≈ø À
π_q …_ŒªG ∂jÒNÕ ‹ –hªA ∆BŒ®ªA ‹G oŒª À , ≈nYC œ« ªBI æAfÜA À “§ßÃùA À “¿∏áBI ∆BŒJªA ≈ø BŒ√fªA  h« ü —ÃJƒªA À LBN∏ªA
∫’B_Ò´ π_ƒß Bƒ∞_r∏Ø Ah_« ≈_ø “º∞´ ü Oƒ∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ ≤›àBI œ√Bn∞√ iÃÒa …®ø oV»Õ ‹ À LBŒMiA À
. 25 : iêA : # îJùA µáA ë A ∆C ∆ÿº®Õ À µáA ¡»ƒÕe A ¡»ŒØÃÕ h◊øÃÕ $ : …ªÃ≥ À , 22 : ∂ : # fÕfY ¬ÃŒªA ∫jvJØ
¡»ƒ_ŒI Ω_v∞Õ À Ω_ BJªA ≈_ø …_ŒªG AÀf_ºaC B_ø À “áBvªA æB¿ßfiA À “¥áA “ŒƒÕfªA ≤iB®ùA ≈ø …ŒØ AÃ∞ºNaA Bø µ÷B¥Y ∆Àf«BrÕ h◊øÃŒØ
. …÷›åA À µáA iû§I
æÃ_¥Õ ∆C B◊Œ_q eAiC AgG  jøC BòG $ : jaE ©yÃø ü …ªÃ≥ §√ ë # ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥√ ∆C  B√eiC AgG ’œrª BƒªÃ≥ BòG $ : ïB®M …ªÃ≥
…_UÀja À …_øB∏YG À …_MÃ≥ S_ŒY ≈_ø …ªÃ≥ À  jøC œ¿nÕ B¿∑ ‹Ã≥  jøC œ¿nÕ ïB®M …√C ¡º®Õ …ƒø À , 82 : oÕ : # ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª
À , 67 : ±_mÃÕ : # ‹G ¡_∏áA ∆G ’œ_q ≈_ø A ≈ø ¡∏ƒß ”ƒ´C Bø À $ : ïB®M æB≥ , ’Bz≥ À B¿∏Y AeAjø …√Ã∑ À ¬B»I‚A ≈ß
≈_∑ …_ª æÃ_¥Õ BòHØ AjøC ”z≥ AgG À $ : æB≥ À , 66 : jVáA : # îZJvø ™ÃÒ¥ø ’‹¤« jIAe ∆C jøfiA πªg …ŒªG BƒŒz≥ À $ : æB≥
¡_ ¡_»√G îº_mjùA B_√eBJ®ª B_ƒN¿º∑ O¥J_m f_¥ª À $ : ïB_®M æB_≥ , “_¿º∑ xB_àA …_ªÃ≥ œ¿_nÕ B¿∑ À , 117 : —j¥JªA : # ∆Ã∏ŒØ
æE : # ∆Ã_∏ŒØ ≈_∑ …_ª æB_≥ ¡_Q LAj_M ≈_ø …¥ºa ¬eE ΩR¿∑ A fƒß ”nŒß ΩRø ∆G $ : æB≥ À , 172 : PBØBvªA : # ∆ÀiÃvƒùA
. 171 : ’BnƒªA : # …ƒø `Ài À ¡Õjø ïG B«B¥ªC “¿º∑ À $ : (¬›nªB»Œºß) ”nŒß ü æB≥ ¡Q , 59 : ∆Aj¿ß
- ≈÷B_∏ªA ’œ_rªA eÃUÀ o∞√ …UÃI ë À -  fƒß ≈ø eÃUêA ≈ø ’BŒqfiA ”ºß …zŒ∞Õ Bø ßC ïB®M  eBèG ∆C …º∑ πªg ≈ø ΩvZNØ
. …ƒŒ®M À …NŒuÃva iBJNßBI æÃ¥ªA œ« “¿º∏ªA ∆C j«B§ªA ≈∏ª …N¿º∑ À ∆Ej¥ªA …Œ¿nÕ Bø KnY …ªÃ≥ À  jøC ë
À  jøDÕ ¡Q …Œz¥Õ À B◊Œq fÕjÕ …√BZJm Ã»Ø jøfiA À æÃ¥ªA ”ºß ¬f¥Nø iBJNß‹A KnÅ …√C À , fYAÀ  ’Bz≥ À …MeAiG ∆C πªhI îJNÕ À
µáBI ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA ë À $ : æB≥ gG ΩŒº®NªA ±ÒªDI  jøC ≈ß ’BŒqfiA ±ºÖ ¬fß Ωºß f≥ À , ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥Õ
“_ŒUiBàA î_®ªA o_∞√ –C PÃ_JRªA ”_ƒ®ø “¥Œ¥Å OIBRªA µáA ë …ªÃ≥ ∆C eBØDØ , 73 : ¬B®√fiA : # µáA …ªÃ≥ ∆Ã∏ŒØ ≈∑ æÃ¥Õ ¬ÃÕ À
›_Ø …_Œºß Ã_« B_¿ß ¨N_Õ ‹ ©≥AêA ∆C –iÀjzªA ≈¿Ø …Œºß ∆›ÒJªA ÀC Lh∏ªA ~Àjß À …ŒØ ±ºbNªA ~j∞ª ”ƒ®ø ›Ø …º®Ø œ« ªA
.  fßÀ ü ±ºë ‹ À …ªÃ≥ Lh∏Õ ‹ À ,  jøC ejÕ ‹ À , …º®Ø ü °º¨Õ ‹ À ’”Òë
…√BZJ_m ∆C , G # ’œ_q ≈_ø …_√Àe ≈_ø B√f_Jß B_ø A ’Bq ê AÃ∑jqC ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ≈ø À “Õ‡A  h« ≈ø BzÕC îJM f≥ À
∆G ’B∞ŒN_m‹A |_®I S_ZJªA Ah_« üÃN_nƒm À , ™BÒM À ”v®M ∆C ≈∏ô ©ÕjrM —eAiG À , eAjùA B»ƒß ±ºbNÕ ‹ ≈ÕÃ∏M —eAiG îMeAiG
. A ’Bq

œ÷AÀi SÅ
j_bØ - f_ßAÃ¥ªA ≈_ø ¡»√BŒƒI A ”MDØ ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA j∏ø f≥ $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß  eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M ü
Ω_Rø Ã_« À iB_ƒªA ü A ¡«B_¥IC À AÃMBø –C ¡«j∏ø OŒI : æB≥ # ∆Àj®rÕ ‹ SŒY ≈ø LAh®ªA ¡«BMC À - ¡»≥ÃØ ≈ø ±¥nªA ¡»Œºß
. f¿ä æE ’Afßfi
. ¡«j∏ø ∆›ÒI ≈ß “ÕBƒ∑ G # ¡»√BŒƒI A ”MDØ $ : …ªÃ≥ ∆C  j«B£ À : æÃ≥C
if_´ O_ŒI ∆B_∑ : æB_≥ # fßAÃ¥ªA ≈ø ¡»√BŒƒI A ”MDØ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
. jrªA AÀeAiC AgG …ŒØ ∆î¿Nè
∆Ã_ªÃ¥Õ “_¿÷fiA ¡_º®ªA AÃ_MÀC ≈Õh_ªA : (¬›nªB»Œºß) æB≥ : æB≥ “Õ‡A # ¡º®ªA AÃMÀC ≈ÕhªA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
AÃ¥ªD_Ø $ ¡»_n∞√C œùB_£ “_∏÷›ùA ¡«B_ØÃNM ≈Õh_ªA B_zÕC ¡_»Ø : æB≥ : æB≥ ¡Q ? BŒ√fªA ü ¡«Ã¿N® C ≈ø À ¡∑⁄B∑jq ≈ÕC : ¡»÷Afßfi
. G , # ”ºI $ : æB¥Ø ¡»Œºß A ejØ # ’Ãm ≈ø Ω¿®√ Bƒ∑ Bø $ : ∆ÃªÃ¥Õ ¡Q ’›JªA ≈ø ¡»IBuC Bù Aÿºm # ¡ºnªA
∆G A eB_Jß B_Õ : æB≥ jvø Ω«C ïG …JN∑ B¿ŒØ : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß œ√Af¿ A ∂BZmG œIC ≈ß  eBƒmHI , cŒrªA œªBøC ü À
À B_« ´ _a ‹ À àA ©¿è B»√HØ A ‘Ã¥NI ¡∏Œºß . …NIÃM ü \vƒÕ À …NßBÒI Ω¿®Õ îY “õjªA À —j∞¨ùA ≈ø fJ®ªA ∆Ã∏Õ Bø Lj≥C
 h_« ü AÃnYC ≈Õhºª A a AêB≥ - ¡∏Ii æl√C Ag Bø AÃ¥MA ≈Õhºª ΩŒ≥ À $ : ΩU À lß æB≥ , —ja‡A a À BŒ√fªA a ≈ø B»I ∫ifÕ
. # î¥NùA iAe ¡®ƒª À a —ja‡A iAfª À - “ƒnY BŒ√fªA
. BŒ√fªA æB≥ # î¥NùA iAe ¡®ƒª À $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß ∆B∏nø ≈IA ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
ü ¡«f_ŒªAÃø O_IB ≈Õh_ªA ∆Ã_ƒø¤ùA ¡_« (¬›nªB»Œºß) æB≥ : æB≥ # îJŒ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. BŒ√fªA
. “∞Œ®y “ÕAÀjªA À ’B∞a ≈ß Ãºë ‹ “Õ‡A # ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃNM ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ≈ø …ºIB¥Õ Bø ïG j§ƒªBI ë À : æÃ≥C
K«g ΩUjªA …¿º∑ AgG ∆BnºªA úY ΩUi Af¿ä ∆G : AêB¥Ø sÕj≥ O®¿NUA : æB≥ –fnªA ≈ß BY œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
≈_¿Ø îN_ºŒª ÀC “ºŒª Ω∑ pCi ”ºß “∏ø ∂j ≈ø µÕj Ω∑ ü ¡«ÃR®IBØ ¡»IBn√C “ØÀj®ùA ≈ÕeÀf®ùA ¡∏ØAjqC ≈ø BmB√C AÀj§√BØ …º¥®I
: …_ª AêB≥ ¡»I ælƒŒØ ? f¿ä æÃ¥Õ Bø j§ƒÕ …øÃ¥ª AfØAÀ ΩUjªA ΩJ≥C AgG ∆B∏Ø µÕj Ω∑ ü ¡»ƒø pB√ XjbØ . …ƒß  ÀejØ  fÕjÕ ’BU
À ’B»∞_nªA ‹G  j_øC ”_ºß …_®JNÕ LAh_∑ Ω_Ui ë …ŒªG ®Õ ∆C fÕjÕ ›Ø f¿Zñ ∫ aC B√C : æÃ¥Õ À …JnƒI …Øj®ŒØ ∆›Ø ≈I ∆›Ø B√C
¡_∏Ii æl_√C Ag B_ø ¡_ Ω_Œ≥ AgG À $ : …_ªÃ≥ πªhØ ¡«fYC ©U Ø …ª ∆Ã≥iB∞¿Ø ¡«iBŒa À …øÃ≥ dÃŒq BøC À …ŒØ a ‹ ≈ø À fŒJ®ªA
∆G œøÃ_¥ª B_√C f_ØAêA o◊_I : æB_≥ f_¿ä ü πªg ΩRø …ª AêB¥Ø eBqjªA ”ºß …ª A ¬lß ≈û fØAêA ∆B∑ AgHØ . # îªÀfiA BmC AêB≥
”_¥ºŒØ “_∏ø Ωaf_ŒØ  j_øC ∆B_ŒJI œøÃ≥ œME À æÃ¥Õ Bø j§√C À ΩUjªA Ah« ”¥ªC ∆C ΩJ≥ O®Ui ¬ÃÕ — nø ‹G O¨ºI ”NY O◊U Oƒ∑
. “ƒÜA œ« À a —ja‡A iAfª À æBø æÃ¥Õ “ƒnY BŒ√fªA  h« ü AÃnYC ≈Õhºª A a : ∆êåŒØ ? f¿ä æÃ¥Õ Ag Bø : ¡ DnŒØ îƒø¤ùA
. œyjø ´ æBùBI “ƒnáA n∞M ≈ø B«jaE ü Bø À “v¥ªA ”ºß fßBnÕ iBJNß‹A À : æÃ≥C
: æB_≥ . µ_ºàA ≈_ø À A ≈ø —eAi‚A ≈ß œ√ aC : (¬›nªB»Œºß) ≈náA œIfi Oº≥ : æB≥ ”Œê ≈I ∆AÃ∞u ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À –Àj_Õ ‹ …_√fi πªg ´ ‹ …QAfYG …MeAiHØ ïB®M A ≈ø BøC À , Ω®∞ªA ≈ø πªg f®I ¡ ÀfJÕ Bø À ¿zªA µºàA ≈ø —eAi‚A : æB¥Ø
‹ À •_∞ª ›_I ∆Ã_∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥Õ πªg ´ ‹ Ω®∞ªA A —eAiHØ µºàA PB∞u œ« À …ƒß “Œ∞ƒø PB∞vªA  h« À , j∏∞NÕ ‹ À ¡»Õ ‹
. …ª ±Œ∑ ‹ …√C B¿∑ πªhª ±Œ∑ ‹ À j∏∞M ‹ À “¿« ‹ À ∆BnºI µÒ√
ig œ_IC ≈_ß …_ª •∞ºªA À ∆Bô‚A K®q ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À BY œIC ≈IA À …ƒnY À –hø ªA À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
¡_∏º∑ À ¡_∏ª j_∞´C œ√Àj∞¨N_mBØ O_ŒØBß ≈_ø ‹G K√hø ¡∏º∑ ¬eE ≈I BÕ : A æÃ¥Õ : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ≈ß
—if_≥ Àg œ√C ¡º®Õ ë À œ√j∞¨NmA ≈ø À ¡∑f«C ‘f A œ√únØ OÕf« ≈ø ‹G æBy ¡∏º∑ À , ¡∏ÒßC œ√únØ OŒƒ´C ≈ø ‹G ’Aj¥Ø
”¥_qC K_º≥ ”_ºß AÃ_®¿NUA ¡∏nIBÕ À ¡∏J i À ¡∏NŒø À ¡∏ŒY À ¡∑jaE À ¡∏ªÀC ∆C ê À . œªBIC ‹ À …ª Pj∞´ …ª j∞´C ∆C ”ºß
¡∏_nIBÕ À ¡∏J_ i À ¡∏N_Œø À ¡∏Œ_Y À ¡∑j_aE À ¡_∏ªÀC ∆C Ã_ª À , “_yîI `B_ƒU Ω_Rø œ√BÒº_m ≈ø πªg w¥√ Bø ¡∏ƒø fYAÀ
¡∏J_ i À ¡∏NŒø À ¡∏ŒY À ¡∑jaE À ¡∏ªÀC ∆C ê À , “yîI `BƒU ΩRø œ√BÒºm ü AÀeAk Bø ¡∏ƒø fYAÀ ”¥MC Kº≥ ”ºß Aî¿NUA
ü ¡∑f_YC B»_n¿´ Ã_ª —jIG kj¨∑ –fƒß Bû πªg w¥√ Bø œ√êDm Bø ¡»NŒÒßDØ ¡»ƒø fYAÀ Ω∑ “ªDnø œ»NƒM ”NY œ√êDm ¡∏nIBÕ À
. ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ≥C ∆C …MeiC AgG ’œrª –jøC BòG ¬›∑ œIAhß À ¬›∑ œ÷BÒß fYAÀ fUBø eAÃU œ√C πªg À . jZJªA
À‰ AÀ _u ≈‰ ÕÍh_ª̇A (41)∆‰ Ã_¿ºÚ ®Ê Õ‰ AÃÂ√B_∑ ÃÊ ªÚ  ∑Ù CÚ —Í j‰ aÍ ‹Ú A j ÊUfiÚ À‰ “ı ƒ‰n‰Y B‰Œ√ÊfÌ ªA ”Ø ¡Ê »Â ƒÏ÷‰Ã J‰ƒÂªÚ AÿºÍ £ B‰ø fÍ ®Ê ‰I ≈Íø …Í º̇ªA ”Ø AÀÂjU‰ B‰« ≈‰ ÕÍhª̇A À‰
j̄_ÂIlÌ ªA À‰ O
Í ƒ‰ŒJ‰ªÙBÍI (43)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ ¡Ê NƒÛ∑ ∆Ḡ j̄Ù∑h ªA Ω‰ «Ê CÚ AÃÛº◊‰nÚØ ¡Ê »¯ ŒÚªḠ ”ÍYÃÌ√ ‹ı B‰Uī ‹Ḡ πͺJÊ ≥Ú ≈Íø B‰ƒºÙ mÊiCÚ B‰ø À‰ (42)∆‰ ÃÛº∑‰ÃN‰Õ‰ ¡Ê »¯ Ii‰ ”º‰ß
ÀÊ CÚ ~ÊifiÚ A ¡Â _¯»I … _º̇ªA ±_ÍnëÙ ∆ÚC P
Í B‰◊ŒnªA AÀÂj∏Ú ø‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ≈‰ øÍ DÚØÚ CÚ (44)∆‰ Àj ∏˙ ∞Ú N‰Õ‰ ¡Ê »Â º̇‰®ªÚ À‰ ¡Ê »¯ ŒÚªḠ æ‰ l √ B‰ø p
¯ BσºÍª î
‰ J‰NÂªÍ j‰ ∑hªA πÊŒªÚḠ B‰ƒªÙl‰ √ÚC À‰
Ë≤ÀÂ’j‰ _Úª ¡Ê _Û∏IÏi‰ ∆Ï H̄_ÚØ ≤ÌÃÖÚ ”º‰ß ¡Ê «Â h‰ a DÙ Õ‰ ÀÊ CÚ (46)≈‰ Õl̄ÍV®Ê ¿Â IÍ ¡Â« B‰¿ØÚ ¡Ê »¯ Jͺ̊Ú¥M‰ ”Ø ¡Ê «Â h‰ a DÙ Õ‰ ÀÊ CÚ (45)∆‰ ÀÂj®Â r‰Õ ‹ SÊŒY‰ ≈Ê øÍ LA‰h®‰ ªÙA ¡Â »Â Œ‰MÍDÙ Õ‰
B_‰ø f V
 _n‰Õ …Í _º̇ª À‰ (48)∆‰ ÀÂjaÍ e‰ ¡Ê «Â À‰ …Í º̇˛ª AıfÏVm Ω̄÷B‰¿rªA ‰À î
¯ ¿Í Œ‰ªÙA ≈¯ ߉ … ºÛ ºÚ £Í A¤ŒÏ∞Ú N‰Õ‰ ’Ê”q ≈Íø Â…º̇ªA µ‰ ºÚ a‰ B‰ø ïḠ AÊÀj‰ Õ‰ ¡Ê ªÚ À‰ CÚ (47)Ë¡ŒÍYiÏ
À‰ * (50) ∆‰ ÀÂjø‰ ¤Ê _ÂÕ B_‰ø ∆‰ ÃÛº®‰ ∞Ù Õ‰ À‰ ¡Ê »¯ ≥Í ÃÊ ØÚ ≈ø ¡Â»I‰i ∆‰ ÃÛØBÚë (49)∆‰ À ∏Ù N‰nÕ‰ ‹ ¡Ê «Â À‰ “Û ∏Ú ◊Úº¿‰ ªÙA À‰ “ÏIA‰e ≈Íø ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø B‰ø À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø
…Í _º̇ªA ‰ _‰̈ÚØ CÚ BıJ_ÍuA‰À ≈ ÕfªA … ªÚ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø … ªÚ À‰ (51)∆¯ ÃÂJ«‰ iÊ BÚØ ”ÏÕH̄ÚØ ËfYÍ À‰ Ë…ªÚḠ É «Â B‰¿√ÏḠ î
¯ ƒ‰QÊA î
¯ »‰ ªÚḠ AÀÂhb
Í NÏM‰ ‹ Â…º̇ªA æ‰ BÚ≥
¡Ê »¯ I‰j_ÍI ¡∏ƒ_ø ˵_Õj̄ÚØ A‰gḠ ¡Ê ∏Û ƒ_‰ß jÏ _zªA ±rÚ∑ A‰gḠ ¡Ï Q (53)∆‰ ÀÂj◊‰ÉÙ …Í ŒÊ ªÚH̄ÚØ jÌ zªA ¡Â ∏Û n‰ø A‰gḠ ¡Ï Q …Í º̇ªA ≈‰ ¿Í ØÚ “‰¿®Ê √ ≈ø ¡Û∏IÍ B‰ø À‰ (52)∆‰ ÃÛ¥NÏM‰
B_Ͽ߉ ≈Ï ºÛ ◊‰_nÂNªÚ …Í _º̇ªB‰M ¡Ê »Â ƒ‰_Ù≥k‰ i‰ B_Ï¿ø BıJŒÍv√‰ ∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ ‹ B‰¿ªÍ ∆‰ ÃÛº®‰ èÙ À‰ (55)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ≤ÊÃnÚØ Aî NÏ¿‰ N‰ØÚ ¡Ê »Â ƒ‰ŒÊ M‰A‰’ B‰¿IÍ AÀÂj∞Û ∏Ù Œ‰ªÍ (54)∆‰ ÃÛ∑j̄rÂÕ
É _« À‰ AÓeÉ _nÂø … _»UÊ À‰ ΩÏ _£ ”R√ÛfiB_ÍI ¡Â«f _‰YCÚ j‰ _rÂI A‰gḠ À‰ (57)∆‰ ûN_r‰Õ B_Ïø ¡_»ªÚ À‰ … ƒ‰Z
‰ JÊ _m O
Í _‰ƒJ‰ªÙ A …Í _º̇ª ∆‰ Ã_Ûº®‰ èÙ À‰ (56)∆‰ À ∞Ù M‰ ¡Ê NƒÛ∑
‹ ≈‰ ÕÍh_º̇ͪ (59)∆‰ Ã_¿∏Û êÙ B_‰ø ’‰ B_m ‹ÚC L
Í A‰ _ªA ”_Ø Â…_mÂfÕ‰ ¬Ê CÚ ∆Ã_« ”_º‰ß Â…Û∏_Ín¿Ê Õ CÚ …Í IÍ j‰ rÂI B‰ø ’Í Ãm ≈Íø ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ≈‰ øÍ ‘‰iÉ N‰Õ‰ (58)Ë¡ŒÍ§∑Ú
À‰ “_ÏIA‰e ≈Íø B‰»ŒÚºß‰ ∫‰jM‰ BÏø ¡¯»¿Í ºÙ §ÍI pBσªA … º̇ªA h aÍ A‰¤Õ ÃÊ ªÚ À‰ (60)¡Â ŒÍ∏Z
‰ ªÙA l Õl̄‰®ªÙA É «Â À‰ ”ºÊßfiÚ A Ω R‰¿‰ ªÙA …Í º̇ª À‰ ’Í ÃÊ nªA Ω R‰ø‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú BÍI ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÕÂ
±_ÍvM‰ À‰ ∆‰ Ã_«j‰ ∏Ù Õ‰ B_‰ø …Í _º̇ª ∆‰ Ã_Ûº®‰ èÙ À‰ (61)∆‰ ÃÂøfÍ ¥Ù N‰_n‰Õ ‹ À‰ “ı ߉ B_m ∆‰ ÀÂjb
Í ◊Ê N‰_n‰Õ ‹ ¡Ê _»ۺU‰ CÚ ’‰ B_‰U A‰gH̄ÚØ ”Ó¿nÌø Ω‰UCÚ ïḠ ¡Ê «Âja¤‰ ÂÕ ≈Í∏ªÚ
≈ ÒÊŒ_rªA ¡Â _ÂÚ ≈‰ ÕÏl‰ _ÚØ π_ͺJÊ ≥Ú ≈_ø ¡_‰øCÛ ïḠ B‰ƒºÙ mÊiCÚ fÊ ¥Ú ªÚ …Í º̇ªB‰M (62)∆‰ à j‰ ∞Ù øÌ ¡Â»√ÚC À‰ i‰ BσªA ¡Â Ú ∆Ï CÚ ¬‰ j‰ U‰ ‹ ”ƒnÂá
Ù A ¡»ªÚ ∆Ï CÚ LÍh∏Ú ªÙA ¡»ÂNƒ‰n
Í ªÙCÚ
¬ÊÃ_Ú¥ª˛ “ı _‰¿YÊ i‰ À‰ ‘Áf_« À‰ …Í _ŒÍØ AÃ_Û∞ºÚ N‰aÊ A ‘Íh_ª̇A ¡Â _ÂÚ î
‰ J‰NÂªÍ ‹Ḡ K‰N∏Í ªÙA πÊŒºÚ ߉ B‰ƒÙªl‰ √ÚC B‰ø À‰ (63)Ë¡ŒÍªCÚ ËLA‰h߉ ¡Ê Ú À‰ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA ¡Â »Â ŒÍªÀ‰ É »Â ØÚ ¡Ê »Â ºÚ ¿‰ ßÊ CÚ
(64)∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÕÂ
∆BŒI
B_I ¡»∑jq SÕfY K¥®M PBÕ‡A œ≥BI À , —ja‡A À BŒ√fªA ü BƒnY AfßÀ A ü ≈ÕjUB»ùA ∆Af®M À —jV A ∆Aj∑hM ∆BŒªÀfiA ∆BNÕ‡A
À “_ ‡A —eB_Jß ∫j_M ïG “_ÕÃJƒªA —Ãßf_ªA î∑j_rùA f_ß ≈_ß LAÃÜA ü æÃ¥ªA ΩŒv∞M ”ƒ®ùA KnÅ œ« À , A ∆gG ¨I ¡»®ÕjrM À
. G # AÃ∑jqC ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ü …ŒªG qC B¿∑ ‹Bä AjøC A …øjê Bø ¡ÕjÑ
Ω_Œö f_ßÀ # ∆Ã_¿º®Õ AÃ√B∑ ê a —ja‡A jUfi À “ƒnY BŒ√fªA ü ¡»ƒ÷ÃJƒª Aÿº£ Bø f®I ≈ø A ü AÀjUB« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
(¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªB_I îƒø¤ùA ≈ø —fß B»MjUB« “rJY ïG B¿«AfYG : “∏ø ≈ß ∆BMjV« îƒø¤ùA ≈ø O√B∑ f≥ À ≈ÕjUB»¿ºª
. ¡»NƒNØ À ¡»IAhß À “∏ø œ∑jrø ‘gC ≈ø “YAi À ≈øC ü BƒŒY B»ŒØ AÃRJª À B»ŒªG …ªÃmi À A ≈ø ∆gHI
—j_V A œ_« “_Õ‡A ü —jV B_I eAj_ùA ∆C j«B_§ªA À , (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA —jUB»ø f®I “ƒÕfùA ïG “∏ø ≈ø ¡»MjV« “Œ√BRªA À
. j«B£ ë À ïÀfiA ≈ø B “ø’›ø jR∑C îNÕ‡A ∂BŒnØ “Œ√BRªA
…_ƒø ∆Ã_Ujë ‹ ¡»MjUB»ø ü ¡»I BÒŒä …MByjø Kº ∆Ã∏Õ ∆C A ü —jUB»ùA ∆Ã∏I eAjùA À , AÀjUB»I µº®Nø # A ü $ : …ªÃ≥ À
“_rŒ®ùA Kº ‹G …ª “Œ¨I ‹ À ¡º®ªA Kº ‹G …ª “ÕB´ ‹ –C “rŒ®ùA Kº ü Xja À ¡º®ªA Kº ü jØBm : æB¥Õ B¿∑ jaE ~j´ ïG
…ŒØ Aÿº£ Bø f®I ≈ø A ü AÀjUB« ≈ÕhªA À : jÕf¥NªA À , ”ƒ®ø πªhI fŒ¥ø BzÕC # Aÿº£ Bø f®I ≈ø $ : …ªÃ≥ ∆C œÒ®Õ ∂BŒnªA À ,
. ïÀC æBáA `BzÕHI …vŒvbNØ ’›NI‹A Ωä B»√fi —jUB»¿ºª AfŒ≥ …I ”∞N∑A BòG À AiBvNaA ≤hY BòG À ,
# ¡»ƒ÷Ã_Jƒª $ : …_ªÃ≥ ΩŒªfI B»ŒªAÃY À “∏¿∑ ¡»ƒ À ≈ø  Ã∑jM Bû ‹fI “ƒnY —fºI –C : ΩŒ≥ # “ƒnY BŒ√fªA ü ¡»ƒ÷ÃJƒª $ : …ªÃ≥ À
. …ŒØ …Mij≥C À OÕÃm –C B√B∏ø …ª PCÃI ≈ø …√HØ
. “ÕBƒ∏ªBI —iB®Nm‹A ≈ø , G # ¡»ƒ÷ÃJƒª $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏ŒØ πªg Ãç À j∞§ªA À \N∞ªA ≈ø “ƒnY “ªBY –C : ΩŒ≥ À
À æf_®ªA ‹G …_ŒØ ¡_∏ê ‹ À , A ‹G …_ŒØ f_J®Õ ‹ B_JŒ BŒø›_mG B_®¿Nâ AÀf_¥®Œª ∆ÀjUB»Õ AÃ√B∑ BòG ¡»√HØ ‹Fø ∆AfZNø ∆B»UêA À
À , BvªA ©¿N A Ah« πªg ∆B∑ “ƒnY “ÕB¨I AÀfßÀ ÀC “ƒnY “ÕB´ ¡«jUB»ø ü AîUi ÃºØ …√Dq Ah« ©¿Nâ ü AúafŒª ÀC ∆BnY‚A
ü A ¡«f_®Õ _ªA “ƒnáA “ÕB¨ªBØ B»÷Aë ÀC B»÷Bù ‹ B»ŒØ j¥NnùA œø›m‚A ©¿NV¿ºª ¡«fõ ∆B∏ª B»ŒªG ∆ÀjUB»Õ ªA —fºJªA AÀfõ ê
. “ÕB¨ªA ÀC —fºJªA “ƒnáBI fÕiC ’AÃm ©¿N A Ah« œ« BŒ√fªA
AÃ√B_∑ Ã_ª –ÃŒ√fªA jUfiA Ah« ≈ø ΩzØC —ja‡A jUC ∆C ïG —iBqG À fßúª ¡Œ¿NM # ∆ÿº®Õ AÃ√B∑ ê a —ja‡A jUfi À $ : …ªÃ≥ À
. îùB®ªA Li iAÃU À DI “IÃrø ´ —hª À ’BƒØ ´ ≈ø Aeúa À ’B¥q ´ ≈ø —eB®m B»ŒØ ∆HØ ¡®ƒªA ≈ø B»ŒØ ¡ A fßC Bø ∆ÿº®Õ
ü ≈ÕjUB_»ùA f_ßÀ ïG B¿»ŒØ “ÕBƒ®ªA “ºö ∆C îNÕ‡A ∂BŒm ≈ø eB∞NnÕ ∆C f®JÕ ‹ # ∆ú∑ÃNÕ ¡»Ii ”ºß À AÀ u ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø : ¢A q‹A ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ∆Ã∏ŒØ LBÒàA æBY ΩJ≥ —jUB»ùA µ¥ZNI iBJa‚A ïG j§√ ´ ≈ø —ja‡A À BŒ√fªA ü BƒnY AfßÀ A
ïG j_§√ _´ ≈ø Ω∑ÃNªA À vªBI ≈ÕjUB»ùA ±ŒuÃNI G # AÀ u ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ü “ÕBƒ®ªA ∆Ã∏M À , Ah∑ À Ah∑ …ºØ A ü jUB»Õ
. ¡»NƒNØ À ¡«AgC æBJ≥ î∑jrùA îI ¡»√B ÀC ü ¡»∞≥ÃM ¬BÕC πªg ≈ø ¡»ƒø µ¥Ñ Bø
AÀj_»£C À eB_»ÜA j_ø ”_ºß AÀ vÕ Ãª gG B»I AÀfßÀ ªA “ƒnáA “ÕB¨ªA ü îNºŒae îN∞vªA BNº∑ ∆Ã∏ª œ« BòG ±ŒuÃNªBI “ÕBƒ®ªA À
¡»≥j_Ø À j¥N_nùA ¡_ D_Œ»NÕ À ¡»I °ŒYC “∞Œ®zªA ¡»n∞√C ”ºß AÀf¿NßA À A ”ºß Ω∑ÃNªBI AÀfÕDNÕ À ¡÷B§®ªA ¬ÃV« fƒß ™lÜA
eB_n∞I  eB_n∞Ø —j_a‡A j_øC B_øC À , BŒ√f_ªA ü Ah« ¡«jUB»ø ü  ÃøB≥C –hªA BvªA ©¿N A ”q›M À AefI …MÀAfß ”ºß jvùA Àf®ªA
. \yÀC …Œq›M ÀC ©¿N A
À ¡«iB_Õe ≈_ø AÃ_UjaC B_¿ß ¡_ “Œº_nM À ¡»_mÃ∞ƒª B_JŒŒÒM “Õ‡A æÀl√ ΩJ≥ —jV A ¡»ƒø µ¥Ñ ≈ÕhªA ≈ÕjUB»ùA fßÀ eAjùA ∆B∑ ê À
À “_∏ñ ¡»NøB_≥G ¬B_ÕC ¡»ƒ_ø j_»£ B_ñ ¡_ BYf_ø # ∆ú∑ÃNÕ ¡»Ii ”ºß À AÀ u ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ ∆B∑ ≈ A À ì∞ªA AÃmB≥ À ¡ AÃøC
. ¬›m‚A ≈ø …Œºß AÃølß B¿ŒØ A ”ºß Ω∑ÃNªA À î∑jrùA ‘gC ”ºß A ü vªA ≈ø B« ´
“_Œ∞Œ∑ ∆B_ŒI ïG ∆B_Q ™Ã_Ui # ∆Ã_¿º®M ‹ ¡N_ƒ∑ ∆G j∑h_ªA Ω_«C AêDmBØ ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
j_rJªA ≈_ø ¡»Œ_ªG ”YÃ_Õ æB_Ui ≈_ø “_ÕeBß —Ãße ‹G “ŒƒÕfªA —ÃßfªA ≈∏M …√C î∑jr¿ºª \zNÕ ”NY KN∏ªA æAl√G À ΩmjªA æBmiG
. ¡«BJ¥ß À ¡«BŒ√e ü pBƒªA `›u …ŒØ Bø ïG ∆ÃIfƒÕ
À ’œ_q Ω_∏ª —j«B_¥ªA “_ŒJŒ¨ªA —if_¥ºª iÃ_»£ “_ŒƒÕfªA —ÃßfªA ∆C ©÷AjrªA KN∑ ≈ø LBN∑ ü œßeA ‹ À ΩmjªA ≈ø fYC ™fÕ …√C À
≈_ø …_√Àe ≈_ø B√f_Jß B_ø A ’B_q ê $ : ¡»ƒø Ω÷B¥ªA æÃ¥Õ ”NY B BÒIG À iBŒNa‹A “ƒm |¥√ À –iBÜA ¬B§ƒªA ¬f “ŒƒÕÃ∏NªA —eAi‚A
. G # ’œq
æB_Ui ≈_ø –eB_®ªA j_rJªA ”_ºß “ªB_mjªA jvá ∂Ãnø # ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : …√BZJm …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
. “ßBÒNm‹A À iBŒNa›ª ‹BÒIG À “®ŒJÒªA ¬B§ƒª Bz¥√ O√B∏ª O√B∑ ê B»√C ∆Ã∑jrùA  BßeA Bø æBJ≥ ¡»ŒªG ”YÃÕ
\º_vÕ ‹ j_rJªA ∆C ∆Ã_¿ßlÕ AÃ√B∑ SŒY sÕj≥ ≈ø î∑jrùA ejª “≥Ãnø “Õ‡A ∆C ¡»ƒø fYAÀ ´  j∑g Bø “øB¥NmA ¬fß j»§Õ …I À
—Ãßf_ºª S_®JÕ ‹ ∆C ”_ºß “¿∏áA …NzN≥A Bø KnY PjU “Œ ‚A “ƒnªA ∆C Ö “Õ‡BØ “∏÷›ùA ∆Dq ≈ø œ»Ø O√B∑ ê B»√C À “ªBmjºª
. œ«AêA À jøAÀfiA À ≤iB®ùA ¡»ŒªG œYÃÕ jrJªA ≈ø ‹BUi ‹G “ŒƒÕfªA
…_UÃÕ ”NY “ªBmjºª “∏÷›ùA “R®I ¡»YA ≥‹ ÀC πªg ¡ Ã¥ª j∑g ¬›∏ªA ü ¬f¥NÕ À , πªg ”ºß fßBnÕ ‹ PBÕ‡A ∂BŒm ∆C πªg À
. πªg ïG ¬›∏ªA
B_»√Ã∏ª ‹ —ÃJƒªA “ªBZNmA PBJQ‚ B≥Ãnø ∆B∑ À G # ’œq ≈ø …√Àe ≈ø B√fJß Bø A ’Bq ê $ : î∑jrùA æÃ≥ ë ¬f¥M –hªA BòG À
. “∏÷›ùA ∆Dq ≈ø
∆D_I K_ŒUC À f_»ùA ü (¬›nªB»Œºß) ”nŒß —ÃJƒI Ω∏rNmA À , —CjøA ‹ À BŒJu ΩmjÕ …√BZJm A ∆C ”ºß “Õ‡BI ¡»z®I æfNmA À
—Ã_JƒªA œ_« , 30 : ¡Õj_ø : # B_ŒJ√ _º®U À LB_N∏ªA œ√BME A fJß œ√G $ : …ªÃ¥I …n∞ƒª ”nŒß …NJQC –hªA À “ªBmjªA ≈ø ¡ßC —ÃJƒªA
. “ªBmjªA ∆Àe
ƒªB_I µ_º®NÕ πªh∑ æÃmjªBI ∆Ej¥ªA ü µº®NÕ B¿∑ Ω®∞ªA Ah« À # BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ¥I ë BòG “Õ‡BI iÃ∑hùA æ‹fNm‹A ∆C …ŒØ À
À æB_∞ fiA ∆B_øjY ”ºß æfª iÃ∑hùA æ‹fNm‹A ÃºØ “Õ‡A # √ ‹ À æÃmi ≈ø πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : ïB®M æB≥ æÃmjªA ´
: # B_ŒJ√ _º®U À LB_N∏ªA œ√B_ME A fJß œ√G $ : …ªÃ≥ (¬›nªB»Œºß) ”nŒß ≈ß A ”∏Y f≥ À , B®Œö —ÃJƒªA À “ªBmjªA ≈ß ’BnƒªA
. 12 : ¡Õjø : # BŒJu ¡∏áA  BƒŒME À $ : (¬›nªB»Œºß) ”Œê ü æB≥ À , 30 : ¡Õjø
“_ÕBƒß _´ ≈_ø –eB_®ªA jrJªA ≈ø ‹BUi AÃ√B∑ ΩmjªA ∆C ∆BŒI ¬B¥ø ü œ« BòG # ‹BUi ‹G πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : “Õ‡A ∆C µáA À
À - (¬›_nªAB¿»Œºß) ”_Œê À ”nŒß À ”mÃø À ¡Œ«AjIG À BYÃ√ ∆C ~j¨ªBØ æBUjªA ≠ºJø BI AeAjØC “ªBmjºª AÃR®I Bø æÀC ¡»√Ã∏I
. “ŒƒÕÃ∏M “Œ G —eAiG À “ŒJŒ´ —j«B≥ —if¥I ≈Õl»â BuBbqC AÃ√Ã∏Õ À ¡»ŒªG ”YÃÕ ‹BUi AÃ√B∑ - Ωmi ¡«
À ∆Ã_¿º®M ‹ ¡Nƒ∑ ∆G j∑hªA Ω«C AêDmBØ ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G πºJ≥ BƒºmiC Bø À $ : jaE ©yÃø ü : ïB®M …ªÃ≥ “Õ‡A ≈ø Lj¥Õ À
. 8 : ’BŒJ√fiA : # ≈ÕfªBa AÃ√B∑ Bø À ¬B®ÒªA ∆ú∑DÕ ‹ AfnU ¡«Bƒº®U Bø
LB_ÒàA ∆B_∑ f_≥ À , …_øÃ¥ª À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª LBÒa …√C j«B§ªA ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑ ∆G j∑hªA Ω«C AêDmBØ $ : …ªÃ≥ À
îJ B_bùA ≈ø Ω∑ hbNŒª ©Œ¿Vºª LBÒàA ¡Œ¿®M Ã»Ø ©Œ¿ÜA ïG …UÃø ”ƒ®ùA À “uBa (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª ¬›∏ªA µIBm ü
À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªB_∑ π_ªg ¡_º®Õ ∆B∑ ≈ø À ¡ Dm À j∑hªA Ω«C ©UAi î∑jrùA |®J∑ πªg ¡º®Õ ‹ ∆B∑ ≈¿Ø …ºŒJm
. æA¤nªA À ™ÃUjªA ≈ß ”ƒ´ ü ∆B∑ …I îƒø¤ùA
LB_Òa ≈_ø B_MB∞NªA “_º¿ÜA ∆Ã_∑ πªg ¬k‹ ∆C …ŒØ À AêDnŒª À AîU ºØ ∆Àj∏ƒùA ¡« ¡»√HØ î∑jr¿ºª “Õ‡A ü LBÒàA ∆G : ΩŒ≥ À
. ¡ºßC A À πªg \ZvM —j«B£ “N∏√ ‹ À ©Œ¿ÜA LBÒa ïG ej∞ªA
…_I eAj_Õ À æB_¥Õ —iBM j∑hªA : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ jzZNnÕ ÀC •∞ê …I Bù æB¥Õ À ,  iBzZNmA ÀC ’œrªA ”ƒ®ø •∞Y j∑hªA À
AiB_JNßA æB_¥Õ j∑hªA À  kAjYHI AiBJNßA æB¥Õ •∞áA ∆C ‹G •∞áB∑ ë À “Øj®ùA ≈ø …ŒƒN¥Õ Bø •∞ê ∆C ∆Bn√„ª ≈∏ô B»I o∞ƒºª “◊Œ«
Ω_∑ À , ∆BnºªBI j∑g À , Kº¥ªBI j∑g : ∆Aj∑g j∑hªA : ΩŒ≥ πªhª À æÃ¥ªA ÀC Kº¥ªA ü ’œrªA iÃzá æB¥Õ —iBM À ,  iBzZNmBI
. “UBáA ©yÃø ”»N√A , •∞áA “øAeG ≈ß ΩI ∆BŒn√ ≈ß ‹ j∑g À ∆BŒn√ ≈ß j∑g : ∆BIjy B¿»ƒø fYAÀ
‘j_U ”ƒ®ùA Ah« ”ºß À , ≈«hªA ü  BÕG …÷B¥ªG À ”ƒ®ùA …MeBØHI AiBJNßA Aj∑g •∞ºªA ”¿nÕ BòG À Kº¥ºª ë Bø …ŒØ ΩufiA ∆C j«B§ªA À
.  j∑g ë ’œrI fŒ¥NÕ À …ŒØ µº C AgG j∑hªBØ ïB®M A j∑g …ŒØ  eiÃø ∆C ´ ∆Ej¥ªA ü …ªB¿®NmA
ü B_«eAjÕG ïG “_UBY ‹ — R_∑ π_ªg ü PB_Õ‡A À , Aj∑g ’BŒJ√fiA ”ºß “ªlƒùA KN∏ªA À —ÃJƒªA œYÀ ∆Ej¥ªA œ BzÕC “ÕBƒ®ªA  h»I À
. ©yÃùA Ah«
. Aj∑g ∆Ej¥ªA “ŒªBNªA “Õ‡A ü …√BZJm A ” f≥ À
œ_« À - (¬›_nªB»Œºß) ”_nŒß Ω_ŒåG À eÀAe iÃ_Ik À ”_mÃø —AiÃ_M À ¡Œ«Aj_IG ±Z_u À `Ã√ LBN∑ ∆C B¿∑ j∑g ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªBØ
. j∑hªA Ω«C B»I îƒø¤ùA B ∆à B®NùA B»º«C À , j∑g B»º∑ - ∆Ej¥ªA ü —iÃ∑hùA “ÕÀB¿nªA KN∏ªA
K_N∏ªA Ω_«C À , …_º«C ïG ©_UjÕ ∆C  j_øC ü jvJNªA fÕjÕ ≈ø ”ºß ∆B∑  iBJaDI jvIC À …ªBÅ ≤jßC …NuBa À ’œrªA Ω«C ∆B∑ Bù À
eAiC ≈_ø ”_º®Ø B_»I î÷B_ÜA ’BŒJ√fiA iBJaDI ∆ÃùB®ªA À B»I — àA Ω«C ¡« B»®÷AjrI Ω¿®ªA À B»¿º®M À B»NmAie ”ºß ∆ÿ÷B¥ªA “ÕÀB¿nªA
. ¡ DnÕ À ¡»®UAjÕ ∆C ¡«jøC ≈ø ’œq ”ºß ™› ‹A
…√Ã≥fvÕ ‹ À —ÃJƒªA (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª ∆ÿºnÕ ‹ AÃ√B∑ Bù # j∑hªA Ω«C AêDmBØ $ : …ªÃ≥ ΩRñ îJ BbùA î∑jrùA ≈∏ª
j_VáA : # ∆à π√G j∑hªA …Œºß æl√ –hªA B»ÕC BÕ AêB≥ À $ : …ªÃ≥ ü ïB®M  j∑hÕ B¿∑ j∑hªA –g ∆Ej¥ªBI ∆À’l»NnÕ À  AÃße ü
ƒ_ºª ’Af_ßC ¡»√Ã_∑ S_ŒY ≈_ø “_uBa À , —AiÃ_NªA Ω_«C ”_ºß ‹G eiÃ_ùA K_nÅ # j∑h_ªA Ω_«C AêD_mBØ $ : …_ªÃ≥ µJÒƒÕ , 6 :
≈ÕhªA ≈ø ‘f«C ’‹¤« $ : î∑jrùA ü AêB≥ f≥ À , πªhª ¡»I “JŒ î∑jrùA pÃ∞√ O√B∑ À …MÃJƒª ≈ÕeAi (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. 51 : ’BnƒªA : # ›ŒJm AÃøE
∆fi Aj_∑g ¡_º®ªA œ_ À ? AiB_∞∑ ¬C îƒø¤_ø AÃ√B_∑ C ’AÃ_m ¡øfiA ≈ø ”zø ≈ø iBJaDI ¡º®ªA Ω«C j∑hªA Ω«DI eAjùA : ¡»z®I æB≥ À
. KJnªA ¡mBI KJnùA “Œ¿nM ΩŒJ≥ ≈ø Ã»Ø ΩŒªfªA j∑hM ≈ø BJªB´ Ωvê æêfùBI ¡º®ªA
”ƒ®ùA Ah« ´ ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü j∑hªA B»ŒØ eiÀ ªA eiAÃùA ≈ø eû®ùA ∆C ”ºß …Œºß Ω¿Zºª “JUÃø “ƒÕj≥ ´ ≈ø kB A ≈ø …√C …ŒØ À
.
. îƒø¤ùA “uBa À …IBZuC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA …º«C À Aj∑g  B A ∆fi ∆Ej¥ªA Ω«C j∑hªA Ω«DI eAjùA : ¡»z®I æB≥ À
AÃ_√Ã∏Õ π_◊ªÀC ∆H_Ø “_VáA ¬B_ó ¡_÷›M ‹ “_uBa “_Õ‡A ≈_ø π_ªg —eAiG ≈∏ª …ŒØ KÕi ‹ …º«C …º«C À Aj∑g ∆Ej¥ªA ∆Ã∑ ∆C …ŒØ À
. ? îƒø¤ùA ≈ø …ßBJMC ≈ø ∆úJ¥Õ ±Œ∏Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA —ÃJƒª nø
B_¿∏Y ¡_∏áA ≈_ø …ƒ¿_zNM B_ø oŒª À , — àA Ω«C ïG Ω«BÜA ™ÃUi LÃUÀ ë À œ÷›¥ß ¬Bß ΩuC ïG eBqiG “Õ‡BØ ∆B∑ ±Œ∑ À
. j«B£ ë À BŒ®ÕjrM BÕêÃø AjøC j∑hªA Ω«C xÃva ≈ß æA¤nªBI ‹ À B®ªA ≈ß æA¤nªBI Ω«BÜA jøC ‹ À , BÕfJ®M
À PB_ƒŒJªBI ¡«Bƒº_miC –C # Bƒº_miC B_ø À $ : …_ªÃ≥ ≈_ø “¥IBnªA “Õ‡A ü Bø …Œºß æfÕ if¥ñ µº®Nø # jIlªA À PBƒŒJªBI $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»Œºß “ªlƒùA KN∏ªA À ¡»NªBmi ”ºß “ªAfªA “ZyAêA PBÕ‡A œ« À jIlªA
©øB_nªA ≈_«g ü WºN_aA π_ªg j_∑g B_ù …√D∏Ø KnZØ —eB®ªA ”ºß AjrI ΩmjªA ∆Ã∑ ∆BŒJI œ« BòG “¥IBnªA “Õ‡A ü “ÕBƒ®ªA ∆C πªg À
. ¡»MB¿Œº®M •∞ZºØ jIlªA BøC À ¡»NªBmi PBJQ„Ø PBƒŒJªA BøC jIlªA À PBƒŒJªBI : ΩŒ¥Ø …ƒß KŒUDØ ? AúmiC Ag Bñ ¡»√C
. ¡»ŒªG œYÃ√ ‹BUi ‹G jIlªA À PBƒŒJªBI BƒºmiC Bø À –C # BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ¥I µº®Nø ë : ΩŒ≥ À
. “N∏ƒªA ≈ø ¬f¥M Bù PÃ∞ø …ƒ∏ª …n∞√ ü …I pDI ‹ …√C …ŒØ À
æAl_√G À pB_ƒªA ”_ºß LB_N∏ªA Ω_ÕlƒM ∆C π_q ‹ # ∆Àj_∏∞NÕ ¡»_º®ª À ¡»ŒªG æl√ Bø pBƒºª îJNª j∑hªA πŒªG Bƒªl√C À $ : ïB®M …ªÃ≥
æB≥ B¿∑ Ω¿®ªA eiÃø  ÀeiÃÕ À …I AÀhaDŒª …ŒªG …ªAl√G ë pBƒªA ”ºß …ºÕlƒM ∆C ”ƒ®ñ fYAÀ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß j∑hªA
B_IBN∑ ¡∏Œ_ªG B_ƒªl√C f¥ª $ : æB≥ À , 174 : ’BnƒªA : # BƒŒJø AiÃ√ ¡∏ŒªG Bƒªl√C À ¡∏Ii ≈ø ∆B«jI ¡∑’BU f≥ pBƒªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M
. 10 : ’BŒJ√fiA : # ∆ú¥®M ›Ø C ¡∑j∑g …ŒØ
À LB_ÒàA …_ŒUÃNª ∫B_√ aA B_òG À , ’AÃm πªg ü pBƒªA À π√C À jrJªA “øBß ïG j∑hªA Ah« æÀlƒI fv¥ªA ∆C ”ƒ®ùA Ωvä ∆Ã∏ŒØ
îJ_M ∆C : B¿«f_YC : ≈Õjøfi ΩI ’œq Ω∑ ”ºß À ¡»Œºß AjÒŒnø πº®VƒØ “Œ G “ŒƒÕÃ∏M —eAiG À “ŒJŒ´ —if≥ πº¿Zƒª ‹ æÃ¥ªA ’B¥ªG
Ã_« Ah_« À , ¡Œ_º®NªA À îŒ_JNºª ¡»ƒ_ø fYAÀ S®I ≈ø fI ›Ø “ÒmAÀ ›I pBƒªA B BƒÕ ‹ “Œ ‚A ≤iB®ùA ∆fi ¡»ŒªG BèifM æl√ Bø pBƒºª
. …ƒŒŒJM …¿Œº®M À …¨ŒºJNI jø¤Õ ¡Q …º¿ZŒØ œYêA …ŒªG ælƒÕ “ªBmjªA ~j´
—eiAÃ_ªA æAÃ_YfiA À TeAÃáA À πI “ÒŒ A ™ByÀfiA ∆HØ A fƒß ≈ø µY …I O◊U Bø ∆C AÀjvJNŒØ πŒØ AÀj∏∞NÕ ∆C ’BUi : œ√BRªA À
¬Ã_≥ î_I pB_JNY‹A À j_¥∞ªA À B_u Lj_ø ∆Af_¥Ø À “_IBN∏ªA À ¡º®NªA ≈ø ∆BøjáA À j∑hªA eÃú À ¡NŒªA ≈ø πMBŒY ‘fø ü πŒºß
‹ À , —j_Ò≥ æB_¿∏ªA î_ß ≈_ø ∂Àh_M ‹ ∆C “_® B≥ BIBJmC B®Œö O√B∑ “Œ√Bn√‚A Ω÷BzØ À “Œ√fùA BÕAlø ≈ø –fÕfiA j∞u ’BnaC “º»U
K_N∏ªA j÷B_m ”_ºß B_ƒ¿Œ»ø o_√‚A À ≈_ÜA ”ºß …I ‘fZNM Aj∑g πŒªG æl√C …√BZJm A ≈∏ª , “∏nø ”ºß —eB®nªA ‘jß ≈ø |J¥M
. BƒŒJø AiÃ√ À B√B«jI À “õi À ‘f« À ’œq Ω∏ª B√BŒJM “ÕÀB¿nªA
πªh_ª ∫f_ÕC À …_¿º®I …_ªl√C A ∆G À ’œ_q j_øfiA ≈_ø π_ª ‹ À ©ƒu …I O◊U B¿ŒØ πª oŒª ∆C ïG –eB A ΩŒªfªA ¡®√ πŒØ j∏∞NªBØ
. ’œq “ÕeB®ªA LBJmfiA ≈ø …ºaAfÕ ∆C ´ ≈ø …Mif¥I
S_ŒY ≈_ø Ω_I …n∞ƒª ‹ æAl√„ª “ÕB´ , G # îJNª $ : …ªÃ≥ ∆C …ºvä À B»ºJ≥ Bø ∂BŒm À B»≥BŒm ïG Aj§√ “ôj∏ªA “Õ‡A  fŒ∞M Bø Ah«
. j∑hªA ü : BƒªÃ≥ ‹ πŒØ : BƒªÃ≥ Ãç ë ≤Àh A # ∆Àj∏∞NÕ $ µº®Nø ∆C À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA wbrI …¥º®M
Ah_« ”_ºß “Õ‡A ”ƒ®ø À µY …√C πªhI ¡º®Œª j∑hªA ü j∏∞NªA j∏∞NªBI eAjùA ∆C À æAl√„ª “ÕB´ # îJNª $ : …ªÃ≥ ∆C AÀj∑g ¬Ã¥ªA ≈∏ª
æAÃ_YC À ©÷Aj_rªA À ¬B_∏YfiA À ≤iB®ùA æÃuC ≈ø j∑hªA πªg ü ¡»ŒªG æl√ Bø “ØB∑ pBƒºª îJNª ∆Ej¥ªA –C j∑hªA πŒªG Bƒªl√C À :
B_¿ŒØ AÀj_∏∞NÕ ÀC A f_ƒß ≈_ø µ_Y …_√C ïG AÀfN»ŒØ j∑hªA ü AÀj∏∞NÕ ∆C ’BUjª À , ïB®M A “ƒm ≈ø ¡»ŒØ ‘jU Bø À “ŒyBùA ¡øfiA
. ¡ …ƒŒJM
∆C ‹G …_ª ©Øf_ø ‹ À , f_YAÀ æAl_√‚A À , ¡»Œ_ªG æl√ Bø ¡ îJŒª …ŒªG …ªAl√G ü ΩuBáA ΩŒvÑ …Jq ‹ÀC πªg ¬k‹ ∆DI Ja O√C À
. ¡ …ƒŒJNª j∑hªA πŒªG Bƒªl√C À : BƒªÃ≥ ΩRø ïG ¡§ƒªA ¨Õ
…_NÕB´ æAl_√‚A ∆C π_ªg À # ∆Àj_∏∞NÕ ¡»º®ª À $ : …ªÃ≥ ïG j§ƒªBI “uBa À …ƒß ”ƒ¨Nnø B∑ifNnø # πŒªG $ : …ªÃ≥ ∆Ã∑ : BŒ√BQ À
…_√DI ¡º®ºª —ÃUjø “ÕB´ j∑hªA ü j∏∞NªA πªh∑ À ,   ´ ∆Àe …ŒªG ælƒùA ë (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …√Ã∏ª πªg ü jQC ‹ À îŒJNªA
. …ŒªG “UBY ‹ ¬›∏ªA ü Af÷Ak # πŒªG $ : …ªÃ≥ ∆Ã∑ πªg ¬k‹ À , …ŒªG æl√C ≈ø ïG j§√ ´ ≈ø A fƒß ≈ø µY
“_øf¥NùA PB_Õ‡A À # ¡»Œ_ªG œYÃ_√ ‹B_Ui ‹G πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À $ : B»Œºß “¥IBnªA “Õ‡A ∂BŒm ≈ß B»≥BŒnI “Õ‡A ™BÒ¥√A : BRªBQ À
. B»Œºß
¡»Œ_ªG æl_√ B_ñ À ¡Õj_∏ªA ∆Ej¥ªA •∞ª ælƒùA j∑hªBI eAjùA ∆Ã∑ ë À “¥IBnªA P‹B∏q‚A |®I …I ©ØfƒÕ ∆C ≈∏ô jaE …UÀ Bƒ«B« À
À if_¥ø ”_ºß BØÃÒ®ø # ∆Àj∏∞NÕ ¡»º®ª À $ : …ªÃ≥ À , æAl√„ª “ÕB´ # îJNª $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ À , B« ´ À ©÷AjrªA À ¬B∏YfiA œ√B®ø
. B»ŒØ jIfNªA —eBUHI πŒºß À , “Õ‡A j«B£ ≤›a ë À , æAl√„ª ‹ îŒJNºª “ÕB´
“_®ØfªA À “º¿ÜA iBJNßA ”ºß æAfªA æB®ØfiBI ∞ªA µÕj∞NI # ¡»ŒªG æl√ Bø $ À # πŒªG Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ “Õ‡A ü J®NªA ±ŒÒª ≈ø À
ƒªB__I æAl__√‚A µ__º®NI # π__ŒªG B__ƒªl√C À $ : …__ªÃ≥ ü “__ÕBƒ®ªA ∆C π__ªg ü …__UêA Ω__®ª À , WÕif__NªA iB__JNßA ”__ºß æAf__ªA Ω__Œ®∞NªA À
 f_ƒß ≈_ø …_ªÀl√ ≈_ß ®Ø —fYAÀ “ºö j∑hªA haC πªhª À , æAl√‚A o∞√ “ŒuÃva ïG j§√ ´ ≈ø °¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. æAl√‚BI ïB®M
. ΩÕlƒNªBI ¡»ŒªG …ªÀl√ ≈ß ß À …I ß πªhª À BŒèifM ∆B∑ f≥ À , Ω¿®ªA À ¡º®NªA À hafiA ë πªg ≈ø ¡ –hªA ∆HØ pBƒªA BøC À
_´ ü π_ªg ∆C ¡»_z®I  j_∑g B_ø B_øC À , “_Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ∆BŒI ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æÃ≥ “ŒVY ”ºß “ª‹e “Õ‡A ü À
. …ŒªG ”¨vÕ ∆C œ¨JƒÕ ‹ B¿¿Ø ΩÕÀDNªA ≈ø …ŒØ Bø À A ¬›∑ iAjmC ïG ©UjÕ B¿ŒØ ÀC PB»IBrNùA ≈ø j«B§ªA À wƒªA
ÀC “IBZ_vªA ≈_ø “øfiA j÷Bm BøC À   ´ À jMAÃNùA RªA SÕfá …NŒI Ω«C ∆BŒI …I µZºÕ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …√BŒI o∞√ ü Ah«
. ∂› ‚A ”ºß ¡»√BŒI “ŒVY œÒ®Õ …Œºß f¿N®ø w√ ¬fß À “Õ‡A æà ¬f®ª ¡»√BŒJª “ŒVY ›Ø ’B¿º®ªA ÀC î®IBNªA
B®ªA ïG Ω«BÜA ™ÃUi LÃUÃI ’›¥®ªA ¡∏Y ïG eBqiG …√C ¬f¥M f¥Ø # ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑ ∆G j∑hªA Ω«C AêDmBØ $ : ïB®M …ªÃ≥ BøC À
. “∞÷B ∆Àe “∞÷BÒI ¡∏áA xBvNaA ´ ≈ø
Ã_»Ø …_I µ_ZºÕ Bø À “Œ®Ò≥ “ƒÕj¥I BØÃ∞ä ÀC AjMAÃNø B√BŒI …ƒø ∆B∑ B¿Ø …ª œ∑BáA àA BøC À , “»ØBrùBI ”¥ºNùA ¡»√BŒI o∞√ ü …º∑ Ah«
B_√BŒI …_√Ã∑ ¬f_®ª …ŒØ “ŒVY ›Ø “ƒÕj¥ªBI BØÃ∞ä ‹ À jMAÃNñ oŒª …ƒ∏ª ±ªBã ´ ÀC LBN∏ºª B∞ªBã ∆B∑ Bø BøC À , ¡»√BŒI …√Ã∏ª “VY
. jaE Ωä ΩŒv∞Nºª À œ√BRªA ü “Œ√BŒJªA kAjYG ¬fß À æÀfiA ü
∆BNÕ‡A À “Õ‡A  h« # ∆Àj®rÕ ‹ SŒY ≈ø LAh®ªA ¡»ŒMDÕ ÀC ~ifiA ¡»I A ±në ∆C PB◊ŒnªA AÀj∏ø ≈ÕhªA ≈øDØ C $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø ∆Ã_º¿®Õ B¿Ø —BŒáA ü B»I ∆ÃNnÕ Bƒƒm ¡»n∞√fi ∆ÃßjrÕ À …√BZJm A ´ ∆ÀfJ®Õ ≈ÕhªA ¡« À î∑jr¿ºª fÕf»M À iAh√G B«f®I
B»_º∑ ¡»_n∞√fi B_«Ã¥ºNaA “_zYAe W_VY ïG AeBƒNmA —ÃJƒªA µÕj ≈ø “ªkBƒªA A ©÷Ajq ≈ß îyj®ø ¡»n∞√DI B»ŒØ Nnø æB¿ßfiA
iÀj´ À iBJ∏NmA ≈ø …Œºß ¡« Bø ”ºß ¡« À ∫jM ÀC Ω®Ø À ei ÀC haC À ∆Ã∏m ÀC “∑jY ≈ø ¡»MBŒY ‘fø B»ŒØ ∆ÃJº¥NÕ Bø À PB◊Œm
. …ºŒJm ¬Àlª À A ≈ÕfI hafiA ïG îßAfªA …ºmjI À ¡»Ii BI Aj∏ø B»√ÃØ ¥Õ LÃ√g B»º∑ ,
PB◊Œ_nªA ∆Ã∑ ≈ø ¡»z®I …º¿NYA Bø À , ≈Õj∑Bø PB◊ŒnªA Aú¿ß –C Aú¿ß ”ƒ®ñ …ƒŒ¿zNI # AÀj∏ø $ æî∞ø # PB◊ŒnªA $ : …ªÃ¥Ø
. ∂BŒnªA ≈ø fŒ®I PB◊ŒnªA PAj∏ùA ∆Àj∏ô : jÕf¥NªA À µºÒùA æî∞ùA fnø AeBm B∞uÀ
æf_Õ B_¿∑ ¬f¥M Bø ”ºß ™j∞Nø ¬›∏ªA À , “∏ø AÃ∑jrø ¡»ŒØ ΩafÕ À œ ‚A LAh®ªBI ¡«iAh√G À î∑jrùA fÕf»Nª ¬›∏ªA “º¿ÜBI À
. ©Õj∞NªA ’B∞I # ≈øDØ C $ : …ªÃ≥ …Œºß
Ω_I æB_ä jøD_I O_nŒª “ªBmjªA ∆C À …NŒIÃIi ü …ª πÕjq ‹ ¡»Ii ë A ∆C ”ºß PBƒŒJªA PBÕ‡A Oªe AgHØ - ¡ºßC A À - ”ƒ®ùA À
Ω¿N_rM B_ñ ¡»Œ_ªG œYÃ_Õ À A ¡»R_®JÕ ¡ B_RøC ¡« æBUi ≈ø ¡«AjaC À ¡«BŒ√e a À ¡«eB®ø À ¡»qB®ø `›u …ŒØ Bø ïG —Ãße œ«
A ≈Õe ∫jM ïG µÕjÒªA “ÕÃnNª “Œ«AêA WVáA  h»I SJrNªBI …ºmi À BI ∆Àj∏ô À πªg ≈ß ∆Ãyj®Õ ≈ÕhªA ’‹¤»Ø , —ÃßfªA …Œºß
–C , ∆Àj®_rÕ ‹ ¡_« À LAh_®ªA ¡»ŒMD_Õ ÀC ~ifiA ¡_»I A ±_në ∆C AÃ_ƒøC Ω_« PB◊ŒnªA ∆ú¿®Õ À ¡«’AëC µØAÃÕ Bø ©ÕjrM À
. …ªÀl√ ΩJ≥ ¡»ŒªG …»UÃNI AûJƒNÕ ∆C ´ ≈ø ¡»◊UB∞Õ
: Ω_Œ≥ À , …_ŒªG h_afiA “J_n√ ∆Ej_¥ªA ü PjR∑ f≥ À …√BZJm A ë ΩßB∞ªA # ≈ÕlV®ñ ¡« B¿Ø ¡»Jº¥M ü ¡«haDÕ ÀC $ : ïB®M …ªÃ≥
≈_ø ¡ B_¥N√A À “◊Œ_nªA ¡ B_¿ßC À ¡«f_uB¥ø ü î∑jrùA æÃÑ …I eAjùA À æBY ïG æBY ≈ø æÃZNªA ë Kº¥NªA À , LAh®ºª ¿zªA
o◊_I À ¡ƒ»U ¡«AÀDø ¡Q ΩŒº≥ ™BNø e›JªA ü AÀj∞∑ ≈ÕhªA Kº¥M π√j¨Õ ‹ $ : ïB®M æB≥ , BŒ√fªA —BŒáA ¡®√ ≈ø ‘jaC “¿®√ ïG “¿®√
. 197 : ∆Aj¿ß æE : # eB»ùA
B_ø o∞ƒ_I ¡»Ih_®Õ ”_ƒ®ùA ÀC LAh_®ªBI …º_mi À B_I Aj_∏ø PB◊Œ_nªA ≈ø …ŒØ ∆ÃJº¥NÕ Bø îß ü ¡«haDÕ ∆C ¡»Jº¥M ü ¡«haDI eAjùBØ
. # ≈ÕlV®ñ ¡« B¿Ø $ : …ªÃ≥ ïG j§ƒªBI Kn√C Ah« À , “¿¥√ “¿®ƒªA eîŒØ …ŒØ ∆ÃJº¥NÕ
K_º¨NªBI eAiC B¿ŒØ ≈ÕlV®ñ AÃnŒª ¡»√fi –C PB◊ŒnªA ¡«j∏ø À ¡»Jº¥M ü ¡«hafi ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü # ≈ÕlV®ñ ¡« B¿Ø $ : …ªÃ≥ À
. j«B£ ”ƒ®ùA À , …¿∏Y ≈ø iAj∞ªBI ÀC …Œºß
”_ºß h_afiBØ B_»ŒØ  iAj¥N_mA À o∞ƒ_ªA ≈_ø ≤Ã_àA ≈∏ó ≤ÃbNªA # ¡ŒYi ≤À’jª ¡∏Ii ∆HØ ≤ÃÖ ”ºß ¡«haDÕ ÀC $ : ïB®M …ªÃ≥
h_afiA ∆Ã_∏ŒØ B_¿«Ãç À “_øAf√ À “_IÃM ≈_ø AÃßBÒNmA Bñ  Àihê À  Ã¥NŒØ LAh®ªBI AÀj®rÕ ∆DI “ØBbùA ”ºß BŒƒJø LAh®ªA ë ≤ÃÖ
. ∆Àj®rÕ ‹ SŒY ≈ø LAh®ªA ∆BŒM‚ ›IB¥ø ≤ÃÖ ”ºß
. B¿« ´ À ∆BØÃÒªA À “ªlªlªB∑ ∫›« ´ ≈ø …ƒø ≤Bë Bñ LAh®ªA ë ≤ÃÖ ”ºß hafiA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
waj_ªA ¡_Q iB_ÒøfiA ¡_Q ≈øfiA haD∑ BŒèifM —fYAÀ f®I —fYAÀ ¡®ƒªA w¥ƒI A ¡«haDÕ ∆DI w¥ƒNªA ≤ÃbNªA ”ƒ®ø ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
. Ah∏« À “ZvªA ¡Q
–h_ªA LAh_®ªA ≈_ø ™Ã_ƒªA Ah« ïG ¡»IAhß ü ælƒNÕ À ≤ÃÖ ”ºß ¡«haDÕ –C ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü # ¡ŒYi ≤À’jª ¡∏Ii ∆G $ : …ªÃ≥ À
ïG “J_nƒªBI Ω_Œº®NªA ¬B_¥ø ü …√Ã∑ À , πªg ïG —iBqG # ¡∏Ii $ : …ªÃ¥I J®NªA ü À , ¡ŒYi ≤À’i …√fi —eÀf®ùA ™AÃ√fiA ∆ëC ë
ih_áBI h_aDŒØ …_JƒM ≈_ø B_»ŒØ …_JƒNÕ “ujØ À “º»ø ≈ø Ãºë ‹ w¥ƒªBI hafiA ∆flØ SªBRªA ïG “JnƒªBI BøC À , j«B£ îªÀfiA î»UêA
. B« ´ ÀC “IÃNI
. …ƒø ™AÃ√fi ’BvYG ΩI ¡»z®I …I …J√ B¿∑ jvZºª B≥Ãnø oŒª —iÃ∑hùA LAh®ªA ™AÃ√C eAf®M ü ¬›∏ªA À
“Õ⁄jªA “Õ⁄jªBI eAjùA # ∆ÀjaAe ¡« À AfVm Ω÷B¿rªA À î¿ŒªA ≈ß …ª›£ A¤Œ∞NÕ ’œq ≈ø A µºa Bø ïG AÀjÕ À C $ : ïB®M …ªÃ≥
. 曣fiA PAÀg ¬BnUfiA ïG j§ƒªA PB∞ªG LúÒùA ∆fi “Œ√B¿nÜA ’BŒqfiA ïG œnáA j§ƒªA À “ÕjvJªA
æAÀk f_®I ∆Ã_∏Õ B_ø ë ’œ∞ªA À o¿rªA æAÀk ïG iB»ƒªA æÀC ü Bø ë Ω§ªA ∆G : ΩŒ≥ Ahª À , B®UAi Ω§ªA ë À ’œ∞ªA ≈ø ¤Œ∞NªA À
. “Õ‡A  fÕ¤M À ¬f¥M B¿∑ ’œ∞ªA ≈ø ¡ßC Ω§ªA ∆C j«B§ªA À , iB»ƒªA jaE ïG o¿rªA
. …ªAÀk f®I Ω§ªA ™ÃUi ¤Œ∞NªBØ
—f_Y ”_ºß æB_ “_»U  iBnÕ ≈ß À ’œrªA ±ºa ~Àj∞ø O Ω∑ haC iBJNßBI …®ö À , î¿ŒªA ≤›a ë À æD ©ö Ω÷B¿rªA À
  _´ ›£ Ω÷B¿rªA À î¿ŒªA ≈ø “»U Ω∑ ïG “JnƒªBI Ω§ºª AhaC “ÕBƒ®ªA  h»I 曣C Ag ’œq Ω∑ fß ∆C B¿∑ î¿ŒªA ΩIB¥M Ω÷B œ»Ø
. •∞ºªA KnÅ Aej∞ø ∆B∑ ∆G À ”ƒ®ùA KnÅ ©ö iÃ∑hùA ’œrªA ∆fi ‹ ‘jaC “»U ïG “JnƒªBI
. iB¨vªA À ™ÃzàA ë iÃafªA À
, “_Œ÷jùA ’BŒ_qfiA ë - A µºa Bù ∆BŒI ’œq ≈ø À - ’œq ≈ø A µºa Bñ eAjùA ∆C ”ºß “ƒÕj≥ “ÕjvJªA “Õ⁄jªA “Õ⁄jªBI eAjùA ∆Ã∑ À
”_ºß “_¿÷B¥ªA ¬B_nUfiA À “_ŒƒIfiA À iBVqfiA À æBJÜB∑ 曣 B ªA “∞ŒR∏ªA ¬BnUfiA ü B«jvê 曧ªA ¤Œ∞M SÕfY ≈ø …J¥®M Bø À
~Aj_ßC À “ØB∞_rªA ¬B_nUfiA À “◊Œ_zùA “_Õú®ªA ¬AjUfiB_∑ Ω§ªA …øk›Õ ‹ ’œrªBI …√BŒI f®I “uBa À A µºa Bø ∆C ejÕ ›Ø ~ifiA
. ¬BnUfiA
À ’B_ŒØC B_ _ªA “_≥úbùA ’BŒ_qfiBI ∆B_ŒJªA wë ”NY ’œrª B∞uÀ , G # …ª›£ A¤Œ∞NÕ $ : …ªÃ≥ ¡»z®I Ω®U æB∏q‚A Ah« ©Øfª À
. …UÀ ≈ø Ãºë ‹ À 曣C
B_»√HØ B»º÷B ≈ß À B»ƒŒô ≈ß iÀfM 曣C B ªA ¬BnUfiA æBY ü j§ƒªA ïG —ÃJƒªA À fŒYÃNºª ∆Àj∏ƒø ¡« À î∑jrùA –f»M “Õ‡A À
. “∏÷›ùA À “IAe ≈ø ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø eÃVm Ah∑ À , …÷BÕ ∑ À …N¿§ß æBJ≥ B«iB¨u À …ª B»ßÃza À B«eÃVm ΩRó
. “ŒƒÕÃ∏NªA —eBJ®ªA À –eÃUêA πnƒªA Ah»I iB¨vªA À ™Ãzbºª “ºRû  jøfi œMAhªA B«eBŒ¥√‹  fYÀ —fUBm B®Œö œ»Ø
Ã_« Ah_« À ,  j_øfi ©_zë À …ª fVnÕ ∆C …¥Y ≈ø ∆C À …√BZJm A ë AfYAÀ AeÃJ®ø B G B®ªA ü ∆C ”ºß ΩŒªfªA \yÀC ≈ø Ah« À
À “_ªhªBI …_UÃNªA À …_ª ™Ã_zàA K_è –h_ªA …_ª‚A Ã_« …√BZJ_m …_√Ã∏I ∆Bßg‚A ‹G fŒYÃNªA Ω»Ø B¿»√Àj∏ƒÕ ∆AhºªA —ÃJƒªA À fŒYÃNªA
¡ B_I B_¿Ø ? eAiC B_¿ŒØ  j_øfi eB_Œ¥√‹A À …√BZJ_m ™Ã_zàA ‹G Ω_mjªA À ’B_ŒJ√fiA —Ã_ße …ƒ¿_zNM –hªA ≈ÕfªA Ω« À ? …ŒªG iB¨vªA
≈_ø ~ifiA À PAÀB¿_nªA ü B_ø À , …ª fVnÕ “∞ŒR∏ªA ¬BnUfiA 曣C ≈ø ~ifiA ”ºß Bø ∆C ∆ÿº®Õ À ∆ÀjÕ ¡« À ? πªg ∆Àj∏ƒÕ
≈_ÜA ≈_ø B_øG À “∏÷›ùA ≈ø BøG ¡»√HØ A ∆Àe “ E ¡»√ÀhbNÕ ≈ÕhªA ¡»øBƒuC LBIiC ”NY  jøfi —eB¥ƒø …ª —fUBm PAÀhªA À “∏÷›ùA
.  jøfi ∆ÀeB¥ƒø …ª ∆ÀjaAe B®Œö ¡« À , jrJªA œº¿∑ ≈ø BøG À
µ_ºa B_ø ïG $ AÀj_§ƒÕ À C —ÃJƒªA —Ãßfª À “ŒIÃIjªA fŒYÃNª ∆Àj∏ƒùA ∆Ã∑jrùA ’‹¤« # AÀjÕ À C $ - ¡ºßC A À - “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
À ©_UjÕ À # A¤_Œ∞NÕ $ K_vNƒø ¡_nU –C ÀC jV_q ÀC ’BƒI ÀC ΩJU ≈ø ~ifiA °ŒnI ”ºß “¿÷B¥ªA ¬BnUfiA  h« ≈ø # ’œq ≈ø A
∆Àj´B_u ∆îyBa # ∆ÀjaAe ¡« À $ …√BZJm …ª AfJ®M À ›ªhM ~ifiA ”ºß “®≥AÀ # AfVm Ω÷B¿rªA À î¿ŒªA ≈ß …ª›£ $ iÀfÕ
.
j_rß –eB_áA ’l_ÜA ü , 15 : fßjªA : # æBu‡A À Àf¨ªBI ¡ ›£ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg 曧ªA —fVm ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À
. LBN∏ªA ≈ø
. îNÕ‡A jaE ïG # “∏÷›ùA À “IAe ≈ø ~ifiA ü Bø À PAÀB¿nªA ü Bø fVnÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥
À PAÀB¿_nªA ü B_ø eÃV_m “_Õ‡A  h« j∑hM À , eÃVnªA ”ƒ®ø ΩRô B»ŒØ eûrø ”ƒ®ø ë À 曧ªA eÃVm “¥IBnªA “Õ‡A Pj∑g
æB_J≥ ©_yAÃNªA À ΩªhNªA “ÕB»√ œ« ªA eÃVnªA “¥Œ¥Å - ∆B∏ø ïG ∆B∏ø ≈ø æB¥N√‹BI ∫jZNÕ À LfÕ Bø “IAfªA À - “IAe ≈ø ~ifiA
Ah« ΩŒRó B»I fÕiC AgG —eBJß f®M BòG ~ifiA ”ºß …»UÀ ”ºß …ßÃ≥À À ∆Bn√‚A iÀja œ« ªA —fVnªA —iÃu ∆HØ ’BÕ ∏ªA À “¿§®ªA
. iÃ∑hùA ΩªhNªA œ« —fVnªA “¥Œ¥ZØ ”ƒ®ùA
À ∆B_n√‚A ≈ø LAÀfªA j÷Bnª B¿∑ BJŒIe ¡ ∆C fŒ∞Õ Bñ …ø›∑ ü ¡»∞vÕ …√BZJm …√fi ≈ÜA Ah∑ À ∆Bn√‚A “IAfªA ¬Ã¿ß ü ΩafÕ À
ïB_®M …ø›∑ ü ¡»ŒªG Kn√ Bø ∆C ïG \ÕúNªA ≈ø πªg ü À , j∑hªBI ¡«ejØC À “IAfªA ¬Ã¿ß ü “∏÷›ùA …√BZJm ΩafÕ À , ∆AÃŒáA
œ√B_∏ùA æB_¥N√‹A À KŒIf_ªA ≈ø LAÀfºª Bø ™Ã√ ≈ø oŒª “Œ√B∏ùA “∑jáA À “º¥ƒªA  j«B£ Bû ’œ A À LB«hªA À eîvªA À æÀlƒªA ≈ø
. ”∞ë ‹ Bø
eÃV_nªA “_¥Œ¥Y œ_« BŒMAg AeBŒ¥√A À BßÃza eB¥ƒÕ À ©zë …ª –C # “IAe ≈ø ~ifiA ü Bø À PAÀB¿nªA ü Bø fVnÕ À $ : …ªÃ¥Ø
. …ª fVnÕ À fJ®Õ ∆C ïB®M …¥Y ≈¿Ø
. B»ŒØ sŒ®Õ À B»ƒ∏nÕ LAÀfªA ≈ø B◊Œq PAÀB¿nªA ≈ø ~ifiA ´ ü ∆C ”ºß “ª‹e “Õ‡A ü À
À …_I oŒ_ª À _∏ªA ©_yÃø …®zÕ À A J∑ …n∞√ f®Õ ∆C ∆Bn√‚A ≈ø ∏NªA À iBJ∏Nm‹A # ∆À ∏NnÕ ‹ ¡« À “∏÷›ùA À $ : …ªÃ≥ À
oŒ_ª À _∏Nø J_∑ ïB_®M Ã»Ø æB®NùA J∏ªA ë À µáBI ’BÕ ∏ªA ≈ø …√BZJm Bø ”ºß µºÒÕ Bñi ∏NªA ≈∏ª Ω÷AgjªA ü f®Õ πªhª
›_uBY π_ªg ∆Ã_∏Õ ‹ ∆C …_øk‹ À ∏ªA Kº …N◊Œ« ΩuC KnÅ iBJ∏Nm‹A ∆HØ •∞ºªBI AiBJNßA πªh∑ πªg Ω®ª À ∏Nnø : æB¥Õ
ü …_ª O_√B∑ ’AÃ_m ’BÕ ∏ªBI iû§ªA Ã»Ø ∏NªA BøC À , BøÃøhø ∆B∏Ø ‘Ãße   ´ ”ºß ú®ªA À ∏ªA KºÒÕ BòG À …n∞√ ≈ø KªBÒºª
.   ´ ü B¿∑ AiÀj´ À ‘Ãße ‹G …ª ≈∏Õ ÀC µáA ∏NªA ë À …√BZJm B¿∑ …n∞√
B_¿»ƒø ’œq À B®Œö B¿»JßÃNmA f≥ “UBáA À j¥∞ªA ∆flØ jaE ∂ú㠔ºß ∂úbùA iBJ∏NmA BøC B¿÷Ae ¬Ãøhø iBJ∏Nm‹A ∆C πªhI îJNØ
. ∆BŒ¨ À ¡º£ À  ià ≈ß kÀBÉ À  fY ≈ß …ƒø XÀja ja‡A ”ºß B¿«fYC iBJ∏NmBØ   ¨ª ‹ À Ajy ‹ À B®∞√ …n∞ƒª πºô ‹
î_I “J_nƒªA ∆H_Ø …_Ii ¬B_¥ø ≈ß …ªÃ«g À …n∞ƒª ”ƒ¨ªA À 曥Nm‹A ∂úbùA ‘Ãße ©ø ‹G ¡NÕ ›Ø µªBàA ”ºß ∂úbùA iBJ∏NmA BøC À
 iBJ∏N_mA Ω_¥®Õ …_Ii ¬B¥ø —f«Brø ≈ß Ω«hÕ À “JnƒªA  h« ≈ß fJ®ªA Ω∞¨Õ B¿Ø ”ƒ¨ªA À j¥∞ªA À —l®ªA À “ªhªA “Jn√ …Ii À fJ®ªA
∆C …ª jnŒNÕ ‹ …Mlß À …øBøC ë ≈ø ’BÕ ∑ À …Nªg À …n∞√ iB¨u f«BrÕ Ã« À œªB®NùA J∏ªA ¬BøC ¡÷B¥ªA ©ŒyêA ¨vªA ∆HØ …Ii ”ºß
. æëg À “º∞´  haDÕ ∆C ‹G —lß À ’BÕ ∑ …n∞ƒª ‘jÕ
‘Ãße …Œºß ’›®NmA À iBJ∏NmA À …øB¥ù …ƒø Kv´ À …Ii ”ºß …ƒø Kº¨M ú®ªA À ’BÕ ∏ªA  AÃßfØ B®Œö ú®ªA À ’BÕ ∏ªA ∆B∑ gG À
…_n∞ƒª j_Õ B_ø …√HØ …Œ»√ ≈ß œ»NƒÕ ‹ À  jøDI jóDÕ ‹ ∆C ë À Ω®∞ªA KnÅ iBJ∏Nm‹A …®JNÕ À PAhªA KnÅ iBJ∏Nm‹A ë Ah« À ,
. …Œ»√ À  jøC ü …∞ªBë ∆C …n∞ƒª jÕ B —jÕB¨ø “Œ ‚A —eAi‚A æBJ≥ “º¥Nnø —eAiG
¡_»Ii ”_ºß ∆À ∏NnÕ ‹ ¡»√C ”ºß ΩŒªe “ÕeÃJ®ªA ∂BŒm ü ¬›∏ªA À “∏÷›ùA ±Õj®M ü # ∆À ∏NnÕ ‹ ¡« À $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
. …Mf«Brø À …øB¥ñ iîrªA ≈ß ∆ú«hÕ ‹ À ïB®M …ƒß ∆ú∞¨Õ ›Ø
‹ –C Ω_®Ø ‹ À PAg ü …Œºß ∆À ∏NnÕ ‹ ¡»√C eBØDØ Ω®∞ªA KnÅ ÀC PAhªA KnÅ Bñ  fŒ¥Õ ∆C ´ ≈ø iBJ∏Nm‹A œ∞√ µº C f≥ À
$ : …_ªÃ¥I …_ª B_√BŒI …_J¥ß æÿ_rªA À ∂›_ ‚A Ah_« ∆B_ŒJª À ,  jøC ≈ß ∆Ã∞ªBë ‹ À …MeBJß ≈ß ∆Ã∞∏ƒNnÕ ‹ À …√BZJm …ƒß ∆ú∞¨Õ
. ›®Ø À BMAg ¡»ƒß iBJ∏Nm‹A œ∞√ ïG πªhI iBqC À # ∆Àjø¤Õ Bø ∆ú®∞Õ À ¡»≥ÃØ ≈ø ¡»Ii ∆ÃØBë
‹ À  f_ƒß jq ‹ À àA ‹G  fƒß oŒª …√BZJm A À ¡»Ii ≈ø ≤ÃàA ¡ OJRÕ # ¡»≥ÃØ ≈ø ¡»Ii ∆ÃØBë $ : …ªÃ≥ ∆C πªg \ŒyÃM
ü B_¿∑  j_øC ∆BŒ_vß ÀC ïB_®M …_IAhß ‹ ¡»Ii ë ≤ÃàA µº®Nø haC f≥ À fJ®ªA fƒß …JJm À jrªA ∆Ã∏Õ ∆C ‹G …ƒø ≤Bë jq KJm
. 57 : ’AjmG : # …IAhß ∆ÃØBë À …Nõi ∆ÃUjÕ À $ : …ªÃ≥
À jQD_NªA …_N¥Œ¥Y ∆C ‹G K_≥ ø j_q ≈_ø ∆Ã_∏Õ B_òG ≤Ã_àA À , àA ‹G  fƒß ≈∏Õ ∆G À ë À ïB®M …ƒø “ØBbùA œ« “ØBbùA  h»Ø
…_ŒªB®M À …÷BÕ ∏I j«B¥ªA æB®NùA J∏ªA ¬BøC ©ŒyêA ¨vªA iBn∏√A À , …MÃ¥I j«B§ªA –Ã¥ªA æBJ≥ ±Œ®zªA jQDM À iB¨vªA À iBn∏√‹A
. °≥ …ƒß ∆ú∞¨Õ ‹ À ¡»Ii ¬B¥ø ≈ø …√Àf«BrÕ B¿ß œMAhªA ¡«jQDM œ« ¡»NØBb¿Ø –iÀjy
B_ŒªB®Nø ¡_ Aj«B_≥ ¡»≥Ã_Ø ïB_®M …_√Ã∑ ∆C ïG —iB_qG …_ŒØ ∆H_Ø # ¡»≥ÃØ ≈ø $ …ªÃ¥I # ¡»Ii ∆ÃØBë $ : …ªÃ≥ fŒŒ¥M  B√j∑g Bø fÕ¤Õ À
œ_∞√ ïG ©_UjÕ À œ_MAg ≤Ã_a Ã_»Ø …_IAhß ≈_ø ‹ ïB_®M …_øB¥ø ≈_ø ≤Ã_àA ‹G Ah« oŒª À , ¡»NØBã ü KJnªA ë ¡»ŒªG “JnƒªBI
. ¡»MAÀg ≈ß iBJ∏Nm‹A
PAg ü ïB_®M …_Œºß ∏N_nÕ AgG …√C ¬f¥M f≥ À Ω®∞ªA ¬B¥ø ü ¡«iBJ∏NmA ¬fß ïG —iBqHØ # ∆Àjø¤Õ Bø ∆ú®∞Õ À $ : …ªÃ≥ BøC À
≈_ø æÃ_»V¿ºª B_ŒƒJø # ∆Àjø¤_Õ $ : …ªÃ≥ ∆BŒMG ü À , ∆Àjø¤Õ Bø ∆ú®∞Õ ΩI jøC ü …√BZJm A ∆Ãv®Õ ‹ ¡»Ø Ω®Ø ü …Œºß ∏NnÕ
. ”∞ë ‹ Bø …√BZJm …øB¥ù ¡Œb∞NªA À ¡Œ§®NªA
‹ À πªg ≈ß ∆BŒn√ ‹ À ûm ‹ À æëg ¡»Œºß CjÒÕ ‹ À ¡»Ii ¬B¥ø ≈ß “º∞´ ¡«haDM ‹ ïB®M A µºa ≈ø ™Ã√ “∏÷›ùA ∆C îJNØ
. …√BZJm A  fÕjÕ Bø ‹G ∆ÀfÕjÕ ‹ ¡« À , Ω´Bq …ƒß ¡»º¨rÕ
“_ E jR∑C ∆fi ¡»NÕeÃJß ΩŒv∞M À ¡»ØBuÀC ±Õj®M À ¡»√Dq j∑hI “Õ‡A ü ≈ÕiÃ∑hùA ≈ÕfUBnªA îI ≈ø “∏÷›ùA …√BZJm wa BòG À
QÃ_ªA ¡_ßk ≈_ø ¡´jªBI - ¡»√C ”ºß “ª‹fºª À , ¡« ´ À æB¿ÜA …ªG À ∂kjªA …ªG À ~ifiA …ªG À ’B¿nªA …ªH∑ “∏÷›ùA ≈ø QêA
. …MeBJß À …NÕeÃJß ü ïB®M A µºa ≈®øC -
”_ºß B_»Nª‹e B_øC B_ƒºR¿∑ ’BUjªA À ≤ÃàA îI ∆ÀiAfø ∆Ã∞º∏ø “∏÷›ùA ∆C ”ºß “Õ‡BI ¡»z®I …I æfNmA Bø æ‹fNm‹A KŒVß ≈ø À
. ’BUjªA ¬lºNnÕ ≤ÃàA À ¡»ØÃa Pj∑g “Õ‡A ∆flØ ’BUjªA À ≤ÃàA îI ¡»MiAeG BøC À , jøfiA ∆B∏¿ºØ ±Œº∏NªA
æB¥Ø $ : ïB®M æB≥ B¿« ´ À ~ifiA À ’B¿nªB∑ B®Ò≥ B»ŒØ ±Œº∏M ‹ eiAÃø ü ïB®M …ø›∑ ü eiÀ f¥Ø jøfiA BøC eBn∞ªA j«B£ ë À
. # ∆Ã∏ŒØ ≈∑ æÃ¥Õ ¬ÃÕ À $ : æB≥ À , 11 : —fVnªA ¡Y : # î®÷B BƒŒMC BNªB≥ B«j∑ ÀC Bßà BŒN÷A ~iflª À B
ü –h_ªA ∆C ¬f_¥M f_≥ À , ’B_UjªA î_I À  Àj∏ùA “IBuC À LAh®ªA æÀl√ ≈ø ≤ÃàA îI Bø “øk›ùA BòHØ ’BUjºª ≤ÃàA ¬AlºNmA BøC À
À …_N¿§®I …_Œºß j«B§ªA J∏ªA ¡Œ§®ªA æBJ≥ ¥áA ¨vªA iBn∏√A À –Ã¥ªA ≈ø ±Œ®zªA jQDM ”ƒ®ñ æ›UG À “IB»ø ≤Ãa ë BòG “Õ‡A
. ’BUjªA îI À ”ƒ®ùA Ah»I ≤ÃàA îI “ºIB¥ø ‹ À …÷BÕ ∑
≈_û ¡«iB_∞∑ À j_rJªA —Bvß ≈ø ¡»NŒºzØC iB»§NmA ≈∏¿ùA ≈ø ∆C …ŒØ À , jrJªA ≈ø ΩzØC “∏÷›ùA ∆C ”ºß BzÕC “Õ‡BI æfNmA f≥ À
ü æÃ_¥ªA ΩŒ_v∞M œMDŒ_m À B_Œ∞√ À B_MBJQG ¡_ “_Õ·ª ~j_®M ›_Ø ¡« ´ BøC À `fùA ¬B¥ø ü “≥Ãnø B»√Ã∏ª —iÃ∑hùA PB∞vªA f¥∞Õ
. A ’Bq ∆G …I µŒºÕ ©yÃø ü “∏÷›ùA
Ω_IB¥Õ ≤ÃàA ∆C B¿∑ “J´jªA ΩIB¥M À ≤ÃàA “J«jªA # ∆ÃJ«iBØ –BÕHØ fYAÀ …ªG ë BòG îƒQA î G AÀhbNM ‹ A æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ’BUjªA …I
B_ø $ : …_ªÃ≥ ”_ºß : Ω_Œ≥ À # j∑h_ªA π_ŒªG Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø : ΩŒ≥ À # fVnÕ À $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø ¬›∏ªA À
’œ_q ≈ø A µºa Bø ïG AÀjÕ À C “Õ‡A ü jÕf¥NªA À , AeiBI ’Bø B»NŒ¥m À –C AeiBI ’Bø À BƒJM B»N∞ºß : …ªÃ≥ “¥Õj ”ºß # A µºa
. …UêA ë æÀfiA À ? G # AÀhbNM ‹ $ A æB≥ Bø ïG Aî¿nÕ C À
B_ø À îƒ_Q‹A Ω¿_rŒØ …®ø   ´ gBÖBI fYAêA …ª‚A ≈ß –f®NªA ≈ß œ»ƒªA - ¡ºßC A À - …I fÕiC # îƒQA î G AÀhbNM ‹ $ : …ªÃ≥ À
B_¿»I ’œU # …ªG $ “∞u # fYAÀ $ ∆C B¿∑ # î G $ “∞u # îƒQA $ À # fYAÀ …ªG ë BòG $ : …ªÃ¥I  fŒ∑DM  fÕ¤Õ À ef®ªA ≈ø …≥ÃØ
. îŒJNªA À `BzÕ„ª
…_ª‚A ü  ÀiB_NaA ef_ß Ω∑ ∆B∑ Bù ≈∏ª fYAÀ ≈ø jR∑C ÀC AfYAÀ ∆B∑ ’AÃm …®ø   ´ gBÖA ≈ß œ»ƒªBI “¥º®Nø “ÕBƒ®ªA ‘jaC —iBJ®I À
…_I ”_∞N∑A À îƒQ‹A gBÖA ≈ß ”»√ îƒQ‹A µ¥Ñ f®I ‹G îƒQ‹A ∂ÃØ Ã« efß µ¥ZNÕ ‹ gG îƒQ‹A ≈ø …ŒªG AÃ∏ºnÕ ∆C Kè îƒQ‹A ∂ÃØ
. fYAêA ∂ÃØ efß Ω∑ ≈ß œ»ƒªA ≈ß
µ_ºàA …_ª –h_ªA Ã_« À eBè‚A À ©ƒvªA …ªHI …ª‚A ≈ø ∆Àf¥N®Õ ¡»√HØ ¡»Nƒm À ¡»ICe …Œºß Bø ïG Aj§√ îƒQ‹A iBJNßA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À
. Ω¿ÜA ≈ø  ÃºNÕ Bñ Kn√C ”ƒ®ùA Ah« À , IfNªA À “ŒIÃIjªA …ª –hªA ë À —eBJ®ªA …ªHI À , Ω∏ªA fUÃø À “ ‡A …ªG ë À KnZØ
B_®Œö If_NªA À µ_ºàA …ª fYAÀ …ªG …ª‚A –C ë BòG —eBJ®ªA …ª –hªA IfNªA …ªG À µºàA …ªG : îƒQA î G AÀhbNM ‹ ”ƒ®ùBØ Ah« ”ºß À
. ∆ÀfJßBØ –BÕG À ∆ÃJ«iBØ –BÕHØ …MeBJß KÉ –hªA jIfùA B√DØ fUÃùA µªBàA B√C Oƒ∑ gG À , eBè‚A ïG œ»NƒÕ IfM Ω∑ ∆fi
¡Õf_¥NI j_váA f_Œ∞M “_º¿ÜA À , æ‹fN_m‹A ±_ŒÒª ≈_ø …_√C À …_øf¥M Bø ”ºß # ∆ÃJ«iBØ –BÕHØ $ : …ªÃ≥ ™j∞M …UÀ j»§Õ Bƒ« ≈ø À
, A _´ ¡»N E À A ∆ÀfJ®Õ ‹ QêA ∆HØ ¡»ø›∑  fŒ∞Õ B¿∑ eAjØG jv≥ ‹ Kº≥ jv≥ jv¥ªA À , æB¨Nq‹A ΩŒJm ”ºß æî∞ùA
∆C K_UAêA ≈_¿Ø —eB_J®ªBI …ŒªG …UÃNªA ≈∏ô ›Ø ¡»Ø …ªBƒÕ ‹ À ¡ºß …I °Œê ‹ …√BZJm A ∆DI ≈ÕihN®ø KnZØ ¡»N E ∆ÀfJ®Õ BòG À
B_»I ”_¥NÕ À ¡_« a —eB_J®ªBI æB_ƒÕ B_®ªA jøfi ∆ÀjIfùA ¡»Ø ≈ÜA À jrJªA ≈ø îºøB∏ªA À “∏÷›ùB∑ …¥ºa ≈ø ’BÕÃ≥fiA ÀC ¬Aj∏ªA fJ®Õ
. ¡»NßB∞rI A ïG Lj¥NªA ”ƒ®ø Ah« À ¡«jq
œ_« _ªA Ω_∏ªA —fV_m SÕf_Y ü ¬f_¥M B_ø µØAÃŒª j∑hªBI “J«jªA OvNaA BòG À —eBJ®ªBI jøfiA ≈ß “ÕBƒ∑ “J«jªBI jøfiA ∆C j«B§ªA À
“_J«i œ_« B_ø ‹ “_IB»ø À æ›_UG “_J«i œ_« B_ø “_J«jªBI eAj_ùA ∆C j«B§ªBØ Ah« ”ºß À , “∏÷›ùA ≤Ãa ≈ø —eBJ®ªA ©ÕjrM ü ΩufiA
. πªg ¡»ØBØ , LAhß À —haA¤ø
f_≥ À ¬k›_ªA ¡¥_nªA KuêA : PAej∞ùA ü æB≥ # ∆Ã¥NM A ¨Ø C BJuAÀ ≈ÕfªA …ª À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø …ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
fßÃNØ # BJuAÀ ≈ÕfªA …ª À $ # KuAÀ LAhß ¡ À $ : ïB®M æB≥ , ©UÃNÕ Ãç KuÃNÕ Ã»Ø Ah∑ …JuÀC À KuÀ Ã»Ø ∆›Ø KuÀ
. fÕfq ¬k‹ LAhß πªg Ω®Ø ≈ø ’AlU ∆C …ŒJƒM À î G hÖA ≈ù
S_ŒY “_∏÷›ùA …_I ±uÀ B¿∑ …ªAÃYC ©Œö ü B¿÷Ae …®ŒÒÕ ∆C ∆Bn√‚A µY –C ¡÷AfªA KuAêA ”ƒ®ø À , “ßBÒªA Bƒ«B« ≈ÕfªA ∆Ã∏Õ À
“J_uAÀ —kB_∞ø À , K_UÀ ≈Õf_ªA K_uÀ À , ¬Ae BIÃ_uÀ K_uÀ : æB_¥Õ À # ∆Àjø¤Õ Bø ∆ú®∞Õ À ¡«jøC Bø A ∆Ãv®Õ ‹ $ : æB≥
. B “ÕB´ ‹ —fŒ®I
. ”»N√A
π_ªg ≈_ø ™j_rÕ ∆C f_Yfi oŒ_ª  fYÀ …ª ≈ÕfªA ∆C À µáBI “ÕeÃJ®ùA ”ƒ®ñ “Œ«ÃªfiA ü ïB®M …NŒ√AfYÀ ”ºß WNÑ B«f®I Bø À “Õ‡A À
À , “_Õ‡A j_aE ïG # îƒ_QA î_ G AÀh_bNM ‹ A æB_≥ À $ : …_ªÃ¥ª Ω_Œº®NªA ¬B_¥ø ü B«f_®I Bø À “Õ‡BØ ™jq B¿ŒØ ™BÒÕ ∆C ‹ À B◊Œq
. ∆Ã∑jrùA B¿«j∏ƒÕ ≈ÕhºªA —ÃJƒªA À fŒYÃNªA ≈ø …√BŒI ¬f¥M Bø ïG eÃß f®I eÃß À B»√ÿzø ”ºß XBVNYA
Ã_»Ø ’œ_q ≈_ø ~ifiA À PAÀB¿_nªA ü B_ø ∆H_Ø “ŒIÃIjªA ü ïB®M  fYÃM ”ºß XBVNYA # ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø …ª À $ : …ªÃ¥Ø
j«B£ À  eBèHI eÃUÃø ïB®M …I ¡÷B≥ , æB®ØfiA À PB∞vªA ≈ø …ª Bñ Ã»Ø ’œq ≈ø eûrùA B®ªA ü Bø gG πºùA ”ƒ®ø “¥Œ¥Å …ª ∫úû
ë B¿∑ ‹B¥N√A ‹ À A Œ¨M ΩJ¥Õ ‹ BŒ¥Œ¥Y B∏ºø …ª “∑úû …∏ªBñ πºùA ¬BŒ≥ …I “¿÷B≥ ’BŒqfiBØ “§á ‹ À …ƒø ©Ò¥ƒÕ ∆C …®nÕ ‹  iB»£HI
. ›Rø  jvI À …®¿nª ∆Bn√‚A πº¿∑ œ¥Œ¥áA πºùA “uBa
≤j_vNªA À  jøC IfNI   ´ Ω¥NnÕ ¡Q πºùA Ah»I …ª B∑úû B®ªA ∆Ã∏ª ”ƒ®ø ‹ gG B®ªA jøfi jIfùA ïB®M ë ∆B∑ πªh∑ ∆B∑ AgG À
Ã_« ∆B_∑ AgG À , jIf_ùA π_ªBùA Ã_« Lj_ªA gG …ª LjªA ë ∆B∑  jøfi jIfùA ë ∆B∑ AgG À , …∏ºø À …¥ºa B¿ß ïB®M ë æl®ƒÕ À …ŒØ
. —eBJ®ªBI …ª ©zë À ”¥NÕ ∆C Kè –hªA ë ∆B∑ LjªA
K_UAÀ ≈_ø À B_«jøC jIfÕ À ’BŒqfiA πºô –hªA LjªA ë ïB®M ∆B∑ Bù …√C πªg À , Bøk‹ B¿÷Ae –C # BJuAÀ ≈ÕfªA …ª À $ : …ªÃ≥ À
B»Œ¿_nÕ _ªA œ_« “_¥ÕjÒªA À “ƒ_nªA  h_« À - …MeB®_m ïG …_Õf»Õ À …_NÕB´ B»Œºß –jÜA …I ≠ºJÕ “ƒnI œ√Bn√‚A B®ªA ìnÕ ∆C IfNªA
B_¿∑ ≈Õf_ºª π_ªBùA ïB®M Ã»Ø “¥ÕjÒªA  h« ©ÕjrM À “ƒnªA  h« ©yÀ ”ºß ¡÷B¥ªA ë ïB®M ∆Ã∏Õ ∆C KUAêA ≈ø ∆B∑ - BƒÕe ∆Ej¥ªA
. “Õ‡A # ΩŒJnªA fv≥ A ”ºß À $ : jø B¿ŒØ æB≥ B¿∑ IfNªA …I \ºvÕ Bø ™jrÕ ∆C …Œºß À # BJuAÀ ≈ÕfªA …ª À $ : æB≥
 Bƒøf_≥ B_ø Ã_« …_UÀfiA À , Ω_øDNùA ”ºß œ∞a ´ …UÀ B»ƒø Ω∏ª À , ’AlÜA : ΩŒ≥ À , πºùA : ΩŒ≥ À , “ßBÒªA ≈ÕfªBI eAjùA : ΩŒ≥ À
À œYÃ_ªA µ_Õj ≈_ø ≈Õf_ªA ©Õj_rM À “_ŒIÃIjªA f_ŒYÃM ≈ß “RYBJªA “¥Y›ªA À “¥IBnªA PBÕ‡A ≈ø B»∞ê Bø ∂BŒnI Kn√C À µØÀC …√fi
. “ªBmjªA
Ω_»Ø πªh_∑ ∆B_∑ AgG À : ”_ƒ®ùA À , j«B_§ªA ”_ºß - B_®Œö îNº¿ÜA ”ºß ™j∞Nø - –iB∏√G ¬B»∞NmA # ∆Ã¥NM A ¨Ø C $ : …ªÃ≥ À
À …®_yÀ B_¿ŒØ ™B_ÒŒØ B_ƒÕe ™j_rÕ ∆C …_¥Y ≈_ø oŒ_ª À , fJ®Õ ”NY AjøC jIfÕ ‹ À B◊Œq πºô oŒª À ? ∆ÀfJ®M À ∆Ã¥NM ïB®M   ´
. …ßjq
…√BZJ_m ™j_∞Õ “_ŒIÃIjªA ü ïB_®M …_NŒ√AfYê j_aE ∆BŒI # ∆ÀiDÉ …ŒªHØ jzªA ¡∏nø AgG ¡Q A ≈¿Ø “¿®√ ≈ø ¡∏I Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ah_« ü ¬›_∏ªA –j_è À ”_yi À …_ƒø ∆gG _´ ≈ø ¡»n∞√C fƒß ≈ø AiÃøC ¡»®ÕjrM ”ºß À BI ¡»∑jq ”ºß ¡»bŒIÃM À ¡»øg …Œºß
. PBÕE ©zI ¬Bó ïG ‘j A
PÃ_vªA ©Øjª ®NmA tÃYêA PÃu ¡ŒÜA ¡zI iA¤ÜA À , æBáA B»I \ºvM ªA “¿®ƒªA ∆Af¥Ø “»U ≈ø æBáA ’Ãm jzªBI eAjùA À
. …I …ª B»ŒJrM “QB¨Nm‹A À ™jzNªA À ’BßfªBI
. “¥IBnªA PBÕ‡A ü πªg îI f¥Ø æfNnø ´ ‘Ãße ejâ oŒª À ¬Ã¿®ºª ∂Ãnø ¬›∏ªA # A ≈¿Ø “¿®√ ≈ø ¡∏I Bø À $ : …ªÃ≥ À
. ¡®ƒªA ≈ø “¿®√ ∆Af¥∞I jzªA oŒnø fƒß …ŒªG ¡»NQB¨NmA À ¡«iA¤U …Œºß æfÕ À …I ∆ÃªÃ¥Õ À πªg ∆ÿºnÕ î®øBnªA ∆C ”ºß
_nÕ æB_Y ’Ã_m À j_zªA ≈_ø ’œq ¡∏I ΩY AgG ¡Q πªg ∆ÿº®M ¡N√C À ¡∏Œºß ïB®M …øB®√G ≈ø ¡∑fƒß ªA ¡®ƒªA ©Œö ∆C : ”ƒ®ùBØ
±_qB∑ À “_¿®ƒªA ¡®ƒ_ø …√BZJ_m Ã_»Ø …ŒªG ¡N»UÃNª ¡∑fƒß “®Œƒu   ¨ª ∆B∑ ê À   ´ ïG ‹ …ŒªG iDU À ™jzNªBI ¡∏MAÃuC ¡N®Øi
. …√îŒÒM ‹ À —eBJ®ªBI …√ÃvÖ ‹ ¡∏ªBI B¿Ø jzªA
“ÕiÀj_y “_Õj«B§ªA LBJ_mfiA ≈ß ’BUjªA B«fƒß ©Ò¥ƒÕ ªA f÷AfrªA ¬ÃV« À K÷BvùA æúY fƒß …ŒªG ™jzNªA À ïB®M …I “QB¨Nm‹A À
≈_ø  f_è Bø ïG ©Ui AgG f÷AfrªA fƒß  ⁄BUi ©Ò¥ƒÕ ‹ …√HØ …√BZJm BI ≈ø¤Õ À ≈Õe ïG ΩZNƒÕ ê À ∆Bn√‚A ∆HØ B»ŒØ LBMjÕ ‹
À “_«Aj∏ªA À —eAi‚A À |¨JªA À KáB∑ µº®NªA ”ƒ®ø ≈ø Ãºë ‹ Bø µ¥Ñ ∆C –iÀjzªA ≈¿Ø …ƒø ÃUjø ∫Bƒ« À ‹G ’BUi ‹ À , …n∞√
Ã_ª À , fÕjø ≈ø —eAiG µ¥ZNM eAjø XiBàA ü ≈∏Õ ÃºØ XiBàA ü B»¥º®M ≤j µ¥Ñ ©ø ‹G ≈∏ô ‹ XiBàA ü B«j÷B§√ À LhÜA
‹ _ªA —eÃ_UÃùA œ√B_®ùA ©Œö æBY Ah« À , LhVƒÕ LÀhâ iÃvNÕ Lhè LgBU ≈∏Õ Ãª À Kº ≈∏Õ LúÒø ∫Bƒ« ≈∏Õ
. “Jn√ ≈ß B»N√ÃŒ∑ úÖ
B»ƒß ©Ò¥ƒùA LBJmfiA  h« ∂ÃØ BJJm ∫Bƒ« ∆C ‘jÕ …√C ”ºß ΩŒªe LBJmfiA ™BÒ¥√A fƒß “ŒºJªA ≈ø wºbNªBI ∆Bn√‚A ≈ø ’BUjªA µº®NØ
. °≥ ”nƒÕ ‹ À ûnÕ ‹ À ”ƒ∞Õ ‹ À æÀlÕ ‹ À , ∆Bn√‚A …ƒß ©Ò¥ƒÕ ‹ À BÕAkjªA PB¿«Ae À TeAÃáA ¡÷B§ß  lV®M ‹
À —B_ŒáA “_®NøC B»_n∞√ ïG …_NIhU À —j«B_§ªA LBJ_mfiBI æB¨Nq‹A …ƒß  B C ∆G À …MjÒØ …I œz¥M À …n∞√ ≈ø ∆Bn√‚A  fè ’œq Ah«
B_«jaE ≈_ß —j«B§ªA LBJmfiA Oøl»√A À —BVƒªA ∂j …Œºß Pfm À “ºŒáA …NŒßC À “ŒºJªA …I O BYC AgG …ƒ∏ª “mÃn A —eBùA ≤iBak
…_ƒø “_º∞´ ”_ºß ∆B_∑ B_ø ≈ÕB_ß À LBJ_mfiA …_N∞aC B_ø …_ª j_»£ …º¨rÕ Ω´Bq ‹ À …Œ»ºÕ …ºø ∫Bƒ« µJÕ À  j§√ ≈ß ©√AÃùA PiB À
. … A lß A ë À KJm Ω∑ ∂ÃØ –hªA KJnªA ë À , …I …n∞√ O¥º®NØ
µ_Y À ¡«eB_®ÕG ïG œ»NƒÕ À ¡»bŒIÃM À ¡»øg ü ™Àjq # ∆Ã∑jrÕ ¡»IjI ¡∏ƒø µÕjØ AgG ¡∏ƒß jzªA ±r∑ AgG ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
¡_ O∞_r∏√A B_ø f_®I “_ŒIÃIjªBI  Àf_YÃÕ ∆C ¡»Ii ïG –jÒ∞ªA ¡»ßÃUi À ¡»NQB¨NmA ≈ß jzªA ±r∑ …ŒßfNnÕ –hªA ∆fi πªg ¡
Ω_÷Agi ≈_ø f_≥AjªA h_÷fƒß …JNƒŒØ LBJmfiBI µº®NªA ïG ∆ÀeîŒØ —Ã¥rªA ¡»◊UB∞M ¡»ƒø B¥ÕjØ ≈∏ª “õjªA æÀl√ À “ŒºJªA ™BØf√BI “¥Œ¥áA
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , B»I ∆Ã¥º®NÕ ªA LBJmfiA …ƒø À ,   ´ ¡»IjI ∆Ã∑jrÕ À ’AëfiA ¡ RŒØ ¡»MB∏ºø
≈_ø ¡«B_ƒŒÒßC B_ñ AÀj_∞∏Œª ¡»Ij_I ∆Ã∑j_rÕ B_òG ¡_»√G –C “_ÕB¨ºª ¬›ªA # ∆ÿº®M ≤ÃnØ AîN¿NØ ¡«BƒŒME Bñ AÀj∞∏Œª $ : ïB®M …ªÃ≥
.  Àj∏rÕ ‹ À ¡»ƒß jzªA ±r∏I “¿®ƒªA
ïÀC B_ø ”_ºß  j∏_q ¬f_ß À A “¿®ƒI j∞∏ªA ‹G ¡»MBŒY nø ü ¡ “ÕB´ ‹ ¡»√C ‘ÃßfI ë BòG ∫jrºª “ÕB´ “¿®ƒªBI j∞∏ªA Ω®U À
B_ƒŒbQ BIBVY B«BÕG ¡»Ijy À B»ŒªG “Œ ‚A ¡®ƒªA eBƒmG À —j«B§ªA LBJmfiBI µº®NªA “∏ºø ¡»Iú≥ ü ¡»QiÀC —eBùA À oáBI ¡ B¨NqA ∆HØ
À B»I ∆Ã¥º®NÕ À , A ∆Àe —j«B§ªA B»IBJmC “¿®√ Ω∑ fƒß ∆Àj∑hÕ AÀiBvØ …NŒIÃIi ü ¡»Ii fŒYÃM πªg ¡«Bn√DØ —jÒ∞ªA ∆BØjß ”ºß
. B«j∏q ¬fß À A “¿®√ j∞∑ ‹G ¡ “ÕB´ ‹ ¡»√G ΩI ¡»√D∏Ø A ∆Àe B ∆îzë À B»ßBÒ¥√A ∆Ãrë
j÷B_nª ™Ã_zàBI j_zªA ±_r∑ f_®I ¡»IjI AÃ∑jqC AgHØ …I AÃMC Ω¿ß Ω∑ À  ÀfIC ∆Dq Ω∑ ü “øB®ªA ¡»NÕB´ ë …√BZJm BI j∞∏ªBØ
. “¿®ƒªA ≈ø ¡«BME Bñ AÀj∞∏Œª AÃ∑jqC BòHØ LBJmfiA
j_∞∑ ≈◊ª À ¡∏√fÕkfi j∏q ≈◊ª $ : ïB®M æB≥ f≥ À , A ”ºß iBJ∏NmA À …Œºß ∆ÀjvÕ ¡÷Ae j∞∑ ë À - Ah« ¡»√Aj∞∑ ∆B∑ Bù À
O_®√ ”_ºß ¡_« À (¡º̃_mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA LBÒa ≈ß æf®Ø œ ‚A Kz¨ªA πªg j∑g iBQC 7 : ¡Œ«AjIG : # fÕfrª œIAhß ∆G
. # ∆ÿº®M ≤ÃnØ AîN¿NØ $ : æB¥Ø °ŒmÃM ´ ≈ø ¡«eB®ÕG À ¡»IBÒa ïG “JŒ¨ªA
Ã_« À - …_√ÿº®Õ B_ø j∑hÕ À , …ƒø ’œq ¡»®∞ƒÕ ‹ À …Œºß ∆ÀhaA¤Œm …I AîNó Bø Ω∑ ∆C ∂› ‚BI fŒ∞Œª …I ∆îN¿NÕ Bø j∑hÕ À
eB_®Õ„ª fÕfrM …ŒØ À ∆ÃJnNê AÃ√Ã∏Õ Bø A ≈ø ¡ ÀfJÕ À —DUB∞ø ¡»I Ωê ”NY …ƒø Ω»U ”ºß AÃ√Ã∏Œª - ¡«⁄ÃnÕ jøC “ªBä ‹
.
. ±º∏M ë À lŒV®NªA Ãç ”ºß eB®Õ‚A …I eAjùA À jøfiA ¬‹ # ¡«BƒŒME Bñ AÀj∞∏Œª $ : …ªÃ≥ ü ¬›ªA ∆C : ¡»z®I j∑g À
_ªA ¡»MBÕBƒU j÷Bm ”ºß ≤ÃÒ®ø …√C AÀj∑g # ∆À ∞M ¡Nƒ∑ B¿ß ≈ªDnNª BM ¡«Bƒ≥ki Bû BJŒv√ ∆ÿº®Õ ‹ Bù ∆ú®è À $ : ïB®M …ªÃ≥
$ ü # B_ø $ ∆C j«B_§ªA À BJŒ_v√ ∆ÿº®Õ ‹ Bù ∆ú®è À ¡»MBÕBƒU ≈ø  Bƒvv≥ Bø ∆ú®∞Õ ¡»√C jÕf¥NªA À “¥IBnªA PBÕ‡A B»Œºß Oªe
Ω_®è À ”_ƒ®ùA À ≤Àh_ä # ∆Ã_¿º®Õ ‹ $ æÃ_®∞ø À î∑j_rùA ïG eÃ_®Õ ©_¿ÜA ¿y À ¡»N E …I eAjùA À “ªÃuÃø # ∆ÿº®Õ ‹ Bù
. ¡«Bƒ≥ki Bû BJŒv√ ©∞ƒM À jzM B»√C B BY ≈ø ∆ÿº®Õ ‹ ªA ¡»N ‡ ∆Ã∑jrùA
Ah_« AêB_¥Ø BJŒ_v√ ¬B_®√fiA À Tj_áA ≈_ø Cig B_û AÃ_º®U À $ : …ªÃ¥I ¬B®√fiA —iÃm ü …√BZJm  j∑g Bø Ω®ÜA Ah« ≈ø eAjùA À
: ¬B_®√fiA : # ∆Ã_¿∏ê B_ø ’B_m ¡»÷B∑j_q ïG Ω_vÕ Ã»Ø ∆B∑ Bø À A ïG ΩvÕ ›Ø ¡»÷B∑jrª ∆B∑ B¿Ø Bƒ÷B∑jrª Ah« À ¡»¿ßlI
. ±º∏M ≈ß Ãºë ‹ À  Àj∑g Bø Ah« , 136
BJŒv√ ∆ÿº®Õ ‹ Bù ∆ú®è À ∆Ã∑jrÕ ¡»IjI ¡∏ƒø µÕjØ AgG jÕf¥NªA À # ∆Ã∑jrÕ $ : …ªÃ≥ ≈ø jø Bø ”ºß BØÃÒ®ø ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À
‹ À B_ BY “_¥Œ¥Å ∆ú«BU ¡« À 曥Nm‹A ΩŒJm ”ºß iBQ‡A B»ŒªG ∆ÃJnƒÕ ªA —j«B§ªA LBJmfiA ∆ÿº®Õ ‹ Bñ eAjùA À , ¡«Bƒ≥ki Bû
. B√BŒYC QDNªA ≈ß B»∞ºÖ ≈ø ∆ÀjÕ Bø ©ø ©∞ƒM À jzM B»√C BøkBU ¡ ¡ºß
 B_zN¥ø À B_»®ø A AÀj∑hÕ ∆C ´ ≈ø 曥Nm‹BI B»ŒªG ∂kjªA ∆ÀfƒnÕ ¡»√C ©ø ¡»≥ki ≈ø BJŒv√ B ∆ú®è ¡»√C ¡»ŒªG Kn√ BòG À
…_ŒªG ∆ÀiDè ¡»√C B∞√E ¡»ƒß j∑g f≥ À jøfiA ü QDM …ª …√BZJm A ∆DI BÕjÒØ B¿ºß ¡ ∆fi B»®ø …∑AjqG ‹ BmCi ïB®M …ƒß QDNªA œ∞√
B_ À ∂kj_ªA ü ’B∑j_q ¡«f_ƒß LBJmfiA ∆C πªg WN√C LBJmfiA ïG QDNªA ¡«eBƒmG ©ø Ah« ¡»ØA ßA NßA AgG À jzªA oø fƒß
. # ∆À ∞M ¡Nƒ∑ B¿ß ≈ªDnNª BM $ : …ªÃ¥I ¡«fßÀC ¡Q …ŒØ KŒv√
AÃø YB_Ø ¡_ºß _´ ≈_ø ›_»U …_I AÃ_¿∏Y ¡_∏Y ü ¡_ jaE LBNß # ∆ûNrÕ Bø ¡ À …√BZJm PBƒJªA ∆ú®è À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …√BZJm A ïG B«ÃJn√ ¡»ƒ∏ª PBƒJªA Aëj∑ À îƒJªA ¡»n∞√fi AÀiBNaA SŒY …√BZJm A ”ºß î÷ â LefiA AÀ’BmC À ¡»n∞√fi
∆G : Ω_Œ≥ f_≥ À , A PB_ƒI ≈»√G : ¡ Ã≥ À , BQB√G “ ‡A |®I ÀC A ∆Àe “ ‡A ¡«haC ë # …√BZJm PBƒJªA ∆ú®è À $ : …ªÃ¥Ø
. A PBƒI “∏÷›ùA ∆G : ∆ÃªÃ¥Õ AÃ√B∑ “√Bƒ∑ À “ßAla
À $ : ¡Õj_∏ªA ∆Ej_¥ªA ü À , A PBƒI ≈« À BQB√G ≈ÜA À “∏÷›ùA ≈ø — R∑ “ E ∆ÃNJRÕ “◊IBvªA À “ÕgÃJªA À “Œ¿« ªA “ŒƒQêA O√B∑ À
: PBØB_vªA : # BJ_n√ “_ƒÜA î_I À …_ƒŒI AÃ_º®U À $ : ïB_®M æB_≥ À , 19 : ≤jalªA : # BQB√G ≈õjªA eBJß ¡« ≈ÕhªA “∏÷›ùA Aú®U
. 158
iBNN_m‹ B_R√¤ø o¿rªA AÀhaC ¡»√C B¿∑ ’BnƒªB∑ ∆ÃŒ®ªA ≈ß B«iBNNm‹ PBƒI B«Ã ¡»√C ≈£C : πªg …UÀ ü   n∞M ü ¬Bø‚A æB≥ À
≈_ÜA ü π_ªg Ω_Rø ¬l_ºÕ ”_NY “Œ¿_nNªA ü eAj_ ‹A ¬l_ºÕ ‹ À ’B_nƒªA ≈_ø PAif_bùB∑ ∆Ã_Œ®ªA ≈ß B»÷Ãy À j«BJªA B«iÃI B»uj≥
. SŒ√DNªA ¬fß ©ø ∆ÃŒ®ªA ≈ß ¡«iBNNm‹
. Bvbºø ”»N√A
≈»Œ_ºß iB¨Õ ªA PBƒJªB∑ œ»Ø iBŒ´fiA …ŒªG ΩvÕ ‹ Ωä ü B»√Ã∑ ©ø ∆ÃŒ®ªA ≈ß — Nnø B»√Ã∑ SŒ√DNªA ü …UêA ∆C : ¡»z®I j∑g À
. ”»N√A —iÃvªA  h« ´ ”ºß …ƒ∏ª ∆ÃŒ®ªA ≈ß ≈Õ Nnø AÃ√B∑ ∆G À ≈ÜA À , î∏ø ∆B∏ø À îøC Ωä ü ≈»ƒ∏nŒØ ΩUjªA
jqB®ªA ’lÜA ü B»ƒø jÒq ¬f¥M f≥ À - ¡»Ø›NaA ”ºß “ŒƒQêA ’AiE O®UAi ê O√C À ∆BnZNm‹A ià ∆BÕf®NÕ ‹ ∆B»UêA ∆Ah« À
À Ω_IBI À jvø À fƒ A ü “ŒƒQêA ’Bøf≥ ’AiE ü ¡Õf≥ ΩuC B ΩI —fŒ¥®ªA  h« ü —j∏NJø ≈∏M Lj®ªA ∆C OØjß - LBN∏ªA Ah« ≈ø
. ¬ÀjªA À ∆B√ÃŒªA
¡»Œ_ªG ©_UjÕ ≈Õh_ªA ≈_ÜA À B_®ªA ü _àA  Ã_UÀ ¡»Œ_ªG œ»NƒÕ ≈ÕhªA “∏÷›ùA ∆ÀhbNÕ AÃ√B∑ ¡»√C œÒ®Õ ¡»÷AiE æÃuC ü ∆B®ø‚A À
¡_n¥ƒM B j«B§ø ¡« ‘jaC —iBJ®I À , B»√ú¿ê ¡« ªA “Œº∏ªA ‘Ã¥ªA À “ŒªB®ªA ’‘eBJùA  h« À , BJ«i À BJ´i ¡»√ÀfJ®Õ “ E iÀjrªA
Ω_vZNùA À , B_øC B_»ƒø Ω®∞ƒùA À BIC B»ƒø ΩßB∞ªA À BUAÀekA À BYB∏√ B»ƒø Ω®∞ƒùA À ΩßB∞ªA ™B¿NUA ∆À N®Õ ¡« À “º®∞ƒø À “ºßBØ ïG
. ∆ÃI À ’BIE ¡« Bø B»ƒø À PBƒI À PB»øC ≈« Bø “ ‡A ≈¿Ø PBƒI À îƒI ïG e‹ÀfiA ¡n¥ƒÕ À AfªÀ B¿»ßB¿NUA ≈ø
. OJRM ´ ≈ø À ›»U ¡»ºJ≥ ≈ø …ŒØ AÀfº¥Õ ∆C AÀeAiC æÃ¥Ø A PBƒI B®Œö “∏÷›ùA ∆G : OªB≥ Lj®ªA “ŒƒQÀ |®I ∆B∑ ≈◊ºØ
∆Ã_NJRÕ –C , ∆ûN_rÕ B_ø ¡_ ∆Ã_º®è À jÕf¥NªA À # PBƒJªA $ ”ºß ≤ÃÒ®ø …√C ∂BŒnªA j«B£ # ∆ûNrÕ Bø ¡ À $ : …ªÃ≥ À
Bñ ∆ÃyjÕ ¡»√C Ωv A À B«eCÀ À PBƒJªA ΩN¥I ∆ÃJªA ¡« À ∆ûNrÕ Bø ¡»n∞√fi ∆ÃNJRÕ À …MBƒI “∏÷›ùA ∆C eB¥NßBI PBƒJªA …√BZJm
. ¡»n∞√fi …I ∆ÃyjÕ ‹
©_Õj¥Nºª “≥Ãnø “º¿ÜBØ Ah« ”ºß À # ∆ú®è $ ”ºß “ØÃÒ®ø “º¿ÜA À ¬f¥ø a # ¡ $ À ja¤ø CfNJø # ∆ûNrÕ Bø $ ∆G : ΩŒ≥ À
. ’Al»Nm‹A ÀC
ÀC …_n∞ƒI æÃ_®∞ùA ïG –f_®NùA Ω_®∞ªA ∆C œ_« À —f_ßB¥ªA …_N∞ªBbù l÷BU ´ # PBƒJªA $ ”ºß “º¿ÜA ±Òß ∆DI πªg AûUÀ f≥ À
Lj_y AgG ›R_ø Ω_uB∞I ‹G j_U ≤jÅ ÀC …n∞ƒI ¿zªA Ah« o∞√ ïG ‘f®NÕ ‹ …√HØ BßÃØjø ›vNø A ¿y …ºßBØ ∆B∑ AgG jU ≤jÅ
ÀC …_n∞√ Lj_y f_Õk : æB¥Õ BòG À , …Œºß Kz´ fÕk : Ω¥Õ …n∞√ ”ºß Kz´ AgG À πNIjy O√C À …Ijy fÕk : Ω¥Õ …n∞√ fÕk
f_Õk : æB¥Õ ∆C kÃVŒØ ¬fß À f¥Ø ≈ø …I µáC Bø À ≈£ LBI ü ‹G …Œºß ‹G Kz´ Bø ÀC …n∞√ ”ºß Kz´ fÕk À ,  BÕG ‹G Ljy Bø
. …n∞√ –C BÕÃ≥ …ƒ£
B_ø ¡»_n∞√fi À $ : æB_¥Õ ∆C KUAêA ≈ø ∆B∑ # PBƒJªA $ : …ªÃ≥ ”ºß BØÃÒ®ø # ∆ûNrÕ Bø ¡ À $ : …ªÃ≥ ∆B∑ ÃºØ Ah« ”ºß À
. ›vä ”»N√A # ∆ûNrÕ
–l_« À $ : ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü À , Ωv∞ªA ≈ø ≈Õ ¿zªA îI jÜA ≤jY ΩºÖ ∆C À oJºªA ©Øfª ë BòG —fßB¥ªA  h« ¬AlNªA ∆C µáA À
B»_yB¥N√‹ pCi ≈_ø —f_ßB¥ªA ei ≈_ø ¡»ƒ_ø À , 32 : w_v¥ªA : # π_YBƒU π_ŒªG ¡¿_yA À $ 25 : ¡Õjø : # “ºbƒªA ™hÄ πŒªG
. mB∞NªA ©UA ºØ B«eAiC ≈ø B«j∑g ïG BƒI “UBY ‹ jaC  ÃUÃI BzÕC AÃIBUC À , îNÕ‡BI
–h_ªA Ã_« ¡Œ_§∏ªA À , K_z¨ªA ≈_ß “ÕBƒ∑ …UêA eAeÃmA # ¡Œ§∑ ë À AeÃnø …»UÀ Ω£ ”R√fiBI ¡«fYC jrI AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
eÃ_mA O_ƒI π_ª Pf_ªÀ : Ω_Œ¥Ø ”R√fiB_I ¡«f_YC j_rI AgG ¡»√C æBáA À PBƒJªA ¡»Ii ïG ∆ÃJnƒÕ –C “ŒªBY “º¿ÜA À , •Œ¨ªA ™jVNÕ
. …§Œ´ ™jVNÕ Ã« À •Œ¨ªA ≈ø …»UÀ
À , ’AiÃ_ªA ≈_ø gÃaD_ø Ã_« À œ∞bNªA À ’B∞bNm‹A –iAÃNªA , “Õ‡A jaE ïG # …I jrI Bø ’Ãm ≈ø ¬Ã¥ªA ≈ø ‘iAÃNÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ’B∞a‚A pfªA À , –làA À “ªhªA ∆à A
O_ƒJªA œ_« À …_I jrI Bø πnô C :  jøC ü j∏∞NÕ À …MfŒ¥ß ”ºß …I jrI Bø ’Ãm ≈ø ¬Ã¥ªA ≈ø OƒJªBI jrJùA Ah« œ∞bNnÕ : ”ƒ®ùA À
— _∞Y j∞ê ∆B∑ ¡«fYC ∆G : ΩŒ≥ B¿∑ PBƒJªA ≈ø fŒªAÃùA ü ¡»MeBß πªg ∆B∑ B¿∑ LA ªA ü …Œ∞ë ¬C …§∞Y À …∑BnøG ≈ø “ªg ”ºß
©_¿ÒŒØ ≈»Œ_ºß j_¥∞ªA “_ØBã πªg ∆ú®∞Õ AÃ√B∑ À …NÑ PÃó ”NY LA ªA B»Œºß BRY À — ∞áA ü B»º®U ”R√C eêÃùA ∆B∑ AgHØ — ¨u
. ≈»ŒØ ’B∞∑fiA ´
À –iAÃ_U PB_ƒJªA h_ÖA À π_ºùA iAe ≈»_ºaeDØ ¡_»ÕiAig À ¡«’Bn√ ”Jm À ¡»øl»Ø ‘jn∑ AÀl´ ¡Œó I ∆C πªg ¡ AfI Bø æÀC À
¡Œ_ó I æBUi πªg Kz´DØ PBƒJªA ≈ø —fß O®ƒNøBØ ≈»º«C ïG ™ÃUjªA ü ∆ bØ BÕBJnªA AÀe mA À “«jI f®I AÃZºÒuA ¡Q BÕAjm
. PBƒJªA eCÀ ¡»ƒŒI ™BrØ ¡»√Àe ≈ø |®I πªg ü ¡»®JM ¡Q “ŒY B«ÃƒØe À B«ÀeCÀ ‹G ”R√C ¡ fªÃM ‹ AÃøl®Ø
Ah_« ”_ƒ®ø ΩI jøfiA o∞√ ü îƒJªA “øAj∑ À PBƒJªA ∆Aà ‹ ∆ÃJªA ¡ À PBƒJªA …ª ∆C ¡»¿∏Y ë # ∆ÿ∏ê Bø ’Bm ‹C $ : …ªÃ≥ À
, B√ë ≈»∑BnøG ∆Ã∑ À PBƒJªA eCÀ LÃUÃI ¡»¿∏Y ¡∏áBI eAjùA : ΩŒ≥ À , ∆ÃJê Bø ¡ À ∆ëj∏Õ Bø ∆Ã∏Õ ∆C ¡«fƒß ¡∏áA
. “ŒªBNªA “Õ·ª Kn√C À µØÀC î»UêA æÀC À
j÷B_nªA Ω_RùA œ_ …ƒø À “∞vªA ë ΩRùA # ¡Œ∏áA lÕl®ªA ë À ”ºßfiA ΩRùA À ’ÃnªA ΩRø —ja‡BI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈Õhºª $ : ïB®M …ªÃ≥
. …»IBrM À …JmBƒM ©yÃø Ω∑ ü –jÉ À ≈nªfiA ü nM “∞u …√fi ›Rø
B_òG ’BŒ_qfiA ∆H_Ø ©ÕÃNªA fŒ∞M ’ÃnªA ïG ΩRùA “ØByG À … A ¡zªBI ’ÃnªA ∆C B¿∑ ’ÃnÕ ’Bm ifvø - ∆Ã∏nªA À \N∞ªBI - ’ÃnªA À
. ’ÃnªA ΩRø À ≈náA ΩRø : ∆›Rø ΩRùBØ B»ZJ≥ À B»÷Ãm “»U ≈ø BøG À B»ƒnY “»U ≈ø BøG ±uÃM
B_¥á B_ñi À , “_¥ºàA “øBøe À …UêA ≈nZ∑ B¿»ŒØ  iBŒNa‹ Ωafø ‹ À ∆Bn√„ª ©ƒu ‹ “¥ºàA “»U ≈ø B√B∑ Bñi \J¥ªA À ≈náA À
æÀfiA ¡_n¥ªA ∆Àe œ√B_RªA ¡_n¥ªA ≈_ø ∆B_∑ B_ø Ω_¥®ªA ¬h_Õ À f¿ê BòG À , ¡º§ªA \J≥ À æf®ªA ≈nZ∑ “ÕiBŒNa‹A æB¿ßfiA “»U ≈ø
—eB®_m …_ŒØ B_ø ïG …ºuÃM ªA æB¿ßfiA ≈ø “Œ√Bn√‚A —jÒ∞ªA …I jøDM À …ƒnZNnM Bñ Ω¿®ªA iAfø “¥Œ¥áA KnÅ ¬hªA À f¿áA iÀfŒØ
. —jÒ∞ªA ¬B∏YC ≈ø µáA ≈ÕfªA …ƒ¿zNÕ –hªA ë À B»I Ω¿®ªA ∫jM À …MBŒY
,  kB_åG À …_ßB¥ÕHI …√BßgG À LB¥®ªA fÕfq À —haA¤ùA ¡ŒªC ‹G ’”ŒnªA Ω¿®ªA ≤A ≥A ≈ß …ª ™eAi ‹ œ√Bn√‚A ©JÒªA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
. ≤Àj®ø ´ Aj∏ƒø …√Ã∑ ≈ß πªhI Xja À Ω®∞ªA ™Bq AgG BYfø æfJNÕ …√HØ ¬hªA BøC À
æB_¿ßfiA ≤A _≥A ≈ß ∆Bn√‚A •∞Y ≈¿zÕ –hªA fŒYêA ΩufiA ë ’AlÜA À LBnáBI ∆Bßg‚A À —ja‡BI ∆Bô‚A ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
jQ¤_Õ ‹ À , —eB®_nªA µ_Õj “øk›ø ”ºß …º¿ê BôÃ¥M ∆Bn√‚A æB¿ßC ¬Ã¥Õ –hªA DrƒùA ë À –la À ¬g –C ∂Ãá ≈ø   è À “◊ŒnªA
. ΩuC Ω∑ œ»NƒÕ …ŒªG –hªA fŒYÃNªA ”NY “ŒºufiA ≤iB®ùA ≈ø jaE ’œq –C  jQC
¬Ã_Õ AÃ_n√ Bñ fÕfq LAhß ¡ A ΩŒJm ≈ß ∆úzÕ ≈ÕhªA ∆G A ΩŒJm ≈ß πºzŒØ ‘à A ©JNM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ rÕ πªg ïG À
. 26 : x : # LBnáA
D_rƒø Ã_« —ja‡B_I ∆B_ô‚A “_ºIB¥ùBI À ,  eiÃø À ’”Œm Ω¿ß Ω∑ ifvø ë ’AlÜA À LBnáA jøC ≤B∞bNmA À —ja‡BI ∆Bô‚A ¬f®Ø
. “∑jI À a Ω∑ ©Jƒø À “ƒnY Ω∑
≈_ø o∏®ªB_I f_õ “∞u À ≈nY ΩRø Ω∑ ∆C B¿∑ —ja‡A ∆BŒn√ ΩJ≥ ≈ø …ŒMDÕ BòHØ …¥ZºÕ À ∆Bn√‚A ¬lºÕ \J≥ “∞u À ’Ãm ΩRø Ω∏Ø
. πªg
eAiC B_¿ºØ ∫j_rªBI “¥IB_nªA PB_Õ‡A ü ¡»∞_vÕ ∆B∑ f¥Ø # ’ÃnªA ΩRø —ja‡BI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈Õhºª $ : …ªÃ≥ ü “N∏ƒªA j»§Õ ¬f¥M Bñ À
. —ja‡BI ¡»√BôG ¬f®I ¡»∞uÀ ≈ø πªg æfI ’ÃnªA ΩRø ¡ ∆C ∆BŒI
. ¡ ¬k›ªA ¡»N®√ —ja‡A iB∏√G ë À …∑›ø ∆HØ \J≥ “∞u À ’Ãm ΩRø Ω∑ ~Àjß ü ΩufiA ¡« —ja‡BI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈ÕhªBØ
. πªg ü ΩufiA ¡« ∆Àj∏ƒùA À LBnáA ¬ÃŒª Bø ∆BŒnƒª …¥ZºÕ BòHØ ’ÃnªA ΩRø ≈ø ’œq —ja‡BI îƒø¤ùA |®I µá ê À
À ¬Ã≥ fƒß “QÃ√fiB∑ ©JÒªA B»«j∏Õ BòG À Ω¥®ªA B»ZJ¥NnÕ ‹ ’Ãm PB∞u ∫Bƒ« À B»øhÕ À Ω¥®ªA B»ZJ¥NnÕ ªA ’ÃnªA PB∞u ü Ah«
‘j_aC PB∞_u À jØB_∏ªA À ≈ø¤_ùA î_I ∫ rM Ω»ÜA À lV®ªA À ’Bƒ∞ªA À PÃùB∑ À ~jùA À œªBùA j¥∞ªA À ≈ÕjaE fƒß PBƒJªA e›ÕG
, µ_ºàA “_øBß ü “ÕiBm PBƒ∏¿ùA ©Œö îI “∑ rø œ« ΩI ∆Bn√‚BI wNÖ ‹ ∆B∏ø‚A À ¬f®ªA À w¥ƒªA À “UBáA À j¥∞ªB∑ “ŒºŒºÑ
î_I À …_ƒŒI ∫ _rÕ B_ø B»ƒø À …I wNë Bø B»ƒø ’Ãm ΩRø Ω∏I ≤BvM‹A ~j®ø ü jØB∏ªBØ   ´ B»I ±vNÕ B¿∑ B»I ±vNÕ jØB∏ªA À
. ›Œv∞M îI B¿∑   ´
PB◊Œ_m “_ŒYB√ ≈_ø Ω_vZNM _ªA ’Ã_nªA æB_RøC B_øC ’ÃnªA æBRøC œ« ªA PB∞vªA  h« ≈ø ’œrI ±vNÕ ∆C ≈ø  lƒø …√BZJm A À
À , 49 : ±_»∏ªA : # Af_YC π_Ii ¡_º§Õ ‹ À $ : ïB®M æB≥ B◊Œq ¡º§Õ ‹ …√flØ ¡º§ªA B»®¿è À …øhÕ À Ω¥®ªA …ZJ¥NnÕ Bû æB¿ßfiA
ïG j§ƒªB_I \º_vÕ ‹ “_¿∏áA ü î®NùA Ã»Ø ’œq ≈ø …º®Ø ÀC ¡∏Y ≈ø  Bz≥ B¿Ø , 84 : ≤jalªA : # ¡Œº®ªA ¡Œ∏áA ë À $ : æB≥
. ∫Ag ‹G eÃUêA ü –iBÜA ¬B§ƒªA
…ª ∆HØ “ªg …ŒªG LjnM ∆C ≈ø …J√BU ©ƒNô µºÒø lÕlß …√HØ ïB®M …ŒªG B ΩŒJm ›Ø Ω¥®ªA …ººê ÀC ©JÒªA …«j∏NnÕ Bû ’ÃnªA æBRøC BøC À
À w_¥√ Ω_∑ ≈_ß  lƒø ’BƒØ ‹ À PÃø  ef»Õ ‹ —BŒáA |ä …ª À , Ω»U …Œºß CjÒÕ ›Ø …º∑ ¡º®ªA …ª À , lVß …yj®Õ ‹ —if¥ªA Ω∑
B_«eAjÕG ïG “UBY ‹ —j«B£ — R∑ œ√B®ùA  h« ü PBÕ‡A À , iÃNØ ÀC iÃv≥ ÀC f¥Ø ÀC w¥√ …ŒØ Bû ¬BnUfiA PB∞vI ±vNÕ ›Ø ¬fß
.
pf_¥NªA À  l_ƒNªA ≈_ø iAf_¥ùA Ah_« ‹ À ,   _´ B_»I ±_vNÕ ªA ’ÃnªA æBRøC ≈ø ’œrI ±vNÕ ∆C ≈ø “«Al√ À Ãºß Àg …√BZJm ûØ
À ¡_º®ªA À —B_ŒáB∑   ´ B»I ±vNÕ ªA B»Œ√B®ñ “ôj∏ªA “ºŒ¿ÜA PB∞vªA À “ƒnáA æBRøfiA ≈ø ’œrI ±vNÕ ∆C ≈ø  lƒø ΩI KnZØ
LÃ_rø  B_ƒNø —eÀfä PBƒ∏¿ùA ü “ŒªB¿∏ªA “ƒnáA PB∞vªA  h« ≈ø fUÃÕ –hªA ∆HØ , B« ´ À ’BÕ ∏ªA À “¿§®ªA À —l®ªA À —if¥ªA
‹ À  B_ƒNø ‹ À —eÀf_ä _´ …_N¥Œ¥Y À æB_¿∏ªA |ä PB∞vªA ≈ø …√BZJm …ª –hªA ≈∏ª “vŒ¥ƒªA À ∆Af¥∞ªBI ¢Ãºã “UBáA À j¥∞ªBI
. “ªg B»®ø oŒª —lß À , Ω»U …√iB¥Õ ‹ ¡ºß À , lVß À œß B»Õ ®Õ ‹ —if≥ À , PÃø B«ef»Õ ‹ —BŒY …ºØ , ¬fß À w¥ƒI LÃrø
’B_ fiA …_ª $ : æB_≥ À , 27 : ¬Àj_ªA : ~ifiA À PAÀB¿nªA ü ”ºßfiA ΩRùA …ª À $ : ïB®M æB≥ , ”ƒnáA “∞vªA À ”ºßfiA ΩRùA …ºØ
À “◊Œ_m ’B_ fiA À ïB_®M …_ºRø ”_ºßfiA À ,   _´ B_»ƒø À ”_ºßC B»ƒø “ŒªB®ªA À “ŒªBß B»ƒø À “Œ√Ae B»ƒø æBRøfiBØ , 8 : … : # ”ƒnáA
. πªg ¡»ØBØ ≈nYC ë Bø B»ƒø À   ´ À ≈nYC B»ƒø “ƒnáA À “ƒnY
Ω_RùA ∆Àe ”_ºßC Ã_« –hªA ΩRùA –C jvZºª ∂Ãnø # ”ºßfiA ΩRùA À $ : …ªÃ≥ ∆C À , ”ºßC …ºRø ∆Ã∑ ”ƒ®ø ¬f¥M Bñ îJM f¥Ø
. ”ºßDI oŒª À PBƒ∏¿ùA …I ±vNM –hªA æB¿∏ªA PB∞u ≈ø æBß ≈nY ë –hªA ΩRùA ∆Àe À ∆Ae ’”Œm ë –hªA
’œ_q …ºR¿∑ oŒª $ : æB≥ B¿∑ …ƒß “◊ŒnªA PB∞vªA ©Œö ’B∞N√A ë µIBnªA ∆BŒJªA ≈ø ïB®M …ª j»§Õ –hªA ”ºßfiA ΩRùA ∆C BzÕC îJM À
. w≥AêA À eÀfáA …ƒß BŒ∞ƒø “ƒnY “∞u Ω∑ “ŒMÃJRªA PB∞vªA ≈ø À , 11 : ‘iÃrªA : #
Ω_∑ ∆fi ›_uC “_ªg …Õ ®M ›Ø —l®ªA Ω∑ …ª –hªA ë À –C …øf¥M Bø ΩŒº®M À jváA —eBØ‚ ∂Ãnø # ¡Œ∏áA lÕl®ªA ë À $ : …ªÃ≥ À
. “¿∏áA ≈ø B◊Œq f¥∞Õ oŒª À Bø “¿∏Y f¥Ø B»√fi “ªB»U …yj®Õ ›Ø “¿∏áA Ω∑ …ª À , Bø —lß f¥∞Õ oŒª À Bø —lß f¥Ø Ã»Ø “ªg
≈_∏ª , ’Ã_nªA æB_RøC À ¬h_ªA PÃ_®√ ≈ø ’œrI O®ƒÕ ‹ À , w¥ƒªA PB∞u ≈ø ’œrI ±vNÕ ›Ø …ŒªG “ªB»U ‹ À “ªhª ΩŒJm ‹ gG À
∆Ã_ƒø¤Õ ‹ ≈Õh_ººØ ’Ã_nªA æB_RøC À ¬h_ªA PB∞_vI ±_vNÕ À w¥ƒ_ªA PB∞_u …_øk›M À …¥ZºNØ …n∞√ ü æûU …MAg ü ΩŒªg jØB∏ªA
. ’ÃnªA ΩRø —ja‡BI
 f_ŒÕDNI “_ªB»ÜA ”_ºß  j_»£C À …_Ml®I …Ii  lßC A “Õ‹À ü …ªÃafª …√C ‹G jØB∏ªB∑ …n∞√ ü ‹Ã»U …MAg ü ›Œªg ∆B∑ ∆G À ≈ø¤ùA À
, 8 : ∆Ã¥ØB_ƒùA : # îƒø¤_¿ºª À …ªÃmjª À —l®ªA À $ : æB≥ À , 68 : ∆Aj¿ß æE : # îƒø¤ùA œªÀ A À $ : ïB®M æB≥ …ƒø `ÀjI
. 22 : “ªeB A : # …ƒø `ÀjI ¡«fÕC À ∆Bô‚A ¡»Iú≥ ü KN∑ π◊ªÀC $ : æB≥ À
. “Õ‡A jaE ïG # “IAe ≈ø B»Œºß ∫jM Bø ¡»¿º§I pBƒªA A haA¤Õ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»Œºß # pBƒªA $ “ª‹fª ~ifiA ïG f÷Bß # B»Œºß $ ¿y
A h_aC Ã_ª À ”_ƒ®ùA À , ∫j_ZNÕ À Lf_Õ …_√Ã∑ “_»U ≈ø °¥Ø ∆Bn√‚A “IAfªBI eAjùA ∆Ã∑ ”ºß æfÕ ∂BŒnªA ∆C ”ßfÕ ∆C f®JÕ ‹ À
B_øC À ¡_»¿º§I ∆Ã_∏º»Õ ¡»√H_Ø pB_ƒªA ΩU BøC , ∫jZNÕ À LfÕ ∆Bn√G ≈ø ~ifiA ”ºß ∫jM Bø —haA¤ùA ”ºß Aj¿Nnø ¡»¿º§I pBƒªA
. ΩJ≥ ≈ø ¡»MB»øC À ¡»÷BIE ∫› ∆ÀfUÃÕ ‹ ¡»Ø ¡º§ªA ≈ø ∆ÃøÃv®ùA “¿÷fiA À ’BŒJ√fiA ¡« À if√fiA hqfiA
Ã_ª …_√C ïG “_Õ‡A ”_ƒ®ø eB_®Ø ∆AÃ_ŒY À ∆B_n√G ≈_ø ~ifiA ”_ºß Lf_Õ B_ø Ω_∑ ë À B«Bƒ®ø ∂› HI “Õ‡A ü “IAfªA AÀhaC ¬Ã¥ªA À
∆AÃ_ŒáA j÷B_m æB_I B_¿Ø …_¿º§I π_º»Õ ∆B_n√‚A Ã_« Ah« ∆C : …ŒªG …UÃNØ ~ifiA ”ºß ∆AÃŒY Ω∑ À jrJªA πº«fi ¡»¿º§I ¡«haA¤Õ
. ? ∆Bn√‚A ≈ø ¡º§I πº»Õ ÀC …ª ¡º£ ‹ À πº»Õ
‹G ¡_»¿º§I pB_ƒªA “_øBß π_º “Œ_v®ø ÀC j∞∏I ¡»¿º§I ¡«haC ê ïB®M A ∆G : Bƒø `›uHI ¡»z®I æÃ≥ …ƒß …I KŒUC Bø …UÀC À
pBƒªA 㧮 AgG À , ΩJ≥ ≈ø ¡»MB»øC À ¡»÷BIE ∫› ∆ÀfUÃÕ ‹ ¡»√HØ ¡«efß “º≥ À ¡«gÀhq ”ºß ∆ÃøÃv®ùA BøC À ¡»ƒø îøÃv®ùA
ü B_ø ¡_∏ª µ_ºa $ : ïB_®M …_ªÃ≥ …I j®rÕ B¿∑ ¡»áBvø À eBJ®ªA ©ØBƒù “≥úã B»√fi ∆AÃŒáA j÷Bm ≈ø LAÀfªA O∏º« ΩnƒªA ΩÒI À
. 29 : —j¥JªA : # B®Œö ~ifiA
. mB∞NªA P‹ÃÒø ©UA ºØ B«eAiC ≈ø B»º¥√ ü ‘ÀfU ‹ B»ŒØ “IAfªA ¬Ã¿ß jÕf¥M ”ºß “Õ‡A ≈ß LhªA ü jaC  ÃUÀ ¡ À
π_º ¡º§ªB_I h_aC ê ïB®M …√C ≈ø fÕkC ”ºß æfM ‹ “Õ‡A ∆C …ŒØ À , (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA “¿vß ¬fß ”ºß “Õ‡BI ¡»z®I WNYA À
¡_»¿º§I ∆Àj_R∑fiA πº»Õ ∆C l÷BÜA ≈¿Ø …Œºß B “ª‹e ›Ø …¿º£ ≈ß πº« BòHØ πº»Õ ≈ø Ω∑ ∆C BøC À , ™ÃƒªA ~j¥√A À pBƒªA ©Œö
æf_M BòG À îøÃv®ùA À ’BŒJ√fiA ”NY eAjØfiA ¡º§ªA ∂Aj¨NmA ”ºß “Õ‡A ü “ª‹e ›Ø ¬f¥M B¿∑ ¡»MB»øC À ¡»÷BIE ’Bƒ∞I ∆ú≥fiA ”ƒ∞Õ À
. ’Bƒ∞ªA ∂Aj¨NmA ”ºß
. pCi ≈ø îøÃv®ùA Ω¿rÕ ›Ø # ¡»¿º§I $ : …ªÃ≥ “ƒÕj¥I ¡»ƒø ∆ÃùB§ªA pBƒªBI eAjùA ∆G LAÃÜA ü ΩŒ≥ Bñi À
B_ñi À –eB_qi‚A j_øfiA “_∞ªBã Ã_« –hªA ïÀfiA ∫jM À –êÃùA jøfiA “∞ªBã œ« ªA “Œv®ùA ≈ø ¡ßC ¡º§ªBI eAjùA ∆C : KŒUC Bñi À
’B_ŒJ√fiA ≈_ø   _´ À , 23 : ≤Aj_ßfiA : # Bƒn∞√C Bƒ¿º£ BƒIi ‹B≥ $ : …UÀk À ¬eE ≈ß ”∏Y B¿∑ (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA ≈ß ifu
“_∞ªBã ”_ƒ®ñ “Œ_v®ùA ≈_ß ’B_ŒJ√fiA “¿_vß ¬fß ”ºß ’BŒJ√flª “Õ‡A ü ¡º§ªA ¬Ã¿ß æfÕ ›Ø h◊ƒŒY À îIj¥ùA PB◊Œm iAjIfiA PBƒnZØ
. –êÃùA jøfiA
À ∆ÃùB_§ªA …_I π_º»ŒØ pBƒªA ≈ø îùB§ªA ¡º§ª ~ifiA ”ºß jÒùA æAl√G ≈ß πnô A ∆DI ë BòG pBƒªA ©Œö ∫›«G ∆DI KŒUC Bñi À
j_UC f_Õlø À “ƒä   ´ ”ºß À ‹B∏√ À “¿¥√ Àf®ªA ”ºß ∆Ã∏ŒØ fŒ®nªA À œ¥rªA îI ∂j∞Õ æl√ AgG LAh®ªA ∆HØ LAÀfªA À ’BŒªÀfiA
.
∫›_ A ¡_®Õ ›Ø œßeA B¿∑ ¡»I ∫› A xBvNaA KUÃÕ îùB§ªBI pBƒªA xBvNaA ∆HØ : æÀfiA BøC : B®Œö “øBM ´ “Q›RªA “IÃUfiA À
. ”∞ë ‹ B¿∑ # “IAe ≈ø B»Œºß ∫jM Bø $ : …ªÃ≥ ¡Œ¥NnÕ ›Ø ∆Bn√„ª “≥úbùA LAÀfªA j÷Bm ∫› h◊ƒŒY KUÃø ‹ À , îøÃv®ùA
∫ _ª “_Õ‡A ü ¡_º§ªA ¡Œ_¿®NØ “_ÕêÃùA œ_uB®ùA j÷B_m À ∫j_rªA ”ƒ®ñ ¡º§ªA ≈ß SZJM ∂BŒnªA ≈ø B Bñ PBÕ‡A ∆flØ : œ√BRªA BøC À
. ∂BŒnªA ¡÷›Õ ‹ eB®Õ‚A ü j«B§ªA # ”¿nø ΩUC ïG ¡«ja¤Õ ≈∏ª À $ “Õ‡A ΩÕg ïG j§ƒªBI “uBa À ïÀfiA
. …ŒØ j∑g Bø ”ºß •∞ºªA “»U ≈ø ΩŒªe ¬f®ºØ : SªBRªA BøC À
…_Œºß æf_Õ if_¥ø ≈_ß ∫AifN_mA # ∆Ãøf¥NnÕ ‹ À “ßBm ∆ÀjaDNnÕ ‹ ¡»ºUC ’BU AgHØ ”¿nø ΩUC ïG ¡«ja¤Õ ≈∏ª À $ : …ªÃ≥ À
ïG “J_nƒªBI ”¿_nùA Ω_UfiA À ”¿_nø Ω_UC ïG ¡«ja¤_Õ ≈_∏ª À ¡»MhaA¤ø ü ΩUB®Õ ›Ø : jÕf¥NªA À “Õ‡A ifu ü “Œ jrªA “º¿ÜA
B_»ƒø Ω_∏ª À , “ßBnªA ¬BŒ≥ À iÃvªA c∞√ jrJªA “øBß ïG “JnƒªBI À B»yAj¥√A ¬ÃÕ “øfiA ïG “JnƒªBI À , ¬ÃN A …MÃø ∆Bn√‚A ≈ø ej∞ªA
AgH_Ø Ω_UC “_øC Ω_∏ª À $ : æB≥ À , 67 : ≈ø¤ùA : # ”¿nø ›UC AèºJNª À ΩJ≥ ≈ø ”ØÃNÕ ≈ø ¡∏ƒø À $ : æB≥ ïB®M …ø›∑ ü j∑g
”¿_nø Ω_UC ïG π_Ii ≈_ø O¥J_m “_¿º∑ ‹ ê À $ : æB≥ À , 34 : ≤AjßfiA : # ∆Ãøf¥NnÕ ‹ À “ßBm ∆ÀjaDNnÕ ‹ ¡»ºUC ’BU
. 14 : ‘iÃrªA : # ¡»ƒŒI œz¥ª
ïB®M …ŒªG î∑jrùA “Jn√ ïG eÃß , “Õ‡A jaE ïG # ”ƒnáA ¡ ∆C Lh∏ªA ¡»NƒnªC ±vM À ∆ëj∏Õ Bø ∆ú®è À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»√ÃnZNnÕ À îƒJªA ∆ÃJê À PBƒJªA ∆ëj∏Õ ¡« À îƒJªA ¡»n∞√fi ¡«iBŒNaA À PBƒJªA
∆C $ ë À LgB∏ªA àA ¡»NƒnªC Ö –C # Lh∏ªA ¡»NƒnªC ±vM À $ : …ªÃ≥ À PBƒJªA ®Õ # ∆ëj∏Õ Bø ∆ú®è À $ : …ªÃ¥Ø
∂f_u À S_®JªA “Z_u jÕf_¥M ”_ºß “ƒÜA ”ƒnáBI eAjùA ΩŒ≥ À , ∆ÃJªA ¡»∞ºë ∆C œ« À —BŒáA ≈ø ”ƒnáA “J≥B®ªA –C # ”ƒnáA ¡
“¿÷B≥ “ßBnªA ≈£C Bø À œª Ah« ≈ªÃ¥Œª …Nnø ’Ajy f®I ≈ø Bƒø “õi  Bƒ≥gC ≈◊ª À $ : …ªÃ≥ ü ¡»ƒß  B∏Y B¿∑ …I ∆À ë B¿ŒØ ’BŒJ√fiA
 B_ƒ®ø ≈ø ’œVŒm Bñ “Õ‡A ΩÕg ‹ ê …I pDI ‹ …UêA Ah« À , 50 : —fVnªA ¡Y : # ”ƒnZºª  fƒß œª ∆G œIi ïG O®Ui ≈◊ª À
.
ü ≤Aj_m‚A ¢Aj_Ø‚A À ¬f_¥M –C ¢jØC À ¢jØ æB¥Õ iBƒªA LAhß ïG ∆Ãøf¥ùA –C # ∆à j∞ø ¡»√C À iBƒªA ¡ ∆C ¬jU ‹ $ : …ªÃ≥ À
. …øf≥ –C … jØC : æB¥Õ À , ’BùA À ≈∏nùA “◊Œ»Nª —iBŒnªA µJnÕ –hªA ë îNZN∞I ¢j∞ªA À , …ŒØ v¥NªA °Õj∞NªA ∆C B¿∑ ¬f¥NªA
∆Ã_«j∏Õ B_ø …_ª AÃ∑jM À ”ƒnáA ïG ¡»Ii AÃ¥Jm ¡»√C ‘Ãße ”ƒ®ø ü ”ƒnáA ¡ À ∆ëj∏Õ Bø ∆G ’A ØA À BIh∑ ¡ Ã≥ ∆B∑ Bù À
. G # iBƒªA ¡ ∆C ¬jU ‹ $ : …ªÃ≥ πªg À B¥Y B»ŒªG ∆Ãøf¥ø ¡»√C À iBƒªA ¡ ∆C ë À ¡»Ih∏ª ’AlU ¡ßlªA Ah« “¥Œ¥Å ¡«fßÀC
∆C ∂BŒ_nªA j«B_£ # ¡Œ_ªC LAh_ß ¡_ À ¬ÃŒªA ¡»ŒªÀ Ã»Ø ¡ B¿ßC ∆BÒŒrªA ¡ ≈ÕlØ πºJ≥ ≈ø ¡øC ïG BƒºmiC f¥ª BM $ : ïB®M …ªÃ≥
eÃ_ßÃùA LAh_®ªBI eAj_ùA À œYÃ_ªA ∆B_øk ü æ›_zªA ”ºß ¡»≥B∞MA h◊øÃÕ ¡ BŒªÀ ∆BÒŒrªA ∆Ã∏I eAjùA À “Õ‡A æÀl√ ¬ÃÕ ¬ÃŒªBI eAjùA
. LAh®ªBI fßÃM ªA PBÕ‡A KªB´ j«B£ ë B¿∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAhß
∆BÒŒ_rªA ¡_ ≈Õl_Ø eÃ_ À eB_®∑ AÃ_yj¥ƒÕ ≈_û pÃ_ A À ‘iBvƒªA À eûŒªB∑ πºJ≥ ≈ø ¡øC ïG Bƒºmi BƒºmiC f¥ª BM : ”ƒ®ùA À
. ¡ŒªC LAhß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ À æ›zªA ”ºß ∆Ã¥∞Nø ¡« À ¬ÃŒªA ¡»ŒªÀ Ã»Ø Bƒºmi ≈ß AÃyjßC À  Ã®JMBØ ¡ B¿ßC
¬Ã_ŒªA Ã_« À ¡ B_¿ßC î_yBùA ¡_øflª ≈Õk ∆BÒŒrªA ∆C ”ƒ®ùA À sÕj¥ª # ¡»ŒªÀ $ ¿y ∆Ã∏Õ ∆C …UêA Ah« ”ºß –jrãlªA kÃU À
. j÷B¿zªA ≤›NaA ¬Àlª  f®JÕ À sÕj≥ œªÀ
∫B_ƒ« ¡_ À dk _ªA ü ∆BÒŒ_rªA ’B_ŒªÀC ≈ø ¡»√Ã∑ ¬ÃŒªA ¡ ∆BÒŒrªA “Õ‹ÃØ î∏ªB A À îyBùA ¡øfiA ¡øfiBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À
. ¡ŒªC LAhß
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAh®ªA À “ՋêA ¬ÃÕ œ»Ø BŒ√fªA —fø ¬ÃŒªBI eAjùA : ΩŒ≥ À
. ¡ŒªC LAhß ∫Bƒ« ¡ À ¡ ∆BÒŒrªA “Õ‹À ∫Bƒ»Ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …I eAjùA : ΩŒ≥ À
. “ŒyBùA æBáA “ÕB∏Y ΩŒJ≥ ≈ø ë À ¡ B¿ßC ∆BÒŒrªA îÕlM ¬ÃÕ eAjùA : ΩŒ≥ À
. ¡ºßC A À œªBNªBØ œªBNªA ¡Q B ÀC  ÃUêA Lj≥C À
Ã_« …_ŒØ AÃ_∞ºNaA –h_ªBI eAjùA À î∑jr¿ºª ¡ ¿y G # …ŒØ AÃ∞ºNaA –hªA ¡ îJNª ‹G LBN∏ªA πŒºß Bƒªl√C Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
îƒø¤_ùA j_øC µ_Õj∞M B_√j∑g –h_ªA Ah« ”ºß ΩŒªfªA À , “VáA ¬Bó‚ ±r∏ªA À `BzÕ‚A îJNªBI eAjùA ∆Ã∏ŒØ Ω¿ß À eB¥NßA ≈ø µáA
. # ∆Ãø¤Õ ¬Ã¥ª “õi À ‘f« À $ : …ªÃ≥ ü j∑hªBI ¡«eAjØG À ¡»ƒø
î∞ºN_bùA ’‹¤_ ±_r∏Nª ‹G LB_N∏ªA π_Œºß Bƒªl√C Bø À “Œ ‚A ¬B∏YfiA À “¥áA ≤iB®ùA ü ≤›Na‹A ü pBƒªA æBY Ah« : ”ƒ®ùA À
. Ω¿®ªA À …I ∆Bô‚BI ¡»õjÕ À µáA ïG …I A ¡»Õf»Õ ∆Ãø¤Õ ¬Ã¥ª “õi À ‘f« ∆Ã∏Œª À , “VáA ¡ ¡NŒØ …ŒØ ±ºNaA –hªA µáA

œ÷AÀi SÅ
# ∆Ã_¿º®M ‹ ¡N_ƒ∑ ∆G j∑h_ªA Ω_«C AêDmBØ $ : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ R∑ ≈I ≈õjªA fJß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
. SÕfáA ∆êÃ◊nùA …º«C ≈ç À f¿ä j∑hªA : æB≥
. — R∑ PBÕAÀi  Bƒ®ø ü À 11 : ∂›ÒªA : # ‹Ãmi Aj∑g ¡∏Œºß A æl√C f≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ ïG (¬›nªB»Œºß) rÕ : æÃ≥C
AêD_mBØ $ :  j_∑g ΩU æB≥ : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ¡ºÕfªA œIC ≈I ¡Õj∏ªA fJß ≈ß  eBƒmHI œ≥ ªA ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü À
jøDÕ À ¡ A¤nI ΩU À lß A jøC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) f¿ä æE …º«C À j∑hªA LBN∏ªA : æB≥ # ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑ ∆G j∑hªA Ω«C
¡»_º®ª À ¡»Œ_ªG æl_√ B_ø pB_ƒºª îJ_Nª j∑h_ªA π_ŒªG B_ƒªl√C À $ ïB®M À ∫iBJM æB¥Ø Aj∑g ∆Ej¥ªA ΩU À lß A ” À æB»ÜA æA¤nI
. # ∆ú◊nM ≤Ãm À πøÃ¥ª À πª j∑hª …√G À $ : ïB®M æB≥ À # ∆Àj∏∞NÕ
À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¬Ã≥ ¡»√Ã∏ª …º«C ¡»√C À ∆Ej¥ªA ë j∑hªA ∆DI j∑hªA Ω«C ¡»√Ã∑ ”ºß XBVNYA Ah« À : æÃ≥C
. jaC SÕeBYC SÕfáA ”ƒ®ø ü À , PBÕAÀjªA ≈ø   ´ ü πªhI `ju B¿∑ πªg ”ºß eB»rNm›ª ¬›∏ªA jaE ü ∆BNÕ‡A
$ : ïB_®M A æÃ_≥ ∆C ∆Ã_¿ßlÕ B√f_ƒß ≈_ø ∆G …_ª Oº≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M ü À
≈_ç :  ifu ïG  fŒI : æB≥ ¡Q æB≥ ¡»ƒÕe ïG ¡∏√ÃßfÕ AgG : æB¥Ø ‘iBvƒªA À eûŒªA ¡»√C # ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑ ∆G j∑hªA Ω«C AêDmBØ
. ∆Ej¥ªA j∑hªA : (¬›nªB»Œºß) j∞®U ÃIC æB≥ : æB≥ . ∆êÃ◊nùA ≈ç À j∑hªA Ω«C
. ∆ÃøDùA oºâ ü (¬›nªB»Œºß) ByjªA ≈ß ∆BŒJªA Ah« §√ –Ài À : æÃ≥C
Ω_«C ¡_« À j∑h_ªA Ω_«C AêD_nÕ ∆C AÀj_øC “ªBmjºª  A QêA ≈ø î∑jr¿ºª ∂BŒnªA  fŒ∞Õ Bø ”ºß “Õ‡A ü LBÒàA ∆C jø f≥ À
ƒ_ªA ≈_ø ∆Ã_ºJ¥Õ ‹ AÃ√B_∑ B_ù î∑j_rùA ∆C ¬Ã_º®ùA ≈_ø À ? ¡»Œ_ªG œYÃÕ jrJªA ≈ø ‹BUi “ªBmjºª A S®I Ω« : “ÕÀB¿nªA KN∏ªA
∆C î®N_Ø A ≈_ø j_∑g …_√C ∆Ej¥ºª ∆Àj¥Õ AÃ√Ã∏Õ ¡»√fi ∆Ej¥ªA Ω«C ≈ø   ´ ïG ¡»ßBUi‚ ”ƒ®ø ≈∏Õ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. eûŒªA “uBa À LBN∏ªA Ω«C ¡« “Õ‡A eiÃø ïG j§ƒªBI …ƒß æÃ◊nùA ∆Ã∏Õ
≈_ø À - πªg ∆Ej¥ªA ∆Dq ≈ø À eiÃùA ≈ß j§ƒªA ©Ò≥ ©ø …n∞√ ü # ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑ ∆G j∑hªA Ω«C AêDmBØ $ : …ªÃ≥ haC AgG BøC À
∆C ≈_∏ô ≈_ø Ω_∑ Ω÷B_nªBØ Aj«B_£ …ƒß æÃ◊nùA À æÃ◊nùA À Ω÷BnªA SŒY ≈ø BøBß æÃ¥ªA ∆B∑ - …n∞ƒI wvë ‹ eiÃùA ∆C ¬Ãº®ùA
B_øC À , Ω_«BU …_º»è ∆C ≈_∏ô _ªA Ω÷B_nùA À ≤iB_®ùA ©_Œö …ƒß æÃ◊nùA À , î∞º∏ùA ≈ø Ω÷BnùA À “Œ¥Œ¥Y ≤iB®ùA ≈ø B◊Œq Ω»è
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA OŒI Ω«C ¡« À xBa ∂AfvùA KnÅ Ã»Ø BøBß ¬Ã»∞ùA KnÅ ∆B∑ ∆G À …√HØ æÃ◊nùA
B_¿∑ ∆Ej_¥ªA Ã_« ∆B∑ ∆G À , j∑hªA Ω«C ¡»Ø ∂›ÒªA “ÕE ü B¿∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ë ∆B∑ ∆G j∑hªBI eAjùA ∆C πªg À
¡_« À …N_uBa À …_º«C ¡_»Ø - …_øÃ≥ ≈_ø ≈¥Œ_NùA ÀC …_øÃ≥ ¡« À - …øÃ¥ª À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª j∑g Ã»Ø ≤jalªA “ÕE ü
B≥ ∞Õ ≈ª B¿»√G : ›÷B≥ jMAÃNùA RªA SÕfY ü B¿»I πn¿NªBI pBƒªA jøC À ∆Ej¥ªBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ¡»√iB≥ f≥ À ∆êÃ◊nùA
. SÕfáA ~ÃáA œºß AejÕ ”NY
. “Õ‡A eiÃø PBŒuÃva ≈ø ’œrª ¡»yj®M ¬fß B«B√j∑g ªA “»ÜA ≈ø (¬›nªB¿»Œºß) ¡»ø›∑ ∆C ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À
ƒ__ªA ≈__ø ∆Ã__ºJ¥Õ AÃ√B__∑ B__ø æA¤__nªBI AÀj__øC ≈Õh__ªA î∑j__rùA ∆C S__ÕeBYfiA ”__ºß ¡»__z®I  eiÀC B__ø eB__nØ j__»§Õ  Bƒøf__≥ B__û À
. ? …NŒI Ω«C ≈ø ∆úJ¥Õ ±Œ∏Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
, …_¿ºß ”ºß O∏nÕ ∆C B®ºª œ¨JƒÕ ‹ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ æB≥ jIBU ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
…_º¿ß ≤j_®Õ ∆C ≈ø¤¿ºª œ¨JƒŒØ # ∆ÿº®M ‹ ¡Nƒ∑ ∆G j∑hªA Ω«C AêDmBØ $ A æB≥ f≥ À …º»U ”ºß O∏nÕ ∆C Ω«BVºª œ¨JƒÕ ‹ À
æB_≥ : æB_≥ # ≈Õl_V®ñ …_ªÃ≥ ïG PB◊Œ_nªA AÀj_∏ø ≈ÕhªA ≈øDØ C $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À . …Ø›a ”ºß ¬C ‘f« ”ºß
ü À . •¥Œ_M ”_ºß : æB≥ : æB≥ # ≤ÃÖ ”ºß ¡«haDÕ ÀC $ “ªBáA πºM ü ¡«haDŒØ PAiBVNªA ü AÃJ«g À AÀ’BU AgG : (¬›nªB»Œºß)
ü À . B_JUAÀ : æB_≥ # BJ_uAÀ ≈Õf_ªA …_ª À $ : A æÃ≥ ≈ß OªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß “ßB ≈ß , œqBŒ®ªA n∞M
…»JrÕ ‹ –hªA # ”ºßfiA ΩRùA À $ : (¬›nªB»Œºß) æB≥ SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß jÕfm ≈I ∆BƒY ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA
œ_IC ≈_ß …_ÕÀejø ≈_IA Xj_aC “_Õ‡A # ¡»¿º§I pBƒªA A haA¤Õ ê À $ : …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü À ¡«ÃNÕ ‹ À ±uÃÕ ‹ À ’œq
∆B_MB« O_ƒU B_ñ : •_∞ª ü À BƒIÃ√h_I ¡Õj_ø ≈_I ”nŒß À œ√haA¤Õ A ∆C ê : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ —jÕj«
. B◊Œq Bƒ¿º§Õ Bø BƒIh®ª B»ŒºM ªA À ¬B»I‚A
≈_ø ïÀfiA ∫j_M —eAiG ”_ºß …_º¿á …_UÀ ‹ À (¬›_nªB¿»Œºß) ’B_ŒJ√fiA “¿_vß ≈ø “ƒnªA À LBN∏ªA …NJRÕ Bù ±ªBã SÕfáA À : æÃ≥C
. …Œºß LAhß ‹ gG LÃ√hªA
¡∏ŒÍ¥_nÌ√ —ı ‰ _Í®ªÚ ¡¯ _‰®√ÊfiÚ A ”_Ø ¡Ê ∏Úª ∆Ï Ḡ À‰ (65)∆‰  n‰Õ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ B‰»MÊÉø f‰ ®Ê I‰ ~ÊifiÚ A …Í IÍ B‰ŒYÊ DÚØÚ ’Á B‰ø ’Í B‰¿nªA ≈‰ øÍ æ‰ l‰ √ÚC … º̇ªA À‰
Bıƒ_n‰Y Bı_≥Êkī À‰ Aıj∏_m … _ʃøÍ ∆‰ ÀÂhb
Í NÏM‰ ÍKƒ‰ßÊ fiÚ A À‰ Ω̄ŒÍbƒÏªA P
Í j‰ ¿‰ Q‰ ≈Íø À‰ (66)î
‰ IÍj̄rº˛ª Bı¨÷Bm BıvͪB‰a Bıƒ‰Jª̇ ¬‰e À‰ TÊjØÚ î
¯ I‰ ≈Íø …Í √ÍÃÒÂI ”Ø BÏ¿ø
”_ͺ∑ ¡Ï _Q (68)∆‰ Ã_qj̄ʮՉ B_Ï¿øÍ À‰ j̄‰VrªA ≈‰ øÍ À‰ BıMÃÂŒÂI ǣB‰JÜ
ÙÍ A ≈‰ øÍ ‘ÍhÖÍ A ∆¯ CÚ Ω̄ÊZƒÏªA ïḠ πÌIi‰ ”‰YÀÊ CÚ À‰ (67)∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê Õ‰ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ
¬ÊÃ_¥Ú ª˛ “ı _‰Õ‹Ú π_ͪg‰ ”_Ø ∆Ï Ḡ p
¯ B_σº˛ª Ë’BÚ∞_Íq …Í _ŒÍØ … _Â√É ªÙCÚ Ë±_ͺN‰ãÙ ËLA‰j_q B_‰»√ÍÃÒÂI ≈_Íø ÂXj _Ùë ›
ı _Ûªg π
Í _Ii‰ Ω‰ JÂ_m ”Í∏ºÛ _mBÚØ P
Í j‰ _‰¿RϪA Ω _∑ ≈_Íø
À‰ (70)ËjÕÍf_Ú≥ Ë¡Œ_ͺ߉ …‰ _º̇ªA ∆Ï Ḡ Bı◊ÊŒ_q ¡ÙºßÍ f‰ ®Ê I‰ ¡‰ ºÚ ®Ê Õ‰ ‹ ”Ê ∏Ú ªÍ j̄¿®Â ªÙA ǣ‰giÊ CÚ ïḠ eÌ j‰ Õ ≈Ïø ¡∏ƒÍø À‰ ¡Ê ∑Û BØ̇‰ÃN‰Õ‰ ¡Ï Q ¡Ê ∏Ú¥ºÚ a‰ Â…º̇ªA À‰ (69)∆‰ ÀÂj∏˙ ∞Ú N‰Õ‰
…Í _º̇ªA “Í _‰¿®Ê ƒÍJÍØÚ CÚ Ë’A‰Ã_m …Í _ŒÍØ ¡Ê _»ØÚ ¡Ê »Â ƒ_‰¿ÕÊCÚ O_∏Úºø‰ B_‰ø ”_º‰ß ¡Ê _¯»≥Í kÊ ī ‘eA‰j_ÍI AÃÛº_zÛØ ≈‰ ÕÍh_ª̇A B_‰¿ØÚ ∂
¯ kÊ j ªA ”Ø |Ê®I‰ ”º‰ß ¡Ê ∏zÊ®I‰ Ω‰ zÚØ … º̇ªA
∆‰ Ã_ƒøÍ ¤Ê Õ Ω̄_ÍÒJ‰ªÙBÍJØÚ CÚ O
Í J‰ŒÒªA ≈‰ ø ¡Û∏≥Ú k‰ i‰ À‰ —ı f‰ ∞Ú Y‰ À‰ î
‰ ƒÍI‰ ¡∏ÍUÀ‰ kÊ CÚ ≈Ê ø ¡Û∏ªÚ Ω‰ ®‰ U‰ À‰ BıU‰ÀkÊ CÚ ¡Ê ∏Ín∞Û √ÚC ≈Ê ø ¡Û∏ªÚ Ω‰ ®‰ U‰ … º̇ªA À‰ (71)∆‰ ÀÂfZ
‰ èÙ
›ÚØ (73)∆‰ îŒÍÒN‰n‰Õ ‹ À‰ Bı◊ÊŒq ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ≈‰ ø ıB≥Êkī ¡Ê »Â ªÚ πºÍ ¿Ê Õ‰ ‹ B‰ø …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ∆‰ ÀÂfJÂ®Ê Õ‰ À‰ (72)∆‰ ÀÂj∞Û ∏Ù Õ‰ ¡Ê «Â …Í º̇ªA O
Í ¿‰ ®Ê ƒÍIÍ À‰
Bı_≥Êkī B_σøÍ … _‰ƒ≥Ù k‰ iÏ ≈_‰ø À‰ ’Ê”_q ”_º‰ß i fÍ ¥Ù Õ‰ ‹ Bı∑ÃÛº¿Ê øÏ AıfÊJ߉ ›
ı R‰ø‰ … º̇ªA L‰jy * (74)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ ¡Ê NÂ√ÚC À‰ ¡Â ºÚ ®Ê Õ‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ æ‰ B‰RÊøfiÚ A …Í º̇ª AÃÂIj̄z‰M
‹ ¡Â _∏ÊICÚ B‰¿«Â f _‰YCÚ î
¯ _ÚºUÂ iÏ ›
ı R‰_‰ø … _º̇ªA L‰j_y À‰ (75)∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ ‹ ¡Ê «Â j R∑ÚC ΩÊ I‰ …Í º̇ª f ¿Ê á
Ù‰ A ∆‰ àN‰n‰Õ ΩÊ «‰ AıjÊ»U‰ À‰ AÓjmÍ Â…ƒÊ øÍ µÂ ∞Í ƒÂÕ Ã‰ »Â ØÚ Bıƒn‰Y
(76)¡ŒÍ¥N‰_nÌø ¢A‰j_Íu ”_º‰ß É «Â À‰ ǣÊf®‰ ªÙBÍI j ø DÙ Õ‰ ≈‰ø ‰À É « ‘Ã̄‰Nn‰Õ ΩÊ «‰ jÊŒÇÚ P
Í DÙ Õ‰ ‹ …Ì »UÉ Õ B‰¿ƒ‰ÕÊCÚ  Â BÚªÃÊ ø‰ ”º‰ß ΩÌ ∑ É «Â À‰ ’Ê”q ”º‰ß i fÍ ¥Ù Õ‰
(77)ËjÕÍf≥Ú ’Ê”q Ω ∑ ”º‰ß …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ L‰j≥Ù CÚ Ã‰ «Â ÀÊ CÚ j̄v‰JªÙA \Ê¿ºÚ ∑ ‹Ḡ “Í ß‰ BnªA ÂjøÊ CÚ B‰ø À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA KÊŒ´Ú …Í º̇ª À‰
∆BŒI
. —ÃJƒªA œ« À ©ÕjrNªA “ªDnø ïG —iBq‚A À B»ƒø S®JªA À fŒYÃNªA XBNƒNmA À “Œ ‚A ’‹‡A À ¡®ƒªA fß ïG ™ÃUi f®I ™ÃUi
’BN_rªA æÃ_ºÅ …_ƒß O_®Ò¥√A Bø f®I ~ifiA PBJ√G fÕjÕ , G # B»MÃø f®I ~ifiA …I BŒYDØ ’Bø ’B¿nªA ≈ø æl√C A À $ : ïB®M …ªÃ≥
O_√B∑ ∆G À “_Œ√AÃŒáA —BŒáA cƒm ≈ø —BŒY œ« À , B»√Ã∏m f®I ÿƒªA ü B«iÀhI À PBMBJƒªA æÃuC haDNØ jÒùA ë –hªA ’B¿nªA ’Bñ
. AjQC À —iÃu BN∞ºNaA ∆G À ∆AÃŒZºª Bø —BŒáA ¡ŒQAjU ≈ø PBJƒºª ∆C “RÕfáA TBÅfiBI \zMA f≥ À , B»ƒø ±®yC
B_ø ©_ AgG µZºª KªBÒªA Ω≥B®ªA ∆HØ æÃ¥ªA ≈ø ΩJ¥Õ ∆C …√Dq ≈ø Bø æÃJ≥ ©¿nªBI eAjùA # ∆î¿nÕ ¬Ã¥ª “Õ‡ πªg ü ∆G $ : …ªÃ≥ À
À A ¡«Af_« ≈Õh_ªA π◊ªÀC …ƒnYC ∆îJNŒØ æÃ¥ªA ∆î¿NnÕ ≈ÕhªA $ : ïB®M æB≥ , …§∞ê À …Œ®Œª …ŒªG ©¿NmA À ”¨uC µáA …ŒØ ©≥ÃNÕ
. 18 : jølªA : # LBJªfiA AêÀC ¡« π◊ªÀC
B_«BŒYC –h_ªA ∆C À S_®Jºª “_ÕE πªg ü …ª ∆B∑ B»MÃø f®I ~ifiA …÷BŒYG À jÒùA A æAl√G SÕfY µáA æÃJ≥ “êj≥ …ŒØ ≈ø j∑g AgHØ
. ”MÃùA œŒ
oŒ_ª À îUj_m Ã_»Ø ©_Øe AgH_Ø ’B®øfiA À tj∏ªA ïG ælƒÕ –hªA Ω∞RªA ë Tj∞ªA # G # — ®ª ¬B®√fiA ü ¡∏ª ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ªÃ»nI µºáA ü ‘jU AgG LAjrªA À ¬B®ÒªA ÆBm : æB¥Õ ÆÃnªA ≈ø ΩßBØ ¡mA ≠÷BnªA À , BQjØ
j_øfiA π_ªg î_I ¡_Q AÃ_§®NM À …I AÀ N®M ∆C ¡∏ƒ∏øC Ajøfi ¡ƒ¨ªA À j¥JªA À ΩI‚A ü ¡∏ª –C # — ®ª ¬