Vous êtes sur la page 1sur 216

PiÃvI ¬›nªA ¡»Œºß O____ŒI Ω«A œ√B»U ©¿â °mÃM …®Œq …¥Y K«hø ≤iB®ø jr√ –BNmAi ie LBN∑

≈ÕA
.OmA eAkE ∆E kA –iAejI …bn√ À jr√ À , fq …Œ»M œ∏Œ√À ∏ªA

“Œ√À ∏ªA —iÃvI (¬›nªA ¡»Œºß) OŒJªA Ω«‹ ”ùB®ªA ©¿ A ΩJ≥ ≈ø  eAfßG LBN∏ªA Ah« ∆È G
,µáA ”®ŒrªA K«hùA ≤iB®ø jr√ ΩUC ≈ø πªg À
.…ŒØ ©√Bø ‹ πªg dBnƒNmG À jr√ ∆È G À

This book is electronically published by the Ahl-ul-Bait (A.S.) World


Assembly to promulgate the just sect of Shi’a teachings.
Reproduction and copy making is authorized.

15 : X ∆Ej¥ªA n∞M ü ∆AlŒùA

118 “ÕE —jrß œ√B À “÷Bø œ« À “Œ∏ø ∆Ãø¤ùA —iÃm 23


∆Ãø¤ùA —iÃm
¡Ê «Â ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (3)∆‰ Ãyj̄Ê®Âø Ã̄ʨº̇ªA ≈¯ ߉ ¡Ê «Â ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (2)∆‰ îr
Í a‰ ¡Ê »¯ M›u ”Ø ¡Ê «Â ≈‰ ÕÍhª̇A (1)∆‰ ÃøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA \
‰ ºÚ ØÙ CÚ fÊ ≥Ú ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
’‰ A‰iÀ‰ ”‰̈‰NIÊA ≈¯ ¿‰ ØÚ (6)î
‰ øÍ ÃÛºø‰  ´Ú ¡Ê »Â √H̄ÚØ ¡Ê »Â ƒ‰¿ÕÊCÚ OÚ∏ºÚ ø‰ B‰ø ÀÊ CÚ ¡Ê »¯ UÍ À‰ ÊkCÚ ”º‰ß ‹Ḡ (5)∆‰ çÍ∞Y‰ ¡Ê »¯ UÍ ÀÂjÛ∞ªÍ ¡Ê «Â ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (4)∆‰ ÃÛº®Í ØÚ —Í ÃÚ∑lÏ ºÍª
)∆‰ ÃÂQī‰ÃªÙA ¡Â «Â π◊ÚªÀÛC (9)∆‰ çÍØBÚê ¡Ê »¯ M‰ÃºÚ u ”º‰ß ¡Ê « ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (8)∆‰ ÃÂßi‰ ¡Ê «Í fÍ »Ê ߉ À‰ ¡Ê »¯ N̓‰ø‰ fiÚ ¡Ê «Â ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (7)∆‰ ÀÂeB‰®ªÙA ¡« π◊ÚªÀÛDØÚ πͪg‰
(11)∆‰ ÀÂfºÍ a‰ B‰»ŒÍØ ¡Ê «Â pÊÀe‰ jÊ ∞Í ªÙA ∆‰ ÃÂQj̄‰Õ ≈‰ ÕÍhª̇A (10
∆BŒI
≈ø π◊ªÀfi Bø À “ÕeÃJ®ªA PB∞u ΩŒö ≈ø ’‹¤ Bø j∑hI iB∞∏ªA ≈ø îƒø¤ùA lŒŒó À ja‡A ¬ÃŒªA À BI ∆Bô‚A ïG —Ãße —iÃnªA ü
¡øfiA œr´ Bø À —ja‡A LAhß j∑g iAh√‚A ≈¿zM f≥ À , iAh√‚A À rJNªBI πªg KŒ¥®M À , æB¿ßfiA ±mB∞m À ∂›afiA Ω÷Agi
. (¬›nªAB¿»Œºß) ¡Õjø ≈I ”nŒß \ŒnùA ≈øk ïG `Ã√ ≈øk ≈ø AhaE —ÃßfªA nø ü æBv◊Nm‹A LAhß ≈ø “¥áA —Ãßfºª îIh∏ùA
. πªhI f»rÕ B»MBÕE ∂BŒm À , “Œ∏ø —iÃnªA À
À , µrÕ –C \º∞Õ fÕfáBI fÕfáA : ΩŒ≥ À , µrªA - ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI - \º∞ªA : K´AjªA æB≥ # ∆Ãø¤ùA \ºØC f≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
’B¥JªA ë À BŒ√fªA —BŒáA B»I KŒÒM ªA PAeB®nªBI j∞§ªA –ÃŒ√fªBØ , –ÀjaC À –ÃŒ√e : ∆BIjy πªg À “Œ¨I ∫AieG À j∞§ªA `›∞ªA
sŒß ‹ : ΩŒ≥ πªhª À , Ω»U ›I ¡ºß À , æg ›I lß À , j¥Ø ›I ”ƒ´ À , ’BƒØ ›I ’B¥I : ’BŒqC “®IiC –ÀjafiA À , l®ªA À ”ƒ¨ªA À
. —ja‡A sŒß ‹G
. Bvbºø ”»N√A
. LúÒùA …UÀ ≈ß B∞r∑ À ©√B¿ºª B¥q …ŒØ ∆C “ÕBƒ®I BY›Ø —eB®nªBI j∞§ªA “Œ¿nNØ
À ja‡A ¬ÃŒªA À …ºmi À …NŒ√AfYÃI µÕfvNªA ∆Ej¥ªA ≤jß ü BI ∆Bô‚BØ , …økAúI ¬AlNª‹BI ’œrI µÕfvNªA À ∆Bßg‚A ë ∆Bô‚A À
Ω¿®ªBI ∆Bô‚A ©∞q ΩÕlU jUC ÀC ΩŒö ±uÃI îƒø¤ùA j∑g B¿º∑ ∆Ej¥ªA få Ahª À , “º¿ÜA ü ™BJM‹A ©ø …ºmi …I P’BU Bñ
Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA …ªÃ≥ À $ : 97 - ΩZƒªA : “JŒ —BŒY …ƒŒŒZƒºØ ≈ø¤ø ë À ”R√C ÀC j∑g ≈ø BáBu Ω¿ß ≈ø $ : …ªÃ¥∑ BvªA
. AfU — R∑ œ« À PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG , 29 - fßjªA : # LFø ≈nY À ¡ ”Ià PBáBvªA
À …ŒªG ∆Bƒ◊¿ ‹A À ∆Ã∏nªA ©ø ’œrªBI ¡ºß ∆Bô‚A ∆HØ  iBQE À …økAúI ¬AlNª‹A ¬fß ©ø ”NY …I B√BôG ’œrI eB¥Nß‹A ejâ oŒª À
“®ŒƒrªA æB¿ßfiBI ≈ÕeBN®ùA ≈ø R∏∑ ¬AlNª‹A À ∆Ã∏nªA ≈ø π∞ƒÕ Bñi ¡º®ªA ≈∏ª …økAúI ¬AlNª‹A ≈ø ’œrªA ïG ∆Ã∏nªA π∞ƒÕ ‹
À B»I AÀfZU À $ : ïB®M æB≥ f≥ À eBŒNß‹BI ≈ÕihN®ø B»√Ã∑ Õ ‹ ¡»ƒ∏ª  ijy ÀC ¡»º¿ß “ßBƒrI ∆ÃØ ®Õ ¡»√HØ —jzùA ÀC
. 14 - Ω¿ƒªA : # ¡»n∞√C B»Nƒ¥ŒNmA
±ºbNÕ ‹ …ƒ∏ª …ƒß ≤jvÕ “Œ√Bn∞ƒªA ≤iAÃvªA ≈ø ≤iBvª “º¿ÜA ü …økAê |®I ≈ß ∆BŒv®ªA ©ø ©¿Nè ∆C kBU ∆G À ∆Bô‚A À
. “º¿ÜBI …økAê ≈ß
À …ŒªG …UÃNªBI   ´ ≈ß ©Ò¥ƒÕ SŒÅ j«B¥ªA æBJ≥ iû¥ùA ≈ø xBa jQDM ™ÃràA # ∆îqBa ¡»M›u ü ¡« ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
≈¿ŒØ : –Ài Bø ”ºß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ªÃ¥∑ “ÕBƒ®ªA ≈ø ™ÃƒI B« ´ ÀC `iAÃÜA ïG KnƒÕ ¡Q Kº¥ªA PB∞u ≈ø …√C j«B§ªA
. 108 : … : # ≈õjºª PAÃufiA O®ra À $ : ïB®M …ªÃ≥ À , …YiAÃU O®rà …Jº≥ ©ra ê …√G BøC : —›vªA ü …NŒZºI SJ®Õ
æÃ≥ À , `iAÃÜA ∆Ã∏m À ≤ÃàA ë : ¡»z®I æÃ¥∑ , “Õ‡A ü ™ÃràA B»I jnØ ªA œ√B®ùA ©Œ¿Ü ©øBU ”ƒ®ùA Ah»I ™ÃràA À
ÀC , ¬B¿N«‹A ©ö À ¬B¥ùA ¬B§ßG ÀC , ‹B À BƒŒô PB∞Nª‹A ¬fß ÀC , pCjªA oŒ∏ƒM ÀC , `BƒÜA |∞a À jvJªA |´ : ≈ÕjaE
. πªg ´ ïG ΩªhNªA
…ƒø “IúÒùA  iBQE …Œºß KM Õ ‹B®Ø BŒY ∆Bô‚A ±uÀ ∆Ã∑ ¬k›Õ Bø îƒø¤ùA ≤BuÀC ≈ø j∑hM PBÕE œ√B ¬Bó ïG “Õ‡A  h« À
©Jƒø À ’BÕ ∏ªA À “¿§®ªA “YBm ïG “ªhªA À j¥∞ªA ‹G …ª oŒª ≈û …UÃM —›vªA ∆HØ `›∞ªA ë À …ƒø LúÒùA ~j¨ªA …Œºß KM Œª
…¿»Õ B¿ß …º¨rÕ À  Ã»ºÕ Bø Ω∑ ≈ß …Jº≥ ™lNƒÕ À ∆Aà A À “ªhªA ü ∂j¨NnŒØ ¬B¥ùBI jßBrªA ∆Bn√‚A jQDNÕ ∆C …øk‹ À ’B»JªA À —l®ªA
Ag B¿Ø   ´ ïG PB∞Nª‹A ≈ß …I æB¨Nq‹A …º¨q À AfYAÀ B¿« …Ii ïG …UÃNªA îY …¿« Ω®U B≥eBu B√BôG …√BôG ∆B∑ ÃºØ , …»UAÃÕ À
…ªÃ≥ ”ƒ®ø Ah« À ? ∆Aë À “ªg B»IÃrÕ ‹ “¥ºÒø —lß …UAÀ AgG ΩŒªhªA À ? if¥I if¥Õ ‹ ´ œ¥ª AgG | A ¥∞ªA Ω®∞Õ
. AiÃ√ LAÃu Ω∏ª À “¥Œ¥Y µY Ω∏ª ∆G :   ´ À , üB∏ªA ü –ÀjùA ∆B¿®ƒªA ≈I “QiBY SÕfY ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. SÕfáA

∆Bô‚A QDM ”ƒ®ø ü ¬›∑


“¥º®Nø “ŒßB¿NU‹A ≈ƒnªA À , “ŒßB¿NU‹A “ÕÃŒ√fªA …MBŒY ü ∆Bn√‚A B»I nÕ ªA “ŒßB¿NU‹A “ƒnªA - AiAjø ¬f¥M B¿∑ - ≈ÕfªA
“ŒßB¿NU‹A ≈ƒnªA ∆C ‘j√ Bø Bƒ« ≈ø À , …÷AlUC ≈ø ’lU ë –hªA ∆Bn√‚A À ∆Ã∏ªA “¥Œ¥Y ü eB¥Nß‹A pBmC ”ºß BŒƒJø Ω¿®ªBI
. j∑g B¿ŒØ PAeB¥Nß‹A ≤›NaBI ±ºNÖ
æB¿ßfiA ü œßAjÕ — m —BŒáA ü nÕ ’BƒØ ‹ À PÃñ ΩÒJM ‹ “Œ≥BI —BŒY ∆Bn√„ª À …ŒªG eîŒm À …ƒø ’‘fNJÕ BIi ∆Ã∏ºª OJRÕ ≈¿Ø
. —fªBàA —ja‡A iAfªA ü ¡®ƒNªA À “Œ≥BJªA —BŒáA —eB®m B»ŒØ “ÕiBÜA
À “ ‡A ≈ø Lj¥NªA pBmC ”ºß B»¿§√ “rŒß sŒ®Õ …ŒªG eB®ø ´ ≈ø °bnªA À ByjªBI jøfiA jIfM “ E ÀC B G …ª OJRÕ ≈ø À
. BŒ√fªA ¡®√ ≈ø …Œ»NrÕ Bñ j∞§ªA À —BŒáA “®NøDI kÃ∞ºª B»÷ByiG
“ÕiBÜA “ßÃyÃùA î√AÃ¥ªA À —BŒáA “ƒm JÕ ¡«ÀhY Àhê ≈ø À îÕeBùB∑ —fªBa —BŒY ∆Bn√„ª ‘jÕ ‹ À “ŒIÃIjªA jøDI ¡N»Õ ‹ ≈ø À
. PÃùBI —eÀf A BŒ√fªA —BŒáA ≈ø ©N¿NªA pBmC ”ºß …®¿Nâ ü
µº®NùA –j§ƒªA ¡º®ªA ë eB¥Nß‹A Ah« oŒª À , …÷AlUC ≈ø ’lU …√C Bñ ∆Bn√‚A À ∆Ã∏ªA jøC ü eB¥Nß‹A ”ºß “ŒƒJø “Œº¿ß “ƒm ≈ÕfªBØ
Ah« …ŒzN¥Õ Bø ”ºß –jÜA LÃUÃI ¡º®ªA ë ΩI Ω¿®ªA …Œºß ±≥ÃM ∆G À ›¿ß …n∞ƒI ©JNNnÕ ‹ –j§ƒªA ¡º®ªA ∆HØ ∆Bn√‚A À ∆Ã∏ªBI
…ª‚A ∆Bn√‚A fJ®Õ ∆C Kè : BƒªÃ¥∑ œº¿®ªA ¡º®ªA ë À …I ¬AlNª‹A À –j§ƒªA ¬Ãº®ùA ™BJMA LÃUÃI ¡∏áA : Ω¥Ø O◊q ∆G À j§ƒªA
. B®ø —ja‡A À BŒ√fªA ü …I f®nÕ Bø …ªB¿ßC ü œßAjÕ À ïB®M
Bñ ¬AlNª‹A ë —ÃßfªA …I µº®NÕ –hªA ∆Bô‚BØ , eB¥Nß‹A ”ºß “ŒƒJùA “Œº¿®ªA “ƒnªA ë –hªA ≈ÕfªBI “¥º®Nø “ŒƒÕfªA —ÃßfªA ∆C ¬Ãº®ø À
. œº¿ß ¡ºß ë À …ºmi …I P’BU Bø À ja‡A ¬ÃŒªA À …ºmi À …√BZJm A ü µáA eB¥Nß‹A …ŒzN¥Õ
ÀC jq ≈ø BØÃa ÀC ©∞√ ÀC a ü B®¿ ‹G °≥ ›¿ß Ω¿®√ Bƒnª B√HØ B»∞®y À œßAÀfªA —Ã≥ KnY ±®zM À fNrM “Œº¿®ªA ¬Ãº®ªA À
…I Bø ©Øjª ’Ah¨ªA Ω∑C LÃUÀ ‘jÕ ≈¿∑ , jQE À …ƒø ‘Ã≥C jaE ™Ae …ƒß BƒØju ¡Q …ŒªG ÃßfÕ ™Afª Ω®Ø LÃUÀ BƒÕCi Bñi À , ijy
©ø –hªA ¡º®ªA ∂› G ¡º®ªA ≈ø …®ø Bñ ©√BùA œßAfªA fŒ¥Õ “¥Œ¥áBJØ , …NZvª ≤Bƒø …ª jzø …√DI …¿ºß πªg ≈ß …ØjvŒØ ™ÃU ≈ø
. …NZvª AeBzø ∆fJªBI Ajzø ≈∏Õ AgG Kè BòG ΩI B¥ºÒø Kè oŒª ™ÃÜA ©Øjª –h¨NªA ∆G : ›Rø æÃ¥Õ …√D∑ ™Ãƒ¿ùA œßAfªA
À x›a‚A À ™ÃràA À “ŒràB∑ “Œ√Bn∞ƒªA “ºŒ¿ÜA PB∞vªA À “áBvªA æB¿ßfiA ≈ø  jQC jQ¤Õ BòG BI ∆Bô‚A ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
$ : ïB®M æB≥ B¿∑ æBY ∆Àe æBÅ AfŒ¥ø B√BôG ≈∏Õ AgG ‘jaC —iBJ®I À , “Œ√BÒŒrªA P›ÕÃnNªA À “º BJªA œßAÀfªA …Jº¨M AgG B«Ãç
. 61 - WáA : # ≤jY ”ºß A fJ®Õ ≈ø pBƒªA ≈ø À
À 躪A ≈ß ~Ajß‚A À …MeBJß ü ™ÃràA ≈ø …√BôG …ŒzN¥Õ Bø ∂BY ”ºß …ªB¿ßC PjU AgG ∂› ‚A ”ºß Bƒø¤ø ∆Ã∏Õ BòG ≈ø¤ùBØ
.  Ãç
B»Œºß eîM ªA iÃøfiA ≤›NaBI ±ºNë À …ŒØ —f÷BØ ‹ Bø ë Ω®∞ªA ≈ø 躪A # ∆Ãyj®ø 躪A ≈ß ¡« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. jaE jøC ïG “JnƒªBI fâ fŒ∞ø …ƒŒ®I ë À jøC ïG “JnƒªBI èª ë Ω®Ø LjØ —f÷B∞ªA
À Ω∑fiB∑ —ja‡A ïG BzÕC œ»NƒÕ SŒÅ BŒ√fªA ü ÀC —ja‡A ü B»I ©∞NƒÕ ‹ ªA “YBJùA æB¿ßfiA ≈ÕfªA j§√ ü æB®ØfiA ≈ø 躪BØ
ü ‹ À —jaE ü …I ©∞NƒÕ ‹ Ω®∞ªA ∆B∑ AgHØ , …MeBJß À A “ßB ”ºß –Ã¥NªA B¿»Œºß ™j∞NÕ ≈ÕhºªA –h¨NªA —ûq œßAfI LjrªA
. æB®ØfiA ≈ø PBJZNnùA À PBJUAêA Afß Bø ë ∂eC j§ƒI À 躪A Ã»Ø —jaE ïG ÃZƒI œ»NƒM BŒ√e
j÷BJ∏ªA OJƒNUA AgG PB◊ŒnªA ≈ß B∞ß f≥ À “◊ŒÒàA “ªlø À —jR®ªA ~j®ø ü ∆Bn√‚A ∆HØ B¥ºÒø 躪A ∫ I îƒø¤ùA …√BZJm ±vÕ À
. 31 : ’BnƒªA : # Bôj∑ ›afø ¡∏ºaf√ À ¡∏MB◊Œm ¡∏ƒß j∞∏√ …ƒß ∆ûƒM Bø j÷BJ∑ AÃJƒNÉ ∆G $ : æB≥ B¿∑
…»UÀ BØiBu ∆Bn√‚A …∑ ŒØ …I æB¨Nq‹A ïG ÃßfÕ Ω®∞ªBI AjøC œzN¥Õ ~Ajß‚A À …∑jM µºÒø ∆Àe 躪A ≈ß ~Ajß‚BI ¡»∞uÀ ΩI
≤jrªA üBƒÕ Bñ æB¨Nq‹A ≈ß B«⁄›NßA À “nŒnàA æB¿ßfiA ≈ß o∞ƒªA ©ØjM …øk‹ À , …√DrI …÷BƒNßA À …I  eAfNßA ¬f®ª   ´ ïG …ƒß
. fuB¥ùA Ω÷›U À iÃøfiA ¡÷B§®I B»¥º®M À “øAj∏ªA À
‹G ¡N»Õ ‹ …I ±vNùA À ’B»JªA À f A À —l®ªA ©Jƒø À ’BÕ ∏ªA À “¿§®ªA “YBnI B¥º®M …ŒØ ∆HØ πªg ïG ÃßfÕ ∆C ∆Bô‚A µY ≈ø À
∆ú«BÜA ¡»J Ba AgG À , ¡»Nº»U À pBƒªA “º∞m …I ¡N»Õ Bø ¡§®NnÕ ‹ À µáA …¿§®NnÕ Bñ ‹G Ω¨NrÕ ›Ø —fªBa “ÕfIC —fŒ®m —BŒÅ
. BøAj∑ AÀjø 躪BI AÀjø AgG À , Bø›m AêB≥
. ¡»mÃ∞√ “øAj∑ À ¡»N¿« Ãºß ≈ß “ÕBƒ∑ 躪A ≈ß ~Ajß‚BI ¡»∞uÀ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
»ÒM ”ƒ®ñ —B∑lªA ∆Àe œªBùA ∂B∞√‚A B»I eAjùA ∆Ã∑ ”ºß “ƒÕj≥ —›vªA ©ø —B∑lªA j∑g # ∆úßBØ —B∑lºª ¡« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
æBùA ≈ø XjbùA iAf¥ùA ∆Àe …ƒø ∂B∞√‚BI æBùA »ÒM ë À –ifvùA ”ƒ®ùA —B∑lªBI eAjùA Ω®ª À B»ƒß ∂›afiA Ω÷Agi “ªAkHI o∞ƒªA
≈ø XjbùA î®ùA iAf¥¿ºª “Jº¨ªBI B¿ºß —B∑lªA •∞ª iBu ¡Q “ƒÕfùBI ∆B∑ BòG ¬›m‚A ü —eû®ùA —B∑lªA ©ÕjrM À “Œ∏ø —iÃnªA ∆HØ
. æBùA
o∞√ —B∑lªBI eAjùA ∆B∑ ê BøC À œªBùA ∂B∞√„ª ∆úßBØ ¡« ≈ÕhªA : ”ƒ®ùA À # ∆úßBØ $ : …ªÃ¥I # —B∑lºª $ µº®M \vNnÕ Ah»I À
“ÕeDNªA •∞ª ”ƒ®ùA Ah« ”ºß —B∑lªA Ωõ ≈ø |®I if≥ Ahª À , ΩßB∞I B¥º®Nø ›®Ø oŒª XjbùA æBùA gG …I …¥º®M \vÕ XjbùA æBùA
≈ø AiAjØ “ºÕgjªA ∂›afiA ≈ß o∞ƒªA »ÒNI —B∑lªA ¡»z®I jnØ BzÕC Ahª À , ∆úßBØ —B∑lªA “ÕeDNª ¡« ≈ÕhªA À  fƒß jÕf¥NªA ∆B∏Ø
. # ∆úßBØ $ : …ªÃ¥I # —B∑lºª $ µº®M
œ√G : Ω÷B¥ªA æÃ¥∑ B»I ¡»NÕBƒß ”ºß “ª‹e  Bƒ®ø –e¤Õ Bø ÀC ∆Àe¤ø —B∑lºª æÃ¥Õ ∆C ∆Àe # ∆úßBØ —B∑lºª $ : …ªÃ¥I J®NªA ü À
. ΩßBØ œ√G : æB≥ …I …NÕBƒß fŒ∞Õ ∆C eAiC AgHØ ’BùA LjrI  jøC ≈ù LiBq
µY –g Ω∑ …ŒØ æBƒÕ fŒ®m ©¿Nâ ü ‹G …MeB®m æB¿∑ æBƒÕ ‹ ∆Bn√‚A ∆HØ œªBùA ∂B∞√‚A Ah« ïG ÃßfÕ ∆C BI ∆Bô‚A µY ≈ø À
î∑BnùA À ’Aj¥∞ªA ”ºß œªBùA ∂B∞√‚A À , sŒ®ªA “®NøC À —BŒáA BÕAlø ≈ø ©N¿NªA ü PB¥JÒªA LiB¥M ©ø ‹G ©¿N —eB®m ‹ À …¥Y
. “Œ¨JªA  h« …I ∫ifÕ Bø ‘Ã≥C ≈ø
 j∑g ’ÃnÕ Bø - ΩŒ≥ Bø ”ºß - ë À XjØ ©ö XÀj∞ªA , T›RªA PBÕ‡A jaE ïG # ∆çØBY ¡»UÀj∞ª ¡« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. πªg ´ À ¡÷B»JªA ∆BŒMHI ÀC B Aê ÀC B√k O√B∑ ’AÃm “®≥AÃùA ≈ß LBƒNU‹A ≈ß “ÕBƒ∑ XÀj∞ªA •∞Y À , ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø
À , ’BnƒªA ≈ø Ω÷›áA XAÀkfiA À , XÀj∞ªA •∞Y ≈ø ’BƒRNmA # îøúø ´ ¡»√HØ ¡»√BôC O∏ºø Bø ÀC ¡»UAÀkC ”ºß ‹G $ : …ªÃ≥ À
. “∑ú¿ùA –iAÃÜA À Ω÷›áA XAÀkfiA oø ü îøúø ´ ¡»√HØ “∑ú¿ùA –iAÃÜA ¡»√BôC O∏ºø Bø
∆Bô‚A ”zN¥ø ∆B∑ AgG –C …ƒø ”ƒRNnùA À ’BƒRNm‹A ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß ©Õj∞M # ∆ÀeB®ªA ¡« π◊ªÀDØ πªg ’AiÀ ”¨NIA ≈¿Ø $ : …ªÃ≥ À
îN∞÷BÒªA ´ oø –C πªg ’AiÀ Kº ≈¿Ø , ¡»√BôC O∏ºø Bø À XAÀkfiA B¿« ’BnƒªA ≈ø îN∞÷B ≈ß ‹G B¥ºÒø XÀj∞ªA •∞Y
. ¡ ïB®M A  fY –hªA fáA ≈ß ∆ÀkÀBVNùA ¡« π◊ªÀDØ
- ’AjmG : # ›ŒJm ’Bm À “rYBØ ∆B∑ …√G B√lªA AÃIj¥M ‹ À $ : …ªÃ≥ ΩÕg ü ™ÃƒªA eBnØ ≈ø B√lªA …J¥®NnÕ B¿ŒØ Bø ¬›∑ ¬f¥M f≥ À
. LBN∏ªA ≈ø jrß SªBRªA ’lÜA ü 32
À ,  Ãç À æBø ≈ø …Œºß ≈ó⁄A Bø …I fÕiC Bñi À ΩufiA ü ifvø “√BøfiA # ∆ÃßAi ¡«f»ß À ¡»MB√Bøfi ¡« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ó⁄A œ G ±Œº∏M Ω∏ª PB√BøfiA ¬Ã¿®I ΩŒ≥ Bñi À , pBƒªA îI —j÷AfªA PB√BøfiA ¬Bn≥C ”ºß “ª‹fºª …®ö Ω®ª À , “Õ‡A ü eAjùA ë
À æAÃøfiA ≈ø pBƒªA …Œºß …ƒ¿N÷A Bø À A Byi …ŒØ B¿ŒØ B»º¿®NnÕ ∆C  AÃ≥ À …YiAÃU À …÷BzßC ≈ø …Œºß ≈ó⁄A Bø À ∆Bn√‚A …Œºß
. …¿Œ¿®M À ”ƒ®ùA ΩŒºÑ “»U ≈ø BZŒZu ∆B∑ ∆G À •∞ºªA j«B£ ïG j§ƒªBI f®I ≈ø Ãºë ‹ À , B« ´
≈ø¤ùA ïG …UÃNùA ±Œº∏NªA µºÒø …I eAjÕ ∆C ≈∏ô À , î¿ŒªA À ihƒªA µŒ¥q f»®ªA “¨ŒvI …I ¬lNªA Bø ™jrªA ≤jß KnÅ f»®ªA À
µÕjØ  hJ√ Af»ß AÀf«Bß B¿º∑ À C $ : …ªÃ¥I ïB®M …∞ŒªB∏M ≈ø …ŒªG …UÃM Bø ”ºß …ƒø B≥BRŒø À Af»ß …I ≈ø¤ùA ∆BôG ” …√BZJm A ∆HØ
Ah« —eAiG Ω®ª À , 15 - LAlYfiA : # iBIefiA ∆êÃÕ ‹ ΩJ≥ ≈ø A AÀf«Bß AÃ√B∑ f¥ª À $ : …ªÃ≥ À , 100 - —j¥JªA : # ¡»ƒø
. fYAÀ ∆BôHI fYAÀ f»ß B»®¿è ±ŒªB∏NªA ©Œö ∆fi f»®ªA eAjØG ü KJnªA ë ”ƒ®ùA
B¥ºÒø •∞áA ü Ω¿®NmA ¡Q …ƒß Àf®ªA LhI ÀC …MBŒá •ØBáA …÷Ah¨I BøG ∆AÃŒáA •∞Y œßjªA ΩuC ∆G : ΩŒ≥ f≥ À , •∞áA “ÕBßjªA À
.
. ”»N√A
. iBJNß‹A ïG Lj≥C o∏®ªA Ω®ª À
…√BôG ü ∆HØ πªg ïG ÃßfÕ ∆C ∆Bô‚A µY ≈ø À , |¥ƒÕ ∆C ≈ø f»®ªA À ∆BÖ ∆C ≈ø PB√BøfiA •∞Å îƒø¤ùA ±vM “Õ‡A “º¿ÜBI À
À …Œºß j¥NmA πªg ”ºß ©Ò≥ À  f«Bß f»ß ÀC  fƒß B»ßeÀC “√BøC ü fYC ≈øE AgHØ ∆Bƒ◊¿ ‹A À iAj¥Nm‹A À ∆Ã∏nªA ”ƒ®ø
. |¥√ ÀC “√BŒÇ ælªlNÕ
¡»Ø ef®ªA ”ºß “§ØB A eAjùA ∆C ”ºß ΩŒªe …Œºß “§ØB A µŒº®M À —›vªA ©ö # ∆çØBê ¡»MAúu ”ºß ¡« ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. πªg ïG ¡«ÃßfÕ ∆C ¡»√BôG µY ≈ø À B¿÷Ae B»√ÃJ≥AjÕ À “yÀj∞ùA PAúvªA ≈ø ’œq ¡»MÃ∞Õ ‹ ∆C ”ºß ∆çØBê
KUÃø ›Ø ’AÃm fY ”ºß —›vªA oƒU ü ™ÃràA ∆fi # ∆îqBa ¡»M›u ü $ : …ªÃ≥ ü PejØC À Bƒ«B« —›vªA O®ö πªhª À
. B»®¿Ü
’œq À B«Bƒ®ø ¬f¥M f≥ À , ∆BƒÜA ”ºßC pÀej∞ªA # ∆ÀfªBa B»ŒØ ¡« pÀej∞ªA ∆ÃQjÕ ≈ÕhªA ∆ÃQiAêA ¡« π◊ªÀC $ : ïB®M …ªÃ≥
. 107 - ±»∏ªA : # ‹l√ pÀej∞ªA PBƒU ¡ O√B∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ΩÕg ü B»∞uÀ ≈ø
¡»∑iBrÕ ∆C ~j®ø ü O√B∑ Bø f®I ¡ B«⁄B¥I ë pÀej∞ªA ¡»NQAiÀ À # ∆ÃQiAêA $ : …ªÃ¥ª ∆BŒI , G # ∆ÃQjÕ ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ À
iBƒªA ü ‹lƒø À “ƒÜA ü ‹lƒø ∆Bn√G Ω∏ª ∆C PBÕAÀjªA ü eiÀ f≥ À , ¡»ŒªG Oº¥N√BØ B»ƒß AêAk ¡»ƒ∏ª ¡»√Àe B»∏ºô ÀC ¡« ´ B»ŒØ
. œ÷AÀi SÅ ü A ’Bq ∆G πŒØAÃNm À , …ªlƒø “ƒÜA Ω«C TiÀ iBƒªA Ωae À PBø AgHØ

œ÷AÀi SÅ
. B»Œºß πªBJ≥G À πM›u ü ∫jvI πz´ : æB≥ # ∆îqBa ¡»M›u ü ¡« ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ À : , œ¿¥ªA n∞M ü
©øAÃÜA LBZuC ≈ø —fß ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi Bø   §√ À , ”ƒ®ùA ¬k›I ±Õj®M Ã»Ø ™ÃràA ¬kAê ≈ø …√C ¬f¥M f≥ À : æÃ≥C
. πM›u ü O∞NºM ‹ ∆C : (¬›nªB»Œºß) œºß ≈ß
Bø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß πºùA fJß ≈I ©¿nø ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. ∂B∞√ B√fƒß Ã»Ø Kº¥ªA ü Bø ”ºß fnÜA ™Ãra eAk
: …§∞ª À  Bƒ®ø ü Bø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß ’AeifªA œIC ≈ß ©øAÃÜA LBZuC ≈ø —fß ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü –Ài À : æÃ≥C
: , ©¿ A ü À ©qBÇ oŒª Kº¥ªA À B®qBa fnÜA ‘jM ∆C : æB≥ ? ∂B∞ƒªA ™Ãra Bø À : …ª ΩŒ≥ . ∂B∞ƒªA ™Ãra ≈ø BI AÀhŒ®NmA
. …YiAÃU O®rà …Jº≥ ©ra ê …√G BøC : æB¥Ø …M›u ü …NŒZºI SJ®Õ ›Ui ‘Ci (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C –Ài “Õ‡A ü
”øi À …mCi D D “Õ‡A Oªl√ B¿ºØ …M›u ü ’B¿nªA ïG  jvI ©ØjÕ ∆B∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C : –Ài , …ŒØ À
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß KN∏ªA LBZuC ≈ø ©ö ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü B¿«AÀi À : æÃ≥C . ~ifiA ïG  jvJI
. — R∑ jaC PBÕAÀi ™ÃràA ”ƒ®ø ü À
. èª Ã»Ø j∑g …ŒØ oŒª æÃ≥ Ω∑ : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øfi ¬›∑ ü , fŒ∞ùA eBqiG ü À
ΩUjªA æÃ¥NÕ ∆C : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß –Ài À : # ∆Ãyj®ø 躪A ≈ß ¡« ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. œ«›ùA À ’Bƒ¨ªA …√C ‘jaC “ÕAÀi ü À …ƒß ~j®NØ πŒØ oŒª Bñ πŒMDÕ ÀC Ω BJªBI πŒºß
≈I j∞®U ≈ß , æBvàA ü À ΩŒºZNªBI ¡Œ¿®NªA ≈ø , eBqi‚A “ÕAÀi ü Bø À µÕeBvùA |®I j∑g ΩŒJ≥ ≈ø , ©¿ A ÕAÀi ü Bø : æÃ≥C
›I `B∏√ À TA ñ `B∏√ :  ÃUÀ “Q›RI XÀj∞ªA ΩÑ : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC æB≥ : æB≥ (¬›nªB¿»Œºß) …÷BIE ≈ß …ŒIC ≈ß f¿ä
“®NùA ®Õ B»ƒß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ —iBm œIC ≈I ∂BZmG ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À îô πºñ `B∏√ À TA ø
≈øDM ‹ SŒY πUjØ ©zM ›Ø # ∆çØBY ¡»UÀj∞ª ¡« ≈ÕhªA À $ : æÃ¥Õ ΩU À lß A ∆G “∞Œ∞ß ‹G XÀlNM ›Ø æ›Y : œª æB¥Ø
. π¿«ie ”ºß
. “∞Œ∞®ªA ´ `B∏√ ∫jM Ω¿rÕ SŒÅ XÀj∞ªA •∞Y ”ƒ®ù ¡Œ¿®M …ŒØ À : æÃ≥C
À (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C PBÕAÀi ≈ø ”vê ‹ B¿ŒØ πªg ”ºß jøfiA À BUAÀekA À BYB∏√ “®NùA ∆Af®M ‘jM B¿∑ ∆BNÕAÀjªA À
. ¡»»¥Ø ”ƒJø πªg ”ºß
”ºß `B∏√ ∆BßÃ√ ‹G î¿ŒªA πºø ’AiÀ oŒª …√C πªg À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß ü À ∆Ej¥ªA ≤jß ü πªg ”ºß jøfiA À
B¿« À ’Ajm‚A À ∆B≥j∞ªA œMiÃn∑ “Œ√fùA À “Œ∏ùA iÃnªA ü — R∑ PBÕE ü …ôjÑ ü f∑C À B√lªA A ¬jY f≥ À B√k À “ŒUÀlªA
. ∆BNŒ√fø B¿« À “ƒZN¿ùA À iêA œMiÃm À ∆BNŒ∏ø
œ« À ±mÃÕ À PÃJ∏ƒ®ªA À ≤AjßfiA iÃm ü …øg À …ƒß ©ƒø À ’BrZØ  B ¡Q —f÷BùA À ’BnƒªA œMiÃm ü …øjY À BYB∞m  B ¡Q
. ∆BNŒ√fø ∆BM afiA ÀC œ« À iêA À —j¥JªA À ΩZƒªA iÃm ü À “Œ∏ø
iÃm ü À “Œ∏ø œ« À ¡VƒªA À ‘iÃrªA À PÃJ∏ƒ®ªA À Ω¿ƒªA À ’Ajm‚A À ¬B®√fiA À ≤AjßfiA iÃm ü B»ƒß ”»√ À “rYBØ  B ¡Q
. “Œ√fø œ« À ∂›ÒªA À LAlYfiA À iêA À ’BnƒªA
≈ø ∆B∑ À XiB®ùA —iÃm ü   §√ À # ∆ÀeB®ªA ¡« π◊ªÀDØ πªg ’AiÀ ”¨NIA ≈¿Ø $ : ∆Ãø¤ùA “ÕE ü “Œƒ∏NªBI BzÕC …ƒß ”»√ À
. 1 B√lªA À j¿àA ¬jê …√C ¬›m‚A jøC ≈ø “R®JªA æÀC ü ≤Àj®ùA
©N¿NªA ∆C —iÀjzªBI ¬Ãº®ùA ≈ø À B√k ∆B∏ª # ¡»UAÀkC ”ºß ‹G $ : …ªÃ¥ª “ªÃ¿rø BUÀk B»I ©N¿NùA À BUAÀekA ©N¿NªA ≈∏Õ ÃºØ
ƒªA …YBIC B√k ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À “º¿ÜA ü —jV A f®I “ƒÕfùA ü Ah∑ À “º¿ÜA ü —jV A ΩJ≥ “∏ø ü …I ‹Ã¿®ø ∆B∑
À 24 : ’BnƒªA : # ≈«iÃUC ≈«ÃMFØ ≈»ƒø …I ¡N®N¿NmA B¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ß Bƒz¿´C ê …NzN≥A —iÀjzª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
©N¿NªA “YBI‚ “bmB√ , # ∆ÀeB®ªA - …ªÃ≥ ïG - # ¡»√BôC O∏ºø Bø ÀC ¡»UAÀkC ”ºß ‹G $ ∆Ãø¤ùA —iÃm “ÕE ∆Ã∏M ∆C πªg ¬k‹
À B√lªA ≈ß “Œ«BƒªA “Œ∏ùA PBÕ‡A ©Œ¿Ü BbmB√ πªg ’BnƒªA —iÃm “ÕE ΩŒºÑ ÀC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ΩŒºÑ ∆Ã∏Õ ¡Q “¥IBnªA
f®I 2 —jø …øjY ¡Q …ººY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆G : æÃ¥Õ ≈ø æÃ≥ ”ºß “uBa À , ΩŒºZNªA ΩJ≥ Oªl√ Bû PBŒ√fùA |®I
“aÃnƒø B»√Ã∏I nùA ≈ø fYC Ω¥Õ À PAjø B»øB∏YG ¡Q B»bn√ ¡Q B»øB∏YG ¡Q B√lªA ≈ß “Œ«BƒªA PBÕ‡A cn√ …øk‹ ∆HØ —jø
. ? (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “YBm …ƒß ΩÉ A ¬›∏I K®ª ‹G Ah« Ω« À cnƒªA f®I cnƒªA ≈ß ›zØ
≈ø ›®Ø …√BZJm A œ¿nÕ ∆C Ω¥®Õ ±Œ∑ À cnƒªA ≈ß LE ΩŒº®NªA ≈ø …ŒØ Bø À B»≥BŒnI “ŒIE B√lªA ≈ß “Œ«BƒªA PBÕ‡A ∆C ”ºß
¡Q …IB∏MiA lŒè ¡Q B√B»ø …ŒØ fºë À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAh®ªA …ª ±ßBzÕ BøBQC µºÕ …º®∞Õ ≈ø ∆C ë À ’Ãm ΩŒJm À ’BrZØ “rYBØ æB®ØfiA
. lŒè ¡Q ©ƒô
. 3 …ª ”ƒ®ø ‹ SÕfáBI ∆Ej¥ªA cn√ ΩuC ∆C ”ºß
≈ø …Œºß ¡« Bø ”ºß ¡« À “IBZvªA ±ÕiB®ø ≈ø AÃ√B∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß ü “®NùA `B∏ƒª îJ∏MjùA ≈ø —fß ∆C ”ºß
À iB®ªBI AÃyi ±Œ∑ À ?  ÃRJbNnÕ ±Œ∑ À ? ’BrZ∞ªA ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA AÀkBVNmA ±Œ∏Ø ¬B∏YfiA j«Aã •∞Y
≈ø B®Œö ¡« À …ºN≥ f®I  BQiÀ À Ik ≈I —Àjß  BaC À Ik ≈I A fJß …ª PfªÃØ j∏I œIC OƒI ’B C ≈ø Ik ©Nó f≥ À iBƒrªA
. “IBZvªA
LBÒàA ≈I j¿ß æÃ≥ ≈ø …Œºß AÿºnM Bø À , “NØB»Nø “®NùA ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA œ»√ ”ºß “ªAfªA PBÕAÀjªA ∆C ”ºß
. cnƒªA SÕfY ©ØfÕ À PBÕAÀjªA  h« Lh∏Õ “v¥ªA æÃY …ƒß eiÀ Bø À “®NùA ≈ß …NØ›a ¬BÕC ”»√ B¿ƒŒY
îZØBnø ´ îƒvä ¡∏ªAÃøDI AèNJM ∆C ¡∏ªg ’AiÀ Bø ¡∏ª ΩYC À $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ”ƒ®ùA Ah« ü ¬›∏ªA ≈ø jÒq jø f≥ À
. 24 - ’BnƒªA : # “zÕjØ ≈«iÃUC ≈«ÃMFØ ≈»ƒø …I ¡N®N¿NmA B¿Ø
´ îƒvä $ …I ›vNø …ºJ≥ …ªÃ¥I G # ¡N®N¿NmA B¿Ø $ “ºö ∆A ≥A `B∞m ´ BYB∏√ “®NùA ∆Ã∑ ”ºß “ª‹fªA ±ŒÒª ≈ø À
. # îZØBnø
ÀC LBN∏I f®I “aÃnƒø B»√Ã∏I Bƒº≥ ’AÃm `B∞m À B√k ‹ “ŒUÀk À `B∏√ ∆Ej¥ªA ≤jß ü À ™jrªA ü “®NùA ∆C B√j∑g Bñ îJM f¥Ø
. (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷fi B®JM “®ŒrªA …Œºß B¿∑ Ω¥√ ÀC “ƒnªA Ω«C ¡§®ø …Œºß B¿∑ “ƒm
. πªg ´ À —f®ªA À tAj∞ªA À “¥∞ƒªA À ∆BvY‚A À Ti‚A À ef®ªA ≈ø …øB∏YC …ª ¡÷Ae `B∏√ : îßÃ√ ïG ¡n¥ƒÕ `B∏ƒªBØ
. —f®ªA À e‹ÀfiA ∂Ã¥á À ΩUjªBI —CjùA xBvNaA ¡÷AfªA `B∏ƒªA ¬B∏YC ≈ø …ª ΩŒ»nNªA ”ºß Jø O≥Ãø `B∏√ À
“¥∞ƒªA À TA ùA À ef®ªA ≈ø B»øB∏YC B»ŒØ PjÜ “ŒUÀk O√B∑ ê À “ŒUÀlI OnŒª “®NùA ∆C ¡»ƒø ©ö  j∑g Bø eBnØ j»§Õ πªhI À
¬B∏YfiA πºM |®I B»ŒØ –jè ΩŒ»nNªA ”ºß “ŒƒJø “N≥Ãø À B»øB∏YC B “¿÷Ae ïG ¡n¥NM “ŒUÀlªA ∆C πªg À πªg ´ À ∆BvY‚A À
. ¬f¥M B¿∑
œ»Ø …Z∞m À ’BùA KvI —ûrªA ©Øe ejâ “®NùA ≈ø ~j¨ªA À “ŒUÀlªA ¬AÀfI ΩmBƒNºª ë BòG XAÀek‹A ©ÕjrM ∆DI æB∏q‚A À
. `B∏ƒI OnŒª À `B∞m
. “ŒJvªA À vªA À “n÷BŒªA À j≥B®ªA `B∏√ lè ‹G À ©ÕjrNªA B«iAfø iÀfÕ “ºß ‹ “¿∏Y ΩnƒªA ïG ΩmÃNªA ∆C …ŒØ
. “®NùA ≈ø j∏I œIC OƒI ’B C ≈ø …ª AfªÀC Ik BƒIA —Àjß À A fJß πªg ”ºß f«BrªA ≈ø À e›ŒNm‹A üBƒM ‹ “®NùA ∆C ”ºß
.   ´ À iBƒùA KYBu  j∑g AÃvªA îI —j÷AfªA —j∏ªB∑ ΩUjªA B»I K®ºÕ “J®ºø —CjùA Ω®É “®NùA ∆DI æB∏q‚A Ah∑ À
…I LBUC B¿Ø ∆BølªA ≈ø “«jI ¬›m‚A ifu ü —j÷Ae O√B∑ “®NùA ∆C –iÀjzªA ≈ø ∆HØ ™iBrªA ”ºß ejÕ Bø æÀC ejÕ Ah« ∆C …ŒØ
. BƒIAÃU ë ∆B∑ ™iBrªA
”ƒ®ø ›Ø —CjùA À ΩUjªA îI “∑ rø πªg ´ ÀC pBƒ◊NmA ÀC e›ŒNmA ÀC —ûq ©Øe ÀC —hª ≈ø “®NùBI fv¥Õ Bø ©Œö ∆C BŒ√BQ À
. jIB∏ø jIB∏Õ ∆C ‹G o∏®ªA ∆Àe …ª “J®ºø B»º®Ü
. ïB®M A ’Bq ∆G Ω¥Nnø SÅ ü πŒØAÃNm “¿NM ¬›∏ºª À
OªB≥ ’BnƒªA “®Nø ≈ß “r÷Bß OªDm : æB≥ “∏Œºø œIC ≈IA ≈ß …ZZu À ¡∑BáA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
Bø ’AiÀ ”¨NIA ≈¿Ø # ¡»√BôC O∏ºø Bø ÀC - ¡»UAÀkC ”ºß ‹G ∆çØBY ¡»UÀj∞ª ¡« ≈ÕhªA À $ PCj≥ À A LBN∑ ¡∏ƒŒI À ŒI :
. Afß f¥Ø …∏ºø ÀC A …UÀk
. “ÕAÀjªA ü Bø ≤›a ”ºß B«lŒÉ “Õ‡A ∆C À XÀk B»I ©N¿NùA ∆C Bƒøf≥ Bñ îJM f≥ À , f¿ä ≈I ¡mB¥ªA ≈ß   §√ –Ài À : æÃ≥C
. πªg kÀBU ≈ø : æB≥ # ∆ÀeB®ªA ¡« π◊ªÀDØ πªg ’AiÀ ”¨NIA ≈¿Ø $ : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. B«eÀfY À B»MB≥ÀC ”ºß : æB≥ # ∆çØBê ¡»MAúu ”ºß ¡« ≈ÕhªA À : , …ŒØ À
”ºß ¡« ≈ÕhªA À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ iBnÕ ≈I ΩŒz∞ªA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. “ºØBƒªA œ« : æB≥ # ∆ÿ÷Ae ¡»M›u ”ºß ¡« ≈ÕhªA À $ : Oº≥ “zÕj∞ªA œ« æB≥ # ∆çØBê ¡»MAúu
∆HØ iBƒªA ü ælƒø À “ƒÜA ü ælƒø : ∆‹lƒø …ª ‹G fYC ≈ø ¡∏ƒø Bø : æB≥ …√C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß –Ài , ©¿ A ü À
A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß  eBƒmHI   n∞M ü œ¿¥ªA …ºRø ‘Ài À : æÃ≥C : …ªlƒø “ƒÜA Ω«C TiÀ iBƒªA Ωae À PBø
’lÜA ü 39 : ¡Õjø : # jøfiA œz≥ gG —jnáA ¬ÃÕ ¡«ih√C À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü   §√ ¬f¥M À Ωv∞ø SÕfY ü (¬›nªB»Œºß)
. LBN∏ªA ≈ø µIBnªA
œßB¿NUA œ≥Ã¥Y SÅ
W÷AÃá …»JƒM –jrJªA ©¿N A ü “ÕiBÜA î√AÃ¥ªA ©yÀ ÀC “ŒßB¿NU‹A ≈ƒnªBI ∆BƒNm‹A Ãç …R®JÕ À ∆Bn√‚A ÃßfÕ –hªA ∆C KÕi ‹
. B»®Øi ïG B»I Ω¿®ªA À B»®yÃI …ºmÃM À —BŒáA
B¿Ø jyC À ”«eC B»®Øe ü æB¿«‚A À KUÀC B»®Øi ïG ΩmÃNªA ∆B∑ Lj≥C “UgBnªA “®ŒJÒªA ïG À °nIC “UBáA O√B∑ B¿º∑ À
. Ah∏« À …∑AÃ∞ªA ™AÃ√C À ¬B®ÒªA ∆AêDI ¡®ƒNªA ïG “UBáB∑ …®ø iÀfM —BŒáA À –h¨NªA ΩuC ïG “UBáA
LúÒùA ∆C KÕi ‹ À , —jqBJùA À `B∏ƒªBI ≈Õja‡A ïG TB√‚A À iÃ∑hªA : …Œ∞ƒu ≈ø Ω∑ “UBY “Œ√Bn√‚A “ŒªÀfiA W÷AÃáA ≈ø À
. πªg ïG …I ΩmÃNºª `B∏ƒªA —ûq —lÕj¨I ∆Bn√‚A l»U f≥ À ΩnƒªA ’B¥I πªhI eBè‚A À ©ƒvªA ïG j§ƒªBI
hƒø O√B∑ πªg ”ºß À , OŒJªA ≈ÕÃ∏M À XAÀek‹A “ƒnI “ƒNnø B«iBJaDI ©¿n√ ÀC B«f«Br√ ªA “Œ√Bn√‚A PB®¿N A få πªhª À
. XAÀek‹A ‹G ΩnƒªA ’B¥I ≈¿zÕ ¡ºØ B«eÃ»ß ¬f≥C
’ByiG ÀC ΩmBƒNªA ΩuC ∆Àe —BŒáA ü ∫A q‹A ΩuC ”ºß XAÀek‹A “ƒm O®yÀ “RÕfáA “Œ√fùA ∆C B√j∑g –hªA Ah« ©ØfÕ ‹ À
“∑jrªA  h« ™ÃŒq ”ºß B»I “ƒNnùA PB®¿N A ≈ø B◊Œq ∆‡A ”NY S®JÕ œ®ŒJ ´ BQfä ’BƒI …√Ã∑ ”ºß ’BƒJªA Ah« ∆HØ —lÕj¨ªA
. “Œ√Bn√‚A “®ŒJÒªA …ŒªG S®JM Bø …NƒÕBJù ‹G oŒª À ≈»n∞√C ’BnƒªA ÀC ¡»n∞√C æBUjªA îI “ÕÃŒáA
B√lªA Ω¿ß ‹G B« nø ü “Œ®ŒJÒªA “ƒnªA  h« ¡YAlÕ ‹ À “ÕjrJªA PB®¿N A ü —j÷Ae æAlM ‹ À ælM “Œ®ŒJ “ƒm XAÀek‹A “º¿ÜBI À
À OŒJªA ¬Af»√‹ ¬lºNnùA …ŒªG —ûrªA —lÕj´ ≤Ajv√BI …ªB¥QC Ωõ À XAÀek‹A “∞º∑ Ω¿Ñ À PÃŒJªA ∆Ã∏M ≈ø ©√Bø ‘Ã≥C ë –hªA
. ΩnƒªA ™BÒ¥√A
À , “ƒ∏û “ºŒmÀ –DI …ƒß ©ƒùA ïG ΩmÃNM À —j∏ƒø “rYBØ B«f®M À B»®ƒrNnM “UgBnªA “®ŒJÒªA ÀC “ŒƒÕfªA PB®¿N A O√B∑ Ahª À
…MeBzø ≈ø ‘jM Bù …ƒnZNnM ‹ πªg ©ø B»ƒ∏ª ©ƒùA πªg …ƒß ©ƒó À “º¿ÜBI …ºŒJm fnM ∆G À “RÕfáA “√f¿NùA PB®¿N A
R∏M ïG ÃßfM À XAÀek‹A “ƒm XÀjM À ΩŒáA ±÷BÒºI …ºŒº¥M ïG æBNÑ À , ΩnƒªA ’B¥I À pÃ∞ƒªA eBÕekA À PÃŒJªA ∆Ã∏Nª “¥Œ¿®ªA
. PB≥ÃrùA ≈ø πªg ´ À PBUifªA ©ŒØjM À l÷AÃÜA Ω®Ä e‹ÀfiA
À B»Œºß æÀfªA |ÕjÑ À B®ªA ü “Œ√Bn√‚A PB®¿N A ©Œö ü “®JNø “Œ√Ã√B≥ “ƒm ¡÷AfªA XAÀek‹A “ƒm ∆Ã∑ ≈ø ¡´jªA ”ºß …√C ´
Ah f«B®ø B»M J∑ À B»M ¨u e›JªA ©Œö ü fUÃÕ æAlÕ ‹ …ƒß PBŒN∞ªA À ∆BJrªA B¿Œm ‹ pBƒªA ≤ju À B√lªA jøC ±Œ®zNª B BŒNYA
. B»ŒØ “ÕiBÜA ≈ƒnªA ≤›NaA ”ºß “Õjm ÀC “Œƒºß ©¿N A “ŒƒJª ¬eB A Ω¿®ªA
¡Œ¿NM ïG “UBY ü f®I “Œ√Bn√‚A ∆C À , ™Ãƒºª “ÕÃŒáA “UBáA  h« ©ØjI œ∞M ‹ ¡÷AfªA XAÀek‹A “ƒm ∆C ”ºß “VY \yÀC Ah« À
. XAÀek‹A jøC ü ©mÃNÕ ∆C NªA ¬Bøk  fŒI ≈ø ”ºß KUAêA ≈ø ∆C À ,  h« B»NvŒ¥√
B√lªA jÕgBä B»I ©∞MjM B Àjq …ŒØ ¢jq À jøflª ›Œ»nM O≥ÃùA XAÀek‹A “ƒnI ¡÷AfªA XAÀek‹A “ƒm ¬›m‚A ™iBq ©∞q πªhª À
—CjùA xBvNaA œ« À e‹ÀfiA ∂Ãá ¬fß À ΩnƒªA ™BÒ¥√A À PÃŒJªA ¬Af»√A À SÕiAÃùA À LBn√fiA æ›NaA À  BŒùA ¢›NaA ≈ø
À ¡÷AfªA XAÀek‹A “∞º∑ ≈ø ’œq ΩUjªA ”ºß …ŒØ oŒª À B»UÀk ”ºß O qA Bø B ¡Q e‹ÀfiA ∂Ãá À B≥ ØA AgG —f®ªA À ΩUjªBI
. …N¥rø
¨M Bø ≈∏ª À …ƒŒ√AÃ≥ ≈ø R∑ À PBUÀlªA ef®M À ∂›ÒªA §√ “Z¿nªA “º»nªA …N®Õjq ü ¬›m‚A jaB∞ø ≈ù B»√G µáA j¿®ª À
. ©NøC ÀC ©NóC ∆C ≈ø œªG KYC œ√kC ≈◊ª : Ω÷B¥ªA æÃ¥Õ ∆î¿nÕ ‹ ¬Ã≥ ≈ß ihƒªA À PBÕ‡A
B‰ƒ¥Ù ºÚ b
‰ ØÚ “ı ‰̈zÂø “Ú ¥Ú ºÚ ®‰ ªÙA B‰ƒ¥Ù ºÚ b
‰ ØÚ “ı ¥Ú ºÚ ߉ “Ú ∞Ú Ò̃ªA B‰ƒ¥Ù ºÚ a‰ ¡Ï Q (13)îÍ∏øÏ iA‰j≥Ú ”Ø “ı ∞Ú ÒÂ√ Â…ƒ‰ºÙ ®‰ U‰ ¡Ï Q (12)îÍ ≈ø “ÚººÚ m ≈Íø ≈‰ n√‹A B‰ƒ¥Ù ºÚ a‰ fÊ ¥Ú ªÚ À‰
¡Ê ∏Ï√Ḡ ¡Ï Q (15)∆‰ ÃÂNŒ¿‰ ªÚ πͪg‰ f‰ ®Ê I‰ ¡∏Ï√Ḡ ¡Ï Q (14)î
‰ ¥Í ºÍ à
Ù‰ A ≈ nÊYCÚ … º̇ªA ∫‰iB‰JN‰ØÚ j‰ a‰ A‰’ Bı¥Ùºa‰ Â…√‰DÙ r√ÚC ¡Ï Q Bı¿Êá
Ú ¡‰ §Í®ªÙA B‰√ÃÊ nÚ∏ØÚ Bı¿§Íß “Ú ‰̈z¿ªÙA
”Ø Â…ƒÏ∏Ú mÚDØÚ i‰f¥Ú IÍ ’‰ B‰ø ’Í B‰¿nªA ≈‰ øÍ B‰ƒªÙl‰ √ÚC À‰ (17)î
‰ ºÍ ∞Í ´Ú µ̄Ùºà
Ù‰ A ≈¯ ߉ BσÛ∑ B‰ø À‰ µ‰ ÷A‰j ©‰ JÊ m ¡Ê ∏Ú≥ÃÊ ØÚ B‰ƒ¥Ù ºÚ a‰ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (16)∆‰ ÃÂR®‰ JÊ M “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ Õ‰
À‰ (19)∆‰ ÃÛº∑ÙDM‰ B‰»ƒÍø À‰ ˆ—‰ RÍ∑Ú Â…∑Í Ã‰ ØÚ B‰»ŒÍØ ¡Ê ∏ª̇ K‰ƒßÊ CÚ À‰ ΩŒÍé ≈ø OσU‰ …Í IÍ ¡∏Úª B‰√DÙ r√ÚDØÚ (18)∆‰ ÀÂifÍ ¥Ú ªÚ …Í IÍ L
Í B‰«g‰ ”º‰ß BÏ√Ḡ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A
©Â ∞Í ƒ‰ø‰ B‰»ŒÍØ ¡Ê ∏Úª À‰ B‰»√ÃÒÂI ”Ø BÏ¿ø ¡∏ŒÍ¥nÌ√ —ı ‰ ®Í ªÚ ¡¯ ®‰ √ÊfiÚ A ”Ø ¡Ê ∏Úª ∆Ï Ḡ À‰ (20)î
‰ ºÍ ∑Ú›ª˛ ≠ÊJu
Í À‰ ≈¯ «Ê fÌ ªBÍI OÂJƒ‰M ’‰ B‰ƒŒÊ m īà ≈Íø X
 j ÖÙ —ı j‰ V
‰q
(22)∆‰ ÃÛº¿‰ ÑÙ π
Í ºÙ Û∞ªÙA ”º‰ß À‰ B‰»ŒÚºß‰ À‰ (21)∆‰ ÃÛº∑ÙDM‰ B‰»ƒÍø À‰ ˆ—‰ RÍ∑Ú
∆BŒI
IfNI B√Àj¥ø ¡®ƒªA ≈ø ¡»Œºß ¡®√C Bø µºa À ¡»¥ºa `jrI …J¥ß “ºŒ¿ÜA ≤BuÀfiA ≈ø ¡«fƒß Bñ îƒø¤ùA `›Ø …√BZJm j∑g Bù
. …ª πÕjq ‹  fYÀ fJ®Õ ∆C KUAêA ’œq Ω∏ª À ∆Bn√„ª Li ë …√C …I ±r∏ƒŒª µºàBI B úã A IfM ¡«jøC
Bù ¡mA “YBn∏ªB∑ ’œrªA ≈ø ΩnÕ Bù ¡mA “ª›nªA : , ©¿ A ü æB≥ # î ≈ø “ª›m ≈ø ∆Bn√‚A Bƒ¥ºa f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A \n∏Õ
≈ø ¬eE …I µºa –hªA œ÷AfNI‹A µºàA µºàBI eAjùA ∆Ã∏Õ À …√Àe ≈ø À ¬eE Ω¿rŒØ ™ÃƒªA ë ∆Bn√‚BI eAjùA ∆C ∂BŒnªA j«B£ À
“ª›m ≈ø …ºn√ Ω®U ¡Q î ≈ø ∆Bn√‚A µºa CfI À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü B«f®I Bø À “Õ‡A ∆Ã∏M À , “∞ÒƒªA ≈ø ΩnƒªA Ω®U ¡Q îÒªA
. 8 : —fVnªA A : # î»ø ’Bø ≈ø
ïG “∞ÒƒªA ’B»N√A î ≈ø …¥ºÇ eAjùA ∆B∑ À KnZØ ¬eE ≈IA ∆Bn√‚BI eAjùA ∆B∑ ê gG # “∞Ò√  Bƒº®U ¡Q $ : f®I …ªÃ≥  fÕ¤Õ À
. G “¨zø “¥º®ªA Bƒ¥ºbØ “¥ºß “∞ÒƒªA Bƒ¥ºa ¡Q : ΩŒ≥ B¿∑ “∞Ò√  Bƒ¥ºa ¡Q : æB¥Õ ∆C j«B§ªA ∆B∏ª îÒªA
. fÕfm ´ (¬›nªB»Œºß) ¬eE …I eAjùA ∆DI æÃ¥ªA Ah∑ À , ¬eE I oƒU ∆Bn√‚BI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ∆C j»§Õ πªhI À
“ª›m ≈ø ‹ÀC ∆Bn√‚A B√if≥ f¥ª À ”ƒ®ùBØ pBJºªA ≈ø B◊Œq …ƒø ©Ò¥Nª …Nn≥ AgG LÃRªA O¥ºa : æB¥Õ jÕf¥NªA ΩŒ≥ B¿∑ µºàA ΩuC À
. ’BùBI “ úbùA ~ifiA ’AlUC ≈ø
“¨ªBJø j¥ùA …I fÕiC ifvø iAj¥ªA À ’BùA µºÒø ”ºß µºÒÕ Bñi À ’BùA ≈ø ΩŒº¥ªA “∞ÒƒªA # î∏ø iAj≥ ü “∞Ò√  Bƒº®U ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
∆Ã∏ª ÀC eBn∞ªA À “®ŒzªA ≈ø “∞ÒƒªA •∞Y ü B»ƒ∏¿Nª ¡YjªA …I O∞uÀ ≈∏¿NùA î∏ùA À , “∞ÒƒªA B»ŒØ j¥NnM ªA ¡YjªA …I eAjùA À
. B»ŒØ “ƒ∏¿Nø —j¥Nnø “∞ÒƒªA
ïG Ah« ≈ø …¥ºa µÕj BƒªfI –C î ≈ø “ª›m ≈ø ‹ÀC  Bƒ¥ºa B¿∑ ¡YjªA œ« ≈∏¿Nø j¥Nnø ü “∞Ò√ ∆Bn√‚A Bƒº®U ¡Q ”ƒ®ùA À
. ∫Ag
ü WáA —iÃm ≈ø 5 “Õ‡A ü “Õ‡A PAej∞ø ∆BŒI ¬f¥M # B¿á ¬B§®ªA B√Ãn∏Ø - …ªÃ≥ ïG - “¥ºß “∞ÒƒªA Bƒ¥ºa ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
. “∞ŒÒª “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA # B¿á ¬B§®ªA B√Ãn∏Ø $ : …ªÃ≥ ü À LBN∏ªA ≈ø µIBnªA ’lÜA
…NŒIjM À …QAfYG —DrƒªA À ’sƒªA ∆C B¿∑ …NŒIjM À ’œrªA eBèG - K´AjªA  j∑g B¿∑ ’Br√‚A # jaE B¥ºa  B√Dr√C ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
. ’”qB√ ≈nªA SÕfáA LBrºª æB¥Õ B¿∑
jøC TÀfY ”ºß “ª‹fºª , G  Bƒ¥ºa ¡Q : æB¥Õ ∆C ∆Àe # jaE B¥ºa  B√Dr√C ¡Q $ : æB¥Ø ’Br√‚A ïG µºàA ≈ø ∂BŒnªA ´ f≥ À
À ¡® À ∆ê ≈ø B»uAÃa À B»ØBuÀC ü “∞ÒƒªA O∞ªBa ∆G À ›Rø “¥º®ªA ∆HØ —eBø ≈ø …øf¥M Bø …√iB¥Õ ‹ À …ƒ¿zNÕ ∆B∑ Bø SÕfY
∆ê B®Œö B¿« À —j¿áA ∆B∏ø ~BŒJªB∑ …ºQBô ∆G À …n√Bè Bø xAÃàA À ≤BuÀfiA  h« ≈ø Ω∑ ∆B∏ø “∞ÒƒªA ü ∆C ‹G πªg ´
µJnÕ B√DI …ƒß œ∏ç –hªA ë À PAhªA j«ÃU ≈ø …ª Bø ∆HØ —if≥ À ¡ºß À —BŒY …ª –hªA ∆Bn√‚A ë À A aC A  Dr√C Bø ≤›Ç
≈ø …ª Bø j£BƒÕ ’œq B»ŒØ µJm ‹ À , ’œq B¿á —Ãn∏ùA ¬B§®ªA À “¨zùA À “¥º®ªA À “∞ÒƒªA ßC “¥IBnªA ΩYAjùA ü …bƒm ≈ø
. ¬f®ªBI ∂ÃJnø TeBY Drƒø Ã»Ø ¡º®ªA À —if¥ªA À —BŒáB∑ ≤BuÀfiA À xAÃàA
jaE B¥ºa TfYC À Dr√C –hªA Ã»Ø ¡ZºªBI —Ãn∏ø BøB§ß ∂úbùA ∆Bn√„ª - ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - #  B√Dr√C $ ü ¿zªA À
jÕB¨Õ ë À kjI ¡Q B»uAÃa À B»MB∞u B —eBø ∆B∑ f¥Ø , —if≥ À ¡ºß À —BŒY Ag AeÃUÃø —lUBß “º«BU “NŒø —eBø ë À æfI –C
‹ À PAg ü B»∑iBrÕ ‹ gG B»I oŒª À , B√Bn√G PiBu ªA B»√HØ “¥IBnªA —eBùA πºM Ã»Ø , xAÃàA À PB∞vªA À PAhªA ü …N¥IBm
. ¡º¥ºª KMB∏ªB∑ “ª·ª “ª‡A –g æB¿®NmA B«fuB¥ø ΩŒJm ü B»º¿®NnÕ B»I µº®M À B»®ø eBÑA ™Ã√ …ª BòG À , PB∞u
¡∑BØÃNÕ Ω≥ ∆ÀjØB∑ ¡»Ii ’B¥ºI ¡« ΩI fÕfU µºa œ∞ª B√’ C ~ifiA ü Bƒººy Ag’ C AêB≥ À $ : …ªÃ≥ ΩRø ≈ø eB∞NnÕ –hªA ë Ah« À
ë ~ifiA ü æBzªA œq›NùA À , ∆Bn√‚A ë PÃùA fƒß gÃaDùA À ”ØÃNùBØ , 11 : —fVnªA A : # ¡∏I Ω∑À –hªA PÃùA πºø
. …I oŒª À ∆fJªA
ü B¿∑ …Œºß ±Òß Bø ©ø “ºøB∑ “√ÃŒI …ª ¡RI ±Òß Bø ∆G …»UÀ ü ΩŒ≥ f≥ À , ¡Q À ’B∞ªBI “Õ‡A PAej∞ø ü ±Ò®ªA ±ºNaA f≥ À
’B∞ªBI ±Òß f®JªA À “√ÃŒJªA πºNI ≈∏Õ Bø À , # jaE B¥ºa  B√Dr√C ¡Q $ , # “¥ºß “∞ÒƒªA Bƒ¥ºa ¡Q $ # “∞Ò√  Bƒº®U ¡Q $ : …ªÃ≥
. # B¿á ¬B§®ªA B√Ãn∏Ø BøB§ß “¨zùA Bƒ¥ºbØ “¨zø “¥º®ªA Bƒ¥ºbØ $ : …ªÃ¥∑
. ®JªA ifu - ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI ∫ ªA ΩuC : K´AjªA æB≥ # BàA ≈nYC A ∫iBJNØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬ÀlºªA ”ƒ®ø …ƒø NßA À …J∑i ”¥ªC ®JªA ∫jI À : æB≥
≈ø PB∑jI ¡»Œºß BƒZN∞ª $ : ïB®M æB≥ ’œrªA ü œ ‚A àA PÃJQ “∑ ªA À - ∆Ã∏nªBØ jn∏ªBI “∑jI ’BùA oJä œ À : æB≥
. àA πªg …ŒØ Bø ∫iBJùA À “∑ ªA ü ’BùA PÃJQ …ŒØ àA PÃJRª πªhI œ À # ~ifiA À ’B¿nªA
ë “mÃnä ´ —eBÕk …ƒø f«BrÕ Bø Ω∏ª ΩŒ≥ jvê ‹ À ”vê ‹ …UÀ ”ºß À oê ‹ SŒY ≈ø ifvÕ œ ‚A àA ∆B∑ Bù À : æB≥
. “∑jI …ŒØ À ∫iBJø
. ”»N√A
àA Ah»Ø jÕf¥NªA ”ƒ®ñ …ºuC ü µºàA ∆C ¬f¥M f≥ À …¥ºa ”ºß …zŒ∞Õ À …I eÃè –hªA R∏ªA àBI xBvNaA ïB®M …ƒø ∫iBJNªBØ
jrNƒÕ πªg ≈ø À B«’AiÀ Bø KmBƒM À B»n∞√C îI B¿ŒØ KmBƒNM SŒÅ B»÷AlUC KŒ∑jM À ’BŒqfiA eBèG ë À  jÕf¥M ü …º∑ R∏ªA
. R∏ªA àA
‹ ’œrªA ≈ø ’œrªA pBŒ≥ À jÕf¥NªA  Bƒ®ø ∆C ¬f¥M Bù πªh∑ ë À …I µºàA xBvNaA ¬fß ”ºß æfÕ î¥ªBàA ≈nYDI ïB®M …∞uÀ À
…ªÃ≥ À 110 : —f÷BùA : # ÒªA “◊Œ»∑ îÒªA ≈ø µºÖ gG À $ : …ªÃ≥   ´ ïG LÃnƒùA µºàA ≈ø ïB®M …ø›∑ ü À , ïB®M …I wNë
. 17 : PÃJ∏ƒ®ªA : B∏ØG ∆Ã¥ºÖ À $ :
ü ∆Bn√‚A B»®Ò¥Õ ∆C KUAêA ≈ø ªA ΩYAjùA ≈ø PÃùA ∆C À œ ‚A IfNªA ¬B¿Nª ∆BŒI # ∆ÃNŒù πªg f®I ¡∏√G ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
. 35 : ’BŒJ√fiA : # “ƒNØ àA À jrªBI ¡∑úJ√ À PÃùA “¥÷Ag o∞√ Ω∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ¬f¥M B¿∑ µY …√C À , jÕf¥NªA nø
À B»ølª B»I ΩY AgG ∆Bn√‚A nø ü “ºYjø jaE S®JªA ßC ë À IfNªA ¬Bó Ah« À # ∆ÃR®JM “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡∏√G ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»I Bƒ B≥ æAlÕ ‹
# ¡∏≥ÃØ $ : …ªÃ≥ “ƒÕj¥I ©JnªA µ÷AjÒªBI eAjùA , # îºØB´ µºàA ≈ß Bƒ∑ Bø À µ÷Aj ©Jm ¡∏≥ÃØ Bƒ¥ºa f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
æB≥ , ~ifiA ïG ïB®M  fƒß ≈ø ækBƒªA jøfiA jû B»√fi “≥ÀjÒùA ΩŒJnªA œ« À - “¥Õj ©ö - µ÷Aj B«B f≥ À ©JnªA PAÀB¿nªA
, 5 - —fVnªA A : # …ŒªG Xj®Õ ¡Q ~ifiA ïG ’B¿nªA ≈ø jøfiA jIfÕ $ : æB≥ À , 12 - ∂›ÒªA : # ≈»ƒŒI jøfiA ælƒNÕ $ : ïB®M
Ω¿®ªA À KŒÒªA ¡º∏ªA f®vÕ …ŒªG $ : æB≥ B¿∑ ¡»UÀjß À ¡» ÃJ« ü “∏÷›ùA À A ïG B«eîu ü æB¿ßfiA B»∏ºnM ªA ΩJnªA À
. 64 - ¡Õjø : # πIi jøDI ‹G ælƒN√ Bø À $ : æB≥ À , 10 - j BØ : # …®ØjÕ BvªA
 h« ΩI BƒNJ≥Ajø ≈ß æl®ñ ‹ À Bƒß î®Ò¥ƒñ ¡Nnª –C B«ifvI # îºØB´ µºàA ≈ß Bƒ∑ Bø À $ “Õ‡A ΩÕg æBvMA \zNÕ πªhI À
. BƒŒªG ¡∏ªB¿ßC B»ƒø f®vM À ¡∏ŒªG B√jøC B»ƒø ælƒÕ À eîvªA À æÀlƒªBI “∏÷›ùA Ωmi B»≥jÒNÕ ¡∏ƒŒI À BƒƒŒI “IÃvƒø ©JnªA µ÷AjÒªA
B»z®I B»MB≥B ©yÀ AgG Ω®ƒªA ∂j ≈ø |®I ∂ÃØ B»z®I —eÃzƒùA ∂BJÒªA ”ƒ®ñ µ÷AjÒªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ü Bø j»§Õ …º∑ πªhI À
. “≥jÒùBI …ÒnI AgG fÕfáA ∂j ≈ø PB ÃnJùA ”ƒ®ñ B»√G : ≈ÕjaE æÃ≥ À , |®I ∂ÃØ
. îI ´ îªÃ¥ªA ”ºß B«ifvI “Õ‡A ΩÕg æBvMA ∆C ”ºß
Bø ∆HØ Ãº®ªA “»U ’B¿nªBI eAjùA # ∆ÀieB¥ª …I LB«g ”ºß B√G À ~ifiA ü  Bƒ∏mDØ if¥I ’Bø ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√C À $ : ïB®M …ªÃ≥
. jÒùA ’Bø B»ƒø ækBƒªA ’BùBI eAjùA À , ’B Ã»Ø πº£C À ∫›ß
—jÒ≥ fÕlÕ ‹ if¥I  if¥Õ –hªA œ ‚A ¬BNªA IfNªA …ŒzN¥Õ Bø KnY ”ºß æl√ BòG æl√ –hªA ∆C ”ºß “ª‹e # if¥I $ : …ªÃ≥ ü À
21 : jVáA : # ¬Ãº®ø if¥I ‹G …ªlƒ√ Bø À …ƒ÷Ala B√fƒß ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥ ïG BzÕC \Œ¿ºM …ŒØ À , w¥ƒÕ ‹ À if≥ Bø ”ºß
.
æûnªA À æBJÜA ü ’BùA ≈ø —jafùA j÷BahªA ë À ~ifiA ü  Bƒ∏mDØ jÒùA ’Bø ë À if¥I ’Bø ú®ªA “»U ≈ø Bƒªl√C À : ”ƒ®ùA À
LB«hªA ≈ø BßÃ√ ~ifiA ü  Bƒ∏mC –hªA ’BùA Ah»I K«h√ ∆C ”ºß ∆ÀieB¥ª B√G À , iBI‡A …ƒß ±r∏M À iB»√fiA À ∆ÃŒ®ªA …ƒß jV∞NM
. …¿ºß ïG ∆ÀfN»M ‹
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , B»NŒIjM À B»QAfYG PBƒÜA ’Br√G , “Õ‡A jaE ïG # LBƒßC À ΩŒé ≈ø PBƒU …I ¡∏ª B√Dr√DØ $ : ïB®M …ªÃ≥
—jVq …I ¡∏ª B√Dr√C À –C # PBƒU $ ”ºß ≤ÃÒ®ø # îº∑·ª ≠Ju À ≈«fªBI OJƒM ’BƒŒm ià ≈ø XjÖ —jVq À $ : ïB®M …ªÃ≥
ë À ≈«fªA B»ŒØ —j j¿RM –C # ≈«fªBI OJƒM $ : …ªÃ≥ À , ’BƒŒm ià ü jR∏M ªA ∆ÃNÕlªA —jVq B»I eAjùA À , ’BƒŒm ià ü
–hªA ¬Ae‚A ∆Ã∏nªBØ jn∏ªBI ≠JvªA À , îº∑·ª ≠JvI OJƒM À –C # îº∑·ª ≠Ju À $ : …ªÃ≥ À , ≈«fªBI OJƒM œ»Ø OÕlªA
. j«B£ ”ƒ®ùA À , B«jøC KŒV®ª j∑hªBI ∆ÃNÕlªA —jVq wa BòG À , …I ¬fM¤Õ
îƒY …¥ºa jøfi jIfø ïB®M …√C ”ºß B»I æfNnÕ “ª‹fªA — ®ªA , G # B»√ÃÒI ü Bû ¡∏Œ¥n√ — ®ª ¬B®√fiA ü ¡∏ª ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
B«j®q À B»ØÃu ≈ø ∆î∞NƒÕ Bø — R∏ªA ©ØBƒùBI eAjùA À , B»√BJªC ≈ø ¡»≥ki …√C B»√ÃÒI ü Bû ïB®M …Œ¥nI eAjùA À , ¡ŒYi ≤À’i ¡»I
. ∆ú∑DÕ B»ƒø À , πªg ´ À B«eúU À B«jIÀ À
ü Ωõ ë À , ΩI‚A ”ºß Ω¿áA ë ¬B®√fiA ”ºß Ω¿áA À ¬B®√flª # B»Œºß $ ¿y # ∆ú¿Ñ πº∞ªA ”ºß À B»Œºß À $ : ïB®M …ªÃ≥
À , 70 : ’AjmG : # jZJªA À ªA ü ¡«Bƒºõ À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü “Õ‡BØ , πº∞ªA ”ºß Ω¿áA ë À jZJªA ü Ω¿áA …ºIB¥Õ À ªA
. “ƒŒ∞nªA œ« À “∏ºØ ©ö πº∞ªA
œ÷AÀi SÅ
PB¿º§ªA ü `ÀjªA B»ŒØ c∞ƒØ πºø B»ŒªG S®I j»qC “®IiC “∞ÒƒªA Oó AgG : æB≥ œºß ≈ß BY œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
. …ŒØ `ÀjªA c∞√ ®Õ # jaE B¥ºa  B√Dr√C ¡Q $ : …ªÃ≥ πªhØ , T›RªA
j∞®U ÃIC æB≥ : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) ByjªA ≈náA BIC O® : æB≥ ¡»ÜA ≈I ≈náA ≈ß æBzØ ≈IA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
“®IiC Ω¿∑ AgHØ , BøÃÕ î®IiC “¨zø vM ¡Q , BøÃÕ î®IiC “¥ºß vM ¡Q , BøÃÕ î®IiC ¡YjªA ü ∆Ã∏M “∞ÒƒªA ∆G : (¬›nªB»Œºß)
∆‹Ã¥ŒØ ∆Ajø¤ŒØ ? fŒ®m ÀC œ¥q Li BÕ : ∆‹Ã¥ŒØ ∆Ajø¤ŒØ ? ”R√C ÀC Aj∑g µºé Bø Li BÕ : ∆‹Ã¥ŒØ î≥›a î∏ºø A S®I j»qC
A S®I ΩUfiA Ω¿∑ AgHØ . …ŒƒŒß îI ∂BRŒùA ∆BJN∏Õ À , ’BŒqC πªg ≈ø efß À ? …ªBY ≈ø ’œq Ω∑ À …≥ki Bø À …ºUC Bø Li BÕ :
”R√C j∑hªA ÀC Aj∑g ”R√fiA æÃZŒØ A ÃßfÕ ∆C kÃVŒØ C : ¡»ÜA ≈I ≈náA æB¥Ø , ∂BRŒùA œn√ f≥ À XjbŒØ —jUk  jUlØ B∏ºø …ŒªG
. “IiB¥Nø £B∞ªC À ‘jaC ∂jÒI (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß “ÕÀjø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C . ’BrÕ Bø Ω®∞Õ A ∆G : æB¥Ø ?
À , ∆ÃNÕlªA —jVq : æB≥ # îº∑·ª ≠Ju À ≈«fªBI OJƒM - ’BƒŒm ià ≈ø XjÖ —jVq À ΩU À lß …ªÃ≥ $ : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. —jVrªA ’BƒŒm À ΩJÜA iÃÒªBØ (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ΩRø À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ΩRø ë
“∑iBJø —jVq OÕlªA : æB≥ …√C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß –Ài f≥ À # îº∑·ª ≠Ju À ≈«fªBI OJƒM $ : , ©¿ A ü À
. AëeA À …ƒø AÃøfN÷BØ
A‰h«‰ B‰ø …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ≈Íø AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A A¤ºÚ ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ¥ØÚ (23)∆‰ ÃÛ¥NÏM‰ ›ÚØ CÚ  Â  ´Ú …ÚªḠ ≈Ê ø ¡∏Úª B‰ø …‰ º̇ªA AÀÂfJÂßÊ A ¯¬ÃÊ ¥Ú Õ‰ æ‰ BÚ¥ØÚ …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ïḠ BıYÃÂ√ B‰ƒºÙ mÊiCÚ fÊ ¥Ú ªÚ À‰
ˆ“ƒÏUÍ …Í IÍ Ω U i‰ ‹Ḡ É «Â ∆Ê Ḡ (24)î
‰ ªÍÀÏ fiÚ A B‰ƒ÷B‰IA‰’ ”Ø A‰h»‰ I B‰ƒ®Ê Í BÏø “ı ∏Ú ◊Úºø‰ æ‰ l‰ √Úfi Â…º̇ªA ’‰ Bq ÃÊ ªÚ À‰ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ Ω‰ zÚ∞N‰Õ‰ ∆ÚC f Õj̄ÂÕ ¡Ê ∏ÛºRÊ ø Ëjr‰I ‹Ḡ
i‰ BÚØ À‰ B‰√j øÊ CÚ ’‰ B‰U A‰gH̄ÚØ B‰ƒŒÍYÊ À‰ À‰ B‰ƒƒÍÂŒßÊ DÚIÍ πÙº∞Û ªÙA ©‰ƒuA ∆¯ CÚ …Í ŒÊ ªÚḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ DÚØÚ (26)∆¯ ÃÂIhÏ ∑ B‰¿IÍ ”√Êjv√A L‰i æ‰ BÚ≥ (25)îÍY ”N‰Y …Í IÍ AÃvÏI‰ ØÚ
(27)∆‰ ÃÛ≥j‰ ¨Ê øÌ ¡Â»√Ḡ AÿºÚ £ ≈‰ ÕÍhª̇A ”Ø ”ƒÊJÒÍ ÖÚ ‹ À‰ ¡Ê »Â ƒÊ øÍ ÂæÃÊ ¥Ú ªÙA …Í ŒÊ ºÚ ߉ µ‰ J‰m ≈‰ø ‹Ḡ πÚº«Ê CÚ À‰ î
¯ ƒ‰QÊA î
¯ U‰ ÀÊ k‰ ΩÈ ∑ ≈Íø B‰»ŒÍØ πÛºmBÚØ i Ã̃NϪA
O√ÚC À‰ Bı∑‰iB‰JøÌ ‹ı l‰ ƒÂø ”ƒÙªl̄√ÚC LÏi ΩÛ≥ À‰ (28)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ≈‰ øÍ B‰√Bå̇ ‘Íhª̇A …Í º̇ª Âf¿Ê á
Ù‰ A Ω̄Û¥ØÚ π
Í ºÙ Û∞ªÙA ”º‰ß π‰®øÏ ≈‰ø À‰ O√ÚC OÊÕÉ N‰mA A‰gH̄ÚØ
∆¯ CÚ ¡Ê »Â ƒø ‹ı Ãm‰i ¡Ê »¯ ŒÍØ B‰ƒºÙ mÊiDÚØÚ (31)≈‰ Õj̄‰aA‰’ Bı√Êj≥Ú ¡Ê «Í fÍ ®Ê I‰ ≈Íø B‰√DÙ r√ÚC ¡Ï Q (30)î
‰ ºÍ N‰JÊ Â¿ªÚ BσÛ∑ ∆Ḡ À‰ PB‰Õ‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ (29)î
‰ ªÍl̄ƒÂ¿ªÙA  a‰
—Í Ã‰Œá
Ù‰ A ”Ø ¡Ê »ƒ‰ØÙ j‰ MÊCÚ À‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A ’Í BÚ¥ºÍ IÍ AÃÂIhÏ ∑Ú À‰ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A …Í øÍ ÃÊ ≥Ú ≈Íø fl
Û ¿‰ ªÙA æ‰ BÚ≥ À‰ (32)∆‰ ÃÛ¥NÏM‰ ›ÚØ CÚ  Â  ´Ú …ÚªḠ ≈Ê ø ¡∏Úª B‰ø …‰ º̇ªA AÀÂfJÂßÊ A
CÚ (34)∆‰ ÀÂjn
Íb‰ ª̇ AıgḠ ¡Ê ∏Ï√Ḡ ¡Ê ∏ÚºRÊ ø Aıjr‰I ¡ÂN®Ê CÚ ≈Ê ◊Úª À‰ (33)∆‰ ÃÂIj‰ r‰M BÏ¿øÍ L‰jr‰Õ À‰ … ƒÊ øÍ ∆‰ ÃÛº∑ÙDM‰ BÏ¿øÍ Ω ∑ÙDÕ‰ ¡Ê ∏ÛºRÊ ø Ëjr‰I ‹Ḡ A‰h«‰ B‰ø B‰Œ√ÊfÌ ªA
À‰ Pÿ√‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA B‰ƒMÂB‰ŒY‰ ‹Ḡ ”‰ «Í ∆Ê Ḡ (36)∆‰ ÀÂf߉ ÃÂM B‰¿ªÍ PB‰»Œ‰« PB‰»Œ‰« * (35)∆‰ ÃÂUj‰ ãÙ ¡∏Ï√CÚ Bı¿§Íß À‰ BıIA‰jM ¡Ê NƒÛ∑ À‰ ¡Ê NÌøÍ A‰gḠ ¡Ê ∏Ï√CÚ ¡Ê ∑Âf®Í Õ‰
æ‰ BÚ≥ (39)∆¯ ÃÂIhÏ ∑Ú B‰¿IÍ ”√Êjv√A L‰i æ‰ BÚ≥ (38)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿IÍ … ªÚ Â≈çÙ B‰ø À‰ BıIÍh∑ …Í º̇ªA ”º‰ß ‘‰ ØÙ A ËΩU i‰ ‹Ḡ É «Â ∆Ê Ḡ (37)î
‰ QÍîJÊ ¿‰ IÍ Â≈çÙ B‰ø À‰ B‰ŒçÙ
Bı√ÀÂj≥Û ¡Ê «Í fÍ ®Ê I‰ ≈Íø B‰√DÙ r√ÚC ¡Ï Q (41)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ¬¯ ÃÊ ¥Ú ºÙ ª˛ AıfÊ®ÂJØÚ ’Á B‰RÛ´ ¡Ê »Â ƒ‰ºÙ ®‰ V
‰ ØÚ µ Z
‰ ªÙBÍI “Û Z
‰ ŒÊ vªA ¡Â »Â M‰ha‰ DÚØÚ (40)î
‰ øÍ fÍ √‰ ≈Ï Z
 JÍvÂŒª̇ ΩŒÍº≥Ú BϿ߉
¡Â»zÊ®I‰ B‰ƒ®Ê J‰MÊDÚØÚ  Â ÃÂIhÏ ∑Ú B‰Û ÃmÏi “ı øÏ ÛC ’‰ B‰U B‰ø ΩÏ ∑ A‰ M‰ B‰ƒºÚ mÂi B‰ƒºÙ mÊiCÚ ¡Ï Q (43)∆‰ ÀÂjb
Í ◊Ê N‰n‰Õ B‰ø À‰ B‰»ºÚ U‰ CÚ “ÏøCÛ ≈Ê øÍ µÂ JÍn‰M B‰ø (42)≈‰ Õj̄‰aA‰’
…Í Õ›‰ø À‰ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ ïḠ (45)îÍJøÌ ≈ÒÙºm À‰ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ ∆‰ ÀÂj«‰  B‰aCÚ À‰ ”mÃÂø B‰ƒºÙ mÊiCÚ ¡Ï Q (44)∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ‹ ¬ÊÃ¥Ú ª˛ AıfÊ®JÂØÚ SÕÍeB‰YCÚ ¡Ê »Â ƒ‰ºÙ ®‰ U‰ À‰ BızÊ®I‰
À‰ (48)î
‰ ∏Í ºÚ »Ê ¿ªÙA ≈‰ øÍ AÃÂ√B∏ØÚ B‰¿Â«ÃÂIhÏ ∏Ú ØÚ (47)∆‰ ÀÂfJÍ߉ B‰ƒªÚ B‰¿»Â ø ÃÊ ≥Ú À‰ B‰ƒºÍ RÊ øÍ ≈¯ ÕÊj‰ r‰JªÍ ≈ øÍ ¤Ê √ ÚC AÃÛªBÚ¥ØÚ (46)î
‰ ªÍB‰ß BıøÊÃ≥Ú AÃÂ√B∑ À‰ AÀ ∏Ù N‰mBÚØ
Ω mÌjªA B‰»ÕÚDÕ‰ (50)îÍ®ø‰ À‰ iA‰j≥Ú P
Í A‰g —‰ÃIÊi‰ ïḠ B‰¿»Â ƒ‰ÕÊÀ‰ A‰’ À‰ “ı Õ‰A‰’ … ÏøCÛ À‰ ¡‰ ÕÊjø‰ ≈‰ IÊA B‰ƒºÙ ®‰ U‰ À‰ (49)∆‰ ÀÂfN‰»Ê Õ ¡Ê »Â º̇‰®ªÚ K‰N∏Í ªÙA ”mÃÂø B‰ƒŒÊ M‰A‰’ fÊ ¥Ú ªÚ
¡Â«j‰ øÊ CÚ AîÒÚ¥N‰ØÚ (52)∆¯ ÃÛ¥MÏBÚØ ¡Ê ∏ÌIi‰ B‰√CÚ À‰ —ı f‰ YÍ À‰ “ı øÏ CÛ ¡Ê ∏ÂNøÏ CÛ  Í hÍ «‰ ∆Ï Ḡ À‰ (51)Ë¡ŒÍºß‰ ∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ B‰¿IÍ ”√Ḡ BıZͺu AÃÛº¿‰ ßÊ A À‰ O
Í J‰ŒÒªA ≈‰ øÍ AÃÛº∑
(54)îÍY ”N‰Y ¡Ê »¯ MÍj‰ ¿Ê ´Ú ”Ø ¡Ê «Â iÊ h‰ ØÚ (53)∆‰ ÃÂYj̄ÚØ ¡Ê »¯ Õ‰fªÚ B‰¿IÍ L
Í lÊ YÍ ΩÌ ∑ AıjÂIk ¡Ê »Â ƒÊŒI‰
∆BŒI
—Ãße æBöG w≥ À “ªBmjªA µÕj ≈ø …MeBJß fŒYÃM ïG ¡»MÃße j∑hI PBÕ‡A  h« ü …J¥ß pBƒªA ”ºß ¬B§®ªA …¿®√ fß Bø f®I
fŒYÃNªA —Ãßfª îz«BƒªA æÀC ë À `Ã√ ¡mBI ‹G ¡»÷B C ≈ø `jvÕ À , (¬›nªAB¿»Œºß) ¡Õjø ≈I ”nŒß ïG `Ã√ ∆fª ≈ø ΩmjªA
∆C À , ΩmjªA jMAÃM À —ÃßfªA æBvMBI `ju …√C ´ î≥BJªA ’B C ¡»IC À , ¡«jaE ü B¿« À (¬›nªAB¿»Œºß) ”nŒß À ”mÃø ¡mA À
. …¿®ƒª ∆Aj∞∏ªA À A PBÕFI j∞∏ªBI ‹G AÃJŒVNnÕ pBƒªA
`Ã√ wv≥ ü ¬f¥M f≥ # ∆Ã¥NM ›Ø C   ´ …ªG ≈ø ¡∏ª Bø A AÀfJßA ¬Ã≥ BÕ æB¥Ø …øÃ≥ ïG BYÃ√ BƒºmiC f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
fŒYÃNºª îz«BƒªA À jrJªA “øBß ïG îQîJùA ©÷AjrªA À KN∏ªA LBZuC ΩmjªA ≈ø ¬l®ªA œªÀC æÀC …√C eë —iÃm ≈ø (¬›nªB»Œºß)
. “øBß  jvß Ω«C À …NøC …øÃ¥I eAjùBØ , ∫jrªA œ∞√ À
≈ø   ´ ∆ÀfJ®Õ BòG QêA ∆HØ …√Àe ≈ø “ ‡A —eBJß |Øi À A —eBJß ïG —Ãße #   ´ …ªG ≈ø ¡∏ª Bø A AÀfJßA $ : …ªÃ≥ À
. …√Àe ≈ø ≈ÕeÃJ®ø ¡»√Ã∑ –C ¡»NŒ«ÃªC ‘ÃßfI înÕf¥ªA À ≈ÜA À “∏÷›ùA
∫jM À # A ‹G AÀfJ®M ‹C $ : eë —iÃm ü …ªÃ≥ …ƒß \v∞Õ B¿∑  fYÀ  ÀfJßA # A AÀfJßA $ ”ƒ®ø ∆G : ≈Õjn∞ùA |®I æB≥
. BmCi ’œq ü —eBJ®ªA ≈ø OnŒºØ ∫Ajq‚A ©ø —eBJ®ªA BøC À °¥Ø —eBJ®ªA œ« B»√DI ∆AhÕ„ª …I fŒŒ¥NªA
. ”»N√A
ΩUC …√BZJm A À , eÃJ®ùA ïG fIB®ªA ≈ø …UÃM —eBJ®ªA ∆C ”ºß ’BƒI ›uC …√BZJm A ∆ÀfJ®Õ ‹ QêA ∆C ≈ß æëg ÀC “º∞´ …ŒØ À
À , …ƒø AÃIj¥Õ À  fƒß Aî∞rŒª   ´ À “∏÷›ùA ≈ø …¥ºa “uBa ïG Lj¥NÕ ∆C …UêBØ , Bß ¡ºß ÀC …UÃNø …UÃM …I °Œê ∆C ≈ø
. …√Àe ≈ø LBIifiA À ∆ÀeÃJ®ùA “ ‡A ¡»Ø ïB®M …ƒø ¡»ŒªG ~Ã∞ø IfNªA jøC À IfNªA ’AkHI —eBJ®ªA
ê À Ω∏ªA fUÃø LBIifiA Li ïB®M …√C ü ∆ÃIBMjÕ ‹ ¡»√fi  fYÀ …MeBJß ‹G lè ¡«fƒß ïB®M …MeBJß PkBU ê …√C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ¬f¥NùA …UêA ≈ø  Ã¿ßk Bø ”ºß ’BƒI B»NZu ∆ÀjÕ ‹ ¡»ƒ∏ª   ´ —eBJß \vM À  fYÀ …MeBJß ‹G lÉ …MeBJß OZu
‹G AÀfJ®M ‹ ∆C $ eë —iÃm ü eiÀ B¿∑  fYÀ A AÀfJßA : æB¥Õ ∆C ”ƒ®ø ü # A AÀfJßA $ : QêA …øÃ¥ª (¬›nªB»Œºß) …ªÃ¥Ø
 ÀfJ®M ”NY ¡∑jøC jIfÕ   ´ Li ‹ …√fi  AÃm eÃJ®ø ≈ø ¡∏ª Bø : æB¥Õ ∆C ”ƒ®ø ü #   ´ …ªG ≈ø ¡∏ª Bø $ : …ªÃ≥ À , # A
›Ø C …√Àe ¡∑iÃøC jIfÕ Li ¡∏ª ≈∏Õ AgG –C # ∆Ã¥NM ›Ø C $ : πªg ”ºß ©Õj∞NªBI …ªÃ≥ À , …Òbm ≈ø BØÃa ÀC …Nõjª ’BUi
- …ªÃ≥ ïG - ¡∏ºRø jrI ‹G Ah« Bø …øÃ≥ ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA flùA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ ? …I ∆Àj∞∏M À …√ÀfJ®M ‹ SŒY …IAhß ∆Ã¥NM
„ø ≈ø …I ≈ø¤Õ gG –kA YA ‹ œZŒyÃM ±uÀ # …øÃ≥ ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA $ : …ªÃ¥I ¡»∞uÀ À , ¡»ØAjqC ¬Ã¥ªA flø îY ”NY
. 27 - eë : # –CjªA –eBI BƒªgAiC ¡« ≈ÕhªA ‹G π®JMA ∫Aj√ Bø À $ : A  B∏Y Bø ”ºß ¡ Ã≥ ΩŒªfI fYC …øÃ≥
…÷AhÕG ”ºß ¡»zÕjÑ À …Œºß ¡»÷Aj´G À …ƒß ¡»«ÃUÀ ≤jvª pBƒªA “øBß îNÕ‡A ∆ÿzñ ∆ÃJ Bë AÃ√B∑ flùA ∆C ”ºß æfÕ ∂BŒnªA À
…MÃße ∆›ÒI ”ºß B»I AÃVNYA À B«Ã¥∞ª “ÒªB¨ø ÀC “ÕjØ ≈ø “nú ÀC “®IiC  ÃUÀ îNÕ‡A ü ¡»ºÕÀB≥C ≈ø ïB®M  B∏Y Bø À , …MB∏mG À
.
œYêA ≈ø …ŒßfÕ B¿ŒØ B≥eBu ∆B∑ ÃºØ ¡∏ºRø jrI …√C …ºvä À # ¡∏Œºß Ωz∞NÕ ∆C fÕjÕ ¡∏ºRø jrI ‹G Ah« Bø $ : ¡ Ã≥ æÀfiA
Ã»Ø µ¥ZNÕ À , B»økAê À “ÕjrJªA ≈ø ’œq ü …ƒø ∆Ãv¥ƒM ‹ gG ¡∏ŒØ B¥¥ZNø …ŒßfÕ Bø §√ ∆B∑ KŒ¨ªBI æBvM‹A À œ ‚A
? …Œºß f»rÕ f«Bq ´ ≈ø …ŒßfÕ ¡Q °¥Ø ¡»ƒø fYAÀ ‹G …ªBƒÕ ‹ ¡Q …ªBƒÕ ∆C jrJªA ©mÀ ü æB¿∑ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô ±Œ∑ À LgB∑
ü ΩZƒM “VáA  h« À …NßB À …ßBJMA ïG ¡∑ÃßfÕ …√C  fÕ¤Õ À ¡∏ŒØ pC Õ À ¡∏Œºß Ωz∞NÕ ∆C —ÃßfªA  h»I fÕjÕ …√C ‹G µJÕ ¡ºØ
. îN¥ºNã îNVY ïG “¥Œ¥áA
≈ÕhªA “∏÷›ùA πªhª iBNa‹ “ŒJŒ´ —ÃßfI B√ÃßfÕ ∆C ’Bq ê …√BZJm A ∆C …ºvä À # “∏÷›ø æl√fi A ’Bq ê À $ : ¡ Ã≥ œ√BRªA À
. …ƒŒI À …ƒŒI “Jn√ ‹ ≈û AjrI ‹ BƒŒªG ¡»ºmiDØ …ƒŒI À BƒƒŒI °IAÀjªA ’B®∞rªA À  fƒß ∆ÃIj¥ùA ¡«
—ÃßfªA “Zu ”ºß “ƒŒI “ÕE ≈ÕeÃJ®ø “ E À BIBIiC ¡«gBÖA kAÃU ¬fß À  fYÀ ïB®M …ª —eBJ®ªA LÃUÃI ¡»ØA ßA À ¡ Àl√ ü ∆C ”ºß
. B»≥fu À
¡»I eAjùA ∆Ã∏ª …º®ª eAjØ‚A ∆Àe ©¿ÜA •∞ºI J®NªA À æAl√‚BI µ¥ZNÕ ¡ BmiG ∆Ã∏ª ë BòG ¡ Al√HI “∏÷›ùA æBmiG ≈ß J®NªA À
. ∆À R∑ ¡« À ¡»ƒø —hbNùA “ ‡A
“Œ√Bn√‚A cÕiBM ≈ø ±ºm B¿ŒØ §√ B µ∞M‹ “¥Y …MÃße O√B∑ ê …√C …ºvä À # îªÀfiA Bƒ÷BIE ü Ah»I Bƒ® Bø $ : ¡ Ã≥ SªBRªA À
. “IgB∑ “QÀfYC À “ßfI ‹G OnŒºØ —ÃßfªA  h« j£BƒÕ Bø ¡«iBvßC ü À ¡ µ∞NÕ À Ω¥ßC À Bƒø ΩzØC AÃ√B∑ B√⁄BIE À ,
≈ÜA ≈ø …I ΩY –C ≈ÜA ej∞ø ÀC ∆ÃU …I –C ifvø BøG “ƒÜA # îY ”NY …I AÃvI Ø “ƒU …I ΩUi ‹G ë ∆G $ : ¡ Ã≥ ©IAjªA À
Bø îY ïG …I AÀj§N√A À AÃvI Ø …º¥ß ü LBvø ‹G …ªÃ¥Õ ‹ Bø æÃ¥Õ À ¡ŒºnªA Ω¥®ªA …ºJ¥Õ ‹ Bø œßfÕ …√fi …√Bnª ”ºß ¡º∏NÕ ≈ø
. …ƒø \Õ nƒØ PÃô ÀC …√ÃU “ªBY ≈ø µŒ∞Õ …º®ª
AÃ√B∑ ¡»ƒ∏ª “ªÃafø “ŒªfU BVVY O√B∑ ∆G À œ« À ¡»z®I B»ƒø ›∑ j∑g ÀC ¡»NøBß ïG …øÃ≥ flø B«B¥ªC “¥ºNã WVY  h« À
. ¡ ›y ü ∆Àfô À …Œºß ¡»√Àj¨Õ À …ƒß ¡»«ÃUÀ ∆ÃØjvŒØ pBƒªA ïG B»√Ã¥ºÕ B¿ƒŒY B»I ∆î∞NƒÕ
æfI œ√jv√A ”ƒ®ùA À “ŒªfJºª # ∆ÃIh∑ Bñ $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA À jvƒºª …ƒø æA¤m # ∆ÃIh∑ Bñ œ√jv√A Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
# î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G B√f®M Bñ BƒMDØ $ : AêB≥ ¡»√HØ LAh®ªA ë À …ŒØ œ√ÃIh∑ –hªBI œ√jv√A ”ƒ®ùBØ …Œºß À “ª·ª ÀC œª ¡»JÕh∏M
”ƒ®ø ü B»√Ã∏ª “Õ‡A ΩvØ À , 26 `Ã√ : # AiBÕe ≈ÕjØB∏ªA ≈ø ~ifiA ”ºß ihM ‹ Li $ : `Ã√ æÃ≥  fÕ¤Õ À , 32 - eë :
. æA¤nªA LAÃU
. “Õ‡A jaE ïG # BƒŒYÀ À BƒƒŒßDI πº∞ªA ©ƒuA ∆C …ŒªG BƒŒYÀDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
”ƒ®ø À , …N§ØBä À ïB®M …NJ≥Ajø OÑ …√Ã∑ ≈ß “ÕBƒ∑ ë À …ƒø ‘Cjñ …®ƒu …ƒŒßDI πº∞ªA ©ƒu ”ƒ®ø À , jvƒªA æA¤m ”ºß ™j∞Nø
. æBY f®I ‹BY Œ¨ªA …¿Œº®NI …√Ã∑ …ŒYÃI ©ƒvªA ∆Ã∑
À , ∂j¨ªBI ¡»ŒØ  ⁄Bz≥ À …øÃ≥ îI À …ƒŒI Ωv∞ªA …¿∏Y - ΩŒ≥ B¿∑ - jøfiBI eAjùA # iÃNªA iBØ À B√jøC ’BU AgHØ $ : …ªÃ≥ À
KŒVß ≈ø iBƒªA Ωä ë À iÃNªA ≈ø ’BùA ∆AiÃØ ßC ë À ¡»Œºß LAh®ªA æÀl√ —iBøC ’BùBI iÃNªA ∆AiÃØ ∆Ã∑ ”ºß f»rÕ ∂BŒnªA
. …n∞√ ü jøfiA
™Ã√ Ω∑ ≈ø jÕf¥NªA À , “ØBy‚A ≈ß ©Ò¥ªA À ≈ÕÃNªBI # Ω∑ ≈ø $ —j÷AfªA —’Aj¥ªA # îƒQA îUÀk Ω∑ ≈ø B»ŒØ πºmBØ $ : …ªÃ≥ À
À j∑g : îƒQA îUÀk πº∞ªA ü ΩaeDØ ”ƒ®ùA À “ÕB¨ªA ’AfNI‹ # ≈ø $ ∆C j«B§ªA À πº∞ªA ü æBae‚A B»ŒØ ∫únªA À , ∆AÃŒáA ≈ø
. ∆AÃŒáA ≈ø ™Ã√ Ω∑ ≈ø ”R√C
$ ”ºß # πº«C $ ±Òß ∆G : ΩŒ≥ Bø À # îUÀk $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø # ¡»ƒø æÃ¥ªA …Œºß µJm ≈ø ‹G πº«C À $ : …ªÃ≥ À
$ ΩJ≥ BŒ√BQ # πºmA $ jÕf¥M ïÀfiBØ πº«C ™Ã√ Ω∑ ≈ø B»ŒØ πºmA À : BƒªÃ≥ ïG h◊ƒŒY jÕf¥NªA ™ÃUjª eAjùA ”ƒ®ùA fn∞Õ # îUÀk
›Ø  jÕf¥M Bƒøf≥ B¿∑ “JMi …ƒß jaDNø Ã»Ø # îUÀk $ ≈ø æBáA ©yÃø ü # Ω∑ ≈ø $ ∆C …®ØfÕ # πºmBØ $ ”ºß …∞Òß À # πº«C
. ≤ÃÒ®ùA ”ºß BŒ√BQ eîÕ
°¥Ø Ω«fiA ‹G Bƒ«B« j∑hÕ À Ω«fiA ©ø eë —iÃm ü ¡«j∑g f¥Ø …I ∆Ãø¤ùA À …NŒI Ω«C ¡»√C j«B§ªA À , …NuBa Ω«fiBI eAjùA À
.
∂j´ À “ƒŒ∞nªA LÃ∑i ”IC –hªA …ƒIA À œ« À (¬›nªB»Œºß) `Ã√ ¡»Ø Bø ”ºß —jØB∏ªA …MCjøA ¡»ƒø æÃ¥ªA …Œºß µJm ≈ñ eAjùA À
. ∂j¨ªBI ¬ÃN A ’Bz¥ªA ë æÃ¥ªA µJm À , “¥Œ¥áA ü ΩJU ïG ‘ÀE B¿ƒŒY
ΩŒªfI , ¡ “ßB∞rªA ≈ß fÕfrªA œ»ƒªA ≈ß “ÕBƒ∑ ïB®M …NJ Bã ≈ß œ»ƒªA # ∆Ã≥j¨ø ¡»√G Aÿº£ ≈ÕhªA ü J BÖ ‹ À $ : …ªÃ≥ À
¡ ©∞rM ∆C ›zØ ¡»ŒØ œ¿Œº∏M ΩuC ≈ß ∫B»√C : ΩŒ≥ …√D∏Ø # ∆Ã≥j¨ø ¡»√G $ : …ªÃ¥I œ»ƒªA ΩŒº®M À Aÿº£ ≈ÕhªBI “J BbùA µŒº®M
. ©ØAe …®ØfÕ ‹ ‹Ã z´ ¡»º f¥Ø
”ºß πº∞ªA ”ºß ’AÃNm‹A f®I A f¿ê ∆C …¿ºß îNÕ‡A jaE ïG # Ω¥Ø πº∞ªA ”ºß π®ø ≈ø À O√C OÕÃNmA AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥
”ºß …ªlƒÕ À ∆BØÃÒªA ≈ø …ŒVƒÕ ∆C …ªDnÕ ∆C À , B¿NY î≥j¨ø î∏ªB« ¡»√Ã∏ª ∆BŒI f®I ∆BŒI Ah« À îùB§ªA ¬Ã¥ªA ≈ø ïB®M …NŒVƒM
. îªlƒùA a …√HØ OIBQ R∑ a Ag B∑iBJø ‹Al√G ~ifiA
$ : æB≥ B¿∑ ¡« ´ …∞vÕ B¿ß  lƒø ïB®M …√HØ îvºbùA  eBJß ≈ø …√C ”ºß ΩŒªe ΩŒ¿ÜBI …∞vÕ À  f¿ê ∆C (¬›nªB»Œºß)  jøC ü À
. 160 : PBØBvªA : # ∆ÃvºbùA A eBJß ‹G ∆Ã∞vÕ B¿ß A ∆BZJm
ïG jøfiA ¡»I æE ¡»√C ïG ’BôG ¡»≥j´ a j∑hÕ À B¿NY ∆Ã≥j¨ø ¡»√C À ¡»≥j¨I …¿∏Y ≈ß  iBJaHI “v¥ªA ü …√BZJm ”∞N∑A f≥ À
≈ß “v¥ªA  h« ü PÃ∏nªBØ , ¡«jøDI “√B»NmA À ¡ A ¥Ñ À “Òbnºª ›ÕûM À —if¥ºª BøB§ßG À , πªg f®I ¡»ƒß a ‹ ∆C
.  ÃUÀ ≈ø # ∆Ãø¤Õ ‹ ¬Ã¥ª Af®JØ SÕeBYC ¡«Bƒº®U À $ : “ŒM‡A “v¥ªA ü …ªÃ≥ ≈ø ≠ºIC ¡»∑›«
—ÃßfªA  h« ∆C ∆BŒI À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “v¥ªA jaE ü LBÒa # îºNJù Bƒ∑ ∆G À PBÕ‡ πªg ü ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»ŒªG AiBJNaA À B√BZNøA –C ’›NIA O√B∑ B»®ø ‘jU Bø ©ø
. “Œ√BRªA “Õ‡A jaE ïG # ≈ÕjaE B√j≥ ¡«f®I ≈ø B√Dr√C ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
ælƒNM $ : ïB®M …ªÃ¥∑ …NVŒNƒI Ω®∞ªA n∞M ΩŒJ≥ ≈ø æÃmjªA æBmi‚ n∞M # A AÀfJßA ∆C $ : …ªÃ≥ À , fYAÀ jvß Ω«C ∆j¥ªA
. 30 : —fVnªA ¡Y : # AÃ√lÑ ‹ À AÃØBÖ ‹C “∏÷›ùA ¡»Œºß
BŒ√fªA ü ∆ú´ÃNùA ¡»ØAjqC ’‹¤« # BŒ√fªA —BŒáA ü ¡«BƒØjMC À —ja‡A ’B¥ºI AÃIh∑ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA …øÃ≥ ≈ø flùA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡ Ãmi ”ºß ¡»NøBß Ah« ¡ Ã¥I ∆Àj¨Õ ~ifiA ïG ∆ÀfºbùA
B»NºIB¥ø “ƒÕj¥I —ja‡A —BŒáA ’B¥ºI –C - —ja‡A ’B¥ºI KÕh∏NªA À ,   ´ —eBJ®I BI j∞∏ªA : œ« À T›Q PB∞vI A ¡»∞uÀ f≥ À
AÃ∏ó À BŒ√fªA —BŒáA ü AÃØjMC Bù ¡Q B»Œºß AÃJ∏√BØ BŒ√fªA ’AiÀ B¿ß Aîҥ√A eB®ùA À GfJùBI ¡«j∞∏ª À , - # BŒ√fªA —BŒáA ü $ : …ªÃ¥ª
fŒYÃNªA œ∞ƒI —iBM AëÃ∞M πªhª À , “¥Œ¥Y À µY Ω∑ AÃn√ À ‘à A AîJMBØ B»n∞√ ïG BŒ√fªA ¡»NIhNUA —hºùA B»MBƒÕk À B»ØiBak ≈ø
. ¡«Aë ™BJMA ü ¡»NÕjY À ¡«BŒ√e B«iAjyHI —ÃßfªA ei —iBM À eB®ùA iB∏√HI —iBM À “ªBmjªA À
Bû LjrÕ À …ƒø ∆ú∑DM Bû Ω∑DÕ ¡∏ºRø jrI ‹G Ah« Bø $ :  jøDI î»NnùA j¥ZNnùA —iBqG ¡ Ãmi ïG ≈Õ rø ¡»øAîª AêB≥ —iBNØ
. “¥IBnªA `Ã√ “v≥ ü ¡»NVY jÕj¥M ≈ø jø Bø ”ºß “ªBmjªA  AÃße À …MÃße ü …JÕh∏M …I ∆ÀfÕjÕ # ∆ÃIjrM
Bø ¡»√C ”ºß ΩŒªe ∆AÃŒáA µºÒø “uBa ≈ø πªg À pBƒªA ΩRø …Ijq À …º∑DI pBƒªA j÷Bm …MAÀBnø À …NÕjrI ”ºß ¡ ‹fNmA ü À
≈ø æBm m‹A À ©mÃNªA ≈ø ≈∏¿NªA ü ‹G —eB®m ‹ À LjrªA À Ω∑fiA ü ‹G “ºŒzØ ‹ À ∆AÃŒáA æB¿∑ ‹G ∆Bn√„ª ∆ÀjÕ AÃ√B∑
Ω∑DM B¿∑ ∆ú∑DÕ À ∆îN¿NÕ AÀj∞∑ ≈ÕhªA À $ : æB≥ À , 179 : ≤AjßfiA : # ¬B®√fiB∑ π◊ªÀC $ : ïB®M æB≥ B¿∑ “Œ√AÃŒáA h÷AhºªA
. 12 : f¿ä —iÃm : # ¬B®√fiA
# ¡∏Œºß Ωz∞NÕ ∆C fÕjÕ $ : “¥IBnªA “v¥ªA ü ¡ Ã≥ ”ƒ®ø ü ë À # ∆ÀjmBà AgG ¡∏√G ¡∏ºRø AjrI ¡N® C ≈◊ª À $ : AêB≥ —iBM À
ü ¡∏MeB®m ∆›ÒI À ¡∏√Ajna ¡∏Œºß …ª ΩzØ ´ ≈ø ¡∏ºRø AjrI …√Ã∑ ©ø …I ¡∑jøDÕ B¿ŒØ …NßB G À …ßBJMA ü ∆C …I ∆ÀfÕjÕ
æAÀk À ¡∏NŒ≥i ¡∏Œºß …ª ΩzØ ‹ ≈ø “ßB ü À , B«h÷Ahª ≈ø ©N¿NªA ü “ÕjáA ‹G B»ŒØ —eB®m ‹ À BŒ√fªA —BŒáA ‹G —BŒY ‹ gG —BŒáA
. ∆AjnàA ë À ¡∏NÕjY
PB»Œ« $ ’AlÜA À LBnZºª ¡∑iÃJ≥ ≈ø ∆ÃQîJø –C # ∆ÃUjã ¡∏√C BøB§ß À BIAjM ¡Nƒ∑ À ¡Nø AgG ¡∏√C ¡∑f®Õ C $ : AêB≥ —iBM À
PÃô –C # BŒç À PÃò BŒ√fªA BƒMBŒY ‹G œ« ∆G $ eB®JNm‹A ü “¨ªBJø  iAj∏M ü À eB®JNmA “¿º∑ PB»Œ« À # ∆ÀfßÃM Bù PB»Œ«
. BŒ√fªA ’AiÀ ‘jaC iAe ü —BŒZºª # îQîJñ ≈ç Bø À $ πªh∑ æAl√ ‹ B»ŒØ ∆ÀjaE BŒê À BŒ√fªA ü Bƒø ¬Ã≥
´ ÀC œ√Bn√G jaE ∆fJI B»¥º®M À ∆fI ≈ø PÃùBI `ÀjªA XÀja ë À cmBƒNªA ”ºß # BŒç À PÃò $ : ¡ Ã≥ Ω¿ê ∆C ≈∏ô À
. “¿÷›ø R∑ PBÕ‡A ∂BŒm ¡÷›Õ ‹ …ƒ∏ª —e‹ÃªA f®I —e‹ÃªBI …ƒß AÀ ß Bñi À QêA fƒß ©÷Bq K«hø cmBƒNªA ∆HØ œ√Bn√G
…Œºß PÃNYA Bø ©ø “ªBmjªA  AÃße KÕh∏M …I ∆ÀfÕjÕ # îƒø¤ñ …ª ≈ç Bø À BIh∑ A ”ºß ‘ ØA ΩUi ‹G ë ∆G $ : AêB≥ —iBM À
. πªg ΩJ≥ eB®ùA À fŒYÃNªA AÀj∏√C f≥ À …MÃße
À , æÃmjªBI j∞∏ªA ≈ø …I ¡»√ÀjøDÕ B¿ŒØ “øB®ªA ¡»¿»NÕ ›◊ª ¡»NøBß ¡»n∞√C AÃ∑jqC ¡»NøBß À ¡»n∞√C # ≈ç $ : ¡ Ã¥I ¡«eAjø À
. …ŒØ ¡»I AÀfN¥Œª ¡»√BôG ¬f®I AÀ aC BòG À “øB®ªA ∆Àe “uBa ¡»n∞√C …I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô
≤AjM‚A À eB®ùA À —ÃJƒªA À fŒYÃNªA iB∏√G œ« À PBÕ‡A æÀC ü B»I A ¡»∞uÀ ªA PB∞vªA ™B¿NUA ≈ø ΩÕÀB≥fiA  h« PDr√ f≥ À
. BŒ√fªA —BŒáA ü
…øÃ≥ ≈ø $ : …ªÃ≥ ¬f≥ # ¡«BƒØjMC À —ja‡A ’B¥ºI AÃIh∑ À AÀj∞∑ ≈ÕhªA …øÃ≥ ≈ø flùA æB≥ À $ : PBÕ‡A ifu ü …ªÃ≥ ü ∆C ¡ºßA À
≈ÕhªA $ f®I ©≥À ê …√fi # …øÃ≥ ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA flùA æB¥Ø $ : …ªÃ≥ ≈ø “¥IBnªA “v¥ªA ü Bø ≤›Ç # AÀj∞∑ ≈ÕhªA $ ”ºß #
. Ωv∞ªA æB ©Œ¿ÜA f®I ©≥À ê À # ¡«BƒØjMC À $ # AÃIh∑ À $ # AÀj∞∑ $ “ŒªAÃNùA Ω¿ÜA KŒMjM …I ΩNaA # AÀj∞∑
. “¥IBnªA “v¥ªA ü   n∞M ¬f¥M # ∆ÃIh∑ Bñ œ√jv√A Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡»I æBv◊Nm‹A LAhß æúY ≈ß “ÕBƒ∑ îøeB√ ¡»MiÀ u À æÃmjªA —Ãßfª “IBVNmA # îøeB√ ≈ZJvŒª ΩŒº≥ B¿ß æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À , fŒ∑DNªA ∆Ã√ À ¡n¥ªA ¬›I f∑¤ø ¬›∏ªA À , ¬Ã¥ºª ©¿ÜA ¿y À “º¥ªA fŒ∑DNª Bø $ À f®I ”ƒ®ñ ≈ß # ΩŒº≥ B¿ß $ : …ªÃ≥ À ,
. LAh®ªA æúY —f«Brñ ∆BølªA ≈ø ΩŒº≥ f®I “øAfƒªA ¡»√haDNª ¡n≥C : ”ƒ®ùA
$ : …ªÃ¥I µº®Nø ë À “JYBv¿ºª # µáBI $ ü ’BJªA , # îùB§ªA ¬Ã¥ºª Af®JØ ’BR´ ¡«Bƒº®VØ µáBI “ZŒvªA ¡»MhaDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡»MhaDØ jÕf¥NªA À ≤Àh A …ØÃuÃø ¬B¥ø ¡Œ≥C ±uÀ µáA À , “ŒJJnºª ÀC , µZºª BJYBvø AhaC “ZŒvªA ¡»MhaC –C # ¡»MhaDØ
. 78 : ≈ø¤ùA : , # µáBI œz≥ A jøC ’BU AgHØ $ : æB≥ B¿∑ µáA ’Bz¥ªA ÀC µáA jøfiA KJnI “ZŒvªA
¬Ã¥ºª Af®JØ $ : …ªÃ≥ À , “ŒªBJªA ∆AfŒ®ªA À ∂iêA À PBJƒªA oIBÕ ≈ø ΩŒnªA …º¿ê Bø : ’BRªA Pefq Bñi À A ¡zI ’BR¨ªA À
. ¡»Œºß ’Bße ÀC ¡ ≈®ª À eB®IG # îùB§ªA
ΩŒnªA ’BR¨∑ ¡«Bƒº®U À ¡«Bƒ∏º«DØ LAh®ªA œ« À “ÕÀB¿nªA “ZŒvªA ¡»MhaDØ ¡»IAhß ≈ø  B√fßÀ Bø æÃmjºª B√låDØ : ”ƒ®ùA À
. Af®I ∆ÃùB§ªA ¬Ã¥ªA f®JŒºØ
¬Ã≥ eà ¡« AÃ√Ã∏Õ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À , ¡ Ãmi ¡mBI ‹ À ¡»∏º«C ¡Q `Ã√ ¬Ã≥ f®I ¡«Dr√C ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA ’‹¤« ¡mBI `jvÕ À
. “ZŒvªBI AÃ∏º«C f≥ À `Ã√ ¬Ã≥ f®I AÃ√B∑ ¡»√C …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü ¡»Nv≥ ü …√BZJm A j∑g f¥Ø (¬›nªB»Œºß) Bu
. AiAj∑ îNÕ‡A ∆ÿzø \ŒyÃM ¬f¥M # ∆ÀjaDNnÕ Bø À B»ºUC “øC ≈ø µJnM Bø ≈ÕjaE B√Àj≥ ¡«f®I ≈ø B√Dr√C ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
Bz®I ¡»z®I ©JNÕ ‘eAjØ –C ‘ M AÀ’BU : æB¥Õ “Õ‡A jaE ïG , #  ÃIh∑ B Ãmi “øC ’BU B¿º∑ A M Bƒºmi BƒºmiC ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A “»Œƒ« ≈Õ àA îI À Bz®I …z®I O®JMC àA PjMAÀ : œ®¿ufiA ≈ß À , ‘eAjØ À AjMÀ ’œrªA ©IBNM ë À jMAÃNªA …ƒø À ,
≈ø ™lNƒø æBöG “v¥ªA À , ∆BølªA ∆Àe j∑hªA KnÅ œaA ºª # ¡Q $ À # B√Àj≥ ¡«f®I ≈ø B√Dr√C ¡Q $ : …ªÃ≥ “¿NM ≈ø ¬›∏ªA À
. ”mÃø “øC îI À B«f®I “◊qBƒªA “øfiA À `Ã√ “øC îI ¡»ûC À ΩmjªA wv≥
¡»z®I ©JNÕ î®IBNNø Bƒºmi ¡»ŒªG BƒºmiC À ≈ÕjaE BûC À B√Àj≥ `Ã√ “øC f®I “ZŒvªBI “∏ªB A “øfiA πºM f®I B√Dr√C ¡Q : ïB®M æÃ¥Õ
–C SÕeBYC ¡«Bƒº®U À LAh®ªBI –C Bz®I ¡øfiA  h« |®I –C ¡»z®I Bƒ®JMDØ  ÃIh∑ B»ŒªG B»ƒø TîJùA B Ãmi “øC ’BU B¿º∑ Bz®I
. ∆Ãø¤Õ ‹ ¬Ã≥ f®JŒºØ iBQE PAÀg B√BŒßC AÃ√B∑ Bø f®I AiBJaC À Bvv≥ ¡«B√ u
À ’›NI‹A “ƒm œ« À æÃmi f®I æÃmi æBmiHI µáA ïG ¡»NÕAf« À ∆j≥ f®I ∆j≥ ’Br√G A “ƒm ≈ø ∆B∑ …√C ”ºß æfM PBÕ‡A À
™BJMG À îIh∏ùA KÕh®M - —AkB A “ƒm œ« À - BŒ√BQ A “ƒm ≈ø ¡Q æÃmjªA f®I æÃmjªA KÕh∏M ∆Àj¥ªA “ƒm ≈ø À , ∆BZNø‹A
. Bz®I ¡»z®I
À A ÃZô SŒY …MÃßfª îIh∏ùA À µáA ’AfßC ”r¨Õ –hªA œ ‚A j»¥ªA ≈ß \v∞M “¿º∑ ≠ºIC # SÕeBYC ¡«Bƒº®U À $ : …ªÃ≥ À
. àA ‹G ”¥JÕ ‹ À jQfiA Ã∞®Õ
B«AiC ªA PBÕ‡A j÷Bm À ’BzŒJªA fŒªA À Bv®ªA œ« PBÕ‡A # îJø ∆BÒºm À BƒMBÕFI ∆ÀiB«  BaC À ”mÃø BƒºmiC ¡Q $ : ïB®M …ªÃ≥
. fÕfm ´ Bv®ªBI ∆BÒºnªA ¡»z®I n∞M À , “ZyAêA “VáA îJùA ∆BÒºnªA À , …øÃ≥ À ∆ÃßjØ ”mÃø
¡»√fi …øÃ≥ j∑g ≈ß ¡»I ”∞N∑A À ∆ÃßjØ flø j∑g BòG : ΩŒ≥ # îªBß BøÃ≥ AÃ√B∑ À AÀ ∏NmBØ …Õ„ø À ∆ÃßjØ ïG $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»√îJNÕ ™BJMC ¬Ã¥ªA j÷Bm À ∆ÃßÃJNùA ≤AjqfiA
“ÕBƒ∑ ~ifiA ü ú®ªBØ ¡«ÀfJ®NmA À ΩŒ÷AjmG I ”ºß AÃºß B¿∑ ¡»√ÀfJ®NnŒØ ¡« ´ ”ºß ∆ú®Õ AÃ√B∑ ¡»√C îªBß ¡»√Ã∏I eAjùA À
. “ßBÒªA ”ºß ¡«j»≥ À B»º«C ”ºß æÀBÒNªA ≈ß
À , ¡»Œºß ΩzØ B¿ ∆Ã∏Õ ∆C œ∞√ ¡»ºRø ≈ÕjrI B¿»√Ã∏I eAjùA # ∆ÀfIBß Bƒª B¿»øÃ≥ À BƒºRø ≈ÕjrJª ≈ø¤√ C AêB¥Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
B¿∑ ¡«AfJ®Õ ∆C KUAêA ≈ø ∆B∑ B¿»Œºß ¡ Ωz∞ªA ∆B∑ AgHØ B¿»øÃ≥ ”ºß AúzØ B¿∑ B¿»Œºß ¡»ºzØ ≈ÕfIBß ¡ B¿»øÃ≥ ∆Ã∏I
“v¥ªA ïB®M ¡Na ¡Q # î√ÃVnùA ≈ø πƒº®Ufi – ´ B G PhÖA ≈◊ª $ : ”mÃù ∆ÃßjØ æB≥ B¿∑ B¿»I AÃø¤Õ ∆C ‹ B¿»øÃ≥ ¡«fJß
ÃI ¡»I eAjùA À # ∆ÀfN»Õ ¡»º®ª LBN∏ªA ”mÃø BƒŒME f¥ª À $ : æB≥ ¡Q # î∏º»ùA ≈ø AÃ√B∏Ø B¿«ÃIh∏Ø $ : æB¥Ø ¡»∑›« j∑hI
. …◊ºø À ∆ÃßjØ ∫›« f®I Oªl√ BòG —AiÃNªA ∆fi ΩŒ÷AjmG
(¬›nªB»Œºß) ”nŒß —e‹À œ« “Õ‡A ∆C ¬f¥M # î®ø À iAj≥ PAg —ÃIi ïG B¿«BƒÕÀE À “ÕE …øC À ¡Õjø ≈IA Bƒº®U À $ : ïB®M …ªÃ≥
. —fYAÀ “ÕE B®Œö Afß B®ø …øDI À …I B¿÷B≥ AjøC O√B∑ gG À —eB®ºª “≥iBàA
À …ª Bƒ∏nø …º®U –C Ah∑ ∆B∏ø ïG  AÀE À ,  j¥ø À …ƒ∏nø ïG ∆Bn√‚A ™ÃUi ü Ω¿®NmA ¡Q ™ÃUjªA …ºuC À –ÀfiA ≈ø ’AÃÕ‚A À
. –iBÜA ’BùA î®ùA À , ©mAêA –ÃNnùA ©∞MjùA ∆B∏ùA —ÃIjªA
. iBU ’Bø À iAj≥ …ŒØ ©ŒmÀ ÃNnø ©∞Mjø ∆B∏ø ü B¿«Bƒ∏mC À BƒNŒIÃIi ”ºß “ªAe “ÕE ¡Õjø …øC À ¡Õjø ≈I ”nŒß Bƒº®U À : ”ƒ®ùA À
∆B∑ À PBJŒÒªA Ω∑DI ΩmjªA “øB®ª LBÒa # ¡Œºß ∆ú¿®M Bñ œ√G BáBu Aú¿ßA À PBJŒÒªA ≈ø Aú∑ ΩmjªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ©÷Bq æB¿®NmA ë À   ´ ÀC Ω∑DI ∆B∑ ’AÃm B»ŒØ ≤jvNªBI B»I ∂AlMi‹A B»ƒø Ω∑fiBI eAjùA
“ƒùA “ºIB¥ñ jøC # BáBu Aú¿ßA À $ : …JŒ¥ß …ªÃ≥ œ∞Ø , ¡»Œºß ïB®M …ƒø B√BƒNøA # PBJŒÒªA ≈ø Aú∑ $ : …ªÃ≥ ü ∆DI f»rÕ ∂BŒnªA À
. ‘Ã¥NªA “øk›ø ïG S®I À  jøC “∞ªBã ≈ø ¡ jÕhÑ # ¡Œºß ∆ú¿®M Bñ œ√G $ : …ªÃ¥I …ºŒº®M ü À “¿®ƒºª j∏q ë À Ω¿®ªA BvI
. ’BŒJ√fiA —iÃm ü “Õ‡A   §√ n∞M ¬f¥M # ∆Ã¥MBØ ¡∏Ii B√C À —fYAÀ “øC ¡∏NøC  h« ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
jIlªA À , fYAÀ ”ƒ®ñ ©ŒÒ¥NªA À ©Ò¥NªA ∆C , ©¿ A ü # ∆ÃYjØ ¡»Õfª Bñ LlY Ω∑ AjIk ¡»ƒŒI ¡«jøC AîҥNØ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡ —fYAÀ “øC ©Œ¿ÜA À ‘ M …ºmi ¡»ŒªG ΩmiC A ∆C ”ƒ®ùA À , …øf¥M Bø ”ºß ™j∞Nø ¬›∏ªA À , LBN∏ªA ë À iÃIk ©ö îN¿zI
LlY Ω∑ À LlY LBN∑ Ω∏I wNaA BJN∑  Ãº®U À B®Ò≥ ¡»ƒŒI ¡«jøC AîÒ≥ À  jøDI AÀjóDÕ ¡»ƒ∏ª  AÃ¥M ïG ¡«Bße fYAÀ Li
. ∆ÃYjØ ¡»Õfª Bñ
Bñ LlY Ω∑ BIAlYC À PBßBö ¡«jøC ü AÃ≥j∞M À ”ƒ®ùA À , “≥j∞ªA œ« À —jIk ©ö ë À ’BJªA \N∞I # AjIk $ jøBß ≈IA —’Aj≥ ü À
. \UiC œ« À , ∆ÃYjØ ¡»Õfª
j¿¨Õ ªA “ªB»Vºª ›Rø Ω®U À B«j¥ù —jMBnªA ’BùA ¡§®ø —j¿¨ªA : , PAej∞ùA ü æB≥ # îY ”NY ¡»Mj¿´ ü ¡«ihØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A , B»JYBu
# îY $ ∏ƒM ü À , “ªBmjªA KÕh∏M f®I LAh®ªBI —AkB A ïB®M …Nƒm ≈ø ∆C ïG —iBqG Oøf¥M f≥ À , LAh®ªBI fÕf»M “Õ‡A ü À
. “N¨I eÃßÃùA LAh®ªA ∆BŒMG ïG —iBqG

œ÷AÀi SÅ
ü ∆G $ : Ω÷B≥ ≈ø ΩU æB≥ f≥ À ¡∏ŒºNJÕ ∆C ≈ø ¡∑h®Õ À ¡∏Œºß iÃè ∆C ≈ø ¡∑gBßC f≥ A ∆G pBƒªA B»ÕC BÕ : , “´›JªA W»√ ü
. # îºNJù Bƒ∑ ∆G À PBÕ‡ πªg
PBJ√ ≈ø føB A oIBŒªA ’BR¨ªA # ’BR´ ¡«Bƒº®VØ $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
. ~ifiA
. “ØÃ∏ªA î®ø À iAj≥ PAg À — áA —ÃIjªA : æB≥ # î®ø À iAj≥ PAg —ÃIi ïG $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
î®ùA À , “ØÃ∏ªA fVnø iAj¥ªA À , B«eAÃm À “ØÃ∏ªA — Y : ΩŒ≥ # î®ø À iAj≥ PAg —ÃIi ïG B¿«BƒÕÀE À $ : , ©¿ A ü À
ƒªA ≈ß “øBøC œIC ≈ß j∑Bnß ≈IA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü –Ài À : æÃ≥C (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß : PAj∞ªA
…ƒß –l»JªA —jø ≈ß   ´ À j∑Bnß ≈IA ≈ß BzÕC –Ài À , ¬BrªA µrøe œ« —ÃIjªA ∆C : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ±®zªA ≈ø ÃºÖ ‹ B®Œö PBÕAÀjªA À , “ºøjªA B»√C : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
…√C À BJŒ ‹G ΩJ¥Õ ‹ KŒ A ∆C : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß –Ài # PBJŒÒªA ≈ø Aú∑ ΩmjªA B»ÕC BÕ $ : , ©¿ A ü À
Bø PBJŒ ≈ø Aú∑ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : æB≥ À # PBJŒÒªA ≈ø Aú∑ ΩmjªA B»ÕC BÕ $ : æB¥Ø îºmjùA …I jøC Bñ îƒø¤ùA jøC
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß —jÕj« œIC ≈ß ¡« ´ À –hø ªA À ¡ºnø À fõC ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi À : æÃ≥C . # ¡∑Bƒ≥ki
. fYAÀ K«hø ”ºß æB≥ # —fYAÀ “øC $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. …I `jØ Ã»Ø BƒÕe …n∞ƒª iBNaA ≈ø Ω∑ : æB≥ # ∆ÃYjØ ¡»Õfª Bñ LlY Ω∑ $ : …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
)∆‰ ÃÛ¥∞Í rÌø ¡¯»I‰i “Í Œ‰r‰a ≈Ê ø ¡Â« ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (56)∆‰ ÀÂj®Â r‰Õ ‹ Ω‰I P
Í ‰à
Ù‰ A ”Ø ¡Ê Ú ™
 īBnÂ√ (55)î
‰ ƒÍI‰ À‰ æBÏø ≈Íø …Í IÍ ¡Â«fÌ ¿Í √ B‰¿√ÏCÚ ∆‰ ÃÂJnÙê CÚ
ïḠ ¡Ê »Â √ÚC ˆ“ºÚ UÍ À‰ ¡Ê »Â IÃÛº≥Û ÀÏ AÉMA‰’ B‰ø ∆‰ ÃÂM¤Ê Õ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (59)∆‰ ÃÛ∑j̄rÂÕ ‹ ¡Ê »¯ I‰jIÍ ¡Â« ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (58)∆‰ ÃøÍ ¤Ê Õ ¡Ê »¯ I‰i O
Í Õ‰B‰◊IÍ ¡Â« ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (57
¡Ê «Â À‰ µ á
Ù‰ BÍI µÒÍ ƒ‰Õ ËKN‰∑Í B‰ƒÕÊf‰ ªÚ À‰ B‰»®‰ mÂÀ ‹Ḡ BınÙ∞√‰ ±˛º∏Â√ ‹ À‰ (61)∆‰ ÃÛ¥JÍm B‰Ú ¡Ê «Â À‰ P
Í ‰à
Ù‰ A ”Ø ∆‰ ÃÂßj̄nÂÕ π◊ÚªÀÛC (60)∆‰ îUÍ i‰ ¡Ê »¯ I‰i
A‰gḠ L
Í A‰h®‰ ªÙBÍI ¡¯»ŒÍ؉ Âø B‰√hÊ a‰ CÚ A‰gḠ ”N‰Y (63)∆‰ ÃÛº¿Í ߉ B‰»ªÚ ¡Ê «Â πͪg‰ ∆¯ ÀÂe ≈ø ËΩ¿‰ ßÊ CÚ ¡Ê Ú À‰ A‰h«‰ ≈Ê ø —‰j¿Ê ´Ú ”Ø ¡Ê »Â IÃÛº≥Û ΩÊ I‰ (62)∆‰ ÿºÚ §ÂÕ ‹
(66)∆‰ ÃvÍ∏ƒ‰M ¡Ê ∏ÍJ¥Ú ßÊ CÚ ”º‰ß ¡Ê NƒÛ∏ØÚ ¡Ê ∏Û ŒÊ ºÚ ߉ ”ºÊNM ”N‰ÕA‰’ O‰√B∑ fÊ ≥Ú (65)∆‰ ÀÂjvƒÂM ‹ Bσø ¡∏Ï√Ḡ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA AÀÂj◊‰ÉÙ ‹ (64)∆‰ ÀÂj◊‰èÙ ¡Ê «
… ªÚ ¡Ê »Â ØÚ ¡Ê Ú Ãm‰i AÃÛØj̄ʮՉ ¡Ê ªÚ ¬Ê CÚ (68)î
‰ ªÍÀÏ fiÚ A ¡«’‰ B‰IA‰’ P
Í DÙ Õ‰ ¡Ê ªÚ BÏø ¡Â«’‰ B‰U ¬Ê CÚ æ‰ ÃÊ ¥Ú ªÙA AÀÂjIÏfÏ Õ‰ ¡Ê ºÚ ØÚ CÚ (67)∆‰ ÀÂjV
 »Ê M‰ AıjÍ …Í IÍ ≈‰ Õ¯ ∏Ù N‰nÂø
À‰ P‰Ã¿‰ nªA P
Í f‰ nÚ∞ªÚ ¡Ê «’‰ A‰Ã«Ê CÚ µÌ Z
‰ ªÙA ©‰ J‰MÏA Ã̄Úª À‰ (70)∆‰ ëj̄Ú∑ µ Z
‰ ºÙ ªÍ ¡Ê «Â j R∑ÚC À‰ µ Z
‰ ªÙBIÍ ¡Â«’‰ B‰U ΩÊ I‰ “Û ƒÏUÍ …Í IÍ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ ¬Ê CÚ (69)∆‰ ÀÂj∏Í ƒÂø
(72)î
‰ ≥Í k̄ÏjªA  a‰ É « À‰ Ë a‰ πIi‰ ÂXA‰jb
‰ ØÚ BıUÊja‰ ¡Ê »ۺ◊‰n‰M ¬Ê CÚ (71)∆‰ Ãyj̄Ê®øÌ ¡Í«j̄Ù∑gÍ ≈‰ß ¡Ê »Â ØÚ ¡Ê «Í j̄∑ÍhIÍ ¡Â»ƒ‰ŒÊ M‰CÚ ΩÊ I‰ Ï≈»¯ ŒÍØ ≈‰ø À‰ ~ÊifiÚ A
¡¯»IÍ B‰ø B‰ƒ∞Ù rÚ∑ À‰ ¡Ê »ƒ‰¿Ê YÍ i‰ ÃÊ ªÚ À‰ * (74)∆‰ ÃÂJ∏Í ƒ‰ªÚ ¢
Í j‰ vªA ≈¯ ߉ —Í j‰ aÍ ‹Ú BÍI ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ÂÕ ‹ ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ À‰ (73)¡ŒÍ¥N‰nÌø ¢‰ju
Í ïḠ ¡Ê «Â ÃÂßfÊ N‰ªÚ πÏ√Ḡ À‰
BıIB‰I ¡¯»ŒÚºß‰ B‰ƒZ
Ê N‰ØÚ A‰gḠ ”N‰Y (76)∆‰ ÃÂßjÏ z‰NÕ‰ B‰ø À‰ ¡Ê »¯ I‰jªÍ AÃÂ√B∏‰NmA B‰¿ØÚ L
Í A‰h®‰ ªÙBÍI ¡Â»√‰hÊ a‰ CÚ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (75)∆‰ û¿‰ ®Ê Õ‰ ¡Ê »¯ ƒÍŒ‰¨Ê ”Ø AÃÌVºÚ ª̇ jÈ y ≈ø
(77)∆‰ ÃnͺJÊ Âø …Í ŒÍØ ¡Ê «Â A‰gḠ fÕÍfq LA‰h߉ A‰g
∆BŒI
¡»IlÑ À ≈ÕfªA jøC ü pBƒªA ≤›NaBI ΩmjªA wv≥ K¥ß Bù …√HØ # îY ”NY ¡»Mj¿´ ü ¡«ihØ $ : µIBnªA …ªÃ¥I “ºvNø PBÕ‡A
¡«Br¨ŒnØ AÀ’Bq Bø ¡»Mj¿´ ü AûŒNŒºØ …ƒø wºã ‹ À …ƒß ¡ xBƒø ‹ ΩU¤ø LAh®I ¡«fßÀC ∆ÃYjØ ¡»Õfª Bñ LlY Ω∑ BIAlYC
. “ªBä ‹ À LAh®ªA
ê À , æBáA “¥Œ¥Å Ω»U À ¡»ƒø DÒa PA àA ü ¡ “ßiBnø îƒI À æBø ≈ø …I A ¡«fø Bø ∆C ¡»¿«ÃM ∆C PBÕ‡A  h« ü ¡»»JƒØ
KM Õ Bø À “áBvªA æB¿ßfiA ≈ø …ª îƒø¤ùA A µØÀ Bø ë PA àA ü “ßiBnùA ΩI ¡»ŒØ ø LAh®ªA haDÕ àA ≈ø πªg ∆B∑
. B»ŒØ ¡ ™iBnŒØ B»ŒªG ∆ÃßiBnÕ ¡»Ø —ja‡A À BŒ√fªA ü LAÃRªA ¡Œ§ß À jUfiA ΩÕlU ≈ø B»Œºß
¬fß ÀC …ª “¥IBm ‹ BßfI —ÃßfªA ∆Ã∑ ÀC æÃ¥ªA jIfM ¬f®∑ …I ∆ÀihN®Õ ¡ ihß ‹ À ¡»Œºß “øBM “VáA À “ªBä ‹ ¡»∑ifø LAh®ªBØ
ejø ‹ LAhß ¡»ŒMDÕ ”NY µáBI ∆Ãø¤Õ ‹ XBÜ À eBƒß Ω«C ¡« ΩI BUja ¡»ƒø …ªA¤m ÀC æÃ¥ªA ΩNã B√Ãƒâ …√Ã∑ ÀC æÃmjªA “Øj®ø
. …ª
≈ø - ∆êA ¡zI - # ¡«fò $ # ∆Àj®rÕ ‹ ΩI PA àA ü ¡ ™iBn√ îƒI À æBø ≈ø …I ¡«fò BòC ∆ÃJnê C $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω¿®NnÕ Bø jR∑C À : K´AjªA æB≥ , f∞ƒÕ ÀC ©Ò¥ƒÕ ∆C ≈ø …§∞Y À ’œrªA w¥√ ¡Œ¿NM ë À fYAÀ ”ƒ®ñ eAfø‚A À fùA À eAfø‚A
PA àA “yBØG PA àA ü ¡ “ßiBnùA À  Àj∏ùA ü Ω¿®NnùA eAfø‚A ≈ø # ¡«fò $ …ªÃ¥Ø ,  Àj∏ùA ü fùA À LÃJ A ü eAfø‚A
. B»ŒØ ¡ ™iÃm ∆ÃJªA À æBùA œ« ¡»ƒ£ ”ºß PA àA ∆Ã∏ŒØ …Œºß ¡»NøAj∏ª “ßjnI
ÀC ¡ B¿ßfi BƒJY ÀC ¡»ƒß B√Byjª B»ŒØ ¡ ™iBn√ PA a îƒI À æBø ≈ø “º»ùA —fø ü ¡»ŒÒ®√ Bø ∆C ’‹¤« ≈§Õ C : ”ƒ®ùA À
. ? BƒŒºß ¡»NøAj∑
¡«fò BòG À XAifNmA À Bƒø ’›øG πªg ∆C ë À jøfiA “¥Œ¥Å Ω»U ü ¡« À ∆Ã§Õ Bø ≤›a ”ºß jøfiA ∆G –C ∆Àj®rÕ ‹ ΩI , ‹
. 183 : ≤AjßfiA : # îNø –fŒ∑ ∆G ¡ œºøC À ∆ÿº®Õ ‹ SŒY ≈ø ¡»UifNnƒm $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ∆û¿®Õ ¡»√BŒ¨ ü
∆C ¬f¥M Bø “√îñ o¿àA PBÕ‡A  h« ü ïB®M îJÕ , o¿àA PBÕ‡A jaE ïG # ∆Ã¥∞rø ¡»Ii “Œra ≈ø ¡« ≈ÕhªA ∆G $ ïB®M …ªÃ≥
’›øG À XAifNmA ΩI ’œq ü PA àA ≈ø œ« OnŒºØ ¡»ƒø DÒa B»ŒØ ¡ ™iBn√ PA a îƒJªA À æBùA ∆C iB∞∏ªA ’‹¤« ≈§Õ –hªA
. ¡ B¿ßC ü îáBvªA ja‡A ¬ÃŒªA À …ºmi À BI îƒø¤ùA fƒß Bø œ« B»ŒØ ™iBnÕ ªA PA àA BòG À
∆fi ≤ÃÇ “ÒºNã “ÕBƒß ∂B∞q‚A : K´AjªA æB≥ , # ∆Ã¥∞rø ¡»Ii “Œra ≈ø ¡« ≈ÕhªA ∆G $ : æB¥Ø ¡»∞uÀ ≈ß ïB®M \vØDØ
À , j»£C …ŒØ ≤ÃàA ”ƒ®¿Ø ≈ñ –fß AgHØ # ∆Ã¥∞rø “ßBnªA ≈ø ¡« À $ : ïB®M æB≥ , …¥ZºÕ Bø ≤Bë À …Œºß µ∞rùA Kê µ∞rùA
. ”»N√A # B»ƒø ∆Ã¥∞rø $ # î¥∞rø Bƒº«C ü ΩJ≥ Bƒ∑ B√G $ : æB≥ , j»£C …ŒØ “ÕBƒ®ªA ”ƒ®¿Ø œ∞I –fß AgG
À  Byi iAfø ≈Õj÷Ae ∫› A À —BVƒªA ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À , ¡«jøC jIfÕ À ¡»∏ºô BIi …√BZJm A AÀhÖA ¡»√DI ¡»∞vM “Õ‡A À
À , …MeBJß À …MBÕFI ∆Bô‚A ïG ¡»R®JÕ –hªA ë Ah« À …NŒra ≈ø ∆Ã¥∞rø ¡»Ø ¡»MeB®m À ¡»MBå ë À …√ÃJê jøC ü …√Ãrë …Òbm
. B∑ifNnø AiAj∏M oŒª ∂B∞q‚A À “ŒràA îI “Õ‡A ü ©¿ÜA ∆C ”ƒ®ùA ≈ø jø Bñ j»£ f≥
AÀfÕC Bø À …NªBmjª ∆úøBáA …ºmi πªg ≈ø À …UÃI ïB®M …Œºß æfÕ Bø Ω∑ œ« À # ∆Ãø¤Õ ¡»Ii PBÕFI ¡« ≈ÕhªA À $ : æB≥ ¡Q
Bø ïG …NIBUG ”ºß ¡»º¿ê À  Byi ΩŒvÑ ïG ¡»R®JÕ A “Œra ≈ø ¡»≥B∞qG ∆fi “®Õjq ≈ø …I AÀ’BU Bø À   ´ À LBN∑ ≈ø …I
. “ªBmjªA À œYêA µÕj ≈ø …I ¡«jøDÕ Bù ¡«iB¿N÷A À …ŒªG ¡«ÃßfÕ
∆BôG B»I ∆Bô‚A ∆HØ —eBJ®ªA ü ’B∑jrªA œ∞√ ïG ¡«Bße –hªA ë …MBÕFI ∆Bô‚A À # ∆Ã∑jrÕ ‹ ¡»IjI ¡« ≈ÕhªA À $ : æB≥ ¡Q
. …NŒ«ÃªC À …NŒIÃIi ü  fYÃM ”ºß Oªe ªA WVáA À ïB®M …MeBJß Oßjq ªA “®ÕjrªBI
∆Ã◊q ≈ø ¡»MeB®m …ŒØ –hªA µáA ïG pBƒªA “ÕAf ΩmjªA æBmiG À …ºJ≥ ≈ø AÀ’BU BòG (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA À ΩmjªA ©Œö ∆C ”ºß
…ºmi πNMfi πÕjq πIjª ∆B∑ ê : …ªÃ≥ ¬›nªA ΩzØC …Œºß œºß ¬›∑ ±ŒÒª ≈ø À , ‹Ãmi Ωmifi πÕjq …ª ∆B∑ ê À , “ŒIÃIjªA
.
∆ÃÒ®Õ –C # AÃME Bø ∆ÃM¤Õ $ : …ªÃ≥ À , ≤ÃàA ΩUêA # ∆îUAi ¡»Ii ïG ¡»√C “ºUÀ ¡»Iú≥ À AÃME Bø ∆ÃM¤Õ ≈ÕhªA À $ æB≥ ¡Q
≈ø æBY # “ºUÀ ¡»Iú≥ À $ : …ªÃ≥ À , Bu Ω¿ß Ω∏I ¡»√BŒMG AÃME Bø ’BNÕHI eAjùA : ΩŒ≥ À A ΩŒJm ü ∂B∞√‚BI æBùA ≈ø AÃÒßC Bø
. # ∆ÃM¤Õ $ ΩßBØ
SßBJªA ∆G –C ¡»Ii ïG ∆îU m ¡»√C ≈ø “∞÷Ba ¡»Iú≥ ∆C æBáA À “áBvªA æB¿ßfiBI ∆ÃMDÕ ÀC AÃ¥∞√C Bø ∆Ã¥∞ƒÕ ≈ÕhªA À ”ƒ®ùA À
. …ƒø ΩUÀ ”ºß ¡»Ii ïG ¬ÃN A ¡»ßÃUi ¡«j∑g Ω¿®ªA Bu ”ºß ÀC A ΩŒJm ü ∂B∞√‚A ”ºß ¡
πÕjq ‹  fYÀ BI ∆Ãø¤Õ ≈ÕhªA ¡»√C ¡»MB∞u OƒŒ®M πªg fƒß À Ω¿®ªA BvI ¡»√BŒMG À ja‡A ¬ÃŒªBI ¡»√BôG ”ºß “ª‹e “Õ‡A ü À
. PBáBvªA ∆ú¿®Õ À ja‡A ¬ÃŒªBI À …ºmjI À …ª
À , ∆Ã¥IBnI µº®Nø # B $ À # ïG $ ”ƒ®ñ # B $ ü ¬›ªA ∆C j«B§ªA # ∆Ã¥IBm B ¡« À PA àA ü ∆ÃßiBnÕ π◊ªÀC $ : æB≥ ¡Q
Ω∑ ∆Ã∑ ¬k‹ πªg ∆fi B»ŒØ ∆Ã¥IBnNÕ –C B»ŒªG ∆Ã¥IBm ¡« À æB¿ßfiA ≈ø PA àA ü ∆ÃßiBnÕ ¡« ¡«Bƒ∞uÀ ≈ÕhªA π◊ªÀC ”ƒ®ùA
. B»ŒªG µJnºª AfÕjø ¡»ƒø
À B»ŒØ ∆ÃßiBnÕ ¡« À îƒø¤ùA ’‹¤« fƒß –hªA µáA eB¥Nß‹A ”ºß “ŒƒNJùA “áBvªA æB¿ßfiA œ« PA àA ∆C PBÕ‡A ü îI f¥Ø
. PA àA ü ¡ …√BZJm A ≈ø “ßiBnø ¡»√BJnÅ B»√Àf®Õ ¡« À iB∞∏ªA π◊ªÀC fƒß Bø PA àA OnŒª
fqC PBßBÒªA ü ∆ÃJ´jÕ eAjùA ∆C : B¿«fYC : ∆B»UÀ # PA àA ü ∆ÃßiBnÕ π◊ªÀC $ : …ªÃ≥ ®Õ …ŒØ À : J∏ªA n∞NªA ü æB≥
. ¬A Y‹A ∆Àe ¡»MÃ∞M ›Œ∏ª À B»N≥À ≈ß PÃ∞M ›◊ª B»√ÀieBJŒØ “J´jªA
À $ # —ja‡A LAÃQ ≈nY À BŒ√fªA LAÃQ A ¡«BMFØ $ : æB≥ B¿∑ ¬Aj∑‚A  ÃUÀ À ©∞ƒªA ™AÃ√C BŒ√fªA ü ∆úV®NÕ ¡»√C : œ√BRªA À
≈nYC …UêA Ah« À B«ÃºV®M À B»ºŒ√ ü AÃßiBm f¥Ø B»I ¡ ™iÃm AgG ¡»√fi # îáBvªA ≈ù —ja‡A ü …√G À BŒ√fªA ü  jUC  BƒŒME
. îƒø¤¿ºª iB∞∏ªA ≈ß œ∞√ Bø PBJQG …ŒØ ∆fi “øf¥NùA “Õ·ª B≥BJ
. ”»N√A
“ßiBnø ë “Õ‡A  h« ü îƒø¤¿ºª OJQC –hªA À PA àA ü iB∞∏ºª A “ßiBnø ë “øf¥NùA “Õ‡A ü iB∞∏ªA ≈ß œ∞√ –hªA ∆G : æÃ≥C
…UêA îJÕ ∆C …Œºß ”¥JŒØ …UÃI …√BZJm A ≈ø “ßiBnø PA àA ü ¡»NßiBnø ∆C …UêA Ah« ü …»UÀ –hªA À , PA àA ü îƒø¤ùA
¡»≥B¥ZNmA æB¿∑ ïG ’Bô„ª LúmfiA Œ¨M ∆DI ¡»z®I …»UÀ À , B»ƒø B»ºÕfJM À ïB®M …NßiBnø ©yÃø “Õ‡A ü ¡»NßiBnø ©yÀ ü
. ‘jM B¿∑ ë À , ¡ B¿ßC ≈mBZñ PA àA ΩŒƒª
≈ø …I ¡«fò Bø ∆C ∆ÃJnê ¡»√C ∆BŒI eAjùA À # PA àA ü ¡ ™iBn√ $ : “øf¥NùA “Õ‡A ü …ªÃ≥ ü ë BòG ΩÕfJNªA Ah« ∆C j«B§ªA À
¡»n∞√C ≈ø B»Œºß ¡»Mif¥I ‹ ïB®M A ≈ø ’BÒßHI πªg ∆B∑ Bù ≈∏ª ∆ÀjØB∑ ¡« À ¡»NøAj∏ª B»ŒªG ∆ÃßiBnNÕ PA a îƒI À æBø
. îƒø¤¿ºª ΩufiA ”ºß …ºIB¥Õ Bø OJQC À , –iB∏√‚A ¬B»∞Nm‹BI OŒ∞√ ¡Q ïB®M …ŒªG “ßiBnùA OJn√
À “áBvªA æB¿ßfiA ΩI PA àA ïG ∆ÃßiBnø ¡« ‹ À B»ŒªG ∆ÃßiBnNÕ PA a OnŒª îƒJªA À æBùA ∆C PBJQ‚A À œ∞ƒªA Ah« ΩvZ¿Ø
. PA àA ïG ∆ÃßiBnùA ¡« ∆Ãø¤ùA À PA àA œ« “ƒnáA B«iBQE
À BJŒ´jM “Õ‡A ü ∆C ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ –hªA # ∆ÿº§Õ ‹ ¡« À µáBI µÒƒÕ LBN∑ BƒÕfª À B»®mÀ ‹G Bn∞√ ±º∏√ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
oJºNªA ∆C B¿«fYC î»UÀ ≈ø B»NøAj∏I oJºNªA ≈ß …¿«ÃNI pBƒªA ≤jvƒÕ Bñi Bù B®Øe À îƒø¤ùA PB∞u ≈ø  j∑g Bø ”ºß BzŒzÑ
‹ À BvªA ¡»º¿ß ©ŒzÕ ‹ A ∆C œ√BRªA À , ∆ÃØ ùA  jßÃNnÕ –hªA ∂BrªA K®vªA ∫AhI oŒª À pÃ∞ƒªA ©mÀ ü Ω»m jøC B»I
. ΩÕlÜA ¡«jUC ”nƒÕ
BVVY Kv√ ïB®M …√HØ eB¥Nß‹A ü BøC pÃ∞ƒªA ©mÀ ≈ß XiBàA œUjáA ±Œº∏Nºª œ∞√ # B»®mÀ ‹G Bn∞√ ±º∏√ ‹ À $ : …ªÃ¥Ø
ë À B»I ∂fvÕ À B»∑ifÕ ∆C …√Dq ≈ø Bñ ∆Bn√‚A l»U À ≤iB®ùA µ÷B¥Y ≈ø …I ∆Bô‚A fÕjÕ Bø ”ºß æfM —j«BI PBÕE À —j«B£
≈ø ejÕ ¡ºØ …≥à À …º¿Ñ iAf¥ø KmBƒÕ Bø Ω∑ ≈ø eAiDØ …∞®y À ∫Aie‚A —Ã≥ “»U ≈ø B»Ø›NaA ü æÃ¥®ªA æBY ”ßAi ¡Q Ω¥®ªA
. îvºbùA …I ∂Bm Bñ î∞®zNnùA ∂Bm ‹ À îIj¥ùA …ƒß æDm B¿ß iAjIfiA æDnÕ À “uBàA ≈ø  fÕjÕ Bø “øB®ªA
≈ø À , “ÕÀjafiA …MBŒY ü …MeB®m À “ÕÃŒ√fªA “ŒßB¿NU‹A À “Õej∞ªA …MBŒY ü   a …ŒØ Bø ïG …ƒø ∆Bn√‚A Lf√ BòHØ Ω¿®ªA ü BøC À
…√BŒMG ”ºß ‘Ã¥Õ Bñ l»â ë À …NrŒß ü …I ©∞NƒÕ À …MBŒY …I ¡NÕ B¿ŒØ ∆Ã∏Õ BòG ∆Bn√‚A B»ƒø À ™AÃ√fiA ≈ø ™Ã√ Ω∑ a ∆C ¬Ãº®ùA
. “≥BÒªA À ©mêA ≈ß BUiBa BŒUjY ∆Ã∏Õ ‹ …√Dq Ah« Bø À , …º¿ß À
À ,  eBJß ”ºß …√BZJm A ìøA πªhI À , “ŒUjY “Zºvø ”ºß BŒƒJø …®ÕjrM ü œUjáA ¡∏áA ”ƒ®ñ A ≈Õe ü BŒUjY ±Œº∏M ›Ø
. îƒø¤ùA æBY ≈ø …∞uÀ Bø ïG ¡»J´i À ¡»mÃ∞√ KŒ
…®ÕjrM ΩuC ü XjáA ”ºß JùA ±Œº∏NªA œ∞√ ”ºß æfM B»√HØ —eBÕk À πªg ”ºß æfM # B»®mÀ ‹G Bn∞√ ±º∏√ ‹ À $ “Õ‡A À
…¥ÕeBvø |®I iBu ∆C µ∞MA ≈∏ª œUjY ´ …n∞√ ü ë –hªA ±Œº∏NªA œ∞√ À , ›Rø e‹ÀfiA \IhI Lj¥NªA À “Œ√BJ«jªA ©ÕjrN∑
KŒ´ ªA À ∆BƒNø‹A ∆B∑ ∆G À “Õ‡BI œ∞ƒø ©Œ¿ÜBØ …®ŒÒNnÕ ‹ –hªA |Õj¿ºª —›vªA ü ¬BŒ¥ªB∑ eiÃùA ü “ŒuÃvà BŒUjY
. æÀfiA ¡n¥ªA œ∞ƒI ∆B¿NÕ ∆AiÃ∑hùA
ü “yÀj∞ø o∞√ –DØ …Œºß À , ¬Ã¿®ªA fŒ∞Õ œ∞ƒªA ∂BŒm ü —j∏√ ë À # Bn∞√ $ : …ªÃ¥I ±Œº∏NªA œ∞√ µº®M “Õ‡A ü …Œºß ΩŒªfªA À
. eiÃùA xÃva ü BŒUjY iBu ÀC …ºuC ≈ø BŒUjY ∆B∑ ’AÃm œUjY ¡∏Y B»I µº®NÕ ‹ À B»®mÀ ‹G ±º∏M ‹ “QeBY –C
. …Œºß B÷iB ÀC ¡∏áA ΩuC ü ∆B∑ ’AÃm XjZºª B®Øi À æÃ¥®ªA KMAjø KnÅ eB¥Nß‹A PBUifª ’BzøG “Õ‡A ü ∆C j»£ f≥ À
À ±ºbNÕ ‹ ¡«jUC À ©ŒzÕ ‹ ¡»º¿ß ∆DI ¡»mÃ∞√ KŒŒÒNI ¡ KŒ´jM # ∆ÿº§Õ ‹ ¡« À µáBI µÒƒÕ LBN∑ B√fƒß À $ : …ªÃ≥ À
∆Ãvø Ã»Ø µY ë Bñ ‹G µÒƒÕ ‹ LBN∑ ü “NJRø ¡ B¿ßC ∆fi πªg À …ŒØ oJª ‹ BIAjßG …ŒØ OJQC B¿ß …IAjßG LBN∏ªA µÒƒI eAjùA
WNƒNnÕ Bø ”ºß Jø ’AlÜA À # µÒƒÕ $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ …ŒØ OJQC Bø ”ºß Jø LBnáA À , ±ÕjZNªA À “vŒ¥ƒªA À —eBÕlªA ≈ß
  Œ¨M ÀC …v¥ƒI ÀC …÷BÒßG ∫ I ÀC ¡«jUC ∆BŒnƒI ¡º§ªA ≈ø ≈øC ü ¡»Ø # ∆ÿº§Õ ‹ ¡« À $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ LBnáA ≈ø
. ¨NªA  ÃUÀ ≈ø …UÃI ¨NM ÀC •∞áA f®I ”nƒM ÀC ¡ B¿ßC •∞ê ‹ ∆C ≈ø ≈øC ü ¡»√C B¿∑
ÀC ïB®M A ”ºß Lh∏ªA ä AÃ√Ã∏Õ ∆C BøG LBN∏ªA πªg ¡»Œºß ~j®Õ ≈ÕhªA ’‹¤« : ΩŒ≥ ∆HØ , J∏ªA n∞NªA ü –kAjªA æB≥
πªhI AÃ¥RÕ …Œºß  ÀkÃU ∆G À , fUÃÕ ÀC LBN∏ªA fUÀ ’AÃm æÃ¥Õ Bø Ω∑ ü …√Ã≥fvÕ ¡»√HØ …Œºß  ÃªBYC ∆HØ …Œºß πªg ≈ÕkÃâ
. LBN∏ªA πªg ü —f÷BØ ‹ ≈ÕjÕf¥NªA ”º®Ø ΩvY Bø ≤›a …ŒØ KN∑ …√BZJm …√C ¡«lÕÃVNª LBN∏ªA
. “∏÷›ùA ≈ø î∞º∏¿ºª “Zºvø πªg ∆Ã∏Õ ∆C f®JÕ ‹ …√C ”ºß À , ’BrÕ Bø A Ω®∞Õ : Bƒº≥
. ”»N√A
æB∏q‚A À , πªg ≈ß ïB®M “ŒØAlÜA —eAi‚A lÕÃÉ À ïB®M …º®Ø ≈ß ~j¨ªA œ∞√ ≈ø …∏ºnø ”ºß Jø …I LBUC –hªA À : æÃ≥C
À ¢AjvªA À ≈ÕÀAÀfªA À KN∏ªA jr√ À eûrªA eB»qG À ©¿ÜA À jráB∑ B»I …√BZJm A aC ªA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Ã◊q j÷Bm ü ejÒø
. LBnáA À ∆AlŒùA
’Bz¥ºª ”ƒ´ ‹ À , Ωv∞ªA ¡∏áA À ’Bz¥ªA —iÃu ü “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Bn√‚A ”ºß –jè Bø Bƒª ΩRø ïB®M …√C : …º∑ πªg ≈ß LAÃÜA À
. “NJªA πªg ∆Àe ¡NÕ ‹ À î¿uBbNùA îI ©¿ÜA À PAiBøfiA À eûrªA À KN∏ªB∑ PBƒŒJªA À WVáA ïG eBƒNm‹A ≈ß ’Bz≥ …√C Bñ
. …¿»ØBØ , …√gHI …√BZJm A ïG …ßÃUi ΩYAjø ü …ª ∆Bn√‚A æB¿ßC iû£ ∆B∑ πªg ≈ß j§ƒªA Bƒz¿´C ê ¡®√
# Ah« $ ∆Ã∏Õ ∆C PBÕ‡A ∂BŒnª KmBƒùA # ∆úøBß B ¡« πªg ∆Àe ≈ø æB¿ßC ¡ À Ah« ≈ø —j¿´ ü ¡»Iú≥ ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥
…ªÃ≥  fÕ¤Õ B¿∑ ∆Ej¥ªA ïG —iBqG ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , PA àA ü ¡»NßiBnø À îƒø¤ùA æBY ≈ø “¥IBnªA PBÕ‡A …N∞uÀ Bø ïG —iBqG
∆Àe ≈ø æB¿ßC ¡ À $ : …ªÃ≥ À , ¡«j¿´ –hªA fÕfrªA Ω»ÜA ÀC —fÕfrªA “º∞¨ªA —j¿¨ªA À ¡∏Œºß ”ºNM œMBÕE O√B∑ f≥ $ : f®I
À “áBvªA æB¿ßfiA À PA àA  h« ≈ß ¡»º¨rÕ ›´Bq ¡ ∆C ≈ß “ÕBƒ∑ ë À îƒø¤ùA æBY ≈ø  Bƒ∞uÀ Bø ´ ≈ø –C , G # πªg
. ∆úøBß B ¡« ªA “RŒJàA “◊ÕejªA æB¿ßfiA ë
B ¡« πªg ∆Àe ≈ø “RŒJa “◊Õei æB¿ßC ¡ À îƒø¤ùA …I Bƒ∞uÀ –hªA Ah« ≈ß fÕfq Ω»U ÀC —fÕfq “º∞´ ü iB∞∏ªA ΩI : ”ƒ®ùA À
. ¡»N®√Bø À ¡»Nº´Bq ü ∆úøBß
∑ ™l∞ªA fƒß B«Ãç À ’BJ§ªB∑ sYêA PÃu - ¡ŒÜA ¡zI iA¤ÜA ∆ÀiDè ¡« AgG LAh®ªBI ¡»ŒØ ø B√haC AgG ”NY $ : ïB®M …ªÃ≥
. æÀfiA ”ƒ®ùA fÕ¤M “ŒªBNªA PBÕ‡A À ¡»ßlU À ¡»NVy …I eAjùA : ΩŒ≥ À , ™jzNªA À “QB¨Nm‹BI PÃvªA ¡»®Øi ≈ß …I
’Bm⁄jªA ¡« À # îƒI À æBø ≈ø …I ¡«fò BòG ∆ÃJnê C $ : …ªÃ¥I ›J≥  j∑g ≈¿ŒØ ¬›∏ªA ∆fi LAh®ªA µº®Nø ¡»ŒØ ø Ω®U BòG À
. ¡ ∆îIBM ¡« ´ À ¡»ƒø ∆ÿ®ƒNùA
¡»®¿ ©Ò¥ª À ©Õj¥NªA À cŒIÃNªA fÕfrNª LBÒàA ïG “JŒ¨ªA ∂BŒm ≈ß æÀf®ªA # ∆ÀjvƒM ‹ Bƒø ¡∏√G ¬ÃŒªA AÀiDÉ ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
jvƒªA ü ¡»®¿ ©Ò¥Õ ‹ “ßB∞q ÀC ’Bßfª ∆ÀjvƒÕ ‹ ¡»√C °÷BmêA iBJaC ∆HØ B»ŒØ ¡ ΩøC À ’BUi –C À “QB¨Nm‹A KJnI —BVƒªA ü
. …n∞√ jvƒªA …ŒªG ≈ø iBJaC …®Ò¥Õ B¿∑
ë À j¿nªA ≈ø jøBnªA À , ‘j¥»¥ªA ™ÃUjªA : xÃ∏ƒªA # ∆ÀjV»M - …ªÃ≥ ïG - # ¡∏Œºß ”ºNM œMBÕE O√B∑ f≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À jøBm ©ö ¡ŒùA fÕfrM À înªA ¡zI - # Aj $ ’‘j≥ À , ©¿ÜA À ej∞ùA ”ºß µºÒÕ jyBáB∑ jøBnªA : ΩŒ≥ , ΩŒºªBI SÕfZNªA
. ∆BÕh A : jV A À , - fÕfrNªA À ¡zªBI - # AiB $ BzÕC ’‘j≥ À , \UiC ë
À ”ºNM œMBÕE O√B∑ f≥ …√fi ∆ÀjvƒM ‹ Bƒø ¡∏√G : ”ƒ®ùA À , ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü …√Ã∏ª , G # œMBÕE O√B∑ f≥ $ : …ªÃ≥ ü Ωv∞ªA À
∆Àh»M À ∆ÀjV»M ΩŒºªA ü  jøC ü ∆ÃQfÑ ¡∏uÃ∏ƒI ≈Õ ∏Nnø ‘j¥»¥ªA ¡∏IB¥ßC ïG ∆îUjM À B»ƒß ∆Ãyj®M ¡Nƒ∏Ø ¡∏Œºß Cj¥M
. ‘jM B¿∑ ë À ¬jáA ÀC OŒJªA ïG f÷Bß # …I $ ¿y : ΩŒ≥ À ,
ækBƒªA ∆Ej¥ªA ≈ß ~Ajß‚A ü ¡«iAhßC ©Ò≥ ü ™Àjq # îªÀfiA ¡«’BIE PDÕ Bø ¡«’BU ¬C æÃ¥ªA AÀjIfÕ ¡ºØ C $ : ïB®M …ªÃ≥
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA B»I ¬B≥ ªA “¥áA —Ãßfºª ¡»NIBVNmA ¬fß À ¡»NÕAf
¬›∏ªA À , ¡»Œºß úNùA ∆Ej¥ªA …I eAjùA À f»®ºª # æÃ¥ªA $ ü ¬›ªA À iB∏√„ª …ŒØ ¬B»∞Nm‹A # æÃ¥ªA AÀjIfÕ ¡ºØ C $ : …ªÃ¥Ø
æÃ¥ªA Ah« AÀjIfÕ æBáA πºM ”ºß AÃ√B∑ AgG Ω« : ”ƒ®ùA À , …ƒß ¡»º¨rÕ Ω¨q À …ƒø “º∞´ ü ¡»√Ã∑ ≈ø …øf¥M Bø ”ºß ™j∞Nø
. …I AÃø¤ŒØ A fƒß ≈ø µY …√C Aÿº®Õ ”NY ¡»Œºß úNùA
’œq ¡«’BU C ΩI : ”ƒ®ùA À , LAjy‚A ”ƒ®ø ü “®Ò¥ƒø  f®I B¿ŒØ À …ŒØ # ¬C $ # îªÀfiA ¡«’BIE PDÕ Bø ¡«’BU ¬C $ : …ªÃ≥ À
. …ƒø k ê À j∏ƒÕ BßfI ∆Ã∏ŒØ îªÀfiA ¡«’BIE PDÕ
~j¨ª O√B∑ Bù “Œ ‚A “ªBmjªA ≈∏ª “Œº∏ªA Ãç ”ºß µY ´ › BI …√Ã∑ ¬lºNnÕ ∆G À ∆Ã¥IBnªA …Øj®Õ ‹ BQfä BßfI ’œrªA ∆Ã∑ À
. B»√›ÒI ”ºß “® B≥ “VY πªg ∆B∑ îªÀfiA PDÕ ÃºØ ©Œ¿ÜA µY ü OJUÀ OZu ê “ÕAf A
À “ŒYÀjªA  BÕBVnI “º¿ÜBI À …JnY À …JnƒI …NØj®ø æÃmjªA “Øj®ñ eAjùA # ∆Àj∏ƒø …ª ¡»Ø ¡ Ãmi AÃØj®Õ ¬C $ : ïB®M …ªÃ≥
ƒªA ≈ø AÃØjß f≥ À A fƒß ≈ø fÕ¤ø …ŒªG ÃßfÕ Bñ ≈ø¤ø æÃ¥Õ B¿ŒØ ∂eBu …√C …I îJNÕ ”NY “QÀiÃø À “ŒIBnN∑A ≈ø “Œn∞ƒªA …MB∏ºø
‹ À Le¤ø ≈ø BIeC haDÕ À KN∏Õ À Cj¥Õ ≈ÕÃIflª Af≥BØ B¿ŒNÕ ∆B∑ f≥ À , “R®JªA ΩJ≥ …ªBY µIAÃm (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
B®ªÀ ÀC æBø ”ºß BujY ÀC πºø ü B®¿ ‹ À –Ci …ƒV»NnÕ ÀC ©J  j∏ƒNnÕ ÀC Ω¥ß …ZJ¥NnÕ Bø  fƒß AÀfè ¡Q Ljø ≈ø “ŒIjM
ïG ÃßfÕ À æÃ¥®ªA j»JM ≤iB®ø À µ÷B¥Y ïG LfƒÕ À —eB®nªA À `›∞ºª –eBƒÕ ë AgHØ  j¿ß ≈ø îƒm ë Bø ”ºß ë À ,  BÄ
. BIBN∑ úNÕ À LBJªfiA Ñ “®Õjq
¡»yAjßG ü Aihß ¡ ∆B∏ª …√ÃØj®Õ AÃ√Ã∏Õ Ãª À ,   ¨ª —lV®ùA “uBàA …MîƒI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ¡ Ãmi AÃØjß f≥ ¡»Ø
≈ø À , …ŒØ  kAjYG ¬fß ÀC PA  h« |®I ´ ”ºß …√AfUÀ πªh∑ …NØj®ø ¬fß ”ƒ®ø ∆fi …I ∆Bô‚A ≈ß ¡»ØB∏ƒNmA À …ƒÕe ≈ß
. Ω¥®ªA  kÃè ‹ Bû …√Dq Ah« ≈ø ïG ¬BølªA ’B¥ªG ∆C ¬Ãº®ùA
B»ÕC BÕ $ : AêB≥ gG …I AÃRJrM ¡ jaE ihß Ah« À # ∆ëiB∑ µZºª ¡«jR∑C À µáBI ¡«’BU ΩI “ƒU …I ∆ÃªÃ¥Õ ¬C $ : ïB®M …ªÃ≥
. # µáBI ¡«’BU ΩI $ : …ªÃ≥ ¬k›I  ei À  j∑g 6 : jVáA : # ∆à π√G j∑hªA …Œºß æl√ –hªA
. ¡ Ã≥ ü ∆ÃIgB∑ ¡»√G jÕf¥NªA À “ØÀhä “ºö ≈ß LAjyG # ∆ëiB∑ µZºª ¡«jR∑C À µáBI ¡«’BU ΩI $ : …ªÃ≥ æêf¿Ø
. ∆ëiB∑ µZºª ¡«jR∑C À µáBI ’BU …√fi …I ∆Bô‚A Aëj∑ BòG ΩI πªhI …I ¡»√BôG ¬fß ≈ß ¡«iAhNßA À # “ƒU …I $
¡Œ¥Nnø ´ ¡§ƒªA ΩNã …ø›∑ ∆B∑ B¥Y ∆B∑ ê # “ƒU …I $ : ¡ Ã≥ ∆C œ« À , LAjy‚A Ah« B»ŒªG `ÃºÕ “VÅ ¡ Ã≥ ei …øk‹ À
œMDÕ ‹ À , µY ïG ‹G ÃßfÕ ›Ø πªh∑ oŒª …ø›∑ ≈∏ª , \ŒZu ”øjø ïG ¬Ai ´ , …º¥ß ü æÃafø ë B¿∑ …ŒØ ‹Ãafø ”ƒ®ùA
. æÃ¥Õ Bñ j®rÕ ‹ À fÕjÕ Bø –ifÕ ‹ ∆Ã⠬›∑ ≈ø πªg ≈ÕC À , µÅ ‹G
. Aëj∑ ÀC AÀeAiC ¡»I DJ®Õ ‹ î∞®zNnø ¡»ŒØ ∆fi ¡«jR∑C ïG “«Aj∏ªA Kn√ BòG À
Bù # ∆Ãyj®ø ¡«j∑g ≈ß ¡»Ø ¡«j∑hI ¡«BƒŒMC ΩI ≈»ŒØ ≈ø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Pfn∞ª ¡«’AëC µáA ©JMA ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ah« À ¡«’AëC ©JNÕ ∆C “¥áA —ÃßfªA –C µáA ≈ø ∆ÀfÕjÕ ¡»Ø ¡«Aë …N∞ªBbù µáA ∆ëj∏Õ BòG À ∆ëiB∑ µZºª ¡«jR∑C ∆C j∑g
. “NJªA ∆Ã∏Õ ‹ Bû
AÃØ ≥A À eB®ùA À “ªBmjªA AÃ∞√ À LBIifiA AÀhÖA À ¬BƒufiA AÀfJ®Ø Ω¿®ªA À eB¥Nß‹A ≈ø …√ÀÃ»Õ Bø À AÃ∑ Ø ¡«’AëC µáA ©JMA ê gG
îI oŒª gG µáBI B»ŒØ –jè –hªA ¬B§ƒªA À “¥ŒºàA ≈ø πªg ´ ü µáA ¡»®JNÕ ∆C kBU eBn∞ªA À j∏ƒùA À ’BrZ∞ªA ≈ø  ÀeAiC Bø
À ¬B§ƒªA æ›NaA À ≈»ŒØ ≈ø À ~ifiA À PAÀB¿nªA eBnØ …ŒØ À ¬B§ƒªA ∆BÕjU ≈ø …Œ»NrÕ Bø ¡»ƒø Ω∑ œÒßDØ ∂jØ µáA À µáA
. iAj≥ ”ºß j¥NnÕ ‹ À fY ”ºß ±¥Õ ‹ ‘à A ∆C îJªA ≈¿Ø ∆Ã∏ªA ü “ÕiBÜA “Œº∏ªA î√AÃ¥ªA ~B¥N√A
ü …ª À ¬B®ªA ∆Ã∏ªBI B«eÃUÀ ü “ÒJMjø “Œ√Ã∑ “¥Œ¥Y ∆Bn√‚A ∆C ¡Œ¥ªA ≈ÕfªA “¥Œ¥Y ≈ø ∆Ej¥ªA …ŒÒ®Õ Bù µØÀC À ∂eC jaE jÕj¥NI À
À , —eÃUÃùA ™AÃ√fiA ≈ø   ´ §√ B»ŒªG LÃvƒùA µÕjÒªA œÒI B BƒÕ …ªB¿∑ À …MeB®m ïG µÕj …ª °a f≥ À …MeB®m œ« “ÕB´ …NŒßÃ√
Ω¿®ªA À eB¥Nß‹A œ« À B»ŒªG LÃvƒùA µÕjÒªA À …MeB®m KmBƒÕ Bñ P‹‡A À ‘Ã¥ªA ≈ø …I “uBàA …N¥ºa À ¬B®ªA ∆Ã∏ªA  l»U f≥
. …MeB®m ïG …I ∆BŒ»NƒÕ ∆AhºªA
À ≈ÕfªA ”¿nM ªA œ« À …MeB®m îI À …ƒŒI “ÒmÃNùA “uBàA æB¿ßfiA À PAeB¥Nß‹A ßC …MeB®m ïG ∆Bn√‚BI œ»NƒM ªA µÕjÒªBØ
. πªhª “®IBM À —jÒ∞ªA …Œ¿n√ –hªA œ√Bn√‚A xBàA ¬B§ƒªA À œ√Ã∏ªA ¬B®ªA ¬B§ƒªA ’BzN≥A KnY “ƒŒ®Nø —BŒáA “ƒm
≈ÕfªA πªg A µºà ΩÕfJM ‹ B»Œºß pBƒªA jÒØ ªA A —jÒØ B∞ŒƒY ≈Õfºª π»UÀ ¡≥DØ $ : …ªÃ¥I …ŒªG ïB®M rÕ –hªA ë Ah« À
. 30 : ¬ÀjªA —iÃm : # ¡Œ¥ªA
À , µáBI  eÃUÀ PAlŒ»É B»ƒß ±r∏M À µáBI ¬B§ƒªA B»ŒzN¥Õ “ƒŒ®Nø “¥Õj “Œ√Bn√‚A —eB®nªA ïG B»∏ªBnI œ»NƒM ªA —BŒáA “ƒnØ
À …MBÕB´ ïG …≥ÃnM À  jIfM À œ√Bn√‚A ¬B§ƒªA …÷AlUC fYC –hªA œ√Ã∏ªA ¬B§ƒªA ü ¡∏Ñ ªA — ¨NùA ´ “NIBRªA î√AÃ¥ªA ë µáA Ah«
. BŒz¥ø B¿NY ∆B∏Ø …√BZJm A …I ”z≥ –hªA ë
Ωº®ªA æfJM À …Œºß œ« B¿ß ∆Ã∏ªA ’AlUC ¨NI ‹G πªg ≈∏Õ ¡«⁄AëC …I ≤kBÉ Bø ™jrªA ≈ø ¡ ”zN≥BØ ¡«’AëC µáA ©JMA úØ
eBnØ πªg ü À , ¡»÷AëC PBØkBâ B»MBŒzN¥ø µØAÃM “®ØAfNø “ºNã “ŒØAlU °IAÀi ïG “¿§NƒùA °IAÀjªA ¨M À B« ´ LBJmfiA À
jøfiA À µºàA À , ≈ÕlÕB¿Nø ´ ∆BÒºNã B« IfM À B»N√ÃŒ∑ ∆fi B»ŒØ –iBÜA IfNªA À B»n∞√C ü ≈»ŒØ ≈ø À ~ifiA À PAÀB¿nªA
. îºv∞ƒø ´ ∆›vNø
. ≈»ŒØ ≈ø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Pfn∞ª ¡«’AëC µáA ©JMA ê À $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ –hªA ë Ah« À
# ∫iBJø j∑g Ah« À $ : æB≥ B¿∑ ∆Ej¥ªA ë j∑hªBI eAjùA ∆C KÕi ‹ # ∆Ãyj®ø ¡«j∑g ≈ß ¡»Ø ¡«j∑hI ¡«BƒŒMC ΩI $ : …ªÃ≥ À
j∑hªBI …ƒß J®NªA Ω®ª À , PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 44 : ≤jalªA , : # πøÃ¥ª À πª j∑hª …√G À $ : æB≥ À , 50 : ’BŒJ√fiA :
. 6 : jVáA : # ∆à π√G j∑hªA …Œºß æl√ –hªA B»ÕC BÕ $ : ¡ Ã¥ª “ºIB¥ø ™Ã√ # “ƒU …I ∆ÃªÃ¥Õ ¬C $ : …ªÃ≥ f®I
Bñ “Õ‡A ifvª µØÀC œ√BRªA À , BvªA Ω¿®ªA À µáA eB¥Nß‹A ≈ø A ≈Õe ¡ j∑hÕ ÀC BI ¡«j∑hÕ …√fi Aj∑g œ f¥Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
∆Ej¥ªA  j∑hÕ –hªA À ΩŒv∞NªA À æBö‚BI pBƒªA ïG “JnƒªBI “∞ºNã “¥áA —ÃßfªA ßC ≈ÕfªA ∆fi ¡»ŒªG ±ŒyC BòG À ,  Bƒ®ø ≈ø ¬f¥M
. ©÷AjrªA jaE …N®Õjq ∆Ã∏ª ΩŒv∞NªA ΩYAjø jaE
≈ß ¡»√C …Œºß ™j∞NÕ À ¡»I wNë –hªA ¡»ƒÕe - …I ∆Àj∑hÕ ÀC - ¡«j∑hÕ LBN∏I ¡«Bƒ◊U ΩI ¡«’AëC µáA ©JNÕ : ”ƒ®ùA À
. ∆Ãyj®ø ¡»I xBàA ¡»ƒÕe
, 44 : ≤jalªA : # ∆ú◊nM ≤Ãm À πøÃ¥ª À πª j∑hª …√G À $ : …ªÃ≥ §√ ±ÕjrNºª ¡»ŒªG j∑hªA “ØByG ∆G ¡»ƒø R∑ æB≥ À
À ¡«jbØ ≈ß xÃ∏ƒªA ≈ø  Ãº®Ø Bñ ¡»Ø æBJ≥G Ω¿∑C …Œºß AúJ¥Õ ∆C ¡»Œºß Kè ∆B∑ –hªA ¡»Øjq À ¡«jb∞I ¡«BƒŒMC ΩI : ”ƒ®ùA À
. ∆Ãyj®ø ¡»n∞√C ¡»Øjq
Lj®ºª À , ¡»NŒI ü æl√ gG …NŒI Ω«fi À …Œºß æl√C gG (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª ≤jq ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ∆C ü KÕi ‹ …√C …ŒØ À
ë À “øfiA  h»I ≈ÕfªA Ah« xBvNaA “ÕBƒ®ª ΩI “ÕBƒ®ªA  h OnŒª “Õ‡A ü “ØBy‚A ∆C ´ ¡»NÕAf æl√ gG “øflª À ¡»N¨ºI æl√ gG
. …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M –hªA ”ƒ®ùBI “Õ‡A ifvª µØÀfiA
ë À fYAÀ XjàA À XAjàA ΩuC , : ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ , # î≥kAjªA a ë À a πIi XAjbØ BUja ¡»º◊nM ¬C $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A “∞Œ£ÃªA ΩŒJm ”ºß Xjë ªA “º¨ªA
…√îØfÕ ‹Bø –C # BUja ¡»º◊nM ¬C $ : …ªÃ¥I A  j∑g f≥ À B»Œºß AÃÇÀ À Pei À PBÕ‡A  h« ü Pj∑g ªA iAhßfiA ©IAi Ah« À
–C # î≥kAjªA a ë À a πIi XAjbØ $ : …ªÃ¥I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ƒ´ j∑g ¡Q “∞Œ£ÃªA À ¡mjªA ΩŒJm ”ºß πŒªG
: ¬B®√fiA : # AjUC …Œºß ¡∏º◊mC ‹ Ω≥ $ PBÕ‡A ü πªg ¡»ø›ßHI jøfiA ij∏M f≥ À , ¡»Uja ïG πª “UBY ‹ À π≥kAi ë A ∆G
. 23 : ‘iÃrªA 90
$ œ√BRªA À ∆Ej¥ªA ïG ©UAi # æÃ¥ªA AÀjIfÕ ¡ºØ C $ B ÀDØ “∞ºNã œ« À ¡»ŒªG —eÀejùA iAhßfiA ≈ø “®IiC “Õ‡A ü j∑g Bñ Oó f≥ À
ƒªA o∞√ ïG # “ƒU …I ∆ÃªÃ¥Õ ¬C $ SªBRªA À , —ÃßfªA …ŒªG –hªA ≈ÕfªA ïG # îªÀfiA ¡«’BIE PDÕ Bø ¡«’BU ¬C
. …M m ïG # BUja ¡»º◊nM ¬C $ ©IAjªA À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
æÀf®ªA LÃ∏ƒªA À K∏ƒªA # ∆ÃJ∑Bƒª ¢AjvªA ≈ß —ja‡BI ∆Ãø¤Õ ‹ ≈ÕhªA ∆G À ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ¡«ÃßfNª π√G À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ’œrªA ≈ß ΩŒùA À µÕjÒªA ≈ß
…Œ∏ªBm …ªBvÕG ë À …¿∏Y ü ±ºbNÕ ‹ À ±ºNë ‹ –hªA \yAêA µÕjÒªA ë ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ∆C “ÑB∞ªA —iÃm n∞M ü ¬f¥M f≥
…ŒªG –f»Õ –hªA …IúÒø ü ±ºbNÕ ‹ À ©ØAfNªA À |≥BƒNªBI  ⁄AlUC ±ºNë ‹ fYAÀ µáA ∆HØ µáA “∞u  h« À , —eÃv¥ùA “ÕB¨ªA ïG
¢Aju ïG –f»Õ …√C  j∑g –hªA Ah« …øk‹ ∆B∑ µáA ïG –f»Õ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C j∑g gG À , ¡Œ¥Nnø ¢Aju µáBØ
. ¡Œ¥Nnø
.   ´ ïG ∆ú÷Bø ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA –C ¢AjvªA ≈ß ∆êeBß ¡»Ø  j∑g B¿∑ µZºª î«iB∑ AÃ√B∑ Bù AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∆G ¡Q
PÃùBI ΩÒJM ‹ —fªBa —BŒY ∆Bn√„ª ∆C pBmC ”ºß Jø µáA ≈Õe ∆fi …Œºß jvN≥A À —ja‡BI ¡»√BôG ¬fß ¡»ØBuÀC ≈ø eiÀC BòG À
≈ß ∆êf®Õ —ja‡A —BŒáA ¡»Œ∞ƒª ’‹¤« À KƒNÉ ∆C Kè —ÀB¥q À BvªA Ω¿®ªA À µáA eB¥Nß‹BI ”ƒN¥M ∆C Kè —eB®m B»ŒØ …ª À
. ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA À µáA
À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ πªhª îß f≥ À , ’AlU À LBnÅ ‹G ¡NÕ ‹ ±Œº∏NªA À “Œº¿ß À “ÕeB¥NßA ±ŒªB∏M ™Ã¿â µáA ≈Õe : jaE jÕj¥NI À
h÷AhºªA ΩŒ√ ‹G ¡«fƒß —eB®nªA ≈ø ”¥JÕ ‹ À “ÕeBùA BŒ√fªA —BŒáA ‹G —BŒáA ≈ø ∆ÀjÕ ›Ø ¡«fƒß ≈ÕfªA B¨ª —ja‡BI ’‹¤« ≈ø¤Õ ‹ gG
. …∞ªBa ÀC µáA µØAÀ ‘à A ¡«fƒß ©JNùA ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À , …√Àe B¿Ø ≈ÒJªBI ©N¿NªA ë À “ÕeBùA
. …ƒß ΩŒùA À æÀf®ªA ‹G ¡ ¡« ‹ ¡« À ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ÃßfM π√fi πI îƒø¤ñ AÃnŒª ¡»√C îNÕ‡A ΩvZ¿Ø
Ω®∞ªA œ B®M ü eBƒ®ªA À –eB¿NªA XBVºªA # ∆ÃßjzNÕ Bø À $ …ªÃ≥ ïG # jy ≈ø ¡»I Bø Bƒ∞r∑ À ¡«Bƒõi ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
, ∆Ã∏ªA ≈ø Ω®∞NmA ë À ™ÃzàA “√B∏Nm‹A : , ©¿ A ü À , K´AjªA B¿«j∑g , ZNªA ≈ø jøfiA ü ee ªA …¿®ªA À , …ƒß iÃUlùA
. ™ÃzàA “∞u ”ºß ∆Ã∏ªA AÃJº Bø ”ƒ®ùA À
. ”»N√A
j∏rªA πªg “ºIB¥ñ AîUjÕ jy ≈ø ¡»I Bø Bƒ∞r∑ À ¡«Bƒõi ê B√DI ¢AjvªA ≈ß ¡»IÃ∏ƒª fŒÕDM À ∆BŒI # ¡«Bƒõi ê À $ : …ªÃ≥ À
“¿¥√ À LAh®I ±ÕÃÖ ¡»®∞ƒÕ ‹ B¿∑ jzªA ±r∏I “õi ¡»®∞ƒÕ ›Ø ¡»√BŒ¨ ü ∆Àee Õ AÀeBó À µáA ≈ß ¡«ejó ”ºß AÀjuC ΩI
À jzªA ±r∏I “õi ‹ µáA ¢Aju ¡»J∑jÕ ‹ À ¡»®∞ƒÕ ‹ ’‹¤»Ø …ŒªG ∆ÃßjzNÕ Bø À ¡»Ijª Aîza B¿Ø LAh®ªBI ¡«B√haC f≥ B√HØ
. LAh®ªBI hafiBI ±ÕÃÖ À “¿¥√ ‹
A ïG ™ÃUjªA ∆C ejÕ ›Ø “ŒªBNªA “Õ‡A ü Bø “ƒÕj¥I LBJmfiA “øBß ≈ß ∆Bn√‚A …I ©Ò¥ƒÕ ‹ –hªA ±Œ∞àA LAh®ªA LAh®ªBI eAjùA À
¡«haDÕ ∆C ≈∏ô ±Œ∏Ø ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü  j∑g ij∏M B¿∑ ∆Bn√‚A PBÕlÕj´ ≈ø LBJmfiA ≈ß ™BÒ¥√‹A À iAjÒy‹A fƒß ïB®M
. ? AÃßjzNÕ ‹ À AÃŒ∏NnÕ ‹ ¡Q LAh®ªA
©≥À f≥ LAhß ïG j£B√ ¬›∏ªA ∆C ”ºß æfÕ # LAh®ªBI ¡«B√haC f¥ª À $ : “Œ√BRªA ü À # jy ≈ø ¡»I Bø $ : ïÀfiA “Õ‡A ü …ªÃ≥ À
. PBÕAÀjªA ü …ƒø j∑g eiÀ f≥ À “∏ø Ω«C …I œºNIA –hªA LfÜA …√C Ω¿N A ≈ø À , PBÕ‡A æÀl√ îY ©∞MjÕ Bù À
‹ À “õi ¡»ŒØ ©∞ƒÕ ‹  h« ¡ BY ”ºß ¡« –C # ∆ÃnºJø …ŒØ ¡« AgG fÕfq LAhß Ag BIBI ¡»Œºß BƒZNØ AgG ”NY $ : ïB®M …ªÃ≥
“uBa À PBÕ‡A ∂BŒm …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - —ja‡A LAhß ≈ø …®JNNnÕ Bñ PÃùA ë À fÕfq LAhß Ag BIBI ¡»Œºß BƒZNØ AgG ”NY LAhß
. a Ω∑ ≈ø pDŒªA À p›I‚A ¡«Ã◊UB∞ŒØ - “ŒM‡A PBÕ‡A
∆ÃJnê C $ : …ªÃ≥ ßC µIBnªA Ωv∞ªA …I ¡Na Bø §ƒI G # æÃ¥ªA AÀjIfÕ ¡ºØ C $ : …ªÃ≥ ßC ¬›∏ªA ≈ø Ωv∞ªA Ah« ¡Na f≥ À
. BŒ√BQ …ŒªG eîŒm À , —ja‡A LAhß j∑g ë À PBÕ‡A jaE ïG # îƒI À æBø ≈ø …I ¡«fò BòC

œ÷AÀi SÅ
. “ßBÒªA À —eBJ®ªA ≈ø æB≥ # AÃME Bø ∆ÃM¤Õ …ªÃ≥ ïG # ∆Ã¥∞rø ¡»Ii “Œra ≈ø ¡« ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü
≈IA À jÕjU ≈IA À î∞÷BàA O®√ ü BŒ√fªA œIC ≈IA À “UBø ≈IA À –hø ªA À fŒõ ≈I fJß À fõC À œIBÕiB∞ªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
: A æÃ≥ A æÃmi BÕ : Oº≥ : OªB≥ “r÷Bß ≈ß ∆Bô‚A K®q ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À …ZZu À ¡∑BáA À BY œIC ≈IA À ihƒùA
≈∏ª À ‹ : æB≥ ? A ≤Bë πªg ©ø ë À j¿àA LjrÕ À ∂jnÕ À œ√lÕ ΩUjªA ë C # “ºUÀ ¡»Iú≥ À AÃME Bø ∆ÃM¤Õ ≈ÕhªA À $
. …ƒø ΩJ¥NÕ ‹ ∆C A ≤Bë πªg ©ø ë À œºvÕ À ∂fvNÕ À ¬ÃvÕ ΩUjªA
: ‘jaC “ÕAÀi ü À , ¡»ƒø ΩJ¥Õ ‹ ∆C “∞÷Ba  Bƒ®ø : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ # “ºUÀ ¡»Iú≥ À $ : …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. XAi ±÷Ba ë À ”MC
Bƒª j∑g æB≥ # LAh®ªBI ¡»ŒØ ø B√haC AgG ”NY $ : —eBN≥ ≈ß BY œIC ≈IA À fŒõ ≈I fJß À ∂AkjªA fJß XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
PBÕ‡A ∂BŒm À , ifI Ω«C ¡« : æB≥ …§∞ª À pBJß ≈IA ≈ß œ÷BnƒªA ≈ß …ºRø –Ài À : æÃ≥C . ifI ¬ÃÕ A ΩN≥ ≈ÕhªA ü Oªl√ B»√C
. îNÕAÀjªA ∆ÿzø ”ºß µJÒƒÕ ‹
pBJß ≈IA ≈ß Ω÷‹fªA ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À …ZZu À ¡∑BáA À œ√A ÒªA À BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA À œ÷BnƒªA XjaC , …ŒØ À
æl√DØ ¬fªBI jIêA ®Õ l»º®ªA Bƒº∑C f¥Ø ¡YjªA À A ∫fr√C f¿ä BÕ : æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG ∆BŒ∞m ÃIC ’BU : æB≥
. # ∆ÃßjzNÕ Bø À ¡»Ijª AÃ√B∏NmA B¿Ø - LAh®ªBI ¡«B√haC f¥ª À $ : A
ƒªA —ÃßfI B»ŒªAÃY À “∏ñ ©≥À LfU ïG rM œ« À B fßC  B√eiÀC Bø À “∞ºNã ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕAÀjªA À : æÃ≥C
. iBJNß‹A πªg µØAÃÕ ‹ À , —jV A f®I ∆B∑ …√C B«jR∑C j«B£ À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
îƒø¤ùA øC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi µáA : æB≥ # ¡«’AëC µáA ©JMA ê À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. (¬›nªB»Œºß)
¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ¡«ÃßfNª π√G À $ …ªÃ≥ ü :  eiÀC Bø   §√ À …IBrNùA À ¡∏ A SÅ ü ¬f¥M –hªA ”ƒ®ùBI ≈ÒJªA ≈ø ë : æÃ≥C
. ∆ÀeBá ¬Bø‚A ≈ß : æB≥ # ∆ÃJ∑Bƒª ¢AjvªA ≈ß $ : …ªÃ≥ ü :  eiÀC Bø Ah∑ À (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC “Õ‹À ïG æB≥ #
# î≥kAjªA a ë À a πIi XAjbØ - BUja ¡»º◊nM ¬C $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , …ŒØ À
. a πIi jUDØ AjUC ¡ DnM ¬C : æÃ¥Õ
Bø À ¡»Ijª AÃ√B∏NmA B¿Ø $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. B¿»I ™jzNªA À ≈ÕfŒªA ©Øi ™jzNªA À , ™ÃzàA œ« “√B∏Nm‹A : æB¥Ø # ∆ÃßjzNÕ
ƒªA æB≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß “MBJ√ ≈I ≠JufiA ≈ß ∆BŒY ≈I ΩMB¥ø ≈ß –Ài À , ©¿ A ü À
À ¡»Ijª AÃ√B∏NmA B¿Ø $ : “Õ‡A  h« Cj¥M Bø C : æB≥ ? “√B∏Nm‹A Bø À : Oº≥ . “√B∏Nm‹A ≈ø –fÕfiA ©Øi : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. B¿»Õ n∞M ü –fYAêA À º®RªA  eiÀC : ? # ∆ÃßjzNÕ Bø
. —›vªA ü ≈ÕfŒªA ©Øi ™jzNªA À , ’BßfªA “√B∏Nm‹A : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ , …ŒØ À
–C # ∆ÃßjzNÕ Bø À ¡»Ijª AÃ√B∏NmA B¿Ø $ : …ªÃ≥ ü : KªB œIC ≈I œºß ≈ß •ßAÃùA ü –j∏n®ªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ¡ LBVNm‹ Aîza ê À Aîzë À ’BßfªA ü AîyAÃNÕ
. “®UjªA ü ë (¬›nªB»Œºß) j∞®U ÃIC æB≥ # fÕfq LAhß Ag BIBI ¡»Œºß BƒZNØ AgG ”NY $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
É «Â À‰ (79)∆‰ ÀÂjrÙÑ …Í ŒÊ ªÚḠ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê ∑ÚCi‰ g‰ ‘Íhª̇A É «Â À‰ (78)∆‰ ÀÂj∏Û r‰M BÏø ›
ı ŒÍº≥Ú —Ú f‰ ◊ÍØÙ fiÚ A À‰ j‰ vÊIfiÚ A À‰ ©‰ ¿Ê nªA ¡Â ∏Úª DÚr√ÚC ‘Íhª̇A É « À‰
À‰ BıIA‰jM Bσ∑ À‰ B‰ƒNÊ øÍ A‰g’Í CÚ AÃÛªBÚ≥ (81)∆‰ ÃÛªÀÏ fiÚ A æ‰ BÚ≥ B‰ø Ω‰ RÊ øÍ AÃÛªBÚ≥ ΩÊ I‰ (80)∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê M‰ ›ÚØ CÚ īB‰»ƒÏªA À‰ Ω̄ÊŒª̇A ±ÚºNÍaÊ A … ªÚ À‰ OŒÍ¿Õ À‰ ”¯ êÙ ‘Íhª̇A
¡Ê Nƒ∑ ∆Ḡ B‰»ŒÍØ ≈‰ø À‰ ~ÊifiÚ A ≈¯ ¿‰ ª˛ ΩÛ≥ (83)î
‰ ªÍÀÏ fiÚ A  ÒÍ mÚC ‹Ḡ A‰h«‰ ∆Ê Ḡ Ω JÊ ≥Ú ≈Íø A‰h«‰ B‰√⁄ B‰IA‰’ ‰À ≈ çÙ B‰√fÊ ßÍ À fÊ ¥Ú ªÚ (82)∆‰ ÃÂQîJÊ ¿‰ ªÚ BÏ√’Í CÚ Bı¿§Íß
›ÚØ CÚ ΩÊ ≥Û …Í º̇ª ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Œ‰m (86)¡¯ ŒÍ§®‰ ªÙA t
¯ jÊ ®‰ ªÙA L‰i À‰ ©ÊJnªA P
Í Ã‰ ¿‰ nªA LÏi ≈‰ø ΩÊ Û≥ (85)∆‰ ÀÂj∑˙ h‰ M‰ ›ÚØ CÚ ΩÊ ≥Û …Í º̇ª ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Œ‰m (84)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰
(89)∆‰ ÀÂjZ
‰ nÂM ”√ÚDØÚ ΩÊ ≥Û …Í º̇ª ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Œ‰m (88)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ¡Ê ÂNƒÛ∑ ∆Ḡ …Í ŒÊ ºÚ ߉ i BÚè ‹ À‰  èÍ Ã‰ «Â À‰ ’Ê”q Ω ∑ PÃÛ∏ºÚ ø‰  Í fÍ Œ‰IÍ ≈‰ø ΩÊ Û≥ (87)∆‰ ÃÛ¥NÏM‰
”º‰ß ¡Ê »Â zÊ®I‰ ›‰®ªÚ À‰ µ‰ ºÚ a‰ B‰¿IÍ …Í ªÚḠ ΩÌ ∑ K‰«h‰ ª̇ AıgḠ …ÚªḠ ≈Ê øÍ … ®‰ ø‰ ∆‰ B∑ B‰ø À‰ fÚªÀ‰ ≈Íø … º̇ªA h‰ ÖÚ A B‰ø (90)∆‰ ÃÂIhÍ ∏Ú ªÚ ¡Ê »√ÏḠ À‰ µ Z
‰ ªÙBÍI ¡Ê »ƒ‰ŒÊ M‰CÚ ΩÊ I‰
›ÚØ L‰i (93)∆‰ ÀÂf߉ ÃÂÕ B‰ø ”ƒ‰Õj̄ÂM BÏøḠ LÏi ΩÛ≥ (92)∆‰ Ã∑j̄rÂÕ BϿ߉ ”º‰®N‰ØÚ —Í f‰ »‰ rªA À‰ K
Í ŒÊ ‰̈ÙªA ¡¯ ºÍ ߉ (91)∆‰ ÃÛ∞v
Í Õ‰ BϿ߉ …Í º̇ªA ≈‰ Z
‰ JÊ m |Ê®I‰
96)∆‰ ÃÛ∞v
Í Õ‰ B‰¿IÍ Â¡ºÚ ßÊ CÚ ≈ çÙ “Ú ◊‰ŒnªA Â≈nÊYCÚ ”‰ «Í ”Nª̇BIÍ Ê©ØÚ eÊ A (95)∆‰ ÀÂifÍ ¥Ú ªÚ ¡Ê «Âf®Í √‰ B‰ø π‰Õj̄Ì√ ∆ÚC ”º‰ß BÏ√Ḡ À‰ (94)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ”Ø ”ƒÙº®‰ ÉÙ
(98)∆¯ ÀÂjzÙê ∆ÚC L‰i πÍI g ÃÂßCÚ À‰ (97)î
¯ ÒÍ Œ‰rªA P
Í l‰ ¿‰ «‰ ≈Ê øÍ πÍI ÂgÃÂßCÚ LÏi ΩÛ≥ À‰ (
∆BŒI
¡«j∞∏ª fŒYêA KJnªA ∆C îI À , …I AÀihN®Õ ∆C ¡»ƒ∏ô ihß Ω∑ ¡»Œºß ei À , …ƒø wºã ‹ À …ª ejø ‹ fÕfq LAh®I ¡«fßÀC Bù
…ŒªG µºàA ™ÃUi ”ºß À “ŒIÃIjªA ü  fYÃM ”ºß “VáA “øB≥HI ∆BŒJªA ¡ó , µáA ™BJMA “«Aj∑ À ‘à A ™BJMA ë ja‡A ¬ÃŒªA À BI
. B»ŒªG iB∏√„ª ΩŒJm ‹ “ƒŒI PBÕE j∑hI
PAl¿« ≈ø …I gÃ®Õ ∆C À , …I AÀfßÀC –hªA LAh®ªA …º¿rÕ ∆C ≈ø …I hŒ®NnÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA jøDI πªg K¥ß À
. ¡»I Aú®Ø B¿∑  Àjzê ∆C À ∆BÒŒrªA
j∑hI ¡»Œºß B»¿®√C ªA …¿®√ ≈ø …√BZJm \NNØA # ∆Àj∏rM Bø ›Œº≥ —f◊ØfiA À iBvIfiA À ©¿nªA ¡∏ª Dr√C –hªA ë À : ïB®M …ªÃ≥
™AÃ√fiA ü ∆AfUÃM ‹ gG µIBm æBRø ≈ß ‹ BßAfIG À ’Br√G …ŒØ BN¥ºa ∆AÃŒáA oƒU B¿»I wa ∆BN¿®√ B¿« À jvJªA À ©¿nªA ’Br√G
. juBƒ®ªA À eB¿ÜA À PBJƒªB∑ ∆AÃŒáA ΩJ≥ ªA “ÒŒnJªA
if¥NÕ ‹ BßBnMA B¿»ƒø ¬Àjä ë Bø ïG “JnƒªBI …NŒªB®Ø æBâ ©nNÕ À AfÕfU B∞≥Ãø B¿»I l» A eÃUêA ±¥Õ înáA ≈Õh« æÃvÅ À
–j SÕfY Bß ü j¥NnÕ À , …«j∏Õ B¿ß À  fÕjÕ Bø ïG “ÕeAi‚A “∑jáA B¿»®ø œÒ®Õ À  iBy À …®ØB√ À  jq À   a ∫ifŒØ if¥I
. …ºJ≥ B¿ŒØ …ƒß a ‹ Bû “J A À “Jº¨ªA À —l®ªA À —hºªA À æB¿ÜA œªBâ …ŒØ
. B¿»I ¡NÕ À B¿»Œºß ±≥ÃNÕ æ‹fNm‹A ∆fi - ΩŒ≥ - jvJªA À ©¿nªBI pAÃáA ≈ø jvN≥A BòG À
æÃvY “ºYjø À ∆AÃŒáA j÷Bm îI ≈ø ∆Bn√‚BI “uBa “¿®√ ë À ∆Bn√‚A ≈ø Ω¥®Õ –hªA CfJùA …I eAjùA À eA¤∞ªA …√BZJm j∑g ¡Q
™B®q ‹ÀC …I ©nNŒØ pAÃáA Bß Ã« –hªA ∆AÃŒáA Bß ≈ø ‹Bâ ©mÀC À “ªlƒø ”ºßC À “Uie ©ØiC œ« —fÕfU “ÕeÃUÀ “ºYjø eA¤∞ªA
≈ø ´ Bø À ”zø Bø À jzY Bø À LB´ Bø B¿»I ∫ifÕ ∆Bn√‚A AgHØ if¥I if¥NÕ ‹ Bñ ∆AÃŒáA “øBß ü …Œºß ∆B∑ Bû pAÃáA Ω¿ß
. X›ß ´ À X›®I B»ØBuÀC À B«iBQE À ’BŒqfiA iBJaC
¬Ãº®ªA ü Aj∏∞Nø iÃ¨Õ À , “Œº∏ªA î√AÃ¥ªA ΩvZŒØ PBŒº∏ªA Ω¥®NŒØ PBŒ÷lÜA À PBmÃn A ∂ÃØ Bø ïG …º¥®NI –C  eA¤∞I ”≥jÕ ¡Q
. ~ifiA À PAÀB¿nªA iBÒ≥C ü jIfNªA ∆BÒºnI h∞ƒÕ À , “Œ¥Œ¥áA ≤iB®ùA À “Õj§ƒªA
.  j∏q üÃNnÕ ∆C ∆Bn√‚A ©nÕ ‹ Bø —f◊ØfiA À iBvIfiA À ©¿nªA ’Br√HI œ ‚A IfNªA KŒVß ≈ø …º∑ πªg œ∞Ø
…øB¥ø ¡÷B≥ µºÒùA æî∞¿ºª ±uÀ # ›Œº≥ $ : …ªÃ¥Ø ›Œº≥ Aj∏q ∆Àj∏rM  Bƒ®ø À LBN®ªA |®I …ŒØ # ∆Àj∏rM Bø ›Œº≥ $ : …ªÃ≥ À
.
–C µºàA A Cig : æB¥Õ  AfIC Bø ïB®M A iB»£G CihªA : K´AjªA æB≥ # ∆ÀjrÑ …ŒªG À ~ifiA ü ¡∑Cig –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»uBbqC fUÀC
. B«Ãç À LjáA ïG …ƒß ¡»UBßkG À ¡«j¥ø ≈ß “ßB¿ÜA XAjaG jráA : æB≥ À
. ”»N√A
. …÷B¥ª ïG ¡∏®UjÕ À ¡∏®¿è ¡Q B»I ®Nø ~ifiA ü ¡∑eÃUÀ j»£C Ω¥ß À oY –Àg ¡∏º®U Bù …√C : ”ƒ®ùBØ
œŒê –hªA ë À $ : …ªÃ≥ À , j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø # ∆ú¥®M ›Ø C iB»ƒªA À ΩŒºªA ≤›NaA …ª À OŒô À œŒê –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒªG AÀjrÑ ”NY îY ïG ~ifiA ü ¡∑eÃUÀ j»£C À ¡ºß –Àg ¡∏º®U Bù –C …ºJ≥ ªA “º¿ÜA ”ºß ”ƒ®ùA KnÅ KM ø # OŒô À
. PÃùA ”ºß ±≥ÃNø jráA À —BŒáA ”ºß ±≥ÃNø ¡º®ªA gG “MBø‚A À ’BŒY‚A “ƒm πªg Oølª
À iB»ƒªA f®I ΩŒºªA eÀiÀ À ∆BølªA iÀjñ ‹G ¡NM ‹ PÃùA ¡Q —BŒáA ∆HØ …ºJ≥ Bø ”ºß KM ø # iB»ƒªA À ΩŒºªA ≤›NaA …ª À $ : …ªÃ≥ À
, fYAêA f®I B»ƒø fYAêA eÀiÀ À iB»ƒªA À ΩŒºªA ≤›NaBI fÕiC ê Ah« , LÃN∏ùA ΩUfiA Ωê À j¿®ªA œz¥ƒÕ ”NY ΩŒºªA f®I iB»ƒªA
À iB»ƒªA À ΩŒºªA æà ”ºß “ßj∞NùA “®IifiA “ƒnªA æÃvØ eBèG ïG —iBqG …ŒØ O√B∑ jv¥ªA À æÃÒªA ü B¿»Ø›NaA …I fÕiC ê À
¡Y : # îº÷Bnºª ’AÃm ¬BÕC “®IiC ü B»MAÃ≥C B»ŒØ if≥ À $ : æB≥ B¿∑ B»qB®ø IfM À ∆AÃŒáA ∂AkiG jøC ¡NÕ πªhI À B¿«jv≥
. 10 : —fVnªA
—BŒY ©JNNnÕ ∆Bn√„ª Ω¥®ªA À oáA ë À eA¤∞ªA À jvJªA À ©¿nªA ’Br√HØ Bz®I B»z®I “®JNNnø “JM ø T›RªA PBÕ‡A îøBz¿Ø
’Bz¥√BI BŒz¥Nø Aj¿ß ©JNNnÕ πªg À , BMÃø À —BŒY ©JNNnÕ Ã« À , A ïG ™ÃUjªA ¡Q , îY ïG ~ifiA ü B√Ã∏m À —eBùBI “¥º®Nø
. …I ∂lMjÕ B≥ki À ∆BølªA
πªBø ë …√BZJm A À , …Ii ïG ©UjÕ ∆C ïG µºë îY ≈ø ∆Bn√‚A jøC IfM ≈ø ΩøB∑ iÀe ïG —iBqG ≈¿zNM T›RªA PBÕ‡BØ
æB®∞√‹A À Ω®∞ªA ¬B§√ ë À , …ƒß kBZƒÕ ‹ À eBè‚A À µºàA ∂iB∞Õ ‹ ÕÃ∏M IfM IfNªA Ah« ∆fi  jøC IfM πªBø Ã»Ø …¥ºa
C $ : …ªÃ≥ À , ∆Àjrê …ŒªG À ¡«jøfi jIfùA ¡»Ii ë …√BZJm BØ ≈ÕÃ∏NªBI “ªÃ® A “∞ºNbùA °IAÀjªA ≈ø B»ƒŒI Bñ ’BŒqfiA îI –iBÜA
. ∆Bô‚BØ …JƒNªA ”ºß SY À ¡ cŒIÃM # ∆ú¥®M ›Ø
. Ah∑ À Ah∑ AêB≥ ΩI Aú¥®Õ –C ¬f¥NùA ¬B»∞Nm‹A …Œºß æfÕ µIBm œ∞√ ≈ß LAjyG # ∆êÀfiA æB≥ Bø ΩRø AêB≥ ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥
œ∞√ ë À ‘ÀfU ≈Õfºª …®ø ”¥JÕ ‹ B¿ŒØ ¡»®≥ÀC À µáA ™BJMA ≈ß ¡»®ƒø ’BI‡A fŒº¥M ∆C ïG —iBqG îªÀfiA æÃ¥I ¡ Ã≥ …ŒJrM ü À
. ¡«‹ÀC À ¡«AjaE ü ¡»ŒØ “ÕiBU “ƒm PBÕeBùA ü iB¿¨√‹A À ~ifiA ïG x›a‚A À , eB®ùA
”ºß Jø ¬›∏ªA À “¥IBnªA “Õ‡A ü # AêB≥ $ : …ªÃ¥ª ∆BŒI # ∆ÃQîJù B√’ C BøB§ß À BIAjM Bƒ∑ À BƒNø Ag’ C AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. eB®JNm‹A
©ö œ« À “ŒØAjàA SÕeBYfiA À ΩŒ BIfiA BmfiA # îªÀfiA BmC ‹G Ah« ∆G ΩJ≥ ≈ø Ah« B√⁄BIE À ≈ç B√fßÀ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥
PAfß ™Ã¿â …√C “ÕBƒ®I ej∞ø ë À S®JªA ”ºß ©ö ë À BmfiA ∂› G À “IÃVßC ©ö KŒUBßC À “IÀh∑C ©ö KÕgB∑D∑ —iÃÒmC
: …ªÃ≥ À S®JªA SÕfY ïG Ah»I —iBq‚A À , B« ´ À iBƒªA À “ƒÜA À LBnáA À jráA À ©¿ÜA À ’BŒY‚B∑ —iÃÒmC B»ƒø fYAÀ Ω∑
. “º¿ÜA ∂BŒm …ŒÒ®Õ Bø ”ºß # B√fßÀ $ : …ªÃ¥I µº®Nø , ΩJ≥ ≈ø
“ŒØAja SÕeBYC ‹G eÃßÃùA S®JªA oŒª B√⁄BIE À ≈ç ΩJ≥ ≈ø  B√fßÀ f¥ª ¡n¥√ SÕfÅ oŒª ¡Õf≥ fßÀ S®JªA fßÀ ∆C : ”ƒ®ùA À
. LB¥®ªA À LAÃRªA À iBƒªA À “ƒÜA À æB¿ßfiA LBnY À PAÃøfiA ’BŒYG —iÃu ü ∆êÀfiA œmB√fiA B»¿§√ À B»®yÀ
. ©≥ê üAja ´ B¥Y ∆B∑ ê À “ßBnªA ¬BŒ¥I Bƒ√ÃØÃë À Bƒ√Àf®Õ ∆êAlÕ ‹ j«fªA ¡Õf≥ ≈ø ’BŒJ√fiA ∆C BmC B»√Ã∑ ”ºß ΩŒªfªA À
. # îªÀfiA BmC ‹G Ah« ∆G $  f®I ¡ Ã≥ ”ºß “VáA fŒ»¿Nª # ΩJ≥ ≈ø $ : ¡ Ã≥ ∆C ‹ÀC j»§Õ Bƒ« ≈ø À
“Õ‡A  h« À eB®JNm‹A ”ºß “ŒƒJø # ∆ÃQîJù B√’ C BøB§ß À BIAjM Bƒ∑ À BƒNø Ag’ C $ : “¥IBnªA “Õ‡BØ œ≥ ºª ∂Ãnø ¬›∏ªA ∆C : BŒ√BQ À
. “Œ«AÀ “VY ”ºß BŒƒJø iB∏√„ª “ƒ¿zNø
…√B∏øG ”ºß XBVNY‹A ü ™jq …ª ¡«iB∏√G ¡Q S®Jºª ¡«eB®JNmA j∑g Bù # ∆ÿº®M ¡Nƒ∑ ∆G B»ŒØ ≈ø À ~ifiA ≈ù Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À B®ºª fUÃùA …√C ”ƒ®ñ ïB®M …I ∆ÃØ ®ø ¡« À S®Jºª ≈Õj∏ƒùA QêA ïG ¬›∏ªA …UÀ À , “ƒÒºnªA À “ŒIÃIjªA À πºùA µÕj ≈ø
. “VáA ≈¿y ü B¿ºnø ïB®M  eÃUÀ haC Ahª À , …¥ºa ≈ø …√Àe ∆ÀeÃJ®ùA “ ‡A À LBIifiA Li
≈ø Ω¥®ªA œªÀC ≈ø B»ŒØ ≈ø À ~ifiA πªBø ≈ß ¡ DnÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª jøC # B»ŒØ ≈ø À ~ifiA ≈ù Ω≥ $ : …ªÃ¥Ø
–DI …∏ªBø ≈ß ∫ú¿ùA ’œrªA Ω¥NnÕ ‹ SŒÅ ’œrI ’œq eÃUÀ ¬BŒ≥ ë –hªA œ¥Œ¥áA πºùA ≈ß Ã« BòG æA¤nªA ∆C ¬Ãº®ø À ? ë
À ©ŒJºª AeiÃø ©¥Õ À eBn∞ªA À “ZvªA ΩJ¥Õ ë À ™B¿NU‹A “Zºvù N A jqB®ø  Bƒ®yÀ –hªA –iBJNß‹A πºùA ∆Àe ~jØ …UÀ
œ®ÕjrNªA ∆Àe œ¥Œ¥áA ÕÃ∏NªA πºùA B»∑›ø À “ŒƒÕÃ∏NªA PBØjvNªA ©Œö “Zu PBJQ‚ ∂Ãnø ¬›∏ªA ∆fi πªg À , ‘jrªA
. –iBJNß‹A
≈ß ¡ xBƒø ‹ À , “∑úû B»ŒØ ≈ø À ~ifiA ∆C ë À ¡»IAÃU ≈ß iBJaG # ∆Àj∑hM ›Ø C Ω≥ ∆êåŒm $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω¥NnÕ ‹ BøBŒ≥ B»I æú®ùA eÃUÀ ¬Ã¥Õ SŒY B ú®ù —fUÃùA “º®ªBI ‹G ¬Ã¥Õ ‹ πºùA ≈ø ™ÃƒªA Ah« ∆HØ …√BZJm B»√Ã∏I ≤A ß‹A
. QêA ≤A ßBI ”NY …ª πÕjq ‹  fYÀ …√BZJm A ë B»ŒØ ≈ø À ~iflª —fUÃùA “º®ªA À ,  ÃUêA ≈ø …UÃI B»ƒß
”ƒ®ùA À , S®JªA ∆B∏øG ”ºß “ªAfªA “VáBI ¡«j∑hM ¬fß ”ºß ¡»ÇÃÕ ∆C LAÃÜA ΩŒVnM f®I jøC # ∆Àj∑hM ›Ø C Ω≥ $ : …ªÃ≥ À
f®I ’BŒY‚BI B»º«C ü ≤jvNÕ ∆C - …NŒ∏ªBø ∆B∏ù - …ª ∆C ∆Àj∑hNM ‹ B»ŒØ ≈ø À ~ifiA πªBø …√BZJm A ∆B∑ AgHØ ¡ Ω≥
. “MBø‚A
tj®ªA Li À ©JnªA PAÀB¿nªA Li ≈ß ¡ DnÕ ∆C BŒ√BQ  jøC # ¡Œ§®ªA tj®ªA Li À ©JnªA PAÀB¿nªA Li ≈ø Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ? ë ≈ø ¡Œ§®ªA
¡Œ§®ªA tj®ªA Li À $ : …ªÃ≥ ü LjªA •∞ª iAj∏M À , IfM Ω∑ …ƒß ifvÕ À iÃøfiA “økC …ŒØ ©¿Nè –hªA ¬B¥ùA ë tj®ªBI eAjùA À
≈ø ≈øBRªA ’lÜA ü ≤AjßfiA —iÃm n∞M ü …ƒß SZJªA ¬f¥M f≥ À , “¿§®ªBI A …∞uÀ B¿∑ …ºä “®Øi À  jøC “Œ¿«C ïG —iBq„ª #
. LBN∏ªA
…ªÃ¥Ø iAfªA Li ≈ø À iAfªA ≈ù : æB¥Õ B¿∑ fYAÀ ”ƒ®ñ ©JnªA PAÀB¿nªA Li ≈ø : BƒªÃ≥ À ©JnªA PAÀB¿nªA ≈ù : BƒªÃ≥ ∆C AÀj∑g
…√C ê À ”ƒ®ùA ”ºß # ∆êåŒm $ : …ªÃ¥I ¡»ƒß LAÃÜA ”∏Y Ahª À , B»∏ªBø ≈ß æA¤m ? ©JnªA PAÀB¿nªA Li ≈ø $ : ïB®M
. •∞ºªA ”ºß BIAÃU ∆B∑ ‘jafiA —’Aj¥ªA ü B¿∑ # A $ : ΩŒ¥Ø …ƒß KŒUC
LjªA ∆B∑ ê À , πºùA ≈ø waC “ŒIÃIjªA ∆Ã∏ŒØ …ŒØ ≤jvNªBI  jøfi jIfùA …∏ªBø ë ’œrªA Li ∆C “¨ºªA ü OJQ –hªA ∆C …ŒØ À
# ∆êåŒm - …ªÃ≥ ïG - # B»ŒØ ≈ø À ~ifiA ≈ù Ω≥ $ îN¥IBnªA îNÕ‡A ü æA¤nªA ”ºß LAÃÜA KMjM ¡¥NnÕ πªB¿ºª BØeAjø
B»ŒØ ≈ø À ~iflª A ∆Àe ≈ø ¡»N E “ŒIÃIjI îº÷B≥ AÃ√B∑ ¡»√C ¬Ãº®ùA ≈ø À , B»ŒØ ≈ø À ~ifiA Li ≈ø : æA¤nªA ”ƒ®ø ∆B∑ gG
À ~ifiA πªBø ≈ß æA¤nªA ≤›Ç Ah« À …√BZJm πªg µÕfvNI îølºø AÃ√Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø ¡»N ‡ “ŒIÃIjªA PBJQG ¡»IAÃU ∆B∏Ø
. …I ≤A ß‹BI îølºø AÃ√B∏Ø eBè‚A ¬k‹ πºùA À eBè‚A ∆ÀjÕ AÃ√B∑ ¡»√fi …¥ÕfvM …ƒß LAÃÜA ∆HØ B»ŒØ ≈ø
$ B»ƒß TÃZJùA “Õ‡A ü æA¤nªA ”ºß LAÃÜA KMjM ïG æB∏q‚A …UÃM ¡«ÃNÕ ∆C ≈∏ô πªBùA ≈ø waC LjªA ∆Ã∑ jÕf¥M ”ºß ¡Q
≈ø B»ŒØ Bø À PAÀB¿nºª ∆ÀjÕ ¡« ´ À î◊IBvªA ≈ø QêA ΩU ∆HØ # ∆êåŒm - …ªÃ≥ ïG - ©JnªA PAÀB¿nªA Li ≈ø Ω≥
›Ø A ∆Àe ¡»N ‡ “ŒIÃIjªA PBJQHI AÃIBUC PAÀB¿nªA Li ≈ß æA¤nªA ≈ß AÃIBUC ÃºØ A ∆Àe “ E B¿« ´ À j¿¥ªA À o¿rªA
. …I ≤A ß‹A ”ºß ¡»ølºÕ ¬lºø ‹ gG # ∆êåŒm $ : …ªÃ≥ ¡Œ¥NnÕ
ÀC ΩuC ”ºß “ ‡A jøC ü ¡«’AiE ∆ÃJÕ AÃ√Ã∏Õ ¡»√C œÒ®Õ ¬Ã¥ªA PAf¥N®ø ≈ß µŒ¿®ªA SZJªA ∆C æB∏q‚A ΩuC ¡nê –hªA À
’B¿nªA jøD∑ ¬Bn≥C À ™AÃ√C ïG B®ªA iÃøC ∆ÿn¥Õ AÃ√B∑ îÕgÃJªA À îŒ÷B¿« ªA À î◊IBvªA æBRøDØ ©Œ¿ÜA fƒß “¿ºnø “¿§ƒø æÃuC
B®Œ∞q …√Àf®Õ À A ∆Àe ≈ø …√ÀfJ®Õ A ∆Àe B G B»ƒø Ω∏ª ∆ÃNJRÕ À πªg ´ À jZJªA À ªA À PBJƒªA À ∆AÃŒáA ™AÃ√C À ~ifiA À
. …ºRô B¿ƒu …ª ∆ÀhbNÕ ¡Q BIj¥ø
À “ ÃJzø fßAÃ≥ ”ºß “ŒƒJø πªg ü ¡»MAf¥N®ø ≈∏Õ ¡ºØ —iÿ®ùA ≤Aj C ü îƒ B¥ªA À “Œº«BÜA LAjßD∑ îŒV¿ A ≈ø ¡»NøBß BøC À
À PAÀB¿nªA BøC À , “ E “ßÃvùA ¬BƒufiA o∞√ AÀCi Bñi À ¬BƒuC B A ∆Àe “ E B»√B∏m À ~ifiA ≈ø —iÿ®¿ºª ∆ÀjÕ AÃ√B∑ Bñi
≈IA ∆BøB« BÕ $ : ∆ÃßjØ ≈ß “ÕB∏Y ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG `ÃºÕ B¿∑ B»Ii A À …√BZJm “IÃIjø B»√ÀjÕ AÃ√B∏Ø iBZJªA Ah∑ À PBÕÀB¿nªA
ÃßfÕ –hªA ∆C ‘jÕ ∆B∑ …√C  j«B£ ∆HØ , 37 : ≈ø¤ùA : # ”mÃø …ªG ïG ©º DØ PAÀB¿nªA LBJmC LBJmfiA ≠ºIC œº®ª BYju œª
¡Q …√BZJm ∆ÃIÃIjø ¡«fƒß “∏÷›ùA ≈ø ≈»ŒØ ≈ø À ≈»ŒØ Bø À PAÀB¿nªA “º¿ÜBI À ’B¿nªA …ªG - ïB®M A ë À - ”mÃø …ŒªG
. PAÀB¿nªA ∆Àe Bù LBIiC “∏÷›ùA
∆Àe ≈ø BIBIiC À “ E K∑AÃ∏ªA À ¬ÃVƒªA ≈ø ≈»ŒØ Bø À PAÀB¿nºª ∆ÀjÕ - O® B¿∑ - ¡»√HØ ¡«ÀhY Àhê ≈ø À ∆Ã◊IBvªA BøC À
îƒ∑Bm ¡»√Àf®Õ B¿ƒŒY À , “®ŒJÒªA Tê ≈ß —j«B —eBùA ≈ß —ejâ PAeÃUÃø ≈ÜA À “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¡« À ≈ÜA À “∏÷›ùA ¡« À A
f¿NnM …I À ’Bz¥ªA ælƒÕ …ƒø À iÃøfiA if¥NM …ŒØ –hªA –ú®ªA –ÀB¿nªA B®ªA ë À B®ªA Ah« ≈ BI ∆ÀfÕjÕ BòHØ PAÀB¿nªA ü
A À …ŒØ ≈ù BIBIiC À œnáA B®ºª “ E …ŒØ ≈ø ∆B∑ ∆G À …√BZJm LÃIjø ¡« ´ À “∏÷›ùA ≈ø …ŒØ Bñ ë À , “Œ®ŒJÒªA LBJmfiA
. LBIifiA Li
Li ≈ß æA¤nªA ∆B∑ , j«B§ªA ë B¿∑ Lj®ªA œ∑jrø ïG “ôj∏ªA “Õ‡A ü ¬›∏ªA …UÀ ∆B∑ ∆G : æÃ¥ƒØ “øf¥ùA  h« Pf»ó AgG
. OØjß B¿∑ …ºä ü A …√C ¡»ØA ßBI …ƒß LAÃÜA À ©JnªA PAÀB¿nªA
∆Àe ≈ÜA À “∏÷›ùA ≈ø …Nƒ∏nI –ÀB¿nªA B®ªA ’B¿nªBI eAjùA ∆B∑ A ∆Àe B G ’B¿nºª ‘jÕ ≈û ¡« ´ ïG ¬›∏ªA …UÀ ∆B∑ ∆G À
¡»ƒø –hªA µºàA µºÒñ “¥º®NùA ¬B∏YfiA iÀfu ¬B¥ø tj®ªA ∆HØ ¡Œ§®ªA tj®ªA Li ≈ß æA¤nªBI …N√iB¥ø  fÕ¤Õ À , “ÕeBùA PAÀB¿nªA
. …√Àe ’œq …≥Ã∞Õ ‹ gG A ‹G …√Dq Ah« ¬B¥ù Li ‹ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , ¡»N E À ¡»IBIiC
ü A …√C ¡»ØA ßBI …ƒß LAÃÜA À …Ii ≈ß æA¤nªBØ …√BZJm A ‹G …ª Li ‹ “ ‡A À LBIifiA Bß ¡«fƒß ë –ú®ªA B®ªA Ah« À
. …ŒªG qC B¿∑ …ºä
…ƒø –hªA ¡Œ§®ªA tj®ªA Li À B»NŒz≥C À iÃøfiA iAf≥C ælƒM B»ƒø ªA ©JnªA PAÀB¿nªA Li ≈ø : Ω≥ - ¡ºßC A À - “Õ‡A ”ƒ®¿Ø
.  Ã∏ºø Bø ¡»∏ºø –hªA ë À “∑úû ¡∑eB¥NßBI ¡»√Ã∏ºô Bø À ¡»√HØ ? ¡»√Àe ≈¿Ø “∏÷›ùA ≈ø B®ªA ü Bø “øB®ª ¬B∏YfiA ifvÕ
. …√BZJm ¡Œ§®ªA tj®ªA À ©JnªA PAÀB¿nªA ∆DI ≤A ß‹BI ¡»IAÃÜ “ÕB∏Y # ∆Ã¥NM ›Ø C Ω≥ ∆êåŒm $ : ïB®M …ªÃ≥
jøfiA ifvÕ …ƒø ¡Œ§®ªA tj®ªA À jøfiA ælƒÕ B»ƒø ©JnªA PAÀB¿nªA ∆B∑ AgHØ : BbŒIÃM À BNŒ∏JM ¡ Ω≥ B»√DI π√ÃJŒVŒm : ”ƒ®ùA À
…ª ∆HØ ? …I ¡∑ÀfßÀ ≈ÕhªA …÷BŒJ√C ≈ø ∆ÀjbnM À îªÀfiA BmC ≈ø …√Àf®M À S®JªA ∆Àj∏ƒM gG …Òbm ∆Ã¥NM ‹ ¡ºØ …√BZJm
. ’B¿nªA ≈ø …I jøfiA ælƒÕ À ∆Bn√„ª —ja‡A —DrƒªA ’Br√G À PAÃøfiA S®JI jøfiA ifvÕ ∆C ïB®M
. “ŒIÃIjªBI AÃØ ®Õ ∆G À πºùBI ¡NM “VáA ∆HØ # $ : …ªÃ¥I J®NªA “Õ‡A J®M ±ŒÒª ≈ø À
, ¡∏áA À “ƒÒºnªA ”ƒ®ñ πºùA ë PÃ∏ºùA ∆ÿº®M ¡Nƒ∑ ∆G …Œºß iBè ‹ À è ë À ’œq Ω∑ PÃ∏ºø  fŒI ≈ø Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
, …ªBø À πªBùA πºô πºùA À æBùA πºô –hªA ë πªBùA ∆C πªBùA îI À jn∏ªA À \N∞ªBI πºùA îI ∂j∞ªA À  Bƒ®ø ü “¨ªBJø fŒ∞Õ À
. …∏ªBø À æBùA ü ¡∏áBI ≤jvNªA …ª À πºø æà ü πºø …ºØ
- oÕ : # ’œq Ω∑ PÃ∏ºø  fŒI –hªA ∆BZJnØ ∆Ã∏ŒØ ≈∑ …ª æÃ¥Õ ∆C B◊Œq eAiC AgG  jøC BòG $ : …ªÃ¥I …MÃ∏ºø ïB®M jnØ f≥ À
. ïB®M  eBèG ≈ß  eÃUÀ ‘jaC —iBJ®I À ≈∑ “¿º∏I ïB®M  jøC ≈ß …√Ã∑ ë ’œq Ω∑ PÃ∏º¿Ø , 83
Ω∑ µªBa A $ : æB≥ B¿∑ ïB®M …I ’œrªA …Œºß ∂fvÕ Bø Ω∑ eBèG xBvNaA ≈ß “ÕiB®NmA “ÕBƒ∑  fŒI ’œq Ω∑ PÃ∏ºø ∆Ã∏Ø
. ’œq Ω∑ ”ºß OIBQ …¿∏Y œzø À  jøC gÃ∞√ À ’œq Ω∏I °Œä ïB®M …∏º¿Ø , 62 : jølªA : # ’œq
|®JI Ω®∞ŒØ  jøDI Ωº®ªA À LBJmfiA ≈ø  fUÀC Bø |®I æ›aG üBƒÕ ‹ jøfiA gÃ∞√ À πºùA ¬Ã¿ß ∆C ¡«ÃNÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø ∆B∑ Bù À
“¥Œ¥áA ü ë À # …Œºß iBè ‹ À è ë À $ : …ªÃ¥I # ’œq Ω∑ PÃ∏ºø  fŒI $ : …ªÃ≥ ¡ó  fÕjÕ B¿ß …®ƒô ÀC  fÕjÕ ‹ Bø …¥ºa
…ºØ ~A ß‹A À æ›a‚A À ©ƒùBI ê À …∏ºø ~jß ü πºùA ≈ø ’œq ’œrª oŒºØ “¿º∏ªA ”ƒ®ø ¬B¿NI …√DI πºùA xBvNa‹ \ŒyÃM
. ¡∏áA …ª À πºùA
≈¿ß  iBÜ iBÜA “ÕBõ ë À B¥Y iAÃVºª Aú®U ¡Q ≈∏nùA Lj≥ …ºuC ü ë À , iAÃÜA ≈ø # …Œºß iBè ‹ À è ë À $ : …ªÃ≥ À
…ƒß ©ƒø –C  B¿ZØ “ÕB¿áA …ªDm –C  iBUDØ  iBVNmA : æB¥Õ æB®ØfiA …ƒø µNqA À iAfªA Lj¥I iBÜA ”ºß iBÜA “øAj∏ª ’ÃnI  fv¥Õ
. ’ÃnI  fv¥Õ ≈ø
∆C ´ ≈ø fÕjÕ Bø iAf¥ñ À fÕjÕ Bø ”ºß …§∞ê ë À ‹G ’B¥I ÀC BQÀfY “ŒÒ®I A …vë ’œq ≈ø B¿Ø ïB®M …ªB®ØC ©Œö ü iBU Ah« À
Bø À , jaE Ω®∞I …ƒø Ω®∞ª AfÕfÑ À …ƒø B®ƒø ΩI ïB®M …ª B®ƒø oŒºØ “Œrø À …ƒø ∆gHI ë BòG - ~jØ Ãª - ©√BùA ©ƒø gG ©√Bø …®ƒô
ÀC …ƒø …®ƒô ∆C …ºØ …NŒrñ Ω®∞ªA …∏ºø –hªA ë ïB®M …√fi  fÕjÕ ‹ Bñ …ŒØ ≤jvNÕ ∆C ïB®M …ª À ‹G ›®Ø Ω®∞Õ LBJmfiA ≈ø KJm ≈ø
. …z®I ≈ø
. eAiC B¿ß ’ÃnI B◊Œq eAiC AgG ’œq …®ƒô ‹ À …I fv≥ ≈¿ß ’ÃnªA ©ƒô …√C # …Œºß iBè ‹ À è ë À $ : …ªÃ¥I eAjùBØ
À …I iBVNmA ≈ø œ¿ê ë À iBQ‡A À xAÃàA ≈ø …ª Bñ ’œq Ω∑ eBèG …I wNë –hªA ≈ø : S®Jºª ≈Õj∏ƒùA ’‹¤ Ω≥ “Õ‡A ”ƒ®ø À
. ∆ÿº®M ¡Nƒ∑ ∆G ? ’ÃnI B◊Œq eAiC AgG ’œq …ƒß ”¿ê ‹
≈ø Ã»Ø …Œºß ë Bø ≤›a ”ºß ∆Bn√„ª ’œrªA ΩŒë ∆C jZnªBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ # ∆ÀjZnM ”√DØ Ω≥ ∆êåŒm $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ÕBƒ∏ªA ÀC —iB®Nm‹A
…ºØ …√BZJm µºÒùA πºùA ∆B∑ AgHØ › BI µáA ¡∏ª ΩŒë ”Nø ïHØ : BbŒIÃM À BNŒ∏JM ¡ Ω≥ PÃ∏ºùA ∆C π√ÃJŒVŒm : ”ƒ®ùA À
. # ≈∑ $ : …ªÃ≥ ë À  jøDÕ jøDI ’AlÜA À LBnZºª PAÃøfiA fŒ®Õ À —ja‡A —DrƒªA fUÃÕ ∆C
kAÃU ≈ß ±ºbNÕ ‹ œ¥Œ¥áA πºùA ∆HØ “ŒIÃIjªA ü ïB®M  fYÃM OJRM πªh∑ S®JªA ∆B∏øG OJRM B¿∑ “Q›RªA PBUBVNY‹A ∆C ¡ºßA À
. LjªA ë ≤jvNùA πªBùA À , PBØjvNªA
”ƒ®ùA À , “¥IBnªA PBÕ‡A ü O¿Œ≥C ªA WVáA ≈ø ¬Ã»∞ùA œ∞ƒªA ≈ß LAjyG # ∆ÃIgB∏ª ¡»√G À µáBI ¡«BƒŒMC ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥
À µáBI ΩmjªA ∆BnºI ¡«Bƒ◊U ΩI › BI Bƒºmi ¡«fßÀ Bø oŒºØ B»NZvI ∆ÃØ ®ø ¡« À S®JªA ”ºß æfM “ŒƒJùA WVáA O√B∑ AgHØ
. S®Jºª ¡»Œ∞√ À ¡»Ih∑ ¡«AÃße ü ∆ÃIgB∏ª ¡»√G
fªÃªBI æÃ¥ªA , G # |®I ”ºß ¡»z®I ›®ª À µºa Bñ …ªG Ω∑ K«hª AgG …ªG ≈ø …®ø ∆B∑ Bø À fªÀ ≈ø A hÖA Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
ü ‘iBvƒªA ¡»®JM À …√BZJm Ae‹ÀC jrJªA ≈ø înÕf¥ªA |®I À ≈ÜA |®I À ¡»z®I ÀC “∏÷›ùA ∆Àf®Õ QêA îI B®÷Bq ∆B∑
À  j«ÃU À P뛪A “¥Œ¥Y ≈ø ’œq ”ºß ≈I‹A æB¿NqA ”ºß Jø —ÃJªA À —e‹ÃªA ≈ø ™ÃƒªA Ah« À , A ≈IA \ŒnùA : ¡ Ã≥
. …ªG ≈ø AeêÃø B G ≈I‹BI ”¿nùA ∆Ã∏ŒØ ∂B¥Nq‹A ≈ø ™ÃƒI …ƒø …ªBv∞√A
LfiA “¥Œ¥Y ≈ø ’œq ”ºß ≈I‹A æB¿NqA KUÃÕ ›Ø jaE ~j¨ª ÀC ±ÕjrNª BƒIA ¨ªA fªÀ haC ë À JNªBI “Œ÷Bße‹A —ÃJªA BøC À
™ÃƒªA Ah« ¬lºNnÕ ‹ À , “ ‡A ef®M œ∞ƒª ∂Ãnø ¬›∏ªA ∆fi AeAjø ”ƒ®ùA Ah»I fªÃªA oŒª À ,  ⁄BJYC À A ’BƒIC ≈ç eûŒªA æÃ¥∑
. BßÃû B»I “Œ¿nNªA À œ¿nNªA ∆B∑ ∆G À “Œ«ÃªC —ÃJªA ≈ø
BƒIA eÃUÃø ’œq “Œ¿nM ‹ fUÃùA “¥Œ¥Y ≈ø ’œq ”ºß ÃZƒI ›¿Nrø ∆Ã∏Õ ∂B¥Nq‹A À |®JNªA ÃZƒI ’œq eBèG fªÃªA gBÖBI eAjùBØ
. ¡»z®I  j∑g B¿∑ ~Aj´fiA ≈ø ~j¨ª AfªÀ À
∆B∑ Bø À fªÀ ≈ø A hÖA Bø $ : …ªÃ¥Ø ¡«fƒß fªÃI oŒª ¡»N E |®I ∆HØ …ª‚A ≈ø ¡«fƒß B≥Afvø waC - OØjß B¿∑ - fªÃªA À
. fŒ∑DNºª —f÷Ak îNº¿ÜA ü # ≈ø $ “§∞ª À ¡ßfiA œ∞√ ïG wafiA œ∞√ ≈ø ∂jM # …ªG ≈ø …®ø
 ÃUêA ≈ø …UÃI B»N√ÃŒJI ‹G “ ‡A ef®M iÃvNÕ ‹ gG  iÀhä ∆BŒJI ef®NªA œ∞√ ”ºß “VY # µºa Bñ …ªG Ω∑ K«hª AgG $ : …ªÃ≥ À
SŒÅ …ŒªG …ŒØ IfNªA |ÕÃ∞M …ßAÃ√C ≈ø ™Ã√ À ∆Ã∏ªA ≈ø jÒq ü …ª‚A “ŒIÃIi ”ƒ®ø À , B»NŒIÃIi À B»NŒ«ÃªC ”ƒ®ø ü fZNM ‹ SŒÅ
B¿»ƒø \q Õ ‹ îƒÕBJNùA ∆C BzÕC îJªA ≈ø À , jøfiA …ŒªG ~ÃØ ≈ø ïG ”NY …n∞√ ´ ’œq ïG …ŒØ XBNê ∆C ´ ≈ø  jøC ü Ω¥NnÕ
. ∆BƒÕBJNø ∆AjøC ‹G
ü “ÕiBÜA IAfNªA ™AÃ√C îI æBvM‹A À eBÑ‹A “ÒIAi ©Ò¥ƒM À IfNªA ™Ã√ ≈ø …ŒªG ©UjÕ Bñ “ ‡A ≈ø Ω∑ Ω¥NnÕ ∆C πªg ¬k‹ À
À ~ifiA À ΩJÜA À Ω»nªA À jZJªA À ªA À PBJƒªA À ∆AÃŒáA ™AÃ√C ü “ÕiBÜA “¿§√fiA ≈ß œ√Bn√‚A B®ªA ü –iBÜA ¬B§ƒªB∑ B®ªA
À …÷AlUC ¬B◊NªA À œ√Ã∏ªA ¬B§ƒªA —fYÀ À , ≈»ŒØ Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA eBnØ …ŒØ À , B»ƒø Ω∑ ≈ß B»ƒø Ω∑ À B« ´ À ’B¿nªA
. …Ih∏Õ …ŒØ –iBÜA IfNªA æBvMA
. IfNªA ≈ø …ƒø \q Õ Bñ |®I ≈ß “ ‡A |®I Ωv∞√A –C # µºa Bñ …ªG Ω∑ K«hª AgG $ : …ªÃ¥I eAjùA ë Ah« À
ü “ÕiBÜA IAfNªA ∆C …√BŒI , œ∞ƒªA ”ºß ‘jaC “VY …ƒø ±ªDNM “ ‡A ef®Nª ¬k‹ jaE iÀhä # |®I ”ºß ¡»z®I ›®ª À $ : …ªÃ≥ À
“ŒªÃÒªA IAfNªA B»ƒø À , iBƒªA À ’BùA ü îÕiBÜA ≈Õ IfNªA À jZJªA À ªA ü îÕiBÜA ≈Õ IfNªB∑ “Œyj®ªA IAfNªA B»ƒø “∞ºNã ∆Ã∏ªA
B®ªA IfN∑ À , …ŒØ –hªA PBJƒªA IfM À œyifiA B®ªA IfN∑ ¬Ã∏ä œ÷lU xBa IfM À ¡∑BY œº∑ ¬Bß IfM ïG ¡n¥ƒM ªA
. “ÕeBùA ™AÃ√fiA ≈ø ™Ã√ IfM À …NøjI –eBùA B®ªA IfN∑ À , ’B¿nªA ü ªA K∑AÃ∏ªA ≈ø K∑Ã∑ IfM À –ÀB¿nªA
ê …√C B¿∑ , …≥ÃØ Bñ …øÃ¥Nª …√Àe Bø ΩÒI …√Àe Bø …ƒß ©Ò¥√A ê SŒÅ …√C ”ƒ®ñ Bz®I ú®Õ œº∏ªA ¬B®ªA IfNªA ë À IfNªA |®JØ
. xÃvàBI …ŒØ –jè –hªA IfNªA ‹ À œ√Bn√G Bß ≈∏Õ ¬Ã¿®ªBI …ŒØ –jè –hªA IfNªA ÀC œyiC Bß ∫Bƒ« ≈∏Õ
À …√Àe ë Bø IfNªA ≈ø …ŒªG ~ÃØ –hªA …ª‚A ïG “JnƒªBI BŒªBß IfNªA ≈ø æBß ™Ã√ …ŒªG ©UjÕ –hªA …ª‚A ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À
. æBä …ª‚A ”ºß …ª‚A ’›®NmA À oaC À …ƒø waC
œz∞M “ÕeÀf A À AeÀfä ÀC   ´ ïG …øBó ü BUBNä …Mif≥ ü Bv≥B√ ÀC   ¨ª BIú¨ø …ª‚A ∆Ã∑ ¬lºNnÕ iÃ∑hùA ’›®Nm‹A ∆fi ‹
∆ÀjÕ ‹ QêA ∆HØ - ∆Àjn∞ùA  ij≥ B¿∑ - ±ºàA ¬lºŒØ …ª‚A eÃUÀ LÃUê üBƒùA ∆B∏ø‚A ¬kAê ≈ø πªg Ω∑ À , KŒ∑ ªA ïG
…√BZJm “IÃIjø œ« À , B»√Àe Bø jøC IfM ¡»ŒªG ~ÃØ “ŒªBß “ƒ∏û PAeÃUÃø ¡«fƒß œ« ΩI eÃUêA LÃUÀ A ∆Àe ≈ø ¡»N ‡
.  fYÀ PAhªBI eÃUêA KUAêA ë À “ ‡A …ªG À LBIifiA Li …√BZJm A À B»√Àe Bù LBIiC À
À ¨ªA ”ºß IfNªA ±≥ÃM ©øBè ‹ gG   QDM À   IfM ü …Œºß ”º®NnùA 曥NmA ∆›ÒI …øAlºNm‹ ë BòG ’›®Nm‹A “ªBZNmA ΩI
IfM ïG B»I ΩmÃNÕ ªA LBJmfiA ≈ø BJJm ∆Ã∏ŒØ œªB®ªA ïG …ŒØ BUBNä   QDM ü Af¿Nnø B»ƒø ΩØBnªA ∆Ã∏ŒØ 曥Nm‹A …ŒªG “UBáA
. ±ºa Ah« jøfiA …I jIfÕ BJJm ΩI …ªG ´ B G ~jØ Bø ∆Ã∏ŒØ …√Àe QDNªBI ›¥Nnø B G ‹ …√Àe Bø
¬lºNnM AiÃøC “ ‡A ef®M ¬AlºNmA ”ºß B»®Œö NJÕ “∞ºNã πªBnø “Õ‡A “VY jÕj¥M ü ≈Õjn∞¿ºª À , “Õ‡A ü jIfNªA …ŒÒ®Õ Bø Ah«
f≥ À , eÃUêA LÃUÃI A ∆Àe ≈ø ¡»N E ≈ø ’œq ü ∆ÃªÃ¥Õ ‹ ¬Ã¥ªA À , ±ºàA ¬lºŒØ eÃUêA “JUAÀ B»√Ã∑ üBƒM À B»√B∏øG
“øk›ùA ∆DI AÃYjvØ ∆ÀjaE ¢jØ À , ¬B»ÕG ‹ À B»ºU ïG “Õ‡A ü —iBqG ‹ PBøf¥ø ≈ø “∞ª¤ø  ÃUÃI “Õ‡A ij¥Ø ¡»z®I ¢jØC
. œ®Ò≥ ‹ œßBƒ≥G ΩŒªfªA À , “Œº¥ß ‹ “ÕeBß “Õ‡A ü —iÃ∑hùA
eBè‚A ∆Àe IfNªA …ªHI ∆ú÷B≥ ¡»√C ¬f¥M f≥ À B»ŒªG “¥ºàA Kn√ SŒY # µºa Bñ …ªG Ω∑ K«hª $ : …ªÃ≥ jøC πŒºß ≈»JNrÕ ‹ ¡Q
–iBÜA ¬B§ƒªA ïG “JnƒªBI IfNªA ≈ø œº∏ªA ¬B§ƒªA  eÃUÃI ¡NÕ Bû PBŒ÷lÜA ≈ø œ÷lU µºa ∆HØ IfNªA ≈ø µºàA |®I ∆fi πªg À
96 : PBØBvªA : # ∆ú¿®M Bø À ¡∏¥ºa A À $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ BƒªB¿ßC ïG µºàA Kn√ f≥ À ∆BÒºNã IfNªA À Ω®∞ªA ”ƒ®ñ µºàBØ
. 12 : ≤jalªA : # ∆ÃJ∑jM Bø ¬B®√fiA À πº∞ªA ≈ø ¡∏ª Ω®U À $ : …ªÃ≥ À ,
BI wNë B¿¿Ø ’BŒqflª eÃUêA ’BÒßG BøC À , …ªB®ØC Bƒø fYAêA Ω®∞Õ B¿∑ …ª ΩßBØ –C …√Àe Bù µªBa “ ‡A ≈ø ›∑ ∆C ∆ÀjÕ ¬Ã¥ªBØ
. ∏NùA ≈ø eBè‚A À Ω®∞ªA îI ∂j∞Õ ≈ø |®I ‹G QÀ ‹ À fYÃø …ŒØ LBMjÕ ‹  fYÀ …√BZJm
. # ∆Ã∞vÕ B¿ß A ∆BZJm $ : …ªÃ¥I …ÕlƒNªBI “Õ‡A ¡Na f≥ À
B« aDM À # ∆Ã∞vÕ B¿ß A ∆BZJm $ : …ªÃ≥ ü “ª›ÜA ¡m‹ “∞u # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®NØ —eB»rªA À KŒ¨ªA Bß $ : ïB®M …ªÃ≥
¡º®Õ ‹ Bñ A ∆Ã◊JƒM C Ω≥ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ∆Ã∏ŒØ - ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - “∑jrªBI  BÕG ¡»∞uÀ ≈ß …«lƒNI …¿ºß ”ºß “ª‹fºª
. 18 : o√ÃÕ : # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®M À …√BZJm ~ifiA ü ‹ À PAÀB¿nªA ü
‹G …ªG ‹ …√C A f»q $ : …ªÃ≥ ∆C B¿∑ B∏Õjq …n∞ƒª ¡º®Õ ‹ …√C ïB®M …MeB»rI ’B∑jrªA œ∞√ ”ºß XBVNY‹A ïG “¥Œ¥áA ü ©UjÕ À
. eÃUêA ΩuC œ∞√ ”ºß —eB»rªBI XBVNYA 18 : ∆Aj¿ß æE : # ë
Ω∑ ¡º®Õ ∆C ïG B¿ ΩŒJm ‹ ≈Õef®NùA ∆fi ú®ªA fy À w¥√ ë –hªA Ω»ÜA ¬Àlª ÀC ú®ªA PBJQG ïG ©UAi jaE ∆B«jI …√G : ΩŒ≥ À
. iÃv≥ À Ω»U ™Ã√ ë À —iÀjzªBI …n∞ƒI ja‡A πªg ¡º®∑ ja‡A “¥Œ¥Y fYAÀ
. ”»N√A
A ∆Àe ≈ø ¡»N E ü ∆ÃølNºÕ ‹ ∆ÃŒƒQêA À , PAhªBI eÃUêA KUAêA …ª‚A ef®M œ∞ƒÕ î«A ªA ≈ø  Àij≥ Bø j÷Bn∑ πªg ∆C …ŒØ À
. πªhI
. ™Ãƒû ΩŒªfªA ≈ø ij≥ Bø PBøf¥ø |®I ∆C ”ºß
. ’B∑jrªA œ∞√ ”ºß WVáA ≈ø ¬f¥M Bø ©Œö ”ºß ©Õj∞M # ∆Ã∑jrÕ B¿ß ïB®NØ $ : …ªÃ≥ À
iB∏√G À BI ∫jrªA ≈ø …I AëÃ∞M Bø Ω¥√ ≈ø ÆjØ Bù # îùB§ªA ¬Ã¥ªA ü º®É ›Ø Li ∆ÀfßÃÕ Bø ÕjM BøG Li Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒJ√ jøDØ LAh®ªBI ¡«fÕf»M ≈ø ¬f¥M Bø ïG ©Ui B»NŒ¥Y PBJQG ”ºß WVáA ¬B≥C À ΩmjªBI ’Al»Nm‹A À S®JªA
. LAh®ªA πªg  AiC ∆G …I ¡«fßÀC –hªA LAh®ªA ≈ø …ŒVƒÕ ∆C …ªDnÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
# ÕjM BøG $ : …ªÃ≥ ü Bø À ™jzNªA fŒ∑DNª # Li $ iAj∏M À , “QB¨Nm‹A À ’BßfªBI jøC # ∆ÀfßÃÕ Bø ÕjM BøG Li Ω≥ $ : …ªÃ¥Ø
. œ√jM ∆G : …ºuC À ¢jrªA ”ºß fŒ∑DNªA ∆Ã√ æÃafª “ZZvùA œ« À —f÷Ak
. –ÃŒ√e LAh®I eB®ÕG LAh®ªBI eB®Õ‚A ≈ø —iÃnªA ü ¬f¥M Bø |®I ∆C ”ºß “ª‹e # ∆ÀfßÃÕ Bø $ : …ªÃ≥ ü À
. …ª ¡»IAhß æà ≈ß “ÕBƒ∑ ¡»ŒØ ∆Ã∏ªA ≈ø # îùB§ªA ¬Ã¥ªA ü º®É ›Ø Li $ : …ªÃ≥ ü Bø À
±r∏Õ ∆C ”ºß …Ii —if¥I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA o∞ƒª KŒŒÒM # ∆ÀieB¥ª ¡«f®√ Bø πÕj√ ∆C ”ºß B√G À $ : ïB®M …ªÃ≥
ΩŒº´ …I ”∞q À îƒø¤ùA  AiC À πªg A  AiC f≥ À ifI ¬ÃÕ …I A ¡»Ihß Bø …I eAjùA Ω®ª À , LAh®ªA ≈ø ¡«f®Õ Bø …M’AiHI …ƒß
. ¡«iÀfu
≈ø ©Øfºª aA À “ƒnáBI ¡»ƒø πŒªG …UÃNM ªA “◊ŒnªA ©ØeA –C # ∆Ã∞vÕ Bñ ¡ºßC ≈ç “◊ŒnªA ≈nYC œ« ªBI ©ØeA $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø O®ÒNmA Bø “ÕB¨I ¡»ŒªG ≈nYC ’AhÕ‚BI πŒªG AÀ’BmC ê …√C ΩRø ≈nYC œ« ªA “ƒnáBI “◊ŒnªA ©Øe ë À , B»ƒnYC PBƒnáA
. ¡»ƒß \∞vªBJØ πªg π®nÕ Ãª À “º¿ÜA ü ∆BnY‚A |®JI ¡Q ∆BnY‚A
¡»ÕjÉ ≈ø f«BrÕ Bø …√lê ‹ À  B¥ºÕ Bø …√’ÃnÕ ‹ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “ŒºnM ™Ã√ # ∆Ã∞vÕ Bñ ¡ºßC ≈ç $ : …ªÃ≥ À
. ∆Ã∞vÕ Bñ ¡ºßC …√HØ ¡»Ii ”ºß
©ØfªA —fq —l¿ A : , ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ , # ∆Àjzê ∆C Li πI gÃßC À î BŒrªA PAl¿« ≈ø πI gÃßC Li Ω≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A œuB®ùA ïG ’Aô‚BI …®Øe ∆BÒŒrªA —l¿« À , ©Øe À fÕfq eB¿NßBI µºáA ”v≥C ≈ø Xjë –hªA ≤jZºª —l¿ A …ƒø À ,
. î BŒrªA “mÃmÀ ≈ø πJº≥ ü ©¥Õ Bø …√C : (¬›nªB»Œºß) …ƒß , œ¿¥ªA n∞M ü À
…I œºNIA Bø ∆C ïG ¬B»ÕG …ŒØ À ,  Àjzê ∆C ≈ø À î BŒrªA ’AôG ≈ø …IjI hŒ®NnÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)  jøC îNÕ‡A ü À
. iÃzáBI ¡»I ¡»N BYG À î BŒrªA PAl¿« ≈ø KÕh∏NªA À ∫jrªA ≈ø ∆Ã∑jrùA
Ëdk‰ jÊ I‰ ¡¯»÷A‰iÀ‰ ≈Íø À‰ B‰»ºÛ ÷BÚ≥ É «Â ˆ“¿‰ ºÍ ∑ B‰»√ÏḠ ›∑‰ OÙ∑j‰ M‰ B‰¿ŒÍØ BıZͺu Ω ¿‰ ßÊ CÚ ”º‰®ªÚ (99)∆¯ îUÍ iÊ A L‰i æ‰ BÚ≥ PÊÿ‰ ªÙA ¡«f‰ Y‰ CÚ ’‰ B‰U A‰gḠ ”N‰Y
)∆‰ ÃÂZºÍ ∞Ù ¿Â ªÙA ¡« π◊ÚªÀÛDØÚ … ƒÂÕk̄‰Ãø‰ OÚºÛ¥Q‰ ≈‰¿ØÚ (101)∆‰ ÃÛª’‰ Bn‰NÕ‰ ‹ À‰ h◊‰øÃÊ Õ‰ ¡Ê »Â ƒ‰ŒÊ I‰ LBn√ÚC ›ÚØ īÃvªA ”Ø c
‰ Í∞√ A‰gH̄ÚØ (100)∆‰ ÃÂR®‰ JÊ Õ ¬¯ ÃÊ Õ‰ ïḠ
(104)∆‰ ÃÂZºÍ ∑Ú B‰»ŒÍØ ¡Ê «Â À‰ i BσªA ¡»«‰ ÃÂUÀ Â\∞Ú ºÙ M‰ (103)∆‰ ÀÂfºÍ a‰ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ ”Ø ¡Ê »nÛ∞√ÚC AÀÂjn
Í a‰ ≈‰ ÕÍhª̇A π◊ÚªÀÛDØÚ Â…ƒÂÕk̄‰Ãø‰ O˙∞a‰ ≈Ê ø‰ À‰ (102
∆Ê H̄ÚØ B‰»ƒÍø B‰ƒUÊ j̄ÊaCÚ B‰ƒIÏi‰ (106)î
‰ ª˛By BıøÊÃ≥Ú Bσ∑ À‰ B‰ƒÂMÉ ¥Ù qÍ B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ O‰JºÚ ´Ú B‰ƒIÏi‰ AÃÛªBÚ≥ (105)∆‰ ÃÂIh ∏Ú M B‰»I ¡ÂNƒÛ∏ØÚ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ ”ºÊNM ”N‰ÕA‰’ ≈Ê ∏Û M‰ ¡Ê ªÚ CÚ
O√ÚC À‰ B‰ƒõ
Ù iÊ A À‰ B‰ƒªÚ jÊ ∞Í ´Ù BÚØ Bσø‰ A‰’ B‰ƒIÏi‰ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥‰Õ ‘ÍeB‰JßÍ ≈Ê ø ˵Õj̄ÚØ ∆‰ B∑ … √ÏḠ (108)∆¯ ÿº˛ ∏ÂM ‹ À‰ B‰»ŒÍØ AÃÂ◊nÊaA æ‰ BÚ≥ (107)∆‰ ÿºÍ £ BÏ√H̄ØÚ B‰√fÊ Âß
¡Â «Â ¡Ê »Â √ÏCÚ AÀ u B‰¿IÍ ¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA ¡Â »Â NÂÕÊl‰ U‰ ”√Ḡ (110)∆‰ ÃÛ∏Z
‰ z‰M ¡Ê »Â ƒø ¡ÂNƒÛ∑ À‰ ‘j̄Ù∑gÍ ¡Ê ∑Û ÃÊ n√ÚC ”N‰Y B̧Õj̄ÊbmÍ ¡Ê «Â ÿMÂhÊ ÖÚ BÚØ (109)î
‰ ¿Í YÍ jÏ ªA Â a‰

ı ŒÍº≥Ú ‹Ḡ ¡Ê ÂNRÊ Jͪ̇ ∆Ḡ Ω‰ ≥Ú (113)≈‰ ÕeB‰®ªÙA Ω̄‰◊nÚØ ¬ÊÃÕ‰ |Ê®I‰ ÀÊ CÚ BıøÊÃÕ‰ B‰ƒRÊ JÍªÚ AÃÛªBÚ≥ (112)î
‰ ƒÍmÍ e‰ f‰ ߉ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê NÂRÊ JÍªÚ ¡Ê ∑Ú Ω‰ ≥Ú (111)∆‰ ÀÂl÷BÚ∞ªÙA
É «Â ‹Ḡ …‰ ªÚḠ ‹ µÌ Z
‰ ªÙA πͺ¿‰ ªÙA Â…º̇ªA ”º‰®N‰ØÚ (115)∆‰ îU‰ jÊ M ‹ B‰ƒŒÊ ªÚḠ ¡Ê Û∏√ÏCÚ À‰ BıR‰J߉ ¡Ê Û∏ƒ‰¥Ù ºÚ a‰ B‰¿√ÏÚC ¡Ê ÂNJÊ n
ÍZ‰ ØÚ CÚ (114)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ¡Ê NƒÛ∑ ¡Ê ∏Û √ÏCÚ ÃÊ ª̇
ΩÛ≥ À‰ (117)∆‰ ÀÂj∞Í ∏Ú ªÙA Â\ºÍ ∞Ù ÂÕ ‹ … √ÏḠ …Í Ii‰ f‰ ƒÍß Â…ÂIBnÍY B‰¿√ÏH̄ÚØ …Í IÍ … ªÚ ≈‰ «‰ jÊ I ‹ j‰ a‰ A‰’ Bı»ÚªḠ …Í º̇ªA ©‰ ø‰ ™
 fÊ Õ‰ ≈‰ø À‰ (116)¡¯ Õj̄∏ÙªA t
¯ jÊ ®‰ ªÙA L‰i
(118)î
‰ ¿Í YÍ jÏ ªA  a‰ O√ÚC À‰ ¡Ê Y‰ iÊ A À‰ jÊ ∞Í ´Ù A LÏi
∆BŒI
, fIfiA ïG ¡Q S®JªA ¬ÃÕ ïG PÃùA ¬ÃÕ ≈ø ë À “¥IBnªA PBÕ‡A œ ü B»I A ¡«fßÀC ªA —ja‡A LAhß ü æÃ¥ªA Ωv∞M PBÕ‡A
. ∆ÿº®Õ AÃ√B∑ ê “ºŒº≥ —ja‡A ≈ß ¡»NØju À ¡»Mj´ ªA BŒ√fªA —BŒáA ∆C j∑hM À
O√C À ¡YiA À j∞´A Li $ —ja‡A ü ≈Õl÷B∞ªA îƒø¤ùA  eBJß ≈ß  B∏Y Bø …ªDnM ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)  jøDI —iÃnªA ¡NÖ ¡Q
. “ƒVºª ∆ÃQiAÀ ∆ÃZº∞ø ¡»√DI —iÃnªA OZNNØA f≥ À # îõAjªA a
À …ƒø  lƒø ë Bñ ïB®M …ª ¡»∞uÀ ≈ø ¬f¥M Bñ µº®Nø # ”NY $ # ∆îUiA Li æB≥ PÃùA ¡«fYC ’BU AgG ”NY $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø …I ¡«fò Bñ ∆À ¨ø ¡« À …ƒø  lƒø ë Bñ …√Ã∞vÕ À …I ∆Ã∑jrÕ ∆êAlÕ ‹ –C ¬›∏ªA ü ~A ßA “ººbNùA PBÕ‡A À , …I ¡»∑jq
. PÃùA ¡«fYC ’BU AgG ”NY îƒI À æBø
’AfƒªA ≤jY ≤hÅ “y ®ø “QB¨NmA # Li $ À …YÀi |J¥ª ≈ÕfvNùA “∏÷›¿ºª LBÒàA ∆C j«B§ªA # ∆îUiA Li æB≥ $ : …ªÃ≥ À
. ∆îUiA - …IjI SŒ¨NnÕ Ã« À - æB≥ ”ƒ®ùA À
. #  ÃºN¥M ‹ πª À œª îß —j≥ $ : A  B∏Y Bø ”ºß …ª ∆ÃßjØ —CjøA æÃ¥∑ ¡Œ§®Nºª ©¿ÜA À ïB®M Ljºª LBÒàA ∆G : ΩŒ≥ À
KŒJY ‘j∑g ≈ø πJ√ B∞≥ : …ªÃ≥ ü ΩŒ≥ B¿∑ ®UiA ®UiA ®UiA Li ”ƒ®ùA À , LBÒàA ef®M fŒ∞Õ À Ω®∞ªA ©ö ≈ø ë : ΩŒ≥ À
. ælƒø À
. ΩøÃZØ æÃafªA îI ‘úªA °¥nI
. πJ√ ±≥ ±≥ –C
”ƒ®ùBI Ω®∞ªA ©ö …ƒø hqC À , ïB®M …ø›∑ …Œºß Ω¿ê ‹ gBq Ã»Ø “ŒIj®ªA “¨ºªA ü …MÃJQ \u ∆G ¡Œ§®Nºª ©¿ÜA ∆C î»UêA ü À
. j∑g –hªA
LAh®ªA “ƒÕB®ñ …I AÃ¥º®M ’BUi ë À œU ºª # Ω®ª $ # B»º÷B≥ ë “¿º∑ B»√G ›∑ O∑jM B¿ŒØ BáBu Ω¿ßC œº®ª $ : ïB®M …ªÃ≥
 Àj∑g Bñi À , 12 : —fVnªA : BáBu Ω¿®√ Bƒ®UiBØ $ : ¡ Ã¥∑ BvªA Ω¿®ªA fßÃI ™ÃUjªA AÀj∑g Bñi B¿∑ ¡»Œºß ≤jrùA
. 27 : ¬B®√fiA : # BƒIi PBÕFI Lh∏√ ‹ À ej√ BƒNŒª BÕ $ : ¡ Ã¥∑ ¿NªA •∞ºI
A Byi …ŒØ Bø Ω∑ À ∆BnY‚A À ªA ü …≥B∞√HI æBùA ≈ø O∑jM B¿ŒØ BáBu ›¿ß Ω¿ßC –C # O∑jM B¿ŒØ BáBu Ω¿ßC $ : …ªÃ≥ À
. …√BZJm
B«Ãç À WY À ¬Ãu À —›u ≈ø B« ´ À “ŒªBùA PAeBJ®ªA ≈ø ¡ßC BvªA Ω¿®ªA À PÃùBI B»∑jM ªA BŒ√fªA O∑jM Bñ eAjùA : ΩŒ≥ À
. j»£fiA ë æÀfiA ∆C ´ ≈nY ë À ,
ë “¿º∑ # O∑jM B¿ŒØ BáBu Ω¿ßC œº®ª ∆îUiA $ “¿º∏ªA  h« ∆G BŒ√fªA ïG ©UjÕ ‹ –C # B»º÷B≥ ë “¿º∑ B»√G ›∑ $ : …ªÃ≥ À
. …NªDnø “IBUG ¬fß ≈ß “ÕBƒ∑ Ã»Ø , B»º÷B≥ ë “¿º∑ B»√C ‹G B jQC ‹ –C B»º÷B≥
: # ∆BŒ¨JÕ ‹ dkjI B¿»ƒŒI $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ î◊ŒrªA îI lUBáA ë dk ªA # ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG dkjI ¡»÷AiÀ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
∆Bn√‚A ¬BøC ∆BølªA ΩJ¥Nnø ∆C B¿∑ ¡»JºÒÕ …√C “ÕBƒ®I ¡«’AiÀ œ À ¡»I BÒŒä ¡»øBøC …√Ã∑ ¡«’AiÀ …√Ã∏I eAjùA À , 20 : ≈õjªA
æB≥ , “ BY‚A ”ƒ®ø $ ’AiÀ ü ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ”ƒ®ø Ah« À …Œºß j¿Œª ∆Bn√‚A KºÒÕ ∆BølªA ∆C “ÕBƒ®I Ah∑ ¬ÃÕ ∫’AiÀ : æB¥Õ À
. 79 : ±»∏ªA : # BJv´ “ƒŒ∞m Ω∑ haDÕ πºø ¡«’AiÀ ∆B∑ À $ : ïB®M
…Œºß æfM À ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß “ßBnªA ¬BŒ≥ ïG …MÃø f®I ∆Bn√‚A …ŒØ sŒ®Õ –hªA æBRùA Bß Ã« À ¥ªA Bß dk ªA Ah»I eAjùA À
≈ø Ah∑ À (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß “®ŒrªA ∂j ≈ø PBÕAÀjªA …ŒØ PjQB∏M À jaC PBÕE
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü …ƒß SZJªA ¬f¥M f≥ À , “ƒnªA Ω«C ∂j
…Œ∞Ø “øBŒ¥ªA f®I ™ÃUi ‹ ∆C ¬Ãº®ø À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG B»ŒªG ™ÃUjªA ≈ø ¡»®ƒô AlUBY BŒ√fªA îI À ¡»ƒŒI ∆C “Õ‡BI eAjùA : ΩŒ≥ À
. …ºuC ≈ø B»ŒªG ™ÃUjªA ≈ø ¡ pBÕG À ¡»ßÃUi ¬f®ª fŒ∑DM
eAjùA ∆B∑ ê À , BŒ√fªA ïG ™ÃUjªA îI À ¡»ƒŒI ‹ ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ îI À BŒ√fªA îI lUBáA iAj¥NmA ”ºß “ª‹fªA ∂BŒnªA j«B£ ∆C …ŒØ À
f®I ¡»ßÃUi ”ºß ¬Ã»∞ùA µÕj ≈ø …Nª‹fª ‹ # ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG $ : …ªÃ¥I fŒŒ¥NªA B¨ª BŒ√fªA ïG ™ÃUjªA îI À ¡»ƒŒI lUBY PÃùA ∆C
‹ ∆C “¥IBm PBÕE ≈ø ÀC XiBàA ≈ø ∆ÿº®Õ AÃ√B∑ ¡»√C ~jØ ∆G À fŒŒ¥NªA ΩuC “Õ躪 ΩI S®JªA f®I ™ÃUi ‹ À BŒ√fªA ïG S®JªA
. “øBŒ¥ªA f®I ™ÃUi
XiBa ≈ø ¬Ãº®ø “øBŒ¥ªA f®I ™ÃUjªA ¬fß ∆DI ¡ Ã≥ ©ø B¥ºÒø ™ÃUjªA ≈ø ¡»mBÕHI ™ÃUjªA ¬f®ª fŒ∑DM …√G : ¡ Ã≥ ∆C ”ºß
∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG $ : …ªÃ¥I eÀf A O≥ÃùA ™ÃUjªA œ∞ƒI # ›∑ $ ≈ø ¬Ã»∞ùA B¥ºÒø ™ÃUjªA œ∞√ fŒ∑DM ïG ”ƒ®ùA ©UjÕ ΩI îNØB»NùB∑
. …¿»ØBØ #
“b∞ƒªA ∆Àe PAÃøfiA B»ŒØ BŒÑ ªA “Œ√BRªA “b∞ƒªA …I eAjùA ∆ê’BnNÕ ‹ À h◊øÃÕ ¡»ƒŒI LBn√C ›Ø iÃvªA ü c∞√ AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥
´ ïG …N∞a À ∆AlŒùA Ω¥Q À æ⁄BnNªA À LBn√fiA ’B∞N√A ≈ø B»Œºß KM Õ Bø ∆Ã∏ª ¡»z®I …ªB≥ B¿∑ ’BŒYfiA B»ŒØ PÃó ªA ïÀfiA
. “Œ√BRªA “b∞ƒªA iBQE ≈ø πªg
“ÕÃŒ√fªA W÷AÃáA œ« B«iBJNßA À LBn√fiA •∞Y KUÃNnÕ –hªA ∆HØ B»ºuC œ∞ƒI LBn√fiA iBQ‡ œ∞√ # ¡»ƒŒI LBn√C ›Ø $ : …ªÃ≥ À
¬Bn≥C À ± B®NªA À ≤iB®NªA K¥®NnÕ œªlƒùA ©¿N A À , OŒJªA ∆Ã∏M ”ºß NJM ªA “ŒßB¿NU‹A —BŒáA ïG ∆Bn√‚A ÃßfM ªA
B»ƒø ªA LBJmfiA ¢Ã¥m À æB¿ßfiA ’AlU ≤j£ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À “ÕÃŒ√fªA “rŒ®ªA B»I ¬ÀfM ªA LBJmfiA j÷Bm À fyB®NªA À ∆ÀB®NªA
. B«iBQE À B»uAÃa À B»økAúI LBn√fiA B»ƒø ªA “ÕÃŒ√fªA LBJmflª …ŒØ ≈ Ãø ›Ø æB¿ßfiA
À “√Bß„ª , |®I æBY ≈ß ¡»z®I æA¤nI îJnNƒùA îI æ⁄BnNªA ë À , LBn√fiA iBQE j»£fi j∑g # ∆ê’BnNÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ À
. iBzùA ©Øe À ©ØBƒùA KºÜ W÷AÃáA ü “√B®Nm‹A
“ÕB∏Y …√HØ , 27 : PBØBvªA : # ∆ê’BnNÕ |®I ”ºß ¡»z®I ΩJ≥C À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø jaC ©yAÃø ü ©≥À Bø “Õ‡A üBƒÕ ‹ À
. ’Bz¥ªA À LBnáA ≤j£ ü æ⁄BnNªA œ∞ƒM “Õ‡A  h« À B Ãae f®I iBƒªA Ω«C æ⁄BnM À B Ãae f®I “ƒÜA Ω«C æ⁄BnM
. îNÕ‡A jaE ïG # ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀDØ …ƒÕkAÃø Oº¥Q ≈¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
—iÃm n∞M ü …N∞a À …º¥Q À ∆AlŒùA ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , h◊øÃÕ ∆kÃÕ –hªA Ω¿®ªA ë À ∆ÀkÃùA ©ö ÀC ∆AlŒùA ©ö ≈ÕkAÃùA
. ≤AjßfiA
≈ø ¡§ßC À A QDM fqC \∞ºªA ∆C ‹G ”ƒ®ñ \∞ƒªA À \∞ºªA , : ©¿ A ü æB≥ # ∆ÃáB∑ B»ŒØ ¡« À iBƒªA ¡»«ÃUÀ \∞ºM $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆BƒmfiA ÀfJM ”NY ∆BƒmfiA ≈ß îN∞rªA wº¥M `ú∏ªA À , …UêA \ÕjªA Ljy \∞ƒªA À …Uúª ¬Ã¿nªA ≈ø Ljy ë À , \∞ƒªA
. ”»N√A
. “ÕÃrùA pÀ’jªB∑ ¡»√BƒmC ≈ß ±r∏ƒM À ¡»«B∞q wº¥NM ”NY iBƒªA K ¡»«ÃUÀ KŒvÕ : ”ƒ®ùA À
. ∆ÃIh∏M B»I ¡Nƒ∏Ø ¡∏Œºß ”ºNM œMBÕE ≈∏M C : ¡ æB¥Õ –C G # ¡∏Œºß ”ºNM œMBÕE ≈∏M C $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø ’œrªA —eB®m À —eB®nªA ≤›a ’B¥rªA À —ÀB¥rªA À —Ã¥rªA # îªBy BøÃ≥ Bƒ∑ À BƒMÃ¥q BƒŒºß OJº´ BƒIi AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. jrªA ≈ø …I wNë Bø : Ω¥Ø O◊q ∆G À πªg f¥Ø …MÀB¥q À , àA ≈ø …I wNë
ü B®ƒu ¡ ∆C ïG \ÕúM ¡»n∞√C ïG —Ã¥rªA “ØByG ü À , BƒMÃ¥q BƒŒºß OªÃNmA À B√j»≥ –C # BƒMÃ¥q BƒŒºß OJº´ $ : …ªÃ≥ À
ë gG # ∆ÃùB£ B√HØ B√fß ∆HØ B»ƒø BƒUjaC BƒIi $ : f®I ¡ Ã≥ …Œºß ΩŒªfªA À , ¡«iBŒNaA ’ÃnI πªg ¡»IBnN∑A “»U ≈ø ¡»MÃ¥q
ΩJ≥ Bù “ÕÀBnø XÀjàA f®I ¡ BY ∆Ã∏ª ”ƒ®ø fßúª ≈∏Õ –iBŒNa‹A ¡»IBnN∑BI ¢BJMiA B ≈∏Õ Ãª À PBƒnáBI ¡»ƒø fßÀ
. XÀjàA
Oº¨qDØ OJº´ —Ã¥rªA ∆C ´ —ÀB¥rªA À —eB®nªA ∂Ã¥Zºª “áBu B»MAÀg ü “UgBm B«ÀhaC f¥Ø —Ã¥rºª “Iú¨ø ¡»n∞√C AÀfß f≥ À
À —eB®nªA ≈ß “ŒªBa ¡»n∞√C AÃyjØ ¡»√fi ¡ B¿ßC PB◊Œm À ¡«iBŒNaA ’Ãnª “øk‹ —Ã¥q –C ¡»n∞√C —Ã¥q —Ã¥rªA O√B∑ À Ω A
. ¡ B¿ßC PB◊Œm À ¡«iBŒNaA ’Ãm “»U ≈ø œ« BòG B»I B» BJMiA À ¡»n∞√C ïG —Ã¥rªA LBnN√BØ B»MAhª —Ã¥rªA
G # ¡∏Œºß ”ºNM œMBÕE ≈∏M C $ : …ªÃ≥ f®I “Õ‡A ™Ã≥À …I f»rÕ Bø ”ºß —Ã¥rªA ∂Ãá À “VáA ¬B¿NI ¡»ƒø ≤A ßA ë “º¿ÜBI À
.
ïG …I AúmÃNŒª K√hªBI AÃØ ßA BòG À , ¡»ØA ß‹ AfŒ∑DM # îªBy BøÃ≥ Bƒ∑ À $ : ¡ Ã¥I # BƒMÃ¥q BƒŒºß OJº´ $ : ¡ Ã≥ AÃJ¥ß ¡Q
…ƒø “IÃM …¿º£ À …J√hI ej¿NùA œuB®ªA ≤A ßA ∆C BŒ√fªA ü AÀf«Bq f¥Ø —eB®nªA Kn∏ª BŒ√fªA ïG ™ÃUjªA À LAh®ªA ≈ø wºbNªA
πªg ≈∏ª æB¿ßfiA ≈ø K√hªBI ≤A ß‹A À “IÃNªA À Ω¿ß ¬ÃÕ ‹ ’AlU ¬ÃÕ ¬ÃŒªA ∆C ∆ÿº®Õ ¡« À K√hªA “®JM ≈ø …ŒVƒM …ª —j»Òø
ü iB∏√‚A À Lh∏ªA “∏ºø iAj¥Nm‹ …NƒÕB®ø À µáA iû£ ©ø ’BŒqC ∆Àj∏ƒÕ À h◊øÃÕ ∆ÃIh∏Õ ¡»√C B¿∑ PB∏ºùA iû£ ΩŒJ≥ ≈ø
¡Nƒ∑ Bø ≈ÕC ¡ ΩŒ≥ ¡Q $ : æB≥ À 18 : “ªeB A : # ¡∏ª ∆Ã∞ºê B¿∑ …ª ∆Ã∞ºZŒØ B®Œö A ¡»R®JÕ ¬ÃÕ $ : ïB®M æB≥ , ¡»mÃ∞√
. 74 : ≈ø¤ùA : # B◊Œq ΩJ≥ ≈ø AÃßf√ ≈∏√ ΩI Bƒß Aúy AêB≥ A ∆Àe ≈ø ∆Ã∑jrM
ΩŒJ≥ ≈ø Ã»Ø jaC PBÕE …Œºß æfM Bø ”ºß BŒ√fªA ïG ™ÃUjºª ¡»ƒø æA¤m # ∆ÃùB£ B√HØ B√fß ∆HØ B»ƒø BƒUjaC BƒIi $ : ïB®M …ªÃ≥
. BáBu Ω¿ß À LBM ≈û πªhI AÃ√Ã∏ŒØ iÃ∑hùA ≤A ß‹BI AÃIBM Bø f®I BáBu Aú¿®Õ ∆C ¡«eAjø À , …JJm KºÒI KJnùA Kº
AgG πªg À jUl√BØ …I BƒŒ»Nnø …MjUk –C DnbØ Kº∏ªA PDna : K´AjªA æB≥ # ∆ÿº∏M ‹ À B»ŒØ AÃ◊naA AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A DnaA : …ª Oº≥
. ¬›∏ªA ©Ò≥ À fßBJNªBI ¡«jUk eAjùA À , “ÕBƒ∏ªBI —iB®NmA ¬›∏ªA œ∞Ø
À BŒ√fªA ü ∆Ãø¤ùA ¡« ’‹¤« # îõAjªA a O√C À BƒõiA À Bƒª j∞´BØ BƒøE BƒIi ∆ÃªÃ¥Õ –eBJß ≈ø µÕjØ ∆B∑ …√G $ : ïB®M …ªÃ≥
- “NJªA îƒø¤ùBI “uBàA “õjªA œ« À - “õjªA æà ¡ A¤m ∆B∑ À , “IÃM …ø›∑ ü A  B B¿∑ A ïG BßÃUi À “IÃM ¡»√BôG ∆B∑
. îõAjªA a … BI …ŒªG AúmÃM f≥ À , “ƒÜA AúafŒØ BáBu Aú¿®ŒØ —eB®nºª ¡»¥ØÃÕ ∆C ¡»ƒø ‹A¤m
—eB®nªBI kÃ∞ªA æA¤m À “IÃNªA  Bƒ®ø Bû ’‹¤« …ªB≥ Bø îß πªg À —eB®nªBI kÃ∞ªA æA¤m À “IÃNªA  Bƒ®ø BŒ√fªA ü ∆Ãø¤ùA …ªB≥ Bø ∆B∏Ø
. ±≥ÃùA SŒY ≈ø B¿»ƒŒI ∂j∞ªA BòG À
, îƒø¤¿ºª “JŒ¨ªA j÷B¿y À iB∞∏ºª LBÒàA j÷B¿y # ∆Ã∏ZzM ¡»ƒø ¡Nƒ∑ À –j∑g ¡∑Ãn√C ”NY BÕjbm ¡«ÃóhÖBØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. iBƒªA ü iB∞∏ªA æÃ≥ ”ƒ®ø ë À , G # BƒõiA À Bƒª j∞´BØ BƒøE BƒIi $ : îƒø¤ùA æÃ≥ # –j∑g $ ≈ø eAjùA ∆C f»rÕ ∂BŒnªA À
îƒø¤ùA ïG ’Bn√‚A “Jn√ œ∞Ø , –j∑g ¡»ƒø πZzªA À îƒø¤ùA “ÕjbnI ¡∏ªB¨NqA ”n√C –C # –j∑g ¡∑Ãn√C ”NY $ : …ªÃ≥ À
. BÕjbm ¡«ÀhbNÕ ∆C ‹G ∆Ã◊rªA ≈ø ∆Dq ¡«fƒß îƒø¤¿ºª ≈∏Õ …√C ïG —iBqG ¡»NÕjbm ∆Àe
≤Àhä ∂BŒnªA ≈ø ¬Ãº®ø vªA µº®Nø À , ’AlÜA ¬ÃÕ ¬ÃŒªBI eAjùA # ∆Àl÷B∞ªA ¡« ¡»√G AÀ u Bñ ¬ÃŒªA ¡»NÕlU œ√G $ : ïB®M …ªÃ≥
¡∏√Àe ∆Àl÷B∞ªA ¡« –C jvZºª ∂Ãnø # ∆Àl÷B∞ªA ¡« ¡»√G $ : …ªÃ≥ À , …ºUfi ¡»ƒø ¡∏NÕjbm ©ø –j∑g ”ºß AÀ u –C kB脪
.
≈ø …I AÃ¥º®M Bø KJnI kÃ∞ªA ≈ø iB∞∏ºª œ®Ò≥ pBÕG # ∆Àl÷B∞ªA ¡« $ - …ªÃ≥ ïG - # AÃ◊naA æB≥ $ ©IifiA PBÕ‡A  h« À
BòG Ω¿ß …√HØ æA¤nªA À ≤A ß‹A ë À æÃ¥ªA Ah»I …√ÃJºÒM Bû AÃÒƒ≥A ∆C B»ºvä À BŒ√fªA ïG ™ÃUjªA æA¤m À K√hªBI ≤A ß‹A
¡»ƒø ∆Ã∏ZzM À ∆ÀjbnM ¡Nƒ∑ À kÃ∞ªA ïG “ºŒmÀ …√ÀhbNÕ –eBJß ≈ø ∆Ãø¤ùA ∆B∑ f≥ À , BŒ√fªA œ« À Ω¿®ªA iAe ü ©∞ƒÕ ∆B∑
j∞u ¡NŒ¥I À Ω¿®ªA ¬ÃÕ Aú¿ß Bø ’AlÄ AÀkBØ Ω¿ß ¬ÃÕ ‹ ’AlU ¬ÃÕ Ã« À ¬ÃŒªA ∆B∑ AgG ”NY ¡»NÕjbm ≈ø  Ã¿NªfI À  Ã¿N∑jM ”NY
. Ω¿®ªA ∆Àe ’AlÜA ¬ÃÕ Ã« À ¬ÃŒªA Ω¿®ªBI AúmÃNM ∆C ∆ÀfÕjM ±∑fiA
©yAÃø ü j∑g f≥ À ~ifiA ü ¡»RJª —fø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …ƒß pBƒªA A æDnÕ Bû # îƒm efß ~ifiA ü ¡NRJª ¡∑ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
´ AÃRJª Bø ∆Ãøj A ¡n¥Õ “ßBnªA ¬Ã¥M ¬ÃÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥ …Œºß æfÕ B¿∑ iÃJ¥ªA ü ¡»RJª —fø ≈ß æA¤nªA …I eAjùA À …ø›∑ ≈ø
≈ø B¿« ´ À , 35 : ≤B¥YfiA : # iB»√ ≈ø “ßBm ‹G AÃRJºÕ ∆ÀfßÃÕ Bø ∆ÀjÕ ¬ÃÕ ¡»√D∑ $ : …ªÃ≥ À , 55 : ¬ÀjªA : # “ßBm
. dk ªA À BŒ√fªA ü SJºªA ™Ã¿â …√C ¡»z®I æB¿NYA À , BŒ√fªA ü S∏ùA …I eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ¥ª Ωä ›Ø , PBÕ‡A
Aú¥NmA f≥ À BŒ√fªA ¬BÕC ≈ø fYAêA ë ¬ÃŒªBI eAjùA ∆C ∂BŒnªA j«B£ # ≈ÕeB®ªA Ω◊mBØ ¬ÃÕ |®I ÀC BøÃÕ BƒRJª AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. …√ÃÕB®Õ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ `ÃºÕ –hªA –fIfiA ’B¥JªBI  ÃnÕB≥ B¿ƒŒY ~ifiA ü SJºªA
. B«BZy ÀC “Œr®I jaE ©yÃø ü À , “ßBnªBI πªg ¡«jÕf¥M ≈ø jaE ©yÃø ü ©≥À Bø  fÕ¤Õ À
. fŒ®JI oŒª À ¬BÕflª ≈ÕeB®ªA “∏÷›ùBI jnØ À …√Àf®Õ ≈ÕhªA æDmBØ B«’BvYG ≈nç ‹ ≈ç –C # ≈ÕeB®ªA Ω◊mBØ $ : …ªÃ≥ À
ü S∏ùA ¡ ›¥NmA ü ¡ µÕfvM ¬›∏ªA ü À , …√BZJm A ë Ω÷B¥ªA # ∆ÿº®M ¡Nƒ∑ ¡∏√C ê ›Œº≥ ‹G ¡NRJª ∆G æB≥ : ïB®M …ªÃ≥
. ¿NªA ≈ø …ŒØ Bñ # ∆ÿº®M ¡Nƒ∑ ¡∏√C ê $ : …ªÃ≥ ≈ø …I µZºÕ Bù “◊ ÃM …ŒØ À iÃJ¥ªA
∆ÃR®JM ¡Q ›Œº≥ ‹G ¡∑iÃJ≥ ü ∆ÃRJºM ‹ ¡∏√C BŒ√fªA ü ∆ÿº®M ¡Nƒ∑ ¡∏NŒºØ ›Œº≥ ‹G ¡NR∏ø B¿Ø ¡Nº≥ B¿∑ jøfiA : A æB≥ : ”ƒ®ùA À
. ¬B¥ùA ÀC K BbùA ïG ©UAi œU ªB∑ ïB®M …ø›∑ ü ¿NªA À , fªBàA LAh®ªA Ah»I AúNJM À S®JªA AÀj∏ƒM ‹ ”NY
ë À ¡ŒºnªA ∂ÀhªA …ŒzMjÕ ‹ Bñ ¬›∏ªA \ŒZvM ü ±º∏M À ’AlÜA ≤Àhä B jq “º¿ÜA À “Œ jq “Õ‡A ü # ê $ ¡»z®I Ω®U À
. ±Ò®ªA ÀAÀ ¨I ’œÉ ‹ “ŒºuêA # ê $ ∆C ©ø “ŒºuÀ # ê $ Ω®U …ƒø f®IC À j«B£ ë B¿∑ ∂BŒnªA ≈ß fŒ®I
¡Q PÃùA æAÃYC ≈ø ¡»ºJ¥NnŒm Bø îI Bø f®I - ¡Õj∏ªA tj®ªA Li - …ªÃ≥ ïG - BRJß ¡∑Bƒ¥ºa BòC ¡NJnZØ C $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒªG SJ®ªA “JnƒI A ”ºß —CjU …ŒØ ∆HØ ∆ÃR®JÕ ‹ ¡»√C ¡»√BJnY ”ºß ¡»ÇÀ ’AlÜA À LBnáA ≈ø …ŒØ Bñ S®JªA ¡Q dk ªA ü SJºªA
. SJ®ªA ∆B«jI ïG iBqC ¡Q
S®JªA ¡Q iÃJ¥ªA ü SJºªA ¡Q PÃùA “ƒÕB®ø fƒß ¡∑jnÑ ≈ø ¡∑B√ aC Bø ”ºß jøfiA ∆B∑ AgHØ  Bƒ®ø , G # ¡NJnZØ C $ : …ªÃ¥Ø
. ? ∆îUjM ‹ BƒŒªG ¡∏√C À ¡∏¥ºa ü “Œ≥BI “ÕB´ ´ ≈ø ∆ÃMÃó À ∆ÃŒÑ BRJß ¡∑Bƒ¥ºa BòC ∆çM Ω»Ø ’AlÜA À LBnáBØ
—iÃu ü , œ∞ƒªBI ¡ Ã≥ ©ØfÕ À S®JªA OJRÕ ∆B«jI ïG —iBqG # ¡Õj∏ªA tj®ªA Li ë ‹G …ªG ‹ µáA πºùA A ïB®NØ $ : …ªÃ≥ À
¡Õj∏ªA tj®ªA Li …√C À ë ‹G …ªG ‹ …√C À µY …√C À πºø …√C : “®IifiA ≤BuÀfiBI …ÕlƒNªA “¿º∑ ü …n∞√ ±uÀ ïB®M …√HØ , …ÕlƒNªA
.
∆Ã∏Õ ‹ …√HØ ¡∏Y ≈ø …ƒß ifvÕ Bø À , …∏ºù  jøC BŒyBø …¿∏Y AhØB√ ∂ki À PÃø À —BŒY À eÃß À ’fI ≈ø ’Bq Bñ ¡∏ê ∆C …ºØ
jaE ¡∏Y ifvø …®ø ∆C iÃvNÕ ∆C ≈∏øC Bù ¡Q › BI BRJß ∆Ã∏Õ ∆C ∆Àe µY ‹G µY ë Bñ µáA ≈ß ifvÕ ‹ À µY …√HØ B¥Y ‹G
- tj®ªA Li Ã»Ø   ´ …ªG ‹ AgHØ …NŒIÃIjª eÃJ®ø …ª‚A À , ë ‹G - eÃJ®ø ‹ –C - …ªG ‹ …√DI …∞uÀ …¿∏Y …I ΩÒJÕ Bñ ¡∏ê
. …ŒØ “ÕiBÜA jøAÀfiA À ¬B∏YfiA ifvÕ …ƒø À iÃøfiA “økC ©¿Nâ ë –hªA - B®ªA tjß ¡Õj∏ªA
’B¥I À …ŒªG ™ÃUi ’BŒqflºØ B¥Y ‹G Ω®∞Õ ‹ À µÅ ‹G ¡∏ê ‹ À ’œq Ω∑ …ƒø fUÃÕ À ¡∏Y Ω∑ …ƒß ifvÕ –hªA ë …√C wbºNØ
. ©ƒvªA ü Ω BI ‹ À µºàA ü SJß ‹ À “º BI BRJß O√B∏ª ‹G À …I
.   ¨ª fUÃùA …MAhª eÃUÃùA A ë ïB®M …√Ã∑ “®IifiA ≤BuÀfiBI …ØBvMA ”ºß ΩŒªfªA À
©ø jaE …ªG ’Bße ≈ø eAjùA , # ∆ÀjØB∏ªA \º∞Õ ‹ …√G …Ii fƒß …IBnY BòHØ …I …ª ∆B«jI ‹ jaE B G A ©ø ™fÕ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
Bø ∆ÃßfÕ BòG À ïB®M A ∆ÃßfÕ ‹ ¡»º∑ ÀC ¡»ºU î∑jrùA ∆HØ B®ø jaE …ªG ’Bße À ïB®M  ⁄Bße ‹ ïB®M  eÃUÀ ©ø  ⁄Bße A
. …÷Bße ≈ß π∞ƒÕ ‹ jaE …ªG PBJQG ∆HØ PBJQ‚A ’BßfªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À , ’B∑jrªA ≈ø  ÃNJQC
. B¥ºÒø ja‡A …ª‚A œ∞√ ”ºß ¡÷B≥ ∆B« ªA ΩI ∆B«jI …I ∆Ã∏Õ jaE …ªG ‹ gG jaE …ª‚ œZŒyÃM fŒ≥ # …I …ª ∆B«jI ‹ $ : …ªÃ≥ À
À - ’AlU ≈ø …IBnY  BzN≥A B¿ŒØ fYC …ºaAfÕ ‹ …Ii fƒß …√Ã∏I …IBnY jv≥ …ŒØ À fÕf»M “¿º∑ # …Ii fƒß …IBnY BòHØ $ : …ªÃ≥ À
…ªÃ¥I …¿ó À —BVƒªA LBJmC ≈ø pBÕ‚A À ’B®∞rªA œ∞√ ïG …®Ujø À , “ªBä ‹ …JŒvÕ …√HØ - “¥IBnªA PBÕ‡A …I OYju B¿∑ iBƒªA ë
. # ∆ÀjØB∏ªA \º∞Õ ‹ …√G $ :
Bø æÃ¥Õ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA B»ŒØ jøC f≥ À —iÃnªA “óBa # îõAjªA a O√C À ¡YiA À j∞´A Li Ω≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
, G # ∆ÃªÃ¥Õ –eBJß ≈ø µÕjØ ∆B∑ …√G $ : “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ kÃ∞ªA ë πªg ’AlU ∆C À BŒ√fªA ü …√ÃªÃ¥Õ ¡»√C îƒø¤ùA  eBJß ≈ß  B∏Y
. —iÃnªA ≈ø 111 À 109 ∆BNÕ‡A
. “Õ‡A ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À # ∆Ãø¤ùA \ºØC f≥ $ : —iÃnªA æÀC ü …I \NNØA Bñ ¬›∏ªA ¡NNë πªhI À

œ÷AÀi SÅ
…ªÃ≥ ë À , ¡ºnø ‹ À ≈ø¤ñ oŒºØ —B∑lªA ≈ø B A ≥ ©ƒø ≈ø : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
. O∑jM B¿ŒØ BáBu Ω¿ßC œº®ª ∆îUiA Li $ : ïB®M
©√Bø ”ºß “Õ‡A ∂BJÒ√A …I eAjùA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß À (¬›nªB»Œºß) …ƒß B« ´ jaC ∂jÒI ”ƒ®ùA Ah« –Ài À : æÃ≥C
. …ŒØ B Àl√ ‹ —B∑lªA
À LAÃRªA ë À ≈ÕjøC îI jøC ë dk ªA : æB≥ # ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ ïG dkjI ¡»÷AiÀ ≈ø À $ : ΩU À lß …ªÃ≥ : , œ¿¥ªA n∞M ü À
≈ZƒØ BƒŒªG jøfiA iBu AgG BøC À dk ªA ‹G ¡∏Œºß ≤BaC Bø A À : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA æÃ≥ ë À , —ja‡A À BŒ√fªA îI LB¥®ªA
. (¬›nªB»Œºß) …ƒß fÕlÕ ≈I j¿ß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü ΩÕhªA –Ài À : æÃ≥C . : ¡∏I ïÀC
. iBƒªA j∞Y ≈ø —j∞Y ÀC “ƒÜA ~BÕi ≈ø “yÀi BøG ¥ªA ∆G : (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß æB≥ , …ŒØ À
ü îƒø¤ùA `AÀiC ∆C ∆ÀÀjÕ ∫AfØ Oº®U : …ª Oº≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ¢BƒáA e‹À œIC ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À ¡»√AfID∑ ∆AfIC ü ≈∏ª “ºuÃY ü …YÀi Ω®è ∆C ≈ø A ”ºß ¬j∑C ≈ø¤ùA . ‹ : æB¥Ø . tj®ªA æÃY jza iÃŒ ΩuAÃY
∆ÃIjrÕ À B»øB® ≈ø ∆ú∑DÕ “ƒÜA ≈ø —jVq œ∞ª îƒø¤ùA `AÀiC ∆G : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ vI œIC ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ
. BƒªÀDI B√jaE µáC À BƒMfßÀ Bø Bƒª låC À , Bƒª “ßBnªA ¡≥C BƒIi : ∆ÃªÃ¥Õ À B»IAjq ≈ø
À ≤iB®NM “ƒÜA ü —jVq ü eBnUfiA “∞u ü `AÀifiA ∆G : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß BzÕC  eBƒmHI , …ŒØ À
? ∆›Ø Ω®Ø Bø À ? ∆›Ø Ω®Ø Bø B»√êDnÕ ¡Q ¡Œ§ß æë ≈ø OºJ≥C f≥ B»√HØ B«Ãße : æÃ¥M `AÀifiA ”ºß `ÀjªA Oøf≥ AgHØ æ’BnNM
. ‘ë f≥ ‘ë f≥ : AêB≥ , 㧮 f≥ : ¡ OªB≥ ∆G À ,  ÃÉiA BŒY …N∑jM : ¡ OªB≥ ∆HØ
. ¬f¥M Bû “≥j∞Nø TBÅC ü B»ƒø jÒq jø f≥ À , —jMAÃNø — R∑ …ŒØ ¡« ´ À îƒø¤ùA ”ºß –jè Bø ΩŒuB∞M À dk ªA iBJaC : æÃ≥C
. n√ À nY ‹G “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ©Ò¥ƒø Kn√ À KnY Ω∑ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æB≥ À , ∆BŒJªA ©¿â ü
ƒªA ≈ß “øjã ≈I iÃnùA ≈ß ©øAÃÜA LBZuC ≈ø —fß ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü B«AÀi f≥ À , “ßB¿ÜA µÕj ≈ø “ÕAÀjªA ∆D∑ : æÃ≥C
≈I j¿ß ≈ß ¡»ƒø —fß ≈ß À , –j»u À Jm À n√ ´ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ©Ò¥ƒM LBn√fiA ∆C : B»§∞ª À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
≈IA ≈ß j∑Bnß ≈IA ≈ß À n√ À Jm ‹G “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ©Ò¥ƒø Kn√ À KJm Ω∑ : B»§∞ª À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß LBÒàA
. –j»u À n√ ‹G “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ©Ò¥ƒÕ j»u À Kn√ Ω∑ : B»§∞ª À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß j¿ß
À , BŒrJY AfJß ∆B∑ ê À ≈nYC À ™B C ≈ù “ƒÜA A µºa : (¬›nªB»Œºß) ≈ÕfIB®ªA ≈Õk ≈ß pÀÀB SÕfY ü , K≥BƒùA ü À
A À # ∆ê’BnNÕ ‹ À ¡»ƒŒI LBn√C ›Ø iÃvªA ü c∞√ AgHØ $ : ïB®M A æÃ≥ O® Bø C BŒqj≥ AfªÀ ∆B∑ ê À  Bvß ≈ù iBƒªA µºa
. Bu Ω¿ß ≈ø B»øf¥M “øf¥M ‹G Af´ π®∞ƒÕ ‹
…I ©∞NƒÕ Bñ Ω¿®ªA Bu ≈ø …NÕig µØÃÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …Jn√ iBQE ≈ø Ω®ª À wŒvbNªA ≈ß œI‡B∑ “Õ‡A ∂BŒm : æÃ≥C
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ
–C # ∆ÃáB∑ B»ŒØ ¡« À $ ¡»≥jZNØ ¡»Œºß K»ºM : æB≥ # iBƒªA ¡»«ÃUÀ \∞ºM $ : ΩU À lß …ªÃ≥ À : , œ¿¥ªA n∞M ü À
.  ÃUêA –fI ø ¡∞ªA œYÃN∞ø
: æB≥ # BƒMÃ¥q BƒŒºß OJº´ BƒIi $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß vI œIC ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü À
Bƒ¥ºa B√G A fJß BIC BÕ : (¬›nªAB¿»Œºß) f¿ä ≈I j∞®Ü ΩUi æB≥ : æB≥ eBÕk ≈I —f®nø ≈ß  eBƒmHI , Ωº®ªA ü À . AÃ¥q ¡ B¿ßDI
? f¿Ö ‹ iB√ À fŒJM ‹ “ƒU ”ƒ∞M ±Œ∑ À ’B¥Jºª Bƒ¥ºa dC ≈IA BÕ …ø : æB≥ . ’Bƒ∞ºª Bƒ¥ºa : æB≥ ? O√C πªg Bø À : æB≥ . KV®ºª
“∏÷›ùA Ωm : æB≥ # ≈ÕeB®ªA Ω◊mBØ …ªÃ≥ ïG ¡NRJª ¡∑ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ : , œ¿¥ªA n∞M ü À . iAe ïG iAe ≈ø æÃZN√ BòG ≈∏ª À
fJß ≈I ©∞ÕC ≈ß BY œIC ≈IA XjaC : , iÃRƒùA ifªA ü À . B»ŒØ BƒJnN∑A ªA BƒªB¿ßC À BƒMBßBm ∆ÃJN∏Õ À , ¬BÕfiA BƒŒºß ∆Àf®Õ ≈ÕhªA
¡NRJª ¡∑ “ƒÜA Ω«fi æB≥ iBƒªA iBƒªA Ω«C À “ƒÜA “ƒÜA Ω«C ΩaeC AgG A ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ œß›∏ªA
B»ŒØ AÃ∏mA ƒU À œ√AÃyi À õi ¬ÃÕ |®I ÀC ¬ÃÕ ü jÉA Bø ¡®ƒª : æB≥ . ¬ÃÕ |®I ÀC BøÃÕ BƒRJª AêB≥ ? îƒm efß ~ifiA ü
ü jÉA Bø o◊I : æÃ¥ŒØ ¬ÃÕ |®I ÀC BøÃÕ BƒRJª : AêB≥ ? îƒm efß ~ifiA ü ¡NRJª ¡∑ iBƒªA Ω«C BÕ : æÃ¥Õ ¡Q . ≈Õfºã ≈ÕfªBa
. ≈ÕfªBa B»ŒØ AÃR∏øA œÒbm À –iB√ ¬ÃÕ |®I ÀC ¬ÃÕ
æêfø ≈ß SZJªA ¬f¥M f≥ À , ’B∞a j÷B§ƒªA PBÕ‡A …I f»rM Bñ À ∂BŒnªA ≈ø B Bñ “Õ‡A ”ºß SÕfáA ”ƒ®ø ∂BJÒ√A ü À : æÃ≥C
. f«AÃrªA ≈ø Af¿Nnø “Õ‡A
64 “ÕE ∆ÃNm À ©IiC œ« À “Œ√fø iêA —iÃm 24
iêA —iÃm
fÍYÀ‰ ΩÏ ∑ AÀÂfºÍ UÊ BÚØ ”√AÏlªA À‰ “Û Œ‰√ÍAÏlªA (1)∆‰ ÀÂj∑˙ h‰ M‰ ¡Ê ∏º̇‰®ª̇ O‰ƒŒI‰ O
Í Õ‰A‰’ B‰»ŒÍØ B‰ƒªÙl‰ √ÚC À‰ B‰»‰ƒy‰jØÚ À‰ B‰»ƒ‰ªÙl‰ √ÚC ˆ—i‰ Ãm ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
2 )î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙA ≈‰ ø ˆ“∞Ú ÷B B‰¿Â»IA‰h߉ fÊ »‰ r‰ŒªÙ À‰ j̄Ía‹Ú A ¬¯ ÃÊ Œ‰ªÙA À‰ …Í º̇ªBÍI ∆‰ ÃøÍ ¤Ê M ¡Ê NƒÛ∑ ∆Ḡ …Í º̇ªA ≈¯ ÕÍe ”Ø ˆ“ÚØCÙi‰ B‰¿»¯ I ¡∑Êha DÙ M‰ ‹ À‰ —‰fºÙ U‰ “Ú ÷‰BÍø B‰¿»Â ƒø
∆‰ ÃÂøjÊ Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (3)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙA ”º‰ß πͪg‰ ¬‰ j Y À‰ ˆ∫j̄rÂø ÀÊ CÚ ∆A‰k ‹Ḡ B‰»ÂZ∏Í ƒ‰Õ ‹ “Û Œ‰√ÍAÏlªA À‰ “ı ∑Ú j̄rÂø ÀÊ CÚ “ı Œ‰√ÍA‰k ‹Ḡ Â\∏Í ƒ‰Õ ‹ ”√AÏlªA (
≈Íø AÃÂIB‰M ≈‰ ÕÍhª̇A ‹Ḡ (4)∆‰ ÃÛ¥n
Í ∞Ú ªÙA ¡Â «Â π◊ÚªÀÛC À‰ Aıf‰ICÚ —ı f‰ »‰ q ¡Ê Ú AÃÛºJ‰¥Ù M‰ ‹ À‰ —ı f‰ ºÙ U‰ î
‰ ƒÍ‰¿Q‰ ¡Ê «ÀÂfºÍ UÊ BÚØ ’‰ A‰f»‰ q “Í ®‰ I‰iÊ DÚIÍ AÃÂMDÙ Õ‰ ¡Ê ªÚ ¡Ï Q O
Í ƒ‰vÊZ¿Â ªÙA
P
Í f‰ »‰ q ©Â I‰iÊ CÚ ¡Ê «Í fÍ Y‰ CÚ —Û f‰ »‰ rÚØ ¡Ê »Â nÛ∞√ÚC ‹Ḡ ’ A‰f»‰ q ¡Ê Â̇ ≈Û∏Õ‰ ¡Ê ªÚ À‰ ¡Ê »U‰ À‰ kÊ CÚ ∆‰ ÃÂøjÊ Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (5)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞´Ú …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ AÃÂZºÚ uÚC À‰ πͪg‰ fÍ ®Ê I‰
…Í º̇ªBÍI P
Í f‰ »‰ q ©‰ I‰iÊ CÚ f‰ »‰ r‰M ∆ÚC LA‰h®‰ ªÙA B‰»ƒ‰ß AÂ⁄i‰ ÊfÕ‰ À‰ (7)î
‰ IÍhÍ ∏Ú ªÙA ≈‰ øÍ ∆‰ B∑ ∆Ḡ …Í ŒÊ ºÚ ߉ …Í º̇ªA O‰ƒ®Ê ªÚ ∆Ï CÚ “Û nÍ¿à
Ù‰ A À‰ (6)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ ¿Í ªÚ … √ÏḠ …Í º̇ªBÍI
ËLAÏÃM‰ …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ À‰ … N¿‰ YÊ i‰ À‰ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA Ω zÚØ ‹ ÃÊ ªÚ À‰ (9)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ øÍ ∆‰ B∑ ∆Ḡ B‰»ŒÚºß‰ …Í º̇ªA KzÚ´ ∆Ï CÚ “Ú nÍ¿à
Ù‰ A À‰ (8)î
‰ IÍhÍ ∏Ú ªÙA ≈‰ ¿Í ªÚ … √ÏḠ
(10)Ë¡Œ∏‰Y
∆BŒI
≈ø —hJ√ —j∑hM œ»Ø # ∆Àj∑hM ¡∏º®ª PBƒŒI PBÕE B»ŒØ Bƒªl√C À B«BƒyjØ À B«Bƒªl√C —iÃm $ B»ZNN∞ø …ƒß ’”JƒÕ Bø —iÃnªA ~j´
. ∆Ãø¤ùA B»I j∑hNÕ À B»JmBƒM “Œ ‚A ≤iB®ùA ≈ø “ºö ¡Q “ßjrùA “yÀj∞ùA ¬B∏YfiA
. iêA “ÕE B»ŒØ PBÕ‡A ij´ ≈ø À πªhI f»rÕ B»MBÕE ∂BŒm À ≤›a ›I “Œ√fø —iÃm œ« À
fYAÀ ~j´ B»®¿è ¬›∏ªA ≈ø “∞÷B —iÃnªA # ∆Àj∑hM ¡∏º®ª PBƒŒI PBÕE B»ŒØ Bƒªl√C À B«BƒyjØ À B«Bƒªl√C —iÃm $ : ïB®M …ªÃ≥
™Ã¿ A “ŒØj£ PBÕ‡A |®Jª BØj£ —iBM À , # B«BƒyjØ $ : ΩŒ¥Ø œ√B®ùA ≈ø B Bñ PBÕ‡A o∞√ —iBM P NßA Ahª À …ºUfi O¥Œm
ïB®M …ø›∑ ü B B¿®NmA ij∏M À …MBÕE ≈ø “uBa “∞÷B …I œ À ∆Ej¥ªA …®yÀ Bû œ« À # PBƒŒI PBÕE B»ŒØ Bƒªl√C $ : ΩŒ¥Ø |®Jºª
–hªA ~j¨ªBI ÀC PBÕ‡A ≈ø B»ŒØ Bñ B»N BY‚ ∆Ej¥ªA —iÃm …I OŒ …I °Œê –hªA °÷BáA ë À fºJªA iÃm ≈ø gÃaDø …√D∑ À ,
. …ª O¥Œm
. pÃ¥ªA À f√lªA ~jØ À fÕfáA ~j∞∑ …ŒØ QDNªA À KºvªA ’œrªA ©Ò≥ ~j∞ªA : K´AjªA æB≥ À
À B«Bƒªl√C —iÃm $ : ïB®M æB≥ , …ŒØ ¡∏áA ©Ò¥I ~j∞ªA À , …MBJQ À …ßÃ≥ÃI AiBJNßA æB¥Õ LBè‚A ≈∏ª LBè‚B∑ ~j∞ªA À : æB≥
. πŒºß B»I Ω¿®ªA BƒJUÀC –C # B«BƒyjØ
”ºß  j§ê ‹ ∆C ü Ã»Ø # …ª A ~jØ $ eiÀ Bø À , …ŒØ A …ºaeC –hªA LBè‚A œ∞Ø # …Œºß A ~jØ $ eiÀ ©yÃø Ω∑ À : æB≥
. # …ª A ~jØ B¿ŒØ XjY ≈ø # ƒªA ”ºß ∆B∑ Bø $ Ãç …n∞√
. ”»N√A
∆BŒM‚A ë œIBè‚A ¡∏áBI Ω¿®ªBØ ¬B∏YfiA ≈ø B»ŒØ Bñ Ω¿®ªA BƒJUÀC À B«Bƒªl√C —iÃm  h« –C # B«BƒyjØ À B«Bƒªl√C —iÃm $ : …ªÃ¥Ø
. …ƒß ’B»N√‹A œôjZNªA ¡∏áBI À …I
“¥Œ¥á “ƒŒJùA PBÕ‡A ≈ø B«ÃºNÕ Bø À iêA “ÕE - ∂BŒnªA —eB»rI - B»I eAjùA # ∆Àj∑hM ¡∏º®ª PBƒŒI PBÕE B»ŒØ Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ À
. “Œ ‚A ≤iB®ùA  h —j∑hùA ∫jrªA À fŒYÃNªA À j∞∏ªA À ∆Bô‚A
îô πºø ÀC f¥ß “»Jq ÀC f¥ß ´ ≈ø “®≥AÃùA B√lªA , “Õ‡A # —fºU “÷Bø B¿»ƒø fYAÀ Ω∑ AÀfºUBØ œ√AlªA À “Œ√AlªA $ : ïB®M …ªÃ≥
AÃ√B∑ “ßB¿ÜA œ« ΩufiA ü “∞÷BÒªA À , ©UÃM ü “õi œ« : ΩŒ≥ À ±Ò®NªA À ≈ƒZNªA “ØCjªA À ¢ÃnªBI LjzªA ë fºÜA À ,
. fYAêA ”ºß À îƒQ‹A ”ºß µºÒM Bñi À : ΩŒ≥ ∆B∏ø ïG ∆B∏ø ≈ø æBÑi‹BI ∆ÃØÃÒÕ
B√lªA fY ë À , ¢Ãm “÷Bø B¿»ƒø fYAÀ Ω∑ AÃIjyBØ B√lªA B¿»ƒø µ¥Ñ ∆AhºªA ΩUjªA À —CjùA –C , G # œ√AlªA À “Œ√AlªA $ : …ªÃ≥ À
ÀC ≈ÕjY ´ B√Ã∏Õ ∆C B»ƒø À ¡UjªBØ Bƒvä B¿«fYC ∆Ã∏Õ ÀC XÀk –Àg îƒvä B√Ã∏Õ ∆C B»ƒø : iÃvI “vvã B»√C ´ “Õ‡A wƒI
. fáA ±vƒØ B≥i B¿«fYC
fºÜBI jøfiA ü LBÒàA À , jR∑C À ‘Ã≥C ≈»ŒØ —ûrªA ∆Ã∏ª À ©ƒqC ≈»ƒø B√lªA ∆fi œ√AlªA ”ºß j∑hªA ü “Œ√AlªA Oøf≥ À : ΩŒ≥
. …IBƒø LÃƒÕ ≈ø À ¬Bø‚A À ƒªA ≈ø “ՋêA –Àg ≈ø ¡«jøDI ¬B≥ ≈ñ ¬Ã¥ŒØ nùA “øBß ïG …UÃNø
≈ñ “ØCjªA gG …JJm ≈ß œ»ƒªBI KJnùA ≈ß œ»ƒªA ΩŒJ≥ ≈ø “ØCjªA ≈ß œ»ƒªA , G # A ≈Õe ü “ØCi B¿»I ¡∑haDM ‹ À $ : …ªÃ≥ À
: …ªÃ¥I  fŒ≥ Ahª À , …∑jM ïG ‘eC Bñi À …ŒØ ±Œ∞bNªBI LAh®ªA ≈ø …¥ZNnÕ Bø …N≥AgG ü Ω«BnNªA KUÃM LAh®ªA ≈ø BßÃ√ µZNnÕ
. …N®Õjq À A ≈Õe ü B»N»U ≈ø “º«BnùA –C “ØCjªA ∆Ã∑ æBY –C # A ≈Õe ü $
‹ –C …¿∏Y ü –C 76 : ±mÃÕ : # πºùA ≈Õe ü  BaC haDŒª ∆B∑ Bø $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ A ¡∏Y A ≈ÕfI eAjùA : ΩŒ≥ À
.  fY “øB≥G À A ¡∏Y gB∞√G ü “ØCi B¿»I ¡∑haDM
…ŒØ À B¿«jøC ü Aú«BnM ‹ À “ØCi B¿»I ¡∑haDM ›Ø Ah∑ À Ah∑ ¡Nƒ∑ ∆G –C # ja‡A ¬ÃŒªA À BI ∆Ãø¤M ¡Nƒ∑ ∆G $ : …ªÃ≥ À
. œ»ƒºª fŒ∑DM
. “rYB∞ªA AÃI ¥Õ ›Ø πªhI AÀ N®Œª ¡»ƒø “ßBö πªg ïG j§ƒŒª À jzZŒª À –C # îƒø¤ùA ≈ø “∞÷B B¿»IAhß f»rŒª À $ : …ªÃ≥ À
À “Õ‡A j«B£ # îƒø¤ùA ”ºß πªg ¬jY À ∫jrø ÀC ∆Ak ‹G B»Z∏ƒÕ ‹ “Œ√AlªA À “∑jrø ÀC “Œ√Ak ‹G \∏ƒÕ ‹ œ√AlªA $ : ïB®M …ªÃ≥
∆HØ àA —iÃu ü AeiAÀ B«ifu ∆B∑ ∆G À œôjÑ œ®ÕjrM ¡∏Y …Œºß Ω¿rM –hªA ∆C B«ifvI °JMjùA B»ºÕg ∂BŒm ïG j§ƒªBI “uBa
. ©÷Bq ë À KºÒºª AfŒ∑DM œ»ƒªA eAjùA
À fáA …Œºß ¡Œ≥C À B√lªA …ƒø j»NqA AgG œ√AlªA ∆C (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ∂j ≈ø “ƒnªA ≈ø n∞NI B«Bƒ®ø ≈ø Ωv A À
∆C ¬jê “IÃNªA B»ƒø îJNÕ À fáA B»Œºß ¡Œ≥C À B√lªA B»ƒø j»NqA AgG “Œ√AlªA À , “∑jrùA À “Œ√AlªA ´ `B∏√ …Œºß ¬jê “IÃNªA …ƒø îJNM
. ∫jrø ÀC ∆Ak ‹G B»Z∏ƒÕ
∆HØ ∂BŒnªA ≈ø eB∞NnÕ ∆C ≈∏ô Bû “IÃNªA îJM À fáA “øB≥HI B«fŒŒ¥M À , ΩÕÀDM ‹ À cn√ ´ ≈ø B»øB∏YG ”ºß “Œ≥BI “¿∏ä “Õ‡BØ
“Œ√AlªA À œ√AlªA ∂› G Ah∑ À , ∆Aeú A “Œ√AlªA À œ√AlªA …I eAjùA ∆C ïG `ÃºÕ fáA “øB≥HI jøfiA f®I `B∏ƒªA ¡ÕjZNI ¡∏áA ™Ã≥À
. …IeC À ∆Ej¥ªA LCe ≈ø fŒ®I , πªg …ƒø îJM À BYÃv√ “IÃM LBM ¡Q πªhI œºNIA ≈ø ”ºß
∆C “rYB∞ªA  h« ∏Mjø ∆Dq ≈ø B¿ß iBJa„ª ∂Ãnø ¬›∏ªA ∆C : B»ƒø : ”Nq æAÃ≥C À “ºÕà PAjUBrM “Õ‡A ”ƒ®ø ü ≈Õjn∞¿ºª À
“∑iBrùA “Œ√AlªA ïG ‹G ΩŒô ‹ œ√AlªA À eBn∞ªA ü …n√Bè À “QBJàA ü …»IBrÕ ≈ø ïG ‹G ΩŒô ‹ …MjÒØ ORJa ≈ø ∆C πªg À  Àfv¥Õ
ë À …ƒø fnØC ë ≈ø À œ√AlªA ë À B»ºRø ïG ‹G ΩŒó ‹ πªh∑ “Œ√AlªA À , “∑jrùA œ« À B»ƒø fnØC ë ≈ø À ’BrZ∞ªA ü B
≈ø 26 : “Õ‡A : # PBRŒJbºª ∆ÃRŒJàA À îRŒJbºª PBRŒJàA $ : ïB®M …ªÃ≥ ü ΩŒ≥ B¿∑ Kº´fiA ¡ßfiA eiÃø eiAÀ ¡∏áBØ ∫jrùA
. —iÃnªA
µ÷›ªA À “∑jrùA œ« À B»√Àe œ« ≈ø ÀC “Œ√Ak ‹G \∏ƒÕ ‹ ∆C œ√AlªA æBÅ µ÷›ªA ∆C : ”ƒ®ùA À , \ŒJ¥NªA “Õ‡BI eAjùA ∆C : B»ƒø À
# îƒø¤ùA ”ºß πªg ¬jY À $ : …ªÃ≥ À , f¥®ªA `B∏ƒªBI eAjùA À , ∫jrùA ë À …√Àe ë ≈ø ÀC ∆Ak ‹G B»Z∏ƒÕ ‹ ∆C “Œ√AlªA æBÅ
. îƒø¤ùA ”ºß B√lªA ¬jY À eAjùA À , “Õ‡A æÀC ”ºß ≤ÃÒ®ø
. …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ B«ifvI B»ºÕg æBvMA “uBa À “Õ‡A ∂BŒnª B¿»N∞ªBã …¥IBm ü À …ŒØ À
. # ¡∏÷BøG À ¡∑eBJß ≈ø îáBvªA À ¡∏ƒø ”øBÕfiA AÃZ∏√C À $ : ïB®M …ªÃ¥I “aÃnƒø “Õ‡A ∆C : B»ƒø À
eB∞NnÕ ∆C ≈∏øC Bñi ¡®√ …I æB≥ ≈ù BØ›a …bnƒÕ ‹ xBàA f®I eiAêA ¬B®ªA À xÃvàA À ¬Ã¿®ªA “Jn√ îNÕ‡A îI “JnƒªA ∆C …ŒØ À
î∑jrùA AÃZ∏ƒM ‹ À ¡∏NJVßC ê À “∑jrø ≈ø a “ƒø¤ø “øfi À ≈ø¤Õ ”NY PB∑jrùA AÃZ∏ƒM ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø cnƒªA
: —j¥JªA : # …√gHI —j∞¨ùA À “ƒÜA ïG AÃßfÕ A À iBƒªA ïG ∆ÃßfÕ π◊ªÀC ¡∏JVßC ê À ∫jrø ≈ø a ≈ø¤ø fJ®ª À AÃø¤Õ ”NY
kAÃU ïG “JnƒªBI “bmB√ ∆Ã∏NØ wŒvbNªA ≈ß LE B»√Bnª ≈∏ª xÃvàA f®I ¬Ã¿®ªA ≈ø O√B∑ ∆G À “Õ‡A ∆C ‘ÃßfI , 221
—jV A ≈ø Om “ƒm ïG Al÷BU ∆B∑ “¿ºn¿ºª jØB∏ªA `B∏√ ∆C ¡»z®I ”ßeA f≥ À , “∑jrùA À ∫jrùA À “ƒø¤ùA À ≈ø¤ùA îI `B∏ƒªA
iû§ª B«eAjÕG Bƒ∑jM jaC æAÃ≥C “Õ‡A ü À B«f®I ¡ÕjZNªA “ÕE Oªl√ À , πªg ΩJ≥ Oªl√ B»ŒØ ≈ç ªA “Õ‡A Ω®ºØ ¡ÕjZNªA æl√ ¡Q
. B«eBnØ
jøC “Jnƒª ®NmA ¡Q ≤Àj®ø œøjªA G # —fºU î√B ¡«ÀfºUBØ ’Af»q “®IiDI AÃMDÕ ¡Q PBƒv A ∆ÃøjÕ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
eAjùA À , “∞Œ∞®ªA “ƒv A —CjùA ïG B√lªA “Jn√ …I eAjùA ∆C f»rÕ ∂BŒnªA À , ≤h¥ªA ë À “≥jnªA À B√lªB∑ ∆Bn√‚A ïG œyjø ´
AÿŒ¥Õ ∆G ¡»Œºß fáA “øB≥HI ïB®M A jøC f≥ À , …I ≤h≥ Bø PBJQ‚ —eB»rªA “øB≥G B√lªA eûq ¡« À ’Af»q “®IiDI ∆BŒM‚BI
. AfIC ¡»MeB»q æÃJ≥ ¬fß À ¡»¥n∞I ¡∏Y À , —eB»rªA
—fºU î√B ¡«ÀfºUBØ ¡»Øh≥ ü ¡»≥fu ”ºß eûrªA ≈ø “®IiC AÿŒ¥Õ ¡Q B√lªBI ’BnƒªA ≈ø PBƒv A ∆ÃØh¥Õ ≈ÕhªA À : ”ƒ®ùA À
. AfIC ’œq ”ºß ¡»MeB»q AúJ¥M ‹ ∆Ã¥mBØ ¡« À ¡»Øh≥ ”ºß
(¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C PBÕAÀi B«jn∞M πªhI À , fJ®ªA À jáA À ”R√fiA À j∑hªA ≤gB¥ªA ≈ø Ω¿rM “¥ºÒø ‘jM B¿∑ “Õ‡A À
.
À $ : …ªÃ≥ œ« À — afiA “º¿ÜA ïG ©UAi ’BƒRNm‹A # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆HØ AÃZºuC À πªg f®I ≈ø AÃIBM ≈ÕhªA ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥
∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - # AfIC —eB»q ¡ AúJ¥M ‹ À $ : …ªÃ≥ ïG “JnƒªBI ΩŒº®NªA ”ƒ®ø fŒ∞M O√B∑ Bù B»ƒ∏ª # ∆Ã¥mB∞ªA ¡« π◊ªÀC
”ƒ®ùA KnÅ ’BƒRNm‹A ™ÃUi πªg ¬k‹ À , AfIC —eB»rªA æÃJ≥ ¬f®I ¡∏áA ™B∞MiA µn∞ªBI ¡∏áA ™B∞MiA ≈ø  fŒ∞M Bø ¬k‹ ∆B∑ -
. B®ø îNº¿ÜA ïG
À µn∞ªBI ¡∏áA ¡»ƒß ©∞M Ø ¡»õjÕ À ¡»J√g j∞¨Õ ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆HØ ¡ B¿ßC AÃZºuC À πªg f®I ≈ø AÃIBM ≈ÕhªA ‹G : ”ƒ®ùA À
. AfIC ¡»MeB»q æÃJ≥ ¬f®I ¡∏áA
‹ ≈∏ª …J√g …ª j∞´ …Œºß fáA “øB≥G f®I \ºuC À ≤gB¥ªA LBM ÃºØ KnZØ — afiA “º¿ÜA ïG ©UAi ’BƒRNm‹A ∆C : ¡»z®I j∑g À
. B®ø îNº¿ÜA ïG ’BƒRNm‹A ™ÃUjI æB≥ ≈ù BØ›a AfIC …MeB»q ΩJ¥M
“º¿ÜBI ÀC ©Œ¿ÜBI µº®NÕ Ω« —ef®NùA Ω¿ÜA f®I ©≥AêA ’BƒRNm‹A ∆DI “√îùA “ŒªÃufiA “ªDnùA ”ºß Jø Ah« ¡»Ø›a ∆C j«B§ªA À
…ŒÒ®Õ –hªA À , ¬›∏ªA ≈÷Aj≥ …ŒzN¥M Bñ ¢Ãƒø B¿«fYC î®M À B®Œö ≈Õjøflª Bu …n∞√ ü ’BƒRNm‹A ∆C “ªDnùA ü µáA À — afiA
— afiB∑  Bƒ®ñ BzÕC “¥IBnªA “º¿ÜA fŒ¥M ¬lºNnM ΩŒº®Nºª B»MeBØG ∆C ´ — afiA “º¿ÜBI ’BƒRNm‹A µº®M B»ŒØ ≈ç ªA “Õ‡A ü ∂BŒnªA
. ¬f¥M Bø ”ºß
’Af»q ¡ ≈∏Õ –C # îIgB∏ªA ≈ø - …ªÃ≥ ïG - ¡»n∞√C ‹G ’Af»q ¡ ≈∏Õ À ¡»UAÀkC ∆ÃøjÕ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
¡«fYC —eB»q –C # BI PAeB»q ©IiC ¡«fYC —eB»rØ $ : …ªÃ≥ À , ¡»n∞√C ‹G B«Àe¤Õ ¡Q —eB»rªA Aú¿ZNŒØ AÀf»q Bø ∆Àf»rÕ
. ≤h¥ªA ≈ø …I ë B¿ŒØ î≥eBvªA ≈ù …√G BI “¥º®Nø PAeB»q ©IiC fYAÀ ë À ≤gB¥ªA ®Õ
jÕf¥M ”ºß πªg jøfiA ©J ≈ø À - AÀf»q Bø ∆Àf»rÕ ’Af»rªA ≈ø “®IiC ¡ ≈∏Õ À ¡»UAÀkC ∆ÃØh¥Õ ≈ÕhªA À : îNÕ‡A ”ƒ®ø À
”ºß Kè ªA —eB»rªBØ - B¿»≥j∞NI ~j¨ªA PBØ B»Œºß ¡«Àf»rŒØ “®≥AêA ”ºß ¡«ÀjzZŒª ’Af»rªA ∆ÃJºÒÕ AÃJ«g ê gG ¡»≥fu
À PAjø ©IiC # …I …Øh≥C B¿ŒØ œ≥fu ”ºß A f»qC $ : —jø f®I —jø æÃ¥Õ –C PAeB»q ©IiC f»rÕ ∆C œ« B»¿Œ¥Õ ∆C ¡«fYC
. îIgB∏ªA ≈ø Oƒ∑ ∆G œºß A “ƒ®ª : æÃ¥Õ À f»rÕ ∆C B»NnøBa
∆G —CjùA ∆C ”ƒ®ùA À , B√lªA fY LAh®ªBI eAjùA À ©ØfªA ’ifªA , îNÕ‡A jaE ïG # f»rM ∆C LAh®ªA B»ƒß A⁄ifÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥
…√G BI f»qC : B»ŒØ æÃ¥M PAjø ©IiC f»rM ∆C B»MAeB»q À , B√lªA fY …ƒß πªg ©Øe ΩUjªA PAeB»q ’AkHI PAeB»q oú Pf»q
. ∆BUÀlªA …I Ωv∞ƒÕ –hªA ∆B®ºªA ë Ah« À , î≥eBvªA ≈ø ∆B∑ ∆G œºß A “ƒ®ª : æÃ¥NØ “nøBa f»rM ¡Q îIgB∏ªA ≈ù
eÃŒ¥ªA ≈ø … jq ü haC Bø …Œºß æfÕ ≤Àhä ‹ ê LAÃU # ¡Œ∏Y LAÃM A ∆C À …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü Bø …ŒÒ®Õ Bø ”ºß jÕf¥NªBØ æB®ØfiA À PB∞vªA  h« ¡∏ƒß …N®Øe Bø ¡∏I Ωá …N¿∏Y À …NIÃM À …Nõi À A ΩzØ ‹ ê  Bƒ®ø gG
À , —Ã¥rªA ¡∏Nølª ¡∏MBŒY iÃøC ¡§ƒª ©÷AjrªA …®ÕjrM À ¡∏ŒJ√hù …NIÃM À ≈ÕfªA “¿®√ ≈ø ¡∏Œºß A ¡®√C Bø ‹ ê eÃŒ¥ªA ≈ø ¢jrªA
. “ªB»ÜBI ¡∏MBŒY ¬B§√ ΩNaA À , “◊ŒÒàA À “Œv®ùA ¡∏N∏º«C
. ¡ºßC A À

œ÷AÀi SÅ
À , ’BnƒªA —iÃm f®I Oªl√C iêA —iÃm À : æB≥ SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß Bm ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
- ¡∏ƒø “®IiC ≈»Œºß AÀf»rNmBØ - ¡∏÷Bn√ ≈ø “rYB∞ªA îMDÕ œM›ªA À $ ’BnƒªA —iÃm ü …Œºß æl√C ΩU À lß A ∆C πªg µÕfvM
—iÃm $ ΩU À lß A æB≥ –hªA ΩŒJnªA À # ›ŒJm ≈ A Ω®è ÀC PÃùA ≈«BØÃNÕ ”NY - PÃŒJªA ü ≈«Ã∏nøDØ AÀf»q ∆HØ
‹ À - —fºU “÷Bø B¿»ƒø fYAÀ Ω∑ AÀfºUBØ œ√AlªA À “Œ√AlªA ∆Àj∑hM ¡∏º®ª PBƒŒI PBÕE B»ŒØ Bƒªl√C À - B«BƒyjØ À B«Bƒªl√C
, œ¿¥ªA n∞M ü À . # îƒø¤ùA ≈ø “∞÷B B¿»IAhß f»rŒª À - ja‡A ¬ÃŒªA À BI ¡NƒøE ¡Nƒ∑ ∆G - A ≈Õe ü “ØCi B¿»I ¡∑haDM
©¿è # îƒø¤ùA ≈ø “∞÷B $ B¿»Ijy : æÃ¥Õ # B¿»IAhß f»rŒª À $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À
. AÀfºU AgG pBƒªA B¿
‹ À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß …ŒIC ≈ß j∞®U ≈ß ¡Œ«AjIG ≈I TBŒ´ ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
“∞÷BÒªA : æB≥ # îƒø¤ùA ≈ø “∞÷B B¿»IAhß f»rŒª À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü À , eÀfáA “øB≥G ü : æB≥ # A ≈Õe ü “ØCi B¿»I ¡∑haDM
‹G \∏ƒÕ ‹ œ√AlªA $ “ƒÕfùBI æl√C À : æB≥ SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß Bm ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À . fYAÀ
“Œ√AlªA ‹ À Bƒø¤ø œ√AlªA A ¡nÕ ¡ºØ # îƒø¤ùA ”ºß πªg ¬jY À - ∫jrø ÀC ∆Ak ‹G B»Z∏ƒÕ ‹ “Œ√AlªA À - “∑jrø ÀC “Œ√Ak
‹ À , ≈ø¤ø ë À œ√lÕ îY œ√AlªA œ√lÕ ‹ æB≥ …√C ¡º®ªA Ω«C …ŒØ – ô oŒª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ À , “ƒø¤ø
OªDm : æB≥ —iAik ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . wŒ¿¥ªA ©ºb∑ ∆Bô‚A …ƒß ©ºa πªg Ω®Ø AgG …√HØ ≈ø¤ø ë À ∂jnÕ îY ∂iBnªA ∂jnÕ
æBUi À PAiûrø ’Bn√ ≈« : æB≥ # “∑jrø ÀC “Œ√Ak ‹G \∏ƒÕ ‹ œ√AlªA $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC
…Z∑BƒÕ ∆C fYfi ≠JƒÕ B√lªBI ¡»Nø ÀC B√lªA fY …Œºß ¡Œ≥C ≈¿Ø ælƒùA πªhI ¬ÃŒªA pBƒªA À …I AÃØjß À , …I AÀj»q B√lªBI ∆Àiûrø
œIC ≈ß Bm ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI À , …ºRø (¬›nªB»Œºß) …ƒß `BJvªA œIC ≈ß  eBƒmHI BzÕC  AÀi À : æÃ≥C : “IÃNªA …ƒø ≤j®Õ ”NY
≈ß A ”»ƒØ B√lªBI ≈Õiûrø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi f»ß ”ºß AÃ√B∑ ’Bn√ À æBUi ¡« : …§∞ª À (¬›nªB»Œºß) j∞®U
À . …NIÃM AÃØj®M ”NY  ÃUÀlM ›Ø fáA …Œºß ¡Œ≥C πªg ≈ø B◊Œq j»q ≈ø “ªlƒùA πºM ”ºß ¬ÃŒªA pBƒªA À , ’BnƒªA À æBUjªA π◊ªÀC
¡Q ”√k B√Bn√G ∆C ê : æB≥ ¡Q j»ÜA ü πªg BòG : æB≥ “Õ‡A ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ¡Œ∏Y ≈I ¡∏Y ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ
≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À …ZZu À ¡∑BáA À œ÷BnƒªA À fŒõ ≈I fJß À fõC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . ’Bq SŒY XÀlM LBM
À , æÀl»ø ¬C : B æB¥Õ —CjøA O√B∑ : æB≥ j¿ß ≈I A fJß ≈ß …bmB√ ü eÀAe ÃIC À …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À BY œIC
“Œ√AlªA $ : A æl√DØ B»UÀlÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA LBZuC ≈ø ΩUi eAiDØ …Œºß µ∞ƒM ∆C ¢jrM À ΩUjªA \ØBnM O√B∑
. f«Bâ ≈ß ©øAÃÜA LBZuC ≈ø —fß ≈ß …ƒø Lj¥Õ Bø –Ài À : æÃ≥C . # ∫jrø ÀC ∆Ak ‹G B»Z∏ƒÕ ‹
j®nªA “ŒªB´ “ƒÕfùA À , ¡»ƒø ΩŒº≥ ‹G f»Ä ¡« À B«Ãøf≥ “ƒÕfùA ∆ÀjUB»ùA ¬f≥ Bù : æB≥ ΩMB¥ø ≈ß BY œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
“ŒøC OƒI “∏Œn√ À œIC ≈I A fJß —fŒªÀ “ŒøC ≈»ƒø iBv√fiA BøC À , LBN∏ªA Ω«C ≈ø PBƒªB®Nø ∆AÀk ∂ÃnªA ü À , f»ÜA —fÕfq
Ω«C KvaC ≈ø ≈∑ À “Œ√Ak B»√C ≤j®Œª B»IBI ”ºß “ø›ß ≈»ƒø —CjøA Ω∑ O®Øi f≥ iBv√fiA f÷‹À ≈ø BÕB¨I ü iBv√fiA ≈ø ΩUjª
BƒUÀlM ê |®I ”ºß ¡»z®I iBqDØ f»ÜA ≈ø …ŒØ ¡« –hºª ínN∏Õ B¿ŒØ nùA –jUB»ø ≈ø pB√C K´jØ . A a  jR∑C À “ƒÕfùA
æÃmi BÕ : AêB¥Ø  ÃMDØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi jøDNn√ : ¡»z®I æB¥Ø ≈»MB¿® C |®I ≈ø KŒvƒØ œ√AÀlªA ’‹¤« |®I
≈»n∞√fi ínN∏Õ iBv√fiA f÷‹À À ≈«f÷‹À À LBN∏ªA Ω«C ’Bn√ BÕB¨I ∂ÃnªA ü À , Ω∑D√ Bø få ‹ À f»ÜA BƒŒºß µq f≥ A
$ “Õ‡A # \∏ƒÕ ‹ œ√AlªA $ : A æl√DØ ≈«Bƒ∑jM ”ƒ´ ≈»ƒß B√fUÀ AgHØ ínN∏Õ Bø æÃzØ ≈ø KŒvƒØ ≈»ƒø XÀlN√ ∆C Bƒª \ºvŒØ
‹ “Œ√AlªA $ : …ªÃ≥ æÀl√ KJm ∆Aj∑hM BòG ∆BNÕAÀjªA À : æÃ≥C . ≈«B√k PBƒªB®ªA PBZØBnùA œ√AÀlªA AÃUÀlNÕ ∆C îƒø¤ùA ”ºß ¬jZØ
. # “∑jrø ÀC “Œ√Ak ‹G \∏ƒÕ ‹ œ√AlªA $ : …ªÃ≥ ∆Àe # ∫jrø ÀC ∆Ak ‹G B»Z∏ƒÕ
µn∞ªA ïG ©UjÕ …√C B¿«fYC : îªÃ≥ ”ºß ©UjÕ Ag Bø ïG ’BƒRNm‹A Ah« ü ±ºNaA AÃIBM ≈ÕhªA ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
¬C fY …MeB»q OºJ≥ LBM AgHØ ≈ÕjøfiA ïG ©UjÕ ’BƒRNm‹A ∆C ja‡A À æB≥ ∆C ïG # AfIC —eB»q ¡ AúJ¥M ‹ À $ : …ªÃ≥ ∆Àe “uBa
≈I fJß À ∂AkjªA fJß XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC æÃ≥ À æB≥ ∆C ïG pBJß ≈IA ≈ß fê
AÃIÃM : ¡ æB≥ À , “Q›RªA j¿ß fZØ eBÕk Ω∏√ À B√lªBI “Q›Q “J®q ≈I — ¨ùA ”ºß f»q : æB≥ KŒnùA ≈I fŒ®m ≈ß ihƒùA ≈IA À fŒõ
∆B∑ Bø eBÕk jøC ≈ø ∆B∑ B¿ºØ …øfi eBÕk BaC —j∏I ÃIC ∆B∑ À , …MeB»q ΩJ¥M ‹ ∆B∏Ø —j∏I ÃIC KNÕ À ∆›Ui LBNØ ¡∏MeB»q ΩJ¥M
. PBø ”NY …¿º∏Õ ¡ºØ AfIC …¿º∏Õ ‹ ∆C —j∏I ÃIC ±ºY
∂Ã¥Y ≈ø Ah« : æB≥ À . î√B fºU jáA fJ®ªA ≤h≥ AgG : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ºáA ≈ß  eBƒmHI , KÕh»NªA ü À
. pBĻA
∆B∏Ø ∆B®ºªA ü Oªl√ B»√HØ # î≥eBvªA ≈ø ∆B∑ ∆G - …ªÃ≥ ïG ¡»UAÀkC ∆ÃøjÕ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
À iBv√fiA ≈ø ∆B∑ À œ√›V®ªA —fßBm ≈I jôÃß …ŒªG ’BU ∫ÃJM —Àl´ ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ©Ui Bù …√C πªg KJm
eBßDØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi …ƒß ~jßDØ ΩøBY …ƒø œ« À ’BZ¿nªA ≈I πÕjq B»I ”√k œMCjøA ∆G A æÃmi BÕ : æB≥
XjbØ ∆B®ºªA “ÕE …Œºß OªlƒØ …ªlƒø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ΩafØ . PAjø ©IiC πªg Ω®Ø ”NY …ƒß ~jßDØ æÃ¥ªA …Œºß
’BVØ B√Ej≥ B¿∏ŒØ ΩU À lß A æl√C f¥Ø πº«DI N÷A : jôîª æB≥ À , jv®ªA pBƒªBI ”ºu À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
A æÃmi æB≥ fVnùA Oºae B¿ºØ “ßBö B»®ø ’BVØ B»øÃ≥ ≈ø ≤jq ü O√B∑ À ∫ÃßfÕ A æÃmi : B æB≥ À B»ŒªG
B¿ŒØ î≥eBvªA ≈ù œ√G BI f»qC : Ω≥ À ¬f¥M : æB¥Ø ? ©ƒuC ±Œ∑ : æB¥Ø Bƒ®NªA À ƒùA ïG ¬f¥M : jôîª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
: “nøBàA ü …ª æB¥Ø PAjø ©IiC πªg Ω®Ø ”NY B«eBßDØ B«fßC : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB¥Ø , B B≥ À ¬f¥NØ …I B»NŒøi
æB≥ ¡Q . …I B«Bøi B¿ŒØ îIgB∏ªA ≈ø ∆B∑ ∆G …Œºß A “ƒ®ª ∆G “nøBàA ü æB¥Ø …I B»NŒøi B¿ŒØ îIgB∏ªA ≈ø Oƒ∑ ∆G A “ƒ®ª πŒºß
f»q B¿∑ ≈Õf»rM : …NUÀlª æB≥ ¡Q ”ZƒNØ \ƒM : …ª æB≥ ¡Q . BIgB∑ Oƒ∑ ∆G “JUÃø “ƒ®ºªA ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
f»qC : OªB≥ À ƒùA ïG Oøf¥NØ “Œr®ªA  h« ü  ÃUêA  h« eÃmC ‹ : OªB¥Ø B»øÃ≥  ÃUÀ ü Pj§ƒØ A fY πŒºß O¿≥C ‹G À ,
©IiC B»MeBßC ”NY B»MeBßDØ B»ÕfŒßC : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi B æB¥Ø , œ√Bøi B¿ŒØ îIgB∏ªA ≈ø —fßBm ≈I jôÃß ∆C BI
ü OªB¥Ø , …I ∫Bøi B¿ŒØ î≥eBvªA ≈ø ∆B∑ ∆G “nøBàA ü πn∞√ ®ªA : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi B æB¥Ø , PAjø
∆G “JUÃø B»√G πºÕÀ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB¥Ø , …I B«Bøi B¿ŒØ î≥eBvªA ≈ø ∆B∑ ∆G B»Œºß A Kz´ ∆G “nøBàA
–hªA œªB¿Ø A æÃmi BÕ : æB≥ . AfIC πª ΩÑ ›Ø K«gA : B»UÀlª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ ¡Q . “IgB∑ Oƒ∑
. B»UjØ ≈ø OººZNmA Bñ B Ã»Ø B≥eBu Oƒ∑ ∆G À , …ƒø πª f®IC Ã»Ø BIgB∑ Oƒ∑ ∆G : æB≥ . B»NŒÒßC
. SÕfáA
œME ”NY …VŒ«C ∆C œª ≈∏Õ ΩUi B«hb∞Õ f≥ À ™B∏ª OŒMC ê —eBJß ≈I f®m æB≥ : pBJß ≈IA ≈ß “øj∏ß “ÕAÀi ü , ©¿ A ü À
. —fºU î√B¿Rª –j»£ ü ∆G OÕCi Bø Oº≥ ∆G À , K«hÕ À …NUBY ≈ø Æj∞Õ ”NY ’Af»q “®IiDI œM‡ Oƒ∑ Bø AÃØ ’Af»q “®IiDI
XÀlM Bø iÃŒ´ ΩUi …√HØ …¿ºM ‹ : AêB¥Ø ? ¡∑fŒm æB≥ Bø ïG ∆î¿nM Bø iBv√fiA jr®ø BÕ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æB¥Ø
œ√G A À œøC À O√C œIDI A æÃmi BÕ : —eBJß ≈I f®m æB¥Ø , B»UÀlNÕ ∆C Bƒø ΩUi C UBØ …ª —CjøA µº ‹ À , Aj∏I ‹G °≥ —CjøA
. …ªÃmi À A ∂fu : æB¥Ø , πªg ‹G ”IDÕ A ∆HØ : æB¥Ø , πM aC Bù πªg ≈ø OJVß ≈∏ª À µY B»√C À A ≈ø B»√C ≤jßfi
A æÃmi ïG Af´ \JuC B¿ºØ …MCjøA ©ø ›Ui ‘Ci f≥ …ª “¥ÕfY ≈ø “ŒøC ≈I 曫 : …ª æB¥Õ …ª ¡ß ≈IA ’BU ”NY A nÕ ‹G AÃRJºÕ ¡ºØ
A æÃmi  j∏Ø , œ√gDI …N® À Œ®I …NÕCi ›Ui B»®ø PfUÃØ ’Brß œº«C O◊U œ√G : æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
œ√G À , ∂eBvª œ√G ¡º®Õ A À π»UÀ ü “«Aj∏ªA ‘ifi œ√G : 曫 æB¥Ø …»UÀ ü “«Aj∏ªA œ÷i ”NY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
C f®m æB≥ Bñ BƒŒºNIA : AêB≥ À iBv√fiA O®¿NUA À : æB≥ . …IjzI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¡»Ø BUjØ A Ω®è ∆C ÃUifi
∆ÃøjÕ ≈ÕhªA À $ : ïB®M A æl√DØ æl√ f≥ œYêA ∆C AÃØjß îY ¬›∏ªA ≈ß AÃ∏nøC À œYêA ælƒØ ? …MeB»q ΩÒJÕ À 曫 fºè
A ≈ø πªg ÃUiC Oƒ∑ f≥ : æB¥Ø BUjØ Ω®U f≥ ïB®M A ∆HØ æ›« BÕ jrIC : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æB¥Ø . PBÕ‡A # ¡»UAÀkC
‹ À B fªÃªA ∆C ”z≥ À B¿»ƒŒI ∂jØ ∆B®ºªA ”z¥√A B¿ºØ B¿»ƒŒI ≈ß›Ø P’BVØ B»ŒªG AúmiC : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æB¥Ø , ïB®M
…I P’BU ∆G À B»UÀlª Ã»Ø Ah∑ À Ah∑ …I P’BU ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ ¡Q . B«fªÀ ”øjÕ ‹ À Lfi ”ßfÕ
. pBJß ≈IA ≈ß ©øAÃÜA LBIiC ≈ø —fß ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi À : æÃ≥C . : …ŒØ ΩŒ≥ –hºª Ã»Ø Ah∑ À Ah∑
 Â ‰ ∑Í ï‰ÃM‰ ‘Íhª̇A À‰ ¡¯ QÊ‹A ≈‰ øÍ Kn‰N∑Ù A BÏø ¡Â»ƒø ‘j̄ÊøA Ω ∏ͪ ¡Ê ∏ª̇ Ë a‰ É «Â ΩÊ I‰ ¡Û∏ª̇ AÓjq  Â ÃÂJnÙÑ ‹ ¡Ê ∏ƒø ˆ“J‰vÂß π
Í ØÙ ‹BÍI ÀÂ’B‰U ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ
…Í ŒÊ ºÚ ߉ ÀÂ’B‰U ‹ ÃÊ ª̇ (12)ËîJÍøÌ ˆπØÙ Ḡ A‰h«‰ AÃÛªBÚ≥ À‰ Aı a‰ ¡Ê »¯ n
Í ∞Û √ÚDIÍ O‰ƒøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA À‰ ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA ≈Ï £  Â ÿNÂ®Ê Í gÊ Ḡ ‹ ÃÊ ª̇ (11)Ë¡ŒÍ§ß‰ ËLA‰h߉ … ªÚ ¡Ê »Â ƒÍø
—Í j‰ aÍ ‹Ú A À‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA ”Ø … N¿‰ YÊ i‰ À‰ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA Ω zÚØ ‹ ÃÊ ªÚ À‰ (13)∆‰ ÃÂIhÍ ∏Ú ªÙA ¡Â «Â …Í º̇ªA f‰ ƒÍß π◊ÚªÀÛDØÚ ’Í A‰f»‰ rªBÍI AÃÂMDÙ Õ‰ ¡Ê ªÚ gÊ H̄ÚØ ’‰ A‰f»‰ q “Í ®‰ I‰iÊ DÚIÍ
f‰ ƒÍß Ã‰ «Â À‰ BıƒŒ«‰ … √‰ÃÂJnÙÑ À‰ Ë¡ºÙ ßÍ …Í IÍ ¡Û∏ªÚ oÊŒªÚ BÏø ¡∏Í«A‰ÃØÙ DÚIÍ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥M‰ À‰ ¡Ê ∏ÍNƒ‰n
Í ªÙDÚIÍ Â…√‰ÃÊ ¥̇ÚºM‰ gÊ Ḡ (14)Ë¡ŒÍ§ß‰ ËLA‰h߉ …Í ŒÍØ ¡Ê NÂzÚØCÚ B‰ø ”Ø ¡Ê ∏n‰¿ªÚ
Aıf‰ICÚ …Í ºÍ RÊ ¿Í ªÍ AÀÂeîM‰ ∆ÚC … º̇ªA ¡Â ∏Û §Í®Õ‰ (16)Ë¡ŒÍ§ß‰ Ë≈N‰»Ê I A‰h«‰ π‰ƒZ
‰ JÊ m A‰h»‰ I ¡‰ º̇∏N‰√Ï ∆ÚC B‰ƒªÚ ∆ ÃÛ∏Õ‰ BÏø ¡ÂNºÙ ≥Û  Â ÿNÂ®Ê Í gÊ Ḡ ‹ ÃÊ ªÚ À‰ (15)Ë¡ŒÍ§ß‰ …Í º̇ªA
ËLA‰h߉ ¡Ê Ú AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A ”Ø “Û rÍZ∞Ú ªÙA ©‰ ŒÍrM‰ ∆ÚC ∆‰ ÃÌJêÍ ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (18)Ë¡ŒÍ∏Y‰ Ë¡ŒÍºß‰ … º̇ªA À‰ O
Í Õ‰‹Ú A ¡Â ∏Û ªÚ … º̇ªA î
 J‰Õ À‰ (17)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê øÌ ¡ÂNƒÛ∑ ∆Ḡ
B‰»ÕÚDÕ‰ * (20)Ë¡ŒÍYiÏ Ë≤ÀÂ’i‰ …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ À‰ Â…ÂN¿‰ YÊ i‰ À‰ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA ÂΩzÚØ ‹ ÃÊ ªÚ À‰ (19)∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ‹ ¡Ê NÂ√ÚC À‰ ¡Â ºÚ ®Ê Õ‰ … º̇ªA À‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A À‰ B‰Œ√Ê fÌ ªA ”Ø Ë¡ŒÍªCÚ
… N¿‰ YÊ i‰ À‰ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ …Í º̇ªA Ω zÚØ ‹ ÃÊ ªÚ À‰ j̄Ú∏ƒÂ¿ªÙA À‰ ’Í BrÊZ∞Ú ªÙBÍI ÂjÂøDÙ Õ‰ … √ÏH̄ÚØ ≈¯ ÒÊŒrªA P
Í Ã‰ ÒÂa ©Ê JÍNÏÕ‰ ≈‰ø ‰À ≈¯ ÒÊŒrªA P
Í Ã‰ ÒÂa AîJÍNÏM‰ ‹ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A
ïÀÛC AÃÂM¤Ê Õ ∆ÚC “Í ®‰ nªA À‰ ¡Ê ∏ƒÍø Ω̄zÚ∞ªÙA AÃÛªÀÛC Ω̄‰MDÙ Õ‰ ‹ À‰ (21)Ë¡ŒÍºß‰ Ë©ŒÍ … º̇ªA À‰ ’ Br‰Õ ≈‰ø ”∑‰lÕ …‰ º̇ªA ≈Ï ∏Í ªÚ À‰ Aıf‰ICÚ f‰YCÚ ≈Ê ø ¡∏ƒÍø ”∑‰k B‰ø
≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ (22)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞´Ú Â…º̇ªA À‰ ¡Ê ∏Úª … º̇ªA j‰ ∞Í ¨Ê Õ‰ ∆ÚC ∆‰ ÃÌJÑÍ ‹ CÚ AÃÂZ∞Ú v‰ŒªÙ À‰ AÃÛ∞®Ê Œ‰ªÙ À‰ …Í º̇ªA Ω̄ŒÍJm ”Ø ≈‰ Õj̄ÍV»‰ ¿Â ÙªA À‰ î
‰ ∏Í n‰¿ªÙA À‰ ”IÊj¥Û ªÙA
À‰ ¡Ê »¯ ÕÍfÕÊCÚ À‰ ¡Ê »Â Nƒ‰n
Í ªÙCÚ ¡Ê »¯ ŒÚºß‰ f »‰ r‰M ¬‰ ÃÊ Õ‰ (23)Ë¡ŒÍ§ß‰ ËLA‰h߉ ¡Ê Ú À‰ —Í j‰ aÍ ‹Ú A À‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA ”Ø AÃ®Í ªÛ O
Í ‰ƒøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA O
Í ºÚ ∞Í ‰̈ÙªA O
Í ƒ‰vZ
Ê ¿Â ªÙA ∆‰ ÃÂøjÊ Õ‰
∆‰ ÃÂRŒÍJb
‰ ªÙA À‰ î
‰ RÍŒÍJb
‰ ºÙ ªÍ O‰RŒÍJà
Ù‰ A (25)î
 JÍ¿Â ªÙA µÌ Z
‰ ªÙA É «Â …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ ∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰ À‰ µÏ Z
‰ ªÙA ¡»ƒ‰ÕÍe Â…º̇ªA ¡»¯ Œ˛ØÉ Õ h◊‰øÃÊ Õ‰ (24)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê Õ‰ AÃÂ√B∑ B‰¿IÍ ¡Â»ºÛ U iÊ CÚ
(26)Ë¡Õj̄∑ Ë∂kÊ ī À‰ ˆ—j‰ ∞Í ¨Ê øÏ ¡Â»ªÚ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ BÏ¿øÍ ∆‰ ÀÂ’Ï ø π◊ÚªÀÛC O
Í J‰ŒҺͪ ∆‰ ÃÂJŒÒªA À‰ î
‰ JÍŒҺͪ O‰JŒÒªA À‰ O
Í R‰ŒÍJb
‰ ºÙ ªÍ
∆BŒI
“ÕiBø B»√C “®ŒrªA PÀi À , “r÷Bß îƒø¤ùA ¬C œ« πØ‚A “v≥ ü “ØÀh¥ùA ∆C “ƒnªA Ω«C ‘Ài f≥ À , πØ‚A SÕfY ïG rM PBÕ‡A
Bø ”ºß ’œq ≈ß Ãºë ‹ îRÕfáA ≈ø Ω∑ À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG jvø πºø o≥Ã¥ø B«Af«C ªA ¡Œ«AjIG ¬C “ŒÒJ¥ªA
. œM‡A œ÷AÀjªA SZJªA ü ’œVŒm
Ω«C |®I ïG B®UAi ∆B∑ B»ŒØ iÃ∑hùA πØ‚A ∆C ¡ºnùA ≈ø ∆C ´ B®Œö îNÕAÀjªA ≈ø æl®ø ü PBÕ‡A ìø ≈ß SZJ√ ∆C ‘jYfiBØ
Ah∑ À # ¡Œ§ß A fƒß ë À BƒŒ« …√ÃJnÑ À $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG `ê Bñi À  fªÀ ¬C BøG À …UÀk BøG (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
. PBÕ‡A ≈ø …ŒªG ’”øÃÕ Bø j÷Bm À …ŒØ AÃyBØC À ¡»ƒŒI ™Bq f≥ ∆B∑ SÕfáA ∆C PBÕ‡A ≈ø eB∞NnÕ Bø
SÕfáA ™BrØ ¬Ã¥ªA ≈ø “Jvß ∆ÃøAjªA ∆B∑ À , ’BrZ∞ªBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA Ω«C |®I AÃøi ¡»√C PBÕ‡A ≈ø eB∞NnùA À
©ŒrM ∆C ¡»ƒø BJY SÕfáA “ßAgG ”ºß ∆ÀfßBnÕ ~jø ¡»Iú≥ ü ≈ÕhªA ÀC î¥ØBƒùA |®I ∆B∑ À , ∫Ag ≈ø Ah«  B¥ºNÕ pBƒªA îI
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ ≈ß ©ØAe À PBÕ‡A A æl√DØ AÃøE ≈ÕhªA ü “rYB∞ªA
Ω∑ …√C  Bƒ®ø ü ΩufiA À B¥ºÒø Lh∏ªA K´AjªA  j∑g Bø ”ºß πØ‚A , G # ¡∏ƒø “Jvß πØ‚BI AÀ’BU ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
, \ŒJ¥ªA ïG ΩŒ¿ÜA ≈ß ≤ÀjvùA Ω®∞ªA À - Ω BJªA ïG µáA ≈ß ≤ÀjvùA eB¥Nß‹B∑ …Œºß ∆Ã∏Õ ∆C µê –hªA …»UÀ ≈ß ≤Àjvø
. œ√B®ùA  h« ©Œö ü ïB®M …ø›∑ ü Ω¿®NmA f≥ À , Lh∏ªA ïG ∂fvªA ≈ß ≤ÀjvùA æÃ¥ªA À
. î®IiC ïG —jrß B»√G : ΩŒ≥ À , —fyB®Nø “Jv®Nø “ßBö “Jv®ªA ∆C BzÕC j∑g À
~jø …Jº≥ ü ≈ø À µØBƒùA À ∆Bô‚A “¥Œ¥Å ≈ø¤ùA ≈ø ¡ßC ∆Bô‚A  j«B£ ≈û îƒø¤ùA “øB®ª PBÕ‡A ≈ø B«ÃºNÕ Bø À “Õ‡A ü LBÒàA À
“ØÀh¥ùA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ©IAjªA À SªBRªA À œ√BRªA ÀC æÀfiA “®IifiA PBIBÒàBI K BbùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ BøC À ,
. KÕi ›I îƒø¤ùA “øB®ª B«jR∑C BIBÒa ∆Àjrß À ±Œ√ œ« À æÀfiA jr®ªA PBÕ‡A ü “®≥AêA PBIBÒàA îI πŒ∏∞M …Œ∞Ø ≤Àh¥ùA À
πŒ∏∞NªA …øAlºNmA ïG BØBzø …√HØ îƒø¤ùA ≈ø πªg  ’Bm ≈ù —iÃ∑hùA “Q›RªA ÀC “®IifiA PBIBÒàA ∆G jaE |®I æÃ≥ …ƒø ‹BY CÃmC À
. —j«B£ “ØkBâ “ŒªAÃNùA PBIBÒàA îI
ïG —iBqG πªg ü À , |®JI ¡»z®I °JMjø ¡∏ƒø —eÀf®ø “ßBö - f»®ºª πØ‚A ü ¬›ªA À - Lh∏ªA Ah»I AÃMC ≈ÕhªA ∆G : ”ƒ®ùA À
. pBƒªA îI  ÃZz∞Õ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA OŒI “«Al√ ü …I AîҌª àA Ah« “ßAgG ”ºß ¡»ƒø A¤ AÃM ∫Bƒ« ∆C
“ŒºnM À …NŒºnM ÀC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “ŒºnM ‹ # ¡∏ƒø “Jvß πØ‚BI AÀ’BU ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ≥ ü àA —f÷BØ Ã« Ah« À
. …Œºß fßBnÕ ‹ ∂BŒnªA ∆HØ ¡»z®I  j∑g B¿∑ πØ‚A Ah«  ’Bm ≈ø
PBJQG À ¡ Ajq …√Ã∑ œ∞ƒI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C îƒø¤ùA “øB®ª LBÒàA ∆Ã∑ ”zN¥ø # ¡∏ª a ë ΩI ¡∏ª Ajq  ÃJnÑ ‹ $ : …ªÃ≥ À
fnØ Bø `›u‚ AÃz»ƒÕ À ¡«jøC ≈ø — vI ”ºß AÃ√Ã∏Œª eBn∞ªA À ≠ÕlªA Ω«C …ŒØ lŒ¿NÕ ∆C …MeB®m ≈ø BvªA ©¿N A ∆C A a …√Ã∑
ü ¡« Bñ ¡«j∑hÕ À ¡»§®ŒØ ©÷B≥êA  h« æBRøC ™Ã≥À fƒß œYêA ¡»Œºß ælƒÕ œYêBI ΩvNø Õe ©¿Nâ ü “uBa À , ¡»÷BzßC ≈ø
. ¡»¿»Õ Bù AÃÒ∞NÕ À ¡»ƒÕfª Aà BNê ”NY “º«Bnø ÀC …ƒø “º∞´
≈ß ∆Bn√„ª ”¥JÕ –hªA ’”ŒnªA jQfiA ë ¡Q‚A ∆HØ # ¡Q‚A ≈ø KnN∑A Bø ¡»ƒø ’‘jøA Ω∏ª $ : f®I …ªÃ≥ B√j∑g Bø ”ºß ΩŒªfªA À
AÃZz∞Õ ∆C AÀeAiC Bø æfI …I ∆ÃZzN∞ŒØ ¡∑fƒß …I ∆ÀlŒ¿NÕ À … HI ∆ÃØj®Õ …I î÷BÜA πØ‚A Ω«C ∆C “º¿ÜA j«B§Ø “Œv®ùA ≤A ≥A
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
LBÒàA ∆Ã∑ ”ºß J¿Ø …I ∆à DNÕ πØ‚A Ω«C ∆C B¿∑ πØ‚BI ¡«Ã¿»MA Bñ ∆ÃIBRÕ ¡»√C ¡ A a …√Ã∏I eAjùA ∆G : æB≥ ≈ø æÃ≥ BøC À
.  eBnØ OØjß f≥ À “uBa î¿»N¿ºª
¡§®ø ïÃM –hªA À : ”ƒ®ùA À , πØ„ª ¿zªA À …¿§®ø ”ƒ®ñ   ∑ AÀjnØ # ¡Œ§ß LAhß …ª ¡»ƒø   ∑ ïÃM –hªA À $ : …ªÃ≥ À
. ¡Œ§ß LAhß …ª î∏؇A ’‹¤« ≈ø pBƒªA îI …NßAgG ”ºß juC À πØ‚A
B¿ƒŒY SÕfáA AÀejÕ gG ¡ cŒIÃM # îJø πØG Ah« AêB≥ À A a ¡»n∞√DI PBƒø¤ùA À ∆Ãø¤ùA ≈£  Ã¿N® gG ‹ ê $ : ïB®M …ªÃ≥
. A a …I œøi ≈ñ AÃ§Õ À  Ã®
ΩÕfJM ü …UêA À # ¡∏n∞√DI ¡Nƒƒ£ $ ΩufiA À , j¿zùA ©yÃø j«B§ªA ©yÀ ≈ø # ¡»n∞√DI PBƒø¤ùA À ∆Ãø¤ùA ≈£ $ : …ªÃ≥ À
”º®Ø Ω®∞ªA À æÃ¥ªA ü j∏ƒùA À ’BrZ∞ªA ≈ß B»I oJºNùA ™ejM ©JÒªBI “ßeAi ∆Bô‚A “∞u ∆HØ ¡∏áA “ºß ”ºß “ª‹fªA B∞uÀ ¿zªA
…økAê À ∆Bô‚BI oJºNªA ü —fYAÀ o∞ƒ∑ B®Œö ¡»√HØ ¡ºß ¨I ¡»ŒØ æÃ¥ªA KƒNè ∆C À , A a B»I înJºNùA ”ºß ≈§Õ ∆C B»I oJºNùA
.  iBQE À
”ºß À ¡∏n∞√C ≈ø …I œøjùA À |®I ≈ø ¡∏z®I ∆Ãø¤ø B®Œö ¡∏√HØ A a …I œøi ≈ñ ¡Nƒƒ£ πØ‚A ¡N® gG ‹ ê À : ”ƒ®ùBØ
. …I …ª ¡ºß ‹ Bñ …∞vÕ ‹ À A a ≈ø¤ùBI ≈§Õ ∆C ≈ø¤ùA
¡ºß ‹ –hªA àA ∆fi îJø πØG Ah« - ¡Nº≥ –C - ∆îøBnªA ¡« À PBƒø¤ùA À ∆Ãø¤ùA æB≥ –C # îJø πØG Ah« AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
ü …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À , BIh∑ ÀC B≥fu ©≥AêA KnÅ ∆B∑ ’AÃm Lh∏ªBI Bßjq ¬Ã∏ä B»Œºß B»Œßfù “ƒŒI ‹ ªA ‘ÃßfªA À …I   bù
. # ∆ÃIgB∏ªA ¡« A fƒß π◊ªÀDØ ’Af»rªBI AÃMDÕ gHØ $ : “ŒªBNªA “Õ‡A
B¿ŒØ î≥eBu AÃ√B∑ ê –C # ∆ÃIgB∏ªA ¡« A fƒß π◊ªÀDØ ’Af»rªBI AÃMDÕ gHØ ’Af»q “®IiDI …Œºß AÀ’BU ‹ ê $ : ïB®M …ªÃ≥
‘ÃßfªA ∆fi Lh∏ªBI Bßjq ∆ÃøÃ∏ä ¡»Ø ’Af»rªBI AÃMDÕ gHØ ’Af»q “®IiDI B√lªA ü œ« À —eB»rªA …Œºß AÃøB≥fi ∆ÃøjÕ À ∆êåÕ
. πØG À Lh∑ “ƒŒI ´ ≈ø
SÕfáA ü ¬Ã¥ªA “yBØG # ¡Œ§ß LAhß …ŒØ ¡NzØC B¿ŒØ ¡∏nù —ja‡A À BŒ√fªA ü …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …ŒØ ¡»yÃa
fŒŒ¥M ü À , îƒø¤ùA ”ºß “Œ√BQ —j∑ …ŒØ À , G #  Ã¿N® gG ‹ ê $ : …ªÃ≥ ”ºß ±Òß , G # A ΩzØ ‹ ê À $ : …ªÃ≥ À
. —ja‡A À BŒ√fªA LAhß Ã« ›Õg iÃ∑hùA LAh®ªA ∆Ã∑ ”ºß “ª‹e # —ja‡A À BŒ√fªA ü $ : …ªÃ¥I “õjªA À Ωz∞ªA
BŒ√fªA ü ¡Œ§ß LAhß πØ‚A ≈ø …ŒØ ¡Nza Bø KJnI ¡∏ŒªG Ωuê —ja‡A À BŒ√fªA ü …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À : ”ƒ®ùA À
. —ja‡A À
œ¥ºM À # ¡NzØC $ : …ªÃ¥I µº®Nø ≤j§ªA , G # ¡ºß …I ¡∏ª oŒª Bø ¡∏«AÃØDI ∆êåM À ¡∏NƒnªDI …√Ã¥ºM gG $ : ïB®M …ªÃ≥
ïG ∆Bnª ≈ø æÃ¥ªA æB¥N√A ejâ ∆B∑ …√C ”ºß “ª‹fºª “ƒnªfiBI œ¥ºNªA fŒŒ¥M À ,   ´ …ŒªG  B¥ªC –hªA æÃ¥ªA  haC æÃ¥ªA ∆Bn√‚A
. …ŒØ jIfM À OJRM ´ ≈ø ∆Bnª
# ¡∏«AÃØDI $ : …ªÃ¥I BzÕC  fŒŒ¥M À , n∞NªA ±Òß ΩŒJ≥ ≈ø # ¡ºß …I ¡∏ª oŒª Bø ¡∏«AÃØDI ∆êåM À $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À
. B«Af®NÕ ‹  AÃØfiA ‹G ≈ Ãø …ª ≈∏Õ À º≥ îJM À OJRM ≈ß ≈∏Õ æÃ¥ªA ∆C ïG —iBq„ª
. …I ¡∏ª ¡ºß ‹ Bñ ∆ç∞ºNM À ∆Bnª ≈ß B√Bnª …√ú¥ƒM À …√ÀhaDM gG …ŒØ ¡Nza À ¡NzØC : ”ƒ®ùA À
A fƒß ë À ›»m ¡ºß ´ ≈ø ¡∏«AÃØDI æÃ¥ªA À ¡∏NƒnªDI œ¥ºNªA ∆çM –C # ¡Œ§ß A fƒß ë À BƒŒ« …√ÃJnÑ À $ : …ªÃ≥ À
À ¡«fƒß …Zz∞Õ pBƒªA îI …√Dq Ah« πØG ™ÃŒq À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI °JMjø jøfiA ∆C ”ºß , ’A ØA À ∆BN»I …√fi ¡Œ§ß
. “ŒƒÕfªA —ÃßfªA jøC fn∞Õ
ê $ : …ªÃ≥ ”ºß ±Òß f®I ±Òß # ¡Œ§ß ∆BN»I Ah« π√BZJm Ah»I ¡º∏N√ ∆C Bƒª ∆Ã∏Õ Bø ¡Nº≥  Ã¿N® gG ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
LeC ≈ø ë À …√BZJm …ÕlƒNªBI ~A ßA # π√BZJm $ : …ªÃ≥ À , cŒIÃNªBI îƒø¤ùA ”ºß “RªBQ —j∑ …ŒØ À , G #  Ã¿N® gG ‹
.  lƒø Ω∑ …ÕlƒM fƒß \ŒJnNªBI A  lƒÕ ∆C ∆Ej¥ªA
ƒªBI …¥º®Nø ∆B∑ gG “uBa À ~jß ü ’A ØA …√fi B¿Œ§ß B√BN»I …√Ã∑ À …Œºß – ∞ùA ∆Bn√‚A O»JÕ …√fi …I œ ’A Ø‹A ∆BN»JªA À
AÃMDÕ gHØ $ : …ªÃ≥ ü ¬f¥M B¿∑ “ƒŒI ´ ≈ø ‘Ãße À ¡ºß ´ ≈ø AiBJaG …√Ã∏ª B√BN»I ∆B∑ BòG À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À # ∆ÃIgB∏ªA ¡« A fƒß π◊ªÀDØ ’Af»rªBI
. j«B£ îNÕ‡A ”ƒ®ø À , …ºRù eîªA ≈ß œ»ƒªBI “§ßÃø îNÕ‡A jaE ïG # AfIC …ºRù AÀeîM ∆C A ¡∏§®Õ $ : ïB®M …ªÃ≥
“ºvNø À πØ‚A PBÕE “ºö ü “ªkB√ “Õ‡A O√B∑ ∆G “Õ‡A jaE ïG # AÃøE ≈ÕhªA ü “rYB∞ªA ©ŒrM ∆C ∆ÃJê ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
BJY îƒø¤ùA ü …NßBqG À “rYBØ …√Ã∏ª πØ‚A ü îzŒ∞ùA îøAjªA fÕf»M B»√ÿzø ∆B∑ “ƒŒI ¨I B√lªBI œøjªA B«eiÃø À B»øf¥M Bñ
. “rYB∞ªA ™ÃŒrª ¡»ƒø
. πªg ´ À ≤h¥ªA À B√lªB∑ ’BrZ∞ªA µºÒø “rYB∞ªBI eAjùBØ
. —ja‡A À BŒ√fªA ü …ŒJ B¿ŒªC BIAhß KUÃNnÕ îƒø¤ùA ü ≤h¥ªA B»ƒø À B»ßÃŒq KY À
$ ü ¬›ªA ∆B∑ ê ¡®√ , fáA KUÃÕ Bû oŒª ’BrZ∞ªA ™ÃŒq KY gG fáA ”ºß BŒ√fªA ü LAh®ªA Ω¿á KUÃø ›Ø Ah« ”ºß À
Ωõ ≈∏øC Ω¥ƒªA À ≈nªfiBI œ¥ºNªA À …yBØ‚BI ™ÃŒrªA “v≥ ≈ß “ÕBƒ∑ ™ÃŒrªA KY ∆B∑ À ≤h¥ªA B»I eAjùA À f»®ºª # “rYB∞ªA
. …Œºß fßBnÕ ‹ ∂BŒnªA ≈∏ª fáA ”ºß LAh®ªA
. πªg œßfNnM “N∏√ ‹ À ™ÃŒrªA fv¥I  fŒŒ¥Nª KUÃø ‹ À fZºª KUÃø —jø …¥¥Ñ ejVñ œøjªA ∆C ”ºß
. pBƒªA …º»U ∆G À …Jz´ À A °bm ≈ø …ŒØ Bù ¬B§ßG À fŒ∑DM # ∆ÿº®M ‹ ¡N√C À ¡º®Õ A À $ : …ªÃ≥ À
. j«B£  Bƒ®ø À ∆BƒNø›ª AiAj∏M # …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
n∞M ¬f¥M # j∏ƒùA À ’BrZ∞ªBI jøDÕ …√HØ ∆BÒŒrªA PAÃÒa ©JNÕ ≈ø À ∆BÒŒrªA PAÃÒa AîJNM ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. LBN∏ªA ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü —j¥JªA —iÃm ≈ø 208 “Õ‡A ü “Õ‡A
. “Õ‡A jaE ïG # AfIC fYC ≈ø ¡∏ƒø ”∑k Bø …Nõi À ¡∏Œºß A ΩzØ ‹ ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI µº®Nø πØ‚A ∆Ã∏ª fŒÕDM ≈ø ¬B¿N«‹A Ah« Ãºë ‹ , “õjªA À Ωz∞ªBI ∆BƒNø‹A ïG ™ÃUi f®I ™ÃUi
. …√BZJm A ”ºß …NøAj∏ª ‹G oŒª À
àA |Œ∞ø ∆HØ Ω¥®ªA …Œºß æfÕ Bû Ah« À # AfIC fYC ≈ø ¡∏ƒø ”∑k Bø $ : …ªÃ≥ ë À ‹ ê LAÃÄ “RªBRªA —jùA  h« ü `ju f≥ À
Bø $ : æB≥ À , 26 : ∆Aj¿ß æE : # àA ∫fŒI $ : ïB®M æB≥ B¿∑ …ŒÒ®Õ BzÕC œ√Ej¥ªA ¡Œº®NªA À , …√BZJm A ë —eB®nªA À
. 79 : ’BnƒªA : # A ≈¿Ø “ƒnY ≈ø πIBuC
’BrÕ ‹ À , …NŒrø ïG jøfiBØ ’BrÕ ≈ø œ∑lÕ ïB®M Ã»Ø …øf¥M B¿ß LAjyG # ¡Œºß ©Œ A À ’BrÕ ≈ø œ∑lÕ A ≈∏ª À $ : …ªÃ≥ À
“Œ∑lNªA …ªDm ≈ø æA¤nª ©Œ –C # ¡Œºß ©Œ A À $ : …ªÃ≥ rÕ …ŒªG À , πªg  eAf®NmA ∆BnºI …ªDm À B f®NmA ≈ø “Œ∑lM ‹G
. B f®NmA ≈ø æBÅ ¡Œºß
’›NÕ‹A , G # A ΩŒJm ü ≈ÕjUB»ùA À î∑BnùA À ”Ij¥ªA œªÀC AÃM¤Õ ∆C “®nªA À ¡∏ƒø Ωz∞ªA AêÀC ΩMDÕ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
’BŒƒ´fiA ®Õ “®nªA À ¡∏ƒø Ωz∞ªA AêÀC jv¥Õ ‹ ”ƒ®ùA À , “JmBƒø ≈ø Ãºë ‹ “Q›RªA œ√B®ùA ≈ø Ω∑ À , ±ºáA À ∫ ªA À v¥NªA
À ¡»ƒß AÃ∞®Œª À - ¡»ŒM¤Õ ‹ ∆C ±ºê ‹ ÀC ¡«’BNÕG ∫ Õ ‹ ÀC ¡ Bø ≈ø A ΩŒJm ü ≈ÕjUB»ùA À î∑BnùA À “IAj¥ªA œªÀC ’BNÕG ü
. # ¡ŒYi iÃ∞´ A À ¡∏ª A j∞¨Õ ∆C ∆ÃJÑ ‹ C $ : …ªÃ¥I ¡»yjY ¡Q - AÃZ∞vŒª
|®I …ŒM¤Õ ∆B∑ Bø ©Ò¥Õ ∆C ”ºß ¬lß îƒø¤ùA |®I ∆C ”ºß “ª‹e - B»I B BvMA À PBÕ‡A “ºö ü B Àl√ jÕf¥M ”ºß - “Õ‡A ü À
. ’œVŒm B¿∑ ’BNÕ‚A “øAeG ”ºß …RY À πªg ≈ß A  B»ƒØ πØ‚A Ω«C
T›RªA PB∞vªA haC # ¡Œ§ß LAhß ¡ À —ja‡A À BŒ√fªA ü Aîª PBƒø¤ùA P›ØB¨ªA PBƒv A ∆ÃøjÕ ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
œøjªA ∆Ã∑ ü ¬BM KJm ∆Bô‚A À “º∞¨ªA À “∞®ªA ”ƒ®ñ ∆BvY‚A ≈ø ›∑ ∆HØ “Œv®ùA ¡§ß ”ºß “ª‹fºª ∆Bô‚A À “º∞¨ªA À ∆BvY‚A
¡Œ§®ªA LAh®ªA À —ja‡A À BŒ√fªA ü ≈®ºªA  ⁄AlU À , ¡§ßC ¡Q ¡§ßC ¡º§ªA ∆B∑ O®¿NUA AgHØ “øú§ø “ŒøjùA À BùB£ œøAjªA À B¿º£
. BuBa πØ‚A PBÕE “ºö ü Oªl√ ê B Àl√ KJm ∆B∑ ∆G À “øBß “Õ‡A À ,
¡ À $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥I µº®Nø ≤j§ªA # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bñ ¡»ºUiC À ¡»ÕfÕC À ¡»NƒnªC ¡»Œºß f»rM ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. # ¡Œ§ß LAhß
¡»NƒnªC f»rM ∆DI œøjªA xÃva ‹ - ΩŒ≥ B¿∑ - “◊ŒnªA æB¿ßfiA µºÒø …≥› G …ŒzN¥Õ B¿∑ # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bñ $ : …ªÃ¥I eAjùA À
ΩŒJ≥ ≈ø B»ƒø ∆B∑ B¿Ø B»JmBƒÕ Bø KnÅ œuB®ùA À PB◊ŒnªA ”ºß ’BzßfiA —eB»q —eB»rªBI eAjùBØ ¡»Œøi ”ºß ¡»ºUiC À ¡»ÕfÕC À
À “¿Œ¿ƒºª œrùA À “≥jnªB∑ æB®ØfiA ΩŒJ≥ ≈ø B»ƒø ∆B∑ Bø À , “ƒnªfiA …Œºß Pf»q B«Ãç À “JŒ¨ªA À Lh∏ªA À ≤h¥ªB∑ æAÃ≥fiA
. j∑hªBI BNvNaA ΩUifiA À –fÕflª æB®ØfiA ≈ø œuB®ùA ¡§®ø ∆B∑ gG À , ’BzßfiA “Œ¥I …Œºß Pf»q B¿« ´ À “ÕB®nªA
À ¡«iBvIC À ¡»® ¡»Œºß f»q $ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ …ƒø ifu –hªA Ãz®ªA ë Ω®Ø Ω∑ ”ºß f«BrªA “¥Œ¥áBI À
’AjmG : # ‹Ã◊nø …ƒß ∆B∑ π◊ªÀC Ω∑ eA¤∞ªA À jvJªA À ©¿nªA ∆G $ : …ªÃ≥ À , 20 : —fVnªA ¡Y : # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bñ ¡«eúU
¬›∏ªA œMDŒm À , 65 : oÕ : # ∆ÃJn∏Õ AÃ√B∑ Bñ ¡»ºUiC f»rM À ¡»ÕfÕC Bƒ¿º∏M À ¡»«AÃØC ”ºß ¡Né ¬ÃŒªA $ : …ªÃ≥ À , 36 -
. ïB®M A ’Bq ∆G —fVnªA ¡Y —iÃm n∞M ü Ω¥Nnø SÅ ü “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’BzßfiA —eB»q ”ºß
≈ÕfªA ¬ÃÕ πªBø $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ ’AlÜA ≈ÕfªBI eAjùA # îJùA µáA ë A ∆C ∆ÿº®Õ À µáA ¡»ƒÕe A ¡»ŒØÃÕ h◊øÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
A ∆C ∆ÿº®Õ À ›øB∑ BøBM ’BNÕG µáA ¡«’AlU A ¡»ŒM¤Õ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ : ”ƒ®ùA À , ›øB∑ BøBM …ªhI ’œrªA “ŒØÃM À , 4 : f¿áA : #
. # îJùA µáA ë
≈ÕfªBI eAjÕ ∆C ≈∏¿ùA ≈¿Ø B»n∞√ ü B ›¥NmA ïG j§ƒªBI BøC À , B»øf¥M Bø ∂BŒm ü B»ßÃ≥À À B»ºJ≥ Bñ “Õ‡A æBvMA ïG j§ƒªBI Ah«
À $ : …ªÃ¥ª “JmBƒø jR∑C ∆Ã∏Õ À , ∆Bn√„ª “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ µ÷B¥áA iû£ ïG ©UjÕ æBß ”ƒ®ø ë À , —BŒáA “ƒm ë À “ºùA ≤eAjÕ Bø
. # îJùA µáA ë A ∆C ∆ÿº®Õ
‹ µáA ë ïB®M …√C ’”JƒÕ # îJùA µáA ë A ∆C ∆ÿº®Õ À $ : …ªÃ≥ ∆HØ A “Øj®ø ”ƒ®ø jn∞M “Œ√Ej¥ªA PBÕ‡A ij´ ≈ø “Õ‡A À
…ƒß Ω∞¨Õ Bñi œ»ÕfJªA ≈∏ª Ω»U B»I µº®NÕ ‹ ªA PBŒ»ÕfJªA  fIC ≈ø Ã»Ø jÕeB¥NªA ≈ø jÕf¥M ”ºß ‹ À  ÃUêA ≈ø …UÃI …Œºß — m
îJùA µáA ë A ∆C ∆ÿº®ŒØ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡ ÀfJÕ –hªA ë Ah« À , ¡º®ªBI …ƒß ®Õ Bñi –hªA …ƒß “º∞¨ªA ™B∞MiA ë ïB®M …I ¡º®ªBØ
.
. 22 : ∂ : # fÕfY ¬ÃŒªA ∫jvJØ ∫’BÒ´ πƒß Bƒ∞r∏Ø Ah« ≈ø “º∞´ ü Oƒ∑ f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥ rÕ …ºRø ïG À
Bû ∆À’ ø π◊ªÀC $ “Õ‡A ΩÕg G # PBJŒÒºª ∆ÃJŒÒªA À îJŒÒºª PBJŒÒªA À PBRŒJbºª ∆ÃRŒJàA À îRŒJbºª PBRŒJàA $ : ïB®M …ªÃ≥
PBÕE ¬Bó ≈ø “Õ‡BØ KŒÒªA À “QBJàBI ∆ÃnJºNø æBUi À ’Bn√ îJŒÒªA À PBJŒÒªA À îRŒJàA À PBRŒJàBI eAjùA ∆C ”ºß ΩŒªe # ∆êåÕ
. “NJªA •∞ºªA “»U ≈ø B wvã ‹ “øBß œ« À , B»≥BŒm ü B “∑iBrø B»I “ºvNø πØ‚A
À ∆Bô‚BI ¡»nJºM …ŒzN¥Õ –hªA ”ƒ®ùA ë “¥IBnªA PBÕ‡A …Œºß æfM Bø ”ºß ∆ÃªÃ¥Õ Bû ≈Õ’ ø ¡»√Ã∑ KUÃÕ –hªA KŒÒªBI eAjùBØ
∆BvY‚A À ∆Bô‚A ¡∏Å ¡« À , …JYBvI î¥Õj∞ªA ≈ø Ω∑ wNë PBJŒ À ∆ÃJŒ ∆BvY‚A ©ø PBƒø¤ùA À ∆Ãø¤ùBØ ∆BvY‚A
≈ø ¡∏ª j∞¨Õ …I AÃøE À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ —j∞¨ø ¡ ∆DI ¡»√BôG “»U ≈ø ∆ÃøÃ∏ä , “ƒŒI ¨I œøjªA ≈ø Bßjq ∆À’ ø ∆Ã√Ãvø
BáBu Ω¿ß ≈ø $ : æB≥ B¿∑ —ja‡A ü ≈náA jUfiA À BŒ√fªA ü “JŒÒªA —BŒáA ë À , ¡Õj∑ ∂ki ¡ À 31 : ≤B¥YfiA : # ¡∏IÃ√g
. 97 : ΩZƒªA : # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bø ≈nYDI ¡«jUC ¡»ƒÕlVƒª À “JŒ —BŒY …ƒŒŒZƒºØ ≈ø¤ø ë À ”R√C ÀC j∑g ≈ø
¡»MBRŒJa Ova f≥ À j∞∏ªBI ¡»nJºM ¡ B»JUÃÕ ªA —ih¥NnùA æBáA ë îƒø¤ùA ´ ¡« À PBRŒJàA À îRŒJàA ü SJàBI eAjùA À
. - oJºNªBI B¿∏Y oŒª Ah« ¡®√ - ’BrZ∞ªBI oJºNªA ≈ß ≈Õ’ ñ AÃnŒª À “éBnùA À “n√B A ”zN¥ñ ¡»MBRŒJÇ ¡«ÃRŒJa À ¡»RŒJÇ
À B Àl√ KJm xBvNaA πªg üBƒÕ ‹ À KŒÒªBI PBƒø¤ùA À îƒø¤ùA ±vM •∞ºªA KnÅ “øBß “Õ‡A ∆C : ‹ÀC : ¬f¥M Bñ j»§Ø
. …Œºß B»≥BJÒ√A
. “ƒŒI …Œºß ¡¥M Bø …I ∆ÃøjÕ B¿ß —’A ªBI Bßjq îøÃ∏ä B®Œö ¡»√Ã∑ ”ºß æfM B»√C : BŒ√BQ À
. πªg ≤›a ”ºß iB∞∏ªA À , ¡»√BôHI A ”ºß ¡»NøAj∏ª –j«B£ ¡∏Y πªg Ω∑ ¡Õj∏ªA ∂kjªA À —j∞¨ùBI ∆ÃøÃ∏ä ¡»√C : BRªBQ À

œ÷AÀi SÅ
≈IA À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À ¡ºnø À fŒõ ≈I fJß À –iBbJªA À fõC À ∂AkjªA fJß XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
…UAÀkC îI ™j≥C j∞m ïG Xjë ∆C eAiC AgG (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆B∑ : OªB≥ “r÷Bß ≈ß K®rªA ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø
œ¿»m XjbØ B«Al´ —Àl´ ü BƒƒŒI ™j≥DØ : “r÷Bß OªB≥ . …®ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi B»I Xja B»¿»m Xja ≈»NÕDØ
æÃmi ÆjØ AgG ”NY B√jnØ …ŒØ æl√C À œUeë ü ΩõC B√C À LBVáA æl√ Bø f®I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ©ø OUjbØ
OŒr¿Ø ΩŒYjªBI AÃ√gE îY O¿¥Ø ΩŒYjªBI “ºŒª ∆gE îºØB≥ “ƒÕfùA ≈ø B√Ã√fØ . Ω∞≥ À πºM …MÀl´ ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A
À  ⁄B¨NIA nJY À –f¥ß On¿NªBØ ©Ò¥√A f≥ iB∞£ ™lU ≈ø œª f¥ß AgHØ œºYi ïG OºJ≥C œ√Dq OŒz≥ B¿ºØ sŒÜA PkÀBU ”NY
O√B∑ À , …ŒØ œ√C ∆ÃJnê ¡« À , K∑iC Oƒ∑ –hªA – ®I ”ºß  ÃºYjØ œUeë Aú¿NYBØ œI ∆úYjÕ AÃ√B∑ ≈ÕhªA °«jªA ΩJ≥C
“ÕiBU Oƒ∑ À  Ã®Øi îY Xeà A “∞a ¬Ã¥ªA j∏ƒNnÕ ¡ºØ ¬B®ÒªA ≈ø “¥º®ªA —CjùA Ω∑DM BòG ¡ZºªA ≈»º¥RÕ BØB∞a ∫Ag gG ’BnƒªA
œªlƒø O¿¿ŒØ KŒâ ‹ À ™Ae B»I oŒª À ¡ kBƒø O◊VØ sŒÜA j¿NmA Bø f®I –f¥ß PfUÃØ AÀiBnØ Ω¿ÜA AÃR®JØ ≈nªA “RÕfY
œ¿ºnªA ΩÒ®ùA ≈I ∆AÃ∞u ∆B∑ À . O¿ƒØ Œß NJº´ ælƒø ü “nªBU B√C BƒŒJØ œªG ∆îU Ø œ√Àf¥∞Œm ¡»√C Oƒƒ§Ø …I Oƒ∑ –hªA
LBVáA ΩJ≥ œ√AjÕ ∆B∑ À œ√Ei îY Øj®Ø œ√BMDØ ¡÷B√ ∆Bn√G eAÃm ‘CjØ œªlƒø fƒß \JuDØ eDØ sŒÜA ’AiÀ ≈ø œ√Aj∑hªA ¡Q
”NY …ßBU mA ´ “¿º∑ …ƒø O® ‹ À —fYAÀ “¿º∑ ¿º∑ Bø A À œIBJºÄ œ»UÀ Pj¿bØ Øjß îY …ßBU mBI O§¥ŒNmBØ
≈ø ü πº»Ø — »§ªA jç ü ≈Õj´Ãø Aêl√ ∆C f®I sŒÜA BƒŒMC ”NY “ºYAjªA œI eÃ¥Õ µºÒ√BØ B»NJ∑jØ B»ÕfÕ ”ºß ’” ÃØ …NºYAi dB√C
æÃ≥ ü ∆ÃzŒ∞Õ pBƒªA À Aj»q Oøf≥ îY OŒ∏NqBØ “ƒÕfùA Bƒøf¥Ø æúm ≈I œIC ≈I A fJß πØ‚A ïÃM –hªA ∆B∑ À . πº«
–hªA ±ÒºªA (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ≈ø ≤jßC ‹ œ√C œ®UÀ ü JÕjÕ Ã« À , πªg ≈ø ’œrI j®qC ‹ πØ‚A LBZuC
”NY jrªBI j®qC ‹ À JÕjÕ –hªA ∫AhØ ≤jvƒÕ ¡Q ? ¡∏ŒM ±Œ∑ : æÃ¥Õ ¡Q ¡ºnŒØ œºß ΩafÕ BòG ”∏NqA îY …ƒø ‘iC Oƒ∑
hbN√ ∆C ΩJ≥ πªg À , ΩŒª ïG ›Œª ‹G Xjé ‹ Bƒ∑ À B√k Nø œ« À ©uBƒùA ΩJ≥ \Ònø ¬C œ®ø OUja À O»¥√ Bø f®I OUja
¬C À B√C O¥ºÒ√BØ . BƒMÃŒI fƒß B«hbN√ ∆C ±ƒ∏ªBI ‘gDN√ Bƒ∏Ø °÷B¨ªA ΩJ≥ k NªA ü æÀfiA Lj®ªA jøC B√jøC À BƒMÃŒI ≈ø BJÕj≥ ±ƒ∏ªA
Bø o◊I : B Oº¥Ø \Ònø o®M : OªB¥Ø B» jø ü \Ònø ¬C PjR®Ø BƒIBŒQ ≈ø BƒßjqC f≥ ŒI ΩJ≥ \Ònø ¬C À B√C OºJ≥DØ \Ònø
PeekBØ πØ‚A Ω«C æÃ¥I M aDØ : æB≥ Bø À : Oº≥ ? æB≥ Bø œ®¿nM À C  BNƒ« –C : OªB≥ ? AifI f»q ›Ui îJnM C Oº≥
C : Oº¥Ø ? ¡∏ŒM ±Œ∑ : æB≥ ¡Q ¡ºnØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi œºß Ωae ŒI ïG O®Ui B¿ºØ . œyjø ”ºß Byjø
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi œª ∆gDØ : OªB≥ B¿»ºJ≥ ≈ø àA ≈¥ŒNmC ∆C fÕiC h◊ƒŒY B√C À : OªB≥ ? –ÃIC œME ∆C œª ∆gDM
B»Jê ΩUi fƒß “◊ŒyÀ °≥ —CjøA O√B∑ B¿º¥ª AÃØ πŒºß œ√ë “ŒƒI BÕ OªB≥ ? pBƒªA TfZNÕ Bø  BNøC BÕ : œøfi Oº¥Ø –ÃIfi O◊VØ
‹ À ©øe œª D≥jÕ ‹ OZJuC ”NY “ºŒºªA πºM OŒ∏JØ ? Ah»I pBƒªA TfÑ f¥ª À A ∆BZJm : Oº¥Ø B»Œºß ∆jR∑C ‹G j÷Ajy B À
œYêA SJºNmA îY fÕk ≈I “øBmC À KªB œIC ≈I œºß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi Bße À . œ∏IC OZJuC ¡Q ¬ÃƒI ΩZN∑C
ü ¡ ¡º®Õ –hªBI À …º«C —’AjI ≈ø ¡º®Õ –hªBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ”ºß iBqDØ “øBmC BøDØ , …º«C ∂AjØ ü B¿«jøDNnÕ
À , πŒºß A µŒzÕ A æÃmi BÕ : æB¥Ø KªB œIC ≈I œºß BøC À , A a ‹G ¡º®√ ‹ À πº«C A æÃmi BÕ : æB¥Ø eêA ≈ø …n∞√
B◊Œq OÕCi Ω« —jÕjI –C : æB¥Ø —jÕjI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi BßfØ , π≥fvM “ÕiBÜA æDnM ∆G À — R∑ B«AÃm ’BnƒªA
B»º«C îVß ≈ß ¬BƒM ≈nªA “RÕfY “ÕiBU B»√C ≈ø jR∑C …z¿´C AjøC B»Œºß OÕCi ∆G µáBI πR®I –hªA À ‹ : —jÕjI OªB≥ ? πJÕjÕ
jr®ø BÕ : ƒùA ”ºß ë À æB¥Ø œIC ≈I A fJß ≈ø h◊øÃÕ ih®NmBØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¬B¥Ø . …º∑DŒØ ≈UAfªA œMDŒØ
‹G …Œºß O¿ºß Bø ›Ui AÀj∑g f¥ª À , A a ‹G œº«C ”ºß O¿ºß Bø AÃØ ŒI Ω«C ü  AgC ¨ºI ΩUi ≈ø œ√ih®Õ ≈ø nùA
pÀfiA ≈ø ∆B∑ ∆G …ƒø ∫ihßC B√C A æÃmi BÕ : æB¥Ø –iBv√fiA gB®ø ≈I f®m ¬B¥Ø . œ®ø ‹G œº«C ”ºß ΩafÕ ∆B∑ Bø À A a
πªg ΩJ≥ ∆B∑ À XilàA fŒm ë À —eBJß ≈I f®m ¬B¥Ø , ∫jøC Bƒº®∞Ø BƒMjøC XilàA I ≈ø Bƒ√AÃaG ≈ø ∆B∑ ∆G À …¥ƒß OIjy
¡ß ≈IA ë À zY ≈I fŒmC ¬B¥Ø , …ºN≥ ”ºß if¥M ‹ À …ºN¥M Bø A j¿®ª OIh∑ : f®nª æB¥Ø “Œ¿áA …Nº¿NYA ≈∏ª À BáBu ›Ui
AúNN¥Õ ∆C Aÿ« ”NY XilàA À pÀfiA : ∆BŒáA AiÀBRNØ , î¥ØBƒùA ≈ß æeBÉ µØBƒø π√HØ …ƒºN¥ƒª OIh∑ : —eBJß ≈I f®nª æB¥Ø f®m
›Ø πªg œøÃÕ OŒ∏JØ . O∏m À AÃN∏m ”NY ¡»z∞ë x æÃmi ælÕ ¡ºØ ƒùA ”ºß ¡÷B≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi À
∆C ∆Bƒ§Õ –AÃIC À ©øe œª D≥jÕ ‹ À ¬ÃƒI ΩZN∑C ‹ BøÃÕ À îNºŒª OŒ∏I f≥ À –fƒß –AÃIC \JuDØ ¬ÃƒI ΩZN∑C ‹ À ©øe œª D≥jÕ
B¿ƒŒJØ œ®ø œ∏JM OnºVØ B O√gDØ iBv√fiA ≈ø —CjøA œºß O√gDNmBØ œ∏IC B√C À –fƒß ∆BnªBU B¿« B¿ƒŒJØ . –fJ∑ µªBØ ’B∏JªA
‹ Aj»q SJª f≥ À B»ºJ≥ ΩŒ≥ Bø ü ΩŒ≥ hƒø –fƒß oºè À oºU ¡Q (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi BƒŒºß Ωae πªg ”ºß ≈ç
, A π÷ ŒnØ “◊ÕjI Oƒ∑ ∆HØ Ah∑ À Ah∑ πƒß ¨ºI …√G “r÷Bß BÕ f®I BøC : æB≥ ¡Q oºU îY f»rNØ , ’œrI œ√Dq ü …ŒªG ”YÃÕ
A æÃmi ”z≥ B¿ºØ . …Œºß A LBM LBM ¡Q …J√hI ≤ ßA AgG fJ®ªA ∆HØ …ŒªG œIÃM À A –j∞¨NmBØ K√hI O¿ùC Oƒ∑ ∆G À
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ß KUC : œIfi Oº¥Ø , —jÒ≥ …ƒø oYC Bø ”NY œ®øe wº≥ …NªB¥ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
, (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ß ŒUC : œøfi Oº¥Ø , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmjª æÃ≥C Bø –ieC Bø A À : æB≥
œ√G : ∆Ej¥ªA ≈ø A R∑ Cj≥C ‹ ≈nªA “RÕfY “ÕiBU B√C À Oº¥Ø . (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmjª æÃ≥C Bø –ieC Bø A À : OªB≥
‹ “◊ÕjI œ√C ¡º®Õ A À “◊ÕjI œ√G : ¡∏ª Oº≥ ≈◊ºØ …I ¡N≥fu À ¡∏n∞√C ü j¥NmA ”NY SÕfáA Ah« ¡N® ¡∏√C O¿ºß f¥ª A À
vØ : ±mÃÕ œIC æÃ≥ ‹G ›Rø ¡∏ª À œª fUC ‹ A À , ≥fvNª “◊ÕjI …ƒø œ√C ¡º®Õ A À jøDI ¡∏ª OØ ßA ≈◊ª À , œ√Ã≥fvM
≈∏ª À œM’A I œ÷ ø A ∆C À “◊ÕjI œ√C ¡ºßC h◊ƒŒY B√C À œqAjØ ”ºß O®VÒyBØ OªÃÑ ¡Q . ∆Ã∞vM Bø ”ºß ∆B®NnùA A À ΩŒö
Oƒ∑ ≈∏ª À , ”ºNÕ jøDI ü A ¡º∏NÕ ∆C ≈ø j¥YC ∆B∑ œn∞√ ü œ√Drª À , ”ºNÕ BŒYÀ œ√Dq ü ælƒø A ∆C ≈£C Oƒ∑ Bø A À
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¬Ai Bø AÃØ : OªB≥ . B»I A ÷ Õ BÕ⁄i (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ‘jÕ ∆C ÃUiC
∆B¿ÜA ΩRø …ƒø ifZNŒª …√G ”NY œYêA fƒß ’BY ªA ≈ø  haDÕ ∆B∑ Bø  haDØ …Œºß æl√C ”NY OŒJªA Ω«C ≈ø fYC Xja ‹ À …nºâ
ë À …ƒß ‘jm (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ≈ß ‘jm B¿ºØ …Œºß æl√C –hªA æÃ¥ªA Ω¥Q ≈ø PBq ¬ÃÕ ü ë À ∂j®ªA ≈ø
…ŒªG ¬Ã≥C ‹ A À : Oº¥Ø , …ŒªG œøÃ≥ : œøC OªB¥Ø , ∫CjI f¥Ø A BøC “r÷Bß BÕ –jrIC : æB≥ ∆C B»I ¡º∏M “¿º∑ æÀC ∆B∏Ø πZzÕ
Ah« A æl√C B¿ºØ . B»º∑ PBÕ‡A jr®ªA # ¡∏ƒø “Jvß πØ‚BI AÀ’BU ≈ÕhªA ∆G $ : A æl√C À , œM’AjI æl√C –hªA A ‹G fõC ‹ À
æB≥ –hªA f®I AfIC B◊Œq \Ònø ”ºß µ∞√C ‹ A À :  j¥Ø À …ƒø …NIAj¥ª “QBQC ≈I \Ònø ”ºß µ∞ƒÕ ∆B∑ À , j∏I ÃIC æB≥ œM’AjI ü
j∏I ÃIC æB≥ # ¡ŒYi …ªÃ≥ ïG î∑BnùA À ”Ij¥ªA œªÀC AÃM¤Õ ∆C - “®nªA À ¡∏ƒø Ωz∞ªA AêÀC ΩMDÕ ‹ À $ : A æl√DØ æB≥ Bø “r÷B®ª
: “r÷Bß OªB≥ . AfIC …ƒø B»ßl√C ‹ A À : æB≥ À , …Œºß µ∞ƒÕ ∆B∑ ªA “¥∞ƒªA \Ònø ïG ©UjØ œª A j∞¨Õ ∆C KYC œ√G A À :
BÕ : OªB¥Ø ? OÕCi ÀC O¿ºß Ag Bø KƒÕk BÕ : æB¥Ø –jøC ≈ß sZU “ƒIA KƒÕk æDnÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆B∏Ø
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA XAÀkC ≈ø ŒøBnM O√B∑ ªA œ« À : OªB≥ , A a ‹G O¿ºß Bø –jvI À œ® œõC A æÃmi
∂jÒI “ÕÀjø “ÕAÀjªA À : æÃ≥C : πØ‚A LBZuC ≈ø 㧮 ≈¿ŒØ O∏º»Ø B LiBÑ “ƒõ B»NaC O¥∞ À , ™iêBI A B»¿v®Ø
|®I B»ŒØ À ¡« ´ À “r÷Bß ¬C ∆BøÀi ¬C À –iBv√fiA jnŒªA œIC À —jÕj« œIC À pBJß ≈IA À j¿ß ≈ß À BzÕC “r÷Bß ≈ß ‘jaC
≈ø îªÀfiA î¥IBnªA ≈ø BÕifI ∆B∑ À “QBQC ≈I \Ònø À æúm ≈I œIC ≈I A fJß πØ‚BI AÀ’BU ≈ÕhªA ∆G B»ŒØ À : ≤›Na‹A
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C B»ŒØ À . (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA XÀk KƒÕk OaC “ƒõ À , OIBQ ≈I ∆BnY À , ≈ÕjUB»ùA
ƒªA XÀk ≤h≥ ≈ø …√fi ≈ÕfY  fY BòG À ≈ÕfY œIC ≈I A fJß fY …√C ´ B®Œö ¡«fZØ πØ‚A PBÕE Oªl√ Bø f®I ¡«Bße
. ∆AfY …Œºß ∆B∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
∆B∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C B»≥BŒm ≈ø ¡ºnùA ∆C : B«fYC :  ÃUÀ ≈ø æB∏qG “v¥ªA ejm ü B»IiB¥M ”ºß PBÕAÀjªA ü À
Oªl√ ”NY B«f®I À B»÷B∏NqA ¬BÕC ±ÒºªBI “ºøB®ùA ü B»ŒªG “JnƒªBI …ªBY ¨M …Œºß æfÕ B¿∑ πØ‚A µ¥Ñ f®I “r÷Bß jøC ≈ø KÕi ü
f≥ À B»ŒIfi OªB≥ B»√C PBÕAÀjªA |®I ü À , ∫f¿Å ‹ A f¿Å : …I B«jrI À PBÕ‡A Oªl√ îY …ª B Ã≥ …Œºß æfÕ À , PBÕ‡A
ƒªA …I fÕjM , πºmiC –hªA πJYBu f¿Å ‹ A f¿Å : ih®ªA æÀlƒI B«jrJŒª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA …ºmiC
B»ƒø ∆B∑ ∆G A ïG LÃNM ∆C B»§ßÀ Bù (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆C : B»ƒß ‘jafiA “ÕAÀjªA ü À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
LBÒàA ≈ø ™ÃƒªA Ah« ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , B◊Œq j∑hM ∆C —CjùA  h« ≈ø œZNnM Bø C : “r÷Bß …ª OªB≥ “nªBU —CjøA LBJªA ü À ’œq
. B«jøC ≈ø KÕi ü ƒªA PfUÀ B»√C ‹ ê B»ƒß ifvÕ ∆B∑ Bø ’Aik‚A À “√B«‚A ”ºß JùA
. # AêB≥ Bû (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA Kº≥ ü ∆B∏Ø $ : B»Œ∞Ø j¿ß “ÕAÀi ü …I \ÕjvNªA ïG BØBzø πªg Ω∑
Bû Ah« À , …ŒØ KÕi ‹ Bû ih®ªA æÀl√ ïG B«jøC ≈ø KÕi ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆Ã∑ ”ºß PBÕAÀjªA “øBß “ª‹e “º¿ÜBI À
À A a ¡»n∞√DI PBƒø¤ùA À ∆Ãø¤ùA ≈£  Ã¿N® gG ‹ ê $ : æÃ¥Õ …√BZJm ë À ? ±Œ∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …øB¥ø …ƒß Ωè
≈§ªA ≈nY ∆Bô‚A ¬kAê ≈¿Ø πØ‚A ≈ø  Ã® Bø ¡«ei ¬fß À ≈§ªA ¡»M’BmG ”ºß PBƒø¤ùA À îƒø¤ùA cIÃŒØ # îJø πØG Ah« AêB≥
“¿v®ªA À —ÃJƒªA ¬B¥ø …ª À ¡Q‚A ≈ø –hªA ≈§ªA ’Ãm ≈ø kjZNÕ À πªhI ±vNÕ ≈ø µYC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA À , îƒø¤ùBI
. “Œ ‚A
∆gC ë ∆ÃªÃ¥Õ À ƒªA ∆Àg¤Õ ≈ÕhªA ¡»ƒø À $ : æÃ¥Õ gG πªhI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ØBvMA ”ºß …ø›∑ ü wƒÕ ïB®M …√C ”ºß
. 61 : “IÃNªA : # ¡ŒªC LAhß ¡ A æÃmi ∆Àg¤Õ ≈ÕhªA À ¡∏ƒø AÃøE ≈Õhºª “õi À îƒø¤¿ºª ≈ø¤Õ À BI ≈ø¤Õ ¡∏ª a ∆gC Ω≥
Tê ≈ß ’BŒJ√fiA XAÀkC “YBm …√BZJm A j»ÒÕ ∆C KUAêA ≈¿Ø …ƒß Lú¥ªA j∞ƒÕ ƒªA Ω«C ïG ’BrZ∞ªA LjnM ∆G : æÃ¥√ B√C ”ºß
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA À , KnZØ Aj«B£ ‹ B®≥AÀ ≈»N∞ß “Œº¥®ªA “VáA  h»I OJRM À —ÃßfªA O¨ª ‹G À ’BrZ∞ªA À B√lªA
. πØG ≈ø ™ÃŒq ÀC ¬Ai ≈ø œøjI …º«C jøC ü LBMjÕ ∆C …ª kBU ±Œ∏Ø Bƒø “VáA  h»I ≤jßC
jR∑C ¡«fÅ ¡Na ∆C ïG πØ‚A LBZuC …I CfI hƒø pBƒªA îI BÕiBU ∆B∑ πØ‚A SÕfY ∆C PBÕAÀjªA …Œºß æfM –hªA ∆C : B»Œ√BQ À
ƒªA ±≥ÃM ”ƒ®ø B¿Ø Bßjq ≤Àh¥ùA “÷ M À ≤gB¥ªA fºU ë À Bøú®ø —eB»rªA ¬BŒ≥ ¬fß ©ø ≤h¥ªA ¡∏Y ∆B∑ f≥ À j»q ≈ø
≈nªfiA  B¥ºNM À pBƒªA îI ©ŒrÕ ”NY B«jøC ü œYêA  iB§N√A À “ºÕÃÒªA —fùA  h« πØ‚A LBZuC fY ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
≤Àh¥ùA —’AjI ≈ø ≤h¥ªA “ÕE …ƒŒ®M Bø ”ºß fÕlÕ ‹ ih®ªA ≈ø œYêA …I ”MC Bø À ? µMAjªA ”ºß ∂jàA ©nNÕ À ∆BJ∑jªA …I nM À
. BÕj«B£ BŒßjq B¿∏Y
  u Ω®ª À , ≤gB¥ªA fY “ÕE …ª œ∞∏M ‹ jøC Ah« À jøfiA o∞√ ü B»ºÕg —iB» À B®≥AÀ B»M’AjI ih®ªA ≈ø æl√ –hªA : ΩŒ≥ ∆HØ
. …ºUfi ∆B∑ BòG “ºÕÃÒªA —fùA  h« (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
PÃŒI —iB» ”ºß “ªAfªA “¥IBnªA “Œº¥®ªA “VáBI OJRM BòG À , πªg ”ºß —jrß OnªA PBÕ‡A  h« ≈ø ’œq ü “ª‹e ‹ : Oº≥
. ’BrZ∞ªA “Qê ≈ø ’BŒJ√fiA
’Af»q “®IiDI …Œºß AÀ’BU ‹ ê $ : ïB®M …ªÃ≥ B»M’AjI ”ºß “ª‹fªA ü B«j»£DØ xBvNa‹A “J÷Bq B»ŒØ ªA æÀfiA jr®ªA PBÕ‡A BøC
¬fß ∆C \yAêA ≈ø À , ’Af»rªBI ¡»√BŒMG ¬f®I ¡»Ih∑ ”ºß B»ŒØ æfNmA f≥ À # ∆ÃIgB∏ªA ¡« A fƒß π◊ªÀDØ ’Af»rªBI AÃMDÕ gHØ
. “øk›ùA ¬fß `Ãyê “Œ®≥AêA —’A ªA ∆Àe —’A ªBI œßjrªA ¡∏áA ßC “Õj«B§ªA —’A ªA ΩŒªe ë BòG —eB»rªA “øB≥G
≈ø …NJRM –hªBØ •∞ºªA “»U ≈ø wvã ´ ≈ø ¬Bß G PBJŒÒºª ∆ÃJŒÒªA À îJŒÒºª PBJŒÒªA $ : …ªÃ¥Ø — afiA OnªA PBÕ‡A BøC À
œ« ”ƒ®ùA Ah “JmBƒùA —’A ªA ∆C \yAêA ≈ø À , PBƒø¤ùA À îƒø¤ùA ≈ø “ƒŒI ¬BŒ≥ ´ ≈ø îØÀh¥ùA ©Œö îI …ŒØ ∫ rø —’A ªA
. “ŒßjrªA —’A ªA
KJm ∆B∑ BòG À ,  f®I Oªl√ BòG À πØ‚A SÕfY ΩJ≥ “ªkB√ ≈∏M ≤h¥ªA “ÕE ∆DI æÃ¥ªBI ‹G æB∏q‚A Ah« ≈ß xBƒø ‹ ∆C µáA À
. –ÀB¿nªA ¡∏áA πØ‚A jøC ü j§NƒÕ ∆B∏Ø f®I A ¡∏Y ≈ß “®≥AêA úa (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …∞≥ÃM
æB≥ Bø gB®ø ≈I f®m æÃ≥ À fVnùA ü ≤gB¥ªA ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA iAh®NmA ≈ø “ÕAÀjªA ü Bø …Œºß ΩŒªfªA \yÀC ≈ø À
j∑g Bø f®I j¿ß “ÕAÀi ü À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ø jzZñ XilàA À pÀfiA ≤›NaA À  BÕG —eBJß ≈I f®m “ªeBâ À
ÃºØ SÕfáA , Aÿ ›NØ —iBVáA À æB®ƒªBI AÃIjÒyBØ Xilbºª BÕ : Ah« æB≥ À pÀflª BÕ : Ah« æB¥Ø : —eBJß ≈IA À gB®ø ≈IA ≤›NaA
À ΩN¥ªBI …ƒø  ih®Õ …√DI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA gB®ø ≈I f®m Kè Bøú®ø fáA ¡∏Y À πªg ΩJ≥ “ªkB√ ≤h¥ªA “ÕE O√B∑
. “ ÃnJø ∫fÕ À ¬Ãº®ø ≤h¥ªA ¡∏Y A æÃmi BÕ : pBƒªA j÷Bm À ë æB¥ª
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …√C j∑hM ¡Q “ƒõ À B√BnY À BZÒnø À œIC ≈I A fJß ¡« πØ‚A LBZuC ∆Ã∏I `jvM B»√C : B»RªBQ À
ƒªA XAÀkC ≤h≥ ≈ø ∆DI œIC ≈I A fJß –fY Ωº®M ¡Q , AfYAÀ AfY “ƒõ À ∆BnY À \Ònø ≈ø ›∑ À ≈ÕfY œIC ≈I A fJß fY
. ¡»ƒŒI ∂jØ ›I îØgB≥ AÃ√B∑ B®Œö ¡»√HØ \Õju |≥BƒM Ah« À , ∆AfY …Œº®Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ≈ÕfY KUÃÕ ±uêA Ah« ∆G “øfiA ≈ø fYC Ω¥Õ ≈∏ª ¡»ƒø   ∑ ïÃM –hªA ë ∆B∑ œIC ≈I A fJß ∆C PBÕAÀjªA j∑hM ¡®√
. ≈ÕfY PÃJQ ë # ¡Œ§ß LAhß …ª ¡»ƒø   ∑ ïÃM –hªA $ : …ªÃ≥ ü ¡Œ§®ªA LAh®ªBI eAjùA ∆C ‹ À
Bø À “r÷Bß ü Oªl√ B»√C PÀi “øB®ªA ∆HØ “Õ‡A # ¡∏ƒø “Jvß πØ‚BI AÀ’BU ≈ÕhªA ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. “r÷Bß …I B»Nøi Bø À “ŒÒJ¥ªA “ÕiBø ü Oªl√ B»√C AÀÀi ¡»√HØ “uBàA BøC À “ßAla ≈ø µºÒvùA I —Àl´ ü …I OŒøi
O® : æB≥ —iAik ≈ß ∏I ≈I A fJß QfY : æB≥ æBzØ ≈I œºß ≈I ≈náA ≈ß ”nŒß ≈I f¿ä BƒQfY æB≥ j∞®U ≈I f¿ä BƒQfY
Bø : “r÷Bß OªB¥Ø AfÕfq B√lY …Œºß ∆lY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ≈I ¡Œ«AjIG 㧮 Bù : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC
œºß K«hØ . …ºN¥I  jøC À (¬›nªB»Œºß) BŒºß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi S®JØ , \ÕjU ≈IA ‹G ë Bø ? …Œºß π√lê –hªA
LBJªA \N∞Œª …ª \ÕjU ΩJ≥DØ ∆BNnJªA LBI (¬›nªB»Œºß) œºß LjzØ °÷BY ü œÒJ¥ªA \ÕjU ∆B∑ À ±ŒnªA …®ø À (¬›nªB»Œºß)
À °÷BáA ”ºß (¬›nªB»Œºß) œºß KQÃØ ∆BNnJªA LBI \N∞Õ À B®UAi jIeDØ Kz¨ªA …»UÀ ü ≤jß (¬›nªB»Œºß) BŒºß ‘Ci B¿ºØ
”øi …ƒø B√e B¿ºØ  jQC ü (¬›nªB»Œºß) œºß f®u À “ºé ü f®u …¥«jÕ ∆C œra B¿ºØ AjIfø \ÕjU ïÀ À …®JMA À ∆BNnJªA ïG æl√
ƒªA ïG (¬›nªB»Œºß) œºß ≤jv√BØ . ’Bnƒºª Bø …ª ‹ À æBUjºª Bø …ª oŒª AgHØ …MiÃß PfJØ “ºbƒªA ∂ÃØ ≈ø …n∞ƒI
. OJRM ΩI ‹ : æB≥ ? OJQC ¬C jIêA ü œ¿ A iB¿nùB∑ ∆Ã∑C jøfiA ü NR®I AgG A æÃmi BÕ : …ª æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. OŒJªA Ω«C ’ÃnªA Bƒß ≤ju –hªA f¿áA : æB¥Ø , ’Bnƒºª Bø …ª Bø À æBUjºª Bø …ª Bø µáBI πR®I –hªA À : æB≥
A fJß œIfi Oº≥ : æB≥ ∏I ≈I A fJß ≈ß ¡ºnø ≈I ∆AÀjø ≈ß fqAi ≈I fõC ≈ß ”mÃø ≈I A fŒJß “ÕAÀi ü , …ŒØ À
f≥ À ? ¡º®Õ ÀC …Œºß OIh∑ B»√C ¡ºß f≥ À œÒJ¥ªA ΩN¥I jøC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆B∑ ∫AfØ Oº®U : (¬›nªB»Œºß)
A æÃmi ≈ø “ôlß ∆B∑ ê À , ¡ºß A À ∆B∑ ΩI : æB¥Ø (¬›nªB»Œºß) œºß OŒJRNI ΩN¥ªA œÒJ¥ªA ≈ß A ©Øe
≈ß ©U ª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi Ω®Ø BòG ≈∏ª À , …ºN¥Õ ”NY (¬›nªB»Œºß) œºß ≤jv√A Bø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ¡ºnø ΩUi ΩN≥ B»Œºß fNqA ‹ À O®Ui B¿Ø B»J√g
o≥Ã¥ø B»®ø  Af«C “ÕiBù BŒva BøeBa ∆B∑ Ah« \ÕjU À , œøjªA Ah« ü B»®ø B« ´ “∑iBrø ”ºß æfM jaC PBÕAÀi ∫Bƒ« À : æÃ≥C
. B»øfbŒª B»®ø …ºmiC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æÃmjª jvø ¡Œ§ß
≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ≥ B¿Œm ‹ À PBÕ‡A ”ºß ∂BJÒ√‹A ΩJ¥Õ ‹ “v¥ªA ≈ø B»ŒØ Bø ∆flØ : ‹ÀC BøC : j§√ ≈ø ÃºÖ ‹ PBÕAÀjªA  h« À
À ¡∏NƒnªDI …√Ã¥ºM $ : …ªÃ≥ À , “Õ‡A # A a ¡»n∞√DI PBƒø¤ùA À ∆Ãø¤ùA ≈£  Ã¿N® gG ‹ ê $ : …ªÃ≥ À “Õ‡A # πØ‚BI AÀ’BU
AÃZz∞Œª SÕfáA ∆îÕhÕ |®JI ¡»z®I °JMjø “ßBö ∫Bƒ« ∆B∑ …√C PBÕ‡A ΩvZ¿Ø , “Õ‡A # ¡ºß …I ¡∏ª oŒª Bø ¡∏«AÃØDI ∆êåM
∆ÃßAjÕ ‹ ¡« À B√Bøk πªg ”ºß AÃR∏ø À ¡»ƒŒI ™Bq ”NY ∆Bnª ≈ß B√Bnª …√êÀAfNÕ pBƒªA ∆B∑ À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
. πªg ≈ø PBÕAÀjªA  h« ∆ÿzø ≈ÕC À , A ≈ø …NøAj∑ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “øjY
. “v¥ºª B»Yjq ü —juB≥ PBÕAÀjªA ∆Ã∏M ∆C ‹G ¡»ºªA
“ÕE æÀlƒI æÃ¥ªBI ‹G æB∏q‚A Ah« ≈ß xBƒø ‹ À , jè À fáA ’AjUG B»M’AjI iû£ À “v¥ªA ”zN¥ø ∆B∑ f¥Ø : BŒ√BQ BøC À
. ∆BølI πØ‚A “v≥ f®I ≤h¥ªA
ΩJ≥ Oªl√ πØ‚A PBÕE ∆C - OØjß B¿∑ - B®Œö PBÕAÀjªA ≈ø î∞ƒvªA ”ºß eiAêA fáA æB∏qG ïG j§ƒªBI æB¥Õ ∆C œ¨JƒÕ –hªA À
. ≤h¥ªA ¡ÕjÑ À —eB»rªA ¬BŒ≥ ¬fß ©ø ≤Àh¥ùA —’AjI ‹G πØ‚A PBÕE æÀlƒI ™jrÕ À , ≤h¥ªA fY “ÕE
¡»ƒø ≤gB≥ …ƒø Bå ‹ À œYêA iB§N√A À B»I AfN®ø —fø   aDNª kÃâ ∫Bƒ« ≈∏Õ πØ‚A SÕfY ΩJ≥ BßÀjrø ≤gB¥ªA fY ∆B∑ ê À
‹ ¬›∏ªA KŒªBmDI ≤iB®ªA À , ≤h¥ªA “ÕFI PBÕ‡A æBvMBI Ω≥C ‹ À , …ŒªG B»ŒØ qfi πØ‚A PBÕE æÀl√ ©ø BßÀjrø ∆B∑ ê À ,
. B»ºJ≥ B¿ß “®Ò¥ƒø PBÕ‡A # πØ‚BI AÀ’BU ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ≥ ∆C ü LBMjÕ
À fÕfrNªA ≈ø B»ŒØ Bñ πØ‚A PBÕE æ›a ü πªg ïG qfi ∆AfY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA XAÀkC ≤h≥ ≈ø ”ºß ∆B∑ ê À
. îØgB¥ªA ”ºß LAh®ªBI fÕf»NªA À ≈®ºªA
fáA ¡∏Y ælƒŒØ ≈ÕfáA ¡∏Å ’›NI‹A ©¥Õ ∆C …øk‹ ∆HØ πØ‚A PBÕE æÀl√ ©ø ≤h¥ªA “ÕE æÀl√ jÕf¥M ”ºß æB∏q‚A f∑DNÕ À
. fYAêA
ü æB≥ ≈ø : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß …IBZuC |®I ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß …ŒIC ≈ß ¡Œ«AjIG ≈I œºß ≈ß , üB∏ªA ü À
œ¿¥ªA  AÀi À : æÃ≥C . : # —ja‡A À …ªÃ≥ ïG ∆ÃJê ≈ÕhªA ∆G $ : ΩU À lß A æB≥ ≈ÕhªA ≈ø Ã»Ø  B√gC …N® À  BƒŒß …MCi Bø ≈ø¤ø
≈I f¿ä ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß  eBƒmHI , œªBøfiA ü ∂ÀfvªA À (¬›nªB»Œºß) …ƒß ¬Br« ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß …ŒIC ≈ß ,   n∞M ü
. ›mjø (¬›nªB»Œºß) …ƒß , xBvNa‹A ü fŒ∞ùA À , (¬›nªB»Œºß) …ƒß ∆Ajõ
™AgC ≈ø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß iB¿ß ≈I ∂BZmG ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
. B»÷fNJ¿∑ ∆B∑ “rYBØ
≈IA ∆B∑ À “QBQC ≈I \Ònø À j∏I œIC ü Oªl√ , “Õ‡A # “®nªA À ¡∏ƒø Ωz∞ªA AêÀC ΩMDÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ ∆G : ΩŒ≥ : , ©¿ A ü À
ü ~Ba B¿ºØ …N¥∞ƒI ¬Ã¥Õ À …Œºß –jè j∏I ÃIC ∆B∑ À , A ¥Ø ∆B∑ À îÕifJªA “ºö ≈ø À ≈ÕjUB»ùA ≈ø ∆B∑ À , j∏I œIC “ªBa
À , œª A j∞¨Õ ∆C KYfi œ√G A À : æB≥ À , ∆B∑ Bø ïG j∏I ÃIC eBß “Õ‡A Oªl√ B¿ºØ AfIC ©∞ƒI …®∞ƒÕ ‹ ∆C ±ºY À B»®Ò≥ πØ‚A
. fÕk ≈IA À “r÷Bß À pBJß ≈IA ≈ß : AfIC …ƒß B»ßl√C ‹ A
≈ß : ¡«ÃmAÃÕ ‹ À πØ‚A ≈ø ’œrI ¡º∏M ΩUi ”ºß AÃ≥fvNÕ ‹ ∆C ”ºß Aÿn≥C “IBZvªA ≈ø “ßBö ü Oªl√ : ΩŒ≥ À : , …ŒØ À
. pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À jÕjU ≈IA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi À : æÃ≥C .   ´ À pBJß ≈IA
“®nªA À ¡∏ƒø Ωz∞ªA AêÀC ΩMDÕ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À , œ¿¥ªA n∞M ü À
À AÃ∞®Œª À - A ΩŒJm ü ≈ÕjUB»ùA À î∑BnùA À $ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi “IAj≥ ¡« À # ”Ij¥ªA œªÀC AÃM¤Õ ∆C -
‹ C $ : ΩU À lß A æÃ¥Õ , ¡∏ª A “õi O√B∑ ¡Nº®Ø AgHØ Bz®I ¡∏z®I \∞vÕ À , |®I ≈ß ¡∏z®I Ã∞®Õ æÃ¥Õ # AÃZ∞vŒª
. # ¡ŒYi iÃ∞´ A À ¡∏ª A j∞¨Õ ∆C ∆ÃJÑ
¡Q PBƒv A ∆ÃøjÕ ≈ÕhªA À $ “ƒÕfùBI æl√ À : æB≥ SÕfY ü (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß Bm ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À πªg f®I ≈ø AÃIBM ≈ÕhªA ‹G - ∆Ã¥mB∞ªA ¡« π◊ªÀC À - AfIC —eB»q ¡ AúJ¥M ‹ À —fºU î√B ¡«ÀfºUBØ - ’Af»q “®IiDI AÃMDÕ
∆B∑ ≈¿Ø C $ : ΩU À lß A æB≥ , ∆Bô‚BI ”¿nÕ ∆C ≈ø “Õj∞ªA ”ºß B¿Œ¥ø ∆B∑ Bø A  C Ø . # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆HØ - AÃZºuC
B√îºø …º®U À # …Ii jøC ≈ß µn∞Ø ≈ÜA ≈ø ∆B∑ oŒºIG ‹G $ : æB≥ oŒºIG ’BŒªÀC ≈ø …º®U À # ∆ÀÃNnÕ ‹ B¥mBØ ∆B∑ ≈¿∑ Bƒø¤ø
À ¡»NƒnªC ¡»Œºß f»rM ¬ÃÕ , ¡Œ§ß LAhß ¡ À —ja‡A À BŒ√fªA ü Aîª - PBƒø¤ùA P›ØB¨ªA PBƒv A ∆ÃøjÕ ≈ÕhªA ∆G $ : æB¥Ø
BøDØ LAh®ªA “¿º∑ …Œºß O¥Y ≈ø ”ºß f»rM BòG ≈ø¤ø ”ºß `iAÃÜA f»rM OnŒª À . # ∆ú¿®Õ AÃ√B∑ Bñ - ¡»ºUiC À ¡»ÕfÕC
, ©¿ A ü À # ›ŒNØ ∆ÿº§Õ ‹ À ¡»IBN∑ ∆À’j¥Õ π◊ªÀDØ …ƒŒ¿ŒI …IBN∑ œMÀC ≈¿Ø $ : ΩU À lß A æB≥ , …ƒŒ¿ŒI …IBN∑ ”Ò®ŒØ ≈ø¤ùA
æAÃ≥C  Bƒ®ø ü ΩŒ≥ , “Õ‡A # PBJŒÒºª ∆ÃJŒÒªA À îJŒÒºª PBJŒÒªA À - PBRŒJbºª ∆ÃRŒJàA À îRŒJbºª PBRŒJàA $ : ïB®M …ªÃ≥ ü :
À œ÷BJÜA À ¡ºnø œIC ≈ß ’BnƒªA ≈ø PBRŒJbºª æBUjªA ≈ø ∆ÃRŒJàA À æBUjªA ≈ø îRŒJbºª ’BnƒªA ≈ø PBRŒJàA SªBRªA æB≥ ∆C ïG
BmB√C ∆C ‹G # “∑jrø ÀC “Œ√Ak ‹G \∏ƒÕ ‹ œ√AlªA $ : …ªÃ≥ ΩRø œ« : ‹B≥ . (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë
. ¡ πªg  j∑ À πªg ≈ß A ¡«B»ƒØ ≈»ƒø AÃUÀlNÕ ∆C Aÿ«
 fnU LB ’jùA Kº≥ LB AgG : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : ‹B≥ —jÕj« œIC À j¿ß ≈I A fJß ≈ß , æBvàA ü À
. fnÜA SJa Kº¥ªA SJa AgG À ,
$ : (¬›nªB»Œºß) œºß ≈ø AêB√ f≥ À …IBZuC À “ÕÀB®ø ©ø …ª SÕfY ü : (¬›nªAB¿»Œºß) œºß ≈I ≈náA ≈ß , XBVNY‚A ü À
∆ÃJŒÒªA À îJŒÒºª PBJŒÒªA À $ πN®Œq À ’‹¤« πIBZuC À O√C “ÕÀB®ø BÕ A À ¡« # PBRŒJbºª ∆ÃRŒJàA À îRŒJbºª PBRŒJàA
. …N®Œq À …IBZuC À KªB œIC ≈I œºß ¡« , “Õ‡A jaE ïG # PBJŒÒºª
¡Ê ª̇ ∆H̄ÚØ (27)∆‰ ÀÂj∑˙ h‰ M‰ ¡Ê Û∏º̇‰®ªÚ ¡Ê ∏Û ª̇ Ë a‰ ¡Ê ∏Û ªÍg‰ B‰»ºÍ «Ê CÚ ”º‰ß Aÿº˛ nÂM À‰ AÃnÍ√DÙ N‰n‰M ”N‰Y ¡Ê ∏ÍMÃÂŒI ‰ ´Ú BıMÃÂŒI AÃÛºa fÊ M‰ ‹ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÚDÕ‰
oÊŒª̇ (28)Ë¡ŒÍºß‰ ∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ B‰¿IÍ … º̇ªA À‰ ¡Ê ∏Û ªÚ ”∑ÊkCÚ Ã‰ «Â AîUÍ iÊ BÚØ AîUÍ iÊ A ¡Â ∏Û ªÚ Ω‰ ŒÍ≥ ∆Ḡ À‰ ¡Ê ∏Úª ∆‰ g‰ ¤Ê Õ ”N‰Y B‰«ÃÛºÂafÊ M‰ ›ÚØ Aıf‰YCÚ B‰»ŒÍØ AÀÂfÉÍ
¡Ê «Í j̄vÊICÚ ≈Ê øÍ AÃzÂ̈‰Õ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ºÙ ª˛ ΩÛ≥ (29)∆‰ ÿNÂ∏Ù M‰ B‰ø À‰ ∆‰ ÀÂfJÊ M B‰ø ¡Â ºÚ ®Ê Õ‰ … º̇ªA À‰ ¡Ê ∏ª̇ Ë©N‰ø‰ B‰»ŒÍØ “‰√ÃÛ∏n‰ø ‰ ´Ú BıMÃÂŒI AÃÛºÂafÊ M‰ ∆ÚC Ë`B‰ƒÂU ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉
‹ À‰ ≈Ï Â»U‰ ÀÂjØÛ ≈‰ §Ú∞êÙ À‰ ≈Ï «Í j̄vÊICÚ ≈Ê øÍ ≈‰ zzʨՉ O
Í ƒ‰øÍ ¤Ê ¿ºÙ ª˛ ΩÛ≥ À‰ (30)∆‰ v‰Õ B‰¿IÍ Â JÍa‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ ¡Ê Ú ”∑ÊkCÚ πͪg‰ ¡Ê »Â U‰ ÀÂjØÛ AçÚ∞êÙ À‰
ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ NͪÚîI ’Í B‰IA‰’ ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ ÷B‰IA‰’ ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ NͪÚîÂJªÍ ‹Ḡ ≈Ï »Â N‰ƒ‰Õk̄ ≈‰ ÕÍfJÊ Õ ‹ À‰ ≈Ï »¯ IÃÂŒU ”º‰ß ≈Ï «Í j̄¿ÇÛ ≈‰ IÊj̄z‰ŒªÙ À‰ B‰»ƒÊ øÍ j‰ »‰ £ B‰ø ‹Ḡ ≈Ï »Â N‰ƒ‰Õk̄ ≈‰ ÕÍfJÊ ÂÕ
≈‰ øÍ “Í I‰iÊ ‹A ïÀÛC ¯ ´Ú î
‰ ®Í JÍNϪA À̄ÚC ≈Ï »Â ƒÂ¿‰ ÕÊCÚ OÚ∏ºÚ ø‰ B‰ø ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ ÷BnÍ√ ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ MÍÉ a‰ CÚ ”ƒ‰I ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ √ÍÉ aÊ Ḡ ”ƒ‰I ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ √ÍÉ aÊ Ḡ ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ NͪÚîI ’Í B‰ƒIÊCÚ ÀÊ CÚ ≈Ï »¯ ÷B‰ƒIÊCÚ
…‰ ÕÌCÚ Bı®ŒÍ¿U‰ …Í º̇ªA ïḠ AÃÂIÃÂM À‰ ≈Ï »¯ N̓‰Õk̄ ≈Íø î
‰ ∞Í ëÙ B‰ø ¡‰ ºÚ ®Ê ÂŒªÍ ≈Ï »¯ ºÍ U iÊ DÚIÍ ≈‰ IÊj̄z‰Õ ‹ À‰ ’Í BnƒªA P
Í i‰ ÃÊ ß‰ ”º‰ß AÀÂj»‰ §‰Õ ¡Ê ªÚ ≈‰ ÕÍhª̇A Ω̄Ù∞ÒªA À̄ÚC ǣB‰Uj ªA
À‰ …Í ºÍ zÚØ ≈Íø … º̇ªA ¡Â »¯ ƒÍ¨Ê Õ ’‰ A‰j¥Ú ØÛ AÃÂ√ÃÛ∏Õ‰ ∆Ḡ ¡Ê ∏÷B‰øḠ À‰ ¡Ê ∑ÍeB‰JßÍ ≈Ê øÍ î
‰ZÍ ºÍ vªA À‰ ¡Ê ∏ƒÍø ”‰¿Õ‰fiÚ A AÃÂZ∏Í √ÚC À‰ (31)∆‰ ÃÂZºÍ ∞Ù M ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ ∆‰ ÃøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA
¡Ê ∏Û ƒÂ¿‰ ÕÊCÚ OÚ∏ºÚ ø‰ BÏ¿øÍ K‰N∏Í ªÙA ∆‰ ÃÂ̈‰NJÊ Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ Í…ºÍ zÚØ ≈Íø … º̇ªA ¡Â »Â ŒÍƒ¨Ê Õ ”N‰Y BıYB∏Í√ ∆‰ ÀÂfèÍ ‹ ≈‰ ÕÍhª̇A ͱ∞Í ®Ê N‰n‰ŒªÙ À‰ (32)Ë¡ŒÍºß‰ Ë©mÍ À‰ … º̇ªA
~‰j߉ AÃÂ̈‰NJÊ N‰ª˛ BıƒvÚÑ ∆‰ eÊ i‰ CÚ ∆Ê Ḡ ’Í B‰̈ÍJªÙA ”º‰ß ¡Ê ∏Û NÍŒ‰N‰ØÚ Aëj̄Ù∏M ‹ À‰ ¡Ê ∑Û B‰MA‰’ ‘Íhª̇A …Í º̇ªA ǣBÏø ≈ø ¡Â«ÃÂMA‰’ À‰ Aı a‰ ¡Ê »¯ ŒÍØ ¡Ê ÂN¿Ê ºÍ ߉ ∆Ê Ḡ ¡Ê «ÃÂJMÍB∏ÚØ
≈Íø AÊÃºÚ a‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ≈‰ ø ›
ı R‰ø‰ À‰ O‰ƒŒJ‰øÌ O‰ÕA‰’ ¡Ê ∏ÊŒªÚḠ B‰ƒªÙl‰ √ÚC fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (33)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞´Ú ≈Ï »¯ «Í j‰ ∑Ù Ḡ fÍ ®Ê I‰ ≈Íø …‰ º̇ªA ∆Ï H̄ÚØ ≈Ï »Ì «j̄Ù∏Õ ≈‰ø À‰ B‰Œ√ÊfÌ ªA —Í Ã‰Œá
Ù‰ A
(34)î
‰ ¥Í NÏ¿ºÙ ª˛ “ı §ÍßÃÊ ø‰ À‰ ¡Ê ∏ͺJÊ ≥Ú
∆BŒI
. ¬f¥M Bù “JmBƒø À “JmBƒNø ©÷Ajq À ¬B∏YC
…ŒªG À ’œrªBI o√fiA , G # B»º«C ”ºß AÿºnM À AÃn√DNnM ”NY ¡∏MÃŒI ´ BMÃŒI AúafM ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
πªg Ãç À \ƒZƒNªA À A j∑hI OŒI æÃafª pBƒŒNm‹B∑ …ŒªG –e¤Õ Ω®∞I πªg Kº pBƒŒNm‹A À , …ŒªG Kº¥ªA ∆Ã∏m À “∞ªfiA
B»Œºß ©ºÒÕ ÀC fYC B»Œºß  AjÕ ∆C Kê ‹ æBY ü ∆B∑ BñjØ πªhª f®NnŒØ …Œºß æÃafªA fÕjÕ ≈ø ∫Bƒ« ∆C OŒJªA KYBu …JƒNŒª
. ©ºÒø
—eAiG fƒß ΩaAfªA o√DNmA AgHØ ∆Bô‚A “øAj∑ ”ºß •∞ZNªA À pBƒªA PAiÃß ”ºß nªA ë ¡∏áA Ah« “Zºvø ∆C j»§Õ …ƒø À
≈øfiA  BÒßC À , …MiÃß m ”ºß …√BßC f¥Ø …Œºß ¡ºnØ Ωae ¡Q …ªÃafI OŒJªA KYBu …mBƒŒNmBI aDØ …NŒI ´ OŒI ”ºß æÃafªA
. …n∞√ ≈ø
À \ŒJ¥ªA ”ºß nªA À ΩŒ¿ÜA iB»£G ”ºß ¬B®ªA ∆ÀB®NªA À “∞ªfiA À —ÃafiA ¬B∏ZNmA ïG “ºŒ¿ÜA — nªA  h« ”ºß iAj¿Nm‹A –e¤Õ À
À …NÕBßi ¡∏Œºß Kè Bø ∆Àj∑hNM — nªA  h« ”ºß iAj¿Nm‹BI ¡∏º®ª –C # ∆Àj∑hM ¡∏º®ª ¡∏ª a ¡∏ªg $ : …ªÃ¥I —iBq‚A …ŒªG
. “ŒßB¿NUA —eB®m Ω∑ B»NÑ ªA Lú¥ªA ±ªDM À —ÃafiA “ƒm ≈ø  ⁄BŒYG
‹ À , B»JUÃñ Aú¿®NØ A •ßAÃø ∆Àj∑hNM ¡∏º®ª Ah∑ ¡∏ª ΩŒ≥ jÕf¥NªA À ≤Àh ΩŒº®M # ∆Àj∑hM ¡∏º®ª $ : …ªÃ≥ ∆G : ΩŒ≥ À
. …I pDI
. AÃn√DNnM À AÿºnM ”NY ΩufiA À A aDM À Bôf¥M # AÿºnM À AÃn√DNnM ”NY $ : …ªÃ≥ ü ∆G : ΩŒ≥ À
. ‘jM B¿∑ ë À
–hªA ë À - B»ŒØ fYC eÃUÀ ¬f®I ¡N¿ºß ∆G –C , G ... # ¡∏ª ∆g¤Õ ”NY B«ÃºafM ›Ø AfYC B»ŒØ AÀfÉ ∆HØ $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒØ jÕ ∆HØ …ŒØ j§ƒÕ À OŒJªA ”ºß ©ºÒNÕ ∆C …I eAjùA oŒª À , ∆g‚A πºô ≈ø ΩJ≥ ≈ø ¡∏ª ∆g¤Õ ”NY B«ÃºafM ›Ø - ∆g‚A πºô
. pBƒªA PAiÃß ”ºß ™› ‹A À j§ƒªA ≈ß “¥Œ¥áA ü ©ƒùA ∆C ”ºß f»rÕ ∂BŒnªA ∆HØ æÃafªA ≈ß ±∑ AfYC
‹ À ∆g‚A πºô ≈ø …ŒØ À æÃafªA ¡∏Y îJM “¥IBnªA “Õ‡A À , ∆g‚A πºô ≈ø …ŒØ oŒª À ¨ªA OŒI æÃae ¡∏Y îJM “Õ‡A  h« À
”∑kC ë AîUiBØ AîUiA ¡∏ª ΩŒ≥ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥ …¿∏Y îJŒØ …ŒØ ∆gDÕ ‹ À ©ƒô À ∆g‚A πºô ≈ø …ŒØ À …ªÃae BøC À , ©ƒô
. # ¡Œºß ∆ú¿®M Bñ A À ¡∏ª
¡∏ª ™BNø B»ŒØ $ : …ªÃ≥ ∆Ã∑ ∂BŒnªA j«B£ , G # ¡∏ª ™BNø B»ŒØ “√Ã∏nø ´ BMÃŒI AúafM ∆C `BƒU ¡∏Œºß oŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
. ™BN¿Nm‹A ”ƒ®ñ ™BNùA ∆C j«B§ªA À , # `BƒU ¡∏Œºß oŒª $ : …ªÃ¥ª “ºº®ø “∞√DNnø “ºö ‹ # BMÃŒI $ : …ªÃ¥ª “∞u f®I “∞u #
B»√Ã∑ ∆HØ B«Ãç À “ŒYifiA À PBøB¿áA À PB√BàB∑ ©JÒªBI “√Ã∏nø ´ œ« À ™BN¿Nm‹A ™AÃ√fi —f®ø PÃŒI ü æÃafªA lÕÃÉ …Œ∞Ø
. B Ãae ü ¬Bß ∆gG ™BN¿Nm›ª “ßÃyÃø
B»√HØ OŒ√AÃáA À —iBVNªA PÃŒI ü B¿∑ ‘jrªA À ©ŒJºª “ßÃyÃùA ’BŒqfiA À TBQfiA ë À œ ‹A ”ƒ®ùA ™BNùBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À
. •∞ºªA iÃv¥ª f®I ≈ø Ãºë ‹ À BøBß B√gG B Ãae ü “√ÀgDø
, ≈∞ÜA ∂BJ G |¨ªA # ∆îƒvÕ Bñ Ja A ∆G ¡ ”∑kC πªg ¡»UÀjØ Aç∞ê À ¡«iBvIC ≈ø AÃz¨Õ îƒø¤¿ºª Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
‹ À —fÕlø ‹ “ÕB¨ªA ’AfNI‹ # ¡«iBvIC ≈ø $ ü # ≈ø $ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À , j£BƒªA Ãz®ªA ë À jvI ©ö iBvIfiA À ≈∞ÜA ”ºß
. ¡«iBvIC ≈ø AhaE |¨ªBI AÃMDÕ ”ƒ®ùA À , Ω÷B≥ Ω∏I æB≥ B¿∑ |Œ®JNºª ‹ À oƒVºª
πªg æe …Œºß ¢jrªA LAÃU KMjM # Ω≥ $ : …ªÃ≥ ”ºß BJM ø # AÃz¨Õ $ ∆B∑ Bù # ¡«iBvIC ≈ø AÃz¨Õ îƒø¤¿ºª Ω≥ $ : …ªÃ¥Ø
|¨I jøC “Õ‡A À , AÃz¨Õ …I ¡«jøDM ∆G π√G |¨ªBI ¡«jø jÕf¥NªA À ¡«iBvIC ≈ø AÃz¨Õ ¡«jø ”ƒ®ùA À jøfiA ”ƒ®ñ æÃ¥ªA ∆Ã∑ ”ºß
. ∂› ‚A ∆B∏ù “ŒJƒUfiA À ƒUfiA ≈ø …ŒªG j§ƒªA Ωê ‹ Bø ïG j§ƒªA ≈ß œ»√ : Ω¥Ø O◊q ∆G À iBvIfiA
À , —CÃnªA ≈ß …I ”ƒ∑ À , î◊ŒrªA îI µrªA Xj∞ªA À “Uj∞ªA À , ¡»UÀjØ Aç∞ê ¡«jø À –C # ¡»UÀjØ Aç∞ê À $ : …ªÃ≥ À
. K´AjªA  j∑g B¿∑ wƒªB∑ iBu ”NY B»ŒØ …ªB¿®NmA jR∑ ¡Q B¥ºa À BIeC ’œºùA ∆Ej¥ªA æB¿®NmA ‘jU πªg ”ºß
≈ß B»§∞Y ‹ j§ƒªA ≈ß B« m XÀj∞ªA •∞Å eAjùA ∆C œÒ®Õ # ¡»UÀjØ Aç∞ê $ À # ¡«iBvIC ≈ø AÃz¨Õ $ : …ªÃ≥ îI “ºIB¥ùA À
‹G B√lªA ≈ø œ»Ø XÀj∞ªA •∞Y ü ∆Ej¥ªA ü “ÕE Ω∑ ∆C : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß “ÕAÀjªA ü eiÀ f≥ À , ΩŒ≥ B¿∑ “ AúªA À B√lªA
. j§ƒªA ≈ø œ»Ø “Õ‡A  h«
. B« nI jøfiA À XÀj∞ªA ïG j§ƒªA ≈ß œ»ƒªA ë “Õ‡A æêfø ∆Ã∏Õ À B¿»NŒ√BRI îNº¿ÜA ïÀC fŒ¥NM ∆C ≈∏ô Ah« ”ºß À
. # ∆îƒvÕ Bñ Ja A ∆G ¡ ”∑kC πªg $ : …ªÃ¥I …JƒU ü “J≥AjùA ”ºß ¡»RY À ¡∏áA ü “ZºvùA …UÀ ïG iBqC ¡Q
# ≈»UÀjØ ≈§∞ê À ≈«iBvIC ≈ø ≈zz¨Õ PBƒø¤¿ºª Ω≥ À $ : …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA , G # ≈zz¨Õ PBƒø¤¿ºª Ω≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Kè À …ŒªG j§ƒªA kÃè ‹ Bø ïG j§ƒªA ≈ kÃè ›Ø # ¡»UÀjØ Aç∞ê À ¡«iBvIC ≈ø AÃz¨Õ îƒø¤¿ºª Ω≥ $ : …ªÃ≥ ü jø Bø §√
. “ŒJƒUfiA À ƒUfiA ≈ß —iîªA m ≈»Œºß
¢j¥ªB∑ …I ≈ÕlNÕ Bø o∞√ ∆fi “ƒÕlªA ©yAÃø ≈»NƒÕlI eAjùA À , iB»£‚A ’AfI‚BØ # B»ƒø j»£ Bø ‹G ≈»NƒÕk ≈ÕfJÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ BøC À
. ∆fJªA ≈ø B»®yAÃø ’AfIG “ƒÕlªA ’AfIHI eAjùBØ B«⁄AfIG ¬jê ‹ iAÃnªA À
’Bq ∆G ’œVŒm B¿∑ ∆Bøf¥ªA À ∆B∞∏ªA À …UêA B»ƒø j»£ Bñ eAjùA ∆C “ÕAÀjªA PeiÀ f≥ À , j»£ Bø B»ƒø …√BZJm A ”ƒRNmA f≥ À
. A
À , B«ifu ”ºß æfnƒÕ À B»mCi —CjùA …I œÒ¨M Bø ë À iBú ©ö îN¿zI j¿àA # ≈»IÃŒU ”ºß ≈«j¿Ç ≈IjzŒª À $ : …ªÃ≥ À
≈«iÀfu ”ºß ≈»®√B¥ø ≤Aj DI Œª À ”ƒ®ùA À , iÀfvªA LÃŒÜBI eAjùA À ≤Àj®ø ë À ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI KŒU ©ö LÃŒÜA
. B»I B»√ nŒª
≈»øiBä jafiA ©JnªA ±÷AÃÒªA À , ≈»UAÀkC ¡« “ªÃ®JªA # ≈»MAÃaC I ÀC - …ªÃ≥ ïG - ≈»NªÃ®Jª ‹G ≈»NƒÕk ≈ÕfJÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ À
. ’BƒIfiA ¡∏Y ¡»¿∏Y “ªÃ®JªA ’BƒIC ’BƒIC À ¡»÷BIE ¡∏Y ¡»¿∏Y “ªÃ®JªA eAfUC À , KJnªA À KnƒªA “»U ≈ø
PeiÀ f≥ À ’BnƒªA ≈ø ≈« ¨ª ejVNªA ≈ kÃè ›Ø ’BnƒªA ≈ø PBƒø¤ùA ≈»I eAjùA ∆C ïG —iBqG “ØBy‚A ü # ≈»÷Bn√ ÀC $ : …ªÃ≥ À
. (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß PBÕAÀjªA …I
eiAÃø ≈ø Ah« À , A ’Bq ∆G œMDŒm B¿∑ “ÕAÀjªA …I PeiÀ f≥ À , ’Bø‚A À fŒJ®ªA Ω¿rÕ …≥› G # ≈»√BôC O∏ºø Bø ÀC $ : …ªÃ≥ À
. Ω¥®ªA œªÀC ü # Bø $ æB¿®NmA
≈ø $ À , XAÀek‹A ïG XÃÑ ªA —ûrªA …I eAjùA À , “UBáA œ« “Ii‚A # æBUjªA ≈ø “Ii‚A œªÀC ´ î®IBNªA ÀC $ : …ªÃ≥ À
. ¡ —ûq ‹ À æBUjªA ≈ø ¡»Œºß ïÃùA …ºJªA PBÕAÀjªA  jn∞M B¿∑ ¡»I eAjùA À , î®IBNºª ∆BŒI # æBUjªA
AÀj»§Õ À AÀÃ¥Õ ≈ÕhªA - ∂Aj¨Nm›ª ¬›ªA À - æB∞ fiA “ßBö –C # ’BnƒªA PAiÃß ”ºß AÀj»§Õ ≈ÕhªA Ω∞ÒªA ÀC $ : …ªÃ≥ À
. ÆúJªA ≈ß “ÕBƒ∑ - ΩŒ≥ B¿∑ - ë À , ’BnƒªA ≈ø B»I \ÕjvNªA ’ÃnÕ iÃøC ”ºß - “Jº¨ªA ”ƒ®ñ iû§ªA ≈ø -
. iAÃnªA À ¢j¥ªA À f¥®ªA À æBbºàB∑ “ƒÕlªA LBJmC PÃvNI πªg # ≈»NƒÕk ≈ø î∞ë Bø ¡º®Œª ≈»ºUiDI ≈IjzÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ À
æBRNøBI ïB®M …ŒªG ™ÃUjªA - ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - “IÃNªBI eAjùA # ∆ÃZº∞M ¡∏º®ª ∆Ãø¤ùA B»ÕC B®Œö A ïG AÃIÃM À $ : …ªÃ≥ À
. …ºŒJm ™BJMA “º¿ÜBI À …Œ«AÃ√ ≈ß ’B»N√‹A À  jøAÀC
À —l¿ A \N∞I ¡ÕC ©ö ”øBÕfiA À , WÕÀlNªA `B∏√‚A # ¡∏÷BøG À ¡∑eBJß ≈ø îáBvªA À ¡∏ƒø ”øBÕfiA AÃZ∏√C À $ : ïB®M …ªÃ≥
∆ÃáBvªA îáBvªBI eAjùA À , “ôC —CjùA ü æB¥Õ f≥ À B»®ø j∑g ‹ ªA ”R√fiA À …®ø ”R√C ‹ –hªA j∑hªA ë À —efrùA ’BŒªA jn∑
. æB¿ßfiA ü ∆ÃáBvªA ‹ WÕÀlNºª
∂kjªA À # ¡Œºß ©mAÀ A À $ : …ªÃ¥I  f∑C f≥ À ∂kjªA “®m À ”ƒ¨ªBI ΩŒö fßÀ …ºzØ ≈ø A ¡»ƒ¨Õ ’Aj¥Ø AÃ√Ã∏Õ ∆G $ : …ªÃ≥ À
ΩRø µá …√G ~ifiA À ’B¿nªA LiÃØ $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü A ’Bq ∆G πŒØAÃŒm À , …√BZJm A ≈ø “Œrñ ∂ÀkjùA “ŒY›u ©JNÕ
. ∂kjªA “®m ”ƒ®ø ü ¬›∑ 23 : PBÕiAhªA : # ∆Ã¥ÒƒM ¡∏√C Bø
¬f®I eAjùA À , ”ƒ®ùA BJÕj≥ ±∞®NªA À ≤B∞®Nm‹A # …ºzØ ≈ø A ¡»Œƒ¨Õ ”NY BYB∏√ ∆Àfè ‹ ≈ÕhªA ±∞®NnŒª À $ : ïB®M …ªÃ≥
B√lªA ü ™Ã≥êA ≈ß kjZNªA À `B∏ƒªA ”ºß if¥Õ ‹ ≈ù ±∞®NªBI jøfiA “Õ‡A ”ƒ®ø À , “¥∞ƒªA À j»ùA ”ºß —if¥ªA ¬fß `B∏ƒªA ∆AfUÀ
. …ºzØ ≈ø A …Œƒ¨Õ ”NY
’B¨NIA À , “JMB∏ùA LBN∏ªBI eAjùA G # A a ¡»ŒØ ¡N¿ºß ∆G ¡«ÃJMB∏Ø ¡∏√BôC O∏ºø Bû LBN∏ªA ∆èNJÕ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
À A a ¡»ŒØ Aÿºß ∆G ¡»NIBUHI œªAÿºª jøC “Õ‡A ü À , …¥N®Õ ∆C ”ºß ‹Bø ïÃùA …÷BNÕG ”ºß …JMB∏Õ ∆C  ‹Ãø fJ®ªA æDnÕ ∆C “JMB∏ùA
. πªhª ¡»NŒY›u kAjYG ≈ß “ÕBƒ∑ ë
B¿∑ , ¡ —B∑lªA ¬B»m ≈ø ¡»nØ “yÀj∞ùA —B∑lªA ≈ø “JMB∏ùA æBø ¡»÷BNÕG ïG —iBqG # ¡∑BME –hªA A æBø ≈ø ¡«ÃME À $ : …ªÃ≥ À
. “JMB∏ùA æBø ≈ø ’œq ¢B¥mG ÀC 60 : “IÃNªA : # LB≥jªA ü À $ : ïB®M æB≥
. …¥∞ªA KN∑ B»ŒØ ©UAjÕ ∆C œ¨JƒÕ “ö “Œ»¥Ø SYBJø “¥IBnªA PBÕ‡A À “Õ‡A  h« ü À
À , œ¨JªA ≈ø “ºßB∞ø ë À B√lªA ’B¨JªA À , f÷‹ÃªA À ’Bø‚A PBŒN∞ªA BƒvÑ ∆eiC ∆G ’B¨JªA ”ºß ¡∏MBŒNØ Aëj∏M ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ ”ƒ®ùA À , æBùA Kº BŒ√fªA —BŒáA ~jß ’B¨NIA À XAÀek‹A À ±∞®NªA ≈vZNªA
jÕf¥M ”ºß —j∞¨ùA ≈«fßÀ ¡Q , ≈vZNªA fÕjÕ ‹ ≈ø ü µ¥ZNÕ ‹  Aj∑‚A ∆fi ≈vZNªA —eAiHI  Aj∑‚A ≈ß œ»ƒªA ¢ qA BòG À
. j«B£  Bƒ®ø À # ¡ŒYi iÃ∞´ ≈»«Aj∑G f®I ≈ø A ∆HØ ≈»«j∏Õ ≈ø À $ : …ªÃ¥I  Aj∑‚A
∆C ≈∏¿ùA ≈ø À “∞vªA ΩRùA # î¥N¿ºª “§ßÃø À ¡∏ºJ≥ ≈ø Aúa ≈ÕhªA ≈ø ›Rø À PBƒŒJø PBÕE ¡∏ŒªG Bƒªl√C f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
¡∏ŒªG Bƒªl√C f¥ª ¡n≥C À ”ƒ®ùA À BØBƒŒNmA ÀC “¥IBnªA “Õ‡A ü # AÃIÃM $ : …ªÃ≥ ΩßBØ ≈ø ‹BY , G # Bƒªl√C f¥ª À $ : …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ
Bû …I AÀhaDM ∆C œ¨JƒÕ Bø ¡∏ª B»I lŒ¿NÕ ¡«iAjqC À ¡«iBŒaC î¥IBnªA ≈ø “∞u À , …I ∆ÃZº∞M Bø ≈ÕfªA ≤iB®ø ≈ø ¡∏ª îJM PBÕE
. ¡∏ƒø î¥N¿ºª “§ßÃø À , AÃJƒNÉ ∆C ¡∏ª œ¨JƒÕ

œ÷AÀi SÅ
BMÃŒI AúafM ‹ $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß A fJß œIC ≈I ≈õjªA fJß ≈ß  eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M ü
œ√B®ø ü ∂ÀfvªA  AÀi À : æÃ≥C . : ¡ŒºnNªA À Ω®ƒªA ©≥À pBƒŒNm‹A : æB≥ # B»º«C ”ºß AÿºnM À AÃn√DNnM ”NY - ¡∏MÃŒI ´
. (¬›nªB»Œºß) …ƒß ≈õjªA fJß ≈ß BßÃØjø ≈náA ≈I f¿ä ≈ß , iBJafiA
— J∏NªA À —fŒ¿ZNªA À “ZŒJnNªBI ΩUjªA ¡º∏NÕ æB≥ ? pBƒŒNm‹A Bø A æÃmi BÕ : Bƒº≥ : æB≥ –iBv√fiA LÃÕC œIC ≈ß , ©¿ A ü À
. OŒJªA Ω«C ”ºß \ƒZƒNÕ À
A æÃmi æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi jVY ≈ø —jVY ü ΩUi ©º A : æB≥ f®m ≈I Ω»m ≈ß À
. j§ƒªA ≈ø ∆AhŒNm‹A BòG πŒƒŒß ü …I Oƒ®Òª j§ƒM π√C ¡ºßC ê : …mCi πê ‘ifø …®ø À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
∆gDNmDØ C – ´ ¬eBa B oŒª B»√G æB≥ . ¡®√ : æB¥Ø ? œøC ”ºß ∆gDNmC : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª æB≥ ›Ui ∆C : –Ài À
. B»Œºß ∆gDNmBØ : æB≥ , ‹ : ΩUjªA æB≥ ? “√BÕjß B«AjM ∆C KÑ C : æB≥ ? Oºae B¿º∑ B»Œºß
: “yÀi : B æB¥Õ —Cjø‹ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æB¥Ø \ƒZƒNØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ”ºß ∆gDNmA ›Ui ∆C : –Ài À
. ΩaeA : æB¥Ø B B¥Ø ΩUjªA B»®¿nØ ? ΩaeC C ¡∏Œºß ¬›nªA Ω≥ : …ª œªÃ≥ À …Œ¿º®Ø Ah« ïG œøÃ≥
“®IAjªA À f®m ≈I Ω»m ≈ß “Œ√BRªA À , LÃÕC œIC ≈ß ïÀfiA “ÕAÀjªA ©øAÃÜA LBZuC ≈ø ©ö ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü –Ài À : æÃ≥C
. œ∞¥RªA f®m ≈I Àj¿ß ≈ß
PÃŒJªA ü ∆AhŒNm‹A ≈ß Ω◊m (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C : OøBvªA ≈I —eBJß ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. …ª ∆gG ‹ À A ”vß f¥Ø ¡ºnÕ À ∆gDNnÕ ∆C ΩJ≥ …ƒŒß Oºae ≈ø : æB¥Ø
B»ŒØ AÀfÉ ∆G À  Bƒ®ø : æB≥ # ¡∏ª ∆g¤Õ ”NY B«ÃºafM ›Ø - AfYC B»ŒØ AÀfÉ ∆HØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. ¡∏ª ∆g¤Õ ”NY B«ÃºafM ›Ø ¡∏ª ∆gDÕ AfYC
œ« : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA æB≥ # ¡∏ª ™BNø B»ŒØ “√Ã∏nø ´ BMÃŒI - AúafM ∆C `BƒU ¡∏Œºß oŒª $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
. ∆gG ¨I B»ºafM “ŒYifiA À PB√BàA À PBøB¿áA
: æB≥ . `iAÃÜA ”ºß A ~jØ Bø …ŒØ j∑hÕ SÕfY ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß – IlªA Àj¿ß œIC ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
æB¥Ø . ∆Bô‚A ≈ø ë À …º¿ß ë À …ª Ωê ‹ Bû …ƒß A ”»√ B¿ß ~j®Õ ∆C À , …Œºß A ¬jY Bø ïG j§ƒÕ ‹ ∆C jvJªA ”ºß ~jØ À
XjØ ïG ’jùA j§ƒÕ ∆C À ¡»MAiÃß ïG AÀj§ƒÕ ∆C ¡«B»ƒØ # ¡»UÀjØ Aç∞ê À ¡«iBvIC ≈ø AÃz¨Õ îƒø¤¿ºª Ω≥ $ : ïB®M À ∫iBJM
ïG ≈«AfYG j§ƒM ∆C ≈ø # ≈»UÀjØ ≈§∞ê À ≈«iBvIC ≈ø ≈zz¨Õ PBƒø¤¿ºª Ω≥ À $ : æB≥ À , …ŒªG j§ƒÕ ∆C …UjØ •∞ê À …ŒaC
j§ƒªA ≈ø Ã»Ø “Õ‡A  h« ‹G B√lªA ≈ø Ã»Ø Xj∞ªA •∞Y ≈ø ∆Ej¥ªA ü ’œq Ω∑ : æB≥ À . …ŒªG j§ƒÕ ∆C ≈ø B»UjØ •∞Ñ À B»NaC XjØ
≈ß …ºRø –Ài À , (¬›nªB»Œºß) …ƒß vI œIC ≈ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß …ŒIC ≈ß SÕfáA ΩÕg ,   n∞M ü œ¿¥ªA ‘Ài À : æÃ≥C . :
. fÕk ≈IA À “ŒªB®ªA œIC
’BnƒªA ∆B∑ À “ƒÕfùBI —CjøA iBv√fiA ≈ø LBq ΩJ¥NmA : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß ≤B∏m‚A f®m ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À , B»∞ºa j§ƒÕ Ω®U À , ∆›Ø JI  B f≥ ∂B≥k ü Ωae À B»ŒªG j§√ PkBU B¿ºØ “ºJ¥ø œ« À B»ŒªG j§ƒØ ≈»√AgE ±ºa ≈®ƒ¥NÕ
îM‡ A À : æB¥Ø  ifu À …IÃQ ”ºß ΩŒnM ’BøfªA AgHØ j§√ —CjùA Ozø B¿ºØ …»UÀ µrØ “UBUk ÀC °÷BáA ü ¡§ß …»UÀ ~ ßA
  aDØ ? Ah« Bø : …ª æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi  Ei B¿ºØ  BMDØ : æB≥ . …√ afi À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
. : # ∆îƒvÕ Bñ Ja A ∆G ¡ ”∑kC πªg - ¡»UÀjØ Aç∞ê À ¡«iBvIC ≈ø AÃz¨Õ îƒø¤¿ºª Ω≥ $ “Õ‡A  h»I ΩŒ÷ U °J»Ø
œ»ƒªA “Õ‡A ü |¨ªBI jøfiBI eAjùA ∆C SÕfáA j«B£ À , …ºRø KªB œIC ≈I œºß ≈ß …ÕÀejø ≈IA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi À : æÃ≥C
. “uBa ¨ªA XjØ ïG j§ƒªA ≈ß œ»√ …√C “¥IBnªA PBÕAÀjªA |®I j«B£ ∆C B¿∑ , “ŒJƒUfiA ïG j§ƒªA µºÒø ≈ß
AgG —CjùA ≈ø ‘jÕ ∆C Ωê Bø : …ª Oº≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß BƒIBZuC |®I ≈ß fŒJß ≈I ∫Àjø ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
. ∆Bøf¥ªA À ∆B∞∏ªA À …UêA : æB≥ ? Bøjä ≈∏Õ
. îøf¥ªA À î∞∏ªA À …UêA : …§∞ª À (¬›nªB»Œºß) …ƒß BƒIBZuC |®I ≈ß , æBvàA ü  AÀi À : æÃ≥C
∆C …ª \ºvÕ Bø ΩUjªA ≈ß …NªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U ≈I ”mÃø …ŒaC ≈ß j∞®U ≈I œºß ≈ß – ¿Zºª , eBƒm‚A Lj≥ ü À
. iAÃnªA ©yÃø À ±∏ªA À …UêA : æB≥ ? …ª ΩÑ ‹ ªA —CjùA ≈ø …ŒªG j§ƒÕ
À “øB»M Ω«C pÀ’i ïG j§ƒªBI pDI ‹ : æÃ¥Õ (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC O® : æB≥ KŒ»u ≈I eBJß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
À B«j®q ïG j§ƒªBI pDI ‹ À , B»º¥ß ”ºß “Iú¨ùA À “√à A À : æB≥ . ∆ûNƒÕ ‹ Aû√ AgG ¡»√fi Xú®ªA À eAÃnªA Ω«C À LAjßfiA
. πªg f¿®NÕ Bø B«fnU
. “JÕjªA , πªg f¿®NÕ Bø : …ªÃ¥I fÕjÕ (¬›nªB»Œºß) …√D∑ : æÃ≥C
πª ‹ πŒºß “Œ√BRªA À πª —j§√ æÀC œºß BÕ : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øfi (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æB≥ À : , æBvàA ü À
A æÃmi æB≥ : …§∞ª À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß —fÕjI ≈ß ©øAÃÜA LBZuC ≈ø —fß ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü …ºRø –Ài À : æÃ≥C
. —ja‡A πª OnŒª À ïÀfiA πª ∆HØ —j§ƒªA —j§ƒªA ©JNM ‹ : œº®ª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
f®I πªg À ¬ÃN∏ø ¬C ≈IA ΩJ≥DØ “√ÿŒø  fƒß À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA fƒß Oƒ∑ : OªB≥ “¿ºm ¬C ≈ß , ©øBÜA ©øAÃU ü À
: ? …√AjvJM B¿Nnª C ? B¿N√C ∆AÀBŒ¿®Ø C : æB¥Ø ? B√jvJÕ ‹ ”¿ßC oŒª C A æÃmi BÕ : Bƒº¥Ø , BJVNYA : æB¥Ø LBVáBI B√jøC ∆C
. B»ƒß œ¥»ŒJªA À œ÷BnƒªA À –hø ªA À eÀAe œIC ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü  AÀi À : æÃ≥C
À “ÕeûŒªA –fÕ îI ±r∏ƒM ∆C —Cj¿ºª œ¨JƒÕ ‹ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß – bJªA ≈I w∞Y ‘Ài À , …Œ¥∞ªA ü À
. ≈»UAÀkfi πªg ≈∞vÕ ≈»√HØ “Œ√AjvƒªA
(¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß πªg –Ài À : ’Bø‚A À fŒJ®ªA  Bƒ®ø : ΩŒ≥ À # ≈»√BôC O∏ºø Bø ÀC $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
.
–hªA …Œºß ïÃùA µõfiA : æB≥ . æBUjªA ≈ø “Ii‚A œªÀC ´ ≈ß …NªDm : æB≥ A fJß œIC ≈I ≈õjªA fJß ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. ’BnƒªA œMDÕ ‹
∫jM ≈ø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ (¬›nªB¿»Œºß) …÷BIE ≈ß …ŒIC ≈ß j∞®U ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
. # …ºzØ ≈ø A ¡»ƒ¨Õ ’Aj¥Ø AÃ√Ã∏Õ ∆G $ æÃ¥Õ A ∆G ΩU À lß BI …ƒ£ ’BmC f¥Ø “ºŒ®ªA “ØBã WÕÀlNªA
. SÕfáA KN∑ ©UA ºØ B«eAiC ≈ø (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß AfU — R∑ PBÕAÀi “¥IBnªA œ√B®ùA ü À : æÃ≥C
¡»ŒØ ¡N¿ºß ∆G ¡«ÃJMB∏Ø $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß ’›®ªA ‘Ài , …Œ¥∞ªA ü À
. “ØjY …ª ∆Ã∏Õ ÀC …I KnN∏Õ Ω¿ß  fŒI ∆Ã∏Õ À , A æÃmi Af¿ä ∆C À A ‹G …ªG ‹ ∆C f»rÕ ∆C àA : æB≥ # A a
. jaC PBÕAÀi  Bƒ®ø ü À : æÃ≥C
¡»ŒØ ¡N¿ºß ∆G ¡«ÃJMB∏Ø $ : ΩU À lß …ªÃ≥ ü : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ΩŒzØ ≈I ’›®ªA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. πn∞√ ü Bø ∂ÃØ fÕlM ‹ À , …v¥ƒM ∆C fÕjM ≈∏M ªA …øÃå ≈ø …ƒß ©zM : æB≥ # ¡∑BME –hªA A æBø ≈ø ¡«ÃME À - A a
. ≤‹E “Nm ≈ø B∞ªC ∫úû ≈ß (¬›nªB»Œºß) j∞®U ÃIC ©yÀ : æB¥Ø ? ¡∑ : Oº¥Ø
î®M ¬fß iBJafiA j«Aã ≈ø eB∞NnùA À , æBùA ©Ii (¬›nªB»Œºß) œºß ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü Ah∑ À , ∆BŒJªA ©¿â ü –Ài À : æÃ≥C
. “Jn√ –g î®ø iAf¥ø
LB≥jªA ¡»m ≈ø ”M¤Õ KMB∏ùA ∆C œqBŒ®ªA “ÕAÀi LBN∏ªA ≈ø ©mBNªA ’lÜA 60 : “IÃNªA : # LB≥jªA ü À …ªÃ≥ ΩÕg ü Oøf¥M f≥ À
. —B∑lªA ≈ø
∆À rÕ sÕj≥ À Lj®ªA O√B∑ : æB≥ , # BƒvÑ ∆eiC ∆G ’B¨JªA ”ºß ¡∏MBŒNØ Aëj∏M ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
”ºß ¡∏MBŒNØ Aëj∏M ‹ À æB¥Ø πªg ≈ß A ¡«B»ƒØ ínN∑A À î√kA À í«gA : ∆ÃªÃ¥Õ À “ºŒ¥RªA “JÕjzªA ≈»Œºß ∆îzÕ À ’Bø‚A
. …Œºß ≈«j∑C AgG πªhI ïB®M A ≈«haA¤Õ ‹ –C # ¡ŒYi iÃ∞´ …ªÃ≥ ïG # ’B¨JªA
Kn∏ªA ”ºß ≈»«j∏Õ iAÃU Om …ª O√B∑ œIC ≈I A fJß ∆G : ΩŒ≥ # BŒ√fªA —ÃŒáA ~jß AèNJNª $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. “Õ‡A OªlƒØ …ŒªG ∆Ã∏rØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi îMC B√lªA ¡ÕjÑ æl√ B¿ºØ , B√lªBI
À , “ÕAÀjªA  h« ‘Ài B¿∑ , iÃRƒùA ifªA ü B«AÀi PBÕAÀi …ŒØ PeiÀ f¥Ø B√lªA ”ºß ≈»«j∏Õ ≈ø –iAÃÜA ≈ø …ª ∆B∑ …√C BøC : æÃ≥C
¬›m‚A PBÕiÀjy ≈ø …NøjY O√B∑ ΩI —jV A ΩJ≥ “∏ø ü ΩI “ƒÕfùA ü ¬jê B√lªA ∆C …∞®zŒØ B√lªA ¡ÕjÑ æÀl√ f®I πªg ∆Ã∑ BøC
wNÖ ‹ ªA “øB®ªA ¬B∏YfiA ≈ø B√lªA B»ƒø À sYAÃ∞ªA “øjY ∆C ¬B®√fiA —iÃm n∞M ü ¬f¥M f≥ À , “¥áA —ÃßfªA Pj»£ hƒø
. “®Õjq ∆Àe “®ÕjrI
≈Íø f ≥Ú ÃÂÕ ‘
Ì i e ËK∑Ú ÃÊ ∑Ú B‰»√ÚD∑Ú Û“U‰ B‰UlÌ ªA “‰UB‰Uk ”Ø `
 B‰JvÍ¿ªÙA Ë`B‰JvÍø B‰»ŒÍØ —ÃÚ∏rÍ¿∑Ú  Í īÃÂ√ Ω R‰ø‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA i ÃÂ√ … º̇ªA *
Lj̄z‰Õ À‰ ’ Br‰Õ ≈‰ø  Í īÃªÍ … º̇ªA ‘Íf»Ê Õ iÃÂ√ ”º‰ß ËiÃÌ√ iË B‰√ … nnÊ¿M‰ ¡Ê ªÚ ÃÊ ªÚ À‰ ’ ”zÂÕ B‰»NÊÕk‰ e B∏‰Õ “ÏŒIÍjÊ ´Ú ‹ À‰ “ÏŒ≥Í jÊ q ‹ “‰√ÃÂNÕÊk‰ “∑‰jJ‰øÌ —‰jV
‰q
(36)ǣBuÚ‹A À‰ À f Â̈ÙªBÍI B‰»ŒÍØ Â…ªÚ \
 JnÂÕ …  A B‰»ŒÍØ j‰ ∑ÊhÕ À‰ ©‰ ØÚ jÊ ÂM ∆ÚC … º̇ªA ∆‰ gÍ CÚ PÃÂŒI ”Ø (35)Ë¡ŒÍºß‰ ’”Ê q Ω ∏ÍI … º̇ªA À‰ p
¯ BσºÍª Ω‰ R‰øÊ fiÚ A … º̇ªA
¡Â »Â Õl̄ÊVŒ‰ªÍ (37)ÂjvÊIfiÚ A À‰ LÃÛºÛ¥ªÙA …Í ŒÍØ Kº̇Ú¥N‰M‰ BıøÊÃÕ‰ ∆‰ ÃÛØBÚë —Í ÃÚ∑lÏ ªA ’Í B‰NÕḠ À‰ —Í ÃÚºvªA ¬¯ BÚ≥Ḡ ‰À …Í º̇ªA j̄Ù∑gÍ ≈‰ß Ë©ŒÊ I‰ ‹ À‰ ˆ—j‰ ÉÚ ¡Ê »¯ Œ¯»ºÙ M ‹ ËæB‰Uī
… JÂnÙê “‰®ŒÍ¥IÍ L
Í A‰jnÚ∑ ¡Ê »Â ºÛ ¿‰ ßÊ CÚ AÀÂj∞Ú ∑ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (38)LBnÍY ¯ ‰̈ÍI ’ Br‰Õ ≈‰ø ∂
 k jÊ Õ‰ … º̇ªA À‰ …Í ºÍ zÚØ ≈ø ¡Â«f‰ Õl̄‰Õ À‰ AÃÛº¿Í ߉ B‰ø ≈‰ nÊYCÚ … º̇ªA
 Â BrʨՉ ”È V
 ª̊ jÙÅ ”Ø O‰¿ºÛ §Ú∑ ÀÊ CÚ (39)L
Í BnÍá
Ù A ©Â Õj̄m Â…º̇ªA À‰ … I‰BnÍY  BØ̇‰ÃØÚ Â f‰ ƒÍß …‰ º̇ªA f‰ U‰ À‰ À‰ Bı◊ÊŒq  Â fÊ èÍ ¡Ê ªÚ  ’‰ B‰U A‰gḠ ”N‰Y ’Á B‰ø ∆ B‰◊¿Ê §ªA
≈Íø … ªÚ B‰¿ØÚ AıiÃÂ√ … ªÚ … º̇ªA Ω̄‰®èÙ ¡Ê ª̇ ≈‰ø À‰ B‰«Aj‰ Õ‰ fÊ ∏Ú Õ‰ ¡Ê ªÚ  Â f‰ Õ‰ X
‰ j‰ aÊ CÚ A‰gḠ |Ê®I‰ ∂
‰ ÃÊ ØÚ B‰»zÊ®I‰ O‰¿ºÛ £ ËLB‰Zm …Í ≥Í ÃÊ ØÚ ≈ø ËXÃÊ ø‰ …Í ≥Í ÃÊ ØÚ ≈ø ËXÃÊ ø‰
B‰¿IÍ ¡Â ŒÍºß‰ … º̇ªA À‰ … Z
‰ ŒÍJn‰M À‰ … M‰›u ¡‰ ºÍ ߉ fÊ ≥Ú ΩÌ ∑ O˙∞u  ҪA À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø ≈‰ø … ªÚ \
 JnÂÕ …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ j‰ M‰ ¡Ê ªÚ CÚ (40)iÃÌ√
BıøB∑Âi … ºÛ ®‰ èÙ ¡Ï Q … ƒ‰ŒÊ I‰ ±˛ª¤‰ Õ ¡Ï Q BıIB‰Zm ”ÍUlÊ Õ …‰ º̇ªA ∆Ï CÚ j‰ M‰ ¡Ê ªÚ CÚ (42) v
Í ¿‰ ªÙA …Í º̇ªA ïḠ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA πÙºø …Í º̇ª À‰ (41)∆‰ ÃÛº®‰ ∞Ù Õ‰
…Í ≥Í jÊ I‰ B‰ƒm e B∏‰Õ ’ Br‰Õ ≈Ïø ≈‰ß … ØÛ j̄v‰Õ À‰ ’ BrÕ‰ ≈‰ø …Í IÍ KŒÍvÂŒØÚ e‰jI‰ ≈Íø B‰»ŒÍØ æB‰JUÍ ≈Íø ’Í B‰¿nªA ≈‰ øÍ æ l ƒÂÕ À‰ …Í ºÍ ºÚ aÍ ≈Ê øÍ X
 j ëÙ ∂
‰ eÊ Ã‰ ªÙA ‘‰ ØÚ
”rÊ¿Õ‰ ≈Ïø ¡Â»ƒÍ¿ØÚ ’BÏø ≈ø “ÏIA‰e ΩÏ ∑ µ‰ ºÚ a‰ … º̇ªA À‰ (44)j̄vÊIfiÚ A ïÀÛfi —ı ‰ ®Í ªÚ πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ i‰ B‰»ƒÏªA À‰ Ω‰ ŒÊ ª̇A Â…º̇ªA K˛º¥Ú Õ (43)j̄vÊIfiÚ BÍI K‰«hÊ Õ‰
fÊ ¥Ú ª̇ (45)ËjÕÍf≥Ú ’Ê”q Ω ∑ ”º‰ß …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ ’ Br‰Õ B‰ø … º̇ªA µÂ ºÛ ëÙ ©‰IiÊ CÚ ”º‰ß ”rÊ¿Õ‰ ≈Ïø ¡Â»ƒÍø À‰ î
¯ ºÚ UÊ ī ”º‰ß ”rÊ¿Õ‰ ≈øÏ ¡Â»ƒÍø À‰ …Í ƒÍÒ‰I ”º‰ß
(46)¡ŒÍ¥N‰nÌø ¢‰ju
Í ïḠ Â’Br‰Õ ≈‰ø ‘Íf»Ê Õ Â…º̇ªA À‰ O‰ƒŒJ‰øÌ O‰ÕA‰’ B‰ƒªÙl‰ √ÚC
∆BŒI
≈ø iÃ√ ïG “áBvªA ¡ B¿ßDI ∆ÃÕf»ø îƒø¤ùA ∆DI ¡»ƒø îƒø¤ùA lŒó , iB∞∏ªA À ∆Bô‚A “¥Œ¥Å îƒø¤ùA îI “nÕB¥ø PBÕ‡A ≈¿zNM
, ’BÒ¨ªA ¡«iBvIC À ¡»Iú≥ ≈ß ±r∏ƒÕ ¬ÃÕ ïB®M A ≈ø Ωz∞ªA À ’AlÜA ≈nYC ïG ¡»I πºnÕ À …√BZJm A “Øj®ø ¡«fŒ∞Õ ¡»Ii
≈ø ¡ B¿Ø AiÃ√ ¡ A Ω®è À |®I ∂ÃØ B»z®I PB¿º£ ü ¡« À , …ª “¥Œ¥Y ‹ LAjm ïG ‹G ¡ B¿ßC ¡»I πºnM ‹ iB∞∏ªA À
. iÃ√
, …ŒØ —j«B£ ≈∏M Bø f®I eÃUêA ü …I j»§NØ ~ifiA À PAÀB¿nªA …I ƒNnM BøBß AiÃ√ ïB®M …ª ∆DI “¥Œ¥áA  h« …√BZJm îI f≥ À
j»§Õ iÃ√ ïB®M Ã»Ø iêA ë   ¨ª j»§ùA …MAhI j«B§ªA À …n∞ƒI Aj«B£ j»§ùA ∆Ã∑ œßfNnÕ ’œrI ’œq iû£ ∆C îJªA ≈¿Ø
’BŒqfiA iû£ ∆C ´ B»Œºß B»≥AjqHI oZºª “∞ŒR∏ªA ¬BnUfiA j»§M “ŒnáA iAÃ√fiA ∆C B¿∑ B»Œºß …≥AjqHI ~ifiA À PAÀB¿nªA
. B«eÃUÀ ΩuC ´ “ŒnáA iAÃ√fiBI “∞ŒR∏ªA ¬BnUfiA iû£ À B«eÃUÀ îß œ ‚A iêBI
Kº¥NM ¬ÃÕ ¡«iBvIC À ¡»Iú≥ …I ƒNnŒm –hªA “Øj®ùA iÃ√ ë À “áBvªA ¡ B¿ßDI …ŒªG ∆ÀfN»Õ À ∆Ãø¤ùA …I ƒNnÕ BuBa AiÃ√ À
Ah« ïB®M ΩRø À , BŒ√fªA ü ¡»ƒß KŒ´ ü ∆B∑ Bø ∆BŒß eûq …ŒØ ∆Àf«BrŒØ —fªBàA ¡»MeB®m ïG …I ∆ÀfN»ŒØ iBvIfiA À Lú¥ªA …ŒØ
À , iÃ√ ”ºß AiÃ√ fÕlNØ –ie K∑Ã∑ B»√D∑ “UBUlªA fiflNNØ ’B∞vªA “ÕB»√ ü OÕk ≈ø Ω®NrÕ —B∏rø ü “UBUk ü `BJvñ iêA
. ©ŒI ‹ À —iBÉ …MeBJß À ¡»Ii j∑g ≈ß ¡»Œ»ºM ‹ îƒø¤ùA ≈ø æBUi B»ŒØ A \JnÕ ªA —eBJ®ªA PÃŒI ü ™ÃyÃø `BJvùA
∆ÀjvJÕ ‹ PB¿º£ ü ¡»∑jM À ≈ÕjØB∏ªA ”ºß …øjY À , —fªBàA —eB®nºª K¥®NùA …NØj®ø iÃ√ ≈ø îƒø¤ùA …I A ¬j∑C Bø “∞u  h»Ø
eAiC Bñ ¡∏ê vùA …ŒªG À πºùA …ª ’BrÕ Bø Ω®∞Õ A À ,  fƒß ≈ø iÃI BŒ√fªA —BŒáA ~jß ≈ß ~jßC À …IjI Ω¨NqA ≈ø wbØ ,
À îºUi ”ºß œrô ≈ø À …ƒÒI ”ºß œrô ≈ø ∆AÃŒáA ≈ø Ω®è À , iB»ƒªA À ΩŒºªA Kº¥Õ À , fYAÀ LBZm ≈ø e ªA À ∂eêA ælƒÕ
. ’Bø ≈ø Ω∏ªA µºa f≥ À ©IiC ”ºß œrô ≈ø
PBÕE ¡∏ŒªG Bƒªl√C f¥ª À $ : …ªÃ≥ ΩRø ïG ”»N√A ¬f¥M B¿ŒØ ©÷AjrªA À ¬B∏YfiA ∆BŒI ∆C Bù B»ºJ≥ Bñ æBvM›ª —f≥BØ ´ PBÕ‡A À
. œ G jÕÃM Ã»Ø ≤iB®ùA µ÷B¥á iB»£G ∆BŒJªA À # î¥N¿ºª “§ßÃø À ¡∏ºJ≥ ≈ø Aúa ≈ÕhªA ≈ø ›Rø À PBƒŒJø
. 174 : ’BnƒªA : # BƒŒJø AiÃ√ ¡∏ŒªG Bƒªl√C À $ : …ªÃ¥∑ AiÃ√ …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü ∆Ej¥ªA …√BZJm ” f≥ À ∆Ej≥ PBÕ‡A ∆C ”ºß
. “Õ‡A jaE ïG # ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃ√ A $ : ïB®M …ªÃ≥
À `BJvùB∑ TBQfiA |®I ©yê Ã∏ªA ≈ø OŒJªA iAfU ü hbNÕ Bø œ« À —hØB√ ´ —Ã∑ :   ´ À K´AjªA  j∑g Bø ”ºß —B∏rùA
. pÃ√B∞ªA ´ ë À …Œºß   ´
∆ÃNÕlªA ≈ø hbNùA ≈«fªA : OÕlªA À , æB®q‚A : eB¥Õ‚A À , ’B¿nªA ü eÀf®ø ë À , iêA R∏ªA ¡Œ§®ªA K∑AÃ∏ªA ≈ø : –ifªA À
.
ë À …I —j«B£ ’BŒqfiBØ B√iBvIfi “∞ŒR∏ªA ¬BnUfiA …I j»§Õ –hªA ë À ≤Àj®ø iêA # ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃ√ A $ : …ªÃ≥ À
. jvJºª PBmÃn A ≈ø   ¨ª j»§ùA …MAhI j«B§ªA Ã»Ø …MAg o∞ƒI Bƒª ≤Ãr∏ø j«B£
≈ø Ω∑ f®Ø “Œ√BRªA “¥Œ¥áA ÀC —iB®Nm‹A Ãç ”ºß PBmÃn A ≈ø ’œq …I ±r∏ƒÕ Bø Ω∏ª ¡¿ß ¡Q iêA •∞ª …Œºß ©yÀ Bø æÀC Ah«
. o¿ºªA À ∂ÀhªA À ¡rªA À ©¿nªB∑ …MBmÃnä …I j»§Õ iÃ√ Ag ÀC AiÃ√ pAÃáA
.   ¨ª j»§ùA …MAhI j«B§ªA ïG jvJùA iêA ”ƒ®ø ΩŒºZNI πªg Ω∑ P‹Ã¥®ùA …I j»§Õ AiÃ√ Ω¥®ªA f®Ø pÃn A ¨ª ¡¿ß ¡Q
BòG eÃUêA “ƒ∏¿ùA ’BŒqfiA O√B∑ Bù ¡Q , iúª BøBM B≥Afvø ∆B∑ ’BŒqfiA ≈ø   ¨ª …n∞√ …I j»§Õ –hªA ë ’œrªA eÃUÀ ∆B∑ gG À
iB®NnùA B«iÃ√ À B«eÃUÀ ë À ’BŒqfiA …I ±vNÕ iÃ√ À eÃUÀ ∫Bƒ»Ø iúª fiA ∂AfvùA ë ∆B∑ ïB®M A eBèHI —eÃUÃø œ«
. ’BŒqfiA …I ƒNnÕ À fUÃÕ …MAhI ¡÷B≥ iÃ√ À eÃUÀ À ïB®M …ƒø gÃaDùA
ïG iêA ±ŒyC SŒY # ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃ√ A $ : …ªÃ¥I eAjùA ë Ah« À , ~ifiA À PAÀB¿nªA …I j»§Õ iÃ√ …√BZJm ûØ
, ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃø A ”ƒ®ùA ∆G : æB≥ ≈ø æÃ≥ Ω¿ê ∆C œ¨JƒÕ Ah« ”ºß À , “ª›ÜA ¡mA ”ºß Ωõ ¡Q ~ifiA À PAÀB¿nªA
. pf¥M À πªg ≈ß A ïB®M B»Œºß Ω¿ê –hªA eÃUêA ë À B»I ¡÷B¥ªA iB®NnùA iêA iêBI eAjùA oŒª ∆C …ƒø ~j¨ªA —f¿ß À
j«B§ªA Ã»Ø ïB®M  iB»£G ≈ß Ã« BòG   ¨ª ÀC …n∞ƒª ’œq Ω∑ iû£ gG ’BŒqfiA ≈ø ’œrª æû⠴ ïB®M …√C eB∞NnÕ πªg ≈ø À
PBØBu ÒªA À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü ≈ø …ª \JnÕ A ∆C jM C $ : îNÕE f®I ïB®M …ªÃ≥ rÕ “¥Œ¥áA  h« ïG À , …ºJ≥ …ª …MAhI
À $ : …ªÃ≥ §√ Ã»Ø …√ÃZJnÕ À …ª ∆úvÕ ≈ñ Ω»ÜA ©ø —›vªBI À …I ¡º®ªA À \ŒJnNºª ”ƒ®ø ‹ gG # …ZŒJnM À …M›u ¡ºß f≥ Ω∑
. A ’Bq ∆G …ƒß SZJªA πŒØAÃŒm À , 44 : ’AjmG : # ¡»ZŒJnM ∆û¥∞M ‹ ≈∏ª À  f¿Å \JnÕ ‹G ’œq ≈ø ∆G
…I ƒNnÕ –hªA ¬B®ªA iêA …ƒø ∂jrÕ SŒY ≈ø ïB®M  iÃ√ # ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃ√ A $ : …ªÃ≥ ü iêBI eAjùA ∆C ΩvÑ f¥Ø
. “øB®ªA “õjªA œ« À   ¨ª À …n∞√ ü  iû£ À ’œq Ω∑ eÃUê ÀBnø ë À ’œq Ω∑
∆C ”ºß ΩŒªe - “Œø›ªA “ØBy‚A  j«B£ À - ïB®M …ŒªG ©UAjªA ¿zªA ïG iêA “ØByG À ,  iÃ√ ïB®M ±vÕ #  iÃ√ ΩRø $ : …ªÃ≥ À
À ’œq Ω∑ …I j»§Õ –hªA iB®NnùA ¬B®ªA iêA ë oŒª À , …zŒ∞Õ –hªA iB®NnùA iêA ΩI A ë –hªA iêA ±uÀ ë oŒª eAjùA
∆B∑ ê gG # ’BrÕ ≈ø  iê A –f»Õ $ : ΩRùA ¡Œ¿NM f®I …ªÃ≥ …Œºß ΩŒªfªA À …I , ±vNM À ’BŒqfiA …ƒø …zŒ∞NnÕ –hªA eÃUêA ë
. ¬›∏ªA  fŒ∞Õ Bø ”ºß ∆Bô‚A “¥Œ¥Å îƒø¤ùBI xBàA  iÃ√ ë ΩI ’œq ∆Àe ’œq …I wNë ¬B®ªA iêA ë
, 8 : ±vªA : #  iÃ√ ¡Nø A À ¡»«AÃØDI A iÃ√ AÃ◊∞ÒŒª ∆ÀfÕjÕ $ : …ªÃ≥ ü B¿∑ AiÃ√ …n∞√ ïG …ø›∑ j÷Bm ü ïB®M Kn√ f≥ À
122 : ¬B®√fiA : # B»ƒø XiBÇ oŒª PB¿º§ªA ü …ºRø ≈¿∑ pBƒªA ü …I œrô AiÃ√ …ª Bƒº®U À  BƒŒŒYDØ BNŒø ∆B∑ ≈ø À C $ : …ªÃ≥ À
Ã»Ø ¬›m„ª  ifu A `jq ≈¿Ø C $ : …ªÃ≥ À , 28 : fÕfáA : # …I ∆Ãró AiÃ√ ¡∏ª Ω®è À …Nõi ≈ø îº∞∑ ¡∏M¤Õ $ : …ªÃ≥ À
iÃ√ ë À ¡»Ii ïG ¡»¥Õj ü …I ∆Ã◊ŒzNnÕ îƒø¤ùA  eBJ®ª A …º®è –hªA iêA ë Ah« À , 22 : jølªA : # …Ii ≈ø iÃ√ ”ºß
. “Øj®ùA À ∆Bô‚A
.  f®I À ∆Ej¥ªA æÀl√ ΩJ≥ îƒø¤ùA “øBß æBY ±vM “Õ‡A ∆HØ ¡»z®I …ªB≥ B¿∑ ∆Ej¥ªA …I eAjùA oŒª À
¡óC BƒIi ∆ÃªÃ¥Õ $ : …ªÃ≥ À 19 : fÕfáA : # ¡«iÃ√ À ¡«jUC ¡ $ : …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ …I ∆Ã∞vNÕ ¡ ±uÀ iêA Ah« ∆C ”ºß
.  Bƒº≥ Bø ïG ©Ui ≤iB®ùA ≈ø …ƒß ±r∏Õ Bø iBJNßBI •Yê ∆G À ¡ B∞uÀ oŒª ∆Ej¥ªA À , 8 : ¡ÕjZNªA : # B√iÃ√ Bƒª
‹ # G $ `BJvùA `BJvø B»ŒØ —B∏rø …ªÃ≥ ≈ø j∑g Bø ™Ã¿â …I …JrùA # “UBUk ü `BJvùA `BJvø B»ŒØ —Ã∏r¿∑ $ : …ªÃ≥ À
. ∆Ej¥ªA P›ŒRó ü R∑ Ah« À , ”ƒ®ùA fnØ ‹G À —B∏rùA ejâ
KŒ∑ I …≥Àjq À `BJvùA iÃ√ ∆B®ù eBÕekA “»U ≈ø –ifªA K∑Ã∏ªBI “UBUlªA …ŒJrM # –ie K∑Ã∑ B»√D∑ “UBUlªA $ : …ªÃ≥ À
¤ªflM ü –ifªA K∑Ã∏ªB∑ œ»Ø `BÕjªA Ljy À “ÕëfiA XÿNI LAjÒyA ´ ≈ø B√Ã∏m πªhI “º®rªA fÕlNØ `BJvùA ”ºß “UBUlªA
. B»≥Àjq PBJQ À B«iÃ√
–C `BJv¿ºª a f®I a # iB√ …nnó ê À ’œzÕ B»NÕk eB∏Õ “ŒIj´ ‹ À “Œ≥jq ‹ “√ÃNÕk “∑iBJø —jVq ≈ø f≥ÃÕ $ : …ªÃ≥ À
“Œ≥jq ‹ —jVrªA ∆Ã∏I eAjùA À , B»ƒø gÃaDø OÕk ≈«e ≈ø Ω®NrÕ …√G –C “√ÃNÕk “∑iBJø —jVq ≈ø …ªB®NqA AhaE Ω®NrÕ `BJvùA
Ω§ªA ’œ∞Õ À iB»ƒªA üj fYC ü B»Œºß o¿rªA ©¥M ”NY œIj¨ªA K√BÜA ü ‹ À œ≥jrªA K√BÜA ü “NIB√ OnŒª B»√C “ŒIj´ ‹ À
B»§Y o¿rªA ≈ø haDM “ŒYBy œ« ΩI —’By‚A eÃÉ ›Ø B»ƒø gÃaDùA ≈«fªA Ã∞vÕ ›Ø B»Mj WzƒM ›Ø ja‡A ≤jÒªA ü B»Œºß
. B»Mj Wz√ æB¿∏ª B»ƒ«e eÃVŒØ iB»ƒªA æÃ
æB¿∑ À ≈«fªA ’B∞u …I eAjùA ∆C ∂BŒnªA j«B£ ∆HØ # iB√ …nnó ê À ’œzÕ B»NÕk eB∏Õ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ùA Ah« ”ºß ΩŒªfªA À
. “ŒIj´ ‹ À “Œ≥jq ‹ : î∞uêA ”ºß ™j∞Nø πªg ∆C À æB®Nq›ª  eAf®NmA
À , Lj´ ü ÀC ∂jq ü BøG OJƒM ”NY BŒ√fªA jVq ≈ø OnŒª B»√C # “ŒIj´ ‹ À “Œ≥jq ‹ $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ BøC À
À ∂jrªA îI ©≥AêA ¬BrªA jVq ≈ø ΩI B»Ij´ jVq ≈ø ‹ À —iÿ®ùA ∂jq jVq ≈ø OnŒª B»√C eAjùA ∆G : ≈ÕjaE æÃ≥ Ah∑
. ∂BŒnªA ≈ø ¬Ã»∞ø ¨Ø OÕlªA ΩzØC …NÕk À Lj¨ªA
iÃ∑hùA “UBUlªA iÃ√ ”ƒ®ùA À , ∂BŒnªA ≈ø ¬Ã»∞ùA “UBUlªA iÃ√ ïG ©UAi ¿y ë À ≤Àhä GfNJù a # iÃ√ ”ºß iÃ√ $ : …ªÃ≥ À
. ©¿ºNªA æB¿∑ ü –C πªh∑ iÃ√ ”ºß ¡Œ§ß iÃ√
À , …ºRø jaE iÃ√ ∂ÃØ î®ø ´ ÀC î®ø iÃ√ …√C …I eAjùA oŒºØ  ef®M ‹ iêA ±ßBzM ë : ΩŒ≥ iêA ”ºß iêA ∆Ã∑ ≈ø eAjùA À
. ¬›∏ªA ü ©÷Bq J®NªA Ah« À …∞ßBzNª fÕfÑ ´ ≈ø ±ßBzNø iÃ√ …√C ΩI °¥Ø îƒQA ≈ÕiÃ√ ™Ã¿â …√C ‹
“ªBufiBI …ŒªG “Jn√ `BJvùA ≈ø ∂iBrªA iúª ∆HØ “≥e À ±Òª ≈ø ÃºÖ ‹ BzÕC ef®NªA —eAiG ∆B∑ ∆G À —eÃU ≈ø Ãºë ‹ ”ƒ®ø Ah« À
KnÅ ≈∏Õ ∆G À B¿«ef®NI ef®NÕ À îNJnƒªA jÕB¨NI iêA jÕB¨NÕ À , kB A À —iB®Nm‹BI …Œºß ªA “UBUlªA ïG “Jn√ À “¥Œ¥áA À
…ƒø f¿Nnø À …I ¡÷B≥ ë À `BJvùA iÃ√ ´ iÃ√ KnƒªA ef®M ïG j§ƒªBI “UBUlººØ …ƒø ±∏ªA j∞u “UBUlªA À `BJv¿ºª ‹G “¥Œ¥áA
.
…I ¡÷B≥ ïB®M  iÃ√ ≈ø oJN¥ø îƒø¤ùA Lú≥ ”ºß ∂jrø iB®Nnø iÃ√ “Øj®ùA À ∆Bô‚A iÃ√ ∆HØ …ª ΩR¿ùA ü …ƒŒ®I iBU iBJNß‹A Ah« À
. …ƒø f¿Nnø
≈ø f≥Ãø `BJvø ”ºß “UBUk ≈ø ∂jrùA iêA …I …JrùA ë ΩRùA À îƒø¤ùA Lú≥ ”ºß ∂jrùA A iÃ√ ë …ª ΩR¿ùA ∆C ΩvÑ f¥Ø
∂jrÕ …I ≈Õ ƒNnùA ”ºß …n∏®M À …®¿É —B∏rùA À “UBUlªA ≈ø ∂jrùA `BJvùA iÃ√ ∆HØ —B∏rø ü ™ÃyÃø ë À ≤Bu fŒU OÕk
. —eÃÜA À —Ã¥ªA “ÕB»√ ü ¡»Œºß
“Œ≥jq ‹ “√ÃNÕk —jVq ≈ø ≈«fªA ∆Ã∑ iBJNßA À , OŒJªA ÃU ïG …mB∏®√A À —B∏rùA ≈ÒI ü iêA ™B¿NUA ”ºß “ª‹fºª —B∏rùA haDØ
…NÕk ∆Ã∑ …Œºß æfÕ Bø ”ºß ’BŒzªA —eÃU À …ªB®NqA ≈ß ∂jrùA iêA ’B∞u ü jQ¤ùA …MeÃU À ≈«fªA ’B∞u ”ºß “ª‹fºª “ŒIj´ ‹ À
iÃ√ ≈ø —f¿Nnø “UBUlªA ∆Ã∑ ÀC iêA ±ßBzM ”ºß “ª‹fºª iêA ”ºß iêA ∆Ã∑ iBJNßA À , iB√ …nnó ê À ’œzÕ eB∏Õ
. B»MiB√G ü `BJvùA
≈ø ¬Ãº®ùA ≈¿Ø , ¡« ´ ∆BøjY À “Øj®ùA À ∆Bô‚A iÃI îƒø¤ùA xBvNaA …I Ωº®Õ ≤Bƒ◊NmA # ’BrÕ ≈ø  iê A –f»Õ $ : …ªÃ≥ À
eAjùBØ , G # A j∑g ≈ß ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»Œ»ºM ‹ æBUi $ : f®I …ªÃ¥I ¡«j∑g ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA # ’BrÕ ≈ø $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C ∂BŒnªA
. ¡»√BôG æB¿∑ ±uÃI ∆Ãø¤ùA ’BrÕ ≈ñ
oŒª À , …NŒrø ej - f®I ¡«j∑hŒm ≈ÕhªA - j∞∏ªBI înJºNùA ∆Àe  iÃ√ ïG ∆Bô‚A æB¿∏I înJºNùA ‘f« BòG A ∆C : ”ƒ®ùA À
f®NmA AgG “ÕAf A ’BrÕ BòG …√DI æÃ¥ªA ïG …¿Œ¿NM ü XBNê ”NY πªg …NŒrñ |®I ∆Àe  iÃ√ ïG eAjØfiA |®I –f»Õ A ∆C ”ƒ®ùA
. …¿»ØBØ j∞∏ªA Ω«C ∆Àe ∆Bô‚A Ω«C …I wNë Bû πªg À — nªA À , —jÕjnªA ≈nÅ “ÕAf A ïG Ω A
. A ’Bq ∆G œM‡A ∆BŒJªBI PBÕ‡A jaE ïG # ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø À $ : …ªÃ≥ ≈ø œMDŒm Bø πªg ”ºß ΩŒªfªA À
ΩRùA NaA BòG À , ¡º®ªA ≈ø ià …NÑ LÀjzùA ΩRùA ∆C ïG —iBqG # ¡Œºß ’œq Ω∏I A À pBƒºª æBRøfiA A LjzÕ À $ : …ªÃ≥ À
æBRøfiA πºM À $ : ïB®M æB≥ , …ª ¡n≥ Bø Ω∑ …ƒø haDŒØ œøB®ªA À B®ªA …ŒØ ∫ rÕ À µ÷B≥fªA À µ÷B¥áA îŒJNª ∂jÒªA Ω»mC …√Ã∏ª
. 43 : PÃJ∏ƒ®ªA : # ∆ÃùB®ªA ‹G B»º¥®Õ Bø À pBƒºª B»Ijz√
©Øi ©ØjªBI eAjùA À , …º®Ø ≈ß ©√BùA ™B∞MiA ¬›ßG ë ’œrªA ü ∆g‚A # … A B»ŒØ j∑hÕ À ©ØjM ∆C A ∆gC PÃŒI ü $ : ïB®M …ªÃ≥
KnNƒÕ Bø iAf¥ñ À , …ŒªG KnNƒÕ ∆C ‹G   ´ πªg ü …∑iBrÕ ‹ ïB®M ú®ªA À “¿§®ªA O√B∑ gG À , ¡Œ§®NªA ë À “ªlƒùA À if¥ªA
. …ŒªG B»ƒø Bø LBnN√‹ ë BòG PÃŒJªA  h« ©ØjM ∆C ü ïB®M …ƒø ∆g‚BØ …ŒªG
ïG ”ƒ®ùA eîŒØ …ª ¤Œ»NªA ÀC iAj¿Nm‹A ”ºß æfÕ ∂BŒnªA À , B»ŒØ … A j∑g ≈ø …Œºß ±Òß Bø ë B»®Øjª KJnªA ∆C j»§Õ πªhI À
. # πªhI B«if≥ ©∞M Ø … A B»ŒØ j∑hÕ ∆C $ : BƒªÃ≥ ΩRø
≈ø ≈¥ŒNùA ≈ø À , fYAÀ æBùA À , G # A –f»Õ $ : …ªÃ≥ ÀC # —Ã∏r¿∑ $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥I µº®Nø # PÃŒI ü $ : …ªÃ≥ À
: WáA : # A R∑ A ¡mA B»ŒØ j∑hÕ fUBnø À $ : ïB®M æB≥ f≥ À , πªhª “zZû B»ŒØ … A j∑hª —f®ø B»√HØ fUBnùA PÃŒJªA  h«
. 40
. “Õ‡A jaE ïG # æBUi æBu‡A À Àf¨ªBI B»ŒØ …ª \JnÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
’B ‚A À , jv®ªA ë À ΩŒuC ©ö æBu‡A À \JvªA ë À —Af´ ©ö Àf¨ªA À , …mf≥ “YBnI µŒºÕ ‹ Bø Ω∑ ≈ß …»ÕlƒM ïB®M …ZŒJnM
. \Ijºª BJº æBùA pCi ü ≤jvNªA : K´AjªA …ªB≥ Bø ”ºß —iBVNªA À , …¿»Õ À …Œƒ®Õ B¿ß ∆Bn√‚A ≤ju
. •∞ºªA Ah« ´ ¡ŒU B«f®I ’BM ¡»ø›∑ ü oŒª À : æB≥
“¨ªBJø KŒº¥NªA À , …UÀ ïG …UÀ ≈ø ’œrªA ≤ju  j∑g Bø ”ºß ’œrªA Kº≥ À , ≈¿RªA haC À ≈¿RùA ’BÒßG : æB≥ Bø ”ºß ©ŒJªA À
. jaE …UÀ ïG ∫Aie‚A ≈ø …UÀ ≈ø B»ƒø æÃÑ iBvIfiA À Lú¥ªA Kº¥NØ …ªÃJ≥ Kº¥NªA À …ŒØ
Àf¨ªBI \ŒJnNªA ∆Ã∑ À , # … A B»ŒØ j∑hÕ À $ : …ªÃ≥ ∆BŒJª ≤Bƒ◊NmA ÀC PÃŒJª “∞u # æBu‡A À Àf¨ªBI B»ŒØ …ª \JnÕ $ : …ªÃ≥ À
. B¿« ´ ü …ª \JnÕ ‹ îN≥êA ü iÃv¥ø \ŒJnNªA ∆C ‹ …ŒØ ¡«iAj¿NmA ≈ß “ÕBƒ∑ æBu‡A À
ë iêA À iÃ√ …√C ~Àj∞ùA gG …Œºß — m ‹ “ŒªB¿∏ªA …MB∞u ©Œ¿Ä ¬Ãº®ø ïB®M …√fi …®ø fŒ¿ZNªA j∑g ´ ≈ø \ŒJnNªBI ’B∞N∑‹A À
  ´ …®ø µJÕ \ŒJnNªA AgHØ …I µŒºÕ ‹ B¿ß …»ÕlƒM À …ƒß w÷B¥ƒªA œ∞√ ïG “Øj®ùA xúa XBNê BòG À   ¨ª j»§ùA …MAhI j«B§ªA
: ïB®M æB≥ B¿∑ “Øj®ùA æÃvY f®I …®≥Ãø æB¿∏ªA PB∞vI ±ŒuÃNªA “º¿ÜBI À f¿áA À ’BƒRªA ©≥À “Øj®ùA Oó AgG ¡Q “Øj®ùA Oó À
…n∞ƒª ¡»vºaC ≈ø …I …∞uÀ Bø ‹G …I …√Ã∞vÕ B¿ß …«lƒØ , 160 : PBØBvªA : # îvºbùA A eBJß ‹G ∆Ã∞vÕ B¿ß A ∆BZJm $
. ïB®M  fõ ”ƒ®ø ü ¬›∑ f¿áA —iÃm n∞M ü ¬f¥M f≥ À ,  eBJß ≈ø
“øf¥ø …ƒß …I µŒºÕ ‹ Bø œ∞ƒI …ÕlƒNªA ë À …ZŒJnM À “Øj®ùA iÃ√ æÃvá –ÀBnø æB¿∏ªA “∞vI  ⁄BƒQ ë À ïB®M  fõ jaE ∆BŒJI À
, \ŒJnNªA ë À “øf¥ùA œ« Bø j∑hI B»ŒØ jvN≥A ¬jU ›Ø  iÃ√ ïG ¡»NÕAf« œßfNnM ªA ¡ Bva ∆BŒI ¬B¥ø ü “Õ‡A À , …ªÃvá
. πªg ¡»ØBØ
LBnN∑‹A ü iAj¿Nm‹A ≤j®ªA KnÅ B»ƒø ¬Ã»∞ùA ∆B∑ ©ŒJªBI OºIÃ≥ AgG —iBVNªA # ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»Œ»ºM ‹ æBUi $ : …ªÃ≥ À
œ∞√ f®I ©ŒJªA œ∞√ ”ƒ®¿Ø iAj¿Nm‹A À “®ØfªA îI ∂j∞ªA ë B¿»ƒŒI ∂j∞ªBØ œ®ØfªA œIBnN∑‹A Ω¿®ªA ë ©ŒJªA À ’AjrªA À ©ŒJªBI
‹ ‘jaC —iBJ®I À , PB≥ÀfiA ≈ø O≥À ü ‹ À B¿÷Ae ¡»JmB∏ø ü ¡»Ii ≈ß ∆ûºÕ ‹ ¡»√C ”ºß “ª‹fªA B»Œ∞ƒI BŒ∞ƒø …√Ã∑ ©ø —iBVNªA
. ¡»MiBÉ —fø B»√î≥ÃÕ ªA ™ÃŒJªA ≈ø Bø ©ŒI ‹ À —j¿Nnø —iBÉ ¡»Ii ¡»ŒnƒM
—iBVNªA ’B G ¬f®Ø , “ØjáA œ« ªA —iBVNªA ≤›Ç Ω®∞ªBI lUB√ ©ŒJªA ü \IjªA ∆C —iBVNªA ’B G œ∞√ f®I ©ŒJªA œ∞√ ü …UêA : ΩŒ≥ À
À œ∞ƒªA ∑hNª # ‹ $ “§∞ª Pij∑ πªhª À —iBVNªA ’B G œ∞√ f®I BŒ√BQ ©ŒJªA ”∞√ πªhª À , Ω®∞ªBI \IAjªA ©ŒJªA ’B G ¬fß ¬lºNnÕ ‹
. ≈nY …UÀ ë À ,  fŒ∑DM
. B∞Œ∞Ö ’BNªA ≤hÅ “øB≥‚A ë ¬B≥‚A # —B∑lªA ’BNÕG À —›vªA ¬B≥G À A j∑g ≈ß $ : …ªÃ≥ À
“øB≥G À , BŒ√fªA ¡»MBŒY ü B»√BŒMHI  eBJß ïB®M A ±º∑ ªA “áBvªA æB¿ßfiA ©Œ¿Ä ∆BŒM‚A —B∑lªA ’BNÕG À —›vªA “øB≥HI eAjùA À
Bƒ∑i B»ƒø Ω∑ ∆Ã∏ª πªg À µºàA ©ø …∞÷B£Ãª ΩRû —B∑lªA ’BNÕG À , …√BZJm A ©ø “ÕeÃJ®ªA ±÷B£À ≈ø fJ®ºª Bø ∆BŒM‚ “ºRû —›vªA
. …IBI ü
A j∑hI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C œÒ®Õ A j∑g ≈ø - —›vªA “uBa À - B¿« À —B∑lªA ’BNÕG À —›vªA ¬B≥G îI À A j∑g îI “ºIB¥ùA À
. œº¿ß j∑g —B∑lªA À —›vªA æBRøC ∆C B¿∑ œ¿ºß j∑g ë À “º∞¨ªA À ∆BŒnƒªA ΩIB¥Õ –hªA º¥ªA j∑hªA
j¿NnùA ¡«j∑g ≈ß ’œrI ∆ú¨NrÕ ‹ ¡»√C # —B∑lªA ’BNÕG À —›vªA ¬B≥G À A j∑g ≈ß $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C œÒ®M —iÃ∑hùA “ºIB¥ùBØ
A j∑g îI À ©ŒJªA À —iBVNªA îI ΩIB¥NªA ≈nY j»§Õ πªg fƒß À , —B∑lªA À —›vªA ≈ø ¡ B¿ßDI O≥ÃùA ¡«j∑g À ¡»Ijª ¡»Iú¥I
. πªg ¡»ØBØ , O≥ÃùA À j¿NnùA j∑hªA ≈ß O≥Ãø ‹ À j¿Nnø …ºø ¡»Œ»ºÕ ‹ ¡»√C ïG ”ƒ®ùA ™ÃUjª , G —›vªA ¬B≥G À
À îƒø¤ùA Lú≥ ¡®Õ Bø iBvIfiA À Lú¥ªBI eAjùA À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« Ah« # iBvIfiA À Lú¥ªA …ŒØ Kº¥NM BøÃÕ ∆ÃØBë $ : …ªÃ≥ À
. ¬Ã¿®ªA fŒ∞Õ Ã« À ¬›ªBI ”ºä B®ö iBvIfiA À Lú¥ªA ∆Ã∏ª ¡«iBvIC À ≈ÕjØB∏ªA
ïB®M æB≥ B¿∑ ’BÒ¨ªA ≤Br∏√A À jøfiA “¥Œ¥Y iû§I …√C ”ºß æfM “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆Drª “∞uAêA PBÕ‡BØ iBvIfiA À Lú¥ªA Kº¥M BøC À
ïG , 47 : jølªA : ∆ÃJnNê AÃ√Ã∏Õ Bø A ≈ø ¡ AfI À $ : æB≥ À , 22 : ∂ : # fÕfY ¬ÃŒªA ∫jvJØ ∫’BÒ´ πƒß Bƒ∞r∏Ø $ :
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´
≈ø jaE cƒm ïG “¥Œ¥áA À µZºª —jMBnªA A ≈ß “º´BrªA “ÕÃŒ√fªA “Õ⁄jªA À —f«BrùA ≈ß h◊øÃÕ iBvIfiA À Lú¥ªA ≤jvƒNØ
”¿®Õ À , A “øAj∑ ïG j§ƒŒØ “Øj®ùA À ∆Bô‚A iÃ√ ë À …Ii iÃI ≈ø¤ùA jvJNŒØ “Øj®ùA À ∆Bô‚A iÃI “Õ⁄jªA ë À “Õ⁄jªA À —f«BrùA
PBƒø¤ùA À îƒø¤ùA ‘jM ¬ÃÕ $ : æB≥ À 69 : jølªA : # , B»Ii iÃI ~ifiA O≥jqC À $ : ïB®M æB≥  ⁄ÃnÕ Bø ‹G fè ‹ À jØB∏ªA
72 : ’Ajm‚A : # ”¿ßC —ja‡A ü Ã»Ø ”¿ßC  h« ü ∆B∑ ≈ø À $ : æB≥ À , 12 : fÕfáA : # ¡»√BôDI À ¡»ÕfÕC îI ¡«iÃ√ ”®nÕ
15 : î∞∞ÒùA : # ∆ÃIÃV h◊øÃÕ ¡»Ii ≈ß ¡»√G ›∑ $ : æB≥ À 23 : “øBŒ¥ªA : # —j£B√ B»Ii ïG —jyB√ h◊øÃÕ  ÃUÀ $ : æB≥ À ,
.
∆C πªg À j∑hªBI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ≤BuÀC îI ≈ø iBvIfiA À Lú¥ªA Kº¥M ßC “∞vªA  h« xBvNaA …UÀ : ‹ÀC : jø Bñ îJM f≥ À
. …I jvJÕ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …I ’BzNnÕ –hªA “Øj®ùA À ∆Bô‚A iÃ√ ë À  iÃ√ ïG ïB®M …NÕAf« ïG …I ΩmÃNÕ Bø ∆BŒJª ∂Ãnø ¬›∏ªA
. B«j÷BvI À pÃ∞ƒªA iBvIfiA À Lú¥ªBI eAjùA ∆C : BŒ√BQ À
Kº¥M ≈ø …ŒØ Bù ¬ÃŒªA ∆ÃØBë BòG ¡»Ø ≤ÃàA KJm ∆BŒJª # iBvIfiA À Lú¥ªA …ŒØ Kº¥NM $ : …ªÃ¥I ¬ÃŒªA ±ŒuÃM ∆C : BRªBQ À
À ¡÷AfªA ’B¥rªA ë À …NøAj∑ ïG j§ƒªA À A iÃ√ ≈ø ∆BøjáA ≈ø …Œ¥q fYC ü Bù Kº¥NªA Ah« ∆ÃØBë BòG À , iBvIfiA À Lú¥ªA
. ¡»n∞√C ∆ÃØBë “¥Œ¥áA ü À fªBàA LAh®ªA
# ¡»ÕlVŒª $ ¬‹ ∆C j«B§ªA # LBnY ¨I ’BrÕ ≈ø ∂kjÕ A À …ºzØ ≈ø ¡«fÕlÕ À Aú¿ß Bø ≈nYC A ¡»ÕlVŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
…√G : …ªÃ¥Ø ïB®M …ø›∑ …Œºß wƒÕ Bû Bu Ω∑ ”ºß ΩŒ¿ÜA jUfiA À “áBvªA ¡ B¿ßC ë ¬›∏ªA æ›a ü A  j∑g –hªA À , “ÕB¨ºª
ïB®M …√C ïG πªg ©Ujø À , LBJªA πªg ü Ω¿ß ≈nYC ’AlU LBI Ω∑ ü ¡»º¿ß ’AkHI ¡»Õlè …√C  Bƒ®ø Aú¿ß Bø ≈nYC ¡»Õlè
. ≈nYC B»ƒø ≈náA f®ŒØ B«if≥ ¢BÒçA À B»v¥√ KUÃM PB»U ü —haA¤ùBI B»ŒØ s≥BƒÕ ›Ø ¡ B¿ßC œ∑lÕ
~B¿´‚BI PBƒnáA LBnY ü “≥AfùA ¬fß  j«B£ ∆HØ # LBnY ¨I ’BrÕ ≈ø ∂kjÕ A À $ : “Õ‡A ΩÕg ü …ªÃ≥ ”ƒ®ùA Ah« fÕ¤Õ À
. ≈nYfiBI ≈náA µZºŒØ B»v¥√ PB»U ≈ß
À , “áBvªA ¡ B¿ßC ’AkHI oŒª Bø …ºzØ ≈ø ¡»ŒÒ®Õ ïB®M …√C ü w√ Ah« À , ’BÒ®ªA Ωz∞ªA # …ºzØ ≈ø ¡«fÕlÕ À $ : …ªÃ≥ À
jøC eÃßÃùA fÕlùA Ah« ∆C  j«B£ ∆G SŒY , 35 : ∂ : # fÕlø BƒÕfª À B»ŒØ ∆À’BrÕ Bø ¡ $ : jaE ©yÃø ü ïB®M …ªÃ≥ …ƒø \yÀC
. ¡»NŒrø …I µº®NM Bø ’AiÀ
îƒn A ’AlU πªg ¡»Ii fƒß ∆À’BrÕ Bø ¡ ∆Ã¥NùA ¡« π◊ªÀC $ : ïB®M æB≥ ∆À’BrÕ Bø ¡ ∆C ¡«jUC ∆C …√BZJm …ø›∑ æe f≥ À
: ∆B≥j∞ªA : # ≈ÕfªBa ∆À’BrÕ Bø B»ŒØ ¡ A vø À ’AlU ¡ O√B∑ ∆Ã¥NùA fßÀ ªA fºàA “ƒU ¬C $ : æB≥ À , 34 : jølªA : #
. 31 : ΩZƒªA : # î¥NùA A –lè πªh∑ ∆À’BrÕ Bø B»ŒØ ¡ $ : æB≥ À , 16
Bø KVßC Ah« À , …Œ®m …ŒªG ΩuÃÕ ÀC ∆Bn√‚A “Œrø …I µº®NM ∆C ≈ø ¡§ßC À ”ºßC jøC æB¿ßfiA ’AlU ’AiÀ ë –hªA fÕlùA Ah»Ø
. …ŒØ jIfNªA fUDØ …I ¡«jrJÕ À îƒø¤ùA ∆Ej¥ªA  f®Õ
A –f»Õ $ : ¬f¥M B¿ŒØ …ªÃ≥ §√ “ŒrùBI îN¥IBnªA îNº¿ÜA ΩŒº®M …ªFø ≤Bƒ◊NmA # LBnY ¨I ’BrÕ ≈ø ∂kjÕ A À $ : …ªÃ≥ À
. …√BŒI jø Bø ”ºß # ’BrÕ ≈ø  iê
: ΩZƒªA : # Oº¿ß Bø o∞√ Ω∑ ”ØÃM À $ : …ªÃ≥ j«B£ ë B¿∑ ¡»º¿ß æeB®Õ Bø jUfiA ≈ø ¡ ∆B∑ À BáBu Aú¿ß ¡»√C …ºvä À
ü ∂AfÕ ∆C ´ ≈ø …IBI ü …I ”M¤Õ Ω¿ß ≈nYC ’AlU ¡ B¿ßC ≈ø Ω¿ß Ω∏ª ¡»Õlè ïB®M …ƒ∏ª PBÕ‡A ≈ø  Bƒ®ø ü Bø À , 111
≈ø ∂kjªA À , LBnY ¨I ∂ki À “J«Ãø BzÕC  h« À ¡»NŒrø …I µº®NM ∆C ≈ø ©ØiC À ”ºßC ë AjøC ¡»≥kjÕ ¡Q “J«Ãø  h»Ø LBnáA
. ’BrÕ ≈ù ’BrÕ Bø …ƒø wë ∆C ïB®M …ºØ ïB®M …Œºß  Ã¥ZNnÕ ÀC B◊Œq …ƒø ∆Ã≥ÀkjùA πºô ∆C ´ ≈ø “zä “J«Ãø A
¡»∏º¿Ø , 23 : PBÕiAhªA : # µá …√G ~ifiA À ’B¿nªA LiÃØ $ : …ªÃ≥ ü  kBåG ”ºß ¡n≥C À ∂kjªA ¡«fßÀ ïB®M …√C ´
Ωº®Õ ›Ø ’BrÕ ≈ø …I wNë ∆C …ºØ πªg ¡»∏ºô ¡ºØ …Œºß f÷AlªA BøC À ¡ B¿ßC if≥ ”ºß …I ¡»Õlè –hªA ë À …ºufi ∂B¥ZNm‹A
. Ω¥Nnø SÅ ü A ’Bq ∆G πŒØAÃNm “¿NM ¬›∏ºª À “Œrñ ‹G πªg
. “Õ‡A jaE ïG # ’Bø ∆F¿§ªA …Jnê “®Œ¥I LAjn∑ ¡ B¿ßC AÀj∞∑ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
À “ƒŒNªB∑ “ßB¥ªA À “®Œ¥ªA B¿«Aej∞ø À ~ifiA ≈ø –ÃNnùA ë ™B¥ªA À ©Œ¥ªA À , …ª “¥Œ¥Y ‹ À ’BùB∑ —kB∞ùA ü ©¿ºÕ Bø ë LAjnªA
. ∆BrÒ®ªA ë ∆F¿§ªA À , —j¿NªA
iÃ√ ë –hªA A ∆C À , ©ŒI ‹ À —iBÉ …ƒß ¡»Œ»ºM ‹ “¿§®ø PÃŒI ü …ª ∆Àj∑Ag ¡»√DI ¡»∞uÀ À îƒø¤ùA …√BZJm j∑g Bù
“¥Œ¥Y ‹ B»√DI —iBM ¡ B¿ßC ±uÃØ AÀj∞∑ ≈ÕhªA j∑hI πªg ΩIB≥ …NØj®ø iÃI ¡»øj∏ŒØ  iÃ√ ïG πªhI ¡»Õf»Õ ~ifiA À PAÀB¿nªA
 h« À , iêA ≈ß —lUBY œ« À B»®ø iÃ√ ‹ |®I ∂ÃØ B»z®I PB¿º§∑ B»√DI —iBM À , B»ŒªG œ»NƒM B “ÕB´ ›Ø “®Œ¥I LAjn∑ B
. æÀfiA ±uêA ≈¿zNM ªA œ« “Õ‡A
∆ÃMDÕ ªA œ« À - ¡ B¿ßC …Jq # B◊Œq  fè  ’BU AgG ”NY ’Bø ∆F¿§ªA …Jnê “®Œ¥I LAjn∑ ¡ B¿ßC AÀj∞∑ ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥Ø
KM Õ …ª “¥Œ¥Y ‹ À ’Bø ∆Bn√‚A …Jnê “®Œ¥I LAjnI - ¡»N E ïG B»I ∆ÃIj¥NÕ ¡»MAeBJß ≈ø B¿« ´ À iB∑gC À îIAj≥ ≈ø B»I
. πªg ´ À sÒ®ªA ©Øi ≈ø ’BùA ”ºß KM Õ Bø B»Œºß
…ŒªG …®ØfÕ ∆F¿§ªA ‹G …ŒªG nÕ ‹ À …ŒªG   m ∆BŒI LúÒùA ∆fi ’Ai Ω∏ª ’Bø ‘’A Õ LAjnªA ∆C ©ø ’Bø ∆F¿§ªA …Jnê : ΩŒ≥ BòG À
…ŒªG nŒØ ’Bø ∆F¿§ªA …ºŒbNÕ “®Œ¥I LAjn∑ : ΩŒ≥ …√D∑ , # B◊Œq  fè  ’BU AgG ”NY $ : …ªÃ≥ …Œºß KMi πªhª À , H¿£ ≈ø …I Bø
. B◊Œq  fè  ’BU AgG ”NY nÕ æAlÕ ‹ À , …I …rÒß ©ØjÕ À –ÃM ª  Ãç ΩJ¥Õ À
 j§NƒÕ À …◊Œâ fÕjÕ ≈ø ∫Bƒ« ∆C ïG ’Bô„ª B«Ãç À …ŒªG ”»N√A ÀC …ŒªG ΩuÀ ÀC …¨ºI : æB¥Õ ∆C ∆Àe #  ’BU $ : …ªÃ¥I J®NªA À
jøDI j∞§ªA ¡ B¿ßDI ∆ÀfÕjÕ ’‹¤« ∆C eBØDØ # …IBnY  BØÃØ  fƒß A fUÀ À $ : …ªÃ¥I …ØeiC πªhª À , …√BZJm A ë À AiB§N√A
“ ‡A ∆C ‹ À , …ŒªG ¡»ºuÃM ‹ ¡ B¿ßC ≈∏ª …NºJU À …MjÒ∞I ∆Bn√G Ω∑ B«fÕjÕ ªA —eB®nªA ë À ¡»NºJU À ¡»MjÒØ  Ãç ¡»R®JM
¡»ŒØÃŒØ …√BZJm A ë ¡»Õlè À B»I ë °Œê À ¡ B¿ßC …ŒªG œ»NƒÕ –hªA ΩI “¥Œ¥Y ¡ ¡»ƒø BƒnY ’AlU ¡ B¿ßDI ∆èNJÕ ªA
. æB¿ßfiA KYBu …¥ZNnÕ Bø æBvÕG À æB¿ßfiA LBnY …JUÃNnÕ Bñ ’AlÜA ≈ß “ÕBƒ∑ LBnáA “ŒØÃM À , ¡»IBnY
 ‹Ãø ïG œ¨vÕ ‹ À …ƒß ~j®Õ …ƒ∏ª ’BùA Lhß  fƒß À ’BùA fÕjÕ –hªA ∆F¿§ªBI ¡»»ŒJrM À , LAjnªBI ¡ B¿ßC …ŒJrM “Õ‡A œ∞Ø
À æBU‡A æúŠ…√BZJm A ïG ¡« vø …ŒJrM À ,  Ãç ΩJ¥Õ À …ŒªG nŒØ ’Bø LAjnªA Knê ΩI …Ijq ïG  ÃßfÕ À …ZvƒÕ –hªA
. ’BùA Ljq ïG  ÃßfÕ À …ZvƒÕ ∆B∑ –hªA  ‹Ãø  fƒß À  ’BU AgG LAjnªA ïG j÷BnªA ∆F¿§ªBI æB¿ßfiA ¬Bó πªg fƒß
≈ÕhªA “ ‡A ≈ø   ´ fƒß ¡»MeB®m ∆C AÃJnY À ¡»MeB®m …ŒØ À  iÃ√ ïG “ÕeB A “áBvªA æB¿ßfiA À ¡»Ii j∑g ≈ß Aà C ¬Ã≥ ’‹¤»Ø
¡«iB¿ßC —fø B»I AÃMDÕ ∆C ¡»ƒ∏ô Bø AÃØÃNmA À “ŒIAjnªA æB¿ßfiA πºM ”ºß AÃJ∑DØ ¡»MeB®m B»ŒØ À ¡»ŒªG “Ij¥ùA æB¿ßfiA À ¡»√ÃßfÕ
À ¡»IBnY A ¡«BØÃØ ¡»N E “Œ«ÃªC ≈ø AjQC ‹ À ¡ B¿ßC ≈ø …√úø¤Õ Bû B◊Œq AÀfè ¡ºØ —ja‡A iAfªA AÃØiBq À ¡ BUE OºY ”NY
. LBnáA ©Õjm A
jaDNùA À ¬f¥NùA À ΩŒºÜA À µŒ≥fªA À ÒàA À ¥áA À R∏ªA À ΩŒº¥ªBI …¿ºß “ BY‚ ë BòG # LBnáA ©Õjm A À $ : …ªÃ≥ À
. ’AÃm fY ”ºß
≈ø ¡« ´ ü iBU ∆BŒJªA ≈∏ª QêA ≈ø î∑jrùA “uBa À ΩºùA Ω«C ≈ø iB∞∏ªA æBY ∆BŒI B«j«B£ ∆B∑ ∆G À “Õ‡A ∆C ¡ºßA À
∆B∑ ∆HØ B»I œMDÕ ªA …ªB¿ßC B»ºŒ√ ïG “ºŒmêA ∆C LBMjÕ ‹ À —BŒáA ü —eB®m …n∞ƒª ‘jÕ ∆B∑ ≈ø Bƒ÷B∑ ∆Bn√‚A ∆HØ ©√BvªA –j∏ƒø
∆G À , …ª B«if¥Õ ªA —eB®nªBI kÃ∞ªA À  Byi ΩŒvÑ ïG …ªB¿ßDI ΩmÃM  ÃUêA ≈ø …UÃI …MeB®m ü jQ¤ùA  AjÕ À ©√BvªBI æÃ¥Õ ≈û
…MBŒY —eB®m Ãç —eBùA À “®ŒJÒªA À j«fªB∑ jQ¤ùA ≈ø …I æÃ¥Õ Bø …ŒUÃM ïG …ªB¿ßDI ΩmÃM   ´ ïG QDNªA œ»ƒÕ À  j∏ƒÕ ≈û ∆B∑
. B«’AiÀ Bñ æÃ¥Õ ‹ ªA BŒ√fªA
OnŒª À ¡»MeB®m ïG ¡ “ºuÃø “ÕÃŒ√fªA ¡»ŒßBnø ∆ÀjÕ À   ´ jQ¤ø ‹ À ïB®M   ´ ¡»MBŒY —eB®m  fŒI –hªA jQ¤ùA ∆ÀjÕ ’‹¤»Ø
À B◊Œq B«fƒß AÀfè æBU‡A ≈ø ¡ œ Bø æúŠæB¿ßfiA ≈ø ¡ if≥ Bø AgG ”NY ∆înÕ ∆êAlÕ ‹ À …ª “¥Œ¥Y ‹ BIAjm ‹G
. LBnáA ©Õjm A À ¡»IBnY A ¡»ŒØÃÕ πªg fƒß À , ¡÷B√ ¡ºY ÀC æBŒa ±÷B ‹G ≈∏Õ B»ƒø ∆ÿNÕ AÃ√B∑ Bø ∆C AÃÕBß
KVY B»√C …I j»§Õ ¡ B¿ßfi ∆BQ …ŒJrM # LBZm …≥ÃØ ≈ø XÃø …≥ÃØ ≈ø XÃø  Br¨Õ œÜ jÅ ü PB¿º§∑ ÀC $ : ïB®M …ªÃ≥
¡«⁄BŒªÀC AÀj∞∑ ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥∑ PB¿º§ªA ü ¡»√C ïB®M …ø›∑ ü ij∏M f≥ À , “Øj®ùA iÃ√ ≈ß ¡»JVÑ ¡»Iú≥ ”ºß “¿∑A ø
: ¬B®√fiA : # B»ƒø XiBÇ oŒª PB¿º§ªA ü …ºRø ≈¿∑ $ : …ªÃ≥ À , 257 : —j¥JªA : # PB¿º§ªA ïG iêA ≈ø ¡»√ÃUjë PôBÒªA
. 15 : î∞∞ÒùA : # ∆ÃIÃV h◊øÃÕ ¡»Ii ≈ß ¡»√G ›∑ ∆ÃJn∏Õ AÃ√B∑ Bø ¡»Iú≥ ”ºß ∆Ai ΩI ›∑ $ : …ªÃ≥ À , 122
LÃnƒø …UAÃøC ee ùA jZJªA ë œVºªA jZJªA À , “¥IBnªA “Õ‡A ü # LAjm $ ”ºß ≤ÃÒ®ø # œÜ jÅ ü PB¿º§∑ ÀC $ : …ªÃ≥ À
. œÜ jÅ ü “ƒ÷B∑ PB¿º§∑ ¡ B¿ßC : ”ƒ®ùA À , …UAÃøC eejM œ« À jZJªA “Ü ïG
À  Br¨Õ …√C …N∞vØ …ŒØ “yÀj∞ùA PB¿º§ªA jÕj¥Nª B»I ’œU jZJªA “∞u # LBZm …≥ÃØ ≈ø XÃø …≥ÃØ ≈ø XÃø  Br¨Õ $ : …ªÃ≥ À
. ¬ÃVƒªA À j¿¥ªA À o¿rªA ’AÃyDI —’BzNm‹A ≈ø B®Œö …ƒJVê LBZm …≥ÃØ ≈ø ≈÷B∑ jaE XÃø …≥ÃØ ≈ø ≈÷B∑ XÃø …I °Œê
“≥j∞NùA ∆Àe |®I ”ºß B»z®I “¿∑A ùA PB¿º§ªA “yÀj∞ùA PB¿º§ªBI eAjùA ∆C ∆BŒJª jÕj¥M # |®I ∂ÃØ B»z®I PB¿º£ $ : …ªÃ≥ À
…ƒø  fÕ “Õ⁄i ”ºß if≥C ë À …n∞√ ë …ƒø ∆Bn√‚A  f«BrÕ Bø Lj≥C ∆HØ # B«AjÕ f∏Õ  fÕ XjaC AgG $ : …ªÃ¥I πªg f∑C f≥ À ,
. “¨ªBI “¿º§ªA O√B∑ B«AjÕ f∏Õ À  fÕ XjaC AgHØ eAiC B¿∞Œ∑ …MjuBI  BÉ B»Ij¥Õ …√fi …÷BzßC j÷Bm ”ºß
ü LBZm …≥ÃØ ≈ø XÃø …≥ÃØ ≈ø XÃø  Br¨Õ œÜ jÅ K∑Aj∑ ¡ B¿ßC “»U ≈ø …ŒªG ∆Àj÷Bu À A ïG ∆Àj÷Bm ¡« À ’‹¤»Ø
. —BVƒªA ΩYBm ïG –fN»ŒØ …I ’œzNnÕ ∫Bƒ« iÃ√ ‹ À ∆Ã∏Õ Bø fqD∑ “¿∑A ø PB¿º£
–hªA A ë iêA ΩßBU À ? ‹ ±Œ∑ , ¡ …º®è A ∆DI ¡»ƒß iúª œ∞√ # iÃ√ ≈ø …ª B¿Ø AiÃ√ …ª A Ω®è ≈ø À $ : …ªÃ≥ À
. ïB®M   ´ ΩßBU ‹ gG AiÃ√ …ª ≈∏Õ AiÃ√ ’œrª Ω®è AgHØ , ’œq Ω∑ iÃ√ ë
ƒNnM iÃ√ …√C …√BZJm j∑g Bù , “Õ‡A jaE ïG # PBØBu ÒªA À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü ≈ø …ª \JnÕ A ∆C jM C $ : ïB®M …ªÃ≥
ü Bñ πªg ”ºß WNê ™jq πªg ≈ø ¡ KŒv√ ‹ AÀj∞∑ ≈ÕhªA À  eBJß ≈ø îƒø¤ùA  iÃ√ fÕlñ wNë …√C À ~ifiA À PAÀB¿nªA …I
. B “ŒªBNªA ©IifiA PBÕ‡A À “Õ‡A  h«
Bû ’œq fƒß ≈ø ‹ À  fƒß ≈ø oŒª eÃUÃI eÃUÃø ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø ∆C …Œºß æfÕ ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃ√ ïB®M …√Ã∏Ø
. PBUBáA …ŒªG œ»NƒÕ –hªA A ≈ø eÃUÃø ≈ø B¿»ŒØ Bø eÃUÃØ , “≥B∞ªA ü …ºRø …√Ã∏ª B¿»ŒØ
À ’œrªA …I ƒNnÕ iÃ√ Ã»Ø eÃUêA ≈ø …Œºß ~BØC Bñ  j»§Õ ≈ø ”ºß æfÕ eÃUêA o∞√ …I j»§Õ B¿∑ B¿»ŒØ Bû ’œq Ω∑ eÃUÃØ
≈ø B«lƒø B◊Œq  ’AiÀ ∆C ”ºß æfÕ B¿»ŒØ Bû ’œq Ω∏Ø ’œq Ω∑ …I ƒNnÕ AiÃ√ ∫Bƒ« ∆C À iêA ≈ø …Œºß ∂jqC Bñ  iÃø ”ºß æfÕ
À , …√BZJm …ª ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø \ŒJnM ë Ah« À , …ƒß π∞ƒÕ ‹ –hªA w¥ƒªA À , …Nølª ªA “≥B∞ªA À , …NŒr´ ªA “¿º§ªA
. ïB®M …√Àe jøfiA jIfÕ Li À …ªG –C Kºm À  AÃm ≈ø Ω∑ ≈ß æ›¥Nm‹A œ∞√ …øk‹
…I À # …ZŒJnM À …M›u ¡ºß f≥ Ω∑ PBØBu ÒªA À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü ≈ø …ª \JnÕ A ∆C jM C $ : …ªÃ≥ rÕ πªg ïG À
ïB®M ë À ,  j»§ø ”ºß  iû§I æfÕ ¡Q ƒNnùA ’œrªA …I j»§Õ Bø ë iêA ∆fi ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃ√ …√Ã∑ ”ºß ïB®M WNê
.  eÃUÀ À  iû£ ”ºß æfÕ ¡Q ’BŒqfiA  eBèG À  iB»£HI fUÃÕ À j»§Õ
À ’›¥®ªA ¡« À PBØBu ÒªA À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü ≈ø B»uBvNaA : B»ƒø : ∆BŒJªA B»I Ω¿∏Õ ±÷BÒª ïG —iBq‚BI “Õ‡A fÕlM À
. #  f¿Å \JnÕ ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ¥ª ¡« ¨ª \ŒJnNªA ¬Ã¿ß ©ø j∑hªBI `ÀjªA PAÀg |®I
À PAÀB¿nªA ü ≈ø $ •∞ª …Œºß æfÕ –hªA Ω≥B®ªA eÃUÃùA iû£ ∆HØ j∑hºª “¥ºàA KŒUBßC ≈ø iÃøC iBŒNaA LBI ≈ø πªg Ω®ª À
æB¿ßC ≈ø ‘jÕ Bø KVßC ≈ø ÃÜA ü PBØBvªA ÒªA ±Œ∞u ∆C B¿∑ , KºªA –g Kª s«fÕ –hªA “¥ºàA jøC KŒVß ≈ø # ~ifiA
. …ßfIC À iîrªA –g ∆AÃŒáA
LÃnƒùA \ŒJnNªA ∆Ã∏ª Ω¥®ªA œªÀC •∞ºI ß BòG À ’BŒqfiA ©Œö , G # PAÀB¿nªA ü ≈ø $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C ¡»z®I ≈ø j»§Õ À
. æB¥ùA “ªlƒø æBáA ∆Bnºª ›ÕlƒM —iBq‚A πºM `ÃyÀ À “ª‹fªA πºM —Ã≥ ”ºß …ŒJƒNºª ÀC Ω¥®ªA œªÀC ∆Ã◊q ≈ø B»ŒªG
. # …ZŒJnM À …M›u ¡ºß f≥ Ω∑ $ : f®I …ªÃ≥ ü B»ŒªG ¡º®ªA eBƒmG ¡÷›Õ ‹ …√C …ŒØ À
Àg …ŒØ LBMjÕ ‹ SŒÅ …ÕlƒNªA ”ºß ¡»Nª‹e `ÃyÀ À ¡»ZŒJnM iû£ ”ºß “ª‹e …ŒØ À # jM C $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA jÕfvM : B»ƒø À
À , 19 : ¡Œ«AjIG : # ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa A ∆C jM C $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ “Õ⁄jªBI ¬kBÜA ¡º®ªA ≈ß ®Õ Bø A R∏Ø KÕi
. •∞ºªA KnÅ BuBa ∆B∑ ∆G À Ω¥ß –g Ω∏ª ¬Bß …ŒØ LBÒàA
ÒªA À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü ≈ø \ŒJnM A  AiC ∆B∑ f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI BuBa BIBÒa ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø À
ü —BváA \ŒJnM pBƒªA ‘iC f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒø ™fJI oŒª À ~ifiA À PAÀB¿nªA PÃ∏ºø ≈ø  AiC B¿ŒØ PBØBu
. — N®ùA iBJafiA …I PeiÀ B¿∑ …∞∑
∆G À $ : …ªÃ≥ n∞M ü …ƒß SZJªA |®I ¬f¥M f≥ À , ÒªA À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü j∑g Bø Ω∏ª ¡º®ªA ¡¿®M “Õ‡A ∆C : B»ƒø À
—fVnªA ¡Y —iÃm n∞M ü …ŒØ ¬›∏ªA “¿NM ’œVNm À , 44 : ’Ajm‚A : # ¡»ZŒJnM ∆û¥∞M ‹ ≈∏ª À  f¿Å \JnÕ ‹G ’œq ≈ø
. A ’Bq ∆G
A À $ :  f®I …ªÃ¥ª “uBa À ∂BŒnºª …N¿÷›ø ¬fß …®ØfÕ , ïB®M …ŒªG ©UAi # ¡ºß f≥ $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
”ºß …Nª‹e —Ã¥ª B®ªA “ªlƒø B®ªA ´ ΩÕlƒNI kB A ≈ø ¬f¥M Bø ™Ã¿â ïG ¡º®ªA eBƒmG ∆G : ≈ÕjaE æÃ≥   §√ À # ∆ú®∞Õ Bñ ¡Œºß
. …»ÕlƒM À …ZŒJnM
∆B« ªA …Œºß æfÕ Bø ”ºß …ZJnM B¿∑ fŒ¿ZNªA ë À ïB®M …ªB¿∑ PB∞u ïG rM ’BŒqfiA ∆C ©ø j∑hªBI \ŒJnNªA B»vŒvÖ : B»ƒø À
…ÕlƒNªBI πªg À ’B∑jrªA œ∞√ À fŒYÃNºª “≥Ãnø PBÕ‡A ∆Ã∑ …ŒØ …UêA Ω®ª À #  f¿Å \JnÕ ‹G ’œq ≈ø ∆G À $ : …ªÃ≥  fÕ¤Õ À
…ª„ª ’œrªA πªg eÃUÀ “ŒuÃva PBJQHI j∞∏Õ BòG ∆Ã∑jªA ≈ø BßÃ√   ´ ïG ≈∑jÕ ÀC jaE B G A ∆Àe ≈ø ÃßfÕ ≈ø ∆HØ oøC
. …¿»ØBØ fŒ¿ZNªA ∆Àe …ÕlƒNªBI ”MDNÕ BòG …Œ∞ƒØ ïB®M
“UBY ”ºß “ª‹e …Œ∞Ø …NUBY ïG Ãßf¿ºª œßAfªA ≈ø …ŒUÃM ’BßfªA À  ⁄Bße …M›vØ # …ZŒJnM À …M›u ¡ºß f≥ Ω∑ $ : …ªÃ≥ BøC À
. fŒ¿ZNªA À ’BƒRªA ”ºß …ƒø …ÕlƒNªA ”ºß “ª‹fªA ïG Lj≥C Ã»Ø B»ƒß ”ƒ´ ü ÃßfùA œßAfªA fƒß
: ≈ÕiÃ√ ∫Bƒ« ∆C πªhI j»§Õ À , jØB∏ªA À ≈ø¤ùA ¡®ŒØ ~ifiA À PAÀB¿nªA ü ≈ø ïG …I ¡º®ªA À \ŒJnNªA KnƒM “Õ‡A ∆C : B»ƒø À
¡∏IjI Onª C ¡»n∞√C ”ºß ¡«f»qC À $ : ihªA “ÕF∑ PBÕE rM πªg ïG À , ’AÃm …ŒØ jØB∏ªA À ≈ø¤ùA À ’BŒqfiA ¡®Õ ¬Bß iÃ√
¬ÃŒªA ∫jvJØ ∫’BÒ´ πƒß Bƒ∞r∏Ø $ : …ªÃ≥ À , 172 : ≤AjßfiA : # îºØB´ Ah« ≈ß Bƒ∑ B√G “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ AêåM ∆C B√f»q ”ºI AêB≥
. îƒø¤ùA ≈ø …÷BŒªÀDI wNë À PBÕ‡A  j∑hM –hªA ë À xBa iÃ√ À , πªg ´ ïG 22 : ∂ : # fÕfY
: # ’œq Ω∑ O®mÀ õi À $ : ïB®M æB≥ f≥ À xBa À ¬Bß : ∆B¿n≥ B»I ¡»õjÕ ªA “õjªB∑ …¥ºa …I ïB®M iÃƒÕ –hªA iêBØ
ü B¿»ƒŒI ©ö f≥ À , 30 : “ŒQBÜA : # …Nõi ü ¡»Ii ¡»ºafŒØ PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA BøDØ $ : …ªÃ≥ À , 156 : ≤AjßfiA
≈ø …ŒØ j∑g Bø À , 28 : fÕfáA : # AiÃ√ ¡∏ª Ω®è À …Nõi ≈ø îº∞∑ ¡∏M¤Õ …ªÃmjI AÃøE À A AÃ¥MA AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : …ªÃ≥
. “õjªA œº∞∑ ≈ø œ√BRªA ’AhÅ iÃ√ ”ºß iêA ë iêA
o∞√ ë ΩYAjùA |®I ü ∆B∑ ∆G À \ŒJnNªA Ah« À , …√BZJm …ª ¡»ZŒJnM ¡»º®Ø ≈ø À # ∆ú®∞Õ Bñ ¡Œºß A À $ : …ªÃ≥ À
. “ÕBƒ®ªA  h»I ¡ ›®Ø f®Õ ∆C kÃè \ŒJnNªA ¡mA ∂fu ≈∏ª ¡«eÃUÀ
’AlU ¡»ÕlVŒm À ¡»ƒø πªg ¡º®Õ ¡»Ii ∆DI ¡ j∏q À îƒø¤¿ºª KŒ´jM ¡»ZŒJnM j∑g KŒ¥ß ∆ú®∞Õ Bñ ïB®M …¿ºß j∑g ü À
¡ B¿ßC B»ŒØ OJRM ªA îJùA LBN∏ªA À æB¿ßfiA KN∑ ïB®M …¿ºß KMAjø ≈ø ∆HØ , ≈ÕjØB∏ªA ”ºß “VáA ¬B¿NI ∆AhÕG À , BƒnY
. ¡»NƒnªDI ¡«iB∏√G ¡Q ¡«eÃUÃI ¡»ZŒJnM B»ŒØ OJRŒØ
G # …ª \JnÕ A ∆C jM C $ : …ªÃ≥ îI O®≥À f≥ À “Õ‡A ∂BŒm # vùA A ïG À ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø À $ : ïB®M …ªÃ≥
”ºß XBVNYA ë À …J¥®NÕ Bø À , G # œUlÕ A ∆C jM C $ : …ªÃ≥ îI À , ’œq Ω∏ª ¬B®ªA  iÃ√ æà ”ºß XBVNYA ë À ,
…√Ã∑ À ’œq Ω∏ª ïB®M …∏º¿Ø , B¿»Œº∑ ”ºß B»I WNê ≈ÕjøfiA îI ßC J¥ªA îI °mÃNùB∑ B»√C œÒ®Õ , xBàA iêA xBvNaA
. fÕjÕ Bø ¡∏ê À ’BrÕ Bø Ω®∞Õ xBàA  iÃ√ …vŒvÖ À ¬B®ªA  iÃ√ …¿Œ¿®M ”ºß ΩŒªe ë B A vø
Ω®∞Õ B¿ß æDnÕ ‹ fÕjÕ Bñ ¡∏ê À ’BrÕ Bø Ω®∞Õ ∆C …ºØ ïB®M …ŒØ  jv¥Õ À πºùA wë # ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø À $ : …ªÃ¥Ø
…ºØ   vø À ’œq Ω∑ ©Ujø …ŒªG À ë ‹G πŒºø ‹ ∆B∑ gG À , ’œq Ω∏ª vùA ë …√Ã∑ …ŒØ πºùA jv≥ ¬k‹ À , ∆êDnÕ ¡« À
. fÕjÕ Bø ¡∏ê À ’BrÕ Bø Ω®∞Õ ∆C
A ïG ‹C $ : …ªÃ≥ §√ eB®ùA ∆Àe iÃøfiA ü ïB®M …NŒ®Ujø # vùA A ïG À $ : …ªÃ¥I - ¡ºßC A À - eAjùA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. 53 : ‘iÃrªA : # iÃøfiA vM
. “Õ‡A jaE ïG # …ª›a ≈ø Xjë ∂eêA ‘ Ø BøB∑i …º®è ¡Q …ƒŒI ±ª¤Õ ¡Q BIBZm œUlÕ A ∆C jM C $ : ïB®M …ªÃ≥
. î◊ŒrªA îI “Uj∞ªA ë À ΩºàA ©ö æ›àA À , jÒùA ë ∂eêA À , |®I ”ºß …z®I ¡∑A ùA ¬B∑jªA À , ©ØfªA ë ’BUk‚A
©ØfÕ A ∆C ‘jÕ ≈ø Ω∑ À O√C jM C : ”ƒ®ùA À , ©øBm Ω∑ Ω¿rŒØ ©øBm …√C ∆AîI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª LBÒàA À
. ~ifiA ”ºß ælƒŒØ …UjØ À …ººa ≈ø Xjë jÒùA ‘ Ø |®I ”ºß …z®I B¿∑A ø …º®è ¡Q …ƒŒI ±ª¤Õ ¡Q B≥j∞Nø BIBZm `BÕjªBI
# iBvIfiBI K«hÕ …≥jI Bƒm eB∏Õ ’BrÕ ≈¿ß …ØjvÕ À ’BrÕ ≈ø …I KŒvŒØ ejI ≈ø B»ŒØ æBJU ≈ø ’B¿nªA ≈ø ælƒÕ À $ : …ªÃ≥ À
∆BŒI # ejI ≈ø $ : …ªÃ≥ À , ≤Àj®ø ë À ΩJU ©ö æBJÜA À , ’B¿nºª ∆BŒI # B»ŒØ æBJU ≈ø $ : …ªÃ≥ À , ú®ªA “»U ’B¿nªA
. ’ÃzªA jv¥ªBI BƒnªA À , …¿∑AjM À …MjR∑ ≈ß “ÕBƒ∑ B»ŒØ ‹BJU …√Ã∑ À , ’B¿nªA ≈ø ækBƒªA f¿ÜA PB®Ò≥ e ªA À , æBJVºª
≈ø …I KŒvŒØ æBJÜB∑ B»ŒØ ¡∑A ùA e ªA ≈ø ’B¿nªA ≈ø ælƒÕ A ∆C jM C : ”ƒ®ùA À , # œUlÕ $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø ¬›∏ªA À
K«hÕ ∆C ≈ø …≥jI ’Ãy Lj¥Õ …I ∆ÀijzNÕ ›Ø ’BrÕ ≈¿ß …ØjvÕ À œqAÃùA À pÃ∞ƒªA ΩN≥ Bñi À îMBnJªA À ™iAlùA fn∞ŒØ ’BrÕ
. iBvIfiBI
ïB®M …NŒrø ïG πªg ü jøfiA ∆C : ”ƒ®ùA À ,  iÃI îƒø¤ùA …uBvNaA ≈ø ¬f¥M Bø ΩŒº®Nª “≥Ãnø - ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - “Õ‡A À
AejI æl√ ’Bq AgG À , ¡»ƒŒMBnI À ¡»ßiAlø À ¡»ŒqAÃø À ¡»mÃ∞ƒª pBƒªA ©ØBƒø …ŒØ AjÒø ’B¿nªA ≈ø æl√ ’Bq AgG …√C ‘jM B¿∑
. ’BrÕ ≈¿ß …ØjvÕ À ’BrÕ ≈ø …I KŒvŒØ
. °¥Ø ïB®M …NŒrø ïG jøfiA ™ÃUjª jaE ∆BŒI # iBvIfiA œªÀfi — ®ª πªg ü ∆G iB»ƒªA À ΩŒºªA A Kº¥Õ $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , ja‡A ≈ø B¿«fYC ΩÕfJNI B¿»∞ÕjvM iB»ƒªA À ΩŒºªA KŒº¥M À
# ©IiC ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒø À îºUi ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒø À …ƒÒI ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒ¿Ø ’Bø ≈ø “IAe Ω∑ µºa A À $ : ïB®M …ªÃ≥
…ƒÒI ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒ¿Ø œrùA ü ¡ BY ±ºNÖ ¡Q ’Bø ≈ø “IAe Ω∑ µºë SŒY Bzä ïB®M …NŒrø ïG jøfiA ™ÃUjª jaE ∆BŒI
jvN≥A À , ™BJnªA À ¡÷B»JªB∑ ©IiC ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒø À iÌҪA À œmB√fiB∑ îºUi ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒø À , ∆AfÕfªA À PBŒáB∑
. iAf¥ùA Ah»I ~j¨ªA æÃvá AkBèG - πªg ´ ¡»ŒØ À - “Q›RªA ™AÃ√fiA  h« ”ºß …√BZJm
A “Œrø ïG jøfiA ∆C îJÕ B»ƒø O¥ºa ªA —eBùA —fYÀ ©ø , LAÀfªA ≤›NaA ≈ø ¬f¥M Bù ΩŒº®M # ’BrÕ Bø A µºë $ : …ªÃ≥ À
…¥ºa ≈ø Bz®I …yÃŒØ ≈ø |Œ∞I wNë ∆C …ª À “øB®ªA “õjªA À , ¬B®ªA iêB∑ …¥ºa ©Œö ”ºß …yÃŒØ ≈ø BzŒØ ¡¿®Õ ∆C …ºØ Bzä
. “uBàA “õjªA À xBàA iêB∑ |®I ∆Àe
‹ ∆C KUÃNnÕ ’œq Ω∑ ”ºß —if¥ªA ∂› G ∆HØ # ’BrÕ Bø A µºë $ : …ªÃ¥ª ΩŒº®M # jÕf≥ ’œq Ω∑ ”ºß A ∆G $ : …ªÃ≥ À
. ±ºa Ah« À jøfiA πªg æÃvÅ “ Àjrø …Œºß …Mif≥ O√B∑ ‹G À …NŒrø ’AiÀ jøC ”ºß …N√ÃŒ∑ ü ’BŒqfiA ≈ø ’œq ±≥ÃNÕ
. œM‡A SZJªA ü Bñ A ’Bq ∆G `BzM‹A |®I \zNŒm µŒ≥e fŒYÃNªA ≈ø LBI Ah« À

œ∞nºØ SÅ
±≥ÃNM - PBÕeBùA ü “uBa À - B»ƒø A R∑ ∆C À ïB®M KUAêA ïG “Œ»Nƒø “ªÃº®ø “ƒ∏¿ùA PAeÃUÃùA ≈ø  få Bø ∆C ü πr√ ‹ B√G
‘jaC °÷Ajq ”ºß À ≈ÕfªAêA eÃUÀ ”ºß B∞≥ÃM  eÃUê ∆HØ ≈IA ë –hªA ∆Bn√‚B∑ B»√ÀfI B µ¥Ñ ‹ ¢Àjq ”ºß B«eÃUÀ ü
’lU Ah« ”ºß ïB®M KUAêA ∆B∑ “øBNªA …Nºß ≈ø ’lU …Œºß ±≥ÃNÕ Bû Ω∑ ∆Ã∑ –iÀjzªA ≈ø ∆B∑ gG À , “Œ√B∏ø À “Œ√Bøk — R∑
. B«fYÀ “øBM “ºß ‹ “øBNªA …Nºß
BøC À , ™Ã¿ A ’AlUC “Œ¥I …®JNM –hªA æÀfiA ieBvªA Ah∑ À   ´ ’œq ”ºß ±≥ÃNÕ ‹ gG “øBM “ºß B®ªA ™Ã¿â ïG “JnƒªBI ë ¡®√
. PAf®ùA À °÷AjrªA ≈ø …®ø ë Bø À Ωº®ªA ≈ø …ºJ≥ ë Bø ”ºß …∞≥ÃM —iÀjy “øBNªA …Nºß ’lU ïB®M …√HØ B®ªA ’AlUC j÷Bm
. ïB®M KUAêA ïG  fYÀ BƒJn√ ¡Q …ªBŒÅ ’AlUfiA ≈ø fYAÀ Ω∑ B√ NßA AgG Ah«
…MAf®ø À … Àjq À “ƒ∏¿ùA …ººß îI À ’œq Ω∑ îI  iB∏√G ïG ΩŒJm ‹ –hªA –eÃUêA ¢BJMi‹A ∆C ë À ∂eC jaE j§√ Bƒ«B« À
…I °JMjÕ Bø ©Œ¿Ä fŒ¥ø î®NùA  eÃUÀ ü ë ΩI ›v∞ƒø B¥ºÒø oŒª ’AlUfiA ≈ø fYAêBØ B»ƒŒI æBvM‹A À eBÑ‹A ≈ø ™ÃƒI œz¥Õ
. B« ¨I “ÕÃ A ΩvNø
À — R∑ ¢Àjq À Ωºß ”ºß B∞≥ÃNø  fVƒØ B¥ºÒø ›¥Nnø AeÃUÃø µIBnªA j§ƒªBI ¬f¥NùA æBRùA ü   N®√ Bƒ∑ –hªA ≈I‹A ∆Bn√‚BØ
ïB®M KUAêA ´ °÷AjrªA À Ωº®ªA ≈ø …Œºß …∞≥ÃM N®Õ ∆B∑ Bø ©Œ¿Ä —fŒ¥ø “Õë —j§ƒªA  h« KnÅ eÃ®Õ B«fYC ïB®M KUAêA
Ah∑ À Ah∑  eÃUê ∆iB¥ùA Ah∑ À Ah∑ …Œºß ¬f¥NùA Ah∑ ∆B∏ø À Ah∑ ∆Bøk ü fªÃNùA “√›Ø À ∆›Ø ≈IA ∆Bn√‚A ë ›Rø fÕk “¥Œ¥ZØ
. PBƒ∏¿ùA ≈ø
‹ ªA “øBNªA …Nºß ë KUAêBØ KUAêA ´ ’œq ”ºß ±≥ÃNM ‹ πªg …N¥Œ¥Y Bø ∆C –iÀjzªA ≈ø À ›Rø fÕk “¥Œ¥Y ë  h»Ø
: ïB®M …ªÃ≥ ë À , —fŒ¥ø ‹ À “ Àjrø ´ “¥ºÒø …ŒªG “JnƒªBI ïB®M …Mif≥ À , …NŒrø ´ ïG …ª “UBY ‹ À ,   ´ ”ºß …ª ±≥ÃM
. jÕf≥ ’œq Ω∑ ”ºß A ∆G ’BrÕ Bø A µºë $
ïB®M  iÃ√ “∞vª “ƒŒJùA B«ÃºNÕ Bø À iêA “ÕE fÕjÕ # ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ’BrÕ ≈ø –f»Õ A À PBƒŒJø PBÕE Bƒªl√C f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ÕhªA ¢Aju ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA B√f«A $ : æB≥ B¿∑ B»ŒªG ‘fN«A ≈ø ïG æ›zªA À Kz¨ºª ΩŒJm ‹ ªA …ºŒJm ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA À
. f¿áA —iÃm n∞M ü …ŒØ ¬›∏ªA ¬f¥M f≥ À , 7 : f¿áA : # îªBzªA ‹ À ¡»Œºß LÃz¨ùA ´ ¡»Œºß O¿®√C
“§∞ºI # PBƒŒJø PBÕE Bƒªl√C f¥ª $ : …ªÃ≥ fŒŒ¥M ¬f®ª KUÃùA ë # ¡Œ¥Nnø ¢Aju ïG ’BrÕ ≈ø –f»Õ A À $ : …ªÃ¥I “Õ‡A ΩŒÕhM À
. # î¥N¿ºª “§ßÃø À ¡∏ºJ≥ ≈ø Aúa ≈ÕhªA ≈ø ›Rø À PBƒŒJø PBÕE ¡∏ŒªG Bƒªl√C f¥ª $ : PBÕE ΩJ≥ …ªÃ≥ ≤›Ç ¡∏ŒªG
. –f»Õ A À PBƒŒJø PBÕE ¡∏ŒªG Bƒªl√C f¥ª : ΩŒ≥ ê gG
À µØBƒùA ¡»ŒØ À ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ïG ∆ÃÕf»ø “øBß îJ BbùA ∆C À ¡Œ¥NnùA ¢AjvªA ïG “ÕAf« œ§∞ºªA ∆BŒJªA ∆C ≈«hªA ïG ieBJM
. B®ªA A À ~jø ¡»Iú≥ ü ≈ÕhªA

œ÷AÀi SÅ
À PAÀB¿nªA iÃ√ A $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) ByjªA OªDm : æB≥ 曫 ≈I pBJ®ªA ≈ß  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü
. ~ifiA Ω«fi eB« À PAÀB¿nªA Ω«fi eB« : æB¥Ø # ~ifiA
. ~ifiA ü ≈ø ‘f« À PAÀB¿nªA ü ≈ø ‘f« : œ≥ ªA “ÕAÀi ü À
B»I eAjùA ∆B∑ ∆G À , ”ƒ®ùA ≈ø “JMjñ n∞NªA ≈ø ∆B∑ “ŒƒÕfªA —eB®nªA ïG “ÕAf A œ« À “uBàA “ÕAf A “ÕAf BI eAjùA ∆B∑ AgG æÃ≥C
. ¬f¥M Bø ”ºß µJÒ√A …ªB¿∑ ïG ’œq Ω∑ æBvÕG œ« À “øB®ªA “ÕAf A
B ∆gDØ B O√gDNmBØ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ”ºß B»ºaeC ∆C —CjøA NªDm : æB≥ jÕjU ≈I ∂BZmG ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
—CjùA B»NÕC : B æB¥Ø ? Ah»I ”ƒß Bø # “ŒIj´ ‹ À “Œ≥jq ‹ “√ÃNÕk $ : A æÃ≥ A fJß BIC BÕ : …ª OªB¥Ø B —‹Ãø B»®ø À OºafØ
. ¬eE Jª æBRøfiA Ljy BòG jVrºª æBRøfiA LjzÕ A ∆G
À PAÀB¿nªA iÃ√ A $ “Õ‡A  h« ü : (¬›nªB»Œºß) …ŒIC ≈ß f¿ä ≈I j∞®U ≈ß fÕk ≈I “Zº ≈ß  eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M ü À
À ≈ø¤ùA ≤ÃU `BJvùA À # `BJvø B»ŒØ —Ã∏r¿∑ $ ≈ø¤ùA Kº≥ ü  Af« ΩRø #  iÃ√ ΩRø $ …n∞√ iÃI CfI : æB≥ # ~ifiA
‹ À “Œ≥jq ‹ “√ÃNÕk $ ≈ø¤ùA —jVrªA : æB≥ # “∑iBJø —jVq ≈ø f≥ÃÕ $ . …Jº≥ ü A …º®U –hªA iêA `BJvùA À , …Jº≥ ΩÕfƒ¥ªA
OIj´ AgG À B»Œºß O®º o¿rªA O®º AgG B Lj´ ‹ –C “Œ≥jq ‹ À , B ∂jq ‹ –C “ŒIj´ ‹ ΩJÜA eAÃm ”ºß : æB≥ # “ŒIj´
“ƒm À , “zÕjØ ”ºß “zÕjØ # iÃ√ ”ºß iÃ√ $ . ¡º∏NÕ ∆G À ’œzÕ …Jº≥ ü –hªA iêA eB∏Õ # ’œzÕ B»NÕk eB∏Õ $ B»Œºß OIj´
A …Ijy ΩRø Ah»Ø # pBƒºª æBRøfiA A LjzÕ À $ ’BrÕ ≈ø …ƒƒm À …z÷Aj∞ª A –f»Õ # ’BrÕ ≈ø  iê A –f»Õ $ “ƒm ”ºß
¬ÃÕ   vø À , iÃ√ …ø›∑ À , iÃ√ …¿ºß À , iÃ√ …Ujã À , iÃ√ …ºafø : iêA ≈ø “nú ü Kº¥NÕ ≈ø¤ùBØ : æB≥ ¡Q . ≈ø¤¿ºª
›Ø $ : A æB≥ , ΩRø oŒª A ∆BZJm : æB≥ . LjªA iÃ√ ΩRø : ∆ÃªÃ¥Õ ¡»√G : (¬›nªB»Œºß) j∞®Ü Oº≥ . iÃ√ “ƒÜA ïG “øBŒ¥ªA
. # æBRøfiA AÃIjzM
–hªB∑ µÕeBvùA |®I j∑hI “Õ‡A PAj¥Ø |®I n∞M ü (¬›nªB»Œºß) ”∞N∑A f≥ À , “Õ‡A n∞M ü ¬f¥M Bø fÕ¤Õ SÕfáA : æÃ≥C
. # iÃ√ ”ºß iÃ√ $ : …ªÃ≥ À # ’œzÕ B»NÕk eB∏Õ $ : …ªÃ≥ ΩÕg ü  j∑g
ïB®M …ª ›Rø …√Ã∏Ø …Œºß æÿ A ïB®M … A ë –hªA iúª ›Rø ΩRùA ∆Ã∏Õ ∆C …I œ∞ƒÕ BòHØ ΩRø oŒª A ∆BZJm $ : …ªÃ≥ BøC À
ΩRø $ : …ªÃ≥ ü ¿zªA BøC À , ~ifiA À PAÀB¿nªA ”ºß ~B∞ùA  iê ΩRø ë ΩI πªg ≈ß ïB®M L›¥√‹A ÀC æúáA ïG –e¤Õ
. \ŒZvªA ”ƒ®ùA ”ºß £B∞NY‹A ©ø ïB®M …ŒªG …ßÃUi ü y ›Ø #  iÃ√
ΩRø - ~ifiA À PAÀB¿nªA iÃ√ A $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß Ω◊m …√C : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß –Ài f≥ À , fŒYÃNªA ü À
ªA …MBÕE À A P‹‹e ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) “¿÷fiA À ƒªBØ Bƒª A …Ijy ΩRø ë : æB¥Ø # `BJvø B»ŒØ —Ã∏r¿∑  iÃ√
. ¡Œ§®ªA œº®ªA BI ‹G —Ã≥ ‹ À , |÷Aj∞ªA À ≈ƒnªA À ¬›m‚A ©÷Ajq À ≈ÕfªA Bvø À fŒYÃNªA ïG B»I ‘fN»Õ
≈ø ∆Àj«BÒªA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ë À µÕeBvùA ΩzØC ≈ø ë À µÕeBvùA |®I ïG —iBq‚A ΩŒJ≥ ≈ø “ÕAÀjªA : æÃ≥C
. ’BŒªÀfiA À ’BŒuÀfiA À (¬›nªB¿»Œºß) ’BŒJ√fiA ≈ø ¡« ´ B«j«B§I ¡®M “Õ‡BØ ‹G À (¬›nªB¿»Œºß) …NŒI Ω«C
j∑g ≈ß ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»Œ»ºM ‹ æBUi $ : …ªÃ¥∑ ©Œ¿ÜA ¡®M ‹ PB∞u ¡»∞uÀ ü B«hafi îƒø¤ùA ©Œ¿Ü “øB®I “Õ‡A OnŒª ¡®√
. G# A
(¬›nªB¿»Œºß) …NŒI Ω«C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß “Õ‡A PAej∞ø µŒJÒM ü “®ŒrªA ∂j ≈ø iBJafiA ≈ø —fß PeiÀ f≥ À
≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA “yÀi ü Œº∏ªA “ÕAÀj∑ µŒJÒNªA Ãç ü B»Ø›NaA πªg ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À , n∞NªA ∆Àe µŒJÒNªA ≈ø œ« À
À , ¡º®ªA …ŒØ –hªA iêA `BJvùA À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) f¿ä Kº≥ —B∏rùA ∆C : B»ŒØ À (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß jIBU
À , BŒ√Ajv√ ‹ À BÕeÃ»Õ ∆B∑ Bø (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG “ŒIj´ ‹ À “Œ≥jq ‹ ªA “√ÃNÕlªA “∑iBJùA —jVrªA À , …Jº≥ ÀC œºß “UBUlªA
. πºø ¡»Œºß ælƒÕ ∆G À —ÃJƒªBI Aÿº∏NÕ ∆C ¡«e‹ÀC eB∏Õ , G # ’œzÕ B»NÕk eB∏Õ $ : …ªÃ≥
ƒªA ifu ü ¡º®ªA iÃ√ —B∏rùA ∆C : …ŒØ À (¬›nªB»Œºß) j≥BJªA ≈ß fqAi ≈I ”nŒß ïG  eBƒmHI , fŒYÃNªA ü  AÀi Bø À
ΩJ≥ ¡º®ªBI ¡º∏NÕ f¿ä æE ≈ø B®ªA eB∏Õ # iB√ …nnó ê À ’œzÕ B»NÕk eB∏Õ $ œºß ifu “UBUlªA À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. f¿ä æE ≈ø ¬Bø‚A jQG ü “¿∏áA À ¡º®ªA iÃI fÕ¤ø ¬BøG # iÃ√ ”ºß iÃ√ $ æDnÕ ∆C
À , (¬›nªAB»Œºß) “¿ BØ —B∏rùA ∆C : …ŒØ À (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß œ√Af¿ A Ω»m ≈I Bu ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü Bø À
‹ À “Œ≥jq ‹ À , (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG “∑iBJùA —jVrªA À , (¬›nªB»Œºß) înáA “UBUlªA À , (¬›nªB»Œºß) ≈náA `BJvùA
≈ø (¬›nªB¿»Œºß) “¿÷flª A –f»Õ ’BrÕ ≈ø  iê A –f»Õ À , ¬BøG f®I ¬BøG iÃ√ ”ºß iÃ√ À , BŒ√Ajv√ ‹ À BÕeÃ»Õ ∆B∑ Bø “ŒIj´
‹ À “Œ≥jq ‹ “√ÃNÕk $ : …ªÃ≥ ü : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß —jÕj« œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À ’BrÕ
. œ√Ajv√ ‹ À –eÃ»Õ ‹ ¡Œ«AjIG Kº≥ : æB≥ # “ŒIj´
. ¬f¥M B¿∑ (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C |®I ≈ß “®ŒrªA ∂j ≈ø …ºRø eiÀ f≥ À , µÕeBvùA |®I j∑g ΩŒJ≥ ≈ø ë À : æÃ≥C
∆C A ∆gC PÃŒI ü $ “Õ‡A  h« (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi Cj≥ : ‹B≥ —fÕjI À πªBø ≈I o√C ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , …ŒØ À
OŒJªA Ah« A æÃmi BÕ : æB¥Ø j∏I ÃIC …ŒªG ¬B¥Ø . ’BŒJ√fiA PÃŒI : æB≥ ? A æÃmi BÕ  h« PÃŒI –C : æB¥Ø ΩUi …ŒªG ¬B¥Ø # ©ØjM
Ah« ‘Ài À , ›mjø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß , ©¿ A ü  AÀi À : æÃ≥C . : B»ºyBØC ≈ø ¡®√ : æB≥ ? “¿ BØ À œºß OŒJª B»ƒø
(¬›nªB»Œºß) œºß OŒI À ’BŒJ√fiA PÃŒI œ« : æB≥ : …§∞ª À (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß jIBU ≈ß  eBƒmHI   n∞M ü œ¿¥ªA ”ƒ®ùA
. B»ƒø
. ¬f¥M Bø ”ºß µÕeBvùA |®I j∑g ΩŒJ≥ ≈ø æBY –C ”ºß ë À
›«fi j∑hºª ∆G À # A j∑g ≈ß ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»Œ»ºM ‹ æBUi $ …MÀ›M fƒß (¬›nªB»Œºß) …ª ¬›∑ ≈ø : , “´›JªA W»√ ü À
À , îºØB¨ªA ™B C ü A ¬iBä ≈ß jUAÀlªBI ∆Ã∞N»Õ À , —BŒáA ¬BÕC …I ∆Ã®Ò¥Õ …ƒß ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»º¨rÕ ¡ºØ ‹fI BŒ√fªA ≈ø  ÀhaC
πªg ’AiÀ Bø AÀf«BrØ B»ŒØ ¡« À —ja‡A ïG BŒ√fªA AîÒ≥ BòD∑ . …ƒß ∆ûNƒÕ À j∏ƒùA ≈ß ∆ûƒÕ À …I ∆ÀjóDÕ À °n¥ªBI ∆ÀjøDÕ
¡»√D∑ ”NY BŒ√fªA Ω«fi πªg ’BÒ´ AÃ∞r∏Ø B»IAhß ¡»Œºß “øBŒ¥ªA O¥¥Y À , …ŒØ “øB≥‚A æà ü dk ªA Ω«C LÃŒ´ Aîº A BòD∏Ø
. ∆î¿nÕ ‹ Bø ∆î¿nÕ À pBƒªA ‘jÕ ‹ Bø ∆ÀjÕ
¬Ã≥ ¡»√C : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß –Ài À : # ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»Œ»ºM ‹ æBUi $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. jVNÕ ≈û AjUC ¡§ßC ¡« À —›vªA ïG AÃ¥ºÒ√A À —iBVNªA AÃ∑jM —›vªA PjzY AgG
. jaC PBÕAÀi ü B¿∑ A j∑hI Ω¨NqA À jVNÕ –C : æÃ≥C
$ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈ß –ifàA fŒ®m œIC À —jÕj« œIC ≈ß   ´ À …ÕÀejø ≈IA ≈ß , iÃRƒùA ifªA ü À
. A ΩzØ ≈ø ∆èNJÕ ~ifiA ü ∆ÃIjzÕ ≈ÕhªA ¡« : æB≥ # A j∑g ≈ß ©ŒI ‹ À —iBÉ ¡»Œ»ºM ‹ æBUi
Aî AgHØ ∆îŒJÕ À ∆À rÕ A ΩzØ ≈ø ∆èNJÕ ‹BUi AÃ√B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß –Ài B¿ŒØ B»øBó À “øBM ´ “ÕAÀjªA ∆D∑ : æÃ≥C
. AúvØ fVnùA ïG AÃøB≥ À ¡»ÕfÕDI Bø AÃ¥ªC —›vªBI ’AfƒªA
æB¥Ø ? —fYAÀ “ªBY ü ¡»JmBê ±Œ∑ : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC Ω◊m À # LBnáA ©Õjm A À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. —fYAÀ “ªBY ü ¡»≥kjÕ B¿∑ :
A æÃmi æB≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß …ŒIC ≈ß A fJß œIC ≈ß “≥fu ≈I —f®nø ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA “yÀi ü À
À , …JŒvÕ B◊Œq jzÕ ‹ œ∏ª ’Bø vÕ ”NY e ªA KÕhM œ« jÒùA ΩŒIAj´ LBZnªA Ω®U ΩU À lß A ∆G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
.  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø B»I KŒvÕ ΩU À lß A ≈ø “¿¥√ µßAÃvªA À e ªA ≈ø …ŒØ ∆ÀjM –hªA
# ©IiC ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒø À îºUi ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒø À - …ƒÒI ”ºß œrô ≈ø ¡»ƒ¿Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
”ºß œrô ≈ø ¡»ƒø À : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ À , ¡÷B»JªA ©IiC ”ºß À , PBŒáA …ƒÒI ”ºß À , pBƒªA îºUi ”ºß : æB≥
. πªg ≈ø jR∑C
…Í ªÍÃm‰i À‰ …Í º̇ªA ïḠ AÃÂße A‰gḠ À‰ (47)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙBÍI π◊ÚªÀÛC B‰ø À‰ πͪg‰ fÍ ®Ê I‰ ≈ø ¡Â»ƒø ˵Õj̄ÚØ ï‰ÃN‰Õ‰ ¡Ï Q B‰ƒ®Ê CÚ À‰ ǣÃmÏjªBÍI À‰ …Í º̇ªBÍI Bσø‰ A‰’ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ À‰
∆ÚC ∆‰ ÃÛØBÚë ¬Ê CÚ AÃÂIB‰MiÊ A ¬¯ CÚ Ë~j‰ øÏ ¡¯»IÃÛº≥Û ”Ø CÚ (49)î
‰ ƒÍßÍ hÊ ø …Í ŒÊ ªÚḠ AÃÂMDÙ Õ‰ µÌ á
Ù‰ A ¡Â Â̇ ≈Û∏Õ‰ ∆Ḡ À‰ (48)∆‰ Ãyj̄Ê®øÌ ¡Â»ƒø ˵Õj̄ÚØ A‰gḠ ¡Ê »Â ƒÊŒI‰ ¡‰ ∏Û Z
Ê Œ‰ªÍ
AÃÛªÃÛ¥Õ‰ ∆ÚC ¡Ê »Â ƒ‰ŒÊ I‰ ¡‰ ∏ÊZŒ‰ªÍ …Í ªÍÃm‰i À‰ …Í º̇ªA ïḠ AÃÂßÂe A‰gḠ î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿Â ªÙA æ‰ ÃÊ ≥Ú ∆‰ B∑ B‰¿√ÏḠ (50)∆‰ ÿºÍ §ªA ¡Â «Â π◊ÚªÀÛC ΩÊ I‰ … ªÛÃm‰i À‰ ¡Ê »¯ ŒÚºß‰ … º̇ªA ±ŒÍê
…Í º̇ªBÍI AÿnÙ≥CÚ À‰ * (52)∆‰ ÀÂl÷BÚ∞ªÙA ¡Â «Â π◊ÚªÀÛDØÚ …Í ¥Ù NÏÕ‰ À‰ …‰ º̇ªA sÙë À‰ … ªÚÃm‰i À‰ …‰ º̇ªA ©ÍÒÕ ≈‰ø À‰ (51)∆‰ ÃÂZºÍ ∞Ù ¿Â ªÙA ¡Â «Â π◊ÚªÀÛC À‰ B‰ƒ®Ê CÚ À‰ B‰ƒ®Ê Í
æ‰ ÃmÏjªA AîŒÍ CÚ À‰ …‰ º̇ªA AîŒÍ CÚ ΩÊ ≥Û (53)∆‰ ÃÛº¿‰ ®Ê M‰ B‰¿IÍ Â JÍa‰ …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ ˆ“ØÚ ÀÂj®Ê øÏ ˆ“߉ B AÿÍn¥Ù M ‹ ΩÛ≥ ≈Ï U j b
Ê Œ‰ªÚ ¡Ê »Â MÊjø‰ CÚ ≈Ê ◊Úª ¡Ê »¯ ƒ‰¿ÕÊCÚ f‰ »Ê U‰
≈‰ ÕÍhª̇A Â…º̇ªA f‰ ߉ À‰ (54)î
 JÍ¿Â ªÙA ≠ ºÚ J‰ªÙA ‹Ḡ ǣÃmÏjªA ”º‰ß B‰ø À‰ AÀÂfN‰»Ê M‰  Â îŒÍÒM ∆Ḡ À‰ ¡Ê Nº٠¿ Y BÏø ¡∏ÊŒºÚ ߉ À‰ Ω‰ ¿ Y B‰ø …Í ŒÊ ºÚ ߉ B‰¿√ÏH̄ÚØ AÊê̇É M‰ ∆H̄ÚØ
À‰ ¡Ê Ú ”z‰MiÊ A ‘Íhª̇A ¡Â »Â ƒÕÍe ¡Ê Ú ≈Ï ƒ‰∏˛ ¿‰ ŒÂªÚ À‰ ¡Ê »¯ ºÍ JÊ ≥Ú ≈Íø ≈‰ ÕÍhª̇A ±Úºb
Ê N‰mA B‰¿∑ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ¡Ê »ƒÏ∞Ú ºÍ b
Ê N‰n‰ŒªÚ O
Í Z
‰ ºÍ vªA AÃÛº¿Í ߉ À‰ ¡Ê ∏ƒÍø AÃø‰ A‰’
À‰ —Ú ÃÚºvªA AÿŒÍ≥CÚ À‰ (55)∆‰ ÃÛ¥n
Í ∞Ú ªÙA ¡« π◊ÚªÀÛDØÚ πͪg‰ f‰ ®Ê I‰ j‰ ∞Ú ∑ ≈‰ø À‰ Bı◊ÊŒq ”I ∆‰ ÃÛ∑j̄rÂÕ ‹ ”ƒ‰√ÀÂfJÂ®Ê Õ‰ BıƒÊøCÚ ¡Ê »¯ ØÍ ÃÊ a‰ fÍ ®Ê I‰ ≈ø ¡Â»ƒÚªf J‰ŒÂªÚ
)Â v
Í ¿‰ ªÙA oÊ◊JÍªÚ À‰ i BσªA ¡Â «Â A‰ÀDÙ ø‰ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”Ø ≈‰ Õl̄ÍV®Ê ø AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A í
Ï nÙÑ ‹ (56)∆‰ ÿY‰ jÊ M ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ æ‰ ÃmÏjªA AîŒÍ CÚ À‰ —Ú ÃÚ∑lÏ ªA AÃÂMA‰’
(57
∆BŒI
À …¿∏Y ïG ™ÃUjªA LÃUÀ À , ïB®M A “ßB ∂iB∞M ‹ B»√C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æÃmjªA “ßB ~A ØA PBÕ‡A ≈¿zNM
. ≈ÕjØB∏ºª eB®ÕG À îƒø¤ùA ≈ø îáBvºª ΩŒö fßÃI ¡NNÖ À , ∂B∞ƒªA “ÕE …ƒß ~Ajß‚A ∆C À …÷Bz≥
SŒY î¥ØBƒùA |®I æBY ∆BŒI , G $ πªg f®I ≈ø ¡»ƒø µÕjØ ïÃNÕ ¡Q Bƒ® C À æÃmjªBI À BI BƒøE ∆ÃªÃ¥Õ À $ : ïB®M …ªÃ≥
f¥®ªA ë æÃmjªBI ∆Bô‚A À , ≈ÕfªA ≈ø ™jq Bø À  fŒYÃM ”ºß f¥®ªA ë BI ∆Bô‚BØ BŒ√BQ AêÃM ¡Q ‹ÀC “ßBÒªA À ∆Bô‚A AÀj»£C
œ« A “ßB À , ’œq jøfiA ≈ø …ª ∆Ã∏Õ ∆C ´ ≈ø …¿∏Y …¿∏Y À …Œ»√ …Œ»√ À  jøC  jøC …Ii fƒß ≈ø BQîJø ‹Ãmi …√Ã∑ ”ºß
. …Œºß ”z≥ À …I ¡∏Y Bø æÃJ≥ À …Œ»√ À  jøC fƒß ’B»N√‹A À iB¿NÕ‹A æÃmjªA “ßB À , …ßjq Bñ Ω¿®ªA µŒJÒM
…√C Bñ ≈ÕfªA ≈ø æÃmjªA …I aC Bø B¿«eiÃø …NßB À æÃmjªBI ∆Bô‚A À , …I ™jrNªA À ≈ÕfªA o∞√ B¿«eiÃø …NßB À BI ∆Bô‚BØ
. …º∑ πªg ü …ª eBŒ¥√‹A À PBßkBƒùA ü …Œºß ”z≥ À …I ¡∏Y Bø À …I ë
$ : ΩŒ≥ SŒY ΩŒv∞NªA ≈ø ™Ã√ ≈ø —iBJ®ªA ü Bø πªg ïG rÕ À , …¥Œy À eiÃùA “®m SŒY ≈ø Bø ∂jØ îNßBÒªA À î√Bô‚A îJØ
‹ ∆Bøk›Nø πªg ©ø ∆B√Bô‚A À , ’BJªA ≤hÅ æÃmjªA À BI BƒøE : Ω¥Õ À “ßBÒªA À ∆Bô‚A ef®M ïG qDØ # æÃmjªBI À BI BƒøE
. 150 : ’BnƒªA : # …ºmi À A îI AÃ≥j∞Õ ∆C ∆ÀfÕjÕ À $ : ïB®M æB≥ , ja‡A ≈ß B¿«fYC π∞ƒÕ
µáBI ‹G ë ‹ æÃmjªA ∆C ”ºß À …I BƒßjrM À A ≈Õe ”ºß Lú¥ªA B√f¥ß –C # Bƒ® C À æÃmjªBI À BI BƒøE ∆ÃªÃ¥Õ À $ : …ªÃ¥Ø
. µáBI ‹G ¡∏ê ‹ À
≈ß # Bƒ® C À æÃmjªBI À BI BƒøE $ : îº÷B¥ªA ’‹¤« ≈ø “∞÷B ~j®Õ ¡Q –C # πªg f®I ≈ø ¡»ƒø µÕjØ ïÃNÕ ¡Q $ : …ªÃ≥ À
. πªg AêB≥ Bø f®I ≈ø ¡ Ã≥ ”zN¥ø
µÕj∞ªA xÃva ‹ B®Œö ∆ú÷B¥ªA —iBq‚A ¡mBI …ŒªG iBrùA À , îƒø¤ùBI ∆ú÷B¥ªA π◊ªÀC oŒª –C îƒø¤ùBI π◊ªÀC Bø À $ : …ªÃ≥ À
. ©Œ¿ÜA ¬hª ∂Ãnø ¬›∏ªA ∆fi ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß îªÃNùA
|®I ü Oªl√ BòG PBÕ‡A ∆C “Õ‡A ∂BŒm f»rÕ # ∆Ãyj®ø ¡»ƒø µÕjØ AgG ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª …ªÃmi À A ïG AÃße AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
ƒªA ïG ™ÃUjªA ”IDØ   ´ îI À …ƒŒI O®≥À “ßkBƒø ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ¡∏Y ïG AÃße î¥ØBƒùA ≈ø
. PBÕ‡A Oªl√ πªg ü À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
µáBI LBN∏ªA πŒªG Bƒªl√C B√G $ : ïB®M æB≥ B¿∑ A  AiC Bø ”ºß A ¡∏Å ¡»ƒŒI ¡∏ê ∆B∑ BòG (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA À
. 105 : ’BnƒªA : A ∫AiC Bñ pBƒªA îI ¡∏ZNª
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA …JvƒI À …N®Õjq ’Ãy ü ¡∏áA ∆B∑ SŒY ≈ø …√BZJm A ïG “Jn√ À —jqBJùBI …ŒªG “Jn√ ¡∏ZººØ
. ’Bz¥ªA À ¡∏Zºª
ïG —ÃßfªBI À , ™AlƒªA eiÃø ü ïB®M …ßjq …ŒzN¥Õ Bù “®IBNùA ïG —ÃßfªA œ« ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª A ïG —ÃßfªBI eAjùA ∆C j»§Õ πªhI À
ΩßB∞ªA ejØC BòG À , æÃmjºª # ¡∏ZŒª $ ¿y ∆C j«B§ªA ∆C À , —jqBJùBI …Œºß ”z¥Õ Bø “®IBNø ïG —ÃßfªA œ« ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª …ªÃmi
. ïB®M …¿∏Y æÃmjªA ¡∏Y ∆C ïG —iBqG ≈RÕ À
¡»ƒø “¥IBnªA “Õ‡A ü iÃ∑hùA ~Ajß‚A À ¡»ƒø BƒŒ®ø BƒyAjßG w¥M œ»Ø ¬B®ªA ïG “JnƒªBI xBàB∑ “¥IBnªA “Õ‡A ïG “JnƒªBI “Õ‡A À
. µºÒø ~AjßG
eAjùA ∆C # …ŒªG AÃMDÕ $ : …ªÃ≥ “uBa À ∂BŒnªA j«B£ À , eBŒ¥√‹A ∆Bßg‚A # îƒßhø …ŒªG AÃMDÕ µáA ¡ ≈∏Õ ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
…¿∏Y ïG AÃMDÕ ¡»Œºß ‹ ¡ æÃmjªA ¡∏Y ë –hªA µáA ≈∏Õ ∆G À ”ƒ®ùA À , …ƒß π∞ƒÕ ‹ µY …√C ‘ÃßfI æÃmjªA ¡∏Y µáBI
. µáA ™BJMA ∆ÀfÕjÕ ‹ À ‘à A ∆îJNÕ ¡»√C πªg ¬k‹ À , ¡ ‹ ¡»Œºß …√Ã∏ª ‹G …ƒß îyj®ñ AÃnŒºØ ≈ÕeB¥ƒø
. “Õ‡A jaE ïG # …ªÃmi À ¡»Œºß A ±Œê ∆C ∆ÃØBë ¬C AÃIBMiA ¬C ~jø ¡»Iú≥ ü C $ : ïB®M …ªÃ≥
. iÃÜA ±ŒáA
# ~jø …Jº≥ ü –hªA ©¿ÒŒØ æÃ¥ªBI ≈®zÖ ›Ø $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ ∆Bô‚A ±®y Lú¥ªA ~jñ eAjùA ∆C PBÕ‡A ∂BŒm j«B£ À
60 : LAlYfiA : # ¡»I πƒÕj¨ƒª “ƒÕfùA ü ∆Ã∞UjùA À ~jø ¡»Iú≥ ü ≈ÕhªA À ∆Ã¥ØBƒùA …NƒÕ ≈◊ª $ : …ªÃ≥ À , 32 : LAlYfiA :
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ À ,
À , ¡»≥B∞ƒI ¡∏Y …√HØ # îƒø¤ùBI π◊ªÀC Bø À $ : PBÕ‡A ifu ü …ªÃ≥ …®ØfŒØ …I jnØ B¿∑ ∂B∞ƒªA Lú¥ªA ~jñ eAjùA ∆Ã∑ BøC À
. # ∆ÃùB§ªA ¡« π◊ªÀC ΩI $ : …ªÃ¥I …ƒß LAjy‚A ¡Q ∂B∞ƒªA ≈ß ¬B»∞Nm›ª ∂B∞ƒªA PBJQG ©ø ”ƒ®ø ‹
“ŒY›u ü πrªA ∆Àe ∆Bô‚A f®I ¡»ƒÕe ü ¡»∏q ë eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C πrªA ë À LBŒMi‹A ∂› G j«B£ # AÃIBMiA ¬C $ : …ªÃ≥ À
. “ƒÕj≥ KvƒI ∆BŒI ïG “UBNä ©JÒªA KnÅ B»√Ã∏ª πªg Ãç À …ªfß ÀC ¡∏Zºª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA
∆Ã∏ª …ªÃmi À ¡»Œºß A iÃè ∆C ∆ÃØBë ¡»√fi πªg ≈ß ∆Ãyj®Õ ¬C –C # …ªÃmi À ¡»Œºß A ±Œê ∆C ∆ÃØBë ¬C $ : …ªÃ≥ À
ƒªA ∆Ã∏ª ÀC , “¥áA ∂Ã¥áA “MBøG À iÃÜA ”ºß “ŒƒJø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ¡∏Y B»®JNÕ ªA “Œ ‚A “®ÕjrªA
. …÷Bz≥ ü µáA œßAjÕ ‹ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
ÀC ¡»Iú≥ ~jø ∆B∑ ê ¡»yAjßG KJm ∆C πªg À “Q›RªA …≥Ã¥rI µIBnªA fÕe ªA ≈ß LAjyG # ∆ÃùB§ªA ¡« π◊ªÀC ΩI $ : …ªÃ≥ À
A ±Œê ∆C ≈ø ≤ÃàA BøC À , ¡»Œºß ÀC ¡ µáA ∆B∑ ∆Ãyj®Õ AÃ√B∑ ΩI ¡ µáA ∆Ã∑ jÕf¥M ”ºß îƒßhø …ŒªG AÃMDÕ ¡»IBŒMiA
¡»√Ã∏ª ‹G …ªÃmi À A ¡∏Y ïG —ÃßfªA “IBUG ≈ß ¡»yAjßG oŒºØ …ªÃmi À ±ŒáA ≈ø ’–jI BØ …ª KUÃø ›Ø …ªÃmi À ¡»Œºß
. ∆ÃùB£ ¡»√C ¡»Œºß µY
–f®NªA xÃva ÀC # îƒø¤ùBI π◊ªÀC Bø À $ : B∞√E æB≥ B¿∑ ‹Ã≥ …I iAj≥‚A ©ø ∆Bô‚A ià ≈ß –f®NªA ¡º§ªBI eAjùA ∆C j«B§ªA À
æfÕ À ¡º§ªA µºÒø ≈ø B»√fi …ŒªG “¥IBnªA “Q›RªA ∂Ã¥rªA ≈ß LAjy‚A \vÕ ¡º§ªA µºÒø eAjùA ∆B∑ ê À , “ŒªBùA ´ ∂Ã¥áA ïG
. “ŒªBNªA “Õ‡A BzÕC …Œºß
Ωvä ∆HØ —jÕB¨Nø ¬Bn≥fiA À juBY “Q›RªA iÃøfiA îI ∂B∞ƒªA ¬fß jÕf¥M ”ºß ~Ajß‚A LBJmC ü fÕe ªA ∆C ¬f¥M Bñ ∆BI f≥ À
≈ø ≤Ãbºª BøG À LBŒMi‹BI …ªAÀlª BøG À ¡»√BôG ±®zª BøG ¡»yAjßG ∆B∑ πªh∑ AÃ√Ã∏Õ Ãª gG îƒø¤ø ´ ∆Ã¥ØBƒø ¡»√C ”ƒ®ùA
‹ À Ω BJªA ïG µáA ≈ß …ºŒø À …¿∏Y ü …∞ŒY Ω¿NYA AgG ∆Ã∏Õ BòG ¡∑BáA ¡∏Y ïG ™ÃUjªA ≈ø ≤ÃàA ∆HØ …JUÃÕ KJm ´
. …ªÃmi À A ¡∏Y ü πªg Ω¿Nê
©UA ºØ πªg ≈ø fÕkC eAiC ≈ø À , “ÕB∞∑  B√j∑g B¿ŒØ Ω®ª À LAjy‚A À fÕe ªA ≈ø “Õ‡A ü B¿ß ¡»ø›∑ ü SZJªA æB f≥ À
. P‹ÃÒùA
$ : …ªÃ≥ ∂BŒm “Õ‡A jaE ïG # Bƒ® C À Bƒ® AÃªÃ¥Õ ∆C ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª …ªÃmi À A ïG AÃße AgG îƒø¤ùA æÃ≥ ∆B∑ BòG $ : ïB®M …ªÃ≥
∆HØ ∆Bô‚A “®ŒJ PBŒzN¥ø ≈ø πªg ∆C ”ºß æfÕ # îƒø¤ùA $ ü ∆Bô‚A ±uÀ À # ∆B∑ $ …ŒØ haC f≥ À # îƒø¤ùA æÃ≥ ∆B∑ BòG
. ejªA ∆Àe …ªÃmi À A ¡∏Y ïG —Ãßfºª “ŒJºNªA …ªÃmi À A …I ¡∏Y Bø ™BJMA ”ºß Kº¥ªA f¥ß À …ªÃmi À BI ∆Bô‚A ”zN¥ø
îßkBƒNùA |®I —Ãßf∑ ¡»ßkBƒÕ ≈û pBƒªA |®I —Ãße # ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª …ªÃmi À A ïG AÃße AgG $ : …ªÃ¥I eAjùBØ Ah« ”ºß À
—Ãße …I eAjùA ∆B∑ ê À # AgG $ “§∞ºI “º¿ÜA jÕfvM …Œºß æfÕ À , ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª …ªÃmi À A ïG ¡∑BZNªA ïG ja‡A î¿uBbNùA
∆BølªBI fŒŒ¥NªA ïG …ŒØ “UBY ‹ AfI¤ø B¿∏Y πªg ∆B∑ …ªÃmi À A ¡∏Y ïG ¡»MBßkBƒø ü îƒø¤ùA ™ÃUi LBèG ”ƒ®ñ …ªÃmi À A
.
. …ªÃmi À A ¡«Bße AgG : ”ƒ®ùA À , …ªÃmi À A ë ≤Àh A # AÃße $ ΩßBØ ∆G : ΩŒ≥ Bø ±®y j»§Õ πªhI À
. …ªÃmi À A —Ãße ïG  jaFI —ÃßfªA ©Ujø ¡®√
—Ãßfºª “ßB À © ë À Bƒ® C À Bƒ® : ¡ Ã≥ ü …ªÃmi À A ¡∏Y ïG —ÃßfªA jÕf¥M ”ºß îƒø¤ùA æÃ≥ “Õ‡A jv¥M ∆B∑ ±Œ∑ À
À A ¡∏á “ßBÒªA À ©¿nªA ë eAjùA ∆B∑ ÀC …ªÃmi À A ë œßAfªA ~jØ ÀC ja·ª îßkBƒNùA fYC ë œßAfªA ~jØ ’AÃm “Œ ‚A
. AfŒ®I ∆B∑ ∆G À …ªÃmi
ià ≈ß BÕf®M ∆Ã∏ŒØ îƒø¤ùA æÃ≥ ≈ø oŒª —Ãßfºª ejªA ∆Ã∑ KUÃÕ # Bƒ® C À Bƒ® $ ü —ÃßfªA fƒß îƒø¤ùA æÃ≥ iBvçA À
. “¥IBnªA “Õ‡A ΩÕg ü LAjy„ª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü “Õ‡A ∆Ã∏NØ , ¬f¥M Bø ”ºß # ∆ÃùB§ªA ¡« π◊ªÀC ΩI $ : …ªÃ≥  fŒ∞Õ B¿∑ , ∆Bô‚A
. `›∞ªA ü ¡«jv≥ ‹ ¡»ŒØ `›∞ªA jv≥ …ŒØ À # ∆ÃZº∞ùA ¡« π◊ªÀC À $ : …ªÃ¥I “Õ‡A O¿Na f≥ À
ïG B»øB¿z√A À “¥IBnªA PBÕ‡A ∂BŒm ü “Õ‡A eÀiÀ # ∆Àl÷B∞ªA ¡« π◊ªÀDØ …¥NÕ À A së À …ªÃmi À A ©ÒÕ ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
…ªÃmi À A ¡∏Y ïG —ÃßfªA LBUC ≈ø `›∞I O¿∏Y SŒY “¥IBnªA “Õ·ª - “Œº∏ªA ‘ ∏ªB∑ - ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü B»√C œÒ®Õ B»N¥IBm
≈ø¤ø ë À …ªÃmjª À ©ŒÒø …√fi ≈ø¤ø ë À …ªÃmi À A ¡∏Y ïG LBUC ≈ø \ºØC BòG : ΩŒ≥ …√D∑ ∆Bô‚A fŒ¥I “ßBÒªA À ©¿nªBI
kÃ∞ªA À , ∆Àl÷B∞ªA ¡« π◊ªÀDØ …¥NÕ À A së À …Œºß œz≥ B¿ŒØ …ªÃmi À A ©ÒÕ ≈ø À  AÃ¥M  j«B£ ü À A “Œra …ƒ BI ü B¥Y
. `›∞ªA ë
”ºß —eBÕk B»Œ∞Ø “ßBÒªA À ©¿nªBI LBUC AgG B¿»ƒø ÃßfùA Ω¿rÕ B¿∑ îßkBƒNùA ≈ø …ªÃmi À A ¡∏Y ïG œßAfªA “Õ‡A Ω¿rM À
. B®Œö ÃßfùA À œßAfºª ≈náA fßêA ¡Œ¿®M “¥IBnªA “Õ‡A ¡∏Y ΩŒº®M
jÕf¥NªA À , “≥BÒªA f»ÜA “Õ‡A jaE ïG # “ØÀj®ø “ßB Aÿn¥M ‹ Ω≥ ≈UjbŒª ¡»MjøC ≈◊ª ¡»√BôC f»U BI Aÿn≥C À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¡»√BôC •º´DI Aÿn≥C eAjùA À ¡»√BôC ü ¡«f»U ≠ºJø BI Aÿn≥C # ¡»√BôC f»U BI Aÿn≥C $ : …ªÃ≥ ü
AÀfßfi XÀjàA AÀeAiC ê À $ : …ªÃ¥∑ PBÕ‡A ≈ø —fß ü ©≥À Bø ”ºß eB»ÜA ïG XÀjàA # ≈UjbŒª $ : …ªÃ¥I eAjùA ∆C j«B§ªA À
. 47 : “IÃNªA : # ‹BJa ‹G ¡∑ÀeAk Bø ¡∏ŒØ AÃUja ê ≈ÕfßB¥ªA ©ø AÀf®≥A ΩŒ≥ À ¡»ÒJRØ ¡»QB®J√A A  j∑ ≈∏ª À —fß …ª
“º¿ÜA À XÀjàA ïG ©UAjªA ¿zªA ë ≤Àhä GfNJù a “ØÀj®ø “ßB $ : …ªÃ≥ À , ¬Bn≥‚A ≈ß œ»√ # Aÿn¥M ‹ Ω≥ $ : …ªÃ≥ À
. ΩŒº®NªA ¬Bó ≈ø # ∆ú¿®M Bñ Ja A ∆G $ : …ªÃ≥ À , Ωv∞ªBI ’œU Ahª À ¬Bn≥‚A ≈ß œ»ƒºª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü
“ßB eB»ÜA ïG XÀjàBØ Aÿn¥M ‹ : ¡ Ω≥ ≈UjbŒª eB»ÜA ïG XÀjàBI ¡»MjøC ≈◊ª ¡»√BôC •º´DI BI Aÿn≥C À : “Õ‡A ”ƒ®ø À
BØ πªhI …ªÃmi À A AÃyjM ∆C ΩUfi ∆ÿn¥M AÃ√Ã∏M ∆G À - •º¨ø î¿ŒI …IBèG ïG “UBY ‹ KUAÀ ë À - ≈ÕfªA ≈ø “ØÀj®ø
. ∆Bô‚A ü ¡∏£›´G  j¨Õ ‹ ∆ú¿®M Bñ Ja
À , ≤Àhä à CfNJø # “ØÀj®ø “ßB $ : …ªÃ≥ À , πªhI æÃmjªA ¡∏Y ê ¡ AÃøC À ¡«iBÕe ≈ø ¡»UÀja XÀjàBI eAjùA : ΩŒ≥ À
ü ¡»Œºß O¿∏Y À ¡»MjøC ≈◊ª ∆BôfiA •º´DI BI Aÿn≥C À : “Õ‡A ”ƒ®ø À , ¡∏øBn≥G ≈ø a ƒºª “ØÀj®ø “ßB : jÕf¥NªA
A À BI ¡∏øBn≥G ≈ø a ƒºª ¡∏ƒø “ƒnY “ßB ∆fi Aÿn¥M ‹ : ¡ Ω≥ B»ƒø ≈UjbŒª ¡ AÃøC À ¡«iBÕe ≈ø XÀjàBI ¡»MBßkBƒø
. ∆ú¿®M Bñ Ja
A ïG —ÃßfªA ¡«ejI µIBnªA \ÕjvNªA ¡÷›Õ ‹ …ƒ∏ª µIBnªA ”ƒ®ùA ≤›Ç B»ºJ≥ Bñ “Õ‡A æBvMA f∑¤Õ ∆B∑ ∆G À ”ƒ®ùA Ah« ∆C …ŒØ À
ƒºª Aÿn¥Õ ∆C ¡»®nÕ ≈∏Õ …ªÃmi À A ¡∏Y ≈ß AÃyjßC À AêÃM AÃ√B∑ gG ¡»√fi ¡»ƒŒI ¡∏ZŒª …ªÃmi À
∆ÿn¥ùA ∆Ã∏Õ ∆C ‹G ¡»ºªA , j«B£ ë À ≈UjbŒª ¡ AÃøC À ¡«iBÕe ≈ø XÀjàBI …¿∏Y ü ¡«jøC ≈◊ª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. …Œºß æfÕ ΩŒªe ‹ ”ƒ®ùA Ah« ”ºß # ≈UjbŒª $ Ωõ ∆B∑ h◊ƒŒY À , ¡∏áA ≈ß îyj®ùA —Ãßfºª ≈ÕeAjªA ´ ¡»ƒø jaE B¥ÕjØ
B¿ŒØ A “ßBÒI jøC , “Õ‡A jaE ïG # ¡Nºõ Bø ¡∏Œºß À Ωõ Bø …Œºß BòHØ AêÃM ∆HØ æÃmjªA AîŒ C À A AîŒ C Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω≥ $ : …ªÃ¥I ¬›∏ªA jÕfvM À , ¡«BŒ√e À ¡»ƒÕe jøC ü …I ¡«jøDÕ À ¡»Ii ≈ø …I ¡»ŒMDÕ B¿ŒØ æÃmjªA “ßBÒI jøC À , ≈ÕfªA ≈ø æl√C
ë Bñ æÃmjªA “ßB ∆fi œ√îŒ C À : æÃ¥Õ ∆C ∆Àe # æÃmjªA AîŒ C À $ : …ªÃ¥I  f∑C f≥ À , B®Œö “ßBÒªA ∆C ïG —iBqG #
. “VáA ¡NM πªhI À , ΩmjùA “ßB æÃmjªA “ßB
æÃmjªA “ßB ≈ß AÃyj®M À AêÃNM ∆HØ –C # ¡Nºõ Bø ¡∏Œºß À Ωõ Bø …Œºß BòHØ AêÃM ∆HØ $ : …ªÃ¥I ‹ÀC : ¬›∏ªA K¥ß πªhª À
∆HØ ’œq …ƒø …nô ‹ À ±Œº∏NªA ≈ø ¡Nºõ Bø ¡∏Œºß À ’œq …ƒø ¡∏nô ‹ À ±Œº∏NªA ≈ø Ωõ Bø …Œºß BòHØ æÃmjªA πªg jzÕ
. …√BZJm B®Œö “ßBÒªA
¡∏ŒªG …I ’œè Bø ∆fi AÀfN»M æÃmjªA AîŒÒM ∆G ≈∏ª Ωõ Bø …ƒø À ¡∏ƒø Ω∏ª ∆B∑ ∆G À –C # AÀfN»M  Ã®ŒÒM ∆G À $ : …ªÃ¥I BŒ√BQ À
. “ÕAf A …ŒØ À “ßBÒªA À  jøDI À A ≈ø …I ¡∑jøDÕ Bø À
KnZØ ≠ŒºJNªA ë ±Œº∏NªA ≈ø æÃmjªA …ºõ Bø ∆G –C …øf¥M Bù ΩŒº®NªA “ªlƒñ ë À îJùA Æ›JªA ‹G æÃmjªA ”ºß Bø À …ªÃ¥I BRªBQ À
…√BZJm A ë À …ºmiC ≈ø “ßB ü À …ºmiC ≈ø “ßB …NßBÒØ ≠ŒºJNªA ‹G Ω¿Nê ‹Ãmi ∆B∑ gG À ≠ºI Bø ¡N∞ªBa ∆G …Œºß pDI ›Ø
. ¡∑⁄AfN«A
. “Õ‡A jaE ïG ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ±ºbNmA B¿∑ ~ifiA ü ¡»ƒ∞ºbNnŒª PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ ïB®M …ªÃ≥
B»≥BŒm fÕ¤Õ Bø ”ºß —jV A ΩJ≥ “∏ñ ælƒM À “Œ√fø œ« À —iÃnªA ≈ø “¥IBnªA PBÕ‡A ΩÕg ü Oªl√ B»√C B»®≥Ãø “Õ‡A ™Ã≥À j«B£
. B»ºÕg “uBa À
À ~ifiA ü ¡»∞ºbNnŒØ ¡»I wë BáBu B®¿Nâ ¡ Ω®VŒm ïB®M A ∆C PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈Õhºª ΩŒö fßÀ Ah« ”ºß “Õ‡BØ
. B◊Œq …I ∆Ã∑jrÕ ‹ …√ÀfJ®Õ jØB∑ fu ‹ À µØBƒø fŒ∑ ∆ÃØBë ‹ BƒøC ¡»ØÃa f®I ≈ø ¡ fJÕ À ¡»ƒÕe ¡ ≈∏ô
ü À ≈ø¤ùA À µØBƒùA ¡»ŒØ À nùA “øB®ª LBÒàA À “Œ√BŒI ‹ “ŒzŒ®JM …ŒØ ≈ø PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ …ªÃ¥Ø
. Bzä PBáBvªA Aú¿ß À ¡»ƒø AÃøE ≈ÕhªBI xBa fßêA À PBáBvªA Ω¿®Õ ‹ ≈ø À PBáBvªA Ω¿®Õ ≈ø ¡»ƒø îƒø¤ùA
À ¬eE ü eiÀ B¿∑ “Œ ‚A “Ø›àA ’BÒßG ≤›bNm‹BI eAjùA ∆B∑ ∆G ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ±ºbNmA B¿∑ ~ifiA ü ¡»ƒ∞ºbNnŒª …ªÃ≥ À
: ~ifiA ü “∞Œºa ∫Bƒº®U B√G eÀAe BÕ æB≥ À 30 - —j¥JªA : “∞Œºa ~ifiA ü ΩßBU œ√G ïB®M æB≥ (¬›nªAB¿»Œºß) ∆B¿Œºm À eÀAe
B¿∑ f®I ≈ø Ãºë ‹ À …÷BŒªÀC À …÷BŒJ√C ≈ø A ’B∞ºa ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªBI eAjùBØ 16 - Ω¿ƒªA : eÀAe ∆B¿Œºm TiÀ À æB≥ À 26 - x
. œMDŒm
: î¥N¿ºª “J≥B®ªA À  eBJß ≈ø ’BrÕ ≈ø B»QiÃÕ ~ifiA ∆G æB≥ B¿∑ ¬Ã≥ f®I B»Œºß ¬Ã≥ °ŒºnM À ~ifiA TAjÕG …I eAjùA ∆B∑ ∆G À
’BŒJ√fiA ¡øC ≈ø ∆Ãø¤ùA ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªBI eAjùBØ 105 - ’BŒJ√fiA : ∆ÃáBvªA –eBJß B»QjÕ ~ifiA ∆G æB≥ À 128 - ≤AjßfiA
≈ß aC B¿∑ KŒ®q À Bu À eë À `Ã√ ¬Ã¥∑ ¡»Œƒø¤ø ≈ø wºàA ”å À ¡»ƒø î¥mB∞ªA À ≈ÕjØB∏ªA A πº«C ≈ÕhªA îyBùA
À îùB§ªA ≈∏º»ƒª ¡»Ii ¡»ŒªG ”YÀDØ BƒNºø ü ∆eîNª ÀC BƒyiC ≈ø ¡∏ƒUjbƒª ¡»ºmjª AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À ïB®M …ªÃ≥ ü ¡»®ö
B®¿Nâ AÀf¥®Ø ¡«BVƒØ AÃvºaC ≈ÕhªA ’‹¤»Ø 14 - ¡Œ«AjIG : fŒßÀ ≤Ba À œøB¥ø ≤Ba ≈ù πªg ¡«f®I ≈ø ~ifiA ¡∏ƒƒ∏nƒª
. ¡»Iú≥ On¥Ø føfiA ¡»Œºß æB ”NY …ŒØ AÃqBß À BáBu
À ¬BrªA À jvø ~iC ¡»QiÀDØ  eÃU À ∆ÃßjØ A πº«C Bù ΩŒ÷AjmG ÃI ¡»ºJ≥ ≈ø AÃ∞ºbNmA ≈ÕhªBI eAjùA ∆G æB≥ ≈ø æÃ≥ BøC À
ü ¡ ≈∏ò À îQiAêA ¡»º®å À “¿÷C ¡»º®å À ~ifiA ü AÃ∞®zNmA ≈ÕhªA ”ºß ≈ò ∆C fÕj√ À ¡»ŒØ ïB®M æB≥ B¿∑ B»ŒØ ¡»ƒ∏ø
. 6 - wv¥ªA : ~ifiA
À AÃøE ≈Õhºª wºë À µn∞ªA À ∂B∞ƒªA À j∞∏ªA ≈ø ±vÕ  eÃU À ∆ÃßjØ ≈ø ¡»MBå f®I f¥®ƒùA œºŒ÷Ajm‚A ©¿N A ∆C …Œ∞Ø
Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªA ≤›bNmA …ŒJrNª …UÀ ‹ À — R∑ PBÕE ü ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA …Œºß wƒÕ Bø ”ºß BƒŒY ‹ À PBáBvªA Aú¿ß
. BvªA À BÒªA À µØBƒùA À jØB∏ªA ¡»ŒØ À ¡»Ø›bNmBI PBáBvªA
©¿N A xBbqG ïG WNê ∆B∑ B¿∞Œ∑ ΩŒ÷AjmG ÃI ¡« À ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ≤›bNmA ΩuDI ¡»Ø›bNmA ΩuC …ŒJrM eAjùA ∆B∑ ê À
æB≥ f≥ À ¡« ´ À —fº∑ À pj∞ªA À ¬ÀjªB∑ ¡»ƒø B®ö jR∑C À —Ã≥ fqC ¡øC πªg ΩJ≥ À “Õ‡A æÀl√ ≈øk ü À …I …ŒJrNºª œºŒ÷Ajm‚A
- ≤AjßfiA : eBß f®I ≈ø ’B∞ºa ¡∏º®U gG æB≥ À 69 - ≤AjßfiA : `Ã√ ¬Ã≥ f®I ≈ø ’B∞ºa ¡∏º®U gG eà À ïÀfiA eBß ü ïB®M
¡∏º®U –hªA ë æB≥ À 165 - ¬B®√fiA : ~ifiA ±÷›a ¡∏º®U –hªA ë À æB¥Ø “øfiA  h« ≈ø iB∞∏ªA πªhI K Ba f≥ À 74
. 39 - j BØ :  j∞∑ …Œº®Ø j∞∑ ≈¿Ø ~ifiA ü ±÷›a
jaE ïG ¡»ƒÕe ¡ ≈ƒ∏¿Œª À …ªÃ≥ ≈ø …J¥®Õ Bñ BvªA ©¿N A Ah« µY ‘e¤Õ ¡Q ΩŒ÷AjmG JI …ŒJrNªA ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ‹ Oº≥ ∆HØ
I ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªBI eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C À …I …JrÕ ∆fi ΩŒ÷AjmG I ≤›bNmA xBvNa‹ h◊ƒŒY KUÃø ‹ ≈∏ª À ¡®√ Oº≥ fßêA
. ¬f¥M B¿∑ °¥Ø ΩŒ÷AjmG
À LAjÒyA À æAÀk ´ ≈ø ’œrªA PBJQ ≈ß “ÕBƒ∑ ë À ∆B∏ø ü  iAj≥G ’œrªA î∏ó ¡ ”zMiA –hªA ¡»ƒÕe ¡ ≈ƒ∏¿Œª À …ªÃ≥ À
AgÃaDø À  jøDI “√B»NmA À …I j∞∑ ´ ≈ø ©¿N A ü …I ‹Ã¿®ø …√Ã∑ ë ≈ÕfªA ≈∏¿NØ lUBY ‹ À ©√Bø ´ ≈ø  jQC jQ¤Õ SŒÅ ælªlM
î∞ºNbùA œ¨I ≈ø ≈ÕfªA ü ≤›Na‹A ∆C …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü …√BZJm A ¡∏Y f≥ À ¡uBÖ À ≤›NaA ´ ≈ø …ØiB®ø æÃuDI
. 213 - —j¥JªA : ¡»ƒŒI BŒ¨I PBƒŒJªA ¡»M’BU Bø f®I ≈ø  ÃMÀC ≈ÕhªA ‹G …ŒØ ±ºNaA Bø À …ªÃ¥∑
. ¡»MjÒØ ”zN¥ø ≈ø …√Ã∏ª À ¡ B∞ÕjrM ¡»ŒªG ≈ÕfªA ≤ByC À ¬›m‚A ≈Õe ¡ ”zMiA –hªA ¡»ƒÕfI eAjùA À
BƒøC ¡»ØÃa ≈ªfJŒª À ”ƒ®ùA ΩuC À ¡»ƒ∞ºbNnŒª …ªÃ≥ ”ºß ±Òß ¡ ≈ƒ∏¿Œª À …ªÃ¥∑ ë BƒøC ¡»ØÃa f®I ≈ø ¡»ƒªfJŒª À …ªÃ≥ À
∆Ã∑ ÀC ¡»ØÃa ≈ªfJŒª À jÕf¥NªA À ¡»ØÃa f®I ≈ø …ªÃ≥ …Œºß æfÕ ≤Bzø ≤hY ”ºß ÀC œº¥®ªA kB A ”ºß BøG ¡»ŒªG ΩÕfJNªA “JnƒØ
. îøE ”ƒ®ñ BƒøC
. î¥ØBƒùA À iB∞∏ªA ≈ø ¬›m‚A ifu ü ∆Ãø¤ùA …ŒmB¥Õ ∆B∑ Bø æBY –C ”ºß ≤ÃàBI eAjùA À
√ÀfJ®Õ æBY ü BƒøC ¡»ØÃa ≈ªfJŒª À –C ¡»ƒªfJŒª À ¿y ≈ø ‹BY ∆Ã∏Õ ∆C ∂BŒnªBI µØÀfiA B◊Œq œI ∆Ã∑jrÕ ‹ √ÀfJ®Õ …ªÃ≥ À
. B◊Œq œI ∆Ã∑jrÕ ‹
æAfªA œ∞ƒªA ∂BŒm ü B◊Œq —j∏ƒªA ™Ã≥À À B◊Œq œI ∆Ã∑jrÕ ‹ …ªÃ¥I √ÀfJ®Õ fŒ∑DM À ¡º∏NªA ïG “JŒ¨ªA ≈ø ¬›∏ªA ü PB∞Nª‹A À
æfJÕ “º¿ÜBI À œ∞a ÀC œºU ∫jq B»ºaAfÕ ‹ “vªBa —eBJß ¡»MeBJß eAjùA ∆DI œz¥Õ πªg Ω∑ ∂› ‚A ”ºß ∫jrªA œ∞√ ”ºß
.   ´ Li …ŒØ hbNÕ ‹ À A ‹G …ŒØ fJ®Õ ‹ BƒøE B®¿Nâ ¡»®¿Nâ A
≈ø j∞∑ ∆Ã∑ πªg ”ºß Kn√fiA À eÃßÃùA ïG —iBqG πªg ∆Ã∑ ∂BŒnªA j«B£ ∆Ã¥mB∞ªA ¡« π◊ªÀDØ πªg f®I j∞∑ ≈ø À …ªÃ≥ À
¡« π◊ªÀDØ “¥IÃùA œuB®ùA j÷Bm ÀC ∂B∞ƒªA ÀC j∞∏ªBI fßêA Ah« µ¥Ñ f®I A j∏rÕ À j∞∑ ≈ø À ”ƒ®ùA À j∏rªA ΩIB¥ø ∆Aj∞∏ªA
. “ÕeÃJ®ªA –k ≈ß XÀjàA ë À µn∞ªA ü ∆úøB∏ªA ∆Ã¥mB∞ªA
. “Õ‡A ü ≈Õjn∞ùA îI ≤›àA fNqA f≥ À
ΩÕfJM À ¡»ƒÕe î∏ó À ~ifiA ü ¡»Ø›bNmBI ¡  fßÀ A låC f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA LBZuC ü —eiAÀ B»√G ΩŒ¥Ø
ƒªA f®I “®IifiA ’B∞ºàA ≤›bNmA ¡»Ø›bNmBI eAjùA À ≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA ¬BÕC ü ƒªA “ºYi f®I ¬›m‚A lßC Bñ BƒøC ¡»ØÃa
≈ø “Q›RªA ÀC “®IifiA ¡« À ¡»z®JI …uBvNaA ©ø ¡»®Œö ïG ≤›bNm‹A “Jn√ À ¡»ƒø æÀfiA “Q›RªA ÀC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ¡»z®I ΩN≥ BòG À ∆›Ø ÃI ΩN≥ ¡ Ã¥∑ Ω∏ªA ïG |®JªA jøC “Jn√ ΩŒJ≥
B¿∑ ~ifiA ¡»QAjÕG BƒøC ¡»ØÃa ΩÕfJM À ¡»ƒÕe î∏ó À ¡»Ø›bNmBI eAjùA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) f¿ä “øfi “øBß œ« ΩŒ≥ À
À ¬›m‚A î∏ó À jÕj¥NªA ≤›NaA ”ºß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f®I ’B∞ºàA ≤›bNmA ÀC ¡»ºJ≥ AÃ√B∑ ≈ÕhªA ¡øfiA A B»QiÀC
. iBÒ≥fiA AÀjbm À iBvøfiA AÃZN∞Ø “ºYjªA f®I nùA À ¬›m‚A jv√ Bñ  fßÀ A låC f≥ À ≈ÕfªA ’AfßC ¬Al»√A
. h◊øÃÕ πªg AÃUjø ≈∏Õ À …¥¥Ñ ∆AÀC ΩJ≥ jøDI aC SŒY ∆Ej¥ªA ¡Y›ø ≈ø “Õ‡A îªÃ¥ªA ”ºß À
À B¿º£ O◊ºø B¿∑ ‹fß À BÒn≥ ~ifiA fl¿ŒØ j»§Œm …√C ”ºß iBJafiA PjMAÃM –hªA (¬›nªB»Œºß) eÃßÃùA –f»ùA ü B»√G ΩŒ≥ À
. (¬›nªB¿»Œºß) …NŒI Ω«C ≈ø “¿÷fiA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªBI eAjùA ∆C À AiÃU
∆C ë PBÕ‡A n∞M ü ∆Àjn∞ùA B»J∏MjÕ Bñi ªA PBäBnùA ≈ß kjZNªBI SZJªA ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß “ôj∏ªA “Õ‡A ∂BŒm …ŒÒ®Õ –hªA À
“ƒÕj≥ ‹ À πªg ü w√ “Õ‡BØ PBáBvªA Aú¿ß À ¡»ƒø AÃøE ≈ÕhªA ¡« À ¡»ƒø “uBa xBbqfi ‹ À B»®Œ¿Ü ‹ “øfiA |®Jª fßêA
AÃøE ≈ÕhªBI eAjùA ∆C ”ºß ‹ À ¬›nªA À —›vªA ¡»Œºß OŒJªA Ω«C “¿÷C À ƒªA ÀC “IBZvªA ¡« ¡»√Ã∑ ”ºß æfÕ Ω¥ß ÀC •∞ª ≈ø
≈ø ¡∏Ñ …º∑ Ah»Ø ¡»I “ÕBƒ®ªA fÕlù ÀC ¡ B∞ÕjrM ¡»ƒø “uBa “∞÷B ïG fßêA ≤ju BòG À “øfiA ©Œö PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø
. …UÀ ´
≈ø ≈ÕhªA B»QiÀ B¿∑ ~ifiA ∆ÃQjÕ ¡»ƒø Bu ≈ø¤ø ©¿Nâ f¥ß ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ±ºbNmA B¿∑ ~ifiA ü ¡»Ø›bNmBI eAjùA À
B¿∑ ¡»ƒø xBbqC …I wNë ∆C ∆Àe ≈ø BvªA ¡»®¿NVñ ¡÷B≥ ≤›bNm‹A Ah« À “∑ÃrªA À —Ã¥ªA œªÀC îyBùA ¡øfiA ≈ø ¡»ºJ≥
±mÃÕ À ∆B¿Œºm À eÀAfª ∆B∑ B¿∑ ©¿N A ”ºß “ՋêA ”ƒ®ñ “Œ ‚A “Ø›àA —eAiG BøC À ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ü πªh∑ ∆B∑
Bø ÀC “§∞ºªA  h« O®≥À f≥ À ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA •∞ºI ¬Aj∏ªA …÷BŒJ√C ≈ß ®Õ ∆C f®JNnùA ≈¿Ø “Œ ‚A “ƒÒºnªA œ« À (¬›nªAB¿»Œºß)
∆Ej¥ªA ü ¡«j∑g eÀiÀ —jR∑ ©ø ∆ÃyBùA ’BŒJ√fiA B»ƒø fYAÀ ü ‹ À fv¥Õ À ïB®M …ø›∑ ≈ø B®yÃø înú ≈ø jR∑C ü B«Bƒ®ñ
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG ©UAjªA ¿zªA ïG “ØBy‚BI B«Ãç ÀC œºJ≥ ≈ø Ωmi ÀC πºJ≥ ≈ø Ωmi •∞ºI A ¡«j∑g ¡®√
’AjUG ü ¡»Nº«Bnø ‹ À …ªÃuC ü ¡»Ø›NaA …ªlªlÕ ‹ SŒÅ …≥Bm ”ºß ≈ÕfªA PBJQ jø B¿∑ ¡ ”zMiA –hªA ¡»ƒÕe î∏¿NI eAjùA À
. …ŒØ ∂B∞ƒªA “¿uÀ ≈ø ©¿N A xúa À …ßÀj∞I Ω¿®ªA À …øB∏YC
ÀC Aj«BVNø …UiBa ÀC ¡»®¿Nâ ΩaAe ü AÀfß ∆ÃØBë ‹ SŒÅ ¡»®¿Nâ ”ºß ¬›nªA À ≈øfiA ¢BnJ√A BƒøC ¡»ØÃa ΩÕfJM ≈ø eAjùA À
. ¡«BŒ√e ÀC ¡»ƒÕe ”ºß BŒ∞bNnø
A iÃ√ ’B∞ G ≈ÕfuB¥ªA î∑jrùA À iB∞∏ªA ∆ÃØBë ∆ÿºnùA ∆B∑ B¿∑ ¡»®¿Nâ ≈ø XiBàA Àf®ªA ≈ø ≤ÃàA eAjùA ∆G ¡»z®I æÃ≥ À
. —ÃßfªA æBÒIG À
≈ø ¡«fv¥Õ Àfß ‹ ¬Ã≥ ”ºß ∆BƒNøA –C À ∆BƒNø‹A ¬B¥ø ü “Õ‡A ∆C ”ºß ”ßf¿ºª “ƒŒ®ø “ƒÕj≥ ´ ≈ø •∞ºªA ∂› HI ™ÃØfø ¡∏Ñ
…ŒØ µJnªA À “¿∑BáA —if¥ºª …ŒØ “ÕjáA æBø ‹ À ~jß ‹ À o∞√ ü ¡ ≈øC ‹ “ŒºJªA …N¿ß À eBn∞ªA ¡»®¿NVñ ¢BYC f≥ À XiBa
. “Œ´BJªA “◊∞ºª
“øAj∑ Ω∑ ∆BŒƒI ¬Af»√A À —eBJ®ªA x›aG ¬Ã¿ß ë À •∞ºªA ”ƒ®ø “¥Œ¥Y …ŒÒ®Õ Bø B◊Œq …I ∆Ã∑jrÕ ‹ A ∆ÀfJ®Õ ¡»√Ã∏I eAjùA À
. ‘Ã¥NªA “øAj∑ ‹G
“¿uÀ ≈ø BvªBa BáBu B®¿Nâ ¡ Ω®VŒm ∆C PBáBvªA Aú¿ß À ¡»ƒø AÃøE ≈ÕhªA f®Õ …√BZJm A ∆C …º∑ πªg ≈ø ΩvZNùA À
≈ø ≤Ãa ´ ≈ø îƒøE ∆ÃrŒ®Õ µáA ≈ÕfªA ‹G ¡ B¿ßC ‹ À “øBß  eAjØC f÷B¥ß ü ¡∏ê ‹ ~ifiA TjÕ µn∞ªA À ∂B∞ƒªA À j∞∏ªA
. î¿∏ZNùA ¡∏Ñ À îùB§ªA ¡º£ À ≈Õf÷B∏ªA fŒ∑ ≈ø AiAjYC , XiBa ÀC ΩaAe Àfß
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA S®I hƒø f¥®ƒÕ À µ¥ZNÕ “mAf¥ªA À “ºŒz∞ªA PB∞u ≈ø …ª Bø ”ºß j«BÒªA KŒÒªA ©¿N A Ah« À
ƒªA ≈ß —jMAÃNùA iBJafiA ü …N∞u ≈ø eiÀ Bø ”ºß (¬›nªB»Œºß) –f»ùA iû£ ≈øk ”ºß µJÒƒŒºØ µJÒ√A ∆G À , Ah« BƒøÃÕ ïG
 fYÀ (¬›nªB»Œºß) …ª ‹ BvªA ©¿NV¿ºª LBÒàA ∆Ã∏Õ ∆C ”ºß ≈∏ª (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
.
‹ À æÀlƒªA îY îJ BbùA fYC (¬›nªB»Œºß) –f»ùA oŒª À PBáBvªA Aú¿ß À ¡»ƒø AÃøE ≈Õhºª h◊ƒŒY fßêA ”ƒ®ø Bø : Oº≥ ∆HØ
Bñ ¬Ã¥ªA xBbqC ïG …UÃNùA LBÒàA ßC “ŒßB¿NU‹A À “Õej∞ªA PBIBÒàA îI °ºa …ŒØ : Oº≥ ? ¡»ƒŒI  iû£ ∆Bøk Ω«C ≈ø fYAÀ
≈ø …ƒ¿zM Bø ‹ À ¡»uBbqC ´ ïG ‘f®NÕ ‹ æÀfiBØ Ah∑ O®√ ”ºß ¬Ã≥ ¡« Bñ ¡»ŒªG …UÃNùA LBÒàA À ¡»√BŒßDI xBbqC ¡«
…ƒ¿zM Bø …ŒªG –jnÕ À ±uêA ≈ø …ŒØ j∑g Bñ ±vMA ≈ø Ω∑ ïG ‘f®NÕ œ√BRªA À ¡« ´ ïG –jnÕ πªg ´ ÀC fŒßÀ ÀC fßÀ
. ¬f¥M Bø ”ºß œ√BRªA ΩŒJ¥ªA ≈ø “Õ‡A LBÒa À , ¡∏áA ≈ø
Bñ eûŒªA “uBa À LBN∏ªA Ω«fi “øAhªA PBIBÒàA …ƒø À , iB∞∏ªA À îƒø¤ùA ïG “»UÃNùA “Œ√Ej¥ªA PBIBÒàA Kº´C ΩŒJ¥ªA Ah« ≈ø À
. ¡«⁄BIE …®ƒu Bñ î∑jr¿ºª À ¡»Ø›mC …º®Ø
≈ÕeÃßÃùA ∆HØ 7 : ’Ajm‚A : # ¡∏«ÃUÀ AÃ◊nŒª —ja‡A fßÀ ’BU AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü fßêA ≈ø j∑g Bø “uBa ΩŒJ¥ªA Ah« ≈ø À
’B∑e …º®U œIi fßÀ ’BU AgHØ $ : A  B∏Y Bø ”ºß î√j¥ªA –g æÃ≥ ü iÃ∑hùA fßêA   §√ À , fßêA Ah« kBåG ≈øk ïG AÃrŒ®Õ
æB≥ B¿∑ iÃvªA c∞ƒI BŒ√fªA —BŒáA ¢BnI ’AÃÒ√A À “ßBnªA ¬BŒ¥I pBƒªA ïB®M  fßÀ Ah∑ À , 98 : ±»∏ªA : # B¥Y œIi fßÀ ∆B∑ À
∆Ãø¤ø ¡»√C ∆AîI îƒø¤ùA ≈ø îáBvªA fßÃØ , 187 : ≤AjßfiA : # “N¨I ‹G ¡∏ŒMDM ‹ ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Oº¥Q $ :
. “NJªA …ŒØ y ‹ Bû fßêA kBåG ∫ifÕ –hªA ©¿N A xBbqC fUÃÕ Bù À ¡»√BŒßDI æÀlƒªA ∆Bøk xBbqC …∑ifÕ ‹ fßÃI ∆ÃáBu
ü \øÃm ∆G À (¬›nªB»Œºß) –f»ùA iû§I f¥®ƒŒm –hªA eÃßÃùA ©¿N A ”ºß ‹G µJÒƒM B«Bƒ®ø µY OŒÒßC ∆G “Õ‡A ∆C µáBØ
À ,  Ãç À KŒº¨NªA ≈ø ™ÃƒI “øfiA ≤›bNmA PBáBvªA Aú¿ß À ¡»ƒø AÃøE ≈ÕhªA ≤›bNmBI eAjùA ∆B∑ À B»ºö À B»MAej∞ø n∞M
“≥jØ î®Jm À BQ›Q …ŒØ AÃ≥j∞M ∆G À ¡ BƒÕe ¬›m‚A ¡«fß À “¿ºnùA “øfiBI BŒ√fªA ü îØÀj®ø ¡»√Ã∑ ¡  BzMiA –hªA ¡»ƒÕe î∏¿NI
B◊Œq …I ∆Ã∑jrÕ ‹ À A ∆ÀfJ®Õ BƒøC ¡»ØÃa ΩÕfJNI À , ¡ AÃøC À ¡»yAjßC À |®I ’Bøe ¡»z®I \ŒJNnÕ À Bz®I ¡»z®I j∞∏Õ
≈ø ≈øfiA ΩÑiA ∆G À WY À ¬Ãu À —›u ≈ø …I ∆ÃMDÕ Bø j«Aã À —iÿ®ùA ¡§®ø ”ºß B» BnJ√A À BŒ√fªA ü B»N∑Ãq À “øfiA —lß
À —l®ªA ≈ø A ¡»≥ki Bø ¡»Ø›bNmBI eAjùA À , “øfiA fßêA Ah»I eÃßÃùA ∆C …UêBØ , “¥Œ¥áA À µáA ¡»ßeÀ À ¡»n∞√C ¡»ƒŒI
¢BÒçA ≈øk ïG πªg f®I B¿ŒØ –jè ΩI ≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA ≈øk ü πªg jv¥ª KUÃø ‹ À “ºYjªA f®I Bø ïG —jV A f®I “∑ÃrªA
. “Œø›m‚A “Ø›àA
. “NJªA …ŒªG ΩŒJm ›Ø (¬›nªB»Œºß) œºß xÃva ÀC æÀfiA “Q›RªA ÀC ≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA “Ø›a ”ºß “Õ‡A µŒJÒM BøC À
PBÕ‡A …√BŒJª O¥Œm Bù “Õ‡A ∆ÿzø “JmBƒø # ∆ÃõjM ¡∏º®ª æÃmjªA AîŒ C À —B∑lªA AÃME À —›vªA AÿŒ≥C À $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»øBó ≈ø B»√C œÒ®M “¥IBnªA
j∑hªBI —B∑lªA À —›vªA wŒvÖ À ,  eBJ®ª …ßjq B¿ŒØ ïB®M …NßBÒI “¥Œ¥áA ü jøC —B∑lªA AÃME À —›vªA AÿŒ≥C À $ : …ªÃ¥Ø
…NՋê gB∞√G # æÃmjªA AîŒ C À $ : …ªÃ≥ À , µºàA ïG À ïB®M A ïG “®UAjªA ±ŒªB∏NªA ü îƒ∑i B¿»√Ã∏ª
. “øÃ∏áA À ’Bz¥ªA ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
AîŒ C À A AîŒ C : - ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß - ”ƒ®ùA À , “ZºvùA ≈ø …I iÃøDùA ü Bñ jøflª ΩŒº®M # ∆ÃõjM ¡∏º®ª $ : …ªÃ≥ À
îI ≈ø ∂B∞ƒªA ™B∞MiA ∆HØ  kBåG ¡∏ª Ω®è ÀC  fßÀ ¡∏ª lVƒŒØ “Œ ‚A “õjªA ¡∏º¿rM ∆C ’BUi îNßBÒªA îMB« ü ∆HØ æÃmjªA
. a Ω∏I ¡»Œºß ifÕ Bu ©¿Nâ eB¥®√A `BN∞ø µáA “¿º∑ ”ºß ∂B∞M‹A À `›vªA ¬Ã¿ß À nùA
Bø fŒ∑DM B»ŒØ À , “¥IBnªA PBÕ‡A ¬Bó ≈ø # vùA o◊Jª À iBƒªA ¡«AÀDø À ~ifiA ü ≈ÕlV®ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA ínÑ ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
. BƒøC ≤ÃàA ΩÕfJM À ≈ÕfªA î∏ó À ~ifiA ü ≤›bNm‹A fßÀ ≈ø jø
Bñ …√ŒØ ~ifiA ü ≈ÕlV®ø iB∞∏ªA ∆C ≈§Õ ‹ ∆C - f∑¤ø LBÒÇ - fßêA f®I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√ ïB®M K Bë
∆C À …NøC …I ¬j∑C Bñ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI “uBa ‘jrI “¥Œ¥áA ü Ah« À ,  fßÀ lVƒÕ ∆C ≈ø “∑ÃrªA À —Ã¥ªA ≈ø ¡«fƒß
. PB∞Nª‹A µÕj ”ºß LBÒàBI …va πªhª À ∆ÃJº¨Õ À ∆Ãøl»ƒŒm  ’AfßC
ΩŒ≥ …√D∑ , G # iBƒªA ¡«AÀDø À $ : …ªÃ≥ …Œºß ±Òß …º«C À ≈ÕfªA “yiB®ø ≈ß ∆ûNƒŒm iB∞∏ªA ∆C ”ƒ®ø ü iÃ∑hùA œ»ƒªA ∆Ã∏ª À
. vùA o◊I À —ja‡A ü iBƒªA ¡»ƒ∏nø À BŒ√fªA ü ∆Àiû¥ø ¡« :

œ÷AÀi SÅ
≈ø ΩUi îI À …ƒŒI ∆B∑ î¥ØBƒùA ≈ø ΩUi ü PBÕ‡A Oªl√ : ΩŒ≥ PBÕ‡A # BI BƒøE ∆ÃªÃ¥Õ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü
…√C œbºJªA ”∏Y À . ≤jqfiA ≈I K®∑ ïG µØBƒùA  Bße À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ïG –eûŒªA  BßfØ “øÃ∏Y eûŒªA
πƒŒI À ŒI : æB¥Ø B«haDÕ ¡ºØ KŒ®ªBI B«ei eAiC À iBVYC B»ŒØ OUjbØ œºß ≈ø B«A qA ~iC ü “ßkBƒø ∆B¿Rß À œºß îI O√B∑
, : PBÕ‡A OªlƒØ …ŒªG …¿∑BÑ ›Ø …ª ¡∏ê …¿ß ≈IA ïG …N¿∑BY ∆G : xB®ªA œIC ≈I ¡∏áA æB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi
À œºß îI ∆B∑ ™AlƒªA ∆C : ∫BZzªA ≈ß , œ√B®ùA `Ài n∞M ü À : æÃ≥C : …ƒø KÕj≥ ÀC (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë À
. “v¥ªA ≈ø BJÕj≥ j∑g À Ω÷AÀ ≈I — ¨ùA
. (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC “Õ‡BI ®ùA ∆C : j∞®U œIC ≈ß –Ài À : “Õ‡A # îƒø¤ùA æÃ≥ ∆B∑ BòG $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
À ©√B≥ ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , : “Õ‡A # ¡Nºõ Bø ¡∏Œºß À - Ωõ Bø …Œºß BòHØ AêÃM ∆HØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü À
∫f®I ≈ø ’AjøC BƒŒºß ∆B∑ ∆G OÕCi C A æÃmi BÕ : Oº≥ : æB≥ »ÜA fÕlÕ ≈I “¿ºm ≈ß œøjzáA Ω÷AÀ ≈I “¿¥ºß ≈ß œ√A ÒªA
Bø ¡»Œºß : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA æB¥Ø ? ¡»z¨J√ À ¡»ºMB¥√ Bƒª A …º®U –hªA µáA B√îƒô À BƒŒºß –hªA µáBI B√ÀhaDÕ
. ¡Nºõ Bø ¡∏Œºß À Aúõ
Ω BJªA “MBøG À µáA ’BŒYG `Ài ≈ø …ŒØ Bñ ¬›m‚A ∆C ü LBMjÕ ‹ ∆C œ¨JƒÕ ≈∏ª …ŒØ “ÕÀjø jaC PBÕAÀi |®I  Bƒ®ø ü À : æÃ≥C
ïG fè ≈ù —jV∞ªA À —B¨ÒªA æBJ≥ eB»Òy‹A À ¡ŒzªA Ω¿Ñ À PÃ∏nªA “YBIG À ¡º§ªBI ≈Õj«B§NùA “¿º§ªA “Õ‹À —kBUG ≈ß ”IDÕ
À AjÒa ¡§ßC ¡»MB¿∏Ñ ü ¡»÷Aëfi ¡»ßBJMA À ¡»ÕCjI —‹ÃªA eAfJNmA ∆C ¬ÃŒªA “ŒßB¿NU‹A TBÅfiBI \zMA f≥ À ›ŒJm jøfiA `›uG
. æf®ªA À µáA ïG ¡»÷BÜG ΩŒJm ü LÀjáA “øB≥G À ì∞ªA —iBQG ≈ø AjQC SJaC
(¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C ≈ß –ÀjùA À “Õ‡A ü ±ºNaA À : “Õ‡A # ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. f¿ä æE ≈ø –f»ùA ü B»√C
πªg Ω®∞Õ OŒJªA Ω«C BƒN®Œq A À ¡« : æB≥ À “Õ‡A Cj≥ …√C : (¬›nªAB¿»Œºß) înáA ≈I œºß ≈ß  eBƒmHI œqBŒ®ªA ‘Ài À : æB≥
¬ÃÕ ‹G BŒ√fªA ≈ø µJÕ Ãª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ –hªA ë À , “øfiA  h« –f»ø ë À Bƒø ΩUi –fÕ ”ºß ¡»I
πªg ΩRø –Ài À : AiÃU À B¿º£ O◊ºø B¿∑ BÒn≥ À ‹fß ~ifiA flô œ A … A œM ß ≈ø ΩUi œMDÕ ”NY ¬ÃŒªA πªg A æÃÒª
. (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß
. πªg ”ºß “Õ‡A ∂BJÒ√A ∆BŒI ¬f¥M f≥ À , (¬›nªB¿»Œºß) OŒJªA Ω«C “¿÷C ≈ß iBJafiA PeiÀ πªhI À : æÃ≥C
¬›nªA À —›vªA ¡»Œºß …NŒI Ω«C À ƒªA PBáBvªA Aú¿ß À AÃøE ≈ÕhªBI eAjùA ∆Ã∏Õ Ah« ”º®Ø : “ÕAÀjªA Ω¥√ f®I , ©¿ A ü æB≥ À
. ”»N√A
πªg Ω®∞Õ OŒJªA Ω«C BƒN®Œq A À ¡« : (¬›nªB»Œºß) æB≥ SŒY πªg ≈ø fÕkC ”ºß æfM ‹ “ÕAÀjªA À ¬Bß …I eAjùA ∆C OØjß f≥ À
. SÕfáA Bƒø ΩUi –fÕ ”ºß ¡»I
À Oªl√ BƒŒØ : æB≥ “Õ‡A # ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ $ : …ªÃ≥ ü : ’A ªA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À BY œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. fÕfq ≤Ãa ü ≈ç
. …Ø›a ”ºß “ª‹fªA ΩI …UÃI …Œºß B»ŒØ “ª‹e ‹ “Õ‡A ∆C OØjß f≥ À “IBZvªA AÃøE ≈ÕhªBI eAjùA ∆C  j«B£ : æÃ≥C
œIC ≈ß —iBNbùA ü ’BŒzªA À Ω÷‹fªA ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA À …ZZu À ¡∑BáA À °mÀfiA ü œ√A ÒªA À ihƒùA ≈IA XjaC , …ŒØ À
AÃ√B∏Ø —fYAÀ pÃ≥ ≈ß Lj®ªA ¡»Nøi iBv√fiA ¡»MÀE À “ƒÕfùA …IBZuC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¬f≥ Bù : æB≥ K®∑ ≈I
fßÀ $ : OªlƒØ A ‹G ≤Bé ‹ îƒ◊¿Òø îƒøE OŒJ√ ”NY sŒ®√ B√C ∆ÀjM C : AêB¥Ø …ŒØ ‹G ∆ÃZJvÕ ‹ À `›nªA ü ‹G ∆ÃNŒJÕ ‹
. “Õ‡A # PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A
›Ø ? fßêA Ah« lVƒÕ ÀC låC ”Nø A ∆C À ? ¡« ≈ø AÃøE ≈ÕhªBI eAjùA ∆C BøC À æÀlƒªA KJm ≈ø fÕkC ”ºß æfÕ ‹ ë : æÃ≥C
. …I …ª ~j®M
æB≥ “Õ‡A # PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ $ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß Oªl√ Bù : ‘jafiA …NÕAÀi …M §√ À
—ja‡A ü …ª ≈∏Õ BŒ√fºª —ja‡A Ω¿ß ¡∏ƒø Ω¿ß ≈¿Ø ~ifiA ü î∏¿NªA À jvƒªA À ≈ÕfªA À “®ØjªA À ’BƒnªBI “øfiA  h« jrI :
. KŒv√ ≈ø
. ¡»ƒø AeÀf®ø Aj∞√ ÀC “IBZvªA xÃva ÀC “øfiA ©Œö “Õ‡A ü AÃøE ≈ÕhªBI eAjùA ∆Ã∑ ¬lºNnÕ ‹ ≤›bNm‹BI “øfiA rJM ∆HØ
jøfiA Ah« ∆G : (¬›nªB»Œºß) æB≥ LjZºª Aî¿É îY piBØ Ω«C æBN¥ª …≥›Ò√‹  iBrNmA Bù j¿®ª …ª ¬›∑ ü : , “´›JªA W»√ ü À
SŒY ©º À ≠ºI Bø ≠ºI ”NY  fÕC À  lßC –hªA  fƒU À ,  j»£C –hªA A ≈Õe ë À , “º¥I ‹ À —jR∏I …√‹ha ‹ À  jv√ ≈∏Õ
À ~ifiA ü ¡»ƒ∞ºbNnŒª PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ : … A lß æB≥ SŒY ïB®M A ≈ø eÃßÃø ”ºß ≈ç À , ©º
ü ¡Œ¥ªA ∆B∏ø À ,  fƒU juB√ À  fßÀ lVƒø ïB®M A À . BƒøC ¡»ØÃa f®I ≈ø ¡»ƒªfJŒª À ¡ ”zMiA –hªA ¡»ƒÕe ¡ ≈ƒ∏¿Œª
∆À R∑ ¡»Ø ›Œº≥ AÃ√B∑ ∆G À ¬ÃŒªA Lj®ªA À , ©¿Nè ∂j∞Nø Li À ∂j∞M ¬B§ƒªA ©Ò¥√A ∆HØ kjàA ≈ø ¬B§ƒªA ∆B∏ø ¬›m‚A
~ifiA  h« ≈ø Ovbq ∆G π√HØ LjáA iB√ π√Àe ¡»ºuC À , Lj®ªBI ”YjªA ifNmA À BJÒ≥ ≈∏Ø ™B¿NU‹BI ∆ÀlÕlß ¬›m‚BI
∆E f≥ ∆B∑ À , πÕfÕ îI Bû πŒªG ¡«C PAiîªA ≈ø ∫’AiÀ ™fM Bø ∆Ã∏Õ ”NY B«iBÒ≥C À B»ØAj C ≈ø Lj®ªA πŒºß Oz¥ƒM
. πŒØ ¡»®¿ À πŒºß ¡»Jº∏ª fqC πªg ∆Ã∏ŒØ ¡NY mA  Ã¿N®Ò≥ AgHØ Lj®ªA ΩuC Ah« : ∆ÃªÃ¥Õ Af´ πŒªG AÀj§ƒÕ ∆C ¡UBßflª
. “√îùA À jvƒªBI ΩMB¥√ Bƒ∑ BòG À —jR∏ªBI ”zø B¿ŒØ ΩMB¥√ B√HØ ¡«efß ≈ø Pj∑g Bø BøDØ
≈øk ü  if≥ ™B∞MiA À ¬›m‚A iû£ “Õ‡A ü ≤›bNm‹BI eAjùA ∆Ã∑ ≈ø  BzMiA Bø ”ºß , œ√B®ùA `Ài ü …I æfNmA f≥ À : æÃ≥C
ü h◊øÃÕ ¡»√C À f®I  kBåG jøC ¡NÕ œ ‚A fßêA ∆C …ø›∑ j«B£ ∆HØ , …Ø›a ”ºß ΩŒªe ΩI πªg ≈ß æl®ñ ë À ≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA
≈ø ≤Ãa îØÃa îI ¡« À ? ‹ ±Œ∑ À BƒøC æfI ≤ÃàA ‹ À f®I ≈∏ô ≈ÕfªA ∆C À ,  fßÀ lVƒø A À : æÃ¥Õ SŒY …¥Õj
. XiBa ≈ø ’AfßfiA “öB»ø ≈ø ≤Ãa À ΩaAe ≈ø Lj®ªA |¥ƒM
∆B∑ BòG ∂B∞ƒªA K«g “∞ÕhY æB¥Ø eînø ≈IA À “∞ÕhY ©ø BnªBU Oƒ∑ : æB≥ ’BR®rªA œIC ≈ß …ÕÀejø ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
? æÃ¥M : æB≥ ¡Q eînø ≈IA πZzØ ∆Bô‚A f®I j∞∏ªA ¬ÃŒªA ë BòG À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi f»ß ”ºß ∂B∞ƒªA
. “Õ‡A jaE ïG # PBáBvªA Aú¿ß À ¡∏ƒø AÃøE ≈ÕhªA A fßÀ $ “Õ‡A  h»I : æB≥
Bø ¡»√C ”ºß æfM cÕiBNªA À lÕl®ªA LBN∏ªA f«AÃq À ? (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA f»ß Ã¥ØBƒø K«g ≈ÕC –j®q OŒª : æÃ≥C
¡»vIjM ü ¡«⁄AiE P ¨M ¬C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …NºYi ¬ÃÕ ¬›m‚A AÃ≥fuC B»I ¡»¿§®ø À “ƒÕfùA Ω«C SºQ ≈ø Ω≥DI AÃ√B∑
. ? iÃøfiA ¡»JŒº¥M À j÷AÀfªA
∆‰ îz‰M î
‰ YÍ À‰ j̄ÊV∞Ú ªÙA —Í ÃÚºu Ω̄ÊJ≥Ú ≈ø PÏjø‰ SÚºQ‰ ¡Ê ∏ƒÍø ¡‰ ºÛ á
Ù A AÃÂ̈ÛºJÊ Õ‰ ¡Ê ªÚ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ ¡Ê ∏ƒ¿‰ ÕÊCÚ OÚ∏ºÚ ø‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ¡Û∏√Íh◊Ê N‰n‰ŒªÍ AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A B‰»ÕÌDÚÕ‰
”º‰ß ¡Ê ∏zÊ®I‰ ¡∏ÊŒºÚ ߉ ∆‰ ÃÛØÃÏ ≈Ï «Â f‰ ®Ê I‰ `
 B‰ƒU ¡Ê »¯ ŒÊ ºÚ ߉ ‹ À‰ ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ oÊŒªÚ ¡Ê ∏Û ª̇ P‰iÃÊ ß‰ SÚºQ‰ ’Í BrÍ®ªÙA —Í ÃºÚ u fÍ ®Ê I‰ ≈Íø À‰ —Í ‰ »¯ §ªA ≈‰ ø ¡Û∏I‰B‰ŒQÍ
¡Ê »¯ ºÍ JÊ ≥Ú ≈Íø ≈‰ ÕÍhª̇A ∆‰ h‰ ◊Ê N‰mA B‰¿∑ AÃÂ√hÍ ◊Ê N‰n‰ŒºÙ ØÚ ¡‰ ÛºÂZªÙA ¡Û∏ƒÍø ÂΩ∞Ú fiÚ A ≠‰ ºÚ I‰ A‰gḠ À‰ (58)Ë¡ŒÍ∏Y‰ Ë¡ŒÍºß‰ … º̇ªA À‰ O
Í Õ‰‹Ú A ¡Â ∏Û ªÚ … º̇ªA î
 J‰Õ πͪh‰ ∑Ú |Ê®I‰
≈Ï »Â I‰B‰ŒQÍ ≈‰ ®Ê z‰Õ ∆ÚC Ë`B‰ƒU ≈Ï »¯ ŒÊ ºÚ ߉ oÊŒºÚ ØÚ BıYB∏Í√ ∆‰ ÃÂUjÊ Õ‰ ‹ ”Nª̇A ’Í BnƒªA ≈‰ øÍ f ßÍ Ã‰ ¥Ú ªÙA À‰ (59)Ë¡Œ∏‰Y Ë¡ŒÍºß‰ … º̇ªA À‰ …Í NÍÕ‰A‰’ ¡Ê ∏Úª Â…º̇ªA ÂîJ‰ÂÕ πͪh‰ ∑Ú
”º‰ß ‹ À‰ ËXj‰ Y‰ X‰jßÊ fiÚ A ”º‰ß ‹ À‰ ËXj‰ Y‰ ”‰¿ßÊ fiÚ A ”º‰ß oÊŒª̇ (60)Ë¡ŒÍºß‰ Ë©ŒÍ … º̇ªA À‰ ≈Ï »Â ª̇ Ë a‰ ≈‰ ∞Ù ∞Í ®Ê N‰n‰Õ ∆ÚC À‰ “‰ƒÕl̄ÍI O
Í U‰  N‰øÂ ‰ ´Ú
ÀÊ CÚ ¡Ê ∏ÍMÉ a‰ CÚ P
Í ÃÂŒI ÀÊ CÚ ¡Ê ∏Í√É aÊ Ḡ P
Í ÃÂŒÂI ÀÊ CÚ ¡Ê Û∏NÍ»‰ øÏ CÛ P
Í ÃÂŒIÂ ÀÊ CÚ ¡Ê ∏÷B‰IA‰’ P
Í ÃÂŒI ÀÊ CÚ ¡Ê ∏ÍMÃÂŒI ≈Íø AÃÛº∑ÙDM‰ ∆ÚC ¡Ê ∏Ín∞Û √ÚC ”º‰ß ‹ À‰ ËXj‰ Y‰ |
¯ Õj̄‰¿ªÙA
AÃÛº∑ÙDM‰ ∆ÚC Ë`B‰ƒU ¡Ê ∏ÊŒºÚ ߉ oÊŒªÚ ¡Ê ∏Í¥ÕÍfu ÀÊ CÚ … ÑÚ BÚ∞Ïø ¡ÂN∏Úºø‰ B‰ø ÀÊ CÚ ¡Ê ∏ÍNºÚ a‰ P
Í ÃÂŒI ÀÊ CÚ ¡Ê ∏Û ªÍÉ aÊ CÚ P
Í ÃÂŒI ÀÊ CÚ ¡Ê ∏ÍN¿Ï ߉ P
Í ÃÂŒI ÀÊ CÚ ¡Ê ∏Í¿¿‰ ßÊ CÚ P
Í ÃÂŒÂI
)∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê M‰ ¡Ê ∏º̇‰®ªÚ O
Í Õ‰‹Ú A ¡∏Úª Â…º̇ªA ÂîJ‰ÂÕ πͪh‰ ∑ “ı J‰Œ “ı ∑‰jJ‰ø …Í º̇ªA fÍ ƒÍß ≈Ê ø “ı ŒÏÑÍ ¡Ê ∏Û n
Í ∞Û √ÚC ”º‰ß Aÿº˛ nÚØ BıMÃÂŒI ¡ÂNºÙ a‰ e‰ A‰gH̄ÚØ BıMBN‰qÚC ÀÊ CÚ Bı®ŒÍ¿U‰
π‰√ÃÂ√hÍ ◊Ê N‰n‰Õ ≈‰ ÕÍhª̇A ∆Ï Ḡ  Â ÃÂ√hÍ ◊Ê N‰n‰Õ ”N‰Y AÃÂJ«‰ hÊ Õ‰ ¡Ê ª̇ ©ÍøB‰U jÊøCÚ ”º‰ß … ®‰ ø‰ AÃÂ√B∑ A‰gḠ À‰ …Í ªÍÃm‰i À‰ …Í º̇ªBÍI AÃø‰ A‰’ ≈‰ ÕÍhª̇A ∆‰ ÃøÍ Ê¤¿Â ªÙA B‰¿√ÏḠ (61
(62)Ë¡ŒÍYiÏ ËiÃÛ∞´Ú …‰ º̇ªA ∆Ï Ḡ …‰ º̇ªA ¡Â Ú jÊ ∞Í ¨Ê N‰mA À‰ ¡Ê »Â ƒÊ øÍ OÊ◊qÍ ≈‰¿ª˛ ∆‰gDÙ ØÚ ¡Ê »¯ √ÍDÙ q |
¯ ®Ê J‰ªÍ ∫ÃÂ√h‰ ◊Ê N‰mA A‰gH̄ÚØ …Í ªÍÃm‰i À‰ …Í º̇ªBÍI ‰∆ÃøÍ ¤Ê ÂÕ ≈‰ ÕÍhª̇A π◊ÚªÀÛC
∆ÚC  Í j̄ÊøCÚ ≈Ê ß‰ ∆‰ ÃÛ∞ªÍBÚë ≈‰ ÕÍhª̇A ī‰hZ
Ê Œ‰ºÙ ØÚ AıgA‰ÃªÍ Ê¡∏Û ƒÍø ∆‰ ÃÛºº̇n‰NÕ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A … º̇ªA ¡Â ºÚ ®Ê Õ‰ fÊ ≥Ú BızÊ®I‰ ¡Û∏Íz®Ê I‰ ’Í B‰ßf ∑Ú ¡Ê ∏‰ƒŒÊ I‰ ǣÃmÏjªA ’‰ B‰ße AÃÛº®‰ ÉÙ ‹
B‰¿IÍ ¡Â»◊ÂJƒ‰ŒÂØÚ …Í ŒÊ ªÚḠ ∆‰ îU‰ jÊ ÂÕ ¬‰ ÃÊ Õ‰ À‰ …Í ŒÊ ºÚ ߉ ¡Ê NÂ√ÚC B‰ø ¡Â ºÚ ®Ê Õ‰ fÊ ≥Ú ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø B‰ø …Í º̇ª ∆Ï Ḡ ‹ÚC (63)Ë¡ŒÍªCÚ ËLAh‰ ߉ ¡Ê »Â JŒÍvÕ ÀÊ CÚ ˆ“ƒ‰NÊ ØÍ ¡Ê »Â JŒÍvMÂ
(64)¡Â ŒÍºß‰ ’Ê”q Ω ∏ÍI … º̇ªA À‰ AÃÛº¿Í ߉
∆BŒI
j»§Œm À …¿º®I ™jrÕ Bø ™jrÕ BòG …√BZJm A ∆C ïG —iBqG B»ŒØ À PBÕ‡A jaFI —iÃnªA ¡NNÖ À —iÃnªA ü —iÃ∑hùA ¬B∏YfiA “Œ¥I
. …ŒªG ∆îUjÕ îY …N¥Œ¥Y ¡ ±r∏ƒŒm À
. “Õ‡A jaE ïG # ¡∏√BôC O∏ºø ≈ÕhªA ¡∏√gDNnŒª AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ƒUfiA B»Œºß ¡«AjÕ ∆C ∆ÃJê ‹ Bñi æBY ”ºß ¡»√Ã∑ ≈ß “ÕBƒ∑ ë À B»®ºa LBŒRªA ©yÀ
  m œ¨JƒÕ Bø “Õ‡A ü B»I eAjùA ∆B∑ À iB®ªA ≈ø B»ØBr∏√A ≈ø ∆Bn√‚A µZºÕ Bù B»I OŒ —CÃnªA —iîªA À , j»§ªA O≥À — »§ªA À
.
OŒJªA æÃae ±≥ÃNI œyB¥ªA , G # AúafM ‹ AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : B¥IBm …ªÃ¥ª KŒ¥®M , G # AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ : …ªÃ¥Ø
. ¬ÃŒªA ü PAjø T›Q ∆AhŒNm‹A ¡»Œ∞∏Õ …√DI æB∞ fiA À fŒJ®ªA ü …øÃ¿ß ≈ø ’BƒRNm‹B∑ ë À ∆g‚A ”ºß
’Bø‚A ∆Àe fŒJ®ªA ¡∏√BôC O∏ºø ≈ÕhªA j«B£ À , æÃafºª ¡∑Ã√gDNnÕ ∆C ¡«Àjø –C # ¡∏√BôC O∏ºø ≈ÕhªA ¡∏√gDNnŒª $ : …ªÃ≥ À
. ’œVŒm B¿∑ “ÕAÀjªA PeiÀ …I À , KŒº¨NªA “ÕBƒ®I ¬Ã¿®ªA ≈ß ”IDÕ ‹ •∞ºªA ∆B∑ ∆G À
T›Q $ : f®I …ªÃ≥ lŒŒ¿NªBI ¡«fŒ¥M ”ºß ΩŒªfªA À , ÆúJªA ΩJ≥ æB∞ fiA ≈ø ≈ÕlŒ¿ùA ®Õ # ¡∏ƒø ¡ºáA AèºJÕ ≈ÕhªA À $ : …ªÃ≥ À
. # ¡∏ª PAiÃß
O≥À –C - — »§ªA ≈ø ¡∏IBŒQ ∆îzM îY À jV∞ªA —›u ΩJ≥ ≈ø $ : …ªÃ¥I …ºŒv∞M ΩŒªfI ¬ÃÕ Ω∑ –C # PAjø T›Q $ : …ªÃ≥ À
PAiÃß T›Q “Q›RªA PB≥ÀfiA –C # ¡∏ª PAiÃß T›Q $ : …ªÃ¥I ¡∏áA …UÀ ïG iBqC f≥ À , # ’Br®ªA —›u f®I ≈ø À - j»§ªA
. ¡∑ ´ B»ŒØ ¡∏Œºß ©ºÒÕ ∆C ©JÒªBI œ¨JƒÕ ‹ ¡∏ª
ü ¡∑Ã√gDNnÕ ‹ ∆C ≈ø ¡ ‹ À ∆AhŒNm‹BI ¡«ÀjøDM ‹ ∆C ≈ø ¡∏ª ©√Bø ‹ –C # ≈«f®I `BƒU ¡»Œºß ‹ À ¡∏Œºß oŒª $ : …ªÃ≥ À
¡∏Œºß ≤ÃÒªA R∑ ¡« –C # |®I ”ºß ¡∏z®I ¡∏Œºß ∆ÃØAà $ : …ªÃ¥I `BƒÜA œ∞√ “»U ïG iBqC f≥ À , PB≥ÀfiA  h« ´
. T›RªA PAiîªBI …ŒØ AÃ∞N∏ŒºØ —eBß XjY Ωae B¿º∑ ∆AhŒNm‹BØ “øfbºª |®I ”ºß ≤ÃÒÕ ¡∏z®I
≈ø …ŒßfNnM Bø À ¡∏ªAÃYC ¡º®Õ # ¡Œºß A À $ …Œºß “ªAe PBÕE œ« ªA …ƒÕe ¬B∏YC –C # PBÕ‡A ¡∏ª A îJÕ πªh∑ $ : æB≥ ¡Q
. …øB∏YC ü ¡∏áBvø œßAjÕ # ¡Œ∏Y $ ¡∏áA
ÆúJªBI ”Œ¨ø æB∞ fiA ü PAjø T›Q ∆AhŒNm‹A ¡∏Y ∆C ∆BŒI , G # AÃ√gDNnŒºØ ¡ºáA ¡∏ƒø æB∞ fiA ≠ºI AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
$ iAjYfiA ’BnƒªA À æBUjªA ≈ø ∆èªBJªA ¡« À ¡»ºJ≥ ≈ø ≈ÕhªA ∆gDNmA B¿∑ AÃ√gDNnŒºØ AèºI ∆DI ¡ºáA ¡∏ƒø æB∞ fiA ≠ºI AgHØ
. # ¡Œ∏Y ¡Œºß A À …MBÕE ¡∏ª A îJÕ πªh∑
. “Õ‡A jaE ïG # BYB∏√ ∆ÃUjÕ ‹ œM›ªA ’BnƒªA ≈ø fßAÃ¥ªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
∆ÃUjÕ ‹ œM›ªA $ : …ªÃ¥Ø , B« ∏ª B»MjqBJø ü “J´jªA ¬f®ª  ÃUjM ›Ø `B∏ƒªA ≈ß Pf®≥ ªA —CjùA œ« À —fßB≥ ©ö fßAÃ¥ªA
. –kA YA ±uêA À , |ŒáA ≈ø On◊Õ ªA œ« : ΩŒ≥ À , œZŒyÃM ±uÀ # BYB∏√
.  iû§ª œªB®ªA ’BƒJªA X ªA …ƒø À iû§ªA …ºuC À ,   m B»Œºß Kè Bø B»ƒmBä ≈ø —CjùA iB»£G X NªA , : ©¿ A ü À
≈»√Ã∑ æBY íVNê ‹ ∆C ≈»Œºß pDI ›Ø ’BnƒªA ≈ø “ƒnùA j÷BJ∏ªA À : ”ƒ®ùA À , LBVáA ¡∏Y ¬Ã¿ß ≈ø ’BƒRNm‹A ”ƒ®ø ü “Õ‡A À
. “ƒÕlI PBU Nø ´
# ¡Œºß ©Œ A À $ : …ªÃ≥ À , LBŒRªA ©yÀ ≈ø ≈ a LBVNY‹A –C LBVNY‹A ≈ß “ÕBƒ∑ # ≈ a ≈∞∞®NnÕ ∆C À $ : …ªÃ≥ À
. ¬B∏YfiA ≈ø …ŒªG ≈VNê Bø ¡º®Õ ¡Œºß ≈»MjÒ∞I …ƒªDnÕ Bø ©¿nÕ ©Œ ïB®M ë –C î ‹BI ™jq Bù ΩŒº®M
- ¡∏MÃŒI ≈ø Aú∑DM ∆C ¡∏n∞√C ”ºß ‹ À XjY |ÕjùA ”ºß ‹ À XjY XjßfiA ”ºß ‹ À XjY ”¿ßfiA ”ºß oŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
PÃŒI ÀC B»Œºß AÃó⁄A ªA ÀC ¡»MBIAj≥ PÃŒI ≈ø Aú∑DÕ ∆C îƒø¤¿ºª µY Ω®U B»ŒØ ∆C “Õ‡A j«B£ # ¡∏¥Õfu ÀC - …ªÃ≥ ïG
. eBnØG À ≤AjmG ´ ≈ø ¡»NUBY iAf¥ñ B»ƒø Aú∑DÕ ∆C ü ∆Ã√ÀgDø ¡»Ø ¡»÷B≥fuC
fß ∆C ”ºß “ª‹e …øf¥M Bø ”ºß # ¡∏n∞√C ”ºß ±Òß ü # ¡∏n∞√C ”ºß ‹ À - …ªÃ≥ ïG - XjY ”¿ßfiA ”ºß oŒª $ : …ªÃ¥Ø
∂jØ ›Ø ‹G À B√BŒYC ¡»n∞√C Ω¿®I ∂kjªA AÃJnN∏Õ ∆C ¡»Œºß Ω∏rÕ PB«Bß LBIiC ¡»√Ã∏ª ΩI ¡»I µáA xBvNa‹ oŒª ≈ÕiÃ∑hùA
. πªg ü ¡« ´ À |ÕjùA À XjßfiA À ”¿ßfiA îI
≈ÕfªA Ah« ü ∂j∞ªA œ∞√ ïG —iBqG ¡« ´ À ’BIj≥fiA PÃŒI ©ø # ¡∏MÃŒI $ fß ü , G # ¡∏÷BIE PÃŒI ÀC ¡∏MÃŒI ≈ø $ : …ªÃ≥ À
. ¡»÷B≥fuC PÃŒI À …ÑB∞ø AÃ∏ºø Bø À ¡»÷BIj≥C PÃŒI À ¡»n∞√C ¡»MÃŒI îI |®I ’BŒªÀC ¡»z®I îƒø¤ùA ∆Ã∑ ”ºß JùA
ë À \N∞ø ©ö \MB∞ùA # …ÑB∞ø ¡N∏ºø Bø ÀC $ : …ªÃ≥ À , “ÕAÀjªA …I PeiÀ B¿∑ XÀlªA À ≈I‹A OŒI Ω¿rÕ # ¡∏MÃŒI $ ∆C ”ºß
ÀC ›Œ∑À ÀC OŒI ”ºß B¿Œ≥ ΩUjªA ∆Ã∏Õ B¿∑ ∂kjªA B»ŒØ ªA …√kBã ”ºß ¡NÒºnM –C ¡N∏ºø –hªA OŒJªA ÀC : ”ƒ®ùA À , ∆lbùA
. …YBN∞ø …ŒªG ¡ºm
. ¡∏¥Õfu OŒI ÀC jÕf¥NªA À , …≥BŒm ≈ø ¡º®Õ Bø ”ºß OŒI jÕf¥NI …øf¥M Bø ”ºß ≤ÃÒ®ø # ¡∏¥Õfu ÀC $ : …ªÃ≥ À
∂j∞NùA ”ƒ®ñ Ω¿®NmA ∂j∞NªA ”ƒ®ñ ifvø ë À Oq ©ö PBNqfiA # BMBNqC ÀC B®Œö Aú∑DM ∆C `BƒU ¡∏Œºß oŒª $ : ïB®M …ªÃ≥
“øBß “Õ‡A À , î≥j∞Nø ÀC |®I ©ø ¡∏z®I À Nâ Aú∑DM ∆C ¡∏Œºß ¡QG ‹ ”ƒ®ùA À , µáB∑ ∂j∞NùA ”ƒ®ñ “∞u ÀC ©ö ¡Q “¨ªBJø
. –Ài B¿∑ xBa KJnª B Àl√ ∆B∑ ∆G À
B»ƒß SZJªA ü ièªA À B«eAjÕG ≈ß \∞vªA BƒÕCi —fÕfq PBØ›NaA B»ºJ≥ –hªA Ωv∞ªA ü À “Õ‡A ≈ø Ωv∞ªA Ah« ü ≈Õjn∞¿ºª À
. B¿»≥BŒm …ŒÒ®Õ –hªA ë îºv∞ªA ü ”ƒ®ùA ≈ø  B√eiÀC Bø À , ïÀC
j∑g …Œºß ™jØ PÃŒJªA j∑g ¬f¥M Bù , G # “JŒ “∑iBJø A fƒß ≈ø “ŒÑ ¡∏n∞√C ”ºß AÿºnØ BMÃŒI ¡Nºae AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. # BMÃŒI ¡Nºae AgHØ $ : æB¥Ø B»ŒØ æÃafªA LeC
”ºß “ª‹fºª # ¡∏n∞√C ”ºß $ : …ªÃ≥ ≈ø æfI f≥ À B»º«C ≈ø B»ŒØ ∆B∑ ≈ø ”ºß AÿºnØ eAjùA # ¡∏n∞√C ”ºß AÿºnØ $ : …ªÃ¥Ø
≈ø ‘Ã≥C ¡«fYÃÕ À ¡»®¿è ∆Bô‚A À ∆Ãø¤ø ¡»√C ”ºß ”R√C À j∑g ≈ø A ¡»¥ºa f≥ À ∆Bn√G ©Œ¿ÜA ∆HØ |®I ≈ø ¡»z®I ∆C
. jaE ’œq –C À ¡YjªA
. …Œºß ¬›nªA ejÕ À OŒJªA Ω«C ”ºß ΩaAfªA ¡ºnÕ ∆C # ¡∏n∞√C ”ºß AÿºnØ : …ªÃ¥I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JI oŒª À
À ∆ÿºnùA B»I œŒZŒª B»¿∏Y æl√C À A B»ßjq A fƒß ≈ø “ŒÑ ¬›nªA ∆Ã∑ æBY –C # “JŒ “∑iBJø A fƒß ≈ø “ŒÑ $ : …ªÃ≥ À
jøC KŒ C ë À …Œºß ¡ºnùA ”ºß “ø›nªA À ≈øfiA °nI “ŒZNªA  h« “¥Œ¥Y ∆HØ o∞ƒªA ¡÷›Õ KŒ À ∂BI R∑ a Àg ∫iBJø ë
. ∆B®¿N A …ŒØ ∫ rÕ
Aú¿®NØ ¡∏ƒÕe B®ø Aÿº®M –C # ∆ú¥®M ¡∏º®ª $   n∞M jø f≥ À # PBÕ‡A ¡∏ª A îJÕ πªh∑ $ : …ªÃ¥I “Õ‡A …√BZJm ¡Na ¡Q
. ΩŒ≥ B¿∑ B»I
≈ÕhªA $ …ªÃ≥ j∑g #  Ã√gDNnÕ ”NY AÃJ«hÕ ©øBU jøC ”ºß …®ø AÃ√B∑ AgG À …ªÃmi À BI AÃøE ≈ÕhªA ∆Ãø¤ùA BòG $ : ïB®M …ªÃ≥
…ªÃmi À BI AÃøE ≈ÕhªA ∆Ãø¤ùA BòG –C ”ƒ®ùA “¥Œ¥Å ¡»ØBvMA ”ºß “ª‹fºª  Bƒ®ø iû£ ”ºß îƒø¤¿ºª B√BŒI # …ªÃmi À BI AÃøE
. …ªÃmjI ¡»Iú≥ O¥º®M À ¡»mÃ∞√ O√D¿ A À ïB®M  fYÃNI AÃ¥ÕC À ∆Bô‚A “¥Œ¥Å
ü jIfNºª pBƒªA ©¿è –hªA ë ©øBÜA jøfiA À #  Ã√gDNnÕ ”NY AÃJ«hÕ ©øBU jøC ”ºß …®ø AÃ√B∑ AgG À $ : …ªÃ¥I …J¥ß πªhª À
. B«Ãç À LjáB∑ …Œºß ¬l®ªA À iÀBrNªA À …ØAj C
 Ã√gDNnÕ ”NY æÃmjªA fƒß ≈ø AÃØjvƒÕ À AÃJ«hÕ “øB®ªA iÃøfiA ≈ø jøC ”ºß  fƒß ™B¿NU‹BI æÃmjªA ©ø AÃ√B∑ AgG À : ”ƒ®ùA À
. LB«hºª
”ºß “ª‹fºª “Õ‡A ifu o∏ß “ªlƒñ ë À # …ªÃmi À BI ∆Ãø¤Õ ≈ÕhªA π◊ªÀC π√Ã√gDNnÕ ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ¥I …J¥ß BzÕC πªhª À
. ∫B∏∞√‹A ¬fß À “øk›ùA
. DrÕ ≈ù ∆gDÕ ‹ À ’Bq ≈ù ∆gDÕ ∆C ü …ªÃmjª ïB®M …ƒø ŒÖ # ¡»ƒø O◊q ≈ù ∆gDØ ¡»√Dq |®Jª ∫Ã√gDNmA AgHØ $ : …ªÃ≥ À
. ¡»I “õi À ¡»mÃ∞ƒª BJŒŒÒM ¡ iB∞¨Nm‹BI …ª jøC # ¡ŒYi iÃ∞´ A ∆G A ¡ j∞¨NmA À $ : …ªÃ≥ À
≈ø jøC ïG pBƒªA …MÃße ë æÃmjªA ’Bße , “Õ‡A jaE ïG # Bz®I ¡∏z®I ’Bßf∑ ¡∏ƒŒI æÃmjªA ’Bße Aú®É ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü ’œrI ¡«jøC À , “®øBU —›vªA ïG ¡»MÃße À , ©øBU jøC ü ¡«iÀBrŒª ¡»MÃße À , BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A ïG ¡»MÃßf∑ iÃøfiA
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒø —Ãße À ’Bße πªg Ω∏Ø ¡«AjaC ÀC ¡«BŒ√e jøC
 jøC œ∞ªBã fÕf»M ≈ø  ÃºNÕ Bø À # AgAê ¡∏ƒø ∆úºnNÕ ≈ÕhªA A ¡º®Õ f≥ $ : ›Õg …ªÃ≥ ”ƒ®ùA Ah»I f»rÕ À
. ”∞ë ‹ B¿∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
ef»M À ¬hM  h« À  Ã√gDNnÕ ”NY …√Ã≥iB∞Õ ‹ À  fƒß ∆Àjzê À …MÃße ∆ÃJºÕ ≈ÕhªA `fó B»√HØ “¥IBnªA “Õ‡A ∂BŒnª Kn√C ë À
. îƒN®ø ‹ À …÷BßfI î¿N»ø ´ AgAê …ƒß ∆úºnNŒØ ¡«ÃßfÕ ≈ÕhªA
îI À …ƒŒI ‘ÀBnÕ ‹ À ¡b∞Õ ∆C KVŒØ …IBÒa (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ’BßfI eAjùA ∆G ΩŒ≥ Bø “øB¥NmA ¬fß ¡º®Õ Bƒ« ≈ø À
. A æÃmi BÕ : ΩI , A fJß ≈IA BÕ À f¿ä BÕ : …ª æB¥Õ ›Ø pBƒªA ≈ø   ´
 ’Bße ejÕ ‹ ïB®M A ∆HØ … BbmHI ¡»Œºß …÷Bßfª ~j®NªA ≈ß œ»√ Ã»Ø  ÃÒbmC ê ¡»Œºß  ⁄Bße ’BßfªBI eAjùA ∆G : ΩŒ≥ Bø Ah∑ À
. î»UêA ≈ø ’œq ”ºß fßBnÕ ‹ “Õ‡A ΩÕg ∆fi πªg À , Ah«
- À ,  f¿´ ≈ø ±ŒnªA Ωm ≈ø æBŒNYA À µØjI îJªA ≈ø XÀjàA : ΩºnNªA # AgAê ¡∏ƒø ∆úºnNÕ ≈ÕhªA A ¡º®Õ f≥ $ : …ªÃ≥ À
À pBƒªA îI ≈ø ∆ÃUjë ≈ÕhªA ¡∏ƒø ¡º®Õ A ∆C : ”ƒ®ùA À , …I NnŒØ   ´ ïG ’”VNºÕ À ∆Bn√‚A gÃºÕ ∆C ë À —gÀ›ùA : gAúªA
. …I ∆ÃN®Õ ‹ À æÃmjªA ’BßfI ∆ÿN»Õ ›Ø ∆ÃØjvƒŒØ …I ∆À NnÕ À ¡« ¨I ∆ÀgÃºÕ ¡»√C æBáA
$ ¿y ∆C ”ƒ®ùA ≈ø ¬f¥M Bñ “Õ‡A ∂BŒm j«B£ # ¡ŒªC LAhß ¡»JŒvÕ ÀC “ƒNØ ¡»JŒvM ∆C  jøC ≈ß ∆Ã∞ªBë ≈ÕhªA ihZŒºØ $ : …ªÃ≥ À
∆C ≈ø …MÃße À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA jøC œ∞ªBbù jÕhÑ “Õ‡A œ∞Ø ,  ⁄Bße ë À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª #  jøC ≈ß
. ¡ŒªC LAhß ¡»JŒvÕ ÀC “ŒºJªA œ« À “ƒNØ ¡»JŒvM
Aú®É ‹ $ : …ªÃ¥I iÃ∑hùA …Œ»√ ≈∏ª ïB®M …ƒø jøC B»ŒØ ©¥Õ ∆G À “Õ‡A À , …√BZJm A ïG ©UAi #  jøC ≈ß $ ¿y : ΩŒ≥ À
. …UÀC î»UêA æÀC À , jøC ë À , æÃmjªA ’Bße AÃJŒUC ”ƒ®ø ü , G # æÃmjªA ’Bße
—iÃm $ : B»ZNN∞ø ü …ªÃ≥ ïG j£B√ —iÃnºª ¬BNNaA # …Œºß ¡N√C Bø ¡º®Õ f≥ ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø ∆G ‹C $ : ïB®M …ªÃ≥
. B»ZNN∞ø ü Bù ΩŒº®NªB∑ B»¿NNã ü B¿Ø # PBƒŒI PBÕE B»ŒØ Bƒªl√C À B«BƒyjØ À B«Bƒªl√C
©Œ¿Ä …ª “øú®ø œ»Ø …I ¡÷B≥ …√BZJm ∫úû ’œq Ω∑ ∆C À πºùA ¬Ã¿®ª ∆BŒI # ~ifiA À PAÀB¿nªA ü Bø ∆G ‹C $ : …ªÃ¥Ø
Bû ≈ÕfªA ≈ø ¡ …ßjrÕ –hªBØ …ŒªG XBNê Bø À …ªBY “¥Œ¥Å ¡º®Õ Bø “ºö ≈ø pBƒªA À , …ŒªG XBNÑ Bø ¡º®ŒØ B«eÃUÀ PBŒuÃva
. ¡»÷B¥I ü …ŒªG ∆ÃUBNê Bû “rŒ®ùA ≈ø ¡»≥kjÕ Bø ∆C B¿∑ ¡»MBŒY ü …ŒªG ∆ÃUBNê
Ω∏ª À ¡∏ª …∏ºø –C “VáA ”ºß “JM ùA “VŒNƒªA “ªlƒñ - “UBáA ≈ß “◊JƒùA æBáA “¥Œ¥Y ≈ø –C - # …Œºß ¡N√C Bø ¡º®Õ f≥ $ : …ªÃ¥Ø
. ¡∏Œºß …yj∞Õ À ¡∏ª …ßjrŒØ ≈ÕfªA ©÷Ajq ≈ø …ŒªG ∆ÃUBNÑ Bñ À ¡∏ªBÅ …¿ºß ¬lºNnÕ ’œq
BøÃÕ ¡º®Õ À –C # …Œºß ¡N√C Bø $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø # ¡Œºß ’œq Ω∏I A À Aú¿ß Bñ ¡»◊JƒŒØ …ŒªG ∆îUjÕ ¬ÃÕ À $ : …ªÃ≥ À
. ¡Œºß ’œq Ω∏I A À Aú¿ß Bø “¥Œ¥Å ¡« bŒØ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« À …ŒªG ∆îUjÕ
B¿∑ …I Aú¿ß Bø “¥Œ¥Å ¡« bŒm …√C “»U ≈ø …I Ω¿®ªA À ¬B∏YfiA ≈ø …yjØ À …ßjq Bù eBŒ¥√‹A À “ßBÒªA ”ºß SY ΩÕhªA Ah« ü À
. ¡»NUBY B»I ©ØjM ªA B»√C À B»ŒªG ¡»NUBÅ …¿º®ª B»ßjq BòG A ∆C “»U ≈ø æÃJ¥ªA ”ºß BRY ifvªA ü ∆C

œ÷AÀi SÅ
À eÀAe ÃIC À “JŒq œIC ≈IA À iÃvƒø ≈I fŒ®m XjaC , : “Õ‡A # ¡∏√gDNnŒª AÃøE ≈ÕhªA B»ÕC BÕ $ ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü
— v≥ “ÕiBÜ  h« ÕiBU jø‡ œ√G À , ∆g‚A “ÕE pBƒªA jR∑C B»I ≈ø¤Õ “ÕE : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß …ƒƒm ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA
. œºß ∆gDNnM ∆C …mCi ”ºß “¿÷B≥
À OaC ‹ À LC ‹ fYC ”ºß PB≥ÀfiA “Q›RªA  h« ü fYC ΩafÕ ∆C ”»√ ïB®M À ∫iBJM A ∆G : æB≥ “Õ‡A ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
PB≥ÀfiA “Q›RªA  h« f®I µº C ¡Q . —ja‡A ’Br®ªA f®I À iB»ƒªA ±v√ À jV∞ªA ™Ãº f®I PB≥ÀfiA À , ∆gHI ‹G ¬eBa ‹ À ¬C ‹
. # |®I ”ºß ¡∏z®I ¡∏Œºß ∆ÃØAà $ PB≥ÀfiA “Q›RªA  h« f®I ®Õ # ≈«f®I `BƒU ¡»Œºß ‹ À ¡∏Œºß oŒª $ : æB¥Ø
ü “uBa œ« : æB≥ # ¡∏√BôC O∏ºø $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß —iAik ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
¡ºáA AèºJÕ ≈ÕhªA À $ ≈Ujë À ≈ºafÕ ≈∏ª À ‹ : æB≥ ? PBßBm T›RªA  h« ü ∆gDNnÕ ’BnƒªBØ : Oº≥ . ’BnƒªA ∆Àe æBUjªA
. PBßBm T›RªA  h« ü ≠ºI f≥ ≈ø ∆AhŒNmB∑ ∆AhŒNmA ¡∏Œºß æB≥ , ¡∏n∞√C ≈ø : æB≥ # ¡∏ƒø
A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß TB√‚A ∆Àe iÃ∑hªA ¡∏√BôC O∏ºø ≈ÕhªBI eAjùA ∆Ã∑ ü B« ´ ‘jaC PBÕAÀi …ŒØ –Ài À : æÃ≥C
. (¬›nªB»Œºß)
À pBJß ≈IA ≈ß ¡∏MAúa ©yÃø ïG æÃafªA AÀeAiC AgG ¡∏Œºß AÃ√gDNnÕ ∆C ¡∑’BøG À ¡∑fŒJß AÀjø  Bƒ®ø : “Õ‡A ü : , ©¿ A ü À
. (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß –ÀjùA ë À : j¿ß ≈IA ≈ß “uBa fŒJ®ªA eAiC : ΩŒ≥
. ∆Ã√gDNnÕ æBUjªA ∆HØ ’BnƒªA : æB≥ “Õ‡A ü (¬›nªB»Œºß) œºß ≈ß ¡∑BáA  AÀi Bø ±®zÕ “Õ‡A iû§I À iBJafiA  h»I À : æÃ≥C
¡∏ƒJº¨M ‹ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À “JŒq œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ΩI‚A L›Å ¡N®Õ BòG À ’Br®ªA A LBN∑ ü œ« BòHØ ’Br®ªA ¡∏M›u ¡mA ”ºß LAjßfiA
¡mA ”ºß LAjßfiA ¡∏ƒJº¨Õ ‹ : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C : …§∞ª À ≤Ãß ≈I ≈õjªA fJß ≈ß …ºRø –Ài À : æÃ≥C
. ΩI‚A “¿Nß “¿N®ªA BòG À # ’Br®ªA —›u f®I ≈ø À $ : A æB≥ ¡∏M›u
O√B∑ AgG iB¿àA À LBJºÜA : æB≥ # ≈»IBŒQ ≈ø ≈®zÕ ∆C $ Cj≥ …√C : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß lÕjY ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. “ƒnø —CjùA
. jaC iBJaC  Bƒ®ø ü À : æÃ≥C
(¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA S®JÕ ∆C ΩJ≥ “ƒÕfùA Ω«C ∆B∑ : æB≥ ∫BZzªA ≈ß BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
üÃNnÕ B¿∑ ¬B®ÒªA üÃNnÕ ‹ |ÕjùA À , ¬B®ÒªA KŒ jvJÕ ‹ ”¿ßfiA ∆fi XjßC ‹ À |Õjø ‹ À ”¿ßC ¡»øB® ü ¡»ÒªBë ‹
. ¡»Nº∑A¤ø ü “vai OªlƒØ ¬B®ÒªA ”ºß “õAlùA ©ŒÒNnÕ ‹ XjßfiA À , \ŒZvªA
≈I fªBa …º«C ”ºß ±ºa À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ©ø BÕkB´ TiBáA Xja : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß º®RªA XjaC , …ŒØ À
. OªlƒØ Aeûâ ∆B∑ À …øB® ≈ø Ω∑DÕ ∆C XjZØ fÕk
…Œºß ∆C ¡«fYC ‘jÕ “ôla ≈I “√Bƒ∑ I ≈ø œáA Ah« ∆B∑ : æB≥ —eBN≥ ≈ß BY œIC ≈IA À jÕjU ≈IA À fŒõ ≈I fJß XjaC , …ŒØ À
$ : A æl√DØ …IiBrÕ À …º∑A¤Õ ≈ø fè ”NY ©÷BU ë À Ω∞áA eÀhªA ∂ÃnÕ ΩUjªA ∆B∑ ∆C ”NY “Œº«BÜA ü  fYÀ Ω∑DÕ ∆C —Alã
. # BMBNqC ÀC B®Œö Aú∑DM ∆C `BƒU ¡∏Œºß oŒª
. jaC PBÕAÀi PBÕAÀjªA  h« ”ƒ®ø ü À : æÃ≥C
: æB≥ # ¡∏¥Õfu ÀC …ÑB∞ø ¡N∏ºø Bø ÀC $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß —iAik ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
BøDØ …√gG ¨I B»UÀk ælƒø ≈ø —CjùA ¡®ÒM πªh∑ À ¬ÀeDùA À j¿NªA ≈ø ¡»√gG ¨I Ω∑DÕ “Õ‡A  h« ü ΩU À lß A ” ≈ÕhªA ’‹¤«
A æÃmi æB≥ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß œªB¿RªA —lõ œIC ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . ›Ø ¬B®ÒªA ≈ø πªg ›a Bø
Bø ‹G …ƒIA æBø ≈ø haDÕ ∆C …ª KYC Bø À : (¬›nªB»Œºß) j∞®U ÃIC æB≥ ¡Q , πŒIfi πªBø À O√C : ΩUjª (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
…NªDm : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ¡ºnø ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À . eBn∞ªA Kê ‹ A ∆G …ƒø …ª fI ‹ Bû …ŒªG XBNYA
. B»n∞√ ”ºß Byj≥ ‹G …ƒø Ω∑DM ›Ø ¬fiA BøDØ …ƒø Ω∑DÕ : æB≥ LfiA XBNZŒØ æBø …ƒI‹ ΩUi ≈ß
ælƒø ≈ø Ω∑DÕ ∆C µÕfvºª À ∂fvM ∆C À Ω∑DM ∆C —Cj¿ºª : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß XAie ≈I ΩŒö ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
. ∂fvNÕ À …ŒaC
: æB≥ # …ÑB∞ø ¡N∏ºø Bø ÀC $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß  j∑g ≈¿ß ¿ß œIC ≈IA ≈ß  eBƒmHI , …ŒØ À
. …√gG ¨I Ω∑DŒØ …ªBø ü ¬Ã¥Õ ΩŒ∑À …ª ∆Ã∏Õ ΩUjªA
À O√C (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ …Œºß æfÕ À ¡∑e‹ÀC PÃŒI ≈ø  Bƒ®ø ΩŒ≥ À , # ¡∏MÃŒI ≈ø Aú∑DM ∆C $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü À
. …Jn∑ ≈ø  fªÀ ∆G À …Jn∑ ≈ø ’jùA Ω∑DÕ Bø KŒ C ∆G : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ À πŒIfi πªBø
. ‘jaC — R∑ PBÕAÀi œ√B®ùA  h« ü À : æÃ≥C
AÿºnØ BMÃŒI ¡Nºae AgHØ $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) j∞®U BIC OªDm : æB≥ `BJvªA œIC ≈ß  eBƒmHI , œ√B®ùA ü À
. ¡∏n∞√C ”ºß ¡∏ø›m Ã»Ø …Œºß ∆ÀejÕ ¡Q ΩafÕ îY OŒJªA Ω«C ”ºß ΩUjªA ¡ŒºnM ë : æB¥Ø “Õ‡A # ¡∏n∞√C ”ºß
. “Õ‡A n∞M ü ”ƒ®ùA Ah« ïG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À : æÃ≥C
æÃmi ¡»®ö AgG AÃ√B∑ ¬Ã≥ ü Oªl√ B»√HØ #  Ã√gDNnÕ ”NY - …ªÃ≥ ïG ≈ÕhªA ∆Ãø¤ùA BòG $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü À
. πªg ≈ß ΩU À lß A ¡«B»ƒØ …√gG ¨I ∆Ã≥j∞NÕ PjzY f≥ LjY ÀC …R®JÕ S®I ü iÃøfiA ≈ø jøfi (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A
…√C πªg À tBŒß œIC ≈I “º§ƒY ü Oªl√ : æB≥ # ¡»ƒø O◊q ≈ù ∆gDØ - ¡»√Dq |®Jª ∫Ã√gDNmA AgHØ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
ΩU À lß A æl√DØ …º«C fƒß ¡Œ¥Õ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆gDNmBØ fYC LjY B»NZŒJu ü ∆B∑ ªA “ºŒºªA ü XÀlM
A æÃmi æB¥Ø , f»rNmBØ æBN¥ªA jzZØ KƒU ë À \JuC ¡Q …º«C fƒß ¬B≥DØ # ¡»ƒø O◊q ≈ù ∆gDØ $ “Õ‡A  h«
“∏÷›ùA ΩŒn´ ”¿nÕ ∆B∏Ø ~ifiA À ’B¿nªA îI “zØ ±÷BZu ü ∆lùA ’Bñ “º§ƒY Ωn¨M “∏÷›ùA OÕCi : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
.
A æÃmi AÃßfM ‹ : æB≥ # Bz®I ¡∏z®I ’Bßf∑ ¡∏ƒŒI æÃmjªA ’Bße Aú®É ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , …ŒØ À
‹ $ : ΩU À lß …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À , Bz®I ¡∏z®I ÃßfÕ B¿∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
BÕ À A √ BÕ : AêÃ≥ ≈∏ª ¡mB¥ªA BIC BÕ ‹ À f¿ä BÕ : AêåM ‹ : æÃ¥Õ , # Bz®I ¡∏z®I ’Bßf∑ ¡∏ƒŒI æÃmjªA ’Bße Aú®É
. “¿÷›ùA πºM ”ƒ®ùA Ah« ¡÷›Õ ‹ “Õ‡A ΩÕg ∆C ¬f¥M f≥ À , pBJß ≈IA ≈ß …ºRø –Ài À : æÃ≥C : A æÃmi
77 “ÕE ∆îJm À ©Jm œ« À “Œ∏ø ∆B≥j∞ªA —iÃm 25
∆B≥j∞ªA —iÃm
hÊ b
Í NÏÕ‰ ¡Ê ªÚ À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA πÙºø … ªÚ ‘Íhª̇A (1)AıjÕÍh√‰ î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ºÙ ªÍ ∆‰ ÃÛ∏Œ‰ªÍ  Í fÍ JÊ ß‰ ”º‰ß ∆‰ BÚ≥jÊ ∞Û ªÙA æ‰ lÏ √‰ ‘Íhª̇A ∫‰iB‰JM‰ ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
‹ À‰ ∆‰ ÃÛ¥ºÚ ëÙ ¡Ê «Â À‰ Bı◊ÊŒq ∆‰ ÃÛ¥ºÛ ëÙ ‹ “ı »‰ ªÍA‰’ …Í √ÍÀÂe ≈Íø AÀÂhÖÚ A À‰ (2)AıjÕÍf¥Ù M‰  Â i‰ fÏ ¥Ú ØÚ ’Ê”q ΩÏ ∑ µ‰ ºÚ a‰ À‰ π
Í ºÙ ¿ªÙA ”Ø ˆπÕj̄q Â…ª̇ ≈Û∏Õ‰ ¡Ê ªÚ À‰ AıfÚªÀ‰
(3)AıiÃrÂ√ ‹ À‰ —ı ÉŒY‰ ‹ À‰ BıMÊÃø‰ ∆‰ ÃÛ∏ºÍ ¿Ê Õ‰ ‹ À‰ Bı®Ù∞√‰ ‹ À‰ AÓjy ¡Ê »¯ n
Í Û∞√Úfi ∆‰ ÃÛ∏ºÍ ¿Ê Õ‰
∆BŒI
B»ŒØ À  fƒß ≈ø ækB√ LBN∑ À ïB®M A K√BU ≈ø “ªBmi ≈ß “¥Y —Ãße (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA —Ãße ∆C ∆BŒI —iÃnªA ~j´
À  fƒß ≈ø ‹kB√ …IBN∑ ∆Ã∑ À A K√BU ≈ø ‹Ãmi (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆Ã∑ ”ºß iB∞∏ªA  eiÀC Bø ©ØfI “¨ªBI “ÕBƒß
. —j∑ f®I —j∑ …ŒªG ™ÃUi
îƒø¤ùA Pî√ ≈ø —hJ√ j∑g À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ≤BuÀC |®I j∑g À πÕjrªA œ∞√ À fŒYÃNªA ”ºß XBVNY‹A ≈ø B◊Œq πªg ©JNNmA f≥ À
. rJNªA ∆Àe ±ÕÃbNªA À iAh√‚A ∂BŒm ”ºß iBU B»ŒØ ¬›∏ªA À , “ºŒ¿ÜA
A ©ø ∆ÃßfÕ ‹ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥ œ« À PBÕE T›Q B»ƒø RNmA Bñi ¡®√ B»MBÕE “øBß ∂BŒm …I f»rÕ Bø ”ºß “Œ∏ø —iÃnªA À
. # B¿ŒYi AiÃ∞´ - …ªÃ≥ ïG - jaE B G
À B√lªA ∆C —f÷BùA —iÃm ≈ø j¿àA “ÕE iBJaC ≈ø  B√eiÀC B¿ŒØ OØjß f≥ πƒ∏ª B√lªA “øjY ©ÕjrM ”ºß B B¿NqA …ŒØ …UêA Ω®ª À
. “Œø›m‚A —ÃßfªA iû£ æÀC ≈ø ¬›m‚A ü ¡ÕjZNªBI îØÀj®ø B√B∑ j¿àA
. # AiÃr√ …ªÃ≥ ïG - # –hªA ∫iBJM $ B ÀC ≈ø PBÕE T›Q ‹G B»º∑ “Œ√fø —iÃnªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ KŒV®ªA ≈ø À
ü ’BùA PÃJR∑ ’œrªA ü àA PÃJQ îNZN∞I “∑ ªA # AjÕh√ îùB®ºª ∆Ã∏Œª  fJß ”ºß ∆B≥j∞ªA æl√ –hªA ∫iBJM $ : ïB®M …ªÃ≥
R∏ªA àA PÃJQ ”ƒ®ñ ∫iBJNªA …ƒø À , B»Œºß j¥NmA À ~ifiA ”ºß  ifu ”¥ªC AgG ®JªA ∫jI ≈ø gÃaDø ∆Ã∏nªBØ jn∏ªBI “∑ ªA
. —ifƒªA ΩŒJm ”ºß ‹G   ´ ”ºß µºÒÕ ïB®M …I wNbùB∑ ë À , ΩŒ≥ Bø ”ºß “¨ªBJùA ”ºß “ª‹e …N¨Œu ü À
ïB®M …ø›∑ ü ∆B≥j∞ªA ∂› G ”ƒ®ùA Ah« fÕ¤Õ À Ω BJªA ≈ø µáA  lŒŒ¿Nª ÀC “≥j∞Nø …MBÕE æÀlƒª ∆Ej¥ªA …I œ ∂j∞ªA ë ∆B≥j∞ªA À
Ω BJªA À µáA îI ∂j∞ªA ü Ω¿®NnÕ …√fi ∂j∞ªA ≈ø ≠ºIC ∆B≥j∞ªA À , : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ , “®Øe B Àl√ ©ø BzÕC —AiÃNªA ”ºß
.   ´ ü À …ŒØ Ω¿®NnÕ ∂j∞ªA À , ΩŒ≥ B¿ŒØ ifvø ‹ ¡mA ë À , ¡∏áA ü …I ©ƒ¥Õ ∆B®ƒ≥ ΩUi jÕf¥N∑  jÕf¥M À ,
. ”»N√A
. ”»N√A µºàA ≤BƒuC ∆ÃùB®ªA À , AîªA ©¿ÜA À µºàA B®ªA , : `BZvªA ü æB≥ µºàA  Bƒ®ø À Bß ©ö ∆ÃùB®ªA À
Ω®U f≥ À - “Õ‡A ∂BŒm ≈∏ª πºùA À ≈ÜA À ∆Bn√‚A À ∆AÃŒáA À PBJƒªA À eB¿ÜA ≈ø µºàA ©Œ¿Ü “ºøBq O√B∑ ∆G À “§∞ºªA À
. ¡º®√ B¿ŒØ ≈ÜA À o√‚A : ∆›¥RªA ¡« À µºàA ≈ø î∞º∏ùA B»I eAjùA ∆Ã∑ ”ºß æfÕ - ∆Ej¥ªA ΩÕlƒNª “ÕB´ iAh√‚A B»ŒØ
…ŒØ ∆HØ A ‘Ãm Bø ©Œ¿Ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …NªBmi ¬Ã¿ß ”ºß æfM “Õ‡A ∆C ¡»z®I  j∑g Bø “øB¥NmA ¬fß j»§Õ πªhI À
: …ªÃ≥ À 42 : ∆Aj¿ß æE : # îùB®ªA ’Bn√ ”ºß ∫B∞ÒuA À $ : ïB®M …ªÃ≥ “Õ‡A §√ À iAh√‚BI “ªBmjªA ≈ß J®NªA …UÀ ≈ß “º∞´
. 16 : “ŒQBÜA : # îùB®ªA ”ºß ¡«BƒºzØ À $
. ±ÕÃbNªA ≈ø ”ƒ®ùA KÕj≥ iAh√‚A À , ΩŒ≥ Bø ”ºß ihƒùA ”ƒ®ñ jÕhƒªA À
f¿ä  fJß ”ºß ∆B≥j∞ªA æl√ ≈¿ŒØ R∑ a µ¥Ñ À OJQ –C #  fJß ”ºß ∆B≥j∞ªA æl√ –hªA ∫iBJM $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
BIBN∑  fJß ”ºß æl√ SŒY …¥ºa ”ºß …ƒø …√BzŒØ ≈ß “ÕBƒ∑ ïB®M …ŒØ µºàA ïG f÷B®ªA R∏ªA àA PÃJQ À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ‘f A ïG ¡ B¥÷Bm æ›zªA ≈ø îùB®ºª Ah¥ƒø Ω BJªA À µáA îI B≥iBØ
∆Ej¥ªA “Œ¿nM ©ø îùB®ºª AjÕh√ …ƒø ‹Ãmi (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆Ã∑ À ïB®M  fƒß ≈ø ∆Ej¥ªA æÀl√ îI “Õ‡A ü ©¿ÜA À
πºô ‹ AiÃøDø B∑úû …√Ã∏I j®rùA îùB®ºª AjÕh√ …ª AfJß …√Ã∏I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ±ŒuÃM À Ω BJªA À µáA îI B√B≥jØ
ƒªA …¥ºNaA A ”ºß ’A ØA …√DI ∆Ej¥ªA ü ¡»ƒ® ≈ø î∑jrùA ≈ß - œ∏ZŒm Bù fŒ»ó πªg Ω∑ B◊Œq …n∞√ ≈ø
ü œrô À ¬B®ÒªA Ω∑DÕ …√DI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ü ¡»ƒ® ≈ø À , ∆ÀjaE ¬Ã≥ πªg ”ºß …√BßC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ¡»ƒßBÒø …I ©ØfÕ Bø À - …I AëÃ∞M Bø j÷Bm À ∂AÃmfiA
Ω BJªA …JrÕ BòG À Ω BJªA À µáA îI ∂j∞Õ ‹ Ω BJªA gG B¥Y ‹G ∆Ã∏Õ ›Ø Ω BJªA À µáA îI —j«BJªA …NVÅ ∂j∞Õ LBN∑ …√C Ωv BØ
∆B∑ ê À µáA ”ºß ‹G ∆Ã∏Õ ›Ø µáA ïG ¡«ÃßfÕ À îùB®ªA …I ihƒÕ ©ŒÒø fJß …I ’BU –hªA ∆C À , pBƒªA ”ºß oJºŒª µáBI
≈ø …I ’BU –hªA ∆C À …NªBmi ∂fvI lV®ùA …ø›∑ ü f»rÕ …√BZJm A ∆C ”ºß ≤jçA À …ƒß eBY ΩI µáA ïG ™fÕ ›ÒJø
.  fƒß ≈ø ælƒø LBN∏ªA
’BŒJ√fiA “øBß  fJ®I À ’BŒJ√fiA ”ºß “ªlƒùA “ÕÀB¿nªA KN∏ªA µºÒø ∆B≥j∞ªBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ü Bø j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. •∞ºªA j«B£ ≈ø  f®I ”∞ë ‹ À , (¬›nªB¿»Œºß)
≈ø îùB®ªA ©Œ¿Ü Aihƒø ∆Ã∏Õ ∆C  fJß ”ºß ∆B≥j∞ªA ΩÕlƒM “ÕB´ ∆C ”ºß æfM À ΩŒº®Nºª ¬›ªA # AjÕh√ îùB®ºª ∆Ã∏Œª $ : ïB®M …ªÃ≥ À
B G ©Œ¿Vºª ∆C ïG —iBqG ≈ø ¬›ªBI ”º A ©¿ÜA “¨ŒvI ∆BŒM‚A Ãºë ‹ À , ∂Aj¨Nm‹A fŒ∞Õ ¬›ªBI ”º A ©¿ÜA À , ≈ÜA À o√‚A
. ∆Àja‡A  hbNÕ Bø ´ B G ¬Ã≥ Ω∑ hbNÕ SŒY ∆ÃŒƒQêA …ŒªG K«hÕ B¿∑ ‹ AfYAÀ
. ±ÕÃbNªA À iAh√‚A ∂Ãm ∂Ãnø —iÃnªA ü ¬›∏ªA ∆fi rJNªA ∆Àe iAh√‚A j∑hI ’B∞N∑‹A À
. “Õ‡A jaE ïG # ~ifiA À PAÿnªA πºø …ª –hªA $ : ïB®M …ªÃ≥
∆B∑ SŒÅ …∏ªBñ æBùA “J≥i ¬BŒ¥∑ …I …NJ≥i ¬BŒ≥ ∆B∑ ’AÃm ’Bq ±Œ∑ …ŒØ ≤jvNÕ SŒÅ ’œrI ’œq ¬BŒ≥ B»ZNØ À ¡ŒùA jn∏I πºùA
Bø À …NŒßi ≈ø pBƒªA ”ºß πºùA ’›ŒNmB∑ ¡∏áA ™AÃ√C À œ»ƒªA À jøfiBI ≤jvNªBI …Œºß …÷›ŒNmBI …I …øBŒ≥ ÀC …ŒØ ≤jvNªA ™AÃ√C …ª
. ¡ŒùA ¡zI πºùA œ√BRªA ¡n¥ªA ”ºß µºÒÕ À , ¡»ÕfÕC ü
iû¿ÜA ü œ»ƒªA À jøfiBI ≤jvNùA ë - ¬›ªA jn∑ À ¡ŒùA \N∞I πºùA K´AjªA æB≥ B¿∑ B»¿zI πºùA ≈ø ¡ßC ¡ŒùA jn∏I πºùBØ
°Jy - ¡zªBI πºùBØ - æB≥ ∆C ïG - ’BŒqfiA πºø : æB¥Õ ‹ À pBƒªA πºø : æB¥Õ Ah À , î¥ BƒªA “mBŒnI wNë πªg À ,
- πºø Ω∑ oŒª À - jn∏ªBI πºø - ¡zªBI - πºø Ω∏Ø πº¿ºª oƒÜB∑ - jn∏ªBI - πºùA À , ¡∏áBI …ŒØ ≤jvNùA ’œrªA
. ”»N√A - ¡zªBI - B∏ºø - jn∏ªBI
.   ¨I ¡zªBI πºùA À , “J≥jªBI µº®NÕ Bñ jn∏ªBI πºùA wë Bñi À
“º¥Nnø ´ …ª “∑úû ~ifiA À PAÀB¿nªA ∆C fŒ∞Õ - xBvNa›ª ¬›ªA À # ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø …ª –hªA $ : ïB®M …ªÃ¥Ø
πŒºùA Ã»Ø ïB®M …I wNë B«BYi —iAeG À B»ŒØ ¡∏áA ∆C À ¡∏áBI B»ŒØ ≤jvNªA ≈ß “Œƒ¨Nnø ‹ À B»MB»U ≈ø “»U ü B»n∞ƒI
. ∂› ‚A ”ºß B»ŒØ ¡∏áBI ≤jvNùA
fªÃªA gBÖA gG fªÃªA gBÖA ïG “UBY ™fÕ ‹ ∂› ‚A ”ºß πºùA ∆HØ …øf¥M Bø ”ºß # AfªÀ hbNÕ À $ : …ªÃ≥ KMjM j»§Õ πªhI À
|®I ”ºß …I î®NnŒª fªÃªA hbNŒØ B®Œö B« IfM πºô ‹ À  iÃøC ©Œö ”Yi —iAeG ”ºß ‘Ã¥Õ ‹ wbrªA ∆Ã∏ª BøG ≈ÕjøC fYfi
eÀfä føC ü ‹G πºô Bø πºô ‹ ’B¥JªA eÀfä wbrªA ∆Ã∏ª BøG À , eAiC Bø ”ºß ‘Ã¥Õ À ’œq Ω∑ πºô …√BZJm A À …V÷AÃY
fªÃªA gBÖA ïG …ª “UBY ›Ø æAÀk À ’BƒØ …Õ ®Õ ‹ À Aføjm ’œq Ω∑ πºô …√BZJm A À  f®I  iÃøC ”ºß ¬Ã¥ŒØ …∞ºbŒª fªÃªA hbNŒØ
. ‘iBvƒªA À î∑jrùA ”ºß ei …ŒØ À “NJªA
À B»º∑ iÃøfiA πºùA KßÃNnÕ AgG B¿ŒØ œ« BòG πÕjrªA ïG “UBáA ∆HØ # πºùA ü πÕjq …ª ≈∏Õ À $ :  f®I ïB®M …ªÃ≥ Ah∑ À
. î∑jrùA ”ºß ei …ŒØ À , gBq …ƒø hrÕ ‹ B»MB»U ©Œ¿Ä °Œä ’BŒqfiA ©Œ¿Ü ¬Bß ïB®M …∏ºø
îùB®ªA Li Ã»Ø jÕf¥NªA À µºàBI  fYÀ ïB®M …ŒªG iÃøfiA “øBß IfM ™ÃUjª ∆BŒI # AjÕf¥M  if¥Ø ’œq Ω∑ µºa À $ : ïB®M …ªÃ≥ À
.  AÃm Li ‹
|®JI B»z®I ’BŒqfiA PAeÃUÀ ¢BJMiA πªg ¬lºNmA …ª “√iB¥ùA À ’œrªA ”ºß “øf¥NùA LBJmfiA °ŒmÃNI O√B∑ Bù “¥ºàA ∆C πªg ∆BŒI
”ºß B®ªA ü “ÕiBÜA TeAÃáBØ …ª “√iB¥ùA À …Œºß “øf¥NùA ΩøAîªA À Ωº®ªA  if¥M Bø KnY  eÃUÀ iBQE À ’œq Ω∑ eÃUÀ if¥NŒØ
Li ›Ø   ´ jøflª jIfø ›Ø …√BZJm A ´ µªBa ‹ gG À “√iB¥ùA À “øf¥NùA ΩøAîªA À Ωº®ºª “®IBM “¥ºàBI “ÒºNã eûrùA ¬B§ƒªA
.   ´ B«jøC jIfÕ À ’BŒqfiA πºô
πºùA ∆B∑   ¨I OøB≥ ê gG …I “¥ºàA ¬BŒ≥ ¬lºNnÕ ∂› ‚A ”ºß B»ŒØ BØjvNø B¿∑BY ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø …ª ïB®M …√Ã∏Ø
…I IfNªA ¬BŒ≥ ¬lºNnÕ …I jÕf¥NªA ¬BŒ≥ À , “¥ºàA ”ºß Bßj∞Nø jÕf¥NªA ∆Ã∏ª , …I jÕf¥NªA ¬BŒ≥ ¬lºNnÕ …I “¥ºàA ¬BŒ≥ À , ¨ªA πªhª
. …√Dq lß LjªA Ã»Ø IfNªA À πºùA …ºØ
∆C ∆ÀjÕ …∏ºø ¬Ã¿ß ¡»¿ŒºnM ©ø ∆ÃŒƒQêA ∆B∑ Bù ≈∏ª …ŒªG jÕf¥NªA À µºàA eBƒNmA ¬lºNmA ∆G À ~ifiA À PAÀB¿nºª ïB®M …∏ºø À
©¥u ü πŒºø “ ‡A ≈ø Ω∏Ø ¡»ŒªG πªg ïB®M …zÕÃ∞NI |®Jºª ¡»NŒIÃIi À ¡»N E πºø üBƒÕ ‹ Ω∏ºª …NŒIÃIi À ©Œ¿Vºª …∏ºø
. “ ‡A …ªG À LBIifiA Li À ∫úùA πºø …√BZJm A À …NŒIÃIjù Li …NŒ«ÃªC
: …ªÃ¥I ∆BŒM‚A ïG WNYA ΩI ¡ BJ≥ ïB®M …I “ŒIÃIjªA xBvNaA PBJQ‚ # ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø …ª –hªA $ : …ªÃ≥ ±∏Õ πªhºØ
. # AjÕf¥M  if¥Ø ’œq Ω∑ µºa À $
≈∏ª ’BŒqfiA |®I ≈ß …∏ºø Kºnª KUÃùA πÕjrªA À fªÃªA gBÖA ≈ß …Œƒ¨Õ ~ifiA À PAÀB¿nºª …∏ºø ∆C K« : æÃ¥Õ ›÷B≥ ∆D∏Ø
O√B∑ –hªA ë Ah« À …ŒªG …yÃØ Bù À …ª B∏ªBø …√Ã∑ ©ø …ŒªG B®ªA iÃøC |®I |ÕÃ∞NI …n∞ƒª B∏Õjq …¥ºa |®I hbNÕ ∆C kÃè ‹
. πºø Bø À …∏ºó πª ë B∏Õjq ‹G πª πÕjq ‹ πŒJª WáA “ŒJºM ü ∆ÃªÃ¥Õ AÃ√B∑ f¥Ø ∆Ã∑jrùA  AjÕ
‹ À πºø …∏ºø ©ø oŒºØ ’œq Ω∑ IfM …√BZJm …ºØ IfNªA B¿»ølª B®¿NUA AgG À …øk›Õ jÕf¥NªA À …√BZJm …ª µºàA ∆DI …ƒß KŒUDØ
. “ŒIÃIi …NŒIÃIi ©ø
À “ŒIÃIjªA fŒYÃNª ∂Ãnø # πºùA ü πÕjq …ª ≈∏Õ À AfªÀ hbNÕ À ~ifiA À PAÀB¿nªA πºø …ª –hªA $ : …ªÃ≥ ∆C ΩvÑ f¥Ø
πºùA ¬Ã¿ß ”ƒ®ù ∆BŒI À jÕj¥M # AjÕf¥M  if¥Ø ’œq Ω∑ µºa À $ : …ªÃ≥ ∆C À , µºÒùA πºùA PBJQG µÕj ≈ø πÕjrªA À fªÃªA œ∞√
. µºàA ≈ø fYC ïG jøfiA ≈ø B◊Œq ~Ã∞Õ ∆C ´ ≈ø IfM À ¡∏Y Ω∏ª ïB®M …ÕfvNª KUÃø jÕf¥NªA À µºàBI ¬Ã¥Nø πºø …√C À
. ‘ÀfÜA ≈ß B«Ãºà B«eAjÕG ≈ß Bƒz¿´C jaC æAÃ≥C ¡ B»ºJ≥ ªA À “Õ‡A ü À
πºø …ª ∆C À  if¥ø À ’œq Ω∑ µªBa …√DI …n∞√ O®√ Bù , G # ∆Ã¥ºë ¡« À B◊Œq ∆Ã¥ºë ‹ “ E …√Àe ≈ø AÀhÖA À $ : ïB®M …ªÃ≥
ΩI B◊Œq “¥ªBÇ OnŒª BøBƒuC AÀfJß SŒY î∑jrùA “ª›y ïG iBqC , eÃJ®ùA …ª‚A ∆Ã∏Õ ∆C Kè ∆B∑ Ah∏« À ~ifiA À PAÀB¿nªA
. ¡« ¨ª ‹ À ¡»n∞√fi B◊Œq “∏ªBø ‹ À ¡ “ßÃvø “≥ú㠜«
. “√B»Nm‹A À ¥ZNªA fŒ∞Õ J®NªA Ah« ΩRø À j∑g ¡ µJnÕ ∆G À ∂BŒnªA  fŒ∞Õ Bø ”ºß î∑jr¿ºª # AÀhÖA À $ ¿y À
“ ‡BI B»∞ŒuÃM À ,  Ãç ÀC OZƒI ¡»ÕfÕDI B«Ã®ƒu ªA ¡»øBƒuC …I fÕjÕ # ∆Ã¥ºë ¡« À B◊Œq ∆Ã¥ºë ‹ “ E …√Àe ≈ø $ : …ªÃ≥ À
≈ø µ¥ZNM ∆C ´ ≈ø …I B«Ã ¡mA ‹G “Œ«ÃªfiA ≈ø B oŒª ∆C ïG —iBqG # ∆Ã¥ºë ¡« À B◊Œq ∆Ã¥ºë ‹ $ : …ªÃ≥ ΩRñ B»JŒ¥®M ©ø
. 23 : ¡VƒªA : # ¡∑⁄BIE À ¡N√C B«Ã¿NŒ ’B C ‹G œ« ∆G $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ’œrI B»N¥Œ¥Y
’œq Ω∑ µªBa ë À …√BZJm A ≈ß AÃyjßC SŒY ¡»®Õj¥M ü “¨ªBJø œ∞ƒªA ∂BŒm ü # B◊Œq ∆Ã¥ºë ‹ $ : …ªÃ≥ ü —j∏ƒªA ©yÀ À
À , ¡»øB«Àfi ∆Ã≥ú㠡«eBJ®ª ∆ÃßÃvø ¡»√G SŒY πªg ≈ø ‹BY CeiC ¡« ΩI ’BŒqfiA ≈ø B◊Œq ‹ À ∆Ã¥ºë ‹ ¬BƒuDI AÃ¥º®M À
. # AiÃr√ ‹ À —BŒY ‹ À BMÃø $ : …ªÃ≥ À # B®∞√ ‹ À Ajy $ : …ªÃ≥ ü iBU ¬›∏ªA §√
AîØfŒª ¡»√ÀfJ®Õ BòG ¡«eBJß ∆B∑ gG …ª‚A ü –iÀjy ë À ¡»ƒß πº¿ºª œ∞√ # B®∞√ ‹ À Ajy ¡»n∞√fi ∆Ã∏ºô ‹ À $ : …ªÃ≥ À
. ‹›y À ›Ja ‹G ¡»MeBJß ≈∏M ¡»n∞√fi ”NY B®∞√ ‹ À Ajy ∆Ã∏ºô ‹ AÃ√B∑ gG À ©∞ƒªA ¡»ŒªG AÃJºè À jzªA ¡»ƒß
 Ã®ØfÕ ”NY Ajy ¡»n∞√fi ∆Ã∏ºô ‹ –C œ≥ ªA ”ƒ®ø ü ¬›∏ªA À ©Õj¥M —eBÕk ∂BŒnªA ü # ¡»n∞√fi $ ™Ã≥À ü ∆C j»§Õ πªhI À
. ©∞ƒªA KºU ≈ø ¡«C ijzªA ©Øe ∆Ã∏ª ©∞ƒªA ”ºß jzªA ¬f≥ f≥ À ? ¡« ¨ª ±Œ∏Ø  ÃJºè ”NY B®∞√ ‹ À
”NY —BŒY ‹ À AÀ’Bq ≈¿ß ÀC ¡«eBJß ≈ß  Ã®ØfÕ ”NY BMÃø ∆Ã∏ºô ‹ –C # AiÃr√ ‹ À —BŒY ‹ À BMÃø ∆Ã∏ºô ‹ À $ : …ªÃ≥ À
≈ø iÃøfiA  h« πºø À , ¡ B¿ßC ”ºß ¡«ÀkBVŒØ pBƒªA AÃR®JÕ ”NY AiÃr√ ‹ À AÀ’Bq ≈ø ”ºß B«ÃzŒ∞Õ ÀC AÀ’Bq ≈¿ß B«ÃJºnÕ
. “Œ«ÃªfiA ¬kAê

œ÷AÀi SÅ
fYAÀ ’œq ÀC ∆B◊Œq B¿« ∆B≥j∞ªA À ∆Ej¥ªA ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥  j∑g ≈¿ß ∆Bƒm ≈IA ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü
æÃmjª ¬›m ≈I A fJß SÕfY ü , : fŒ∞¿ºª , xBvNa‹A ü À …I Ω¿®ªA KUAêA ¡∏ A ∆B≥j∞ªA À LBN∏ªA “ºö ∆Ej¥ªA : æB¥Ø ?
À æB≥ : ∆B≥j∞ªA : æB≥ , ë LBN∑ –C À : æB≥ , ¡®√ : æB≥ ? BIBN∑ πŒºß A æl√C Ω« œ√ aDØ : æB≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A
Oªl√C iÃIlªA À ΩŒå‚A À —AiÃNªA À ±ZvªA ≈ø   ´ À `AêfiA ´ ü æl√C iÃnªA À PBÕ‡A ∂j∞Nø …√fi : æB≥ ? B√B≥jØ πIi  B
. f¿ä BÕ O≥fu : æB≥ . ∂AiÀfiA À `AêfiA ü “ºö B»º∑
. îøf¥NùA ∆B≥j∞ªA œŒƒ®ø ≈ø fYAÀ ïG —j£B√ îNÕAÀjªA ≈ø Ω∑ : æÃ≥C
”‰ »¯ ØÚ B‰»J‰N‰N‰∑A î
‰ ªÍÀÏ fiÚ A  ÒÍ mÚC AÃÛªBÚ≥ À‰ (4)AıiÀÂk À‰ Bı¿Ùº£ ÀÂ’B‰U fÊ ¥Ú ØÚ ∆‰ ÀÂja‰ A‰’ ˬÃÊ ≥Ú …Í ŒÊ ºÚ ߉ Â…√‰B‰ßCÚ À‰  Â A‰ ØÙ A ˆπØÙ Ḡ ‹Ḡ A‰h«‰ ∆Ê Ḡ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A æ‰ BÚ≥ À‰
ǣÃmÏjªA A‰h«‰ ǣ B‰ø AÃÛªBÚ≥ À‰ (6)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú ∆‰ B∑ … √ÏḠ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA ”Ø jÏ nªA ¡ºÚ ®Ê Õ‰ ‘Íhª̇A Â…ªÚl‰ √ÚC ΩÊ Û≥ (5)›
ı ŒÍuCÚ À‰ —ı j‰ ∏ÂI …Í ŒÊ ºÚ ߉ ”ºÊ¿MÂ
æ‰ BÚ≥ À‰ B‰»ƒÊ øÍ Ω ∑ÙDÕ‰ ˆ“ƒÏU‰ … ªÚ ∆ ÃÛ∏M‰ ÀÊ CÚ Ëlƒ∑ …Í ŒÊ ªÚḠ ”Ú¥ºÙ ÂÕ ÀÊ CÚ (7)AıjÕÍh√‰ … ®‰ ø‰ ∆‰ ÃÛ∏Œ‰ØÚ ˆπºÚ ø‰ …Í ŒÊ ªÚḠ æ‰ l̄√ÛC ‹ ÃÊ ªÚ ∂
¯ A‰ÃmÚfiA ”Ø ”rÊ¿Õ‰ À‰ ¬‰ B‰®ÒªA Ω ∑ÙDÕ‰
Ω‰ ®‰ U‰ ’‰ Bq ∆Ḡ ‘Íhª̇A ∫‰iB‰JM‰ (9)›
ı ŒÍJm ∆‰ îŒÍÒN‰nÕ‰ ›ÚØ Aú̊zÚØ Ω‰ R‰øÊ fiÚ A πÚª AÃÂIj‰ y ±ÊŒ∑ jÊ §√A (8)AıiÃÂZnÏø ›
ı ÂUi‰ ‹Ḡ ∆‰ îJÍNÏM‰ ∆Ḡ ∆‰ ÿºÍ §ªA
11)Aı ®Í m “Í ß‰ BnªBÍI LÏh∑ ≈‰¿ªÍ B‰√fÊ N‰ßÊ CÚ À‰ “Í ß‰ BnªBÍI AÃÂIhÏ Ú∑ ΩÊ I‰ (10)A‰iÃvÛ≥ πª̇ Ω‰®èÙ À‰ j »‰ √ÊfiÚ A B‰»NÍÑÙ ≈Íø ‘j̄ÙÉ OσU‰ πͪg‰ ≈ø Aı a‰ πÚª
¬‰ ÃÊ Œ‰ªÙA AÃÂßfÊ M‰ ‹ (13)AıiÃÂJÂQ πͪB‰ƒ«Â AÊÃ߉ e‰ î
‰ √ÍjÏ ¥Ú øÌ Bı¥Œy Bı√B∏‰ø B‰»ƒÍø AÃÛ¥ªÙÛC A‰gḠ À‰ (12)Aı ØÍ k‰ À‰ Bı§ÌŒ‰̈‰M B‰Ú AÃÂ®Í fŒÍ®I‰ ∆¯ B∏Ïø ≈ø ¡Â»MÊCÚi‰ A‰gḠ (
B‰ø B‰»ŒÍØ ¡Ê Â̇ (15)Aı v
Í ø‰ À‰ ’Á A‰lU‰ ¡Ê Ú O‰√B∑ ∆‰ ÃÛ¥NÏ¿ªÙ A f‰ ßÍ ÂÀ ”Nª̇A fÍ ºÙ ÂbªÙA Û“ƒÏU‰ ¬Ê CÚ Ë a‰ πͪg‰ CÚ ΩÊ Û≥ (14)Aı RÍ∑ AıiÃÂJQ AÃÂßeÊ A À‰ AıfÍYÀ‰ AıiÃÂJQÂ
’Í ‹Â¤«‰ ‘ÍeB‰JßÍ ¡Ê ÂNºÙ ºÚ yÚC ¡Ê ÂN√ÚC ’‰ æ ÃÛ¥Œ‰ØÚ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ∆‰ ÀÂfÂJ®Ê Õ‰ B‰ø À‰ ¡Ê «ÂjrÊZÕ‰ ¬‰ ÃÊ Õ‰ À‰ (16)‹ı ÃÂ◊nÏø AıfÊßÀ‰ πIi‰ ”º‰ß ∆‰ B∑ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ ∆‰ ÀÂ’Br‰Õ
j‰ ∑hªA AÃn‰√ ”N‰Y ¡Ê «Â ’‰ B‰IA‰’ À‰ ¡Ê »Â N‰®Ê NÏøÏ ≈Í∏ªÚ À‰ ’‰ B‰ŒªÍÀÊ CÚ ≈Ê øÍ πÍ√ÀÂe ≈Íø h‰ b
Í NÏ√Ï ∆ÚC B‰ƒªÚ ”Í̈‰Jƒ‰Õ ∆‰ B∑ B‰ø π‰ƒZ
‰ JÊ m AÃÛªBÚ≥ (17)Ω‰ ŒÍJnªA Aú̊y ¡Ê «Â ¬Ê CÚ
B‰ø À‰ (19)Aı JÍ∑ BıIA‰h߉ … ≥Ù hÍ √ ¡Ê ∏ƒø ¡Íº§‰Õ ≈‰ø À‰ Aıjv‰√ ‹ À‰ BıØÊju ∆‰ îŒÍÒN‰n‰M B‰¿ØÚ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥M‰ B‰¿IÍ ¡Û∑ÃÂIhÏ ∑ fÊ Ú¥ØÚ (18)AıiÃÂI B‰øÃÊ ≥Ú AÃÂ√B∑ À‰
πÌIi‰ ∆‰ B∑ À‰ ∆‰ À v‰M CÚ “ı ƒ‰NÊ ØÍ |Ê®J‰ªÍ ¡Ê ∏zÊ®I‰ B‰ƒºÙ ®‰ U‰ À‰ ∂
¯ A‰ÃmÚfiA ”Ø ∆‰ ÃrÊ¿Õ‰ À‰ ¬‰ B‰®ÒªA ∆‰ ÃÛº∑ÙDŒ‰ªÚ ¡Ê »Â √ÏḠ ‹Ḡ î
‰ ºÍ mÊj¿Â ªÙA ≈‰ øÍ πÚºJÊ ≥Ú B‰ƒºÙ mÊiCÚ
(20)Aı v
Í I‰
∆BŒI
. …ƒß KŒÉ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ü ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA ü …I Aî Bø î∑jrùA ≈ß PBÕ‡A œ∏Ñ
# AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ΩRñ J®NªA ü G # ∆ÀjaE ¬Ã≥ …Œºß …√BßC À  A ØA πØG ‹G Ah« ∆G AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
iB∞∑ ¡« æÃ¥ªA Ah»I îº÷B¥ªA ∆C ïG \ÕúM # “ E …√Àe ≈ø AÀhÖA À $ …ªÃ≥ ü iB∞∏ªA j∑g ¬f¥M ©ø , AêB≥ À : æB¥Õ ∆C ´ ≈ø
. î∑jrùA µºÒø ∆Àe Lj®ªA
À …I ’AikG …ØBuÀC ≈ø ’œrI ÀC … BI  Àj∑hÕ ∆C ∆Àe —iBq‚BI AÃ∞N∑A BòG À , ¡Õj∏ªA ∆Ej¥ªA # Ah« ∆G $ : ¡ Ã¥I …ŒªG iBrùA À
.  if¥ª BÒY
ïG …Jn√ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA …¥ºNaA BIh∑ …√Ã∑ ’A ØA B∏ØG …√Ã∏I ¡«eAjø À , …»UÀ ≈ß ≤ÀjvùA ¬›∏ªA ë πØ‚A À
. …√BZJm A
pAfß ¡« ≈Õja‡A ¬Ã¥ªA ∆C iBQ‡A |®I ü eiÀ f≥ À LBN∏ªA Ω«C |®I ≈Õja‡A ¬Ã¥ªBI eAjùA ∆C ïG ’BôG ≈ø Ãºë ‹ ∂BŒnªA À
À AÿºmC —AiÃNªA ∆À’j¥Õ LBN∏ªA Ω«C ≈ø AÃ√B∑ jøBß ïÃø U À œøjzáA ≈I ’›®ªA ïÃø iBnÕ À ‘l®ªA fJß ≈I KÒÕÃY ïÃø
. ΩŒ≥ Bø ΩŒ¥Ø ¡«f»®NÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆B∑
Aú®Ø f¥Ø “Õ‡A ”ƒ®¿Ø …ºRø ∆BÕf®NŒØ Ω®Ø ”ƒ®ñ B√B∑ Bñi ”MC À ’BU ∆G , : ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ # AiÀk À B¿º£ AÀ’BU f¥Ø $ : …ªÃ≥ À
ë À îùB£ AÀ’BU f¥Ø jÕf¥NªA À æBY : ΩŒ≥ À , ¡º§I AÀ’BU f¥Ø jÕf¥NªA À |ØBàA ™lƒI LÃvƒø B¿º£ ∆G ΩŒ≥ À , BIh∑ À B¿º£
. ±Œbm
Bƒ«B« ”∞N∑A …ºRñ ∆BŒM‚A ≈ß ¡«lVß À –fZNªA ¬f¥M Bù : Bƒº≥ ? ¡»IAÃU ü if¥ªA Ah»I ”∞N∑A ±Œ∑ : ΩŒ≥ ”Nø À : BzÕC , …ŒØ À
G # B»JNN∑A îªÀfiA BmC $ : ¡ Ã≥ À , G #  A ØA πØG ‹G Ah« ∆G $ : ¡ Ã≥ ≈ß LAÃÜA ∆C j«B§ªA À ”»N√A πªg ”ºß …ŒJƒNªBI
ei # AiÀk À B¿º£ AÀ’BU f¥Ø $ : …ªÃ≥ ßC “º¿ÜA À îJƒm Bø ”ºß , G # jnªA ¡º®Õ –hªA …ªl√C Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥ ë B®Œö ,
. –fZNªA ”ºß “º¿NrùA PBÕ‡A  fƒm À fƒnªA ©ø ©ƒùA ”ƒ®ø ü ë À ¡ Ã¥ª µºÒø
f¿ä ¬›∑ …√G SŒY - …»UÀ ≈ß BØÀjvø Bø›∑ ‹G ∆Ej¥ªA Ah« oŒª Lj®ªA ≈ø AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À : “Õ‡A ”ƒ®ø “º¿ÜBI À
f¥Ø LBN∏ªA Ω«C |®I ¡« À ∆ÀjaE ¬Ã≥ ¬›∏ªA Ah« ”ºß …√BßC À A ”ºß …I ‘ ØA - A ïG …Jn√ f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. BIh∑ À B¿º£ Ah« ¡ Ã¥I AÀj∞∑ ≈ÕhªA ’‹¤« Ω®Ø
Kº¨Õ À LÃN∏ùA àA ”ƒ®ñ —iÃÒmC ©ö BmfiA # ›ŒuC À —j∏I …Œºß ”ºó œ»Ø B»JNN∑A îªÀfiA BmC AêB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø ™ÃƒI œ« BòG KN∏Õ ‹ BŒøC …√Ã∑ ©ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒªG …NJn√ À “IBN∏ªA ë LBNN∑‹A À “ŒØAjàA iBJafiA ü …ªB¿®NmA
…ªÃ≥ πªg ”ºß ΩŒªfªA À ,  jøDI …JMB∑ …JN∑ BòG À Ah∑ À Ah∑ ∆›Ø ïG OJN∑ øfiA æÃ¥Õ B¿∑ …ƒø ’BßfNmBI BIÃN∏ø …√Ã∏∑ kÃVNªA
. LBN∏Nm‹A ”ƒ®ñ LBNN∑‹A : ΩŒ≥ À , ’›ø„ª ”ƒ®ø ≈∏Õ KMB∏ªA ë ∆B∑ ê gG # ›ŒuC À —j∏I …Œºß ”ºó œ»Ø $ : f®I
…ŒÒ®Õ Bø ”ºß æÀfiA ”ƒ®ùA ë “Õ‡A ü …I eAjùA À …JN∏Œª KMB∏ªA ïG ÀC …Œ®Õ À …§∞ZŒª …§∞ºI K BbùA ïG ¬›∏ªA ’B¥ªG ’›ø‚A À
Cj¥M  fƒß “ßÿ⠓IÃN∏ø œ»Ø iAj¿Nm‹A Ãç ”ºß BèifM ’›ø‚A À “®Øe LBNN∑‹A µ¥Ñ  j«B£ gG # …Œºß ”ºó œ»Ø B»JNN∑A $ ∂BŒm
. …§∞Y À  BßÀ Bø pBƒªA ”ºß Cj¥ŒØ B»Œ®Õ ë À O≥À f®I BN≥À …Œºß
À ¡ kBƒø ≈ø pBƒªA XÀja ΩJ≥ iB»ƒªA æÀC eAjùA ΩŒ≥ À , O≥êA f®I O≥êA ≈ß “ÕBƒ∑ ë À , œr®ªA À —Af¨ªA ΩŒufiA À —j∏JªA À
. “Œ∞a …Œºß ”ºó B»√C ≈ß “ÕBƒ∑ ë À ¡ kBƒø ü ¡ Ãae f®I iB»ƒªA jaE
îªÀfiA BmC …ª AÃJN∑ ¡»√DI ∆ÀjaE ¬Ã≥ …Œºß …√BßC À  A ØA πØG …√G : ¡ Ã≥ ∆ÃZyÃÕ ¡»√D∏Ø “¥IBnªA “Õ·ª n∞NªA “ªlƒñ “Õ‡A À
. …√BZJm A ïG B»JnƒÕ À pBƒªA ”ºß B«⁄j¥Õ ë À , …Œºß ’œq f®I ’œq —’Aj¥I O≥À f®I BN≥À …Œºß B»√úô ¡Q
¬Bó ≈ø ‹ …√BZJm A ¬›∑ ≈ø “Õ‡A jaE ïG # …Œºß ”ºó œ»Ø B»JNN∑A $ …ªÃ≥ ∆G : ΩŒ≥ Bñi À AÀj∞∑ ≈ÕhªA ¬›∑ ≈ø B»øB¿NI “Õ‡BØ
. …Œºß fßBnÕ ‹ ∂BŒnªA À îªÀfiA BmC : ¡ Ã¥ª –iB∏√G ¬B»∞NmA ë À , ¡»ø›∑
ejI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª jøC # B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ …√G ~ifiA À PAÀB¿nªA ü jnªA ¡º®Õ –hªA …ªl√C Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. O≥À f®I BN≥À …Œºß ”ºó œ»Ø B»JNN∑A îªÀfiA BmC …√C À ‘ ∞ø πØG …√C ∆Ej¥ªA …I AÃøi B¿ŒØ ¡»JÕh∏M À ¡ Ã≥
”ºß ÃÒƒø …ªl√C –hªA LBN∏ªA Ah« ∆DI ∆AhÕ„ª ~ifiA À PAÀB¿nªA ü B»ƒ AÃI À iÃøfiA PBŒ∞a –C jnªA ¡º®Õ …√DI ïB®M …∞ŒuÃM À
À BmfiA ≈ø …√C À ‘ ∞ø πØG …√DI ∆Ej¥ªA ¡»Œøi B»ƒø ªA ¡»MBÕBƒU ”ºß ¡»MAkBVñ |Õj®M …ŒØ À , jrJªA æÃ¥ß ≈ß “ÕÃÒø iAjmC
. ïB®M …¿º®Õ Bû ë
¡»MCjU À µZºª ¡»JÕh∏M À ¡»MBÕBƒU ”ºß ¡»NIÃ¥ß aDM À ¡ B»øG ≈ø f«BrùA ë Bù ΩŒº®M # B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ …√G $ : …ªÃ≥ À
. …√BZJm A ”ºß
‹ “Œ∞a AiAjmC …ƒ¿y …√BZJm A fƒß ≈ø ælƒø LBN∑ ΩI ∆ÃªÃ¥Õ B¿∑ BmfiA ≈ø ‹ À ‘ ∞ø B∏ØG oŒª ∆Ej¥ªA ∆G Ω≥ : ”ƒ®ùA À
B»I ∆Ã¥ZNnM “¿Œ§ß “ÕBƒU …¥÷B¥á ¡∏JÕh∏M À BmfiA À πØ‚BI  BÕG ¡∏Œøi À , ¡∏ø›YC B»I °ŒÑ ‹ À ¡∏ªÃ¥ß B»»ƒ∑ ïG ΩvM
wbºø Ah« , LAh®ªA aDM ©JNNnÕ πªg À “õjªA À —j∞¨ùBI ±vNø …√fi ¡∏NÕBƒU “IÃ¥ß jaC À ¡∏º»øC …√BZJm A ∆C ´ “IÃ¥®ªA
. “Õ‡A ”ƒ®ø ü  Àj∑g Bø
≈ø À ‘ ∞ø B∏ØG ∆Ej¥ªA ∆Ã∑ iB∞∏ªA ‘Ãße ei ïG ©UjÕ  ÀjnØ Bø ”ºß “Õ‡A ”ƒ®ø Ωvä ∆HØ …Œºß fßBnÕ ‹ ∂BŒnªA ∆C …ŒØ À
ejª “¿uBbùA ¬B¥ø ü ÆBnø ‹ B»Œºß ≤Ã≥êA ïG ¡ ΩŒJm ‹ “Œ∞a iAjmC ”ºß ÃÒƒø A fƒß ≈ø ælƒø …√C ‘ÃßfI BmfiA
. B»ƒø ”∞aC œ« ÀC B»ºRø ‘jaC ‘ÃßfI ‘ÃßfªA
æB»ø„ª KmBƒùA BòG À aDNªA À æB»ø‚A ∆Àe B»ºuC ≈ø “IÃ¥®ªA ’B∞N√A KmBƒÕ BòG # B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ …√G $ : …ªÃ¥I ΩŒº®NªA ∆C ”ºß
. ¡ŒYjªA iÃ∞¨ªA ∆Àe ¡Œ∏áA À ¡Œº®ªA À ¡ŒºáA ΩRø ë ’B fiA ≈ø aDNªA À
æAl√‚ ›Œº®M # B¿ŒYi AiÃ∞´ ∆B∑ …√G : $ …ªÃ≥ ∆Ã∏Õ ∆C “õjªA À —j∞¨ùBI ΩŒº®NªA À µáA “√BIHI ™BØfªA À “¿uBbùA ¬B¥ù µØÀfiA À
ü jnªA ¡º®I ïB®M …∞uÀ h◊ƒŒY ∆Ã∏Õ À , —ÃJƒªA œ«  h« À AjÕh√ îùB®ºª ∆Ã∏Œª  fJß ”ºß …ªl√C …√C πªg ΩJ≥ j∑g f≥ À LBN∏ªA
¡»NºJU À ¡»MjÒ∞I ¡»Jº ë À ¡ Bá îNŒ ‚A “õjªA À —j∞¨ùA æà œßfNnÕ Bø ¡«jm ü ∆C ïG ’Bô„ª ~ifiA À PAÀB¿nªA
”ºß B»¥ŒJÒM ü ¡»ƒø R∑ DÒaC ∆G À “õjªA À —j∞¨ùA æÿrI “Œ√Bn√‚A —eB®nªA ‹G B»N¥Œ¥Y OnŒª ªA ”ƒnáA “J≥B®ªA À —eB®nºª
…√Ã∑ ‘Ãße ∆›ÒI À , ∆Ej¥ªA B»Œºß “º¿NrùA “ÕÃJƒªA —ÃßfªA “Œ¥Y ”ºß “Œ√B«jI “VY ∆Ã∏ŒØ —jQAfªA B»NƒÕk À BŒ√fªA —BŒáBI ©N¿NªA
. îªÀfiA BmC ≈ø B∏ØG
¡∏MjÒØ …Œºß “ªÃJ A ¡∑j÷Ajm ü j¥NnùA ¡∑jm ü ∆C ¡º®Õ ë À ~ifiA À PAÀB¿nªA ü jnªA ¡º®Õ …√BZJm A ∆C “VáA jÕj¥M À
∆C πªg ”zN¥ø À B¿ŒYi AiÃ∞´ …√BZJm ∆B∑ À , —ja‡A À BŒ√fªA kÃØ B»N¥Œ¥Y À ”ƒnáA “J≥B®ºª BßAlN√A À BJº À —eB®nºª BJY
. —eB®nªA ¡∏ª ≈¿zM ªA …ºŒJm ïG ¡∏Õf»ŒØ ¡∏MjÒØ ∆BnºI À ¡∑jm ü …√êDnM Bø ïG ¡∏JŒè
À ¡∏MjÒ∞I …√êDnM Bø ≈¿zNÕ LBN∑ ë ΩI BmfiA ΩŒJ≥ ≈ø ‹ À A ”ºß ‘ ∞ø B∏ØG oŒºØ …ºŒJnI ¡∏Œºß µÒƒÕ LBN∑ Ah« À
≈∏Õ Ãª À A fƒß ≈ø ælƒø LBN∑ Ã»Ø πªg ¡NøjY ¡NŒªÃM ∆G À “õjªA À —j∞¨ùA ¡∏Nº …ŒßAfª ¡NJVNmA ∆HØ ¡∑jm ü …√ÃßfNnM
À ¡∑ a …ŒØ Bø ïG —iBM ¡∑BßfØ …MB√BŒI O∞ºNa‹ À µáA |ä ïG ™fÕ À —eB®nªA “¥Œ¥Y ïG f»Õ …ƒß ë B¿∑  fƒß ≈ø ‹kB√
À œ ‚A °bnªA ¡∏Œºß RÕ –hªA ë À iBy À ¡∏ª jq ë Bø ïG —iBM À , “õjªA À —j∞¨ùA ¡∏ŒªG Kºè –hªA ë À ¡∏®∞√
. “IÃ¥®ªA ¡∏ª KUÃNnÕ
ÀC lƒ∑ …ŒªG ”¥ºÕ ÀC AjÕh√ …®ø ∆Ã∏ŒØ πºø …ŒªG æl√C ‹ ê ∂AÃmfiA ü œrô À ¬B®ÒªA Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø AêB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ah« ∆G AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ¥I ∆Ej¥ªA ü ¡»ƒ® ”∏Y Bø f®I æÃmjªA ü …I Aî Bø “ÕB∏Y  h« # B»ƒø Ω∑DÕ “ƒU …ª ∆Ã∏M
. G #  A ØA πØG ‹G
. ’Al»Nm‹A À ¡∏»NªA ”ºß Jø …NªBmjI ¡»JÕh∏M ©ø # æÃmjªA Ah« $ : ¡ Ã¥I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß ¡« J®M À
ÆÃnÕ ‹ jrJªA ∆C ∆ÀjÕ îŒƒQêA ∆C …ŒØ …UêA À KŒV®Nºª ¬B»∞NmA # ∂AÃmfiA ü œrô À ¬B®ÒªA Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø $ : ¡ Ã≥ À
P뛪A ïG …UÃNªA ü ∆úmÃNÕ Ahª À , B»MAiAh¥I TúNø À , B»MB¿º£ ü j¿¨ƒø —eBùBI eÃUêA µº®Nø ë À KŒ¨ªBI æBvM‹A …ª
ê “ªBmjºª ∆ÃŒ®NùA KŒ¨ªBI ∆úvNùA A fƒß ∆ÃIj¥ùA ¡« “∏÷›ùBØ ”∞ªk A ≈ø ¡«ÃIj¥Õ À A fƒß ¡ Aî∞rŒª ¡»√ÀfJ®ŒØ “∏÷›ùBI
. πªg ≈ø ’œq jrJºª oŒª À , “ªBmi ∫Bƒ« O√B∑
À ¬B®ÒªA Ω∑C ©øBÉ ‹ “ªBmjªA ∆C eAjùA ∆C À # ∂AÃmfiA ü œrô À ¬B®ÒªA Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø $ : ¡ Ã≥ ”ƒ®ø j»§Õ Bƒ« ≈ø À
´ ü AêB≥ Ahª À “∏÷›ùA ∆Ã◊q ≈ø ‹G OnŒª À , “ÕeBùA PB¥º®NªA ©øBè ‹ Œ´ æBvMA B»√HØ tB®ùA LBnN∑‹ ∂AÃmfiA ü œrùA
.  Bƒ®ø ü Bø ÀC 24 : ∆Ãø¤ùA : # “∏÷›ø æl√fi A ’Bq ê $ : ïB®M A  B∏Y Bø ”ºß ©yÃø
Ah« ∆Ã∏Õ ±Œ∑ –C `A ≥‹A ü î∑jrùA ≈ø ælƒM # AjÕh√ …®ø ∆Ã∏ŒØ πºø …ŒªG æl√C ‹ ê $ : ¡ Ã≥ ∆C BzÕC j»§Õ Bƒ« ≈ø À
BƒªlƒM , ∆HØ “ÕeBùA æBvàA  h« ≈ß B«lƒø B∏ºø ‹G ∆Ã∏Õ ‹ æÃmjªA À ∂AÃmfiA ü œrô À ¬B®ÒªA Ω∑DÕ Ã« À ‹Ãmi “ªBmjºª œßfùA
. πºùA °mÃNI KŒ¨ªBI “ªBmjªA ≠ŒºJM À iAh√‚A ΩvNŒª AjÕh√ …®ø ∆Ã∏Õ πºø …ŒªG ælƒŒºØ jrI ë À …NªBmi Bƒ¿ºm À
≈ø …ŒªG µºŒºØ jrI ë À “ªBmjªBI Ω¥NmA À πºø …ŒªG ælƒÕ ∆G –C `A ≥‹A ≈ø …ºJ≥ B¿ß ælƒM # lƒ∑ …ŒªG ”¥ºÕ ÀC $ : ¡ Ã≥ Ah∑ À
Ω»mC …ŒªG lƒ∏ªA æÀl√ À , …I sŒ®Õ Bø LBnN∑A ü ∂AÃmfiA ü `f∏Õ ‹ À “ÕeBùA …V÷AÃY  ÃUÀ ü …ƒø ≤jvÕ ”NY lƒ∑ ’B¿nªA
. “ªBmjªA ≠ŒºJM ü …ƒŒ®Œª …ŒªG πºùA æÀl√ ≈ø
B»ƒø Ω∑DÕ “ƒU …ª ≈∏ŒºØ lƒ∑ …ŒªG µºÕ ∆G À : ”ƒ®ùA À , `A ≥‹A ü …ºJ≥ B¿ß ælƒM # B»ƒø Ω∑DÕ “ƒU …ª ∆Ã∏M ÀC $ : ¡ Ã≥ Ah∑ À
. …ŒªG lƒ∏ªA ’B¥ªG ≈ø Ω»mC Ah« À tB®ùA Kn∑ ïG WNê ‹ À
≈ø Ã»Ø - ΩŒ≥ B¿∑ - j∑hªA Ã¥IBnªA ∆ÃY ¥ùA ¡« îùB§ªBI eAjùA # AiÃZnø ›Ui ‹G ∆îJNM ∆G ∆ÃùB§ªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …ªÃmi À A ”ºß ’A U‹A À ¡º§ªA ü ¡»´ÃºI ”ºß “ª‹fºª ¡º§ªBI ¡»∞uÀ À j¿zùA ©yÃø j«B§ªA ©yÀ
ƒªA iÃZnùA ΩUjªBI ¡«eAjø À , µáA µÕj ≈ß ’AôG À ¡ A Œ®M îƒø¤¿ºª ¡»ƒø LBÒa , G # ∆îJNM ∆G $ : ¡ Ã≥ À
. LBN∏ªA À “ªBmjªBI œYêA πºø …ŒMDÕ æÃmi …√C …ŒªG ΩŒë iBvØ —jZnªA |®I  jZm iÃZnø …√C ∆ÀfÕjÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
±uêA ”ƒ®ñ Bƒ« ΩRùA ∆G : ΩŒ≥ Bñi À  BJqfiA æBRøfiA # ›ŒJm ∆îŒÒNnÕ ›Ø AúzØ æBRøfiA πª AÃIjy ±Œ∑ j§√A $ : ïB®M …ªÃ≥
±Œ∑ j§√A : Ωv A À , 15 : f¿ä —iÃm : # ≈mE ´ ’Bø ≈ø iB»√C B»ŒØ ∆Ã¥NùA fßÀ ªA “ƒÜA ΩRø $ : ïB®M …ªÃ≥ fY ”ºß
∆fi “ªBmjºª \ºvÕ ›Ø ∂AÃmfiA ü œrô À ¬B®ÒªA Ω∑DÕ …√G ¡ Ã¥∑ µáA ïG ¡«⁄AfN«A …®ø ”UjÕ ‹ ‹›y πŒØ AúzØ ∫Ã∞uÀ
: ¡ Ã¥∑ À , tB®ùA ΩŒvÑ ü “ÕeB®ªA LBJmfiA ïG …UBŒNYA ¬fß ≈ø Ω≥C ‹ À —eBùBI …ª µº®M ‹ BŒJŒ´ Bvbq ∆Ã∏Õ ∆C Kè æÃmjªA
. iÃZnø ΩUi …√G
∆C …®ø ∆îŒÒNnÕ ‹ ‹›y Aúy ¡»√C πª B«ÃIjy ªA æBRøfiA  h« ”ºß ™j∞M –C # ›ŒJm ∆îŒÒNnÕ ›Ø AúzØ $ : …ªÃ≥ À
Bñi À , BŒ√BQ B»IÃ∑i …®ø ”UjÕ nÕ ≤AjçBI B«DÒaC Bñi µÕjÒªA DÒaC ≈ø ∆HØ ’AfN«‹A …®ø ¡ ”UjÕ ‹ À µáA ΩŒJm AÀejÕ
À BNƒ®M fÕlÕ ælÕ À iÃZnùBI …ªÃmi ±uÀ À BmfiBI A LBN∑ ” ≈ø À , Af®I B»ƒø eAk   nø ü ≈®øC B¿º∑ iBvØ B«jIfNmA
. ?  h« …ªBY À  ⁄AfN«A ”UjÕ ±Œ∑ µáBI ’Al»NmA À BUBÜ
$ : …ªÃ≥ ü —iBq‚A # AiÃv≥ πª Ω®è À iB»√fiA B»NÑ ≈ø –jÉ PBƒU πªg ≈ø A a πª Ω®U ’Bq ∆G –hªA ∫iBJM $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ƒÜA À lƒ∏ªA ≈ø  Àj∑g Bø ™Ã¿â ïG ÀC # B»ƒø Ω∑DÕ “ƒU …ª ∆Ã∏M ÀC $ : ¡ Ã≥ ≈ø  ÃY ≥A Bø ïG # πªg ≈ø
. ¡Œb∞NªA À ¡Œ§®NªA ”ºß “ª‹fºª # AiÃv≥ $ ∏ƒM À , œªB®ªA fŒrùA OŒJªA ë À jv≥ ©ö iÃv¥ªA À
´ “ƒU …ª ∆Ã∏Õ ÀC lƒ∑ …ŒªG ”¥ºÕ ÀC πºø …ŒªG ælƒÕ ∆C ¡»YA ≥A À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªBI ¡»ƒ® ≈ß LAÃÜA “ªlƒñ “Õ‡A À
Ω®U ’Bq ∆G –hªA ∫iBJM $ : …ªÃ≥ ïG æfß ΩI Ah∑ À Ah∑ œª Ω®U œIi ’Bq ∆G Ω≥ : Ω¥Õ ¡ºØ “JŒ¨ªA ïG ¡º∏NªA ≈ø BMB∞NªA B»ŒØ ∆C
. G # πª
ƒªBØ …Œºß …I AÃY ≥A Bø eBn∞I ¡ºß ”ºß ¡»√fi AÃJ Bë ∆fi ∆ÃZºvÕ ‹ À BIAÃU ∆Ã¥ZNnÕ ‹ ¡»√C ïG \ÕúM …ŒØ À
ÀC fÕjÕ Bø Ω∑ ”ºß “Œ G “ƒÒºm À “ŒJŒ´ —if≥ …ª ∆C ™fÕ À , …ŒªG ”YÃÕ ¡»ºRø jrI …√C ‹G ¡ j∑hÕ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
’AjmG : # ‹Ãmi AjrI ‹G Oƒ∑ Ω« œIi ∆BZJm Ω≥ $ , ’Ajm‚A —iÃm ü ¡»MBYA ≥A |®I ”∏Y Bø f®I ïB®M æB≥ B¿∑ , …ƒø eAjÕ
. 93 :
À ‹Ãmi  hÖA –hªA …Ii ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJƒª j∑g BòG À ,  ÃY ≥A B¿ß LAÃÜA ≈ß À ¡»NJ Bã ≈ß …√BZJm ~jßDØ
, iB»√fiA B»NÑ ≈ø –jÉ PBƒU πªg ≈ø A a …ª Ω®U ’Bq ∆HØ …√ÃY ¥Õ Bû ¡§ßC ”ºß ieB≥ AjÕh√ îùB®ºª ∆Ã∏Œª ∆B≥j∞ªA …Œºß æl√C
. …V÷AÃY ü …ØjvŒª lƒ∑ …ŒªG ”¥ºÕ ÀC B»ƒø Ω∑DÕ “ƒU …ª ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø a πªg À ±uAÀ B»∞uÀ ≠ºJÕ ‹ AiÃv≥ …ª Ω®è À
¡ºØ ≠ŒºJNªA ”ºß …ƒŒ®Õ À iAh√‚A ü …∑iBrŒª …ŒªG πºùA æÀl√ BøC À , “ƒÜA À lƒ∏ªA ≈ø  ÃY ≥A B¿ŒØ ¡»IAÃU ΩvZNÕ iAf¥ùA Ah»I À
 Bƒº®Ü B∏ºø  Bƒº®U ê À $ : …ªÃ¥∑ “∞ºNã “IÃUDI …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü …ƒß ïB®M LBUC f≥ À , …√›ÒI iû§ª …ƒß LAÃU j∑hÕ
≈ø ¡»Œºß Bƒªlƒª îƒ◊¿Òø ∆Ãrô “∏÷›ø ~ifiA ü ∆B∑ ê Ω≥ $ : …ªÃ≥ À , 9 : ¬B®√fiA : # ∆ÃnJºÕ Bø ¡»Œºß BƒnJºª À ›Ui
¬f¥M f≥ À , 8 : jVáA : # ≈Õj§ƒø AgG AÃ√B∑ Bø À µáBI ‹G “∏÷›ùA ælƒ√ Bø $ : …ªÃ≥ À , 95 : ’AjmG : # ‹Ãmi B∏ºø ’B¿nªA
. B« n∞M ≈¿y ü PBÕ‡A ≈ø Ω∑ “VY jÕj¥M
ei À “¿uBbùA ¬B¥ø …ŒzN¥Õ Bø ”ºß BŒ√fªA ü …º®U (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ª iÃv¥ªA À PBƒÜA Ω®Ä eAjùA ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
≈ø ¡§ßC ”ºß ieB≥ πIi ∆G À πNŒ∏JM À ∫lŒV®M ∆ÀfÕjÕ ¡« À OŒ∑ À OŒ∑ πŒºß ∆ÃY ¥Õ ¡»√C ∂BŒnªA ≈ø Ωv A ∆HØ ¡ Ã≥
. ¬BvàA …I ©Ò¥ƒÕ ‹G À BŒ√fªA ü “ªBä ‹ œ« À G iB»√fiA B»NÑ ≈ø –jÉ PBƒU πªg ≈ø A a πª Ω®U ’Bq ∆HØ πªg
≈ø –jÉ PBƒU Ω®U eAjùA ∆G ≈ÕjaE æÃ≥ …ƒø fnØC À B«iÃv≥ À —ja‡A PBƒU eAjùA ∆C ¡»z®I ≈ß Ω¥√ Bø eBnØ îJNÕ πªhI À
ë À # Ω®U ’Bq ∆G $ : …ªÃ¥I PBƒÜA ü J®NªA ∆DI πªhª o√ÃNmA Bñi À , —ja‡A ü iÃv¥ªA Ω®U À BŒ√fªA ü iB»√fiA B»NÑ
©≥AêA Ω®∞ªA ∆C ©ø Ah« —ja·ª “JmBƒø ΩJ¥Nnø “¨Œu ë À # Ω®è $ : …ªÃ¥I iÃv¥ªA ü À BŒ√fºª “JmBƒø µ¥ZNºª —fŒ∞ø ~Bø “¨Œu
. B®ªA A À ¬›∏ªA —iÃvª fÕfÉ À …ŒØ ≈ƒ∞M J®NªA ü ≤›Na‹A À , ∆BølªA ≈ß cºnƒø ¢jrªA lŒY ü
À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒØ ¡»ƒ® ≈ß LAjyG , # A ®m “ßBnªBI Lh∑ ≈ù B√fNßC À “ßBnªBI AÃIh∑ ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥
œró À ¬B®ÒªA Ω∑DM π√fi πMÃJ√ AÀei À ∫ÃIh∑ Bø –C KÕh∏NªA ”ƒ®ø ≈¿zNÕ Bñ ∂AÃmfiA ü œrùA À ¬B®ÒªA Ω∑DI …Œºß ¡»yA ßA
, eB®ùA AÀj∏√C À “ßBnªBI AÃIh∑ ¡»√C πŒØ ¡»ƒ® À πMÃJ√ ¡«iB∏√G ü œºufiA KJnªA ΩI –iÃu ¡»ƒø ¬›∑ ë BòHØ ∂AÃmfiA ü
. —AkB A À “JmB A ‹ ê “®ÕjrªA À ≈Õfºª ”ƒ®ø ‹ À “ßBnªA iB∏√G ©ø —ÃJƒºª ©≥À ‹ ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À
¡Q PBYA ≥‹A j∑g f®I ’Ajm‚A —iÃm ü ©≥À Bø §√ Bƒ«B« LAÃÜA À `A ≥‹A À ~A ß‹A j∑g f®I œºufiA KJnªA ïG —iBq‚BØ
C AêB≥ ∆C ‹G AÃø¤Õ ∆C pBƒªA ©ƒø Bø À ‹Ãmi AjrI ‹G Oƒ∑ Ω« œIi ∆BZJm Ω≥ $ : …ªÃ≥ ü œºufiA KJnªA j∑g ≈ø LAÃÜA
. ‹Ãmi AjrI A S®I
B¥º®Nø B»ƒø jaE Bz®I ”∏Y B¿∑ ¡»ºŒ BIC ≈ø jaE |®Jª “ÕB∏Y # “ßBnªBI AÃIh∑ ΩI $ : …ªÃ≥ ∆C ≈Õjn∞ùA ≈ø ©ö j∑g À
: …ªÃ≥ À , G # πØG ‹G Ah« ∆G AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ À # “ E …√Àe ≈ø AÀhÖA À $ : …ªÃ≥ ü “ªBmjªA À LBN∏ªA À fŒYÃNªBI
. G # Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø AêB≥ À $
æB≥ À , ¡§ßC  iB∏√G ∆G : ¡»z®I æB≥ À , …ŒØ KÕi ‹ eB®ùA ∆Ã∑ …ŒØ …UêA ∆C ¡»z®I j∑hØ , LAjy‚A “N∏√ ü AÃJ®rM ¡Q
. πªg ´ ïG KVßC …√G : ¡»z®I
—eB»rI f®I ¡NÕ …ƒß LAÃÜA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æÃmjªA ü ¡»ƒ®Òª ~j®NùA ∂BŒnªA ∆HØ …Œºß fßBnÕ ‹ ∂BŒnªA ∆C µáA À
”ƒ®ø ›Ø PBÕ‡A ≈ø  ÃºNÕ Bø À , G # ∂AÃmfiA ü ∆Ãrô À ¬B®ÒªA ∆ú∑DŒª ¡»√G ‹G îºmjùA ≈ø πºJ≥ BƒºmiC Bø À $ : f®I …ªÃ≥
. j«B£ ë À , …ƒß “JŒ A À æÃmjªBI ¡»JÕh∏Nª “Œ∑BáA PBÕ‡A îI “ßBnªBI ¡»JÕh∏M “ÕB∏Y ~A ß‹
®nªBI ’AlÜA ∆C ”ºß “ª‹fºª ©UAjªA ¿zªA ∆B∏ø “ºvªA À æÃuÃùA ©yÀ # A ®m “ßBnªBI Lh∑ ≈ù B√fNßC À $ : ïB®M …ªÃ≥ À
. “ßBnªBI ¡»JÕh∏M ¡»ŒØ …Œºß ®nªA eBNßG KJm ∆C ”ºß À , ’AÃm …ŒØ ¡« ´ À ¡« “ßBnªBI Lh∑ ≈ø Ω∑ µY ü OIBQ
. “J»NºùA “º®NrùA iBƒªA ®nªA À , fÕf»NªA ¬B¥ù KmBƒùA Ã»Ø `juC À w√C ∆Ã∏Œª B« ¿y ©yÃø BŒ√BQ “ßBnªA ©yÀ À
. , PAej∞ùA ü # A Øk À B§Œ¨M B Aî fŒ®I ∆B∏ø ≈ø ¡»MCi AgG $ : ïB®M …ªÃ≥
A Øk À B§Œ¨M B Aî $ : æB≥ B¿∑ ™Ã¿nø PÃu ©ø πªg ∆Ã∏Õ f≥ À , •Œ¨ªA iB»£G ë •Œ¨NªA À æB≥ ∆C ïG Kz´ fqC •Œ¨ªA
. ”»N√A , …ƒø ™ÃºzªA c∞NƒM ”NY o∞ƒªA eejM ØlªA : BzÕC …ŒØ À , ”»N√A #
. …NnÕjØ ‘Ci AgG iClÕ fmfiB∑ B AÀj»£ AgG fNrM B»√C ’AlÜA ¬ÃÕ B AÀkjI AgG ¡»ŒªG “JnƒªBI iBƒªA æBY ΩRó “Õ‡A À
. ∫› A À ΩÕêA iÃJRªA À , ü jÕf¥NI LÃvƒø # B√B∏ø $ # AiÃJQ πªBƒ« AÃße î√j¥ø B¥Œy B√B∏ø B»ƒø AÃ¥ªC AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. •∞ºªA ≈ø fŒ®I ë À î BŒrªA ’B√j≥ ©ø ¡»º®U ë : ΩŒ≥ À Ωm›nªA À æ›´fiBI fŒ∞vNªA ≈Õj¥NªA À
 AiÃJQ AÀ : ¡ Ã≥ ë À ±uÃÕ ‹ AiÃJQ πªBƒ« AÃße æ›´fiBI ∆Àf∞vø ¡« À iBƒªA ≈ø µŒy ∆B∏ø ü ’AlÜA ¬ÃÕ AÃ¥ªC AgG À ”ƒ®ùA À
.
gG À —frªA ≈ø wºbNºª æBŒNYA ™Ã√ iÃJRªA À ΩÕêBI “QB¨Nm‹A # A R∑ AiÃJQ AÃßeA À AfYAÀ AiÃJQ ¬ÃŒªA AÃßfM ‹ $ : ïB®M …ªÃ≥
AÃßfM ‹ $ : ïB®M æB≥ Ahª À ›uC iÃJRªBI ’BßfªA ¡»®∞ƒÕ “NJªA KJm …ŒØ –fè ‹ À Ω¿ß …ŒØ ©∞ƒÕ ‹ KnZØ ’AlÜA ¬ÃÕ ¬ÃŒªA ∆B∑
. jR∏NmA ÀC …ƒø ¡Nºº¥NmA ’AÃm ¬ÃŒªA ¡∏®∞ƒÕ ‹ iÃJRªA ∆C ≈ß “ÕBƒ∑ Ã»Ø , G # ¬ÃŒªA
C BƒŒºß ’AÃm $ : ¡»ƒß “ÕB∏Y …ªÃ≥ À , 16 : iÃÒªA : # ¡∏Œºß ’AÃm AÀ vM ‹ ÀC AÀ uBØ B«ÃºuA $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü ûØ
. 21 : ¡Œ«AjIG : # wŒä ≈ø Bƒª Bø B√ u ¬C BƒßlU
. — R∑ PAiÃJQ ïG XBNê ΩI fYAÀ iÃJRI ©Ò¥ƒÕ ‹ fI¤ø ΩÕà ¡∏IAhß ∆C eAjùA : ΩŒ≥ À
. fŒ®I ë À
jøC , ±uêA ≈ø …ª Bñ ®nªA ïG —iBq‚A # ‹Ã◊nø $ - …ªÃ≥ ïG - ∆Ã¥NùA fßÀ ªA fºàA “ƒU ¬C a πªg C Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω≥Bß …IAÃU ü ±≥ÃNÕ ‹ œ»ÕfI jøC ü æA¤m æA¤nªA À ? fºàA “ƒU ¬C ®nªA \UiC B¿»ÕC ¡ DnÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJ√
: B¿«fYC iBNë ∆C ±º∏ŒØ ∆›ÒJªA œ»ÕfI ja‡A À “ZvªA œ»ÕfI B¿«fYC ≈ÕjøC îI ¡vàA eejÕ “¿uBbùA À —j£BƒùA ü j÷Ae ë À
. \zNØA Ω BJªA iBNaA ∆G À ,  j∏ƒÕ ∆B∑ Bñ ≤ ßA f¥Ø µáA iBNaA ∆HØ
$ : f®I …ªÃ≥ ∆C B¿∑ ”ƒ∞M ‹ —fªBa B»n∞√ ü B»√Ã∑ ”ºß “ª‹fºª ¬AÀfªA ë À fºàA ïG “ƒÜA “ØByG # fºàA “ƒU ¬C $ : …ªÃ≥ À
. ¡»ŒªG ’Bƒ∞ºª ΩŒJm ‹ B»ŒØ ∆ÀfªBa B»º«C ∆C ”ºß “ª‹fºª # ≈ÕfªBa
. ΩßB∞ªA LBƒø LB√ ∆BQ æî∞ø ∆Ã¥NùA À îªÃ®∞ù ‘f®NÕ fßÀ ∆fi ∆Ã¥NùA B«fßÀ  jÕf¥M # ∆Ã¥NùA fßÀ $ : …ªÃ≥ À
PBƒU ü î¥NùA ∆G $ : ïB®M æB≥ B¿∑ ∆Ã¥Nø ¡« Bñ …ŒªG ∆ÃJº¥ƒÕ BJº¥ƒø À ¡«AÃ¥Nª ’AlU –C # A vø À ’AlU ¡ O√B∑ $ : …ªÃ≥ À
À “∏÷›ùA jøC À ¬eE µºa ¬ÃÕ B«Bz≥ ªA “Œz≥fiA ≈ø ë À : 48 : jVáA : # îUjbñ B»ƒø ¡« Bø À - æB≥ ∆C ïG ∆ÃŒß À
. jVáA —iÃm n∞M ü ¬f¥M B¿∑ ¡« vø À î¥NùA ’AlU …I î®NÕ À , …ª eÃVnªBI oŒºIG
‹G ¡»NŒrø µº®NM ‹ À , ¡»NŒrø …I µº®NM Bø Ω∑ ¡ A ≈ø πŒº¿NI B»ŒØ ∆Ã∏ºô ¡»√G –C # ≈ÕfªBa ∆À’BrÕ Bø B»ŒØ ¡ $ : …ªÃ≥ À
‹ À ∆ÃJê ‹ À , 54 : DJm : # ∆ûNrÕ Bø îI À ¡»ƒŒI ΩŒY À $ : ¡»ŒØ ïB®M æB≥ B¿∑ iBƒªA Ω«C ≤›a ”ºß …√ûNrÕ À …√ÃJê Bñ
À …I ∆ú¿∏NnÕ Bû —eB®nªA À àA ≈ø …√Ã¥ZNnÕ Bø ë À ¡ A …Jê –hªA ë À B®≥AÀ KáA …I µº®NÕ ∆C …√Dq ≈ø Bø ‹G ∆ûNrÕ
. πªg ¡»ØBØ ¡« ´ ‹ À ¡« ‹ …I ∆ÀjzNnÕ ‹
Bø …I ©ØfƒÕ À , ¡»Ii Byi …ŒØ Bø ‹G ∆À’BrÕ ‹ ¡»√C ´ AÀeAiC À AÀ’Bq Bø ∆ÃÒ®Õ “ŒrùA ∂› G ¡ ∆C j»§Õ ∆BŒJªA Ah»I À
À \÷BJ¥ªA À œuB®ùA |®I AÀfÕjÕ ∆C ¡ kÃè ∆C “ŒrùA ∂› G ¬k‹ ∆C “Õ‡A  h»∑ “ŒrùA ∂› HI “¥ BƒªA PBÕ‡A ”ºß Ω∏rNmA
PBøB¥ø AÀfÕjÕ ∆C À , iBƒªA ü ≈ÕfºbùA |®I —Bå AÀfÕjÕ ∆C À , “ƒÜA Ω«C j÷Bm ’ÃnÕ Bø |®I AÀfÕjÕ ∆C À , 躪A À ©÷BƒrªA
. πªg ´ ïG “Uie ¡»≥ÃØ ¡« ≈û ’BŒªÀfiA ≈ø îvºbùA À ’BŒJ√fiA
: jV∞ªA : # ƒU œºaeA À –eBJß ü œºaeBØ “Œyjø “ŒyAi πIi ïG œ®UiA “ƒ◊¿ÒùA o∞ƒªA B»NÕC BÕ $ : ïB®M æB≥ f≥ À ? ±Œ∑
À Aèª ‹ À B®Œƒq ‹ À BZŒJ≥ ‹ À “Œv®ø ∆ÀfÕjÕ ›Ø …ŒzMjÕ Bø ‹G ∆ÀfÕjÕ ‹ ∆ÃŒyjø À A …I œyi Bñ ∆ÃyAi ¡»Ø 30 - 27
‹ À ∆À’BrÕ ‹ À , …IAhß ¡»Ii fÕjÕ ≈û LAh®ªA ™B∞MiA ∆ÀfÕjÕ ‹ À , “ƒÜA Ω«C ≈ø ¡« ´ …ŒzMjÕ ‹ Bø ∆ÀfÕjÕ ‹ À , BIAh∑ ‹
. …JYC Bø AÃJYC À Ω®Ø Bñ AÃyi f≥ À ¡»Ii ë B»I ¡»va –hªA ∆fi ¡»ƒø “Uie ©ØiC ë ≈ø ¬B¥ø ∆ÿNÕ
À , …I œ∞Õ ∆C …Œºß Kè πIi ”ºß AfßÀ ∆Ã¥NùA  fßÀ –hªA fßêA Ah« ∆B∑ –C # ‹Ã◊nø AfßÀ πIi ”ºß ∆B∑ $ : ïB®M …ªÃ≥ À
- ∆fß PBƒU LFø ≈ná î¥N¿ºª ∆G À $ : …ªÃ≥ ΩRñ πªg ≈ß aC À , ¬ÃÕ æÀC πªhI ”z≥ SŒY …n∞√ ”ºß ïB®M ë …JUÀC BòG
. 53 : x : # LBnáA ¬ÃŒª ∆ÀfßÃM Bø Ah« - æB≥ ∆C ïG
ÀC , ¡÷Bße ü πªg  ÃªDm ÀC , ¡«eAf®NmA À ¡ BY ∆BnºI πªg ¡»Ii AêDm î¥NùA ∆C ‹Ã◊nø …√Ã∏I fßêA Ah« ≤BvMA …UÀ À
. “º◊mfiA  h« ©Œö ÀC 8 : ≈ø¤ùA : # G ∆fß PBƒU ¡»ºaeC À BƒIi $ : ¡»ƒß A …Œ∏ê B¿ŒØ B¿∑ πªg AêDm “∏÷›ùA
…ªÃ≥ ∆C À # ∆Ã¥NùA fßÀ $ ü if¥ùA “ƒÜA ¿y ≈ø æBY # A vø À ’AlU ¡ O√B∑ $ : …ªÃ≥ ∆C “Õ‡A ü #  i $ œm ÒªA j∑g À
ΩŒº®NªA ©yÃø ü ∆BØBƒŒNmA îNº¿ÜA ∆G   ´ æÃ≥ ≈ø ≈«hªA ïG Lj≥C ë À # ∆Ã¥NùA $ ≈ø æBY # ∆À’BrÕ Bø B»ŒØ ¡ $ :
. if¥ø æA¤nª LAÃÜB∑
∆ÀfJ®Õ Bñ eAjùA À , iB∞∏ªA ïG —f÷Bß “®IifiA ©¿ÜA j÷B¿y “Õ‡A jaE ïG # A ∆Àe ≈ø ∆ÀfJ®Õ Bø À ¡«jrê ¬ÃÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. °¥Ø ¬BƒufiBØ ‹G À , Ω¥®ªA œªÀC ´ ≈ø ¡ßC # Bø $ ∆B∑ ∆G ¬BƒufiA À jrJªA ≈ø ∆ÀeÃJ®ùA À “∏÷›ùA
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À iB∞∏ªA # ’‹¤« –eBJß $ : …ªÃ¥I ∆ÃŒƒ®ùA ¡»ŒªG iBrùA À
¡NººyC ¡N√C ’ $ : …ªÃ≥ ≈ß ≈ÕeÃJ®ùA LAÃU , G # ’BŒªÀC ≈ø π√Àe ≈ø hbN√ ∆C Bƒª œ¨JƒÕ ∆B∑ Bø π√BZJm AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…UÃI πªg ¡«ÃÕ Bø ÀC ∫jrªA Ω«C ∫jq B»ŒØ j∑hÕ eiAÃø ü “ÕeÃJ®ªA LeC ≈ø ë Bø ”ºß \ŒJnNªBI AÀ’fI f≥ À G # ’‹¤« –eBJß
.
≈ø π√Àe ≈ø hbNƒØ ∫ ´ ïG ∫kÀBVN√ ∆C Bƒª ¬B¥NmA Bø À \u Bø –C # ’BŒªÀC ≈ø π√Àe ≈ø hbN√ ∆C Bƒª œ¨JƒÕ ∆B∑ Bø $ : …ªÃ≥ À
# AiÃI BøÃ≥ AÃ√B∑ À j∑hªA AÃn√ ”NY ¡«’BIE À ¡»N®Nø ≈∏ª À $ : …ªÃ≥ À , π√Àe ≈ø ’BŒªÀC B√ÀhÖA À B√ÀfJß ≈ÕhªA ¡« À ’BŒªÀC
. fmB∞ªA : ΩŒ≥ À πªB A ë À j÷BI ©ö iÃJªA
KJnªA ∆BŒI ©ø ¡»n∞√C iB∞∏ªA ïG …NJn√ ü AÀhaC ¡»n∞√C ïG æ›y‚A “Jn√ ¡«eBJß æ›y KJm ≈ß ∆êÃ◊nùA ∆ÀeÃJ®ùA ”∞√ Bù
©ŒN¿NªA ¡»Œºß æB ”NY B»¿®√ À BŒ√fªA —BŒáA “®NøC ≈ø ¡«’BIE À ¡»N®Nø f≥ À ≈ÕfmBØ ÀC î∏ªB« BøÃ≥ AÃ√B∑ ¡»√C ë À ¡»ºyC –hªA
. ∫jrªA ïG fŒYÃNªA ≈ß Aêf®Ø ΩmjªA …I P’BU –hªA j∑hªA AÃn√ ”NY B»I Aú¨NqA À B»ƒø AîN¿NØ ’›NIA À B√BZNøA
≤Ajv√A À ©N¿NªA ü ¡»≥Aj¨NmA ü KJnªA ë PAûrªA ü ¡»∑B¿»√A À BŒ√fªA ”ºß ¡»IBJ∏√A KJnI ≈ÕfmBØ ÀC î∏ªB« BøÃ≥ ¡»√Ã∏Ø
. ∫jrªA ïG fŒYÃNªA ≈ß æÀf®ªA À j∑hªA ¡»√BŒnƒª KJnªA ë À LBJmfiBI æB¨Nq‹A ïG ¡»¿¿«
eB∞NmA À …ºJ≥ Bø ∆ÿzù Aij¥ø BŒºŒÕhM ByA ßA “º¿ÜA Ω®U ≈ø BøC À LAÃÜA ¬Bó ≈ø # AiÃI BøÃ≥ AÃ√B∑ À $ : …ªÃ≥ ∆C πªhI îJNØ
…¿ºß µIBm ü ïB®M …ƒø ¡NY ’Bz¥I ‹G πªg oŒª À , î∏ªB« ’BŒ¥qC ¡»MAÀg KnÅ AÃ√B∑ ¡»√C ¡ ›y ü œºufiA KJnªA ∆C …ƒø
. BIeC ¡»n∞√C ïG Kn√ BòG À , “¥Œ¥Y ¡ ΩzùA ûØ
…√Ã∏ª # j∑hªA AÃn√ ”NY ¡«’BIE À ¡»N®Nø ≈∏ª À $ : …ªÃ¥I ∫AifNm‹A eAjÕ‚ h◊ƒŒY KUÃø ‹ gG “Õ‡A ”ƒ®ù eBnØG …√C : ‹ÀC …Œ∞Ø
. …ŒªG “UBY ‹ ›zØ
À oáA À , “ŒI ªA À ¡Œº®NªA QDM ≈ø ¡»MjÒ∞I ’›¥®ªA …Œºß µJ C Bø üBƒÕ ’BŒqfiA PAÀg ïG ’B¥rªA À iAÃJªA “Jn√ ∆C : BŒ√BQ À
∆flØ ÜBI æÃ¥ªA “z≥Bƒø BøC À , j«B§Ø iBŒNa‹BI æÃ¥ªA “z≥Bƒø BøC , B®ø ÜA À iBŒNa‹BI æÃ¥ªA |≥BƒÕ ë À πªg ∆AfÕ¤Õ “IjVNªA
. B»MBŒ«Bø À ’BŒqfiA PAÀg ïG –iÀjzªA ’BzN≥‹A “Jn√ …z≥BƒÕ À   ´ ≈ß …Œ∞ƒÕ À ïB®M KUAêA ü “Œº®ªA jv¥Õ – ÜA
ïG iBŒNa‹A ≈ø …I µº®M –hªA Ω®∞ªA XÀja KUÃÕ ‹ B¿NY ’Bz¥ªA ∆Ã∏Ø …¥º®Nø SŒY ≈ø ’Bz¥ªA ”ƒ®ø ü BÒºa …ŒØ ∆C : BRªBQ À
f∑DM KUÃÕ …¥º®NØ  iBŒNaA ≈ß ieBu …√G SŒY ≈ø ΩßB∞ªA iBŒNaA ≈ß  iÀfu ë À  eÀfÅ Ω®∞ªBI µº®M BòG ’Bz¥ªA ∆HØ iBJU‚A
. iBŒNa‹A ±uÀ …ƒß ΩÕlÕ …√C ‹ BÕiBŒNaA …√Ã∑
À œuB®ùA “Jn√ ü AÃYju …ºRñ À BIeDM ¡»n∞√C iB∞∏ªA ïG æ›zªA AÃJn√ BòG À A ë “¥Œ¥áBI ΩzùA ∆G : ¡ Ã≥ ∆C : B®IAi À
∆HØ OØB»Nø ¬›∑ BIeDM   ´ ïG KnƒM BòG ïB®M …ªB®ØC ≈ø B»√C îß ü B»√C B»ºßAÃØ ïG “®Œ§∞ªA ©÷BV∞ªA À “®ŒƒrªA “ZŒJ¥ªA æB¿ßfiA
—iBJ®I À , Bø Ω®Ø B»Œºß ©¥Õ ∆C œ¨JƒÕ ªA “ƒnáA “◊Œ A ë - LBN∏ªA ≈ø peBnªA ’lÜA ü …ŒØ æÃ¥ªA ΩŒv∞M ¬f¥M B¿∑ - LefiA
~jØ …UÀ –DI   ´ …º®Ø ü …∑iBrÕ ‹ À …√BZJm A Ω®Ø …√C ΩŒ¿ÜA ´ Ω®∞ªA ü \ÕjvªA µáA ∆B∑ gG À , Ω®∞ªA “ØAj£ ‘jaC
À \Õju µY “ BøG ü ΩŒö LeC –C –j®q OŒºØ ©≥AêA µIBÒM ‹ “ÕjØ À BIh∑ À µY ´ “º BI “Jn√ ïB®M   ´ ïG …NJn√ O√B∑
nªBI ÀC Ω BJI ¡§®Õ ∆C ≈ø ΩUC …√BZJm A À ? …ºßBØ ´ ïG Ω®∞ªA eBƒmHI “Õj∞ªA À Lh∏ªA ü ±Òª À “ØAj£ –C À ? Ω BI ’BŒYG
œ∞ƒI LeDNªA ”ƒ®ø B¿Ø ΩŒ¿ÜA ‹G Ω®∞Õ ‹ ›Œö ∆B∑ gG À ,   ´ ïG …º®∞Õ Bø |®I eBƒmHI “Õj∞ªA À Lh∏ªBI ÀC …ªB®ØC |®I ”ºß
. ? …ƒß …ªB®ØC |®I
—’AjI f®I î∑jrùA ïG …Œ¥ºÕ ïB®M …ª ¬›∑ , “Õ‡A jaE ïG # Ajv√ ‹ À BØju ∆îŒÒNnM ›Ø ∆êåM Bñ ¡∑ÃIh∑ f¥Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
. # AiÃI BøÃ≥ AÃ√B∑ À $ : …ªÃ≥ ü f¥Ø ≈ÕeÃJ®ùA ¬›∑ BøC À , ¡»ƒø ≈ÕeÃJ®ùA
gG À , ¡»√ÀjvƒÕ À ’ÃnªA ¡»MfJß ≈ß ∆ÃØjvÕ A ∆Àe ≈ø “ E ¡»√G ¡»¥Y ü ∆êåM Bñ ∆ÀeÃJ®ùA ¡∏Ih∑ f¥Ø : ”ƒ®ùA À
À , ¡»MeBJß KJnI LAh®ªA ¡∏n∞√C ≈ß AÃØjvM ∆C —fJ®ªA B»ÕC ¡N√C ∆îŒÒNnM ›Ø “ՋêA À “Œ«ÃªfiA ¡»n∞√C ≈ß AÃ∞√ À ¡∑ÃIh∑
. ¡»JJnI ¡∏n∞√fi Ajv√ ∆îŒÒNnM ‹
. ≤jvªA ë À ¡»ƒß LAh®ªA ©Øe ü ≈ÕeÃJ®ùA 曥NmA iBJNßBI …√D∑ jvƒªA À ≤jvªA îI fÕe ªA À
. jvƒªA ë À KJnªA ’lU AÃ√Ã∏Õ ∆DI ¡ ›¥NmA ¬fß À
f¥Ø : ”ƒ®ùA À , ∂BŒnªA ”zN¥ù “¿÷›ø “ƒnY —’Aj≥ œ« À OÑ ≈ø —BƒRùA ’BŒªBI # ∆îŒÒNnÕ $ w∞Y µÕj ≈ø ¡uBß ´ Cj≥ À
‹ À BØju ¡∏ª ∆îŒÒNnÕ ‹ ¡»√C πªg ”ºß ™j∞NÕ À ¡∏√ÀjvƒÕ ÀC ’ÃnªA ¡∏ƒß ∆ÃØjvÕ “ E ¡»√G ∆êåM Bñ ∆ÀeÃJ®ùA ¡∏Ih∑
. Ajv√
¡º§ªA xÃva “¥IBnªA PBÕ‡A eiÃø ∆B∑ ∆G À “Œv®ùA À ¡º§ªA µºÒø ¡º§ªBI eAjùA # A J∑ BIAhß …≥h√ ¡∏ƒø ¡º§Õ ≈ø À $ : …ªÃ≥ À
¡∏áA …I eAjùA ∆B∑ ê À , xBàA ¡∏áA ©yÃø ¬B®ªA ∆Ã√B¥ªA ©yÀ ΩŒJ≥ ≈ø , G # ¡∏ƒø ¡º§Õ ≈ø À $ : …ªÃ¥Ø , ∫jrªA ë –hªA
. ∫jrªA ¡º£ ∆ÃùB£ ¡»º∑ ¡»√fi A R∑ BIAhß ¡N¿º£ Bñ ¡∏¥Õh√ À $ : æB¥Õ ∆C ¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∏ª ¡»I xBàA
AÃßBÒNmA Bø À ∆ÀeÃJ®ùA ¡∏Ih∑ ∆G À : ΩŒ≥ …√D∑ …ª K¥®ø ‹ À …ƒø ©√Bø ‹ iBU hØB√ œ ‚A ¡∏áA ∆C ïG —iBq‚A …ŒØ “N∏ƒªA À
∆Ã¥÷Ag ¡N√DØ …ª K¥®ø ‹ À …ƒø ©√Bø ‹ …√BÕjU À  gÃ∞√ ”ºß A J∑ BIAhß …≥h√ ¡∏ƒø ¡º§Õ ≈ø $ œ ‚A ¬B®ªA ¡∏áBØ Ajv√ ‹ À BØju
. “NJªA LAh®ªA
. “Õ‡A jaE ïG # ∂AÃmfiA ü ∆Ãrô À ¬B®ÒªA ∆ú∑DŒª ¡»√G ‹G îºmjùA ≈ø πºJ≥ BƒºmiC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
πª Ω®U ’Bq ∆G –hªA ∫iBJM $ : …ªÃ¥I ‹ÀC , G # ∂AÃmfiA ü œrô À ¬B®ÒªA Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø $ : ¡ Ã≥ ≈ß ïB®M LBUC
æÀDI oŒª æÃmjªA Ah« ∆C …ºvä ∆BQ LAÃU Ah« À , G # “ßBnªBI AÃIh∑ ΩI $ : …ªÃ≥ ≈ø …¥ZºÕ Bø ©ø , G # πªg ≈ø A a
À ¬B®ÒªA ∆ú∑DÕ pBƒªA îI “ÕiBÜA “ÕjrJªA —eB®ªA ”ºß AÃ√B∑ f≥ À îºmjùA ≈ø A ∞´ Bö …ºJ≥ A ΩmiC ΩI pBƒªA ïG ΩmiC æÃmi
À ¡«fYD∑ ë BòG æÃmjªA Ah« À , πºø ¡»®ø æl√C ‹ À lƒ∑ ¡»ŒªG œ¥ªC ‹ À B»ƒø ∆ú∑DÕ “ƒU ¡ µºë À ∂AÃmfiA ü ∆Ãrô
.   ´ ≈ø ©≥ÃNÕ ‹ Bø …ƒø ©≥ÃNÕ ”NY ™fI jøDI PDÕ
, 9 : ≤B¥YfiA : # œªG ”YÃÕ Bø ‹G ©JMC ∆G ¡∏I ‹ À œI Ω®∞Õ Bø –ieC Bø À ΩmjªA ≈ø BßfI Oƒ∑ Bø Ω≥ $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü “Õ‡BØ
. 110 : ±»∏ªA : # œªG ”YÃÕ ¡∏ºRø jrI B√C BòG Ω≥ $ : …ªÃ≥ ≈ø ”ƒ®ùA “JÕj≥ À
”ºß AÃy ®Õ ∆C ¡»ºØ ΩmjªA “øBß ïG …»ŒUÃM À “uBa (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ƒß ~A ß›ª ©Øe “¥Œ¥áA ü Ah« : ΩŒ≥ ∆HØ
‹G ¡N√C ∆G AêB≥ $ : æB≥ À , 6 : ≈IB¨NªA : Bƒ√Àf»Õ jrI C AêB≥ : æB≥ πªg ¡»ƒß A ”∏Y f≥ À ¡«Ã¥IBm …»UÀ B¿∑ ΩmjªA “øBß
. 33 : ∆Ãø¤ùA : # ∆ÃIjrM Bû LjrÕ À …ƒø ∆ú∑DM Bû Ω∑DÕ ¡∏ºRø jrI ‹G Ah« Bø $ : æB≥ À , 10 : ¡Œ«AjIG : # BƒºRø jrI
ê ~A ß‹A ¡Œ¿®M BøC À æB∏qG ›I “ŒuÃvàA œÒ®Õ , G # Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø $ : ¡ Ã≥ ∆HØ ~A ß›ª µIBÒø LAÃÜA : Bƒº≥
≈ø ¬f¥M Bø ”ºß , G # jnªA ¡º®Õ –hªA …ªl√C Ω≥ $ : πªg ΩJ≥ …ªÃ≥ À , G # “ßBnªBI AÃIh∑ ΩI $ : ïB®M …ªÃ≥ …®ØfŒØ ¡¿ß
. jÕj¥NªA
”ºß AÃ√B∑ πºJ≥ ≈ø ΩmjªA ∆G : ΩŒ≥ …√D∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “ŒºnM “Õ‡A ∆C ≈Õjn∞ùA |®I ≈ß Bø æÃ¥ªA KŒVß ≈ø À
j§√A $ : …ªÃ¥I …ƒß KŒUC f≥ gG …Œºß fßBnÕ ‹ ¡§ƒªBØ ¡»Nƒ®M ≈ß BIAÃU …√Ã∑ BøC À , “ƒnY —ÃmC ¡»ŒØ πºØ B»Œºß O√C ªA æBáA
. DÒa ë À Ah« # æBRøfiA πª AÃIjy ±Œ∑
ü pBƒªA j÷Bn∑ ΩmjªA ∆Ã∏ª ΩŒº®NªA “ªlƒñ µIBnªA LAÃVºª ¡¿Nø # ∆À vM C “ƒNØ |®Jª ¡∏z®I Bƒº®U À $ : ïB®M …ªÃ≥ À
¡»Œºß πºø æAl√H∑ “Œ ‚A “ªBmjºª îºøBY ¡»√Ã∏I ©Ò¥ªA TiÃM “ÕÀB xAÃÇ ¡»MÃße ÀC ¡»MBŒY lŒ¿NM ∆C ´ ≈ø “ÕjrJªA xAÃàA
|®I Bƒº®U B√C pBƒªA …Œºß –jè Bø ”ºß ¡»MBŒY ü ≈ÕiBU ΩmjªA ∆Ã∑ ü KJnªA À : ΩŒ≥ …√D∏Ø ¡ “ƒU µºa ÀC ¡»ŒªG lƒ∑ ’B¥ªG ÀC
≈ÕhªA ’Aëflª ∆îJNùA À ∆Bô‚A Ω«C ≈ø KÕjªA Ω«C ¡»I lŒ¿NŒØ ¡»I ∆ÃZNô pBƒªA j÷Bnª “ƒNØ ΩmjªBØ B»I ∆ÃZNô “ƒNØ |®Jª pBƒªA
. …ºŒJm ∫úm À A “ßB ü ≈ÕjIBvªA µáA L› ≈ø µáA jø ”ºß ∆À vÕ ‹
. K÷BvùA fƒß vªA À , …NŒv®ø ≈ß vªA À , A “ßB ”ºß vªA œ« À …øBn≥DI vªA ë vªBI eAjùA ∆C : ‹ÀC îJNÕ jø Bñ À
À - ΩmjªA Ω®U ïG —iBq‚A LúÒùA À , xBàA ©yÃø ¬B®ªA ¡∏áA ©yÀ ≈ø # “ƒNØ |®Jª ¡∏z®I Bƒº®U À $ : …ªÃ≥ ∆C : BŒ√BQ À
. pBƒªA j÷Bnª “ƒNØ - æBáA  h« ¡ BY
¬B§ƒªA C πªhI –jè À …ª KmBƒùA ©yÃùA ü jøC Ω∑ ©zŒØ iÃøfiA ü LAÃvªBI BùBß –C # A vI πIi ∆B∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥ À
¬B§√ °nI …øk‹ À …¥ZNnÕ À …ª f®NnÕ Bø KnY ”ºß —ÀB¥rªA ÀC —eB®nªA µÕj …®Ò¥I ejØ Ω∑ æB¿∑ œ√Bn√‚A ¬B§ƒªA ≤f»Ø
. ¡« ´ À ΩmjªA îI lÕB¿NªA ™B∞MiA …øk‹ À ¡»ƒŒI ∆BZNø‹A
. , G # ’Bq ∆G –hªA ∫iBJM $ : µIBnªA …ªÃ≥ ü Bø — §√ …ŒØ “N∏ƒªA À , “JŒ¨ªA ïG ¨ªA ©ø ¡º∏NªA ≈ø PB∞NªA “º¿ÜA ü À

œ÷AÀi SÅ
À LjY ≈I ∆BŒ∞m BIC À “®ŒIi IA “JŒq À “JNß ∆C : pBJß ≈IA ≈ß ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À ∂BZmG ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü
“ŒøC ≈I A fJß À ¬Br« ≈I Ω»U BIC À — ¨ùA ≈I fŒªÃªA À eÃmfiA ≈I “®øk À KºÒùA ≈I eÃmfiA À – bJªA BIC À TiBáA ≈I jzƒªA
”NY  Ã¿uBa À  Ã¿º∏Ø f¿ä ïG AÃR®IA : |®Jª ¡»z®I æB¥Ø Aî¿NUA XBVáA ≈I …ŒJ√ À Ω÷AÀ ≈I œuB®ªA À ±ºa ≈I “ŒøC À
: …ª AêB¥Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ¡«’BVØ : æB≥ . ∫ÿº∏Œª πª Aî¿NUA f≥ πøÃ≥ ≤AjqC ∆C …ŒªG AÃR®JØ , …ƒø AÀih®M
≤jrªA KºÒM Oƒ∑ ∆G À , BƒªAÃøC ≈ø πª Bƒ®ö ‹Bø …I KºÒM SÕfáA Ah»I O◊U BòG Oƒ∑ ∆HØ πƒø ih®ƒª πŒªG BƒR®I B√G f¿ä BÕ
¡∏N◊U Bñ ¡∏N◊U Bø ∆êåM Bû œI Bø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB¥Ø . ∫Bƒ∏ºø B∏ºø KºÒM Oƒ∑ ∆G À , ∫eÃn√ ≈ZƒØ
∆Ã∑C ∆C œ√jøC À , BIBN∑ œºß æl√C À , ‹Ãmi ¡∏ŒªG R®I A ≈∏ª À ¡∏Œºß πºùA ‹ À , ¡∏ŒØ ≤jrªA ‹ À , ¡∏ªAÃøC Kº C …I
œºß  ÀejM ∆G À —ja‡A À BŒ√fªA ü ¡∏§Y Ã»Ø …I ¡∏N◊U Bø ø AúJ¥M ∆HØ ¡∏ª OZv√ À œIi “ªBmi ¡∏N¨ºJØ AjÕh√ À A rI ¡∏ª
∆C πIi Ωm À πn∞ƒª ΩnØ πŒºß  Bƒyjß B◊Œq Bƒø ΩIB≥ ´ Oƒ∑ ∆HØ f¿ä BÕ : AêB≥ . ¡∏ƒŒI À ŒI A ¡∏ê ”NY A jøfi uC
¬Ã¥M π√HØ œ¨NJM B¿ß πŒƒ¨Õ “zØ À K«g ≈ø AiÃv≥ À B√BƒU πª Ω®è ∆C …ºm À πƒß Bƒ®UAjÕ À æÃ¥M Bñ π≥fvÕ B∏ºø π®ø S®JÕ
A æÃmi ¡ æB¥Ø . ¡ßlM B¿∑ ‹Ãmi Oƒ∑ ∆G πIi ≈ø πNªlƒø À πºzØ ≤j®√ ”NY …n¿Nº√ B¿∑ tB®ùA o¿NºM À ∂AÃmfiBI
æl√DØ . AjÕh√ À A rI R®I A ≈∏ª À Ah»I ¡∏ŒªG OR®I Bø À , Ah« …Ii æDnÕ –hªBI B√C Bø ΩßB∞I B√C Bø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
# A vI πIi ∆B∑ À ∆À vM C . “ƒNØ |®Jª ¡∏z®I Bƒº®U À …ªÃ≥ ïG # ¬B®ÒªA Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø AêB≥ À $ πªg ¡ Ã≥ ü A
. Oº®∞ª  Ã∞ªBÖ ›Ø œªÃmi ©ø BŒ√fªA Ω®UC ∆C O◊q ê À , AÀ vNª ’›I |®Jª ¡∏z®I Oº®U –C
Lh∑ ≈ø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ “øBøC œIC ≈ß æÃZ∏ø µÕj ≈ø …ÕÀejø ≈IA À œ√A ÒªA XjaC , …ŒØ À
¡»MCi AgG $ : æÃ¥Õ A ¡N® Bø C : æB≥ ? îß ≈ø ¡ƒ»Ü Ω« À A æÃmi BÕ : AêB≥ . ¡ƒ»U Œß îI ≈ø Af®¥ø CÃJNŒºØ Af¿®Nø œºß
. ’B∞a àA “VY ü À , “IBZvªA ≈ø ΩUi ≈ß BzÕC  AÀi À : æÃ≥C : ? ®I ‹G ¡«AjM Ω»Ø # fŒ®I ∆B∏ø ≈ø
B»ƒø AÃ¥ªC AgG À $ : A æÃ≥ ≈ß Ω◊m (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ∆C : fŒmC œIC ≈I ”Œê ≈ß BY œIC ≈IA XjaC , …ŒØ À
. °÷BáA ü fMêA  j∏NnÕ B¿∑ iBƒªA ü ∆ëj∏NnŒª ¡»√G  fŒI œn∞√ –hªA À : æB≥ # î√j¥ø B¥Œy B√B∏ø
∆‰ ÀÊ j‰ Õ‰ ¬‰ ÃÊ Õ‰ (21)Aı JÍ∑Ú AÓÃNÂß ÃÊ N‰ß‰ À‰ ¡Ê »¯ n
Í Û∞√ÚC ”Ø AÀ ∏Ù N‰mA fÍ ¥Ú ªÚ B‰ƒIÏi‰ ‘‰j√‰ ÀÊ CÚ Û“∏Ú ◊Úº¿‰ ÙªA B‰ƒŒÊ ºÚ ߉ æ‰ l̄√ÛC ‹ ÃÊ ªÚ B‰√’‰ BÚ¥ªÍ ∆‰ ÃÂUjÊ Õ‰ ‹ ≈‰ ÕÍhª̇A æ‰ BÚ≥ À‰ *
K‰ZuÚC (23)AıiÃÂRƒÏø ’Á B‰J«‰ Â…ƒ‰ºÙ ®‰ V
‰ ØÚ Ω‰¿ß‰ ≈Ê øÍ AÃÛº¿Í ߉ B‰ø ïḠ B‰ƒÊøfÍ ≥Ú À‰ (22)AıiÃÂVäÙ AıjÊVYÍ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ À‰ î
‰ øÍ j̄ÊV¿Â ºÙ ª˛ h◊‰øÃÊ Õ‰ ‘‰jrÂI ‹ “Ú ∏Ú ◊Úº¿‰ ªÙA
À‰ ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ºÍª µÌ Z
‰ ªÙA h◊‰øÃÊ Õ‰ πÙº¿Â ªÙA (25)›
ı Õl̄ƒ‰M “Û ∏Ú ◊ÚºùÙ‰ A æ‰ l √ À‰ ¡¯ ¿‰ ‰̈ÙªBÍI ’ B‰¿nªA µ¥̇r‰M ¬‰ ÊÃÕ‰ À‰ (24)›
ı ŒÍ¥ø‰ ≈ nÊYCÚ À‰ AjÓ ¥Ú N‰nÌø Ë a‰ h◊‰øÃÊ Õ‰ “Í ƒÏV
‰ ªÙA
hÊ ÖÍ CÚ ¡Ê ªÚ ”ƒ‰NŒÊ ªÚ ”NÚºÕÊÉ Õ‰ (27)›
ı ŒÍJm ǣÃmÏjªA ©‰ ø‰ PhÊ ÖÚ A ”ƒ‰NŒÊ ºÚ Õ‰ æ ÃÛ¥Õ‰ …Í ÕÊf‰ Õ‰ ”º‰ß ¡Â ªÍB§ªA |‰®Õ‰ ¬‰ ÃÊ Õ‰ À‰ (26)Aı n
Í ß‰ ≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ªÙA ”º‰ß BıøÊÃÕ‰ ∆‰ B∑
AÀÂhÖÚ A ”ÍøÃÊ ≥Ú ∆Ï Ḡ L‰jÕ‰ æ ÃmÏjªA æ‰ BÚ≥ À‰ (29)‹ı ÀÂha‰ ≈¯ n√›Íª Â≈ÒÊŒrªA ∆‰ B∑ À‰ ”√‰’B‰U gÊ Ḡ f‰ ®Ê I‰ j̄∑hªA ¯≈߉ ”ƒº̇yÚC fÊ ¥Ú ª̇ (28)›
ı ŒÍºa‰ Bı√›ÛØ
(31)Aı v
Í √‰ À‰ BıÕÍeB‰« πIj‰ IÍ ”Ú∞∑Ú À‰ î
‰ øÍ j̄ÊV¿Â ªÙA ≈‰ ø AÓÀÂf‰ß ”J‰√ Ω ∏ͪ B‰ƒºÙ ®‰ U‰ πͪh‰ ∑Ú À‰ (30)AıiÃÂV»Ê ø‰ ∆‰ A‰’jÊ Û¥ªÙA A‰h«‰
∆BŒI
jrI ë Bñ jrJªA ≈ø ∆Ã∏Õ ∆C kBU ê …√C …ºvä …Œºß …I ∆ÀejÕ æÃmjªA “ªBmi ”ºß î∑jrùA ≈ø jaE ByA ßA PBÕ‡A œ∏Ñ
∆HØ “vŒvàA  h« ü ’AÃm jrJªA j÷Bm À æÃmjªA ∆B∏ª BŒYÀ …¿º∏ŒØ ïB®M  AjÕ ÀC …√BZJm A ≈ø œYêBI “∏÷›ùA …Œºß ælƒM æÃmi
.  fè Bø …n∞√ ≈ø fè À …NÕ⁄i œßfÕ Bø ‘jÕ Bƒø |®JªA ∆B∑ ÀC Bƒ∏ª B¥Y “ªBmjªA ≈ø …ŒßfÕ Bø ∆B∑
jø f≥ À , 10 : ¡Œ«AjIG : # BƒºRø jrI ‹G ¡N√C ∆G AêB≥ $ : A  B∏Y B¿∑ îyBùA ’BŒJ√fiA ¡øC …ŒªG ¡»¥Jm Bû ~A ß‹A Ah« À
. AiAjø …JÕj¥M
À ≈ÕiÀhä fYDI ¡vàA ¬lºM —fYAÀ “VY “ªlƒñ , G # ¬B®ÒªA Ω∑DÕ æÃmjªA Ah Bø $ : ¡ Ã¥I ¡»yA ßA ≈ø ¬f¥M Bø ©ø Ah« À
…ŒªG ælƒŒºØ jrI ë Bñ jrJºª B»ŒØ •Y ‹ BŒJŒ´ ‹BvMA À “ÕÀB “J«Ãø O√B∑ ∆G æÃmjªA Ah« B»ŒßfÕ ªA “ªBmjªA ∆C  jÕj¥M Ωvä
±vNÕ B BƒÕ ∆C jrI ë Bñ jrJªA ∆Dq ≈ø “uBa O√B∑ ∆G À , B»ƒø Ω∑DÕ “ƒU …ª Ω®è ÀC lƒ∑ …ŒªG ”¥ºÕ ÀC AjÕh√ …®ø ∆Ã∏ŒØ πºø
. BƒIi ‘j√ ÀC “∏÷›ùA BƒŒºß æl√C ‹ ÃºØ ? Bƒn∞√C ü B«få ‹ BƒªBI B¿Ø B»I
, “ÕÃŒ√fªA —DrƒªA  h« ´ —Dr√ ü ≈∏ª “∏÷›ùA ∆À m ¡»√DI œ√BRªA ≈ß À ,  jÕj¥M ¬f¥M Bñ æÀfiA µrªA ≈ß …√BZJm A LBUC f≥ À
PBÕ‡A ü À ,  jÕj¥M ’œVŒm À 8 : jVáA : # ≈Õj§ƒø AgG AÃ√B∑ Bø À µáBI ‹G “∏÷›ùA ælƒ√ Bø $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü LAÃÜA À
. “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À PÃùA f®I Bø ïG —iBqG
æB≥ # A J∑ AÃNß AÃNß À ¡»n∞√C ü AÀ ∏NmA f¥ª BƒIi ‘j√ ÀC “∏÷›ùA BƒŒºß æl√C ‹ ê B√’B¥ª ∆ÃUjÕ ‹ ≈ÕhªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω÷BY ´ ≈ø ’œrªA ïG vùA ’B¥ºªA À , ΩøfiA À ©¿ÒªA …ºRø À …ßÃ≥À o∞ƒªA ü ‘Ã¥Õ –hªA àA K≥jM ’BUjªA , : ∆BŒJªA ©¿â ü
. ¡º§ªA sZØC ïG XÀjàA ÃN®ªA À ,
. ”»N√A
“Œ ‚A “¿§®ªA iû§ª “º∞´ ÀC Ω»U Ω÷BY îJªA ü ”¥JÕ ‹ SŒÅ ïB®M …ŒªG ¡«kÀ ª …I œ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ A ïG ™ÃUjªA ’B¥ºªBI eAjùA
. # îJùA µáA ë A ∆C ∆ÿº®Õ À $ : ïB®M æB≥ B¿∑
“¥IBnªA PBÕ‡A ü ß B¿∑  Ãç À “ßBnªA KÕh∏NI …ƒß ®Õ À “ßBnªBI ¡»JÕh∏M À eB®¿ºª ¡«iB∏√G ’B¥ºªA ¡»÷BUi ¬f®I eAjùBØ
“Õ⁄i ÀC “∏÷›ùA æAl√G AÃJº À AêB≥ Bø AêB≥ BòG ¡»√C ïG —iBqG …Œ∞Ø pf¥M À ïB®M LjªA “Õ⁄i À “∏÷›ùA —f«Brø ¡«j∑g ∆B∏ù
. ¡»¿ßk ”ºß ΩŒZNnø ë Bñ AÃølªC f¥Ø πªg “ªBZNmA ¡»¿ßk À ’B¥ºªA ≈ø ¡»mDŒª LjªA
©yÃø ü ¡ Ã¥∑ |ŒzZNªA —iÃu ü  ÀeiÀC æÃmjªA “ªBmi ”ºß ¡»ƒø ~A ßA # BƒIi ‘j√ ÀC “∏÷›ùA BƒŒºß æl√C ‹ ê $ : ¡ Ã¥Ø
“ªBmjªA O√B∑ ê …√C …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ “VáA jÕj¥M À , 7 : jVáA : # î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G “∏÷›ùBI BƒŒMDM Bø ê $ : jaE
B¿Ø “ªBmjºª œßfùA Ah« æBRøC jrI ≈ç À …ºŒ√ jrJºª jnŒNÕ Bû - “»ØBrùBI jrJªA ïB®M …¿Œº∏M ÀC œYêBI “∏÷›ùA æÀl√ œ« À -
. BƒIi ‘j√ ÀC “∏÷›ùA BƒŒºß æl√C ›»Ø ? BƒIi ‘j√ ‹ À “∏÷›ùA BƒŒºß ælƒÕ ‹ BƒªBI
BƒIi ‘j√ ÀC ∫Ã≥fvŒØ “∏÷›ùA BƒŒºß æl√C ‹ ê : AÃªÃ¥Õ ∆C ´ ≈ø LjªA “Õ⁄i À “∏÷›ùA æAl√G ∂› G jÕj¥NªA ≈ø  B√j∑g Bø fÕ¤Õ À
. π≥fvŒØ
. …¥ÕfvM …ŒØ À AjÕh√ …®ø ∆Ã∏Œª πºùA æÀl√ µIBnªA ¡»yA ßA ü AÀj∑g ¡»√C ”ºß
AÃ√B∑ Bø ¡»IBIiC ∆C ¡«fƒß ∆B∑ ΩI ¡ BIi ïB®M …√ÀjÕ AÃ√B∑ Bø î∑jrùA ∆HØ ¡»ƒø ¡∏»M ™Ã√ BƒIi •∞ºI ïB®M …ƒß J®NªA ü À
πvbØ πŒªG ≈Y f≥ À πIi A ∆C ‘jM π√G : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª AêB≥ ¡»√D∏Ø LBIifiA Li …√BZJm A À ¡»√ÀfJ®Õ
. πI Ω®Ø B¿∑ “Õ⁄jªBI Bƒ»ØBrŒª À BƒŒªG ≈ZŒºØ , BƒIi …√C À , ¡Œº∏NªA À “»ØBrùBI
∆Ã∏Nª ΩŒQB¿NªA À ¬BƒufiA —eBJß ïG ¡«Ãç À K∑AÃ∏ªA PBŒ√BYÀi À “∏÷›ùA ¡« À ¬BƒufiA LBIiC —eBJß ≈ß Aêfß BòG ¡»√C ”ºß
. îIAj¥ªBI Lj¥NªA À —eBJ®ªA fƒß —f«BrùA ≈ß “J÷B´ ´ “mÃnä
. B¿Œ§ß B√BŒ¨ Aè À µY ¨I ¡»n∞√fi ∏ªA AÃJº f¥ª ¡n≥C –C # A J∑ AÃNß AÃNß À ¡»n∞√C ü AÀ ∏NmA f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥ À
…ôjZNI …ƒø ™Ãƒ¿ùA jVáA , : PAej∞ùA ü # AiÃVä AjVY ∆ÃªÃ¥Õ À îøjV¿ºª h◊øÃÕ ‘jrI ‹ “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
ïB®M j∑hØ πªg æÃ¥Õ ≤Bë ≈ø œ¥ª AgG ΩUjªA ∆B∑ # AiÃVä AjVY ∆ÃªÃ¥Õ À $ # jVY TjY À ¬B®√C  h« AêB≥ À $ : ïB®M æB≥
. ¡»®∞ƒÕ πªg ∆G Bƒ£ πªg AêB≥ “∏÷›ùA AÀCi AgG iB∞∏ªA ∆C
. ”»N√A
πŒºß ¬AjY –C AiÃVä AjVY : æÃ¥ŒØ ¬jáA j»qfiA ü “Œº«BÜA ü ΩN¥ªA …ƒø ≤Bë –hªA ΩUjªA ‘jÕ ΩUjªA ∆B∑ ΩŒºàA ≈ß À
AgG ¬AjY j»q ü ÀC ¬jáA ü jaE ≤Bë ≈ø B Ã¥Õ Lj®ºª —gÃß œ« : —fŒJß œIC ≈ß À jrI  ⁄fJÕ ›Ø j»rªA Ah« ü œª ~j®NªA
. —jM B¿»ƒŒI À …Œ¥ª
# h◊øÃÕ $ : …ªÃ≥ À # ‘jrI ‹ $ : …ªÃ¥ª ≤j£ ΩŒ≥ Bø ”ºß # ¬ÃÕ $ # îøjV¿ºª h◊øÃÕ ‘jrI ‹ “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¬ÃÕ $ : …ªÃ¥Ø
À ∫jrªA ¬AjUG ¬›∏ªA eiÃø ∆C ´ ¬AjU‚BI ±vNø Ω∑ îøj BI eAjùA À , oƒVºª œ∞√ # ‘jrI ‹ $ : …ªÃ¥I eAjùA À , …ª fŒ∑DM
”ºß - ‘jrI ‹ “∏÷›ùA B√’B¥ª ∆ÃUjÕ ‹ ≈ÕhªA ’‹¤« ‘jÕ ¬ÃÕ : ”ƒ®ùA À ¡«j∑g ¬f¥M f≥ À , ’B¥ºªA ∆ÃUjÕ ‹ ≈ÕhªA ¡« ∆Ãøj A
. ¡»ƒø ¡« À îøjV¿ºª h◊øÃÕ - oƒÜA œ∞√ µÕj
: LAh®ªBI ¡«ÀfuB≥ ¡« À “∏÷›¿ºª h◊øÃÕ ∆Ã∑jrùA æÃ¥Õ –C ∆Ã∑jrùA ¡« ∆ÃªÃ¥Õ ΩßBØ # AiÃVä AjVY ∆ÃªÃ¥Õ À $ : …ªÃ≥ À
¡∏Œºß Bøjä BøAjY î∑jr¿ºª “∏÷›ùA æÃ¥Õ À : ”ƒ®ùA À , “∏÷›¿ºª ©¿ÜA ¿y : ΩŒ≥ À , ¡∏ƒø gB®ø ü ≈∏ƒª –C AiÃVä AjVY
Ah« ¡∏ª gB®ø ›Ø ’œq ïG LAh®ªA ≈ø AÀgîNM ∆C ¡∏Œºß Bøjä BøAjY ÀC “ƒÜA AúafM ∆C ¡∏Œºß Bøjä BøAjY ÀC , ‘jrJªA ™B
. ∂BŒnªA ïG Lj≥C æÀfiA : ”ƒ®ùA À ,
“Õ⁄jªA ∆HØ # BƒIi ‘j√ ÀC $ : ¡ Ã≥ LAÃU ≈ß OyjßC f≥ À # “∏÷›ùA BƒŒºß æl√C ‹ ê $ : ¡ Ã≥ ≈ß LAÃÜA ©yÃø ü “Õ‡A À
“Õ⁄jªA œ« À ªA î®I “Õ⁄jªA BøC À , πªg ≈ß ïB®M “ÕeBùA À ¡nVNªA ¬lºNnM ªA “ÕjvJªA “Õ⁄jªA œ« ¡ Ã¥I B»√Àfv¥Õ AÃ√B∑ ªA
. …√Àfv¥Õ AÃ√B∑ Bø  jÕf¥M ”ºß À πªg …¥∞Õ ≈û AÃ√Ã∏Õ ¡ºØ “ŒJº¥ªA
´ “∏÷›ùA …ŒØ ∆ÀjÕ BøÃÕ ∫Bƒ« ∆C B¿ºnø …ƒø B´Àj∞ø “Õ⁄jªA ΩuC haC f¥Ø ¡»NÕ⁄i À “∏÷›ùA æAl√G jøC ≈ß LAÃÜA \ŒyÃM BøC À
”ºß –jè oŒª “∏÷›ùA “Õ⁄jª ¡»Jº ∆C ïG —iBq„ª ¡»NÕ⁄i ΩuC ≈ß iBJa‚A ©yÃø “Õ⁄jªA ¬ÃÕ ¡»∞uÀ ≈ß iBJa‚A ©yÀ …√C
ü …ŒªG iBqC B¿∑ ‘jafiA —DrƒªA ≈ø “ÕÃŒ√fªA —DrƒªA æfJM f®I πªg À iBƒªA LAhß ∆ûØBrÕ ¬ÃÕ ‹G “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ‹ ¡»√HØ ¡»®∞√
LAh®ªBI ∆úV®NnÕ  h« ¡»NªDnø ü ¡»Ø , 8 : jVáA : # ≈Õj§ƒø AgG AÃ√B∑ Bø À µáBI ‹G “∏÷›ùA ælƒ√ Bø $ : …ªÃ¥I jaE ©yÃø
. “VáBI …ªÃmi À A ∆ÀlV®Õ ¡»√C ∆ÃJnê ¡« À
©ø ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ –hªA ≈∏ª “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …√C ∆Àjn∞ùA j∑g f¥Ø # “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¬ÃÕ $ : …ªÃ¥I …ŒªG qC –hªA ¬ÃŒªA Ah« ë Bø BøC À
¡»ÕfÕC AÃÒmBI “∏÷›ùA À PÃùA PAj¿´ ü ∆ÃùB§ªA gG ‘jM ê À $ : …ªÃ¥∑  f®I Bø À PÃùA ¬ÃŒª “∞uAêA PBÕ‡A ≈ø …ŒªG ¡zƒÕ Bø
¡ŒØ AêB≥ ¡»n∞√C œùB£ “∏÷›ùA ¡«BØÃM ≈ÕhªA ∆G $ : …ªÃ≥ À , 93 : ¬B®√fiA : , “Õ‡A # ∆à A LAhß ∆ÀlÉ ¬ÃŒªA ¡∏n∞√C AÃUjaC
. PBÕ‡A ≈ø πªg ´ ïG 97 : ’BnƒªA : # B»ŒØ AÀjUB»NØ “®mAÀ A ~iC ≈∏M C AêB≥ ~ifiA ü î∞®zNnø Bƒ∑ AêB≥ ¡Nƒ∑
PÃùA f®I ¡»√ûØBrÕ À “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¡»√C ”ºß “® B≥ “ª‹e PBÕ‡A ü ∆HØ BakjI ∆Ej¥ªA ≤jß ü ”¿nùA ë À PÃùA …I eAjùA ∆C
Bñ ¡«AjÕ ¬ÃÕ æÀC …ª j∑hÕ ∆C “∏÷›ùA “Õ⁄i fZè ≈ø LAÃU ü - “¿uBbùA ©J …ŒzN¥Õ Bø ”ºß - î®NùA À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩJ≥
¡»ÕfÕDI Lhß À πªg ΩJ≥ ¡«Ei f≥ À , AiÃVä AjVY : ¡ …ªÃ≥ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡»NÕ⁄i j∑hI ¡uBë ∆C ‹ PÃùA ¬ÃÕ Ã« À  ⁄ÃnÕ
. j«B£ ë À AfŒ®I AføC
“ƒÜA Ω«C æBY À , …ŒØ ¡ B¿ßC ¢BJYG À , …ŒØ “∏÷›¿ºª ¡»NÕ⁄i ±vM dk ªA ü ¡ BY ïG —j£B√ îNŒªBNªA îNÕ‡A À “Õ‡A ∆C j«B§ªBØ
. …ŒØ ªA
∆AÃŒáA ≈ø ∆Ã∏Õ Ω®Ø Ω∑ Ω¿®ªA , : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # AiÃRƒø ’BJ«  Bƒº®VØ Ω¿ß ≈ø Aú¿ß Bø ïG Bƒøf≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω¿®ªA À , PAeB¿ÜA ïG KnƒÕ f≥ À fv≥ ¨I Ω®Ø B»ƒø ©¥Õ ªA PB√AÃŒáA ïG KnƒÕ f≥ Ω®∞ªA ∆fi Ω®∞ªA ≈ø waC Ã»Ø fv¥I
. ΩøAîªA j¥JªA : ¡ Ã≥ ü ‹G PB√AÃŒáA ü Ω¿®ªA Ω¿®NnÕ À , πªg ïG KnƒÕ B¿º≥
. ”»N√A
. —Ã∏ªA ü o¿rªA ’Ãy ’BƒQC ü ‹G ÀfJÕ ›Ø ’Aà A ü SJ√A Bø À LA ªA ∂B≥e ’BJ A : æB≥ À
. ”»N√A
. µÕj∞NªA jRƒªA À
’BJ B∑ …I ∆î∞NƒÕ ‹ B¥Õj∞M  Bƒ≥j∞Ø - PÃùA f®I ∆Bn√‚A …I sŒ®Õ –hªA ë Ω¿®ªA À -  Ãº¿ß Ω¿ß Ω∑ ïG BƒºJ≥C À : ”ƒ®ùA À
jQ¤Õ ‹ SŒÅ B BÒIG À —BŒáA —eB®nª B«Ãº¿ß ªA ¡ B¿ßC ©Œö ”ºß œ ‚A j»¥ªA ’›ŒNmA …I ΩRø ΩŒR¿NªA ”ºß Jø ¬›∏ªA À , iÃRƒùA
À ™BNùA ∂jYC À iBQ‡A ¬f« À iAfªA LjbØ …Œºß j»£ Bø f®I  iAe ΩZØ  Àfß Kº´ ∆BÒºnI …»ŒJrNI B◊Œq —fI¤ùA ¡»MBŒY —eB®m ü
. jQC À îß Ω∑ …ƒø ”ƒØDØ TBQfiA
BŒ√fªA ü B«Ãº¿ß B¿ƒŒY OÒJYC ¡ B¿ßC ∆C jaC PBÕE …Œºß æfM Bø îI À h◊øÃÕ æB¿ßfiA °JY ≈ø “Õ‡A …Œºß æfM Bø îI —BØBƒø ‹ À
”ƒ®ø ü ©Jrø ¬›∑ ¬f¥M f≥ À ¡»Œºß BŒ√fªA ü BŒ∞a ∆B∑ Bø f®I ¡ °JáA iû£ PÃùA f®I ¢BJY‚A ”ƒ®ø ∆HØ ¡»øAjUG À ¡«j∞∏I
. ©UAjØ LBN∏ªA ≈ø œ√BRªA ’lÜA ü °JáA
C Ω≥ $ : PBÕE ΩJ≥ …ªÃ≥ ¬f¥M f¥Ø ∆Ã¥NùA “ƒÜA LBZuDI eAjùA # ›Œ¥ø ≈nYC À Aj¥Nnø a h◊øÃÕ “ƒÜA LBZuC $ : ïB®M …ªÃ≥
œ« À “ªÃºŒ¥ªA ≈ø À j«B£  Bƒ®ø À iAj¥Nm‹A ≈ø ∆B∏ø B A ΩŒ¥ùA À j¥NnùA À , # ∆Ã¥NùA fßÀ ªA fºàA “ƒU ¬C a πªg
. …ŒØ ¬Ã√ ‹ “ƒÜA À - ΩŒ≥ Bø ”ºß - ‹ ¬C ¬Ã√ B»®ø ∆B∑ ’AÃm iB»ƒªA ±vNƒø ü “YA m‹A
$ : …ªÃ≥ À , 27 : ¬ÀjªA : # …Œºß ∆ëC ë À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ ΩŒz∞NªA ”ƒ®ø ≈ß ∆Bbºnƒø # ≈nYC $ À # a $ BN¿º∑ À
Bø ”ºß ’BƒI b∑  Bƒ®ø ü ë Bø ÀC # Ω®ØC $ ∆G : æB¥Õ ∆C f®JÕ oŒª À , ΩŒ≥ Ah∑ 11 : “®¿ÜA : # ûºªA ≈ø a A fƒß Bø
¡»√C πªg ü “ÕBƒ®ªA À ΩŒz∞NªA ”ƒ®ø ≈ß cºnƒø ´ eiAÃùA  h« ΩRø ü …N◊Œ»I ‹ …MeBñ ΩŒz∞NªA ”ºß æfM “»Jrø “∞u …√C BƒZUi
a B»ŒØ Bø À “ƒÜA ∆DI AúIÃ¥Ø BƒnY À “Õ a B AÃNJQC f¥Ø —ja‡A ü iBƒªA …øk‹ À πªg AÃnZNmA À ¬AjU‚A À ∫jrªA AÀiBNaA Bù
ΩŒz∞NªA ∆G : ΩŒ≥ À , æBY –C ”ºß j∞∏ªA ”ºß ∆Bô‚A AÀiBNë ∆C À iBƒªA ”ºß B«ÀiBNë ∆C ¡»Œº®Ø ¡ Ã≥ ¬k‹ ”ºß ”NY ≈nYC À
. ¡∏»NªA ”ºß Jø
¬ÃÕ j∑gA À ”ƒ®ùA À , if¥ø Ω®∞I LÃvƒø ≤j§ªA ∆C j«B§ªA # ›ÕlƒM “∏÷›ùA æl√ À ¬B¿¨ªBI ’B¿nªA µ¥rM ¬ÃÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü ΩŒ≥ À , # ≈õjºª µáA h◊øÃÕ πºùA $ : f®I …ªÃ≥ ΩŒªfI “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« ¬ÃŒªA Ah« À BzÕC …ŒØ “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¡»√HØ Ah∑ À Ah∑
. B»º¥√ ü —f÷BØ ‹ jaC  ÃUÀ ≤j§ªA µº®Nø
o¿rªA ’Ãy   nª …I œ LBZnªA ¬B¿¨ªA À , \N∞NªA µ¥rNªA À ¬jàA ”ƒ®ñ µrªA ≈ø Ω®∞NªA LBI ≈ø µ¥rNM …ºuC # µ¥rM $ À
. nªA ”ƒ®ñ ¡¨ªA ≈ø gÃaDø
”ƒ®ùA À ≈ß ”ƒ®ñ BøG À , “¿Œ¨Nø –C ¬B¿¨ªBI “nJºNø ’B¿nªA \N∞NM ”ƒ®ùA À “nI›¿ºª BøG # ¬B¿¨ªBI ’B¿nªA µ¥rM $ : …ªÃ≥ ü ’BJªA À
. …¥¥rM ÀC ¬B¿¨ªA ΩJ≥ ≈ø –C ¬B¿¨ªA ≈ß \N∞NM
B»√B∏m ¡« ≈ÕhªA “∏÷›ùA B»ƒø æl√ À B jMBnªA ¬B¿¨ªA ≈ø B»Œºß Bñ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ µrƒM ’B¿nªA ∆C “Õ‡A j«B§Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
: “≥BáA : # B»÷BUiC ”ºß πºùA À “Œ«AÀ h◊øÃÕ œ»Ø ’B¿nªA O¥r√A À $ : jaE ©yÃø ü …ªÃ≥ ≈ø ”ƒ®ùA “JÕj≥ “Õ‡BØ ¡»√Àf«BrŒØ
. 17
“∏÷›ùA ¡« À B»√B∏m kÀjI À KŒ¨ªA ≈ø ë À ’B¿nªA Bß kÀjI À Ω»ÜA “¿´ ≤Br∏√A ≈ß “ÕBƒ∑ ¬›∏ªA ∆Ã∏Õ ∆C fŒ®JªA ≈ø oŒª À
. ∆Bn√‚A ≈ Ãø œyifiA B®ªA ïG ¡ Àl√ À
À “∏÷›ùA À ¬B¿¨ªA ≈ø Ωº£ ü A ¡»ŒMDÕ ∆C ‹G ∆Àj§ƒÕ Ω« $ : …ªÃ≥ ü  j∑hÕ –hªA ë À ¬B¿¨ªA B»¥rÕ ’B¿nªA ∆C eAjùA : ΩŒ≥ À
. “Õ‡A n∞M ü ¬›∑ jø f≥ À , 210 : —j¥JªA : # iÃøfiA ©UjM A ïG À jøfiA œz≥
. ¡Œb∞NªA ”ºß “ª‹fºª # ›ÕlƒM $ : …ªÃ≥ ü ≈ÕÃNªA Ah∑ À , ΩÕûNºª …ºQBô Bø À \N∞NªA ∆Àe µ¥rNªBI “®≥AêA ≈ß J®NªA À
πªg À ≈õjºª OIBQ µY h◊øÃÕ µºÒùA πºùA –C # A nß ≈ÕjØB∏ªA ”ºß BøÃÕ ∆B∑ À ≈õjºª µáA h◊øÃÕ πºùA $ : ïB®M …ªÃ≥
iû£ ë “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ü πªhI eAjùA ∆C —jø ´ ¬f¥M f≥ À , “ßÃNùA °IAÀjªA ≈ø B»MBJJnø îI À B»ƒŒI Bø æAÀk À LBJmfiA ∆›ÒJª
—Dr√ ü B BY j«B£ ≈ø ‘’A Õ ∆B∑ Bø ≤›a ”ºß LBJmfiA ≈ø ’œq ü 曥NmA ‹ ∆C À ,  fYÀ …ŒªG jøfiA À ¡∏áA À πºùA ∆C
. ïB®M …ŒªG ’œq Ω∑ ™ÃUi À “ßBnªA ¬BŒ≥ ΩJ≥ BŒ√fªA
—jQAfªA —f÷BJªA “ŒyifiA —BŒáA ïG ¡«e›aG À LBJmfiA j«Aã ïG ¡»√Ã∑i …ŒØ …UêA # A nß ≈ÕjØB∏ªA ”ºß BøÃÕ ∆B∑ À $ : …ªÃ≥ À
gB®ø ‹ À ¡ g›ø ‹ À ¬ÃŒªA ∆ÃZJvŒØ —fI¤ùA “Œ≥BJªA ¡»MBŒY ≈ß À “¥Œ¥áBI πºùA πªBø ë –hªA œ¥Œ¥áA KJnªA ≈ß ¡»ßBÒ¥√A À
.
”ºß “ª‹fªA fŒŒ¥NªA —f÷BØ À , GfNJ¿ºª àA PÃJRª ≤j£ h◊øÃÕ À , jváA —eBØ‚ ≤jß   a µáA À CfNJø πºùA ∆Ã∏Õ Ah« ”º®Ø
…ŒØ ’BŒqfiA ≈ß –iÃvªA πºùA æAÀlI   ´ ©ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ±ºNë BòG À , B¿÷Ae …√BZJm πºùA “¥Œ¥Y ∆HØ h◊øÃÕ jøfiA “¥Œ¥Y iû£
.   ´ ü B …MÃJQ À
: ΩŒ≥ À , µZºª “∞u ë ≤ÀhZñ µº®Nø h◊øÃÕ : ΩŒ≥ À , πºùA a µáA À …I µº®Nø h◊øÃÕ À “Œ∏ªBùA ”ƒ®ñ πºùA : ¡»z®I æB≥ À
. B ‘ÀfU ‹ “Õei æAÃ≥C  h« À , GfNJ¿ºª “∞u µáA À πº¿ºª àA ë h◊øÃÕ : ΩŒ≥ À , A ¬ÃÕ Ã« h◊øÃŒI eAjùA
¬kC |®ªA , : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # ›ŒJm æÃmjªA ©ø PhÖA NŒª BÕ æÃ¥Õ …ÕfÕ ”ºß B§ªA |®Õ ¬ÃÕ À $ : ïB®M …ªÃ≥
 Ãº®∞Õ ∆C pBƒªA —eBß …I ‘jU Bù ¬fƒªA ≈ß —iBJß πªg À # B§ªA |®Õ ¬ÃÕ À $ À # ΩøB√fiA ¡∏Œºß AÃzß $ : ïB®M æB≥ , ∆BƒmfiBI
. πªg fƒß
. ”»N√A
. # ›Œºa B√›Ø hÖC NŒª ”NºÕÀ BÕ $ : ¡ Ã≥ ¡»ƒß ïB®M A ”∏Y B¿∑ Ω¿®ªA KUAÀ ≈ø PBØ Bø  fƒß ”ƒ¿NÕ πªhª À
eiÃùA KnÅ B§ªA µJÒ√A ∆G À …nƒU æÃmjªBI eAjùA Ah∑ À , æÃmjªA ‘f»I fN»Õ ≈ø Ω∑ ë À …nƒU B§ªBI eAjùA ∆C j«B§ªA À
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) f¿ä ”ºß æÃmjªA À “øfiA  h« œùB£ ”ºß
. O√B∑ ΩŒJm –C ‘f A ïG Bø ›ŒJm æÃmjªA ©ø PhÖA NŒª BÕ …øf√ ¢jØ ≈ø ›÷B≥ AfÕfq Bøf√ B§ªA ¬fƒÕ ¬ÃÕ j∑gA À : ”ƒ®ùA À
≈ß “√›Ø À j∑hùA ¡º®ªA ≈ß “ÕBƒ∑ ∆›Ø À , …¿º£ ”ºß ¬eBƒªA B§ªA ó “¿NM # ›Œºa B√›Ø hÖC NŒª ”NºÕÀ BÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. PB√AÃŒáA ≈ß ∆BNÕBƒ∑ - ¬›ªBI - “√›∞ªA À ∆›∞ªA À ∆Bn√‚A ≈ß ∆BNÕBƒ∑ “√›Ø À ∆›Ø : K´AjªA æB≥ S√¤ùA ¡º®ªA
. ”»N√A
. ›Œºa -  fº¥Õ À …ƒø ©¿nÕ À  iÀBrÕ B¥Õfu  hÖA ≈ø ë À - B√›Ø hÖC NŒª - œ∑›« BÕ - ”NºÕÀ BÕ : ”ƒ®ùA À
´ ∆Bn√„ª ∆BÒŒrªA ∆‹ha SÕfY ≈ø “ŒªBNªA “Õ‡A ü Bø ïG Aj§√ …√D∑ À , ∆BÒŒrªA ≈ß “ÕBƒ∑ “Õ‡A ü B√›Ø ∆C : ¡»z®I j∑g À
. …Œºß fßBnÕ ‹ ∂BŒnªA ∆C
πªg ü ∆HØ G # hÖC NŒª ”NºÕÀ BÕ $ : “Õ‡A  h« ü À G # PhÖA NŒª BÕ $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ≥ J®NªA ±ŒÒª ≈ø À
j∑g À ’B¥rªA ≈ø …ŒØ ë Bû …ŒVƒÕ Wƒø –C fÕjÕ …√C ïG `ÃºÕ “¥IBnªA “Õ‡A ü ‘eBƒùA ≤hZØ “QB¨Nm‹A À ’AfƒªA ü B∞ŒÒª BUifM
. ΩÕêA ‘eB√ πªhª À , ’Bƒ∞ªA À ∫› A ‹G °≥ ’œq LAh®ªA ≈ø …vºë ‹ ∆C …ª ∆BI …√C ”ºß æfÕ “Õ‡A  h« ü - πªg f®I ΩÕêA
Bø µºÒø j∑hªBI eAjùA À µIBnªA ¿Nºª ΩŒº®M # ‹Àha ∆Bn√„ª ∆BÒŒrªA ∆B∑ À œ√’BU gG f®I j∑hªA ≈ß ºyC f¥ª $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∆Ej¥ªA ”ºß eiÃùA KnÅ µJÒƒÕ À “ÕÀB¿nªA KN∏ªA xÃva ÀC ΩmjªA …I P’BU
. AjnÑ À B∞mDM  j∑g B§ªA ¬›∏ª “¿NM ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô À ïB®M …ø›∑ ≈ø # ‹Àha ∆Bn√„ª ∆BÒŒrªA ∆B∑ À $ : …ªÃ≥ À
À LBJmfiBI πnó ∆G  Àj∏ø Ω∑ ”ºß  jvƒÕ ∆C ∆Bn√‚A f®Õ …√C …√‹ha À , …Mjv√ jvƒÕ ∆C …I ≈§Õ ≈ø ∫jM ’BàA ¡zI ∆‹hàA À
$ : ïB®M æB≥ , ’B¥rªA ïG …¿ºm À …ªha BŒº∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À BŒ÷lU PÃùA ¬ÃÕ œ ‚A j»¥ªA iû§I LBJmfiA O®Ò¥M B¿ºØ …Ii œn√
$ : “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆BÒŒrªA ≈ß œ∏ê B¿ŒØ æB≥ À 16 : jráA : # πƒø ’–jI œ√G æB≥ j∞∑ B¿ºØ j∞∑A ∆Bn√„ª æB≥ gG ∆BÒŒrªA ΩR¿∑
. 22 : ¡Œ«AjIG : # ΩJ≥ ≈ø ∆ÿN∑jqC Bñ Pj∞∑ œ√G œajvñ ¡N√C Bø À ¡∏ajvñ B√C Bø
À , ∆BÒŒrªA ’BŒªÀC À ’AëfiA Ω«C “Õ‹À æ›zªA Ω«C æ›y ü —f¿®ªA KJnªA ∆C ”ºß “ª‹e ΩI iB®qG T›RªA PBÕ‡A  h« ü À
. πªg fÕ¤Õ —f«BrùA
“ƒÕj¥I (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) f¿ä æÃmjªBI eAjùA # AiÃV»ø ∆Ej¥ªA Ah« AÀhÖA œøÃ≥ ∆G Li BÕ æÃmjªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ∫ ªA ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI jV A À …IBN∑ À …NªBmi ü îYeB¥ªA π◊ªÀfi BøB´iG À …NªBmjª ›ŒVnM æÃmjªBI …ƒß ß À , ∆Ej¥ªA j∑g
”ºß …Ijª “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ æÃmjªA …ªÃ¥Õ Bû æÃ¥ªA À # B§ªA |®Õ $ ”ºß ≤ÃÒ®ø G # æÃmjªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ∆C ∂BŒnªA j«B£ À
À ¡»Mj∞∑ iBJNßBI “øfiA “øBß ΩI Lj®ªA “øBß ¬Ã¥ªBI eAjùA À ™Ã≥êA µ¥Ñ “ÕBƒ®I œyBùBI J®NªBØ Ah« ”ºß À ‘Ã∏rªA À SJªA µÕj
. ¡»MBvß
…Œºß À ∂BŒnªA ≈ø fŒ®JØ ByA ßA B¿»ƒŒI ©≥À Bø ∆Ã∑ À # B√’B¥ª ∆ÃUjÕ ‹ ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ≥ ”ºß B∞Òß ÀC BØBƒ◊NmA …√Ã∑ BøC À
. …IBN∑ ü ∆ÃßBÒªA …NªBmi ü ∆ÃYeB¥ªA ¡« ¬Ã¥ªBI eAjùA À B«Bƒ®ø j«B£ ”ºß æB≥ “§∞ºØ
. ∆BÕh A : ”ƒ®ñ jV A ≈ø iÃV»ùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ±®zªA ü   §√ À
. j«B£ ë À
πª AÀfß îøj A ’‹¤« Bƒº®U B¿∑ –C # A v√ À BÕeB« πIjI ”∞∑ À îøj A ≈ø AÀfß √ Ω∏ª Bƒº®U πªh∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
πŒºß ≈¥rÕ ‹ À ¡»MÀAfß ≈ø ”¥ºM Bø π√CÃnÕ ›Ø ¡»ûC À ’BŒJ√fiA ü “ÕiBÜA BƒNƒm ≈ø  h« –C ¡»ƒø AÀfß √ Ω∏ª Bƒº®U πªh∑
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª “ŒºnM …Œ∞Ø , πªg
ƒªA ë À …ŒªG œßAfªA AÃz¨IC À µáA AÀf√B®Ø ¡»Iú≥ ”ºß ¡NàBI ¡»ŒuB®ø ”ºß ¡«AkBU A ∆C îøj A ≈ø Àf®ªA Ω®U : ”ƒ®ø À
. —AkB BI ïB®M …ŒªG “Jn√ ¡»MÀAf®ºØ
”ºß ¡»ƒØBÖ ‹ À ¡»MÀAfß À ¡«eBƒß jøC πƒªÃ»Õ ‹ - ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß -  Bƒ®ø # A v√ À BÕeB« πIjI ”∞∑ À $ : …ªÃ≥ À
j∞∑ ∆G À …ª f®NmA À “ÕAf A pBƒªA ≈ø µZNmA ≈ø –f»Õ BÕeB« …I ”∞∑ πIi πJnZØ ¡»ƒŒI À ¡»ŒØ πƒÕe gÃ∞√ À pBƒªA ’AfN«A
À ’‹¤«  jV« ∆G À …I πR®I –hªA πƒÕe jvƒÕ À ∫jvƒÕ A v√ …I ”∞∑ À ¡»÷AfN«BI B Ãø pBƒªA ’AfN«A oŒºØ AÃNß À ’‹¤«
. ¡»ƒß ’Bƒ¨Nm‹A iB»£‚ “≥Ãnø “º¿ÜBØ πƒÕe ‹ À ∫ÀjvƒÕ
”∞∑ À $ : …ªÃ≥ ü À , …øÃ≥ ≈ø îøj A ≈ß ’Bƒ¨Nm›ª …ºÕg À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA œºnNª ∂Ãnø “Õ‡A ifu ∆C j»§Ø
. …ª fŒÕDM BI ”∞∑ À : Ω¥Õ À LBÒàA ¿y ïG “ØBzø : “ŒIÃIjªA “∞vI haC SŒY # πIjI

œ÷AÀi SÅ
…ŒØ j∑hÕ SÕfY ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß œ∞®ÜA fÕlÕ ≈I jIBU ≈ß  eBƒmHI iBƒªA À “ƒÜA LBN∑ ≈ß , ∆B« ªA n∞M ü
Bñ ∆à A LAhß ∆ÀlÉ ¬ÃŒªA ¡∏n∞√C AÃUjaC $ : ΩŒ≥ À  jIe À …»UÀ “∏÷›ùA OIjy ¬Ã¥ºáA O¨ºI AgHØ : æB≥ jØB∏ªA `Ài |J≥
À - îøjV¿ºª h◊øÃÕ ‘jrI ‹ “∏÷›ùA ∆ÀjÕ ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ πªg À # ∆À ∏NnM …MBÕE ≈ß ¡Nƒ∑ À - µáA ´ A ”ºß ∆êåM ¡Nƒ∑
≈IA À ihƒùA ≈IA À œIBÕiB∞ªA À ∂AkjªA fJß XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À . Bøjä “ƒÜA ¡∏Œºß BøAjY ∆êåŒØ # AiÃVä AjVY ∆êåÕ
, …ŒØ À . πªh∑ ¡ B¿ßC A Ω®VØ ’œq …ƒø ”¥JÕ ›Ø K«hÕ ¡Q ©ÒnÕ iBJ¨ªA \Õi ’BJ A : æB≥ KªB œIC ≈I œºß ≈ß BY œIC
¡»®ø ¬Ã¥I “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’BVŒª : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi æB≥ : æB≥ “∞ÕhY œIC ïÃø Bm ≈ß  f÷AÃØ ü …Õà XjaC
A æÃmi BÕ œøC À œIDI : Bm æB≥ . iBƒªA ü ¡»Øh≥ ¡Q ’BJ« ¡ B¿ßC ïB®M A Ω®U ¡»I ’œU AgG ”NY “øB»M æBJU æBRø PBƒnY
AÃJQÀ ¬AjáA ≈ø ’œq ¡»Œºß ~jß AgG AÃ√B∑ ≈∏ª À ΩŒºªA ≈ø “ƒm ∆ÀhaDÕ À ∆ÃøÃvÕ À ∆úvÕ AÃ√B∑ : æB≥ , ¬Ã¥ªA ’‹¤« Bƒª ΩY
À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ fªBa ≈I ∆B¿Œºm ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À ¡ B¿ßC ïB®M A |YeDØ …Œºß
≈∏ª À œ BJ¥ªA ≈ø ByBŒI fqC ¡ B¿ßC O√B∑ f¥ª A À BøC : æB≥ # AiÃRƒø ’BJ«  Bƒº®VØ Ω¿ß ≈ø Aú¿ß Bø ïG Bƒøf≥ À $ : ΩU
.  ÃßfÕ ¬AjY ¡ ~jß AgG AÃ√B∑
. ∂jÒªA ≈ø fYAÀ ¨I (¬›nªB»Œºß) …ŒIC ≈ß À …ƒß   ´ ü À …ŒØ –Àjø ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
SÕfY ü : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC æB≥ : æB≥ “º∞´ ≈I fÕÃm ≈ß jaE eBƒmHI À ”ºßfiA fJß ≈ß  eBƒmHI BzÕC , üB∏ªA ü À
LBrªA ¬Ã√ A jÕj≥ : …ª ∆‹Ã¥Õ À “ƒÜA ïG BIBI …ª ∆BZN∞Õ ¡Q  jvI fø   ≥ ü î∏ºùA ®Õ ∆BZn∞Õ ¡Q .   ≥ ü ≈ø¤ùA ©yÀ
. # ›Œ¥ø ≈nYC À Aj¥Nnø a h◊øÃÕ “ƒÜA LBZuC $ : æÃ¥Õ A ∆HØ ¡ßBƒªA
ΩŒ¥ùBI “Õ‡A ü J®NªA “N∏√ ïG # G $ : …ª æB¥Õ À : …ªÃ¥I rM À , dk ªA PBÕE ≈ø “Õ‡A Ω®É - ‘jM B¿∑ - “ÕAÀjªA À : æÃ≥C
. …JƒNŒºØ
‹G j∞m ≈ø ¬f¥Õ ‹ °Œ®ø œIC ≈I “J¥ß ∆B∑ : æB≥ pBJß ≈IA ≈ß Bu œIC ≈ß º∏ªA µÕj ≈ø ¡Œ®√ ÃIC XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
¬f¥Ø . ’B¥rªA …Œºß Kº´ À …RÕfY …JV®Õ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “nªBâ jR∏Õ ∆B∑ À ¡»º∑ “∏ø Ω«C …ŒªG BßfØ BøB® ©ƒu
”NY πøB® ≈ø Ω∑E –hªBI B√C Bø : æB¥Ø …øB® ïG (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi Bße ¡Q BøB® ©ƒvØ j∞m ≈ø ¬ÃÕ PAg
≈ø ¡® À πªhI f»rØ , æÃ¥M ”NY Ω®ØC –hªBI B√C Bø : æB≥ . œaC ≈IA BÕ ¡® C : æB¥Ø A æÃmi œ√C À A ‹G …ªG ‹ ∆C f»rM
ΩUi œºß Ωae ≈∏ª À PÃJu Bø A À ‹ : æB¥Ø …ºŒºa ∆B∑ À . ? “J¥ß BÕ PÃJu C æB¥Ø  BMDØ ±ºa ≈I œIC πªg ≠ºJØ . …øB®
”yiC –hªBI B√C Bø : æB¥Ø , ¡®ÒØ …ª Pf»rØ ¡®ÒÕ ∆C ΩJ≥ ŒI ≈ø Xjë ∆C OŒŒZNmBØ …ª f»qC ∆C ‹G œøB® ≈ø ¡®ÒÕ ∆C ”IDØ
πmCi PÃºß ‹G “∏ø ≈ø BUiBa ∫B¥ªC ‹ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi …ª æB¥Ø “J¥ß Ω®∞Ø …»UÀ ü ∂lJNØ …ŒMDM ”NY πƒß
.   ´ h◊øÃÕ ‘iBmfiA ≈ø ΩN¥Õ À A u ΩN¥Ø ifI ¬ÃÕ “J¥ß jmDØ ±ŒnªBI
œºß ë ΩŒJnªA ∆C , # ›ŒJm æÃmjªA ©ø PhÖA NŒª BÕ æÃ¥Õ $ : ïB®M …ªÃ≥ ü PBÕAÀjªA ≈ø fYAÀ ´ ü eiÀ f≥ À : æÃ≥C
. ’œq ü n∞NªA ≈ø oŒª À –jÜA ΩŒJ≥ ≈ø ÀC ∆Ej¥ªA ≈ÒI ≈ø ë À (¬›nªB»Œºß)
π‰ƒ◊Ê UÍ ‹Ḡ Ω‰R¿‰ IÍ π‰√ÃÂMDÙ Õ‰ ‹ À‰ (32)›
ı ŒÍMjÊ M‰ Â…ƒ‰ºÙ MÏi‰ À‰ ∫‰eA‰¤ØÛ …Í IÍ OJR‰ÂƒªÍ πͪh‰ ∑ —ı f‰ YÍ À‰ “ı ºÚ ¿Ê U Â∆A‰’jÊ ¥Û ªÙA …Í ŒÊ ºÚ ߉ æ‰ l √ ‹ ÃÊ ªÚ AÀÂj∞Ú ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A æ‰ BÚ≥ À‰
”mÃÂø B‰ƒŒÊ M‰A‰’ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (34)›
ı ŒÍJm ΩÌ yÚC À‰ Bı√B∏Ïø jÌ q π◊ÚªÀÛC ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ ïḠ ¡Ê »¯ «Í ÃÂUÀ ”º‰ß ∆‰ ÀÂjrÙê ≈‰ ÕÍhª̇A (33)Aı n
Í ∞Ù M‰ ≈‰ nÊYCÚ À‰ µ Z
‰ ªÙBÍI
AÃÂIhÏ ∑ BÏ¿ª̇ `ÃÂ√ ¬‰ ÃÊ ≥Ú À‰ (36)Aı øÍ fÊ M‰ ¡Ê »√‰jÊ øÏ f‰ ØÚ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ AÃÂIhÏ ∑Ú ≈‰ ÕÍhª̇A ¬¯ ÃÊ ¥Ú ªÙA ïḠ B‰J«‰ gÊ A B‰ƒºÙ Û¥ØÚ (35)AıjÕk̄‰À ∆‰ ÀÂj«‰  Â B‰aCÚ … ®‰ ø‰ B‰ƒºÙ ®‰ U‰ À‰ K‰N∏ÙªA
)Aı RÍ∑Ú πͪg‰ î
‰ I‰ B√‰ÀÂj≥Û À‰ pÏjªA K‰ZuÚC À‰ A‰eÿQ‰ À‰ AıeB‰ß À‰ (37)Bı¿ŒÍªCÚ BıIA‰h߉ î
‰ ¿Í ºÍ §ºÍª B‰√fÊ N‰ßÊ CÚ À‰ “ı Õ‰A‰’ p
¯ BσºÍª Ê¡»Â ƒ‰ºÙ ®‰ U‰ À‰ ¡Ê »Â ƒ‰≥Ù j‰ ´Ù CÚ Ω‰ mÌjªA
AÃÂ√B∑ ΩÊ I‰ B‰»√‰ÀÊ j‰ Õ‰ AÃÂ√Ã∏‰Õ ¡Ê ºÚ ØÚ CÚ ’Í ÃÊ nªA j‰ Ò‰ø P‰jÒÍ øÊ ÛC ”Nª̇A “Í Õ‰jÊ ¥Ú ªÙA ”º‰ß AÊÃM‰CÚ fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (39)Aı JÍNÊ M‰ B‰√Ê M‰ ›
¸ ∑ À‰ Ω‰ R‰øÊ fiÚ A … ªÚ B‰ƒIÊj‰ y ›
¸ ∑ À‰ (38
(40)AıiÃrÂ√ ∆‰ ÃÂUjÊ Õ‰ ‹
∆BŒI
. …ƒß LAÃÜA À —fYAÀ “ºö ælƒÕ …√C ë À ∆Ej¥ªA ü …I Aî Bû jaE ≈®Òª Ω¥√
ü B¿∑ ∆Ej¥ªA —Ãßfª ∆ÀeAjªA Lj®ªA Ã∑jrø ¡»I eAjùA # —fYAÀ “ºö ∆Ej¥ªA …Œºß æl√ ‹ ê AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. G #  A ØA πØG ‹G Ah« ∆G AÀj∞∑ ≈ÕhªA æB≥ À $ : …ªÃ¥I œ∏ A µIBnªA ¡»Yf≥
fŒ∞Õ ΩÕlƒNªA À “®ØfªA fŒ∞Õ æAl√‚A ∆C ü ∆B≥ ∞Õ BòG ΩÕlƒNªA À æAl√‚A ∆C ¬f¥M f≥ # —fYAÀ “ºö ∆Ej¥ªA …Œºß æl√ ‹ ê $ …ªÃ≥ À
—eAiG jÕf¥M ”ºß ”ƒ®ùA ∆Ã∏Õ gG ©ØAfNªA ïG …÷Aefi WÕifNªA ”ƒ®ø ≈ß cºnƒø “Õ‡A  h« ü ΩÕlƒNªA ∆C ¡»z®I j∑g ≈∏ª WÕifNªA
À —AiÃNªA æl√C B¿∑ ∂j∞ø ´ “®Øe …Œºß ∆Ej¥ªA æl√C ›« ”ƒ®ùA ΩI “Œº¿ÜA üBƒÕ µÕj∞NªA À —fYAÀ “ºö ∆Ej¥ªA ∂jØ ‹ ê : WÕifNªA
. iÃIlªA À ΩŒå‚A
BòG ∆Ej¥ªA À `AêC ü LÃN∏ø LBN∑ ü “®Øe O√B∑ ∆Ej¥ªA ≈ø eB∞NnùA j«B§ªA ë B¿∑ ›Rø —AiÃNªA æÀl√ ∆C ¡º®Õ ∆C œ¨JƒÕ ≈∏ª
“®ØfªA À , ¡º∏NùA ≈ø ¬›∏ªA ©øBnªA ”¥ºNÕ B¿∑ îøfiA `ÀjªA °mÃNI A fƒß ≈ø œ¥ºNªBI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …Œºß ælƒÕ ∆B∑
ΩI …yB®IC À …÷AlUC îI WÕifNªA ≤BƒÕ ™B À —’Aj¥I ∆B∑ AgG …ƒ∏ª  jaE À …ªÀC îI “Œ®ùA ¬lºNnM …Œ¥ºM À LÃN∏ø LBN∑ ’BNÕG ü
. B◊ŒrØ B◊Œq  jaE ïG …ªÀC ≈ø AhaE ©øBnªA  B¥ºNÕ À ’‘iB¥ªA  BM¤Õ ∆C –iÀjzªA ≈ø
ƒªA ”ºß œYêA æÀl√ “Œ∞Œ∑ ≈ø ∆î¿nÕ ÀC ∆Àf«BrÕ AÃ√B∑ Bø ”ºß —fYAÀ “ºö ∆Ej¥ªA æÀl√ ∆ÃY ¥Õ AÃ√B∑ BòG ’‹¤« À
ƒªA ”ºß œYêA πºø  ÃºNÕ –hªA ∆C ¡»YA ≥A ∆B∏Ø œYêA πºø ∆Bnª ≈ø B»£B∞ªDI PBÕ‡A œ¥ºM ë À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
À —fYAÀ —jø ë …¥ºNŒª À —fYAÀ —jø πªg ©Œö Cj¥ŒºØ πªh∑ ë  B¥ºNÕ À “ÕE f®I “ÕE À —iÃm f®I —iÃm (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. WÕifNªA ”ºß æAfªA ΩÕlƒNªBI µØÀC ”ƒ®ùA Ah« À , ∆BølªA ≈ø —fø œ¥ºNªA À —’Aj¥ªA OøAe ê
ë Bø ”ºß iÃIlªA À ΩŒå‚A Ah∑ À —AiÃNªA Oªl√ B¿∑ “®Øe BIÃN∏ø BIBN∑ ælƒÕ ∆C —fYAÀ “ºö …ªÀl√ `A ≥A ≈ø ¡«eAjø ∆Ã∑ BøC À
. πªg ”ºß ¡»ƒß æÃ¥ƒùA ¬›∏ªA ü “ª‹e ›Ø ¡«fƒß ≤Àj®ùA
. “®Øe B Àl√ AÿºnÕ ”NY “ÕÀB¿nªA KN∏ªA  h»I îƒø¤ø AÃ√B∑ Bø ¡»√C ”ºß
oŒª …√C …I ∆ÀfÕjÕ , …ªÀl√ Ãç “»U ≈ø ∆Ej¥ªA ”ºß ¡»ƒø ~A ßA # —fYAÀ “ºö ∆Ej¥ªA …Œºß æl√ ‹ ê $ : ¡ Ã¥Ø ∆B∑ ±Œ∑ À
…¨ºJÕ ‹Ãmi S®I f≥ À pBƒªA ≈ø A  fÕjÕ –ÀB ≈Õfª Bƒ¿zNø BÕÀB BIBN∑ ∆B∑ ê gG …√BZJm A fƒß ≈ø ækB√ –ÀB LBN∏I
LBN∏ªA ∆B∑ À …ƒƒm À …z÷AjØ “ßÃ¿â …ßÀjØ À …ªÃuC “øú®ø  ⁄AlUC “øBM BƒÕe pBƒªA ≈ø eAjùA …ŒØ ≈¿zùA ≈ÕfªA ∆B∏ª pBƒªA
. |®I ”ºß …z®I “J∑jø ,  ⁄AlUC “¿§ƒø …Œºß Ω¿NrùA
°JMjø ¬›∏ªA ≈ø ’œrI πªg fƒß ”MDØ ©≥AÀ ©≥À Bñi “NNrNø TeAÃY À “∞ºNã ©÷B≥À ü B»I œMDÕ “≥j∞Nø æAÃ≥C ë ΩI πªh∑ oŒª À
f®I BƒŒY Ω¿®NÕ …√C ‹G oŒª À …√BZJm A fƒß ≈ø …ŒªG ælƒø ∆Ej≥ B»√C œßfÕ À A ïG B»JnƒÕ “Œ G PBÕE —eÃzƒùA B»ºö ”¿nÕ …I
. ΩŒJnªA ≈ß Ωy B◊IBu ›Ui ‹G oŒª À , A ”ºß …Õ ∞Õ ‹Ã≥ µºNbŒØ ©÷B≥À ™Ã≥À fƒß îY
. LAÃÜA À ~A ß‹A ™Ã¿â ≈ø eB∞NnÕ Bø ”ºß ¡»yA ßA jÕj¥M Ah«
À , æAÀlªA fy PBJRªA # A n∞M ≈nYC À µáBI ∫Bƒ◊U ‹G ΩRñ π√ÃMDÕ ‹ À ›ŒMjM  BƒºMi À ∫eA¤Ø …I OJRƒª πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø ∫ifùA jøfiA —jø ´ jø B¿∑ …I eAjùA À Kº¥ªA eA¤∞ªA À , WÕifNªA À “®ØfªBI B¿»ƒŒI ∂j∞ªA À fYAÀ ”ƒ®ñ OŒJRNªA À PBJQ‚A
“¨ªBJùA - K´AjªA æB≥ B¿∑ - n∞NªA À , ’œrªA KŒ¥ß ’œrªBI ∆BŒM‚A À ΩŒm ªA - AêB≥ B¿∑ - ΩŒM ªA À , …n∞√ ë À ∆Bn√‚A
. æÃ¥®ùA ”ƒ®ùA iB»£G ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI jn∞ªA ∆C B¿∑ æÃ¥®ùA ”ƒ®ùA iB»£G ü
 Bƒªl√ jÕf¥NªA À #  BƒºMi À $ : …ªÃ≥ …Œºß ±Ò®Õ À # OJRƒª $ : …ªÃ≥ …ºº®Õ if¥ø Ω®∞I µº®Nø # πªh∑ $ : …ªÃ≥ ∆C ∂BŒnªA j«B£ À
AÀj∞∑ ≈ÕhªA æÃ≥ ¬Bó ≈ø # πªh∑ $ ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À , ∫eA¤Ø …I OJRƒª —fYAÀ “ºö ‹ “≥j∞Nø BøÃå –C πªh∑ ∆Ej¥ªA –C
. AfU ±Œbm
Bø “uBa À ¬Ãº®ªA ≈ø ¡ºß ¡Œº®M ∆C πªg ∆BŒI À “≥j∞Nø BøÃå ∆Ej¥ªA ΩÕlƒM KJnª ¬BM ∆BŒI # ∫eA¤Ø …I OJRƒª πªh∑ $ : …ªÃ¥Ø
…º÷Bnø iÃvª Bø ‹ÃvY fŒ∞Õ BòG …IAÃIC À …ªÃvØ ¡NM ”NY ¡º®NùA ïG —fYAÀ f®I —fYAÀ …º÷Bnø ¡º®ùA ’B¥ªHI Ω¿®ªBI BÒJMjø B»ƒø ∆B∑
À B»Œºß o∞ƒªA ÿƒM SŒÅ o∞ƒªA ü B«iAj¥NmA BøC À , B»ŒªG “UBáA oŒnø fƒß B»®UAjÕ  fƒß Bø …UÃI —iÃahø B»√Ã∑ À ¡º®NùA fƒß
. …N≥À iÃzY À Ω¿®ªA ”ºß ≤Ajq‚A À “UBáA oŒnø ïG XBNZŒØ B»ƒø “IúÒùA B«iBQE B»Œºß KM M
Bñ ”ºNJø |Õjø  fƒß À …ŒªG B»Œ¥ºÕ ∆C îI À KnZØ ’B¥ªG KÒªA ¡º®Nø ïG “ŒJ “ªDnø ›Rø ¡º®ùA KŒJÒªA œ¥ºÕ ∆C îI îI ∂j∞Ø
. Ω®∞Õ Bø À æÃ¥Õ Bø îI µIBÒŒØ …ÜB®Õ ë À ’AfªA ≈ø …ƒß SZJÕ
À o∞ƒªA ü OJQC …NŒIjM À …¿Œº®M eAjÕ ≈ø ïG Ω¿®ªA O≥À iÃzY À “UBáA oŒnø fƒß “Œ¿ºß —j§√ –C ’B¥ªG ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
æÃJ¥ºª f®NnM BòG —jÒ∞ªA ∆HØ —jÒ∞ªA B»ŒªG –f»M ªA ≤iB®ùA ü “uBa À ≈«hªA ü BaÃmi Ω¿∑C À AiAj¥NmA fqC À Kº¥ªA ü ©≥ÀC
. “UBáBI OnYC AgG ∆Bßg„ª DŒ»NM À
f®nM “ŒßB¿NUA À “ÕejØ î√AÃ≥ À “Œº¿ß ¬B∏YC À ©÷Ajq œ« BòG ∆Ej¥ªA B»I µ BƒªA “Œø›m‚A —ÃßfªA B»ƒ¿zNM ªA ≤iB®ùA ∆G ¡Q
œ»NƒÕ fŒYÃNªA ∆C B¿∑ fŒYÃNªA ïG ΩŒºZNªBI œ»NƒM ªA “Œ ‚A “Œº∏ªA ≤iB®ùBI “ÒJMjùA “ºyB∞ªA ∂›afiA ”ºß “ŒƒJø “Œ√Bn√‚A —BŒáA
. “Œº¿®ªA ¬B∏YfiA À ∂›afiA ïG ¡Q B»ŒªG KŒ∑ ªBI
PBUBáA ™AÃ√C pBnù “ƒ¿zNùA “®≥AêA TeAÃáA ”ºß “ßkÃø WÕifNªBI “ŒªB®ªA ≤iB®ùA  h« ”¥ºM ∆C “ŒI ªA Ω¿∑C À ¡Œº®NªA ≈nYDØ
îI £B®M‹A À iBJNß‹A LBJmC ≈ø B»I µº®NÕ Bø ©ø ™ÀjrùA œº¿®ªA ¡∏áA À ΩyB∞ªA µºàA À µáA eB¥Nß‹A ≈ø B»I °JMjÕ Bù “ƒŒJø
. ≈Õ ∏NnùA À î´BÒªA ÃNß À îØjnùA jøC “J≥Bß À îyBùA wv≥
›ÕlƒM  Bƒªl√ À S∏ø ”ºß pBƒªA ”ºß  Cj¥Nª  Bƒ≥jØ B√Ej≥ À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ “ªkBƒªA …MBÕE ü “ßeÃùA “Œ√Ej¥ªA PB√BŒJªA ΩŒJm  h« À
. ¡ºßC A À # ∫eA¤Ø …I OJRƒª πªh∑ $ : ïB®M …ªÃ¥I eAjùA ë Ah« À 106 , : ’AjmG : #
µIBnªA jQC ™BÒ¥√‹ ¡Œº®NªA ~j´ fn∞Õ —e¤NªA À Ω»¿NªA ”ºß ¡º®NùA ïG B«’B¥ªG À ¡Œº®NªA ’AlUC ∂j∞M ∆C ë À ’œq …Œºß ”¥JÕ ¡®√
À ≈«hºª AeAføG |®JI B»z®I fYAêA ¡º®ªA ’AlUC æBvMA œ∞Ø KªBÒùA °Jy ≈ß “ôl®ªA À “¿ A ¢Ã¥m À µY›ªA …I µZºÕ ∆C ïG
. “NJªA …√ÀfI Ωvê ‹ °JzªA À …¥∞NªA ”ºß ¡»∞ºª “◊Œ»M
BƒJ¥ß “≥j∞Nø BøÃå B Àl√ ”ºß PB¿Œº®NªA  h« ∆C ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß  Bƒ®¿Ø # ›ŒMjM  BƒºMi À $ : …ªÃ¥I …ƒß ïB®M LBUC f≥ À
À iÃm œ« ΩI ¡Œº®NªA ~j´ πªhI fn∞Õ ›Ø ~B®IfiA iBQE ©Ò¥ƒM ‹ À °IAÀjªA ΩÒJM ‹ SŒÅ |®I jQG B»z®I Bƒªl√ À |®JI B»z®I
. “ºMjø “JM ø |®I jQG B»z®I “ªkB√ PBÕE
”ºß  Ãº∏rNmA ÀC ¡»Œºß Ω∏qC B¿ŒØ ±ªBbùA À ±ªA¤ùA ”ºß WNê XBVNYA À ∆BŒI LBN∑ ∆Ej¥ªA ∆C ë À jaE AjøC ∫Bƒ« ∆C ”ºß
À “¥IBnªA ∆BÕefiA À ΩºùA ü “®≥AêA ¡∏áA À ≤iB®ùA ≈ø  jøC ¡»Œºß oJNªA Bø ¡ îJÕ À , ~A ß‹A À πŒ∏rNªBI “¥Œ¥áA À µáA
œnÕf≥ À ≈ÜA À “∏÷›ùA À ïB®M A ü ∆ÃŒƒQêA  f¥N®Õ ∆B∑ Bø pBŒ¥I j»§Õ B¿∑ …®yAÃø ≈ß ¡º∏ªA ±ÕjZNI ¡«⁄B¿ºß …I B«jnØ Bø
. πªg ü ∆Ej¥ªA …ƒŒI Bø ïG , eB®ùA À GfJùA ≤iB®ø ≈ø  ÃRI Bø À ’BŒJ√fiA iBJaC ≈ø ≈Õf»®ªA ü ©≥À Bø À jrJªA
ƒªA ”ºß ejÕ À ¡»»Jq ≈ø ÀfJÕ ∆B∑ Bø KnY ”ºß œèifNªA ΩÕlƒNªBI ‹G …¥Y üÃNnÕ ‹ ∆BŒJªA À XBVNY‹A ≈ø ™ÃƒªA Ah« À
. îY f®I BƒŒY À ’œq f®I B◊Œq ¡»M›ÕÃnM ≈ø ¡»øÃ≥ ”ºß ÀC îƒø¤ùA ”ºß eiÃÕ À , BèifM ¡»º÷Bnø ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
πŒØ ±uÃI π√ÃMDÕ ‹ –C - ±uêA ΩRùA À - # A n∞M ≈nYC À µáBI ∫Bƒ◊U ‹G ΩRñ π√ÃMDÕ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ rÕ Ah« ïG À
BøG …I AÃMC Bø ∆HØ   n∞M ü  ÃUêA ≈nYC ë Bø ÀC …ŒØ µáA ë Bñ ∫Bƒ◊U ‹G   n∞M AÀ’BmC ÀC µáA ≈ß …I AÀeBY ∫ ´ ü ÀC
. …øÃ¥Õ À  AÃNnø ïG  ejÕ ≈nYfiA n∞NªBØ …®yÃø ≈ß ≤jä µY ÀC …®ØfÕ µáBØ |ä Ω BI
∆Ej¥ªA …Œºß æl√ ‹ ê $ : ¡ Ã≥ ≈ß LAÃU # A n∞M ≈nYC À - …ªÃ≥ ïG - # ∫eA¤Ø …I OJRƒª πªh∑ $ : …ªÃ≥ ∆C ¬f¥M Bñ îJNØ
. œèifNªA ΩÕlƒNªBI  eA¤Ø OŒJRM ë À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ïG ©UAjªA KJnªA ∆BŒI : B¿«fYC : î»UÃI # —fYAÀ “ºö
±uêA À ΩRùA ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß ∆ÀeiÃÕ B¿ŒØ µáA ∆BŒI ë À pBƒªA ïG ©UAjªA KJnªA ∆BŒI : B¿»Œ√BQ À
. …®yÃø ≈ß ≤j A …»UÀ ≈ß ¨ùA µáA ≈ø …Œºß ∆ÀeiÃÕ B¿ŒØ  ÃUêA ≈nYDI n∞NªA À , Ω BJªA
LAÃVºª ¡¿NùB∑ Ã»Ø # ›ŒJm ΩyC À B√B∏ø jq π◊ªÀC ¡ƒ»U ïG ¡»«ÃUÀ ”ºß ∆Àjrê ≈ÕhªA $ : AúM …ªÃ≥ LAÃÜA Ah»I µZºÕ À
. …√BŒI ’œVŒm Bø ”ºß
AÃ≥jØ ∆Àjn∞ùA À , Ah« ∆Ej¥ªA ü `f¥ªA ≈ø  ÀeiÀC B¿ß LAÃÜA ë À fYAÀ ~j¨ª B®Œö “≥Ãnø T›RªA PBÕ‡A ∆C BzÕC îJM À
, # —fYAÀ “ºö ∆Ej¥ªA …Œºß æl√ ‹ ê $ : ¡ Ã≥ ≈ß BIAÃU # ∫eA¤Ø …I OJRƒª πªh∑ $ : …ªÃ≥ Aú®VØ T›RªA PBÕ‡A îøBzø îI
. …øf¥M Bñ ¢BJMiA ´ ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºß —’Aj¥ªA ü ÀC æÀlƒªA ü …ºŒmjM ≈ß A a # ›ŒMjM  BƒºMi À $ : …ªÃ≥ À
 eA¤Ø OŒJRM “Œ∞Œ∏ª BYBzÕG À # ∫eA¤Ø …I OJRƒª πªh∑ $ : …ªÃ¥ª ∆BŒJªB∑ , G # ΩRñ π√ÃMDÕ ‹ À $ : …ªÃ≥ Aú®U À
µáA îI A ∆C À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª  ÃIjy –hªA ΩRùA xÃva ïG Aj£B√ ¡»z®I …º®U À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. “Œº∏ªBI îN¥IBnªA îNÕ‡A ~j´ ≈ß BŒJƒUC “Õ‡A # ∆Àjrê ≈ÕhªA $ : …ªÃ≥ Aú®U À , πªg ´ ΩŒ≥ À n∞NªA ≈nYDI ’BU À …ŒØ
PBÕ‡A ∆C j»§Õ À , πªg ©Œö eBnØ \yÃÕ “RªBRªA “Õ‡A ”ƒ®ø ≈ø œMDŒm Bø À ÀfiA îNÕ‡A ∆ÿzø …ŒUÃM ü  Bƒøf≥ B¿ŒØ ΩøDNªA À
. œèifNªA …ªÀl√ “»U ≈ø ∆Ej¥ªA ü ≈®ÒªA ≈ø  ÀeiÀC B¿ß LAÃÜA ë À fYAÀ ~j´ PAg B®Œö T›RªA
≈ø æÀlƒªA µÕj∞Nª Bø |®I j∑hI LAÃU # ∫eA¤Ø …I OJRƒª πªh∑ $ : …ªÃ¥I ¡»YA ≥A À ¡»Yf≥ ≈ß LAÃÜA ∆C BzÕC AÀj∑g À
KN∏ªA ∆C : B»ƒø : “Õ‡A ü ©≥À Bø ïG B«ÃØByC ‘jaC f÷AÃØ AÀeiÀC f≥ À , ïB®M A  j∑g Bø ´ ‘jaC f÷AÃØ ∫Bƒ« ∆C À f÷AÃ∞ªA
À “IÃN∏ø —fYAÀ “ºö ¡»Œºß OªlƒØ ∆À’j¥Õ À ∆ÃJN∏Õ ’BŒJ√C ”ºß Oªl√C B»√fi —fYAÀ “ºö Oªl√C BòG ∆Ej¥ªA ”ºß “¥IBnªA “ÕÀB¿nªA
. B≥j∞Nø æl√ πªhª À Cj¥Õ ‹ À KN∏Õ ‹ œøC √ ”ºß æl√ BòG ∆Ej¥ªA
≈ø …√Ã∑ “ÕE À …NZu “ƒŒJØ ∆Ej¥ªA BøC À , B«kBVßG ïB®M A fƒß ≈ø B»√Ã∑ ΩŒªe À B»NZu f«Bq ≈∏Õ “øf¥NùA KN∏ªA ∆C B»ƒø À
. –fZNªA …I ©≥À B¿JnY iÃnªA jv≥C iAf¥ñ if¥ùA …÷AlUC ≈ø ’lU Ω∑ ü µ¥ZNùA iëfªA jø ”ºß œ≥BJªA lV®ùA …¿§√ ïB®M A fƒß
. B»¥IBÒÕ Bø efÉ B«efÉ —iÀjy ≈ø À , æAÃYfiA …ŒzN¥M Bù “¥IBÒùA ë kBVß‚A iAfø ∆C KÕi ‹ À
ƒªA AêDm Ω÷Bnù LAÃU ë Bø …ŒØ À , —BØBƒùA À —eBzùA ∆B∏ù B¿»ƒŒI ©¿ÜA jnŒNÕ ‹ À BaÃnƒø À BbmB√ ∆Ej¥ªA ü ∆C : B»ƒø À
œMDŒm B¿ß iBJaG …ŒØ Bø …ŒØ À , ‘jU Bø |®Jª “ÕB∏Y ë Bø …ŒØ À , ∆B∑ Bø |®Jª iB∏√G ë Bø …ŒØ À B»ƒß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
ïG pj∞ªA ”ºß ¬ÀjªA “Jº´ ≈ß iBJa‚A À , ¬AjáA fVnùA æÃae À “∏ø \NØ ≈ß iBJa‚B∑ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ≈øk ü
. B≥j∞Nø …ºÕlƒM “¿∏áA OzN≥BØ f÷AÃ∞ªA ≈ø πªg ´
‹ À Cj¥Õ ‹ BŒøC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ∆Ã∏Ø æÀfiA …UêA BøC : —fYAÀ “ºö æÀlƒªA ™BƒNøA œzN¥M ‹ “∞Œ®y  ÃUÀ  h« À
. …§∞ê À …JN∏Õ ≈ø …®ø ∆B∑ f≥ À , —fYAÀ “ºö æÀlƒªA ©ƒô ‹ KN∏Õ
À , 6 : ”ºßfiA : # ”nƒM ›Ø π÷j¥ƒm $ : æB≥ B¿∑ …Œºß ækBƒªA j∑hªA •∞ê À ∆BŒnƒªA ≈ø …¿v®Õ ∆C  fßÀ …√BZJm A ∆C ”ºß
…∞ºa ≈ø ‹ À …ÕfÕ îI ≈ø Ω BJªA …ŒMDÕ ‹ lÕlß LBN∏ª …√G $ : æB≥ À , 9 : jVáA : # ∆çØBá …ª B√G À j∑hªA Bƒªl√ ≈ç B√G $ : æB≥
. ’AÃm BèifM ÀC “®Øe …ªÀl√ ©ø …IBN∑ •∞Y ”ºß ïB®M …Mif≥ À , 42 : —fVnªA ¡Y : #
, ›Ø ‹G À B¨ŒºI ∆B∑ ¬›∏ªA B»Œºß Ω¿NqA ∆G AiÃøC …¿§√ ü œzN¥M æAÃYC …√iB¥Õ ∂j∞ùA ¬›∏ªA ∆C B¿∏Ø : œ√BRªA …UêA BøC À
“´›JªBØ ›Ø ‹G À B¨ŒºI ∆B∑ B»¥IB ∆G PA’BzN≥A B æAÃYC …÷AlUC À …ªÃvØ KnÅ …√iB¥Õ BIBN∑ ∆B∑ ∆G À œº¿ÜA ¬›∏ªA πªh∑
. —fYAÀ “ºö ™Ã¿ A ¬›∏ªA À “®Øe ækBƒªA LBN∏ªA ´ ”ºß “ØÃ≥Ãø ´
À dÃnƒùA À î¿∏áA îI ©¿ÜA ≈∏¿ùA ≈¿Ø  føC ’B»N√A ∆BŒI ë BòG À µIBnªA ¡∏Zºª ‹BÒIG oŒª cnƒªBØ SªBRªA …UêA BøC À
. πªg “ZºvùA OzN≥A ∆G O≥Ãø eÀfä æÀfiA ¡∏áA ∆C ïG —iBq‚BI cmBƒªA
ïG AîUiC B»ƒø ’œq ≈ß AêDm ê À æA¤m ïG B»ŒØ AÃUBNê ‹ ”NY B»ƒß ∆êDnŒm ªA Ω÷BnùA ∆BŒI ¬f¥Õ ∆C BzÕC ≈∏¿ùA ≈ø À
‹ πªg ≈ø ’œrØ PBJŒ¨ùA |®I ≈ß iBJaG ÀC ‘jU Bù “ÕB∏Y ÀC ∆B∑ Bù iB∏√G ë Bø j∑g ¬f¥Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈ø Ah∑ À , ∆BŒJªA µIBm
. j«B£ ë B¿∑ …ôf¥M ©ƒNô
. B»MfY ”ºß B«ÃUÀ —iÃ∑hùA  ÃUêA  h« OnŒºØ eA¤∞ªA OŒJRM ≈ø BvùA À ¡∏áA  h« |®Jª æÀlƒªA µÕj∞M ∆C ”ºß
. “NJªA  ÃUêA  h« ≈ø ’œq ïG …®ø “UBY ‹ ©øBU ¬BM ∆BŒI “Õ‡A ü ©≥AêA ∆BŒJªA ∆C µáBØ
B Bø ”ºß PBÕ‡A ≈ø B»ºJ≥ Bñ “Õ‡A æBvMA # ›ŒJm ΩyC À B√B∏ø jq π◊ªÀC ¡ƒ»U ïG ¡»«ÃUÀ ”ºß ∆Àjrê ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥
î∞uAÀ  Àj∑hØ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ¬B¥ñ µŒºÕ ‹ Bø ¡»Yf≥ ≈ø AÃVNƒNmA ∆Ej¥ªA ü îYeB¥ªA ’‹¤« ∆C œÒ®Õ ∂BŒnªA ≈ø
BòG À , ’ÃnI j∑hÕ ∆C —ÃJƒªA ¬B¥ù B√Ãu ∆Ej¥ªA ü ¡ Ã≥ ≈ø ”∏Y Bø ≈¿y ü ïB®M A  j∑hÕ ¡ºØ ΩŒJnªA æ›y À “√B∏ùA ’ÃnI …ª
. “Œƒ∏NªA µÕjÒI ¡»Œºß ejªA ≈ø “Õ‡A  h« ü eiÀC Bø ü πªg ïG iBqC
ƒºª î∞uAêA ∆Ej¥ªA ü îYeB¥ªA AÀj∞∑ ≈ÕhªA ≈ß “ÕBƒ∑ # ¡ƒ»U ïG ¡»«ÃUÀ ”ºß ∆Àjrê ≈ÕhªA $ : …ªÃ¥Ø
. \ÕjvNªA ≈ø ≠ºIC “ÕBƒ∏ªA À , AÃ∞uÀ Bñ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
$ BN§∞ª À , Kº¥ªA jv≥ ”ºß Jø ¬›∏ªBØ O√C ‹ ›ŒJm ΩyC À B√B∏ø jq ¡« πª î∞uAêA ∆Ej¥ªA ü îYeB¥ªA ’‹¤« ∆C eAjùBØ
.  Ãç À ¡∏»NªA ”ºß ∆BMfŒ∞ø ÀC ΩŒz∞NªA ”ƒ®ø ≈ß ∆BNbºnƒø # ΩyC $ À # jq
≈ø À $ : ïB®M æB≥ B¿∑ eB®¿ºª ≈Õj∏ƒùA îNƒ®NùA ≈ø A …ºyC ≈ø ±uÀ ë À ¡ƒ»U ïG ¡»«ÃUÀ ”ºß ≈ÕiÃr BI ¡»ƒß ”ƒ∑ f≥ À
¡ƒ»U ¡«AÀDø B¿u À B¿∏I À BŒ¿ß ¡»«ÃUÀ ”ºß “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ¡«jrç À …√Àe ≈ø ’BŒªÀC ¡ fÉ ≈ºØ ΩºzÕ ≈ø À fN»ùA Ã»Ø A f»Õ
. 98 : ’AjmG : G # BƒMBÕFI AÀj∞∑ ¡»√DI ¡«⁄AlU πªg A ®m ¡«B√ek OJa B¿º∑
‹ gG ¡ ›y ”ºß XBVNY‹A ”ƒ®ø ü œ« BzÕC À LAh®ªA ¡ŒªC À ∆B∏ùA jrI ¡ fÕf»M , ≠ºIC B»√Ã∑ ïG BØBzø “Œƒ∏NªA  h« œ∞Ø
¡ƒ»U ïG ¡»«ÃUÀ ”ºß ¡«jrY ü –hªA æ›zªA Ah« À , …øAf≥ ü Bñ j®rÕ ‹ ë À …»UÀ ”ºß ∆Bn√‚A nÕ ∆C ≈ø ΩyC æ›y
≈ø ‹G πªhI œºNJÕ ‹ À , ¡»«ÃUÀ ”ºß ∆ÀiÃrä ¡»√HØ ∆êBzªA ¡« ’‹¤« ∆G : ΩŒ≥ …√D∏Ø BŒ√fªA ü ¡ ∆B∑ –hªA æ›zºª ΩRû
. BŒ√fªA ü ‹By ∆B∑
f¿ AêB≥ ¡»√C , ∆BŒJªA ©¿â ü j∑g À , ¡»z®I …ƒß O∏nØ B»ºJ≥ Bñ “Õ‡A æBvMA …UÀ ü ¡»MB¿º∑ O∞ºNaA f≥ À
B»√C ¡»z®I j∑g À # ›ŒJm ΩyC À B√B∏ø jq π◊ªÀC $ : ïB®M A æB¥Ø A µºa jq ¡»√G : îƒø¤ùA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ∂BŒnªA ≈ø `ÃºÕ Bø OØjß f≥ À # ›Œ¥ø ≈nYC À Aj¥Nnø a h◊øÃÕ “ƒÜA LBZuC $ : PBÕE ΩJ≥ …ªÃ¥I “ºvNø
. KZnªA ë : ΩŒ≥ À , BIÃJ∏ø æB¥N√‹A ë À  j«B£ ”ºß ë À : ΩŒ¥Ø ¡»«ÃUÀ ”ºß ¡«jrÅ eAjùA ü BzÕC AÃ∞ºNaA f≥ À
”ºß jráBI J®NªA h◊ƒŒY ïÀfiA ∆C …ŒØ À “øB¥Nm‹A ”ºß œrùA ≤›a ë À BmÃ∏ƒø ∆B∏ø ïG ∆B∏ø ≈ø æB¥N√‹A ë : ΩŒ≥ À
”ºß iBƒªA ü ∆ÃJZnÕ ¬ÃÕ $ : jráA Ah« f®I –jè Bø ±ŒuÃN∑ ë À jaE ©yÃø ü ïB®M æB≥ f≥ À ,  ÃUêA ”ºß ‹ pÀ’jªA
. 48 : j¿¥ªA : # ¡»«ÃUÀ
. AkBâ –làA À ∆Aà A À “ªhªA ¢jØ …I eAjùA : ΩŒ≥ À
. “¥Œ¥áA ”ºß •∞ºªA Ωõ ≈∏ô AgG …ŒªG iBvÕ BòG kB A ∆C …ŒØ À
KmBƒÕ ‹ À …ŒªG iÃr A ∆B∏ùBI Ω»ÜA ïG …®Ujø ∆C …ŒØ À ? K«g ≈ÕC ifÕ AgG …»UÀ ”ºß ∆›Ø jø : Lj®ªA æÃ≥ ≈ø ë : ΩŒ≥ À
. # ¡ƒ»U ïG $ : …ªÃ¥I “Õ‡A ü jráA fŒŒ¥M πªg
¡»«ÃUÀ “»UÃNø B»ØiBak À BŒ√fªA ≈ø PBŒº∞nªBI “¥º®Nø ¡»Iú≥ À ∆Àjrê ¡»√C eAjùA À , “ŒºŒRó —iB®NmA ÀC “ÕBƒ∑ ¬›∏ªA : ΩŒ≥ À
. B»ŒªG
. ¡»Œºß À ¡»ŒØ πªg iBQE ’B¥I …I eAjùA Ω®ª À , B»I Lú¥ªA µº®M À BŒ√fªA ïG …UÃNªA ≈ß Ω´Bq Ω¨q ü ∫Bƒ« ¡»√C …Œºß eiÀC À
. πªg ‹G h◊øÃÕ ¡ Ω¨q ‹ “¥Œ¥áA ü ¡»Ø B«Ãç …UÃNªA À BŒ√fªBI µº®Nºª ›Rû LAh®ªA ∆Ã∑ æB¿ßfiA ¡nÉ PBÕE ”zN¥ø ∆C …ŒØ À
À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “ªBmi ”ºß eB»rNmA # AjÕkÀ ∆ÀiB«  BaC …®ø Bƒº®U À LBN∏ªA ”mÃø BƒŒME f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
KÕh®M j∑g ïG wºbNºª  jøC ü ∆ÀiB« ∫AjqG À LBN∏ªA …÷BNÕG À ”mÃø “ªBmjI …IBN∏I À …I iB∞∏ªA KÕh∏M æBJ≥ …Œºß LBN∏ªA æÀl√
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , ¡»∑›«G À ∆ÃßjØ æE
À , KŒVß jøfi ∫›«‚A øfNªA , ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ # A øfM ¡«B√jøfØ BƒMBÕFI AÃIh∑ ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA ïG BJ«gA Bƒº¥Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
.  Àj∏ùBI …Œºß ¡V« AgG ∆›Ø ”ºß jøe : æB¥Õ ΩŒ∏ƒNªA …ƒø
. ”»N√A
PAlV®ùA œ« PBÕ‡A ∆C   n∞M ü eînªA ÃIC j∑g À , B»I AÃIh∑ ªA fŒYÃNªA ”ºß “ªAfªA o∞√fiA À ∂B؇A PBÕE PBÕ‡BI eAjùA À
jaDM —iÀjy ±uêA Ah»I ¡»ŒªG B¿ BmiG fƒß B¿ ¬Ã¥ªA ±uÃÕ À (¬›nªB»Œºß) ”mÃø –fÕ ”ºß —j«B§ªA P›v∞ùA ©nNªA
A æÃmjª “ÕB∏áA fƒß πªhI AÃ∞uÀ BòG ΩI …I jøfiA ≈ß jaDNùA B¿»IB«g ≈ß jaDNùA B«iB»£G ≈ß PBÕ‡A KÕh∏M
Aj¿Nnø BJÕh∏M B«ÃIh∏Ø B»º∑ BƒMBÕE ¡«BÕiDØ ¡»ŒªG BJ«hØ –C øfNªA ≈ø  f®I ”∏ê Bù ¡»≥B¥ZNmA “º®ª B√BŒI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. ¡«B√jøfØ
. ”»N√A
. (¬›nªB»Œºß) ”mÃø PBÕE ”ºß PBÕ‡A Ωõ î®M ê ≈nY ë À
SŒY ”mÃø jøDI jøfiA §ƒNI …NªBmi À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA LBN∑ ü îYeB¥ªA fÕf»M ë B¿»ºJ≥ Bñ îNÕ‡A æBvMA …UÀ À
. A øfM ¡«jøfØ  ÃIh∏Ø ∆ÃßjØ ¬Ã≥ ïG …ŒaC ©ø …ºmiC À LBN∏ªA A  BME
≈∏Õ ¡ºØ  eÃU À ∆ÃßjØ ∂j´ f®I Oªl√ BòG —AiÃNªA ∆C ©ø ¡« øfM À ¬Ã¥ªA ïG B¿ BmiG ”ºß LBN∏ªA ’BNÕG j∑g ¬f≥ “N∏ƒªA  h À
. KÕh∏NªBI ¬Ã¥ªA øfM À ”mÃù “ªBmjªA À LBN∏ªA ’BNÕG ïG —iBq‚A ‹G “v¥ªA ≈ø ~j¨ªA
. fŒ®I ë À # A v√ À BÕeB« πIjI ”∞∑ À $ : ΩJ≥ ïB®M …ªÃ¥I ∆BNºvNø ∆BNÕ‡A : ΩŒ≥ À
¬Ã≥ $ : …ªÃ≥ ∆C j«B§ªA # B¿ŒªC BIAhß îùB§ºª B√fNßA À “ÕE pBƒºª ¡«Bƒº®U À ¡«Bƒ≥j´C ΩmjªA AÃIh∑ Bù `Ã√ ¬Ã≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. # ¡«Bƒ≥j´C $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ if¥ø Ω®∞I LÃvƒø # `Ã√
. µáA “¿º∑ ”ºß ¡»≥B∞M‹ ©Œ¿Vºª KÕh∏M A Ωmi ≈ø fYAêA KÕh∏M ∆HØ BYÃ√ ¡»JÕh∏M ΩmjªA ¡»JÕh∏NI eAjùA À
. pCi ≈ø “ªBmjªA ∆ÃIh∏Õ À —ÃJƒªA ∆Àj∏ƒÕ ¡« À QÀ BøAÃ≥C AÃ√B∑ ¡øfiA ’‹¤« ∆C ”ºß
. j«B£ œ≥BJªA À , ¡»ÕiAig ≈ø ¡«f®I œ¥I ≈ù –C # “ÕE pBƒºª ¡«Bƒº®U À $ : …ªÃ≥ À
¡»√C AÀj∑g ÃÒM ªA j◊JªA pjªA : , ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ # A R∑ πªg îI B√Àj≥ À pjªA LBZuC À eà À AeBß À $ : ïB®M …ªÃ≥
ü À …◊ Bq ”ºß AÃ√B∑ j»√ ¡mA ë ΩŒ≥ À , A ¡»∏º«DØ …I AÃIh∏Ø ‹Ãmi ¡»ŒªG A ΩmiC j◊I ”ºß îªkB√ eà f®I BøÃ≥ AÃ√B∑
. πªg fÕ¤Õ Bø “®ŒrªA PBÕAÀi
. # G $ pjªA LBZuC À eà À AeBß Bƒ∏º«C À ÀC B√jøe À : jÕf¥NªA À # `Ã√ ¬Ã≥ $ ”ºß ≤ÃÒ®ø G # AeBß À $ : …ªÃ≥ À
≈ø ¡«j∑g jø ≈ø ïG πªhI —iBq‚A À jv®ªA o∞√ ”ºß µºÒÕ Bñi À fYAÀ jvß Ω«C ∆j¥ªA # A R∑ πªg îI B√Àj≥ À $ : …ªÃ≥ À
¡« À eà À , eë ¬Ã≥ ¡« À AeBß Bƒ∏º«C À ÀC B√jøe À ”ƒ®ùA À , ∆ÃßjØ ¬Ã≥ ÀC pjªA LBZuC ¡«jaE À `Ã√ ¬Ã≥ ¡ ÀC ¬AÃ≥fiA
. ¡«f®I ≈¿Ø `Ã√ ¬Ã≥ ¡« À ¡«B√j∑g ≈ÕhªA ’‹¤« îI bNø A R∑ B√Àj≥ À , pjªA LBZuC À , Bu ¬Ã≥
Ljy ∆HØ # æBRøfiA …ª BƒIjy $ : …ªÃ≥ …Œºß æfÕ Ω®∞I LÃvƒø ›∑ # A JNM B√ M ›∑ À æBRøfiA …ª BƒIjy ›∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “Õ‡A ”ƒ®ø À , OŒN∞NªA JNNªA À , iAh√‚A À “§ßÃùA À ∑hNªA ”ƒ®ø ü æBRøfiA
“Õj≥ œ« “Õj¥ªA  h« # AiÃr√ ∆ÃUjÕ ‹ AÃ√B∑ ΩI B»√ÀjÕ AÃ√Ã∏Õ ¡ºØ C ’ÃnªA jÒø PjÒøC ªA “Õj¥ªA ”ºß AÃMC f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
. “¥IBnªA iÃnªA ü ¡»vv≥ ΩŒv∞M jø f≥ À ΩŒVm ≈ø —iBVY ¡»Œºß A jÒøC ¢Ãª ¬Ã≥
. ¬BrªA ïG kBVáA Ω«C µÕj ”ºß O√B∑ “Õj¥ªA ∆HØ œbŒIÃM ¬B»∞NmA # B»√ÀjÕ AÃ√Ã∏Õ ¡ºØ C $ : …ªÃ≥ À
AÃIh∑ ΩI $ : ¬f¥M B¿ŒØ ïB®M …ªÃ¥∑ Ah« À , eB®ùA ≈ø înÕE AÃ√B∑ ÀC AeB®ø ∆ÃØBë ‹ –C # AiÃr√ ∆ÃUjÕ ‹ AÃ√B∑ ΩI $ : …ªÃ≥ À
N®Õ Bñ ¡«iBJNßA ¬fß À “ŒØBrªA •ßAÃùA  h»I ¡»£B®MA ¬fß À “ªBmjªA À LBN∏ªBI ¡»JÕh∏Nª ΩŒufiA DrƒùA ∆C …I eAjùA À # “ßBnªBI
. “§ßÃø ‹ À “¿∏Y ¡»Iú≥ ü ©¥M ‹ À —Ãße ¡»ŒØ \VƒÕ ›Ø eB®¿ºª ∆Àj∏ƒø ¡»√C ∆À N®ùA …I
œ÷AÀi SÅ
pjªA LBZuC “v≥ …ŒØ j∑hÕ ΩÕà SÕfY : (¬›nªB»Œºß) îƒø¤ùA øC ≈ß ByjªA ≈ß –Àj A OºvªA œIC ≈ß  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü
æB¥Õ îß ∞q ”ºß ∆BØÃÒªA f®I B»mj´ `Ã√ ≈I SØBÕ ∆B∑ Oaif«Bq B æB¥Õ —jIÃu —jVq ∆ÀfJ®Õ BøÃ≥ AÃ√B∑ ¡»√C …vbºø ,
, ≈¿»I , –e , igE , ∆BIE : ’B DI î¿nÕ pjªA …ª æB¥Õ j»√ ’” Bq ”ºß —iÿ®ø “Õj≥ —jrß BNƒQA ¡ ∆B∑ À LFƒqÀi : B
Ω∑ ü AÃmj´ f≥ À . ¡«iûq ’B C ¡V®ªA µNqA B»ƒø À , iÃÕj»q , j»ø , M , eAejø , eAeja Or»JÕeiC , ≈ÕeiÀjØ , iAfƒ∞mG
À ¡»n∞√C ”ºß B»÷Bø Ljq AÃøjY À , —jIÃvªA fƒß ªA A ≈ø Aj»√ B»Œºß AÀjUC . “JY —jIÃvªA πºM ©º ≈ø B»ƒø “Õj≥
BøÃÕ “ƒnªA ≈ø j»q Ω∑ ü Aú®U f≥ À . B»MBŒY w¥ƒÕ ∆C fYfi œ¨JƒÕ ›Ø “ ‡A —BŒY …√G : ∆ÃªÃ¥Õ À  ÃºN≥ …ƒø Ljq ≈ø À ¡»øB®√C
B«ÃøjyC iB√ ü B»√Ã≥jê ¡Q \÷BIhªA ∆ÃÅhÕ À îIAj¥ªA B»ŒªG ∆ÃIj¥Õ “Õj¥ªA XiBa ªA —jIÃvªA ïG …ŒØ ∆ÃUjë AfŒß “Õj≥ Ω∑ ü
¡»ICe Ah« À . —jVrªA ≈ø ¡»¿º∏Õ ∆BÒŒrªA À ∆ÃßjzNÕ À ∆Ã∏JÕ À ’B¿nªA ü …ßÃÒm À B»√Bae ™B∞MiA fƒß —jVrºª ∆ÀfVnŒØ
AÀfŒß À B®Œö ‘j¥ªA Ω«C B»ŒªG ©¿NUA iAfƒ∞mG B» A À ¡»∏ºø B»ƒ∏nÕ ∆B∑ ªA ”¿§®ªA ¡»NÕj≥ fŒß ¬ÃÕ ∆B∑ AgG ”NY ‘j¥ªA ü
∆B∑ Bû jR∑C ¡»Œƒô À ¡«f®Õ ë À oŒºIG ¡»¿º∑ À —jVrºª PAeBJ®ªA À îIAj¥ªA ≈ø …√îŒÒNnÕ Bø jR∑DI AÀ’BU À , BøÃÕ jrß QA
ΩŒ÷AjmG I ≈ø ‹Ãmi ¡»ŒªG A S®I —jVrªA —eBJß À BI j∞∏ªA ¡»ƒø æB Bù À . jVrªA j÷Bm ≈ø eBŒßfiA j÷Bm ü î BŒrªA ≈ø
¡»z®I æB¥Ø ¡«’Bm πªg AÀCi B¿ºØ OnJŒØ —jVrªA ”ºß BßfØ AÃø¤Õ ¡ºØ “«jI ∫jrªA ∫jM À A —eBJß ïG ¡«BßfØ AeÃ»Õ fªÀ ≈ø
…√Dq À  Bƒ∑ Ø B»I j∞∏ªA ïG B√ÃßfÕ ΩUjªA Ah« PCi Bù πªhI BƒŒºß OJz´ BƒN E ∆G : ∆ÀjaE æB≥ À , BƒN E jZm ΩUjªA Ah« ∆G :
B»Œºß AêAlÕ ¡ºØ B»mCi AÀfq À B»ŒØ  Ã¥ªC À B¥Œ¿ß Aj◊I AÀj∞ZØ …ºN≥ ”ºß ¡«⁄AiE O®¿NUBØ . BƒN ‡ …Œºß Kz¨√ ∆C ´ ≈ø
. ¡«jaE ≈ß ¡»∏º«C fÕfq LAh®I A ¡»®JMDØ PBø ”NY …ƒŒ√C ∆î¿nÕ
. ≈ÕiBJÜA ≈ƒm AÃŒYC À îºmjùA ≈ƒm AÃ◊∞ C À îŒJƒªA AúN≥ ≈ÕhªA pjªA ≈÷Afø LBZuC ≈ÕC : (¬›nªB»Œºß) æB≥ , “´›JªA W»√ ü À
—CjøA …NªDnØ —Ãn√ …Œºß Ωae …√C : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß w∞Y À ¬Br« À —lõ œIC ≈I f¿ä ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
æB≥ ? ë ≈ÕC À : OªB¥Ø , ”ºI : æB¥Ø , ∆Ej¥ªA ü ΩU À lß A  j∑g Bø : —CjùA OªB¥Ø œ√AlªA fY B«fY : æB¥Ø µZnªA ≈ß ≈»ƒø
. pjªA ≈« :
Ω« :  BNªDm îMCjøA ∆C : œºß ≈I f¿ä ≈I j∞®U ≈ß j∑Bnß ≈IA À œ¥»ŒJªA À œ«›ùA ¬g ü BŒ√fªA œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
pi j◊I À j»√ Ω∑ À , pjªA KYAÃu ≈« À , ©JM f»ß ”ºß ≈∑ œMAúªA ≈« ¡®√ : æB≥ ? A LBN∑ ü Bøjä —CjùA —CjùA ∆BŒr´ fÉ
•Œº´ LÃQ πªg ∂ÃØ ≈ø À , iB√ ≈ø ∆B∞a À , iB√ ≈ø XBM À , iB√ ≈ø ∂BÒ√ À , iB√ ≈ø ™ie À , iB√ ≈ø LBJºU ≈ ©Ò¥Õ : æB≥ .
. ¡∑’Bn√ Ah« Aÿºß : j∞®U æB≥ . iB√ ≈ø ìƒø ±mBU ≤BU
.  Bƒ®ø ü Bø (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ΩŒö ≈ß , ¿ß œIC ≈IA ≈ß …ŒIC ≈ß œ¿¥ªA ‘Ài À : æÃ≥C
$ ®Õ # A JNM B√ M ›∑ À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß TBŒ´ ≈I w∞Y ≈ß  eBƒmHI , œ¿¥ªA n∞M ü À
. “ŒÒJƒªBI “§∞ª œ« : æB≥ # A n∏M B√jn∑
¢Ãª ¬Ã≥ “Õj≥ ¬Àfm œ»Ø ’ÃnªA jÒø PjÒøC ªA “Õj¥ªA BøC À : æB≥ (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü À , …ŒØ À
. î ≈ø ®Õ ΩŒVm ≈ø —iBVY ¡»Œºß A jÒøC
≤ÊÃm À‰ B‰»ŒÊ ºÚ ߉ B‰√Ê u ∆ÚC ‹ ÃÊ ªÚ B‰ƒNÍ»‰ ªÍA‰’ ≈Ê ß‰ B‰ƒº̊ÍzŒÂªÚ e‰ B∑ ∆Ḡ (41)‹ı Ãm‰i … º̇ªA S‰®I‰ ‘Íhª̇A A‰h«‰ CÚ AıÀÂl«Â ‹Ḡ π‰√ÀÂhb
Í NÏÕ‰ ∆Ḡ ∫ÊÀCÚi‰ A‰gḠ À‰
¡Ê «Â j‰ R∑ÚC ∆Ï CÚ KnÙÑ ¬Ê CÚ (43)›
ı Œ∑‰À …Í ŒÊ ºÚ ߉ Â∆ÃÛ∏M‰ O√ÚDØÚ CÚ Â A‰Ã«‰ Â…»‰ ªÚḠ h‰ ÖÚ A ≈¯ ø‰ OÊÕ’‰ i‰ CÚ (42)›
ı ŒÍJm ΩÌ yÚC ≈Ê ø‰ LA‰h®‰ ªÙA ∆‰ ÀÊ j‰ Õ‰ î
‰ YÍ ∆‰ ÿºÚ ®Ê Õ‰
B‰ƒºÙ ®‰ U‰ ¡Ï Q BıƒÍ∑Bm Â…ºÚ ®‰ V
‰ ªÚ ’‰ Bq ÃÊ ªÚ À‰ ΩÏ §ªA fÏ ø‰ ±ÊŒ∑Ú πIi‰ ïḠ j‰ M‰ ¡Ê ªÚ CÚ (44)›
ı ŒÍJm ΩÌ yÚC ¡Ê «Â ΩÊ I‰ ¡¯ ®‰ √ÊfiÚ B∑ ‹Ḡ ¡Ê «Â ∆Ê Ḡ ∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê Õ‰ ÊÀCÚ ∆‰  n‰Õ
(47)AıiÃrÂ√ i‰ B‰»ƒªA Ω‰ ®‰ U‰ À‰ BıMB‰Jm ¬‰ ÃÊ ƒÏªA À‰ BımB‰JªÍ Ω‰ ŒÊ ª̇A ¡Â ∏Û ªÚ Ω‰ ®‰ U‰ ‘Íhª̇A É « À‰ (46)Aı n
Í Õ‰ BızÊJ≥Ú B‰ƒŒÊ ªÚḠ … ƒ‰z‰J≥Ú ¡Ï Q (45)›
ı ŒÍªe‰ …Í ŒÊ ºÚ ߉ oÊ¿rªA
À‰ Bı¿‰®√ÊCÚ B‰ƒ¥Ù ºÚ a‰ BÏ¿øÍ … Œ‰¥Í nÂ√ À‰ BıNÊŒøÏ —ı f‰ ºÙ I‰ …Í ÍI ”‰ ŒÍZ
Ê Âƒª˛ (48)Aıiû ’Á B‰ø ’Í B‰¿nªA ≈‰ øÍ B‰ƒªÙl‰ √ÚC À‰ …Í NÍ¿‰ YÊ i‰ ‘‰fÕ‰ î
‰ I‰ A‰jrÂI \
‰ Õ‰j ªA Ω‰ mÊiCÚ ‘Íhª̇A É « À‰
©ÍÒM ›ÚØ (51)AıjÕÍh√Ï “‰ÕjÊ ≥Ú Ω ∑ ”Ø B‰ƒRÊ ®‰ J‰ªÚ B‰ƒ◊Ê qÍ ÃÊ ªÚ À‰ (50)AıiÃÛ∞∑ ‹Ḡ p
¯ BσªA ÂjR∑ÚC ”IÚDØÚ AÀÂj∑˙ hÏ Œ‰ªÍ ¡Ê »Â ƒÊŒI‰ … ƒ‰ØÙ jÏ u fÊ ¥Ú ªÚ À‰ (49)Aı RÍ∑ ”Ï mB‰√CÚ
À‰ Bıa‰kjÊ I‰ B‰¿»Â ƒÊŒI‰ Ω‰ ®‰ U‰ À‰ ËXB‰UCÛ Ë\ºÙ øÍ A‰h«‰ À‰ ËPA‰jØÛ ËLhÊ ß‰ A‰h«‰ ≈¯ ÕÊj‰ Z
Ê J‰ªÙA X
‰ j‰ ø‰ ‘Íhª̇A É « À‰ * (52)Aı JÍ∑ AıeB‰»UÍ …Í IÍ ¡Â«fÊ »¯ U‰ À‰ ≈‰ Õj̄Í∞∏ÙªA
‹ B‰ø …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø ∆‰ ÀÂfJÂ®Ê Õ‰ À‰ (54)AıjÕÍf≥Ú πÌIi‰ ∆‰ B∑ À‰ AıjÊ»u
Í À‰ BıJn‰√ … ºÚ ®‰ V
‰ ØÚ Aıjr‰I ’Í B‰¿ªÙA ≈‰ øÍ µ‰ ºÚ a‰ ‘Íhª̇A É « À‰ (53)AıiÃÂVäÙ AıjÊVYÍ
≈‰ø ‹Ḡ jÊUCÚ ≈Ê øÍ …Í ŒÊ ºÚ ߉ ¡Ê ∏Ûº◊‰mÚC B‰ø ΩÊ Û≥ (56)AıjÕÍh√‰ À‰ Aıjr‰JÂø ‹Ḡ π‰ƒºÙ mÊiCÚ B‰ø À‰ (55)Aı »¯ £ …Í Ii‰ ”º‰ß j ØÍ B∏ÙªA ∆‰ B∑ À‰ ¡Ê «Â jÌ z‰Õ ‹ À‰ ¡Ê »Â ®Â ∞Ú ƒ‰Õ
µ‰ ºÚ a‰ ‘Íhª̇A (58)Aı JÍa‰  Í eÍ B‰JßÍ L
Í ÃÂ√h IÍ …Í IÍ ”Ú∞∑ À‰  Í fÍ ¿Ê ÅÚ \
Ê Jm À‰ PÿՉ ‹ ‘Íhª̇A ” Z
‰ ªÙA ”º‰ß ΩÊ ∑‰ÃM‰ À‰ (57)›
ı ŒÍJm …Í Ii‰ ïḠ h‰ b
Í NÏÕ‰ ∆ÚC ’‰ Bq
≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ºÍª AÀÂfV
 mA ¡Â »Â ªÚ Ω‰ ŒÍ≥ A‰gḠ À‰ (59)Aı JÍa‰ …Í IÍ ΩÊ ◊‰nÚØ ≈ ¿‰ YÊ jÏ ªA t
¯ jÊ ®‰ ªÙA ”º‰ß ‘‰ÃN‰mA ¡Ï Q ¬BÏÕCÚ “Í NÏmÍ ”Ø B‰¿Â»ƒ‰ŒÊ I‰ B‰ø À‰ ~ÊifiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA
)Aı ƒÍøÌ Aıj‰¿≥Ú À‰ BıU‰jmÍ B‰»ŒÍØ Ω‰ ®‰ U‰ À‰ BıUÀÂjÂI ’Í B‰¿nªA ”Ø Ω‰ ®‰ U‰ ‘Íhª̇A ∫‰iB‰JM‰ (60) AıiÃÛ∞√ ¡Ê «e‰ A‰k À‰ B‰√ÂjÂøDÙ M‰ B‰¿ªÍ f V
 n‰√ CÚ Â≈¿‰ YÊ jÏ ªA B‰ø À‰ AÃÛªBÚ≥
(62)AıiÃ∏q e‰ A‰iCÚ ÀÊ CÚ j‰ ∑ÏhÕ‰ ∆ÚC e‰ A‰iCÚ ≈Ê ¿‰ ª˛ “ı ∞Ú ºÙ aÍ i‰ B‰»ƒÏªA À‰ Ω‰ ŒÊ ª̇A Ω‰ ®‰ U‰ ‘Íhª̇A É « À‰ (61
∆BŒI
À ¡»MByA ßA cƒm KmBƒÕ Bû eB®ùA À fŒYÃNºª ≈Õj∏ƒùA À “ªBmjªA À LBN∏ªA ü îYeB¥ªA iB∞∏ªA π◊ªÀC PB∞u |®I PBÕ‡A j∑hM
≈ß ¡«iBJ∏NmA À ¡«jzÕ ‹ À ¡»®∞ƒÕ ‹ Bù ¡»MeBJß À ‘à A ¡»ßBJMA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æÃmjªA ¡»÷Al»NmB∑ ¡»MBYA ≥A
. …√BZJm eÃVnªA
⁄l A À , ¡«j∑g µIBnªA AÀj∞∑ ≈Õhºª ©¿ÜA ¿y # ‹Ãmi A S®I –hªA Ah« C AÀl« ‹G π√ÀhbNÕ ∆G ∫ÀCi AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …I AÀl»ø ‹G π√ÀhbNÕ ‹ AÀj∞∑ ≈ÕhªA ∫Ei AgG À : ”ƒ®ùA À , æî∞ùA ”ƒ®ñ ifvùBØ “ÕjbnªA À ’Al»Nm‹A
. πI ’Al»NmA Ah∑ ∆ÃªÃ¥Õ –C ¡»÷Al»Nm‹ ∆BŒI # ‹Ãmi A S®I –hªA Ah« C $ : …ªÃ≥ À
≤jvªA ”ƒ®ø ≈¿zø …√D∑ æ›y‚A À , “ºŒ¥RªA ≈ø “∞∞ã # ∆G $ G # B»Œºß B√ u ∆C ‹ ê BƒN E ≈ß BƒºzŒª eB∑ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
B√ u ∆C ‹ ê Bƒª ›zø BƒN E ≈ß BƒØjvÕ ∆C Lj≥ …√C ”ƒ®ùA À , …øf¥M Bø …Œºß æfÕ ≤Àhä ‹ ê LAÃU À , ≈®I –fß Ahª À
. B»ƒß BƒØjvª B»MeBJß ”ºß –C BƒN E ”ºß
¡»ºJ¥NnŒm Bû “º∞´ ”ºß ¡»√C …ŒJƒM À ¡ ïB®M …ƒø fÕf»M À fßÃM # ›ŒJm ΩyC ≈ø LAh®ªA ∆ÀjÕ îY ∆ÿº®Õ ≤Ãm À $ : …ªÃ≥ À
. œ¨ªA À æ›zªBI ªA À LAh®ªA “ƒÕB®ø ≈ø
eAjùA À , Ω¥®ªBI …ºÕf®M ´ ≈ø —ûrªA ïG o∞ƒªA ΩŒø ‘à A # ›Œ∑À …Œºß ∆Ã∏M O√DØ C  Aë … G hÖA ≈ø OÕCi C $ : ïB®M …ªÃ≥
$ : …ªÃ≥ ü …ª —eBJß ’œrªA “ßB fß À ‘à A ™BJMA ¬g …ø›∑ ü …√BZJm A jR∑C f≥ À A ∆Àe ≈ø …ßBJMA À …NßB B G ‘à A gBÖBI
. 61 : oÕ : # œ√ÀfJßA ∆C À îJø Àfß ¡∏ª …√G ∆BÒŒrªA AÀfJ®M ‹ ∆C ¬eE I BÕ ¡∏ŒªG f»ßC C
ΩŒJm ïG …Õf»M ”NY  iÃøDI À …n∞√ ”ºß B¿÷B≥ …Œºß ›Œ∑À O√C Onª –C –iB∏√G ¬B»∞NmA # ›Œ∑À …Œºß ∆Ã∏M O√DØ C $ : …ªÃ≥ À
wv¥ªA : # OJJYC ≈ø –f»M ‹ π√G $ : …ªÃ≥  Bƒ®ø ü À “ÕAf A LBJmC …ƒß ©Ò≥ À A …ºyC f≥ À πªg πMif¥ø ü oŒºØ fqjªA
hÖA ≈ø OÕCjØ C $ : …ªÃ≥ ü –hªA ΩŒv∞Nºª æBö‚B∑ “Õ‡A À , 22 : j BØ : # iÃJ¥ªA ü ≈ø ©¿nñ O√C Bø À $ : …ªÃ≥ À , 56 :
. 23 : “ŒQBÜA : # A f®I ≈ø …Õf»Õ ≈¿Ø —ÀBr´  jvI ”ºß Ω®U À …Jº≥ À …® ”ºß ¡Na À ¡ºß ”ºß A …ºyC À  Aë … G
…ªÃ®∞ø # … G $ À îªÃ®∞ø ïG f®Nø Ω®Ø # hÖA $ ∆G –C œ®ŒJÒªA …¿§√ ”ºß #  Aë … G hÖA $ : …ªÃ≥ ∆C ”ƒ®ùA ≈ø ¬f¥M Bû j»§Õ À
ïG A —eBJß ≈ß ¡ Àfß À î∑jrùA ∫jq æÃY ¬›∏ªA ∆C πªg À ∂BŒnªA ¡÷›Õ –hªA ë Ah»Ø …ª ∆BQ æî∞ø #  Aë $ À æÀfiA
B G ¡ ∆C ∆ÿºnÕ ’‹¤« À , ∫jrªA ¡ ≈ÕlÕ –hªA ‘à A “ßB ïG A “ßB œ« ªA µáA “ßB ≈ß ¡»yAjßG À , ¬BƒufiA —eBJß
AîyÀ f¥Ø BßBÒø µáA AÀhbNÕ ∆C ≈ø ‹fI BßBÒø …√ÀhbNŒØ ‘à A ë ™BÒùA Ah« ∆C ∆ÀjÕ ¡»ƒ∏ª , πªg ü AÃIBuC f≥ À BßBÒø
. ¡»ØBØ   ´ ©yÃø ™BÒùA AîyÀ ¡»√C ‹ µáA ©yÃø ‘à A
¬f≥ BòG À , ¬f¥ø ∆BQ æî∞ø # … G $ À # hÖA $ …ªÃ¥ª æÀC æî∞ø #  Aë $ ∆C ≈Õjn∞ùA ≈ø —fß æÃ≥ ü Bø j»§Õ Bƒ« ≈ø À
jvZºª ¬f≥ BòG ÀC , ¡»z®I …ªB≥ B¿∑ , G # hÖA ≈ø OÕCi C $ : …ªÃ≥ ü KŒV®NªA jøC …Œºß iÀfÕ –hªA …√G SŒY ≈ø …I ’BƒNß›ª
. A ’Bq ∆G “ÕB∞∑  B√j∑g B¿ŒØ À B«eAjÕG ≈ß Bƒz¿´C “ºÕà PBRYBJø πªg ü ¡ À , ∆ÀjaE …ªB≥ Bø ”ºß
≈§ªA ”ƒ®ñ ∆BJnáA À , “®Ò¥ƒø ¬C # ›ŒJm ΩyC ¡« ΩI ¬B®√fiB∑ ‹G ¡« ∆G ∆ú¥®Õ ÀC ∆î¿nÕ ¡«jR∑C ∆C KnÑ ¬C $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”ƒ®ùA iBJNßBI “¥IBnªA “Õ‡A ü æÃuÃùA ïG “®UAi ©¿ÜA j÷B¿y À
ÀC …®JNŒØ µáA Ω¥®ŒØ Ω¥®NªBI Ω¥NnÕ ∆C BøG ≈ÕjøC fYC —BŒáA —eB®m ïG ∆Bn√‚A “ºŒmÀ ∆C “»U ≈ø Ω¥®ªA À ©¿nªA îI fÕe ªA À
Bƒ∑ ê AêB≥ À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü “Õ‡BØ Ω¥ß ÀC © fqjªA ïG µÕjÒªBØ Ω¥®NªBI Ω¥NnÕ ∆G …®JNŒØ …ZvƒÕ À …º¥®Õ ≈ø æÃ≥ ïG ©UjÕ
. 10 : πºùA , : # ®nªA LBZuC ü Bƒ∑ Bø Ω¥®√ ÀC ©¿n√
. ¡»MÃße ü ≠ªBJNØ ¡«’AfN«A ÃU Ø …®JNŒª µáA Ω¥ß eAf®NmA ÀC …®JNŒª µáA ™B¿NmA eAf®NmA ¡ ¡«jR∑C ∆C ≈§M C ΩI : ”ƒ®ùA À
‹G AÃnŒª ¡»√C …JƒNØ ∆ú¥®Õ ‹ À ∆î¿nÕ ‹ ¡«jR∑C ∆C : ”ƒ®ø ü …√HØ “¥IBnªA “º¿Vºª ∆BŒI # ¬B®√fiB∑ ‹G ¡« ∆G $ : …ªÃ≥ À
. ”ƒ®ùA ∆Àe •∞ºªA ‹G ©¿nM ‹ À Ω¥®M ‹ B»√C ü ¡÷B»JªA À ¬B®√fiB∑
Bø ”ºß ¡«jzÕ Bø ∆ÃZUjÕ ’‹¤« À B«jzÕ Bø ”ºß ¡ZN¥M ‹ ¬B®√fiA ∆C πªg À ¬B®√fiA ≈ø –C # ›ŒJm ΩyC ¡« ΩI $ : …ªÃ≥ À
. Aúy f≥ À ∆Àl»â ’‹¤« À …ŒªG B»Õf»Õ Bñ B»N¥ºa ü l»É B»√HØ µáA ΩŒJm ≈ß Oºy ∆G ¬B®√fiA BzÕC À , ¡»®∞ƒÕ
. B»IjI B ¡ºß ‹ ¬B®√fiA ∆C ”ºß “Õ‡BI ¡»z®I æfNmA À
–jÒ∞ªA ∆Bn√‚A Ω¥ß …ŒªG –f»Õ –hªA µáA ™BJMA iB∞∏ªA ≈ß œ∞ƒM BòG À BI ¡º®ªA ΩuC iB∞∏ªA ≈ß ‹ À B»ƒß œ∞ƒM ‹ “Õ‡A ∆C …ŒØ À
. ∫Aie‚A ≈ø ™ÃƒªA Ah»I l»É ªA ¬B®√fiBI πªg ü ¡»»JrM À , ‘à A ™BJMBI …IBVNY‹
. æ‹fNm‹BI …MBJQG ïG ΩŒJm ‹ æÃ¥Ø j«B§ªA Xjã XiBa ¬›∏ªA ∆C ¡»z®I …I LBUC Bø BøC À
# A nÕ BzJ≥ BƒŒªG  BƒzJ≥ ¡Q ›Œªe …Œºß o¿rªA Bƒº®U ¡Q Bƒ∑Bm …º®Ü ’Bq ê À Ω§ªA fø ±Œ∑ πIi ïG jM C $ : ïB®M …ªÃ≥
A ∆C ≈ø “¥IBnªA ©IifiA PBÕ‡A ΩI ∆BN¥IBnªA ∆BNÕ‡A …Nƒ¿zM Bù §ƒNªA ”ƒ®ø ü PBÕE ©nM ¬Bó ïG B¿«f®I Bø À ∆BNÕ‡A ∆BMB«
≈û ¡« ´ BøC À A ’Bq ≈û ¡»z®I B»I –fN»ŒØ æ›zªA ≈ø ¡«gB¥√G À fqjªA ΩŒJm ïG pBƒªA “ÕAf æÃmjªA “ªBmi Ω®U …√BZJm
. A f®I ≈ø ¡»Õf»Õ ∆C fYC ©mÀ ü oŒºØ Ω¥®Õ ‹ À ©¿nÕ ‹ iBvØ  Aë … G hÖA
, ¡Œ¥Nnø ¢Aju ”ºß ë À …IBrNø …º®∞Ø πªhª j÷B§√ …MBÕE PBƒŒI À …®ƒu K÷BVß œ∞Ø …√BZJm A ≈ø ™fJI Ah« oŒª ∆C îJM œ»Ø
AjrI `BÕjªA Ω®V∑ À , AiÃr√ iB»ƒªA À BMBJm ¬ÃƒªA À BmBJª ΩŒºªA Ω®V∑ À , …bnƒM …Œºß ›Œªe o¿rªA Ω®U À Ω§ªA f¿∑ πªg À
. …I œmB√fiA À ¬B®√fiA ’AÀiG À “NŒùA ~ifiA ’BŒYG À jÒùA æAl√G À
Lh®ªA ≈Õ’BùA ΩR¿∑ ‹G - —fYAÀ ~iC ü ∆ÃrŒ®Õ A eBJß B®Œö ¡« À - ∫Ag æ›y À Ah« ’AfN«A ü jØB∏ªA À ≈ø¤ùA ΩRø Bø ¡Q
…º®U ¡Q AjrI …ƒø …√BZJm A µºa ’BùB∑ À , AiÃVä AjVY À BakjI B¿»ƒŒI Ω®U ≈∏ª ïB®M A B¿»Ujø XBUfiA \ºùA À PAj∞ªA
. AjÕf≥ πIi ∆B∑ À fŒªAÃùA πªhI ±ºNaBØ Aj»u À BJn√
PBÕ‡A ∆C ≈ø  Àj∑g Bø BøC À , B»øf¥M Bñ B BvMA …UÀ j»§Õ …I À B»¿§√ PBŒuÃva À PBÕ‡A îøBzø ü jIfNªA …ŒªG –f»Õ Bø Ah«
. BYBzÕG πªg fÕlƒm À …Œºß fßBnÕ ‹ ∂BŒnªBØ ¡ ›y À B»ƒß îyj®ùA “ªB»U ∆BŒI jQG fŒYÃNªA “ªeC |®I ∆BŒJª “≥Ãnø
æ›zªA À Ω»ÜA æÿrª - …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ - §ƒM # Bƒ∑Bm …º®Ü ’Bq ê À Ω§ªA fø ±Œ∑ πIi ïG jM C $ : …ªÃ¥Ø
f®I TeBáA Ω§ªA ~j®Õ Bø Ω§ªA fñ eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C πªg ¬k‹ À ’BrÕ B¿∑ “¥áA —ÃßfªA À “ªBmjªBI πªg ïB®M …®Øi À pBƒºª
ë À eAfNø‹A “ÕB»√ …ŒØ O√B∑ OIj´ AgG ”NY µØfiA ≈ø o¿rªA LA ≥A KnY ∂jrùA ïG Lj¨ùA ≈ø B◊ŒrØ B◊Œq ef¿NªA ≈ø æAÀlªA
. Bƒ∑Bm …º®Ü A ’Bq ê À ∫jZNø …ªAÃYC ©Œö ü ë À , ΩŒºªA
B◊Œq … BnJ√BI À ›£ ∫Bƒ« ∆C ”ºß B«iÃI B»Nª‹e SŒY ≈ø o¿rªA œ« ΩŒªfªA À # ›Œªe …Œºß o¿rªA Bƒº®U ¡Q $ : …ªÃ≥ À
æAÃYfiA æÃÑ |®I ≈ø œ√B®ùA |®I ∆Bn√‚A lŒŒ¿Nª ¬B®ªA KJnªA ∆HØ Ω§ªA eÃUê …JƒNÕ B«‹Ãª À B◊ŒrØ B◊Œq Ω§ªA efó ”ºß B◊ŒrØ
OIBRªA jøfiA BøC À , …øf®ª …JƒM  f¥∞Õ ∆B∑ Bø fUÀ AgG À  eÃUê …JƒM  fè ∆B∑ B◊Œq f¥Ø AgHØ ∆AfUÀ À ∆Af¥Ø ≈ø …Œºß “∞ºNbùA
. ΩŒJm …JƒNªBI  iÃvM ïG oŒºØ æBáA …Œºß æÃZNM ‹ –hªA
≈ß J®NªA ü À , “Œº∏ªBI cnƒÕ ”NY B◊ŒrØ B◊Œq B»ßB∞MiA À o¿rªA ∂AjqHI Ω§ªA BƒªkC –C # A nÕ BzJ≥ BƒŒªG  BƒzJ≥ ¡Q $ : …ªÃ≥ À
∆Af¥Ø ∆C À , Ω®Ø B»Œºß µrÕ ‹ B»√C À “Œ ‚A —if¥ªA æB¿∑ ”ºß “ª‹e nŒªBI …∞ŒuÃM À , …ŒªG …√Ã∑ À , |J¥ªBI cnƒªA À “ªAk‚A
. ïB®M …ŒªG ™ÃUjªBI ΩI ∆›ÒJªA À ¬Af®√‹BI oŒª B«eÃUÀ f®I ’BŒqfiA
…ŒªG B√jqC Bø ”ºß - ∂BŒnªA ≈∏ª ∆Àjn∞ùA  j∑hÕ ”ƒ®ø ∆B∑ ∆G À o¿rªA æAÀk f®I ’œ∞ªA fÕf¿NI Ω§ªA fø n∞M ≈ø ¬f¥M Bø À
: |®I æÃ≥ À , o¿rªA ™Ãº ïG jV∞ªA ™Ãº îI Bø eÀf¿ùA Ω§ªBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ¥∑ ∆Àjn∞ùA  j∑g Bû   ´ ¡÷›Õ ‹ -
æÃ≥ À , B»ßú f®I o¿rºª jVq ÀC ’BƒI ÀC ΩJV∑ ±ŒR∑ “ºIB¥ø ≈ø Tfê Bø : |®I æÃ≥ À , B»ßú À o¿rªA LÀj´ îI Bø
. B»Œºß B»º£ O¥ªDØ B»NÑ ≈ø ~ifiA BYe ¡Q “J¥ªB∑ B»º®U À ’B¿nªA A µºa ¬ÃÕ ∆B∑ Bø ë - æAÃ≥fiA ±bmC ë À - |®I
eAjùA ∆C …ŒØ “N∏ƒªA À , “JŒ¨ªA ïG “¥IBnªA PBÕ‡A ü ¨ªBI ¡º∏NªA ∂BŒm ≈ø PB∞NªA , G # πIi ïG jM C $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ü À
‹ ïB®M ë À ’œq jøfiA ≈ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒºª oŒª À …√BZJm A ïG “ÕAf A jøC ∆C ∆BŒI PBÕ‡A ≈ø B«ÃºNÕ Bø À “Õ‡BI
“ƒnªA K®q ≈ø …ƒø cnƒM Bø B»bn√ À æ›zªA Ω«C ”ºß °nJƒùA æ›zºª B»NºIB¥ø ü “¥áA —ÃßfªA À “ªBmjªA ∆C À ¡»NÕAf« fÕjÕ
LBÒàA ∆C ¬Ãº®ùA ≈ø À , B»I B»ŒØ eÀf¿ùA Ω§ªA cn√ À ~ifiA ”ºß o¿rªA ™› G §√ …¥ºa ”ºß “õjªA °nI ü “Œ ‚A “øB®ªA
iB∞∏ªA BøC À , …ƒß “ÕAf A ”ºß —if¥ªA Kºm “»U ≈ø “uBa À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …I wNë ∆C œ¨JƒÕ Bû “¥Œ¥áA  h ≈¿zNùA
. …ŒØ ¡ KŒv√ ›Ø ∆ú¥®Õ ‹ À ∆î¿nÕ ‹ ¡« À ¡«Aë ¡» G ∆ÀhbNùA
À “¿§®ªA iB»£G ≈ø πªg ©ø πªg ü À , µIBnªA ∂BŒnªA ïG ™ÃUi # BƒŒªG  BƒzJ≥ ¡Q ›Œªe …Œºß o¿rªA Bƒº®U ¡Q $ : …ªÃ≥ ü À
. ”∞ë ‹ Bø ’BÕ ∏ªA ”ºß “ª‹fªA
Xjø –hªA ë À $ : …ªÃ≥ À # `BÕjªA ΩmiC –hªA ë À $ : …ªÃ≥ À , G # ΩŒºªA ¡∏ª Ω®U –hªA ë À $ : œM‡A …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA À
Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ ü ¬›∏ªA À , # πIi ïG jM C $ : …ªÃ≥ ü ¬›∏ªB∑ # AjrI ’BùA ≈ø µºa –hªA ë À $ : …ªÃ≥ À , # ≈ÕjZJªA
o¿rªA Bƒº®U ¡Q $ : …ªÃ≥ ü ¬›∏ªB∑ , # BƒR®Jª Bƒ◊q ê À $ : …ªÃ≥ À , # ¡»ƒŒI  BƒØju f¥ª À $ : …ªÃ≥ À , G # ’Bø ’B¿nªA ≈ø
.#
∆BŒr¨I ∆Bn√‚A — m ë BòG BmBJª ΩŒºªA ∆Ã∑ # AiÃr√ iB»ƒªA Ω®U À BMBJm ¬ÃƒªA À BmBJª ΩŒºªA ¡∏ª Ω®U –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …nI‹ pBJºªA nÕ B¿∑ “¿º§ªA
 j∑g Bø ”ºß ∂kjªA Kº À iBrN√‹A …ŒØ Ω®U –C # AiÃr√ iB»ƒªA Ω®U À $ : …ªÃ≥ À , Ω¿®ºª B®Ò≥ –C # BMBJm ¬ÃƒªA À $ : …ªÃ≥ À
. îN§∞ºªA ”ƒ®ø ü K´AjªA
æBZ∑ iêA °nI À iB»ƒªA iB»£HI œ®nªA À Ω¿®ºª ¡«jr√ ¡Q “∑jáA À Ω¿®ªA ≈ß …I ¡»®Ò≥ À ΩŒºªA pBJºI pBƒªA ïB®M   m æBY À
. …ŒªG B»I Ω§ªA |J≥ À ›Œªe …Œºß o¿rªA Ω®U ¡Q Ω§ªA fø
jrI ±∞ã ∆Ã∏nªBØ ¡zªBI jrJªA # Aiû ’Bø ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√C À …Nõi –fÕ îI AjrI `BÕjªA ΩmiC –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
. jÒùA œ« À …Nõi –fÕ îI PAjrJø `BÕjªA ΩmiC –hªA ë –C jrJø ”ƒ®ñ iÃrI ©ö îN¿zI
…n∞√ ü j«B Ã»Ø …MiB» ü B¨ªBI –C Aiû ’Bø ~ifiA ÃU œ« À ú®ªA “»U ≈ø –C # Aiû ’Bø ’B¿nªA ≈ø Bƒªl√C À $ : …ªÃ≥ À
. - “¨ªBJø “¨Œu ΩŒ≥ Bø ”ºß iûҪBØ - TAfYfiA À pBUifiBI K«hÕ À dBmÀfiA ΩÕlÕ   ¨ª j»Òø
$ : …ªÃ≥ ü B¿∑ ∆B∏ùA B»I fÕiC À : ΩŒ≥ “ØÀj®ø —fºJªA , # A R∑ œmB√C À BøB®√C Bƒ¥ºa Bû …Œ¥n√ À BNŒø —fºI …I œŒZƒª $ : ïB®M …ªÃ≥
 ⁄BŒYG À …ŒØ PBJ√ ‹ Bø OŒùA ∆B∏ùA À j∑hø ë À OŒùBI ±vMA Ahª À , 58 : ≤AjßfiA : # …Ii ∆gHI …MBJ√ Xjë KŒÒªA fºJªA À
. j«B£ “Õ‡A ”ƒ®ø À , ∆Bn√G ©ö œmB√fiA À , …MBJ√G
BNŒø —fºI …I œŒZŒª Aiû ’Bø ’B¿nªA ≈ø ïB®M …ªAl√G ¡Q œmB√fiA À ¬B®√flª –jªA À LjrªA ïG “UBáA À ~iflª PÃùA æà æBY À
. ¬f¥M B¿∑ B»I …bn√ À o¿rªBI …Œºß “ª‹fªA ¡Q Ω§ªA fø æBZ∑ …¥ºa ≈ø A R∑ œmB√C À BøB®√C …Œ¥nÕ À
À ’B¿ºª #  BƒØju $ ¿y ∆C B»ºJ≥ Bñ “Õ‡A æBvMA j«B£ # AiÃ∞∑ ‹G pBƒªA jR∑C ”IDØ AÀj∑hŒª ¡»ƒŒI  BƒØju f¥ª À $ : ïB®M …ªÃ≥
¬Ã≥ ≈ß ©Ò¥ƒÕ ‹ À AÃ∏º»ŒØ ¬Ã≥ ”ºß …ªÀl√ ü ¬ÀfÕ ›Ø ‘jaC ¡»ŒªG ¡« ´ ≈ß À —iBM ¡« ´ ïG ¬Ã≥ ≈ß …Øju ¡»ƒŒI …∞ÕjvM
. ∆B∏ø ïG ∆B∏ø ≈ø ΩÕÃZNªA ±ÕjvNªBI eAjùA : ΩŒ≥ À , “ZºvùA KnÅ …JŒv√ Ω∑ æBƒÕ ”NY ¡»ƒŒI iÀfÕ ΩI AÃ∏º»ŒØ B¿÷Ae
AÀj∏rŒØ AÀj∑hNŒª ¡»ƒŒI …¿Œn¥NI ’BùA BƒØju f¥ª ¡n≥C À –C ±ÕjvNºª ΩŒº®M # AiÃ∞∑ ‹G pBƒªA jR∑C ”IDØ AÀj∑hŒª $ : …ªÃ≥ À
. “¿®ƒªA ∆Aj∞∑ ‹G pBƒªA jR∑C ©ƒNøA À ”IDØ
À BƒR®Jª BƒM‹Bmi ¡»¨ºJÕ ‹Ãmi À ¡«ihƒÕ AjÕh√ “Õj≥ Ω∑ ü S®J√ ∆C B√eiC ê –C # AjÕh√ “Õj≥ Ω∑ ü BƒR®Jª Bƒ◊q ê À $ : ïB®M …ªÃ≥
. B√fƒß πNªlƒø ¡Œ§®ª ‹Ãmi À AjÕh√ B»º∑ ‘j¥ªA ïG ∫BƒR®I ≈∏ª
. Kn√C PBÕ‡A æBvMA …I Bƒ»UÀ Bù ”ƒ®ùA Ah« À , πªhª fŒÕDM ≈ø “ŒªBNªA “Õ‡A ÃºÖ ‹ À “Õ‡A PjnØ Ah∏«
. ∫iBŒNaA ü “Zºvù ∫B√ aA BòG À ‹Ãmi “Õj≥ Ω∑ ü S®J√ ∆C ”ºß ∆ÀieB≥ B√C eAjùA ∆C ÀC
—eB»rI ∆Ej¥ºª # …I $ ¿y À , “¥IBnªA “Õ‡A ”ƒ®ø ”ºß ™j∞Nø # A J∑ AeB»U …I ¡«f«BU À ≈ÕjØB∏ªA ©ÒM ›Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
À ¡ …¥÷B¥Y ∆BŒI À ¡»Œºß …MÀ›M eAjùBØ ∆Ej¥ªBI ∆B∑ gG À Àf®ªA “®ØAfø ü “≥BÒªA À f»ÜA æhI eB»ÜA À —f«B A À , PBÕ‡A ∂BŒm
. ¡»Œºß …VVY ¬BóG
À ¡ µáA iB»£HI pBƒªA Lú≥ ”ºß LÀjzùA “º∞¨ªA À Ω»ÜA LBVY ©Øi ü “Œ ‚A “ªBmjªA ΩRø ∆B∑ AgG …√C “Õ‡A ∆ÿzø ΩvZ¿Ø
jÒùA ΩRø À , …NJm À ΩŒºªA ïG “JnƒªBI iB»ƒªA ΩRø À , A jøDI …bn√ À eÀf¿ùA Ω§ªA ”ºß “ª‹fªA ü o¿rªA ΩRø ¡»Œºß “VáA ¬BóG
ΩÒJM ¡»NßB ∆fi ≈ÕjØB∏ªA ©ÒM ›Ø ‘j¥ªA Ω«fi AjÕh√ ∆Ã∏Nª ∫BƒR®I f≥ À , “◊øB§ªA œmB√fiA À ¬B®√fiA À “NŒùA ~ifiA ïG “JnƒªBI
. “ÕAf»ºª LÀjzùA ¬B®ªA pÃøBƒªA Ah«
. — J∑ —f«Bâ …I ¡«f«BU À “¥áA —ÃßfªA ”ºß Ω¿NrùA ∆Ej¥ªBI πNVY ¬BóG À πNªBmi ≠ŒºJM ü π®mÀ À ∫f»U ≠ºJø æhIA À
À °ºàA XjùA # AiÃVä AjVY À BakjI B¿»ƒŒI Ω®U À XBUC \ºø Ah« À PAjØ Lhß Ah« ≈ÕjZJªA Xjø –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …¿® ¨NùA ’BùA ë \ºùA À , …NIÀhß jR∑ Bø …ƒø PAj∞ªA À , …¿® LB Bø ’BùA ≈ø Lh®ªA À , °ºNã –C WÕjø jøC …ƒø
. ja‡BI ≈Õ’BùA fYC °ºNë ∆C Bøjä BøAjY –C AiÃVä AjVY À , î◊Œq îI lUBáA fáA ë dk ªA À , “YúùA fÕfq XBUfiA À
B»z®I ’AlUfiA Ljy ”ƒ®ñ °ºàA ‹ î√iB¥Nø ≈Õ’BùA æBmiG ≈ÕjZJªA Xjñ eAjùA ∆C ”ºß “ƒÕj≥ G # B¿»ƒŒI Ω®U À $ : …ªÃ≥ À
. |®JI
lŒŒó ïG B»NÕeDM SŒY ≈ø “ªBmjªA jøfi §ƒM …ŒØ À , G # `BÕjªA ΩmiC –hªA ë À $ : …ªÃ≥ …Œºß ±Òß Bø ”ºß ≤ÃÒ®ø ¬›∏ªA À
ü …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ îUkB¿Nø ´ πªg ©ø B¿« À îÒºNã —fYAÀ ~iC ”ºß ∆BrŒ®Õ î¥Õj∞ªA ∆Ã∑ ©ø jØB∏ªA ≈ø ≈ø¤ùA
. ©nNªA PBÕ‡A æÀC
Ω«C À ìàA ΩŒºàA ≈ß Ω¥√ Bø ”ºß j»vªA # AjÕf≥ πIi ∆B∑ À Aj»u À BJn√ …º®VØ AjrI ’BùA ≈ø µºa –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
À KnƒªA îI “ºIB¥ùA  fÕ¤Õ À - ΩŒ≥ B¿∑ - —CjùA “»U ≈ø ¬jZNªA ë j»vªA À ΩUjªA “»U ≈ø ¬jZNªA ë KnƒªBØ —CjùA OŒI
. j»vªA
“∞ÒƒªA ’BùBI eAjùA À , jrJºª ¿zªA À , j»u À Kn√ Ag …º®VØ jÕf¥NªA À ≤Bzø jÕf¥NI j»vªA À KnƒªA ≈ø ›∑ ∆G : ΩŒ≥ f≥ À
: # œY ’œq Ω∑ ’BùA ≈ø Bƒº®U À $ : æB≥ B¿∑ “ŒáA ’BŒqfiA …ƒø A µºa –hªA ’BùA µºÒø …I eAjùA ∆Ã∏Õ ∆C Ω¿NYA Bñi À ,
. 30 : ’BŒJ√fiA
Ah« À —CjùA À ΩUjªA ®Õ j»u Ag À Kn√ Ag î¿n≥ …¿n¥Ø AjrI - fYAÀ ’Bø œ« À - “∞ÒƒªA ≈ø µºa –hªA ë À : ”ƒ®ùA À
≤›NaA •∞ê Ah∏« À eBÑ‹A îß ü ∂j∞NªA À —fYêA îß ü —jR∏ªA •∞ê ∆C …√BZJm ∆C “¥IBnªA “Õ‡A  fŒ∞M Bø fŒ∞Õ jaE §ƒM
‹ ê …√BŒr´ …√Dq ≈ø –hªA æ›zªA LBVY ±r∏ª ΩmjªA A S®I Bñ –jrJªA ©¿N A eBÑA ©ø j∞∏ªA À ∆Bô‚BI ’Ai‡A À pÃ∞ƒªA
. “¥áA —ÃßfªA
. # πIi ïG jM C $ : …ªÃ≥ ü ¬f¥M Bø §√ “N∏ƒªA ≈ø LBÒàA ¿y ïG LjªA “ØByG ü # AjÕf≥ πIi ∆B∑ À $ : …ªÃ≥ À
∫ÀCi AgG À $ : …ªÃ≥ ”ºß ≤ÃÒ®ø # A »£ …Ii ”ºß jØB∏ªA ∆B∑ À ¡«jzÕ ‹ À ¡»®∞ƒÕ ‹ Bø A ∆Àe ≈ø ∆ÀfJ®Õ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. # AÀl« ‹G π√ÀhbNÕ ∆G
. “√ÀB®ùA —j«B§ùA À ΩŒ≥ Bø ”ºß j«B§ùA ”ƒ®ñ »§ªA À
æBvÕHI ¡«jzÕ ‹ À —eBJ®ªA jÕf¥M ”ºß àA æBvÕHI ¡»®∞ƒÕ ‹ Bø A ∆Àe ≈ø - ∆Ã∑jrùA iB∞∏ªA ’‹¤« - ∆ÀfJ®Õ À : ”ƒ®ùA À
. …Ii ”ºß ∆BÒŒrºª B√ÀB®ø jØB∏ªA ∆B∑ À —eBJ®ªA ∫jM jÕf¥M ”ºß jrªA
¡»ƒß ijzªA œ∞√ ¬lºNnÕ ›Ø —jzø ¡»MeBJß ∆Ã∑ üBƒÕ ‹ ∆ÀjzÕ ‹ À ∆î∞ƒÕ ‹ Aj«B£ ¬BƒufiA ¡« À ≈ÕeÃJ®ùA ’‹¤« ∆Ã∑ À
. ¡÷Ae LAhß À ¬k‹ ’B¥q ïG ∆Bn√„ª “Õe¤ùA —jzùA ¡»MeBJß ≈ß ijzªA œ∞√ ’œq ”ºß ∆Àif¥Õ ‹ SŒY ¡»n∞√C
jøfiA ≈ø πªg ’AiÀ πª oŒª À iAh√‚A À rJNªA ‹G πNªBmi ü πª Ω®å –C # AjÕh√ À AjrJø ‹G ∫BƒºmiC Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒÒ®Õ –hªA ë Ah« , ¡»n∞√DI ‹G ∆Àj∏ô Bø À ≈ÕlV®ñ AÃnŒºØ …Œºß  Àf®ª ≈Õj«B§ø ¡»Ijª ≈Õf√B®ø AÃ√B∑ ∆G πŒºß ›Ø ’œq
. ∂BŒnªA
Ωv∞ªA ü # ›Œ∑À …Œºß ∆Ã∏M O√DØ C $ : …ªÃ≥ §√ ¬›∏ªA ≈ø Ωv∞ªA Ah« # AjÕh√ À AjrJø ‹G ∫BƒºmiC Bø À $ : …ªÃ¥Ø …Œºß À
. µIBnªA
À îƒø¤¿ºª AjrJø ‹G ∫BƒºmiC Bø eAjùA À æB≥ SŒY (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJƒª ïB®M …ƒø “ŒºnM “Õ‡A ¡»z®I haC ∆C j»§Õ …ƒø À
. ¡»√BôG ¬fß ”ºß ∆lÑ ›Ø ≈ÕjØB∏ºª AjÕh√
. fÕfm ´
≠ºJM ¡»Œºß …MÀ›M ∆C Bñ ∆Ej¥ºª # …Œºß $ ¿y # ›ŒJm …Ii ïG hbNÕ ∆C ’Bq ≈ø ‹G jUC ≈ø …Œºß ¡∏ªDmC Bø Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
¡∏ªDmC Bø Ω≥ $ : æB≥ À , 29 : j«fªA , 19 : ΩølùA : # ›ŒJm …Ii ïG hÖA ’Bq ≈¿Ø —j∑hM  h« ∆G $ : ïB®M æB≥ B¿∑ “ªBmjºª
. 87 : x : îùB®ºª j∑g ‹G ë ∆G î∞º∏NùA ≈ø B√C Bø À AjUC …Œºß
πªg ’Bq ≈ø ›ŒJm …Ii ïG hbNÕ ∆C ‹G ”ƒ®ø ü …√HØ ΩvNùA ”ƒ®ø ü ©Ò¥ƒø ’BƒRNmA # ›ŒJm …Ii ïG hbNÕ ∆C ’Bq ≈ø ‹G $ : …ªÃ≥ À
¡Œºm Kº¥I A œMDÕ ∆C ‹G –C , 89 : ’Aj®rªA : # ¡Œºm Kº¥I A ”MC ≈ø ‹G ∆ÃI ‹ À æBø ©∞ƒÕ ‹ ¬ÃÕ $ : ïB®M …ªÃ≥ fY ”ºß
. …I  BMC ≈ø
…√BZJm A ïG ›ŒJm ¡«gBÖA fß ¬›∏ªA œ∞Ø …ª Aj∏q ΩŒJnªA gBÖA ë À …º®Ø ©yÃø ΩŒJnªA hÖA ≈ø ë À ΩßB∞ªA ©yÀ …Œ∞Ø
¡»NIBVNmA ’AiÀ ¡»ƒø fÕjÕ ‹ …√C À , ¡»ƒø œ«BU ÀC œªBø jUC ≈ß …÷Bƒ¨NmA “ÕB»√ ïG \ÕúM …Œ∞Ø …n∞ƒª AjUC —ÃßfªA “IBVNmBI
. …NZŒv√ ü  Ã¿»NÕ ‹ À Bn∞√ AÃJŒÒŒºØ ~Àj∞ø jUC –C ÀC  BU ÀC æBø ≈ø jaE B◊Œq µZºª ¡»ßBJMA À —Ãßfºª
‹ gG iBJUG ‹ À  Aj∑G ›Ø (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ºJ≥ ≈ß “ºøB∏ªA ¡»NÕjY ”ºß “ª‹fºª ¡»NŒrø ”ºß ΩŒJnªA gBÖA µºß f≥ À
. ’BrÕ Bø ¡»ŒØ ¡∏ê A ïG jøfiA ΩI ΩŒ∑ÃI ¡»Œºß oŒª À iAh√‚A À rJNªA ’AiÀ …Ii ΩJ≥ ≈ß …ª “∞Œ£À
“ªBmjªA ‹G …ª oŒª ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJƒª ΩVm Bø f®I G # hbNÕ ∆C ’Bq ≈ø ‹G jUC ≈ø …Œºß ¡∏ªDmC Bø Ω≥ $ : …ªÃ¥Ø
≈ø f÷Ak ~j´ ´ ≈ø ›ŒJm ¡»Ii ïG AÀhbNÕ À …ª AÃJŒVNnÕ ∆C ‹G ¡»MÃße ü …ª “Œ¨I ‹ ∆C ¡»¨ºJÕ ∆C  jøDÕ iAh√‚A À rJNªBI
. AÀj∞∏ŒºØ AÀ’Bq ∆G À AÃø¤ŒºØ AÀ’Bq ∆G —ÃßfªA À ¡»Ø  Aj∑G À iBJUG –C ´ ≈ø ¡«jøC ü — àA ¡ ∆C À , ∆B∑ Bø BÕC jUfiA
¡»ƒø ¬B¥N√A ÀC  Aj∑HI ¡»Œºß ΩŒ¿Ñ ‹ À jUC ü ©¿ ´ ≈ø KnZØ “ªBmjªA ≠ŒºJM ë À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒªG ©UjÕ Bø Ah«
PÃô ‹ –hªA œáA ”ºß Ω∑ÃM À $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ü …ŒªG iBqC B¿∑ …Œºß Ω∑ÃNŒª À …ŒªG …®U ºØ Ã»Ø πªg ’AiÀ Bø BøC À , æB∏ƒI
.#
“≥fvªB∑ jUfiA ¬B¥ø ¡÷B¥ªA ∂B∞√‚BI –C ›ŒJm …Ii ïG hbNÕ ∆C ’Bq ≈ø ≈∏ª ”ƒ®ùA À , ©Ò¥ƒø ’BƒRNm‹A ∆C ≈Õjn∞ùA iûö j∑g À
. ∂BŒnªA “»U ≈ø ‹ À “º¿ÜA •∞ª “»U ≈ø ‹ …Œºß ΩŒªe ‹ ±Œ®y ë À , Ω®∞ŒºØ A ΩŒJm ü ∂B∞√‚A À
ÃßeC B¿JnY “ßBÒªA À ∆Bô‚BI ›ŒJm …Ii ïG hbNÕ ∆C ’Bq ≈ø Ω®Ø ‹G jÕf¥NªA À ≤Bzø ≤hÅ ¬›∏ªA À ΩvNø …√G : ¡»z®I æB≥ À
. B¿»ŒªG
 Bƒøf≥ Bø ïG ”ƒ®ùA KnÅ …UêA Ah« ©UjÕ À , ¡»n∞√fi BJŒŒÒM À “Œº∏ªBI ©¿ÒªA “J÷Brª B®Ò≥ À …n∞ƒª AjUC …ª ¡»NIBVNmA haC …ŒØ À
. ΩufiA ≤›a jÕf¥NªA À ≤Bzø jÕf¥NI …ƒø kBNô À
≈ø œª ΩuBáA jUfiA ‹G –C # G $ ’Bq ≈ø jUC ‹G jUC ≈ø …Œºß ¡∏ªDmC ‹ jÕf¥NªA À ≤Bzø jÕf¥NI ΩvNø …√G : ∆ÀjaE æB≥ À
. …ºßB∞∑ àA ”ºß æAfªA ∆HØ …√BôG
Ω¿®ªA ”ºß KM Õ BòG jUfiA À “ŒrùBI gBÖ‹A µŒº®M ïG “UBY ›Ø ›ŒJm …Ii ïG hÖA ≈ø ‹G : æB¥Õ ∆C ”ƒ®ùA Ah« ”zN¥ø ∆C …ŒØ À
. …NŒrø ∆Àe
…ŒJ√ ”ºß ΩVm Bù # A Ja  eBJß LÃ√hI …I ”∞∑ À  f¿Å \Jm À PÃô ‹ –hªA œáA ”ºß Ω∑ÃM À $ : ïB®M …ªÃ≥
¡»√C À B “IBVNm‹A ‹G ¡»MÃße ü …ª “Œ¨I ‹ ∆C ¡»¨ºJÕ ∆C  jøC À “ªBmjªA ‹G ’œq ¡«jøC ≈ø …ª oŒª ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
¡«jøC ü ›Œ∑À ïB®M  hbNÕ ∆C (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)  jøDI πªg ¡ó AÀj∞∑ AÀ’Bq ∆G À AÃøE AÀ’Bq ∆G ¡«jøC ≈ø — a ”ºß
. Ja  eBJß LÃ√hI À ΩŒ∑À ’œq Ω∑ ”ºß À ¡»Œºß ïB®M ûØ
¡»Œºß ΩŒ∑êA …√HØ fÕjÕ Bø ¡»I Ω®∞Õ À ’BrÕ Bø ¡»ŒØ ¡∏ê ¡«jøC ü ›Œ∑À  hÖA –C # PÃô ‹ –hªA œáA ”ºß Ω∑ÃM À $ : …ªÃ¥Ø
…MÃ∞Õ ‹ PÃô ‹ –hªA œáA ∆HØ ΩŒº®NªA fŒ∞Œª PÃô ‹ –hªA œáBI …¥Œº®M ïG BI Ω∑ÃNªA µŒº®M ≈ß æfß f≥ À ’œq Ω∑ ”ºß À
. ›Œ∑À ∆Ã∏Õ ∆fi î®NùA Ã»Ø O÷BØ
¡»º»øC ∆HØ ΩŒ¿ÜBI …Œºß ’BƒRºª πªg B√iB¥ø …mf≥ “YBnI µŒºÕ ‹ Bø Ω∑ À Ω»ÜA À lV®ªA ≈ß …«l√ –C #  f¿Å \Jm À $ : …ªÃ≥ À
¡»ƒø ∂B¥ZNmBI À …NzN≥A “¿∏ZJØ ¡»IÃ√hI ¡«haC ∆G À ¡»IÃ√hI Ω»U ≈ß ‹ À πªg ¡»I Ω®Ø lVß ≈ß oŒºØ …¿®ƒI ¡»UifNmA À
.  f¿Å À …√BZJnØ πªg ”ßfNmA
 fYÀ  eBJß iÃøC ü ≤jvNùA ΩŒ∑êA Ã»Ø …N∞u À …º®Ø ü  fŒYÃM ”ºß “ª‹fºª ∂Ãnø # A Ja  eBJß LÃ√hI …I ”∞∑ À $ : …ªÃ≥ À
. …¿∏Y ü ÀC …¿ºß ü …ƒŒ®Õ ≈ø ïG “UBY ´ ≈ø  fYÀ ¡»ŒØ ¡∑BY À ¡»IÃ√hI Ja ë À
, G # PÃô ‹ –hªA œáA ”ºß Ω∑ÃM À $ : …ªÃ¥ª “¿¿Nø # ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA $ : “ŒªBNªA “Õ‡A ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
¡NÕ B®ø ¡º®ªA À πºùA À —BŒáBI À …M a À …¿ºß ”ºß G # …I ”∞∑ À $ : …ªÃ≥ Ω¿NrÕ B¿∑ …ØjvM À …∏ºø ü  fŒYÃM ”ºß B B¿Nq‹
. …ŒªG rƒm À “ªB∑êA ”ƒ®ø
j«B£ # A Ja …I æDmBØ ≈õjªA tj®ªA ”ºß ‘ÃNmA ¡Q ¬BÕC “Nm ü B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA µºa –hªA $ : ïB®M …ªÃ≥
œáA ”ºß Ω∑ÃM À $ : …ªÃ≥ ü ∆BŒJªA ¡NÕ “Õ‡A  h»I À # PÃô ‹ –hªA œáA $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥ª “∞u æÃuÃùA ∆C ∂BŒnªA
 eBJß LÃ√hI …I ”∞∑ À $ : …ªÃ≥ ü  j∑g f≥ À , ¡º®ªA ”ºß ±≥ÃNM ΩŒ∑êA —BŒY ”ºß ±≥ÃNM B¿∑ “ªB∑êA ∆HØ # PÃô ‹ –hªA
~ifiA À PAÀB¿nªA µºa SÕfY ≈ø B»ŒØ Bñ “Õ‡A  h« …ƒ¿zNM –hªA ë À ≤jvNªA À ¡∏áA ”ºß “ƒÒºnªA ”ºß ±≥ÃNM À # A Ja
. tj®ªA ”ºß ’AÃNm‹A À
–f»Õ À ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ –hªBØ # A Ja …I æDmBØ ≈õjªA $ : …ªÃ≥ BøC À , “¥IBnªA iÃnªA ≈ø ©yAÃø ü “Õ‡A ifu n∞M ¬f¥M f≥ À
ü ’BJªA À , ©Õj∞Nºª ’B∞ªA À …Œºß Bßj∞Nø # æDmBØ $ : …ªÃ≥ À , ≈õjªA ë jÕf¥NªA À ≤Àhä GfNJù A a ≈õjªA ∆Ã∏Õ ∆C ¡§ƒªA …ŒªG
. ’BƒNß‹A ”ƒ®ø æA¤nªA î¿zM ©ø “Õf®Nºª # …I $ : …ªÃ≥
. ¿zªA ≈ø æBY # A Ja $ : …ªÃ≥ À
…ŒªG À ’œq Ω∑ ’‘fNJÕ …ƒø À jøfiA À µºàA ¬Ã¥Õ …NyBØG À …NõjI –hªA À πºùA tjß ”ºß ‘ÃNmA –hªA - ≈õjªA ë : ”ƒ®ùA À
. Ja …√HØ B»I ∫ ë æBáA “¥Œ¥Y ≈ß …ªDmBØ - ©UjÕ
ºm : jøC ≈ß Ω◊m ≈ø æÃ¥Õ B¿∑ Ah« À B»ƒß æf®ø ‹ ªA jøfiA “¥Œ¥Y …I aC –hªA ∆C ≈ß “ÕBƒ∑ # A Ja …I æDmBØ $ : …ªÃ¥Ø
. OÒ¥m JàA ”ºß : ¡ Ã≥ LBJªA Ah« ≈ø À Ah∑ À Ah∑ ∆G πJUC
  a CfNJø : ΩŒ≥ À , `f¿ºª ©Ò¥ªA ”ºß ™ÃØjø ≈õjªA ∆G : ΩŒ¥Ø : — R∑ ‘jaC æAÃ≥C # A Ja …I æDmBØ ≈õjªA $ : …ªÃ≥ ü ¡ À
. # ‘ÃNmA $ ü ≈∏NnùA ¿zªA ≈ø æfI : ΩŒ≥ À , “Õ‡A ifu ü # –hªA $  ⁄fNJø a : ΩŒ≥ À # …I æDmBØ $ : …ªÃ≥
¡Q ©Õj∞Nºª ’B∞ªA À B»ºJ≥ Bø ”ºß “ßj∞Nø “º¥Nnø “ºö : ΩŒ≥ À , “ZŒvØ ’B∞ªA À ¬f¥M B¿∑ ≈õjºª a …√G # …I æDmBØ $ ü ΩŒ≥ À
. ’AÃNm‹A À µºàA ≈ø ¬f¥M Bø ïG ÀC ïB®M …ŒªG ©UAi ¿zªA À ≈ß ”ƒ®ñ ÀC “ºvºª # …I $ ü ’BJªA
”ƒ®ñ ’BJªA À æDmBØ æî∞ø : ΩŒ≥ À , A Ja …√Ã∑ æBY A æDmBØ ”ƒ®ùA À , ïB®M …ŒªG ©UAi ë À ¿zªA ≈ß æBY # A Ja $ ΩŒ≥ À
f¿ä : ΩŒ≥ À ΩŒ÷ U ΩŒ≥ À , …√BZJm A ë JàBI eAjùA À , A Ja ’AÃNm‹A À µºàA SÕfY ≈ß ÀC ≈õjªA ≈ß æDmBØ ”ƒ®ùA À ≈ß
À , eBè‚A À µºàA “Œ∞Œ∑ À ïB®M …ªB®ØC À …MB∞u ”ºß ±≥À À “ôf¥ªA “ÕÀB¿nªA KN∏ªA Cj≥ ≈ø : ΩŒ≥ À , (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
. µ÷B¥áA  h« ”ºß ≤Ã≥À …ª ∆B∑ ≈ø Ω∑ : ΩŒ≥
. B»ŒØ ièªA À B»Œºß ¡º∏Nºª KUÃø ‹ À “ôj∏ªA PBÕ‡A ∂BŒm …ŒÒ®Õ Bø ¡÷›M ‹ B»º∑ ÀC B»ºU “NNrNùA  ÃUêA  h« À
¡»NºøB®ø ≈ø jaE ΩvØ Ah« # AiÃ∞√ ¡«eAk À B√jøDM Bù fVn√ C ≈õjªA Bø À AêB≥ ≈õjºª AÀfVmA ¡ ΩŒ≥ AgG À $ : ïB®M …ªÃ≥
Bñ xBa æBvMA “Õ·ª À …ƒø ¡«iÃ∞√ À …ŒªG AÃße AgG …√BZJm eÃVnªA ≈ß ¡«iBJ∏NmA …ŒØ j∑hÕ “¥áA …MÃße À æÃmjªA ©ø ’ÃnªA
. f»®ºª …ŒØ ¬›ªA Ω®ª À ±uÀ Bñ “¥IBnªA “Õ‡A ü ±uÀ f≥ À B»ŒØ ≈õjªA j∑g SŒY ≈ø B»ºJ≥
fVn√ C $ : f®I …ªÃ≥ ΩŒªfI (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ë Ω÷B¥ªA À , iB∞∏ºª ¿zªA # ≈õjºª AÀfVmA ¡ ΩŒ≥ AgG À $ : …ªÃ¥Ø
.  fYÀ …√BZJm A ïG ¡«iBJ∏NmA …UÃNŒª … A j∑hÕ À # B√jøDM Bù
AêB¥ª πªg ‹ ê À A ”ºß ¡»ƒø AiBJ∏NmA …I Ω«BVNªA ü ¡»ƒø “¨ªBJø …NŒ÷Bø À …NÕë ≈ß ¡»ƒø æA¤m # ≈õjªA Bø À AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
¡Œ«AjIG æÃ≥ À , 23 : ’Aj®rªA : # îùB®ªA Li Bø À $ : îùB®ªA Li ïG  Bße Bù ”mÃù ∆ÃßjØ æÃ¥∑ Ah« À , ≈õjªA ≈ø À :
æÃ◊nùA ≈ø …ª “Øj®ø ‹ …√C æA¤nªA Ah« ΩRø ü Ω÷BnªA eAjø À , 52 : ’BŒJ√fiA : # ∆Ã∞∑Bß B ¡N√C ªA ΩŒQB¿NªA  h« Bø $ : …øÃ¥ª
. 71 : ≤AjßfiA : # ¡∑⁄BIE À ¡N√C B«Ã¿NŒ ’B C ü √êeBÉ C $ : …øÃ¥ª eë æÃ¥∑ … A ≈ø fÕkC ’œrI …ƒß
—fVnªA ¡»ƒß …Jº ≈ß J®NªA À , iBJ∏Nm‹A ”ºß iAjuG Bñ ïB®M …ƒß J®NªA iAj∏M ü # B√jøDM Bù fVn√ C $ : ¡»ƒß “ÕB∏Y …ªÃ≥ À
. ’Al»NmA À ¡∏»M ≈ø Ãºë ‹ jøfiBI
ΩßB∞Ø AiÃ∞√ πªg ¡«eAk À AÀ ∏NmA AÀfVmA ¡ ΩŒ≥ AgG À : ”ƒ®ùA À AgG LAÃU ”ºß ≤ÃÒ®ø # AiÃ∞√ ¡«eAk À $ : …ªÃ≥ À
. ¬›∏ªA µIBm ≈ø ¬Ã»∞ùA æÃ¥ªA ïG ©UAi ¿y ¡«eAk
AÀfßBJNØ AÀfVm …IBZuC À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …√C AÀÀi Bø ”ºß ’BƒI eÃVnªA ïG ©UAi ¿y ΩßB∞ªA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ À
. B§∞ª …ª ~j®NÕ Bø •∞ºªA “ª‹e ü jQ¤Õ ‹ Bø “®≥AÀ ™Ã≥À ∆HØ fÕfnI oŒª ≈Õ’l»Nnø ¡»ƒß
. ›uC “v¥ªA  h “Õ‡A ü ~j®M ‹ À
À o¿rªA ækBƒø XÀ ªBI eAjùA ∆C j«B§ªA # A ƒø Aj¿≥ À BUAjm B»ŒØ Ω®U À BUÀjI ’B¿nªA ü Ω®U –hªA ∫iBJM $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω∑ ≈ø B«Bƒ§∞Y À ≈Õj£Bƒºª B«BƒÕk À BUÀjI ’B¿nªA ü Bƒº®U f¥ª À $ : …ªÃ≥ ü ¬f¥M B¿∑ B»Œºß ªA K∑AÃ∏ªA ÀC ’B¿nªA ≈ø j¿¥ªA
. ≈ÕiÃ∑hùA ¡UjªA À •∞áA ïG —iBq„ª “Õ‡A ü j∑hªBI Ova BòG À , 17 : jVáA : # ¡ŒUi ∆BÒŒq
. 16 : `Ã√ : BUAjm o¿rªA Ω®U À AiÃ√ ≈»ŒØ j¿¥ªA Ω®U À $ : …ªÃ≥ ΩŒªfI o¿rªA XAjnªBI eAjùA À
≤ju À …ŒªG PAeBJ®ªBI …UÃNªA KVŒØ jIfùA —fYÀ ”ºß œyifiA À –ÀB¿nªA KŒV®ªA IfNªA —fYÃI XBVNYA B»√C “Õ‡A AÀij≥ f≥ À
.   ´ ≈ß …UêA
AÀjøC AgG ≈õjªA ”ºß ¡«iBJ∏NmA ≈ø “¥IBnªA “Õ‡A ∆ÿzø ∆fi …Œºß fßBnÕ ‹ PBÕ‡A ∂BŒm À B¿»ºJ≥ Bñ îNÕ‡A æBvMA ü jIfNªA À
”ƒ®ùA Ah KmBƒùA BòG À , …I K¥®Õ ”NY “ŒIÃIjªA fŒYÃM ”ºß XBVNY‹A îI À …ƒŒI “ŒØB∑ “Jn√ ‹ æÃmjªBI ¡»÷Al»NmA À …ª eÃVnªBI
. …√BÒºm À …∏ºø ≈ß îUiBa ‹ À Ah« ¡ B®∞I ≈ÕlV®ø ´ ¡»√C À ”ƒ¨ªA À —l®ªA iB»£G
≈ÕlV®ø ´ ¡»√C À , ’Bƒ¨Nm‹A À kl®NªA ∂Ãm ∂Ãnø , G # BUÀjI ’B¿nªA ü Ω®U –hªA ∫iBJM $ : …ªÃ≥ ∆C jIfNªA …ŒÒ®Õ –hªA À
≤iB®ùA À  iAÃU ’B ïG eîvªA À …Ij≥ —jzY ≈ø LA ≥‹A ≈ß ∆ÃßÃû ’‹¤« ΩI æÃmjªBI ¡»÷Al»NmA À A ”ºß ¡«iBJ∏NmBI
. “ªBmjªA iÃ√ ë À …NÕAf« iÃI …√BZJm A B«iÃ√ Bñ  eBJß À …º«fi πªg ©ø “◊Œzø “Œ ‚A
À “mÃn A ’B¿nªA ü K»rªBI î BŒrºª “öAjªA “£Ã∞ A XÀ ªA Ω®Ä …∑iBJM j∑hI …n∞√ ”ºß …√BZJm A ”ƒQC f¥Ø Ah« ”ºß À
œ√Bn√‚A B®ªA —’ByG ≈ø “¥Œ¥áA ü  j£BƒÕ Bø ïG πªhI iBqC À , pÃn A B®ªA —’By‚ B»ŒØ ƒùA j¿¥ªA À “◊ŒzùA o¿rªA Ω®U
¡»®Øfª DŒ« Bñ …ŒªG eîvªA ≈ß î BŒrªA ’BŒªÀC ©Øe À PBÕ‡A  h« f®I ¡ BY j∑hÕ B¿∑ ,  eBJß …I jvJNŒª “ªBmjªA ≈ø “ÕAf A iÃI
. “öAi “£Ã∞ä XÀjI ≈ø
jM C $ : …ªÃ≥ n∞M ü …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ B»ºJ≥ ªA À PBÕ‡A  h« O¥Œm ∆BŒJªA ≈ø °¿ƒªA Ah« ”ºß À ∂BŒnªA …ŒÒ®Õ Bø Ah«
. B«j«B£ ≈ß PBÕ‡A ≤ju ”ƒ®ñ ΩÕÀDNªA ≈ø  B√j∑g Bø oŒºØ # Ω§ªA fø ±Œ∑ πIi ïG
À jaE ’œq fnø fnÕ ’œrªA œ« “∞ºàA # AiÃ∏q eAiC ÀC j∑hÕ ∆C eAiC ≈ù “∞ºa iB»ƒªA À ΩŒºªA Ω®U –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ù $ : …ªÃ¥I “∞ºàA fŒŒ¥M À , ja‡A ±ºë B¿»ƒø ›∑ ∆C “∞ºa iB»ƒªA À ΩŒºªA ∆Ã∏Ø ±uêA ”ƒ®ø …I fÕiC ™Ã√ ’BƒI …√D∑ À o∏®ªBI
. j∏rªA À j∑hNªA ü ja‡A ≈ß B¿»ƒø Ω∑ “IBŒ√ ”ºß “ª‹fºª # AiÃ∏q eAiC ÀC j∑hÕ ∆C eAiC
Bø À …Ii fŒYÃM ”ºß “ªAfªA WVáA ≈ø …MjÒ∞I ∆Bn√‚A …Øj®Õ Bø ïG ™ÃUjªA j∑hNªBI eAjùA ∆C œÒ®Õ j∏rªA À j∑hNªA îI “ºIB¥ùA À
À , ¡®√C Bø ΩŒ¿Ä …Œºß ’BƒRªA ≈ß ’”JƒÕ –hªA Ω®∞ªA ÀC æÃ¥ªA iÃ∏rªBI À , BI ∆Bô‚A …NÕB´ À ’B fiA À PB∞vªA ≈ø ïB®M …I µŒºÕ
. Ω¿®ªA Bu ≈ø B»I µZºÕ Bø À …MeBJß ”ºß µJÒƒÕ
∆BølªA ≈ø “« ªA  h« ü …I ∆Bô‚A …MBØ ≈¿Ø …JYBu Ω∑ ±ºë SŒÅ iB»ƒªA À ΩŒºªA ïB®M …º®Ä ∆BƒNøA ÀC kAlNßA “Õ‡BØ Ah« ”ºß À
. ja‡A ü …I ”MC B¿»ƒø ’œq ü Bu Ω¿ß –fi ÀC —eBJ®ª µØÃÕ ≈ø À , …ƒø ‘jafiA “« ªA ü …∑iAfM
…√BZJm A ∆C ïG —iBqG …Œ∞Ø # A ƒø Aj¿≥ À BUAjm B»ŒØ Ω®U À $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥I ¢BJMiA πªg ©ø B À “Õ‡A  fŒ∞M Bø Ah«
o Ag AiB»√ Ω®VØ  iÃI —’BzNm‹A À …ŒªG Lj¥NªA ≈ß  eBJß ©ƒô …ƒ∏ª …Ij≥ “YBm ïG eîvªA ≈ß ≈Õ ∏NnùA π◊ªÀC ©Øe ∆G À
. ja‡A ü …I ”MC B¿«fYC ü j∏q ÀC j∑g …MBØ ≈ø “∞ºa AÀg B¿« À ƒø j¿≥ Ag ›Œª À “®ªB
. …Œºß B»ºõ î®NÕ ∆G À πªg ”ºß ∂BJÒ√‹A ΩJ¥M “Õ‡A À “ºØBƒªBI iÃ∏rªA À “zÕj∞ªA —›vI j∑hNªA ¡»z®I jnØ À

œ÷AÀi SÅ
A æÃmi æB≥ : æB≥ “øBøC œIC ≈ß œ√A ÒªA XjaC : #  Aë … G hÖA ≈ø OÕCi C $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , iÃRƒùA ifªA ü
. ©JNø ‘ë ≈ø A fƒß ¡§ßC A ∆Àe ≈ø fJ®Õ …ªG ≈ø ’B¿nªA Ω£ OÑ Bø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
: æB¥Ø # Ω§ªA fø ±Œ∑ πIi ïG jM C $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
. o¿rªA ™Ãº ïG jV∞ªA ™Ãº îI Bø Ω§ªA
œºß À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ü Oªl√ : ≈Õ m ≈IA æB≥ , “Õ‡A # ’BùA ≈ø µºa –hªA ë À $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : ©¿ A ü À
. Aj»u À BJn√ ∆B∏Ø …NƒIA XÀk À …¿ß ≈IA Ã»Ø BŒºß “¿ BØ XÀk KªB œIC ≈I
–hªA ¡∏áA BIC ®Õ # A »£ …Ii ”ºß jØB∏ªA ∆B∑ À $ : …ªÃ≥ ü : pBJß ≈IA ≈ß …ÕÀejø ≈IA À jÕjU ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ¬Br« ≈I Ω»U BIC (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi  B
. …JqC µŒJÒNªA À –jÜBI ∆BNÕAÀjªA À : æÃ≥C
’B¿nªA ü Ω®U –hªA ∫iBJM $ : ïB®M À ∫iBJM …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
XÀjI À , “ºJƒnªA À fmfiA À ∆B jnªA À ’AkÃÜA À iÃRªA À Ω¿áA ±ŒvªA À ©ŒIjºª ªA XÀ ªA À K∑AÃ∏ªA XÀ ªBØ # BUÀjI
. BUjI jrß BƒQA œ« À PÃáA À êfªA À –fÜA À pÃ¥ªA À Lj¥®ªA À ∆AlŒùA : ’BNrªA À ±ÕjàA
À ΩŒºªA Ω®U –hªA ë À $ : ïB®M À ∫iBJM A æB≥ iB»ƒªBI …z≥BØ ΩŒºªBI πMBØ B¿º∑ : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA æB≥ , …Œ¥∞ªA ü À
. ΩŒºªBI iB»ƒªBI …MBØ Bø À iB»ƒªBI ΩŒºªBI …MBØ Bø ΩUjªA œz¥Õ ∆C ®Õ # AiÃ∏q eAiC ÀC j∑hÕ ∆C eAiC ≈ù - “∞ºa iB»ƒªA
(64)Bı¿‰Œ≥Í À‰ AıfÏVm ¡Ê »¯ Ij‰ ªÍ ∆‰ ÃÂNŒÍJÕ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (63)Bı¿Úºm AÃÛªBÚ≥ ∆‰ ÃÛº»¯ V
‰ ªÙA ¡»J‰ B‰a A‰gḠ À‰ Bı√Êë‰ ~
¯ iÊ fiÚ A ”º‰ß ∆‰ ÃrÊ¿Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA ÂeB‰JßÍ À‰
¡Ê ªÚ AÃÛ¥∞Ú √ÚC A‰gḠ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (66)BıøBÚ¥Âø À‰ AÓj¥Ú N‰nÂø P‰’Bm B‰»√ÏḠ (65)BıøA‰j´Ú ∆‰ B∑ B‰»I‰A‰h߉ ∆Ï Ḡ ¡‰ ƒÏ»‰ U‰ LA‰h߉ Bσ߉ ≤j̄uA B‰ƒIÏi‰ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰
À‰ µ Z
‰ ªÙBÍI ‹Ḡ … º̇ªA ¬‰ jÏ Y‰ ”Nª̇A oÙ∞ƒÏªA ∆‰ ÃÛºNÂ¥Ù Õ‰ ‹ À‰ j‰ a‰ A‰’ Bı»ÚªḠ …Í º̇ªA ©‰ ø‰ ∆‰ ÃÂßfÊ Õ‰ ‹ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (67)BıøA‰Ã≥Ú πͪg‰ î
‰ I‰ ∆‰ B∑ À‰ AÀ ¥Ù Õ‰ ¡Ê ªÚ À‰ AÃÛØj̄nÂÕ

ı ¿‰ ߉ Ω‰ ¿Í ߉ À‰ ≈‰ ø‰ A‰’ À‰ LB‰M ≈‰ø ‹Ḡ (69)Bı√B‰»ø …Í ŒÍØ fÊ ºÛ ëÙ À‰ “Í ¿‰ Œ‰¥Í ªÙA ¬‰ ÃÊ Õ‰ LA‰h®‰ ªÙA … ªÚ ±‰®zÂÕ (68)BıøB‰QCÚ µ‰ ºÙ Õ‰ πͪg‰ ΩÊ ®‰ ∞Ù Õ‰ ≈‰ø À‰ ∆‰ ÃÂ√lÊ Õ‰ ‹
À‰ (71)BıIB‰Nø‰ …Í º̇ªA ïḠ LÃÂNÕ‰ … √ÏH̄ÚØ BıZͺu Ω‰ ¿Í ߉ À‰ LB‰M ≈‰ø ‰À (70)Bı¿ŒÍYiÏ AıiÃÛ∞´Ú Â…º̇ªA ∆‰ B∑ À‰ O‰ƒn‰Y ¡Ê »¯ MÍB‰◊Œm Â…º̇ªA ÂæfJ‰ÂÕ π◊ÚªÀÛDØÚ BıZͺu
À‰ (73)Bı√B‰Œ¿Ê Âß À‰ BÓ¿u B‰»ŒÊ ºÚ ߉ AÀÌjëÍ ¡Ê ªÚ ¡Ê »¯ Ii‰ O
Í Õ‰B‰◊IÍ AÀÂj∑Âg A‰gḠ ≈‰ ÕÍhª̇A À‰ (72)BıøA‰j∑ AÀÌjø‰ Ã̄ʨº̇ªBÍI AÀÌjø‰ A‰gḠ À‰ i‰ ÀÌlªA ∆‰ ÀÂf»‰ r‰Õ ‹ ≈‰ ÕÍhª̇A
B‰»ŒÍØ ∆‰ ÃÊ ¥̇ÚºÂÕ À‰ AÀ u B‰¿IÍ “Ú ØÚ jÊ Â̈ÙªA ∆‰ ÀÊ l‰ èÙ π◊ÚªÀÛC (74)BıøB‰øḠ î
‰ ¥Í NÏ¿Â ºÙ ªÍ B‰ƒºÙ ®‰ UÊ A À‰ îÊßCÚ —Ú jÏ ≥Û B‰ƒNÍÕÏi g À‰ B‰ƒUÍ À‰ kÊ CÚ ≈Ê øÍ B‰ƒªÚ K‰« B‰ƒIÏi‰ ∆‰ ÃÛªÃÛ¥Õ‰ ≈‰ ÕÍhª̇A
)B‰øA‰lªÍ ∆ Ã∏‰Õ ≤ÊÃnÚØ ¡Ê NÂIÊhÏ ∑Ú fÊ ¥Ú ØÚ ¡Ê ∑Â⁄B‰ße ‹ ÃÊ ªÚ ”I‰i ¡Ê ∏ÍI A¤J‰®Ê Õ‰ B‰ø ΩÊ ≥Û (76)BıøBÚ¥ø À‰ AÓj¥Ú N‰nÂø O‰ƒn‰Y B‰»ŒÍØ ≈‰ ÕÍfºÍ a‰ (75)Bı¿ºÚ m À‰ “ı ŒÏÑÍ
(77
∆BŒI
…ªÃmi ∆Ã≥fvÕ À ¡»Ii ∆ÃßfÕ ¡»√C B»®¿è À “◊ŒnªA iB∞∏ªA PB∞u ≈ø ±uÀ Bø ΩIB¥Õ Bø îƒø¤ùA æBva ≈mBä ≈ø PBÕ‡A j∑hM
A¤J®Õ Bø Ω≥ $ : …ªÃ¥I PBÕ‡A ¡NNÖ πªhª À , ‘à A ™BJMA ïG …ƒß ¡»yAjßG À πªhª iB∞∏ªA KÕh∏M æBJ≥ …Œºß ækBƒªA LBN∏ªA À
. —iÃnªA ¡NNÖ …I À # BøAlª ∆Ã∏Õ ≤ÃnØ ¡NIh∑ f¥Ø ¡∑⁄Bße ‹ ê œIi ¡∏I
“¥IBnªA “Õ‡A ü j∑g Bù # Bø›m AêB≥ ∆ú«BÜA ¡»J Ba AgG À B√ë ~ifiA ”ºß ∆Ãrô ≈ÕhªA ≈õjªA eBJß À $ : ïB®M …ªÃ≥
À AeBJß ¡«B À îƒø¤¿ºª πªg ΩIB¥Õ Bø j∑hI “Õ‡A  h« ü …ºIB≥ , ≈õjªA : ¡Õj∏ªA ¡m‹BI ¡»N√B«G À …√BZJm A ”ºß ¡«iBJ∏NmA
. ∆Àj∞ƒÕ À iB∞∏ªA …ƒß fŒê ∆B∑ –hªA ≈õjªA ¡mBI BŒ¿nNø …n∞√ ïG ¡»ØByC
 j∑g Bø ”ºß ∆à A À # B√ë ~ifiA ”ºß ∆Ãrô ≈ÕhªA : …ªÃ≥ …Œºß Ω¿NqA Bø : B¿«fYC : ¡»MB∞u ≈ø î∞uÃI “Õ‡A ¡»N∞uÀ f≥ À
¡»n∞√C ü ¡»Ø ¡»MjqB®ø À pBƒªA “ÒªBbñ ¡»NrŒß ≈ß “ÕBƒ∑ ~ifiA ”ºß œrùA ∆Ã∏Õ ∆C h◊ƒŒY …JqfiA À , ΩªhNªA K´AjªA
ΩªhNªA BøC À , µY ¨I ¡« ´ ”ºß Nnø ‹ À A ”ºß ≈Õ ∏Nnø ´ A eBJß ¡»√C Bù pBƒºª ∆îyAÃNø À ¡»Ijª ∆úªhNø
bJM À ∏M ´ ≈ø ∆Ãrô ¡»√C eAjùBØ îºªA À µØjªA ”ƒ®ñ ∆à A ∆B∑ ∆G À ¡«BqBZØ “Œ¿«ÃªA —l®ªA ≈ø ¡«fƒß Bø ’B¨NIA A ’Afßfi
.
Bû ¡»º»U ≈ß B◊qB√ BIBÒa ∆ú«BÜA ¡»J Ba AgG –C # Bø›m AêB≥ ∆ú«BÜA ¡»J Ba AgG À $ : …ªÃ≥ …Œºß Ω¿NqA Bø : B¿»Œ√BQ À
Bø›m ‹Ã≥ ¡ AêB≥ À æÃ¥ªA ≈ø Bm ë Bñ ¡«ÃIBUC ±uêBI Ω®∞ªA µº®M ≈ø eB∞NnÕ B¿∑ ¡»Œºß Ω¥RÕ ÀC …I AÃJ Bë ∆C ∆ëj∏Õ
¬fß ïG ©UjÕ À , 26 : “®≥AêA : # Bø›m Bø›m ›Œ≥ ‹G B¿ŒQDM ‹ À Aèª B»ŒØ ∆î¿nÕ ‹ $ : ïB®M æB≥ , ¡Q‚A À 躪A ≈ß BŒªBa
. Ω»ÜBI Ω»ÜA ¡»NºIB¥ø
. “ŒªBNªA “Õ‡A B»∞vM ªA œ»Ø ¡»ºŒª “∞u BøC À pBƒªA ü AÀjrN√A AgG ¡«iB»√ “∞u - ΩŒ≥ B¿∑ -  h« À
À # AfVm $ : …ªÃ¥I µº®Nø # ¡»Ijª $ À , ‹ ¬C ¬B√ ’AÃm ΩŒºªA ∫AieG “MÃNŒJªA # BøBŒ≥ À AfVm ¡»Ijª ∆ÃNŒJÕ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. —›vªA …¥ÕeBvø ≈ø À , ∂ÃnªA ”ºß ¬BŒ¥ªA À ~ifiA ”ºß iÀjàBI ïB®M …ª ¡»MeBJß eAjùA À , ¡÷B≥ À fUBm B®ö ¬BŒ¥ªA À fVnªA
…I eAjÕ ∆C ≈∏ô À , BøBŒ≥ À AeÃVm ∆ÃYÀA Õ î¿÷B≥ À ¡»Ijª …ŒØ ≈ÕfUBm ¡»√Ã∑ æBY ΩŒºªA ∆Ã∑ifÕ ≈ÕhªA ¡« À : ”ƒ®ùA À
. ΩŒºªA ΩØAÃI fV»NªA
“JŒvø ÀC —fq ≈ø ∆Bn√‚A LÃƒÕ Bø ¬Aj¨ªA # BøAj´ ∆B∑ B»IAhß ∆G ¡ƒ»U LAhß Bƒß ≤juA BƒIi ∆ÃªÃ¥Õ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. j«B£ œ≥BJªA À …≥iB∞Õ ‹ À …ølºŒØ
. j«B£ œ≥BJªA À , “øB≥‚A À iAj¥Nm‹A ≈ø ∆B∏ø B A ¬B¥ùA À j¥NnùA À ¡ƒ»Ü ¿zªA # BøB¥ø À Aj¥Nnø P’Bm B»√G $ : ïB®M …ªÃ≥
ÀC …n∞√ W÷AÃY ©Øi ü …Øju À æBùA æhI ∂B∞√‚A , # BøAÃ≥ πªg îI ∆B∑ À AÀ ¥Õ À AÃØjnÕ AÃ¥∞√C AgG ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
æBùA æhI ü …Œºß ≤Ã≥êA œ¨JƒÕ B¿ß –f®NªA ∂B∞√‚A ü ë À , —eBÕlªA K√BU ü ‹G ∆Ã∏Õ ‹ À fáA ≈ß XÀjàA ≤Ajm‚A À ,   ´
. ”ƒ®ñ N¥NªA À iBN≥‚A À ¥ªA À , K´AjªA  j∑g Bø ”ºß ≤Ajm‚A ’AkHI ë À ∂B∞√‚A ü ΩŒº¥NªA ∆Ã∏nªBØ \N∞ªBI ¥ªA À ,
¡»≥B∞√G ∆B∑ À : ”ƒ®ùA À , ¬AÃ¥ªBI µº®Nø # πªg îI $ : …ªÃ≥ À ’œrªA …I ¬Ã¥Õ Bø jn∏ªBI À , æf®ªA °mAêA \N∞ªBI ¬AÃ¥ªA À
AÃ¥∞√C AgG $ …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ Bø ”ºß wŒvƒM BøAÃ≥ πªg îI ∆B∑ À $ : …ªÃ¥Ø ¥ªA À ≤Ajm‚A ≈ø j∑g Bø îI ‹fß BÒmÀ
. °mêA OJRÕ B»ºÕg À , ∂B∞√‚A ü °Õj∞NªA À ¢AjØ‚A üj œ∞ƒÕ “Õ‡A ifvØ , # AÀ ¥Õ À AÃØjnÕ
›uC …MeBJß À ïB®M  ’Bße lŒÉ ‹ “ŒƒQêA æÃuC À ∫jrªA ë Ah« “Õ‡A jaE ïG # jaE B G A ©ø ∆ÃßfÕ ‹ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
.  fƒß ¡ Aî∞rÕ À ”∞ªk A ïG ¡«ÃIj¥Œª ¡»MeBJß À ¡»N E ’Bße KUÃM BòG À ¡»N E ©ø ‹ À  fYÀ ‹
∆G À …®ø jaE …ª‚ ’Bße   ´ ’BßfØ æBY Ω∑ ”ºß —jÒ∞ªBI Ãßfø …ªG ïB®M …√C ïG \ÕúNªA BøG jaE B G A ©ø ¡»÷BßfI eAjùBØ
. A j∑hÕ
.   ´ ïG …Õf®M ‘jaC —iBJ®I À  eÃUÀ ©ø jaE …ªG ’Bße   ´ ’BßfI eAjùBØ ‹ ¬C   ´ œße ’AÃm …n∞√ ü OIBQ ïB®M …√C ÀC
…∑iBrÕ ‹ …√HØ jZJªA BøC À ªA ü ¡»®∞ƒÕ BòG ¡»N E ’Bße ∆C ∆ÀjÕ AÃ√B∑ ¡»√HØ Lj®ªA œ∑jrø “º»U …º®∞Õ ∆B∑ Bø ïG —iBqG ÀC
≈nYC À , ªA ë À eiÃø ü …®ø   ´ ’Bße À  Ãç À ∆BØà ≈ø jZJªA f÷Afq fƒß B¿∑ eiÃø ü ïB®M  ⁄Bße eAjùBØ fYC …ŒØ
. B»ÒmÀC  ÃUêA
‹G æAÃYfiA ≈ø æBY ü B»ºN≥ A ¬jY ªA “Œ√Bn√‚A o∞ƒªA ∆úN¥Õ ‹ –C # µáBI ‹G A ¬jY ªA o∞ƒªA ∆úN¥Õ ‹ À $ : …ªÃ≥ À
. AfY À BuBv≥ B»ºN¥∑ µáBI ΩN¥ªA oJºM æBY
¡ÕjZNI BØÀj®ø ¬›m‚A ∆B∑ À , “Œº«BÜA ü Lj®ªA îI B®÷Bq ∆B∑ f≥ À ¬AjáA Xj∞ªA ∆Ã◊ÒÕ ‹ –C # ∆Ã√lÕ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥ À
. …MÃße Pj»£ Bø æÀC ≈ø j¿àA À B√lªA
À , B√lªA À µY ¨I “ø A o∞ƒªA ΩN≥ À ∫jrªA ë À  j∑g ¬f¥M Bø ïG πªhI —iBq‚A # BøBQC µºÕ πªg Ω®∞Õ ≈ø À $ : …ªÃ≥ À
. “ŒªBNªA “Õ‡A ü iÃ∑hùA “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ  B¥ºŒm –hªA LAh®ªBI ’AlÜA ë À “◊ŒÒàA æBIÀ ë À ¡Q‚A ¬BQfiA
ü fºë –C # B√B»ø …ŒØ fºë À $ : …ªÃ≥ À , ¬BQfiA ’B¥ºª ∆BŒI # B√B»ø …ŒØ fºë À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ LAh®ªA …ª ±ßBzÕ $ : ïB®M …ªÃ≥
. “√B«‚A …Œºß O®≥À f≥ À LAh®ªA
∆Ej¥ªA `ju f≥ À j÷BJ∏ªA ≈ø B¿« À B√lªA À “ø A o∞ƒªA ΩN≥ fƒß …ŒØ eúàA BøC À , …ŒØ KÕi ‹ ∫jrªA ü LAh®ªA ü eúàA À
j∞¨Õ ‹ A ∆G $ : …ªÃ≥ j«B£ ≈ø fŒ∞NmA Bñi B¿∑ πªg “Œv®ùA ©J ’BzN≥A ”ºß Ω¿ê ∆C ≈∏¿ŒØ BIjªA Ω∑C ü Ah∑ À B¿»ŒØ πªhI
. # ’BrÕ ≈ù πªg ∆Àe Bø j∞¨Õ À …I ∫jrÕ ∆C
PBÕ‡A ∆fi “Q›RªA ©Œö Ω®Ø ”ºß # πªg Ω®∞Õ ≈ø À $ : …ªÃ≥ Ω¿ê ÀC fI¤ùA À ©Ò¥ƒùA ≈ø ¡ßC ΩÕÃÒªA S∏ùA ”ºß eúàA Ω¿ê ÀC
. |®JªA ∆Àe ©Œ¿ÜA ë À …I îºNJø iB∞∏ªA ∆B∑ B¿ß îƒø¤ùA  lƒM “¥Œ¥áA ü
œ¥ª ≈ø ’BƒRNmA # B¿ŒYi AiÃ∞´ A ∆B∑ À PBƒnY ¡»MB◊Œm A æfJÕ π◊ªÀDØ BáBu ›¿ß Ω¿ß À ≈øE À LBM ≈ø ‹G $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω≥C À “Œv®ùA ≈ß ™ÃUjªA œ« À “IÃNªA BøC , BvªA Ω¿®ªA ∆BŒMG À ∆Bô‚A À “IÃNªA ”ƒRNnùA ü haC f≥ À , …ŒØ eúàA À ¬BQfiA
…I À “IÃNªA …I j¥NnM Bû Ã»Ø BvªA Ω¿®ªA ∆BŒMG BøC À , B»Œºß B¿Œ¥ø ælÕ À “Œv®ùA ≈ß fJ®ªA ™lNƒÕ µ¥ZNÕ ÃºØ ¬fƒªA B»JMAjø
. BYÃv√ ∆Ã∏M
’œrI …®ø ”MC ’AÃm ∫jqC ≈ñ ÀC ”√k À ΩN≥ À ∫jqC ≈ñ “Õ‡A wNbNØ ∫jrªA ≈ø ë BòG ’BƒRNm‹A ∆C ”ºß æfŒØ ∆Bô‚A haC BøC À
. “ŒªBNªA “Õ‡A …NIÃM ¡∏Y ∆BŒJª Ω∞∏NùBØ ∫jq ´ ≈ø B√lªA À ΩN¥ªA ≈ø ’œrI ”MC ≈ø BøC À , PDÕ ÀC B√lªA À iÃ∑hùA ΩN¥ªA ≈ø
ΩŒö ≈ø πªg ”ºß KM Õ Bø ±vÕ BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚A À “IÃNªA ”ºß ©Õj∞M # PBƒnY ¡»MB◊Œm A æfJÕ π◊ªÀDØ $ : …ªÃ≥ À
. PBƒnY ¡»MB◊Œm æfJÕ A ∆C ë À jQfiA
µY ¨I ΩN¥ªA À B√BôG j∞∏ªA æfJŒØ ¡»MBßB µYAê B»√B∏ø OJRÕ À “IÃNªBI ¡»ŒuB®ø µIAÃm ÃZô A ∆C πªg ”ƒ®ø ü ΩŒ≥ f≥ À
. B√BvYG À “∞ß B√lªA À µáBI ›N≥ À AeB»U
. “ƒnáA “∏ºø “◊ŒnªA “∏ºø æfJŒØ B¿»n∞√ ‹ B¿»MB∏ºø PBƒnáA À PB◊ŒnªBI eAjùA : ΩŒ≥ À
. ∆BvY‚A À µáBI ΩN¥ªA LAÃQ ›Rø B√lªA À ΩN¥ªA LB¥ß æfJŒØ B¿»n∞√ ‹ B¿»Œºß LAÃRªA À LB¥®ªA B¿»I eAjùA : ΩŒ≥ À
. …Œºß æfÕ ΩŒªe ¨I  j«B£ ≈ß ¬›∏ªA ≤ju ≈ø  ÃUêA  h« ∆DI Ja O√C À
B»n∞√ ¡»ƒø “◊Œm Ω∑ ∆C # B¿ŒYi AiÃ∞´ A ∆B∑ À $ : …ªÃ¥I …ºÕg f≥ À # PBƒnY ¡»MB◊Œm A æfJÕ $ : …ªÃ≥ j«B£ fŒ∞Õ –hªA À
“®≥AÃùA Ω¿®∑ “ƒnáA À “◊ŒnªA îI “∑ rø “uBa PB∑jY ë À …ºßBØ ≈ø ieBvªA Ω®∞ªA ìø œ« “◊ŒnªA OnŒª À , “ƒnY æfJNM
A jøfi …N¥ØAÃø SŒY ≈ø Ω®∞ªA “∞u ΩI …∏ªBø ≈ø ∆gHI À BJv´ æBùA Ω∑C îI ∫ rùA Ω∑fiA À , `B∏ƒªA À B√lªA îI ∫ rùA ›Rø
Ah∑ À “Œ√BØ “Œz¥Nø “øjvNø PB∑jY ™Ã¿â ë –hªA Ω®∞ªA ∆Àe …Œºß •∞ê À ∆Bn√‚A …I jQDNÕ …√G SŒY ≈ø ›Rø …ª …N∞ªBã À
. …÷Bƒ∞I œ√B∞ªA …I ¡÷B¥ªA …√AÃß
. j÷AjnªA ”ºJM ¬ÃÕ B»I ha¤Õ ”NY ∆Bn√„ª “øk‹ PB◊ŒnªA ßC LB¥®ªA B»®JNÕ ªA “◊ŒnªA iBQ‡A  h« À
“◊Œm B»ƒß ifvÕ ‹ …UÀ Ω∑ ≈ø —j«BÒªA —fŒ®nªA PAhªA gG ’”Œm Ω¿ß B»ƒß ifvÕ PAhªA ü —’BnùA À —Ã¥rªA ≈ø LÃq ‹ ê À
. “QBJa À ’B¥q ≈ø LÃq B»ŒØ BMAg ÀC B»MAhI “RŒJa “Œ¥q BMAg µZºM BòG “◊ŒnªA æB¿ßfiBØ —ih≥
æfJNM ∆C ’B¥rªA —iAh≥ ≈ø LÃq B»ŒØ Bø —fŒ®m BMAg OªfJNØ BvªA Ω¿®ªA À ∆Bô‚BI OIB À “IÃNªBI Pj»ÒM AgG πªg ¬k‹ À
. B¿ŒYi AiÃ∞´ A ∆B∑ À “õi À A ≈ø —j∞¨ñ PAhºª iBQ‡A KmBƒNØ πªg ΩJ≥ PB◊Œm O√B∑ ªA “øk›ªA B«iBQE
. # B¿ŒYi AiÃ∞´ A ∆B∑ À PBƒnY ¡»MB◊Œm A æfJÕ π◊ªÀDØ $ : …ªÃ¥I —iBq‚A ∆Ã∏M ∆C ≈∏ô Ah« ΩRø ïG À
©Øjª “≥Ãnø B»√C œÒ®Õ “Õ‡A ∂BŒm À , “IÃNºª œ¿Œø ifvø LBNùA # BIBNø A ïG LÃNÕ …√HØ BáBu Ω¿ß À LBM ≈ø À $ : ïB®M …ªÃ≥
ë À PBƒnY PB◊ŒnªA æfJÕ ∆C ü ™fI ›Ø …√BZJm A ïG xBa ™ÃUi B»√C À “IÃNªA jøC ¡Œ§®NI PBƒnY PB◊ŒnªA æfJM LAj¨NmA
. ’BrÕ Bø Ω®∞Õ A
- …ŒªG —iBq‚A Oøf¥M B¿∑ - “¥IBnªA “Õ‡A À , …N≥iBØ ¬C ∫jrªA O√iB≥ ’AÃm œuB®ùA ©Œö ≈ø “IÃNºª æà πªg ©ø “Õ‡A ü À
. ∫jrªA ≈ø PejÉ AgG œuB®ùA æBY ”ºß “ª‹fªA “Œ∞a O√B∑
¡«ÃÕ Bñ Ω BJªA …ÕÃó iÀlªA ΩuC , : ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ # BøAj∑ AÀjø 躪BI AÀjø AgG À iÀlªA ∆Àf»rÕ ‹ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. µY …√C
. ”»N√A
¬j∑C À  lƒM AgG …ƒŒrÕ B¿ß ∆›Ø ¬j∏M : æB¥Õ : BzÕC æB≥ À , …UÃI BƒàA À sZ∞ªA À ’Bƒ¨ªB∑ Ω BI à Ω∑ À Lh∏ªA Ω¿rŒØ
. ”»N√A …ƒø …n∞√
—eB»q ∆Àf»rÕ ‹ jÕf¥NªA À µºÒùA æî∞ùA ¬B¥ø ¡÷B≥ Ã»Ø Lh∏ªA iÀlªBI eAjùA ∆B∑ ∆G # iÀlªA ∆Àf»rÕ ‹ ≈ÕhªA À $ : …ªÃ¥Ø
œ√BQ KmBƒÕ “Õ‡A ΩÕg À , Ω BJªA oªBâ ∆Àjzê ‹ ”ƒ®ùA À …I ‹Ã®∞ø ∆B∑  Ãç À ’Bƒ¨ªB∑ Ω BJªA ûºªA eAjùA ∆B∑ ∆G À , iÀlªA
. ®ùA
B¿∑ - ¡®Õ À œ÷›¥ß ~j´ ”ºß …ªB¿NqA ¬f®ª æAÃ≥fiA À æB®ØfiA ≈ø …I fN®Õ ‹ Bø 躪A # BøAj∑ AÀjø 躪BI AÀjø AgG À $ : …ªÃ≥ À
. …I ∆ú¨Nrø ¡« À 躪A Ω«DI iÀjùA 躪BI iÀjùBI eAjùA À , œuB®ùA ©Œö - ΩŒ≥
. ¡»NnªBâ À ¡»I ¢›Na‹A À ¡»ŒØ æÃafªA ≈ß ¡»n∞√C î«lƒø ¡»ƒß îyj®ø AÀjø ∆èºÕ ¡« À 躪A Ω«DI AÀjø AgG À : ”ƒ®ùA À
“Õ‡A ü B»√D∑ À B»Œºß ¢Ã¥nªA ~ifiA ”ºß iÀjàA # B√BŒ¿ß À B¿u B»Œºß AÀjë ¡»Ii PBÕFI AÀj∑g AgG ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …Œºß LBJ∏√‹A À ’œrªA ¬Àlª ≈ß “ÕBƒ∑
À ∆î¿nÕ ‹ ¡u ¡« À …Œºß AÃÒ¥nÕ œYÀ ÀC ∆Ej≥ ≈ø “ƒnY “§ßÃø ÀC “¿∏Y ≈ø ¡»Ii PBÕFI AÀj∑g AgG ≈ÕhªA À : ”ƒ®ùA À
≈ø — vI ”ºß AÃ√B∑ À B»N§ßÃñ Aç®MA À B»N¿∏Å AÃøFØ — vI ≈ß B»I AÀhaDØ B«Ãº¥®M À B»ŒØ AÀj∏∞M ΩI ∆ÀjvJÕ ‹ ∆BŒ¿ß
. ¡»Ii ≈ø “ƒŒI À ¡«jøC
: , PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # BøBøG î¥N¿ºª Bƒº®UA À îßC —j≥ BƒMBÕig À BƒUAÀkC ≈ø Bƒª K« BƒIi ∆ÃªÃ¥Õ ≈ÕhªA À $ : ïB®M …ªÃ≥
K« $ : ïB®M …ªÃ≥ À # πª À œª îß —j≥ $ : æB≥ îß —j≥ …I jnÕ ≈ù ΩŒ≥ À # B»ƒŒß j¥M œ∑ $ : ïB®M , æB≥ Pjm j¥M …ƒŒß Pj≥
iÀjnºª ∆fi ΩI : ΩŒ≥ À , OZvØ PejI  Bƒ®ø : ΩŒ≥ …ƒŒß Pj¥Ø e ªA –C j¥ªA ≈ø …ºuC : ΩŒ≥ # îßC —j≥ BƒMBÕig À BƒUAÀkC ≈ø Bƒª
Bø A  BÒßC ”ƒ®ùA À iAj¥ªA ≈ø ë : ΩŒ≥ À , …ƒŒß A ≈bmC : …Œºß ”ßfÕ ≈¿ŒØ æB¥Õ πªhª À —iBY “®øe ∆lZºª À —iB≥ —eiBI “®øe
. ”»N√A   ´ ïG \¿ÒM ›Ø …ƒŒß …I ≈∏nÕ
‹ À πªg ´ ü ¡ “UBY ›Ø …NŒv®ø ≈ß KƒVNªA À A “ßBÒI ¡«ÀjnÕ ∆C ¡ îßC —j≥ ¡»MBÕig À ¡»UAÀkC ∆Ã∏I ¡«eAjø À
. ‘à A ∆îJNÕ ‹ µY Ω«C ¡« À “IiG
AÃ¥JNmBØ $ : ïB®M æB≥ B¿∑ î¥NùA ≈ø B√ ´ Bƒ®JNŒØ πNõi ïG î¥IBm PA àA ïG î¥IBnNø –C # BøBøG î¥N¿ºª Bƒº®UA À $ : …ªÃ≥ À
∆Ã¥IBnªA ∆Ã¥IBnªA À $ : æB≥ À , 21 : fÕfáA : # “ƒU À ¡∏Ii ≈ø —j∞¨ø ïG AÃ¥IBm $ : æB≥ À , 148 : —j¥JªA : # PA àA
•∞ºI ¬Bø‚BI ’œU Ahª À î¥NùA ≈ø ¡« ´ ”ºß Bøf¥Nø AfYAÀ B∞u AÃ√Ã∏Õ ∆C eAjùA ∆D∑ À , 11 : “®≥AêA : # ∆ÃIj¥ùA π◊ªÀC
. eAj؂A
: ”ƒ®ùA À , ¡÷Bu ©ö ¬BŒv∑ fuB¥ªA ”ƒ®ñ ¬E ©ö ¬BøG ∆G : ΩŒ≥ À , ©¿ÜA À fYAêA ”ºß µºÒÕ Bû ¬Bø‚A ∆G : ¡»z®I æB≥ À
. # BøBøG î¥NùA ≈ø Bƒª Ω®UA À $ OŒJªA Ω«C —’Aj≥ ü À , ¡»I ≈ÕfŒ¥Nø î¥N¿ºª ≈ÕfuB≥ Bƒº®UA
ΩŒ≥ B¿∑ - “Øj¨ªA # BøB¥ø À Aj¥Nnø OƒnY B»ŒØ ≈ÕfªBa Bø›m À “ŒÑ B»ŒØ ∆Ã¥ºÕ À AÀ u Bñ “Øj¨ªA ∆Àlè π◊ªÀC $ : ïB®M …ªÃ≥
À A “ßB ”ºß vªA vªBI eAjùA À , “ƒÜA ü “ŒªB®ªA “UifªA ≈ß “ÕBƒ∑ œ« À , OŒJªA ≈ø “ŒªB®ªA “UifªA Ã»Ø ’BƒJªA ∂ÃØ ’BƒJªA -
. f÷AfrªA À K÷AêA fƒß vªA ≈ß πªg π∞ƒÕ ‹ ≈∏ª “¥IBnªA PBÕ‡A ü ∆AiÃ∑hùA B¿« vªA ≈ø ∆B¿n¥ªA ∆Ah»Ø …NŒv®ø ≈ß
¬f¥Õ Bø ë À “ŒZNªBI “∏÷›ùA ¡«B¥ºNÕ –C B»ŒØ ∆Ã¥ºÕ “ƒÜA ≈ø “®ŒØjªA “UifªA ∆Àlè AÃ∞uÀ Bñ ∆ÃØÃuÃùA π◊ªÀC : ”ƒ®ùA À
À , ¡Œ§®NªA À ¡Œb∞NªA ”ºß “ª‹e ¬›nªA À “ŒZNªA ∏ƒM ü À ,  ihê À …ØBë Bø …ŒØ oŒª Bø Ω∑ ë À ¬›nªBI À  jnÕ Bû ∆Bn√„ª
. j«B£ œ≥BJªA
, …I æBIC –C …I PDJß Bø , : PAej∞ùA ü æB≥ # BøAlª ∆Ã∏Õ ≤ÃnØ ¡NIh∑ f¥Ø ¡∑⁄Bße ‹ ê œIi ¡∏I A¤J®Õ Bø Ω≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
≈ø : ΩŒ≥ À # ¡∑⁄Bße ‹ ê œIi ¡∏I A¤J®Õ Bø Ω≥ $ : ïB®M æB≥ , Aif≥ À B√kÀ …ª ‘iC Bø : æB≥ …√D∑ Ω¥RªA –C ’K®ªA ≈ø …ºuC À
. ¡∑⁄Bße ‹ ê ¡∏Œ¥JÕ Bø : ΩŒ≥ …√D∑ KŒÒªA PDJß
. ”»N√A
©Õj∞M ≈ø # ¡NIh∑ f¥Ø $ : …ªÃ¥Ø Ah« ”ºß À # œIi $ ïG ©UAi ¿y …ºßBØ À æî∞ùA ïG ifvùA “ØByG ≈ø # ¡∑⁄Bße $ : ΩŒ≥
“øk›ùA fqC ¡∏ª Bøk›ø ¡∏JÕh∏M ∆Ã∏Õ ≤Ãm –C # BøAlª ∆Ã∏Õ ≤ÃnØ $ : …ªÃ≥ À , …JJnñ …ØBr∏√A ”ƒ®ñ KJnùA ”ºß KJnªA
. ¡÷Ae LAhß À ¬k‹ ’B¥rI ∆ÀlVNØ
Ah« ∆Ã∏Õ ≤ÃnØ ¡∏ŒØ ”UjÕ a ›Ø ¡NIh∑ ¡∏√fi ’AÃm  fƒß ¡∏øfß À ¡∑eÃUÃØ œIi fƒß ¡∏ª “ªlƒø ‹ À if≥ ‹ Ω≥ : ”ƒ®ùA À
. ¡∏JÕh∏M ≈ß ∆îUjM ¡∏º®ª ¡∑ÃßfÕ ÀC ¡∏Œºß “VáA ¡NŒª ¡∑ÃßfÕ A ∆C ‹G , “øk›ùA fqC ¡∏ª Bøk›ø KÕh∏NªA
. ≈nY ”ƒ®ø Ah« À
œIi ¡∏Œ¥JÕ Bø ÀC œIi ¡∏I œªBJÕ Bø : ”ƒ®ùA À …√BZJm ¡»MeBJß …I eAjùA À , ΩßB∞ªA ïG ifvùA “ØByG ≈ø # ¡∑⁄Bße $ : ΩŒ≥ À
. …ª ¡∏MeBJß ‹ ê
ifvùA ∆C ”ºß ! ¡NIh∑ f≥ À : æB¥Õ ∆C ¬›∏ªA µY ≈ø …Œºß ∆B∑ À …Œºß # ¡NIh∑ f¥Ø $ : …ªÃ≥ ™j∞M ¡÷›Õ ‹ ”ƒ®ùA Ah« ∆C …ŒØ À
Ah« ”ºß ¬›∏ªA µY ≈ø ∆B∏Ø ïB®M …MeBJß À …÷BßfI înJºNø ´ ¡« À …I …nJºM À …ƒø Ω®∞ªA µ¥Ñ ”ºß æfÕ …ºßBØ ïG ≤BzùA
. ¡»ØBØ  ÃßfM ∆C ‹ ê æB¥Õ ∆C jÕf¥NªA
”ºß À æÃmjªA ”ºß î∑jrùA ~A ßA ”ºß ¬›∏ªA ë À …ŒØ æÃ¥ªA Ωvä À —iÃnªA ~j´ ïG ±Ò®ƒM À —iÃnªA “óBa “Õ‡A À
. B¿»JÕh∏M À …Œºß ækBƒªA ∆Ej¥ªA

œ÷AÀi SÅ
ΩJU ªA …NŒVnI œrô ΩUjªA ë : (¬›nªB»Œºß) A fJß ÃIC æB≥ # B√ë ~ifiA ”ºß ∆Ãrô ≈ÕhªA $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , ©¿ A ü
. bJNÕ ‹ À ±º∏NÕ ‹ B»Œºß
∆B∑ B»IAhß ∆G $ : …ªÃ≥ ü : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi ≈ß –ifàA fŒ®m œIC ≈ß fŒõ ≈I fJß XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. ¡÷AfªA : æB≥ # BøAj´
‹ Bøk›ø : æÃ¥Õ # BøAj´ ∆B∑ B»IAhß ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
# AÀ ¥Õ À $ µY ´ ü “Œv®ùA ü ∂B∞√‚A ≤Ajm‚A À # AÀ ¥Õ À AÃØjnÕ AÃ¥∞√C AgG ≈ÕhªA À $ : ΩU À lß …ªÃ≥ À . π∞ƒÕ
. …I A jøC B¿ŒØ ∂B∞√‚A À æf®ªA ¬AÃ¥ªA # BøAÃ≥ πªg îI ∆B∑ À $ ΩU À lß A µY ü AúbJÕ
πªg îI ∆B∑ À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) ≈náA œIC ≈ß ∆Bƒm ≈I f¿ä ≈ß œºß ≈I f¿ä ≈I fõC , : üB∏ªA ü À
±º∏Õ ‹ ¡ À …ª `›u œ« ªA ¡»N√Ã◊ø À …ªBŒß if≥ ”ºß  if≥ ¥ùA ”ºß À  if≥ ©mÃùA ”ºß ≤Àj®ùA ë ¬AÃ¥ªA : æB≥ # BøAÃ≥
. B«BME Bø ‹G Bn∞√ A
≤jmC f¥Ø µY ´ ü ”ÒßC ≈ø : æB¥Ø πªg ≈ß (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) A æÃmi OªDm : æB≥ …√C gB®ø ≈ß –Ài , ©¿ A ü À
. ≥ f¥Ø µY ≈ø ©ƒø ≈ø À ,
. AfU — R∑ œ√B®ùA  h« ü iBJafiA À : æÃ≥C
À BY œIC ≈IA À ihƒùA ≈IA À jÕjU ≈IA À –hø ªA À ¡ºnø À –iBbJªA À fŒõ ≈I fJß À fõC À œIBÕiB∞ªA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
Ω®É ∆C : æB≥ ? ∑C K√hªA –C : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA Ω◊m : æB≥ eînø ≈IA ≈ß ∆Bô‚A K®q ü œ¥»ŒJªA À …ÕÀejø ≈IA
∫iBU “ºŒºY œ√AlM ∆C : æB≥ ? –C ¡Q : Oº≥ . π®ø ¡®ÒÕ ∆C “Œra ∫fªÀ ΩN¥M ∆C : æB≥ ? –C ¡Q : Oº≥ . π¥ºa ë À Af√
. # ∆Ã√lÕ ‹ À µáBI ‹G A ¬jY ªA o∞ƒªA ∆úN¥Õ ‹ À - jaE B G A ©ø ∆ÃßfÕ ‹ ≈ÕhªA À $ πªg µÕfvM A æl√DØ
. æÀlƒªA KJm ∆Àe ∂BJÒ√‹A eAjùA Ω®ª : æÃ≥C
. BŒ√fªA ü : ≈náA æB≥ À , —ja‡A ü : æB≥ # PBƒnY ¡»MB◊Œm A æfJÕ $ : înáA ≈I œºß ≈ß fŒõ ≈I fJß XjaC , …ŒØ À
A æÃmi æB≥ : æB≥ ig œIC ≈ß PB∞vªA À ’B fiA ü œ¥»ŒJªA À jÕjU ≈IA À –hø ªA À ¡ºnø À eBƒ« À fõC XjaC , …ŒØ À
B«iBJ∑ …ƒß ”ZƒÕ À B«iB¨u …Œºß ~j®NØ …IÃ√g iB¨u …Œºß AÃyjßA : æB¥ŒØ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩUjªBI ”M¤Õ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)
“◊Œm Ω∑ ∆B∏ø  ÃÒßC : æB¥ŒØ ’œÉ ∆C iBJ∏ªA ≈ø µ∞rø ë À j∏ƒÕ oŒª j¥ø ë À Ah∑ À Ah∑ Ah∑ À Ah∑ ¬ÃÕ Oº¿ß : æB¥ŒØ
. “ƒnY B»º¿ß
À ƒªA ≈ß “ÕÀjø “®ŒrªA À “ƒnªA Ω«C ∂j ≈ø “zŒ∞Nnø — R∑ œ« À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ PBƒnY PB◊ŒnªA ΩÕfJM iBJaC ≈ø ë : æÃ≥C
. ¬›nªA À —›vªA ¡»Œºß À …Œºß ByjªA À ∂eBvªA À j≥BJªA
A æfI f¥Ø AÃøÃ≥ ’B¿nªA ≈ø eBƒø ¡»I ‘eB√ ‹G A ∆Àj∑hÕ ¬Ã≥ oºU Bø : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) æB≥ , î§ßAêA “yÀi ü À
. B®Œö ¡∏ª j∞´ À PBƒnY ¡∏MB◊Œm
. : ’Bƒ¨ªA : æB≥ # iÀlªA ∆Àf»rÕ ‹ $ : ΩU À lß …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß `BJvªA œIC ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA ü À
. ›mjø À Afƒnø œ¿¥ªA  AÀi À (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC À j∞®U œIC ≈ß –Àjø …√C , ©¿ A ü À : æÃ≥C
™B¿nªA ≈ß (¬›nªB»Œºß) ByjªA OªDm : æB≥ hŒJƒªA LjrÕ À ™B¿nªBI Aj»Nrø ∆B∑ À eBJß œIC ≈I f¿ä ïG  eBƒmHI , ∆ÃŒ®ªA ü À
. # BøAj∑ AÀjø 躪BI AÀjø AgG À $ : æÃ¥Õ ΩU À lß A O® Bø C ûºªA À Ω BJªA lŒY ü ë À …ŒØ –Ci kBVáA Ω«fi : æB¥Ø
AÀj∑g AgG ≈ÕhªA À $ : ΩU À lß A æÃ≥ ≈ß (¬›nªB»Œºß) A fJß BIC OªDm : æB≥ vI œIC ≈ß  eBƒmHI , üB∏ªA “yÀi ü À
. ∫B∏rI AÃnŒª ≈ÕjvJNnø : æB≥ # B√BŒ¿ß À B¿u B»Œºß AÀjë - ¡»Ii PBÕFI
. ”ƒß B√BÕG : æB≥ # BøBøG î¥N¿ºª Bƒº®UA À $ : …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) ∂eBvªA ≈ß , ©øBÜA ©øAÃU ü À
. # BøBøG î¥NùA ≈ø Bƒª Ω®UA À $ : (¬›nªB¿»Œºß) ¡»M’Aj≥ ≈¿zNM ‘jaC À ”ƒ®ùA Ah« ü PBÕAÀi —fß ∫Bƒ« À : æÃ≥C
”ºß : æB≥ # AÀ u Bñ “Øj¨ªA ∆Àlè π◊ªÀC $ : …ªÃ≥ ü : j∞®U œIC ≈ß “ŒºáA ü ¡Œ®√ ÃIC À BY œIC ≈IA XjaC , iÃRƒùA ifªA ü À
. BŒ√fªA ü j¥∞ªA
—jR∑ ÀC ΩzØC —’Aj¥ªA —jR∑ : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIfi Oº≥ : æB≥ œºV®ªA “ÕÀB®ø ≈I fÕjI ≈ß  eBƒmHI œqBŒ®ªA ‘Ài , ©¿ A ü À
. “Õ‡A  h« Cj≥ À ΩzØC ’BßfªA —jR∑ : æB≥ ? ’BßfªA
. ¬B»IG “ÕAÀjªA ü Bø ”ºß “Õ‡A ∂BJÒ√A ü À : æÃ≥C
¡∑⁄Bße ‹ ê œIi ¡∏I A¤J®Õ Bø Ω≥ $ : ΩU À lß …ªÃ≥ ü : (¬›nªB»Œºß) j∞®U œIC ≈ß eÀiBÜA œIC “ÕAÀi ü , œ¿¥ªA n∞M ü À
. BøAlª ∆Ã∏Õ ≤ÃnØ ¡NIh∑ f¥Ø ¡∏I œIi Ω®∞Õ Bø : æÃ¥Õ #
227 “ÕE ∆Àjrß À ©Jm À ∆BN÷Bø œ« À “Œ∏ø ’Aj®rªA —iÃm 26
’Aj®rªA —iÃm
≈‰ ø ¡¯»ŒÚºß‰ æÊ l ƒÂ√ DÙ rÏ√ ∆Ḡ (3)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê Âø AÃÂ√ÃÛ∏Õ‰ ‹ÚC πnÙ∞√Ï Ë©b
Í I‰ πº̇‰®ªÚ (2)î
¯ JÍ¿ªÙA K
Í N‰∏Í ªÙA O‰ÕA‰’ πÙºMÍ (1)¡n ¡¯ ŒÍYjÏ ªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA …Í º̇ªA ¡¯ nÍI
¡Ê »¯ ŒÍMDÙ Œ‰nÚØ AÃÂIhÏ ∑Ú fÊ ¥Ú ØÚ (5)î
‰yÍ j̄Ê®ø … ƒÊ ߉ AÃÂ√B∑ ‹Ḡ T‰fäÙ ≈¯ ¿‰ YÊ jÏ ªA ≈‰ ø jÙ∑gÍ ≈ø ¡¯»ŒÍMDÙ Õ‰ B‰ø À‰ (4)î
‰ ®Í z
Í a‰ B‰Ú ¡Ê »Â ¥Û ƒ‰ßÊ CÚ Oº̇§ÚØ “ı Õ‰A‰’ ’Í B‰¿nªA
¡Â«j RÙ∑CÚ ∆‰ B∑ B‰ø À‰ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ (7)¡Õj̄Ú∑ XÊÀk‰ Ω ∑ ≈Íø B‰»ŒÍØ B‰ƒNÊ J‰√ÚC ¡Ê ∑ ~
¯ iÊ fiÚ A ïḠ AÊÀj‰ Õ‰ ¡Ê ªÚ À‰ CÚ (6)∆‰ ÀÂ’l̄Ê»Nn‰Õ …Í IÍ AÃÂ√B∑ B‰ø A¤J‰√ÚC
(9)¡Â ŒÍYjÏ ªA l Õl̄‰®ªÙA É »Â ªÚ πÏIi‰ ∆Ï Ḡ À‰ (8)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê øÌ
∆BŒI
…ŒªG `ÃºÕ Bø ”ºß - …Ii ≈ø …Œºß ækBƒªA …IBN∏I AÃIh∑ À …øÃ≥ …Ih∑ Bø æBJ≥ (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “ŒºnM —iÃnªA ~j´
eAjÕHI πªg B®∞rø ¡«fÕf»M B»ŒØ À , jßBq …√DI ‘jaC À ∆Ãƒâ …√DI —iBM  Ãøi f≥ À - îJùA LBN∏ªA PBÕE πºM : —iÃnªA ifu
“J≥Bß …ŒªG O»N√A Bø À (¬›nªAB¿»Œºß) KŒ®q À ¢Ãª À Bu À eë À `Ã√ À ¡Œ«AjIG À ”mÃø ¡« À ’BŒJ√fiA ≈ø ©ö wv≥
. ∆ÃIh∏ùA N®Œª À …øÃ≥ jR∑C KÕh∏NI ∆lê ‹ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA o∞√ …I ”ºnNNª ¡»JÕh∏M
. # îIj≥fiA πM rß ih√C À $ : ïB®M …ªÃ≥ ”ºß Oº¿NqA f≥ À ‹Àl√ B»º÷AÀC À “Œ∏ùA iÃnªA µ÷BNß ≈ø —iÃnªA À
—iÃm ü # î∑jrùA ≈ß ~jßC À jø¤M Bñ ™fuBØ $ : …ªÃ≥ ™Ã≥À À —iÃnªA  h« ü “Õ‡A  h« ™Ã≥À ≈ø eB∞NnÕ ∆C ≈∏øC Bñi À
“Œ∏ø B®Œö B»√C —iÃnªA PBÕE ∂BŒm j«B£ À jVáA —iÃm ≈ø ‹Àl√ ¬f≥C —iÃnªA  h« ∆C ‘jafiA ©ø Ω∑ B¿»Œ√ÿzø pBŒ≥ À jVáA
’œVŒm À # ΩŒ÷AjmG I ’B¿ºß …¿º®Õ ∆C “ÕE ¡ ≈∏Õ À C $ : …ªÃ≥ jaE |®I À , B«jaE ü ªA o¿àA PBÕ‡A ¡»z®I ”ƒRNmA À
. B¿»ŒØ ¬›∏ªA
À , ΩJ≥ æl√ Bø À —iÃnªA æÀlƒI ælƒŒm Bû LBN∏ªA PBÕE ïG πºNI —iBq‚A # îJùA LBN∏ªA PBÕE πºM ¡n $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”ºåA À j»£ ”ƒ®ñ ∆BIC ≈ø îJùA À , B»N√B∏ø “®Øi À B«if≥ Ãºß ”ºß “ª‹fºª —fŒ®JªA —iBq‚BI B»vŒvÖ
∆G À kBVß‚A “ ≈ø …ŒØ Bñ …√BZJm A fƒß ≈ø …√Ã∑ œºÜA j«B§ªA LBN∏ªA PBÕE B√B∏ø “®ŒØjªA Aif≥ “ŒªB®ªA PBÕ‡A πºM : ”ƒ®ùA À
. j®rªA ≈ø …√DI ‘jaC À ≈ÜA î BŒq ’B¥ªG ≈ø …√DI —iBM  Ãøi À ∆Àf√B®ùA ∆Ã∑jrùA ’‹¤« …I Lh∑
ΩŒº®M # îƒø¤ø AÃ√Ã∏Õ ‹C $ : …ªÃ≥ À , fUÀ ≈ß o∞ƒªA ∫›«G ë ™ÃbJªA # îƒø¤ø AÃ√Ã∏Õ ‹C πn∞√ ©aBI πº®ª $ : ïB®M …ªÃ≥
. πŒºß ækBƒªA LBN∏ªA Ah« PBÕFI ¡»√BôG ¬fß KJnI πn∞√ πº»M ∆C πƒø ”UjÕ : ”ƒ®ùA À , ™ÃbJºª
. (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA “ŒºnM …ƒø ~j¨ªA À iB∏√‚A ∂Ãm ∂Ãnø ¬›∏ªA À
: …ªÃ≥ À , …Œºß ’AlÜA “ª‹fª ≤Àhä “ŒrùA µº®Nø # î®yBa B ¡»≥BƒßC Oº§Ø “ÕE ’B¿nªA ≈ø ¡»Œºß ælƒ√ Dr√ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
∆fi ¡»n∞√C ¡»∞uÀ ë À ¡»≥BƒßC ïG ™ÃzàA Kn√ À # î®yBa $   a À # ¡»≥BƒßC $ … A w≥B√ Ω®Ø Ω£ , G # Oº§Ø $
. œº¥®ªA kB A ≈ø Ã»Ø B®zÖ …mCi ’” DÒÕ SŒY ∆Bn√‚A µƒß ü j»§Õ Bø æÀC ™ÃzàA
B î®yBa Aú§Ø πªh∑ “ÕE ¡»Œºß ælƒ√ ∆Bô‚A ïG ¡«jÒzM À æÃJ¥ªA ïG ¡»◊VºM À ¡»®zÖ “ÕE ¡»Œºß ælƒ√ ∆C Dr√ ∆G : ”ƒ®ùA À
. ¡»≥BƒßC ’BƒçBI BƒŒI BßÃza
LBZuC OºzØ jÕf¥NªA À ≤Bzø jÕf¥M ”ºß ë : ΩŒ≥ À , ¡»ƒø ∆Ãøf¥ùA À ’Bm⁄jªA : ΩŒ≥ À PBßB¿ÜA ∂BƒßfiBI eAjùA : ΩŒ≥ À
. B î®yBa ¡»≥BƒßC
.  ÃUêA ±bmC ë À
≈∏ó À A PBÕE KÕh∏M ”ºß ¡«iAj¿Nm‹ ∆BŒI # îyj®ø …ƒß AÃ√B∑ ‹G Tfä ≈õjªA ≈ø j∑g ≈ø ¡»ŒMDÕ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ~Ajß‚BI …®Øe …ŒªG AÃße À ≈õjªA ≈ø j∑g ¡»Œºß efÉ B¿º∑ SŒÅ ¡»mÃ∞√ ü A j∑g ≈ß ~Ajß‚A
“∞u j∑g ü À …ôf≥ ïG ∆úJ¥Õ À j∑hªA Tfä ≈ß ∆Ãyj®Õ ¡»√C ‹ ¡«BMC j∑g Ω∑ ≈ß ~Ajß‚A ”ºß ¡«iAj¿NmA ∆BŒI ~j¨ªBØ
. ¡«AjaC À ¡«BŒ√e `›u B»I ªA “øB®ªA “õjªA “∞u ≈ß DrƒÕ BòG ¡»ŒMDÕ –hªA j∑hªA ∆C ïG —iBqG ≈õjªA
. ©UAjØ Tf A j∑hªA ”ƒ®ø ü ¬›∑ ’BŒJ√fiA —iÃm æÀC n∞M ü ¬f¥M f≥ À
# ¡»ŒMDŒnØ $ : …ªÃ≥ À , ¡»yAjßG iAj¿NmA ≈ø ¬f¥M Bø ”ºß ©Õj∞M ∆À’l»NnÕ …I AÃ√B∑ Bø ’BJ√C ¡»ŒMDŒnØ AÃIh∑ f¥Ø $ : ïB®M …ªÃ≥
OJQ À ¡»ƒø µ¥Ñ ¡»ŒMDÕ j∑g Ω∑ ≈ß ~Ajß‚A ¡»ƒø j¿NmA Bù ”ƒ®ùA À , ÒàA àA ë À HJ√ ©ö ’BJ√fiA À ©Õj∞NªA ”ºß ©Õj∞M G
“ºUB®ªA PBIÃ¥®ªA ’BJ√fiA πºM À , A PBÕE ≈ø ∆À’l»NnÕ …I AÃ√B∑ Bø ’BJ√C ¡»ŒMDŒnØ KÕh∏NªA ¡»ƒø µ¥Ñ gG À , AÃIh∑ ¡»√C ¡»Œºß
. ¡»I µŒZNm ªA “ºU‡A À
if¥ø ”ºß ≤ÃÒ®ø “º¿ÜA À œbŒIÃNªA iB∏√„ª ¬B»∞Nm‹A # ¡Õj∑ XÀk Ω∑ ≈ø B»ŒØ BƒNJ√C ¡∑ ~ifiA ïG AÀjÕ À C $ : ïB®M …ªÃ≥
ªA PBMBJƒªA ≈ø “ôj∏ªA XAÀkfiA  h« ïG AÀj§ƒÕ À PBÕ‡BI AÃIh∑ À ~Ajß‚A ”ºß AÀj¿NmA À AÀjuC jÕf¥NªA À ¬B¥ùA …Œºß æfÕ
. ~ifiA ü B«BƒNJ√C
. ¡Õj∏ªA XÀlªBI eAjùA ∆C j«B§ªA À , ïHI OÕfß Ahª À j§ƒªA ”ƒ®ø “ƒ¿zø # AÀjÕ À C $ : …ªÃ≥ ü “Õ⁄jªBØ
¡®Õ A …NJ√C –hªA ¡Õj∏ªA XÀlªBI eAjùA : ΩŒ≥ À , BUAÀkC …ßAÃ√C …√BZJm A µºa f≥ À PBJƒªA ≈ø ™ÃƒªA : ΩŒ≥ Bø ”ºß ≈náA ë À
. # BMBJ√ ~ifiA ≈ø ¡∏NJ√C A À $ : …ªÃ≥ ΩŒªfI ∆Bn√‚A “uBa À ∆AÃŒáA
¡Õj∑ XÀk Ω∑ PBJ√G ≈ø “¥IBnªA “Õ‡A ü j∑g Bø ïG πªhI —iBq‚A # îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À “Õ‡ πªg ü ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
“ÕAf« …ŒØ À B¿«eÃUÀ ≈ø —eÃv¥ùA “ÕB¨ªA ïG B¿»≥Ãm À ja‡BI îUÀlªA ≈ø Ω∑ w÷B¥√ ¡Œ¿NM À …ƒø XÀk Ω∏ª AeBèG …ŒØ ∆G SŒY
À  BŒ√e a …ŒØ Bø ïG  ÃßfÕ ‹ À …MeB®m ïG …Õf»Õ ‹ À ∆Bn√‚A jøC Ω¿»Õ ±Œ∏Ø …Nƒm  h« O√B∑ ≈ø À — afiA …MeB®m ïG Ω∑
. …MjaE
. PBJƒªA “ÕE …Œºß æfM Bø Ah«
∆C eAf®Nm‹A ∆›ÒI À ~Ajß‚A “∏ºø ≈ø ¡«fƒß Bñ ¡«jR∑C æBY ≈ø K≥ ùA ≈∏Õ –C # îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ À
dÃmjI ∂Ãn∞ªA À j∞∏ªA ΩŒº®M À 74 : o√ÃÕ : # ΩJ≥ ≈ø …I AÃIh∑ Bñ AÃø¤Œª AÃ√B∑ B¿Ø $ : …ªÃ≥ j«B£ §√ “Õ‡A j«B§Ø AÃø¤Õ
. ”vÑ ∆C ≈ø jR∑C ïB®M …ø›∑ ü ΩJ≥ ≈ø —jÕjnªA ü eBn∞ªA ¬B∏ZNmA À “ºÕgjªA PB∏ºùA
“º¿ÜA ≈ø ieBJNùA ≤›a …√Ã∑ ïG BØBzø …√fi fÕfm ´ AÃø¤Õ ‹ ∆C A ¡ºß ü ∆B∑ Bø eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. ¡»mÃ∞√ ü ælM “bmAi ~Ajß‚A “∏ºø ∆C ”ºß “ª‹fªA µJnª …Ø›a ”ºß ΩŒªfªA ΩI •∞ºªA ≈ø eAjùA …√C ”ºß ΩŒªe ‹ Bû ,
. îƒø¤ø ¡«jR∑C Bø À : ”ƒ®ùA À —f÷Ak “ºu # îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ ü # ∆B∑ $ ∆C …ÕÃJŒm ≈ß À
. µØÀC ”ƒ®ùA ≈ø ¬f¥M Bñ ¬B¥ùA ≈∏ª …n∞√ ü \ŒZu ”ƒ®ø …√C …ŒØ À
…MBÕ‡ îIh∏ùA  j∑g ≈ß îyj®ùA haDÕ Lú¨ø ´ AlÕlß …√Ã∏ª ïB®M Ã»Ø # ¡ŒYjªA lÕl®ªA à πIi ∆G À $ : ïB®M …ªÃ≥
Ω»ô À …I îƒø¤¿ºª j∞¨Õ À ¡»Õf»Œª j∑hªA ¡»Œºß ælƒÕ B¿ŒYi …√Ã∏ª À , “ºU‡A À “ºUB®ªA PBIÃ¥®ªBI ¡»ÕkBè À B»I ≈Õ’l»NnùA
. ≈ÕjØB∏ªA

¡º®ªBI µº®Nø œº¥ß SÅ


”ºß ’BƒI - ~ ßA À , πªg ïB®M A ¡ºß ü ∆B∑ Bø À –C : ΩŒ≥ # îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À $ ïB®M …ªÃ≥ ü , œ√B®ùA `Ài ü æB≥
. o∏®ªBI ‹ ¬Ãº®¿ºª ©IBM ¡º®ªA ∆fi ¡»√BôG ¬f®ª “ºß oŒª ïB®M …¿ºß ∆DI - “Œº®ªA ∂BŒnªA ≈ø ¡»∞Õ …√C
À ¡º®ªA “ŒuÃva ∆C ”ƒ®ñ …NŒ«Bù ©IBM TeBY î®ø ¬Ãº®ñ ækfiA ü …√BZJm …¿ºß ∆C ¬Ãº®¿ºª B®IBM ïB®M …¿ºß ∆Ã∑ ”ƒ®ø ∆DI ei À
…√C ”ƒ®ñ …NŒ«Bù ©IBNªA œªkfiA ïB®M …¿º®ª ©IBNØ æAlÕ ‹ B¿ŒØ “Œ«BùA eÃUÀ BøC À , “Œ«BùA  h»I ¡ºß …√C iBJNßBI ¬Ãº®ªA j÷Bm ≈ß  kBŒNøA
¡»√BôG ¬fß À j∞∏ªA ”ºß ¡»MÃø o∞ƒØ πªh∑ æAlÕ ‹ B¿ŒØ fUÃÕ À µ¥ZNÕ ∆C ¬lª “ŒuÃvàA  h« ”ºß ækfiA ü B»¿ºß Bù ïB®M
. …ª ©IBM …ßÃ≥À À œªkfiA …¿º®ª ™ÃJNø
. ”»N√A
À iBŒNa‹A œ∞√ À ÜA PBJQG ”ºß B»I ∆êfNnÕ J∏ªA   n∞M ü –kAjªA ¬Bø‚A “uBa À — A ¬›∑ ü eÀiêA — R∑ “VY  h« À
πªg ≈ß ïB®M - ›»U …¿ºß ∆B∑ ‹G À ™Ã≥êA “ÕiÀjy œ»Ø ækfiA ü …√BZJm “øú®ø ∆Bn√‚A æB®ØC B»ƒø À TeAÃáA ∆C B»ºvä
. iBNã ´ B»Œºß â ∆Bn√‚BØ -
ü ©IBM ¬Ãº®ùA ≈∏ª ¬Ãº®ùA “Œ«Bù ©IBM ækfiA ü …¿ºß ∆C ≈ø  j∑g Bñ KŒUC À o∏®ªBI ‹ ¬Ãº®¿ºª ©IBM ¡º®ªA ∆DI …Œºß ~ ßA À
. ¡º®ºª  eÃUÀ
æAlÕ ‹ B»ŒØ B«eÃUÀ À ækfiA ü “Œ«B¿ºª Bø PÃJQ ~jØ ∆C ‹ÀC B»Œ∞Ø “ƒŒI “ÒªB¨ø ”ƒJø À ’BƒI B»MBøf¥ø eBnØ ïG BØBzø “VáA À
. ? ¬f¥NªA À “ªBufiA  h« “Œ«B¿ºª ”√C À eÃUêA ”ºß “Œ«BùA ¬f¥NI œz¥Õ
“¥º®NùA “ŒªÃváA BƒøÃºß §√ BŒªÃvY B¿ºß ’BŒqfiBI ïB®M …¿ºß ∆Ã∑ ”ºß LAÃÜA À ~A ß‹A Ah∑ À “VáA ”ƒJø ∆C : BŒ√BQ À
’BŒqfiBI –iÃzY ¡ºß : ∆B¿ºß …¿ºß À BÕiÃzY B¿ºß ïB®M …ª “øú®ø ’BŒqfiA ∆C À …√›ÒI ”ºß …ºä ü ∆B« ªA ¡Œ≥C f≥ À ¡Œ«B∞ùBI
. ’BŒqfiA eÃUÀ îß Ã« À eBè‚A f®I B»I –iÃzY ¡ºß À PAhªA îß Ã« À eBè‚A ΩJ≥
. …ºä ü ¬›∏ªA ΩŒv∞M À
À  eÃŒ≥ ©Œ¿Ä –C …Œºß ë Bø ”ºß …I µº®M AgG ¡º®ªA ”ƒ®ø “¥Œ¥Å B¿ºß ∆Ã∏Õ BòG æAlÕ ‹ B¿ŒØ …øú®ñ œªkfiA ¡º®ªA ∆C : BRªBQ À
xBàA …ºßBØ ≈ß —ieBu “ÕiBŒNaA “ÕeAiG “uBa PB∑jY …√C Ω®∞ªA eÃUÀ PBŒuÃva ≈ø À , “ÕeÃUêA …MBŒuÃva À …MBvbrø
.  eÃUÃI “¿÷B¥ªA “ÕiAjÒy‹A PB∑jáA j÷Bnª “∞ªBã
–iBŒNaA xBa Ω®Ø ë Bñ –iBŒNa‹A xBàA Ω®∞ºª “∞u …I ¡º®ªA µº®M “»U ≈ø Ω®∞ºª “¥Y›ªA —iÀjzªA O√B∑ πªh∑ ∆B∑ AgG À
‹ ¡º®ªA ≈ß ¬Ãº®ùA ±ºÖ ‹G À  iBŒNaA À …ºßBØ —eAiG ≈ß Ω®∞ªA ifvÕ ∆C KUAêA ≈ø ∆B∑ –C …ª eÃUÀ ‹ gG µºÒùA Ω®∞ºª “∞u ‹
. iBJU‚A À —iÀjzªA “∞u B»øB¥ø ¡Œ¥Õ À …¥º®Nø ≈ß iBŒNa‹A “∞u ©ØfÕ ¡Q –iBŒNa‹A Ω®∞ªBI ¡º®ªA µº®NÕ ∆C
PAhªBI ≈∏¿ùA §√ iBŒNa‹A ±uÃI Ω®∞ªA µ¥Ñ –iÀjzªA ∆C ©ø BÕiÀjy f®Ø xBàA Ω®∞ªA ∆B∏ø µºÒùA Ω®∞ªA “VáA ü ©yÀ f¥Ø
. iBŒNa‹BI fŒ¥ùA Ω®∞ªA À µºÒùA Ω®∞ªA îI °ºàBI “ÒªB¨ø “VáA œ∞Ø ¨ªBI KUAêA
…ßÃ≥À —iÀjy KUÃÕ BòG Ω®∞I œªkfiA ¡º®ªA µº®M ∆HØ …I œªkfiA ¡º®ªA µº®NI ¡»√BôG ¬fß —iÀjy ΩŒº®M “øB¥NmA ¬fß îJNÕ Bƒ« ≈ø À
. πªh∑ …¥¥Ñ KUÀ –iBŒNaA ´ ∆B∑ ∆G À BÕiBŒNaA …¥¥Ñ KUÀ BÕiBŒNaA ∆B∑ ∆HØ …Œºß ë –hªA ±uêBI
ƒªA ”ºß “VY  ÀhÖ‹ …øf®I œªkfiA ¡º®ªA µº®Nª ¡»√BôG ™BƒNøA # îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø ∆B∑ ê …√C ”ºß
. — A |®I …I ≤ ßA B¿∑ ∆Bô‚A ≈ß ¡»ØB∏ƒNmA ü ¡»n∞√fi Aihß  Àfß À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu)

œ÷AÀi SÅ
œIC ≈IA ≈ß œIC QfY : # î®yBa B ¡»≥BƒßC Oº§Ø - “ÕE ’B¿nªA ≈ø ¡»Œºß ælƒ√ Dr√ ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥ ü : , œ¿¥ªA n∞M ü
. jøfiA KYBu ¡mBI ’B¿nªA ≈ø “ZŒvªA œ« À “ŒøC I ®Õ ¡»IB≥i ©zÖ : æB≥ (¬›nªB»Œºß) A fJß œIC ≈ß ¿ß
À , , “JŒ¨ªA ü cŒrªA À , eBqi‚A ü fŒ∞ùA À , ≈ÕfªA æB¿∑ ü ∂ÀfvªA À , üB∏ªA “yÀi ü Œº∏ªA  AÀi ”ƒ®ùA Ah« À : æÃ≥C
. …Œºß “Õ‡A ∂BŒm —fßBnø ¬f®ª n∞NªA ∆Àe –jÜA ΩŒJ≥ ≈ø …√C j«B§ªA
µÂ ŒÍzÕ‰ À‰ (12)∆¯ ÃÂIh ∏Ú Õ ∆ÚC ≤B‰aCÚ ”√Ḡ L‰i æ‰ BÚ≥ (11)∆‰ ÃÛ¥NÏÕ‰ ‹ CÚ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ ¬‰ ÃÊ ≥Ú (10)î
‰ ¿Í ºÍ §ªA ¬‰ ÃÊ ¥Ú ªÙA O
Í ÷ÊA ∆¯ CÚ ”mÃÂø πÌIi‰ ‘‰eB‰√ gÊ Ḡ À‰
¡Û∏®‰ ø‰ BÏ√Ḡ B‰ƒNÍÕ‰B‰◊IÍ B‰J«‰ gÊ BÚØ ›∑‰ æ‰ BÚ≥ (14)∆¯ ÃÛºNÂ¥Ù Õ‰ ∆ÚC ≤B‰aDÚØÚ ËK√‰g ”Ï º‰ß ¡Ê Ú À‰ (13)∆‰ ÀÂj«‰ ïḠ ΩÊ mÍ iÊ DÚØÚ ”√Bnͪ µºÍ Òƒ‰Õ ‹ À‰ ‘īÊfu
OÊRJÍªÚ À‰ AıfŒÍªÀ‰ B‰ƒŒÍØ πIj‰ √ ¡Ê ªÚ CÚ æ‰ BÚ≥ (17)Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰I B‰ƒ®‰ ø‰ ΩÊ mÍ iÊ CÚ ∆Ê CÚ (16)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA L‰i ÂæÃm‰i BÏ√Ḡ ‹ÃÛ¥ØÚ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ B‰ŒMÍDÙ ØÚ (15)∆‰ î¿Í N‰nÌø
¡Ê ∏Û ƒÍø PÊij‰ ∞Ú ØÚ (20)î
‰ ª˛BzªA ≈‰ øÍ B‰√CÚ À‰ AıgḠ B‰»Nº٠®‰ ØÚ æ‰ BÚ≥ (19)≈‰ Õj̄Í∞∏Ú ªÙA ≈‰ øÍ O√ÚC À‰ OÙº®‰ ØÚ ”Nª̇A π‰NºÚ ®Ê ØÚ OÙº®‰ ØÚ À‰ (18)î
‰ ƒÍmÍ ∫j̄¿Âß ≈Ê øÍ B‰ƒŒÍØ
B‰ø À‰ Â∆ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ æ‰ BÚ≥ (22)Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰I PfÏJ߉ ∆Ê CÚ ”Ï º‰ß B‰»ƒÂ¿M‰ ˆ“¿‰ ®Ê √Í πÙºMÍ À‰ (21)î
‰ ºÍ mÊj¿Â ªÙA ≈‰ øÍ ”ƒÚº®‰ U‰ À‰ Bı¿Ù∏ÂY ”I‰i ï K‰«Ã‰ ØÚ ¡Ê Û∏ÂN∞Ù aÍ BÏ¿ªÚ
À‰ ¡Ê ∏ÌIi‰ æ‰ BÚ≥ (25)∆‰ î¿Í N‰n‰M ‹ CÚ Â…ªÚÃÊ Y‰ ≈Ê ¿‰ ªÍ æ‰ BÚ≥ (24)î
‰ ƒÍ≥Í ÃÌø ¡ÂNƒÛ∑ ∆Ḡ B‰¿Â»ƒ‰ŒÊ I‰ B‰ø À‰ ~
¯ iÊ fiÚ A À‰ P
Í Ã‰ ¿‰ nªA L‰i æ‰ BÚ≥ (23)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA L‰i
¡Ê NƒÛ∑ ∆Ḡ B‰¿»Â ƒÊŒI‰ B‰ø À‰ L
Í j̄ʨ¿‰ ªÙA À‰ ∂
¯ j̄r‰¿ªÙA L‰i ‰æBÚ≥ (27)Ë∆ÃV
Ê ¿‰ ªÚ ¡Ê ∏ÊŒªÚḠ Ω‰ mÍ iÊ ÛC ‘Íhª̇A ¡Û∏ªÚÃm‰i ∆Ï Ḡ æ‰ BÚ≥ (26)î
‰ ªÍÀÏ fiÚ A ¡Û∏÷B‰IA‰’ L‰i
Oƒ∑ ∆Ḡ …Í IÍ P
Í DÙ ØÚ æ‰ BÚ≥ (30)îÍJøÌ ’Ê”rÍI πÂN◊Ê UÍ ÃÊ ªÚ À‰ CÚ æ‰ BÚ≥ (29)î
‰ √ÍÃÂVn‰¿ªÙA ≈‰ øÍ πσºÚ ®‰ UÊ fiÚ ‘¯ ´Ú Bı»ÚªḠ PÊhÖÚ A ≈¯ ◊Úª æ‰ BÚ≥ (28)∆‰ ÃÛº¥Í ®Ê M‰
ËjZ
Í nÚª A‰h«‰ ∆Ï Ḡ Â…ªÚÃÊ Y‰ ›‰¿ºÙ ªÍ æ‰ BÚ≥ (33)≈‰ Õj̄ͧƒÏºÍª ’ BzÊŒI‰ ”‰ «Í A‰gH̄ÚØ  Â f‰ Õ‰ ™
‰ l‰ √‰ À‰ (32)ËîJÍøÌ Ë∆B‰J®Ê ÂQ ”‰ «Í A‰gH̄ÚØ Â Bv‰ß ”Ú¥ªÙDÚØÚ (31)î
‰ ≥Í fÍ vªA ≈‰ øÍ
∫ÃÂMDÙ Õ‰ (36)≈‰ Õj̄ÍrY‰ ≈¯ ÷A‰fùÙ‰ A ”Ø S‰®IÊA À‰  Â B‰aCÚ À‰ …Ê UÍ iÊ CÚ AÃÛªBÚ≥ (35)∆‰ ÀÂjø DÙ M‰ A‰g B‰¿ØÚ  Í j̄ÊZn
Í IÍ ¡∏ÍyiÊ CÚ ≈Ê ø ¡Û∏U‰ j̄Ùë ∆ÚC ÂfÕj̄ÂÕ (34)Ë¡ŒÍºß‰
¡Â «Â AÃÂ√B∑ ∆Ḡ —Ú j‰ Z
‰ nªA ©JÍNÏ√‰ B‰ƒº̇‰®ªÚ (39)∆‰ î¿Í N‰âÙ ¡ÂN√ÚC ΩÊ «‰ p
¯ BσºÍª Ω‰ ŒÍ≥ À‰ (38)¬ÃÛº®Ê øÏ ¬ÊÃÕ‰ O
Í ¥Ú ŒÍ¿ªÍ Û—j‰ Z
‰ nªA ©‰ ¿Í ÂVØÚ (37)¡ŒÍºß‰ iBÏZm Ω ∏ÍI
¡ÂÚ æ‰ BÚ≥ (42)î
‰ IÍjÏ ¥Ú ¿ªÙA ≈‰ ¿Í ª̇ AıgḠ ¡Ê ∏Û √ÏḠ À‰ ¡Ê ®‰ √‰ æ‰ BÚ≥ (41)î
‰ JÍºÍ ‰̈ÙªA Â≈çÙ BσÛ∑ ∆Ḡ AıjÊUfiÚ B‰ƒªÚ ≈Ï ÷ CÚ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ∞Í ªÍ AÃÛªBÚ≥ Û—j‰ Z
‰ nªA ’‰ B‰U BÏ¿ºÚ ØÚ (40)î
‰ JÍºÍ ‰̈ÙªA
”‰ «Í A‰gH̄ÚØ Â Bv‰ß ”mÃÂø ”Ú¥ªÙDÚØÚ (44)∆‰ ÃÂJºÍ ‰̈ÙªA Â≈Z
Ê ƒ‰ªÚ BÏ√Ḡ ∆‰ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ —Í lÏ ®Í IÍ AÃÛªBÚ≥ À‰ ¡Ê »ŒÏv
Í ßÍ À‰ ¡Ê ÂÚ B‰JYÍ AÊÃ¥Ú ªÙDÚØÚ (43)∆‰ ÃÛ¥ºÙ øÌ ¡ÂN√ÚC B‰ø AÃÛ¥ªÙCÚ ”mÃÌø
∆Ê CÚ Ω‰ JÊ ≥Ú … ªÚ ¡Ê ÂNƒ‰øA‰’ æ‰ BÚ≥ (48)∆‰ ÀÂj«‰ À‰ ”mÃÂø L‰i (47)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA L‰jIÍ Bσø‰ A‰’ AÃÛªBÚ≥ (46)≈‰ ÕÍfV
Í m —Û j‰ Z
‰ nªA ”‰ ¥Í ªÙÛDØÚ (45)∆‰ ÃÛ∏ØÍ DÙ Õ‰ B‰ø ±Ú¥ºÙ M‰
(49)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ ¡Ê ∏Û ƒÏJ‰º˛ uÛfi À‰ ±ÚºaÍ ≈Ê ø ¡∏ÚºU iÊ CÚ À‰ ¡Ê ∏Û Õ‰fÍ ÕÊCÚ ≈Ï ®‰ ÒÚ≥Ûfi ∆‰ ÿºÚ ®Ê M‰ ≤ÊÃnÚºØÚ j‰ Z
Ê nªA ¡Û∏¿‰ º̇‰ß ‘Íhª̇A ¡Û∑ JÍ∏Ú ªÚ … √ÏḠ ¡Ê ∏Û ªÚ ∆‰ g‰ A‰’
j̄mÚC ∆Ê CÚ ”mÃÂø ïḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ CÚ À‰ * (51)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙA æ‰ ÀÏ CÚ BσÛ∑ ∆ÚC B‰ƒŒ‰Ò‰a B‰ƒIÌi‰ B‰ƒªÚ j‰ ∞Í ¨Ê Õ‰ ∆ÚC ©Â ¿‰ Ò‰√ BÏ√Ḡ (50)∆‰ ÃÂJºÍ ¥Ú ƒÂø B‰ƒIi‰ ïḠ BÏ√Ḡ ‰ y ‹ AÃÛªBÚ≥
BÏ√Ḡ À‰ (55)∆‰ ç÷B‰̈Úª B‰ƒªÚ ¡Ê »Â √Ḡ À‰ (54)∆‰ ÃÛºŒÍº≥Ú ˆ“ø‰ gÍ jÊ r
Í ªÚ ’Í ‹Â¤«‰ ∆Ï Ḡ (53)≈‰ Õj̄ÍrY‰ ≈¯ ÷A‰f¿‰ ªÙA ”Ø ∆ ÃÊ ß‰ jÊ ØÍ Ω‰ mÊiDÚØÚ (52)∆‰ îJ‰NÏøÌ ¡∏Ï√Ḡ ‘ÍeB‰J®Í IÍ
¡Â«Ã®J‰MÊDÚØÚ (59)Ω‰ ÕÍ’jmḠ ”ƒ‰I B‰»ƒ‰QÊi‰ ÀÊ CÚ À‰ πͪh‰ ∑Ú (58)¡Õj̄Ú∑ ¬BÚ¥ø‰ À‰ kÃ∑Û À‰ (57)∆ÃŒߠÀ‰ OσU‰ ≈ø ¡Â»ƒ‰UÊ j‰ aÊ DÚØÚ (56)∆‰ ÀÂihÍ Y‰ Ë©ŒÍ¿Ü
Ú‰
∆¯ CÚ ”mÃÂø ïḠ B‰ƒŒÊ Y‰ ÀÊ DÚØÚ (62)≈¯ ÕÍf»Ê Œm ”I‰i ”‰ ®Í ø‰ ∆Ï Ḡ ›∑‰ æ‰ BÚ≥ (61)∆‰ ÃÛ∑i‰ fÊ ¿Â ªÚ BÏ√Ḡ ”mÃÂø K‰ZuÚC æ‰ BÚ≥ ∆¯ B‰®¿Ê V
‰ ªÙA A‰’j‰M BÏ¿ÚºØÚ (60)î
‰ ≥Í j̄rÌø
(65)î
‰ ®Í ¿‰ UÊ CÚ … ®‰ øÏ ≈‰ø À‰ ”mÃÂø B‰ƒŒÊ åÚ CÚ À‰ (64)≈‰ Õj̄‰a‹Ú A ¡Ï Q‰ B‰ƒ∞Ù ªÚkÊ CÚ À‰ (63)¡¯ ŒÍ§®‰ ªÙA eÍ ÃÊ ÒªB∑ ∂ÊjØÍ ΩÌ ∑ ∆‰ B∏ÚØ µ‰ ºÚ ∞Ú √BÚØ j‰ Z
Ê J‰ªÙA ∫Bv‰®I Lj̄yA
(68)¡Â ŒÍYjÏ ªA l Õl̄‰®ªÙA É Ú πIÏi‰ ∆Ï Ḡ À‰ (67)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê øÌ ¡Â«j RÙ∑CÚ ∆‰ B∑ B‰ø À‰ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ (66)≈‰ Õj̄‰a‹Ú A B‰ƒ≥Ù j‰ ´Ù CÚ ¡Ï QÂ

∆BŒI
KŒ®q À ¢Ãª À Bu À eë À `Ã√ À ¡Œ«AjIG À ∆ÀiB« À ”mÃø îyBùA ’BŒJ√fiA ¬AÃ≥C ≈ø —fß wv≥ j∑g ü ™Àjq
A ¡«haA¤ŒØ ¡«jR∑C ≈ø¤Õ ‹ , ¡«eiÃø ∆Àe m À ¡« nø ∆Àj÷Bm (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ¬Ã≥ ∆C j»§Œª (¬›nªAB¿»Œºß)
à πIi ∆G À îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ¥I wv¥ªA ≈ø —fYAÀ Ω∑ ¡Na πªg ”ºß ΩŒªfªA À , ΩU‡A À ΩUB®ªA “IÃ¥®I ïB®M
µŒJÒNª ‹G πªg oŒª À , —iÃnªA æÀC ü (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ¬Ã≥ ~Ajß‚ œ∑BáA ¬›∏ªA …I ¡Na B¿∑ # ¡ŒYjªA lÕl®ªA
. “v¥ªA ”ºß “v¥ªA
Bø ´ …øÃ≥ ≈ø ©≥ÃNùA ‹ À ΩmjªA ≈ø BßfI oŒª …√C ¡º®Õ À  ifu µŒzÕ ‹ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ”ºnNŒª πªg Ω∑
DJ√ ¡»Œºß ΩMA À $ : …ªÃ¥I (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG “v≥ jÕfvM  fÕ¤Õ À …øÃ¥ª ¿y fÕf»M …ŒØ À , ¡»ºmi ∆ÃyBùA ¡øfiA …I ΩøBß
. # ¡Œ«AjIG
¬Ã≥ ïG “ªBmjªBI …R®I À ”mÃø πIi …ŒØ ‘eB√ BN≥À j∑gA À –C # ∆Ã¥NÕ ‹ C - …ªÃ≥ ïG - # ”mÃø πIi ‘eB√ gG À $ : ïB®M …ªÃ≥
. B« ´ À … —iÃm ü …ºvØ Bø ”ºß ΩŒ÷AjmG I ’Bå‚ ∆ÃßjØ
“¿∏Y ïG —iBq„ª ∆ÃßjØ ¬Ã¥I BŒ√BQ …√BŒI ¡Q îùB§ªBI ‹ÀC ¡»∞ŒuÃM À , ’Afƒºª n∞M ™Ã√ # îùB§ªA ¬Ã¥ªA O÷A ∆C $ : …ªÃ≥ À
 BŒMDØ æB≥ ∆C ïG ”¨ …√G ∆ÃßjØ ïG BJ«gA $ : …ªÃ≥ ≈ø … —iÃm ü B¿∑ ΩŒ÷AjmG I KÕh®M À ∫jrªBI ¡»¿º£ œ« À æBmi‚A
. 47 : … : # ¡»Ih®M ‹ À ΩŒ÷AjmG I Bƒ®ø ΩmiDØ πIi ‹Ãmi B√G ‹Ã¥Ø
”ƒ®ø ü (¬›nªB»Œºß) ”mÃù “ªBmjªA f¥ß ¬B¥ø ü  eAjÕG À ¡ ïB®M …ƒø œIBŒ´ cŒIÃM ë À , “JŒ¨ªA “¨ŒvI # ∆Ã¥NÕ ‹ C $ : …ªÃ≥ À
. ∆Ã¥NM ‹ C : æÃ¥Õ À ‘Ã¥NªA ∫jM ”ºß ¡∏ÇÃÕ œIi ∆G ¡ Ω≥ : BƒªÃ≥
o∞ƒªA XBßl√A ≤ÃàA , : ∆BŒJªA ©¿â ü æB≥ , # ∆ÀiB« ïG ΩmiDØ - …ªÃ≥ ïG - # ∆ÃIh∏Õ ∆C ≤BaC œ√G Li æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ”»N√A , ©∞ƒªA xúa ïG o∞ƒªA ∆Ã∏m ë À ≈øfiA …zŒ¥√ À jzªA ©≥ÃNI
≈ø o∞ƒªA jQDM ”ºß “ŒràA À , o∞ƒªA LjÒzM ∆G À ›¿ß ’B¥M‹A ïG –e¤Õ SŒÅ jrªA pBnYG ”ºß ≤ÃàA µºÒÕ Bø jR∑C À
∆Ãrë ‹ À $ : æB¥Ø ≤ÃàA OJQC Bñi À …÷BŒJ√C ≈ß   ´ ≈ø “ŒràA A ”∞√ Ahª À , µº¥ªA À LAjÒy‹A TiÃÕ SŒÅ jrªA ©≥ÃM
. 58 : æB∞√fiA : # “√BŒa ¡»ƒø ≈ØBÖ BøG À $ : æB≥ À , 39 : LAlYfiA : # A ‹G AfYC
∆›®∞ªA # œ√Bnª µºÒƒÕ ‹ À –ifu µŒzÕ À $ : …ªÃ≥ À , Lh∏ªA ïG ∆ÃßjØ ¬Ã≥ JnƒÕ –C # ∆ÃIh∏Õ ∆C ≤BaC œ√G $ : …ªÃ≥ À
∆BnºªA ∂›Ò√A ¬fß À ifvªA µŒy À KÕh∏NªA ≤Ãa : “Q›Q iÃøC …I ΩNßA –hªBØ # ≤BaC $ : …ªÃ≥ ”ºß ∆BØÃÒ®ø B¿« À ∆BßÃØjø
œ« À —fYAÀ “º®ªBØ …Œºß À , ”ƒ®ùA ©JÒI µØÀC ë À # ∆ÃIh∏Õ $ ”ºß B∞Òß KvƒªBI µºÒƒÕ À µŒzÕ   ´ À LÃ¥®Õ —’Aj≥ ü À ,
. ∆BnºªA ∂›Ò√A ¬fß À ifvªA µŒy …Œºß KM Õ –hªA KÕh∏NªA ≤Ãa
. KÕh∏NªA ≤Ãa œ« —fYAÀ “ºß j∑g ≈ø wv¥ªA “ÕE ≈ø ’œVŒm Bø µIBÒÕ À
ÀC “J÷B√ …I Oªl√ ≈ù æB¥Õ “ªBmjªA ≠ŒºJM ”ºß œª BƒŒ®ø ∆Ã∏Œª ∆ÀiB« ïG œYêA πºø ΩmiC –C # ∆ÀiB« ïG ΩmiDØ $ : …ªÃ≥ À
. πª B√Ãß  hÖA À …ƒø f¿NmA –C ∆›Ø ïG ΩmiC : jøC …Œºß Ω∏qC
µŒy ≈ø …®ø Bø ©ø KÕh∏NªA ≤Ãa j∑g À , G # ≤BaC œ√G $ : …ªÃ≥ ”ºß “ßj∞Nø # ∆ÀiB« ïG ΩmiDØ $ : …ªÃ≥ ßC “º¿ÜBØ
. ∆ÀiB “ªBmjªA “J«Ãø æA¤m À B«j∑hª “øf¥M À “◊ ÃM ∆BnºªA ∂›Ò√A ¬fß À ifvªA
, “ªBmjªA ’BJßC Ω¿Ñ ≈ß AiAjØ ‹ ≠ŒºJNªA ü …ª B≥fvø BƒŒ®ø ,  jøC ü …ª B∏Õjq ∆Ã∏Œª …Œafi “ªBmjªA æDm À …I ΩNßA Bñ ΩNßA BòG À
“®IAjªA îI À Ω÷AÀfiA îI # ΩmiDØ $ ™Ã≥À Ωº®M …√C ‹ πªg ”ºß ”ƒ®ùA ∆C ”ºß ΩŒªfªA ≈ø À : œ√B®ùA `Ài ü æB≥ , B»ƒø ’B∞®NmA À
. ”»N√A , jafi ›º®M ∆B∑ ê À B»I …¥º®NI ∆gFØ , G # K√g œºß ¡ À $ : …ªÃ≥ ßC
œaC À , ∆úN¥Õ ∆C ≤BaDØ Bn∞√ ¡»ƒø OºN≥ œ√G Li æB≥ $ : “v¥ªA ü wv¥ªA —iÃm ü ïB®M …ªÃ≥ …ƒø \yÀC À ≈nY ë À
. 34 : wv¥ªA : # ∆ÃIh∏Õ ∆C ≤BaC œ√G ≥fvÕ A’ei œ®ø …ºmiDØ B√Bnª ø \vØC ë ∆ÀiB«
…NJ√g : æB¥Õ ’œrªA K√hI hafiA ΩufiA ü K√hªA , : PAej∞ùA ü K´AjªA æB≥ # ∆úN¥Õ ∆C ≤BaDØ K√g œºß ¡ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. …NJ≥Bß ≈ø Ωvê Bù AiBJNßA  BJ¥ß ¡aÃNnÕ Ω®Ø Ω∑ ü Ω¿®NnÕ À , …J√g OJuC
. ”»N√A
iÃ∑hùA –躪A  Bƒ®ñ iBJNß‹A ÀC ¡«eB¥NßA ”ºß ’BƒJªBI ë BòG …Œºß ¡ BJ√g …√Ã∑ À , (¬›nªB»Œºß) …ºN≥ “v≥ ïG —iBqG “Õ‡A ü À
. ïB®M A ’Bq ∆G wv¥ªA —iÃm n∞M fƒß ¬›∑ …ŒØ πŒØAÃŒm À …Œºß ΩŒªe ›Ø ïB®M A “Œv®ø ”ƒ®ñ BJ√g …√Ã∑ BøC À , B∞√E
À …ª îøDM …Œ∞Ø , ΩN¥ªA ≤Ãa ≈ø  j∑g Bñ µº®Nø ë À ™ejºª ›∑ # ∆î¿Nnø ¡∏®ø B√G BƒMBÕFI BJ«gBØ ›∑ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
# BƒMBÕFI BJ«gBØ $ : …ªÃ≥ ∆C ´ , …ƒß …I KŒUC Bø j∑hÕ ¡ºØ ∆ÀiB« ïG æBmi‚A …ªA¤m BøC À , …ŒªG ∆úvÕ ‹ ¡»√C …n∞ƒª KŒŒÒM
. …ªÃ◊nø “IBUG ”ºß ΩŒªe
∆î¿Nnø ¡∏®ø B√G $ : …ªÃ¥I πªg Ωºß f≥ À , BØBÖ ‹ À BƒMBÕFI …ŒªG BJ«gA ∆C fŒ∞ŒØ ™ejªA ”ºß ™j∞Nø # BƒMBÕFI BJ«gBØ $ : …ªÃ≥ À
”ºß ’BƒI ∆ÀiB« À ”mÃø …I eAjùA ∆G : æB≥ ≈ø æÃ¥I DJ®Õ ‹ À ¡»ŒªG ›miC ≈ÕhªA ¬Ã¥ªA À ∆ÀiB« À ”mÃø ©¿ÜA ¿zI eAjùA À #
. ΩŒ≥ B¿∑  f®I À …ºJ≥ “ŒƒRNªA j÷B¿y …Œºß fßBnM ‹ …ºuC ü  eBnØ ©ø …√HØ îƒQA ©¿ÜA Ω≥C ∆Ã∑
fƒß …øÃ≥ À ∆ÃßjØ îI À B¿»ƒŒI –jè Bñ “ÕBƒ®ªA æB¿∑ À iÃzáA ≈ß “ÕBƒ∑ ë À SÕfáA À ¬›∏ªA ïG ’B¨u‚A ë ™B¿Nm‹A À
. 46 : … : # ‘iC À © C B¿∏®ø √G BØBÖ ‹ $ : … —iÃm ≈ø “v¥ªA ü æB≥ B¿∑ “ªBmjªA ≠ŒºJM
–jè Bñ ∆ÃN®ø ¡∏Œºß ∆Àf«Bq ¡∑fƒß ∆ÀjyBY B√G BØBÖ ‹ À BƒMBÕFI ¡»ŒªG BJ«gBØ πºN≥ ”ºß ∆Àif¥Õ ‹ ›∑ : ”ƒ®ùA Ωvä À
. ¡∏ƒŒI
. BƒMBÕFI BJ«gBØ $ : “¥IBnªA “Õ‡A ü …ªÃ¥ª ∆BŒI # ΩŒ÷AjmG I Bƒ®ø ΩmiC ∆C îùB®ªA Li æÃmi B√G ‹Ã¥Ø ∆ÃßjØ BŒMDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
ÀC B¿»ƒø fYAÀ Ω∑ iBJNßBI BøG ej∞ùA •∞ºI æÃmjªBI J®NªA À , ∆ÃßjØ ∆BŒMG ”ºß ©Õj∞M # îùB®ªA Li æÃmi B√G ‹Ã¥Ø $ : …ªÃ≥ À
…ŒØ –ÃNnÕ ∆C ΩufiBØ ΩufiA ü ifvø æÃmjªA ∆C iBJNßBI ÀC , G # ΩmiC ∆C $ : B¿ Ã≥ œ« À —fYAÀ B»NªBmi ∆Ã∑ iBJNßBI
. ΩŒ≥ B¿∑ …NªBmi AÀg –C îùB®ªA Li æÃmi AÀg B√G jÕf¥NªA À , ©¿ÜA À fYAêA
∆C LúÒùA ∆B∑ Bù ≈∏ª ¡»≥› G ¡ BmiHI eAjùA À ∂BŒnªA ≈ø “øû∞ùA “ªBmjºª n∞M # ΩŒ÷AjmG I Bƒ®ø ΩmiC ∆C $ : …ªÃ≥ À
AÀe ¡»≥› G œ (¬›nªAB¿»Œºß) LÃ¥®Õ À ∂BZmG À ¡Œ«AjIG ¡»÷BIE ~iC œ« À ¡ A KN∑ ªA “mf¥ùA ~ifiA ïG AÀeîÕ
. B»ŒªG ¡ …ƒø ‹BmiG B»ŒªG
À , “ŒI ªA ≈ø # πIj√ $ À , œbŒIÃNªA iB∏√„ª ¬B»∞Nm‹A # îƒm ∫j¿ß ≈ø BƒŒØ ORJª À AfŒªÀ BƒŒØ πIj√ C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. vªA fŒªÃªA
‹ÀC …Œºß ~A ß‹A  eAjø À G πIj√ C ›÷B≥ LBÒàBI …va À ”mÃø ≤jß B¿»ø›∑ © À ∆ÀiB« À ”mÃø ”ºß ∆ÃßjØ ΩJ≥C Bù
oƒ√ À πN®√ À π BI πØj®√ —fÕfß îƒm ∫j¿ß ≈ø BƒŒØ ORJª À fŒªÀ O√C À ∫BƒŒIi –hªA O√C : æÃ¥Õ “ªBmjªA  AÃße “»U ≈ø
À Oº®Ø ªA πNº®Ø Oº®Ø À $ : ïB®M …ªÃ≥ ? πºuC Ω»å ‹ À πØj®√ ≈ø O√C À “ªBmjªA  h« πª ≈ÕC ≈¿Ø πªAÃYC ≈ø B◊Œq
—jR∑ À  jÒa ¡§ß ”ºß “ª‹fºª # Oº®Ø ªA $ : …ªÃ¥I “º®∞ªA ±ŒuÃM À , Ω®∞ªA ≈ø —jø ’BƒI ’B∞ªA \N∞I “º®∞ªA # ≈ÕjØB∏ªA ≈ø O√C
. œÒJ¥ªA (¬›nªB»Œºß) …ºN≥ “º®∞ªA  h»I  eAjø À , 78 : … : # ¡»Œr´ Bø ¡ŒªA ≈ø ¡»Œr¨Ø $ : …ªÃ≥ ü Bø §√ …NßB§Ø À …NßBƒq
À œÒJ¥ªA …ºN≥ ∆C À “¿®ƒªA ∆Aj∞∑ j∞∏ªBI  eAjø ∆C …ŒªG —iBq‚A œMDŒm Bø ”ºß ∂BŒnªA j«B£ # ≈ÕjØB∏ªA ≈ø O√C À $ : …ªÃ≥ À
ü  BIi À ΩŒ÷AjmG I ≈ø fŒªAÃùA j÷Bn∑ …ºN≥ ≈ß ±∑ SŒY “®ŒƒvªA ≈ø  fƒß …ª Bñ xÃvàBI …Œºß …N¿®ƒª ∆Aj∞∑ …yiC ü  eBnØG
ü  eBnØG À …øÃ≥ ≈ø ›Ui ¡»ƒø fYAêA ΩN¥Ø ¡»Œºß B¿®ƒø BIi …n∞√ ‘jÕ À …n∞ƒª AfŒJß ¡«AjÕ Ã« À ΩŒ÷AjmG I ≈ø …√fi ΩI …NŒI
. …N¿®ƒI j∞∑ À “ÕeÃJ®ªA ià ≈ø XÀja ~ifiA
ΩN¥I ~ifiA ü PfnØC À , îƒm ∫j¿ß ≈ø BƒŒØ ORJª À A ¨u BŒJu ∫BƒŒIi –hªA π√C îNÕ‡A ü …ŒªG iBrùA …yA ßA ΩvZ¿Ø
–hªA Ah« O√C À ‹Ãmi ∆Ã∏M ±Œ∑ À ? “ªBmjªA  h« πM’BU ≈ÕC ≈¿Ø Œ÷Ajm‚A –fŒJß ≈ø O√C À ¿®ƒI Pj∞∏Ø o∞ƒªA
. ? πØj®√
≈ø O√C ÀC Œ«ÃªDI ≈ÕjØB∏ªA ≈ø O√C À ”ƒ®ùA ∆C À , ∆Bô„ª ΩIB¥ùA j∞∏ªBI j∞∏ªA ¡»z®I n∞M “øB¥NmA ¬fß j»§Õ πªhI À
πŒºß ¿®ƒI ≈ÕjØB∏ªA ≈ø O√C À eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ Ah∑ À , BƒNºø ü O√C À îƒm BƒNÒªBa SŒY π¿ßk ”ºß BI ≈ÕjØB∏ªA
. “uBa
“¿®√ πºM À îºmjùA ≈ø º®U À B¿∏Y œIi œª K«ÃØ ¡∏N∞a Bù ¡∏ƒø Pij∞Ø îªBzªA ≈ø B√C À AgG B»Nº®Ø æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
fŒ∞Õ À ’AlÜA À LAÃÜA ≈ß ™ÃÒ¥ø # AgG $ ∆C j«B§ªA À “º®∞ªA ïG ©UAi # B»Nº®Ø $ ¿y # ΩŒ÷AjmG I PfJß ∆C œºß B»ƒó
. …n∞ƒª AfJß  hÖA AgG AeBJßG  fJßC À AfŒJ®M  fJß À , ΩŒ≥ B¿∑ h◊ƒŒY ”ƒ®ø
∆ÃßjØ …I ~ ßA Bø À (¬›nªB»Œºß) …IAÃU îI µŒJÒNªA À , ∆ÃßjØ …I ~ ßA B¿ß (¬›nªB»Œºß) ”mÃø LAÃU T›RªA PBÕ‡A À
ë À B«eB®JNmA À …NªBmi LAj¨NmA B«fYC : …UÀC “Q›Q ≈ø “ªBmjªA  AÃße ü `f¥ªA ïG ∆ÃßjØ ¬›∑ ΩºY (¬›nªB»Œºß) …√C œÒ®Õ
…Œøi À …Nº®Ø `BJ¥NmA œ√BRªA À # îƒm ∫j¿ß ≈ø BƒŒØ ORJª À AfŒªÀ BƒŒØ πIj√ C $ : …ªÃ¥I …ŒªG iBqC f≥ À …ªBY ¡º®Õ –hªA
≈ø O√C À $ : …ªÃ≥ ≈ø πªg eB∞NnÕ À  fŒJß ≈ø …√DI …Œºß ≈ùA SªBRªA À # Oº®Ø ªA πNº®Ø Oº®Ø À $ : …ªÃ¥I ¬jÜA À eBnØ‚BI
≈ß ¡Q æÀfiA ≈ß ¡Q œ√BRªA …yA ßA ≈ß ‹ÀC KŒVŒØ LAÃÜA ü KŒM ªA ¨Õ ∆C LAÃÜA ü  j∑hÕ Bø ©J ”zN≥A f≥ À # ≈ÕjØB∏ªA
. SªBRªA
“º®∞ªBI …ƒß ”ƒ∑ ΩI … BI `jvÕ SŒY …¿§®NmA f≥ À œÒJ¥ªA ΩN¥I …yA ßA ≈ß LAÃU # îªBzªA ≈ø B√C À AgG B»Nº®Ø $ : …ªÃ¥Ø
. DNNØ … BI ™j¥M ∆C ™B flª B√Ãu Oº®Ø ªA
≈ß LAÃÜA ¬Bó ≈ø # B¿∏Y œIi œª K«ÃØ ¡∏N∞a Bù ¡∏ƒø Pij∞Ø $ : …ªÃ≥ ∆C œÒ®Õ ~A ß‹A …NºIB¥ø À LAÃÜA ìø ü jIfNªA À
∆B¥MG À jøfiA “¥Œ¥Y ü j§ƒªA “IBuG ¡∏áA À ¡∏Zºª ΩIB¥ùA Ω»ÜA æ›zªBI eAjùA ∆C h◊ƒŒY \zNÕ À æ›zªA À ¡∏áA ΩIB¥NŒØ ΩN¥ªA
 BM¤Õ ∆B∑ –hªA ë Ah« À , …Œºß Ω¿®ªA µŒJÒM À …ZJ≥ À Ω®∞ªA ≈nY ü µáA ’Bz¥ªA ïG  Bƒ®ø ©U Ø …Œºß Ω¿®ªA µŒJÒM ü –CjªA
. # A ∆gHI ™BÒŒª ‹G æÃmi ≈ø BƒºmiC Bø À $ : ïB®M æB≥ , ’BŒJ√fiA
™BØfªA ”ºß Oøf≥DØ ∫Bƒ« ©JNÕ ∆C Kè –hªA µáA À …ŒØ “ZºvùA “»Ä Ω»ÜA ≈ø æ›y ü œ√C æBáA À h◊ƒŒY B»Nº®Ø œ√C eAjùBØ
≈Õfø ïG –iAjØ À jvø ≈ø œUÀja ïG UÃÑ “¿ŒaÀ “J≥Bß ïG πªg –e¤Õ À ΩUjªA ΩN≥ ïG –e¤Õ …√C ¡ºßC À œ√jvƒNmA ≈¿ß
. îƒm ≈ êA ≈ß Lj¨NªA À
‹ ‹C : …ªÃ≥ ü B¿∑ K≥AîªBI —‹BJø ´ ≈ø Ω®∞ªA ”ºß ¬Af≥‚A ”ƒ®ñ Ω»ÜA æ›zªBI eAjùA ∆G : ¡»z®I æÃ≥ ü Bø j»§Õ Bƒ« ≈ø À
. BƒŒºß fYC ≈º»è
. BƒŒº«BÜA Ω»U ∂ÃØ Ω»VƒØ
ü –C # ¡Õf¥ªA πª›y œ∞ª π√G BM $ : ¡»ŒIfi LÃ¥®Õ I æÃ≥ …I jnØ B¿∑ “J A æ›zªBI eAjùA ∆G : jaE |®I æÃ≥ Ah∑ À
. ’œq ïG …NJä ≈ß –êC ‹ îJ A ≈ø B√C À h◊ƒŒY B»Nº®Ø : ”ƒ®ùBØ , ±mÃŒª “ôf¥ªA πNJä
“®≥AÀ ΩJ≥ B¿ºß À B¿∏Y  BME …√BZJm A ∆C ”ºß “uB√ wv¥ªA —iÃm PBÕE À , “Œv®ùA À ¬jÜBI ≤A ßA …√C …Œ∞Ø æÀfiA …UêA BøC
. Ω»ÜA ≈ø ”ƒ®ùA Ah»I æ›zªA ©øBè ‹ Ah« À ΩN¥ªA
. ‹›y …√BZJm A “Jä œ¿nÕ ∆C ∆Ej¥ªA LeC ≈ø ©ƒN¿ùA ≈ø ∆C : ∂BŒnªA —fßBnø ¬fß ïG BØBzø …Œ∞Ø œ√BRªA …UêA BøC À
BòG (¬›nªB»Œºß) …√HØ  BÕG f¿®Nø ´ …I ›«BU πªg Ω®Ø BòG …√C À f¿®NªA ¬fß ”ƒ®ñ Ω»ÜA æ›zªBI eAjùA ∆G : Ω÷B¥ªA æÃ≥ BøC À
. ‘eC Bø ïG ‘eDØ KÕeDNºª œÒJ¥ªA l∑À f¿®M
. # ‘f»Ø ‹By ∫fUÀ À $ : …ªÃ≥ ¡»z®I …I jnØ B¿∑ ©÷AjrªBI Ω»ÜA æ›zªBI eAjùA ∆G : Ω÷B¥ªA æÃ≥ Ah∑ À
: —j¥JªA : # ‘jafiA B¿«AfYG j∑hNØ B¿«AfYG ΩzM ∆C $ : ïB®M …ªÃ≥ …I jnØ B¿∑ ∆BŒnƒªA æ›zªBI eAjùA ∆G : Ω÷B¥ªA æÃ≥ Ah∑ À
. 282
. —eBß ΩN¥ªA ïG œz∞Õ Bû l∑êA ∆C BŒmB√ ÀC B»NøjY BŒmB√ B»Nº®Ø ”ƒ®ùA ∆C À
.  Bƒøf≥ Bø ïG …I ©UjÕ Bñ B»ƒø Ω∑ …UÃÕ ∆C ≈∏ô  ÃUÃØ
ü …I A aC Bø  iAjØ À …ØÃa ü KJnªA À , ΩN¥ªA “v≥ ”ºß ™j∞Nø # B¿∏Y œIi œª K«ÃØ ¡∏N∞a Bù ¡∏ƒø Pij∞Ø $ : …ªÃ≥ À
≈ø πª œ√G XjaBØ ∫úN¥Œª πI ∆ÀjóDÕ flùA ∆G ”mÃø BÕ æB≥ ”®nÕ “ƒÕfùA ”v≥C ≈ø ΩUi ’BU À $ : …ªÃ¥I wv¥ªA —iÃm
. 21 : wv¥ªA : # K≥ Õ B∞÷Ba B»ƒø XjbØ îZuBƒªA
. …I Ω¿®ªA ü –CjªA ∆B¥MG À jøfiA “¥Œ¥Y ü j§ƒªA “IBuG -  B√j»§NmA B¿∑ - …I eAjùBØ ¡∏áA BøC À
, B»ºJ≥ ¡∏áA œÒßC (¬›nªB»Œºß) …√C wv¥ªA —iÃm PBÕE eB∞ø À ΩN¥ªA “®≥AÀ f®I O√B∑ ¡∏áA “J«Ãø ∆C “Õ‡A \Õju : Oº≥ ∆HØ
¡Q , 15 : wv¥ªA , : G “ƒÕfùA Ωae À , îƒn A –lå πªh∑ À B¿ºß À B¿∏Y  BƒŒME ‘ÃNmA À  fqC ≠ºI Bù À $ : ïB®M æB≥
. iAj∞ªA À ΩN¥ªA j∑g À “v¥ªA ∂Bm
B»√C —AiÃNªA xÃva ü eiÀ f≥ À ja‡A B¿»ƒø Ω∑ —jÕB¨ñ j®rø ë À Aj∏ƒø wv¥ªA —iÃm ü À Bƒ«B« ¡∏áA •∞ª eiÀ BòG : Oº≥
’BåG À ∆ÃßjØ ∂j´ f®I —AiÃNªA Oªl√ f≥ À , 43 : —f÷BùA : # A ¡∏Y B»ŒØ —AiÃNªA ¡«fƒß À $ : ïB®M æB≥ , ¡∏Zºª “ƒ¿zNø
. ΩŒ÷AjmG I
eîªA ΩJ≥ iAj∞ªA f®I À œÒJ¥ªA ΩN≥ ΩJ≥ |®I ∂ÃØ B»z®I ¡∏áA ≈ø KMAjø œÒßC (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ∆G : æB¥Õ ∆C ≈∏¿ùA ≈¿Ø
KnÅ Ah« À , —AiÃNªA æÀlƒI “¿∏áA …ª Oó ”NY ¡∏áA ≈ø “JMjñ —jø Ω∑ ü A …va f≥ À , ∆ÃßjØ ∂j´ f®I À jvø ïG
ü ‹AfNßA ”Ò®Õ Dr√ AgG ¡Q eBn∞ªA À jrªA ïG …®J B»®ø ΩŒô B¿º≥ …MjÒØ ü “ø›m  BJu ∆AÀC pBƒªA |®I ∂kjÕ Bø §√ ΩŒR¿NªA
fÕlÕ À ÿƒÕ fYAÀ cƒm “¥Œ¥áA ü T›RªA PB∞vªA À ‘Ã¥NªA “∏ºø ∂k Ø Ω÷Bz∞ªA LBnN∑A ïG S®JƒŒØ IfNªA ü —eÃU À Ω¥®NªA
. æBY f®I ‹BY
. ¬B¥ùA ‹ À •∞ºªA “»U ≈ø …Œºß ΩŒªe ¬f®ª —ÃJƒªBI ¡∏áA ¡»z®I n∞M “øB¥NmA ¬fß ¬f¥M Bñ j»§Õ À
: # —ÃJƒªA À ¡∏áA À LBN∏ªA A …ŒM¤Õ ∆C $ : …ªÃ¥∑ B¿»ƒŒI ∂jØ À …ø›∑ ≈ø ©yAÃø ü —ÃJƒªA À ¡∏áA j∑g …√BZJm A ∆C ”ºß
I BƒŒME f¥ª À $ : …ªÃ≥ À , 89 : ¬B®√fiA : # —ÃJƒªA À ¡∏áA À LBN∏ªA ¡«BƒŒME ≈ÕhªA π◊ªÀC $ : …ªÃ≥ À , 79 : ∆Aj¿ß æE
. πªg ´ ïG 16 : “ŒQBÜA : # —ÃJƒªA À ¡∏áA À LBN∏ªA ΩŒ÷AjmG
AÀf«Bq f≥ À , …√ÃØj®Õ ¡« À B«eB®JNmA À …NªBmi LAj¨NmA ë À æÀfiA ~A ß‹A ≈ß LAÃU # îºmjùA ≈ø º®U À $ : …ªÃ≥ À
µIBm ïG AeBƒNmA …NªBmi ¡«eB®JNmA À ¡»IAj¨NmA ∆C  jÕj¥M À , îƒm  j¿ß ≈ø ¡»ŒØ SJª À AfŒªÀ ¡»ŒØ …√ÃIjÕ AÃ√B∑ B¿ƒŒY …ªAÃYC
oŒª À , “ÕiBŒNa‹A …MBøf¥ø æÃvÅ …ªÃvY ©≥ÃNÕ ÀC …I pfê ∆C ≈∏ô BŒIBnN∑A AjøC “ªBmjªA O√B∑ ê ¡Œ¥NnÕ BòG …ªBÅ ¡»NØj®ø
Bø Ah« LBnN∑A ¨I ¡∏áA …ª K«À B¿∑ îºmjùA ≈ø A …º®U f≥ À B»ŒØ “ÕeB®ªA LBJmflª QDM ‹ «À jøC œ« ΩI πªh∑ jøfiA
. ∂BŒnªA ü jIfNªA …ŒÒ®Õ
eB®JNm‹A À LAj¨Nm‹A ∆Àe (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ”ºß ≈¿ºª ∂Ãnø , G # AfŒªÀ BƒŒØ πIj√ C $ : …ªÃ≥ ∆C ≈ø  Àj∑g Bø BøC À
eBnØG …ŒØ ∆C πªg À , …Œºß fßBnÕ ‹ LAÃÜA ™Ã¿â ∂BŒm ≈∏ª πªg ”ºß Ω¿áA LDM ∆G À B»n∞√ ü “Õ‡BØ ,  B√j∑g B¿∑
$ : …ªÃ≥ Ω®è À , …Œºß µJÒƒÕ ‹ ë À ≈ùA ≈ß BIAÃU , G # œºß B»ƒó “¿®√ πºM À $ : …ªÃ≥ Ω®è ∆C î®NÕ SŒY ≈ø ∂BŒnªA
. πªg ¡»ØBØ …ŒªG “UBY ‹ ›zØ # îºmjùA ≈ø º®U À $ : …ªÃ≥ ”¥JÕ À , ΩN¥ªBI ~A ß‹A ≈ß BIAÃU G # AgG B»Nº®Ø
jÕj¥M À …N¿®√ j∞∑ f≥ À  fŒJß ≈ø …√DI …®Õj¥M À …Œºß …ƒø ≈ß LAÃU # ΩŒ÷AjmG I PfJß ∆C œºß B»ƒó “¿®√ πºM À $ : …ªÃ≥ À
“¿®ƒªA ≈ø oŒª BJº¨M À B¿º£ fŒJ®NªA À ΩŒ÷AjmG I PfJß gG Kº¨M À ¡º£ “Òºm B»√Aj∞∏I ßj¥M À “¿®√  f®M –hªA Ah« ∆C LAÃÜA
. ’œq ü
…ŒªG rM –hªA ∆C Ωv A À # πºM $ : …ªÃ¥I …ŒªG qC Bù ∆BŒI # ΩŒ÷AjmG I PfJß ∆C $ À iB∏√„ª “≥Ãnø “ŒøB»∞NmA “º¿ÜBØ
BƒN¿®√ œªÀ Oƒ∑ gG ÀC - ΩŒ÷AjmG I j÷Bm À ¿®√ œªÀ Oƒ∑ gG B»Mj∞∑ “¿®√ œºß πª ∆C ≈ø # ≈ÕjØB∏ªA ≈ø O√C À $ : πªÃ¥I
À ¡º£ BzÕC …ŒªG —fƒNnùA “ՋêA À ¡º£ fŒJ®NªA À , fŒJ®NªA ïG AeBƒNmA ‹G oŒª B¿®ƒø BŒªÀ π√Ã∑ gG µÅ oŒª - ΩŒ÷AjmG I jr®ø
# ΩŒ÷AjmG I PfJß ∆C $ : …ªÃ≥ œ∞Ø , “¿®√ oŒª À “¿®√ fŒJ®NªA ∆B∑ ‹G À “¿®√  fJß ≈ø ”ºß …ª B¿®ƒø BŒªÀ B§ªA ∆Ã∏Õ ∆C BqBY
. KJnùA ©yÃø KJnªA ©yÀ
À “¿®ƒªA …√Aj∞∑ À AfŒªÀ …NŒI I …Œºß ≈ùA - …ŒªG B√jqC B¿∑ - îyA ßA ïG , G # πIj√ C $ : ∆ÃßjØ ¬›∑ AúºY ¬Ã¥ªA À
. …ŒªG B√jqC B¿∑ - îN»U ≈ø jøfiA ¡»Œºß Ω∏qDØ œÒJ¥ªA ΩN¥I ~ifiA ü  eBnØG
. LAÃÜA ∂Ãm ü …ŒªG “UBY ‹ ›zØ # îºmjùA ≈ø º®U À $ : …ªÃ≥ —iÀ u B¿«AfYG
ü …NŒI I (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ”ºß …ƒø ≈ß BIAÃU # ΩŒ÷AjmG I PfJß ∆C œºß B»ƒó “¿®√ πºM À $ : …ªÃ≥ “ŒY›u ¬fß : “Œ√BRªA À
. AfŒªÀ …NŒI
“¿®√  eBJ®NmA ∫jM ∆Ã∏Õ ∆C iB∏√G À …Œºß “¿®√ O√B∑ ”mÃù …NŒIjM ∆DI ≤A ß›ª ∂Ãnø …√C : B»ƒø : B«ÃUÀ …»ŒUÃM ü AÀj∑g f≥ À
AjÕf¥M …ŒØ ∆C ‘jM O√C À , Ah« œ√fJ®M À ΩŒ÷AjmG I PfJß ∆C œºß B»ƒó “¿®√ πºM À C : æÃ¥Õ …√D∏Ø —if¥ø iB∏√‚A —l¿« À
. —iBqG ‹ À •∞ºªA “»U ≈ø …Œºß ΩŒªe ‹ Bù
PfJß π√fi œºß B»I ≈ô “¿®√ OnŒª œª πNŒIjM ∆G : æÃ¥Õ …√D∑ ΩŒ÷AjmG I  fŒJ®M ∆B∏ù …Œºß “¿®ƒªA Ωufi iB∏√G …√C : B»ƒø À
≈ø ≈«hªA ïG Lj≥C ∆B∑ ∆G À …UêA Ah« À , Ah« iB∏√„ª ΩŒº®NªA ¬B¥ø ü G # PfJß ∆C $ : …ªÃ¥Ø πº¿ß …I OÒJYDØ œøÃ≥
. AfŒªÀ …NŒIjM ü ”mÃø fƒß “®ŒƒvªA ≈ø …ª Bø “¥Œ¥Y ¨Õ ‹ ΩŒ÷AjmG Jª  fŒJ®M ∆HØ ”ƒ®ø ¬BM ´ LAÃÜA Ah« ≈∏ª …¥IBm
N¥ªC ∆C πªhª œøC PjÒyBØ ¡«fŒJ®NI ΩŒ÷AjmG I π¿º£ …JJm BòG “ŒI ªA ≈ø œºß B»I ≈ó ªA “¿®ƒªA  h« ∆C ”ƒ®ùA ∆C : B»ƒø À
•∞ª ≈ø ”ƒ®ùA Ah« —eB∞NmA ü ∆DrªA À Ah« “¿®ƒI OnŒºØ fŒJ®NªBI π¿º£ ≈ß “JJnø “ŒI ªA  h« O√B∑ gHØ NŒIjØ MhaDØ ¡ŒªA ü
. “Õ‡A
œºß B»ƒó πƒø “¿®√ “ŒI ªA  h« OnŒºØ œ√ÃIjØ ¡»MjøDØ ¡»MfJ®NmA SŒY ΩŒ÷AjmG I ≈ø B« ´ À œøC œ√BIi –hªA ∆C : B»ƒø À
. “Õ‡A •∞ª ≈ø …¥IBm ≈ø f®IC …UêA Ah« À , Ah« B¿º£ fŒJ®NªA ïG B»÷B»N√‹
À ΩŒ÷AjmG I PfJß ∆C œºß B»ƒó πƒø “¿®√ “ŒI ªA πºM À ”ƒ®ùA À …Œºß ∆ÃßjØ “¿®ƒI (¬›nªB»Œºß) …ƒø ≤A ßA πªg ∆C : B»ƒø À
. –fŒJ®M O∑jM À : …ªÃ≥ ≈ø  if≥ Bø ”ºß ΩŒªe ‹ ∆DI Ja O√C À Ah« –fŒJ®M O∑jM
…NªBmi ”ƒ®ø ü (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ∆ÃßjØ ¡º∑ Bù # î√ÃVnùA ≈ø - …ªÃ≥ ïG - # îùB®ªA Li Bø À ∆ÃßjØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
…ŒØ …®UAjØ îùB®ªA Li ë …ºmiC –hªA ∆C   aC f≥ À …ºmjø xÃva ü …¿º∏Õ haC …øBZØG …ŒØ ∆B∑ Bñ LAÃÜA ”¥ºNØ B»ŒØ BYeB≥
. PBÕE ©Jm ¬Bó ïG ? # îùB®ªA Li Bø À $ : …ªÃ¥I …ZyÃNmA À
“¥IBnªA TBÅfiA æ›a ü B»ŒªG —iBq‚A Oøf¥M f≥ À “ŒIÃIjªA jøC ü “ŒƒQêA K«Ahø æÃuC j∑hM ”ºß ±≥ÃNÕ B»ƒø eAjùA `BzMA À
. AiAj∑ LBN∏ªA Ah« ≈ø
fY  fê ∆C ≈ø ΩUC ë  eÃUÀ LÃUÀ ü …ª πÕjq ‹ fYAÀ ë eÃUêA KUAÀ fUÃø ïG œ»NƒÕ ’BŒqfiA eÃUÀ ∆C ∆ÀjÕ ’‹¤»Ø
. ∫AieG …UÃNªA À eÃJ®ùA ïG …UÃM ™Ã√ —eBJ®ªA ∆fi …MeBJß kÃè ‹ πªhª À , ∫AieG …ªBƒÕ ÀC ¡»Ø …I °Œê ∆C ≈ø ¡§ßC À  eÃUÀ ü
…ŒªG “Ij¥ø œ« , “ÕiB√ ÀC “ÕiÃ√ “∞Õjq PAeÃUÀ –Àg …¥ºa ≈ø ’BŒqC ïG Lj¥NªA ïG …ŒªG Lj¥NªA À …MeBJß ≈ß Aêfß …ƒŒ®I πªhª À
ÀC ¬B§®ªA ∫úùA ¡»ƒø À B»I î≥BJªA P뛪A ü î√B∞ªA —eBùA TAêC ≈ø îvºbNùA jrJªA ≈ø înÕf¥ªA À ≈ÜA À “∏÷›ùA ≈ø …ŒØ “Œ√BØ
À ”∞ªk A ïG ¡«ÃIj¥Œª ¡»øBƒuC —eBJ®I ¡»√ÀfJ®Õ AÃ√B∑ “º¿ÜBI À ”mÃø À ∆ÃßjØ ¡»Nºö ≈ø ∆B∑ À “ŒƒQêA ’Bøf≥ fƒß ¡»z®I
≈ÜA ü B¿∑ ¡»ƒß \q Õ –hªA jrªBI ¡«ÃJŒvÕ ‹ ÀC “∏÷›ùA ü B¿∑ ¡»ƒß |Œ∞Õ –hªA àA ≈ø ¡»ŒªG AÃzŒ∞Õ ∆C ”ƒ®ñ ¡ Aî∞rÕ
ÀC B« ´ À “Œ«BØjªA À LjáA À ¡ºnªA À |¨JªA À KáB∑ “Œº∏ªA B®ªA iÃøC ≈ø jøC IfM …ŒªG ©UjÕ ≈ÕeÃJ®ùA ’‹¤« ≈ø ›∑ ∆HØ
. B«Ãç À ∆Bn√‚A À ~ifiA À ’B¿nªB∑ …ßB¥uC ≈ø ©¥u
À “∏÷›ùA ¡« ’‹¤« À ’B¿nªA Bß …ªG À ~ifiA Bß …ªH∑   IfM …ŒªG ©UjÕ –hªA B®ªA ü ¡»ƒø Ω∑ ≤jvNÕ “ E À LBIiC ∫Bƒ»Ø
. LBIifiA Li À “ ‡A …ªG Ã»Ø …√BZJm A ë À “ ‡A Bß …ªG À , jrJªA ÃnÕf≥ À ≈ÜA
 h« |®I …I fÕiC ê gG ¡ ÃuC ïG Aj§√ QêA fƒß îùB®ªA Li : BƒªÃ¥ª BZŒZu ”ƒ®ø ‹ ∆C πª ∆BI  B√j∑g Bø OØjß AgG
~ifiA Bß À ’B¿nªA B®∑ …ŒØ ≤jvNªA jqBJÕ –hªA B®ªA ë À “¥ºàA AÃß ≈ø Bß Li Ã»Ø ¡»√BŒßDI “ƒ∏¿ùA “∞ÕjrªA PAeÃUÃùA
LjªA ≈ø îN∞÷BÒªA ´ fÕiC ê À îùB®ªA ©Œö ∆Àe °¥Ø “ ‡A Bß …ªG À LBIifiA Bß Li Ã»Ø …√BZJm A …I fÕiC ê À ›Rø
. ‹Ã¥®ø …ª ∂Afvø ›Ø eÃUêA “ƒ∏¿ùA LBIifiA À eÃUêA KUAêA
πªg ©ø ë À ¬BƒufiA fJ®Õ BŒƒQÀ ∆B∑ ∆ÃßjØ ∆C …√BŒI îùB®ªA Li “¥Œ¥Y ≈ß …ƒø æA¤m # îùB®ªA Li Bø À ∆ÃßjØ æB≥ $ : …ªÃ¥Ø
—iÃ∑hùA “Õ·ºØ “Œ«ÃªfiA  AÃße BøC À , 127 : ≤AjßfiA : # πN E À ∫ihÕ À $ : ïB®M …ªÃ¥ºØ ¬BƒufiA …MeBJß BøC , “Œ«ÃªfiA œßfÕ
. 24 : PBßkBƒªA : # ”ºßfiA ¡∏Ii B√C æB¥Ø $ : ïB®M …ªÃ¥ª À
À B®ªA ≈ø ’œq IfM ü 曥Nm‹A ë “ŒIÃIjªA ∆fi jaE Ljª BIÃIjø …√Ã∑ îI À BIi B G ’œrªA ∆Ã∑ îI “ŒƒQêA fƒß —BØBƒø ‹ À
“ ‡A …ªG À …≥ÃØ Li ‹ LBIifiA Li Ã»Ø …√BZJm A ‹G ja‡ LÃIjø ¡«fƒß Li Ω∑ À jaE ’œrª “ŒIÃIjùA À ∆B∏ø‚A üBƒÕ ‹ ë
. …ª …ªG ‹
LBIiC fJ®Õ B¿∑ ∫úùA fJ®Õ ∆B∏Ø ¡∏áA gÃ∞√ À “ÒºnªBI “ÕjrJªA pÃ∞ƒªA |®I ü P뛪A ≈ø Aiû£ “ŒƒQêA fƒß πºùA ∆B∑ À
. “ ‡A j÷Bn∑ …øÃ≥  fJ®Õ °J¥ªA πºø ë À “ ‡A fJ®Õ BŒƒQÀ ∆ÃßjØ ∆B∑ À , ¡»MÃŒI ü PÃŒJªA ’Bm⁄i πªh∑ À ¬BƒufiA
ë À KUAêA …I fÕiC ê gG ›vä ”ƒ®ø …ª Ω¥®Õ gG …ƒø KV®M # îùB®ªA Li æÃmi B√G $ : B¿ Ã≥ ∆ÀiB« À ”mÃø ≈ø © B¿ºØ
¡« ´ À “∏÷›ùA |®J∑ “ ‡A ≈ø “∞ÕjrªA PBƒ∏¿ùA |®I …I fÕiC ê À îùB®ªA ©Œö ∆Àe LBIifiA Bß Li  fƒß Ã»Ø …√BZJm A
. îùB®ªA Li ”ƒ®ø B¿Ø îùB®ªA ©Œö ∆Àe “¥ºàA AÃß ≈ø Bß Li  fƒß BzÕC ûØ
A “¥Œ¥Y ≈ß æDnÕ À “∞vªA  h»I ≤ÃuÃø ë Bñ “∞vªA  h»I ≤ÃuÃùA “¥Œ¥Y ≈ß æDnØ # îùB®ªA Li Bø À $ : æB≥ πªhª À
pBmC ë À ? ±Œ∑ …N¥Œ¥Y ∫AieG ïG ΩŒJm ‹ …√C QêA j÷Bn∑ ‘jÕ Ã« À …ª Bƒßhø  eÃUÃI Af¥N®ø ∆B∑ …NŒƒQê …√HØ …√BZJm
. O® B¿∑ LBIifiA À “ ‡A j÷Bm —eBJß …Œºß ∆ÃJÕ –hªA ¡»J«hø
Li Bø À $ : …ªA¤m ≈ß (¬›nªB»Œºß) ”mÃø LAÃU # îƒ≥Ãø ¡Nƒ∑ ∆G B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Li æB≥ $ : …ªÃ≥ À
Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Li ë : LAÃÜA À æA¤nªA îI “¥IBÒùA …ŒÒ®Õ Bø ”ºß ”ƒ®ùA Ωvä À , ≤Àhä GfNJù a ë À # îùB®ªA
∆Ã≥ÃùA  AjÕ Bø ”ºß AfYAÀ - BIi - AjIfø B ∆C ”ºß BÒJMjø ›vNø AfYAÀ A IfM …√Ã∑ À B»ŒØ IfNªA eÃUÃI æfM ªA B¿»ƒŒI
. ∆AfUêA À ∆B« ªA ≈ø ªA ΩŒJm ∆Ã∏ªBnªA
À , AfYAÀ AjIfø BIi B ∆C ”ºß B»ŒØ –hªA fYAêA IfNªBI æfM ªA B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA îùB®ªBI –eAjø jaE J®NI À
. ∆AfUêA À ∆B« ªA ∆à B®NÕ ≈ÕhªA ªA Ω«C B«fè “ŒƒŒ¥Õ “ª‹e  h« À …Œºß æfM –hªA fYAêA LjªA πªg îùB®ªA LjI –eAjø
´ …√Ã∏ª ? …N¥Œ¥Y Bø À ? îùB®ªA Li …Œ¿nÕ –hªA Ah« Bø …Øj®Õ ∆C ‹G (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ≈ø ∆ÃßjØ KºÒÕ : Oº≥ ∆HØ
. ›uC …Œºß iÃvNºª ±≥ÃM ‹ œ¥ÕfvM ¡ºß ªA À # îƒ≥Ãø ¡Nƒ∑ ∆G $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø B¿Ø iÃvNªA ‹G æDnÕ ¡ºØ  fƒß æÃ¥®ø
∆B∏Ø îùB®ªA •∞ª ©yÃø B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA •∞ª ©yÀ …√C ´ ’œrI ∆ÃßjØ LAÃU ü PDÕ (¬›nªB»Œºß) …√C ”ºß
. πªg ü ºª QDM ‹ À æÀfiA iÃvNªA ‹G —jafiBI f∞Õ ¡ºØ j∏I À Àj¿ß À fÕlI æBUjªA n∞N∑  eBYE ’B DI ©¿ÜA •∞ºª A n∞M
À PAÀB¿nªA $ ©yÃI æÃ¥ªA æfI ”mÃø ≈∏ª …ŒØ πq ‹ ¡ºnø AjÕÃvM # îùB®ªA Li $ …ª iÃvÕ ∆C …ªDnÕ ∆ÃßjØ ∆Ã∑ : Oº≥
©≥AêA IfNªA —fYÀ ïG –e¤Õ SŒÅ B»ƒŒI æBvM‹A À |®JI ’AlUfiA |®I ¢BJMiA ”ºß æfÕ Ã« À îùB®ªA ∆B∏ø # B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA
fYAÀ jIfø eÃUÃI πªg ≈ø ∆Ã≥fvÕ î¥ŒªA Ω«C ∆C ”ºß æfŒª # îƒ≥Ãø ¡Nƒ∑ ∆G $ : …ªÃ¥I  fŒ≥ ¡Q B»Œºß –iBÜA ¬B§ƒªA À B»ŒØ
. îùB®ªA ©Œ¿Ü
À PAÀB¿nªA AÃß ü …ªBvMA À IfNªA ¢BJMiBI ∆êfNnÕ gG ªA Ω«C  fÕjÕ Bø …I fÕiC : æB¥Ø ? îùB®ªA LjI fÕjM Bø : …ª ΩŒ≥ …√D∏Ø
fYAÀ Li eÃUÃI ∆Ã≥fvÕ AÃ√B∑ gG À B …NŒIÃIi ü …ª πÕjq ‹ BIi À AfYAÀ AjIfø AîªA  h« ©Œ¿Ü ∆C ”ºß B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA
. iÃvM ›I µÕfvNºª ”ƒ®ø ‹ gG AiÃvM …UÃI …√ÀiÃvNÕ ¡»Ø îùB®ºª
AÀf«Bq À B»ŒªG AÀj§√ AgG B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA ©Œ¿Ü …NŒIÃIjI ∆Ã≥ÃùA ≈≥ÃÕ –hªA ë îùB®ªA Li : —lUÃø —iBJ®I À
. B»ŒØ –hªA IfNªA —fYÀ
BZŒZu AiÃvM iÃvNø À …UÃI ∫ifø ïB®M …√C ”ºß …I WNê ∆C ≈∏ô Bø ‘Ã≥C …ºJ≥ iÃvNªA µ¥Ñ ”ºß µÕfvNªA µ¥ZNI XBVNY‹A À
. B¿ºß …I ∆ÃÒŒê ‹ À …»ƒ∏I ∫ifÕ ∆C æBZNmA ∆G À
.  eÃUÃI ∆Ã≥fvÕ gG ∆Ã≥ÃùA …ƒø  iÃvNÕ Bø ïG …ªÃ◊nø ü …NªBYHI ë BòG LAÃÜA ∆C : ‹ÀC …º∑ πªhI j»£ f≥ À
“UBáA …nô –hªA ë gG IfNªA —fYÀ ≈ø gÃaDùA “ŒIÃIjªA fŒYÃM ”ºß ∆B« ªA ë “Õ‡A ü “VáA ≈ø …ŒªG qC –hªA ∆C : BŒ√BQ À
. “ŒIÃIjªA ü ’B∑jrºª îßfùA “ŒƒQêA æBJ≥
…∞Õj®M ïG fáBI “¥Œ¥áA ±Õj®M ≈ß (¬›nªB»Œºß) ”mÃø æfß B®ƒNû ∆B∑ Bù PAhªA “¥Œ¥Å ¡º®ªA ∆C AÀj∑g Bø eBnØ j»§Õ πªhI À
B»Qfä ∆C ”ºß B»QÀfÅ B»Nª‹e ïG # îƒ≥Ãø ¡Nƒ∑ ∆G $ : …ªÃ¥I iBqC À B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Li : æB¥Ø …MB∞vI ïB®M
. B« ´ ’œq B«eÃUÀ LÃUÀ ü B»∑iBrÕ ‹ eÃUêA “JUAÀ —fYAÀ PAg
ü B»∑iBrÕ ‹ eÃUêA “JUAÀ PAg fUÃùA ∆C À , B»»ƒ∑ À PAhªA “¥Œ¥Å ¡º®ªA “ªBZNmBI ∆ú÷B≥ “ŒƒQêA ∆C OØjß Bø eBn∞ªA …UÀ
“≥úã B®Œö œ« À B®ªA PB»U ≈ø “»Ü jIfø B»ƒø Ω∑ eÃUêA “ƒ∏û PAeÃUÃø A ∆Àe ≈ø “ ‡A ∆C À ,   ´ B«eÃUÀ LÃUÀ
. B◊Œq ¡»®ø “¿uBbùA ¬B¥ø ü –fè ‹ “Õ‡A ”ƒ®ø ü  Àij≥ B¿Ø
AÃJV®NŒØ …ŒªG AèvÕ ∆C fÕjÕ KŒV®Nºª ¬B»∞Nm‹A À ? ”mÃø æÃ¥Õ Bø ïG ∆èvM ‹ C –C # ∆î¿NnM ‹ C …ªÃY ≈ù æB≥ $ : …ªÃ≥ À
. B◊Œq …I CfI Bø ”ºß elÕ À BŒ√BQ “¿º∏ªA eBßC ? îùB®ªA Li Bø Ω◊m AgG À , îùB®ªA Li “ªBmi œßfÕ SŒY …ªÃ≥ ≈ø
—fYÃI æfM îùB®ªA ©Œö ∆G æB≥ BòG …√HØ (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ¬›∑ ≈ø `‹ –hªA µáA ”ºß nªA …I fÕjÕ ¡»Œºß …ƒø …ÕÃó Ah« À
æÃmi B√C : æÃ¥Õ …√C …ø›∑ jn∞Õ Ã« À , …ƒß ªDnM –hªA ë AfYAÀ AjIfø BIi B ∆C ”ºß B»ŒØ ªA Ω«C  f«BrÕ –hªA IfNªA
. îùB®ªA Li …√DI JŒè ? îùB®ªA Li Bø …NªDm AgHØ , îùB®ªA Li
≈ß Ã« BòG æA¤nªA ∆C πªg À “∞vªBI LBUDØ PAhªA ≈ß …NªDm œ√C  eAjø ∆C KŒV®NªA Ah« n∞M ü ¡ Ã≥ eAfm ¬fß ∆DI ¬f¥M Bñ À
Li $ : …ªÃ≥ ïG îùB®ªA Li : …ªÃ≥ ´ ΩI ±uêBI PAhªA ”mÃø jn∞Õ À , …√BŒI ¬f¥M Bø ”ºß …N∞u SŒY ≈ø PAhªA
¡»∞Õ ∆ÃßjØ ∆C ïG ’”øÃÕ …√D∑ # îùB®ªA $ : ‹ÀC …ªÃ≥ ∆B∏ø # ~ifiA À PAÀB¿nªA $ : …ªÃ≥ BŒ√BQ ©yÃØ # ~ifiA À PAÀB¿nªA
. îùB®ªA ”ƒ®ø
∆B∑ f≥ À …ªÃY ≈ø ”ºß ∆ÃßjØ …ÕÃó ‘Ci Bù …√HØ BŒ√BQ (¬›nªB»Œºß) ”mÃø LAÃU # îªÀfiA ¡∏÷BIE Li À ¡∏Ii æB≥ $ : …ªÃ≥ À
∆Ã∏Õ Bø ïG BŒ√BQ æfß B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªB∑ J∏ªA B®ªA ≈ø îùB®ªA n∞NI # îùB®ªA Li Bø À $ …ªA¤m ≈ß LBUC
≈ø PBßB¿ÜA ë ∆Bn√‚A ÃùB®Ø ’BŒqfiA ÀC pBƒªA ≈ø “ßB¿ÜA B®ªA ∆HØ “Œ√Bn√‚A œùB®ª ïB®M …NŒIÃIi j∑hØ eÃv¥ùA ü `juC
. îªÀfiA ¡∏÷BIE Li À ¡∏Ii $ : æB≥ πªhª À îyBùA À ≈ÕjyBáA
≈¿y ü …I LjªA “ŒIÃIi µº®M ΩÒJÕ ∆C ü æBNê ∆B∏Ø “Œ«ÃªfiA œßfÕ ∆B∑ Bù …n∞√ ≈ß ‹G “¥Œ¥áA ü ©ØAfÕ ∆B∑ Bø ∆ÃßjØ ∆HØ
: …ƒß ïB®M A ”∏Y B¿∑ ¡»¿«C À ¡«›ßC …√C ‘jÕ ∆B∑ ∆G À ¡»Nºö ≈ø ë À LBIifiA “ŒIÃIi ∆›ÒI πªg ¬AlºNm‹ îùB®ªBI …¥º®M
. 24 : PBßkBƒªA : # ”ºßfiA ¡∏Ii B√C æB¥Ø $
. 38 : wv¥ªA : # – ´ …ªG ≈ø ¡∏ª O¿ºß Bø flùA B»ÕC BÕ ∆ÃßjØ æB≥ À $
B¿Ø xBa Bß Li ¡»ƒø Ω∏Ø “ ‡A ≈ø   ´ PeiC ∆G À ´ ‹ LBIifiA Li Ã»Ø ïB®M A îùB®ªA LjI PeiC ∆G æÃ¥Õ ∆B∑ …√D∏Ø
. ¡∏ŒªG ºmiC f≥ À ¡∏Ii Ã»Ø îùB®ªA Li ∆Ã∏ŒØ fYAÀ Li ‹G eÃUêA ü oŒª ∆C …ºuBY Bñ ”mÃø LBUDØ ? îùB®ªA Li ”ƒ®ø
œùBß Li ë îùB®ªA Li ∆C ”ºß \ÕjvNªBI BŒ√BQ ”mÃø …IBUDØ •∞ºªA ij∑ gG ’œrI …Jè ”mÃø ∆C ∆ÃßjØ …ÕÃó Ωvä ∆B∑ À
. …NºŒY ©Ò¥ƒM πªhI À îyBùA À ≈ÕjyBáA ≈ø “Œ√Bn√‚A
≈ø ïG …ØByC À ’Al»NmA À B¿∏»M ‹Ãmi ”mÃø ” f≥ À BŒ√BQ ∆ÃßjØ æÃ≥ ∆à ¡∏ŒªG ΩmiC –hªA ¡∏ªÃmi ∆G æB≥ $ : …ªÃ≥ À
. G # ¡∏÷BIE Li À ¡∏Ii $ : (¬›nªB»Œºß) …ªÃ≥ ïG AfƒNnø ∆ÃÜBI  Bøi f≥ À , …ŒªG ‹Ãmi ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø B®ØjM …ªÃY
îùB®ªA Li Bø …ªDmDØ ? îùB®ªA Li “ªBmi œßfÕ …º¥®M ü æ›Na‹A ≈ß ±qB∏ªA æ›Na‹A ≈ø …ø›∑ ü Bù ∆à …√G : æÃ¥Õ …√D∑
. îªÀfiA ¡∏÷BIE Li À ¡∏Ii …√DI  jn∞Õ ¡Q ‹ÀC BJÕj¥M •∞ºªA ij∏ŒØ
j÷Bm À o¿rªA ∂Àjq “»U ∂jrùBI eAjùA ∆C ∂BŒnªA j«B£ # ∆ú¥®M ¡Nƒ∑ ∆G B¿»ƒŒI Bø À Lj¨ùA À ∂jrùA Li æB≥ $ : …ªÃ≥ À
eûrùA B®ªA Ω¿rŒØ îN»ÜA îI Bø B¿»ƒŒI Bñ À , oáA KnÅ B»ŒØ Lj¨M ªA “»ÜA Lj¨ùBI À B»ßú À “ÕÀB¿nªA — ƒªA ¬AjUfiA
. B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA –ÀBnÕ À
∂Àjrºª ∆HØ  eBÑA À IfNªA æBvMA “N∏√ ≈ø …Œºß Ω¿NqA Bø ”ºß Ω¿Nrø ë À jaE jÕj¥NI æÀfiA LAÃÜA ”ƒ®ù —eBßG ∆Ã∏ŒØ
eBÑ‹A ≈ø ™ÃƒªA Ah« À B¿»ƒŒI jøC B¿ À ByiC ’B¿nºª ∆C B¿∑ , B¿»ƒŒI °mê îØj ∆B¥¥ZNÕ Lj¨ùA À ∂jrùA À LÀj¨ªBI B BJMiA
™ÃƒªBØ ≤›mfiBI ≤›afiA ¢BJMiA “ŒyBùA ¡øfiBI –eÃUÀ ¢BJMiA B —jyBY “øC Ω∑ ∆C B¿∑ À , AfYAÀ ›vNø A IfM ‹G ΩJ¥Õ ‹
. fYAÀ jIfùBØ fYAÀ IfNªA À fYAÀ
C $ : …ªÃY ≈ù æB≥ SŒY …ª BzÕj®M # ∆ú¥®M ¡Nƒ∑ ∆G $ : Bƒ«B« …ªÃ≥ ≈ø # îƒ≥Ãø ¡Nƒ∑ ∆G $ : æÀfiA LAÃÜA ü …ªÃ≥ æfI f≥ À
ïG # ∆ú¥®M ¡Nƒ∑ ∆G $ : …ªÃ¥I (¬›nªB»Œºß) iBqDØ ¬›∏ªA æ›NaA À ∆ÃÜBI BŒ√BQ  Bøi ¡Q , …ª “√B«G À …I ’Al»NmA # ∆î¿NnM ‹
”ºß “VY ¡«B∞∏ª À fŒ∞ø ´ iAj∏NI oŒª æÀfiA …IAÃU ∆C Aÿ»∞ª ∆ú¥®Õ AÃ√B∑ ê À …¥∞NªA À Ω¥®NªA “¿®√ ≈ø ∆ÃøÀj A ¡« ¡»√C
.   ´ Li ‹ À  AÃm jIfø ‹ fYAÀ jIfø B¿»ƒŒI Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA ≈ø îùB®ªA ©Œö IfNI ¡÷B¥ªA ∆C À LjªA fŒYÃM
Bø À ~ifiA À PAÀB¿nªA Li $ : æÀfiA LAÃÜA ü …ªÃ¥ª jaE jÕj¥M , G # ∂jrùA Li $ : …ªÃ≥ ßC “Õ‡A ∆C j∑g Bñ îJM f≥ À
…Œºß æfÕ –hªA fYAêA jIfùA …√DI îùB®ªA Ljª ±Õj®M πªg ü À IfNªA —fYÀ µÕj ≈ø jIfùA —fYÀ ”ºß ∆B«jI …√C À # B¿»ƒŒI
≈ø B¿»√Ã∑ À LÀj¨ªA À ∂ÀjrªA ”ƒ®ø ”ºß …ªB¿Nq‹ \yÀC “Õ‡A  h« …ŒªG rÕ –hªA ∆BŒJªA ¡®√ , îùB®ªA ©Œö ü fYAêA IfNªA
. j«B£ IfNªA
¬f¥M f≥ À eÃUêA LÃUÀ ü πÕjrªA œ∞√ À PAhªBI KUAêA PAg “Œ√AfYÀ ”ºß WVY PBÕ‡A ü “ßeÃùA WVáA ∆C AÀj∑g f≥ À
. “NJªA …NøB¥NmA ¬fß
“ŒIÃIi ≈ø …I æÃ¥Õ Bø ”ºß ¬Ae ê (¬›nªB»Œºß) ”mÃù …ƒø fÕf»M # î√ÃVnùA ≈ø πƒº®Ufi – ´ B G PhÖA ≈◊ª æB≥ $ : …ªÃ≥ À
. fŒßêBI SJrM À fÕf»NªA ü haC “VáA ≈ß ©Ò¥√A AgG f√B®ùA Ω«BÜA LCe Ah« À …ƒø æÃmi …√C BŒßfø îùB®ªA Li
DJ®Õ À , … BI  Ã∞NªA ≈ß …√Bnºª B√Ãu  j∑hÕ BòG À ”mÃø …ŒªG ÃßfÕ –hªA îùB®ªA Li “ŒIÃIjI æÃ¥ªA ≈ß “ÕBƒ∑   ´ …ªG gBÖA À
. …NŒ«Ãªfi ≈Õj∏ƒùA …ƒß îyj®ùA ’AlU ∆B∑ ≈VnªA ∆D∑ À , AÃºß À AiBJ∏NmA B»√ÀfJ®Õ AÃ√B∑ ªA “ ‡A j÷BnI
’Ãm ≈ø ¡º®M Bø ”ºß Vm ü ≈ÕhªA —jøk ü πƒº®Ufi æÃ¥M Bø ”ºß Oøe ê : ”ƒ®ùA À , f»®ºª î√ÃVnùA ü ¬›ªA ∆C j«B§ªA À
.  iBvNaA ©ø πƒƒVmfi : BƒªÃ≥ ΩRø ïG J®NªA Ah« ≈ß æf®Õ Ah À , ¡»IAhß —fq À ¡ BY
 AÃße “Zu j»§Õ À îJÕ ’œq îJø ’œrI eAjùA À (¬›nªB»Œºß) ”mÃø ë Ω÷B¥ªA # îJø ’œrI πN◊U ê À C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
À “ªBmjªA  AÃße ü æÃmjªA ∂fu ”ºß æfM BòG —lV®ùA “Õ‡A ∆HØ …Œßfø ≈ø “ªBmjªA ‘Ãße “Zu ”ºß æfM ªA “ªBmjªA “ÕE ë À
–jÉ O√B∑ πªg ”ºß À “Œ√B« ªA “VáA …MBJQG ïG ΩŒJnªBØ B¿»I µº®NÕ Bø À eB®ùA À fŒYÃNªB∑ B»ŒªG ÃßfÕ ªA “Œ ‚A ≤iB®ùA BøC
. LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü …ŒØ ¬›∑ ¬f¥M f≥ À ¡»MÃße ü ’BŒJ√fiA — m
. “ªBmjªA ≈ø OŒßeA B¿ŒØ œ≥fu \yÃÕ ’œrI πNŒMC ê À î√ÃVnùA ≈ø º®É C : ”mÃø æB≥ : ”ƒ®ùA À
∆C œßfÕ …√DI j®rùA ”mÃø ¬B»∞NmA ”ºß …√BŒMHI  jøC ™jØ f≥ À ∆ÃßjØ Ω÷B¥ªA # î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G …I PDØ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. πªh∑ B◊Œq ∫fƒß ∆C ü B≥eBu Oƒ∑ ∆G –C # î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G $ : …ªÃ¥I ∆BŒM‚BI jøfiA fŒ≥ Ahª À BƒŒJø B◊Œq  fƒß
iÃÒªA “ºŒª ”mÃø B¿»ŒMÀC ∆BNºªA ∆BNÕ‡A ∆BMB« # ≈Õj£Bƒºª ’BzŒI œ« AgHØ  fÕ ™l√ À îJø ∆BJ®Q œ« AgHØ  Bvß ”¥ªDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
ü B¿∑ …ŒØ B»®yÀ f®I …JŒU ≈ø …ßl√  fÕ ™lƒI eAjùA À , …ŒØ LBMjÕ ‹ SŒÅ …NŒ®≥AÀ iû£ BƒŒJø …√Ã∑ À “¿Œ§®ªA “ŒáA : ∆BJ®RªA À ,
. 32 “Õ‡A wv¥ªA À 12 “Õ‡A Ω¿ƒªA : œMiÃm
æB≥ f≥ À ∆ÃßjØ Ω÷B¥ªA # ∆ÀjøDM Ag B¿Ø  jZnI ¡∏yiC ≈ø ¡∏Ujë ∆C fÕjÕ ¡Œºß jYBnª Ah« ∆G …ªÃY „¿ºª æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
AfI fè …ŒØ |¿¨ø ‹ Bñ ”MC B¿ºØ “r≥Bƒø À “yiB®ø ©yÃø …ŒØ jøDI œMDÕ ∆C ’BUi # î≥eBvªA ≈ø Oƒ∑ ∆G …I PDØ $ : ”mÃù
. ¡Œºß jYBm …√DI …N»JÕ ∆C ∆Àe
…®Øe ”ºß …®ø AÃ¥∞NÕ ∆C ”ºß ¡ BRY À …Œºß ¡ ’Aj´G #  jZnI ¡∏yiC ≈ø ¡∏Ujë ∆C fÕjÕ $ : …ªÃ¥I jZnªBI …Œøi ©JMC Ahª À
. “ƒ∏û “ºŒmÀ –DI
∆DrªA ∆B∑ AgG ”ƒ®ùBØ jøfiA •∞ºI   rNnÕ ≈ø ”ºß rÕ rùA ∆C Bù …Œºß —iBq‚A jøfiBI eAjùA Ω®ª # ∆ÀjøDM Ag B¿Ø $ : …ªÃ≥ À
Ωõ πªg KmBƒÕ ‹ À  fŒJß ¡«AjÕ À ”ºßfiA ¡»Ii …n∞√ ‘jÕ ∆B∑ …√C πªg À …I Ω¿ßC ”NY …I …ºøBßC ∆C œºß ∆À rM Ag B¿Ø Ah«
. ≤iB®NùA  Bƒ®ø ”ºß jøfiA
jYBnª Ah« ∆G ∆ÃßjØ ¬Ã≥ ≈ø flùA $ : æB≥ æB≥ gG ¡»n∞√C „ùA ≈ß ¬›∏ªA Ah« jaE ©yÃø ü ”∏Y ïB®M …√C ”ƒ®ùA Ah« fÕ¤Õ À
. 110 : ≤AjßfiA : # ∆ÀjøDM Ag B¿Ø ¡∏yiC ≈ø ¡∏Ujë ∆C fÕjÕ ¡Œºß
. Ah∑ B¿»I Ω®ØA ∆C ∆ÃßjØ ”ºß ¡»MiBqG ¡«jøDI eAjùA ∆C j«B£ À
…ªÃ≥ ? ¡º∏NÕ ±Œ∑ ‹ À ? æÃ¥Õ Ag Bø ifÕ ¡ºØ “ƒ∏nùA …NŒr´ À   ∏M À …JVß ≈ß ΩzØ …r«eC À  j»I —lV®ùA ∆BÒºm ∆G : ΩŒ≥ À
À , …øÃ≥ ≤AjqC ¡« À …ªÃY flùA ¡« ∆ú÷B¥ªA # ¡Œºß iBZm Ω∏I ∫ÃMDÕ ≈ÕjqBY ≈÷AfùA ü S®IA À  BaC À …UiC AêB≥ $ : ïB®M
ΩV®M ‹ À B¿»º»øC À  BaC À ”mÃø jaC –C aDNªA ”ƒ®ñ ’BUi‚A ≈ø jøC ë À —j÷AfªA —’Aj¥ªA ”ºß ’B A ∆Ã∏nI # …UiC $ : …ªÃ≥
. …ºRø jZnI B¿«jZm ~iB®M ”NY  Ãç À ≈Vm ÀC “mBŒnI B¿»ŒªG
. æBY –C ”ºß fYAÀ ”ƒ®ùA À , —j÷AfªA —’Aj¥ªA ≈ø \vØC B¿« À ’B A ¡y À —l¿ BI # …◊UiC $ À ’B A jn∏I # …UiC $ ’‘j≥ À
–C XBßkHI ∆B∏ø ïG XAjaG ë À jráA ≈ø jqBáA À —fºJªA œ« À “ƒÕfø ©ö ≈÷AfùA # ≈ÕjqBY ≈÷AfùA ü S®IA À $ : …ªÃ≥ À
. ¡«jZnI B¿»yiB®Nª ¡»I ∫ÃMDÕ À B»ŒØ ¡Œºß iBZm Ω∑ ∆Àjrê ∫eÃU À π÷B jq ≈ø —fß e›JªA ü S®IA
. ›¿ß jR∑C À jZnªA ∆Ã∞I …ƒø ¡ºßC ë ≈ø ∫Bƒ« ∆C ïG —iBq„ª jYBnªA ∆ÀiBZnªBI J®NªA À
ü B¿∑ “yiB®¿ºª BMB¥Œø …º®U ”ºß ∆ÃßjØ À ”mÃø µ∞MA –hªA “ƒÕlªA ¬ÃÕ Ã« # ¬Ãº®ø ¬ÃÕ PB¥Œù —jZnªA ©¿VØ $ : ïB®M …ªÃ≥
. wŒbºM À kBèG ¬›∏ªA œ∞Ø … —iÃm
”ºß ¡»JŒ´jM À pBƒªA Sá ¬B»∞Nm‹A # îJªB¨ªA ¡« AÃ√B∑ ∆G —jZnªA ©JN√ Bƒº®ª ∆î¿Nâ ¡N√C Ω« pBƒºª ΩŒ≥ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. ™B¿NU‹A
∂BŒm ≈ø j»§Õ B¿∑ ∆ÃßjØ —eBJ®I ≈Õj«B§Nø AÃ√B∑ À - ¡»ƒÕe ü ¡»ßBJMA —jZnªA ™BJMBI eAjùA ∆C …ºuBY Bø , ≤Br∏ªA ü æB≥
…I Aú¿ZŒª “ÕBƒ∏ªA ∂Bnø ¡»ø›∑ AÃ≥Bm BòG À , —jZnªA ™BJMA ‹ ”mÃø AîJNÕ ‹ ∆C ‹G πªhI ¡«eAjø oŒª À - “ŒªBNªA PBÕ‡A
. “JªB¨ùA ü fÜA À ¬B¿N«‹A ”ºß —jZnªA
ü ¬B»∞Nm‹A # îIj¥ùA ≈ù AgG ¡∏√G À ¡®√ æB≥ îJªB¨ªA ≈ç Bƒ∑ ∆G AjUfi Bƒª ≈÷ C ∆Ãßj∞ª AêB≥ —jZnªA ’BU B¿ºØ $ : ïB®M …ªÃ≥
B√G ∆ÃßjØ —l®I $ : f®I ¡ Ã≥  fŒ∞Õ B¿∑ “Jº¨ªBI ©Ò¥ªA fŒ∞Œª îJªB¨ªA ≈ç Bƒ∑ AgG , AÃªÃ¥Õ À # Bƒ∑ ∆G : AêB≥ f≥ À , KºÒªA ”ƒ®ø
. jUfiA Ω®U ïG ∆Ãßj∞ª ”ßeC ∆Ã∏Œª πrªA —iÃu ü  Ã¥ªC ΩI # ∆ÃJªB¨ªA ≈Zƒª
. îIj¥ùA ≈ø ¡»º®Ä fßêA …Œºß eAk À AjUC ¡ Ω®U SŒY  jQC πªg jQC f≥ À
™›NI‹A ±¥ºªA À , Bvß ©ö œv®ªA À , ΩJY ©ö æBJáA # ∆Ã∏ØDÕ Bø ±¥ºM - …ªÃ≥ ïG # AÃ¥ªC ”mÃø ¡ æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
ïG “Œ®≥AêA …MiÃu ≈ß ’œrªA ≤ju …ŒØ ∆fi B∏ØG jZnªA œ …»UÀ ≈ß ’œrªA ≤ju ”ƒ®ñ πØ‚A ≈ø ∆Ã∏ØDÕ Bø À , “ßjnI
. j«B£ PBÕ‡A ”ƒ®ø À , “ŒªBŒa —iÃu
PBÕ‡A ≈ø AÀCi Bø AÀCi Bù —jZnªA ∆C fÕjÕ # ∆ÀiB« À ”mÃø Li îùB®ªA LjI BƒøE AêB≥ ≈ÕfUBm —jZnªA œ¥ªDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
”ºß ¡«iÀjà ’B¥ª‚A ®NmBØ …√BZJm ≈ÕfUBm ~ifiA ”ºß AÀja ∆C ∆Àe ¡»n∞√C AÃ∏ªB¿NÕ ¡ºØ πªg ¡»r«eC À ¡«j»I —j«BJªA
. BYj ~ifiA ”ºß AÃYj f≥ ¡»√D∑ ¡»n∞√C πªBó ¬fß ”ºß “ª‹fºª ~ifiA
©ø ‹G ¡NÕ ‹ îùB®ªA Li ïB®M …√Ã∏I ≤A ß‹A ∆C ¬f¥M Bù fŒYÃM ∆BôG …√BZJm BI ∆BôG …ŒØ # îùB®ªA LjI BƒøE AêB≥ $ : …ªÃ≥ À
. …√Àe ≈ø “ ‡A œ∞√ À fŒYÃNªA
. fŒYÃNªA ïG BØBzø “ªBmjªBI ∆Bô‚A ïG —iBqG …ŒØ # ∆ÀiB« À ”mÃø Li $ : …ªÃ≥ À
, ∆ÃßjØ Ω÷B¥ªA , “Õ‡A jaE ïG # ∆ÿº®M ≤ÃnºØ jZnªA ¡∏¿ºß –hªA ¡∑ J∏ª …√G ¡∏ª ∆gE ∆C ΩJ≥ …ª ¡NƒøE æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
œIi PB¿º∑ f∞ƒM ∆C ΩJ≥ jZJªA f∞ƒª $ : ïB®M …ªÃ≥ ü B¿∑ ø ∆gG ∆Àe ≈ø ¡NƒøE # ¡∏ª ∆gE ∆C ΩJ≥ …ª ¡NƒøE $ : …ªÃ¥I eAjùA À
. ΩŒ≥ B¿∑ …ƒø B®≥ÃNø ÀC Bƒ∏û ∆B∑ ∆g‚A ∆C  eB∞ø oŒª À #
¡«„ø “uBa À …øÃ≥ Lú≥ …I ≤jvŒª (¬›nªB»Œºß) ”mÃø …I O»JÕ jaE ∆BN»I # jZnªA ¡∏¿ºß –hªA ¡∑ J∏ª …√G $ : …ªÃ≥ À
. …ƒß
. …√ÿº®Õ ≤ÃnØ ¡« BøC À  j∑g ≈ß ”ƒ´ ü …√C ”ºß “ª‹fºª ¬B»I‚A ∂BŒm ü ¡ fÕf»M # ∆ÿº®M ≤ÃnºØ $ : …ªÃ≥ À
‘jnŒªA ΩUjªA ©ø ”ƒ¿ŒªA fŒªA ©Ò¥M ∆C ≤›a ≈ø ©Ò¥ªA # î®öC ¡∏ƒJºufi À ≤›a ≈ø ¡∏ºUiC À ¡∏ÕfÕC ≈®Ò≥fi $ : …ªÃ≥ À
. … À ≤AjßfiA œMiÃm ü “Õ‡A §√ ¬f¥M f≥ À , KŒºvªA ”ºß ¬j A Ω®U KŒºvNªA À o∏®ªBI ÀC
B√G –C y ‹ : ¡ Ã¥ª ΩŒº®M # ∆ÃJº¥ƒø BƒIi ïG B√G $ : …ªÃ≥ À , ijzªA ë zªA # ∆ÃJº¥ƒø BƒIi ïG B√G y ‹ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ™ÃUi ≈ø …øj∑C Bø À BƒIi ïG πªhI ©Uj√ À v√ B√fi …I B√fßÃM –hªA LAh®ªA Ah»I jzNn√ ‹
À PÃùA ∆ÃØBë ‹ ¡»√C µIBnªA ¡»ø›∑ ≈ø eB∞NnÕ Bù ΩŒº®M # îƒø¤ùA æÀC Bƒ∑ ∆C B√BÕBÒa BƒIi Bƒª j∞¨Õ ∆C ©¿Ò√ B√G $ : ïB®M …ªÃ≥
Bƒª j∞¨Õ ∆C ©¿Ò√ B√fi ™ÃUjªA ≤Bé ‹ À BƒIi ïG …I ©Uj√ B√fi B◊Œq πIAhß ≈ø ≤Bé ‹ : ∆ÃªÃ¥Õ ¡»Ii ’B¥ª ïG ∆Ã≥BNrÕ ΩI ΩN¥ªA
. BƒIi œªÃmi ∆ÀiB« À ”mÃñ îƒø¤ùA æÀC Bƒ√Ã∑ KJnI B√BÕBÒa BƒIi
j∞ÒM “õjªA À —j∞¨ùBI …√Bô‚ Bƒø¤ø ¬j∑C …√BZJm A ∆C ÃºØ ¡ŒºnªA Ω¥®ªA …ŒØ LBMjÕ ‹ àA ≈ø jQC …ª a Ω∑ ü LBJªA \NØ À
. eiÃùA Ah« ≈ÕeiAêA À LBJªA Ah îÑB∞ªA æÀC …Nõi À …Mj∞¨ø
æE LAhß ±uÀ ë À “v¥ªA ≈ø œ√BRªA jÒrªA ejm ü ™Àjq # ∆îJNø ¡∏√G –eBJ®I jmC ∆C ”mÃø ïG BƒŒYÀC À $ : ïB®M …ªÃ≥
ïG ¡»MÃße À ¡»ŒªG ∆ÀiB« À ”mÃø “ªBmi æÀfiA jÒrªA ∆B∑ f≥ , À (¬›nªAB¿»Œºß) ∆ÀiB« À ”mÃø —Ãße ¡«ei KJnI ∆ÃßjØ
. ¡ ¬Aj∑G ™Ã√ J®NªA Ah« ü À ΩŒ÷AjmG ÃI –eBJ®I eAjùA À , ΩŒºªBI nªA –jnªA À ’Ajm‚A À , fŒYÃNªA
I XjØ …ŒØ ∆C À AjøC ¡»ßBJMA ü ∆C ”ºß “ª‹e …ŒØ À ∆ÃßjØ æE ¡∏®JNŒª ›Œª ¡»I jm –C jøflª ΩŒº®M # ∆îJNø ¡∏√G $ : …ªÃ≥ À
. 24 : ∆BafªA , : # ∆Ã≥j¨ø fƒU ¡»√G Aëi jZJªA ∫jMA À ∆îJNø ¡∏√G ›Œª –eBJ®I jmDØ $ : …ªÃ≥ ü πªhI `ju f≥ À ΩŒ÷AjmG
©IiC ü ΩŒ÷AjmG I ’BåG À ∆ÃßjØ æE ∂j´ “v≥ # ≈Õja‡A Bƒ≥j´C ¡Q …ªÃ≥ ïG ≈ÕjqBY ≈÷AfùA ü ∆ÃßjØ ΩmiDØ $ : ïB®M …ªÃ≥
“ª‹fª jvø ≈ø ›Œª ΩŒ÷AjmG I À ”mÃø XÀjb∑ B»≥BŒm ≈ø  iû§ª “v¥ªA æÃvØ |®I ≤hÅ ¬›∏ªA ü lUÀC f≥ À “ÕE —jrß
. pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À …Œºß # –eBJ®I jmC ∆C $ : …ªÃ≥
$ ‹BUi …√BÒºm OÑ ªA # ≈÷AfùA ü $ ΩmiC πªhI ∆ÃßjØ ¡ºß B¿ºØ –eBJ®I ”mÃø ‘jmDØ –C # ∆ÃßjØ ΩmiDØ $ : ïB®M æB¥Ø
’œq Ω∑ ≈ø “øgjrªA À # ∆úŒº≥ “øgjrª $ ΩŒ÷AjmG I # ’‹¤« ∆G $ pBƒºª îº÷B≥ ™Ã¿ÜA ∆î¿è À pBƒªA ∆Àjrê # ≈ÕjqBY
¬l®√ B¿ŒØ µ∞Nø ™Ã¿â # ©Œ¿Ü B√G À $ …I Bƒ√çŒ¨Õ Bø æB¿ßfiA ≈ø ∆ÃMDÕ # ∆ç÷B¨ª Bƒª ¡»√G À $ fŒ∑DM “º¥ªBI B»∞ŒuÃNØ “ºŒº¥ªA …NŒ¥I
∆ÃßjØ ≈ø Æ›I “ªBä ‹ ë À Ah« ¡ Ã¥I LúÒùA À , ›Œº≥ B∞Œ®y ∆B∑ ∆G À BƒI j∏ô ÀC BƒªBN¨Õ ∆C Àf®ªA ihç # ∆ÀigBY $ …Œºß
. ¡»Œºß pBƒªA Sá
œ G j∏ø ≈ß ¡»UÀja ∆B∑ Bù À , “®ŒØjªA ¡»MÃŒI À —fŒrùA ¡«iÃv≥ …ŒØ ¡Õj∑ ¬B¥ø À kÃ∑ À ∆ÃŒß À PBƒU ≈ø ¡«BƒUjaDØ $
πºM –C # B«BƒQiÀC À $ πªh∑ jøfiA –C # πªh∑ $ ¡»UjaC …√C …n∞√ ïG Kn√ ¡»ŒØ ªA iBJ∏Nm‹A À ’›®Nm‹A “ŒßAe KJnI
¡« AÃ√B∏Ø ¡«f®I ΩŒ÷AjmG I BƒŒ¥IC À  eÃU À ∆ÃßjØ Bƒ∏º«C SŒY # ΩŒ÷AjmG I $ ¡Õj∏ªA ¬B¥ùA À kÃ∏ªA À ∆ÃŒ®ªA À PBƒÜA
. îQiAêA
B√e –C # ∆B®¿ÜA A’AjM B¿ºØ $ B»ßú À o¿rªA ∂Àjq O≥À ü îºaAe –C # î≥jrø $ ΩŒ÷AjmG JI AÃ¥á –C # ¡«Ã®JMDØ $
$ îßlØ î∞÷Ba ΩŒ÷AjmG I ≈ø ”mÃø LBZuC æB≥ $ , ja‡A ”mÃø ©ö À ∆ÃßjØ ©ö ÜA ≈ø Ω∑ ‘CjØ |®I ≈ø ¡»z®I
. ∆ÃßjØ eÃU Bƒ∑ifŒm # ∆Ã∑ifù B√G
Bø æÀC …Ii …ª B«fßÀ ªA œ« À —jvƒªA À •∞áA “Œ®ø “Œ®ùA  h»I eAjùA À # ≈Õf»Œm œIi œ®ø ∆G $ B√Ã∑ifÕ ≈ª # ›∑ ”mÃø æB≥ $
$ : …ªÃ≥ À , ’AÃm “Jn√ ”ºß ∆ÃßjØ À ”mÃø ©ø …√BZJm BØ IfNªA À eBè‚A “Œ®ø BøC À # B¿∏®ø √G $ : ∆ÃßjØ ïG  BaC À …R®I
. B»®ø ∆ÃßjØ ∑ifÕ ‹ µÕj ”ºß ªfŒm –C # ≈Õf»Œm
–C # ∂jØ Ω∑ ∆B∏Ø $ |®I ≈ø …z®I “√ÃŒI À ’œrªA ∂B¥r√A ∂›∞√‹A À µº∞√BØ jZJªA ∫Bv®I LjyA ∆C ”mÃø ïG BƒŒYÀDØ $
. ΩŒ÷AjmG I ≈ø …®ø ≈ø À ”mÃø B»ºafØ # ¡Œ§®ªA $ ΩJÜA ≈ø “®Ò¥ªA ë À # eÃÒªB∑ $ ’BùA ≈ø “ºv∞ƒø “®Ò≥
À …ªBY ”ºß jZJªA •∞Å # î®öC …®ø ≈ø À ”mÃø BƒŒåC À $  eÃU À ∆ÃßjØ ¡« À # ≈Õja‡A $ ∫Bƒ« BƒIj≥ À –C # ¡Q Bƒ∞ªkC À $
. …¥ºØ ü ¡« À ¡»Œºß jZJªA ∂BJ HI # ≈Õja‡A Bƒ≥j´C ¡Q $ , …ƒø AÃUja À  Ã®Ò≥ ”NY …N◊Œ«
wv¥ªA ∂BŒm  fÕ¤Õ À - ∂BŒnªA j«B£ # ¡ŒYjªA lÕl®ªA à πIi ∆G À îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À “Õ‡ πªg ü ∆G $ : ïB®M …ªÃ≥
 eÃU À ∆ÃßjØ ∂j´ À ΩŒ÷AjmG I ’BåG À …øÃ≥ À ∆ÃßjØ …MÃße À …R®I ≈ø ”mÃø “v≥ ü j∑g Bø ™Ã¿â …ŒªG iBrùA ∆C - “ŒM‡A
. B»ŒØ jIfM ≈ù “ªBmjªA ∂fu À “ŒIÃIjªBI ïB®M  fŒYÃM ”ºß æfM “ÕE …º∑ πªg œ∞Ø ,
”ºß À “Õ‡A ≈ø …Œºß æe Bø iû£ ©ø îƒø¤ø ¡»Nv≥ B√j∑g ≈ÕhªA ’‹¤« jR∑C ∆B∑ Bø À –C # îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À $ : …ªÃ≥ À
”ºß f«BrªA µŒJÒM À “VŒNƒªA haC “ªlƒñ # îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À $ : —iÃnªA ü —eiÃùA wv¥ªA ≈ø Ω∑ f®I …ªÃ¥Ø Ah«
≈ø¤Õ B¿∑ îƒø¤ø ¡«jR∑C ∆B∑ Bø À ïB®M …NÕ‡ “ƒ¿zNùA ¡»Nv≥  h« : wv¥ªA ≈ø —fYAÀ Ω∑ eAjÕG f®I æB¥Õ …√D∑ …ª f»rNnùA
. “ŒIÃIjªA fŒYÃM ïG ¡«BßfØ ‹Ãmi ¡»ŒªG BƒR®I ªA ¡øfiA ≈ø Ω∑ LCe Ah»Ø ¡»Œºß ∆lÑ ›Ø πøÃ≥ jR∑C
jR∑C ∆B∑ Bø À “ÕE “v¥ªA  h« ü ∆C : ”ƒ®ùA À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA ¬Ã≥ ïG ©UAi # ¡«jR∑C $ ü ¿zªA ∆G : ΩŒ≥ À
. f®I ≈ø Ãºë ‹ À B»I îƒø¤ø πøÃ≥
. —iÃnªA æÀC ü   n∞M ¬f¥M # ¡ŒYjªA lÕl®ªA à πIi ∆G À $ : …ªÃ≥ À
gÊ Ḡ ¡Ê ∏‰√ n‰Õ ΩÊ «‰ æ‰ BÚ≥ (71)î
‰ ∞Í ∏Í ß‰ B‰Ú ΩÌ §ƒ‰ØÚ BıøB‰ƒuÚC f JÂ®Ê √‰ AÃÛªBÚ≥ (70)∆‰ ÀÂfJÂ®Ê M‰ B‰ø …Í øÍ ÃÊ ≥Ú À‰ …Í ŒÍIfiÚ æ‰ BÚ≥ gÊ Ḡ (69)¡‰ ŒÍ«j‰ IÊḠ DÚJ‰√‰ ¡Ê »¯ ŒÊ ºÚ ߉ ÂΩMÊA À‰
À‰ ¡Ê NÂ√ÚC (75)∆‰ ÀÂfJÂ®Ê M‰ ¡Ê NƒÛ∑ BÏø ¡ÂNÕÊ’‰ j‰ ØÚ CÚ æ‰ BÚ≥ (74)∆‰ ÃÛº®‰ ∞Ù Õ‰ πͪh‰ ∑Ú B‰√’‰ B‰IA‰’ B‰√fÊ U‰ À‰ ΩÊ I‰ AÃÛªBÚ≥ (73)∆‰ ÀÌjz‰Õ ÀÊ CÚ ¡Ê ∏Û √‰Ã®∞Ú ƒ‰Õ ÀÊ CÚ (72)∆‰ ÃÂßfÊ M‰
À‰ (79)î
¯ ¥Í n‰Õ À‰ ”ƒÂ¿®Í ÒÂÕ Ã‰ «Â ‘Íhª̇A À‰ (78)≈¯ ÕÍf»Ê Õ Ã‰ »Â ØÚ ”ƒÚ¥ºÚ a‰ ‘Íhª̇A (77)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA L‰i ‹Ḡ ï ÀÌ Âf߉ ¡Ê »Â √H̄ÚØ (76)∆‰ ÃÂøf‰ ≥Ù fiÚ A ¡Â ∑Â⁄B‰IA‰’
À‰ Bı¿∏ÂY ï K‰« L‰i (82)≈¯ ÕfªA ¬‰ ÃÊ Õ‰ ”N‰◊ŒÍÒa‰ ï j‰ ∞Í ¨Ê Õ‰ ∆ÚC ©Â ¿‰ CÚ ‘Íhª̇A À‰ (81)î
¯ ŒÍêÙ ¡Ï Q ”ƒÂNŒÍ¿Õ ‘Íhª̇A À‰ (80)î
¯ ∞Í r‰Õ É »ØÚ Oyj̄‰ø A‰gḠ
≈‰ øÍ ∆‰ B∑ … √ÏḠ ”IÚfi jÊ ∞Í ´Ù A À‰ (85)¡¯ ŒÍ®ƒÏªA “Í ƒÏU‰ “Í Q‰i‰ À‰ ≈Íø ”ƒÙº®‰ UÊ A À‰ (84)≈‰ Õj̄Ía‹Ú A ”Ø ∂Êfu
Í ∆‰ Bnͪ ï Ω‰®UÊ A À‰ (83)î
‰ZÍ ºÍ vªBÍI ”ƒÙ¥Z
Í ªÙCÚ
“Û ƒÏÜ
Ù‰ A O
Í ∞Ú ªÍkÊ ÛC À‰ (89)¡ŒÍºm KÙº¥Ú IÍ …‰ º̇ªA ”MÚC ≈Ê ø‰ ‹Ḡ (88)∆‰ ÃI‰ ‹ À‰ ËæB‰ø ©Â ∞Ú ƒ‰Õ ‹ ¬‰ ÃÊ Õ‰ (87)∆‰ ÃÂR®‰ JÊ Õ ¬‰ ÃÊ Õ‰ ”√l̄ÙÖ ‹ À‰ (86)î
‰ ª˛BzªA
(93)∆‰ ÀÂjv
Í N‰ƒ‰Õ ÀÊ CÚ ¡Ê ∏Û √‰ÀÂjvƒ‰Õ ΩÊ «‰ …Í º̇ªA ∆¯ ÀÂe ≈Íø (92)∆‰ ÀÂfJÂ®Ê M‰ ¡Ê ÂNƒÛ∑ B‰ø ≈‰ ÕÊCÚ ¡Ê Ú Ω‰ ŒÍ≥ À‰ (91)≈‰ ÕÀ̄B‰̈ÙºªÍ ¡Â ŒÍZÜ
Ù‰ A P
Í k‰ j I À‰ (90)î
‰ ¥Í NÏ¿ºÙ ªÍ
gÊ Ḡ (97)îÍJøÌ ΩÚºy ”Í∞ªÚ Bσ∑Û ∆Ḡ …Í º̇ªB‰M (96)∆‰ ÿv
Í N‰ëÙ B‰»ŒÍØ ¡Ê «Â À‰ AÃÛªBÚ≥ (95)∆‰  UÊ CÚ oŒÍºIÊḠ e ÃƒÂU À‰ (94)∆‰ ÂÀB‰̈ÙªA À‰ ¡Ê «Â B‰»ŒÍØ AÃÂJ∏Í JÊ ∏Û ØÚ
—ı jÏ ∑Ú B‰ƒªÚ ∆Ï CÚ ÃÊ ºÚ ØÚ (101)¡ŒÍ¿Y‰ µÕÍfu ‹ À‰ (100)î
‰ ®Í ∞Í q ≈Íø B‰ƒªÚ B¿‰ ØÚ (99)∆‰ ÃÂøj̄ÊV¿Â ªÙA ‹Ḡ B‰ƒº̇yÚC B‰ø À‰ (98)î
‰ ¿Í ºÚ ®‰ ªÙA L‰jIÍ ¡Û∏ÕÃnÂ√
(104)¡Â ŒÍYjÏ ªA l Õl̄‰®ªÙA É Ú πÏIi‰ ∆Ï Ḡ À‰ (103)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê øÌ ¡Â«j RÙ∑CÚ ∆‰ B∑ B‰ø À‰ “ı Õ‰‹Ú πͪg‰ ”Ø ∆Ï Ḡ (102)î
‰ ƒÍøÍ ¤Ê ¿ªÙA ≈‰ øÍ ∆‰ ÃÛ∏ƒ‰ØÚ
∆BŒI
…MjÒ∞I …√BZJm A fŒYÃNª |»N√A gG ÒàA   a ë À (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG HJ√ ïG ”mÃø “v≥ ≈ß ÆAj∞ªA f®I PBÕ‡A rM
À “ÕE πªg œ∞Ø ∆B∑ f≥ Bø  jøC ≈ø ∆B∑ ¡Q µáA ≈ß ©ØAe À ¡»ƒø C NØ ¬BƒufiA —eBJß ”ºß î¥JÒùA …øÃ≥ îI ≈ø —j«BÒªA “Œ∑AlªA
. PBÕ‡A jaE ü πªg ïG rŒm B¿∑ …øÃ≥ jR∑C …I ≈ø¤Õ
$ : …ªÃ≥ ∆B∏ù , G # ”mÃø πIi ‘eB√ gG À $ “v¥ªA æÀC …Œºß ∆B∑ B¿ß ∂BŒnªA ´ # ¡Œ«AjIG DJ√ ¡»Œºß ΩMA À $ : ïB®M …ªÃ≥
µáA ≈ÕfªA “øB≥G À fŒYÃNªA jrƒª ¬B≥ f≥ À ¡«ÃIC Ah« ¡Œ«AjIG À sÕj≥ ¡»Mf¿ß À Lj®ªA œ∑jrø ”ºß …MÀ›M LúÒùA ∆HØ # ¡»Œºß
. kBVáA ü À “mf¥ùA ~ifiA ü fŒYÃNªA “¿º∑ ONJQ ”NY  jv√ À A jvƒØ , A ‹G …ªG ‹ : æÃ¥Õ ≈ø h◊øÃÕ ¡»ƒŒI ≈∏Õ À
C M B¿∑ “ŒƒQêA ≈Õe ≈ø AÀ’ NŒª À …I AÀ N®ŒºØ “ÕE πªg œ∞Ø …√BZJm A ≈ø S®I À —jÒ∞ªA ≈ø —Ãße ≈ß ‹G …º∑ πªg ≈∏Õ ¡ºØ
. (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ¡«ÃIC …I îºZNƒùA …øÃ≥ À …ŒIC ≈ø À …ƒø
¡»Œºß …UBVNYA À …øÃ≥ ©ø …N¿uBã ´ …ŒIC ©ø (¬›nªB»Œºß) …Mj£Bƒø À …N¿uBã # ∆ÀfJ®M Bø …øÃ≥ À …ŒIfi æB≥ gG $ : ïB®M …ªÃ≥
“UBä B¿»∏Jm À îNUB A îI ©ö Ahª À iBvNa‹A À kBè‚A ”ºß Bƒ«B« ’BƒJªA ≈∏ª B« ´ À ¬B®√fiA —iÃm ü ïB®M A  B∏Y B¿∑
. B¿»ƒŒI ∫ rùA if¥ªA ë Bø B»ŒØ eiÀC —fYAÀ
∂j ≈ø Ah« À B»√Ã◊q j÷Bm À B»N¥Œ¥Y ≈ø B◊Œq ≤j®Õ ‹ ≈ø ©yÃø …n∞√ ©yÃI “¥Œ¥áA ≈ß æA¤m # ∆ÀfJ®M Bø $ : …ªÃ≥ À
. …ØA ßA ≈ø © Bñ  haDÕ ”NY …√Ã◊q j÷Bm À  Bßfø “¥Œ¥Y ¡vàA îJÕ ∆C fÕjÕ ≈ø ΩŒJm —j£BƒùA
¬ÃŒªA ΩJ≥ πªg ≈ø B◊Œq f»q ≈∏Õ À …øÃ≥ À …ŒIC ©¿Nâ ü Ωae À …∞»∑ ≈ø Xja Bø æÀC ¡Œ«AjIG ≈ø O√B∑ “UB A  h« ∆C ”ºß
. ¬B®√fiA —iÃm n∞M ü …ŒØ æÃ¥ªA ΩŒv∞M ¬f¥M B¿∑ —j«B “UgBm —jÒØ ≈ß ¡»UBZØ
$ ü ¬›ªA À ,  fƒß “øB≥‚A À …Nøk›ø ’œrªA ”ºß ≤Ã∏®ªA À , ¬Ae ”ƒ®ñ Ω£ # î∞∑Bß B Ω§ƒØ BøBƒuC fJ®√ AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
. ¬BƒufiA —eBJß ”ºß ©Õj∞M ë À B»ºUfi B»Œºß î∞∑Bß ¬Àf√ –C ΩŒº®Nºª # B
∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ ’‹¤« À , PB∞vªA ≈ø eÃJ®ùA ü Bø B»I ΩRô “uBa “◊Œ« ”ºß πªg ´ ÀC Kra ÀC lºØ ≈ø —gÃaDø “RU ¡ƒvªA À
¡»Œºß K®vªA ≈ø ∆B∑ Bù À , B«iBQE À —eBùA xAÃa ≈ß “«lƒø ¬BnUfiA Bß ≈ß “UiBa PBŒ√BYÀi B»√C ∆ÀjÕ ¡« À ≈ÜA À “∏÷›ùA
Bø B»MB◊Œ« À B B∏qDI ΩRó “Œ√B¿nU ΩŒQBó À iÃu gBÖBI πªg ïG AúmÃM ∫Aie„ª B«iBzZNmBI PBŒ√BYÀjªA  h« ïG –eBJ®ªA …UÃNªA
. PBÕîùA ≈ø ∫Bƒ«
BøBƒuC K∑AÃ∏ªA ¬AjUC hÖA ¡Q K∑AÃ∏ªA PBŒ√BYÀi ∫Bƒ« œºufiA eÃJ®ùA ∆HØ B K∑AÃ∏ªA eBJß —eBJß ü æBáA πªh∑ À
‘Ã¥ªA ≈ø K∑AÃ∏ºª Bø ΩRó BøBƒuC B AÀhÖA LÀj¨ªA À ™ÃºÒªA À “JŒ¨ªA À iÃzáBI K∑AÃ∏ªA æAÃYC O∞ºNaA Bù ¡Q B»MBŒ√BYÀjª
π∞nª À , —BNØ —iÃu ü B»√ÀiÃvŒØ —j«lªA ü ¢BrƒªA À iÀjnªA À LjÒºª “ºßB∞ªA —Ã¥ªB∑ juBƒ®ªA Bß ≈ø B»√Àe B¿ŒØ “ªB®∞ªA
. ∆Bn√‚A ≈ø înÕf¥ªA ¬BƒuC ü jøfiA pBŒ¥ªA Ah« ”ºß À eiBÒß ü “Øj®ùA À ¡º®ºª À , cÕjùA ü ’BøfªA
—eBJ®ªA …ŒUÃNI …n∞√ ¡ƒvªA ∆ÀfJ®Õ ¡»√C ´ ∆Bn√G ÀC ≈U ÀC πºø ≈ø ¡ƒvªA Ljª —Ejø B»ƒø fYAêA ∆Ã∏Œª PhÖA BòG ¬BƒufiBØ
. …√BZJm A ∆Àe  ÀfJß …Ii ïG ¡ƒvªA ≈ß AÀf®M ê À …ƒø Lj¥NªA À …ŒªG
fƒß “J®∏ªB∑ PAhªBI —eÃv¥ø ‹ –eBJ®ªA …UÃNºª “»U ‹G hbNM “ºJ≥ œ« BòG ¡ƒvªA ∆G : ¡»ƒø Ω÷B¥ªA æÃ≥ Lh∏Õ –hªA ë Ah« À
—iBJ®I À , —eBJ®ªBI À —eBJ®ªA ü ¡ƒvªA ∆úJ¥NnÕ ¡« À —eBJ®ªBI ΩJ¥NnÕ ‹ À —eBJ®ªA ü ΩJ¥NnÕ Bø œ« “ºJ¥ªA ∆C πªg À nùA
—eBJ®ªA ∆C ~jØ Ãª À …Ijª ‹ …ª —eBJ®ªA À …ŒªG …UÃNªBØ ¡ƒvªA BøC À … A lß A ë À “ºJ¥ªA Ljª —eBJ®ªA À “ºJ¥ªA ïG …UÃNªA ‘jaC
. æBY –C ”ºß πªg ü eÃJ®ø ´ …√BZJm BØ ‹ …ª O√B∑ PBŒ√BYÀjªA ≈ø ’œq ë À …Ijª
—eÃv¥ø P›Rû —eÃJ®ùA ¬BnUfiA  h« ∆C “√BIG # BøBƒuC fJ®√ $ : ¡ Ã¥I # ∆ÀfJ®M Bø $ : ¡Œ«AjIG æA¤m ≈ß ¡»IAÃVØ “º¿ÜBI À
“ºRû BøBƒuC B»√Ã∑ ©øBè ‹ “ÕeÃJ®ùBI ¬BƒufiA 曥NmA ∆HØ …I ¡»¿uBa À # fJ®√ $ : ¡ Ã≥ ¡Œ«AjIG haC f≥ À , B»n∞ƒª ‹ B« ¨ª
…UÃNªBI jy ©Øe ÀC ©∞√ KºU ≈ø B»ƒø eÃv¥ùA ~j¨ªA ë Bø ”ºß Ω¿NrÕ ∆C KUAêA ≈¿Ø —eBJ®ªBI —eÃv¥ø O√B∑ gHØ ¨ºª
¡Œ«AjIG ¡ Dm πªhª À jy ≤ju ÀC ©∞√ æBvÕHI AjÒzø KŒÉ ÀC “ªDnñ ¡º®M ∆C ≈ø æl®ñ ¬BƒufiA À “ªDnùA À ’BßfªA À –eBJ®ªA
. G # ¡∏√î¿nÕ Ω« $ : …ªÃ¥I
îN»U ≈ø ¬BƒufiA ¡»MeBJß ü ¡»Œºß (¬›nªB»Œºß) ~ ßA # ∆ÀjzÕ ÀC ¡∏√î∞ƒÕ ÀC ∆ÃßfM gG ¡∏√î¿nÕ Ω« æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
eÃJ®ùA ¡ºß ”ºß ±≥ÃNÕ ’BßfªA À , eÃJ®¿ºª fIB®ªA ≈ø ’Bße ≈ø Ãºë ›Ø eÃJ®ùA ïG …NUBY À fIB®ªA “ªhª ΩŒRó —eBJ®ªA ∆C : B¿«AfYG :
. B»MeBJ®ª ”ƒ®ø ›Ø B © ‹ “ÕeBö ¬BnUC ¬BƒufiA À , …I  ÃßfÕ Bø …® À πªhI
æBvÕG ”ºß B —if≥ ‹ PAeBö ¬BƒufiA À  jy À  jq ≈ø ’B¥MA BøG À …®∞√ À   a ü B®¿ BøG …ª‚A ∆ÀfJ®Õ BòG pBƒªA ∆C : “Œ√BRªA À
. ijy ©Øe ÀC ©∞√
. ≤A ß‹A ”ºß ¡«jÒzŒª ¬B»∞Nm‹A —iÃu ü B¿«eiÀC f≥ À , ~A ß‹A »U ≈ø “»U ≈¿zNÕ îNÕ‡A ≈ø Ω∏Ø
WNƒÕ ∆B∑ Bù …ƒ∏ª œ∞ƒªBI (¬›nªB»Œºß) …ªA¤m ≈ß AÃJŒè ∆C ¬B¥ùA ”zN¥ø ∆B∑ # ∆ú®∞Õ πªh∑ B√’BIE B√fUÀ ΩI AêB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
’BI‡A fŒº¥M ‹G B»MeBJß ü ¡ fƒNnø ‹ ¡»√C AÀj∑hØ fŒº¥NªA ΩÕhI SJrNªA ïG …ƒß AÃIjyC “ŒƒQêBI æBZN√‹A ≈ø …Œºß ¡« Bø ≤›a
. Bzä
$ : …ªÃ≥ ≈ß æf®Õ À , ∆ÀfJ®Õ AÃ√B∑ B¿∑ ¡«B√fJß À ∆ú®∞Õ AÃ√B∑ B¿∑ Bƒº®∞Ø –C # ∆ú®∞Õ πªh∑ B√’BIE B√fUÀ $ : …ªÃ≥ À
¡»÷BIE æB®ØD∑ æB®ØC B»√C ‹G PAeBJ®ªA  h« ≈ø ∆ÿ»∞Õ ‹ ¡»√D∑ fŒº¥NªA ü `juC ∆Ã∏Œª B»√ÀfJ®Õ : BƒªÃ≥ ΩRø ïG # ∆ú®∞Õ πªh∑
. B«iÃu À B B∏qC ≈ø fÕkC B◊Œq B»ƒø Aû¥∞Õ ∆C ´ ≈ø
À …ŒIC ©ø …NUBä O»N√A Bù # îùB®ªA Li ‹G œª Àfß ¡»√HØ ∆Ãøf≥fiA ¡∑⁄BIE À ¡N√C ∆ÀfJ®M ¡Nƒ∑ Bø ¡NÕCjØ C æB≥ $ : ïB®M …ªÃ≥
C $ …ªÃ¥I ¡»÷BIE À ¡»n∞√C ≈ø À ¡»N E ≈ø (¬›nªB»Œºß) C M Bzä ¡»÷BIE fŒº¥M ‹G ¬BƒufiA ¡»MeBJß ü ¡ “VY ‹ ∆C ïG …øÃ≥
. G # ¡NÕCjØ
‹G ¬BƒufiA —eBJß ”ºß ΩŒªfªA ¬fß ≈ø ¬f¥M Bû j»£ Bø ”ºß ©Õj∞M # ∆Ãøf≥fiA ¡∑⁄BIE À ¡N√C ∆ÀfJ®M ¡Nƒ∑ Bø ¡NÕCjØ C $ : …ªÃ¥Ø
B»√BŒßDI  h« –C B«Ã¿NÕCi ªA ¬BƒufiA  h»Ø ¡∏÷BIE fŒº¥M ‹G B»Œºß ¡∏ª “VY ‹ “º BI O√B∑ AgHØ –C B»ºuC ≈ø B»√›ÒI ΩI fŒº¥NªA
. œª AÀfß ‹G OnŒºØ œn∞ƒª “∏º»ø Õfª —iBy B»MeBJß ∆fi œª Àfß B»√HØ ∆Ãøf≥fiA ¡∑⁄BIE À ¡N√C B»√ÀfJ®M ªA
µJnºª jQC ‹ À , f»®ªA ¬f¥Nª (¬›nªB»Œºß)  fƒß ©≥À ‹ ∆C À AÀhaC B¿∑ fŒº¥NªBI haDÕ ‹ …√C ”ºß “ª‹fºª îøf≥fiA ¡»÷BIE j∑g À
À iîrªA ¬lºNnM œ« À B»ŒªG —eBJ®ªA “Jn√ ∆B∏ù ¬BƒufiA ïG Ω¥®ªA œªÀC ¿y ™BUiG À , Ω BI ∂B¥YG ÀC µY æBÒIG ü œ√BølªA
. ∆Ej¥ªA ü ™Ã≥êA R∑ ë À , Ω¥®ªA
. πªh∑ oŒª îùB®ªA Li ≈∏ª –C # œª Àfß ¡»√HØ $ : …ªÃ≥ ≈ø ©Ò¥ƒø ’BƒRNmA # îùB®ªA Li ‹G $ : …ªÃ≥ À
“VáA B»I ¡NM ≤BuÀDI …∞uÀ … A ΩU îùB®ªA Li ”ƒRNmA Bù # ≈ÕfªA ¬ÃÕ - …ªÃ≥ ïG - ≈Õf»Õ Ã»Ø ¥ºa –hªA $ : ïB®M …ªÃ≥
BøC À # G $ # ¥ºa –hªA : æB¥Ø jq Ω∑ …ƒß ©ØAe a Ω∏I …Œºß ¡®ƒø …ªBÅ “ÕBƒß Àg ¡ŒYi Li ΩI …ª AÀfß oŒª ïB®M …√C ”ºß
. …I DJ®Õ ‹ ¬›∏ªA ≈ø ≤BƒŒNmA G # ¥ºa –hªA $ : …ªÃ≥ ∆G : Ω÷B¥ªA æÃ≥
À , ΩŒªfªBI ¡∏áA ’BÒßG µÕjÒI ïB®M …ŒªG  jøC IfM eBƒNmA ∆BŒI LúÒùA ∆fi µºàBI CfI # ≈Õf»Õ Ã»Ø ¥ºa –hªA $ : …ªÃ¥Ø
“Œ√B¿nÜA PAeÃUÃùA  h« ü ∆B∏∞ƒÕ ‹ IfNªA À µºàA ∆C `Ãyê …I eBè‚A À µºàA ¬BŒ≥ ïB®M …I IfNªA ¬BŒ≥ ”ºß ∆B« ªA
À µºàA ∆B∑ gG À ’œrI IfNªA À ’œrI µºàA ¬Ã¥Õ ∆C æÃ¥®ùA ≈ø oŒºØ WÕifNªA ”ºß eÃUêA Ω¿∏NnM ªA eÃUêA “ŒèifNªA
. BzÕC …ª IfNªBØ …√BZJm eBè‚A
. µªBàA ë …√fi –eB A ë ïB®M …√C ”ºß æfØ ©Õj∞NªA ’B∞I µºàA ”ºß “ÕAf A ±Òß Ah À
™iBzùA •∞ºI J®NªA À “ÕÀjaC ÀC O√B∑ “ÕÃŒ√e ©ØBƒùA ïG “ÕAf A µºÒø …I eAjùA ∆C - µºÒø ë À - # ≈Õf»Õ Ã»Ø $ : …ªÃ≥ j«B£ À
. πªh∑ æAlÕ ≈ª À ¥ºa hƒø œMBŒY —eB®m …ŒØ Bø ïG Õf»Õ æAlÕ ‹ À ¥ºa –hªA …√C ”ƒ®ùBØ iAj¿Nm‹A —eBØ‚
–C , 50 : … : # ‘f« ¡Q …¥ºa ’œq Ω∑ ”ÒßC –hªA BƒIi $ : ∆Ãßj∞ª æB≥ gG ”mÃø ≈ß A  B∏Y Bø ”ƒ®ø ü “Õ‡A ∆Ã∏ŒØ
. “øB®ªA “ÕAf A œ« À …®ØBƒø ïG  Af«
f≥ À # “Õ‡ πªg ü ∆G ¡Õj∑ XÀk Ω∑ ≈ø B»ŒØ BƒNJ√C ¡∑ ~ifiA ïG AÀjÕ À C $ : …ªÃ¥I —iÃnªA æÀC ü …ŒªG qC –hªA ë Ah« À
. …ŒØ “VáA jÕj¥M jø
≈ø B®Œö B»√HØ ¬B®ªA f®I xBàA j∑g ΩŒJ≥ ≈ø —eÀf®ùA PB∞vªA ≈ø G # ¿®ÒÕ Ã« –hªA À $ : …ªÃ≥ ü œMDŒm B¿Ø Ah« ”ºß À
. —ja‡A ïG ©UjÕ Bø ïG “ÕAf« B»z®I À “ÕÃŒ√e ©ØBƒø ïG “ÕAf« B»z®I “øB®ªA “ÕAf A µÕeBvø
À ¡®ƒªA j÷Bm ”ºß B»ôf¥M À , “¥ºàA f®I “ÕAf A j∑g À B»ºmi ”ºß —eÀf®ùA PB∞vªBØ “ŒƒÕfªA “uBàA “ÕAf A “ÕAf BI eAjùA ∆B∑ ê À
. eÃUêA f®I ¡®ƒªA ΩzØC B»√Ã∏ª K«AÃùA
¡Œ¿NNª B«BÕG A …≥kjÕ ªA “ÕeBùA ¡®ƒªA “ºö ≈ß “ÕBƒ∏ªB∑ ë # î∞rÕ Ã»Ø Oyjø AgG À î¥nÕ À ¿®ÒÕ Ã« –hªA À $ : …ªÃ≥ À
. ~jø AgG ’B∞rªA À œ¥nªA À ¬B® ‚A ë À B»¿«C ë Bø B»ƒø j∑hªBI wa f≥ À , “ÕÃŒ√fªA W÷AÃáA ©Øi À w≥AêA
Kn√ Ahª À , î∞rÕ À Œ¥nÕ À ¿®ÒÕ ”ƒ®ø ü ¬›∏ªBØ ’B∞rªA j∑hª fŒ»ó À “◊ ÃM # Oyjø AgG À $ : …ªÃ≥ ∆C j»§Õ Bƒ« ≈ø À
≈ø …√Ã∑ ©ø …n∞√ ïG ~jùA Kn√ BòG …√G : Ω÷B¥ªA æÃ≥ BøC À , ¡®ƒªA îI “¿®ƒªA Kºm ë Bø j∑hI eAjùA ΩNë ›◊ª …n∞√ ïG ~jùA
. ∫AhI oŒºØ LeDNºª A
“ª‹fºª # ≈Õf»Õ Ã»Ø ¥ºa –hªA $ : …ªÃ≥ ü Bø ”ºß PB∞vªA ±Ò®Õ À , G # ¿®ÒÕ Ã« –hªA $ : æB¥Ø æÃuÃùA eBßC BòG À
KŒ A …n∞√ ”ºß ¡÷B¥ªA À  jøfi jIfùA LjªA ë ïB®M …√Ã∑ PBJQG ü ∆B∑ “JM ùA Ω¿ÜA  h« ü —iÃ∑hùA PB∞vªA ≈ø ›∑ ∆C ”ºß
. …MÃßfª
: ’BŒJ√fiA : # PÃùA “¥÷Ag o∞√ Ω∑ $ : …ªÃ¥I …Œºß æêfùA o∞√ Ω∏ª œz¥ùA PÃùA fÕjÕ # îŒê ¡Q NŒô ë –hªA À $ : …ªÃ≥ À
. PÃùA f®I —BŒáA “yBØG ’BŒY‚BI eAjùA À , –iBÜA ¬B®ªA IfNªA “ºö ≈ø iAe ïG iAe ≈ø æB¥N√A ΩI ’BƒØ À ¬Af®√BI oŒª À , 35
iÃøfiA ü ©Ò≥ B¿∑ —j∞¨ùBI ©Ò¥Õ À , “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ Ã« À ’AlÜA ¬ÃÕ –C # ≈ÕfªA ¬ÃÕ ◊ŒÒa œª j∞¨Õ ∆C ©¿ C –hªA À $ : …ªÃ≥ À
”z≥ …√BZJm …ƒ∏ª B◊Œq …√BZJm A ”ºß fYC µZNnÕ oŒºØ A ≈ø ΩzØ œ« ΩI ∂B¥ZNm‹BI OnŒª —j∞¨ùA ∆fi B»ºJ≥ —iÃ∑hùA
~ifiA À ’B¿nªA LiÃØ $ : æB¥Ø “◊ŒÒa –g Ω∏ª —j∞¨ùA |¥Õ À o∞√ –g Ω∏ª ’BŒY‚A À “MBø‚A À ∂kjªA À “ÕAf A …n∞√ ”ºß
: # B¥Y A fßÀ B®Œö ¡∏®Ujø …ŒªG $ : æB≥ À , 35 : ’BŒJ√fiA : # PÃùA “¥÷Ag o∞√ Ω∑ $ : æB≥ À , 23 : PBÕiAhªA : # µá …√G
. 48 : ’BnƒªA : ’BrÕ ≈ù πªg ∆Àe Bø j∞¨Õ À …I ∫jrÕ ∆C j∞¨Õ ‹ A ∆G $ : —j∞¨ùA ü æB≥ À , 4 : o√ÃÕ
jøfiA “∞ªBã ”ƒ®ñ “Œv®ùA ´ “◊ŒÒàBI eAjùA ∆C ”ºß ΩŒªe “Œv®ùA ≈ø ¬Ãv®ø √ (¬›nªB»Œºß) ë À …n∞√ ïG “◊ŒÒàA “Jn√ À
ïB®M æB≥ f≥ À îIj¥ùA PB◊Œm iAjIfiA PBƒnY : ΩŒ≥ B¿∑ …NÕeÃJß ü fJ®ªA æBY KnY if¥NM KMAjø K√hªA À “◊ŒÒbºª ∆HØ –êÃùA
. # πJ√hª j∞¨NmA À $ : (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) …ŒJƒª
À B«Ãç À LjrªA À Ω∑fiA À ¬ÃƒªB∑ —BŒáA PBÕiÀjy …ŒzN¥M Bñ Bzä A j∑g ≈ß …ªB¨NqA (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG ΩRø ≈ø “◊ŒÒàBØ
gG ’œq …ŒØ ïB®M …∑iBrÕ ‹ Bvºã (¬›nªB»Œºß) …√Ã∑ ”ºß ïB®M w√ f≥ À ? ±Œ∑ (¬›nªB»Œºß) …ƒø “ßB jaE j§ƒI O√B∑ ∆G
wv≥ ü À peBnªA ’lÜA jaE ü ¬B¥ùA Ah»I µº®M …ª Bø›∑ Bƒøf≥ f≥ À , 46 : x : # iAfªA ‘j∑g “vªBÇ ¡«BƒvºaC B√G $ : æB≥
. LBN∏ªA ≈ø ©IBnªA ’lÜA ü ¡Œ«AjIG
ïG µºa hƒø …Œºß “¿∑A ùA “ŒªAÃNùA —j¿NnùA …Ii ¡®√ (¬›nªB»Œºß) j∑g Bù # îáBvªBI ¥áC À B¿∏Y œª K« Li $ : ïB®M …ªÃ≥
iB»£G ïG …NßfØ –eÃJ®ªA j¥∞ªBI “¿◊NºùA “õjªA “IgBU …MhaC œ ‚A ∆BƒáA À ±ÒºªA æà πªhI iÃu À ’B¥JªA føC ≈ø …ª “ÕB»√ ‹ Bø
. æDm Bø æDnØ LBÒàA ïG “JŒ¨ªA ≈ø O∞NªBØ “ªDnùA SI À “UBáA
“IBVNm‹ “Œ√BIjªA “ÕBƒ®ºª BVŒŒ»M À “Œ ‚A “õjºª —iBQG îùB®ªA Li …√C Bñ …∞vÕ ∆B∑ Bø f®I …n∞√ ïG LjªA ≤ByC # Li $ : …ªÃ¥Ø
. …NªDnø À …÷Bße
—iÃnªA ≈ø 21 “Õ‡A : # B¿∏Y œIi œª K«ÃØ $ : (¬›nªB»Œºß) ”mÃø æÃ≥ ü ¬f¥M Bø ¡∏áBI fÕjÕ # B¿∏Y œª K« $ : …ªÃ≥ À
$ : ïB®M …ªÃ≥ …ŒªG rÕ B¿∑ B»Œºß Ω¿®ªA µŒJÒM À “Œº∏ªA “Œº¿®ªA À “ÕeB¥Nß‹A ≤iB®ùA ü –CjªA À j§ƒªA “IBuG - ¬f¥M B¿∑ - ë À
À “ÕeB¥Nß‹A ≤iB®ùA œYÀ ë À , 25 : ’BŒJ√fiA : # ∆ÀfJßBØ B√C ‹G …ªG ‹ …√C …ŒªG œYÃ√ ‹G æÃmi ≈ø πºJ≥ ≈ø BƒºmiC Bø À
Bƒª AÃ√B∑ À —B∑lªA ’BNÕG À —›vªA ¬B≥G À PA àA Ω®Ø ¡»ŒªG BƒŒYÀC À $ : ïB®M …ªÃ≥ À , ‘Ã¥NªA À fŒYÃNªA B»®¿è ªA “Œº¿®ªA
.  jøC ¡Œb∞Nª ¡∏áA ∏ƒM À , Ω¿®ªA ¬B¥ø ü `›vªA ïG “ÕAf A À fÕfnNªA œYÀ ë À , 73 : ’BŒJ√fiA : ≈ÕfIBß
œºufiA …®J ”zN¥ø ≈ß ’œrªA ¨M ë –hªA eBn∞ªA ΩIB¥Õ - K´AjªA  j∑g Bø ”ºß `›vªA # îáBvªBI ¥áC À $ : …ªÃ≥ À
≈ø ¬jZŒØ fn∞Õ ∆C ´ ≈ø …Œºß KM Õ ∆C …√Dq ≈ø Bø ©∞ƒªA À àA ≈ø …Œºß KM ŒØ œºufiA ©JÒªA ”zN¥ø ”ºß …√Ã∑ …Y›vØ
. “ƒnáA  iBQE
…ƒß π∞ƒÕ ‹ PAhªA `›u ∆B∑ ∆G À KnZØ ›¿ß ‹ BMAg ∆ÃáBvªA …I eAjùBØ  Ãç À Ω¿®ªBI fŒ¥ø ´ # îáBvªA $ ∆B∑ gG À
. 58 : ≤AjßfiA : # …Ii ∆gHI …MBJ√ Xjë KŒÒªA fºJªA $ : ïB®M æB≥ , Ω¿®ªA `›u
Bø B»√iB¥Õ ∆C ´ ≈ø …I oJºNM ∆C B»√Dq ≈ø —eB®m À a Ω∑ “yBØG À “Œ ‚A “õjªA æÃJ¥ª eAf®Nm‹A “øBM B»√Ã∑ PAhªA `›vØ
¡∏áA ∆B∑ ∆G À ¬f¥M –hªA ”ƒ®ùBI ¡∏áA “J«Ãø ¬kAê ≈ø œMAhªA `›vªA ∆C îJNÕ πªhI À ’”Œm Ω¿ß ÀC Ω BI eB¥NßA ≈ø B«fn∞Õ
. j«B£ ë À `›vªA ≈ø AeiÃø waC
¥áC À B¿∏Y œª K« Li $ : …ªÃ≥ ”ƒ®ø eîŒØ B»Œºß “JM ùA B»ßÀjØ À ¡∏áA “J«Ãø “ªDnø ¬kAê ≈ø îáBvªBI ∂Bá‚A …NªDn¿Ø
. œMAhªA `›vªA ë À ü  jQC ¡ó À B¿∏Y œª K« Li : BƒªÃ≥ ΩRø ïG # îáBvªBI
Ah»I µº®M …ª ¬›∑ LBN∏ªA ≈ø æÀfiA ’lÜA ü 130 : —j¥JªA : # îáBvªA ≈ù —ja‡A ü …√G À $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü ¬f¥M f≥ À
. ¬B¥ùA
…I ‹G ¡º∏NÕ ‹ SŒÅ ∂fvªBI …uBvNaA fŒ∞M “Œø‹ ∂fvªA ïG ∆BnºªA “ØByG # ≈Õja‡A ü ∂fu ∆Bnª œª Ω®UA À $ : ïB®M …ªÃ≥
S®JÕ ∆C “ªDnø ïG ”ƒ®ùA æÃ◊ŒØ …I ë ¡º∏NÕ Bû   ¿y ü Bñ ‹G ¡º∏NÕ ‹ …√Bnº∑ …I BvNã ∆Ã∏Õ ∆C …ª ∆BnºªA Ah« Ω®U j«B£ À ,
. fŒYÃNªA ≈Õe œ« À …Nºø ïG pBƒªA ÃßfÕ À …MÃßfI ¬Ã¥Õ ≈ø ≈Õja‡A ü A
, 108 : PBØBvªA : # ≈Õja‡A ü …Œºß Bƒ∑jM À $ : (¬›nªB»Œºß) ¡Œ«AjIG j∑g f®I PBØBvªA —iÃm ü …ªÃ≥ ”ƒ®ø ü “Õ‡A ∆Ã∏NØ
j∑g f®I ¡Õjø —iÃm ü ïB®M æB≥ Ah∑ À , pBŒªG À ∆ÀiB« À ”mÃø À `Ã∑   ´ ’BŒJ√fiA ≈ø —fß j∑g f®I “º¿ÜA  h« j∑g f≥ À
’B¥IG æBY –C ”ºß eAjùBØ 50 : ¡Õjø : # BŒºß ∂fu ∆Bnª ¡ Bƒº®U À $ : ∆ÀiB« À ”mÃø À ¡Œ«AjIG À ”nŒß À ”Œê À BÕj∑k
. ¡ BRøC Ωmi S®JI ¡«f®I ¡»MÃße
©yAÃø ü …ƒÕe “Œ¿nM  fÕ¤Õ À , ¡Œ«AjIG œIC —Ãße B√C : æB≥ …√C …ƒß –Ài f≥ À (¡º̃mà EûŒº®»ºªA”ºu) ƒªA S®I …I eAjùA : ΩŒ≥ À
Bƒº®UA À BƒIi $ : “J®∏ªA ’BƒI îY ΩŒßB G À ¡Œ«AjIG ≈ß “ÕB∏Y …ªÃ≥ ”ƒ®ø ïG h◊ƒŒY “Õ‡A ”ƒ®ø ©UjÕ À , ¡Œ«AjIG “ºø ∆Ej¥ªA ≈ø
“¿∏áA À LBN∏ªA ¡»¿º®Õ À πMBÕE ¡»Œºß AúNÕ ¡»ƒø ‹Ãmi ¡»ŒØ S®IA À BƒIi æB≥ ∆C ïG πª “¿ºnø “øC BƒNÕig ≈ø À πª nø
. 129 : —j¥JªA : ¡»Œ∑lÕ À
À …Œºß ∆ÃRÕ ∆BÕefiA Ω«DØ  ’Bße A LBVNmA f≥ À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG  f®I BƒnY ’BƒQ À ›Œö Aj∑g …ª A Ω®è ∆C …I eAjùA : ΩŒ≥ À
. ΩŒ¿ÜBI …√Àj∑hÕ
’B∞a ≈ø Ãºë ‹ AfYAÀ ’Bße —j¥JªA —iÃm ü œ∏ A À ’BßfªA Ah« ∆Ã∑ Ah∑ À , ’B∞a ΩŒ¿ÜA j∑hªA ”ºß ∂fvªA ∆Bnª ∂fu ü À
.
: ∆Ãø¤ùA : # ∆ÃQiAêA ¡« π◊ªÀC $ : ïB®M …ªÃ≥ n∞M ü “ƒÜA “QAiÀ ”ƒ®ø ¬f¥M # ¡Œ®ƒªA “ƒU “QiÀ ≈ø º®UA À $ : ïB®M …ªÃ≥
. 10
: # œIi πª j∞¨NmDm πŒºß ¬›m $ : …ªÃ≥ ü  fßÀ Bø KnY …ŒIfi iB∞¨NmA # îªBzªA ≈ø ∆B∑ …√G œIfi j∞´A À $ : ïB®M …ªÃ≥
…√C …ª îJM B¿ºØ  BÕG B«fßÀ —fßÃø ≈ß ‹G …ŒIfi ¡Œ«AjIG iB∞¨NmA ∆B∑ Bø À $ : ïB®M …ªÃ≥ ≈ø eB∞NnÕ ∆C fŒ®JI oŒª À , 47 : ¡Õjø
# îªBzªA ≈ø ∆B∑ …√G $ : …ªÃ≥ ”ƒ®¿Ø Ah« ”ºß À , f®I œY ë À ’BßfªA Ah»I …ŒIfi Bße …√C , 114 : “IÃNªA : # …ƒø C M Àfß
. æ›zªA Ω«C ≈ø ∆BølI ’BßfªA ΩJ≥ ∆B∑ …√C
…ƒø Ωø¤Õ ≈û jvƒªA ¬fß –làA # ¡Œºm Kº¥I A ”MC ≈ø ‹G ∆ÃI ‹ À æBø ©∞ƒÕ ‹ ¬ÃÕ ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ œ√lÖ ‹ À $ : ïB®M …ªÃ≥
. XiBa ≈ø Bøú®ø …√Ã∏ª j∑hªA µJm ¬fß  jzÕ ‹ À pBƒºª # ∆ÃR®JÕ $ ü ¿zªA À , jvƒªA
æAëfiA ∆Àe ¬Ã¥M ‹ “∞Œ®zªA “ŒƒJªA  h»Ø h◊øÃÕ œ ‚A jvƒªA ïG “UBY ü ∆Bn√‚A ∆C “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ’Ala‚A ¬fß …ªA¤m ≈ø ¡º®Õ À
. ïB®M …ƒø fŒÕDM À jvƒI ‹G “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ B»»UAÃM ªA
f≥ ¡Œ«AjIG æÃ≥ ∆G : æB≥ ≈ø æÃ≥ ©ØfƒÕ …I À # ∆ÃR®JÕ ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ ≈ø æfI ≤j§ªA # ∆ÃI ‹ À æBø ©∞ƒÕ ‹ ¬ÃÕ $ : …ªÃ≥ À
. ïB®M A ¬›∑ ≈ø “ÕE —jrß oú ¬Bó ïG “Õ‡A À # ∆ÃR®JÕ $ ü ©Ò¥√A
“ÒIAi œ« BŒ√fªA ü fyB®NªA À juBƒNªA ü ¢BƒùA œ« ªA îƒJªA À æBùA “ÒIAi ∆C πªg À “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ îƒJªA À æBùA ©∞√ œ∞ƒM “Õ‡A À
…ŒØ ©∞ƒÕ ›Ø LBJmfiA ©Ò¥M À µ÷B¥áA ≤Br∏√A ¬ÃÕ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ À œ√fùA ™B¿NU‹A ≤j£ ≈ø XiBàA ü AjQC jQ¤M ‹ “ŒßB¿NUA “Œ¿«À
¡∑BƒªÃa Bø ¡N∑jM À —jø æÀC ¡∑Bƒ¥ºa B¿∑ ‘eAjØ B√ÿN◊U f¥ª À $ : ïB®M æB≥ , ¡»NIAj≥ À ¡»MÃI “JnƒI ∆ÃI ‹ À …NŒªBñ æBø
. 101 : ∆Ãø¤ùA : # ∆ê’BnNÕ ‹ À h◊øÃÕ ¡»ƒŒI LBn√C ›Ø iÃvªA ü c∞√ AgHØ $ : æB≥ À , 94 : ¬B®√fiA : # ¡∑iû£ ’AiÀ
À KJnªA ¡®√ æBùA ∆HØ BŒ√fªA ü œ√Bn√‚A ©¿N A ü “ÕiBJNß‹A “Œ®yêA B¿»NŒJJm œ∞√ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ îƒJªA À æBùA ©∞√ œ∞ƒI eAjùBØ
Bø —f¿ß ∆ÃJªA À æBùBØ , “∑ÃrªA À “Jº¨ªA À —l®ªA À —Ã¥ºª “ºŒmêA O¿®√ ∆ÃJªA Ah∑ À , “ÕÃŒáA fuB¥ùBI j∞§ºª ©¿N A ü “ºŒmêA
ü –iBJNßA œ®yÀ KJm Ω∑ ©∞√ œ∞√ ≈ß “ÕBƒ∏ªB∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ B¿»®∞√ œ∞ƒØ BŒ√fªA —BŒáA ü ∆Bn√‚A B¿»I µº®NÕ À B¿»ŒªG ≈∑jÕ
. B« ´ À æB¿ÜA À “®ƒvªA À ¡º®ªB∑ “ÕeBùA ©ØBƒùA KºU ïG …I ΩmÃNÕ œ√Bn√‚A ©¿N A
…ŒªG rÕ B¿∑ “ÕiBJNß‹A “Œ®yêA LBJmfiA ≈ø …ŒØ Ω¿®Õ Bñ œ√fùA ™B¿NU‹A ∆›ÒI ≈ß iBJa‚A ”ƒ®ø ü B¿»®∞√ œ∞√ ‘jaC —iBJ®I À
. # ∆ÿºnNnø ¬ÃŒªA ¡« ΩI ∆ÀjuBƒM ‹ ¡∏ª Bø $ : ïB®M …ªÃ≥
. “ƒ BJªA À —j«B§ªA PB؇A ≈ø –j®NªA “ø›nªA À ¡ºnªA : K´AjªA æB≥ # ¡Œºm Kº¥I A ”MC ≈ø ‹G $ : …ªÃ≥ À
. ”»N√A
‹ ¬ÃÕ …Õlë ‹ À  jvƒÕ ∆C ‹ÀC …Ii æDm f≥ À   ´ ≈ø ¬ÃŒªA …I lŒ¿NÕ ©