Vous êtes sur la page 1sur 69

MANUEL

(DIALECTE MERINA)

HUGUES BERTHIER
ADMINISTRATEUR EN CHEF DES COLONIES `

OFFICIER INTERPRETE DE iw CLASSE DE RESERVE POUR LA LANGUE MALGACHE

TOME II

TANANARIVE
IMPRIMERIE DE LA MISSION NORVGIENNE
1922.

misy=mi+isy, - =ma +n + anatra, - - Mpanjaka=m+fanjaka=ta = n-I - +ana, +fanjahana, ftondrana=;f+tondra =ma+ gens..-nia+n +vono, - - vaboakany=vaboaka+ny, - .. Ary, = natao+n =a +tao, - N' - - ANALYSE.

Nisy, pass de il y avait. Olon-kendry, olona, personne+bendry, sage. Ta-bananatra, ta, contraction de tia, dsirer bananatra, futur de mananatra conseiller. NY, le. } aka, roi. Taurin' ny, au sujet de la. Fitondram--panjakana filondrana la manire de gouverner. -= royaume. Fa, car. Nabery namono, nabery, pass de mabery bery, (il tait) fortnamono pass de mamonn= (pour) tuer. Olona, (des5 Be, beaucoup. Lotr4, 'trop. 11ay, le. Mpanjaka, roi. Ka, et. Saiky, presque. Lany ringgaana, entirement extermin. Ny ny, son, peuple. et. I4ao, ceci. --, No, furent. Teny, (les) paroles. Nataon natao pass de atao dites. par. Ilav olon-kendry, l:homme sage. Tamin' ny, au. MJanjaka, roi. labo, je. Tompokolaby=tompo+ko+laby, monsieur. Maa.+

Tantara, conte.

..

-I-

3$

.`i

M0.

t,iwn P4TARA. +, w. Nis oi kenata-han na ny mpanjak tamie ny fitor ramanjak na, ta nah am"ir o ol be loatra ilay mpanjaka, ka saiky lany rligna ny vaho kany Ary izao no teny nataon' ilay olon-kendry tamin' iy Izaho, tompokolahy, mahay ny fitenin' ny vorona tra. Ary indray andro, hono, sendra nitsangantsangan .tany an-tsaha ny mpanjaka, ka nahi vorondolo nipetraka teo n tanna aolo.. hoy ny mpanjdlm tamin' ilay olon-kendry: Andeha henoy kely Ary hoe ny resaka ataon' ireroa vorondolo ireroa, ka lazao at amiko izay teninyy, fa hianao mahay ny tenin' ny vorona rehetra. Dia Jasa ilay olon-kendry ka nody nampandry sofina nihaino ny resaka nataon' ireo vorondolo roa; ary nony nihaino kelikely izy, dia niverina nankeny amjn' ny mpanjaka ka nanao hoe: Izao, tompoko, no resany: hifanambady anaka, hono, izy roalahy lreo, fa ny iray manana zanakalahy, ary ny iray mananjanakavavy, ka ny hatao vodiondryy no ifampiadfany varotra, fa tanna roa foana tsy misy olona no ilain' ilay manan-janakavavy hatao vodiondry ho azy, vao manaiky izy. Ary hoy ny navalin' ilay manana ny lahy: Eny, fa velma, ho ela velona ante ny mpanjaka; fa raha ela velona amin' ny fnjakany izy dia hisy vohitra maro foana hataoko vodiondry ho anao. Arynonynahare izanyilay inpanjaka, dia nampieritreritraazyizany tenim-borona izany, ka dia niova nihatsara ny fitondrany fanlakana, fa tsy namono olona be intsony izy. Ny olon-kendry mora anarina fa ny adala mand anatra.

C/3

fit,

am'

a0,

55,

0.R

po,

7'W

T^'

;A.

0a.-.

'12

ces

>>

' ,,

c..

t.'

...

`Il

r..

l!1

,.}_.

- - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - ---- - - - - - - - -X10
,x

Fitenin' ny=fiteny+n'+ny, langages Ny , les. cotmais . Indray Ary, et. Rebetra, tous. Yorona, oiseaux. de les. Sendra, par Hono, ait-on. andro, un jour (indray=iny+ray). Nitsangantsangana, pass de mitsangantsangana=mi+tsahasard. An=tsaha=any+saTany, l, ngana redoubl, se promenait. NabiKa, et. Ny mpanjaka, ie roi. ha, dans (la) campagne. Vorondolo, (des), hiboux. ta, pass de mabita=ma+htta, vit., Nipetraka, pass de mipetraka=mi+petraka, (qui) taient poss. Aolo, abandonTanna, village. Amin' ny, sur , le. Tee , 1 . Tamin' ilayt' Ny mpanjaka, le roi. Hoy, dit. Ary, et. n. Henoy Andeha, allez (leba). Olon-kendry, homme sage. 1'. Hoe, exKely, un peu. imp. de benoina=haino+ina, ecoutez. Ataon'=atao+n', faite par. Ny resaka, la conversation. pletif. LaKa, et. Vorondolo, hiboux. . . . ireroa, ces. Ireroa. =la'a+ina, dites. Atq, ici. Amiko=amy o, imp. de Teniny=teny+ny, leurs paquelles (sont). -ko, moi. Ny, Mahav, cor-haissez. Hianao, vous. Fa, car. roles. Vorona, oiseaux. Tenin' ny=teny+n'+ny, paroles de les. les. llay olon-keLasa, partit. Dia, expltif. Rebetra, tous. Nody pass de mody=m+ody, Ka, et. ndry, l'homme sage. Nampandry sofina, nampandry pass de mampandry fait semblant. oreil=man+fandry, tndry=fa+andry, lit. faire dormir. Sofina, les couNihaino, pass de mihaino=mi+baino, les: d'tre attentif. Nalaon', faite par. Ireo, ces. Ny resaka, la conversation. ter. Nony, lorsque. Ary, et. Roa, deux. Vorondolo, hiboux. Dia, exil. Kelikely, un peu. Nibaino, eut cout. NaNiverina, pass de miverina = mi + verena revint. pltif. Amin' ny, au. nkeny, pass de mankeny=manka+eny, alla l. Ka, et. Nanao, pass de manao=ma+n+tao, Mpanlaka, roi. Tompoko, monI ao, voici. Hoe, en ces termes. s'exprima. Resany=resaa+ny, leur conversation. No, a t. seigneur. Hifanambady, futur de mifanambady=mi+fanambady=fa+anana IC, Hono, dirent. Anaka, (leurs) enfants. +vady, marier. Ny iray, Fa, car. Ireo, ces. Roa laby, deux orales. ils. Ary, (un) fils. Manana, a. l'un. Manan janakavavy=manana+ aNy iray, l'un (l'autre). et. Hatao, futur de Ka, et. Ny, le. naka+vavy, a (une) fille. todiondry, lit. derrire de mouton: prsent fait alao, pour taire. par l'poux aux parents de l' pouse le jour du mariage. Le vodioIfampiadiany varotra, ifampiadiany = ifampindry. No, c'est. -r adia na -I- ny, ifampiadiana = i + fampiady+ana, fampiady = jan fiils dbattaient le ady, fady=fi+ady, ady varotra, dbat du prix: qu Foana, vides. Tanna roa, deux villages. Fa, car. prix. No, c'est. Tsy misy, il n'y a pas. Olona, d'habitants : inhabits. !tain' ilay, elaina=ila+ina, dsir. N' par, ilay, celui qui. MananHatao, pour a une fille. Vao, avant Ho, pour. AZy, lui. Vodiondry. faire, constituer. Ary, et. de. Manaiky = ma + n + aiky, consentir. Navalin' pass de avaly=a+valy, Hoy, dit. No, .particule. Manana =ma + anana, a. Ilay, celui qui. rpondre. N' par. Eny, oui. Ny laby, le garon celui qui avait le garon rpondit.
b ay,

v.<

(D-

- oui

III

-r.+

-4

--

n`

api v+p

III

_A:

-- - - - - -- - - - - - -Ly,il. - anarina = anatra - Mand=ma+n +l, - - Anatra w43

Veloma, imp. de velona, fnerci. Ho, pour. Ela, Fa, mais. Anie, puisse. Velona, en vie. Ny mpanjaka, le roi : longtemps. Fa, car. Raha; si. Ela velona, puisse le roi vivre longtemps. longtemps en vie: s'il vit longtemps. Amin', dans. Ny ... ny, son. Hisy, FFanjakany = fanjakana f-ny, ro aume. -Dia, expltif. Vohitra, des) villages. Marc, nombreux. futuide misy, il y aura. Foana, vides, dserts. Hataoko, futur e ataoko = a+ tao +ho: Vodiondry. Ho anao, pour pour tre fait par moi. Nahare, pass de mahare=maha Ary, et. Nony, lorsque. Ilay mpanjaka, le roi. cela. +re, entendit. Dia, expltif. Nampieritreritra, pass de mampeeritreritr = man + fierilui. treritra=fi+eritra redoubl, fit rflchir. I any .. . ces. Tenim-borona=teny+ny+vorona, paroles des oiseaux Niova, pass de miova=mi+ova, changea. Ka, et. Niba-' tsara, pass de Mihalsara=miba+taara, (en) s'amliorant. Ny, la Fitondrany=fitondrana+ny, manire de gouverner (de lui): sa Tsy namono, passe de mamono, ne tua manire . . . Fa, car. Be, beaucoup. plus. Olona, (des) gens. fntsony, du tout.
...
tee

--

(.,

"-"

0.=

`,t

'`

v-3

.-.

`.S

Ny, les. Olon-kendry, personnes sages, intelligentes - (sont). Mora, faciles. Anarina, +-ina, conseiller. Fa, mais. Ny adala, les sots. refu sent. (les) conseils.
ami

,.y

MIADY FOFON-KARENA.

.Y.

-.0.
:_'

- - - - -- - - - - - -

("e

AIL

0.'

`a{

.-,

-i-

-..

0.C

Niaraka teny an-dalana Andriamatoa sy Andrianaivo. Ny amin' ny fahasambaran' ny mpanankarena no noresahiny. Afaka kelikely, dia hoy Andrianaivo: Raha izao isika no mahita vola iray kitapo, manahoana re ny hafaliantsika 1 Izaho no faly kokoa, hoy Andriamatoa. Nahoana ? Satria izaho no zoky, ka ahy ny androatokony. Tsia, na zandry aza aho, ahy ny androatokony satria izaho no mahita aloha. Naharitra ela ny fifandirany, ary farany nifamely totohondry sy nifampitolona izy roa lahy. Taitra ny olona hafa teny an-dalana, lia nanatona hampisaraka azy. Inona no anton' ny iadianareo? hoy ireo. Dia rtblazain' Andrianaivo ny antony. Aiza anefa izany vola iadianarco izany? hoy indray ireo, sady mhomehy daholo izy rehetra, miady fofon-karena

.cc

.-

.w3

O`<

0.C

da>

C+

.-+

ION

..i

r--

NC.

+'N

+a,

a))
uni

R.;

d.r..

o,.

.a;

r-+

III

w,,

,.,

`"1

hia_nareo

III

Nangaihay izy mirahalahy, ary rehefa nionona ny fony dia nihomehy ny hadalany koa izy.
r".

0.,

`GO

?,.

`'N

.,,

n-.

.-,

I+^

mec.

.'v

S.`

RAPETO. )'

Pahiny, nisy lehilahy anankiray natao hoe Rapeto. Lava dia lava izy, nefs nitatra ny tantarany ka zary angano. Raha miainga handeha, hono, lzy, ny tongony havia mbola eo Ambohidrapeto, ary ny havanana tonga any Ambohitrarahaba. Ny vata loaka teny amin' ny lalana taloha, izay mitovitovy amin' ny endriky ny dian-tongotra, dia nolazain' ny olona ta dian-tongotr i
++

03-1

mas

il

Rapeto. Nanambady vehivavy vazimba natao hoe Rasoalao izy ; ery lzy irery, hono, no nitaona ny vato makadiry betsaka mba hanampenana ny renirano izay nandalo ny lemaka ltasy, ho tonga farihy hisotroan' ny ombin' ny vadiny. Indray andro, hono, dia nangataka azy ny zanany mba haka nyy volana ho azy. Dia niainga haka py volana Rapeto, kanjo notsipahiny ka maty. lzany no niafarany.

Izaho Imbaraka havanao. Inona ne entinao ? parasily sy akanjo volonondry. Ee, mandehana any fa tsy havako hianao. Niverina Imbaraka. Sosotra ihany izy, nefa naniry mafy hahita ny hany havany sy hanao izay hahafaly azy ; ka rehefa noeritreretiny izay tokony ho tiany, dia avy indry izy. Haody. lza izao ? Izaho Imbaraka havanao. Inona no entinao ? Vary natao kasoka sy henan-kisoa matavy. A mandrosoa, ry Imbaraka, fa terra havako tokoa !

`<w3ansmo

"=r

-=Lamba -

-7`gym
=<y

boa

<7C

MATETIKA VOAVONJY NY OLO-MARINA. Avy nanihika Rafotsibe sy ny zananivavy. Hariva ny andro, nefa mbola lavitra ny tranony. Matahotra aho, ry neny, hoy ny zanany, angamba hifanena amin' ny jiolahy isika ka hovonoiny. Aza matahotra anaka, hoy Rafotsibe; raha hifanena amin' ny jiolahy aza isika, rninoa ahy fa matetika voavonjy ny olo-marina. Nony nandeha kelikely izy ireo, dia nifanena tokoa tamin' ny jiolahy. Nosamboriny izy, ary nentiny ho ao afovoan' ny ala. Tsy hovonolny lzy fa hoandevoziny. Fa izy roa lahy samy te-ho tompon' Izy mianaka : Rehefa masaka ny vary nohandroina, dia nihataka ny iray hanasa ny antsy hamonoany ilay namany; io kosa nanisy poizina ny vary izay nataony teo andovian' ilay nanasa antsy. Vetivety dia maty voakapan' ny antsin' ilay ity io namany; izy ilay nikapa kosa faly hihinana ny vary, kanjo matin' ny poizina. Jereo ry , hoy Ratotsibe tamin-Ianany ; tsy marina va ny teniko hoe matetika voavonjy ny olo-marina ? Nony marainakoa dia niainga hody izy mianaka, ary nitondt'a ho azy ny entan' ireo jiolahy roa maty.
GC<7-Je

TSY FITOKIANA NAMPISARAKA NY FISAKAIZANA. Nisakaiza fatratra Rakoto sy Rabe. Nialona-izany fitankatiavany izany ny tovolahy marc, ka ny sasany aminy dia nanao izay hampisaraka azyy, nefa tsy nahefa na inona na inona. lndray andro, ireo tovolahy ireo, dia nahita azy niara-nitsangantsangana, ka niresaka indray ny amin' izay hatao hampisaraka azy. Ny anankiray aminy atao hoc lfatsora dia niteny hoc : Azoko atao ny hampisaraka azy ireo ao anatin' ny minitra vitsymonja, ka jereo ny hatao ko . Nanatona an-dRabe izy, ary nitaona azy hihataka kely toy ny manan-javatra holazaina. Nefa tsy niteny izy fa nandona ny tany taurin' ny tongony fotsiny sy nanondro ny lanitra, ary nanohoka ny sofiny toy ny mibitsibitsika. lzany ihany, dia niala izy. Gaga Rabe, ary nihevitra an' lfatsora ho olona adala. Nony nanatona an-dRakoto i Rabe, dia hoy Rakoto : Inona no nolazain' Ifatsora taminao? Tsy nilaza na inona na inona izy, hoy Rabe. Tsy azo inoana izany, hoy Rakoto, tsy maintsy raharaha lehibe no nolazainy, satria nianiana nandona ny tany sy nanondro ny lanitra, ary nibitsihitsika taminao izy. Mbola namerina ny filazany ihany Rabe, nefa tsy natoky azy intsony Rakoto; ka dia nisaraka ny tisakaizany. Faly ireo nialona azy, ary nandoka an' lfatsora fatratra.

Pc<

w`<

('-3!i

,.: a.-:p0 ;w3

mat

Via'

aga

E.,<

agi

z..

?.7

ILAY TIA HANINA MIHOATRA NOHO NY FITAFIANA SARO-BIDY.

RAFOTSIBE VOAFITAKA.

3.0

Imbaraka masombika nahalala, fa tsy nanan-kavana teto Imerina izy, afa-tsy vehivavy anankiray atao hoe Soria ; ka dia nankany antranony izy mba hamangy azy sy hitondra fanornezana. Raha vao tonga teo am-baravarana Imbaraka, dia nanao hoe: Haody. Iza izao ? hoy Soria.

( 1)

onga *

*W 8teny ri.rana ny olona dian lava ny hoe . Rapeton' olona.


:

Ikotofetsy sy lmahak nahita an-dRafotsibe niava vary. Rafotsjbe , hoy lkotofetsy, te-hiantra anao izahay ; mandehana mahandro vary ho anay, fa izahay hiava ny varinao . Misaotra, anaka, hoy Ratotsibe. Nandeha tamim-pifaliana izy, ary nahandro vary sy nahandro henan-kisoa hatao looka. Nony tamin' ny mitataovoyona, dia tonga tao an-tranon-dRafotsibe izy roa Iahy. Mandehan Rafotsibe, hoy lmahak, hijery ny varinao efa voava, fa angamba ho faly dia faly loatra hianao.
gym,
et,
--1
p0,
CSD

7C<

Cil

N.,

d>N

R..

...

ces

.>+

....

tua

E00

>

sud

.-.

tes

.L1

E-+

C-E
,R-.

>-..-

>,C

c-00

>,

"''

(-,

O>

ncq

vii

a-+

c7

L,

^p>

....

-o

._.

C,'

ces

>,E

N.0

>>

-9Misaotra anaka, hoy indray Ratotsibe; dia lais Izy. Izy roa lahy kosa dia nihinana faingana'ny vary sy ny laoka. Nony voky izy dia nahorony ny tslhlvitrana iray tao an-trano, ka nataony tao anatiny - , ny vilanin-dRafotsibe s ny nongo ary ny Iovia. Rafotsibe kola tezitra maty, satria tsy niava ny vary izy roa lahy izy. fa nanongotra azy rehetra no nataony. Nody Raha vao niditra ny tranony izy, dia noheveriny fa matory ao anatin' io tsihivitrana io Izy roa lahy, satria lamoky ny henan-kisoa ; noralsiny ny fanoto ka notontany imbetsaka io. Kanjo nony notsirihiny, hay tsy olona no tao fa ny entany no montsana Nitomany izy fa voafitaka indroa.

pi.

foi C:.

SC,=GNO'

TANDREMO NY FO. Nifankatia tsars Andriamatoa sy Ramatoa vadiny. Indray hariva nitsangantsangana teo amin' ny sahany ify, ary yaga nahita ny ahitra teo amoron' ny farihy izay nifarana tsara. N omby nihinana ny ahitra no namarana ireo, boy Ramatoa. Tsia, tsy ny omby fa ny mpaka vilona no namarana azy, boy Andriamtoa. Nitohy ihany ny fitandirana : Ny omby, boy Rainatoa ; ny mpaka vilona, hoy Andriamatoa. Tezitra mafy Andriamatoa, sady nitana ny sandrin' ny vadiny izy no niteny hoe : Ekeo fa ny mpaka vilona ; raha tsy manaiky hianao dia haronjiko ho ato anaty farihy . Mbola niteny ihanyy Ramatoa hoe: Tsia, fa ny omby. Naronjony toka ny vadiny. Ekeo miaraka amin' izay, boy izy, fa ny mpaka vilona. Tsia, fa ny omby, hoy Ramatoa izay efa misamboaravoara ao anaty farihy. Vetivety, nony hitan' Andriamatoa fa nilentika tokoa ny vadiny, dia taitra mafy izy ka niantsoantso hoe: Aoka ry fa ny omby Ramatoa , sadyy niomana hamonjy ny vadiny izy. Nefa indrisy, fa alohan' ny nahatahan' ny patalohany sy ny akanjony dia maty ny vadiny

-1R

Nifanena tampoka tao an-kady ny kary. sy ny akoholahy. Raha vao hiantsampintsampy tamin' ny akoholahy ny kary dia nahita ny vavany ka niahotra fa natahotra ; nanontany azy izy hoc: Marary moa raha voan' io vavan' ise io ? Eny ,hoy ny akoholahy, ny nofo izay voan' Io dia kotika. Niondrika hieritreritra ny kary, ary raha nahita ny fantsin' ny akoholahy izy dia mainka natahotra, ka nanontany hoc: Lefona moa io maranitra amie' ny tongotr' ise io? io boy ny akoholahy, ny nofo izay voan' io mandehara. Nitraka ny kary, saika handositra Izy raha nijery ny sanga menan' ny akoholahy, neta nanontany indray hoc: Afo moa io ambonin' ny lohan' ise io? Nihomehy nikakakaka ny akoholahy ary namaly hoc: Adala ialahy, tsy afo io fa haingo. Hay! hoy ny kary. Niaraka tamin' izay, niantsamborany ny sangan' ny akoholahy ; ka sady nitaritaiika ny akoholahy izy no ningonongonona hoc: Ny haingony no nahazoako azy.

0`<

.Z,

NY HAINGONY NO NAHAZOAKO AZY..


m,,

>,C

>.E

nui a`+

=m0

.-.

0.7

c,,

a-.

O4,

>,N

H`<

M,0

i..

E^C

TEL

<3_

w'<

`r1

ama

3`<

w<<

3,,

Q,

m<<

w`<

l<7

jakana.

ILAY MPANKAMAMY FANANANA NOHO NY AINA.

Fahiny, hono, it lehilahy iray sy ilay zaodahiny, niainga samy nilanja vorombazaha maromaro tao anatin ny garaba, hamidy any Toamasina. Rehefa tonga teo akaikin' ny vohitra atao hoe, Beforona izy ireo dia niala sasatra sy nametraka ny entany. Ilay zokiny kokoa tamin' izy miaotra dia niainga handro teo amin' ny sakeli-drano, ta ilay zandriny kokoa kosa dia tsy mahay rano, ka nijanona teo akaikin' ny vorombazaha, ary nanome hanina ireo. Fa ilay nandro, noly angaha izy noho-ny hatsiakan' ny rano, na tsy nahay rano loatra izy, ka nilentika. Niantsambotra mafy izy ka n[poitra ; nefa tamin' io fipoirany io, tsy ny ngatahany vonjy no nafa' taony, fa habita ireo vorombazaha mtvoaka amin' ny garaba izy, ka niantso hoe : Aza aharoharo, ranaotra 1 Vao niteny izany izy dia nilentika indray. Ity zaodahiny izay tsy nihevitra azy ho nilentika akory, dia gaga sy taitra mafy nony nahita ny fatiny nitsinkafona, ka ny fatiny sisa no azony.

m,0

Lova ny voninahitra taurin' izay. Nisy lehilahy anankiray, tao Antananarivo, zanaky ny manamboninahitra ambony izay efa nnty. Nomen' ny mpanjaka voninahtra izy, nataony 13 voninahitra. Tokony ho faly indrindra izy, satria nahazo voninahitra betsaka; ho avy ny mpitsoka mozika hankalaza azy, ny havany hiarahaba azy, ny olona sasany hilatsaka ho dekany. Nefa tsy izany fa nitomany izy. Nahoana hianao no mitomany? hoy ny olona. Satria tsy manana vola hitondrako ny voninahitra aho, hoy izy.

7r7

7q.0

.z;

RAMBAVY MATIMATIM-BOLA LOATRA.

Tany an-tsena, nandre Rambavy fa ny nifin' ny mamba no sarobidy indrindra. Matimatim-bola loatra izy, ka na vehivavy sy antitra aza dia niainga haka nifi-mamba. Tonga teo akaikin' ny renirano izy sy i Ketaka zanany. Indro hitany ny mamba anankirayy ipakadiry matory eo ambonin' ny fasika. Andraso eto aho, hoy Rambavyy tamin' i Ketaka, fa haka ny nifin' io mamba io aho. Dia nitsaitsaika izy; avy hatrany izy dia nandray cames`

`<m

9N>

`<

nos e::

y`<

ami

._.

ici

ILAY NITOMANY NOHO NY NAHAZOANY VONINAHITRA.

Fahizay, ny manamboninahitra Nova dis tsy maintsy nividy taurin' ny volan' ny tenany ny amborodao volamena na ankoso-bolamena, hapetaka amin' ny akanjony, sy galona hapetaka manaraka ny an-. daniny roa amin' ny patalohany. Izany fitafiana izany no natao hoe, fanamiana, ary anaovana amin' ny fotoana lehibe momba ny fan>>c

`-C

>,L

.-+
.-+

Tel

C.0-d

...'

>;;

SOT

-...

CI.

-00

00.-

C_^

0.'

v..

G..

>.C

m>,

-8
Misaotra'anaka, hoy indray Rafotsibe; dia.lasa Izy. Izy roa lahy kosa dia nihinana faingana ny vary sy ny laoka. Nony voky izy dia nahorony ny tsihivitrana iray tao an-trano, ka nataony tao anatiny nongo ary ny lovia. ny vilanin-dRafotsibe st' Rafotsibe kosa tezitra, mafy, satria tsy niava ny vary izy roa lahy ta nanongotra ary rehetra no nataony. Nody tamin katezerana izy. Raha vao niditra ny tranony izy, dia noheveriny fa matory ao anatin' io tsihivitrana io izy roa lahy, satria lamoky ny henan-kisoa ; noraisiny ny fanoto ka notontany imbetsaka io. Kanjo nony notsirihiny, hay tsy olona no tao fa ny entany no montsana Nitomany izy fa voafitaka indroa.
-

r0.

NY HAINGONY NO NAHAZOAKO AZY.

ny,

TANDREMO NY FO.

Nifankatia tsara Andriamatoa sy Ramatoa vadiny. Indray hariva nitsangantsangana teo amin' ny sahany izy, ary gaga nahita ny ahitra teo amoron' ny farihy izay nifarana tsara. Ny omby nihinana ny ahitra no namarana ireo, hoy Ramatoa. Tsia, tsy ny omby fa ny mpaka vilona no namarana azy, hoy Andriamtoa. Nitohy ihany ny fiifandirana : Ny omby, hoy Ramatoa ; ny mpaka vilona, hoy Andriamatoa. Tezitra mafy Andriamatoa, sady nitana ny sandrin' ny vadiny izy no niteny hoc: Ekeo fa ny mpaka vilona; raha tsy manaiky hianao dia haronjiko ho ato anat farihy. Mbola niteny ihany Ramatoa hoc: Tsia, fa ny omby. Naronjony toka ny vadiny. Ekeo miaraka amin' izay, hoy iz , fa ny mpaka vilona. Tsia, fa ny omby, hoy Ramatoa izay eta misamboaravoara ao anaty farihy. Vetivety, nony hitan' Andriamatoa fa nilentika tokoa ny vadiny, dia taitra mafy izy ka niantsoantso hoc: Aoka ry fa ny omby Ramatoa , sady niomana hamonjy ny vadiny izy. Nefa indrisy, fa alohan' ny nahatahan' ny patalohany sy ny akanjony dia maty ny vadiny

ow^.

r:

Nitanena tampoka tao an-kady nykary. sy ny akoholahy. Raha vao hiantsampintsampy taurin' ny akoholahy ny kary dia nahita ny vavany-ka niahotra fa natahotra ; nanontany azy izy hoc: Marary moa raha voan' io vavan' ise io ? Eny,hoy ny akoholahy, ny nofo izay voan' io dia kotika. Niondrika hieritreritra ny kary, ary raha nahita ny fantsin' ny akoholahy izy dia mainka natahotra, ka nanontany hoe : Lefona moa io maranitra amin' ny tongotr' ise io? lo hoy ny akoholahy, ny nofo izay voan' io mandehara. Nitraka ny kary, saika handositra izy raha nijery ny sanga menan' ny akoholahy, nefa nanontany indray hoc: Afo moa io ambonin' ny lohan' ise lo? Nihomehy nikakakaka ny akoholahy ary namaly hoe : Adala ialahy, tsy afo io fa haingo. Hay! hoy ny kary. Niaraka tamin' izay, niantsamborany ny sangan' ny akoholahy; ka sady nitaritaiika ny akoholahy izy no ningonongonona hoe : Ny haingony no nahazoako azy.

power

0<<

>,O

3.3

p0.,

ILAY NITOMANY NOHO NY NAHAZOANY VONINAHITRA.

ILAY MPANKAMAMY FANANANA NOHO NY AINA. Fahiny, hono, ity lehilahy iray sy ilay zaodahiny, niainga samy nilanja vorombazaha maromaro tao anatin' ny garaba, hamidy any Toamasina. Rehefa tonga teo akaikin' ny vohitra atao hoc, Beforona izy ireo dia niala sasatra sy nametraka ny entany. Ilay zokiny kokoa tamin' izy miaotra dia niainga handro teo amin' ny sakeli-drano, fa ilay zandriny kokoa kosa dia tsy mahay rano, ka nijanona teo akaikin' ny vorombazaha, ary nanome hanina ireo. Fa ilay nandro, noly angaha izy noho'ny hatsiakan' ny rano, na tsy nahay rano loatra izy, ka nilentika. Niantsambotra mafy izy ka nipoitra; nefa tamin' io fipoirany io, tsy ny fangatahany vonjy no nataony, fa nahita ireo vorombazaha mivoaka amin' ny garaba izy, ka niantso hoc: Aza aharoharo, ranaotra 1 Vao niteny izany izy dia nilentika indray. Ity zaodahiny izay tsy nihevitra azy ho nilentika akory, dia gaga sy taitra mafy nony nahita ny fatiny nitsinkafona, ka ny fatiny sisa no azony.

Dow

phi

Fahizay, ny manamboninahitra hova dia tsy maintsy nividy taurin' ny volan' ny tenany ny amborodao volamena na ankoso-bolamena, hapetaka amin' ny akanjon , sy galona hapetaka manaraka ny andaniny roa amin' ny patalohany. Izany fitafiana izany no natao hoe, fanamiana, ary anaovana amin' ny fotoana lehibe momba ny fanjakana. Lova ny voninahitra tamin' izay. Nisy lehilahy anankiray, tao Antananarivo, zanaky ny manamboninahitra ambony izay efa injty. Nomen' ny mpanjaka voninahtra izy, nataony 13 voninahitra. Tokony ho faly indrindra izy, satria nahazo voninahitra betsaka; ho avy ny mpitsoka mozika hankalaza azy, ny havany hiarahaba azy, ny olona sasany hilatsaka ho dekany. Nefa tsy izany fa nitomany izy. Nahoana hianao no mitomany? hoy ny olona. Satria tsy manana vola hitondrako ny voninahitra aho, hoy izy.

OS<

?r.

a+

=_a

mec:

>,L

'.-

r.]

>.:

.-+

--r-E

'<,

p,0

O`<

T.-

RAMBAVY MATIMATIM-BOLA LOATRA.

Tant' an-tsena, nandre Rambavy fa ny nifin' ny mamba no sarobidy indrindra. Matimatim-bola loatra izy, ka na vehlvavy sy antitra aza dia niainga haka nifi-mamba. Tonga teo akaikin' ny renirano izy sy i Ketaka zanany. Indro hitany ny mamba anankiray makadiry matory eo ambonin' ny fasika. Andraso eto aho, boy Rambavy tamin' i Ketaka, fa haka ny nifin' io mamba io aho. Dia nitsaitsaika izy; avy hatrany izy dia nandray

Dry

q...

pif

a`<

O>,

},O

mit

2,C

...

S'es

TAO

CEC

CAL

>c

it

10

Resin' ny Sova ny vazimba velona; nefa nanarak' lzany, resin' ny vazimba maty kosa ny Nova, satria ny ntaolo hova dia nivavaka tamin' ny fatiny, ka nangataka zavatra sy nivoady arryy nanatitra fanalam-boady teo amin' ny toerana izay noheveriny ho nilevenany.

Dm?

7<
^-'
y^,
:

dam

ny nifin' ny mamba ka taitra io. Notolominy ny mamba ka nlantsambotra nankany anaty rano. Tsiravina i Ketaka nahatsinjo izany, ka niantso hoe. Mial, ry neny, fa sao maty hianao. Ee, hoy Rambavy, harem ho azo ka hialana ta Notarihin' ny mamba ho eny afovoan-drano Rambavy, ka mbola mitolona azy lhany. Sady nitomany Iketaka no niantso hoe: Mial, faingana, ry neny . Tslaa, hoy Rambavy, hareng' ho azo ka hialana t Nentin' ny mamba nisitrika Rambavy ;- nony nipoltra dia nidradradradra hoe: Vonj'eo aho, ry Ketaka et Nefa saiky tsy tapitra akory io teniny i dia nalentiky ny mamba indray izy ka tsy nipoltra intsony.

MARENINA IRAY TRANO.

.v,

<w07

Indray hariva, tanga teo amoron' ny ony ireto mpandeha roa lahy. Tsy teo ny lakana hitny fa er an dafin-drano; very hevitra izy, nefa vetivet} dta nahatsinjo zazavavy roa maka anana eny am-pita, ka sady nanofa lamba no niantso hoe: Alao lakana izahay re t Fa marenina ireo zazavavy, ka raha nahita ny hofa lamba nataon' ireo izyy dia nidodododo nankao an-.tranony eo akaiky, ary niteny tamin-dRan hy rainy hoe: izahay mbola tanora loatra, ry dada, nefa misy lehilahy roa adala ao amoron-drano mitady haka vady ana . Mahareninaa, hoy Rangahy, saonjoko vao nambolena ka tadiavinareo ho hadina? Inona hoe izany lazainao,v hoy Rafotsy tamin-dRangahy vadiny, izaho ve no endrikendrehinao ho mihinana ny sirahazonao? Lazao mazava raha tsy tia ahy intsony hianao, hoy ny zaobaviny tamin-dRafotsy, fa izaho tsy manafina ny kitambinao. Nikorontana tao izy mianakavy samy marenina. .izy roa lahy dia nihevitra fa jasa naka lehilahy hivoy ny lakana ho azy ireo zazavavy, kanjo niandry foana teo amoron-drano izy, ary efa alina vao namoifo ka nandeha nitady fitna hafa.

70R

a<--

prD

0.0

0'm

:70

toi

-s3

`<N

ILAY-NITAKY NY VONINAHITRA HO AN' NY ZANANY. Nisy lehilahy anankiray nanana zanaka lahitokana. Nikely aina tamin' ny fanompoana ny mpanjaka io lahitokany io, nefa tsy mba nahazo voninahitra, toy ireo namany izay -tsy nazoto tahaka azy, sain ggyy nanome vola ny mpifehy azy kosa ireo dia noderain' ny mpifehy tamin' ny manamboninahitra lehibe, ary nolazain' io tamin' ny mpanjaka, ka nahazo voninahitra. Nalahelo mafy rainy, ka IndraLe: andro dia nanatona ny manamboninahitra lehibe izy, ary niteny Ho ela velona anie hianao tompokolahy : Lazao amin' ny mpanjaka fa manaataka gadra lehibe aho hanagadrako ny zanako. Nahoana? hoy Ilay manamboninatra lehibe sady taitra nandre izany. Satria adala izy, hoy rainy, fa tsy manompo tsara ny mpanjaka ; ny inoako izany ho marina dia noho ireo namany nahazo voninahitra daholo, fa izy irery no tsy mba nahazo . Velon' eritreritra Ilay manamboninahitra lehibe. Takany ny hevitr' Ilayy rain-jaza ka niresaka ny amin' izany tamin' ny mpanjaka izy, aryandrotr' lny ihany dia natao 9 voninahitra ilay lahitokan-drainy. 3`G
7G'

aga

w"a

NY VAZIMBA.

Ny vazimba no mponina voalohany teto Imerina. Tokony ho tao Afrika no nihavian' izy ireo, satria araka ny lovan-tsofina dia mainty hoditra izy, fohy kokoa noho ny ankabeazan' ny malagasy, ngita volo, be molotra, petak' orona, ary koa misy anaram-pirenena ao Afrika izay mitovy indrindra amin' ny anarany, atao hoe Wazimba. Rehefa tafiditra taona vitsivitsy teto Imerina ny hova, dia niantomboka nrady tamin' ny vazimba, ary farany dia nandresy azy tamin' ny lefona vy izay vao notefeny tamin' izay. Rehefz resy ny vazimba dia nihahaka ; nisy vitsy mbola nijanona teto Imerina, fa ny ankabeazany dia nandositra nankany anindrana. Any Antsakalava andrefana izao dia mbola misy maromaro tafatambatra ho foko.
ACS

..

ILAY VEHIVAVY TENDAN-KANINA. Maty ity Iehilahy mpanankarena anankiray tao an-tanna. Araka ny fomba dia mamono omby ny havan' ny maty ho an' ny mponina sy ny vahiny manatrika ny fandevenana. Nasain-dRakala hankany amin' ny fandevenana Randria vadiny mba hahazo hena ; nefa nankalozainy ny fon-dRakala izay fantany fa tendan-kanina Nody nandeha hiasa izy, ny zaran' angady izay nosaronany ny lambany no najorony teo an-tanimbary. Noheverin-dRakala fa Randria io, ka nantsointsoiny handeha handevina, fa tsy namaly io. Tezitra Rakala ka handeha hisintaka ; nobabeny ny zanany kely dia nankany amin' ny tranon' ny anadahiny izy. Nony hariva, rehefa avy nandevina Randria sy nitondra hena, dia naniraka ny zanany lehibe iray ho any amin' ny zaodahiny, mba hindrana nongo hahandroana hena. Taitra Rakala tamin' izay. NaverindRandria indray ny zanany mba hindrana nongo lehibebe kokoa. Tsy naharitra Rakala fa nokofokofohiny ny zazakely teo -an-damosiny mba hitomany, dia hoy izy. Hody izahay ranadahy, fa malahelo an-drainy angaha ny zazakely ka mitomany. Ntatnga izy hody. Raha vao niditra ny varavarana fry dia nihomehy Randria sy ny zanany.

0.O

Lai

[11

7'w N'7

p1

004

70.

Vii

0.w 7.7 0.0.7

i-'

-n3

,<'

P~]

z_.

<w<

F,<_

>+m

cv

>,C

>cm

y....,

f-'

chu

.L+

K^0

Ain

chu

....

cc-

>+y

21-_

mmX

a-.

+-,

....

>-d

s.. m-...

[-.

.C

.m+

G-0

;._

E:

^`E

ami

>,m

>,O

Cil EST

cul

OFF

:cC

- 13

-i3Tonga teo an-tampon' ny vato izy raha tonga teo am-potony kosa ilay mpanenjika. Nojereny ny vato ka gaga izy tamin' ny nahaizan' io zazavavy io niakatra teo. Hoy ny teniny, nody maty: Ry Ketaka , diso hevitra hianao; tsy mpangalatr' olona akory aho, ta havan-drainao izay mikasa hanome anao ireto lamba entiko ireto. Taka-dRamoria ny hafetseny, ka hoy izy : Miakara et r hianao; ampifanohizo ny lamba, ka atsipazo mankat amiko ny lLniny iray, ary tano mafy kosa ny laniny iray. Dia nataon' ilay mpanenjika izany. Nanintona azy hiakatra Ramoria; kanjo nony eta tafakatra ambony dia nalefan-dRamoria ny lamba. Nikodingy ilay mpanenjika. Nitoloko tao am-pototry ny vato izy, ary Ramona kosa nidina moramora sy nihazakazaka an-kafaliana nody.
F3'

ANARANA MITOVY NAHADISO HEVITRA.

+-'

+O+

SOL

mena, ka nivily ho ao amin' ny trano vitsivitsy ankavian-dalana izy, ary nandondna ny varavaran' ny trano, anankiray. Namoha ny varavarana sy nandray azy tsara Rainibao sy Renibao tompon-trano. Araka ny fanao amin' ny fanajam-bahiny dia hamono akoho ho an' ni vahiny izy irep, ka nanasa antsy Rainibao. Ity vahiny be ahiahy dia taitra raha nahita azy manasa antsy. Tsy izany ihany koa fa niteny tamin' ny vadiny Rainibao nanao hoe: Alaovy rahateo ny tavy anantazana ny rany. Ny fandrenesan-dRamena izany dia mainka nampitombo ny ahiahiny. Nony niakatra tao ambony rihana izy mivady, dia nihaino, tsara ny resany Ramena. Nka ny akoholahy mena hovonoina Rainibao ary niteny hoe: Anio Iahy no fara fiainan' Ilaimena. Raha vao nandre izany Ramena, dia nino mafy fa izy mihitsy no kasain' ny hovonoina. Nitsaitsaika hivoaka izy dia nandeha nanao lavalina. Gaga ny tompon-trano, fa nandositra ny vahiny.
<L1
,a+

w..

m`<

Nenjehin' ny mpangalatr' olona anankiray ity zazavavy atao hoe Ramoria. Matanjaka ny mpanenjika, eta akaiky izy, ary indrindra, vato avo sy malama no misakana teo anoloan-dRamoria ka tokony hotratrany izy. Neta zava-dehibe ny mamonjy aina ka toy ny fitsoriakan' ny saka no niakaran-dRamoria ny vato.
({) ' iiimony, orphelin.
ami

7.,

ZAVA-DEHIBE NY MAMONJY AINA.


cc:
.OC

l<

tiany fatratra ilay zaza nateRatsy fanahy ity renikely anankira rany atao hoe Andrianirina, fa halany fatratra kosa ilay zaza tsy an-trano reny atao hoe: Isimony('). Niangatra mandrakariva tamin' n ftondrana ireo zaza ireo izy: nampahory isan' andro an' Isimony, neta mihatsaravelatsihy raha eo anatrehan-drain' ilay zaza tsy an-trano reny. Nony ela, lasa nandranto tany amoron-dranomasina ny rain' Isimony, koa dia tapa-kevitra ilay renikely fa hamono azy. Nirahiny izy roa lahy hanongotra kitay anyamin' ny tanety lavidavitra, ary nohafarany i Andrianirina hoe: Isimony no ataovy aloha rehefa mody hianareo. Efa hariva maizimaizina ny andro, koa dia indreo efa an-dalana hody izy roa lahy. Ilay renikely tamin' izay dia nisaron-doha teo ivelan' ny vavahady, vonona hikapa an' Isimony amin' ny antsibe. Raha vao nandalo teo akaikiny izy roa Iahy kely, dia nokapainy ilay teo aloha, ka lavo sy nidradradradra io. Fantatra niaraka tamin' izay, fa hanky natahotra ny hoco aoriana izy, noho ny andro maiAndrianirina io NifaNifandiso zina, ka tsy noheveriny ny hafatry ny reniny. ndiso re hoy ny antsoantson' ilay renikely teo am-pitomaniana ; nefa nandatsa azy ny olona, fa ilay zaza maty no nampalahelo azy ireo.
._.
:

z:

`_<

p..

NIFANDISO

ILAY MARARY MATIN' NY HADALANY. Narary Rangahy ka nanatona ny Dokotera. Nanome azy fanafody tamin' ny tavoahangy lehibe ny Dokotera, ary hoy izy taminy: Misotroa cran' ny sotro, intelo isan andro, amin' ity fanafody ity, angamba raha lany ity dia hositrana hianao. Eny, hoy Rangahy, dia nody izy. Androtr' iny sy ny ampitso dia nisotro ara-dalna ny fanatody izy, ary tsaroany ho efa nihatsara kokoa kely izy. Fa te-hositrana faingana izy, ary nieritreritra fatratra ny amin' izany teo am-pandriana. Hoy ny eritreriny: Ny Dokotera dia nilaza tamiko fa raha laniko io fanatody io dia hositrana aho, ka nahoana moa aho no hiandry andro maromaro; aoka atao indray misotro io dia hositrana anio ihany aho. Nanery ny sainy mafy izany hevi-dravina izany. Noraisiny ny tavoahangy. Nogohiny avokoa ny fanafody. Afaka kelikely, niasa ny herin' ny fanafody ; sempotra Rangahy, nisamboaravoara izy, ary maty vetivety foana.
phi

_`<

Efa hariva ny andro, nefa mbola Iavitra ny vohitra halehan-dRa-

_r

>,>

p._

CCT

0.Y

ET3

<,..

Nec

?.w

N-'

<'C

.a.

!LAY NIZARA HANINA VOAN' NY HAFETSENY.

Nahandro amalona anankiray Rafetsy sy Ratsotra rahalahiny. Nihinana be tamin' io izy mirahalahy ny alin' iny, ary kely sisa no hohanina ny ampitso maraina. Hoy Rafetsy taurin' ny zandriny Aoka samy hikimpy isika, ka zay maharitra mikimpy ela no hihnana ny amalona. Tsia, tsy i ckeko izany, hoy Ratsotra, satria angamba izay hihiratra aloha no hihinana azy. Aoka ary, hoy Rafetsy, samy hivoaka ho any alatrano, ka izay tatavoaka aloha no hihinana azy. Tsia, tsy ckeko koa izany, hoy Ratsotra, fa angamba izay tratra aoriana no hihinana azy. Izao ry, hoy Rafetsy Aoka samy hatory ka izay manonofy tsara kokoa no hihinana azy. Ekeko izany, hoy Ratsotra. Dia samy nandry izy. Rafetsy rehefa nihevitra izay ho nofy tsara indrindra, dia natory. Ratsotra kosa - nino fa tsy malntsy hilaza lainga aminy ny zokiny, ka dia nitoha izy, ary nohaniny ny amalona.
Nos

Cil

C....
+-+

>>,

T},
y..

.-N

O.+

a-+

>s

...

:.G

0.S

i0..

CCT

N+

roc

ne"

o..

-t5-.93
`<
Nony maraina dia samy nifoha izy. Ho ahy ny amalonai,-hoy Rafetsy, satria nanofy niakatra tany an-danitra ahox.. Nofy tsara loahoy Ratsotra, nefa nataoko ho sondriana tany hiatra tokoa nao ka nohaniko ny amalona. Kivy Rafetsy
!

dia nandrasany tsara fandrao mbola velona ihany Rafotsibe ka lasa, dia niverenany nokaikerina Indray, hono, ka tsy nihetsika intsony Rafotsibe, fa nody maty. Ary dia lasa, hono, ny mamba nihaza indra , fa avelany ho maimbo aloha, vao hohaniny (fa izany, hono, no fombany) ary lasa koa izy maka ny namany hiara-mihinana ny haza. Ary nopy hariva kosa, hono, nisy ombilahy niady teo ambonin' ny lavaka ; ka nigoro-

S].

Q)3

+-.

a-s

.,.

T.'

>.C

m.0

op,

NY SONGOMBY.

Ny songomby, hono, dia biby lehibe ohatry ny omby, ary faingam-pandeha tokoa, hono. Mihinan' olona, hono, izy. Teo aloha (tsy dia ela loatra izay) dia nataon' ny olona ao atsimo fa ny soavaly dia songomby avy any an-dafy. Toy izao no tomba famandrihany (ny any an-dafy) azy, hoy izy : Afatony eo am-bavan' ny lavaky ny songomby ny zazakely hitomany co, ka asiany tandrika inivelatra eo ambava-lavaka. Ary nony mandre ny fitomanian' ny zaza ny songomby dia mivoaka ka voafandrika. Koa amin' izany, hoy izy, raha mamandrika isika, dia mba hahazo songomby hatao soavaly koa. Ao anilantannanay (hoy Ranona izay milaza ity) misy lava-bato izay ataon' ny olona ho misy songomby. Raha mahita olona izy, hoy izy, dia mamel y mafy ; nefa ny vavy, hono, tsy mba mamely loatra, fa mam porisika ny lahy ihany ; koa dia miaraka amin' n lahy ihany izy. Indray andro, hoy ny olona any aminay, dia nisy lyehilahy anankiray izay nandeha alina ka nifanena tamin' ny songomby. Niady mafy dia mafy taminy, hono, izany Iehilahy izany, ka saiky tratry ny andro maraina, nefa tsy laniny akory ilay olona, hoy izy, ta Iehilahy matanjaka izany. Koa dia izany no vavolombelona, hoy izy, fa misy tokoa ny songomby. Indray andro koa, hono, nisy zaza maditra, ka navoakan-drainy aman-dreniny ho any alatrano; dia avy ny songomby, ka saiky nohaniny ny zaza, raha tsy voavonjy faingana. Ary indray andro indray, hono, nisy zaza toy izany koa, ka navoakany any alatrano, sady hoy izy : Indry ny anao, rasongomby. Dia avy tokoa, hono, ny songomby, ka dia ho, ny zaza : Inty tokoa re izy. Neta hoy ny ray aman-drenin' ny zaza : Avelao hohaniny ka (nataony fa ho laingan' ilay zaza izany). Nony afaka kelikcly dia novohany indray ny varavarana, ka indro, tsy teo intsony ilay zaza. Dia nikorapaka ny ray aman-dreniny sy ny teo an-tanna nitondra fanilo hitady azy, ka dia hitany, fa indreny ny ran' ny zaza nitete teny an-dalana. Dia ary indro, ny narahiny ihany mandra-pahatongany amin' farany nipaka amin' ny lava-tsongomby. Zavetra maro hafa koa no lazain' ny olona izay ataony hanamarina ny fisian' ny songomby. (Anganon' ny ntaolo. L. Dable, Tananarive 1 go8).

<.w

baka, hono, ny lava-mamba, ary ny tongotr' omby, hono, latsaka tao anati-lava-mamba, ka dia voahazon-dRafotsibe, ary dia nofikiriny mafy ka nanaraka ny tongotr' omby, hono, izy ka tonga teny an-tanety. Ary taurin' izany, dia nanozona, hono, Rafotsibe mba tsy hisy hihinana hen' omby ny taranany rehetra. Ary nisy tokoa, hono, olona tsy nihinana hen' omby tao atsinanana tao ; ary toa mbola misy tsy homana koa ambarak' ankehitriny aza.
ami

Velu

'0

^.i'

m:

r4-

Cab

t-.

R'^

i.-.

,,O

w`<

`,C

Q4

01<l<

0<<

.`<

mue

,'

Phi

:-01

(-D

mea

^'a

.e

via

O..

?E

ny,

7`<

,w

<<m

<`<m

NY VEHIVAVY SY NY MAMBA.

B-'w

_^]

`<m

Nisy vehivavy antitra anankiray, hono, nita rano ka lasan' ny mamba. Ny mamba, hono, dia manana lavaka fitoerana any amorondrano ka dia nentiny tany Rafotsibe. Ary nony napetrany tao, hono,

.N.

mai
._G

93v

L..

NY FIOMPIANA.

f1.

>-.

Miompy omby, kisoa, ondry sy akoho amam-borona ny malagasy. Ny ankabeazany dia miompy vitsy monja amin' ireny, dia omby aman' ondry sy kisoa iray ka hatramin' ny dimy, sy akoho amamborona dimy ka hatramin' ny folo. Napetrany teo amin' ny trano nitoerany ireny tco aloha afa-tsy ny kisoa izay nanaovana trano kely mitokana, ary izao dia efa samy mitokana daholo izy rehetra. Ny antony iompiany ireo voalaga co aloha ireo, dia ny mba hakana zezika hatao amin' ny fambolena sy hitombo na hakana ronono, ary ireo aoriana dia ny mba hivarotana ny zanany, na hohanina raha misy vahiny mamangy sy raha misy marary ny ankohonana ao an-trano. y tomba fiompiana azy: ny omby sy ny ondry dia andrasan' ny ankizy eny amin' ny lemaka sy ny lohasaha be ahitra. Ny kisoa dia andrasana eny amin' ny tany mandomando be kankana hotrongisiny sy eny amin' ny tany misy kolokolom-bomanga na ovy hihinanany ny vodiny madinika ao. Matetika raha mahavatra ny tampon' ireo dia omeny mangahazo na vomanga na ovy koa izy rehefa tonga any antanna. Amin' ny kisoa sy ny ondry afahy dia atao be ny fanome azy sady haroana rano sy ampombo koa. Ary ny omby afahy kosa dia atao amin ny fahitra (lavaka lehibe ivaiva), ka akana vilona be isan' andro hohaniny sy rano hosotroiny. Ny dlona vitsivitsy kosa dia niompy andian-borombazaha na [Yanagana zato ka hatramin' ny roan-jato, ary omby zato ka hatramin' ny arivo. Ny iompiana ny andiam-borona dia eny amin' ny heniheny sy ny tanimbary vao avy nijinjam-bary, ka manao trano tomboka eny akaikin' ny iandrasana azy ny tompony, ny sasany aza dia tonga nanorina trano eny mihitsy. Ny andian-kisoa dia ompiana -any amin' ny tany efitra izay ahavokarana fatratra ny ovy ny vomanga homena azy isan' andro. Ny andian' omby dia ompiana any amin ny tany efitra koa izay be ahitra; ny tompony indraindray no miandry any, nefa inatetika saiky ny mpikaramany no tena miandry any izay atao hoc: tsimihasy.
r-cn+
c^.

^4.C

mis

>,m

>,C

LOS

>,T

Net

0-0

`b

>>C

?E

L10

o+'

e>7

>`C

C.^

>>,

OSb

OR=

v,>

0.O

>>m

COL

fil

>+C

i".

'Q,
gym.

+-'

=c7

c...

^-L

u..

.:1

- i61

ly

Ny soavaly sy ny borlky ary ny osy dia mbola vitsy loatra n omplana. Ny fiomplan-tsoavaly dia vao niantomboka faingana lhany ary amporisihina izany izao. Ny fiompiam-biby dia tsy sarotra loatra any Madagascar, fa ny bibidia izay atahorana hamelazy dia tsy misy afa-tsy ny voay ; ny 1irika dia efa foana ; be sy tsara ny ahitra, indrindra fa ny co ivelan Imerina, lady ny haninkotrana fanome azy toy ny mangahazo, vomanga, ovy, sy ny hafa koa dia mety vanona tsara ahan amin' ny tanety sy ny lohasaha rehetra, nefa indraindray, indrindra fa ny any tvelan' Imerina, dia levonin' ny lambo.
<`G
vii

Mbola vitsy ny olona mamarina entana havoaka sady mbola kely ny vokatra tokony havarina, koa amin' ny totalim-barotra dia be ny vola mivoaka noho ny miditra.

AX
7G'

L+

CL-

7G'

w-'

NY TAOZAVATRA.
Ny taozavatra ataon' ny malagasy dia mizara roa : Ny iray dia ny taozavatra fanaon' ny razany. Mahay mandrendrika sy manefy vy izy hatao angady, antsy, famaky, fantsika sy ny zavatra hafa koa ; mahay mandrafitra sy mamboatra hazo hatao tranokotona, varavarana, lakana, sy ny zavatra toy izany izay azo atao amin' ny fiasana tsotra ; mahay mamboatra taolana sy tandroka koa izy hatao sotro sy fanaka madinika hafa, ary mahay manao rindrina amin' ny tany ditina sy amin' ny akoravato. Ny vehivavy dia mahay manefy vilany tanimanga hatao fahandroana sy siny ary villa. Ny rary sy ny tenona no taozavatra tiany indrindra sy maro mpanao. Ny zavatra fandrary dia hazondrano, ny herana, ary indrindra ny hoditry ny zozoro ; ireo no atao tsihy sy sobiky ary harona madinika izay ilain' ny tokantrano rehetra. Karazan ahitra lava sy maozatra samihafa kosa no alaina ahahy sy

`<a

.R.

a..

<<

_a<,

p}<

vii

;v

if

fonenany. Ny mpivarotra sasany indray dia mpivarotra ambongadiny, ary ny maro kola dia mpandafy na mpaninjara: mividy amin' ny mpivarotra ambongadiny izy, ary amidiny antsmlarany kola, ka matetika ahazoany tombony be. Ny mpivarotra hafa indray dia mpijirika na mpamandrika mividy ny zavatra amin' ny fotoana mahamora azy izy ka tahiriziny ambara-pahatongan' ny fotoana mahasarotra azy, ary amin' izay vao amidiny, na mividy ny zavatra amin' ny faritany mora azy, ka entina hamidy amin' ny tany lafo azy kokoa. Ny mpivarotra dia zatra ny manao tombana be, ary raha tsy mahay miady varotra ny mpividy dia ho voa ; misy koa mivarotra ny ratsy na miharo ratsy, ka tsy maintsy mandinika tsara ny mpividy. Ny vidin-javatra dia misondrotra na mihena araky ny toe-javatra miseho : raha kely ny zavatra amidy, raha sendra misy loza mahazo ny zavatra fivarotra, raha sendra simba ny tetezana na ny lalana fitondram-barotra, dia misondrotra ny vidin-zavatra : ary mifamaly amin' izany kosa ny mahamora azy. Afa-tsy ny mpivarotr' omby su nu lamba ambongadiny dia saiky tsy misy malagasy mivarotra entana mihoatra noho ny tetina ariary folo ka hatramin' ny dimam-polo ; ny ankabeazany dia mivarotr' entana hatramin' ny ariary dimy noho midina.

3.

Ny malagasy sasany dia mpivarotra, ny sasany mpivarotr' omby, ny sasany mpivaro-damba, ny sasany inpivaro-kena, ny sasany mpiva rotra enta-madinika vita vazaha, ny sasany mpivarotra fotsimbary, akoho, atody, voankazo, anana, mofo gasy, ary ny mpanakalo rano aza dia misy koa. Ny vola ataon' ny ankabeazany varotra dia an' ny tenany ihany, fa ny an' ny sasany dia volan' olona samboriny, na entan' olona anakaramany azy, na misy fanekena isasahan-tombony. Ny mpivarotra sasany dia manao varo-mandeha: mitondra lamba sy fanaka vaovao na tonta, entina amin' ny trano izay misy ny olona tokony hividy azy, na efa manafatra rahateo ; ny olona eny an-tsaha manodidina ny tanna dia mitondra anana an-tsobiky mandehandeha eran' ny tanna ka miantsoantso hoe: Hividy anana va re?u Ary ny mpivarotra sasany dia mitety tsena, mitondra ny entam-barony amin' ny tsena rehetra izay tratrany tapak' andro avy eo amin' ny

L..

RO.

...

t.-

NY VAROTRA.

CTT

.R+

O07 w`<

S`<

'(D

"'G

-v

sasana ary diovina atao satroka. Vitsy ny vehivavy tsy mahay manenona jiafotsy na jabo, izay atao avy amin' ny hoza-dravin' n rofia, ka misy mahavita madinika lafo sarotra i ny sasany kosa dia manenona rongony sy landihazo. Ny landy dia azo avy amin' ny akoran-dandy gasy omplana amin' ny hazo madinika, tapia, tsitoavina, amberivatry. Ny Hova sy n Betsileo dia manenona azy ho lambamena hamonosana ny faty sy ftondra amin' ny andro lehibe, sy ho sisin-dasoa izay karazan' ny lambamena ihany fa asiana lasoa ny sisiny, ary ho arindrano, ka ireny lamba ireny dia lafo hatramin' ny ariary dimy ka hatramin' ny telo-polo. Ny fanaovany azy ireo dia folesina sy ahasina na tadina amin' ny ampela, dia aira vao asiana ny loko samihafa koa, fa mahay manosoka sara ny vehivavy misy ny loko sasany ataony amin' ny tany mainty, y sasany hazo, ary ny sasany loko vita vazaha ; ny fandokoana malaza indrindra dia ny hodi-kazo fanamenana atao hoe hodinato sy ny vodinjavamaniryy fanaovany vony, atao hoe tamotamo. Tanehina sy ahahy ny foly lokoana ka rahefa vita tsara vao tenomina, ary asiana vakam potsy madinika na vakam-piraka ny lohany roa. Ny atao akanjo kosa dia tsy mba lokoana, ary tian' ny olona sy saro bidy fzany fa mateza loatra. Ny vehivavy tsy mahay taozavatra dia heverin' ny malagasy fa tsy mba han' ny lehilahy hovadina, toy ny lehilahy kosa raha tsy miasa
o``<
>,^

`<_

?`<'"

Spa

0,-

`9R

A.+

-,b

.,w

CI.

--n

<.v

`.<w

<`<

3.v

O-v

p`<

_O-.

3.O

n>`<

0.w

ta ny.
6^.

Ny karazan-taozavatra faharoa dia ny vao nianarany taurin' ny Vazaha; maro karazana ireny na ny momba ny tefy na ny momba ny Mahay maka tahaka ny malagarafitra na ny momba ny hoditra sy na tsy mahay mamorona aza, ka dia mora ihany ny mampianatra azy ny taozavatra vaovao. Fa hany tsininy, dia maro ny mplasa maika ta-hahalafo loatra ka tsy nanao mafy ny taozavany, ary izany no nahatonga ny teny fanimbazimbana hoc : asa gasy itony, na vita gasy itony,, ary amin' izany dia ambany ny vidiny.

....

`<a

0.w

a+`<

p,<

o..

f+?

:y

7.S

>''

y`"

u-.

0.C

,-R

;,O

>-C

1-.

C+- >,C

R.+

>>p

0=,-

C`4

T7

...

e.-

T7>,

..r

4_

t-.

a-.

>,-

>+R

.1'

E-C

_^1

..,

i-.

>'_

.,p a.+

.EL

.C

`RO

a-+

>'O

T>,

T>,

a.+

>,x

+y'

.OC E:.

ans

cc.

>>-

R.+

>,Q

:-

Ri.

..r

1..

."1

B8

NY FAMPAKARAM-BADY.

19

p0.

Amin' ny fanambadiana dia roa karazana ny fomba arahina. Ny iray dia atao hoe fampodiam-bady. Fomba tsotra izany fa olona vItsy no mandeha hangataka an-dravehivavy any aman' ny ray aman-dreniny sy manolotra ny vola ho solom-bodiondry, ary dia mandeha miaraka amin' Ireo olona vitsy ireo ravehivavy ho any amin' ny tranon-dralehilahy. Ny olona izay mifidy izany fomba tsotra izany, dia ny tsy ampy vola, na ny mivady mpihavana akaiky, ka aleon' ny ray aman-dreniny homena azy ho an' ny tokantranony ny vola, na mbola misaona ny fianakavian-dralehilahy na ny an-dravehivavy. Fa ny iray kosa dia ny fampakaram-bady ankalazaina fatratra sy andaniana vola bebe. Mamono omby na kisoa vitsivitsy sy akoho amam-borona ny maro amin' izany, ary mividy na manofa haingo saro-bidy. Alohan' ny andro fampakarana dia maka hevitra amin' ny mpanandro ny roa tonta ny amin' izay andro mety fa sao manohitra ny vintany ny andro hampakarana. Dia ampandrenesina ny mpianakavy sy n sakaiza ka samy tonga sy manatitra vola kely ho tsodrano. (ary raha andrikahefa tonga ny fotoana dia miainga ralchilahy sy ny lehilahy vitsivitsy na maro, isa ts ana dia solo no alefa) ankasa, izay atao hoe mpaka, ary lehilahy lehibe anankiray koa mitafy lambamena no miaraka aminy, ary io dia atao hoe mpikabary. Rahefa tonga ao amin' ny tranon-dray aman-drenin-dravehivavy izy ireo, dia miteny ny mpikabary mangataka an-dravehivavy amin' ny anaran' ny razan-dralehilahy : mangataka ny fara, hoy izy, mangataka ny dimby; avy mandondom-baravarana aminareo mianakavy. Dia mamaly ny rain-dravehivavy na olon-dehibe hafa misolo azy milaza ny fanaikeny ny fangatahany: Raha avy mangataka ny fara hianareo hoy izy, mangataka ny dimby, ka mandom-baravarana, dia manome iza ay mianakavy; fa hany ataonay, hoy izy, dia izao: ny anay tsy vadin' ny maro lahy, ary tandremo sao mamono vady ka mahala-nify na mahapotsi-maso, ary ny fanambadiana tsy nafehy fa nahandrotra ka raha misaraka dia kitay telo andanana: ka ny roa alanon' ny ]ahy ary ny iray alanon' ny vavy-(na teloina). Rahefa vita izany dia atolotry ny mpikabary ny vodiondry ariary ka hatramin' ny ariary dimy, sy asiana ambiny kely varifitoventy koa, ary ny tapa-damba namonosana azy dia natao mivohitra makadiry mba hoheverin' ny olona fa vola be. Via atolotra indray ny lamba sy ny akanjo entina amin' ny harondava, ka lamba somizo sy zandiana telo ka hatramin' ny fito no ao. Dia atolotra indray ny vola hatao taozavatra; ariary ka hatramin' ny ariary telo, nefa matetika dia be noho izany no lazaina mba ho voninahiti' izy roa tonta. Manaraka izany, dia ampisakafoina ireo vahiny, ary ny mpaka dia omena vola sikajy avy na hena ankevi-bidin' izany, ary ny an' ny mpikabary dia atao bebe kokoa; izany no atao hoe tolotra. Dia miainga izy ireo miaraka amin-dravehivavy sy ny vehivavy vitsivitsy isa tsy ankasa koa, atao hoe mpanatitra. Raha vao hivoaka ny trano ravehivavy dia tsofin' ny fianakaviany rano hoe: Marena tokantrano ! Ary ny vata misy ny fitafiany sy ny kidoro dia lolohavin' ny mpanompo co aorianany. Be ny mpizaha manamorona ny
w`<

r,<-0

latana hijery ny haingon' izy rehetra, indrindra fa ny an-dravehivavy, ary tian' izy Ireo izany fa indraindray aza dia iniana atao ny hanaovana ny fampakaram-bady amin' ny andro misy tsena lehibe mba hijeren' ny olona ny haingony. Rahefa tonga ao amin' ny tranon-dralehilahy dia milaza ny raharaha naleha anikeheo ny mpikabary, dia ampisakafoina ny mpanatltra sy izy roa. Ny sakafon' izy roa amin' izay dia vary sosoa sy toho maina nendasina atao amin' ny villa tany, ary ny antony, hono, dia ny ho fampisehoana fa miara-miantomboka amin' ny fihafiana izy. Farany dia omena tolotra ireo mpanatitra dia mirava ta vita ny fampakaram-bady. Herinandro aorian' izany izy roa no mamangy sy misakato any amin ny ray aman-drenin-dravehivavy; ary izany no atao hoe fihinanana vodiondry.

7Z

:?

7.b

00:

0.a

,w

X27

ro>

NE>

c4'.

0.w

ami

y_,

p`<

a<<

`<

w'

CDZ3 3<<

w`<

`w`

.-+

3D)

+'.

0.0

NY FOMBA FANAO AMIN' NY FASAM-BAZIMBA. Hosorana menaka ny vato co aminy, ary amonoan' ny olona ondry sy akoho ; ka raha akoho no vonoiny, dia ny, lohany sy ny tongony ary ny volony no ahantony amin' ny hazo eo. Ary eo amin' ny vato no angatahany harena sy zanaka, raha tsy miteraka izy. Ary fvoadiany hoe: Raha miteraka aho, na manankarena aho, dia hamono akoho, na ondry, ary handatsaka vola ato aminao. Ka raha sendra miteraka izy, ka tsy tanteraka io voady nataony tamin' ny Vazimba io, raha sendra marary na maty ny zanany, dia ataon' ny olona fa ny voadyy nataony tsy tanteraka no nahatonga izany. Ary mahatahotra ny olona indrindra ny manitsaka ny fasam-bazimba, fa raha sendra misy manitsaka azy, dia ataony hoe: Miolana ny hatony ; na kely ny ilany. TananaTantara sy (Rainandriamampandry. rive. 1896).

0.a

rot

ors

p-'i

ro>

G>>

C1

>,N

ro>

rota

>=c0

ro-

3'c

-:

`-G

Ic

p,0

X03

7.,

"'i

w`<

-<0

C>Cn

>,m

cacas

--

>,ro

>ro

>,

..%

>,C

TON

>,R

>O..

roc

ANGANO. Ikotojetsy sy Imahaka. Niainga, hono, lkotofetsy sy Imahaka, ka lkotofetsy mponina 1. avy any andrefana, ary Imahaka mponina avy any atsinanana; ka Ikotofetsy moa ndeha hiantsinanana, ary Imahaka kosa ndeha hiankandrefana, ka tafahaona teo an-dohasaha izy roa lahy ; ary nony nihaona izy, dia nifampiarahaba. Ary Imahaka nitondra angady tanimanga voahosotra manjarano ; ary lkotofetsy kosa nitondra goaika tanaty harona dia nifanontany hoe izy roa lahy: Inona izato entina ? Dia hoy Imahaka : Angady no entiko ndeha hatakaloko akoho. Ary hoy Ikotofetsy : Ny ahy kola akoho ndeha hatakaloko angady. Raikitra izany, hoy izy roa lahy,fa ndeha hanao samy tsy tia ny azy. --Kanefa, hoy Ikotofetsy aza sokafanao et an-dalana ny harona, fa akoho kaody sady tsy mifatotra, ka ndrao mirifatra mandositra ka manahirana anao. Ary hoy kosa Imahaka: Angady vao naofana lny, fa vao notsinina, ka avelao hiotrika kely, fa aza malaky atombotomboka, fandrao banga. Dia samy Jasa izy roa lahy nony vita ny takalo.

n..
R...ro

Rob
ROC

..E

'4,

TES`"

E1]

c-?

.C_

R.6

>,C

.54 T.+

.f]

O.-

'>

R'-

+y+

pif

cab >,O

mea.

20 --

Ary nony samy tonga tany an-trano avy, hono, izy roa lahy, nosokatana ny an Imahaka, ka niezaka nanidina ny goaika ka lasa; fa nony nahombo tamin' ny zarany kosa ny angadin' Ikotofetsy, vao natontona tamin' ny tany dia tapaka. Dia samy nanao hoe, hono, izy : Mitovy saina lahy izany izahay roa lahy izany !

0000

Il. Ary sendra tatahaona teo an-dohasaha tamin' ilay nifanenany teo aloha indra , hono, izy roa lahy. Dia hoy lkotofetsy Mitovy saina isika roa lah , ka ndeha hisakaiza. Eny, hoy Imahaka. Ary nony niara-nandeha, hono, izy roa lahy, nahita ondrin' olona nihinana teo an-dohasaha Imahaka, dia nojerijereny ny tompony ka tsy hitany, ka nobatainy ny ondry, ndeha hoentiny. Dia hoy ny tompony : No batainao re tty ondrinay, ralehilahy ! Dia hoy, hono, lmahaka :Hizahako ny havesany. Dia tonga ohabolana mitoetra amin' ny tany izany mandraka ankehitriny hoe Manao halatr' ondrin' Imahaka, ka raha hitan' ny tompony, ataony hoe hizahako ny havesany; ary raha tsy hitany, dia entrny.

?p.,

Ary nandeha indray, hono, izy roa lahy, ka hoy lmahaka : Raha dia hisakaizatokoa ry isika roa lahy, andeha kely aloha hifamlzao no zavatra Andeha ary, hoy lkotofetsy. piady karajia. mahagaga ahy, hoy Imahaka, ka raha mahalala ny heviny ialahy, dia manan-tombon-tsaina kokoa noho izaho mahagaga ahy omby mainAsa, boy lkotofetsy, ty tokam-bolo, kaneta fotsy ny rononony. tsy fantatro izay mahatonga izany . Dia hoy kosa Ikotofetsy : lzao kosa no mahagaga ahy, ka raha mahalala ny fotony ialahy, manantombon-tsaina noho izaho: mahagaga ahy ity omby sy ondry: samy vilona ihany no haniny, ka tonga bala ny fivalanan' ny iray. Asa, boy Imahaka, tsy fantatro izay mahatonga izany. Dia hoy izy roa lahy : Mitovy saranga isika, fa aoka hifankatia tsara . Dia nanao nahandro tsara izy hiarahan-komana hampiseho ny fifankatiavana. Dia nifanao indray hoe izy: Andeha isika roa lahy samy hatory aloha, ka izay tsara nofy no mihinana io hanina io. Dia samy mindeha handry izy roa lahy ; ka none samy nifoha dia hoy lmahaka lzao no nofiko nofiko niakatra tany an-danitra aho ka nahita zavatra nahafinaritra sy nahasondriana ahy tokoa, ka lazao izay notin' lalahy tsara noho izany. Dia hoy kosa lkotofetsy: Nofiko nahita an' ialahy niakatra tany an-danitra aho, ka efa sondriana ter', hono, ialahy nony tonga tany, ka nifoha ndeha hihinana ny hanina aho izao, fa hoy Eta sondrrana any izay ilay iny ka tsy hety hidina at' intsony, izaho kanjo ialahy ityy tonga eto ihany indray, ka andeha hiara-komana. Dia samy tsrpaky ny hehy, hono, izy roa lahy ka dia niara-nihinaira. Dia niainga indray, hono, izy roa lahy, ka nahita vorona, dia nofandrihany ka azony (vorona iray karazana ainin' ny vorontsiloza midoboka sy mihabarera, raha misy misiaka azy), dia nosisihany vola sy voahangy tany ambanin' ny elany, ary novelarany tsihy ka napetrany ter' amoron-dalana ka nataony hoc: Yorombola, voromboahangy no anarany. Ary nony nandalo ny olona, dia hoy ny mpandalo : Voron' inona re io e? Dia hoy izy roa lahy vorombola, voromboahangy. Dia nantsoiny, hono, ny vorona nataony hoc: Ry vorom-

<R?

cep?

N'es

vue

111.

w<<

7?w

<<3

?.N"w

- :
Oui

?7 w<<

`-C

^+,

bola, ry voromboahangy mandatsaha vola sady nosiahiny ; dia nidoboka ny vorona, sady nihabarera ny elany, ka nilatsaka ny vola. Dia nataony indray hoe: Ry vorombola, ry voromboahangy ! mandatsaha voahangy, dia nosiahiny, ka nidoboka ny vorona, sady nihabarera ny elany, ka nilatsaka ny voahangy, ary gaga ny olona ka nanontany hoe: Mba hoatrinona kosa re ny vidin' io? Dia hoy izy : Tsy takatry ny kely vola io. Hoatri nona re ? hoy ny oloAriary zato, hoy izy roa lahy. Tsy takatra tokoa izany ! na. hoy ny olona. Dia avy kosa, hono, ity ingahy mpanankarena, nony nihita ny olona nivorivory, ka nanontany hoe inona izao iangonanareo izao ? avelao mba hizahako. Vorombola, voromboahangy, hoy ny olona. Ampandatsaho vola sy voahangy ry hoe mba hizahako , hoy rangahy. Dia hoy Ikotofetsy : Ry vorombola, ry voromboahangy i mandatsaha vola; dia nosiahiny ka nidoboka sady nihabarera ny clatry Ry voromny vorona, dia nilatsaka ny vola. Dia nantsoiny indray bola, ry voromboahangy o mandatsaha voahangy, sady nosiahiny ka nidoboka sy nihabarera indray ny clatry ny vorona, dia nilatsaka ny voahangy. Dia gaga rangahy ka nanontany hoc Hoatrinona no vidin' io, leiroa, hovidiko? Dia hoy izy roa lahy Sarotsarotra ihany ka tsy takatry ny mahihitra. Hoatrinona re, hoy rangahy, fa Ariary zato. Dia hoy izy roa lahy tsy ambara itsy izy, fa. Aiza kosa, hoy rangahy, no dia ho ariary zato ? Dia tapaka ny adivarotra, ka dimarn-polo no naharaiketany, dia nisain-drangahy ny volairy, ka nentiny ny vorona, fa natahorany hisy hanongom-barotra indray. Ary nony tonga tany an-trano rangahy, dia nanontanian' ny ankizy hoc: Inona re ity entin' idada e ? Dia hoy rangahy : Ato no Harena inona no ao ? hoy ny vavy. itoeran' ny harenareo. Inona no mba fantatrareo, fa velaro tsihy itsy izy, hampisehoako azy. Dia novelariny ny tsihy, ka hoy rangahy : Ry vorombola, voromboahangy mandatsaha vola sady nosiahiny, dia nidoboka ny vorona, sady nihabarera ny elany, dia nilatsaka ny vola. Ireny no izy, hoy rangahy, hitanarco tara ireny? Mba rnijere ange hianao reniny. Dia hoy indray rangahy Ry vorombola, vororboahangy mandatsaha voahangy , dia nosiahiny, ka nidoboka sy nihabarera indray ny vorona, dia nilatsaka ny voahanggy, ka faly ny ankizy sady nanakora hoc: Ity vao zavatra lahy ! Kanjo nony nampanaovina indray, tsy nisy intsony, fa lany ilay vola sy voahangy nasisik' Ikotofetsy sy Imahaka tany ambany elany, sady ilay vorona koa nitsangambolo sy nijoretra, ka nony nijanona kely, dia nitsipaka maty ter'. Dia hoy, hono, rangahy: Nid9ran-doza re aho, fa very ny hareko cy! Harena inona? hoy ny vavy. Dimam-polo no nividianako io, hoy rangahy, loza hiahao ! ho}}' ny vavy, nomenao ka he! ity izy maty. hoatrinona re ? Ka hoc ariary dimam-polo ik' ka manontany ihany mandrakariva. Dia tezitra, hono, ny vavy, ka hoy izy: Ilay donendrina ity, iza no hividy itsy dimam-polo; zavatra tsy mahazo artry akory? Dia tezitra rangahy ka nanao hoc: Rahaizaho malahelo izany indray no sorisoren-tena co, raha tsy sorohiko mbamin' ny tany itoeran-tena itena . Dia tezitra ny vavy, ka hoy izy: Aoka hisaraka isika, fa zarao ny harena hakako ny ahy ampahatelony, fa itena nQ

,_.

w?<

X,&

.t]

'es

w`<

7c'<`<

?:G

'-<

O?'<

.,<_

`.G

'-r

?6w

,<`G

u0>

.._

`<O

N-a

..Y

7.N

>.

-00

>11

h.%

.y.

7,0

>,.^

E00

.-.

s-.

-s

..}

_.C

-in

R:.

>,

y_,

,;L R:w

N"O

_:r

w`<

?<w

O`<

-"n

^>>

Sri

X`<

w<-

w?'

in"

- r->

w;

CSD

a"vue

osa

O'^

7.d

x^<

C7

N`<

w`<

??

`<'

vos

?.w

>z,

w'<

i..

O.^

>>C

ces

c_` ..X

>.

..r
,4

.c

>,

>1.:

'.+

f-.

00-.

x.+ ...

R"-

C.^

+-->.:n

C.^

R<O

'+

>-,

>.N

>,

.`.

CL,-,

NIL

COQ

i,,

vii

>'R

^'C

....

>,R

TRI

N'es

R^_

cI)

>.C

>'c

0'0

R'^

C....=

R._

>,

`1Q

.^.

a-.

x>,

T0.

>,.

,i

_>b

22

'Z
N"- ?.m

-23-

<o

donendrina, ka no izaho no ialan-tena vonkina. Dia nozaraina ny haren' izy mivady, ka ny ariary dimam-polo dia natao momba ny andrangahy androatokony. Nony voazara ny harena, dia nisarakatzy mivady : fa ny Iray sotro asisika, ary ny iray nila voa-tsi-ary. Ary nony efa nahavory harem-bevava izy roa Iahy, dia izy samy izy ihany indray no nihevitra hifanambaka, ka izao no nataony: Andeha isika roa lah izay maty aloha no ho tompon' izao harena azontsika izao ; dia nifanaraka izy. Ary nony afaka kelikely, hono, dia nody maty Ikototetsy, ka lasa ny havany nilaza tany amin' Imahaka hoc : Maty Ikototetsy sakaizanao ? Dia hoy Imahaka : Aiza no nandevenanareo azy, fa ampombaiko azy avokoa ny harena araky ny teny nifanaikenay roa lahy. Dia natorony azy ny fasana nandevenana azy. Dia nanangona foza sy taolan' akoho, hono, Imahaka, ka nony hariva ny andro lasa izy nankany amin' ny fasana nilevenan'Ikotofetsy, ka nokepokepohiny toy ny fihinan' amboa teo ny foza sy ny taolana, sady nierona toy ny amboa izy. Dia hoy Ikotofetsy tao am-pasana: Radia ilay fady iroa, fa ataon' ialahy ho maty angaha aho, fa tsy mody maty hahazoako ny harena. Dia nokepohin' Imahaka ihany, hono, ny taolana, ka niteny maty Ikotofetsy hoc : Hadia ilay fady, fa ataon' ialahy maty angaha aho no ikepohan' ialahy taolan eo? Dia hoy Dia hoy Ikototetsy: Imahaka : Hay ialahy tsy maty akory. kza maty aho, Ieiroa, fa nanao izay hahazoako ny harena. Dia Jasa nankany amin' ny havan' Ikotofetsy, hono, Imahaka, ka hoy izy: Sokafy Ikotofetsy, fa tsy maty akory. Dia nody gaga, hono, ny havany, ka nosokafana Ikotofetsy tao am-pasana. Dia hoy izy roa Iahy : Andeha hosasahina ny harena, fa samy manana nyvadiny aman-,anany,dia nifanaraka izy. Ary nanalana vavolombelona hanatrika ny fizaran-karena. Ary nony hitan'ny olona,hono, nyhabetsahan' nyharena hozarainy, dia nampahatsiaro ny olona ny fitondrantenan' izy roa lahy, fa efa nanao laza ihany ny nataony (ary toit tsy nisy tantaran' olom-petsy nalaza tahaka ny azy roa Iahy teto, ary maro ny olona ambaraka ankehitriny no mahatsiaro azy) tsy tamin' ny tanna iray ihany, fa tamin' ny tanana'maro. Dia niray tetika ny olona hanosika azy ka nampangainy taurin' ny andriana ny harembahoaka lasany sy ny hafetseny nahazoany izany harena be izany. Dia hoy izy roa lahy: Valin' ny fahendrena sy ny fikclezana aina ary ny hafetsenay. Dia nambarany tamin' ny andnana izany, ka hoy ny andriana : Indro, fa ny famaliny mifanaraka amin' ny fiampangan' ny vahoaka aiy, fa avy amin' ny hafetseny no nahazoany ireo. Ary koa, tsy olona iray trano no miampanga azy, ka hatao hoe, sao hala-volo sy tsi-fitiavana, fa cta atosiky ny tnponina rehetra ary lanin' ny vahoaka, ka dia mba laniko koa. Ary indreto iqy vadiny aman-janany manao kitapo miara-peno manafina ny kilema ataony; dia ataoko horirika amonosana anana, ha n'y fonosin-d, ny mamono t(,). Dia niaranohelohina ho faty izy mianakavy. Ary ny hareny dia nozaraina, ka ny sasany nalain' ny andriana, ary ny sasany nomeny ho an' ny vahoaka. TaTantara sy fomban-draana. (Rairandriamampandry. nanarive 1896.)
?mea,

TER
-l<
`--.

O`<

"<D)

mec?

patapitry ny ankevitry ny saziny. 56. Ny misao-bady dia tsy azo atao. Kanefa raha misy antony lehibe tokony hisarahany, dia mahazo mitaraina amin' ny Fanjakana, na ny Iahy na ny vavy, Ary raha misy misaraka, ka tsy milaza amin' ny Fanjakana, dia sazina ariary 50; ka ny fahatelony aloan-dravehivavy ka raha misy tsy mahaloa dia atao an-tranomaizina ankevitry ny sikajy isan-andro mandra-pahatapitry ny ankevitry ny saziny; nefa mbola mivady ihany. 57. Raha misy mampakatra ny vadin' clona mbola tsy afaka ho vadiny, dia sazina a. ion, ary ny vadin' olona dia averina amin' ny vadiny. Ary izay namoaka azy dia sazina a. ioo koa, ka raha tsy mahaloa sazy, dia atao an-tranomaizina ankevitry ny sikajy isan-andro mandra-pahatapitry ny ankevitry ny saziny izy nampakatra sy namoaka. 58. Raha misy maka vadin' olona, dia sazina a. i(x), ka ny fahatelony aIoan-dravehivavy, ary ny androatokony aloan-dralehilahy; ka raha tsy mahaloa sazy dia atao gadralava herintaona. Ar raha maka ny vadin' olona Jasa any an-tafika ka maty any an-tafika ny tompom-bady, dia atao gadralava mandra-pahafatfny izy roroa. Ary ny fananany dia lanina. (Code des 305 articles promulgu le 29 mars 1881).

`<-v

j,-

OSA

w-,

7w`

3<

loa sazy dia atao an-tranomaizina ankevitry ny sikajy isan-andro mandra-pahatapitry ny ankevitry ny saziny. 5i. Ny fanambadiana dia tsy azo terena hampifamofoina intsony raha tsy sitraky ny fon' izy hivady. 52. Ny fanambadiana dia tsy azo terena ho entin-doloha intsony raha tsy sitrapony. 53. Ny fanambadiana dia tsy fanambadiana marina raha tsy voasoratra amin' ny Bokim-panjakana fa va;o izany. na haren novidina ho azy, 54. Raha misy harena na inona na inona, haren-danim-bazo izany, ka tsy azo arahina. Raha misy manaraka izany, dia sazina toraka izay arahiny ; ka raha tsy mahaloa dia atao an-tranomaizina ankevitry ny sikajy isan-andro mandrapahatapitry ny ankevitry ny saziny. 55. Raha maka zanak' olona ho tokantranomaso, kanefa tsy mampakatra azy ho vady, dia sazina ariary 50. Ary raha tsy mahaloa sazy dia atao an-tranomaizina ankevitry ny sikajy isan-andro mandra-

<a

3`

,,.0C

,<

<.w

"<a

O`<

P-7

tuC

ci,

N"w

77a

3.w

n=i

w44

.p

p<<

O<<

7`G

oui

3.

p`<

NY AMIN' NY FANAMBADIANA. 50. Ny mampirafy dia tsy azo atao amin' ny fanjakana, fa raha misy mampirafy ta sazina omby io sy ariary io; ary raha tsy maha.w7

as-

.`d,

>,R

?'3

>>N

T..

>,.

o-+

moi!

>,R

vis

a..

-r-

cru

SOL

C(]

`<

.+p

?T`

,Y

a'

3.

(t) Proverbe-litt. 4 des feuilles d'arum qui enveloppent des an.ancs (plantes potagres) si ce qui est envelopp est pourri, ce qui enveloppe l'est aussi .. C'est--dire : L'auteur principal et ses complices sont islemcnt coupables et mritent ta mme peine.
...

i. Raha misy olona mitanaiky, ka hosoratana aminareo izany fanekena izany, rahefa voasoratra madio hatrany aminy rahateo dia vakio eo anatrehan' izy mitanaiky, ary dia adikao amin' ny bokimpanjakana eo anatrehany ; ary raha tsy mahasoratra hatrany aminy izy, dia soraty araka izay hifanarahany, ka adikao amin' ny bokimpanjakana eo anatrehany. Ary izay mifanaiky rehetra, na ny mitondra taratasy voasoratra rahateo hatrany aminy, na ny vao hosoratana
phi

NY FANEKENA HOSORATANA.
(x. .`1
phi

A<<

Q..

a'"

3'w

CSD

S`<

G:=

.r,

'FN

>,R

NEC

N"C

..-

+-'

s-.

a->,

LIN

,+x

,c,

>N>

...,

i-.

>>C

>>>111

>>R

>>

ONT

ris

cri

.._

v,I

>.-

R^6

L1.

>.,

Off.

">oNo

a0.

`7

>.~

Tai..

2^:

E.,

24

p.+

25.7.. Raha misy olona marary mafy ka tsy azc entina hanatena anareo, kanefa misy zavatra tiany hosoratana aminareo, ka mampilaza izy noho ny tsy fahafahany, dia maniraha amin' ny namanao governora haingana hianao, ka ataovy tsy latsaka noho ny telo ny iiany handray ny taratasiny, ka rahefa handray .izany ireo irakareo ireo dia tsy maintsy atrehin' ny fokonolona eo tsy latsaka noho ny efatra. Ary raha miverina ireo irakareo ireo dia asaovy entiny miaraka aminy hilaza etc aminareo ireo fokonolona eo aminy nanatrika ireo, sy izay olona tian' ilay naka hirahina hanatrika ny hanoratanareo azy amin' ny bokim-panjakana. '8. Raha misy olona hanoratra aminareo governora, hianao governora sy ny namanao dia tsy mahazo maniraka, na alainy hankany aminy hanoratra, fa raha ta-hanoratra izy dia tsy maintsy manatona ao amin ny trano fanaovanareo raharaha izay voatendrin' ny fanjakana, afa-tsy ny olona marary mafy tsy azo entina, izay halainareo an-taratasy ny teniny hosoratana amin' ny bokim-panjakana tananareo; fa raha manao tsy araka izany hianareo dia sazina omby 5 Sy a. 5. g. Raha misy olona manao hoe: Maty Ra.... ka izao no didiny, nefa misy mand izany izy mpiray lova, dia aza manoratra izany ho didy hianareo fa ady izany, fa raha manoratra izany hianareo dia sazina a. Zoo isan' izay nataonareo izany, ary izany naiionareo*y dia tsy didy. lo. Raha misy maty ka lazain' ny havany aminareo governora, hianareo dia tsy mahazo manontany hoe: Iza ary no zanan ary ahoana koa no didiny fa hosoratanay, fa ny fanoratana ny maty fotsin ihany no anareo, fa tsy mahazo manery azy amin' ny zavatra tsy mbola tiany hosoratana hianareo, fa raha manao izany hianareo dia sazina omby
.+'
.5E
y-+

eto aminareo, dia omeo kopy iray madio avy amin' ny taratasy misy fanombohana tananareo, ary ataovy vita amin' ny andro anolorany azy izany, fa aza angatahan' andro; fa raha tsy manao araka izany hianareo dia sazina omby lo sy ariary folo. 2. Raha misy olona mifanaiky, ka tonga eto aminareo, ka nony tonga eto aminareo misy tsy ifanarahany indray, dia asaovy mandeha aloha izy roa tonta, koa rahefa mifanaraka dia asaovy avy indray, fa aza mamboaboatra ny teniny hianareo. 3. Raha misy faneken olona voasoratra eto aminareo, ka tiany izy mifanaiky hovana, dia azo hovana ; kanefa rahefa hovana na hovonoina dia alao ilay taratasy misy fanombohana any aminy misy izany fanekena izany ka doroy co anatrehany ; fa raha novana na novonoina, kanefa ny taratasy any aminy mbola tsy nalainareo, dia mbola tsy miova na maty izany, ary hianareo no mandoa ny fati-antok' clona amin' izany. 4. Raha misy olona mifanaiky hanoratra aminarco governora, kanefa fantatrarco fa tsy mifanaraka amin' ny laln' ny fanjakana ka manoratra izany hianareo, dia hohelohina araka ny lalna hianareo governora manao izany, ary izany fanekena izany dia tsy izy.

y>,

X-.

.-.

w-'

`.<

`<w

X`<

.-.

o;<

..,

a`'

yak

`<

W-3

:,

m`<

`<

O.3

Lai

.-.

`<

Ny amin' ny

5. Raha misy manangan-ja.Za, na manary aa, na mande ha ho olom-potsy, ka misy mpanohana, dia aza mbola raisinareo alo a ny hasina, na manoratra izany hianareo governora, ta ilazao ilay mpanohana ka ataovy hoe: Hianao ity manohana an-dR...., dia omena andro herinandro hianao hiheveranao ; ary raha tapitra izany dia tsy maintsy tonga eto hianao sy ilay notohananao na izay solonareo; ka raha sahy hanohana azy hianao, dia omenay taratasy hoentina any amin' ny mpitsara, fa tsy azo atao lalandava ny fanohanana, fa be ny mahasampona ny olona; ary raha tsy tonga amin' izany hianao mpanohana dia ekena fa tsy manohana azy hianao, ka tsy maintsy hosoratana amin' ny hokim-panjakana ny teniny ; koa raha tsy manao araka izany hianao governora dia sazina omby Io sy a. io. Ary izao no taratasy hampitondrainareo ho any amin' ny mpitsara
.-.

`-^wrnRO

Sy ny MANARY ZAZA, MANDEFA HO OLOM-POTSY.

na ny

phi

77C

`G

^`C

d`<

5' Hianarco governora izao dia tsy mahazo manoratra ny olona i i izay hivady raha tsy manatrika eo izy roa izay hivady sy ny ray amandreniny avy, na ny solony ; ka raha manao tsy araka izany hianareo dia sazina omby sy a. 5 hianareo. 12. Raha misy olona mampaka-bady, dia ny governora co amin' ny fari-tany itocran-dralehilahy no hanoratana azy, fa raha misy governora hafa mety manao tsy araka izany, dia sazina omby 5 sy a. 5. Ary rahefa nandefasana vodiondry ny zanak' olona ka tsy entinao hosoratana ao anatin' ny herinandro dia sazina a. ioo izy roa, ka ny ampaha?phi
0.,

sY a.

=A

.`<

..,

v^,

w"w

ter.

<,<

.w7

:.it

O.<

nui

:a

Ny amin' ny DIDIM-PANANANA. 6. Raha misy milaza hoe: Izao no didin-dR...... ka soraty, dia tsy azo soratana izany raha tsy manatrika co izany olona lazainy izany; ary raha tokony tsy ho afaka izy dia aniraho amin' ny namanao governora sy fokonolona hanontany azy, ka asaovy vakiny eo anatrehany izany, na teniny tokoa na tsia. Raha tsy manao araka izany hianareo, dia sazina araka ny lalna.

Chi

Lehiben' ny mpanao raharaha amin' ny Fitsarana. izao no lamina aminareo, Tompokolahy R...... teto aminay, ka notohanan-dR......, ka indreny izy hilaza at amin' ny fitsarana ny anton' ny anobanany azy. Hoy R......, Governora ao A......

R`<

-'

Any

R......
.CH

+i.

telony aloan-dravehivavy. 13. Raha misy olona nisaotra ny vadiny, na afaka taurin' ny vadiny, ka hanam-bady indray amin' ny faritaninareo izao, ka tonga hosoratana eto aminareo izy, dia ataovy hoe: Aiza ny didin' ny fitsarana namela anao hisaraka amin' ny vadinao teo aloha ho hitanay, na ao amin' ny Ga. ety Malagasy, na inona no ahazahoanao miala aminy; fa raha tsy hitanay izany dia tsy hanoratra izahay; koa raha tsy ataonareo araka izany dia sazina omby 3 sy a. 3 hianareo. 14. Raha misy olona avy eto aminareo hanoratra ny zavatra fanoratra eto aminareo, dia apetraho co anatrehany ny bokin' ny lalna tananareo, koa atoroy azy ny misy ny vola haloany amin' io raharaha io, fa raha tsy ataonareo araka izany, fa ataonareo hoe: Ny laln' ny fanjakana eto aminay, na hoe: Efa samy mahalala; ka tsy asehonao ny boky, dia sazina omby i sy a., i hianareo. 15. Hianaro governora ihany dia isy azo atao vavotombelotl
,.,

.,.

-E:

.-+

.a

'a`<

a-w

70w

>^c

14.

AOm

.cm

N...

.m.

m.-

C'<

C',

>O;

y.,

pNp

a.,

a..

O^C

.SC

_i.

.-,
a-+

NC.

a..

<T

.y+

>en

E:2

>,m

T+

>T.

m_-

E.-

>'z5

N>
0.i

...

'F'

m.-

-,,

?,a

N-,r

.-+

c3'

0.C

y>'

p.

s..

>,L

.._

0.0
>>m

km-

'v

m'-

C.1

ERG

Tri

...

>,m

C>.

GRC

>,L

imams

>,N

LYS

>m.

"%>1

...

m--

i.,

CEC

s0,

.c<

_a6_
Mm

-27w`< a<<

.Y

T.'

amin' ny faneken' olona lzay soratana eto aminareo, fa tsy maintsy ampiana olona hafa, ary ny anaranareo governora sy ny olona hafa izay manatrika izany, dia soraty eo avokoa, ka Izay mahay manoratra dia tsy maintsy manoratra ny soniany. (Rglement des Gouverneurs madinika de l'Imerina 1889).
+-'

LOHA-TENY. Ry Merina, diniho sy vakio matetika ihany ny tantara sy n fomba nentin-drazana. Ny tantara raha vakina miadana sy amin' ny titandremana, mahasoa sy manome hevitra mahatoky amin' izay mety hatao. Inona no hevitry ny tantara, afa-tsy milza marimarina ny soa na ny ratsy nataon' izay tao alohantsika? Aoka ny fahatsiarovana ny soa nataony handrisika antsika amin' ny mety hatao Aoka ny fahalalan' ny nahadiso azy, hampitandrina antsika mafy fandrao mba ho diso hevitra tahak' azyl Ny tantara tsy miangatra: Tsy maintsy holazaina, raha tsy anio dia rahampitso, ny mety sy ny tsy mety, na nataon' iza na nataon' iza. Koa amin' izany, vakio ny tantara milaza ny nanjakan' ny razanareo, ary indrindra tandremo tsara izay vakinareo; eritrereto ny niandohan' ny zavatra rehetra lazain' ny tantara. Tsy misy tahaky ny fiheverana sy ny fitandremana mba hahalala zavatra. Ny olona sy ny zavatra dia mifampisolo ihanyr fa ny fomba sy ny fon' ny olombelona tsy miova. Izay mahalala marimarina ny tantaran' ny taranaka tao aloha, dia mba mahalala antonintonina ny tantara ankehltriny sy ny ho avy. Hoy ny taratasy nosoratan' ny Malagasy tAmin' ny taloha, ka ombiasy no nanoratra azy. Prface de: Tantara ny andriana eto Madagascar du P. Callet. Imprimerie Officielle. Tananarive 1908.

KABARY.

Mamory anareo ambaniandro aho, fa hanoko ny ipetrahanareo amin' ny fanananareo sy ny ady fananana: fa aoka samy hanana ny azy na ny kely na hy lehibe; ka izao no anokoako ny didy hipetrahanarco amin' izany: fa tsy tiako hiseho amin' ny taniko sy ny fanjakako ny ady lava mandrakariva, ka asiako didy entiko mananatra anareo ambanilanitra, sy hamolaka ny olona maditra tia ady: fa na zovy na zovy ka tsy tompon' ny fananana tsy akory, ka misazoka ny fananan' olona dia laviko izany, dia ampandoaviko sazy. Ny tokony ho very vady aman-janaka, dia ataoko very vady aman-janaka; ny tokony ho very fia, dia ataoko very ila; ny tokony hogadrako, dia gadrako; ny tokony ho ampandoavina a. ioo sy omby 100, dia ampandoaviko; ny tokony ho ampandoavina a. 5o sy omby 50, dia ampandoaviko; ny tokony ho ampandoavina a. 3o st' omby 3o dia ampandoaviko, etc. Ary ataoko very sasaka ny sazy raha mifona. 4ry ny kly heloka raha rgifona, dia asaiko Ma.nasina ahy .yolatsiphi

vaky sy ombivolavita. Koa lzao no lazaiko aminareo ambanilanitra, izao no andidiako ny fanjakako andrian' ny vadinareo sy ny fa tsy anaranako olon' adala ny taniko sy ny fanjakako, fa raha adala dia raharahanareo ambanilanitra ny manosika azy, fa tsy tiako izaho sy hianareo, fa tsy mampandry ny taniko sy ny fanjakako, fa manao;tafandry va ny-tom ony, bariva va ny andro; fa aoka ny ambanilanitra: hihary ny mpihary, ary aoka hamboly ny mpamboly, andrian' ny taniko sy ny fanjakako, fa ny harena sy ny hanina no toham-panjakako, hoy Andrianampoinimerina. Ny tany ahy, hoy Andrianampoinimerina, tsy misy manana ny tany afa-tsy izaho, tompon' ny tany sy ny olona izaho; ka omeko ivelomanareo izao hetra izao, na ny lohombintany omeko, ka ny lohombintany tsy mba arahin-ketra fa mpanao soa io. lzao hetra omeko anareo na fotsy na mainty : ihinananareo ny vokatra izao, iavotanareo very izao, ilevcnanareo maty izao. Mahazo mifampivarotra; ary izao omeko anareo izao : mahazo mifampivarotra sy mifampanakalo amin' ny miray tanindrazana hianareo; kanefa ny hetrako tsy mba very, ka akako isam-pangady: fa ny manompo no mandoa isam-pan gad . Ary ny varo-maty tsy azo atao hoe fehivava fa dia vidiny, ary ny fehivava misy fe-taona ka tsy azo atao hoe varo-maty, na tampon-tanety na lohasaha ; fa asivy vavolombelona izy roroa fa mampiady amin' ny tanindrazana, ka tsy tiako: sazeko raha misy manova izao, dia mandoa a. lo sy omby io, satria mandainga amin' ny taniko sy ny fanjakako, ampifamadihan' ny teny nifanekena. Ny tany tsy atao varo-maty amin' ny andevon' olona. Ary izao no lazaiko aminareo ambaniandro: raha manao varo-matyamin' ny andevon' olona ny tanin-drazana, dia ataoko mahameloka, fa tsy mba azo atao varo-maty amin' ny andevon' olona ny tany. Ary raha fehivava, atao ihany; kandrefa asio vavolombelona, ataovy maromaro ihany ny vavolombelona, fandrao misazoka ny taniko fa ahy ny tany ka tsy mba azo atao varo-maty amin' ny andevon' olona. Vavolombelona.-izao no lazaiko aminareo ambaniandro: raha misy mivaro-javatra, na mividy zavatra.... ka manao tcny ifanckena hianareo: ataovy maro ny vavolombelona, fa raha vitsy andrao maty ka mampiady anareo ka tsy tiako; izaho manao hoc ataovy betsaka ; fa ny arivo lahy tsy maty iray andro; hatramin' ny telo no-miakatraka, dia arivo lahy tsy maty iray andro izany; ary ireo arivo lahy ataoko tandroka miaraka aman-tsofina tsy hanova ny ten hitany; sofina mahare ny teny, ary tandroka miaro ny re ny sonna; lady sofiko izy ary izaho no tandroka; izaho miaro anareo ambanilanitra izay teny asiana vavolombelona ataoko ohatry ny tangem-belon-dravina: ny tangena mby ao, ny ravina mby ao samy velona; ny teny nifanekena.ao ny vavolombelona ao, tsy azo ovana, tsy maintsy atao. Raha izao tandroka'aman-tsofina Vavolombelona tsy marina. tavan' izao ka`mahita marina, ka mody adala tsy hahalala, ka olona, ka mena-maso amin' ny tsy marina, ka tsy lazaina ny hita, lavis ko izany, dia ataoko vavolombelona tsy marina, fa tandroka tsy miaro, sy sonna manova; nataoko lehibe ka manova, izaho sy izy andaniny: raha manao izany ny vavolombelona, dia sazeko omby 1o sy ariary 10, ataoko tsy misy fifonana izany na dia variraiventy aza: fa tsy misy
`"+

S`<

^'

09p

ROB

,_,

phi

0,<

,.,

<.w

'<C

w`<

p.t

,,"I

-a

^`<

vii

r'

[S

pal<

CDdaR

N--

pli

cet

i<<
>'O

ro

MME

.%+

N'^

O..

ECE

><t

NE>

NS<

a<<

7r0

p=i

a_.

ca-

N`<

[v__`< Nvv

o%2

N"P

r-'

a<<

GIS

`C

a<<

a>,

O-b

>,

+R+

ro>

TER

m..

C+'

`'-E

>+'

>,R

N._

COQ

ail

>,A

`ro

'+R

ro"

C.~

c':-

O4-

?,c

C-N

C'~

O.-L

ACE

>,`

>+w

ans

C>

C-> dam.

>,C

...

v.~

:7,

T
0

s8
9

zq

_
il

n'l11a maharatsy ny tniko sy ny fanjakako, fa ny vavolombef r na, fa mandainga amin ' ny fanjakako, ta aoka ny marina no bo marina, ary ny tsy marina dia aoka ho tsy marina. Ka lazaiko aminareo, ny vavolombelona tsy marina dia ampinomikg, ka raha resy amboa dia ampandoaviko a. zato sy omby zato. Raha miandry teza ho lavo, km anNy miandry tea ho lavo. drasanao ho faty ny vavolombelona vao izay hianao no miteny no manaraka : dia ataoko resy tsy manana hianao, ary dia sazeko omby tu sy ariary fo ataoko tsy misy fifonana, satria manandoka hianao ka manao hevitra entina hanambaka ny oloko, sy manao an-kasomparana. (Extrait du Tantara ny Andriana.)
>,E

t"

nandoa hazo, ka efa vita izao ny rindrina sy ny rairaindrihana, neta mbola tereny ihany ny vahoaka hiantoka ny varavarana rehetra sy ny lohatrano mbamin' ny tafo, ka tsy mahazaka intsony ny vahoaka ka mitaraina aminao, Tompokolahy, fa hianao dia mitady izay hladananay nefa ny ataony kosa dia tsy zakanay ; ary izay tsy initondra ny anjarany hamitana lo trano io, hono, dia hataony an-tranomaizina, ka matahotra be ihany izahay, Tompokolahy, ka dia miandry izay teninao izahay fa hianao no ray aman-dreny. Hoy ny mpanomponao sy ary ny fokonolona rchetra ao Ambohidava.
+-.

id.

ue,

0.O

AnyM......

Any R

0.p

fa

p`^

. . . , taurin' ny ahalasanako ny tanin-ketsa ny indray ankehitriny, ta sakanany tsy ho azoko hasaina hamafazambary ireo tany irco, fa ibahanany mihitsy co ampovoan-tanimbary, ka tsy mahady arniny aho, fa matahotra ny fanjakana, ka dia mitaraina aminareo mpanao fanjakana aho.

oui

0.

N1<

w'0

Any Monsieur l'Administrateur, Lehiben' ny Province Ny Tompokolahy, Trarantitra hianao, Tompokolahy, aza marofy amin-dRazaka, governora madinika eto Ambohidava, dia notolorana trano nohofanay izy hitoerany; nefa tsy afa-po amin' izany izy f notereny hanao trano biriky lehibe ho azy izahay, ka ny sasany nasainy nanao biriky, ny sasany nasainy nandratitra azy, ny sasany nasainy

A......

Hoy R

. . . . .

......

C+'

.'......
:

Governora madinika. Any R Tompokolahy, Mampandre anao aho fa halina, tokony ho tamin'ny sivy tamantaranandro, dia nisy trano may telo tao Antaninandro amin' ny fokon-taniko. Ny afo dia niandoha tamin' ny lakozin-dRabe, fa

"+7c

....

......

Hoy R

......

foi

CSD

Tompokolahy, Ary izao no alaheloko ka tarainiko aminaro fa hianareo no namctrahan' ny Fanjakana hitarainan' izay manana alahelo : Mitaraina aminareo aho, Tompokolahy, fa ny volako ariary sivy sy salaka iray, lamba roa, ary zipo roa, dia very tao an-tranoko tamin ny alin' ny Zoma bijoha Asabotsy, kanefa tsy nisy olona tao afa-tsy izahay mivaihany sy ankizy vavy kcly iray, fa Ralaivahiny sy Rasoalazaina ao tntanjona no nivahiny tao aminay fa nilaza hiantsena maraina izy, ka nody mandry, ary dia niala marafnakoa mbola alina. Koa tsy vodirindrina no voahady, Tompokolahy, tsy varavarana vaky, fa izy roa lahy ihany no nandry tao amin' ny efitra nisy ny vata nitahirizana ireo entana ireo fa nopitsohiny ny hidim-bata. Ary nony narahina teny an-tsena izy roa lahy ireo dia hita teny amin-dRasoalazaina ny kitapo landy nitoeran' ny vola, fa ny zavatra sy ny vola tsy hita izay nanaovany azy. Koa izy roa lahy ireo mihitsy no naka ny entako, ka dia mitaraina aminao aho, koa iny ny zanako mitondra ny fitarainako fa marary aho. Trarantitra hianao, Tompokolahy, aza marofy Hoy R
`'>;c-

izay nandoro ny tanety ao Miarimpeno ka nahamay ireo zanakazo betsaka amin' ny flan' Andriantany atsimo. Ary ny olona izay nanao miaraka amin' ny taratasy namotoranao izany dia ampakaro at A azy. Hoy R A

Tompokolahy, Mangataka anao aho hanao famotorana ny olona


0.w

.....

7c'

v<?

0-<

717

Sas

Lai

000

...... ...... A ...... Any R ..... Governora madinika .... Tompokolahy, Ary izao no lazaina aminao: Mitaraina amin' ny Fanjakana aho araky ny adinay sy R ..... teo izay novitaina farany dia ivadiharoa vala ao A.
w-.

-.0.

.2:

O.>

C00

R..... R.....

.-.

"t.

........

A...... .... Governora madinika ....

Any R.... Governora Tompoholahy, Voninahitra ho ahy ny mampitondra aminao ny fotopototry ny famotorana nataoko taurin' ny olona izay nandoro ny tanety tao Miarimpeno. Omaly 3 juillet dia novoriko ny fokonolona tao amin' ny tanna Miarimpeno sy Andriantany ary Morarano ka samy nadiniko izay olona hitany na fantany ho nandoro ny tanety. Ny fokonolona ao Andriantany sy Morarano dia samy nilaza ta tsy olona eny atiiiny mihitsy no nandoro ny tanety, satria samy manana ny tany famboleny izy telo toko ireo, koa na fakan-kitay, na fiandrasan' omby aza dia tsy azon' izy ireo atao amin' ny tanin' i Miarimpeno fa arovany ny ahiny. Ar raha nadinina indray ny fokonolona ao Miarimpeno, dia nilaza iz fa na samy tompon' ny tany fambolcna eny aza izy tray vohitra dia rniavakavaka ihany ka ny tompon' ny tany ao an-dohasaha ambony izay niandohan' ny afo, dia Raonivclo sy Ratsiamha, ka ny iray aminy no tokony ho nandoro ny ahitra amin' ny tany famboleny. Ary nony nadinina mafy izy roa lahy ireo, dia niaky Raonivelo fa lava loatra ny ahitra taurin' ny tany hamboleny saonjo ka nodorany, ary nataony izay tsy hampihoatra ny afo, ncfa sendra nandrivotra ny andro, sady izy irery no tao, ka tsy voasakany, Ka indro izy ampiarahiko amin-dRamboasolo inpiadidy mankany
F-'

>,x

......

......

....

0.r

0.C

..O

._.

O.^

a..

,cc

.ces

>>~

*p-

+-+

N'%

Ces

CAR

m4-

.--

0-0
:vue

TAO

.cl

>'X

c-?

0.:

'EX

y._

?..

nasiany otrlk' afo tao ka nlrehitra tamin' ny kitay tsy voahataka teo anilan' ny tantana, dia may io lakozy io ka namindra tamin' ny trano roa teo akaikiny. Nalaky maty ihany ny afo noho ny famon ena nataon' ny mponina tao an-tanna sy ny manodidina; ary ny olona tsy nisy naninona fa ny entana no nisy may ka mbola fotoranay izao.

HoyR......

Any R

...... .... mpiadidy.


T.^

Tompokolahy, Azoko ny taratasinao androany maraina ny amin' ny filazana ny trano may tao Antaninandro, ka efa nampakariko tamin' ny Governora ny filazana izany, nefa mbola ilaina faingana aminao ny isan' ny trano amin' io tanna io, sy ny tomban' ny totalim-badin' ny entana may; ary ireo olona may trano, indrindra fa ny tompon' ny trano niandohan' ny afo, dia ilaina hanatona ny Governora. Alohan' ny hihaonako aminao, dia lazaikoaminao fa zavatra tsy maintsy ataonaree mpiadidy an-kabary matetika ny hampitandrina ny vahoaka ny otrik' afo na fanilo amim-bozaka.
a-.

Hoy R

......

Antananarivo, 15 Octobre 1894. Monsieur le Plnipotentiaire, hfa azoko ny taratasy nosoratanao tamiko omaly hariva, milaza ny fahatongavanao eto amy ny Renivohitra ho Plnipotentiaire-ny Repoblika, sy misaotra noho ny fandraisana tsara natao taminao tamy ny dianao, ary mampiseho faniriana hihaona amiko anio Alatsinainy; ary mangataka fihaonana amin' nyy Mpanjaka hilazanao aminy ny famangiany Monsieur le Prsident Gasimir-Prier Azy. Voadiniko tsara ny fitenin' ny taratasinao, koa araka ny fanirianao habita ahy, dia hahafaly ahy ny handray anao anio maraina, amy ny to famantaranandro. Hisy iraka handray anao amin' io fotoana io. Ny amy ny fangatahana hihaona amy ny Mpanjaka, dia holazaiko aminao rehefa mihaona isika. Faly aho mahita fa ny Manamboninahitra izay nalefa hitsena sy hampandroso anao, nahatanteraka ny teny nomena azy.
T.'

'-'

p-y

`C

'i.

?et

a-+

EER

<,

Veloma finaritra hotahin' Andriamanitra hianao, Monsieur le Plnipotentiaire. Hoy Sakaizanao (Sonia) Rainilaiarivony, Prime Minister. (Extrait du Livre Rouge Hova. Tananarive, 1894.)

f1.

ii

ABRV IATION

S.

= Action. adj. = adjectif.


Act.

adv.=adverbe.

art. = article. c. = conjonction. int, = interjection. p. = passif. prp. =prposition. pron. = pronom.
r.

=radical.
relatif.

= = substantif. v.a. = verbe actif. v.n. = verbe neutre. V. = voir.


rel.

s.

I,

OBSERVATION.
Tous les drivs ne sont pas indiqus; on a mentionn seulement Se reporter aux indications du PRCIS DE GRAMMAIRE les plus usits. pour ceux qu'on ne trouverait pas dans le lexique.

Ah ho 18 Interj. Prp. (Gram. 308). prf. form. pas. (Gram. 12, Atae (a+tao), Mandroso-a, SoaAmorona (a--morona)-Su .: imp. v. a. et n. et adj, v-a. (Gram. 182 et 236). Adaa. adj. Fou, imbcile, sot, imprudent, ignorant, insens. Adana Voadala, p, tromp. Manlaina, p. qu'on sduit, qu'on trompe. mi- v. n. s abrutir, s'adonner data v. a, sduire, rendre fou, stupide. Mabadala, qui rend ou peut rendre Mihadala, devenir fou. Hadalana, Fahadalana, s. folie. fou. TalaAdanina, p. qu'on ralentit. Adana- r. s. tat paisible, lenteur. mi-, v. n. tre en paix, agir avec dana, p. qui est ou s'est ralenti. Fiadanana, s., paix, lenteur. Mabadaria, qui ralentit ou peut bonheur, lenteur, rel. iadanana. Tafar. s., guerre, combat, dispute, procs, discussion, jonction. Ady mi- v. n. se battre, tre en guerdy, p. qui en est venu aux prises. re, en procs.- Fiadiana, s. act. de se battre, armes,- Ady harena et Ady Ady heloka, procs criminel, Jananana, procs relatif des biens. Ady antsanga, dispute, querelle. Ady varotra, marchandage. Adtdina, p. qu'on blme. r. s. responsabilit, blme, culpabilit. Adidy mi-, v. a. prendre la responsabiman-, v. a. blmer, censurer. Mpiadidy, s. agent indigne chef d'un F'okon-tany (subdivisilit, grer. on admnistrative= Fiadidiana, s. circonscription d'un mpiadidy; act. de prendre la responsabilit. Adinina, p. qu'on exar. s. question, information, examen. Adina mine. Voadina, p. examin. -man-, v. a. examiner, s'informer, MabaFanadinana, s. examen, question. dina, qui examine ou capable d' Adisanina s. addition (fr. addition). int. exprime la douleur, la peur. Adray int. exprimant la surprise, la douleur, l'approbation. Adre AJabana, p. qu' r. adj. libre, dtach de ..., dbarrasse, enlev. Afaka mi-, v. n. man-, v. a. dlivrer, enlever. on dlivre, qu'on affranchit. ahafaMahafaka, qui dlivre ou capable de . rel. se retirer, viter, bana. Ajaka kelikely, quelques instants apres. Fabafahana, libert. -Fanajahana, dlivrance,-Fiafanana, act. de se dlivrer.-Afa-baraka, dshonor. AJa-ja a, qui a avort. Afak' ampitso, adv. aprs demain. Afak' omaly, avant hier. Afa-po adj. satisfait, rassasi, qui se dsiste. Afatsy prp. except, si ce n'est. s. bile, fiel ; amertume, aigreur (fig). Afero Voafina, Afentna, p, que l'on cache. r. s, couvert, tat cach. Afna man-, v. a. cacher, receler. -mi-,v. n. se cacher, tre p. cach, rect, tu. Fiadenana, s. act. de se cacher, le lieu Mahafina, qui cache. cach. o on se cache. Afokasika, allumettes chimiques. s. feu. Afo adv. au milieu, au centre. Afovoany Ahy pron. pers. et pos. moi, me; (Gram. 59). Abina, p. dont on a le soin, quon Ahy r. s. soin, sollicitude, soupon. man-, v. a. et n. crainVoaby, qu'on garde. craint, qu'on souponne. dre, se mfier.- mi-, v. a. avoir le soin.- Fiabiana, s. sollicitude, soin. Ahiahy; s. inquitude, apprFanabiana, s. apprhension, mfiance. mi-, v. a. apprhender, souponner. hension.
A A
1

A
--

... -

<<o

-- ---- -- -- -- -- -- - .0.
...
Caf

--... - - fia:
c.2

-N..

,.

w"-

.-.

.w.

j<?

.[]

^r: w^C

``J

..I

tan

C.

..O

5C-

%.'

5!'P

N++

10.

>,y ..:

El

gnralement - - herbe, gnrique 59) - Placenta. proposition. - adv. comment? pourquoi que comment allez-vous? comment est? - indigotier. Ahotra - hsitation, arrt. - assentiment, consentement, aveu. - consenti. qu'on agre, qu'on approuve. confesser, - trait, convention, avouer. - Fanaikeconsentir, contrat. - Fiaina un contrat, convenir. d'avouer. - mijan-, vigueur, - bonheur. - -aina, taire respirer, tre tout- Fiainagrands s'efforcer. - Aingaina, qu'on aller d'lever, soulev, mand. mande. - Tafainga, dresser. partir, soulever, mander. l'action, temps du dpart. Ftaingana, puin. centre) Hatrai?a? endroit? aira? - aira? question demandant intermdiaire,--Mankai?a? jusqu'o verbe - demander Na chemin. marche, aboutit servant nulle part. aira, aira na aire, partout. aida. Taira, qu'on akavina, - Akaina,simuler simplicisimulation d'ignorance, Aka feindre. feint d'ignorer. hsiter, balbutier, nonner. t. act. - prendre, prendre, d'couter.Fakana, act. dont prend. - aina prendre. aller chercher. procder un interrogatoire. respirer. tenter, prendre par l'argent. - - emprunter dontsonder. demander approvoisin, auprs. Akaiky s'est approch. - - dont Fanakaikeiana, - d'approcher,approcher, avancer sapprother. prov. l'union vakin' - - - tsara soratra takalozana taman-trano, prov. pintade. fallacieux. contre un changer vtements. - Akanjoana, akanjoina, -habil nom gnrique - toilette, fournir Il habits, s'habiller. - Fiakanjoana, habits. gencives. toilette. act. s'habiller, cabinet monter. - Tafakatra, qu'on ascension. - Akarina, Akatra, monter. qu'on mont. - Ampakarina, qui monter. monter, s'lever. - Fiakarana, monte, act. mariage. - Fampakarana, clbration du clbrer Mampakatra, mariage. - ampakarina. accomplir crmonies du mariage, rier.

-34?

-35Akora

Ahitra
Aho

nom des herbes. se place pron, pers. je, moi. (Gram.


s.

la fin de la

Aboana Aika

voulez-vous ?

Manao aboana

Akoraina, p. qui est acclam, s. hourra, acclamation, hues. Voakora, acclam, hu. man-, v. a. acclamer, huer. hu. Akorandandy, cocon vide. s. coquille, coque, cocon. AkoraAkora vato. macadam, monceaux de petites pierres. Akorany, coque d'une
Akory

--

-- r.

- -

Manao aboana bianao?

s.

s. Aiky ou eky

r. s.

Aikena, ekena, p. Tafaiky, voaiky, p. agr,

mi-, v. a. obir. man-, y. a. acte, ou Fanekena, s. obissance, faire kena, s. act. en vie. mi-, v. n. effort. r. s. vie, Aina de efforts, Mikely na, s. vie, sible, ou venir. de faire Ainga r. s. act. voainga, soulve, lve, se lever, se mi-, v. n. v. a. lever,

son posp.

man-,

s.

le

Aivo Aiza

driv de ivo ( milieu, Ai1a ho adv. ou'?

Ho

ae a

cadet, en quel o l'on va. le la o l'on va, o ni ici, ni l, isy Tsy feinte.
mi-, v. n.

v. n.

pass de

r. s.

p.

man-, v. a.

la

Miakak, Maka, on Akana, p. r. de Aka Maka de s. v. a. Maka am-havany, se reposer, Maka fanaby, force. Maka an-kerinv, de Maka vola, conseil. Maka hevitra, on A kaikena, akaike,fina, p. r. proche, man-, v. a. on Voakaikv, p. che. d act. Fanakaikena. vers. fait amboa, Akanga maro fsy s. Akanga akoho Akanga la force. bien un bien solide p. des r. s. Akanjo man-, v. a. le. Tafakanjo, voakanjo, p. habill. on s. mi-, v. n. es A kanjo nify, de de fait p. r, s. mi-, fait p. est voakatr-u, p. de s. v. a. et n. le v. a. se males Mampaka-bady, rel. s. grain de riz coul. Akofa Akoholahy, coq. s. nom gnrique des coqs et des poules. Akoho Vantotr' akoho, gros Reniakoho, poule mre. Akohovavy, pouleAkoho vositra, chapon. poulets. s. nom du bananier et de la banane. Akondro

--

--

adv. et interj. comment, combien. Akory hianao? Akory izato Mifanao akory, se saluer mutuellement. izy? comment allez-vous? Tsy akory tsy akory, sans raison, sans motif. 'Tsy akory, point du tout. s. riz en coque, paddy. Akotry mian-, v. n. aller la fort. An' ala, dans la fort. r. s. fort, bois. Ala Alaina, p. que l'on prend, enlve. Alana, r. s. sortie, enlvement. Ala Tafala, voala, p. qui s'est retire, qu'on a retir. man-, p. dont on retire. v. a. retirer, soustraire, prendre. -mi-, v. n. se retirer, quitter. partir, fuir.Fialana, s. act. de se retirer, Fanalana, s. art. de retirer, de prendre. Ale andro, passe temps. Manala baraka, dshonorer, excuse, fuite. Miala Ale-voady, accomplissement d'un viceu. Alajanona, halteAlatrano, hors de la maison. cour. Miala tsisasatra, se reposer. ny, s'excuser. Ala-zaza, avortement. s. dimanche. Alabady Alahamady s. premier mois et i " lune de l'anne malgache. Alahasaty s. 5e lune et mois de l'anne malgache. Malahelo, v. n. r. s. chagrin, tristesse ; fig. pauvret, misre. Alahelo Mahalahelo, affligeant. Ny malahelo, tre triste, afflige, regretter. Tompon' alahelo, famille du dfunt. les pauvres., les malheureux. s. jeudi. Alakamisy s. 9e lune et mois de l'anne malgache. Alakaosy Alakarabo s. 8e lune de l'anne malgache. s. mercredi. Alarobia Alatsinainy s. lundi. v. prfrer, il vaut mieux, il est prfrable. Aleo man-, Alikaina, p. qu'on traite comme un chien. r. s. chien. Alika v. a. traiter en chien. p. que l'on retarde jusqu' la Alikana r. s. nuit, obscurit. Alika mi-, v. n. agir, man-, v. a. retenir longtemps, jusqu' la nuit. nuit. Halina, la nuit passe. travailler de nuit. adj. dix mille. Alina Alohaina, p. qu'on envoie prp. avant. d'abord, auparavant. Aloha man-, v. a. Tafaloha, e'oaloha, p. envoy en avant. en avant. Taloha, mi-, v. a. et n. prcder, aller en avant. envoyer en avant. Teo aloha, pass du prc. Eo aloha, en avant. ci-dessus. autrefois. Voalohany, adj. premier. s. 12' lune et mois de l'anne malgache. Alohotsy Alofana, p. qu'on abrite, qui est abrit. r. s. abri, ombre. Aloka man-, v. a. abriter, protger. Tafaloka, voaloka, p. abrit, protg. Fialofana, s. act. de s'abriter, abri. mi-, v. n. s'abriter. Tafa, voa-, jalous. Alonina, qu'on jalouse. r. s. jalousie. Alona Fialonana, jalousie. mi-, v. a. et n. jalouser, tre jaloux s. vague, houle, ondulation. Alon man-, v. n. pcher aux anguilles. s. anguille. Amalona prp. c avec, et (Gram. 3to) . Amena Mamany, v. n. Amaniana, p. sur quoi on urine. r. s, urine. Amant' Famaniana, s. urtre, vase, endroit o on urine. uriner. adv. et s. (vadika) sur l'autre ct, le verso, l'envers. -Ambadika Ambakdina, p. qu'on tromr. s. tromperie, fraude, imposture. Ambka man-, v. a. tromper, duper. Voambaka, p. tromp. pe. s. et adj. bgaiement Ambaka

chose.

--

--

- - ------- - - ---- -.

---

--

- -

Ambanina, p. qu'on met en bas. prp. en bas, sous, intrieur. Ambanq man-, v. a. abaisser, dprcier. Voambany, p, supplant, dpass. Ambanimbany, plus bas. mi-, v. n. se mettre en dessous. s. les citoyens, les sujets. Ambaniandro mbanilanitra s tous les sujets, esclaves et libres, sans exception. man., v. a. rvler, dire, annoncer, r. p. manifest, dit, rvl. Ambara Fambara, s. prsage (mauvais gnralement). prp. jusque. Ambarka s. ambrevade. Cajanus indicus, Spreng. Ambarivatry, amber'satry adv. la bouche, sur les lvres. Am-bava s. excdent, surplus; plus dans la numration. Amby Ambenana, p. qu'on garde. r. s. act. de garder, de surveiller. Ambina Fiammi-, v. a. garder, surveiller. Tafambina, voambina, p. gard. benana. garde. Ambanina, p. qu'on favorise, qui a de la r. s. chance, faveur. Ambina man-, v. a. favoriser. chance. man-, v. a.. traiAmboaaina, p. trait en chien. r s. chien. Amboa M'aty amboa, ou resy ambon, battu par le tanguin, condater en chien. mn par l'preuve du tanguin sur un chien. adv, au fond, ]'arrire. km-body adv. sur le dos, par derrire. Am-boho adv. en bloc, en gros (commerce). Ambongady Ambonina, p. qu' adv. prp. et adj. en haut, au-dessus, sur. Ambony mi-, v. n. s'lever, tre man-, v. a. lever, exalter. on lve, exalte. Fahamboniana, s. grandeur, Fiamboniana, s, supriorit. en haut. Volana ambony, le mois suivant. supriorit. s. broderie. Amborodao prp. avec, dans, , de, en, chez (Gram. 312). -Amy, s. costuAmy, aminy Fanamiana, s. ce qui man-, v. n. se costumer. militaire. me, tenue compose la costume. Amidy (vidy) p. vendre, se dit de ce qui est mis en vente, pour acheter, se dit de l'argent donn, destin l'achat. prp. avec, et. Usit seulement dans: Miteraha lahy amina vavy t Amina Aminy, prp., avec, dans, , de, chez... enfantez garons et filles! Ny aminy, au sujet de. adv. au bord de. Amorona prf. s emploie avec les adj. num. tard. avec sutfise - ny pour Ampahaexprimer le dnominateur d'une fraction. (Gram ; 27;). adv. publiquement (any + fahitra + be + maso). Ampahibemaso s. nom gnrique des fougres. Ampanga Ampangaina, p. qu'on accuse, r. s. accusation, dnonciation. Ampanga mi-, v. a. accuser, Voampanga, p. accus, dnonc. qu'on dnonce. Fiampangna. s. accusation, imputation. dnoncer. Ampela s, fuseau. Ampiana, p. qu'on augmente, quoi on ajoute. r. adj. suffisant. mpy mi-, v. n. s'augmenter, tre augment. man-, v. a. ajouter, aider. FaFiampiana, s. augmentation. Fanampiana. s. assistance, aide. hampiana, suffisance, capacit. s. mur en terre. Ampiantany s. bouclier. Ampanga Arnpirimina, ampirinina, qu'on r. s., ordre, arrangement. Ampirina Mampirina, manampirina, v. a. ranger, mettre range, met en ordre. en ordre. Manao ampitso lava, renvoyer toujours au adv. le lendemain. Ampitso lendemain. Ampoizina, p. qu'on espre, qu'on attend. adv. dans le cmur. Am-p man-, v. a. esprer, attendre.

b.

ace

-- - - - -- -- - ----- - - --y,_

-36-

.. 37
Am-pofo

x'

r sur le giron. mi-. v. a. tenir dans son giron. s. son. s. mulet, ne. adv, la racine, la source. km-pototra adv. au milieu, au centre. Ampovoany s. sueur, par rapport aux hommes ; par extension cousine. Anabavy s. frre par rapport aux sueurs ; cousine. Anadahy v. n. tre frre et sueur. kAIy pron. nous, (accusati , nous (Gram. 9 59). r. s. enfant, descen ance. mi-, se dit des hommes et des aniAnaka maux; rapports de filiation. Mianakavy, toute la famille. Fianaka-

,"

Ampombo Ampondra

----

IrN

t39

v..

--

viana, famille. Ananana, p. ce dont on a, ce qu'on possde. Anana r. possession. v. a. avoir, possder. Manana. Fananana, s. biens, possession. nom gnrique des herbes potagres. s. Anandrano, cresson. Anana adj. (iray), un. Anankiray Anao pron. te, toi, (Gram. y) s, nom. Anarana Anareo pron. vous, vous (Gram. t 59). prp. dans, au-dedans, parmi. Anaty r. s. conseil, instruction. rprimande. -- Anarina, p. conseill, Anatra Voanatra, p. conseill, instruit. man-, v. a. conseiller, instruit. mi-, v. a. et n. apprendre, tudier. admonester, rprimander. Fananarana, s, rprimande. -Fianarana, s. tude, leon, exemple. rel. Mampianatra, v. a., instruire. Mpampianatra, matre, instiianarana. Fampianarana, s. instruction, action, lieu o on instruit. tuteur. r. (atrika) adv. devant, en face, en prsence. Ailatrehana s. (lafy) tous les pays au-del des mers par rapport Madagascar. Andafy Adv. au del, de l'autre cot (choses physiques seulement). An-dalana adv, en route, dans le chemin. man-, mettre en rang. Andalanina, s. range, rang. Andalana mi-, v. n. se ralentir, diminuer, p. qu'on met en rang, qu'on ralentit. telo andalana, lit. trois parts en Kitay augmenter graduellement. Tiers des biens de la communaut qui revient la femme la rang. dissolution du mariage. Andaniny, d'un ct. Andany -- s. ct (un parti par rapport l'autre). adv. dans le sens de la longueur. Andavany .Vdeha, allant. imp. (r. Icha) allons, allez. Andeha Andevo-s. esclave. -- An,lcaoina, andero,.ina, p. qu'on rduit en esclami-, v, n. s'abaisser, s'huvage. man-, v. a. rduire en esclavage. in ier. Fanandevozana, s. act. de rduire en esclavage, de traiter en Fahandevozana, s. esclavage. esclave. Andiany s. troupe, troupeau, bande. Mando, adj. humide, arros. Ando s. rose, humidit. An-doha adv. la tte, en tte, au commencement. Andraka prp. jusque, jusqu'. Andramana, p. qu'on essaie, qu'on r. s., essai, tentative. Anarana Fanandramana, man-, v. a. essayer, tter, goter, dguster. gote. s. essai, exprience, preuve, dgustation. Tsy an-drano reny, orphelin An-drano adv. (pour an-trano) dans la maison; Andrao c. de peur que. Andre int. exprimant la surprise. c. cependant. Andrefa Ankandrefanina, p. qu'on fait aller vers l'ouest. Andrefana s. ouest. Miankandrefana, v. n. aller vers l'ouest. Andry s. pilier, colonne, soutien. Andrasana, andramana, p. qu'on attend, qu'on Andry s. attente, tat. Fiandrasana, s. garde mi-, v. a. attendre, garder, surveiller. garde.
'-<

- - -- ----------p`4

- .w.

O~C

^'w

<`+

'a`

s+.

`SA

0.

w<

'.O

'.

p<,

3,c

0.'

p,3

--

7.a

(39

0.^

rot

G-3

rai

3a

N[9

[,

[b9

Sac

p-,

CE,

`9w

o'

t^9

`.t

Arakaraka, s. re iarabana mifan-, s'accorder. mme temps. rel. sur-le-champ. Miaraka amin' vendication, opposition judiciaire. Aranana, aranina, p. r. act. de suivre, de satisfaire ses gots. Arana rel. anaranaman-, v. a. satisfaire. dont on satisfait les gots. Fanaranana, s. act. d'couter ses caprices. na. mi,., v. n. se dorloter. Manaram-po, faire sa volont, jouir. Aretina s. maladie. Ary, donc. Ary c. et, or. alors. v n. aller . (Gram. 163). adv. l-bas. Ars' Mahary, v, a. crer, Arana, p. qu'on cre. Ary adj. crer, form. Fabariana, s. cration. produire, avoir le pouvoir de produire. man-, v. a. rejeter, Ariana, p. qu'on rejette. s. act. de rejeter. Ary Manary dia, dtourner Fanariana, s. rejet, abandon. abandonner. rejeter un enfant. l'attention. s. piastre, cu de 5 . Ariary s. charbon, suie. Arina Arenina, p. qu'on met d'aplomb, qn'on Arina-s. aplomb, quilibre. mi-, v. n. se man-, v. a. mettre d'aplomb, relever, redresser nivelle. dresser, se relever. s, nom d'un district betsileo; nom d'un tissu compos de raies Arindrano longitudinales alternativement noires et blanches. man-, v. Aritra s, tolrance, patience. Aretina, p. qu'on endure. 1Iiari-tory, veiller. mi-, v. a. endurer, supporter. a. gurir. adj. mille. Arivo oaro, p. Arovana, p. qu'on protge. s. protection, dfense. Arc Fibroinana, s. moyen protg. mi-, v, a. dfendre, protger, abriter. de dfense, act. de protger. adv. l-bas. (Gram. 281). Aroa, aroana, arokatra, Asa adv. je n'en sais rien. Asa- s. travail.- Asaina,p.qu'on travaille. mi-, v. a. travailler. Fiasna, s. outil. man-, v. Asa r. invitation. Asaina, qu'on invite. imp. Asaovy, asao. Fanasana, s. invitation. le temps, le lieu. ,a. inviter. man-, v. a., aiguiAsa s. act. d'aiguiser. Asaina, p. qu'on aiguise. Fanasana, s. act. d'aiguiser. ser. s. samedi. Asabotsy, Sabots y, Asiana, p, de isy, o on met, o on place. imp. asio, et asivy. Ati-doha, cervelle. Ati-tany, intrieur des terres. At s. foie, intrieur. Hatran_y no ho mankatj', depuis adv. ici. Mankatj, v. n., venir ici. l-bas jusqu'ici. (Gram. 163). At,irina, atrana, p. ce qu'on offre, Antitra, s. act. de prsenter, d'offrir. qui on offre. -Votitra, p. offert, conduit. -man-, v. a., prsenter, offrir, Fanatrana, s. ce qu'on offre, mi-, v. apporter, porter. apporter. le lieu, l'instrunt.

- --

a`+

..,0.a

- - -- - - -- iv.

.C.

-- - -.3

<,

- --

40 ,,.,.

c.-

--

(DG

C`9

0."

..:

C..

zoo

Ato,

r.

act.

de

s'arrter.

0.'

Ato, adv. ici., l o on se trouve. (Gram. 281). man-, v. a. pondre. ManaAtodi?ana, p. qui est pondu. Atody, s. Atody iray fototra, trois Fanatodi?ana, s. ponte. tody, adj. pondeur. veufs. (Gram. 2711). Atrehina, p. qui on fait face, en prsense de. Atrika, s. face, front. man-, v. , faire face , assister. An itrebana, adv. devant: Atsy, adv. l, une certaine distance (Gram. 281). mian-, v. n. se Atsinomina, p. qu'on dirige vers le sud. Atsimo, s. sud.
`'

pin

A.-

uf. -

-aN...

api

--

s. bas, chaussette, tout ce qui est tricot. s. effusion, coulement abondant; fig. cris, clameurs de regret, Babaka mi-, v. n. couler en abondance. rel. tbabbana. lamentation. s. lmurien courte queue. tndris brevicaudatus. Babakoto Babena, p. qu'on porte sur le dos. s. act. de porter sur le dos. Babyy mi-, v. a. porter sur le dos. Binaby, p: port sur le dos. Baboina, p. qu'on dpouille. s. prisonnier de guerre, butin. Babo Mamabo, v. a. capturer, saisir, piller. strile (animaux). Bada s. motte de terre. Bainga s. faence. Bakoly
Ba
i-.

Bala

mi-, v. n. s'arrter.

--

vice

Bangaina, p. qu'on entame. adj. dent, brch, incomplet. Banga Manabanga, mambanga, v. a. brcher, entamer, denter. Bao s. branche de rafla dont on fait des filanjana, des chelles ; se dit aussi des filanjana et de tout ce quli sert porter des colis. Manala-baAJa-baraka, dshonor. s. honneur, rputation. Barka rka, dshonorer.
ri.
Bararata

- - -s. balle.

.n.

in'`

..,

..O

(^

--

osa

O40

R..

Anavaratina, p. qu'on place, qa on dirige vers le Avaratra, s. nord. Mianavaratra, v. n, aller, se diriger vers le nord. nord. Avy, r., v. n. venir, venant, arriver. Fibaviana, s. act. de venir, le lieu. Fanaviana, s. fivre. r. Manavy, v. n. avoir la fivre. Avy pron. chacun, chaque, par tte. Avy adv. mme, jusqu'. Avy loc. adv. de suite, l'instant. Avy batrany adj. lev, haut. Avo s. poumons. Avokavoka adv. tout, entirement. Avokoa mi-, et Miavonavona, v. n. tre orgueilleux, s. orgueil, fiert. Avona fier. Fiavonana, s. orgueil, fiert. s. arrachement, rachat. Avotana, p. qu'on arrache, qu'on Avoua mi-, v. a. arrarachte. man-, v. a. arracher, racheter, affranchir. cher les plans de semis de riz. Fanavotana, s. act, de tirer de force, Fiavotana, act. d'arracher les semis affranchissement (esclave), rachat. de riz. Miavo-tena, se racheter (esclave). adv. ne, ne. . . pas (impratif prohibitif). Aza adv. quoique, mme, nonobstant. Na la a.?a, mme. Aza pron. pers. et pos. lui, elle, eux, lui. . . (Gram. 59). Azy Maba?o, v. a. obtenir, saisir, comprendre, p. gagn, obtenu. pris. Azo Miba?o et Maba?o, v. n. passer par . . . -gggner, avoir, possder. s. act. de pas ha?oana, s. act. de gagner, le moyen. rel. aba?oana. ser ppara- A?oafo, compris passablement, prfr. A?o an-tanna, A?o mbody ornby, pris en flagrant dlit, sur le fait. saisi sur le fait (v. traira)- A?o atao, possible. -Tsya?o atao, impossible.

- - - - -d?.
aga

- 41

rad

o..

- -

--

...

C^,

^ ^'b

o;P,

ONU

.'4

iii

R_.

^l+

tourner, aller vers le sud. MiantsinaAtsinananina, p. qu'on dirige vers l'est. Atsinanana, s. Est. nana, v. n. se diri er vers l'est. Avna, p. qu'on sarcle. mi-, v. a. sarcler. Ava, s. sarclage. man-. v. a. Avbana, p. qu'on met part. Avaka, s. sparation, choix. rel. avakavaka. mi-, v. n. se sparer, tre spar. sparer.

0.<

(cm

^'p

(o.

(e-

..w

(^o

,ii

SEN

Q'

+_,

0'C

CC,

~`

- - -

..O

_O

..E

d'-

Abarera, p. faire traner. adj. lche, flasque, dbraill. Barera mi-, v. n. tre lche, tranant, mana-, v. a. relcher,-rendre flasque. dbraill. Bary maso, qui a de beaux yeux. adj. ouvert et expressif (yeux). Bary Basy s. fusil. Bataina, s-. act. de porter sur les mains, la main, de soulever. Bats Mambata, v. a. porter, soulver. p. qu'on porte, qu'on soulve. mi-, v. n. soulever avec les mains.
0(p

--

s.

roseau.

--

P..

a)U-

N-a

III

..pp

g
M

-,: 44
man-, v. a. Dokfana, p. qu'on flatte. Fandokafana, s. flatterie. vanter, flatter. mi., v. n. se vanter. Mandoka ou midoka tena, se vanter. Docteur. Dokotera s. canard musqu. Dokotra adj. mouss. Dombo man-, v. a. frapper. Dnina, p, ce qu'on frappe. s. choc, coup. Dona Mandondna, v. a. frapper, heurter. mi-, v. n. se heurter. Ma"dondom-baravarana, frapper a la porte pour entrer. Donafana, donabana, p. qu'on enfume. Donaka s. fume, chaleur, coup. mi-, s lever (se dit de la fume . Don o satina, qui a l'esprit obtus. adj. sourd, obstin. Douta man-, v. a. brler, s. act. de brler. Doroana, p. qu'on brle. Doro incendier. Fandoroana, s. act. de mettre le feu, le lieu, l'instrument. man-, v. a. flamber. Dorana, p. qu'on flambe. Dotra s. act. de brler. Dozena, s. habit complet d'une mme toffe ; une douzaine d'ob sets. mi-, v. n. crier, se lamenDradradadra s. cris perants, lamentations. ter. Dridra s. ulcre, plaie malgache.

Doka

.-. !;:

s. flatterie

.y+

-- -

vanterie.

Endy a. griller, rtir.


.

-- -

--

et expltif. int. Ha! Hol Edr, edrey Exprime le pass (Gram. Efa p. fini, payer. man-, v. n.
E

CI,

E - int. i8i, - termin. - - payer qu'on termine. terminer, quatre. quatre. - Ejarina, qu'on Efatra quarante. quatre. diviser quatre. diviser habit. - chambre, inhabit- Ejerana, qu'on divise compartiments. - - chambre, compartiment. intercaler. tout. - adv. retarder. Elakelaka arbitre, qi- arbitre,Z--u0 Elatra qu'on - dispersion. - disperser.qu'on entr'ouvre. - parapluie, - disperser. - ombrager. - porter
-.C
Efaina, p. 2o5). Manefa trosa,

une dette. adj.

p.

divise en

en

ini-, v. n. se

en

man-, v. a. Efapolo,

RAI

Efitra Efitra

O-'

en barrire. p. s. mi-, v. n. tre spar. Eftman-, v. a. cloisonner, teano, Ehe ngation, non, point du v. Aiky, Eky man-, v. n. adj. ancien, g, vieux. Ela Elaina, p. qu'on retarde. Elabe, longtemps. s. espace entre deux objets, intervalle. Elanelnina, p. entre qui Elanelana s. intermdiaire, ce qui est entre. occuper le milieu. on interpose. man-, v. a. tre
(F. (o,

I27

s. dsert, pays
.-P

ou peu

expert. Elarina, elatina, p. disperse. Aely, p. rpandre. Ely s. Ele ina, p. mi-, v. n, se rpandre, se man-, v. n. rpandre, man-, v. a. Elo s, parasol. Eloana, p. qui est ombrag, un parasol. protger, mi-, v. n. tre ombrag, Elo, elonelo, migraine, pesanteur de tte. man-, v. n. avoir la migraine, la tte lourde. Empaka s. corchure. Empabina, p. qu'on enlve par un vsicant. mi-, tre corch, s'corcher. man-, v. Empoina, p. qu'on fait fondre. Empo s. fonte, liqufaction. mi-, v. n. se fondre. a. fondre. Endahana, p. qu'on corche, qu'on Endaka s. act. d'corcher, d'corcer. man-, v. a. corcher, corcer. mi-, v. n. tre dpouill dpouille. de la peau, des habits.

tanelana, s. aile.

O--

- - (D.

v,.

Int. exprime la surprise. s. forme, figure, tournure. Mendrika, tre digne de . - mriter. Endrika Endiikendrebina, p. tre calomni. s. calomnie. man-, Endrikendrika v. a. calomnier, accuser faux. int. puissel Enga Eny.iky, oui assurment. Eay -adv. oui, Mankeny, aller l (Gram. 163). En' -adv. de lieu, l-bas. mi-, v. n, tre diviEnemina, p. qu'on divise en six. Errna adj. six. Enimpoto, soixante. s en six. man-, v. a. Enjebina, p. qu'on poursuit. s. fuite, poursuite. Egjika Fanenjebana, s. poursuite. mi-, v. n. fuir. ,poursuivre. Entanina, p. qu'on soulve. s. fardeau, paquet, bagages. Entana Zanak' entana, paquet supplmentaire. Nentina, pass.- Hoentina, futur. imp. ento. Entina-p. port, charri, amen.Ho eo, il sera l. Mankeo, v. n. aller, se rendre l. Eo adv. . Eo ho eo, par l (Gram. 163). Teo, pass, a t l. Eraina, p. chose pour s. act. de se consulter, de demander conseil. Era mi-, v. n. man-, v. a. sduire, dbaucher. laquelle on se consulte. Fanerna, s. l'action de dbaucher. Fierademander la permission. Mpanera, s. proxnte. na, s. qui on demande conseil, permission. Erana s. contenu, mesure de . . dimension, tout ce qui correspond une man-, v. a. remplir une capacimesure de longueur ou de capacit. Mifanerana, v. rc. tre juste de la mesure de. t ou une mesure. s'adapter ... -- Eran' ny tdnana, le contenu d'une main. mi-, v. n, se cacher. r. tat de ce qui est cach. Er Er' adv. l-bas, trs loin. Manker, aller l-bas (Gram. 163). Merika, temps de bruine. Erika s. bruine. Mieritreritra, Entra s. rflexion, pense.-- Eretina, p. qu'on mdite. v. n. rflchir, penser, mditer. (Gram. 16 ). Mankeroa, aller l. . . adv. l, l-bas. Eroa mi-, v n, man-, v. a. gronder. s. grognement, rugissement. Erona grogner, grommeler, rugir. mi-, v. n. ronfler. Erotra s. ronflement. man-, v. a. se moquer, Esoina, qu'on raille. Eso s. drision, raillerie. Fanesoana, s. moquerie, railler. Aesotra, p. enlever. bsorina, qu'on enlve. Esotra s. act. d'enlever, Fanesorana, mi, v. n. se retirer. man-, v. a enlever, soustraire. soustraction ; act. d'enlever. man-, v. a. rtrcir. Etena, p. qu'on rtrcit. Ety adj. troit. Manketo, v. n. venir ici (Gram. Eto adv. ici, l. Etrena, qu'on laisse, qu'on humilie. abaisse, Etry s. abaissement, humiliation. man-, v. a. abaisser, humilier. mi-, v, a. ternuer. s. ternuement. Evina man-, v. a. faire prendre Evoka s. vapeur, chaleur, bain de vapeur. un bain de vapeur, suffocant. Meaaka, svelte, mais bien proportionn. r. Ezaka man-, v. a. tendre, Ezahina, p. qu on raidit. s. tension course. Ezaka mi-, v. n. aller vite, s'lancer. raidir.
Endre

R:`

--

s. friture, rti.

- 45

Endasina et endaeina, p. qu'on grille.

man-, v.

- - - - - - ------- ----- --

- -

(-,

G>-

.-.

.-.

i..

f/,

--

d>,

<

,.N

;'+

I.^

;-,

`CC

c::

a-.

...

0.c'

s..

d>'

vii

0.

c. mais, car. Fadina, p. dont on s'abstiFady s. et adj. tabou, prohibition, interdit. Fifadiana, mi-, v. n. s'abstenir, s'interdire. ent, qu'on ne fait pas. Fadin-tseranana, Mamoa fady, dshonorant. s. abstinence, jene. Ilay lady, canaille, coquin. Saro-pady, superstitieux. droit de douane.

Fa

--

--

- -

SRI

rafa

pIsnN

Fananganana V.tsangana. v. tao. Fanao s. fivre (avy). Fanaviana que. c. de Fandrao s. lit (andry). Fandriana

[9w

A fafa, p. avec quoi Fa fna, p. qu'on balaie. s. act. de balayer. Mania. mi-, v, n, et a, balayer. Mamafa, v. a. balayer. on balaie. Kifafa, kola. Fifafna, s. halai, balayage. fna, s. balayage, balai. fa , balai. Fafaaana, p. sur qui ou quoi on s. act. de semer en parpillant. Fafy Mamafy, v. a. semer, repan. Afafy, p. tre sem. sem, on rpand. Famaftzana, s. act. de semer. mi-, v. n. se rpandre, tre sem. dre. Fahiny, autrefois. Faha adv. du temps de, l'poque de . Fahatelo, 3, substantifs (Gram. 223). Faha prf. adjectifs ordinaux. MamaFabanana, p. qu'on fait manger. s. ration, nourriture. Fahana bana, v. a. traiter, donner manger aux animaux, charger une arme feu. s. ennemi. Fahavalo s. saison des pluies. Fahavaratra s. mesure de capacit, le sixime du vary. Faheniny Mamahy, v. Afaby, p qu'on engraisse. adj. engraiss, enclos Fahy Akobo, omby miJahy, poule, mi-, v. n. sengraisser a. engraisser. bo_uf engraiss. adv. autrefois, jadis Fahiny Manao fabirano, assiger, s. sige d'une place, priv d'eau. Fahirano bloquer. Fahitra s. parc, trou o l'on engraisse les boeufs. adv. jadis. Fahizay faiiina, p. qu'on dgote, qu'on punit.adj. dgout de. Fay Famafai. ana, s. chtiMamay, v. a. punir chtier, causer le dgot. ment, act. de chtier. Faingana, adv. et adj; Vite, promptement ; imp. Faingna, bafainganina, mana-, v. a. acclrer, faire hter. p, qu'on presse, qu on acclre. Mafaitra, adj. amer. s. amertume. Faitra s. racine, cause Faka s. rsidu, balayures. Fako s. plante des pieds. Faladia mi-, V. n. Falina, p, qu'on rend joyeux . adj. content, joyeux. Faly Fifaliana, s. rjouissances. Ha faliana, fahafaliana, s. joie. se rjouir. s. (r. vaky) hache, hachette. Famaky Famantaranandro, montre, pendule. s. signe, marque. Famantarana s. mesure de capacit (liquides, grains). Famarana s. prsage. Fambara s. (r. fotsy) nettoyage. Famotsiana Fampaharao bady. s. (r. akaira) tout ce qui sert lever. Fampakarana mariage. v. ody. Fampodiam-bady Mamna, Afanaina, p. chauffer, qu'on rchauffe. s. chaleur. Fana mi-, v. n. se tenir chaud, faire ses couches v. a. chauffer, rchauffer. Mafana, adj. chaud. (femmes). mdicament. Fanafody Tsara fanahy, bon. Ratsy fanahy, mchant. Fanahy s. esprit, me. FanahinVery fanahy, perdu. Manam-panahy, qui sait se conduire. jaza, conduite inconsidre. Fanaka s. meubles, ustensiles (mobilier d'une maison). s. lanterne. Fanala s. gele blanche. Fanala v. vady. Fanambadiana
.n+

- - - ----, -- --- -- - ---- - - --- peur


[o,

-46-

X17

s. pige, au propre et au figur. Fandrihana, p. qui ou quoi Fandrika Mamandrika, v. a. tendre un pige. on tend des piges. Fandribaratra, paratonnerre. Famandrihana, s. act. de tendre un pige, la manire s. v. (r. handrotra) noeud coulant. Fandrotra s. (r. nenina) regret, repentir. Fanenenana s. gupe. Fanenitra (hady) s. bche (v. angady). Fangady Fanaraka s. abeille maonne. Fanahy- s. roussettes. Fleropus vulgaris). s. (r. tsito) flambeau, torche. Fanilo adj. bloui, qui a des vertiges. Faninina, p. qui on donne des Fanina vertiges. Mahafanina, qui donne des vertiges. s. zinc. Fanitso (zaitra) s. aiguille. Fanjaitra (aka) s. Etat, royaume, gouvernement. Fanjakna (tomboka) s. commencement, fausse accusation Fanombohana Sceau. (tompo) s. corve. Fanompoana s. (r. tondro) index (doigt). Fanondro s. arbuste. Fanoro s. jeu malgache. Fanorona s. (r. tostka) d coudre. Fanoiehana Fanoto (toto) s. pilon. mi-, jurer. Fanta s. jurement, imprcation. Fanta ina, p. qu'on examine, qu'on cherche Fantatra p. connu, compris. Mamantatra, v. a. essayer, connatre, savoir, chercher comprendre. Ankamantatra, nigme. Famantarana, s. marque, signe. . Fantsy s. ergot (coq). Mamantsika, v. Fandrhana, p. ce qu'on cloue. s. clou. Fantsika Famantsihana, s. act. de clouer. mi , v. n. tre clou. a. et n. clouer. Fantsona tuyau, chneau gargouille. Faoka s. act.' d'essuyer, de nettoyer. Faohana, p. qu'on essuie. -Faohina, mi-, v. a. balayer, Mamaoka, v. a. essuyer, nettoyer. p. qu'on rfle. rafler. Faranana, p. qu'on conPara (fat-ana) s. descendants, postrit, final. Fifarana, s. fin. Miafara, v. n. se terminer. Fara-teny, derclut. Farasisa, syphilis tertiaire. nires volonts,-dernier mot. s. lit. Farafara Faranana, p. qu'on conclut, qu'on rogne Farana s. fin, terminaison Farany, soi-, v. n. tre galis, termin, Mamarana, v. a. terminer. s. fin ; adv. finalement. Farantsa s. piastre, cu de 5 f. Farantsay s. adj. franais. Fary s. canne sucre. Farihy s. lac, tang. Farim-peo, enrouement, qui a la voix Farina adj. enroue, rauque. enroue. Mamaritra, v. Faritra s. limite, contour Faritana, p. qu'on limite. Fari-tany, circonscription admimi-, v. n. tre dlimit. a. limiter. nistrative ayant pour chef un gouverneur madinika; province, limite d'une Mamari-tany, dlimiter un terrain, un territoire. circonscription. Fasana s. tombeau, tombe. Fasehina (fasika) adj. sablonneux. Fasika s. sable. Fatana s. foyer Mahafaty, tuer ou qui peut tuer, mortel. Maty, mort. Faty s. cadavre. Mahafatifaty, Fahafatesana, s. act. de tuer, de faire mourir, la mort. Fehimaty, (v. fehy). Matimaty, tide. aimable, gentil, ravissant.

(y.

`R

---- ----- ----.,,


.K

-47-

p{]

c._

'`

!^N

'H

--

--

10.

98,

[n.

phi

0.a

a:

N<<

0.G

c9-

^}c

- - -?`t
</1

---,;,

--

- -

- -

c'

Q-

OU'

0.:i

(!1

I>tl

=oe

7'N
.-..

.'A

.0.

,<a

0'

..+

0.16

>>N

7.Q

'.^

.ci

v..

4.1

ne

IyN

N'es

..,

Prs

C-0

E,

..7

IRE

Il

Fatotra - Fatra Fatratra Fatratra Fatsaka -- =


Fatitra
.m..

Manao fati-dra, Fati-dra, serment du sang. r. scarification. Mifamatidra, se faire frres de sang. faire le serment du sang. s. tat de ce qui est li, garrot. -- Fatorana, p. qu'on lie, qu'on Mamatotra, v. a. lier, enchaA fatoira, p, qu'on attache. enchane. Famatora'na, s. lien, corde, mi-, v. n. tre li, attach, enchan. ner. Fatorana, s. lien, corde, chane. chane, act. de lier. Mamatra, v. a. A fatra, p. mesurer. s. mesure de capacit. Mifatra, adj. mesur. Famarana, s. act. de mesurer. mesurer. s. act. de presser, de fourrer, de bourrer, Fatrarana, p. dans mi-, Mamatratra, v. a. bourrer, presser. quoi on bourre, on presse. v, n. tre serr, se serrer. adv. extrmement, au plus haut point (Gram. 252). s. plomb de chasse. Fatsora s. hbleur, trompeur. s. cuisse. Fe Mamefy, Fefena, p. o on met une barrire s. enclos, clture. Fefy Fefimi-, v. n. tre entour d'une clture. v. a. enclore, clturer. loha. s. digue de rivire. MameFefehina, p. coquille qu'on brise. adj. chou, bris. Fefika mi-, v. n. s'chouer, se briser. fika, v. a. taire chouer. Fehezina, p. qu'on lie, qui est sous la s. act. de lier, Fehy mi-, v. a. n. lier, gouverner, adminisMamehy. v. a. lier. diction. FeFifehezana, s. subordination, juridiction, commandement. trer. Fehi-vava, fehivavany, s. contrat spcial analogue hezana, s. paquet. Fehimaty, no_ud solide, contrat Kofehy, lien, corde. l'antichrse.

--

-46t.0

1t7

(^C

<R7

--c0

-qu'on l'air -- Firaranana - -rang ?- Firina, indissoluble. - /iry, - Impiry, - pelaidnana, Felatnana nombreux. servant -- obstru, d'ornement qu'on obstrue. Firtnga obstruer, aplatit. -aplatir. remplit. s'aplatir. - - remplir, Fitafnana couvert Fers -- petit murs. - d'adhrer, Fetaka Fitaka - Frana, qu'on dmarcation, Fetra limiter. contrats, - Fitarainana limite. Fitaratra - (taraira) qu'on trompe. - adroitement. -tromper. Fitarikandro tromper. Fmetsena, adroitement. qu'on qu'on chrit - habilet. exquis. Fitoerana essuie.-Mamitra, chrir. - Firaka, Fitra Fiafana. qu'on s'essuyer. Fia tribunal. Fitsarana - v.n. d'exprimer. - Fiahina, Fiaka exprimer jus. -Fidina, inutilement. -choisir, qu'on- - dont = vider, nana, -mana-, qu'on poana, plan d'annuler. involontairement. annuler. (hogo). ri.

--

s. act. de se cramponner, parcimonie. Fikirina, p. qui ou quoi Mamihitra, v. n. se cramponner, on se cramponne, qu'on conomise. mi-, v. n. s'attacher fortement, conomiser. conomiser. Fikitra s. act, de se cramponner, de saisir fortement, de s'appliquer. Fikirina, p. qui se cramponne. Mafikitra. adj. tenace, opinitre. s. (lanja)) sige portatif, instrument de transport. Filanjana s. aiguille malgache. Fila s. (lona) baignoire. Filomana maha-, v* a* et adj. ,lui adj. heureux, joyeux, bien portant. Finaritra donne ou peut donner de la joie, agrable. Faha finaretana, s. plaisir, agrment, )oie. Afindra, p. dplacer. s. dplacement, changement de place. Findra mi-, v. n. se transporMatnindra, v. a. dplacer, marcher, transporter. Fifindrkna, ter, migrer.-Famindrna, s. act. de marcher, de dplacer. Findra-fo, compassion. Mamindra-fo, avoir s. act. de se transporter. Famindra-fo et famindram-po, compassion, secours piti, compatir. donn par piti. s. caoutchouc (gomme et plante). Fingotra s. (ino) croyance. Finoaaa MaminFintnina, p. qu'on pche la ligne. s. hameon. Fintana
.1]

0--

Fihitra

0.`i

II*!!

Mametsy, Fetsena, p. adj. habile, rus, fourbe. Fetsy Fifetsena, s, act. mi-, v. a. tromper, voler v. a. Hafetsena, s. s. act. de de voler fourberie, Anhafiz:na, p. aime, adj. dlicieux, Fy Mankafy, v. a. Mamia, v. serre. p. s. act. de serrer de presser. mi-, tre serr. a. serrer. mi-, v. a. p. qu'on. suce. s. act. de sucer, le sucer, choisit. mi-, v. a. choisir. Fifidiap. s. choix. Fidy Tsy fidiny, lection. on n'a pas le choix, s. act. de fait s. peigne Fihogo
+y+

r,

entre les mains. Am s. paume de la main. (Sakalava, Bara, etc.). s. coquillage Felana MaFempenana, p. bouch. adj. Fempin boucher. mempina, v. a. Mameno, v. a. Fenoina, p. qu'on adj. plein, rempli. Feno Fenomanana, pleine lune mi-, v. n. se complter. complter s. voix, son. Feo de plaies. Ferena, ferezina, qui est s. plaie, ulcre. s. houe prpare pour crpir des Feta Fetahana, p. sur quoi on colle, on de se coller, s. act. mi-, v. n. se coller. Mametaka. v. a. coller, appliquer applique. p. limite, qu'on temps assign. s. mi-, v. n. tre born, limiMametra, v. a. fixer, dtermine. des peines ; dure Fe-taona, terme de l'chance des t.
.N.

New,

tana. V. a. pcher la ligne, capter. Fiahina, p. battu par quelque chose. s. sifflement de Fioka bat. Mamioka, v. a. battre. s. nom gnrique du plomb et de l'tain. Firaka s. (razana) race, ligne. s. (reny) nation, tribu, race, peuple. Firenena p. ( diviser) en combien ? adv. combien? quel nombre? Firy mi-, v. n. tre divis en combien ? Faha firy, adv. combien? quel Tsy peu combien de fois? Hafiriana, combien de jours?

- P..

Firy, firifiry,
s.

7D

Mamirifiry, v. n. il fait froid. s. froidure, douleur. ordures, fumier. Mamisaka, Fisahina, p. qu'on s. adj. mince et plat. Fisaka mi-, v. n. v. a. s. (saona) deuil. s. broche (bijou). Fisisika s. parc prs des maisons ou dans les maisons o l'on met les Fisdko porcs, les moutons et les volailles. s. (ta fy) vtement, habillement. Fitafiana Mamitaka. v. a. tromFitahina, p. qu'on trompe. s. tromperie. mi-, v. n. aller un endroit oppos. per. s. (ita) gu. Fitona s. taraina) plainte, accusation, demande. glace, miroir, verre. s. s. plante vnus. mi-, v. n. tre Fitoina, p. qu'on partage en sept. Fito adj. sept. partag en sept. s. (tcdy) port o accostent les navires. Fitodian-tsambo s. (toetra) place, lieu. p. qu'on s. act, de s'essuyer, de torcher. mi-, v. n. v. a. essuyer s. (tsara) jugement, Fivoy s. (voy) pagaie. Manome fo, exciter. Lolompo, rancune, Fo s. curur, intrieur. Foana adv. adj. vide, vacant, sans cause, sans but, en vain, v. a. Mamoana, v. a. annule. Foanana, p. qu'on vide, Hevi Fanafoanana, s. act. de vider,

.w.

Gin<

IDA

(]i

7N

R7

R..

_.y

0.1

p^.

N+'

G:3

mer

,O<

pop

- - ...

-49-

N-`

'o-

.y,

' moi

`V1

...

---

m-.

00I

IN

...

.m

a.>

..+

1O,

q-^

[s,

I'"

<;

:_'

^m-

`9a

ce"

->'v

fi'

1-.

i-.

>.^

t60

^;n

Off.

I-2

.i>

0.v,

,?'

.:+

^`4

w..

o^m

?)

a._.

,y.

56+

..y-.^

autre. p. qu'on fait lever. s. act. de se lever, de se rveiller. Foha mi-, v. n. une affaire. Mamoha, v. a. faire lever, rveiller, se lever , se rveiller. Mamoby, manap. qu'on adj, court, bref. Fohy. v. a. raccourcir. Mamoy, v. n. se percer, tait clore. p. adj. clos. Foy Mamoy. v. a. abandonabandonne. p. Foy p. Mamoifo, dsesprer. Famofoana. s. abandon. ner, renoncer. centre. s, mana., v. a. en sot. Afohaina, p. adj. imbcile, idiot. Foka en sot. Fobina. pp. qu'on fume, qu'on s act. de fumer, de Foka Mifoka Mifoka paraky, fumer du tabac, mi-, v. a. fumer, humer. rongony. fumer le pour v. n. se s. famille, clan, caste, Foko une sorte de comFokonolona, les membres de ce dompte. Folahina, p. qu'on brise, adj. bris, dompt. Mamolaka, v. a. briser, Mamoly, file. Folesina, p. s. fil en gnral ; act. de filer. Foly v. a. filer. mi-, v. n. tre divis en io. Foloina, p. diviser en dix. Foie adj. dix. Fomban-drazena, coutume s. coutume, usage, manire Fomba Fomban-tany, coutume du pays. des anctres. s. tourbe. Fompotra mi-, v. n. demander de supplier. s. act. (le demander Fona Fi fonana, s act, de demander pardon. pardon, supplier. du temps que . lorsque (passe;. Fony Maenveloppe. Fonosana, p. enveloppe. s. Fono mi-, v. n. tre couvert, se envelopper. mono, v. a. rel. amonosana. Fonosana, s. bourse, enveloppe, pli. Mamora, v. a. circirconcit. Forna, p. s. circoncision. Fora Famorna, s. act. de circoncire, mi., v. n, tre circoncis. concire. circoncision. s. anus. Fory p. qu'on cre, qu'on ins. cration, forme, faon. Forona mi-, v. n. se former, procMamorona. v. a. crer, vente. Famoronana, s. cration, der de Fotabina, p. boueux. s. boue, vase, fange. Fotoanina, p. qui on donne s. rendez-vous, terme, chance. Mamoloana, v. a. donner un rendez-vous. un rendez-vous. raison, motif, parce que. s. (r. Fdtony Fotorana s. principe, origine, fondation (maison), cause, racine. Mamototra, v. a. aller la source, approfondit. p. et FotoFamotorana, enqute. pied. Am appprofondir. pototra, rsum, abrg.
.C;
C+-

..C

Cr9

Zava poana, vanit, chose frivole.-Mima foana, perdre sa peine, en l'air. s. cardinal, oiseau. Fody Mamody, v. a, retourner, Afody, p. retourner. s. retour. Lady Mody, retourner chez soi. rendre. Fofoina, p. qu'on choisit pour s. act. de contracter des fianailles. Fofo Mamofo, v. a. choisir pour fiance. -Famofoana, s. act. de profiance. Fofombady, fianc. jeter des fianailles. Fofonana, fofonina, p. sur qui ou quoi on soufs. odeur, vapeur. Fofona Fofom-paty, odeur Mamofon.a, v. a. exhaler, rpandre une odeur. fle. Fofon-tany. exhalaisons du sol, miasmes. de cadavre. Tafoforana, s. soufflet de forge ou r. act. de souffler, de chauffer. Fofotra

- -- - voquer raccourcit.-- Fouina, qu'on - abandonn.-Afoy, qu'on Foitra - nombril, traiter traiter hume. humer. - chanvre. runir, - groupement parti. -mi-, constituant s'entendre d'habitants groupement. mune, qu'on Folaka dompter. qu'on -- d'tre. - - pardon, qu'on -- couverture, couvrir. couvrir, qu'on - -- Fornina, inventer. -.. - invention. Fotaka Fotoana - Jototra) Fototra -qu'on Jalorina. - potatra, au
.n.
-C.

.+i

- - - 0._

- 50

0.I

Fotsiana, Jotsina, p. qu'on blanchit. adj. blanc, propre. MamoFotsy Fotsimbary, riz dcortiqu. tsy, v. a, blanchir, nettoyer. VolaJotsy

argent. (r. fois y) Fotsiny ibany, adv. seulement, simplement. Fbtsiny (v. afovoany). Fovoany s. nom des crabes. Foza s. adj. franais. Frantsay

--ant (toilette). - -gan-tnana, dtenus, galriens. - Gadrna, qu'on aux Managadra. aux - attach. mettre aux attacher. condamns eux mmes. condamns, Gadralava tonn. stupfait. imp. miracle. gagna. enrag. - Alika qu'on gaigy, galon. domestique. - canard treillis, latrines. corbeille malgache. malgachis. -- journal. - - vava, bruits qu'on courir. qu'on treint. treinte, - serrer, treindre. serrer. serrer. qu'on --- treinte. - - Gelaina, gejna, qu'on- makis. silencieux. garder adj. silencieux. --adj. verre boire.BAI
Ga

- -

- 51

i)

--

;a

<<4

0.o

0.O

+'i

C>.

me'

CT'

.O.

...

r,.

,dam

0.q

s.

cab

,Y.

a-(

met des p. s, fers des Gadra mi-, v. n. tre v. a. fers. fers, fers ou s. fers des les gag. mi-. v. n. tre Fahaadj. tonn, Gaga s. prodige, rend imbcile, enrag. Gegna, p. Gaigy, gegy, chien enrag. Galona, s. s. Ganagana en Garaba, s. Gasina, p. s. adj. Gasy fait Gazety s. Gazety mana-, p. violence. Gehina, s. Gehy v. a. man-, v . a. p. serre. act. de serrer. Geja man-, mana-, v. a. serre. p. s. Gia s. espce de Gidro s, Gilasy le silence, v. n. Man 'ina, Gina Mangingina, v. n. et adj. etre silencieux, secret. s. oie. Gisa s. corbeau. Goaika s. goyave (fruit), goyavier. Goavy s. action de boire d un seul trait et en abondance. Goka s. pice d'toffe. de cotonnade. Gora Gorobahana, p. qu'on transperce. adj. perc de part en part. Gorobaka mi-. v. n. tre perc de mana-, v. a. percer de part en part, transpercer. Gorobaka, signifie aussi fraude. tromperie. part en part. transperce. Manao gorobaka. frauder, filouter. s. (gorodona) plancher. .Gorodona Goverinora, governora, s. gouverneur.
.-

-,O

ICI _.;,

R`'

iv.

.c6

...

tin

u-O

_^'

,.o

<<n

_`t

_,-

m,

.r+

-(<p

`+J

(D,

A?'

0.a.

(+i

,-.

int. exprime la surprise, l'admiration. prfixe formatif (Gram. 224). Halobalika, jusqu'au genou (se dit de la profondeur prp. jusqu'. Ha de l'eau). Haban-tsena, droit de place Haba s. droit peru par le gouvernement. peru sur les marches. mi-, Hadana, p. qu'on creuse. s. act. de creuser, foss, ravin. Hady v. a. creuser. va-t-en, dehors (usit surtout pour chasser les chiens). Radia Manadino, v. a. Hadinoina, p. ce qu'on oublie. Hadino p. oubli. oublier.
Ha! Ha

-1

H
EER

Ci.

`ri

n..

...

..r

...

a._

.w.

.O.

,-.

17W

a+.j

nie

E'0

a0.

F+.

C__-

Eue

.,

0.n

cap

0.C

=u

-'j

[12

,C7

N;

.[V

^--,

.ci

0.

R..

adj. autre, diffrent. Hafabafa, suspect, bizarre, ne pas faire comme les autres. s. commission, message, recommandation. Hafarana, p. Halatra qui on donne une commission, qu'on charge de... Manafaira, V. a, envoyer, mander. Hafy s. act. de supporter, d'endurer. Ilafina, qu'on supporte. mi-, endurer, supporter. Fihafana, s. endurance. Hafotope jusqu'aux hanches (Ha+fotope) voir Ha, prposition. Hafetsena s. (fetsy) tromperie, ruse. Hahaka s. dispersion. Hahy s. act. d'tendre au soleil pour faire scher. Ahahy, p. qu'on Manahy, mettre au schoir. imp. manahaaa. tend, faire scher. mi-, v. n. tre au schoir. p qui est su, connu. ma-, v. a. savoir, Hay p. su, connu connatre, comptent, Fahatfana, s. savoir, science. Mifankabay, Mahay ratio, savoir nager. s'accorder. int ah oh Hay s. chaleur, feu, incendie. Hay Hainandro. chaleur solaire. Haintra. no. incendie de maison. May. adj. brl. s. confusion, surprise, timidit. Mangaibay. v. n. tre confus. Haihay Haingana adj. prompt, vite, imp. haingna, allez, faites vite. s. ornements, dcoration, parure Haingo Haingoina. p. qu'on pare, mi-, v. n. se parer, tre par. Fihaingoana, s. act. d'tre pare, ornements. entendu, cout Haino Henoina, p. qu'on coute mi-, v. a. couter. s respect, vnration. Raja Halatna, p. qu'on honore. Manaja, v. a. mi-, v. n. tre respect. honorer, respecter. Fanajna, s. act. d'honorer, marque de respect. Hala s. araigne. Hala-p. ha, dtest. -Ankabalaina, p. qu'on dteste. -manka-, v. a. har, Fankahalna, s. act. de dtester, haine. dtester. Halavolo, aversion. Halana Mahalana, adj. clairsem, espac. s. coussin, cale. Halanana, p. qu'on cale, qu'on fait reposer sur un coussin. Angalarina, p. ce qu on vole. -Mangalaira, Halatra s. vol, chose vole. v. a voler.-Fangalarana, s. act. de voler, vol. -Fangalarina, s. voleur de profession.-Mangala-dia. aller sans permission. Hala-labaha, act. de coHala-tsonia. faux en criture. pier.-Mangala-lahaka. copier une chose. Halina s. la nuit derniire. Hamy-s.douceur, suavit.-Mamy, adj. doux, aco ablc, Ilama,ny, s. douceur. a. avoir, tenir pour agrcable. Mamy hoditra, Mamy kety, baiser, caresse. aim, populaire. Mamy vava, mamy teny, flatteries intresses. dgot, satit, Mania. adj, ivre. Hamo, hancoha,no. Ilamorina, p. qu'on gouverne. Hamory s. gouvernail. Manamory, v. a. tenir le gouvernail, diriger. Ilanaina, p. placer intrets. prt intrts. Hana s. capital Monna, v. a. prendre intrts. Mpampanna vola, banquier. Handrinina, p. qu'on regarde en face. Handrina s. front. Manandrina, mi-, v. n. s'attacher . . . s'appuyer sur ... v. a. regarder en face. Handro s. prparation culinaire, mets. Handroina, aandroina, andrahoine, p. qu'on tait cuire. ma-, v. a. prparer des mets, cuisiner Fahandrozna, fandrahoana, s. act. de prparer les mets, cuisine, foyer. Mpahandro, s. cuisinier. Nahandro, s. mets, cuisson. Handrotra s. noeud coulant, rsiliation. Ahandrotra, p. nouer avec un noeud coulant, lier par des clauses rsolutoires. Fehy handrotra, noeud coulant, contrat rsolutoire. Hany adv. seulement, uniquement; adj. seul, unique.

Hala

,,.

0.p .-.

0.w

7e'

------ -- - - -Harana- Haranina, - empressement. qu'on regarder, - Ilarangaranina, qu'on travers, - Manarangarana, espionne,qu'on -- Haratoina, haratoana, -- Haratana, harasana,- Fanaratana, raira. - l'instrument. fruit - - - travers. - Harinina, -travers, ---Harinina, - - Fangarinaattendre, travailler -nuit. qu'on - - Haroana, - - Harofana, Harika. - _..
1

0.J

--

vii

0.G

4-4

't'

- -

Hanina, p. qu'on mange. Hanina Haninarrhes, acompte. Haninkotrana, hanimainty, aliments grosHanin-kohanina, comestibles. siers. s. regret, chagrin. Haninina, p. que l'on regrette. Hanina Manina, v. a. regretter, soupirer, dsirer ardemment. Mahamanina, qui cause ou peut causer des regrets. s. parfum, arome. Manitra, adj. odorifrant, parfum. Hanitra int. vraiment Hanky Hantsina, p qu'on demande. s. prire, demande. Maranta, Hanta v. a. accorder, acquiescer. ,ni-, v. a. demander, supplier, tre gt. Zaza mibanta, enfant gt. s. suspension. Ahantona, p. suspendre. Manantona, v. a. Hantona mi-, v. n. tre suspendu. suspendre, accrocher. Fihantonana, s. suspension, tout ce qui sert suspendre. tiantonana, s. la chose qu'on suspend. s. prcipice, abme. Hantsana Hantsina, p. qu'on provoque. s. provocation. Manantsy, v. Hantsy mi-, v. a. mme sens. a. provoquer, dfier. Mihanisy loa, provoquer le vomissement. Mantsina, adj. puant. s. puanteur. Hantsina s. pou. Hao s. termes dont se servent les visiteurs peut-on entrer? Haody Omby haoto, boeuf sauvage. Tanna adj. sauvage, abandonn. Haolo haolo, village abandonn. Ahaona, p. faire rencontrer. mi-, v. n. se renr. rencontre. Haona Fihaonana, s. rencontre, entrevue. contrer. Haorina, hatraorina, p. qu'on gratte. r. act. de gratter. Haotra
._.

kinana,
mn.

0.N

--

s. nourriture, aliments.

- -

-- 53

.r.

=.W

---

(n.

in-

.-.

.:,

G.0.

ro.

,-.

,n.,

(',

..O

o-.

..,

cab

i.,

a0.

vil

O..

^--

d-

'.J

dam:

10.

'-o

.y

,..i

rodes

`^[

0.y

(.

v.

n. se gratter.

Harafesina

.-,

Harana avec amour ou de scruter. p: s. act. de Harangarana regarde v. a. pier, espionner. p. qu'on pche au s. filet mailles. Harato Manarato, v. a. pcher au filet. filet. p. qu'on rase. Manas. act. de se raser. Haratra s. act. de v. a. raser les cheveux, la barbe, les poils. se raser, Harefo s. jonc dont on fait des nattes, des paniers. be vava). Manan-icarena, ctre s. richesses, fortune (v. be Harena riche. mi-, v. Hanina, p. qu'on acquiert. du travail. Hary s. crature, a. amasser des biens, acqurir. mi-, v. n. tre en vue, en vidence. s. vidence, en vue. Harihary p. qu'on regarde de travers. s. regard de Harika avec mpris. Mangarika, v. a. regarder de p. r. act. de moudre, d'craser les cannes sucre. Hrina qu'on crase. Mangarina, v. a. moudre, craser les cannes. na, s. moulin ; act. de moudre. le soir. TakaManariva, v. a. adv. soir. 'Harika Manao be hariva, dtrousser riva, le soir aprs le coucher du soleil. les gens en bande et de p. quoi mlange. Haroina, p. s. ce qu'on mle. Haro mi-, v. n. se mler, tre Mangero, v. a. mler, mlanger. on mle.

s. rouille, rouill. Mangarana, mangarangarana, adj. pur, limpide. s. corail, rochers. recherche. mi-, v. a. chercher s. recherche.

7N00

Haro

o`-

ro-

^.7

Ida

ro?

(n"

n.

(p.

^p' P.,

'-t

.0.

.'. ...

'c

N.^

>

^r,

0'"'

1-.

-i:

023

.s.

723

.roi

ml.

r. act. de fouiller. v. a. fouiller, sonder.

qu'on fouille.

Mangaroka, mi-

'^b
ami

4.

Raina -tants: - - rrl. - -- nuque; - jusqu'o -jusqu'. -- - - --Haviafina, - -- - - produit - Hatandrano, - gnrique --- gratter -- jusqu'aux 'O. 0.Q
s. corbeille ronde sans anse; nom gnrique des corbeilles, Hasinina. p. qu'on benit. s. vertu, efficacit, sel, saveur. Mastna. adj. saint, sal. Fanasina, sel de cuisine. argent offert au souverain l'occasion de certains actes imporHasina Hasinina, p. qui on fait le adoption, jugement, ftes,, etc. hasina. Manasina, v, a. offrir le hasina. MaHasina s. act. de rouler, d'agiter. Ahasina, p. tordre, bercer nasina, v. a. tordre, bercer Hasim-poly, act. de tordre le fil. Manga. Angatabina, p. qu'on demande. Hataka s. demande, requte. taka, v. a. demander. Fangatahana, s. act. de demander, demande.

Harona

n. rsister, refuser.

Hatakandro, demande de temps, sursis. anqatahana. mi-, v. n. s. sparation, distance, Hatahina, p. qu'on spare. Rataka se mettre distance, s'carter. Hateeina, adj. galeux. Hatina s. gale. Hatoka An-katoka, a la la veille d'un jour fix. s. nuque. s. act. de s'approcher. Hatonina, p. dont on s'approche. Hatona Manatona, v. n. s'approcher. Hatra mi-, v. n. atteindre . s. atteinte. Ahatra, p. faire toucher. Hatra adv. jusqu', partir, Hatr' aiaa? s. fraicheur, froid. Ratsiaka Mangalsiaka, il fait froid. Hatsikana s. farce, plaisanterie. Manse hatsikana, forger des contes. Havana Havanana, pp. avec qui on a de bonnes s. parent, alli, ami. relations. mi-, v. n. tre parent, ami. Fihavanana, s. parent, amiti, bonnes relations. Havana akaiky, proche parent. Havanana s. droite. Manavanara, se servir de Ankavanarui, droite. la main droite. Manavandra, grler. Havandra s. grle. Ravesatra s. poids, lourdeur. Havia s. gauche. p. qu'on saisit de la main gauche en haut et de la main droite en bas pour travailler. Manavia, travailler de la main gauche, gaucher, incommode. Ankavia, gauche. Havoana s. (avo) hauteur, lvation. Havokavoka s. poumons. Hazaina, p. que l'on chasse. s. de la chasse, de la pche. Haza mi-, v. a. chasser, pcher, chercher un gain. Fihazna, s. act. nom gninstrument, saison de la chasse, de la pche. rique des poissons. Haaakaabina, p. ce qu'on poursuit. Hazakazaka s. course, galop. mi-, v. n. courir, galoper. HazoHazo s. nom des arbres, des arbustes, des bois, bois. Haaomiavona, plantes parasites. Hazonfisaka, planche, bois plat. drano, bois dur ; espce de jonc. Hazonina, p. qu'on retient. mi-, Razona s. act. de retenir, de saisir. v. a. retenir, saisir, Mifangazona, se retenir les uns les autres. He! int. oh eh bien'. Hehy s. rire. Hehena, p. dont on rit (v. houiehy). Hehezina, p. qu'on Hehy s. act. de la terre avec les pattes. gratte. mi-, v. a. disperser avec les pattes. s. clair, miroitement. Helatra Manelatra, v. n. faire des clairs, Helabaratra, clair (foudre). ler. Helebina, p. qu'on soulve, qu'on saisit par les aiss. aisselle. Helika Hahelika, selles. Manelika, v. a. saisir par les aisselles. aisselles. Helobina, Hames. faute, culpabilit, condamnation, sinuosit. Heloka Meloka, adj. coupable, courlobina, p qu'on condamne, qu'on courbe. be. Manameloka, v. a. condamner, rendre courbe.

s. honte. Henarana, p. dont on a honte. mi-, v. a. avoir Henatra Menatra, v. n. adj. honteux, tre confus. honte. Menarina, p. qu'on Henamaso, respect humain. humilie. Sarokenatra, timide. adj. sage. imp. hendr. Habendrena, Jahendrena, s. sagesse. Hendry adv. autant, double. Indroa heny, double. Intelo heny, trois fois, Heny autant (triple). s. marais, rizires. Mangeniheny, devenu marais, inond. Heniheny Henjanina, p. qu'on raidit. adj. raide, tendu. Manenjana, lienjana v. a. raidir, mi., v. n. se raidir. s. joncs larges feuilles servant couvrir les toits. Herina IIeretina, pp. que l'on fait avec courage. s. force. liery Mabery, fort, Ankaherelina, p. qu'on encourage. puissant, tre brave. Manka-, An-kery, par force, par mampa-, v. a. rendre fort, fortifier, encourager. violence. v. n. aller la selle, Fangerena, s. act. d'aller r. Mangery Hery
..S

w?-

.,.

tre tondu. Fangetorana, s. pet; act. de Mang<totra, v. n. pter. s. pet. Hetotra rizicre soumise Hetra s. impt sur les rizicres, impt en gnral
,-,
...

<^

. lieu o Herehina, p. ce pourquoi on dHerika r. act. de regarder en arrire. mi-, v. a. et n. regarder derrire, dtourner la tte. tourne la tte. Aherina, p. faire revenir au point de dpart. Herina s. retour, priode. Herinandro, s. semaine. mi-, v. n. tre de retour au point de dpart. Herin' ny anio, dans huit jour. Herin' ny Herinlaona, s. un an. Amin' ny berin' ny lalata, de mardi any, il y a huit jours aujourd'hui. en huit. Manerotra, v. n. produire s. ce qui se fige, crme, caoutchouc. Herotra Hero-dronono, crme du lait. de la crme, se figer. Mangetaheta, v. n. avoir soif. Fangetahetdna, s. soif. Hetaheta s. soif. Hetezana, p. qu'on taille, qu'on liety s. ciseaux, taille des cheveux. mi-, v. n. se tondre, Manety, v. a. tondre. coupe avec les ciseaux.

l'impt. Hetsy adj. cent mille. Manetsiha, v. a. reHetsehina, p. qu'on remue. s. agitation. Hetsika mi-, v. n. se remuer. Fiheisehana, s. agitation, moumuer, agiter. vement. Heverina p. de hevitra. Heuerina, p. qu'on pense. examine. s. pense, ide. Hevitra AnkeviFiheverana, s. rflexion, mditation. mi-, penser, rflchir. Manao hevitra, Arakeriny, mme sens. ny, proportionnellement. user de ruse, Hevi-dravina, utopie, rveries. Mabia, adj. maigre. Hia s. maigreur Hianao pron. pers. tu (rpond au franais vous; sing.) (Gram. 63) Hianareo pron. pers. vous (pluriel).

in'

w9=

n.,

<w"

Hidy

Hidiana, p. qu'on ferme clef, mi-, v. n. tre ferm, Manidy, v. a. fermer clef. avec un verrou. Hidiin-bata, serrure Ifidim-baravarana, serrure, verrou. s'enfermer. Fanalabidy, clef. de malle.
s. serrure, tout ce qui en tient lieu.
`i

-, Q,.

Hiany

--- - ---- - -- - .. - .. - -- -- quon -- - ---- -,LNc

,f]

- 54

s. recul. Hemorina, p. qu'on fait reculer. Manemotra, v. a. Hemotra mi., v. n, se reculer. reculer. Henakobo, chair de volaille. Hena- s. viande, en gnral. s. diminution. -- Abena, p. diminuer. mi-, v. n. diminuer. Hena . Mampi-, rduire. s. rsistance, refus. Henabenaina, p. qu'on refuse. mi-, v. Henahena

.+,

--

-55,.,

M
M

c.7

.,1

X27

=_"

,,_

CC>

p",

n.,

CSD

`w

:-.

Chu

`.n

C].

"mm

..a

0.P

"d_

p?"

n.

...

_<O

.-:

i3.

.Y7

v.-

,0..

d..

0.'^

.O.

0.O

P..

0.A

`.2

0.7'04

9.r

N;^

...

:.

...

X.7

0.M

.w.

y-'

,>v

'-

_3

a-.

...

-,C

a=i

,-,

0..

EST

aie

lai

:-=

ILS

-,j

.-.

.=a a1]

mbO

"o.

C.7

a=i

G=N

a,

0?

comme thany.

r..

N;,

,f)

0.y

bitra, adj. v. n. tre avare, avare.

<.

Hono

birna, s. chant. s. action


.^C

les
e1.

ma-, v. n. avoir de bons


(0.D

0.O

les mi-, v. n. s. cuisson. Hirifiry vu, peru, p.


:-1

`-C

Mangirifiry, v. n. cuire, causer une douleur vive. FaMabita, v. a. voir. dcouvrir, Mabita angano ou Mabita 1oZa, avoir du malheur, hitna, s. vue. tre puni. Hila maso, vu de ses propres ManHilikitibina, p. qn'on s. gitikitika, v. a. n. chatouille, tre chatouill. Hitsbina, p. foule s. act. de fouler aux pieds, pitiner. Hitsaka pieds, pitiner. aux pieds. Manitsaka, v. a. fouler Manitsy, v. a. redresHitsna, p. qu'on rend droit. s. .Hitsy Mihitsy, adv. effective. ser. mi- v. n. s'aligner, Manitsy, adj. droit. ment, assurment. Ho marque le futur, pour, afin Abatra, p. faire passer dessus. r. (c. batra) qui dpasse. Hdatra mi- v. a., n. dpasser, excder. Manda Ira, v. a. excder, surpasser. Ankatra, adv. au del de. c. comme. Hbatra quelle quelle Hoatrinona quel mi- v. a. Hobina, bobna, p. qu'on acclame. s. acclamation. Hbby acclamer. ManodiHodidinina, p. qui est entour s. tour, Hddidina ManodiMi- v. n. tre entour cerner. dine, v. a. de mme tre Mihodidina, adj. dine, les environs, les voisins. prix, chacun et par tte parts gales. Manodina, v. a. Abodina, p. faire s. Radina mi-, v. n. faire Hodirana, p. dont on enlve la peau, s. peau, cuir, corce. Mangvitra, v. a. enlever la peau, l'corce. Mcbny hoditra, pol'corce. Mari-hdd,ara, qui a des frissons, Ilddimso, paupires. pulaire, chri. Hoe adv. ainsi, en ces termes (expltif). Hofina, boHfa s. act. d'appeler avec la main, de vanner les grains. Manofa, v. a. donfna, p. appelle, qui on donne un signal. Fanofana, s. act. d'appeler, de ner un signal, vanner. Manofa, louer, prendre Hofna, p. qu'on loue. s. bail, location. Hofa Fanofana, s. act. de louer, contrat de location. bail. Manogo, v. a. peiHogo s. act. de peigner Ilogoina, p. qu'on peigne. Fibogo, peigne. gner mi-, v. n. peigner, se Hobotna, p. qu'on s. ongle, griffe. Hoho s. act. de mi-, v. n. dire, v. n. dit-il. Hoy Hoy iZabo, dis-je. Hoy i.-y, dit-il. s. nom gnrique des s. cicatrice. Holatra v. a. manger, dpenser. Abombo, p. Hombo s. cheville en bois ou en fer, clavette. Manombo, v. a. cheviller, clouer. che. Homboana. P qu'on cloue. mi-, v. n, tre chevill, clou, emmanch. 0.q
0.N
...

0.w

6'N

s. entente, effort. Miray bina, s'entendre, unir ses efforts. Hina Mihinana, v. a. manger Fihinanana, s. repas, Hinana comme banina. ; tel. ibinanana. mi-, v. a. chanter. Fip. que l'on chante. s.
N'es
a=i

.+O

s. dmangeaison. -, Mangidibidy, v. n. avoir des dmangeaisons, Hidihidy avoir envie de.. . s. gencive. Hihy Maniby, v, a. rcler. Hibisana, qu'on rcler. s. act. de rcler. Hihy Hibirina p. qu'on conomise. Mabi. s. parcimonie, avarice. Hihitra
(<D

- --nourriture Rira - chant. - Iliraina, yeux. d'ouvrir yeux. liratra yeux. ouvrir trouver. lita -trouv. yeux. - chatouillement. chatouille. Hitikitika qu'on - aux - droiture. - -de.. --- - prix? longueur? quantit? I prp.: sur de. - art.- pron. (tutoiement - autour,contour. - tutoyer tutoyer. entourer, entour; - - Fi- Aidina, -tourner. tournoiement. -tourner, - - tourner. - Miditra - - Fidirana, d'entrer - Aiditra, Hditra malchanceux. - croles: -extension: --part. - - dont - vanner. qu'on - ankilany, contingu. d'un -- d'un fa -- demander - Filna, peigner. ramper. - demander gratte. fruit dire. faire..- Fihoi'ana, - -d'un futur n'existe demander, point sur point champignons. Holatra tomber. - fady, - - dmons. chemin. Roman adv. qu'on emman -centrale rivaliser, concourir. -- rivalit. .+w

- 56

9e

mi-, v. a., n. rire, se moquer. p. (hehy) Homehy s. marais. Honahona poing ; mesure de Hondry
C1.

pp

Honko

^`dG

R0.

dit-on, on dit. Honoina, p. sur le dire mi-, v. a. raconter rpter un dit-on. s. rizires, marais. Horaka r. carlate. Mangoraka, v. n. tre rouge, carlate. Horaka s. position sur le ct. mi-, v. n. tre, se mettre sur le ct. florirana sur le ct. Fiborirnana, s. act. de se s. espce comestible. Horirika Mangorohoro, s. mi-, v. n. trembler, Horohoro HoroFiboroboroana, s. crainte, y. a. frmir, de terre. borontany, Ahorona, pp. tre rus. act. de mettre en rouleau, de Horona mi-, ni, tre roul. Mangorona, v. a. rouler, runir, confisquer, rfier. v. n. tre roul, tre runi. Hosna, p. qu'on pitine. de pitiner la boue des rizires. s. act. Hosy mi-, v. a. mme sens. Manosy, v. a. pitiner. v. a. enduit. Manosotra. s. onction. Hosorana, p. Hosotra v. n. Ankosotra, s. peindre, oindre, enduire.
0..0.

Hotika

Hova

s. Hovitra ngovitana, s. c. Hozatra

-- riant. longueur. paltuvier. -- unipers. d'autrui. d'aprs autrui, -mettre d'arum - tremblement. - craindre. craindre. tremblement. tremblement runir. - - qu'on -- - apparence s'enduire. enduit, l'lmerina. - - habitants l'Imerina, trembler, tremblement. tremblement, .,i
s. v.

- 57

0.C

fausse, couche,
..p

teinte.

`.C

voir kotika.

s.

de

nom de clans libres de frissonner. Mangovitra, v. n, frisson.

...

-;e

i-N

..v

.,,

_i`

r-

3.;

-C3

y..

.'p

.w,.;

-un

(-,

-z-

vii

?-d

O..

S.'

(Ni

son

0.0 `v

femme (pjoratif). nom de petite fille. Par Hony iky, dites donc. expltive, donc. Manila, v. a., ri. on prend une partie. Ha Raina, p. s. ct, flanc. Anilany, Mifanila, tre ct. mettre, pousser ct. adv. ct, Mita Ilaina, p. dont on a besoin, qu'on dsire. r. besoin, dsir. Mila s. dsir. v. a., n. dsirer, rechercher, Mile sitraka, faire des bassesses, conseil. bevitra, Mila voa tsy ry, chercher un Mila tenon y, veniny, chercher noise. Mila, suivi exiger l'impossible. pas ; q,ui Mila bianjera, tre sur le de, menacer. le signifie : tre de ce coquin. Itay ce, celui, celle qui, le, la. Ilay adj. Illana sur le s. habite par les Merina. Imerina s. province mifan-, v. n. Inana concours,
Iky

a mme.

<`

0..

i".

=oc

(14

0.T

`ta

0.G

0.x

0.O

'`t

(D,

O.0.

[mon

0.3

lkala

s:3

O`-

1.w3

`.^

MWBI

0.w+

(ND

(0.u

r-+

`.'

--Y

Fa-

"`E

0--V

ivobo, le derrire pers. Iboto, Ivato ; prfixe form. de Mifaentre hommes seulement). Ialahy pets., tu, toi (v. Gram. 63). Mialahilaby, nao ialaby, se lanona un tel. Manidip. descendre, verser. Idina s. act. de descendre. Midina, v. n. descendre, couler. na, V. a. faire descendre, verser. dinana, s. act. de descendre, descente. p. faire entrer. Iditra s. act. de pntrer, Iditan-dofa, infortun, s. entre. v. n. entrer. lhany adv. mme, seulement. Expltif, comme dans le parler des
i..

..::
I

"

,_,

,N,

a=i

`V.

v"

'a+

.'C

,V,

Rai

>.p

0.I.

w-0

G.

11

0.V

u.

fa

V.

a.

Indreo

'C?

ily, c'est le meilleur. inter. hlas! voici, voil. Indro Ineny s. maman. s. terme honorifique, Iny pron. ce, celui-la, celle-l. Inoana, p. Mino, v. a. croit. r. act. d'acquiescer, de croire. Ino Finoana, r. croyance (religion). croire, admettre. Minona, v. a. subir (poison d'preuve). act. de boire le Inona du ce que comment? Maninona, v. a, qu' Inona pron. Mifaninona, quelle parent y a-t-il importe (v. Gram. 72, 73 et 74). Maninona hianao. que fais-tu? entre prp. voici, tiens. ne plus. adv. du Intsony et adj. celui-ci, celle-ci, ce . Io p. mettre en cheveaux. fil en cheveaux. un. Miray dia, Miray, v. n. adj. un. aller ensemble. des dizaines. adj. un, man-, v. a. messager. p. qu'on envoie. s.
;'+

n_'

Indry

plur. de indty, les voici, les voil. prp. pl. de indro, les voil. de indro, les voici, les voil. inter. voici, tiens l pron. toi, (entre femmes) (v. Gram. 63). adv. Tsara
.-.

0.d

adv. de nouveau, encore. Indraindray, parfois. Indray andro, un adj. (prt d'objets, services Mindrana, v. a.

0.p

0.I

Indramina, p.
s. em-

S7

de temps en temps,

Ivaina, p. qu'on abaisse. adj. bas. man-, v. a. abaisser. adv, dehors. Ivlany Taivelany, tranger. v. n. avoir des nauses. s. salive, bave. ma-, Ivy Anivony, le milieu (v. aussi aivo). r. milieu. Pro adv. (voho) par derrire. Ivoho pron. inter, qui? lequel? lesquels? Iza pron. pers. nous (exclusif) (v, Gram, 63 note). Izabay pron. pers. je, moi (s'emploie gnralement au commencement de Izaho la proposition). pron. rel. qui, celui qui, ce qui. Izay pron. dm. ce, cette, ces, et adj. dm. cela. Izany adv. maintenant; pron. ce, cette, cela. Izao celui-ci, ce, ceci. Izatj*, iato Izy pron. pers. il, elle, ils, elles, eux. r. tnbres, obscurit. lainina, p. qu'on plonge dans les tnbres. Izina man-, v. a. obscurcir. Maicina, adj. obscur, sombre.
Iva

Itsy- pron-

v.0

-- - - ---- --...

YOD

Indao

qu'on - emporter. adv. Indray - emprunt jour, gratuits). Indrana emprunter. - Findrmana, qu'on emprunte. prunt. Indreny Indreto - plur. Indrj' = indrindra superlatif. trs. Indrindra Indrisy --prp. l'honorable. Ingahy qu'on - tanguin - tanguin. l'preuve - quoi. u'est c'est? ... Inty --pron. tout, - Aira, Ira s'unir. - Anankiray, Iray pour exprimer l'unit Iraika - Irahina, Iraka envoyer. -- - plur. Irery - - - dim. qu'on comptant). - -- Fanisna, jour. - Isan' Iraka, qu'on jour. tutoyer - ajouter. - - - (inclusif). Isika qu'on franchit. Ita Itarina, -s'largir, agrandir.agrandit. Itatra largir. Itena - tu hommes 63)
p. porte.

- 58

Indaosina, indaoZina, p.
`..

emporte.

Manindao,

It - pron. dm. ce, cette, voici. dm. ce, cette.

-59-

9
0

0.3

C(4

ode

X00 c.,

N'

';

C+-

.>i

..:

V^L

0.. 0.0.

c,

s. tissu dont la chane est en rafla et la trame en coton. s. espce de Jaboady Jabora s. suif. (toffe). s. Jaky ms-, v. n. souffrir. s. souffrance. s r. souffrance. Jaly mana-, v. a. aveuJambdina, p. qu'on adj. aveugle. Jamba
Jabo
.v.

de iny. Ineny pron. dm. Ireo plur. de in. plur. de ito (dsuet), ceux-ci . . Ireto, iretony adj. seul. pron. celui-l, l-bas. Ir, irikitra FaniriManisy, v. a. dsirer. Irna, p. qu'on dsire. Iry s. dsir. ana, s. dsir. pron. dm. ce, celui-l. Iroa, iroy, Isaina, p, Macompte. Isa s. adj. nombre. un (en Izany, s. nombre. s. act. nisa, v. a. compter, recenser. andro, chaque Isam-pangady, de compter, recensement. impt sur les rizires. Isaky ny andro, adj. et adv. chaque, chaque fois. isakv, isany Isaky ny manao, chaque fois fait. chaque Mises, v. a. (v. Gram. 63). Ise toi (entre homme) Manisy, v. a. metAsiana, p. o on met, on place. Isy r. existence. Fisiana, s. existence. Misy, v. n. exister, il y a. tre, (v. Gram. 59 note). pron. pers. nous FitItdna, p. Mita, v. a. passer gu. r. gu. na, s. gu. p. qu'on man-, v. a. agrandir, r. expansion. mi-, v. n. s et femmes et rciproquement) (v. Gram. (entre femmes ou

gler. mi-, v. n. se au dsordre, adj. lascif, Janga, jangajanga moeurs. A,jnona, p. mana-, man,, v. a r. Janona Ala-jannna, pause, halte. mi-, v. n. suspendre. adj. smillant, lascif, Jejo rel. p. qu'on regarde. mi-, v. a. regarder. Jery s. regard. ijerena. Tsianlery, sans regarder, par coeur. s. tissu fait avec du rafla. Jiafotsy Jinjcina, p. qu'on moissonne. s. act. de moissonner. s. act. de moissonner, la saison, Miiinja, v. a. moissonner.
Q-'
+s
(D-

Dam

top

^.a

J -- pourpre civette. -- aveugle. Fijaliana, -livrer libertin. mauvaises - arrt, halte. - s'arrter. - arrter, - provocant. arrter. - - - Jerna, Jinja- Fiiinjna,jinjiina, l'instrument. brigand, -- Jirihina, brigands, -avoir l'air - Joretra debout. N-y

d'^

0t7

`t7

.Y-

(n9

0..

(0.D

C..

+(D

SOC

.C'

a.0

<..

expltif s'emploie seul ou suivi de dia. Kabarina, p. qu'on Rabary s. discours public, proclamation, procs. mi-, v. a., n. prononcer un disproclame, qui on intente un procs. cours, proclamer une loi, intenter un procs. lady, kiady s. poteau marque de proprit, interdiction de passer, dfenseur, protecteur.
Ra

n..

- -

(ND

;-

B?'

r-l

.0.v

voleur, vaurien. Jiolahy s. Commerce, trafic en dpillards allant en bandes. Jirika s. mi-, v. a. vendre en dtail. p. qu'on vend en dtail. tail. Fanaovanjiro, lampe, etc. Jiro s. ce qui sert l'clairage. pensif, embarmi-, et man-, v. n. adj. silencieux. rass, mlancolique. mi-, v. n. tre debout. Joro s. act. de se tenir

4)

rai

0.-d

0.I

c. et, ainsi

~-v

..:

laie

s. caf, cafier.

III

FII

(.u

n-%

------ - - .epoka ter,

.N.

P.^

- -Kaikitra tra, -----Kafhitra


Kaika
E,N
.m!

-6o-

s. avare, ladre. mi-, v. n. se plaindre. s. plainte.

s. v. a. mordre. s. clats de rire. Kakakka

- Fikaihana. act. de plaindre. morsure. -.Kaikerina, kekerina, qui est mordu. - Manaiki.0.

trangler.

0.x

s. cancrelat. Xalalao s. voiture, char. Kalesy s chef d'une bande d'ouvriers, de porteurs. Kamadaoro v, s. jumeaux, semblable. Akambana, runir Kambana mi-, v. n. tre unis, runis, former une socit coma. joindre, unir Fikambanana, s. compagnie, socit. autre. merciale ou Tsy an-trano reny, orphelin. s. orphelin Kamboty Kamoina. p, rendu paresseux. mana- v. a. adj. paresseux Kamo rendre paresseux. c. cependant, toutefois. Kandrefa, kanefa. c. cependant, au contraire. Kan o Kanknina, adj. qui a des vers. s. nom gnrique des vers. Kan a.na s. (osa) poltron, lche. Kanosa adj. qui se mfie, ombrageux, craintif, sauvage (peu civilis). Kaody s. sandales. Kapa mi-, Kapaina, p. qu'on coupe. s, act. de couper avec un outil. Kapa v. a. couper, monder. Kapohina, p. qu'on bat. manr-, y. a. agiter contre, s. coup. Kapoka nt-, v. a. battre, frapper, fouetter, renverser. Karajia s. argumentation, discussion, assaut de finesse, d'esprit. Karamaina, p. qu'on paie. Manarama, Karama s. gages, salaire. Fikaramhna, s. act. de se louer +Diana-, v. a. louer, prendre gages. gages. tel. anaharamna. s. (r. raaana) descendance, postrit, race, espce, sorte, genre. Karazana s. verrou, targette. Karetsaka s. chat sauvage; fig. coquin. %ary Kapohina, haro fans, p. qu'on cherche. s. fouille, recherche. Karoka ,ni-. v. a. fouiller, chercher. adv. presque. Kasa Kapaina, p. qu'on se propose. mi- v. a. projeter, vous. projet. Kasa loir. Kasibina, p. qu'on touche. mi-, v. a. tous. act. de toucher. Kasika cher. Kapohina, p. qu'on frotte. mana-, V. a. Kasoka s. act. de fr tter. ni-, v. a. frotter. frotter. r. act. de fermer. Akatona, p. fermer. man-, v. a. fermer. Katona mi-, v. n. tre ferm. p. qu'on choque. s. choc. Katrobana, mi-, v. a., n. choquer, Katroka se choquer. Katsaka s, mas. Kavia s. gaucher. Kavina s. boucles d'oreilles. imp. kel.ca imprcation. p. Kely adj. petit, peu. mi-, v. n. faire de grands efforts, diminuer. mana-, v. a. diminuer. Mikely aina, s'efforcer. s'efforcer. aina, efforts, zle. bakely, petitesse. Kelikely, un instant. adj, trangl. Kendaina, p. qu'on trangle. Kenda Manenda, v. a.
-^O

--

- - -

Kendrena, p. qu'on vise. mi-, v. a. viser, se Kendry s. act. de viser. Fikendrna, s. act. ce qui sert viser, dessein. proposer. Kepoka adj'. confondu, dconcert. s. bruit de ce qui est cras sous la dent. Kepobina, p. ce qu'on
.Q'

---p - mana - --- --jouet, -- tournure, quelqu'un,--sac.pour temps; - - --- - Fikelqana - -- - --->j

se

p.

.--

fait craquer sous la dent. v. a. croquer avec la dent ou sous les dents. tel. ikepobana. s. petite fille. Ketaka s. semis, plants de riz. Ketsdna, p. o on repique le riz. Ketea Manetsa, v. a. repiquer le riz. Taninkei.s4, rizire o on fait les semis. Mamafy ketsa, faire les semis de riz. prfix nominal (v. Gram. 212). Ki s. cris perants. Kiaka Mikiaka, v. n. crier. Mihiakiaka, criailler. s. place publique. Kianja s. chancre. Kibay s. ventre. Kiboina, adj, ventru, Kibo s. chatouillement. Kiboina, p. !qu'on chatouille. Kibo Saro-kibo, chatouilleux. s. (r. bory) nom gnrique de tout ce qui est rond. Kibery Kibot-ibory, rond.
.L]

7a'

--

^.N

.-.

!'#

.Ni

6.d

0.i

s..

Kidoro

s.

matelas, paillasse.

Kiboina, p. qu'on coudoie. mana-, v. a, coudoyer. parc bmufs. s. criquet non adulte. %ijeja Ki y s. rclure. Kikisana, p. qu'on rcle, ronge. mana-, v. a. dvomi-, v. a. rcler, ronger. rer. s. (r. lalao) jeu. Kilalao adj. (r. lava) fluet, long et mince. Kilavalava s. dfaut, cicatrice, vice, Kilemaina, adj. avari, mutil, qui a Kilema un dfaut. s. tat des yeux ferms, Akimpy, p. fermer (yeux). mana-, Kimpy v. a. fermer les yeux. mi-, v. a., n. avoir les yeux ferms, fermer.. . Kinaaga adv. peut-tre, au contraire. Kinaoly s. tres fabuleux figure monstrueuse. leste, habile. Kinga adj. adroit, bonne Kintana s. etoile. Kiraroana, p. qui on met des souliers.Kiraro s. souliers, chaussures. mi-, v. n. porter des souliers, se chausmana-, v. a. chausser ser. Kirobo s. le quart de la piastre, t f. 25. Kisoa s. porc, cochon. Kitay s. combustible: bois, herbes, bouse. Kitamby s. pagne de femmes. Kitapo miarapcno, lit. sacs remplis en mme Kitapo s.sachet, bourse, frauder et s enrichir aux dpens d'autrui. act. de s'entendre Kiiikitihina, p. qu'on chatouille. s. chatouillement. Kitika, kilikitika Manitikitika, v. a. chatouiller. Kitoatoa adv. au hasard; s. hasard, aventure. Kitranotrano s. petites maisonnettes que font les enfants (v. Gram. 53). Kitro s. sabot des animaux. Kisso s. hmorrhodes, tumeurs. Kivarivary s. dinette d'enfant (v. Gram. 53). mana-, v. a. ridiculiser quelqu'un. Kivazivazy s. plaisanterie. Kivy adj, dcourag, dconcert, dgot. K pron. pers. suffixe : de moi, par moi. Koa c. et, aussi, de mme. mana-, v. a. rouler. roue. Kodia, kodiarana Kodingy s. dgringolade. Kofehy s. (feby) fil, cordon, corde. Kofoka s. secousse, agitation. mana-, v. a. Kobafina, p. qu'on appelle en toussant. Kohaka s. toux. mi-, v. n. tousser. expectorer, rejeter. Kokoa adv. plus (comparatif) (v. Gram. 249).
Kiho

.-.

s. coude.
s.

Kijna

.,,

0.` 'I,

.,",

0.

:r,

0.I

O-$

0.'y

=,M

S(9

,ni

..O

e-.

,NY

-'

;-n

10.

0.n

0.:

0.%

.+w

I_'

0.O

.C.

,,.

.{16 P4A4

G.

far

moi.

..:

...

0.p

"""

0.u

.-d

+.a

vii

p.,=

..+

0.
-"0

,'9

U'

I+4

-.0

CCo

B?

<'

s. repousse du riz, regain (agriculture). lolokolo Mpikomi-, v. n. s'insurger, trahir, s. act. de passer l'ennemi. $omy Fikomiana, s. rvolte, insurrection, trahison. my, insurg. Kongona s, punaise. Kopahina, p. qu'on s. act. de tourner d'un ct, de s'agiter. Kopaka Fikopaka s. evantail. ventile. mi-, v. n. tourner d'un ct, ventiler. s. copie. Hop s. coupe, bol $py Korapahina, p. qu'on $orapaka s. mouvement irrflchi, empressement. mana-, v, a. faire faire avec prfait avec prcipitation, empressement. mi-, v. n. se prcipiter, faire avec empressement. cipitation. s. moellon (construction). Koravato, akoraoato, Korontnina, p. qu'on trouble, qu'on s. dsordre, confusion. Korontana mi., v. n. tre en dmana-, v. a. troubler, bouleverser. bouleverse. sordre, boulevers. c. adv. mais. mais au contraire, mais aussi. Kosa mana-, v. a. dchirer. Kotika adj. dchire, mis en lambeau. Tranokotona, maison compose de Kotona s, tat de ce qui est serr. madriers plants debout et juxtaposss. giberne, valise, sac. Kotra Kotrakotraplus usit, bruit du bouillonnement. Kotraka, kotrakotraka, mi- v. n. bouillir. bina, p. qu'on fait bouillir. Kotrehina, p. qu'on couve. Kotrika s. act. de couver, de faire mrir. mi- v. a. couver, mrir. mana- v. a. faire couver. Kotrobina, s. tonnerre, bruit d'une cascade ; act. de faire cuire Kotroka mi-, v. n. tonner, faire du bruit en bouillonnant. qu'on fait bien cuire. Kovavy adj. effmin. mi-, mana-, v. a. faire aller de travers s. tout de travers. Kovilavila v. n. tre de travers.

III.

f<9

-- ---- ---- -.V0.


^_I w

N.,

A<I

,.b

.y, --,

114

::. -t

-+,

--

foi

N^a

.07

--M

N0.

--. -'9.

C-"

C3.

.'

c<9

--

--d

0.^C

Lvuna, p. qu'on refuse. s. refus. Fandvana, s. refus. Malady, s. adj. prompt. r. vitesse. Lady Ladina, p. dont on s'approche en s. act. de ramper. Lady Mandady, v. n. ramper (sens propre et figur). Andany, au-del, autres pays que Madagascar. s. cit. face Lafy Lafasana, p. s. act. d'acheter en gros pour revendre en dtail. Lafy Manda./y, v. a. acheter, en gros. qqu on achte. s. tout ce qui est sous la natte o on couche: matelas, joncs. Lafika Fabalajosana, s. maba-, v. a. couler. adj. vendu, vendu cher. Lafo dbit, vente rmunratrice, bonne saison pour vendre. s. (asa) travail. Lahasa AlabaLabarana, p. l ou sur quoi on aligne. s. rang, ordre. Lahatra mi-, v. n. Mandabatra, v. a. aligner, arranger. tra, p. arranger. Mifandabatra, se dfendre, se confronter en jutre en rang, en ordre. Resy lahatra, convaincu, battu dans une stice. Laba-teny, discours. Labarana, s. rang. argumentation. Suffixe des tres anims mles, pour s. ad'. mle, poux, homme. Lahy exprimer le sexe (v. Gram. 210). int. exprime la douleur, le dsir, le doute. Lahy Milay, adj. p. qu'on fait vite. s'. tente, voile de navire. Lay qui va la voile. Malaina, adj. paresseux. Laina s. paresse. Laigaina, p. qui on ment. Mandainga, v. a. s. mensonge. Lainga mentir. 'aitra p. pntr, supportable. Tsy laitra, insupportable.

0.N

lfand, v. a. refuser, nier.

t~9

114

- y7-,
1A.

rampant. (Ni

17_

(D.

.07

.T7

--

44R

--

- erg

s. pirogue. Lakanina, p. qu'on passe en pirogue. Mandaka. na, v. a. creuser en forme de pirogue, pratiquer un canal.-Lakandrano, canal servant l'coulement des eauk, canaux des toits. s. cuisine. Lakozjr r. Mahalala, v. a. connatre. Lala Fahalalna, s. connaissance, intelligence. Malala, adj. aim, chri. r. espace, largeur. Lalaka Malalaka, adj. spacieux, large. s. route, chemin Illana, adv. sur, dans le chemin. Llana An-dlana, dans le chemin. Lalambe, grand chemin. Lalamb, chemin de fer. Latandava, continuellement. Lalan-dra, artre. Latan-drano, aqueduc. s. loi (fr. la loi). Lalna adv. continuellement. Lalandava s. jeu, amusement. Lalaovina, p. avec quoi ou dont on s'amuLalao mi-. v. n. s'amuser, jouer. se. Filalaovana, s. act. lieu o on joue. Kilalao. tsilalao, jeu, danse. adj. profond (physique et moral). Lalina Halalinina, p. qu'on rend proMandalina, v. a. approfondir, creuser. fond. s. mouche. Lalitra r. act. de passer auprs, sur .. Lalovana, p. auprs de qui ou de Lalo quoi on passe. Mandelo, v. a. passer prs de. Fandalovana, s. passage. Lalorina, p. qu'on crpit. Lalotra s. crpissage. Mandalotra, v. a. mi-, v. n. tre crpi. crpir. adj. poli. Malama, adj. poli, uni, lisse, glissant. Lama Mandama, v. a. polir, rendre glissant. s. tissu quelconque, pice d'toffe dans laquelle les indignes se Lamba Lambamena, suaire de soie rouge fonc. drapent le corps. Lambo s. sanglier. Laminina, p. qu'on arrange. Lamina s. arrangement, ordre. Mandamina, v. a. arranger, mettre en ordre. mi-, Y. n. tre arrang, s'arranger. Lmoka adj. appesanti par la nourriture, le sommeil, la fatigue. Lamobina, p. tre dgots. Mandmoka, appesantir, dgoter. Lamka adj. pourri, gt, avort (neufs, fruits). Lamosina s. dos. s. coton, cotonnier. Landahazo, landihato Landy s. nom genrique des vers a soie et de la soie. Landibe, bomLandikely, bombyx de Chine. byx indigne et soie qu'il donne. Ilafondandy, mrier. Laay p. puis, dpens. Lamina , p. qu'on dpense, qu'on condamne.re andaniana, andany, v. a. dpenser, puiser. Andany, un ct, un parti. Lany s. bout, extrmit. Lanitra Vodilanitra, horizon. s. ciel. Lanna s. poids, pesanteur. Lanjaina, p. qu'on pse, qu'on porte sur les paules. Vandanja, v. a. peser avec une balance. mi-, v. a. porter Mpilanla, porteur de filanjana. Filanjna, s. chaise sur les paules. porteur ; act. de porter. Landsina,'p. qu' on passe la nage. Lano r. act. de nager. Alanona, p. runir. Lanona s. assemblage, runion. Mandanona v. a. acheter, en gros, mettre en tas. mi-, v. n. s'assembler, se runir. Mpilanona, chanteurs qui amusent la foule et vont de march en marLanonana, runion publique, rjouissances populaires. ch. Lao ad". abandonn. Ilaoaana, p. Mandao, v. a. abandonner, quitter, tre abandonn. Laoka s. nom gnrique des mets, viande, lgumes ou herbes.
O70

N<S

>;

.+'

----- - - --,.v
in.

. _.c

.r.

-+

- -----w1

0.w

000

--

.O.

- - -

p,0

-i

t.

^+' `^'

PAN

-_

ID'

...

[d9

:i.

..O

rai

a.3

0.C

'si r.

w,)

.C+

-C.^

--

vii

'_+

`O'

--Lakana
63

-62,pu

15'

f9

0.7

E'-

a=i

.fi

ues

0.u

0..7

..-'

'0,

a-.

Api

16L

II.

0.b

L-.

0.C

Mn,

I-

'E

AGI

10.

A0.7

c;-

les

a-.

0.C

+..

p!.

0
I

IIti

Lavenona

f,

c+:20. 'w(

-- -- -- -- - - Lavitra - Halavitra, halavirana, - - - - - Filazna, - publier, qu'on qu'on -- tirer, partir, -supporter. - pli; supporter. - - - qu'on supporte. qu'on -voyageur. -imp. ---paladia, litt. supplier. - - plat, - - morveux. qu'on aplanit. aplanir. qu'on impotent, qu'on - - - humide. - disparatre -supportable. - - vaut dgot. - - adj. camard, toute dpression. - dgot.
s. mortier pour piler le riz. Laona s. palais, rsidence royale. Lapa Mahalasa, prendre, emporp. parti, achet, emport, pass. Lasa, lasana rel. abalasanana. ter, livrer. s. soie. Laaoa Laisaina, qu'on raille. Mandatsa, v, a. railler. Latsa s. raillerie. Fandatsna, raillerie. mi-, v. n, Mandatsaka, v. a. faire tomber, poser. adj. tomb. Latsaka Filatsabana, s. act. de tomber, de s'engager. tomber, s'engager. mana-, V. a, Halavaina, p. qu'on allonge. Lava adj. long. continu. Halava, balavna, ,niba-, s'allonger peu a peu. allonger, proroger. Lvany, longueur, Andkvany, dans le sens de la longueur. longueur. Lava alina, voyage fait pendant la nuit. Lava adv. continuellement. Mandavaka, Lavbana, p. qu'on creuse. s. trou, fosse, creux. Lgvaka Lava-bato, caverne, mi-, v. n. avoir des trous. v. a, creuser un trou.
.y.

64

--65Lv

s. bruit de l'eau sur le point de bouillir. Mandvy, v. n. tre sur le point de bouillir. Levilvy, rprimande. Mandevilev,v, rprimander. s. act. d'enterrer, de mettre dans un trou. Levina Levenana, p. o on enterre. Mandevina, v. a. enterrer. mi-, v. n. tre enterr. tel. andevenana.
Levina
Levona

ara

17'I

Liana
Loa
L

grotte.

s. cendres, fumier. Halavarina, halavitina. p. imp. laviaa. adj. loin, loign. distance. mana-, v. a. s'loigner de. qu'on fuit. Mandavo, renverser. adj. tomb. Lavo adj, parfait, fini. Lavorary mi-, v. a. dire. MandaLazaina, p. qu'on dit. Laza s. act. de dire. Ankalazaina, s. annonce, avis. aa, v. a. louer, clbrer. manka-, glorifier. remercie. p. qu'on publie, La,,oina, p. flambe lgrement. Lazo s. tat de ce qui se fltrit. Malazo, adj. fltri. Mandawo, v. a. faner, f#trir Lefasana, p. sur quoi on Lefa r. act. de fuir, de tirer une arme feu. laisser Mandefa, v. a. lcher, tire. Alefa, p. lcher. tel. andefasana. envoyer. mi-, v. n. s'chapper, fuir. MandefLeferina, p. act. de s. Lefitra mi-, se plier. tra, v, a. plier, Mandefona, v. a. sagaye. Lefonina, p. s. sagaie, lance. Letona sagayer. Mandeba, v. n. aller, marcher. Alefa, p. o l'on va. r. marche. Leha mandebna. Mpandeha, s. adj. grand, gros, personnage, chef. Lehib (be) Lehilahy s. homme. Leiroa pron. celui-l. Lelna, adj. Lelafo, flamme. Lela s. langue, lame (outil, couteau). bavard. mi-, v. a. lcher. Lelafina, p. qu'on lche. Lelaka s. act. de lcher. lcher la plante des pieds : Milela Be lelo, Lelo s. morve du nez, Mandemaka, Lemabina, p. plaine. adj. s. Lemaka v. a. Le mana p. de lena. Manderend mou. Lemna, p. Lemy s. tat de ce qui est mou. paralys. Malemy, adj. mou, doux, tendre, my, v. a. affaiblir. Lempona adj. enfonc, creux. Mandna, v. mouille. Lmana, p. adj'. mouill, Lena sous l'horizon (astres). mi- v. n. tre plong, a. mouiller. Lentebana p. tre plong, enfonc. Lentika adj. submerg, enfonce. Mandentika, v. a. plonger, enfoncer. Mankaleo, qui donne du Leo, leony adj. mieux. Mabaleo tena, indpendant. Aleo, il Leo adj. Lesoka Levenana (r. levina) funrailles.

(p.

-n"

re Loaka
.c!

s. Loabana, p. Mandoaka, v. a. percer. perce. adv. trop, excessif. Loatra s. tte, Aloba, adv. chose. Loha vant. LobaTaloha, autrefois, jadis. Miandoha, v. a. commencer. ny, bout, tte, chef. Lohatrano, fate de maison. Lobarano, source. Loholona, chef. Lohasaha, valle. Lobavy, caractre Lohataona, Loha-teny, prface, s. genou. Mandobalika, v. n. s'agenouiller. Lohalika mi-, v. a. jouer, Fslokna, s. enjeu. s. pari. Loka colle, Lokoana, p. s. couleurs, colle, cire cacheter. Loko mi-, v. n. tre coll, peint. Mandoko, v. a. coller, peindre. Fandokoana, s. act. de peindre, couleurs. esprits s. nom gnrique des papillons ; Lolo porte la Lolohavina, p. s. act. de porter sur la tte. Loloha tte, mi-, v. a. porter la tte. Entin.doloba, porte tte. Mitondra loloba, pouser veuve pouse son beau-frre (lvirat). la veuve de son frre. Lomanosina, p. dans quoi on s. (r. lano) nage, Pomano mi-, v. n. nager. MaAlna, p. dans un liquide. Lona s. act. de Fandomami-, v, n, tre tremp. ndone, laisser Filonw.na, s. act. de se baile liquide, le lieu. na, s. act. de gner, baignoire. Lonaka adj. gras, fertile. de laine, drap. Lopotra s, nom gnrique des Fandosirana, s. Mandositra, v. a., n. fuir. Lositra s. fuite, dsertion. fuite ; act. lieu, temps de fuir.
,..

Loso

'<

Loto s. salet. loto, adj. sale.

Mandotra, v. dotra. les plumes, les poils. Mandova, v. a. Lovna, p. dont on hrite. (litt. Lovantsofina, Fandovna, s. act. Lovab, de l'oreille). bakoly, assiette en faence. Lovia Lovia s. cuelle, bol, assiette creuse. en argile. Lovia tany, est LoZaina, p. cruel. Loza accident, dsastre, s. d une perte, comMandofa, v. a. tre cause le si ; je veux Mandoza, que cela l'inceste. le de Mampandoza, ger malHaloZna, fabalo.Zana, s. mal, la colre. le frappe. imprcation : que le

4e+

Lova

.N

Lotra

0.N

- d'eau. - anantir, ruiner,dissous. - Man devon, - vomissement, payement....impatient payement. pourri. qu'on - pourrir. pourrir. -- trou. qu'on - - avant, bout, extrmit d'une -aupara-- d'imprimerie. printemps. introduction. parier. -- - qu'on qu'on -- peint. malins. revenants, -litt. - - qu'on sursur - par sur nage. -- - tremper. -natation. - tremper - tremper, tremper. tremper, - tissus brler hriter. - d'hriter. - - - tradition hritage -- assiette hritage indivis. lui atteint par - malheur, d'un malheur, malheur. porte malheur ... mettre - s'attirer malheur. - Mankala;a, aggravergaqu'il. cruaut. malheur heureux, malchanceux. adj. ananti, v. a. adj. avide,
0.w
s, niveau, niveau
-^i

-- -

a..

^`.

..,

t9'

Levonina, p. qu'on rduit rien dissoudre.

-N

vomir, payer. adj.

Mandoa, Aloa, p. vomir, payer. Fandoavana, s. vomissement, Lovina, p. Mand, v. a. gter, faifait

de

NEW

1I

a..

,.tl

u-0

0. SOC

7.>

`,3

-'

0.C

0.

?'

'^.

yod

.'

3'&

0.o

`-G

7R_

s.

moiti de

la piastre. (2f. ko).

27N D-R

0.p

Lotoina, p. qu on salit.

Mandoto, v. a. salir.

rob"

I.
(p;

,..

"Pot

.-y

0.`

0.u

o.-

.c3

0.N

aie

,..

!.+

0.I

.O. _..

0.A

3(n

..S

col

s`3

^.O

(i'

(la

;-'

..-

10.

w=.

Ma-

i>o

s. act. de s. hritage.

I__

om.

>;b

,';

.+.

.Ai

ma-, prf, prf. fortin.: verbes, adjectifs (v. Gram. 152 et 239). form. de verbes, d'adjectifs (v. Gram. 15o et 238). Radio (dio) adj. propre. Maditra v. ditra, v. diva. Madiva. adj. petit, menu. Madinika adj. adv. dur, fort. imp. mafia-. Mafina, bamafina, bamafsina, Maf mana-, v. a. renforcer, amafisina. p. qu'on fortifie, qu'on renforce. endurcir. Maha-, prf. potentiel exprime la capacit, le pouvoir, la facult (v. Gram. 164). (bay) adj. capable, savoir, comptent, auxiliaire (v. Gram. 202). Mahay Maharikivy adj. acide, piquant. v. bery Mahery v. bia. Mahia imp. Mahina.- Fabamabinana, s. anxiMahina adj_ anxieux, soucieux. t, inquitude. v. bibitra. Mahihitra Mabamay, brlant, chaud. May (bay) adj. brl, ardent. adj. press. -- Mbina, p. qu'on presse. mana-, v. a. faire hter. Maika adj. leste. Mailaka adj. puant Maimbo Lany maina, dpens en pure perte. Maina adj. sec. s, scorpion. Maingoka adv. plus forte raison, bien plus. Mainka Maintisina, p. qu'on noircit. mana-, v. a. noircir. adj. noir Mainty il faut (obligation) (v. Gram. 207). Maintsy, tsy maintsy Maitsoina, p. qu'on teint en vert. adj. vert, jeune, tendre. Maitso adj. lger. Hamaivanina, qu'on rend lger. Maivan-doba, Maivana lger tourdi. v. i.r;ina. Maizina Hakadiry, s. grosseur, normit. adj. gros, norme. Makadiry v. alabelo. Malahelo adj. vite, prompt; adv. vite, promptement. Malaky s. et adj. malgache. Malagasy prf. formatif verbes (v. Gram. i93 et s.). Manasale s. crocodile. Mamba Mamoina. p. qu'on rend ivre, qu'on dgote.adj. ivre, dgote. Mamo mi-, V. n. s'enivrer, se dgoter. mana-, v. a. solcr, dgoter. Hamamo, bamamoana, s. ivresse, dgot. Mamirapiratra ad'. brillant. v. akatra. Mampakatra s. officier, qui a des honneurs, personnage. Manamboninahitra s. ananas. Mananasy s. nom gnrique des chauves-souris. Manavy v. avy. Manavy s. fortification. Mnda Mandalo (lalo) s. coliques sches. adj. humide, mouill. Mando Mandrakariva, toujours. adj. jusqu'. Mandrahi;ay, terMandraka

ua

--- --- - ------- -- ----nellement. pendant, Mandritra - manguier, durant. qu'on - - IIn

p,-

Dianko

.=a

l--.e.'4

[^o

'+ 0.o

prp. mangue (fruit). s. Manga rend bleu. Mangaina, p. adj. bleu. Manga s. manioc (nom gnrique). Mangahazo s. adj. livide, meurtri. Mngana

inter. exprime l'affirmation, adj. cru, qui n'est pas Mantavava, bavard, indiscret. (pour miantso). Mantsy aby, en de moi. Mantsy adj. Mantsina adj. modeste, rserv. Maotona adj. tachet. Mara, maramara s. Maraina alinakoa, adv. au premier point du Maraina Marainakoa, adv. le lever du soleil. adj. pointu. Maranitra adj. malade. Marary s. marque, signe. mana-, v, a. Maribina, p. qu'on marque. Marika mesurer, donner le modle. (arina) adj. vrai, juste, d'aplomb imp. mar-na, sois Marina Hamarinana, fabamarinana, s. vrit, droit, justice. Marna tokantrano 1 faites bon mnage, souhait aux nouveaux maris. adj. nombreux, plusieurs. imp. maroa. Hamaroina, p. qu'on mulMaro tiplie. mana-, v. a. augmenter. (rofy) adj. malade, indispos. Farofy, maladif. Marofy mana-, Masabina, p. que l'on tait cuire, Masaka adj. cuit, v. a. faire cuire, faire v. basina. Masina mi-, v. a. s'apMasoina, p. quoi on s'applique. Maso s. oeil, yeux. pliquer. s. soleil. Masoandro Masoivoho s. reprsentant, s. ngre importe d'Afrique (Mozambique). Masombika Matan{jaka fort, robuste. (tavy) adj. gras. Matavy adv. souvent. Matetika adj. lastique. Mate?aroritina, s. adj. qui dure. Mateza de imp. matesa. imprcation, ou p. mort, teint. Maty momba, mort sans hritier. Maty flatterie. Rano mnatimaty, eau tide. (terAndriamatoa, fils ou fille an. Ramatoa, madame. Matoa me respectueux). Matoatoa s. revenant, fantme. Matroka adj. terne. Mavoina, p. rendu brun, mpris. Mavo adj. Jaune, gris. Mavozo adj'. dbile. Mzana ad)'. dur, trs sec, Mazna adv. frquemment. Veuillez: Mba omeo vola Mba adv. afin que, pour, que du subjonctif. kely, veuillez me donner un peu Mbay lklana, veuillez Mbay part. retirez-vous, veuillez vous carter. me de passer. Mbamy c. avec. tre. arriv quelquefois Mby de Mbola encore. Meloka (heloka) adj. coupable, courbe. rougit. Menaina, p. Mena adj. rouge, emport, rouge de colre. Fanamenana, s. act. ingrdient mana-, v. a. rougir, teindre en rouge. Volafotsy, Volamena, or. pour teindre en rouge. Menaka s. graisse. Menatra (benatra) adj. tre confus, avoir honte,
,N.

66C",

IdA
Mania
-1J
mNq

M
SOU
,O,

66

.
p..
Janinona
adj. amer. v. tnona. adj. de couleur brune et

67

T
Man

-luisante. jarano, plomb graphite. plainte, l'interrogation. ganta -- puant. - mr. - parlant - jour. - -- matin. - avant juste. - -multiplier, mr. mrir. mrir. -agent. ---- ad'. caoutchouc; - terme --(faty) - --lain --- souvent, intraitable. -d'argent. -permettre signifie: ...; ---adv. omby: contraction qu'on ---argent. honteux. s. mine de

Pff

b-[

-7..

0.b

bue

.+.

.a.

,;: N-,

.'

!!

iP

l'-

p-.

'`

O^'

R:"

(D<

:.J

0.C

...

ta.

f0'

Chi

0..y

iAmm0ow

.+p

e-.

r..

._.

O-3

n!,

aga

0.-p

O.s7

f-.

.<e

C7'

a`

4:b

.Cao

E._

0.- a^'

w-'

`''

((D

v. ody. Mofo gasy, galette de Mofo mamy, s. pain quelconque. farine de riz. s. Moka Mainty molaly, noirci par la suie, ancien. s. suie. Molaly s. paille de riz. Molulo mi-, Y. n. avancer les lvres, bouder. s. bord, lvres. .Molotra v. omba. adj. strile (personnes Momba s. boutons sur le visage, acn. Mony adv. seulement. Moula
Mody
Mofo

adj. Montsana imp. mord, sois facile, abordable. adj. facile, bon march. Mora marend facile. Hamoraina, p. Moraina, adj. bnin, na-, v. a. faciliter. quelque chose du bord; v. n, nena-, v. a. s. Morona au bord, sur le bord. Amorona, amorony, au bord. se adv. au Mosalahy qui est affam, dans la disette, Mosarena, s. famine, disette. Mosary Mamosavy, v. a. ensorcemosavina, p. ensorcele. s. malfice. Mosavy Mpamosaru, s. sorcier. ler. que l'on joue. de musique, fanfare. s. Mozika adj. semblable, pareil. Mova (velona) s. sage-femme. Mpampivelona roi, reine. (zaka) s. Mpagjaka
Mpanompo Mpiadidy

w-!

du verbe). forme apocope de no marque du pass N soit. ni, soit Na c. ou, ni Tsy nahy, accident, involontaire. p. fait dessein, prmdit. Nahy Nay pron, pers. suffi., nos, de nous, par nous (exlusif) (v. Gram. 59). s. compagnon, complice. Namana s. pus. ta, tes (votre). par toi ; poss. pers. suff. Nao ma-, avoir, tre froid. s. froid. poss, votre, vos. Nareo pron. pers. suffi. de vous, par Nato s. arbre dont l'corce sert faire une teinture rouge. Ndeha comme andeha.
3.

-----gteau. --- moustique. -- - seulement); -- - broy. qu'on obligeant. approcher - bord. - adv. mettre - hasard. adj, -A - instrument l'air tsy -- - souverain: serviteur. lZ (temps -... .. par -- Nanaton, - pion. - toi, Nara vous; tri

-::

if-

File;ana, fety, s. imp. mete,-a, consentez. adj. convenable. Mety convenance, assentiment. adj. svelte, bien fait. Mezaka Mi -prf. form. des verbes intransitifs, quelquefois transitifs (v. Gram. 167), Miaramila s soldat. Mifam-, mifan-, prf. form. des verbes rciproques (v. Gram. 176). prf. verbal: devenir progressivement (v. Gram. 170). Miha (adana) v. n. tre en paix; adv. doucement, lentement. Miadana (anaka) adj. toute la famille. Mianakavy s. minute. Minitra s. machine. Milina r. ma-, v. n. se chauffer Mindro v. isy, il y a. Misy (tovy) v. n. resseriibler, tre gal ; adj, semblable. Mitovy (vady) v. n. tre mari et femme, paire, couple en parlant des Mivady animaux. s. balance. Mizna Tsara moa io? est-ce bon? (v.,Gram. 298 et s.). part. inter. Moa muet, silencieux. Moana

130.

C;1

`.k

-68-

--

cependant (v. kanefa et anefa). variole. s. maman. Neny s. regret, remords, repentir. ma-, v. n. se repentir, regretter. Nenma Fanenenana, s. regret, repentir. s. son, bruit. ma-, v. n., adj. produire un son, retentir. Neno Maneno akoho, adv. au chant du coq. adj. grand et gros, norme, illustre, fameux. Ngeza s. amertume Mangidy, adj., v. n. amer, tre amer. Ngidy adj. crpu, laineux. Ngitaina, p. qu'on frise. Ngita mana-, v. a. friNgita volo, qui a les cheveux crpus. ser les cheveux. adj. engourdi. Ngoly s. paroles dites entre les dents, marmotter. Ngonona ou ngonongvnona mi-, v. n. marmotter, grommeler. s. plancher, bruit de pas sur le plancher. Ngorodona s. serment par lequel on s'engage avoir un commerce illicite avec Ngoso les personnes les plus sacres, si ce que l'on dit n'est pas vrai. mi-, v. a. prter le serment par sa mre, sa soeur. art. le, la, les. Ny Ny prp. de, par, exprime le gnitif et le rgime indirect des passifs et des relatifs ( s'emploie sous les formes n', -y) (v. Gram. 34). r. act. d'agir librement. lniana, p. qu'on fait librement. Nia Minia, v. n. agir de propos dlibr, volontairement. Nify s. dent. r. mince, peu pais. Nify Hanifsina, p. qu'on rend mince.- Manify, v. Hanify, banifisana, s. minceur. adj. mince. a. tre Njola adj. louche. le pass (v. Gram. Soi). No part. exprimant adj. affam, qui a faim. Noana Nofsina, p. qu'on rve. Nofy s. songe, rve. Manonofy, v. a. rver. s. chair, viande. Nofosana, adj. se dit d'une personne bien en chair. Nofo en comparaison. Noho c. cause de Nony c. lorsque, quand. Nongo s. marmite en argile qui a un rebord extrieur, rserve pour la prparation des 'mets. Nono s. sein, mamelle, pis. Nonoina, p. adj. qu'on tte. mi-, v. a. mampi-, allaiter. tter.
.ai

Neta

Nendra

Nosy
.-'

Ntaolo

Ntsika

- - s. pourtant, --- - ... -- mince; --... ---l.


adv.

69

rai

>adQ

0..N

fi`

.M.

..N.

.s2

an

.-3 0.b

Aa

J,\

pot

6.1

^O+

-r.

(^N

N.'

..,

<P.

6:-

'(o

U`_<

59)-

(tompo) s.

v. adidy.

`0

(D-

Ody

--

Fampodiam-bady, mariage sans aucune solennit extrieure. revenir. Odifitia, philtre s. charme, amulette. Fanafody, mdicament. Odina s. rvolte. mi-, v. n. se rvolter. Fiodinana, s. rvolte. Odr inter. exprime la surprise. Ofana Aofana, p. tremper. s. trempe (acier). man-, v. tremper. mi-, adj. tremp. Ofo s. mue, changement de couleur. mi-, v. n. muer, changer de couleur. Ofony s. caille ou peau qui tombe la mue. Ohatra s. adv. mesure, modle, exemple, comme, combien. Obarina, man-, V. a. mesurer. mi-, v. n. tre mis en comp. qu'on masure. paraison. ,
Ody

- - s. retour. - la surprise, sert aussi fair semblant de. - Mampody, faire inter. marque appeler. Mody, v. n. retourner,

-- - - ---

--

i-.

1'
BAI

-=N

0.N

0.A

I,`

'A

I'

'4

y21

s. le. s les

anctres. pron. pers. sui

de nous, par nous (inclusif) poss. nos (v. Gram

.._

a'.

..

0.p.

-(.

.oCba

Fanontaniana, s. Interrogation. milan-, s'interroger,' se demander l'un l'autre. s. pluie, crevisse. Orana Manorana, v. pleuvoir, il pleut. adj. afflig. orena, p. qu'on taquine. Ory man-, v. a. taquiner, vexer.mi-, v. n. tre afflig, Faboriana, s. affliction, malheur, pauvret. Orina s. act. de planter, de fixer en terre, de se fixer. Orenana, p. e dans quoi on fixe. man-, v. a. planter, riger, fixer, btir. mi-, v. n. tre fix, plant, bti. Fiorenana, s, plantation, rection. Orimbato, pierre rige pour commmorer un vnement. orim-paka, act. de prendre racine en terre. (c. doro) s. ce qui est brill. Oro Oroana, p. qu'on brle. man-, v. a. brler. s act. d'embrasser. Oroka Orohana, p. qu'on embrasse. man., v. a. embrasser. mi , v. n. s'embrasser.

-A

-a"+

<RI

A;7

n"`

--

71

fo.

'v0
.N+

r-v
:.,

>.%d

pua

AN.

y''

s.
,ri

Orona

'

Osa
Osy

Otaina, p. Manota, pcher. Fahopch. s, act. de faire Otrika de Otrehana, p. (feu) que l'on sous la man., v. a. faire artificimi-, tre afo, s. feu conla cendre. serv r. Ova de de Ovdna, p. man-, v. a. mi-, v. n. se Fiovana, s. Ovy s. Ovimba.faba, pomme Oviana quelle Faboviana, Raboviana, oviana oviana, Ozatra s. nerfs, fibres de mi-, v. n. faire efforts FioZatana, s. efforts adj. Ozona s. Oconina, p. u' on man-, v. a. faire mi-, a., n. faire des prcation, jurer.
Ota

- - chvre. rend qu'on transgresse. tana, - conservemrir artificiellement, conserver. -mrir cendre. ellement, conserver. mis mrir. - Otrik' sous act. - changer,changer, remplacer. - changer, change. - qu'on transformer. transformer. changement. - -tubercules, patates. - poque? de terre. adv. quand? depuis longtemps. quand (futur). - Na na jamais. muscles, - pnibles. nervures, pnibles. - Ocarina, ofatina, vgtaux. des maldiction, -musculeux, dur. imprcation,maudire. -- v. jurement. maudit jurer, serment, im
s.

nez.

._t

- -

0.C
'mec

._.

0.X

0.S

d-`

C0.

.N+

s. faute.

c.

10.

n-a

t5,

r?j

(D.

v'3

bue

f.w

..o

`-e

-i

`'9

'A1

0d0

Paingitra, aingotra s. pingle. Yaingorina, p. qu'on pingle. mana-, v. a. pingler. mi-, V. n. tre attach avec une pingle. Paiso s. pcher (arbre), pche. Paka s. juxtaposition. -mana-, v, a. juxtaposer, arriver . -mi-, v. n. tre juxtapose. Roa tanna mipaka, deux annes rvolues. Papango s. gros oiseau de proie (charognard) Milvus a'gyptius. Papappa s. ttonnement. mi-, v. n. marcher maladroitement, ttonner. Paraky s. tabac. Parasy. Parasy lafrika, chique, insecte espce de ciron. s. puce. Parasily s. tissus de soie venant de l'tranger. Pariaka s. dispersion. Pariahana, p. sur quoi on parpille. mana-, mi-, v. n. tre dispers. v. a. parpiller, disperser. Paritaka s. ,parpillement confus. mana-, parpiller ple-mle. mi-, tre parpille ple-mle. Pasina, p. qu'on repasse. mi-, v. a. Pasy s. act. de repasser du linge. repasser du linge. Fipasiana, s. act. instrument pour repasser. Pasoka s. act. de polir, de repasser du linge. Pasohina, p. qu'on polit, qu'on repasse. mi-, v. a. polir, repasser. Mpipasoka, s. repasseur ou repasseuse.

- --- - - .agi
e..-S

--

_'v

='a

..N

=A.

70^

R..

.y.

.N+

o)

.-<

,.d

(7Q

!~D

v,'

.0.

m`

y-v

4.N

GpC

b.p,-

.u...

0.L

..

0.a

vii

m'a

adj. faible, lche.

Mahosa, mampahosa, qui

faible, lche.

;po

0.'

-.O

7.v

E.COU

FCO

h/7

,`
..d

0.E

a.:

Cr

N.+

.-d
.a:

f1.

.C

.:v

t.,

0.
-j-

--

c.?

}d,

--

y-+

"2I
'a+
+o+

...

C^N

0.N

"..

,b_

s. pantalon. mi-, v. n. porter: pantalon; mettre Patgloha Patsa s. espce de crevette. s. agitation, mouvement, c. celui de la queue d'un chePelika, pcliAelika val. Pelipelebina, p. qu'on agite. mana-, agiter en divers sens. =mi-, s'agiter, se remuer. Leiam-penina, plume. Tabom-pe u.. Penina s, plume et porte-plume. na, porte-plume. mi-, v. n. porter une bague. s. bague (anneau). Peratra Petabina, p. qu'on aplatit. Petaka adj. s. coll, attach, appliqqu. Petabana, p. quoi on attache. Mamotaka, v. a. coller, attacher, appliquer. -mi-, v. n. tre coll, attach, s 'appliquer. -Petak' orona, nez camus. Petrabana, p. sur quoi Petraka s. position act. de placer, de sjourner. mi-, v. n. s'asseoir, habiter, tre on place. Mamotraka, v. a. placer. Fipetrabana, s. act. de ... le lieu ... sige. rel. ameplac, sjourner. trabana et ipetrabana. adj. humide Petsana, petsaina, p. qu'on mouille. Petsapetsa, Petsa Petsapetsa vava, indiscret, calomniateur. marais, boueux, mouill. Pit,ina, p. qui on fait des signes avec les Py s. clignement des yeux. mi-, v. n. cligner les yeux. mana-, v. a. cligner les yeux, faire signe. Indray mipimaso, en un clin yeux. Pimaso, s. clignement des yeux.

7{?

-- - - - - y`

0.'

ans

(<D

- Pitsoka `-1

'.

d'oeil. Piso s. chat.

>..

7,7

- -

Pitsohina, p. qu'on dbote, qu'on force s. dbotement, entorse. mi-, v. n. se dboter, se (serrure). mana-, v. a. dboter, dplacer. disloquer. Poaka s. explosion, bruit d'un choc, apparition du soleil, rvlation. mana-, Poabana, p. contre qui on tire, le canon, on lance des pierres. v. a. tirer un coup de fusil, de canon, proclamer une loi, rvler une chose cache. mi-, v. n. clater, retentir, apparatre. Poitra s. act. d'apparatre, comme l'eau sortant de terre, la sueur, les ruptions cutanes. Poirina, p. qu'on fait paratre, qu'on soulve. Mamoitra, v. a. faire jaillir, exhiber. mi-, v. n. sourdre, jaillir. Poizina s. poison. Mamka, Poka s. choc, coup. Pobina, p. qu'on choque, qu'on frappe. mana-, v. a. choquer, heurter, frapper. mt-, v. n. tre choqu, frapp. Mamoritra, v. a. Poritina, p. qu'on serre. Potitra adj. press, cras presser, craser. mana-, v. a. prouver. Porofo Porofoina, p. qu'on prouvre. s. preuve. Mamosaka, mina-, v. a. montrer, Posaka s. act. d'apparatre, de montrer. rvler. mi-, v. n. apparatre, se montrer. Potraka Mamotraka, v. a. jeter terre, dgraadj. tomb, renvers. der. mi. v. n. descendre comme le pavillon, couler (larmes). Potsirina, p. Potsitra adj. crev (c. ceil), perc (c. abcs) ; dvoil. qu'on crve, qu'on perce. Mamotsetra, v. a. crever, percer.

--

?.N27

QQN

a--a

.(D

-- -- w27

ICI

0..

p9.

G27

0.<

;--

0.r.

P.,

- -

Ra -prfixe, pers. sert former des noms propres de personne (v.Gram. 231). s. sang. Mandeba ra, saigner. Ra s. ennemi, rival. Rafesina, p. qu'on dteste, qu'on hat, qu'on Raft' mi-, v. n. tre rivaMandrafy, v. a. har, dtester, jalouser. jalouse Mampirafy, pratiquer la polygamie. les. Rafitra s. ouvrage quelconque : charpente, maonnerie, menuiserie. Qui en vient aux prises. -Rafetana, p. sur quoi on place, on applique quelque Mandrafitra, v. a. btir, conschose ; avec qui on en vient aux prises. mt-> v. n. tre assembl, s'appliquer. truire, en venir aux prises. Raft-bato, maonnerie.

-- --

-- - --- -`L

[D:

- ri.

w-'

="i }'V

tir,

(0.D

s. beau-pre,' belle-mre. Raforana Rajo;anina, p, qu'on prend pour beau-pe re, be ll e-m re. c. si, lorsque. Raha s. frre d'un homme, cousin. Rahalahy mi-, tre frres, cousins. adv. demain. Rahampitso s. affaire, emploi, ouvrage. Raharaha Rabarabin, p. dont on s'occupe (affaire). Mandrabaraba, v. a. administrer. mi-, v. n. s'occuper de quelque chose. adv. auparavant, dj. Rahateo s. sueur d'une femme, cousine. Rahavavy mi-, v. ri. tre soeurs, cousines. s. nuage, menace. Rahona Rahbnana, qu'on menace. Mandrabona, v. a. tre nuageux, menacer. Fandrabnana, s, menace. Rahoviana -.adv. quand? (futur). pour iray, un. Ray s. pre, oncle. Ray Ray aman-dreny, pre et mre, bienfaiteur. s. act. de saisir avec la main. Ray Raisina, p. qu'on reoit, qu'on admet, qu'on saisit. Mandray, v. a. recevoir, accepter, saisir. adj. attach conclu. Raikitra Raiktana, p. quoi on attache, on consent. Mandraikitra, v. a. attacher, fixer, conclure. mi-, v. n. tre coll, attach, adhr. Raikitra ady, qui en vient aux prises. Raikidla, qui grasseie. Rairaindrihana s. poutrelles supportant le plancher. s. parpillement, dsordre des cheveux. Rakarka mi-, v. n. avoir les cheveux pars (comme les femmes en deuil). Rakotra s. couvercle. Rakofana, p. qu'on couvre. Mandrakotra, v. a. couvrir. me-, v. n. se couvrir, tre couvert. Firakofana, s. couverture. Rambo s queue, frange. Rambana, p. ce quoi on met des franges. Mandrambo y. a. mettre des franges . mi-, v. n. avoir une queue. Rmbona act. de saisir par la queue. Rambosana, p. qu'on saisit par le bas, par les franges, qu'on mord par derrire (chien). Randrana s. entrelacement de plusieurs fils, cordes, cheveux. Randranina, p. qu'on entrelace. Mandrndrana, v. a. tresser, entrelacer, mi-, v. n. etre tress, entrelac. Ranghy s. vieillard, monsieur (terme respectueux). Rangotra s. gratignure. Rangotina, p. qu'on gratigne. Mandrangotra, v. a. gratigner. Ranitra s. tat de ce qui est aiguis, pointu : concubine. Ranitana, p. qu'on rend pointu. Ranilina, p. qu'on entretient comme concubine. Mandranilra, v. a. rendre pointu, appointer ; entretenir une concubine. mi-, v. n. tre pointu, en concubinage. Maranitra, adj. pointu, effil, aiguis. Ranjo s. jambe, depuis le genou jusqu' la cheville. Rano s. eau, liquide. Maty an-drano, noy. Mitovy rano, de mme niveau. Rano lava, eau qui coule sans cesse. Ranomafna, eau chaude, thermale. Ranomabery, acide sulfurique. Ranomainty, encre. Ranomasina, mer. Ranomanitra, eau de senteur. Ranomaso, larmes. Ranonorana, pluie. Ranona Mr X (un tel). Rantsana s. branche. Rantsnana, p. qu'on monde, taille. Rantsanina, p. dont on joue (valiba). Mandrantsana, v. a. tailler un arbre, produire des branches. mi-, v. n. avoir des branches (arbres ou flambeau). Raxtsam-batana, membre (du corps). branche d'arbre. Rantsan-tnana, doigt de la main. Ranisan-tongotra, doigt de pied. Rao s. asprit, rugosit. Maraorao, adj. rugueux. Rapeto s. gant lgendaire; fig, grand, haut.
C,'

":7

- -

- -

A.,

----

73

al

p.. Lev

-=

^p'

>._

E`"

C'7

0.

0.:m

{Y.

117

pp.

TT

0.I

ici K;.

L'

..

._.

X._

- -

n._

.v.

SRS

7Y

m+'

- -

p?>

,7q

-~i

A,"

.04

.-.

O'-

--v

ana

--

COQ

`-`

B.

Rara

<I:

Raya

p.
,-,

di sperser, Ravinana, p. quoi on met des dessins en forme de s. feuille. Ravina Rav i m bo d v, Mandrvina, v, n. produire des feuilles. feuilles. fesse. mi-, v. n. se rjouir. content. adj. Ravo, ravoravo. s. terre blanche qui sert blanchir les maisons. Ravorvo caste. s. gnalo ie, s, a nctre . les rponses et les plaintes. ex pltif emp loy dans les R apprenMandre, v, a. senti. (dsuet) p. Re, reny Mandre de Fandrensana, s. act. dre, sentir. Ampandrenesina, p. qu ' on fa i savo i r. fat y, a pprendre une mort. mesure par Refsina, p. s. brasse (mesure de longueur). Refy Mandrefy , v . a . mesurer. brasses. hautain, mi-, v. n. tre fier, s. orgueil, fiert. m pr i sa nt . Rebefefa, lorsque. ensuite, adv. et rahefa dans quelques , tous . adj . Rehe allume Rehtana, p. s. act. de brler, de bruler. mi-, v. n. M a ndrehifra v . a allumer. Rrhofiina, p. sur qui ou quoi on :ras. crachat, expectoration. Rehoka mi , v. n, beugler (bceuf ,lfandrehoha, v. a. expectorer, cracher. che. l' agon ie ). p. couler, fondre. adj . chavir , fondu , liqufi. Ren d ik a mi-, v. n. couler v. a. couler dans l'eau, fondre. Firendrehana, s. act, de se fondre. d ans l' eau, se fondre. Renikely, Renivohitra, capitale. Renitantely , abeille. s. mre . R eny Renirano, Renisoratra, s. consonne. Renivola, capital. rivire. Maharenina, silence. Marenina, adj. sourd. s. Renina de mi-, v. n. tre en s. vagabondage. y R en Mandreraka, v. a. Rerhina , p. qu'on affaiblit. p adj' . puis . R k mi-, v. n. tre flasque, lche, comme une corde. puiser, affaiblir. Harerhana, faharerahana, s. puisement, indigence. s. tortue. Rer Resahina, p. ce dont on cause, celui qui o s . conversation. R esak a Mare Firesahana, s. conversation. mi-, v. a. causer, parler. cause. saka , clbre, bruyant. Mandresy, Resna, p. qu'on bat. imp. res. Resy p, vaincu, battu. Fandresena, s. victo i re. v. a. vaincre.
.

sortie

--'

dmolit. , p . mi-, v. n. se disperser, se sparer.


.

Mandrava, v. a. dtruire, s. act de se


A-A

ro-

`.^

7=1N

0,0

.-r

c>.

C14

.,A

t..

:.C

...

s. prohibition, dfense. v. a. dfen d re, prohib er. Rarhana, F. r pandu , comme de l'eau, des grains, des parfums. Baraka verser. -p. sur qui ou quoi on rpand. -Mandraraka, v. a. rpandre, Rarangfna, p. Bar s. pas de course es porteurs de filanjana. au n g oy porte au pas de cou rse . Marary, adj. Mankarary, v. a. rendre malade. r. mal, douleur. Rary Harariana , fabarariana , ma la di e. ma l ad e. Mandrary, v. a, s. tresse, tressage. -s Rarina, p, qu'on tresse. Rary mi-, v . n . tre tresse. tresser, na tter . Tsy an-drariny, contre le droit, injustement. s. jus tice , droit . Rriny Mandritra, v. a. blesRatra s. blessure. Ratraina, p. qu'on blesse. Maratra , adj . bless . ser. Haratsina, p. qu'on rend mauvais, qu'on Ratsy adj. mauvais, mchant.

..t

- - --- Firavna, - dtruit - Rarna qu'on dmolir. - - - - -joyeux, tribu, Firaznana Razana interrogations, - sentir. - entendu, -d'entendre, entendre, t qu'on - orgueilleux, Rehareha -instants.tout l'heure, quand, Rehefa tout t ra Rehitra -s'allumer. -,sallumer, qu'on Arendrika, -r Mandrendrika, - martre. - tat .. vagabonder. - surdit. - irn era a -caN.
8J.
.'-

N_'

aga

74 --

Rarna, p. qu'on dfend.

Mandrava,

--

,.

(y'

adj. embourb. Revina, p. dans quoi on s'enfonce. Revo mana-, marcher ou s'enfoncer dans la boue. s. rot, ructation. Restina, p. qu'on cloue avec un gros clou. Rezatra Mandrezatra, v. a. roter. art. personnel : exprime le vocatif (v. Gram. 57). Ry s, torrent. Mandriaka, v. n. couler en abondance c. un torrent. Riaka s. cascade. Riana adj. qui s'est enfui, chapp. Rifatina, p. qu'on fait fuir. Rifatra Mandrifatra, v. a. mettre en fuite. mi-, v. n. s'enfuir. s. tage d'une maison. Ambani-rihana, rez de chausse. Rihana Valindrihana, plafond. Amboni-rihana, tage suprieur. s. mur, cloison; act. de fermer. Rindrinana, p. qu'on ferme Rindrina Mandrindrina, v. a. fermer une porte, une croise . (ouverture). mi-, v. n. tre ferm, enferm. Mihady vodi-rindrina, percer le mur d'une maison pour s'y introduire et voler. adj. extermin. Ringanina, p, qu'on extermine. MandrinRingana gana, v. a. dtruire, exterminer. mi-, v. n. tre ravag, extermin. ringana, compltement dtruit ou presque, extermin. Lany s. hiver (hmisphre austral). Ririnina, s. faiblesse, maladie. Marisarisa, souffrant, indispos. Risarisa s. zle, activit, animation. Arisika, p. rendre zle. MandriRiaika sika, v. a. encourager. Fandrisihana, s. encouragement. Marisika, Mandr,si-tena, s'exciter. Mamporisfka, stimuler, exciter.adj. zl. Amporisihina, p. tre encourag. Mandritra, v. a. Ritina, p. qu'on dssche. adj dssech, tari. Ritra tarir, desscher, puiser, vaporer. Mandritra ny andro, tout le jour. Mandrivotra, v. n. venter. Tafio drivotra, tempte. s. vent. Rivotra pron. vous autres, ceux-ci (mot familier entre hommes). Rizalahy pron. eux, ceux-ci, ceux-l. Rizareo Ronono, lait. s. bouillon, jus, sauce. Ro Miroa, v. n. se partager, tre Anankiroa, deux. Roa adj. deux. Roroa, couple, se dit des poux ou de deux personnes poudouble. vant se marier. Roa toko, les deux tiers. Roahina, p. qu'on pousse s. act. de pousser en avant, de chasser. Roaka Mandroaka, v. a. chasser, exiler, expulser. en avant, qu'on exile. Robina, p. qqu' onindispos. Mandroba, v. a. piller. Rba s. pillage. pille. Farofy, maladif. Asa Marofy, adj. Rofy s. maladie. marofy, soyez exempt de maladie. les fibres pour des tissus appels Rota s. espce de palmier dont on utilise rabanes les fibres s'exportent pour divers usages. Rojo Rojo vola, chane d'argent. s. chane (bijou). Rorniana, p. qu'on mord. Romotra adj. enrag, atteint de la rage. Mandromotra, v. a. mordre, dchirer avec les dents. Rongony s. chanvre. mand, v. a. pousser, bousRonjina s. act. de bousculer, de pousser. mi-, v. n. tre pouss, bouscul. culer. Ronono s. lait. Mandrora, Rora Rorna, p. sur qui ou quoi on crache, s. salive. Fandrorna, s. crachoir. v. a. cracher, mpriser. Aroso, p. Roso Rosoana, p. qui on prsente du riz. adj: parti. mt-, Mandroso, v. n. avancer, progresser. prsenter, faire avancer. Fandrosoana, s. progrs. v. n. s'avancer. se prsenter. Rova s. palissade entourant la rsidence du souverain, la rsidence ellemme. Mandrovitra, Rovitra Rovitina, p. qu'on dchire. adj. dchir, us. v. a. dchirer.
NS.

---- - - - ---- -- -- - - - ------ - - - .'U

-75-

-G

a.=

-C

==On=

c..

0.I

I.'

.a:

a`,

O'..

'Lb

0.m

:D.

5<.

c..

0.P

??

te.

Py.

ONT
;o

(=D

.L]

i:.
P'+ Or.

--

b'
,+y

E,

.U.

CO'

0._

.b0,

0.

',

i..

N.:

__.

C7'

r>'

SIR

0..D

a`,

i0.

Rio

.(.,

r.:

...

.bue

PC;

-5I

...

..,

'E

m'0.

U.

'.

7<u

..

'y, Q-w

..-

E;;

0.C

,ai

7..

>.O

,y>

'>

ZM

m e

Sa c. ou, ou bien (phrase interrogative) (v. Gram. s samedi Sab o tsy


uni

Off

Ov

a-,,

CwY

Non

1.0

GON

0'y

Sada S ady

1,

`w^

(=9

gai

-"n

-s. -

SRI 0.R

pif

-0i

ro.

cep.

adj. tachet (animaux) dont la robe, le plumage en deux couleurs. d' illeurs. adv . de p lus, non seul e ment, en mme Tompon-tsafidy, qui peut choisir s. bon plaisir, libert de choix. Safidy librement . Samoina, p. sur s act de passer la main plat sur, d'galiser. S a fo mi-, v. a. passer la main, explorer, espion. qui ou quoi on passe la main. d' i onner. Fsafana, s. act. de ner . Saforana p. qu'on submerge, qu'on adj . submerg , tourdi. Safotra Manafotra, v. a. inonder, enduire, donner des enduit. drano, inondation. An-tsaha, la campagne. s. jardin, campagne, champ. Saha adv. environ, a peu prs. Sahabo adv. dj. Sahady s van . Sahafa Sabalaina, p. qu'on imp. sahala Sahala ad'. gal, semblable, pareil. mana-, v. a. partager en fait semblable, qu ' on divise en parties gales. mi-, v. a. rendre gaux, tre arbitre. lots gaux. Sahara adj. suffisant, convenable. imp. sabla, soyez courageux. p . courageux , qu'on ose faire Sahy Saby lofa, qui va au devant Flnsabiana, fabasabiana, courage, audace. Saby rand, se dit des toffes qui supportent le lavage, du malheur. lavable. mi-, v. a. insulter. Sabina , p. qu'on insulte. s insulte . Sahy Sabirnina, p. qu'on embarrasse Sahiraua adj. affair, embarrass. Manahirana, v. a. embarrasser, pr occuper, qui on donne du souci. mi-, v. n. se donner de la peine. ennuyer. Saona s. grenouille. Saika , saik y adv . presque , peu s'en est fallu. Sainina, p. qu'on mdite, sur quoi s . intelligence , esprit , pense. Sain a on... mi-, v. n. rflchir, penser. Be saina, laltn-tsaina, grande intelligence. s. drapeau, pavillon. Saina c. mais, cependant. Saingy s . chat. Saka Sakafoana, p. qui on donne de l'argent, des vivres. s . repas. Sakafo AmpisakaFisakafoana, s. repas. mi-, v. n. faire un repas, manger. foina, p. qui on offre un repas. s . p iment (plante et fruit). Saka y Manap. dont on est ami. Sakaiza s ami , amant , amante. Fisami-, v. n. tre ami. v. a. prendre quelqu'un pour ami. kaiana, s. relations amicales. s. Sakalavas, peuplade habitant l'ouest de Madagascar. Sakalava s. gingembre. Sakamalao s. poutre maitresse, poutre. Sakamandimby Saknana, Skana s . tout ce qui est mis en travers, qui fait obstacle. Manakana, v. a. empcher, arrter. p. q u'on em pche , qu'on arrte. Fisakknana, s. empmi-, v. a., n. arrter, empcher, faire opposition. chements. s. gingembre. Sakarivo rejeton, bourgeon, affluent, embranchement ; act. de porter sous Sakelika mi-, v. n. porter Sakelehina, p. tre port sous l'aisselle. l'aisselle. sous le bras, sous l'aisselle.

- -

-- ., --.

..
i"^

n-N

- - - - -- .

----- N..
.kaia,

- -;i8). - - - temps,a -- --frictionner,esp vertiges.-Safo- -- - -- - --- - le deuil."- - - -- Sakaiaina, -- - - - Salotra- v. narona, - --- Sarapa, -_ qu'on :.

- 76

-77-

il

galka s. longue toile que les hommes passent entre les jambes et autour Salakaina, p. qui on met le salaka. des reins. mana-, v, a. donner un salaka. -Mi-, V. n. porter un salaka. Salama adj. qui est en bonne sant,' heureux, adj. moyen ; qui n'a pas tout fait les proportions voulues. Salasla Salaralaina, p, sur quoi on hsite. Manalasala, V. a. se mettre entre deux, au milieu. mi-, v. n. hsiter, douter. s. mt (de navire). Grande fourchette pour faire rtir la viande. Salazana s. pi. Salohim-bary, pi de riz. Salohy s. gilet. Salotra adj. heureux. Sambatra s. navire. Sanibo s. baudrier, ou toute chose passe de la mme manire. Samboady Sambotra et samboaravoara -s. act. de se remuer, de s'agiter; fig. tre furieux. mana-, v. a. faire agiter, faire remuer. mi-, v. n. s'agiter, se remuer. s. act. de saisir, d'arrter, emprunter. Samborina, p. qu'on Sambotra mi-, v. a. prendre, saisir, emprunter. saisit, qu'on emprunte. pron. chacun, l'un l'autre, les uns les autres. imp. samia. Samy diffrent, divers, autre. Sanuhafa s chrysalide des vers soie devenue papillon, sphynx. Samoina s. branche, embranchement. Sampana s. idole, amulette. Sampy s, obstacle, empchement. Samponana, p. qu'on empche. Sampona Manampontsampona, v. a, empcher. int. dieu ne plaise jamais I fi donc Sanatria s. fourberie, faux. Sandobana, p. qu'on trompe. Manandoka, Sandoka mi-, v. a. user de fraude. v. a. tromper, frauder. Sandriana, adj. vigoureux. s. bras (membre). Sandry s. crte d'un coq ; toupet de cheveux au-dessus du front. Sanga Santarana, p. qu'on fait pour la ie Lois. s. Prmices. Santatra c. de crainte, de peur que. Sao
x^'

,a.

`JR

,.p

<(o

(CV

0.N

mi-, v. a. faire deuil, tre en Fisaonana, s. s. deuil. Saona deuil, usages du deuil. s. arum comestible. Saogjo mi-, v. a. remercier. Fisaorana, s. souhaits, remerciements. Saotra Sao-bady. divorce. Misao-bady, divorcer. s. remerciement. service. .Sarin-dakana, ce que l'on paie s. rtribution pour un Sara pour passer une rivire en pirogue. Savahina, p. qu'on spare. mana-, v. adj. spar, dtache. Saraka mi-, v. n. tre spar, se sparer, divorcer. a. sparer. dtacher. Fisarbna, s. sparation, divorce. Mitovy saranga, gaux en taille, dignit, pouvoir. Saranga s. taille. mi-, v. n. ressembler, feindre. Sary s. image, portrait, ressemblance. Sacim-bavy, qui a les allures d'une femme. Sary bakoly, poupe. Sarin-dokotra, canard provenant du canard ordinaire et du canard manille. Sary olona, statue. Sarin-tany, carte geographique. s. petite perruche verte. Sarivazo Saronana, p. qu'on couvre, qu'on cache, Mas. couvercle. Sarona mi-, v. n. tre couvert, se couvrir. a. couvrir, cacher. Hasarotina, p. qu'on rend difficiadj. difficile, cher, coteux. Hasarotra, haramana-, v. a. rendre difficile, cher . le, coteux. Sardtiny, exigeant, rotana, fahasarotana, s. difficult, chert, gosme. Saro-piaro, jaloux. enclin susceptible, difficile satisfaire. Saro-bidiy, cher, prcieux. la colre. lave. Manasa, v. a. laver. mi-, Sasana, p. Sara -.- s. lavage, V. n. tre lav.
w-,

0.N

`-`

'Y7

..,,

(c>

s. crapaud. Saobakka s. menton. Saoka

T7?

-Y(

^O+

.'O

..:

.-

0.G

0.p

0.c

N 0.d

V0

.-.

-z',

.-.

'c6

Sendra

s. soupir, sanglot. Sento Sentoina, p. qu'on aspire par le nez. mi-, v. n. soupirer, sangloter. Seranana s. port. Sery s. rhume de cerveau. Serena, p. tre enrhum du cerveau. Sesika s. ce qu'on fourre dans quelque chose. Seshana, sesefana, p. dans quoi on fourre. Maneaika, v. a. fourrer quelque chose dans, introduire. mi-, v. n. tre fourr, introduit dans. Setroka s. fume. Setrohana, setrohina, p. qu'on enfume. Manetro ka, v. a. enfumer, incommoder par la fume. s. arbuste dont le fruit fournit un liquide alcoolique ; la feuille Seva tait jadis employe comme savon. Sema s. chaise. c. et (s'emploie dans une numration) (v. Gram. 315). Sy. Sika- r, violence, cruaut. Masiaka, adj. cruel, violent, mchant. s. act. de siffler. Siaka Siahina, p. qu'on appelle en sifflant. mi-, v. n., a. siffler, appeler en sifflant. Sidina r, vol des oiseaux. Sidinana, p, qui ou quoi on lance quelque chose, qu'on frappe. Manidina, v. n. voler, marcher trs vite. mi-, v. a. passer rapidement dans l'air. Sifotra s. nom gnrique des escargots. Sikajy s. le huitime de la piastre, if. 25. Sikiddy s. art de la divination. mi-, v. n. deviner par le sikidy. Sima adj. bec de livre, dont les bords sont brchs. p. endommag. Manimba, v. a. enSimba Simbdna, p. qu'on gte. dommager, abmer, gter. mi-, v. a. nuire, ensorceler.

-- ---,w

- adv. par hasard.


C14

BOA

7._

..,

h.>

a.?

s. moiti, demi. Saeaka Sashina, p. qu'on partage en deux. Mana_ saka, v. a. partager en deux Parties gales. mi', V. n. tre partag en deux parties gales. Fisashana, s. e partage en deux. rel. isasaha. na. pron. certain, les uns, les autres, une partie. Ssany Sasatra adj, fatigu. Sasarina, p. qu'on fatigue. Manasatra, Y. a. fatiguer, importuner. mi-, v. n. se fatiguer. Hasasrana, s. fatigue. Strana s. latanier. Misatry fanahy, agir son aise. Satry p. voulu. Tsy satry, involon. taire. que, c'est pour cela que. Satria c. parce Satroka s. coiffure quelconque. Satrohana, p. qui on met une coiffure. mana., v. a. mettre le chapeau quelqu'un. mi-, v. n. porter chapeau, mettre son chapeau. Manala Satroka, saluer. s. act. de fouiller. Sava Savna, p, qu'on fouille, qu'on scrute, dblaie. mi-, v. a., n, fouiller, scruter, perquisitionner, dblayer. Savily s. charnire, oscillation (pendule etc.) Savoka s. cire (d'abeille). s. savon. Savony Sazy s. amende, punition. Saena, sazina, p. qu'on met l'amende, qu'on punit. v. a. mettre l'amende, punir. mi-, v. n. tre l'amende, tre puni. s. prtention injuste; act. de saisir par force. Savoka p. qu'on rclame injustement, qu'on saisit par force. mi-, v. a. rclamer injustement, saisir par force, Seho r. apparition, visibilit. Asebo, p. montrer. Maneho et v. a. montrer, manifester. Manasebo, faire paratre. mi-, v. n. apparatre, se montrer, tre en vue. Fisehoana, s. apparition. Famptse hoana, s. manifestation; act. de montrer. Sempotra adj. essouffl, suffoqu. Semporina. p. qu'on met hors d'ha leine. Manempotra, mana-, v. a. suffoquer, essouffler. mi-, v. n, tre essouffl, suffoqu.

;+C

-,N3

Nui

W=,

..+

--

L^,

---- ,..

'o

.}.

---

h.-;!

:`m

p,:

a,'

!HL
n",

Prs

--

Ci;

,G.

``^

--

(D.

t'A

f,

aOh

--(}D

s. volont, bon plaisir. adv. volontairement. Sitra-po imp. ait rne. Sitranina, p. qu'on gurit. Sitrana adj. guri. mana-, v. a. gurir. s. act. d'enfoncer, de cacher dans. Sitrihana, p. dans quoi on Sitrika enfonce, on cache. Manitrika, v. a., n. plonger, enfoncer, cacher. mi-, v. n. s'enfoncer, se plonger, se cacher. An-tsitrika, act. de plonger. Sivina, p. qu'on partage en neuf. mi-, v. n. etre parSivy adj, neuf. tag en neuf. imp. sova, soyez bien. Soavina, p. que Soa adj. s. beau, bon, bien. Hasoavina, p. qu'on rend bon, que l'on protge. mana-, l'on bnit. v. a. rendre bon, favoriser. Miantsoavaly, v. n. aller cheval, se mettre calis. cheval. Soavaly fourchon sur quelque chose. Sobika s. grande corbeille. s. Otite malgache. Sodina Sofinana, p. qui on tire l'oreille. mana-, v. a. Sofina s. oreille. tirer l'oreille quelqu'un. s. cotonnade, toile. Sofiga Manbka, mana-, v. a. teindre. s. teinture. fibka Sokay s. chaux. p. qu'on ouvre. Sokfana, Sokatra s. tat de ce qui est ouvert. mi-, v. n. tre ouvert, s'ouvrir. Manok'Ttra, v. a. ouvrir.

ment.

--

.w-

.`-

`.S

- -

..,

,A

.
Lai

'-7

.I]

- -

--

P.0

te,

moi;

.`v

-- 78 --

- -

Singana, sinxtny s. une unit entre objets de mme espce, l'un de la paire, dpareille. Singnina, p. qu'on rend impair, qu'on fait aller seul. faningana, v. a. faire aller seul, dpareiller, rendre impair. mi-, v. n. tre Impair, dpareilll. Singam-bolo, un cheveu. s. cruche en argile. Sinibe, jarre eau. Siny r. act. de se sparer de son mari. Sintska mi-, v. n. se sparer de son mari, quitter le domicile conjugal. s. act. de tirer. Manintona, v, a. tirer. mi-, v. n, tre tir, Sintoba s. sifflement avec les lvres. Siohina, p. qu'on appelle en Sioka mi-, v. a., n. siffler. sifflant. s. sel. Sirahaso, potasse. Siramamy, sucre. Sira s. reste, rsidu. Sisna, p. dont on laisse des restes. Sisa Manisa, a. laisser des restes. Kola sisa, dont il reste peu. v. s. ce qu'on fourre, qu'on glisse, corrompre, sduire. Sisinana, Siaika p. dans quoi on fourre, on introduit de force. Manisika, v. a. intro. duire de force, fourrer dans . ., sduire, corrompre par des cadeaux. mi-, v. n. glisser entre, pntrer dans, tre introduit dans. rel. isi.,ibana. Sisinana, p. (tofle) laquelle on Sisina, sisiny, -;s. bord, lisire, frontire. Afanantsisina, se mettre au bord. met une bordure. Manara-tsisina, ctoyer, suivre la rive, le bord. Sisin-tany, frontire. An-tsisiny, adv. au bord. Sitraka adj. agrable, accept volontiers, approbation. Sitrhina, p. qu'on excite se battre (enfants seulement). mi-, v. a. exciter un camamanka-, v. a. accepter, approuver, tenir pour agrrade se battre. Fankasitrahana, s. remercieable, tmoigner sa gratitude, remercier.

--

- 79

--- -

~'V

G.7

dam

3p

(},

Uti

.Ai

coi

0.w

..r

.a.

...

/p.

0.`

>?:

tic=a

C``

'

<a-0

-2

a4)

7,L

n..

o>`

x'"

a)0.

--

0.,i

<.N

Ci]

.37

..O

C/]

..O

<,d

Sokina

,,,

Sohoina, p. qu'on s. act. de s'approcher doucement, la drobe. mi-, v. n. aller, agir en fait, qu'on prend, qu'on vole la drobe. An-tsokosoko, adv. furtivement. cachette. Sola adj. chauve.
.C4

Soko

Solika
Solo

Solitany, ptrole. s. huile de pied de MaSoloana, p. qu'on remplace. s. remplaant, reprsentant. Solomi-, v. a., n. remplacer, etre remplac. nolo, v. a. remplacer. Solonify, fausse dent, Solom-bava, reprsentant. maso, lunettes.

...

--- s.

Gro.

C/!

- -

--

..

r%2

p+.

i-"

0200

via

uni

d'y

`i

EUE

..,

-'

a..

m'a

v-

Mc

r'2

.'N

<,'

hrisson.

- -

C.9

r/2

.i3

,:

COQ

'0.

r!2 f/2

6<i0

Vil

.. rateller.

<!'

1'n

Ta prf. formatif (v. Gram. 212 note). devant un futur commenant par ha (v. Gram. 204). Ta, pour tia Tabina, p. qu'on prend Taba s. act. de saisir avidement, de remuer. Tabata ba, s. avec avidit. - mi-, v. a. saisir, manger avec avidit. bruit tumulte mi-, v. n. faire du bruit. mana-, ou manabataba, v. a. troubler, mettre du dsordre. Fit4batabna, s. dsordre, bruit.

O.'

T.7

7a+

- -

.,a

attiser. `Sosoa s. riz cuit avec beaucoup d'eau ; fig. mou. Sosonana, p. quoi on met une doublure. s. doublure, double. Sosona Roa sosona, telo .. . mi-, V. n. tre doubl. Manosona, v. a. doubler. double, qui est triple. Sosorina, p. qu'on vexe, qu'on met de mauadj. vex, ennuy. Sosotra Soso-dava, vaise humeur. mana-, v. a. ennuyer, tracasser, vexer. adv. toujours de mauvaise humeur. mi-, v. a. s. cuillre ; act. de boire. Sorooina, p. qu'on boit. Sotro Sotrobe, louche, boire. Fisotroana, atc. de boire, lieu, instrument. Sotro asisika, lit : cuillre qu'on enfonce toujours ; fig. grande cuiller. obstin.
f14
[<o tao

A-

pro

O7

+v-

:"t

:-'

<<P

-e

.:p

A.,

`<y

c0.

=:p

..y

N..

adv. qui approlie de , ., qui tire sur, un peu Somary s. parcelle, fragment. SomMnana, p. dont on enlve une parSombina Smbiny, s. fragment. Manombina, v. a. enlever une parcelle. celle. Sombinaina. Iitt, parcelle de vie, les enfants. calicot. Somiio, somi,fy Somorina, adj. barbu. Somotra s. barbe du menton. Sompatra adj. mchant, qui se plait nuire. mi-, v. a. nuire quels. act. de nuire . An-kasomparana, adv. avec qu'un. Fisomprana, malice, avec intention de nuire. Sompirnina, p. qu'on coupe, qu'on suit obliadj. oblique. Sompirana uement. Manompirana, v. n. aller obliquement, tre p ac en biais, Je travers, obliquement. mi-, v. n. tre plac obliquement, de-travers. Sompitra s. grande corbeille qui sert mettre le riz. adj. distrait, absorb. Sondrianina, p. qu'on absor. Sondriana, sondriaka maba-, v. a. ravir Qjoie), distraire. mana-, v. a. absorber. be. Manondrotra, v. a. lever, exs. croissance, augmentation. Sondrotra mi-, v. n. crotre, augmenter de prix. hausser, augmenter le prix. Fisondrotana, s. croissance, augmentation de prix. s. animal fabuleux. Songomby Songpnana, p. ce pour Songona s. act. d'offrir plus qu'un autre, enchre. Manongona, v. a. enchrir, offrir plus qu'un autre quoi on surenchrit. dans un march. Songom-barot a, act. d'enchrir, de surenchrir. Manao Sonia, signer. Sonia s. signature, adresse d'une lettre. Sortana, p. qu'on crit. s, criture, dessin quelconque. Soratra Fanoratana, s. act. dcrire, le lieu, Manoraira, v. a, crire, enregistrer. Sora-damba, dessin d'une toffe. Soral'instrument, qu'on enregistre. tdnana, criture manuscrite. mi-, tre crit. An-tsoratra, adv. par crit. vexe, qu'on s vexation, chagrin. Sorisorna, p. qu'on Sory, sorisory tracasse. Manory, v. a. agacer, vexer. Soroka s. paule ; 'act. d'galiser. Sorobina, p. qu'on galise, qu'on enAn-tsoroka, mi-, v. a. galiser, rcler, nettoyer. lve avec une bche. adv. sur l'paule. mi-, v. a. tre discret, rserv. Sorona s. discrtion. mi-, v. a. Soronina, p. qu'on attise. Soroka s. act, d'attiser le feu.

vodiondry (v, ondry).

---ION
CCN

N<?

A17

- - -'s; --.off
m..

.o 0.G

--

Miisoloaaea. avocat.

r-O

remplacement du
C1.

O-T

a'

- - - - - --- - -'~Q
fil
+..

--

::ai

SAC

'`

fia

Pin

- - - -- ----- ::.

.nom

...

--

(7G

+p+

^n1

C-=

--

s. corde, ficelle, Tadsna, p. qu'on corde, dont on fait un fil un peu gros, qu'on attache avec une corde. Manafy, v. a. corder mi-, v. n. tre cord. s. recherche. Tadivina, p. qu'on cherche. mi-, v. a. chercher. ady p. dont on se souvient. Tadidina, p. dont on conserve le souadidy venir. mi-, v. n. se souvenir. s. trou de l'oreille, conque. adiny s. tourbillon de vent. adio afa prf. servant former des passifs (v. Gram. 194 140). s. act. de couvrir le corps, de se vtir. 'afy Tafina, p. qu'on porte comme vtement. Tafoana, p. qu'on revt de vtements. Manafy, v. a. vtir quelqu'un. mi-, v. n. tre vtu, se vtir. Fita`t.ana, s. vtement. s. arme, expdition. Tafibina, p. (ennemi) qu'on attaque. 'afika Manfika, v. a. faire la guerre, une expdition. mian-, v. n. se mettre en campagne. adj. qui trbuche en heurtant quelque chose, scandalis. afintbhina Tafintohinina, p. contre quoi on heurte l pied, qu'on scandalise. Manafintobina, v. a. faire trbucher, scandaliser. Manafo, s. toit, toiture. Tafoana, p. qu'on couvre (d'un toit). afo v. a. couvrir la maison, faire le toit. Tafo bo,aka, toit en chaume. TaJo lanimnga, toit couvert de tuiles. Tafofbrana (fofotia) s. soufflet de forge, soufflet. s. canon. 'afondro s. compensation en argent ou biens donne par un polygame la 'aha premire pouse ou toutes quand il en prenait i.ne nouvelle; comparaiManaba, v. a. donner une son. Tabna, p. qui on donne le taba, compensation. mi-, v. n. tre mis en comparaison. Tahfina, adj. et c. semblable, pareil, comme, de mme que. 'ahaka Manabaka, v. a. ressembler, reprop. qui ou uoi on ressemble. duire l'original. Maka tbaka, copier, reproduire. ahamina s soufflet, gifle, claque. , mi-, v. a. aider, assisahy s. aide, protection. Tahina, p. qu'on aide. Ho tabin' Andriamanitra, que ter Fitabiana, s. assistance, protection. Dieu vous protge ! hlny adv. Raba tbiny, si par hasard, s'il arrive. Tahiriina, tebirifina, p. que ahiry s. ce que l'on garde, l'on conserve mi-, v. a. conserver, garder, l'on conserve, qu'on garde. ahotra Matahotra, v. a., n. craindre, tre effray. s. peur, crainte. peureux. Mampitahoora, effrayer. maha-, v. a. effrayer. rel. ataborana. Taim-bj', scorie ay Taintaso, chassie. s. excrment, fiente, rsidu. de fer. Tainkintana, toile filante. ailana adj. ingal, dont un ct est plus haut que l'autre. Taingnana, p. sur aingina s. tat de ce qui est mis califourchon. mi-, quoi on place ou on se place califourchon, qu'on monte (cheval). mi- soavaly, monter v. n. tre califourchon, tre assis sur. cheval. Manitra, v. a. surTairina, p. qu'on surprend. aitra adj. surpris. Hatairana, s. surprendre, alarmer. -mi-, v. n. tre surpris, alarm. prise. mi-, aiza Ta.Zaina, p. qu'on nourrit, dont on a soin. s. nourrisson. FitiZa, s. rserve. v. a. allaiter, nourrir, prendre soin. Atakalo, p. Takaldfana, p. qu'on change. akalo s. change, troc. mi-, v. a. Manakalo, v. a. changer, troquer. changer, troquer. MpanaFanakalofana, s. change. vendre de petits objets au dtail. kalo rano, individu qui donne de l'eau dans les marchs et reoit une rnumration en nature (riz, viande, etc.).
ady
q+0
.:,

...

..S

---

bel /`.

Lu'

C1

..

;2.2>

(7q

fo.

17'

tan

mon.

'D'

o$$

..i

--

._

- -

<7O>

N'7

-- C.1

C.

,L.,

.;

Ers

.t

_:

',2

0.O

..v

0.

U...

'a:

C!,

--'

U-<.,

0.12

0.V

,,;

>,

.d^

>`:

b..

.L

tic

C',

Ida

.U,

LU.

.-.

C.7,

..U

-"a 'z'

[a.

...

W
M
0

Takariva adv. il la tombe de la nuit.. Takatra s. oiseau de mauvais augure (espce de huppe). Takatra p. atteint par la main, un Instrument, un projectile, atteindre. Taka Takrina, p. qu' on atteint. Manakatra, v. a. atteindre, saisir. Takatr' aatso, it Takaanato, porte de vue. bas,, porte de fusil. Tsy takatra, qu'on ne peut atteindre. porte de voix. s. quelque chose de mince et plat, feuille de papier. Taklaka mi-, v. a, Takina, p. qu'on rclame. Taky s. rclamation d'une dette. rclamer, recouvrer une dette. Mitaky trosa, rclamer l'acquit' d'une
p^+

E1

- - - --Talata --- n.sui - -- - en --- -- .) - - -- - -rua


cep'
.a.

dette. Takiky (kiky) adj. ruin, qui n'a plus rien. s. joue. Takolaka Takonana, p. qu'on cache, Manakona, v. a. Takona p. cach, secret. mi-, v. n. se cacher, tre cach. cacher, faire ombre. Takotra s. couvercle. Takofana, p. qu'on couvre avec un couvercle. mi-, v. n. avoir son couManakotra, v. a. couvrir une marmite. vercle. mi., v. n. tre en admiration. Ttlanjona adj. tonn, stupfait. s. mardi. Tamanina, tamanina, p. qu'on appri. adj. habitu, apprivois. Tamna mana-, v. a. habituer, apprivoiser. voise. s. maon. Tambato Manambatra, v. a. mettre ensemest runi. r. tat de ce Tmbatra mi-, v. etre uni, mis ensemble. ble, unir.

ove

p-,

('+

s. forgeron. Tamby p. qu'on loue, qu'on engage. s. gages, salaire. Tamby mi-, v. n. se louer, tre lou. Manamby, v. a. louer, prendre gages. Tambatamb,(ana, p. qu'on flatte. s. promesse, caresse. Tambitamby mi-, v. n. se faire caresser. Manambitamby, v. n. caresser, flatter. Tsy tambo isaina, innombrable. Tsy tamboL qu'on ne peut. Tambo terre qui entoure un emplacement. s. mur Tamboho s. jaune d'aeuf. Tamenaka v. qui arrive, sur le point d'arriver. Tamy s. trou pratiqu dans le mur d'une case pour y pntrer et voler. Tanyy Manamy, v. a. attaquer une maison, un Tamna, p qu'on escalade. Tamy trano, vol avec effraction. village, le piller. Cuiruma longa. s, safran. Tamotamo Tampnana, p. qu'on ferme, qu'on bouche. p. ferm, bouch. Tampina mi-, v. n. tre bouch, ferm. mi-, v. n. s. act. de revenir le mme jour au point de dpart. Tampody revenir le mme jour au point de dpart. Tarophina, p. qu'on surprend. adj. soudain, tout coup. Tampoka auxquels on ajoute de l'eau. Tampohana, p. (eau chaude, vin . mi-, v. n. tre dilu. Manmpoka, v. a. surprendre. Tampnana, p. qu'on regarde s. le plus haut point, sommet. Tam na Manampona, v. a. atteindre, frapper. lien haut, qu on attayu e. Tampon-tanety, sommet d'une colline. Tampon-doha, sommet de la tte. Tanavavy, femelle. Tanalahy, camlon mle. Tana s. camlon. Tnana. p. qui est retenu, arrt, gard, dTana . p. tenu, saisi, fix. mi-, v. a. retenir, saisir, dtenir, maintenir. tenu Tanan' akanjo, manche de vtement. s. main. Tnana s. village. Tanna Tondra s. tche de la peau. Tandraniokotra, tenailles. c, pinces, tenailles. Tondra ManaTandrifina, qui fait face. adv. vis--vis,len face. Tandrify Mifanandrify, tre eh face, ndrify, v. a. faire face , tre vis--vis.

tic

ACE

III

07C

34b

- autre courageux. - - habitant d'une fahatanorana, tendre Tanoraqu'on Tantara histoire, - dont l'histoire l'histoire. tantara, - - part part, termin, - Tanteraka excuter. qu'on accomplit._qu'on natanterabana, - - travail, - instrument. - pour -battre, dispu- parler dit - btir instrument - lentement portant partialit. - pouvoir portant quelqu'un. ay - habit peratra, porter - dura, obstin. - bague.-Manao prendre pantalon. - .... adieu. ,ranomanitra, mettre - regarder - noyau....temps, saison.l'anne - ire, l'avant - l'anne
~<^
ct
`-`N

cadrer avec.

au soleil. que celle o on est. s. province Tanindrana mi-, nu. s. force. Matanj'aka, adj. fort, robuste, Tanjaka s. cap (gogra hie). Tanjona s. jeuHatanorna, adj. jeune, (couleur). nesse. mi-, v. a. raconte. rcit. Tantarhina, p. s. est perdue. Very raconter s. miel. Manantely, v. a. aller chercher du miel. Tantely Tanterabina, accompli. en p. perc de Famana-, v. a, accomplir, p. perce, s. accomplissement. Tanty s. action de recueillir, rel. anaoManao, v. a. faire. Tao r, action. Atao, p. faire. se Mijanao, se Fanao, s. que l'on fait, usage. vana. faire. Atao hoe, appeter, se faire. Fanaovana, s. act. Manao angano, dire des ainsi, ainsi. Manao hoe, l ainsi, MaManao trano, une maison. Manao volo, se coiffer. contes. Manao ranao vary. moissonner, Manao janompoana, faire la corve. Manao ranomandry, aller rangy, courir en le filanjana. tsy mitovy, agir avec le filanjana. en Manao Manao teniko fe lebibe, lgal. Manao soa am-po, agir sans ho ngeZa iZy, il se croit Manao imposer sa volont. Manao ktdidilava (longue chemise). Manao didy lava, porter un pataloba, une raro, porter souliers. Manao Manao an-liery, tre Manao porter Manao veloma, dire Manao kitoatoa, agir au hasard. par force. faire comme Manao ho du parfum. Manao . si, comme Taolana Taolam-panavy, clavicule. s. os, prochaine. Tanka any, Tanna s. anne, ge, an, Tanna itsy, Tanna ito, cette anne. Taona dernire anne. taon-dasa, dernire. Taomina, p. qu'on porte, qu'on charTanna s. act. de porter, de charrier. rie. -mi-, v. a. porter, charrier, inviter. Taozavatra (tao) s. industrie, Tapaka Tap4hina, p. qu'on coupe, qu'on dcide. adj. coup, bris.
.-:
api

;'' ..

-'o

w.. .e.

w_,

,.7

0.0

ai;

.m.

y'0

s. attention, surveillance. Tandrmana, p. qu'on observe, mi-, v. a. veiller, observer, garder. qu'on surveille. Fitandrmana, s. soin, attention. Tandremo Inter. attention panier des pches. Tandroho s. corne des animaux, ce qui ressemble une corne. Tandroka Mananety, v. n. pass. colline dpourvue d'arbres, terre ferme, Tanty ser sur des collines, s. tanguln (arbre), poison d'preuve employ jadis. Tangna adv. pass deany. Tany Tanimbary, An-tany, terre. s. terre, sol, pays. contre. Tany Tanimanga, argile, tuile. Tanindraaana, terre des anctres, rizire, Zanatany, colonie. patrie. Taniana, p. qu'on pleure. s. larmes% Tany Tanebina, p. qu'on fait cuire, vapos. act. de faire bouillir. Tanika mi-, v. a. chauffer, faire cuire, bouillir. rer. mi-, s. qui a perdu un ct. Mananila, v. a. mettre par ct. Tanila v. n. se mettre par ct, s'carter. de chauffer, de faire scher. Taninina, taninana, p. qu'on s. act, Tnina Manani,ui, v. a. exposer la chaexpose la chaleur, feu ou soleil. Mitaninandro, se chauffer leur. mi-, v. n. tre expos la chaleur.

.-S;

~^3

a<a

Tandri"

- ----- - V^'

Ft

7.>

H-]

Cab

cO

._.

ro-

R')

GDF

w?Y

--

0..

-`D

P%.

i_9

ro,

Ida
1.. '

>.E

-,

a'0
+.;

..i

bac

>;b

,CV

III

A.7

.-.

_>Cb

<-'d

-a-

,L-,

.L

-:9

},

C,>

.:d

CO.

0.0.

G.

CUL

Cl.

..

;;;e

CAL

(.v
,.,
`N

42,U 7z

O.^

Cl.

.-.

O++

t.3

Ci.

.V+

t1.

d<N

V,.

.^.;-.O

il

net

Manaptra, v, Taperina, p. qu'on termine. adj. fini, termin. a. achever, accomplir. Tapotsi-maso, blanc de l'oeil. s. blanc de l'oeuf. Tapttsiny Tarainina, p. dont on se plaint.s. plainte, soupir, demande. Taraina rel. itarainana Fstarainana, s. plainte, motif. mi-, v. n. se plaindre. Taranbina, p. qui se reproduit. s. descendant, postrit. Manaranaka v. a. hriter des qualits de sa race, espce. Taratasim-pa4akana, papier de l'Etat, s, papier, lettre, cahier.
w19

dibe).

?a^

:y,
a.

Taratra

miroir. Tsara tarehy, beau de visage, de forme. s, visage, forme, aspect. Tareby Taretra s. agave textile, fil coudre. Tarihina, taritina, p. qu'on tire. Tarika s. act. de traner, de tirer. Aditari-dtana, montrer le chemin, guider. mi-, v. a. traiter diriger. Mitaridrano, irriguer. s, tasse, soucoupe. Tasy Tataka adj. dcousu, entaill, Tatahana, qu'on dcoud, quoi on fait mi-, v. n. Manataha. v. a. dcoudre, taire une brche. une brche. tre dcousu, avoir une brche, un passage. s. nnuphar. Tatamo Mitatao vovonana ny andro, midi (le Tatao s. ce qui est plac au-dessus. soleil est perpendiculaire sur le fate de la maison). Tatatra s. canal de rizire. Tatrana, p. o l'on pratique des canaux. mi-, v. n. avoir des canaux. Manatatra, v. a. creuser des canaux. s. vessie (organe). Tatavia Tava s. face, figure, visage. Matavyi Taveina. hatavezina, p. qu'on engraisse. Tavy s. graisse. gras, qui a de l'embonpoint. s. cuvette, auge pour les animaux. Tavy s. bouteille. Tavoal)ngy s. amidon. Tavo Tavony placenta des animaux. Tasanina, p. qu'on voit, qu'on aperoit une D. vu, aperu. Tazana mi-, v. a. regarder, voir, apercevoir a une certaine certaine distance. distance. Taaoina, adj. fivreux. Tazo s. fivre. Te contraction de fia devant futur commenant par hi-, ou ho-, ;(v. Gram.
y..
.n+

- rflexion de v. lumire. regarder quelque chose. lettre officielle.

s.

la

;,;

mi-,

Tefena, p. qu'on fabrique.- Made poterie. Tefy s. ouvrage de nefy, v. a. forger, fabriquer. Tehezaaa s. cte (hommes et animaux). quoi l'on s'appuie. Tehenana, p. Tehina s. canne, perche, soutien. mi-, v. a. pousser une barque la perche, porter canne. Fi mi-, v. a. avaler. avaler. Atelina, act. Tetina. manka-, agrer, approuver. telmana, s. act. qu'on partage en trois. Teiina, tetvina, trois. Telo Temrina, temerana, p. s. tapisserie: nattes, toffes, papier. mi-, v. n. tre tapiss. Manemitra, v. a. tapisser qu'on tapisse. Tenaina, p. (vtements) qu'on chose. Tema s. substance, lments
.7

---- - --fore, sur -p. - d'avaler. - dglutition. - d'avaler, p. - adj. Temitra -d'une Hop
au,

- Tarama, - p. - -0.
41D

m<

mi., v. n. tre coup. Manapaka, v. a. couper, suspendre, dcider. Tapa-bolana, moiti de mois. -T4pany, moiti, une partie.-Tapait ' andro, demi-journe. s. pignon des maisons. Tapanaka Tapia s. arbre dont les feuilles servent nourrir un bombyx indigne (lan-1

le

5t9

p. qu'on regarde travers Fitaratra, travers, espionner.

0.'

-Tapitra -Taranaka Taratasy BIG,

r;'

X31

-c

v+5

204)-

1^N

..w

13C

met tous les jours. mi-, v, a. porter tous les jours les mmes habits. Mitena akanjo, s'habiller l'europenne. adv. rellement, effectivement. Tena Tua suivant un verbe sert exprimer un verbe rflchi, Afamono tena, v. pt. se tuer. soi-mme. pron. tu (entre femmes ou entre homme et femme dans l'intimit). Tena s. gosier. Tendna, adj. goulu. Teada Tendry s. dsignation, indication ; act. de jouer d'un instrument corde. Tendrena, p. qu'on dsigne, sur quoi on joue avec les doigts. Manendry, v. a. dsigner, choisir, fixer. ms-, v. n. jouer d' un instrument corde s. sommet, point culminant, extrmit. Tendrombohitra, monTendro tagne. s. parole, mot, ordre. Tenenina, p. qu'on dit, ordonne, rpriTeny mi-, v. a., n. parler, dire, annoncer, admonester. mande. Tend mina, p. qu'on tisse. Tenon s. act. de tisser, tissage, le tissu. Manenona, v. a. tisser. Tentina s. act. de barbouiller, de boucher un trou, une fissure. Tentnana, p. qu'on barbouille. Manentina, v. a. barbouiller. mi-, v. n. tre barbouill. Tetina adv. environ. Teraka Ateraha, p. enfant, prop. enfant, accouch, qui a produit. Fiterhana. s. act. d'enfanter, mi-, v. a. enfanter, produire. duit. Miteradrno, produire de l'eau. de produire. Ter adv. subitement, tout coup. Terena, p. qu'on presse, qu'on force, Try p. act. de presser, de traire. Manery, v. a. presser, forcer. mi-, v. a. traire. dont on tire du lait. Fiterena, s. act. de traire. Fanerena, s. act. de presser. v. a. masser. Teritery, maneritry. Tta s. aine (partie du corps). Tet goutte.- Tetevana, p. sur quoi ou dans quoi on fait couler goutte mana-, v. a. faire couler goutte goutte. mi-, v. n. tomber goutte. goutte goutte. Tty s. syphilis. Tetesina, p. qu'on parcourt, qu'on Ttin s. art. de parcourir, d'numrer. mi-, v. a. parcourir, numrer. enumre Tetezana (tty) s. pont, passerelle. mi., v. a., n. inciser. Tethina, p. qu'on incise. Tetika s. incision. Miray tetika, comploter ensemble, convenir. Teti-dratsy, complot. imp. mateteba. Maietika, adj. frquent, souvent. Tevana s. abme, prcipice. Tevy s. dfrichement de la fort Tevaaina, teveaina, p. qu'on dfriche. mi-, v. a. dfricher (la fort : on abat les arbres puis on les brle). atevina, s. paisseur. Tevina Mateeina, adj. pais. s, paisseur. Mateza, adj. Teza s. longue dure, tat de ce qui est fix solidement. qui dure, durable. imp. tezera, fchez-vous. Terezana, tezeTezitra adj. irrit, fch. rana, p. contre qui on se fche, qu'on admoneste. mi-, v. a. se fcher contre. . ., admonester. imp. tiana, tiana (tiavina, dsuet) Tia v. a. aimer, dsirer, vouloir. mi-, v. a. aimer (enti-mitia, pour se faire qu'on aime, qu'on veut. Mifankatia, s'aimer. aimer), Fitzavana, s. amour, affection, volont. Mabate-botia, adj. aimable. Tifirina, p. sur qui on tire. Tifitra s. act. de tirer une arme feu. Fitifirana, s. act. de tirer, instrument, lieu. mi-, v. a. tirer, chasser. Tilina, p. qu'on pie, surveille. mi-, v. a. Tily s. espion, claireur. pier, surveiller, espionner. imp. tva. Tovina, p. qu'on accomplitTo adj. vritable, vrai, juste.

-- - ->...

.,.

i".

mm

AS,

-84m
`^',

- 89.-

^.w

Gag

t,

- -

7'-

.0..

ICI

tel

.p

_::m

0.I

0.u

--

-+

0.

,ri

?O
Erg

m'es

00>

E.-

c.;

- .-.

"_

ami

mai

- - ---rie
ro.

m-m

..;

E.,

>;

a"

v-7

--m

.N.

>,m

--.a
p+.

- -

m'

a'7 .p0.

:-.

.y-

K7

A.-

NC.

.n+

ii-ii'

--

.:C

G.

>,^

,n

ci,

`4p

?102

--

ae

...

cri

E~F

+`g

t3.Ired:

- 86
1

<c+

II

Mankaf, accepter, tenir pour' vrai. Mabato, accomplir,' observer. Ankatovina, p. qu'on observe. Mabatoa, adj. semblable. adj. c. semblable, comme, on dirait. Toa Toavina, toatavina, p.- qui on se soumet. Toa r. obir, servir. Manoa, v. a. accepter, se soumettre. s. rhum, spiritueux en gnral. Toaka Todina, p. qu'on punit s. arrive au port, retour, reprsailles. Tody mi-, v. n. aborder, Manody, v. a. revenir, trahir. selon ses actes. entrer au port. Todihina, pp. vers Todika s. act. de tourner la tte, de revenir vers. mana-, v. a. faire retourner la tte, quoi on tourne la tte, on revient. mi-, v. a., n. retourner la tte, revenir sur ses pas. une barque. mi-, v. a. habiter. Toetra s. tat, condition, manire, nature, qualit. Toheana, s. lieu, place, Fitoerana, s. act. d'habiter, le lieu, la demeure. rel. itoerana. position. Tobnana, p. qu'on appuie, qu'on s. tai, support, soutien. Tohana Manobana, v. a. soutenir, empcher, faire opposition (droit). soutient. Fanobanana, act. d tayer, opposimi-, v. n. tre appuy, empch. tion (droit). Toharana, p. o on met une chelle. Tohatra s. chelle, escalier. Tohizina, p Tobifana, p. quoi on ajoute. s qui fait suite. Tohy Manohy, v. a. ajouter, unir. qu'on ajoute, qu'on unit, qu'on continue. mi-, v. n. tre ajout, uni, continuer. Toherina, p. qu'on repousse, qui on Tohitra s. opposition, rsistance. rsiste. Manohitra, v. a. rsister, repousser, s'opposer a . . s. petit poisson. Toho aux lvres, barrage (irriTohoka s. act. de porter le verre, la cuillre Tohfana, p. que l'on bouche (canal) pour diriver les canaux. gation, Manohoka, v. a. arrter avec un barrage. Toy c. comme, de mme que. Manokana, v. a. Atokana, p. qu'on isole. Tokena adj. unique, seul. Tokom-bolo, de mi-, v. n. tre seul, spar. isoler, mettre part. mme couleur (cheveux, poils, toffes). s. tout ce qui constitue le mobilier d'un mnage, mnage. Tokantrano s. concubinage. Tokantranomaso Matoky, mi-, v. a. avoir confiance en .. s. confiance, assurance. Toky Fitokiana, maha-, qui inspire la confiance. confiant, avoir confiance. Manome toky, Fahatokiana, s. ce qui inspire la confiance. confiance. promettre, donner sa parole. Tokoana, p. qu'on spare, qu'on Toko s. trpied, part, lot, chapitre. mi-, v. n. tre Manoko. v. a., n. partager en lots, rgler. partage. Tokoana, s. marmite qui Antoko, adv. par lots, par bandes. en lots. An-tokoana, adv. au feu. est sur le feu. adv. assurment, certainement. Tokoa adj. adv. juste, convenable, environ, a peu prs, probablement, Tokon il faut, pour: il serait convenable ... (v. Gram. 207). Fitotokoana, gmissement. mi-, v. n. gmir. Toloko s. gmissement. Tolomina, p. qu'on s. act. de saisir, d'entourer avec les bras, Tolona mi-, v. a. saisir, treindre, lutter saisit avec les bras, avec qui on lutte. corps corps. Tolotra- s. cadeau fait ceux qui vont chercher la nouvelle pouse, prsent, ManoTolorana, p. qui l'on offre. Atolotra, p. offrir. offrande. rel. mi-, v. a.; n. offrir, s'offrir. lotra, v. a. offrir, donner, prsenter. anolorana, mi-, v. a. pleu(tant') adj. qui pleure, demander avec instance. Tomany rer, demander avec instance. Fitomaniana, s. act. de pleurer. Tombonana, p. qu'on value, s. valuation, apprciation. Tombana Fanombanana, s. valuation. Manombana, v. a. valuer.

N`

b0.

.ON

- -- -- vil
a~.

7.O

ns

..

,.'P,0

-:n

-<i

(o,

(D.

x-,

- - - -76i
anO

C..

--

.L1

0.N..

d'^

0.7

^v,

-..+

- -- w'3

10.

--

014

.:

0.0n

"`a

CNR

^,

^t1

^N'

-.

.'

.t7

((p

--

--

`o

0.V

-- - A..
C..+A
i_.o-

--

(9+

--

--

s. croissance, au mentation, excdent. Manombo, v. n. augmenter, s'aggraver (maladie. mi-, v. n. crotre, pousser, grandir. Tdmbony, s. excdent, profit. mampi-, exagrer. s. coup de pioche, charbon (maladie), apposition Tomboka ne pice officielle. Tombohana, p. qu'on pioche, quoi on du cachet sur met le sceau. Tombohana, p. qu'on accuse faussement. Manomboka, v. a. commencer, sceller, accuser faussement. mi-, v. a., n. tre commenc, scell. Miantomboka, se mettre l'aeuvre, commencer. Fanombohana, s. sceau, cachet. s. matre, propritaire, seigneur, souverain. Tompo Tomp ana, p. su quoi on s'entte, quoi on s'applique. Tompoina, p. qu on sert, qui on obit. Manompo, servir, obir.-mi , v. n. s'en tter. -Fanompoana, s. service, obissance, corve. Tompokolaby, monsieur. Tompokovavy, madame. s. act. de porter, de conduire. Tondra mi-, v. a. porter (d'une manire quelconque), diriger, grer. Fitondrna, s. act. de porter, de conduire, le lieu, l'instrument. Mitondra tena, se conduire. Fitondrantena, s. conduite. Mpitondra tena, femme qui n'a pas de mari, veuf, veuve. Tondraka adj. qui dborde, se rpand. Tondrhana, p. qu'on arrose. Manondraka, v. a. arroser. mi-, v. n. dborder, se rpandre. Tondro s. index dploy pour montrer. Tondrina, p. qu'on montre. Manondro, v. a. montrer avec le doigt ou autrement, diriger vers. Fanondro, s. index (doigt). Tonendrina adj. maladroit, sot. mi-, v. n. tre gauche, sot. Tonga p. arrive, parvenu .. imp. ton&va, arrivez. Tongavina, p. (prix auquel on atteint). Mabatonga, porter a, conduirejusqu', dterminer, Fabaton avare, s. arrive. occasionner. Tongolo s. oignon. Tongolo gasy, ail. Tongotra s. pied, patte. Tongrana, p. qu'on saisit par le pied. Manongotra, v. a. saisir par le pied. Tony ad'. calme, paisible, serein. Tonna, p. qu'on calme. Manony, v. a. calmer, apaiser. mi-, v. n. tre serein, calme. Toniany s. but, motif. Tono s. act. de rtir, de griller. Atono, p. griller. mi-, v. a. griller, faire rtir. Tonona s. prononciation, articulation, noeud d'une corde, d'une plante. Tonnina, p. qu'on prononce. Manonona, v. a. prono ncer, dire le nom.Fanononana, s. prononciation. Tonon' andro, le destin du jour. Tonon-kira, paroles d'une chanson, le chant. Tonta- s. bande, parti act. de battre, d'imprimer; partie (droit).- Tontna, p. sur quoi on frappe. Tonlaina, p. qu'on presse, imprime. Manonta, v. a. Antonta, imprim, en tas. Tontakely, s. Jeter sur, imprimer, presser. bande de malfaiteurs. Tonte Tontaina, p. qu'on use. mina-, s'user peur adj. us, dtrior. peu. Tontaly s. total (addition). Tontolo Manatontlo, en entier. adj. tous, en totalit. Tontona s. act. de secouer, de frapper quelque chose contre. Tontnana, Manontona v. a. frapper contre. p. sur quoi on frappe. Tontosaina, p. qu'on accomplit. Tontosa adj. accompli, fini. mana,v. a. accomplir. Toofana, p. sur quoi ou qui Topy s. coup d'oeil ; act. de jeter, lancer. Mannpy, v. a. jeter un on jette un coup d'oeil, on lance quelque chose. mi-, v. n. tre lanc, dirige sur . . coup d'oeil, lancer quelque chose. Toraka=adj. comme, de mme que, gal, semblable ; act. de lancer. Toraban, p. contre quoi on lance. Manraka, v. a. rendre gal .. mi-, v. a., n. lancer quelque chose.
Tombo

I.6

yen

,1

N'y

o;;

.y.

-- - ---- -- - -O-:_
.C.

- - :>
aie

ADN

.-.

,,,

.O-

f9'

44.

- 87

l
.

-j2

.L.

X..

c [:

:>

p-c4

14-v

c.

7.y

...

bus

7Ci

0.b

bai

.-.

a.7
.y4

i..

-'a

'm

`.y

^..

r-.

r??

..+

`b

..:

b>b

0...

0._i

416

[r'

-a)

O..

ca"

`i

mue.

caca. `"

u4

a~+

.-.

Mdr

...

!:i1

c_:

d'

.E?

.,6)

1..

,7c

11

Maxorana, V. a. Torhnixa, p. qu'on fait vanouir. . vanoui. Torana Toran' ny beby, qui se pme procurer l'vanouissement, faire vanouir. de rire. Fatoriana, B. somMatory, v. n. dormir. B. sommeil. Tory, torimaso
.-t

w.6

-ad'

-p.

=;G

u?i

t
Il

meil. Toroana, p. qui on monTors B. indication ; act. de montrer, de dire. Manoro, v. a. montrer, indiAtoro, p. qu'on montre, montrer. tre. qquer. Torohina, B. fausse imputation, rclamation injuste, chantage. Tormka mi-, v. a. imputer faussement, prtendre, p: u'on rclame injustement. rclamer injustement. Atosika, p. qu'on pousse. Manosika, v. a. pousser, s. impulsion. Tosika Mifanosika, se pousser, rejeter de la caste, du clan, de la collectivit. Fanosebana, s. act. de pousser, d coudre. s'accuser rciproquement. tontaly. v. total. Totaly Totoina, p. s. act. de piler, de donner des coups de corne, tasser. Toto mi-, v. a. piler. Manoto, v. a. donner des coups de corne. qu'on pile. Totobondry. Fitotoana, s. act. de piler, mortier. Fanoto, s. pilon. coup de poing. ManotoTotdfana, p. qu'on comble. adj. combl, recouvert. Tototra mi-, v. n. tre combl, recouvert. ira, v. a. combler. s. souris. Totozy Mammi-, v. n. ressembler, tre gal. r. ressemblance, galit. Tovy Ampitovina, p. qu'on galise, pttovy, comparer, rendre gal, galiser. Fitoviana, s. ressemblance, galit. compare. Tovovavy, jeune fille. Tovolaby, jeune homme. adj. jeune. Tovo s. bosse du zbu. Trano imp. mana-, v. a. relever, redresser. Traka B. act. de se relever. mi-, v. n. tre sur son sant, redress, relev. manatrah. s. cent pieds (animal), malheur, perfidie. Trambo mi-, mana-, v. a. dcouvrir, faire voir un bout. s. apparition. Tranga Fitrangana, s. act. de se montrer. v . n . apparaitre , se montrer. An-trana, adv. dans la maison. mian-, entrer Trano s. maison, nid. dans la maison de quelqu'un. Alatrano, hors de la maison. Tranond'araigne. Tranokotona,'. maison en bois (madriers verticaux Tranomaifsna, prison. jointifs). s. poitrine, poitrail. Tratra mana-, Tratrrina, p. qu'on poursuit, suit. Tratra p. atteint, saisi. mamanka-, surprendre en flagrant dlit d'adultre. v. a. poursuivre. Tra-maso, Tra-basy, porte de fusil. ba-, atteindre, qui peut Trarantitra, parveTratra antso, porte de voix. porte de vue. nu un ge avanc, vivez longtemps! Triartina p. qu'on dchire, qu'on fend. Triatra adj. dchir, fendu. mi-, v. n. tre dchir, se dchirer. Mandrialra, v. a. dchirer. s. espce de poisson. Trondro s. act. de fouiller le sol avec le groin, les cornes, la charrue. Trongy mi-, v. a. fouiller le sol. Trongssina, p. qu'on fouille. mi-, v. Trosina, p. qu'on doit quelqu'un. Trosa B. dette, crance. Manana trosa aminy, avoir des crances sur. a. devoir , emprunter. mi-, a. soins (donns un malade). Tsaboina, p. qu'on soigne. Tsabo Trano Jitsaboana, hpital. v. a soigner. mi-, v. n. cesser. mana-, v. a. faire cesser. s. halte, arrt. Tsahatra Fitsabarana, B. act. de cesser, de s'arrter. mana-, v. a. Tsaboina, p. qu'on raconte. Tsaho B. rumeur, bruit. faire courir des bruits. -Mamorona Isabo, inventer des rumeurs, des nouvelles. mi-, v. n. s'avancer sans bruit, pas de r. avancer sans bruit. Tsaika loup.

0.C

mRC

`.

----tao

Y'

+j^

p.,

- - - - - .... --- - - - --

- -

<N-

C..

.p+

- jugement. -- s'amliorer - Hatsaraina, -dissimuler. hypocrite. - Tselatra - jaillissement - - transpiration, - - briller. transpirer. - - d'aller au-devant, transpirer, au-devant. devant -rel. - - qu'on -- adv. -- adv. point tout.- ify, inexistant, - souvi- dont souvient. souvenir. - - insupportable, qu'on n'endure aritra - souvenir, s'veiller. - s. -souvenir. royaux. - -mi-, apparition, passant, montrer. - visiter passant. involontairement. - natte. -d'espionner. mettre sur - - sur sur piquer. - - insupportable, irrsistible. qu'on - -quelqu'un, piquant. - - qu'on torche. - - entrailles, intestin. dans
0.o
te,
[+,
.n.

`.!

;'-

tsarna, s. adj. bon, beau. Tsara mana-, v. a. amliorer.

^.7

imp. tsar.
miba-,

=.8

.f0

--

r. act. d'aller chercher de l'eau la fontaine. Tska Antsakina, p. LU on puise la fontaine. Mantsaka, v. a. aller chercher de l'eau. ntsakdna, B. fontaine; act. d'aller chercher de l'eau. B. mastication. Tsaboina, p. qu'on mche. Tsako mi., v. a. mcher. s. saut, bond. mi-, v. n. sauter. Tsambikina s. taille, hauteur, tat de ce qui est debout. Tsangana Manangana, v. a. dresser, mettre debout. mi-, v. n. tre debout, se lever. Mananganjaza, adopter quelqu'un comme enfant. -- Fanangananjasa, adoption. v. n. hrisser (poils ou plumes). Mitsangantsangana, V. n. se promener. s. act. de palper, toucher, examiner. Tsapa Tsapaina, p. qu'on palpe. mi-, v. a. palper, toucher, examiner, sonder. Fitsapna, s. act. de toucher, d'prouver . Tsara Tsaraina, p. qu'on juge. B. jugement. mi-, v. a. juger. Fi.

po' SOC

C-.

- Q3-i

89

- -

,nom

latsiby, Mpihatsaravelatsihy. s. Tsaramaso s. haricot. Matsatso, adj. fade, saumtre. Tsatso s. fadeur. s. subit du feu, clair. Tselrana, qu'on enflammana-, v. a. faire enflammer. mi-, v. n. s'enflammer, me. Tsembdhina, p. qu'on fait sueur. Tsemboka s. mana-, v. a. faire suer. la rencontre, march. s. act. Tsenaina, p. auTsena mi-, v. a. aller Mifanena, se renconde qui on va. ifannana. Miantsena, v. n. aller au march. trer. s. bouchon, ce qui sert boucher. Tsentsnana, p. Tsentsina Manenteina, v. a. boucher. mi-, v. n. tre bouch. bouche. Tseroka s. huile de ricin, crasse. Tsy s. acier. Tsy inexact. Tsy non, ne pas, sans. du Tsia non, Tsahivina, tsahina, p. dont on se Tsiahy on se p. maha-, v. a. se ent. pas. Tsy adj. Tsarovina, tsarovana, tsaroana, p. dont on se Tsiaro s. souvenir, rveil. Fabatsiarovana, maha-, v. a., n. se souvient. mmoire, Tsiarombavy, femme. Tsiarondahy nom d'une caste d'esclaves Tsidihina, p. qu'on visite en petite visite. Tsidika s. courte se en v. a., n. Tsieran' ny loba, impossible. Tsierany adJ'. qui dpasse la capacit. Tsifidiny adj. qui ne dpend pas de sa volont, Tsihy s. Tsihika s. poissons pris avec les paniers de ppches appels tandrobo. Tsikiloina, p. qu'on espionne. Tsikilo s. act. d'pier, Mpitsikilo, s. espion. mi-, v. a. espionner, pier. mana-, v. a. le dos. Tsilany s. tat de celui qui est couch imp. milsilansa. le dos. mi-, v. n. tre le dos. Tsy leo adj. Manilo, v. a. pique. Tsiloina, p. Tsilo s. pine, mi-, v a. clatclaire. Tsilovina, p. s. act. d'clairer. Tailo Fanslo, s. quelque chose. rer les rgions dsertiques. s. gardiens de bcxufs Tsimihsy Tsiaay s. Tsinam-bolana, lune nouvelle. adj. nouvelle lune. Tsinana
O`^
.

p. qu'on amliore. peu peu. Mibatsarave-

CDy

[Q,

- -

pic

0.. -QI

?1b

OUI

0.J

Ces

Joui

....

._.

L1.

000

1'

ANA

c9.

.L]

..i

AI`

0.b

3p^

+.b

le

ffl

z,4

E^.

.O.

a>>

.<

'.

,.;

mai

0.o

>.d0.

_..

i0.

y.^

p.,

_.

;C.

_:

'.O

7^'

Via.

..y

ONT

Tsindriana, p. qu'on presse. Manindry, v. a, Tsindry s. pression Mahatsindri-jd, se contenir. mi-, Ni. n. tre press. presser. Tsingala s. insecte aquatique considr comme mortel pour qui les avale, Tsinina, p. qu'on blme. Maniny, s. culpabilit, dfaut, blme. Tsipy Manala tsiny, excuser, Manome tsiny, blmer, v. a. blmer, imputer.
justifier. Trinina, Tsiny -,s. act. de reforger, de retremper les outils mousss. p. qu on rpare. Maniny, v. a. reforger et retremper les outils. Tsinjaraina, p. qu'on s. act. de dtailler, de partager en lots. mi-, v. n, Maninjara, v. a. dtailler une marchandise. dtaille. tre dtaill, partag en lots. Tsin7'dvina, p. qu'on Tsinjo adj. aperu, regard de haut en bas, au loin. mi-, v. a. regarder au loin, de haut, surveiller. regarde au loin, en bas. mi-, v. n. flotter sur un r. tat de ce qui flotte sur l'eau. Tsinkafona liquide, surnager. Tsinontsinona, rien. adv. non, pas du tout. Tsinona Tsiofna, p. o le vent souffle. mi-, s. brise, vent, souffle. Tsioka

---

-90-

Taotra

--- - Tsirika - - Tsiraka Tsiry - Faniriana, Tsirika v. n. souffler, venter.


Tsiriry

adj. droit, lisse, simple, sans dtours. Tsorina, p. qu'on dit mana-, v. a. tendre, dresser, allonger. simplement. mi-, v. n. Fitsorana, s. aveu (de culpabilit). s'tendre, s'accuser, avouer. Tsop, simple, franc.

-91-

tm

--

Va, ve Vady

Tsipbina, p. qui ou quoi on donne s. ruade, coup de pied. Tsipaka Manipaka, v. a. donner un coup de pied, repousser un coup de pied. Tsipaky ny mi-, v. a. donner un coup de pied, ruer. avec le pied. Mitsipaka maty tel' , tomber raide mort. behy, qui se tord de rire. Tsipazana, p. sur qui ou quoi on jette, s. act. de jeter, de lancer. Tsipy Maniny, v. a. lancer, jeter. on lance. Tsipbina, p. qu'on trace. mi-, v. a. rayer, s. trait, ligne. rgler. Fitsipibana, s. r e; act. de rayer, de rgler. Fitsipibana, mi-, v. n. sauter, s'clabousser. s. saut, clat. Tsipika Tsipi-drora, salive lance avec la bouche. act. de sauter. pointe, -cap. Amoronisiraka, sur s. sables du bord de la mer, An.tsiraka, sur les ctes. le bord de la mer. mafia-, alarmant, effrayant. effray. adj. tremblant, Tsiravina Maniny, s jeunes pousses des herbes, rayon de soleil, de lumire. mi-, v. n. produire des pousv. n. croitre (vgtaux, ongles, poils). Tsirin' andro, rayon de soleil. s. act. de crotre. ses. Zavamaniry, vgtal, plante. Tsirivina, p. tre regard. mi-, v. a. s. act. de regarder. regarder, faire visite.

--

nourrir indigo - arbuste dont quoi met traverse. Tsivalana - traverse. - Tsivalnnana, mettre traverse, de travers. tre travers, s'ingrer. Tsoaka - dboitement, dislocation act. d'arracher. arracher, extraire. retire, qu'on extrait. retirer, ddire. dboiter, qu'on rpe. qu'on lime. Tsofa limer. tre lim. s.

sarcelle.

Tsitoavina
nes.

s.

la feuille sert

des vers soie


en

s.

p.

mana-, v. a.
s.

une

on une mi-, v. n.

Tsofna, p. scie, mana-, v. a. scier, mi-, v. n. sci, Tsoka s. moelle des os. Tsorina, p. qu'on souffle (feu, instrument de Tsoka s. act. de souffler. mi-, v. a. souffler avec la bouche, avec un soufflet, jouer d'un musique). instrument de musique ( vent. Tsofindrano, p. qu'on bnit. Tsodrano s. aspersion, bndiction. Tsongoina, p. qu'on pince. Taongo Manongo, v. a. s. act. de pincer. pincer. mi-, v. a. cueillir en pinant. Antsongony, exigence outre, chicane, tricherie. Tsoriaka s. act. de filer (comme les mtores), de couler (eau). miv. n. couler, glisser, filer.
s. lime, scie,

on se

mana-, v. a.

Tsoahana, p. qu' mi-, v. n.

se

se

- ---

Vadina, p. qu'on pouse. mi-, v. n. tre mari et femme, par couple, par paire. Fanambadiana, s. mariage. Fivadiana, s. tat de ceux qui sont maris. s. rebours, envers, changement, violation d'un contrat. Vadika Mamdika, v. a. tourner, mettre l'envers, changer les morts de tombeau, les retourner. mi-, v. n. tre l'envers, se soulever, se retourner, trahir. Famadibana, s. act. de retourner, de trahir, de retourner les morts. Fivadibana, s. act. de se soulever, de trahir. rel. amadibana. s. act. de dlier, de rompre un contrat. Vaha Vabdna, p. qu'on dlie mi-, v. n. tre dtaMamaba, v. a. dtacher, dlier, rompre un contrat. ch, dli, rompu. s. liane. Vahy mi-, v. n, voyager. Vahiny s. tranger, voyageur, hte. Vahoaka s. sujet (d'un tat), peuple, public. Va s. clou, furoncle. Vakampotsy, petites Vakana s. perle, grain de collier, de bracelet. Vakampiraka, perles de plomb, d'tain. perles blanches. Vakina, p. qu'on casse, qu'on traverse, Vaky p. fendu, bris, lu, rompu. qu'on lit, qu'on accuse. Marnaky, v. a. fendre, briser, rompre, lire, Mifamaky, se dnonmi-, v. n. s'panouir (fleurs), s'enfuir. accuser. Famaky, s. hche, manire de fendre. cer, s'accuser rciproquement. Valna, p. qu'on entoure. Mamal,a, Vala s. entourage, enclos, parc. mi-, v. n. tre entour. v. a. entourer. enclore. Valahana s. reins, rgion lombaire. Valala s. nom gnrique des sauterelles. Avalana, p. qui on fait suivre le Vlana s, cours, courant de l'eau. courant. Mamalana, v. a. mettre un mordant aux toffes qu'on teint. mi-, v. n. couler, en suivant son cours, descendre en ., aller la selle, Fivalanana. s. act. de couler, selles, purge. avoir la diarrhe, se purger. Mivalan-drano, uriner. Fampivalanana, s. purgatif. Valiana, p. a r>.ly s. rponse une question, une lettre, revanche. Mamaly, v. a. rpondre, rendre la pareille. qui ou quoi on rpond. mi, v. n. avoir une rponse, tre pay de retour. Famaliana, s. rponse. Valiha s. instrument de musique (gros bambou dont l'corce souleve forme des cordes places sur des chevalets). Valo Valoina, p. qu'on partage en huit. adj. huit. mi-, v. n. se repentir, s'excuser, Valo repentir act. de demander pardon. s. repentir. demander pardon. mi-, v. n. tre Valona Mamalona, v. a. plier, replier. s. pli, repli. pli, se plier. Valonana, s. grande pice d'toffe, cahier. Mamangy, v. a. visiter, Vangiana, p. qu'on visite. Vangy s. visite. Famangiana, s. visite, cadeaux faire visite, envoyer des compliments. l'occasion d'une visite. Mamango, v. a. battre Vangoana, p. qu'on bat. Vango s. coup.
Van a

ou quoi on ajoute, on met le complment. Manambady, v. a., n. tre mari, pouser.

- s. poux, pouse, ce - la va? couple. - Yodiana, p. qui - particule interrogative.qui faitvita paire,est-ce fini? (v. Gram. 298 et s.).

Vankona

- --- --- -- ---- - quelqu'un. - - poudre qu'on rabot.


.
;

s.

fusil.

s.

Vanknina, p.

rabote.

Mamankona, v. a.

raboter.

W
91

Ji

-- imp. arriver l'tat Vantotra - - dit l'homme animaux nouvellement,adulte. remettre -- - qu'on changer. renouveler, Varahina - cuivre. Varatra - tonnerre, - - Fabavaratra, d'entre. Varavarana - paddy. vata; tata =actuellement distrait, distrait - rapide, Vrina - - Famarinana, joyeux marchandises. Varotra - ivarotana. colpor = humain. Vatana - buste, tronc, durillon. tumeur, qu'on habitue. s'habitue, supportable. Vatra s'habituer habituer, traiter. - provision voyage vivres argent, viatique. - Vatsia fournir - ouvrir, - pratique ouverture, ouverture, bavard. ruminants. ouvert, - Vavaf -adorer. - prire. --- corpulent, gros, grande surtout femme; servant exprimer trangers, gnrique - ana, dent - dent {n
Va= s. hron. Vanna adj. qui russit, prospre.
vandna,.
maba-, v. a. produi bonne fin. re, fructifier, faire arriv de et des s. se Vao (v. Gram. 2o8). rcemment. Adv. Vao, vaovao adj. nouveau, rcent, neuf. mana-, v. a. renouveler, renouvelle. Havao.'ina, p. miba-, se Zavabaovao, nouvelle. neuf.

s.

s.

fentre, croise.

litre). maba-, qui occupe. adj. proccup, Variana Varifltoventy ofr,o5, Mamarina, v. a. prcipiter, chasser, chute. s. descente mi-, v. n. descendre, aller au bord de la mer. faire descendre la cte. s. act. de faire descendre . par la boisson. Varivary adj, rendu mi-, v. a. vendre, trafi quer. s. vente, commerce, Varo-mandeha, s. rel. Fivarotana, s. commerce. tage. s. malle, caisse, mesure de capacit double dcalitre actuellement, Vata carcasse, corps s. Mamato, Vatoana, adj. pierreux. Vato s. pierre, poids de la balance. un v. n, former une Vrina, p. p. quoi on maba-, v. a. , bien en ou en Vatsy s. de Mamatsy, v. a. na, p. qui on donne du vatsy. de vivres pour le voyage. paroles. Vavna, p. o l'on une s. bouche, Vava Mamva, v. a. percer. mi-, v. n. tre bant. Vavony, s. estomac des Vavorona, s. narine. Vava tan y, frontire. Vavolombelona, s. tmoin. estomac. Vavabady, portail. mi-, v. n. prier, Vavaka s. culte rendu Dieu, prire.

ta,

Fotsimbary, riz dcortiqu. s. riz, la plante. en paille, Vary s, mesure de capacit (six

Vary

Vary akotry, riz


t9-

^^Z

....,

s. porte.

s. saison des pluies. foudre. Varavarankely, Varavaramb, porte

X90+

le double-dca.

iVelarana, p. pour qui on ds. act. de dployer, d'tendre, Velatra Velarina, p. qu'on dploie, qu'on tend. ploie, l o on tend, Mamelatra, v. a. tendre, dployer, manifester. mi-, v. n. s'panouir, tre dploy, tendu. s. act. de battre, de frapper, de sonner les cloches. Vely Veleaina, p. Mamefy, v. a. battre, travailler de toutes ses qu'on bat, qu'on sonne. mi-, v. a., n. battre (tambour), sonner. forces. adv. point du tout. Velively s. adieu, au revoir. Veloma adj. vivant, sauv, qui rsonne comme la cloche. Velona imp. velma, Velomina, p. qu'on fait vivre, qu'on nourrit, qu'on fait adieu, vivez Mamelon, v. a. animer, nourrir, allumer, sonner. retentir. mi-, v. rel. ivelomana. n. gagner, vivre comme de son mtier. Fivelomana, Velon' eritreritra, qui a reu l'veil, qui a s. entretien, subsistance. des soupons. adj. perdu, chapp, rduit en esclavage. Very imp. verza, puisse pVerefina, p. qu'on rduit en esclavage. rir. Mamery, v. a. ruiner, Fahaverezana, s. perte. rduire en esclavage. Mamerina, v. a. rendre, rapporter, redire. s. retour, recul. Verina mi-, v. n, revenir, retourner, rebrousser chemin. Fiverenana, s. act. rel. iverenana. de revenir, le lieu, la cause. Vero s. nom d'une herbe trs haute. Mavesaira, adj. lourd, pesant. s. pesanteur, poids. Vesatra Havesaira, s. poids. Vetivety adv. l'instant, dans un instant. Marnezivezy, v. a. faire courir quelqu'un s. vagabondage. Vezivezy mi-, v. n. rder, courir d'un ct et d'un autre, vagabonder. et l. Andriamb, aimant. Vy s. fer. Vtdina, p. qu'on achte. Amidy, p. vendre, Vidy prix, valeur. mi-, v. a. acheter. Fividianana, s. act. d'acheavec quoi on achte. Be vidy, de grand prix. Mora vidy, bon march. ter, prix. Saro-bidy, cher, d'un prix lev. Vilany s. marmite. Mamily, v, a. dtourner, faire dvier. mi-, v. n. se Vily s. cart. dtourner, dvier.

x.<

.n

0.I

- 93

5..

Vilia

Vilona

vclhana, s.

Vinany Vinany

Vaventy dimension. adj. Vavy s. femelle, suffixe le sexe fminin. Vazaha s. nom des des blancs, europen. Vzana de sagesse. s. Fara-v molaire. les points cardinaux, les frontires d'un tat. Vaz.imba s. nom d'une tribu, prtendue aborigne, chasse par les Hovas. Les tombes des Vazimba sont l'objet d'un culte et sont vnres par tous les indignes. Vazivazy s. jeu, plaisanterie. p. dont on plaisante. v. a. plaisanter. mi-, v. n. rire, s'amuser. Vazo s. chanson. p. qu'on chante. mi-, v. n. chanter une romance. Vazo s. femme entretenue, matresse, homme entretenu par une femme. Vehivavy s. femme, fille. Vela s. act. de laisser, d'abandonner, de pardonner. Avela, p. qu'on laisse. Mamela, v. a. laisser, pardonner, permettre. mi-, v. n. tre en rserve, mis de ct. Famelana, s. act. de laisser, pardon.

^-

- - -

.w'

--

--

embouchure de rivire, confluent. Vinanina, p. qu'on devine, qu'on Maminany, v. a. conjecturer, prdire, deviner. prophtise. s. gendre, bru (suffixe lahy ou vavy pour prciser). Vinanto Tsara vintana, qui a un heu. s. destin, destine, chance, sort. Vintana Ratsy vintana, mauvais destin. reux destin. Vittina, p. qu'on achve. MamiVita p. fini, fait, termin, conclu, maha-, qui finit, qui peut finir.ta, v. a. achever, terminer, conclure. rel. amitna. Vitrana s. couture faite entre deux choses juxtaposes. Havitsina, p. qu'on rduit en nombre. Vitsy adj. en petit nombre, peu. mana-, qui fait diminuer en rduire en nombre. Mamstsy, Havitsy, havitsiana, fahavitsiana, s. petit nombre. nombre. Vitaika s. fourmi. . Vizana, vizaka, adj. fatigu de la mme position, de regarder. Voa prf. formatif de passifs (v. Gram. 134 et s.). maba-, v. a. atteindre, imp. Voa p. atteint, touche, trompe. Mamoafady, dshonorer. Voafady, dshonor. tromper, vaincre. Voa, voany, s. rognon.
s.

-- -------- - - -- mana, - - -

<:3

w0.

0.O

o<rn

=..

>'d u:

0071

fin.

I>$

O-'

,.;

CHU

a.0

- -

--

0.o

=4)

.m

a>

.4,-%e

A70

CO..

''r 0.08

0.^N

0.p`

A.7

A`

--

w'3

.-h

R.-

w'

.-r

_.7

s.

plat, assiette.

s. nom gnrique des herbes donnes aux animaux ou broutes


..,

vii

par eux.

r9-

s. conjecture, divination.

05'

--

0.=Y

0.C

0..

-"r

.y.

:0.

p.-

>.,

e'-

m-P

10.I

ami

,-.

C.

0.>Om

0,0

0.O

Ab.

-)m

N",

04.

0.m

?'G %.y

asti

E.,

a.+

L..

^J N'es

0.

;'y

6.1

"^C

'0.

0.y

'd

..y

LAI

N>s

caf

mu.

...

FI'

Famoa;ana, s. Mamoa, v. a. porter des fruits. s. fruit, graine. Voasary, citron. act. saison de porter des fruits. raisin, vigne. Voaloboka fruit qui n'existe pas, impossible. Voa tsy ry rel. ivoadimi-, v. n. vouer, faire un voeu. s. voeu, offrande. Voady ManaFivoadiana, s. act. de vouer, l'autel, le lieu, le motif. ana. la voady, accomplir un voeu. s. corail rouge, en gnral pierres prcieuses. Voahangy s. crocodile. Voay Mamoaka, v. a. faire sortir, chasser, Voaka s. sortie; act. de se montrer. Voa-dia, compte mi-, v. n. sortir, partir. congdier, montrer. Mamoa-dia, indiquer la provenance d'un objet (perdu, vol). rendu. s. rat. Voalavo adj. premier, qui est en tte. Voalohany le 24 partie de la piastre (ofr.2o). Voamena hanneton. Voan ory Voanjobory, voandzeia subVoaglo s. plutt Voanjomba{aba, arachide. terranea. Thouars. Voanjo s. colons arms fixs dans un pays pour le garder. Voankazo (voa) s. fruit. s. tomate. Voatabiha Voatavo s. nom gnrique des courges, citrouilles. Amboarina, p. qu'on dispo. s. arrangement, ordre, disposition. Voatra Mamboatra, manamboatra, v. a. arranger, prparer, se, qu'on arrange. Fanamboarana, s. act. d'arranger, de prparer, la cause, l'insdisposer. trument. Voavitsy s. le aras du mollet. Mamody, v. a, produire des Vody s. postrieur, derrire, base, fond. Vodin-javamaniry, Vodiana, qui a un gros postrieur. tubercules. Vodt-longotra, talon. tubercules, racines des vgtaux. Vofy s act. d'plucher, d'corcer, d'analyser. = Voasana, p. dont on enlve l'corce. Mamory, mi-, v. a. plucher, corcer, expliquer. Vodana, vohaina, p. qu'on ouvre. s. tat de ce qui est ouvert. Voha mi-, v. n. tre ouvert. Mamoba, v. a. ouvrir. MamohiVobirana, p. qu'on tait gonfler. Vohitra s. village, colline. mi-, v. n. tre gonfl. ira, mambohitra, v. a. soulever, gonfler. r. envers.- V. amboho, ivoho.- Manamboho, v. a. tourner l'envers, Voho Miamboho, v. n., a. fuir, se retirer, mourir (souverain). chavirer. Brvohoka. adj. enceinte. Vohoka s. matrice. Mivou, Voisina, p. qu'on fait avancer en ramant. act. de ramer. Voy V. a. ramer. maha, v. a. produis. fruit, production de la terre, abondant. Vokatra rel. ahavokarana. Vokatry ny tany, les produits du pays. re, fertile. famoky, Vokisana, p. qu'on rassasie. adj. rassasi, satisfait. Voky mi-, v. n. se rassasier. rassasier, exciter la rvolte. Zanabola, intrt. Renivola, capital. s. argent, monnaie. Vola Vola tsy vaky, argent non coup, piastre entire donne au souverain Volamena, or (mtal). Volafotsy, argent (mtal). comme basina. Volavetona, mercure. s. lune, mois. Vodana Mamboly, %olna, p. o l'on plante. s. plantation quelconque. Voly v. . planter, semer, cultiver. Fambolena, act. de planter, agriculture, culture. Volsana, p. qu'on plume, qu'on effeuille. s. cheveu, poil, plume. Volo Votombava, Volomaso, cil. Mamolo, v. a. plumer, effeuiller. Volomborona, plume d'oiVolombato, lichen, mousse. moustache. seaux.

-,3

Voa

(n-

---- ------- - -- SUD

4,b

-94-

Volo

--

.Q7

!H.

.n.

.^.

?AR

-.70

man

C;7

--- -

-;'P

--

w',

- ...

Vorivorina, p. adj. circulaire, rond. s. nom gnrique des oiseaux. VoroVoromahery, pervier pigeon, colombe. Voromahailala Vorombazaha, canards domestiques. manompo, oiseaux Vorondolo, Vorompotsy, oiseau blanc (pique-boeufs). Vorombe, oie. Vorontsilosa, hibou. Vosi;-ina, p. qu'on coupe (se s. adj, coup, chtr, boeuf Vositra Mamositra, v. a. chtrer. aussi des plantes). Vonoina, p. qu'on pche Vvo s. nasse faite en forme de cne, pige. mi-, v. a. nasse. Mamovo, v. a. pcher la nasse. avec malice, mi-, Vovsina, p. contre qui les chiens aboient. Vov s, aboiement. fig. se v. a., n. couvre de pouslimaille. Vovi,hira, p. s. poussire, de poussire, faire de Marnovoka, v. a., n. Vermoulu. sire. de la poussire. Mitera-bovoka, la poussire. le fatage des maisons. Vovonana s, pice de bois Vozo r. Marozo, adj. faible, fatigu. par le Vozonana, p. s. cou, col, Vozona AmMamozona, v. a. forcer, cou, que l'on bosona, au cou. Miambozona, porter au cou. Havozona, jusqu'au cou.Vozon' ahanjo, col, collet (de vtement). Tery vosona, contrainte.
Vory

Vorona

'A4

'1

...

pue,

2D-"

adj. violet. Volomparasy s. nom gnrique des patates. Vomanga s. masse, tas, commerce en gros. Vongady Vongadina, p. achet en gros. MMamongady, v. a. entasser, acheter en gros. Ambongadiny, s. vente en gros. Mamdny, Y. n, fleurir. s. fleur. Famoniana, s. floraison. Vony Voninkaso, nom gnrique des fleurs adj. jaune. Vony s, fleur des herbes, grade, honneurs, dignit. Voninahitra s. secours, aide, salut. onjena, p. qu'on secourt, o l'on va. Vo vamonjy, v. a. secourir, assister, se rendre . maba-, sauver, qui peut. Famonjena, s. assistance, salut Mamonjy fotoana, tre fidle au rendez-vous. retrait, contraction. Miala vonkina, dcharger sa colre sur Vdnkina quelqu'un qui ne le mrite pas. s. act de tuer, d'teindre, d'annuler un crit. Vonoina, p. qu'on Vono tue, qu'on frappe, qu'on teint, qu'on efface, annule. Mamono, v. a. tuer, battre, teindre, effacer, annuler.-rel. amonoana. Famonoana, s. act. Vonoina, s. massacre. Vonoan' olona, homicide. de tuer, lieu, cause. Mamono antoka, faire prouver une perte dans le commerce. Mamono de pas.-Mamono tena, se suicider, se donner beaucoup de ppeine. dia, changer Vononina, p. qu'on prpare. adj. prpar, prt, dispos. Vonona mi-, v. n. tre prpar. nona, v. a. faire des prparatifs. Vontosana, p. qu'on imbibe. Marron adj. enfl, imbib, dilat. Vanta Vonton' alahelo, mi-, v. n. tre gonfl, imbib. to, v. a. imbiber. plong dans la douleur. Vorina, p. qu'on runit. Mamory, v, a. Vory, -.adj. rassembl, runi. mi-, v. n. se runir, tre rassembl. Fivoriana, runir, convoquer.

Volo

- -

s. couleur, nuance. Viony, ad', propre , qui a l'air de. volony, v. n. avoir l'air de, ressembler
s. bambou.

- 95

Mi-

.n0

N..

-- - -- - - runion. qu'on arrondit. -royal. - domestiques. - dindon. eunuque. -dit - - traiter ara dtester. - aboyer - lamenter. Vohoka- - balayure, produire couvrir qu'on formant -- qu'on saisit goulot, contrainte. contraindre. contraint. -N-

- 0.C

aga

.o.

- -

w^.

0.V

O.+

Q.'

.N+

.-.
c.-.

j;;

>L3

'70

`:

pro

0.b

Cie

ors

:-.

ion

q+

_..

.,j

caf

j1.

G,.

0._

c6.

L.

G.^

k.

a..

_.v

70.

y0.

1r0

-^'

G>A

.ta

c.,

cab

':01

.O'

.+^

4=+

...

'0

ri>

0.`

rug

U-

.i2

0.N

E:.

Vii`

.0.

G1

0.

C'

.-.

Zaftafy, fils de petits fils, trois. petit fils, petite fille, descendant. Zafindraony, de race croise. sime gnration. Zahdna, p. qu'on considre, s. act. de regarder, de considrer. Zaha Fizahana, mi-, v. a. regarder, chercher, considrer. qu'on cherche. rel. act. de regarder. Zahay pour izahay, pron. pers. (v. Gram. 47). s. arbre. Zhana

?17

Zafy

..

-= Zaitra Fanjaitra -ICI


Zahatra
plac

Zana-drahavavy, neveu ou nice issu nice issu du frre d'un homme. Zanah' anabavy, neveu, nice issu de la sueur de la sueur d'une femme. d'un homme. Zanak' anadahy, neveu on nice issu du frre d'un homme. Zana-bola, intrt d'une Zana-bohitra, village dpendant d'un autre. chelle, marche d 'un Zana-kazo, plant d'arbre. somme. Zanak' olona, jeune fille. Zana-tsoratra, voyelle. escalier. s. indienne (toffe). 'Zandiana Zandry s. cadet, cadette, plus jeune que. V. aotra. Zaobavy, belle-sueur. Zaotra Zaaodahy, beau-frre. p. qu'on divise, qu'on partage. Zara s. division, partage, part. act. Fizardna, s. mi-, v. a., n. diviser, partager, se diviser. Manan-jara, qui a de la chance. s. part, lot. de partager. d'un outil. Zarana s. manche Tsy Manjary, v. n. devenir, se changer. Zary adj. form, existant. rien tirer, mauvais sujet. manjary, dont on ne peut Zatoina, p. qu'on divise en cent. Zato adj. cent. Zatovo s. jeune homme. Zrina, p. qu'on habitue, adj. habitu, accoutum, apprivois. Zatra Mi fankazaira, s'entenmana-, manka-, v. a. habituer, apprivoiser. miha-, v. n. qui peut ou sait accoutudre, tre accoutum l'un l'autre. Fabazarana, s. habitude. mer. mana-, v. a. Hazavaina, p. qu'on claire. s. lumire, clart. Zva Fanazavana, s. act. d'clairer, de miha-, s'claircir. clairer, expliquer. Hazava, hazavana, fahazavana, s. lu. bien expliquer, claircissement. Mazava. adj. clair, lumineux. mire, clart. Zavrina, p. qu'on fait, s. chose, objet, charme (sorcellerie) Zavatra It vao zavatra lahy Ceci est vraiment une qu'on arrange, chang. chose admirable I Manjavona, v. n. se dit du temps quand il fait du Zatona s. brouillard.

intrt.

.-r

Manjaitra, v. a. coudre. Zairina, p. qu'on coud. mi-, v. n. tre cousu. Zakaina, p. dont on p. qu'on peut porter, supporter, gouverner. Zaka MpanjaManlaka, v. a. gouverner, rgner. dispose, qu'on gouverne. Fanjakna, s. royaume, gouvernement, administra. ka, s. souverain. maba-, pouvoir supporter. mi-, v. a. disposer, rgir en matre. Lion. s. Dieu. Zanahary objet plus Zanaka s. enfant, petit des animaux, plants, intrt de Manjanaka, v. petit qu'un autre. Zanahina, p. qu'on prend intrt. mi-, v. n. tre a. reconnatre ou adopter un enfant, prendre intrt.
s. couture
,

s.

radeau.

s. aiguille.

- ----

miha-, v. n. devenir enfant, tomber dans l'enfance. s. enfant. Zaza qui a fait une fausse couA fa Hazazr.a, fahazavana, enfance. Zaza hambana, Manary zaza, rejeter un enfant. che. Manjehy, v. a. Zehna, p. qu'on mesure par empans. s. Zehy mesurer par empans, limiter.
1
tai

---brouillard, disparatre. - - empan.


n"~n9

= - l'argent, - - -- Zaraina, division; - Anjara,instrument, - d'un -- - - - jaza, -jumeau. +V"


14C
?v,

z.

Zana-dranitra, btard. -- Zana-drahalahy, neveu ou

s. act. de jeter terr. Zerdna, p. sur qui ou quoi on jette. Maniera, v. a. faire tomber, prcipiter. Miantera, v, n. tomber de soi mme, s'crouler. s. fumier. Zezeh, na, zezefana, p. qu'on frappe coups redoubls. Zezika s. dprciation, raillerie, mpris. Zimba, zimbazimba Zimbaina, p. qu'on raille, qu'on insulte. mana-, v. a. dprcier, mpriser, ridiculiser. adj. (anne) d'abondance. Zina s. calebasse ou rcipient en fer blanc servant puiser l'eau dans Zinga la jarre ou la source. Zingdina, p. qu'on puise avec le zinga. Man. jinga, v. a. puiser avec le ?inga. s. robe, jupe. mi-, v. n. porter robe, jupe, jupon. Zipo s. honneur, clbrit. Zb Manan-j, adj. heureux, fortun, s. accident, malheur. Zb Zbina, p. sur qui tombe un malheur. -Manib, v. a. tomber sur (se dit d'un malheur). s. caverne, tunnel, souterrain. Zohy s. an, plus g. Zoky Fahazokiana, fisokiana, anesse. s. vendredi. Zom s. angle, coin. Zoro Efa-joro, qui a quatre angles, quadrangulaire. Telo zoro, triangulaire. V. anjoro. s. bonne volont, Mazoto, adj. zl, diligent. Zoto Mampahazoto, exciter, encourager. Hazotoana, fahazotoana, s. zle, diligence. Zotra s. act. d'aller, de marcher. Zorina, p. qu'on parcourt sans se dtourner. mi-, v. n. marcher, aller droit vers. pron. qui, qui vive (cri des sentinelles durant la nuit). Zovy Na zovy na zovy, qui que ce soit. Zozoro s. espce de plante aquatique trs utile. Cyperus ceequalis.

.'1

tir.

Zera

- -- -- --- - .9.
c19
1

.~.

::,

.-.

pua

0.b

p-~

CO-

...

,1,

"`S

.c]

.-.

;-'

.-.
1

.Y.

..f

INDEX
DES MOTS FRANAIS CONTENUS DANS LE

LEXIQUE MALGACHE-FRANAIS.
Cet index peut tre utilis comme Lexique Franais-Malgache. Les mots malgaches indiqus en regard des mots franais sont des radicaux. Il conviendra donc de se reporter au Lexique MalgacheFranais pour trouver le driv dont on peut avoir besoin.

al Ah Inter, any, aminy A etry, iva Abaisser etry Abaissement foy, ary Abandon lao, foy, ary Abandonner fangaraka, reny Abeille hantsana, tevana Abme simba Abmer tody Aborder vovb Aboyer aro, aloka Abriter Absorb sondriana fady Abstenir (s') lady Abstinence fiaingana Acclrer ray, toa, sitraka Accepter
1

zo, loza Accident hoby, akora Acclamation hoby, akora Acclamer omba, araka Accompagner tanteraka, tontosa, Accomplir id. [tb Accomplissement araka, orne Accorder (s') teraka Accoucher dododdo Accourir Accoutum zatra hantona Accrocher [lia Accusation ampanga, frtarainaAccuser ampanga, vaky ; -fausT.'

Achat [gady Acheter vidy ; -en gros vonAchever vita, tapitra, tontosa Acier ts Acide maharikivy

Acompte Acquerir

hanina hary Acte tao, aiky Action tao Addition adisanina Adieu veloma Admettre ray, aiky Administrer fehy, raharaha Administration zala
r-.
(D,

- --------- -----vidy ----->(^

I
Admonester anatra, teny Adopter tsangana Adoption tsangana Adorer vavaka Adroit- kinga Adulte vantotra (animaux) Affaiblir lemy, reraka raharaha Affaire

sernent

tomboka

Affamer noana Affection tia Affliction ory Affliger ory Affranchir avotra ho, mba Afin sakelika Affluent sory Agacer taretra Agave taona Age antitra, ela Ag Agenouiller (s') lohalika rnasoivoho, tao Agent Aggraver tombo tao, asa, nia [ka Agir hetsika, pelika, kofoAgitation Agiter (s') hetsika, samboaraondry [voara Agneau Agrandir itatra finaritra, harny, sitraAgrable aiky, tclina [ka Agrer Agrment finaritra volt' Agriculture ainpy, vont , tahy Aide deka Aide de camp Aider ampy, vonjy, tahy Aigreur afero Aigrir maharikivy ranitra Aigu Aiguille fanjaitra, filo Aiguiser asa, ranitra
r-.

---- -- -- ----- -0.E

-- -

0.0.1=:L

a-0

Ail Aile

----tongolo elatra Aimable - tia, faty Aimant - vy Aim Aimer - tia


lala

--

il

Or,

..-. <.-.

T,

cab

.-N

cab

,`

Aine Ain
r..

Ainesse

Ainsi Air

Aisselle- helika

- teta - zoky matoa - - tahaka, toy - rivotra


,

102

io3

zoky

hoc,

0.

Ajouter tohy, ampy, isy Alarmant tsiravina Alarmer taitra Alerte taitra lahatra Aligner hanina Aliment nono, taiza Allaiter

Apparatre seho, tranga, poaka, posaka bika, tarehy Apparence ankosotra Apparence fausse miseho, miharihary Apparent seho, tranga Apparition Appel antso leha, di Aller antso; -avec la main Appeler valana Aller la selle manofa tanana tsena Aller au devant Appesanti lamoka tsaka Aller chercher de l'eau petaka, raikitra Appliquer omba, araka Aller ensemble ranitra Appointer havana Alli atitra, tondra Apporter lava, tsotra Allonger tombana Apprcier rehitra, velona Allumer tahotra Apprhension afo Allumette anatra, re Apprendre ary, dia Alors voatra Apprter sakaiza Amant -e Apprivoiser -tamana, zatra fanahy Ame aiky [hoka Approbation Amliorer tsara hatona, akaiky, toApprocher sazy Amende Approfondir lalina, fototra mandigy, ngidy, faitra Amer Approuver aiky, telina [haho id. AmertumeApproximativement tokony, sasakaiza, havana Ami Appuyer tohana, ankina tavolo Amidon Aprs aoriana Amiti fia, havana afaka Aprs-demain Amour tia Aqueduc llana ody, sampy Amulette Arachide -- voanjo lalao Amusement Araigne hala lalao Amuser Arbitre clanelana taona An Arbre hazo Ananas mananasy Arbuste hazo madinidinika razana, ntaolo Anctres Arc-en-ciel antsiben' Andriamaantitra, ela, molaly Ancien [nitra Ardent - may vatofantsika Ancre Ardoise solaitra Ane ampondra, boriky Argent vola levona Anantir Argile tany Angle zoro ady Arme Anguille amalona tafika biby Arme Animal [tra Arome hanitra Animer velona tsoaka, ongotra, avoArracher taona; -d'abondance Anne Annoncer laza, ambara [zina Arranger voatra, lamina, ampirina, lahatra Annuler, foana, vono araka, lamina Arranger (s') fory Anus

,".

---

Anxieux marina Anxit tony Apaiser tsinjo, tazana, hita Apercevoir lemaka , arina ` A p lanir fisaka Aplatir

---- -------- --- .s.>>

t727

T.,

w`<

--

P111

--

-'<

,.d

.-t

---O..

- -

--

Assurer toky Assurment marina, tokoa, mi[hitsy Astrologie andro Astrologue andro Atre fatana Attacher petaka, raikitra, gadra Atteindre takatra, voa, tratra, Attendre andry, ampo [hatia Attente andry Attention tandrina Attiser sorona Attrister alahelo Audace sahy Au dedans anaty Au dehors ivelany Au dela ankoatra, andaty Au-dessous ambany Au-dessus -- ambony Auge tavy Augmenter tombo. sondrotra, ampy, betsaka, maro Aujourd'hui anio, androany Aumne antra Auparavant aloha, rahateo Auprs akaiky Aussi koa, kosa Autoriser vela Autour hodidina

cri

-0-o 21v

- ---<a

Bagage

Bague peratra andro, lona Baigner lona Baignoire Bail hola Bain andro, lova Baiser oroka, hamy
Balai
fafa

-- -- --- -

rnizana Balance fafa Balayer fako, vovoka Balayures bala Balle


-,

ak Balbutier volo Bambou akondro Banane akondro Bananier dabilio Banc andiany, tonta Bande Barbe somotra, volo tentina Barbouiller somotra Barbu tefy Barrire ambany iva -en bas Bas
;

Bas

--------- - -entana
ba

,..

,.,

p.,

vs.>

-- -

--- -d'aplomb-maAplomb-arina; -- ---O .,p

Arrter (s')
Arrhes
.._

janona, ahotra, sakaArrter na, sambotra


Arriver avy, tonga ; - Arroser tondraka Arum horirika, saonjo

--

ato

Art

---0.Y
r-.
+-'

llana Artre akatra Ascension Aspect tarehy Asprit rao tsodrano Aspersion vono Assassiner angona, vory Assemble -er aiky Assentiment Asseoir (s') petraka Assez aoka Assiger fahirano Assiette lovia, vilia Assister atrika, vonjy, tahy Associer kambana, ombana Assommer vono, faty
"i,

---------- hanina
hay
w-.

Autre hafa, samihafa aloha, taha-, fahiny Autrefois hafa Autrement telina Avaler
loba Avance roso; -doucement Avancer mitsaitsaika Avant aloha afaka, omaly Avant-hier hihitra, kahihitra Avare hihitra Avarice simba Avarier amana, amina, aminy, Avec ho avy [araka, mbamy Avenir arabe Avenue laza, ambara, re Avertir aiky, tsotra Aveu jamba Aveugle jamba Aveugler liana Avide hevitra, laina, laza Avis solo Avocat anana Avoir afaka Avorter aiky, tsotra Avouer

...

mby

--- -

4Q

-----y_,

- -

,-.

r-.

w`<

C.0.0.
A0..
R0.. G0..

'-.

cap

..r
ami

..,

:c

un

2-o

.a,

0.O

Q..C0..
A0... 00... A0...

-.-.

.-.

vii

III

0.0.

Tan

s..

.~.Y

s.,

A0.. n0..

cab

t3.

T.-

.--

7,y

.L]

>-.

-104Base
<O+

I<<

Baudet ampondra, boriky Baudrier samboady Bavard vava, lela, manta


0.R
Bave Beau

Bosse osy Bouc vava Bouche

<<w

Bassin dobo Bateau sambo orina, rafitra, tao Btir Bton -tehina, langilangy kapoka, daboka, vely, Battre Battre (se) ady [vorio, vango
i-+

tsara, soa Beaucoup be, betsaka, marc, Beau-frre zaotra, aotra, ranaotra (vocatif) rafozana Beau-pre Bec vava; -de livre

Bche

Bgue

'(>

Bel, belle tsara. soa Blier ondry vinanto Belle-fille

a'

Belle-mre

tsodrano Bndiction tombom-barotra Bnfice


Besoin

Beugler
Biens

biby ma, rehoka soa, tsara Bien mainka Bien plus


Bte
anana

G>>

O<9

Bienfaiteur
Bientt

vetivety

-.

----- -- ------ ivy


!la

- vody

Bonheur Bonjour
Bonsoir

Bont Bord Borne

Cafier

v_

Bouleverser

rafozana zaotra, aotra

fatratra Bourrer fono, kitapo Bourse Bousculer ronjina Bout lany, loha tavoahangy Bouteille omby Bovid
Branche
Bras Brasse Brave ._.
--1

Bizarre

hafa

`p"

Bile

Blmer

I`<

RAI

Broy
Bru
i-.

abondance

- migoka

Bois , ala Boisson sotro mandringa Boiter Bol kopy Bon tsara, soa

erika Bruine Bruit taba , neno, tsaho may , doro, rehitra Brler Brune zavona

Bruyant

Buste

---

montsana

takalo,-ova, solo;-de

.Oie

vinanto

Capitale

- reny
vola,

pana
pas

ofo;-(se)
vono

zary;

New

osa

hira, tonona, vazo

resaka

Car

vatana

Caractre

- -

angola angoly, fetsy, fi ntana


(74

toroka

hira

satria, fa

loha, toetra, fanahy

rongony satroka
lu

...

Brosser

.--i

borosy

Z.0^n_

manga Bleu Boa do Boeuf vositra , omby Boire sotro; -d'un seul trait et
i..,

--;hazo --

angatra

===D-=

fotsy Blanc fotsy Blanchir

Blennorrhagie Blesser - ratra


,-+

-- adidy tsiny, afero


,

orne

Canard vorona, dokotra, Cancrelas kalalao boloky

--

v`<

ray, soa

Brebis ondry tataka Brche fohy Bref jirika, jiolahy Brigand helatra, tselatra Briller Brillant mamirapiratra Brique biriky rivotra Brise disaka, fefika, folaka, vaBriser ky, tapaka amborodao Broderie fisisika Broche (bijou) zavona Brouillard
--1

- ----- -u

- sandry - refy - sahy

- rantsana,

sampana

halana somizy tony, onona Calomnie endrikendrika Calomnier ratsy Calomniateur petsa Camarade namana lesoka, petak' orona Camard Camlon - tana lasy, toby Camp Campagne saha, ambanivohitra Canaille fady, kary lakana, tatatra Canal
Cale

G_^(o

angady, fangady bada

sima

korontana

7c'

fempina Boucher tsentsina Bouchon kavina Boucle (d'oreille) ampinga Bouclier molotra Bouder totaka, feta, petsa Boue hctsika Bouger kotraka, tanika Bouillir ro Bouillon

- tsara - tsentsina, - ---hotraka, ---andry

- veloma - sambatra, finaritra, za 'n.

[ra, adana

But Butin
a
a

sisina, molotra, morona faritra trafo

- izany et l'- ats, ary


- zanakos

-UNU

-105Carte

toniany babo

(oiseau)
sary riana

tambitamby, safo
j.,

fody

Cabri

ery, af na, takona Cacher tomboka Cachet tranomaizina Cachot faty Cadavre kad, orne Cadeau zandry, aivo Cadet naivo, andrianaivo Cadet raivo Cadette kafe Caf

---

--

tapaka, vaky foko, razana loza fototra, antony de () .. noho resaka, tonga

antoka

lavaka,

zohy

fehy izany laza, resaka


laza

Cafre

boky, taratasy Cahier vata, kesika Caisse Cajoler tambitarnby, angola isa, hevitra Calculer
Calicot Calmer

-- --

masombika
kate

OSA

.:,

N'^

lavenona

zato; cent mille hetsy afovoany, foitra trambo andrefa, kanefa, kanefa, kanjo, saingy
vory

-- --

--

hodidina, sarona sasany cervelle aty tsahatra, janona dire izany hoe samy, avy -alahelo, hanina rojo, gadra, fatotra

ana-

gana

Canne sucre fary Canon tafondro

Caoutchouc fingotra, herotra, Cap tsiraka, tanjona [mateza Capable hay, lala, mahay erady (erana), omby
V+

- -- tehina

nofo seza fana (se) ditra efitra tany, saha (sur le) miaraka amin' miaraka amin' ny vava

holatra
vintana kibay

ova

chi

bob

C>>

>,.

._.

es"

0.0.>,

2-8

OvR

>,

haza, roaka, voaka Chasser tay Chassie saka, piso ;- sauva e Chat j kart' Chtier fay kitika, ki o Chatouiller,-eux vositra Chtrer fana Chaud [tanika fana, may Chauffer mindro, tanina, Chauffer (se) kiraro Chaussure, se chausser

.,.

--

Compenser

onitra
,

...+

Chasse

haza

Chneau

fantsona
:='
a.+

<<<p

Cher lala, tia, sarotra [na, zaha karoka, haraChercher fy chrir lala, Chri,-e
LOS
1

fantsika Clouer kisoa Cochon voaniho Coco cocotier


Cocon
akora
...t L

Confiance
Conflit

- ady

Cmur

fo

Ch e al Cheveu Chvre

soaval y

volo, sineana

Cheville.-er

C^.

hombo

osy

tao; coiffure satroCoiffer [ka zoro Coin ankadiCol [llana tezitra Colre Colique Colis Colle , -er Colline Colombe
Colonie

`<

amy Chez Chicane alika , amboa Chien marika Chiffre parasy Chique (esp. ciron) dona, poka, katroka Choc fidy, Choisir safidy Choix (libre)
l~9

mandalo

,-..

K,<

dona, poka, katroka Choquer zavatra Chose [rahateo bitsika aloha, teo ambony, ato aoriana , Ci - d es sous , a p rs ato ambany holatra, kilema Cicatrice

.w.

andry Colonne varotra Colporter ady Combat.-tre Combien firy, akory Combler kitay Combustible didy, fehy , -er toa, toy, tahaka, araka, toraka
a-+

Cotonnade

---

Cou

- - Couler-vatana,
Coucher
andry
,.+
+-'

L1.

(P'

Couche ankosotra fana Couches (femmes)

- vozona,

soga tenda

Coude , coudoyer kiho Coudre zaitra babaka, riaka; -(larm es)-potraka;-(navi re)--rendrika

004

tany

Non

loko , dity, fetaka, pe[taka vohitra vozona

Confluent vinany Confronter atrika Confus menatra , mangaihay Confusion - korontana Conjecture vin an Conjoint vady ylala fantatra [ Connaissance , connatre hay Connu fantatra , hay , laza Conque (oreille) tadiny [anatra Conseil hevitra, toro-hevitra, Conseiller manome hevitra ,
,L,
,

---

K.+

toky

<<K

vadika, rendrika Chavirer Chef loha, lehibe Ilana Chemin, chemin de fer

"-"

Chaux

sokay

X04

Chauve-souris

manavy

.-,

Chauve

sola

voa Citron voatavo Citrouille jaboady Civette zava Clair halana Clairsem ankohonana, foko Clan tahamaina Claque zava Clart taolana Clavicule hidy Clef py Cligner py Clin d ' aeil efitra, rindrina Cloison,-ner fety Clore fefy Clture

:a

a`;

toko Chapitre lsany, lsak, samy, avy Chaque [mboka Char kalesy Charbon arina ; -(maladie) toChar g e - entana Charger (arme) fahana Charit antra ody, finaritra Charme savily Charnire Charpente rafitra Charrier taona
?OC

--- ---- --- - tady, -- tia; - ---- tsongo -- - tendry -Chuchoter Ci-dessus-teo
.ab
-,-p
-Q)

ioti

lanitra Ciel volo Cil dimy Cinq

Cinquante

---

...-.

faritra Circonscription vory Circulaire savoka ;- cacheter -loko Cire


Cirer Ciseau
Ciseaux

-- (menuisier) --borosy
hety

-- Clou-fantsika (furoncle)-vay --(se)- vozona;-(grog.)entana ---tanety, --- tototra - Commandement Comme-hoatra,


`'y
;-

--?[

--

- --hay Comptence Comptent - mahay Complet - feno tapitra


And

C?-

- fandraka

O^w
-b4
tes

Circoncire , iconclsion
c=i

dimampolo

fora

loba , tomboka Commencer Comment ahoana , akory , inona Commerce,-er varotra Commission hafatra Commun,-aut ombona Compagnie kambana Compagnon namana Comparaison taha Comparer tovy , taha Compartiment efitra Compassion , -tir -- antra Compatir findra Compensation onitra , zaha

- ---a-+

07

Constamment Ilana , lava Constituer maha-izy Construction -uire rafitra , tao Contagieux findra
Conte

Contenance erana Contenir erana;- (se) tsindry Content faly , ravo Contigu ila , lafy , olotra llana , lava Continuellement Contour hodidina , faritra Contracter aiky Contraindre tery, vozona

efa

Contraire , contrarier Contrat aiky

Complice namana Complot , -ter -- tetika Comprendre azo , fantatra Compter isa

- --momba Concernant - - tapaka


-7

Contre tany Convenable tokony , antonina , Convention aik y [sahaza , mety Conversation resaka Convoquer , convocation vory , Copie , -er dika , kopy [antso
-

Conclure

vita ,

raikitra

Concubinage

Condamner , condamnation heCondition toetra [loka Conduire , -te tondra Confesser aiky
.-+
-O,

--

tokantranomaso

Coq akoho Coque , -ille akora

fady , kary , fetsy ratsy Coquin , harana Corail Corbeau , garaba (corCorbeille beille en treillis) , mahazka , kofehy Corde Corder
^^.

Cordon
Corne Cor

---- - goaika voahangy - harona --tady tady


T>'
R.^

- -- -- -

`:a

angano

w_-

'-'
L].

a..

.R..

.R..

tohitra

`-;

<.I

EER

Corpulent

anatra

-- +-'

rompre sisika tompo , fanompoana Corve tafy , akanjo Costume


Co!
Cte

Consentement , consentir aiky Consquence (en) amin' izany , noho izany Conserver tahiry , otrika Considrable be , betsaka , be vaConsidration de (en)- noho [va Considrer jery , zaha , dinika Consoler tony Consonne renisoratra

tsiraka Cte (littoral) ila, lafy, lany, andany Ct Ct ()-anila , anilany (d'un ct) landihazo Coton , -nier

0.Q

- tady - tandroka

- vaventy

- tehezana

r.+

0.I

"-:

c.C

,.U

I,-

+-+

[ngo loko, volo Couleur dona, kapoka, poka, vaCoup daka, dia; coup Coud de pied

0.0

Croise

CT<

Coutume-fomba [(poing)-toto tampoka Coup (tout )


Coupable

.-.

(D-

-?w

- hazakazaka valana Cours Course - hazakazaka


Courir

?,.

Courge

- voatavo

,-+

-t7 =o+

w,

--

Cravate

fehitenda

...

Crasse

Dcmi

sasaka

vue.

karandoha Crne saobakaka Crapaud


r.>

Crpu anana Cresson sanga, tampona Crte hady, lavaka Creuser lempona Creux potsitra Crever patsa Crevette .Cri, -er-kiaka; cris perant-draheloka, diso [dradradra Crime
M".

---tseroka pensily Crayon - pensily Crance - trosa Cration - ry, forona, tao Crer - ry, forona, tao Crme - herotra - lalotra Crpir,hazo,
`_<

,-+

tondraka Dborder joro Debout

---

sage ngita

ro-

Dcerner

angana Dception faty Dcs


Dchance

triatra, rovitra, kotika Dchirer Dcider tapaka tapaka, didy Dcision tataka Dcoudre,-su kivy Dcourager hita Dcouvrir
an.

-----

orne
vitra

ongana

<D-

_'

Dvelopper velatra Devenir --- tonga, miha-, zary Dvier vil}} hodivitra Devin ombiasy Deviner vinany Devoir tsy Dieu zanahary Diffamer ratsy Diffrence,-ent hata, samihafa Diffrend ady Difficile, difficult sarotra Digne mendrika Digue fefy, fefiloha
-4J
-C7

?.

anaty, aminy dihy Danse,-er andro Date De ny, n',-y tosika, fanosehana D era Dbaucher sava Dblayer Dboter pitsoka, tsoaka
,,.
s..

fy, tsara dia tsara Dlicieux Dlier vaha Dlimiter faritra, fetra Dlit heloka afaka Dlivrance,-er Demain rahampitso, ampitso fitarainana, hataDemande,-er ka, angavy, era, hanta, ila, ontany ;-(pardon) valo; [hidy Dmangeaison, dmanger hidi[traka Dmettre pitsoka Demeure,-er onina, toetra, pew>`
a`)

b(14
- .-.

Court,-e fohy halana, ondana Coussin Couteau antsy; coutelas-antsi[be, kalaza Coutume fomba zaitra Couture [rona kotrika Couver Couvercle - takotra, rakotra, saCouverture bodofotsy, rakotra, tato Couvrir-rakotra, takotra, tototra, fono, afina, tafo, sarona foza Crabe rehoka, rora Cracher Craindre -tahotra; craintif-kaody, ahy, horohoro fihitra Cramponner (se)

--

,..

manta Cru Cruaut siaka, loza siny Cruche Cruel siaka, loza mioty, mitsongo Cueillir sotro Cuiller hoditra Cuir handro, tanika, hirifiry Cuire hirifiry Cuire, cuisant lakozy Cuisine handro Cuisiner mpahandro Cuisinier fe Cuisse masaka Cuit Cuivre - varahina vody Cul heloka, adidy, diso, Culpabilit [tsiny Cultiver, culture voly Cuvette tavy tafiodrivotra Cyclone

----- -- - Dans - - >,.b


G3.

- -

----a0+

(<o

andro Dlateur,-tion
Dlai

- - - - api

--

ro-

ampanga

Dmolir Dnigrer

zimba, ratsy Dnonciation,-er ampanga Dnouer vaha Dent nify, vazana Dentelle dantely, dantelina Depasser hoatra Dpareiller singana Dpense,-er lany, homana Dpit sosotra Dplacement,-er -findra, pitsoka Dplier velatra Dployer -- velatra [ny Dprciation,-er zimba, ambaDepuis hatra, hatraminy
c-4

-- ---'
raya

Devant

aloha; aller au devant tsena, anatrehana; par deDvaster raya- [vant oloana

------maintsy --andriamanitra, - - .O+

(D-

(D-

0?'

..D

Couper- didy, tapaka, tetika,

vady, mtvady, roa [pa Couple tokotany Cour Courant (eau) valana Courage, courageux sahy heloka Courbe

-- E>>

ka-

dam.

--

Criquet -- kijeja voay, mamba Crocodile Croire ino; se croire-manao.. ho, mihambo ho

-11'I

~w,

heloka, diso, meloka


N>,

- varavarana tombo, tsiry Crotre Croquer - kepoka Crouler - zera Croyable - azo inoana Croyance - ino, finoana
>-,T

Dcuple impolo heny anaty Dedans olana, tsaoka Ddire (se) vaha Dfaire Dfaut kilema, tsiny, diso aro, rara Dfendre aro, rara ; -eur Dfense kady fetra Dfinir Dfricher tevy Dgager -afaka Dglutition telina leo, fay, hamo Dgot leo, fay, kivy, haro Dgoter tete Dgoutter ongana Dgrader Dgringoler kodingy Dgustation,-ter andrana ivelany, anindrana Dehors bila Djeter rahateo, sahady Dj Del, au del andafy

----

--

Draciner ongotra Drision eso Dernier farany Derrire vody, ivoho Ds hatra; ds que-raha vao Descendance,-ant taranaka, fara, zafy varina Descendre,-te idina; -( la cte) Dsert efitra, foana Dsespr mamoifo Dshonorer baraka, afaka, voa Dsigner,-tion tendry, tondro Dsir,-er iry, ila, tia Dsordre korontana, taba Dsormais amin' ny ho avy Desscher ritra [sein iniana Dessein kasa, kendry; desDessin sary, soratra Dessous ambany Dessus ambony Destin, destine vintana, anjara Destituer -- ongana Destruction raya, levona Dtacher vaha, afaka, Baraka. Dtail,-lcr tsinjara, jirika Dtenir tana Dtriorer simba, tonta Dterminer - tonga Dterrer ongotra Dtester hala, rafy Dtour,-ner olaka, vily Dtruire raya, levona, ringana Dette trosa Deuil saona, fisaonana Deux roa, anankiroa
1".

---

9,_

-'

-n) -a)

0. 0.I

O++p

-----.SC

Na)

[-

C"C

Q)-41

-1)U

U+

..t

ON

...

`Y'

7:u

.C.

,.,

v..

-a) -Q)

0._

0.C

E E

>,w

c0...

...

..-

c..

'"'

4]"

0.Y
C0.

c..

sakafo dinette Dner rivary, tsivarlvary laza, teny, hoy, hono, amDire [bara tarika, tondra Diriger lahatra, teny, kaDiscours,-ir [bary sorona Discret ady hevitra Discuter mosary Disette jasa, ala, zavona Disparatre tsy hita intsony Disparu ely, paritaka, raDisperser,-ion [va, hahaka voatra, zaka Disposer
^a.

kiva-

ri,

rano zera Ebouler


Ebrcher

banga

Eliminer

ofony horaka hataka, tanila Ecarter (s')


caille Ecarlate
Echancrer Echange,-er

:'1

banga

takalo

Echapper
Echelle Echelon

lefa, lositra

Dispute

ady, ditra

Echauffer

Dissimuler
Dissoudre

tsara

Echance

fana fetra,fotoana

levona

lavitra Distance samihafa Distinct Distraire,-ait sondriana, variana samihafa Divers lalao Divertir (se) vinany, sikidy Divination zara Diviser,-ion

7r.

tohatra zana-tohatra
fefika

Echouer

Divorce divorcer Polo Dix


,

Eclore

foy

rantsana, tondro Doigt boto, mpanompo Domestique tompo (tompo);-(animal) fonenana Domicile folaka Dompter orne, tolotra ;-(coup Don , -ner tsipaka de pied) ry, amin' izany Donc Dont izay (ou relatif) tory, andry Dormir Dos lamosina; tre indroa, avo sasaka, heDouble

tsitsy, fihitra Economie,-ser Ecorce,-er hoditra, endak, vofy ; Ecorcher empaka Ecorchure Ecouter haino

00_

17'

77

vala, fefy
c.>

Ecraser Ecrevisse

toto, torotoro

orana

Ecrire,-ture

soratra

Ecrouler (s') zera ariary, farantsa Ecu (5f.)


Edenter

banga
..

Doublure

Doucement miadana, moramo[ra harny Douceur, doux rary Douleur Doute,-er salasala roa amby ny folo Douze io potra Drap saina Drapeau Dresser tsangana ;-(se)-ainga, arina
aOZ,=

--

--

sosona

[ny,sosona

.^w

--

orina vono mihitsy Effectivement Effmin Effeuiller -- volo, tsongo ranitra Effil kely, aina Efforcer (s') aina , hina Effort tamy Effraction tahotra, tsiravina Effrayant, er Egal mitovy, sahala
Edifier Effacer

Endroit Enduire Endurcir Endurer Enfance,


.O+

toetra hosotra
.O-.

mafy hafy, aritra

- -- -

zaza, zanaka, enfant anaka, ankizy Enfantement,-er teraka Enfermer (s') hidy Enfin tarany, amin ny farany Enflammer rehitra Enfler vonto sitrika , Enfouir levina [- lempona Enfuir (s') lositra, Jeta, rifatra, Enfumer [vaky setroka
4-.
a.+

tsinay anclanelana randrana iditra velona, ranitra velona haona tety lono, omba Envellope,-or
.-+ .-+

`-'

Envers

tokony, hodidina, saEnviron iraka, hafatra [habo Envoy,-er Epais,-seur tevina velatra, vaky Epanouirs (s') tsitsy Epargne , pariaka, paEparpillement,-er ritaka, rakaraka
>,R

- voho

--a-+

.07

(0'

saraka

helatra Eclair zava Eclaircir jiro Eclairage (appareil) zava, tsilo Eclairer kakakaka Eclats de rire oaka Eclater
QQN

lavitra, hataEloign,-er,-ment Embarquement,-er; sakana, sahirana Embarras,-ser vinany Embouchure revo Embourber (s') sampans Embranchement oroka Embrasser hombo Emmancher dombo Emousser zehy Empan Empchement,-er sakana, sateno Emplir [mpona, tohana raharaha Emploi Empoisonner manome poizina Emporter tondra, indao, lasa Emprunt,-er indrana sambotra, amy, any [trosa (femme) - vohoka, faritra Enchaner gadra Enchre,-ir songgona Enclore, enclos vala Encore mbola, indray Encouragement,-er risika, zoto rano simba
.-.

--(s')-ondrana ---- -- - -- -fefy, --- - (s')-- lenika


roaka
[ka

fafy levina

mosavy rehefa, aoriana, dia banga

-t=

,-.

bangs
re, haino, dinika ; -s'

n.,

-i>

mue

Dinde

vorona

[dalana

p:.

Diligent, diligence zoto alahady Dimanche hena, kely, anDiminuer,-tion

Droit-hitsy, tsetra, -- [ane)-haba - -R -- --Eau --- --- ---- -- - - -- -endaka -(s')-empaka ---sur-tsilany --rarin ; -(dou. havanana Droite hitsy Droiture fitaka Duper mafy, mazana Dur teza, aritra Dur,-able,-er mandritra Durant
^'e

tovy, soroka tovy ratigner,-ure rangotra ezaka ancer (s') itatra, lalaka Elargir (s') mateza Elastique ompy Elevagge bonga, avo Elvation avo, be, ainga ;-(prix) Elever sondrotra ;-(s') donaka
galiser galit

-- ---

III

.-.
(s')
L-.

latsaka teraka ngoly fahy fantatra hamo loka angoly En oler ala, esotra fahavalo, rafy sosotra, sahirana makadiry, ngeza adina, fototra (rage) romotra, gaigy enregistrer sofarina [ratra fampianarana anatra, mampianatra araka
_'

%v

r,,

13

',

hina
(s'), entt
+O+

ditra tontolo, manontolo; avokoa entourer hodidina

jhina, zatra

levina

Epars (cheveux)

- rakaraka

...

>;

-'

Q./

i..

0.Y

E E E E

a..

i-.

,?.

Q.>

+-+ a-+

i-'

.-+
+-+

C.0

O0.

+-+ +.+

UE0

-.-

L-.

070

..R

.-.

C:>,

.CE

'+a

-pier - --fipaille
t_.

soroka salohy Epi tsikilo, tilt' harangarana androbe Epilepsie tsilo Epine paingotra Epingle,-er vofy Eplucher andro, fotoana Epoque [na vady Epouser, poux Epreuve, eprouver tsapa, andraEpuisement,-er ritra, lany, refantsy [raka, osa Ergot tsangana, orina Eriger renireny Errer diso Erreur anika Escalader Escalier tohatra sifotra Escargot Esclavage, esclave andevo karazana Espce ampo Esprance, esprer tsikilo, tily, haranEspion,-ner garana, safo fanahy, saina, angatra Esprit andrana, tsapa Essai, essayer Essouffler sempotra Essuyer faoka, fitra atsinanana Est tombana Estimer Estomac vavony ary, sy, dia Et rihana Etage velatra Etaler kamory, farihy tang Etat toctra, fanjakana vono, maty Eteindre velatra Etendre mandraka Eternellement evina Eternuer,-ment lamba Etoffe tay Etoile kintana - filante Etonner,-ment gaga, talanjona kenda, sempotra Etoufler saEtourdir,-ment fanina;-i hafahafa [fotra Etrange vahiny, vazaha Etranger kenda Etrangler (v. Gram. 7 i) Etre zavatra litre Etreindre,-te gehy, tolona Etroit ety,. tery,
R_.
uni

---

- -

ravina afo Feuille ravina Feuillet takelaka Fianailles, fiancer


Feu

<Q

^r7

- -- ---- - - - - ->'+

``

<..

- -a)

-r7 `s7 `r7

bakoly ota, diso noana kamo, laina Fainant,-ise tao, vita Faire azo atao Faisable vovonana, loha Fate tokony, maintsy, mety Falloir laza, ngeza Fameux zatra Familiariser anaka, ankohonana, Famille, mosary [foko Famine fanala, fanilo Fanal lazo Faner mozika Fanfare fotaka Fange matoatoa Fantme hatsikana, angano Farce entana [saka Fardeau Fatigue,-er sasatra, vizana, didiso, ota, heloka Faute,-if Faux diso, sandoka, halatra
"r1

TRI y<<

'v

soa Faveur Favoriser soa, ampy, ambina Feindre ody, ak Femelle vavy Femme vehivavy, vavy Fendre vaky Fentre varavarana [tsy Fer vifovy, gadra ; -blanc Fvrmer katona, hidy, rindrina; -les yeux kimpy

- Fermeture - hidy
F-E'
Froce Fertile Fesse

..p

---

`C7

SAC

masiaka vokatra, lonaka, zina


,.t
ami

fofo

------ - ---- -- --.-.

..y

je,

:o<;

--

f9anirana tude Etudiant mplanatra Etudler anatra vazaha Europen Evader (s') losltra, lefa tombana Evaluation,-er torana, fanina Evanoui ritra Evaporer tsiaro foha; s'-, Eveiller kopaka Eventail kopaka Eventer harihary Evidence,-t afaka Eviter foha Evoquer tombo Exagrer Exalter -r laza, dera, ambony adina, dinika Examen,-ner amby, tombo Excdent hoatra Excder afatsy Except loatra Excessif izaitsizy Excessivement risika, zoto, fo ; -( Exciter (s') Exclure-roaka [la rvolte) vo[ky tay Excrment tsiny, ala Excuser tanteraka Excuter ooatra Exemple afaka Exempt fofona Exhaler seho Exhiber sarotra Exigent roaka Exiler isy Existence,-er rehoka Expectoration,-er tafika Expdition andrana Exprience elanelana, tombaExpert, iser [na vofy, zava Expliquer safo Explorer poaka Explosion fia, poritra, laza Exprimer Expulser roaka fy Exquis Extrieur ivelany Exterminer ringana vono Extinction Extraire ala, esotra, tsoaka fatratra Extrmement Extrmit tendro, farany, lany
Lit

--

---- ---- ---- - ------ ".w

Fable -, angano

Fade Faible Faence Faillir Faim


._.

tsatso

.C.

osa, vozo

`t7

'-. p,-

tao Fabricant tao Fabrique tao, tefy Fabriquer tandrify, anatrehana Face (en) tarehy, tava, atrika, lafy Face hatsikana Factie,-eux tezitra Fcher mora Facile,-t,-ter

-- -- --- ----------_e_,

Fibre outra Fiel afero tay Fiente rehareha, avona Fier,-t Fivre,-eux tazo, avy andry, herotra Figer Figure _tarettarehy, bika, endrika ra, 0 fehy Fil foly [tsorlaka Filer id comme les mtores harato ; -de bouf iliFilet kena Fille-vavy, zanakavavy; jeune-,tovovavy, ketaka gorobaka Filouter zanakalahy, lahy Fils fara, farana Fin vita, tapitra, lavorary Finir Fixer fetra, raikitra, petaka, oriazo [na Flagrant fanilo Flambeau Flamber dotra lela Flamme ila Flanc Flasque barera Flat,-er,-rie doka, tambitamby Flau loza Fltri lazo Fleur,-ir, -aison vony Fleuve ony Flot onja Flottant -- mitsinkafona kilavalava Fluet sodina Flte ino Foi aty Foie adala Folie antitra Fonc raharaha Fonction vody Fond Fondation fototra orina Fonder rendrika, empo Fondre, fonte Fontaine tsaka Force --,'tanjaka, hery ; -de force[an-kery tery Forcer ala Fort Forfait heloka be vava tamby, tefy; -ron Forge,-er mpanefy tarehy, bika, endrika Forme
e-'

----- ,?)
-_n

..<

(-+

w-1

.-.

"ri

.N.

`C3

r+^

C..

0.O

._

w`<

.C]

ro,

-.7

P.+

C%,

t1
0..

Ci.

+'.`.

...

--

.)

Ci,

>,O

.C)

-a)

N0.0.0.

c..

sam.

ami.

-d1

toi

(3..

[x.

`o

>>.

III

.^

,:,

l..

"nom

c1.

+-+

i.:

(S.

la

forona, tao Former tanjaka, hery; -(adv.)= Fort mnda [mafy Fort -ificatiori Fortifier hery lavaka, fahitra Fosse Foss hady adala Fou Foudre varatra kapoka, vely Fouetter ampanga Fougre karoka, hady, sava Fouiller hitsaka Fouler fetsy, sandoka Fourbe,-rie vitsika Fourmi fatana Fourneau sesika, sisika Fourrer fatana Foyer Fragment- sombina, vaky, tapahatsiaka [ny Fracheur (frais) tsotra, afaka Franc frantsaY, farantsay Franais Franchir -- dika, dingana Frange rambo Frapper dona, poka, vely, kakapoka, vono;- contre tonfirahalahiana [tona Fraternit Fraude,-er fitaka, gorobaka, sa[ndoka sava,llana Frayer Frayeur tahotra [mazna horohoro Frmir Frquemment, frquent tetika, rahalahy, anadahy Frre ngita Friser hovitra Frisson,-ner hatsiaka, firy Froid handrina Front sisina, vava, vazana Frontire kasoka Frotter voa, vokatra, vanona Fructifier Fruit- voa, voankazo, vokatra lositra, lefa, ala, enFuir, fuite jika Fume setroka, donaka Fumer setroka, donaka, foka Fumier firinga, zezika, laveno[na levenana Funrailles Furoncle vay soko Furtif,-vement ampela Fuseau basy Fusil Futur ho avy

- ---- --- --- - ----- -W`<

Gage-antoka
Gages
Gai:

Gagner

---

Sud

----- ---N21
('D

'O

.C+

IG3

Gale,- eux hatina mofo Galette hazakazaka Galop,- er Gant ga antoka Garantie, garantir Garon zazalahy, ankizilahy, tovolahy tahiry, tandrina, ambiGarder [na, andry mofo Gteau simba Gter anhavia ; gauche Gauche [kavia kavia Gaucher fanala Gele toloko Gmir akanjo, hiby Gencive vinanto Gendre sahirana Gne,razana Gnalogie lohalika Genou karazana Genre Gens olona faty Gentil amboara Gerbe adidy Grer, grant hetsika, fihetsehana Geste kotra Giberne
,.. +--

rangotra tono, endy angely Grimper anika Gris (adj.) mavo, grio ; tre gris Grogner erona [ varivary Gifle Grommeler erona salotra Gilet Gronder erona sakamalao, sakarivo Gros vaventy, makadiry, ngeza, Gingembre ; Glace Gros (en) - ambongady [be [fitara!ra Grossir lama Glissant be voninahitra Gloire Grotte lavabato, zohy laza Glorifier Gu ita, fitna dity Glu, Gupe - fanenitra dity Gomme Gurir sitrana, aritra lahin-tsavily Gond Guerre ady vohitra, Gonfler Guetter - tsikilo, tily tenda Gorge Gueule - vava tenda Gosier Guider tarika tevana, hantsana Gouffre Guise sitrapo Goulot vozona tendan-kanina Goulu langilangy Gourdin Habilc,-t-kinga, hakingana, fean-kanina Habiller Gourmand akanjo, tafy [tsy Habit akanjo, fitafiana Habitant Goute onina hamory Gouvernail
Griffer Griller Grillon
a.)

---er-- -- tahamaina - - ranomandry -(miroir)-gluant --vonto -- tendaina, -- sarotra Goter - andrana - tete
N.`
L4.

-- -azo faly, falifaly

karama, tamby

WNO

--

114

Gouvernement fan]'akana, zaka Gouverner zaka, fehy goverinora, goverGouverneur .Goyave,- ier -,goavy [nora soa ; - a noho ; de-, miGrge
Grcler
vela

voninahitra Graduellement tsikellkely


T.'

Grade

,C.

voa Grain,-e tavy, menaka, jabora Graisse lehibe, vaventy, ngeza, Grand Grandeur halehibe [be miha]ehibe, tombo, be Grandir renibe Grand'mre Grand'pre raibe tavy, matavy Gras Grasseyer raikitra sitraka Gratitude Gratter haotra, kiky Gr sitra-po Grle,-er havandra Grl (variole) soki-nendra hovitra Grelotter Grenouille sahona Griffe hoho
[D>

- -- I`<
a-.

-- -- - --.2L

--

115

[hanta

Habiter onina, petraka, toetra Habitude zatra Habitu,-er zatre, tamana, vatra Hbleur fatsora Hache,-ette famaky, vaky Hacher kapa, tetika
a-.

-t-t

------O..

-- -

Hameon fintana Hanneton voangory Harangue kabary Hardi sahy Haricot tsaramaso Hasard sendrasendra, kitoatoa; par hasard sendra Hasard (au) mosalahy; si par hasard tahiny Hter Haut avo ; en Hauteur havoana Hlas indrisy Hmorrodes kitso Herbe ahitra, bozaka Hrisson sokina Hritage,-ter lova Hron vano Hsiter salasala, ahotra Heure ora, adim-pamantaranade bonne heure maraina ; tout l'heure vetivet Heureux sambatra, salama, f Heurter dona [naritra, zo Hibou vorondolo Hier omaly Histoire tantara Hiver ririnina Adrel Ho! Homicide vono Homme lehilahy, olona Honneur haja, voninahitra, baHonorer haja, andriana [raka, zo Honte,-eux henatra, menatra Hpital tsabo Horizon lanitra Hormis afatsy Horreur tahotra Hors ivelany Hte vahlny Hourra hoby, akora
n..
[3.

- - halte!-mijanna Halte-janona; -- -]aha-teny, - --faingana - - haut - ambony - -- -ndro; Hale


fefy

----

..A

x-;

0^S.'

+'

Dl.

,-.

[DO

..y

O4

ri,

-4-.

7.C

>+R

Haine, har hala, rafy Haletant sempotra

III
:_'

`-

.Op

0'O

-a)

...

,-,

'a

0,=

O''

11-

<a)

_T>

G"L

m+.

000000000

11Y

>a)

.L+

"c:

L>>

T>,

..+

Huer

116

IT7

o=s

`<w

onitra Indemniser leo Huile- solika ; -de ricin --tseroka Indpendant tondre Index (doigt) valo Huit tendry Indication Humecter mando Indienne (toffe) -zandiana Humer loka antra Indigent Humide -mando, lena, petsa tompon-tany, teraka Indigne Humiliation,-er etry Indiquer, indication tendre, toro tsara Hypocrisie,-te petsa Indiscret maroty, risarisa Indispos taozavatra industrie 241) at, eto (v. Gram. ]Ici tsy, tsy marina, diso inexact hevitra Ide tailana Ingal adala, ioka, gaigy Idiot bitika infime sampy Idole information adina ovy Igname Informer (s -adina Ignorant adala ln rrer -sesika, tsivalana tsv mahalala, lala norer i levina inhumer Gram. 47) izy (v. I ompa Injure,-icr nosy lie Injustement rariny laza, ngeza Illustre Innombrable -- tambo sary, ohatra Image safotra Inonder saina, h evt ra imagination inquiet,-ude,-er ahy, marina adala, ioka, gaigy Imbcile soratra Inscrire vonto Imbiber biby insecte tahaka imiter adala Insens antomotra Imminent miandalana Insensiblement sisika (s') Immiscer sisika Insrer singana ankasa, Impair sahy [teraka Insolent sosotra Impatienter ( I')Y hatra Y Impntrable tsy laitra, tsy tan- Instant quelques instants aprs ny; tsy mamindra to impitoyable [tra) afaka kelikely [(findra) be Important (anainona, mampiditra instituteur-mpampianatra importer anatra instruction, instruire varotra fiasana (asa) Instrument sasatra, sosotra Importuner mozika de musique impossible voa tsy ry, tsy azo instrument ompa, eso, sahy [atao Insulte,-er 1 hetra Impt insupportable laitra, tsy aritra Impotent he lemy [tsy le( komy Insurger fanta ozona, Imprcation intelligence -- laina Imprgn -- vonto efitra Intercaler tonta Imprimer fady, rara Interdire adala Imprudent intrt (argent) zanaka toraka, tomboka Imputer aty Intrieur isaina Incalculabe tsy azo elanelana Intermdiaire doro, hay Incendie,-er Interprte,-ter dika loza, andry fady Inceste ontany, adina Interro er inciser didy, tetika elanelana, elakelak Intervalle Inciter risika tsinay Intestin incliner ondrika sesika Incomplet tsy feno, tsy ampy Introduire foana Inutilement tsy fantatra Inconnu
(Da
((D

--

--

--- ---

- -----

.-'

--r-.

0.V

---- - -- -I^c
>-.

-:

---

tokana Isoler mamo, hamo ivre, ivresse

Jadis

10.

Cri

...

-- - --

boika, boitra, poitra jaillir clona, sarojaloux, jalousie,-er [ira, rafy jamais oviana ranjo jambe jardin sana arre- siny jaune mavo, vony je izaho, aho (v. Gram. g 47) jeter tsipy ; - terre potraka; -sur-tonta; -un coup d'eeilFco
n-1

--

- loha, fahizay

taloha, fahiny,

Mwp
C.,

- -

- akora

--a..

forona Inventer, taon asa Inviter nahy, satry Involontaire Involontairement tsy fidiny tsy leo Irrsistible tarika Irriguer tezitra Irriter

- - -- -

L -- any (v..Gram,$2
Lac

Lche
._]

Jeu
c.>

Jeudi

jeune,-sse

--

71

(D.

vahy Liane Libellule angidina


Librer afaka Libert afaka, fahafahana Libertin janga, jejo afaka Libre Lier fchy, fatotra Lieu fitoerana, toetra Ligne tsipika firarazana Ligne Lime,-er tsofa faritra, fetra Limite,-er Linge lamba rano Liquide vaky Lire Lisire sisina

_,G

- -

----

-----Te)

(,o

nui

.N-.

LE

I!!

r;r

(D,

<(

a:,

1<

tanora, tovo fady Jene faly, ravo, finaritra joie kambana Joindre Joli tsara, faty joue takolaka Ialao ; -(instrument Jouer vent) - tsoka ; -(instrument corde)-tendry; -aux cartes[loka jouet kilalao jouir arana Jour andro Journal gazety taly, ravo Joyeux Juger,-ment tsara, fitsarana jumeau -- zaza, kambana Jupe zipo Jurer- aniana, ozona, fanta [hatra jus- ro Jusque ambaraka, andraka, ha-, mandraka jusqu' Juste marina, to justice marina, rariny tsiny justifier Juxtaposer paka
-'

topy -- alakamisy

Lcher lefa Laine volonondry ; -eux-ngita Laisser vela Lait ro, nono Lame lela Lampe jiro Lance lefona Lancer tsipy, toraka Langue lela; -(idiome)-teny, Lanterne fanala [fiteny Lapin bitro Large lalaka Larme rano, tany Las sasatra, valaka Lascif janga, jejo Latanier satrana Lavable sahy Lavage, laver sasa

<0

----

lalao, vazivazy, ioka

---- - anatra - - angano Lgume-anana - ampitso Lent,-eur - adana; -ment - bokalesquels ICI
...

------

osa,

7c'

(Z)

a0.

..7

farihy

kanosa

)"

..]

.3

(te

.-] ..]

Le, la, les

ny Lcher lelaka Leon Lgende Lger maivana


cri

..-

Lendemain

mia[dana Lpre,-eux Lequel, laquelle, izay Leste mailaka, kinga Lettre (missive) taratasy

.'

0.01.

--E-

Lever-ainga, bata; -(se)-foha,

Lvre.

- molotra -

`_.

y..

...

[tsangana

___

0.^

a..

7-,

.T.

..] ..] .-7

.".

1-.
ami

>..

,:;

s..

`G,

a`

..a

t1.

a..

4-.

Lisse

Lit-and ry, raratra

-, Livrer`tolotra -- Litige Livide

,-ady

,lam4.,

tsbtra

Malle- vata.

Lot- anjara, toko, zara Louange - dera

rehefa, fony

Louche njola [-(glorifier) dera hofa, tamby, karama; Louer vesatra Lourd hofa, hofan-trano Loyer zava Lumire, lumineux Ilana alatsinainy Lundi Lune volana; clair de-, diavoLutte, lutter tolona

--

--

Mcher

Maonner,-ie rafitra tompo, matoa Madame hia Maigre mihahia; maigrir Maigreur [mahia tnana Main izao, ankehitriny Maintenant tana, hazona Maintenir fa, kola, saingy Mais Mais katsaka trano Maison tompo Matre ankabeazany, betsaka Majorit ratsy, rary Mal rary, rofy, marary, maMalade [rofy aretina Maladie tonendrina Maladroit iditra Malchanceux lahy Mle ozone, ompa Maldiction mosavy Malfice Malgache malagasy, gasy na dia .. aza Malgr

----

Mode fomba, Modle ohatra


a-.

(D,

tsako milina Machine tambato Maon


tin

-- --:'i
c'_

- --

Malheur

- loza,

ory, zo,

angano

lainga ensonge mpandainga, fandainMenteur lainga [ga (lainga) Mentir Menton saoka
a.+

Monsieur Montagne Monter cheval taiMonticule bonga [ngina Montre famantarana Montrer seho, posaka, toro, toa-<
+L+

i;,

--

Spa

--

Martre renikely Marchand mpivarotra [(varotra) Marchander, marchandage -ady Marchandise varotra Marche,-r dia, Ieha, findra Marche zanaka March tsena Mardi talata Mari vady Mariage vady, fampakarana Marier (se) akatra Marmite vilany Marmotter ngonongonona Marque marika, famantarana, Massacre vono [fantafra Masser -teritery Mt salazana Matelas kidoro Matin maraina Matrice vohoka Maudire ozona, ompa Mauvais ratsy Mchancet, mchant - ratsy, sompatra, siaka Mdecin dokotera fanafody, ody Mdicament entra Mditer joretra Mlancolique Mlanger haro Mler haro rantsaria Membre (corps) Mme- ihany, na dia aza tsiaro . Mmoire rahona Menace,-er
c4.-M.

'+^

7.-

hota Location lalna, didy Loi lavitra Loin lava Long Longtemps ela Longueur lava

--------- -- -eendier - hataka --<1


.-.

--

tanila

Meuble Meurtri
Miel

-ensemble fanaka mangana tantely


;
nui

(D-

- Lorsque-'nony,.raha,
'
C)-

reny Mre Mriter endrika

--

honahona, ho-

hafatra Message [ohatra fatra, famarana, refy, Mesure refy, fatra, di, zehy, Mesurer handro, laoka Mets [ohatra isy, petraka,- par cot Mettre
.

Migraine

Milieu afovoany, anivo, ivo arivo Mille Million tapitrisa nify, fisaka Mince Mine bika
<.

Minuit Minute Miracle


,-+

misasakalina minitra gaga Miroir fitaratra, taratra Misrable mahantra, ory Misre ory, antra, alahelo
+-+

Modeste Modifier
Moelle
Mois

Moellon koravato Moins latsaka

volana Moisson,-ner jinja, tao Moiti sasaka, antsasaka, tapaMolaire vazana [ka
Mollet kibondranjo Monnaie vola
I.<

ndro,`tranga

Moquer (se) eso Morceau .'tapaka, sombina

---- tambatra - ----- ----- --- tompo, mole - tendro -akatra; - L].

--

C',

0.N

,.I
y.,
-,
+N+

Uvre

mangana boky

neny Maman Mamelle nono Manche zarana [na Mander hafatra Manger hinaila, sakafo, bomamanga Mangue,-ier Manire toetra, fomba Manifester seho Manioc mangahazo Manquer diso [raka, petsa

----Marais-heniheny,
.

Menu -e dinik rafitra Menuiserie

Mpris,-er.- eso, zimba


met rano alarobla Mercredi vola Mercure
l~:

elo

---E

r-=

maotona
ova

an'

tsoka

--Nager -- a-.
vii ,-+ a-+ +-.

--

lano, lomano Natre teraka Narine vava Nasse vovo Natation lomano Nation firenena Natte -tsihy Natter rary Nature toetra Naufrage rendrika Navire sambo Ne tsy N teraka Nanmoins kanefa, nefa, kanjo Nnufar tamotamo Nerf ozatra Net dio, madio Nettoyer dio, faoka, fotsy, so[roka Neuf sivy vao Neuf,-ve

rD-

--- -

(D.

-- --

m`<

-_.C

Mordre ='kaikitra Mort faty, maty Mortier laona, toto Morve lelo Mot teny Motif antony, fotony, toniany Motte bainga Mou lemy Mouche lalitra Moudre toto, harina Mouiller lena Mourir maty Mousse volo Moustache volo Moustique moka Mouton ondry Mouvement hetsika Moyen antoniny Muet - moana Mue,-er ofo [be, maro Multiplier tombo, (mampi-), Mur rindrina, ampiantany Mr masaka Mrier landy Mrir masaka, kotrika Muscle ozatra Musique mozika Mutiler bory Mystifier ambka
>>w
i-+

------

00000

`III

.-.

0-0

c00

cap

.--

>'v

r-+

,-.

a.,

III

-:J

O."

'--

>.1

a0+

U._

1='

.R.

+y+

,,>

-.Q4.

Neveu

raharaha , Occuper (s') Odeur fofona na Ni OEil maso ; sous les yeux trano Nid imaso, anatrehana zanaka Nice atody OEuf la Nier asa OEuvre levina Niveau eso Offenser andriana Noble,-sse manamboninahitra Officier faty fehy, handrotra, Noeud voady Offrande mainty Noir Offrir tolotra, atitra mainty Noircir Oie gisa, vorombe anarana Nom tongolo Oignon isa Nombre vorona Oiseau betsaka, marc, Nombreux aloka, aro Ombrage,-er foitra Nombril kaody Ombrageux Nommer tononona, tendry aloka Ombre tsia Non olona On sady Non seulement ray Oncle avaratra Nord hoho Ongle indrindra Notamment iraika amby ny lolo Onze Nouer fehy Nourrice, nourrir -- taiza, velona Opinitre (s') fikitra tohitra Opposer hanina, hinana Nourriture tohitra, tohana Opposition (v. Gra m. , 47) Nous ary, amin izany Or vao Nouveau [na vola, mena Or (mtal) vao Nouvelle didy, lahatra. lamiOrdonner vao Nouvellement Ordre didy, lahatra, ampirina taolana Noyau firinga, fako Ordure safotra Noyer sofina Oreille tanjaka Nu ondana Oreiller rahona Nuage avona, rehareha orgueil volo Nuance vava Orifice sompatra Nuire fototra Origine alina Nuit Ornement-haingo[reny, somony hatoka Nuque Orphelin kamboty, tsy an-trano taolana Os savily Oscillation Obir aiky, tompo sahy Oser aiky, tompo Obissance esotra, ala Oter zavatra Objet Ou, c. -- na ; -(interrogation)- sa didy, tery Obliger aiza O sompirana Oblique hadino Oubli,-er izina Obscur andrefana Ouest Obscurcir,-t izina, alina eny Oui fandevenana Obsques asa Outil tandrina, to Observer Ouvert voha sampona Obstacle Ouverture -;voha, vava ditra Obstination asa, raharaha, rafitra Ouvrage donto, ditra Obstin Ouvrier mpiasa (asa) fempina Obstruer voha, sokalra Ouvrir Obtenir azo
1,l
R..

--O

0.^

n,.

-----'
a<>

Pain,- mofo
.

w.-.

-- - ---

;,

--

"17

.-'

Pesant

- vesatra

.-.

cep,

- --

...

mon,

- ->v--.

--0-.7-O

=DB, 0.7

coi

n..

- - - -- --G_^

--

honko Paltuvier tsapa Palper torana Pmer (se)


Panier des pches

^y'

ankasa Pair mivady (animaux) Paire adana, tony ..Paisible Paix = adana lapa, nova Palais

Pantalon pataloha dada Papa taratasy Papier loto Papillon entana Paquet seho, posaka, tranga Paratre lemy Paralys

Parasite Parasol

.L]

fandrika Paratonnerre Parc fahitra, kijana, fisoko sombina Parcelle satria, fotony Parce que hihitra Parcimonie tety, dia Parcourir fona Pardon Pardonner vela Pareil mitovy, sahala, movatsy Parent -- havana Parent havana Parer haingo, omana Paresse kamo, laina Paresseux kamo, laina Parfait lavorary Parfois indraindray Parfum,-er hanitra Pari,-er loka Parler teny, _resaka, tao; -avec ambigute olana Parler fiteny (teny) Parmi anaty, amy Parole teny, vava Part anjara, zara [tager- roa Partage,-er-zara, sasaka ; se par-

-- -------- -i..-.
..T+

- hazo

^^C

0.=

(p.

III

Parapluie

---- -<L+

r;.

J;'Paillasse

faggne de .femmes : kitalmby -= kiddoro bozaka; molglo Faille (de riz)

- tandroho

- elo - elo

Parure haing, omana Parvenir Pas dia, dingana Pas (ng.) tsy Passable antonina Passage, passer lalo, lasa Passer par azo Passerelle tetezana Patate vomanga, ovy Patience aritra Patrie tany Patte Paume felatanana Paupire hoditra Pauvre ; -t ory Pavillon saina Payer loa, efa Pays Peau hoditra Pche -er la ligne -au filet Pche (fruit et arbre) paiso Pch ota Peigne,-er hogo hosotra, loko Peindre Peine sazy, fat' Pendant Pendre Pendule famantarana iditra, sisika Pntrer hevitra, eritra, saina Pense hevitra, eritra Penser loaka, potsitra, vava Percer tehina Perche very Perdre ray Pre Perle voahangy, vakana Permettre vela Perquisitionner sava Perroquet boloky Perruche boeza Personne olona very Perte
I=bC-bM

0-N

't7

Nez - orona

--

.,`

-.d

zanaita

Occasionner- tonga
.C.

- ----- - ---- -- ->CO

addy- akoiry, vary


l%'oy

adi1er

;, Pagal

andry

Parti -- iany Partialit angatra Participer ombona Partie laniny, tonta, sasany Partir-- ainga, ala, lasa, leha, voaPartir de () hatra [ka
.

-Partout -- tonga - - ----tongotra -antra - tant' -- haza; fintana; -.harato -- -- mandritra --hantona -=es

-+,

aiza

'p

_>c

.-.

ami

,-+

- --

--i

w<<

NUI

nui

,o

f/4

>>

.^.

ami

+-+ +-+

..,

a-+

'-'

T?,

1,2

.^_

a..

...

G...

0.0.0.0.0...

...

14

'Z7

.Peser

tort

Pet,-er- hetotra [maux) -.ianni planter


zafy Petit-fils, petite-fille Ptrole solika kel , vitsy Peu Peu prs() tokony vahoaka, irenena Peuple [Sao tahotra Peur andrao, fandrao, Peur que (de) tahotra Peureux Peut-tre angamba, angaha, ki[nanga ody Philtre Piastre - ariary, farantsa Pied tongotra fandrika Pige vato Pierre vato Pierreux hitsaka, hosy Pitiner Pieux -- vavaka
-'

lanja
",.

Petit kely, dittika Petit petit tslkeli ely Petitesse -> dihika, kely

-(des itll

---

Plante -haxo, -tatar;' ides val , ontut it lemaka, Plat,-e plat (s.) vilia Plein,-e -- feno; -1yns --`fend

ngorodona Plancher zanaka Plant

--

-t1

--- -Plaisanter,-ie-hatikana, -ter:


Plaie

--

coi

Prfrer aleo Prmdit nahy Prmices Premier aloha, voalohany ala, lasa, ray ; -soin

U^.,

I.11

Piler Pilier Piller Pilon

toto andry roba, tamy fanoto, toto Piment -= sakay Pince tandra Pincer tsongo Pintade akanga Piquant tsilo Piquer tsilo lakana Pirogue Pis -- nono antra Piti Place -- fitoerana, toetra ahitra; -(animaux) Placenta petraka [tavony Placer rihana Plafond

o-o-o-o---o

- vorona Pignon - tapenaka


Pigeon

--

fery

taraina, kaika Plaindre (se) lemaka [ka Plaine Plainte taraina, fitarainana, kaifaly, finarltra Plaire

Porte de ()

vaziva

faly, finaritra Plaisir hazo Planche


'lu

[zy

Porte-plume nina taons, babyy, bPorter loloha ta, zaka; -sur la tte Porteur tondra, lanja, borizano sary Portrait latsaka, petraka Poser
c3.

tratra tahom-penina; pe-

takatra,

-sakamandimby - - - vanna ----santatra Prendre-aka, - Prparer-Prsence(en)-anatrehana; [--oloana -tra Pourtant


kanefa, nefa, kanjo
.=L
t6+

0000000 0000

- ---,'4..

---

000

-tomany -Plomb-firaka; ---.;

llsa
:,

a
s

Pletiriar

tonapu Possession.-:$nana Possible = azo_

Position Possder Possesseur

I)a, anans,ata.
:
.

.#eetra
_

Pleuvoir orana, rand valona, fono Pli Plier valona


.+,

Plonger sitrika, lentika lefitra Ployer orana, rand Pluie Plume volo, penina Plupart (la) ankabeazany sady Plus (de) maro, sasany Plusieurs aleo Plutt vesatra, lanja, havesatra Poids volo Poil totohondry, hondry Poing tendro, loha Pointe vazana Points cardinaux diva Point de (sur le) velively Point du tout kendry Pointer Pointu maranitra, ranitra Poison poizina haza, trondro Poisson tratra Poitrail tratra Poitrine lama Poli,-r kanosa Poltron rafy Polygamie ovy Pomme de terre atody Pondre atody Pondeuse tetezana Pont atody Ponte hamy, hoditra Populaire (adj.) kisoa Porc seranana, fitodian-tsambo Port Porte varavarana
C77'

>r-

-de

chasse-fan-

[tsaka

- --- --- --- tondra, ."t

----Pourpre'Potasse

Postrieur vody. Postrit .taranaka, fara Poteau kady


sirahazo
;

Peu

hao

Poudre vovoka Poule akoho


Poulet
ami

- fusil--vanja

akoho
ami

Poulie bolaky Poumon havokavoka Poupe sary Pour ho, mba

jaky Pourquoi? ahoa na, nahoana, haPourri,- r lo [ninona Poursuite, poursuivre-en)ika,tra-

Poussire vovoka [tombo Poutre rairain-drihana Poutrelle Pouvoir azo, afaka, mahaPrcdemment aloha, taloha Prcder aloha Prcieux (adj.) saro-bidy tevana, hantsana Prcipice ; -(se) Prcipiter koraPrdire vinany [paka alco Prfrable
Tri

Pousser-tosika, ronjina, tsiry,

zanaka taiza ; - intrt Proccup variana, sahirana voatra, omana olotra akaiky ' -de Prsage fambara Prsence isy -(tre) Prsent orne Prsenter tolotra, atitra Prserver aro Presque saika
Prs

.[ton Prt lndrana, stmbotra .:. Prt vono, na Prter indrana, sambotta {etmpindrana . ) Prtexte -.- antony, fialana (310;Preuve porofo [er olaka Prier angavy hataka, hanta, va, Prire vavaka [vaka Principe fototra Printemps loha Prison trano Prix vidy Probable toa -ment tokony Procs ady, kabary Prochainement ato ho ato Proche akaiky Proclamation kabary Proclamer poaka Prodige gaga Production vokatra Produire - vokatra, teraka, tonga, Profession raharaha [vanona. Profit tombo, soa Profond lalina Progrs roso, tombo Progresser roso, tomba Prohiber rara ; -tion fady, Projet,-er kasa am-po [raya Prolonger lava Promener (se) tsangana Promettre orne, toky Prompt-haingana, lady; -mentfaingana, malaky Prononcer tonona Prononciation tonona Propager ely Proportion araka Proportionnellement hevitra Proposer (se) kendry, kasa Propre dio, fotsy, tokoa, ihany Propret dio, fotsy Propritaire tompo Proroger lava , Prospere vanona Prosprer vanna, tom.bo Protecteur kady [elo Protger, protection are, atoka4 Prouver -r porofo, manamarina Provenir avy ((n ados

Pr = (adj.)', Presser ;-. te

:7w

.`,

t;.

, ,

ra,

t*Lnd ` ,
..

,SC

foc

Crt

w`<

--e

(D-

".

---- -- - - - -- ------- ---0.E


+-'

,tue

C-,

0.L

).L

sac

R,.

.1L

E}.

s0,

_G.

ami

0.

r-+

a-+

=NS

>=

a..

Q..

c tifi Rectifier hltsy Recueillir -,-: ahgona, vory, .,tahty kikyy, hihyy Racler hantsy Provocation, provoquer .Recul,; -er - hemotra kiky, hihy Raclure erg Proxnte Redire -- verina Raconter tantara Puant maimbo, mantslna hitsy Redresser zahatra Radeau Publier = laza hena; -en esclavage Rduire Raffermir mafy Public vahoaka tokoat tena [very Rellement henjana, ezaka Raide,-Ir Publiquement ampahibemaso Rflchir taratra, eritra, hevitra tsipika [tsina Raie Puce parasy Rflexion tratra, eritra, hevitra vazivazy, zimba, eso, lamaimbo, mantsina, han- Railler Puer Reforger tsiny [tsa voaloboka Raisin rehefa Puis la, henahena Refus, -er fotony Raison Puissant hery Regain kolokolo adana. Ralentir anga, anie, enga Puisse Regarder jery, zaha, tsirika; - lady Ramper kongona Punaise une certaine distance-tazana; fo Rancune fay sazy, Punir -au loin, -de haut-tsinjo; -de andalana, lahatra Rang valana Purgatif, purge travers harika; -comme lahatra Ranger dio Purifier tao; - travers- taratra; -en faverina Rapporter Pus - nana ce handrina akaiky, olotra Rapprocher Rgion tany, faritra haratra Raser Registre-boky; -officiel-bokimzoro voky, afapo Quadrangulaire Rassasier panjakana [ y rehefa Qualit toctra Rassembler vory, angona Rgle, -er-tsipika, la]na, didy rahoviana, oviana, ne- Rat voalavo Quand Rglement didy, lalna solo ny aminy, raha ny Ratelier (dent) Quant Rgner -- zaka [aminy Ravager [nina raya, simba, ringana Quarante efapolo Regret, -ter alahelo, hanina, neetatra amby ny folo Ravin hady Qpatorze Rgulariser, rgulier lamina efatra Quatre Ravissant faty Rein voa valopolo Quatre-vingts tsipika Rayer Reins valahana mba ho, aoka ho Rayon (soleil) tsiry Que (subj.) Rejet, -er ary, tosika izay; quel anie l tanteraka Que Raliser faly, ravo komy, odina Rjoui iza, inona, firy. Quel,-elle Rebelle, rebellion Rjouir (se) faly, ravo na inona na inona Rebrousser (chemin) verina Quelconque Rjouissance faly, ravo sasany afina Quelque Recler Relcher barera vao, tato ho ato Quelquefois indraindray Rcemment Quelqu'un iray, anankiray, olo- Recensement, -er isa (mponina, Relatif, relativement-omba [traka [na Relever (se) arna, tsangana, [olon:i) ady, ditra vao Querelle,-er Rcent Rembourser verina, loa, onitra ontany. adina ray Question Rception Remde fanatody azo raisina Queue rambo Recevable Remercment, remercier saotra, ray izay, iza, zovy Qui Recevoir [sitraka (rana, ila Remontrance anatra na iza na iza fana Quiconque Rchauffer dimy amby ny folo Quinze Rechercher- tady, sava, zaha, ha- Remords nenina Quitter lao, foy, ala tantara, laza (filaza, fila- Remplacer-solo, diasana, dimby, Rcit Remplir feno [ova zovy Qui vive zana) inona -hataka, araka;-injuste Remuer (se) hetsika, samboaQuoi Rclamer [na ravoara aza sazoka, toroka; detQuoique na dia ment Renchrir-lato, sarotra (miha-) Quoi que ce soit-na inona na inote taky. Rencontrer (se) - haona, tsena inja, vokatra Rcolter Rendez-vous - fotoana hafatra Recommandation [cabot,-er vankona tomboka (indray) Rendre -verina; -(se) mankaRecommencervoatra Raccommoder taro Renfermer hidy [ny Rcompense valisoa za ta fohy Raccourcir mafy (mana-) lala, fantatra, tsi- Renforcer ra- Reconnatre firazanana, firenena, Race Renom laza Recouvrer - taky Rachat,-er avotra

O"

Proverb

^'a `<

'T

--- - ------ -OSA

0.m

(9N

41M

cep.

o<<

Repu

-17

- - <`
[D3

- - ... - -

- ,..

- -- ---- - - - -- --0,<
.T.

.O-.

('D

CC,

r..

ter,

0.N

- -

0.w

<-O-..

c0.

CO-

Rpudiation, rpudier saotra Rputation laza, zo, barka Requte hataka, taraina Requin , Rserv maotona Rsidence, rsider onina, toetra Rsidu fako, sisa, tay (rta Rsister tohitra, ditra, henaheRsolutoire Rsonner doboka Respect,-er haja Respirer aina Responsabilit adidy Ressembler mitovy, tahaka, saRessentir re, azo [ry, tovy Reste Bisa Restituer onitra, verina vokatra Rsum fototra Retard,-er ela Retenir tana, hazona Retentir neno, daboka, poaka Retirer (se)-afaka, esotra. tsoaka Retour,-ner verina, ody, fody; herina, tody; -la tte -todiki ety [vadika Retrcir Runion, runir- kambana, angona, lanona, vory ,o(D-

- - --antsantsa - --- handrotra - --Rsultat -0.O.-

"'

voky

v-.

(D--

[i

(D-

..,

--t

-'^

3'.

,-'

..1

-0R+'

^?'

__w

-<<

-- --c-p
R-p

.-s

- ohabglana'

..'

'Racine e- faka, fototra

-------L~
<6

----- -- -->,t
R-
M'a

..t ?'mm

Renoncer foy, l Renouveler solo, vao Renseigner. taro, -ambara, fan tatra (mampaha-) Renverser ongana, daboka, laRenvoyer verina [vo, potraka Rpandre raraka, ely; fafy, to Rparer voatra [ndraka Rpartir- zara (zarazara) Repas sakafo, hinana Repasser (linge) pasy, pasoka Repentir (se) nenina, valo Repli,-er valona Rpliquer valy, valivaly Rpondre [taratasy) valy Rponse valy (famaliana, valinRepos,-er petraka, tory, ala Repousser tohitra, tsipaka Reprsentant -solo, masoivoho Reprsaille tody Rprimande,-er anatra, levy Reproduire tahaka
-

--

i..

1-.

<e-

P00 Nom,

f0.

(D-

(D-

-'+i

a..

{1i

-a)

>>r

---.:g

MO- i1, 0.0.0 -a> -a)

>'C
G.+

'Cu

SR.

a.1

O.^

0,N

/y-,

:lu-

C^^

^4:

ROC

-a) -a)

1+

u'^

0.'m

'4Y

-a)

>-N

._.

,.,

4p-.

`-'

,Revanche-vr
Rve v

-rie,

Ruer.;-- tsipaka

'

Saute

ro

Ww-

(/y

' rte) -r [ioks.ka Rugosit, rul94.X. - r :Ruin -- very, tk)lry . -atjott o smbara., Ruiner r- levona,.rtfwl, tski tN, 4 tbt -lala,
.

ia

Sauf, sauv ++ afaka


SauJ -'ufatsv
c

errure

SautnatrC Sau -;err,

revolte,

Rvoquer esotra, ongana [na Rez-de-chausse -- rihana Rhum toaka sery Rhume (de cerveau) harena Riche,-ase zimba, kivaz#vUy Ridiculiser tsinona Rien Rire homehy, hehy rafy, inana Rival,-iser reny Rivire Riz vary Rizire tany, heniheny, horaka Robe -- ripa matanjaka, tanjaka Robuste Rder vezivezy agnon voa for, reine mpapjaka Rmpre -- vakyy, tapaka Rompu disaka Rond vory, boribory, kibory erotra Ronfler Ronger kiky bararata Roseau ando Rase tosser daboka Rot,-er rezatra Rt,-ir tono, endy kodia Roue mena Rouge, rougir Rouille,-er haratesina Rouleau hotonana kodia, mangerons koeder T fanihy Route -- lalana zaka, tanjakana Royauawe da ka &ude
R

- - - ,---- --

se rvolter T- komy, pdi-

fiable fasiks Sablonneux fasehina


Sabot (animal) kitro kitapo kotra Sac roba Saccager kitapo Sachet
Sacr hasina

Safran (curcuma) lelona Sagaie hendry, maotona Sage

mpampiveloM sage-femme Sagesse ra Saigner Saint --- hasina Saisir ray, sambatra, na, takatra, tana, taona Saison Salaire karama, taruby Salarier karama (maoa_) loto Sale, salet hasina Sal
loto Salir ivy, rota Salive arahaba, satroka Saluer Salut vonjy arahaba Salutation sabotsy Samedi

Scie,-er hay Science Scorie (forge) tay maingoka Scorpion Sec, sche maina

'<

Secourir, secours vonjy, antra Secousse kofoka


-6.1

Sduction, sduire angoiy, adala, era, sisika Seigneur --- andriana, tompo
,b0

Sein
6)N

nono

petraka, toetra, do= Sjourner Sel sira, hasina [boka Selon araka
Semaille fafy Semaine herina Semblable mitovy, sahala, mova tsy, tahaka,toa

tany miaramila masoandro Soleil


Sol

Soldat

Rue

arabe

kapa Sandale ra Sang lan bo Sanglier sento Sanglot,-er Sangsue dinta tsy Sans Sant salaeaa, fiaaritra tsiriry Sa celle ,ava Sarclage,-er hamo Satit afape Satisfaction Satisfaire afapo, taly, aa_es Satisfait atapo,

Semblant

ody

saraka, avaka, hataka .Sparer (se) -de son mariSept _.. fito [sintaka Serment aniana, ngoso ; -du sang fatitra Serpent biby Serrer gehy, gejat nia, fia
`c7

Semer faty, voly Semis ketsa Sentir re, tsiaro Sparation, sparer
s..

Sollicitude ahy izina Sombre Somme vola Somme, sommeil,-er tory Sommet tampona, tendra Son (bruit) feo, neno Son ampombo Son (pronom) (v. tram. go) Sonder tsapa nofy Songe Sonner neno, vely, velona Sorcier mosavy vintana, anjara Sort karazana Sorte Sortir -- voaka; rava adala, tonendrina Sut tnahiba Soucieux

<a-

`C1

hay, lala, fantatra savony Savoureux fy Scandale,-iser taflntohina Scarification fatitra tomboka Sceau Sceller tomboka
Savait
Savon

..i

Reiaeadk, on, verina, taisver ody, [mpody Rver -r nofy Rveries -,! hevidravina

Rumeur tsabo ' Rus -- fetsy Ruser hafetseea Ruser hevitra, laina

SauVag

Savant-mahay; -(s.)--ornblasy - r _ -- - tamotaffl -tsofa - -- -- henry Scher-hahy are, ioR -.. - tratra Secret-gina -- - --- -------rava; ---- vaky
(/i
Cl)

Sauterelle -- Vd! tla dis, haolo Sauvegarde,-er aro Sauver votljy

d -de bdtra , aftsampy

t-'tlatao
tsamblkinir, tsi lk,
-

t'vir iii tum Serviteur-mpanompiir Seul -- irery, tbkana Seulement ihany, monj} ttI' ny, hany; {non) -sad.>it Svir My, vely raha Si Sicle zato taona Sige -- tahirano, ppeetrka Siffler siaka, sioka Signature, signer -- sonia Signe marka Silence maharenina [anis Silence,-ieux gina, joretra, ;tneSimple tsotra Simplement fotslny Simplifier tsotra Simuler ody Sinueux, sinuosit -y olaka, helr j Six enina Socit kambana, ombona Saur' rahavavy, anabavy Soie -landy, lasoa Soif hetaheta Soigner tandrina; tsabu Soin -tsabo, taridrina; ahy Soir hariva Soit (c.) na Soixante - - enimpolo (enina)

ntae

hids+,

-e.

-1

a..

------ -I=_

- -

cri

(Ii

Ta

EEEEc

.-+

--- -

- -

`-r

[/]

kleo
t

m^w-

Suggrer 17 orne tampoki .Su[dder (se) tsoka, fofotra, tsioka Souffler Sou iet- tofotra, tfoforana ; -(gi- Suave hamy-suif Suie molaly, arma tahamaina., fie) "jabora Souffrance, ir y-- jaly Suivant araka Souhaiter Iry araka, omba.. Suivre loto Souiller Sujet antony, fotdpy (tototra),. mamo, hamo Sol, soler arribaniandru, a bbanilartitra, bata, komy, odina, Soulever vahoaka kiraro raanga, vohitra Soulier ambonySuprieur, supriorit Soumettre (se) aiky, toa Superstition -fady Soupon,-ner ahy Supplier fona, hanta, lelaka sento Soupir,-er Support tohana Lferina, zaka loha Source leo, lefitra, azo leSupportable Sourd,-e renina lefitra, aritra, hafyi Supporter Sourdre -- boitra, boika, poitra zaka, tohana Souris totozy [izay Sur ambony Sous ambany miaraka amin' esotra Sur-le-champ Soustraction, soustraire [na renina Surdit Soutenir tohana Surenchre, surenchrir- songotohana, andry, tehina Soutien posaka, tranga [tsiahy Surgir zohy Souterrain tsiato, tadidy, Surpasser - hoatra Souvenir (se) amby tetika, matetika, ma- Surplus Souvent tampoka, taitra; [andriana Surprendre zna -en flagrant dlit -.traira mpanjaka, tompo, Souverain hataka Sursis lalaka Spacieux Surpris mangaihay boribory Sphre,-ique Surtout indrindra [bina, tsinjo sary Statue Surveiller tandrina, andry, amStatut-didy, lalna momba (humains); ba- Suspect,-er ahy, hafa Strile da (animax), tsy mahavokatra Suspendre -- hantona ezaka, mezaka [(terrain) Svelte risika Stimuler tety, fara Syphilis gaga, talanjona Stupfait lamba Suaire

Soudain

-m3

-- ----EGO
..+

0000000000000

--{'J

A'.

- --

X94

.a0

.,,

Taureau w- ombahy 7Teindre, teinture*- soka Teinte -. vol ' sahala, tahaka, tovy tel ranona
-C
,

;Ttonner

apa

Totalit

tampoka, ter' Subit,-ement Submerger satotra, lentika Subsistance velona zavatra, tena Substance Substituer solo dimby Succder Successeur, successif dimby lova Succession Sucer fiaka Sucre sira atsimo Sud Suer tsemboka tsemboka Sueur ampy, antoSuffire, suffisant [tra nina, omby, sahaza Suffocation, suffoquer sempo.,;
....

?-p

- -- -;=E

17 r..

r->

--

p._

--

r^.

;-7

0.C

--

w_-

- ---

Tellement loatra ;Tmoin vava Tempte -. rivotra andro, taona Temps Temps (en mme) araka ; de tout temps mandrakariva ; de temps en temps-indrainTenace fikitra, ditra [dray tandra Tenaille Tendre (adj.) lemy, maitso Tendre henjana Tenir tana, hazona
0.w
[-E--

Tente
.--t
.O+

Tabac Tabou

cep.'

- ---

^-1

--

latabatra Table mara, sada Tachet saranga Taille didy, hety, rantsana Tailler vody Talon anatra Tancer raha Tandis que Tapage taba Tapisser, tapisserie temitra ory Taquiner karetsaka Targette ritra Tarir
...
Tasser
toto

------ -paraky
Lady

andrana, aka, fanahy Terme fotoana Terminer farana, tapitra, vita, efa ; -(se) fara Terne matroka Terrain, terre tany Terreur, terrible tsiravina, tahoTestament, tester didy [tra Tte loha Tter nono Ttu ditra Tide faty Timide henatra Tirer tarika, lefa tirer (arme feu) poaka, tifitra Tissage, tisser tenona Tissu lamba, tenona Toile lamba Toit, toiture tafo Tolrer aritra, lefitra Tomate voatabiha Tombe, tombeau fasana Tomber lavo, potraka, zera, Tondre hety .. [latsaka Tonner, tonnerre kotroka, vaTorche tanilo, tsilb [ratra
c,>

.+S

Tentative,

-- - -- tenter tsapa --r2

un

lay

-+,

.-.

- ----- .-.
,0+

Torcher Titra Tordre olana, hasina -de rire. Torrent riaka , [(se)-tsipaka Tortue rere ; Total - , tontaly -:
-a.

- -

H-H

Thujours mandraka Toupet (cheveu) sanga Tourbillon -tadio Tourner hodina, vadika Tournure endrika Tousser kohaka Tout rehetra, avokoa, tontolo, Tout coup-tampoka daholo I outefois-ka nefa, kandrefa, kanjo Toux kohaka Tracasser sorv, sosotra Tradition lovntsofina Traduire, traduction dika Trahir vadika, tody, komy Traner tarika Traire tery Trait tsipika Trait aiky Trancher tapaka Tranquille tony Transgresser dika Transpercer gorobaka Transpiration, transpirer tsemTransplanter ketsa [bok. Transporter findra Travail asa, tao Travailler asa, tao Travers tsivalana en-, de-, mitsivalana, kovilavila Traverse tsivalana Traverser vaky, ita, gorobaka Trbucher tafintohina Tremblant, tremblement, trembler horohoro, hovitra [ro Tremblement de terre horohoTrempe,-er (acier) ofana Tremper loua,.lena Trente.- telopolo Trpied toko Trs dia (lava dia lava) Tresse,-er randrana, rary Triangle zoro Tribu foko, razana, firenena Tribunal fitsarana Tricher,-ie tsongo Triste, tristesse alahelo Troc takalo Trois '[taka; tetsyy, voa Tromper,-ie adala, ambaka, fi-

Toucher- kasika, tsapa.

.- rehetra, daholo
do.

--7

---

--I..

ter,

,<w

..+
a.+

_.c

ter,

J:'

----.^'

- --

,`.

t;,

0-Ir
.CL

s0.

.+E

OC:

>,m

G.0.

Lia

0.n

c.^

a`'

'-

- ---- - r-.
L7.

- -

_-7

<CD

vos

ci)

c.0

[--

T'y

C>>>

"`

ai>

<C1

..-.

ELb

+-+

F-F-- F-.

C"n

'-

..-

r/1

Iii

derz (SeiP`dok* .,. Tronc vatana rflldera tel$, dOn : Vantardd loatra Trop Vapeur evonai fofoiia takalo Troquer ova Varier, varit Trou lavaka,loaka vendra, Variole Troubler t-- taba fotaka, revo [ko Vase Trouer lavaka (man-) toetra, fitoerana Troupe, troupeau andiany, to- Vase lehibe, lalaka Vaste hita Trouver omby Veau vody, ovy Tubercule tandrina, arina ma- Veiller vono, faty ; -(se) Tuer varotra, vidy tena Vendre [mono tan% Tuile Vendredi -- zom kitso Tumeur haja Vnrer Tumulte taba, tabataba Venir avy, tonga, tamy; -aux zohy Tunnel rafitra, raikitra prises Tutoyer ise, ialahy fitarikandro Vnus Tuyau -- fantsona rivotra, tsioka Vent,-er varotra, vongady Vente kopaka Ventiler dridra, fery Ulcre [lande kibo Ventre, ventru anankiray Un -isa, iray, iraika, kankana, outra; - soie Ver kambana Union marina (mana-) Vrifier tokana Unique Vntalaie marina tokana, bany Uniquement tohy; -(s')-iray, Vrit marina Unir-kambana, vovoka Vermoulu ombona Verre fitaratra, gilasy izao tontoto izao Univers Verrou karetsaka, hidy daholo, rehetra Universalit Vers-amy, aminy; -(approximlmaika Urgent tokony tion) amany Urine idina, raraka Verser Uriner -- valana ambadika Verso amany

-- ---e00

Urtre Urtrite angatra tomba, tao Usage Us fanao (tao) Usit mahasoa (soa) Utile
Vacant
foana

omby [der vezivezy Vache Vagabond, vagabondage, vagabononia, alona Vague foana Vain Vaincre resy, voa Vaincu resy foana Vainement Valeur vidy loba Valle vidy Valoir Vaut mieux (3i> alto Van. -- sahaia

------tonta --O1$

1G3

------ - --=s

--

Vil at bany , .Vilipender ximba tanna. vohitra Village V ilte tanna


.

Vert maitso Vertige Vessie


Vtir (se)

--

resy Victoire foana Vide foana (mana-> Vider


Vie
aima

vieille arstitra, ela antitra (r faiatitra) Vieillir velona Vif voaioboka Vigne

Vigueur

+,]

.J,

.-+

---- fanina - tatavia Vtement - taty, akanjo - akanjo Veut, veuve - tondra sort' ---hena, Viatique - vatsy
-O.

----- -

--

.(D

Zle
Zl
Zro

Zinc

zoto zoto
aotra, zero

fanitso

(DC

tafy,

mba Veuillez Vexer ory, moto Viande

--- vieux, --Vigoureux-tanjaka - tanjaka '


e,2

;.t

(Dow

?O.

--

r.0

O.0

:Vin

divay Vingt'- roapolo Violemment- mafy, hery [siaka Violence, violent mafy, - hhery, Violenter -hery (manao an-kery) volomparasy Violet Visage tarehy, tava Vis--vis tandrify kendry Viser Visible azo, hita Vision hita (fahitana) Visite,-er vangy, tsidika [ky haingana, faingana, malaVite fitaratra Vitre Vivant velona Vivre velona, aina Viceu voady Voici inty, izao; -( luriel) inVoie llana [dreo, indreto Voil indro, indry Voile (navire) lay Voir hita, tazana, jery Voisin akaiky

- -l^1

Voix feo Voler (oiseaux) sidina ' -Voler halatra; tamy Volontairement si rapo Volont sitrapo, sitraka, tia Voltiger sidina (sidintsidina) Vomir loa Vomissement- loa (fandovana) Vomitif loa (mampanda). Vouer voady Vouloir kasa, tia, Iry Voulu satry Voyage leha (fandehnana), dia Voyager leha, vahiny Voyageur mpandeha Voyelle zanaka Vrai marina, tokoa Vraiment-tokoa, marina, hanky t Vue hita (fahitana), tazana (fitazanana), jery (fijerena)

------

C10'0
.O+

ace

>>>>>>>>>>>>>

w..

'y4)

C;---YxE

.N+

III N-a)

O>>

s0.

....
`o-.

'

CONVERSATIONS. USUELLES.
EN VOYAGE.
Z%'

Venez ici porteurs. Pourquoi? Qu'y a-t-il faire, Monsieur ? Quels sont ceux qui sont disposs venir avec moi ? Nous sommes tous zls, Mr., mais combien dsirez vous d'homNom--

Ahana, tmpoko? Haninona, tmpoko ? Iza no mazto hiraka miko


Smy mazto izhay, tmpoko, fa firy no ilaino ?
r..
`:<

Avia at borozno.
p-O

a-+

ho

ny...

mes?

Quand partez-vous ? Quel sadonnez-vous ? Je donnerai 3 piastres et demie. C'est trop peu, donnez donc quatre piastres et demie. Non, je donnerai quatre piastres, si vous partez. A qui incombera notre vatsy
R.,

('J

laire

Rahoviana hiano Hoatrinona no karma Homko ariry tlo Kly latra izny,
-,.

no hila
sy lso.
fa

homeno?
atovy

(D-

ariry fatra sy lso.

>,i

,tsy.

Oui, Mr., nous acceptons ces conditions. Quels sont vos noms ? Venez de bonne heure demain. Cherchez un filanjna louer (ou acheter) qui soit large et soC)-_

vatsinaro. Eny ry,,tnipoko, fa ekeny izny. lza vy ma no anaranaro? Tongava marina rahampitso. Mizah filanjna hofko (hovidiko) izy mallaka sy mfy.
.-

,_o

(viatique) ? C'est moi qui paierai votre va-

Tsia, ariry fatra no homko rha handha hianaro. Iza anta no hintoka ny vatsina lzho ihny no hintoka ny
'b
-O'

c:

,0+

lide.
l'ai

coco".

J'ai trouv un filanjna, Mr.; je bien examin et je sais qu'il


1..+-+

Nahita filanjna ho, tmpoko ; fa nodinihiko tsra ka fnta-

m`<

vous plaira.

Conduisez-moi pour m'entendre avec le propritaire. Que l'un d'entre vous appelle trois porteurs de bagages. Faites-leur porter des bambous
et

des cordes. Voici les trois porteurs que

tro fa hotiano. Andha tariho ho.hifampiraharahko min' ny tmpony. Mandehna ny iray aminaro mintso borozno tlo lhy hitndra ntana. Asovy mitndra bo sy kofhy izy ireo. Iro ny borozno tlo ilaino.
.++ -c1

c-R

C"E

--+

vous dsirez. Les bagages sont

_a)

lourds, Mr. ? Non, il y a la charge raisonnable de trois hommes.

peut-tre trop

So mavsatra latra ny ntana, tmpoko. Tsia, antnona tsra min' ny tlo lhy.

^c1

(A

...

'+"^

Attachez vite: is

o-C

w`<

,,

,<.

(D-

r-.

_(

B'3

.-.

.^S

w-Sj

`-

t1.

,-.

r,:

`<'

est sept hures et nous avg ns, hte de partir. Surveillez les bagagese en rou-. te de peur qils ne s'abment. Surveillez celui-ci qui contient des objets fragiles. Dposez l les bagages.
a.+

Il

Efaatnn ny fito:>
npa ,isil .a

ita.mt
;

Hoatrinona no hbtanyy ? ' Quel estrleprix du'loyer, Tandrmo ny ntana ny ailj t1 ent francs par mois.Ariry roaplo isam-bdlana. so simba dlan Srotra Ibatra izny. C'est trop cher. fa misy zvatra Tandrmo Je vous offre cinquante francs. Aoka homko arirv fblo [ko. . mra vky o antiny. Lest vraiment trop peu, Mr. xeiy loatra xosa izny, tbmpoAppetrho to ny entana. Ekeno va ry ny dimy mbin' "'Acceptez-vous soixante-quinze A amino tsra. Arrangez-les bien. ny fblo? Aiza isika no hisakfo anlo, ry; francs? O mangerons-nous et o couOui, j'accepte, Mr. Eny ry fa ekko, tbmpoko. iza no hndry? cherons-nous aujourd'hui? Visitons la maison. Andha hotsirlhina ly ny Any ... no misakfo is'ika ry . . et Nous djeunerons trno. ny .. no mndry. nous coucherons .. . Vky ny fitratra iray min' Une vitre de cette fentre est Aninona it tanna it? Quel est le nom de ce village? it varavarankly it, tsy minbrise, il faudra la remplacer. Ho iza irny blona irny? O vont ces gens ? tsy hosoloano. Apetrho kly ho. Dposez-moi un instant. Aiza ny lakoz ? O est la cuisine? Andha kao ranci kly peu d'eau. Allez mechercher un Cette cuisine est vraiment trop Odry malto lbatra it lakzy va min' Misy dans Y a-t-il un gte d'tape sale, de plus, la toiture est abme. it sdy misy simba ny tfony. it? it Ces rparations peuvent tre Azo amborina fingana iro ce village? trno mdio. Mizah Cherchez-moi une case propre. zvatra iro, tmpoko. effectues rapidement, Mr. fingana. Misakafba Mangez vite. Savez-vous faire la cuisine? Mahy mahndro va hiano? Tnga va ny mpitbndra nta En,, tmpoko, ta fa nahndro Les porteurs de bagages sontOui, Mr., car j'ai dj fait la cuina? ils arrivs ? Vazaha (tranger, euro- tmin ny vazha kba ho to Hiinga marina is'ika raham- sine des albha. Nous partirons de bonne heure pen). pitso. Pourquoi les avez-vous quitAry inona no nton' ny nidemain. at ny ntana. Ampidiro Faites entrer les bagages ici. alano? ts ? Indro ny karamanreo. Voici votre salaire. lis sont partis en Europe. Ndy ny andfy izy. Hoatrinona no karamano tCombien gagniez-vous chez ce min' izny vazha izny ? DE DOMESTIQUES. vazaha? LOCATION D'UNE MAISON -RECRUTEMENT Ariry tlo isam-bblana, ry Trois piastres (15frs.) par mois, Mba itadivo kly trno hofkal et en outre, j'tais nourri. lzy no mintoka ny sakfoko. Veuillez me chercher une main d ro ana nkir y ma-: sy mpah Est-ce vrai, ne mentez-vous Mrina va izny, so manson louer et un bon cuisinier. ho hy pas? dinga hiano? tby Eny, hitady ho fa trno rina mihitsy. C'est parfaitement exact. Je vais chercher, mais quel i no na ma no tiano? Bien, je vous donnerai le mEny ry ta homko tahka de maison dsirez-vous? genre Ny trno fa madio tsra, tsy me salaire. izny kba hiano. Une maison bien propre, peu Mizah mppamelam-pandriana Cherchez une femme de chaml'on ait de la lvitra ny arab latra, mahataloigne de la rue o z antzana s y tsra rivotra. bre et un domestique. anankiry sy bto. vue et au bon air. toTiako koa ny malaladlaka Mahy manjitra va hiano ? Savez-vous coudre? Je dsire galement qu'elle posmb ho zo anovana taJe sais un peu, Mr. Mahy kly ihny, tbmpoko. un terrain assez spacieux pour kotny sde nimboly. faire un jardin. va hiano? Nahita trno Avez-vous trouv une maison? EN PROSPECTION. EN VOYAGE Nah'ita ho, tmpoko. en ai trouv une, Monsieur. to sa aklky ? Lvitra Aninona ma no anran' it st e e o i ou p rs d'ici? Quel est le nom de cette loTsy lvitra Ibatra. tny it? [ci ? Pas trop loin. r y hiraka ho ny isllti calit? A n d e ha De quel district relve ce paysDistrict-n' aninona moa it? Allons y ensemble. Aiza ny llana mankny? Iza no anran' ny gouverneur O est le chemin qui y conduit? Quel est le nom du gouverneur ny trno , tbmpoko. Voici la maison, Monsieur. mpon trno ,inadinika? (chef d'un faritany = madinika? llazao ry circonscription indigne). Prvenez le propritaire que hihaoriant slk miny nous voulons le voir.
`Y4

-r,

.-r

<.<

+p.

.(n

Andeha ,teht4' (ai ,mana .

Voulez:vous; rne. lofer , . go maison ieur, .tl y #e dfi ;Oui, iii

`eny t MPoko, rha tianao..

_p,

m.;

oTiano va hOfako Iny trno


.

ofi

.r=

-a+

0..

TEL

.'.

.--y

M1.

>-,

T-T

.N+

0.Y

-`

CC)

+-'

,C>

,-.

O.^

-.,,

,Y...

0.>

'>,

y,>

s0.

>,c
v-a

i-.

,0.

c=c

r--

'i.

..--

-i.

M1.

.`l

y0,

.CC

,j.

COQ

.-+

M1.

L-,

'Et le mpiadidy?'(chefdeubdi vision indigne `relevant du go verne ur madmika) . 'O de m eurent-ils ? et A... R. Est- ce loin? se trouve une Non, A . : d em i h eure environ . Y a-t-il eu des vazaha qui ont cherch de l'or ici?

Il demanda aufokonolona.si on

avait
fosse
,

tueries

aux
.p...

`i

...

Ont-ils plant ici des poteauxsignaux ? Ce cours d'eau est un affluent de quelle rivire? C'est un affluent de la rivire A... Combien y a-t-il de villages dans les environs d'ici?
y en a six. Creusez un trou ici pour planter un poteau-signal.
Il

O ut, il y en a eu '

Aiza vy no mi tbetra , torts . repottatrent mauve ary A . .o ' . . R.. 'eQ K. pient:.,.Le fokonolona dlda alors Cavitra. va izny? de perQui Sitionper 'd Iris la mai. Tsia fa A_ tkony ho tndro son de R ..qui tait suspect, car mahamasa-b ry r h a vy to . ,il tait rentr au village prcisMoa fa cosy vazha nitdyJ ment ce lund-il. En fouillant sa volamna tet? lnaison on dcouvrit envelopps Eny, fa nisy. dans la paille de riz sous son oreilNanrina hazo tet va izy? ler la tete du porc et une patte. On arrta et le fokoSakliky ny renirno iza it' inolona me fit vite appeler ainsi rno mandha ity? que le mpiadidy. Nous avons inSakliky ny renirano A...lo. terrog R.... au sujet de la tte Misy vhitra firy no akiky it du porc et de la patte et il a avou tanna 1t? avoir vol le porc de R... et avoir Misy enina. vendu la plus grande partie de la Hadio amin' ny angdy to ha- viande des passants et n'avoir norenana tsangan-kzo. gard pour manger que les morceaux trouvs ainsi qu'une partie

.:ce

Nanontiiy,.ny fo(tihbiona izy ' tha nisy nambno vatra to


.

R....

INTERROGATOIRE D'UN INDIGNE PRVENU DE VOL. Iza ma no anarano? Quel est votre nom ? A aninona? De quelle localit? Asehy ny karatro? Montrez-moi votre livret indi-

du derrire.
:

viduel ? Je n'en ai pas, Mr. Pourquoi ? J'ai t malade pendant un an, c'est pour cela que le n'ai pu prendre de livret. Etes-vous mari, avez-vous des enfants ? Je n'en ai pas? Savez-vous lire et crire?
<-c

Non. Oui. Avez-vous dj t condamn

soir.

Le lendemain il chercha si son porc n'tait pas avec ceux d'autres personnes. En cherchant A ... il vit des traces de sang dans le foss l'est du village.

9.,G

Exposez son affaire. R.. de T... a dclar avoir perdu un porc dans les champs lundi
.-,

Au prvenu Qu'avez-vous rpondre? Je ne suis pas un voleur. Je n'ai pas vol le porc de R... . mais c'est l'inimiti des gens qui m'a fait accuser. Tsy mnana ho, tmpoko. Pourquoi avez-vous avou et Nahana? Herintona izy narry ihany niez-vous maintenant? Je n'ai pas avou, ils menho, ka izny no tsy mba nahatent. risako kratra. Qui donc a mis sous votre Manambdy aman-jnaka va oreiller la tte et le pied de porc hiano ? envelopps de paille ? Tsy mnana ho. Je ne sais pas, mais ils ont du Mahy mamky tny sy males dposer chez moi pour dire nratra va hianao ? que c'est chez moi qu'on les a Tsia. Env. Efa voahloka va hiano to trouvs. alha ? Ahana ny raharhany? R. .. o ... T ... dia nrlaza fa vry kisa iry tny an-tsha tmin' ny alatsinainy hariva. Nony ampitso dia nozahny io kisany ro fa so tafahro tmidi ny n' ny hfa. Nny hizha to A ...izy dit. nahita ran-kna to amin' ny hdy atsinnan' ny tanna.
.-.

Ary ahana ksa boy hiano?


Izho tsy mpanglatra. Tsy nangalatra ny kisoan-dR.... aho, fa tsy fitivan' ny olona hy

izany.

Va nahana no fa niiky ka no mand indry izo? lzho tsy niiky fa lingany iznv. Ka naton' iza to ambny ndano ny lohan-kisa sy ny tngony mitno mollo ? Asa, fa nentiny to miko iro ry dia nolaziny he hita to
miko.
P'-

.,,

C)"

fa .nand avokba. ny blona. Dla' nifanara-kvitra ny' fokonblona hlara-misva ny trnon-dR.... nbho ny.ahlhy, fa tbnga to antanna indrindra izy iny alatsinin iny. Nbny nosavna to antranony dia hita nifbno mollo tao ambny ndany ny lohan-kisa sy ny tngony iray. Dia notnany Ra... ary nampka hy sy ny mpiadidy fingana ny fokonlona. Nadininay tamin iro lohan-kisa sy ny tngony iry iro ka niiky fa nka toka ny kisantz dR... namidiny tmin ny mpandlo, hno, ny ankabczan' ny hna ry iro sy ny ila vdiny ihny no nntiny hohnina.
-

aiinlin' Nio dy io.

.r-

e-'

ce-

<D.

',

R....

.C,

...

N'es

CHOIX DE TEXTES GRADUS:

..:

...

1 M
fantara
kliady

DU'. TOME
.
. .

il.
PAGES 3
5 . .
. .

. tatetika voavonjy ny olo-marina . . . ay tia hanina mihoatra noho ny fitafiana saro-bidy. . Tsy fitokiana nampisaraka ny fisakaizana . . . . . . Rafotsibe voafitaka . . . . . Tandremo ny fo . ay mpankamamy fananana noho ny aina . . . . ly haingony no nahazoako azy . . Ilay nitomany noho ny nahazoany voninahitra .
aga

Rapeto

Rambavy matimatim-bola lpatra . . . Marenina iray trano


y

Vazimba . . . r% nkaky ny voninahitra ho an' ny zanany . . . . lay vehivavy tendan-kanina. . 4nararia mitovy nahadiso hevitra . .

ava-dehibe ny mamonjy aina . . . lay marary matin' ny hadalany . ay nizara hanina voan' ny hafetseny Ny Songomby . . . . . . . Ny vehivavy sy ny mamba . .
Ny

fia'

Nifandiso
s..

fiiompiana

varotra. Ny taozavatra Ny fampakaram-bady . . . Ny fbmba fanao amin' ny fasam-bazimba Angano: lkotofetsy sy Imahaka . Ny amin' ny fanambadiana . . Ny fanekena hosoratana . .
Ny
. .
.

4n

.
.

.
.

.
.

.
.

. .

. .

fofon-karena
.

.
.

. .

.
.

. .
.
.

. . . . .

6 6
6
7

....

. . .

n00
7

.
. .

. . . .
.

. .
.

.
. .

.
. . .

. . . .
.

.
.

. .

. .

. . . . . .

. .

8 8 q q q 1o

0.

off,

.
.

.10

1y>
.
.

.
.

.
.
.
.

.
. .
. . .

.
.
. .

.
. .
.

.
. . . . . . .
. .

Il
12
.12 13

11 11

4,C
.d+

. . . . .
. . .

. . .
.

. . . .
. . .

.
. . .
. .

.
. . .
. .

13

.
. .
.

. .
.

14 14
15 16 17

.
.

. .

S.

tpcitnens de style pistolaire


LEXIQUE MALGACHE-FRANAIS

a+.,'.

Lot:a-teny Kabary .
..O

ndex des mots franais contenus dans le Lexique Malg.-Franais


0! VERSATIONS USUELLES.
.
. . .
.

7-,

. . . . .

.
. .

. . .
.

18

..-.

.:a

.,

.
.

.
. .

.
.

. . .

.
. .

.
.

.
.

. .
.

. .

1q 19 23 23

. .

. .

. .

.
.

. .

. . .

.
.

.
. .

. .

. .

. .

. .

26 26 28
31

. .

. .

.
.

qg
133