Vous êtes sur la page 1sur 4

KwIsoko ryUbuzima

mu muryango wabakristu
Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Tl 22 22 05 00 / 79 602 229 / 79 455 057
E-mail: sokoryubuzima@yahoo.fr Site: www.isokoryubuzima.es.tl

"Nukuri kuri jewe, ubuzima bwanje ni Kristu". (Ph.1, 21)


Iki kinyamakuru gifasha gutegera Ijambo ryImana mu misa no mu buzima

25/3/2012

IDOMINIKA YA GATANU YIKAREMA

UMWAKA B

Igiciro 100 fr

N13/12

Imana mu bugararwa.
Narigeze kwibaza igituma Imana yashimye ko abantu bigihugu cayo bamara imyaka myinshi mu bugarawa. None yoba yabakuyeko amaboko ikabahanisha ubugarawa? Mugabo Imana nikigongwe. Birangora kubitegera. Mu bugarawa ni ishamba, aho usanga ibikoko, inzoka, nibindi biryana. Mu bugararwa umuntu agumana ubwoba kuko aba ari we nyene, atazi nibizomutunga. Birashika ko twese hari aho tuba mu bugararwa ntitumenye naho tuhagaze kuko ivyo tuba twishimikije biba vyatuvuyeko. Turaba mu bugararwa nkigihe umugabo abonye ko umugore wiwe yakunda cane yitavye Imana, Canke mu gihe umuntu aba atunze urugo kubera akazi akora hanyuma agasanga bamwirukanye ata gituma. Turaba mu bugararwa, igihe inzu tubamwo imvura numuyaga vyayitatuye. Turashobora kugwa mu bugarawa mu buryo bwinshi, mu gihe abubakanye batase, mu gihe ibisuma vyivye ivyari kudutunga, mu gihe uwo dukunda kandi twari twizeye yaduhemukiye, igihe uwawe bamufunnze ku karenganyo, nibindi nkivyo. Mu bugararwa turashobora gutegera ko hari uwuruta ivyo vyose twabuze: Imana. Haraho abantu mu buruhuko bagenda gutembera nko mwishamba ngo bihweze ibintu bishasha batahora babona. Haraho abantu bavuga cane kandi mu rwamo rwinshi, tukipfuza ahari umutekano nagacerere ngo turuhuke. Abashaka gusenga Yezu yabahanuye ati: Ni mwashaka gusenga, injira haruguru hiherereye, wugare urugi, uheze usenge So wawe ari ahiherereye (Mt.6,6). Ahiherereye ni nko mu bugararwa. Mu gitabu cumuhanuzi Ozeya dusoma ibi: Umukunzi wanje yampemukiye, ngira ngo ndamuhendahende, ndamukwegakwegere ahiherereye, ndamubwire iriri ku mutima (Oz, 2,16). Imana yashatse gukura abanyesraeli ku bibahenda ngo bategere uwubakunda vyukuri agashobora kubakiza ko ari Imana yo nyene. Mwikarema no mu mafungo niho duha umwanya ngo Imana ituyagire ijambo ryampfa-mpfe, ijambo ryumukunzi. Ni igihe ciza cugusubira gusezerana nImana mu rukundo. Musomyi we, muiyi karema reka Imana ikuyagire iriri ku mutima wayo.

Ivyo Papa yadusavye mwIkarema yuwu mwaka (ibikurikira). Ibanga ryuguhanurana.


Tuvyemere, aho ubu tugeze ntidukunda guhanurana. Turabitinya. Dusa na Kahini hamwe yishura Imana ati: Mbe ni nde yangize umurinzi wa mwenewacu. Nico gituma dukunda kuvuga ko ivyuwundi bitaturaba. Turi banyamwigendako. Ngo umuntu wese ni yimenye. Noneho Imana mu gutora umuhanuzi Ezekieli yamubwiye iti: Nakugize umurinzi, umunyabicumuro ni yapfira mu bicumuro vyiwe utigeze umuhanura nzobikubaza (Ez 3,17-18). Ku mukristu ibanga ryuguhanura rishimikiye ku rukundo. Uguhanura si ugutukana, canke kwambika ibara uwundi canke ukumutetereza mu bicumuro vyiwe. Papa aratwibutsa ko muri Ekleziya uguhanura abacumuzi biri mu bikorwa vyikigongwe. Uwuduhanura neza aba atweretse urukundo adukunda, kandi ntiyishira hejuru ngo harico aturusha, kuko arazi ko nawe yakijijwe nImana. Papa aratwibutsa aho Paulo Mweranda yanditse ati: Ni hagira umuntu afatwa mu gicumuro, ni mumugarure numutima witonda, mwebwe mugenzwa na Mutima, na wewe nyene ube maso, woye gutsindwa ninyosha mbi (Gal 6,1). Ku muntu wImana uwushaka guhanura uwundi abanza kumusabira amwipfuriza ya mahoro meza nakanyamuneza biva ku Mana. Twese turazi ko abaduhanura neza tubakunda tukanabashimira. Hari nabandi batwagiriza ivyo twakoze kugira ngo batugirire nabi. Hari impanuro nziza zatugiriye akamaro cane mu buzima, bituma tutazokwigera twibagira uwaziduhaye. Ikibabaje nuko kubera ukutavugana ukuri, ukudahanurana mu rukundo bituma ibibi biguma vyongerekana mu bantu. Urazi ko umuntu iyo avuga abesha mu bihambaye nawe ugahora, uba ushigikiye ikinyoma. Ese iyi Karema turimwo yodufasha gukundana mu kuri, tugahanurana mu rukundo nkabavukanyi. Jewe nzokwama nshimira uwampanuye neza, kuko yanyeretse urukundo amfitiye.

Twumvirize iryo Imana ituyagira


IDOMINIKA YA GATANU YO MU KAREMA-B IGISOMWA CA MBERE: Yer. 31, 31-34 Nzoshinga isezerano rishasha kandi sinzoba ncibuka igicumuro cabo Ivyo dusoma mu gitabu cUmuhanuzi Yeremiya: Ngiri iriyazwe nUmukama. Hagiye kuza iminsi nzogiranira isezerano rishasha numuryango wa Israeli nuwa Yuda. Iryo sezerano ntirizosa niryo nagize hamwe na basokuru babo wa munsi nabafata ukuboko kugira ngo ndabakure mu gihugu ca Misiri. Iryo sezerano ryanje nibo batarikurikije, naho ari je mbagaba. Ngiri rero isezerano nzogiriranira ninzu ya Israeli iyo minsi irangiye ni iryavumerewe nUmukama. Nzobashiramwo itegeko ryanje, ndaryandike mu mutima wabo. Nzoheza rero mbe Imana yabo, na bo babe igihugu canje. Ntibazoba bacirirwa barigishanya babwirana ngo Menya ubuhinga bwUmukama! Bazomenya bose kuva ku bato gushika ku bakuru ko ari Umukama yabitangaje kuko nza kubarekurira ubuyobe bwabo, nongere simbe ncibuka igicumuro cabo. IGISOMWA CA KABIRI: Heb. 5, 1-9. Ubugamburutsi bwiwe bwabaye isoko ryubukiriro budahera Ivyo dusoma mwibaruwa ryandikiwe Abahebreyi: Kristu, mu gihe yari akiri kwisi, amaze guhereza ibisabisho namarira menshi, ataka atakambira Uwashobora kumukiza urupfu, yarumviwe kubera ubweranda bwiwe. Vyongeye, naho yari Umwana wImana, kubera ayo makuba, yamenyeyeho kugamburuka. Amaze gushika mu bigero, yarabereye abamwumvira bose isoko ryubukiriro budahera. Mu bari baduze i Yeruzaremu gusenga ku minsi mikuru, harimwo Abagreki bamwe. Begera Firipo yari umunyebetsayida mu Bugarire, bamubwira bati: Mugenzi, turashobora kubona Yezu? Hari ibimenyetso bigaragaza ko ijambo ry'Imana twumvise ku munsi w'Imana uheze ko ririko riraranguka buhoro. Ibuke rya Jambo Yezu yatubwira: "Nkuko Musa yamanitse inzoka mu gahinga, niko n'Umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa ngo uwumwemeye wese aronke ubuzima budahera". Ubuzima ntawutaburondera! Ng' abo Abagreki, abanyamahanga baje i Yeruzaremu, baje barondera Yezu muri ya minsi ya nyuma agira amare urwabagabo! Baciye kuri Firipo. Firipo ntibapfuye kumucako gurtyo! N'uko aturuka i Betsayida, akarere kabamwo abanyamahanga benshi ari naco catuma amenya n'ururimi rw'abo Bagreki! Urukiza rwa Yezu si urw'abanyisraeli gusa, ni urw'abantu bose, abato n'abakuze nkuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere c'umuhanuzi Yeremiya. Hasigaye imisi mikeyi ngo iryavuzwe ritahe, ngo "amanikwe ku musaraba"!

INKURU NZIZA: Yo. 12, 20-33. Urutete rwingano rugwa mwivu ngo rupfe, niho rwera vyinshi Ivyo dusoma mu Njili nyeranda yanditse Yohani: Mu bari baduze i Yeruzalemu gusenga ku minsi mikuru, harimwo Abagreki bamwe. Begera Filipo yari Umunyabetsayida mu Bugalile, bamubwira bati: Mugenzi, turashobora kubona Yezu? Filipo agenda kubibwira Andreya, hanyuma Andreya na Filipo bagenda kubibwira Yezu. Yezu arabishura ati: Isaha yageze aho Umwana wumuntu aza kuninahazwa. Nukuri nukuri ndabibabwiye urutete rwingano rutaguye mwivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, na ho iyo rupfuye rwera vyinshi. Uwukunda ubuzima bwiwe aba abutaye, na we uwubwanka kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera nankwirikire; bitayeko aho ndi, niho nuwunkorera azoba. Uwunkorera, Dawe azomutera iteka. Ubu, umutima wanje urahugumbwa; mvuge ngwiki? Nti: Dawe, nkiza iki gihe; kandi arico gituma ndagishikiriye! Dawe, ninahaza izina ryawe! Haza rero ijwi mwijuru riti: Nararininahaje, mbere nzokwongera kurininahaza. Igihugu cari aho cari kivyumvise kiti: Ni umuturagaro! Abandi bati: Ni umumalayika amuyagiye! Yezu arabishura ati: Iryo jwi mwumvise ntiryagenewe jewe, ryagenewe mwebwe. Ubu, iyi si niho iciriwe urubanza; ubu niho umwami wiyi si aza gutabwa hanze. Nanje ni namara kumanikwa, abantu bose nzobiyegereza. Ivyo yabivuga ngo arange uruzomwica. Yezu ati: "Isaha yageze aho Umwana w'umuntu aza kuninahazwa." Umengo Yezu ntasa n'uriko arishura ikibazo c'Abagreki mugabo kandi yacishuye koko arazi icamwa nyaco abazorangamira umusaraba wiwe bazokwamurako! Yezu ati: " Ni namara kumanikwa, abantu bose nzobiyegereza". Ya saha rero irahaye iregereza, ca gihe kiroranye c'urukiza kirashitse, Abagreki bobo bamaze kukibona ibihwihwi! Iyo saha ivugwa n'iyo urupfu rwiwe mugabo rero si urupfu rw'ikinyago! Ni urupfu nyabuna rukomorera abemera ubuzima! Urupfu rwa Yezu ruzojorereza urupfu ubwarwo n'abamwishe kuko izuka ryiwe rizokwerekana ko urupfu rutagifise ijambo ryanyuma mu buzima bw'abazomwemera: "Umwansi wa nyuma yatsinze ni urupfu!". Gurtyo rya jambo ry'Imana ryavurwa n'Umuhanuzi Izaya ko Imana izokura igitambara c'ukugandara kuri uyu murambi, urupfu narwo rwirukanwe ubutakigaruka rirangukira i Yeruzaremu mu rupfu n'izuka rya Yezu-Kristu. " N'ukuri n'ukuri ndabibabwiye: Urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe, ruguma ari rwarundi, naho iyo rupfuye rwama vyinshi." Mu rupfu rwiwe rwegereje abonamwo umwimbu! Kuri Yezu, ubuzima nyabwo ni ugutanga ubuzima, si ukubwigungirako! N'abamwemera nyene abatumirira guca muri iyo nzira

y'urugano rwemera guca mw'ivu kugira rwame vyinshi! Uciye muri iyo nzira izira kwigungana ubuzima niwe Data aheza agatera iteka nk'iryo yateye Umwana wiwe! Kira noneho, mbega vyomarira iki umuntu kutunga ibintu vyose yifuza aroshe umutima wiwe? "Ubu umutima wanje urahugumbwa; mvuge rw'iki ? Nti Dawe nkiza iki gihe kandi arico gituma ndagishikiriye!" Igitero c'ikatekisimu ya kera nico cavuga kiti: Ico umuntu yokwitwararika kuruta ibindi ni icahe? Bishura bati: Ico umuntu yokwitwararika

kuruta ibindi ni ukurokora umutima wiwe! Yezu yagumye kw'ijambo, ntiyahemukiye Data! None tweho tugeze hehe muri urwo rugendo rwo kurokora umutima wacu? Ubwo ntitwitwararika umubiri wacu tugaca mu nzira no mu vyatsi, tugatinya inzira y'i Yeruzaremu. Abantu benshi bapfira mu mayirabiri ngo bariko bararondera ubuzima! Ubuzima ni ukumenya Data n'ukwumviriza Uwo yaturungikiye! Isuzume, kugira biri uko, ufate inzira yo gusaba ikigongwe Imana kugira uze uzukane na Yezu!

Ikete ku mukatekumeni. Muvukanyi, wewe uramaze igihe witegurira ibanga rihambaye uzoronka mwijoro rya Pasika, none ubona umwiteguro wawe ugezehe? Witeze kuronka iki? Ubwo ntiwiteze umusi mukuru bazokugirira, bakakugurira impuzu nshasha nibirato kandi bigezweho, kuryoherwa hamwe nabandi mu birori muraba abambaye neza nabambaye nabi? Ivyo vyose, kubigira si bibi, ariko umenye ko igihambaye ari ibanga uzoronka: Ubunywanyi nImana. Ubwo bunywanyi nabwo bushinga imizi mu mutima; uca wumva ko utegerezwa kwitegura cane cane ku mutima imbere yuko witwararika ivyumubiri. Ibi rero birafata bamwe bamwe no mugutora abavyeyi bumutima (Parrain na Marraine), ugasanga utoye uwo ubona ko hari ico azoguha, ko atunze afise umuduga, hari nuwihenda ugasanga yatoye umuntu atarabatizwa ngo amubere umuvyeyi wumutima kuko yaravye ivyo atunze! Uragaba rero kuko umuvyeyi wumutima si uwariwe wese, kuko ategerezwa kuba umu-Kristu wakarorero azokwama yitwararika ugutera imbere kwawe mu bunywanyi nImana, mu buzima ru-kristu bwawe, akaguha impanuro nziza zishika ku mutima, akagufasha gushika mu bigero aho nawe bazohava bakwizigira bakagutora ngo ube umuvyeyi wumutima. Muvukanyi, ivyo ndabikwandikiye kugira ngo umenye ko ubuzima bwuwa-Kristu ugiye gutangura ari bwiza cane, ariko bukagusaba kwamana umutima nkurya nyene Yezu-Kristu yari afise, kugira inyifato ibereye abana bImana batitiranya ikibi niciza, bihatira kubera urumuri nakarorero abandi mu mpande zose zubuzima. Ko ugira uvuke ubugira kabiri, uca utangura ubuzima bushasha buzogaburirwa cane cane namasakramentu, uzoyitwararike, uhabwe kenshi iryIkigongwe niryUkaristiya. Ndangije ndakwipfuriza imigisha nimihezagiro, ukuroranirwa muri ubwo buzima bushasha ugiye gutangura ugana Ubweranda. Frera Sprio NIBIGIRA

Ikiyago cumusomyi. Bavukanyi bikinyamakuru Kwisoko ryUbuzima, ndabaramukije


amahoro yImana. Ubu turiko turaheraheza ca gihe cikarema kirongora Pasika. Kidutegurira kwakira ya ngabirano yurukiza Imana Data yarungikiye abantu iciye ku mwana wayo Yezu Kristu. Muze duce bugufi twakire urukiza yatuzaniye; imisi yikarema dusigaje idufashe kurushirizaho kwisuzuma no kwisubirako ngo dusubire mu bunywanyi hamwe nImana. Twifatanye na Yezu yababaye ku bwacu mu kwisonzesha, atarukwisonzesha ku mubiri gusa; twisonzeshe cane cane mu guheba ibikorwa bibi, mu guhurumbira igisabisho, tutibagiye nugusabikanya nabakene. Bavukanyi, nciye mboneraho nakaryo ko kubasaba ngo munkundire dushimire umupfasoni Aline Kamariza ku mpanuro adasiba guha abubatse nabavyimirije. Abubatse neza ati. ni babere akarorero abandi. Ababanye nabi ati: ni barondere ikigwanisho gikomeye, naco sikindi atari igisabisho. Na Yezu Kristu nico yatsindishije shetani, hamwe nijambo ryImana. Kutabana neza biva ku kutamenya no kutaguma mu mugambi wImana yo rukundo. Urwaruka narwo ni rufate umwanya ukwiye wo kwitegurira kwubaka, kuko ari ibanga rikomeye. Iki gihe cIkarema ni kidufashe kwisubirako, abubakanye batabanye neza barekuriranire, banagure urukundo rwabo. Bavukanyi, umusi mukuru wa Pasika uregereje, muze dusabire abakatekumeni bariko baritegurira ibatisimu, tubashigikize igisabisho bashobore gutsinda inyosha mbi, bazoshobore kuzukana na Yezu ku musi mukuru wa Pasika. Bantu mwese mwagiye murantera akamo kuri telefone muri mu mabohero, nashaka ndabaremeshe: Imana ntiyabibagiye, irabakunda, ibamizako ijisho. Ndabifurije umwiteguro mwiza wumusi mukuru wizuka ryUmukama. Murakoze.
Isaac Manirakiza, ishule Gasenyi, Paruwasi Nyangwa. Tel 71436650

Ubwo turi abakristu bukuri? Abantu benshi baravuga ngo ni abakristu, ariko ubiravye ugasanga
ubwo bukristu nubwo kwizina gusa. Ibikorwa vyabo ntibishingira intahe ubwo bukristu bavuga. Umukristu nyakuri agendera ukuri nubuntu, akurikiza amabwirizwa yImana naya Ekleziya, agakunda Imana nabantu agaheza akakira kandi akemera Yezu nkumwami wiwe. Iyo umuntu yemeye kwakira nukwizigira Yezu, aca aba ikiremwa gishasha gihimbara Imana. Yumva akanyamuneza mu mutima, kuko ni Yezu we nyene, abasigaye amuganza. Ibimubabaza ntaco bimubwira, kuko aba afise uwo yishimiye. Yezu yaratubabariye yongera aradupfira. Aho hose yashaka ko tuba abiwe, bamukunda kuko yaradutanguye mu kwikorera akabi kacu, akadupfira ku musalaba. Ububabare Yezu yagize nibwo bwatugize abakristu. Yezu yavuze ati: Urukundo mufitaniye nirwo ruzobaranga hose ko muri abanje. Urwo rukundo ni rwo rutuma Imana ininahazwa. Umukristu wukuri afasha impfuvyi nabapfakazi, yitaho abakene, abapfunzwe nabarwaye. Muri vyose, asengera abacu ngo bahinduke, akagerageza uko ashobora ngo Imana ininahazwe muri we. Imana nihezagire abayikorera, igarure abazimiye. Gdon, Ingendanyi - Kanyosha

Dushemeze Imana ku munsi ku munsi


25 D Idominika ya 5 26 L
Yer 31,31-34 yIkarema- B Disimasi He 5,7-9 Iburwa ryUmukama
Izaya 7,10-14; 8,10

Zab. 50,3-15 Yo. 12,20-33 Zab. 39,7-11 Lk. 1,26-38 Zab. 101,2-21

Isaha yageze aho Umwana wumuntu aza kuninahazwa

27 M Auguste 28 M Gontran 29 J
Yonasi

30 V Amde 31 S Benjamin

Humura Mariya, warashimwe nImana. Uza gusama inda uze uyivyaremwo umuhungu uzomwita Yezu Ndagiye kandi muzondondera, vyongeye mupfane igicumuro canyu. Daniel 3,52-56 Ni mwagumya ijambo ryanje, muzoba ivyukuri abigishwa banje Amamuko 17,3-9 Zab.104,4-5.6-7.8-9 Uzoramuka agumije amajambo yanje, ntazokwigera apfa Yo. 8,51-59 Yer 20,10-13 Zab. 17,2- 7 Narakoze mu maso yanyu ibikorwa vyiza ntumwe na Data Yo. 10,31-42 Ezekiel 37,21-28 Zab. Yer 31,10-13 Ntimubona ko vyoba vyo umuntu umwe apfira igihugu Yo. 11,45-57 He 10,4-10 Iharura 21,4b-9 Yo. 8,21-30 Daniel 3,1495 Yo. 8,31-42

Yavuze egome atazi rwose ico Imana yamusavye


Ndiko ndavuga Bikira Mariya tuzoninahaza ku munsi wambere, twibuka aho umumalayiga Gabrieli yamumenyesha ko yatowe kuba umuvyeyi wa Yezu Umukiza wacu. Iyo umuntu adusaba ikintu twebwe dushaka kumenya ido nido iyo adusaba namaherezo yacu. Bikira Mariya yari azi Imana cane akayizera rwose. Ntabibazo vyinshi yabajije kuri kazoza kiwe. Arakunda Imana akayizigira rwose, kuva agisamwa mu buzima bwiwe kwari ugukora ico Imana ishima. Ntivyari nkenerwa ngo Umumalayika Garieli amubwire ko umwana wiwe bazomwica bakamubamba ku musalaba. Amagorwa Bikira Mariya azobona azoyarinda kuko arazi ko Imana idahemukira abayo. Imana ishobora gusaba Bikira Mariya ico ishaka cose, irazi ko Bikira Mariya afise ijambo rimwe na ryo ni: Egome, Mukama wanje. Ni tuninahaze Bikira Mariya tumusabe adushigikire ngo natwe tumenye kuvuga Egome, kurivyo vyose Imana idusaba.

UGUCIKIRA NUGUCIKIZA NUGUHOMBA CANE. Nshimye kugaruka kuri ayo


majambo kuko aka-tari gake twarabiyaze namwe duciye munyandiko kuri iki kinyamakuru. Abatari bake mwagiye murabigarukako. Twarayaze cane ibiri mugitabo canditswe numu Padiri wUmumisiyonari wo mumuryango wa ba patiri baba Xaveriyano ariwe Padiri Rubn MACIAS. Ico gitabo yacise: NI MWIGENZE NKABANA BUMUCO. Uriko uraraba igifuniko cico gitabo ubona igicapo ca Yezu afashe kubitugu umusore numwigeme avuga ati: Nimwigenze nkabana bumuco (Efezi 58). Twarabonye abacikira nabacikiza imigisha bahomba: 1. BAGIRA INKURIKIZI MBI KU MANA: Bibuza guhezagirwa nImana. Abacikiranye bama mugicumuro cubusambanyi gurtyo bakiyambura umutamana wubutore Imana yari yabambitse. Biyima imigisha Imana iha abubatse rukristu be ningabirano zose Kristu agabira abubatse kwizina ryiwe. 2. INKURIKIZI KURI EKLEZIYA: Abacikiranye baratukisha Umuryango wEkleziya mukuwutera iceyi mu bandi bantu batari muri Ekleziya. Akenshi ubukristu bwabo buca bugoyagoya mbere bamwe bamwe ntibabe bacerekwa naho umuryango wisengero uri. Ekleziya ntiyoroherwa canke ngo itekanirwe mu kubona abana bayo bariko barasanzara. 3. INKURIKIZI MU MURYANGO: Abavyeyi baca bafatirwa ibihano ntibabe bacakira amasakramentu iyo basanzwe ari abakristu. 4. INKURIKIZI HAGATI YABACIKIRANYE: Ukubana binubana ni vyo bibaranga. Ugusuzugurana no kutihanganira ingorane zibashikira. Bakunze guhemukiranira, bakahukana kuko ata tegeko ribakurikirana. Abana bavyaranye bagira ingorane kuko basa nabatagira ubwenegihugu kuko ntaho baba banditswe. Umugabo ntiyemera impanuro mbere ashima guca arondera uwundi mugore. 5. INKURIKIZI MU KIBANO: Ababanyi cane cane babakristu barabinuba ku gutinya impongano bocibwa mu gihe boja kubashigikira. Bama mu nduru bigatuma ikibano kitoroherwa. Ababanyi bama mu manza zitagira ishingiro. Bavukanyi, bibwirwa
benshi bikumva bene vyo! Uraba wumva birenge ni wewe ubwirwa! Turabonye ingorane nyinshi ninkurikizi nyishi kandi mbi zishikira ingo zubatse bidaciye mu mategeko ya leta nimbere yImana. Ibanga ryukubaka rirakomeye cane niryo kwitondera kuko uba ugiye kubana numuntu mwahuye akuze utazi imibereho yiwe! Iciza rero nuko umufasha mwiza umuhabwa nImana. Turatumiriwe guhanuza ivyacu vyose. Abipfuza ico gitabo mwogisanga ahandikirwa Ikinyamakuru kwIsoko ryUbuzima. Imana ibahezagire. KAMARIZA Aline, tel: 79 927 461.

ABARUNDI BARAZI GUTWENZA: Umunsi umwe umwana winyoni waratibutse uva mu cari, ugwa hasi ahantu hakanye cane. Umuntu akurikirana ibitungwa arahaca, abona ka kanyoni kagomba kwicwa nimbeho, aca aragatora buhoro buhoro agashira mu mase yinka. Ka kanyoni karyohewe nuko gasusurutse, gaca gatangura kuvuga ka-

jwira. Hanyuma imbwebwe irakumva ica ivuga iti: Ndaronse ikirirenza. Hanyuma ya mbwebwe irakegera, igakura muri ya mase, iragahanagura icikabwira iti: Ifate neza ndakurotse. Ka kanyoni kamaze kubona ko atako kabigenza ngo karokoke, gaca kagenda karavuga gati: Urantabaye kunkura aha hantu na kare nari ndahagorewe.