Vous êtes sur la page 1sur 41

;

',

'.,

:5
0
(/)

« z

cr::

'" r

::>
0

w u,
I:
.

0 o,

0 ~ n:: o,
_.
..

'm
~

« « cr: 0
i= ::>
(3

::>

"o_,",_

!.

. . ~.
I -

:.'

o_
(1)"0

Q)

:,

I' • ~

.~

:5

« z

0 cr::: ~0 «
_j

z o:
~~
I- ::;;

"'I J

«~ 0:::
Z

f- 0 (f) co

cr::

____t

~Jeifnll 'J11.n.-I~1!4i:1Jna u

,
,I

II

z
....I

a.

« « _...
....I

0-

z
~

w Z
w

8:
-.-r
0-

'c

Q)

~ .2 co
C"\I

o
Ill::

c '5

-~ ....
C') C')

co
: :

--~---_-.;:r co
=.l

= o
>«(
(f)

..J

V)

~ ~
L::l :
Q) Q) Q)

~
r

~ co w> OJ Ql 0- "JO =.l ~ c:: o co 0 c c 0 « « 2 0 '®' 2' 0 +- E +- _g D '0 Q) '8 0 OJ -z Q) 0 U) Q) 0:: V) o 0 +u::: Z +- U').. ,a t- c ·c D
0
+Q)

« 0
0

s;-

(/}.CJ) =>.lJ.J

=.l

o, 0::
lJ.J

lJ.J

6?

(I),~

-,

« « (I) « 0::
0
Q::

:J

o
Q::
_J

:J

:J

:;:::'0) .0'0

'0=0 c~ o0
Q)

Q)

Z-c

,_

Q)+-._ 0

SE

~ ~

.~ '6>
0 0 _Q
'-

0 0

Q.
U)

"D

::J

Q)

:t=

::J

'i:: (])

Q) .._

'f
U)

+=:
::J .._

Q)

r-,
Q_

t--...

N ,

a a

0 0
,~

U)

:0
"D '0 N 0 .Q
Q) Q (])

+-

::J

.~

O0
+=. 0

c .£ 0 .Q
0

(/)

S-

00
,~

:2.
~

.D 0 (I)

.~

OJ o+- 0 o

~0
:~ '0

~ 2'

iIi

(g
2S
~ ~ ~
~.

L::l

C\I

.~
,Q.

0
'i::

'u).

(; c
:J

+-f-

::J

0 '-

0.
U)

(])

::J

~-

U)

:2!

.Q
U)

+=: ::J .._ ...... 0


::J +'i::

(])

If) If)

00-

ill E
.~ <n

'-

0
()

15
'-

::J .....

.0 D

+-

Q)

'5
,~

(]) +(])

0 Z

(])

10

..........
()

<
()

P
2)
~

L:::I

Q)

=>

~ 0..

U)

'0
+-

2 +U)

.~
'0

'a
o

'(I)

'-

+-

:E {5
0 0 "D 0 ,+(]) '-" Q)

+::J

0 0 ,_

C (])

+=x
(])

0 +=: 0

'c z «
o

10
()

If) If) If)

00,

0 =0 +Q) 0 "" !!l @ n, 0

2 c

!!l
,0

0 0 U

:;:::.

iD

U,t

E, ()

.2::J
o ">
e,

<{ 0 0.
(f)

Ql D

n
0 ~ l!?- 2 o. 0 ~ ...... Q) ::J '(1)
CJ)

Q)

0 +-

.....

~'

E g
.0.

~~ci ..._ Q)
+.(1)

Ql '0

0:
,

-c

"

§£
0 Ql

2'2,;

«
a
0

ill

'5
,(j),~
<~ if!)

~.~

.~
2
f·O
~"

. ,_ D
Q)

'6
,~

,.....,._

::J .._

(]) Q

0
Q)

> +=
Z

E 0

E c
0 .._ D
Q)

'-

0
0 0 U 0
C

:E

'0 2 +(])

'0 U) 0 0

"\::

(])

.;:::
(])

::J

'E
_Q

(])

Q_ '(;)
Q) -'-";::::::

o 0'0'''''''' ,.'", E o 'f. 'j;;


Q)

al- 'E ..... 0

,.....

:t=

::J

0
+-

.~
Q

.~ ~ 0
1;; .1......_ <D '0
,::J

'9
L..

> :.=

+(])
'-'

z
0J

0 E ,_ 0

:g>
Q)
U)

Q.

> +=:

'u).

z
Co')

E 0

.!!2 :::J
(])

,W
E
::J

::J

o ts= '6 " o· E

.,

:Q

@<<C

a z."5
··.O::·c
-,

.ru

0:: '0

."'.!Q
','

,"!-'E·~' '. ' 2"~


__ .
.'
.•

,0 ::J"_

0 ';c ~

G~..c
.

0_

Om ,.

::J r

io

0
..;I

l,\

l;I:I

l;I:I

w
~
Q

i = =
~ ~ ~

"
z
~

z ... w :I .... l:I ~ ... "" w


(I)

s ; ... J

II: Ai Ild Q

e ....

.... ;; :1 ... w "" ... c:a


.'I!IJI

Q III

(I)

- ...
"" ;
Co
t.I

.<{

:3
U

,tQ "'"

~ o z
B:'
LL

9
C

~ ~ Q

E-'

"" " '" <Ill w

c ~
~
0

OJ

!~ ~

= ....
E-c
CI.I

... "" ....


(#) (I)

roil

! '-'
z
U'I U'I

Z ....
~

w J

(I)

0
0

<Ell

i=

• CI
W ,Ai

:I

III

~Q Z~

II

0 Z

0 Q.

-c 0<:
~

~ z :c ~

::>

> "'0 ....


~2
0
U0
.0

iii

o
:I:

o
w
if) LL W

5 C!:::

0
Do:
UJ

0 <11 u:i ,

~-

..,.__--

-0-

--

~-

-~<0
<')

-";;t
!i)

~~

';:i

C'.I

0!

';:i

... ....
C

0-

0! 0! 0! <?

0-

(/)

«
Z
m

~ 2i2 ~~ !:::
w

(]
00, "0

-0
'2 2 0
0

'5 c
0

c
0
+-

:J

'VJ

Q}

.!:
Q} lC

E
111
VI

Q.)

<? <? "? "'?

-0
<')

r-,
<')

c
Q.)

~ c;:;,. 0W
:::!
.....I

(/)

D::

~~
fI)

c,

C 10 10 Q

c c QJ @

Cl 0

'u
0 t0
l!J
(fJ

0
Q)

1;; 'u;
QJ

;
{,J

0:: t(f)

<

'05

+~~ x (])

(/)

w
D::
W

> j:::
0

0 += 02

It Q

(ij

...... 0 w 10
.....I

« z

w
0::

j;:'

z 0
w
t(/)

0:: 0::

« u :e
C
0 0
"C

gE QJ
"0
++-

0 :2 :t:: :::J
0

<-

VI

C 0 0 <l.I

!!!

2:

I/)

a.

+=.

"0
0
QJ

'" '" .Q 'u; ~ ;,:::; 02 C +2 .0 :J 2 ·s


+= 0
(J

:2

10

:2:

a« ~w
Ill:: t-

(fj

E ,:J ..... Ql
C

t· a.

...
<D

<D w "tI 0' .....

:2 :J
0

E :2 00 0::

QJ

"0

11
I

'e
CD

C!:::

2:

0 0

0
...J

"5 "5

!:

(j)

Ill::

(/)

>
~ 0
0::

e,

0~
LI..

Ill::

.E (l)

;i:: '0
t
Q.

S
(Jl +"Vi

00

::5
([)

Z
0;: W

EE 0

"0
QJ

:2:

0 .to! .~
<{

'"

"0

"5 :0
c
+-

U)

ui -0

E (j) d:i -:

0.

_.
c x
C

Qi ~
<II

"tI C "tI Q) 0 "C 0 (/I


!:

- ...
a.
:J

Q a "0
(Jl (J (J

OJ

Q
'$
"0 0 : +',
(Jl

Q.

:J

0 .to!
:;::
:::J (Jl

!1J

~ a. C :; <Ql

:J .... C

'c

E
'iii

::5

·s E 2

'0

E (])
0

:0
0
:J
(J

OJ
0

'0
:t:::

:;:::.

E
C

a Q "5 "0 "0 '0. (Jl 0 "5 c T; +- D


(j)

"0

...;
Q)

... a::
C

C Cl 0

:J .... ~

+=

Ql

...
Q)

(i)

QJ a & 2: 2:

('.j

<"5

._f

S «

""0 QJ ~ 0. Qj 0 E D +0 0 0 ~ (Jl += x (!) .Q. E 0 ::> w


C (j)

0 +=. 0 N .~ '0 CD ~ Q) 0
U
(!) QJ +N

!1J @ (J (J 2 += 0 "5 L:: +- 0 "5


0

0 '0 0

a
s
(Jl

a
0

(]) "0

"0 :J

ill

('.j (')

._j

L()

-0

..... ----------------~~~~=--"'-~---~-

=sO2 ~
o

~ o C ai o "0
.~ Q) .-

0..0 (j) t Q) "0

~0 0..

:~

U~
'0 Ii
Q) 'v;. "0 Q) U
::J
U')

EE

{) U ±: 0 > 0..

o '0 (]) ±:

+=-

t>
(~

o
::J

8 0
0 0..

E -0 ~ C (!) o :;=

.~

"0

° "8
+-

o '" .!; 2
Q) 0.. '" '0 o +-

_Qt:;

E E (])
Q)
'iIi

2 0
(!)

~~
::J

+-

'§ ~

CU

~~ ~ o ()
Q)

~ UJ
i=
::J

;; a

li o
lJ

~ .~ ~~ ~
~
_J

'2
Q)

'3

z ..:
c
:;

:
c:
'"

·c
::J +-

E o a

:::>
III

(})

c
~'

t;
(J)

())

c ,.0
U)

+-

fR o o
::J

'f
~
c
0

'0

C 'x U
U

E
(j)

:0 'iii

2
'0

~
,~

'8

'f
E
0
(VJ

'0 '0

~ ~ o Q +OJ
::J

o o
>

_Q
,~

~ t;
'<I).

'0
+=

o
2
c

t;

o o
'0
,~

t __

~--

o E

'0

'0
Q

'0 +-

'5
'~

(j)

.......

'2

::J

o r-,

0-

q:
o u
<')

ED
Q)
l() l()

§ o
z <:{

Ui
(ll (ll

TI

TI

ci c o0 o0

Q)
V>

TI

Q)

~g
o

E0

o~
(ll

"2 C

o ""2

_g .§

"t;

.~
TI

<i>

0. '0 N

ill

o
N

ill .0

t; ill

fj o o o

·E
.(;;

Q)

.iI>

OJ
ill

Qi

z sc
io

So N ~n
::J

!1l .0<>:: tIl ~


Q_~

8
(])

0:: UJ i=
::J
()

0
N .,

n:: .~

:JW
c

tIl

~
UJ
I-

-~

"
..:

...:

:S:-!i o 0-

"

Zc i= _" UJ "3
....J

ro

.0:,::

o cci 2 o '~ +
tIl

::J

oj

"D

Q)

Q.

'" Q5
D
(})

Q.

u
1;;
"V)

:£ cu o
Q)

a .2
'0 '0 Q
~ Q.

X
X

x t

o
Q)

o.Q

"D

"3

"1 o
x
l.l)

'0

"iii

(})

E ::J

0 ·c

D 0

-.0
II

(')

Z
to U

li-

on

"'

r--.

D
"D
V>

Q)

"2 o o
c

.._...
r---!
'I-{j) ;y

(f)

"-

x +e::
Q"<
X

o..~1

C'I

c~

If)HE
x
x
(]) (}) tIl

'-'

t tx: UJ

Qa.

"{~ "E "E M .2.2.2.2 ::J ::J ::J ::J


o
00
U

000 000
U

ccc

x '?

o
x

tr

§~
";a
OJ

000

U .0

::J

co:>

io '-0

II

W ....J

Z i? ::c .~ ~ ~~~
"3 c ro

ro

::J

LO

..0 N

oc ;; UJ
f=
c;

11 .~ " o " Z ."< :r:


UJ IZ

.:
...:

9'(; 6'[

9'0

aT

[.[

CO

cz

t'l
0'[

vz
~l'l
0'[

IT

sz
0'(;
9'[

\1"1

9'(; 0'(;
g'[ (;.[ 0'[

a
rz
9'[

0'[ 6'0 6'0 6'0 0'[ 8~8PPO~OW !S 8!8PP!8

9[0(; 0[0(; 900(;

zt
l"l
0'[ 0'[ IISO£ no

~
:J to

"S -' c
oJ

st O[

s'o
0'[ 0'[

z:

zr z:
0'[

0'[
0'[

n
0'[

z:
0'[ 8!aUO!Wo:)0~no '8znqOJ:)!W 'ewspnlOjnv

OCOl
966 [

OIOW!UO 'lj8A IO!Ol ':)Ol! no '48A pJowe1:j 8JOopOl1 eznqOjnV

!!SO£ 8!sed no -uiocotrre' elnol48/\

uso (; no

-uroooinv 'wO:)°VlV

Inuv

ep odnl9

SO IIOW!UIW "Uap!~so:) 'sonqnd unumip ep onoalaJ ad !!paw ,lU8!OU :) ''itO~ _ 'i66t npnouad u!Js!~nJ!nlno!JoJto!inlOA8 ap !luslOuao:)'~ lnlsqol

'o

'0

, ~

0. "0
'v).

(j)

, ::J o "5
'iIi
0
(I)

.2 u

(j)

(j)

'"
2

'o

±:-

S
"0
'iii

"0 c 0

E ::J o (j)

1£ o
0
.;::

o u
o ;,.::
.)::

"S

::J

<Ii

CD 0 "0 c :;::. ,-

'iii

.Y

~ !2 (j)
e
0

0.
N

'0

0 0

0 ...... c
())

~ !2
(j)

e
QJ

~ ~

If)

Q)

'0

= '0
+-

'0 c 0
(J) +(J) +(J)

ill

u c:

Q)

o~
0 @ "0
(J) (J)

'o

"E u
c u

:c
0
Q)

"5 "!2 c
Vl

CD 0 U <"'{ 0 "0
+-

q -o

~ ~~

=r --0 0 00
--0

>0
0

'0
::J

c S;
e

:0

0 1;;

s
.2
0 0

o ,f:=

.0 0

0 '" 0

~ OJ 0 E =c :s ::J CD E '" 0 :l "S o u o OJ


>

'" 'x

>
,~

0.. is

.~

'0

'E

++-

.g
'Uj

Z
0 Z~
.Y

.Y

::J +-

'0 .~
:;::

>

0
(j)

"5
~
0

,S

.2': 'iii 0 ++-

"5 o
(j)

(J)

(jj
Q)

0.
(J) :J

0. '" (jj 0. "0 "0 0 0 0.


(j)

!2 c0 '" !2 ~ ::J
"S
0

:2
CD
Q)

~ o "6 >

0 OJ e 0. CD N e @ .~ 0. 0

.Y

z
0

.Y

z
x

co Z
N

co Z
'<t

co

.Y If)

Z
.Y

+0 Z~ sc + 0

.Y

0 0

ZZ .Y .Y co
'<:t

z
0
.Y

(f)

N --0

Z
.Y

co
N

"0

"S
<i=

::J

+-

!2
0

"0

+-

!2

~ is :0

e 0 2 '0 .!J 00 :t; t- e


0
'iii

"0 0

(J)

e = 'ili
o
+Q)

iIi

c
0 c
())

:c
>
(J)
If)

"S

N
--0

Z
--0

x +

+ ZZ .s: .Y 0 co
If)

+ o
> E
(5

'<t

.Y

::J

'il)

o .2 0 ~
0
0

E ~ is @
0 '0 c-

'0 0.
:::J

'" ,.£
lr)

+-

0 'iIi 0. e 0 0

::J

o
il>

:t "0

0.. o X '0 (J) Q)

~ '0 ~ o

i-=

0.

<"0

co

n::

~ N 0~
If)

0
r-r-

n::
"iJ)..

~~ 0~
=B5
'v).

~ <{ ~ ~~
n::
N

o
())

If)

2 .... c
0.
ClJ

::J

t:

u >

<li 'u;

'v).

"'<i "'<i

'5 = 0
.)::

ai ;5 0
0

"0

2
U)

~o
"0 0

e '" ,- c 0
0 (t;
'v).

Q)

"0

il>

"S

Jg

'<i

"0 0 0.

Ql

'E
+-

1;; Q) 0 0 CD e N e <"0 c 0. 0 0 0 ::J 0 :l 0 ::J 0


(J) (J)

Q)

~ E c
())
N

"5
-0

::J

::J

+- .~ .~ 0 ::J (j) ::J <{ 'o <.:t: "0 <{ "0 <"0
+::J

0 +0u0 > 0 .;:: 0 >

Q) +-

'E

(J)

'E
0 0

u >

(J) +-

CD
.-

.0
+::J

:l

'"

'Q 0 0 E :c
::J

@ 0. @

n::

Q)

>

CD

I"'.,...

0::
UJ

;;
0

t=

:1I(~~
~;~
-e-••

"'~1'10
I•

=:l

0::
0

'" 0>

·C

•'9"~

i;" ,..

l>7/1b?

c: " Z .!'! I w .: tZ

ro

;soOa

....
I.:

t=

..: c ...:

-'

:g ~~

:J CO

"5 c eo

r,..; rll~
1
[Illii!:
)<J<,

:~r:~/" 100'~f\ ,~i~


f-. h. p-,

;,?~~~

i<

t--

l~

IIlIIIIDl
~
I o[JaleUJ!I:J dll

o~"
0,··'0
~&' "" °0

IlYlNJ

r:rrn 0·· ·O~-> oz» I :J1l"lel.Ullo d!l eee wI


VON 3f)31 a:J!J fnew!l~ Jonwd{l (? "t 9JenPlwn ap 9/9:JIPU/ Bdnp B'i/#Aeda~
A


t;lNJt;n:t::>n

t;,

~
.",

~
D<: ...... 1'9,.",-

"

'"iiL.iii""'"

117

II •
o
<0

t:t1 t

f f!

H-f

'E
o

o r-,

o
<0

o c: U
'U

CU

!! o

o
<0

co

1;
o
-0

o
0-

o
<0

f-o
0..

o ~

CD

L
::::l. Q)

- -\

·r-- -. .
c5
r-, r-, N 0{ 0 0{ 0

:c o .E CD
"0

r-,

('!_ 0

r--

"! N

r-,

r--

c5

2 a
.~

()

1_

U •
:0=. i=

a.

'll

Q)

iii'll ';: '0 o is


o
Q)

.Q § 'u -;

'll

0
(L

00

UJ

~ ~0

00 000 -0 0,()

l!J 0 N ~ <')

C
OJ

·0
:::J
() QJ .....

·5 "3

:0
Q)

0 !;:!

sg c (;
"5 E

~
c
(!)

&
()

.i; "5 "5 ·0

0 0 +t; 0 CD D

E :::J

00 'o u o a 0 OJ
() (!)

EE

15 c

0 OJ

2~
'" 2

'e

+-

2
(j)

o 9 (; ~ -c 0:::

"0 > 0
0..

>

ro

"0

E o

o 0.

'0

';: ::::I

... .Q
c:

Qi E t-----i.g
~

i?~~

'0

;g
VI

E E E
c5
l!J

o o

r-----J-----f-----I
o o

:2
.0

~ ·s
U)

'?l

c o

.0
Q.

0> o
~

§ (j§
Q: ~

o~

o E~())-,~ O

a.,o

'0 ng g r-----J'---<')--+-----I :::J:::J


~

n.~
::J

.g

o "0

o ~
0...

,£;
'o

u1

·E 2 E

"0 u
c

~ o

0-

:::J

"<

o o

0...

a
0.

OJ t;
CD

Qi

~ o

"0

6
w
X 't o
'J)

+-

'0

:; c

·s

-2 cD u

0.

cD "0

2
:;
U
:::J

:; o "0 u
(j)

o E o

o c:::l
N
II

.o .c

'0 0.

"0

'o

0.>0 ;= a. 02 -.::.2~<(J (!)

"3

.6
+-

"0
0..
Ii)

Q}

oc
'0

o a.

+-

"ill o
o
OJ

>

crj

g~ ~
1;;

o !ii !!! o ::J oU


:0

:g-

C\j l(j

0
00

S!

Q)

Q.

o
LI~

ti .c o
D
Q) V>

'0

«
,r;;.

t:

15
~
Q)

u
L

E o

-0

o
X

Q.

2
V>-

"1

(i)

'0
Q)

(J)

OJ

o ai iii 00 c

E~
"ii).

00'

o C". w o

'"

« U
_J

::J
Q)

Q.

+-

"5

"8
Q)

o~

t:;

5i
ill

'" £
U)

Ql U

« o
_J

"5

::J

'o '0 ·5 E

-.x

E
o

~ o~

vi

OJ

2 '0 OJN
o
Q~
00

E ,r;;.

:s

'-' II

E o

E.__.E

0
<L~

Q Q.

·5 as'

_S
'i=
:::J

Q) Q)

(j)
cD
U>

+= C
cD

::J

,0
o
Q)

'+=

u]}

Q)

Q)

Q)

E -in iii

cD

Q.

eE
OJ 0

o o

.,- -r-

~g .§
a >
-~

6 E

"3
V>

::J

:;:: ill .;.-

Q.

~ o
o

CL

o
::J

::J

:;=
Q)

0.

+-

Q.u

2
ill

22c o ,o o cO o
+-

20-

Q)

0.

L[)

2 t:;
0' CL
c U
ill

"1 o
(j) 1)

2
c

c "5
~Ql

·s

:;:::


O+-

:::l ·0
CL

'" o

C0
2'2
1)

§E
Q) 0

o E o
II

E w

"5

"5

~0

E -in
Q
OJ

Ql

o o

(~ w

..c

-5

u
8
/ I

(j)

,
C

«)

_Q

:;
'0 '0

,.- -

Q_

:s
_Q
(j)

m > -c
~~

2 o
o
ID
V>

/
I

Q_

/
/
I

II

~ :~ E
:0
0
(jJ

0::
LU

f=

0 0

'E :; ill () > ;;::: ill [2 o "0


OJ
Q_ ;;::: +Q)

"5 Cll ou

o "5 o

:J

0:: .~
U
UJ

::;)

z I
_J

'"

c J'l

:J

......

.,:

z f=
UJ

c=
-'" '''5 c

::;)

co

c Uo

E
(j)

U
Q)

oo
'0
U 0 VI

o:t= U _£:
~ -{g
ru
"~

E I

'EaS'

s:
(j) (j)

tS

~"tl

l'
1/
I

hl

'1

;j a

'" +=.:§l o c

u'

-0 ..2
'+-

0 -0 U 0

E ,c 0~ ill
4-

'" u "Ql 0
+=.u

Q_

'0

:0
0

c =>

Q)

o'

'Q)g
U

EO ~ +=> ~

ou
<n

-~ ill
+-~

U '"' ~
I":i 0

ill '

/
E o ,J'
lJ <')

/ I
d

G.l +Uc <0

t; => "5 0

E '0
(J)

-.ouc

o o

is >

=> 0 G)

f:2

Q_

-aBO
~

..2

~ ••

,--, to

Q)
"-i=

([)

III
V>

0
G.l

10

-c

0
X

'"

0
0
Q_

'" (j)

+=- c o "E c

0 ill 0

0
+-

-5.
ill @

r-;

2:
=> c

'0 0 ,+(j)

Q_

o§ [2
+-

c.
G.l G.l

<D

..2 .2 0

'" ill
(j)

::,

,£ :0 (}

E '2 00 Z o 2 '2 +IZ)

~2 +G.l

-0 0 '" 0

;:,L

'" E
0

io

If

=>"

:0=r
'-'

(j)

"2
c

(J) (j) +-

0 U

/
N
<j::

/
,

:a 5 ~~
TI

t::!
0

=>

_Q

'0
+-

'"
0

(f)

0
x

=> 0 c
0

l!!
E

E0
0

+-

C: 2
-N

+-

E0 o0 ug 0 "St; u...; a 'w~ :0 u x :~ E (j)<o


-iij

:;
ill

"-

2 '" -w
Q}

-0 0
0

_Q

G.l 0U N 0 Q)

ai "5
C

+-

(j)

_Q
(l)


c

u~
o ;;:::
+:: =>

'o
0
rr;:::

'5
"0)

!
/

V
I

'"
0

=> E "5 S E ,5 (j) _Q -c

'"

-0 U
:;:::

'" ~ Q)
c

'" 0 0
c

"E :;J
:0
+-

u E '0 +:J => c -0 g 0 '6 1;;

E tlJ u -15 ~ Q. 0 "5 0- Q x 0 > (j) => 0 (j) (j)


Q:;

it)

ill
c

-""
Q)

C ,0 "5 U "5 @ ill c Q_ 0 "(5 C :::J 0 ~ c => E "ill


(f)

ill

'0 0 0 "5 c +=. 00 .V)._ uc


'01-

E "5 c
(])

't; :;:::

....
ill

'" ill
U>

-a :E .o
"iii

"E

E~ OJ 0 E "§
0

=>
C N

~0
(J)

'<:l:

0
:::J
+-

-l= <n

-o c

~
(j)

0 '0

x 0 lQ
"<t N II

'0 +-

:Q

E f:2

(jJ '5 +:: z u 2 0 "Lt). 2 +-

U "N
<J)

'0
·c

E u
0

"0 0 <n

(J)

.o

'0
;;:::

0 +- "()

>0

2 u ..D

:J

E "0 => => zo


<')

=>

'/

/
d
op OIO!POJ OJI)p.d. 01l<>lI.UOj'O

'" ill

III

Q_

0 +=-- 0 E 0 (j) 0EE

'" 0

0t '0 -0 c (} 0 ([) '" 0 0 +'0


III C 0
(j) Q_

'" ~ => '" v m E (j) ~ ~ 0) 0 _Q 0 "5 0 0 c :; -c 0 E 2 c c c (i) =>


0
C!:

"8.

(j)

(j)

(j)

'o

'0

'o

:;
ill

-"" +=-. 0 "N C


:J


0

is

.2 G.l
'o

'" 2:!

=> +-- -0 22 E 2 +- +- 2 -l= 0 0 u +- c c C c 0 s; c


(l)

:a :§
0

()

'2 :J => => => +'" 0EEEE +0U

00 E +=. 0 0 'o 2 c C "2. U -~ "<:: "<:: LC


0

oR m=>
:J

E
0

-0

:J

0- '0 o (j) _Q "5 c e0 G.l V> -0 0 Q) .0 E 0 0 -Uj


+=.

Q.

0
(])

'"

'5 c 2 ~ 0
c
0 0
(j)

""" o Q_
-0 0
<D

-0 -0 -0
([) (j)

=>

"C

"15
(J)

OJ

(j)

~ ~ Q_ 0 ill 0 +C»
<D

0::
LU

e
0

,r;:, => N
0 0

4-

iii

(]

ill

C"\j

"""
+-

("I3POJO!W) 'J'.JOPU!1UI

'" 0
c
Q)

Q) Q_

(l)

ill

0 <X:! <X:! 0:. o- q C!:


0 0 0

Lt)

Q_ 0- Q_ Q_ ,'; 0 io 0 0

Q)

-o

:0
in
0

2 +Q.

-; ,.£ +- 0 0 2 [2 '" Q) 2:! x x x x X TI -0 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 o- l() '"5 0 '" c ill ~ C'l 0 -c-, EEEEu cE , ,J; TI c0 '<i "5 "E (} o => e ,c "'t 0 +- 0 u :0 '1--"5 C c5
i~ I

2:!

2:!

uu~ -ill (jJ .o

'" -8. u '" z 2 aJ I"!li_ C ......


c
Q)

"~

F ::;)

0
0 N "C

C
Q)

0::

I~

,_,
c c

~ -'
:::J

:;

al"

'"

r'

CJ

o+-

o (/) o~ "0 0 >U


0j E E E

:0

, .2

r-..:

N 0 0 00 "f -cr r-,

0-

'"

0j n ~ co

of) N

r-..:

N ~ ci 0 :0 ~

r-,

-0

-iJ)_

2 E

o 2 o
-l= (/)

0 :~ D

;15
V>

0-0

+-Z

"6 (/)

:Q -2~

~E
r-..:

c:i

~EE, ,....: 0 0
LQ LQ -0 -0

0 0
(ry

P)

r--:

0-

'" '"

r-,

"! r---,
-0 0

If)

'0 '<T

E :J

~O

co
O~

11

I-

<J; Z <J; '0

t-

<J;

B?

<J; '0

> :; B 0:
N

:s
<I)

Z <J; ,0 0
<I)

Q! <{

:J
<I)

~ s»

> 0;
0.

....: Q) 'o u
0

u;

UUU

'§ Q '§ +V)

U) U)

UJ

E
-c o
c

-E -E
w~

()

0 ()

.B'

E0 00 z~
-0

<--~

1J
(i)

o
2

E ::J
'0 +D

-0' o "<i o E
::J
0-


t:

.0
N

Q_
Q_

o
O-of)

o,

'0

~N'f~~

's? ts -0. 0 c.o -- c DiS


Q) :;::..Q)

o 0.. '"

E c
_::

§
Q_

O.Q

o o

"0

::J U

u
(j)

O+=' D0

:;;2

c ro :J c
c

"0
q:: +-

:J U

o -'3
)(

D-@+0..
(j)

Q)

0::

(5

_12 <0 (j) ~ E

a.
E w
w

~~3

oo~

i:;J ~

'0 0..

E CD >
<D U
Q_ :J

§. fl
0:: '"

~~
f-

ili .,~
,.: L C :;

i=
:J CD
W .J

0.. +=

(9

c
III

Q)

0..

'"
("

<<)

;Q

'5 Qi
D
I-

::i

to~~b

..

"1,,!NC')
0000

<:!

-qq

-0 ::J

00 Q

+N"N'«

sc Q

or-.-

Qi
D
I-

o &5 :8 ~
<f)

0-

"!
N

-0 0

"1

§
Q N

"<
C',

~g

-o
cO

3 ,~

+-

s:

CON

"8 "8
N ::J Q)
(Y)

a
()
:::>

:J

s
t-

{5 0 00 Wx U-o 0b

(5

t: Q)
U

o
<1J

~~~
a
"(ij.

.t= x

>

'tij 'i[j '~


DUD
III
C
Q)

0(')
'0
II

::J~

1ri 1ri '0


U 0 0

cO

o Q
::J

(9

'E 'E 'f"

000 000

<1J

Ez
:J

'f E
OJ-

E u0 E u
.$' Z
0

0
Q::

'0 +-

000 ()0 ()

"3
N

§~~
<t<t<t

W C!:

12 o
'0
CD 'N
(J)

ili

'e o

Ci

W U

DU

c ([) 0

iJi

+=.
+-

'<Ii c

n o
(J)

'0
:;:::

>

u
+::J ::J <q

o 2 o

(J) Q

'2 o
o o. o o

~
W

"0

<0

,...._ 0 0. 0 O<O~~ 'o

E ::J

EEE ()0 0

.D

o u '(ii
.Q

W U

E
.._

c o o

8
Q

E c
::J ()

s
0.

o
{5 U
W

o '§
-1=
N

"3

"3

a.
E Q)
x
w

S0 OWe<) ~3
o ~

'0

0.
'-'

8: ~

0 Qi

::J

(/)

(j)

..0
({)

- -0
1;;

"

('0

c
+-

x <lI c

~
c
:J

~c

Ql

>0
N

(J)

0.."0 '0
:J .2"0

"5

"8
Ql

o "ill
~
Sol

Ql

'" Ql.2
0-0

Ql

g>2
o

'0

E~

{j

o :0

E .212Ql U
~"o
0"0
<~

~0

.015 (j) a
'" (j) +"~

m~ Oc
C
(j)

0-

:J

U
Ql "0

:J

.E

Ql

(J)"o

t-

~0
"L::

o "u;. E "_ oc

'0 '0

,£ '0 gE m a

0..:'5

.2'ai"0 U
~

Ql "~ Ql

,~ 0

0 III -' ::l

a
I-

r-§
,0
Q.

>

Ql

w
...J

:2
::::>
0...

,~ ~
"0 Ql
+-

-c

QlU

o
UJ

U z
0..

"O"S
~
III

oa
:J

a
~

QE
....:0
U

« CI" a
:::iE

ii:
c

N~

'"

:J U

co

(j)

0-

..
C"

())

()

())

TI
"~

-_

!~~I .'---...... "' .. ······_·· __ · ·

(}) Q

"N

+=-

.0

o o (])
()

Q.

·~__

· ...

~... "....,..'""""'.u

•• ·.~•••.

,•• _

""!


(i)

Q.

o c
"E

+-

(jj

Q. (]) +-

'" m

o o
()

Q.

>-"

o
U)

o w

'0
C

~ o 2
N

sO' ";;;

, 'e o
(})

+"~

ill

::::J
U)

<{

::>

o o

~ o
Qj
:,:::0

.,

"5 "5

(])

,<{

>-

.2

o '3
'0

'"

'0

11>
.c

E,

D.

o~ "~ 52
.Q ()

o 2

'" D '"
(I)

o
LL W __ J

0::

o
W
LLW

\1J

.0

o '3 "Qi ::>

0 ::> E
0

::>2

o >w
U)

z~

o
o

"5

K(U ZW }:::..o
ZK{

zw

g~

::::J=>

.2
o
c

'3 0 oN
"5
0

o o
"S
(0 N

(})

u;i
'3j~

01-

"5

-' w Q..

12
a
CD

00
Q)

E o

D
is
,,;

g;r

'"


~

o ()
+=. 0

CD

D. o
~""1

o
:,:::0

Ww
.Q

"5

go::
::::J;'5

Sz .:0<-

8
J

o :>

,,; >
"il)

l~
c ::>

€ o
0'0
Q

;,=

§ c

~
"5

~~
wo::

ZZ w

..o~c oo

.= ou ~c o_ ,"<i (jj
'+=

tn

0 E ti o (])

>- => Z(f)

<{::::; o::Q..

o ill

o
lJ)

";:;;.

SO 0::« wO:: -« 1£0

o~

o
(>")

V>

C'l

o
x Q)
c

.....J

s
:=I

w
W

C
N

a
W 0..

7j

QJ

1,,"1

0.

f"

= ..=
c:

,<; c
Q)

o 0.
::J

::J Q

i
B
(j)

C o
+-

s o
U

Q)

o
c
Q)

.2
'o

'5

'0
0..

U U

'"

u '0;;

8 ill o ~
C
Q

2: ,r;;.

2
Q)

'0 c:

a.

t-:

]!fJ
o
~
Q,<I>

ou

o
W
..J


x
Q

.....
W

----~ ill
~
Q)

o .0 <""i C)

« o

""

Qj U

~6
::J
Q)

Q)

, --~~<D

'0

'0 c;


+-

~ o
'0
+-

'u;
<D~

o
::J

..=
'v;

0 0

'" o
.0

iD
Q)

'"
w

0. x
Q) Q)

:2
'0
::J (!)

D
+-

~2

E :::J
U
(J)

C ,W

'0
<j::

'8 =5
Q)

(II U 0

::J

U
Q)

'0
'o

'u
0.
if)

o
+-

u w

-c
o
II

o o

ti

a U
Q)

a c 'Q
VI

+=.

Q)

o
::J
Q)

o E
(j)

::;:;:

'0

i3
E

:s

l=. (]) ,£ 0.

~~ C ::J o

.tc:

o
II

c
0.

c o
U

~ 1:!
b

U U

v 'c
N

~u
0 !>

'E ~
N (."0

2~
V)

~ :g
::J <IJ [

:0
::J +-

? o

IN
+

:s

(5

00 ::J

«:>

'0 0. 0
Q)

ill

'"I>

~ Eo
Q)

:c u 0 u Q) Q)
§ ,~--,...._ 'iJi. c
o
::J

o
'J

o E
Q)

(j)

'"

a;
+rr

Q.

tC ::J 0 ..= u
+
~ Q) Q)

:s .g

'Vi

E 'x
c

,~\----~------~--~~
\

o 2
o o

Q)

~
!>
Q)

0 Q)

0.
~

Qj

0 U ,b'

02
o
Q)

0.

o 12 o
U

<V

~ .",; '0

2?
Q)

Q)

." 0

,g

'u ~

(J)

o o
,<;

:;;; ,9
N

0 0. 0
",) +-

!>

M~
I')

Q) U :;:: :,:::::.

IV

0.

';;: c

("

"0 0000 0000

E o

§
~
(j) "in

.-0c::idc::i

'U)

EEEE:t:
000
'U)

(j)

oooo±:
(j) (j) "in

o c1H!i
C C

c1l ~
"<n-

(j)

~~RR~
C

"?"?0-!<'!"?
C
"~

"0 "0 "0 "5 :J :::J +-""J--.--f-,--.--+-+a a o +


C Z 0.. C C

~~~

0..0..0..0..0..

00
:J ::J

0-

I.""

:;.;:

E 'aJ'aJ"G)'a)'a) U o 0 000

"0

(j)

(j)

"[j

"0 "0 "0

Q)

C
(j)

C Q)

WWLULU

8888 ++++
r----.'<;tC")

co

"'<I

ooouo

::>

_,

U _,
w 0, 0...

aa00 ++++ wwww


a:lCOCOO:)

0J

« o
::> _.

~b?fbfb

~
ill

X ill -0

51"

§
C

o o

2 gO
ti.
<f)

::J

ill

_g
'0 N

02
N

0.
0

o "0. o o
(j)
U)

_Q
OJ

-m Q1

(j)

o o

f=
al

'':
=>

W ...J

=:J

c co

co (')

J
L, >
~ ~ ~ 'il
0
a,
'",

0 0

'" o ~
o
c
CD

u r-, " (5

,Q

'" c

,(;

u o

ell ~
tI)

.. .... =
U)

CD U '0

~ ~ (;

~ Z ~ ~

t" id
~~
~ fool A.t ;

;= ...
'CI
Q
QoI

... Q =
A.t
tI)

.. ... ..
:a ~
u)'101 ' [.11 ,~ .,,;j-

...

~ o c o o
E _g
'0

2 CD

,~
('\l

~~
ill
V)

'6>
"I::

.:-> +o E

'E ill
<I)

Q)

a co.
:J

'<J;

,2
Q)

ill :J
on

a. o
'U

C ro
-(j)

gJ (i)
(]) :.=

"S
'E
Q)

e~

0: 2

z~

a
E

E
Cl

:e o
I

gg
,-

s ...c
CIl (',I

N <0

c'~ E0 o 0::
.Q

-w Q) 0 -0 ..... ,- ..:(

~u

'2 0 ::J '2


'~ '0

~ o 'c o o Q) E
Q)

o
CY

:;~

2E
's .~ o

o ~

« o
'5

C l!! u (],)
a_(],) _E
::::J

'Q)

C (],)
(],)

2~ ...

CIl

E Q) :0 o
Q)

:; E

E ]i

Q)

o ...
0..

0> .-

c:
~

Q c

ua o (5 > o
:;

0. o

2 0> o o

(I)

;t::::U

M ~ ~

o
Ql

Q)

00 t!).Q.~

Q) Q) (i) '0 c+-'O

t.i

.:-----;;.-----..,~--:::===------ .~.
is
+-

OJ

OJ

1) _Q

o, _Q
::J

OJ

OJ

o,

o. -0

o r-!. tr--. o_
u>

E~

OJ

.1.
1)

Ci
OJ ,f;
(J)

~o
'"

o,

Q_

'0

.E! .c

'c .~ .cu

OJ += ()0

_Q

OJ

f5

u -6>

OJ

'"

OJ

E Q) '" 'iii.
Q)

"L:

0.

=+=

(; is
(l).2

* tl
(l)

~ '1jj

Q)

"(15

-& E
:;

'0

Ci :J
tn

OJ

U '0
~

()

o
QJ (;

E0 02 2 § .;:;;'f. .!!! 0 c 0 '" ..... ::J Q) OJ ()


cc

0 '0
+-

OJ +=

@ '0

(1)2

9-

OJ

o NO.

is

0 OJ o,

c .1=1) c

~ 'c

..

o =:J
C

~*
dJ 6
U'+.0 0'>=

§-g

:£ ·N
'0
=:J
(])

z (])

«U
.>=
Q)

(])_Q
o

'0

:J 1;; U0

'0

"3

=:J

"0
+-

(])

~
0

~ !2 +Qj

o :J

.to!

5
0

o
c +:

"3

g
>

>

'+=

~5
U)

=?

0:;:::.
-I-

(])

'0

(])

.Q
=:J

t;

o
C
(])

"u

(l) .'= 0 to:: (]) ~U

C0

.§ 'e ~

1;;
(])

o (])
C
(])

o o

~ <0 ·c

r:
E

[J)

x a. 0. x
"Y

o o

:J

a
x

"N ill (]) U U

o '"
> a5
C\l

'0

u 'Ci ~

<')

II Z

<» !:l! o

U>

(]) 0

;Q~ ~

2 ffi
o
(])

"0 "8

§
C

a
0 C

.8_ .~ o

16 '+= C > (~ s: Ql
(])

(])o>
'r

22
.Ci)

o
> >

::l

-t-

.0 is 0..2
:::J Us'"
(])

hl C

(])

(])

o
u>

U
::l

oE

rna. x
'0
Q.C,_ (/)

Ii
Ql

"0 +-

C ::l ::l

't E <1>+=

> 0.

ill .~ Q_~ 0

8 s:

1;; (]) Q) DU

~0 <1> "_ 0. ::l

o o +=o
>

'o '0

(])

2
C (]) li'l
+C

'0

1: E

:s

E 'c

'E

o
(])

Q_
:J

n: UJ f= ::J n:

0 N

OJ -c

.0
"L:
,~

a.

E ;a
,~

:;:::.

'E
c

'" o o

~ .~ ~ I
UJ I-

'0

~ o
(])

Zc

..: ..:

'5
a

~ --= ....J S

:J

u
..0
Q)

~~-----r~--+---~r------t--------~~

:0

2
E

~~

o +~ o
Q)
(])

'0

"L (])

+-

'o

a.
'0 '0
Q)

:2

1: E
0.

'0

'E

012 E @ -§ 81:£

"5 'o

::J

o E
(])

.£! ';::

[j

E 'g_

§
0

i=

:J 0.

-g

-s
"5 '0

(})

.0

oC
OJ

> o

-~

-2:1

,0

E
Q.

> -fij

(!)

Q)

l__
Ll
(])

,c::

1::J

'o C 1;-;
-&;

o
o

a c
+Q) +-

(])

o oS 2

ill 0.
'"
C :J

~ o Q_
OJ

u.
<I)

c +

'"

<r;

-B ~
Ll
Q)

(])

E0
Ll C
V>

~ o
X

~ .2

t U
X
Q_

Q_

i!!
n:
:::J

Cr'

g
N <LI

x x

U .~

I'!
UJ

Z __ ~ IE
C

C')

2
II U

f=
:J III

z ..:
-'S
c
Ii)

U
<f)

OJ OJ

10
Q)

~.2
C

:;::::..

0...

o
C

U
Q)

OJ

.2 E
0...

"

o
<0

o r-,

CO

r-,

cn io

It)

It)

~ ~ :0 o
1;:;

~ '0
a.

I:

'0.9
<n '"

CD

::J o '0 :;:::

:2
'5
Q)

'0 '+-tt

,01

OJ

'0
o,

'" 8
C
<n

:2 I:
'u
~
o

0 U OJ
(j)

o ~ 8! ~ o o0
II ::l.
(I)

0
::1..

'§ 0

03'

.Q
~
(I)

:2
o,
N

00
CO

0-

CO

3 +C

::J

~ e
'S

'0 C

'Om

;----

Tj ..,) o
o ~ 'S 03

OJ

n,

om

C o
u
Q)

'S

20 oE
oE ~ :J
(I)

'x (j)

2 C 2

U)

'0

3$2 o
'0

0.0

oE
0,2
OJ
Q)

o 1?
~~
o ,la
+[{

'0

C
0

>
C")

c
'3

o
c

,~ tl!

iDU
(I)

c
0

5
(I) (j)

8
tl!

'§ ~
C <0
Q)

iii >

03
0

o
'~

>
';i

02 oC
'0

0 'S

~ ffi
(I)

+-0

'0

o ::J (1)1::0

o ';;::r»
())

c Q

:J Q.

+-

i=

E
o

lr) '0 '(\j Q.

~ o I-

.§ :2
'0

E '5

~-§
o
o

'5
:;:::
Q.

'0

~ ai

+-

:::J <lJ 0. 0 ;= 0

;g

,.£ 0

'0 '0 0 Q. E +- ,
~

'tij
+-

..; ill
..,f+(I)

o E

'0

---------,--

--

----

'---

-~

_~

r .:.~.~
t· ..'.
:

,~7 f""i"',

,~",00

"'"""

11

:~~
~~vf17/11ry

"

I'>

.....

"

::'~o
',:,j

bh

:.....

....

IIt"I1/"

Xl

!...o<

"O'o~

rllMl

Q<

IL

~ (X

'" &\

'I"~
r'"

~ 0

Inm
u

~ ~ ~

:x

H:)
Y)-1 _I\
_},.

[l]ll1TIJ

O~<: O~"'O O"'Ol">


&-,

~
I O!J<llewllO dJj I o!-,<lleW!1O dJI

EIIlJ

70

EEfI

oz»
WI

&, "" % 7I~

II
~

:8l "'1'"
~~

,{)

VON3fJ31 aop ""eUll/o .Jo/!.lIJd/l e IJI/ alBIIPfUJn ap a/Bo/pUt fldnp 8!iJlJedaH

ij
tiN ltltJ;)n

K?

..

~ ~

f-

r
I

-12 +-o :0 0)
<I) +-

(j)

+-

,
'v;
V>

C
:J
if)

(1)0

,£:::
'0

g~
ci a

'E '0
'0

~0 0-0
0)"1

1::

o '5 (/)~
0

c '(/)

.g
~
c
(l)

,£; ~ '~ o <I) U


'0
t
0) <I)

.Q

.!Q

,s
OJ U 'o

o Q.
0>
c

,~

5;
0

0.

~:2
o

J!l

0.
:J
<I)

0.

0.

o
(j)

88
C\I

<0

moE ,E s {).2 cue


:g
O),~
'iJ).

'8

:J

o
(;

o ~
o o

::J

<I) :t:: C

.2
(j) "U>.-

c0
,~

Eu
::J

:2

5 >
::J

_g1
(j)

o ~
@

::J

§
+(!)

0.. 0 0

'8 ;Q
(j) (l)

'5

~.oo
o>uu 2
·c

o E o E
::J C

:+=

'iJJ o

>

<I)

(j)

Q)

2
E

00:
.w.

J!l

15 t;
(j)

:J

Q)

,§ d?
10:;:: 0.. ,
Q.

cr
:.=

en

(/)

0.

'0

>

a.

'0

.2

~ )2
Q)

:J

"5

Ql


E
c
(l)

>

lR

'f

o 0
(l)

'5

g ,~

'2
o

'" o

13
:0
(l)

"5
OJ

ai u ill ·c 0. E
::::l en
<I)

'OJ
'"

1.1)

+-

EE (l) OJ
U)

(j)

<I)

V)

.....

"Uj

"[0

o
l()

t~

:;::: 0 OJ >0 .~ (J '-' ~ t> J': ·S '" >0 U E Q) .c 0E "S (ii 0 (; ill :;::: \::':! E (j) 0> U0 +:J 2 D o '-' 'U D (ii c E ill ill D ::J 0 ~ ·S ~ 0 C ill !2 D 0 :2 "5 E 0 :2 0 0 > E z ::J D 0 U g '0 ._ ::J 0 "5 0 c c 0 D ill Q_ E '5 .2 "Ii; Q_
(j) In

15

E 'E 'iii 00> c '5 ·c


"S

n c

_Q

::J

D OJ

Q)

<ll

,~

Ol '5 OJ "0 c
+-

E :2 .~
U
:J

(j)

0 OJ

0:
'ii).

C')

If)

CL C :;:::

Q_

'"
,....
vi

~
0

>
::J
+-

cr

~
0 :>

()

ill

i= ::J rr
U W tZ

Go '" 'g

~Ji~

0>-

+-

+=
CL
'.J;

0 0
"f

c z .~ I

..:
C

..:

g:2

CL
C>

'"

i= w :; _J
::J
OJ

....

:;:: ill .~

Q_

'"

>

Co

'"
<:>
<0

()

·c ::J +C

'0

" Sl J

E
0
Q_

c U

e r-,

"0
0

ill

!O


+(f)

CD

&l

C')

d
OJ

u:

~--------------------E
0 0

~ <D :a 0 0 +D0 0 (ii

a ill c 2: '5 c c ::J


s:

'E s

(j)

t> '" :;::: (j)


co
Q)

g:2
O_

gD

OU

::J

:c
ill

(J ::J Q E U E Q) <D "5 ~o \::':! E <lJ 0. r--. ..E > Q) +<lJ °al c 2 U -o ~Q. U 0 Q) D 0 "5 g ~ '5 (!) "0 '5 "5 c E0 > "5
V). .._

_Q ,..... ,~ °0 :;:::

t-

III

.2

+-

Q)

ill

c 0

°S

0 EE "0;

0 OJ

0, '5
'0

c ,..... ..,

5
> ON
(")

(])

+-

Q_

D0D 0cc

E '5 .2

~ on

:2 0

:g

<l>

ill
C

0 0

(])

I;;

+<;>
(,t)

m
0

"5

!lJ

<0

rJ
0
j-,

~2
D
++(f)

..

'5

(])

Ii:

LL

,Q!

·u Z
I ill I-

w0 i= 0 ::J N c.: "C o


c .'31
:>

0:

'"

ill 0
_J

z ..: Fc

..:

II>

OJ

::J

:; c

'"

('oJ
l()

_...---~~

----

-\

6o
E
0

·E
0

"5
@

(i)

.g

:a V +-

c '5 ·c .2 ill _Q <J

c>

tr
i'~

<D

J':
Ql

E Tj

ill

(i) <D E u E ,0 -iI; :2 .Q 0. C

o. 0

~ _,
U
:J

ill 1;; w ._, U0 +0 ill c

:2
E
:J :J

E (j) gu0 .<: OJ 5 ..c 0 "5 o i:5 u (;)


(j)

ill '0 1;; _Q 0. ~n. :J (;) OJ (j) c U 0 !::!. u .~ Q -0 "5 0 (j) ·5 <D OJ '5 "5 0 0 +u 0 u "5 0 '2 :J 00cc OJ N 0. E TI .2
V>

n 0

1:

'5 ~ 00 ill -o E u E Ii -o 0 +OJ

:J

5 0
>

v;

'u;. +-

() >

to

to
0: w

'0 _Q
:J

-e0 0

r:=

-2

c:

::l

OJ

~
I
Z

0: -~.

'"
OJ OJ <:
L

'2
0
+C>
(J)

·E

:J OJ
N :::J

w w

-~

IZ

.:
c ..: c

i=
..J

:;

:J

ID

"'

0 0
(\)
N

:0
+Of)

'"
<:>
<0

,?:
(\)

: :5
J'


+-

0 0

'0

<:>

.....

0 c:

U
'0
0
ID '+-

E 0
(\)

co

..,
0

Rl ...

...

0 'Il> 0 0

....

0 C1>

CO

0 .....

<0

'"

.0

"2 (jj

..,;

.9J ....

-----~

-----"------~~~-'---~----.
E
0 .~

'0 .:;:::. c .2: o ti C c


0
+0 +QJ

"E

0 "5

'o
ill

(j)

~
u
ill

OJ "5 0 '5 0U

a ill
u
(j)

+=

:c

Q c: OJ '0 o ~£: += 0 <D '0 s: 0 :J (} E 'o <1J "5 '0 -Vi. 0 ..... E CD 0. (I) 1: :J u 0 w U ill "5 o !il "5 0 "5 S 0 ;5 > S 'o 0 'o 0 .£ c o :J CD 0. E u ..... 1;; _Q

:J ..... 0 :t:

<D

'o
:J

ill

E .",

Q)

0'"
0. +=

:2 c

ru

a.

"'" .2: ..c


Q)

v;

·f

2
E
c: 0

0 0

fij

'-'

> o
:J

~ ~ :J o

E
8

+-

(J)

"2

'0 0.

_g

(j)

,n 0.. :;-:
N

+-

0.

.~
Ql <=> <» ·c

.2
'0

co

~
£tJ~

0.

E o

'5

1'-.

I:)

.2
Ql D
+-

0: w

1=
I:(

:::J

<D

(jj

2I z
z 1=
w
(J)

.0 i")
<:>
<:>

l-

<;>
[IJ

.IJ)

.9J
LL

.:::J

..J

I'-

I:)

0 <.0

If)

<,

o 6 ·E E
0

!!J D c (]) .Q :is ~


to
0

0 ill c .2

"5

<D

0
Q)

(j)

0 ~

L:

u c

0 ill

0 '-'

UJ

0 ill

:2 ·8 ~ 0 .2 OJ -e,(; ·0 c <D ~0 :2 0 E u ~ ill '0


(j) 'Li).

@ +C-

<D

0
(])

--'"
~

U0 > OJ ·5 E 0 0 Ci U ill

s>

c
(j)

2u

(j)

\::!

-a.

:0 I 0 0 to Q o C "5 QJ ....... 0>


N

o OJ -' OJ (]) 0 +- >Q 0 c !;;l OJ U 15

'0

·c

E 0
(j)

:s

"5 () Q) S "5 (; "5 u 0 'o +- 0 c c 0

·E

E 15 -2

0 ~

:3 'o +·5 0 c "5 <J.l +0

2a
:::.:J

:3

.2
0>-

OJ

'2 £

>0 +.Q
:J

c
Q Q

"" ~I
-,
c>
N N

'" r.'" r,
-,
"
<,

'"

4,/

1'\

<,

r-.

r--..

~ ~

f'._,

~J'1- '~
o

o~

'"

-..", -,r-, r. " '" -.r-. r-, "--. "--,""


~ ~
f"..-

r. -. -,
-~

0
<0

l ..

-,

<=> r-.

-,

r-,

eo

...
~'

-.
o
co

'"
'" '"

0 "5 Q c OJ .Q -2 ~ :0 (I) ~ 1£ 0 C OJ 'i:l ill 15 ~ 0 u '0 0 -r-. r: ::; 0 E to o E .lJ e :,:: ill "3 "Gi -0 ~tf). .Q 0 0.. 'o 0 \::! E 0. OJ to ~ <l.l 0 ID C 2 "0 {) w ~ U ::J ""' OJ E OJ {) U "5 _Q C ~ :::J +2 'o -~ ·s "5 E 0 "5 0 C .c "5 U 0 U +- E (j) ~:2 0 0cc 2 E 0-6 <D 0 E 'i:l -2 to "0 (3 0.. Q

"3 .~ 0 "ijj +0C> 0

U
<l.l

ill

15

·c

+-

Q)

-5

uE
0;;

Q)

0 0
::J

+-

c
OJ

5
<=>
c'

·0
::J U
(!) +-

'0

+·c ::J +C

.D 0

'"

'0

Q_

'5
'0

.2
D
++(f)

(!)

::J
C(

w i=

C(

c;
0 N

o -fij :0 z
I-

.,

.."

i.i:

til

.:

c .r;>

F
w
...j

"3
to

::J III

"

~dW "1",3

(0

It)

ill

>

(J) I()

£ c

o o ~

ill

ill

c o
o
c
U

c '0

""------~--------------~~.---------------.~

-._--

o
~

0.

"\
-

-,

.,
~ -. ~

-,

-,

~ ~

-,
~~

6
O~

::J 0 U <ll

E '0

cc

::J .... g '"

+-

OJ·

Q) ()

I'.

'-_

-.
a

~
~.,~

a ..,

~ ~
0

-, -, -, r-, -;-, -, -, -. "-.


-.~--

-,

'\ -,
-,

-,

OA

1'\

~ ~
I'\.

<,

-,

<,

r-,

2 ~

0 CO

f2

~I\.

.., ...
0

...
o .-

~
o
o
0'>

o co

I~ I e;es:;.p rtljl.ed ofl III OSOp nnuad AI DSDp nuuad .Ot ,Il ,Il I is 18:esq::>rtljued Ol A !~AI 'III 818$010 nJIU8d .8 III DSDP nquac
.0[ 'A !SAl

PIUD/ozznd nos op op Dp op (;l PlinOJPILI I~UOIIno 8Jmll -jqois 810mlou 8joB8l!)V Jownllq j!lds no QiDugdw! QjJods QJiDkl QOIIIOJSO QJnP'IV'J P!UDIOZZnd nos op op Dp (;L W;) '8NpnJjsuo;) ewruJW IW!SOJ8 PlinOJPILIlluo!l -!qOjS el0Jnjou A AI III II I !nlnwrup 0 Q::J!uljefO$0IO no elozli ejo5eJBv uio 'eAJPrujsuo:) 8W!U!W!WfSOJ8 el!ntQ:)lO ep paIN 9L JSOI013

op

op

op

InjoJls nnuad

rouadns i': l

Pluolozznd

nos p!lnoJPILI

!iUO!1no 8jDZ!I!qol$ 8jOJnjous UIP ropedns 10JISun


jOJjS

JO[J8jUI 81068100 If\jOJjS nuued 0 l

Dp

op

op

op

op

~ fSOIDCl U:P Jq.J8j~

un

el<lSOp nnued

.8

W8 '8A!pnJj5UO;) 8W!U!W!W!SOJ8

eJ!I1jQOIO POV<! ep

QsOOU!Wnl!q ejUlwQoQJqW!

ozoq ep 10JIS

81!opunJ ap pnjoJIS

aJOllioBa ap InjoJJs .-

Dp

op

QO!lIOjSD QJnIX!1N

QjJods QJIO!d U!P 8JOZllof58 (d!SIU ep lOlls un ISQjnJq QJjDjd ap W::Jc:; AlSnpu! (08oIQ UIP npOlf!w IOJ1Sun npOlnW InjoJjs 'Isoloq U!P lOP8/UI JOJISun nJjued uio l(; JO[JaJUIIruons

nuusd W::J9

op op Dp op
-

op op op op

wopoo0V'J

.9 8 9
Wnjlq [~qjIDjSD QJnjX!IAJ Wntlq no IOJjaU8d nos jOJj8U8d!W8S WOP08DV\I wOPOool/IJ no jOJISued nos .IOJI -auadnues uropnoojq woPOOOVl! QO!1l0jSD QJnIXIVI! WOPO::lOV\l 8llflJQ::l,O ap POV\l

!JnjOJjS onop U! W;) B JOAO:) 01 W:) yop op

op Dp op OJ) op

nuusd W:) Ol lowlldo rojradns InjDJIS nuusd W:)(;[ JOP8jUi InjOJIS ruiued uro O[ 881S8WO QjJods QJIOld nos 06-£9 jJOS 'SJDW QjJods QljOld UIP rouadns lOllS un !~ jsotoq ulP JOP8jUI IOJISun IOWUdo88jS8WO

op -

op -

g 9
-

iouedns InjOJJs
nnuad WO Ol JO!lejUllnjOJIS ruiuad W8 Ol

isojoq ujp iouedns 10JIS


un is :)IUO::J8lU 102!I!qols jugwQd U!P nos isoioq UIP J0!J8JUj lOllS un lsolos 8J!nlQ::liO 8P pOIAJ

op op op op W8 '8A!PnJISUO;)

op
-

op op

9 g
W:) 'e"IPnJjSUOO eWjujw!lU!SOJ5

9l
W8 'eA!prupuO:) ew!u!w !wJsOJ5

A AI III II I eWIU!w !W!$OJ5 !I1Inwrup QOIUll8j DSOI:) QSOOUIWntlq 8jU!wQ8QJqwl

czoq 8P lOllS

el~opun.J ep 'Pl1loJIS

,.I

"S
-b

::J

<D <D
N

Lt)Lt)

DD

C'\!C'\! 00

s:

CD

0.

,~

-0 "0

.0.2
TID

1J
c

(l)

<D <D

22 t;t:;
-

2 cE c
([) ([) Q_Q_

.
..

--------~-------~------------------:---~
~

--

o o

o ::;;
o. u

2 o
E

"5

Q}

I~ o
'ti
c

CD U

"S
'o

"5

'-'

o E

<0

L.

"

E ;g 2 ~0 o
o 0. o
(j) Q

0
0

E o
'-'

.f-

~E 0 o.,+-

15

!!? (j) 0"5

Q
+-

ill :::J

:r:

:;::0 20

0)3

o Z

o Z

o o
~

"'"

il.i

s:

o o

E
0

:0

.2

.f-

:::J

0.

cWJ!
II

c:

-E
:t:::

'" o o
c
:::J

(j)

.0

~ o
.f-

o
2 o
:::J

t;
.0
_Q

-E
3
Q_

(j)

0.
0=

OJ v»

o o
OJ

2 C !l)

0.

o Q) o
t;
OJ

Q) Q)
V>

'0

o o

'E

52

OJ

:l +-

:0

.Q
+-


0'
o

2 Q
a


t;

II

o
'0

0'0
o
t;~
Q)

'" d
'\U~

0'

'--'

.s:
II
D

OJ U
(j)

'"

~c :0 0
U

IS

g E

:,=.

go.Q)

.e
1-

+--

'<I;

oc

i5

0'2 c
+-

:l

~
'~

8
0.

~hl
r-,

~ '0

Q) ~ '" Q) r» .0

o @U 010 oU

m ~ o o

~----------------_------~--------~----------=-----------------~------0

o x

\i=

Q)
V>

or;;.
(l)

.0
+-

Q)

0.
OJ

oc j2:o l!J:9

~I 1/

0. :J

'"

. _. _
"

-- - .---

----f I

II - - '-- ~
l-

"---"'--.-

"_-- ...

T
f
o-

f--

_
_

~Ci '
I

.q

-- ---'-f--::----. '

- .. -

,:.:

._

f-

r-/t-;I

- - _' I--< I----

,,I

"

ok

to <0

:-l - '! .: -I" -:-" .r:.: ... :::.-=.-:-- - .': --' ~ --:~: . - - ..... - 1-·-·-----,_.:" . i-~I-":':' --.:~1
.1r-t-

OJ

co

--1--- .
I..

-"~

'---;'--~"=~;'--'-'1-'-_ ~-::-.
r:.

-._

.. . _ .....

~l-'~.---~/--- -L-.
I . _.-.II -I 1-)

,1', J

••

_ ..

.2 g
E o

'~:f--I--_. "--'.I-:-/:'===.~ _ ..:.::. :::-1--' 1-/- ~-·-.--I"II/·- _._

1;;

o (j)

:-

tI-

-----f-/+---~-~
/

'iIi

=:-:__~/ " -:171-L_

OJ
-+-----

- ----1:1·.- I=-i= ~ --11_ --1-1/--Y--~I~---r------I f-~~-~~/~/~-~-~----I


t-I-I'-I

1-1-

f-·I--~~§~Eg~~~~-§-·~~~~~~I
I /
-

t;\!!!

>'

--I-/~- ---,--~.-

-r

V
co

.2> u..

I I
I

!I 'I

I
I

_- -~-.----

":3
CD
t-

.0

::l

~~~
("') ("')

o
o,

ci ci ci

·· ·
C'{ 0

r-- ,..... <'{

LC)

C'!
0

0
("')

2 o
c

u1

s8
b
("')

0 0 0

("')

LC)

b 0
LC)

·· · ~
N N

r-r-

-0 <'{ "<1

a)

ci

a)

co

'E

u
2
:t


I--

c 0

'<;f
I

"<1

q
r-r-

("')

>

o ~ o
<lJ

- s:

'0
'C

~ ~~
(T) '<;f '<;f N r-rN N

("')

Q
(T)

~ ~

-0

co

Oi '0

>

0 >0 ·0 '5 N '0 .... 0 .0

'5
N

-f ·s c -§ ~ ~ <D

0 ,!; @ 'o
:J

-ti

'0

<D <D 1J 1J
+-

.g 2 ~Q
-t-

:J

'8 11
:J

'

(j)

1J {) 0

f;
0 0
<{

'" 2

1;; -l=
C

.:J

.g a

·0 E c :2 ~ 00 (l) 0 0 :;::: tD+=_ :;::: {) ·0 a t

s
(l)

~
u c
.2
0 <D

I-

Z
<{

C2
<{

>

""'0 ~ E 0a
0

't;

.8 '0 CD ell x a:: ~ co

cc

0 ·0

'5 '2

8 '"

c 1;; >0
tlJ

u E

Qj ijj ci
1J 0

.,;

"0

E -f
w~

U 0

0
w
N

u Z

'0 o,

E0 0a ~

r-~------------~-~-~"""""""'-~---------

C')

·w::)5

o
::J

-2
-

NC')Q.

Ql

:1

-~ -?ii -1ii
'0'0'0
"r;; <lJ
".Uj

2 ill g~~
Q)

::J

u
<lJ

Ii
I

"iii

(J)

ccc
000 000

<lJ

"5
(J)

o E
>
1J
Q)

-E -f 'E
.8.2.8 ::J ::J
000 000 000
::J

(!)

o Q.

L{)

I"--

-J.,

~ ~~ vi
><

2
C 0
-<><;;1
U)

0 o

U)

"5 w

"0 0

:J

"8
'<T

~ ~

eo
d:J

If)

,..... N ~ '" 0~
-D

o o

:0

:J ill

a:

"8

'"

ill U

~ 0
-u;

J
A r:;
0.

.,.,<'<.

0
0

N
~,

Q
r-r-

-Q. 0
0

'<T

-D

0
<r

eo
q

+ C'l

f1 ~
co

(")

Q N

"', '" <'<.

NN

<0

.&

-Vi

0(i)

ill 1;; 0 ill

s
Q_

r-. :-<

'<T <>

cq <I,
N
('J

r-.

N -D

co eo <'<. C'! cc (")


0 0

('.1<00.

000 >>>
-~ -~ -~

:J :J :J 000 ill ill ill

0.
C

~
<0

""C'{

~~
0-

<I

<'<.
(")

'?<

co

,.....
0
('J -",

-D

\Q '<t ~ ~~ ~ 02~

uuu
(Ii..

~'"0 0
C', ::l U -e(1)
<')

If)

r-«
r-r

'" d
I-

+V}.

"V)..

"'0

ill

-E -E -E

cCC DOD
000

ill

ill

0 o

(!)

:.c

+--000 :J

DOD

(1)

>
(1)

> > -~ -\% -\% (D uuu


o -iii
(1)

00

:J U ill

::l U
(1)

000 000
::J

:J

U 0 0.

-0>- -0>(!)

ccc
0 0 0 0

(!)

::l

-E -E -E -8
U

00 00
U

<')

:;
<{

_g .8
::l <{

.{ 8

in

ill

:::J .Q

(!) N

-0

:;
<{

E
ill

C>:

~-----

---

::J

::1_

C'{ 0

~ ~ ~ C'{ «»
ci
0

r-,

'"

ci ci

·· ··

ll}
<'}

r-, ('J

ci

~ "5 :2:1 0

0..

~~ E oQ o @ Q_
V>

3u E

a o
ill

2
u.i

(')

00 .0 0

bb
(')

0 0 0
if)

If)

b~ 00

· ··

OC)

~~ 0 '"

''J N
(')

C'! cq

(')

-0 E 0 0L >

0
'<I <r '<T ~ N If) NN

""

,0

"ti. 10 0

oa aD

'2
::J
Q)

0 '0 .D ::l a

~
(1)

0{} N

~
+-

(1)

"2 in
~ E ::l
a
(!)

c :5 g

-5

c in U2
(j)

"0 .,_ Q

"0

-0 E -t; Q

a
(])

«
z
I-

~
::l

C i§ ~

-2

::J

0 0
Q)

in 0 ,0
t

~~
:;=

'0

-0

:g a E S '2 '"
cc
(Q

0 D

~
c
(l)

« c;: «
>

'$ "t
0

.2
'o
+V>

'to; 00
+<1J

+<1J

00

(Q

:s:

k +- 0 E 0 -0 '0 0:: (Q 0..

::l

'2

<0

E -E
os
w

22 0

<5

.,;

0a z C>:

'o

.
o
c
1;;

o .0

OJ

-o
N

0-

0<')

<0

co 0: "1
-0 0

-ti

o .0
'5
c

-a0:

,0

.q

<0

I"-

-D

a"1
0

'B 'o
'+-

(I)

C :::J

<{
0-

-c ~ <(

>

1ii u
0

cD
'o
n,

.n

II)

'E

0
,J)

2:

2E uE E "0 0
S'
Z

ci

0
Q<

~-

to "'0

iq
0

0 <"! <"l 00

to to
<')

.. .
I"-

'c
:::J
<0 0

"1

'~

......

(I)

0 o,

~
= 52

ul

00 -0 0
<')

00
CO')

It)

b
0 0

-0N

o
;.,
N N

(I)

C
(}

'sr

<0 <r -0 0 N N

I--

> 0 c
0

-L

>

'5

.q '<t <0 0 <0 NN

'0 +-

~ 19
:l
<lJ
Q)

'0 '0 N 0

:;

c
'0
:J

_Q

E
u

Q)

.Q;l U
+-

Q)

't;

...... u 'o ~ ...... +-

~ 'f
C
:J Q)

-3 '5
'C

c '5 '" 2

0 .:;,

g
()

g
C

C
()

0 ID

-E ~ ~ 8 '0
:,::

'" :J

+-

'" 2~ :0
't;

t 0

Q)

0 't; 1;; 0 ID 1) 0 '0 c; C :; 0 0 )( !!!

:,:: ()

()

~
Q)

2 :J -0 c ~

ID

...... '"

Q_ :J

-t--

(J)

Y: S

-0
~

'iii

()

'" (I)

'0

-0

,L;

~ W
Z

2 C
<1>
Q_

r-

,---,

._

_gj
:'l

:c
>

o
::J

ill

o +-

o
-0
<1>

'5 '3 o ;;;;;

... += ...
(])

()l

t~-'" ~

Q)

z.
Ii)

~
,~

w '-' 0 <'{ 0

:J

2
-0 r:::: C

......
Z

u 'E
'0

(])

~ 0 u
r

0 '2 >0 :c u
0c Q) 0
1;;

CD 'o

C'l

:Q ~

-o

<r

-0

0 c
c

OJ

wg
i= N
:J .~ 0:: i;;

0::

:,:=.

ill C

o~

~~
f-

C :'l

z .'<.
CD

Zc i= ..: -' c:
:J 0)

...:

<I)

.::,<
Ii)

§ n
:l1i
(1.1

"C

c ,'0 ~ .J::
(]) (])

> +=
<D

1l
Q}

o ;;;;;

'5 '3

n
'iii
r:::: ,-

C
N

OJ

c 'g
(.f)

0.

Z »c 0 eo

z
0
.'<.
(I)

.'<. 0 OJ
X C'l

0 0

~
0 0

wS
'"

z »c

+
0

<:t

Ii)

Z .sc

g'

Z »c

0 0

.'<.

-0

e
(])

+=.

_,
(]) (])

'0
'0
(])

:J

'0

!!! o

:c <D

"5 0

Z -'"
-0
N

co
X N

.'<.

z
+

;2 oq ++
0
.'<.

Z ~ "" OJ

z z .sc
co
<r

Ii)

.'<.
N

"0
:0::

>
;=
0.

-0 io ~
N

>

> :2 c
(]) (1.1

r::::
(I)

~
<')

Ii)

'0

r::::

-.
u
r::::

:ai 0
u
L OJ >
OJ "5 0

co 0-:

S!
;:;:;

:2 ......
0

:2

<t.:

~
Q)
-s-,

0-

<-

~ Ii) ~~ ~~ ~N

'0 ~

s
"5

'0

(])

+=c
Ti
<D '+= <D

8
C'oi

N '3 Qi
.D
I-

._

"'-

OJ U 0

'f

0 0 0

OJ

'v; 'u;. 0 ill


N

:5S
0 0
<')

._
V>-

!
'c .c
o
Q)

U5

Q. :J

!~

0 U 0 >0 0 -c; ~

.0 0 > > 0 .~ :J ·c ~ :J E 0 Q) :J OJ OJ U <t.: D <t.: U «) <t.: 0-:

15

0 OJ

:J

'f

0 0

OJ

:J

15

<l>

'f

0 0

0.
:J

'" OJ

0 0

15

0 OJ

ru 'g :J

-c

5 z
~_
2 o
o
CJ)

u
o o
c .c
-+-

:, 2

g
<D

Q)

I
;_.

.c
._

Q)

CD "0

'0-,

'~ :'l 0

C '0

OJ 'c

q
('oJ if)

co ,

co

co

'<:l'

0-

co

~ if)

0-

o
z

Ii)

;g

('oJ

:'g

0-

I _,

ID

(!)

.2

·0

E ::J

,!;; w ·0
<;=

"3
.0

o "5
<I>

5 "3 -+--

'5 "3

o
c Ti

"[3 ill 0.
V>

0.

L<I>

U>

o
<I>

-+--

2
<I>

c
Q.

"" .~
> U
c

1)
o
<I>

'" (!)

o E x
<l.J

~
"3

-0 Oi
-+--

'v;

,0

OJ

0.

o
<I>

'" <I>
<l <I>

-0 c o "2 o o o

CD

0.

1J
'\i)

'" <I>

E o

,~

o o

~ w

iii
-I

::;,

s «
w
W W I-

o
o
N

<1> = .• +--

~t ill 0 o>c
0

11.

'g 'iii 8 0.

ill 0 0. <IJ oC C ::J

oU ~ Q)

~--

o
=>
+-

:i "0

o +o
o o

:i Q

d x o '6
c
cD

1;:;

c
Q.

"S

-o

:i

2 o
·E
'6
c

o o

x Q

2-

-II

ti o
Q) "0
ill

2 ·0

ill

"5
"D

o E

----------"---~~-~"----"D c <0 '0 Q_


+-

<D

:i

.2 c
o
o

"D

!!>

Q.

'" =>

. ,
,
...... -'-~
I

:
"5 "5

,
I

a o
o 2
Q_

:i

-0
o

=> ......
"D
<D

• : :
I

2 .!!l
'"

+-

, ,

•\

.~
+=
N

2
(jj

~-----------+,~-----------~
I

, , •,,

E o

\..

~ .2 o .f::: '"

I!
I

:!

/1

!I

If

II

o co

.._---~------~-----------_._---

::,t.

zOE o
Q_

2:

tI
I,

il II

I i

,!
I

I
I

11
t