Vous êtes sur la page 1sur 1

AI K I B UD O

(A.F. – D.T.N. Novembre 1992)


PROGRESSION TECHNIQUE 1 er DAN

niveau SHOKU CHUKYU JOKYU


matiere 6 ème KYU 5 ème KYU 4 ème KYU 3 ème KYU 2 ème KYU 1 er KYU
esquives canalisation
HIRAKI esquives canalisation esquives canalisation esquives canalisation
TAI SABAKI IRIMI TCHOKU ZUKI
NAGASHI URA YOKO MEN USHI OMOTE YOKO MEN UCHI TANUZI NO RANDORI
esquives O IRIMI (SOTO OMOTE)
HIKI (un contre un) (un contre un) (un contre deux)
(un contre deux)
UKEMI MAE UKEMI
YOKO UKEMI CHUTES BRISEES
réceptions USHIRO UKEMI

TSUKI WAZA TCHOKU ZUKI


GYAKU ZUKI HIKI TSUKI
YOKO OMOTE MEN UCHI TSUKI UCHI NO KATA
coups de poing HINERI UCHI GYAKU UCHI
URA YOKO MEN UCHI
KERI WAZA MAE GERI YOKO GERI
URA GERI
coups de pied MAWASHI GERI USHIRO GERI
HOJO UNDO NIGIRI KAESHI OSHI KAESHI SHINOGI NIGIRI KAESHI
éducqtifs NEJI KAESHI TSUPPARI NEJI KAESHI (2 Formes) (2 Formes)
RYOTE DORI USHIRO RYOTE DORI
TE HODOKI JYUNTE DORI GYAKUTE DORI USHIRO ERI DORI USHIRO KUBI JIME
MAE ERI DORI USHIRO IWATE DORI
saisies et dégagements DOSOKU TE DORI RYOTE IPPO DORI USHIRO RYO SODE DORI USHIRO KATATE DORI
SODE DORI USHIRO SHITATE DORI
TECHNIQUES sur toutes formes
USHIRO KATA OTOSHI URA UDE NAGE
COMPLEMENTARIES d’attaques et d’entrées
MUKAE DAOSHI YUKI CHIGAE TENBIN NAGE
KIHON NAGE WAZA
URA YOKO MEN UCHI TSUKI JODAN RYO SODE DORI KOSHI NAGE
SHIHO NAGE NEJI KOTE GAESHI HACHI MAWASHI RYOTE DORI
OMOTE YOKO MEN UCHI TSUKI CHUDAN DOSOKU TE DORI

KIHON OSAE WAZA USHIRO HIJI KUDAKI ROBUSE KOTE KUDAKI YUKI CHIGAE SHIHO NAGE MUKAE DAOSHI
TSUKI CHUDAN RYOTE IPPO DORI SODE DORI USHIRO ERI JIME USHIRO RYOTE DORI USHIRO UWATE

TECHNIQUES DAITO RYU AIKIJUJUTSU


IPPON DORI GYAKU UDE DORI HIJI KAESHI KURUMA DAOSHI SHIME GAESHI
HISTORIQUES IKKAJO (IDORI)

KATA HAPPOKEN KATA TSUKI UCHI NO KATA KEN NO KATA KEN JUTSU
(ITSUTSU NO TACHI)

sous forme de
WA NO SEISHIN MAE USHIRO
RANDORI
JU NO RANDORI JU NO RANDORI FUTARI NO RANDORI TANINZU NO RANDORI
RANDORI SOUPLE SOUPLE TAI SABAKI (UN CONTRE PLUSIEURS
(UN CONTRE UN) (UN CONTRE UN) (UN CONTRE TROIS) PARTENAIRES)