Vous êtes sur la page 1sur 5

Asas Pembudayaan Keusahawanan Sesi 2008/2009 semester 2 1.

Istilah usahawan berasal daripada bahasa Jwp: Perancis iaitu entrependre 2. Scarborough dan Zimmerer mendefinisikan usahawan sebagai Jwp: mengenal pasti serta merebut peluang melalui penyediaan untuk mencapaikannya 3. Usahawan penting untuk berikut kecuali Jwp: mencari kekayaan sahaja 4. Menurut Hisrich dan Peter Jwp: proses dinamik untuk mencipta kekayaan dan menanggung risiko dalam bentuk modal,masa dan komitmen kerjaya 5. Menurut Kao(1991) ciri-ciri utama keushawanan ialah

6. Menurut perspektif islam dari Mohd Salleh 2005 prinsip yang pertama untuk ciri keusahawanan ialah Jwp: mempunyai keinginan dan kesungguhan yang tinggi 7. Kompetensi keusahwanan diri termasuk kecuali 8. Seorang yang kreatif, usahawan perlu mempunyai kemahiran berfikir yang Jwp: khusus 9. Antara merupa teknik untuk menjana idea kreatif dan inovatif kecuali Jwp: peta aliran 10.Antara berikut merupakan teknik untuk membina idea kreatif kecuali A senarai sifat B asosiasi C dua kata

D produk Jwp: D 11. Yang manakan berikut jenis inovasi I penciptaan II peluasan III duplikasi IV perpaduan Jwp: I,II,III,IV 12. Strategi utama untuk kreativiti dan inovasi adalah A. Mengenal pasti kebolehan dan kemampuan sendiri B. Melihat masalah sebagai peluang C. Menukar budaya organisasi D. Sanggup menghadapi kegagalan dan mencari jalan penyelesaian 13.Pengaruh yang digunakan dalam strategi pengaruh ushawan kecuali 14. Faktor perubahan demografik adalah dari segi kecuali A. Umur B. Jantina C. Pendapatan D. Cita rasa Jwp: D 15. Seseorang ushawan perlu menilai kesesuaian perniagaan dengan diri dari aspek I pegalaman II pengetahuan dan kemahiran III kewangan IV minat dan jaringan hubungan Jwp:I,II,III,IV

16. Penilaian kesesuaian perniagaan dengan masyarakat dibuat dari aspek I Nilai

II Norma III Budaya IV Risiko Jwp: I,II,III 17. Antara berikut perlu diberi perhatian dalam komunikasi bukan lisan I Pakaian, rupa dan gaya II cara berjalan III gerak geri tangan (gestures) IV gerak geri badan, cara duduk, berdiri(posture) Jwp: I,II,III,IV 18. Kaedah penyenaraian soalan yang boleh digunakan ialah teknik pertanyaan Jwp: 5W1H 19. Telegram digunakan untuk menghantar mesej bagi tujuan Jwp: pemberitahuan segera 20. Tujuan utama iklan adalah untuk I menyebarkan maklumat tentang syarikat II menyebarkan maklumat tentang produk III menyebarkan maklumat tentang servis IV menyebarkan maklumat tentang jawatan kosong Jwp: I,II,III,IV 21. Laporan kepada akhbar sering digunakan oleh organisasi untuk mendapatkan Jwp: publisiti 22. Definisi perancangan ialah A Proses merangka aktiviti yang perlu dilakukan B Proses mentadbir dan mengkoordinasikan sumber-sumber secara cekap dan berkesan(PENGURUSAN) C Proses menentukan tugas yang perlu dilaksanakan D Koordinasi yang lebih baik JWP:A

23. Jenis perancangan termasuk I strategik II operasi III tetap IV sekali guna Jwp: I,II,III,IV 24. Diskripsi kerja(job discription) ialah A. Proses menentukan tugas yang perlu dilaksanakan. B. Satu set tugas dan aktiviti-aktiviti yang dikumpulkan bersama untuk mendefinisikan sesuatu kerja(job design) C Perincian tentang tanggungjawab dan tugas-tugas yang berkaitan dengan sesuatu kerja Jwp: C 25. Hubungan organisasi didefinisikan melalui I Rantaian arahan (chain of command) II Span kawalan( span of control) III Tanggungjawab staf IV Delegrasi(delegration) Jwp: I,II,III,IV 26. Faedah perancangan ialah A mengelakkan kerosakan perancangan B mengenal pasti peluang C koordinasi yang lebih baik D merangka aktiviti yang perlu dilakukan Jwp: C 27. Antara merupakan ciri-ciri kepimpinan kecuali Keinginan utk memimpin Kestabilan emosi Kejujuran/integriti Dorongan Kebolehan kognitif Keyakinan diri Pengetahuan dlm perniagaan

28. Antara berikut merupakan jenis pasaran I pasaran kerajaan II pasaran penjual III pasaran pengguna IV pasaran industri Jwp: I,II,III,IV 29. Asas segmentasi pasaran termasuk I Faktor geografik II Faktor demografik III Faktor psikografik Jwp: I,II,III 30. Analisis SWOT adalah tentang Jwp: kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman 31. Strategi pemasaran termasuk I produk II harga III promosi IVedaran Jwp: I,II,III,IV