Vous êtes sur la page 1sur 14

Frazeológia v komunikácii

Pojmy

frazeológia
• súhrn ustálených obrazných a expresív-
nych slovných spojení i náuka o nich

frazéma
• ustálené obrazné slovné spojenie
frazeologické celky
• sú frazeologické jednotky, ktorých význam
iba sprostredkovane súvisí s celými spoje-
niami
• stúpať niekomu na päty, vodiť za nos,
držať jazyk za zubami...
frazeologické spojenia
• frazeologické jednotky, z ktorých len jeden
komponent je frazeologicky viazaný, zatiaľ
čo ostatné sa používajú v pôvodnom vý-
zname
• prepásť príležitosť, držať sa zubami-nech-
tami
frazeologické zrasty
• sú frazeologické jednotky, ktorých jednotli-
vé zložky izolovane nevyjadrujú nič z vý-
znamu celého spojenia
• zapísať si za uši (zapamätať si), vyčistiť
niekomu žalúdok, hádzať hrach na stenu,
prilievať olej na oheň,
Príklad

T-com
kampaň 2005
Mafia
parémie
• spoločný názov pre tri základné žánrové
formy: príslovia, porekadlá a pranostiky
História

• príslovia, porekadlá a pranostiky patria


medzi najstaršie kultúrne bohatstvá,
• šírili sa len ústnym podaním,
• zakotvujú najstaršiu históriu národa –
spôsob života, myslenia, vyjadrovania,
• zaraďujeme ich do ľudovej slovesnosti,
• najstaršie zápisy prísloví a porekadiel
pochádzajú z Egypta (Leydenský papyrus)
Príslovie

• je jednovetná výpoveď s poučným


obsahom,
• obsahuje životnú múdrosť, má didaktický
charakter,
• More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.
Každej pesničke býva koniec. Myšlienky
mýto neplatia.
Porekadlo

• je jednovetná výpoveď, v ktorej sa vtipným


spôsobom vysloví nejaká pravda,
• nie je výstrahou ani radou, iba pomenova-
ním nejakej skutočnosti
• Kto mlčí, ten svedčí. Do očí ako med,
okrem očí ako jed.
• nejednoznačnosť prísloví a porekadiel
Pranostika

• je stručná, spravidla jednovetná predpo-


veď budúcich vecí, najmä počasia,
• vzťahujú sa na ročné obdobia alebo na
momentálnu situáciu v prírode,
• Studený máj, v stodole raj. Keď kvitne
strom v liste, ovocie je isté. Dážď, ktorý
v auguste doobeda prší, skorej ako obed
minie, sa osuší.
Parémie v cudzích jazykoch a v SJ

• Vlastná košeľa je bliž- • Bližšia košeľa ako


šie k telu (ruské) kabát.

• Obrátili sa stoly • Karta sa zvrtla.


(angl.)

• Chudobnému krajčí- • Chudobnému aj


rovi sa ihla zlomí z hrnca vykypí.
(portugal.)
Príklad – ústna ľudová slovesnosť

• T-com
• kampaň 2008
• Vinš
Príklad – ústna ľudová slovesnosť

• T-com
• kampaň 2008
• Studnička