Vous êtes sur la page 1sur 44

CGSO

KESELAMATAN
PERLINDUNGAN
Bertujuan melindungi
aset kerajaan
Fizikal
Dokumen
Peribadi
Dokumen, maklumat,
bahan, peralatan,
barang berharga, wang
tunai, dan sistem
pengoperasian
merupakan sebahagian
daripada aset
Aset yang paling
berharga kepada
Kerajaan adalah
maklumat yang
dilindungi. Apabila nilai
kepada maklumat
yang dilindungi
ESPIONAJ SUBVERSIF

ANCAMAN SABOTAJ
KESELAMATAN

PELAMPAU KELEMAHAN
MANUSIA
Keselamatan Dokumen bermaksud
kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi
dan dokumen rasmi daripada pendedahan
tanpa kebenaran. Dalam pepasangan
komputer, dokumen termasuk pita
magnet dan lain-lain bentuk di mana
maklumat boleh diproses, disimpan
dan dihantar.
* menentukan orang yang
tidak mendapat kebenaran
daripada mempunyai ekses
kepada dokumen rasmi atau
rahsia rasmi kerajaan;
* mencegah dan menghalang
orang yang mempunyai
ekses daripada
mengkomprominya; dan
* membantu siasatan dalam
* Pengintip
* Pembangkang
* Kakitangan yang tidak
beramanah
* Orang awam yang
mempunyai
kepentingan
Peringkat/Pengelasan
dokumen dan maklumat
Rahsia Rasmi Kerajaan:
RAHSIA
RASMI
Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual
dan apa-apa maklumat dan bahan
berhubungan dengannya dan termasuklah apa-
apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain
sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai
“Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”,
mengikut mana yang berkenaan, oleh seorang
Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri
sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam
yang dilantik di bawah seksyen 2B Akta Rahsia
Rasmi 1972.
PERKARA DALAM
JADUAL

Suratan, rekod keputusan


dan pertimbangan Jemaah
Menteri termasuklah juga
suratan, rekod keputusan
dan pertimbangan jawatan-
jawatankuasa Jemaah
Menteri;
PERKARA DALAM
JADUAL

Suratan berkenaan
dengan keselamatan negara,
pertahanan dan
perhubungan antarabangsa;
PERKARA DALAM
JADUAL

Suratan, rekod keputusan


dan pertimbangan Majlis
Mesyuarat Kerajaan Negeri
termasuklah juga suratan,
rekod keputusan dan
pertimbangan jawatankuasa-
jawatankuasa Majlis
Mesyuarat Kerajaan Negeri .
Dokumen, maklumat dan bahan rasmi jika
didedahkan tanpa kebenaran akan
menyebabkan kerosakan yang amat besar
kepada Malaysia.
Dokumen, maklumat dan bahan rasmi
jika didedahkan tanpa
kebenaran akan membahayakan
keselamatan negara, menyebabkan
kerosakan besar kepada kepentingan &
martabat Malaysia atau memberi
keuntungan besar kepada sesebuah kuasa
asing.
Dokumen, maklumat dan bahan
rasmi, jika didedahkan tanpa
kebenaran walaupun tidak
membahayakan keselamatan negara
tetapi memudaratkan kepentingan
Malaysia atau kegiatan Kerajaan
atau individu atau akan
menyebabkan keadaan memalukan
atau kesusahan kepada
pentadbiran atau menguntungkan
kuasa asing.
Dokumen, maklumat dan bahan
rasmi selain daripada yang
diperingkatkan Rahsia Besar,
Rahsia atau Sulit tetapi
berkehendakan juga diberi satu
tahap perlindungan keselamatan.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENDAFTAR RAHSIA
- menyimpan satu rekod yang peringkat
tidak rendah daripada SULIT

- menerima dan memproses dokumen


terperingkat dan mengedar kepada
pegawai

- menghantar dokumen terperingkat


dengan selamat dan diterima

*bersambung...
PENGURUSAN DOKUMEN
TERPERINGKAT
- satu sistem bagi menerima,
memproses,
menyimpan dan menghantar
dokumen
terperingkat perlu diwujudkan
(Pendaftaran Rahsia)

- diselia oleh seorang penjawat awam


yang
berjawatan tetap (Pendaftar Rahsia)
- menyelengara satu sistem pergerakan
fail terperingkat dan membuat audit
fail berkala

- bertanggungjawab sepenuhnya kepada


Ketua Jabatan tentang keselamatan
Pendaftaran Rahsia termasuk
penyimpanan
PERINGKAT
KESELAMATAN
- peraturan bagi melindungi keselamatan
maklumat adalah ditetapkan mengikut
tafsiran semua perkara terperingkat

- peraturan memperingkatkan dokumen:

a) peringkat dokumen bergantung kepada


kandungan dan tidak kepada peringkat
fail. Dokumen di atas perkara yang sam
tidak semestinya diberi peringkat yang
sama dengan peringkat dokumen yang
terdahulu;
* bersambung...
b) peringkat bagi dokumen tidak
bergantung kepada perkara utama.
Sesuatu dokumen yang tidak terperingk
mungkin mengandungi maklumat yang
perlu diperingkatkan;

c) maklumat terkumpul yang diperolehi


daripada beberapa dokumen memerluka
peringkat yang lebih tinggi daripada
peringkat sesuatu dokumen;

* bersambung...
d) peringkat dokumen yang
mempunyai
lampiran mestilah diperingkatkan

dengan peringkat lampiran yang


tertinggi;

e) pemula dokumen hendaklah


menentukan kesan sekiranya
dokumen dikompromi, sebelum
memberi sesuatu peringkat kepada
sesuatu dokumen;

*bersambung...
f) penggunaan peringkat keselamatan
yang betul amat penting agar semua
peraturan-peraturan dalam
penyelenggaraan dan penggunaannya
tidak membebankan setiap orang
yang terlibat;

g) peringkat bagi sesuatu fail tidak boleh


rendah daripada peringkat dokumen
yang tertinggi sekali yang terkandung
dalam sesuatu fail. Peringkat fail perlu
lebih tinggi daripada peringkat dokume
jika maklumat di dalamnya memerlukan
peringkat yang lebih tinggi.
Seksyen 2B
Pengelasan - Perlantikan pegawai
awam untuk mengelaskan
suratan rasmi, dsb.

Seseorang Menteri, Menteri


Besar atau Ketua Menteri sesuatu
Negeri boleh melantik mana-mana
pegawai awam melalui suatu perakuan
di bawah tandatangannya untuk
mengelaskan apa-apa suratan rasmi,
maklumat atau bahan sebagai
‘Rahsia Besar’, ‘Rahsia’, ‘Sulit’
AKTA RAHSIA RASMI 1972

PERLANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 2B

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh


Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88), saya
Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia
dengan ini melantik

Ruszani bin Ahd. Karim


Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia

seorang pegawai awam untuk mengelaskan apa-apa


surat rasmi, maklumat atau bahan sebagai “Rahsia
Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”.

(DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD)

Bertarikh: 21 Ogos 2001


PM (S) 10380/3/1 JLD.7
TANDA KESELAMATAN
1. Dokumen Kekal Terjilid
- ditanda dengan huruf cerai/dicap huruf
besar (7mm) disebelah luar kulit hadapan
belakang, dimuka tajuk, di mukasurat
pertama & penghabisan. Tanda di penjuru
kiri atas & penjuru kanan bawah setiap
mukasurat yang bertulis, bercetak/bercap.

2. Dokumen Tidak Kekal Terjilid


- dicap, ditaip atau ditulis huruf besar di
penjuru kiri atas & penjuru kanan bawah
setiap mukasurat yang bertulis, bercetak/
bercap.
. Lukisan, Tekapan, Negatif Foto &
Gambar Foto
- perlu ditanda pada setiapnya agar dapat dili
pada salinan yang dibuat daripadanya.
Ditanda juga pada sebelah belakang gambar
foto.

. Nombor Rujukan & Tajuk Fail


- peringkat keselamatan ditanda disebelah lua lu
kulit hadapan & belakang. Nombor rujukan f
ditulis disebelah luar kulit fail & tajuknya
disebelah dalam kulit hadapan. Hanya tajuk
‘TERHAD’ dicatatkan diluar kulit hadapan.
SULIT
KPKK (SULIT) 700/10 Klt.1
(20)
Ketua Setiausaha Negara 17 Nov 1999
Jabatan Perdana Menteri

H
Jalan Dato’ Onn
Kuala Lumpur.

O
Y.Bhg TanSri,

T
Status Keselamatan di Jabatan-Jabatan Kerajaan Seluruh Negara

Dengan segala hormatnya dibawa ke pengetahuan Y.Bhg Tan Sri

N
bahawa status keselamatan perlindungan seluruh negara di
akhir-akhir ini adalah didapati kurang memuaskan.

O
Untuk makluman Tan Sri jua terdapat pelanggaran
keselamatan sepertimana berlakunya kes pecah masuk dan
kebocoran rahsia seperti di laporkan dalam media masa

C
tempatan. Pejabat ini telah menjalankan siasatan dan
mendapati bahawa Ketua Jabatan dan Penjawat awam
terlibat tidak mematuhi peraturan-peraturan yang di
tetapkan dalam Arahan Keselamatan Kerajaan.

2. Pejabat ini akan terus membuat pemantauan sebelum


tindakan di bawah Akta Rahsia Rasmi atau tatatertib diambil
seterus nya.

Sekian dimaklumkan, terima Kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah

Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

Malaysia SULIT
PENYIMPANAN SELAMAT
 RAHSIA BESAR/RAHSIA - DALAM PETI
BESI DENGAN KUNCI KOMBINASI
 RAHSIA UNTUK SIMPANAN SEMENTARA
BOLEH DALAM KABINET KELULI LENGKAP
DENGAN PALAN DAN BER KUNCI
MANGGA
 SULIT/TERHAD DALAM KABINET/ALMARI
KELULI SEBAIK-BAIKNYA LENGKAP
DENGAN PALANG DAN BERKUNCI
MENGGA
 SULIT/TERHAD UNTUK SIMPANAN
SEMENTARA DALAM BEKAS BERKUNCI
YANG DIBENARKAN
MEMBAWA DOKUMEN
KELUAR DARI PEJABAT

Rahsia Besar & Rahsia


- kebenaran bertulis daripada
Ketua Setiausaha
Kementerian/
Setiausaha Kerajaan Negeri

Sulit & Terhad


- kebenaran bertulis daripada
Ketua Jabatan
PROSEDUR PENGHANTARAN

❇ dalam sesebuah pejabat

❇ lain jabatan dalam bangunan/


kawasan/bandar yang sama

❇ lain-lain tempat dalam Malaysia

❇ ke luar Malaysia
 sedia slip akuan terima dan rekod dalam daftar surat
keluar
 daftar suratan rahsia rasmi dalam Daftar 492 atau
492A sewajarnya
 melalui peti atau beg berkunci menggunakan satu lapis
sampul surat
 dua lapis sampul surat jika tidak menggunakan
peti/beg berkunci
 penghantaran dengan pos secara berdaftar A.R.
 penghantaran keluar negara dibuat melalui Wisma
Putra supaya dibuat menggunakan ‘Diplomatic Bag’
PENGHANTARAN SURAT TERPERINGKAT

Menggunakan Peti/beg
berkunci
 •guna borang akuan
terima
• satu sampul surat
• ditanda dengan
SULIT nombor rujukan,nama
dan alamat penerima

SULIT

Satu lapis sampul surat


PENGHANTARAN MELALUI POS
SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT
SAMPUL DALAM
URUSAN SERI PADUKBAGINDA
SULIT
RAHSIA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA
SAMPUL LUAR PKK SL(R) 512/6 KLT 2(17)
PKK SL 512/I2 (99)

Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN


PEJABAT SUK SELANGOR
TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS,
URUSAN SERI PADUKA BAGINDA
40000 SHAH ALAM
SELANGOR
SULIT
Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN RAHSIA
PEJABAT SUK SELANGOR
TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS,
40000 SHAH ALAM
SELANGOR

Bahgian belakang
PELEPASAN PERKARA
TERPERINGKAT

* ke negara lain tidak boleh sama


sekali tanpa kebenaran Kerajaan

* kepada orang yang bukan dalam


perkhidmatan kerajaan
- secara lisan
- prinsip lihat dan kembalikan
Kaedah-kaedahnya:-

@ perkara terperingkat yang minimum


sahaja dilepaskan

@ penerima boleh dipercayai dan


diberi kesedaran serta kepentingan
menjaga maklumat terperingkat

@ penerima mempunyai persediaan


yang cukup untuk menyimpan dengan
selamat
* siaran akhbar

- tidak sekali-kali boleh disampaikan


kepada akhbar

- penjawat awam tidak dibenarkan


menyampaikan maklumat
terperingkat tanpa kebenaran
Ketua Jabatan
EMUSNAHAN
tidak boleh dimusnahkan melainkan
mengikut arahan Kerajaan atau arahan
khas
rujukan kepada Ketua Pengarah
Arkib Negara
rujuk kepada Ketua Pegawai
Keselamatan Kerajaan

cara : dikoyak kecil-kecil / mesin perinci


atau dibakar
PEMUSNAHAN DOKUMEN
TERPRINGKAT

Dok. Terperingkat termasuk buangan, draf,


bahan-bahan lain, disket,filem,pelan dsbnya
hendaklah dirincih atau dibakar ditempat
yang dibenarkan dan selamat.
KEHILANGAN
> cari dengan segera
> lapor pada PKK atau Ketua Jabatan
> siasat dan lapor taksiran bahaya
terhadap
keselamatan kepada PKKdalam
masa 24 jam
> pemula dokumen hendaklah diberi
maklum
> tindakan tatatertib boleh diambil
atau
> tidakan dibawah Akta Rahsia Rasmi