Vous êtes sur la page 1sur 19

ÏÚ SUf£YôVo @Ú°V

@i÷U~
ùYiTô

c WU÷fWUm
§ÚYi÷U~ - 606 603
2003
Annamalai Venba of Guru Namasivayar - Tamil.
Published by V. S. Ramanan, President, Sri Ramanasramam,
Tiruvannamalai - 606 603. Phone: 237292;237200
First Edition- 2003

ØRp (ûLVPdLl) T§l× : 2003

3000 ©W§Ls
®~. ìTôn 3/-

CC No: 2083

T§lTô[o:

úY.Ñ. WUQu, R~Yo,


c WU÷fWUm,
§ÚYi÷U~ – 606 603
Jm SúUô TLYúR c WU÷V
T§l×ûW
TLYô²Pm TdRoLs @Ú÷NXj§u ULjYjûRl
Tt± ®]®öp £X NUVeL°p @NXUôL @Uok§ÚlTôo.
TLYô]Õ úUô]®ûP @Ú÷NXj§u ùTÚûU U]j§tÏm
Yôd¡tÏm FhPôRÕ FuTûRÙm @Ú÷NXjûRl úTôu\
@NX £jRoLú[ @R{ DQWd áÓm FuTûRÙm
DQojÕ¡\Õ. F²àm Sm úTôu\YoLÞdLôL TLYôu
TX NUVeL°p @Ú÷NXj§u ùTÚûUûV RUÕ
§ÚYôdLôÛm ®¬YôL ®[d¡Ùs[ôo. IÚØû\ @Yo
""BkR U~«u ùTÚûUûVl TtTX NUVjRYo TX®RUôLd
á±Ùs[]o. ×WôQeL°p BkR @Ú÷NXm Dsú[
ÏûL Y¥YUôL BÚd¡\Õ Fußm, B§p @úSL £jRoLÞm
RY£LÞm FlùTôÝÕm YôNm ùNn¡øoLs Fußm
á\lThÓs[]. BkR U~«u ùTÚûUûV "Oô]j Oô]j
RúTôR]ûW Yô Fuß @ûZdÏm U~ @i÷U~ @i÷U~'
Fuß ÏÚ SUf£YôVo Tô¥«Úd¡øo ........... úUÛm BkR
@Ú÷NXj§u ùTÚûUûV VôWôp ®[dL Ø¥Ùm?'' Fuß
Oô]j RúTôR]ûW
ᱫÚd¡øo. TLYôu ϱl©hP "Oô]j
Yô Fuß @ûZdÏm U~ @i÷U~@i÷U~' Fàm TXÚm
@±kR BjùRôPo @i÷U~ ùYiTô Fàm è-p
ØRp TôP-p BPmùTtßs[Õ. Bkè~ @Ú°VYo
@Ú[ô[o ÏÚ SUf£YôVo
SUf£YôVo. BYo @Ú[ô[o ÏûL
SUf£YôVW
SUf£YôVWÕ ºPo. @i÷U~ ùYiTôl TôPpLs,
@{YÚm F°§p ùTôÚ[±kÕùLôsÞmT¥ F°V
SûP«p @ûUkÕs[]. BKÕ Bkè-u R²f £\lTôÏm.
RUÕ ÏÚ SôR¬PjÕj RUdÏs[ ¾®W Td§ûVÙm, ÏÚSôRo
@i÷U~VôoTôp úTWu× éiPYo FuTûRÙm, ÏÚ
SôRWôL YkÕ @Ús ׬kRÕ @i÷U~VôúW FuTûRÙm
Bkè-p 25 TôPpL°p ÏÚ SUf£YôVo ùY°«hÓs[ôo.
£YOô]m @ûPYRtÏ Bu±VûUVôRûYÙm
4
úYßúYøLôRûYÙUô] @Ú÷NX Td§, ÏÚ Td§ A¡V
BWiÓm Bkè-p BWiP\d LXkÕ ª°o¡u\].
@Ú÷NXjûR YXm YÚeLôp TôWôVQm ùNnYRtÏ
ªLÜm DLkRRô] Bkè-{d ûLVPdLl ©W§VôL
ùY°«ÓY§p ùTÚU¡rf£ @ûP¡úøm. @uToLs SôÞm
@u×Pu J§ @i÷U~ @iQp @ÚsùTtß
DnYôoL[ôL.

T§lTô[o
@i÷U~ ùYiTô
Lôl×
Uuà§Ú @i÷ U~Uô~ Sôn@¥úVu
TuàRªr ùYiTô®p TôPúY – ÕuàUXol
TôRú] ê¥Lj§u TôpGßm úRYLQ
SôRú] ¿Øu SP.

èp
1. A§SPm AÓU~ @ußBÚYo úRÓU~
úNô§U§ AÓ@WYm ãÓU~ – ¿§
RûZdÏU~ Oô]j RúTôR]ûW YôFuß
@ûZdÏU~ @i÷ U~.
2. @uTo ©\lûT @LtßU~ @uTo@pXô
YuTo ©\lûT Y[odÏU~ – @uûT
Y¥dÏU~ £eLjûR YkÕ£m×s A¡
@¥dÏU~ @i÷ U~.
3. átû\ DûRjRU~ úLôUô\u áPpûYûL
Atû\ @ûPjRU~ AìWu – úTôt\f
£\kRU~ ¾®{úVu ùNnRÏû\ FpXôm
U\kRU~ @i÷ U~.
4. GûZdÏ BWeÏU~ GúRÕ úLhPôÛm
úLôûZl TPôUp ùLôÓdÏU~ – úYZm
D¬jRU~ @mûUdÏ IÚTôLm CkR
UÚjÕU~ @i÷ U~.
5. LiPm L¬VU~ Liêuß DûPVU~
@iPoFpXôm úTôt\tÏ @¬VU~ – ùRôiPÚdÏj
úRôtßU~ SôÞm ùRôÝúYôo FÝ©\lûT
UôtßU~ @i÷ U~.
6. @u]ØPu ùNôu]m @°dÏU~ AR¬lúTôo
DuàYWm FpXôm DRÜU~ – Õuà×Lr
ùLôiPU~ @e¡d ùLôÝkÕA¡ @iPmD\
UiÓU~ @i÷ U~.
6

7. UôUô RYSUf£ YôVu §]mIÚùYi


TôUô~ Nôj§l T¦ÙU~ – LôUô§
Fuàm@~ RôuLPkúRôo BuTj §ÚD[júR
UuàU~ @i÷ U~.
8. @gÑ@d LWUôn @UokRU~ AR¬lúTôo
YgNd LÚ®{ûV UôtßU~ – ùSgûNj
§ÚjÕU~ ùUngOô] £j§RÚm ùRnY
UÚjÕU~ @i÷ U~.
9. ùRôiPo YXmALf ãÝU~ ãÝm@Yo
TiûP®{ FpXôm T±dÏU~ – @iPm
DÚÜU~ FkûRÏÚ JmSUf£ YôVu
UÚÜU~ @i÷ U~.
10. ùLôm×@{V úTûRd Ï\UL°o Yô²pDßm
@m×-« úöÓ®} VôÓU~ – ùNmTY[m
IjRU~ NtÏÚYôn IiLZpFu ùNu²«uúUp
ûYjRU~ @i÷ U~.
11. Oô]ÏÚ SôRu SUf£Yô VuLÚ|
A]TWu A¡F{ AiPU~ – Yô]YoLs
úTôtßU~ ¾®{úVu ×k§d LY~FpXôm
UôtßU~ @i÷ U~.
12. NWQ LUXm R{l×LÝm ùRôiPo
UWQ TYjÕVWm Uô\d – LÚ|
ùTô¯ÙU~ RhÓl ×ÝÏT² ¿úW
Y¯ÙU~ @i÷ U~.
13. @uTo LÚj§p @]YWRm úUÜU~
ÕuTm @LXj ÕWjÕU~ – BuTm
®}dÏU~ ùNmùTôuUL úUÚ®{ ®pXô
Y}dÏU~ @i÷ U~.
14. SiTôd ÏûL«u SUf£Yô VuLÚj§p
ùYiTôl T«Wôn ®}ÙU~ – §iTôo
@[kRU~ ùNgÑPWôn @ußBÚYo úRP
Y[okRU~ @i÷ U~.
7

15. ºRUX úWôuùSÓUôp úRÓU~ @uTÚdÏl


TôRUXo ÅPônl T-dÏU~ – UôRYoLs
ùUônjRU~ Di÷ Ø~DûUûVl TôLj§p
ûYjRU~ @i÷ U~.
16. ûYjR¨§ JmSUf£ YôVÏÚ SôsúRôßm
ùUnjRª¯ öp×LrkÕ úUÜU~ – Fj§ûNÙm
ªuàU~ UôÕPú] ùYs°U~ ÅPôL
UuàU~ @i÷ U~.
17. ØdúLôQm AL Ø}jRU~ ØiPLuUôp
@dúLôÓ SôLm @¦kRU~ – §dúLôÓ
ÕuàU~ Ru{j Õ§dÏm@¥ VôoD[j§p
UuàU~ @i÷ U~.
18. YiRªZô úXSUf£ YôVÏÚ GjÕU~
LiÓùRôÝ YôodÏB²V Lôh£U~ – @iPØRp
¿ÞU~ úTôt± ¨{dÏm@¥ VôoD[júR
YôÝU~ @i÷ U~.
19. @gÑFÝjRôn úYRUôn ALUUôn ¨u\U~
®gÑFÝjRôn Iuøn ®[eÏU~ – ùSgNLjúR
ûRjRU~ SôúV{j Ru@¥Vôo áhPj§p
ûYjRU~ @i÷ U~.
20. UuAÞm JmSUf£ YôVÏÚ ùNkRªZôp
TuöÞm Gj§l T¦ÙU~ – FkSôÞm
ùUndÏU~ ùTôpXô ®{úV{j Ru@¥d¸r
ûYdÏU~ @i÷ U~.
21. FkûRÏÚ SôRu BÚdÏU~ FuTôN
TkRm@\ úSôd¡l T¬jRU~ – Nk§W{j
úRnjRU~ SôV¥úVu £k§dÏm £kR{dúL
YônjRU~ @i÷ U~.
22. @gOô]d LeÏp @LtßU~ @uTÚdÏ
ùUngOô]f úNô§ ®[dÏU~ – ÕgOô]f
NkRU~ SôúVtÏj RkûRRôn NtÏÚYôn
YkRU~ @i÷ U~.
8

23. ¿tû\ @¦kRU~ ¿sÑPWôn ¨u\U~


Gtû\l T¬VôL GßU~ – átû\
DûRjRU~ @uß@¬ûV Jo£m×s A¡
YûRjRU~ @i÷ U~.
24. JXmBÓm úRYoÏZôm DnVj §ÚªPt±p
AX®Pm Ru{ @PdÏU~ – SôÛUû\
@kRU~ SôúV{ A[d ÏÚYô¡
YkRU~ @i÷ U~.
25. A§ ùSÓUôp @VuLôQ @ußTWg
úNô§f ùNÝmÑPWônj úRôußU~ – úYRm
ØZeÏU~ £k§lTôo Øu¨uß Øj§
YZeÏU~ @i÷ U~.
26. YkÕDX¡p JmSUf£ YôVÏÚ Yôn@¥úVu
£kûRÏ¥ ùLôi¥ÚdÏm ùRnYU~ – ØkûR®{
¿dÏU~ ùNôpX¬V ¿s©\®j ÕuTmFpXôm
UôndÏU~ @i÷ U~.
27. Nj§dÏ IÚTôLm RôuùLôÓjÕ ¨u\U~
Øj§dÏ ®jRôn Ø}jRU~ – Fj§ûNÙm
úTôtßU~ úTôt±l ×LrYôo FÝ©\lûT
UôtßU~ @i÷ U~.
28. YôX U§ûV UÜ-«uúUp ûYjRU~
ºXز úYôoLs ùN±ÙU~ – LôXm
LPkRU~ º±YÚm LôX{dLô XôúX
@PokRU~ @i÷ U~.
29. £hPo BPÚm £Y¿§ BpXôR
ÕhPo ÑLØm ÕûPdÏU~ – ShPm
T«ÛU~ FqÜXÏm TôrTÓmFuß AXm
@«ÛU~ @i÷ U~.
30. LiPm BÚ[d LÓ®PjûR Yô]YodLô
DiÓ©Wôu A¡ DRÜU~ – ùRôiPo
BQeÏU~ YôúöÚm GúöÚm úTôt±
YQeÏU~ @i÷ U~.
9

31. ÕuTl T£¾odÏm ÑjR £YOô]


BuTl TÑmúRu BÚdÏU~ – @uTodÏ
BÚÞm@~ YôWôUp FlúTôÕm Lôh£
@ÚÞU~ @i÷ U~.
32. ùNLmUÚÜm Hm×X²p úNWôUp Oô]f
ÑLmUÚY úUuûU×{ ùRôiPo – @LmUÚÜm
çVU~ YgNLodÏj úRôuøU úXI°dÏm
UôVU~ @i÷ U~.
33. LWj§p B²V L]ùTôÚ}j RkÕm
£Wj§p @¥B|ûVf úNojÕm – TWjÕm
BLjÕm@~ YôWôUp FuÏÚYôn AiP
ULjÕU~ @i÷ U~.
34. Tt± BûUúVôo TûLùNßYôu YkÕF§ojR
ùYt± URWôNu úYLúY – Dtß
®¯jRU~ RdLöo úYs®R{ ØuSôs
@¯jRU~ @i÷ U~.
35. TôPp R{®Úm©l TôYXodLô LlTWûY
ÅÓ R]dÏBÚLôp úU®úV – áP
BQdÏU~ Ru×LûZ Fi§ûNLs úRôßm
UQdÏU~ @i÷ U~.
36. Lk§dÏm úRUôe L²T±jÕd LôodLÓYu
Uk§dÏ Sp¡ U¡ÝU~ – £k§dÏm
FiQm@~Ü @túøodÏ B²VU~ Jo@gÑ
YiQU~ @i÷ U~.
37. Duà RYm׬Ùm JmSUf£ YôVÏÚ
Uuàm LÚ|Ø¡p YôÝU~ – ùTu]m
ùT¬VU~ UôÛm ©WUàm úRPtÏ
@¬VU~ @i÷ U~.
38. úYiÓm @VuUôp ®¯U]jÕdÏ FhPôUp
¿iÓ RZp©ZmTôn ¨u\U~ – AiP
LÚ|U~ Il×DûWjÕd LôQ@¬ Rô]
@ÚQU~ @i÷ U~.
10

39. ÅÓ ØRXô ®Úm×m ùTôÚs@{jÕm


TôÓm@¥ VôodÏl T-dÏU~ – ¿Ó×Lr
éiPU~ NtÏÚYônl ùTôpXôf £±úV{
AiPU~ @i÷ U~.
40. @{jÕDXÏm úTôtß§Ú HkùRÝjûR J§j
R{jùRôÝÕ úTÔm RYjúRôo – ¨{jRYWm
SpÏU~ FkSôÞm SpúXôÚm Suù]±Ùm
UpÏU~ @i÷ U~.
41. Uôu@{V Li÷o YNUô¡ SôV¥úVu
E]®{d Lôh¥p DZXôUp – Oô]ùS±
LôhÓU~ Ru{d LÚÕm@¥ VôoBPûW
YôhÓU~ @i÷ U~.
42. ©s} @ßjÕDRÜm úTWô [{DYkÕ
ùLôs[ Y«WYùUnd úLôXUôn – ùUs[
SPkRU~ £m×[ôn SôW£eL ìûT
@PokRU~ @i÷ U~.
43. DnVYWm RkÕ@ÚÞm JmSUf£ YôVÏÚ
ûYVmØÝ ÕmÕ§dL YôÝU~ – ÕnVYWm
úRdÏU~ SpúXôo ùN±ÙU~ ùTi|Ai
AdÏU~ @i÷ U~.
44. Di÷ Ø~Vôs IÚTôLm A]U~
Li÷o @ØRôV Lôh£U~ – ®iú÷o
Õ§dÏU~ @uTo ùRôÝÕGj§ SôÞm
U§dÏU~ @i÷ U~.
45. SôRu@Ú [ô] SUf£Yô VuL²Yôn
JÕRªr Uô~ DLkRU~ – Tô§U§
ãÓU~ Tj§ùNÙm ùRôiPÚPu ᥮}
VôÓU~ @i÷ U~.
46. úRYûWÙm úRYÚdÏj úRYWônf ùNl×mIÚ
êYûWÙm Uiú÷o زYûWÙm – VôYûWÙm
ùTt\U~ RuùTÚûU úTÑeLôp RônRkûR
@t\U~ @i÷ U~.
11

47. úS£dÏm @uTo ¨{ÜùLôÓ Tô®jÕl


é£dÏm éûN ùTôÚkÕU~ – AûNdÏs
ÅÝU~ TtßI¯kR ùUn@¥Vôo ùSgNLj§p
YôÝU~ @i÷ U~.
48. Su±×{ SiTu SUf£Yô Vu§]Øm
ÕußUXo ç®j Õ§dÏU~ – @ußBÚYo
úRÓU~ NkRRØm §p~f£t \mTXjúR
AÓU~ @i÷ U~.
49. ùSgNLj§p Iu± ¨{lTôodÏ Uôp@±Vôd
LgNmIjR ùTôu]¥ûVd LôhÓU~ – @gÑFÝj§u
SôUU~ @m©ûLDi ÷Ø~@m ûUdÏDLkR
YôUU~ @i÷ U~.
50. ×uR~«u UôVu ×®BPkÕm LôQ¬V
Su±RÚm ùTôu]¥ûV Sô¥úV – FußmIÚ
SôÞm@~ YôWôUp SôúV{f NtÏÚYôn
AÞU~ @i÷ U~.
51. NiP ®PjûRf NLmB\kÕ úTôLôUp
ùLôiP §\mTô¥d ùLôiPô¥j – ùRôiPo
T¦ÙU~ ùUnØÝÕm TôpùYs} ¿tû\
@¦ÙU~ @i÷ U~.
52. §p~Y]m Lô£ §ÚYôìo ùRuUÕûW
ùSp~«Ûm úToI°Vôn ¨u\U~ – ùRôp~Uû\
TôÓU~ NkRRØm TjRo@Lm úU®SPm
AÓU~ @i÷ U~.
53. êXØRp Di÷ Ø~Fußm @uTÚdÏf
NôXYWm CkRÚÞm RônFuß – SôÛUû\
úTÑU~l TôLm ©¬Vôf £YOô]
YôNU~ @i÷ U~.
54. ùRôpSôYp ÑkRWtLôj çÕúTôn YkRU~
SuûURWj ùRôiPÚdÏ SpÏU~ – UuUR{d
LônkRU~ áP-pNe LjRô ÚPuRªûZ
AnkRU~ @i÷ U~.
12

55. ×iP¬Lu UôpúR¥l ùTôuØ¥Ùm ùTôu]¥Ùm


LiP±V Ii÷R Lôh£U~ – ùRôiPÚûP
E]U~ Tt\ßdL JmSUf£ YôVÏÚ
A]U~ @i÷ U~.
56. ÕußUXof úNô~ùRôßm ãÝU~f úNô{F]
Uu\p LUÝm UÕUô¬ – Fußm
ùTô¯ÙU~ UôøUp égÑ{¿o ùTôe¡
Y¯ÙU~ @i÷ U~.
57. úYhP @¥Vôo ®[dÏm £YOô]
SôhPm ùTô¯úToA ]kR¿o – AhPd
Ï°dÏU~ SôÞm Ïû\ÜBXôf ùNpYm
@°dÏU~ @i÷ U~.
58. ¿XU~ úRP¬Rôn ¨u\U~ ¨u\RZp
úLôXU~ Ïu\m ϲdÏU~ – êXU~
@kRU~ ÑkRWtLô @ußBW®p çÕúTôn
YkRU~ @i÷ U~.
59. RûWFXôm DnVj R²j§ÚkÕ ùNnÙm
LûWBXô UôRYjûRd LiÓ – ®W®IÚ
TôLmU~ UôÕùT\l Tô-jÕ ¨uß@ÚÞm
UôLU~ @i÷ U~.
60. Ls[l ×XúYPo ûLYNUô LdL²kÕ
ùRs[j ùR°kúRôo ùN±YôL – ®s[d
LÚjÕU~ VôÕBÚdLd Lôh£RÚm ùRnY
UÚjÕU~ @i÷ U~.
61. ØdÏQØm Hm×Xàm ê[ô YûL@Pd¡
IdÏmDQo YôBÚlúTôo Ds[júR – ×dÏDXÜm
TôRU~ RônY«t±p TôoÁ§p YkÕ©\
YôRU~ @i÷ U~.
62. Ti@ÓjR áPp TZmT§«p ©hPØûR
DiQÓjÕ ûYûL DûPVôUp – UiFÓjÕl
úTôÓU~ NkRRØm ùTôu]m TXj§pSPm
AÓU~ @i÷ U~.
13

63. @iPØÝ ÕmT\kúR @u]DÚ YônjúR¥


UiPXmF XômúLôX UônjúR¥l – ×iP¬Lu
ºodLU~ úLôu@±Vôj ùRnYf £YOô]
UôodLU~ @i÷ U~.
64. á]p £ß©û\ûVd úLôs@WÜdÏ @gNôUp
Yôu@l× @¦NûPúUp ûYjRU~ – Oô]f
NWRU~ A]kRj RôiPYjÕdÏ Gt\
YWRU~ @i÷ U~.
65. ùTôÚkÕR~f NeLl ×XYoRûUl úTôúX
®¬kR×Lrd áP-úX úU® – @ÚmRªûZ
AnkRU~ TôoÁ§p HkÕFÝjRu A¡YkÕ
YônkRU~ @i÷ U~.
66. A§U~ A§ @Sô§U~ @mûUIÚ
Tô§U~ J§Uû\ TôÓU~ – ¿§U~
RkjWU~ VkjWU~ Nôt±VTg NôdLWUôm
UkjWU~ @i÷ U~.
67. @gÑ ×Xàm @Pd¡ @±ÜûPúVôo
YgN ®{l©\® UôVúY – ùSg£p
@ÝjÕU~ @uTo @]YWRm úTôt±
YÝjÕU~ @i÷ U~.
68. L§jRز TôXLuUôod LiP{úV º±l
TûRjÕYÚm LôXu TPúY – DûRjRIÚ
ÅWU~ NtÏÚYôn úU®F{ AiPThN
YôWU~ @i÷ U~.
69. BUVYÚm TjRÚmUô úLÑWÚm LôQf
NUVÏÚ YômSk§ RôeL – DûUIÚTeÏ
A]U~ YôdÏU]m LôVm RUdÏ@¬V
Yô]U~ @i÷ U~.
70. Aj§ LÓdûLØR Xô]UXo HkÕFÝjRôp
Nôj§ @¥VYÚm RdúLôÚm – Gj§l
×LÝU~ AeÏ@YûWl ùTôtùLô¥úVôÓ Fn§
U¡ÝU~ @i÷ U~.
14

71. UôpEu±f ùNnÙm UQmRûLkÕ ÑkRW{d


LôpEu± A[d LÚ|Vônd – úLôpEu±j
RkR ®ÚjR NÕoúY §VuAL
YkRU~ @i÷ U~.
72. @ßÏm U§Ùm @¦Ø¥úUp áPp
UßÏ R²p@¥Vôo YôZ – ®\Ï
ÑUkRU~ úTôt±ùNÙm ùRôiPo@Lm úRôßm
@UokRU~ @i÷ U~.
73. UhÓDXÜ LgN UXúWôàm UôúVôàm
§hPØPu úR¥j §ûLjRôÛm – FhP¬V
Oô]U~ TôoÁÕ SôpDLj§p SôÛY¥Ü
A]U~ @i÷ U~.
74. Uû\Y¥Yôm úNôUô£ Uô\uULm Ru²p
Dû\Y¥Yôm Te¡pDûU úVôÓ – ¨û\Y¥Yônf
ùNu\U~ @kRQoãr ùRnYd L]LU¦
Uu\U~ @i÷ U~.
75. FlùTôÚÞm A¡ BÚÑPo TôoAL
ùUnlùTôÚÞm A¡ ®[eÏU~ – ûLlùTôÚ}
IjRU~ FuR~úUp JmSUf£ YôVu@¥
ûYjRU~ @i÷ U~.
76. TpD«Úm úLhÓ@±Vl TôojRuûL Vôp@¥jR
®p@¥Ùm ×jRu ªLF±kR – LpF±Ùm
ThPU~ UuUR{l TôoûY«öp ùYkÕ®Z
@hPU~ @i÷ U~.
77. Yô{ DÚY Y[okRU~ YômTfûNj
úR{IÚ TôLj§p úNojRU~ – Vô{
@¦j§WsúNo NôWp @§púYnLs Cu\
U¦j§WsúNo @i÷ U~.
78. @uß L«~ @WdLu FÓjR@lúTô
¨uß@Y{d LôXôp ùS¬jRU~ – Fußm
@ÚjÕU~ FqÜXÏm @uToBPo úSôndÏ
UÚjÕU~ @i÷ U~.
15

79. @ußT§ ößYVÕ A]Uôod LiPoRUdÏ


FußmCo FiYVúR Fu\U~ – ¨uß
£\dÏU~ Ru@¥Vôo ùNnRÏû\ FpXôm
U\dÏU~ @i÷ U~.
80. @ußBÚYo úRP @]pY¥Yôn ¨u\U~
¨ußDÚÏm ùRôiPÚdÏ úSVU~ – Fußm
S¥dÏU~ úYs®«úX SôWQ{ JP
@¥dÏU~ @i÷ U~.
81. SgÑ@¦Ùm LiPU~ SôÞm @¥VYoRm
YgN®{ Rôu@ßdL YkRU~ – ùSgûN
B[dÏU~ @uTodÏ B²VúTo BuTm
Y[odÏU~ @i÷ U~.
82. ûT@WYm ãÓU~ TjRoT¦kÕ GjÕU~
ûL«pUÝ UôuR¬jR Lôh£U~ – ÕnV
S§@¦Ùm úY¦«uúUp SôßUXod ùLôuû\
U§@¦Ùm @i÷ U~.
83. U«p@WYm úNÚU~ Uôu×-Ls á¥l
T«ÛU~ Yôúöo TWÜm – L«~
ùTôÚkÕU~ FkSôÞm úTôtßm@uTo SôYôp
@ÚkÕU~ @i÷ U~.
84. Dtßl ×Wj§p IÚêYo RmûUûYjÕl
Tt± F¬kÕ®Zl TôojRU~ – Sj§úV
SôÞm R{júR¥ Sm×m@¥ VôoRûUúV
AÞU~ @i÷ U~.
85. DsÞm ×\Øm IÚùNVXôm @uToD[m
ùLôsÞU~ SôhPm Ï°dÏU~ – ÕsÞm
FÚj§uúUp GßU~ Fu©\® úSôndÏ
UÚjÕU~ @i÷ U~.
86. ÕuTm @LtßU~ ùRôp®{ûV ¿dÏU~
@uToRûU YôFuß @ûZdÏU~ – RuTRjûRd
LôhÓU~ Ru{d LÚj§pDßm @uToBPo
YôhÓU~ @i÷ U~.
16

87. úTôRØt\ ùUn@¥Vôo ×k§«úX úYoJ¥l


TôRmDf£ UhPônl TPokRU~ – SôRm
RûZdÏU~ @uTo RúTôR]ûW YôFuß
@ûZdÏU~ @i÷ U~.
88. ØlúTôÕm é£jÕ úUô¡jÕl úTôtßm@YodÏ
@lúTôÕ Øu¨uß @ÚÞU~ – FlúTôÕm
RôndÏmB² Rô]U~ NtÏÚYôn SôúVtÏ
YôndÏU~ @i÷ U~.
89. Lô~ DûRjRU~ ûL«pUôu ãXU~
úY~ ®Pm@ÚkÕm ùYt±U~ – Uô~
@¦úNÚm ¿sØ¥úUp @eÏ@WYm Cu\
U¦úNÚm @i÷ U~.
90. UôßThP RdLuD«o UônjRU~ Uôp@VtÏ
¿ßThP ùNkRZXôn ¨u\U~ – áßeLôp
IlT{Ls BpXôÕ DVokRU~ ¿sØ¥úUp
@l×@¦Ùm @i÷ U~.
91. TfûN¨\m Rôö¡l Tô§Y¥Ü A]U~
LfûNF]d LhùN®ûVd LhÓU~ – ¨fNVUôn
UôÞm @¥úV{ Uô[ô YûL@Ú°
AÞU~ @i÷ U~.
92. UôuIÚûL ùYt± UÝIÚûL A]U~
Oô]ز úYôoLs¨jRm SôÓU~ – Vô{
D¬jRU~ @mûU DûUTôúX VôodÏm
@ÚjÕU~ @i÷ U~.
93. Øp~UXo ùLôuû\ Ø¥úUp @¦kRU~
Fp~BpXô UôRYoLs GjÕU~ – §p~«úX
ShPU~ Øl×WjûR SôÓm@uTo êYûW®hÓ
@hPU~ @i÷ U~.
94. FpXôÚm LôQtÏ B²VU~ FuàûPV
ùTôpXô ®{@ßdLl úTôkRU~ – ùNôpAÚm
SpXU~ ùTôpXôûW SôNmD\l TôodûLdÏ
YpXU~ @i÷ U~.
17
95. A¯ ùSÓUôp @VtÏm@¬ Rô]U~
E¯u®{ @uTodÏ I¯dÏU~ – A¯«úX
SgÑ@Z~d LiÓ SÓe¡]ûWd LôdÏU~
@gÑØLjÕ @i÷ U~.
96. Fj§ûNÙm úRôtßU~ GßDLkÕ ¨u\U~
£j§YWm CkÕ@Ú°f ùNnRU~ – ØjRoU]m
éÔU~ @iPo ×LÝU~ ¿iPùRôÚ
UôÔU~ @i÷ U~.
97. YiûUd ÏQjRYûW UôRYûW YkRûPkúRôo
RmûUj R[WôUp RôeÏU~ – DiûU
ùTôÚkÕU~ ®iQYoLs úTôLôUp AXm
@ÚkÕU~ @i÷ U~.
98. Yô]jÕl ékRÚûY Yôe¡d L°ß©¥
Vô{dÏ ¿h¥ @|ÙU~ – Oô]jRo
DuàU~ FkSôÞm JmSUf£ YôVÏÚ
UuàU~ @i÷ U~.
99. @¯VôR Øj§ @°dÏU~ @uTodÏ
I¯Vô ®{ûV I¯jÕd – L¯VôR
Gtßl ©\lûT B²@ûUÙm Fuß@Ú°
UôtßU~ @i÷ U~.
100. ùTt\m R²púRôu±l ùTnY}Ùm RôàmFuRu
Ït\m L}kÕ@Ú°d ùLôiPU~ – ¨jRm
קVU~ LeûL@¦ ùTôtNûPúUp ûYjR
U§VU~ @i÷ U~.
èp TVu
101. @i÷ U~Uô~ A]Rªr ùYiTôYôp
RiAÚm HkùRÝjûRf Nôt±Vèp – Ti÷Ld
Lt\YoLs úLhPYoLs Lô£²«p úT¬uTm
DtßDXûL AsYôo DYkÕ.
èp Tô¥V Øû\
102. Uuà§Ú @i÷ U~ûVYXm ALYkÕDu
Duà§Ú HkùRÝjûR J§ú]u – ùRu@Ú|
SôVLjûRd úLô®-úX SôuLiúPu ùTtßFÓjR
RôVLjûRd LiPYoùTôu Rôs.
TôhÓ ØRtϱl× @LWô§
Fi – TôhÓ Fi
@gÑ @d ................................................. 8 Lk§dÏm .................................................... 36
@gÑ FÝj ........................................... 19 LWj§p ........................................................... 33
@gÑ ×Xàm ..................................... 67 Ls[l ............................................................ 60
@gOô] .................................................. 22 Lô~.................................................................. 89
@iP ........................................................... 63 átû\ .............................................................. 3
@i÷ ....................................................... 101 á]p .............................................................. 64
@¯VôR ...................................................... 99 ùLôm× ........................................................... 10
@ßÏ ............................................................. 72 NiP ................................................................ 51
@uTo LÚj§p ................................. 13 Nj§ ................................................................... 27
@uTo ©\lûT .................................. 2 NWQ .................................................................. 12
@uß BÚYo ..................................... 80 £hPo .............................................................. 29
@uß L«~ ........................................ 78 ºR ......................................................................... 15
@uß T§öß .................................... 79 ùNLm .............................................................. 32
@u]ØPu ............................................. 6 Oô]ÏÚ ...................................................... 11
@{jÕ ....................................................... 40 RûW ................................................................... 59
Aj§ .............................................................. 70 §p~ ............................................................... 52
A§ SPm ..................................................... 1 ÕuTlT£ ................................................... 31
A§ ùSÓ ................................................ 25 ÕuTm @Ltß ................................... 86
A§ U~ .................................................. 66 Õuß UXo ............................................... 56
A¯ ................................................................. 95 úRYûWÙm ............................................... 46
BUVYÚm ................................................ 69 ùRôiPo ....................................................... 9
Di÷Ø~ ............................................. 44 ùRôpSôYp ............................................. 54
DnV ................................................................ 43 SgÑ .................................................................. 81
DsÞm ........................................................ 85 SiTô ............................................................. 14
Dtß ................................................................. 84 Su± ×{ ................................................. 48
Duà ............................................................. 37 SôRu .............................................................. 45
Fj§ûNÙm ............................................... 96 ¿XU~ ........................................................... 58
FkûR .............................................................. 21 ¿tû\ .............................................................. 23
FlùTôÚÞm ....................................... 75 ùSgNLj§p ........................................... 49
FpXôÚm ................................................... 94 úS£dÏm .................................................... 47
GûZdÏ ......................................................... 4 TfûN ............................................................... 91
JXm ................................................................. 24 Ti @ÓjR ........................................... 62
LiPm BÚ[ ...................................... 30 Tp D«Úm ............................................. 76
LiPm L¬V ............................................. 5 Tt± .................................................................. 34
L§jR ............................................................... 68 TôPpR{ .................................................. 35
19
©s} ............................................................. 42 Uôu IÚûL .......................................... 92
×iP¬Lu ................................................ 55 ØdÏQØm ............................................. 61
×uR~«u.............................................. 50 ØdúLôQm ...............................................17
ùTt\m........................................................ 100 ØlúTôÕm .............................................. 88
ûT @WYm ............................................. 82 Øp~UXo ................................................ 93
ùTôÚkÕ .................................................... 65 êXØRp ..................................................... 53
úTôRØt\ ................................................. 87 YiRªZôúX ........................................ 18
UhÓ ................................................................. 73
YiûU ....................................................... 97
U«p ................................................................ 83
YkÕ ................................................................. 26
Uû\ ................................................................. 74
Uu AÞm ........................................... 20 YôX U§ûV .......................................... 28
Uuà ... U~Uô~................ Lôl× Yô]jÕ ....................................................... 98
Uuà ... U~ûV ............................ 102 Yô{ DÚY ............................................ 77
UôUôRY ......................................................... 7 ÅÓ ØRXô ............................................... 39
Uôp Eu± ...............................................71 úYhP @¥Vôo ................................. 57
UôßThP .................................................... 90 úYiÓm ................................................... 38
Uôu @{V ........................................... 41 ûYjR ¨§ ................................................ 16