Vous êtes sur la page 1sur 1

PREZES W'YSZEGO URZDU GRNICZEGO

Piotr Litwa
PR/0201l0103/l1l4Qt1f14/JP PR/0201/010S/lIlQ'it; IJP PR/0201l0098/1I1(j'3<G IJP

Katowice, dnia j1-t-listopada 2011 r.

Pani Iwona GINTOWT-JUCHNIEWICZ Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa Warszawa

S~\9<--!>'-'-- ~

---'

w nawizaniu do pism z dnia 17 i 24 padziernika 2011 r., znaki: KR-51-580/l1IMRY, i KR-51-585/11IMSO, dotyczcych:

'Q~ I -=)

KR-51-583/l1/PSO

1) projektu rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie grnictwa i ratownictwa grniczego, 2) projektu rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie zagroe naturalnych w zakadach grniczych, 3) projektu rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzdach grniczych, wykonujcym czynnoci inspekcyjno-techniczne w zakadach grniczych, uprawnie do nakadania grzywien w drodze mandatu karnego,
uprzejmie informuj, i zgoszone uwagi zostay uwzgldnione. W przypadku propozycji dotyczcej dodania, w projekcie rozporzdzenia wymienionego w pkt 3, przepisu przejciowego, po ponownej analizie zagadnienia, uwzgldniajc przesanki podjcia prac nad tym aktem, uznano, e czasowe zachowanie w mocy upowanie do nakadania grzywien w drodze mandatu karnego, posiadanych przez pracownikw zatrudnionych w urzdach grniczych, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisw, nie dawaoby moliwoci podejmowania dziaa w trybie Kodeksu postpowania w sprawach o wykroczenia, wskutek istotnej zmiany stanu prawnego, spowodowanej nowym Prawem geologicznym i grniczym. W konsekwencji projekt w tym zakresie nie zosta zmieniony. Projekty rozporzdze skierowano do kolejnego etapu prac legislacyjnych.

Wyszy Urzd Grniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice tel. 327361752, faks 32 2514884, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl