Vous êtes sur la page 1sur 16

.IV.

H AOrOTEXNIA 1830
Hioropioypacpia ue Qi\ia tii AoyoTEXvfa Kcrrd Tnv nparrn TTEvrnKovraeria uTd Tnv i8puon tou EAAnviKou KpdTouc (3aaidTavuxpi npdocpaTa oe \>a 6mo-

1880
-MATIAITHNANGIIH THI EAAMOI...

H POMANTIKH ANTIAHWH THZ nPAfMATIKOTHTAZ

AiKd oxripa. Xuucpcova ue to oxriua auTd unrip^av 8uo avriTi0'pva ypau.uaToAoyiKd popcpcopaTa,and Tn pia n EnravnoiaKri IxoAii, and Tnv dAAn n Yla-

EAaiOYpacpi'a tou
Wilhelm Ahlborn.

Aaid ri npcoTn AOnva'iKri XxoAri. Me tov dpo EnravnataKii IxoAri ovoudornketo ou\'oAo ox8dvtcova^idAoycov AoyoTExvcov, iSfcoc noinrcov, nou "8paoav to 19oaicova ora Enrdvnoa, iSfcoc orn ZdKuvOo Kai Tnv K^pKupa, yupco Kupfcoc and tov 0viKd noniTil Aiovuoio loAcopd. 0 dpoc riaAaid ri npcoTn AOnva'iKri IxoAri avacpEpdTav OTnv noinon popavriKric texvoTponfac Kai KaOapEuouaac yAcoaaac, n onoia ypdcpTnKE Tnvnpio8o 1830-1880 ornv AOriva Kai ora dAAa aoTiKd K^vrpa tou eAAoSikou koi tou aAuTpcoTou EAAnviopou (KcovaravTivounoAn, luupvn, TldTpa, EppounoAn, K.d.).

avn'Ypacpo tou ou.tovuu.ou


nivaKa tou K. F. Schinkel

(1825).

EnravnaiaKii Km AOnvaiKii LxoAii Ta EpEuvnmd nopiapaTa dpcoc tcovSuo teAeutoicov 8koetic6vavaBEcopnoav to napandvco 8i-

AndTp[iEkixr\ tou AA. flanaYEtopYfouBEVErd, Adrjva, 'Eva 'Opo^ja KAaoiKionou, Aerjva, 2001. a. 127.

noAiKd oxripaoe apKETd onuEia tou. Avkoi avayvcopi^ETai dTi n avdnru^n TncAoyoTExviac ora Enrdvnoa koi tov EAAnviKd xcopo OKoAouOnaE ysviKd 8iacpopTiKc koteuOuvoeic. napdAAnAa 8exuno(3a0p(^ovTai, dncoc ouve^oiveoro napA0dv, oi unapKT^c aAAnAni8pdoic koi EnacpE'c
lieto^u tcov 8uo napa8docov. AvdpEoa orn AoyoTExvia tou EnravnoiaKOu Kai tou EAAnviKou

xcopou KaTd Tnv nEpioSo 1830-1880 undpxouv aSioanpEicoTEC TE.xvoTponiKEc Kai i8oAoyiKc 8iacpop'c. nou p to n^paopa tou xpdvou, i8icoc pTd to 1850, o8riynoavoe avonemavrinapd0on. H Kupia 8iacpopd Evronf^ETai oro yAcoooiKd dpyavo tcov Aovotexvikcov Kip\cov Kai i8icoc tcov noinTiKcov. Oi npioodTpoi Enravrioioi AoyoTExvEC ypacpav to nomTiKd i8icoc "pya touc orn 8npoTiKii yAcoooa (opiopEVOi EvocouaTcovovrac; koi oroixEi'a Tnc vromoAaAidc)' avTi0Tcoc,
ornv npcoTEuouoa tou veoouototou KpdTouc 8ia8d8nK - koi pTd to u"oa tou aicova EniKpd-

TnaE- n Ka0apuouaa, |i anoT^AEoua n 8nuoTiKii yAcoooa va Eucpavf^ETai onavicoc orn Aoyo TExvia psxpi oxe66vto 1880. AAAd, dncoc n xprion Tnc 8npoTiKric yAcoooac and touc EnravriaiougAoyotexvec noiKi'AAEi, e"toi koi n xprion Tnc KaOapEuouaac yAcoooac and Tnv aOnvaiKri AoyoTx\'fa yvcopioE 8idcpopc kSox"c> and Tnv anAri KaOapEuouoa. nou avravaKAd Tnv npocpopiKri yAcoooa tcov popcpcouEvcov aorcov, \iixpi Tnv KaOapd apxa'ioriKri yAcoooa evco 5e\ An|mv

TOYEYPIIIIAH rAPANTOYAH
195

I
UTOPIA TOY NEOY EAAHNIIMOY

Kai ornv AOriva AiyooTEc cpcov"c unoorripi^nc Tnc 8npoTiKric. And Tnv d/.An nAEupd, Kai ora Enrdvnoa, iSfcoc \ietq to 1850, nuKvcovouv oi Aoyotexvikec papTupiEC tou yAcoooiKou apxaiopou. noTdoo, n avTiOsan avdpEaa OTnv eTTravnoiaKri 8npoTiKri Kai Tnv aOnvaiKri KaOapEuouoa Ei'vai yEviKd unapKTri. H Kupia etti-

cpuAa^n tcovAOnvaicov AoyoTExvcov koi Aoyicov


vavri Tnc EnravnoiaKric AoyoTExviac, EmcpuAan nou 0copnTiKonoiri0nK oe noAAd KpiTi-

A6HNAI0I flIABAZOYN

TON AIQNA,

6<pr|UEpf6a
avrinoAiTEuopEvri tov
'OQcova.

A9riva, rwd6eioc;
BiPAio9nKr|. AnMoaieuaai ornv avBoAoyia YpaupaToAoYia

H EAAqviKr} noiqoiq,
snip. M. M.
rianaTcodwou

koi K. lop6avi'6nc;,
EKSoaEiqloKoAn, 1980,
a. 85.

Kd SoKipia, rkav oti auTii ypacpdTav oe yAcoooiKd iSicopa to onoio, Adyco aKpi(3coc Tnc tomKilc xprianc tou, iItov aKOTdAAnAo coc yAcooaiKd dpyavo Tnc navsAAriviac AoyoTExviac. H pArn Tnc AoyoTExviac tou 19ou aicova npoco0iTai onpavriKd, av AdpoupE undi|m tic laropiKo-KoivcoviK^c ouvOiIkec Kai touc iSeoAoyiKouc Kai noAmariKOuc dpouc nou EnnpE*aoav Tn AoyoTEXviKri napaycoyri. 'Etoi, n Sid8oon Tnc KaOapEuouoac Kai ev tAei n m(3oAri Tnc oro pyaAuTpo ppoc Tnc aOnvaiKric AoyoTExviac ocpEi'Aovrai ornv EniKpdTnan pTa^u tcovAOnvaicov Aoyicov tou SdypaTOC dTi n AoyoTExvia tou veoouototou EAAnviKOu Kpd Touc enpn va npooEyyioa to apxaioEAAnviKd yAcoooiKd pEyaAEio. TEviKdTEpa to p^Tpo ouyKpianc koi KaTa^icoanc Kd0 nvEupaTiKric SpaornpidTTiTacornv AOriva Tncnpid8ou 18301880 rirrav to anapdpiAAo npdTuno Tnc kAooiKric apxaidTnTac. AvrfBera, ora SutikoOpeppva Enrdvnoa Tdoo n Gecopfa doo koi n npdn Tnc AoyoTExviacSiapopcpcoOnKav KdTco and Tnv Em'Spaon tcov Sutikcov Aoyotexvicov, dnou EniKpdTnoav oi opiAoupEVEC yAcoooEC. H Kupia i8oAoyiKri 8iacpopd tcov 8uo Aoyotexvikcov napaSdaEcov ^ykeitoi oro SiacpopETiKd pdAo nou SiaSpapdTiaav coc npoc Tn ouyxpovri touc ttoAiTiKO-KOivcoviKri npaypaTiKOTnTa. iTnv AOri va n AoyoTExvia, Kai iSfcoc n noinon, npdfiaAE koi unnpETnoE Tnv 0viKO-naTpicoTiKri iSeoAoyfa tou piKpou EAAnviKOu KpdTouc, d^ovEc Tnc onofac riTav n a8idAinrn loropiKri ouv^xsia tou EAAnviapou and Tnv apxaidTnTa p^xpi to VEdTEpa xpdvia Kai n avdyKn EvacopdTcoanc
TCOVTOUpKOKpaTOUpEVCOVnEpiOXCOV ps sAAnvi-

kit eOviki! i8oAoyia. H aiTia auTric Tnc SiacpopETiKric i8oAoyiKric AEiTOupyiac Evroni^ETai otic ToniK^c noAiTiKO-KoivcoviK^c auvQriKECZTnv npio8o Tnc AyyAiKric ripooraoiac to aiTnpa Tnc 'Evcoanc p Tnv EAAdSaTpocpoSdTnoE Tnv noAiTiKriKai Tnv nvEupaTiKri cori evcoeiSiKd oro nvEupaTiKd nsSio avam:ri0nK pia auToSuvapn noAiTiariKri TauTdTnTa, n onoia va auv8udi Tnv ToniKri napdSoan p Tnv i8a piac v"ac EAAnviKiic AoyoTExviac, diac va ara0ei SinAa otic ouyxpove'c Tnc EupconaiK^c- H
ouvrpinriKri nAEiovdTnTa tcov Enravriaicov Ao

Kd nAnOuapd orov Koppdtou eOvikouKpdTouc. Oi nEpioodTEpoi AoyoTx\'Ec koteixov Snpdoia a^icopaTa ri riTavKaOnynTE'c navEmarnpiou, nopEvcoc av"Aa[3av, dncoc snionc o Tunoc koi n Snpdoia EKnafSEuon, tov EVEpyd pdAo tou EKcppaoTri tou Snpdoiou aioOripaToc. EuAoyn riTav, Enop^vcoc, n u0uypdppiari touc U Tnv
KpaTOuaa i8oAoyia. AAAd Kai dooi and touc AoyoT"xvc riA0av oe ouyKpouon p Tnv eouoia, SiekSikouoov e^i'oou Evav 8paoriKd pdAo
nap^p(3aanc ora Koivd. And Tnv dAAn nAEupd, n EnravnoiaKri AoyoTExvia KpdTnoE andoraon and Tnv EAAnvi-

yoTExvcov koi Aoyicov acpEvdc riTav dv8pC Kai acpET^pou npo"pxovrav and tic id^Eic tcov euyEvcov koi tcov aorcov, koOcoc oi nonoAdpoi Kai oi yuvaiKEC, aKdpn koi dose npo"pxovrav and apiaroKpaTiKE'c oikoy^veiec, 8ev Eixav 8uvaTOTnTa npdapaonc orn Snpdoia ri ornv iSicotiKri EKnafSEuon. AdycoTnc KOivcoviKric touc npoAuanc Kai auvEncoc xdpn OTnv oiKOvopiKri

196

avE^apTnaia touc, oi nEpioodTEpoi Enravrioi oi AoyoT"x\'c acpiEpcoOnKav anEpfonaaroi ora ypdppaTa, Ka0c6c Sev daKnaav Kdnoio pionopioriKd EndyyEApa. Adyco Aomdv tcov nspiopiapcov nou npaAA to Ka0arcoc ^n? AyyAiKric

vnaiaKric; AoyoTEXViKiic; c^conc; and EKEivn Tnc; AOrivag. Meto Tnv 'Evcoon koi pExpi to T"Aog
tou 19ou aicova to otoixeio Enacprig avdpEaa otov EnravnoiaKO Kai tov aOnvaiKri nvEupa-

tiko xcopo nuKvcovouv, p TEAiKd anoTEAEapa


to Enrdvnaa va xdaouv to otoixeio tou yny-

voug noAmopou Kai Tnc; AoyoTEXviKrig i8ioouoTaoiag tou?.

H eiTiKpdTnan tov popavTiopov


napd dpcog tic; onpavriKEg 8iacpop"g tcov 8uo Aoyotexvikcov napa8da0)v, undpxEi Eva paoiko otoixeio nou ouv^xei Tn AoyoTEXViKn na-

paycoYri Tnc; npid8ou 1830-1880. To otoixeio


auTd Eivai n 8id8oon Kai ev te'Aei n EniKpdTn-

on tou popavriapou, dxi Tdoo pTnoteviI vvoia Tnc; TExvoTponiag doo p Tnv EupEia ivvoia Tnc; avri'AniJjng Tnc; npaypaTiKOTnTag. na
pd Tnv noiKiAopopcpia Kai Tnv avricpaTiKOTnTa

ptic;onoiEg EucpaviornKE Kai avanruxQnKE o popavriapdg, tooo otic; 8uTiK"g doo Kai ornv sAAnviKii AoyoTExvia, yevikopaoiornKE orn prig"n pto KAaoiKioTiKd aioOmiKd i5eco8c;, npdPaAs Tnv avdyKn Tng anEAsuQEpcoong Tnc; cpavraoiag Kai tou ouvaiaOripaTog Kai kove aioOnTiKri apxri tou Tnv opiaKri avaCirrnan Tnc; npcoTOTuniag Kai Tnc; 8npioupyiKdTm:ag tou KaAAiTExvn. O popavriopdc; pet^Oeoe to K^vrpo pdpouc; Tnc; koAAitexvikiIc; 8npioupyiac; and to avunEpPAnTa npdTuna tou napEAOdvroc; Kai and Tn vncpdAia avriKEipEviKri OEcopnon tou Kdopou OTnv KaOapd unoKEipEviKri O^aan Tnc; npaypaTiKOTnTac; poa and to Eyco tou 8npiripooraoiag, n ErrravnaiaKri AoyoTExvia 8ev avetttu^e avdAoyn i8oAoyiKri AEnoupyfa pETnv
aOnvaiKri. Oi nEpiaaOTEpoi Enravrioioi SiavoKAOENEIO ITHN AOHNA

oupyou.

inv oQcovikh np(o6o. Y6aiOYpa(p(a


tou Hans Hanke.

O Eupcona'iKdc; popavriopdc; nnpao Td


oo tov EnravnoiaKO doo Kai tov aOnvaiKd Ao-

oupsvoi Kai Aoyotexvec; Tnc; yEvidc; tou IoAcopou Kaitou KdApou SiapopcpcoOnKav nvEupall Enravnaia-

A8nva, EBviko loropiKO


Mouado.

TiKd und Tnv dpEan Eni8paon ri Tig annxrioEig


tcov KaivoTducov i8ecov

H EiKova 6nMoaiUEiai

KriXoyoTExvia Kpainae
anoaiaan

and xnv

tou AiacpcoTiapou Kai Tnc; raAAiKiic; Enavdoraonc;. Meto dpcogTO 1864, etoc; EvacopdTcoang Tng Idvicov
Nnaicov ornv EAAd8a, ao-

oto AEUKtopa EiKOveqano iqv EMdda, 1833-1838,

yoTExviKd xcopo. naAaidTEpa n cpiAoAoyiKri psuva npdpaAE coc; Kupio ri Kai anoK>vioriKO xcopo avdnru^nc; tou popavriapou ornv EAAd8a TnvaOnvaiKri AoyoTExvia Tnc; npid8ou 18301880. lupcpcova p tic; vsdTEpEc; 6oeic;Tnc; cpiAoAoyiKric; EpEuvac;, otic; Sekoetiec;tou 1830 Kai
tou 1840, o EnravnoiaKdc; Kai o AAa8iKdc; po

eAXiiviki! E0VIKI1

iSEoXoyici

Papsc; aXAay^c; aupPaiVOUV OE 0A0TO CpdopaTCOV TOTTIKCOV KOIVCOVIKCOV SpaornpioTnTcov (noArriKri,

Y8awypa(p(sq and w ipyo wu Ludwig Kollnberger, AGrjva, loropiKn Kai E6voAoYiKii Eiatpo'a inc; EMaSoc;,
2000, a. 77.

pavriopdc; avrAouv and tic; i'8iec; nnyEc;, avacpEpovrai oe KOivd npdTuna, anoTuncovouv o-

pdKEvrpa ouvaio0ripaTa (rEcopyavrd, 1992,


oo. 134-135). iTn ouv^xsia n nopsia touc;

oiKOvopia, noAmapdc;), ue anoTEAsopa Kaito i8oXoyiKd KAipa ora Emdvnoa va Sexetoi oAOEva Kai laxupdTEpEc; Em8pdoEic; tou EAAnvikou KEvrpou- ev teaei EvrdooETai arn ocpafpa

SiacpoponoiEiTai, Eni8ri n aOnvaiKri AoyoTE xvia e'AketoioAoEvaKainpioodTpo and K>,aoikiotikec; TdoEic;, coc; andppoia Tnc; EuOuypdppioric; Tnc; p TigouvrnpnTiK^c; i8oAoyiKc; ponc; tou eOvikou KpdTOug. 'Etoi, n aOnvaiKri noinon tou 19ou aicova KpivETai nA^ov dxi coc; api-

smpporig Tnc; laxuprig tote ornv AOriva MeydAnc; I8eoc;. Oi paySaiEc; koivcovikec; aAAayEg pTdTnv 'Evcoon auvoSEuovrai and Tnv npo'iouaa sAn Kai ev teAei acpopoicoan Tnc; Enro

ycoc; popavriKii, aAAd cog KAaaiKO-popavriKri. MdAiora oupcpcova p tov BeAouSii (1992), o emavnoiaKdg popavriopdg PpioKETai noAu yyuTEpa otov EupconaiKd popavriopd Kai EnnpEdgETai and auTdv oe pEyaAuTEpo pdOogan'

197

UTOPIA TOY NEOY EAAHNISMOY


H nTNAlKA THIZAKY90Z...

XEipoypacpo tou

ZoAcopou, ornv naAiKii


Kaiinv EAAnviKri YACoaaa, p 6iop9c6aic;iou noinin.. Ar)poaiUiai aro
AEUKCOpa

tfuunw

C2' -H-

r,; .'</"" fl~ * lC"- *+

v.

. l

I WW fttjitJlrtWi * fc 1'flHS'l** ' , '


t- O.-n it

ji , . , I i IfcwW Ck,<o o/xrt"^

TiKrig doo Kai oe 8oKi'pid Toug Tnv i8aAiariKri avTiAniJjn Tng TExvng koi Ei8iKOTpa Tng noin ong cog uipnAou i8ovikou, pEoco tou onoiou niTuyxdvETai n nGiKri PEATi'coon koi n nvEupa-

tikiI E^uipcoan tcov avGpconcov. H noi'non yivTai poo yia Tnv unsppaon tou Taneivou yrii#frr '<** nit r/^ tLp.rti^ 2.^ ,:,: ., : .T

vou Kdopou koiTnv npooEyyian tco\' anapcipiA/.cov


noiOTiiTcovtou KdAAoug Kai Tng aAriGsiag. 2xnv

Greece, Books and

Writers, AGrjva, YnoupYio floAiTiapou EBviko KEVtpO BipAiou,


2001, a. 96.

i8aAioriKii aurri avri'Anipn Tng TExvng pnopsi


ev ppi va ano5o0i to yEyovdg oti n Enra vnoiaKri noinTiKiinapaycoyri Ei'vai oro ouvoAd Tng noooTiKd iax\'ri, av ouyKpi0i \ieTnvnAnGcopiKri aGnva'iKri napaycoyri Tng nEpidSou 18301880. To PaoiKd Aomdv ri Kai Ei8onoid, popa\aiKrig npoEAEuong, yvcopiopa Tng EnravnaiaKrig noinong ei'vai n i8aviKdTma ri to i8eoAiotiko Tn'Eupa Tng.

I W Kf, K/4T ,Ttnt WmC. 'fflPT

'

/q_v( y

'

.....j.tv. x.....v.-^..

And Tnv riAAn nAEupd, to Kupio 0^pa-pc6Tnpa nou Getei n aOnvaucri AoyoTExvia, Kupkog n noi'non, und Tnv EnripEia ndAi tou popavrikou nvEupaTog, dncogaurd 8iaxt'rai iSicog ornv

noi'non tou Byron, eivai n ouyKpion avdpEoa


OTOug ouyxpovoug 'EAAnvEg Kai Toug OaupaOTOug apxaioug npoydvoug Toug. Oi anavrri-

d,Ti o aOnva'i'Kdg popavriopdg. ZuyKEKpipEva, o BAou8rig, Aappdvovrag undi|m tou to noAAd koi a^idAoya onptia Enacprig avdpEoa otov aGnvaiKd Kai tov EnravnoiaKd popa\Tiopd, xapaKTnpic^Ei tov eAAiiviko popavriopd cog va ToniKdpev SiacpoponompEvo, eGviko evtouToig Eviaio noAiTiopiKd-KaAAiTEXviKd-AoyoTExviKd Kivnpa (o. 111). Euvdpa dpcog 8iani-

OEig pEpaia Siioravrai, KaGcog pETanfnrouv and to va dKpo, TnGpiappoAoYia dTi n ouyxpovn EAAd8a avayevviETai Endvco orig priasigtou ^v-

8o^ou napEAGdvrog Tng, aro dAAo dKpo, tiiv anEAmopEvn napa8oxri Tng KaTcoTEpdTiiTag tcov VEOTEpcov ^vavri tcov avun^pPAnTCov npoydvcov. ndvTcog koi to 8uo dKpa ekSiiAcovouvto popavriKd GupiKd tcov o^upEvcov aioGnpciTcov

koi o8nyouv evteAei oto Eniong popavriKd Kai Kupiapxo ornv aGnva'iKri AoyoTExvia aioGnpa
Tng nrcoong tou i5ovikou: 8ev ouyKpivETcn ma to ouyxpovo eAAiiviko napdv p Tig ancoTOTEg q)uH no(nan AETlKEg koi nvEupaTiKEg Yivrrai pig*g tou aA>>d aKdpn Kai oi auyxpovoi 'DvAnvt-g Kaueao yia Tay^'EAAovrai cogavd^ioi Tnv andyovoi tco\' npcocovTng unippaan Enavdoraong.
tou Tanivou

otcooe dTi Ta nEpioodTEpa and to xapaKTnpioriKdtou EupconuiKou popavnopou PpioKovrai noAu mo ^KTuna koi oe pia npcoToysvcog apiyOTpn popcpri ornv EnravnoiaKri AoyoTExvia
tcov Tpicovri TEoadpcov 8KaTicov and to 1830

koi uoTEpa, napd orn ouyKaipivri Tng AoyoTE xvia TngAAa8iKiig npcoTuouoag (o. 104). Qg T^TOia xapaKTiipioTiKri o BAou8rig KciTaypdcpi, peto^u dAAcov, tov i8aAiopd koi Tnv ei8aviKuon Tng TExvng, to oxnpaTiopdAoyoTExvikcov opd8cov ri oxoAcov (n.x. o KUKAog tou Aiovuoiou SoAcopou ri tou IokcoPou EIoAuAd), Tn orpocpri npog Tn ouAAoyri, peAetii koi a^ionoinon tcovnpo'iovrcovtou AaiKou noAmopou, Tnorpocpri npog Tn 8npOTnai yAcoooa, Tnvnpoacpuyri orn cpuon yia tnv EKcppaon unoKEipEvikcov aioGnpdTcov, ipuxiKCOV KaTaoTdoEcov Kai npopAnpdTcov, Tn ougsu^n Tng noinong ue Tn pouoiKri koi Tn cpiAooocpia, Tnv npcoipn KaAAiEpysia Tng AoyoTEXA'iKrig KpiTiKiig Kai tou 80Kipfou.

H auvGern koi noAu-

nAoKn cpuon tou popaKoapou \Tiopou aiTioAoyEiTn ouvunap^n cpaivouVucd a\TicpaTiKc6v TdoEcov orn AoyoTExvia Tngnspid-

yriivou

8ou 1830-1880. n.x. tooo o EnTavnoiaKdg


i5a\'iapdg doo Kai n aGnva'iKri nrcoon tou i8a-

vikou EKCppdgouv Tn popavnicri a\Ti'Ampn Tng


npaypaTiKOTnTag, KaGcog EKSnAcovouv Tdon cpu yrig and Tn ouyxpovn KaTdoraon. nardoo, au-

Ze ouvdpTnon pto popavriKd nvEupa, oi nEpioodTEpoi EnravrioioinomTEg evoTepvf^o198

Tri n Tdon cpuyrig ouvundpxsi tooo p pia vrova ri Kai 8nKTiKd aaTipiKri EnravnoiaKri koi aGnva'iKri noi'non, dncog Eniong Kai p.e opiapE\'g npcoipEg pEaAioriKEg K8nAc6oig ornv aGnva'iKii nE^oypacpia.

vrai koi npopriAAouv tooo oe novripaTa nom-

H AOTOTEXNIA 1830 - 1880

Tooo n oriTipa doo koi o npcoipog pEaAiopdg ocpEi'Aovrai oe pia dAAn, pia pEaAioriKri ponritou popavriopou, nou coGei' Tn AoyoTExvia va avriKpioEip KpiTiKii 8idGon Tn ouyxpovri
Tng KOivcovia.

Wapcov (1825) koi H cpap\uiKCO[dvn (1826), onpicovTai n pETdpaon and to acpsAri GEpaTa Tng npcoTng vEOTirrag npog pia aopaprinoi'non p Kupio Gspa tiiv aydnn yia Tnv naTpfSa Kai
tov EGviKO-anEAEuGEpcoTiKd aycova. y) To mKO-8papaTiKd noinpa 0 Acifinpoc (1823-1826)

HXoyoTExvia
tov euravnaiaKOv xcopov

Ta yEviKOTEpa koivcoviko koi nvEupaTiKd xapaKTiipioriKd Tng EnravnoiaKiiggcorig tou 19ou


aicova, dncog n oraGEpri Kai otevii Enacpri \ie Tn Auan koi Kupicog Tnv haAia, n acpopoicoon 8utikcov nGcov koi GEapcov Kai n napdAAnAn 8ia-

Ei'vai n npcoTn npoondGEia yia Tn ouvGEon eKTEvoug ouvGetikou noiripaTog KaGapd popa vriKrig GEpaToAoyiag Kai ouAAnipng. 0pa tou noiripaTog, nou exei piKpri oxEon p tov eGviko aycova, Ei'vai pia EpcoriKri icrcopia p Tpayiko TEAog. Ta Kupia Gepotiko oroixEia tou noi

a10nyii0iz0aqm0z

(ZokuvGoc;, 1789 Kpi<upa, 1957).


EAaiOYpacpia.
ABnva, EBviko loropiKO
Mouoeio.

cpuAa^n Tng EAAnviKrig EGviKrig ouvi'8nong koi Tng opGd8ong xpioriaviKrig m'orng, n 8iyAcoaoia tcov popcpcopEVcov (piAouoav Kai ^ypacpav E^ioou KaAa TnvEAAnviKri koi TnvitoAikiiyAcoooa), n unapg"n Tunoypacpdcov Kai n pEydAn avdnru^n ToniKOU Tunou (i8icog tou Aoyotexvikou), n oraGEpri ponri npog Tn 8npoTiKii yAcoooa, ordGnKav oi KaAuTEpEg npounoGEOEig yia Tnv avdnru^n a^idAoyng ToniKrig AoyoTExviag.

ripaTog (dncog n aipopEi^ia, o piaiog ri npdcopog GdvaTog tcovnpoaconcov, n auTOKTOvia, to

To Kupio AoyoTExviKd i'8og nou KaAAiEpyriOiiKE


ora Enrdvnoa riTav n noinan- cog anpavriKri-

TEpoi nomTEg avay\'copiornKav o Aiovuaiog ZoAcopdg, o AvSpsag KdApog koi o ApioTOTEAng


BaAacopiTng. 0 Aiovuaiog ZoAcopdg (1798-1857), dvrag

8iyAcoooog, EypcupE Eniong apKETd iTaAdyAcoooa noiripaTa, tooo ora veoviko xpdvia tou dao koi ornv teAeutoi'o 8KaTi'a Tng gcorig tou.

Teviko n nvEupaTiKri 8iapdpcpcoori tou riTav anoTEAEopa Tng aAAnAEVEpyEiag Tng EAAnviKrig koi Tng rraAiKrig yAcoooag Kai nai8i'ag. H eE,eAin Tng EAAnviKrig noinorig tou pnopei va xcopiorei oe 80o npid8oug nou npoo5iopig*ovrai and Tnv napapovri, oto vsaviKd xpdvia tou, arnZdKUvGo (1818-1828) (g*aKuvGivri npio8og)
koi orn ouvexeio, E'cog to TEAog Tng gxorig tou,

OTnv KEpKupa (1828-1857) (KEpKupa'iKii npio8og).

Ta 8ia8oxiKd ord8ia Tng e^Ai^ng Tng EA AnviKrig noinong tou XoAcopou 8ixvouvTn pa-

Kpd Kai Eninovn nopeia and to anAd, AupiKd,


priAAov ouppaTiKrig KAaoiKioriKrig EpnvEuong vsaviKd noiripaTa pExpiTa popavriKrig ouAAnipng pEyaAEnripoAa ouvGspaTaTng copipdTnTog. ZuyKEKpipEva, to ord8ia E^EAi^ng pnopouv va 8iaKpiGouv cog E^rig: a) Ta ei'kooi nEpinou ouvropa koi anAd AupiKd noiripaTa TngnEpidSou
1818-1823 exouv Kupia GEpaTa Tnv d8oAn a-

ydnn yia cpavraoriKEg ri E^i8aviKupVg yuvaiKEg koi to Govoto nAaapaTiKcov npcocov ri

npaypaTiKcovnpooconcovTOU oikoyeveiokou ri
tou koivcovikou nEpipdAAovTog tou noinTri. P) Me tov 'Yfivo eig xnv EAsvdepiav (Mdiog 1823),
Tnv coSriEic to Odvcno wuAopS Mndupo\' (1824), KaGcog koi noiripaTa dncog H KcnaoTpocpn tcov
199

UTOPIA TOY NEOY EAAHNIIMOY

IAKQB0I nOAYAAI

(KEpKupa, 1825-1896). H EiKOva 6npoaiUiai ornv avBoAOYia -

SpapaiOAoyia H EMqvtKrj floiqoic,


Emp. M. M.
nana'iwdwou Kai K.

lop6avi'6nc;, ekSooeic;
Zokoah, 1980, a. 272.

unEpcpuaiKd aroixEi'a), TuniKd popavriKd GE paTa Tng Enoxrig, avrAouvrai Kupicog and Tnv noinon tou Byron koi cpavEpcovouvTnv npdQEontou XoAcopou va ouyxpovioTEi p Tnv Tdte Eupcona'iKri noinon. 8) H yuvaiKa mc ZqkuOoc (1826-1833) Ei'vainsCdpopcpo oaTipiKO kei'pvo, pE noAAd dpcog nomriKd otoixeio, nou n^paoE and Tpia 6ia8oxiKd ord8ia EnE^spyaoiag. Xto npciyro ord8io ordxog riTav n odTipa Kdnoiag avcovupng ZaKuvGivrig p EmAriipipn KoivcoviKd Kai eGviko oupnEpicpopd. XTn ouve xeio dpcog o ordxog SiEupuvOnKE koi, KaGcog to

Epya, nou naptpEivav avoAoicAripcoTa, eykotoAEinETai opioriKd n oupPaTiKriGpnoKEuriKri Kai naTpicoTiKri GEpaToAoyia Kai n EpcoTiKri ouvaioGnpaToAoyia Kai onpEicovErai n opioriKri orpo cpri tou XoAcopou npog Tnv EAAnviKri noinTiKri napdSoon. Eniong auyKpoTErrai pia i8idcouoa noinTiKri, p EiSonoid oroixEia Tnv opyaviKri avdnru^n, Tnv anapdpiAAn AupiKOTma, to uipnAd voripaTa KaiTnour,ugriTng noinong \ie Tn cpiAooocpfa. H vEaviKii noinTiKri napaycoyri tou XoAco pou xapaKTnpic^ETai and to Pooiko GspaTiKd Tpinruxo dAng Tng EnravnaiaKrig noinong: naTpi8a, xpioriaviKii GpnoKEi'a, E^'iSaviKEupE'vn yuvaiKsia popcpri. AAAd ora copipa ouvGEpaTa Tng KEpKupa'iKiig nEpid8ou to i'8ia GspaTiKd kevrpa EpnAouTi'^ovrai poa and TigouornpaTiK^-g cpiAooocpiKiig avagrrrrioEigTOu XoAcopou, ps anoTEAEopa va avdyovrai ora GEpaTa ekei'vo nou anaaxdAnaav Toug pEydAoug noinT^g dAcov tcov Enoxcov: o Eparrag, o GdvaTog, n eAeuGspia, n morn oro GEd, n oxEon tou avGpconou p Tn cpuon. 'Etoi, n woia Tng EAsuGEpiag oroug E2i)0spoug noAiopKiifie'voug, av koi to loropiKd nAaioio tou ouvGfipaTog Ei'vai naTpiarriKd, anoKTd ev te"Aei nvEupaTiKri onpaoia. Oi noAiopKnpvoi MEOoAoyyiTEg aycovi^o\Tai va KaTopGcooouv va anEAEuGEpcooouv Tnv ijjuxriToug, unEpviKcovrag cpuoiKd koi ipuxiKd EpndSia, to onofa opGcovovrai pnpoord oro ocopa koi oto cppdvnpd Toug, and Toug i'8ioug Toug EauTOug Toug, and Tn cpuon kqi and Toug ExGpoug. Ta ouvGEpaTa Tng ooAcopiKrig copipdTnTag nspiorpEcpovrai yupco and Tig noiKiAEg dipEig Tng 8oKipaoiag tou avGpconou va cp^pEi oe aioio nspag Tnv ndAn tou pe to peydAa EpndSia Kai

TignpoicArioEigTng g"corig: tov ndAEpo, to nGiKd xpog, tov pcoTa.


Av koi n TExvoTpom'a Kai to cpiAoaocpiKd u-

ndpaGpo tou copipou ooAcopiKOu ipyov pno


pouv va xapaKTnpiorouv popavriKd, outo 8ev

onpaivEi dTi o copipog XoAcopdg GscopouaE, dncog oi nEpioodTEpoi popavriKoi noinTsg Tng e-

E"pyo nripE Tn Sidoraon Evdg EcpiaATiKOu opdpaTog p anoKaAunriKd xapaKTiipa Kai p avaq>opg otov GviKO-anAuGpcoTiKd aycova
(ornv nrcoan tou MEooAoyyiou), ovoSeikvuetoi oe ouyKpouon tou koAou koi tou kokou. e) To TEAiKd ord8io Tng ooAcopiKrig nomTiKrig e-

200

^Ai^ng Ei'vai to ouvGEpaTa Tng copipdTnTag (1833 k.e.), o KpmiKdg (1833-1834), oi EteuOepoi TToXiopKniiEvoi (to auvGEpa, nou avacpEpETai orn 8UTEpn noAiopKi'a tou MEooAoyyiou and Toug ToupKoug to 1825 Kai ornv npcoiKri ^080 tcov noAiopKnpEvcov tov AnpiAiotou 1826, anaaxdAnaE tov ZoAcopd aro pEyaAuTEpo 8idornpa Tng corig tou, and to 1826 pExpi to Gdvoto tou, Kai i8icog ornv npio8o 1834-1847) Kai o Uopcpupac (1847-1849). Me to Tpia auTd

noxrig tou, Tnv noinon Tpdno ^Kcppaang Evdg aouyKpdTnTou npooconiKou nciQoug. Ta copipa ouvOEpaTd tou 8ev Ei'vainoinon E^opoAoyirnkou xapaKTripa yupco and pia npoaconiKri ouvaiaGnpaTiKii KaTdoraon, KaGcog avacpEpovrai oe dAAa (npaypaTiKd ri cpavraoriKd) npdocona Kai oe avriKEipEviK^g nEpiordoEig, nou acpopouv Kupicog otov EGviKd aycova tcovopoEGvcov tou, oroug onoioug o nomTrig npoonaGsi va
npoocpspEi napaSEiypaTa piag avcoTEpng, ttveupaTiKiig Kai nQiKrig ordong c/orig. Kaipio yia Tnv Eppnvsia Kai Tnv aiaGnTiKri anoTipnon Tng ooAcopiKrig noinong Ei'vaito griTnpa Tng anoonaopaTiKOTnTag, SnAaSri to \eyovdg dTi to ouvGETiKd Kai onpavriKOTEpa noi-

H AOrOTEXNIA 1830 - 1880

ripaxa pa? napa860nKav avoAoKAriptoTa oe pi-

no to 1865 oi 8uo npcoTEc; orpocpEc; tou 'Ypvou

Kp6xpo ri nEYaAurepo PaOpd. Kaxd Tn 8iripKEia Tn? gtoric; tou o loAtopdc; 8npooiuo Eva

Eic; Tnv EAU0piav, pAonoinp^vc; and tov


NikoAoo MdvTc;apo, Ka0ipo')0nKav wc; e0vikoc;

noAu ptKpd kqi dxito mo a^idAoYO \ipoq tou

upvoc;). Enionc;, dpoc;, o loAwpdc; 0wpiTai 0vikoc; noinTric;, Eni8ri to Kupia 0paTa tcov

EpYOU tou. HTToimiKri cpripn tou pETa^u tcov


OUYXpOVGOV TOU OCpElAdTOV KUpl'COC; OTO VEOVlk6 T/vvo eig inv EleuQepiav. Ta nEpioodTEpa

koi KaAuTEpa noiripaTd tou, i8itoc; to ouvOepaTa Tn? copipdTnrdc; tou, pivav ovk8oto
aAAd koi Ypapp^va oe aKdTdaraTn koi avop-

nompdT0)v tou avrAouvrai and tov eGviko-onAEU0pcoTiKd aYcova koi Eni8ri AEiTOupynoe coc; YEvdpxnc; Tnc; VEOTEpnc; A>,nviKric; noinonc;, 0^TO\aac;, nparioc; aurdc;, touc; yAwooikouc;
koi aio0nTiKouc; dpouc; yia tnv avdnru^ri Tnc;.
Meto to OdvaTO tou ZoAcopou Kai p^xpi touAdxiorovTii 8KaTiaTOU 1930, n EAAnviKrinoi-

0riypacpn popcpri, oe 8idcpopa ord8ia ejie^eqyaoiaq, ora auTOYpacpa TTpd8ia ri koi OKdpma cpuAAa tou. To 1859,

non avamux0nK oe yevik^c; Ypapp^C oupcpco-

0 IoAghioc;
OTKTGLl

8uo xpdvia pTd to 0dvototou SoAwpou, o cpiAoc; koi paOnTric; tou Id-

va p to 8ik6touyAwooiKd koi EKcppaariKd napd8iYpa. Opdcpcova oxe8ov oi vEdTEpoi tou


'EAAnvEc; nouu^c; tov avaYvo')pioav cog to onpavriKOTEpo npoyovd touc;. Av Kaito ooAwpiKd ^pyo naAaidTEpa eyi-

lad^ia SinXa aia neydAa avaaxripaTa incupa)na*ikik; ponavnkiic; notnan?

Kwfioc; rioAuAdc; ^8a)o tov Tdpo Aiovuoiou ZoAwpou, Ta EUpioKOiieva. Me Euouvi8noia kqi

pGo8iKdTnTa o EIoAuAdc;
id}EOE oe ai'aio npac; -

veavriKEipEVO i8oAoYiKric; xprionc;, oripEpa to 8iapdc;oupE toe; aioOnTiKd 8paoriKri noinon.Au Td oupfJaivEi ni8ri n naTpicoTiKil Kupicoc; 0paTiKri tou Eoridc^ETai orov nd0o piac; unEpa-

va E^aipETiKd 8uokoAo pyo: KQTdpBcooE va a-

TopiKiic; koi nvEupaTiKric; EAsuOEpiac; Kai avdYETai oe pia KaGoAiKri ocpaipa cpiAooocpiKiic; ava^riTnoric; xnc;, npa and Tn ouYKupia tou
OviKO-anAu0pcoTiKou aYcova. 'Etoi n oo-

TTOKaTaorriaEi koi, toe; iva anpdo, va avaouv0oei to EAAnviKd kei'pevo tcov aoAtopiKtov noi-

npdTcov poa and Tig 8idcpopc; EnE^EpYaopjfve? popcp^? tou?. M"xpi oripEpa ndvrcoc; to Z,nTnpa Tn? K8oanc; tou aoAtopiKori ^pyou
Trapap\'i avoiKTd. Qardao, y\o touc; anpEpi-

AwpiKri noinon unppaivi Ta dpia Tnc; icrropiKOTnTdc; Tnc; koi Tnc; EGvdTircac; Kai pTa8i8i a^i'Ec; koi i8^ec; p navavOpcomvn Kai ndvroTE
Em'Kaipn onpaoia.

vouc; avavvcooTE? n anoonaopaTiKii popcpri 8ev


anoTEAEi npdpAnpa, and TnoriYpri nou avaYvcopi^ETai n aioOnTiKri aKEpaidTirra koi n
TioinTiKri auTdpKEia tcov 8iacpdpa)v anoona-

TonEpiopiop^vo AAnv6YAcoooo noinTiKd ^PYO tou Enionc; Si'yAcoooou AvSp^a KdAfJou

opdTwv. lupcpoova pTnv Kaipia oxetikii dnoipn tou rioAiTn (1985), nou ovdpaoE to anoondopaTa AupiK"c; vdTnTg ri AupiKd niod8ia, o loAtopdc; 8e 0Ana ri 8ev evSiocpp0nK va Evrd^Ei to AupiKd auTd KoppdTia a' va auvoAo acpriYnpaTtKd ri "EniKoAupiKd". 'EpsivE ornv Ka0apri AupiKri ^Kcppaon, a8iacpopcovrac; yia Tn pn AupiKri ouv8etikii ouoi'a, npoxcopcovrac; toi npoc; pia KaidKinon Evdq "KaOapou" AupiKOu xtopou, noAu mo npiv and
Tnv Enoxri tou (o. 148).

H XPYIH lOPAHM TOY


AlONYIIOYIOAniVIOY.

A6rjva, Mouoei'o MnEvdKrj. And to i\EUKC0|ja H EaA68o tou


Mouoeiou MnevaKq,

0 loAcopdc; Eivai o pova8iKdc; (owe; 'EAAnvac;noimric; tou 19ou aitova nou pnopEi va ora-

AGriva, 1997, a. 582.

0ei iadia 8inAa ora psydAa avaorripaTa Tnc; Eupcona'iKric; popavriKiig noinanc;. Tia to n-

piopiopva pTpa Tnc; vEdTEpnc; EAAnviKiic; noi


nanc; ouviard eva anapdpiAXo npdxuno, A6-

Yco tou a8uownnTOU aYtova tou va tiOooeuOEi tic; 8uokoAic; koi va unpviKrioi to e-

pndSiaTnc EKcppaanc;, auTdnou dpOtovE pia a8iapdpcpcoTn aKdpn AoyoTEXvia. IripEpa 0copEi'Tai o kot'e^oxiiv e0vik6c; nomrric; pag. O titAoc; auTdc; tou avaYvcopic^ETai Eni8ri Ei'vai o
Snpioupydc; tou EAAnviKou eOvikou upvou (a201

UTOPIA TOY NEOY EAAHNIIMOY


OANAPEAIKAABOI

(ZdKUvSoc;, 1792 -

Adou8 AvYAiac;, 1869) OE OX&IO TOU T. lEtpEpn


(1941), nou nepiEAiicpen otov nptoxo xdpo nov AoKifJWV, (1936-1947), AGriva, Ek66oeu; 'iKapoc,1974.
Ava6r|MoaiEUEiai aro AEUKtopa Greece, Books and Writers, A8iiva, YnoupveionoAiTiapou-

opoptpid xou xdnou, ijjuxiko xapiopaxa xtovavGptontov) Kaioxn xpionaviiai Aaxpda, Seixvouv dxi o KdApoc E^YpatJjE C a>8c e ovdpaxoc xnc eGviktic KOivdxnxac, xnv onoia npoonaGEi va
ui|juxc6ai, va pvnpit6oi Kai va 8odoi. Ka-

Gtoc oi Q8egEivai aytovioTiKd Kai napatvExiKd noiripaxa, avanxuooovxai p opiop^vEc GEpaxik^c avxiG^OEic. H KupidxEpn EivaieAeuGepioxupawia Kai avaAuExai oe avxi6oic Kaxa-

E8vik6 KEVtpo BipAiou,


2001, a. 101.

oxdoEtov oi onoiECaupPoAiouv xa 8uo p"An xou avxixi6pvou Ceuyouc: tptoc-OKdxoc, opoptpid-pappapdxnxa, np(oiopdc-a8pdvia, pvripn-Anopovid. H i8EoAoYia xou tpnpou Kai vEapou KdA pou 8iapop(p(6GnK oxn SidpKEia xnc paKpdc
napapovric tou oxnv IxaAia, xnv AvyAioKaixnv

4*V 0*^0^ JVjJ'-b^ Ht<N<*

EApExia (1802-1825). H ox*pn AoYOXEXvuainai8ia xou, SiapopcpwpE'vn oxo EpYaoxiipi xou ixoAikouvEOKAaoiKiopou, ouv8udoxnK p xnv m'8paan xcov cjhAeAeuGepcov iSecov nou 8iOTTEipE oe dAn xnv Euptonn n raAAiKii Enavdaxaan. Enianc oi Q8ig anopp^ouv aAAd Kaiovvxeivouv oxo loxupd xnv Enoxri EKEi'vn EuptonaiKd cpiAfiAAnviKd Kivnpa. H dnoijin dxi o KdA

(1792-1869) anoxEAEixai and 20 (oSe'c, oi onoiOANAPEAIKAABOI

oe oxb\o tou OSuaaea

Burn (1991).
Greece, Books and

Writers, AGriva, YnoupveionoAitiapouE8vik6 KeVcpo BipAiou,


2001, a. 101.

C npixovxai crric 8uo ouAAoye'c nou e^Scooe oe VEaviKri nAiKia, xn Aiipa (rEVEun 1824) (co8^c 1-10) KaiTdAupiKd (Uapioi 1826) (a>8c 11-20) (EniKpdxnoE n ouvri0Eia to advoAo twv 20 auxc&v noinpdxcovva xixAotpopouvxai Q8g). nponYoup^vcoc, orn Sekoexio 1811-1821 xpo-

poc fi'YpatJ'S xa EAAnviKd noiripaxd xou yia va


xa anuGuvi oxo EuptonaiKd KOivd nou eixe
EuaioGnxonoin0i ane'vavxi oxov EAAnviKd A-

voAoYouvrai xa piKpric a^iac ixaAiKd Aoyotexviipaxd tou. EpaxiKii prixpa xtov DScjv oxdGnKE n E-

navdoxaan. ZxicnEpioodxEpEc a)8*c nEpiypd(povxai, E^upvouvxai ri Kai axoAidovxai yeyOpiapEvoi pEAExnxE'c anoKdAEoav xov KdAvoxa, npdocona KaiKaxaoxdoEic xou AYtova oxa Po nomxri xnc I8^ac, p xnv *woiadxi ^YPaxpdvia 1821-1826. KaGcoc dptoc n auyxpovn i)i pia vonxiKri, avxiKEipEviKil noinon, nou dauxri icrropiKii nEpmEXEia GEpaxonoiEi- vxAnoE xnv acpoppri xnc and xnv loxopiiai ouxai, auv8^xai opyaviKd atpsvdc p YKupia xnc Enoxric aAAd Kaxd pdGoc EniKExic axopiKE'c npm^xic Kai a-

Ytova, Eivai pdoipn. And xnv dAAn dptoc Mpid n EmAoYri xnc, dYVtooxnc oxouc Euptonaiouc, v^ac EAAnviKiic YAcooaac Yiaxn ouYYpatpri ^v C18(bv uno8nAtovi xnv EniGupia xou KdApou, evdc auxo8i8aKXOu Aoyiou xnc EAAnviKiic Aiaorropdc, va unnpxrioi dxi pdvo xnv naxp(8a, aAAd Kai xic avaYEwnp^vEC MoOoec.

Ytovfec xou KdApou atpxpou p


xnv i8oAovfa xou cocnoinxrl Zxic

vxptovExai oe SiaxpoviKfi'c. MExatpuaiK^c i8^ec. K^vxpoxou andAuxou auxou i8aAiopou xou o


EYKtopiaopdcxnc EAEuGEpiac Kai n xauxiori xnc p xnv ApExii. YnooxnpfxGnKE aKdpn dxi qm6 xic &8g AEinEi evxeAcoc n aioGnaiaiai avxiAn-

Q8gn anoxivan xou xoupkikou uyou auviaxd, YViKdxpa, pdxn Evavxiov Evdc xupawiKou KaeEoxcoxoc. H KaxdKxnon xnc eAeu-

ij/n xnc froiic, ni8ii o KdApoc efvai noupixavdc ri Eni8ri o aioGnoiaapdc xou unopaGpfoxnKE ouvEiSnxd and xov (8io xov noinxii, Ka-

GEpiacxou EAAnviKou ^GvoucGa anudvEi xnv unEpioxuon xou SiKaiou

Gtoc oxpdxuaxnv noinoii xou oxov ipd okond va unnpExriaEi xnv Enavdaxaon. And xnv dAAn ppid, dAAoi psAExnx^c npdpaAAavxnv a-

ETri xnc aSiKiat;, xnv EniKpdxnanxnc KOivcoviKric Kai noAixiKilc apExric Endvto axnv xutpAri 8uvapn xnc E^ouaiac, xnv EmppdBEuon
xnc nai8fac Etc pdpoc xnc papPapdxnxac. Oi ndpnoAAec mvei'ec oxnv apxaia pu-

vxiAnijin evoc KdApou na6iaapvou p xn tpiAoaotpia xou Aiatptoxiapou koi xa noAixiKd i8et68n xou 8np.oKpaxiKOii Kivripaxocxou Kaipou xou, nou ^YpailJE pfa Kaxd pdGoc noAixnai nofnan, axnv onoia 8iaxnpouvxai (xvn xou veovikou 8uvapiapou Kai xnc aiaGnaiaiaic avxiAnij;nc xnc froiic.

GoAoYia koi oxo v8oo apxaiOEAAnviKd napEAGdv, oe ouv8uaapd p avatpop^c oxn ouyxpovn EAAdSa (tpuoiKri

Kupitoc AdYto xnc paKpdc napapovric xou