3AImCKH HECllAOTHArO

,
W~EPlKAllUJl DYTEWECTBIE B'L CHBBPb DO KAHAT,. a.teT.
BCTJa.. lIIiI.

UOr.atAB86 spe.. qapcuoBlBiI ElaTeplJUiI II, OBa BorpeRO ..... e.. 118B ,paBllyaeuro lOp.... ; Tonac" 10el011l101 r"IIBo&O•• B~"_ IBUI> Up 0aop&BCloll. IIOOB8.lh3OBUCIi 8'010, .TOOy 06paftT .. B. ce61 0c06eBBOe ell BD•• Bie I nO,ll;C.lY.1IThM- qpen .OOIOBCIIrO n01T-"'lpeBTOpa UeCTUI, I). 0Il'h 1ld.t1o IOllil C" nepe_c.I IOIOTOpax" .aOOIl08..., lIpua ....e•• BIUX 10 Ta.... BaaHBae.o.y HOBBlOBUUY 06~ec'lBY 2). CocTlBO ... BanllCIY, OD nnxa.n. II" Uetep6JPM>, R' ",0 TOro 'f.tUl HallyrllTl. "DepaTP~J TatHy ... ·n}l'l'BD3.0." 8O:YC.I... 9101'0 66.c.....- Bonenl nplwrOI" HacltABI,B, '!TO • Bun.. e....ruac .. UB60AfJD10.,: OBa AU. eBJ UNt BY" UaCTI.-apeeTOB881> HOBnOB•• BC'X" ero 1I006~B.IOB", Y"BI'I. cTporol politic"". Ta... " 06paso." 9'1'0 06~eCTBo, cy~eCTBOBaBJII6860.l'lle OIIAIlaft .Itn, • ,ll;tll.cTBOBaBmee TIPWTO, B1> ell c06CrneBBYX"I> O BIA81", ." npocnm,eBiIo POCCil, 6y.l0 BapBapcn .) YBJIITOlleBO,II .... 3.I0Bpeluoe. IOTR
810

I .111.11..

II.

') 113" sanHCOE"
Tpm, JlW SRaeJl", CBoell" KoniB no)tU'IeCEoit XOPOlUB Ba noroaopsa

Xpano aunaar
'ITO EKaTllr CBpt'lL; KilCTt". BHa

o,

6wBmaro

)toua,B;'I1IEOJl'L JlU'IBO

npa

sBnepaHB ero

He Tepniu'a

llP030POBClt&ro, OHa roaopasa:

0 HeK'L B 0 CYBOPOri

B.

t)
3)

3TB

BaxOJl;JlTCJI B'L Hamell" CTapHBt".

pacnopaaeaia

m.
6WAa

"ORB
sa-

H '1aCTL HX"

ne'laTaHB

B'L "PYCCKOl'l pasCllOTPtHi.JI

Pez,
EHBrH B'Jo orOHL

)LI1l

COCTaBICHBaJl EOKIlRcciJI 3allt'lBTeJlLHO

6yxar'l> B EHHr'I> , B3l1TWX"L Y 'lJIeHOB'L sroro 06~eCTBa, npoaaseaa aYTO-)to.-cjIe, ,B;OCToitKoe HcnaHcEoit KHItBH3Uniu.
3THX'L

BeBilzeCTBO

rocuczs:

Itor,l;a

EH,llaBmiit

'1B-

BOBHBK'L, YJlepzan ~lLIa, HaJI'L )lOCK Ta.n

O,8.BY, .J.O~OZUJ!'L, 'ITO OHa .D.YXOBHaro CO,llep&aBillj BCltpn'l&l'L: HaCiJlOIDBH.laCb"! 3TOT'la &Belt,l;OT'L

TO O.J,BB'lo pasClt&8aB"

BS"L '1J1eBOB'L, UKeBKO apXBllaHJI;pBT'L,
II OBa .lI:I>JlBO InHJW .... BCJlKarO rehlo.". olfeBu,men, riPOIITi.!

"EB,B;ait B ee TY,B;a-Ze; BKilcn

,B;OCTOIlKWIl'b, nOEoABWK'L

opo4leccopOII"f>

yB. H A.

B. m.

DI16J11>10TeKa "PYHl1sepc"

768

3ADBCKB

BEC1llCTBArO.

up. Beel B61IRRIHOeTR,Ba'lero ue BaiAeBo, DOqe.y 6111JloalO 6111.10upelRn rOIIJlWI ... eYAY no 881018 .... ; RO nJl'L Be .eRte, HpoaopoBelol. 'ITO 6N Ie OCT8neJl B... .Iyp8lan DPeJ" RKnepITpIllelO, y.t.l1o llTIt 9TO.Y ltAl TaIOt BKA1o,uo lesa6Bellllli poeeilll"]' HOBBIOB]" e'L 10ITOpo.... eBO " BIlrPIII~ .. el ..... , BOBce Be npBBU.le.aBmRJI1> n ero 06~eeTBY, uocaseJlw 6..... B10 UeTpouaB.lOBCIIYIl IptnocTh. I Tou.ueh B...· lei e... BtCIOAII.I lpyr.o BeBIRBW•• 1) lO ca.ol ctrepTK uneparpRnhl. OAWB" 13'L U610B1> STOI'O 06~eersa, eoc.a81RWI TOfla B... eBOI JepeBBB,6111Bmii nere.... ceI8Topo .... , ISa:kTBNI H. B. JonYII.U ... OCTaBB.l1>nOToJlCTlT Btpuyll laprlll seerc 9101'0 npolameeTBiJl, B... C9011... aalltaal .... lI.nepaTOp" DaB6.I'I> I BCTjnl.l'L HR npecTO.l1o C10 uO,llOaplTe.lhlOCTill • npe..y6tsleBie.'I>, RO'l'OpWRnn8.l'l> 60.lt" .llIIma,.. BTJo -I, Be eOTII, TWCJI'IB .Ill,llel nOCTpR){8.l11no TRlBwM10 iloueceliu1> .tCTBWX'I> la'll.lI.CTBl>' nO.llllil! - ltor.lR 01'1> OpIll833.11: ~OI.laeTIt .pa.opRJIl BCRlie8CIlIO !lepIOBI> npDJ1Iell'l>, IR eTO lanBeaaR 61.1.1. aa cnaal" ea BIlBteTlaJl 9IJrrp.... Be.ItlO OY..o nonnil lenpe.tHuo OTYClaTL BlloBlaro, 1 088 lam.u-t.loTl Illnnal"..rdf6B8UTa A ••• OB4, .oropli. _'La'll IM8C'IopoaUOMIt rolO,llTh 0 lei, 110 eTIIllll.. ve 61(.1" 811 COftBITe.ae.'L. B... ,..1101 IABIle.tapill 6BJ ""81.11 1Isr.t , all........ .... IIJl1B)'lCI TI, I ooe.a.... nOI1> " ... 10 .. eBe." B1t P &JJla.lellR'" ,re,l'I. nOB'J"L (Bout 6YBmii ."BClTp'») )l·.UpiU1o B8JI'I"L 61U Iptnoen, • "lTlt .ae DeA!eprcl TOI a6 ,'aOTll 3t Rat ....... , BanelBB,1l no ero PTBY ero C.lJ'I'OIO. Olin. .tlt'l'8p8lelll namop" I), D,} Dp~B.le.ilD .t.CTJlI1'O ... a.IKTlI,. 38 BU.YT.'J'8.lUYIO npoRoat ... , BII· eto.,." 6yn. I.J'l'OIltlt• Coal." Bt. ftlDllOftJ. Beltp... OTlPUI.", OR... BOtBp1Illeg1>, ~ .ORnA cwo. dl'l> B'L faT'UBt, B... TOM... caRt.; DO." nOlpOllTUltCTBOD }lapi. gelOPOBfW, 1Ie.aIBmd BeUp811J1T1. etnpea.ll,.80m. N eBOero· trDpp8. fpyUHOBH. 38 DcIOAIO e.a..... , npo ... ecellllh ....

e.6.p".

e.-,,,;

.e

') Bwsmhl
rpaBHut, llocrli BllltOBcaaro OR"

IfS,lI.aTeu. MYPR8..1& ",J;pyr1>

JO,HomecTBa"-M. B03BPaJlleBill

H.

HeB30pOB1> K&.3BB

<iLlJ1> n'.I(,.1aR1>OT" BOBBROBCltarO 06BleCT1I& nyTemeCTBOBan, JtOpO~1I BaxO,l,H.1Cll Gun

H BO Bpua

eme

B1> I1apIIJltt.

llpu

B1> OTe'leCTBO, Ba 8aMWC~aX1>

CIUIol Ho-

CXBa'leB1> n OTBeSeR1>B1> neTpOU&B.IOBCJtYJO·ae rBYCTBoi naMJI TH illllDlKOBCROi

&ptnoCTl>.

MBOrHX1> TBleTBWX1> .];onpoecB'J. 0 S.lOJlaJlipeBBUX'b 06~ecTBa, B)tnepaTi BULl, B1> ROTOpoll 6y~0

UOJta38.l1>eMY sanRCS!.

6YAT0-6W caMol

CKaaaBO: "BIITI> ero HO ..'bOM ...,

eCJlR Be npH3J1aeTCII".-HeBSOpOB1> OTBt'la.n.: 1I0lRen.-m 6yTJ., 'ITO 61>1 lEe PJ&a, soropaa Ta cnoe06Ha 6Wfa BaHBcan ColOBa,npB.lH'IIlYJl

"PYKR lUUleparpuIUi Be BBaD; DO BaqepTUa 60&ecTle~ul Ba&aS'J., npocToA 686'11: BY B.leBe~eTe Ba 1'0HeBSOpOB&; JlO on

cy,l,apLiBlO" • mBmKOBCltoit nOltpacBt.l1>, R OTCT)'1J1tlI'I>on. OCT&.lCll B'I> KptnocTR ,1;0 KOB'IH1IH EaaTepBHY. ') naCTOp'l> 3elhep ....

Bee

B. XXI,

m.

d;JIO 061> ylltacBoi

cYAwt, Ton

ero J[oeTRrmef, [lIap'l"L

.l.POt'iHOU3.l0lKeBO B1>• Pyecltoft CTapaail. HS". 461-490; Ton XXII, [MBA] CTp. 1l7-1~6.

1878 r.,

Pez,

1 crp.

no-

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

aAuaCKlI BIC1l,lCrBAfO.

769

u·i.,IJO Ha npiRTe.lbCKOARasnei UIPY,I,IIlt, UOTePJI.IBI'O.IOOWIt. BlUatonno owdlt I). B'J. ~apGTBOBlBieA.lncall,lpa I, Ce,ntol TOBr, UB lIUJoll'J. BBAOB'J., YARloeL Bos6)'A&1bBeroAOB8Jli~ (T. e. rOCYAaplI)OPOTBB'J. ero IUlaro AYU 16e,lY B'J. CIIS.p.; TOT'Iac'J.AIHa reaepars- ry6ep81TOpy leOrp8H1'1eBRRRBl8CTbBpeutAOBlTb 9TOT'L ,lYI'J.. Jklln ISBtCTRO, lITOupeTepnt..18 CI6.ph, 0011 aae ... y. 1fpen. .15 lin, ye.aLIm.... ell Boo.lli B'J. 1807 ro.q roeYA'pL oporBt.BIUCR Bft upoBilBTClil • 101 •• cclpiaTenA JUTaTLI,I reRepu1>· .. iopl> lynBa .. , eUhI.'J. BaCULCTB81106paso ... , y.open OOA'bCTpa.elO; a OS'b 61>1....eABI-.II ae 'IecTB1Iilllil .e.lOS'I'b ISO aeere opoBiRSTclllro mTaTa. "pa.lLclie IUIIBH OOIaS8.l1J esee selAOJIO,lI,CTBieB~ B•• tHeaie CIOIII.. op8n • ole ... w; 'OO""C':b JlIolCTUBU IITft B1> BlAt llKaCSlro 6yaTa, nepectl.ll COTB. ISYTO.", II pU.opl.I. aeC'IICTawit 'IeplaCK'b. Hlloselfh. ITO Be COApOr8.lCIL c.lyxax .. 0 TO."~ 'ITO 0POICIOAUO np~ ... BOeBlhU1t noce.leBiRI'L B'b QyryeBtl-xss .. ·6w Uft YTOIlJeHiR.ecTOIOCTl, rolll BAPYI" CIIB03LCTpoI; .ftTe.PB, np. lIlt sapoap8TBI II Hacl.lilt. y6.BU 'liTe. CBon ..... CepA1\e CnCBReTeIL 01'1>.OABoro IIOO6pa.eai,,! ••... BeIOP' nout IaSSS. COB6pmlsweicR B'b 1826 ro.y, OTlpNT'b .y.ac· IlIolI 3.I01UCKilsllwce,r ... B.. Opel6yprt. ynouBlUil ue.ro rocYl8pCTB~Bwn npeCTJIlRlloB'J. e~e B'IICIO.l"ISUB .ep'1'8an. HCTRIBoe olllcame BTOro IlPOI3lUecTaia .ly.m~ seere 06'lolealn I8JOro pOJlI 6111.... IITOT'b38.IolCe.I~, 'ITO S8 3.104'118YUCTBOBl B B1t 18II'L, JI JlU'It nOeTpu8.l. 01•• .. HOBUOBCloe 06m,eCTBoocaoalao 6111,(0 OT'I.8CTIno npaul.l8Jl1t. 88 0BCTB n. BpITCTUO,pneullTBo, ICKpeBBocTh, RS8BIROe acno.om,ecTBOfJnie APYn. APTry, 6.18roTBopesie, PIIlUPOCl'PRBflBieuewJ( nOJe3BbU.. IU.n.,. Boo(\l1I,eIlB060AO' BHe.rie TOro BpenBI IlOCT8B.1SU I(t.n ero. ORO .. t.lo lUona OTpae.r. 8'1t PoeeilL OUO OT ..t..aeBie ero CYDJ,eCTBj)BalOI.e B" ca.ol IITAI.leHBOICI6BPK, A .. eUBO B.. BPIl),TCllt. It0811Ulp'L TOr){8IPBJlrOEI8TepIR6yprll18ro .lBlflla,ro 6aT8.liosa, K838'110BClSiA, nOC.l'll6WBmii reRepa.I'L·.IelTeBBBTO.'It, 6h1.1'bOCIO88T6.1e81t arere C.6.pclaro OTAt.ieHill. My..peao- ... , 'ITO nOl06Boe oT,Jlt.leaie 06pa30B8.lOCh • BD OpeR6YP.rt, Ha rpaUl 06mRpBloU'J, crenej , rJlt 6ypa B1t •

1lW...

') UaBe.I'D J, no.lY'lHB'L zoneeeaie 0 K8.3UH, eOBepmeuuoll no ero 1t0u4lHpllanin, noe.n..t'D uoaersaie llloIlIme)(y B'J, PeBerli BOeUUJlII'D ryllepua'l'opo." (noe.ri, JlPH ~elte&lI~, COClBKUO)(Y B'D CJ(lilfP") KRa81) r 0 P 'I a It 0 BY, ·'IIxBTIt u8JIe)tleBKO lUI. ,l(01l. H npoll81leeTlt c.ailJ(CTBie. KWIlu. fop'IaBon . pillllJLlCJl saixan ... raT1fUIlT .... 11 npH1lATia DSJCTBIoII'L BacT8BJ1euill a.nepaTopa. Kor~ .0B'Io BaOmOl ..
B'J, ullllueTlt, rocp:apL, BaXO)l.nBmiitcJl no ltlYi> CTOPOUY .B:BepeA, TOT'I8C'L CXBaTH1.. ero sa PYRY, B. JJt8,3WB&J1 Ba 0IlP83'D, B'I> Cn.lt.llOIll'D )(ymeBBOII'D BO.lUeBia, CJt8,3U'D: "BOTh. Toot Man BOll>iJl CHB.a;tTen.mm;I\, Jl Be B1IBOllaTlt! - .II ne BBBOJaTlt: 3BD(RI1'I{ lIeR1I"1 B. m. ,!I;t.Io rpY38BOBIoIX'J. .nOlPOOKo hloaeBo 8'It ,PycCItOA OftPBl'i. 1878 r. ron XXill, [0ItTJI6ph], CTp. 241-264. P e J(,

n..

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

770
aaprl31>

SAnlleR.

Blcut1'HAro. ABlOIO paarYlLBOII CUOOOlOID. Kor,(11 Opeu6yprcl01l ely-

COnepUI'I811T1>,B1>B8el8.,I;eilill1>

R Btll1> 010 OCHOB810,-le 'lBameicl[

3U8e.1>; 13a1ltTBO TO ..LKO, 'ITO 6YBmii

T8110llDI .8peITOp1> Be.lRQIO CTao ae pyml.lOCL. UPB BCTynJeuil ltY.lpBmeB'L, 30Ballo', r8pH.30n, B8R uqero, tBt~8TLtII ruo

nOA,lepZllu ..... ero AOcaBol cBoeIIOBqBBW,

B... noc.l1IAHie roAY 1l8PCTBOB8uiaA.leKCHApli.

Co

CBepTilD ero 06~e-

18 npeere ..... Bilons I ... T8180., n09T'L-npo

I,

OCT8a8.lCIIB... Opea6yprt 06~ecTBY Be.lnn.
0810

rim
6l1l.I'11

npn8 .... e.aBmit

qll80BHBB'II leSlnITe.rblllll-aYlITOp1>; .IlO6ITe.lL JlTepaTfP~, • nBTU10 IpO.t

80 qe.lOR'R1o qecTBol, .l0aOJloIO 06pace6J1 II lleqTaTe.lb 0 coo60.l.1I.... . .. , Be OTlplll-

OB1. s8Bep6oaaJ1o' HtCRO.ILBRX'L .0.l0AIIIX1>JIOJ:el, C.lY1l8IhBI'I> 81. ta.omBen noplllBIII BI'I> 10.lO)l;OCTB nO,lt0681111lB leua
I!'L CB060At.

Cl~ecTBOB8Bill K8S0rO-TOTBllaro

06~eCTBa, C'I>

Itt.r'., BpiIBany·

I npellllTLclI

Ilpoasmeeraie 14
CT8pmlI'I>.

AeIM6pII 1825 r., C1>ere noc.l1IAcTBill • , eCTemeno • 9Ton paeno.ro.eBiK

OCTOPOIIBLlX1o 1I.IelOB1o '9Toro 06~ecTB8, looropu.lo B'I> OpeH6jpf1o

I O.ecTO.... O }'1110

IIY.II.11o IOBomel. np. .116ep8.l13118, up.aeull TaIBIIIX"L eaeere

yqaCTBBlOB1>... a,leaqeeTBJRllI\aro BOf)l;8 KO.UeT"L

Z*,

.3"L IOBlepoB1o apuuepilclaro

.lHm;a pa3118.10B8UBarOB"L eOll8TIII. B"L TO eaaoe ,Bpe.II, 3JOYMLlmUUKRUX"L Ha cecTPl .lORtl1>, .11'11 OTpoAY Be 60.l1le 6paT8 I lUle 06p83,. .... 0: loporom HOCRBY OH1> nuua.....

npoB3BoAI..... CJtJJ;cTBie, STOTt. 80.10l01 se-

17 -

18

:.tTL,

CA1I.f8.l"L 13BtT'l. Ha poAsaro ero •• CBOJbIO ae

CdOlO!H8CTOIlm;eeaeesaerie 6aTa.lioB8

OB'I>88dU8J'I>

ente BteIO"LSO ma.aocTel • Opo1831o.

13'11

"OBOC"Llia KO.8Bllpa

BUYTpeUBel Crp8•• DO 1'O,oAY,

Illreanera,
aeexacraaro

B" 6l8rOJl:8pBOCTL TO, 'ITO OR'L ero npIBJI""L 181 ... 6.raropOlBBrO, 3a IOBomy, • 003BO 1>, 88 eBot CrpllI'L" P83'1>t3.811. ..... IIOA'L.MeBen 10lJIIICcioaep8 Itp1l on

Do

B.l8AlMip1o OH1>YCII1I ..1> BaK'L-TOnpi1l.I8TL
Jl

IIB88088, TII'L

rB~pBB'I> ry6epB8Topa, OpeB6ypr8

'ITO 1I0TepII 1I0)l;OP01ll8YII, ynpOel.l'h APY..1> B BlIlOID, no Kpaiuel

r}1I I JlO easaro noelt yBtpllTh

t18.l1> C1>9TH."

p8SCKa3I11B8J'I>!EJlB8 RBB.lCII OB'I>B'L 1I0118UAY, 81'1> 1 C'I>llpo..... laliUB Bech..

R

una.1'L

IbJOAYX'L IOHlepoB'h 1 o+lllepOB"L. 'fTO OB1> .. p.Ba ... e.a ..... I'L TaileCTecTBeBBO, 1TO

BO.Y 06m;eCTBY, B oCYIIJleU1>D.tcn CBO"'L .0PaTCII, 6h1, repee m;il'll upocB1III{eaie.'h n6epIJLBIUTL. I qYBCTB8",

IIPORIBl{ia.lbBhle .0.I0)(lIIe JB6ep8JIII BU 38BBTepeCOB8.IBCL, 'lTO·6h1 nOIB8CTaTb I C1>811111> BeelpoKBO, 1811> reObl.Y.U"L .11> Cl8SBY: 6y.l'l'OTaiBoe U6m;eCTBO,10· ~1'qaC1> pa3C1838.11> Hero, '11{) &TO rasee, BolTI C1> SaxtTBB1> 9TO,

Ilpats.81

'Ipe31> Rl8.D.ip"L,

OO'L OTBpbl.l'l>• Tan 0pRIII.8TL

ero npIUR.lO I 18JO nOPJ'Ielie 1£0.recBIIOB1>,

l[.Ie80B1>. 1I0pTynel-npanop-

OABB1> 131>9Tll'L

JlO ..OAhlI'L JIOAd,

060 Boon

ItYApliweBY, KOroPbll, nOAYllaB"L,cOBtTOBa.l"L6b1Tb apaRae OOTOpO.· 10 qT0-6111IYBtl81'L Tpen

HIII.1o B'L OTBpoBelBOOTl C'LI""L; 011> paap1Iman

Y

1£0 ..ecHHBoBY, C'b ,~BYIIII' III

Tooaplman.

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

8AIUICKH

HEC'lACTRAfO,

771

BII .. 81. TalBoe CBOmeBie, DP"O"BU .. ;(a ra ... f8 ....... '! Tal'll. CAN... I. Ro..ec.BBOB'II TroBop..... DPRDop~Bla TSDTBloBa, J[ 06a OBI .. u. ce6a npBIIIITa. B...... 06 OOIQ.OCTBO, IOToparo Z· BWlU" ce611 ~eBTOI". nOTOn ~eclIIROBl>Dp.BII.... elQ.~TOB8pl~a R Apyra CBO~ro APT•• uSI, Tu.e uOPTJuelopanOplQ,1I8; a 8a BIU, opanopm.1I8 CT~pIOBa, Jl)BIU~pa IDeeT8IolfR, I C.lY•• Bmaro B.. parywt, lo ....e.claro ptlr.cTl)3Topa AYBLlooa. TaIlTIllOB'L .e co CBOei CTOPOSbI pRUII.... 183a.LlIro COTBBU Bt:rQmBBloBa. n Bee STO 0POICIOA."" B.. lapri • B8'18.11>npt.la 1827 roAa. Z* cOC'J'aa B..... YCTaB'L06IQ,eCTJla,I 18 anp1>.IlI npouTu .. ere B'L C06p8BiBBCel 9Tol 10..0.8 ••. On CJ~"" PIlAB"., BenpaB.... st~TO, II Ion .... Ttl'll, 1JTO AU. 06lasm.ny no.nleKR B'L'Btpson coxpaBesiK npaslt.ll> .,.eTaBII'I TaliBW He ... .ute 181.. 'Ipe31> 1'p11 ,ISB DOC.It .9Toro upol3mecT8ill, eelpeT8pb BoeHl.ro ry6epllTopa mensY:I'II OAHOlf I31>BR11> 061. OCTOpo.BO~TI,npIIO.lBI8'L: <18.eTCJI Bam.. BOBbll npinen I!0AU" )181011 TO AOII,OCl> BoeIIlO.Y rJ6epllaT0pp. 061. 9TO... TOT1lac..A81106w..0 9881'1> KY.IP JI m e Bf. OK1t AOCTU..Aa~ COICOIl> DOneaOBaBBW11>I'll lOBOCt, I rcntn npeAOCTepen IIBOrax... op~eoBtroBaB'II 1eTpe61T1> 6f1llra, e~B eoT... 0ry~iJl a8B.1e~1> lOTS ~utllllee nOAOsptBie, I RtpollTao can nocD1>m 'II CAIJi.laTL o.e. ... T , DpellB .. BTU.. BeCUCTBYX 1I0 .. ..0AIU'II "IOAtI, 'I:. RI UOCOBtCTI.lCJI c06paTi. BU e~e 23 'IRMa. B T)"I"L BeC 8 DorO 0P8TOpCT80BU 0 6YAf1ll,ll'L Atl.... .. CTBiu .. , B•• U'II • B8,1le aX1>; 0 3arOTOB •• ..eai. opy.iJl, 0 aoaIYTIlTe..hBYI'D 61'18raX'L B TOil), nO,llOOBO ..... qpes'll .len, T. e. 25 IfIC.la, DO pacoopllllleBiJl) BGeBBaror),6epBaTopa, .aqUICL' apeCTbI. Bctn. DO CD.CIY, COCTaueSBollf .Z·, B3J1TO 33 'IeloB1>II•• Bet. pasca.eBY DO pa9I1W.1. r8f6TB8ITln. 06palOB8UHYI, BtPOJlTBO, .I)'UeJI'J. C BYI838TL 6A.TUhaOeTL CBOIO esee yeepAie, reaep8.l. SeeeB'II, OAIB'II131> • BelaorBX.. OCT8BIDueli npelcTIIBBTe.left 1796 - 1800 rO.08., Be pa3Bi.l881. UOP8AO'lHO. eCTh-'" TyT'II 'ITO BB6YALOCIIOB8Te.aLII06. TOn-.e A6Bb noeotB'L m... '11OTDpaBJlThKypLt!pon esoero a,l>IOT8BT8Je6e,leBa, C'II .J.oBeceai,en,l" roeY18pJl) 06'L OTKpYTil1 B8. Baro rocY,,1 pCTBen are aarusupall! Afl1TOP'" KYApllmeB'II 6y ..'11apeCTOB8B'II Apyrotl ,IlIIBh,I BaB'L II Y Ha aero, H~ y IBOrll'll Apfru'll BI'Iero nOA03p.Te.ILBarO Be Ham.l.; TO Ipolt. OCh., qe"oBil'll. 0 BOII.. BI.e 00,",P06BO 6JAen ynOllBSJ'l'O. TOT'II01> BIol~YCTUB.ItYlPllmeB .. , OAS810 'Ipes.. 116,rUID, Clopoooera.BO ,.ep .. .... • ellepn. ero, IIR~ 06UIlBOBeBBO oOA06uloll'LC.lf'llIU B" 6WBllen, nOlR.l11 nOBO... I'll nlaYl'h T0.I8111'11 OTP8Bt. ph ' '26 'IIt..13, BCt Tt, KOTOpwecOYTan ce6a jlll.lORCIU., AaIlBY Z·, 0PI•• SIIBY 6w.ll I'll BGeHHOII), ry6epaaTopy l.ll CRaTLa en. iII'll AOllpooa.·B'II eoaCTSeRBOII'll ro 18611eTt, coeT.U61" 61oU'II,DO e ..... I qUI .... ero npeAct.ITe.lhCT80.. , POl" 801llTeT8, B.. Ilot.... . npwtY1'C'l'80JSI1I HII..a.. hBln' mT86il OpeB6yprcilro 10pnJca reBep8n-.Ie1TeBaBT'b BeeeJlIllHf, 6plfa,~aIolH10.aH-

_I..

DI16J11010TeKa "PYHl1sepc"

772
J(Bp" awl

8ADBCKH BBC'IACTBAfO.

1·1

6plra .. w, l'eHepa""·laiopD nepilwx" pl3CupoeoB1.,

CTep.ur", Be

I ".18 nICI.IOBOACrBa YB.... ~TL, no 00fI6e.rblO,

KOPUYC-

aY,,1IT0pD.

Uoe.rt.
.lICL clasa.l" Bee

Tpy ..ao 6w.l0

9TO npocro BAIee611 IYUIlTb

1l0.l0AW8, OUPOIIIT'lRBWe .110.11, 6O.IbmelU UC'l'ilU, 'IyT!. Be ..11'1, BOTopwe
BD obal'},

HerOASRI, BOlIlanplBlue.ycB, OreP"''''' cBon, eULu1le BetX"

u"

upo.eHbe.

feBeps.I'L

8TO salltn.l",

I nOTOIY Be.rrID

reHepa.ay 9ceeuy: CRlarO Z·)!

aame

JlWCOBOUP-BO, JllIlI" roBOPI.l", liarpoB18 IpaCIII-X, cAt.l8aa; a, )lOllen lie sualR B"

'ITO 91'0 Ha

m T y 18

BoeBHLlI

ry6ep'BaTopD

aa STY anOO'lpo+y Be IIT8t'lI.lD nepeBOA' nonpas.lllTL IIWTh, R 1Ie.a88 BW
In, illn nparorea .... :

HB e.rOB8; 10 II

.I1Q1! ero nosasa.raCb MOr.lO 3WlUTL: nori6Bl'T1>!

1I3WI1a lIIcroeepAe'lis,3TO nosuo: OOlaIlTI>, c"
'18'"

r .Iynoen
.wCJiRl, cKalue

UYC'l'b
'ITO

BtPOIITBO, YBJeJaSCL lIeprBW

91'010 ooe.ltAueRl Be COBCt..D lie

ero
r,(t

BeBRUIIW, OK" 06paTI.lCIi

IIS811Te.lLaOlU HacltwlORl, elr.-eRn", 31Ia ... Cl'AapL, !-c3Ha.1I

x

cnpocx.lD:

spaeaoe .... aeaeuce;
JlOABITL BOPITCJI),

OHO Y lIaCD.?-".Mw
13'1. yerlBa

He 10T081l.1R aBllBoro,.

OTBt·

aaiaere

BHAHO, 'ITO BW autpeBUICL 3TO TII'L TO.lLIO

6yaTa,

BIlDe BWCOKonp-BO,
I).

ro-

06DSCIIB.I" BWCOlonpeBOCXOAUe.lLBOMY nopTynel-npanOpUl,II'L BCTa.l1. BneBb II'L geeeH" J(onpoeOB'L, Tyn lie 'ITO

ltO.lecseere

UllOn, • relepu"

l'Btpilimleb

Z*

eal'L B38Tb

6w.I"

sa'RHUI,II01'L OOA'L CTP8I1Y; a 'ITO liw Tn'L 9TO

i\1ua, reaepan,
meBHWI.'L nOBUI "ITaTt. .....

nplKa3U" B'L lopnyeaoe

ern

zcnpenpo-

13'1. .a6ueTa

AellypeTBO, SorAa
BD .ell1.

eBRTwe C'L BIII'L .. onpeca, 11181.1088, Bet ero

I ARTb IM1. nOAUleaTL JU'L. aYAITOpy. al npICTYUI.l1

npe-

)l;OCTaa.reBO 6w.l0 OABO.Y 10pnycBuIIY nopY'lllK8 CUI C... 1. oTBtn, Te.abCTBYIi eA.aor.raCKo, 181'1TOIIITL

Aom.la O'lepeAL ,11;0nOAI'b aYAITOPY, I C81,ttHe Y'I8eTBOR8.I'L,

TOBapRntl

'ITO OB1. C1. HIIR

ere

Aonpoc'b,

I oCB060ABTL ero. I,

AYAITOP'b nOAYllan, oO.lyulI1o

npeenpe'L

eme:

cBCt.l1 lie

ORR H8 9TO COr.l8CHw,?

YTsepAue.lLBwl .1r.aclI.

11n

p830pB8.I'L ,B;onpoe1., I BW"PUD

ero 8S..,

Tu ..

') Cnpaae,UHBocTL aroro cIlal£Ta no~aepll!.AaeTCII .l:JlyrBlI'I>, uane'laT&RBLlII'Ii .IHCTKOB'L. MOULI" (npu zypa." TelecKon'lo") ~e:n. 03RS'IeHia HlleR'b, " B'I>BII.-.1IUeKAOT&. SnCL KeTSH nOBTOpBTIoHeDBY. UO'lT6UBLI11 B. TI11lBOBeRil, e.ryaa ... Opes61Prt no norp&u'Isoll 'I&eTR, SH HUO Be 3aOOr1I.tCJI eBHCUTL 61&fOClU01lB0CTL ero BLiCOKOnp-B&, H 61.1.1'1>, UK'Io r9BopRTca, BKOSTp1l c.. BD'Io. O.m;RUtAIolIn> TOpZeCTBeBlUoI1 ~elll>, UPII c06paRiR BctX'lo '1HHOBDHIIOB'r.,reaepar», no paollY TO ClY'IaB), B3,'l,pU" HS'I>HBUTL r. TUIlIlOBCKOIIY esoe ueYJl:OBO.'lLI!TBie Bae.out 8eAopoBII'I'lo 0TII1I"&l'L co BceD Sil2UHBOCriD, 'ITO OR" He nOBRMaeTL, ...1IM" 1101"& saBle ... S8lOAOB&Rie ero IJIolCOBOnp-8&, cnp&IlCL Beer~a BOlIC1Ix'I>OTRomeBill X'I> a'lo .ellY eoxpaBiTJ. ~OJ&Iloe yaa.aie. "ian BY cll1ie-re, CYUPL, CJta3aTL B'L oTBOmeaiJlx'I>, BC&PR'Ia.a'L relJepu", B'L AORece.i.x'L, CYA&PL, 8'1> ,l;OBeCeBiIIX""~ B.
B'I> 0,,11011'10 D'Io

e.

m.

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

3A BII('JC)I BIC"IACTJlArO.

773

G6pllOl"

8'I'Oft URn .... enacea!

81 BlnGnlo

&Tore

10pnyellJili aT"ITOp! 11 ,...... DO mly ....

n.a.

-

~GBaaaTe.lloeTBO:1811..

aDmie ... oBawn,

" ..a31.. CIOTptu • 'ITO lOBe,... .......aTb .. orn
6..... e,lY
1'0.... 10

e.y aero.GPJ, npeA.ay
SO

c.atlY»-

.is ",,,8:
T8DDIO.'II,. OnPIOB'l. DOprJoel-DpanGp •• n: lo.IeeBllIOB1. .pY.I.aft 10118".: W.CTIIOn. Hpanop'_nl: 25

.I''''' 1).

24 19
17

1a38~.

CO".I"'~

Bt1'O........ P•• oIOI: Z·

28 19

• n.u... il ptnO'rplT" .lY&bBtn 19 ..tft: 9fO'I'Io BOO.I.I cYlUCII " GI.. " CJ'.G . .... Bee ell", IIOl"J> UptAftll'fe.lbeTBOll'lt .IuaiGu,ro r •• pa.l'b· ..elTel.8ft 2181"1."1''', ........ tlOOTI8.le." .... C"''''''_IQU" ... 8 : 1) HouoB ... " &ee... , eotTOIJQil DO 0006101110 nOPJ'I8Bi..... T 10 ry6ep1ll'rGp', OleerG POlHlro 2) UIUI08II.,. COTIll K. B. Tnotelfi, • 3) DIU.OIU." ftOU'I.IGI1o, 6pll'll.wll.01 •• pPL Opea6ypl'Clol 8prlUe,ia,

101""8,.

6,.i.,

-.

nCIIUIoI.

~UOllpoDBOPTe.a8Jl1o 6 BBUi Iymop" De.Cloi. Cyn onpwn , I II 1821 r. IlHIIII BO'. opot'nlo 6..... DUoNU" rBycawl10 OoerYOIOl1o Z·, 100000p1 IO'l"U'L 310rr-'1a eJQe 180rll1o 6YB.. m.I'II Ce.eBGICIU" w.I.a,...; HO OBI O'I'BtTI" elo... yeyrJ6.... TO G ero ..... BUy. 8.... , l1TOelY D..OIO, Z· YI'U1o 8310 no..1o 18paY"8 DOC.IITIa canro BI 9eeeaa AOHOO1o Uetep6JPMo, e06p8B1. B10 Ben Be' s.a0YD0TpiI6 110 ..eaia, 0 !lIII" OT1o .. eT8yn ".Q'b B10 ropo,t;' 10r1o TO O UllmaTIo; HO 9TO'l"b ,1080010 ..... 0PIUIB" 6Y.I1. n 9eeelY. 0'11OOJl8,l __ 1> 6-JAIlTIa · II II &Ton. OocTJDon; Z geeeB'), ere I Be nOJQa.lI.l1o.eYA'L OloneB1o 13 i1OH8. 38.'1I8'tI ....ao, .TO aa Tpetil ..eas, T. e. la-ro, 00.ll08BII1o Beee 8 1> Ylep" ClOpOnOeTB.Boon. Ylapa. ZlTe ... Opea6ypra npBlll.ll ItTO 31 JlaSotl aal838Bie Bo.ie 2). caot ry6epRiB,
KOToparo' O+~eplil.

06ep1o'o+meepe.1o.

') Cyn6a sroro

OS'IoBSpoC" ..... o.t teJlbJUlapmua ItueBcuro. OTlaB'b B10 aoeBRyl> c.&Yl&6J. 3& Bopoxaaesoe )(11.10 sa DOzap'b B

'1eJOlltu

~OBO.l"SO cTPaSB&.

Hs10 6i;,I(JlHX1oPIIB'r. OrJlOB~ Doc.ri CMePTU
DpOISlle;J;ea1o B10 CTOUt. ct. CHOHJI'I>

BnOenJlCTBilr

a&DpanC'PUOII'L,pe.aa&loJa ....
)lon ... BfUPJ JI XliII" B10 B&1'OpaB}J> paOOrJI
') cyA'll. KeTaT. OlBoro nl unO.BUTh,

IrJ, pJI.J.oBAe. ,I;'h&rr. .teaO.ll>&o TPJJ;SRrt. DOXO· TOUSO '1'10 BIIc.lJ .... ca ORUIt 111> otBltep.-IIOUl'b

.'r.

,l,epeIlBt.

B'L KOTOPO'

'ITO If

It. TaK'b Ba3BaBBO.1o

'Lleaa,

HJleB80

rpa4la

r. B. Op.:rOBa,

BepXOiiBOJl1o yr0.10HI0.1o DO)l;068&8

ROCTRU"

B.m.

cseprs.

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

774

BAnBCKJI

BIC1UCTBArO

. Jlo :ap1ll'OBOPJlIPe.uaro eYAa np.eJ~eRo: TanUIOBl. Ito.&ee~Ba, BtTOI[IBUOBI 11 Z*, alo r,laBahU'b UOYIWW.leIUlBIOB'b 6YIITa, IO.&8eOBaTIo; CTaplOBl • )Wy_IBU8-.IIW1ITb _1I80TI; illeCTaIOBa-pUUlOBlTI> Bt'UlO B'h CO.IAaTW. reaep8.11o geeeB'II IOU'.pIlOBa.I'II: eocuTi. B'II IITOP_SYI) pa60TY: TanTKlOBa sa 12 .Itn, &o.leCaUOBa H8 24, )l;pyaBB.B8 Ba 8, Z* Bt'IBO; BtTOWBIKOB8_e BCTaplOB8 B'hao B'II CO.l,uTW; a Illeerasoea a a TpB fOAa B'II CO.&AaTw, 6e3'11 ... weBill ABOpIIICTBa. AYABTopiaTClil JI:~n8pr8l1eBT'II no.lo_u'II: TanTBKOBI HI 8 .lin, lo.leCll1llOBlBl 12., 11 ApraUlaa SI 6 .Itn B'b laTop_aylO palioTY; a 0 Crapl'ioBt, illeCT810Bt, BI;TowalloBt I Z* nOATBepAI.I'II10a,Hp.anilO BoeBuro ry6epBaTOpI. Bwco'l8lmas IOB,Bp.anill, 1l0000tjlOBIBIIlI.I 'h U Aeli. aBrycTa 1827 r., B COCTOS.laB'b c.rtApo~e.'II: TaoTBloBT. 10nca.loBT 11 J{py•• uay cllaB.leaw cpo.. In(U.08I8Y;, CnPIOBY, BtTOmuloBY • Z* YTBepll,le1l0 Bllallllie, 110.10.e1lBOe reBep8.l01'b 9ceesol'b; a 0 17 -TB .ItTHel'b illecTason npICOB8lfILl811O: cBt'lBO B1t eo.a".TW I .IllmHb AIOp8IOTBI). 9B86IYllia BcnNaeBI 22 talTI6,JI. Ho TeD&pbupeAocTaD... OAIIOIYIn. ~y ... eHIIWX'be.. oIY PUCIOllft, lIn. C'b a... nOOTyna.l., H 'ITO C10 au. bLal. 31.tT.llo TNLIO, 'ITO reaepu'b 9ccea'}, nepeBeAea1. Bnoc.rtA(lTDi.· B'II C.-Ilerep6Jpn. BOeUWI'II reBepU'll'ryliepa8TOpol'b, 11 B8 9TOl1>sofl... nODplD$ JBplcnc. AllqeeBClan opleBO.,. • BOIBejle.'}, B'II rpatclGe AOCTOBBCTBO11101,· C'II ClOd CTOpOIlJol, ... IMlT1I noBTOp"'b '1'0.11010 .lOB8BI.&Tep'}"CROTTa: fopelll nx~, Y lO'J'OpLlX'".tTlt APYC c raro oll.lef1leaiJl B'b CTP8Jl:IBiu.. , 'polt D.l81IeBBlro 0 un paacaaa, ptlJ.lo J;O~O.1'r'i .0 ymel BUltIOft, IOTOpye 6t.u1l. np1lU1l0. sun crPUIBib.
1835 r,
B. H.

m

J[J,.

r.!ABA

I.

'It.. I. CIll'Y .....

_.~.-I1poIOAil.

0,

xpait

PO.ll:BOt, nO.iIK

po.aUli!
BlI,I;&Tb,

lIB'll

BaCt. yzt.

H rp06u npaoTne~

60llLme Be

CBliTue
Pw~teB'i'.

HSrB&BJlHl£Y Be 06BBll&TI>.

fllle 60.l'lle 'IeThlpeI'b .t.cRlleB'f, TO.K.lCR a B8 ray6TBlm, B8R'b Ba.owl! apeCT8HT'II. )leoJl Ilwn 18Tb, 6w.IB ,lPYSbR, saBie 6WB81OT1tB'b ABaAnaTb .It.T1t; I Be OCT8B8.lcJlIlea.. yTt.meBiJr. 6011. TaJtHYU 13Bt.~eail. HalOllelfb, 1IB1I AI.l1 3.8TIt, ""0 oil ... BIOlt nO.lY'I8HO ptmeBi6; 10 Blt se .... oao co CTOJI.lO,aroro BHIITO Be .on CIIIsaTb. no YTP!, 12 C6HTSliplI, S nepe6pll.l'h Bct )[01 sanICIR-9TB cBl~tTe.lltCTBa S"_OOOTI .aTyron, Y'lar.Tia .PY3el.C'b lipan URII'LnpHUYiIIAcuieu B ropecrie 130PB8.1'b 60.lhWYlO I18CTbISlt BIn"

s:

DI16J11010TeKa "PYHl1sepc"

UDBexB

JIIC'Illc.rHAl'O.

775

0CTUl>11all1> •• Ie

paaopBan. JI U~ CDP8TU1>,B'L l81e.A1I-ooc.a1l III ray6TauTJ, onael.'" U1> • BSJI..,. M. eo6olO, 11ft SIlOn.' DpiJrratlmu... BecDoII.uil 0 nI ..., loto:plle lIanUI 108 eeplQe. Clt.laB... lITO, II np06pe.lJU'h Ha raT.p1l deIU},IO uaceaaet CUPY; ,beeBoBl. UplllUa 1101111 cdRa. H1II0I0pye IS1> lpyael 10UTt BpUOllU aaBUn..,. .eBB • T...... al .I~arr. U'" co"BHie, cl1ImaB.oe en. a1lBoftpmn. OTpU..... 0.. 888.1. .eC'I'OIJID yucn 101). Hlno .e 1.t.l1> AJD claaan lat 0 lei. 00 JULII. Hoe.a1I oKl' .e8ll, CUoo..... coa .... Iorla • DpGCIJ"CI noc.a1l .... ,oaaro OTAIallI, JBIA1IJ1., 'ITO J .poaaTi 10el e n. D.I~'II-lnll'l'U'rl., r. Bup ...... I J Oiomii 0'l'01T'L, 38,1;JlaBmlC}" 'I.p8y 61 otluep ..., • 061 .COIPUIJIDn. f.IJ60loe .unlie. He '!'pYlIO 6u.lo on'llTL DPI'lBBy BTOroDoe'~eaill. JI TOT'IIC1> cnpGC"'''' D.lllfIo MaBT8...... ftG e.y yro.-o?, • 0."', ,en. aPllmOJO Y."'Io •• OTB'U.I ...: ~T8"'-C"'-1I IIpIUa1l" on. Bo.ealaarra, 'lTe6u BJ.I OO.... OBUI B... Op.o ••• e...·r.JlI1o' • •3an....?-np.o oblBleaia IU ... C8I1T8B1lil?'
&10

lJD

tlBe.JIP

BOSBp,TllnCJI

.a ..

BY DPO.lOZUI A~PJIO .Optal} , Dp.IO B1> QI6.pL! - B... CI6apL? ODpoe ...... oa .... BoaB.. fO.IOC ,-.81'L ... 9'1'0 BY BBaeTe, I OT'J, .oro? UOBBOiJ,ft .a1l ITO O,l80.Y 3111'10, c.laa..... 8 OTp BICTO, • Oft, DO.. mell'l'lB1> ~'l'O e... IlpaJ.IIo8 ...... ot.Qepo.... , B1I... 00 DODpec...... lelll Cli·

-

He SBI»-O . I... nlJ Clp .. Bln:

B.....

ea

lOBITL

ray6TBaXTY 6wI NroB.. yae JJI'J'8II'Io-OtKQep'l> 1JeTBepo • p.AOBYI1>. lIeaa DOnaBI... .elllT lBJI" ,lIOn. ., CIO•• IAOBaB'}, .I-'JBY, noBe.. B'}, 0plOBlac ...-r'yn. . B.. mel'" la napl.aYID D..o~aAI>, I DpniTln, 'ItO 010.10 O,AOB.B4frrlyaa TO.IOITCII IBoaeCTBO paSBIrO po.a .IIIA81. )l;oporoll, ITO B8 BCTJl1I"~CI,'11 ..... 1 rIllA"'''' Ba .8BI C'Io ~r0601Uol'CTBOI'" .... e... Y11lcTie.1o, atlOTOpwe DPOJWIOC ... I B.. uyn: 6t,u8 ... 1 B8'I'L .an.1 no,unA. n 0PAOBIBen.-raysy, II JBI,,"'''', 'ITO B8Am .08ro TOBapl_a llleera10Ba, T0'l80 38 Tall ..... e 10BBoel.. , 'III .... leBI. BIA'" ere 6y..'L BeC8.lYI. DOCTJnt. TBepAa. M.. D~AOPOBUICL, • R 31lpI.U'" ely: 'IBon IB ... BSC"C.6IPL). 0... OTBtu .... : -Bce .... "J'IIIIel),! a .eu, 6PIT'L, B OO~AaTW-B'b fpJsilO'. B1. 9Ty "IJTY ILIIQ'H .... JDTUT'L, DOAODlU 10 nt I o6'J.aB.n, ... 1JTO II.... saDpe~eBO roBopan. Ho R yeDt.I.. e~e Sllp .. an. e.y B'II enA1>: (PHII.CII Bpi ueBiI eeare ... il H noroaopu'b). ABOp... 0PAOB8BC -f8J8a 6b1..... Jae 1800.ll8B) BapoAon. 3a11lT!lo 6.... 0 .. ,lfBolllecTBo eo.rl8T'J. B'J. nut spHT8.Iel. ~8pCTBOBUO r.ay60'loe Iuulie. Y DIOTOpyX'" BllB.. 6W.l1 Cl83Y •• r.l838n. B~ BTOBe CAt.a8.l0 al .eBR HII8IOl'C) BD81J8TJ1IBill. Bo .It Be 6b1.10 .1 JIII.leBill. al po6oeTI, BB AOcaAY, BI ropecTI, aB 0T'I811Hill: eepJl.. e 0111ea1l.l0, BCt 'IfBCTB8 UpBDlU B'L
e1lIRI...
•• rcc.....
ct'.lPII... •• TO_ XXXII,

B...

sa .......

1881

t., ARCH..

50

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

776

81JD[CKK BIO'llC'l'JUl'O.

oB'llriBie. Y•• CBU "U:.u. 0 Biuol PIUJD co BCti... , 1ITO O, •• IIYBUO .oe eepute, uaeTcs-6wa .ut.e on. leHl, He.e.o lor •• "160• .Meu Bau. B.. 101BaTJ, rAt II .amen. Bet:u. 100X", TOBlp.~e'; ... y BH.. 6.... 10 • Becu~1 OpeAaTe.lb BIDI1o,-BeC"IACTIIyl OO.UBBO, DO· TOIY 'ITO 6...... npeap.Te.leB'lo. 9TO cB.llBie oJJmeBuo BaCD PIAOO'ri.,. He YOOt.llo II 06BIITL BeilX", 181'10 leBIi UAUY". B'Io .. pyry" DU.TT, rAt n..aq.. -mop'" o61.JIBII .. '" lid, ft(r elY oOPY"".o 06Yr.11ITb lUI: Be ....... .110 Upl eeot. Buore opyms. ~Ba... B3dcTBO", oTnu ..lo • c'" y,l)lB.l6lliefi, c 1010 CTpON co.-ep."" IIC'J.; .ory .. I .nn no. U6YAb Upl ee6t? BOpo· 'fen OOCTJllaiTe-UI'lo aft 0pIIUI.O». Doe.at nanni., CI1311l1Utl11o10 8 OO.ll'O.IOO., "8..Q1o·.aiop1oDp.COBOIYO '" rpo.Bo: ,. Tal", BY ... ere Ie 0 ... lI.teTe; 1310.11. .... lAT••. £Or... II B08BPITU':1I I'" TOBllp.m;.I"', OBI 06eTYDUI BeBS. H8'lUlCI. paleopocy: ITO, rAt, lal'" ooAep.uc., un DpOBO ...... -Bpe•• , lin e'lo dn nocTJD8.I•• T. n. Ho 0p.CTaBY pUBe ... alc", DO yr ..allo, I .... 61>1 88C'Io BICTi., C.OTpli RI rrry BlBomeclJBI 6e33a60T IBOCTL, CTO ".II s.n orYa,qII, .. ..b H 6e3.uooT80 ... m.... 8.e.. ITOl'O BeBIB.IN "sYTBaro JlOBO.lloCTBia pe.... o rt..'L pOIOBYllo 'l8CO.", 10TOpwi opeAcTo... O Ha.", BWC.lym8TbeBoe oty.· AeRie, ere..L .eCTOloe! YnmBTe.lbBO 6w.. 0 AU .eRIi B.ltTL, '1'1'6 BCt 101 Tosaplm;. ooxp...... neaaee op.eYTeTBie "YXI. llpI +nB'I8CIOI'J. lIaypellil n .. CTp8rn .. co.ep· .uiel" 00.... crpl.elO, Be leRte • BPaaeTBeBBOBlIDIITlO., BO apel. OJAa, on COlP8""'. 6oApOClTL cuyBl nplpoABylO uor .... seee ..ocrb. Ho IDol Bet. • 6..... YABB..6BLl Oea'lYBcTBeBHOCTbJOamero upeA8Te.1I1.OB.. Be BYIa3WB...... B HB elym;eulI, BI yrpyaeBili COBlICTB; lIn OlepeBeBt.lwl B TO UO .. rpws", Ron •• BCBOp1> BlC.. OOBe... B.. Apyry)) OO.lOB.lY opAOB8aC'J.-rlYBa • Bse... 810 SI.IO, 11. 1000po." HRXOAIJ.lOOL .SO.ecTBO UB8BRIIOB.. p8IBWX'lo10..... 1., BO Beel +op.t, COO ..IOAaBmlI'" coaepmenoe 1000'Iaaie. .My TOT'I8C'L sadT8.1. TYft .e CBoeN DO.lKOBHBlII J:YILisosa, IOTOpwl up.law .. aYABTOPTSyr, .IaaOBY npo .. TaT" nO"Y'l6HSoe .... ope.DlclBie OT'L Sa'l."IdIBKa JDTa6a, reaepU'L-Iaiop8 Beee.lBQBaro, 0 coBepmesil. lla.'L. Ban Op.roBOpa, Ilee .. t sroro aYA.TOp" Hilla.... 'I8TaTI. OpBrOBOp'LcylS, R.. BOTOpol'L .3.I0.eB" 6I0I.l.. Beeb .lOA" B.mero )lua, TaOTlIOB1., B811 CBOPO&TO YC.lwm8.l. , OCTaBOBH.I'L ... .. . ay Topa, B npoc"'1> y 00.llOBBBl8 AOSBO.leBi.BWATI. - 3ntll1>-c'L? cnpce ..... Oo.lIlOBSII'I>, - B B•• Y, OTBt'l8.l'L T80T,IOB'lo TBepAw." ro..ocon, - 'ITO :lOTIn. liB· TaTL B8me AUO CRnua, IOTOpoe II Ylle eTO pan C.lLlma .."" • BOBce Be BIllIJ Ba.OOHOCT.C.lJm8Tb eiae. 1I0"OB8II'L CHICIOAHTe.lbBO31.tTJI ..'L, 'ITO 9TOro TpeoyeT'L ROPIlAOI'It,I npua8 ... 'L e.y OCTITbCIi. TorAa TaRTBROB OTOme.l1. on. sere CD Bey.llOBOlIo..

.f!-

R..

cro.....

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

UDBCKB BEC'CIACTBArO.

777

enie.'L B'L cropoIY • CT8 DOUODhlB8TLno cBOeITa6aleplt. .... 9'1'8 BYIO,lKa op •• tno 13pr"'8 setn UBOBBRIOB'L; OR. SB8'lBTe.n.10 neper.IBByncr. Ilpyr .. ft ~pyro.'L, • "r".TO~ npBBI.ICII O,olo ..san. eaee 'lTeBie. 11.1, OlB8IOll'L, au.l. pasrOBapHBaTi. coepBa OOTIIOULIY, DOTOI. rpo.1fe, a, HaltOBell'L;CTa.lH . ~.tmBTL Apr"' Apyra I e.tllTLCIl 1l0BO.lL1I0 ueocTOposuO. TIn .Y 6y':' •• 0..I0lw! T8110 .BOro 6w..0 B1> B8C'L SI3118 a 6eSne1JBOCTalnOJloBB.n, DpaBlIB'L erporil BKA'L, BelpB.a.l'L: cTBme fOODoAa! c.rymabe C'-ITe'Bl(iIo!I Ho &, nOC.lt 1IIUYTHOI nOIOpIOCTI',0PBUIl.l.Cl>OHIITL paselaSYBaTI> APYn. "Pyry, no 'It.1> 38IBJla.l(,1l BO Bpe.1I apeCTa. On. Bpe.eBI AO ape.eu. 8 "nor.lIlAYtIU'L aa ?IUOBIIROB... Be'll OHI lac.. 3HUI, DOUIl BCt 6YI. 3lalOn'l, Dwe-o.en ROpoTIO. IRorie, r"IIj(1I Uft aae .. , DOSBM8.l1 n..elll.. C'L BR· lO.... COOTpaAaBill,BtlOTOpye YT.pau C.le3J.J. «ORB Be BtpRT'L, 'ITO IY 310,dill, .lY1f8.l'L I. . " 110 DpO'lTeuil ceUTeHItiB, 8'L KOTOpol 1JeTBepO.B3'L lac'L ocysAeBY B'L la'ropallfll paOOTY, a Tpoe - B'L eo"AaTY, IfLl 06paT• .I.CIo 11. DonOBualY, I op.seul eMY 6.1arOAapIOCTL8a lopomee C'L ualla 06pIDleHie. ¥AOBOJhCTBie .306pasuoeL aa ... "t. ere; OH'L upoc.res • .Iea, I CIW ..'L C'L 'IYlerBon: croeDOAa! MUt OlleBL .a.ll. BaC'L: II DOTepa.... B'" B8C'L 10pomlI'L otBQepOB'L!) ROlOn, 06paTllCh 11. 1..* • rpo311 e.,. n8.lLItell'L: <Be sa6YIlL-CI8S8.I'L-IITO TIl II'L nory6ln!:II Hac'L OTBelB B'L OpellBlO1) IOJIBary, rAt 6Ll.l. llpBrOTOB.ltlULI ctpY8 manlll • eo.l~aTClilJ mBBellJ, C'L IOTOpLlI'L norOILl B o6m.l8f8· (ILl.. cnopoTLl. Ha... . Be"' ... BUtTL 811>. TIlJluo 6Ll..0 06.1eK8TLtli B'L 9Ty olellAY D030p., "UOILl • TJ"" eD\e mYTu,. BAB8 rcnt... 101•• TI> cBol T}'8.IeT'L, 1111. B30mon. Z*, UAep.8UBYI op. BoaBp8~eBi. lame.", 11. etUlII'L. 011. 6L1.... TaBlIe B'L ctpol mauu., 10 y.e wi. .eltsal'L • C'L 6P8TOIO re ..OBOIO,DOllepen C'L OAHOro )'Ia AO ,wyr.ro. cRaIOB'" BaplJ)I;t:~"'!) CIIS ..... OB'LC'L113BBTUbHOI) .... 6y 101). IY Bet DpaCTa.ILBOBar..IIBY HI uero, • II Be BLlTepn'U .. :" en Te6t ... 0006e8Bo npICTa.lO., oTBt'la.l'L II fI.y C'L DO.lBYK'Lnpeaptaiel'L.-.2Jtt>.Itsa R ~es06pa8ie 06pBTaro Z· npBItTBo CIIYTU... lolin TODlp.mel, II II erspa ..CIl OOoAPUl> Bn. e He 3a6YBaiTe, 6paTItLl, CI831..'L II BIl'L,- Bal .. Bft}t06BO 6L1TI> .Llme aeere 8TOro B C'L roPAooTilOnepeBoc.TL Delloe YBIII.seBie. Huo6Bo sanaeaTLCII lYIO.'L HIl, nepBYI .. nopan. Sor.. SBaeT'L, 'ITO ente DnepeAa RaC'L o.IAaen •. ,!I;pyllecKill o61.JlTia 6y... JlBt oTBtTon. Bsomo.... D.l1l1l'L-81'L1OftllT'L • npocK"'L, u06L1 OIlIJR'LITO BR6YAbB3'L uac'L nomeol'£>c.. B.I'L, npl.O.lBaI'L, 'ITO OR'L 6YlleT'L npnOAJlTb, no o'lepeAUO, sa 18I1lY..... lIepBYI noDlUL ~PYSIBBB'L, nOTOB'f,B8eryDB.la )lOR O'lepeAL. leUR nplBe.lH B.. KyaUBI{Y.ltaK'L BLlpa31lTLTO IIYRCTBO, IOTOP06 oB.laAt.lo .ao.o, 10rAa Jl YUAt .."" 'ITO, S810BYBall Aprra 10el'O ){PySKRBH~, "ysileItw 06.. IB8.1.Cl> esesa ... "paBAa, OBB no no.ll} Bct aae'L 388.18, B .I106 B RRC'L ... sa Bame .I8CIOBOe C'L UUI. 06pall(tuie, HO .OlllBO .1ft 6y.l0 OIl.ARTL, lITO lITB.'L

50"

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

778
saropilN.1>, Blsa flt (I eaael) '1}BCTBBTUbBOCTio.(PYII '1eThlpe pau PJII aIIOl ... CII ~apl).II.un HlSal1>.

8.lDBCKB IDWIJACTBAfO. sanauaBlWn JlQal1> Be 'TaAW cotTp8AaBie I ca ... An •• -

Be C.lfllan!.,

I'OBOpB.lI OB8, • nouuso BUt.a. I 1> 1 C I f r a I 1>. KorAl II

oepeaoBIoIBI..B. Kat

OpOITI 81> 6010B11) .'.OPI}.

I

1> .0.

ct.,I1., BIt. ap.-

CTJlBJ'"

db

lie..,. 9ro?,

CII8S8.l1> Cltl)lIlCI> n ..aQ1>-al1>IOT8BT1, II DOOIlf8;'!>S8 CBOI)"13B1>lt.-cTan ...LIftTI>, TBOplTe '

BOBce se B1> OT.aaBiB, Be lfnl)

188ftBO-01> ~;

O'J'Btu.....

OD1>TOBOI1>, BWpaaIJ)JI( .. 1> 0'le8l> IO)lOmo Be0610AI· BUIO BOUOImarolt• saaOBU.

MOCTI> TOIIB8ro BOUSOBeBia.-cHe'lero 10S'lB.lB, a OTnpaB... eR ouy ..tsa n 6pI~w!' 10pomeBLlo,

C.. 3...... J, CTap8aCI> myTBTI> B8.A1>STOIOfBIISITUl>lOIO ODepllllielO. KorAl 88 BaKOBUl>st. A06pIiI8 CI8SU1> R Ian c9n BY..IlBOBW AtTI 8010 Bory Tal... CB06oABO,liTO eABa oOYCTBI1. II

ee

H8 no ....., IBn

cua ....

cllUlIOTe 881ylre

i..... «3a En

9TO cnCIO.AeBie
It

Ba.1>
181;

.e-

lOCTaseTC.: BII'L, C• .IY,

e.ltAyen,.-K81 6IpIS ..., 6IPIB'h! S8n sa BaC'Li Bon

... 6b1 BCIOTII, OB, CIR3I..... O.lIB... Baci!> la.lOCftB1>,-laCT'J>

DpIBI1".CI> uepelOBNBIlTio CII088.ClB03L C.le3Y, cBon Bee ne,eBeCe ....

BIAan-18n

lITo A'LIaTJ., 6paTI{hlt .0.lITeCI>

! OTriU'"
OKa .81 ... 6b1 lopon. 101IllTY,.W or.lllAW88.11 APJ"' "Pfra, Ha.1> .838.100 • ., 'ITO 18C..., 6h1.1.
JI1,

...... BYlen Kor,.. • Be .OUI pBAn. CI....... peuwt BUry.

10000T~a!

B8C CBUB OURTI> ... B1> TJ .e .ep.8TJ.CI
0T'h C.U8.

aa

mUOCTB, B8PWI-

B'b AJpallli8 t.T8 ....

manu:

Ta.... .W eJl(8 6nau
I.

HeBBBs...... AtTOTBeCTBB... TiD· r.l88BJIO r8J6TIn Ttl'b, .eal 10Be

!...

Baome.l1, U.l81l..-.aiop1> 1 0010 .... 1> 10Be~'b B8me.y .

lIeCTB}. lea8,

TanTIBoB8, ApY.IBls8

OS...

OpIB83......

38111."', 8 CrapSOB8, BtroIDBKloBa

I illeeTalOBI

aa

Hac1> 0.IA81a TOpW" Bloroe

ue3a6BeRU8R, Top.eCToelluall
B1>

.. aYTIl,-OABa

0lynaeTc8 0

KCCUCTi.. ltal... un. ,.tlO.

onlClTL ee I Ht,..,

AOOT8uen Ha 9TO; cla.y Bia, oua • BospaCTa.

sel,

npi

BIiIloAt B8me.1o Ba IIpLI..J.1l0 BC818fO COONSBAPyr1; Bee 3A8Ki.; Bee 38• I nOI..oBI.IICh;

OPAOBIIC1o-rBYS8,BeCI>ABOp'" BaOO.IBeB'b 6Y.... nCRO .IIOAI> ..

My

TOT'I8C1>CR8U m8011 are

nOlleCTBO 81BJ"O, BeBBaTBoit. r"l'lol Bie _BII(IB...... B'b 010B8n! .lOCI. 18n ua38 .aI'b ry6la,

I r.ryloe monon.

npOTl1l1BO nOB1Opl..OCb'B1> OJCTO .... B B.PYn. JTlpa ... .011...

npo6tmR.l1o .• eIlAY BalOAon,

TBUU. Ht.IOToplile Ip8CTI".CI>, nwe T81... nOp831.10 Bclln TJn ylle

e.aCSIiI, C.lWm8.l0CL BCUlnWBaBliIlepll8TI>: cepAile xee no .I1~} .0elY; CIl'-

Bame n08B.1esie B1> 9TOI'b 6es06pa3i.

lelooT8.lO C......

• .PJDUWlI

c.aCSN DOTe....

8 OOTJIIU'b B... 00060 up.· C18-

n... ae ... 10 B DIU ... B1>OOBepmeBBO a86aeail, .... aaCTYlJaU ze.r1l3Klile 3aRophI

AO Ttl ... ca.Nl ... nop1>, BolAS

Y

BOlOn. Te.BIIlY.
J(

rOTouelaylO lin,

,1(.18aac... ae60lbIDJIO 10aBary, cno006ute

.CI8.I'h OTlWII OT CTU' CI.. b;... Blo' aae ..., .O.BO 6w"Q nOIO.le6aTl> Bamy r sep-

B8ro AymeBB8ro Bo.aaeBiR. Y1I8cTie. IRlOe BCt. lIBTC.lB ropo ..a,-fop8a",0

DpBBI.8.I.

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

BAORCRR BICUCTIIAl'O • • eers, BellU.

719
6e3'Jo Byll,1{Y • 00 BC'II.",

Bet. lIeCTOBOCTll,lOTOpy"

Hac"

06pe.en.ll,

688SII08ll0! Pla.YBCTIIOBlBm.CL, II sllIan. TOpYrJ. .cepII~e .oe B8 BUI.I"! -J{06pye B.lelaTL Ban. .1'11 II'It I8BOn-TO upome.lDIi1 .01 6ncd; TOB8pl~. TOOIOBaTIo DO .aTJmd,

on.

10pas-

OTOpBUOOL..& Be BKAU"

111> B" TO.lo'll, I TIn .... yl

IIBBBO

.eBR,-oeo6H11o

Apy••

)l;PY BBB" H TaoT .. oB" upIBllacL ..

san.

&Ton. ..06pYI,
TlI'L

1l1l0ma rasl.lcs BCOO"I'L npeA· B'L COO06-

OB" 6w'L

BeCU'L, Tan

mfT.lIB'L,

J"OBO.ILCTBill I

nS&.ICR BOBee BeBOnTe.lLBYft ero BOO.lB1IOTpa.uaCL·

CTO~.n
10IeTBil

TP},AROCTD'L. HeBIBBOCTI> Aymll ero AlXl.

6011,
• Jlle BlTh; duclI Bill'], Bil!

a:

n01}1lCTBOBa.n. cOlla.&'llBie t JIOPR3BY, 'ITO CBoeIlIlP}'.ero 6'L Co6olO.B'L CtTI, 6o.lbHoI TaOTnOB'L, B .llmeHil" pasct8ueBBYI ropasAo cTapmil BaC'L,

IOTII HeY.Y1D.leHHO, sauen 6y.l0 .-rmBo,
C'L

waH~ .. o.".-)lBt SB8Io.yl HJ~, B8nOIO.le6"YIl

Rename."

BCBBaro pOAa, nOlaSYB8.I'L

TBepAOCTL paBuuymie: I .... O.!ITO ero 06YlBoBeHuoe opBB'IIT8oe C.lOBO,--O qe.'L roperp},3.e.'L, ero aaTII." .Y 00.111381 B'], IY30B'L', P836y ... BtCIO.n.JrO OopaIlOBaUY, .esa B POACTBIlBBISI: I eeaepureaae

nOC.lOBI~a roBOPIT'L: ~cra3UCI OpJDJI.IB R'], He.y .a.ltlmaR ma6a B'], 9T01 6ectA\. oa.ITHa HaqIl.lI>BI... Benllo

Belop1l

pa"OCTL B10 pOloBol opIC.la.llo caoere

AeHL AJmeBRLlI'], nerpaee,1,0 OTopaB.leuill B'], CRnpOBeCTll BTl ADB C" B10

a,,"lOTaBTa HBaBOBa-pa~IOBaTL Bac" ueAt.l1l lBKltTI>C1I I .-ul .. ,

B 06"IBBTI>, no

.W op06Ylle."

TJT10

~t.lJIO

61pl>. 9TO ,1,810 Ha.'], OpiRTBYIO uaAe."T ILl 0,oAO.I.8.I. elQe paCOOplIlIITLCII 9THI

POAUWMI B .lPY3I>R.I, B OOPlI,l,OqHO npirOTOBKTbClI B'], TPlAUYI A8.1blil OYTh. 18110 .Ule'L n03BI.II lapaY.lbHIl. TYT'], .Ll yaBIlYI aYAKTOpaBY.IIBoBa, Clo 10TOPLlID II 6Ll.l" 10-

(lOTIO SRIKOJll1o.

-

qTO,
Htn,

He eme ... CBBMaTL18101 Bl6YAb AOOpoelo?CO,oCI.I" II, C.tIOUCb. OTBtU.I1. ORlo 06'l8.lb80,-60.lI»BO OputTY. BO 380ICU" . UO Be 3alOn.I'L HI oplriTLl qTO Y aere I pClCT1t lallAUO BII rplAH ,op;lloe elJ, co C.lOB1o DIlTUO nt, BO ~.laTL aesero, BI-

..06BO OOlcaTL Blml pU~Ban Blmu".

OUlo CTO.lbIO 61.1.11,,1{e.lIIITelllo • CBICIOllTe.leUlo, BaC1o, Bil .tp.""

lell"Y

npos .. " mRBR.I",

at.

sad.

10pOIIY, I HI n.leu.l"

B10 BB~

COOTpl. oputn..

9TO B036Y)l.1.l006IQil
'ITO Be eo-

C:ltn.-AYAITOpD, II'tTJen IY ,0POlO.l.uI·

r...

npeSpITULBOlD JedmlOll, TIIBl'l> BallUYrJ. aa meD-Bolle loe

38.tTl.Ilo aYAITOpol",

BnpeAL o6BapY.IBITL

eIQ8 roBOPITl> C'L l06pyx1.

18110 Blpyn

co

C'I'OPOUN ITO·TO 6POCI.lCII 10 BIlt Ell CTtIII8Bill, ell D.la1lL pamp3RlI ruS'L oplllTe He .YIILte ee611 I lIeaR

BOil

9T0 61.1.18 .os

.aTymsa!

68PA~lli C.lesy rpa,1{o.'L nOU .. lCL I3'Jo ea, II CTap8.lClI ee yTtmlTI>. Kuaa laTymlal CI1I98.110 11,-

.01X1o. OcB060,(llBmiCb 1310 06"RTil elo nOlopBOCTilO OYAL6y, lalllO

18upacBO,

01.1.10frOAKO Bory BaS88111TI> Bame.y

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

780
tway. aare:

8A.IIlICKH BlCUCTIl.lrO.

0.81>
IOn.

MUOOTKB"! .w yTtmeail sa rere,

.o.en
'ITO I

e~e

YBlI,ltTloca

n.

IITon

_ipt.

AOBo.u.BO 6ea.etTIOTOp ...' JI'L HaBIT

AJa aamere OnYTen, Oua -

Be SJOAt.,

I Be CAtJa,Il, Bauro ypolO 1'1., co nolO

316.1Y.A8Tbea, _or'll 6aTlo 06.. Byn.,-BCDOIUTe, TO DOmpBJDCh BOCDo.Ilo8OllIThtl TUIII_~ OTAoIUY.la, OpHlIl.aa B'L ce6s, ee61, 6.11rOC.lOBH.IB .eBB Be 8a.t'lB.la 1JT0 TM no6epe.enu. B .0 .... TbCS Bory, laTb
11 8BalO Te61,

Il _0.10,,10 I Be-

KHt NA.aH".
HttIO.abIO CWH" loll nomn 10MuaTy, OOCllAl.la BOan B.lOHIOCTc:I, • YBtpeBI, l.."HTbBl> TeoepemBe.l> .13U, AU'L BIt OCT8.lOCb TO.lblO clop6tTb a Cl8sua: AYpSWI'L HlCBOI) BDpe.I.It, B 6y..ell~ fl.llle I ClpoMBte. up. 101l.l(t .IB)'TW. nocdAHis

BKlorAB B10re6t

TBoe.'L COCTOIBil-11111> .0.10 • YC.laAlTh .01

'IrOOW, lOTI

.116'

Mat.

eme 06BITh' re61 A.II UBI

IPYOBWll CI.e3W OIW... .lBQe ea.

o

Bt'lBO Be3a6seuBws

C.lOBa! K)lROfAa, HBlorAR ae BwlAeTe BY

.3'1. 111001 naBlTII, AO DOC.ltlBllro B3J.N.18lia 61AY BOCITb BaC'LB'L cep~\

.oenl
• DO-

.H

38.11JCll CJ638.. , 6p6Cl.Ica I'L BOraK" BaTep., . nOCTYOBftX'L OCTOPOSBOCTb.

I\tJOBU'L

ell pyn

B.la.lCll BCnO.lSBTb es BOlIO80 Bctn OIlB 00.10.... a PYIB nt cepAe'lBO, OO~UOBA.lR .eull .tTl.l1> , no' tJe3BSU B'L )l,Oport,-B Y sea Ha .Illlt

6wT'L AOCTOIBY." IITol Bt.BOCTI UB ro.lOBY, B03Be.aa r.aasa K10 le6y, B'L Te_a, np.nOAsua,

I co6.il)AITI. nOIO.ll.laCb

I a C'I. YAOBO.abCTBie_1> 11-

DOSBS8.lOCIo cnOloiCTBie. OBI CTep.lft ooe.atABia

C'L r.l83'L CBOIll'L • 06paTB.la paSrOBOp'L DI TO, "ITO ..JlI BeBIl BY.BOo _hi BCBopt P83C'I'BoIICb. H8MeBbI8! OpUI B'L TBoel .13HI, 3AtCb D.laMeHHYlO, e13f.1a"UYI) H • B.tCTO yTtmeuia, cep.eIITy Ba HO TY ·• TBOero CWHa S8 Bct TBOI 0 le.'L npIU801D HOBOI 06pe.eJlITe.lbBol noneseuia. Clop6.;

,l{06p8H, .uaa _IOro 6w.la c.epTb oepeBetJl

BylD 6.1arOABpHOCTb Ht.uaro CTapOCTb, CWB'L TBOI 6wn. CTO.Ih Be.l1l0~ymu8, 3aCTBBBTh .eSR ynmlT6"Ib! ae npolSBecn BOr'L-TBOI SBua. Bopa..

T06010 01l.).888Iro

T81" A06pa, 'ITO Btl C,l.t.IB.18 BB OAHOI IlOp.811 I TO.lt.IO 'ocwoa.la
81'0 6.aarotJQBeai ...

HB OAsol .u06Y

.. , 0....

aa6WTh aTO ,llOB8aaTe.lbCTBOat.

Hoi

JlOfiBB TBoel!

,l{eBb B6'lept.I'L, Ip8cHoe sapeBo rop"'o HacTfoua

aa S808At • OTpUlUOCb la CTtI8n.
C'L 8.I0A' ....

aepsaa

BO'lb A.IB B8C'1. 00,1.'1.OABOIO Ipwme~ KO .W, 00 ctaCTilD, Be 6Y,l.

I Aymery6~a.B;

eoeAlBeBw C" flliaclwi

U". -

• OTfOTO npOBe.IB 9TY BO'IL B'L p8SrOBOp81'1t • mYTKBn. 38CBfJ'L AeHIo-12 co60p8, Blmy 1'1. H8n DepeA'L YTpO.'L. T8II'L Dpome... cesTs6pa 1827 r. • rae ero, OTpa_UCb 10TAB op061.10 o'.nep'L Beaa6BeBBwl, arp8.l0

OAIB'L APyalItBB'J.. AU .eBa

HB Apyroe yTpO, BOCIOAa~6e eoaaue • .IY" Te.SlltY,

HI 30.lOTIllI'" IpeCT8I-' CTtBW 31.11, .llyT'L OCBt.IIla.a. B30me..,.

OT'L 6tJ018MeBuoi

7

1JaeOB'L.lIpen

atCIO.lblO

I8pay.abBwl

I claw,,:

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

8ADlIOKB 1fal'IACl'BAl'O . • foonOll, Dp.1'OT08ln fpueBil, I&fAI .e npulswe • npoeu. J 110.11 .......... BIC'Io 11>. OTIIplue.i.. • nMn B'h mac'}, 0plOI.Btt.-rlY81 n 3IDICIY, .To6lo1 cel ae

781
'8C'L 0'"

18.... 1ri. DlTh'.

.My BCt BeBO...... IID.1. HIC'II. '10

BOlp.. II.I8: (no".lrbe, ae glen,

9TO 06P8301'},? 1101 OCTaBe.eJl oma6l1, Bac.. ,

B.. U .... 11> mT.6.

cal .. np.cy.l ...... rBtpBTh Ch TBipftlt ero, 'ITO

Bel'fuIO,!

OB1i OTd .... ", 111'0u.eJlO. .1

HO "O,lIreB1i B.. Bo.... n BipBO 111111-.060 0'"'

• .Mw cTap B.lMhOI

TJ'"'

0 c'}, 1Ll8lfl>-mopoI". ... ....

Ol1'II Bwmen. plmen. 06.8D".

1l6'-

~8B'II DOURL n. BelJ.
0. Benl.aeIBO.1i

1Its.I.J Ttl'll 1101TOTIJH'Ionoon'III .... ynlo elY B. TlIOt aec1'Oaii

•• ", po.n;lIYX'J> BIt'}" 'ITO BeCan

Bamell'lt OTDpaB.leBia. C8...

D.l81l'1o-.8iopL, III C'I. OR1i ynpll.l'll DpelDluBie

fupelol'll

a8.l0BUleJ.

1;0 9TOI nop.. IIpl>.

a..6ro ••

aaiu, ellJ

.III..

BlP!n.

uOCfu.n.

18AJ,CBBO OTDp8UTL 18C'II I'}, .lIBUIlRel,

1018H.I;.Pf • laUBel,

.1;'" OTeKllB

8

B.. 8.I'II npelcT •• .lln Hamel Beee~o.y,

0 H.mU'll

BeAOOT8TIRX'I>, oOBepme.. ol 0 DOIOlY,. IOft.l'll y6'aA8,n. no co6eTBeBKn, ero 06t.~llilO, 6Yo1OIlPOlO.laBTL

lerOTOBBOtTl

1'10 T•• OI, HI Hel'full,-Bo reBepua, uyna
1101,

'PYoUoIY lIr06w on,

AO.IOlllaTLreaepu! OCTaS '}, R80.. e~8 .... 101 y6ta.eml;

ace T~eTlIO • lITO, oeT8UIlI ... epaBfTb Bna.u m .. .".I, co6.p8ncl I ...

.8

BO TlDTIlon npBloI1

f ..epa8.l'}, .el8,

.,' 06p8TaeL I'}, D.I8~"-.8iopy, B8C'1on B8 loporb. • OlBtI'L Pf6amllx'II,

tru8l .... : cn06.18rOl8pITe "OOT8BUeT'L K..... .M1oIBap'AulcL

Hnero

6101.10 d·

.&ITL. H81111BmRCh soe-K81"

B'}, CBU etploll B.l'Tb

8

nron,

8'11 conpoaoaDO.l.-

AeBil 'eTloIptlX'L PI"OBIoII1i • O"BOlO lBTep'L-ot.IlPpa,

OTnp8BUIIOI. n B'h Jal8p.ax

niJ).
Doll. c.fuo aut Alae

Tyn ian

U'.11 uy.aI Bet

Dp.U38BBOOTb oo.&,J,aT'L,C... 10TOPIol)(. t.IJB8Io.lIBmieclf .. , .0IllBO 01p1BIoI6tra.... 1'1. BI.'II a .. 1i 6.18rODo.ryuoii npoe1'llnCI,

CTOIBmi&B.. lapay .." Tan. 668'L .eu.,..,lis,
II

0laa8n, HIC'II

B8Depep1olB'II aw.lll

_!;opor., aAopOBLI, • I npaBKT8.lL-

01l8CTi.. Mlorie

01leBL BeGCTOpoaBOnOBoe.... otlJlep'L

CTBO, Tan

lITO nl npIBY.j{eBw. 6I0I.l1 OCTeperlT1> IBapT8.lhBOI

Is"
e.'iI yBe 10101,

1.1".

InULtTBO

DO.I.ni.

nOJ8.l1i 18C... BR "BO)l1o11> IHBIIlIA· OT.tauo H8mel Bece.llol, .BOro my'I'JLIlI • BeC8.1OCD.OAIB1. C.t.eTe8:D •••.• file BI Bel aee py.S'L sa.1881., leTO ..n8 BapoA8, .O'I'Op81 1IIC'II on

BO.y 10IllHAIPY. Ch. Me.AJ Bu.elo. 10.lO~t

11101
Tt.'II

B'L

liTO Bpe.S BI01i 0lpyau8

6101 ...

Bet

np.DTBo

Y".B.lI.I.OL

.n

1J8GJ
.1.-

lyne~'L 01888.1'}, n. B8POAY,. AOBO.ILHO rpOIlO: <Bon, 6p8TQhI, e~e BIoI"'T. H8 hS8PBlIO 11> Ba.". Clot D.lO~aAI., un.

Be••• BOCTI. BesAt B.ABB; OB8 AUle • B1> .. tDsn He ycnul B3BO.1BOB8.lOCI.: Bet. n06b8". .Io.. loIe TOpr8W. Up.bPI.lK 6011, TOPOOll.IBCLy61plTb nOAropOABIoIX'L AepeBen UPSf8U .aomuel, OTnpaueBi.,-TaJ'b,

JtYDIUI cntm .... B sln.pan • laP';

CBol U8 .... , TOprOBU npIBua TOB8P'll B'h 6ynB IYU, OTBtllU. A.18 upoAalll. Itp1l,

.. , 6YHaIlB, npitx.IBmie

CO.lI, ApoB'II, TOpODU.Ch SB8Tt. eaol... Oil,

I TO'f1laC'l. f1lIla8 ... , lITo6w llTb no Ipaiud

0 BameJl1>

lorA8 IW. 11'11 enpotltlB,

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

782

8ADKOS.

BlC!ACT8!ro.

1118 OBI enDiln. TIl.... 06puol1», n delo.u.lO II~J'I'I> Bet ..181B 6..... 3.oepn.r, 0..011\'" OtIIQ8BI,. aeeL Bapo,," p",.Ica 81 BID. IIRorie nopeCU. B•• 1» 16.1011, opnlll, lpell''''; nue OpeA.I8rul .. ae Aellon; 01BU1» C.lOBO"', II .. ulll 18'11 corpaa.aR'L BaoepepYB'Le!'apuci nOlum 8.1'L CBOef'lftie. 0, UI1» wro ""DlUO IIC'LI I .. lBUU •• 1t le.,.euo: OIPT." IQU BIC'L '10.101DOlI... !wn.. ...,... nOBIlia,. H. &'l'OT'h pan., 6.... 1 Olfen ClpO.... Olla OCTOPODO, .a.... 6.. Be OIOTHO, • .l'ICTBlen TOr.l, 10f,la aapeA'L, 9t'O'l"L Jlrae.on, .... O.BY IIBJTY 10Ben oO'fBCTBOBaTLBl1IJ1l C80» n CUT. JI t.llllma.a1» paal'OBop'"rpa•• aB..... UOBa <6'.lDle, leBIIiHlale., Tl8p• .I. DOIIBYTHOIn B'L TID. Bo •• pyn pu.8.Ica rp1601 ro..OO1t: <DOC'lOpo•• CIo, I' •• opery, ope'll. c:'L .0,01'1>1. To;o. pU.u.CLi JlBUCII lBapruloBJd O+.~ep'l>, .OBO.lblODUBoi, IO'IOPIIII, '1'0.1111mn, onepe.l"''' HaC'L,I enOl...... .... BopOTan TOI'OlOll', 8'L IOTOPOK'L '1>IBBlBlRlII1 101.1I,l1p". I .... 1'1>IOTOPOIIJ 1111,ae DOllO I. Korl. IIIal Dpd ..13UICIt, 06 OTROpU'I>O.... B pOTI, I, DponyCT. 88e..., 'I'On'C'L IX'I>3'0ep'L Ba noop'l>. C1> JaUn. J.lOBO.ILCTlien.111106HUK TJn CROIX 'I'OBlplll\el, OTopa... B.lall~IXC' B'J. rpyaill ee..... T8nl 0.1 TOnlO ...·0 DepeA'I>Bal. opee.ellY C»la C'I> raJ6TB81TIal.Bpa IN CI.saTIo HklO.llolO C.lOft, 1.1'1> Tt.lymau sa y.a.nt my I .p : .omop.' OTBOpal,l'080pSn; Be TOIYca... 'I> BOlOTa'! B.'Ia BII.. ..B Bol 10IU.'" IIOIOOpl 11» )lept.eft •• opllaaan. Jc ....ln IIPIY1 ...,. npauepeTL BOpora 101Tp11)opcon. Ho Ian DIlI'l> uC1t-6Ttacy JB8lIUBI1CI, '!'O on 8WC.lU'I>01BWI'L 6amlapQeB'I>,IIp.1 rOTOBleBI"'l'l>III 10BBGI, OTOl'BaTit ... 0TIt BOpOT'L. ... op.un. III'I> Idx B.po B'I>18.eIlU. I C'J. IpIIOI .. :' <JP'!» BopBuell II l80,.. Do.nopyuK'L BY6taa ..'L HI KPt.tn~O, pasp'r...... CO.llan CBOU'J.,18.... BSBOIQIII'I>, 381pl• 1J8,1.... lIT06w I'IlUl 118POl'l>0 ABOp' Dpu ..aAa... Ha &TOmaolno 0 ro1OCOB'J. S8Ip."u: <TJIOBit OlLIO, BeeL ABOp DO 6peiBY p8IBece...... )IN .0rUID.T .. ... eL, 'ITOTYT'L Blm. COJAITY,mpllle 0..... calWX'L IISapl'l> ClpYBUeL le"'1 . .1CT1lY1i.06"'BaTel"., o,oloBa.o lac .... npl! &Tol OTDOn , Ul81l"•• aiop'L UOIom61'l> nOIDopJ'IISY I clasa1'l> ... I'J. ellY ftO-'I'O B8 YIO, a TOft 11010118.1" IIOTon .aSlInUBarO C'L ua.. Jftep1totillepa • OTlan. eay I8loe-TO IIpna3l1ie, TUBe DOTUO&IJ, I &TOft, me.a'l>. y Hapo..'I>Tae Be r..... , II 011'1> '11I1BO ... C. sa .BOpt .plTe.ae..... OCT B... IIp0.lo eHi. acet wrol eJl''I'OlB, JI 0poCTI..CI C'I>Coo.... 801"100.... ... • co .. .3'1> Appel loel IlBOem. nOlODl6A'1>0 10, co t.leao. Ha 1 r..aaaI'I>, BOTU BaH .eBII S8 PflY. IIol(t.IOBU'IlII CIIlI8..'I>e... le06mllo.... ..'L aeBBOI).l.lJl leu lItasooTiJo: poIQal, ..lI6esBw. Bacal Be rpyCTH, oepeloell T'IlIe",. CBOI)C'L TBepIOmID, ae Tep" la.eB,lN II Bora; JI 6JIJ CTapaTloCJI: Ie.aLaa-.II .ero-.o6o c.luaTit l ..11TlO8ro 061e"eBillj 8'L Te6t .Iorie 6epyn r'IRcrie. n.m. 10 lit • • orAa Hal.emlo cq'lli. npoIQ81!)

6.....

,wU.

0.....

(n

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

783 0... SUUOI
roUOBU"__
Col....

UI pa.,'l'l"'CIo

e... 0060. zem.yl UPJT'It en. IlpfUDOII"', BIeoIrJ, t,ITOB'Jo ft 30,. &p_mMY .... aac Be.y 1I0Dapao, OOBe.n. B1a lJS~y IIOl" np.. pw'rie... dclo.u.nx... ... OB'lt • 101lllHI" 6am• .,Qen. J.o .yamy 6mo ... 88pcTJ plIm'Oa.ia. HalOl" • TTl. npoBOp.I'" aaen.. Korla .w DpKDIH n IYSR.1(J, _10" OTCTerllfu 0T'It DPJTI, • ....... DpJll'O'rOB.l8TIt ae.dBa l .. a aalon. D8IIaplo. lIe.l} Ti.... 6!.l10 yae BeaBplftBlliiOI
01010 OO.ty.lBII, UI TOBlP~ oporo.lolUllcl>. Ral ...

Me.a n nul )"B'Np1rotJlQep IIpnea.
; UpDlB'Jo

CBoea

rpy._,

p.sQl.roBaa,

~8·

••

T

.ell

60ne

610110 sRuoUln,

Douafi )('It 10.Y u6Yllt sa o(ilA.lO.... I01"'U'L Btd.,.. Ba y....." BO'.00101 Be oycTlu.-Dpoe ..... 'fBTeYl>·otJIQepa noe.aan 101'1)'06,.1., 01.. OTIlSUCJI. j{ OTOme... C'It orop1JeBie.... a lOCIlOJ) I .. OIIf, . ... nl" ...... J!'OIeBil l'O.Io a 1I0•• paTIo BBopon Olpem'll"'I, .. CTOA .at. I.' 6esBYa, auaa Baoe'8:T.ltTIo II" Beln ..alUO B'It .oe." BOO6pa.eBi.. Mycn .0. oepe.IBTDOIo B'It 6Y"fII'ee, .e .. I •• 'L .. po.... 06"1.10, C6pme aoe eZI.._, • IP'OIO 8IlJBI.ICa. B..,ynp13l8.lca 1I.lIKCDyj aeBClil ro ..ee .. : ._ An, TY .01 POlBOI, Baeanl n.uoB 1 1lTO m ITO B8.1"u,,1 JI BMpeoeBT.le. a TB.ll.I'L oepe.n. OHmIO OU'f~ naloIfll OTlPTBIIY, T 10TOp61 pOlBTe.la .oa, DO opitstA 8." rpysia, rola ABa Rln ..... ·

1Ip6CB.l1I .eu

a

TO

IBlJr!BPT· - 9, AlYUI8 ACTatLeBRI, ell.U .... el:-o .e .... DUlfi; m &nero 6e81Jec'fBaro Be olt.tua: B'Jo Ca6Bp. em. TUBe Bof'lt • l06pwe ..., .... 1I0000olo
.lJ1IIIle S8 Baen.1 - cBkTI.o,

TJ1Ild TBOeI:
3'rID

OBI, eeple1JOR,

ClO....

.... eBloIol! 6YlJ .000.TIoCJI! OTd'1I1 081:-10 111010 D.l8.en, 1J'l'O ptla .lLeTC8t. A06p8J1 CTlpymll 1I0puua .eHl ,,0 e.. en, 80 II aelopl oupftBue. a, opuaa ...

.1-

a.....

Beeeolyl, CI191.... : <OO.lBO, 0.180, ACTa+It8BRII 0

oplBee.-la

lynne

'Iero-

Tt....
IlJ.

e.epTlt DpofO.lO .lBelo•• •• <TOT1Jae... poAa.oll., OB. 6poe.nOL 6'ro .... , I Be Dp6m.10 '1eTBepu nea, laB'L OBa IIpKBeUI Ha... 6.mAO IIUL.eKe' • rpI".'L BOlli. np.B ..... ITO B'L 0110, • .11IBJI" caoan. TOBlpBlQel, • MY .0aOILBO .oopeRO fro.UI . &aol l'O.IOl", 6.. aroAlp. Besa6BeBBoi AlToI•• t AmtLeBat. lIe.AT
186Tllo IY

noteTL; nporoaOpD'L:

a

autsa
BOrJ·

aal'OTOBUB • .0.....

8.e...

BOOB.... ... nBY .... : ero

BIIOIIAl'. 81

B.'kTtl

C'L lPJI'Oft

ApT ••

up ..

y.,

Ie..
.e.1

900BU. aa

a

n-

Ha B08Bp.TBO.... OJT. .s-. ITSDqY, lUll OPOIO,lUI' AO.... OO.lIOBDII lr"'~lIro. 0.... OTBOp..... 0180 • Ice.apOlao npolque. C.. Ba.. , 181>8UIII . OBOe ooautBie • .8.11« 6..arooo1Y1l801 .loporl. My no6.Il1'O"IPUI ero, Be
OCT8BUBBUCIo.

Ha AlOpt T' IBBUI,lBaro 00,lDOPY"18, Oraplo .... COpocI.... 10.Bobaro . TBTeYl>-otIJ\epa 0 oo.aoA'" 00.... Rama: BelQ.. 0... OT8' .. .I... UO DO,(UOprrn" ,

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

8ADJlCKB

BBCUCl'IIAI'O.

DPH88U'J., ,",06Ll Be~ •• qeJOBtn Jl AtBl1

101 aec.u

al ce6t;

_ITJmu

Bpla8C.I.

Bpe", lin. • 1:0'111.1.. Jae B.BIrO 1000Alpl: calia

DpoeftDU C" ".1, ..omQl 9Tlnusepra_

l1li'

o•• lIon

"Ba

xOTt.l .. eJJte lO .. oanL. '~IOPB'UI.

B.QJn C
..., BTl •

IIIJ

B.. 1'0 CIR8 ruon.
ome,Bn eJD;e •• " ...... •

18"-

OBI, paa6olBl .. , • • • • • • • • • • . • . • • • • • • lDI,\ell UJCTL sa ce6t T~.T'Io Bee, ec.a • .lorIT'Io. Htft .H BOTO_", 06opoTsCI. fi CTBPIOBJ, B1ITomB.noBJ •
TOpYXl> l'O.IOIY 6y .... e BIol6p.TY, 0... eehlltL 1111. BO.eroawl 06P.".8TI1'J.

8.I0,\tn.. llieeT8IOBY, Sllp.'U'J.: n
C8011

o,el'O.! J I~ c8'l'O 61q8 IO_BBI'J. "ICU,
&eCTi

'ITO!
Bc1In

Uo.uy _or ...

00

B6 aw6puw, DYen.

BlPBlPOB'J., • 1110 •• ",

HI. DpJTlt,

U6BJ'l"L .omellllu.! no

.H

Jm6.l'J.

llJ.r

8TBiJI'IlTL OAUJI'J. DpeapI'reII.IY.'J. B.. ero B6 BCTP'8.&1. 18C'J. lpalae, lae TO 18'lU.

.onaai6J('II.

9ra

BYXO.-Il

"''11
"0-

DOIB88.1aCI.T1II'J. fllJcll'lle, yucria Be~ • eoa8.ltlil
III ce6'

DO CIO DOPY, CO B01l.l'J. OTOpo lpod ....

1I0.q Tt.fi

aeo6.Ioll.OCTh Bu.roro

oropuu

• 181'1> 110186 B.AU. BY6.pITI. .... DUOIlUh .. m.

eo68 DOl101IIo TOI" 8 '1e.OAaaur'J. ,·saro ot8 tUBUli, mer .. .IPfrol _e~u
• .111

CaoBX'J. ae •• 1
B8DtI

no

D'If."

ate • .My COf.. C.... CIo C'II APf.IHIlBLl.'II . • 1l00TI HI ce6i no D..e'IJ, eo C.lOIlOll'J.;c no DPITJ_IUUCS)? ee6t

111 0

DOO'lepeABO: .lpyn B

ITO-TO

f.-I,Ut.

18111 eaa .

JI

06epBJ.lCIi • fBllAU1. DomBIBn II 06ptAoauCI, IDUBAa0688PYDO Itscao

DurOBB .. 8 OIJBUB.-MoaBO 'eJOBtry 06paaoB8BBo.J,

Dpe"CT8UTh,

C.lJ'I1II BLlCI888Tb BaCTOlllltee llame OfOpqeBie B aapeaperae IOTOparo Yllacria Tlln. Jae

.... oe.. ealWB1a ere DPBXO.l;O.'I> I'll BB.'J.. DO.IIOBBII.. ~enoBclol. tUI OTU.~,

Do

Bpell

.oero

plSIlIB38 , DI)AO'

OlyueB .. oli1.scB1LIca C'J."''J. "B'J.

B, 06opoTdcI. KOIUlt, CIB8U'II: •• hI DODPOCII'L Y 8TOro Bero.R ... omlAel BIC'J., a TO BY .0CTISlI.'J. BO I DO ... BeDl1l 81. ~t.loeTlI

1P

nepBlrO BO'l.l6fl ~B CBOI:l'J. .lomaAU'J.. Tu'J. mB.. eI ae .lyICT8lt. BOB_Ll, TO ..I.IO DOJ.'J.Be~l. fio.uRn I o"o.l.eBie B.. 'L CnCT.lIB8fO Dyn"

JBTOP'J.-otlqep'J. BaC'J. ea.u'J.. 00

Bwrpe6J6T'1o"~

fCUOBOITeclo. DOIEa-

YAUUBCI.. fio'lT8BBYe .II'AII OD.II,....B B8.'J. oCKop6.JeBie BOei Be flJAIIT'lt816LlTOI 8B• .I.... Tu.e o6eaoipall611ITO'DO6IUO UA'J. .. II I,OTOpWX'J.y.allT1o .

9TI, DOBB,lIIIO.Y, Be60.n.maa

.IaCII BImB C.IImlo.'L

BlDIe .0 DOC.l1IAHei.la}TW

To.lIolo 'TO OUB YlILl., TpB BBmB fpy8BB~B ,BOOTI .CDO.IBeNO. TJT'J..Y HB cdt y6'tAulclo, 6enecriR

IlLlBI, 11111.I IY: DOBu1IRie JlBB8.1BAB8fO6.18fopoj{ia 6.1ellie B'J. S8ClIlCTm 103lymaen TO.ILIO AJ.I'J. T1In,

lITO BCRIl08 DOA06B08 OCIOP• Bceo611tee Apyn

pyra,..

I YBBSKTIo; BDPOTRB'J. ello B u

npespsaie
APJrol'J., ,,8.e

DQI8T'I. lin

HB npITtcHBTUel. My CH08I Dp.BUICb BO.'J. BlAt CO.... 9TI myTBTI> • eaUTbCJI .acl ..... BaA'J. Tt.'J.1
ft

BU'J.

6JATO fly oAtoIIC.. B'J. cltmBYS .aOBaUIY8 B'J. eo.I.aThI m JTIII

.BClBpaAB.

111>1

B'J. COIII-

npe.CT8B.lR.lB, 1811. 6y,el'J.

KOD8TI.PJAY DOA'],ae ... 01l; • pBII•• 1811. CTaBy'1'1lB &PI' 8 n BIT I. BO· 11811. n03B8.I. IIC'J., 11TO-

mYTIUI npo.OIlK8.11Cb .0 TOfO Bpe.elll,

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

SADBCKIl JlBCUCTB.UO.

78~

6.. np"IBJTL I'll DpJTY. JI BIB sa p),IJ CBoero DlpTHep ... ..... 8TO'I'O .lAKBRO.810Ce3'11, TO.tUO no xoT'ILI... BOlOITl I'll DpJTY, Jan • ),BQ'U'" A06pyto 10J) laTYWIJ; RlA'L ell 6w.I'L pllWlpoea..., Btl DOCTJ& TBepo. Oal BO~ODUI'0 .B\ I TOpOO".80 tlu ... a: ,Bacl! I. 6IlJ 1'10 Te6t. aa oepBY» maRqill). JI eABI yco'U'L DOJ\t..IOBaTL Pfl)" OBa f&e clpY.lacI. lel'l), ea uapOlQl'L; T~eTao 6.1YIl"lInJ\il ISO", Mol ICIU .. ee, 9ro ueaauaoe D08ueaie atauol laTepl B'II TalYIO .. aJTf, • .YClL-1I1'L uroe,.o "OUII'L 6",1'1> el !lAt.n .eRIi B'II &'.1'0.... UOoIO.Cli., up. 8t..ool pauyn,--coBepmeaao leB8 placTpoUJI. 06paTaCb 8'11TJ CTOJOBY,If Ai ou JmB, II aaIP"'.I... .IIQe PYIIO I 'OPblO saPIillU'],. 1'u\eTS()~fJUl(II'" 80PIIIIU'], Ie.. IlTl, ylopU B'II I8.lO.lymiB; 8 Be IOn. lBRBYTbCIl 'b ,tCTI. C - cP8U Borll Aat ut. OTAOIlJTbl) CIIUl'll 8 elJ. 0." ct..I'L IlR .ellOllB'II II DOC8.l leBII UpOTlB1oeeOIl BI .4pyrolj 8 • .n. JJp en. I'], Belf Ba IUt. .... IIlO.... , ., Ilauoolo, XoTU'II BWD.IIlafitil A.IJI ... BOBOITBeplOtTB. . HaIOBeJ\1tJlPYDBIIlJ Y.48lool>yroBOpllTLleBI; 8 ICTU'L, oopaBUCR, • ~ n0.40mu 110 DPrrT, Opl 1000po ·lIP0'lie TOBap.~. CTOBUolpy.eUlwe .... louoel1o. 11101 TOlblO no YCB"'I uplcoelaaULCIi I... 81,,10, III... In. lOI. IBl8.llflBlrO 10"01pa DOl18uaCL BeIlNT.II, BOI."' ..U.8 ,.rfpa, I'll 130..pauol, saBan.Bllol '1epII ... I. CO.l,l.ITCIOI .. e... , I'll 60.ll>mu1a 0'118110, m IOTOpillelepa .... r.b a. 38ca.aeBBol Bepeaolfl'll WAil rO'(OBIll 8Bla8BBol, • C10 3 fir-I'DID B'It PJIU1a,-9TO 6........ naeepL ero 6.laropo.u.. 8a III'J. Ili0ptl awme.r... I 11........ 110ero. ¥BTep"... 'Qep ele .. B.lo.""': «1'10 ,apI"p I lor•• slp •• aBie 10D"loeb, oBeapb OOABII.I1o 66tnl pJla .. fiJ1llry ., 8a'.BJB'" rO.lOBY la3al1o, B8'la..... rpouo UTITb apT II J ,(III: 181'b .lO.lIlBOBO Bpeu Dfft 06pall(aTbCIIC1a.peCTaaT••• , • lealY U,o'101o, 'ITO, B10 uyilttl aa.tlp8llil .... Bo6ilrJ .... 6YBTJt lII,l.Ie.1ITI>18II8.... aao CTpt.llfi. &:ro 81m· BUG BaC'J.paelOIOTmCI. noea Taloro B8CT8B.1eBill pOBO.ITY , aeJt.nr Ball'll DpI.'pIBRTb aaD .... PJ'IB.IB, ROTophie laAt.au.clo Ba OPfT1o. YBTep1a~.BItep1o,sa.tTR, 'ITO .111 BY6Bpael1o-BOTopwe oom.pe, CII38.1'11 BI.... DOTUOBbIY:(oO.uytcTa. HRltlBJ.Te ooy•• ,-a.,laTe "'1I.111UI1o B8lD1aC.orpBn., ... 1 ...... s. ropo,o, aama fiflen BOil!) Iy ero Bouymu.c... H B... eelol.. l~'II, 11ft •• P0'l80, nOlDopY1lllI'L, CTO.Bmil III IP"'.lbUtl, 3alp"8.1... Ila lero! c IrJ'O Tbl e.OTpBm.. BI 9T1l... 6TBToa~IKOB1o?aaAtBai u .. sA opyn). YITe,...·o •• • nep10 saCreTR.lCIiH, 001a8"'8811 a_A'll Cy,oBOCTB,TOPOD.lBIIO al'la.l" RaAtB8T1> BI.1a Bapl'tBllI; 001'0 ..... IIII11IYB Ba npl''''', paaCTla",1a louol ... (ABYl1a C06p&A11.lByrlt I DO O.BeIIY .10B1a). oao•• alOBU1a: cH pylJ. l.plI .. 1a 1 1111ABBayue"-B1a CI6., ... no B"'IOAt co l80pa, Bac10OIPY.I... KOHBye6am""p"', eoeTaBI .pl'rylO n1l0 s, Illeeraie OTBpLlB"''''.18 .... ,IBYI OtIQPP1oR"8K~B1o, a CBUI sa.lII·

eli".,

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

186

SAIIDeRD

DBCUCT8A.ro.

IU" I8lpn ....Bol 0+11\8P" Jlaie .. OB". B" TIIO." Top.ecTBeBaon BlAt. npOBe.l. Bae" lpen BeCh ropo.", HapoA'L, c.o'rpi\lmil Ba Bee ITO 'C'I. aeDpBTBopa.. ." rUcTieR1o, BO ace Bpe.1I Be OTCTaBU" 1'l'kBuca 010.10 aaC'J,. BamllpllY a81l8.l1 6.... 0 OTroJIlITL, a IBapTuhBol .l8CI080 TDpamlBa.l1o OTolTI 00 .... '8; 10 B. upooLliy, B8 yrposY ae .or ... BTU10 .l06pyx" .I".lel 01'nCBITh npou. Oal lin 6y nIBLUf'L Beopeo60puyB'L oo'lBcTBien B.le· RUC1> sa la ••• UpOIo ..a DOo..aol In U8BRyn ,.IJJtJ>, I 88.t.~" r. rep"B81). eTOII.l" r 8860pa, 311YT8Bmicb B'L mKBe.lh, 1 11.181.. 10. YBIAII, 1ITO.Y 06p., . Till, 0110 Ben.leCBY.." pYlan, 'I C18lIU1o .0BO.l1>aO'rpo.llo: <Bo.e .01, 1810e BapB8peTBo!, OJ. 9T.. 1o Closon. 3a1JTIB'L .111\0, Docnt.mRO YU.lUCR. flasan B8 Bero J{prIlIBIUY, I eIl83U1o: <BTO ..06pol sBan! loua rae T&lie .I"AI n"8II},T'L, TO Ba.1o e.t."o .O.BO roPlBThCJI BTlR10 YUB eBie.". I pa... AOCTHO B.l8'111Th CIOI OIOBY. He O"Ba qepa .. , BeerAa, I3I'L roBOPI1'L, Be..oBoua •• , DpBRI"en. B" Bac10 r,aeTie, BO 06pa30BaUBY8, IYUII' lI\ie. AocTobYe Benaro paz8Iill,.-9ro' DOC.Ir O 'Te.OI) I'L camn yTtmlT8.1LBYM1o paseyZ,II;6BillJl'L, I IY Be npntTBo ,ll;om... AO CalJllPellI10 BOPon.. B,ll;pJI"L B'L ,.0.I0t. alpoABol IlOO.1Ym8 ..CII abKal .eRcli. rOlOC": e.ol .pfI"L! .01 lipan! ' ••• IJ, CIB03b I\t.U1> 6amllpl\eB1o I

0."

1) 6e,l;0pt. H8&RO_.,., I'e pJlaB'lt, eRn BsrieTRaro CBoel> yoIeBOC'1'iJ) eprf.. 6 raJ4nl.wa rep.au, ({1IBmUO BUa.u.BBKOJl'L 8PT6PBB6yplCun 8&80,1;0.", JIGCDBTJ.lBUCIl .... rOpROII'lt p,I;eTCSOII" Eopuyci, B ~yaBn cuepaa apB O1'I{iI, SO no cJlepTH' OT~ BLlme.l'It B3'L ropBoA Clya6J.1. Ror,.;a reRep..... 3eceR'lt Ba· ssa'len 6HU BOeBIlHll'L 1'J6epBaTopoll'L .... OpeB6ypr'l>. OS'L Ban'L ero B'II 1,I;'L))TaBTIl. Do aTOllY e.lJlJal> repJlan BCTYIIIU'L BOeBBTI>cl)'.6y, II BelEopi; .... nepeB'J;ell'lt 6ua .... ~ettn'l'B&p,llill ryeapezil nOB'L. reBepu'l'> 3eceB1i 1I0py' 'IBn ellY nOrpaSft1JRY)) 'lac'll>.... CBOe. Ba1Ul;eJ.piH. II on Be SIUle~'lt 811· K&3&Tr. OOllO'UJl'lBllli cnoc06BocTB, Ta&'lt 'ITO reBepU'I'> 3ecen C no aTOI 'faCTI! coeeperesao Ha aero nO.larucJI. Ho Bait" 6.1aropo,llBHIl repllaH'lt ae Tepniu1. BSJlTOIJIlBItOB'lt BeBtaJl;'L. MEBX'1- Tor,.;a B'b Opes6yprt If 6w:0 Be llUO, s aeOCTopoaso 06BapY.BIIIU'L E'lt BBII'It CBOenpespilBie. TOOJJ;HB'It SU'L, OCEOP' BS'lt 6.1enJ.lI DII10npB pa8B:>d. ae Bal,l;. YJI;oB.leTBOpeBia 3eeeaa, orupoClB.lca B1> J n6'fep6ypr'l> B DO,l;&.I'Io J;OBOC'ltusn> D. M. BonoBCaoIlY. C.n..cniell'l'> 8T01'O 61U'J> c.lyoIal DOllTlI 6esDplOlilpByA. resepu'lt 3ete .... 6i1Bmit BI &'l'O'l"L p8ft B'It neTep6yprt (B'lt 1823.r.), DOI)''IB.I'' orBomeJrie Sa'lur.UM mT&6a. 'lTOOY apllEasu'lt cBoellY a,ll'lt))TaBTY repllallY aBBTIoCIl rlaBHY. lDTa6'lte. B. B. repJla .... B'& OCTaBLlCJlB'& OpeB6ypril. 3CCeR'It BeJU'L 'elly npiiuT&. H EOr,l;a (TO~) npit, XU'It, ,noe.ran. It... EH. Bo.tIEOBCSOIlJ.lie 3 H a a e a II 'It 8 a 'I'll. 'L. Ror,lla repllaR'It 8BIUCJl, SB. BO.laoacEol CKe..... eJlY, .:TO 01l'D. repllan, 9& JJpe,l;Boe B.liJlme. B&Koe a.ien Ba Ba'lur.BBBa CBoeI'O, nepoBOABTCa.... 'pm)) riJl'lo ae '1UBOIl'lt,C'Itnll1o, 'lT06y OB... crapuca e.ly.601> 3 • r .J a ,I; II T 1> CBot II 0 C T y. no It 'It. (SanK") 3CCeR! npUeAUU UPOCTOapHltas ... 06... 3TOII'lt nepeBod. B. m.

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

8ADlIC?KBBIC'lAarJlUO.

787

CNAlTI., 6potuacit 10 n', e.. paoDpOGTepTW" ohanl", Dpe.teCT8al A'BYlllBa.-9ro 6rua .08 eama-d •• yl .-py", 101. C.. ca... IU B'.IlWX ... »IOmeCIU1a .ltn. fO.lOC'Ja el r.ly60lo DpoBDRyn. B1>.08 cep~e: I 6.,.11> Bn ce6a • 10TM OTOPBaTbCI T1>BapBapcl8fO .utaa; O 80 OBI' JI.ct.aa y.e .y .eu Ba met. 06BI.I1. ee CBo60UOI) PYIOIO• OCTIIQB.lCI. 3a lJiOI) • cruo see, • C1>BS"yueBie.1> cnrpt.lo aa 91'J c~eBy. OBI Bsa.. BO Dp•• 1... • eBR ... CBoe.y rpeDeTBO 6bl)Jqe.yCl cePA~y. D.I8lUa roploIO. cDep6CT8Bb, Bol IBrU1». Cla38.11>lei. ce.aeaa.. Be Do.o.emb. 3a6y .. BeBl. Tw .0.lOAI, .o.emb ell\e Balra ce6' APyrl, I 6YAemb C10••• 1> C'IICT.I.". YDI 6wn TBepAO» Bl> BTy polOBYIl "~JTY. lo.en 6wn It rp060B.. YBIAI.CI. Dpoe'i'a .01 6ea~t1BYI IBre.I..... -a Bol Do~t.aTI ropt.l1> BI YCTU1>ea. HeBO.lbBOOTro.ll8Y'" OBI .e88 8 C1>at.IO» YIOPUBOIl DpoaneUI: CBeC'I8CTBOI, ..... t roBoplmlt·-316YTIo Te61?-6eft TW re61 laiTII eucTie?r..-t I ero Bllly?-HI ae• .I' Btn y.e ".la BeBI CUcril. Ty OCTiRembU II at.. B'Ia .08... eepA~' •. !tor .. a BceBlpolBO Be DOCTYAl.laCb6poc1TbcII B'Ia TBO. 061>ITil, TO 3a6TAY... Te6a? .(J)60B.. n re6' DoIAeT1t.BOrp06... eo BBOIl. Upocn. Bol 6paT1>. DpoeTB B... I1OC.d,llil .... , • OIl 6POCUICh ~t.I0Ban DpUOBIBBTIl .011 PTIT. cTY BBt TeDep]' e~e Aopo.e,. DpoBOIIIl.la OBa. nura ca.YIl ntD" • 06.1.111 ee U88IBI. Kw CROB. 061.... cb-eIll,8 p131>cep~a aama 6.... c], OA.O A.al "PTflro. - I OB8, BWpBABmaCit 181> BO111> ohftil. Ineul-ISI'L Dpe.aecTlwl BeTeop1oB1>GeeBB»1l 10"-8 la 1111111... DpIlDeA'JoB1>ce6i, I aa.'TI.I'b, no .Borie JT.pu. uelY; AI.6 38rpy6t..awlI '1TBCna CTp et Blmax... eunUICIo: •• OBI coolollo AOIQU.CJ. loana I.mel paa.ryla. I ae OA.B HO eI.SU" Be.aIClouro UOII, Ie Bwpa... 3a.l.. BeYAOBO.lloCTBiR Dpo.eA.&elie. !torAa m TpoBY.l.e.. 01a .tOTI, I 16Ba Dpemllo 031PI.ICII BlalA1> a •• 0.10 CI.38Tb, B.lnel sa roup.IIl •••• eAB. nepeCTIIB.lIIII ori. Iy BWILI. al ropol ....-m... B r6.yB1> sa I.B. onYCTUca! }J;06pye •• Te... Bee ~e e.aUoaa... 81 liB.. !torAI BY OTO..... 60.1'0 11000YBePCTY. YBTep1>-ot.nep" Be.lt..... OCTIIOB.TbCII, 06pITaclt 1110 B.poA.,., 81'18.11>yroBapU.TL, 'ITO 61j Bo•• paT.... e.. lO.ol •. Mw oruIY.l.e.. 8a98.1>, I 1l810e SOOIITITU],Boe apt.a.~e I1peACTIB O&1o... a8K1>Baml.1>! Beoh Ipt... r DOCTBOIBU1> TCWDI1> 6y.I'b DeeTptll~.ICI BapoAo..... HS1>BOpoTJtIIWta.... O .BO.UTBO 81111 el, IOTOpye 80T0B1>Tno T8HY.l80b DO 06tu1> CTOpoB'B1> •• aue.. Ttcu.la .B. TOlD., 181.. 6TATOBO.... .ITT~lIroell DOTOB, 1.. .I8CIo B1>BOpo1'8l1>l pa8.llBI.IIelo no DO.IIO.C1>IptnoCTBwl1o OT'II.. AaBW.ai 18.1. D.laTlaBI, By~IBY-DUIDaB'. ILl T8I.e, eBIII... maoll. Ba'UI BalaTIo II .PI'lITb: cDpoJqalTe, ",06pue rp.QaHe, Dpo.-lTeh-B TIIICI'II roo .loeoB'la OT03B e..; cnpo~IITel. 3BYII BBIIBHaro CO'lTBCTBil c.a.... OL B1> BOBA11' • CB1I18 8TOT1> pen, IOTOpwl Be pieropl'le ... BII pIIC'l'ORlie.1>; RI BpeBeuen.-KBHYTa oeaa6seBaaR B1t BOei •• 1111 Ham1> YIITep1>-Q'lllep. Be aHa ..... 'ITO Jlt.laTb. On 1811> yropt.aYI no-

.a

.,.6.-

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

788

BAOBCKH BEC1IAcrsArO.

,l;omeu, I1t Ba." • UPJlUn. Bac" .ATI. )ILl TpOlly Cb, • 1I0c.rnIBee <opo· .... CTiI •• 910 ycn. aapOAa DOCTelIeHBO 3ftnpUO B10Al.len! KallALlI man. YAa.11.1" Bac" ort> pO~LlI", on. APY3el, on. IBml" cepAny, on POAIIJrbl. Halosen" .Ll lBI,!,"'. ce6s OAHU't. m~cp8A1 OTspuToi crena, 'EABaaa3UB .eJI>lUI eme 1I03.I8~eaJlLle IpeCTR nepBBel; BoepeAI BBABt.lICb OlD ropw. ,l{eJlb 6u.I" A01l0.lbllO .apBil, UOBC!)J.Y [(apCTB08Ua r.ly6018R TBmlBa, aapt"IUI H8pyuia8ll:as saysLlBBLlK'L II1IBiell'L IIO,l;0POlllBRI8;OBO OABOC.II.U .. OCb co 9B110." !{'Auel B8mn,,! MLl m.. 1 .e:'leBBO, 38Ay1IqJIBO,.O.IU. AUOCTb CTeU! Bnus AIEYIO TOCIY BS eepme, .a: 18'18.I'b '1yacTBOBaTLysacaylO nynOT}' B" rpYAJI .oel; 18S8.lOCL, BCt. J.ymeBauR ClJW BCTOIQI ..ICL; B" n..ecBLlX1.-6Ll.18 OABa},CT8.lOCT",Isap..olieaie. HeoulCauuo Y.8caoe COCTOlIBie! SJ.tc" leTaT! DOCBRTB",eme Btno ..uo, OPI3B8T6.lbaOCTim BBymae.LlX'L, C..OB'b CBOI." n01f'l'eBBw.1. corpaIlA8ua.'b. B'b 'l'e1feBil nt.rLlX" hO ..fTOpLlX" CYTOR", 10tAa aac'!. IOB8... , 6PB.II, OAtB8.lJIB1. 8pnD, BO~.H B3I1A'II SDe• peA" uo ropo ..y (TO B" TlOp".y, TO B'L lysBany, TO 81> oO.IBniRJ), pacllOBwaa"B • OOaTb saBOBWBI.lD, Ba.'b 6L1 SBBO, 'ITO .tcTBoe OPSBITe.lLCTBO ..0 "y.8.18, 1111OnpSB)I;8Biecacere CY.lB, BUCTSBII'h. UIC" IRI'I> 3.loAteB'l>I mYCBWX'b npeCTYOHBBOB'bH8 Bce06mee uopyraHie • npeaptBie, 'ao OBOomlfl.locb. He TO ..LIO opoeTwe rp8lB,!,IBe, BO 11 'I.BOBBII., lyonLl, A8lBe co.rJ.aTLl, OOA1> CTpUO." B06BBOI J..en.nollRW Ha:J:OA8IQiecll,0J.BI." CoIOBO.", BCt lBOTe.. . npIH1IR8". 'B" B8C'L •• Btlmee Y'lacTie • RBBO nOla3WBa.lII, 'ITO ire OAO6plRlT'lo lIeCTOlaro C" Ban nOCTYIl18. OA.H'], TO"bIO, • TOJ"IO OAIB\ BBB81.J.B6I oo.-uopynI'L-YBO.lIO' ce61 on. nOBTOpeBiRero oe8l~t..lBen Rcr ..m'leoie (ao S8c.rylllBlI&en· ... 9T01"L 'IeJOBtR" 1810e ... 00 RBRKame). CltJO .ory craSRTb, lITO cOllutlHie, B8"'b nOl838BB08, aeBt.poIITHO! nOCT8B8n. II '1aCOB81'0 TlOp".1I-y I" aere c.lesw B8 r.l8SftX"; B3r.lRBell'b ... Ha soro BI6,.AL .n CO 8n CIOIX'b JI.II npOeTO.lJ)J.'BOB1o-fTlP81OT1t uesLI; Aa.e suemie IIlInOBRBII Be .or... elpLITb eseero BeBOJLH8rO yqacTill. SBlIBo.we • H8SB810.b1e Bot npoBOBr8.1. BIIC", no Beel cupnBUI.BOCTll, caJlbl1 BWIOA'b R8m'b .S'], Opedypra BOBce Be nOIO~B"'b .a H3BeplleBie npecrynBLlI'b rpaIlAau'b, BO B8 nelf8.1bHb1P.npOBOAW .8.Ib1X" ~'TeI, OOpeqeHBLlI'b aa lIIept'By. JJ;oopye, nOTretlBye, Be386BeBBLlecorp8lBA8Be! same yqaeTie noce"B ..OB'b cepAnan H8mIlI" Bt.'IIIYIO 6..8roAapaOCTb. Kill" 8, T81'1> BCt .OR TOB8p.~K .\0 KOBDa B ABel eBOU" AO.l1llBLI ocnO.IH8Tb 0 B8C" C" r.lr6oltn'b 1JYBCrB!1.'bnp.BRaftaB BOCTI • YB8l1tlHia. Bon. CBRAtT6.lb, 18K" OO.lbBORBt, 'ITO Y HIIC'b ae.rb311 nepe,uTI. O.lllrop9J:Hol oocTynOI1> Bllm'], so 1l3B'IIeTie Bee.y a8meilY ore'lecTBY! He npepLl88l1 .O.l'l8Bis, .Ll npo"o,nlll.l. Ta~.T1>C1l Bor8 sa Hory. norpy1I8BBille Jl8.Awl B'L CBOI) AYJlY. T8Ioe Yr.lyO.leaie B'I> easare ce6a C,\U8.10tb nOTpe6BocTim laa",8to. OAlIB" 6e!l'lYBCTBeBRLlIIIpe,,8Te.lL B811i" 08CBICTLlB8I'L apia, 1I0BO.l"BO aecaeese A.lR c"Y18, B 9TD.''b UAJeHH() TRp8HH.I'b RIle1>. Ha AeCBTol BpecH 0T'b ropoAR, ORO.lO03ep8, YBTep",o.l~ep" SlIMt.TD.I"

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

789

.my ycnl~'.,
CBOp , .... ..

JII.... ,.., 1'I"O-J'fO.I1n • ...,.. BAaa OocD TOI'O JCJI'IY. Bpue.. .. .,.roJiOn, I.... y.ft .. -.... ep1t 38lpa,U'b:. (MftaaITeI BU' .. heo .... BPY".... Do....... 'DOTUOJUoIY, .10 'l'O '.en. .8 601OClo,· 1JT06.. Ie Biluaa sa BID op•• O'I'ptTlt. 111'1....
CIt .,.
1ft tft.I'It

6'OC....

tC'lIIOBU'I. 10BBOl, O'Ifttl'IlJA

.ac'I.

t:

J

DP~'.

I....

co

• A~>.-cBo.el

..

PI'.....
e6pGCUJl

• DOUe.aICJ. lute; Bo IUoe .e 6lII:I0 aame Y"8.l6Bie, SOf.1

n ... BtCIOUoh

lC.pUBY.u

....

B~.,

BtAm

ufi

Donta.Daten eor.l8 .. nl.1l Y8 ZOBY TUTU ... I UBOb. Up),'I8O.. noK..... Bel. TaIlTnoa.... P_YBWUIt, Ae,. 8Y11>CIODIUUO 0'It II ... Z·, 1I'l'O 1'$ft IIlp.,a.n.: cal, 60UIO, Aat 'l'~ PYlyh-'AI, uopl! Te6' Ie 6onBO T.... TIt 1I0'lt I~ CI6.,lth .. OTplolBKTO 1l118U1oo.y TauTUOB1o. Ho 8TI lII8C'fPOta IlBIIOnpoelo,u, ••• 0 JlIIeJ !WO, • Be Ol"'.'. I.UIOro BIIe ".il. .. ,(06pu r-.a TaDTBIOBI npue&ll B010 06iA1o; .iI BIolIIY a06 11ft DO... .'BOlD. Doca...... eo, CIIIB e'IY. BOIPYn.. • B"U~I O.p1o. M.. cRiaI.eft • mYT.... , 11110 6.. Ao.a, Be 316..... 01> BOBGer..' til, a ITO .... Ttl ... .,BoeTIt! KorAa lo~ .. a Bawy rpalle8Y, '8'fBe,o 010 BIO,. ci.I. Ha 1I08OlSY; a I, APy.... 1fIt • meeTalol1o DO~ 38 BelO OimIOB", • Tin 01"peAOII..aGIo J.O caaaro HOue.... BeIOP' 'lOr8&.1&BIC.. T61tr8 til. BallDa. Be..... Rorll ... Dp.lDa I'" p. C~n8p-yBlAt.I., 1f0 BI Tol mpoai lO.lllMCJl y.e 1I1C'1tIpeCTbUe 1310 ee.aa Rapr...... nOAID IIIpO.,., .101 n.. toT .... e... BOUIiLD. D\l .uaaho ApY .... sa a CTlPIOIl8, Jl ... .110 r.ftp" aur",'!.: cBu.n. DO .. Tymn no Bo.. rt.,; 0.. DOATOY.lJf.f-.. TaofD08l, r.llAli aa B8C1t, npoc.aea• .laCb,. Bm.1o B81IU8 YIO,ITI. leu n. BeyllicTloIBece.aOCTI. - He Bee 8e ILIlla, .., CI838.110 el,-ltlL a 11.1 .YII(IByl - cJ(a, Dp.INlua oBa,.,.....B.l~a II Tao., TBeplOCTL, II,. TY npolI(&.ICIi I ~.. Camet...-JI ye.tlaY.lCI aa 8T0, HO 'ITO I1pOI30m.lOB'J. cepln loe.,. on 9TOro BlDonaaaia! PaelluCR I, lITOlan no Be.y DOIOl". PIA" 6111U, ftO np.CT&UI I'h 6epery, • .TO .08ao 6y ..0 COlp T.. esee lYmeBB06 BNleBie. .. Siten C1t IpeCTb8BIB. 1101Bom... B10u,. ceaeaie. lOTI DO laplIPTTJ OCTaBUOCL ell(e .ATH 12 Bepcn, BO 1'ITep-otlU\ep1o DPIBYZl81'1t 6101.110, eeDO BepDleRBolY .eTOlI(ellill Ilmu'J> e... ,.. OCTITIoCB sAie.. BOfleIITb. 9To TIT.pCloe e8.leBie .. ten ell(8 lPyroe BUI8BoB8Iie: CeuoBClIII e.ao6iAa, 1000poe o'O.OloA.,. ... on ueplaro DOce.aBBJllI~8 n. Bell 1UU0Iaro IrDQI, 110.. en, CeiTa. npezAe &TO cueHie 61.1.10• lBOl'OoIIllaO,• 60ra'l'O. B1. BU'I. HIlOAI.loe .... oro loeBHwn lOBOB .... e.eTeI; TeDe,. (f. e. 810 1827 I'OlY) Be 6o.ate leel'. Ttn a ~~yr.I'J>. Bl.UlllaR I roeuBol ABOp1o. Bl,lIlw ell(e IBOrili paaWaBY 6o....m.n lal8BHYU SAuil. ZaT8.1. DOII'I ad TaT.pw. On opi06pt.TUI OBOe6oraTCTBO rpa6ellen I pI_.", I .oe RellBBO e~ (.0 1827 r.) po6&88'" DO'ITW. arlR10 UNe ... 1 efle~Jloe ope-

w-

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

790

9AOBOK.

oo.ACI'BAfO.

utAolalie •. Bt ..... IO e..eIGT.'" couaso .... Ca6.p .., .tIOTOP" ..... lOB.., plBIOpelW; oD'fcdlo JllJOJleft'BOAO.Oft, _nell lo06~e .IUII fi 6t.Bocn.. Ba.... one.a~ IBIpTlPT .... laI08"·'1'0 Bo.,e.e ..... mparo, p8lBUnmarocl 10... Bo cT)'oell.... J81aro lop •• opa ... CDJflTB.IICltB... C"PJl), AOBonao TeDJIt 108aa'I'J. CopoC.... Cit.." Be.a"'. pllIIo.n.. oro... B'Io 'Jl'. II t (pol'" I •• IR.), • r- .. TanDiono Dp.RB'U .. l'OTOBI'l'L...... T....... )leiill' ".10 IIW sa.Da m. pIIC.wrp.lsllie.... Bamero 10Ase.eus. OBO 6"'0 Be 60.ate 3 caae.... l ... ay I Dono,.. B... 1IlIp18J. Cria .. Oft ClllPOCTII ..,e8.OCT. nOlpY.lICJ, 1010.10; .a CBOI81 BIc"'a naJTJni.. B...A8Y1 JIlin 0.. 11.. ... ... 6.. D weN. lonneo06p8aH .. 1 aeJtnwl aapJl8l"ws. "met'll; aa DpaBO 6o... maa lle.ttaaal nep", C10Ta.... ae TSae.lWIII a",BI_18.I, a8uepTI..I BIJT'8BII .... 81.. 0..... II .. .lII6oDWTCfB08 l'aBan,-1ITO 1p8.. .IOe aa 9f01O .. ABepLID.Ta'raplll1o, DpICTaB.leaayl K'io aa ".II ye..l' 1'11, Be .on Ba... HOro t-Iasafi, B... OII}' 11'0 BelaBBO B... 9TO.... lOllt. 3a...... '1'0.11.10, !rO upea.e TJTIt ....... 60raTwi lyuen1o• IOToparo OOU8.l1 8'10 Cd.,.. eo aclll... cellel- . CTIO..... Bo ero UOla.'lr--9fOro .yoQa nO'JlTu. 10....yBO.'Io, I lal'lo oa'lo ca.'Io 38Be,.. &'I'J ABepL, TO BIlETOHe OCIIWBleTCB OTBOp"''' ee. cllpaB•• , Bp.IO.IB...... OH ...,-6w.II eo ....qall, BOTopwen...,-allca. ee O'1' ..o.aft, J' Bnn., .1Itlol ..0.... Ie 6epeT1ob I .. oro e~e laCla .... 'Io JlOl06BItlX'Io 'YleC'L. Boedom.e .. Ha..... cyeBtpBWII'lt TaTapuo .... , BIll e"'. ,.oa8T", a B1o1'O.I0A'lo, paCOO.lO.IRe.. TOTqaC'lo CDaTl>DonapHo, lal'lo 6101 CROBaRY, ITO rit .on ..1 eYClaTl> ee8 111m. Iw Be coaR BCIDnpom ..ylO IOU, DOTOI.. DepeBec.r1 CTO ' lymeBBYl... DO'1'plr.eBiI, • RaIOBeQ'L ..... e.. .oporo!); .1ApeDO ". uout ST01o, 11'0 Ipndl con Be.el ..eURO oual"'''' Ba...

rro....

rro.....

r..A B A
nOC'''AUI up ....

II.

npo ..... HI ••

Aa 6YA8T1>B&A1>To6olt

lIIOO pO.~I .. el

.01

6... roe.loBe ... elOaepo.1>.

AUBU yae upolp .. a.o Ha IIBaapeUI'l> elOB lB8.le6BYI DtCUI, np.sy· Ball IIp8BOnpRW11> JlfCYUlaB ... B'Io .elleft, u06y JTpeuem .UITBOm BCBpOCITb Y 81a 6.18rOC.lOBeBie a aaCT)'nalO~i' len. IIw Be,a... 10BO.llo80C'It H flOBolBw.... lyIO..... ](ellll T'1I'Io Kin yllTep...-otIQep'lo I.IODO'l'8"'" 0 nOA80lax ..., a A06pa. r-.a TanT.loBa lOTOB elt DOITJ, BaC'L ..ae , 1111BYDlAI .... In Bamero l}'maaro uorpe6a - nO.LlmaT.. ...CTLI.... DO'ATIOII DOIJ060B8TLCIi yTPP.BU OO ..... ..HLllIIIO nor ..... "'. B'Io TT eTOpoBl, BYla 8.Iel.lO Rlt ... CTOIJ.SO ..... U81OCTRYX1o ocno•• uaBil, B3r.llBY'" sa Be60, ·BBtp." ce61 fipoa•• tBiJo, II B

..u..

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

BADBCE. B.cqACTBAfO.
808BJIUII...... 11.

elIJ 8ItJo Co.mqO ytre 6 0 BYeGIO, IOI'l. Hal'J. nplBe.a. OO,lBO.lY OlBY ..omal". )(IJ CI.I.... B8 lee Ie'll 8am. ae ... 11. • OTDpaBB.uCI> 8Jft, f.e 6en. DPfI'a, • m oepBoe 06.1or.eBie 6 .10 l.lll In> B.O'J. Ip.be OlQynTe.DBO. SoUl Dp01O...... no UJ6Ii .. , .l106onYTs e IY· cyn.ale 'l'kB .... e.. 010.10 Bac'J.; ItlOTopwe III1J"C"BOBau Jlac'J. loGp...." ·,ClOBOI'J.. OTOI.. s C'J, B6pcTJ on cueaia, M DOAB C.. Ba ropy, 11 B.pyn .... OpeB6,pn. C'J.0lpeeTBooT8" CBO B UpeleTaB cII Bame.y 83oPf. CRIOSh pt.. .t_i. BOIAYX'J. B",8"CS roPOl'J., I sa BIM'J. pa8CTIIU.I8c.. Be0608peu8s Rlp1'II...... ' .. OIQI81 6!em.. fu IOOUftlBB...M'J.1I,leTBOM'J. BSr.lIIBY.IJI II'J. 1I0c.l't.lI Bil pas'J. HI 8TO BMtCTu •• e Bcero, liTO Bae'J. UplB83h11111.10 e 11.' 1IIB381. e 8tclo.& ..IO .IIBfI"J. IY eTtBD BellOlBlaBO JI Be 10r ..1 OTOPBRT!. BOIl'J. BSOC pol'lt, OTJI.seBIIYI1I uesal.. BaONDIO OJal08Byi 8nysiaSI'J. JRl6JlI R'J.po· PIt oB.la.tJ'L U81., I,. aet 'lPYn. CIBITIJI no ropere 3el ..1 11 IJRoIIeh !pIIIB'lL ee Dpa ee6t ,,0 IOIIltI Hllmel •• SU, aMten e'J. 6..arolapRhn,'J. seeDODB8BieIrJ. 0 lO6pYu uamln corpa_laBan. Bsr.lllBYlI ellle pass, uepeIpeC,.. ... cL, 1I0 OBII18CI.. B, elasall'J. «npOCTI!» nom... l&.lte. S•.tct. npel... CTl8.lSJaCh laptBaa lpyraro poll. 8aDp880 11. ctBepf lIep.ol IlOJo('ol TR· By.aCS Ipe6en. Vpaucnx'L l'Op'L. Hft fi.... RlmeJ·11. B..... , C'J. yrp".olO roplOCTi., B6ISWmU.Cb ftlOBUft OrpOlllYI toellH. B'JonBo 6t ..t.laeL It J 0 I a II ropa, a BIIIIII -'eft.. .e ........ 'J. eABR _entll~i. IYeTapBII'Jo. Bee 9TO03aPllool> apI0-rop81QU'Jo y'peUHWI1> eG"B~e.'J., JI CJIBUOOh B'L 'Y Beno.pa· Del,. 1'I,.0Bi." 01. lalO., .1B0n.cyeT1o OAn np.poll. ,1{ymaHama pascat· .aa, •• 11 a,om. r..... , atlorla B'J. U8TpiOT etllI'L .eQTRI'J. C01JllHeRSyi •• Beaa610UYII'J. KYlP"meBYu, IOTOpYI B'L 9'1'0 BpelJl, .o_e,... 6YTh, c" rop· BI1'9 CBoero Op.D.ft..... 8a." lJXO." cao.. ", R n,olO.llllu'J. OJ,meB.lA'1"6 Ian. T8Iie HllIorlll CODC'." Ie ,"plllOn. 01010 oo.ap.. IY lom.n AO Dp.roPOll. CallapcI3, r;tt no npmpyTY 118BIIIe.... 6....... DepBYI IO' ..en.. apcl1.-Be60 ....moe ce.reaie C'I>.uellLllOIO neploBilO, npnpacHol apXlTOI'I'JPI, lel8B.0 Bh1eTpOeaBolO83'J. 6iJaro KRIBS. mITe... Bet 00'1· T. - ypaJhcJrit .Isalll, nepeC8.leHBye elOla BC ..t,lCTBie 6THTR, 6wamaro a'), Yp• .lt.eD, up. TBpaBiem OpeR6yprts .. 'J. Kpae.... KIRSII BOJlOHeKlro, ..... ..,'lIRe Claaan, IIsBtCTallro uOYIIOTpp.6 ..euinll Epllo..aesa. I ... 1I006t)lUII, OTAOIHY.I., • 'f6.IhiO lITO' Bum... Bft Kp.......no. 1111. HkKOJhlO Tpoel'J. npU1fa ... Ch l'h Ba.n" Bopora..... Iy TepR.IIeb e... e B'JoAGnAlaI'J., Ian B)lPYn. '16.10B'... UTB8JlQaTl>eo....a'"' Amero 1l0UB .61.8.10 aft llDOp1>. B'J. IIIC.lt II" aaltR.I'J. II lHTep1>·O+.Df~pa• etpelTopa .oero lanpRJbCTBa. ORB BCt 6,0e.... ch 06HliaTL Hac'J.. - Raill •• cY.L68111, pe6R'l'8, C'J. ssero n03BO.leHiRnpitl8.l1l BY dola? cupoe.u ILl T(lpOO ....BO. - qTO TfT'), cnpawllBaTb, Bae... il "a8.lol."'J.l OTat'l8.l'L lIT6p"'·0'Bueplo

,,:II.

791

au.....

"II",

ea..

51

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

792

aeAOPOB1.;-B.~Te, on BCero nO.ll1 .pii:un 111> DOt.It.pil pll'lo Bll'IDJTI> HI Bae'), B nOIre..aT. 1.. 1. 6.uroDUyuoi lOpOI'II. - H! aelOpen, Be ompo-.II? y 'fe6. c.reaw Ba fllSU .. 1 C.UU1. B. B.Almh, .Y Be lLI .. e.1.. PaClaBUUCB BI.1. Be n '10Il'10; 6eaftC'l'Blro R .. ero U6 Cl'LI ... Il; Te6t. Bee laBt.orBo. - SBBe.", • "'.1.-10 6o.I"e ...... - C.OTp.T8, ps6ara, I81,,-6101 Be no.-uJmu1. BBC.. Z·, CII8U1. .. 1. ,l(PY.IIIIlU1. 81. nO.lfO.loea. - 9roro .ep38Bl{a .Y 1101.IO'IIa... puopse ... , BClp..... O u'llclo.o.lO ro"000111>,on I Hac.. :lom.. 0p.OJTIT., 81 TO • .101 ero Be OO.ut. ... , Bee BYCSasa".,-np •• O.IB.IB ce.eBoBClie CO"laTIoi. • Bioi CTa... upeACTaB ..RT. B.", 'ITO C.. BU1. .0rfT" eTporo BIYCIITIo, ec.r. Y3U8IOT'1. 1X1. B.OTOIII(6.... OOCTYOlt, lO1Opwl, BUpO , c.. Bille' CTO061. .... pOBY, .Y BO BCIOIIUH. Be a6Yle.1.. - qTO BW rOBOpKre--oTB".8.IB OB.; - H•• 1. Teoeph llUI TUII .o.f01'8, 'ITO .hI lpo.t .8p8y ..a UBIlfll He XOA , II wr.. 1o 88 ... 6.. aroA'pBK. .... OABIIO .... W R8CTOR , 'IT06w ORB llOCIIillJl.II BOpoTllTbC.. Pa3CTaulcb ... e.. nMB, ORKelite 6o.rt.e AOQ38.1B, 181.. BCltpeBBO• 6easopWC:TBO .IlD6.... Bac... 0.. Bet D.II18.I., B fBtp."., .r0 Bt.'IBOBe 386YAJT1t. lbaI C'Io TJlTlOIl1o.or... 0PftBYABT U10 B3aT. OT1oH.C.. 21) pJ6.lell, lIT06w B.. UOHJ BH.. DaTb 38 Bame 9l0POBIte. 9ToT'lot.lYliai .IaCTIBU" B.... nepBGe yTtmeaio, DO y,~8 ..eBiJl on. OpeB6JPfa, • DOTO.Y• Be B.. COCTO.BiB J.N'IITb 0 Be.... lloc.rt. U10 on.t.a)(a DCIOpt upiua ..o 11. .a.1. UJ, ropo•• B'llclo.u.IO 10111011", 106p8TO.1oBt.TOlDaIIOBll.0l'luu8Bia, ROCS"II{8Bia. .re3Y • C.t.1 .. C c BteKO ....IO IIBUyTh npelpaTB.lB B1>.OlltOuaAOCTB06In'IlOBeuie 1). f·.a TanTIIIOla TOT1faC1. p.cnOpJl,l,I.I8Cb C.. ea.OBapo.1o, • BY TO ..bIO ue .II8UCIt 38 lIam•• , .. 11. 86t .... 1o co"AaTh, .p.'I8: -8Ima •• TTml. upit.18.1a! ~ qamKl lIfTb Be BhlD8.l8 .n PTI.. aotn.; OUYCTIB"ee Ba CTOA, • 6poc ca eo BCtl1. BOMo, 386yB'Io, 'ITO C.08lB.. 4:" .pJr..... Apy.... u.. uo-ro Ip , ~CTIIB8B.1I81 , 8 ua1f6rO Be C.lIoIX8.l1..BWCIO'llI" II .pY .... O. a .cla.n. e6 .... 830pO.1.. erAt. OBa? fAt OBa? OTB6~Te .eBR I .. Bd, PaA. Bora-, roIO,..." a oo..... T8.1o. Ou. T1888.1. .1 1B8pT1lPf, H BY 01. l06pwa" .0 ..... Anuna IIwn 6t.ron n06t.au Tfla. lKe.atl1o ...... BIO'It all CJJQ8CTBOBUO;acuT . .0B80laol fCUt.81..... 38 BaB•. -Hkro.u.lo maron. -. I Y ceplQa .aTep.!

U'-

')

B'L

'1RCJlt IIpiiIsaBx'L rpaZAaB'L

(iun

O){UB'L xaaaqiA BaC'L:

oq,Bu.ep'L,

J£oTopuA

Orb H.eBB

opeB6yprCJ£BX1> .teA,

CDpamHBIU'b

DO.lY'lH.!B.lU

XU DJlTI> TIoICJl1f'Lpy6-

6YATO 6101co6paBBue

llJl

B&C'L ltyneqeCTBOII'L

H lIHBOBBnKalill.

U!K,

'ITO U Be C.IlImlUH

061. 3TOII'L.

B. E.

My

OTBt-

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

IU..DBOBIl BIC'UC1'BArO.

H8oQ'bes ••••• ~. pyll, mMTuMBil

TYI ...

I

Oa.

6.. .1. Till .. 08010bal 'b c.. aare.l'b B8B.IBOCU euplT8.laCb

• Mea .. SICTPY .... CI> 00 pe6eaoK'b. 9Ton. I..... IieI06P8SBllro loero

.n..

793

.H

6poeUOB .l061>181TI>

C'b BelO

bLi.

ceOTp•• e BUY.

08-

BCoyra.l.Cb 81 eDO., ...

a II0 II X'I. I(t.Ho

nel
.e8l, (I

I

0..

'1JBC1'BO np.po....

npeo"Nt..Io:

OBa BII'III.II Bhlr..... WBlTL, Br.IJIllloUlaT)'ORB'b 6poo... ac), 10 .Ht. Snt.JI'b ...... ae npn.slTI CBIBU. B'b 06'blris. Aal I I DOBABoran.? T.. OOBI3U'b ro.lOBIY Yloycy? uca.. PI81(1I.l0"

• B810ael('b, C.lhlWII DPIShl8'b .0A, cSPIT81('b, 6paTeQ'b1 'ITO y Te6. Ih>l.l'b DOBllaH'b n.llTlon)? Rpohen •. SYAY" ae ~ es. I • CT.pUCI 60.lln.? 'ITO a.tn.

.!JI),

oocTO.aill .. ep•• ncJl

on.

BU'b ee

yBt.PBTL.
!'I

C'b ,!J;PYIIBBUW.'b l('Obl) • BI1I8.1&co ereI ! RlDe1b11 Ma.lo DO .UY 061> OABon 111.1,.1.1

sa TO, 'ITO 11.1 .IIK npoCll'l'J.:

xy..o
c.a.8B

Ou. 6poU.laCb
6p8~., a TO e.!

l'b :n,ep.,

••• euIII c.leaua

ootAc.1> Ao.ol,

upom)'.

'11'061.1OB'b DpotrU'b

60.1..

0 •• • paBI'OBop'b aaW1> cuo" Dpocua,

MaTI> .orn HUC. HI

OTB' •• T), 0"R1 •• a8.1>

I nOIfUl'R". M.T}'wla.

JCOOIOK.lICI> 0T'b CULBWI1> BBrrPeIBIX1> ABI.eail, npe.CTOI~ill TPJIIBoon. 06-1. OARO.1>.0 ... .18, - 11> O"OIY un e.lill, .... Ba01> I 38CT8B.1R.II .Borla
'ITO B'J, Doe.at..Bil

• .lOBI.lIC" lei; Y.lhl6lncl.

8R BaCT8B.1eaiR: 6h1TJ. OCTOg ae KOn. ooBOITI.U C1>.1.1BI~.

POZHhlK'b. Mw MlOI'O ILIna.l •• OABa C8CTpa .. .IW.'b .ICn6UHiel1> CBO 'b PI3•• pas1> 1X'b BIZy. 6.1arOuOB.n Mw OTYZ.U.I. Keal,

.H

DOlle..

"1.I'b eI 'ooololaol
C'b wlpymeaBw.'b

ao.. , on cep~Q6n.
II'b

• '.1.1 paSCT&lICb AOrTpa,
C'b rocT...
,

Do BosBpa~eBiB B6ce.lOIT> paeno.lo.eaiB

TOlap.~"1>,

11.1 Bamn

1I'b

B'b l08O.l1.1I0
B'J,

AY18- Ho " Be IOn. Be paBA'BaBCL, I .len BBBelolleaie,

Ylle np.KlTL enan,

Y1I8OTia

nol'b
,

aece.ri ••
Sor.a ace JTRIJO, H8 qmeBBoe • n..eCHoe • "Nro

BI np ... 8B.t.. He CIOTPR

Be .orT> aRCUJT!.. CBKBI(OBal

rp!OTb l;8BUI rpYjlL .Oll. Bet. CBtT.lWR Ie'lTbI, BCt. pa,ll;OCTaYIIBaAeZAW, nee, 'ITO opellAS a8DO.lIIR.lO Aym! Boeropro.'L,-BCe BTO13.tauoc" TeOepL BT> l8Ioe'TO BeDOBBTBOe.p8'1a06 npe){'IYBCTBie. Oa8 6eSOTpliABal MWC.lb c.t.ulI.la ... yry.. p
'10

HIIOB61('J. Dp.pOlla B3.t1Ja BepX1>, CBISb BAalt cr ... a pa3phlB8TLCR, B'h DOJlB.lITLCa aersie, aellCHwe Op.Splll, • R sacaY,I1>. Ho u pasJB'ITO BCla.IB8.11> lie 6.. .10 cooKolcTBia, tBoB.At.ai .... Tan Ayma .OR 6eanpeoT8BBo B08Iy~"'RCL TO CTOaU'b, TO CltR.lCI,

r.l838X'L 88'10'" cat. 111.1 ••

JlTO
npoDl.ll

O.l.lan, BO'lIt.

CT>Ip.IOI'L. 803.1110.,., 1B.'b rlX'b
I(

TO.lbllO 'ITO U8'I&l0 CII1ITaTb, • BCT8.lT> 9TBOpB.l'b OIBO, 'lTo6w OCBt.BTLCR • He60 6h1.1o 'IKCTO, s8isAW BCIPUICb GAURDO o,\Bol BCIOPt. nOTYI.I., CBoeD np8.lecTil); eaie; UO nopazaellwe ABeB" catron, IplClOBuacb TO.lLIIO 8BpOp8 ANile APY"

KO. TI, a8l0Be~T>, ClpW"'Cb DpB oOlue .. IO.llT8a aa-

Hi. B8.ll1IeCTBeBHaro +e611..

JW6ySCL 8TOl) B8.lIIO.at.UBOIO lapTBBOD "papoAW,

BOSBOC.oIeRIh1C.1RKB I'L Beooon •• loIllY TBOPI(Y, • on.eaalB

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

BA.O'"

BICUCl'BAl'O•

..uat.. n Belil 131> Alml .oel. Oa. .eBI lcooloua OOBeplll8lH1O. DoB .YBmtOlan 81> ce6t. BOIWS CUW-I n. ITJ .. IYTl .lTJmll op.e.lu. ~ 1.0». .a: paa6Jlu.. CBoero ~P1DJI.H'. «pIIOl .... , I lote ,.e IA 0T0It.. B.. oOC.ltllil pa3.. 1 .en. 386wTJ.CI • OOlY.I'l'~, .,.0 JI OIllODpIBU.le., 11> ce.eltll'Bl! "II 'Iaca e.. ft'I'JIIIIOII n~uI la .... lB' •• BJTIoI. fllTep1>-otBItep1> upBm8.l.. CI83I'I'h: cBpel.1 ~ Ha .01 OTBt.11>:ccehao1> npllD"', 081> Mat C•• 8U .. : cnoUlylcTs DO, elopte. 1Iyt Cl8SWBau, cel ..aC1onpi'lOft otaItep1> OBll'To ... eTBOB8TJr-I .... IW •• 0... '. <Cd .... , eel.. e.. 1» nOB'NpI"" I C.. ropecTill. H Bft'Io IIICTUa po.08U • .lJI leu. 1.1&.1;101 Tpenen 0p06'.1A DO )loan .1J81", IpoB" O"WUY.lI,cepAne eABI 6• .100 c.leaw y.e Be TeUB, 10 BII,,-6w ze.., .a:OBt.l1II ptel.nan, I I, Ian. rpolo.1> or..yweBIYI, leBO..... O ct.a1> sa lBBKY, D'Iero Be 'IYBCTBOBl.l1>, CTpe .... " TOAIO IYTHYI, lenOAB".awt y B30", CRO. B8 IITJWIJ I al ceCTPIIlJ. OBa ae o..alUI, ae arolua; .0 Bt ..BItt ell BIA8I 6W8 e.eJITIIII 6.1t..lOO'I'''' B3SI. cn'll • 88'reDiU. U'lo Depen o6p.88... <By, IplloRBt1> .I:oI"OBI'I1>I't OIQUIl OBa ~PJlf.UBr, e,l;Ba BISTIY.1> ro.toool1>, cTenep" np.CIl'.1> aelaoro, Y.o 1... 0 OeTl8tt8 BpenBB». Om.1> C'lll J C,.O , • olepmlCJ. 060.. 1 .I01TOI, DeBUlO OUG... l8.la rOlOBY .a PJlI, npllpW.l1I .lIne OBOe..alOIlU, • meOOTO BOIltYlua .... .00eHie 10 BcoBymao.l. M..... ceCTpl c.orp.aa BI Bee IB•• aruI>80; lit. KPYDHYACl08Y 6.IRcn ... aa ea r.l8llI1o. Jlw c'" )(Pl •• BBHy.... 6Y"1 Dorpy.euy B1>r.ly60Koe 100'I8lie, I Tu.e .00 .... e... B.. M'O Bpul - 1.1 .. In' ooc.a' platsaaal. - npuo........ fBrep"-098Itep... ClaI8T... 'ITO ot~Op1> TOUO 'left, BO on II .. YB8.eBill, Be c., .... OTBOpU" yra, Bepelp8CruclI • BWme.a1>B1>cta •• HIIOBe~" 18TYIllII, OOlp.llea. PYBOIO0 CTo.r nOAI.nclo B ..., 06paTBlae.. I" o6pI88.... .a 6poeucA I" e. Bon.", • OU, DJIOCTPII pyl' n se6y, rpeoeIllYIIl•• " 1'O.I0COl'lo po.SBeCla: •• uocep.lwl ;o.el Te6' BP1!l.'" n ero!» B03..0.1 BOTOI1>06t. PfIB Ha lOll ro..08Y, C1I88.11: (6),,,, Ban 'I'o6oBI .oe 6.. areeroaeaie 1) ., 1I0AI88" leulI, 9IUII'Il.Ia B'Io CIO aoreplBcli. •• BYII ohms. C.le8Y • pYURiA BamB t.oellal.lle... MUBlTI8 C8CTp., Tal.e B1>C.le8An, opB.aamac .. 11> IITep., leoTCTfDBo COpa.BBU.: c.a.eBl>lal 18.e ... llI! ,Il8 CI8IuiTe, IYAI &TO6pft'I'en'" 'Aen,l C.lywa &TO, A BWP"'" 181> 06...1I'I'i1 InymBl, nOlnaTBJ.. II. Pyu 8TOfOIB.llro pe6eBla B, paSD' ..OBaB1>.lIepe...... BaTJmn. c.l.lre ee, .1Menlll01838.11> lI: <Y.O"I111 BaC'l., lalTe el DpiCTolaoe aOCDTolsie, UIB1ITalire ee Bam••• HIiCTaueHi.u, &TO ny.ute llel.aro nplAIBaro. OBI, all'CTO .euJI. 6y..e11> yT'llmeuieB" Bamel mpoou, • B'Io 8'ro.... ynpea .. ,. - All oua IB' OABaTenop.. OCTane.., ellSa.l. IIITymKa YAymlJOutlBCI reaeee .... np•• aB1>ee I" rpYAI eaoelt, B OO'ro)l1>OOYOT.ee, ODITL 06.1.18 , IOHII, eKasaB1>: CDpocTB 101 CWH1>1 CePJtl{e .oe 3IlIep.lo. .a He Cl.IWI8.l1> J , 'ITO Jlpy.aBla1. e... YRTep1>-otll{epOKlt888.11 leBII. 0111 BalOSen1>C... OII OTOp'

.'BJT"

0..

B.,.-

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

&ADIeKB BJO'IJ.CTBAro.
81.1.

795

.e.1 cn"J. .ITep., • DOA" PYII HlalTID\.... HI BpW ....I(O, I 3Ak .. e~e e.lwma.ua. ell B3AOn • CTOIW, IOTOpwe DOBWI' OT8WBUlTOSB" Afmt .oel. OBI DOBeD .eBI HO...., Pyu Il OT8p8.lB~ p8llrosapBBIT". .H DOllTBHR"Iero Be nOB u.... KOr,ll;8nplm ... HI I88pT1PY, Hamir TOB8plD\1 6W"B yae .. rOTOBWn oTnpau6Bill. HI.... HIAo6ao &w.ao PI3CTI'fbeS C1>'l'1l1ll, aoropwe OTnpIB.II ... e.. ." fpysill. DOlITI Be BRA ..... R Be UWIIJ1>, 1[11'" P884lTllI BI .. OI C'It CBOeIO IISHOII TUI'D.OB'b. Moe npoll4lHie e... 9T01& A06poII)aeBD\allOIl • C1t TOBap.~ ... ,. IOTOploU'IoI'll'" ".U'II, eA&a 6L1.1oil"S .eu 0Il4YT.Te .... . HO,-eAB8 a npa.t'la.n., 'ITO 00 .HO. A'LII.lOO : eep.me .oe IOTOmK.l.OO co.. .. &epmeBBO. nO.HIII TOnIO, 'ITOOH., 06HUH .elUl, I.lII.I.Cb BOSI6wT.. AOrpo6a. On noua ... , R IW TpoBYJIICL 0'11 dcTa. llouepalBae.wl ~pya.R.Bwn, He DO.RBI-18n. II JI.IUClI. Korla .101 OTom.l. C... oo.uePCTLI, BIPYn. R.e1> OCT8BOBUI. Kan. 6YATOIcoyrlBBwl, 'I .p06YAUc.B OT'L TRasaro SI6B6Bia. J(no "plaOIl, • CTap8.lea oplaO.IBI'J'L, 'ITO co .1010 U)''II.lOCh, • nOTOI1> , ooaTL 3a6101BmlCL,eo ueai .. copamna.I'L: IIrAt .w? 3"tl1> 11013AteL?r..t OB8? rAt oBah ApYIIIBIH" • TaDTIKOB1>,nO,uep.IB811 lIeBR, CTapa.llCh pa3BJn .. lIeBR. (CTW/lICI.!) nls8n, TaDTlI[OB"': (OPRAI B... ce611. Bon 0+1ueps npitlan HIC" oCliaTpIBITL. HeYlluK 101ieWL nOKRSST..e.y eaee C.l8· 60Aymieh 91'0 3l11t'lIUie UOTpllC.lO lIeBR, 11 060APIJClI R T)''I''I>lie ss.tU.l'b, no a OORTL-B'" uapY'IIlIK8I" • npRCTerHy'l"l>11> 0PYTy.O+Bllep1>, B'L calon AtJt, DC)~mu" II" II~, 06ome.." Ipyro .... , nOClloTpt.l"', ct.l1. Hft nOBoslY I yt:xu". TOUIO 'ITO .101 lBRBY.lKCb C" IItO'l'8, a nOlfYBcTBOBIn. .peIMlW1f8laylOera60CTb • Be lion IATI, YBTep1t-04!lllep'', caRl1> Hac" C" npyTI, leHll II ~py.IIIIBI nOCIAU1> B. nollORy. i. npueI"lt I" HellY HI IutHa. 1'0.lOBI 1101 l'OyUa, II 6101.1 B1> eecToslIil, nOloae.1> ua 6t.1ylO ropl'lly. rr""ByTBO CUPI... 1II1Ba.n.: <fAt .8TymBa? rAt ceCTpI? aamn y .eRR OTBIiU aI'll? IYA8 HaC1> TI~an)? II T. D. A06pioll TaIlftBOB", Be OTIOIS 0'1"1> nOBoan, nOlon HIIO' He~ ~PJaIlHIIHY YCDOIOIITb.eHI I )'.10..", enars. 3a Ol'l'h Beptfi AO80lf~era, Jal'll OBI DOC.It plaCIISWBUI, a .nICTBITe.lbBO slny.l.... Ha CTI.IlUl .eu pas6YAB.lI, BBUI R'Ii OJ'CTJI) 6amnpCKYl) 136y (6amllp~LI C1>BeCIIW AO r.ly60lol oeeBI 10'lYI)'I"I> II'It n6nTI8X ...), nO.lo.I.I. BI CO.IOlY, • JI npo(lDU" AO yrPI. Ha .lpyrol .eBL R Be ,'IYBCTBOBSn.BB aapa, n ro.lOBHOI 6o.lH, 10 ace 1I0e Tt.Io 6101.10 Is.O.Aeaao .... B' pa.sc.aa6.1eBHOIII" omlai •• II'L c Bel.ol, ITO 6YA8T1.'IITan lorAa-Bl6YAL BTB aanlCII, I yBtpe ... , npecTIn. IIBt BURmal)l), .o.e'l"l> 6101TI.,TO'IBOCTLII'L onlC8Hil paa.rylK C'" 118TepLII. Ee.a. OB" e~e He paSCTaBLIca C'It CBOel) BtllBOIO pOA.Te.u.R.~elO, oyen npeACT8BK'I"I> IIYIO IIt'IBYI(I pauyly C" BelO I cnpOCl'I"I> 6 OBoecepA..e, 11810BOelly Upl OABO Bo06plzeBi.! EUB lit! OK" JBIDa.lCIi ee UJI YAueu" on Bell laBcerAa, nYCTb DCnOlll'l"l>, 'ITO QYBCTBOBa4'11 P"KOBYIO B'L 118fTY; IHi

.a

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

7%
01... eor.l8CITClI, lITO ut.IO.Y

BAo.CltS

BECUCTBAro.

eluJ UOIBOUTe.lLHO- 6.. Tb .BOropt .. BW , ro.... .aTep.. Bapo.e.... ..t UI ee61 l.o'I't.Ioeb .806p8'.". es DO.lBOID BeTIBOIO ,TOf.l8mne eocTOllie Jlym. .oel: I DWmy Be l.la TlCBeBil. ODle8B... DOe.at)l,BIOIOt.HYIO pa3.lTlEY 00 Bcto u 6.1&81... eepllIJ, • .-0.1.eB... sAteb OTlan CRP8BeluaoCTb 110..... TOBap.~a.". 0.. CROCI.I. CB08 ouo_elie 6esPODOTUO • e... JlymeBllw.... cnOIO.eTBie..... TlDTHO .... , Ian. •• rpyeTl.l", 0 _tit eaoef, .r:erlo 01181011'1. paSBn.uel op.poIIOIO aeeuOCTi .. • 6e8s800r.llBOCTiJo1.8pll'l'epa; .p.TO .... .aoro no.ora ... 6o.... m.. oilln-

BOpli 0

leaa6BeBBOI

HOCTb B

.Boro ..tTBee

".y

8BatlOlCTBO e ... aec.aCTie ....

I TPTJlBOCTUI yuelllci Bee e~8 B....

DOlola • .-py•• , • BIY.lw6a18H.

_BHRI ..., B... oepBOI ... 8~e T...... nO.lBYID 10BtpeUIOCTb
.lOCI., B'J. eII.WI...

I{BtTt
n

IDIOCTI,

.. erse

.nTI

6YATII{BOCTI: elY

_utsln
lalelll ....

Op8BI".C"

B'J. fpysilO;

lOTI C1.

oa... B'At.a" IIOlIIi.,. Tt TOB8p'~., IOTopwe OTropecTiJ) paSCTI.I.U. C... IIKI, ao 6..... 60Al'"

1)'1.0.... B RUIW

r .IA.U

III.

..Be.,." eCTh ,.06plle
(H.~~a.
OCTaHou .. teb II

.10.-1.

Boroaop .. ).

B" &TOn AeBb (U ceuT86pa) 11101np~I8'" B opOm.lB lat CT8BQi., • OO.,OBO.... ABOpt. Ce.aenie 6101 BCTOp6lt on. 60 moR 10· ..0 por., lepcT8I1> B'J. 118m • IOJun HaOOI..". aae... lopom..... 1)' 00 .... ; pen oout .ero .101 B"ryDa".1b B1. ptn, • .08 3l0poBbe CTa.lO DOnpIB.lIThe •• Sate.. ApY •• IIB .... TanT •• olI'L Opel.lOlll.u .. t 6NTb y RIl ... IpTe.r:b~.101". OBI OTla.. IBt CBOI Aelbnl, tOTO})IU'" 6101.10Y nepBlro 175 p., J BTOplro 115, AI Y .eBI 105 p. Z· TIII_e Dpel.lOIl."" IBt eloa ;'ell>rl; II, 0.'(1810_8, Be B8.8.1'1o,BO, DO HICTOITe.n.Hoi opoeJ.6l1 10al1t 'J'()Blp.~eI. AOJ_e8 6b1.1l> fCTJIIJITIo, • 188.1... on Hero 25 p.. T. e. Bee, no 01........... ; ITa see .. Ham... 18 DBTI.r:'It C" IOTOplll...... , . lcu_a.. 6111.. opom 5,000 .

BepeT ,

OOCTOI.....18...

no

p. OTCe.rn II JIIe Be 6Jlf fno•• Ban Bcti ... WI.B1> tOTOp .. l... BCfptT • .lOCIt 1'l'O

Qil • 101JlerOB'It, 80 eAIBCTBeBao-Tt,
0pl.1IlI.T8.lbl08 • .11

.1160

DI.llTBoe. Tal..... 06pa3O.... 6es... la .... HBl... npll ... ,.eBil AODUt 1101 AO uoc.n"BRro Bouer. 11> ropolf Orep.r:.TIl.8IY, 10 lepeBB. A..... • "YBI,.0801. S,(lCL DO piacopoe..... ... Y3Ha ... , liTO .31> BTOro TOPO". OTOPl8.lBJOT1, apeCTalTO.... TO.HO T81 Be, Ian "pllyn IS... OpeH6),pra, T. e. eul nplBelea 6a... npfTa. ... ..
TO
U

OTnp8J1RTCI B1> OAIIII'b yae

BOIIBIU...

IIIHAaJ81 ....

nOtTO.y, Ttl'"

lOTI

fBf8P"-

.... Inep ... 0 He aa..,tB .....

HaCl> aa DpyT"'-Cl>

DOP", 1811... CBlIJ ...

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

UDOKB

DC'UOTBA.rO.

797

01> aero DO UY"J) .oero .. Buo.eRilt ao .N6101 o6esne'llTl> cell! R Ba 6y· Ililtee Bpe", JlIol ynpoe.... ero oeTI.Bn 91'an BPYT1> B1> 118101 ... 60 AepeBll'l • Be roBoPUI> B1>mpo,lt, .,.0 .101 6101... OTOpaN8BJaIBa Be.1>. OB1> YCTYU.I1>BllDel BPOClo6t. SI 1m) eucIo ... eBie • B006Dte sa .06poe 06p~eHie 0'1>Ba•• , IU'lo ere, Tin • PIJlOBIoIX1t hI Jla..... 1> 20 p., C1>op•• a•• qdJ) IU8IIBlaIX'I>.p ... 081>, • 00 OCTa.. CI> npeloBo.u.BhI. YIITep1t-O+I~epy . 1Ip•• mao 6w..o, elU'lt IlICII ... Orep.DTUan, B03BpaTBTI>CI .. Opea6ypn.. B BQU8TIGI> 9'D1I'I>c"Y'l8e.1>, RW AUI e.y ORCI>.a. H • Taouluk" opoo . loeraBft. .0'110 .oel uTJmt • ero .eBt, a J(PT_UB'I> • Z· u, 'I'l'06u0... oepee ..... 'I> I'It U'lo 88T6p"1> DO .alpecJ B'Io .ieTa 811> .ne • CIBI, ee.u: uben BOS.O.Byn. llout BW Y8B , 1ft'O Br.t BTa olcua ..0· .... cnNeBIoI 6101 B'Io RcnpaBBOCTK. ... CeBu6p. 26, B'I> 2 'IIC8 OD-OG.lJAI., .101 opam.l. In. CTep.lRTalal'lt, OT· mmqil on. Opea6yprl BD. 231 Bepe'11,-. npI.o B'Io OCTPOn., rAt BOTptT....'I> BIC'Io Jl611ypBIoIIo'.Qep1> BO BCei +op.t. Sdeb np.6wriJl BOeBure ry6epalfopa. HRJi:LlOBe .e,l.lJl. 008e... l18e'lo B'L lysa.JQ' ..... CUTil .0000YI BllOOao 61U0 Oll'l> np.Be.uneBY Hatl. YRTep'lo-ot8Qepy. 110 B08Bpa.eaiH B'Io OOTPOn., OT06pa... Bot lam. lellt8. H ae nue A0380 ...... Bya •• a, .. 'ITO BR6TAItla'l> qe.OAaaOB'Io, 111'1> up. lapaTJI>HO.'Io THTe~-ot.Qep'll. .101 B6 6en TAOBO.l"C'rBilOOly , 'ITO 00 spat Bel .tp1; aa ape .. ope61ol11aiJ B'Io 9TO.... roPO,lt .a6an cl> 6esooi0llyx'Io BO.8IU'Io np"la,l'loBO D1fJTI> Be 6YB8I0: B.UTO .e ..ts'I> B8611.o Ian BI Borl TII.6.IYI ..epeBIDYII 10.10..... 101"0,1011 B.. ..eeliTI. paa'l> He(lBocate OepBIU'Io. C'I> BTII'I> BOBIolII'I>lpelieBie.'Io OTBUI aae'l> ." 0006wl B, 116p . T Bw.lO ,.e 6 ueon Bnepa, I1B'I> BOBce leOIl aBHO BOm6.l'l> 1'1> HI.'I> nO'D'eBBwl cTap"'I>, .BBUIAlIyll DOPYIIIB'I>. TJ)lIesen .. 06BIB'I>ReHB, on r opoe.lea ... ea • ynp ... 'I>, uo '1pealtPBO 6o.II>BOBIA'TI> aae .. B'I>TlIon no.lo.eai •• 1Iw· aet 6..lrol.pUB ero aa lncrie . .II C'IoHI... OOSlialORloin Tp. rOla TO.y 1•• 1.... , Borla, npots.ls B'I>YtIIy • 06paTBo, B"h 06a oyTH OOTftBaB.DBUCJI Y Hero 1'1> lO.t. 1I0roBOp.", Q'I>B••• He.aoro 0 TOII'I>,lal .. OB J .. 1 Ice ero ee.eICTBO cOlpymu.CI>, ..orAl yc..wm.... 0 Bawell"], At.lt. R oeo6.lJB() 0 p1uoeBil ere, OR 1l1C1> .. OOTaB ", ,lIB" C.lOBOe~e YB tuCS. UPR ... ... :tTO.'I> 06tJQ8.I'I> Op.C.laTb no BK6YAbDotCTb, npuo.us: eRe oC'l.~e, 1111... Bon oou&rltl) ,l{06pora 8'1'a alC'I> ,BUB" • .10 Ue8l>. To.u.JO .'lT0 OH'I>J188.1 , ooraBR no ce6t erO.lb OpiSTBoe BneUT..tBie, HaC'l> .. noaa.... B.. lapar.lbB., rA' .lpIJ.lhByll ot.~ep .. 06'l>RBIJ"h, liTO npnaaaHO OOpn "''1> 1'0"01101,• JorAIl BY, roplolO y.aw6aYBmBCI>,381"TI.... 'ITO .101 Be.... ao 06pBTY, o4Il.Qep'l>OTBtun: ('ITO At..IaTb rocno,U! clD .Ayn ..a B06lalro ry6epuTOpa, a Ham" Bo.aB,Up'r.-Tpyc'I> y.aoHwl; BY .e 06p8TY He no top.t,. ll00.atAHiR C.lOBI npICOBOS,nl.l'J> OB'I>CltlDqaCL.-Ka ... HI 60.1".0 uaa ..OCb aTO nOAHoB.leaie Bawero 6ea06pa3iR. .s;uaTh 6wJO aesere, II

.8.1_,

II......

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

798 nepBul

SADJIOIQI BIC'UC!'lUfO. GrHU'"

et.l1. DOl" 6pITIY, Tt... 6oDe, ft'O '+IU4lpt. ea.ylO Buell.Y u68BU"ca mro, ynpDlll, no la_Ao... erant. AlplO ..ltau.. up.eTrO...... en. 18.a...... 10.lro

Y

BIC'Jo aa·

no.ltlreBO

6pnlt la

1•• 0.... , UJIIIIU1,

.at

OO"l'O.IOB 8'1>APJren .. on

,Ile

BI!Ip.... eai.,

T. e. e" 31'1'.... 11 aa ..06",

lI..... " 6e3" .... oe11l lPaTh

8tPBO 8'i nepBLIi p.n.
ROIY'IIUlt Ha BOAlY',

TYDOI) 6pHBOIO. cHomA, Belp ......... I,-N POAY 6ptemJ. C:U .. eTHU1 .. , 06ptl :lopome&lO.

OS" ToniC'), .UTa~....... I_aaoi .. ca .,yry. 6PITlT, lanpaB...... ee aa pel.t, • apuuea 'p.TI> C'I> .0BO.l1dI0 MOIOI••• JOBIOOTilO. 3a MUOIO DOlBepr ... cJ. • Apyrie Tol 118 oaepaQi •• OPI Bee.... orop'lleuiR, M&I He lorn Y.leplm"ca OT'L enn, f.lll)(8 ..pyn al lpyra. &L Opea6yprt 6p... 1 Haml rO..OBN DOlepen, a SAUL-IlOJ!., I TIll.. Y alC'lo 00'I'I.IICI> BO.lOC&I TO.IUO HR nO.lOBIHt

.n.

3aThl.IK8!

Rorla Bile 9fO SOIf'llILlOCb, aaomu..
IIkT1. TOB8p'U~. RpIHU • .I. on
Bonpooa ..

I'll

HII...

uyra

..0.... , B'.h 10TOPO"" cOlep .... cR y.la .... My:
Hero 0 cellelCTBt

ero TOTUe1.

r. TIl.eueBa C'Io f306CTYlla.... , 0011ere

,.861,...1

6u ••• , R 88"",,,

ero roen~na, I Korli copoe" ..... :-1I011Ufi ....... 6apNmal? 0H1. OTB\II.-:'1.: cl8K'II lie, Blme none.ie, Ip1\810 "18Il8UI, l.IaallJO'l'ca B•• 1.: el81111 AeClaT.. Baea"bro na8l011(1IY, 'I'l'O liN. ero ....
• CKUBO

IU'.I\e.... ).

UPK

8'0.1>, UOlleCUBaa fOJOB')', on

818..

Henp.dTao 98 no.. ! lUI1'I; eABa II ycnt.l1> 18r"l••• '1. 0'" C1. OutHUNI'II npoBOpeTBOII'" eya, ..1. lit .1.leultKil Tse.aOI1. R Cl'N8.I" laaa.. , .t06u R ere tupRta ...... .a yeoU1. 9,-0 c.YaT .. T8ft, 'liTO HJI d4"lDep1.. HI ee....ITY Be Opl.tTl.... meRIJn. ellY, 1JT06&1oa'), I.I1Ba.lC8 B 6.1lfOIl8p..... , JI TOnaC'II Yl ... ueJl· B1> ClOt uY.ep .... )taloe 6I0I.l0 .oe Y"HB.. esie, KOfAa, palBRaan. T3u .. , • .8mu" B'i> aell1. lB8 6Beepllux... eRfPla AU .aeon. B 61cepBoi .e lomue .... , BtCKO.IblO 1BCTOB'h6\.101 6y.ulI, AB8 Kapil.AlIma, rp8+J1lU1rJ. c... 10ll01), .... eBbIYIl By..... I lleply.l1> ByT" 1ft ero ppy,
BeOIl

'e.I..ao

cTapRHBYIO cepe6pRByI) 1I8P01llY, B HI Bep.If aeero c.lo~aayJ) 3IIDWCIT,16y .eBR :lpaHUCa, sal ... CBBAtTe.lbCTBOKl.larO li6pt'Aymi •• npeereeepreda Tpen) .o .. o.un IltB.Q'L - pO.Bun oecrrep1.,B3pocwn .. all
TOP8JI I TeoepL

rp&nnt Asia, BAIU. on .0"B8ro, pOCIOmBa1'OCUll, • IGtUITaaHU.I1> DOi'" BftBl,laBien poAITencRol .. 106911II .t.BOOTI • .a 3TJ unlc1l slt.Cl. on ClOBa .0 C"OB8. BoT" OB8: cJh06e3Byl Bacuiit Ilas ..ou.'II, o&e&l.laen JiJ.l Jan: .-UlRle .... Ba, W.BLla • 4>e&l1ll1-00 mBypo1lK1; UpDaTe BU 9'l'O 0'1"1> aac1. B'L 1118... Da· .IITH R YBa.eHill I ... B8..... My 01eBJ. eo6o.at.K)'eJI ... eft saC'll, BICH.liI OIB.108.'1>, lal .. sae Bol"l> DOO),T"''11 B.. 9TO Polo. 11101 ·csoefO uane .... y e...eaBO npoe.... , Be.l1>311 6YleT'L C1> Ba.. nOB.,(aTbCII, • OK1. Ha... 9TO o_an.; 18110 TO ..blO &eea )'tleT'!., IIY C'J. p•• OCTilO1'1. 8811> opBfit ••• ,,; BY DeIlHRTe, 181" Y Bac" !'OCT'''», I 81C8.l1 HI.... CTllDU; IU U'II 6epe.eII'L, 1i3S" ,lParontYHOCTlt, B KorAa eo61paelCB tIITITb, TO Bcerla saC'lo 0011 181 ...; ..

D.'' .II)

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

799
1 DpGCati
BOOJoUI8JrJ.

...

BaC1t B..

aItH- ....

1111'1'8 Ba81>· 'ITO

u6Y"L

elite, 811 Ba."

&apaBAam'h • 6YBery, • 6,l8.1> 1X'h xplDTIo,lIn lIout.Bil AI. lIao... oa .. UII'I> • JT'III8aie, 10TClp06 Bioi 1Ia'J. OftII.Te, II ... In 6,· lft.'h .. "an, AI 1110'10 BOBo a..... l.taB..... BIlB'" • .. &.Ion. 3~Opo-

.MII.. AU lIepenceail
JQia Ban. .aoeL U'h Dpeaphie
I

'ilore "PY •• lre
IITf

IIYTa.

OoraeJICI .. fi••is B
TlOleI80

.e.la....

JBnsal)-

Ilt.lyeu'h

Bae<lo. AB.OT.. , IIpICI.OBhlI, Et-JlLIL

06paaeBIBIIIU RJIO'tft'L

.'BBI{W ... 0_1 saDllell,

eta,w.

.. "

et.I16 ..

III ...

cyAJ>6an

.G_en.

6i1TL DoctIfm ..,eL 6101IIA"

01

u,..e...

.... ; BO OYO'll> 1CIl000RBn.. lITO '"

CTp8D /(11T08I... BeIIOlA'ULBOJ)

BeD&po'lBteTill B"OOpooroll cep .. a, • D8ca ...
.01l88OBy ...... ... lue8Bue IC'I'QIOB,

n. lIO.IO.o.y
BOan.

'1e1_IY

Ollle.lllItO

n

llUt.lan,
3adHRTCI
TlI1> '10

B'h nop ...t,-Ttr.a,
I

6W'l'lo,
np ......

,U!I'IO1'1>

DpesptBie Dp~e.ilO,
Upl

.IpyrHB1> '1Jl1C'BO , ....

6o..te

w ......

at_.ol

paa60pusoCft

Dpe.lecT1I8l'O DO.II.

OIt

BCIlO.UTL IX1>

, 'ITO 9J'1 .11.06,1111coa~aJli. Be BIIIlOII, .. , '1fO erM8

lie .....

BOODHlBie .' Rnft
&or ••

a

poP'""
Be

~o_aoen:
tpeRil

6pOUT..

.80111'11 TUCS'l1> III IX"
91'Oft r ..8ro.l1>: OR1> 18mo 6101BOCIIIT8BiI. Br.rr'CllJnc ••

6081> B••

yuoorpe6B,,,
"'80Plte8 0

6.... e

11> BCHat, lorla «B.ial'Olipro
8'1'.

6 .. e e T•• e."
nplSUlTe.IJoJotTII

I ape'll'.""

BTy "DICIT,

eJealll
.0.

, ...... 'OIIn.
Bon.O, .. 1.11 ••

IIIC1>, Ba.lllJl

nB .. I1IIUl!lt BClpl.UY"1> •

n. se-

Itt.lYI

C7,o11. B'h iTY III1JTJ
I,
Ta....

BIOm...

1101T088pIDlI:

OUYUIII-

re.lOO'b, • 01> .lIe'OIIll'l'CTBOB1> cup.milB8II, Bot

,TO

tTO '.8'l1T'h?

cHy,

Opan. T.DTnen., clan.... loJRiI 8plDf> MIXon,

oeJ'O)tBI 6YJ.tlT'h paOOTa; 00 TY oa-1I8 npo.fllt. -

J

08C'lr-

nOBOlleDU. BUt;

Tann.OI'h

B3U"

saO.CIY,

np06tlfa.l1>

ee r.l881 •• , BOIBparB.l'Ja Mul. OTKpHn

,.6118,IY,

paSBIDIlB'Ja enolollO

CD8pB8, 6 a I B 1t18! T • pa6o'raT.. DYAtIT'h BtlCUt.e,.
C.l0B'h-BT8n .111 npalll .. nL B'h CTep.lITallll1810n

cly xopomn; '1'011>10. BWOheB1>A8 n.o ... Tan • oa.1Th opocB'k.aten, ;
T861KY, OTn .... 1>: T8Bort I I1ponB1> aprya6Bft .1.18 16 la ....... ea ~... I sa Clot yaJl'Jt,
81.

.luolBy

18101

BOlee

n'",
a

OOT)lOrt.!... Jlpy_u.n

BeBOp'll ..er

ellaT..;

."'10
sie,
'lIB"

II C'b T.OTIIOB ......
00,880111>

-np.Uulc ..

cun;

00'Ja .s;eu.B.POBl.l", eseerc
'IfO

II nal.l1>.

Ta·

y

.eu
T8In.

.CDlC .... GIo ~UUI'J.

ABa noTS .pyrt ..... B" 98I.1.,te·
.1.8I,,81i1. 0101-

ReterO rp'lln
8TO, ••

r.PIUlell.l1o Bte.OILIO

111 ICIIOpfl

. UOJ'lpy 'leBa sAtc • TA&IO. JIg
BaM>

.101 Be .ueBla.
TmaC1>

cmt.....
qacy
on.llo

sacuy ....
BtTIIBln: lIBU.,

no llapmpYTJ JaR

HaSB8~

B1>

10- ....

YBTeP1>-o'l~ep ... nOSllI.l'lo B.C......
Hall1> B" f9.10Bl' Be

upe-

.. B Dom....

Tfl"I> 0...... Ylfe

0. O'leBh CIITep'l''''':

cno.o"~cmlopau
ITO paaeT8B.lll.I'"

npnoAuo, 'ITO AaepL, K 'ITO se? H8n D,8.8'h

CTa.ute..

Bee C61felcTBlI DOIlTeRBaro TIIBeHeBa

UODOTII"

OBO.IOCTO.I8',
CT' ......

a

B"Plo11'8fO

T8pe.lll,

ITO DpBlBar..."

x01'I;.a... 6Jllil 6pOOITltes I'J.

'UDn,

.06pIIIII'lo ClO•• "

se'.lJI'IInJ'h,

'1T06 ..

D08l0POUftI.C:K C1>BIB.,

BO .... 9TOI npGl .. lIToll 10oiOllt CDO'l'lRY.lelJ II

yna.n.

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

800

SADeK.

JIIO'IJ.lor."I'O •

.... BOrl.1> U1>. OB'C1> ,ncTian 6poc... IG...... DOlBnaTI>. _lDa ..CI, DOlpaCB"' .. ,U .... OBU... PJII B1 ... ; BO OB' DpomI DOIl1I.I08l 0J. CO .BOIOlPl... }IUD. Ba1fa.1> 6Y.1O 6.. arollpul. . BanaBie, 88 BOlI,II; .0 oat, 18lIerG Be- ClTlBaa, Bet Tpl' 6poc..DG .... ~Y. e HaDenla, JlUIllI Daoe... II, rOBOp"'. OBt, OepepYBII OlBO lPJ'yll, CI. r-•.I8Bie... ,-lIOIluylc,a IUII'l'e c6n .. C1> Bin &TIl IO..OpB. Seenl y.... Bin. 11toJ.; 8 ... lie e...e • "eIIlPBW... ; CIOTplTe, IlK''' 0.. 6tlBUlII Ia6UICb~,-(OeI .. C1>, .Ollt,.." OTBt.1fU1tcr8pBl1>, • J BerO DOlaaUaCi. 8.letY. cOeI1fac1>, e ..e., .0... .... a, 'ITO Bil .ell aIlOY s , a •• '11-1 .... 8OB1>.BoT... I, , .. a.. B8 BaC1>,p83B'.uca" n'.6IBI 08"', DpoTlp" D.laTIO." r.ll88. CYHTep1o-otIuep .. l celllac1> 0011'1> IO.IO"II! ,-cc..YlBall-c .. h OTnUn 'l'OT'lI,. upen. .. aYTY Ba BaC1> Be 6l1l.I0 ax ... Kilt O'ieBb 6w... pSlY', .a6aBUIIlSCh &Toro Bra. He Tria B1>.. rio 1:0l11'l>, JlY 6eanpecraHBo n...... R JID.6u.Ch. Do.a'SlICJ. Tene,. CBOOOlO., BO , JI "ro.... 6POCI.I08 B.. CBol BJ.ep1>, 89&1 SaroTOUeBBWe Oftll • or.... .. A"'" D0TI10BJ.IY cnpmel IS.. ceCTeP" A•• out HBIBOID. OBa 6.Dro.ll,ua, • npOt.... BaBBCa,... In ¥ I)w C1>lJlTep1>..o+a"epon, .0TO, .. 1C1>81 CTOpo ... 06" r.e npeliapeB1>. fO"OBW l Bac.. 611t.ll 06B88811101 D.II,..a .. , I OBa TeDep" TO.IblO sa.truI, lOft 6ea06p1810 MY 6w... 06plm. "Boae 1101'BClp.'UO OBa, BCII.1ecaJB1>py.al., • Ba1fUa 1U81an. ct.a.. IIO • .d Bel • cm.... ee ynlBaflo, npelcr8B.1aa, 1fTO &TOYDaaen 6o.ll>IDe Blmn.. HelPr· ron., Beau. BIC'b. Do Tyft l06pwl rocTeopi.lml crapen.. NlpHan. JII.'t.: -no ..ao Te6t BOa.TloCa TJT1> 4:1>,,'IIBU8.; OOII-U "Y1Ime, 6pan., Joa DO ' .... ... 10poIDeBUO II lopory; TIK.. oao stpate). Roe-BI... YOOOIOIB1> ""IIIJIQYID, a nOBUOBUCa npDlllBy CT.p"', • C1> OOtTeHIlWI1>ero eeMelCTBOI1>BC1I ct.B sa CTOi... ApyaBI ... , TallTllloft • a aanepepWB'b CTapa... CL-CIO.IbIO Boa.oa.o DplBeCTI B'I>816seaie CJ_Booflo aamero oo..o.eaia. flplnODaa.l1l opomeAlDee, myT..... ".'S ..lCh JI roBOp.... pasHwll Bllop'b. Bo Bee eTO Bpen, BBA06BO 888'T.TL •• 06pwe TII.eBeBw Be 06p~a... ID8IOrO BB.laBia B8 aamero opelaT8.lI. lOT. 0111>,DO 6eacnlleTBY CBOelY, Btelo.lLIO pin npla.MllCR 88fo.aplam. O.lBIIO .e, Be TO.IUO ,,'tBI.W BO • ca... DOmBayl CTape.." M:SOpa1fBBUCI0T1> Bero. B.y lIB O'ieRL 118BOn01fYBCTBOBRTb, OB" ellBT" lealf .Ban-TO.IbIO an. Jaa.e'ITO Bill I'b aeC1faCTho, coeA.BlllOlQeay ero C.. Ball; • Tan OR" OCTlaa..c. BOBee 'Iyal"'" BalDel 6ect.li. flout CIolTB8ro• BIYCBaro 88BTpalUI, 8101OpOtTI.DC"• npo80lU1> DBYmen. A-O BOpOT1>, Ollt .. , CI.8LlI,' liTO DPIIJUlWl"L108-1fero ...... e...tcrrlt Baro Ba lopory. ioua I BOBap.TUCI B1> .,pl,.n.II, cr'pK1> TID.eBeB1t 061.aBu", liTO ... AO.I.BY eere .e ABI OTopallTbea ,B" DrTL. U. .oe aaiIMaaie, liTO Ban BA'hcJ. Ba8BneBa ABeBKa, 08" OTn ...... : <SRllO; 10 I,ep •• Kor". geCeR1> 6101.1" 3lt.cJ., Baw..... 8.11>.111>, wTa6c.. -18UBftH... ,l(amlos .. (.....

a

.1

.a

r.a

r.e

&'lO."

a

t

.a

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

unRCKa
'faT8YL) 1{01.l811hlBIn e.y. 01&3a.I.. :
1fI'O "0"

JIBC1IACTBArO. BpIBU. 0J)-,8,

801 .OB ... B.
9'0, roBOPI""

cal 088 J.e sAte..; T8110 8IITPI .e U'I> .Iel'lo BOO6pai."" 10.. 6o.u.80 6hl ..0 la .... , 1fI'O 91'Oft
... m B8'!'b, CTO .... HIO... lHBIB ... 'alo ro0ftnpi •• IO.... 110 0 .. 8.lodIY .. I ...

O'l'0PIBft .. ,. IIhl Be

lo.ao
..uo.t.

oe~
.... DO-

.eC'l'tROeepl1yJ

kTt.

.or.a.

TIIO.... BUCOIO.... caD npec.at.10BaTh .Il1lel Buorla 10 ero .e oclop6lBmu .... He IY •• o 061.100BITI> 'ITO .Y le.y 'IYSCTSO . ~06pYI CTlpen Tl>leBeB.. C•• 18 .... : cDOBt.pl>Te, rocDola, a 0.. npns0p6ie... Iuno.alll) ITO DPIJII.Bie; .at 6y IOTUOC.. ~e leBe.... upoBecT. 0.. Ba•• , lOllY .. lOll DOllla'lU ..IUh. DOTO.... BSIB'It .eBI 88 PfIY, CIB08fo c.aeay npo.o ... a.....: cDPOCTITe Bell, Be cep"T8tb, JI .0 .. 1f6II ... ·810..

BlnO

sa.....

1I10SO,." , •

My
rie,

Bc\ reeP.-Io

M8rolap....
'10

nOIl'J'eBBafO OT8pn. 38 &TllO,-" ae • .o.el 'WI ..

• cnpft.llc" Til....

ynp.TL, R...

OOB.II,... 81

C08epmlSIBO

86138000ft c.aylI6y,

eea6'i>

.expeBlee ero ,.I(loo ero, DOBDal e.ro IttTt, 'l'o.e 6..

c.t.au.. H

conpolOaJeli. ylrep-....ocJl.llepl •• BlI... pa,llOBUl.. 81C1> nOBU. B1> IYSllny. r.t. lIeB8 ODIT.. 811088.1. n. Apy•• IRBhlll ..., a T80T.lOBI • Z· nop038 .., 00'l'01l' no nepayl B....... Be eor .. lm ... OI' 6YTI> B.1eTt. C1> 01... 010B88BY..... Do BOSapllQeJri.. .Y Yl.la... 1.1a. BeIQ. aa np.roroB ..eIHYIO nO,llBOJlYI OTDpla.... C.. B1> 0010..... no.,.. B... 11 .. eo.... TlOpe.lyl oC'l'pO"' 0'l'1> ropoAI marin ... 300. ](101Be ycu ..... 80ITI a... yuny, .81'1> Klo.eCTIO .1IOAei CTo.an... OCI> 010,(0 Bac..., • T.... 1fepen see .. roPOl'" BaC1>BpoBOaU'. f Be.BOrn.. nplltTlY 6101.1B c.aesy; IBye ll.e cnl...t... opo'lie C1>CUO.OIRIoI.... BRAO... lura.lICJ, •• mIR8UIO, 111811 Ba ; Bae" e... OlulUl1o r.. yOY.... ,,1l06ODYTCTBO.... c9To Be TO, 'ITO B... OpeB6yprtl) cl.au ... I J;Pp ... uy. Ht.Jl"ro opeB6yprc.01 001lt. r. BOPBOOB1>, J .0'1'0paro B'It opo'll8l'" 101 D... f~y I ItC.O .... IO paa 6Y88.1.... 11 lHlTOparo CYB.. c.ay....... y BIC'It B'I> no.. IY • 61>1..... co .aolO 1I0poTI0 81810 .... ,-110111.,.... I ... ROpoTal ... cBoero .018 e... pa3pa'lelBYU Ge.e.eT80 .... , • ae JAOC'I'O"'''' .... e nOl1ol,.. .... B..... , Nfl( lie... pI8,1 0 To.... ao 20 mlfOB.. opot'l'pIBC'I'B8, 10rAR .101 npoXOllll. .110. 3a rO'OAO , ca.e181'b 81> 100 on 38CT.al>l, 101 . oepeml .epe3'It OBpln DO 10eTY, • lorla oO,llBs..ue.. II ropy, fa.d 11..oe e6.eICT80 TfOleBeBa. My e... ){PYIllII.BWII'b Tonae... 006'- ... 1 U.I .... 0111 aapo'lBO Bym.l., 1I1'06y .0CTaD.,... Ha.... ItcaO.l"IO C'bt.CTlaro BI ..opory I UPOCTBTI>CR BI.B. lRe.ral C ... Bt.OIOlI>IO opoaOlllTl> .80"', "I 106pY8 _..tBillY npoe IATIl Tlwe I Bom... e... Ball•. 3altTIB'It, '1'1'0 oat. 0""1"', 1101 Ipn cl> pa3Nel8T1r II"', mJTI .al'" C80III... DtI.iOSeBie .... , • fB"'..te .. 0.0..0 II"', .,,11> 6w m.ll .... 8 ·npory.llB. 0..11 npellTe.l .. Blm'J.,oaraB· .. ..eIBY. BOt... , mu DO ,1pyrylO CT(lPOBYlopor •• BaCI.CTYla ...... KorAa AtIIQW 18mB l'0oOIO It\L, CT8.I. pascoplmnaTb 0 e~BOC:TK Bamel'O ,dI.ia: 11K... Z· B8C... upela .....? Ian uae... apeCTOB8.II, la.... CYll .. R • seeYl."'?

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

802

BAOBeEH BECUCTRArO.

Bee •• " XOTUOCI> 818TI>. 11.. Y"OB.l8ftOpB BlCIOPO In ..1I60n.. ,.tTBY. OAR. ..1 enpoo... a BaI0881l": lal'l> paaCTU8cr. eo .BOII •• TymIl8?-cO, PI"I Bora, Be B8Dtna.1Te 0 .oel .uol .lTJmn" tusa.." I, eBe .ory 6es.. ropeCY. BOUOnan. 0 aell) -. cres .. B8BepaY"lCh Ba f.lA88X'I>IIOU'I>. Co6pIB.. CI. C'I>"YIOI'l>, II y6t1Ue.rJ.HO Dpoo...... U", lfT06Ji1 on 1'1> 8e1 Balllleu •• oat. Be ro ..... O 9TO 06t~8.I., 80 10Tt.I. Do6.. B8Tb T Bel, I ..... 0 nepeenaa'l'h, 181'1> .eBIi npOBOII.U,-DOTO.Y 'ITO e6Ipl ..let. BelOpt B. OpeB6ypn B'II rOCTI I'L 6p8T'f eaoe.T. llpol,,11 TUI." 06paao.... B8pm'Y ABt, 10 BalOBell" npeeTB... eL III at.. e'l> BTl.. .I.06polYwUY.. nUlla.l. OKt )lUI Ba.'I> CBOII noBOSIY, UOOO .lOBWa B8C'I>AO neplot CTalQi.; ca Ta.'I>', Dp.6aBua ABlOThB HBABOBBft, CBLI ae 6Yl6Te 8Jz ..aTLCII B'I> nOIlBOJlOI'1t>-BnlOt ... a elite JUTep1ootanepft, '1T06w OB'I>U03160TB.lClI 6'1> 9TO.'I>• He ,1I;ODJCII8.I'I> BJz,(ITbCB 0 Hac. 8'1> 'len .1160; up. 9TO.'I> HllaSR.l8 ,IlOCT8BBTL' B'I>ICUPUBOCTI Die .... , eI UliJl on Ble. eBJ A8KY 6J.l.JTL. Ha 9TO BI see YUTep1t~lllep'l> 0TBt.a,1'I. Benpe.loIlBw•• :, cUJmall-c.!, OABK•• UOBon, 9TH .I.lH8 ItBI"" npIUI. alC'I> yrOCT , .... R UPOBO"I"I, Ken BenURO poIlB X". .. llpBme .." BI CTaRllill BO BptB. cyBepel'l>, BY J3BUI, 'ITO B06l.llIIt ry6epBarop'l> up06o ..'I> s.~tel> 'ICOB'l>nITL: OB'I> TJT1. 01.1'1> .al, cm;wxa,11o • nporY.IIBUCIl DO lepeBRt. M.. sal.lll 119'1> 9101'0, 'ITO 01. 118.14.1'1> .36tlla;'1> BCTpt'IR e" B8M1 I BBJTpeUBO6 ro.ll;ap.... ere, Do see npoJlo... eBie BAmero Dyrl 10 ft.. la pasO"rollliB 121 BepOT , , .. Inero sa.tuTe ..LB8rO He c.aY'II.IOCIl.fBTep1.-O+.~epo." cao•• " .1Il 6Y.1. AOBO.ILHbl lal'l> 1Ie.l1I311 ~o..te. OB'L Bea..~ 6p... " Jl.lII Bae" BOABO.O,eTlBOanell C'I> 8allR Ha xopomi. IBlpTl.pa, II BO BetX'" oTBOmeBiu'l> B1.TO'IBOCft BLlOOBII." OP1l1UlS8Bio opoeL6J BamU'l> 6.11fOTBOPITtI .. . I ..LRIQ", HI nout. .. Hen Jlle Houer'll 11> Y+', BtlTO 1I01tm;ln ltypot..II;OB'l>pitslllln n ft repeBBto. Cnepua 0018 110 Hel C1. eBO 1. .ue8LII." •• C.. BO."; I ooro ..... 1BII,,'B'I>, 'lITO .111 Bhlm Ba Y..I"Y H c1l.ra Ba saBuBBIY, 01'1> no.omu1. 1'1> .. .", I, Cla38n HtCIO.ILIO (',.lOB'll 0 noro,a:'II (!), ytXU1.. OK1. upitxu" DOCBOTpt.TLBa RaC'I> e1. rt.1. '1JBCTBO.1t,e1. 1181.'1>· r..K.ln Ha salopcon SI'IIpeit. Bon. Apyrot DOB'IIm;U'I> Bcorp'll.aeTCR Ban, 1'lIooTYOII 0.1.8BalOB"! Ha &TO." Bouer'll .a lletla.... JI yeot.l'l> Baolcan. Up8A Boe n.e o .... I'L roeTtnpilno.y ceBolC'l'RJ Tto.eBeB .. X1o, R npoeU'h npUOllleBBYK nc a 01"1> leBII I. ."yml'll ROT. TaUTUOBa 1'1. zed ,ll;Ocn'8BITL ..auo. H Be 3&6101 TIlIIIe npacOBolYUITb BtcIO.lIlIBI'I> CTIXOM., .." loropaX1o tBIQY-T8Iia OIOTRI"". 8pJ'IIB1. ace 8T0 11'Tep1o-etll{epy, .0 nONaroAaPI.ll ere sa Done.eBie 0 Hat'L P;8CJIT.. Hl py6.111 , I OB1o 60 .. '1> 0.4181. .lOBO•• ..on. KorAR ... ByeTyulII 19'1> .epeB.1 Ka.Llm.llll, YTpeB.11I S8p8 puocT a y.e py.neu'L cRol no 06mlpBoi "O.IBBt; sB'IIs.a Bct UOTJUI, Ol88 TO O

.0

.1.......

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

8A.DJlOKB JmC1IACTB1I'O.

803
aa ... o..eTBoe

CBt,. ..0-.pI81 BlUIl

,.'HBIQI

up ....

18 BOCTOn: OBI TO npn8.l861. esc • .olpolerKWe Ip8n pt'lll; .Iyu &IIBUICII Bepn )1.0.1111 6w...
.8.10

06.18110, TO 01IJlTJ. paaeLlJ1l.ll HI alnl(k )l;opora ISBIBI.I&Cb nOl'" IYCTIPBIIOI')" 6.rtlIO-.UTwe

110 RcnolY u_Utl,. BLlOOIlU'Iorop ... YO"'18 Ie.aUI1>

ClBOlb sLl6... nl\ilcB Be60ulRol ..leTbl

K08l'O opelDDlul ILl y •• ",t.l1 1l8men on

6.1181YIO Oce&lt.

He
01'), Ion JIll",

AOXOllIlO

f",

BepCTb een, B'L n08O,.,

a' •• ,

I~Op .. ll, CIAR lor~a D"b 0801118....

Opl AOpon,

)l.ep.8....

.lOIKBAI>. npi

npH6.lI.elill,

rope." .. IIOu,
I01'OPyt

18C.. plcno31IT1.,

01.. nocntlmllo

C'II.I.. aepxol..
nOU8BBLlI

I .. Y8B8.111, 'ITO &TO 6yn. lBa )l.IB Ylle BIC"b upayu.l". 18 lIepen. nepeaoaa, p. Buot, napOlI,

y' .. CIU1> rpazY(lw, lap-

Kor ..a 1101oplmn • onlBOBHUCI> J[{elil. oBparol", Tfpw. leBloe Tyn. Byt no CIITf

r

0)(hlD81O~eJt CT'IlHY ropoll

euaro

H81.. npeACT8Bl.laeb o'iapOaaTelblaB

TI&I, I01'OPYIO MI.I, B'L OllBAalil B1> r.lyliRBt. 10Toparo

nYIl speaa pa3r.lRdTI> AO npeea60nwBII'L Y,a, apuTer-

BYCOIO. II 1:0BO.ll>BOIpYTO. rupw, paa)lt.lelHol l\eprBel pasHoolipaslloit

CTPYHTCR6WCTP8ll, lle60.ll>w8R pt'l18

Be6pelKHO p8slipoCIOO BBo.eCTBO AOIOB'), • Tal')" BBlITe nOA1olIe.ltsHolO, 3AftBie c'), 18.l88'1ell), no Bct.n

RpameHolI .pLlmell, npI3nal.I'),

BOSBymaeTCR OTpoHHoe 18nplB8A.lelK8l1\ee IIISat; ApeBBi. oollop· pRAY reeraaaero I CroiOBIIBWIRCI li1> BCRlaTO 1I0pBABa Ho rUB·

II 0i(R09TallBYI C10 06mlpHLl.'), BUlI'leCTBelHO

,(BOPOI1oI CIAOI" 6apcl01 AOI1o; B08B mll)~ilcl .. • lepeRRBBY6

3d~cl>, C1>30.lOTYII r18B811

xpal .. ; BenO)l;8.IelY TRBYTCIIR8IeBBye lteTRl1

ABOp8; A8.lt.e BHABt.erCR AepeBBaB8R nO.lypaaBlIlRBmaRCR D,epKOBI>, n Bpe.eBB o Yllle COBepmeHHOnO'lepBtBw8R, n8Aeaill. Ryl BRill: MelllY BCt..1 liT. II JlOIO.l 38I11I1TO'lHYI1o6YBaTCIei 0 Ope/llleT1o, 06p8TRBmii liTO ry6epHcKil OOlpYT8a UOI" pa3etRHY 6es" npeAleTllI1I same

B UIIIIBY 6t..awn BH.IIBie, SUOB", liBlelBoe

pelel'.leBBIIOB'L.

BWroiRAYB8.1'),13'10'88 C1'pOOBii 8A8Rie C10 '1eTyplollR 6am· aorepare ILl roB'), mHRX'),

BlI.l1 Ba .ltBOII'), BOHl{t ropoAI-orpolIHoe TIOPUHO!t ARel. TOBUHtL npOBeCTIJ HtcrO.lblO OT.l.YIBR 18 lIepery, 3alt.QauiJl, ma ... npa pnCI8TpRBaHiB

MY IIPOAO.lIK8.l11 eme

nepeA8BRTI>JlPYT'), Apyry CBOB BC.ltJl'), 38Tt.n yUy-

9TOli pll3Bo06p83Boi lap1"lBW, B8R'), IIlPYn.

P831:UOCb ut.crO.lbKO ro.roooB'J.: c napOJi'L! napOll1o!). 30B'), aamero o(lll{ep'L. ClltWII.IIl B30lu TanIO I PIllII»'),. calR U8 napo.'),.

BOHBoiluaro YBTep1o-0+ll{epII. MLI TOT'I8C'), BCT8.I. B no-

Ha

Bel10 BHC10)l;OBO.lloIOnBBo BCTptTU'L 1B8py 1'10 neOTBt· pacnoaeaenie HH lIutlmel /lyxa,

KorAR OTBO.llJlR, OR'), npoc • .I1o H8C"LBe nO.llolBTb OH'), He 6e3nOIOlJ.lCR aanpaeae: srore OXOTROpaaroBopllclI

J{PYIlHHIJH'L,BcerAII COIpIIURumiii aeeeme OABRlOIK'LHe .. tell1o

'1a.l'), ellY 18 aTO CMtlO'IRCb, n06Y II nona.IHcl> 8'), ctT", RIT I>

<IOTR IY OIOTLI aonp-»

'11110, crr38.1'L, 'ITO APYTOIlylKe ~eHb lK~AJ'), lac10 aft '" nllpo.t,

P RI 0 B'J.).

O(lRllep'), nout.

H. )lellAr

U qTO B10 ro-

Dl16m,oTeKa "PYHl1sepc"

804
po..t 0.8.. IBTepeCYIl'l'C. He yen...
.101

B.UIlICU 1l8et.

D01U.CTBAfO.

B-..in.. BalOn. .1

H

AtiCTBBTe.lItBO, IOU8 1101 C'l'UI co B~1'It BCt CTOpoll'locntmu... TO.e,
I'It

np.6 .... an.cJI l'h ..pyrol, Up.CTIB.. aac" BUIUW • DOUOB.... CL ... UOBe.al, 10IaBA.p" cnBa:l'I. Tel"'!
I:

6epel'J,
colTi
".

n

6epe""

lin.

UO'ITIITe.lLHO CBI... • III ... nIU.OIY B... I'6COTJ,

11101 co CBOei CTOPOBW e..t.ra ... I8IO"·TO sa Ba.. J"I~.I"', a.uepel" C... UPlltTHYI'h a ,BI,,"'''
I:

JIO rp.SBYI'h

BUL B_POl'" utAOB"'''' TaJII'], TOro ropoAa, B" 10TepoI...

.II')60UWTCTBOI ... ce6a J3RBKO'" COlpbl.l1>

• B" r..,60101 ... lo.na.il. Jta.oe 6.1lro ..iBBie

06puoa",

ell{e C1O.lb BeA.BBO 6101.11> ece:rYI" B "0 6JlJII{8e

TBOp~ft), uOAlla .." 8,

Haet. BenpOIlBltllelOID allRteOI) ». 3auacan. B.

nr.

DI16ml0TeKa "PYHl1sepc"

3AllHOKH HEOlIAOTHArO,
W;1F.P'&AlI\18 nYTEmECTBIE B'L CHBJIPb. no IUIIATY
8'Jo

1827 - 1828

rr.

rUB!

IY ').
...

n p • 6w • a • I.

y. \.
~ Ba~ewb
.ln60BL,

fd ,J.YIIU BCTPtTBTLCJ[co uo6oit. ..

Hepil~o

Ha ABOpt Y sranaarn 10llaHARpa TOnaC'L CBI... C'L lac" ae ..t3a. TO.lblO "lTO JILl oCB06oAB.lBCLon upauy.uBBon, 10Topble cyeTB.lBc" OIOJO JlaWBI" l,toel, I" uu" neaem ... utCIO .... IO ytUCIHI" ABopau". 8t ... BSO pacl ..aHISWUC.., OUB Tonae" BCTynH.IH C'L aaaa B'L·PUroBOP" H CTBP8.1BCbn0113aTJ. Z8B'ilmee lUCTie. HtloTopble a3" HU'L 06paTuaCb C'b npocb601O K'L3TanaOllY EOllal.\8py: c:oe..L3a ... aa." OOIlO'lb Aea..ra .. B nell\RIIu. 810 IITO.'L He TU ..IO OTK83anO, ao otBJ.{ep'L TOT'I8C"Lr pO. 0 r .. a e a 0 UpUa38.1"L (pa3CTa08Tb 010.10 nac'L 'IlCOBLlXla 8 HIloro BC nOllnYUlTb). OrOp'IeUHLle JlBOpJlle, uellell ..eBIO npOCTIBWBCL Cla H8I1K, YA8.lIUCb C'L aBHbl.. 'L ueYJlOBO ..LCTBie.la. Hacla, no~" np"pblTiell'L weCTH '1UOB'S'L PIAOBblIla, oTnpaBuR C'L ynep'L~1l\epoJI'L B'L ry6epBcsoe IIpaB.leBie. _ Bo Bpellll erere nepeIO)l.1 DO ropoAY, EoitBolHble 83WB Aep.8.IB HI PYIY, B Bo0611\e HIC'L Be... lalla Y • a r. K bl X " I' I 3 6 0 I H II BOB 10, TBI... 'ITO aa .... ca.8l1'L 6'.... 60..to e.'WHO, HcarUK AOC.AuO. 0 Ao ry6p.pucaaro npaB.leHis OCT8B8.1OCLare ue AUClO, ERK'L BAPYr"J.nop838"0 y .eHS orUBHaoe BoculnaBie: c:Bo.e! Moll BR3B.Ib!~ -li or.llluy ..ca B'L T1 erepouy, orlYAa DOC ..Llma..cs 8TOn a'll.Ubl. ro.lOC'L, D 'ITO lie? Bla paCTBOpe&Don on' II 101"t..... .010 lentcT! i crapm811 ceCTp' OTi\epBy..a ee. 9'1'0 6Llf)

163-804.

c..

"PyecS1»

CTapRBY"83". 1891

rOA". TO."

xxxn,

(.eu6plt),

cTP.

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

134:

BAOBeRK BEC'IACTRAro• 1l0TOpOe npoB30e.lO • 6w"'L Bet na ueHll eaJloe C• .ILROe UeBO.ll.IO BLiTII06.1I.IT ...

.. 0 OABO.fHuBelie!-:wrUOBeHie,

-e.,...

Atlcraie.

TOlKsoit B3A011>BLlPB8.lCJI .310 rpp,n

CL B3'L r.l83'L•

.n

.0el-ue3L1

CTpaCTOO.1I06u'L ee 80. CepAl(en;

.am6HB'L B38B.IO. TI."!.

eJq6 ReAIBBO BC' .euLi

0 C'I8CTill eoe,II;BBS.lRCL 0"101 .LlU. B..

elO!•• 06pa31> eR 00.l8AtJ'L .0 ....

060.lLCT8Te.. LULIe Op8.pll. CTapy." .Bepel 116-

JlpomeJl.waro CTO O.... Ch B1> re ..OBt w"eli-II .. KorA8 BW OCTaIOBU.I.CL, R yB8d.a'L esee upaueuie! Buop' B8C1>BBU.

ae no:vulO 18110 JiLl lom.l •• 6L1.1o ry6epn-

Cf!6s Ha ABOP'. opeA"

.Iypa3pJweUULlB'L AepeBRIUY81a 0AIOilT8.UWB1a 3AaHiell'L-9TO B'L uepeAUlO1OKO.U8TY. ne'lL, no 06t

Y

CTOa.l"!. loropol,

.. Ba".Au!)1 010.10 criUY,

'Iaconol,

naupaBO 83pa31\001l 3auRTU8UILllI'L 'IepRRJa..

eropoULI

CTOS... CTO.lLl, U8lpLlThl6 OAURse.reULI.1a, Jl.pyrie Ipacuy ... CYIIiH 3anR'IKaHRhI.1>, 'ITO 0 I\B'n .ao.eCTBO, He6pe.BO p836,o• OT.. n01l8AHLlS 6aun

BO.1>, 80 TaK'L y.e CaHBLl11>6,.8f1>: 61TL1SAORLlmu .1'111 pa3uaro 80pOOO'IK8 C.ll'aUB clptlUeBINe UJBt'leUUWI'L ."1'L. oupyrol KO .IPJri6

-eABa AaraALlBRTLr.O UO.UO. Ha cro .. a11> .Ie.8.I0

AO.III.OCTIt'IepU8.11.UII(" OTupao .. o... B.tCTO neCO'lnBIt'L, 010.10 HUt.

6YThI.lOK1> WTOtoB'L, B1>IOTOPLl1'Lrop'l3J1 8 .Ieil8.lB BHA8 H Il'leCTBI,

nepLS; 6y.a.BH

nepo'IBHHLle BO-

orpO.BLlS 06pt3ULlR BOaHll{L1 I BepeBO'lla •• CaAYO no HtCKOolLSYoar.apell H nOA".I0RTIlI. OWLIILI.. H8 .I'BO CTOS.I'L orpo.Hoti )I,1\ .. a • •• Ba..S.IICL aa HtiOTopLlI rpll3uo." I~ BO.IY

CTapLie C'IerLl. 3a KaaAW." CTOJOJl'L IlCIOBeplaIBLlI'L CT)'.lLlll",. la CK8BLJII'L 1 R~ISal'L, 13.. BII.. OLioll AOBO.lLIUBpUTO.UO O)l,tTLIB'L ClOprYSII1>,.

Htloropye Beniti

3an8'11811L1 • r... 060ApaBIILI. . WKst'L, S8BueUBLlI

8T1I'L A t.l 'L, o·leuL. .0Ile;''L OOllipLITLlI'LIIblolblO1 oaJTluol,

6L1Th, npu.IB'Iuo

080.10 WKa+1. no CTtua ... Blct ... .I0IROThS 130AP8UULlI'L 6y.alKBLlI .. mouep .. ,. TO.ILII>'ITO .L1 BOm.lB B'L ABepL 910ro npaBHTe.lLCTOeuH8roMtcTa1 Bet nlcqLl,. .ruOBeHUO OCpeCT8B'LCSPlotTL .Boli 0.... .lepaan B1. pyst; oepLl", 06paTI.IICL I'L 181'L C 0PBJltTBW.1. .. oepo sa JIO, IItUOolblO Apyroll 838J'L B'L 3YOLI p • 06CTyrO.lOCOB'L npOI30eCeUULlI,. OIR, 06paTIICL C'L CBOII'L.tCT1t .. 1060DLlTCTBO.... O)l,BH'L38.10111.1.. ce6t aaC1>. nepBW. BOnpOC'L 11'L, Tao B.. TIl BLI

80 BCt TOTUC'L BCTa.. .

6w ..:
Bear, eno ROn BII...

«KTO R3.. aae .. Z*? nOBTOp.'" BOnpoct.:

0 B 'L, 1S83a01. lIa Hero ct. BI)I,O." OU'L!) TorA8 BCt

HeroAoBauill, CG838.1t. OrpLlOBCTO: II Bon <Tal'L

n
:
C'J.

Z*b It

C'L K8KOIO-ro Te8TpULBOlD' OB OTBt'l8.l'L .... .. CK838.1'L: <.I'Iero,. 3~tCh H8AOOBO OTAaT~ ec.JR aro He OPOCTO OT'L TRlrof() nO)l,'LR'Iie OrolSA'.IR. ero UIl'L

Ba.uOCTLIO, BLlcTynBB'L BDepeJl," • 1138I1Te.rLBO YC.'IaSCIt, Ban rro)l,uo? S

11.

B8W•• 'L yc.ayrall'L!

ilO rO.lOBLI, B TOT'IaC'LI.oTCtyDB.lB;OAHU 13'L .. IOTtJOCL TO.lhlO J3UaTh, ..ro T LI 38 SBtPL -,

-lI

COpaBe)l,.JHOOCTLpBCrTCTBilO AYIa B'L H8me.t. n OTcyrcTBie Bcuaro opie.8, UK oorpaca' ..'L, BR 006 ..t)l,Bt.l'L:

npe~IITe.l',

CTYA8 B COBtCTI: OU'L BUM8.lO Be C)ltwa.JclI

no paBBO)l,ymBo, • C1>SIIIOIO-TOcap-

AOUR'IeCROIO-oo.lte .LOBO.lhCEOIO-YJLl6s01O 031pa.lCII Bospyr'L. OI'L S8n.

6..

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

SADBCKB

BEC1llCTB.1rO.

13fJ

Ie 3a.' ... I1. 3TOfO oa"paeBili I'll ee6t ca.yX1t Be06pa30BallHYI'L .l1O,~e., 1.11 rO'll1) ycntol'L 16tJ(RTL ce6s, 'ITO OR'L Byme seere srere. )(Y BeAOJro BWlee.rB Bn np.cYTcTBill lalllO-TO Gy.ary, sane'la. Tau R OTnpaBUI BaC'L C'L HeIO B'L rpue.flO nOJIIti.,. SA1;CL MY npoeTOlI... C'L .o.luca oa .uopt a, non npllpWTiell'll Toro .e ROBBOR, TBeAeKW flO B'L 6epBclii T.pe.R"" aDon, ooopoBo... ae.ye. BO see Bpeas ..1)600YTBo.. TO ..DO C.orpareu •• aa.ll, JIOABOpY'IBB'L paD. BIB ...,-us It ero crolT'L 6WTb !DO.lIUJTO, -BBe..... Hac.. I... ce6t, II oT06pln ItIml .eHo"IIY, 06'LR8."'L oa .... , '110 .0IStllI1. 0PUO"In. n ueJlY, ee.a. nOlaAoGaTCR, BYRYTII BIITIO nfiT.U' Be.L J(.l1IYUOTpe6 ..eail. B'L 06pa.eui. ero np .. tTRa 6Y.la Bt ... RBOCTf> • ..a.e CGeTp8Alaie. 0... npllaSl.l'L BIC'L OTBeerB B'L oto6o DpiYIYToB.leRBYIt oy.ep ..., B'L OJ(B.'L la... Til... .aaYBle.wX'L n e p e e W.. II • Y I 'h. TlOpeliBYI aa.ol ... 06aecea'L ,l;080.lllaO 8yoo10 .. la.eaaoIO criBOIO. 'IyryH. BYI ptmenaTWa IOPOTa, 00 CTOPOBW fOPO,,8, OOCTtB.111OT'L e"IBCTBeHld BIOA'L B'L nero. HI .... BopOTan-IO.IIITY c.OTplTe ... ; Bt npaBylO CTOpollf lapay.lllll, a DO .ItBrlO apeeTaHTc.all A.III .. aOBBIIOII... BUfTPB orpRA" BWCTpoeao npoAO.lf088TYJI... eTWp8TroJIIB.IO .... ABYI'L-arl.Roe, II.eRII08 allRie, C'J> . .eTwplllO BNCO .... , IPfUW" 61mBRn no yru.... Ra.~hli TfOJ... B... uAt 6acrioBa 06BeceH'L Bwcon.'L ThlBO.'L, oTAt.lRIO II'L oco6h1e 'leThlpe Beoo..llmie ABopa, •• B... KOTOpye BIOJI. TO ..UO B3BY",1 URBil. B'L cpeAot e•• aro s~aBiR, P"3At..allO~aroell aft ABt nO.lOBII"', YCTpOeBft nepBoBII, B'L KOTOPfIOC'L AByn npOTIIBYBO ..OllBYI'II CTOPOB']"CIOAIITCBBOCeMhIOppJAOpoB'L, tJeTYp" BBI'Y H GTO ....IO .e Boeply. B... &Tol l(epiBB eeTIl ABt OO!'Le.IYll AB.epl, R.lK .. ytJwe CHaaln, 8aoIABI, tJpen. IOTOpYIi OBYCKlJOTCIi ABa nou. Teu ..." lase.lra. B... C.ra6yl eBtn. eABa npoBllaen. TfAa CIB08L pD', C TOJCTYJlKptmeTla .. .. 11I6pUTPhl, npoAt.aaBBYII B... caMO.'L tYBAI.eBTt. 3 a D I Col a B II II nOA08plTUIIBOCTL B8aH8tJIU 9TH .arl.l... ,1;JII c e I peT B hi 1 'L rOCYAllpCTBeIBYI'L apecraHTOB.... 110"" caMOJO CBITYBelO, rAt Ao... eICTBOBa... B03I1OCBTLCII 663· IpoDB" .eprBa B'J..BOCno.n8lie SanoBtJ{RBmaro "p ..., npolI{eBie I ..I060BL,YI13IDO <JllICTO "..II cTeDaail)! • UJlB'II sAaBill l'Bep.Aen 81. 1820-I'L roAaI ..., 0108'1e10 lite OBOB... 1826 f.

.,.8.1..

8'L DTllep1l, B... lO1opol HIC... DO!lltCTI.IH, Be 6.....0 RI11Uoli .e6uI; ee aa.tlll ... ABO. mlpe.iR "OC'laT ...ll alpY, c"tJalllYR c" 06tHl" CTOpol'L; Til ... 'ITO .e.AT BUI OOTaBUCR eAM caayl l3lolt npoxu.. BO BCIO A ..BDT KO.aIT lou CriBhI B Ipyr.lYil CBO,,'Llopomo 61.1.11Bw6tJeHY • 60.lLmili OBB8 .or AOBO.lIIIOnponycllTIl cBtTa, DO laK~ 9TOT'LcBtT'L no..ytJa... OIB C'h o~loro HS'L YDOIIBYTYI'L 'IeTypen ABOPAKOB'L,I...CORRM'L I TWBOII'L oropo_BBW1", TO BBf1'PB 6w..0 tJTO·TOO'leRIl .pa'lBO. PR36.paTilca Ban Gy..o Be C'L tJtn, .W paCUO.lOllUICIl no 6IByatJHO.Y-Ba ro ..Wl ... J(oCI8I'L1 •

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

136

SAUKCRK

KEC'U.CTKA.rO.

Bl. nORpOn Aeu... 2 0ITB6p., IIW 6w.I& n qeplB& Y 06tA"; 18C... B3Y".18 npeipaCU811 OTdua ea BIYTpeBUOOTII:see B.. 181 npocTO, BO C'" .3aRtIW." BlyCO.... B... 06a pasa qepBoBL 6Y.1a alUo.IBeBa BG.lIIIIt.UClI, 10ropwe Bam..a 83... roPOA8: lIOA'" I .. Bee Be 3mpeRt8U... BtpolTBO 9TO .. 0.eCTBO 0p.B.le.eBo 6w.l0 _lIuIBie... BaClo BBj{tT"; 00 .palBeli ript, BO nee UpoAo.II&Ilie Bollielt CoIy.6w, ...,60DwTHwe BlOpW BeupeCTa.. o 06paRt.... c.. B. . UIC1t. Bropolt pan., 10rAa c"Yll6a BOUIIB.lftCL, RAPYI"Ia an. ro ..ow no..omu .. so Bot ualoRwl Bo.Io..ol .uoa , ItSTO It P Y T a • 0 B.. , BOTOparo 6pan c.aYIIU'" Y H.C.. B... oO.lly nO.llOBW 8j1. ...IOTIiBron. 06 .. UJI Beu8, oa ... weoBy...... 'ITO .lIteT" BO .at nBC..BO, II TOTUC1oIIcsycao .It ero nepe ..u ... Bwnpoe8B.. IloaBo..eaie y otHnepa, oa'L OpoBOAU'".eall It. Bam... Byaep ... EARa OOtUIC.. IIW OA.B, III... I Docnllm..... TpenelltYllteIO PYIOID BC"PIIITb DaCIIBO:BBUOBWit cepAIlY DO'lepl1> ua 8.lpeC'li CIIBU'L Ylle B.t, no OHO on lloel .I.06poll Cam •. J(yn SlB.nlca B'L rpy .... oell!'_JI OpeA.yBCTBoBa , .... .TO Bon .. 11 CKa3aTb 9TOT.. HtllBld BepauY.Bwit APYr'L dTCTBa .oero R IOKooTI; BO COAepllaHie 9TOro n.cII.. OpeBSODI.IO eaRoe OIlIlAIBie. OBa IIIlB can, lITO 00 OTopauelia Kame... , CanBaJl ropa'll UPBOY""'. ee Cole... B... OIlCTe.ab,• 'ITO OBI cotWIlT'L BOOOO.lL30BaTbCJI Bt\pBw.a B03Bp8TIBmaBlcl elf..aB., 'ITO~" AOCT.B.Tb But yrtweaie. <0, Beaa6Be.owl Apyn AymB .oel! rOBOp"'. OHa, iI6aBo.lL BIt, BaSB8BWICb TBoelO CecrPOIO, BAn nIDlIO.'L ITt neTep6ypI"la II ),IlICTI>s .. Boran Bamero rotY.ll8PI; II 6YAY opocau, rlOUTb ero Bleuel .. Bora: OB YC.lwmln. .OB BOD a B038p8TBn Te6J1 06...RTil.Tt .. ... oecTP" fBoel, TBoero ..pyr 00880 .at YIPWT..C8 B'b 111)'10 60 ye"BBeHIlYIO4l61Te.Ib, rAt 6.. JI Born, YTOOlIlB.. t.lea8n, .000ma .. Cooll.. Y.Il00T.BITL BteBW~URro l(.pl, •• cnpoeBTb Te6t 136a....eale on. 6tACTBil. Docw.I.1) re6t, opoAo.urua 0111, TOT'L ca.... ..OIOB 10TO,WI1. TW atBorAa ..., .rpU'L II ...,6088.1CI. .a: AaBBOJ:OTUII Te6t ero OTpiaaTb, 10 Till ae cor mucil rorA., Teoep .. A.IlI loro 1 CTaBY Bapl.aTbel a 6epe.b ero?-Dp . ero, .01 epaCTBeBIwll ..."n, Bar .. 3a.aon BtPHOI ..m6BB, 1I1'L nCT .. BeBI ea.ol; .0Ilen.6wTb, B.. rpycTIlwl lIac.. eaeere BeC1.CTIaro 6WTil, T.. 8Br"lBeWII BI oero, I BCOO.Blm.. 0 TBoel teCTpt; CoIeaa TBOIIleBo ....ao BI Bero laBen: 9T. eaesa OT8OBeTCIi .oe .... eepA~t ••. , YIO... Y, 'ITO II 'I),BCTBOBU" B'L up. 'ITeoiK 9TBl'L CoIOB'L. al>blBwBcb, JI 6poeucJI Ila melO .'L ItPfTU10BJ, • 3 PIolAII opoe..... BaOllcaT.. el, 'ITO 8t1lO0 6y..y ..1061T ee lal ... ceerpy, Ian .. APyra; DO 'ITO aaUloft., ee .. eae ... &TOI e•• oli .py_6 .. , He opoelT" 060 BIlt KIIOI'O, Bpo.t Bor., IOTOpollY 10.laThei .ollao B83"t B BOBealoli 1ac...; OOBTO.y Be uy.OO YAUITJ.es Bt. .0aaCT"pb-1 JI BABOe uecnCT.laale, eUB 6.. oaa AD .elll OCT8BUI cBtn. Y.o ........ , 'lT06.. oa ... Be 316...... yBtpllT" ee, 1JT0 lI.t Btn BRllalOI BOS.OIIlOCTI oacln I.. ael eaMO.Y. J(06, .. 1t itPYTaBOB'LupoeJe3UClI II AU... .at lIeCTBOeC..OBOBWnOoiBITI>

6...... 6..

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

B!UHCKB

DEC'UCTBArO.

131

at. TO ocra .010 npOJla.6y, tt... 60de, uo uaduol •• 9CIOpt ca.t. 6L1T.. B... Opel6yprl. ILl pa3CTaUe ... Bt. mn _ .l;eBI>UPIIOI'''. It. a .. t. .aorie nOdTIT8.l1, 10 Ino •• uy TO.IIt.O 0 'I"1n, IOTOpLle 01131.11 oco6tauoe f,-cTie. HB'It UO ..I axt. OOTaBereft BlC... lesa6BeIBlIn It .. clol nOI''_ln eeitopt. HBIUOB 'It .I H•• 6 a I 'It. H08Bltro• .am.eL et. na.. DO TlpJ, oa... BBellep! oplBest. It. Ba.... GBO BITJWIY, DpeDoueUBJIO crapymry, ..tn GO·Ta. OBa BOm 9t. CORpe.. ..a BO.leBia Utllld ...... I ... II'],' IOTOp"l'I> OT.I.'I&.I804o RapIIIOI'], KH•• :la y p yeo B a. Orapymll, TBI18 aaCl'lt, pllcua.uac... I .Y, KIn. YO.ll, erapUuJ. ee YCUOIO.,... OHI .eupe.,ilo rpe60lUl, 'lT06w .Y CIIS8.l1 el CIO. 8Y..... , • KI.t. BW 01'038U.C", fiO .1 wron. pan ae •• te.t. 1I118IU'I>, ~BI BIUla opelurln Ban • TO • IPYroe .s'], Be~eI; 10 IY • TO eo BeelO ri ocr... OTI.IO..... , 13t.8B.111 ' ... rOAllp.ocrL' sa yucTie. TorAa oal al· Cl'O a, .,.OOw DO .palaelt Ii,p' DO ace ope6L1Baoie lame B'], l'tt, .LI 06..J1 'on. aee Bee, lITO IY.IO, l.lll aamero CTOJl8. I.. Ao... aw 6L1... JCTJO.T"-. C,II.t.aU. el upBdTROe YloBO.lbcTaie. B.. &TO Bpelll Z" nOlome;a.. It. 18•• Ut. l'pycosol • ana.a... roBOPIT.. 'Il'lt HelO DO .pa.nyaeIW; 10 (lla cnpoo .... Tonac... eto ... uilo • ...... CROPO JC.I.. mua ero OTBtn, B3r... arn UI aere aUIUBO, YllIsua Ha aaC'L .crl3ua UO-TO T3I08, not.., .ero • Z* UIKOB81('L0 0 I pac U t .. 'It • OTOm8.l ...

)I....

)I."",

Dpo'lb.

PasonBUCL Ct. .a.. ooueHHaa cTlpymla ORaTJ. npoc.. ea... ac... H8)l.0610 OTI.T.. 81 BCIOI:OpaB6" IBOOTb: oo'll{aBie 0808 oua ae 1'0.11>10••mOJR..... HO .. o ,p e • COO .. a ... a, eo... 10.UO Til .. 8L1pa3ITI>CI. S •• lld le8 .. npIOW.l8.. 1 Be TOU.O BIYCK ' 38lrpan, .. 06'.t. • y_IB ..., 10 • )l.tlcepr1>-a6.1olB • P83BLle cYlie +PYITY. Ou 1 CWU1> e_61ueauo 00 atclO.ILlJ p83'" BaCt. BIell 8,-,8.18; C.lOaoB'It9T8 l06pLle "lOA., la polUye, Uel.llCI> 0 Hac.... H.me JBI1IeBie, Rawa 6.18rOA8puocrl>I'L BI.'], lO BY eoxpaulTbCI B... cepllllIl ... B.mBI'], AO nOC.lt.llel BIUfTY. 3-ro ouaopll (1827 r.) B8C1> BOl.... B'L l'y6epHcK06 Dpaa..eaie - H a ~. 0 T P '], r y 6 e p BaT 0 p y, 111'1> Ban CK8aa OBI'I8.18. H ltttCTBITUI>80, ... JEOf.. 11.1 BI81811Y 6w... B... Ty _e 31.1Y, B1>EOTOpoi 6w... opellAe, ry6epua'TOP'], BYWU'II I'], uaa... 0'], .000p10II BR_BoonlO. B'], PfIU'" Y 118ro 6y.ll 10.10Taa Taonepla, YlpameBBaa 6poJ.liaBTaIB, I OH1>TOnac ... Doaepnr ..... ee 'I'll"', 1100Y IIY B.ltAI, sre oua Be OPOCT811, C" 1I0prpeTO.... nOlol· 110 Haro rOOYllplI A..Ie1caupa I. llOI.louwu.a 01leuJ..He6pfJ.uo no TI681epl', 081> Hac'], COpoOR o.alo ...... PYOOII... 1I3L11011> KamBI'], ....... 0 IJillX'L, H 110TOBt. 88.lY'], Hac'], UIOBan. TOTuc'),.e OTBe... Hac'], Bt. Ila811l1, BaA'''' laIAUY, 10TOPLllI aa.... 1I0.aaUBCI> 01le81>..eru... SY3Iel\" ua .... elaa .... , .TO DO npllasaKill caMaro 1')'6ep8aropa, BWOpaKYnxill. Mw CRepB. Bro.y oopa.olu.Cl>i BO lal1> omI6 ... cl>! .2I£e.lt31113TD OWl OAB03ge8UYC,R

+••

l'l' •

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

]38
00'1'081 T8n BUOUR, lITO.III elBa )ler... oepecTY0'lTL B.. Bin • 000.." ouI B.. IpOB.. .3pt38'" Ba... lor.: BOn • 06.1er'leBie! Ha APJrott ~6B1>Ble.. 00D6.1&ouaT.. B'L fy6ePBCloe Dpao..eBie..... ODHC. 0plaaA.le.81J.(1Il .. aa ... oelJ.(elt. B.... caMillI CtB&:I"', l8Iol-TO •• BOBBIlt1> TO' :IOHLKO I CI838.1 ccnpa ....Te AeH .. ...: ..r., ee J Bac.. eer .. op. ce6t; 6JAyn. 06YCKB88TL O'l'6ePYT J 08c'u.-1 ,. ... Be 3BU... lITO AlJ8n.: T BaC oeTaBa.... ..oc.. elJ.(e 125 pJ6.lel aCBrB81(i ... H (0 p. eep.; xOTl.l... 6111 OTl8T.. 811> ..0 9TO.J A06po.J .UOB'IJ; HI) OH...OTI.88..C8, eI83ao ..., 'ITO Be .. ten Bpel8 •• AO.RA8Tbell3Ate... Koua aae ... OpI8e.lll OOBTL B... fJ .e 38"J, TOn.n aaCT.BU. pa36apaT.. HaWIl '1e.OA8m, 1 BIIIB}.I'" act C80. Bell\.~ • eT&I.. Il'b . De.. t, B... 0.BA8ail eBod O'lep6AI; la1UB ODleYBaTbe... TanTHloBl. B... ITO .... 3lTPJA.BT6.I..10.... oO.lo.eHiB, • ptma ..ell BYATI Ba l80p'L, B... H8~eQI OT"tlar .. 18101 BH6YA"uY'Ial oolp"n. H8WR ..e8bn. llpIIIBYBWleb, 'ITO .11'1; ")'pRO, II DOOp6Ca BYBeeT eBB la B03,lyn. Tonac ... BpBlasu. OABOB}, .... •• 108BOIBO)lJ DpOBO.ITL.eli. Blllwel" H8 Ip O, 8 3a.tTH .... laloR-TO pas., B... lIRwilell eapal, • ..ro.'b O'lf1'B.lCI D'b He OrJlAtBDlBcL, Htn ..II 1Of_(', JI DOCDtwuOBeJIJ .... B.. PJIY 10aB01&0.y ne'1 CBO. aer.lfu ..il, B cal3U .... BTopODan: co06epefB, .I106eSK 1 "PTl"L! KOfA8 BOlOTin. B'L (lCTpOl"L,TLI .. MIt OTAam re6'1 6YleT... 6.laroAapaoCT HI BOllf •• EAoa Oa... Tco'1..... OTn..; .. '1"T": c.lOpomo., Ian. • DOCOtUl 80lOTRTLea HI Ip ...... 1(O • oepeB6Aa~ ...... Tal'L CI.38TL, OT~"WIT, B30me..... B'L 3"'Y. Tyn TO ....IO opaw ..o .at B'b re.I0BY COPOCK'!'"e6a: clopomo-u • cAua .... ? Hy, ClUB ,aAOBIII, 10TOparo II e BOBeeHe SB8IIt, BJATllaCTlt BOCOO.lLSOBaTLell aaWUR l6ura •• , B81.. .CIITb u ...?»-9TO MeBIl C.YTII.IO;KO II eTap8.lCII Jcnolo!.!n. ee6a 1eCTBOOTItIO pyeelll... cO"Aan; a Dp.TO.... OOpaBAYB8.I...ee611 ri.... 'ITO ee... 6L1 leBLfD , OT06p8.1., TO Bee P8BBO OCT8.1l1e 6.. ... RO BCIOAopory nl K83eBBO co.. .... Aep."ail, T. e. aa 12 100. B... errl •. I£ofA8 AOW o.epeAL AO .ou'" Be...eil, TO, oepeo.can ... HI"', •.Ieu'b rT· 6epBclaro op8B.1euill eG838.1 u1l, 'ITO su.r. .... • aOTY OB... OOTaB.lBen. y ee611, '11'06. 0018aaTL rp8lKA8HCB6MY . fy6epuaToPJ. Do OIOB'IlRi. OOIC. BeUlet, olipaTICL KO Bet .... , OR Bt .... ao CI838.1'L: crocooAa, Y Ban, B'1pBO, eem. Dp. ... ce6t leu ..rB: TaK'L oo.uyllre HI... BUt), JI UOA elY KOme.lel co BCt.... ...... aama.'L cepe6po ... , DPOIIO.lBI: cBon see, 'ITO T Bac... eCTL). Ou can BepeIJe.l'L. 8 C81peraplO Op.1838.11> 06L1CKaT H.e.... M.. eT8.lR 6111.10poen .. ere .. u B03BpaTBTbBa.'L ..eULfll, opeACT8B.1Bl1, atT'" B03.0.aOeTR COAep.aTL ce6. 'ITO 12~1O lontllan, n.... 60.1te, 'ITO uacTyo.en eupee • IO.lOl806 Bpe.. ·ro..a, • 'ITO He 0p.B .. I... ,... TaIO.Y .sBTpeai... 80 9TO 6wo Haopacao. Os... om O'l8U" KOPOTIO:copaluauo Ha'iULCTBo.'b!-Tal... fCTaBOB.leBO sa10801l'b! JI ae .of)' • T. n.», Ha BOOpOe'b: C lo.y.n sacl. npua ....e.an 9T. Aenn?'-.LI OTBI'I8.I., 'ITO oal 06Ulia; B Doro.T SIDlea ... Ha la •• aro .no paBaol '1leTIl, R OTOYCTUIlBac... B'L TIOPbBY-C1t BeUla , BO6en AeBer'L. ..

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

UDBeR.

BJC'IIACTIIAl'O.

139

H. B03BpaTBO.... nyu, • .."... aco .... aalylD, pa3ITe.lLUJIO, leal60eaBY" BCTP'll.y. HIA06Ro Dpe~e 06'LICBBTb JlpeAmeCTBYlOlqil 06CTOITe.lI>GTBa. B... OJe.6ypn •• 6w.I... HOpoTlO 8R.10.... B1. AO.'II OAROro Ta.0.eaB8ro .. BOBRBIa f. nODOSI. It... Ao6po.y, ,u06eaaoRY ero ce.dCTBY OpI18 ....e..... noueaualt cTlpymla,-_aTL ere, B An ceCTpw, AtBIIlW. OB'II BCt. Mela .IJD6.. B. 0pB· . a .. l... COBepmeBBO18.... poAlaro. PtA,ol AeBl>I B6 6... Y au.... eTa P-: mlJl cecTPa '.IeBClaApa HYROBBa, .0Topoll TorAa .CRO.IU .IOCL19 ..tn, olaaw• RUI .at ocOOeuaJIO sl.RaTe.ai.~TI. • .I.CIJ. He TPYAIIO 6w.l0 aa.tTITJ., '1T& OBa ..0 .at aepasBoAymu., R Yro Tyn clp .. aaeTcli nluo nouaee sa pll3. ropI"lqilcl n... oe,BOI .. Co601o OB. Ie BpaCIB."., 10 .. '.la aeo6wBBoBeBHO npiBTIWII 'leprw "1,,8, npB TO 6pIORell., 0... llepaw .. , .... BCnO.laeBBW.. orUB r.lI3 ••• ! ClOBOn, .or ... .lerlO yue'lL scllaro IOl0my. a oABIBo-.e 'lYBCTBOBI.l no Be B... eoCTOIBi. oTBtun el. C... _08 .... n..., u .... , BtclNLIO p06.. R.. ap.BO.1.. I 60s.lcII eJl •• B8fO, OWI.ro, ptIDBTULllro xapanepa, BOTOp 1 Ta.... 'I8CTO 06Bapp.BuclI .. B'L aamo. ... APJ1recIBn. pasroaop • .l1o. It... 9T08Y cePAlte Boe 6wo pa3A"el0 .e.AY B'II_UO» APl.601O • .IJ060BiJOo-.e-AJ nOApyrolO ,,'IITCTBI-.oelO aaSlalBOID UCTPOIO, II aeBtcTolO. H Tan, B... 06paDteBil e... lelO I CTapuel COl,allTb ocropoaBOCTh; 6w... .1._.11810, D•••• te.len. • 6o.l'lle U.llero; OAII.... C.lOBOB1.,OIl COBepluelUO SIUI, 'ITO II He o.l'llauel 8ID. IIpe .... OTopaILl8Bielf. B.C1..n . Opeuoypra, OBI OpBlOAl.la 10 .ri e... _eRO., TaOT.IOIa, .0Topol oaa e... poAIB. R OpotTl.l8CL co _UOIO, ae OOBaaI8... UBIIROro 13.lIIDHarO oroplleaill. '1'enep~ ara )l,tBlql BlPYn. SCTP'IIUeTCII.i", UI l.l.,,'11 81. f+'II, B1IOOB08I'11 CBoe. co »ITepL.. EABa JCO"'1. II OOO TLCI, 1111. OBa BRct.ia y.e Y KeRI aa met. ... TpoUY'J'YIl lO r.ly6uy AJm. Taloll UeS8G.lJ.eaBoIO e.. Koel CTOpOUY.1106081.» If Bt_"OCTLIO, S COXpalll.l.. OAB810n eTO.lLBOopleyreT8ill AYla, 'ITO KOf'L npeAr.TU'TL eI BeJlftcfloeu ell 00CTYOI8, II no OBa OOABepraeTCI aa.'II· "lilO OpoIO.Il.... Oua TOT e1. Dp.mn B1. eo6s • 00ULI8 TBlOULIO co KllO~ .. puo..... Ho .181080 6.. .10 .oe JA'B.leBie, lorla ola e1l38.1. lIa'll. no Dpitx8.1a H8PO'lUO,n06y eo .BOIO ue pa3.lluTbcl, 8 eT8... y6'11llre ....ROOpOCUL KelllOO,BO ..RTL etl C.I'IIloBaTb aa COGOIO C.6.pb, rAt OBa lorna B... pI3A'II.l8TLMO» lUOTb, Ian 6.. ue 6Y.l1 CTp.IDU BC'II" °JICaCY, 0 Klln ... OBa U.G.l.. m8.. .laCL••• CIOU.O .~BI }{&CtaB8.lO,B eTlpUOI DOI188TL ell, III.. 6espaaeYAa& nYClaTLCa B'L TUJIO JllaCllYIO ueB3B'11CTHocTL;ITO It, Ko.en. 6.. TL, He ne' peReCJ TPJAIIOfoTelAoporl, yMpy, B TorAa nNo.eBie ee Of len. B AeCBTJ. pin YllacBte; y6t1lAU'" ee DOAYRaTL .lJllme 0 npel.lOIBhlXl. .I'11rax MaTepD. npiBCIIITI>ce6t BwroAullmYID a'prjlO, B 6YTL eil aa CT:lPOCTJ.yTtmeBie .... ; ro.op ....... 'ITO 8 3"Y"l'CL COBileTI>IO, eG.l. COr.rlCIICL an ee .euBie, OYl)' 0PII'l.801O es BeCllar-Tifr, B... 10TOpo.1. oua calla Rout y~OpRTb .eBII CTIBen.. Bee TlI\eTDo!-Oua BB'IerO ae XOTtl8 o.lyman; aU.BU8eL ereaa •• , JI p'llwue ....BO 061.IIBB.l8, 'ITO see 0611.Y If a .I I II H8 see ptm.l8cL: rereaa .ATIl

1.....

un

.,6...

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

140

8"\BHCKH. IlE'I.lClBArO

•• Ipd CB'IITa,rOTtll nepeBoe.TI. BCt BO O•• 1ol16tACTBii n. lIipt, 'fO.IUO .. .61oleo .UO.,. lie .... ' Tt_... Iol op.6.N.uaelt n 88"Y. OHl 6pocuaelo ODITI. so .ut B8 melD, pa31{t.mBua .e88, I 61olc'rpO006t 8 I.. caoelt •• Tepa, ICOroPU OCT.Bl.laelo n. ooaOSD • B3Aa... m.roll.. u'll oaul a. • •••. Bo3ap.T8elo n. eaol uJllep ... 8 6poeuci BI Baplol, .. I .. Jro • .IeBRyl, _B3IlJQeURIolI,B lpe.-uel pallYUJoIeuilD. HOolo_uie 1I0e 6y.l0 C•• ee a.TpJlB.· -re....R06, II oOTepucll coaepmeBBo B Be 3U8.I , 'ITO JI.'II ...oI.TIt. JEeprll,IOt <ropylO OBa MIt xO'f'll.l. opaueCT. Til.. ueo a.BO, 6wI CoI.mIO... DeoIBI., .(:'OUIIO.... pla.Te.lItUa, 'IT061olee Be 'JBCTBOBIT" DOUUt. .01 Beu'llCTa, 10rGPYIO • .I1D6 , BOTopali 11818l1li0l.I...aCL .It· a1t ..»6n, 9TOr{\ ae e.l.toIua; ...... <01 .... a Be no.aSUleh; I T~eTBo 061. Bel p.enp.IUBSU .. --06'Ji Bel Be 61ol ..0 ~JII!. • .a: Aonp8Ut8au .. ce61 n 8OB1ICTII: ....... -... el noao,,8 aaUID .. "" Be ~TO B3ID.O ..1D6.I1D • pt .. &TenBO Be DpBIIOII...... B. OllOro Do... 6aaro ee, 0 ~J".I; oo.. te B.eTol~il nOCTYOOB... BoaBloIm..... ee B... .OU" r..U8I ... JI no.,.. 1000dUCJI; BO 0...1& IlItiCol 0 6Y"Yll(e... Dp.B8.Ia .ell n. Tpenen. .. 11 Yl>.,-1u... uo eor.l.cITite. 381'1.n Dory6Bn my ..&fipYIDBe.. BUY., .11IIYJUIJ-aan"ITI11t el ca.OIO 'lePHOIDue6..lroAlpaocTiIl •• op. TO UJ. ea... .011D6il. Jl3... caoelopYcria!.. Ha tTO." OCT.BOllth, a ptmllT8.lltRO claa.n. ~ftlI ... ce6t: <Htn!,-8, las ... fOP' tW ....C.. f.... n ..e..... 011...; I oupa8uell, O.BB... el !.. B... 9TO ape. a .ut. e1831.1B, 'ITO _eal KTO·to cnplDllaaen. 1 Hamero TWBa. JI BIolWe.a 8' 18K... npilTUO Y._B8.1eS, 10rAa l38a..... tofO ..., .eo.r,laTI, KOTOPOR,OT........ leHl>r.. (803 re eiopte" ela3...... 01.. , npoeoBy .. a n... .e.A, .aeTOIO..O.... Out 6 i D... COBepDlelloi Qt.aOtTII. JI TOT..ae.. BIol.'..... 10 py6. I BOA"'''' e.y B'It 6... roAlpaoen. 31 CTO.u. 'IeeTBIolI • 6e310pYCTB 1 DotTl'1l0..... Ho 'lTo.e? tTOT'Ji 6.r.roPOA.... CO.I.-aT... 10m ... .. 4r.m. BOO.lI'll 'IeerBY.... I ne npI.I.i'L _oero no....pla. 0.e8l> .iO.lro I Op.uy • .-en 6w.. ero yroaaplBaTl>, n0610l 01.. cor..aeuca B31T1tIOTa u.. 0,(10n YBI.elia n olmel n,oe ..6'11 I HI na.IT ... «10,0810, el18a ..... oa... HlHue....., ec.r.Y .... BaB.. Henpe.tRBo &TOrt 101leTel; T.n AalTe .0 URTI> py6.1el; "p.BAY CI138T.., 8U'll a... UBI.. 60.... 81•• Tan .Y e plSCTa· ...Ie... OU'I>• Be aa.tTl..... 'ITO eAY"''' Ba.... .eTIlBBoe 6 roAtIBie, IOTOpoe .Y 0683auiol Be aa61olTt.... 10BQa ABel BamBI.... He &To-.I. n.llln. 6.ra0 .fOTBOp.T leraBBO B'Ji AYlt XpBeroBo.'L!-1 &'1'0 eN ... n.. npI3Ipae ... I, .. ere .. a .U."O •• YII 6.uropo.iBM.1 Bl1o~llI(iles oo 6e30pccTalllol .. DI.II •• I! ,. I) C... !) DO 8 '!IUO (01T16plI 1827 r.) aae oeraaUR B.. nOlot. 3Atth ReTaTa YOO.SIYTL, 'ITO "an B'It 9Td "B.,. Tal... a ao Bee ppe_. npe6YBaBia oII8mero B'It elo ... 311111, lliol e.e ..oeBIO 6y... nparoiamaeRY UOTp.'l'e..ell.. ere, nOAROpr.IKO It pan I a IIIIol .", UITL lid. My TOT.ae... 003ua....

T1I...

Ir.".!)

,.+..

.) nnC8RO B'L

1835 ro.lY.

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

SABHCKH BEC1JACTIlAfO. 10.I ... Cb C" ero cenIC1BOI". ..tT" meRa ero )I,(\{\paJl, roereDpiHlIRaR,

tH
nO.B.lWI1> .l.tBln •

.Itt" .eUII(RBa, np1R .. U8 R8C" seena p8.1.ymRO.a a.lellRHRIua IX",

18,
'ITO

1 • .I8R, BeCURR. 61.1.18RlmelO 38IJUlI(luelO, BCt BU"

81i0HOBIOlO H BIItm y Bac" .eBLra. ynma ... ,

113R.. ee)(",: eft )(1,1 OT"R~R Ba cOlp8ReHie

ocT8BmileJI aBU'Bil,

Bee.

6LI.l0 U111110, OBa .0CTRUR ..a C1>18K01D-l0 P8)1,OCT1.(0, OOT8alie DPOCL6" Bamll" ropeCTBon

..... R e.. 018.ltlmRI" HlI" Tpo'''':

6e3'1l
B IRt,

npll0."

pa3B.1eJi8.18 Hac" B'1I Blmel" l:aTRWR Te6e-reliBlI .eRill-oua • or" 11.1" yrt.my, DanReln
K'L

DO.IOIlleBil, •

Ha DRISTb nO,l,'pl.l.

TllnTlIOBY, ){PY.BHIRJ

CBeei paOOTW TpR '1epBL:8 6ap· "0 'ITO I.Llme 3CtX" O.U"Jl

(t e CII),
.arywllt

BWWITWR cepe6poll-L.

)l,OCTaBu"RIIUt UOTIIORI>KJ 6y](ary, opaueC.la

'IepRIr.ILRIQJ

Depo,-I

I Camt! .. ~ILlC.lL, 'ITO 8THJI" .lOTI. RtCIO"LIO )l,tBRf(hI cepAnt. nlCI>.a 83I'1.1CIIl,OOTaBlll> TO,." 2IIe )

IIHt ICUIIBJIO OTpa.l.J, R 6.18ro,l;'llRuie )l,06pol B" .oe." noctll\R.I" RIC1> la.ALlI C"J'I81 a" H JlIe He .orf! ..eRL. "8IOU61\"

OCTRReTC. HeI3r.anA"'0 KpYTIKOB", IOTopwl lie

8

lIRC.la. 8Ta

6.. aroAtTe.ll>Bali +ell, Ian. 1M BlnW A. M. 110 nOB 0 It, ,1;11 ell ..8
9TO CTOI.O! . a" m6BR, Aa.e;

ee np03B11.1I, CI..ORlrBmBCL HI npocL6y BIAtTI>CII co IIROIO. Bo.u!

.1.'31-

.a:

1161'0.a~

,IlO.l.eu" 6w.I" BLIC.lym8Tb, TO ca.wI
8'L .eCTOIOOTI,

n,l8IleBRWII yatpeRill .Ol ....

TO yllpell

6enrBCTBeHROCTK, B" TlpaBCTat. uora."

OBI n.ral~.II1, pW.8.IR, nopLIaaaCI> DaCTI>I" CTpa,ll8.l1>,.Y'II.lCS, DO B.ipyr ... rBn IlT06y "pe3 ....
K'L

!.. JI

can

.I188 ..CI ue3au, m"OCTLj .ony~y,

f0108 ... 6w..... 386WTI> CBOIG ptYAym81O' ue C'J. esene .lO'lY TBoel'O Bee'l8CTis;

6L1 DeBKAI1I811 C."O nOAlptDH.18 )(tBII,-1

Ill..... ro..OCOIl'l> D}I013ReC'J.: .Htn!
9THII'(, Op•• 8..... ee rpy~.

eull norBO..O TOIiO!!.11.108 COBlIIBie! npOCTI!)-B eBoell: C.le3L1 6.. aro,~8pBoeTR cornU.CbCO
R'L 06't>lld.

311.n ..106BIr-IiILI P83CTR.lBCb!. . Ha .Apyrol AeUI>JlW nom ... no 010BII8B:• .IBTypriu, UeplOBL ODRTL0101 .. 8 DO'ITa nO.lB8. R nonpGCH.." OTC.lylllT1> B8DYTRId 1000eOen. H p.31(1P8.10 10B.....

Do

ape-

Jill 1I01iTBLI c" 10..tnoopel ..oBeuie.",

0611\ee pfoll8uie OOlfTR38r"YWI.ro C.l0B8 CepAne-; CI>, CBRllIeR· 38TP1.oe· H npssee ... II eBR3 " ...

CBIlI\eBII1K8: 910 Y'lacTia 1c.IIl•• a.lo l~rWJ, UO Bricn GR38.10CL,'ITO BOC BrIBLlX'L Dorpe6I1lOT KorA8 e.. yz6a ... .... RBI De TO.lLKOHe COr.laIDIIJCII UplD8Tb leur., 0380.11..... Int onJcTlTJ. II"

BO C" Oe.Il>m.....

ale

01>l(epRoBBYIO-IPY.IJ.

BeROpt DO B03BP8l!8C"',

lI\eBil H81Del" B... CBol lIyxt'p.... Jl8111,1l01Y upoctopt. no nall'L

CBOlI\eURHI" npsme ..... I ... la.'L,

n03AOpoBaOWICI>. Oln. 6.rlroc.lOU.r"

POA'"

nOY'Ieuill, Dpe)l,CTIBIB" BnpoIICI"

C... IPOTOcTiro, 'ITO .JlW Be 06.typtm .... cl> aaJlLIJ8BnCO Bory, •

1180mB, no BtTpeBUOCTI ft no HeoDNTHoit .O.rOAOCTIeaoel. m.lRTI> DPOTIIB" IIOHRP.lR-OTU8;'ITO .W "O... BW co Ue38J1B 0,1;110 TO.ILIIOpaeseaale .U3RI au" • n. 06.rerIeuilO Jlo.en Ha." OTIIPWTh nfTb • ynoDauie." B" 9TOI DpeBeBRol. (HeclTe

10 C08C6RilO B... 6,AJII\el STOT'!.Ipec11., .a focnoJ{a. npollo .. Koro OU'Io

OIl'L, C" .pOTOCTilO, TepntRiel" B'L STOtt lKI3n
j

Hara3fen.

rom npOCTIT... Tax"

(fI83ID .... ua Be60) • nOIlI-

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

142

BJ.o.eEH

IIJ!:ClUCTBA.rO •

.Iye1'1».-B1o ItTY·"HYTY 00.C801lI.l1o 110 BellY Z.., II eo 3.I06UOIDyc.tmlo» ~K838.1'b: copocroBO.loowl non1o, reot .Ill nOH•• ITL ItTY BweOIYIO • CBSTYIO IIblUL? 1"0BpaliCR BOU'b! -CB.~eBUBI'b, > HI nao Be CIlYTlleL, C10 B1.BW .... 8.,,0110, • C10utllOTOPOIO,npeaptBiel1> paCTBopeIBOIO,.• a!loCTilO, Claau1o: cTIoI lIo.oOeR... l)'At HCIIRpioTY; TW BRuen 1 Dpel8.1'b 8T811> HeBIBOIolX 81•• mb ...; un cTp".aoie, •• ".e utn. B1> Te6t paCIIIBia; 6YAb lie TW oTlwat npo...an!, I DpolsBecBTpoeICpITBo: c8BlI+eI8!',oU"YlIl.lUCB. JI Bblme.a1o3a81111>, It DpOC ...... ISBlBeail ." BenpiRTBOCTI, ICOTOPJIO08... IItTptTII.I'b eL Hamel ~ropOHw BOBte leolll.81180: OB... Bt • .IBBO OTBtlla.l1o, no .1 Blel> HI •• .10 He eepAITt'II. KTt 8TOIIY 0PlooBOIYD • e~e Rtelcw.ICO 118er.... elil, 6.1aro· ~"OBU'" leus R YW8.I". BoaBpaTllCJ. B... By.epTt, II saeTU10 Cl{eHy: TanTBlOB ... B ApY•• BIITt OlleBb Bpynlo ~yJlB .. i Z" a8 ero oeapaSCYAeTBO H AcpsoeTL; HO OITt DpeBlIlIO paeX.. IBU1> le ... y Bapa .. , C.. pUAYBmllaCB B03APllII I lalTt 6.. Be c.ay. mu .. , lITO elY roSOp• .lB. PaSAoca.OBaHR... 8TIU.. OeSCTWAeTBO , R TOTUC1o ... npBCTU10 I'll TOB8p'~8"", TorAa OB Hil BhlTepnt.a,,; OCTaBOBSCL. cpe"llt, .. no • r .... fI aa laC'L C.. 181010-1'0 IOI .. eCIOIO BIAleIUOeTlolO, oa .. rpoiliO 0P0I3uees: cBIIl Ie DOD sere Ilea.; BW ue B1> oocroa.i. •• nOCTIraYTb lloero IIuneuia!, TaDTIIOB'b I ApYIlHUIU1>,C.tlO'IICL, CI838.11: (Y.1o It ~y.aemb-.au 'fLi 6WTb H800.le080 ... I» - (Oo,e.), Be Ta81o, CJCa3a..... 001> 3.I06uo: BualTe. ee.aa Iut YAaCTCR, TO on callaro Hepuaua itO ABOP1l8B yllo~y ceot AOpory Tpyoan .IliAd, • nepBOIO cTyneKLIO 110 TpoKY 6YAe1'1>-6paTTt lIol!) Mw e.1>• .aHcL a8A1o cYlu6polCTBO .... ; OB.. oallUTt rOBopBTb Aep80eTII, • • B.. • UYlKAeUTt w.lTt Cn8TITL ero al Bnpon I( 0 P 0 caT b Bit Hapw. nOt.lt 8T(lrO 6 AO oOlla see 6L1 TBIO. KorAa 11101 ..0 .Ier.lR conrb, • TO.IblO 111'0Ha'll.l. saowBaThC", Hac.. P8S0Y"u" aBYI" 1Itnel: Z* DpWr8.l... 116ZAY HllpllB. TauTIl· BOn. DepB.. 1 Clt.aa.lTt aa Hero Olpalnt; DO Ton. oTBttan C'It cepAl{ell1o: <B.. XOTITe coaTL, a IIKt xo.eTC. T881(OBaTIofO.lOUaAp. TorAa • BCBO.U1o, • DOlolAI 11> 8e1lY, ptmITe.aLBO 06'LRBI.lTt, lITO ee.al 011.. He yheTC', . '10 CBS.,. uy PYIB • lora, B 6pomy nOA" Hap... 91'0 nOAtlcTBoaa.lo: OB1> l'.IerCR, no .O.lro em.e nO-TO 60p.OT8.l1o Dpo ceOI. 10 UC ..I (0ITa6p. 1827 r.) DO yTpy I .. Ha.... BOWABIIICT.wit OpleTaB'It eTt 1II.,,8PICII.1> O+I1(epolI", 'Ir06 .. aamlTL, B8ITt OUB CI8S8.1B I T I U UA ... Hame lLIaThe. Mbl DOTpe60B8.aa o6'b.CBeBill. • Y38UI, liTO .I a T 1 8 II a H83.. BIIOTCS '1eTwpeyrO"~B .. e CYKOUlwe SllaUI, IOTOp e BWBBllIOn. n... CUBBY .. Bepusro WaTLR npecTynulIOBTt, ee.... ae.WXTt no IRKaTY; ""111>, KOTopwe C.l1>~ylOn. a8 neeeaeaie, DO o.aoll, a ITO B.. IlTop.8YIO pa66TY, TII~1o DO An. Mbl e.. TBepAocTblO 06TtlUlB.l., 'ITO ae A8AB... OOptBTL eoooTBeuHaro DUTIo., U eer ..ICBw .IYllme oaAtTL 183eUKOl'. Iloe .. t AOBO.lbaO Ao.araro ue.oy.tail • eoopa eo cropouw BCn).lOBTe.aeil 3110a8, 001 ptmB.lICL CAt.aaTl> YCTfDI), t II

.I..

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

&.lDDeRH HICUCTBArO.

143

nO.lo.lLI. OpocTO Hamln S8a'lll OBepIY, He BLlpt.:ILloal _.tera 01> CII.OI1> DUTLt.. MLI I. 9T0 wrJaCl ..RCI.; OUI C,l.t..J8.IH esce ,,"'0 • ym.r•. Doe.at. 06t.,l.a 88t1> Dorpe60Bau 81> ry6epBcKoe npaB.leBie US Toro TO.ILKO, '1T06 ... C.. sTln 80BLln I1pI6YTO.1> 18TOpIll8Yl.. , n018S8n. DpitIaBme.,. B.. 9TO BpeMll B1> f +y .88.1lp.CIO.y nO.lKoBuBlY Mae .. 0 By. He CIOTPS ua .10...... 10..OAIIIII oceuil dTep'" MY npIBY.AeH ... 6wIl n..eCTICI>no rpS8., IlpoU.B II • Bet.n •• uAap.oa1> H erpaen. oelaTplB8TL TO, 'ITO a.. 4ly~ecTd HI K1>lIelY ae BeAen, le.Al ".1> 181... Bon i .. II{ i I Bent. OCTalOTca6en. BBu.ail, la81>-TO BOoe.atACTDll 6,.Aen. BIAio. Ran el!lpo B8C np.Be ..l81> .. KOMB8'l1' eTO.IL yae D8.... 8B810.),IO, r. MauoB... TOT18C... BLlWe.a.. n B8... , . • S" 0PBC1TCTleBuol l&lepY, OKR8Y aae rus81., ..... copoc", .. ualDI +aJlB..i., u nOTo.1>, 06plfaCb K... Z·, CIC838.11>, YI.3 18H aa B8C .. : (8TO aee, ro.ay6'IBI'L, Taoel pa60TLJI r nory6 ...... 8TBI1> .0.I0AY11> "IDAeI, • nory6u ... Ha Bt.II!. Hpe..aTe.a1>H8m TJTt. Be DO.op~lI .. ell. TO.ILKOliTO r. .aUOB.. YAa.aUCIi OTt. uae .. , K.. aa.1> DOAome.a telpeTapI. ry6epBcI810 np8B.1eBiR' B OhIB ..... , ... 'ITO 3aBTp8 liac.. OTDpaBRn; ellTO IKe 1.0 Bam.I1> IRBf'Ll, IIpO.O.. O...... 011"', o6pulc .. 10 118t., <ry6ep88TOpt. HI... ,.lep ....... y ce61l B IO'len OTnpaB.Tb I ... Bam..... pOACTBeuaalall...,.-«3a'l'llrn" enpee ...... I, st.Ab 3'1'. BBlra ue 38npeIQ6u.JR? Celperap.. 00113.1.. n..ella.. I CRaS8...... 'ITO B... I\YOIl1> ropo..' Be Bam.roe" XT06h1 .on. ClaalTb al IUO .... R3YIt. OBt. DleaBY, .l\allle eR.... ry6epu8TOp", Be BOn. pIs06paTL HI' e.lona B... nu ....-«CrpIBHO, clasa ..... II, lleYlIIe... JI'b Y+t Hano ue saleTt. 00 nO.lbCII: 9TO npeere 113Bt.CTUY.II CO.. eeuil MlqKeBllIlI, ltame31uo (sic) B Ht..1\6811'18,•• "0 pe3f.1bTan Bcern. (1....... TOT"', 'ITO R .nmB ..CR I 9Toro YTtweBiJl, 'ITO 6111 .. t.TL npl ee6t. .(ulr.! ••• Ha 0038paTBo.... nyn aaC1> sane ... R.. DO ..III\itlKeltcTepy, lO1op ...1 60lte 1J3ea 3aCTIUIJ( uaC'lt AO A8ThC.IIBa uopt., Hd CIOTPS Ha AOIlAL. Bwwe .... , ..... •• uaKOBeq..., OB... 001>8B , liTO .. ten DpeAn.cauie oTopaBlTb nae ... S8BTpa, • 'ITO B6.. 11T'L AaTb 00,1\00 ,. Int , oo.e ... B1>Ha.... C 118 CT .I B Bar 01 T a, BU"' BeCTa B OCTPOf'L,Be.epo ... DOCt.TB.I'"Bac A 16. u .... l'UymaB ... Bawe OTopaB..eaia, uocot.ma"1> Y3HITI, He Byllao ua .... lIefO BI6Y.l\b B8 Aopory.-MLl J:1> 6.18roAapBocTiIO OTO seere OTB8SI.IXCL, lBt.PR8, 'ITO Betll'" 1I808UICb, IC" ..IDUS Z·, 1 10Topal0 ue 6bl..0 Teu.. ,,1t O.l\eilrl,w. J.6.B1> TOTllaC1> OOt.X8.l1>,• B~IOpt. UplBes ... ~peRp8cBwl, llyn nOHOWp.BHYIt, elem .. 6 118 ... e..e.... .txy. Y..omaeb ll-ro .. era (0ITR6pR) ooyTpy, IIY nom... x... CIIOTpBTe.llD,rAt. rile co6p... oeb ",OIO.lbBO .uoro la.... H .)'IIIIIU1>; B... TO.... UC.rt. B ..06pall nama CTapymla Jh6.aa e... cwao ..... TO ..bKO sre .LI B(lrn"l, nOIlTeBHall 3'1'8 cTapymsa n03B8..8 len 81t ...pyrylO KO.Har)' 8 npe,l\..0.... 8 IIUi! B3RTL pasuwe C1>tCTHYe uploaCLI a 6t.lbe • Ten..we eaners. Bct. 1101 OTrOBOI'RI HI Ii.... elY He Doe.. y ..... , I .0rAI I COr.lRC CR, TO OBa T8K 06plIAoo... aCL, no ... ...

°

°

r.

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

SABaeKR

BEC'lACTH.ArO.

6POCU8CL KO .at HI melO R BaqUa 0;1.I0B8TL. aa... na8C.. c.aeaa•• : OBa • 1:6BII aaeraa ... a npOU63n ..C&. HaOB1JIIlICL lo+e • .I0pomeB ..10 DoaaBTplIoiaB'lI. ... np.etJB. DOr(ln. BCTa.. , uo.o. ..... C.. • pacnpolD;a... c.. Ha Btl. . C'lI lotip"" 1'+O.o;UI. II. T.lH~ aac'lI o•• AI.18 ABa 10.lOAUBKa, J[OTOpy.I'lI oropaulI... c... ua ••• Bur... oepBali aama Berpt'la. .Iy'lme Cla3aTh, Bor.. oep806 BCTJD.leBie B1> eoo~· .. eeTBo C.. Tt.. ..IOA ,. on IOTOploll" Bpl8eTBeBBO ... Duaru. .... ce611 Tal ... AueKO OTCTOI....... • C.. KOrOpy.. Tenep .. CYA fia, ee.a. He lITO .1860 .. BlOO, oopeAt.lua pallANRr.. l''l8CTh • Aa.e ca.YI .y re Uyl TPJABOOTH, ca... 1 oTBpaTIlTe B .. I nOlo.eBis! l.e.AJ BI •• a 0 6..... saCBorptThCI rere, 0 'Ie Be .. tu BRlalloro nOBRTil- B 9TO Jcyry6.luo alwa CTpaAauiR!•.• npllBetlJR l(tn .. , noli .. BCt.X" Bac... u a B K II • T s ' Ba Bee. ec..... IICb Ha BynaBmil cBtr ... B SO .Opo38 , .101 upoc.u llali8101Th .ac .. on 8811; BO SBapTU ..HbJl O.II{ep.. on.pa"C8 Ha OlUO DpnaaaBie B8'18.IItCTBl-B BUt...... nplnuJTI> lac... I... 3TOI CBOpt. I.. nOIlLl.. TOIltso 'ITOf.At..Ia... 50 maroB'h on TlOpe.. are aaaGa, AtBIl(a A. H. BOROB86pocl.lac .. B... .0. obaTia. He "YAY OOBTOPIITL y6t.AeBil DR ea, H. ynpeIOB ...-1 yCTOI.... ; BLI pucrulc... Ell npIBlI3auBocTb 1'0 MUt., ell .. 1060BIt CTO.IIt 6..... DeOpBTBOpUY, CTOIIt C..... O.. , 'ITO yare cnYCTll ABa roAa, B... 111ft, • DOIy'l&..... on. Bell DICL.O, a... IOTOpo.... y6'arA8.l8 .eBI l03BOIIYlt 61 KO UUt. npituTlt. My CDYCTI.IIICLnOll> ropy B'It nepenptlBt. 'Ipea... p. St..IflO; TJT'h copue...... a yuTep ...·o.ll(epa 0 .. om sl1>, 06t~8UUyl ... OOlllti .. e.cTepo..... (~at BaplTeCl,!) CTBt'l8.l'lt on... c.t CL, <BIWL '10pl"ltOplHec 18Il0ro-fO woioaa; Y sac ... Bct.ero nepeTpycl.IICr., noro.y om8AeI Ba He AUI. Ee.I. libJ Be ero 6.18ropoJlie (c.orpRTe.ab It p 8 nIB I U ), TO np.m ..oclt-6L1 Ba.... • BeIn;B-TO B8 ce6t KeCT He TY.ITe. TaTLlIua HBaBOBU&(ltle.s.B.l(a •. r. ItpaOIBBua, 0 10Topoi rOBopeBo B.. me) 60 .... a 0 npocna lien n06epe'IL Bact.. lal .. BR6YA" nepe6 ..eKCIl. ,l(alire C'OI .... lI-)(.. CI83a ... , lITO COBepmeBBO ua aero nO..krae.CIJ. I 6f Ae» ... 6..arolapUY. KQrl8 ILl nepeDpa ..... cL 'Ipen ptly. fBTep ...-otII\Cp ... nOAomen I... na .... I C'h npalo pyr.CIOIO 0 T Bar 0 .. CIISU ...: <Hy 'ITO Tf1'" AYKaTl>, cRlAalre-IO Ittn..; I lOllary, 'ITO caxaro '10pt8 Be 6oIOCL; BY He 6YAeTe ua lIeRR Z3.lOB8TLCII!II H ra ..... Aoopy. ~TOtlt I, II I ... rOBOpuca, Jf a .. e H L I 0 Ii 'Itl"OBt.&..., nonpaBI..... 6e8'le.loBt'lie K lKeCTO&OCT~ 60 .. L m R I ..... Uy p8aCT8.lBCL C... Y.OIO.

II...

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

3AnHCKR DECUCTHAfO.

145

rJ A B A ". n.p.XOA" AO To60.IoCKI.

n,n;a, 6aTIOWKa, 6npUH'L, BeJlHT'b, 'J'RK'I> II B'I>ail;t npaspaaems: -OTBt'In.l'l> 3ailneBCltin JlII~IIIt'l>".

[1Ia'L BeBa)l.aBH~'L aanacoas NN]. B1> )l.epeBHt, lIot nOl.tll(lII1>, IOHRepOIl1>, a no OTCTaBKY, 'frOObl B1> SOTopoli Obl.l1> nep8b111 UIIW1> RO'l.leI'L,
B'L

1If1ll1> SURRO.blli

ulIsro

Be p R r II U 1>. 081> C.lYIII .I1> B'I> OlRoli • O~l1uepbI, '1pe3~ IIBa roAa,

port.

CO MUOIO cnoRoliuolO Pa3cT8B-

npOH3Bo,~CTBt f3H8B"

BbllUe.l1> B'L

naC.I8l1fARTLCIl B1> CBOell1> ReOO.lLUlOIll1>HlItuil 0 namell1> npRIollt, APyroll

nea8oBCHKOlO lKB3RilO.

OU1>TOT'f8C1>npHC.l8J.1> sa

MBOIO, H JI Y aero Y2IIRUU'b. maCL co IIUOIO ,;pYlIIeCIR, TOPO)lRR BUPCKII, c,lepIllB.l1> csee B1> Eapcn lIOPD.!lfR1>Cop

HI!.

leUL Y BeTO me nH.l1> 'faA.

081> lR.l1> 88111> CD(lBI1> .I0WBAeli B8 C.ltlYlOll!ill ne!llbI }l.OCTHr.l1 .IlO HeOOJbmRrll r~3.1Hllro BO

peXOA1>. Be31> )l.8JLHIIl1> npllR.I lO'feu iii , OTCTOJlD.!RrOor" CJ(l80: 80 ace 1Ib1 nplJUI.IB

lT4thl

100

Bepcran.

YBTep'b·o~.nep'L

BpeJIR IIbI 6h1.1H nan. COBepmeHUO AOBO.lhRL1, H 16'ro ORTROPII

OTO.larO)l.ap.JJI ero nllTl>1O prO.IRIIH.

(1827)-8

npJlllo B1> OCTPOT'L. R'I> IiUB8.lB)l.BblA npaIAJlTeBAplIl'cOII'b. ut.lO, srere H IIYAa 'ITO 083n0101crlla, IBCTPYRUiB, nepeesa-

C'f8CTilO II 3)1,tCL BBWe.lCJI 3ualollblli-clIOTpBTe.lb 0 K. B 1>, 10Topblil

ocrpera Ito csoett Bce·.II on HRCf,

C1Y•• .I1> B'L Rllruel1> nony

On
rpssan,

npIlHJlJ1> H8C'L paAywBo.

XoT1lJ'I>

01>1.10,

nRmB BeD.!H, '1roobl ord,TBTb

B1> onRCI

YTpaTR.lOCb; HO 18R1o ~bl npOCIJB AaUY BenpBBocBoBeHBblKII. BBC1> c 'lt1l1o
If I lOB

BsoaBHTb

OB'b TOT'IaC'L COI'JaCU.lCK, H 1l0BtpaB1> H811'11oa C.lOBO, OCT8HI.I'L Bam a '1eJlo-

My

3}ltCb )lHeBRJD, B COpOl'iHH'LCT8P8.lCR Y1'OcrlTb oTellD aamero TOB8pRlIla B'II TO U1. fiplCIO,,8 na nan npaR8UtO311-

Bon.

OOC.l8.l1>... OU'L OPRCbl.l8.t'L BRM'I>06t,ll'L B yIIIBB'L. B'L npo0 CBOell1> CYBt, CT8pHK1> neyTflwBo yqacTie. 13'L BapCRA. n.lnR.tD.

)lo.lllleHie AHK H8BtCTBJ1> n8C'b ropecTBbll 8. PaaenpamRB8R I nOlasan IOAII.lI TRKlle ID HOM'L Ol.lBlIlie .c.lYIll6y, nOYTPY JeHHIII.H

eeaeucacsle

CO.l)laTbl, . ceeraaaae

ClIlIoe IIIRBoe H aenperaepaee '1BCU (ORTROpR) MY BblcTynH.lB "PYT1o. no ropoAl

ts-re

K10

cOe)lBRB.lH eme AByn TO.lna-npacTo Kill

10.lO"BBROB1o IIS1> 681I1KMpneB'L R lIOBUB IICtI'L TO.ILIO ctlon.laCblli 9TO Obl.I'L orem,

SA OARH1olIleJe3Hbli

RaC1> "POBOMU8 nOpS}lOQB8R crapeirs, "PO.lHBR.l1, ropb·

.110 0 0 n bI T U Ll I 1>. OlBB'L l'iOr)l.R Ifbl npOIO}lU.l1I ."O-H
Ton XXXIIl,

KYT8BmllCb 111>mapolYlo

IIIHHe.Is, H npaC.lOHKCb R'L CTtUKt,

creaa,

B-IlToUlHHKoBa!

BIY

6.1113RO6b1.1o 11> cep.'IlY! •••
.P7CCUJI
C"U,P.B"·,

1882 e.,

.crRB.Pr,.

10

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

U6
HaRaUYH'II me.n.

BA.OBCKR BEClIACTHArO.
J{OlKAbB rpass reaeps 6b1.1a DO KOltBa. TO.lLKO 'ITO B1>T-

YCOilAD BLlTTK Ha oRO.lHny
TOII'L OT'L ctBepa. r.lyfioHoli yBB.d~.IB •

rOpOAft, R8R'L HaCTft.la loe'18Ino, T8IRIl'L

URKOTL

r.'L CBJLHbllI'L

Ubi

n.lUKCh

C'L TpYAOII'b

BLlTaCKIIBIIR

HorK B3'L

BR3HOit rpssa.

npoliAR cRtr'L

(lOPIl301l'L BepCTLI C'b

CRB031> .leT&lItil 'Ie.lOBtn.

C'L JlOlKAell'L, snepess, B'L

KIIS'L TtHb, TenlYIO

ncrrepa, IILI paeraas• IIUB'L 6e:n. Aopora.

B81OIItRrO pecrare

OB'L 38KYTaU'L fiN.... 'Ipe3'L

mlllle.tb

It!HBO npOXalKB08.lCR CTOpout, sY'Iepa. 00UU8Tb A.lescauApa JleCRTB pas'L, marai:'L

DO .0CTlIKY,

.. OTOPLlIt

H2M'L

.lelKa.r8

B'L nRTH OIL

nero,

CTORlD JlPOlKliB B'L

0AKY .lOm8Ab,

RaK'L CROPO ~nl

ROilOWJl1 K'L Ih!IIY,

OH'L paCna:IBy.lClr· Eor"a IIBt R

I-OpOCK.ICII B'L UI}JI'L ue oOJte

MeHII. Y}{RB.leHie )foe CelieHOBa.a

OLl.lO 'P(,3I1tpUO, 'IeAoBtla eABa·

yaHa.l'L

Ilerpeaa,
Jlut B see name

3B8RO!laro:

Jl.YII81O, YIlUOCb

BCTptTllTbCR 3HalO.CTBO

C'L Bnll'L

B1> UtKOTOPLlX"L .WOAHBIIB BtlK.lRC.l810TL, • ORa·

MaI'L B'L OpeH6yprt, BOCTIIHH. CnO.l'l8Ca aars

OrpaHH'lHBI.IOCb

Teaeps

OU'L HllpOUO

RLltxa.l'L

aa rOpOA'L, I

Ut' CIIOTPR aa

AOlKB,IlUCa HaC'L Hft 9TOK'L IItCTt, «So.e

'1ro6L1 co IIBOIO YBIAtTLcn

yC.ll'ry.

11011 BOlKe Jloll-BOoopalKlln B8cII.liit

.IB I( BIfJl.tTL B8C'L B'L TiIOH'L co c.rCS8IlB 131'1. .10 ,~6I aallB1a

10)1'1. nO.lomeHiB, Hil r.laslll'L!-E,'I;oa, OK'L npeA.lOlKHl'L . peBHH,

.I100e3Hbdt

neTPOBR'I'L! )-CRaSU'L

OnO)fHBSWHCb, ycntu Hall'L nOlltcTBTbCli ropOAa BepeTan

II nOO.l3rOAapBTL ero aa Y'lacTie, IUl .pOIRBI I1-TK. U )I,Otl8Tb B'L TanTRIOB'L, I\'t.nel;

C1> alll"b

OTCTOSllteit OIL

BOe-KaR'Jo BLlCB060ADlII PYBR CBOB &la!» Hapy'lHLlI'L BIK'I. ae ropoAt. .Of'(,; a R"IOIl'L 6Ll.l'L Y )'BTep1>-O+BQepa, OLl.lO At.lRTb, )ILl OCTaBH.lB Ot.Auaro aa RodHI Be

Ho )lPYlIHIIBH'L

10TOPLlIT OCTaR8.1Cll eme j{PYIIBUUft Apyry, DB

Hesero

npR aRRualllt, notx8lR.

a CaMO B3110CTaCb aa lloOHO sa.tTBTJ., TJlB.le_uis .lell'L

)l,POllKH, ·nOllTR

APyr'L C,.\t.l8.lB

Ilacon po-

'ITO ROHBoliHwe r.

couaTLl

lI8.ltilmaro

paCnOpI(lR6RilO r.YAa. aall'L

Ilerpeaa,

KOTopLlIi Ha STon

pa3'L

6L1.1'L sactAIiTIl-

3eHuaro B~ )l,epeBHt

o....Ia
y

TOTUC'L OTBe.lB 10P0ll1YIO K8SpTBpy: HOlieBaTL, nOl8

HeBaCTHaa

nOrO,\8

)l,OCraT01J8LlJl'L npe)l,.lOrOM'L OCTaThCII :.AtCL OCT8B8.lOCb elite OLl.l1> na

OOTOKJ "'ITO )1,0 1111)(PYlIUHIB'L, R'L ylKlBy: r. OB'Io

CTOl(lItarO B01J.lera Hae'b

16
aa

aepers, B c.\t.laalol

no){ome.l'L

caHOBap1> Ylle

ere ..t

BCt pacllopa.eHiR

B'L roPO.l'L DOCR3H8.. 'L BeplIIHblit neTPOBa paenoan, ero ROut

rOIlOIl1o,

lOTI( IILl

OCR'IeCKR npOCI.II

He X.lOnOTaTL 061. US.. WlIlllell'L

yrollteHil.

~1!.lLlIT

-mm.",

BBBa

HaRlIUI'L H()IIBOlIILUI'L H De.I'U'L T8BHK'L 00P8301l'L npnaaaB'L aael8Tb AOJro aLl sa

Bl'b UalOpJlKTL Bf'lep'L

II OHH npeB03110CRJII II

)1,0 ue6ec'L. YlIIHna,

npone...

BeOIlKAaBHO aeeeao, Batcn pacnO.lOIClIK8K'L aa no .lU8Tb

00.1'1. CO.lOHLI, BCt

.I11CLCII8Th pt sere, .LI

B1> nOB8.lRY-.

paaroBapHR8.1U, AeHb ue

lIelRi~Y ftll"b nepeCTaB8.la; '1810 •

ABOHe-

KYTH a uenorors. ..

Olin

II H.l ~pl'rolt

B3)1,OOUO6L1.1o OTllpaO.lIlTbCII. l'OTOBHlHeb flilC

HanBBlUnCL

nOTOJI"b n038I1TpaKaB'L, OU'L OTBen. He811

npOCTHTheR Clo r.

lIeTpoRbUI'L,

18K'L

6116nl10TeKa

"PYHI1BepC"

8ADHCKH BECQACTBAro.
B1> CTOPOBY,II HanU OlJeHb BtZ.lBBO R30HBBTbCII eUo.u.lylre, ..• pacnO.lo.eBY, TO .. alre

147
OTUt-U.l1>R, npepB8.I" 00": eeC.ll

JlY T881> BaJl1>6.18rOAapHhU••• cHt11>, He 81> TO)l1> ~t.l0), BY KO 1I'a1l XOTI>aell80ro OTBalKeTeC"OTD )loel e Htn, nPOCI>OY -eKaIIlR ••

IIHt 'IeCTaGe C.lOIO 'ITO Be a Be oy~eTe eepC1>Ball., "oColJma.l"

npOCl>oa, A.I: Ce•• l» C183&.1" 11.no ero nooTyol1 011> e~e aaure ae

,

Banepe)l.1> AIliTe C.lOOO, lfTO BY ae OTtalleTe Ilot, 081>.-PaaCJ"IIB1>, npe"OC1AIITeJuaro,

'{RTJ.C1fUI lleRR),-opo"O.Il1a.." 'ITO OB1>IOHe'l80 Rnero OJ8n,
R

"&.I,, ellJ

11.111 BpeJl.Saro a8ll1>, He nerpeeKasu,,: eBOTb BD '811" RO.IOlKeuie., •• 1110).II

CoIOBO RCnO.lllBT) eTO meJauie. UpIllBTe

lleBlJ, KaJI'h J.e

BY81.11> 50 pyo •• , nO.RoaR .ut,

COCTOBT'hI0B npoob6a. 1

STY OeS)l.t.llI(Y; R Ba.y

I.lRayel>, pa,,1> 6y AJmelO 6o.lte nOe06lTb; 80 eit SorJ BOT1> BOO,no

JI

01.1.10xoTtJ"

YI.IOBKTbCll, 80 OB1>RaCTOR.l1> 88

.. a a 8 0 )I" Col 0 B 1I-a

np,Hy •• eR1> 01.1.." COr.laCITI>CR,11> 1l0RO)lY ero YJl.ooo.ll>cToiJ). Y"BBRT8n8Y. 3 RC11Aa r e .I b, nOIl.1.8.I" R!... YHTep1>·ot.nepy .Ie." sanlCKY

"II

9ra)l1> nc OrpaRB'IIr.lOCI>er» yqacTie. RO.lY'leuill 00,,80)1.". cJll.oTtJ1>·Oy) lK.Te.ael; Ian y.t.a.: co npa fOil" lie

Oa"

,,8.11>

Cla38.11>08" 001001>,'ITOOY AOCTaTI>CIl sa

B8I1>, cCHaO"BTb ero O.laaBeTOIl"; BO II aeARBHOB" 9TO." a ae 31lalO xopomo aAtmBBI" BCt O.larO~apB'" ere, fHTtlP"·(IIIiBl(ep" Be opeACT8BB.l1>ero aa'l8.1l>CTBY: lI!Ht )lomen i)To:t.-Mw 1l06phl." 38SJlpaBHw1i KYOOn. 38 COIlTYIOPyct. - II, 3R8IO)lyn-UeSH8J101lI{e.". oyTI> 6en, DpOAOI.8a IIJIO, IIY, 21-ro PycCRol )tepeBut,

yt3)1.t sactAaTe-

Ha p8SeT80aBi8 ... 1 BYOI ... C.leaallrJf, npOCTIf.lBCI> C'J. 9T111'J. on AYP-

/l8.11>8RI." npBBoIIO'Ieuili, JlPOIft. R3uypeliR on.

HOH noro ..y JI ne.lOBIIX'b lru'I>s". 'IBCoIII,(OIlT86pll), 10Topoi

IOTOPWI." 'IyoeTBOB8.lR 60JI> BecTepn.eCT!>RySRBI(LJ, 00300..11.1" BecocTpUBYKBO)lOUIF

oeTanOBB.I"Cb HOlleB8TI>a'll OABOI OO ..bmoit 'lTOOY 08"

HlJeaB H6 DO)(BIO.Y3Baa", 'ITO utCI> CR.lOHB.lHYUTep'L-otBlnep8, IOTl( 8RBO BIIA'LIH, 'If 0 aora 838TII lIeut.e Btct, T8R"

MY eAB8, 88 25 PJ6.1el, HaM" nepeROO8Tb lIfe.its8, tep"'CI>. 80po'lell"

B8mB ,,0 RPOOR npo-

RY3Renw OR888.1.CI> CTO.lbIO .e

BOPlttCTO.l106UBWIIR a

Te.I),ULJIlH: OUR "RI8K1> He cOrJamURCt. lKlUlI '1I1C.103ueUbeBD R YlleHl>m .IR B1> • IO,'{BTb c8060,,80. 23-ro ry6epui., OKTi6P8

8 pyo. 8a STY pa6OTy.
'ITO MY reneps

H8,5.06BO OTAftT)' CnpaB6,11. ROCTb, 'ITO Cll;t.l8.l1l OlleH)' Iopomo, ...

(J 827

r.),

11M opBmAR aa

noc.ltAuiA

9Tftn" OpeH6yprcKoI neaesere

8a 1'pRHRLtt C'I> 116p)le101O. 3AtCI> otRl{ep1> BeOpl}lItBBO 38IOTt.l" npocI>6w He 1I0r.lB OTIJOBBTI>ero; 1.0T8 .Itt .11;010cTeit

peCIlOTptTb uamB DeIl(H K BRI81ill OId.lO At.i8n, or"QXBfTh,

IIPOIIOI.III R 1.0TUOCb 6b1 OIlCYWRThCIIR 9TO 1I0".BAR. Hae1> R 061>881.1", 'ITO yopaC.lt~OB8.10 H811" ..aeoa'l>. mYTUAR, noroll"

HO npHHIl.llCb paa611BftTb CBOR '1eJlo}{aul>I. (toru Dpllma"" n. 8all" YUTep,,-otlll{ep" enepaa

OTUtlJ.BB1>I~OaO.ll>80UCTYIO TIOPbIlY, B1> 10Topoi nOCAt. B6'lepHeli sapR; npBSftSllHO B3C1>38DepeTt. 81> .. Be y.

.My.

10*

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

148
m.BUII, UBa.l. J;eBltr••

3 '-OReRR RIC'IACTRAro. 80 BI'ITO He DOIIOr.lO; B•• 80 CYAb6t 6Ll.lO yroAUO, T810e .I H C a?-.IYIl81O,

1JT06Ll lILt Hr.nhlT8.lB BCIB8rO POll8 8CTI3auia! ••• 'ITo 8TO uelluorll.1> 8.1a K0.1 0 A II c){t!RUa BCIOTIOPhllY. Ha.Hit 11310 AByIl> 'IeTLlperpaB8LlX1>

8SBtCTHO, 8 nOTOIlY uOcnpalOf.1t .IaTit 0 Heit n~uITill. 6pycltetn., no.ly, 6pyCl> OPIIORT'It88RptORO 110 callolly mapuepotn., a H8 8

JI II C a
aepnili ooope,:{-

AUHOIO no

O.lOTHO..eIK8Th Hft HCIIl>, II coeAlllleTCli CT80.1> IKe.dI3HLlX1oOeT.lelt .... TO.lCTa8 IKe.lt3H81 B'II BBlIIUeal'L 6pyct., TaRol BUO'IRHY, uiell'h O)l.ua on 00.110 8aB31lnlt, CI068 , 10TOpal R sauapaerea

C1>BIII1>, 8a O.l.HOII'll 01ll{t, 1 opo6ol,

Apyro_l> 10Dl{t npa611Ta YTBepIK~eB8Yit

HaK.la.l.YBaeTCI Ha

60.lbUlIM'L BRCa'll.'11 SaUOM'II. 80 BCB)A.lIUY

9TI1'11 0PYCLCB'II,Op06BTY B1> HIII1> ropH30UTa.lbHO II uaCI80Sb, Kpyr.lLlI ALlpLl 'ITOOY Koru APl'fOI-U8 DOMtll{lIThCa O.llOCBftBOr& B'II 06yB&, p8361'oaIto.lOlHRK& .I0.l.IILI .Ie'llt Ha }{O.l_eH1o .ne'IeTBepTL apwna.

8 KOfJ,a BepIHift opyc'll np&nO~LlIIYT1>, lalRALlI

.I0llHTh C808 uorll 1110npopt3aHulolII epUBil ntlllt,

IltcTn; TOfAa RepXHill 6pyCl> OOyCS81On., H npOA'pl'llB8CTCII 0006811 Se.lt3U31l ..pyrUM"h ROane)!1> nepeAaTh BDO.lKt. .BlIlIIeHill, llt.lLl8 18K'll Tan12 'IaeoB'II1 u8we'I'o npeHe xylle

KfllIIlLlI OCTa6TCII C'L S8I1(ell.eHHLlU Hora.1I Ha RCIO BulJlt. 9TOro _UO: elB03h . 10.... U8 IIctX'll BOIIBLlX1> Se.lt:n" npRKptO.l8UUall 11> 10HUY RO.lOALI,• ROTOpaa Tallie S81L1SaeTCR 3all"O_1>. Hersaa HeRoallo_Ho H_tTlt llpyraro • ODIITL .Iellb Ha enlHy-u

B81.18AblBaeTCII88 11(10601. TO.tbKOoplloOAnSBm&CL etcTIt, K1> aToll 81l{e & 60.lbULlll

I8KD 1I}''IRTe.lItHO9TO oO.lo_eRie.

aoral.;

ltor,'l.a Rac10 Taull10 o6pasoll'L 380ep.l8,

T H Ko B 1> • )l p Y lit II U & K10 Ha'l8.l1 CI.lltKO OeYOaTL ynpela.H A8Te.la; uo TOT1o110.1'18.110, II HtelO.lltRO paa10 Up.UK.uca R 1fT06y OCTaB .... 1:1'0 B'II 0010'1, DOTOll1 'ITO I elY aamere: UPII 9TOll1o HanO_UIl'b .IeaUII 0811 aa

U10 yrooapDSaTh,

He .IYQJII8, ee...

0 'IeTLlpeX'II H8WIl1o CII}'THBBU'II, 10TOPLlI'b nO.lOlKeuit\ B10B80psaIUYX'II, _OKpLlI'II py611l{811o XO.lOAHOA TlOpL.t, 0 OO'lTI 6831> 25-ro H 'IIIe.. a eeraB10 CLlpoit II

6Ll.lO HecpaSHeUHO _YUTuLute rO.lO_1, no.l,

n&ll{l, • He ponra ... 1 Kal'll _1016b1.11 pa.l:Ll, lOfAa no nacTJ0.leHi. (0ITII6pll) BYC1jnB.lB C10 3TOro 0 pOI .I II Tar f,6epHil Bae'll ,se

srana.
110 ropo.\y

810 Hep_cloll

Be npHBLll8.lR 110 up1Ty,

"II.~

BR..H ere aa OA8011'11310 80 ....eroB". H8 noc.at.l;ue_1o Houert 1 +BIICK, npOBaOW.18 Be60nmaa' .Y XOT1uIl ..aTIt ellYUlITh py6.1e1;

Kpaclloy.

clle88 C1>YKTep'll·O+II11epOIl1>. 06YBROBeHiJO, Ho BO, I'b YAHB.leuilO, on ootma.l'll?' 8Ra'l1U0 He B38.1'11,yat.«80T'II cnpOCK.." a.

pRII, 'ITO 06t1l(8.18 25 P16 •• ){a ITO me Te6t T01"IItBCTlIK'II·TO,'ITO C-h B8MI BAeT1>!-9TO , o6tll{a.l1>, TO C'II sere II 6ep&, a 1IL1 Te6t YUTep'L-O+ll(epD no,owe.l1> 110 BelY, TIICb CI83a.a'll: • OK'!. rOBopln, He OT}l.8AITeIlUt, TO B1> ropo ..t S81'11; TOr,ll.8BCt oT6epyn,.

--z· -

(Ec.iu

'0110 Te6t. H BOarpaB3aTL; eem H8 pY-

60.lt.e He A8AII_1o'- OP&.O.l8I.1'11 I.

OOroBOp 1> 'ITII-TO C'II R81l'll, ...

'ITO y Bac'!. ero Ae81trH, 1 Be.lU'II II CK82Ry, 'ITO Y

BIIC'II )luoro j(euen.

cO,

RO.ln TIIB1o,OTn'la.l'll II, TO nOllH IKe louoeB;

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

UDBCKB BEC1J:A.CTBUO, &tTL n6t IH Root.liI; HO nOAd sa Ha

149

laM'L '3a nlTL AIel Hamil ROP)lOBIo1I1 Jl6Uhr., PYSH). nOIlOP~HBmBCI., YHTep'L-o+IUep'L IOroP&ltt OTrOaapRBR.lCIl TtM'L. 'ITO .leUL, lIepeA1> BLlxo)ton, .UYRCh YITepDaa

KOTOPJ.l1I t.uep'L o lOTt.l'L

OT/~aI'L T86t

RLlme.l'L BOB'L; II 1&1 uanYCTH.lIICL ua nOAyp8QlTL 6tABlisa. o(lwuep....

ZO,

APyrolt

nO'ITI co 8.Ie.18III • npocl!.I1> Y MeHII npcmeaia, li06e3Blolit. CKa381... JI eMY. e.le. 6&1 166t npelllie pylB. ;, py6.1el. B 803bllll ceot nOAa.lte. 'ITO

Z·.

'ITO OB C 6 n .I 'L ere, ... nllOcl..-«Htn, leHen.

YBtpIlB.... 'ITO Y _eHIl npOlIaCTL Aesen.,

II 'ITO II CXY-

6L1 IJOIIRHHO 6&1.10_Horo

TO BOHe1fHO lUll T66t

60.ILme, BO MW enpaB.llleMell c... RllpM8aOB'L. ' BOPIIOBLl8', OB'L 6PQCILICK QtH8 BCIlIOIl c.lY'Iai ero np"-

Bon

10BaTl. lut

Ho 10rAa OB'L BWWe.l'L BOH'L, JI IIW Y3Ba.l..

DpJlTal'L _eILr.

eBOIl SIIS'L 1I0aao

Paeaaaaie
06t1ll,U'L

nOKaaUOOh 'lI... t I TaR'L OH'L ClIII-

COIIHBTt.lL8t.1J1'L.nOelt

Z*

ellY At.IlCTB.Te.lbHO

25

py6.1eii sa TO. '1T06w OK1>OCTaOB.I'Lla HooOp.

Hauen

np}T"';

T8.11>ceo II 8'11 BtIOTOPOII'Lnp'Bt

npoC1ITb aTU"

)leHer'L, .eDO.lHBB" ero npocL6y. yta.lHOJl ropol\'" neplICKol OLl.lR, 'ITO Be aaeTaBI.I"

L-ro (1827 r.),

JILl npllW.lR B'L uepBot

ry6epui,,-ltpacHoY+"CK'L. ..t.l" Hac... BblTpscan )(&1 nopalReny Teul y.tllie uees: nep.wclol

Hac ... npIIBe.IH OP8MO B'L ocTpor .... CIIOTPBTUJ. Be-

OToeCTIl BaC'L B... TIOPI>)lY. )lY I TOllY pu.Y

Bama 1feIlOAaBhI. O.lhKO1fTO T paCTBopUJllel. ABep. BaUlel TJOpLIIM, OblJJI H801l0,l;8UU&lM'b, HOBLlAI .l'(s aae .... I! UOTpIlCalO~la'L Aymy ... CAtJaBWillclI YlR8COII'L lKUry6epoiH, H Hac... 8BO,1I1.1111> ero : TOBap0lII,eCTBO!... 8 c nO.lOO, r.IOAa·.IU?» Y.aCHbilt My Hilwa

IIB.leui611'L: 9T0 1)&11 3 U a II e n H T Y It paaoohRII", ... iReOHLle Bar.lnAOII'L ero, .... cnpoe ....

Ilepa-

1Ib1 UeBO.ILHOOCTDIOBBUCb Oil noport,

H CD HeAO-. 1381111> B30WR Cb 6b1.111

1UTepD·o(lllllepa:

HeopellfBO TPIlXUY.l'LIttDSIIR, npIBCTII.I'L, B CaIlLJII1> rp060BblM... ro.lOCOII'Lnpeaacr 0 Cn 0 Jl al DO.U1ITII, ABepelt, 18n. Ball... sAte .. ' BaS03'l6UO nCTh. TOBapH~l, TlOpMla CD utKOTOPOJOoOllsBilO 1'10 8TOM} CTpllmuo_y ,)KOJO callbll'L OlomIO,"', Ita... 9to Ha ue 60.1'1163 CIIlB. B'L A IIKY a .. JtBO on B pacoo ..O.....

1I0lRHOOT1t HeTO nO_8.Ite.

2

ea..

BD DlItPRHy, ptmeTKa,

C'b OI'lllB!l1t 60.lbmBH'L nepeXB81feBBall 1000bmapoliR Hapbl. • Itor~a 1Ib1 B30W.II(. ycaaa

B1t IOTOpO.... TO'(C1'all .ut3uan aa 8TBX1> uapilx"

I'l,Bepelt PyccRall ne'lL II 010.10 eTtID 1 callaro OlomKa,

Pa3i)oltuIlK'L c.~tJ"

(iLlJ'L '1e.lOBtlS,... BLlCORaro pocTa.

C'I> 'IepH ..... ,. _UHHLllIH PYIIl II HorB ero

lIe6p8ToIO OOPOAOIO;BOJOCLl ua TRlllual1l H orpOUbilIH 60lIJlnCb C'L BI.'L 011'1> 6b1'(h aanaoe nerpaceuie ae.lt31n1",

TO.IOBt BCI.. ORO'leIJ1ol;IIS...·OO,1,'LHaBHcmax" 6wJII 06pellea6RIol ao BOOI)~e Aa B noB... BOTOPIolX'L, laB.'L Mbi DOc.rt y:~Ha. a, 6101.10 . CYTOI.., .

OpoBett IIplO 6.11CT8.ln 1fepUbie raaaa,

2 Dr~a 30 +YOTOB'I> BtCy. My npOBe.lB c" RRM'LlBoe

TOBOPUTL,"YBCTOYSKa1we-TO BIIBOJbHOe no 8pelle811111>utnelt, 6YATO 8aaAYlO .RtryTy c_orptl'L

omp.uueaie;

He C.lOBOOlOT.lIIB Mpa'lBIIR 3ail:YJIIIIIBOCTI" .... CYPOBbl1iB3r.lRA"', BBe· CMt.lblll, nOpYBICTbllI ABlseaiK, OB'L nO.&lm.lIl..... 0 H080111> 3.I0od~B_

nOKa3b1B8.l1 18S"

Uil,-B e... Ilpe3ptuie.'L

aa aRsuL, • a8 npeACTOBlI\ia .YlIeHill BaSHD.

Ei.,6"'.,OTeKa

"PYH.,Bepc"

151)

SAnHCKH HECQACTHArO,

BJ,lCTYDHB'I> 13'1> J(pacBoY+HIlCI8, lIhl mIl lKHBOUHCOhl.n.tcTalH
B1> BaC'I>on

3

ro 0080pS

(1827

r.). y.e

6e:n. npyra, OCTaBUlllCR

I, noc.at

Jlpa'lBLlX'b BDeuTltuiit,

COTOB8pUllleCTR8 'J, P8300itBltKOII'l>, C'I> U8c.rall\,IIeHiell'l> 1131p8.111 C oacTynuBmel RCBOIL noroA'II, B838.18Cb U'I>10TOPOK'b 'IyrYOHolt y.e Ip1InOOT801 ae HAYII(8S DO AO Bpexeull A O.
'I.

B8 OTlp&lTYIOnpRpo,lly, IIOTOP8R, npll B"Boe npespaense. Bae.ylO Ka8&Ty npollAR 'Ipe:n

60lbmoe

eezeuie, y-n

'S8BOA'I>, lJ,l DblWIH ua oOlhmoii cHo»pcmil ) OCTaIOCh. SAtCh aac'I> OTBen
B'b

TpallT'l> H "PH WID B'I> T81'1>·UI3J,lH nUB a 0 '1>. napTis, ...

A'I I B C • Y 10 R P t n 0 CTh, IOTa Tyn npllllo Ha no I

CBOIPh, eme Be npRWoIa, B OOTO)lYH8C'I>no.tcTI

B'I> eOlA8TCKYlO118P8J.II.OIO. 1J.epes'I>nOI'l8Ca • 008 npHWIa, pa3'1> 11111 y8ld.ll npeopoBO.Aelill

U T}'T'I> nepBLl. B'b

ee, H nOSU8KOIIB.nCb,Tal'l> C1838TI., co BCtll'L 00.10

R8TllpllHIIIX'b. 80 see OTBOCSlI(eeCliAO9Toro Y1fpellAeoill, 18110 I1epeHOlleB8B'h 810 9TOII'Lr.IC1l'J,

II AO wr800B'b I 80IY'9TlnOB'I>, no Bceil AOpol"l OTelOla 6.(IIBOOOP8310YCTpoeBHIIIX'b, JI np6,1.ooTaB"'1O0000011c.rtAYlOlI(eli ruot. BOII'l>COOOlI\eCTBt,, o+Bllepy, .. c.ra, )f&l lI~peWII H8 AleOlY eesepmeaae

B Ice

p T CI Y 10 Jl pt,. 10IOj(-

80 CT h, rA'II YCTP060'L STan'L. 3l'1'CL YH'l'ep'I>-O,Bllep'L CA8.I'I>uaC1> 9T8nHO)lY B JILl TyT'L nOCTynH.IB yze
B'b

OOlllYIO lIaccy no.tcTBTb
If

BBKOB'L,rOBBM&lX'L no lalaTJ

B'L CR6IPb,

lIB, 181110 roBOPHTCR,HI II I

P T i 10.
H8C'I>

Mill
B'L

00P8TBoIBCI. 110 o,ll(epy COI,,8TCIIOI X8sap.t,

C'I> y6t)l.aTe.lbHOlO npocb60lO, HamellY

I Be eoe,ll;IHRTb C'I>SBS,lRlbUIIIMH, npeACT8B.1Rll, 'ITO 1l'L T6nepewuellY· nOloa;euilO, 'ITO 10TI.

JlIII eate He nplBhlB.III Jilll )lUI

88111>lellHOllIO OrIH,I1ITI.Cll, ooBOIThCII CD 9TOIO Y1l8CBOlOBe0010AOH BQPOllllll'l>O'leRI. B8BBHO, OTB1I1181'L: nOll8.1yl, .e
JI R n0380.110 B8M1. OOT8TbCI B'L CO.lA8TCI01 sa-

1I0CTblO;UO O(lBQCp'L, AOBOlhBOf'lUM, <foonoAa! '1TO-.'L? sap.t; BlltCTt. up. Aa BtAI. 18.06so

KOfAII 'uH6YAh ptWUTbCli 6&1Tb C'I>Blip H II II 8. H reneps, COB tTy 10 B1I1I1>He 0pOT.SitThCR, D ce611 npeACTaBBTb, 181'1> 9TH ClOB8

CTyn811Te-18 ly'l'"C

B a 8 hi B a 10 ."TH cell·'I8c'I> s , Mozlo

6..,.111 oeRop6.Te.lhO&l AIS HaC'L; IIhI He oT811'1aJ8, B nOIlLlH eo6P8SWICh C'L nO.lJlhlJl'l> .YI0Jl'l>. Tyn snepaae 11111 Y3H811 BelO TRrOCTh 9TOfO y.acB8ro cocTOSais, 10TOPOIlY, eARa IH He DO'CTO P"31>, npeAnO'leCTI. Jlo.ao aamelO npOOhOOIO;KO TepntTh II TepntTb! •.• rAt "O.I.UIII 6&111 YlBe C'I>0pOIII ••• 6111 6&110 He AtllTb cJlepTHyll 11I3Hh. M&I nO.lOlll811 OASaROlK'LpIIDB.lo.'L, BnepeJl,'L y.e n 1feCTa oflllepa)l'L Hoaopa 13-ro

(J 827

r.) JILl npllll.lB no.tCTHIB

B'I>EI8TepuB6ypr'l>, 810 OCTpOr'b, B.'IIert

)lH6B8Tb. H8C'I>, pa3Yllt6TcB, Ha Apyroll ..eas 01010 06t)la, JlY CB060ARIII!II-l'AIBSCL

Z*

nOlome.r'b RO uu'll III "BOp'll, OT8e.1'b .eHII BOBhI... . 9TO aOIlL

R'I>CTOPOUY CI838.1'L: c Hy, .I100e3BLlILltoJeCRIROU'I>, T6n6pb aee 1I0U1fenO,H H IlTO.y, H DII'IIIlT1l00)l.03p1>U811, Be 18paY.lbI&ll'Lj • a8hen +8PC'l> H enpOCHI'L: (IIIII'L? 'ITO 9TO 3081fIlT'I>?»-OK'b OTDt1l8.I'L, 'ITO ycntll> , nO,ll.roBop.TI. BCIOn8pTiD H HlnORTb Bctn paa06I.en 'ITO D'I>9Ty .e OCTpon, orwJlelf1> y COIA8T1> PY.hR BeCL I'OPO,l'L; 1JT0

Ei.,6""OTeKa "PYH.,Bepc"

3ADBCKH BEC'I.\CTBUO. A8lKe Bt.Kcrrophle CI).lA8ThICOf.llCBhI oa STO H 06t.1I(8.l1 oyu. <Do BpellS cy.aTOIB-npOAo crars: ..aan OU1>-HaBtpHo )(Horo ,1l0J(ell; Bt"b 3AtCb HI tIlaopUIu. 30.l0Ta 3.\tCb Be saBIMITb BO.IbBOlIe8R Cne,aa aeere nOOTRr'l>. • TOT 'I a C 'I> .. 3 .. I II 'I> II a I I nplueCTa oopoly

151
B opaCTaHeT'L 11> BU1>
R1>

IBpOil1> DCe CCbllblOI H lIe"OBO.ll>80tl; B0311YlI(e8ilO.

eCTI> 'III.... pB30rOTlTb

JI

til e CT '1>...

'ITO Thl C)!terDl.CR? KalBeTeR Thl AOcYlla36po"cTBII; 80 00AYIl88..., B B1> ca.O)!1> A1>.It. npell)l.6 CO"AaT1>,ua.1>1811 B... CTOPOBY,B pasocrpor8 Bee sa 9tO 6yuom, py.el, OplllTb

8arOBOpl.l1> TbllY 00A008h111> f.lyoocTeJl. utn
.IH TyT'b sere

II, nOAlIHHO, npBBll.I'I> 3TO 31 +apey

C'IeJ'b 38 .Iy'fmee npllr.lllAtTb: lapIY.I ... ObIlHhllI.... oeropozuo, cy"apb, crseperie, on aere. Bet 6yAt'

a nomo.l ... S1> xapaY.lhHIO, H, K1>YABlI.I6liJOCDoe.y, B810e.l..., TO'lBO,seeb

JI

CT8.I... pa:icoplmU8Tb Tcrruc'b

8'I01Ophll... a crrBe.l... ero

'ITO 1I0t Bee 1I3BtCTIO, • o... u ... .n'meoBy at0p.BHhllI. OB... lilt 'lacy B... 06t~8.I"', C.... Aftae JK8SI.l1> S1> enat Bon

.....: <lie 6eaooKolTeeb,

COp06It.l1>060 Bee • npOCI"'" .eRR

Blt KOTClpoe10Tt.i1> "OCTaB.Tb nopoIJ,

CS.BUY H 8tClO.lUO

1·J -1110

OblTb roTOBY....

JI

e.y

H 6PilCB.lCli I..... apeerauT.II1>. Or ... IU ... Be TPfAHO H6 OCT8B8.lOCb oo.l1>e colldBili. )(1).10 6b1.1o RIOlO. YC.lilO «DOC.IaTb 38 ropo .... 'II.'b •• .... ooTb,

6b1.1o J3UITb 0 3ft.Lle .. t.

JI
.ot

m8.l1> B'h lap.YU81O Ooua.lCIi CllorpUeJh

-It...

c'facTilO, Ceh8C1>
l1'li

31111a. OrB6AII ero K1> CTOpoB', a C1838.11> elY: < Ec.IR 00t3.81Te

Ubi IOTBT6 C08CTB ce6R • H8C'I> TO CA altTe , .... H'b rOpOAuqelY, <qTO T8Hoe? 'ITO T8Koe?)-COpOCI.I'b

B CK8_ITe ellY, liTO II 10'lY C'b UIM... .IBIIBO roBOPBTI>'.OH1>MeDII, npBllllTHo 13.tOIlCb OS'b ue RCnOJHBT'b .oel lelBnl'O B .lBnt.. 06'l>RBITb e.y, ell{e 00 nOBTOpR 'ITO OT... 9TOro SlBB10, npoeb6h1, TO ORO.lO lieu II, B SBAII, 'ITO .epe31> oO.l'laca Cla38.1'b: JlPOZKIU.Y'ITIBO, OS'll • op.C.lS.l1> <38'1tl'b

JI

OTBt98.1", 'ITO ue .0rJ

CBT'h enaeeaie ace 08 aero RBuea

IIBOrll ... .lIOAeit, I elleJl oa,l.eT'b. nOOYT.amICI>

Bee B80P8CUO, OB... OTopaBUCII TOnaC1> K'b ropoAunellY, .38 MOom YSTep'L-otanep1>. 111>ce6t 38'1t.1>-10 IInAomeA1>10 .ut.
1'. ropOABIIJilt,

<Bac'h npoun

Z*
'Jellf

C'b OpUtT8L1B1> oeanOlo!tCTBOI1> COpOCIJ'b lIeHn: II S181O; H6 npOCBJ'b JR, .0_eT'b

STO? :_ .noa8CIOpo I

6b1Tb, O.\IIU'b IIBt 3H81\0l&lll KIIDBTaH'L,

J(OTOPLIitUaxOAIITCII8AtCb, nOBIA8Tbca CO 118010-, OTot'l8.1'1> II e.y OTnpaBBJCII.

MeUII UpBBe3.l11 Opll.O B1> DO"BJ.tilO BlleJH 81. npBCYTCTBie.KOlllU8T3 H O'leOb '1aCT811, 80 6e31> .e6e.IR, IpO.' CTO.!8 C'L TpellR CTYJbRll1I no cpeABO'. OrO"'b pa60TbI .IelK8JO IltCIiO.lbBO 6YII81'1>. H8KpYT1>6y.I'I> aeJeSblll1> CrUOM'b; H8 8e.1> CTOliJU OqeHb xopomelt 6POH30Boe 3epJ.t8.l0 B eepe6pIIS8R QepHBlbBBJ.t8,. a I'opoaa •• il, "011>. KorA8 1I B30111e.l'b,OR1>0pUCT.J'b, 'IT06y 1I DOAome.a... 6.IB_e. nepo, npullTBo

'I6.lOnf,K'b nO_UI,u'l> .ItT'b, CB,.tJ'b &1> 38IlY.'lBBOCTHnepeA'" 3ep1(8nOl.lOOB.lCR B AU'I> 1181> 3881'1>PYIOIO, npa6.1B3B.1CII, OU'b BSllBWBCb sa 00 K a 3 a Hie, SO aero OeT8ltaR1> CROPO a

OPIll'OTOBB.lCII 380lChl88Tb .oe

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

152
UOBB.I'L, CII3aB'L, e"BaCTBCBBBO, lB81O~ylO

BAnBeRB 'ITO npBmU'L I'L

HECqACT~Aro. H8.y ae C'L .8.106010, 6e3'L Or.laCKI, IYlRe. ae C'L Aoaooo.'L; OTBpaTHT)' yrpoHearUK a

'1T061.1 AOCT8DTL as.'L

eMY CoIy... •

lt,
e.y

eMY •

aenpiRTRoCT)', 3aTt.'L 'lT06y

Ko.en

6h1T)' B'h

aenpiarB1. .OP1l8.l)'· R oo6.11roHe ny~y 'ITO

UOOT), OAUY. BC.ltA'L OKOK'Ilaiu .010

P83CK838.1'L OU'L ue

'1e.'L

... .lO, t

nOBTopws'L

npocl>6y,

,I;'II.I8.I'L

B3'L 8TOro RRlIIOI 3R Pflll, cJ{ BaC'L Ylle TIl....

HOCTR. BldColymaR'L,

OR'L BCTaI'L

co cTy.la,

B811.11. .eulI_ npR68BB.I'L:

;J.RPRB'L C'L oPBlltTRhI.1. B'L OOTpon.; BY 6fA8T8

yAoBo.... CTBie.'L, HO'leB8T)' 3.\tCh,

a

.1.1

)le •. t1

cA'II.Iae.'L

KYIIIIOJl.-CR8S88'L Mut Aeu)' 6wo UU. xoTt.n. OTBU8

9TO, ORl. ByWe...... B'L nO.IBqiR .eull UCT)"IO 10. Bary,

rAt ORa

II H

KO'leRa.I .... B1t

H8 .. pyrot Bee

nOfTPY,

KorAl

OTBUR

I\'L napria, Jlut Bet.I'L

6L1.1a ylK8 'ITO y

nOIOi\t.

THIO H CDBpUO. BCCh 18PRYU. 3H8T)" rllt

TOBapB~n

paSCR83UB, p8Rte

811'" B'I8paCI> °c.t·

H sanep.lH II HO'leB8n,

06YIU08eB8aro.

Denpe.tuRo

II II CU.l8.I'L eRY 6aCHIO,-6YitTO x ... ce6t 0 -URBRteCTt

cT8pLlIL

MOl

eo081.

CoIY.BBeIt ... BLlnpocH ...... K8lReTCli nOBtpR.I'L, Bee BR'IerO npu RIII'L,

eRII y ropoAuR'I8ro

B CJRBBO Yl'OCTlU'L.

B OOTR CII AOBo eH'L. .. ..

BK C.lOB8, 181\1> 6hl BOBRB8IBl'L oc06eURhlI'b 1131.

He 3aJlWm .. II.1.... 1I0c ..t My opomu ropo,{R

9TOro He 61.1.10 yare Ita.ym

.. IO'Icuill.

.. oB'h R TIO.eu),,_

8 B... nepBO ....

I ... le.8.10UY r.) B... ca.ylO 1t8peTB8,

YAOBO.lI>CTBho, OCT8B8... nO'IT1 cpeit.uy .ecTololl rAt

Z* "" 6o..tsBI.
3UlIhl, npn6L1.11

18· ro

lesa6pII

(1827

B'L CTO.IIIlY saoep ...

CH6BpCKaro

B... T06~")'CR"', nyJlepa

U6C'h OT t...... n. D8pril. .. ~ eypLle, 8 npo ..ep.8B ... B'L 81> TexuylO nepeB8.l11

"OP03HI> B... cespeTIhle eYTOR"', B... HecHoeBoit II 38nep"-1l c~t.l8.lCII I>po.t Tyn. 6oJtu1o;

- TtCUhld,

lin

ABoe

A.lR Hac ... P83.111t, ApyrBKK

apeC'r8HTCIYIO, • :10.10,,8, Bu •• asia, . nOCIAR.. 1 ua II

C'b Tpeu 10 JlBt

8peCT8UT8U.

OT'L 1l3uypelill nO.O~H, UII810ro

He 01338.111 RIRRKOIT .. e8iB;

rere,

'ITO np.

Bueryn

23-1'0

AeRa6p",

C'L napTielO,

lloAnO.lY II DOBe3JD A8Jte.

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

8ADHCKH BEClIA.CTBArO.

153

r.l A 0 A.
3T11101-nOlly-nlf1lol. .
-

)'11.

-Y CTpo.CTlO napThI. -3.1oynOfpeCl ... HI••
3altOHlJ, npaBO, CBIlTN,

AA
Bet STlnw, 181'h I TIKe YOOIIS8y.I1" no

RCUMIIDTe.lll auxie

cynoet nTN.
R 11 C T

It a II
no CU6IpCRO.y

'L.

TpaRTy

BhlcTpoeHId

e~BB006pa3110. npaxOJlBn Bli llBeDKy. 6u.alimaMIl

On
8a

y .. pellAeuhl 'BO.IO/.lHBlOB...

CTaBl\iR.1>,

Tal ... IJTO IJpea ... llBa nO.lY3TaOll r,,\t 06ldKOOBeUHO pacnO.laraeTCli ABjMR p a H 18,

napria

Ha DTaO'h', H8J:0JlHTCI

KaIllAo.'L

BTllnt I).

O+II{ep'L,

aaBtAhlBaIOU{ill R 8.0

nO.ly-atana_lI,

oa 10IlI ..., RpO.t

TaK ...·Oa3hlBaellllro

8111TO noeTOllHUO He _HBen B'L S8lftlO.'L 3Tllnt

BIdCTpoeuo

no

Aoa OTAt.lhHhlX'L IUK

lopnyea,

OAHU'L, 1.1.111 +a-

O+BI.{epa R Ko.aUAhl, CUO .... sa y"'I\J.

lpyrolt

A.l1I apeCTaUTOB'h

KOJOAUBBOD1>. llepobllt RJI CtUR,

C'L BpLl.lLI.{a BIOA'" B... FOppHAOp" Ha ABt nO.lOBRIILI: Btl ABt .. tBO JUl3aplhl;

:{.18uie pllaJlt.lStlTCa C'h "puo.eIO •

1.101; Ko_uaThl 6.1~IKattmall

".III

IOTOPLlMIl see O+BI.{epa, Bopnyc'L Talllle

BY.luelOj a HI upaBO

KO BxeAY 1.1.111 Jlpyroll

BBBII.lBABLlX'L CO.IlftT... , II Jlpyrall Toil IRe ~.IBULl, H coaepmeaao

AJR KOHBOIlUhlI'L !RaaROO'h. npOTIIB1> nepaaro ita ADopt -

pa3"t.leU1>

He, ABt na

nO.lOOHHhl, U Db Balli/wit .l'Imo )loll[

.no

ABt

KII3RPUbI, TpeTLlI Aot, R aa

831> KOTOPhU1> I\ot npaee lola

nepsua'

(lPIIOO H aa

nOCe.lhlI.{BloR"', ua

Ol\utX1> lIIesHII3B8'leU8

II.{BB"', pS3JltJeua Ull u'A1'fIOlI.{ftI'"

nOllepelJDOIO cnuoIO

831> IOU...

asnulIlI

01> B8TOPIIHTIO pa60TT, BIOl'" K8SapUY:

6.111101111 • .111 Ua3UalJeHIILlX1> Ha aa .ItDO, 8 6.18_HIIII TO'lUO )(.111 npa-

neeeaeaie, T8pe

B1> BTT 18SIIP_y

C... OC008fO )lOOpI. qeToepTIIII JlUbBlI1I "oyn .eoclo 060u... l.lll IlroPIIIUhlX1>, ue

pR3Jl1;.aflH8 Da ABt

nOCUbIltIlKOB ..., eUD ote 00.1> srero IOPOYC8,

B... nepBhn'" ua OTAUbUO."

K830p.U1> .... ABopt

noriCl'RTCIi. 68UII,

110

yeTpoeo8

a HB OCO-

COBepmeHUO

ABOpt,

o,1;BO on

Kopnycoo ..., H8XOARTCll KOHIOWBII npBKhllllOllt8M1> KQTOparO B8XOUI KOTOPOII1.

D I.lR"OBhll. K'L nepeAseti.

Bet
r.11mt

9TII 3.auia nepaare

0611eceDhl lopnyea, no

OLlCOK!1M1> ThlBO.1>, 06tl'" a .. tOhll CTOPOllRII'L aa

ARTCR OOpOTR; npllBhll

UR uaBllhlll 'IepTelllt

ABOP",

TOT'L,

KOBIIlUlUH. Ha npUOlfteOHO_1> uia o JlepeoRBuhlR. DhlKpaweuLI T.I8BHbltl .8.ITOIO

ace 9TO seB'~e BIJ,tTb B8 Ift.eBUOM1> +YUllaltenn,

1I0ilmo. Bct 0681hl

crpoereeo ....

lopnycLl

KpacROIO. B0061I.{e H8PYllOOCTb

co~eplKliTCR

B'b IJRCTOTt

JI onpRTBO~T8.

t)

olinmepa II 6apa6aBm,lUt'L,H cBepn roro

Ha <lTant-25 'le!lOBilK'LDIIBIUH~lloA

ItOHaH~Y,

B'];

'16TNpe usa&a.

TOIl'l.'IuC!t .l.Ba)'urep-r.· (1836 r.).

B.m.
\

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

154-

3.\nHCKB BEC1JACTRArO.

'I E PTE

lIt'L

u o z R A r 0 :1 TAn

A.

f·---

I. L
~ L_

j
_

_

A, OTAlI.leBie
A.lJI .&laIlOB'l>j qaX'hj

r,

A.lB 8T80Haro

lIo.aBA.pa;

H, CO.lAOTClaR lIaaap.aj

orA1I.Ieaie A.IJI Doc8.I,,~a.o8'l>j P8(iOTfj

1I.,

B, lIaaap.a

orA".leaie

A.I.

JEa'l'op.ao-pa60--

E,

o'l'AueRie

AU aieHIIlRR'h, BAJIIlIX1> Ha noeeaenie;

JK, OTA".leJlie A.l1f lIe8IrOBIOWBllj

JltRH'L, oeYIKAc8Rhll'l> B'l> IIn'l'opllHylO

3,

6aHl;

H,

I,

lI.l8AOBWII.

Ilery-sransr

ycrpoeau

rop8sAO

npome,

qeTepwyrO.lLHhlli BByTpB,. B'L ca.on

"BOP]',

crepeBopoTa,

lIIeUBbiA curounn ..H'L, BhlCORHH'L TLlHOII'L, B'L 10TOPLlII BXOART'L UBI C'L I8.lUTIWIO. 110 npaBylO CtOpOBY BOPon,

yr .. y aapa-

y~LHII A.lS CO.lA8T'Ljno ..tBYIO, TaKlRe B'L yr.lY, KOHIOmB8jno cpeABBt ABopaB8aapllLl C'L Koppa/lOpOII'L U.lB npOAO.IrOB8TLlIIRCtUJIIIB, B'L 10TOPblI'L lIeTwpe ADepR: Aot aa np8ao mill Hy.ep'L, D 1111 .ltBO B'L 60.1bmie By.epa B8SHalJ6UWAU B rpersa nplUIO B'L .eBb· ABeph ROB BCt rpa nOCe.ILllIRIOB'L; sernepraa

U8 npaBo B'L ),seBbKill r.tHl(bI, .3'L KOTOPWI'LYlKS )!;Bep" S'L lIeTBepTLdi HY)lep'L, ArAa sanapalOn. 18BJ\8.lbHRROB'b,T. e. UAYllIU'b B'L B8TopIRHym pa60ty, T8K'L liTO 081 np080AaT'h BOIIL sa

,uy.a

saHla ... CCW-

Ilapria,

IAYllIall no laHUY

8'b CB6HPb, 06bliBOBeHBO COCTOBT'L IS'L

.l3ellblX'b aa neeereaie, Tt,

H R3'L CCW.I3ellblX'b B'b BOTOp.B1m pafiory ,-HYZIIRB'L nep6IOAa, S810B9R...

I .e811(1I8'L. M)'lIiIlHBbIAu Tofio.lr.csa BCt Bo061l1e B1> aOlKHblX'LSaHA8.lU'b t)j a . IOTOpble CJtJlYIOT'b B'L saTOplllHYlO pa60TY, BO Bpen BaIOTC" B'h HapYlIwWII (I\8BA8JbI) 110 I) Ha noc,lt)(Beil

moe,

B nplcTerlBalOTclI

ua

npyn

cTamd.u 1t'L T06on.CllY

CO.l)l,aTY 1I011ynaIOT'L Y noceasma-

EOB'L un &e.lilsaj 1I0TOIIY 'ITO 110 npu:xo,d B'ir ropo);'11 B9.IJln. BlI'I> 06YEROBeBRO • CBllMan IULB)I,aJlY It 6pocaTI> B'L EY'IY, npB '16111'11 'lIIc.lO IIX'L a.u1l0r,J;a Be 1I0BilpIl6TCJl.

[1885 r.].

B.

m.

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

3AUHCKH

BEClIAcrHArO.

155
Ha3YBaeTCII c06CTseHKO 118-

Ha JI..lIHBJIO SepeBlY, RaT 0
J(

10fAa In

BBOro, 'ITo H

1>; DOCe.lL~UKB me HIJT1> c8060ABO. BCII napTill Jlt.lHTCR ua AeCRTBI DO 60UWHBCTBY rO.lOCOB'b BcelO DapTielO', 11 B1> napTiJlI1>. 0 ero OTOP8B.lIIIOUpnaSl> CChLlLBLlJ:1>. H HU 10,llBT!. Be3lt sa

){ B'" lallllOIl1> }l.eCRTKt BY6I!paeTcII CBol At'caTCRol, ROTOpye K810JlIITCRnOIl.1> BtJl'l;uieM1> CT8pOCTY, Bs6.pae.aro CJJllan
1I(8ICS

ellY 80 BC8IOI'I> Cly'l8'l1 UO.011\88K8... 1131> T06OJJ>CIR, CTapoCTY YTBepmAaen STanKO) O+I~ep1> Be .. ten. Orapeera IU 38IJOOX1> II IPJrBI'Io DO OPOOJ.6t Bcet napTil. 10.aWKIOIO pacopaBy DpaBa

OJ{BB1> Ylle pa3Bt '1HKln 101Boe.1I

ClltBHTI> BUa'le, laR1> np8BO Bal06BoCTelt. 001> lie

.. te't1o

TOM), nOl06uyI'L

sa BapJwellie

nopll4Ka I.lH TKIRBDY.
A.

11E PTE Z"

0 0 ~ 7-3 TAn

L----I

L~_O _ ___,
a,
CO.lA"TCI\U Eapa),.IbHR; I\OHIOWHII.

6,

OTp;1I.at'llie

A.!IR

nO(·e.ab~"Ji08";

B,

oTAlI.leHie

AJIl

IInH.,a.lbHIoIX"b;

r,

BYCTyn.llllie

08PTii C1>9Tana npOIICIOAIT'L CJtAYIODtI.1> 06pa30.,,: Ca.l8BWK CBOII Be~H BlI .tmll, BYIOllln

DOfTP),

pa80 BC"hapeeT8aTY, II Bct ueps,

aa IBOP1>,rAt 1i0TOpYII OOTOIl1> rnepeuru.

Ylle BOUBOIIl OOJ{BO.ll.Y l"OTOBY. 1>8TO Bpe." B HRUOalOTL YBAllYB8Tt. CBOR .tOlla

6apa6aul1\lB1> 6LeTl> OOB 03 a .1>, HR nOABO"Y, aa

ycalllBBalO'l'l> OOJLHhlI1>. CA1;J8B1>9TO, BCt CT800BIITCI'IB1>.Bt p83CTaBRB'I> lIOHBOhhlX'L B1> 8BaHrap.a:'LR appiepraprs, II a 1I0Mao,~yen BYCTJ08en

0tPn-

B no CTopOBa.'L, II BCII napria Kan CIOPO

P m 1>;

6Rpa6a811\1K1> OLeTL reRepaU-lIapW1>,

DO pa)l;a.... , BO AoporolO IIAJTlI 6e31> BcaRaro Dopa.n.

napTiIl CByme

80

1(t'.I0atI1l, TOop.

Rei AO.llllen 6YTb o.... ep1o. npeA1> BYCTJ-

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

156
n.leBiell'" n 6epyn o8p-rill, Hall8Hyst, sa &TO on.

3'&'OBCKHREC'lACTBArO. CO.lA8TW9TanHwe H8BHllalOTCIlB63TH apeeraHTOB... c... U.lOnI8. C.lyneTclI, , 'ITO yt3npln.l8TIT1> •• 'b KontllH .lKmBHJ:'b. CBOII Belqll; 8 notUBn. ot8-

8

AO Ib KonteR'"

aralOT'L snepe ..... 08PTiJl, ecn no npnoAt Raro tJaBra,

aa 9T80..., ape(T8BTW coepB8 paa6.pal)T1> nOC6.lLII\IIIR Blt Cpe.lBHt, UII

TO.'" yare CT8HOBIITCII ARt mepeBU B'b

BO tPOBT1>, K8TOPllCBO-p860'lieC'b upaa lKeBlq8ULI aa .ItBO.'" B838BRLlII Bellt. no COICIY. H8 utKOTOpWI... B oCiJolCB.8aIOTL. K a B Aa.l
io-

ueps nepeC1fRTLl88eT Bct-n, ...
3T8n8X'" nepeCllaTpRB81OT1>npa Htn.·.IB U Y 10. ycoten, HOlliell, AeHen,

nepeUllaeT1> B T. n.

MOil'" Bet

Tpy60n

nOC.lt

&TOro .. TOplKHO-pa60UI1t BII'b BAT- B1> B'L CBOIOTIOPbIlY, B ITO YIRe BUTO ae poollteTh. a lKeBlqHHW

nLl3WBII~T'h04lB!lep'b Ha cpe".HY.

H 0plla3YBaeT'b

Tyn

BCt OUK oopolleTblO 6pocalOTCII 6t.aTb IItcTO aa Bapax'b,

nepBN.1l 381lR.I'L ce6t

TOTh ua Hell'L B OCTaeTeR; a ITO He

TOT'L AO.l.8B'b .Ie1raTb na no.. y, 11 ua no

nOCe.lbll{Bl1I T8SB)!'" IKe 06pa301l'L 381lRR81OTlt CBOB oTAt.leHil; aT8118X'b lite OHt n01fYIOTl>B'L CO.lA8TCKoit18paY.lbut. 06N.BUOBeUuo nllntll{ellie, pax... Iillp8n. IItlln! 6e..... 3,'{tCb "CURTCII IDTeR B'b uorax'L y ~pyrBXh, 110 Ko nccTBY .. Koryn Ull Ip810 .IIOAel,

HAYT'baa CROit oeo6wit ABOP'b H 1I0Rtll{81OTCRB1> CROellI>OTAt.lellia, U8 no.l)'ue"OCTaT01fOO, Ha ua-

T8R'b, 'ITO eAoa

BOpO'laTJ.CR; BtlOTopwe U8p'b; OCT8.IJ.UWe ua no.l,

Doxtlqa• OO",'L

MOlluo ce6t

npeACT8BBTb, RaRaR TyT1> AYXOTII,oe06.1BBo B'L aeaa1I0l(PIoI8, B'L CBO"X'b "rpIlSULlX'h py61108 110'11>CTaBUTCIL TaRT> oaSNBaeM8R 0 a p 8 III 8, T. 6, Bcno .. a81OlI\il AO.I.UOCTLHeoi)xoAuKolt HO'IHol .e• ... ell 'le.lOotso,1I06ill, las'L-6w paBOO "'11J01~04lClOIt,18B'b I copeouy" 1'IIKol .ecroBocTR, se-

CTHYIODOrOilY, 10rAII npltXOARTlt Ret

Ih aTOl1

elll,e

OPOCTO J(epeBRuuLlIl ywaT'L,

ClfpaJl.'b OT'b 9TOI nlapamK DeCTPpnBlILlIT. 800611\e fl,uaOTpOn'L Balben

nomoe

OTcyrcTBie KO sa TO B

xpucTiaHCKoi: CTapalOTCRKan .I0st'leCTBf., MellAY,URIIl bOlle! KaRall Itor~a 1\".I8'1alll,

aeesacraue,

1I0llBO 60.1te

BWBaS8TL OTBpaTRTe.lLBYIO CTOPOUY esoerc nkUB,

ORI, T8R'L CRasaTb, 3 a I a .I Il B 8 10T C II BAtCh BO octX'L DOpOKaX'L' sceraa Wyll'L, KPHI'b, KapTIol, 10CTH, ceopa UK OAIIR.'L aTaUlt, TO utnoAblO n.lllc,a ••• DucKa!.. C"OBOM'b,TYT1>ReTIBBOe 00.\06ie 8,1.8. HtCTHWX'L lICRTe.lell C'L l.It601l'b, IUITe.rel, UY.IK8MR.

DapTill npHXO~HT'L na
C'J,

Olllll}{lIlOn Ylle ee aa Aoopt C'L C'LtCTBIolKRnp.oacau: 88Tpywsall., PWOOIO T. n. CnepB8 wranulole utlQepLl U IK8.l1l A ..II nap'rill (l4IlQepw 6epyn BnYCRan C'L Hiln ae 0ycla ...

C'L RapeHOIOrOBII;l,Kllolt, C'b lI"peuolO U8IJeBKOIO.IH • U C8!IB ..ep-

nee UYIKBoe; no no MBOraK'b lKa.l06all'L 8peCTIIBTOB'b, ('IN BABOe npoTOB'L ao.lbHOit utIY), orp81w. 1'10 'IeilY CDoco6BW )teHLl'II aa TO, J.l:ep.Dlll
.31.

OpaBBTe.... CTOOII'L

liTO 38npell{eBO, 11 A03BO.Ie1l0....II upOil8lr. lI&Te.. eR BUJTpb aranuott arere KocHynmlcb 'IT06b1 Be Beer.

C'btCTHWn. npanaCOB'I> 8peCT8BTall'L

418sT8, Itt-TaTII nOlaaaTb 3)1.'11Cbee, s EO.lbmall nCTb .lIellBO De

3TIl 3TanHW. 6.1 a r 0 po Aill. aa IAHaTt;

"'11> BIIX'L6epyn.

2

sen, C'L 1J.e.lodla,

6116nl10TeKa

"PYHI1BepC"

3J.DaCKI BEClIACTBArO. lOp )( 0 B W X 'L. 3a leHbrll 1tll0CTWlIO BrOIOC'L, lleBhrll .e T. TlOmBa, .0 R8C'L, 6t"Ubll'L B B'L IOCTI,-B, 003Bo.. aeTCR, opa e. Ip.'IaTb lIeBO.ILIIYI'L, AelbrB npoxo.ll1. qpea1> eeseaia, «YIIIJDTeCb,

157
Op.CCBTb BamB 6ft· 38

Ba paclltB'L:

S8I ..lOlIeHHWX'L,XpBclfa palll!.

nponycl8lOT'L K'L app.cTaHT8R'L BIBO, ,,03BOIRIOT'LHrpllTb B'L RapTbi nOnpRT'L.JB?-sa lOSBOIIIJDT'L BIO)('L, n6C.It sapB, B'L C J T b ABO P R H e, IfpaTb co lIetM'L HI'L BU B'L B'L UpTbi B 9TO •.• o+lllepy!

lIelCBGe oTAtleaie!... 10CTI, YHTep ...-O+Illep1> BlltlT'L, utT1>-1B urpw; 10)l'L: Brpy, AllAY'" nOUID! sa

noroIlCTBOII'L!.. KOrAa 1Ie BJlLleHO RBUGe DOSBo ..eaie lal1> CIOPO salltTBT'L, 8.lB qeTsepTb, C'b
)I

qaCTO Sar.lIlAblB8eT'L K'L apeCTaHT811'L, B uaACMRTp'TO OTOBpaeT'LlapTbI II 100TI,

KO 9TO IICCrAIOI8I .. BaeTel TOJltlO Tal'L U8ShlBnellblll'L, no OOJJ.'LR'IeCIUI, W BCp OU'L I "oBOleR'L, 0pIIIO .. BIT'L TO.lbIO: BBorAa callH 'IaeOBbie pasptmalOT'b }lIfe aCT II .. 'L!.. aTO KpyroBaR nopYEI! H0 Jl (C)lOTp.Te, 1JTOOW otBllep'L ue yBIA8.I'b.. Bell

10

I.IB

1&

Rontel'b pas 30

a i A a H a, II R'b TaIOIl'b C.ly1Jat oal

CTeperJn, npaaa Irpy, Irpan

1JTOOW }UTep'L-ot.qep'b
B'L lapTW

qTOOW B36trl}Tb

P II T e .. "

" .. II 9TIX'b 6tABRlfOB'b DOIYUII
'Ic.loBil'lecTlla B306ptJo Be san p elite I H 0 10, no· UO • .lR DO-

I 10CTI,

"palluee

ynoA.leuie on

10TopaR, eC.lI. Be Komen. .. erse 1I0.en II caatwn

BaSB8TbCB Bnout 6b1Tb ClpblTa

IrpaitBel-IItpt jRTep1>-ot.nepa xa.eTCIi m.aeTb

lIa6.1IOAaTe.&bHblX'b SOPOB'b B

'faCOUblI'b.

9Ty

IIrpT raYCTHO onBCblBRU; ce6t .a ..euLlil

1Oro, ITO C.ltlIlT'b B'b nepwwKt,

.'..IOBt1JeCTBO BO BCtX'b ero OTTtIlK8X'L, OBa lie .ellte uactKOllYX'b,

KHTeper.IIOJO. HrpoKl[ Hap01JHO 1I.1IIOT'bnp. COC'fOlilltiit .31> IlteKO.lbKRI'b ue1JBCTOTaII aeonpJlTHOCTb.

sBtpnen'b

IOTOPblI'b uarpa-

OUJi

ca.RTCIi H'b KPYIIOK'bBa uapax'b, 01JepYC.loB.leuuylO CTaBIY, la.Awl II BCt PR801l'b Bbl' C.lY.ITCI, npelKJ\e ApyrllX'b BwileTb BCR CTaBIR. Ec.i. cno-60I.ee., T. e.

'IRBaIOT'b A8I eAIBOneUTpeHIlWC KpJra H noeraaa Bw6lpaeT1> B3°L cneerc nynaJOT'b aB1>pIDI~a aactlolloe IpJn. Toro B ClOU'b'. BX'b DD tleubwil q ..e Ractiolloe

811 .epTY BToparo KpJra, .18.10.

'ITO ABa lIacmKollwR BWIIO"SJT'L 3a rpaulny

BApyr'b, TO .......RT'L CT8BIT nono-

Bon.

e.eAHeBHGe saaarie

9T11I'b Hee1l8CTRYI'b-1'& OHO, 101e1l1l0, He BeIeTR, no nOlo.eBilo, lIa••

.leT'L HI 110 HCnpaB.leBilO, HII 11. paClaIlBiJ>! 3aulO'IY up.suaIOT'b O.R.. 1. 3all~'IaBiell1.:

po

cJ660TJ

AOllKROaa 9Tanax'b TOOIIT AU apeCTall1OB1. 6alllO, HO rr. .. 3a "Y1Jwee TODBTI> TorAa, KorAa napriJl

9T8011b1e10DIIBAlPW )laCT'" AeBbfJ!

061. 9TO .... Don p e C Jt T ...;

,IlJIf HenOBnalOIIlBX1. lITOro CIOBR, CRallY DOTRIOBhKY-lorAa

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"

158

SADHCKH BEC'IACTBAl'O.

3 ....

10 ....

1•.

9ro enaeaaie "YTemecTBill 110 laHaTY, K'L cosa.atailO, OCT8.lOCLBe108'leHHhlM'L; B. TRK'L no.teTu'L B'L 3all.llO'IeRie TO.lbKOTO, 'ITO Ba.'L .satCTBO B3'L XP8TKOIT Jla.BTBolt san.olK It 0.1 e e R BlOB a, BOTOPYIOOR'L, DO BOS.01[&00T8, Be.I'L "OporolO. H3'L T060.lbCKR, KII ... ynonBJTO B'L IOUItt •YI r.llBLI, BhlBe3.1Bero 60.... aare, OU'L 6L1.1'L6e3... naMBTIl R 6.lR301'L II... o.epT., KOr,l(a naPTill, B'L KOTOpol OB'L D TOBapRII{Bero B8XOAB.lIlCL, np.m.aa aa 9TaU'L B'L eereaie, Ba3L1Bae.oe He T II It lEi II 10 P T LI. a.tCL, DO c.acTilO, RamJl ORB te.lL)(UIepa. f3RaB1>, 'ITO llBtHaAQaTit J1Ee CYTOn. B'L 60.lLRO.'L BeUpJllltTBU 06L1KBOBeBRaro eereereeaaare ernpaaseaia, te.IL~mep'L )(Ora}l;UCRyUOTpe6RTL nepsee .. Re06xI)AIlllOe R'L TaIlO.'L c.lY'Iat CpeACTBO.0110 1I0)(tItCTBOB!.lO, II 60.ILBoll up.mo.l'L B'L '1YROTBO, 1(Tofiy )'BBAtTb OBoey.aCBoe nO.ll)l[eHie MeliA),pasfiolBBllallll R Bopa.. , B'L o.pa,'I;BoII, rpR3Boi TlOpnt-IIOlOlleBie, 0lIoco6Hoe y6RTL 3)(OpOBaro, Be TOlLliO 60l1>Harol Ho IOROOTLIllten ruraHTcRiR CIJyl Ih 9TOIlY ,tpyseoKoe nonexeaie TOBaplll{el. 0006e8BO JJ. P y lit II B B B a, AOIT8BIJ0 ellY -ynUteRie H, Tal'L Cla3aTL, <3 a CT t B • .I 0) HtCROJblO YlIaCRLlR rpylIDY O.IBQeTBopeHHWX'L DOPOIIOB'L.Ha Jlpyroll lie )(8Hb 08'L nO'lYRcTBUBa.I'Lce68 rOpa3)(0 .lY'Ime. QTo6w ()T6.1arOAap1TL ,l,06paro te.lL)(mepa, ItO.leCBBlOB'L BwsYlIleB'L 6w'L upo,l(aTb • cepe6pllBBble lIacw CBOBsa 40 p., IOTR ORR eTOUI nO.ITOpaCTa: Bet ..eBLrB Y BRl'L Ylle Bhlm.l.. Ilpa ornpaB.leaill C'L arana, !pe.lLAmep1>.I8.1'L ell)' Ha ..opory .leKapeTBa B'L nOpOmBaI'L, BOTOpoe 6b1.1o eMY OO.l63BO. 12 t8BP8.lll (1~28 r.) Up.OW.l1 KaDlB Ree'l8CTBWe uYTemccTBeKBll1 B'L rOpOA'L KaRBCI'L, rAt KO.lUBIIIOB'L UCTueR B'L apeeTRSTClot 6o.lblUll{t, I opoOW'L B'L Bei ..o 21 'IICAa (+eBP3.lJl 1828 r.)_ PRUTKa en TOBRpHman owa ".Ill Hero ROBbI.1> .I.meHiell'L, KOTOpoeTO.ILIO Tt nOHH.an. B'L eOOT08uill, 10HY R3Btcrao, RaRYIOorpa;1;1 )(OOTaB.lOen IlpYlloa B'L OOll{e ReencTiR.Do .... COBepmeHBOH'L Dbl3AOpOB.leBil', OB'L OTOpSBB.lell e'L uapTielO upeCTYURIfKOB'LOAI8'LO~BHemeRel". nO.109lleHie ern 6L1JO ealloe IIY'IIlTe.ILBO\l: JIo c'IaoTilD, . )(0 To.cla OB'L Mor'" em8 HaRlMaTI. Y co.a~an. nOlBOllY, n.l8TR no 10 KOU. sa us.wl nepexo)('L. B1. TOIICIOIl'L ryfiepHoBon sa.llt OH'L 6y.I'L yTtmeH'L BCTpt'lelO C'L ApYlKIBIHWII1>, ROTOpwl OOTaJCR 3.~tCL sa 60.rt3Bho. C'L KIU OH'L OPOBI!.r ... Be.ll'KYIO DlITRHIIY, Cy660TY • BorptTBJ'L Dacxy, u ee II ); P e C T'L 0 B 0 Ii t Ha BTOpol ..eas npa3.1.S1118, 26 HapTa t1828 r.) 1t'l.(eeBRKOIl1. npRRYlRAeU'L 61.1.1'1. nOKBa!Tb eseere TORapBlI(a H )(Pfra, U II.nO ntwllOll'L AO easero Spar-HORpCKa. llo-KpaitHell-utpt B1. 'l'OIIClt O"tJR.lR TO caBe"\"OIllp;tlBie,'ITO Be 3aKOB8.tB B... lRe.rt3a. It... De.JRReli pa,lOoTK eDoell, on... HameJ'L B'L KpacBoRpcltl

6116nl10TeKa

"PYHI1BepC"

3ADBCXH BKC1J:.\CTH.lrO.

l5!)

Tan T • lOB a, a co.. H.... BMlen S W CT P • I( Ka r 0 R It Y 'I e B C II r 0 I); UOTOllf 'ITO nlpri., up. IOTOpWX" OHB ~.I., oeraHOBJeHLI 6101... 3,,'CL, no ueB03.0aBOCTIl uepeupauTLcli 'lepe3'L EBICei. Hs'L 'lRC.I. o+.QOPOB'L, IO-,IlBmIlI'L B'L Ilpay.l'L, HaWUCL KO.lecBBKoBfsua:' 101lYe ne e.Jya6' B'L O}l;RO." nO.lly, B'L OpeB6ypr'll. OSB o'len IOPOUiO 060111.lRCL C'L B.n, I( ltO.leCBBKOB" nOft. laa ..wl AeRI> 6YB8.I'L y RBI'L. MeDrAT T'll.... BO see Bpe.a Dpe6L1B1Hia B'L ltp.CROllpest OB'L up.ayaAea'L 6L1,n. IUBTb aR .pecTaBTOBt., 'ITOOLlsapa60Tln BtcIO.ILIO AeHer'L Hft Aopory. Un ItpaeHoapcI8 IIBB BwcTfn ... a , 1181l (1828 r.). OAIS'L .s" SRa.OIlLln fioncD.BoBf o+al(epoo", clY.8l1(ill B'L HpIYTCi'k 68T8IioHHbl.... 1"...IOTauTo , ... B03Bpall(IIICL TYAI, BwnpocR.." ero y o8pTioHHaro o+IQepa • ,11;0863"AOropo,la Kuuel8. 3A'CL .... 06uo 6r....o aA"mauTf OCTaaOBBTLCJI; n09TO.Y, BS8.I'L ere e... 006010 APyroll o+.l(ep'L, C.I'kAoBlBmil: C'L KO.8H~01O B1> HpIYTCK'L. 10TOPYit T81118 6y ..'L ellf 3HaBOII" C'L ca.aro A'TeTBa. 9ron. AOBeS'Lero AO H.aHeYARHesl. Tyn Ko.. ecHBlrOR'LOCT8 ..U. csasaBWRCL 60.1bBWII'L, 'IT06101 ){0IlA8TLr.a TanTllloBa. 3a YABHCIOII OBB BK'Il.I1l na OAIIO.'L !lrant OTJB1IHLlitnpie.'L on 0+::.... uepa, loropyll yrocTIJ'L BXl> e'L D(I.IHblll'LpaAymie.... 9TO 61111. npanopll{lK'L .. A.I e let e B 1.. 3a.t'lare.lhRO, 'ITO 9TOT'L O+III~ep'L noc.lt nepeBtlA8R'L 11101 .. 1. B'L ROMaSAY, oupe.\t ..eaRYI& erepe'lb rocy."pCTBeRUWXb npee;TynBBlOB... B'L neTpOBCROM'L Base.aT'll, B npB HBI'L, "pellJJ.eBpeXOHHO, KOB'I"''L aa8RL C801O. B'L HpKYTClt Hamn ropoAUIl'lIIl'L M'i P a Bb e B a'), soropLlii CIIM'Lupaual ..elllft.l'Ln YI-.y paspSAY rOCYAapCTBeBHblI'Lnpeerynaasea ..., I 6LlB'L oeyIIAeH'L BepIOBRLI... yroAOBR"'''' ClAO'" B'L 18TOPllCBYlOa6OTf, JT'Iwe lPTfBI'L p YIlY'L l'laCTBOBaTIt B'L aeeqacria 9THI'L CTpa.a ..hQeB.... OB'L no.tcn..... HI'L B'L nO.IBl\hl, a He B1t OOTportl D0380.l01'L IOAITL no ropoAl C'L nepeo.~tTLI:U1> 1I0.IBuelcRR.... npOBOlllaTIdM'L;npaCbI.l3.I'L 1111. qai. 06tJl.'L JI fllCKR'L; C.lOBOIIl>, JJ.UU... )(.11( RBI'L Bee, 'lTO liOn.. US'L IlplYTcsa OBB OTUpaU.lICL "PH RaHaT'll, KO 6e31> !Kelts'L. Qepe31, BalR3.I'h nepenpaBnlBCIt aa raJheTt. Sea... A8.lItOBI'L np,ulO'leBiii OUI n e p eB II.. 1.1. CIt, sal ... rOBopBTC8 J CIIOBPRIOB"': 3 8 I II • e H 1>, 11 Ylle npl 1'11-

l)

BKCTPRludt1.

6KBmiiJ

OI~Ul{eJl'f> tIepBHroBcl£aro

110.1&3, C.lt,l\OB81'L

111.

lIUTY 1t'L COOB1l'LTOBaPH~&M'L; 3 K Y 'I e BC It i it, 6uBmili lIaiop'L rapHH30R3, oCYlIt.ll.eauuil S3 ua)ltpeaie nOJJ;lItC'IL H pa:npa6uTr> ~O HCP'lURCKUX'L PY~HKOB'L; KO noc,lt Ren B'L {Inn C'L rocy;(apCTBeRRKMn B,., IIeTpoBcKit1 3&B01.,.,. ') AJleItCaRJl:p& HHKOJlaeBU'l3, cTapllliii xazeTbCJI 6; an. B'" rp. llypaBbeB& ro.J.Y·

ACTpax&UCltaro ropors, ,1J;ome.ll'b

ReC'I3CTRoit HCTOpiK CYXHROB& COei\H' npecTynOHlt&MH. I C'L UHMn nepenrers

B.
HUlReropo.ll;clULro A.leltC3H tps

m.

BnOC.lt)l;CTBin

ry6epuaTopa, Yllepl.

(BIf.IeH~K&ro).

HUltOJl3eBII'I'L

If62

6116nl10TeKa

"PYHI1Bepc"

160
lion DepeB03t. qepen

8ADBeRB BECUCTBArO. p. qaTY YilTep"-o+lllep" saloTt..l'L HaAtT" Ha HU" JlBlnCll

II a p y 'I H Ll JI lB e .. t. a a, yBt.pS., ,ufT"

1JT0 H e II p lOT 0 it R 0

6e3" RII"

B'L r. KOlleUJlI1BTY; O OBI pt·mlTs .... an CIIlR8.lI, K A06pOBO.lI>HO; 01.1010 UpIBll.TII 11 KorA8 npIBe.ll X 0 B 0 I i it Basellan,

1JT0 BapSAa BTOro Be BBAt-

111> Y aero UP. AOOTa.lOAYIa. B'II Tal'b II" pO. BRSLlB8e.wA 9ro 6bJ.. I

BI1> B" 10.eBl8BTOSOIIJ AOMY, B1I H.II'L BLlme.l1> D.lal{1>-

ft,ll.'IIlOTaUn Po S e B 6 e p r 'II, H DOBe.'II ax" . OOIlOTp1; K uepeIIlca.t" ..'II

A II II 'I-

Be~ll. HB n x

OTBe.l'L•• " .UTO

MelKlY lBlBIDall1 Tyn roop:apCTDeUBWHI npeCTYUUIsall';

HBRm e
rOAR.

B 1>,

My

x a ROB'll,

e... un.

M B T b lOB"',
C'II nepBW.I

JI YUH

B 'II B

r

OUI nOSB810... .I.CI>

i I. 9 ceBTR6pJl 1828
Iopomoll,

Ha APyrol B r.K8sa B1>:
I:

)leBb DpBID8.I'II I'll B81110Ko.eUj{aUT..., onpoc"'1>

0 DpP.T6BSiJlI"',

HUt.IOC", 1JT0 B811 3,11.tOl> ..en ... 61

BLlme.l1>. Qepes1> Beup'eA'II .R01I01l1> pyT YSU.KaU.

ANIO OTALlxa, ax ... BhlBe.l1I ua pa6OTy"":"yoWURTb yUl{y 6el{safo, ,8 T1n Ha 9TOM. DpeRpa~aeToa

n03UaROllI.lJlOl> OUII 01> IIpO'lBIlK qU.BOIIMB

apaTllaR DaKRTBaR aaURoaa. KuecB.IOBa.

1835

f.

,

E>H6m,oTeKa "PYHHBepc"