Vous êtes sur la page 1sur 44

1

Cu1 : Cho biu thc


A=
2
) 1 (
:
1
1
1
1
2
2 2 3 3

,
_

+
+

,
_

x
x x
x
x
x
x
x
x
Vi x 2 ;t 1
.a, Ru gn biu thc A
.b , Tnh gi tr ca biu thc khi cho x=
2 2 6 +
c. Tm gi tr ca x A=3
Cu2.a, Gii h phng trnh:

'

+
+
12 3 2
4 ) ( 3 ) (
2
y x
y x y x
b. Gii bt phng trnh:

3
15 2 4
2
2 3
+ +

x x
x x x
<0
Cu3. Cho phng trnh (2m-1)x
2
-2mx+1=0
Xc nh m phng trnh trn c nghim thuc khong (-1,0)
Cu 4. Cho na ng trn tm O , ng knh BC .im A thuc
na ng trn Dng hnh vung ABCD thuc na mt phng
b AB, khng cha nh C. Gi Fl giao im ca Aev na ng
trn (O) . Gi Kl giao im ca CFv ED
a. chng minh rng 4 im E,B,F,K. nm trn mt ng trn
b. Tam gic BKC l tam gic g ? V sao. ?
p n
Cu 1: a. Rt gn A=
x
x 2
2

b.Thay x=
2 2 6 +
vo A ta c A=
2 2 6
2 2 4
+
+
c.A=3<=> x
2
-3x-2=0=> x=
2
17 3 t
Cu 2 : a)t x-y=a ta c pt: a
2
+3a=4 => a=-1;a=-4
T ta c

'

+
+
12 3 2
4 ) ( 3 ) (
2
y x
y x y x
<=>
*

'

+

12 3 2
1
y x
y x
(1)
*

'

+

12 3 2
4
y x
y x
(2)
Gii h (1) ta c x=3, y=2
Gii h (2) ta c x=0, y=4
Vy h phng trnh c nghim l x=3, y=2 hoc x=0; y=4
b) Ta c x
3
-4x
2
-2x-15=(x-5)(x
2
+x+3)
O
K
F
E
D
C
B
A
m x
2
+x+3=(x+1/2)
2
+11/4>0 vi mi x
Vy bt phng trnh tng ng vi x-5>0 =>x>5
Cu 3: Phng trnh: ( 2m-1)x
2
-2mx+1=0
Xt 2m-1=0=> m=1/2 pt tr thnh x+1=0=> x=1
Xt 2m-1 0=> m 1/2 khi ta c
,
= m
2
-2m+1= (m-1)
2
0 mi m=> pt c nghim vi mi m
ta thy nghim x=1 khng thuc (-1,0)
vi m 1/2 pt cn c nghim x=
1 2
1

+
m
m m
=
1 2
1
m

pt c nghim trong khong (-1,0)=> -1<
1 2
1
m
<0

'

<
> +

0 1 2
0 1
1 2
1
m
m =>

'

<
>

0 1 2
0
1 2
2
m
m
m
=>m<0
Vy Pt c nghim trong khong (-1,0) khi v ch khi m<0
Cu 4:
a. Ta c KEB= 90
0

mt khc BFC= 90
0
( gc ni tip chn na ng trn)
do CF ko di ct ED ti D
=> BFK= 90
0
=> E,F thuc ng trn ng knh BK
hay 4 im E,F,B,K thuc ng trn ng knh BK.
b. BCF= BAF
M BAF= BAE=45
0
=> BCF= 45
0
Ta c BKF= BEF
M BEF= BEA=45
0
(EA l ng cho ca hnh vung
ABED)=> BKF=45
0
V BKC= BCK= 45
0
=> tam gic BCK vung cn ti B

2
Bi 1: Cho biu thc: P =
( )

,
_

,
_

+
+

1
1 2 2
:
1 1
x
x x
x x
x x
x x
x x
a,Rt gn P
b,Tm x nguyn P c gi tr nguyn.
Bi 2: Cho phng trnh: x
2
-( 2m + 1)x + m
2
+ m - 6= 0 (*)
a.Tm m phng trnh (*) c 2 nghim m.
b.Tm m phng trnh (*) c 2 nghim x
1
; x
2
tho mn
3
2
3
1
x x
=50
Bi 3: Cho phng trnh: ax
2
+ bx + c = 0 c hai nghim dng
phn bit x
1
, x
2
Chng minh:
a,Phng trnh ct
2
+ bt + a =0 cng c hai nghim dng
phn bit t
1
v t
2
.
b,Chng minh: x
1
+ x
2
+ t
1
+ t
2
4
Bi 4: Cho tam gic c cc gc nhn ABC ni tip ng trn tm
O . H l trc tm ca tam gic. D l mt im trn cung BC khng
cha im A.
a, Xc nh v tr ca im D t gic BHCD l hnh
bnh hnh.
b, Gi P v Q ln lt l cc im i xng ca im D qua
cc ng thng AB v AC . Chng minh rng 3 im P; H; Q
thng hng.
c, Tm v tr ca im D PQ c di ln nht.
Bi 5: Cho hai s dng x; y tho mn: x + y 1
Tm gi tr nh nht ca: A =
xy y x
501 1
2 2
+
+
p n
Bi 1: (2 im). K: x
1 ; 0 x

a, Rt gn: P =
( )
( )
( )
1
1 2
:
1
1 2
2

x
x
x x
x x z
<=> P =
1
1
) 1 (
1
2

x
x
x
x

b. P =
1
2
1
1
1

+
x x
x
P nguyn th
) ( 1 2 1
9 3 2 1
0 0 1 1
4 2 1 1
Loai x x
x x x
x x x
x x x

Vy vi x=
{ } 9 ; 4 ; 0
th P c gi tr nguyn.
Bi 2: phng trnh c hai nghim m th:
( ) ( )

'

< + +
> +
+ +
0 1 2
0 6
0 6 4 1 2
2 1
2
2 1
2 2
m x x
m m x x
m m m

3
2
1
0 ) 3 )( 2 (
0 25
<

'

<
> +
>
m
m
m m

b. Gii phng trnh:
( ) 50 ) 3 ( 2
3 3
+ m m

'

+ + +
2
5 1
2
5 1
0 1 50 ) 7 3 3 ( 5
2
1
2 2
m
m
m m m m

Bi 3: a. V x
1
l nghim ca phng trnh: ax
2
+ bx + c = 0 nn
ax
1
2
+ bx
1
+ c =0. .
V x
1
> 0 => c. . 0
1
.
1
1
2
1
+ +
,
_

a
x
b
x
Chng t
1
1
x
l mt nghim dng
ca phng trnh: ct
2
+ bt + a = 0; t
1
=
1
1
x
V x
2
l nghim ca
phng trnh:
ax
2
+ bx + c = 0 => ax
2
2
+ bx
2
+ c =0
v x
2
> 0 nn c. 0
1
.
1
2
2
2
+

,
_

,
_

a
x
b
x
iu ny chng t
2
1
x
l mt
nghim dng ca phng trnh ct
2
+ bt + a = 0 ; t
2
=
2
1
x

Vy nu phng trnh: ax
2
+ bx + c =0 c hai nghim dng phn
bit x
1
; x
2
th phng trnh : ct
2
+ bt + a =0 cng c hai nghim
dng phn bit t
1
; t
2
. t
1
=
1
1
x
; t
2
=
2
1
x
b. Do x
1
; x
1
; t
1
; t
2
u l nhng nghim dng nn
t
1
+ x
1
=
1
1
x
+ x
1
2 t
2
+ x
2
=
2
1
x
+ x
2
2
Do x
1
+ x
2
+ t
1
+ t
2
4
Bi 4
a. Gi s tm c im D trn cung BC sao cho t gic BHCD l
hnh bnh hnh . Khi : BD//HC; CD//HB v H l trc tm tam
gic ABC nn
CH AB v BH AC => BD AB v CD AC .
Do : ABD = 90
0
v ACD = 90
0
.
Vy AD l ng knh ca ng trn tm O
Ngc li nu D l u ng knh AD
ca ng trn tm O th
t gic BHCD l hnh bnh hnh.
b) V P i xng vi D qua AB nn APB = ADB
nhng ADB =ACB nhng ADB = ACB
Do : APB = ACB Mt khc:
AHB + ACB = 180
0
=> APB + AHB = 180
0

T gic APBH ni tip c ng trn nn PAB = PHB
M PAB = DAB do : PHB = DAB
Chng minh tng t ta c: CHQ = DAC
Vy PHQ = PHB + BHC + CHQ = BAC + BHC = 180
0
Ba im P; H; Q thng hng
c). Ta thy APQ l tam gic cn nh A
C AP = AQ = AD v PAQ = 2BAC khng i nn cnh y PQ
t gi tr ln nht AP v AQ l ln nht hay AD l ln nht
D l u ng knh k t A ca ng trn tm O

3
Bi 1: Cho biu thc:
( ) ( )( ) y x
xy
x y x
y
y y x
x
P
+

+ +

1 1 1 ) ) 1 )( (
a). Tm iu kin ca x v y P xc nh . Rt gn P.
H
O
P
Q
D
C B
A
b). Tm x,y nguyn tha mn phng trnh P = 2.
Bi 2: Cho parabol (P) : y = -x
2
v ng thng (d) c h s gc m
i qua im M(-1 ; -2) .
a). Chng minh rng vi mi gi tr ca m (d) lun ct (P) ti
hai im A , B phn bit
b). Xc nh m A,B nm v hai pha ca trc tung.
Bi 3: Gii h phng trnh :

'

+ +
+ +
+ +
27
1
1 1 1
9
zx yz xy
z y x
z y x
Bi 4: Cho ng trn (O) ng knh AB = 2R v C l mt im
thuc ng trn
) ; ( B C A C
. Trn na mt phng b AB c cha
im C , k tia Ax tip xc vi ng trn (O), gi M l im chnh
gia ca cung nh AC . Tia BC ct Ax ti Q , tia AM ct BC ti N.
a). Chng minh cc tam gic BAN v MCN cn .
b). Khi MB = MQ , tnh BC theo R.
Bi 5: Cho
R z y x , ,
tha mn :
z y x z y x + +
+ +
1 1 1 1
Hy tnh gi tr ca biu thc : M =
4
3
+ (x
8
y
8
)(y
9
+ z
9
)(z
10

x
10
) .
p n
Bi 1: a). iu kin P xc nh l :;
0 ; 1 ; 0 ; 0 + y x y y x
.
*). Rt gn P:
( )
( ) ( ) ( )
(1 ) (1 )
1 1
x x y y xy x y
P
x y x y
+ +

+ +
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
1 1
x y x x y y xy x y
x y x y
+ + +

+ +
( ) ( )
( ) ( ) ( )
1 1
x y x y x xy y xy
x y x y
+ + +

+ +
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
1 1 1 1
1 1
x x y x y x x
x y
+ + + +

+
( )
1
x y y y x
y
+

( ) ( ) ( )
( )
1 1 1
1
x y y y y
y
+

. x xy y +
Vy P = . y xy x +
Q
N
M
O
C
B
A
b). P = 2

. y xy x + = 2

( ) ( )
( )( ) 1 1 1
1 1 1
+
+ +
y x
y y x
Ta c: 1 + 1 y 1 1 x 0 4 x x = 0; 1; 2; 3 ; 4
Thay vo ta ccc cp gi tr (4; 0) v (2 ; 2) tho mn
Bi 2: a). ng thng (d) c h s gc m v i qua im M(-1 ;
-2) . Nn phng trnh ng thng (d) l : y = mx + m 2.
Honh giao im ca (d) v (P) l nghim ca phng trnh:
- x
2
= mx + m 2

x
2
+ mx + m 2 = 0 (*)
V phng trnh (*) c ( ) m m m m > + + 0 4 2 8 4
2 2
nn phng
trnh (*) lun c hai nghim phn bit , do (d) v (P) lun ct
nhau ti hai im phn bit A v B.
b). A v B nm v hai pha ca trc tung

phng trnh : x
2
+
mx + m 2 = 0 c hai nghim tri du

m 2 < 0

m < 2.
Bi 3 :
( )
( )

'

+ +
+ +
+ +
3 27
) 2 ( 1
1 1 1
1 9
xz yz xy
z y x
z y x
KX :
. 0 , 0 , 0 z y x

( ) ( )
( )
( ) ( )
2
2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2
2
2
2
81 2 81
81 2 27
2( ) 2 0
( ) ( ) ( ) 0
( ) 0
( ) 0
( ) 0
x y z x y z xy yz zx
x y z xy yz zx x y z
x y z xy yz zx x y z xy yz zx
x y y z z x
x y
x y
y z y z x y z
z x
z x
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + + +
+ +' '

Thay vo (1) => x = y = z = 3 .


Ta thy x = y = z = 3 tha mn h phng trnh . Vy h phng
trnh c nghim duy nht x = y = z = 3.
Bi 4:
a). Xt
ABM
v
NBM
.
Ta c: AB l ng knh ca ng trn (O)
nn :AMB = NMB = 90
o
.
M l im chnh gia ca cung nh AC
nn ABM = MBN => BAM = BNM
=>
BAN
cn nh B.
T gic AMCB ni tip
=> BAM = MCN ( cng b vi gc MCB).
=> MCN = MNC ( cng bng gc BAM).
=> Tam gic MCN cn nh M
b). Xt
MCB
v
MNQ
c :
MC = MN (theo cm trn MNC cn ) ; MB = MQ ( theo gt)
BMC = MNQ ( v : MCB = MNC ; MBC = MQN ).
=>
). . . ( c g c MNQ MCB
=> BC = NQ .
Xt tam gic vung ABQ c
BQ AC
AB
2
= BC . BQ = BC(BN + NQ)
=> AB
2
= BC .( AB + BC) = BC( BC + 2R)
=> 4R
2
= BC( BC + 2R) => BC = R ) 1 5 (
Bi 5:
T :
z y x z y x + +
+ +
1 1 1 1
=>
0
1 1 1 1

+ +
+ +
z y x z y x
=>
( )
0
+ +
+ +
+
+
z y x z
z z y x
xy
y x

( )
( )
( )
( )( ) 0 ) (
0
) (
0
1 1
2
+ + +

,
_

+ +
+ + +
+

,
_

+ +
+ +
x z z y y x
z y x xyz
xy z zy zx
y x
z y x z xy
y z
Ta c : x
8
y
8
= (x + y)(x-y)(x
2
+y
2
)(x
4
+ y
4
).=
y
9
+ z
9
= (y + z)(y
8
y
7
z + y
6
z
2
- .......... + z
8
)
z
10
- x
10
= (z + x)(z
4
z
3
x + z
2
x
2
zx
3
+ x
4
)(z
5
- x
5
)
Vy M =
4
3
+ (x + y) (y + z) (z + x).A =
4
3
4
Bi 1: 1) Cho ng thng d xc nh bi y = 2x + 4. ng
thng d
/
i xng vi ng thng d qua ng thng y = x l:
A.y =
2
1
x + 2 ; B.y = x - 2 ; C.y =
2
1
x - 2 ; D.y = - 2x - 4
Hy chn cu tr li ng.
2) Mt hnh tr c chiu cao gp i ng knh y ng
y nc, nhng chm vo bnh mt hnh cu khi ly ra mc nc
trong bnh cn li
3
2
bnh. T s gia bn knh hnh tr v bn
knh hnh cu l A.2 ; B.
3
2 ; C.
3
3 ; D. mt kt qu khc.
Ba2: 1) Gii phng trnh: 2x
4
- 11 x
3
+ 19x
2
- 11 x + 2 = 0
2) Cho x + y = 1 (x > 0; y > 0) Tm gi tr ln nht ca A
= x +
y
Bi 3: 1) Tm cc s nguyn a, b, c sao cho a thc : (x + a)
(x - 4) - 7
Phn tch thnh tha s c : (x + b).(x + c)
2) Cho tam gic nhn xy, B, C ln lt l cc im c nh
trn tia Ax, Ay sao cho AB < AC, im M di ng trong gc xAy
sao cho
MB
MA
=
2
1
Xc nh v tr im M MB + 2 MC t gi tr nh nht.
Bi 4: Cho ng trn tm O ng knh AB v CD vung gc vi
nhau, ly im I bt k trn oan CD.
a) Tm im M trn tia AD, im N trn tia AC sao cho I lag
trung im ca MN.
b) Chng minh tng MA + NA khng i.
c) Chng minh rng ng trn ngoi tip tam gic AMN i
qua hai im c nh.
Hng dn
Bi 1: 1) Chn C. Tr li ng.
2) Chn D. Kt qu khc: p s l: 1
Bi 2 : 1)A = (n + 1)
4
+ n
4
+ 1 = (n
2
+ 2n + 1)
2
- n
2
+ (n
4
+ n
2
+ 1)
= (n
2
+ 3n + 1)(n
2
+ n + 1) + (n
2
+ n + 1)(n
2
- n + 1)
= (n
2
+ n + 1)(2n
2
+ 2n + 2) = 2(n
2
+ n + 1)
2
Vy A chia ht cho 1 s chnh phng khc 1 vi mi s nguyn
dng n.
2) Do A > 0 nn A ln nht

A
2
ln nht.
Xt A
2
= ( x + y )
2
= x + y + 2 xy = 1 + 2 xy (1)
Ta c:
2
y x +
xy (Bt ng thc C si)
=> 1 > 2 xy (2)
T (1) v (2) suy ra: A
2
= 1 + 2 xy < 1 + 2 = 2
Max A
2
= 2 <=> x = y =
2
1
, max A = 2 <=> x = y =
2
1
Bi3 Cu 1Vi mi x ta c (x + a)(x - 4) - 7 = (x + b)(x + c)
Nn vi x = 4 th - 7 = (4 + b)(4 + c)
C 2 trng hp: 4 + b = 1 v 4 + b = 7
4 + c = - 7 4 + c = - 1
Trng hp th nht cho b = - 3, c = - 11, a = - 10
Ta c (x - 10)(x - 4) - 7 = (x - 3)(x - 11)
M
D
C
B
A
x
K
O
N
M
I
D
C
B
A
Trng hp th hai cho b = 3, c = - 5, a = 2
Ta c (x + 2)(x - 4) - 7 = (x + 3)(x - 5)
Cu2 (1,5im)
Gi D l im trn cnh AB sao cho:
AD =
4
1
AB. Ta c D l im c nh
M
AB
MA
=
2
1
(gt) do
MA
AD
=
2
1

Xt tam gic AMB v tam gic ADM c MB (chung)

AB
MA
=
MA
AD
=
2
1
Do AMB ~ ADM =>
MD
MB
=
AD
MA
= 2
=> MD = 2MD (0,25 im)
Xt ba im M, D, C : MD + MC > DC (khng i)
Do MB + 2MC = 2(MD + MC) > 2DC
Du "=" xy ra <=> M thuc on thng DC
Gi tr nh nht ca MB + 2 MC l 2 DC
* Cch dng im M.
- Dng ng trn tm A bn knh
2
1
AB
- Dng D trn tia Ax sao cho AD =
4
1
AB
M l giao im ca DC v ng trn (A;
2
1
AB)
Bi 4: a) Dng (I, IA) ct AD ti M ct tia AC ti N
Do MN = 90
0
nn MN l ng knh
Vy I l trung im ca MN
b) K MK // AC ta c : INC = IMK (g.c.g)
=> CN = MK = MD (v MKD vung cn)
Vy AM+AN=AM+CN+CA=AM+MD+CA
=> AM = AN = AD + AC khng i
c) Ta c IA = IB = IM = IN
Vy ng trn ngoi tip AMN i qua hai im A, B c nh .

5
Bi 1. Cho ba s x, y, z tho mn ng thi :
2 2 2
2 1 2 1 2 1 0 x y y z z x + + + + + +
Tnh gi tr ca biu thc :
2007 2007 2007
A x y z + + .
Bi 2). Cho biu thc :
2 2
5 4 2014 M x x y xy y + + + .
Vi gi tr no ca x, y th M t gi tr nh nht ? Tm gi
tr nh nht
Bi 3. Gii h phng trnh :
( ) ( )
2 2
18
1 . 1 72
x y x y
x x y y
+ + +

'
+ +

Bi 4. Cho ng trn tm O ng knh AB bn knh R. Tip


tuyn ti im M bbt k trn ng trn (O) ct cc tip tuyn ti
A v B ln lt ti C v D.
a.Chng minh : AC . BD = R
2
.
b.Tm v tr ca im M chu vi tam gic COD l nh
nht .
Bi 5.Cho a, b l cc s thc dng. Chng minh rng :
( )
2
2 2
2
a b
a b a b b a
+
+ + +
Bi 6).Cho tam gic ABC c phn gic AD. Chng minh : AD
2
=
AB . AC - BD . DC.
Hng dn gii
Bi 1. T gi thit ta c :
2
2
2
2 1 0
2 1 0
2 1 0
x y
y z
z x
+ +

+ +
'

+ +


Cng tng v cc ng thc ta c :( ) ( ) ( )
2 2 2
2 1 2 1 2 1 0 x x y y z z + + + + + + + +

( ) ( ) ( )
2 2 2
1 1 1 0 x y z + + + + +
1 0
1 0
1 0
x
y
z
+

+
'


1 x y z

( ) ( ) ( )
2007 2007 2007
2007 2007 2007
1 1 1 3 A x y z + + + + Vy : A = -3.
Bi 2.(1,5 im) Ta c :
( ) ( ) ( )
2 2
4 4 2 1 2 2 2007 M x x y y xy x y + + + + + + + +

( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 1 2 1 2007 M x y x y + + +
( ) ( ) ( )
2
2 1 3
2 1 1 2007
2 4
M x y y
1
+ + +
1
]

Do ( )
2
1 0 y v ( ) ( )
2
1
2 1 0
2
x y
1
+
1
]

, x y

2007 M
min
2007 2; 1 M x y

Bi 3. t :
( )
( )
1
1
u x x
v y y
+

'
+

Ta c :
18
72
u v
uv
+
'

u ; v l
nghim ca phng trnh :
2
1 2
18 72 0 12; 6 X X X X +

12
6
u
v

'

;
6
12
u
v

'


( )
( )
1 12
1 6
x x
y y
+

'
+

;
( )
( )
1 6
1 12
x x
y y
+

'
+


Gii hai h trn ta c : Nghim ca h l :
(3 ; 2) ; (-4 ; 2) ; (3 ; -3) ; (-4 ; -3) v cc hon v.
Bi 4. a.Ta c CA = CM; DB = DM
Cc tia OC v OD l phn gic ca hai gc AOM v MOB nn OC
OD
Tam gic COD vung nh O, OM l ng cao thuc cnh huyn
CD nn :
MO
2
= CM . MD

R
2
= AC . BD
b.Cc t gic ACMO ; BDMO ni tip

; MCO MAO MDO MBO
( ) . COD AMB g g V : V
(0,25)
Do :
1
. .
. .
Chu vi COD OM
Chu vi AMB MH

V
V
(MH
1
AB)
Do MH
1
OM nn
1
1
OM
MH

Chu vi COD V chu vi AMB V


Du = xy ra

MH
1
= OM

M l im chnh gia
ca cung

AB

Bi 5 (1,5 im) Ta c :
2 2
1 1
0; 0
2 2
a b
_ _


, ,
a , b > 0
o h
d
c
m
b a
1 1
0; 0
4 4
a a b b + +

1 1
( ) ( ) 0
4 4
a a b b + + +
a , b > 0
1
0
2
a b a b + + + >
Mt khc 2 0 a b ab + >
Nhn tng v ta c : ( ) ( )
( )
1
2
2
a b a b ab a b
1
+ + + +
1
]

( )
( ) 2
2 2
2
a b
a b a b b a
+
+ + +
Bi 6. (1 im) V ng trn tm O ngoi tip ABC V
Gi E l giao im ca AD v (O)
Ta c: ABD CED V : V (g.g)
. .
BD AD
AB ED BDCD
ED CD


( )
2
. .
. .
AD AE AD BDCD
AD AD AE BDCDLi c : ( ) . ABD AEC g g V : V

2
. .
. .
AB AD
AB AC AE AD
AE AC
AD AB AC BDCD6
Cu 1: Cho hm s f(x) =
4 4
2
+ x x
a) Tnh f(-1); f(5)
b) Tm x f(x) = 10
c) Rt gn A =
4
) (
2
x
x f
khi x 2 t
Cu 2: Gii h phng trnh

'

+ +
+
) 3 )( 7 2 ( ) 7 2 )( 3 (
) 4 )( 2 ( ) 2 (
y x y x
y x y x
Cu 3: Cho biu thcA =

,
_

,
_

+
1
:
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x x
vi x > 0 v x
1
a) Rt gn A
b) Tm gi tr ca x A = 3
d
e
c
b
aa
O
Cu 4: T im P nm ngoi ng trn tm O bn knh R, k hai
tip tuyn PA; PB. Gi H l chn ng vung gc h t A n -
ng knh BC.
a) Chng minh rng PC ct AH ti trung im E ca AH
b) Gi s PO = d. Tnh AH theo R v d.
Cu 5: Cho phng trnh 2x
2
+ (2m - 1)x + m - 1 = 0
Khng gii phng trnh, tm m phng trnh c hai nghim
phn bit x
1
; x
2
tha mn: 3x
1
- 4x
2
= 11
p n
Cu 1a) f(x) = 2 ) 2 ( 4 4
2 2
+ x x x x
Suy ra f(-1) = 3; f(5) = 3
b)
8
12
10 2
10 2
10 ) (
x
x
x
x
x f
c)
) 2 )( 2 (
2
4
) (
2
+

x x
x
x
x f
A
Vi x > 2 suy ra x - 2 > 0 suy ra
2
1
+

x
A
Vi x < 2 suy ra x - 2 < 0 suy ra
2
1
+

x
A
Cu 2
( 2) ( 2)( 4) 2 2 4 8 4
( 3)(2 7) (2 7)( 3) 2 6 7 21 2 7 6 21 0
x y x y xy x xy y x x y
x y x y xy y x xy y x x y
+ +

' ' ' '
+ + + + +

x -2

y 2
Cu 3 a) Ta c: A =

,
_

,
_

+
1
:
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x x
=

,
_

,
_

+
+ +
1 1
) 1 (
:
1
1
) 1 )( 1 (
) 1 )( 1 (
x
x
x
x x
x
x
x x
x x x
=
O

,
_

,
_

+
1
:
1
1
1
1
x
x x x
x
x
x
x x
=
1
:
1
1 1

+ +
x
x
x
x x x
=
1
:
1
2

+
x
x
x
x

=
x
x
x
x 1
1
2

+
=
x
x 2
b) A = 3 =>
x
x 2
= 3 => 3x + x - 2 = 0 => x = 2/3
Cu 4
Do HA // PB (Cng vung gc vi BC)
a) nn theo nh l Ta let p dng cho CPB ta c

CB
CH
PB
EH

; (1)
Mt khc, do PO // AC (cng vung gc vi AB)
=> POB = ACB (hai gc ng v)
=> AHC

POB
Do :
OB
CH
PB
AH

(2)
Do CB = 2OB, kt hp (1) v (2) ta suy ra AH = 2EH hay E l
trung im ca AH.
b) Xt tam gic vung BAC, ng cao AH ta c AH
2
= BH.CH = (2R
- CH).CH
Theo (1) v do AH = 2EH ta c
. ) 2 (
2PB
AH.CB
2PB
AH.CB
AH
2
R

AH
2
.4PB
2
= (4R.PB - AH.CB).AH.CB

4AH.PB
2
= 4R.PB.CB - AH.CB
2

AH (4PB
2
+CB
2
) = 4R.PB.CB
2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2 2
d
R d . 2.R
4R ) R 4(d
R d . 8R

(2R) 4PB
4R.2R.PB
CB 4.PB
4R.CB.PB
AH

+

O
B
C
H
E
A
P
Cu 5 phng trnh c 2 nghim phn bit x
1
; x
2
th > 0
<=> (2m - 1)
2
- 4. 2. (m - 1) > 0
T suy ra m 1,5 (1)
Mt khc, theo nh l Vit v gi thit ta c:

'

+
11 4x 3x
2
1 m
.x x
2
1 2m
x x
2 1
2 1
2 1

'

11
8m - 26
7 7m
4
7
4m - 13
3
8m - 26
7 7m
x
7
4m - 13
x
1
1

Gii phng trnh
11
8m - 26
7 7m
4
7
4m - 13
3


ta c m = - 2 v m = 4,125 (2)
i chiu iu kin (1) v (2) ta c: Vi m = - 2 hoc m =
4,125 th phng trnh cho c hai nghim phn bit tha mn:
x
1
+ x
2
= 11
7
Cu 1: Cho P =
2
1
x
x x
+

+
1
1
x
x x
+
+ +
-
1
1
x
x
+

a/. Rt gn P.
b/. Chng minh: P <
1
3
vi x 0 v x

1.
Cu 2: Cho phng trnh : x
2
2(m - 1)x + m
2
3 = 0
( 1 )
; m
l tham s.
a/. Tm m phng trnh (1) c nghim.
b/. Tm m phng trnh (1) c hai nghim sao cho
nghim ny bng ba ln nghim kia.
Cu 3: a/. Gii phng trnh :
1
x
+
2
1
2 x
= 2
b/. Cho a, b, c l cc s thc tha mn :
0
0
2 4 2 0
2 7 11 0
a
b
a b c
a b c

'
+ +

Tm gi tr ln nht v gi tr b nht ca Q = 6 a + 7 b + 2006 c.


Cu 4: Cho ABC V cn ti A vi AB > BC. im D di ng trn cnh
AB, ( D khng trng vi A, B). Gi (O) l ng trn ngoi tip BCD V .
Tip tuyn ca (O) ti C v D ct nhau K .
a/. Chng minh t gic ADCK ni tip.
b/. T gic ABCK l hnh g? V sao?
c/. Xc nh v tr im D sao cho t gic ABCK l hnh
bnh hnh.
p n
Cu 1: iu kin: x

0 v x

1. (0,25 im)
P =
2
1
x
x x
+

+
1
1
x
x x
+
+ +
-
1
( 1)( 1)
x
x x
+
+
=
3
2
( ) 1
x
x
+

+
1
1
x
x x
+
+ +
-
1
1 x
=
2 ( 1)( 1) ( 1)
( 1)( 1)
x x x x x
x x x
+ + + + +
+ +
=
( 1)( 1)
x x
x x x

+ +
=
1
x
x x + +
b/. Vi x 0 v x

1 .Ta c: P <
1
3

1
x
x x + +
<
1
3

3 x < x + x + 1 ; ( v x + x + 1 > 0 )

x - 2 x + 1 > 0

( x - 1)
2
> 0. ( ng v x 0 v x

1)
Cu 2:a/. Phng trnh (1) c nghim khi v ch khi 0.

(m - 1)
2
m
2
3

4 2m

m 2.
b/. Vi m 2 th (1) c 2 nghim.
Gi mt nghim ca (1) l a th nghim kia l 3a . Theo
Viet ,ta c:

2
3 2 2
.3 3
a a m
a a m
+
'

a=
1
2
m

3(
1
2
m
)
2
= m
2
3

m
2
+ 6m 15 = 0

m = 3t 2 6 ( tha mn iu kin).
Cu 3:
iu kin x

0 ; 2 x
2
> 0

0 ;
x
< 2 .
t y =
2
2 x
> 0
Ta c:
2 2
2 (1)
1 1
2 (2)
x y
x y
+

'
+

T (2) c : x + y = 2xy. Thay vo (1) c : xy = 1 hoc xy = -


1
2
* Nu xy = 1 th x+ y = 2. Khi x, y l nghim ca phng
trnh:
X
2
2X + 1 = 0

X = 1

x = y = 1.
* Nu xy = -
1
2
th x+ y = -1. Khi x, y l nghim ca phng
trnh:
X
2
+ X -
1
2
= 0

X =
1 3
2
t
V y > 0 nn: y =
1 3
2
+

x =
1 3
2

Vy phng trnh c hai nghim: x
1
= 1 ; x
2
=
1 3
2

Cu 4: c/. Theo cu b, t gic ABCK l hnh thang.
Do , t gic ABCK l hnh bnh hnh

AB // CKBAC ACK
M

1
2
ACK
s

EC
=
1
2
s

BD
=

DCB
Nn

BCD BAC
Dng tia Cy sao cho

BCy BAC .Khi , D l giao im ca

AB
v
Cy.
Vi gi thit

AB
>

BC
th

BCA
>

BAC
>

BDC
.

AB .
Vy im D xc nh nh trn l im cn tm.
8
Cu 1: a) Xc nh x

R biu thc :A =
x x
x x
+
+
1
1
1
2
2
L
mt s t nhin
b. Cho biu thc: P =
2 2
2
1 2 + +
+
+ +
+
+ + z zx
z
y yz
y
x xy
x
Bit x.y.z
= 4 , tnh P .
Cu 2:Cho cc im A(-2;0) ; B(0;4) ; C(1;1) ; D(-3;2)
a. Chng minh 3 im A, B ,D thng hng; 3 im A, B, C
khng thng hng.
b. Tnh din tch tam gic ABC.
Cu3 Gii phng trnh: 5 2 1
3
x x
Cu 4 Cho ng trn (O;R) v mt im A sao cho OA = R 2 .
V cc tip tuyn AB, AC vi ng trn. Mt gc xOy = 45
0
ct
on thng AB v AC ln lt ti D v E.
O
K
D
C
B
A
Chng minh rng:
a.DE l tip tuyn ca ng trn ( O ).
b.
R DE R < <
3
2

p n
Cu 1: a.
A =
x x x x x
x x x x
x x
x x 2 ) 1 ( 1
) 1 ).( 1 (
1
1
2 2
2 2
2
2
+ + +
+ + +
+ +
+
A l s t nhin

-2x l s t nhin

x =
2
k
(trong k

Z v k 0 )
b.iu kin xc nh: x,y,z 0, kt hp vi x.y.z = 4 ta c x,
y, z > 0 v 2 xyz
Nhn c t v mu ca hng t th 2 vi x ; thay 2 mu ca hng
t th 3 bi xyz ta c:
P =
1
2
2
2 (
2
2 2

+ +
+ +

+ +
+
+ +
+
+ + x xy
xy x
xy x z
z
x xy
xy
x xy
x
(1)

1 P v P > 0
Cu 2:a.ng thng i qua 2 im A v B c dng y = ax + b
im A(-2;0) v B(0;4) thuc ng thng AB nn

b = 4; a = 2
Vy ng thng AB l y = 2x + 4.
im C(1;1) c to khng tho mn y = 2x + 4 nn C khng
thuc ng thng AB

A, B, C khng thng hng.


im D(-3;2) c to tho mn y = 2x + 4 nn im D thuc -
ng thng AB

A,B,D thng hn
b.Ta c :
AB
2
= (-2 0)
2
+ (0 4)
2
=20
AC
2
= (-2 1)
2
+ (0 1)
2
=10
BC
2
= (0 1)
2
+ (4 1)
2
= 10

AB
2
= AC
2
+ BC
2

ABC vung ti C
Vy S
ABC
= 1/2AC.BC =
5 10 . 10
2
1

( n v din tch )
Cu 3:kx x1, t v x u x
3
2 ; 1 ta c h phng trnh:

'

+

1
5
3 2
v u
v u
Gii h phng trnh bng phng php th ta c: v = 2

x = 10.
Cu 4
a.p dng nh l Pitago tnh c
AB = AC = R

ABOC l hnh
vung (0.5)
B
M
A
O
C
D
E
K bn knh OM sao cho
BOD = MOD

MOE = EOC (0.5)


Chng minh BOD = MOD

OMD = OBD = 90
0
Tng t: OME = 90
0

D, M, E thng hng. Do DE l tip tuyn ca ng trn (O).


b.Xt ADE c DE < AD +AE m DE = DB + EC

2ED < AD +AE +DB + EC hay 2DE < AB + AC = 2R

DE < R
Ta c DE > AD; DE > AE ; DE = DB + EC
Cng tng v ta c: 3DE > 2R

DE >
3
2
R
Vy R > DE >
3
2
R
9
Cu 1: Cho hm s f(x) =
4 4
2
+ x x
a) Tnh f(-1); f(5)
b) Tm x f(x) = 10
c) Rt gn A =
4
) (
2
x
x f
khi x 2 t
Cu 2: Gii h phng trnh

'

+ +
+
) 3 )( 7 2 ( ) 7 2 )( 3 (
) 4 )( 2 ( ) 2 (
y x y x
y x y x
Cu 3: Cho biu thc
A =

,
_

,
_

+
1
:
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x x
vi x > 0 v x 1
a) Rt gn A
2) Tm gi tr ca x A = 3
Cu 4: T im P nm ngoi ng trn tm O bn knh R, k hai
tip tuyn PA; PB. Gi H l chn ng vung gc h t A n -
ng knh BC.
a) Chng minh rng PC ct AH ti trung im E ca AH
b) Gi s PO = d. Tnh AH theo R v d. b
O
Cu 5: Cho phng trnh 2x
2
+ (2m - 1)x + m - 1 = 0
Khng gii phng trnh, tm m phng trnh c hai nghim
phn bit x
1
; x
2
tha mn: 3x
1
- 4x
2
= 11
p n
Cu 1
a) f(x) = 2 ) 2 ( 4 4
2 2
+ x x x x
Suy ra f(-1) = 3; f(5) = 3
b)
8
12
10 2
10 2
10 ) (
x
x
x
x
x f
c)
) 2 )( 2 (
2
4
) (
2
+

x x
x
x
x f
A
Vi x > 2 suy ra x - 2 > 0 suy ra
2
1
+

x
A
Vi x < 2 suy ra x - 2 < 0 suy ra
2
1
+

x
A
Cu 2

'

'

'

+ +
+

'

+ +
+
2 y
-2 x


0
4
21 6 7 2 21 7 6 2
8 4 2 2
) 3 )( 7 2 ( ) 7 2 )( 3 (
) 4 )( 2 ( ) 2 (
y x
y x
x y xy x y xy
x y xy x xy
y x y x
y x y x
Cu 3a) Ta c: A =

,
_

,
_

+
1
:
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x x
=

,
_

,
_

+
+ +
1 1
) 1 (
:
1
1
) 1 )( 1 (
) 1 )( 1 (
x
x
x
x x
x
x
x x
x x x
=

,
_

,
_

+
1
:
1
1
1
1
x
x x x
x
x
x
x x
=
1
:
1
1 1

+ +
x
x
x
x x xx
O
=
1
:
1
2

+
x
x
x
x
=
x
x
x
x 1
1
2

+
=
x
x 2
b) A = 3 =>
x
x 2
= 3 => 3x + x - 2 = 0 => x = 2/3
Cu 4
a) Do HA // PB (Cng vung gc vi BC)
b) nn theo nh l Ta let p dng cho tam gic CPB ta c
CB
CH
PB
EH

; (1)
Mt khc, do PO // AC (cng vung gc vi AB)
=> POB = ACB (hai gc ng v)
=> AHC

POB
Do :
OB
CH
PB
AH

(2)
Do CB = 2OB, kt hp (1) v (2) ta suy ra AH = 2EH hay E l
trug im ca AH.
b) Xt tam gic vung BAC, ng cao AH ta c AH
2
= BH.CH = (2R
- CH).CH
Theo (1) v do AH = 2EH ta c
. ) 2 (
2PB
AH.CB
2PB
AH.CB
AH
2
R

AH
2
.4PB
2
= (4R.PB - AH.CB).AH.CB
O
B
C
H
E
A
P

4AH.PB
2
= 4R.PB.CB - AH.CB
2

AH (4PB
2
+CB
2
) = 4R.PB.CB
2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2 2
d
R d . 2.R
4R ) R 4(d
R d . 8R

(2R) 4PB
4R.2R.PB
CB 4.PB
4R.CB.PB
AH

+

Cu 5 (1)
phng trnh c 2 nghim phn bit x
1
; x
2
th > 0
<=> (2m - 1)
2
- 4. 2. (m - 1) > 0
T suy ra m 1,5 (1)
Mt khc, theo nh l Vit v gi thit ta c:

'

+
11 4x 3x
2
1 m
.x x
2
1 2m
x x
2 1
2 1
2 1

'

11
8m - 26
7 7m
4
7
4m - 13
3
8m - 26
7 7m
x
7
4m - 13
x
1
1

Gii phng trnh
11
8m - 26
7 7m
4
7
4m - 13
3


ta c m = - 2 v m = 4,125 (2)
i chiu iu kin (1) v (2) ta c: Vi m = - 2 hoc m = 4,125
th phng trnh cho c hai nghim phn bit t
10
Cu I : Tnh gi tr ca biu thc:
A =
5 3
1
+
+
7 5
1
+
+
9 7
1
+
+ .....+
99 97
1
+
B = 35 + 335 + 3335 + ..... +

3 99
35 ..... 3333
s

Cu II :Phn tch thnh nhn t :
1) X
2
-7X -18
2) (x+1) (x+2)(x+3)(x+4)
3) 1+ a
5
+ a
10
Cu III :
1) Chng minh : (ab+cd)
2
(a
2
+c
2
)( b
2
+d
2
)
2) p dng : cho x+4y = 5 . Tm GTNN ca biu thc : M= 4x
2
+ 4y
2

Cu 4 : Cho tam gic ABC ni tip ng trn (O), I l trung im ca
BC, M l mt im trn on CI ( M khc C v I ). ng thng AM ct
(O) ti D, tip tuyn ca ng trn ngoi tip tam gic AIM ti M ct BD
v DC ti P v Q.
a) Chng minh DM.AI= MP.IB
b) Tnh t s :
MQ
MP
Cu 5:
Cho P =
x
x x

+
1
3 4
2
Tm iu kin biu thc c ngha, rt gn biu thc.
pn
Cu 1 :
1) A =
5 3
1
+
+
7 5
1
+
+
9 7
1
+
+ .....+
99 97
1
+

=
2
1
( 3 5 + 5 7 + 7 9 + .....+ 97 99 ) =
2
1
( 3 99 )
2) B = 35 + 335 + 3335 + ..... +

3 99
35 ..... 3333
s
=
=33 +2 +333+2 +3333+2+.......+ 333....33+2
= 2.99 + ( 33+333+3333+...+333...33)
= 198 +
3
1
( 99+999+9999+.....+999...99)
198 +
3
1
( 10
2
-1 +10
3
- 1+10
4
- 1+ ....+10
100
1) = 198 33 +
B =

,
_


27
10 10
2 101
+165
Cu 2: 1)
x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) - 7(x+2) = (x+2)
(x-9) (1)
2)(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) -3= (x+1)(x+4)(x+2)(x+3)-3
= (x2+5x +4)(x2 + 5x+6)-3= [x2+5x +4][(x2 + 5x+4)+2]-3
= (x2+5x +4)2 + 2(x2+5x +4)-3=(x2+5x +4)2 - 1+ 2(x2+5x
+4)-2
= [(x2+5x +4)-1][(x2+5x +4)+1] +2[(x2+5x +4)-1]
= (x2+5x +3)(x2+5x +7)
3) a10+a5+1
= a10+a9+a8+a7+a6 + a5 +a5+a4+a3+a2+a +1
- (a9+a8+a7 )- (a6 + a5 +a4)- ( a3+a2+a )
= a8(a2 +a+1) +a5(a2 +a+1)+ a3(a2 +a+1)+ (a2 +a+1)-a7(a2
+a+1)
-a4(a2 +a+1)-a(a2 +a+1)
=(a2 +a+1)( a8-a7+ a5 -a4+a3 - a +1)
Cu 3: 4
1) Ta c : (ab+cd)
2
(a
2
+c
2
)( b
2
+d
2
) <=>
a
2
b
2
+2abcd+c
2
d
2
a
2
b
2
+ a
2
d
2
+c
2
b
2
+c
2
d
2
<=>
0 a
2
d
2
- 2cbcd+c
2
b
2
<=>
0 (ad - bc)
2
(pcm )
Du = xy ra khi ad=bc.
2) p dng hng ng thc trn ta c :
5
2
= (x+4y)
2
= (x. + 4y) (x
2
+ y
2
)
) 16 1 ( +
=>
x
2
+ y
2

17
25
=> 4x
2
+ 4y
2

17
100
du = xy ra khi x=
17
5
, y =
17
20

(2)
Cu 4 : 5
Ta c : gc DMP= gc AMQ = gc AIC. Mt khc gc ADB = gc
BCA=>
MPD ng dng vi ICA =>
IA
MP
CI
DM
=> DM.IA=MP.CI hay
DM.IA=MP.IB (1).
Ta c gc ADC = gc CBA,
Gc DMQ = 180
0
- AMQ=180
0
- gc AIM = gc BIA.
Do DMQ ng dng vi BIA =>
IA
MQ
BI
DM
=> DM.IA=MQ.IB (2)
T (1) v (2) ta suy ra
MQ
MP
= 1
Cu 5
P xc nh th : x
2
-4x+3 0 v 1-x >0
T 1-x > 0 => x < 1
Mt khc : x
2
-4x+3 = (x-1)(x-3), V x < 1 nn ta c :
(x-1) < 0 v (x-3) < 0 t suy ra tch ca (x-1)(x-3) > 0
Vy vi x < 1 th biu thc c ngha.
Vi x < 1 Ta c :
P =
x
x x

+
1
3 4
2
= x
x
x x


3
1
) 3 )( 1 (
11
Cu 1 : a. Rt gn biu thc .
( )
2 2
1
1 1
1
+
+ +
a a
A
Vi a > 0.
b. Tnh gi tr ca tng.
2 2 2 2 2 2
100
1
99
1
1 ...
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1 + + + + + + + + + B
Cu 2 : Cho pt 0 1
2
+ m mx x
a. Chng minh rng pt lun lun c nghim vi m .
b. Gi
2 1
, x x
l hai nghim ca pt. Tm GTLN, GTNN ca bt.
( ) 1 2
3 2
2 1
2
2
2
1
2 1
+ + +
+

x x x x
x x
P
Cu 3 : Cho
1 , 1 y x
Chng minh.
xy y x +

+
+
+ 1
2
1
1
1
1
2 2
Cu 4 Cho ng trn tm o v dy AB. M l im chuyn
ng trn ng trn, tM k MH AB (H AB). Gi E v F ln lt l
hnh chiu vung gc ca H trn MA v MB. Qua M k ng thng
vung gc vi ct dy AB ti D.
1. Chng minh rng ng thng MD lun i qua 1 im c
nh khi M thay i trn ng trn.
2. Chng minh.
BH
AD
BD
AH
MB
MA
.
2
2

H ng dn
Cu 1 a. Bnh phng 2 v
( ) 1
1
2
+
+ +

a a
a a
A
(V a > 0).
c. p dng cu a.

100
9999
100
1
100
1
1 1
1

+
+
B
a a
A
Cu 2 a. : cm
m 0
B (2 ) p dng h thc Viet ta c:

'


+
1
2 1
2 1
m x x
m x x

2
1 2
2
+
+

m
m
P
(1) Tm k pt (1) c nghim theo n.
1 1
2
2
1
1
2
1m GTNN
m GTLN
P
Cu 3 : Chuyn v quy ng ta c.
bt
( )
( )( )
( )
( )( )
0
1 1 1 1
2 2

+ +

+
+ +

xy y
y x y
xy x
x y x
( ) ( ) 0 1
2
xy y x ng v
1 xy
Cu 4: a
- K thm ng ph.
- Chng minh MD l ng knh ca (o)
=> ........
b.
Gi E', F' ln lt l hnh chiu ca D trn MA v MB.
t HE = H
1

HF = H
2
( ) 1
. .
. .
.
2
2
2
1
MB h HF
MA h HE
BH
AD
BD
AH

HEF
' '
E DF

h HE h HF . .
2

Thay vo (1) ta c:
BH
AD
BD
AH
MB
MA
.
2
2

12
Cu 1: Cho biu thc D = 1
]
1

+
+
+

+
ab
b a
ab
b a
1 1
:
1
]
1

+ +
+
ab
ab b a
1
2
1
a) Tm iu kin xc nh ca D v rt gn D
b) Tnh gi tr ca D vi a =
3 2
2

c) Tm gi tr ln nht ca D
Cu 2: Cho phng trnh
3 2
2

x
2
- mx +
3 2
2

m
2
+ 4m - 1 = 0 (1)
a) Gii phng trnh (1) vi m = -1
M
o E'
E
A
F
F'
B
I
D
H
b) Tm m phng trnh (1) c 2 nghim tho mn
2 1
2 1
1 1
x x
x x
+ +
Cu 3: Cho tam gic ABC ng phn gic AI, bit AB = c, AC =
b, ) 90 (

0
A Chng minh rng AI =
c b
Cos bc
+
2
. 2

(Cho Sin2
Cos Sin 2 )
Cu 4: Cho ng trn (O) ng knh AB v mt im N di ng
trn mt na ng trn sao cho . B N A N

V vo trong ng trn
hnh vung ANMP.
a) Chng minh rng ng thng NP lun i qua im c
nh Q.
b) Gi I l tm ng trn ni tip tam gic NAB. Chng minh
t gic ABMI ni tip.
c) Chng minh ng thng MP lun i qua mt im c
nh.
Cu 5: Cho x,y,z; xy + yz + zx = 0 v x + y + z = -1
Hy tnh gi tr ca:
B =
x
xyz
y
zx
z
xy
+ +
p n
Cu 1: a) - iu kin xc nh ca D l

'

1
0
0
ab
b
a
- Rt gn D
D = 1
]
1

+
ab
a b a
1
2 2
:
1
]
1

+ +
ab
ab b a
1
D =
1
2
+ a
a
b) a = 1 3 ) 1 3 (
1
3 2 ( 2
3 2
2
2
+ +
+

+
a
c
b
a
I
C
B
A

2
Vy D =
3 4
2 3 2
1
3 2
2
3 2 2

+
+
c) p dng bt ng thc cauchy ta c
1 1 2 + D a a
Vy gi tr ca D l 1
Cu 2: a) m = -1 phng trnh (1)
0 9 2 0
2
9
2
1
2 2
+ + x x x x

'

10 1
10 1
2
1
x
x
b) phng trnh 1 c 2 nghim th
4
1
0 2 8 0 + m m

(
*
)
+ phng trnh c nghim khc 0

'

+
2 3 4
2 3 4
0 1 4
2
1
2
1
2
m
m
m m
(
*
)
+

'


+
+ + +
0 1
0
0 ) 1 )( (
1 1
2 1
2 1
2 1 2 1 2 1
2 1
x x
x x
x x x x x x
x x

'

'

19 4
19 4
0
0 3 8
0 2
2
m
m
m
m m
m
Kt hp vi iu kin (*)v (**) ta c m = 0 v 19 4 m
Cu 3:
+
;
2
.
2
1
cSin AI S
ABI

+
;
2
.
2
1
bSin AI S
AIC

+
;
2
1
bcSin S
ABC

AIC ABI ABC


S S S

+
c b
bcCos
c b Sin
bcSin
AI
c b AISin bcSin
+

+

+
2
2
) (
2
) (
2

Cu 4: a)
2 1

N N Gi Q = NP
) (O
QA QB
) )
Suy ra Q c nh
1
2
1
2
1
F
I
Q
P
N
M
B
A
b) )

(

2 1 1
A M A

T gic ABMI ni tip


c) Trn tia i ca QB ly im F sao cho QF = QB, F c nh.
Tam gic ABF c: AQ = QB = QF

ABF vung ti A

0 0
45

45

B F A B
Li c
1
0
1

45

P AFB P T gic APQF ni tip

0
90

F Q A F P A
Ta c:
0 0 0
180 90 90

+ + M P A F P A

M
1
,P,F Thng hng
Cu 5: Bin i B = xyz

,
_

+ +
2 2 2
1 1 1
z y x
=
2
2
.
xyz
xyz
13
Bi 1: Cho biu thc A =
2
4( 1) 4( 1)
1
. 1
1
4( 1)
x x x x
x
x x
+ +
_

,

a) Tm iu kin ca x A xc nh
b) Rt gn A
Bi 2 : Trn cng mt mt phng ta cho hai im A(5; 2) v
B(3; -4)
a) Vit phng tnh ng thng AB
b) Xc nh im M trn trc honh tam gic MAB cn
ti M
Bi 3 : Tm tt c cc s t nhin m phng trnh n x sau:
x
2
- m
2
x + m + 1 = 0
c nghim nguyn.
Bi 4 : Cho tam gic ABC. Phn gic AD (D BC) v ng trn
tm O qua A v D ng thi tip xc vi BC ti D. ng trn ny
ct AB v AC ln lt ti E v F. Chng minh
a) EF // BC
b) Cc tam gic AED v ADC; D v ABD l cc tam gic ng
dng.
c) AE.AC = .AB = AC
2
Bi 5 : Cho cc s dng x, y tha mn iu kin x
2
+ y
2
x
3
+ y
4
.
Chng minh:
x
3
+ y
3
x
2
+ y
2
x + y 2
p n
Bi 1:
a) iu kin x tha mn
2
1 0
4( 1) 0
4( 1) 0
4( 1) 0
x
x x
x x
x x

'
+

>


1
1
1
2
x
x
x
x

'

x > 1 v x 2
KL: A xc nh khi 1 < x < 2 hoc x > 2
b) Rt gn A
A =
2 2
2
( 1 1) ( 1 1) 2
.
1
( 2)
x x x
x
x
+ +

A =
1 1 1 1
2
.
2 1
x x
x
x x
+ +


Vi 1 < x < 2 A =
2
1 x
Vi x > 2 A =
2
1 x
Kt lun
Vi 1 < x < 2 th A =
2
1 x
Vi x > 2 th A =
2
1 x
Bi 2:
a) A v B c honh v tung u khc nhau nn phng
trnh ng thng AB c dng y = ax + b
A(5; 2) AB 5a + b = 2
B(3; -4) AB 3a + b = -4
Gii h ta c a = 3; b = -13
Vy phng trnh ng thng AB l y = 3x - 13
b) Gi s M (x, 0) xx ta c
MA =
2 2
( 5) (0 2) x +
MB =
2 2
( 3) (0 4) x + +
MAB cn MA = MB
2 2
( 5) 4 ( 3) 16 x x + +
(x - 5)
2
+ 4 = (x - 3)
2
+ 16
x = 1
Kt lun: im cn tm: M(1; 0)
Bi 3:
Phng trnh c nghim nguyn khi = m
4
- 4m - 4 l s
chnh phng
Ta li c: m = 0; 1 th < 0 loi
m = 2 th = 4 = 2
2
nhn
m 3 th 2m(m - 2) > 5 2m
2
- 4m - 5 > 0
- (2m
2
- 2m - 5) < < + 4m + 4
m
4
- 2m + 1 < < m
4
(m
2
- 1)
2
< < (m
2
)
2
khng chnh phng
Vy m = 2 l gi tr cn tm.
Bi 4:
a)

1
( )
2
EAD EFD sdED
(0,25)

1
( )
2
FAD FDC sdFD
(0,25)
m

EDA FAD EFD FDC
(0,25)
EF // BC (2 gc so le trong bng nhau)
b) AD l phn gic gc BAC nn

DE DF
s

1
2
ACD
s(

AED DF
) =
1
2
s

AE
= s

ADE
do

ACD ADE
v

EAD DAC
D ADC (g.g)
Tng t: s

1 1
( )
2 2
ADF sdAF sd AFD DF
=

1
( )
2
sdAFD DE sdABD


ADF ABD
do AFD ~ (g.g
c) Theo trn:
+ AED ~ DB

AE AD
AD AC

hay AD
2
= AE.AC (1)
+ ADF ~ ABD
AD AF
AB AD

AD
2
= AB.AF (2)
T (1) v (2) ta c AD
2
= AE.AC = AB.AF
Bi 5 (1):
Ta c (y
2
- y) + 2 0 2y
3
y
4
+ y
2
(x
3
+ y
2
) + (x
2
+ y
3
) (x
2
+ y
2
) + (y
4
+ x
3
)
m x
3
+ y
4
x
2
+ y
3
do
x
3
+ y
3
x
2
+ y
2
(1)
+ Ta c: x(x - 1)
2
0: y(y + 1)(y - 1)
2
0
x(x - 1)
2
+ y(y + 1)(y - 1)
2
0
F E
A
B
C
D
x
3
- 2x
2
+ x + y
4
- y
3
- y
2
+ y 0
(x
2
+ y
2
) + (x
2
+ y3) (x + y) + (x
3
+ y
4
)
m x
2
+ y
3
x
3
+ y
4
x
2
+ y
2
x + y (2)
v (x + 1)(x - 1) 0. (y - 1)(y
3
-1) 0
x
3
- x
2
- x + 1 + y
4
- y - y
3
+ 1 0
(x + y) + (x
2
+ y
3
) 2 + (x
3
+ y
4
)
m x
2
+ y
3
x
3
+ y
4
x + y 2
T (1) (2) v (3) ta c:
x
3
+ y
3
x
2
+ y
2
x + y 2
14
Cu 1: x- 4(x-1) + x + 4(x-1) 1
cho A= ( 1 -
)
x
2
- 4(x-1) x-
1
a/ rt gn biu thc A.
b/ Tm gi tr nguyn ca x A c gi tr nguyn.
Cu 2: Xc nh cc gi tr ca tham s m phng trnh
x
2
-(m+5)x-m+6 =0
C 2 nghim x
1
v x
2
tho mn mt trong 2 iu kin sau:
a/ Nghim ny ln hn nghim kia mt n v.
b/ 2x
1
+3x
2
=13
Cu 3Tm gi tr ca m h phng trnh
mx-y=1
m
3
x+(m
2
-1)y =2
v nghim, v s nghim.
Cu 4: tm max v min ca biu thc: x
2
+3x+1
x
2
+1
Cu 5: T mt nh A ca hnh vung ABCD k hai tia to vi
nhau mt gc 45
0
. Mt tia ct cnh BC ti E ct ng cho BD ti
P. Tia kia ct cnh CD ti F v ct ng cho BD ti Q.
a/ Chng minh rng 5 im E, P, Q, F v C cng nm trn mt -
ng trn.
b/ Chng minh rng: S
AEF
=2S
AQP
c/ K trung trc ca cnh CD ct AE ti M tnh s o gc MAB bit
CPD=CM
h ng dn
Cu 1: a/ Biu thc A xc nh khi x2 v x>1
( x-1 -1)
2
+ ( x-1 +1)
2
x-2
A= . (
)
(x-2)
2
x-1
x- 1 -1 + x-1 + 1 x- 2 2 x- 1 2
= . = =
x-2 x-1 x-1 x-1
b/ A nguyn th x- 1 l c dng ca 1 v 2
* x- 1 =1 th x=0 loi
* x- 1 =2 th x=5
vy vi x = 5 th A nhn gi tr nguyn bng 1
Cu 2: Ta c x = (m+5)
2
-4(-m+6) = m
2
+14m+10 phng
trnhc hai nghimphn bit khi vch khi m-7-4 3 v m-
7+4 3 (*)
a/ Gi s x2>x1 ta c h x
2
-x
1
=1
(1)
x
1
+x
2
=m+5
(2)
x
1
x
2
=-m+6
(3)

Gii h tac m=0 v m=-14 tho mn (*)
b/ Theo gi thit ta c: 2x
1
+3x
2
=13
(1)
x
1
+x
2
= m+5
(2)
x
1
x
2
=-m+6
(3)

gii h ta c m=0 v m= 1 Tho mn (*)
Cu 3: * h v nghim th m/m
3
=-1/(m2-1) 1/2
3m
3
-m=-m3 m
2
(4m
2
- 1)=0 m=0 m=0
3m
2
-1-2 3m
2
-1 m=1/2 m=1/2
m
*Hv s nghim th: m/m
3
=-1/(m
2
-1) =1/2
3m
3
-m=-m3 m=0
3m
2
-1= -2 m=1/2
V nghim
Khng c gi tr no ca m h v s nghim.
Cu 4: Hm s xc nh vi x(v x2+10) x
2
+3x+1
gi y
0
l 1 gi trca hmphng trnh: y
0
=
x
2
+1
(y
0
-1)x
2
-6x+y
0
-1 =0 c nghim
*y
0
=1 suy ra x = 0 y
0
1; =9-(y
0
-1)
2
0 (y
0
-
1)
2
9 suy ra -2 y
0
4
1
1
Q
P
M
F
E
D
C
B
A
Vy: y
min
=-2 v y
max
=4
Cu 5: ( Hc sinh t v hnh)
Gii
a/ A
1
v B
1
cng nhn on QE di mt gc
45
0

t gic ABEQ ni tip c.

FQE =

ABE =1v.
chng minh tng t ta c FBE = 1v
Q, P, C cng nm trn ng trn ng kinh
EF.
b/ T cu a suy ra AQE vung cn.

AE
AQ
= 2
(1)
tng t APF cng vung cn

AF
AB
= 2
(2)
t (1) v (2) AQP ~ AEF (c.g.c)
AEF
AQP
S
S
= ( 2 )
2
hay S
AEF
= 2S
AQP
c/ thy CPMD ni tip, MC=MD v APD=CPD

MCD=

MPD=

APD=

CPD=

CMD
MD=CD MCD u

MPD=60
0

m MPD l gc ngoi ca ABM ta c APB=45
0
vy
MAB=60
0
-45
0
=15
0

15
Bi 1: Cho biu thc M =
x
x
x
x
x x
x

+
+

+
+
+

2
3
3
1 2
6 5
9 2
a. Tm iu kin ca x M c ngha v rt gn M
b. Tm x M = 5
c. Tm x

Z M

Z.
bi 2: a) Tm x, y nguyn dng tho mn phng trnh
3x
2

+10 xy + 8y
2
=96
b)tm x, y bit / x - 2005/ + /x - 2006/ +/y - 2007/+/x- 2008/
= 3
Bi 3: a. Cho cc s x, y, z dng tho mn
x
1
+
y
1
+
z
1
= 4
Chng ming rng:
z y x + + 2
1
+
z y x + + 2
1
+
z y x 2
1
+ +
1
b. Tm gi tr nh nht ca biu thc: B =
2
2
2006 2
x
x x +
(vi x 0 )
Bi 4: Cho hnh vung ABCD. K tia Ax, Ay sao cho y A x

= 45
0
Tia Ax ct CB v BD ln lt ti E v P, tia Ay ct CD v BD ln lt ti
F v Q
a. Chng minh 5 im E; P; Q; F; C cng nm trn mt ng trn
b. S
AEF
= 2 S
APQ
K ng trung trc ca CD ct AE ti M. Tnh s o gc MAB bit
D P C

= D M C

Bi 5: (1)
Cho ba s a, b , c khc 0 tho mn:
0
1 1 1
+ +
c b a
; Hy tnh P =
2 2 2
b
ac
a
bc
c
ac
+ +
p n
Bi 1:M =
x
x
x
x
x x
x

+
+

+
+
+

2
3
3
1 2
6 5
9 2
a.K
9 ; 4 ; 0 x x x
0,5
Rt gn M =
( )( ) ( )( )
( )( ) 3 2
2 1 2 3 3 9 2

+ + +
x x
x x x x x
Bin i ta c kt qu: M =
( )( ) 3 2
2


x x
x x
M =
( )( )
( )( ) 3
1
2 3
2 1

+


+
x
x
M
x x
x x

( )
16 4
4
16
4 16
15 5 1
3 5 1
5
3
1
5 M . b.


+
+


x x
x
x x
x x
x
x

c. M =
3
4
1
3
4 3
3
1

+
x x
x
x
x
Do M
z
nn 3 x l c ca 4

3 x nhn cc gi tr: -4; -2;


-1; 1; 2; 4
{ } 49 ; 25 ; 16 ; 4 ; 1 x
do 4 x { } 49 ; 25 ; 16 ; 1 x
Bi 2 a. 3x
2
+ 10xy + 8y
2
= 96
<--> 3x
2
+ 4xy + 6xy + 8y
2
= 96
<--> (3x
2
+ 6xy) + (4xy + 8y
2
) = 96
<--> 3x(x + 2y) + 4y(x +2y) = 96
<--> (x + 2y)(3x + 4y) = 96
Do x, y nguyn dng nn x + 2y; 3x + 4y nguyen dng v 3x
+ 4y > x + 2y 3
m 96 = 2
5
. 3 c cc c l: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24; 32; 48; 96 c
biu din thnh tch 2 tha s khng nh hn 3 l: 96 = 3.32 =
4.24 = 6. 16 = 8. 12
Li c x + 2y v 3x + 4y c tch l 96 (L s chn) c tng
4x + 6y l s chn do

'

+
+
24 4 3
6 2
y x
y x
H PT ny v nghim
Hoc

'

+
+
16 4 3
6 2
y x
y x

'

1
4
y
x
Hoc

'

+
+
12 4 3
8 2
y x
y x
H PT v nghim
Vy cp s x, y nguyn dng cn tm l (x, y) = (4, 1)
b. ta c /A/ = /-A/ A A
Nn /x - 2005/ + / x - 2006/ = / x - 2005/ + / 2008 - x/
3 / 3 / / 2008 2005 / + x x (1)
m /x - 2005/ + / x - 2006/ + / y - 2007/ + / x - 2008/ = 3
(2)
Kt hp (1 v (2) ta c / x - 2006/ + / y - 2007/ 0
(3)
(3) sy ra khi v ch khi

'

'2007
2006
0 / 2007 /
0 / 2006 /
y
x
y
x
Bi 3
a. Trc ht ta chng minh bt ng thc ph
b. Vi mi a, b thuc R: x, y > 0 ta c
( )
(*)
2 2 2
y x
b a
y
b
x
a
+
+
+
<-->(a
2
y + b
2
x)(x + y) ( ) xy b a
2
+

a
2
y
2
+ a
2
xy + b
2
x
2
+ b
2
xy a
2
xy + 2abxy + b
2
xy

a
2
y
2
+ b
2
x
2
2abxy

a
2
y
2
2abxy + b
2
x
2
0

(ay - bx)
2
0 (**) bt ng thc (**) ng vi mi a, b, v
x,y > 0
Du (=) xy ra khi ay = bx hay
a b
x y

p dung bt ng thc (*) hai ln ta c


2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 4 4 4 4
2 2 x y z x y z x y x z x y x z
_ _ _ _ _
+ + +

, , , , ,
+ +
+ + + + + + + +
2 2 2 2
1 1 1 1
1 2 1 1 4 4 4 4
16 x y x z x y z
_ _ _ _

_
, , , ,
+ + + + +

,
Tng t
1 1 1 2 1
2 16 x y z x y z
_
+ +

+ +
,
1 1 1 1 2
2 16 x y z x y z
_
+ +

+ +
,
Cng tng v cc bt ng thc trn ta c:

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
2 2 2 16 16 16
1 4 4 4 4 1 1 1 1
.4 1
16 16 4
x y z x y z x y z x y z x y z x y z
x y z x y z
_ _ _
+ + + + + + + + + +

+ + + + + +
, , ,
_ _
+ + + +

, ,
V
1 1 1
4
x y z
+ +

( )
2
2
2 2006
0
x x
B x
x
+

Ta c:
x
x x
B
x
x x
B
2006
2006 2006 . 2 2006
2006 2
2 2
2
2
+

+


( ) ( )
2006
2005
2006
2005 2006 2005 2006
2
2
2
2 2
+
+

+

x
x
x
x x
B
V (x - 2006)
2
0 vi mi x
x
2
> 0 vi mi x khc 0

( )
2
2
2006
2005 2005
0 2006
2006 2006 2006
x
B B khix
x


Bi 4a.
0
45 EBQ EAQ EBAQ
) ) )
Y ni tip;

B = 90
0
gc AQE = 90
0
gcEQF = 90
0
Tng t gc FDP = gc FAP = 45
0
T gic FDAP ni tip gc D = 90
0
gc APF = 90
0
gc EPF =
90
0
. 0,25
Cc im Q, P,C lun nhn di 1gc90
0
nn 5 im E, P, Q,
F, C cng nm trn 1 ng trn ng knh EF
0,25
b. Ta c gc APQ + gc QPE = 180
0
(2 gc k b)

gc APQ
= gc AFE
Gc AFE + gc EPQ = 180
0

Tam gic APQ ng dng vi tam gic AEF (g.g)

2
2
1 1
2
2 2
APQ
APQ AEE
AEF
S
k S S
S

_


,
c. gc CPD = gc CMD t gic MPCD ni tip gc MCD = gc
CPD (cng chn cung MD)
Li c gc MPD = gc CPD (do BD l trung trc ca AC)
gc MCD = gc MDC (do M thuc trung trc ca DC)
gc CPD = gcMDC = gc CMD = gcMCD tam gic MDC u
gc CMD = 60
0
tam gic DMA cn ti D (v AD = DC = DM)
V gc ADM =gcADC gcMDC = 90
0
60
0
= 30
0
gc MAD = gc AMD (180
0
- 30
0
) : 2 = 75
0
gcMAB = 90
0
75
0
= 15
0
Bi 5t x = 1/a; y =1/b; z = 1/c x + y + z = 0 (v 1/a = 1/b +
1/c = 0)
x = -(y + z)
x
3
+ y
3
+ z
3
3 xyz = -(y + z)
3
+ y
3
3xyz
-( y
3
+ 3y
2
z +3 y
2
z
2
+ z
3
) + y
3
+ z
3
3xyz = - 3yz(y + z + x)
= - 3yz .0 = 0
T x
3
+ y
3
+ z
3
3xyz = 0 x
3
+ y
3
+ z
3
= 3xyz
1/ a
3
+ 1/ b
3
+

1/ c
3
3 1/ a
3
.1/ b
3
.1/ c
3
= 3/abc
Do P = ab/c
2
+ bc/a
2
+ ac/b
2
= abc (1/a
3
+ 1/b
3
+ 1/c
3
) =
abc.3/abc = 3
nu 1/a + 1/b + 1/c =o th P = ab/c
2
+ bc/a
2
+ ac/b
2
= 3
16
Bi 1Cho biu thc A =
2
2 2 2
12 ) 3 (
x
x x +
+
2 2
8 ) 2 ( x x +

a. Rt gn biu thc A
b. Tm nhng gi tr nguyn ca x sao cho biu thc A cng c gi
tr nguyn.
Bi 2: (2 im)
Cho cc ng thng:
y = x-2 (d
1
)
y = 2x 4 (d
2
)
y = mx + (m+2) (d
3
)
a. Tm im c nh m ng thng (d
3
) lun i qua vi mi
gi tr ca m.
b. Tm m ba ng thng (d
1
); (d
2
); (d
3
) ng quy .
Bi 3: Cho phng trnh x
2
- 2(m-1)x + m - 3 = 0 (1)
a. Chng minh phng trnh lun c 2 nghim phn bit.
b. Tm mt h thc lin h gia hai nghim ca phng
trnh (1) m khng ph thuc vo m.
c. Tm gi tr nh nht ca P = x
2
1
+ x
2
2
(vi x
1
, x
2
l
nghim ca phng trnh (1))
Bi 4: Cho ng trn (o) vi dy BC c nh v mt im A thay
i v tr trn cung ln BC sao cho AC>AB v AC > BC . Gi D l
im chnh gia ca cung nh BC. Cc tip tuyn ca (O) ti D v
C ct nhau ti E. Gi P, Q ln lt l giao im ca cc cp ng
thng AB vi CD; AD v CE.
a. Chng minh rng DE// BC
b. Chng minh t gic PACQ ni tip
c. Gi giao im ca cc dy AD v BC l F
Chng minh h thc:
CE
1
=
CQ
1
+
CE
1
Bi 5: Cho cc s dng a, b, c Chng minh rng:
2 1 <
+
+
+
+
+
<
a c
c
c b
b
b a
a
p n
Bi 1: - iu kin : x

0
a. Rt gn: 4 4
9 6
2
2
2 4
+ +
+ +
x x
x
x x
A

2
3
2
+
+
x
x
x

- Vi x <0:
x
x x
A
3 2 2
2
+

- Vi 0<x 2:
x
x
A
3 2 +


- Vi x>2 :
x
x x
A
3 2 2
2
+

b. Tm x nguyn A nguyn:
A nguyn <=> x
2
+ 3 x
<=> 3
x
=> x =
} { 3 ; 1 ; 3 ; 1

Bi 2:
a. (d
1
) : y = mx + (m +2)
<=> m (x+1)+ (2-y) = 0
hm s lun qua im c nh vi mi m

'


+
0 2
0 1
y
x
=.>

'


2
1
y
x
Vy N(-1; 2) l im c nh m (d
3
) i qua
b. Gi M l giao im (d
1
) v (d
2
) . Ta M l nghim ca
h

'4 2
2
x y
x y
=>

'

0
2
y
x
Vy M (2; 0) .
Nu (d
3
) i qua M(2,0) th M(2,0) l nghim (d
3
)
Ta c : 0 = 2m + (m+2) => m= -
3
2
Vy m = -
3
2
th (d
1
); (d
2
); (d
3
) ng quy
Bi 3: a.
'

= m
2
3m + 4 = (m -
2
3
)
2
+
4
7
>0 m.
Vy phng trnh c 2 nghim phn bit
b. Theo Vit:

'


+
3
) 1 ( 2
2 1
2 1
m x x
m x x
=>

'


+
6 2 2
2 2
2 1
2 1
m x x
m x x

<=> x
1
+ x
2
2x
1
x
2
4 = 0 khng ph thuc vo m
a. P = x
1
2
+ x
1
2
= (x
1
+ x
2
)
2
- 2x
1
x
2
= 4(m - 1)
2
2 (m-3)
= (2m -
2
5
)
2
+
m
4
15
4
15

VyP
min
=
4
15
vi m =
4
5

Bi 4: V hnh ng vit gi thit kt lun
a. SCDE =
2
1
S DC =
2
1
S BD = BCD
=> DE// BC (2 gc v tr so le)
b. APC =
2
1
s (AC - DC) = AQC
=> APQC ni tip (v APC = AQC
cng nhn oan AC)
c.T gic APQC ni tip
CPQ = CAQ (cng chn cung CQ)
CAQ = CDE (cng chn cung DC)
Suy ra CPQ = CDE => DE// PQ
Ta c:
PQ
DE
=
CQ
CE
(v DE//PQ) (1)
FC
DE
=
QC
QE
(v DE// BC) (2)
Cng (1) v (2) :
1
+
+
CQ
CQ
CQ
QE CE
FC
DE
PQ
DE
=>
DE FC PQ
1 1 1
+
(3)
ED = EC (t/c tip tuyn) t (1) suy ra PQ = CQ
Thay vo (3) :
CE CF CQ
1 1 1
+

Bi 5:Ta c:
c b a
a
+ +
<
a b
a
+
<
c b a
c a
+ +
+
(1)

c b a
b
+ +
<
c b
b
+
<
c b a
a b
+ +
+
(2)

c b a
c
+ +
<
a c
c
+
<
c b a
b c
+ +
+
(3)
Cng tng v (1),(2),(3) :
1 <
b a
a
+
+
c b
b
+
+
a c
c
+
< 2