Vous êtes sur la page 1sur 4

BAI THUC HANH 04

BANG KE TIEN DIEN


KY 06/2000
SO TT

CHI SO
HO VA TEN
CU
MOI
LE NHAT
50
DOAN NHI
73
TRUONG TAM
85
LY TU
60
PHAM NGU
105
NGUYEN LUC
170
PHAN NHAT
120
LY BAT
115
TRAN CUU
176
TONG CONG
THAP NHAT
BINH QUAN
CAO NHAT

230
155
202
145
302
433
295
207
485

SO KWH CHIU DON GIA


TIEU THU 500D
650D
900D
1000D
180
100
50
30
0
82
82
0
0
0
117
100
17
0
0
85
85
0
0
0
197
100
50
47
0
263
100
50
100
13
175
100
50
25
0
92
92
0
0
0
309
100
50
100
59

TY LE%
5 TINH GIA MOI
GIA 100 KW DAU
500
525
GIA 50 KW TIEP THEO
650
682.5
GIA 100 KW TIEP THEO 900
945
SO KW TIEP THEO NUA 1000
1050

THANH TIEN
109500
41000
61050
42500
124800
185500
105000
46000
231500

CONG TY DU LICH ABC


KHACH SAN NGAN SAO
TEN KHACH HANG
JACK
A01
RICHARD A02
JANE
B03
TURNER C04
TOM
B05
JOHN
C06
ROBERT A07

PHONG THUE

TONG CONG
BINH QUAN
CAO NHAT
THAP NHAT
CHIET TINH THUE VAT KHACH SAN
TIEN THUE
TY LE % THUE

NGAY
DEN
DI
NGAY THUE
4/25/2000 6/30/2000
66
4/27/2000 5/10/2000
13
5/1/2000
5/6/2000
5
5/4/2000 5/20/2000
16
5/10/2000 5/19/2000
9
5/12/2000 5/25/2000
13
5/14/2000 5/22/2000
8
130
18.57
66
5

1->200
2.5

DON GIA
50
50
40
30
40
30
50

201->400
401->800
800 TRO LEN
3.25
4
10

1-TINH CAC O CON LAI O BANG CHIET TINH THUE BIET TANG DAN TU TRAI QUA PHAI 0.75%
RIENG DONH THU TU 800 TRO LEN LA 10%?
2-TAO BUTTON TINH CHO KET QUA TU DONG TY LE % THUE VA THUE CU THE PHAI DONG
HANG THANG DUA VAO SO LIEU BANG CHINH NOI TREN?

00 TRO LEN

PHAI 0.75%

HAI DONG

SO NGAY TINH DON GIA


100%
95%
90%
10
15
41
10
3
0
5
0
0
10
6
0
9
0
0
10
3
0
8
0
0

TIEN THUE
$3,058
$643
$200
$471
$360
$386
$400
5,517
788.07
3057.5
200