Vous êtes sur la page 1sur 106
‘BAN TUYEN GIAO TRUNG UTTNG TAI LIEU HOG TAP LY LUAN CHINA TRI DANH CHO HOC VIEN LOP 861 TUGNG KET NAP DANG (Sla chin, b sung theo Vin Kina ca Bing) oe HA XUAT BAN CHINN TR] UBC GlA-SY THAT erga unt wR ut LOI NOI DAU Tai lig hoe tép by lun chink tri damh cho hoe view ip doi ttang het nap Dang do Ban Tayén gio Trung ‘wing bién sogn, Nha audit ban Chink tr] quiée gia - Sy thie in hinh, duge si dyn rong rai trong mhing nam ‘qua. Mue dich eda 1 1gu IA ham gin nhung nei 66 nneuy@n vong gia nhap Dang Cong sin Vigt Nam nim ‘luge khai quit Teh si Ding Cong sin Vigt Nam: npi ung ed bin eta Cuong Kak xy ding dit nde trong: that kj qua dO lén chi nghia xa hOi: nhitng noi dung 63 bin cia Diéu Ie Dang Céng sin Vigt Nam vi phitong hhudng phiin datu dé tr6 thinb dang vién. Tren co sd, mii ngudi xiy dung dng oo vio Ding ding dn. tich ‘eye phiin dau va ren Iuyén dé trd thanb ding vien cba Ding ong san Vigt Nam. in tha XI eda Ding Cong sin Vigt Nam, thue hign su chi dgo cia Linh dao Ban Tuyén giéo Trung wang, Vu Ly Juin chink tr) da stia chia, bé sung chung trinh va eae ‘Tay te hoe tip by fein chante ir ah cho Faw ee yp ye way ng to a 00 Da sw Nh 1 nt big eo aa Dring, Aan Tas gn Te ang sony sn hn Hc a Iu i 9 Da Bab A: Ki quit lich Ds Bai 2 Bin st dry c Cong vin Vids Na tat nue trong hi td Hn xy sa 8 i ks aus vans 2011. Dida 16 Dany Cong si Wai 9: Nov diag 08 03 vigt Nam Ba Hoe too) vi Fam the ting, Um gd so de Hi Chi Ta Phin dt anh shielding wn Ding Cong in Vide Nara Xin tri tng ps dhigu eng ee ing eh ‘Tang 9 no AN TEYBN GIAO THUNE UOC SHA XUA RAN CHINH THe QUOC CIA. SUTHAT KHAT QUAT LICH SU DANG CONG SAN VIET NAM Nam do Chi seh Hi nb dao va en hun, Han Ding Cong sin Vi i Minh my thay yaa {hati Linh dao ea Ding. hia dn e986 Banh Gch tage Thane Tim 1945 thin fing, xa i oi neh dp chur din phong hign, Ibp én, nude Vil Kam Dan ehii Cone his (ony lb te Chg hb x his maha Yi Ung nha dit mite: ti 4 duo f din fe 1 Da sw ain; dink thing ede exe cig tran 4 nighién git pling dn We, hanh obug cube dt mi xy int shah Fis ha x Ov Io eit ese nd de Sap t inh dia Da 4 pink dse nhang hi avin md trong ap tn ics mang Viet Nam dha die tie ta: hy ruven ee lip din We in Hin eh gia xt Wh Lich sit Ding Cons sin Viet Now Minh da eng ah, ck nt ph lok rw Chi teh Ha