Vous êtes sur la page 1sur 27

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAGUTANG PANLIPUNAN KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : KAPAYAPAAN INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA SA IBA'T

IBANG PARAAN MAPANATILI ANG KAPAYAPAAN UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG MASAYA/TAHIMIK TAHANAN MASAYA/TAHIMIK NA PAMAYANAN PAGMAMALASAKIT SA IBA PARA SA PAYAPANG KAPALIGIRAN 1. Napananatili ang kanais-nais na kaugaliang karapatdapat sa pagpapahalaga at paggalang sa kapwa 1.1 Naipakikita ang paggalang at pagpapahalaga sa ibang tao upang maiwasan ang anumang gulo Hal.: - pagtupad sa anumang pangako - pagiging tagapamagitan sa pag-iiringan nagkakasalungatang pangkat PAGGALANG SA KULTURA TUNGO SA PAYAPANG PAMUMUHAY 1. Napahahalagahan ang kultura ng iba't ibang pangkat ng tao PAGKAKAISA TUNGO SA KAPAYAPAAN 1. Naipadarama ang katuparan sa pangako ng isang mabuting mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan 1.1 Naipakikita ang pagsunod sa mga batas at kautusan para sa ikabubuti ng bansa Hal.: - pagbabawal sa malalaswang panoorin at babasahin - pagsunod sa mga tagubilin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalaala kung dumarating ang likas na sakuna

IKAANIM NA BAITANG PAGLUTAS NG SIGALOT TUNGO SA KAPAYAPAAN 1. Naipakikita ang kakayahang makaangkop at makalutas ng sigalot

1. Naipamamalas ang pagnanais na maging masaya at tahimik ang sariling tahanan

1. Naipamamalas ang pagnanais na maging tahimik ang paligid

1.1 Naisasagawa ang mga gawaing nagbibigay saya/ katahimikan sa tahanan Hal.: - pagkukuwento tungkol sa masasayang sitwasyon o pangyayari sa araw-araw

1.1 Nasasabi na ang pagiging masaya ay nagdudulot ng katahimikan sa paaralan at pamayanan Hal.: - pag-iwas sa pagiging matakutin

1.1 Naipakikita ang paggalang sa kultura ng iba't ibang pangkat upang mapanatili ang kapayapaan Hal.: - pagkilala at pagpapahalaga sa ipinakitang iba't ibang pagdiriwang

1.1 Nakikilala ang mga dahilan ng pagkakaroon ng sigalot o di pagkakaunawaan Hal.: - pag-iwas sa pakikipag-away - pag-iwas sa pakikinig sa sabisabi ng iba

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 1.2 Naisaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng nakararami sa paggamit ng teknolohiya Hal.: - pakikilahok sa mga kampanya laban sa pinsalang maaaring maidulot ng makabagong teknolohiya - pakikilahok sa mga kinalaman sa masamang dulot ng paggamit ng lakas nuclear

1.2 Naipakikita ang kanai-nais na mga kilos at gawi bilang kasapi ng maganak Hal.: - pag-iwas sa pakikipag-away pakikipagkagalit sa mga kasapi ng mag-anak

1.2 Naipakikita ang pagiging masayahin Hal.: - paglahok sa mga gawaing nagbibigay kasiyahan sa mga tao sa pamayanan tulad ng: Music and Arts Festival mga paligsahang pampalakasan, atbp

1.2 Naipakikita ang kagandahang loob sa kapitbahay Hal.: - pagpapatugtog ng radyo na may katamtamang lakas lamang - pag-iwas sa pagbabalita nang walang katotohanan

1.2 Naipakikita ang paghanga sa kultura sa sa iba't ibang rehiyon o pangkat Hal.: - pagtangkilik ng proyektong pangkultura - panonood ng mga pagtatanghal pangkultura

1.2 Nakalalahok sa kampanya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng programa nito na may kaugnayan sa pagpapanatili sa kapayapaan Hal.: - paggalang sa karapatang pantao - pag-iwas sa paggamit ng bawal na gamot

1.3 Sinisikap na makasunod nang maayos sa mga itinakdang pamantayan/ tuntunin ng maganak sa tahanan

1.3 Nakasusunod sa mga batas at tuntunin sa pangangalaga sa kapaligirang pangkultura Hal.:- pangangalaga sa kalinisan at kaayusan ng mga pangunahing pook tulad ng: hagdan-hagdang palayan Malinta Tunnel (Corregidor) Cultural Center, atbp.

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAGUTANG PANLIPUNAN KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAGGALANG INAASAHANG BUNGA UNANG BAITANG PAGGALANG SA MAGULANG, NAKATATANDA AT IBA PANG KASAPI NG MAG-ANAK 1. Naisasagawa ang paggalang sa magulang/nakatatanda at iba pang kasapi ng maganak 1.1 Naipakikita ang paggalang sa' magulang / nakatatanda at iba pang kasapi ng mag-anak Hal.: - pagmano/ paghalik bilang pagbati - pag-iwas sa pagsasalita kung may nagsasalita : NAIPAKIKITA ANG PAGGALANG SA BAWAT ISA BILANG TAO IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG PAGGALANG SA KAPWA BATA AT PAMUNUAN NG PAARALAN PAGGALANG SA PAMUNUAN/MAY KAPANGYARIHANG KASAPI NG PAMAYANAN 1. Naisasagawa ang paggalang sa pamunuan at iba pang kasapi ng pamayanan PAGGALANG SA KARAPATANG PAGMAMAY-ARI

IKALIMANG BAITANG PAGGALANG SA KARAPATANG PANTAO

IKAANIM NA BAITANG PAGGALANG SA BATAS AT MAYKAPANGYARIHAN

1. Naisasagawa ang paggalang sa kapwa bata at pamunuan ng paaralan

1. Nakatatanggap/ Naigagalang ang karapatang pagmamay-ari

1. Naisasagawa ang paggalang sa mga karapatang pantao

1. Naisasagawa ang paggalang sa batas at maykapangyarihan

1.1 Naipakikita ang paggalang sa kapwa bata Hal.: - pagsasaalang-alang sa opinyon ng kamagaral - pagbibigay ng pagkakataon sa ibang kamag-aral

1.1 Naipakikita ang paggalang sa pamunuan at iba pang kasapi ng pamayanan Hal.: - paggamit ng magagalang na katawagan tulad ng Kapitan, Kagawad Mang, Aling, Ka, atbp. - paggamit ng magalang na pananalita sa pakikipagusap

1.1 Naipakikita ang paggalang sa karapatang pagmamay-ari Hal.: - pagtanggap na ang sariling kagamitan ay sa sariling gamit lamang - pagpapaalam muna sa may-ari kung may bagay na gagamitin - pagbabalik sa mayari ng mga bagay na hiniram

1.1 Naipakikita ang paggalang sa mga karapatang pantao Hal.: - pag-iwas sa pagbibigay ng bansag/ tawag sa ibang tao - pag-iwas sa pakikialam sa sulat o gamit ng iba - paggalang/ pakikinig sa opinyon ng iba

1.1 Naipakikita ang paggalang sa mga maykapangyarihan Hal.: - pagkausap/ pagsagot nang maayos at magalang sa pulis, barangay tanod at iba pang nagpapatupad ng batas

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 1.2 Nakasusunod sa mga tuntunin at patakaran na pinaiiral ng batas Hal.:

1.2 Nakasusunod nang magalang sa magulang at iba pang kasapi ng mag-anak Hal.: - agad sa pagtalima kung tinatawag - pag-iwas sa pagsimangot o pagdarabog kapag inuutusan - pagsunod sa utos na walang hinihintay na kapalit

1.2 Naipakikita ang paggalang sa pamunuan/tauhan tauhan ng paaralan Hal.: - paggamit ng magagalang na katawagan tulad ng Ginang/ Ginoo/Binibini/atbp. -magalang na pagsagot sa kapwa, pamunuan at tauhan ng paaralan

1.2 Naipakikita ang pagsunod nang magalang sa mga nagpapairal ng batas tulad ng pulis/pamunuan ng barangay/ barangay tanod at iba pang nagpapatupad nang kaayusan sa pamayanan Hal.: - pagsunod na pinaiiral na batas o o ordinansang pambarangay

1.2 Nakikilala ang pagmamalasakit ng iba para sa pansarili/pribadong pagmamay-ari Hal.: - pagsunod sa mga babala ng pribadong pagmamayari

- pagsunod nang kusa sa mga pamayanang batas tulad ng batas sa kalinisan, batas trapiko, batas sa paglalagi sa kalsada ng mga kabataan, atbp.

1.3 Nakasusunod nang magalang sa guro/ punong-guro at iba pang tauhan ng paaralan Hal.: - pagpakita ng masayang mukha kung inuutusan - pagsunod agad kung inuutusan

1.3 Nakikilala na may mga pook/lugar na pag-aari ng mga pribadong mamamayan Hal.: - pag-iwas sa pagpasok sa pook na pag-aari ng pribadong mamamayan - pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa bakuran ng iba

1.3 Nakatutulong sa pagpapatupad ng mga tuntunin ng batas Hal.: - pagbabalita sa mga magulang/mag-anak ang mga takdang araw ng pagpaparehistro kung eleksiyon, atbp. - pagsali sa mga kampanya tungkol sa iba't ibang batas

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGMAMAHAL

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : DISIPLINA INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG DISIPLINA SA SARILI UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG MGA TUNTUNIN SA TAHANAN 1. Nagagampanan ang mga tuntunin sa tahanan 1.1 Nakasusunod sa tuntunin sa tahanan MGA TUNTUNIN SA PAARALAN 1.Nagagampanan ang mga tuntunin sa paaralan 1.1 Nakasusunod sa tuntunin at patakaran sa paaralan MGA TUNTUNIN SA PAMAYANAN

IKAAPAT NA BAITANG PAGIGING ISPORT

IKALIMANG BAITANG PAGPIPIGIL/ PAGTITIMPI SA SARILI 1. Nagsisikap mapaunlad ang disiplina sa sarili 1.1 Naipakikita ang pagpipigil/ pagtitimpi sa sarili Hal.: - pag-iwas sa paggawa nang marahas na hakbang kapag galit tulad ng pagdadabog - pag-iwas sa pagsama sa masasamang barkada at pagpapagabi sa lansangan/kalye

1. Nagagampanan ang mga 1. Nakakaugalian ang mga tuntunin sa pagiging isport pamayanan 1.1 Nakasusunod sa mga tuntunin at patakarang ipinatutupad sa pamayanan Hal.: -pagsunod sa babala/ paunawa tanda sa dingding/pasukan ng pampublikong gusali -pagsunod sa mga tuntunin ng pamayanan na may kinalaman sa kampanya sa kalusugan tulad ng di pagdura/pagihi sa mga pampublikong lugar at pagpapanatiling nakatali/nakakulong ang mga alagang hayop -pagsunod sa mga tuntunin ng iba't ibang kampanya sa pamayanan 1.1 Naipakikita ang pagiging isport Hal.:- pagtanggap nang maluwag sa kalooban sa pasiya ng inampalan/reperi - pagpapamalas nang kagitingan ng loob kahit anuman ang kahihinatnan ng laro/ paligsahan atbp.

IKAANIM NA BAITANG PAGPAPARAYA/ PAGKAKAIT SA SARILI 1. Naipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa 1.1 Naipamamalas ang pagpaparaya sa kapwa Hal.: - pag-uuna sa iba bago ang sarili - pagbibigay ng upuan sa nakatatanda at may kapansanan

Hal.: - paggising at pagtulog sa tamang oras - pag-uwi agad sa bahay pagkatapos ng klase

Hal.: - pagpasok sa takdang oras - pagdalo sa pagtataas ng watawat/ gawain sa paaralan

UNANG BAITANG 1.2 Nakasusunod sa gawain sa tahanan ayon sa takdang panahon Hal.:- paggawa ng gawaing bahay - paglalaro sa tamang oras

IKALAWANG BAITANG 1.2 Nakasusunod sa mga tuntunin sa silid aklatan/kantina at iba pang lugar sa paaralan Hal.: - pagpasok at paglabas sa silidaralan/silid aklatan nang tahimik -paggawa nang tahimik ng di makaaabala sa iba 1.3 Nakasusunod sa mga babala sa paaralan Hal.: - bawal tapakan ang damuhan - bawal mamitas ng bulaklak at manira ng mga kagamitan sa paaralan at huwag sulatan ang mga dingding

IKATLONG BAITANG 1.2 Nakasusunod sa mga tuntunin ng trapiko Hal.: - agad na pagsunod sa tuntuning trapiko - pagtawid sa takdang tawiran - pagsakay/pagbaba sa takdang babaan at sakayan - di pagtatapon ng basura sa daan

IKAAPAT NA BAITANG 1.2 Natatanggap ang panalo nang mahinahon at ang pagkatalo nang maluwag sa kalooban Hal.: - paggalang sa pasiya ng puno ng pangkat, reperi, inampalan - pakikipagkamay nang may kasiyahan sa nanalo/natalo 1.3 Laging nakasusunod sa mga tuntunin sa paglalaro Hal.: -pag-iwas sa pangangantiyaw/ panunukso - pagsabi ng tamang iskor 1.4 Nakapaglalaro nang patas at hindi nagsasamantala sa kalaban Hal.: - pagtulong sa nasaktang kalaban kahit ito ay natalo sa laro - pagbabahagi ng kagamitan/ pagkain sa kalaro nang may kasiyahan

IKALIMANG BAITANG 1.2Napipigil ang sarili sa pagmamalabis sa anumang gawain Hal.: - Labis na: . pagkain . paglalaro . paggasta . panonood ng TV . pakikipag-usap sa telepono . pamamasyal . atbp.

IKAANIM NA BAITANG 1.2 Naipakikita ang pagkakawanggawa sa kapwa Hal.: - pagtulong sa mga nangangailangan sa: . may kapansanan . mga nasalanta ng mga kalamidad

1.3 Naiiwasan ang pagsali sa usapan ng nakatatanda

1.3 Naisasakripisyo ang sariling kapakanan para sa iba Hal.: - pagtipid upang makatulong sa kapatid/kamaganak /kapitbahay na nangangailangan - pagtulong nang walang hinihintay na kapalit

1.4 Naipakikita ang paggalang sa natutulog/ maysakit - paglaro, pagiingay na malapit sa maysakit/may kapansanan

UNANG BAITANG 1.5 Naipakikita ang pagiging masunurin sa mga nakatatanda sa tahanan Hal.: - pagsunod sa utos nang maluwag sa kalooban - pag-iwas sa pagdadabog kapag inuutusan

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGMAMAHAL

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : KATAPATAN INAASAHANG BUNGA UNANG BAITANG PAGSASABI NANG TOTOO : NAIPAMAMALAS ANG KATAPATAN SA LAHAT NG PAGKAKATAON IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG PAGGAWA KUNG ANO ANG TAMA MGA GAWAING PAGKAMATAPAT PAGPAPAHALAGA SA SA "HONOR SYSTEM" 1. Nakakaugalian ang pagsasagawa ng "honor system" 1.1 Naisasagawa ang "honor system" Hal.: - pagbabayad ng pamasahe nang kusa sa sasakyan - pagbibigay nang nararapat na marka sa sariling papel

IKALIMANG BAITANG KATAPATAN SA KAPWA

1. Nakakaugalian pagsasabi nang totoo 1.1 Nagsasabi nang totoo sa lahat ng pagkakataon Hal.: - pagsasabi nang totoo kung saan pupunta - pagsasabi nang totoo kung sino ang kasama - pagsasabi nang totoong pagkakagasta1.2 Inaamin ang pananagutan nang maluwag sa kalooban kung hindi sinasadyang nakasira/ nakabasag ng anumang bagay

1. Nakakaugalian ang paggawa nang tama

1. Nakakaugalain ang paggawa nang matapat 1.1 Naipakikita ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon Hal.: - pagsasabi ng tunay na na dahilan nang hindi pagpasok sa klase - pag-iwas sa pangongopya/pandaraya sa oras ng eksamin - di pandaraya sa: paglalaro pamimili 1.2 Naiiwasan ang mga maling gawain - paggaya ng lagda ng magulang/iba - pangungupit - pag-angkin sa gawain ng iba - atbp

1. Nakakaugalian ang pagiging matapat sa kapwa 1.1 Naipakikita ang katapatan sa pakikitungo sa kapwa Hal.: - pagsasabi ng totoo kahit masaktan man ang kalooban kung ito ay para sa kabutihan - pag-iwas sa panloloko sa kapwa

IKAANIM NA BAITANG PAGPAPAHALAGA SA PANGAKO (PALABRA DE HONOR) 1. Nakakaugalian ang pagpapahalaga sa pangako 1.1 Nakatutupad sa mga pangako/ pinagkasunduan, komitment/usapan Hal.: - pagbabayad ng utang ayon sa kasunduan - paninindigan sa sariling komitment - pagdating sa pinagkasunduang oras/lugar

1.1 Naisasagawa ang nararapat sa lahat ng pagkakataon Hal.: - pagsauli ng pera/ bagay na natanggap nang hindi sinasadya - pag-aangkin sa gamit ng iba - pagsauli sa may ari ng anumang bagay na napulot

1.2 Nakakaugalian ang pagpapasalamat at paghingi ng paumanhin Hal.: - pagpapasalamat sa mga bagay na hiniram/tinanggap - paghingi ng paumanhin sa mga pagkukulang na nagawa

1.2 Nagbibigay ng tamang ulat o tunay na dahilan ng mga pangyayari Hal.: -pagsasabi ng dahilan kung bakit nasira ang mga bagay o kagamitan at tanggapin

1.2 Naisasagawa ang tapat na pakikitungo sa kapwa Hal.: - pagbibigay nang tamang direksiyon - pagtugon sa pangangailangan ng iba - atbp.

1.2 Naisasakatuparan ang pangakong binitiwan Hal.: - pagtupad sa pangakong napagkasunduan - panagutan ang salitang binitiwan sa lahat ng pagkakataon

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG nang maluwag sa kalooban ang alinmang pananagutan - pagsasabi ng totoong dahilan kung bakit naganap ang mga pangyayari

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG

Hal : - pagsasabi kaagad ng nagawang pinsala nang hindi tinatanong

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAGUTANG PANLIPUNAN KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAGMAMALASAKIT SA KAPWA/KABUTIHAN NG NAKARARAMI INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG PAGMAMALASAKIT SA KAPWA SA IBA'T IBANG PARAAN UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG MALASAKIT SA MALASAKIT SA MALASAKIT SA MAY MALASAKIT SA MGA MALASAKIT SA MAG-ANAK KAPWA SA KARAMDAMAN AT MATATANDA KAPWA SA PANAHON NG PAARALAN AT MAY KAPANSANAN NG PANGANGAILANGAN AT PAMAYANAN 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang malapagmamalasakit sa malasakit sa kapwa sa malasakit sa may pagmamahal at malasakit sa kapwa sa sa mga kasapi sa paaralan at karamdaman at may sakit sa matatanda panahon ng ng mag-anak pamayanan kapansanan pangangailangan 1.1 Napakikisamahan nang maayos ang nakatatanda/ ibang kasapi ng mag-anak Hal.: - pag-aalaga ng nakababatang kapatid - pag-aalaga ng nakatatandang kasapi 1.1 Napakikisamahan ang kapwa anuman ang gulang, paniniwala, kulay, kalagayan sa buhay nito Hal.: - pagtulong sa mga nasasaktan - pagkausap sa bagong lipat na kamag-aral - pagtulong sa kapwa na hanapin ang nawawalang gamit - pagbabahagi ng baon, aklat, atbp sa mga wala - pagpigil sa pagtatawa, pagtukso/ pangungulit sa mga may kapansanan/ kakulangan 1.1 Naipakikita ang pagkamaaalahanin sa may karamdaman at kapansanan Hal.: - pagbibigay ng upuan sa may kapansanan - pagtulong sa mga nakatatanda/may kapansanan tulad pagtawid sa daan atbp. - pagbisita at pagaliw sa may sakit 1.1 Naisasagawa ang pagmamahal at malasakit sa matatanda Hal.: - pagtulong sa pagdala ng mabibigat na dalahin - pagbati sa kanila sa mahahalagang okasyon - pagpaparayang mauna sila sa pila, pagsakay, pagpasok at paglabas sa mga pinto, sasakyan atbp. 1.1 Nakapagbigigay/ Nakahihingi ng tulong para sa nangangailangan Hal.: - pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad - pagbibigay ng napakinggang balita tungkol sa parating na kapahamakan/bagyo/ pag-agos ng lahar/ baha, atbp.

IKAANIM NA BAITANG MALASAKIT SA MGA NANGANGAILANGAN

1. Naipakikita ang malasakit sa mga nangangailangan

1.1 Nagbibigay/ Nanghihingi ng tulong para sa nangangailangang pangkat etniko, biktima ng labanan at nakatira sa lugar ng mga dukha Hal.: - pagtulong sa paghahanap ng matitirahan ng mga nangangailangan

1.2 Nakasusunod sa pasiya ng mag-anak para sa kabutihan ng nakararami

1.2 Naipakikita ang pagtanggap at ang pagtitiyaga sa may sakit at may kapansanan

1.2 Naipadarama sa matatanda na sila ay mahalagang tauhan o kasapi ng mag-anak

1.2 Naipagbibigay- alam sa kinauukulan ang naganap na nakawan sugalan at iba pang krimen

1.2 Nakatutulong sa pag-aliw sa mga sa mga kapuspalad, bilanggo at naulila

UNANG BAITANG Hal.: - pagkain ng sabay-sabay upang makatipid - pag-uwi sa takdang oras mula sa paaralan/ paglalaro, panonood ng TV atbp. - pakikibahagi sa mga gawain ng mag-anak

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG Hal.: - pag-aasikaso sa pangangailangan ng maysakit/may kapansanan - pagpapasaya sa maysakit

IKAAPAT NA BAITANG Hal.: - pakikipag-usap, pakikipagkuwentuhan sa kanila - pagpapasalamat sa ginawa nilang tulong sa tahanan - pag-aasikaso sa kanilang pangangailangan 1.3 Naipadarama sa matatanda na sila ay mahalagang tauhan o kasapi ng maganak Hal.: - pagsama sa kanila sa mga gawain ng mag-anak

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG Hal.: - paglahok sa mga programa para sa kanila - pagdamay sa mga namatayan

1.3 Naipaaalam sa guro/kinauukulan ang may sakit na kamag-anak/ kapitbahay

1.3 Nagkukusang magbigay ng tulong Hal.: - pagtawag ng saklolo kung kailangan - pagbibigay ng pansamantalang lunas o paghahatid ng kaalaman sa kinauukulan kung kinakailangan

1.3 Naibabahagi ang sariling talino/ kakayahan sa mga nangangailangan Hal.: - pagtuturo ng kakayahan sa paghahanapbuhay upang madagdagan ang kita tulad ng : paggawa ng mga gawaing kamay (handicrafts) wastong pag-aalaga ng hayop

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAMPALATAYA

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PANANALIG SA PANGINOON INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG MGA PARAAN NG PAGKILALA SA PANGINOON UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG PANINIWALA SA PANGINOON PAGGALANG SA MGA POOK SAMBAHAN PAGGALANG SA RELIHIYON AT PANINIWALA NG IBA PAGPAPAHALAGA SA BIYAYA NG PANGINOON

IKALIMANG BAITANG PAMUMUHAY NANG NAAYON SA SARILING PANINIWALA 1. Naisabubuhay ang halaga at aral ng sariling paniniwala

IKAANIM NA BAITANG PAGBIBIGAY-HALAGA MGA GAWAING MAKA-PANGINOON

1. Naipakikita ang pananalig at paniniwala sa Panginoon na Siyang lumikha sa lahat ng bagay sa mundo 1.1 Naipakikita ang pagmamahal sa Panginoon Hal.: - pagsama sa mga sambahan - pagdarasal sa Panginoon - pagsunod sa gawaing panrelihiyon - pagsunod sa magulang at nakatatanda - pagpapahalaga sa lahat ng bagay na likha ng Panginoon

1. Tinatanggap na ang ang pook-dalanginan at tahanan ng Panginoon ay banal na lugar

1. Tinatanggap na ang mga tao ay may kanya-kanyang paniniwalang panrelihiyon

1. Naipakikita ang pagpapahalaga sa mga biyaya/kaloob ng Panginoon

1. Nabibigyang-halaga ang mga gawaing maka-Panginoon

1.1 Iginagalang ang pook dalanginan Hal.: -pagsusuot ng angkop na damit sa pook sambahan -pag-iwas sa paglikha ng ingay sa mga pook sambahan -pag-iwas sa paglalaro/pagtakbo sa lugar na nabanggit

1.1 Naipakikita ang paggalang sa karapatan ng iba sa pananampalataya Hal.: - pagpapahalaga sa mga paniniwala at pananampalataya ng iba - paggalang sa mga pook dalanginan ng ibang relihiyon

1.1 Napangangalagaan ang biyayang pangpisikal, mental at ispirituwal Hal.: - pagtanggap, pasasalamat sa lahat ng biyayang tinatanggap -matalinong paggamit sa lahat ng biyayang tinanggap -pagyamanin at paunlarin ang mga kaloob ng Maykapal

1.1 Natutupad ang mga obligasyon/ tungkulin ng sariling relihiyon Hal.: - pagsisimba sa araw na itinakda ng kinabibilangang relihiyon - pagsunod sa kautusan ng sariling relihiyon

1.1 Naipakikita ang mga gawaing maka-Panginoon ayon sa sariling paniniwala Hal.: - pagbibigay ng abuloy - pag-aayuno - atbp.

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 1.2 Sinusunod ang panuntunang "Ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo ay huwag mong gawin sa iba". Hal.: - pagsasalita nang masama sa kapwa - pandaraya - pagnanakaw - pagmumura

1.2 Iniiwasan ang mga gawain at pangaabuso sa mga pook dalanginan Hal.: - pag-iwas sa pagkain sa loob ng simbahan - pag-iwas sa pagsulat sa mga dingding at upuan - pag-iwas sa pagkakalat sa mga pookdalanginan

1.2 Nakikilala ang iba't ibang uri ng pananampalataya Hal.: - Kristiyanismo (Katoliko, Protestante, atbp.) - Islam - Budismo - Hinduismo - Mormon - atbp.

1.2 Nagagamit nang makabuluhang bagay ang kakayahang/kasanayang biyaya ng Maykapal Hal.: - pakikibahagi sa proyekto o gawaing pangsimbahan - pagtulong ng kusang loob sa sinumang nangangailangan

1.2 Nakaiiwas sa mga ipinagbabawal ng sariling relihiyon Hal.: - panlalamang sa kapwa - pagkalulong sa bisyo, atbp.

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANGKABUHAYAN KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAGTITIPID/MATALINONG PAGGAMIT NG PINAGKUKUNANG-YAMAN INAASAHANG BUNGA UNANG BAITANG PANGANGALAGA SA SA PANSARILING KAGAMITAN : NAISASAGAWA ANG MATALINONG PAGGAMIT AT PAGTITIPID NG PINAGKUKUNANG-YAMAN IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG MATALINONG PAGPAGGAMIT AT MATALINONG PAGGAMIT NG GAMIT NG PANAHON PANGANGALAGA SA PAGHAHANDA NG ENERHIYA AT PERA MGA KAGAMITAN/ PAGKAIN KASANGKAPAN 1. Naisasagawa ang matalinong paggamit ng oras at pera 1. Naisasagawa ang matalinong paggamit at pangangalaga ng materyales at kagamitan 1.1 Naipakikita ang wastong paggamit at pangangalaga ng mga materyales/ kasangkapan at kagamitan Hal.: - paglilinis ng alinmang materyales/ kasangkapan at kagamitan pagkatapos gamitin - pagbabalik sa tamang lalagyan ng mga kagamitan/ kasangkapang ginamit 1. Naisasagawa ang pagiging matipid sa paghahanda at pagluluto ng pagkain 1.1 Naipakikita ang iba't ibang paraan pagtitipid sa paghahanda at pagluluto ng pagkain Hal.: - pagtabi at muling pagluluto ng natirang pagkain para mapakinabangang muli - paghahanda/pagluluto ng wastong pagkain (mura at masustansiya) ayon sa dami ng pamilya/kakain 1. Naisasagawa ang matalinong paggamit ng enerhiya

IKAANIM NA BAITANG PAGPAPLANO AT PANGANGASIWA NG PINAGKUNANG YAMAN 1. Naisagagawa ang kakayahan sa pagpaplano at pangangasiwa ng pinagkukunangyaman 1.1 Naipakikita ang kakayahan sa pagpaplano at pangangasiwa ng pinagkukunangyaman Hal.: - pagpapasiya kung anu-ano ang mga pangunahing nararapat paggamitan ng mga sumusunod na pinagkukunang yaman panahon at pera materyales at kasangkapan pagkain at enerhiya, atbp

1.Naisasagawa ang wastong pangangalaga sa sariling kagamitan 1.1Natatanggap na ang mga pansariling kagamitan ay para sa sariling gamit lamang Hal.: - paggamit ng sariling suklay, sipilyo at damit - paggamit ng sariling kagamitan sa paaralan

1.1 Naipakikita ang matalinong paggamit ng oras at pera sa iba't ibang paraan Hal.: -pagpaplano bago magsimulang gumawa -pagbili ng mga kagamitang kailangan lamang - pag-isa-isa ng mga bagay na dapat unahin sa pagbili - pagpaplano bago magsimulang gumawa - pagbili ng mga kagamitang kailangan lamang - pag-isa-isa ng mga bagay na dapat unahin sa pagbili

1.1 Naipakikita ang matalinong paggamit ng enerhiya Hal.: -pagbubukas ng ilaw/ kasangkapan kung kailangan lamang -paggamit nang wastong dami ng panggatong

UNANG BAITANG 1.2 Natatanggap ang tungkulin sa paglilinis at pangangalaga ng sariling kagamitan Hal.: - pagtatago ng pansariling tamang lugar sa bahay - pagpapanatiling may balot ang mga aklat at ibang kagamitan

IKALAWANG BAITANG 1.2 Nauunawaan na hindi na maibabalik ang anumang oras na nawala/nakalipas Hal.: - paggawa at pagsunod sa sariling plano sapaggawa - paggamit ng libreng oras sa mga kapakipakinabang na gawain at makabuluhang libangan

IKATLONG BAITANG 1.2 Nagagamit ang angkop na kasangkapan/ kagamitan ayon sa pangangailangan Hal.: - pagsisiyasat kung nasa maayos na kalagayan ang mga kagamitan at kasangkapan bago gamitin - pagtiyak na kagamitan at kasangkapan ang ginamit ayon sa hinihingi ng pangangailangan

IKAAPAT NA BAITANG 1.2 Naisasagawa ang pagtitipid/pagbili ng higit na mura ngunit masustansiyang pagkain Hal.: - pagkain ng masustansiyang pagkain - pag-iwas sa pagkaing "junk foods" o sitsirya"

IKALIMANG BAITANG 1.2 Natitipid ang sariling lakas Hal.: - paghahanda ng lahat ng kailangan bago gumawa - paggamit ng mga kasangkapan sa wastong paraan

IKAANIM NA BAITANG 1.2 Nagtatakda ng layunin sa paggamit at pangangasiwa ng pinagkukunang yaman - pagsasabi ng anumang dapat gawin batay sa layuning itinakda - pagplano ng mga layunin at pangangailangan

1.3 Natatapos/ Naibibigay ang gawain bago o ayon sa takdang oras

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : KATOTOHANAN

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : MAPANURING PAG-IISIP INAASAHANG BUNGA UNANG BAITANG PAGKILALA NG KATOTOHANAN TUNGKOL SA SARILI 1. Naisasagawa ang tamang gawi upang ipakilala ang sariling kasarian Hal.: - pagsasabi kung lalaki/babae kapag tinatanong - pagsusuri ng wastong kasuotan ayon sa sariling kasarian - pagsasabi kung pang-ilan sa mag-anak panganay - kuya, ate ate pangalawa - diko, ditse, atbp. bunso : NAKIKILALA ANG MGA BATAYAN/EBIDENSIYA SA PAGBUO NG PASIYANG MAY KINALAMAN SA SARILI, MAG-ANAK AT NAKARARAMI IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG PAGKILALA NG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MAGANAK 1. Naipagmamalaki ang pagiging kasapi ng isang mag-anak MGA GAWAING NAKALILINANG SA MAPANURING PAG-IISIP 1. Nagsisikap na malinang ang mapanuring pag-iisip KATOTOHANAN TUNGKOL SA ANUNSIYO

IKALIMANG BAITANG

BUNGA NG SARILING PASIYA

IKAANIM NA BAITANG PASIYA PARA SA KABUTIHAN NG NAKARARAMI 1. Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami 1.1 Nagbibigay ng mga tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami batay sa ginawang pagsusuri Hal.: - pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon - pag-ayon sa pasiya ng nakararami kung ito'y nakabubuti

1. Naipakikita ang kamalayan sa mabuti/ di-mabuting anunsiyo/ propaganda 1.1 Nasusuri ang mga anunsiyo at propagandang narinig/ nabasa at nagiging mulat sa katotohanan na hindi lahat ng narinig/nabasa ay totoo Hal.: - huwag paniwalaan ang walang kabuluhan/di karapat-dapat na impormasyon upang makapagpasiya nang tama

1. Napag-iisipang mabuti ang magiging epekto ng sariling desisyon sa ibang tao 1.1 Iniisip ang kabutihan ng ibang tao bago magbigay ng pasiya Hal.: - pagbuo ng pasiya pagkatapos pagaralan ang dalawang panig ng isyu - pag-alis ng mga impormasyon na walang kaugnayan sa isyu at walang maidudulot na mabuti sa ibang tao

1.1 Nasasabi nang may pagmamalaki ang mga katotohanang may kinalaman sa sariling mag-anak Hal.: - anong pamilya ang kinabibilangan - bilang ng mga kasapi mag-anak ayon sa kasarian (ilan ang lalaki/ babae) - hanapbuhay o pinagkakakitaan ng mga magulang at iba pang kasapi ng mag-anak

1.1 Nakalalahok sa mga gawaing nakalilinang sa mapanuring pag-iisip Hal.: - pagsali sa mga larong ginagamitan ng pag-iisip tulad ng dama, chess, scrabble at crossword puzzle - pagsali sa mga paligsahan sa: paggawa ng paskil, pagsulat ng tula, paglikha ng awit

1.2 Naipakikita ang wastong pag-uugali bilang nagiisang anak sa isang mag-anak

1.2 Bumabasa ng mga kanais-nais na mga kolum/ komento sa pahayagan at mga aklat at pag-aayon

1.2 Nakapagbibigay ng matalinong pasiya tungkol sa mabuti at di mabuting propaganda/anunsiyo

1.2 Nagsasaliksik nang sapat na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pagkukunan

1.2 Nakagagawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG nito sa sariling pamumuhay

IKAAPAT NA BAITANG at nakabubuo ng hatol at konklusyon matapos matimbang ang mga pangyayari

IKALIMANG BAITANG Hal.: - naging karanasan (mabuti/di mabuti) - patotoo ng ibang tao

Hal.: - pagpili ng totoo sa pahayag sa mga anunsiyo/ propagandang matatagpuan sa tatak ng pagkaing de lata, gamot, sabon, shampoo atbp, batay sa pag-aaral na isinagawa - hindi maniniwala kaagad sa mga patotoo ng mga kilalang tao tungkol sa ilang produkto tulad ng pagkain at mga kagamitan 1.3 Napatutunayan sa sarili ang katotohanan ng narinig o nabasang anunsiyo/propaganda

IKAANIM NA BAITANG Hal.: - pagsasaalangalang ng kapakanan ng mga apektado sa paggawa ng pasiya - pagbibigay nang wasto at angkop na pasiya

1.3 Naipakikita ang pagiging makatuwiran at pantay na pagtingin sa pagbibigay ng pasiya

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGMAMAHAL

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : POSITIBONG PAGKILALA SA SARILI INAASAHANG BUNGA UNANG BAITANG PAGKILALA SA SARILI 1. Nagkaroroon ng kamalayan na ang bawat tao ay may sariling kakayahan 1.1 Nakikilala na ang sarili ay naiiba sa ibang mga Hal.: -May sariling katangian kakayahan damdamin : PAGKAKAROON NG TIWALA SA SARILING KAKAYAHAN AT MAPAUNLAD ANG MGA KAHINAAN IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG ANG MAGAGAWA KO AT DI KO MAGAGAWA 1. Nakikilala ang sariling kakayahan sa paggawa ng mga bagay PAGLINANG SA SARILING KAKAYAHAN 1. Nagsisikap na malinang ang sariling kakayahan PAGTITIWALA SA SARILI 1. Naipakikita ang kakayahan nang may tiwala sa sarili PAGLAHOK SA MGA SAMAHAN 1. Nakilalahok nang kusa at aktibo sa mga gawaing pampaaralan/ pampamayanan

IKAANIM NA BAITANG PAGTANGGAP SA HAMON 1. Natatanggap ang mga tungkulin nang maluwag sa kalooban

1.1 Natatanggap na may mga bagay na kaya niyang gawin Hal.: - pag-awit - pagguhit - pagsayaw, atbp.

1.1 Nakilalahok sa iba't ibang gawain upang malinang ang kakayahan Hal.: - pagsali sa iba't ibang palatuntunan - pagsali sa paligsahan

1.1 Naisasagawa nang maayos ang mga gawain na hindi gaanong nangangailangan ng tulong Hal.: - panunulsi - paggawa ng proyekto, atbp. 1.2 Naisasagawa nang may kawilihan ang mga gawaing nagpapaunlad ng sariling kakayahan Hal.: - kusang loob na paggawa - pagsisikap na mapaunlad ang sarili

1.1 Nakasasali sa mga samahan ayon sa hilig o interes Hal.: - pang-isport - pangsining - pagsulat - iskauting, atbp.

1.1 Nakapagsusuri ng sitwasyon bago magbigay ng pasiya/ konklusyon Hal: - pag-aaral sa gawain/pananagutan 1.2 Naisasagawa agad ang mga gawain nang maluwag sa kalooban Hal.: pagsisimula at pagtatapos ng gawain sa takdang panahon - kusang pagtulong sa kapwa kung kinakailangan

1.2 Naipahahayag nang malaya ang sariling damdamin Hal.: - Ang pagiging masaya malungkot nagagalit nagmamahal

1.2 Natatanggap na may mga bagay na di kayang gawin sa sarili Hal.: - pagpapaandar ng makina - pagtugtog ng piyano, atbp.

1.2 Nakahihingi ng tulong sa iba upang malinang ang sariling kakayahan Hal.: - pagpapaturo sa pagtugtog ng gitara, piyano, biyolin, atbp. - panonood sa pagsayaw ng iba

1.2 Naibabahagi ang talino sa kapwa Hal.: - pagbibigay ng mungkahi sa ikagaganda ng samahan -paglahok sa pagpaplano/pagpapasiya ng mga gawain ng samahan

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG 1.3 Naipakikita ang sariling kakayahan Hal.: - pagsali sa mga programa - pagtulong sa mga gawain ng pangkat na di ipinakikita ang tanging kakayahan

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG 1.3 Napaglalabanan ang sariling kahinaan upang maipakita ang angking kakayahan Hal.: - pagkakaroon ng lakas ng loob upang maipakita sariling kakayahan

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 1.3 Nagagamit ang kakayahan nang lubusan

1.4 Nakapagbibigay ng sariling pagpapasiya 1.5 Napaglalabanan ang takot sa pagharap sa mga tao (stage fright)

1.4 Natatanggap ang mga gawain Hal.: - bilang lider ng pangkat - bilang tagapagsalita - bilang tagasunod

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGKAMAKABANSA

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAMBANSANG PAGKAKAISA INAASAHANG BUNGA : NAKIKIPAGTULUNGAN PARA SA KABUTIHAN NG NAKARARAMI UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG PAGKAKAISA NG PAGKAKAISA SA PAGKAKAISA SA ISANG BANSA ISANG MAG-ANAK PAMAYANAN PANGKAT DIWA 1. Napananatili ang mabuting pakikipag-ugnayan sa mga kasapi ng mag-anak 1. Napananatili ang mabuting pakikipagugnayan sa mga kaibigan at kapitbahay 1. Napapanatili ang mabuting pakikipagugnayan sa mga kasapi ng pangkat 1. Napananatili ang mabuting pakikipagugnayan sa kapwa Pilipino anuman ang kinabibilangan nitong pangkat-etniko at saan man ito nakatira 1.1 Naisasagawa ang paggalang sa kultura ng mga Pilipinong kasapi sa iba't ibang pangkat Hal.: - paggalang sa mga nagawa ng ibang pangkulturang pangkat - pagtuturing na kapantay ang ibang pangkat pangkultura

IKALIMANG BAITANG TUNTUNIN NG NAKARARAMI 1..Natatanggap/Nakasusunod sa pasiya ng nakararami para sa kabutihan ng lahat

IKAANIM NA BAITANG PAGMAMAHAL, PAGKAKAISA AT PAGTUTULUNGAN 1. Nagsisikap na mapalaganap muna ang makabubuti para sa lahat bago ang sarili, pamilya, pangkatetniko at relihiyon 1.1 Naipauubaya ang pansariling layunin para sa kabutihan ng layunin ng pangkat Hal.: - pagsisikap sa pakikipagsundo sa mga kaaway para sa kabutihan ng layunin ng pangkat - pagsantabi muna ang pansariling interes para sa kabutihan ng nakararami 1.2 Naipakikita ang pag-iwas sa sistemang "kanyakanya" sa pagkakamit ng pangkalahatang layunin

1.1 Naisasagawa nang may pagunawa ang pakikitungo sa mga kasapi ng maganak Hal.: - pag-iwas sa pananakit ng damdamin ng kasapi ng maganak - pagpapanatili ng magandang pagsasamahan ng mga kasapi ng pamilya 1.2 Nakasusunod sa utos/payo ng magulang at nakatatanda sa mag-anak

1.1 Nagkakaroon ng kamalayan na ang sarili ay kasapi ng malaking pangkat bukod sa sariling mag-anak Hal.: -pagsali sa mga gawaing magagawa niya nang mahusay -paggalang sa pasiya ng guro, pamunuan ng paaralan, bayan at barangay

1.1 Natuturing ang sarili bilang isang mapagkakatiwalaang kasapi ng pangkat Hal.: - pagbibigay ng ideya sa pangkatang pasiya - pagsunod sa pasiya ng nakararami

1.1 Nahihikayat ang ibang kasapi na tanggapin at sundin ang pasiya ng nakararami Hal.: - pagtanggap ng takdang gawain, pabuya/parusa

1.2 Nakalalahok nang buong sigla sa mga gawain sa paaralan/pamayanan Hal.: - pagsali sa paligsahan para sa kalinisan ng barangay

1.2 Nakapagbibigay ng pagkakataon sa iba na makalahok sa pangkatang gawain Hal.: - pag-aayos ng 'dipagkakaunawaan sa pangkat

1.2 Nakalalahok sa mga gawain ng iba't ibang pangkatetniko Hal.: - paglahok o panonood sa iba't ibang taunang palabas o ritwal

1.2 Naipakikita ang paggalang sa pasiya ng nakararami Hal.: - pagsasagawa ng talakayan bago magpasiya - paghingi ng opinyon ng pangkat sa dapat pagpasiyahan

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG - pagsali sa paligsahan para sa pagpapaluntian ng pamayanan

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG

1.3Nakalalahok sa gawain na isinasagawa nang sabay-sabay kung kailangan tulad ng: - pagdarasal - pagsisimba - pagkain - pagsasaya - atbp.

1.3Nakikilala ang tama at makabubuti sa kasapi ng pangkat

1.3 Naibabahagi sa iba ang kaalaman at iba pang kagamitan sa pangkat

1.4 Naisasagawa ang takdang gawain kahit maliit ang maitutulong nito sa layunin ng pangkat

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGKAMAKABANSA

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PANDAIGDIGANG PAG-UUNAWAAN/PAGTUTULUNGAN INAASAHANG BUNGA : NAKIKIPAGTULUNGAN PARA SA KABUTIHAN NG NAKARARAMI UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG ANG PAGKAKA PAGGALANG SA MGA PAGGALANG SA MGA PAGGALANG SA PANTAY-PANTAY TAO SA BUONG PANINIWALA, OPINKONTRIBUSYON NG NG TAO SA MUNDO YON, KAASALAN AT IBANG BANSA SA MUNDO KAUGALIAN NG IBA SA KULTURA NG PILIPINO 1. Naipamamalas ang kamalayan na lahat ng tao sa mundo ay magkakapatid 1. Naisasagawa ang paggalang sa mga dayuhan 1. Natatanggap ang natatanging kaugalian ng iba't ibang lahi 1. Naipakikita ang pagpapahalaga sa mga kontribusyong ginawa ng ibang tao sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino

IKALIMANG BAITANG KAMALAYAN SA MGA PANGKULTURANG KONTRIBUSYON SA IBANG BANSA

IKAANIM NA BAITANG PAGPAPALAGANAP NG KAPAYAPAAN AT PAGTUTULUNGAN

1. Naipakikita ang pagmamalaki sa mga kontribusyon ng Pilipino sa larangang pangkultura, teknolohiya at sensiya

1. Naipaliliwanag ang mga siyentipikong nagawa sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagtutulungan sa larangang pangkabuhayan, sosyal, kultural at teknikal. 1.1 Natatalakay ang mga kabutihang naidulot ng mga bansa sa programang pangkabuhayan, sosyal, kultural, teknikal at makaagham Hal.: - pamamalita ng tulong na nagagawa ng mga bansa sa ating kabuhayan

1.1 Natatanggap magkakapantay ang iba't ibang uri ng tao sa mundo Hal.: - pakikisalamuha sa ibang tao maging anuman ang lahi nito - pagpapakita ng pagkagiliw sa ibang lahi sa pamamagitan ng pakikipagusap, pakikipaglaro atbp.

1.1 Naipakikita ang paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng: - mabuting pagtanggap/pag-aasikaso sa kanila -paggalang sa mga natatanging kaugalian/paniniwala ng dayuhang kakaiba sa kinagisnan

1.1 Pinahahalagahan ang natatanging ugali ng iba't ibang lahi sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes o pagtuklas/pagaaral ng mga kakaibang ugali ng mga dayuhan Hal.: -paggawang huwaran sa mabuting ugali ng ibang bansa

1.1 Napahahalagahan at napangangalagaan ang mga kontribusyon ng ibang bansa sa kulturang Pilipino Hal.: - pagdalaw sa museo at pag-alaga sa mga makasaysayang pook - panonood ng mga pangkulturang palabas

1.1 Ipinagmamalaki ang nagawa ng Pilipino sa larangan ng musika, sining atbp. na kinikilala rin sa ibang bahagi ng mundo Hal.: - pagkilala sa mga Pilipinong nagtagumpay sa larangan ng musika, sining, sayaw, panitikan, isport sa sarili at ibang bansa -paggawang huwaran sa mga kinikilalang Pilipinong nagkaroon ng kontribusyon sa ibang bansa

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG 1.2Naipakikita ang pagiging palakaibigan sa mga dayuhan sa paraang sumusunod: Hal:- pamamalita ng tulong sa nagagawa ng mga bansa sa ating kabuhayan

IKATLONG BAITANG

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG 1.2 Naibabahagi sa iba ang sariling kaalaman at kagamitan

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : KALUSUGAN

KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : KAANGKUPANG PISIKAL INAASAHANG BUNGA UNANG BAITANG WASTONG GAWI SA PAGKAIN 1. Napananatili ang kalusugan sa pamamagitan ng wastong gawi sa pagkain : NAIPAMAMALAS ANG KAMALAYAN SA KANAIS-NAIS NA GAWAIN SA PAGPAPAUNLAD NG KAANGKUPANG PISIKAL IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG WASTONG GAWAING MGA GAWAING KAMALAYANG MGA GAWAING PANGKALUSUGAN PISIKAL PANGKALUSUGAN PANGKALIGTASAN 1. Napananatili ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga wastong gawaing pangkalusugan 1. Napananatili ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga payak at kapakipakinabang na gawain 1.1 Nakalalahok sa mga kapakipakinabang na gawain Hal.: - paglahok sa mga simpleng laro at paligsahan - pakikiisa sa mga gawain sa pamayanan 1. Napangangalagaan ang pansariling kalusugan 1. Napananatili ang kalusugan sa pamamagitan ng mga gawaing pangkaligtasan

IKAANIM NA BAITANG KAKAYAHANG PANGKATAWAN 1. Napananatili ang kaangkupang pisikal

1.1 Naisasagawa nang kusa ang mga wastong gawi sa pagkain Hal.: - pagkain ng tamang uri at dami ng pagkain - pag-iwas sa pagkain ng mga "junk food" - pag-iwas sa pag-inom ng "soft drinks" - pagkain sa takdang oras - pag-inom ng walong basong tubig

1.1Naisasagawa nang may kawilihan ang wastong gawaing pangkalusugan Hal.: - paglilinis sa sarili bago matulog - pagtulog ng 8 hanggang 10 oras - pagsuot ng damit na angkop sa panahon - pagputol at paglilinis ng kuko at pagsuklay ng buhok - paggamit ng tsinelas sapatos o alinmang sapin sa paa - paggamit ng panyo - pagsisipilyo pagkatapos kumain

1.1 Naisasagawa nang maluwag sa loob at naaayon sa kakayahan at pangangailangan ang iba't ibang gawain para sa pansariling kalusugan Hal: - pagpapahinga pagkatapos ng mabigat na gawain/ paglalaro bago maligo

1.1 Naisasagawa ang mga gawain pangkaligtasan Hal.: - paggamit ng pananggalang gaya ng kapote, guwantes, helmet, atbp. upang mapangalagaan ang sarili - paglalagay ng leybel sa mga lalagyan ng gamot at nakalalasong bagay

1.1 Naisasagawa ang mga gawaing pangkaangkupang pisikal Hal.: - pagsunod sa iskedyul ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal arawaraw tulad ng: ehersisyo laro mabilis na paglalakad paglangoy

UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG 1.2 Naisasagawa nang palagian ang mga pangkaraniwang ehersisyo tulad ng paglalakad, pagtakbo, pagsayaw at mga larong pampalakas Hal.: - karera sa pagtakbo - "sack race" - tug of war - tire relay - ball relay - sipa - atbp 1.3 Nakasusunod sa mga tuntunin ng laro

IKAAPAT NA BAITANG 1.2 Naisasagawa ang palagiang pagkunsulta sa doktor/dentista Hal.: - pagkunsulta sa doktor/dentista kung may palatandaan o sintomas ng sakit - pagsunod sa utos at payo ng manggagamot - pag-iwas sa pagpapagamot sa mga di lisensyadong manggagamot

IKALIMANG BAITANG 1.2 Napananatili ang kaligtasan sa tahanan sa pamamagitan mga gawaing pangkaligtasan Hal.: - pagligpit ng matutulis na bagay, posporo at lason sa mga lugar na di maaabot ng bata 1.3 Nakalalahok sa mga pagsasanay pangkaligtasan Hal.: earthquake drill fire drill tsunami warning signal 1.4 Nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal.: pagtawid sa tamang tawiran

IKAANIM NA BAITANG 1.2 Naisasagawa ang mga pagsubok sa kaangkupang pisikal

EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION) BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANGKABUHAYAN KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : SALOOBIN SA PAGGAWA INAASAHANG BUNGA UNANG BAITANG PAGSASAGAWA NG MGA GAWAING BAHAY 1. Naisasagawa ang mga gawaing bahay nang maingat ayon sa takdang panahon 1.1 Naisasagawa ang gawain sa abot ng makakaya Hal.: - paggawa ng gawain ayon sa wastong pamamaraan - paggawa ng gawain na kayang gawing nag-iisa : NAIPAKIKITA ANG KASIYA-SIYANG SALOOBIN SA PAGGAWA IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG PAGSASAGAWA NG PAGMAMAHAL SA KOMITMENT SA MGA GAWAIN SA GAWAIN PAGGAWA PAARALAN 1. Naisasagawa ang gawain sa paaralan nang may pagmamalaki 1. Naipakikita ang pagmamahal sa gawain 1. Naipakikita ang komitment sa paggawa

IKALIMANG BAITANG KARANGALAN SA PAGGAWA

1. Naipakikita ang pagpapahalaga sa paggawa

IKAANIM NA BAITANG PAGPAPAHALAGA SA KATUNGKULAN NG TAONG MATAGUMPAY 1. Napahahalagahan ang mga taong matagumpay

1.1 Naisasagawa ang gawain sa paaralan sa abot ng makakaya Hal.: - pagtapos ng gawain ayon sa takdang panahon - paggawa ng sariling gawain nang maingat

1.1 Naipakikita ang pagmamalaki sa anumang uri ng gawain Hal.: - pagpapakita ng interes sa sariling gawain - pag-iwas sa pamimili ng gawain

1.2 Naisasagawa nang maluwag sa kalooban ang gawaing bahay Hal.: - pagtulong sa kasapi ng maganak sa mga gawain - paggawa nang

1.2 Naisasagawa ang gawain sa paaralan ng may kaunting tulong/patnubay Hal.: - paglilinis at pagaayos ng mga kagamitan sa paaralan

1.2 Nakagagawa ng gawain nang kusa Hal.: - paggawa kahit hindi sinasabihan

1.1 Naipakikita ang komitment sa paggawa sa iba't ibang paraan Hal.: - patuloy na paggawa kahit lagpas na sa takdang panahon - pagpapakita ng kasiyahan sa anumang ginagawa - paggawa nang kusang loob alangalang sa kabutihan ng nakararami 1.2 Naibigay ang buong kasiyahan sa paggawa Hal.: - paggawa ng mga bagay na may kalidad - paggawa ng gawain nang higit pa sa inaasahan

1.1 Naipakikita ang matapat na paggawa Hal.: - paglahok sa gawaing manwal tulad ng pag-igib ng tubig pagbubunot ng damo pagtatapon ng basura atbp. 1.2 Nakahihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng ng uri ng paggawa Hal.: - manguna sa mga gawain pangkalinisan pagpaparami ng pagkain, atbp.

1.1 Naipakikita ang katangiang makatutulong sa pagtatagumpay Hal.: - kasipagan - pagiging matiyaga - pagiging matipid - atbp.

1.2 Tinularan ang mga katangian ng matagumpay sa nangangasiwa sa industriya Hal.: - pagiging: masipag matiyaga matipid maagap

masaya UNANG BAITANG

IKALAWANG BAITANG

IKATLONG BAITANG 1.3 Naipaplano ang gawain at isinasagawa ito Hal.: - pagsusuri ng gawain

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG 1.3 Naipakikita ang mabuting halimbawa sa paggawa at industriya Hal.: - pagiging masipag sa alinmang gawain

IKAANIM NA BAITANG 1.3 Ipinamamalita ang mga katangiang naging puhunan ng matagumpay na mga tao

1.4 Naisasagawa nang mahusay ang anumang gawain na kayang isagawa