Vous êtes sur la page 1sur 1

ONRC: Inregistrarea mentiunii privind reducerea capitalului social documente necesare

Autor: Infosrl.ro Publicat la: 23 Iunie 2008

Inregistrarea mentiunii privind reducerea capitalului social al soccitatii comerciale presupune depunerea urmatoarei documentatii, la Oficiile registrului comertului :

Etapa I 1. Cerere de depunere si mentionare acte; 2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic (original); 3. Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original). 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa judiciara de timbru, in original; - timbre judiciare; - taxa de registru; - tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Etapa a-II-a 1. Cerere de inregistrare (original); 2. Actul modificator al actului constitutiv (original); 3. Actul constitutiv actualizat; 4. Situatiile financiare sau, dupa caz, balanta contabila de verificare certificate de catre persoanele autorizate, potrivit legii, din care sa rezulte diminuarea capitalului social, iar in cazul SRL, SA si SCA si raportul administratorilor si/sau al cenzorilor (original); 5. Daca este cazul: - avizele prealabile prevazute de legile speciale (original); - imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original). 6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa judiciara de timbru, in original; - timbre judiciare; - taxa de registru; - tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a notificarii privind depunerea actului constitutiv actualizat. Cererea de inregistrare se depune dupa trecerea a 2 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor/deciziei asociatului unic in Monitorul Oficial al Romaniei. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
In cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

Hotararea AGA/ decizia asociatului unic va contine: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate. De asemenea, in preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare. In cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat. Actul modificator : - poate fi autentificat de notarul public ; - poate fi atestat de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata ; - poate contine darea de data certa a notarului public sau a serviciului de asistenta din cadrul ORC ; - poate fi incheiat sub semnatura privata.