Vous êtes sur la page 1sur 1
EVERTOP hitek co.,ltd.vn

EVERTOP hitek co.,ltd.vn

億泰科技(越南)股份有限公司億泰科技(越南)股份有限公司億泰科技(越南)股份有限公司億泰科技(越南)股份有限公司

§Þa chØ cty : KCN Long Thành, Long thành, Đồ ng

§Þa chØ cty: KCN Long Thành, Long thành, Đồng Nai VP. Hµ Néi: Cty TNHH TM-DV §iÖn C¬ Phóc ThÞnh

公司地址公司地址公司地址 公司地址:::: 越南同奈省龍城縣龍城工業區

Tel: 0613.514.068 Fax: 0613. 514.069

P.306 Toµ nhµ 24T2 K§T Trung Hoµ Nh©n ChÝnh - Hµ Néi

Tel: 04.62512016-62512 017

Fax: 04. 62512 087

Email: Ptmec.co@gmail.com

ĐƠN BÁO GIÁ

M· sè b¸o gi¸: E120031-M1-PT KÝnh göi: C«ng ty tnhh KINDEN VI£T NAM

Ngµy 09 th¸ng 05 n¨m 2012

Ngêi nhËn : Mr Hµ

§iÖn tho¹i: 04. 3934 2535

§Þa chØ: TÇng 7 Toµ nhµ Kinh §«, sè 93 phè Lß §óc - Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi

C«ng tr×nh: AIDEN- h¶i D−¬n g

Fax: 04. 3934 2537

Stt

Quy c¸ch - Tªn hµng

§vt

SL

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Ghi chó

序號

序號序號序號

品品品品 名名名名 ---- 規規規規

格格格格

單單單單 位位位位

數數數數 量量量量

單單單單 價價價價

金金金金 額額額額

備備備備 註註註註

 

D©y& c¸p ®iÖn 0.6/1KV nh·n hiÖu Evertop( §µi Loan)

 

1

0.6KV/Cu/XLPE/PVC/ 3C x 2.5mm2

m

1,415

25,585

36,202,775

 

2

0.6KV/Cu/XLPE/PVC/ 4C x 2.5mm2

m

510

33,325

16,995,750

 

3

0.6KV/Cu/XLPE/PVC/ 4C x 16mm2

m

165

154,963

25,568,895

 

4

0.6KV/Cu/XLPE/PVC/ 4C x 50mm2

m

165

452,670

74,690,550

 

5

0.6KV/Cu/PVC/ 1C x 25mm2

m

165

54,016

8,912,640

 

6

0.6KV/Cu/PVC/ 1C x 16mm2

m

135

34,520

4,660,200

 

7

0.6KV/Cu/PVC/ 1C x 6mm2

m

800

13,214

10,571,200

 

8

0.6KV/Cu/PVC/ 1C x 2.5mm2

m

200

5,818

1,163,600

 

9

C−íc vËn chuyÓn tíi c«ng tr−êng

chuyÕn

1

750,000

750,000

 

1.Tiªu chuÈn SX: Hµng ho¸ SX theo tiªu chuÈn:IEC 60502,ISO: 900: 2K

céng

179,515,610

 

2. Thêi gian giao hµng: Giao hµng trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®Æt hµng

VAT 10%

17,951,561

3. §Þa ®iÓm giao hµng: T¹i kho bªn mua trªn ph−¬ng tiÖn bªn b¸n

tæng céng

197,467,171

4. Ph−¬ng thøc thanh to¸n: CK/TM. §Æt cäc 30% khi ®Æt hµng, sè

Tæng sè tiÒn b»ng ch÷:

cßn l¹i thanh to¸n trong vßng 30 ngµy sau khi nhËn hµng

 

Mét tr¨m chÝn m−¬i b¶y triÖu, bèn tr¨m s¸u m−¬i b¶y ngh×n, mét tr¨m b¶y m−¬i mèt ®ång.

5. B¶o hµnh: Hµng ho¸ ®−îc b¶o hµnh 12 th¸ng kÓ tõ ngµy giao hµng

6. Ghi chó: K/H ®ång ý ®Æt hµng vui lßng ký tªn ®ãng dÊu

   

7. HiÖu lùc b¸o gi¸:

§¬n b¸o gi¸ cã gi¸ trÞ trong vßng 03 ngµy

X¸c nhËn cña kh¸ch hµng

8. Gi¸ LME Copper: 8.300USD

Phßng kinh doanh