Vous êtes sur la page 1sur 4

1.

Installaci d'apache2 Requeriments del sistema - Espai en el disc, minim 50MB. Despres de la installaci Apache2 ocupa uns 10MB pero la necesitat del espai varia en funcio a les opcions de configuraci. - Compilador ANSI-C i Build System. Es recomana el compilador GCC a mes a mes el PATH te que tenir la mateixa ubicacio que les eines basiques per compilar tals com MAKE. - Ajustar el relotge del sistema exactament.

2.

Requeriments de programari (dependncies) Obligatoris - autoconf - libtool - gcc Installaci de les dependncies amb la comanda: #yum install autoconf libtool gcc Opcionals Berkeley DB-4.3.27 GDBM-1.8.3 OpenSSL-0.9.7e OpenLDAP-2.2.20 expat-1.95.8 t Doxygen-1.4.1

3.

4.

Descrrega del codi font Per descarregar el codi font, nomes tenim que anar a la pagina web oficial de Apache2 y buscar el enlla de descrrega del codi font i en una terminal executar la seguent comanda: #wget http://httpd.apache.org/download.cgi#apache22 Extracci Per extreure el codi font hem de executar dues comandes en la ubicacio on s'ha descarregat el codi font. #gzip -d httpd-2.2.21.tar.gz #tar xvf httpd-2.2.21.tar Configuraci de la installaci Un cop hem fet la extraccio correctament, anem a la ubicacio exacta del codi font i amb el script ./configure podrem configurar la instalacio al nostre gust. Directoris El directori dinstallaci per defecte es /usr/local/apache2. Podem canviar aquest directori amb lopci de configuraci --prefix=/directori_instalacio Subdirectoris Els subdirectoris tambe podem canviar-los amb lopci de configuraci --prefix=/directori_instalacio Alguns subdirectoris dinstallaci i les seves opcions de configuraci: --bindir=DIR installa els executables a DIR. --mandir=DIR installa la documentaci de MAN a DIR. --infodir=DIR installa la informaci DIR. --sysconfdir=DIR installa el fitxer de configuracio del serividor a DIR Moduls Per a afegir un modul a l'instalacio del Apache2 podem fer servir aquest parametre a la configuraci de la installaci. Per a una compilaci estatica farem servir (On NAME es el nom del modul.) --enable_NAME=static Per a una compilaci dinamica farem servir (On NAME es el nom del modul.) --enable_NAME=shared Per a deshabilitar un modul de la installaci farem servir (On NAME es el nom del modul.) --disable_NAME

5.

6.

7.

Compilaci En el nostre cas hem executat la seguent comanda: #./configure prefix=/opt/apache2 sysconfdir=/etc/apache2 disable-status enable-so -enable-proxy=static enablessl=shared Un cop finalitzat i sense errors la configuraci de la installaci podem comprobar que s'ha creat un nou fitxer anomentat makefile on es troba tota la informaci de la configuraci desitgada. Per comenar la compilaci hem de executar aquesta comanda: #make Installaci Si la comanda anterior (make), ha finalitzat sense cap error pode executar la seguent comanda per a la installaci. #make install

8.

Test de funcionament. La primera compronbacio es vuere si el servei esta correctament ences, en cas de que no estigui ences podem iniciar-lo amb la comanda. #/opt/apache2/bin/apachectl start Un cop esta iniciat el servei podem comprobar el seu funcionament en un navegador web afegint la direccio del nostre servei.

Per veure el moduls installats executem la seguent comanda: #httpd -l

9.

Problemes i solucions. Sense problemes aparents.

Preguntes del cas prctic:

1. 2. 3. 4.

Qu s un shellscript? Es un Script escrit per a la Shell de Unix que es basa en les operacions tipiques incluent la manipulacio de fitxers, programes en execucio i impressio de text Qu sn les Autotools? Es un conjunt de eines diseades per ajudar a crear paquets de codi font portable en varis sistemas Unix. ./configure s un shellscript. Com es crea aquest shellscript? Si es un shellscript i es pot crear amb un editor de text. Per qu serveix el shellscript ./configure? Per a configurar els parametres d'installaci.

5. 6.

7.

Quin fitxer genera ./configure i que desprs necessitar la comanda make? El fitxer Makefile En quin pas de la installaci d'apache2 es fa la compilaci del seu codi font? Qu vol dir compilar? Cuant executem la comanda Make. Compilar vol dir, traduir un programa informatic escrit en un lenguatge de programacio concret en un altre lenguatge de programacio per a que la maquina sigui capaz de inerpretar el codi font. Explica quina diferncia hi ha entre compilar un mdul d'apache2 estticament a fer-ho dinmicament. La diferncia es que cuan es fa estticament el modul queda guardat al binari de httpd i cuan es fa dinamicament no esta estrictamente guardat al binari de httpd si no que poden ser compartits per un altre instancia. Qu hem de fer perqu l'apache2 s'inici automticament quan el sistema arrenca? Copiar el Shellscript a /etc/init.d #!/bin/bash # # apache2 # # chkconfig: # description: Start up the Apache web server. # Source function library. . /etc/init.d/functions RETVAL=$? PREFIX="/opt/apache2" case "$1" in start) if [ f $PREFIX/bin/apachectl ]; then echo $"Starting Apache" $PREFIX/bin/apachectl start fi ;; stop) if [ f $PREFIX/bin/apachectl ]; then echo $"Stopping Apache" $PREFIX/bin/apachectl stop fi ;; *) echo $"Usage: $0 {start|stop}" exit 1 ;; esac exit $RETVAL

8.

Configuraci d'apache2 1. Ubicaci dels fitxers de configuraci. La ubicacio del fitxers de configuraci es: /etc/apache2/ 2. Configuraci del servidor principal a /srv/www/htdocs. Quins canvis hem hagut de fer al fitxer httpd.conf? Qu hem hagut de fer per evitar que el servidor ens retorni un error 503? Per a fer que el servidor principal esitgui a /srv/www/htdocs hem de editar el fitxer /etc/apache2/httpd.conf. En aquest fitxer hem de buscar la linea on posa DocumentRoot i afegir-le al costat /srv/www/htdocs. Per evitar que el servidor ens retorni un error 503 hem de buscar al fitxer /etc/apache2/httpd.conf la linea on posa ErrorDocument 503 i posar-li un signe # al comenament de la linea. 3. Altres problemes i solucions que t'hagis pogut trobar. Cap problema aparent.

Preguntes del cas prctic:

1. 2.

Qu s una directiva de configuraci d'apache2? Les directives sn les comandes de configuraci de lapache2 que hi ha als fitxers de configuraci, i que lapache2 llegeix seqencialment en accedir a httpd.conf. Per quin port escolta apache2 per defecte sota el protocol http? I sota el protocol https?

3. 4. 5. 6.

Per el protocol http el 80 i el https 443. Quina directiva farem servir per canviar de port pel qual l'apache2 escolta? Posa un exemple. Listen 8080, per que el servidor escolti per el port 8080. Com indicaries que cal carregar un mdul compilat dinmicament? Amb la directica LoadModule. Per a que aquest directiva funcioni, s necessari que durant el procs de configuraci de la installaci dapache2 shagi indicat la compilaci esttica del mdul mod_so. Qu s un servidor virtual i com el pots configurar amb l'apache2? Un servidor virtual es metode per fer que un servidor principal es pugui dividir en diferents servidors virtual per poder fer servir mes de una aplicacio web. Explica i posa un exemple fet en el teu CentOS, amb captures de pantalla, de com es configura l'autenticaci per a l'accs a un directori amb .htaccess i .htpasswd. Mostra els resultats. Per protegir un directori amb contrasenya, en primer lloc tenim que crear el usuari i la contrasenya al servidor Apache amb aquesta comanda: #htpasswd c /etc/apache2/htpasswd usuari Ens creara el fitxer htpasswd en el directori /etc/apache2/ amb el nom del usuari i la contrasenya encriptada. usuari:FSTaw0nfdeW33 Cuan el fitxer htpasswd s'ha creat tenir que que anar a la ubicacio del directori a protegir i crear el fitxer .htaccess amb la seguent comanda: #touch .htaccess En el fitxer .htacces hem de afegir el seguent contigut AuthType Basic AuthName rea privada de dani AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd Require user usuari