Vous êtes sur la page 1sur 28

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

________________________________________________________________________________

EL VIRGO DE VISANTETA Josep Bernat i Baldov


Any 1845 (Transcripci de la Primera Edici)
________________________________________________________________________________ PORTADA. 1 EDICI _____________________________ LIBRO DEVOTO Correccin de estilo Sana Moral Ilustracin Popular Rasgos Filantrpicos Costumbres Patriarcales Inocencia Labriega Recreo Virginal Floresta Asctica ________________________________________________________________________________ PRIMERA PGINA. 1 EDICI _____________________________ Comedia nova en un acte, titulada

EL VIRGO DE VISANTETA
Y EL ALCALDE DE FAVARA.
EL PARLAR B NO COSTA UN PACHO. Escrita en vers, y una poqueta brosa per

UNA MUSA
mes puta que les gallines. BENIMAMET. IMPRENTA DE LLEPA-CRESTES. = A 1845. ________________________________________________________________________________

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

________________________________________________________________________________ PRIMERA PGINA. 2 EDICI _____________________________

EL VIRGO DE VISANTETA
Y EL ALCALDE DE FAVARA,
PARLAR BE NO COSTA UN PACHO. COMEDIA DE COSTUMS PARTI-culars, escrita en vers y una poqueta brosa. per

UNA MUSA MASCLE,


mes puta que les gallines. Segona edisi, llechitima. CARABANCHEL. Fotografa de METLO DELTODO. A 1856. ________________________________________________________________________________ AVISO AL PUBLICO. Quia pulvis es, et in pulverem reverteris. [2 edici] Qui no vullga pls que no vacha a la era. Cca-torta : tom. 2. Cap. 3.

SI ERES DE MANEGA ESTRETA, DEIXAT LECTOR DE RAHNS, Y AVANT NO PASES, PUETA!..... MIRA QUE ESTA COMEDIETA TE UN PARELL DE PIMENTONS. ________________________________________________________________________________ Ya que esta obra literaria T cda ou com un mel, Seguint el preu la contraria, Que siga al manco...... un cap. (1) (1) Es dir = DENAU QUINSETS EN PESA : perque obretes com esta no es fsil que es publiquen a cada trico.

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

________________________________________________________________________________

SENSURA LITERARIA, y Llisensia tipogrfica. Habent examinat los abajo firmados en lo machor cuidado y deteniment totes les fulles de esta lletuga potica, y no encontrant ni en elles, ni en lo troncho cosa alguna contraria les males costums, ni la inmoralitt pblica, son de pareixer que pot escriures en lletres de mle sinse cumpliments ni pueteries. Canta-cucos 1.er de Octubre de 1845. Dr. Corfll D. Ambrosio Lleterla. Licenciado Chuplamel Imprmase: Yt-ft. V. B. Pelendengues. ________________________________________________________________________________

DOS PARAULETES. CAVALLERS!..... cuant mes amics mes clrs....... Esta comedia ( lo que siga) es propietat absoluta del seu autor, el cual perseguir en la lley en la m, y el pardl entre cames, al primer puetero que la reimprimixca, la represente sinse el seu consentiment en algun teatro de Europa. = Pues tindrem gran ganansia Si all en cuansevl parache De Rusia, Inglaterra Fransia Es mamren la sustansia D'esta pesa...... de formache!!! _______________________________________________________________

ANTE OMNIA.... DOS PARAULETES. [ 2 EDICI ] CABALLERS!.... cuant mes amics mes clrs..... Esta comedia ( lo que siga) es hui propietat absolutsima de la EDITORA, la cual perseguir en los ulls tancats y la bacra uberta, al primer fill de puta que la reimprimixca la represente sinse el seu consentiment en algun teatro de Europa...... ________________________________________________________________________________

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

________________________________________________________________________________ PERSONES QUE PARLEN. EL TIO COLLONS. LA SO TOMASA. PASCUALO. VISANTETA. L'ALCALDE. L'ALCALDESA. EL FIEL-DE-FECHOS. Y CUANSEVOL. PERSONES QUE NO PARLEN. UN BURRO. EL DONSAYNER. SEN ROC. UN TITOT. EL PARE ETERN. Dos tres chiquets en camisla; y tots los veins de Favra, que no tinguen masa qu-fr, y vullguen acudir la funsi.

________________________________________________________________________________

ATVERTENSIA. La cant esta pasa en el poble de Favra, en lo reyne de Valensia. [ poc temps despues de la conquista del Rey Don Chaume.... (2 EDICI) ]. El treato representa cuansevl cosa; una sala, un corrl, una pallisa, y encara que siga un estable, no vl dr rs. Ser de dia, de nit, lo que vullguen: la dreta dels mirns yaur un perl, y damunt una coca fina, un breviari, y una pesa de formache: l'atra part es pot posr una tauleta coixa, y dalt d'ella un viol, un bombo, y cuansevl atre instrumentet de msica. Si hi cadires, b, y si no ni tamb; el que vullga que s'asente en terra. En la paret frontera dos cuadros penchats, la del Pare Etern, y l'atre de Sen Rc; y en un racont es pot penchar, si els pareix, una gabia paradora en una cagarnera dins. Yaur tamb dos tres portes tances, que no se sap ahn cauen, y si no les tanquen, millr; que estiguen ubertes, y que crrega l'ayre. Baix la tula del bombo un titt, y per all rodant algun atre animalet de casa, encara que siga de deu arrobes. Arreglat ya tot as, ensesos els cresolets, y despues de pegr st, huit trompaes la orquesta, pucha capamunt el tel, y escomensa la festa. ________________________________________________________________________________

ESENA PRIMERA Ix el tio Collns rascantsels, y despues de ben menechat l'all-y-li, pren una revanada de formche, y n trs de coca fina, lin tira unes miquetes al titt, y en lo bos ple diu. =

TIO COLLNS: Recontrafotre qu feta que m'ha pasat esta nit; tenint la dona en lo llit m'hgut de fer la pueta!... Es el cas que ella roncava, siga dormint desperta, cuant me s posat molt erta la cabota de la fava; 4

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

yo al vore que me s'enpina, li ha pegat cuatre calbts, pero en los caps de virts esta es mala medisina: perque tot viviente sp que al palparli la pallorfa, solta la fava la corfa, y es trasforma luego en np; y com del meu np la fulla t tan males condisins, als cuatre sinc refregns m'h deixat la m -remulla. Yo la dona despertava buscantli apresa la cl, al vore que al caragl li anava caent la bava; mes pesa com un bal, y per pronte que s'alst ya no-mes li han aplegat, dos tres esguits pel cl. As li ha sabt molt ml per que diu, y en fonament, que per banda de ponent no v may bon temporl; y plora, patecha, y gru, fentme pam y mich de morros, y eixintli dels ulls dos chorros de llgrimes cm lo pu. Yo la culpa no he tengut de que el calu sn ixquera, pero la molt puetera...... ________________________________________________________________________________

ESENA II. EL TIO COLLONS, Y LA SO TOMASA.

TOMASA: Ara s que m'has fott!!! Conque no eres t el culpt d'eixos tn traidors esguits, cuant casi totes les nits m'equivoques el fort? no tens la culpa, Collns, de que ixca fora el calu, cuant tenint la m en lo ni, sen bolen els gafarrns?

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

No et veres en tals fracasos, ni sn haguera eixit fra, si no estigueres mich'hora fregantme el pardl pels nasos; sapies t que no dorma, c'ascoltava ben desperta en un pm d'orella uberta tota aquella sinfona; y cuant ha tocat les cuatre el rellonche de Favra, en los dos ulls de la cara h vist que'm furgaves l'atre. TIO COLLNS: No es pues molt que imprs estiga (Apart.) all en la imprenta de Orga, que no hi dona que dorga mentres li palpen la figa. TOMASA: Molt temps f y que conc que no son sants els teus fins, perque mai meu poses dins sino -punt de pendre el rc, y lo que mi em desbarata en eixes acsions infames, qu'm regues les lligacames per regarme la tomata: ms ya no aguante 1'ancolla, fora les pueteres, que'ls naps y les chirives els cra Deu pera l'olla; no'm durs ms remlc, y spia el tio Collns que no sufrixc mes regns c'aquells que vinguen pel slc. TIO COLLNS: Aquietat un poc Tomasa, y tapat eixes mamelles...... TOMASA: Far lo que vullga d'elles, = (Traentseles capa fora.) que ning mana en m-casa, y ya que t a mi no em fots, si em pasa pel cp al punt em pose cl per-amunt amostrant la cofia tots. (Sen-v...... la pueta.) TIO COLLNS: Pues ya que tan fort hus prs y tot lo que tens es meu, yo chure per esta creu...... no ferteu...... sino pl ss. 6

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

El tio Collns sen v tamb capa el mateix puesto que s mullr, pero al eixirsen, calent de cp, entropesa de nasos en la tauleta de la solfa, cau el bombo, trenca el perl, y mata el titt. ________________________________________________________________________________

ESENA III. VISANTETA. MUTASI.- El treato representa ra un tros de carrr, de plasa: apareix Visanteta (la del Virgo) toca desmamelucada, y en les trenes penchnt, sentada en lo banqut de la porta de s casa molt trista y pensativa; y despues de un rato de silensi, s'alsa dreta, y en un t molt sentimentl, com si tinguera rah, diu la siguient relasioneta. =

VISANTETA: Deixeu, sl, c'apurr vullga, encara que llech estiga, per qu mau dont la figa si no tinc qui me la cullga? La sanc es press que bullga cuant contemple una miqueta que la gran...... que la chiqueta tenen el fotre per lley, y yo no tinc mes remey....... que el de ferme la pueta!!! Tan-sls volguera sabr, ya que no conc marit, quins postres ste en lo llit sl donarli s mullr: cosa estraa deur ser, pues ni es peix, ni carn, ni s; y cuant seu tiren al cs casi totes les dems...... yo quin delit he coms pera no tastarne un ms? V buscant la herbeta verda la vaca per la dehesa, y aplga el bou, y li besa aquell cul tan pl de m...... pera que el pasto no perda de un'atra herbeta un bn brt li amostra, y li'l clava tt com l'ahulla en un cant...... y a mi que nl tinc tan brt, ning mel besa..... ni em ft!!! Obri el temple del amor la burra al cp de un estable,

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

y al punt v el burro en lo sable ferli guardia d'honr; y per ms que-lla en fervr rebusna, cosecha, y bota, tt aquell rabo de jota li emboca dins lo pitou...... y a m que en manco en tinc prou no ha de haver ning qu'm fota!!! La gosa apenes reslla per la plasa, pel carrr, de gosos t un colomr portantli naps pera l'olla; sempre en d un fum l'anclla, y encara que un monte trepe, si no s'emporta culepe, lo mes liu llepa un gs...... y mi quu tinc mes cris, no hi ning que meu llepe!!! Naix la gata en la pallisa, y apenes en terra cau, cuant el gat fentli mau-mau, li amostra la llonganisa; ella aix que la divisa, s'amaga baix de una taula, y el gatt s'acosta, maula, y li la clava pl ss...... y m, que m'agrada ms ning em diu una paraula!!! Sl anar un pardalet bolant a voltes per l'aire, y en molta grasia y donaire li arrima un atre un bolt; ft el grn, ft el chiquet, y hasta la mosca, repacho, encontra un moscard macho, que al bol li clava la palla...... y a m ning em f una ralla dins d'este pam de mostacho!!! El peix tamb hi qui diu, y es molta la chent que eu cru, que t llisensia de Deu pera fotre dins lo riu; tt animl, que viu en en atre element, li entra per darrere un vnt, que li f vla al instant...... y m ni em sopla el llevnt, ni tan siquiera el ponnt!!! La pusa, la chincha, el pll,

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

la gamba, el moix, y el cranc en lo carrr de la snc s'estaquen hasta el chenll: ft en cuansevol rastll la buixquereta y el tit, 1'raa, el cc, el mosqut, y hasta les plantes que brotn....... y mentres quels atres foten, tinc que fermeu yo en lo dit!!!!!! Pensnt en lo meu trebll erta, y tiesa com un fs, m'arranque pls del pass (1) com plomes del cl de un gll; qu lley, chustisia, o...... carll de tt lo mundanl clt negarme m -soles pt, cunt de llibertt se trata, una cosa tan barata cm s...... un cp de virt?

[ (1) Veu grega, que en la nostra llengua vol dir = carchofa. ] ________________________________________________________________________________

ESENA IV. VISANTETA Y CUANSEVOL. Despues c'acaba la antesedent relasio, s'asenta atra volta la chiqueta del virgo en lo mateix banqut que estava ants, y es posa mirarse les puses molt satisfeta, traense pesics capa fora un parll de mamelles tan musties y sucoses com dos pntols de cansal ransia. En as ix per un costt per atre Cuansevl, y es posa pixar en lo forat del consueta cara capa el public, pera que no'l vechen els de dins del treato; pero Visanteta, haventlo atahullt, s'acosta poqut poqut per darrere, li agarra els ous en un grapt, y escomensa tirns, moventse entre els dos una gresca del dimoni, segons es vor en lo siguient dilogo.=

CUANSEVL: Desde que h'entrt en Favara que la pixera m'apreta, y temps no he tengut encara de tirar m la bragueta; pero ya grasies Deu, ants que's rebnte la estufa, asi en mich, que ning em veu, podr anr buidant la bufa....... (Trau el pardl y es posa pixr.) Molt'aygua el temps pronostica,..... carall, qu'l chorro no es fluix!

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

que llastima que una chica no estiga asi fentme...... ix!!!...... (Yx ra Visanteta y li sampa el penchll.) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ay! que marranquen els ds! valgam el nio Jesus! d'an haur eixit este gs! solta el bos...... chicho...... sus! no hi ning qu'm conteste? ay! que me s'end la bosa! refotre! quin gs es este? VISANTETA: No es gs, pueta! qu's gosa...... CUANSEVL: Qu's lo c'acabe de or? sltam, si vls, y no apretes diantre! qu'm fs eixir el suc de les castaetes! VISANTETA: Pues cabalment eixe suc vach bscant yo que's destile, y y que h'encontrat un cuc, chust es que en la bocha file: y -f que este animalet no es de la llavr d'aquells que f en l'Alcdia Chornt...... que es llavr...... de dos capells. (1) [ (1) Com la que tenien els frares de Sen Miguel de los Reyes. ] CUANSEVL: Pera que'll puga filr son eixes molt males farses, pero...... sltam l'alducr abns que mel descadarses. VISANTETA: Saps per qu amolle la presa?.... (Solta el ms.) per que ell mateix me s'esgola, y de cuc que era de fresa, s tornat cuc de perola: molt poc aliento li queda, mes....... arrimal al cas, que si no f bona seda, far al manco...... filads. Anm pues, que no de-bes hi qui diu en esta vida, que en ocasions dos cuces son millors c'una podrida; pegameles cuant en antes, que' l meu torn tot seu engl......... 10

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

CUANSEVL: Yo tn pegar unes cuantes pero...... sern en lo cl.......... En as es tira Cuansevl damunt de Visanteta, me 1'agarra del moo, li arromanga el tafanari, y li arrima unes cuantes dotsenes de sopapos en les galtes de la cara torta. Ella tot son sarpaes per vore si pot tornr agafar la molin de Cuansevl, pero el molt puetero, coneixentli la intensi, obr un poc les cames, y pegantse una bolea, encala les pilotes en la teul de ponent, prop de la xmenera del budell mascle, y seguix cascant y dient. = Mes que s'empee la Tana, y es pose pel mich Sen Pere, yo et far pdre la gana d'alcansar nius per darrere...... Vine as, sota de bastos, (Cuant mes v, li pega mes fort.) que sols el voret em frich...... torna remourem els trastos de la habitasi del mich...... Chs...... gosa de mala casta, chs...... grandsima bagasa, que no m'h de cansr hasta que trosos el cul te fasa...... Puta de la trena solta, cara de clera-morbo, vine, y smpam atra volta els melacotns del corbo....., Pendanga desvergoida, de este modo...... si Deu vl, no olvidars en t vida........ la pix de...... Cuansevl......... ................................................. (S'brocha la bragueta, y sn v corrent pel mateix puesto c vengut.) VISANTETA: Qu's lo que pasantme est! Divinos sielos qu es esto? en tres peses en la m...... tindre flor y pdre el resto!!! Si el changlt de moscatell no soltra yo insensata.......... no m'haguera post ell el cul com una tomata!!!... Pero...... re-con-tra-pu-e-ta, com torne afollrli el niu........ chure fe de Visanteta no deixrli el pardal viu. (Tot as eu dir la primera dama somicant, pegant pataes, y estirantse les grees dels dos moos: y cuant manco sen recorden els espectadors, sen entra en un bot dins de s casa, tanca la porta, y sels deixa en la ml en la boca.)

11

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

Ara, mentres descansen els actrs, y es torquen la sur, yaur un ratet de solfa. La orquesta pot anar tocant cuansevl coseta de gust, encara que siga el duo de les Bresquilles, el remat de la pesa de la Calsa-llarga, la sinfona de la Fava-fora; y cuant els parega que ya ni prou, pararn en sec, s'aponar tot lo mon per an puga, y seguir atra volta la funsi. ________________________________________________________________________________

ESENA V. EL TIO COLLONS, LA SO TOMASA, L'ALCALDESA, Y TRES O CUATRE CHIQUETS; Y DESPUES EL BURRO, L'ALCALDE, EL DONSAYNER, Y EL FIEL-DE-FECHOS. ATRA MUTASI.- Si la comedia ha escomensat de dia, ara es torna de nit, y si ha escomensat -fosques ix ara el sl. Representar el teatro la casa del sior alcalde de Favra; y apareixen sentats damunt de una entaulaora mateix la s Tomasa y el tio Collns esperant que vinga de fora su seora: l'Alcaldesa estar la porta del corrl garbellant un grapaet de faves, y tres cuatre moicots anirn per all rodant en camisola tirantse uns atres corfes de mel, lo primer que pleguen per terra. A lo millor d'ells sense voler li aventa en los nasos al tio Collns una micha tall de mel d'alcher que'l ft; ell s'alsa enfrit contra la criatura, que's posa a plorar, y s'amaga baix les faldes de s mare: la s Tomasa es riu com una bachoca; y l'Alcaldesa deixa el garbell y pren tamb part en sta cant, que al fi s'acaba en pau y quietut, cuant veuen entrar per la porta del carrer al Alcalde y Fiel-de-fechos molt srios -cavall de un burro, y davant davant al Donsayner tocant la donsayna. El burro no la toca, pero l'amostra, y seguix el comps pegantse safanoriaes en lo melic. En una paraula, esta esena t molts collns, y es menester estar en tots los colps pera que no es desgrasie, y puga eixir no-mes mich-mich. Alerta pues, y all v. =

TIO COLLNS: Y tardar molt encara? ALCALDESA: Yo no -s tio Collns.

(A l'Alcaldesa.)

TOMASA: Chesus! y en tals ocasions no hi chustisia en Favra!!! ALCALDESA: Pero que li ha susuit? (A la s Tomasa.) espliquem el seu dolr...... TOMASA: Si vol sabero millr, que liu conte mon marit.

(Sealant al tio Collns)

TIO COLLNS: B est el meu cp pera chanses! calla...... men vach al corrl, TOMASA: A-f que no has estat mal pera omplirme el cul de panses; a-f que no hi molt temps que estaves ben tieso, y guapo...... 12

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

TIO COLLNS: T calles? de un sopapo..... et tombe en terra les dents...... ................................................ (Al que v fer 1'acsi pera pegarli s muller, li rebola el chiquet la tall de mel en los nasos.) TOMASA: Justo castigo del sielo! (Asclatant una carcall) TIO COLLNS: Justa pueta dels nasos! pero si li atrape els pasos, men ft en ell...... y en s'aelo..... Oy, lo pacho del chiquet!!! ALCALDESA: Anm no alborote tant...... no veu que u fet chuant?

(Acasantlo en un ast en la m.)

(Amagantse el chc entre les cames.)

TIO COLLNS: Que chue en lo pardalet. Pues no es mala diversi la de la criatureta...... ferme en lo nas la pueta = (Sel palpa.) refilantme mich mel! ALCALDESA: No me'l toque si no vol que cride y que'm despinfarre. TIO COLLNS: Repacho! que si l'agarre li arrancar el pusterl. TOMASA: No dones mes que parlr, y el furor, Collns, amayna...... .................................................. pero que's eixa donsayna que pel carrer s'ou tocr! .................................................. ALCALDESA: Ya s'acosta el tu-ru-rut, y ell es cosa de funsi! .................................................. (Entra ara el grupo del burro, y apenes el veu la s Tomasa, se li tira damunt com una llepasa al Alcalde demanantli chustisia: f rodr l'albard, y cauen ell y el Fiel-de-fechos baix la sria.) EL SIOR ALCALDE: Cavallers, asi estic y, tinguen bon dia y salut. TOMASA: Sior Alcalde! chustisia!!! deixe que'l meu mal li encaixe! ALCALDE: Esperat, si vols, c'abaixe, y d'ell em dars notisia. 13

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

TOMASA: Oixgam que'l temps es presis, y ya el castic se retarda........ ALCALDE: Fiel-de-fechos tin l'albarda, sino...... mos fm ftre els dos! ALCALDESA: Reyna de la Candelaria!!! (Caen de ts.) TOMASA: A Dios! ya no hi remey! TIO COLLNS: Intrpretes de la lley, ya esteu els dos baix la sria!!! ALCALDESA: Fill de les mees entraes!!! acudiu! t'has fet molt mal? - sixquera contra el portal t'hagueres romput les baes. (El burro despues c'amolla la carrega sen v molt satisfet capa l'estable sinse dir res, y el Donsayner li pega darrere.) ALCALDE: An est la molt bagasa que'l respecte m perdut? FIEL: Pueta, que m fotut, (Rascantse el ts.) Collns, la teua Tomasa! ALCALDESA: Veches si ests coixo curro, alsat, anem, si es que pots. ALCALDE: Trau fra eixos moicots, (Sen van sinse dir cac;) i feuli una pall al burro, que esta vella loca y bruixa yo li promet, y asegure que costes sees em cure el dolor que'm f la cuixa. (y el Alcalde s'alsa com pot, plaentse de una cuixa.) TOMASA: Perdnem...... ALCALDE: Calla, si vls, per m ya ests perdon; lo demes s'apaar....... afluixant els caragls. TIO COLLNS: Ms vl la pau que la guerra, sntes...... ah te cadira. 14

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

ALCALDE: Yo compondr la que tira (S'asenta, y es psa fer sigarro.) la chustisia per terra. Secretari, vine as, trau la ploma y el tinter, y en eixe trs de paper posa en brut este chu; arreglemlos luego el conte, y no et rasques tant el ts...... FIEL: Pacho, que'l bo es molt grs (Va trahent el tinter, y demes ferramentes.) pera olvidarlo tan pronte!...... TOMASA: Torne al seu puesto eixos trastos, que aso no mereix escriures........ (Al Fiel-de-fechos.)

FIEL: Ftre, t'h de fer de gastos vintisinc, trenta lliures! (Tornant rascarse el ts.) ALCALDE: Anm, siora Tomasa, es y arribada la tanda de saber quina demanda la prta voste m casa. Parle pronte, clar, y fort...... les llgrimes una vra, que m la dna que'm plora es..... com tocrlila un mrt. TIO COLLNS: La ocasi es molt oportuna pera dir yo dos rahns........ ALCALDE: Pues yo no'n dir mes c'una que calle el tio Collns Tomasa t la paraula, y si es f molt de pregr, tire de revs la taula, m'alse y men vach sopr. (Somicant [TOMASA] com una Malaena, y procurant marcar b en la acsi les indirectes (1) [ (1) Del Pare Cobos. ] de que se val pera contar el fet.) TOMASA: Ya pues que vl que liu diga, es el cs que hui m'alst, tenint eixuta la figa, sobre tindre el cul bat; y demane al tribunl que mon marit li previnga que no'm fasa en lo pardl lo mateix que en la eixeringa; 15

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

pues t poca sal y pebre, y es una acsi inaguantable, tenint una bn pesebre, tirarli el pienso en l'estable...... (Aplausos de part dels espectadors femelles.) ALCALDE: Eu! que'l asunte te pels!..... mes yo tamb considere, que no son mals caamls els que't mames per darrere...... (El secretari es psa la ploma darrere l'orella, y es chpla el dit.) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Anm, Collns, y aix es sert? TIO COLLNS: No s lo que fs cuant dorc....... ALCALDE: Pues yo, que estic ben despert, si que s que eres molt porc; y que sebes tan estraes no s'han vist plantr encara desde que torren castaes en la plasa de Favra...... TIO COLLNS: Sobre gustos no hay escrito, ni sobre....... ALCALDE: Collns! silienso. TIO COLLNS: Cada- ALCALDE: Calla, repito........ TIO COLLNS: F lo que vl del seu pienso.

________________________________________________________________________________

16

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

________________________________________________________________________________

ESENA VI. ELS MATEIXOS, PASCUALO, VISANTETA, Y UNA POCA COMPARSA. Atensi, cavallers, que este pasache tamb te castaetes. En efecte, estant el tribunal favareo ocupt en los asuntes parti-culrs de la esena anterior, s'oen uns grans crits pel carrer...... y en as, sn entren de repent en casa del sior Alcalde el slebre Pascualo (el primer galn) corrent, com qui fuch, y Visanteta, que l'acasa en una granera. Darrere d'ells v un ramt de chent del pble, uns en cmisla, atres en les trenes penchant, y les sabates al-garr, y movent entre tots una chiuladisa del diantre...... L'Alcalde espentes y arredolns, y valentse tamb de la vara, f eixir capa-fora tota esta chentla, que es queda agrupada la porta del carrer, aguaytant no-ms la punteta del ns per vore en qu para aquella cant. Pascualo, mirant alli sn pare y sa mare (1) es torna roch, y sinse dir rs, s'apona en un rinconet de la cuina arrebosat en la manta, y en lo barret calat hasta les orelles. Visanteta anir de neglig (2); y sega de clera, prenint al Alcalde pel seu novio, li arrea un parell de graneraes en les costelles que'l f anar deu pasos de cant.... Pero enfi, aquiett ya un poc el ruido, y la trapisonda que's mou en este tu-autem, y restablit el orde forsa de crits y vengalaes de la chustisia, comensa selebrarse el fams chui verbl, que seguix, y que encara es conserva orichinal hui en lo dia en l'archiu de Favra pera honra y gloria de la machistratura de espardea y camalet. (1) Era fill del tio Collns y la s Tomasa; un poc baix de davant, pero molt honradot, y molt natural en paraules y acsions. (2) Es dir, en paos menores, sinse calses ni sabates, y tota desgreada com la Roca Diablera.

ALCALDE: Qu ve ser este albort, y estos crits, y este tumulto? = PASCUALO: Aso es...... un cp de virt....... poro amagum pronte el bulto.

(Asomantse la porta del carrer.)

(Entrantsen dins sinse aguardar raons.)

VISANTETA: Ms que boles te encaes, (Caixcant dreta y esquerra.) com les rates estornells, sabrn els teus saragells lo que son estes sinages......... ALCALDE: Guarda respecte esta vara, (S'agarra la una per l'atra.) (3) y tinte al Rey, Visanteta....... [ (3) A cuansevl membre de chustisia li susuix lo millor una equivocasi. ] VISANTETA: Pacho! que en tota Favra vach ferme la pueta! ALCALDE: Obedix la chustisia!..... deshonra de les donselles! 17

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

VISANTETA: Refotre! (Mnpren al Alcalde per son conte.) ALCALDE: Santa Leocrisia! que m'h romput sis costelles! FIEL: Mira, carall, lo que fs...... ALCALDE: Puetera! VISANTETA: Palo, palo....... FIEL: Al Alcalde? VISANTETA: Ay, s Toms! (1) yo em pensaba que era Cualo...... (Reconeixentlo.) [ (1) Este era el nm del Alcalde de marres, del cual mos conta la historia grans coses; entre atres s'asegura = que tenia...... un parell de castaetes com dos ponsils. ] ALCALDE: Puta! bagasa! ramera! que m'has fet com un pans! VISANTETA: La culpa no la tinc y....... ALCALDE: Pues qui la t? VISANTETA: La granera. ALCALDE: Yo et far tindre el cap cacho abns que pase mich-hora........ as que's tanta chent, pacho! (Refilant la vara pels nasos de tot lo mn.) all al fotre...... capa fora....... El que no tinga faena vacha molt enhora-mala, si no vl que esta vengala li la endoblegue en la esquena...... ...................................................... (Confusi, crits, plrs, laberinto, y atres mil pueteres que susuixen per n-res en los pobles chiquets.) ...................................................... ...................................................... (A Visanteta, que seguix en la sea faena.)

ALCALDE: Anm, sapim que ha segut este escndalo y mot, VISANTETA: Que Pascualo m'h fotut......

18

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

ALCALDE: Y t m'hs fotut m; pero tandaes v el riure, yo t'apaar, chiqueta....... FIEL: Callen, si volen, pueta, que no em deixarn escriure! ALCALDE: Per eixa rah, amigacho, no tens que inquietarte masa. FIEL: Pues com vl vost que eu fasa? ALCALDE: Cuatre sinc ralles, y al pacho.... Cualo, acstat un poquet, que v escomensar la festa: t que dius? PASCUALO: Ya a dit esta, poro........ (Sealant la chiquilla del virgo.)

FIEL: Llevat el barret. = (Pegantli un carchot que casi el tira de nasos.) VISANTETA: A mi em correspn ants que'll el usar de la paraula......... ALCALDE: Y mi estamparte el servell, si t'acostes la taula. VISANTETA: Yo no agrave ning....... ALCALDE: Pues escolta, mira y calla, que son temps entrars t en este trest en ralla........ (Cualo no fa mes que rascarse darrere l'orella, y pegarli boltes al barret.) Anm, Pascual digues algo....... perque asi entre tanta chent ten hs entrt tan corrent, com llebre cuant fuch del galgo? No et rasques tant, que tens roa? PASCUALO: No sior...... no'm pica rs..... poro davant de vosts...... pareix que tinga vergoa. (1) [ (1) Poquet -poquet li anir pasant: ya vorn vosts com s'esplica el fill del tio Collns! eu! y pareix tonto!..... ] ALCALDE: Atre fotre! pues m'agr que mos vinga en vergoetes 19

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

un home en mes castaetes que te el burro d'un guar!..... Anm pronte, trs de cl...... que eixa cachasa ya em ft..... PASCUALO: Calle, pueta, si vl, que yo liu contar tt. = (Esta es la millor relasioneta que t la comedia, y per lo mateix es menester que Cualo fasa tot lo que puga pera pedre la vergoa, y mereixer cuatre palmaetes de part dels espectadors.) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (2) [ (2) As dels puntets vol dir, en primer lloc: posar pasta en lo llibrell mes claret = omplir les fulles en manco faena y en segon significa = pausa, descns, pendre aliento els actors, etc., etc., en una paraula els puntets son els mascles de les puntetes, y..... s'acabt. ] :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Eixintmen hui capa 1'horta, al que ha past per la plasa, esta, que estaba la porta, m'h cridt desde s casa. Y, que ignoraba els seus fins, com soc aix tan bonacho, al instant men h entrat dins sinse pensar en un pacho; y ella al vore que ya estic, com un conill en lo cau...... pum! ha tancat el postic, y luego ha rodt la clau. Ya haurn vosts conegt, com sapien les beserles, el susto que haur tengt, mirantme tanct, y -sles; poro enfi entre aquelles y estes me s'ant obrint el cr, cuant m'h dit fentme grans festes. = Pascualo, no tingues pr, el teu temr de que naix? b pots en bons ulls mirarme Y luego de dalt -baix h escomensat palparme. Despues pegantme una espenta la cuina me s'h endut, yo al vore que ella s'asenta, m'h sentt sinse dir = cht. Lo primer que ha fet, sir, al que estaba all un ratet, es llevarse el mocadr, y despasarse el cost; y sinse pensro masa en gran descro y donayre s'h quedt la molt bagasa

20

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

en les mamelles al ayre. En seguida y pc pc, entre dimes y diretes, fent com qui es calfaba al fc, s'h arromangat les faldetes; y al ensendre yo un sigarro li ha vist entre l'ansism una boca de llobarro, que tiraba mes d'un pm......... (Aplausos de part dels mascles.) La via de Sen Chochm miraba yo de rell, calculant cuant de ram cabra dins d'aquell trull, cuant ha observat que'l meu nap, desarruantse les pells, anaba amostrant el cap pel camal dels saragells...... (Ms aplausos.) Perque al divisarli els trastos, que prop del cul t una sota, quin es el cavll de bastos, que no rellincha, y no bota? quin burro es el que no brama, per ms que's presie d'honest, cuant la burra el seu programa li posa de manifest? Y enfi quin home es tan macho, que, habent dna, que l'empotre, no tire el barrt al pacho, y la manta all al re-fotre?........ (1) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Pl de entusiasme el fill del tio Collns refila el barret y la manta, y es queda en la boca uberta empomant els nous aplausos dels espectadors, que prorrumpixen en crits unnimes de bravo! bien pueta! viva el primer galn!.....) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [ (1) Qu tl, cavallers? s'esplica no s'esplica? ] ALCALDE: Tens rah, pues yo mateix, si m'encontrra en tals casos, la vara en dos dits de greix li haguera embocat pels nasos. PASCUALO: Aix pues, sior Toms, h ft yo poc mes manco, perque m'h vist en lo cs de herrar quitr el banco; es dir, en la presisi, parlant en llengua mes neta, de ferli lo que h fet yo........

21

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

de ferme la pueta..... (1) (Rialles en los bancos y tribunas.) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [ (1) Eu! que si no fora per la vergoa de Cualo, encara mos hauriem de tapr les orelles per no ohuirlo! ] :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Poro encara falta mes, deixenme seguir la ruta, y entonses sabrn vosts si esta chiquilla es poc puta. Ps sior, com vach dient, luego qu ella ha conegt, que estaben casi cant les ahulles del cant; - perque b sap tota dona, siga tart, siga enchorn, cuant est la pasta bna pera dur la post al forn en un bll-en-sc s'alst, contant cuentos vells y nous, y tirns me s'h emportt al corrl buscr ous....... ALCALDE: Digues, Pascualo, y t creus que buscaba ous de gallina? PASCUALO: Ella meu h dit aixina, poro yo em pense que'ls meus, perque no li ha vist, sior, escarbar palla, ni rames, ni buscar mes ponedor, que este que tinc yo entre cames. VISANTETA: B saps que n'h encontrat en lo chs ahn dorm el gs........ PASCUALO: Lo que y et puc dir t......, qu'ls que has encontrat son ds. (2) [ (2) Y bons!!!!!! ] ALCALDE: Deixa els ous en lo corral, y acaba lo que mos des, que ya es cansa el tribunl de tantes pueteres. PASCUALO: No els tindr molt temps confusos; perque sols falta en sustansia contr la entrada dels Rusos en la Capital de Fransia. (3)

(M la sistella.)

22

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

[ (3) As es una metfora, cavallers; per que hi coses, que no es poden dir mes que en sifres; y per aix Cualo, com el puntet, de que es trata, es algo delicat, v sempre buscant rodeos, y pueteres pera deixarse entendre. ] Pera lo cual me presisa, ya que as s'h de dir tot, pegr desde luego un bt del corrl la pallisa. All fu Trya siores, all esta moderna Dido chit sobre unes estores m'h ubert el niu de Cupido....... ALCALDE: Haurs vist desde la bora si el t en ous en taulans...... PASCUALO: Lo que ha vist es entrar dins al part, que estaba fra. VISANTETA: Y as cuant s'acaba, cuant? (Acostantse capa la tula de la chustisia.)

ALCALDE: Cuant yo oport eu considere....... anm, pacho, feste arrere; y t, Cualo, pasa abnt. PASCUALO: Yo ft un estaquirt, sinse dir una paraula, al vore 1'arrs en tula, h tirt m al cullert. (1) Y com soc tn confit, pensantme que era tot melis, creia haberme mamt lo manco el Virgo fidelis; perque ella m'habia dit, volent clavarme la sarpa, que era yo el primer Davit, que tocaba en aquella arpa. (2) Poro cregam, s Toms, que h past les ayges blaves embarcantme en un cabs ahn no toquen sl les faves; (3) y sino afluixe el gatillo, y apague pronte el sigarro, m'estaque all com un carro pr l'vern en lo campillo. (4) VISANTETA: Me dius que no estaba estreta, y has pasat ansies no fluixes sols per clavar la punteta?

23

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

PASCUALO: Perque apretabes les cuixes; poro al vindret el changlt sen ha entrat la lleterla, com entra un chic en la escola, es dir en la bolsa y tot. (5) ____________________________________________________ (1) Atra metfora. (2) Y vn tres. (3) Cuatre. (4) Ya en tenim sinc en un pomll. (5) Esta metaforeta si que t collns! per millor dir: si que t bacora!!! ____________________________________________________ VISANTETA: Aix es perque tns poc suc; pues pareix, cuant drt t s'alsa, el nap...... cant de fer calsa, y els ous...... sigrns del sac. TIO COLLNS: Es fals lo que vost ou, (Dirichintse al Alcalde.) que Cualo es chic de mello, y en t un pntol com un bollo de chocolate de -sou. TOMASA: Y tamb es fals testimoni lo que dels sigrns diu ella, qu'l chic te bona parella de llimes de Sen Cheroni. PASCUALO: Y si acs algun pueta vl quedar bn satisft...... psem la m en la bragueta, y palpemu un ratet. (1)

(Se la destapa.)

[ (1) Y t rah Cualo; pera eixir de ductes, y saber si es peix anguila, no hi millr mich que posr la m en lo mornll. ] FIEL: As farm punt y coma, que'1 pasache te collns......

(Tornantse posar la ploma darrere l'orella.)

ALCALDE: S ftre! manco rahns, y mou apresa eixa ploma; qu'l meu ventrll no es de bronse, y si no corres, trotes, entre putes y alcabotes soparm all les onse........ Cavallrs, en qu quedm? qu's v fent tart y vl ploure.........

24

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

VISANTETA: En que d'si no em fn moure hasta que no mos casm; que es chust cuant entra la cuca en l'alfls d'una donsella, que el que el primer mgre suca vinga escurar la paella. (Pascualo li f el carret, el gran puetero.) PASCUALO: Eu! que cuansevl creura, qu el del mgre ha segut y! VISANTETA: Pero t et cases n? PASCUALO: Primer me la tallara. VISANTETA: A-f que este matint tallartela no hs volgt!...... ALCALDE: Deixa els talls, y el gavint, y al gr........ VISANTETA: El gr es que m'h fott. (2) [ (2) Breve y compendioso. - Non debet fieri per plura quod fieri potest per pautiora. Lectr, mmat eixa. ]

PASCUALO: Aix no es fotre, pueta, que aix es clavr el pardl en mich d'un camp de dacseta, en la porta de un hostl...... y enfi, si vols que teu diga, ya que eres tan parlaora, lo de les atres es figa, poro lo teu es........ BACORA. (Palmoteo en grande). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: FIEL: Repacho! que as te trasa de no tindre nunca fi! (La ploma l'orella.) ALCALDE: Lo pichr es qu'1 chu v embrutantse un poquet masa. (1) [ (1) A bn-hora s'enrecorda su Seora! ] FIEL: Ya se v! vost, que pt, no vl tallr la cordeta....... ALCALDE: Yo que tinc de fr, pueta?

25

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

FIEL: La sentencia, y al virt....... ants que esta chent mos empotre per darrere y per davnt. ALCALDE: Carll! que estic reparnt que tens rah, Fiel-de-ftre!..... Toca cuant vullgues la esquella, mentres yo empue la vara, y sabrs pronte en que pra el Virgo de esta donsella, - (Sealant Visanteta.) y el no espolsr cara cara. - (Al tio Collns, y s muller.) ________________________________________________________________________________ ESENA ULTIMA. CUADRO FINAL. Asi es menester traure tota la habilitt dramtica, que Deu els hacha donat als actors; perque tindr molt poca grasia que al ltim fasen una porc, y en llc de palmaetes y aplausos els refilen cuatre tomataes en la punta del terser sentit corporl. En esta esena amstra el cap tot lo mn, es dir, tots los paperets de la comedia: hasta el burro aguayta les orelles per una finestra. El secretari una sea del Alcalde, y despues de haber ste pres asiento en mlta formalitt damunt de la fatal albarda de marres, toca un senserro, que servix interinament de campaneta pera imposr silensi las partes litigantes, y formades estes en semi-srcul al rededor de aquells aparells burri-chudisials, empmen en un pam de boca uberta la slebre sentencia, que seguix, la cual no nesesita comentaris. Al caure el tel rebusna el burro, el Donsayner se la toca tamb un ratt, s'apguen les llums, y........ si t h visto, no m'acuerdo.

ALCALDE: Cavallers! tt lo mn calle, (En lo dit en lo front, com un home pensatiu.) que ya est cuita la coca; al que li toquen que balle, pero al que n....... punt en boca. FIEL: Comense cuant vullga el vls, que la orquesta est templada. (Sucant la ploma en lo tinter.)

ALCALDE: Vechm pues de una pedrada si matm cuatre pardls....... (Ts, escombra, s'alsa dret, obri la boca y diu: =) Despues de vore y saber les causes y les rahns, que contra el tio Collns manifesta s mullr........ pera que no eu torne fr, y que la lley siga igual, el sentensia el tribunl 26

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

per traydor, vil, y gandl......... que liu fasa pel cl (Aplausos de les femelles.) , que tinga bon pardl. (1) [ (1) La pena del talin. ] TIO COLLNS: Eu, que as te pimentns! (Rascantse el potage.) FIEL: A tal tio tal nebt! TIO COLLNS: Pos fotre, al tio Collns lo qu's pel cl ning el ft! (Arrimantse als bastidors en les dos mans retaguardia.) Su Seora pega dos vengalaes damunt de la albarda, reclama el orde, y contina. = ALCALDE: Tamb Tomasa li dic encara que's y molt vella, que sempre que oixga la anella briga pronte el postic; y cuant algun enemic li toque en la porta falsa, de pebre-negre, y de salsa ompligal el estofado, responentli de-contado pel canutt...... de fr calsa. TOMASA: Y si en ll no hi metralla? ALCALDE: Entonses mmat la porga, pues si tl toquen, y ll calla, vol dir, que el que calla, otorga. (Ara aplaudixen els mascles.) (Trna tusir su mersed, y despues de una curta meditasi, dirichintse als novios, seguix dient.=) T anirs, per ser tan destre (A Cualo.) en pucharten per les rames, tres dies cuatre cames en bs, raml, y cabestre, penchant d'eixe coll silvestre esta esquella tan sonora...... (La toca, y li la pencha. Cualo tira un parell de coses.) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Y respecte la siora, (Sealant Visanteta, que li f una cortesa, y esclata una gran rialla.) ya que de punts no t rastre, que vinga, y lin pegue un sastre tres cuatre en la bacora. VISANTETA: Vinga eixe sastre, si vol, que si el pardl se li enrabia, pronte entrar en esta gabia (Obrint la porteta.) plena de fulles de cl. 27

EL VIRGO DE VISANTETA

Josep Bernat i Baldov. Any 1845 (Primera edici)

Y si es que'l seu alsa el bl, (Al Alcalde.) no-ms pense y considere, que yo may me desespere, ni tinc pr de que es propasen. = (Al pblic, amostrantli la carchofa, y el tafanari.) Lo mateix t que meu fasen per davant........ que per darrere. S'adelanta ara el primer galn dos pasos capa el consueta, y aixina com qui no eu f deixa caure est'atra desimeta. = PASCUALO: Y en este corrl de bous, ahn s'h fet ya tant el macho, que em queda mi que fer, pacho, sino tirarme m als ous? Splam, musa, dichos nous, perque si calles, y em fts, solte el puesto, plegue els bts, (1) y aunque en una multa em balde, dic= que em fas fotre en l'Alcalde, en la comedia, y en tots. [ (1) Esta es frase propia dels casadors de la Albufera. ] A estes indirectes de Cualo s'alborota el cotarro; y el sior Alcalde, al or la mareta sorda de les llunetes, y el rechiu de la casola, temers de que s'acabe la festa com el ball de Torrent, diu. = ALCALDE: La comedia y est feta, tireu el tel......... FIEL: No encara, que falta un viva, pueta, al ALCALDE DE FAVARA...... TOTS: Y AL VIRGO DE VISANTETA. ________________________________________ REQUIESCAT IN PACE. AMEN. _____________________________ ________________________________________________________________________________ Digitalitzat en brut, amb reconeixedor ptic de carcters, a partir del facsmil de la primera edici, i posteriorment arreglat, seguint amb fidelitat el text original. Sueca (Pas Valenci), del 17 al 24 d'octubre del 2008 Joanjo Aguar Matoses ________________________________________________________________________________

28