Vous êtes sur la page 1sur 19

SENIORTIY LIST OF ELECTRICAL DEPTT.

INDIAN RAILWAY
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NAME OF THE OFFICER


RAMESH CHANDRA
A.K. JAIN
R. MOHAN DAS (SC)
R.K. SAREEN
M.U.M.V.PRASADA RAO
SUKHBIR SINGH
S.S.KHURANA
U.C.D.SHRENI
SUDESH KUMAR
SATISH KUMAR
A.K.VOHRA
V.K.DUTT
P.C.SEHGAL
I.C.SHARMA
AMAR NATH
R.N.LAL
KULBHUSHAN
A K MALHOTRA
N.K.SINGHAL
C.K.SHARMA
S.P.KHADE
R.K.BANSAL
L.M.SAHORE
R.K. SAPRE
P.S.BAJWA
KEWAL KUMAR (SC)
NIRMAL SINGH (SC)
A.K.SHARMA
I.A.KHAN
S.P.SINGH
D.D.PAHUJA
RANJIT MITRA
V.P. SINGH
RAJ KUMAR
JAGDEV KALIA
S.K. NANDA
VIPAN JHA
I. SRIRAMA
G. GUNALAN
ANIL ADHIKARI (T)
V.K.TEMPE (T)
S.K. ARYA

RLY
C
N
CLW
C
SC
NF
NF
C
SE
C
N
NE
W
E
N
N
N
W
H
E
C
S
S
E
DLW
E
N
SE
N
NF
W
E
E
C
C
E
NF
SE
S
C
C
NF

D.O.B
08/47
08/47
01/48
10/46
10/49
07/49
05/50
10/50
06/51
12/47
04/53
07/50
04/51
01/50
11/51
09/51
07/54
07/51
06/50
10/49
01/49
01/53
06/51
09/47
01/47
07/48
04/48
08/46
03/52
01/46
03/48
04/52
06/49
03/53
08/54
04/50
09/53
08/50
04/48
05/48
10/52
12/53

D.O.P.
as `B' D.O.I.
08/01/70
30/03/70
08/11/71
07/01/71
25/03/72
18/11/72
21/11/72
06/04/73
04/02/74
21/02/74
18/11/74
07/11/74
04/01/75
29/11/74
18/01/75
01/01/75
10/02/76
01/11/75
14/04/76
27/10/75
08/10/75
29/09/76
25/10/76
06/12/69
11/11/71
20/06/72
21/01/74
27/02/75
15/10/75
29/10/75
27/12/76
05/10/76
17/01/77
15/01/77
20/09/76
28/09/76
16/12/76
21/10/76
20/12/76
02/01/76
27/10/75
30/10/76

Elect.

POST
ML
GM
GM
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
PHOD
SAG
SAG
SAG
SAG
PHOD
SAG
PHOD
PHOD
SAG
PHOD
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG

BATCH
D-68
D-68
D-70
D-69
D-70
D-71
D-71
D-71
D-72
D-72
D-73
D-73
D-73
D-73
D-73
D-74
D-74
D-74
D-74
D-74
D-74
D-75
D-75
D-68
D-70
D-70
D-72
D-73
D-74
D-74
D-75
D-75
D-75
D-75
D-75
D-75
D-75
D-75
D-75
D-73
D-74
D-75

REMARKS
ML/RB
GM/ NF( C)
GM/RE
AM(L)/RB
CEE/ SEC
GM/CLW
GM/ER
CEE/SR
CEE/SCR
CEE/CR
CEE/WR
CEE/NR
DEP-MD/MRVC
Sr.EDSE/ RDSO
CEE/CORE
Sr EDTI/ RDSO
Adv/RB
DEP-DIR/ MRVC
CEE/ ECR
CEE/ ER
Director/IRIEEN
CEE/CLW
CEE/ ICF
CEE/WCR
CEE/ SWR
NR
CEE/NER
COFMOW
CEE/SER
Retired
CEE/ECoR
CEE/NFR
SECR
CEE/NCR
CEE/RCF
SWR
DRM/Sholapur/ CR
SR/CEWE
SR-CEE(G)
SE
NF-CESE
WR

05/05
04/05

05/03
09/03
12/03
09/04/
09/04
09/04
09/04
07/03
09/04
07/03
09/04
09/04
09/04
09/04
09/04
09/04
12/04

01/05

10/04

06/03
06/03
06/04
12/04

Page 1

S.
No.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

NAME OF THE OFFICER


S K SHARMA
R K SINGH
NAVIN TANDON
RAMJI MEHROTRA
M.K. JAIN
P.C. MADHAVA RAO
P.K. JAIN
R.K. MEHTA
PARMOD K. JAIN
P.K. SRIVASTAVA
A.K. RAWAL
MEHTAB SINGH
VIJAY.K. RAHEJA
H.K. JOHARI (SC)
AMBIKA PRASAD
SHAILENDRA TRIPATHI
W.M.C. MURALI
A.K.DATTA
R.K.BHATNAGAR
P.K.RAI
H.P.SINGH
MAN SINGH
S.K. GOYAL
B.K. PATEL
J.N. LAL
A.K. KAPOOR
R.K. GUPTA
PRAVIN PRADHAN
B.H. BELE
NAROTTAM DASS
B.P. VERMA
M. VARADARAJU
R.P. NIBARIYA
P.S. KOTANGALE
D.N. JHA
D.RAMASWAMY
G R AGARWAL
G.S. SINGH
S.K. AGARWAL
N. CHANDRA
YOGESH ASTHANA
JAGJEET SINGH (JSP)
M.C.CHAUHAN
MAHENDRA SINGH
M. MESHRAM(SC)
R.D.GUPTA
V.K. AGGARWAL
M.K. MATHUR
ATUL KUMAR
M. VIJAYA KUMAR

RLY
SE
C
CLW
E
SE
SC
SE
N
C
W
NF
N
CLW
NE
NE
C
S
E
W
SE
C
NE
W
SE
E
W
E
SE
C
N
N
S
C
C
NE
C
N
E
C
W
W
SE
SE
W
SE
E
N
NE
N
S

D.O.B
07/53
03/55
12/55
06/53
06/53
06/50
09/52
11/52
09/49
06/55
03/55
08/54
06/53
03/52
06/54
08/56
02/53
01/55
02/55
10/53
01/53
07/55
09/55
12/55
12/54
02/57
07/56
01/55
04/48
03/56
04/55
11/47
05/57
02/51
03/56
05/56
11/56
05/59
07/56
02/57
07/57
09/56
07/58
03/56
10/57
05/49
04/58
05/57
09/54
01/57

D.O.P.
as `B' D.O.I.
26/04/77
29/07/77
03/01/78
07/10/77
10/10/77
31/10/77
10/10/77
07/11/77
10/10/77
25/10/77
09/11/77
07/11/77
30/12/77
28/10/77
24/09/77
06/11/78
06/01/79
30/10/78
22/12/78
29/12/78
12/10/78
16/11/78
22/12/79
21/01/80
14/01/80
22/12/79
16/11/79
29/12/79
12/11/79
03/11/79
03/11/79
25/01/80
06/03/80
20/12/79
12/01/81
20/01/81
28/02/81
27/01/81
27/01/81
10/03/81
28/01/81
28/01/81
27/01/81
27/01/81
02/05/81
14/02/77
01/03/82
27/03/82
27/02/82
26/02/82

Elect.

POST
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG

BATCH
D-75
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-76
D-77
D-77
D-77
D-77
D-77
D-77
D-77
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-78
D-79
D-79
D-79
D-79
D-79
D-79
D-79
D-79
D-79
D-79
D-79
D-75
D-80
D-80
D-80
D-80

REMARKS
ED E&R/RB
EDEE(Dev.)/RB
SDGM/NCR
SER
DRM/RTM/ WR
SC-CELE
DRM/GTL/SCR
CEE/DLW
DEP- RVNL
DRM/NGP/SECR
DRM/ASN /ER
DRM/Katihar/ NFR
DRM/BKN/ NWR
NCR
CPM/LKO
DRM/BSB/ NER
SR-CSO
EDEE/RE RB
DEP - RITES
Waiting for orders
SECR
DRM/Chennai/ SR
DRM/Jaipur/ NWR
ER-CELE
AD/HWH/ ER
NR-CESE
CEE/NWR
IRIEEN
WC-CEE
RCF
Waiting for orders
ICF
RDSO/BPL
SECR
ECR
CR/CEE
WR/CEDE
NR
CR/CWM/TMW/NKRD
WR/CELE
IREEN
EDEE/G/RB
NR-CETE
RITES
CR- CPM/Convr.
RWF-CE
WR/CWM/MX
ADRM/ADA/SER
NR-CEE/RS
WC-CEDE

02/04
12/04
12/04

11/04

01/04
01/05
06/03

05/03

Page 2

S.
No.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

NAME OF THE OFFICER


S.G. HUNDKARI
OM PRAKASH (SC)
VED PAL
D.K.SHARMA
MARGOOB HUSSAIN
V.K. YADAV
R.K. KULSHRESTHA
S.K. PATEL
S.S. SOIN
LOKESH NARAYAN
GAURAV DAVE
B.K. SONWANE
B.V. CHANDRASEKHAR
B.N.MISHRA
PANKAJ GUPTA
A.K. GUPTA
PRADEEP JAIN
SUDARSAN NAYAK
HARINDRA RAO
S.N. SINGH
SHARAT SHARMA
SANJEEV BHARDWAJ
MUSTAQ AHMED
RAJIV AGARWAL
S.S. LAL
SOLAN GUPTA
DAYAL C. DOGRA
RICHPAUL SINGH
N.P. LAKSHMINARAYANAN
A.K. PANDEY
R.S. VERMA (SC)
V.V. KOKATE (S/C)
L.C. SARSER (S/C)
DINESH KUMAR (S/C)
R.L.JATAV (S/C)
ASHOK KUMAR (S/C)
S.K. PURI
G.S. THAKKAR (P)
RAJIV KUMAR
JITENDRA JHA
O.P. SINGH
R.P. SHARMA
ANUP KUMAR
MRS.MANJU GUPTA
RAJESH TEWARI
N.K. GUPTA
SUDHEER KUMAR

RLY
C
N
C
C
NE
NE
E
SE
W
NE
W
W
S
SE
E
E
E
SE
E
SE
SE
W
SC
SE
SE
SC
SE
SC
S
NF
C
C
N
C
W
W
N
N
N
E
N
W
N
N
C
W
N

D.O.P.
D.O.B
as `B' D.O.I.
POST
05/56
14/06/82 SAG
12/54
26/02/82 SAG
09/58
27/02/82 SAG
05/59
06/03/82 SAG
03/59
27/03/82 SAG
01/59
22/02/82 SAG
03/59
11/03/82 SAG
04/55
16/08/82 SAG
04/59
02/04/82 SAG
12/58
19/02/82 SAG
01/58
27/02/82 SAG
12/55
04/03/82 SAG
09/56
23/02/82 SAG
02/56
17/01/83 SAG
03/58
30/12/82 SAG
11/59
15/06/82 SAG
03/58
15/02/82 SAG
08/57
02/03/82 SAG
04/59
15/06/82 SAG
06/56
25/02/82 SAG
09/56
27/02/82 SAG
10/55
23/03/82 SAG
08/57
23/02/82 SAG
02/60
04/02/82 SAG
05/56
10/05/82 SAG
10/56
19/03/82 SAG
10/57
19/05/82 SAG
07/57
30/06/82 SAG
07/58
14/05/82 SAG
01/58
02/07/82 SAG
07/56
03/01/83 SAG
07/56
27/02/82 SAG
06/57
15/03/82 SAG
01/59
15/03/82 SAG
07/59
10/02/82 SAG
11/55
27/05/82 SAG
07/56
14/04/82 SAG
12/46 28/08/77 24/08/82 SAG
05/59
10/05/83 SAG
02/56
06/06/83 SAG
07/57
17/08/83 SAG
04/58
02/05/83 SAG
10/58
26/04/83 SAG
02/60
24/05/83 SAG
01/61
07/07/83 SAG
08/60
21/05/83 SAG
06/60
21/05/83 SAG

Elect.

BATCH
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
D-80
P-80
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81

REMARKS
SEC-CM(UT)
NC-CEE/OP
CEE/ METRO
DEP- CEE(P)/KONKAN
METRO
ADRM/NR-DLI
WC-CELE
ECOR
SCR
DEP- MRVC
ER/CETE
CR-CELE
SR-CESE
ECoR
IRIEEN
RDSO
CLW
SER
ADRM/MGS/ECR
CR-CDEDE
DEP-DMRC
ER-CSO
NW-CEE(GE)
WCR
WR
ADRM/ WAT/ ECoR
CLW
SE
SCR-CEGE
RCF
CORE
CR-CEGE
WR
ADRM/DNB/ECR
NWR
WR
ER-CEGE
RE-SDGM/CVO
SC
SWR
CR
ADRM/ SUR/CR
RE- CPM
NR- CEGE
ADRM/BSP/SECR
ADRM/ RTM/ WR
NR-CELE

05/03

01/05

05/04
05/03
05/03

05/03

10/04

05/03

05/03
10/04

06/03
10/03
04/03
02/04

Page 3

S.
No.
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

NAME OF THE OFFICER


SANJAY DEEP
R.K. TIWARI
S.S. JOSHI
NAIMUL HAQ
O.P. KESHARI
D.C. PATTANAYAK
R.K. SRIVASTAVA
P.C. NAYAK
A.K. SINGHAL
SMT. RITA SAHU
NASIMUDDIN
Y.P. SINGH
A.K. CHATOPADHYAY
ANAND DEV
A.K. SRIVASTAVA
B.P. TANEJA
IRFAN BEG
S.C. JINDAL
S. RAMASUBBU (SC)
ROHTASH K ATOLIYA (SC)
R.P. UDAYA KUMAR (SC)
ARJUN KUMAR (SC)
HARI NARAYAN (SC)
KHUSI RAM (SC)
GOUTAM BANERJEE
S. SRIDHAR
B.B. SINGH
ALOK GUPTA
A.S.JHANGU
JOHN THOMAS
SUNIL MATHUR
M.G. DHAMAGAONKAR
D. BHATTACHARYA
BRIJESH GUPTA
ASHOK K.KAPOOR
C.S. JHA
N.K. MOHANTY
A.K. KUNDU
P.N. RAI
P.K. GUPTA
MAHESH CHANDRA PANT
DEEPANKAR DEY
DEEPAK GANJU
G.N. JHA
BACHU RAI
A.K.BHARDWAJ
AVNESH KUMAR
R.K. ROY
P.K. SANGHI

RLY
W
W
SC
C
C
SE
E
SE
SE
C
SE
C
E
NE
NE
NF
NF
NF
S
N
S
E
NF
C
SE
S
N
N
N
S
N
C
E
W
C
NE
SE
E
W
C
W
C
W
E
NE
W
W
E
W

D.O.B
06/60
09/56
11/58
06/58
12/59
02/58
06/59
04/55
10/59
04/59
06/59
02/59
11/58
06/60
03/58
03/55
12/55
07/59
05/58
10/59
01/59
04/56
11/55
01/58
06/61
05/57
10/60
06/60
02/58
01/62
07/60
03/58
06/59
04/60
01/59
01/56
03/59
09/59
12/59
02/57
03/60
02/60
07/58
08/55
02/60
09/59
01/60
01/58
04/57

D.O.P.
as `B' D.O.I.
29/09/83
08/05/83
07/07/83
22/04/83
14/06/83
23/05/83
23/05/83
05/05/83
22/04/83
23/06/83
21/06/83
07/05/83
06/05/83
06/05/83
09/05/83
22/10/83
24/10/83
15/10/83
05/05/83
07/05/83
29/09/83
18/04/83
30/05/83
31/05/84
03/05/84
10/05/84
05/05/84
07/05/84
12/06/84
07/05/84
07/05/84
27/07/84
19/06/84
08/05/84
25/09/84
22/06/84
04/06/84
30/06/84
02/05/84
20/06/84
17/01/85
05/05/84
08/05/84
23/05/84
11/06/84
07/07/84
25/06/84
28/07/84
14/06/84

Elect.

POST
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG

BATCH
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-81
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82

REMARKS
WR-CESE
ECR/CEDE
ADRM/HUBLI/ SWR
ADRM/CKP/SER
CR-CWM/ELW/BSL
ECO-CSO
NC-CESE
RE/CPM/BBS
SR-CEDE
DEP - MRVC
NC-CELE
RSC/BRC
CLW
NR
SECR
CR
NE-CEE/PLG
DMRC
ICF
ADRM/BKN/NWR
SR
SER
RDSO
ER
CLW
SR
SCR
ADRM/BPL/WCR
DEP-IRCTC
RE/CPM/MAS
ADRM/Mumbai/WR
CR
RRB/BBS
NWR
NF-CEE/PLG
ADRM/CKP/SER
ECOR
DEP- RITES
ADRM/SC/GTL
ER
WR/CWM/DHD
CR
DEP- CRIS
ER
NER
DEP.-KRCL
WCR
SECR
RDSO

12/04

11/04

10/04

06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04

Page 4

S.
No.
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

NAME OF THE OFFICER


RAKESH TIWARI
H.P. AGARWAL
A.A. PHADKE
K.V.V. SATYANARAYAN
A.K. GARG
SURENDRA BARANIA
S.K. SINGH
M.K. GUPTA
S. BALACHANDRAN
D.K. GOEL
SANJEEV SWARUP
BIMAL PRASAD
A.K.GUPTA
A.K. SINGH
S.P. VAVRE(SC)
R.K.CHOWDHRY (SC)
M.P. SINGH (SC)
V.H.CHANDORKAR (SC)
KISHAN PAL (SC)

RLY
S
C
SC
SC
W
SC
SE
SC
S
SE
SE
SE
NF
NF
C
N
N
SC
NF

D.O.B
01/60
08/58
06/61
06/59
09/59
04/59
09/61
03/61
10/58
12/57
06/61
01/57
06/60
04/57
08/60
05/59
12/57
06/58
07/56

CHARAN SINGH (SC)


S.K. SINGH
R.K. JAIN
PATI RAM (SC)
DINESH CHANDRA (P)
S.K. GUPTA
A.K. SHARMA
SUDHIR RANJAN
RANBIR SINGH
R.B. GUPTA
S.K. SURALKAR
R.K.SAXENA
V.K.TRIPATHI
UMESH B. RAI
ARJUN MOHAPATRA
G.V.REDDY
SANJIV SOOD
RAJ NARAYAN
M.K. SINGHAL
V.P.N. TIWARI
R.K. SINGH
A.K. GUPTA
SMT.KAVITA SARASWAT
S.K. KASHYAP (SC)
S.N. DUBEY
RADHEY RAMAN
AMITABH OHJA
SANJIV BHUTANI

N
SE
SE
C
N
CLW
E
E
E
SE
NF
N
N
N
E
S
C
NE
C
S
NF
NF
NE
N
C
RCF
NE
E

01/57
06/58
11/54
07/57
11/48
09/48
02/59
01/60
09/56
03/60
02/60
06/59
06/62
06/59
02/59
10/60
02/61
01/60
09/61
10/59
01/57
10/56
12/61
05/63
03/62
09/62
09/62
06/63

D.O.P.
as `B' D.O.I.
14/06/84
05/05/84
26/04/84
08/05/84
16/06/84
17/05/84
17/12/84
30/04/84
03/05/84
30/07/84
28/06/84
18/07/84
16/06/84
10/09/84
08/05/84
10/05/84
31/10/84
09/05/84
16/07/84
02/05/83
12/10/83
17/10/83
30/05/83
29/01/79 26/04/84
09/12/70
11/10/84
27/02/85
07/05/84
16/06/84
07/07/84
05/06/85
10/05/85
12/06/85
15/07/85
05/08/85
10/12/85
25/07/85
30/12/85
13/12/85
20/08/85
14/06/85
22/08/85
13/06/85
30/05/86
12/11/86
16/10/86
04/07/86

Elect.

POST
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SAG
SG
SAG

BATCH
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82

REMARKS
DEP-RITES
NER
ADRM/PA/CR
ADRM/BZA/SCR
DEP-DMRC
ADRM/TSK/NFR
ADRM/SDAH/ER
SCR
ADRM/TPJ/ SR
METRO
DEP MoEF
DEP-RITES
ADRM/UBL/NR
ECR/CELE
ADRM/BSL/CR
DEP-IRCON
CLW
CR-Dy.CEE/PL/CSTM
ECoR

SAG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG

D-81
D-81
D-81
D-81
P-81
D-69
D-82
D-82
D-82
D-82
D-82
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-83
D-84
D-84
D-84
D-84

SECR
SE-Principal/ESTC/TATA
SECR
CR-Sr.(G)/BSL
NR-Dy.CEE/PLG/HQ
NR-Dy.CEE/Chg./HQ
CR-Sr.DEE/TD/KYN
EC-Sr.DE/TRD/DHN
EC-Dy.CEE/PLG/HJP
DLW-Dy.CPM/Elect.
WC-Sr.DEE/G/BPL

06/04

10/04

ECOR-Sr.DEE/TRS/V/ZAG

CR-Dy.CEE/G/CSTM
SC
SR-Dy.CEE/WW/PER
Dep - Planning Commission
CR
NE
RDSO
ECR-Sr.DEE/(G)/MGS
CORE/ALD
DCW
DEP - RVNL
DEP - Ministry of Commerce
RE-ALD
NCR
Study Leave
WR-Dy.CEE/OP/HQ

Page 5

S.
No.
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

NAME OF THE OFFICER


S.K. SEXENA
SIYA RAM
N.K. SINHA
RAM P. SHARMA
OM H.PANDEY D/G
N.M.DHOKE(SC)
PRAMOD KUMAR (SC)
PREM CHAND
P.P. NARDEKAR (SC)
B.V. RAJU (SC)
H R KHANDEKAR (SC)
R.D. MEENA (ST)
K.V. MADAVI (ST)
D.V.S. RAJU (P)
D.C.SAHA (SC)
(P)
A.PARAMANIK (P)
T. MOHAN (P)
K.S.VIMAL(SC) (P)
J.N. TEWARI (P)
L.P.PAREBA(SC) (P)
S.K. AGARWAL
R.K. MEHTA
S.K. GARG
B.G. MALLAYA
R.K. MISHRA
RAVI AGARWAL
GOPAL CHANDRA
A.K. TYAGI
S.M. KHINCHI (SC)
DINESH KUMAR (SC)
G.C.PAUNIKAR (ST)
G.S. RATHORE (SC)
C.S. JEENGAR (SC)
ASHOK KUMAR (SC)
R.S. BHINDONIA (SC)
GOPAL SINGH (SC)
RAHUL GAUTAM (SC)
P.M. BEHRA (SC)
RAMESH CHANDRA (SC)
V.K. GAMETI (ST)
D.N. MAHAJAN (ST)
R.S. MEENA (ST)

RLY
S
S
SC
E
SE
C
C
N
C
SC
C
W
S
SC
NF
E
C
N
C
C
SC
SE
NF
E
SE
C
SC
SE
W
RCF
C
W
W
C
C
S
SC
SE
E
W
C
NF

D.O.B
03/62
12/59
07/61
12/62
06/63
02/59
12/63
10/60
04/61
06/55
06/59
06/59
10/59
06/49
04/50
12/48
09/47
01/46
07/46
12/45
09/62
06/62
05/62
01/64
06/60
11/63
08/62
08/61
07/60
06/65
06/62
01/58
02/61
05/63
09/61
01/61
06/64
01/57
07/62
09/61
11/59
06/58

D.O.P.
as `B' D.O.I.
12/09/86
12/06/86
23/06/86
04/07/86
01/09/86
17/09/86
05/06/86
29/01/86
08/07/86
25/06/86
25/06/86
16/06/86
04/07/86
31/08/81 03/03/87
27/09/82 03/03/87
12/05/82 03/03/87
17/10/84 03/03/87
04/08/81 03/03/87
05/01/87 03/03/87
02/01/87 03/03/87
22/04/87
21/08/87
31/03/87
18/05/87
05/06/87
23/04/87
16/04/87
25/05/87
31/03/87
06/04/87
16/05/88
23/07/87
23/03/87
13/04/87
09/04/87
25/05/87
27/03/87
30/07/87
23/03/87
31/03/87
16/07/87
02/04/87

Elect.

POST
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
JAO
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SS
SG
SG
SG
SG
SG
JA
SG
SG
SG
SG

BATCH
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
D-84
P-84
P-84
P-84
P-84
P-84
P-84
P-84
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85
D-85

REMARKS
DEP-DOT
SR
RDSO
RDSO
DEP-DMRC
CR/DYCEE/MTN
CORE/ALD
RCF
WC-Sr.DEE/TRD/JBP
SR
IRIEEN
WC-Sr.DEE/TD/KTT
CR-Dy.CEE/C/NGP
SC-Dy.CEE/S/LGD
ER-Dy.CEE/C/HQ
ER-Dy.CEE/TL/HQ
SWR
RCF
CR/Dy.CEE/C/MB
CR/Dy.CEE/C/HQ
SCR
WR/Dy.CEE/HQ
DEP-MoD
ICF
SEC-Statistical Oficer
IRIEEN
NC
RB-Dir EE (RE)
WR
WR
WR
WR
WC-Sr.DEE/G/KTT
RDSO
SE
NR
SR
ECOR
DLW
WR
DEP-KRCL
NCR

Page 6

S.
No.
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

NAME OF THE OFFICER


P.V. GOPAL (P)
S.A. AFTAB (P)
N.K. WADHONKAR (P)
C.BARDHAN (P)
HARPAL SINGH (SC) (P)
ATUL K GARG
B. PANDA
KISHORE KUMAR
T.B.G SINGH
SUNIL KUMAR
SACHIT PANDE
H. BEG
NIKHIL PANDAY
R.K. GUPTA
NAVEEN GULATI
MANOJ.H.MAHAJAN (SC)
SANJAY AGARWAL
PRAMOD KUMAR
SATISH KOTHARI
A.K. SINGHAL
A.K. MATHUR
AJIT SHARMA
ANIL K. SHUKLA
ALOK N. MATHUR
RAVILESH KUMAR
AMITABH NIGAM
SUHAG RANDHAWA
JAIDEEP GUPTA
A.K. KALIA
V.P. SINGH
V.K. DEVNATH
P.K. MISRA
R.K.RAI
A.K. TEWARI
B.P. SINGH
ARUN KUMAR
R.C. SINGH
RAJESH KUMAR JAIN
RAJAN SAXENA
RAJESH MOHAN (SC)
A.K. SIDHARTHA (SC)
D.G.PRASAD (SC)
A.S.CHAUDHRY (SC)
SANJAY SAGAR (SC)
KAMAL K PATRO (ST)
SUBASH CHAND (SC)
I.P.MEENA (ST)
A.B.MANDHAKAR (ST)
H.C.MEENA (ST)

RLY
C
C
C
NF
N
N
SE
E
SC
E
N
W
C
W
N
C
NE
C
S
C
N
SC
E
C
NE
SE
C
W
SE
N
SC
NF
NE
W
SE
SC
SC
C
W
N
C
N
NF
W
SE
S
W
SE
SE

D.O.B
02/48
03/50
04/48
02/47
02/47
08/63
04/64
12/63
11/60
01/63
12/61
02/65
08/65
08/63
09/65
12/61
11/62
02/65
01/63
09/64
06/60
07/63
12/62
11/62
07/65
09/62
09/60
08/65
08/61
03/65
10/64
01/62
07/62
06/61
11/61
04/64
06/60
06/64
02/61
02/66
03/64
01/61
05/57
01/65
04/63
05/64
07/59
05/59
06/62

D.O.P.
as `B'
20/03/82
14/03/84
20/03/84
17/06/82
30/10/85

D.O.I.
21/02/88
21/02/88
21/02/88
21/02/88
21/02/88
16/05/88
15/07/88
15/03/88
06/03/89
15/03/88
15/03/88
16/05/88
15/03/88
15/03/88
15/03/88
15/03/88
11/07/88
15/03/88
16/08/88
15/03/88
06/03/89
15/03/88
06/03/89
15/03/88
16/05/88
16/05/88
15/03/88
16/05/88
16/05/88
16/05/88
16/05/88
15/03/88
15/03/88
16/05/88
15/05/88
16/05/88
16/05/88
16/05/88
15/03/88
06/03/89
15/03/88
16/05/88
16/05/88
15/03/88
06/03/89
11/07/88
15/03/88
15/03/88
11/07/88

Elect.

POST
SS
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
JA
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
JA
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG

BATCH
P-85
P-85
P-85
P-85
P-85
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86
D-86

REMARKS
WC-Dy.CEE/C/KNW
SCR
ER-Dy.CEE/LLHM
NR-Dy.CPM/IRCA/NDLS
SEC R
ECOR
RDSO
SC
RCF
CLW
Study Leave
DEP-Ministry of NE
WR
NR
SR
NE/DGM
RCF
DEP. DMRC
RDSO
NR
DEP-MRVC
EC-Dy.CEE/C/MHX
Study Leave
NE-Sr.DEE/LJN
WCR
NCR
NCR
RCF
NC-Sr.EDPM/JHS
DEP-KRCL
NF-LEAVE
DEP-IREDA
DEP-MRVC
SE
SCR
NER
RB-DEE(PS)
NR

06/04

06/04

RDSO

RE
NR-Sr.DEE/LKO
NF-Dy.CEE/C/
WR-Dy.CEE/TRD/HQ
SE-Sr.DEE/TRS/TATA
NE-Sr.DEE/IZN
ER
RDSO
DEP-RITES

Page 7

S.
No.
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

NAME OF THE OFFICER


H.O. SHARMA
PATIL VIRANNA (P)
H.MALHOTRA
S.K.SINHA
B.B NAG
ALOK KAPOOR
S.K. SRIVASTAVA
K.S. KAPUR
ISHAQ KHAN
J.K. GARG
R.P.MISHRA
SANDEEP FULLER
N.R. DASH
R.K. SHARMA
MADAN SINGH
P.M. SHARMA
R.K. GUPTA
SANJAY NAYAR
V.B. VISHWAKARMA
S. CHIPLUNKAR
A.P. SARMA
M. KUMAR
A.M. CHOUDHARY
D.P. DASH
R.K. GUPTA
S.K. DASS
C.K. SRIVASTAVA
G.S. BHAWARIA
R.S. YADAV
N. KUMAR
R.B. DESHMUKH
C.N. JHA
H. CHANDER
SANDEEP KUMAR
M.K. GUPTA
D.C. PANDAY
R. SRIVASTAVA
A.K. SINGH
B.D. NASKAR (SC)
JAIPAL SINGH (SC)
N.D. SHAKYAWAR (SC)
SMT. TARINI BASWAL(SC)
R.N.RAJPUT(SC)
S.K. BERWA (SC)
RAJIB ROY (SC)
M.RAJAMURUGAN(SC)
S.V. WAGHMARE (SC)
P.D.GUPTA (P)
M.D.SHARMA (P)
U.S.UPADHYAY (P)

RLY
W
WAP
W
N
W
W
C
C
C
C
N
C
SE
SC
C
C
W
C
E
SC
SE
E
S
S
E
SE
SE
W
E
S
NF
E
S
SE
E
E
E
E
SE
C
W
N
N
W
E
S
S
W
W
W

D.O.P.
D.O.B
as `B' D.O.I.
POST
08/55
13/05/83 JA
11/50
25/09/88 SG
06/67
06/03/89 SG
03/66
22/01/90 SG
03/61
06/03/89 SG
02/65
06/03/89 SG
10/66
06/03/89 SG
06/65
06/03/89 SG
07/66
06/03/89 SG
10/65
06/03/89 SG
05/63
06/03/89 SG
04/66
06/03/89 SG
11/61
06/03/89 SG
10/64
06/03/89 SG
06/62
30/01/90 SG
08/65
06/03/89 SG
02/61
06/03/89 SG
06/64
06/03/89 SG
12/65
06/03/89 SG
12/65
06/03/89 SG
11/65
06/03/89 SG
04/64
06/05/89 SG
02/66
06/03/89 SG
10/63
05/05/89 SG
05/65
06/03/89 SG
01/64
06/03/89 SG
10/66
05/05/89 SG
03/61
06/03/89 SG
12/63
06/03/89 SG
06/63
06/03/89 SG
11/64
05/05/89 SG
11/62
05/05/89 SG
01/65
05/05/89 JA
06/65
06/03/89 SG
01/65
06/03/89 SG
03/63
06/03/89 SG
08/65
06/03/89 SG
08/62
06/03/89 SG
08/61
06/03/89 SG
07/63
06/03/89 SG
06/62
06/03/89 SG
11/64
06/03/89 SG
07/60
06/03/89 SG
06/61
06/03/89 SG
10/62
05/05/89 SG
05/62
06/03/89 SG
05/63
06/03/89 SG
07/49 23/07/84 24/05/89 SG
09/46 04/08/84 24/05/89 SG
02/47 11/04/85 24/05/89 SG

Elect.

BATCH
D-81
P-86
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
D-87
P-87
P-87
P-87

REMARKS
NC-Sr.(TRD)AGC
SW-Sr.DEE/UBL
RDSO
NCR
Resigned
DEP-MRVC
DLW
WR
CR
CR-Sr.(TD)/NGP
NCR
CR
RB-D.EE(RS)
WR-Sr.DEE(O)/BRC
SER
WC
WR
SR
EC-Sr.DEE/C/DNR
SC
SEC-Dy.CEE/C-I/BSP
DEP
SR
SR-Dy.CEE/OHE/C/MS
RDSO
RE
Study Leave
NWR
ER
SR
CR
SE
NE-Dy.CEE/HQ/GKP
SE/METRO
RDSO
DEP IRCON
EC-Sr./OP/MGS
ECR
SE
CR
CR
DEP IRCON
NR
BRC/RSC
ER-Dy.CEE/EMU/HQ
ICF
CR
NWR-Sr.DEE/AII
NWR-Dy.CEE/HQ
WR

03/03
03/03

05/04

07/03

Page 8

S.
No.
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

NAME OF THE OFFICER


L.N.CHAUHAN (SC) (P)
R.C.DHORE (SC) (P)
P.K.DAS (SC) (P)
S.K.PARIASWAMY (SC) (P)
M.L.BHAGAT (SC) (P)
RAM BALI (SC) (P)
R.K. TEWARI
SHAILESH K. SRIVASTAVA
SUSHIL K. SRIVASTAVA
J.L.ARORA
ANUPAM SINGHAL
R.K. SHARMA
B. HAZARIKA
P. RAM
SANJAY K. SRIVASTAVA
NAVEEN KUMAR
ABHAY BAKRE
S.K. GUPTA
V. SRINIVAS
SANJEEV NANDAN
DEEPAK GUPTA
N.P. SINGH
P.D. MISHRA
V.K. SARAF
A.K. AGARWAL
R.K. CHAUDHARY (SC)
M.L. MEENA (ST)
S. PHULWARIA (SC)
P.S. KERKETIA (ST)
YATENDRA KUMAR (SC)
A.K. MAJUMDAR (SC)
S. HAJONG (ST)
R. MEENA (ST)
J. KUMAR (ST)
ALOK SAHAY
ASHUTOSH PANT
PRAVEEN GOYAL
YASPAL SINGH
RAJESH CHATURVEDI
PANKAJ SHARMA
N S BHAREL
M A V RAMANUJAN
RAMESH KUMAR
AMARENDRA KUMAR
SHALABH GOEL
JAIDEEP
MOHIT CHANDRA
MUKESH
SANJAY SINGHAL
A.K.AGGARWAL

RLY
W
W
E
ICF
N
N
N
SC
SC
W
C
SE
NF
E
E
E
S
E
NF
SE
E
C
SC
SE
NF
E
W
NE
SE
S
CLW
NF
SE
SE
E
RCF
C
N
W
C
C
S
SC
SE
RE
E
E
C
CLW
SE

D.O.B
02/47
11/47
11/45
03/45
03/45
01/48
06/67
04/66
05/67
07/66
01/64
02/67
06/60
01/63
01/63
03/67
07/67
01/66
12/62
01/64
06/65
02/67
10/64
05/68
04/67
07/67
07/66
05/65
10/61
07/67
06/66
08/62
01/64
05/67
07/68
03/68
05/68
11/64
10/65
06/68
01/68
01/63
04/67
01/67
07/68
07/66
03/68
02/67
01/67
08/63

D.O.P.
as `B'
11/05/85
18/04/84
08/10/86
22/02/88
13/09/88
19/09/88

D.O.I.
24/05/89
24/05/89
24/05/89
24/05/89
24/05/89
24/05/89
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
25/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/03/90
07/01/91
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/03/90
21/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
22/01/90
08/04/91
07/01/91
07/03/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
22/01/90
07/01/91
07/01/91
16/03/92
07/01/91
07/01/91
07/03/91
11/01/91
16/03/92

Elect.

POST
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG

BATCH
P-87
P-87
P-87
P-87
P-87
P-87
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-88
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89

REMARKS
SR-Dy.CEE/TRD/HQ
WR-Dy.CEE/CONV/BCT
Retired
Retired
Retired
RE-ALD
WCR
RDSO
DEP-MRVC
NCR-Sr.DEE/RS/JHS
SCR
NF-Dy.CEE/PS
METRO
NE-Dy.CEE/WS/GKP
EC-Sr.DEE/G/DHN
METRO
ER-SR.DEE/G/HWH
RE
SE-Sr.DEE/G/KGP
RE
CR-Sr.DEE/TR/PA
NC-Dy.CSO/HQ
SE-Dy.CEE/OP/GRC
CR-Sr.CTRS/KLVA
DEP-RITES
WR-Sr.EDPM/RTM
WCR
SE-Sr.DEE/OP/ADA
NC-Sr.DEE/G/JHS
METRO
NF-Dy.CEE/TL
SE
SE
SEC-Dy.CEE/HQ
DEP-Dy.CRS
RA-FRANCE
NR-Sr.DEE/TD/UMB
RE
NR-Dy.CVO
SEC-Sr.DEE/TRD/R
SW-Sr.DEE/SBC
WC-Sr.DEE/G/JBP
METRO
NR
COFMOW
ER-Dy.CEE/ER
WC-Sr.DEE/TRO/KTT
ECR-Sr.DEE/TD/Dhanbad
NR-Dy.CEE/C/LKO

05/03

12/04

03/04

10/04

Page 9

S.
No.
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

NAME OF THE OFFICER


S.K. VERMA
K.K.JAIN
A.T. DHARMIK (ST)
B.M. MEENA (ST)
DEVINDRA KUMAR (SC)
SHIV RAM (SC)
RAM A. CHOWDHRY (SC)
S.K. ROY
(SC)
D.B. SINGH (ST)
V K UPADHYAY
S K SAHA
A.K. JAIN
R.B. BHARGAVA
SANJAY KUBBA
ANIL KUMAR JAIN
J.C.S. BORA
T.RAJ KUMAR
MANOJ GOEL
D.D. MISHRA
M.K. JINDAL
RK B RANWAL
R.P.PRAJAPATI
P.B. GADRE
P.K. KHATRI (SC)
A.P. LABHANE (SC)
V. K.M. BODELA (SC)
T.K. SINHA (SC)
YOGESH PARTAITY (SC)
A.K. KESHRI (ST)
P.S. MEENA (ST)
PANKAJ PANGING (ST)
S.S. MEENA (ST)
JAGRAM MEENA (ST)
L.L. MEENA (ST)
A.K. HEMRAM (ST)
GANESH
S.S.YADAV
PROMOD GUPTA
VIVEK AGGARWAL
VINAY K. GARG
SANJAY KUMAR
SAMEER SAIGAL
MANISH KUMAR
S.K.DUBEY
R.K.GOYAL
SUSHIL KUMAR
T.N.KAKAJI
HARSH KHARE
VINEET SINGH
SANJEEV KUMAR (SC)

RLY
CLW
SE
C
W
W
W
SE
SE
RE
RE
E
S
C
N
E
SE
SC
C
NE
S
N
SC
W
W
SE
C
SE
C
SE
W
NF
ICF
RCF
ICF
CLW
E
C
C
SE
SE
E
SC
E
N
E
SE
N
NE
S
C

D.O.B
03/67
12/65
07/67
09/67
08/66
12/64
12/64
01/64
07/66
03/66
05/68
01/70
09/67
08/66
05/70
04/67
09/65
07/65
07/67
12/67
06/64
04/66
09/66
11/65
03/68
04/67
11/66
08/67
06/68
01/68
11/68
08/66
06/65
09/63
07/69
06/67
06/67
09/68
06/69
08/67
12/67
10/70
07/68
02/70
04/67
08/67
06/70
08/69
08/69

D.O.P.
as `B' D.O.I.
07/01/91
02/04/92
07/01/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
07/01/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
15/12/68 16/03/92
02/12/91
02/12/91
16/03/92
02/12/91
16/03/92
16/03/92
16/03/92
16/03/92
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
02/12/91
30/11/92
30/11/92
30/11/92
30/11/92
30/11/92
27/01/93
30/11/92
21/02/94
30/11/92
30/11/92
30/11/92
30/11/92
27/01/93
30/11/92
30/11/92

Elect.

POST
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

BATCH
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-89
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-90
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91

REMARKS
WR
CR-Sr.DEE/KYN
CR-Sr.(TD)/BSL
WR-Sr.DEE/ADI
SR
ECoR
SR-Sr.DEE/TRS/ED
SE-Dy.CEE/C/GKP
NR
NFR
DEP
DEP-DMRC
IRIEEN
RB-DEE/G
WCR-DGM
SE-Sr.DEE/OP/KGP
SC
DEP-MRVC
DEP-RITES
SR-Sr.DEE/JV/NWR
ER-Sr.DEE/OP/ASN
SC-Dy./TRD/HQ
WR-Sr.DEE/BRCY
WRSr.DEE/TRO/BCT
SEC
CR-Sr.DEE/G/SUR
ECOR
SECR
SE
WR-Sr.DEE/TRD/BL
NF-Study Leave
WR
NR-Sr.DEE/MB/NR
WC-SR.DEE/TRD/BPL
SE-Sr.DEE/TRD/RNC
NCR-Sr.DEE/RS/CNB
CR-Dy.CEE/C/DR
NWR-Dy.CEE/WS/AII
NR-Sr.DEE/RS/GZB
CLW
DEP-RITES/NDLS
WR-Sr.DEE/TRD/BRC
EC-Dy/C/DNB
SE
ECR
DEP-DMRC
NR-Dy.CEE/C/CSB
Study Leave(EOL)
NCR-Sr.DEE/TRD/JHS

Page 10

S.
No.
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

NAME OF THE OFFICER


RAJESH SINGH
M.K.GUPTA
RAMESHWAR GODARA
S.K.TIWARI
G V MALLIKARJUNA RAO
SURESH KUMAR (SC)
M.RAMAKRISHNA (SC)
B.SINGH BODH (ST)
K.NAGENDRA Pd (SC)
B.K. KACHHAP (ST)
D.L.MEENA (ST)
N.RANGAIAH (P)
H.S.ANAND (P)
L.L.SINGH
(P)
A.K.SUR (P)
C.R.SRSIDHARAN (P)
A.HAMPI REDDY (P)
SANDEEP SRIVASTAVA
Mrs. NEELAM CHANDRA
PANKAJ K. SINGH
RAJESH K. GUPTA
JITENDRA SINGH
ASHISH MEHROTRA
H. M. SHARMA
PANKAJ KHARE
PRAFULLA CHANDRA
DHANESHWAR MOHANTA
PRASHANT MISHRA
PUNEET KATHPALIA
SUMIT BHATNAGAR
DEEPANKAR GHOSH
A.K.SINHA
C.H.S.REDDY
A.K.JANGID
A.K.CHAUDHARY
NAVEEN KUMAR
VED MANI TIWARI
A.K.MAHTHA
PRAKASH SINGH
SURESH KUMAR (SC)
RAJESH KUMAR (SC)
J.RABINDRANATH (SC)
R.T.PATIL (SC)
HARI RAM (SC)
BALDEV RAJ (SC)
S.S.NEGI (ST)
M.K.SEMWAL (ST)
SURTHA JANI (ST)
G.CHANDRAMAULI (P)
T.JAYAM (SC)
(P)
B.VARDARAJAN
(P)

RLY
S
SE
SC
S
SC
C
S
SE
SC
NF
NE
SC
SC
E
E
ICF
C
C
C
N
RCF
N
CORE
C
NE
C
SE
CORE
RCF
W
E
CLW
S
W
E
CLW
SE
CLW
SE
W
E
S
C
C
CORE
CORE
NF
NF
SC
S
C

D.O.B
02/68
05/68
08/67
10/67
11/68
11/70
03/67
04/68
09/65
07/68
05/46
06/50
12/49
03/48
06/46
01/45
07/69
06/69
11/69
09/68
09/70
12/69
04/69
06/68
03/70
10/69
08/67
07/67
08/69
06/69
09/69
03/68
11/69
10/68
06/70
07/69
02/69
07/68
07/70
06/70
12/69
12/69
06/70
05/68
08/69
07/69
01/67
09/50
04/56
12/46

D.O.P.
as `B' D.O.I.
01/12/92
04/12/92
30/11/92
30/11/92

09/12/82
18/11/83
16/10/86
07/07/86
12/12/86
04/02/87

21/07/88
12/05/90
28/09/87

30/11/92
30/11/92
30/11/92
30/11/92
30/11/92
30/11/92
16/03/93
16/03/93
16/03/93
16/03/93
16/03/93
16/03/93
22/11/93
21/02/94
21/02/94
22/11/93
22/11/93
22/11/93
21/02/94
21/02/94
21/02/94
21/02/94
21/02/94
21/02/94
22/11/93
21/02/94
21/02/94
21/02/94
29/11/93
22/11/93
22/11/93
22/11/93
21/02/94
22/11/93
21/02/94
22/11/93
22/11/93
22/11/93
21/02/94
21/02/94
22/11/93
22/11/93
22/11/93
24/06/94
24/06/94
24/06/94

Elect.

POST
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO

BATCH
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
D-91
P-91
P-91
P-91
P-91
P-91
P-91
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
D-92
P-92
P-92
P-92

REMARKS
RE
ECOR
WCR
SEC-Sr.DEE/G/BSP
SC
NC-Sr./G/HQ
SR-Sr.DEE/RS/TMB
RE-ALD
SC-Dy.CEE/CN/TPTY
NF-Sr.DEE/LMG
WC-Dy.CEE/S&C/HQ
SCR
SC-Sr.DEE/TRD/SC
EC-Sr.(G)/SPJ
Dy.CEE/C/HQ/SDAH
ICF
CR
CR-Sr.DEE/TRS/HQ
CR-Dy.CEE/MIS/CSTM
RCF
NR
NR-Dy.CEE/RS/HQ
DEP-DMRC
CR-Sr.DEE/TRS/KYN
Ex. India
CR-Dy.CEE/EMU/CSTM
SE-Sr.DEE/TRD/CKP
CLW
SEC-DEE/C-I/BSP
WR-Sr.DEE/TRS/BL
CLW
CLW
SC-Sr.DEE/TRD/RU
WR
EC-Sr.(OP)/DNR
DLW
DEP-DMRC
EC-Sr.(G)/SEE
NR-Sr.DEE/RSO/DLO
WR-Sr.DEE/O/BCT
EC-Sr.(TRD)/DNR

08/03

CR-Sr.DEE/G/MBI
WC-Dy.CWM/EL/BSL
CLW
NCR-Secy. to GM
NR-Sr.(G)/MB
ECOR
SC-Sr.DEE/TRD/BZA
SR-Dy.CEE/C/MS
CR-Sr.EDPM/BSC

Page 11

S.
No.
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

NAME OF THE OFFICER


G.VENUGOPALAN
(P)
V.VENKATASUBRAMANIAN
R.K.SINGH
SUKHVINDER SINGH
RAJEEV
C.N.SINGH
SURENDRA KUMAR
VINIT KUMAR
RAJESH KAUSHIK
RAJEEV KOCHHAR
A.K.NAKRA
VIVEK DIXIT
ANURAG BHATNAGAR
VINEET GUPTA
SHISHIR TYAGI
A.K.GUPTA
A.K.JAIN
VINEET PANDEY
KALYAN PATNAIK
C.R.HARISH
V.K.NAGAR (SC)
P.L.MEENA (ST)
S.R.GUPTA (P)
S.S.MURTHY (P)
N.S.RAGHAVAN (P)
Y.GEORGE (SC) (P)
R.K.GUPTA (P)
A.K.TAMBAY (P)
S.V.VARAPRASAD (ST) (P)
KANHAIYA LAL (SC) (P)
SUJEET MISHRA
M.M. MAITY
ANIL KUMAR
MANISH GUPTA
PRANAY KUMAR
VEENA SINHA
R.K. KEDIA
SUREKHA SAHU (OBC)
VINAYAK GARG
C.S.GUPTA (OBC)
ANIL YADAV (OBC)
SANJAY KUMAR (OBC)
U.K. GANVIR (SC)
R.N.MEENA (ST)

RLY
SE
S
S
C
C
E
E
C
N
NE
E
SE
S
SC
N
NE
E
E
SE
S
SC
S
N
SC
SC
S
C
C
SC
NE
SE
SE
C
S
N
N
E
SC
SC
SC
W
E
SE
ICF

D.O.B
01/57
09/69
07/70
01/72
05/67
11/70
12/71
04/71
06/70
08/69
06/68
06/70
09/69
04/71
03/70
06/68
11/69
08/70
07/69
05/66
02/72
01/70
07/45
05/50
03/56
06/48
07/47
04/48
06/60
03/47
09/72
10/69
05/72
07/70
06/71
03/73
01/71
02/71
11/72
02/72
03/69
05/70
01/72
06/67

D.O.P.
as `B' D.O.I.
11/05/88 24/06/94
23/01/95
04/05/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
30/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
23/01/95
27/01/83 28/07/95
07/07/84 28/07/95
07/07/84 28/07/95
06/06/88 28/07/95
23/08/88 28/07/95
19/08/88 28/07/95
07/05/90 28/07/95
10/04/89 28/07/95
02/01/96
02/01/96
23/01/95
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96
02/01/96

Elect.

POST
SS
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
SS
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO

BATCH
P-92
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
D-93
P-93
P-93
P-93
P-93
P-93
P-93
P-93
P-93
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94
D-94

REMARKS
SE-Principal/Elect./TATA

SR-Sr.DEE/OP-MAS
NC-Sr.DEE/TMS/CNB
CR-Dy.CEE/TRW/HQ
CR-Dy.CEE/G/MTN
ER-Sr.DEE/TRS/SDAH
ER-Dy.CEE/LOCO/KPA
CR-SR.DEE/TP/MDI
NR-Sr.DEE/RS/LDH
NW-Sr.DEE/BKN
NR-SR.DEE/EMU/GZB
WR-Dy.CEE/MX
DEP-DMRC
CLW
ICF
DLW-SEE
WCR-DGM
CLW
SE-Dy.CEE/ERS/KGP
DEP-IIT/CHENNAI
WR-DEE/C-I/CCG
NW-Sr.DE/JP
NCR-CNB/ALD
LEAVE
SCR-LEAVE
SR
WCR
CR-Dy.CEE/M&P
SC-Dy.CEE/W/SC
NE-Dy.CEE/WS/IZN

06/04

RCF
SR-Sr.DEE/RS/ALD
NR-Sr.DEE/CHG./DLI
NR-Dy.(OP)Secy.CEE
ER-SR.DEE/TRS/HWH
DEP-CRIS
WC-Sr.DEE/TRD/BPL
Sr.DEE/MYS
WR
EC-Sr.(TRD)/MGS
SEC-Sr.DEE/OP/BSP
SW-Dy.CEE/C/BNC

Page 12

S.
No.
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618

NAME OF THE OFFICER


R.K.VERMA (P)
K.K.VERMA (P)
P.D.GROVER (P)
N.S.BHATT (P)
SUJOY CHAKRABORTY (P)
M.B.SHARMA (P)
R.T.DHAMBAL (P)
A.K.SODHIA (P)
R.C.ARYA (SC) (P)
N.NANDAKUMAR (P)
K.K.VERMA (SC) (P)
S.BAKSHI (SC) (P)
J.M.S.DADEL (ST) (P)
P.K.SINHA (P)
N VENJKAT RAO (P)
A.P.KULSHRESHTHA (P)
M.D'SOUZA (P)
G.C.SRIVASTAVA (P)
S.C.SONKAR (SC) (P)
J.N.CHAND (P)
S.P.CHAKI (P)
K.N.DAS (P)
N.K.GUPTA (P)
DEBASIS DAS (P)
C.K.GHAISISE (P)
PURAN CHAND (SC) (P)
T.C.RAJAK (SC) (P)
A.K.SHER (SC) (P)
G.DHANASSEKHARAN (P)
S.SESHADRI (P)
YAD RAM (P)
S K MUKHERJEE (P)
SWARAN DASS (P)
P.R.TRIPATHI
PIYUSH BHARDWAJ
SUSANTA.K.PUROHIT
DEVASHISH BASU
RAJESH KULHARI
AMITABH SINGHAL
A.K.RASTOGI
S.C.CHAWDHURY (OBC)
MD.M.HUSSAIN (OBC)
ASHOK.K.SINGH (OBC)
VISHNU KANT (OBC)
ASHUTOSH.K.SINGH (OBC)
ANIL SIDDARTH (SC)

RLY
W
W
N
C
NF
W
C
C
N
S
W
NF
E
E
CLW
C
C
NE
N
SE
NF
SE
W
SE
N
N
C
W
S
S
W
SE
N
N
W
SE
E
C
C
C
NE
E
SC
SC
SE
W

D.O.B
06/57
11/50
10/50
03/45
07/47
09/46
10/46
12/49
11/46
05/50
07/50
07/51
03/50
07/51
06/45
08/46
10/45
11/47
07/46
03/51
01/49
05/48
02/48
08/58
09/52
10/48
07/45
05/55
01/54
04/59
01/50
10/46
01/52
06/73
06/69
07/72
08/72
08/69
09/72
10/70
08/72
11/72
04/69
05/70
07/72
07/73

D.O.P.
as `B'
10/03/89
14/03/89
27/04/89
12/05/89
07/06/89
09/10/89
29/09/89
26/03/90
29/05/90
22/10/90
09/04/91
26/08/92
28/03/87
22/06/89
05/10/89
09/10/89
16/10/89
10/01/90
11/01/90
12/01/90
05/03/90
12/03/80
12/04/90
16/08/90
16/08/90
30/10/90
25/04/91
01/07/91
11/03/91
22/07/91
05/09/00
31/08/90

D.O.I.
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
27/07/96
03/09/90
01/12/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97
05/05/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97
28/04/97

Elect.

POST
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
SS
JAO
SS
JAO
JAO
JAO
SS
SS
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
JAO
SS
JAO
SS
SS
SS
SS
JAO
JAO
SS
SS
SS
SS
JAO
JAO
JAO
SS
SS
SS
SS
SS
JAO
JAO
SS
SS

BATCH
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
P-94
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95
D-95

REMARKS
WR
NW-Dy.CEE/C/HQ
NR-Dy.CEE/PS/HQ
DEP-KRCL
NF-Dy.CEE/W/NBQ
WR-SEE/TRD/CCG
CR-Dy.CEE/D&G/CSTM
WCR
NR-SEE/C/LKO
SR-Dy.CEE/TRS/HQ
WC-Wkg. as DMM
NF-SR.DEE/KIR
ER-SR.DEE/G/ASN
EC-Sr.(OP)/DHN
CLW
CR-DEE/C/GS/DR
CR-Dy.CEE/Survey/HQ
NE-Dy.CEE/BG/C/KGP
NR-Dy.CE/JUDW
ECOR
NF-SR.DEE/APDJ
SE-Dy.CEE/C/GRC
WR
SE-Dy.CEE/WS/KGP
DLW
NR-DEE/G/LKO
CR-DEE/C/SS/MTP/DR
WR-PM/Elect/DHD
SR-Dy.CEE/MIS/MAS
SR-Sr./DEE/G/MAS
NW-DEE/EPR/AII
SE-DEE/G/ADA
NR-SEE/RE/UMB
NCR-DEE/TRD/ALD
DEP.-DMRC
ECOR
ER-Sr.DEE/G/MLDT
CR-DEE/TD/CLA
CR-DEE/TRS/SNPP
CLW
RE
ER
SC-Sr.DEM/M/SC
SC-Sr.DEE/ELS/LGD
EC-Sr.(TRS)/GMD
WR-DEE/C/S/BCT

Page 13

S.
No.
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668

NAME OF THE OFFICER


MAHESH.K.MEENA (ST)
Smt.SMITA SRIVASTAVA
RAJEEV MISHRA
P CHAKRABORTY
MOHIT SONKIYA
SHALABH TYAGI
PUNEET AGARWAL
SANJEEV SEHGAL
MANISH K.SINHA
NAMDEO RABODE (OBC)
D K RATHI
PRAFULLA WAGH (OBC)
SATISH KUMAR
VIPIN KUMAR GARG
S S MANGAL
PANKAJ JAISWAL
CHITTARANJAN HAIT
AMIT SENGAR
ARUN KUMAR
H MITTAL
SANJEEV MEHTA
VINAY.K.SINGH
K.V.DEVENDRA SINGH (OBC)
ANANT SADASHIVA (OBC)
A.K.GOSWAMI (OBC)
LILADHAR S YADAV (OBC)
SANJAY SINGH (OBC)
RAJ.K. SINGH (OBC)
N N PRASAD (OBC)
M K SAHOO (OBC)
A K PANJIYAR (OBC)
RAVISH KUMAR (SC)
SHAILESH CHANDRA (SC)
N K VERMA (OBC)
G GANESHAMURTHI (SC)
A K MOURYA (OBC)
H L MEENA (ST)
MUKESH C MEENA (ST)
R.L.MEENA (ST)
R.D.MEENA (ST)
NAVEEN.K.AGARWAL
SANJAY KUMAR
ASHISH K AGARWAL
DILIP K SHRIVASTAVA
GIRIRAJ P GARG
Mrs. VIJAYA L CHOUHAN
AVIJIT CHAKROBORTY
CH. P SARTHY REDDY
VIVEK MISHRA
N SRIVASTAVA

RLY
W
C
W
E
N
NE
W
N
E
S
W
C
C
NE
SC
SC
E
E
E
SE
SE
E
N
SE
N
E
SE
C
SE
SE
S
S
N
S
S
S
W
C
NF
NF
W
N
N
N
W
C
E/CLW
SC
N
C

D.O.B
12/71
05/69
09/70
01/71
03/74
08/72
10/74
10/71
12/70
08/70
11/70
06/71
10/68
05/71
09/70
06/71
01/64
12/71
07/72
12/72
01/71
06/70
06/71
11/73
12/72
07/69
06/74
05/71
11/70
01/72
11/72
08/71
02/74
08/74
09/74
06/70
07/70
07/71
09/71
09/71
12/75
12/70
06/71
04/75
01/72
05/76
12/71
08/73
07/71
10/72

D.O.P.
as `B' D.O.I.
30/06/97
27/01/98
27/01/98
02/02/98
28/04/97
03/04/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
03/04/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
27/01/98
21/01/98
27/01/98
27/01/98
30/04/98
06/02/98
27/01/98
27/01/98
28/12/98
31/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98

Elect.

POST
SS
SS
SS
JAO
SS
SS
SS
SS
SS
JAO
SS
SS
SS
SS
SS
SS
JAO
SS
SS
SS
JAO
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
JAO
SS
SS
SS
SS
JAO
SS
SS
SS
SS
SS
JAO
JAO
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

BATCH
D-95
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-96
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97

REMARKS
NW-DCOS/Secy. DRM/JP
CR-EDPM-BSL
WR-DEE/TRF/MX
ER-SR.DEE/TRD/HWH
CLW
DLW
WR-DEE/RS/KILE/BCT
NC-DEE/RS/CNB
CLW
SR-Sr.DEE/G/TPC
WR-DEE/TRD/BCT
RCF
DEP-DMRC
NR-ON LEAVE
NR-DEE/RE/JUC
RE
ER-Sr./TRD/SDAH
NC-SEE/WS/STLI
DEP.-DMRC
SECR
ECOR
ECR
NR/DEE/EMU/GZB
SE-Sr.DEE/TRS/TPKR
CLW
ER-Sr.(TRD)/ASN
NC
WC-DEE/TRS/ET
SEC-Dy.CEE/MP
SE-DEE/C/III
SR-ICF
EC-DEE/TRS/GMD
NR-Study Leave
SR-Sr.DEE/TRD/PGT
Study Leave IIM
SR-DEE/TPJ
WR-DEE/TRD/BRC
RE
NF-Sr.DEE/TSK
NF-SR.DEE/GHY
NW-DEE/WS/AII
RE-BBS
DLW
NCR-DEE/RS/JHS
WR-DEE/MEMV/BRC
CR-EEE/LOCO/HQ
CLW
SC-EEE/Proj./SC
NR-DEE/RSO/UMB
NC-Sr.Stat Officer/ALD

Page 14

S.
No.
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

NAME OF THE OFFICER


SANJEEV K SINHA
H G TEWARI
SATYENDRA K SHUKLA
RAJESH GUPTA
PRAVEEN KUMAR RAI
RAVI BHUSHAN
RIZWAN AHMAD JAMALI
CHOUDHARY BHARDWAJ
RUPESH KUMAR
S S PARIHAR (SC)
BINOD K SINHA
RAMESH MAURYA
SALIK RAM YADAV
R K PATEL
P P RAJU (SC)
YOGENDRA BAGHEL
ASHISH V POPHARE (ST)
K THOURYA
YOGES BAKDE (ST)
SANJAY KUMAR
U.M.SHAIKH (P)
J.K.GUPTA (P)
N.BRAHMA (SC) (P)
K.NAGABHUSHAN (P)
K.R.SATYANARAYAN (P)
T.P.SINGH (P)
G.P.SINGH (P)
S.K.DEY
(P)
P.T.ABHAYANKAR (SC) (P)
R.C.MALHOTRA (P)
I.N.PATHAK (P)
G.M.BABU (SC) (P)
S.K.NAMAIYAR (P)
G.PARASURAM (P)
M.R.MONDAL (SC) (P)
R.K.ROY (P)
SHARDA PRASAD (SC) (P)
R.V.SWAMINATHAN (P)
P.MANI (SC)
(P)
K.K.CHOUDHARY (P)
D P SRINIVASAN
S.K.SAHA
(P)
C.B.NAMBIAR (P)
N.SAMBAMURTHY (P)
C.J.WANKHADE (ST) (P)
B.BARLA (ST) (P)
S.M.GANGAL (P)
S.J.CHANDWANI (P)
L.A.WARIALANI (P)
QADEER AHMED (P)

RLY
E
C
SE
S
SE
E
N
NE
SE
C
SE
E
S
S
C
S
NE
SC
NE
W
C
C
NF
RWF
RWF
NC
C
WC
C
N
N
SC
SE
CLW
CLW
E
NE
S
S
SE
NF
ECO
W
ICF
C
ECO
C
C
C
NE

D.O.B
07/70
08/73
03/76
10/71
12/75
10/72
12/72
11/74
10/73
08/72
01/73
05/72
05/73
06/72
09/74
07/75
03/74
04/70
05/73
06/75
11/49
03/49
05/46
07/45
04/49
07/57
09/55
03/57
07/51
06/45
11/51
11/50
03/46
06/47
02/47
06/45
03/53
03/58
10/59
12/54
09/45
05/52
05/45
06/52
09/55
08/45
10/46
12/48
11/47
07/48

D.O.P.
as `B' D.O.I.
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
28/12/98
04/03/99
28/12/98
04/09/99
17/01/87 01/03/99
17/10/89 01/03/99
31/03/89 01/03/99
29/11/89 01/03/99
08/12/89 01/03/99
23/03/90 01/03/99
26/03/90 01/03/99
30/10/90 01/03/99
14/11/90 01/03/99
26/02/90 01/03/99
26/09/90 01/03/99
28/05/90 01/03/99
26/10/90 01/03/99
11/01/90 01/03/99
15/02/90 01/03/99
17/05/91 01/03/99
01/11/91 01/03/99
24/04/91 01/03/99
12/03/91 01/03/99
06/02/91 01/03/99
18/07/84
03/12/90 01/03/99
11/03/91 01/03/99
13/09/91 01/03/99
28/07/93 01/03/99
24/01/95 01/03/99
26/10/90 01/03/99
30/03/90 01/03/99
30/10/90 01/03/99
28/03/90 01/03/99

Elect.

POST
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
JS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

BATCH
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
D-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97

REMARKS
EC-DEE/TRD/DNB
CR-DEE/CONV/III/WB
WC-DEE/TRD/JBP
NCR-DEE/OP/ALD
NE-DEE/UTS/GIP
EC-DEE/TRD/BRKA
DLW
EC-SEE/W/HQ
DEP-DMRC
CR-DEE/TD/KYN/C
SE-DEE/G/RNC
ECR-DEE/DNR
SR-XEE/SW/HQ
SR-XEE/W/HQ
CR-DEE/CONV/BB
WC-DEE/TRD/BPL
NF-SEE/C
SC-DEE/M/NED
NF-DEE/C/DBRT
NCR
DEE/C/BSL
EEE/Conv./THK
NF-DEE/C/PL/MLG
RWF-SEE/L
RWF-SEE/W
NC-SEE/WS/JHS
CR-SEE/WS/MTN
WC-EEE/C/HQ
CR-VO/ELECT.
SEE/C/TKJ
DEE/G/DLI
Wkg. as SEC-Sr.Stat Officer
ECOR
ER-TRS/SDAH
NE-DEE/WS/GKP
SR-XEE/MTP/MS
SR
SE-Sr.DEE/G/CKP
NFR
DEE/CON/BBS
WR-DEE/TRS/BRC
CR-DEE/TD/BSL
ECOR
DEE/C/SS/DR
CR-EEE/PRS/BB
CR-DEE/TD/MBI
NEDEE/CON/LJN

Page 15

S.
No.
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768

NAME OF THE OFFICER


S.A.MISTRY (P)
S.K.RAO (P)
S.K.CHATTOPADHYAY (P)
VIDYA BHUSHAN (SC) (P)
N.SARKAR (SC) (P)
G.B.THAKUR (P)
S.K.D.AGGARWAL (P)
R.K.MITTAL (P)
S.B.KALKAR (P)
B.K.MISTRY (SC) (P)
R.K.GUHA (P)
V.SIVARAM (P)
C.G.DHUMAL (P)
N BALJI
SATYENDRA KUMAR
MAHENDRA SINGH
S CHANDRAKANT CHOUDHARY

ANOOP S GAHLUT
ARVIND.K.JAIN
VINOD K SINGH
VINOD K MEHRA
SANJAY K TIWARI
JAIRAM KURSIJA
R.S.CHATURVEDI
VIVEK GARG
AMARENDRA K SINGH
HIMANGSHU K GHATURY
ATUL KUMAR
S BHATTACHARYA
VIKRAM YADAV
VINAY K NAMA
SANJAY KUMAR (SC)
MAHENDRA KUMAR
DEEPAK GREWAL
SUNIL K SUMAN (SC)
NARAYANA SAHU
PRAVIN K CHOUHAN
RAJENDRA K SAHU
SHIV.P.S.YADAV
PRADEEP K BEHRA
M RAMNATHAN
RUKMANYA MEENA (ST)
PHOOL CH MEENA (ST)
MUDAWATH GOPAL (ST)
MANSINGH MEENA
Ms. SHASHI KANCHAN
PRAVIN PODDAR
SURENDRA YADAV
VINAY K YADAV
SANJAY AGARWAL

RLY
W
CLW
E
N
NF
W
W
W
C
E
SE
SC
C
S
N
N
C
N
C
N
W
C
W
E
SC
NE
SC
N
E
SC
SE
C
NE
C
C
SC
S
SC
E
E
CLW
W
W
NE
NE
E
S
S
E
N

D.O.B
07/49
06/46
04/53
08/52
10/55
10/50
06/62
06/50
05/51
02/46
06/46
04/46
06/50
05/75
07/75
11/72
12/74
08/74
03/74
02/75
10/74
05/72
08/75
07/73
08/73
05/75
10/72
07/73
07/74
06/74
12/71
07/75
12/71
07/76
04/75
03/76
07/75
10/73
07/74
03/73
05/74
11/74
02/75
10/73
06/71
08/72
07/72
07/73
03/71
01/76

D.O.P.
as `B'
23/04/90
11/01/90
19/07/91
07/10/91
18/03/91
03/06/91
18/03/91
22/04/91
27/02/92
25/09/92
06/03/92
05/05/94
31/05/96

D.O.I.
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
01/03/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
20/09/99
27/12/99
27/12/99
27/12/99
27/12/99
04/09/00

Elect.

POST
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
JS
SS
SS
JS
SS
SS
SS
SS
JS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
JS
SS
JS
JS
SS
SS
JS
JS

BATCH
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
P-97
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-98
D-99

REMARKS
WR-SEE/C-II/HQ
ER-DEE/TRS/SDAH
NR-SEE/C/CSB
NE-EE/PS/HQ
WR-SEE/W/HQ
WR-DEE/ADI
WR-SE/C-V/HQ
CR-DEE/C/BSL
ER-WEE/W/KPA
SE-DEE/C/GRC
SC-ADEE/TRD/GNT
CR-DEE/OHE/MTP/DR
SR-DEE/W/PGT
WR-AEE/TRS/BRC
NR
CR-DEE/TR/PA
NC-ADEE/TRD/MZP
CR-AEE/ELW/BSL
NR-WEE/DBS
WR-DEE/RW/BL
NR-DEE/IRS/GZB
WR-AEE/MR/MX
NCRRCF
NE-DEE/COL/GKP
SEC-DEE/C/IV
NR-DEE/Spl./DLI
ER-WM/EL/KPA
SC-SMM/M&E/LGD
CR-DEE/TRS/AD
CR-DEE/G/MBI
NR-DEE/Chg./NDLS
NR-Trg.
CR-DEE/TRS/KYN
ECOR
SR-DEE/W/AJJ&MAS
SEC-Sr.DEE/OP/DIG
ECR-DEE/TRS/MGS
ECOR
SR-DEE/RS/TRD/MAS
ECR-RE/DNR
WR-AEE(OP)/ML/BCT
NF-DEE/RNY
CLW
ER-DMM/TRS/ASN
SW-DEE/C/BNC
SR-DEE/TRD/TVN
DLW

05/03

Page 16

S.
No.
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818

NAME OF THE OFFICER


SHOBHIT GUPTA
JAGDISH CHOUDHARY
ANAND S PANDEY
RAVINDRA K VERMA
ANUJ VYAS
HIMANSHU SHARMA
OM PRATAP SINGH
MANJEET S SANSAWAL
SANJAY SINGH
PRADEEP B S RATHORE
SUMANTA DATTA
MANOJ K PANDEY
SURENDRA GOYAL
P L KANTHA REDDY
DINESH JAIN
ABHIMANYU SETH
ASHOK K VERMA
BINAY KUMAR
SATYA P SINGH
RAN VIJAY
GOVIND P SAINI
PIYUSH SINGH
SUNIL SAHU
R P BHARTI
GAJENDRA KUMAR
YOGESH KUMAR
SANJAY KUMAR (SC)
RAGHVENDRA KUMAR (SC)
UMESH C BHARTI
BHIM S TUTI
KONIAN A KHAN
GAURAV MATHUR
A SUNDERASEN
RAJESH GUPTA
A SINGH KHUSWAH
AKHILESH K SRIVASTAVA
PARIKSHIT MOHANPURIA
PEEYOOSH GUPTA
PRAKASH C RAY
ASEEM KUMAR
VIJAY
PRADUMN K SARASWAT
VED PRAKASH
SATISH S CHAUHAN
DEV K SONWANI
ASHISH SHRIVASTAVA
ANUBHAV AGARWAL
SYED SHAHID HUSSAIN
PRAVEEN K SAXENA
SAMEER DIGHE

RLY
N
W
C
C
C
SC
NE
SC
E
SC
E
SC
S
S
S
C
C
W
S
SC
SE
SE
SE
S
NE
W
W
NE
NE
SE
N
N
W
W
C
NC
W
SC
SEC
S
NE
S
C
C
SEC
SC
NC
E
E
S

D.O.B
07/76
08/76
06/73
07/78
06/75
03/70
08/73
01/73
02/76
12/74
10/76
08/76
06/74
06/77
05/76
12/74
06/76
03/73
03/75
04/77
06/75
05/75
10/74
02/75
07/76
12/74
06/75
08/75
01/77
11/75
12/77
05/75
11/78
11/75
11/76
06/73
09/76
05/74
06/71
04/76
06/73
09/78
07/74
06/75
06/62
08/73
02/72
11/77
08/71
09/75

D.O.P.
as `B' D.O.I.
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
06/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
06/09/00
04/09/00
04/09/00
19/03/01
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
04/09/00
13/09/00
07/09/00
04/09/00
04/09/00
07/09/00
04/09/00
04/09/00
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
03/09/01
30/01/02
30/01/02
30/01/02
30/01/02
30/01/02

Elect.

POST
JS
JS
JS
SS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
SS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
SS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS

BATCH
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-99
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00

REMARKS
NR-AEE/RS/GZB
WR-AEE/C/S/KILE/BCT
NC-ADEE/RS/JHS
CR-WM/EMY/MTD
SC-AEE/ELS/LGD
NE-AEE/TRD/LJN
SC-AEE/ELS/BZA
ER-AEE/TRS/OP/ASN
SC-ADEE/TRS/BZA
ER-DEE/TRS/HWH
NWR-WAEE/WS/JU
SR-ADEE/RS/AJJ
SER
CR-ADEE/TRS/KLWA/I
WR-AEE/TRD/ADI
SR
NCR
SE-DEE/TRS/SRC
SE-AEE/TRS/TATA
SER
NF-AEE/C/KIR
RCF
WCR
NF-ADEE/W/DBWS

NR-AEE/TRD/UMB
NR-AEE/RS/GZB
WR-AEE/O/BRC
WR-AEE/ML-BCT/BL
CR-ADEE/TRS/AQ
WR-AEE/POH/KILE
SC-AEE/ELS/BZA
SEC-ADEE/OP/SDL
WC-ADEE/TRS/TKD
NE-AEE/COL/GKP
CR-ADEE/CAB/C/CLA
CR-ADEE/TRS/KYN/II
SEC-ADEE/TRS/BIA
NR-AEE/TRD/RRI
DLW
ER-AEE/JMP
SR-ADEE/RS/AJJ

Page 17

S.
No.
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868

NAME OF THE OFFICER


RLY
AMITABH SHARMA
SE
MANISH S BAPAT
SE
Md. ISHRAR ALI
N
ASFAQ AHMED
C
SHAMIM AHMED
SE
AKHILESH KUMAR
EC
NARENDRA KUMAR
EC
MANOJ K SINGH
E
VIVEK SIDDHARTH
E
ANAND SINGH
S
SUBHASH CHANDRA (SC)
NF
KANHAIYA L MEENA
NW
MANISH KUMAR
NC
SAURABH MISHRA
MANISH K GOYAL
NW
VIKAS TRIPATHI
ARUN K SHARMA
W
P K SARAAWAT
PREM C LOCHAB
Ms. KALPANA SRIVASTAVA
C
MANGI LAL VISHNOI
YOGENDRA YAD
MRITUNJAY MISHRA
RAM NIWAS
SUMIT GARG
DEVENDRA KUMAR
ASHISH K ARYA
KAUSHALESH SINGH
TEJ PRATAP NARAYAN
ANAND CHEKKILLA
S
VIPIN PAL SINGH
WC
SATISH KUMAR
RAM SURAT SINGH
KRISHAN MOHAN SINGH
E
PAWAN ASERI
SE
KISHORE VAIBHAV
KISHAN LAL MEENA (ST)
W
NEERAJ GUPTA (LWP)
SUSHIL KUMAR PATEL (OBC)
PIYUSH JOSHI
HIMANSHU K SINGH (SC)
SWARUP KUMAR KARMAKAR (SC)
PANKAJ KUMAR MEENA (ST)
ASHOK KUMAR MEENA (ST)
MUTRYALARAJU REVU (OBC)
SANJEEV SINGH (SC)
SRINIVASA RAO KONDA (OBC)
OMPRAKASH
ROMIL BAANIYA (OBC)
SUNIL BENIWAL (OBC)

D.O.B
01/77
10/70
05/73
07/78
08/70
12/73
04/76
12/74
06/78
10/76
03/74
12/75
12/71
02/78
12/76
05/79
02/75
09/78
07/76
01/78
04/76
01/77
07/75
10/75
03/78
01/73
08/77
07/78
10/74
11/77
07/76
02/74
09/73
10/76
10/78
09/79
12/76

D.O.P.
as `B' D.O.I.
30/01/02
15/04/02
30/01/02
30/01/02
30/01/02
30/01/02
30/01/02
30/01/02
30/01/02
19/04/02
30/01/02
30/01/02
02/09/02

POST
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS

02/09/02 JS

02/09/02 JS

02/09/02
02/09/02

02/09/02 JS
02/09/02 JS
02/09/02 JS

Elect.

BATCH
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-00
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-01
D-02
D-02
D-02
D-02
D-02
D-02
D-02
D-03
D-03
D-03
D-03
D-03
D-03

REMARKS
SE-AEE/TRD/TATA
SE-AEE/TRS/BNDM
RE
CR-ADEE/TRS/H/BSL
SE-AEE/TRS/TATA
EC-TRD/MGS
ECR-AEE/G/BJU
CLW
CLW
ICR
NF-AEE/LMG
NW-ADEE/JU
NC-ADEE/OP/CNB
WR-AEE
WR-AEE/OP/RTM

CR-ADEE/TRS/KLVA/D

SR
WC-ADEE/TRS/NKJ

ER
SE-AEE/TRD/CKP
WR-AEE/CS/BCT

Page 18

S.
No. NAME OF THE OFFICER
RLY
869 RAJENDER S CHOUDHARY (OBC)
870 RAJENDRA PD. MEENA (ST)

D.O.B

D.O.P.
as `B' D.O.I.

Elect.

POST

BATCH REMARKS
D-03
D-03

Page 19