Vous êtes sur la page 1sur 20
ORDE: DER VERDRAAGZAMEN 1G VRTIDAGAVONDVERSLAGH ‘Afdeling Verslagent Guitenrustplein 21 Hengelolaan 271 = Telefon: 72463415 30 December 1955 S0DV, Girono. tensvei Nummer 14 IN "O.DsVat!? 668.874 acca 8TH XIAN ATA ATLANTA ATA AAA TATA TAI VER BODEN x in de kantlijn betreft de vreag _" ” "het antwoord Goeden avond, vrienden, Wij beginnen natuurlijk weer met U er aan te herinneren, dat wij niet alle dingen kunnen weten en ons dientengevolge wel eens zouden kunnen ver- gissen, ondanks het feit, dat wij alles doen om d&t te voorkomens Het is op het ogenblik 26 dicht bij het oude jaar, dat wij niet aan de verleiding kunnen ontkomen on deze avond een klein beetje in dat karakter te boetseren. ii} stellen ons voor - tenzij U daar iets op tegen zoudt hebben, dat kunt J natuurlijk kenbaar maker - om deze avond wit te spreken een belmopr te prognose. Yéérdat dit gebracht wordt, zou ik echter gaarne nog even mot U spreken over cen paar-gedachten rond de jaarwisseling. Ik hoop, dat U het dan daar mee eens kunt zijn. Is er iemand, die daar bezwaar tegen heeft? Neen? Wat veagen botreft: U kunt dan gedurende de "Vragenrubriek" ook vragen stellen over ontwikkelingen in het komende jaar, mite die geen zakelijk of persoonlijk karakter dragen. Antwoord daarop wordt gegeven zover Git ong mo- gelijk is SASRWISSELING Bigenlijk vreomd, dat een jaarwisseling voor een mens cen zo grote be- tekenis heeft. Dat cen mens zich beaig houdt met allerhande gedachten, om- dat de door hen zelf ingostelde kelender verspring? van de twaalfde maand op de eerate. De reden daarvan? Ach, waarechijnlijk heeft de mens juist in deze dagen weer opnicuy een vewustzijn van het eeuwig vlieden van de tijd. De tijd ast steeds verder. Non ziet zich ouder worden, Men ziet de we- veld veranderen. Daarom is dan, meen ik, die tijd in het oude jaar, 20 kort voor het nieuwe, een tijd met een beetje weemood. Nien neemt efscheid van al, wat er in dit jaar ie gebeurd, iMen horinnert nich nog eens alles, vat in dit afgelopen jaar toch zo belangrijk ie geweest, wotende, dat men over twoc of drie jaren het meeste daarvan al weer verge- ten is. Men denkt vooruit on bouwt zich een droombeeld over al hctgeen het komende jaar voor gocds, voor prettigs of - een meer pessimistisch beeld - wat het komende jaar voor slechts en onaangensams zal brengens ‘Al deze dingen zijn gebaseerd op het menselijk begrip en ervaren van de tijd. Wat is eigenlijk de tijd? Men zegt: het is mijn leven. Het voorbij gaan van de dingen. ‘Waar bestaat de tijd dan werkelijk? Is er werkelijk eon kracht, die wid voor kunnens tellon als: "De lian met de Zeis en het Uurglas"? Of is de tijd misschien een toestand van de mens en niet van de eouwigheid, van het werke- Lijke en ware bestaan? Tija is cen reeks van momenten. Op het ogenblik, det ik "Heden" aeg, is het woord alweer verleden, want het is yoorbij gegaan. Ogenblik na ogenblik rijen aich de kleine belevenissen aanéén en wij zijn niet in staat om het werkelijke “lieden" te beleven en te ervaren, Zou een ogenblik, dat voorbij is, voorgoed in het verleden verloren zijn? Zover wij na kunnon gaan, niet! Wij geloven, dat de tijd, zoals wij die be~ leven, slechts een reis is, die ons bewustzijn maakt door de waarden, dic in de eotwigheid geuit zijn. Beuwigheid is, In de ecuwigheid kan er goon jaar- wisseling zijn, Wannoer wij dit gaan gievlen, wachtend op het ogenblik, dat mot een laat- e ste bronzen klokslag een oud jaar uitklinkt en het nieuwe mot nul uur nul Detekent, wanneer de mensheid wer opnicuw cen jaar gaat tellen, een jaar, dat dag ta dag zalverslijten, tot het oude weer bij de herinneringeh wordt geworpen, dan denkt de mens eigenlijk aan zichzel?. Gij denkt torug.ean Uw leven, Gi} denkt terug aon alles wat er geveest is en zegt dan: "Kijk, hier sta ik mu". Dan is het ook alweor verleden gevorden. In Uw denken hebt gij vedorom roeds ists vorandert in eigen zijn en toestand. Dan is or eon nicuxe werkelijkheid geboren en voor gij U dit hebt gerealiseerd, is 2ij alweer voorbij De mens leeft, zoals ook velen in de geest leven: al Het Verleden en de Toekomst. liet workelijxe leven x e mens niet Wij willen bij het wisselen van hot jear terug denken, Wij gaan bet ons herinnerens Hot is goed te weten, wat wij telecfd hebben, maar als gij over 20 jeer torug geat denken aan dit zelfde jacr, vat is het can klein enone delangrijk gevorden. Wat is dit jaar belongrijk cowooet voordegenen, die 400 jaren geleden droomden over de vonderen, fe ar gobeuren souden. Maer hoe weinig van hun verwachtingon zijn cr wiveindeliji uitgelonen. ‘De tijd raast verder. Het bewusteijn voevt je ven moment raar goment, van couwigheidstoestand tot ccuvighcidstocstiand. Wat moet ik U dan voor cen gedachte gevon, 2 klokken gaan luiden en met gillende fluiten samen het gaan halen? ‘Denk san de jearwisceling als aan het mowent, det in Uw leven ecuwig ist het ogenblik, wearin verloden cn tockonst samen vlovicn, eltijd woer, Hot ogenblik, waarin de herinnering aan het verleden on de veruachting van de toekomst voor U tezamen vornon: het leven, Het ogenblik, ast gij‘even, ach, hoe kort, probeert om onpartijdig terug te schouven rear wat was en vol idealen durft te dromen van de tockomst. Bigenlijk ia elk ogonblik in een mensenloven gelijks be wissoling. Het ie ook con ogenblik, waarin het verleden nieuwe geboren gaat worden. Gij strecft naar bewustwording. Gij zoekt neer innerlijke-yrede, near waarheid, Kijk dant erag in Uw verleden en vraag Uat: Hoe is dit geweost dit jaar, oft deze dag, of: ait uur. ~ Ben terugblik kan ons nooit schaden. Het toont ons in welk deel van de Goddelijke Schepping wij op. het ogenblik bestoan. Mear mg ik U waarschuwen? Droom nict te veel over wat er morgen gaat gebeuren, Groom niet te veol, Want cen idcaal is lots, wat nooit werkelijke heid wordt, Een docl, dat je jezelf poraconlijk st kt worden. Dat gaat 2d not jaron en met minuten, Jc 722% nooit jo ¢room van. achoon- neid, van bereiking, macht on verheerlijking tot verkolijkheid kunnen makon, Voor jezelf niet on voor de wereld nicts ‘Sta een ogerblik otil in het ogenblik, dat voor ons ligt tussen do tijd. Vergeet even, dat de klok verder draait on de sarde heaz bacn rond de zon voort trekt, Denk nal Welk dool kunt gij U stellen, vat gij ook zo dudeli:s kunt? Wet voor doel is er - klein on nietig misschier togenovez maar cen klein en reel deel - dat te bereiken is? Vraag Uad:'Wat lijkt mij nu hot verleden? “ozic det dan mot zijn belang- rijkheid met verse gevoelens cn emoties, gebascerd op recente beleving. En het bozien hebbende, bezie het nogmaals en vraag Ust: Hoe ual ik dit alles zien, wanneer de tijd verder voordij geat en if verder vorwijderd ben van ait gebouren? Dan hebt gij drie beeldon: cen docl, een veten, geleefa on con veten omtrent de werkelijkheid, dic deze drie waarden kun je veel doen: ils ev iots goeds is aan hot vieven van de jaarwisseling, dan is het vol het je een ogcndiik bezinnen op Wat is or in dit jaar niet alles in de woreld geteurd? De mensheid hoof t naar vrede gestrocfd en in veel woordon, idealen en gepreat do vrede telken- male bijna weor verloren, De woreld hoof gesproken over welvaart en wanhopig goworsteld om nict de waerheid te orkonnen: dat cen welvacrt als deze,waar~ over mon spreokt, lang niet meer bestaat. De woreld heeft gevorsteld om zich uatoricel on @rukkon en in zich stil vorlangt naar goestelijie ja met twee dromen. zo dadelijk bij U weer de picume jaar binnen is-ook eon jaar- gaat en het ovkolijken aromen, erialistisch vit te srheid en bewastwordings oa Want de materie kan nict mecr voldcen aan de eisen, die de mens haer stelt. Dit is weer in het afgelopen jaar gebleken. Hen wereld met oorlog, wreedheid en opstand. Ben wereld ook net goedheid, hulp, vriendschap en zelverloochening, Een wereld, die een getrouw beeld geeft ven de nensheia. Wanner gij Uzelve gat bezien, ook al gaat aij mar een dag terug, wan- neer gij in Uy horinnering ook maar 6€n dag probeert te herbeleven met al haar hoogtepunten, den 2ult gij netzelfde zient Vele goede voornenens. Veel schone woordén. Veel vergoten van al wat je jezelf toch beloofd had. Veel ding, die je beter niet had kunnen doen en veel onredelijke handelingen. Deamaast ook weer de uitingen van het betere "IK", ven geestelijk be- wostzijn. 26 is de wereld, 26 ijt ook gijzelve. De tijd jaagt Uvoort. Het bewustzijn kan nict stil blijven staan in een heden, dat men niet kennen kan, Uw wezen kan niet geboeid stil blijven op dit ogenblik, want de tijd gaat verder, Het bewustzijn m6ét.verder gaan, want de wereld gaat verder on wij kunnen nict zonder de wereld. De tijd goat verder en onze sfeer lecft en verandert. Wij hebben niet de moed om alleen achter te blijven. Om alleen een ogenblik te verstarren in een moment van het bestaen en daarin het ecuwige te zoeken on te vinden, om~ dat wij de mood niet hebben, hoe nutteloos en slecht vaak wij ons cigon voornemen, veten en denken hebben on uitgevoerd in het verleden, gean wij liever dronen over een tockomst. "Ik wil geestelijk hereiken", zegt de mons, "Ik wil geestelijk bereiken. il weldoen, 2x wil de vereld hervormen. Ik wilssessik wilessee" Het klinkt door het leven als een galmende echo. Klinkt als cen verkie= zingsbelof te: het wordt uitgesproken en vergeten, Het klinkt als cen tome= Moze propagenda van de ecn of andere varhoofdige idealist. Tk zal.ssesWij sullens,...De wereld zalese. Vergolijke oorden, zijn door de lucht goslingerd en hebben gogalnd vanuit de radio, hetzij als grinmassen door de lucht geslierd, uit het televisie-tocstel, Mensen, wij sullen vrede vinden, hiensen, wij sullen welvaart vinden. Wij zullen U helpen uit Uw mood. Hr komen meer woningen, er komen meer werkkrin- gen voor ecn ieder. Er komt ecn rijker bestaan,ecn beter leven, Het gaat 20 goed. let zal nog veel beter gaan en wij zullen daar voor zorgon. Ie dat cigenlijk geen zelfbedrog, of misschien zelfs bewust bedrog? Zo- als de wereld U dit doet, 20 doet gij dit Uselve ook. Gij mect U maar weer een masker van heiligheid on goedwillendheid asm, gij tracht U wederom te stellen iegenover anderon op eon punt van wijzo lichtende heiligheid en zegt dan togen de wereld: daar ben ik en dit 2al ik docn. “sar wat 24 %, gij werkolijk? fict is beter con klein maar rete] docl te volvoercn, den gl-die dromen. Want de jaarwisscling herinnert ons nog aan iets anders, Hef is eon soort feestolijk afscheid. Act is, of vij de dood vieron van het verledm on jubelende de tookomst begrocton, Hot heeft veinig zin, het verleden te ververpens het is toch reeds voorbij, nictwaar? r hot blijft couwig bestean, ook wanneer het nict meer lecft in Uw bewustzijn als werkclijkheid, Ket is or nog stecds en gaat nooit ten gron- do. Het staat voor ecuig gogrift in de grote cosmos en is voor eeuwig deel van de grote volmaaktheid, waarin het zijn evenwicht, zijn balans en harmo- nic vinit. Wear het zijn task vervult als deel van do onniddcllijke uitin- gen van de Schepper En de tookomst, die wij welkom heten? Hoe is het daarmec? Er komt cen niouw jaar, zegt gij. In dat jaar mullen wij dan verder gaan. 9, ect het wel, In dat jaar zult gij doordringen in nicuwe geestelijke geheinenissen. In dat jear ault gij rijk en gelukkig zijn, nictwear, daar droomt gij van. Het zal vrede blijven op de wereld. De meneen aullens teeds beter en steeds gomoedelijker worden. 26 droomt men, wannecr men nogvertrouwen heeft in het leven. Mear room over Uzelve on vraag Uaf: Wat ga ik doen? Neem feestelijk afsd.oi! van Uw verleden en droom dan eens een keer van icts, wat gijzelve werkelyk kunt volbrengon. Zeg niet; ik zal een heel jaar zo of 20. Zeg voor Uzelv Ikeal cen dagesssDat kost al mocite genocg. Dat moet je altijd weer doen: t dromen over wat je over 10 jaar zult zijn, of doen, of begrijpen. Tk