Vous êtes sur la page 1sur 10
APDELING VsRSLAGE Hengelolasn 271 Bele: 36.05.27 Verslag nr. 50 BA septenb.1956 SEKREVARIAAT TE VOORBUR( Baitenrustplein 21 Telefon: 72483415 Gironunmer tenevs "O.DeVe" 2 468.874 82 4 I HOE HID II Ka RA IAAT DR TAX TIAA nadruk oden Goeden avond, vrienden, Deze evond verschilt van de andere avonden, die wij 20 regel- na tig hier beleggen, Het is een Storavond. Op deze avond even wij uitdrukking aen ons eigen goloof en ons verlangen tot één ~ hoid met de Kosmos on al wat deermede senonhangt. Nu cult U woten, dat een belangrijk deel van deze avond be = staat uit de instraling van draagtekens. Er is mij verzocht om hier uiteen te zetten, hoe en waarom, ; kortom, de radon vandeze bijeenkonst. Nu moet ik beginnen net een punt von ons geloof, van ons denken, van onze levensfilosofie near voren te brongen. Wij zijn allen delen van 66n groot geheel, ook vanneer wij= gelvon ons dit niet kunnen realiseron, Zo maken wij deel uit van eon kracht, die voor ons oneindig groot en onkonbaar is. Wij noe= nen deze kracht: God. Hn door deze kracht voelen wij ons 66n met allo levon, met alle wereld, met alle sferen, Hot is echter mocilijk om deze kracht tot uitdrukking te brongen binnon jezelve. Je hebt eon persoonlijk levon en in dat leven word? je voortgejaaga door alle behoeften van het dagelijks vestaan. Je hebt je teak aanvaard in de geest on wijdt je gehoel doarsan. De &6nheid blijft achtervege. Een Steravond nu vordt door ons specianl gebruikt on deze eonhoid bewust tot stand te brengen, Hiervoor vordt gebruik ge~ maekt van eon magisch, of con somi~magisch, ritucel. U moot zich eohtor op dit ritucel vooral niet blind staron, Het ie cen vorm, die vordt gekozen om daaruede, zowel voor U,als voor allen rond ona in de sforon, eon sterko, zeor storke uitdrukking to | gevon aon ons verlengen tot Sénheid met hot kosmisch Zijn. Wonneer dit doel is bereikt, dan zouden wij kunnen zeggen, dat onze bijecnkonst is geslaagd. Macr het moment van ons boptaah, Le vaerop wij dat kunnen beleven, is zo vluchtig. Mnkele minuton van ademloze stilte, van con innorlijl bevon en sidderen, van con . ogenblik van woten 66n te zijns....on dan is het weer voorbij on dan gaat het leven vorder. Tu is het bij ons genakkelijk konbasr, vannoor je zoiets hebt doorgemaakt. Vij voclen het in onze uitstraling en onze kvaliteit van onze aura vorandort dacrdoor. Mear voor U is het moeilijk om voortdurend die cenheia te kennon, Dearom naken wij gobruik von de age sympathieche magic. Want de materie, die ron ons is, is in steat cen groot godeclte judet van deze bewuste en gocstelijke spanningen van deze kosmi- ache workingen in zich op te vangon. Tochniech gezien zoudon wij het kunnen verklaren met: eon kJel= ne wijziging van innerlijke spanningon door.een lichto verpleate sing dor atonen en deardoor cvens ook cet kleine verschuiving der nolekulaire verhoudingon. 5 Praktiseh echter kunnen wij zoggen, dat de kracht, die wij vond ons verzamelen doordringt als in een die lektrioum, = 680. U heeft misschien wel eens gehoord van cen condensatory 2 platen onler spanning steande, wacrtussen lucht, of andro stof is gelegd, dio moct isoleron, Vennéer dat gobourt, den werken dic platen op clkaor in « Maar het oigenaardige is, dat in hot dicloktricun eon gedeolte van deze kracht a.h.w. wordt ceperet, Ur bevindt zich dus eon gostraclde lading in deze tussenlaeg. Wenncer zo'n condensator ontladen wordt, dan ontdokken wij, dot n& de eigenlijke ontla~ ding nog de kracht uit het dialoltricum zich ontlaadt. Naor. go- lang de geaardhoid van de’ stof ,ile wij daarvoor gebruiken, kan dis ontlading langere, of kortere, tijd duren. jenneer wij hicr op het ogenblik workon, dan is onze 66n= heidsgedachte nict alleen er 66n van do gocst. Want aij bevat al het Zijndes Mear el het sijnde vordt voor ons in hot bowust- zijn altijd woor godceld in eon gocstelijk on stoffclijk be = staan. ussen doze krachton van de matoric, waartoe gij nog dex hoort on wanrin wij ons nog uitdrukkon, en de ceostolijke wer king, die onze workelijko porsoonlijkheid ook tovons kent, bron- gen wij nu con c@el metal. Vij qbruiken daar bij voorkour goud of zilver voor, cn dat moet dan nog van con behoorlijk go= helte zijne Wonnoor nu dic instraling pleats vindt, den vordt dus dic spanning, die corst voor het gohocl hier aanwozigy is opgewckt, en von hicruit uit heoft gestraald, con betrekkelijk grote af= stand somver, ~ dat ken enkele kilometers vor sons gaan - , dan brengon wij @ic kracht zovecl sanon en impragneren dearnoc deze draagtekons. Eon soort inwijding misschiony cen seconingy of hoe U het noont. Wat sebcurt or nu? Deze neterie ncent de hier aanwozige harnonische krachten op. Indien wij cr gezemonlijk in ain, Go- slaagdeesesGijy hicr aanwozigessseij ook, hicr in de — geest aanweziGeeses0n oon harnonic tot stand te brengen, dan zal dat Kleine dracgteken nog lenge tijd in harnonischo krachtony= 2ij het in zcer minine hoeveelhcden ~ ontladen, Dat kan voor U not voldoonde zijn on in Uw oigon leven juist déér doze kleine,har- nonischo kracht nocr evonwicht te vinden, vat verdraagzauer te zijn, wat bewuster te strevens U ziet dus: hot docl, dat wij ons hebben gesteld,is zoker nict dwais. Honigeen in de wetenschap 201 het tans nog vorvor= pen, near hoeleng zal det nog duron? Roods nf woct nen, dat bepaaldo spanningen verandoring in materiaal brongon, dic zich slechts zoor langzaan korrigeren « Wat doon wij uite indolijk anders dan dat? Geen geheinzinnigeia, vrienden. lots, wat op hot ogonblik nog voor deze woreld mise schin nog bovennatuurlijk Lijkt, moar wat in feite volkonen m- tuurlijk de. ifij zijn goon groop van wondoren, goen groep,die sakranon= tale handolingen volbrengt, tohninsto in de zin, waarin dit aanveard wordt.door de noesten, als con kontakt van hot boven= natuurlijke, oon bij uitzondering optrodend kontakt van het God Gelijke not de mens en de naterie. Het sokracl karakter vandeze avond ligt op cen zecr_ lo~ gisch on zeor nuchter terrein, Het terrein van ons aller leven, van de wetten, die ons allen regeren on de feitelijke 6énhoid, dio wij krachtens onze zicl, bozitten met allen rond ons, mot alles rond ons. ‘at wij op deze avond tot stand brengen, kan do bewuste voortdurend voor zichzelve bereiken, Het is geen vondor, maar het is iets,vaartoe wij gozamene 1ijk convoudigor kunnon komon, wonneer or goede leiding is.De~ ze loiding wordt U dan ook doze avond hier gegevens g- ~ 681 = ¥ gult in het programma benerken, dat wij met een zokoro po~ ging tot climax werken, Eorst krijgt U cen gedoelte, wat op hot rodelijke dient aan te sproken on ook tevens op het gevoel, Voor het redolijke zorg ik, voor hot gevocl de tweede spre= ker, die voor de pauze zich tot U richt, Wij baseren ons op zui~ vor menselijke, zuiver natuurlijke vaerdens Dan krijgt U de gelogenhoid do 8 grote spanning wet van U af to schuddon, Maar wij couden hot wel op prije stellen, indien Tin do zasl ao weinig mogolijk zoudt villon runccrensEr is gole- genheid oldors te praten, vanneor U dat wilt, De rust, dic wij nodig hebbon voor een werkelijk slagen van deze bijeenkonst, is, elangrijk on. kan voor U medo worden gehandhaafd. WE die pauze krijgt U cen inleider. Wij hopen, - ofechoon het nog nict aeker is ~ dat onze vriond, hot "Pastoortje" ook deze toak op zich gal willon nomen. Do inleider heeft tot toak allorcerst U weer tot rust te brongen. In do tweede plants U voor te bereiden op de eigenlijk magischo handoling, op het verganelen van deze krechten —langs rituele wees Hot ritucel, dat U deze avond sult zien, is con op aarde nict moor bestaande vorm, Het behoort dan ook nict tot de onde godsdienston noch tot de nicuvere tijd, Hot is het rosultaat van con kosmisch streven vancon klcine Orde, dic op deze wijzey ook voor zichzelf, cenheid on harmonic zocht. U zult daarin termen vinden, dic U con ogenblik doon denken aan het heidendon, Teron, dio U'docn donken oan het Christendom on zelfs aan het humanis~ ne. De dénheid dor dingon wecrspiegelt zich zolfs in het ritucol. Wenner dit is voleind, dan moot con ogonblik deze spanning kunnen wogecbben. Zij noct langzenm kunnen vervlocicn,opdat nict oon plotsclinge wisseling hot beroikte nog zou kunnon veretoren. Daaron sprockt - né de cigonlijke instraling - nog con kort ogenblik. de inledider, of ienand anders, tot U on leat deze an vond voor U uit klinkons Het "Schone Woord" hebben wij duze avond bewust vornodens Ons dunkt, dat de grootsheid van hot gobouren nict uccr kan wor= don bevestigd door schone worden, on dat de gedachto,dic op bo~ vennenselijk, op goostolijk on op Kosmisch peil, werkzaan zijn ge- worden, nict kunnon vorden gotvonsard door het gesproken woord. Zo hebben wij dan voor U doze avond opgebouwd. Wij woton, dat or onder U velon zijn, die pcrsconlijke moeilijiheden hobben, porsoonlijk misschion lijdon. lionsen, die cen beroop zouden wile Jon doon op de Schrper on de Krachton van do Lichtende Geest. Mag ik dan voor dio dan apart nog con paar woorden zeggen ? Natuurlijk, ook voor U is dozo kracht, moar indien gj deze kracht verkolijk in U wilt dragon, werkzaam wilt zien in Uw ei - gen leven, werp dan voor eon ogenblik Uw zorg opdj«Vorgect con ogenblik "Ik"nens te gijn, met civon 1ijdon en eigen nood, Vor= goct, dat ale klcino mons, U sich nict kunt versetten tegen de randsbesluiton, dic krachtens de Goddclijke wet vallon op Uw pads Wecs voor 66n ogonblik vrij van doze dingen, Tracht not hol Uq wozen op to gaan in de gedachte een kosmieche 6€nheia, wearin eon Volnaakte God de uitdrukking gocft aon de grote Waarheid,dic wij niot boseffon.cn die roni ons ise Gij sult bomerken, det dit de oplossing is voor alle pro= Dlenon, voor elle vragen. Als nens cn als gecst noct jo strijden. Deer kun je niet aan ontkonen, Het is, alsof de onvolkonen bewustzijn het je onmo= gelijk maakt on néér te doon dan con kort ogonblik je terug te trokken in jezolf en te zocken in dezo 6Enhoid net jo Schoppere Vanncer wij dat ochter 6&n ogonblik beleven, kunnon wi} doarin de kracht vinden on hot Goddolijke eenheidsprincipe rond ons uit te dragon, in onszolven to bevatton als cen werkolijkheia