Vous êtes sur la page 1sur 10
btotrerot)e orototrorotrorototroto ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ORDE TR VERDRAAGZAMEN a a ee) 3 WAART 1956 'o~GRAVENHAGE ~ 0200-0 0-0-0 HOH 0-0-0~0=0-0-0-O~ rH ‘DiR_VERDRAAGZAU ‘STE R-AVOND ‘SBOREPARIAAT TE VOORBURG Afdeling Versiegen: Buitenrustplein 21 Hengelolaan 271 Telefoon: 72405415 Verslag ms 26 OD, Gironummer t.neve 23 maart 1956 "O.D.Va" + 4684874 Xe Ken Se LE I I KoA AIH AI XA ATA KOLA A KATHI Wa RUK VERBODEN x in de kantlijn betreft de vraag et " "het antwoord Goeden avond, vrienden, fan het begin van deze avond wil ik U slechts kort nog herinneren aan het feit, dat wij noch alwetend, noch onfeilbaar zijn. Weer be- hoef ik niet te 2eggen, want deze avond staat woer in het teken der Orde. Wij houden op het ogenblik - arie maal 's jaars - onze Steravond. Het is begrijpelijk, dat wij het eerste gedeelte dezer bijeenkonst zullen gebruiken om U te herinneren gan, of in te lichten over. het- geen gaat komen, Er gullen U ongetwijfela verschillende vragen gerezen zijn. Bén vraag, waarvan ik zeker weot,-dat zij gesteld is, is deze: Waarom in de Lijdenstijd, in de Goode Week,eon niet-Christelijk ritueel? Ben endere vraag is geweest: Wat betekent dit nu eigenlijk? Tk hoop U in mijn detoog beide.punten duidelijk te meken. In de eerste plaats: Wat betekent dit eigenlijk? Steravond. De Orde Keeft-zich als symbool de-ster gekozen. Niet alleen een ster,, want degenen, die bekend zijn met ons werk, weten wel, dat andere symbolen daar voortdurend op de achtergrond staan, Maar om kenteken is en blijft de ster. De ster van dé woratelende mens. De ster, die nog gebaseerd in het materi¥le, zijn bewustwording zoekt, z0 groot mogelijk - geestelijk 8n stoffelijk - gelijktijdig net zijn hoogete kurmen en vermogen, witreikt haar een geestelijke be~ wustwording. De ster, die door 20 velen Uwer godragen wordt. De ster, die zo vaek ook in de moderne wereld alweer gebruikt en misbruikt wordt, dater soms twijfel komt, of wij dit teken nog lenger 2ullen hand~ haver 20. Wanneer wij op deze avond die sterren instralen, dan is dit in zekere zin een sacranentale handeling. Wij aijn niet kerkelijk, wi) geloven niet aan de invloed van het plotseling gebeurende wonder, of in een transmutatie in deze plechtigheid veroorzaakt, maar wij weten, dat er rond ons cen zee van krachten is. Ben zee van kracht, die voor de meeste menson gesloten blijft, oméat 2ij niet in staat zijn deze kracht op zich te laten inwerken, Nu cult gij U efvragen: waarom kunnen wij deze kracht dan wel op een ster-avond ontvangen? Waarom kan dit. niet normaal tot stand ko~ men: in het dagelijks leven? Elke mens, lovend in het Goddelijke,= want al rond ons is uit God geboren, opgebouwd en in stand gehouden door Zijn kracht - kan uit het Goddelijke elke kracht vorwerveri, dic hijzelve verdragon kan. Maer over het elgemeen ben je 20 gebonden aan je lichaam, blijf je 20 dicht bij de earde en dicht bij de wereld. De menselijke psy- che, vooral het bewust on onderbewust denkvermogen, in de stof,zin voortdurende beletselen om deze kracht tot je in te laten geen, zijn cok beletselen in volledige overgave aan het leven, God te beleven in al, wat Hij geschapen heeft. En daar nu komt ons stroven juist naar voreny en volgt ook de ver- klaring van het sacraal-nagisch ritueel. Wenneer wij op een ogenblik onszelven kunnen ontworstelen - al is het . ook nog maar zo kort’ - aan materie, aan de gebondenheid ~ 207 = van bepaalde geestelijke voorstellingen, dan wordt deze kracht rond ons voelbaar. Hot maakt weinig uit, of je God Re noomt, of Jahweh. Of je Hem Allah noomt, of op cn andere wijze mot woorden Hem Zijn Al- macht schetsts Het enige, wear het op aan komt is, det je in staat bent om die God te begrijpen on te ontvangent Wanneer wij gozamenlijk alle gedachten bindon in evh ritueel, @an is de ware mgie ons gezanenlijk gericht zijn op 6én doel, op én workon, op één kracht, Dan kout die kracht voor U allen merke baar, voor U allen voelbaar in deze ongevings Degenen, die wat sensitievor zijn, bemorken mieschion nu reeds hoe zich geestelijke krachten koncentreren op deze ruimte. Dat is niets bijzonders. Dat zijn elleen de Brocders ven de Orde, die vanavend ook aanwezig villen zijn, Allen, zonder uitzondering. Wij allen willen trachten om hier ~ mot U samen - .ashewe te roepen tot de diepste kern van de Goddelijke kracht en deze in U, zowel als in ons, rijker te laten stromen, tot wij ons meer bewust kunnen worden van al hetgeen, wat rond ons gebeurt. Op~ dat wij God beter kunnen zien cn alle uitingen dearvan, Dracgtekens zijn symbolen, Het symbool van onze Orde en voor degene, die zotn teken dragon wil, ook tevens het symbool van de kracht, die hem ten allen tijde bij kan staan. De Goddelijke wil, in Zijn kracht geuit, in verschillende sferen en door dogenon,dic dit vermogen in dic sfcren, godragen tot ecn ioder, die daaron roept. Wanneer wij zo dadelijk die tekons instralen, dan gebeurt er iets, dat misschion het best door eon psychonetrist beschreven kan worden. Er komt een bepaald flutde ean, zegt hij. Er is tote bijzonders mee gebeurd, er klecft con kracht ean. Die kracht is nict on~ uitputtolijky of groot.Want ecn vorandering, cen zecr Kleine verandering in dit metael in zijn uitstralingtot stand gobracht, kan U misschien enkele dagen, of enkele weken - ondanks Uzelve - helpen op het goede pad en Y helpen de kracht Gods tot U te nemeny Maar het kan ook zijn, dat gij - door Uw onverschilligheid - de kracht voor doze bewustwording zecr snel verspilt. Hot is niet een zegel, dat gedrukt wordt op Uw leven door middel van zo'n sterretje, zo'n draagteken, waardoor U nu kontrakt hebt van levering van geestelijke krachten naar behocfte. Geloof mij,daarvocr behoeft gij geen kontrakt te sluiten. Wat U werkelijk nodig hebt aan levenskracht geeft God U. iat gij mecr behoeft, ach, dat gocft de werkende geest U zo gaarne.Daar- voor is die ster nict nodig. Zij is dearvoor nodig om voor U door hesr kleine, eer’ konbare uitatraling met zeer hoog trillinge- getal eon voortdurend grotere cigen opname te scheppen van lich tende krachten, Wanneer U die krasht op do juiste wijze weet te verwerken, dan brengt ook inderdaad zo'n ingestraald sterretje U de mogelijkheid tot groter verdreagzaanheid, hot maakt het U ook mogelijk, ists boter en iets sterker in hot leven te staan. Gij zult dus begrijpen, dat , waar het doel van onze groep is de mensheid, die 2elve geen richting heeft willoa kiezen, of in de gekozen richting geen volledige vrede vindt, op te heffon tot in het Goddelijk licht, en te hoffen tot het punt, waar wijeclven staan, hopende mot heng czamenlijk verder to gaan. U cult nu begrijpen, dat wij deze avonden,vooral deze ster= avonden, zion als iets van buitengewoon groot belang. Wanneor Je iets 26 belangrijk acht, dan 2ul je zeker niet gaantrachten ait te gaan doen, volgens de geldende mode, of op eon aardige, misschien zelfs opzicnbaronde manicr. Wij kunnen netuurlijk ook de vroeg-Christelijke wijdingen go- vruiken,zoals dan ook inderdaad wel gebeurd is. Wij kunnen ook veel oudere beschavingon aan ket woord latons