Vous êtes sur la page 1sur 197

mRrj izns'k dh vkfFkZd fLFkfr ds vfHkKku gsrq ftysokj fodkl ladsrd& 2006

fLFkfr ds vfHkKku gsrq ftysokj fodkl ladsrd& 2006 vFkZvFkZvFkZvFkZ ,oa,oa,oa,oa la[;kla[;kla[;kla[;k

vFkZvFkZvFkZvFkZ ,oa,oa,oa,oa la[;kla[;kla[;kla[;k izHkkxizHkkxizHkkxizHkkx jkT;jkT;jkT;jkT; fu;kfu;kfu;kfu;kstustustustu llllaLFkkuaLFkkuaLFkkuaLFkku mRrjmRrjmRrjmRrj izns'kizns'kizns'kizns'k

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk

izns'k ds larqfyr ,oa lqfu;ksftr fodkl gsrq fofHkUu vUr{ksZ=h; fo"kerkvksa ,oa fodsfUnzr fu;kstu dks /;ku esa j[krs gq, vFkZ ,oa la[;k izHkkx }kjk o"kZ 1978 ls ^^mRrj^^mRrj^^mRrj^^mRrj iznizniznizns'ks'ks'ks'k dhdhdhdh vkfFkZdvkfFkZdvkfFkZdvkfFkZd fLFkfrfLFkfrfLFkfrfLFkfr ddddssss vfHkKkuvfHkKkuvfHkKkuvfHkKku ggggsrsrsrsrqqqq ftyftyftyftysokjsokjsokjsokj fodklfodklfodklfodkl lllladadadadsrd**srd**srd**srd** dk izdk'ku fd;k tk jgk gSA orZeku izdk'ku&2006 bl J`a[kyk dk mUurhloka vad gS 121 enksa ij vk/kkfjr ftysokj fodkl ladsrdksa esa lkekftd ,oa vkfFZkd {ks= ls lEcfU/kr ;Fkk tula[;k] LokLF; ,oa f'k{kk] voLFkkiuk lqfo/kkvksa] d`f"k ,oa laoxhZ; lsok;sa] m|ksx ,oa [kfut] cSafdax ,oa foRr] jkstxkj ,oa ekuo'kfDr rFkk vk; lfEefyr gSA

;g izdk'ku Jh vjfoan dqekj frokjh] vij funs'kd] Jh cukjlh flag]

mifuns'kd ds funsZ'ku ,oa Jh jktkjke ;kno]vFkZ ,oa la[;kf/kdkjh ds i;Zos{k.k esa MsVk cSad vuqHkkx ds Jh t;yky jke xqIr] lgk;d vFkZ ,oa la[;kf/kdkjh rFkk Jherh vuqJh ik.Ms;] vFkZ ,oa la[;k fujh{kd }kjk fu/kkZfjr le; esa rS;kj dj izLrqr fd;k x;k gSA bl izdk'ku dks vkSj vf/kd mi;ksxh cukus gsrq ;kstuk ,oa fodkl ls lEcfU/kr uhfr fuekZrkvksa] iz'kkldksa] fu;kstdksa] 'kks/k drkZvksa ,oa vU; mi;ksxdrkZvksasa ds lq>koksa dk lg"kZ Lokxr gSA

fnukfnukfnukfnukad%&ad%&vizSyad%&ad%&vizvizvizSy%SySy%%% 18181818 ]200]2007]200]200777

¼Mk0¼Mk0¼Mk0¼Mk0 jktjktjktjktsUnsUnsUnsUnzzzz frokjh½frokjh½frokjh½frokjh½ vkfFkZdvkfFkZdvkfFkZdvkfFkZd ckckckcks/ks/ks/ks/k ,oa,oa,oa,oa la[;kla[;kla[;kla[;k funs'kdAfuns'kdAfuns'kdAfuns'kdA

fo"k;fo"k;fo"k;fo"k; llllwphwphwphwph

1111 &&&& tultultultula[;ka[;ka[;ka[;k

1- dqy tula[;k

1&2

2- HkkSxksfyd {ks=Qy

1&2

3- tula[;k esa 10 o"kZ esa izfr'kr o`f)

3&4

4- tula[;k dk ?kuRo

3&4

5- izfr gtkj iq:"kksa ij fL=;ksa dh la[;k ¼fyaxkuqikr½

5&6

6- uxjh; tula[;k dk dqy tula[;k ls izfr'kr

5&6

7- tuinokj tula[;k dk izns'k dh tula[;k ls izfr'kr

7&8

8- vuqlwfpr tkfr dh tuinokj tula[;k dk dqy tula[;k

7&8

ls izfr'kr 9- vuqlwfpr tkfr dh tuinokj tula[;k dk izns'k dh dqy vuqlwfpr tkfr dh tula[;k ls izfr'kr

9&10

10- vuqlwfpr tutkfr dh tula[;k dk dqy tula[;k ls izfr'kr 9&10 11- vuqlwfpr tutkfr dh tuinokj tula[;k dk izns'k dh

dqy vuqlwfpr tutkfr dh tula[;k ls izfr'kr

11&12

12- vuqlwfpr tkfr dh tula[;k esa n'kdh; o`f)

13&14

13- vuqlwfpr tutkfr dh tula[;k esa n'kdh; o`f)

13&14

14- fofHkUu tula[;k oxkZuqlkj xzkekas dh la[;k@tula[;k dk dqy xzkekas dh la[;k@tula[;k ls izfr'kr

15&20

15- fofHkUu tula[;k oxkZuqlkj uxjksa dh la[;k@tula[;k dk dqy uxjksa dh la[;k@tula[;k ls izfr'kr

21&24

2222 &&&& LokLF;LokLF;LokLF;LokLF; ,o,o,o,oaaaa f'k{kkf'k{kkf'k{kkf'k{kk

16- izfryk[k tula[;k ij ,yksiSfFkd fpfdRlky;ka@vks S"k/kky;kas dh la[;k ¼izkFkfed LokLF; dsUnz lfgr½

25&26

17- izfryk[k tula[;k ij ,yksiSfFkd fpfdRlky;ka@vks S"k/kky;kas esa 'kS;kvksa dh la[;k ¼izkFkfed LokLF; dsUnz lfgr½

25&26

18- izfryk[k tula[;k ij vk;qoZfnd@gks

sE;ksiSfFkd@;wukuh vkS"k/kky;kas

sE;ksiSfFkd@;wukuh vkS"k/kky;kas

dh la[;k

27&28

19- izfryk[k tula[;k ij vk;qoZfnd@gks

esa 'kS;kvksa dh la[;k

27&28

20- izfryk[k tula[;k ij izkFkfed LokLF; dsUnzkas dh la[;k 21- izfryk[k tula[;k ij ekr` ,oa f'k'kq dY;k.k dsUnz@midsUnzksa

29&30

22- is;ty lqfo/kk;qDr etjksa dk dqy etjksa dh la[;k ls izfr'kr 31&32

23- lk{kjrk izfr'kr dqy

3333 &&&& voLFkkiukvoLFkkiukvoLFkkiukvoLFkkiuk llllqfo/kk;qfo/kk;qfo/kk;qfo/kk;sa

33&34

24- iq:"k lk{kjrk izfr'kr

33&34

25- efgyk lk{kjrk izfr'kr

35&36

26- izfryk[k tula[;k ij fo|ky;kas dh la[;k ¼1½ tw-cs-fo|ky; ¼2½ lh-cs-fo|ky; ¼3½ m-e- fo|ky;

37&40

27- fofHkUu 'kSf{kd Lrjksa ij izfr v/;kid ij Nk= la[;k ¼1½ tw-cs-fo|ky; ¼2½ lh-cs-fo|ky; ¼3½ m-e- fo|ky;

39&42

28- ¼d½ izfr yk[k tula[;k ij vkS|ksfxd izf'k{k.k laLFkkukas dh la[;k

43&44

¼[k½ izfr yk[k tula[;k ij cgq/ka/kh rduhdh laLFkkukas

43&44

(ikWyhVsfDud) dh la[;k

29- izfr yk[k tula[;k ij yksd fuekZ.k foHkkx ds v/khu iDdh lM+dksa dh yEckbZ

45&46

30- izfr gtkj oxZ fd-eh- {ks=Qy ij yksd fuekZ.k foHkkx ds v/khu iDdh lM+dkas dh yEckbZ

45&46

31- izfr yk[k tula[;k ij dqy iDdh lM+dkas dh yEckbZ

47&48

32- izfr gtkj oxZ fd-eh-ij dqy iDdh lM+dksa dh yEckbZ

47&48

33- izfr O;fDr fo|qr miHkksx dh ek=k

49&50

34- dqy miHkqDr fo|qr esa ls d`f"k esa miHkqDr fo|qr dk izfr'kr

49&50

35- m|ksx eas iz;qDr fo|qr dk dqy fo|qr miHkksx ls izfr'kr

51&52

36- ?kjsyq mi;ksx eas iz;qDr fo|qr dk dqy fo|qr miHkksx ls izfr'kr

51&52

37- fo|qrhd`r xzkeksa dk dqy vkckn xzkeksa ls izfr'kr

53&54

38- izfr yk[k tula[;k ij rkj?kjkas dh la[;k

55&56

39- izfr yk[k tula[;k ij Mkd?kjkas dh la[;k

55&56

40- izfr yk[k tula[;k ij nwjHkk"k dusD'kukas dh la[;k

57&58

41- izfr yk[k tula[;k ij ih-lh-vks- dh la[;k

57&58

4444 &&&& dddd`f"k`f"k`f"k`f"k ,o,o,o,oaaaa lEoxhlEoxhlEoxhlEoxhZ;Z;Z;Z; llllsok;sok;sok;sok;sasasasa

42- 'kq) flafpr {ks=Qy dk 'kq) cks;s x;s {ks=Qy ls izfr'kr

59&60

43- dqy flafpr {ks=Qy dk dqy cks;s x;s {ks=Qy ls izfr'kr

59&60

44- jkT; esa dqy ifEiax lsVksa@uydwiksa dk tuinokj izfr'kr forj.k 61&62

¼1½ futh ifEiax lsV@uydwi ¼2½ jktdh; uydwi 45- lzksrokj flafpr {ks=Qy dk 'kq) flafpr {ks=Qy ls izfr'kr

63&66

46- ck<+ ls izHkkfor cks;s x;s {ks=Qy dk izfr'kr ([kjhQ)

67&68

47- ck<+ ls izHkkfor tula[;k dk dqy tula[;k ls izfr'kr

67&68

48- fofHkUu tksr oxkZuqlkj Hkwfe tksr la[;k dk izfr'kr forj.k

69&72

49- fofHkUu tksr oxkZuqlkj {ks=Qy dk izfr'kr forj.k

73&76

50- fofHkUu tksr oxkZuqlkj tksrksa dk vkSlr vkdkj

77&80

51- 'kq) cks;s x;s {ks=Qy dk d`f"k ;ksX; Hkwfe ls izfr'kr

81&82

52- Qly l?kurk

81&82

53- izfr gS- ldy cks;s x;s {ks=Qy ij dqy moZjd forj.k

83&86

54- izfr gS- ldy cks;s x;s {ks=Qy ij d`f"k mit dk ldy ewY; ¼izpfyr Hkkoksa ij½

87&88

55- izfr gS- ldy cks;s x;s {ks=Qy ij d`f"k mit dk ldy ewY; ¼LFkk;h Hkkoksa ij½

87&88

56- izfr gS- 'kq) cks;s x;s {ks=Qy ij d`f"k mit dk ldy ewY; ¼izpfyr Hkkoksa ij½

89&90

57- izfr gS- 'kq) cks;s x;s {ks=Qy ij d`f"k mit dk ldy ewY; ¼LFkk;h Hkkoksa ij½

89&90

58- izfr yk[k gS- 'kq) cks;s x;s {ks=Qy ij fofu;fer ef.M;kas dh la[;k

91&92

59- izfr xzkeh.k O;fDr ij 'kq) cks;k x;k {ks=Qy

91&92

60- dqy [kk|kUu] xags w] pkoy] vkyw] frygu] xUuk dk mRiknu

93&104

,oa vkSlr mit 61- tuin ds izfrosfnr {ks=Qy dk izns'k ds izfrosfnr {ks=Qy

105&106

ls izfr'kr 62- Ålj Hkwfe dk izfrosfnr {ks=Qy ls izfr'kr

105&106

63- 'kq) cks;s x;s {ks=Qy dk dqy izfrosfnr {ks=Qy ls izfr'kr

107&108

64- ou ds vUrxZr {ks=Qy dk dqy izfrosfnr {ks=Qy ls izfr'kr 107&108

66- izfr O;fDr nygu dk mRiknu

109&110

67- izfr gsDVs;j 'kq) cks;s x;s {ks=Qy ij i'kq/ku dh la[;k

111&112

68- izfr gtkj tula[;k ij i'kq/ku dh la[;k

111&112

69- d`f"k ;ksX; Hkwfe dk izfrosfnr {ks=Qy ls izfr'kr

113&114

70- izfr VªsDVj ij ldy cks;s x;s {ks=Qy dh miyC/krk

113&114

71- +izfr i'kq fpfdRlky; ij i'kq/ku dh la[;k

115&116

72- izfr i'kq/ku fodkl dsUnz ij i'kq/ku dh la[;k

115&116

73- izfr gtkj tula[;k ij nq/kk: i'kqvkas dh la[;k

117&118

74- izfr d`f=e xHkkZ/kku dsUnz@midsUnz ij nq/kk: i'kqvkas dh la[;k 117&118 75- izfr yk[k nq/kk: i'kqvkas ij nqX/k mRiknd lgdkjh lfefr;kas dh

la[;k

119&120

76- dqy vo'ks"k ty dk dqy Hkwfexr ty ls izfr'kr

119&120

77- ldy cks;s x;s {ks=Qy esa [kjhQ ,oa jch Qlyksa ds {ks=Qy dk izfr'kr va'k

121&122

78- okf.kfT;d Qlykas ds vUrxZr {ks=Qy dk ldy cks;s x;s {ks=Qy ls izfr'kr

123&124

79- izfr gs- foHkkxh; eRL; ikyu {ks= ij eRL; mRiknu¼fd-xzk-ea½s 123&124

5555 &&&& mm|kmm|ksx|ksx|ksxsx ,oa,oa,oa,oa [kfut[kfut[kfut[kfut

80- izfr yk[k tula[;k ij vkS|ksfxd {ks=ksa dh la[;k

125&126

81- izfr yk[k tula[;k ij vkS|ksfxd vkLFkkukas dh la[;k

125&126

82- iathd`r dkj[kkuksa esa izfr Jfed vkof/kZr ewY;

127&128

83- izfr yk[k tula[;k ij iathd`r dkj[kkuksa esa yxs O;fDr;ksa dh la[;k

127&128

84- izfr O;fDr vkS|ksfxd mRiknu dk ldy ewY;

129&130

85- izfr yk[k tula[;k ij iathd`r dk;Zjr dkj[kkuksa dh la[;k

129&130

86- iathd`r dkj[kkuksa dk ftysokj izfr'kr forj.k

131&132

 

6666

&&&& ccccSfdSfdSfdSfdaxaxaxax rFkkrFkkrFkkrFkk foRrfoRrfoRrfoRr

87-

k

tek vuqikr

133&134

88- izfr yk[k tula[;k ij vuqlwfpr okf.kfT;d cadkS as dh la[;k

133&134

89- izfr yk[k tula[;k ij d`f"k foi.ku dsUnzkas dh la[;k

135&136

90- izfr yk[k tula[;k ij lgdkjh foi.ku ¼Ø; foØ;½ lfefr;ksa dh la[;k

135&136

91- izfr yk[k xzkeh.k tula[;k ij izkFkfed d`f"k dh la[;k

k

lfefr;kas

137&138

92- izfr yk[k tula[;k ij la;qDr d`f"k lgdkjh lfefr;ksa dh la[;k 93- izfr yk[k tula[;k ij lgdkjh d`f"k ,oa xzkE; fodkl cSadksa dh la[;k

ij la;qDr d`f"k lgdkjh lfefr;ksa dh la[;k 93- izfr yk[k tula[;k ij lgdkjh d`f"k ,oa xzkE;

137&138

139&140

94- izfr gtkj oxZ fdyksehVj {ks=Qy ij lgdkjh 'khrx`gksa dh la0 139&140

95- izfr yk[k tula[;k ij lgdkjh fo/kk;u la;=kas dh la[;k 96- izfr yk[k gsDVs;j 'kq) cks;s x;s {ks=Qy ij d`f"k foi.ku dsUnzksa dh la[;k

141&142

141&142

7777 &&&& jkstxkjjkstxkjjkstxkjjkstxkj ,oa,oa,oa,oa ekuoekuoekuoekuo 'kfDr'kfDr'kfDr'kfDr

143&144

98- d`f"k esa yxs eq[; deZdjksa dk dqy eq[; deZdjksa ls izfr'kr 143&144

97- dqy tula[;k esa eq[; deZdjksa dk izfr'kr

99- d`f"k esa yxs eq[; deZdjksa dk dqy tula[;k ls izfr'kr

145&146

100-d`f"k esa yxs eq[; iq:"k deZdjksa dk dqy eq[; iq:"k deZdjksa ls izfr'kr

145&146

101-lhekUr deZdjksa dk dqy deZdjksa ls izfr'kr

147&148

102-eq[; d`"kdksa dk dqy eq[; deZdjksa ls izfr'kr

147&148

103-eq[; d`f"k Jfedksa dk dqy eq[; deZdjksa ls izfr'kr

149&150

104-?kjsyq m|ksx ¼fofuekZ.k] lalk/ku] lfoZflax vkSj ejEer½ esa yxs eq[; deZdjksa dk dqy eq[; deZdjksa ls izfr'kr

149&150

105-vU; eq[; deZdjksa dk dqy eq[; deZdjksa ls izfr'kr

151&152

106-dqy deZdjksa dk dqy tula[;k ls izfr'kr

151&152

8888 &&&& vk;vk;vk;vk;

107-izfr O;fDr d`f"k mit dk ldy ewY;¼izpfyr Hkkoksa ij½

153&154

108-izfr O;fDr d`f"k mit dk ldy ewY; ¼LFkk;h Hkkoksa ij½

153&154

109-izfr xzkeh.k O;fDr ij d`f"k mit dk ldy ewY; ¼izpfyr Hkkoksa ij½

155&156

110-izfr xzkeh.k O;fDr ij d`f"k mit dk ldy ewY; ¼LFkk;h Hkkoksa ij½

155&156

111- fucy vk; dk izfr'kr forj.k ¼izpfyr Hkkoksa ij½

157&158

112- fucy vk; dk izfr'kr forj.k ¼LFkk;h Hkkoksa ij½

157&158

113- s fucy vk; eas d`f"k¼i'kq ikyu lfgr½ [k.M dk izfr'kr va'k ¼izpfyr Hkkoksa ij½ 114- fucy vk; eas d`f"k¼i'kq ikyu lfgr½

159&160

[k.M dk izfr'kr va'k ¼LFkk;h Hkkokas ij½

159&160

115- fucy vk; esa fofuekZ.k [k.M ¼iathd`r½dk izfr'kr va'k ¼izpfyr rFkk LFkk;h Hkkokas ij½

161&162

116- fucy vk; esa fofuekZ.k [k.M ¼viathd`r½dk izfr'kr va'k ¼izpfyr rFkk LFkk;h Hkkokas ij½

163&164

117- izfr O;fDr fucy mRikn ¼izpfyr Hkkoksa ij½

165&166

118- izfr O;fDr fucy mRikn ¼LFkk;h Hkkokas ij½

165&166

119-izkFkfed {ks= esa l`ftr vk; dk fucy vk; ls izfr'kr ¼izpfyr Hkkoksa ij½

167&168

120-izfr O;fDr ftyk ;kstuk O;;

167&168

121-izfr d`f"k dehZ ij d`f"k mit dk ldy ewY; ¼izpfyr Hkkoksa ij½

169&170

ladsrdksa esa iz;qDr izrhd fpUg ,oa mudk vk'k;

izrhdizrhdizrhdizrhd fpUgfpUgfpUgfpUg

vk'k;vk'k;vk'k;vk'k;

&&&&

lwpuk 'kwU;

--------

lwpuk ekr` tuin eas lfEefyr

vvvv

lwpuk vizkIr

1

 

dqy tula[;k

HkkSxksfyd {ks=Qy

ftyk@lEHkkx

(000)

¼oxZ fd0eh0½

 

1991

2001

1991

2001

 

123

4

1- lgkjuiqj 2- eqtQ~Qjuxj 3- fctukSj 4- eqjknkckn 5- jkeiqj 6- T;ksfrckQqys uxj 7- esjB 8- ckxir 9- xkft;kckn 10- xkSrecq) uxj 11- cqyUn'kgj 12- vyhx<+ 13- gkFkjl 14- eFkqjk 15- vkxjk 16- fQjkstkckn

2309

2897

3689

3689

2843

3543

4008

4008

2462

3132

4561

4561

2965

3811

3807

3718

1502

1924

2367

2367

1156

1499

2160

2249

2418

2997

2564

2590

1030

1164

1347

1321

2231

3291

1983

1148

878

1202

1501

1442

2392

2913

3458

4352

2450

2992

3701

3650

1127

1336

1800

1840

1630

2075

3329

3340

2751

3620

4027

4027

1533

2053

2361

2361

17- ,Vk

2245

2790

4446

4446

18- eSuiqjh

1311

1597

2746

2760

19- cnk;wW

2448

3069

5168

5168

20- cjsyh

2835

3619

4120

4120

21- ihyhHkhr

1283

1645

3499

3499

22- 'kkgtgkWiqj

1987

2548

4575

4575

23- Q:Z[kkckn

1284

1570

2148

2181

24- dUukSt

1158

1389

2126

2093

25- bVkok

1102

1339

2286

2311

26- vkSjS;k

1028

1180

2054

2015

if'pehif'pehif'pehif'peh lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

48358

61195

79831

79831

27- y[kheiqj [khjh 28- lhrkiqj 2- gjnksbZ 30- mzzzzzzzzUuko 31- y[kuÅ 32- jk;cjsyh 33- dkuiqj nsgkr 34- dkuiqj uxj 35- Qrsgiqj 36- ckjkcadh

2419

3207

7680

7680

2857

3620

5743

5743

2747

3398

5986

5986

2200

2700

4558

4558

2763

3648

2528

2528

2323

2872

4609

4609

1303

1563

3171

3021

3254

4168

3005

3155

1899

2308

4152

4152

2115

2674

3895

4402

ddddsUnzh;sUnzh;sUnzh;sUnzh; lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

23880

30159

45327

45834

2

 

dqy tula[;k

HkkSxksfyd {ks=Qy

ftyk@lEHkkx

(000)

¼oxZ fd0eh0½

1991

2001

1991

2001

123

4

37- tkykSu

1219

1454

4565

4565

38- >kWlh

1417

1745

5024

5024

39- yfyriqj

752

978

5039

5039

40- gehjiqj

885

1044

4095

4282

41- egksck

582

708

3071

2884

42- ckank

1266

1537

4056

4460

43- fp=dwV

596

766

3568

3164

ccccqUnqUnqUnqUnsy[k.Msy[k.Msy[k.Msy[k.M lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

6717

8233

29418

29418

44- izrkix<+ 45- dkS'kkEch 46- bykgkckn 47- QStkckn 48- vEcsndj uxj 49- lqYrkuiqj 50- cgjkbp 51- JkoLrh 52- cyjkeiqj 53- xks.Mk 54- fl)kFAZ uxj 55- cLrh 56- lardchj uxj 57- egjktxat 58- xksj[kiqj 59- dq'khuxj 60- nsofj;ks 61- vktex<+

2211

2731

3717

3717

1022

1293

1824

1780

3900

4936

5437

5482

1686

2089

2499

2341

1629

2027

2520

2350

2569

3215

4436

4436

1840

2381

4497

4420

923

1176

2380

2458

1369

1682

3375

3349

2205

2766

3977

4003

1608

2040

2797

2895

1686

2085

2790

2688

1152

1420

1641

1646

1676

2174

2951

2952

3066

3769

3321

3321

2256

2893

2874

2906

2184

2713

2571

2538

3129

3940

4234

4054

62-

1446

1854

1713

1713

63- cfy;k 64- tkSuiqj 65- xkthiqj 66- pUnkSyh 67- okjk.klh 68- larjfonkl uxj 69- fetkZiqj 70- lksuHknz

2262

2762

2981

2981

3215

3912

4038

4038

2417

3038

3377

3377

1275

1643

2485

2541

2508

3139

1550

1535

1078

1354

1057

1015

1657

2116

4522

4521

1075

1464

6788

6788

iiiiwohZwohZwohZwohZ lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

53044

66611

86352

85845

mRrjmRrjmRrjmRrj iiiizns'kzns'kzns'kzns'k

131999

166198

240928

240928

3

 

ftyk@lEHkkx

tula[;k esa 10 o"kZ esa izfr'kr o`f)

tul[a;k dk ?kuRo

 

1981-91

1991-01

1991

2001

 

567

8

1- lgkjuiqj 2- eqtQ~Qjuxj 3- fctukSj 4- eqjknkckn 5- jkeiqj 6- T;ksfrckQqys uxj 7- esjB 8- ckxir 9- xkft;kckn 10- xkSrecq) uxj 11- cqyUn'kgj 12- vyhx<+ 13- gkFkjl 14- eFkqjk 15- vkxjk 16- fQjkstkckn 17- ,Vk 18- eSuiqjh 19- cnk;wW 20- cjsyh 21- ihyhHkhr 22- 'kkgtgkWiqj 23- Q:Z[kkckn 24- dUukSt 25- bVkok 26- vkSjS;k

26.76

25.46

626

785

26.42

24.63

709

884

27.76

27.56

540

687

31.89

36.55

779

1025

27.45

28.08

635

813

28.25

12.71

535

667

24.91

23.96

943

1157

22.39

13.01

765

881

40.90

46.57

1125

2866

37.64

43.10

585

834

16.10

18.04

692

669

29.95

29.54

662

820

26.90

5.20

626

726

22.69

25.88

490

621

21.90

31.60

683

899

21.65

33.92

649

870

20.78

24.29

505

628

24.11

21.79

477

579

24.16

25.39

474

594

24.71

27.64

688

878

27.25

28.23

367

470

20.62

28.23

434

557

24.46

22.21

598

720

24.94

20.15

545

664

17.24

18.48

482

579

27.23

18.00

500

586

 

if'pehif'pehif'pehif'peh lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

25.74

26.38

606

767

27- y[kheiqj [khjh 28- lhrkiqj 2- gjnksbZ 30- mzzzzzzzzUuko 31- y[kuÅ 32- jk;cjsyh 33- dkuiqj nsgkr 34- dkuiqj uxj 35- Qrsgiqj 36- ckjkcadh

23.89

32.59

315

418

22.24

26.69

497

630

20.75

23.71

459

568

20.23

22.74

483

592

37.14

32.02

1093

1443

23.57

23.65

504

623

19.89

19.98

411

517

22.54

28.09

1083

1321

20.79

21.56

457

556

26.59

25.82

543

607

 

dsUndsUndsUndsUnzh;zh;zh;zh; lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

21.87

26.24

527

658

4

ftyk@lEHkkx

tula[;k esa 10 o"kZ esa izfr'kr o`f)

tul[a;k dk ?kuRo

 

1981-91

1991-01

1991

2001

 

567

8

37- tkykSu

23.64

19.32

267

319

38- >kWlh

24.66

22.02

282

347

39- yfyriqj

30.18

30.02

149

194

40- gehjiqj

21.90

18.07

216

244

41- egksck

24.20

21.73

190

246

42- ckank

23.69

21.43

312

345

43- fp=dwV

16.78

28.56

167

242

 

ccccqUnqUnqUnqUnsy[k.Msy[k.Msy[k.Msy[k.M lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

23.72

22.35

228

280

44- izrkix<+ 45- dkS'kkEch 46- bykgkckn 47- QStkckn 48- vEcsndj uxj 49- lqYrkuiqj 50- cgjkbp 51- JkoLrh 52- cyjkeiqj 53- xks.Mk 54- fl)kFAZ uxj 55- cLrh 56- lardchj uxj 57- egjktxat 58- xksj[kiqj 59- dq'khuxj 60- nsofj;ks 61- vktex<+

22.75

23.53

595

735

25.34

11.77

560

726

30.78

31.14

717

900

23.77

24.86

675

892

25.45

26.36

646

863

25.32

25.63

579

725

25.19

29.41

409

539

23.75

27.45

388

479

25.52

22.89

406

502

26.62

25.48

554

691

23.63

26.01

575

705

23.41

25.21

604

776

26.46

22.22

702

863

25.56

29.71

568

736

24.60

22.94

923

1135

29.01

29.45

785

996

24.95

23.02

849

1069

25.46

24.92

739

972

62-

28.37

28.22

844

1082

63- cfy;k 64- tkSuiqj 65- xkthiqj 66- pUnkSyh 67- okjk.klh 68- larjfonkl uxj 69- fetkZiqj 70- lksuHknz

22.27

22.09

759

926

26.92

21.67

796

969

24.27

25.68

716

899

27.33

28.88

513

647

30.65

25.15

1618

2045

38.16

25.58

1020

1334

31.40

27.70

366

468

38.18

36.14

158

216

 

iiiiwohwohwohwohZZZZ lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

27.35

25.64

614

776

 

mRrjmRrjmRrjmRrj iiiiznznznzns'ks'ks'ks'k

25.61

25.85

548

690

tula[;k dk ?kuRo

if'peh dsUnzh; cqUnsy[k.M iwohZ m0iz0 1000 776 767 800 690 658 606 614 600 527
if'peh
dsUnzh;
cqUnsy[k.M
iwohZ
m0iz0
1000
776
767
800
690
658
606 614
600
527
548
400
280
228
200
0
1991
2001

5

ftyk@lEHkkx

izfr gtkj iq#"kkas ij fL=;kas dh la[;k

uxjh; tula[;k dk dqy tula[;k ls izfr'kr

 

1991

2001

1991

2001

 

9

10

11

12

1- lgkjuiqj 2- eqtQ~Qjuxj 3- fctukSj 4- eqjknkckn 5- jkeiqj 6- T;ksfrckQqys uxj 7- esjB 8- ckxir 9- xkft;kckn 10- xkSrecq) uxj 11- cqyUn'kgj 12- vyhx<+ 13- gkFkjl 14- eFkqjk 15- vkxjk 16- fQjkstkckn 17- ,Vk 18- eSuiqjh 19- cnk;wW 20- cjsyh 21- ihyhHkhr 22- 'kkgtgkWiqj 23- Q:Z[kkckn 24- dUukSt 25- bVkok 26- vkSjS;k

851

865

25.5

25.8

860

871

31.0

25.5

871

896

25.1

24.3

849

875

31.4

30.5

858

879

26.1

25.0

860

885

24.1

24.6

858

872

45.0

48.4

838

847

18.3

19.7

840

860

47.5

55.2

817

841

29.3

37.4

858

879

21.5

23.2

845

862

26.1

28.9

830

858

19.4

19.8

816

840

25.8

28.3

832

846

40.4

43.3

832

852

26.6

30.3

824

849

16.7

17.3

834

857

13.2

14.6

810

842

17.6

18.2

839

871

32.8

32.9

853

877

18.5

17.9

816

842

20.8

20.6

832

848

21.2

21.7

835

866

18.6

16.7

834

858

20.8

23.0

828

856

13.0

14.3

if'pehif'pehif'pehif'peh lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

841

862

26.3

28.3

27- y[kheiqj [khjh 28- lhrkiqj 2- gjnksbZ 30- mzzzzzzzzUuko 31- y[kuÅ 32- jk;cjsyh 33- dkuiqj nsgkr 34- dkuiqj uxj 35- Qrsgiqj 36- ckjkcadh

842

871

10.7

10.8

833

864

12.0

12.0

818

844

11.7

12.0

873

898

13.6

15.2

866

888

62.7

63.6

931

951

9.0

9.5

836

852

5.7

6.9

832

855

64.1

67.1

882

893

9.9

10.3

854

887

10.5

9.3

dsUndsUndsUndsUnzh;zh;zh;zh; lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

855

879

23.9

25.1

6

ftyk@lEHkkx

izfr gtkj iq#"kksa ij fL=;ksa dh la[;k

uxjh; tula[;k dk dqy tula[;k ls izfr'kr

 

1991

2001

1991

2001

 

9

10

11

12

37- tkykSu

829

849

22.1

23.4

38- >kWlh

864

871

39.6

40.8

39- yfyriqj

863

882

14.0

14.5

40- gehjiqj

839

851

15.5

16.7

41- egksck

845

866

20.2

21.9

42- ckank

832

860

12.8

15.9

43- fp=dwV

862

873

9.4

10.0

 

ccccqUnqUnqUnqUnsy[k.Msy[k.Msy[k.Msy[k.M lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

846

863

21.3

22.4

44- izrkix<+ 45- dkS'kkEch 46- bykgkckn 47- QStkckn 48- vEcsndj uxj 49- lqYrkuiqj 50- cgjkbp 51- JkoLrh 52- cyjkeiqj 53- xks.Mk 54- fl)kFAZ uxj 55- cLrh 56- lardchj uxj 57- egjktxat 58- xksj[kiqj 59- dq'khuxj 60- nssofj;k 61- vktex<+

987

1004

5.5

5.3

883

895

6.6

7.1

873

879

24.5

24.4

898

939

14.0

13.5

943

978

8.7

8.9

933

980

4.5

4.7

845

867

10.3

10.0

833

862

2.9

2.8

868

895

8.4

8.1

877

906

14.0

7.0

912

948

3.5

3.8

908

938

5.6

5.6

928

974

7.1

7.1

909

934

4.9

5.1

924

960

19.5

19.6

940

963

4.9

4.6

995

1002

9.9

9.9

1007

1020

7.2

7.5

62-

974

986

16.9

19.4

63- cfy;k 64- tkSuiqj 65- xkthiqj 66- pUnkSyh 67- okjk.klh 68- larjfonkl uxj 69- fetkZiqj 70- lksuHknz

946

953

9.9

9.8

994

1014

6.9

7.4

957

976

7.4

7.7

907

922

9.9

10.6

890

903

42.2

40.2

896

917

12.9

12.8

883

897

13.8

13.5

862

898

13.4

18.8

 

iiiiwohZwohZwohZwohZ lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

924

946

11.6

11.7

 

mRrjmRrjmRrjmRrj iiiiznznznzns'ks'ks'ks'k

879

898

19.7

20.8

izfr gtkj iq:"kksa ij fL=;ksa dh

¼fyaxkuqikr½

if'peh dsUnzh; cqUnsy[k.M iwohZ m0iz0 1000 946 924 898 879 862 879 863 841 855
if'peh
dsUnzh;
cqUnsy[k.M iwohZ
m0iz0
1000
946
924
898
879
862 879
863
841 855
846
800
600
400
200
0
1991
2001

la[;k

7

ftyk@lEHkkx

ftys dh tula[;k dk izns'k dh tula[;k ls izfr'kr

vuqlwfpr tkfr dh tula[;k dk dqy tula[;k ls izfr'kr

 

1991

2001

1991

2001

 

13

14

15

16

1- lgkjuiqj 2- eqtQ~Qjuxj 3- fctukSj 4- eqjknkckn 5- jkeiqj 6- T;ksfrckQqys uxj 7- esjB 8- ckxir 9- xkft;kckn 10- xkSrecq) uxj 11- cqyUn'kgj 12- vyhx<+ 13- gkFkjl 14- eFkqjk 15- vkxjk 16- fQjkstkckn 17- ,Vk 18- eSuiqjh 19- cnk;wW 20- cjsyh 21- ihyhHkhr 22- 'kkgtgkWiqj 23- Q:Z[kkckn 24- dUukSt 25- bVkok 26- vkSjS;k

1.7

1.7

22.5

21.7

2.2

2.1

14.0

13.5

1.9

1.9

20.6

20.9

2.2

2.3

15.9

15.9

1.1

1.2

13.0

13.4

0.9

0.9

16.8

17.3

1.8

1.8

18.6

18.4

0.8

0.7

12.1

11.0

1.7

2.0

18.8

18.0

0.7

0.7

17.0

16.3

1.8

1.8

21.7

20.2

1.9

1.8

21.7

21.2

0.9

0.8

25.7

25.2

1.2

1.2

20.2

19.6

2.1

2.2

23.2

21.8

1.2

1.2

19.3

18.9

1.7

1.7

17.3

17.2

1.0

1.0

19.4

19.3

1.9

1.8

17.3

17.1

2.1

2.2

12.7

12.7

1.0

1.0

16.0

15.2

1.5

1.5

18.0

17.7

1.0

0.9

17.0

16.4

0.9

0.8

18.2

18.4

0.8

0.8

23.9

23.4

0.8

0.7

26.2

27.7

if'pehif'pehif'pehif'peh lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

36.6

36.8

18.6

18.2

27- y[kheiqj [khjh 28- lhrkiqj 2- gjnksbZ 30- mzzzzzzzzUuko 31- y[kuÅ 32- jk;cjsyh 33- dkuiqj nsgkr 34- dkuiqj uxj 35- Qrsgiqj 36- ckjkcadh

1.8

1.9

26.9

25.6

2.2

2.2

32.2

31.9

2.1

2.0

31.5

31.4

1.7

1.6

30.5

30.6

2.1

2.2

21.9

21.3

1.8

1.7

29.9

29.8

1.0

0.9

24.4

24.8

2.5

2.5

16.9

16.5

1.4

1.4

24.7

25.0

1.6

1.6

27.6

26.9

dsUndsUndsUndsUnzh;zh;zh;zh; lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

18.1

18.1

26.5

26.1

8

ftyk@lEHkkx

ftys dh tula[;k dk izns'k dh tula[;k ls izfr'kr

vuqlwfpr tkfr dh tula[;k dk dqy tula[;k ls izfr'kr

 

1991

2001

1991

2001

 

13

14

15

16

37- tkykSu

0.9

0.9

27.4

27.0

38- >kWlh

1.1

1.0

29.1

28.1

39- yfyriqj

0.6

0.6

25.1

24.9

40- gehjiqj

0.7

0.6

23.8

22.8

41- egksck

0.4

0.4

26.6

25.8

42- ckank

1.0

0.9

21.3

20.8

43- fp=dwV

0.5

0.5

27.4

26.3

 

ccccqUnsy[k.MqUnsy[k.MqUnsy[k.MqUnsy[k.M lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

5.1

5.0

25.8

25.1

44- izrkix<+ 45- dkS'kkEch 46- bykgkckn 47- QStkckn 48- vEcsndj uxj 49- lqYrkuiqj 50- cgjkbp 51- JkoLrh 52- cyjkeiqj 53- xks.Mk 54- fl)kFAZ uxj 55- cLrh 56- lardchj uxj 57- egjktxat 58- xksj[kiqj 59- dq'khuxj 60- nssofj;k 61- vktex<+

1.7

1.6

21.5

22.0

0.8

0.8

35.4

36.1

3.0

3.0

21.6

21.6

1.3

1.3

22.2

22.6

1.2

1.2

23.7

24.4

1.9

1.9

22.3

22.2

1.4

1.4

15.1

14.4

0.7

0.7

19.1

18.4

1.0

1.0

14.3

13.5

1.7

1.7

16.4

15.7

1.2

1.2

16.7

16.5

1.3

1.3

20.9

20.9

0.9

0.9

21.1

21.2

1.3

1.3

19.4

19.5

2.3

2.3

22.0

22.0

1.7

1.7

16.1

18.1

1.7

1.6

15.0

18.2

2.4

2.4

25.8

25.7

62-

1.1

1.1

22.1

22.7

63- cfy;k 64- tkSuiqj 65- xkthiqj 66- pUnkSyh 67- okjk.klh 68- larjfonkl uxj 69- fetkZiqj 70- lksuHknz

1.7

1.7

14.7

16.5

2.4

2.4

21.8

21.9

1.8

1.8

20.6

21.4

1.0

1.0

24.1

24.3

1.9

1.9

13.8

13.9

0.8

0.8

21.2

21.6

1.3

1.3

26.0

26.8

0.8

0.9

42.5

41.9

 

iiiiwohwohwohwohZZZZ lEHkkxlEHkkxlEHkkxlEHkkx

40.2

40.1

20.7

21.1

 

mRrjmRrjmRrjmRrj iiiizns'kzns'kzns'kzns'k

100.0

100.0

27.5

21.1

9

vuqlwfpr tkfr dh tula[;k dk vuqlwfpr tutkfr dh tula[;k

izns'k dh dqy vuqlwfpr tkfr dh tula[;k ls izfr'kr

dk dqy tula[;k ls izfr'kr

ftyk@lEHkkx

 

1991

2001

1991

2001

 

17

18

19

20

1- lgkjuiqj 2- eqtQ~Qjuxj 3- fctukSj 4- eqjknkckn 5- jkeiqj 6- T;ksfrckQqys uxj 7- esjB 8- ckxir 9- xkft;kckn 10- xkSrecq) uxj 11- cqyUn'kgj 12- vyhx<+ 13- gkFkjl 14- eFkqjk 15- vkxjk 16- fQjkstkckn 17- ,Vk 18- eSuiqjh 19- cnk;wW 20- cjsyh 21- ihyhHkhr 22- 'kkgtgkWiqj 23- Q:Z[kkckn 24- dUukSt 25- bVkok 26- vkSjS;k

1.9

1.8

0.0

0.0

1.4

1.4

0.0

0.0

1.8

1.9

0.1

0.1

1.7

1.7

0.0

0.0

0.7

0.7