Vous êtes sur la page 1sur 15

TRNG I HC M TP.

HCM Khoa Ti Chnh - Ngn hng ---------------

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c Lp - T Do - Hnh Phc ---------------

CNG CHI TIT MN HC


1. THNG TIN CHUNG V MN HC 1.1. Tn mn hc: TH TRNG CHNG KHON. 1.2. M mn hc: 1.3. Trnh : i hc. 1.4. Ngnh: K ton - Ti chnh ngn hng. 1.5. Khoa ph trch: Ti chnh Ngn hng. 1.6. S tn ch: 03 (50 tit). 1.7. Yu cu i vi mn hc: ngi hc nghin cu c hiu qu i hi h phi c trang b trc mt s mn hc mang tnh cht c s hay b tr nh: kinh t v m, kinh t vi m, l thuyt ti chnh- tin t. 1.8. Yu cu i vi sinh vin: - D lp: c trc gio trnh, pht hin vn , nghe ging, nu cc cu hi v tham gia tho lun v cc vn do ging vin v sinh vin khc t ra. - Bi tp: thc hin bi tp v nh. - Nghin cu: c thm cc ti liu tham kho. 2. MC TIU V M T TM TT NI DUNG MN HC 2.1. Mc tiu v vai tr ca mn hc: - Nhm cung cp cho ngi hc nhng kin thc c bn v l thuyt v thc hnh trnh i hc v th trng chng khon, hng ha chng khon, nghip v pht hnh v giao dch chng khon; h thng lu k, ng k, thanh ton b tr chng khon - nhng chun mc quc t cng nh nhng nt c th ca Vit Nam. y l nhng tri thc ban u ht sc cn thit v b ch ngi hc c th hiu v tham gia vo th trng chng khon- mt trong nhng th trng cao cp nht v cng phc tp nht. - Gip ngi hc hiu r c ch vn hnh ca th trng chng khon ni chung v TTCK Vit Nam ni ring. - Mn hc ng thi cng gip ngi hc tm hiu nhng yu t php l v TTCK Vit Nam v nhng quy nh v giao dch ca S GDCK HCM, S GDCK H Ni v th trng UPCOM. 2.2 i tng nghin cu ca mn hc - Mn hc c thit k o to sinh vin i hc khi ngnh kinh t- qun tr kinh doanh v nhng i tng c giao dch trn th trng chng khon, h thng giao dch, h thng nim yy, h thng thng tin, thanh tra v gim st trn TTCK Vit Nam. 3. NI DUNG CHI TIT MN HC

CHNG 1: TNG QUAN V TH TRNG CHNG KHON Mc tiu chng 1: Gii thiu tng quan v th trng chng khon nh: khi nim, c im, cch thc phn loi, t chc v nguyn tc hot ng ca th trng chng khon,... lm nn tng nghin cu cc chng sau. Ni dung chi tit: 1. Gii thiu v th trng ti chnh 1.1. Bn cht ca th trng ti chnh Th trng ti chnh l ni mua bn, trao i cc cng c ti chnh, l ni din ra s lun chuyn vn t nhng ngi c vn nhn ri ti nhng ngi thiu vn. 1.2. Chc nng ca th trng ti chnh Th trng ti chnh dn vn t ni tha vn sang ni thiu vn. Th trng ti chnh c chc nng hnh thnh gi ca cc ti sn ti chnh To tnh thanh khon cho cc ti sn ti chnh Gim thiu chi ph tm kim v chi ph thng tin Th trng ti chnh n nh v iu ha lu thng tin t 1.3. Cu trc ca th trng ti chnh Phn loi th trng ti chnh theo nhiu tiu ch khc nhau: th trng tin t v th trng vn; th trng n v th trng vn c phn; th trng s cp v th trng th cp... 1.4. Cng c ca th trng ti chnh Cng c ca th trng tin t (tn phiu kho bc, thng phiu, chng ch tin gi, chp phiu ngn hng...) v cng c trn th trng vn (c phiu, tri phiu, cc khon tn dng cm c, chng ch qu u t, ...) 1.5. Cc trung gian ti chnh Cc loi hnh trung gian ti chnh nh cc t chc nhn tin gi, cng ty bo him, qu hu tr, cng ty ti chnh, ... Vai tr ca cc trung gian ti chnh trn th trng ti chnh. 2. Nhng vn chung v th trng chng khon 2.1. Khi qut v th trng chng khon 2.1. Lch s hnh thnh th trng chng khon 2.2. Khi nim th trng chng khon Trnh by v tr ca th trng chng khon trong th trng ti chnh v khi nim v th trng chng khon. 2.2. C cu th trng chng khon 2.2.1. Phn loi theo s lun chuyn cc ngun vn 2.2.1.1. Th trng s cp: khi nim, vai tr, c im ca th trng s cp 2.2.1.2. Th trng th cp: khi nim, vai tr, c im ca th trng th cp, mi lin h gia th trng s cp v th trng th cp 2.2.2. Phn loi theo phng thc hot ng ca th trng 2.2.2.1. Th trng tp trung (S giao dch chng khon): khi nim, c im 2.2.2.2. Th trng phi tp trung (Th trng OTC): khi nim, c im 2.2.3. Phn loi theo hng ha trn th trng 2.2.3.1. Th trng tri phiu: khi nim, c im 2.2.3.2. Th trng c phiu: khi nim, c im 2.2.3.3. Th trng cc cng c phi sinh: khi nim, c im 2.3. Chc nng ca th trng chng khon 2.3.1. Huy ng vn u t cho nn kinh t

2.3.2. Cung cp mi trng u t cho cng chng 2.3.3. To mi trng gip Chnh ph thc hin cc chnh sch kinh t v m 2.3.4. To tnh thanh khon cho cc chng khon 2.3.5. nh gi hot ng ca cc doanh nghip 2.4. C ch hot ng ca th trng chng khon 2.4.1. C ch iu hnh v gim st th trng chng khon Trnh by cc c quan qun l ca chnh ph, cc t chc t qun, .. 2.4.2. Cc ch th tham gia trn th trng chng khon 2.4.2.1. Ch th pht hnh Chnh ph v chnh quyn a phng pht hnh cc tri phiu chnh ph, tri phiu a phng Cng ty l ngi pht hnh c phiu v tri phiu cng ty Cc t chc ti chnh pht hnh cc cng c ti chnh nh tri phiu, chng ch huy ng vn... phc v cho hot ng ca h 2.4.2.2. Ch th u t Nh u t c nhn v nh u t c t chc 2.4.2.3. Cc t chc kinh doanh trn th trng chng khon Cc cng ty chng khon, ngn hng thng mi... 2.4.2.4. Cc t chc c lin quan n th trng chng khon C quan qun l Nh nc, S giao dch, Hip hi cc nh kinh doanh chng khon, Cng ty dch v my tnh, Cng ty nh gi h s tn nhim... 2.4.3. Nguyn tc hot ng 2.4.3.1. Nguyn tc trung gian 2.4.3.2. Nguyn tc cnh tranh 2.4.3.3. Nguyn tc cng khai 2.4.3.4. Nguyn tc trung gian 2.4.3.5. Nguyn tc cng bng 2.5. Cc hnh vi tiu cc trn th trng chng khon: Trnh by cc hnh vi tiu cc ph bin trn cc th trng chng khon: u c chng khon, lng on th trng, mua bn ni gin, thng tin sai s tht, ... CHNG 2: CNG TY C PHN Mc tiu chng 2: Khi qut v cng ty c phn- mt loi hnh doanh nghip c bit, c nh hng quan trng n hng ha trn th trng chng khon v l loi hnh doanh nghip duy nht pht hnh c phiu trn th trng chng khon. Hc xong chng ny ngi hc c kh nng nm c c im cng ty c phn, c kh nng so snh cng ty c phn vi cc loi hnh doanh nghip khc v t chc qun l, ngun ti tr, phn phi li nhun, ... c bit l vic pht hnh chng khon huy ng vn ca cng ty c phn. Ni dung chi tit: 1. Khi nim cng ty c phn 1.1. Khi nim Trnh by s ra i v khi nim ca cng ty c phn (theo lut doanh nghip) 1.2. c im cng ty c phn Trnh by c im ca cng ty c phn: u im, nhc im, so snh vi cc loi hnh doanh nghip khc.

2.

3.

4.

5.

1.3. Cc loi hnh cng ty c phn 1.3.1. Cng ty c phn ni b: khi nim, c im 1.3.2. Cng ty c phn i chng: khi nim, c im, iu kin 1.3.3. Cng ty c phn nim yt: khi nim, c im, iu kin C cu t chc qun l cng ty c phn 2.1. i hi ng c ng: Khi nim i hi ng c ng, cc loi i hi ng c ng, quyn hn ca i hi ng c ng... 2.2. Hi ng qun tr: Khi nim, s lng thnh vin, nhim v, quyn hn ca Hi ng qun tr v Ch tch hi ng qun tr 2.3. Ban kim sot: khi nim, c cu ca ban kim sot; nhim v v quyn hn ca kim sot vin 2.4. Ban Gim c: b nhim ban gim c, nhim v, quyn hn ca ban gim c Ngun ti tr ca cng ty c phn 3.1. Ti tr bng c phn thng: u im, nhc im ca vic ti tr bng c phn thng 3.2. Ti tr bng c phn u i: u im, nhc im ca vic ti tr bng c phn u i 3.3. Ti tr bng tri phiu: u im, nhc im ca vic ti tr bng tri phiu Phn phi li nhun: Trnh by chnh sch c tc ca cng ty c phn, cc ch tiu nh gi chnh sch c tc, cc hnh thc c tc Tch v gp c phn 5.1. Tch c phn: Cc trng hp tch c phn, Phng thc tch c phn, mc ch ca vic tch c phn 5.2. Gp c phn: Cc trng hp gp c phn, Phng thc gp c phn, mc ch ca vic gp c phn

CHNG 3: CHNG KHON Mc tiu chng 3: Hc xong chng ny, ngi hc c th nm c bn cht ca chng khonHng ha ca th trng chng khon, c th phn loi cc chng khon trn th trng. Chng ny i su vo c im, li tc, ri ro ca cc loi chng khon v cc nhn t nh hng n cc loi chng khon trn th trng gip ngi hc c th vn dng chng trong tng trng hp c th. Ni dung chi tit: 1. Gii thiu v chng khon 1.1. Khi nim 1.2. Phn loi chng khon 1.2.1. Cn c vo ni dung 1.2.1.1. Chng khon n: Khi nim, mc ch pht hnh 1.2.1.2. Chng khon vn: Khi nim, cc loi chng khon vn 1.2.2. Cn c vo hnh thc 1.2.2.1. Chng khon v danh: khi nim, c im c bn 1.2.2.2. Chng khon ghi danh: khi nim, c im c bn 1.2.3. Cn c vo li tc chng khon 1.2.3.1. Chng khon c li tc n nh: khi nim, c im c bn 1.2.3.2. Chng khon c li tc khng n nh: khi nim, c im c bn 1.3. Cc c tnh ca chng khon 1.3.1. Tnh sinh li

1.3.2. Tnh ri ro 1.3.3. Tnh thanh khon 2. Chng khon n- Tri phiu 2.1. Khi nim v nhng c trng ca tri phiu: trnh by mnh gi, t sut li tri phiu (Coupon interest Rate), gi pht hnh, thi hn... 2.2. c im ca tri phiu 2.3. Cc loi tri phiu 2.3.1. Tri phiu chnh ph (Government Bond) 2.3.2. Tri phiu cng ty (Corporate Bond) Tri phiu thu nhp( Income Bond): khi nim, c im, mc ch pht hnh Tri phiu th chp (Mortgage Bond): khi nim, c im, mc ch pht hnh Tri phiu chuyn i (Convertible Bond): khi nim, c im, mc ch pht hnh, cch tnh gi chuyn i v t l chuyn i Tri phiu chit khu (Zero coupon bond): khi nim, c im, mc ch pht hnh Tri phiu quc t (Foreign bond): khi nim, c im, mc ch pht hnh ... 2.4. Li tc v ri ro ca tri phiu 2.4.1. Li tc: Li tc t 2 ngun: chnh lch gi, li tri phiu 2.4.2. Ri ro 2.4.2.1. Ri ro li sut 2.4.2.2. Ri ro thanh ton 2.4.2.3. Ri ro ti u t 2.4.2.4. Ri ro lm pht 2.4.2.5. Ri ro t gi 2.4.2.6. Ri ro thanh khon 2.5. Cc nhn t nh hng gi tri phiu Trnh by cc nhn t chnh nh hng gi tri phiu: kh nng ti chnh ngi pht hnh, thi gian o hn, d kin v lm pht, bin ng li sut th trng, t gi hi oi... 3. Chng khon vn C phiu 3.1. C phiu thng 3.1.1. Khi nim 3.1.2. c im 3.1.3. Quyn li v ngha v c ng thng 3.1.4. Cc loi gi c phiu (mnh gi, th gi, gi tr ni ti, th gi) 3.1.5. Cc loi c phiu thng (c phiu thng hng, c phiu tng trng, c phiu thu nhp, c phiu chu k, ...) 3.1.6. C tc 3.1.7. Li tc 3.1.8. Ri ro (ri ro h thng, ri ro khng h thng) 3.1.9. Nhn t nh hng gi c phiu (nhn t kinh t, nhn t phi kinh t, nhn t th trng) 3.2. C phiu u i 3.2.1. Khi nim 3.2.2. c im: So snh vi c phiu thng v tri phiu 3.2.3. Cc loi c phiu u i: c phiu u i tch ly (Accumulative Preferred Stock), C phiu u i khng tch ly (Non Accumulative Preferred Stock), C phiu u i

tham d chia phn (Participating Preferred Stock), c phiu u i c th chuyn i thnh c phiu thng (Convertible Preferred Stock), c phiu u i c th chuc li (Callable Preferred Stock) v Cc loi c phiu u i theo Lut doanh nghip Vit Nam hin hnh (u i biu quyt, u i c tc, u i hon li) 4. Chng ch qu 4.1. Khi nim 4.2. c im 5. Cc chng khon phi sinh 5.1. Khi nim v chng khon phi sinh 5.2. Ch th tham gia vo th trng chng khon phi sinh 5.2.1. Ch th phng nga ri ro 5.2.2. Ch th u c 5.2.3. Ch th kinh doanh chnh lch gi 5.3. Cc loi chng khon phi sinh 5.3.1. Quyn mua c phn (Priority right): khi nim, c im, mc ch pht hnh 5.3.2. Chng quyn (Warrant): khi nim, c im, mc ch pht hnh 5.3.3. Hp ng k hn (Forward Contracts): khi nim, c im, mc ch pht hnh, li nhun t hp ng k hn, ri ro ca hp ng k hn 5.3.4. Hp ng giao sau (Futures Contracts): khi nim, c im, mc ch pht hnh, phng thc giao dch hp ng giao sau 5.3.5. Hp ng quyn chn (Option Contracts): khi nim, c im, mc ch pht hnh, cc b phn cu thnh gi quyn chn, ri ro ca nh u t theo nghip v Option CHNG 4: PHT HNH CHNG KHON Mc tiu chng 4: Chng ny i su vo nghip v pht hnh chng khon trn th trng s cpth trng to hng ha cho th trng chng khon. Ngi hc c trang b nhng kin thc v cc phng thc pht hnh chng khon, iu kin pht hnh chng khon Vit Nam hin nay. Ni dung chi tit: 1. Phng thc pht hnh 2.1. Cn c vo phm vi pht hnh 2.1.1. Pht hnh ra cng chng (Public Offerings): khi nim, mc ch, phng thc pht hnh (pht hnh ln u ra cng chng IPO; cho bn s cp) 2.1.2. Pht hnh ring l (Private Placement): khi nim, mc ch, phng thc pht hnh 2.2. Cn c vo t pht hnh 2.2.1. Pht hnh ln u 2.2.2. Pht hnh b sung 2.3. Cn c vo tnh cht pht hnh 2.3.1. Pht hnh trc tip 2.3.2. Pht hnh gin tip 2.4. Cn c vo phng thc pht hnh 2.4.1. Pht hnh cho bn ton phn 2.4.2. Pht hnh cho bn tng phn 2. Bo lnh pht hnh 2.1. C ch bo lnh pht hnh

2.2. Cc hnh thc bo lnh pht hnh: Bo lnh bao tiu (Underwriting), i l pht hnh vi c gng cao nht (Best effort), Bo m tt c hoc khng (All- or- none), ... 2.3. Quy trnh bo lnh pht hnh: Phn tch nh gi kh nng pht hnh; Chun b h s xin php pht hnh; Phn phi c phiu; Bnh n v iu ha th trng 3. Pht hnh chng khon ln u ra cng chng (IPO) 3.1. iu kin pht hnh tri phiu ln u ra cng chng (cc tiu chun nh lng, cc tiu chun nh tnh theo quy nh hin hnh) 3.2. Th tc pht hnh: Chun b h s xin php pht hnh, np h s xin php pht hnh ln y ban chng khon Nh Nc, Cng b pht hnh, phn phi chng khon, bo co t pht hnh 3.3. Pht hnh c phiu ln u ca cc doanh nghip c phn ha i tng mua c phn T chc bn u gi c phn: Phng thc bn u gi, quy trnh tham gia u gi ca nh u t, xc nh kt qu u gi... 4. Pht hnh tri phiu chnh ph 4.1. Phng php u gi 4.2. Trnh t, th tc pht hnh tri phiu Chnh ph: Xy dng k hoch pht hnh tri phiu, trnh t, th tc, iu kin pht hnh Tri phiu chnh ph v tri phiu chnh quyn a phng 5. Pht hnh tri phiu v c phiu cng ty 5.1. Pht hnh tri phiu doanh nghip Trnh by u nhc im ca vic pht hnh tri phiu doanh nghip, iu kin pht hnh tri phiu doanh nghip ti Vit Nam 5.2. Pht hnh c phiu ca cng ty c phn 5.2.1. Pht hnh c phiu thng: u nhc im ca vic pht hnh c phiu thng, iu kin pht hnh c phiu thng ti Vit Nam 5.2.2. Pht hnh c phiu u i: u nhc im ca vic pht hnh c phiu u i, iu kin pht hnh c phiu u i ti Vit Nam CHNG 5: S GIAO DCH CHNG KHON Mc tiu chng 5: Chng ny cung cp cho ngi hc kin thc v k nng thc hnh giao dch chng khon trn S giao dch chng khon: T chc hot ng ca S giao dch chng khon; hot ng nim yt chng khon v h thng giao dch ca S Giao dch chng khon Ni dung chi tit: 1. Tng quan v S giao dch chng khon 4.5. Khi nim S giao dch chng khon 4.5. Hnh thc s hu: S giao dch vn hnh theo nguyn tc thnh vin, theo hnh thc cng ty c phn 4.5. Chc nng ca s giao dch chng khon: Trnh by cc chc nng chnh: T chc qun l iu hnh vic mua bn chng khon; Qun l, iu hnh h thng giao dch chng khon; Cung ng cc dch v lin quan n mua bn chng khon; Cung cp cc thng tin v kim tra, gim st cc hot ng giao dch chng khon; ... 4.5. Thnh vin ca s giao dch chng khon 1.4.1. Khi nim

1.4.2. Phn loi thnh vin: thnh vin mi gii, thnh vin kinh doanh, thnh vin lp gi, thnh vin c bit, ... 1.4.3. Tiu chun xt chn thnh vin 1.4.4. Th tc kt np thnh vin 1.4.5. Quyn v ngha v ca thnh vin 4.5. Nguyn tc hot ng ca s giao dch chng khon 2. T chc v hot ng ca S giao dch chng khon 2.1. Hi ng qun tr 2.2. Ban gim c iu hnh 2.3. Cc tiu ban h tr 2.4. Cc phng ban ca s giao dch chng khon 3. H thng nim yt 3.1. Khi nim 3.2. Cc hnh thc nim yt 3.2.1. Nim yt ln u (Intial listing) 3.2.2. Nim yt b sung (Additional listing) 3.2.3. Nim yt li (Relisting) 3.2.4. Nim yt ca sau (Back door listing) 3.2.5. Nim yt ton phn (Dual listing) 3.2.6. Nim yt tng phn (Partial listing) 3.3. Tiu chun nim yt 3.3.1. Tiu chun nh lng: Thi gian hot ng; Vn c phn, Doanh thu; Thu nhp; Tnh hnh hot ng kinh doanh; T l n; Phn b quyn s hu; ... 3.3.2. Tiu chun nh tnh 3.4. Th tc nim yt 3.5. Qun l nim yt 3.6. Thun li v bt li ca vic nim yt chng khon 4. H thng giao dch 4.1. M hnh th trng 4.1.1. Th trng khp lnh v th trng khp gi 4.1.2. Khp lnh nh k v khp lnh lin tc 4.2. Mt s quy nh chung v giao dch chng khon 4.2.1. Thi gian giao dch 4.2.2. Loi giao dch (giao dch giao ngay, giao dch k hn) 4.2.3. Nguyn tc khp lnh: nguyn tc u tin gi c, nguyn tc u tin thi gian, nguyn tc u tin khch hng, nguyn tc u tin khi lng 4.2.4. Lnh giao dch (Lnh gii hn, lnh th trng, lnh dng, lnh dng gii hn, lnh hy, ...) 4.2.5. n v giao dch 4.2.6. n v yt gi 4.2.7. Bin giao ng gi: Gi ti a, gi ti thiu, gi tham chiu... 4.3. Thc hin giao dch 4.3.1. M ti khon 4.3.2. Loi ti khon 4.3.2.1. Ti khon thng thng 4.3.2.2. Ti khon y thc

4.3.2.3. Ti khon t vn 4.3.3. Qun l ti khon 4.3.3.1. t lnh 4.3.3.2. Xc nhn giao dch 4.3.3.3. Sao k ti khon 4.3.3.4. K qu bo m 4.4. Mt s trng hp giao dch c bit 4.4.1. C phiu mi nim yt 4.4.2. Tch, gp c phiu 4.4.3. Giao dch l ln 4.4.4. Giao dch l l 4.4.5. Giao dch khng c hng quyn (c tc) 4.5. Thng tin trn bng in t CHNG 6: TH TRNG CHNG KHON PHI TP TRUNG (OTC) Mc tiu chng 6: Khi qut nhng vn c bn v th trng chng khon phi tp trung (OTC)mt b phn th trng tn ti song song bn cnh S giao dch chng khon. Ngi hc c th hiu r v c im, t chc hot ng, qun l th trng OTC v cc k nng giao dch trn th trng OTC. ng thi ngi hc cn c tip cn cc m hnh th trng OTC tiu biu trn th gii c th so snh v rt kinh nghim. Ni dung chi tit: 1. Nhng vn chung v th trng chng khon phi tp trung 1.1. S hnh thnh v pht trin th trng chng khon phi tp trung 1.2. Khi nim th trng chng khon phi tp trung 1.3. T chc, hot ng v qun l th trng chng khon phi tp trung 1.3.1. Hnh thc t chc th trng 1.3.2. C ch xc lp gi 1.3.3. Chng khon giao dch 1.3.4. H thng cc nh to lp th trng: theo 2 cp: cp qun l nh nc v cp t qun 1.3.5. Qun l th trng 2. Giao dch trn th trng chng khon phi tp trung 3. Mt s th trng OTC trn th gii CHNG 7: CNG TY CHNG KHON Mc tiu chng 7: Chng ny trnh by v cng ty chng khon v cc hot ng nghip v ca cng ty chng khon- mt nh trung gian chng khon c vai tr quan trng trn th trng chng khon. Ngi hc nm c cc nhng quy nh php l c lin quan n cng ty chng khon v cc hot ng nghip v chnh ca cng ty chng khon: hot ng mi gii, hot ng t doanh, hot ng t vn v hot ng bo lnh pht hnh. Ni dung chi tit: 1. Tng quan v cng ty chng khon 1.1. Khi nim 1.2. Vai tr ca cng ty chng khon 1.2.1. Vai tr huy ng vn

1.2.2. Vai tr cung cp c ch gi c 1.2.3. Vai tr cung cp c ch chuyn ra tin mt 1.2.4. Thc hin t vn u t 1.2.5. To ra sn phm mi 1.3. M hnh hot ng 1.3.1. Cng ty chuyn doanh chng khon 1.3.2. Cng ty a nng kinh doanh tin t v chng khon 1.4. C cu t chc 1.5. Hnh thc s hu 1.5.1. Cng ty hp danh 1.5.2. Cng ty trch nhim hu hn 1.5.3. Cng ty c phn 1.6. Hot ng ca cng ty chng khon 1.6.1. Hot ng ti chnh 1.6.1.1. Vn v c cu vn ca cng ty chng khon 1.6.1.2. Qun l vn v hn mc kinh doanh 1.6.2. Hot ng nghip v 1.6.2.1. Nghip v mi gii chng khon 1.6.2.2. Nghip v t doanh chng khon 1.6.2.3. Nghip v bo lnh pht hnh 1.6.2.4. Nghip v t vn u t chng khon 1.6.2.5. Cc nghip v h tr 2. Nghip v mi gii chng khon 2.1. Khi nim 2.2. Chc nng ca hot ng mi gii 2.3. Cc k nng mi gii chng khon 2.4. Trch nhim i vi khch hng (Qun l tin v chng khon ca khch hng, nhn lnh giao dch, xc nhn kt qu giao dch...) 3. Nghip v t doanh chng khon 3.1. Khi nim 3.2. Chc nng ca hot ng t doanh 3.3. iu kin hot ng t doanh 3.4. Nhng yu cu trong hot ng t doanh: Tch bit qun l; u tin khch hng; Bnh n th trng 3.5. Quy trnh nghip v trong hot ng t doanh: xy dng chin lc u t; Khi thc tm kim cc c hi u t; Phn tch nh gi cht lng cc c hi u t; Thc hin u t; Qun l u t v thu hi vn 4. Nghip v bo lnh pht hnh 4.1. Khi nim 4.2. Chc nng ca hot ng bo lnh pht hnh 4.3. iu kin hot ng bo lnh pht hnh 4.4. Nhng yu cu trong hot ng bo lnh pht hnh 4.5. Hot ng nghip v trong hot ng bo lnh pht hnh 4.5.1. Ti liu bo lnh pht hnh: Hp ng gia cc t chc bo lnh; Hp ng bo lnh pht hnh; Hp ng i l c la chn 4.5.2. Hoa hng bo lnh pht hnh

4.5.3. T hp bo lnh pht hnh: La chn thnh vin t hp; Tham gia t hp 4.5.4. Phn phi chng khon: Mi cho chng khon (Roadshow); Lp s; Cam kt bo lnh v phn chia chng khon; nh gi t cho bn; n nh th trng; Phn b vt mc; Kha s 5. Nghip v t vn u t chng khon 5.1. Khi nim 5.2. Phn loi hot ng t vn: T vn trc tip v t vn gin tip; T vn gi v T vn y quyn; T vn cho ngi pht hnh v t vn u t 5.3. iu kin hot ng t vn u t chng khon 5.4. Nhng yu cu trong hot ng t vn u t chng khon 5.5. Hot ng nghip v trong hot ng t vn u t chng khon 6. Cc nghip v h tr 6.1. Nghip v tn dng 6.2. Nghip v qun l thu nhp chng khon CHNG 8: QU U T V CNG TY QUN L QU Mc tiu chng 8: Trnh by khi nim qu u t, li ch ca vic u t thng qua qu u tmt hnh thc u t gp phn x hi ha hot ng u t trong nn kinh t; Cch thc phn loi qu u t v hot ng ca qu u t v cng ty qun l qu. Ngi hc hiu v c kh nng tnh ton c gi tr ti sn rng ca qu, gi cho bn, ... ng thi c y kin thc nh gi hot ng ca mt qu u t thng qua cc tiu ch nh gi. Ni dung chi tit: 1. Tng quan v qu u t 1.1. Khi nim v qu u t 1.2. Li ch ca vic u t qua qu 1.2.1. a dng ha danh mc u t, gim thiu ri ro 1.2.2. Qun l u t chuyn nghip 1.2.3. Chi ph thp 1.3. Phn loi qu u t 1.3.1. Phn loi theo ngun vn huy ng 1.3.1.1. Qu u t tp th (qu cng chng) 1.3.1.2. Qu u t t nhn (qu thnh vin) 1.3.2. Phn loi theo cu trc vn ng vn 1.3.2.1. Qu u t ng 1.3.2.2. Qu u t m 1.3.3. Phn loi theo c cu t chc hot ng ca qu 1.3.3.1. Qu u t dng cng ty 1.3.3.2. Qu u t tn thc (hp ng) 1.4. Vai tr ca qu u t trn th trng chng khon: Gp phn huy ng vn cho vic pht trin nn kinh t ni chung v gp phn vo s pht trin ca th trng s cp; Gp phn n nh th trng th cp; To cc phng thc huy ng vn a dng qua th trng chng khon; X hi ha hot ng u t chng khon 2. Hot ng ca qu u t 2.1. Hot ng huy ng vn 2.1.1. Phng thc hnh thnh vn

Phng thc pht hnh nh gi ban u Phng thc cho bn: Cho bn qua cc t chc bo lnh v cho bn trc tip 2.1.1.4. Cc chi ph lin quan ti pht hnh: Chi ph cho bn, Chi ph in n bn co bch, Chi ph i l pht hnh... 2.1.2. nh gi chng ch qu u t 2.1.2.1. Khi nim gi tr ti sn rng ca qu (NAV) 2.1.2.2. nh gi: NAV, Gi cho bn, t l ph cho bn (%) 2.2. Mc tiu u t (xc lp danh mc u t ca qu) 2.2.1. La chn mc tiu u t ca qu 2.2.2. Phn b ti sn v hnh thnh danh mc u t ca qu 2.3. Chi ph lin quan ti hot ng 2.3.1. Chi ph lin quan n hot ng u t 2.3.2. Chi ph qun l v iu hnh 2.3.3. Cc chi ph qun l hnh chnh 2.4. Tiu ch nh gi hot ng ca mt qu u t 2.4.1. Tng thu nhp 2.4.2. T l chi ph 2.4.3. T l thu nhp 2.4.4. T l doanh thu 2.4.5. Cht lng ca hot ng qun l qu 2.5. Cng b thng tin 2.5.1. S cn thit cng b thng tin 2.5.2. Ni dung cng b thng tin nh k lin quan n hot ng qu u t 2.5.3. Phng tin cng b thng tin 3. Cng ty qun l qu 3.1. Khi nim 3.2. Nghip v kinh doanh ca cng ty qun l qu 3.2.1. Qun l qu u t chng khon 3.2.2. Qun l danh mc u t 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. CHNG 9: H THNG NG K, LU K, THANH TON B TR CHNG KHON Ni dung chi tit: 1. Khi qut v h thng ng k, lu k, thanh ton b tr chng khon 1.1. Khi nim 1.2. Vai tr ca h thng ng k, lu k, thanh ton b tr chng khon 1.3. Chc nng ca h thng ng k, lu k, thanh ton b tr chng khon 2. Quy trnh ng k, lu k, thanh ton b tr chng khon 2.1. Quy trnh ng k lm thnh vin lu k ca trung tm giao dch(s ) Bc 1: T chc hot ng lu k np h s ng k thnh vin lu k; Bc 2: B phn lu k kim tra h s ng k; Bc 3: B phn lu k lp v gi thng bo ng gp Qu h tr thanh ton cho t chc hot ng lu k, thng bo np ph thnh vin lu k; Bc 4: Trnh Ban gim c Trung tm giao dch chng khon; Bc 5: Quyt nh chp thun;

Bc 6: Cng b v cp giy chng nhn thnh vin lu k. Bc 7: Thng bo y ban Chng khon nh nc 2.2. Quy trnh ng k m s kinh doanh i vi nh u t nc ngoi (S ) Bc 1: Thnh vin lu k nc ngoi np h s Bc 2: B phn ng k kim tra h s ng k; Bc 3: Trnh Ban gim c Trung tm giao dch chng khon; Bc 4: Quyt nh chp thun; Bc 5: Cp giy chng nhn ng k m s kinh doanh chng khon. Bc 6: Thng bo y ban Chng khon nh nc 2.3. Quy trnh lu k, rt, chuyn khon, cm c, gii ta cm c chng khon 2.3.1. M ti khon lu k chng khon: Ti khon chng khon giao dch; Ti khon chng khon cm c; Ti khon chng khon ch nim yt; Ti khon chng khon ch rt; Ti khon thanh ton b tr chng khon giao dch; ... 2.3.2. K gi chng khon: K gi chng khon ti thnh vin; thnh vin lu k tip nhn v hch ton chng khon k gi; Thnh vin ti lu k chng khon vo trung tm giao dch chng khon; Trung tm giao dch chng khon tip nhn v hch ton chng khon lu k 2.3.3. Lu k ghi s chng khon t mua trong t pht hnh mi, pht hnh thm tng vn 2.3.4. K qu giao dch 2.3.5. Thanh ton giao dch chng khon 2.3.6. Thc hin quyn ca ngi s hu chng khon 2.3.7. Quy trnh cm c v gii ta cm c chng khon: Ti khon cm c chng khon; X l i vi chng khon cm c CHNG 10: H THNG THNG TIN CA TH TRNG CHNG KHON Ni dung chi tit: 1. Khi qut v h thng thng tin ca th trng chng khon 1.2.1. S cn thit: i vi ngi u t; i vi cc t chc kinh doanh trn TTCK, i vi c quan qun l Nh nc 1.2.2. Cc loi thng tin 1.2.2.1. Thng tin v t chc nim yt: Bn co bch, thng tin nh k, thng tin t xut, thng tin theo yu cu 1.2.2.2. Thng tin v t chc kinh doanh: s ti khon c m, s d chng khon, tin mt, tnh hnh giao dch ca cc ti khon, cc giao dch l ln, tnh hnh mua bn k qu chng khon... 1.2.2.3. Thng tin th trng: Thng tin v cc loi chng khon, thng tin v giao dch chng khon, thng tin v qun l giao dch v quy ch, nguyn tc giao dch chng khon 1.2.2.4. Thng tin v qun l 2. Mt s thng tin th trng 2.1. Ch s gi chng khon- Phng php tnh ch s gi 2.1.1. Phng php bnh qun s hc: Khi nim, phng php tnh, th trng p dng 2.1.2. Phng php bnh qun gin n: Khi nim, phng php tnh, th trng p dng 2.1.3. Phng php bnh qun c trng s: Khi nim, phng php tnh, th trng p dng

2.1.4. Ch s tng hp: Khi nim, phng php tnh, th trng p dng 2.1.5. Ch s chng khon Vit Nam: Khi nim, phng php tnh 2.2. Mt s ch s gi chng khon ni ting trn th gii 3. H thng thanh tra, gim st th trng chng khon 3..1. Nhng vn chung v h thng thanh tra, gim st TTCK 3.1.1. S cn thit ca cng tc thanh tra, gim st TTCK 3.1.2. Khi qut v cng tc thanh tra, gim st TTCK 3.1.3. Nhng tiu cc trn th trng chng khon: u c, mua bn ni gin, thao tng th trng... 3.1.4. T chc cng tc thanh tra, gim st 3.1.4.1. H thng, t chc thanh tra 3.1.4.2. Mc ch ca hot ng thanh tra, gim st 3.1.4.3. Nguyn tc ca hot ng thanh tra, gim st 3..2. Hot ng gim st 3.2.1. Khi nim 3.2.2. Phm vi hot ng gim st 3.2.2.1. Gim st t chc nim yt 3.2.2.2. Phng php gim st cc hot ng giao dch 3.2.2.3. Gim st cng ty chng khon 3..3. Hot ng thanh tra 3.3.1. Thanh tra, kim tra t chc nim yt 3.3.2. Thanh tra cc giao dch bt thng 3.3.3. Thanh tra, kim tra cng ty chng khon 4. TI LIU THAM KHO 1. Nhng vn c bn v chng khon v th trng chng khon- TS. o L Minh (ch bin)- Trung tm nghin cu v bi dng nghip v chng khon (y ban chng khon Nh Nc). 2. Th trng chng khon- PGS.TS Bi Kim Yn- Nh xut bn giao thng vn ti 2008. 5. T CHC GING DY - HC TP Thi lng (tit) Chng Hc trng L thuyt 1 2 3 4 5 5 2 8 5 8 T nghin cu (bao gm l thuyt v bi tp) 10 4 16 10 16 Tng 15 6 24 15 24

6 7 8 9 10 Tng

4 7 7 2 2 50

8 14 14 4 4 100

12 21 21 6 6 150

6. NH GI KT QU HC TP STT 1 2 Hnh thc nh gi Kim tra gia k Thi ht mn Trng s 30% 70%

7. DANH SCH GING VIN - TR GING Chc danh, hc hm, hc v Tin s Tin s Thc s Tin s Trng phng QLT Trng khoa in thoi, email

Stt 1 2 3 4

Hc v tn Nguyn Vn Thun Nguyn Xun Xuyn Nguyn Vn Nng L Thm Dng Ban gim hiu

a ch lin h

TS. L Th Thanh Thu

Th.S Nguyn Thnh Nhn

TS. Nguyn Vn Thun