Vous êtes sur la page 1sur 12
VERENIGING. "ORDE DER VERDRAAGZAMEN’ GEVESFIGD TE “.GRAVENHAGE Sectetaiaat: Buttenrvatlein 21 - VOORBURG Wekeliks Verslag_von_de_Vri VOOR ABONNEMENTEN: AED. PUBLICATIES. HENGELOLAAN. 271, -GRAVENHAGE jagavond-Bijeenkomsten in De Ruyterstraat_41, _‘s-Gravenhage nummer 29 12a pril 1957 nadruk erboden Gosden avond, vrienden, Op deze avond is er , wat men bij U noomt: Steravond. Daarom be= hoef ik mijn normale inleiding deze avond niet te houden.Maar wel moe~ ten wij gezamenlijk trachten te begrijpen, wat Steravond eigenlijk is. En ook, wat het betekent. Dan is het eerste, wat ik U zeggen moet: Wat Geloven wij en wat weten wij? Wij geloven in God als een alomtegenwoordige Kracht.Wij ge= loven, dat deze God Zich in vele vormen en op vele verschillende wij - zen kan openbaren, Wij geloven, dat Zijn Kracht altijd in-en-rond ons is. Wij gelo - ven echter ook, dat onze eigen onvolmaaktheid, het’ ons onmogelijc maakt deze Kracht ten volle te govoelen en te gebruiken. Wij weten, dat er verschillende krachtcn bestaan, in de wereld rona ons, die vanuit cigen standpunt vallen onder het Nict~Zijndey het MNiet-Aantoonbare, voor velen helaas ook: het Niet-Aanvaardbare. Bij deze krachten spelen o.a. een rol de eenheid der mensen. Eén ven de dingen, waarnaar wij streven. De eenheia van gezamenlijk denken en mediteren, de eenheid vooral ook van willen. Degenen, die ons werk nog niet zo goed kennen, die nog nict 20 thuis zijn in de gelederon der Orde, zullen misschion wat verbaasd ziin vanavond. Zij sullen niet precies begrijpen, wat wij trachten te doen, wat wij trachten te bereiken. Daarom wil ik dit voor hen, die dit nog niet woten, duidelijk uiteen zetten. Wanneer vij gezamenlijk donken, dan scheppen wij con trilling , een kracht, dio uitstraalt van de plaats, waar wij zijn. Gelijktijdig worden wij zelf door deze gedachtentrilling van een massa befnvloed « Dit wordt o.a. kenbaar, waar. massa~psychose en massa~suggestie zien optredens 7 : Daarnaast kunnen wij gezamenlijk ook iets willen. Dat willen, dat atreven, dat wij-2o sterk mogelijk uitdrukken in onszelf en in onze om goving, kan in die omgeving eon merkbare verandering tewocg brengen , zelfs zonder eon daadwerkelijk ingrijpen van onszelf. Als voorbecld wil ik hier geven: Wanneer sommige sterk omotioncel gebonden omstandigheden plaats vinden in een omgeving en be¥indigd wor= den door een plotseling afscheid, b.v. von het leven van sommigen,ont= staan 2.g."spookhuizen", of “sposkkastelen"sDearin zal elko sonsitieve persoon een recks van gebeurtenissen weer voor aich zien herrijzen,als= of 2ij werkolijkheid zouden zijn. Br is dus hier op de uaterie door de sterke gedachtenuitstraling =°538 = een zodanige invlocd uitgeoofend, dat zijzelf dose sfeer uit blijft stra- den. Wij eullen trachten iots:dorgelijks te doon. Het ritucel, waarnede dit goschiedt, is, ongeacht het feit, dat ket door seer veel verschillen- de personen van verschillende richtingon,~in aich een oorspronkelifk go - loof.-reeds is vorricht, steeds dezelfde tendonz hebbens n.1. het vast - leggen van eon bepaalde wil on gedachte in eon sfecr, in eon conheid van mensen en Gecsten, die tezamcn cen belevon doormaken, dat boven het re = delijke staat. De kracht, dic hicrbij ontstaat, aal verder - zovecl mo ~ gelijk - worden vastgelegd in materi, dus ova. in de draagtekens, die ingestraald zullen worden. Wij weten uit ervaring, det edelo motalen nu conmaal doze straling beter bevatten en langor kunnen behouden dan andere stoffen.Vandear, dat de draagtekens en hetgeen ingestraald wordt, zoveel mogelijk del motaal moet zijn, Te zeggon: Goud, zilvor on platina, Bij deze instraling blijft dus cen gedachtesfoor, cen indruk van de wil, die wij deze avond hebben uitgedrukt, achtor in het voorwerp. Het straalt™ zij het door zijn massa, dic klein is~ misschicn avak,voortdu = rend doze gcdachtesfcer ook weer cnigszins in de omgeving uit. o kan zo!n.token voor iemand, die strecft naar verdracgzeemheid en naestelicfde, econ voortdurende herinm ring zijn, oon voortdurendo aan. ~ sporing, om - laton wij scggen - verdraagzacr te aijn, Vij kunnen moci~ lijk cen woreld veranderon, dat moeten de menson zelf doen, Wij kunnen ook moeilijk U voranderen, Den zouden wij Uw vrijhcid moeten nomen. Maar wel mogen wij = 0.4. = gebruik maken van alle krachten, die in de kosmos ter beschikking staan om ons streven zosterk mogelijk tot uitdrukking te brengon. . Op deze Steravond gebourt dit in de cerste pleats reeds door het op- ouwon van con zckere sfcer en spanning. Dic spanning heoft ten docl 20 dadelijk, wanncer wij eonmaal gaan beginnen met het aktiove instrelen , mot do rituele hendeling dus,, de krachton, die rond ons zijnjzowcl uit eigon sfoor,: als vanuit Uw wereld, 20 stork mogelijk als 6én, als 6én ge~ heel te laten optroden, Wij berciken danrmede in de cerste plats oon uitstraling over de worold. Hot is bolangrijk, dat dic vorold bereikt wordt, Er is tt veel egofenc, +8 veol onvordraagzaamheid om con mogelijkheid als dezo, teraijde te stellen, Onze. workingssfocr kan kilomctors bedragon. Dewez., dat vij van de= ze stad eon groot godeclte mee kunnen betrekken in deze gedachtosfeor en daarin een zekere intensiteit kunnen opwokken. Alles, vat U vanavond donkt, allos, wat U vanavond doot, is dus moe gebonden in deze magische band, die wij trachten.te smeden, Want wat hic? wordt gedaan is inderdaad: megic. Magie, op con plany dat ver ligt boven het zuiver materigle en zecr zeker behoort tot de bestrevingen der Zags witte magic, maar magie is on blijft het. Hoe mecr U nede werkt met ons, hoe meer U Uw stroven tot uitdruk - king kunt brongen, al is het maar in 66n bede: Heer, geef ons vredelLeer de menson elkaar begrijpens...dan is dat al voldoonde, Dan kunnon wij in= derdacd con groots werk verrichton. Ook voor Uzeif kunnen de voor U hier optredende spanningon ongetwij~ feld govolgen hebben, Ik ben ervan overtuigi, op grond van vele orvarin« gen met doze on dergelijke bijeonkomston, dat deze invloedon voor U zo ~ ker nict schadelijk zijn, Dic invloed zal ongotwijfeld kunnon bijdragen tot een grotere veorkracht, eon grotore innerlijke harmonie, ja, kan zelfs lichanclijke feilep,geheel of ton delo,opheffon = tijdolijk of voorgoed - , indicon U in harmonic bont met deze gmecnschep, lot wolt Hot is niet ons docl om te genezen. Ons docl is: Geeste~ - 539 = Lijke krachten in do wereld te stellen. Genezing zou evt. eon nevenver - schijnsel kunnen zijn. Hieruit bogrijpt U hot dool 2ékor van deze bijeenkomst, Nu ochtor hot ritueel. Het is nu oconmaal 20, dat wij op hot ogonblik, dat wij lichamel ijk con bepaslde gedachte mooten uitdrukken en dit in eon beperkte tijd moo- ten doen en op avonden als doze, is,ook al door de beschikbare —_kracht van hot medium, voor ons doze tijd zccr gelimitoord, dan mocten wij dit schetsmatig doens U gult vorechillendo handgobara zien, die clk voor zich con aparte betekonis hebben, uitdrukking govon aan cen innorlijke gesteldheid. ij gijn ashe. oon lichamelijke bode, dio gedeeltelijk vergezeid wordt door worden, gedecltelijk doardoor aangovuld, On U onig inzicht te gevon: Zoals bij allo juiste bidden zal _ het ri-tueel steeds woor de open handpelm naar boven richten, Dit is de uit~ érukking, veardoor God om kracht wordt govraagd. U zult zien, dat steeds woor oon twoolodig oirkelgcbaar wordt gomaakt, mcestal opgeande en samen= komende. Dit drukt naast,in zijn vloeiing van gobaren,de harmonie, ook tovens de conhoid uit tussen twoo werolden.Zosls stof alo geest in eon volledige cirkol loop. dionen samen te komen in het strevon God to die~ non on zichzolf in harmonic met de kosmos te brengens YVerder zult U zien, dat oon gebaar wordt gomaakt, dot,veclal schots~ mavig,near vicr windrichtingon ongevecr wordt uitgevocrd,Heel de wereld, al wat lecft on bostant, wordt in dozo handolingen betrokken. Vant de wil, dio wij uitdrulken op oon avond els deze, is ecn wil tot vrede ovor heel de woreld. Eon wil, die verdrangzaamhoia mogolijk moct maken.Aller- corst voor onszclf, maar ook voor anderen. Eon wil, die wij uitdrukken , wil do naastolicfde con aktievo faktor maken in het gestclijke leven en in hot stoffolijke leven, : Dit wordt aangeduid met de gebaren, die de wereld hicrin betrekkon. Verdor gultt zion, dat con recks gobaren worden gemaakt: corst waar =~ schijnlijk naar buiten toe, waarbij mot afgostoton hand ach.w, — kracht wordt goworpon. Uitdrulking weor van con veld, dat dewreli onvaamt. En dat speci ~~ ael in deze omgoving de krachten aktief moet maten bij cen ieder, wiens denken en levon harmonisch is met het onze. Daarna krijgt U waarschijnlijk - ik ken n.l. nict de wijse, wearop do huidige oelobrant dit voltrekt - oon gobaer, dat zegenend wordt, waar- bij de handpalm dus naar het midden gericht is. Hiermede wordt con zegen gogeven aan de aanwezigen. Do kracht, uit ons allon voortgokomen ~ stof on goost ~ kcort te- rug tot ons allen - stof on gecst. De kracht is voortgokomon uit hot God- delijke. En als laatéte uitdrukking: instraling van de draagtckons.Zen hand- gebear, waorbij bepaalde symbolische gebaren een scort van teken, een soort van zogel in de lucht vormen. Veolal gaat dit met twoe handen,die bijna eon soort zig-zaglijn vornen om in deze zig-zaglijn cirkels te te= kenen en elknar kruisens Hiermede wordt in de matorie aangeduid het normale krachtvold, dat ons allen stoffclijk beroort ~ wanneor wij op deze woreld zijn, het veld van de geost, dat evenzecr ook oval in deze wereld aanwozig is « Dearnaa:t wederom de samenvlociing,né in deze tekons, waarin stoffelij- ke en goostolijke waarden worden veroond, samengesmolton tot 66n geheol. Begeleidend bijde gcbaren krijgon wij natuurlijk woordon. Zij kun= nen qua inhoud nooit veol verschillon, wol qua uiting. Do celobrant be - gint ongetwijfeld ecn bede om kracht, Hij begint die kracht verder te om schrijven on wit te drukken, wat zijn wil, wat zijn bedocling daarmee is, Hij vraagt dacrom wederon steun, mot woord en gobaar, von de Scheppor , von alle lichtonde krechton,