Vous êtes sur la page 1sur 14

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ukad graficzny CKE 2010

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu.

WPISUJE ZDAJCY
KOD

PESEL

Miejsce
na naklejk
z kodem

dysleksja

EGZAMIN MATURALNY
Z JZYKA POLSKIEGO
POZIOM PODSTAWOWY

CZERWIEC 2012

Instrukcja dla zdajcego


1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron.
Ewentualny brak zgo przewodniczcemu zespou
nadzorujcego egzamin.
2. Rozwizania zada zamie w miejscu na to
przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pira tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel.
5. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie bd oceniane.
6. Moesz korzysta ze sownika poprawnej polszczyzny
i sownika ortograficznego.
7. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swj
numer PESEL i przyklej naklejk z kodem.
8. Nie wpisuj adnych znakw w czci przeznaczonej
dla egzaminatora.

Czas pracy:
170 minut
Liczba punktw
do uzyskania: 70
Cz I 20 pkt
Cz II 50 pkt

MPO-P1_1P-123

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

Cz I rozumienie pisanego tekstu


Przeczytaj uwanie tekst, a nastpnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj
tylko na podstawie tekstu i tylko wasnymi sowami chyba e w zadaniu polecono inaczej.
Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste proszona/y.
RNE ODCIENIE GENIUSZU
1. Pikno muzyki Fryderyka Chopina stanowi w sztuce dwikowej fenomen wyjtkowy,
niebyway, graniczcy chciaoby si rzec z cudem. Odczucie to rzecz szczeglna
pozostaje w pewnej sprzecznoci z utrwalonymi od dawna, schematycznymi pojciami
na temat wielkoci w muzyce. Tote naturalny zachwyt i podziw dla chopinowskiego
geniuszu bywa jake czsto mitygowany surow refleksj: c to za geniusz, ktry
komponowa tylko na fortepian, w dodatku miniatury, tace i poetyckie fantazje, zamiast
sonat; ktry nie pisa symfonii, oper czy oratoriw? Takie zastrzeenia przetrway nawet
do naszych czasw. Arthur Hedley w wydanej po wojnie ksice o Chopinie pisze: Nie stoi
on na najwyszym szczeblu hierarchii muzykw tego nikt by nie twierdzi ale dane mu
jest to, co byo udziaem niewielu: jest jedyny i wysoko ponad poziom wzniesiony w swej
wasnej, zamknitej dziedzinie.
2. Skoro tak, to jak to waciwie jest z t hierarchi? Dodajmy, e wspomniany sposb
mylenia dziaa jeszcze w wydanej przed paru laty dwutomowej Historii muzyki Jzefa
i Krystyny Chomiskich, w ktrej Chopinowi poskpiono nawet osobnego miejsca
rozdziau takiego, jaki przeznaczono dla Mozarta czy Beethovena. Wystarczy jednak uwolni
si od dawnego schematu oceniania wielkoci w muzyce, by dostrzec Chopina jako jednego
z najwikszych twrcw w historii, godnego z ca pewnoci owego najwyszego
szczebla.
3. Prawda, e Chopin skoncentrowa si na twrczoci fortepianowej, ale on pierwszy mg
sobie na to pozwoli: uczyni z fortepianu instrument o nieprzeczuwanej dotd skali
moliwoci, wydoby z niego nowy, bogaty wiat dwikowy, o jakim przedtem nikomu si
nie nio, i stworzy w tym wiecie legion arcydzie, przy ktrych blednie wietno niejednej
symfonii. Pozornie zawajc aparat wykonawczy, zarazem wyeksponowa, w stopniu dotd
nieznanym, element muzyki, ktry nabierze tak wielkiego znaczenia w jej dalszej historii,
a do naszego stulecia: brzmienie.
4. Oryginalno poetyki Chopina, ktra tak mocno uderzya wspczesnych, bya
od pocztku faktem niebywaym: nigdy jeszcze aden kompozytor nie wyrni si tak silnie
indywidualnym, osobistym stylem. Wraenie to odczuwamy do dzi; muzyk Chopina i jej
odrbno rozpoznajemy od razu po paru dwikach i akordach, jak adn inn. Rozgldajc
si po historii muzyki, moemy snu rne porwnania, szuka analogii i pokrewiestw
midzy kompozytorami nawet odlegych epok. Dla Chopina analogii nie ma drugiego
takiego twrcy, o podobnej osobowoci i pokrewnym typie pikna, znale nie sposb.
W wyjtkowoci swego geniuszu Chopin plasuje si z pewnoci na szczytach twrczego
dorobku kultury europejskiej jak Szekspir, Dante, Micha Anio czy Rembrandt.
5. Indywidualno owo najwaniejsze chyba znami wielkoci w sztuce zbiega si
u Chopina z wielkim mistrzostwem jego kompozytorskiego warsztatu. Ten wspaniay
improwizator o bogatej fantazji, gdy komponowa utwr do druku, nie polega tylko na niej,
lecz dba w rwnej mierze o logik kompozycji i cyzelowa kady jej szczeg. Tote pikno
jego pomysw tematycznych czy si zawsze z doskonaoci konstrukcji, godn
najwikszych mistrzw formy. Suchacza porywa pianistyczny blask jego utworw, ale jeli
przyjrze im si z bliska, jeli bogate wirtuozowskie figury sprbujemy gra powoli,

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

dostrzeemy wwczas muzyczn doskonao ich konstrukcji, logik kadej nuty podobnie
jak w utworach Bacha.
6. Niezwyka rnorodno uczu i nastrojw oraz ich przemiany w dziele to jeszcze jedna
wielka cecha i warto muzyki Chopina, wyrniajca j na tle znanych nam stylw
muzycznych. Inni wielcy kompozytorzy wydaj si w porwnaniu z Chopinem znacznie
bardziej jednorodni i ograniczeni pod wzgldem typw wyrazu. Chopin, w swym
zrnicowaniu uczuciowym, ukazuje panoram tak szerok, e trudno j nawet ogarn
myl. Fenomenem pod tym wzgldem jest choby cykl 24 Preludiw op. 28,
wyrafinowany przewodnik po ludzkiej duszy i jej gbokich zakamarkach.
7. Styl tego twrcy w ogle obfituje w uczucia i ich niuanse, a ponadto pozostawia jeszcze
pewien margines indywidualnego odczucia, interpretacyjnej swobody, osobistego wyboru
w wydobyciu i podkreleniu tej lub innej cechy kompozycji czy frazy. Sam kompozytor
dopuszcza rne subtelne odmiany w wykonywaniu tego samego utworu, a nawet zachwyca
si interpretacj swoich etiud przez Liszta, ktry gra je inaczej ni on sam. Dowolnoci te
maj oczywicie swoje granice, zawsze bowiem istnieje niebezpieczestwo spycenia dziea,
zatarcia cech stanowicych o jego wartoci, czy te kompletnego niezrozumienia go przez
pianist.
8. Rozpito myli i stanw emocjonalnych w muzyce Chopina wydaje si niezmierzona.
Najwczeniej i najatwiej podbia ona serca suchaczy sw stron liryczn i melodyjn. Czar
tych piewnych melodii lirycznych jest oczywicie jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny.
Ale chopinowska mikka liryka ma bardzo rne odcienie. Wrd nich wart szczeglnej
uwagi, ze wzgldu na sw odkrywczo i miao, jest typ muzyki, ktry przywouje
osobliwy stan psychiczny z pogranicza snu lub moe kojarzy si z medytacyjnym transem.
To muzyka umylnie statyczna i monotonna, ktra kontempluje jakie wybrane brzmienie
lub akord, a rwnoczenie zdaje si nas przenosi w jaki nowy wymiar i stan czucia.
9. Ale Chopin to przecie take, kracowo odlege od tego, wcieke burze i huragany,
jak w Etiudzie c-moll op. 10 (zwanej Rewolucyjn). To rwnie humor, dowcip, ironia,
sarkazm widoczne zwaszcza we wczesnych rondach i w jake wielu mazurkach. Styl
Chopina to take intelektualna, gboko filozoficzna refleksja. To rwnie emanacja wielkiej
witalnej energii, potgi i optymizmu, czego przykadem Polonez As-dur op. 53.
10. Gdy mowa o uczuciach przenikajcych muzyk Chopina, trudno zapomnie o tych, ktre
rodziy si z emigracyjnej myli o Polsce i o jej losach. Oczywicie wyraaj si one nie tylko
w stylu narodowym mazurkw i polonezw, lecz sigaj o wiele gbiej. Te same wielkie
patriotyczne emocje, ktrym kompozytor dawa upust w swoich listach i intymnych
zapiskach, pozostawiy przecie mocne lady take w jego muzyce. Ale rozpoznanie ich
i odczucie to ju sprawa intuicji i wraliwoci zarwno pianisty, jak i suchacza.
Na podstawie: Tadeusz Andrzej Zieliski, Rne odcienie geniuszu, Studio 1995 nr 5

Zadanie 1. (2 pkt)
Na podstawie akapitu 1. wymie dwa argumenty, ktrymi uzasadniaj swoj opini osoby
kwestionujce geniusz Chopina.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

Zadanie 2. (1 pkt)
Jak funkcj w toku argumentacyjnym autora peni odwoania do ksiki Arthura Hedleya
i ksiki Jzefa i Krystyny Chomiskich?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)
Zaznacz, w ktrym ze znacze, wymienionych w Sowniku Jzyka Polskiego PWN, zosta
uyty w akapicie 1. wyraz fenomen.
fenomen m IV, D. -u, Ms. ~nie; lm M. -y, D. -w
1. DB. -a; lm DB. -w kto nadzwyczajny, niezwykle uzdolniony, utalentowany:
Aktorski, piewaczy fenomen.
2. rzadkie, niezwyke zjawisko; rzecz wyjtkowa, zadziwiajca: Muzealny fenomen.
Fenomen natury.
3. filoz. zjawisko fizyczne lub psychiczne bdce przedmiotem poznania dowiadczalnego;
w szerszym znaczeniu: kady fakt empiryczny bdcy punktem wyjcia bada
naukowych gr.

Zadanie 4. (1 pkt)
Ostatnie zdanie akapitu 2. autor rozpoczyna sowami: Wystarczy jednak uwolni si
od dawnego schematu. O jakim schemacie oceniania wielkoci w muzyce jest tu mowa?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)
Jak funkcj w kompozycji caoci tekstu peni ostatnie zdanie akapitu 2.?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)
Na czym polega zasuga Chopina zwizana z wykorzystaniem fortepianu? (akapit 3.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)
Wyjanij, czemu suy zestawienie Chopina z innymi twrcami? (akapit 4.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

Zadanie 8. (2 pkt)
Jaka zaleta i jakie zagroenie wynikaj z pozostawionej przez Chopina swobody interpretacji
jego utworw? Odpowiedz na podstawie akapitu 7.
Zaleta: ...........................................................................................................................................
Zagroenie: ...................................................................................................................................

Zadanie 9. (1 pkt)
Wypisz z akapitu 7. cztery wyrazy nalece jednoczenie do terminologii muzycznej
i literackiej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 10. (1 pkt)


Wymie dwie cechy muzyki Chopina, ktre wiadcz o jej patriotycznym charakterze.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 11. (3 pkt)


Na podstawie tekstu sformuuj trzy argumenty potwierdzajce geniusz Chopina.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 12. (3 pkt)


Wymie trzy cechy tekstu, ktre nadaj mu charakter argumentacyjny.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt)


Jak funkcj peni zdanie pytajce w akapicie 1., a jak w 2.?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

Cz II pisanie wasnego tekstu w zwizku z tekstem literackim zamieszczonym


w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krtsze ni dwie
strony (okoo 250 sw).
Temat 1. Zanalizuj wypowiedzi i zachowania bohaterw ukazane we fragmencie Lalki
Bolesawa Prusa. W kontekcie caej powieci wyjanij, co prezentowana scena
mwi o Stanisawie Wokulskim.
LALKA
Punkt o drugiej przyprowadzono dwa pikne wierzchowce. Wokulski stan przy swoim,
a w par minut ukazaa si pani Wsowska. Miaa obcis amazonk, ksztaty Junony,
kasztanowate wosy zebrane w jeden wze. Kocem nogi opara si na rku stangreta i jak
spryna rzucia si na siodo. Szpicrzga draa w jej rce. Wokulski tymczasem spokojnie
dopasowywa strzemiona. [...]
Kilka minut jechali kusem. Potem pani Wsowska pooya rkoje szpicrzgi na ustach,
pochylia si i poleciaa galopem. [...] Nagle pani osadzia konia na miejscu, bya
zarumieniona, zadyszana. [...]
C znowu z tym siodem! zawoaa nagle. Mj panie, poprg mi si odpi... prosz
zobaczy... Wokulski zeskoczy z konia. Zaszed z prawej strony poprg by mocno
przypasany.
Ale nie tam... O, tu... Tu co psuje si, okoo strzemienia.
Zawaha si, lecz odsun jej amazonk i woy rk pod siodo. Nagle krew uderzya mu
do gowy: wdwka w taki sposb ruszya nog, e jej kolano dotkno twarzy Wokulskiego.
No i c?... No i c?... pytaa niecierpliwie.
Nic odpar. Poprg jest mocny...
Pocaowae mnie pan w nog!... krzykna.
Nie.
Wtedy trzasna konia szpicrzg i poleciaa cwaem szepczc:
Gupiec czy kamie!...
Wokulski powoli siad na konia. Niewysowiony al cisn mu serce, gdy pomyla:
Czy i panna Izabela jedzi konno?... I kto te jej poprawia siodo?...
Kiedy dojecha do pani Wsowskiej, wybuchna miechem:
Cha! cha! cha!... Jeste pan nieoceniony!... W takiej chwili stu innych na paskim
miejscu powiedziaoby, e y beze mnie nie mog, e zabraam im spokj, i tam dalej...
A ten odpowiada krtko: nie!... [...] Ju okreliam sobie pana: pan jeste pedant. Co wieczr,
nie wiem o ktrej, ale zapewne przed dziesit, robisz pan rachunki, potem idziesz spa,
ale przed spaniem mwisz pacierz, gono powtarzajc: Nie podaj ony bliniego twego.
Czy tak?...
Niech pani mwi dalej.
Nie bd nic mwi, bo mnie ju i rozmowa z panem mczy. [...] Prezesowa przez kilka
tygodni tomaczya mi, e pan jeste oryginalny czowiek, zupenie rny od innych,
a tymczasem widz, e pan jeste najzwyklejszy pedant. Czy tak?
Tak.
Widzi pan, jak ja si znam na ludziach. Moe bymy jeszcze pojechali galopem. Albo
nie, ju mi si nie chce, jestem zmczona. Ach... gdybym cho raz w yciu spotkaa
prawdziwie nowego czowieka...
A z tego co by pani przyszo?
Miaby jaki nowy sposb postpowania, mwiby mi nowe rzeczy, czasami
rozgniewaby mnie do ez, potem sam miertelnie obraziby si na mnie, a potem naturalnie
musiaby przeprasza. O, ten zakochaby si we mnie do szalestwa! Wpiabym mu si tak
w serce i pami, e nawet w grobie nie zapomniaby o mnie... No, tak mio rozumiem.
A pani co by mu daa w zamian? spyta Wokulski, ktremu robio si coraz ciej
i smutniej.
Czy ja wiem? Moe i ja zdecydowaabym si na jakie szalestwo...

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

Teraz ja powiem, co by ten nowy czowiek dosta od pani mwi Wokulski czujc,
e zbiera w nim gorycz. Naprzd, dostaby dug list wielbicieli dawniejszych, nastpnie,
drug list wielbicieli, ktrzy nastpi po nim, a w czasie antraktu miaby mono
sprawdzania... czy na koniu dobrze ley siodo...
To nikczemne, co pan powiedziae! krzykna pani Wsowska ciskajc szpicrzg. [...]
Za pozwoleniem. Przede wszystkim nie uywajmy zbyt silnych wyrazw, ktre wcale
nie odpowiadaj spacerowej sytuacji. Midzy nami nie ma mowy o uczuciach, tylko
o pogldach. Ot, moim zdaniem, w pogldzie pani na mio istniej nie dajce si
pogodzi kontrasty.
Prosz? zdziwia si wdwka. To, co pan nazywasz kontrastami, ja najdoskonalej
godz w yciu.
Mwi pani o czstej zmianie kochankw...
Jeeli aska, nazwijmy ich wielbicielami.
A nastpnie, chce pani znale jakiego nowego i nietuzinkowego czowieka, ktry by
nawet w grobie nie zapomnia o pani. Ot, o ile ja znam ludzk natur, jest to cel
nie do osignicia. Ani pani z rozrzutnej w swoich wzgldach nie stanie si oszczdn,
ani czowiek nietuzinkowy nie zechce zaj miejsca pord kilku tuzinw...
Moe o tym nie wiedzie przerwaa wdwka.
Ach, wic mamy i mistyfikacj, dla udania si ktrej potrzeba, aeby bohater pani by
lepy i gupi. Ale choby takim by wybrany, czy sama pani miaaby odwag zwodzi
czowieka, ktry by a t a k pani kocha?...
Dobrze, wic powiedziaabym mu wszystko koczc w ten sposb: pamitaj, e Chrystus
przebaczy Magdalenie...
I to by mu wystarczyo?
Ja sdz.
A gdyby mu nie wystarczyo?
Zostawiabym go w spokoju i odeszabym.
Ale pierwej wpiaby mu si pani w serce i w pami tak, aeby pani nawet w grobie
nie zapomnia!... wybuchn Wokulski. Pikny wiat, ten wasz wiat... I mie s te
kobiety, przy ktrych, kiedy im czowiek w najlepszej wierze oddaje wasn dusz, jeszcze
musi spoglda na zegarek, aeby nie spotka swoich poprzednikw i nie przeszkadza
nastpcom. Pani, nawet ciasto, aeby wyroso, potrzebuje duszego czasu; czy wic podobna
wielkie uczucie wyhodowa w takim popiechu, na takim jarmarku?...
Niech pani skwituje z wielkich uczu, to pozbawia snu i odbiera apetyt. Po co kiedy
zatruwa ycie jakiemu czowiekowi, ktrego zapewne dzi jeszcze pani nie zna? Po co
sobie samej mci dobry humor? Lepiej trwa przy programie prdkich i czstych zwycistw,
ktre innym nie szkodz, a pani jako zapeniaj ycie. [...]
Wszyscy jestecie ndznicy. Kiedy kobieta, w pewnej epoce ycia, marzy o idealnej
mioci, wymiewacie jej zudzenia i domagacie si kokieterii, bez ktrej panna jest dla was
nudna, a matka gupia. [...]
Jadc o kilka krokw za pani Wsowsk, Wokulski rozmyla:
Wic to taki wiat? Jedne w nim sprzedaj si ludziom prawie zgrzybiaym, a inne
traktuj ludzkie serca jak poldwic. Dziwna to jednak kobieta z tej pani!... bo z nie jest, ma
nawet szlachetne porywy...
Pani Wsowska nagle zawrcia konia i bystro patrzc na Wokulskiego spytaa:
Midzy nami pokj czy wojna?...
Czy mog by szczerym?
Prosz.
Mam dla pani gbok wdziczno. W jednej godzinie dowiedziaem si od pani wicej
anieli przez cae ycie.
Ode mnie?... Zdaje si panu. Mam w sobie par kropli krwi wgierskiej, wic kiedy
wsid na konia, szalej i plot niedorzecznoci. [...] A teraz pocauj mnie pan w rk; jeste
pan rzeczywicie interesujcy. Wycigna rk, ktr Wokulski ucaowa, szeroko otwierajc
oczy ze zdziwienia.
Bolesaw Prus, Lalka, Warszawa 1991

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

Temat 2. Analizujc podany fragment Ustpu III czci Dziadw, porwnaj dwa wizerunki
wadcw oraz wyjanij, czemu suy ich zestawienie w utworze Adama Mickiewicza.
POMNIK PIOTRA WIELKIEGO
Z wieczora na ddu stali dwaj modziece
Pod jednym paszczem, wziwszy si za rce:
Jeden, w pielgrzym, przybylec z zachodu,
Nieznana carskiej ofiara przemocy;
Drugi by wieszczem ruskiego narodu1,
Sawny pieniami na caej pnocy.
Znali si z sob niedugo, lecz wiele
I od dni kilku ju s przyjaciele.
Ich dusze wysze nad ziemskie przeszkody,
Jako dwie Alpw spokrewnione skay,
Cho je na wieki rozerwa nurt wody:
Ledwo szum sysz swej nieprzyjaciki,
Chylc ku sobie podniebne wierzchoki.
Pielgrzym co duma nad Piotra kolosem2,
A wieszcz rosyjski tak rzek cichym gosem:
Pierwszemu z carw, co te zrobi cuda,
Druga carowa pamitnik stawiaa3.
Ju car odlany w ksztacie wielkoluda
Siad na brzowym grzbiecie bucefaa
I miejsca czeka, gdzie by wjecha konno.
Lecz Piotr na wasnej ziemi sta nie moe,
W ojczynie jemu nie dosy przestronno,
Po grunt dla niego posano za morze.
Posano wyrwa z finlandzkich nadbrzey
Wzgrek granitu; ten na Pani4 sowo
Pynie po morzu i po ldzie biey,
I w miecie pada na wznak przed carow.
Ju wzgrek gotw; leci car miedziany,
Car knutowadny w todze Rzymianina,
Wskakuje rumak na granitu ciany,
Staje na brzegu i w gr si wspina.
Nie w tej postawie wieci w starym Rzymie
Kochanek ludw, w Marek Aureli,
Ktry tam naprzd rozsawi swe imi,

e wygna szpiegw i donosicieli:


A kiedy zdziercw domowych poskromi,
Gdy nad brzegami Renu i Paktolu
Hordy najezdcw barbarzyskich zgromi,
Do spokojnego wraca Kapitolu.
Pikne, szlachetne, agodne ma czoo,
Na czole byszczy myl o szczciu pastwa;
Rk powanie wznis, jak gdyby wkoo
Mia bogosawi tum swego poddastwa,
A drug rk opuci na wodze,
Rumaka swego zapdy ukraca.
Zgadniesz, e mnogi lud tam sta na drodze
I krzycza: Cesarz, ojciec nasz powraca!
Cesarz chcia z wolna jecha midzy tokiem,
Wszystkich ojcowskim udarowa okiem.
Ko wzdyma grzyw, arem z oczu wieci,
Lecz zna, e wiezie najmilszego z goci,
e wiezie ojca milijonom dzieci,
I sam hamuje ogie swej ywoci;
Dzieci przyj blisko, ojca widzie mog.
Ko rwnym krokiem, rwn stpa drog.
Zgadniesz, e dojdzie do niemiertelnoci!5
Car Piotr wypuci rumakowi wodze,
Wida, e lecia tratujc po drodze,
Od razu wskoczy a na sam brzeg skay.
Ju ko szalony wznis w gr kopyta,
Car go nie trzyma, ko wdzidem zgrzyta,
Zgadniesz, e spadnie i prynie w kaway.
Od wieku stoi, skacze, lecz nie spada,
Jako lecca z granitw kaskada,
Gdy cita mrozem nad przepaci zwinie:
Lecz skoro soce swobody zabynie
I wiatr zachodni ogrzeje te pastwa,
I c si stanie z kaskad tyrastwa?
Adam Mickiewicz, Dziadw cz III Ustp,
Wrocaw 1984

by wieszczem ruskiego narodu prawdopodobnie Aleksander Puszkin, cho istniej przypuszczenia,


e Mickiewicz mg mie na myli Rylejewa.
2
nad Piotra kolosem monumentalny pomnik Piotra I, duta francuskiego rzebiarza Falconeta, odsonity
w roku 1782
3
(Adam Mickiewicz, Objanienia) Druga carowa pamitnik stawiaa. Na pomniku Piotra jest napis: Petro primo
Catharina secunda. Piotrowi pierwszemu Katarzyna druga.
4
Pani carowej Katarzyny II.
5
(Adam Mickiewicz, Objanienia) Zgadniesz, e dojdzie do niemiertelnoci! pomnik konny kolosalny Piotra
roboty Falkoneta i posg Marka Aureliusza stojcy teraz w Rzymie w Kapitolium s tu wiernie opisane.

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

WYPRACOWANIE
na temat nr .....................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

11

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

13

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

14

Egzamin maturalny z jzyka polskiego


Poziom podstawowy

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)