Vous êtes sur la page 1sur 11

A CAMBIO

Score

Bambuco

Lento
Soprano

Soprano Sax.

&

4
4

## 4 .
& 4

Electric Bass

j w
JJ

&

44 ...
w

44

C9

Guitar

ANCIZAR CASTRILLON
JOSSE JOSSE GALLEGO

. .
..
..
w
w
C9

.

w ..

FMaj7


FMaj7

Bambuco Lento

Sop.

S. Sx.

&

## . j n

&

6 . j ..
8

Gtr.

E.B.

&
?

.
.
w .

Em

.
.
bw .

Eb6

U
6 .
8
U

. G7
.. 68
w

Dm

Unicauca 2012

68

cam-bio de tua-mor

..

C9

.. ..
..

..

..
.

.
J J

210
Sop.

&

10

S. Sx.

&

te doy el

##

Gtr.

E.B.

&
?

16

S. Sx.

Gtr.

E.B.

&

##

te

te

to - das las co

&

jDmJ

jJ

~ ~~
J

Gm

b.
b ...

..
.
.

Gm7

Esem7

.
b ..
.
.

.
J
J
sas

j Dm7
.
..

mi vi-daen - te - ra

j
doy

# . .
J

doy mi co-ra - zon

Em7
Em7
j j j j . .

J
J J
.

&


J
J

A CAMBIO

16

Sop.

mi

C9

que tu quie

jJ

C#

# ...
.

..
.

Dm7

.
..

ras

b

J
.
~~ ~~

di -

Dm9
j j
j
j

Dm7

21

Sop.

&

21

S. Sx.

Gtr.

E.B.

&

##

S. Sx.

&

Gtr.

E.B.

&
&
?

bu- ja-das

go - tas del ro - ci

con

##

a cam - bio de tu ma -

J
J

ri

sa

des

j Em7
C9


CMaj7


cu - bri-ras

mi

al - ma de


#
J J
J

j
DmG
n
J

.
b .

Bb7

b.
.~~~~~~~~~

gi - ca son

J
J

Am7
D7. .
.
.
#
.

&

26

26

Sop.

A CAMBIO

po - e

Gm7 A

Gm

4
Sop.

&

31

S. Sx.

&

A CAMBIO

31

ta

##

que por

E.B.

&
?

Sop.

&

36

S. Sx.

&

E.B.

&
?

j
.

un be - so tu

te

da - ri

yo

.
-

j
.
..

.
.
.

J
to - doel

##

Dm9

ful-gor

tie-nen

FMaj7


J
J

que

Dm7


J
J

G9

Gtr.

Dm7

36


J
J

Dm
Gtr.

las es

D9

..
# ..

.
.

.
-

tre

llas

j
R RJ

Dm7

Bb

b .. R
b ...
b.

..
.

..
..
.
.

41

Sop.

&

41

S. Sx.

&

##

cam - bio de te - ner

E.B.

&
?

Sop.

&

46

S. Sx.

&

##

te doy mis


J J

C7
Gtr.

E.B.

&

bra

sue

os

te

doy

mi li - ber - tad

te

.
b .

j j
b

...

Fsus4

Em7
Gm7
j Em7

j# #

soo

..
..
.

46

teen - tre mis

jC7 D#
j
#

#
J
J

CMaj7

Gtr.

A CAMBIO
J
. .

voy

dar

mi

.
Dm/B

..

mun

650
Sop.

&

##
&

do queaun

#
J

E.B.

&
?
55

Sop.

&

rnos

55

S. Sx.

1.

E.B.

&
?

j
j

Am7

D9

D9

#.

cam - bio de te - ner

G/F

. .

C/G
1.

C/E

1.

teen - tre mis

1.

J J .

pa-ra do-ra


J
J
J
J

oos

D9
Gtr.

bas - ta - raa - los dos.
.

#
#.
.

Am7

## .
&

.
#
J

j
...


# #
J

j

# #

nos

E7

Gtr.

que pe - que - o

50

S. Sx.

. .

A CAMBIO

.
..

bra

so

C/E

.
..

Em7
..
.

60

Sop.

&

60

S. Sx.

Gtr.

E.B.

&

##

&
?

Gtr.

E.B.

&
&
?

te

##

..
.

do queaun - que pe - que - o

. .

#E7 ..
.
.

..
.

#.


. .

Am7

..
.
.

. .

...

Dm

> . .

.
b ..

sue - os

C7/E

mi mun

te doy mis


J
J

..
.
.

li - ber - tad

Bb/E

voy a dar

A CAMBIO

mi

. .


J
J

doy

~~~~~

S. Sx.

&

65

Em7
..
.

65

Sop.

..
.
.

nos

. .
..
.
.

.
..
.

. .

te

~~

~~~
~
~
~
~
~~~~


J
bas - ta - raa - los dos

#.

.
# ..

D7

#.

8
Sop.

&

70

S. Sx.

Gtr.

E.B.

&
&
?

##

pa - raa do - rar

#.

S. Sx.

Gtr.

E.B.

&
&
?


. .


J J

b. .

b
w
b.

.
..

##

N.

#. .
.

Pulso igual al de la negra con punto

nos

Dm7

&

75

75

Sop.

.
J

70

A CAMBIO

Pulso igual al de la negra con punto


j

w
J J

Pulso igual al de la negra con punto


Am
Am

w
C . .
C

. .

J J J

. .

. .

. #

A CAMBIO
80

Sop.

&

80

S. Sx.

&

##
w

D
Gtr.

E.B.

&

Dm

. #

68


j
J
J
wDm

. w

.
.
.

G7

G7

w
.

68
6
8
6
8

Bambuco Lento
85

Sop.

&

2.
#
#
j
#
6 . .. # # # # .
8

1.

1.
# # 6 U . U .
& 8

85

S. Sx.

Gtr.

E.B.

&
?

6
8


J
J

2.

j
# # #
#
.. # # #

1.

1.

.. n n b b b

cam - bio de te - ner

D#m/B#

68 g ...
.

G7

2.


J
J

G#7

2.

...

. .

.. # # # # # # j
#
.

C#Maj7

J
J

teen - tre mis

bra

j
j D##7


J
J
.

. .

so

..
..
.

E#m
R

A CAMBIO

10

#### # .
& ##

90

Sop.

b
&bb

90

S. Sx.

Gtr.

E.B.

#### ##
& #
b
&bb

doy

..
n ..
.
.

J
te

E.B.

? #### ##
#

li - ber - tad

te

doy

mis


..
..
.
.

C#7


voy a dar

.
sue

os

j
.

j
F#


J

. .

mi mun

do queaun - que pe - que - o

F#

Gtr.

mi

G#m

# # # # # # ..
& # ...
.

? #### ##
#

94

S. Sx.

te

R
# # # # # .... E#m7
& # # .

94

Sop.

D#m

E#

A#m7-G#
. .


. .

A CAMBIO

#### # .

& ##

98

Sop.

nos

b
&bb

98

S. Sx.

E.B.

R.
#### # .
..
#

#
.
&
.

? #### ## . .
#
#### ## .
& #

103

S. Sx.

&

bbb

pa - raa do - rar

...
.
.

Gtr.

# # # # # # . ..
& # .

E.B.

? #### ##
#

C#9

rit.

.

n

nos

BMaj7

.
...

. .
..

D#9

C#9

BMaj7

. .
..
n

..
.

D#7

D#7

103

Sop.

bas - ta - raa - los dos

C#

Gtr.

11

. .
..

D#9


B.C

U
.
U

D#9