Vous êtes sur la page 1sur 44

Tabela rozbienoci do projektu zaoe projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw Lp. 1.

Resort zgaszajcy Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa Tre uwag 1) Obowizek wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej ma dotyczy budynkw oddawanych do uytkowania". W ujciu formalnym uytkowanie" jest ograniczonym prawem rzeczowym (art. 244 1 Kodeksu cywilnego), co powoduje, e w projektowanej ustawie mona stanowi jedynie o oddaniu do korzystania" jako jednym z elementw treci prawa wasnoci, wskazanym w art. 140 Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim jednak powstaje pytanie czy obowizek ten rozciga si na budynki (modu budynku) wybudowane przed dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy, a take czy pojcie oddania do uytkowania" oznacza tylko wybudowanie budynku, czy te rwnie jego odbudow, rozbudow, nadbudow, przebudow i remont w rozumieniu Prawa budowlanego. Zaoenia nie daj odpowiedzi na te pytania. Stanowisko Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Uwaga nieuwzgldniona. Przez sformuowanie oddanie do uytkowania rozumie si sytuacje okrelone w ustawie Prawo budowlane, w ktrych waciciel lub zarzdca musi uzyska ostateczn decyzj o pozwoleniu na uytkowanie bd zawiadomi odpowiedni organ o zakoczeniu budowy budynku, tak by mg przystpi do jego uytkowania, zgodnie z art. 54 i 55 ww. ustawy. Sytuacje te nie obejmuj uytkowania, o ktrym mowa w art. 244 1 kodeksu cywilnego a dotyczy bd tylko wybudowania nowego budynku. Przepisy art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane maj zastosowanie tylko i wycznie w przypadkach, w ktrych inwestycja dotyczy budowy, w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane (m.in. wykonania obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take jego odbudowy, rozbudowy i nadbudowy). W zwizku z tym jeeli mamy do czynienia jedynie z przebudow istniejcego budynku, waciciel lub zarzdca nie musi wystpowa do organu nadzoru budowlanego po zakoczeniu robt z zawiadomieniem o zakoczeniu budowy ani z wnioskiem o pozwolenie na uytkowanie. Warto zauway, e obowizek sporzdzenia wiadectwa w wypadku oddawania wzniesionego budynku do uytkowania ju

istnieje, zosta wprowadzony w art. 5 ust. 3 w ustawie z dnia 19 wrzenia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373). 2) Obowizek wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej ma dotyczy budynkw zbywanych na podstawie umowy sprzeday, zbywanych na podstawie umowy zbycia spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu oraz wynajmowanych". Oznacza to, e pomimo posiadania przez waciciela budynku wiadectwa charakterystyki energetycznej bdzie on musia nawet nastpnego dnia uzyska ponowne wiadectwo charakterystyki energetycznej, jeeli bdzie zbywa lub wynajmowa ten sam budynek. Projektowane rozwizanie oznacza rwnie, e zbywajc lokal, do ktrego przysuguje spdzielcze wasnociowe prawa do lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z pn.zm.), waciciel tego lokalu bdzie musia uzyska wiadectwo charakterystyki energetycznej caego budynku, w ktrym jest pooony ten lokal, Wydaje si, e takie rozwizania s zbyt daleko idce, co powoduje, e kwestia ta wymaga jednoznacznego rozstrzygnicia w projektowanej ustawie. Uwaga nieuwzgldniona. Ustawa bdzie przewidywa obowizek przekazania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub moduu budynku (czyli np. lokalu mieszkalnego) lub jego kopii. W ustawie przewidziany jest przepis, funkcjonujcy obecnie, zgodnie z ktrym: w budynkach zasilanych z sieci ciepowniczej oraz w budynkach z instalacj centralnego ogrzewania zasilan ze rda w budynku lub poza nim, wiadectwo charakterystyki energetycznej moduu budynku moe by opracowane na podstawie wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W przypadku tym, waciciel lub zarzdca budynku ma obowizek uzyskania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpatnie wacicielowi moduu budynku lub osobie, ktrej przysuguje spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu, w terminie nie duszym ni 2 miesice od dnia zoenia przez niego wniosku w tej sprawie. Przepisu nie stosuje si do moduw budynkw posiadajcych wasne instalacje ogrzewcze. Wobec powyszego osoby posiadajce spdzielcze prawo do lokalu bd mogy przekazywa

kopi wiadectwa otrzymanego od waciciela lub zarzdcy budynku, chyba e ich lokale bd wyposaone w odrbne instalacje grzewcze, co bdzie wymagao sporzdzenia wiadectwa dla tego konkretnego lokalu. 3) wiadectwo charakterystyki energetycznej ma straci wano w kadym czasie w razie stwierdzenia oczywistych i racych bdw w wykonanym wiadectwie". Dlaczego waciciel budynku ma ponosi negatywne konsekwencje utraty wanoci wiadectwa charakterystyki energetycznej z tego powodu, skoro dziaa w dobrej wierze wobec eksperta legitymujcego si uprawnieniami nadanymi przez ten sam organ, ktry nastpnie stwierdzi nierzetelno wiadectwa? Uwaga nieuwzgldniona. Uniewanienie wiadectwa nie bdzie miao wpywu na wano dokonanej transakcji. Bdzie podstaw do domagania si odszkodowania od osoby, ktra sporzdzia wiadectwo charakterystyki energetycznej, na zasadach oglnych, okrelonych w Kodeksie cywilnym. Nieprawidowe obliczenie zuytej energii w wiadectwie jest ponadto wad fizyczn rzeczy, wobec czego kupujcy wiadectwo bdzie mg od umowy odstpi albo da obnienia ceny, w myl przepisw kodeksu cywilnego. Uwaga nieuwzgldniona. wiadectwo charakterystyki energetycznej stwierdza jakie jest zuycie energii budynku, co moe mie istotny wpyw na jego cen i atrakcyjno. Osoba zlecajca wykonanie wiadectw powinna mie moliwo jego podwaenia w sytuacji, gdy dane w nim zawarte nie s zgodne ze stanem rzeczywistym. Ponadto warto zauway, e wiadectwo charakterystyki energetycznej nie

4) Traktowanie wiadectwa charakterystyki energetycznej, a wic dokumentu urzdowego jako rzeczy obarczonej wad fizyczn" w rozumieniu prawa cywilnego, w dodatku gdy obarczenie" to nie jest zawinione przez waciciela budynku budzi zasadnicze wtpliwoci co do ratio legis tego rozwizania.

jest ani nie bdzie dokumentem urzdowym. wiadectwo sporzdzane jest przez osob prywatn, a MTBiGM bdzie jedynie weryfikowa prawidowo jego sporzdzenia. 5) Zakada si, e waciciel oddawanego do uywania nowego budynku bdzie zobowizany przekaza wiadectwo charakterystyki energetycznej waciwemu organowi nadzoru budowlanego. Jednoczenie wymaga si by waciciel budynku przekaza to wiadectwo nabywcy lub wynajmujcemu w razie sprzeday lub najmu budynku. Jak waciciel budynku moe przekaza wiadectwo charakterystyki energetycznej nabywcy lub wynajmujcemu, skoro wczeniej musia je przekaza waciwemu organowi nadzoru budowlanego? Uwaga uwzgldniona. W projekcie zaoe oraz w ustawie zostanie doprecyzowane, e waciciel lub zarzdca jest zobowizany odda lub przekaza kopie wiadectwa lub jego orygina. Wobec czego do waciwego organu nadzoru budowlanego moe zosta przekazany orygina wiadectwa budynku lub moduu budynku a w wypadku sprzeday tego budynku lub moduu budynku waciciel lub zarzdca moe przekaza kopie tego dokumentu nabywcy. Uwaga uwzgldniona. W dyrektywie budynki okrelane jako czsto odwiedzane przez ludno bd okrelone w ustawie jako budynki uytecznoci publicznej. Uwaga nieuwzgldniona. Dokadny opis sposobu sporzdzania wiadectw oraz jego wzoru bdzie zawarty w przepisach rozporzdzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i moduu budynku oraz sposobu sporzdzania i wzoru wiadectw

6) Zaoenia posuguj si pojciem budynek czsto odwiedzany przez ludno" Przyjmujc dopuszczalno uycia tego pojcia w ustawie, bdzie ono wymagao ustawowego zdefiniowania w taki sposb, aby desygnaty tej nazwy mogy by jednoznacznie wskazane. 7) Projektowana ustawa powinna precyzyjnie okrela wszystkie elementy, jakie musi zawiera wiadectwo charakterystyki energetycznej. Zaoenia nie wypowiadaj si na ten temat.

charakterystyki energetycznej. 8) Zakadana kontrola efektywnoci energetycznej Uwaga uwzgldniona. budynkw wymaga wyczerpujcego i dokadnego Szczegowe zasady kontroli okrelenia w ustawie obowizkw waciciela budynku okrelone w projekcie ustawy. oraz uprawnie kontrolujcego, a take okrelenia zasad i trybu wzruszania ustale kontrolujcego. 9) Zasady weryfikacji wiadectw charakterystyki energetycznej musz by okrelone bezporednio w ustawie i nie mog by przekazane do aktu wykonawczego. zostan

Uwaga uwzgldniona. W ustawie zostan okrelone oglne zasady weryfikacji wiadectw, natomiast ich uszczegowienie co do zakresu i formy znajdzie si w rozporzdzeniu w sprawie doskonalenia kwalifikacji osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, rejestru i kontroli wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw i moduw budynkw oraz kontroli protokow z przegldw systemw ogrzewania i klimatyzacji.

2.

Generalny Inspektor

1) W pkt 3.1, pkt 4.2. a take pkt 4.3. projektu zaoe Uwaga oglna. projektodawca przewidzia, e ustawa o charakterystyce Zgodnie z pkt 3.1 projektu zaoe projektu

Ochrony Danych Osobowych

energetycznej budynkw bdzie zawiera wymagania, jakie speni bd musiay osoby uprawnione do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynku i moduu budynku oraz przeprowadzania kontroli systemw ogrzewania, klimatyzacji oraz kotw. Jedynym z tych wymaga ma by niekaralno osb zobowizanych do wykonywania w/w czynnoci. Wskazuj zatem, e zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP nikt nie moe by obowizany inaczej ni na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczcych jego osoby. Zasady i sposb przetwarzania danych szczeglnie chronionych powinny zosta okrelone w akcie prawnym rangi ustawowej.

ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw, celem wprowadzenia okrelonych wymaga osobom dokonujcych oceny energetycznej budynkw w formie wiadectwa charakterystyki energetycznej, w tym wymaga dotyczcych niekaralnoci za przestpstwa za przestpstwo przeciwko mieniu, wiarygodnoci dokumentw, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pienidzmi i papierami wartociowymi lub za przestpstwo skarbowe jest zapewnienie odpowiedniej kadry uprawnionej do wykonywania ww. czynnoci. Powysze rozwizanie ma by jednym z przepisw wdraajcych art. 17 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw, w ktrych jest mowa o wymaganiach stawianych ekspertom w celu zapewnienia przeprowadzenia certyfikacji energetycznej budynkw w sposb fachowy i niezaleny. Zgodnie z ww. punktem projektu, ujawnienie informacji o niekaralnoci osb ubiegajcych si o uprawnienie do sporzdzania wiadectwa charakterystyki budynku lub moduu budynku obywa si bdzie na podstawie przepisu ustawy. Uwaga oglna. Warto podkreli, e obowizujce przepisy regulujce wymagania dla osb sporzdzajcym wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkw, tj. art. 5 ust. 8 pkt 3

2) Wypada rwnie doda, e moc art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, ustawodawca wprowadzi oglny zakaz przetwarzania danych osobowych o charakterze wraliwym. Jedynymi wyjtkami od ww. reguy s sytuacje okrelone art. 27 ust. 2 pkt 1-10 ustawy o

ochronie danych osobowych, zgodnie z ktrym jest to dopuszczalne jeli przepis szczeglny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, ktrej dane dotycz, i stwarza pene gwarancje ich ochrony. Zatem to przepisy ustawy powinny wskazywa jakie dane wraliwe, w jakim celu i przez jaki podmiot bd przetwarzane a moc przepisw aktu o charakterze wykonawczym moe nastpowa uszczegawianie postanowie ustawy, w szczeglnoci tryb przetwarzania tych danych.

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pn. zm.), okrelaj rwnie warunek niekaralnoci za przestpstwo przeciwko mieniu, wiarygodnoci dokumentw, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pienidzmi i papierami wartociowymi lub za przestpstwo skarbowe. Weryfikacja warunku niekaralnoci odbywa si na podstawie owiadcze osb ubiegajcych si o ww. uprawnienia lub wpis do rejestru. Uwaga oglna. Natomiast w odniesieniu do uwagi dotyczcej centralnego rejestru obejmujcego oglnodostpny wykaz osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej w tym osb uprawnionych do kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji, zakres udostpnianych danych wydaje si by adekwatnym do celu ich przetwarzania i publikowania. Celem czci rejestru jest zapewnienie informacji na temat osb posiadajcych ww. uprawnienia co ley w interesie zarwno osb uprawnionych, osb zainteresowanych zyskaniem wiadectwa charakterystyki energetycznej lub protokou z kontroli. Przedmiotowy rejestr ma zawiera podstawowe dane informujce o osobie oraz rodzaj posiadanych przez ni uprawnie.

3) Odnoszc si natomiast do zaoe pkt 3.2. opiniowanego projektu, dotyczcego centralnego rejestru, w czci obejmujcej oglnodostpny wykaz osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, w tym osb uprawnionych do kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji jedynie informacyjnie wskazuj, e zakres udostpnianych w ten sposb danych powinien by adekwatny do celu, w jakim s te dane publikowane.

3.

Minister Obrony Narodowej

1) w pkt. 1.2. Obowizek wykonywania wiadectw charakterystyki energetycznej" proponuj doprecyzowa jakich budynkw bdzie dotyczy ten obowizek, gdy zastosowane w projekcie okrelenie budynku zajmowanego przez wadze publiczne i czsto odwiedzanego przez ludno" wydaje si zbyt oglnikowe, w szczeglnoci kiedy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13 - 35) w pkt. 24 okrela, e dotyczy to budynkw takich jak sklepy, centra handlowe, supermarkety, restauracje, teatry, banki i hotele". W celu wyeliminowania wtpliwoci interpretacyjnych naley ucili jakich budynkw bdzie dotyczy ten obowizek.

Uwaga uwzgldniona. Okrelony w pkt 1.2 zaoe obowizek wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkw zajmowanych przez wadze publiczne i czsto odwiedzanych przez ludno, ktrych powierzchnia uytkowa jest wiksza ni 500 m2 stanowi wdroenie art. 12 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE, w myl ktrego: Pastwa czonkowskie zapewniaj wydawanie wiadectw charakterystyki energetycznej dla: a) budynkw lub moduw budynkw, ktre s wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy; oraz b) budynkw, w ktrych cakowita powierzchnia uytkowa powyej 500 m2 jest zajmowana przez wadze publiczne i ktre s czsto odwiedzane przez ludno. W dniu 9 lipca 2015 r. prg 500 m2 obniy si do 250 m2 . Natomiast przywoany w pimie MON pkt 24 preambuy do dyrektywy, w ktrym wymieniono sklepy, centra handlowe, supermarkety, restauracje, teatry, banki i hotele, odnosi si do publicznego rozpowszechnienia informacji dotyczcej charakterystyki energetycznej poprzez umieszczanie wiadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu W zwizku z niejednoznacznoci okrelenia czsto odwiedzane przez ludno,

dla ujednoznacznienia przepisu przyjto, e wszystkie budynki o powierzchni powyej 500 m2 zajmowane przez wadze publiczne s czsto odwiedzane przez ludno. 2) w pkt 4.1. Kontrole kotw, systemw ogrzewania i klimatyzacji" proponowane czasookresy przeprowadzania okresowej kontroli wydaj si zbyt restrykcyjne. Naoenie na wacicieli lub zarzdcw obowizku przeprowadzania przedmiotowych kontroli w tak krtkich odstpach czasu bdzie generowao dodatkowe koszty, a ewentualne efekty bd niewspmierne do poniesionych nakadw. W praktyce czynnoci te mog sprowadza si do powielania protokow z przeprowadzonych przegldw. W kontekcie powyszego proponuje si, aby czstotliwo bada systemw cieplnych zasilanych z kotami o mocy od 20 kW do 100 kW bya zbiena z kontrolami okresowymi (co 5 lat), o ktrych mowa w art. 62 w ust. 1 w pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243. ooz. 1623. z pn. zm.). 1) Przedstawione zaoenia stwarzaj wraenie jakby nadrzdnym celem transpozycji postanowie dyrektywy energetycznej 2010/31/UE byo posiadanie wiadectwa energetycznego przez zobowizane podmioty, a nie wykreowanie warunkw dla rzeczywistego zmniejszenia zuycia energii w budynkach. Jeeli dziaania na rzecz podnoszenia charakterystyki energetycznej budynkw maj prowadzi do wymiernych efektw wyraajcych si zmniejszeniem zuycia energii to waciciele budynkw (lokali) powinni to odczu take w wymiarze finansowym, poprzez zmniejszenie ponoszonych wydatkw na opaty za rnego rodzaju media energetyczne. Taka perspektywa jest Uwaga nieuwzgldniona. Obowizek okresowej kontroli stanu technicznego kotw i urzdze klimatyzacyjnych w podanym wymiarze czasowym istnieje w obecnym stanie prawnym: art. 62 ust. 1 pkt 5, 6 oraz art. 62 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pn. zm.).

4.

Ministerstwo Finansw

Uwaga nieuwzgldniona. Na wstpie naley podkreli, e wdroenie postanowie dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw ma nastpi w postaci ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw, aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz poprzez zmian aktw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pn. zm.), tj. rozporzdzenia

bardzo siln i cakowicie wystarczajc zacht dla wacicieli budynkw do podejmowania dziaa o charakterze termomodernizacyjnym. W tym kontekcie za zbdne naley uzna proponowanie dodatkowych zacht finansowych dla osb (podmiotw) podejmujcych omawiane dziaania. Naley przy tym zauway, e zgodnie z art. 10 ust. 2 powoanej dyrektywy wprowadzenie przez pastwa czonkowskie UE dodatkowych zacht finansowych ma nastpowa jedynie w razie wystpienia takiej potrzeby, ma zatem charakter fakultatywny.

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.), rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pn. zm.) i rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134), o czym jest mowa w pkt 1 zaoe. W zwizku z tym, przedstawione wraenie Ministra Finansw dotyczce celu transpozycji dyrektywy 2010/31/UE jest nieuzasadnione. Istotnie, zasadniczym celem projektowanej ustawy ma by ustanowienie powszechnego systemu oceny energetycznej budynkw poprzez zapewnienie informacji o charakterystyce energetycznej budynkw i moduw budynkw w postaci wiadectw charakterystyki energetycznej oraz sprawozda z przegldw systemw ogrzewania i klimatyzacji, jednake przepisy te funkcjonowa bd w powizaniu z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczcymi zakresu i formy projektu budowlanego oraz przepisami dotyczcymi ksiki obiektu budowlanego. W analogiczny sposb zostay wdroone postanowienia dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej

budynkw. 2) Zdecydowany sprzeciw budzi sformuowana zasada (pkt 1.3 str. 6), zgodnie z ktr brak wiadectwa energetycznego uniemoliwi rozpoczcie uytkowania bd zawarcie umowy sprzeday. Takie stanowisko zdecydowanie wykracza poza postanowienia dyrektywy i byoby nieproporcjonalne w stosunku do stopnia zawinienia. Tego rodzaju sankcje zdecydowanie destruktywnie oddziaywayby na rynek nieruchomoci. Chcc wypeni wynikajce z art. 27 dyrektywy zalecenia dotyczce wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie przepisw krajowych, bdcych transpozycj omawianej dyrektywy, naleaoby si ewentualnie zastanowi nad innego rodzaju sankcjami. Uwaga nieuwzgldniona. W odniesieniu do sprzeciwu Ministra Finansw dotyczcego zasady sformuowanej w pkt 1.3. zaoe, w ktrym jest mowa o obowizku sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej w okrelonych sytuacjach prawnych, informuj e zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE pastwa czonkowskie obowizane s do zapewnienia wydawania wiadectw charakterystyki energetycznej dla budynkw lub moduw budynkw, ktre s wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy; oraz budynkw, w ktrych cakowita powierzchnia uytkowa powyej 500 m2 jest zajmowana przez wadze publiczne i ktre s czsto odwiedzane przez ludno. Zgodnie z art. 12 ust. 2 dyrektywy wymogu wydania wiadectwa charakterystyki energetycznej nie stosuje si, jeeli wiadectwo wydane jest zgodnie z dyrektyw 2002/91/WE albo zgodnie z niniejsz dyrektyw dla tego budynku lub moduu budynku jest dostpne i aktualne. W wietle powyszego, w ocenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stwierdzenie e wprowadzone rozwizanie zdecydowanie wykracza poza postanowienia dyrektywy jest niezasadne. Obowizek sporzdzenia wiadectwa

charakterystyki energetycznej na etapie wznoszenia i tym samym weryfikacji spenienia wymaga techniczno-budowlanych zwizanych z energooszczdnoci budynku ma zosta zrealizowany poprzez zaczenie wiadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakoczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uytkowanie, o ktrych mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Warto podkreli, e obowizek zaczenia wiadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakoczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uytkowanie funkcjonuje od 1 stycznia 2009 r. i do tej pory nie zauwaono jego destruktywnego wpywu na rynek nieruchomoci. W przypadku oddawania budynkw do uytkowania obowizek ten jest powszechnie speniany i w latach 2009-2011 nie nastpio zmniejszenie iloci budynkw oddawanych do uytkowania. W stosunku do wartoci nieruchomoci, cena wiadectwa charakterystyki energetycznej nie jest znaczca. Obecnie koszt sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego waha si od 100 do 350 z (dane uzyskane na podstawie publikowanych ofert osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej), natomiast w pierwszym kwartale 2012 r.

przecitna dla caego kraju cena 1 m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego oddanego do uytkowania wynosia 4130 z. Oznacza to, e koszt wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego stanowi od 2,4 do 8 % jednego metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego. Podstawowymi celami wprowadzenia obowizku sporzdzania i przekazywania wiadectw charakterystyki energetycznej w okrelonych sytuacjach prawnych jest promocja budownictwa energetycznie efektywnego oraz zwikszanie wiadomoci w zakresie moliwoci uzyskania oszczdnoci energii w budynkach. Dziki informacjom zawartym w wiadectwie waciciel, najemca lub uytkownik moe okreli orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energi i co za tym idzie koszty zwizane z tym zapotrzebowaniem przy standardowych warunkach uytkowania. 3) Niezdefiniowanego w dyrektywie pojcia waniejsza renowacja nie naley utosamia z pojciem remontu w rozumieniu przepisw prawa budowlanego. Prowadzenie prac budowlanych majcych na celu odtworzenie stanu pierwotnego nie moe stanowi podstawy do dania sporzdzania wiadectwa energetycznego. Przez waniejsz renowacj naleaoby rozumie przebudow czy rozbudow budynku obejmujce 25% powierzchni przegrd Uwaga nieuwzgldniona. W odniesieniu do uwagi dotyczcej pojcia waniejsza renowacja, naley podkreli, e w art. 2 pkt 10 dyrektywy 2010/31/UE zdefiniowano to pojcie jako renowacj budynku, w ktrej: a) cakowity koszt prac renowacyjnych zwizanych z przegrodami zewntrznymi

zewntrznych.

lub systemami technicznymi budynku przekracza 25 % wartoci budynku, nie wliczajc wartoci gruntu, na ktrym usytuowany jest budynek; lub b) renowacji podlega ponad 25 % powierzchni przegrd zewntrznych, przy czy pastwa czonkowskie mog wybra jedn z tych definicji. Pojcie renowacji dotychczas nie byo zdefiniowane w przepisach, natomiast powszechnie odnosi si ono do odnowienia, odbudowy, remontu czego (por. Sownik jzyka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007) i zdecydowano na zastosowanie funkcjonujcych definicji okrelonych w ustawie Prawo budowlane. Kluczowym jest tutaj fakt zmiany charakterystyki energetycznej budynku. Zarwno w przypadku remontu, przebudowy jak i rozbudowy obejmujcej co najmniej 25 % powierzchni przegrd budynku charakterystyka energetyczna budynku ulega zmianie. Ponadto pojcie rozbudowa jest szczeglnym przypadkiem budowy, a w przypadku budowy naley speni okrelony w przepisach techniczno-budowlanych standard energetyczny oraz sporzdzi wiadectwo charakterystyki energetycznej w sytuacji o ktrej mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4) W projekcie zaoe brak jest wskazania propozycji kiedy Uwaga nieuwzgldniona.

mogoby mie zastosowanie obliczanie charakterystyki energetycznej budynku na podstawie faktycznej iloci energii, ktr zuywa si rocznie w celu spenienia rnych potrzeb zwizanych z jego typowym uytkowaniem (pkt 1 zacznika 1 do dyrektywy). Zastosowanie tej metody powinno, w opinii MF, mie miejsce w tych wszystkich przypadkach, kiedy wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie suy podjciu dziaa o charakterze termomodernizacyjnym, a jest jedynie wymogiem o charakterze formalnym. Metoda ta powinna by zatem stosowana w przypadkach sprzeday budynkw i lokali, ich wynajmu a take w przypadkach sporzdzania wiadectwa energetycznego w celu jego publicznego udostpnienia.

Moliwo zastosowania metody obliczania charakterystyki energetycznej na podstawie faktycznej iloci zuytej energii zostao okrelone w zaczniku nr 1 do dyrektywy jako przepis o charakterze fakultatywnym. W opinii MF sporzdzenie wiadectwa na podstawie faktycznej iloci zuytej energii powinno mie miejsce w przypadkach, kiedy wiadectwo charakterystyki energetycznej nie suy podjciu dziaa o charakterze termomodernizacyjnym. Jako przykad podano przypadki sprzeday budynkw i lokali oraz ich wynajem. W takiej sytuacji, w przypadku sprzeday lub wynajmu nowowybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego niemoliwym byoby okrelenie charakterystyki energetycznej na podstawie faktycznej iloci zuytej energii skoro nie by on do tej pory uytkowany i warto tej energii wynosiaby 0. Natomiast w przypadkach sprzeday lub wynajmu budynku lub lokalu mieszkalnego na rynku wtrnym, faktyczna ilo zuytej energii zwizana jest ze sposobem uytkowania budynku czy lokalu. Ta sama nieruchomo zajmowana przez rnych uytkownikw moe wskazywa rne wartoci zapotrzebowania na energi. Natomiast charakterystyka energetyczna okrelona metod obliczeniow ustalana jest na podstawie standardowych warunkw brzegowych (warunkw klimatycznych, profilu uytkowania,

temperatury wewntrznej, zyskw ciepa) i odzwierciedla ona zapotrzebowanie na energi przy typowym sposobie eksploatacji w okrelonych warunkach klimatycznych. W zwizku z wystpieniami w sprawie zastosowania metody obliczania charakterystyki energetycznej na podstawie faktycznej iloci zuytej energii, ktre nastpiy podczas uzgodnie spoecznych i midzyresortowych rozpatrywane jest umoliwienie zastosowania tej metody. Jednake moliwo zastosowania tej metody uzaleniona byaby od znajomoci stanu technicznego budynku, dostpnoci i aktualnoci dokumentacji technicznej oraz istnienia ukadw pomiaroworozliczeniowych. Uwaga uwzgldniona. 5) Brak jest rwnie w omawianym projekcie zdefiniowania Okrelony w pkt 1.2 zaoe obowizek jakiego rodzaju budynki, zajmowane przez wadze wykonania wiadectwa charakterystyki publiczne, bd zaliczane do budynkw, ktre w dyrektywie energetycznej dla budynkw zajmowanych s okrelane jako czsto odwiedzane przez ludno. przez wadze publiczne i czsto odwiedzanych przez ludno, ktrych powierzchnia uytkowa jest wiksza ni 500 m 2, stanowi wdroenie art. 12 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE, w myl ktrego: Pastwa czonkowskie zapewniaj wydawanie wiadectw charakterystyki energetycznej dla: a) budynkw lub moduw budynkw, ktre s wznoszone, sprzedawane lub

wynajmowane nowemu najemcy; oraz b) budynkw, w ktrych cakowita powierzchnia uytkowa powyej 500 m2 jest zajmowana przez wadze publiczne i ktre s czsto odwiedzane przez ludno. W dniu 9 lipca 2015 r. prg 500 m2 obniy si do 250 m2. W zwizku z niejasnoci okrelenia czsto odwiedzane przez ludno, dla ujednoznacznienia, planowane jest przeformatowanie przedmiotowego przepisu, tak e wszystkie budynki o powierzchni powyej 500 m2 zajmowane przez wadze publiczne uznane bd za czsto odwiedzane przez ludno. 6) Z informacji zawartych w tecie regulacyjnym zaczonym do nadesanego projektu zaoe wynika, i uchwalenie i wejcie w ycie projektowanej regulacji wywoa skutki finansowe dla budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego. Bdzie on rwnie generowa zarwno koszty finansowe jak i okrelone korzyci zwizane z koniecznoci sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej oraz przeprowadzaniem okresowych kontroli w okrelonych sytuacjach. Ponadto zaczono informacj, e wejcie w ycie ustawy bdzie wizao si z koniecznoci zabezpieczenia rodkw finansowych w bu decie pastwa na dodatkowe etaty dla siedmiu pracownikw, ktrzy bd wykonywa nowe obowizki. Majc na uwadze, i projektowane rozwizania bd rodziy Uwaga nieuwzgldniona. Odnoszc si do uwag dotyczcych skutkw finansowych dla budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego polegajcych na zmianie poziomu wydatkw jednostek sektora finansw publicznych informuj, e obecnie nie jest moliwe ustalenie poziomu wydatkw jednostek sektora finansw publicznych z uwagi na brak dostpnej inwentaryzacji budynkw zajmowanych przez te jednostki, ich powierzchni, wpisania do rejestru zabytkw, istnienia aktualnych wiadectw charakterystyki energetycznej, dokumentacji techniczno-budowlanej. Naley przy tym zauway, e koszty

skutki finansowe, w tym polegajce na zmianie poziomu wydatkw jednostek sektora finansw publicznych w stosunku do wielkoci wynikajcych z obowizujcych przepisw, naley je zatem okreli w tecie regulacyjnym. W przypadku projektw nioscych za sob skutki finansowe w duszej perspektywie naley przedstawi kalkulacj kosztw w okresie 10-letnim, Zawarcie takich informacji jest niezbdne w kontekcie wypenienia przez projektodawc dyspozycji art. 50 ust. 1a, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D, U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm), jako przepisw wspomagajcych wydatkow regu dyscyplinujc, Jednoczenie projekt zaoe powinien by opatrzony zarysem koncepcji przepisw, o ktrych mowa powyej. Naley wskaza, i powysze informacje uatwi podmiotom opiniujcym wydanie penej opinii w odniesieniu do przedoonego projektu zaoe, jak rwnie w nastpstwie umoliwi Radzie Ministrw podjcie decyzji co do dalszego procedowania tego projektu.

ponoszone przez jednostki sektora finansw publicznych bd znikome. Zilustrowa to moe przykad powiatu Warszawskiego Zachodniego. Znajduje si w nim 11 budynkw stanowicych wasno Skarbu Pastwa o powierzchni uytkowej wikszej ni 250 m2, ktre w wyniku wdroenia postanowie art. 12 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE podlegayby obowizkowi sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Dla jednego z tych budynkw wykonano wiadectwo charakterystyki energetycznej. Brak jest precyzyjnej informacji, ktre z nich zajmowane s przez wadze publiczne, dlatego przyjto najniekorzystniejszy wariantwszystkie budynki (dane zebrane w powiecie i przekazane przez Wojewod Mazowieckiego). W budecie Powiatu na wydatki administracja publiczna, w skad ktrej wchodz wydatki zwizane przede wszystkim z utrzymaniem starostwa, promocj powiatu, Rada Powiatu, zadaniami z zakresu architektury, budownictwa, geodezji, kartografii, gospodarka gruntami i nieruchomociami, zadaniami z zakresu ochrony rodowiska, zadaniami z zakresu komunikacji, PINB, przewidziano 20 097 754,60 z. Koszt sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku uytecznoci publicznej przyjto jako rwny 1900 z. (dane uzyskane z publikowanych

ofert osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej). Wynika std, e wydatki zwizane ze sporzdzeniem wiadectw charakterystyki energetycznej stanowi poniej 1% wydatkw powiatu zwizanych z zadaniem administracja publiczna. 7) Dodatkowo naley podkreli, i majc na wzgldzie obecn sytuacj ekonomiczn, a w szczeglnoci naoenie na Polsk procedury nadmiernego deficytu jak rwnie osignicie trwaej stabilnoci finansw publicznych, nowe zadania nie powinny generowa od razu dodatkowych kosztw, w tym gwnie w postaci zwikszenia z urzdu zatrudnienia nowych pracownikw. Majc na uwadze inicjatyw Rzdu zmierzajc do racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej, proponowanie i przyjmowanie rozwiza prawnych i administracyjnych, ktrych skutkiem miaby by wzrost zatrudnienia, nie jest zasadne. W takiej sytuacji potrzeby zwizane z koniecznoci wprowadzenia obowizku weryfikacji wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw oraz sprawozda z przeprowadzonych kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji powinny by zagwarantowane w ramach aktualnych moliwoci kadrowych i finansowych podmiotw wykonujcych te zadania. Naley jednoczenie podkreli, e w obecnej bardzo trudnej sytuacji finansw publicznych dysponenci s zobowizani do bardzo oszczdnego gospodarowania rodkami budetu pastwa i dooenia wszelkich stara, aby realizacja nowych zada bya moliwa w ramach posiadanych rodkw, w tym w Uwaga nieuwzgldniona. W odniesieniu do uwagi dotyczcej generowania dodatkowych kosztw w postaci zatrudniania nowych pracownikw naley przede wszystkim zwrci uwag, e w myl art. 18 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE Pastwa czonkowskie obowizane s do zapewnienia niezalenych systemw kontroli wiadectw charakterystyki energetycznej i sprawozda z przegldw systemw ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z zacznikiem II do dyrektywy. Natomiast zgodnie z za. nr II do dyrektywy 2010/31/UE przedmiotowa kontrola ma polega na wyborze co najmniej statystycznie istotnego odsetka wszystkich wiadectw charakterystyki energetycznej wydanych w cigu roku i poddaniu tych wiadectw weryfikacji. Pastwa czonkowskie mog delegowa odpowiedzialno za wdroenie niezalenych systemw kontroli, jednake w polskich warunkach brak jest podmiotw, ktre mogyby zapewni skutecznie wdroenie art. 18 dyrektywy.

ramach dotychczasowego funduszu wynagrodze. Wdroenie przepisw projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw nie powinno by zatem podstaw do zwikszenia oglnego limitu wydatkw przyznawanego w ramach prac nad kolejnymi projektami ustaw budetowych - dla czci budetowych, ktrych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest dysponentem.

Weryfikacj przeprowadza si na podstawie poniszych wariantw okrelonych w za. nr II do dyrektywy. Tak okrelone wymagania wskazuj na konieczno zatrudnienia osb zapewniajcych istnienie systemu kontroli. Warto przy tym zauway, e aktualne zasoby kadrowe, ktre posiadaj odpowiednie przygotowanie do przeprowadzenia kontroli to 2 osoby. W zwizku z rezygnacj z przeprowadzania postpowa egzaminacyjnych jako jednym ze sposobw uzyskania uprawnie do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw, osobom tym zostan przydzielone zadania zwizane z przeprowadzaniem weryfikacji oraz postpowa w sprawie uprawnie do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw. Szacuje si, e w latach 2013-2015 rocznie bdzie sporzdzanych okoo 250 000 wiadectw charakterystyki energetycznej rocznie. Przy przyjciu statystycznie istotnego odsetka wszystkich wiadectw charakterystyki energetycznej rwnego 2%, ilo wiadectw podlegajcych weryfikacji wynosi bdzie 5000. W wyniku czci weryfikacji zostan wszczte postanowienia w sprawie utraty uprawnie do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw Ponadto z przeprowadzonych dotychczas postpowa w sprawie utraty

uprawnie do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, podczas ktrych weryfikowano poprawno sporzdzania wiadectw wynika, e weryfikacja ta jest czynnoci pracochonn i wymagajc od weryfikujcego wiedzy zwizanej z zakresu fizyki budowli, techniki instalacyjnej, wytwarzania i uytkowania energii, umiejtnoci analizy dokumentacji technicznej i w zwizku z tym wskazana w projekcie zaoe ilo pracownikw stanowi niezbdne minimum do zapewnienia wdroenia art. 18 dyrektywy 2010/31/UE. 8) Zwraca rwnie uwag zapowied zacht i instrumentw finansowych adresowanych do wacicieli budynkw nowobudowanych oraz modernizowanych (cz 6 s. 11), ktre miayby istotnie stymulowa do wprowadzania moliwie najefektywniejszych rozwiza. Z t zapowiedzi nie koresponduje ocena skutkw dla sektora finansw publicznych, zawarta w pkt 8 testu regulacyjnego. Projektodawca nie wymienia bowiem po stronie kosztw zapowiedzianego systemu zacht. Po stronie wpyww do budetu pastwa ukazuje si rodki z podatku VAT i CIT w zwizku z dziaalnoci zwizan z nakadanymi ustaw wymaganiami. Nie kwestionujc tej zalenoci , trudno jednak nie dostrzec, e wpywy z wymienionych tytuw zastpi jedynie ubytki w innych obszarach, bowiem naoone na wacicieli nieruchomoci obcienia ogranicza ich aktywno w sferze gospodarczej lub konsumpcyjnej, rwnie podlegajcych odpowiedniemu opodatkowaniu, Uwaga czciowo uwzgldniona. Cz projektu zaoe zwizana z zachtami i instrumentw finansowych zostanie przeformatowana tak by nie budzi wtpliwoci na dalszym etapie procedowania. Ponadto trudno jest si zgodzi z tez, i w wyniku wdroenia postanowie dyrektywy ogranicz aktywno inwestorw w sferze gospodarczej lub konsumpcyjnej i ubytki w bliej nieokrelonych obszarach. Obowizujce przepisy dotyczce charakterystyki energetycznej budynkw nie wywoay tego typu skutkw. Efektem wykonania wiadectwa jest okrelenie, jak energochonny jest budynek oraz propozycja dziaa zmierzajcych do poprawienia jego jakoci energetycznej. Dziki informacjom zawartym w wiadectwie waciciel, najemca

Wtpliwe jest zatem uzyskanie w wyniku tego mechanizmu lub uytkownik moe okreli orientacyjne korzyci dla sektora finansw publicznych. roczne zapotrzebowanie na energi i co za tym idzie koszty zwizane z zapotrzebowaniem na energi przy standardowych warunkach uytkowania. Przyczynia si to do zwikszenia zainteresowania konsumentw budownictwem energooszczdnym, moliwymi do uzyskania oszczdnociami zwizanymi z racjonalnym zuyciem energii oraz popraw oglnego standardu technicznego, uytkowego i energetycznego. Na rynku zwikszona jest oferta nowoczesnych i efektywnych rozwiza instalacyjnych, materiaw budowlanych o wysokich parametrach technicznych, a take rozwiza architektonicznych z odpowiednim stosowanie przegrd przeszklonych oraz izolacji cieplnych, wykorzystujcych usytuowanie i orientacj budynku. 9) wiadectwa charakterystyki energetycznej bd sporzdzane przez osoby, posiadajce uprawnienia do ich sporzdzania, w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane. Natomiast audyt efektywnoci energetycznej sporzdzany bdzie przez osoby, posiadajce uprawnienia wydane na podstawie ustawy o efektywnoci energetycznej. Nasuwa si pytanie czy audytor efektywnoci energetycznej, ktry zdoby uprawnienia jedynie w oparciu o przepisy ustawy o efektywnoci energetycznej bdzie mg sporzdzi wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Oba Uwaga czciowo uwzgldniona. W odniesieniu do uwagi dotyczcej osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw naley stwierdzi, e czynnoci zwizane ze sporzdzeniem wiadectwa charakterystyki energetycznej nie stanowi nowego zawodu. Prawo do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw stanowi pewien rodzaj kwalifikacji, ktre mona uzyska w rny sposb i mog je

rodzaje uprawnie wzajemnie si przenikaj i wydaje si, e dotycz pokrywajcych si w duej mierze zagadnie. Czy w tej sytuacji nie naleaoby rozway rezygnacji z jednego z zawodw regulowanych, zwaszcza wobec podjtych ju prac nad deregulacj zawodw.

posiada osoby rnych zawodw. Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej Dz. U. Nr 94, Poz. 551), audyt efektywnoci energetycznej stanowi opracowanie zawierajce analiz zuycia energii oraz okrelajce stan techniczny obiektu, urzdzenia technicznego lub instalacji, zawierajce wykaz przedsiwzi sucych poprawie efektywnoci energetycznej tych obiektw, urzdze lub instalacji, a take ocen ich opacalnoci ekonomicznej i moliwej do uzyskania oszczdnoci energii, natomiast wiadectwo charakterystyki energetycznej to ocena charakterystyki energetycznej budynku lub moduu budynku. Zagadnienia zwizane z opracowaniem obu dokumentw pokrywaj si w pewnym stopniu, przy czym z uwagi na fakt, e dotychczas nie zostay wydane przepisy wykonawcze, na podstawie ktrych mona uzyska uprawnienia audytora efektywnoci energetycznej trudno jest ustali szczegowy zakres tych uprawnie. Jednake rozwaane jest umoliwienie sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej przez audytorw efektywnoci energetycznej.

Uwaga nieuwzgldniona. Zagadnienia zwizane z prowadzeniem 10) W tecie regulacyjnym w pkt. 8 nie wskazano podmiotu centralnego rejestru zostay opisane w pkt. 3.2 sektora finansw publicznych, dla ktrego przewiduje si zaoe i niezasadnym jest nazywanie go

zwikszenie zatrudnienia. Wtpliwoci budzi dodatkowy bliej nieokrelonym. Rejestr ma obejmowa: koszt w wysokoci 20 tys. z na obsug i serwis bliej oglnodostpny wykaz osb nieokrelonych rejestrw. Wyjanienia wymaga czy s to uprawnionych do sporzdzania nowe rejestry czy te rejestry funkcjonujce ju na mocy wiadectw charakterystyki przepisw prawa budowlanego. W pkt, 9 testu energetycznej, w tym osb, ktre bd regulacyjnego naleaoby przedstawi szacunkowe koszty uprawnione do kontroli systemw sporzdzenia wiadectw charakterystyki energetycznej dla ogrzewania i klimatyzacji podmiotw oddajcych nowe budynki do uytkowania, a wykaz wiadectw charakterystyki take dla osb fizycznych i prawnych dokonujcych energetycznej, dziki ktremu przeniesienia wasnoci (wynajmu) budynkw. moliwe bdzie zapewnienie niezalenego systemu kontroli wiadectw charakterystyki energetycznej, wykaz protokow z przeprowadzonych kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji, dziki ktremu moliwe bdzie zapewnienie niezalenego systemu kontroli protokow z przeprowadzonych kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji oglnodostpny rejestr budynkw zajmowanych przez wadze publiczne, informujcy o charakterystyce energetycznej tych budynkw. Celem utworzenia ww. rejestru jest zapewnienie niezalenego systemu kontroli, o ktrym mowa w art. 18 dyrektywy, zapewnienie publicznej dostpnoci regularnie aktualizowanych list ekspertw, o ktrym mowa w art. 17 dyrektywy oraz inwentaryzacja i dostarczenie informacji na

5.

Ministerstwo Gospodarki

1) W opinii Ministerstwa Gospodarki obowizek uzyskania wiadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku moduu budynku zbywanego na podstawie umowy sprzeday lub wynajmowanego jest nieuzasadniony. Nie wypenienie powyszego obowizku uniemoliwi zainteresowanym zawarcie skutecznej umowy sprzeday lub najmu lokalu. Ponadto wskaza naley, i koszty sporzdzenia wiadectw charakterystyki energetycznej bdzie ponosi sprzedajcy, a w przypadku najmu waciciel lub zarzdca budynku lub moduu budynku. Powyszy przepis nakada zatem na

temat standardu energetycznego budynkw zajmowanych przez jednostki sektora finansw publicznych. Zdaniem projektodawcy zapewnienie systemu kontroli wiadectw oraz sprawozda z przegldw w zakresie okrelonym w zaczniku nr II do dyrektywy 2010/31/UE moliwe jest wycznie w oparciu rejestracje i wiadectw protokow. Trudno wskaza inn moliwo wyboru losowo co najmniej istotnego odsetka wszystkich wiadectw charakterystyki energetycznej oraz poddaniu weryfikacji prawidowoci danych wejciowych i wynikw zawartych w wiadectwach. Natomiast rejestr funkcjonujcy na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, o ktrym mowa w pimie Ministra Finansw, dotyczy osb ktre zoyy z wynikiem pozytywnym egzamin, o ktrym mowa w ust. 8 pkt 4, oraz osb, ktre ukoczyy odpowiednie studia podyplomowe. Uwaga nieuwzgldniona. Obowizek przekazania wiadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzeday czy najmie stanowi wdroenie art. 12 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/31/UE, w myl ktrego: 1. Pastwa czonkowskie zapewniaj wydawanie wiadectw charakterystyki energetycznej dla: a) budynkw lub moduw budynkw, ktre s wznoszone, sprzedawane lub

obywateli i przedsibiorcw wynajmujcych lokale dodatkowe koszty zwizane z uzyskaniem wiadectwa charakterystyki energetycznej i moe stanowi dla wielu z nich barier uniemoliwiajc sprawne zawarcie umowy. W zwizku z tym naleaoby rozway moliwo wyczenia spod rygorw ustawy moduw budynkw, np. mieszka wchodzcych w skad jednego budynku mieszkalnego, zbywanego albo wynajmowanego.

wynajmowane nowemu najemcy; oraz b) budynkw, w ktrych cakowita powierzchnia uytkowa powyej 500 m2 jest zajmowana przez wadze publiczne i ktre s czsto odwiedzane przez ludno. W dniu 9 lipca 2015 r. prg 500 m2 obniy si do 250 m2 . Wymogu wydania wiadectwa charakterystyki energetycznej nie stosuje si, jeeli wiadectwo wydane zgodnie z dyrektyw 2002/91/WE albo zgodnie z niniejsz dyrektyw dla tego budynku lub moduu budynku jest dostpne i aktualne. 2. Pastwa czonkowskie wymagaj, aby przy okazji wznoszenia, sprzeday lub wynajmu budynkw lub moduw budynkw wiadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopi przedstawiano ewentualnemu nowemu najemcy lub kupujcemu i przekazywano j kupujcemu lub nowemu najemcy. Obowizek sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej przy oddawaniu budynku do uytkowania istnieje i jest egzekwowany od 2009 r.. Nie zaobserwowano, by ta powinno wpyna negatywnie na rynek nieruchomoci. Koszty zwizane z wykonaniem wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku s wielokrotnie mniejsze w porwnaniu do wartoci nieruchomoci.

2) Wtpliwoci budzi rwnie termin sporzdzenia wiadectwa

charakterystyki energetycznej, ktry wedug proponowanych przepisw wyznaczony zosta na moment udostpniania budynku lub moduu budynku zainteresowanym zakupem lub najmem. Termin ten powinien by cile okrelony, tak aby nie byo wtpliwoci interpretacyjnych w tym zakresie.

Uwaga uwzgldniona. Obowizek przekazania wiadectwa bdzie mia miejsce przy podpisywaniu umowy sprzeday lub najmu. Jest to cile okrelony termin i nie budzi zastrzee interpretacyjnych.

6.

Rzdowe Centrum Legislacji

3) W rozdziale II pkt 1.1 dotyczcym najwaniejszych terminw wymagajcych zdefiniowania nie wskazano Uwaga uwzgldniona. wiadectwa charakterystyki energetycznej, ktrego definicja Ustawa bdzie zawiera definicj wiadectwa wydaje si niezbdna z uwagi na przedmiot regulacji. charakterystyki energetycznej. Przez wiadectwo charakterystyki energetycznej rozumie si wiadectwo sporzdzone przez osob uprawnion, zawierajce informacj o charakterystyce energetycznej budynku lub moduu budynku sporzdzone na podstawie przepisw odrbnych. 4) W projekcie zaoe nie wskazano rwnie sposobu uregulowania zasad i procedur, oraz wzorw formularzy itp. Uwaga uwzgldniona. w zakresie dokonywania okresowych, obowizkowych Zasady przeprowadzenia kontroli, wzorw kontroli kotw, systemw ogrzewania i klimatyzacji, o protokow z kontroli i ich weryfikacji ktrych mowa w rozdziale II pkt 4. Obecnie kwestie zostan okrelone w projektowanej ustawie dotyczce przeprowadzania ww. okresowych kontroli s oraz w planowanym rozporzdzeniu w uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo sprawie rejestru i kontroli wiadectw budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pn. zm.), charakterystyki energetycznej budynkw natomiast brak przepisw wykonawczych w tym zakresie i moduw budynkw oraz kontroli powoduje, e przepisw tych si w praktyce nie stosuje, a protokow z przegldw systemw stosowne kontrole nie s przeprowadzane. ogrzewania i klimatyzacji. Uwaga oglna: Zauwaenia wymaga, e przedstawiony do zaopiniowania Uwaga nieuwzgldniona. projekt zaoe dotyczy niemal wycznie zagadnie Wedug projektodawcy nie zachodzi zwizanych z obowizkiem sporzdzania wiadectw konieczno zmiany tytuu ustawy oraz charakterystyki energetycznej oraz przeprowadzania kontroli zawarcia w niej dodatkowych kwestii

kotw, systemw ogrzewania oraz klimatyzacji, natomiast ma by on podstaw do stworzenia projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw. Rozwaenia przez projektodawcw wymaga wic, czy nie istniej dodatkowe kwestie merytoryczne, ktre winny by objte regulacj projektowanej ustawy, a jeli nie, to czy nie istnieje potrzeba zmiany tytuu projektowanej ustawy.

merytorycznych. Istotnie, zasadniczym celem projektowanej ustawy ma by ustanowienie powszechnego systemu oceny charakterystyki energetycznej budynkw poprzez zapewnienie informacji o charakterystyce energetycznej budynkw i moduw budynkw w postaci wiadectw charakterystyki energetycznej oraz sprawozda z przegldw systemw ogrzewania i klimatyzacji, jednake przepisy te funkcjonowa bd w powizaniu z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczcymi zakresu i formy projektu budowlanego oraz przepisami dotyczcymi ksiki obiektu budowlanego. W analogiczny sposb zostay wdroone postanowienia dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw. Uwaga uwzgldniona. Rozdzielenie dziaa na budynki nowe oraz uytkowane (istniejce) dotyczy przede wszystkim wymaga w zakresie charakterystyki energetycznej budynkw, rozwaenia i wzicia pod uwag alternatywnych systemw dostaw energii do budynku oraz poprawy charakterystyki energetycznej przy dokonaniu waniejszej renowacji (art. 6 i 7 dyrektywy 2010/31/UE). Zagadnienia te zostan wdroone zmian

Uwagi szczegowe: 1) Naleaoby rozstrzygn w projektowanych zaoeniach, czy regulacje projektowanej ustawy bd mie zastosowanie tylko do budynkw nowych, czy rwnie do budynkw istniejcych. Podkrelenia wymaga, e dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13), zwana dalej dyrektyw w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw" w art. 6 i 7 dokonuje wyranego rozdzielenia dziaa dotyczcych budynkw nowych i budynkw istniejcych, czego brak w projektowanych zaoeniach.

Wprowadzenie przez projektodawcw w pkt 1.1. definicji waniejszej renowacji" tworzy domniemanie, e zaoenia maj zastosowanie rwnie do budynkw istniejcych, jednak naley to w sposb wyrany wskaza w projekcie. Ponadto zauwaenia wymaga, e poza wprowadzeniem przedmiotowej definicji, termin waniejsza renowacja nie wystpuje w dalszej czci projektowanych zaoe.

aktw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pn. zm.), tj. rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.), rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pn. zm.), o czym jest mowa w pkt 1 zaoe. W celu wdroenia postanowie dyrektywy odnoszcych si do obowizku sporzdzenia charakterystyki energetycznej budynku w przypadku waniejszej renowacji przewiduje si objcie pozwoleniem na budow robt budowlanych polegajcych na dociepleniu budynkw obejmujce ponad 25 % powierzchni przegrd zewntrznych budynku. Obecnie roboty te objte s albo obowizkiem zgoszenia waciwemu organowi - jeeli dociepla si budynki do 12 m, albo obowizkiem uzyskania pozwolenia na budow gdy ww. prg przekraczaj. Ad.2 . Uwaga uwzgldniona. Projektodawcy zdecydowali si na uregulowanie kwestii zwizanej z waniejsz renowacj w inny sposb ni wczeniej zaproponowany. Przewiduje si usunicie z

2) W pkt 1.1. wtpliwoci budz terminy, ktre wymagaj zdefiniowania w ustawie. W kontekcie definicji zawartych w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw rozwaenia wymaga, czy w ustawie o charakterystyce energetycznej budynkw nie istnieje

potrzeba zdefiniowania m.in. charakterystyki energetycznej budynku czy te innych terminw zawartych w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw. Ponadto, zauwaenia wymaga, e zaproponowana w projekcie zaoe definicja waniejszej renowacji" ma wszy zakres ni definicja tego terminu wynikajca z dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw.

projektu zaoe definicji waniejszej renowacji z uwagi na fakt, e zakres prac budowlanych, do ktrej nawizuje definicja zawarta w dyrektywie 2010/31/UE, obejmuje przebudow, co do ktrej zastosowanie bd miay przepisy Praw budowlanego oraz roboty budowlane polegajce na dociepleniu, ktre rwnie unormowane s w ww. ustawie. W tym ostatnim przypadku niezbdne bdzie dokonanie zmiany w ww. ustawie polegajcej na zmodyfikowaniu art. 29 ust. 2 pkt 4 w sposb opisany w pkt ad. 1 niniejszego pisma. W projekcie zaoe zostay dodane nastpujce, kluczowe dla projektowanej ustawy definicje: charakterystyki energetycznej budynkw, klasy energetycznej, wiadectwa charakterystyki energetycznej, budynku o niemal zerowym zuyciu energii. Uwaga nieuwzgldniona. Przede wszystkim naley podkreli, e sytuacja oddania do uytkowania dotyczy wycznie budynkw, zgodnie z art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane. Natomiast w przypadku moduu budynku obowizek dokonania oceny charakterystyki energetycznej zachodzi bdzie w przypadku sprzeday lub wynajmu. Pojcie czci budynku stanowicej samodzielna cao techniczno-uytkow, rozumiane jest jako cz budynku o jednej

3) Wtpliwoci budzi take definicja moduu budynkw kontekcie proponowanego w ust. 1.2. zakresu realizacji obowizku wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej. Podkrelenia wymaga, e powysze pojcie nie funkcjonuje obecnie w polskim systemie prawnym, a dotyczy bdzie kwestii wykraczajcych poza zakres przedmiotowy projektowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw. Obowizek wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej bdzie dotyczy min- moduu budynku oddawanego do uytkowania, podczas gdy ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie posuguje si takim terminem. W zwizku z powyszym, naleaoby

rozway zastosowanie w projektowanej ustawie terminu cz budynku stanowica samodzieln cao technicznouytkow", ktry w zakresie zwizanym ze wiadectwami charakterystyki energetycznej funkcjonuje obecnie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Rozstrzygnicia wymaga jednak, czy powyszy termin wyczerpuje definicj moduu budynku" okrelon w art. 2 pkt S dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw {sekcja, pitro lub mieszkanie w budynku zaprojektowane lub przerobione do odrbnego uycia") w sposb zgodny z intencjami projektodawcw.

funkcji uytkowej, dla ktrej zastosowane rozwizania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalaj na niezalene jej funkcjonowanie zostao zdefiniowane w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czci budynku stanowicej samodzieln cao technicznouytkow oraz sposobu sporzdzania i wzorw wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) i nie odpowiada ono definicji zawartej w art. 2 pkt 8 dyrektywy 2010/31/UE. Przykadowo w wikszoci przypadkw istniejce rozwizania instalacyjne nie pozwalaj na niezalene funkcjonowanie mieszkania. Ad. 4. Uwaga uwzgldniona. Okrelony w pkt 1.2 zaoe obowizek wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkw zajmowanych przez wadze publiczne i czsto odwiedzanych przez ludno, ktrych powierzchnia uytkowa jest wiksza ni 500 m kw. stanowi wdroenie art. 12 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE, w myl ktrego: Pastwa czonkowskie zapewniaj wydawanie wiadectw charakterystyki energetycznej dla: a) budynkw lub moduw budynkw, ktre s wznoszone, sprzedawane lub

4) Zauwaenia wymaga, e pomidzy pkt 1. 2 a pkt 1,3. projektowanych zaoe istnieje pewna niespjno. Zgodnie z pkt 1.2., obowizek wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy m.in. budynku lub moduu budynku zajmowanego przez wadze publiczne i czsto odwiedzanego przez ludno, ktrego cakowita powierzchnia uytkowa jest wiksza ni 500 m2. Natomiast zgodnie z pkt 1.3. projektowanych zaoe wymg umieszczania wiadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu dotyczy budynkw zajmowanych przez wadze publiczne i czsto odwiedzanych przez ludno oraz budynkw czsto odwiedzanych przez ludno ktrych cakowita powierzchnia uytkowa jest wiksza ni 500 m2. W wietle powyszego, brak wymogu sporzdzenia wiadectwa charakterystyki

energetycznej dla budynkw czsto odwiedzanych przez ludno, ktrych powierzchnia uytkowa jest wiksza ni 500 m2, natomiast istnieje dla tych obiektw obowizek umieszczenia ww. wiadectwa w widocznym miejscu.

wynajmowane nowemu najemcy; oraz b) budynkw, w ktrych cakowita powierzchnia uytkowa powyej 500 m2 jest zajmowana przez wadze publiczne i ktre s czsto odwiedzane przez ludno. W dniu 9 lipca 2015 r. prg 500 m2 obniy si do 250 m2. Ad. 5. Uwaga uwzgldniona. W zwizku z niejednoznacznoci okrelenia czsto odwiedzane przez ludno, dla ujednoznacznienia przepisu przyjto e wszystkie budynki o powierzchni powyej 500 m zajmowane przez wadze publiczne s czsto odwiedzane przez ludno.

5) Powyej omwiona propozycja budzi take wtpliwoci, w szczeglnoci w zakresie kryterium czstego odwiedzania przez ludno ktre wydaje si by zbyt subiektywne i w praktyce niemoliwe do jednoznacznego stwierdzenia. W opinii Rzdowego Centrum Legislacji kryterium zajmowania danego budynku lub moduu budynku przez wadze publiczne oraz okrelenie wymogw dotyczcych cakowitej powierzchni uytkowej jest wystarczajce dla stwierdzenia w przypadku ktrych budynkw powstanie obowizek sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku budynkw innych ni zajmowane przez wadze publiczne (pkt 1.3. projektowanych zaoe) naleaoby rozway wprowadzenie regulacji analogicznej do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, posugujc si kryterium budynku w ktrym s wiadczone usugi znacznej liczbie osb. 6) W pkt 1.2., dotyczcym utraty wanoci wiadectwa charakterystyki energetycznej, wtpliwoci budzi tiret drugie, dotyczce utraty wanoci przedmiotowego wiadectwa po stwierdzeniu oczywistych i racych bdw w wykonanym wiadectwie w trakcie przeprowadzonego przez ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej postpowania w sprawie utraty uprawnie do sporzdzania wiadectw

Ad. 6. Uwaga nieuwzgldniona. Uniewanienie wiadectwa charakterystyki energetycznej bdzie miao miejsce m.in. w przypadku decyzji o utracie uprawnie, a o utracie bdzie decydowao to, czy wiadectwo bdzie zawiera racy i oczywisty bd. Nie przewiduje si stworzenia innych sankcji

charakterystyki energetycznej. Wydaje si, e celowe byoby stworzenie oddzielnego trybu dla stwierdzania oczywistych i racych bdw, niezalenie od postpowania ws. utraty uprawnie przez sporzdzajcego wiadectwa. Podkrelenia wymaga, e w zaproponowanym brzmieniu utrata wanoci wiadectwa charakterystyki energetycznej jest tylko jedn z pobocznych konsekwencji postpowania w sprawie utraty uprawnie. Wyjanienia wymaga, czy popenienie racego bdu zawsze skutkuje postpowaniem ws. utraty uprawnie? Czy nie jest moliwe uniewanienie wiadectwa w przypadku stwierdzenia racego bdu, niezalenie od utraty uprawnie przez sporzdzajcego wiadectwo? 7) W pkt 1.3., dotyczcym obowizku posiadania charakterystyki energetycznej budynku lub moduu budynku, rozwaenia wymaga, w jaki sposb organ nadzoru budowlanego uniemoliwi rozpoczcie uytkowania w sytuacji, kiedy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na uytkowanie, a jedynie zawiadomienie o zakoczeniu budowy. Naley podkreli, e zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do uytkowania obiektu budowlanego, na ktrego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budow, mona przystpi, z zastrzeeniem art. 55 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, po zawiadomieniu waciwego organu o zakoczeniu budowy, jeeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia dorczenia zawiadomienia, nie zgosi sprzeciwu w drodze decyzji. W pkt 1.3. wskazano, e zaniechanie obowizku sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej uniemoliwi rozpoczcie uytkowania, gdy wwczas organ nadzoru budowlanego nie wyda pozwolenia na uytkowanie. Co w sytuacji, gdy takie pozwolenie nie jest wymagane, czy

za nieprawidowe sporzdzenie wiadectwa. Jeeli bd dokonany w wiadectwie nie okae si taki racy i oczywisty, minister wydaje decyzje o odmowie pozbawienia uprawnie.

Ad. 7. Uwaga nieuwzgldniona. Obecnie funkcjonujce przepisy przewiduj, e do wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uytkowanie oraz do zawiadomienia o zakoczeniu budowy naley zaczy wiadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopi. Jeeli takiego dokumentu zabraknie organ wezwie do uzupenienia wniosku, zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

domniemywa si, e wwczas organ nadzoru budowlanego zgasza sprzeciw, o ktrym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 8) W pkt 3.2., regulujcym kwesti centralnego rejestru, rozwaenia wymaga celowo czenia w akcie wykonawczym zagadnie dotyczcych zasad prowadzenia centralnego rejestru ze sprawami doskonalenia kwalifikacji osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, kontroli wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw i moduw budynkw oraz kontroli protokow z przegldw systemw ogrzewania i klimatyzacji. Naleaoby rozway wprowadzenie osobnego upowanienia ustawowego dla ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporzdzenia w sprawie zasad prowadzenia centralnego rejestru. 9) W pkt 3.4. projektowanych zaoe, w kontekcie projektowanych regulacji zwizanych z utrat uprawnie do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, rozstrzygnicia wymaga, czy w przypadku utraty ww. uprawnie, moliwe jest ponowne ich uzyskanie.

Ad. 8. Uwaga nieuwzgldniona. Przez wzgld na niewielki rozmiar regulacji dotyczcych zasad prowadzenia centralnego rejestru, doskonalenia zawodowego osb uprawnionych, kontroli wiadectw charakterystyki energetycznej oraz protokow z przegldw systemw ogrzewania i klimatyzacji, poczenie wymienionych zagadnie w jednym rozporzdzeniu wydaje si zasadne.

Ad. 9. Uwaga uwzgldniona. Projekt zaoe bdzie przewidywa, e w przypadku utraty uprawnie do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, bdzie moliwo ich uzyskania po upywie 24 miesicy od dnia uprawomocnienia si decyzji ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub od momentu uprawomocnienia si orzeczenia o skazaniu w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci w zakresie sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej lub orzeczenia

o ubezwasnowolnieniu osoby uprawnionej. Pkt 3.4. projektu zaoe zosta uzupeniony w tym zakresie. 10) W pkt 4.1, projektowanych zaoe, dotyczcym kontroli kotw, systemw ogrzewania i klimatyzacji, rozwaenia wymaga, czy zostan wprowadzone do projektowanej ustawy regulacje analogiczne do art. 62 ust. la i lb ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. Ad. 10. Uwaga uwzgldniona. Projektowana ustawa bdzie zawieraa obowizek sprawdzenia wykonania zalece z poprzedniej kontroli, analogicznie do art. 62 ust. 1a ustawy prawo budowlane, jednak nie przewiduje si wprowadzenia kontroli, o ktrej mowa w art. 62 ust. 1b ww. ustawy.

11) W pkt 4,2, projektowanych zaoe niezrozumiaa jest informacja w sprawie okrelenia w ustawie wymaga Ad. 11. Uwaga uwzgldniona. dotyczcych wyksztacenia, przeszkolenia, niekaralnoci Projekt zosta zmieniony w oraz zasad postpowania osb przeprowadzajcych kontrole podniesionej uwagi. systemw ogrzewania, klimatyzacji i kotw, na podstawie dotychczasowych wymaga, przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Podkrelenia wymaga, e art. 62 ust. 4 przedmiotowej ustawy wskazuje jedynie, e kontrole o ktrych mowa w ust. 1 ww. przepisu (a wic rwnie kontrole systemw klimatyzacji i kotw) przeprowadzaj osoby posiadajce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoci. 12) W pkt 4.3. projektowanych zaoe, naley zauway, e zakres przedmiotowy rozporzdzenia w sprawie doskonalenia kwalifikacji osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, rejestru i kontroli wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw i moduw budynkw oraz kontroli protokow z przegldw kotw, systemw ogrzewania i klimatyzacji jest zbyt szeroki i nieuporzdkowany, co zasygnalizowano w pkt

zakresie

Ad. 12. Uwaga nieuwzgldniona. Przez wzgld na niewielki rozmiar regulacji dotyczcych zasad prowadzenia centralnego rejestru, doskonalenia zawodowego osb uprawnionych, kontroli wiadectw charakterystyki energetycznej oraz protokow z przegldw systemw

8 niniejszego pisma. Wydaje si, e kwestia kontroli ogrzewania i klimatyzacji, poczenie wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw i wymienionych zagadnie w jednym moduw budynkw oraz kontroli protokow z przegldw rozporzdzeniu wydaje si zasadne. kotw, systemw ogrzewania i klimatyzacji powinna stanowi przedmiot osobnego rozporzdzenia. Ponadto, w zwizku z propozycj dokonywania weryfikacji protokow z przeprowadzonych kontroli systemw grzewczych, klimatyzacji i kotw pod ktem prawidowoci sporzdzenia protokou, tj. zgodnoci z przepisami budowlanymi, wyjanienia wymaga, jakie przepisy budowlane reguluj kwestie sporzdzania takich protokow? Czy nie bdzie to przedmiotem projektowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw? 13) W pkt 4.3. projektowanych zaoe projektodawcy proponuj wprowadzenie regulacji niefunkcjonujcych w Ad. 13. Uwaga uwzgldniona. obecnie obowizujcych przepisach, zwizanych z Projekt zosta zmieniony w weryfikacj i kontrol wiadectw charakterystyki podniesionej uwagi. energetycznej oraz protokow z przeprowadzonych kontroli kotw, systemw ogrzewania i klimatyzacji, Nie negujc potrzeby wprowadzenia przedmiotowych procedur kontrolnych, konieczne wydaje si uszczegowienie tej czci zaoe, poprzez wskazanie istotnych rozstrzygni o charakterze merytorycznym - kto bdzie przeprowadza przedmiotowe kontrole? Czy bd one przeprowadzane z urzdu czy na wniosek? Jak bdzie przebiega przedmiotowa kontrola? Wydaje si ponadto, e instytucja powiadomienia odpowiedniej izby zawodowej oraz waciciela budynku lub moduu budynku w przypadku racych bdw s to rodki niewystarczajce do zrealizowania celu ustawy. Jeli za w intencji projektodawcw s to rodki wystarczajce, celowym byoby okrelenie dziaa, ktre podj mogaby

zakresie

waciwa izba zawodowa, czy te waciciel budynku w przypadku otrzymania przedmiotowego powiadomienia. 14) Proponuje si doprecyzowa pkt 6. projektowanych zaoe, dotyczcy zacht i instrumentw finansowych adresowanych do poszczeglnych wacicieli budynkw. Wyjanienia wymaga, jaka bdzie forma tych zacht, w jakim trybie bd one kierowane do wacicieli i zarzdcw budynkw, a take kto bdzie przedmiotowe dziaania realizowa? Podkrelenia wymaga take, e kwestia zacht i instrumentw finansowych adresowanych do poszczeglnych wacicieli budynkw nie zostaa omwiona w pkt 8 testu regulacyjnego, dotyczcym skutkw projektowanej regulacji dla sektora finansw publicznych. Naley ponadto zauway, e zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw, pastwa czonkowskie obowizane byy do sporzdzenia wykazu aktualnych i w razie potrzeby proponowanych rodkw i instrumentw zawierajcych take rodki i instrumenty o charakterze finansowym do dnia 30 czerwca 2011 r. Rzdowe Centrum Legislacji zwraca uwag na konieczno zawarcia w tej czci zaoe informacji, ktre pozwol na realizacj obowizku wynikajcego z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.). Ad. 14. Uwaga uwzgldniona. Projekt zaoe zosta uzupeniony nastpujce informacje:

Ustawa bdzie zawieraa moliwe do uzyskania zachty i instrumenty finansowe adresowane do poszczeglnych wacicieli budynkw nowobudowanych oraz modernizowanych. Przewiduje si stworzenie zacht finansowych w postaci premii przeznaczonej na modernizacj budynkw do poziomu o niemal zerowym zuyciu energii. Zachty finansowe pochodziyby z rodkw ju funkcjonujcego funduszu, stworzonego na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z pn. zm.).

Obowizki sprawozdawcze wynikajce z art. 10 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE bd realizowane razem z obowizkami wynikajcymi z dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoci kocowego wykorzystanie energii i usug energetycznych oraz uchylajcej dyrektyw Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006). Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zamieci w Biuletynie Informacji Publicznej

informacje o instrumentach sucych finansowaniu dziaa poprawiajcych charakterystyk energetyczn budynkw.

15) Rozwaenia wymaga, czy nie istnieje potrzeba stworzenia przepisw sankcyjnych w zakresie objtym przedmiotowym projektem, ktre dotyczyyby min. kar zwizanych ze sporzdzaniem wiadectw charakterystyki energetycznej bez wymaganych uprawnie.

Ad. 15. Uwaga uwzgldniona. Ustawa bdzie przewidywa przepisy karne, w tym dla tych, ktrzy wykonuj wiadectwa bez uprawnie, analogicznie do art. 93 pkt 11 ustawy Prawo budowlane. Przez wzgld na istniejce wytyczne co do zwizoci i oglnoci projektu zaoe ww. zagadnienia nie zostay w nich zawarte. Ad. 16. Uwaga uwzgldniona. Projekt zaoe projektu ustawy zosta przekazany do opinii Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego.

16) W zwizku z propozycj naoenia obowizku wykonywania wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkw zajmowanych przez wadze publiczne, konieczne jest przekazanie projektu zaoe do opinii Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego. Ponadto, w zwizku z proponowanymi w pkt. 1.3. uregulowaniami dotyczcymi aktw notarialnych i dodatkowych obowizkw notariuszy , celowym wydaje si przekazanie projektu do opinii Krajowej Rady Notarialnej.

17) Projekt zaoe nie spenia wymogw formalnych przewidzianych w Regulaminie pracy Rady Ministrw, gdy Ad. 17. Uwaga uwzgldniona. nie zawiera przedstawienia wynikw konsultacji spoecznych Projekt zaoe projektu ustawy zostanie

( 9 ust. 4 pkt 2), informacji o podmiotach, jakie zgosiy zainteresowanie pracami nad projektem zaoe w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z pn. zm.), bd te informacji o braku takich zgosze ( 9 ust. 5 Regulaminu).

uzupeniony o wyniki konsultacji spoecznych oraz o informacje o podmiotach, ktre zgosiy zainteresowanie pracami nad projektem zaoe.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

1) Cele regulacji i ewaluacja ich realizacji. Zasadnym wydaje si odniesienie do celw przyjtych przez Komisj Europejsk w trakcie prac nad dyrektyw 2010/31/UE, tj. obnienia o 5-6% kocowego zuycia energii w UE w 2020 r. i zmniejszenia w 2020 r. cznych emisji dwutlenku wgla w UE o 4 -5 %. Wskazanym wydaje si okrelenie moliwie precyzyjnie celw i zaoe regulacji w kontekcie uwarunkowa krajowych (np. przecitne roczne zuycie energii na ogrzewanie w Polsce obecnie i po wprowadzeniu regulacji). Wskazanym jest rwnie okrelenie terminu, po upywie ktrego mogaby nastpi ewaluacja ustawy oraz doprecyzowanie miernikw, ktre mogyby posuy do oceny osignicia celw regulacji. Uzupenienia w tym zakresie wymagaj w szczeglnoci nastpujce czci testu regulacyjnego: Jaki problem jest rozwizywany? Uzasadnienie wprowadzenia regulacji (...) Kiedy nastpi ewaluacja efektw projektu (...)

Uwaga uwzgldniona. Test zosta uzupeniony o dodatkowe cele, jakimi s: zwikszenie do 2020 roku efektywnoci energetycznej o 20%; zwikszenie do roku 2020 udziau energii ze rde odnawialnych do 20% cakowitego zuycia energii finalnej w UE; zmniejszenie do 2020 roku emisji gazw cieplarnianych o co najmniej 20%, w porwnaniu do 1990 roku, z moliwoci wzrostu tej wielkoci nawet do 30%, pod warunkiem, e inne kraje rozwinite zobowi si do porwnywalnej redukcji emisji, a wybrane kraje rozwijajce si wnios odpowiedni wkad na miar swoich moliwoci redukcyjnych. Pierwsze efekty wprowadzenia regulacji bd widoczne po roku maksymalnie dwch latach funkcjonowania systemu. Miernikiem pozwalajcym na oszacowanie efektw wprowadzonej regulacji bdzie jednostkowe zapotrzebowanie budynku lub moduu budynku na energie pierwotn i kocow. Czynnikiem porednim stymulujcym efektywno energetyczna bdzie

2)

Skala oddziaywania. Zasadnym wydaje si oszacowania liczebnoci grup spoecznych, na ktre bdzie oddziaywaa regulacja, w tym m.in. tych grup na ktrych bdzie ciy obowizek uzyskania wiadectwa, tj. m.in. przedsibiorcy z brany budowlanej (sprzeda nowych mieszka), podmioty gospodarcze i osoby prywatne sprzedajce (na rynku wtrnym) lub wynajmujce mieszkania/budynki. Wskazanym byoby dookrelenie liczby podmiotw, na ktrych obecnie ciy obowizek uzyskania wiadectwa w zestawieniu z liczb podmiotw, ktre bd podlega temu wymogowi po wprowadzeniu regulacji.

podtrzymany system oceny energetycznej budynkw w formie wiadectwa charakterystyki energetycznej, natomiast czynnik bezporedni bd stanowiy wymagania szczegowe ksztatowane na poziomie warunkw technicznych, ktre zawieraj wymagania odnonie zuycia energii przez budynki nowobudowane. Obecnie poziom tych wymaga wynosi okoo 120-140 kWh/m2/rok, przy czym nowe regulacje poziom ten bd redukoway do okoo 80-90 kWh/m2/rok. Zatem oszczdnoci z tego tytuu bd znaczce, zarwno ilociowo w zakresie ograniczenia zapotrzebowania na energi, jak rwnie kosztowo dla poszczeglnych konsumentw w postaci zaoszczdzonych kilkudziesiciu zotych rocznie z kadego metra kwadratowego ogrzewanej powierzchni. Uwaga czciowo uwzgldniona. Obowizek sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkw oddawanych do uytkowania, oraz dla budynkw, lokali mieszkalnych oraz czci budynkw stanowicych samodzieln cao techniczno uytkow, sprzedawanych lub wynajmowanych, w polskim porzdku prawnym funkcjonuje od 1 stycznia 2009 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pn. zm.), stanowice wdroenie postanowie dyrektywy

2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw. W porwnaniu z obecnie funkcjonujcym stanem prawnym obowizek sporzdzenia wiadectwa powstanie jedynie dla budynkw nowych i istniejcych, zajmowanych przez wadze publiczne, ktrych powierzchnia wynosi co najmniej 500 m, jednak prg ten obniy sie do 250 m, w 2015 r. Zatem projektowana regulacja, poza przypadkiem ww. nie wprowadza nowych obcie w obszarze grup na ktrych bdzie ciy obowizek sporzdzenia wiadectwa. MTiGM nie dysponuje szczegowymi danymi, pozwalajcymi na oszacowanie jaka grupa obecnie jest objta tym obowizkiem i w jaki sposb ta grupa sie powikszy. Z danych statystycznych Gwnego Urzdu Nadzoru Budowlanego wynika, e w 2010 r. budynkw uytecznoci publicznej oddanych do uytkowania byo 10.100. Zatem te budynki z uwagi na obowizujce przepisy, wiadectwo charakterystyki energetycznej budynkw ju posiadaj, pozostaj jedynie budynki wybudowane po 2009 r., ktre wiadectwa posiadaj jedynie sporadycznie. Warte podkrelenia jest to, i w stosunku do wartoci nieruchomoci, cena wiadectwa charakterystyki energetycznej nie jest znaczca. Obecnie koszt sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego waha si od 100 do 350

z (dane uzyskane na podstawie publikowanych ofert osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej), natomiast w pierwszym kwartale 2012 r. przecitna dla caego kraju cena 1 m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego oddanego do uytkowania wynosia 4130 z. Oznacza to, e koszt wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego stanowi od 2,4 do 8 % jednego metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego. 3) Skutki regulacji Doprecyzowania wymaga wskazanie, e projektowane zaoenia s neutralne bd nieznaczne z punktu widzenia dodatkowych obcie dla przedsibiorcw i obcie dla administracji" (pkt 6 testu regulacyjnego), w szczeglnoci w kontekcie kosztw wynikajcych z obowizku uzyskania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz kontroli ogrzewania i klimatyzacji, w zestawieniu z liczb podmiotw gospodarczych i osb fizycznych, ktre bd musiay uzyska wiadectwa, bd podda si kontroli. Zasadnym wydaje si szacunkowe wskazanie skutkw (dodatkowych kosztw) dla przedsibiorcw, nabywcw mieszka i budynkw (ewentualny wzrost cen mieszka i budynkw) oraz administracji pastwowej wynikajcych z wymogu zapewnienia, aby od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki byy budynkami o niemal zerowym zuyciu energii, jak rwnie wymogu zapewnienia, aby po dniu 18 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez wadze Uwaga czciowo uwzgldniona. Naley zauway, e dyrektywa 2010/31/UE w stosunku do poprzedniej dyrektywy rozszerza zakres obowizku sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej na budynki zajmowane przez wadze publiczne. Zmiana ta nie tworzy obcie dla przedsibiorcw ani osb fizycznych. Obecnie nie jest moliwe ustalenie poziomu wydatkw jednostek sektora finansw publicznych z uwagi na brak dostpnej inwentaryzacji budynkw zajmowanych przez te jednostki, ich powierzchni, wpisania do rejestru zabytkw, istnienia aktualnych wiadectw charakterystyki energetycznej, dokumentacji techniczno-budowlanej. Ponadto, istotne jest rwnie, e wraz z wejciem w ycie projektowanej regulacji z

publiczne oraz bdce ich wasnoci byy budynkami o niemal zerowym zuyciu energii. Wskazanym wydaje si szacunkowego przedstawienie liczby podmiotw publicznych i prywatnych, ktre zostan objtych obowizkiem uzyskania wiadectwa charakterystyki energetycznej, w zwizku ze zmniejszeniem progu dotyczcego powierzchni istniejcych budynkw zajmowanych przez wadze publiczne lub czsto odwiedzanych przez ludno (dworce, lotniska, muzea, hale), dla ktrej wymagane bdzie uzyskanie wiadectwa z obecnego progu powyej 1000 m do progu powyej 500 m (od 2015 r. powyej 250 m). Zasadne jest przedstawienie redniego kosztu uzyskania wiadectwa charakterystyki energetycznej dla poszczeglnych typw budynkw i okrelenie szacunkowe ich iloci. Zasadnym wydaje si przedstawienie kosztw wynikajcych z zapewnienia kontroli (pod ktem prawidowoci i rzetelnoci) wiadectw charakterystyki energetycznej oraz protokow z przegldu systemw grzewczych i klimatyzacji oraz kotw przez niezaleny organ, w szczeglnoci w kontekcie postanowie dyrektywy mwicych o koniecznoci poddania weryfikacji losowo wybranych wiadectw i protokow z przegldw, ktre reprezentuj statystycznie istotny odsetek" wszystkich wiadectw i protokow. Uzupenienia w tym zakresie wymagaj w szczeglnoci nastpujce czci testu regulacyjnego: Koszty i korzyci (dla sektora finansw publicznych i spoeczne) Czy projekt wprowadza dodatkowe obcienia regulacyjne (...) W jakim obszarze zostan zredukowane obcienia

przeprowadzonych obowizkowych kontroli zwolnieni bd waciciele lub zarzdcy kotw o efektywnej nominalnej wydajnoci powyej 20 kW uytkowanych co najmniej 15 lat, co rwnie tworzy oszczdnoci dla osb fizycznych i przedsibiorcw.

biurokratyczne (...) 4) Harmonogram Wskazane byoby okrelenie w harmonogramie prac legislacyjnych terminu rozpoczcia konsultacji spoecznych i przewidywanego czasu ich trwania. Uwaga uwzgldniona. Projekt zaoe zosta poddany ju konsultacjom spoecznym a w najbliszym czasie zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich. Termin opublikowania ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw przewiduje si na I kwarta 2013 r., a wejcia w ycie ustawy lipiec 2013 r.