Vous êtes sur la page 1sur 4

1. 2. 3.

Ministerstwo wiodce i ministerstwa wsppracujce Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nazwa dokumentu, data utworzenia Projekt zaoe do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw, stycze 2012 r. Jaki problem jest rozwizywany? (maksymalnie 70 sw) Projektowana regulacja stanowi bdzie transpozycj postanowie dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw do krajowego porzdku prawnego. Przedmiotowa dyrektywa stanowi przeksztacon wersj dyrektywy 2002/91/WE, ktra zostaa implementowana do porzadku prawnego w 2009 r.Celem dyrektywy jest ekonomicznie uzasadniona poprawa efektywnoci energetycznej w budynkach poprzez ograniczenie jej zuycia na skutek zmniejszonego zapotrzebowania na ciepo budynkw, ktre odpowiadaj za blisko 40 % globalnego zuycia energii w UE. Ponadto dyrektywa ta realizuje rwnie inne zwizane z jej wprowadzeniem cele: zwikszenia do 2020 roku efektywnoci energetycznej o 20%; zwikszenia do roku 2020 udziau energii ze rde odnawialnych do 20% cakowitego zuycia energii finalnej w UE; zmniejszenia do 2020 roku emisji gazw cieplarnianych o co najmniej 20%, w porwnaniu do 1990 roku, . Poprawa charakterystyki energetycznej budynkw w perspektywie dugofalowej wpynie rwnie na zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych na potrzeby zwizane z uytkowaniem budynkw. Gwne rodki do osignicia ww. celw to: ustalenie wymaga dotyczcych ochrony cieplnej i energooszczdnoci budynkw w celu osignicia poziomw optymalnych pod wzgldem kosztw, usprawnienie istniejcych systemw oceny energetycznej budynkw, regularna kontrola systemw ogrzewania i klimatyzacji. rdo: prawo UE dyrektywa 2010/31/UE orzeczenie TK upowanienie ustawowe inne (jakie?) Jeeli projekt implementuje prawo UE, czy wprowadzane s dodatkowe rozwizania poza bezwzgldnie wymaganymi przez UE? Regulacja nie wprowadza dodatkowych rozwiza poza wymaganymi przepisami dyrektywy, jednake w projekcie przewiduje si wdroenie fakulatywnego przepisu dyrektywy (art. 12 ust. 6 w zakresie wyczenia niektrych kategorii budynkw z obowizku sporzdzania i przekazywania wiadectwa charakterystyki energetycznej). Rekomendowane rozwizanie i oczekiwany efekt (maksymalnie 70 sw) Rozwizaniem kluczowym jest uchwalenie ustawy o charakterystyce energetycznej budynkw, ktrej celem bdzie udoskonalenie istniejcego systemu oceny energetycznej budynkw, funkcjonujcego w oparciu o przepisy uchylanej ustawy - Prawo budowlane oraz okrelenie wymaga w zakresie charakterystyki energetycznej budynkw poprzez wydanie stosownych rozporzadze wykonawczych. Efektem tych rozwiza ma by ograniczenie zuycia energii w budynkach, ochrona rodowiska naturalnego i zasobw oraz rozwj nowoczesnych technologii w budownictwie i instalacjach z nim zwizanych. Projektowane rozwizania s neutralne lub nieznaczne z punktu widzenia dodatkowych obcie dla przedsibiorcw oraz obcie w administracji. expos Premiera decyzja PRM/RM strategie rozwoju

TEST REGULACYJNY

4.

5.

6.

7.

Czy moliwe jest rozwizanie problemu poprzez dziaania pozalegislacyjne? Jeli tak, to jakie? Jeli nie, to dlaczego? Postanowienia dyrektywy nie przewiduj pozalegislacyjnej opcji wdraania jej postanowie. Przez wzgld na szeroki zakres oraz spjno regulacji, stworzenie nowej ustawy jest bardziej zasadne ni nowelizacja obowizujcych przepisw. Rozwizaniem optymalnym jest stworzenie spjnego systemu oceny energetycznej budynkw, ktry pozwoli na sukcesywne wdraanie polityki oszczdnego gospodarowania energi, co przyniesie znaczce oszczdnoci w caym sektorze budownictwa, ktry jest najbardziej energochonny. Dotychczasowe dziaania pozalegislacyjne m.in. program informacyjny "Dom przyjazny" nie przyniosy zadowalajcych efektw. Natomiast system powszechnej certyfikacji energetycznej budynkw, w ktrym potencjalni nabywcy i najemcy budynkw lub ich czci otrzymaj waciwe informacje dotyczce charakterystyki energetycznej i praktyczne rady na temat poprawy tej charakterystyki powinien przyczyni si do dziaa prooszczdnociowych i proefektywnociowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych produktw zwizanych z energi (urzdzenia AGD, rda wiata, samochody).

8.

Skutki dla sektora finansw publicznych (pozytywne in plus; negatywne in minus) w mln PLN 2012 2013 2014 2015 2016*

Brak jest moliwoci przedstawienia rachunku kosztw i korzyci dla sektora publicznego w najbliszych latach z uwagi na zoony charakter obszaru objtego regulacj oraz brak stosownych opracowa i analiz. Uchwalenie i wejcie w ycie projektowanej regulacji wywoa skutki finansowe dla budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego. Do budetu pastwa wpyn rodki finansowe z tytuu podatkw VAT i CIT w zwizku z dziaalnoci polegajc na wykonywaniu wiadectw energetycznych, przeprowadzaniu kontroli systemw ogrzewczych i klimatyzacji oraz przeprowadzanymi dziaaniami majcymi na celu popraw standardu energetycznego budynkw. Ponadto, w zwizku z koniecznoci wprowadzenia obowizku weryfikacji wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw oraz sprawozda z przeprowadzonych kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji niezbdne bdzie zatrudnienie okoo 7 osb, do przeprowadzania przedmiotowych czynnoci i obsugi systemu rejestrw. Koszt jednej osoby wynosi okoo 50-60 tys. rocznie. Poniesione koszty maj by rekompensowane przez korzyci polegajce na stworzeniu mechanizmw majcych na celu wznoszenie budynkw efektywnych energetycznie, stosowaniu nowoczesnych rozwiza i zapewnieniu warunkw do poprawy jakoci energetycznej budynkw istniejcych, a take przyczyniaj si do wzrostu wiadomoci zwizanej z oszczdnoci energii w sektorze budowlanym oraz zmniejszenia zuycia energii. Przedmiotowy projekt zaoe zakada min. rezygnacj z dotychczasowej formy nabywanie uprawnie do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw w formie egzaminu przed ministrem waciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Wyczenie tej formy bdzie skutkowao zmniejszeniem wpyww do budetu Pastwa. W poprzednich latach wpywy do budetu Pastwa z tego tytuu wyniosy: (w 2009 r. dochd wynosi 3,582.658 z a za rok 2010 1,667.880 z, za rok 2011 kwoty ta wyniosa 467.840 z, natomiast w I proczu 2012 kwota ta wyniosa 232.000 z ). Trudno na tym etapie okreli ilo osb zainteresowanych t form nabywania uprawnie w przyszoci, gdy przez kolejne lata obserwujemy stopniowy spadek liczby osb. warto zauway, e rezygnacja z postepowania egzaminacyjnego spowoduje odcienie 1 pracownika, ktry bdzie mog, w to miejsce powici czas na weryfikacje istniejacych wiadectw.

9.

Koszty i korzyci spoeczne Grupa spoeczna Liczebno grupy Korzyci (finansowe) Koszty (finansowe) Mae i rednie Pozostae przedsibiorstwa Obywatele Inne grupy (np. rolnicy, Koszty i korzyci pozafinansowe: Dyrektywa 2010/31/UE w stosunku do poprzedniej dyrektywy rozszerza zakres obowizku sporzdzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej na budynki zajmowane przez wadze publiczne. Zmiana ta nie tworzy obcie dla przedsibiorcw ani osb fizycznych. Obecnie nie jest moliwe ustalenie poziomu wydatkw jednostek sektora finansw publicznych z uwagi na brak dostpnej inwentaryzacji budynkw zajmowanych przez te jednostki, ich powierzchni, wpisania do rejestru zabytkw, istnienia aktualnych wiadectw charakterystyki energetycznej, dokumentacji techniczno-budowlanej. Poniesione koszty maj by rekompensowane przez korzyci polegajce na stworzeniu mechanizmw majcych na celu wznoszenie budynkw efektywnych energetycznie, stosowaniu nowoczesnych rozwiza i zapewnieniu warunkw do poprawy jakoci energetycznej budynkw istniejcych.

10. Inne dane podkrelajce wag projektu (dane ekonomiczne, np. udzia sektora w PKB, wpyw na rynek pracy, CPI itp. ) Regulacja dotyczy budynkw, ktre s oddawane do uytku, budynkw lub ich czci (moduw) podlegajcych obrotowi oraz budynkw uytecznosci publicznej o powierzchni uytkowej powyej 500 m2. Wyczeniu z obowizku oceny energetycznej podlegaj budynki podlegajce ochronie na podstawie przepisw o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, uywane jako miejsca kultu i do dziaalnoci religijnej oraz budynki tymczasowe i uytkowane krcej ni 4 miesice w roku. Nie jest moliwe podanie wskanika okrelajcego wielko sektora, ktrego dotyczy regulacja. Przykadowo, w roku 2010 do uytkowania oddano 92085 budynkw (dane GUNB) i podlegaj one obowizkowi certyfikacji energetycznej, poza tym oddano do uytku 135835 mieszka (dane GUS), ale nie wszystkie z nich podlegay obrotowi i co za tym idzie obowizkowi certyfikacji. Poza tym brak jest danych na temat obrotu na rynku wtrnym. 11. Czy projekt redukuje obcienia regulacyjne? W jakim obszarze? TAK NIE zmniejszenie liczby dokumentw Kalkulacja/komentarz: zmniejszenie liczby procedur skrcenie czasu inne (jakie?) Proponowane jest zniesienie obowizku kontroli kotw o efektywnej nominalnej wydajnoci powyej 20 kW uytkowanych co najmniej 15 lat. Zapis ten jest obecnie naoony na waciciela lub zarzdc obiektu budowlanego przez art. 62, ust. 1b ustawy Prawo budowlane. Ponadto, prowadzony bdzie jeden wsplny centralny rejestr zawierajcy: wykaz osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, w tym osb, ktre bd uprawnione do kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji, wykaz wiadectw charakterystyki energetycznej, wykaz protokow z przeprowadzonych kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji, rejestr budynkw zajmowanych przez wadze publiczne. 12. Czy projekt wprowadza dodatkowe obcienia regulacyjne w stosunku do stanu obecnego? TAK NIE zwikszenie liczby dokumentw Kalkulacja/komentarz: zwikszenie liczby procedur wyduenie czasu inne (jakie?) Uchwalenie i wejcie w ycie projektowanej regulacji polegajce na obowizkowej certyfikacji energetycznej budynkw o powierzchni uytkowej powyej 500 m2 (od lipca 2015 r. o powierzchni uzytkowej powyej 250 m2) zajmowanych przez wadze publiczne. Dodatkowo uszczegawia zakres oceny energetycznej budynkw i ich czci. Brak jest moliwoci przedstawienia rachunku kosztw i oszczdnoci z uwagi na brak danych w ww. zakresie. 13. Jeeli projekt zwiksza obcienia regulacyjne prosz wskaza, w jakim obszarze kompetencji ministerstwa zostan w zwizku z tym zredukowane obcienia (zasada "1 za 1") Obszary zwizane z redukcj obcie biurokratycznych: zniesienie obowizku kontroli kotw o efektywnej nominalnej wydajnoci powyej 20 kW uytkowanych co najmniej 15 lat, prowadzenie jednego wsplnego centralnego rejestru zawierajcego: wykaz osb uprawnionych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej, w tym osb, ktre bd uprawnione do kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji, wykaz wiadectw charakterystyki energetycznej, wykaz protokow z przeprowadzonych kontroli systemw ogrzewania i klimatyzacji, rejestr budynkw zajmowanych przez wadze publiczne. Ponadto istotny wpyw na redukcj obcie bdzie miaa likwidacja postpowania egzaminacyjnego.

14. Jak problem rozwizano w innych krajach OECD/UE? (dobre praktyki) W krajach bdcych czonkami Unii Europejskiej dokonano zmian legislacyjnych pod ktem wdroenia postanowie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw, ktra wprowadzia obowizek oceny energetycznej budynkw. Jako e obecna dyrektywa uszczegawia postanowienia poprzedniej, osignicie jej celw jest moliwe tylko poprzez dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych. W krajach pozaunijnych, np. w Australii realizowany jest Krajowy Plan Efektywnoci Energetycznej, ktrego zaoenia s zblione do celw dyrektywy (podniesienie wymaga ochrony cieplnej budynkw, obowizek certyfikacji budynkw komercyjnych, kampanie informacyjne). Podobnie w Japonii, w myl przepisw ustawy o poszanowaniu energii, budynki komercyjne oraz mieszkalne poddane s obowizkowi przedkadania raportw dot. efektywnoci energetycznej. 15. Harmonogram (daty opracowania zaoe projektu, zakoczenia konsultacji i przekazania dokumentu do KSRM). Czy istniej uwarunkowania decydujce o terminie wdroenia projektu? Jeli tak, jakie? Przewidywany termin opublikowania ustawy o charakterystyce enregtycznej budynkw: I kwarta 2013 r. Przewidywany termin wejcia w ycie ustawy: lipiec 2013 r. 16. Kiedy nastpi ewaluacja efektw projektu i jakie mierniki zostan zastosowane? (ocena ex-post) Ewaluacja efektw bdzie nastpowa sukcesywnie. Samo udoskonalenie systemu certyfikacji budynkw moe nie wystarczy do osignicia zamierzonych celw dyrektywy. Niezbdna ku temu jest zmiana wiadomoci spoecznej. Pierwsze efekty bd moliwe do oszacowania po dwch latach funkcjonowania systemu. Miernikiem pozwalajcym na oszacowanie efektw wprowadzonej regulacji bdzie jednostkowe zapotrzebowanie budynku lub moduu budynku na energi pierwotn i kocow. Czynnikiem porednim stymulujcym efektywno energetyczna bdzie podtrzymany system oceny energetycznej budynkw, natomiast czynnik bezporedni bd stanowiy wymagania szczegowe okrelone w przepisach techniczno-budowlanych, ktre zawieraj wymagania odnonie zuycia energii przez budynki nowobudowane. Obecnie poziom tych wymaga wynosi ok. 120-140 kWh/(m/rok), przy czym nowe regulacje poziom ten bd redukoway do ok. 80-90 kWh/(m/rok). Zatem oszczdnoci z tego tytuu bd znaczce, zarwno ilociowo w zakresie ograniczenia zapotrzebowania na energi, jak rwnie kosztowo dla poszczeglnych konsumentw w postaci zaoszczdzonych kilkudziesiciu zotych rocznie z kadego m ogrzewanej powierzchni. 17. Kontakt merytoryczny: imi, nazwisko, departament, telefon, email (podpis) Agnieszka Topolewska, tel. (22)6618183, mail: atopolewska@transport.gov.pl 18. Minister/Sekretarz/Podsekretarz stanu odpowiedzialny za projekt (podpis) Janusz bik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej