Vous êtes sur la page 1sur 9

TEST REGULACYJNY

1. Ministerstwo wiodce i ministerstwa wsppracujce Ministerstwo Spraw Wewntrznych - wiodce; Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwoci, Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Finansw, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotkowo dotyczy: KPRM Kolegium do Spraw Sub Specjalnych, Kancelaria Sejmu 2. Nazwa dokumentu, data utworzenia Projekt zaoeo projektu ustawy o rodkach przymsu bezporedniego i broni palnej; lipiec 2010 r. 3. Jaki problem jest rozwizywany? (maksymalnie 70 sw) Projekt zaoeo odtwarza zakwestionowne przez Trybuna Konstytucyjny przepisy dotyczce uycia rodkw przymsu bezporedniego, w formie zgodnej z wymaganiami Konstytucji i orzeczeo TK. Dodatkowo projekt zaoeo zmienia przepisy analogiczne (tj. dotyczce broni palnej), zgodnie z lini orzecznictwa TK. 4. rdo: prawo UE orzeczenie TK K 10/11 upowanienie ustawowe inne (jakie?) 5. Jeeli projekt implementuje prawo UE, czy wprowadzane s dodatkowe rozwizania poza bezwzgldnie wymaganymi przez UE? Projkekt nie implementuje prawa Unii Europejskiej 6. Rekomendowane rozwizanie i oczekiwany efekt (maksymalnie 70 sw) Celem projektu jest uporzdkowanie i ujednolicenie na poziomie ustawy wszystkich zagadnieo zwizanych ze stosowaniem rodkw przymusu bezporedniego i broni palnej przez uprawnione suby (w tym pracownikw ochrony osb i mienia, zakadw poprawczych, modzieowych orodkw wychowawczych, schronisk dla nieletnich), tj.: okrelenie jednolitych wyraeo ustawowych zwizanych ze stosowaniem pb i broni palnej, okrelenie jednolitego katalogu pb, w tym ujednolicenie ich nazewnictwa, ujednolicenie przypadkw uycia lub wykorzystania pb i broni palnej, ujednolicenie zasad uycia lub wykorzystania pb i broni palnej, ujednolicenie postpowania przed i po uyciu lub wykorzystaniu pb i broni palnej, ujednolicenie zasad dokumentowania uycia lub wykorzystania pb i broni palnej. expos Premiera decyzja PRM/RM strategie rozwoju

7. Czy moliwe jest rozwizanie problemu poprzez dziaania pozalegislacyjne? Jeli tak, to jakie? Jeli nie, to dlaczego? Nie jest moliwe rozwizanie problemu bez zmian legislacyjnych. Zgodnie z wyrokiem TK, kwestie zwizane ze stosowaniem rodkw przymusu bezporedniego musz byd uregulowane na poziomie ustawy

8. Skutki dla sektora finansw publicznych (pozytywne in plus; negatywne in minus)


w mln PLN 2012 wejcie w ycie regulacji nie wywoa skutkw dla sektora finansw publicznych; ewentualne wyposaenie uprawnionych w nowe rodki przymusu bezporedniego i przeszkolenie w tym zakresie, nastpi w ramach pozostajacych w dyspozycji rodkw finansowych 2013 2014 2015 2016*

Opis metodologii:

9. Koszty i korzyci spoeczne


Grupa spoeczna
Mae i rednie przedsibiorstwa Pozostae przedsibiorstwa Obywatele Inne grupy (np. rolnicy, grnicy, itp.) Koszty i korzyci pozafinansowe:

Liczebnod grupy

Korzyci (finansowe)

Koszty (finansowe)

10. Inne dane podkrelajce wag projektu (dane ekonomiczne, np. udzia sektora w PKB, wpyw na rynek pracy, CPI itp. ) Aktualnie kwestie zwizane ze stosowaniem rodkw przymusu bezposredniego i broni palnej ureglowane s w kilkunastu ustawach. Ujednolicenie i uporzdkowanie na poziomie ustawy przedmiotowego obszaru jest istotne ze wzgldu na konstytucyjnie gwartantowane prawa wolnoci i nietykalnoci osobistej.

11. Czy projekt redukuje obcienia regulacyjne? W jakim obszarze? TAK NIE zmniejszenie liczby dokumentw zmniejszenie liczby procedur skrcenie czasu inne (jakie?)

Kalkulacja/komentarz:

12. Czy projekt wprowadza dodatkowe obcienia regulacyjne w stosunku do stanu obecnego? TAK NIE Kalkulacja/komentarz: zwikszenie liczby dokumentw zwikszenie liczby procedur wyduenie czasu inne (jakie?)

13. Jeeli projekt zwiksza obcienia regulacyjne prosz wskazad, w jakim obszarze kompetencji ministerstwa zostan w zwizku z tym zredukowane obcienia (zasada "1 za 1") 14. Jak problem rozwizano w innych krajach OECD/UE? (dobre praktyki) 15. Harmonogram (daty opracowania zaoeo projektu, zakooczenia konsultacji i przekazania dokumentu do KSRM). Czy istniej uwarunkowania decydujce o terminie wdroenia projektu? Jeli tak, jakie? rozpoczcie uzgodnieo midzyresortowych - lipiec 2012 r. skierowanie projektu pod obrady SKRM i RM - sierpnieo 2012 r. 16. Kiedy nastpi ewaluacja efektw projektu i jakie mierniki zostan zastosowane? (ocena ex-post) Po przyjciu projektu zaoeo przez Rad Ministrw opracowany zostanie projekt ustawy, ktry zostnie przekazany do Sejmu RP i przyjty do kwietnia 2013 r. 17. Kontakt merytoryczny: imi, nazwisko, departament, telefon, email (podpis) Renata Leoniak, Departament Nadzoru MSW, tel. 22 60 146 20, renata.leoniak@msw.gov.pl 18. Minister/Sekretarz/Podsekretarz stanu odpowiedzialny za projekt (podpis) Podsekretarz Stanu w MSW - Micha Deskur